Gemengde Branche, uitgave 4, 2018

Page 1

GB_04_2018_omslag_V4.qxp_Omslag 17-08-18 14:39 Pagina 4

Vakblad voor koken, tafelen, wonen en cadeaus

u itgave 4 | september 2 0 1 8

Deze maand: Meld u aan voor de GIA! Profiel: Warenhuis Vanderveen Bezoek de najaarsbeurzen


GB_04_2018_omslag_V4.qxp_Omslag 17-08-18 14:39 Pagina 2

Nieuw: pannen van Cristel France Het Franse merk Cristel produceertt de hoogste kwaliteit pannen, uitermate geschikt voor zowel de thuis- als professionele keuken. De hoogwaardige, diverse materialen waaruit de pannen zijn opgebouwd combineren traditioneel ambacht met vernieuwende techniek. De kwaliteit van de pannen wordt onderstreept door aanbevelingen ngen van de Franse topkoks Anne-Sophie Pic en Michel Bras.

Nieuw

Tijdens Woktober 25% korting op alle wokarangen!

KOM 2, 3 EN 4 SEPTEMBER L ANGS V OOR ONZE BEURSAANBIEDINGEN Kom naar de beurs voor onder andere aanbiedingen van merken als Epicurean, Pillivuyt en meer! Cristel Castel’pro Exceliss+ Ultralu koekenpannenset

+ L ANCERING VERNIEUWD DE WEBSITE OP DE RE T TAILBEURS AILBEURS S 20 18 • • •

Maak uw persoonlijke account aan Bestel eenvoudig online Overzichtelijk assortiment

Kom langs op de beurrss voor een perrssoonlijk o account!

BE EURSAANBIEDING

Good Cook Ontdek de laatste trendss vastgelegd in inspirerende nieuwe titels. itels.

Verrnieuw nieuw wde de paperback verrsie sie

VOOR DE CONSUMENT IS EEN WOKTOBER PRIJZENPAKKET SAMENGESTELD, MET ALS HOOFDPRIJS EEN COMPLEET VERZORGD WOKFEEST VOOR 15 PERSONEN!

Wij zien u graag op Spotlight in Utrecht op 23 & 24 september.

www.bk.nl

Kijk voor de actievoorwaarden op www.bk.nl/woktober

www.o-k-imp or t.nl t

Trade Mar t Utr echt: Stand X3.F601 | Trade Mar t Brussel: Stand D124 T: +31(0)6 83704607 | E: sales@o-k @o-k-impor t.nl


GB_04_2018_P01_56_V12.qxp_Binnenwerk 17-08-18 15:06 Pagina 1

Inhoud

Vakblad voor koken, tafelen, wonenencad eau s | u itg ave 4 , september 2 0 1 8 , jaarg ang 7 0

Profiel: Warenhuis Vanderveen Vraag eenDrent naar h et sch oolvoorbeeld vaneen warenh u is enzijnantwoord zal ong etwijfeld lu id en: Vand erveenAssen! Het is ‘h et eerste warenh u is vand e toekomst’, ald u s NicoVand erveen.

10 Bezoek de najaarsbeurzen

Forged Forg ed is eenbijzond ere, opambach telijke wijze g emaakte messencollectie. Wat bij Forg ed opvalt, is h et ru we enstoere u iterlijk, met eenlemmet waaropd e h amerslag d u id elijk te zienis. Geenmes is h etzelfd e. Style de Vie Authentique B.V. Telefoon 0 1 8 3 -7 4 5 0 6 5 https://styledevie.nl Trade Mart Utrecht 3 -D-4 4 1

Op2 , 3 en4 september opent Trad e Mart h aar d eu renvoor d e eerste ed itie vanRetailbeu rs Utrech t, g evolg d op 2 3 en2 4 september d oor d e tweed e ed itie vanSpotlig h t. Geïnteresseerd in cu linaire g ifts? Ga d anop1 en2 oktober naar d e vakbeu rs Food specialiteiten.

13, 14, 17

RUBRIEKEN

Meld u nu aan! Global Innovation Award Netherlands Wilt u net voor d e d ru kste tijd vanh et jaar eenu itstekend pr-instru ment in h and enkrijg enenvlieg t u volg end jaar g eh eel verzorg d mee naar Ch icag o? Meld u d anaanvoor d e Global InnovationAward Neth erland s 2 0 1 8 -2 0 1 9 !

47

VERDER

DEZEMAAND Inmiddels hebben we de soms verschroeiend hete zomer (bijna) achter de rug en wordt het tijd om de blik te richten op die o zo cruciale laatste maanden van het jaar. En het najaar start traditiegetrouw met de verschillende (inter)nationale beurzen die rondom deze tijd plaatsvinden. Voor een van die beurzen,de Retailbeurs (voorheen Najaarsbeurs) van Trade Mart Utrecht,wordt het erop of eronder. Verschillende exposanten laten het bezoek aan de beurs zwaar wegen bij hun beslissing of ze er volgend jaar nog staan. Niet dat ze weg willen,dat zeker niet,maar als er te weinig bezoekers komen,dan is er eigenlijk geen andere keus. Dat zou heeljammer zijn,want de Trade Mart blijft als centraalhandelscentrum een zeer efficiënt middelom met elkaar zaken te doen. Hoe fijn dat is,merk je vooralals het er niet meer is! Laat het niet zover komen …

| uitgave 4

2 Economie & Rech t 3 Colu mnRaymond Sieben 5 Inspiratie & Innovatie 7 Platform Artikelbeh eer 10 + 48 Profiel 24-27,50 ev. Nieu we prod u cten 54 Branch e Berich ten 55 Opleid ing & training 56 Colu mnMarianBekkers / Tot slot

Ond er red actie van Rob Antonissen

8 18 21 22 30 32 33 34 36 39 40 42 42 43 44

Veilig Zakelijk Internetten Nieu ws vanLa Cu cina Veel nieu ws bij Fö rsta d it najaar Villeroy & Boch : tou ch ing lives Brabantia introd u ceert Linn Garantie Mag imix vantwee naar d rie jaar BK’s najaar: Woktober enveilig h eid Style d e Vie zet d e pu ntjes opd e i Hu rom slowju icers vernieu wd Wescointrod u ceert Loft WMF introd u ceert FUSIONTEC Fritel, met smaak bed ach t! Nanopresso: d e barista on-th e-g o Scanpanpresenteert Strataniu m® GIA: Manu factu m, Bremen

SLUITDATUM De volg end e u itg ave versch ijnt op1 november 2 0 1 8 . Sluitdatum is 1 2 ok tober 2 0 1 8 .

1


GB_04_2018_P01_56_V12.qxp_Binnenwerk 17-08-18 15:06 Pagina 2

Economie & Recht

Ond er red actie van mr. Henk vanDorst MDR

AVG-programma groot succes Dat er inmid d els een Alg emene Verord ening Geg evensbesch erming van krach t is, kan niemand ontg aan zijn. De pu blicitaire storm is inmid d els g elu wd , maar wat blijft zijn d e verplich ting en d ie u it d e AVG voortkomen. Met h et g ratis AVG-prog ramma van Vakcentru m ku nnen led en toetsen of d e bed rijfsvoering aan d e AVG vold oet en waar nod ig extra maatreg elen nemen. Vele h ond erd en led en h ebben h et prog ramma inmid d els g ebru ikt. Het g ratis AVG-prog ramma is nog steed s besch ikbaar voor led en van Vakcentru m via www.vakcentrum.nl/avg.

De praktijk

TIP Retailbeurs Utrecht 2 - 4 september stand 3-E-14

Vakcentrum op Retailbeurs Utrecht Fysieke beu rzenzijnbelang rijke informatiebronnenvoor d etaillisten. Niet alleenom inaanraking te komenmet and ere prod u ctenen ontwikkeling enentrend s te sig naleren, maar ook voor een(persoonlijk) g esprek met d e leverancier. Op Retailbeu rs Utrech t (voorh eend e Najaarsbeu rs) is ook Vakcentru m aanwezig . U vind t ons opd e 3 e etag e, stand nu mmer E1 4 . U bent vanh arte welkom voor eenkennismaking sg esprek of om u w vrag en te beantwoord en.

Kitch en2 Table is een lu xe winkel in h et seg ment koken en tafelen en g evestig d in h et stad scentru m van Woerd en. We vroeg en eig enaar Ru d i Voss naar zijn ervaring en met h et AVG prog ramma. “Ik h eb h et stappenplan via h et AVGprog ramma d oorlopen en d at werkte g oed . Hier en d aar h eb ik wat aanpassing en g ed aan in mijn winkel en vervolg ens h eb ik d e AVG-verklaring ontvang en. Ons privacybeleid staat op d e website en is voor klanten en med ewerkers toeg ankelijk. Het lastig ste aan d e AVG vind ik d e bewaartermijnen

van g eg evens, bijvoorbeeld ju ist wanneer een klant op zoek is naar een ond erd eel van een prod u ct, d at eerd er bij mij is g ekoch t. Hier zit een spanning sveld tu ssen g oed e service en privacy. Ook is h et lastig om met teru g werkend e krach t toestemming te vrag en om nieu wsbrieven toe te stu ren.”

Advies aan ondernemer In verband met d e specifieke kenmerken van prod u cten en d e beperkte verkrijg baarh eid , mog en aankoopg eg evens voor lang ere tijd bewaard word en. Bijvoorbeeld in g eval van u nieke serviezen of apparatu u r met een lang ere levensd u u r is h ier belang bij en d u s in overeenstemming met d e AVG. Voor d e verzend ing van d e nieu wsbrieven is ach teraf toestemming vrag en ind erd aad lastig , maar in d it kad er niet nod ig omd at we er vanu it g aan d at h et belang van toezend ing van nieu wsbrieven in h et privacybeleid is opg enomen. Als u (elektronisch e) nieu wsbrieven verzend t, bied t d an wel altijd d e mog elijkh eid om af te meld en. Neem d e mog elijkh eid van afmeld en ook op in h et privacybeleid .

Compensatieregeling transitievergoeding Naar verwachting is het vanaf 1 april2020 mogelijk om bijhet UWV de transitievergoeding gecompenseerd te krijgen die is betaald bijontslag van een werknemer na twee jaar arbeidsongeschiktheid. De compensatieregeling geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 juli2015. Bijde aanvraag van compensatie moet u welde nodige documenten overleggen. U moet dan denken aan: • de arbeidsovereenkomst van de werknemer; • documenten waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst is beëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid,zoals de ontslagvergunning van het UWV of een ondertekende beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst. Uit de documenten moet ook blijken in welke periode de werknemer ziek was én dat hijbijhet einde van de arbeidsovereenkomst nog steeds ziek was; • gegevens die gebruikt zijn om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen en een bewijs dat de transitievergoeding ook daadwerkelijk is betaald. Zorg dus voor een goed dossier waarin alle documenten met betrekking tot de ziekte van de werknemer chronologisch zijn opgenomen.

2

uitgave 4 |


GB_04_2018_P01_56_V12.qxp_Binnenwerk 17-08-18 15:06 Pagina 3

Economie & Recht

Rechtspreken: een vak apart Per 1 ju li 2 0 1 5 is d e Wet Werk enZekerh eid (WWZ) van krach t g eword en. De wet h eeft h et ontslag rech t ing rijpend g ewijzig d . Ing rote lijnenkanje stellend at met d e WWZ h et ontslag vaneenwerknemer voor d e werkg ever moeilijker is g eword en. Maar als er ontslag mag word enverleend , d ánis d at wel g oed koper g eword en. Eenwettelijk vastg eleg d e formu le bepaalt d e h oog te vand e verg oed ing waaropeenwerknemer bij ontslag aanspraak maakt: d e transitieverg oed ing . Voor bed rijvenmet mind er d an2 5 werknemers kent d e WWZ eenu itzond ering opd e normale berekening vand e h oog te vand e transitieverg oed ing . Deze u itzond ering word t d e Overbru g g ing sreg eling g enoemd . Als d e werkg ever eenwerknemer moet ontslaanweg ens d e slech te financiële situ atie vanh et bed rijf, kaneenberoep word eng ed aanopd e Overbru g g ing sreg eling als aanspecifieke voorwaard enis vold aan. De Overbru g g ing sreg eling is vooral vanbetekenis als d e werknemer d ie moet word en ontslag en, een(zeer) lang d ienstverband h eeft. De transitieverg oed ing word t h og er naarmate h et d ienstverband lang er h eeft g ed u u rd eneenh og e transitieverg oed ing kanvoor eenbed rijf infinanciële moeilijkh ed enh et eind e betekenen. Is vold aanaand e voorwaard en, d anmag d e werkg ever bij berekening vand e transitieverg oed ing d e

d ienstjarenvand e werknemer vó ó r 1 mei 2 0 1 3 volled ig bu itenbesch ou wing laten. Voor eenwerknemer met een zeer lang d u rig d ienstverband , kantoepassing vand eze reg eling d anook eenbittere pil zijn. De voorwaard enom d e overbru g g ing sreg eling te mog entoepassenlu id enals volg t: a. g ed u rend e d rie voorafg aand e boekjarend ient h et netto resu ltaat neg atief te zijnén b. h et eig envermog envand e ond erneming is inh et voorafg aand e boekjaar neg atief én c. inh et voorafg aand e boekjaar is d e waard e vand e vlottend e activa (o.a. d ebiteu ren, voorrad en) lag er d and e kortlopend e sch u ld en(sch u ld enmet eenlooptijd van maximaal éénjaar). Ind e rech tspraak word end eze voorwaard enzeer strikt toeg epast. De Overbru g g ing sreg eling is een afspraak u it h et Sociaal Akkoord van 1 mei 2 0 1 3 . Daarom g eld t ook d eze d atu m als u itg ang spu nt voor d e bepaling van h et aantal d ienstjaren. Vanaf 1 mei 2 0 1 3 word en werkg evers g each t te reserveren voor een transitieverg oed ing . De overbru g g ing sreg eling is bovend ien tijd elijk. Met ing ang van 1 janu ari 2 0 2 0 vervalt d e mog elijkh eid een beroep te d oen op d e Overbru g g ing sreg eling .

BEDRIJFSADVISERING Emotie en poen Eenbed rijf verkopenis voor d e meeste MKBond ernemers eenu nieke eneenmalig e ervaring . Zo’nverkoopproces verg t niet alleenveel tijd , g ed u ld enaand ach t, maar kanook g epaard g aan met d e nod ig e emoties enfru straties. Tijd ens d it veelal lang d u rig e proces g aat h et voor d e verkoper ind e kernech ter om ‘slech ts’ twee belang rijke beslissing en. Hij moet allereerst eenbeslissing vanfinanciële aard nemen. Hierbij spelenrekenku nd ig e factoreneenrol: kaneenreële vraag prijs word enberekend d ie rech t d oet aanh etg een g ed u rend e vele jarenzakelijk is opg ebou wd ? Is d at eenprijs d ie ook voor d e koper verantwoord is? Enis d e koopsom voor mij als verkoper ook vold oend e om d e rest vanmijnleveng oed vante ku nnenleven? Hiernaast moet h ij beslissing en vanemotionele aard nemen. Dit is eenstu k bewerkelijker envanpu u r persoonlijke aard zoals: is er eenlevenna mijnond ernemersch ap? Zal d e koper g oed zijnvoor mijnpersoneel? Gu nik d eze koper mijnbed rijf wel? Deze beid e aand ach tspu nten, h ier kort sameng evat als ‘emotie en poen’, lopenals eenrod e d raad d oor vrijwel elk verkooptraject. Daarbij is h et vanbelang te weten

| uitgave 4

d at d e ‘emotie enpoen’ g ed u rend e eenverkooptraject beh oorlijk aanverand ering enond erh evig ku nnenzijn. Daar waar d e h ou d ing aanvankelijk g erich t kanzijnoph et verkrijg envand e beste koopsom (‘aanwie ik verkoopmaakt niet u it, als ik maar d e beste prijs krijg ’), kand ie zich g ed u rend e eenverkooptraject g eh eel and ers ontwikkelen: ‘d e h oog ste prijs h oef ik niet te krijg en, maar d eze koper g u nik h et, omd at h ij h et beste voorh eeft met mijnbed rijf enpersoneel’. Door actief met d e verkoopvanje bed rijf bezig te zijn, verand ert er iets bij jezelf. Je h ele levenstond altijd ind ienst vanje bed rijf, d e klanten, h et personeel. Door d e verh alenvankand id aat kopers te h oren, end oor nood g ed wong enna te d enken over eentoekomst zond er bed rijf, g aanveel ond ernemers g eleid elijk aand e voord elenvanverkoopzien. Opzo’nmoment g a je als ond ernemer g eleid elijk and ers naar je eig enbed rijf énleven kijken. Emotie enpoen: twee d ynamisch e aspectenvaneenverkoopproces d ie h et verkopenvan eenbed rijf niet eenvou d ig er maken, maar d ie je levenzeker g aanverand eren!

mr. Raymond R. Sieben, bed rijfsovernamespecialist bij Dilig ence

3


GB_04_2018_P01_56_V12.qxp_Binnenwerk 17-08-18 15:06 Pagina 4

NU OOK VERKRIJGBAA AR IN MELAMINE

GO

B i l l i e t - Va n l a e re | B e v r i j d i n g s l a a n 1 3 - 1 5 | 8 7 0 0 T i e l t | B e l g i ë | T 0 0 3 2 ( 0 ) 5 1 4 0 2 7 9 4 | 0 0 3 2 ( 0 ) 5 1 4 2 3 9 8 9 B i l l i e t - Va n l a e re | D re n t s e P o o r t 9 A | 9 5 2 1 J A N i e u w - B u i n e n | N e d e r l a n d | T 0 0 3 1 ( 0 ) 5 9 9 6 3 3 3 3 3 | F 0 0 3 1 ( 0 ) 5 9 9 6 3 3 2 2 2 i n f o @ b i l l i e t . b e | w w w . b i l l i e t . b e | w w w . b i l l i e t . b i z | w w w . c o s y - t r e n d y. e u


GB_04_2018_P01_56_V12.qxp_Binnenwerk 17-08-18 15:06 Pagina 5

Inspiratie & Innovatie Ond er red actie van Fleu r d e Best twitter.com/fleurdebest

Masterclasses:kennis vergroten en direct aan de slag U kent De Nieuwe Winkelstraat (DNWS),waarvan Vakcentrum mede-initiatiefnemer is,mogelijk van de Kom-In-Actie-Trajecten in uw winkelgebied. Maar DNWS is zoveelmeer! Kennisplatform DNWS is eenkennisplatform, g ebaseerd opd rie pijlers: 1 . Verbind en 2 . Dienstenenprod u cten 3 . Ond erzoek Deze pijlers zorg enervoor d at DNWS h èt kennisplatform is voor toekomstbestend ig e (on-/offline) winkelg ebied en. DNWS DNWS org aniseert enbeg eleid t bijeenkomsten, Kom-In-Actie-Trajecten, reg ierollen, masterclasses enverbind t g eselecteerd e (commerciële) aanbied ers van prod u cten/d ienstenmet lokale stakeh old ers enh et DNWS-netwerk. Masterclasses Benje samenmet d e lokale stakeh old ers actief bezig om jou w winkelg ebied toekomstbestend ig te maken, maar blijkt h et d oorvertalenvanh et actieplannaar d e praktijk lastig er te zijnd anineerste instantie lijkt? DNWS kanje verd er h elpen, bijvoorbeeld met d e masterclasses d ie aanslu itenoph et probleem waar ju llie teg enaanlopen. Laag d rempelig eng erich t opd e praktijk, zod at ju llie d e volg end e d ag d irect d e acties u it ku nnenvoerend ie nod ig zijn! De th ema’s d ie aanbod komenzijn: 1 Stad sreg ie: Centru mmanag ement 2 .0 : Professionele aanstu ring van h et winkelg ebied De consu ment is verand erd en er komen steed s meer nieu we (tech nisch e) mog elijkh ed en om d e consu ment te bereiken. Bestaand e samenwerking sstru ctu ren en org anisatievormen zijn niet lang er toereikend om van een winkelg ebied een su cces te maken. Hoe krijg je een strateg ie waar ied ereen ach ter staat en een professioneel reg ieteam

| uitgave 4

d ie h et winkelg ebied aantrekkelijk weet te maken voor bestaand e en nieu we klanten? Wat is h et versch il tu ssen centru mmanag ement en stad sreg ie? Wie neemt h et initiatief? Wat zijn d e valku ilen? Je verkent aan d e h and van cases d e mog elijkh ed en voor h et eig en winkelg ebied , zod at na afloop d irect g estart kan word en met h et formeren van een eig en reg ieteam. 2 De krach t vanh et collectief: Profiteer vand e power vand e ind ivid u ele ond ernemer Ond ernemers zetten websites, Facebookpag ina’s, etalag es, acties en nog veel meer mid d elen in om klanten te enth ou siasmeren om h u n winkel te bezoeken en h u n prod u cten te kopen. Vaak word en d eze mog elijkh ed en over h et h oofd g ezien bij h et opstellen van een collectieve online- of commu nicatiestrateg ie voor een winkelg ebied , terwijl d e praktijk ju ist u itwijst d at d e inzet ervan tot zeer verrassend e en su ccesvolle resu ltaten kan leid en. Hoe bereik je d it collectieve su cces? Wie spreekt d e ach terblijvers aan? Hoe zorg je d at ond ernemers in beweg ing komen? Aan h et eind e weet je welke acties je op korte termijn ku nt starten en ben je in staat om een kansrijke strateg ie te creëren voor op lang ere termijn. 3 Gezamenlijk online: Eeneffectieve strateg ie voor online aanwezig h eid vanwinkelg ebied en De online aanwezig h eid vaneenwinkelg ebied g aat veel verd er d anh et h ebben vaneenwebsite, appof g ratis wifi. Het d raait vooral om d e u itwisseling van relevante informatie enservices van ied ereen, voor ied ereen. Maar vaak is sprake vanversnipperd e informatie d ie weinig g oed d oet voor d e promotie en aantrekkelijkh eid vaneenwinkelg ebied .

