SkoleIndex 2024

Page 1

SkoleIndex 2024

SkoleIndex 2024

Udarbejdet for Roskilde private Realskole af Uplevel

Udgiver

Roskilde private Realskole

Juni 2024

Projektansvarlig

Ole Keinicke Christensen (Uplevel)

Foto

Billeder stillet til rådighed af Roskilde private Realskole

Copyright

Uplevel 2024 (Ole Keinicke Christensen)

2 SkoleIndex 2024
Indhold Forord 4 Baggrund 6 SkoleIndex 2024 7 Erfaringer med RpR 8 Vurdering af skolen 10 Læring og faglighed 12 Trivsel og miljø 19 Mobning 23 Skole-hjem samarbejdet 27 IT 30 SFO 31 Tema: Indeklima 33 Årsager til at vælge RpR 34 Det første møde med skolen 36 Indeksering 37 3 SkoleIndex 2024

Forord

Det er med glæde, at vi kan præsentere resultaterne af forældretilfredshedsundersøgelsen, der blev gennemført i foråret 2024. Undersøgelsen er blevet gennemført i samarbejde med virksomheden Uplevel. Besvarelsesprocenten er på 55 %, hvilket er forholdsvis højt, men dog er et lille fald siden undersøgelsen i 2022.

Siden 2016 har vi hvert andet år undersøgt, hvor tilfredse skolens forældre er med det arbejde vi foretager os på RpR. Vi har nu datamateriale fra i alt fem undersøgelser. Baggrunden for at afholde forældretilfredshedsundersøgelser med jævne mellemrum er, at bestyrelsen og skolens ledelse ønsker at få indsamlet datamateriale, der gør det muligt at måle kvaliteten af det arbejde, vi udfører på Roskilde private Realskole. Vi ønsker et solidt underbygget datamateriale, der dels kan bruges til sammenligning fra de tidligere undersøgelser, dels muligheden for at måle effekten af målrettede indsatser.

Det er et mål for skolens bestyrelse, at der er en høj grad af involvering af forældre. Det er væsentligt, at alle forældre har mulighed for at bidrage til skolens fortsatte positive udvikling.

Forældrenes tilbagemeldinger er derfor afgørende for at kunne sikre god kvalitet, både på lærings- og trivselsdelen.

Hen over sommeren og efteråret vil bestyrelsen og ledelsen i fællesskab granske den nye undersøgelse og efterfølgende udpege kommende indsatsområder.

Generelt scorer vi højt på mange områder, og overordnet set er tilfredsheden stigende. Det er jo tilfredsstillende og sender et signal om, at vi arbejder i den rigtige retning.

Helt overordnet ser vi en fortsat høj grad af tilfredshed (index 81) og en meget høj grad af loyalitet hos skolens forældre (index 88). Generelt vil vi gerne ligge på den rigtige side af index 70.

På spørgsmålet om tilfredshed med skolen er vi landet på 98%, der er tilfredse i større eller mindre grad (andel, der svarer 6 eller over på en skala fra 1 til 10). Det er en vigtig indikator for os, at I forældre hovedsageligt er tilfredse med jeres barns skolegang.

Årets temaspørgsmål har drejet sig om indeklimaet på skolen. På baggrund af den store investering i indeklimaet vi har foretaget i 2023, er vi nysgerrige på,

SkoleIndex 2024 4

om det også kan mærkes hos den enkelte elev. Resultaterne viser, at indeklimaet opleves bedre, men der er ikke tale om en markant stigning.

I undersøgelsen fra 2022 var der et dyk i tilfredsheden med SFO’en. Efterfølgende har vi arbejdet med at forbedre os på de punkter, hvor I forældre rettede kritik. Et godt eksempel på, at vi kan bruge undersøgelsens resultater som et styringsværktøj. Den nye undersøgelse viser en markant stigning på alle parametre i SFO’en.

I de kommende skoleår har vi fokus på samarbejdet med jer forældre. Internt ønsker vi at dygtiggøre os bl.a. i forhold til kommunikation og ”den svære samtale”.

Det er glædeligt, at der generelt på skolen fortsat opleves en høj grad af trivsel, og næsten alle elever føler sig som en del af fællesskabet.

Dette er en væsentlig forudsætning for, at vi kommer i mål med elevernes udbytte af læring og deres trivsel.

Der er signaler i besvarelserne, der kalder på, at vi holder fast i mange ting. Der er også enkelte områder, der kræver mere opmærksomhed, og områder vi ønsker at forbedre.

Til sidst vil vi takke alle de forældre, der har taget sig tid til at besvare denne undersøgelse. Som tidligere omtalt har vi modtaget respons fra 55 %, hvilket er en fin svarprocent. Det har stor betydning for validiteten af undersøgelsen, at så mange forældre som muligt har bidraget med deres besvarelser. En høj svarprocent giver en god og reel temperaturmåling, så vi på et oplyst grundlag kan arbejde videre med den gode udvikling på Roskilde private Realskole.

God læselyst

Pernille Palstrøm

Bestyrelsesformand

Klaus Espersen Skoleleder .

