{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

SkoleIndex 2018 Roskilde private Realskole


Indhold Forord

3

Baggrund

5

SkoleIndex 2018

6

Erfaringer med RPR

7

Vurdering af RPR

10

LĂŚring og faglighed

11

Indskolingen

12

Mellemtrin

14

Udskolingen

15

Trivsel og miljø

16

Indskolingen

17

Mellemtrin

18

Udskolingen

19

Mobning

21

Skole-hjem samarbejdet

22

IT (generelt)

24

SFO

26

Tema: Mobilfri skole

28

Indeksering

29

SkoleIndex 2018 Udarbejdet for Roskilde private Realskole af Uplevel Udgiver: Roskilde Private Realskole Projektansvarlig: Ole Keinicke Christensen (Uplevel) August, 2018 Copyright: Uplevel 2018


Forord Det er med glæde, at vi kan præsentere resultaterne af forældretilfredshedsundersøgelsen der blev gennemført i foråret 2018. Den forrige undersøgelse fandt sted i efteråret 2016, og var den første af sin art på Roskilde private Realskole. Fremadrettet vil undersøgelsen blive foretaget hvert andet år. Baggrunden for at afholde forældretilfredshedsundersøgelser med jævne mellemrum er, at bestyrelsen og skolens ledelse ønsker at få indsamlet datamateriale, der gør det muligt at måle kvaliteten af det arbejde vi laver på Roskilde private Realskole. Vi ønsker et solidt underbygget datamateriale, der dels kan bruges til sammenligning fra de tidligere undersøgelser, dels muligheden for at måle effekten af målrettede indsatser. Det er et mål for skolens bestyrelse, at der er en høj grad af involvering fra forældre. Det er væsentligt at alle forældre har mulighed for at bidrage til skolens fortsatte positive udvikling. Forældrenes tilbagemeldinger er afgørende

for at kunne sikre god kvalitet, både på lærings- og trivselsdelen. I de indtil videre to undersøgelser, har svarprocenterne været meget tilfredsstillende. Den forrige undersøgelse gav vigtig viden om, hvilke områder vi gør det rigtig godt på og på hvilke områder, der trænger til et eftersyn. Et eksempel på dette er, at tilbagemeldingerne viste, at der bl.a. var behov for, at arbejde med trivsel og træning af sociale kompetencer. Derfor har vi rettet fokus på dette område – både i det daglige, men også fremadrettet. Til efteråret skal vi arbejde med en læseplan for trivsel og træning af sociale kompetencer på hvert enkelte klassetrin. Alle medarbejdere drager i oktober på pædagogisk weekend, hvor vi i samarbejde med Dansk Center for Undervisningsmiljø, bliver meget klogere på dette område og i sidste ende skal resultere i, at vores elever og klasser har bedre trivsel og flere kompetencer til at håndtere svære situationer. På samme måde vil vi granske den nye undersøgelse og efterfølgende udpege kommende indsatsområder.

SkoleIndex 2018

3


Vi er rigtig glade for, at vi i denne undersøgelse, kan aflæse fremskridt inden for mange områder, og at vi generelt scorer højt på mange parametre. Vi er dog ydmyge over for opgaven, og kan også aflæse, at der er områder vi kan forbedre os på. I de seneste par år har vi haft meget fokus på at styrke SFO. Det er således med stor tilfredshed, at vi i SFO’en registrerer de største stigninger i tilfredsheden. Selv om det vækker glæde, vil vi fremover stadig have opmærksomhed på de forskellige elementer i SFO’en, således at børn og forældre stadig mærker udvikling og fremgang. På skoledelen måler vi fremgangen på den fagfaglige del. Vi er bl.a. blevet bedre til at sætte mål for læringen, men også vores arbejde med trivslen og indsatsen for at begrænse mobning er markant bedre. Selv om undersøgelsen viser dette positive resultat, er det overordentlig vigtigt, at vi også fremover arbejder med helt at undgå mobning. Allan Corfitsen Bestyrelsesformand