Je krijg t meer inzich t inmog elijkh ed en voor je eig enwinkelg ebied , zod at een g ezamenlijke online strateg ie kanword enopg esteld enu itg evoerd . 4 Compact winkelg ebied : Eenaantrekkelijk g ebied voor elke d oelg roep De consu ment sh opt h et liefst ineen aantrekkelijke omg eving met winkels en and ere voorziening end ie d ich t bij elkaar lig g enenparkeermog elijkh ed enom d e h oek. Centra moetenattractief zijnvoor d e d iverse d oelg roepenmet h u nversch illend e beh oeften. Eventu ele leeg stand inh et kernwinkelg ebied end e aanloopstratenmoet ad equ aat word en aang epakt om eeng ebied weer d ynamisch te maken. Om d at te realiserenis h et nood zakelijk om eend u id elijke visie te ontwikkelen. Maar h oe d oe je d at? 5 Kenje klant: Hoe meer je vanje d oelg roepweet, h oe beter je h aar ku nt vind en, activerenenboeien. De online enfysieke wereld g roeien steed s meer naar elkaar toe. Klantkennis enklantbind ing zijnessentieel voor su ccesvol retailen. Het d oel vand e masterclass is om d eelnemers kennis bij te breng enover allerlei vormenvanklantenond erzoek, h oe d eze kennis kan bijd rag enaanomzetverg roting enh oe ’kennis vand e klant’ d e effectiviteit van acties, campag nes enprestaties kan verg roten. Ook ziet u h oe d e samenstelling vaneenwinkelg ebied aanslu it op h et klantprofiel enwelke verbetering en mog elijk zijn. Ind eze masterclass van éénd ag d eel word t niet alleenkennis overg ed rag en, maar krijg je ook d e g eleg enh eid g ebod enom met je eig en d oelg roepaand e slag te g aan. Meer weten? Ga naar www.vakcentrum.nl/dnws

5


GB_04_2018_P01_56_V12.qxp_Binnenwerk 17-08-18 15:06 Pagina 6

Deelnemende detaillisten

VAN DEN SINDS 1904

HURK

Deelnemende leveranciers

A.G. Kessler & Zn. v.o.f.

ASPIRANT-DEELNEMENDE LEVERANCIERS De volgende leveranciers ondersteunen het initiatief: De artikeldata van deze leveranciers zitten op dit moment nog niet in het platform. Zodra hun artikeldata beschikbaar zijn, worden die in het platform geplaatst.

Deelnemende kassaleveranciers

www.platformartikelbeheer.nl


GB_04_2018_P01_56_V12.qxp_Binnenwerk 17-08-18 15:06 Pagina 7

Platform Artik elbeheer

www.platformartikelbeheer.nl

Platform Artik elbeheer:

Doe je ook mee? Platform Artikelbeheer is een platform op internet waar artikelinformatie centraal beschikbaar is. Op het platform plaatsen leveranciers artikelinformatie zodat het makkelijk toegankelijk is voor het kassasysteem én voor de webwinkel van detaillisten. Voor een vast bedrag per maand heb je toegang tot het platform.

Platform Artikelbeh eer is eeng oed e basis voor retail innovatie; h et h elpt leveranciers end etaillistenom beter te ond ernemen, jou d u s ook! Hoe meer mensenzich bij h et platform aanslu iten, h oe beter h et werkt! Doe je ook mee? Belangrijk ste voordelen voor de leverancier/groothandel – Je bespaart tijd omd at je jou w artikelinformatie nog maar opéén plaats h oeft aante leveren; – Je h ebt alle g ripopjou w artikelg eg evens enal je d ealers h ebbenau tomatisch d e g oed e informatie oph et moment d at jij h et wilt;

| uitgave 4

– Je verg root d e conversie ind e winkel d oor nee-verkoopte vermind eren. De d etaillist ziet namelijk precies welke artikelenjij opvoorraad h ebt.

Meer wet en

of

in sch rijven Ga naar ? www.pla tformartik of neem e lb e h e contact o er.nl p info@pla tformartik via mail e lb eh e of telefo onnu mm er.nl er 085 –30 3 81 18.

Wil je weten hoe het werk t? Ga naar www.platformartikelbeheer.nl of scand e QR-cod e enbekijk h et wh iteboard -filmpje!

Belangrijk ste voordelen voor de detaillist/webwink elier – Alle artikelinformatie is op één manier, via één koppeling besch ikbaar en altijd fou tloos en actu eel; – Je bespaart veel tijd omd at je niet meer h and matig alle artikelinformatie h oeft in te voeren, in je kassasysteem of websh op; – Je h ebt altijd een actu ele voorraad statu s van d e artikelen bij d e leverancier.

7


GB_04_2018_P01_56_V12.qxp_Binnenwerk 17-08-18 15:06 Pagina 8

Reportage

Vak centrum, partner in Veilig Zak elijk Internetten

Naar een digitaal veiliger bedrijf Het Vakcentrum is partner in het project Veilig Zakelijk Internetten. Hierdoor hebben de Vakcentrum-leden toegang tot nuttige informatie en ‘ tools’om hun bedrijf digitaalveilig te maken én te houden. Cybercrime kost Ned erland se bed rijven 1 0 miljard eu roper jaar. Ter verg elijking : d e sch ad e d oor ‘g ewone’ d iefstal bed raag t jaarlijks 1 miljard eu ro. Bijna d e h elft vand e Ned erland se ond erneming enh eeft te makeng eh ad met cybercrime, zoals ransomware, een DDoS-aanval, ph ish ing of malware. Hoewel h et mkb tot voor kort red elijk bu itensch ot bleef, nemenju ist d aar d e risico’s toe volg ens d esku nd ig en. Dat komt vooral d oord at mkb’ers weinig kennis h ebbenvand e risico’s d ie ze lopenend e benod ig d e beveilig ing . 6 2 % volledig afhank elijk van IT Bij 6 2 procent vand e Ned erland se mkborg anisaties is h et bed rijfsproces volled ig afh ankelijk vanIT. Dat betekent d at cybercrime forse sch ad e kanaanrich ten. Niet alleend oor g ed erfd e inkomstenen kostenvoor h erstel, maar ook d oor repu tatiesch ad e. Door eenbed rijf word t veel d ig itale informatie verzameld . Wij zetteneenaantal belang rijke pu ntenop eenrij om inzich t te krijg enind e d ig itale veilig h eid vaneenbed rijf. Wat moet je regelen? – Kenje eig enICT-omg eving : weet welke h ard ware ensoftware je h ebt enwelke informatie belang rijk is om te besch ermen; – Spreek met med ewerkers over h et belang vanbeveilig ing : zorg d at ze

8

wetenh oe zorg vu ld ig jou w bed rijf met g eg evens wil omg aan; – Beveilig alle compu ters enh et compu ternetwerk: installeer antiviru sprog ramma’s eneenfirewall; – Beveilig h et d raad loze netwerk: voorkom d at onbevoeg d enopje netwerk ku nnenkomenenzorg voor eensterke beveilig ing (WPA2 ) eneensterk wach twoord ;

Cybercrime kost Nederlandse bedrijven 10 miljard euro per jaar – Zorg ervoor d at software enh ard ware altijd bijg ewerkt zijn: installeer u pd ates meteenals je d aarvanmeld ing krijg t, zod at zwakke plekken g ed ich t word en. Opwww.waarsch u wing sd ienst.nl vind je extra informatie over u rg ente u pd ates; – Maak reg elmatig eenback-u pen bewaar d eze bu itenh et kantoor. Voorkom d at g eg evens kwijt raken; – Org aniseer training envoor med ewerkers: g etraind e eng eïnformeerd e med ewerkers zu llenzorg vu ld ig er omg aanmet informatie. Je bed rijf

loopt d u s mind er risicoals je personeel beter opd e h oog te is; – Zorg voor eensterk wach twoord . Dat is mind er snel te krakenend u s veilig er. Zorg d at ied ere med ewerker inh et bed rijf eensterk wach twoord h eeft; – Doe altijd aang ifte bij d e politie als je bed rijf slach toffer is g eword envan cybercrime, bijvoorbeeld wanneer g evoelig e informatie is g estolend oor internetoplich ters; – Sch akel eenexterne partij inwanneer je zelf niet d e benod ig d e kennis en vaard ig h ed eninh u is h ebt om d e beveilig ing vancompu ters ennetwerk te g arand eren. Vraag bij colleg a’s, leveranciers enand ere partners na bij wie zij h u nICT-ond ersteu ning inkopen. Wellich t ku nnenzij je u it ervaring tips g evenbij h et zoeken naar ad vies enbeg eleid ing . Ga voor meer informatie, ad viezenen ‘tools’ naar www.vakcentrum.nl/ veiliginternet. Het Vakcentru m, waarvan vakblad Gemeng d e Branch e ond erd eel u itmaakt, is d e onafh ankelijke belang enbeh artig er en bewezen partner van zelfstand ig e d etaillisten in food , nonfood , fast moving consu mer g ood s en franch isenemers. Lid word en? Kijk op www.vakcentrum.nlwelke voord elen een lid maatsch ap u bied t.

uitgave 4 |


GB_04_2018_P01_56_V12.qxp_Binnenwerk 17-08-18 15:06 Pagina 9

Maakt u al gebruik van alle Vakcentrum-lidmaatschap?

Bezoek ons op de Retailbeurs Utrecht Stand 3-E-14.

Het Vakcentrum behartigt uw belangen in Den Haag en Brussel, informeert en adviseert de leden over belangrijke wetswijzigingen. Met passie voor zelfstandig ondernemerschap zetten wij ons in voor alle zaken die voor uw bedrijfsvoering van belang zijn.

kunt verdienen!

Vakcentrum

oordeel -v

clusief - in

kcentrum Va

bedrijfsjuridische hulp

Korting voor leden

Bedrijfsadvies

kcentrum Va

Eerstelijns

Vakcentrum Voordeel

kcentrum Va Korting voor Vakcentrum leden

Eerstelijns

Vakcentrum ZorgPortaal

bedrijfseconomische hulp

Verzekeringen

Modelarbeidsovereenkomsten

Aansluiting Platform Artikelbeheer

RI&E / Arbo-professionalisering

Vestigingsplaatsonderzoek

AVG-programma

Vakcentrum Energiecollectief

Medewerkerstevredenheids-onderzoek

Led-verlichting

Klantentevredenheidsonderzoek

Voordelige contactloze betalingen

E-learning online ondernemen

Kassa-software

Waarschuwingsregister Detailhandel (screening

Hosting website/webshop

sollicitanten)

Artikelbeveiliging

Evenementen en bijeenkomsten

Vakcentrum TankCard

Magazine VakcentrumNieuws

Opleidingen en trainingen

Vakbladen Lekkernijver / Gemengde Branche /

Buma/Sena)*

Speelgoed en Hobby)* Toegang tot het Ledennet Lidmaatschap MKB-Nederland Lidmaatschap Vereniging van postale- en bancaire retailers )* afhankelijk van de branche waarin u actief bent.

Voor meer informatie: www.vakcentrum.nl/ledenvoordelen of (0348) 41 97 71

oordeel -v -

Gratis voor leden

clusief - in

Vakcentrum Inclusief

kcentrum Va Gratis voor Vakcentrum leden


GB_04_2018_P01_56_V12.qxp_Binnenwerk 17-08-18 15:06 Pagina 10

Profiel

Warenhuis Vanderveen Assen

‘Het eerste warenhuis van de toekomst’ Vraag een Drent naar het schoolvoorbeeld van een warenhuis en zijn antwoord zalongetwijfeld luiden:Vanderveen Assen! V&D, het inmiddels ter ziele gegane warenhuis dat recht tegenover Vanderveen was gevestigd,stond altijd in de schaduw.

Vand erveenis allesbeh alve een‘stand aard ’ warenh u is te noemen. Vanaf 1 9 8 5 h anteerd e Vand erveeneeneig enzinnig e filosofie, waarbij h et alg emene warenh u is werd omg ebou wd tot een warenh u is met g especialiseerd e sh ops. Met d it warenh u is, d at in1 8 9 7 werd g eg rond vest d oor Antje vand er VeenOld enbu rg er, staat Vand erveeng ezien h et verkoopvloeroppervlak van1 7 .5 0 0 m2 , opd e tweed e plaats inons land . Blikvang er is d e g eh eel g lazeng evel aan h et Koopmansplein, volg ens eenontwerpvand e internationaal g elau werd e arch itect HermanHertzberg er. Samenwerk en met sterk e, gespecialiseerde partners Bij Vand erveen- vanweg e emig ratieplannenis d e naam in1 9 4 6 vereng elst staanvijf clu sters centraal: Leisu re, Horeca, Mod e, WonenenDiensten. De vijf clu sters bevattenintotaal zestig sh ops. Omd at Vand erveenniet overal verstand vankanh ebben, word t per sh opmet sterke, g especialiseerd e partners sameng ewerkt ind e vorm vaneen joint-ventu re of eenand er type overeenkomst, zoals franch ise, (omzet-)h u u r of eencommissiereg eling . De clu ster Leisu re omvat ond er and ere d e sh ops Intertoys, Pipoos, Bru na enCook&Co. Er word t eveneens sameng ewerkt met merkfabrikanten; recent werd bijvoorbeeld d e g rootste Brabantia-sh opvan Noord -Ned erland g eopend . Zoontstond ind e loopvand e d ecennia eensh op-insh optotaalwarenh u is, met eenboeiend e, d ynamisch e mix vanland elijk bekend e ketens en'local h eroes', d ie zorg en voor au th enticiteit enond ersch eid .

10

Dirigent van een groot detailhandelsork est “Wil je je verd er specialiseren, d anku nje d at niet alleen. Wij h ebbenvanou d sh er kennis vantextiel, niet vantapas, elektronica, serviezen, ku nstu itleenof speelg oed . Danku n je h eel veel moeite d oenen risico’s aang aanom zelf h et wiel u it te vind en, maar je ku nt ook samenwerkenmet and ere ond ernemers”, vertelt d irecteu r NicoVand erveen(5 5 ). “Voorwaard e is d at ze iets toevoeg enaanh et warenh u is. Zosnijd t h et mes aantwee kanten: wij h alenkennis, specialiteitenend iversiteit inh u is end e d esbetreffend e ond ernemers bied enwe d e aantrekking skrach t vaneeng root warenh u is, met eenh og e naamsbekend h eid . Je ku nt ons zienals bewakers vanh et totaalconcept, als d e d irig ent vaneen met zorg sameng esteld d etailh and elsorkest d at klinkt als eenklok. Daarin sch u ilt h et cru ciale versch il met veel and ere warenh u izen. Onze ond ernemers knokkenmét - niet teg en- elkaar voor wat ze waard zijnenals je h ensynerg etisch bij elkaar weet te breng en, waard oor je opversch illend e niveau s sch aalvoord elenweet te bereiken, d anbenje h aast onverslaanbaar. Dat maakt van ons, naar mijnstellig e overtu ig ing , h et eerste warenh u is vand e toekomst.” Regelmatig vernieuwen Gemid d eld eens ind e tienjaar word t eensh opcompleet vernieu wd , d u s met zestig sh ops betekent d it d at jaarlijks circa zes afd eling enopd e sch opg aan.

Vand erveenis nog steed s een familiebed rijf. Rech tsbovenNico

Soms g aat d at g epaard met h et kiezen vaneennieu we afd eling spartner, zoals momenteel aand e ord e is voor d e sh op met h et assortiment voor kokenentafelen. “We wisselenniet om h et wisselen”, leg t Vand erveenu it. “Evenminzijn we eenvastg oed ontwikkelaar d ie vooral bezig is met h et verh u renvanvierkante meters. Eenpartnersch apd u u rt bij ons g emid d eld ru im twintig jaar. Dand enk ik d at je voor elkaar eeng oed e en betrou wbare partner bent g eweest en zobereik je ook samend e beste resu ltaten. Daarom h ebbenwe nooit leeg stand g ekend . We h ebbeneenplanh oe een aantrekkelijk warenh u is eru it moet zien enzijnd aarbij d ienend aand e wens van d e consu ment. Dat h ou d t ind at je moet blijven‘trend watch en’ enverand eren.

uitgave 4 |


GB_04_2018_P01_56_V12.qxp_Binnenwerk 17-08-18 15:06 Pagina 11

Profiel

Het fraaie aanzich t vanaf h et Koopmansplein

Zoku nnenwe d e consu ment voortd u rend bed ienenmet eenaantrekkelijk, verrassend eneig entijd s assortiment.” Arrangement ‘Dutch product design’ Met 1 7 .5 0 0 m2 is Vand erveenh et tweed e warenh u is vanNed erland , na d e Bijenkorf opd e Dam, maar d e h ong er naar meer ru imte is zeker niet g estild . “Eenwarenh u is is eenenal ‘beleving en evenementen’ end at vraag t veel ru imte. Dát maakt h et ju ist zoleu k, want h et boeit mensen”, ald u s Vand erveen. “Recent h ad d enwe bijvoorbeeld opd e Mu ziekafd eling een‘meet & g reet’ met Trijntje Oosterh u is, er was eenpresentatie vanh et boek ‘Dammenals cu ltu reel erfg oed ’, bij Cook&CoenIntertoys zijn

reg elmatig d emonstraties enind e evenementenzaal word entrend settend e mod esh ows g eorg aniseerd . Met h et Drents Mu seu m org aniserenwe elke d erd e woensd ag vand e maand een arrang ement ‘Du tch prod u ct d esig n’. Na eenbezoek aand e d esig nafd eling van h et mu seu m wand elend e d eelnemers

In de verdieping van vakspecialismen en het bieden van toegevoegde waarde ligt onze toekomst. naar h et warenh u is, waar eenprod u ctd esig ner eenlezing g eeft, g evolg d d oor eenrond leid ing lang s enkele vand e d esig nprod u ctend ie we inh u is h ebben. Bij Cook&Cozou ik nog g raag een kookstu d iowillenmakennaar voorbeeld vanTh e Ch opping Block inCh icag oen taparia DonEmilioopd e mercad ovan h et warenh u is moet u itbreid enomd at er veel vraag is vang roepenom ’s avond s iets te org aniseren, zoals eenkookworksh op, su sh i of tapas maken. Ook in mod e & beau ty zie ik nog volopmog elijkh ed enom d oor te ontwikkelen. Ik slu it al met al niet u it d at we ind e toekomst weer flink g aanverbou wen, om meer ru imte te creëren.” Duurzaamheid en energiebesparing Maar is méér ru imte creëreneig enlijk wel log isch ineentijd d at steed s meer online word t g ekoch t? Volg ens Vand erveenvormend e websites en-

| uitgave 4

sh ops prach tig e d ig itale etalag es, met g oed e bestelmeth od en, d ie je moet zien inlog isch e samenh ang met d e fu ncties d ie d e fysieke winkel h eeft. “Vand erveenontwikkelt zich u itstekend d oor, kent g eenleeg stand enin2 0 1 7 steg end e omzet enh et nettorend ement wed erom”, ald u s NicoVand erveen.