SkoleIndex 2024 5

Baggrund

Denne rapport indeholder resultatet af forældretilfredshedsundersøgelsen (SkoleIndex) foretaget på Roskilde private Realskole marts 2024.

Det er femte gang skolen gennemfører en forældretilfredshedsundersøgelse i samarbejde med Uplevel. Siden efteråret 2016 er der gennemført forældretilfredshedsundersøgelse hvert andet år og der er således opnået et stabilt grundlag for at vurdere udviklingen over tid i de forskellige områder, som undersøgelsen dækker.

Årets undersøgelse er baseret på besvarelser fra 153 forældre, hvilket svarer til en respons på 55%, og omfatter således 188 elever fordelt på 0. til 10. klassetrin.

Stikprøven er udarbejdet som en tilfældig, men ligelig fordeling mellem mor og far i udvælgelsen blandt forældrene således, at det kun har været muligt at besvare spørgeskemaet én gang pr. elev. Alle svar rapporteres ved hjælp af en skala fra 0 til 100, hvor 0 repræsenterer den laveste og 100 repræsenterer den højeste rating.

Hovedparten af alle respondenter (76%) har kun ét barn på skolen, mens 23% har 2 børn på skolen. Kun 2% af respondenterne har 3 børn på skolen.

Ifølge undersøgelsen fordeler eleverne sig bredt geografisk omkring Roskilde. Dog svarer hovedparten (73%), at de er bosiddende i 4000 Roskilde.

SkoleIndex 2024

Tilfredsheden med Roskilde private Realskole nåede med indeks 81 i 2024 sit højeste niveau siden den første måling i 2016.

Når forældre vælger at sætte sit barn i en privatskole, har man truffet et aktivt valg vedrørende sit barns skoleuddannelse, og derfor må det i udgangspunktet forventes, at også loyaliteten ligeledes ligger på et højt niveau.

Lige siden den første undersøgelse er både tilfredshed og loyalitet steget, men undtagelse af et lille fald i tilfredsheden i 2022, der formodentlig kan tilskrives eftervirkningerne af Corona pandemien, og ligger nu på det højeste niveau nogensinde for begge parametre.

TILFREDSHED OG LOYALITET

Den samlede tilfredshed opgøres som en sammenvejning af de tre overordnede tilfredshedsparametre:

• Overordnet tilfredshed

• Lever RPR op til forventningerne

• Hvor tæt er RPR på idealet

Den samlede loyalitet opgøres som en sammenvejning af overordnede loyalitetsparametre:

• Har du børn på skolen om et år

• Vil du vælge RPR i dag

• Har du anbefalet RPR til andre

75 84 78 85 79 86 77 86 81 88
2016 2018 2020 2022 2024 SkoleIndex 2024 7
Tilfredshed
Loyalitet

Erfaringer med RpR

TILFREDSHED

Hvor man generelt så et mindre fald i alle tilfredshedsspørgsmål i 2022, er tilfredsheden nu tilbage på samme niveau som før 2022 eller højere. Det er forklaringen på, at det samlede tilfredshedsindeks nu har nået sit hidtil højeste niveau.

Det er især spørgsmålet om den overordnede tilfredshed med RpR (+6 procentpoint) og hvor langt fra/tæt på den perfekte skole RpR ligger (+4 procentpoint), som er steget signifikant i forhold til 2022.

Det er den primære årsag til, at den samlede tilfreds med skolen enden på indeks 81 i årets undersøgelse.

LOYALITET

Blandt loyalitetsspørgsmålene ses en markant stigning i antallet af forældre, der sandsynligvis ville vælge RpR igen i dag til deres børn. Her er indekset steget til det højeste i den tid målingen har været gennemført (indeks 89).

På spørgsmålet om sandsynligheden for, at barnet går på skolen om et år, er der korrigeret for børn, der forlader skolen efter 9. eller 10. klasse.

Indekset falder en smule fra 91 til 88, men det er et spørgsmål der over tid har fluktueret en del og kan i lyset af den generelle tilfredshed mv. formodentlig tilskrives evt. flytteplaner blandt forældre el. lign.

Hvor tilfreds er du med RPR alt i alt? I hvilket omfang mener du RPR lever op til dine forventninger?

Forestil dig den perfekte skole. Hvor langt fra eller tæt på ligger RPR?

Hvor sandsynligt er det, at et eller flere af dine børn går på RPR om et år?

Hvis du skulle vælge skole i dag, hvor sansynligt er det så, at du ville vælge RPR?

78 75 72 87 82 81 79 75 89 84 82 81 75 85 86 79 78 73 91 83 85 81 77 88 89
2016 2018 2020 2022 2024
SkoleIndex 2024 8

Generelt må man antage, at man som forælder er både åben og venligt stemt over for skoler, der anbefales af venner og familie.

Derfor er spørgsmålene vedrørende loyaliteten blandt forældrene en vigtig del af disse undersøgelser, da loyale forældre i udgangspunktet vil være gode ambassadører for skolen.