I hver undersøgelse vælges et særligt fokusområde. I år har det således været den mobilfri skole, der har været fokuspunktet. 94 % af besvarelserne tilkendegiver, at man ikke ser det som et problem, at forældre ikke kan kommunikere via mobiltelefon med deres barn i skoletiden. Ligeledes er det vurderingen, at eleverne får et markant større udbytte af undervisningen, uden mobiltelefoner. Forældrenes svar understøtter i høj grad vores beslutning om mobilfri skole. Til sidst vil vi takke alle forældre for den store opbakning der har været til denne undersøgelse. Det har stor betydning for validiteten af undersøgelsen, at så mange forældre har bidraget med deres besvarelser. Den høje forældredeltagelse giver en god og reel temperaturmåling, så vi på et oplyst grundlag, kan arbejde videre med den gode udvikling på Roskilde private Realskole.

Klaus Espersen Skoleleder

Jeg har oplevet en særdeles kompetent skole, der har taget hånd om de ting, der har været og min søn trives.

4

SkoleIndex 2018


SkoleIndex Denne rapport indeholder resultatet af forældretilfredshedsundersøgelsen (SkoleIndex) foretaget på Roskilde private Realskole i foråret 2018. Det er anden gang Roskilde private Realskole gennemfører en forældretilfredshedsundersøgelse i samarbejde med Uplevel - første gang var i efteråret 2016. Fremover er det tanken, at undersøgelsen skal gennemføres hvert andet år og næste undersøgelse planlægges således til foråret 2020.

Ifølge undersøgelsen fordeler eleverne sig bredt geografisk omkring Roskilde. Dog svarer hovedparten (67%), at de er bosiddende i Roskilde Kommune. Generelt viser dette års undersøgelse overordnet en fremgang i tilfredsheden på stort set alle parametre. En del af forklaringen herpå, skal findes i, at der op til undersøgelsen i 2016 var en del problemer i indskolingen, som sidenhen er blevet løst. Derfor ses især fremgang i tilfredsheden hos forældre til børn i indskolingen.

Nærværende undersøgelsen er baseret på besvarelser fra 173 forældre (svarende til en respons på 62%) og omfatter 221 elever fordelt på alle klassetrin fra 0. til 10 klasse. Stikprøven er udarbejdet som en tilfældig, men ligelig fordeling mellem mor og far i udvælgelsen blandt forældrene således, at det kun har været muligt at besvare spørgeskemaet én gang pr. elev. Alle svar rapporteres ved hjælp af en skala fra 0 til 100, hvor 0 repræsenterer den laveste og 100 repræsenterer den højeste rating. Hovedparten af alle respondenter (74%) har kun ét barn på skolen, mens knap en fjerdedel (24%) har 2 børn på skolen. Kun 2% af respondenterne har 3 børn på skolen.

SkoleIndex 2016

5


SkoleIndex 2018 Tilfredsheden med Roskilde private Realskole ligger generelt højt, når man spørger forældrene. I forhold til sidste måling stiger den samlede tilfredshed således fra indeks 75 i 2016 til indeks 78 i 2018. Stigningen er signifikant og er bl.a. udtryk for at især tilfredsheden blandt forældre til børn i indskolingen er steget markant fra sidste måling. Ved at sætte sit barn i en privatskole, har man som forældre truffet et aktivt valg, hvorfor det i udgangspunktet må forventes, at loyaliteten ligger på et relativt højt niveau. Det er også det billede, der tegner sig blandt forældrene på RpR. Ser man på loyalitetsspørgsmålene under ét, er der ligeledes sket en lille stigning fra indeks 84 i 2016 til indeks 85 i 2018.