“Eenmooie toekomst lig t inh et versch iet met interessante u itd ag ing en, zoals h et creërenvanmeer ru imte en h et continu blijveninspelenopwat d e consu ment wenst. We merkenbijvoorbeeld d at klantenteg enwoord ig meer wensenh ebbentenaanzienvanecolog isch e, economisch e ensociale d u u rzaamh eid . Dat zijnth ema’s d ie h eel actu eel zijnend ie eeng rote rol spelen, nu enind e toekomst. We zijnd aarom bezig met d e u itbreid ing vanonze energ iesh op, waar klantenword eng eïnformeerd over h et investereninzonnepanelenenad vies ontvang enover h oe ze h u nwoning verd er ku nnenverd u u rzamen. Ook g aan‘d omotica’ eng ezond h eid steed s belang rijker word en. Ind ie verd ieping vanvakspecialismenenh et bied envantoeg evoeg d e waard e lig t onze toekomst.”

11


GB_04_2018_P01_56_V12.qxp_Binnenwerk 17-08-18 15:06 Pagina 12

KEUKEN IS DE NIEUWE LIVING Dit najaar vooroplopen met je assortiment? Bij Retailbeurs Utrecht ontdek je de laatste trends en kun je direct de nieuwste collecties inkopen van meerdere merken. Download nu je gratis ticket op trademart.nl

COME AND SEE IT 2-4 SEPTEMBER RETAILBEURS UTRECHT


GB_04_2018_P01_56_V12.qxp_Binnenwerk 17-08-18 15:06 Pagina 13

Reportage

DIY is het nieuwe uit eten

Welkom op Retailbeurs Utrecht! Op 2,3 en 4 september opent Trade Mart haar deuren voor de eerste editie van Retailbeurs Utrecht. Dit is de nieuwe benaming van wat voorheen de Voor- en Najaarsbeurs heette. Met de naamsverandering zet Jaarbeurs de veranderingen door,die vorig jaar startten op Jewels & Watches. nieu we g roep ond ernemers interessant word t om te bezoeken. Of h et nu g aat om retailers met alleen een fysieke winkel, een webwinkel of een meng vorm, of u it welke branch e iemand afkomstig is, d at maakt allemaal niet meer u it. Het feit d at branch es steed s meer vervag en - blu rring - speelt h ierin een belang rijke rol.

De Jaarbeu rs g elooft in Trad e Mart als centraal h and elscentru m en d at is niet zond er red en. Voor zowel exposanten als bezoekers is Trad e Mart een zeer efficiënt mid d el om met elkaar zaken te d oen. Op één d ag zie je veel merkleveranciers, je spreekt colleg a’s en je laat je op and ere manieren inspireren. En d at alles ond er h et g enot van een h apje en een d rankje.

Inspireren Trad e Mart leg t h et accent op h et inspireren van d e retailbranch e, zod at retailers voorop ku nnen blijven lopen en zij h u n klanten blijven boeien met nieu we trend s en innovatieve, nieu we prod u cten. Dat Trad e Mart wil inspireren, zie je teru g in d e nieu we promotiecampag ne en op d e website, waarin trend s centraal staan. In d e aanloop naar Retailbeu rs Utrech t word en retailers ook op d iverse and ere manieren g eprikkeld d oor trend s.

Blurring Die beu rs is nu ‘g e-rebrand ’ en h eet voortaan Retailbeu rs Utrech t. Door d e ‘rebrand ing ’ wil d e org anisatie d e beu rs zo positioneren d at d eze ook voor een

Trends Die trend s komennatu u rlijk teru g opd e beu rsvloer, inclu sief d e d aarbij beh orend e prod u ctend ie h et moeteng aan makend it najaar. De trend s d ie opd e

d erd e etag e (Kitch en& Dining ) centraal staan, zijn: ‘DIY (d o-it-you rself) is h et nieu we u it eten’, ‘keu kenis d e nieu we living ’ end e woontrend UrbanJu ng le. Kernbeg rippenh ier zijn: d u u rzaamh eid , ambach telijk, zelf makenenverg roening . De (open) keu ken, ond erd eel van ‘living ’, is d e plaats bij u itstek waar al d eze ond erd elensamenkomen.

‘Keuken is de nieuwe living’ Nieuw: AEG en GreenPan Maar h oe leu k eng ezellig ook, h et g aat u iteind elijk toch om h et aanbod . De d erd e etag e, Kitch en& Dining , bied t eenkwalitatief h oog staand aanbod , met veel topmerkenwaarmee retailers zich ku nnenprofileren. De bezoekers komen inelk g eval twee nieu we, vaste exposantenteg en: AEG (keu kenmach ines) en GreenPan(keramisch e koekenpannen). Daarnaast word t h et aanbod aang evu ld met tijd elijke exposantenend aarbij is vooral g ezoch t naar lifestylemerkend ie eenconnectie h ebbenmet d e (open) keu ken, zoals Kitch enTrend . Retailbeu rs Utrech t word t g eh ou d envan 2 tot enmet 4 september. Ga voor entreekaarten, inspiratie éninformatie naar www.trademart.nl.

| uitgave 4

13


GB_04_2018_P01_56_V12.qxp_Binnenwerk 17-08-18 15:06 Pagina 14

Reportage

Tweede editie Spotlight

Nieuwe trends, collecties en producten Op 23 en 24 september vindt voor de tweede keer Spotlight plaats, een vakevent voor de branches koken,gedekte tafel,huishoudelijke artikelen,woonaccessoires,gifts,fashion,designartikelen,lifestyleproducten,stationery,boeken,koffie en thee,food,speelgoed en kinderproducten. Beleving en inspiratie staan centraaltijdens Spotlight,die weer wordt gehouden op de unieke en industriële locatie,De Werkspoorkathedraalin Utrecht.

Spotlig h t beleefd e inmaart 2 0 1 8 h aar première entrok veel nieu wsg ierig e bezoekers d ie d eze nieu weling toch eens vand ich tbij wild enbekijken. Ineenversnipperd beu rsland sch approfileerd e Spotlig h t zich met eenu nieke entrend y locatie, eenond ersch eid end aanbod enh et toevoeg envan‘beleving ’. Eeng oed e sfeer is nu eenmaal cru ciaal voor een beu rs, want d ankomenbezoekers eerd er ind e stemming om iets te kopenof om zich u itvoerig te lateninformeren. Inseptember staat d u s d e tweed e ed itie oph et prog ramma enook d eze beu rs zal ong etwijfeld d e nod ig e bezoekers trekken. Wilt u opd e h oog te zijnvand e trend s, d e laatste collecties zienennieu we prod u ctenbekijken, d anis een bezoek aanSpotlig h t d u s zeker aante rad en. Of u nu g eïnteresseerd bent in nieu w, trend g evoelig , bijzond er, trad itioneel, tijd loos of u niek. Bek ende en nieuwe leveranciers OpSpotlig h t staanweer veel bekend e en nieu we leveranciers d ie g raag h u nprod u ctenennajaarscollecties latenzien, of latenbeleven. Typisch Th u is, Bred emeijer, MOOD Company, Brabantia, Craenen, De Kom Aard ewerk, Biba International enUitg everij De Lantaarnzijnslech ts enkele vand e exposantend ie u aantreft tijd ens d e najaarsed itie vanSpotlig h t.

14

Een bezoek aan Spotlight moet een echte beleving worden Beleving Naast h et aanbod vanprod u cten, word entijd ens h et evenement d oor versch illend e exposantenleu ke acties enactiviteiteng eorg aniseerd , waard oor een bezoek aanSpotlig h t eenech te beleving moet word en. Er zijnkoks aanwezig , er

word enproeverijeng eh ou d enenworksh ops g eg even, waarond er d e worksh op social med ia. Eenaantal activiteiten vind t plaats inzeecontainers, wat d e ind u striële ‘look and feel’ vand e locatie nog meer benad ru kt. Een bezoek is gratis Een bezoek aan Spotlig h t is g ratis. Vakbezoekers ku nnen zich reg istreren via www.spotlight-event.nl. U vind t d aar ook d e laatste stand van zaken, waarond er d e ‘line-u p’ van exposanten.

uitgave 4 |


GB_04_2018_P01_56_V12.qxp_Binnenwerk 17-08-18 15:06 Pagina 15

Bezoek ons tijde ens het vakevent

SPOTLIGH HT

23 + 24 septemb ber 2018 Werkspoorkathe edraal Utrecht

De functionele en e kwalitatief hoogwaadrige CTX-serie erie met de bijzondere 5-laags-constructie van staal en aluminium is het ultieme Deense kookgerei.

www.scanpan.eu


GB_04_2018_P01_56_V12.qxp_Binnenwerk 17-08-18 15:06 Pagina 16

Een Magim mix koop je voor het leven. Bijna 50 jaar geleden werd de eerste s generatie keukenmachines door Magimix M ontwikkeld. Nu, een halvve eeuw later, is de Magimix keukenm machine nog steeds de norm voo or thuiskoks en professionele chefs. Kwaliteit, betrouwbaarheid b en innovatie. Dat is waar Magimix voo or staat. Het is dan ook het enige merk dat maar liefst dertig jaar garantie op de motor van keukenmachhines biedt. Magimix verrbetert haar technologie en productie voortdurend. Daardoor wo ordt de garantie op onderdelen, accessoir essoires en arbeid vanaf septem mber 2018 verlengd van 2 jaar naar 3 jaar!

Vanaf nu met 3 jaar volledigee gara antie!


GB_04_2018_P01_56_V12.qxp_Binnenwerk 17-08-18 15:09 Pagina 17

Reportage

Vak beurs Foodspecialiteiten Nederland

Een wereld aan culinaire gifts! De internationale Vakbeurs Foodspecialiteiten in Expo Houten is voor de zelfstandig ondernemer met een winkelin foodspecialiteiten, de belangrijkste vakbeurs en een must om te bezoeken. Maar ook voor non-foodwinkels, zoals kookwinkels, koffie- en theespeciaalzaken, die zich verder willen specialiseren in niet snelbederfelijke producten, biedt deze beurs een scala aan mogelijkheden om zich te profileren.

De Vakbeu rs Food specialiteitenword t d it jaar g eh ou d enop1 en2 oktober. De beu rs is g eopend van1 3 .0 0 -2 2 .3 0 u u r end at betekent d at u op1 oktober u w bezoek u itstekend ku nt combinerenmet eenbezoek aand e Trad e Mart Utrech t. Grootste beurs in de branche Met eenoppervlakte vanru im 9 0 0 0 m² eneenverwach te 2 7 0 exposantenis d it d e g rootste beu rs ind e branch e in Ned erland , waar exposanteneeninternationaal aanbod u it meer d antwintig land enpresenteren. Daarnaast is d e beu rs ook eeninspiratiebronvoor d e food specialiteitenwinkels, biolog isch e speciaalzaken, (lu xere) h oreca, traiteu rs encatering , ambu lante h and el enzelfstand ig e su permarkten. Meer non-foodwink els De laatste jarenh ebbenook steed s meer non-food winkels d e weg naar Hou teng evond en. Zij zoekennaar niet snel bed erfelijke d elicatessenineen mooie verpakking , waarmee zij zich ku nnenprofileren. Aanh eerlijke olijfolie (u it d e tapbijvoorbeeld ), azijn, mosterd , d ressing s, koffie enth ee, tapenad e en

| uitgave 4

and ere lekkernijenzijnbijvoorbeeld d e kookwinkels inmid d els wel g ewend . Maar d eze beu rs bied t nog zoveel meer aanmooie merkprod u ctenvanh og e kwaliteit, om los te verkopenof als cu linair cad eau incombinatie met nonfood . Daarmee stel je je eig enu nieke prod u ct samenwaaropeenh ele g oed e marg e is te maken. Het is bovend ien niet online te verg elijken. Ook voor B2 B lig g enh ier zeker kansen.

Ook voor B2B liggen hier kansen Op d e beu rs staan versch illend e g rooth and els waar u naar believen kwaliteitsmerken ku nt inkopen, zond er te word en opg ezad eld met g rote voorrad en. U h ebt d an een optimale keu ze, een beperkt risico en prod u cten met een h og e omloopsnelh eid . In d at kad er is een bezoek aan bijvoorbeeld Voets Specialiteiten en Bommels Conserven een aanrad er.

Registreren is gratis Reg istrerenkanvia d e website www.vakbeursfoodspecialiteiten.nl/ registreren. Dat is g ratis. Per persoon d ient online eenformu lier te word en ing evu ld . Via d e e-mail ontvang t u d an eentoeg ang skaart d ie u mee d ient te nemennaar d e beu rs end aar krijg t u d aneenbad g e. ExpoHou tenlig t net ond er Utrech t, lang s d e A2 7 , ener kan g ratis word eng eparkeerd .

17


GB_04_2018_P01_56_V12.qxp_Binnenwerk 17-08-18 15:09 Pagina 18

Advertorial

La Cucina:

Bekende merken, nieuwe kansen! Ook dit najaar heeft La Cucina Import BV u weer een aantrekkelijke, commerciĂŤle mix te bieden van nieuw kookgereien leuke kookcadeaus. Daarbijligt de focus op het nieuws van bestaande merken. Daarnaast heeft La Cucina tijdens de Retailbeurs allerleischerpe aanbiedingen waarvan u kunt profiteren. En bent u toch op de beurs, neem dan meteen de nieuwe catalogus mee! Camerons We beg innen ons rond je lang s d e merken met Camerons. Al meer d an 2 5 jaar zijn d e rookovens van d it Amerikaanse merk d e top op h aar g ebied . Naast d e bestaand e rookovens d ie La Cu cina al lang in d e portfolio h eeft, word t nu een rookoven in een kleinere maat toeg evoeg d zod at d e consu ment een keu s h eeft. Tevens word t d e collectie met d iverse accessoires u itg ebreid , waarond er nonstick g rillsch aleneneenwok met opstaand e rand enh and vattenvoor g ebru ik inoven, g rill enbbq, eennonstick g rillmat, bakmat eng rillmand je voor d e bbq, ovenenmag netron, en twee g rillplanken.

Camerons h eeft nu ook eenkleinere maat rookoven

Microplane Home-serie VanMicroplane breng t La Cu cina h et instapmod el, d e Home-serie, teru g op d e markt. Wel is d eze serie vlijmsch erpe raspenineen nieu w jasje g estoken. Er zijn vier versies besch ikbaar: extra g rof, g rof, fijnenmed iu m met ribbelpatroon. Deze raspenkomeninrood enzwart enh ebbeneeng ead viseerd e verkoopprijs vanâ‚Ź 2 1 ,9 5 . Eenh and ig e h ou d er voor d e raspenis eveneens toeg evoeg d . Escali Arti is een van d e bekend ste mod ellen elektronisch e keu kenweeg sch alen van h et merk Escali, met een weeg vermog en van zeven kilo. Voor wie beh oefte h eeft aan een keu kenweeg sch aal voor wat zwaard ere klu ssen, h eeft La Cu cina d e Arti XL opg enomen, d ie een weeg vermog en h eeft van tien kilo. De Rond o weeg sch aal is eveneens een nieu w mod el van Escali, d at inclu sief een roestvrijstalen sch aal word t g eleverd . Ook Vera is nieu w. Dit is een plat mod el elektronisch e keu kenweeg sch aal, d at g eh eel in roestvrijstaal is u itg evoerd , een weeg vermog en tot twee kilo h eeft en per 0 ,1 g ram weeg t. Meer voor d e h oreca is d e nieu we plateau weeg sch aal Grand a, met een weeg vermog en tot 1 2 0 kilo. Il Cucinino rvs Il Cu cininois eeneig enmerk vanLa Cu cina met praktisch e keu kenaccessoires. Deze prod u cten, d ie La Cu cina

18

ond er h aar private label breng t, zijnvan g oed e kwaliteit envormeneenmooie u itbreid ing inh et assortiment. Voor d e Retailbeu rs h eeft La Cu cina eenleu k instappakketje voor u sameng esteld , met extra inkoopvoord eel. Ind it pakket zittenond er and ere vier g ekleu rd e verg ieten, pu ntverg ieten, eenroestvrijstalen braad sled e, meng kommeneneenroestvrijstalenafleg lepel.

uitgave 4 |


GB_04_2018_P01_56_V12.qxp_Binnenwerk 17-08-18 15:09 Pagina 19

Advertorial

Now Designs broodtrommels Now Desig ns kent u vooral vanh et mooie keu kentextiel. De Amerikanen verbred enech ter h u nbasis enh ebben d aar eenassortiment metalen, nostalg isch e brood trommels ind rie kleu ren (mintg roen, crème enrood ) enind rie matenaantoeg evoeg d . Bijpassend is eenlepelh ou d er. Ook komener nog twee nieu we canvas brood mand jes bij. Uiteraard voeg t La Cu cina d it najaar nieu we d essins keu kentextiel vanNow Desig ns toe aand e collectie. Daarbij h eeft u d e keu ze u it neu trale d essins keu kensch orten, zoals Blu e of Black Denim, of th ematisch e d essins als ‘Red Pepper’, ‘Lobster Catch ’ en‘Cooks’. Het meest trend y d essinénd e h it vand it moment is ech ter Flaming o! De vier laatst g enoemd e d essins sierenniet alleeneenkeu kensch ort, maar ook een ovenwant enpannenlap. Bij ‘Lobster Catch ’ zit inplaats vand e pannenlap overig ens eenkreeftenslab.

De trend van2 0 1 8 : flaming o’s!

Nieu w vanNow Desig ns: metalen, nostalg isch e brood trommels

Afwassen wordt leuk! Afwassen wordt leuk ! Afwassenis niet altijd h et leu kste karwei maar d e nieu we h and - enafwasborstels d ie La Cu cina breng t, toverenonh erroepelijk eeng limlach oph et g ezich t. Er zijnh and borstels met eeneend , mu is of sch aapals h and stu k enje h ebt d e g rappig e Girlafwasborstels invier mod ekleu ren. Een leu k keu kencad eau om te krijg enof om weg te g even! Chicago Metallic broodvorm glutenvrij Ofsch oontarwe en g raneneenbelang rijk ond erd eel zijnvan ons d ag elijks voed sel, is er ook eentoenemend aantal mensen d at h elaas niet teg end e eiwitten (g lu ten) insommig e tarwesoortenkanen d u s aang ewezenis opg lu tenvrije brood prod u cten. Om absolu u t zeker

te zijn d at g lu tenvrij ook 1 0 0 % g lu tenvrij is, bakken veel mensen h u n eig en brood . Voor d eze g roeiend e g roep consu menten breng t Ch icag o Metallic nu een speciale cake-, brood bakvorm met een verh oog d e rand . Du s ook als je meerd ere prod u cten teg elijk bakt, weet je zeker d at d eze niet in contact ku nnen komen met h et g lu tenvrije brood of cake. Verd er h eeft La Cu cina voor d e liefh ebbers vanbag u ettes enstokbrod ennog twee- end rievaks ‘crispy’ brood vormen vanCh icag oMetallic inh et assortiment opg enomen. Nieuwe catalogus Bezoekt u La Cu cina op d e najaarsbeu rs van d e Trad e Mart in Bru ssel (2 6 -2 8 au g u stu s of 2 3 -2 5 september) of Utrech t (2 -4 september), verg eet d an niet om d e nieu we catalog u s mee te nemen. Die g eld t voor d e period e oktober 2 0 1 8 -oktober 2 0 1 9 . Bent u niet in d e g eleg enh eid d e beu rs te bezoeken? Geen probleem! La Cu cina zorg t d an d at u voor 1 oktober d e nieu we catalog u s in h u is h eeft!