I forhold til 2022, der som tidligere nævnt var en særligt år, da undersøgelsens resultater i høj grad bar præg af Corona pandemien, er sandsynligheden for at anbefale RpR til venner og kollegaer steget markant. Det betyder dog bare, at niveauet nu er tilbage på samme niveau, som man så før pandemien.

Ét er dog hvad man siger – noget andet er hvad man gør.

På spørgsmålet om man reelt har anbefalet skolen til andre, svarer hele 81% af alle forældre, at de har anbefalet skolen til venner eller kollegaer mv., hvilket er med til at underbygge den høje grad af loyalitet blandt skolens forældre.

Har du reelt anbefalet nogen at sætte deres børn i RpR?

Hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale RPR til venner eller kollegaer?

Nej Ved ikke/husker ikke

I gør det super godt! Kommentar fra forælder 82 83 87 83 88
2016 2018 2020 2022 2024 81% 15% 4%
SkoleIndex 2024 9
Ja

Vurdering af skolen

Når man som forældre vælger en privatskole sker det typisk ud fra en række objektive kriterier, der både tilgodeser forældrenes holdninger og børnenes behov eller interesser.

Grundlæggende er holdningen blandt forældrene til Roskilde private Realskole meget positiv.

Hvor der i forrige måling sås et generelt fald forældrenes scoring af skolen, ligger vurderingen igen på niveauet fra før Corona.

VÆRDI FOR PENGENE

Som i de tidligere undersøgelser ses en høj grad af overensstemmelse mellem den pris, man betaler for at have sit barn gående på RpR (indeks 80) og den samlede værdi for pengene i form af barnets faglige udvikling og trivsel (indeks 82).

Det høje niveau for begge parametre indikerer, at niveauet for forældrebetalingen passer godt til segmentet af forældre, der har valgt RPR ud fra skolens faglige, sociale og pædagogiske profil.

RPR adskiller sig positivt fra andre skoler Hvor godt synes du om RPR?

RPR er en skole med høj grad af faglighed og professionalisme

Jeg betaler en fair pris for at have mit barn gående på RPR

Den samlede værdi for pengene i forhold til mit barns/mine børns faglige udvikling og trivsel

76 79 79 78 78 79 81 82 80 80 81 83 84 82 83 79 80 80 81 79 82 83 82 80 82
2016 2018 2020 2022 2024
SkoleIndex 2024 10
11

Læring og faglighed

Det høje fokus på faglighed, som er kendetegnet for RpR afspejles i forældrenes vurdering af barnets faglige udbytte af undervisningen, der i 2024 lander på indeks 81. Det gælder generelt for forældrenes vurdering af læring og faglighed, at vurderingen af skolens ind-

sats er stigende over tid.

I den seneste måling ses en relativt stor stigning i vurderingen af skolens indsats for at stimulere kreativitet og fantasi samt udviklingen af barnets sociale kompetencer.

Dit barns faglige udbytte af undervisningen

Skolens indsats for at stimulere dit barns kreativitet og fantasi

Skolens indsats for at udvikle dit barns personlige kompetencer

2016 2018 2020 2022 2024

Skolens indsats for at udvikle dit barns sociale kompetencer

Tak for en fantastisk skole og for jeres gode arbejde med stortog småt.

Kommentar fra forælder

76 67 70 68 78 68 73 71 80 67 75 70 79 68 74 71 81 72 76 74
SkoleIndex 2024 12

Skolens indsats for at motivere dit barn til at lære mere

Skolens indsats for at sætte mål for dit barns specifikke læring

Skolens indsats for at gøre dit barn parat til at starte på gymnasiet eller en anden ungdomsuddannelse

2016 2018 2020 2022 2024

Et mindre fald i indsatserne for at motivere børnene til at lære mere eller sætte mål for børnenes specifikke læring i 2022, hvor den virtuelle undervisning i forbindelse med Coronapandemien gjorde det sværere motivere det enkelte barn eller følge op på den specifikke læring, er nu væk og vurderingen er tilbage på niveauet før Corona.

Skolens indsats for at gøre eleverne klar til at starte på gymnasiet eller en anden ungdomsuddannelse vurderes stadig meget højt, om end den er faldet en smule fra indeks 82 i 2022 til 80 i år.

71 67 77 73 71 78 76 74 82 74 71 82 76 73 80
SkoleIndex 2024 13

Indskolingen (læring og faglighed)

En målrettet indsats fra skolens side for at omkring læring og faglighed i indskolingen har betydet stigninger i forældretilfredsheden på flere parametre.

Især når det kommer til barnets faglige udbytte af undervisningen og skolens indsats for at stimulere kreativitet og fantasi, ses signifikante stigninger i forældrenes vurdering.

Overgangen fra børnehave til skole er ofte en problematisk tid for mange børn, hvor det kan være udfordrende for

børnene, at der er færre voksne og mindre struktur, end de er vant til fra børnehaven.

Derfor kræver det et vist mål af selvstændighed og ressourcer at begå sig i de friere rammer.

Et øget samarbejde omkring klasserne på tværs af fag i indskolingen, har bl.a. været medvirkende til den forbedring, der ses i forhold til udviklingen af den enkeltes kompetencer og specifikke læring.