La Cucina Import BV, Almere Telefoon 0 3 6 -5 3 9 5 9 3 0 www.lacucina.nl Trade Mart Utrecht 3 -C-3 2 9 Trade Mart Brussel Dak ar 1 0 1

| uitgave 4

19


GB_04_2018_P01_56_V12.qxp_Binnenwerk 17-08-18 15:09 Pagina 20

Bakken begint bij Patisse


GB_04_2018_P01_56_V12.qxp_Binnenwerk 17-08-18 15:09 Pagina 21

Advertorial - koken

Veel nieuws bij Första dit najaar van:

Peugeot, OXO, Spiegelau en Nachtmann Als u tijdens de Retailbeurs bijFörsta naar binnenloopt, dan ziet u dat het Franse merk Peugeot (peper- en zoutmolens) een complete restyling heeft ondergaan. Daarnaast is er nieuws van andere merken die Första voert. Van het Amerikaanse OXO Good Grips zijn de voorraadbussen ‘POP’vernieuwd, tevens werden de collecties van Spiegelau en Nachtmann verder uitgebreid.

Bij Peu g eot is h et log omet d e bekend e leeu w vernieu wd enis d e h u isstijl krach tig rood g eword en. Dit is eenverwijzing naar d e kleu r vanPeu g eot’s koffiemolens u it 1 8 4 0 . De restyling is d oorg etrokkennaar d e verpakking en, naar d e molens, d e knopjes opd e molens en meer. Daarnaast h eeft Peu g eot d e eerste stappeng ezet opweg naar verbred ing vanh et merk. Zointrod u ceert h et een nieu we koffiemolenéntwee compleet nieu we series messen. Daarmee keert Peu g eot teru g naar h aar ‘roots’: Peu g eot is namelijk ontstaanin1 8 1 2 en startte met d e prod u ctie vanh and zag en. Deze erfenis zie je teru g bij h et d esig n enontwerp.

OXO Good Grips: voorraadbussen ‘POP’ vernieuwd De voorraad bu ssen‘POP’ vanOXO Good Grips zijnvernieu wd . Natu u rlijk zijnze nog altijd met éénd ru k opd e knopte openenente slu itenenzijnze ond erling mod u lair stapelbaar, maar voor d e rest zijnd e voorraad bu ssenflink vernieu wd . Zoh eeft h et d eksel een mod ernere u itstraling g ekreg eneneen nog sterkere slu iting . Aand e binnenkant vand e voorraad bu s zit eenlijnd ie h et maximu m vu lniveau aang eeft enh et d eksel end e voorraad bu s zijnnu vaatwasmach inebestend ig . Tevens zijner nieu we mod ellenaand e collectie toeg evoeg d : mod el ‘mini vierkant’ (ind rie h oog ten) enmod el ‘smal rech th oekig ’ (ind rie h oog ten). Vanzelfsprekend zijnd e vernieu wd e voorraad bu ssenond erling stapelbaar met d e ‘ou d e’. Heel h and ig is ook d at er nu d iverse accessoires verkrijg baar zijnd ie eenvou d ig opd e ond erzijd e vanh et d eksel zijn te klikken. Zoh eb je ze altijd bij d e h and . We h ebbenh et h ier over ond er and ere eenkoffielepel, eend atu msch ijf om d e aankoop- of vervald atu m vand e inh ou d te onth ou d en, of eenzeeflepel voor poed ersu iker, bloem enkaneel. Spiegelau en Nachtmann: uitbreiding collectie Vanaf d it voorjaar is Fö rsta d e nieu we, exclu sieve partner voor d e retail in Ned erland vanNach tmannenSpieg elau . De prod u ctenvand eze merkenzijn ‘Mad e inGermany’ enword eng emaakt vanh et fijnste, kraakh eld ere kristalg las. De collectie voor d it najaar is flink u itg ebreid . Nieu w zijnbijvoorbeeld d e

| uitgave 4

Nach tmann-d rinkg lazen‘Bu bbles’, d ie eensu btiel g ekleu rd e bod em h ebben d ie h et g ekleu rd e lich t opeensch itterend e manier inh et g las reflecteert. Van Spieg elau breng t Fö rsta nieu we g lazen voor espressoenlatte macch iato. Al h et nieu ws d at opd e Retailbeu rs word t g epresenteerd , is tot slot te vind enopwww.forsta.nlenind e nieu we catalog u s 2 0 1 8 -2 0 1 9 d ie klanteninmid d els h ebbenontvang en. Första BV, Tiel Telefoon 0 3 4 4 -6 1 5 4 7 0 www.forsta.nl Trade Mart Utrecht 3 -F-6 1 6

21


GB_04_2018_P01_56_V12.qxp_Binnenwerk 17-08-18 15:09 Pagina 22

Reportage - tafelen

Villeroy& Boch:

Touching lives since 270 years In 1748 legde François Boch in Audun-le-Tiche de basis voor het Villeroy & Boch imperium. 270 Jaar later brengt Villeroy & Boch nog altijd consumenten in vervoering met haar mooie tegels, badkamers en serviezen. Wijkijken natuurlijk naar die laatste groep en dan zien we dat nog tot half oktober het jubileum centraalstaat in de promotie. Daarna wordt omgeschakeld naar het laatste kwartaalvan het jaar, met als thema ‘Coming Home’.

De belang rijkste introd u cties werd en d oor Villeroy & Boch al inh et voorjaar opd e Ambiente g etoond enind e loop vanh et jaar u itg eleverd . Voor d it najaar word end u s g eeng rote introd u cties meer verwach t, al zijner natu u rlijk altijd aanvu lling en. Daard oor kanalle aand ach t u itg aannaar d e promoties. 2 7 0 -jarig jubileum Nog tot h alf oktober staat h et 2 7 0 -jarig ju bileu m ind e promotie centraal, met als speerpu ntend e serviezenBrind ille en Rose Sau vag e. Brind ille is eenmod erne interpretatie vanh et bekend e, klassieke Vieu x of Old Lu xembou rg , d at d ateert u it 1 7 7 0 , d e tijd vand e Rococo. Dit klassieke servies kwam oorspronkelijk ond er d e naam Brind ille opd e markt. Het nieu we Brind ille is ech ter veel mod erner van vorm eninh et witblau we bloesempatroonzijnu itverg rote ond erd elenvan h et klassieke servies zich tbaar. Het is een mooie mix waarind e trad itie d u id elijk teru g komt, d ie appelleert aand e smaak vand e h ed end aag se consu ment.

22

Hetzelfd e g eld t ook voor Rose Sau vag e, d at een mod erne interpretatie is van h et bij veel mensen zeer bekend e servies Wild Rose.

Coming Home is de glossy voor het vierde kwartaal

Coming Home Tot slot staat inh et vierd e kwartaal d e g ezellig h eid inh u is centraal enleg t Villeroy & Boch qu a prod u ctenh et accent oph et eerd er d it jaar g eïntrod u ceerd e ArtesanoManu factu re, Tea Passionend e Jolie-vazenmet h u norg anisch e vormen. Evenminontbreekt d e kerstcollectie.

Voor d e promotie vand eze serviezen h eeft Villeroy & Boch prioriteit g eg even aansocial med ia, zod at winkeliers 1 -op-1 met h u nklantenku nnen commu niceren. Villeroy & Boch voorziet h aar klantennatu u rlijk van d e benod ig d e materialenenvia h et eig enportal is nog veel meer interessante content (zoals filmpjes enfoto’s over d e prod u ctie) te d ownload en. Ook is er P.O.S.-materiaal voor ind e winkel besch ikbaar. Met d eze collecties als rod e d raad , h eeft Villeroy & Boch eenfu llcolou r, zestien pag ina’s d ikke, g lossy broch u re sameng esteld d ie ineeng rote oplag e word t g ed ru kt. Deze g lossy word t zowel d oor klantenals d oor Villeroy & Boch zelf g ed istribu eerd .

uitgave 4 |


GB_04_2018_P01_56_V12.qxp_Binnenwerk 17-08-18 15:09 Pagina 23


GB_04_2018_P01_56_V12.qxp_Binnenwerk 17-08-18 15:09 Pagina 24

Nieuwe producten

Ibili - capsulehouders Met d e nieu we capsu leh ou d ers van Ibili pak je altijd je favoriete koffie en h ou d je je werkblad netjes. De h ou d ers zijner ind iverse u itvoering enen maten, voor cu ps vanzowel Nespresso als Dolce Gu sto. Gead viseerd e winkelverkoopprijs vanaf €1 2 ,9 5 . Första BV, Tiel 0 3 4 4 -6 1 5 4 7 0 www.forsta.nl Trade Mart Utrecht 3 -F-6 1 6

Curver - Dots Bottles De Cu rver Dots Bottles zijnperfect voor ond erweg . Gemaakt van‘Tritanfrom Eastman™’, h ebbend e h aast onbreekbare flesseneenopg las g elijkend e kwaliteit enbeh ou d enze h u ng lans. Daarnaast zijn d e Dots Bottles bestand teg envlekkenenveilig voor g ebru ik ind e vaatwasser. www.curver.com

Stericare - houder van eik enhout Eenh and ig e h ou d er voor h et overzich telijk opberg en vanmessen. Gemaakt vaneikenh ou t enu niek qu a kleu r enh ou tnerf. De messenblijvenh ierinsch erpen sch oon. Door mid d el vaneenverstelbaar oph ang systeem, is d e h ou d er nau wkeu rig aand e wand te monteren. Verkrijg baar ind e maten4 0 en6 0 cm. Stericare 0 6 -2 3 9 4 3 6 5 0 www.stericare.nl Trade Mart Utrecht 3 -A-1 4 5

KingsPoint - Stop met plastic! King sPoint Toys & Gifts is sind s enkele maand end e importeu r vand e BambooCu ps vanCh ic.mic. Deze coffee-to-g obeker, verkrijg baar in vijftig h ippe enklassieke prints, is g emaakt vanbamboe enmais enis eeneco-vriend elijk alternatief voor d e plastic weg werpbeker. De bamboe bekers zijnper stu k te bestellenener zijntwee d isplays verkrijg baar. KingsPoint Toys & Gifts, Tilburg 0 6 -4 5 2 7 2 9 6 0 , 0 6 -4 4 2 7 5 5 6 7 www.k ingspoint.nl TrendZ, Trade Mart Utrecht en Spotlight

24

uitgave 4 |


GB_04_2018_P01_56_V12.qxp_Binnenwerk 17-08-18 15:09 Pagina 25

Ontdek FUSIONTEC, de innovatie van WMF

WMF FUSIONTEC Vrijwel onverwoestbaar door de samensmelting van het beste staalsoort met natuurlijke mineralen (FUSION). Deze combinatie brengt alle voordelen van RVS en gietijzer in één product. • • • •

Made in GERMANY

Zeer krasbestendig en bestand tegen zuren Voor perfecte kookresultaten Multifunctioneel: braden, koken, stoven en bakken Pannen blijven er als nieuw uitzien, ook na intensief gebruik

WMF Nederland (onderdeel van Groupe SEB Nederland), De Schutterij 27, 3 90 5 PK Veenendaal www.wmf.nl * De garantie is 3 0 jaar geldig vanaf aankoop op alle materiaal- en fabricagefouten. Raadpleeg www.wmf.nl voor meer informatie.


GB_04_2018_P01_56_V12.qxp_Binnenwerk 17-08-18 15:09 Pagina 26

Nieuwe producten

Curver - Smart Cook Nieu w vanCu rver zijnd e vier g lazenversh ou d d ozen ond er d e naam Smart Cook. Door h et borosilicaatg las zijnd eze prod u ctenbestand teg enh og e th ermisch e sch okkenenku nnenze zowel ind e ovenenmag netron, als ind e koelkast envriezer. www.curver.com

Graef - filterk offieapparaat Het nieu we filterkoffieapparaat vanGraef staat g arant voor een optimale smaakbeleving . Bovend ienh oef je niet voor ied ere kan koffie h et apparaat met d e ju iste h oeveelh eid water te vu llen: h et reservoir levert water naar beh oefte. Verkrijg baar inwit, zwart enrood . Gead viseerd e winkelverkoopprijs € 1 4 9 ,-. Första BV, Tiel, 0 3 4 4 -6 1 5 4 7 0 www.forsta.nl Trade Mart Utrecht 3 -F-6 1 6

Westmark - handige k euk enhulpen Sind s kort zijnbij Westmark d rie h and ig e keu kenh u lpenleverbaar: d e trommelrasp‘Sch arfe Herta’, d e vleesmolen‘Frech er Fritz’ end e ontsapper ‘VitaFreu nd ’. Wat d eze d rie keu kenh u lpenmet elkaar g emeenh ebben, is d at ze d ezelfd e voet d elen. Je koopt d u s éénapparaat met voet envoor d e twee and ere h oef je alleenh et opzetstu k aante sch affen. www.westmark.de

26

uitgave 4 |


GB_04_2018_P01_56_V12.qxp_Binnenwerk 17-08-18 15:09 Pagina 27

Nieuwe producten

Kai - Shun Nagare Met Sh u nNag are h eeft Kai opnieu w eeninnovatief meesterwerk vanJapanse smeed ku nst afg eleverd . Med e d oor h et fraaie d esig n, d e bijzond ere materiaaleig ensch appeneneentech nisch zeer complex prod u ctieproces, beh oort d eze messenserie tot d e absolu te topklasse. Oph et h oog g lans g epolijste lemmet is een ku nstzinnig vormg eg even, straalvormig patroonvand e Damastlag enzich tbaar. Daard oor ziet h et mes, incombinatie met d e zwartg rijs g emêleerd e g reepvanPakkah ou t, er ind ru kwekkend u it. De zes lemmetenind e serie bestaanu it twee versch illend e staalsoorten, d ie tot een7 2 -laag s Damaststaal zijnverwerkt. Door h et bewerkelijke samenvlech tenvanbeid e staalsoorten, ontstaat er eenlemmet met u itzond erlijk g oed e snijprestaties d at bovend ienlang sch erpblijft. Voor h et najaar 2 0 1 8 is er een(g elimiteerd e) aanbied ing : bij aansch af vanh et koksmes 2 0 cm ontvang t u eeneikenh ou tensnijplank g ratis! AG Kessler & Zn. v.o.f., Mijdrecht 0 2 9 7 -2 5 0 5 6 1 www.k essler.nl Trade Mart Utrecht 3 -C-3 3 6

A’Domo - Moments byPoint-Virgule A’Domo presenteert Moments by Point-Virg u le. Een speelse en innovatieve collectie voor op tafel, ontworpen samen met d e Belg isch e d esig ner AlainMonnens. De 3 2 items, met eenu nieke reeks porseleinenbord en ensch alen, met bijpassend e placemats enacaciah ou ten serveerbord en, kanje oneind ig met elkaar combineren. Ontd ek d e volled ig e collectie opwww.point-virg u le.nl. A’Domo, Deinze (B) +3 2 (0 )9 -3 8 5 9 3 2 4 www.adomo.be Trade Mart Utrecht 3 -B-2 1 5

| uitgave 4

www.facebook.com/gemengdebranche www.twitter.com/gemengdebranche

27


GB_04_2018_P01_56_V12.qxp_Binnenwerk 17-08-18 15:09 Pagina 28

Bezoek ons 2, 3 en 4 september op de Trade Mart! A1 0 3 en B2 0 2 - 3 e etage Home & Living Praktische serie glazen die je gemakkelijk in elkaar kunt stapelen, zonder dat ze aan elkaar vast gaan zitten. Vandaar ook de toepasselijke naam voor deze serie: Tower.

protect

Breakfast at Tiffany’s. Met deze serie brengt u glamour op de ontbijttafel, koel uw champagne op een chique wijze en geeft u uw mooiste taarten een prachtig podium. Deze uitgebreide Guzzini serie is ontworpen door het designduo Pio & Tito.

Maak kennis met de nieuwe mooie warme najaarskleuren en unieke weefpatronen. Door het toepassen van geweven vinyl vezels, het zogenaamde Plynyl, blinken de producten van Chilewich uit door duurzaamheid en stijl.

Serveer uw hapjes direct vanuit de oven op deze handige presenteerschaaltjes. Een unieke serie Aperitivo schaaltjes van Emile Henry. Uitgevoerd in mooie zachte kleuren, voorzien van een handig greepje.

www.interhal.nl • +3 1 (0 )7 6 5 7 2 1 0 3 0 • info@interhal.nl


GB_04_2018_P01_56_V12.qxp_Binnenwerk 17-08-18 15:09 Pagina 29

Bezoek ons 2 & 3 september op de showUP! Standnummer: D2 1 4

Schil of krul sierlijke linten van wortel, courgette, komkommer of andere soortgelijke groenten om salades en andere maaltijden te decoreren en net dat beetje extra als dunschiller te Klaar voor het weekend? Beklim de hoogste berg, ga zonnebaden aan de

reversible Weekender heb je altijd goed

nieuwe ranke

of gootsteen worden bevestigd, gewoon om je eraan te herinneren dat echte verlichting zelfs in

www.abodee.nl • +3 1 (0 )7 6 5 7 2 1 0 3 0 • info@abodee.nl


GB_04_2018_P01_56_V12.qxp_Binnenwerk 17-08-18 15:09 Pagina 30

Advertorial

Brabantia introduceert Linn:

Minimale ruimte, maximale opbergmogelijkheden Dat we met zijn allen in een klein landje leven en we door toenemende verstedelijking steeds efficiënter met de ruimte die we hebben moeten omgaan, is welduidelijk. Dit betekent dat de vraag naar slimme ‘ruimteoplossers’die verschillende functies combineren, toeneemt. Brabantia haakt daar goed op in met de introductie van het Linn-concept.