Dit barns faglige udbytte af undervisningen

Skolens indsats for at stimulere dit barns kreativitet og fantasi

Skolens indsats for at udvikle dit barns personlige kompetencer

indsats for at udvikle dit barns sociale kompetencer

71 75 66 67 78 76 77 76 78 70 76 75 75 70 72 75 81 77 76 77
2016 2018 2020 2022 2024
Skolens
SkoleIndex 2024 14

Især når det gælder skolens indsats for at sætte mål for barnets specifikke læring stiger vurderingen signifikant fra indeks 67 i 2022 til 73 i årets undersøgelse.

De ser den enkelte elev, deres potentiale og udvikler dem. Engagerende lærer og krav der matcher eleverne. Stor ros.

Kommentar fra forælder

Skolens indsats for at motivere dit barn til at lære mere

Skolens indsats for at sætte mål for dit barns specifikke læring

INDSKOLING, MELLEMTRIN OG UDSKOLING

Skolens indsats for at gøre dit barn parat til at starte på gymnasiet eller en anden ungdomsuddannelse

• Indskolingen er en fællesbetegnelse for klassetrin fra 0. til og med 3. klasse, hvor pædagogerne og lærerne samarbejder om at skabe en helhed i barnets hverdag.

• Mellemtrinnet er fællesbetegnelsen for 4.-6. klasse, hvor barnet udbygger sine færdigheder i de fag, som det har haft i indskolingen.

• Udskolingen betegner 7.-10. klasse, hvor barnet bliver forberedt på at gennemføre en ungdomsuddannelse.

68 62 70 77 76 80 74 68 77 74 67 84 75 73 85
2016 2018 2020 2022 2024
SkoleIndex 2024 15

Mellemtrin (læring og faglighed)

På mellemtrinnet ses ligeledes markante stigninger i forældrenes vurdering af indsatsen for at stimulere kreativitet og fantasi. Ligeledes stiger vurderingen af indsatsen for at udvikle barnets personlige kompetencer. Dette er i tråd med et øget fokus på det hele menneske og ikke alene det fag-faglige fra skolens side.

Det er dog ikke sket på bekostningen af fagligheden, idet skolens indsats for at sætte mål for barnets specifikke læring også viser en pæn stigning.

Omvendt ses et relativt markant fald i skolens indsats for at gøre barnet parat til gymnasiet eller en ungdomsuddannelse fra et meget højt niveau i de to foregående undersøgelser.

Dit barns faglige udbytte af undervisningen

Skolens indsats for at stimulere dit barns kreativitet og fantasi

Skolens indsats for at udvikle dit barns personlige kompetencer

Skolens indsats for at udvikle dit barns sociale kompetencer

Skolens indsats for at motivere dit barn til at lære mere

Skolens indsats for at sætte mål for dit barns specifikke læring

Skolens indsats for at gøre dit barn parat til at starte på gymnasiet eller en anden ungdomsuddannelse

70 66 71 68 78 70 68 70 64 74 75 72 78 76 83 74 71 75 72 84 78 72 79 76 79
2016 2018 2020 2022 2024 75 63 77 65 81 68 81 69 83 75
SkoleIndex 2024 16

Udskolingen (læring og faglighed)

Udskolingen er kendetegnet ved et meget stabilt og relativt højt niveau gennem årene.

Især når det gælder det faglige udbytte af undervisningen og skolens indsats for at gøre barnet parat til gymnasiet eller en ungdomsuddannelse ligger niveauet meget højt på omkring indeks 80.

Derimod vurderer forældrene ikke, at indsatsen for at stimulere kreativitet og fantasi er et fokusområde i udskolingen.

I seneste måling ses en markant stigning i vurderingen af indsatsen for at udvikle barnets sociale kompetencer, hvilket også har været et specifikt opmærksomhedspunkt fra skolens side, da især udskolingen har været hårdt ramt efter Corona.

Dit barns faglige udbytte af undervisningen

Skolens indsats for at stimulere dit barns kreativitet og fantasi

Skolens indsats for at udvikle dit barns personlige kompetencer

Skolens indsats for at udvikle dit barns sociale kompetencer

Skolens indsats for at motivere dit barn til at lære mere

Skolens indsats for at sætte mål for dit barns specifikke læring

Skolens indsats for at gøre dit barn parat til at starte på gymnasiet eller en anden ungdomsuddannelse

72 71 73 70 78 73 70 73 72 79 74 66 75 76 82 73 69 74 71 82 75 74 75 72 80
2016 2018 2020 2022 2024 79 67 79 65 80 68 79 66 79 66
17
SkoleIndex 2024 17
18

Trivsel og miljø

Den overordnede vurderingen af barnets trivsel steg markant fra 2022 til 2024.

Målingen i 2022 var præget af eftervirkningerne af pandemien og det høje niveau for trivslen er således tilbage igen (indeks 79).

På spørgsmålet om arbejdsro i klassen stiger niveauet også markant, men det kan måske i nogen grad tilskrives en ændring i spørgsmålsformuleringen.