Linn is eig enlijk een g oed d oord ach te combinatie van een kled ing rek en d roog rek om kled ing aan op te h ang en, te lu ch ten, te d rog en of op te berg en. Het kled ing rek staat in h et zich t, om d ie red en is speciale aand ach t g esch onken aan h et d esig n. De d oelg roep voor Linn is eig enlijk h eel d ivers en bestaat u it stu d enten d ie klein wonen en versch illend e fu ncties met elkaar willen combineren, jong volwassenen d ie tijd willen besparen bij h et org aniseren van h u n kled ing , families met kind eren d ie extra ru imte nod ig h ebben en ou d ers met u itwonend e kind eren d ie wat kleiner g aan wonen. In al d eze g evallen zijn d e kwaliteiten van Linn welkom. Je ku nt Linng ebru ikenineenslaapkamer waar weinig ru imte is voor kasten, ind e h al, bad kamer of inand ere ru imtes waar je beh oefte h ebt aanzo’nh and ig kled ing rek, d at ech t g ezienmag word en. Ook als je vold oend e ru imte th u is h ebt, is Linnh and ig om alvast je kled ing voor d e volg end e d ag bij elkaar

30

! Linnis ook h and ig om bijvoorbeeld je kled ing voor d e volg end e d ag bij elkaar u it te h ang en " Naast h et rek breng t B rabantia d iverse bijpassend e prod u cten, zod at je Linnind e winkel als een totaalconcept ku nt presenteren

u it te h ang en. Ensoms is kled ing g ewoonte mooi om ach ter g esloten d eu rente h ang en. Samenvattend neemt Linnminimale ru imte inenbied t h et maximale opberg mog elijkh ed en. De Linn-familie Linn is g emaakt van metaal en komt in twee formaten, Small en Larg e, en in d e kleu ren wit en zwart. Aan d e bamboe roed e ku n je kled ing h ang ers kwijt over een leng te van respectievelijk 5 3 en 9 3 cm. De twee u iteind en van d e roed e ku nnen word en g ebru ikt voor h et oph ang en van h oed en, tassen et cetera. De twee h orizontaal g eplaatste plateau s ku n je in h oog te verstellen. Het kled ing rek Small bied t tot 1 1 meter aan d roog ru imte en d e Larg e u itvoering 1 8 meter. Linn word t u iteraard g ed emonteerd in een mooie d oos g eleverd . Beh alve h et rek breng t Brabantia d iverse bijpassend e prod u cten, zod at je Linn in d e winkel als een totaalconcept ku nt

uitgave 4 |


GB_04_2018_P01_56_V12.qxp_Binnenwerk 17-08-18 15:09 Pagina 31

Advertorial

De afd ekh oezenvand e d roog molens h ebben eennieu w, eig entijd s d esig ng ekreg en

Linnis eeng oed d oord ach te combinatie vaneend roog rek enkled ing rek

presenteren. Er is een mooie opvou wbare en waterafstotend e wasmand van 4 0 liter met bamboe rand en er zijn natu u rlijk alu miniu m kled ing h ang ers. Het h and ig e van d eze kled ing h ang ers is d at je er overh emd en aan ku nt h ang en, zond er eerst alle knoopjes los te maken. Ook h oef je d e h als van T-sh irts niet u it te rekken. Verd er zijn d e stoffen wasmand en d ie Brabantia al in d e collectie h ad , g ebrach t in d e stijl van Linn. Tenslotte word en d e witte metalen wasboxen van 3 5 en 6 0 liter toeg evoeg d . Deze h ebben ventilatieg aatjes aan d e ond erzijd e, een ku rken d eksel met ‘qu ick d rop’-opening en een wasbare, katoenen waszak. Voor d e presentatie van Linn bij u in d e winkel, stelt Brabantia veel materialen besch ikbaar, waarond er banners, fold ers en meer. Compacte strijk tafel Een and ere slimme oplossing van Brabantia is een compacte strijktafel waarvan je d e pootjes u itklapt en d eze vervolg ens op tafel zet. Hand ig voor

De Flatback+ ped aalemmer 3 0 en4 0 liter is vanaf d it najaar ook ind rie prach tig e ‘mineral’ kleu renverkrijg baar een kleine strijkklu s, voor eenpersoonsh u ish ou d ens of voor jong eren d ie steed s mind er kled ing kopen d ie ech t g estreken moet word en. De kwaliteit van d eze strijktafel is natu u rlijk h etzelfd e als van d e g rote mod ellen. Er zit tevens een h aak aan, zod at je d e strijktafel aan h et Linn kled ing rek of in d e kled ing kast ku nt h ang en. Nieuwe k leuren Flatback + pedaalemmer De Flatback+ ped aalemmer 3 0 en 4 0 liter met d e ru imtebesparend e, platte ach terkant, is vanaf d it najaar ook in d rie prach tig e ‘mineral’ kleu ren verkrijg baar: Mineral Gold en Beach , Mineral Concrete Grey en Mineral Infinite Grey. Deze kleu ren zijn overig ens reed s bekend en treft u al aan op d e newIcon ped aalemmers.

| uitgave 4

Mark eting Tot slot ku nnen we u meld en d at Brabantia vanaf week 4 0 een wat and ere toon aanslaat bij d e online marketing , met name in d e vid eo’s d ie zijn g emaakt voor You Tu be, Instag ram en Facebook. De insteek is om een commerciële bood sch ap te verpakken met beetje h u mor, zond er d at d e betekenis d aarvan ond ersneeu wt. Het komt er op neer d at Brabantia d e consu ment h elpt en inspireert bij d e d ag elijkse, h u ish ou d elijke klu ssen. Die zijn niet altijd even leu k, maar moeten wél g ebeu ren en Brabantia h elpt d aar d an g raag een h and je bij d oor mooie, praktisch e en d u u rzame oplossing en (crad le-to-crad le!) aan te bied en.

Brabantia Netherlands BV Valk enswaard 0 4 0 -2 2 8 2 2 2 8 verk oop.nederland@brabantia.com

31


GB_04_2018_P01_56_V12.qxp_Binnenwerk 17-08-18 15:09 Pagina 32

Reportage

Magimix:

Garantie gaat van twee naar drie jaar Mag imix g aat per 1 september aanstaand e d e fabrieksg arantie oph aar g eh ele prod u ctrang e, met u itzond ering vanespressoapparaten, u itbreid envan twee naar d rie jaar. Ind e markt van elektrisch e keu kenapparatenis d it tamelijk bijzond er enh et vanorig ine Franse merk profileert zich h iermee tenopzich te vand e concu rrentie. Er zijnnog meerd ere red enenwaarom Mag imix tot d eze stapis g ekomen, verteld e Mich el Trietsch , d irecteu r vanMag imix Ned erland , aanons: “Het h oort eig enlijk

bij d e stand ing vanh et kwaliteitsmerk Mag imix enwe ku nnenons d at extra jaar met eeng eru st h art g even: h et aantal retou renlig t inons land al vele jaren ond er d e éénprocent! Opd e motor van d e food processors zit zelfs 3 0 jaar g arantie end at blijft zo. Daarnaast ben ik vanmening d at d e consu ment een lang ere g arantietermijnteg enwoord ig g ewoonverwach t bij eeninvestering van2 0 0 eu rovoor eenblend er of 4 0 0 eu rovoor eenfood processor. Hij h ech t immers steed s meer waard e aaneen

2019 2–5 maart Chicago, USA

d u u rzaam kwaliteitsprod u ct, waarmee h ij vele jarenzond er problemenmet plezier werkt. Ik bend u s h eel erg blij met d eze stapvanMag imix. Het is ook een extra verkooparg u ment d at winkeliers ond er d e aand ach t moetenbreng enbij h u nklanten. Daarom presenterenwe tijd ens d e komend e Retailbeu rs reclamemateriaal, zod at d e lang ere g arantietermijnoph et p.o.s. g oed kanword en g ecommu niceerd .”

De IHH beurs is de absoluut de moeite waard om te bezoeken. De beurs is professioneel georganiseerd, de organisatie geeft je een warm welkom. Het is de plek om de trends van Amerika te zien, maar ook nieuwe producten en merken. Er worden hele interessante en inspirerende lezingen georganiseerd in het Innovation Theater. Plan ook een bezoekje aan de stad Chicago om wat te gekke winkels te zien. Je gaat gegarandeerd naar huis met veel inspiratie voor je winkel of organisatie! Anke & Nick Pollmann, Eigenaren Pollmann sinds 1890

Informatie en gratis online voorregistreren: www.housewares.org Wilt u meer informatie over de beurs of over vervoer naar Chicago, neemt u dan contact op met Julia Quick van EK/servicegroup, +49 521 2092 144 of Julia.Quick@ek-servicegroup.de.

32

uitgave 4 |


GB_04_2018_P01_56_V12.qxp_Binnenwerk 17-08-18 15:10 Pagina 33

Reportage - koken

Hoofdprijs is een wokfeest voor zestien personen

BK

Najaar in teken van Woktober en veiligheid De marketingactiviteiten van BK starten dit najaar in oktober met Woktober. Vervolgens wordt in november en december overgeschakeld naar de feestmaanden, waarbijveiligheid bijhet koken een grote rolspeelt. Voor beide activiteiten geldt dat er tijdelijk flinke kortingen worden gegeven op actieproducten. BijWoktober zijn ook leuke prijzen te winnen, zoals een wokfeest!

Snel, g ezond en g emakkelijk zijn d u id elijke trend s in ‘food ’. Geen wond er d at wokken zo ontzettend popu lair is g eword en. BK h aakt d aar op in d oor van oktober één g root wokfeest te maken: ‘Woktober’! Natu u rlijk is er voord eel te beh alen, want op alle Wokarang en word t een tijd elijke actiekorting g eg even van 2 5 %. Daarnaast is er een mooi prijzenpakket sameng esteld , d at in samenwerking met h et bekend e merk Go-Tan tot stand is g ekomen. Hoofd prijs is een wokfeest voor zestien personen en d aarvoor komt een speciale Wokbu s aan h u is. Tevens zijn er zeven wokworksh ops voor twee personen te winnen, wokspatels, snijplanken, Ch inese h akmessen en Go-Tan wokpakketten.

| uitgave 4

Om oktober = ‘Woktober’ te commu niceren, is er voor u in d e winkel veel P.O.S.-materiaal besch ikbaar, waarond er flesjes Go-Tan woksau s d ie u g ratis aan d e klant ku nt u itd elen. Voor d e online promotie word en banners besch ikbaar g esteld en BK g aat d e actie natu u rlijk ook zelf via d e eig en d ig itale kanalen (nieu wsbrieven en social med ia) commu niceren. Gun jezelf een veilige BK-pan November end ecember staannatu u rlijk inh et tekenvang ezellig h eid , samen koken, samenlekker u itg ebreid tafelen met familie envriend en. Maar omd at eenong elu k soms ineenkleinh oekje zit, is h et altijd g oed om extra te letten opveilig h eid . BK h eeft d it vertaald naar

d e actie ‘Gu n jezelf een veilig e BK pan’ en g eeft in d e maand en november en d ecember 3 0 % korting op d e sets QLinair Master en Master Glas, Q-Linair Classic en BK Flow Cool. Deze sets zijn natu u rlijk niet voor niets g ekozen, omd at ze zijn voorzien van d eksels d ie je met een kwart d raai verg rend elt, waard oor sch enken en afg ieten g emakkelijk g aat én vooral veilig is. Naast d e korting sactie is er tevens een ‘niet g oed , g eld teru g ’-g arantie zod at d e consu ment 3 0 d ag en lang (in plaats van d e wettelijke twee weken) d e pannen th u is kan u itproberen. Met elke verkoch te actieset steu nt BK bovend ien d e Ned erland se Brand wond en Stich ting . Ook d eze actie word t weer breed g ecommu niceerd , zowel online als offline, d oor BK zelf of d oor u . In d ecember versch ijnt tevens een mooie ad vertorial in h et kookblad Deliciou s.

33


GB_04_2018_P01_56_V12.qxp_Binnenwerk 17-08-18 15:10 Pagina 34

Reportage

Style de Vie Authentique:

We zetten dit jaar de puntjes op de i Style de Vie Authentique B.V. lijkt al heellang een vaste leverancier van veel(kook)winkels. Toch bestaat het bedrijf nog maar net vijf jaar. In die tussentijd is er veelgebeurd en hebben Romy Brummelman en Ronald Duyzer ook alle ups en downs meegemaakt, die vaak met het beginnend ondernemerschap gepaard gaan. Maar ondertussen is weleen mooie merkportfolio opgebouwd waar veelmuziek in zit en zijn er volop toekomstplannen. Dit jaar staat vooralin het teken van ‘ fine-

Forg ed Bru te

tunen’en de puntjes op de izetten.

Lag u iole Style d e Vie, Premiu m Line steakmes Black Stonewash

34

Allereerst g aat Style d e Vie Au th entiqu e meer werk makenvand e Belg isch e markt enopent h et d it najaar nog een stand opd e Bru sselse Trad e Mart. Er zittenal veel klanteninBelg ië, maar h et feit d at je d aar eeneig enstand h ebt, g eeft volg ens Romy toch net wat meer vertrou wen. Tweed e speerpu nt d it jaar is d at med io september eenB2 B-site word t g eopend om h et d e klanteng emakkelijker te maken. Ronald benad ru kt nog evend at d it niet tenkoste g aat vanh et persoonlijke contact. Dat blijft g ewoonbestaan opbeu rzen, via d e verteg enwoord ig er of telefonisch . Eenvand e merkend ie Style d e Vie Au th entiqu e voert is Forg ed , met stoere nog met d e h and g esmed e messenmet zich tbare h amerslag oph et lemmet. Nad at d e aand ach t ineerste instantie u itg ing naar d e collectie, is h et nu tijd om d e merkbeleving verd er te lad en, met sfeervolle foto’s, tekstenenvid eo’s. De winkelier kand aar d annaar eig en inzich t g ebru ik vanmaken. Tevens komt er eenlifestylemag azine met eenmix vaninformatie ened u catie, d at d e winkelier kanweg g eg even. Volg ens planning moet d it alles med ioseptember zijn g erealiseerd . Ind e planning staat eveneens eeninformatieve, opd e consu -

ment g erich te Forg ed -website, maar d an pratenwe over 2 0 1 9 . Beh alve d at Style d e Vie Au th entiqu e d e bed rijfsnaam is, is Style d e Vie ook een eig enlabel d at aand e keu keng erelateerd e prod u ctenbreng t, zoals mag neetstrips, serveerplanken, messenblokkenenmeer. Het is d e bed oeling d at in d e toekomst meer ind it eig enmerk word t g eïnvesteerd . Niet alleenom bed rijfsrisico’s te spreid en, maar ook om zich meer als eentotaalleverancier te profilerenenniet als eenpu re messenleverancier bekend te staan. Forged: bruut en stoer Bij alle merkend ie Style d e Vie Au th entiqu e voert, zijnRomy enRonald nau w betrokkenbij d e prod u ctontwikkeling , maar h u ninvloed g aat nerg ens zover als bij Forg ed . Forg ed is eenbijzond ere enopvallend e messencollectie, d ie qu a u itstraling al h eel wat teweeg h eeft g ebrach t. Wat bij Forg ed opvalt, is h et ru we enstoere u iterlijk, met eenlemmet waaropd e h amerslag te zienis. Geenmes is h etzelfd e. Helemaal extreem is Bru te, met messend ie zou it h et vu u r lijkente zijn g eh aald enverd er niet bewerkt. Dit mes is eenech te blikvang er ind e winkel d ie volopd e aand ach t trekt.

uitgave 4 |


GB_04_2018_P01_56_V12.qxp_Binnenwerk 17-08-18 15:10 Pagina 35

Reportage

De Forg ed -messenword ennog met d e h and g esmeed d oor eenkleinfamiliebed rijfje inh et Verre Oosten. Omd at Forg ed d irect bij d e bronword t g ekoch t, ku nnend e messenteg enzeer betaalbare consu mentenprijzenword enaang ebod en, inclu sief eenh ele g oed e marg e voor d e winkelier. Romy enRonald zien inForg ed overig ens g eenconcu rrent van d e A-merken, maar zij bewijzenwel d at eenmet d e h and vervaard ig d mes teg en eenzeer interessante prijs kanword en aang ebod en. Eenkoksmes kost bijvoorbeeld ind e winkel maar 5 5 eu ro.

d e A-merken word t g epositioneerd . Inmid d els zijn van Forg ed vier versch illend e series verkrijg baar - Bru te, Intense, Olive en VG1 0 - en d it zijn zeker niet d e laatste. Laguiole Style de Vie Het beg onvijf jaar g eled enallemaal met Lag u iole Style d e Vie, bekend vand e mooie zak- of tafelmessen. Ronald en Romy, zelf liefh ebbers vanh et mod el Lag u iole, h ebbenind eze vijf jaar een bred e collectie neerg ezet. Toch ontwikkelenze steed s weer nieu we prod u cten

Forged Brute is een echte blikvanger die volop de aandacht trekt De verpakking vanForg ed ziet er eveneens g oed u it end at maakt h et toch een mooi enbetaalbaar cad eau . Enje krijg t opd e messenzelfs tienjaar g arantie. Met Forg ed leg g en Romy en Ronald d u s een interessante propositie neer bij bijvoorbeeld kookwinkels, omd at Forg ed qu a prijs een h eel stu k ond er

d ie ind eze lijnlig g en. Eénvand e nieu we prod u ctend it najaar is eenzestiend elig e tapas-bestekset ineenmooie g esch enkverpakking . De kernvand e Lag u iole Style d e Vie-collectie word t g evormd d oor d e Premiu m Line steakmessenmet zwart h eft eneen g ekarteld lemmet van1 ,8 mm d ik. Deze

Ook d e ‘one messag e spoon’ is eenprod u ct van Style d e Vie. Leu k om te g evenente krijg en! word enper zes stu ks verpakt ineenh ou tenblokje. De consu mentenprijs vand it setje lig t rond d e 2 3 eu ro. Deze serie word t g evolg d d oor d e Lu xu ry Line steakmessenmet h eftenvaning eleg d olijfh ou t. Dit is allemaal net wat lu xer, h et lemmet is d ikker (2 ,5 mm) enh et word t verpakt ineenmooi kistje. Vorig jaar werd d e InnovationLine g eïntrod u ceerd , met eenwat mod erner mod el steakmes. De steakmessenvormentot slot d e core-bu siness, maar d aaromh eenword t eenbijpassend assortiment g ebrach t met ond er meer bestek, kaasmessensets enkoksmessen. Zod oend e word t een mooi afg erond assortiment met g enoeg d iversiteit g ebrach t!

VanLag u iole Style d e Vie zijner ook kaasmessenmet h eftenvanwalnoot (afg ebeeld ) of olijfh ou t

| uitgave 4

35


GB_04_2018_P01_56_V12.qxp_Binnenwerk 17-08-18 15:10 Pagina 36

Reportage

Multibrands:

Populaire Hurom slowjuicers vernieuwd Hurom is dé benchmark op het gebied van slowjuicers. Het is wereldwijd de grootse producent van slowjuicers en het was volgens Euromonitor Internationalhet nummer één merk in 2017. Dit jaar komt Hurom met twee belangrijke innovaties voor de H100 en H34.

Vorig jaar nam Mu ltibrand s Marketing & Sales BV u it Lisse h et d istribu tiecontract van Hu rom over van Tiltak BV. Vervolg ens is h ard g ewerkt om een betere service te verlenenenalle ond erd elensnel te ku nnenleveren. Ook is d e aftersales-service nu beter g ereg eld . De markt inslowju icers ontwikkeld e zich vanaf h et beg invand it d ecenniu m razend snel, met alle positieve enneg atieve g evolg envand ien. Die markt is weliswaar niet meer vanh et niveau van 2 0 1 5 , maar h et is volg ens Jacqu es Du ivenvoord envanMu ltibrand s nog steed s eenstabiele markt, d ie g root in waard e is. Hu rom is marktleid er en omd at h et altijd h et meest innovatieve merk is g eweest enniet tornt aand e kwaliteit, h ou d t h et g oed stand .

Het metalenfilter is bij d e nieu we Hu rom H1 0 0 vervang end oor twee ku nststof zeven

Hurom is dé benchmark op het gebied van slowjuicers Innovaties Ook d it jaar komt Hu rom met twee innovaties. Allereerst is bij d e H1 0 0 , een vand e meest verkoch te mod ellen, h et metalenfilter verd wenen. Dat bleek in d e praktijk vaak lastig sch oonte maken. Meestal g ebeu rd e d at met eenborstel, maar om h et filter d aarna weer samen met d e perskeg el inelkaar te zetten, was te omslach tig . Daarvoor ind e plaats h eeft d e H1 0 0 nu twee ku nststof zeven,

De H3 4 h eeft eensnijsysteem aand e bovenzijd e g ekreg en. Dit ‘one-stopju icing ’ zorg t voor extra g emak

36

d ie natu u rlijk ook d e pu lpnetjes vanh et sapsch eid en, maar wél h eel eenvou d ig zijnsch oonte maken. Ook h et inelkaar zettenvand e twee zeven, d e perskeg el énd e h ou d er is nu eenstu k g ebru iksvriend elijker. Tevens is d e ‘pu lp-ou tlet’ nu g emakkelijker sch oonte maken. Ook h eeft Hu rom aand ach t besteed aanh et d esig n, waard oor d e H1 0 0 eenveel stijlvollere, lu xe u itstraling h eeft g ekreg en. Zeker incombinatie met d e fraaie kleu renPlatinu m enTitaniu m Grey. Eentweed e g rote innovatie vind enwe teru g bij d e H3 4 . Deze h eeft eensnijsysteem aand e bovenzijd e g ekreg en, d at d e vru ch tenof g roentenau tomatisch fijnsnijd t voord at ze ind e sapcentrifu g e vallen. Dit ‘one-stopju icing ’ zorg t d u s voor extra g emak. Bovend ienis d e H3 4 zelfreinig end . Ook d e H3 4 h eeft een mooi nieu w d esig ng ekreg en. KP import And er opvallend nieu ws tot slot is d at Mu ltibrand s h eeft beslotend at KP import u it Rotterd am d e d istribu tie vanHu rom enVitamix, twee A-merken oph u ng ebied , g aat verzorg ennaar d e kookwinkels.

uitgave 4 |


GB_04_2018_P01_56_V12.qxp_Binnenwerk 17-08-18 15:10 Pagina 37

Werken met sterke merken t voor ducen n Uw pro ijke artikele l e d u ’. huisho kenhulpjes en keu

»TANGRAM READY Design by Jungmann/Radetz, Frankfurt Bowl Set

Westmark GmbH Bielefelder Straße 125 | 57368 Lennestadt-Elspe | Germany Contact: Wencke Pieper, wencke.pieper@westmark.de www.westmark.de

S u z a n n e Ke i j s e r + 3162 5 0 6 4 07 8

s u z a n n e . k e i j s e r @ ko z i o l . d e

www.koziol.de

VAKCENTRUM Voor zelfstandig retailondernemers

Blekerijlaan 1 3447 GR Woerden

VOOR ONDERNEMENDE MENSEN

www.mkbct.nl (015) 2191390

✓ ✓ ✓ ✓ facebook .com/speelgoedenhobby

facebook .com/gemengdebranche

twitter.com/Speelgoed_Hobby

twitter.com/gemengdebranche

T (0348) 41 97 71 E info@vakcentrum.nl I www.vakcentrum.nl Vakcentrum VakcentrumWoerden

maar liefst 40 nieuwe produkten waarvan 6 nieuwe designs/ gedekoreerde series kruidenblikje en stroopwafelblik in plain silver nieuwe blikken in plain silver, white, black en gold

www.thebox-blikken.nl


GB_04_2018_P01_56_V12.qxp_Binnenwerk 17-08-18 15:10 Pagina 38

WESCOLOFT


GB_04_2018_P01_56_V12.qxp_Binnenwerk 17-08-18 15:10 Pagina 39

Reportage

Loft

Een nieuwe,matte serie van Wesco Bijveelmoderne keukens staat de kunst van het weglaten centraalbijhet design. Deze vaak open keukens zijn strak en alle apparaten zijn netjes weggewerkt. Een ‘ beton-look’ , de toepassing van metalen zoals aluminium en ingetogen kleurgebruik, dragen bijaan deze minimalistische, industriële stijl. Speciaalvoor dit type (woon)keuken introduceert Wesco Loft. Wescois vooral bekend g eword envanweg e h aar bred e assortiment afvalverzamelaars, d at inmid d els meer d anvijftig versch illend e exemplarentelt. Sterke pu ntenzijnaltijd h et retrod esig nenh et bred e kleu renpalet g eweest. De afvalverzamelaars zijnbijvoorbeeld verkrijg baar incirca 1 8 trend y kleu ren. Zeker zo belang rijk voor Wesco’s su cces, is d at d ie lijnwerd d oorg etrokkennaar and ere prod u ctg roepenvoor woonkamer, keu ken, bad of toilet. Zod oend e h eeft Wescovoor elk type interieu r - mod ern, klassiek of land elijk - envoor elke ru imte inh u is wel eenpassend prod u ct én kleu r ind e collectie!

Loft: matte finish en ingetogen kleuren voor een industriële ‘look’ Ingetogen k leuren en matte finish Vanaf eind september, beg in oktober komt d aar een nieu we lijn bij: Loft. In d eze collectie treft u een kleine selectie

WescoLoft is er inWh ite Matt, Black Matt, Cool Grey Matt of Graph ite Matt

| uitgave 4

aan u it Wesco’s assortiment - een Baseboy 2 0 en 3 0 liter, d e brood trommels Mini Elly, Sing le Elly en Elly, een voorraad bu s met zich tvenster en een papierrolh ou d er - d ie werd voorzien van een mooie matte finish in Wh ite Matt, Black Matt, Cool Grey Matt of Graph ite Matt. Deze ing etog en kleu ren en matte finish slu iten perfect aan bij een ind u striële woonstijl. Mini Elly, Single Elly Vorig jaar lanceerd e Wesco d e ovalen retrobrood trommel Elly binnen d e Classic Line. Daar word t d it jaar d e kleinere Sing le Elly in ach t kleu ren aan toeg evoeg d . Daarmee komt Wesco teg emoet aan h et g roeiend aantal eenpersoonsh u ish ou d ens. Aan d e ach terzijd e van d e Sing le Elly zitten kleine g aatjes voor een optimale lu ch tcircu latie. De Sing le Elly is 3 2 cm breed , 1 9 ,4 cm d iep en 1 4 cm h oog . Daar blijft h et tot slot niet bij, want h et kan altijd nó g kleiner. De Elly is er nu ook in een sch attig miniformaat om allerlei kleine spu llen, d ie and ers overal en nerg ens in h u is rond sling eren, in op te berg en. Ook d eze Mini Elly komt in ach t leu ke kleu ren.

39


GB_04_2018_P01_56_V12.qxp_Binnenwerk 17-08-18 15:10 Pagina 40

Reportage

WMF in het najaar:

FUSIONTEC Fu nctional

Introductie FUSIONTEC KITCHENminis® Dit jaar maakte Groupe SEB duidelijk hoe het met WMF in Nederland de markt wilbewerken. De uitrolvan de marketingplannen ging dit voorjaar van start en vielsamen met de opening van het WMF Experience Center in Veenendaal. Wijhebben u daarover in een vorige uitgave uitvoerig bericht. Wat zijn de plannen voor dit najaar?

FUSIONTEC Mineral

De afg elopenmaand enis d oor h et WMF-team h ard g ewerkt om alle plannenoptijd u it te rollen. Zois d e nieu we Ned erland se website online g eg aan, waard oor h et merk beter zich tbaar word t voor consu ment enretailer. De nieu we site is slech ts één van d e bou wstenen, vertelt Loes Tig elaar, Senior Brand Manag er WMF: “De Ned erland se consu ment moet zich meer bewu st word en van h et ‘premiu m’ merk d at WMF is en d at h et alles in h u is h eeft voor een g eslaag d e d ag : van ‘voorbereid en’ tot ‘koken’, van ‘d ineren’ tot ‘d rinken’. Deze vier momenten vormen d e rod e d raad in alle campag nes d ie we h ebben ontwikkeld , enerzijd s voor d e versch illend e med ia, and erzijd s voor d e consu ment. Naast d e website maken we u iteraard ook g ebru ik van and ere kanalen, zoals social med ia. Via Facebook en Instag ram ku nnen we nu d irect commu niceren met d e consu ment en ons verh aal d elen.”

Media- en PR-campagne In h et najaar start tevens een med ia- en PR-campag ne, waarin d e eerd er in d it artikel g enoemd e vier momenten teru g komen. “We zu llen veel versch illend e offline en online kanalen inzetten voor d eze campag nes: van website, Facebook, blog s en vid eo’s, tot d iverse printu iting en in food - en lifestylemag azines”, vertelt Tig elaar. “Het d oel is ech t om d e bekend h eid en d e attentiewaard e van h et merk WMF te verg roten, om zo u iteind elijk d e consu ment naar d e winkel te krijg en.”

FUSIONTEC is het meest robuuste kookgerei van WMF FUSIONTEC Ind e campag nes word t weliswaar h et accent g eleg d op‘beleving ’, er h oren natu u rlijk ook prod u ctenbij. De focu s lig t d aarbij opd e WMF KITCHENminis®, bestek, FUSIONTEC enkaraffen. De KITCHENminis® zijnkleinere h u ish ou d elijke apparatend ie weinig ru imte innemenenpresterenals d e ‘g rote broers’. Bij h et bestek word end e versch illend e stijlenbenad ru kt, vand esig ntot klassiek, vanmat tot g lanzend . Enbij een g ezellig etentje word t natu u rlijk g ed ronkenenlig t d e focu s opd e karaffen. Tot slot wordt de kookserie FUSIONTEC

40

g elanceerd, die bij veel retailers h erinnering enoproept aanSilit’s Silarg an. WMF h eeft h et g oede vanSilit beh ou denen daar vervolg ens eeneig en‘tou ch ’ aan g eg even. Geblevenis natu u rlijk de fantastisch e oppervlaktebewerking . Door de samensmelting vanstaal enmineralenis h et materiaal extreem h ard, g lad, zeer krasbestendig enbestand teg enzu ren. FUSIONTEC ku nje besch ou wenals h et meest robu u ste kookg erei vanWMF, dat qu a eig ensch appeneenbeetje h et middenh ou dt tu sseng ietijzer enroestvrijstaal. WMF introdu ceert twee series: Mineral enFu nctional. Zeker bij Fu nctional zie je dat h et niet zomaar eenre-branding betreft. Indeze serie komendu idelijke elementenvanWMF teru g , zoals de h olle h andg repenenh et innovatieve g lazen deksel met de rode, siliconenrand. Het kookg erei vanFUSIONTEC Mineral bestaat u it kook- enkoekenpannenen and ere speciale braad pannen, d ie los verkrijg baar zijn. Er zijnook sets leverbaar. Al h et kookg erei komt ind e kleu r zwart, maar er is ook eenvierd elig e set ind e kleu r ‘platinu m’. VanFu nctional komen kookpannenind e kleu r zwart, d ie zowel los als intwee sets word enaang ebod en. Tijd ens d e Retailbeu rs vanTrad e Mart Utrech t wordendeze series g elanceerd en wordt u bijg epraat over de campag nes.

uitgave 4 |


GB_04_2018_P01_56_V12.qxp_Binnenwerk 17-08-18 15:10 Pagina 41

Wij heten u van harte welkom!

www.ambiente.eu webshop.ambiente.eu

© Ambiente Studio

Trends & Trade Venlo · Gang E Tica Aalsmeer · Roze hal / C3 Van Remoortel (B) · Stand C52 Bezoek ons in Frankrijk: Maison & Objet · Hal 2 / CB4 DB3

HOE DOORBREEK JE D E DAG E L I J K S E S L E U R ?

JE ZET HET FORNUIS A AN. Zodra je in de keuken staat, zijn de kleinste dingen ineens van het grootste belang. En de sleur van kantoor, files en vergaderingen verdwijnt naar de achtergrond, terwijl je smaakpapillen op ontdekkingsreis gaan. En wat neem je mee op deze reis? Het juiste gereedschap!

Voor iedereen die van koken houdt:

de nieuwe EPICURE messen van WÜSTHOF. wuesthof.com/epicure

www.facebook.com/gemengdebranche www.twitter.com/gemengdebranche


GB_04_2018_P01_56_V12.qxp_Binnenwerk 17-08-18 15:10 Pagina 42

Reportage

Fritel

Met smaak bedacht! Voor eenlekkere snack h oef je d e friteu se niet meer te g ebru iken. Ind e SnackTastic, d ie voorzienis van‘h ot air’-tech nolog ie, bak je namelijk vrijwel alle snacks met 8 0 % mind er vet. Fritel breid t d eze familie nu verd er u it met d e mod ellen5 8 0 4 en 4 2 0 2 . De SnackTastic 5 8 0 4 h eeft eenh and ig e elektronisch e bed iening met ach t voorg eprog rammeerd e fu ncties, d ie je bovend ienkan personaliseren. Ook h and ig : toetsen voor opwarmen, warmh ou d enen ontd ooienvang erech tjes. Qu a u iterlijk valt d e 5 8 0 4 opd oor d e ‘soft tou ch led er look’ opd e zijkanten. Voor alleenstaand enenstu d enten breng t Fritel d e My SnackTastic 4 2 0 2 u it. Speciaal voor kleine porties friet en snacks, of voor h et opwarmenvan pasta- enrijstg erech ten.

Veel pasta’s of rijst maken? Daarvoor breng t Fritel eenspeciale koker opd e markt (RC1 3 7 7 ). Na afloopvand e kooktijd sch akelt d eze au tomatisch over op d e warmh ou d fu nctie. Hand ig is ook h et g lazend eksel met g eïnteg reerd verg iet.

Trendabrands introduceert de baristaon-the-go:

Wacaco Nanopresso Nieu w van Wacaco, bekend van d e innovatieve, portable espressomach ines, is d e Nanopresso. Deze is u itg evoerd met een nieu w en g epatenteerd pompsysteem, waarmee met d e h and een maximu m van 1 8 bar d ru k word t g eh aald . Dankzij d ie h og e d ru k, verg elijkbaar met d e beste espressoapparaten voor th u isg ebru ik, ku n je nu d u s ook ond erweg h et perfecte kopje espresso maken, inclu sief een mooi en zach t cremalaag je. De Nanopresso is g esch ikt voor g emalen koffie. In d e verpakking zit d e Nanopresso, een ing ebou wd e espressocu p, een filter-basket, een lepeltje, een borsteltje, een aand ru klepel en natu u rlijk d e g ebru iksaanwijzing . De Nanopresso meet 1 5 6 x7 1 x6 2 mm en d e inh ou d is 8 0 ml. Daarnaast kand e Nanopresso, met d e los verkrijg bare NS Ad apter, g ebru ikmakenvanNespresso-capsu les of soortg elijke capsu les (let op: niet alle capsu les werkenperfect). Het voord eel is d at d e consu ment sneller eenh eerlijke espressokanmaken. Du s met d e NS ad apter is d e Nanopressog esch ikt voor zowel g emalenkoffie als Nespresso-cu ps. Tot slot kanje met d e Barista Kit, incombinatie met d e Nanopresso, eend u bbele espresso(1 6 g ram g emalenkoffie, tot 1 2 0 ml) maken. EenLatte of Cappu ccinois eveneens mog elijk. De Barista Kit bestaat u it eenvolled ig e set aanaccessoires, ineenh and zame verpakking . Verkrijg baar bij www.trendabrands.nl

42

uitgave 4 |


GB_04_2018_P01_56_V12.qxp_Binnenwerk 17-08-18 15:10 Pagina 43

Reportage

Traditionele vakkundigheid met moderne technologieën

Scanpan presenteert Stratanium®

Antiaanbaklaag zonder compromissen Na meer dan twee jaar intensieve research en ontwikkeling presenteert het Deense Scanpan haar nieuwe oppervlaktecoating Stratanium®, die moet overtuigen met een nog betere kwaliteit en duurzaamheid.

Met d e introd u ctie vanh et Strataniu m®oppervlak zet Scanpan een nieu we stand aard neer. De antiaanbaklaag bestaat u it maar liefst vijf lag en: een basislaag voor corrosiebestend ig h eid , een tu ssenlaag en afd ekking voor extra robu u sth eid en d u u rzaamh eid , en twee th ermisch g espoten Strataniu m®-lag en d ie ertu ssen lig g en. Grote, h ard e ‘partikels’ zijn verbond en met d e th ermisch aang ebrach te laag en versterken d e antiaanbaklaag . Opening en word en vervolg ens met nog h ard ere ‘partikels’ opg evu ld . Dit type coating verg root d e d ikte van d e totale laag en h et antiaan-

| uitgave 4

bak-effect. Teg elijkertijd is g ebleken d at d e nieu we coating beter bestand is teg en aanbakken, ook na lang en intensief g ebru ik. Gezonde levensstijl De Strataniu m®-coating is, net als d e Ceramic Titaniu m-coating van Scanpan, volled ig vrij van PFOA en PFOS. Met Strataniu m® zijn bovend ien weinig of h elemaal g een vetstoffen nod ig om te bakken en d raag t d aard oor bij aan een g ezond e levensstijl. Daarnaast h ebben professionele koks volg ens Scanpan in talloze testen vastg esteld d at Strataniu m® h et aankoeken in d e pan ech t verh ind ert. Teg elijkertijd zijn d e Strataniu m® pannen g esch ikt voor d e vaatwasser en d u s eenvou d ig sch oon te maken.

cycled alu miniu m d oor ervaren vakmensen g eg oten tot kookg erei met een ru we stru ctu u r. In d e volg end e fase van d e prod u ctie voeren h ig h tech robotten h et precisiewerk u it bij h et aanbreng en van d e antiaanbaklaag . Precies d oor d eze combinatie van trad itionele vakku nd ig h eid en d e toepassing van mod erne tech nolog ieën, is Scanpan in staat g ebleken om steed s opnieu w innovaties op h et vlak van antiaanbaklag en op d e markt te breng en. Strataniu m® is vanaf september verkrijg baar op d e Ned erland se markt, via www.scanpan.eu en/of d e nieu we ag ent voor ons land , Th e Collectie Ag entu ren BV.

Traditionele vak k undigheid met moderne technologieën Met beh u lp van trad itionele tech nieken en meth od en, word t g esmolten, g ere-

43


GB_04_2018_P01_56_V12.qxp_Binnenwerk 17-08-18 15:10 Pagina 44

Reportage

Manufactum Bremen

‘Het warenhuis van de goede dingen’ In maart van dit jaar werden in Chicago vijf van de dertig ‘ national’winnaars van de Global Innovation Award (GIA) tot Global Honoree benoemd: ‘ the-best-of-the-best’ . Die grote eer viel dit jaar ‘ Pollmann sinds 1890’ ten deel. Maar wie waren de andere Global Honorees? In deze uitgave: Manufactum, Bremen.