De fysiske rammer både indendørs og udendørs er ikke nødvendigvis optimale for en skole som RpR, hvorfor niveauet altid har ligget relativt lavt på disse parametre, men der arbejdes løbende fra skolens side på at optimere forholdene indenfor de givne rammer.

Graden af fællesskab eleverne imellem vurderes generelt højt på RpR (indeks 78).

Dit barns trivsel i skolen Skolens indsats for at skabe arbejdsro i klassen*

De fysiske rammer indendørs**

De udendørs faciliteter og arealer**

Oplever du, at dit barn i tilstrækkelig grad indgår i et fællesskab med de andre børn i skolen

* Spørgsmålet er ændret i 2024 fra ‘Skolens indsats for at skabe ro og orden i klassen’ til ‘Skolens indsats for at skabe arbejdsro i klassen’.

** Spørgsmålet blev ikke stillet i 2018

72 76 56 53 76 80 79 78 77 79 61 58 75 74 76 66 50 78 79 81 62 54 78
2016 2018 2020 2022 2024
SkoleIndex 2024 19

Indskolingen (trivsel og

miljø)

Især i indskolingen er stigningen i den generelle trivsel stor og går fra indeks 75 i 2022 til indeks 80 i 2024.

På spørgsmålet om at skabe arbejdsro i klassen er stigningen derimod markant med hele 9 procentpoint fra 2022 til 2024. Igen må det forventes, at en ændring i spørgsmålsformuleringen kan have spillet en rolle.

De fysiske rammer indendørs og faciliteter/arealer udendørs vurderes højest af forældre til børn i indskolingen selvom niveauet som tidligere nævnt ikke er højt.

Vurderingen af om barnet i tilstrækkelig grad indgår i et fællesskab med andre børn på skolen når i denne undersøgelse det højeste niveau nogensinde på indeks 83.

Dit barns trivsel i skolen Skolens indsats for at skabe arbejdsro i klassen*

De fysiske rammer indendørs**

De udendørs faciliteter og arealer**

Oplever du, at dit barn i tilstrækkelig grad indgår i et fællesskab med de andre børn i skolen

* Spørgsmålet er ændret i 2024 fra ‘Skolens indsats for at skabe ro og orden i klassen’ til ‘Skolens indsats for at skabe arbejdsro i klassen’.

** Spørgsmålet blev ikke stillet i 2018

71 54 60 51 72 80 80 81 79 77 61 59 80 75 76 67 52 79 80 85 69 58 83
2016 2018 2020 2022 2024
SkoleIndex 2024 20

Mellemtrin (trivsel og miljø)

Niveauet for trivsel på mellemtrinnet stiger igen i år og lander på indeks 80 og er dermed på samme høje niveau som i de første undersøgelser.

Indsatsen for at skabe arbejdsro i klasserne følger dog tendensen fra de senest år og falder en smule igen i år.

Faldet i vurderingen af de fysiske rammer indendørs såvel som de udendørs faciliteter og arealer, som gjorde sig gældende i 2022 er nu vendt til pæne stigninger i 2024.

* Spørgsmålene blev ikke stillet i 2018.

Dit barns trivsel i skolen

Skolens indsats for at skabe arbejdsro i klassen*

De fysiske rammer indendørs**

De udendørs faciliteter og arealer**

Oplever du, at dit barn i tilstrækkelig grad indgår i et fællesskab med de andre børn i skolen 2016 2018 2020 2022 2024

* Spørgsmålet er ændret i 2024 fra ‘Skolens indsats for at skabe ro og orden i klassen’ til ‘Skolens indsats for at skabe arbejdsro i klassen’.

** Spørgsmålet blev ikke stillet i 2018

21

79 80 49 49 76 80 78 73 76 83 62 56 72 78 82 57 51 76 80 81 62 54 76
SkoleIndex 2024 21

Udskolingen (trivsel og miljø)

I udskolingen har trivselsniveauet ligget stabilt igennem de senest 3 undersøgelser og lander i 2024 på indeks 77.

Skolens indsats for at skabe arbejdsro i klassen viser en svagt stigende stigning. Det skal dog igen bemærkes, at spørgsmålsformuleringen er ændret i årets undersøgelse.

På spørgsmålet om barnet i tilstrækkelig

grad indgår i et fællesskab på skolen ses derimod en signifikant stigning fra inseks 70 i 2022 til 76 i 2024.

Det var især de store elever, der i 2022 var meget påvirkede af coronarestriktionerne, når det gælder det sociale fællesskab. Det er derfor positivt, når undersøgelsen viser, at graden af socialt fællesskab igen er på niveau med målingerne fra før pandemien.

Dit barns trivsel i skolen Skolens indsats for at skabe arbejdsro i klassen*

De fysiske rammer indendørs**

De udendørs faciliteter og arealer**

Oplever du, at dit barn i tilstrækkelig grad indgår i et fællesskab med de andre børn i skolen

* Spørgsmålet er ændret i 2024 fra ‘Skolens indsats for at skabe ro og orden i klassen’ til ‘Skolens indsats for at skabe arbejdsro i klassen’.