De kwaliteit binnenh et GIA-prog ramma was d it jaar vanzeer h oog niveau . De ene winkel was nog mooier d and e and ere end e org anisatie h ad missch ien wel vijftienGlobal Honorees ku nnen benoemen. De winkel vaneenvand ie potentiële kand id aten, maakte g rote ind ru k: Manu factu m inBremen. Manu factu m is een keten van circa tien warenh u izen d ie vooral in d e g rote Du itse sted en zitten. In september word t in Wenen h et eerste bu itenland se filiaal g eopend . Daarnaast is Manu factu m natu u rlijk online actief met een eig en websh op en telt h et 6 0 .0 0 0 volg ers op Facebook en meer d an 1 4 .0 0 0 volg ers op Instag ram. Het g oed erenaanbod is zeer d ivers. Je komt bij Manu factu m tu ing ereed sch ap teg en, sportartikelen, speelg oed (voor jong enou d ), kantoorartikelen, keu keng ereed sch appen, h u ish ou d elijke artikelen, prod u ctenvoor lich aamsverzorg ing enmeer. Oph et eerste oog is d at allemaal niet ech t opzienbarend enlijkt Manu factu m opeenalled aag s warenh u is. Maar sch ijnbed rieg t. Kad ir Dog anbij d e GIA-d isplay inCh icag o

44

Tegenstander van de wegwerpcultuur “Zelfs d e meest g ebru ikte, alled aag se prod u cten word en teg enwoord ig niet meer g emaakt om lang mee te g aan. Ze zijn vaak ond erh evig aan mod etrend s en word en bij d e volg end e h ype weer vervang en”, vertelt Kad ir Dog an, h oofd marketing van Manu factu m. “Ook laat d e fu nctionaliteit van d ie prod u cten in h et d ag elijkse g ebru ik nog al eens te wensen over. Bij Manu factu m kijken we toch h eel and ers teg en d eze zaken aan en zijn we een fervent teg enstand er van d e weg werpcu ltu u r van teg enwoord ig . Vanaf h et beg in in 1 9 8 7 zijn wij op zoek naar d e ‘g oed e d ing en d ie een bijzond ere plaats in iemand s leven ku nnen innemen’. Dat is onze passie. Wij zoeken voor d e klanten naar fu nctionele, betrou wbare prod u cten d ie in veel g evallen ook te repareren zijn. Aan verantwoord elijke, d u u rzame en sociaal rech tvaard ig e prod u ctiemeth od en h ech ten wij zeer veel waard e. Wij zijn d aarover teg en onze klanten h eel open en eerlijk en g even er in d e winkel veel informatie over. Dat word t g ewaard eerd en h et past in h et h u id ig e tijd s-

uitgave 4 |


GB_04_2018_P01_56_V12.qxp_Binnenwerk 17-08-18 15:10 Pagina 45

Reportage

De Global InnovationAward word t inNed erland g eorg aniseerd d oor vakblad Gemeng d e Branch e. Enword t g esponsord d oor:

beeld . Dit zijn d e kernwaard en van ons retailconcept en d aarin lig t d e sleu tel van ons su cces, in h et verled en, h et h ed en en d e toekomst!” Producten die je moet k oesteren In d at opzich t is h et ook niet meer d an passend d at d e Manu factu m d ie in 2 0 1 6 in Bremen werd g eopend , en h et afg elopen seizoen meed eed aan d e GIA, is g evestig d in een h istorisch pand van 7 5 0 m2 , waar bij d e ombou w veel g ebru ik werd g emaakt van ou d e materialen. In d it pand in h et ou d e stad scentru m, g ebou wd in 1 9 0 2 in Renaissance-stijl, zat vroeg er d e

met ing ewikkeld e patronen, g emaakt van h ou t en marmer. Een u itg ekiend lich tconcept en d e wijze van presentatie d oet een beetje d enken aan een mu seu m. Dat is niet zond er red en: Manu factu m wil klanten h et g evoel meeg even d at prod u cten, net zoals ku nstsch atten, met zorg zijn g eselecteerd en d at je d ie moet koesteren. Pionier op het gebied van verstandig consumeren “Maar h et is natu u rlijk g eenmu seu m”, h aast Dog anzich te zeg g en. “Klanten word enju ist aang emoed ig d om d e prod u ctenaante raken, te voelenenvast

je, ond er h et g enot vaneenkopkoffie of th ee, eventu eel nog evenru stig nad enkenover wat je allemaal g ezien h ebt, enbeslissenwat je mee naar h u is neemt. Die lijntrekkenwe d oor bij onze evenementen. De ‘werkbank’ is d e plaats waar ‘th e mag ic h appens’. Hier ku nnenklantenkennismakenmet d esig ners enzoeenprod u ct lerenkennen voord at h et word t g ekoch t. We willen d e klant d u s ech t aanmoed ig enom weloverwog enbeslissing ente nemenen bewu ste keu zes te maken. Nu is d at h eel erg actu eel, maar voor ons is h et niets nieu ws: wij warenaltijd al eenpionier oph et g ebied vand u u rzaam en verstand ig consu meren.”

Ons concept is een tegenstander van de wegwerpcultuur van tegenwoordig Bremer City Bank. Je ku nt van versch illend e kanten h et pand betred en en er is een g rote h al met een prach tig g lasin-lood plafond . Monu mentale kolommen g even d e h al d e g rand eu r d ie d aarbij h oort en d e vloer is ing eleg d

| uitgave 4

te h ou d en. We zienh et als onze missie om h et verh aal ach ter h et prod u ct te vertellenend e klant te informerenover h et ju iste g ebru ik enh oe je h et moet ond erh ou d en, zod at h et lang meeg aat. Inonze bistromet 1 3 0 zitplaatsenku n

Voor alle informatie over de GIA-winnaars: www.housewares.org/show/gia-retail

45


GB_04_2018_P01_56_V12.qxp_Binnenwerk 17-08-18 15:10 Pagina 46

Win the Coveted gia Netherlands Nominations for the 2018-2019 gia Netherlands, the prestigious award honoring business innovation and retailing excellence in housewares, are now being accepted. To be considered for this award or to nominate a housewares retailer, please contact: Vakblad Gemengde Branche Participating in gia opens up unique opportunities for your business: • Compete with and be honored alongside global peers

Telefoon: 0348-419771 Contactpersoon: Rob Antonissen r.antonissen@vakcentrum.nl

• Receive both local and global recognition, visibility and positive PR • Learn how to improve your business through expert feedback and benchmarking

Sponsor of the gia program

• Win a trip to the 2019 International Home + Housewares Show in Chicago, 2 - 5 March

Proud sponsor of gia Netherlands:

Subsponsors:

www.housewares.org/show/gia-retail www.gemengdebranche.nl


GB_04_2018_P01_56_V12.qxp_Binnenwerk 17-08-18 15:10 Pagina 47

Reportage

Meld u nu aan!

Global Innovation Award Netherlands 2018–2019 Er word enoverig ens vijf Global Honoree Award s toeg ekend , omd at winkels in d iverse wereld d elenzich nu eenmaal moeilijk één-op-éénlatenverg elijken. De kans d at u d u s eenGlobal Honoree Award krijg t, d ie g arant staat voor veel extra pu bliciteit, is d u s vrij g root.

Wilt u net voor de drukste tijd van het jaar een uitstekend pr-instrument in handen krijgen en vliegt u volgend jaar geheelverzorgd mee naar Chicago? Meld u dan voor 30 september aanstaande aan voor de GlobalInnovation Award Netherlands 2018-2019! De Global InnovationAward (GIA) is in 1 9 9 9 inh et leveng eroepend oor d e Amerikaanse International Hou sewares Associationenis eenbekroning voor d etaillistend ie zich opeenbijzond ere wijze ond ersch eid enind e markt van h u ish ou d elijke artikelen, kook- enkeu keng erei, tafelenencad eau s. Ook is d e GIA bed oeld als eensig naal aanand ere d etaillistenom zich opeenu nieke wijze ind e markt te profileren. Global Honoree Award Aand e GIA d oencirca 3 0 land enmee vanover d e h ele wereld , d ie ied er één ‘national winner’ selecteren. Vakblad Gemeng d e Branch e d oet d e selectie in ons land . Alle ‘national winners’ komen samentijd ens d e International Home+Hou sewares Sh ow, d ie inmaart inCh icag oword t g eh ou d en, enwaar zij volopinh et zonnetje word eng ezet. Bovend ienkomend e ‘national winners’ inCh icag oinaanmerking voor d e Global Honoree Award . Deze ‘best of th e best’-award word t d oor eenexpert-

| uitgave 4

ju ry toeg ekend , aand e h and vand e portolio’s d ie d e ‘national winners’ over h u nbed rijf maken. Bij d e ju rering word t vooral g elet opvisu al merch and ising , innovatie, marketing enh et concept.

‘Pollmann sinds 1 8 9 0 ’ Het afg elopen seizoen werd aan ‘Pollmann sind s 1 8 9 0 ’ in Arnh em d e Global Innovation Award Neth erland s 2 0 1 7 -2 0 1 8 u itg ereikt. Vervolg ens kreg en Nick en Anke Pollmann (foto) in Ch icag o een Global Honoree Award . Beid e prijzen leverd en veel g ratis pu bliciteit op. “Door alle med ia-aand ach t merken we d at d e zich tbaarh eid van ons bed rijf flink is g esteg en. Het is een soort vlieg wiel: ied ereen is enth ou siast, d eelt h et nieu ws, and eren pikken d at op, reag eren weer en komen naar d e winkel of bezoeken ons online”, verteld e een zeer enth ou siaste Anke eerd er in Gemeng d e Branch e. Aanmelden t/m 3 0 september Wilt u in d e voetsporen tred en van Nick en Anke, aarzel d an niet om u aan te meld en. Dat kan nog tot en met 3 0 september 2 0 1 8 . Aanmeld en kan via r.antonissen@vakcentru m.nl, o.v.v. GIA 2 0 1 8 -2 0 1 9 . Wilt u eerst meer informatie, bel d an 0 3 4 8 -4 1 9 7 7 1 en vraag naar Rob Antonissen.

De Global InnovationAward word t inNed erland g eorg aniseerd d oor vakblad Gemeng d e Branch e. Enword t g esponsord d oor:

47


GB_04_2018_P01_56_V12.qxp_Binnenwerk 17-08-18 15:10 Pagina 48

Profiel

Ben’s Kook boet, Den Helder

Naast witgoed nu ook kookgoed Aan de Bedrijfsweg 3h in Den Helder is sinds februariBen’ s Kookboet gevestigd, onderdeelvan Witgoedspecialist Scheffer. De witgoedzaak werd dertig jaar geleden gestart door Theo Scheffer (54), samen met zijn vader Ben. Omdat Theo op een bepaald moment gezondheidsproblemen kreeg, ging hijzich verdiepen in zijn voeding en ontdekte zo een gat in de markt.

woord voor sch u u r, red .), g enoemd naar Th eo’s vad er, d ie vier jaar g eled en overleed . Ben was van oorsprong een kok/patissier en een bekend fig u u r in d e reg io. Th eo vond h et passend om op d eze wijze zijn vad er te eren. Ben’s Kookboet is g evestig d inh etzelfd e pand als h et witg oed , maar h eeft een g eh eel and ere u itstraling : g ezellig er en warmer. Eeng rote tafel waaraanje ru stig eenkopkoffie ku nt d rinkeneneen keu kenblok waar d emonstraties word en g eg even, versterkenh et beeld d at d e consu ment volg ens Th eobij eenkookwinkel h eeft. Wat ons wel opvalt is d at d e elektrisch e merkenoververteg enwoord ig d zijn. Geziend e ach terg rond is d at niet onlog isch .

Th eoSch effer volg d e ond er meer een koolh yd raatarm d ieet enkwam zijn fysieke problemenweer h elemaal te boven. “Ik g ing wel meer lettenopwat er opverpakking enstond end ansch rok ik vaak vand e h oeveelh eid su iker d ie in voed ing zit”, vertelt Th eo. “Daarop besloot ik om vaker zelf mijneig en voed sel te bereid en, maar d anh eb je wel g oed e keu kenmach ines nod ig . Die wild e ik niet online kopen. Ik wild e een

48

persoonlijk ad vies enzokwam ik er ach ter d at ik d aarvoor h elemaal naar Alkmaar of Hoornmoest reizen.” Er lag een mark t braak Sch effer bleek g enoeg zakenman om een kans te zien en zo ontstond november vorig jaar h et plan om een kookwinkel op te zetten, d ie in febru ari d it jaar werd g eopend : Ben’s Kookboet (een ‘boet’ is in d e reg io een and er

Ander publiek Met Ben’s Kookboet weet Th eoeen and er pu bliek te trekken, d at boveng emid d eld g eïnteresseerd is ineeng ezond e levensstijl, kwalitatief g oed kookg erei wil enbereid is d aarvoor te betalen. Tevens vind t kru isbestu iving plaats. “Daar h ad ik ook opg eh oopt. Iemand d ie voor een ind u ctiefornu is komt ener d e ju iste pannenbij wil, h oevenwe nu niet meer weg te stu ren. Bovend ienspreid enwe ons risico. De witg oed branch e staat d oor online prijsverg elijking enorm ond er d ru k. Dat merkenwe h ier d ag elijks. Diverse ketens zijnal verd wenenenals d it zod oorg aat d anis d e h ele sector straks inh and envaneenenkele keten.

uitgave 4 |


GB_04_2018_P01_56_V12.qxp_Binnenwerk 17-08-18 15:11 Pagina 49

Profiel

Gemaakte keuzes zijn meer in het belang van de fysieke winkel

Het g ezond verstand is weg . Ben’s Kookboet is d u s eenzeer welkome toevoeg ing , waarmee we ons opeenand ere wijze profilerend ie voor ons een nieu w perspectief bied t”, ald u s Th eo. Aangenaam verrast Hoewel veel kookwinkels klag enover d e prijs- enmarg eontwikkeling vanmerkprod u cteninh et alg emeenenvanelektrisch e merkapparatu u r inh et bijzond er, blijkt Th eoeenand ere mening toeg e-

d aan: “Ik was ju ist aang enaam verrast d at ind e kookbranch e d oor d iverse merkleveranciers and ere keu zes word en g emaakt d anind e witg oed branch e. Die keu zes zijnnaar mijnmening meer in h et belang vand e fysieke winkel. Daard oor ku nnenwe toch eeng oed e marg e maken, ook inelektrisch . Enerzijd s h eeft d at d enk ik te maken met h et g eg evend at ind e kookbranch e ‘beleving ’ opd e winkelvloer eenh eel belang rijke rol speelt. And erzijd s h eb ik

Bestaat sinds: febru ari 2 0 1 8 Verkoopvloeroppervlak: 8 5 m2 Website: www.benskookboet.nl

me inmijnkeu zes voor merkenlatenleid end oor d rie aspecten: kwaliteit, marg e enprijsstabiliteit. De merkend ie wij presenteren, elektrisch of niet-elektrisch , h ebbeninmijnog enopd ie d rie pu nten h u nzaakjes red elijk g oed voor elkaar. Natu u rlijk is er weleens eenonline ‘prijsfeestje’ bij d e eenof and er, maar over h et alg emeenvalt h et me mee. Uiteind elijk is toch ied ereen, ook d e consu ment, g ebaat bij een‘ju iste prijs’, omd at vanons word t verwach t d at we service eneeng oed ad vies g even.” Bevestiging Inmid d els d raait Ben’s Kookboet een h alf jaar envalt er over h et resu ltaat nog weinig te zeg g en. “Op2 4 en2 5 maart d raaid enwe d e Lekker Wonen Beu rs inDenHeld er. Daar kwamencirca 1 0 .0 0 0 mensenu it DenHeld er end e reg ioopaf end at was voor ons wel een bevestig ing d at we h ier g oed aanh ebbeng ed aan”, vertelt Th eotot slot. “Den Held er miste d u id elijk eenzaak als Ben’s Kookboet enmensend ie mijnvad er nog h ebbeng ekend , vind enh et mooi d at d e winkel zijnnaam d raag t.”

| uitgave 4

49


GB_04_2018_P01_56_V12.qxp_Binnenwerk 17-08-18 15:11 Pagina 50

Nieuwe producten

Ambiente - Christmas Ornaments Voor kerst lanceert Ambiente h aar nieu we d essin Ch ristmas Ornaments. Dit sfeervolle d essinword t op versch illend e prod u ctenafg ebeeld , zoals servetten, eentafelloper, kaarsen, lu cifers, papierenzakd oekjes, d ienblad en, porseleinenkopjes, eenTea 4 One-th eepot eneensierku ssen. www.ambiente.eu

DEsignLICIOUS - Tea Party! Jointh e Tea Party! Lekker ch illenineenh ete kopth ee. Deze g rappig e th eezakjes zijnvan Donkey Prod u cts, h ier g ebrach t d oor DEsig nLICIOUS. Er zijnd iverse sets vanvijf zakjes met versch illend e th eesoortenverkrijg baar. Ond er meer met als th ema kerst. www.designlicious.nl

Jenaer Glas Aroma Coffee Slow d owneng eniet vand e ceremonie vanh et koffiezetten, met d e g lazenkoffiepot vanh et merk Jenaer Glas. Met d eksel enroestvrijstalenfilter. Gewoon met d e h and g efilterd e koffie, zond er h et g ebru ik vanpapierenfilters. De waard evolle, essentiële oliënvand e koffie blijvenimmers niet inh et papieren filter ach ter. www.interhal.nl

50

Joseph Joseph - Nest Lock Joseph Joseph lanceert eennieu we serie containers om voed sel inopte berg en: Nest Lock. Alle containers zijnnestbaar enh eel h and ig is d at je aand e kleu r d irect ziet welk d eksel bij welke container past. De Nest Lock containers zijnook absolu u t lekvrij. Er zijn versch illend e matenverkrijg baar, zowel los als insets. www.ttpconcepts.nl

Schott Zwiesel - Sensa De vorm vand e vijf g lazenu it d e nieu we serie Sensa is precies afg estemd oph et aroma vand e wijn. Ong each t je rod e, witte, rosé of mou sserend e wijnsch enkt. Het karakter, aroma end e smaak bepalen d e keu ze vanh et g las. Met slech ts vier g lasmateneneenwaterg las h eb je een ong ecompliceerd e serie g lazenvoor elke g eleg enh eid . www.interhal.nl

uitgave 4 |


GB_04_2018_P01_56_V12.qxp_Binnenwerk 17-08-18 15:11 Pagina 51

Nieuwe producten

Wartmann - high-speed blender De nieu we Wartmannh ig h -speed blend er h eeft eenh and ig e d raaiknopmet tienstand en, eenpu lse-fu nctie end rie voorkeu rprog ramma’s. De motor is zeer krach tig end raait tot 3 0 .0 0 0 toerenper minu u t. De blend er is leverbaar in zevenkleu ren. Optionele accessoires zijneenbijpassend e vacu ü mpomp, d rinkbekers eneentemperatu u rstaaf. http://wartmann.cooking

Peleg Design - Yogi Yog i is eenech te zenmeester. Hij wach t g ed u ld ig bij d e g ootsteen opzijn‘vlieg end tapijt’: d e spons. Yog i kanaand e keu kenteg els of g ootsteenword enbevestig d . Eend ag elijkse h erinnering d at ech te ‘verlich ting ’ zelfs ineenvou d ig e h u ish ou d elijke takenis te vind en. www.interhal.nl

Crock -Pot - Express Pot ZAK Designs! - Fjord De natu u r is perfect inal h aar imperfectie end at h eeft ZAK Desig ns! g eïnspireerd bij h et ontwerpvanFjord : eenserie kommen, bord enensch alenmet ing eh ou d en, natu u rlijke kleu renDriftwood , Wh ite, Ice Grey enClay. Gemaakt vanku nststof, maar d oor d e textu u r vanh et oppervlak lijkt h et ‘h and mad e’. www.ttpconcepts.nl

Eenelektrisch e alles-in-éénh og ed ru kpanmet d iverse mog elijkh ed en: van slowcookenof stomen, tot aanbrad en ensnelkoken. Het is allemaal mog elijk met d e Express Pot vanCrock-Pot. Niet veel tijd of laat th u is? Laat d and e slowcook-fu nctie g ed u rend e d e d ag h et werk d oen, of kies eenvand e ach t snelkookfu ncties. www.itmonline.nl

OK Import - Cristel OK Import h eeft eennieu w merk in h aar portfolioopg enomen: Cristel. Een vand e u sp’s vand it Franse merk zijnd e verwisselbare g repenaand e pannen. Id eaal om ru imte te besparenineen kleine keu ken, of om d e pannenzelf te stylen. OK Import g aat vanCristel versch illend e lijnenu it voorraad leveren, waarond er ook d e Castel’Pro, met een 5 -ply bod em. www.o-k-import.nl

| uitgave 4

51


GB_04_2018_P01_56_V12.qxp_Binnenwerk 17-08-18 15:11 Pagina 52

Nieuwe producten

Ototo - Pannenlik k er, Super Pan Man Ototog eeft aang ewone h u ish ou d elijke prod u cteneenleu ke twist. De Splatypu s ziet er bijvoorbeeld u it als eenkleu rrijk vog elbekd ier, maar h et is eenh and ig e pannenlikker. EnSu per PanManh eeft eenrod e cape d ie in feite eenspatel is. Door h et mag neetje h ang je Su per PanMang emakkelijk opaaneenmetalenoph ang rek. www.interhal.nl

BK - Bourgogne BK breid t d it najaar d e g ietijzeren braad pannenserie Bou rg og ne verd er u it. Nieu w zijnd e braad pannenCh ili Red ind e maten2 4 en2 8 cm en d e ovale wild panJet Black 3 2 cm. Om soepte serveren of om ind e oveneenpersoonsg erech tente maken, word t aanBou rg og ne tevens eenset vantwee keramieken cocottes toeg evoeg d . www.bk.nl