** Spørgsmålet blev ikke stillet i 2018

81 76 58 58 78 79 77 78 76 77 60 59 75 76 78 58 56 70 77 79 57 50 76
2016 2018 2020 2022 2024
SkoleIndex 2024 22

Mobning

Begrebet mobning i skolen handler om længerevarende systematiske drillerier og følelsesmæssige overgreb på en eller flere elever og med det formål at udstille og udskille det enkelte barn, der er offer for mobningen.

Det medfører ofte en social isolation og undersøgelser viser, at det på sigt har betydning for barnets indlæring og udvikling generelt.

Mobning er en problemstilling, der tages meget alvorligt på RpR

I årets undersøgelse svarer 10% af forældrene, at deres barn har været

udsat for mobning indenfor det seneste år.

I forhold til forrige undersøgelse viser indskolingen et signifikant fald i andelen af mobbede børn med 5 procentpoint.

Omvendt stiger andelen på mellemtrinnet med 3 procentpoint fra 10% til 13% og i udskolingen ses en marginal stigning på fra 9% til 10%.

Tidligere oplevede man flest konflikter blandt børnene i indskolingen, men et målrettet arbejde med gruppedynamikken i de små klasser synes at have båret frugt.

Har dit barn været udsat for mobning indenfor det seneste skoleår?

11% 15% 14% 7% 7% 7% 10% 7% 11% 15% 10% 9% 10% 10% 13% 10% Alle Indskoling Mellemtrin Udskoling
2018 2020 2022 2024 SkoleIndex 2024 23

Skolen har en antimobbepolitik og henvendelser omkring mobning, tages altid alvorligt af skolens ledelse.

Langt de fleste forældre til børn, der er blevet mobbet (75%) har valgt at tage kontakt til skolen i forbindelse med mobningen.

Af de forældre, der har henvendt sig til skolen, vurderes den hastighed hvormed skolen satte ind, da man blev opmærksom på problemet til indeks 60, svarende nogenlunde til niveauet fra forrige undersøgelse.

Hvor hurtigt skolen satte ind, da man blev opmærksom på problemet?

Har du taget kontakt til skolen i forbindelse med mobningen?

Jeg savner lidt mere fokus på børnenes sociale trivsel og indlæring af gode sociale kompetencer. Særligt ift. at inkludere børn som har det svært/er udenfor fællesskabet.

Kommentarfra forælder

75% 25%
63 73 61 60 2018 2020 2022 2024
Ja Nej
SkoleIndex 2024 24

Håndteringen af mobning er et fælles ansvar, der rækker udover skolen. Derfor bør man som forældre hjælpe sit barn med at være en god klassekammerat. Dette indebærer bl.a. at tale med barnet om mobning og skabe et positivt fokus hos barnet med henblik på forebyggelse af mobning.

Overordnet svarer 17% af forældre, at de er bekendt med, at børn i deres barns klasse er blevet mobbet.

80% har talt med deres barn omkring mobning i klassen. Tallet varierer mellem de forskellige trin fra 75% i indskolingen til 85% i udskolingen, men er udtryk for en god opbakning fra forældrene i forbindelse med indsatsen for at forebygge mobning.

Generelt vurderes skolens indsats for at begrænse mobning i klassen højt og viser en pæn stigning fra indeks 73 i 2022 til indeks 77 i 2024..

Har du talt med dit barn om mobning i klassen?

Er du bekendt med, at der er børn i dit barns klasse, der er blevet mobbet?

Skolens indsats for at forebygge mobning generelt i dit barns klasse?*

* I 2024 blev ordet ‘begrænse’ erstattet af ‘forebygge’ i spørgsmålet

68 76 74 73 77 2016 2018 2020 2022 2024
80% 75% 77% 85%
Alle Indskoling Mellemtrin Udskoling
17% 83% 0%
SkoleIndex 2024 25
Ja Nej Ved ikke/Husker ikke

Skolens arbejde med at forebygge og modvirke mobning omfatter bl.a. en antimobbepolitik, der danner grundlaget for håndteringen af tilfælde af mobning på skolen.

Antimobbepolitikken (strategien) er grundigt beskrevet på skolens hjemmeside, men kun 66% af forældrene angiver at have kendskab til strategien, hvilket er 12% færre end ved undersøgelsen i 2022.

Resten af forældrene er ikke er bekendt med dokumentet eller husker ikke ikke at have set det.

Har du kendskab til skolens antimobbepolitik, der står på hjemmesiden?

66% 15% 18%

Skole-hjem samarbejdet

Samarbejdet mellem forældre og skolen er en hjørnesten i det at drive en skole som Roskilde private Realskole.

Et godt skole-hjem-samarbejde er med til at skabe de bedste betingelser for den enkelte elevs læring, trivsel og undervisningsmiljøet i klassen generelt.

Derfor gør man en stor indsats for at inddrage forældrene bedst muligt.

Dette kommer også til udtryk i forældrenes vurdering, og man scorer da også højt på samtlige parametre.

Især når det gælder samarbejdet mellem skole og hjem alt i alt og kontakten til den enkelte lærer på skolen, lander forældrenes vurdering på et endog meget høj niveau med indeks 82.

75 76 76 79 79 78 81 80 81 79 77 80 82 79 82
i alt Skole-hjem
2016 2018 2020 2022 2024 SkoleIndex 2024 27
Samarbejdet mellem skole og hjem alt
samtalerne Kontakten til den enkelte lærer på skolen

Det samme gør sig gældende med skolens overordnede kommunikation via forældreintra hvor et markant fald fra 2020 til 2022, der kan relateres til Coronapandemien, nu igen ligger på indeks 83, som det var tilfældet før pandemien.

Som forældre til et eller flere børn på RpR er man i høj grad bevidst om hvilke krav skolen stiller til forældrene, ligesom man deltager aktivt i samarbejdet mellem skole og hjem.

På begge spørgsmål scorer forældrene sig selv til indeks 90, hvilket er signifikant højere end tidligere undersøgelser.

I den forbindelse skal det dog nævnes, at i modsætning til tidligere blev det specificeret hvad der menes med krav, som RpR stiller til den enkelte forælder

Ligesom der blev givet eksempel på hvad deltagelse i skole-hjem samarbejdet indebærer i 2024-undersøgelsen

Skolens overordnede kommunikation via forældreintra

* ‘jf. skolekontrakten’ er tilføjet i 2024.

Ved du hvilke krav RpR stiller til dig som forælder jf. skolekontrakten?*

Deltager du aktivt i skole-hjem samarbejdet på RpR (ser du f.eks. 'forældreintra' jævnligt)?**

** Skole-hjemsamarbejdet specificeres med ‘ser du f.eks. forældreintra jævnligt’ i 2024.

Skolens, især skoleledelsens, kommunikation med forældreneer utroliggod. Der bliver taget hånd om problemer og forældrene bliver godtinddraget.

Kommentarfra forælder

73 79 80 77 80 81 83 86 86 78 84 85 83 90 90
2016 2018 2020 2022 2024
SkoleIndex 2024 28

Generelt vurderes brugen af IT i undervisningen højt af forældrene.

Hvor balancen mellem iPads, PC’ere og traditionelle læringsmidler falder fra indeks 78 i de to foregående unde

indeks 78 til indeks 75 i år, er vurderingen af faget It steget med 5 procentpoint til indeks 69 i 2024 fra indeks 64 i 2022.

Skolens brug af IT i undervisningen Elevernes brug af egne PC'ere i undervisningen fra 3. klasse

Skolens inddragelse af læringsportaler i undervisningen

Undervisningen i IT understøtter elevernes generelle udvikling og faglighed

68 74 71 76 78 69 74 78 64 72 75 69 75
Balancen mellem iPads, PC'ere og traditionelle læringsmidler (bøger mv.)* Faget Data/IT**
IT 77 78 78 78 82 78 79 80 79 78 82 81 79 79 79
2016 2018 2020 2022 2024 SkoleIndex 2024 30

SFO

I 2022-undersøgelsen sås et generelt fald i de forskellige parametre der udgør målepunkterne i SFO’en som følge af de forskellige Coronarestriktioner.

Karakteristisk for coronaperioden var, at SFO-børnene skulle opholde sig klassevis i samme lokale. Dvs. den almindelige leg på tværs af forskellige klasser var suspenderet, ligesom der var begrænset adgang til udendørs arealer.

Heldigvis er vurderingen af SFO’en steget markant på alle parametre og befinder sig igen på samme høje niveau eller over niveauet fra før pandemien.

Som noget nyt spørges der i 2024 til førskoleforløbet i maj/juni før skolestart.

Med et indeks på 87, er der ingen tvivl om, at både forældre og børn er meget glade for førskoleforløbet.

Dit barns/dine børns førskoleforløb i maj/juni før skolestart

Dit barns/dine børns trivsel i SFO'en

SFO'ens pædagogiske indsats i forhold til børnene

Aktiviteterne planlagt af medarbejderne* Personalets arbejde med at udvikle børnenes sociale kompetencer* 2016 2018 2020 2022 2024

* Spørgsmålsformuleringen er justeret i 2020

72 66 64 65 79 75 63 71 81 82 81 82 75 73 68 69 87 84 83 83 83
SkoleIndex 2024 31

De fysiske rammer indendørs Mulighederne for udendørs aktiviteter og leg

Samarbejdet mellem SFO og hjem alt i alt Skolepædagogens deltagelse i undervisningen i indskolingen

Åbningstid i SFO'en

Samarbejdet mellem SFO og hjem når i denne måling sit højeste niveau siden undersøgelsernes start med et indeks på 82.

Skolepædagogens deltagelse i undervisningen har været en succes fra begyndelsen og vurderes stadig højt af forældre.

Endelig er forældrene endog rigtig godt tilfredse med åbningstiden i SFO’en, der adskiller sig fra andre SFO’er ved bl.a. at have åbent til kl. 17:00 på alle dage

61 64 60 63 71 78 84 61 62 79 86 93 60 60 67 80 88 64 65 82 85 90
2016 2018 2020 2022 2024 SkoleIndex 2024 32

Tema: Indeklima

I de seneste år er der etableret ny indendørs belysning, etableret nyt ventilationsanlæg og opsat akustiklofter i alle undervisningslokaler.