Emile Henry boule de campagne Eenknapperig e ‘bou le d e campag ne’ d ie zach t enlu ch tig vanbinnenis? Emile Henry h eeft er d e id eale brood bakvorm voor. Het koepelvormig e d eksel zorg t voor d e ju iste bakomstand ig h ed enend ezelfd e voch tig h eid seig ensch appenals ineentrad itionele brood oven. Het d eksel d oet tevens d ienst als beslag kom enje laat er h et d eeg inrijzen. www.interhal.nl

Le Creuset Mist Grey, Deep Teal en (Mat) Zwart Le Creu set kiest d it najaar voor d e kleu renMist Grey, DeepTeal en(Mat) Zwart. Deze mooie, ing etog enkleu rensierenversch illend e prod u cten, waarond er g ietijzerenbraad - eng rillpannen, aard ewerk mu ltibowls, mini-braad pannetjes ennog veel meer. Ook ind e klassieke kleu r Kersenrood word enversch illend e nieu we prod u cteng elanceerd . www.lecreuset.com

Stericare - nieuwe schalen Water, aard e, lu ch t envu u r zijnd e natu u rlijke ing red iëntenvanStericare’s nieu we collectie sch alen. Gesch ikt voor mag netron, oven, g as, elektrisch en keramisch koken. Verkrijg baar inversch illend e maten, kleu renenu itvoering en. www.stericare.nl

52

uitgave 4 |


GB_04_2018_P01_56_V12.qxp_Binnenwerk 17-08-18 15:11 Pagina 53

Nieuwe producten

C-Forms - Bitz Th e BITZ-serie speelt met materialen, oppervlaktebewerking enen kleu renenis h elemaal inlijnmet h ed end aag se trend s. De collectie bestaat u it ond er and ere salad ebowls, bord en, kommetjes, kopen sch otels, bekers, snijplankenmet eente verwijd erenbord je van keramiek en‘leath erlook’ placemats. info@c-forms.nl

BK - Granite BK h eeft h et assortiment Granite-koekenpannenverd er u itg ebreid . Nieu w zijneenh apjespan2 8 cm met g lazen d eksel, eenvierkante g rillpan2 6 cm enkoekenpannen 2 0 en3 0 cm. De alu miniu m koekenpannenword en, zoals d e naam al aang eeft, g ekenmerkt d oor h et eig entijd se, g ranietend esig nvanh et oppervlak. www.bk.nl

Barista & Co - Twist Press Th e Twist Press is eenrevolu tionaire koffiezetter waarmee je in2 0 second eneenlekkere kop verse koffie maakt. Leg h et filterpapier ind e h and el, d raai d e koffiekamer opzijnplaats, plaats opeenmok envoeg 1 5 g ram g emalen koffie en2 4 0 ml h eet water toe. Plaats d e plu ng er opd e kamer end raai d eze ru stig aan. Laat evenstaanend raai d e plu ng er verd er aan om d e koffie d oor te latenlopen. www.ttpconcepts.nl

TTP Concepts - MasterChef TTP Concepts h eeft eennieu we kookserie g elanceerd ond er licentie vanMasterCh ef, bekend vanh et g elijknamig e, popu laire tv-prog ramma. De bred e collectie bestaat u it roestvrijstalenkookpannenmet eenkoperenbod em of met eentri-ply bod em, messen, h ard g eanod iseerd kookg erei, alu miniu m pannenenaccessoires. www.ttpconcepts.nl

Zilverstad - Monte en Solido Met d e h omecollecties Monte enSolid opresenteert Zilverstad versch illend e stijlenvoor inh u is. Monte staat voor klassiek met eeneig entijd se twist. Prod u ctenh ebbeneenstoere, maar ook ch iqu e matte enmatg lanzend e afwerking . Solid ostaat voor ‘betonmet lef’. Betonis pu u r, stoer enh eeft eenrobu u st tintje. www.zilverstad.nl

| uitgave 4

53


GB_04_2018_P01_56_V12.qxp_Binnenwerk 17-08-18 15:11 Pagina 54

MVO NEDERLAND

Branche Berichten

Derek Miller benoemd tot president van de IHA

Ond er red actie van Jos Reinh ou d t

Het onzichtbare prijskaartje Als een klant iets wilmeenemen uit uw winkel,moet hijeerst langs de kassa. Daarom hangt er een duidelijk zichtbaar prijskaartje aan ieder product. De meeste mensen gaan er vanuit dat de prijs die ze moeten afrekenen,voldoende is om de kosten te dekken die gemaakt zijn om het artikeldat ze gekocht hebben te produceren. Maar is dat ook zo? Eigenlijk niet. Veel kosten zijn namelijk verborgen. Als bijde productie of het transport van spullen broeikasgassen worden uitgestoten, wordt dat vrijwel nooit meegerekend in de verkoopprijs. Klimaatverandering krijg je er gratis en voor niks bij. Als de kosten voor klimaatverandering wel aan de kassa afgerekend worden,zou je pas de ‘echte prijs’ betalen. Maar dit prijskaartje is onzichtbaar,ook voor de winkelier. Grote bedrijven rekenen achter de schermen soms alwelmet de kosten voor klimaatverandering. Wat zou het voor de winst- en verliesrekening betekenen als je fors zou moeten betalen voor de uitstoot van broeikasgassen? Op korte termijn zou dat voor bedrijven een flinke kostenpost zijn,op langere termijn zou de economie een stuk zuiniger omspringen met energie. En in alle gevallen zullen die kosten terug te vinden zijn op het prijskaartje in de winkel.

54

Derek Miller is met ingang van 1 oktober aanstaande benoemd tot president van de International Housewares Association (IHA). Dit is de brancheorganisatie die de belangen van de Amerikaanse huishoudindustrie behartigt en tevens de International Home + Housewares Show in Chicago organiseert. Miller,momenteel vice president global marketing, volgt Phil Brandl op die aan het eind van dit jaar met pensioen gaat. Miller werkt sinds 1999 bijde IHA.

Win een etentje bij De Librije! GreenPan, een merk van Th e Cookware Company, bekend van d e koekenpannen met keramisch e antiaanbaklaag , opent een sh owroom op d e Trad e Mart Utrech t. Het merk staat d aar vanaf d e komend e beu rs met een eig en team. Om d e nieu we stand te promoten, ku nt u een d iner voor twee winnen - ter waard e van 5 0 0 eu ro bij h et bekend e sterrenrestau rant De Librije in Zwolle. U h oeft alleen d e u itnod ig ing mee te nemen en in d e bu s te stoppen om kans te maken. U vind t d e stand op d e d erd e etag e, B-2 0 8 .

Fissler SensoRed® krijgt German Innovation Award 2018 De Fissler koekenpan SensoRed , met d e warmteg evoelig e antiaanbaklaag d ie aang eeft of d e g ebru ikstemperatu u r is bereikt, is onlang s bekroond met d e German Innovation Award 2 0 1 8 . Dat g ebeu rd e in d e categ orie ‘Excellence in Bu siness to Consu mer’. Het is d e d erd e prestig ieu ze award d ie d e pan krijg t, na d e Red Dot Award en d e German Desig n Award .

Nieuwe distributeur Scanpan Met ing ang van 1 september werkt Scanpan in ons land met een nieu we partner, Th e Collectie Ag entu ren BV. Dit bed rijf zal als ag ent optred en. Daard oor krijg en d e Ned erland se klanten d e besch ikking over Scanpan’s complete assortiment, d at d irect u it d e Deense fabriek word t g eleverd . Kennismaken met h et team van Th e Collectie, bestaand u it Martijn Sollman, Janneke Versteeg en Catarina Dittsch lag , kan tijd ens d e Retailbeu rs in Utrech t of tijd ens Spotlig h t. Om d e samenwerking met Th e Collectie te vieren, h eeft Scanpan speciale aanbied ing en. hallo@thecollectie.com www.thecollectie.com

uitgave 4 |


GB_04_2018_P01_56_V12.qxp_Binnenwerk 17-08-18 15:11 Pagina 55

Opleiding & training

Wat zijn de subsidiemogelijk heden?

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Verduurzaming van de economie prijkt bovenaan de agenda’s van overheden en (inter)nationale organisaties. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemer (MVO) is niet langer het domein van alternatievelingen en ‘geitenwollensokkendragers’. Er is steeds meer druk vanuit de maatschappij op ondernemingen om verantwoord om te gaan met onze planeet. Maar ook ondernemers zelf zien de noodzaak van verduurzaming. De overheid geeft fiscale voordelen of subsidie op activiteiten van ondernemingen die bijdragen aan deze verduurzaming. Maak gebruik van deze voordelen en bespaar mogelijk vele duizenden euro’s. Energie Om d e u itstoot vanCO2 teru g te d ring en, moet opd e lang e termijnafsch eid g enomenword envanbrand stoffenals olie, koleneng as. Bovend ienraken d eze brand stoffeng eleid elijk aanu itg epu t. Nieu we energ iebronnenzijnzon, wind enaard warmte. Om ond erneming ente stimu lerend u u rzame energ ie te g ebru iken, is er eenaantal stimu lering smaatreg elen. • Energ ieInvestering sAftrek (EIA) De EIA g eeft fiscaal voord eel als d e ond erneming investeert inenerg iezu inig e toepassing en, zoals bijvoorbeeld LED-verlich ting ind e winkel of zonnepanelenoph et d ak. Er g eld enwel specifieke voorwaard enom vand e EIA-aftrek g ebru ik te ku nnenmaken. Eenerkend e installateu r kanu precies vertellenwelke prod u ctenof installaties wel of niet voor EIA inaanmerking komen. De EIA g eeft d e ond ernemer h et rech t om 5 4 ,5 % (percentag e voor 2 0 1 8 ) vand e investering in mind ering te breng enopd e winst, naast d e normale afsch rijving opd e investering . De EIA-reg eling g eld t alleenvoor d e aansch af vannieu we bed rijfsmid d elen; • Milieu Investering sAftrek (MIA) en Willekeu rig e Afsch rijving Milieu investering (Vamil) Voor investering eninmilieu vriend elijke tech niekenkaneenberoepword eng ed aanopd e MIA en/of d e Vamil. De MIA g eeft rech t opeen extra investering saftrek van3 6 %, ter-

| uitgave 4

wijl d e Vamil rech t g eeft op7 5 % investering saftrek opeend oor u zelf g ekozenmoment. Voor d e aansch af vaneenvolled ig elektrisch e au to, inclu sief eenlaad paal bij d e zaak, ku nt u bijvoorbeeld eenberoepd oen opd e MIA. Eninvesteert u ineenvolled ig elektrisch e bestelau to, d anmag eenberoepg ed aanword enopzowel d e MIA als d e Vamil. De MIA end e Vamil ku nnenech ter niet samenlopen met d e EIA-reg eling . Overig ens g eld en ook d e MIA end e Vamil alleenvoor nieu we bed rijfsmid d elen; • Kleinsch alig h eid sInvestering aftrek (KIA) Dit is eenreg u liere reg eling d ie voor ied ere investering g eld t tot een bed rag vanmaximaal € 3 1 4 .6 7 3 ,-. De KIA-aftrek kansamenlopenmet d e bovenstaand e EIA-, MIA- of Vamilaftrek. Voor KIA-aftrek h oeft niet per se innieu we bed rijfsmid d eleng eïnvesteerd te word en. Tweed eh and s bed rijfsmid d elenkomend u s ook voor KIA inaanmerking ; • Investering sSu bsid ie Du u rzame Energ ie (ISDE) Dit is eensu bsid iereg eling (end u s g eenfiscaal voord eel) voor d e aansch af vanond er meer eenwarmtepomp. Eenwarmtepomph aalt warmte u it water of lu ch t d oor eenvloeistof te verd ampenenvervolg ens samente persen. De warmte d ie d aarbij vrij komt, kanvia eenwarmtewisselaar word eng ebru ikt voor ru imteverwarming of waterverwarming . Een warmtepompkanook koelenwaard oor eencombinatie met ond er-

g rond se warmteopslag aantrekkelijk word t. Overtollig e warmte ind e zomer word t d anond erg rond s opg eslag envoor d e winter. Informatie over d eze reg eling envind t u opwww.vakcentrum.nl/subsidie. Aanvrag en is mog elijk via d e Rijksd ienst voor Ond ernemend Ned erland , www.rvo.nl. Voor h et d ig itaal aanvrag en van su bsid ies h ebt u een zog enaamd e E-h erkenning nod ig . Personeel Er zijn d iverse categ orieën werknemers met een afstand tot d e arbeid smarkt. Het g aat d an om mensen met een u itkering in h et kad er van d e WGA, WW en Wajong . Beh alve voord elen bij loonkosten, is er ook d e mog elijkh eid van een zog enaamd e no-riskpolis. Als d e werknemer ziek word t, word t d e loond oorbetaling overg enomen d oor d e Ziektewet. Bij veel werkg evers is er sch room om med ewerkers in d ienst te nemen met een ‘vlekje’. Daarom is h et mog elijk een zog enaamd e proefplaatsing aan te vrag en. De werknemer werkt d an g ed u rend e maximaal twee maand en in h et bed rijf, zond er d at loon versch u ld ig d is. Deze period e vervang t d an d e proeftijd bij h et normale arbeid scontract. Als in d ie twee maand en onvold oend e vastg esteld kan word en of d e werknemer g esch ikt is, d an kan d e period e tot maximaal zes maand en word en verleng d . Als er bepaald e aanpassing ennod ig zijn opd e werkvloer (bijv. traplift, toilet) d an kand at betaald word end oor h et UWV. Dat g eld t ook voor d e aanstelling van eenjobcoach d ie eenwerknemer na ind ienstneming kanbeg eleid en. Meer informatie over d e mog elijkh ed en om su bsid ie te krijg envind t u op www.uwv.nl

55


GB_04_2018_P01_56_V12.qxp_Binnenwerk 17-08-18 15:11 Pagina 56

Tot slot

COLOFON

KOOPLUST:retailinspiratie en advies

Uitgave Abonnees ontvang enper jaar 5 g ed ru kte u itg avenend aarnaast minimaal 1 0 keer d ig itaal 'Gemeng d e Branch e | nieu ws'.

Je eerste focus

Adres Vakblad Gemeng d e Branch e Blekerijlaan1 3 4 4 7 GR Woerd en Telefoon: 0 3 4 8 – 4 1 9 7 7 1 Website: www.g emeng d ebranch e.nl E-mail: g emeng d ebranch e@vakcentru m.nl Volg ons op Twitter www.twitter.com/g emeng d ebranch e

Volg ons op Facebook www.facebook.com/g emeng d ebranch e Redactie Rob Antonissen Bladmanagement Joyce vanDorp Advertentieverk oop JN/Med ia Sales Telefoon: 0 5 7 0 – 5 1 6 8 7 3 E-mail: g emeng d ebranch e@jnmed iasales.nl Abonnementen € 6 2 ,5 5 per jaar (exclu sief btw). Incombinatie met vakblad Speelg oed enHobby € 1 0 0 ,0 5 (exclu sief btw). Voor bu itenland : opaanvraag .

Laatst bezoch t ik eenwinkel d ie me d e vraag steld e: 'Hoe krijg ik klanten naar d e winkel inperiod es d at mensenniet veel winkelen?' 'Ik g eef je zo eenaantal tips', zei ik. 'Maar eerst d it ...'. Wat ik d e winkelier vervolg ens verteld e, d eel ik ook met jou . Je eerste focu s moet niet lig g enopd atg eenof d at moment waaroph et niet g oed g aat. Nee, je eerste focu s moet lig g enoph et verbeterenvand at wat wél g oed g aat. Klikt teg enstrijd ig , toch ? Maar h et werkt h et beste! Voor je marketing en voor ied er and er ond erd eel vanje winkel. Want d atg eenwat g oed g aat, d aarvanweet je al d at h et resu ltaat oplevert. Dat h et klantenaanspreekt end at h et inspeelt opwat je klantenwillen. Du s waarom d aar niet nó g meer u ith alen? Het kost je vaak mind er tijd , mind er energ ie enmind er g eld . Enh et levert zeker te wetenresu ltaat op. Kortom: snel su cces met weinig moeite. Wil je d u s meer klanten, beg ind anniet met meer klantenaantrekkeninru stig e period es, maar ju ist met nó g meer klantenaantrekkenind ru kke period es. Lu kt d at g oed , d anmag je focu s versch u ivennaar wat niet g oed g aat!

Abonnementenword enafg eslotenper kalend erjaar. Opzeg g ing g esch ied t sch riftelijk eenmaand vó ó r h et verstrijkenvanh et kalend erjaar.

Betalingen IBAN: NL5 3 INGB0 6 6 9 0 1 3 0 1 3 BIC: INGBNL2 A (t.n.v. SOVD te Woerd en) SOVD is onderdeel van

www.vakcentru m.nl Gehele of gedeeltelijke overname van artikelen zonder toestemming van de redactie is verboden. Alle advertentie-contracten worden afgesloten conform de Regelen voor het Advertentie-wezen gedeponeerd bijde rechtbanken in Nederland.

Gemengde Branche | nieuws De digitale nieuwsbrief ‘Gemengde Branche | nieuws’ maakt onderdeel uit van uw abonnement.Wilt u dat meerdere personen binnen uw bedrijf deze nieuwsbrief ontvangen? Ga dan naar www.gemengdebranche.nl/nieuwsbrief of stuur een e-mail naar gemengdebranche@vakcentrum.nl. Vermeld daarin uw bedrijfsnaam, en de namen en e-mailadressen van de personen die de nieuwsbrief ook willen ontvangen.

Vormgeving en opmaak Dig ivisie, Rotterd am Druk en afwerk ing Artoos, Kampenh ou t Gemengde Branche is partner van

56

uitgave 4 |

Ond er red actie van MarianBekkers


GB_04_2018_omslag_V4.qxp_Omslag 17-08-18 14:39 Pagina 2

Nieuw: pannen van Cristel France Het Franse merk Cristel produceertt de hoogste kwaliteit pannen, uitermate geschikt voor zowel de thuis- als professionele keuken. De hoogwaardige, diverse materialen waaruit de pannen zijn opgebouwd combineren traditioneel ambacht met vernieuwende techniek. De kwaliteit van de pannen wordt onderstreept door aanbevelingen ngen van de Franse topkoks Anne-Sophie Pic en Michel Bras.

Nieuw

Tijdens Woktober 25% korting op alle wokarangen!

KOM 2, 3 EN 4 SEPTEMBER L ANGS V OOR ONZE BEURSAANBIEDINGEN Kom naar de beurs voor onder andere aanbiedingen van merken als Epicurean, Pillivuyt en meer! Cristel Castel’pro Exceliss+ Ultralu koekenpannenset

+ L ANCERING VERNIEUWD DE WEBSITE OP DE RE T TAILBEURS AILBEURS S 20 18 • • •

Maak uw persoonlijke account aan Bestel eenvoudig online Overzichtelijk assortiment

Kom langs op de beurrss voor een perrssoonlijk o account!

BE EURSAANBIEDING

Good Cook Ontdek de laatste trendss vastgelegd in inspirerende nieuwe titels. itels.

Verrnieuw nieuw wde de paperback verrsie sie

VOOR DE CONSUMENT IS EEN WOKTOBER PRIJZENPAKKET SAMENGESTELD, MET ALS HOOFDPRIJS EEN COMPLEET VERZORGD WOKFEEST VOOR 15 PERSONEN!

Wij zien u graag op Spotlight in Utrecht op 23 & 24 september.

www.bk.nl

Kijk voor de actievoorwaarden op www.bk.nl/woktober

www.o-k-imp or t.nl t

Trade Mar t Utr echt: Stand X3.F601 | Trade Mar t Brussel: Stand D124 T: +31(0)6 83704607 | E: sales@o-k @o-k-impor t.nl


GB_04_2018_omslag_V4.qxp_Omslag 17-08-18 14:39 Pagina 4

Vakblad voor koken, tafelen, wonen en cadeaus

uitgave 4 | september 2018

Deze maand: Meld u aan voor de GIA! Profiel: Warenhuis Vanderveen Bezoek de najaarsbeurzen


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.