Da undersøgelsen henvender sig til forældrene, kan det være svært at vurdere effekten af de forskellige tiltag med mindre man direkte har talt om det i hjemmet, eller børnene tidligere har været generet af dårligt indeklima.

På spørgsmålet om lysforholdene i undervisningslokalerne svarer 21% således, at deres barn/børn har oplevet en forbedring.

Tilsvarende vurderer 17% af forældrene, at støjforholdene er blevet bedre, mens 20% konstaterer, at indeklimaet er forbedret som følge af nyt ventilationsanlæg.

Den relativt store andel, som hverken har svaret ‘ja’ eller ‘nej’ på spørgsmålene, har således svaret ‘ved ikke’.

29% af forældrene svarer ja til, at deres barn/børn tidligere har oplevet problemer med f.eks. hovedpine, træthed og eller koncentrationsbesvær som følge af dårligt indeklima.

Ud af disse konstaterer mere end hver tredje (37%), at de forskellige tiltag har betydet en forbedring i forhold til disse problemer.

Har dit barn/dine børn oplevet en forbedring af lysforholdene i undervisningslokalerne indenfor det seneste år?

Har dit barn/dine børn oplevet, at støjforholdene i undervisningslokalerne er blevet bedre efter opsættelsen af akustiklofter?

Har dit barn/dine børn oplevet, at indeklimaet er forbedret efter opsætningen af nyt ventilationsanlæg?

Har dit barn/dine børn tidligere oplevet problemer med f.eks. hovedpine, træthed og/eller koncentrationsbesvær i skolen som følge af dårligt indeklima??

Har de forskellige tiltag vedr. belysning, ventilation og/eller støj betydet en forbedring i forhold til disse problemer?

21% 17% 20% 29% 37% 7% 10% 17% 45% 27%
SkoleIndex 2024 33

Årsager til at vælge RpR

Flere og flere forældre vælger at sende deres børn i privatskole frem for folkeskole. Tal fra Danmarks Statistik viser, at forældre oftest vælger private grundskoler til på baggrund af skolens ry, værdigrundlag, høje faglige niveau, samt utilfredshed med folkeskolen

Det samme gør sig gældende, når forældre vælger at sætte deres børn på Roskilde private Realskole.

De tre vigtigste årsager til at vælge RpR er således skolens gode ry (43%) utilfredshed/fravalg af den lokale folkeskole (41%) og det høje faglige niveau på skolen (38%)

22% har i forvejen erfaringer med skolen fra søskende eller sin egen skoletid, mens18% specifikt nævner skolens læringsgrundlag.

Skolens gode ry/fik skolen anbefalet

Ikke tilfreds med den folkeskole, vi tilhører

Skolens høje faglige niveau

Skolens læringsgrundlag

Andre søskende går her i forvejen

Andet

Jeg har selv gået på skolen

Skolen ligger tæt på vores bopæl

3% 7% 11% 15% 18% 38% 41% 43%
SkoleIndex 2024 34

Skolens hjemmeside er et oplagt sted at søge informationer om RpR.

Således svarer 57% af alle forældre, at man har søgt oplysninger om skolen på hjemmesiden forud for indskrivningen af sit barn.

Mere end hver tredje (34%) har deltaget på informationsmøder eller åbent hus arrangementer, mens knap hver tredje (29%) har talt med familie, venner eller kollegaer med børn på skolen

Roskilde private Realskoles hjemmeside

Informationsmøder/åbent hus arrangementer

Familie, venner eller kollegaer med børn på skolen

Sociale medier (Facebook, Instagram)

Andet

Andre hjemmesider

1% 1% 9% 29% 34% 57%

Det første møde med skolen

I årets undersøgelse er der stillet en række spørgsmål omkring det første møde med skolen.

Generelt vurderes det første møde med skolen højt (indeks 87).

Særligt informationsmøderne, hvor man kan få mere at vide om skolen, undervisningsmetoder og faciliteter mv. scorer meget højt (indeks 88).

Forud for optagelsen på skolen kommer alle elever og deres forældre til en optagelsessamtale. Formålet med samtalen er en gensidig forventningsafstemning for at sikre, at der er tale om det rigtige match for både eleven og skolen.

Optagelsessamtalen scores ligeledes meget højt af forældrene (indeks 84).

Dit møde med skolen forud for og i forbindelse med starten på RpR

87 88 81 84
SkoleIndex 2024 36
Informationsmøder Rundvisninger Optagelsessamtaler

Indeksering

De fleste spørgsmål i undersøgelsen er baseret på en skala fra 1 til 10, hvor 1 er laveste og 10 er den højeste score.

Efterfølgende er besvarelserne blevet omregnet til en skala fra 0 til 100 (indekseret). Dvs. hvis en forældre har svaret 1 på et spørgsmål, er svaret omregnet til indekset 0.

Hvis svaret er 2, er det omregnet til 11,11 osv. (jf. skema overfor).

Indekset beregnes på følgende måde: ������������ = 100 ∗ �������� 1 9

SkoleIndex 2024 37

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.