100 80

75

78

84

85

60 40 20 0 Tilfredshed 2016

Loyalitet 2018

TILFREDSHED OG LOYALITET Den samlede tilfredshed opgøres som en sammenvejning af de tre overordnede tilfredshedsparametre: • Overordnet tilfredshed • Lever RPR op til forventningerne • Hvor tæt er RPR på idealet Den samlede loyalitet opgøres som en sammenvejning af overordnede loyalitetsparametre: • Har du børn på skolen om et år • Vil du vælge RPR i dag • Har du anbefalet RPR til andre

6

SkoleIndex 2016


korrigeret for børn, der forlader skolen efter 9. eller 10. klasse.

Erfaringer med RPR På alle tilfredsheds- og loyalitetsspørgsmål ses pæne stigninger i årets undersøgelse sammenlignet med 2016. Især på tilfredshedsspørgsmålene ses stigninger på 3 til 4 point.

Indekset ligger igen i år meget højt (89), hvilket isoleret set er naturligt, da forældre ofte vurderer det som meget omkostningsfuldt for et barn at skulle forlade sin skole. Det høje niveau underbygges dog af vurderingen af sandsynligheden for at ville vælge RPR igen, der i år lander på indeks 84.

100 78

80

81

75

79

72

75

60 40 20 0 Forestil dig den Hvor tilfreds er du I hvilket omfang med RPR alt i alt? mener du RPR lever perfekte skole. Hvor langt fra eller tæt på op til dine 2016 2018 ligger RPR? forventninger?

Vurderingen af hvorvidt skolen lever op til forventningerne stiger også og ligger i årets måling på indeks 79, svarende til en stigning på hele 4 point i forhold til seneste måling. Den sidste tilfredshedsparameter omhandler forældrenes vurdering i forhold til den perfekte skole, hvor der også ses en pæn fremgang fra indeks 72 i 2016 til indeks 75 i år. Tilsammen udgør de tre spørgsmål det sammenvejede udtryk for tilfredsheden (se side 6). Loyalitet På spørgsmålet om sandsynligheden for, at barnet går på skolen om et år, er der

100

87

89

82

84

80 60 40 20 0 Hvor sandsynligt er Hvis du skulle vælge skole i dag, hvor det, at et eller flere af dine sansynligt er det så, at du ville vælge RPR? børn går på RPR om et år? 2016

2018

SkoleIndex 2016

7


Generelt kan man sige, at man som forældre er åben og venligt stemt over for skoler, der anbefales af venner og familie. Derfor indgår loyalitetsspørgsmål som en vigtig parameter i disse undersøgelser. Loyale forældre vil derfor ofte være gode ‘ambassadører’ for skolen og anbefale skolen i forskellige sammenhænge.

På spørgsmålet om man reelt har anbefalet skolen til andre, tilkendegiver 71% af alle forældre, at de har anbefalet skolen til venner eller kollegaer og er dermed med til at underbygge den høje grad af loyalitet blandt skolens forældre.

I dette års undersøgelse ligger villigheden til at anbefale RpR blandt forældrene på indeks 83, hvilket er en lille stigning i forhold til forrige undersøgelse.

Har du reelt anbefalet nogen at sætte deres børn i RPR?

9%

Men ét er hvad man siger man vil – noget andet er hvad man reelt gør.

100 82

83

71%

20%

80 60 40

Ja

20

Nej

Ved ikke/husker ikke

0 Hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale RPR til venner eller kollegaer? 2016

2018

” 8

SkoleIndex 2016

Vi er bare så glade for, at vi tog beslutningen om at rykke vores datter fra en kommunalskole og op på Roskilde private Realskole. Det bedste vi nogensinde har gjort- skulle ha’ gjort det meget tidligere.


Når vi vælger hvilken skole vores børn skal gå på, har de anbefalinger, vi får fra venner og bekendte, stor betydning for det valg, der træffes.


Vurdering af RpR Generelt ser forældrene skolen meget positivt på Roskilde private Realskole. Dette skal selvfølgelig ses i lyset af, at man vælger en privatskole ud fra en række objektive kriterier, der både skal tilgodese forældrenes holdninger og børnenes behov. Når forældrene under et vurderer skolen i 2018, er der sket en positiv udvikling på samtlige parametre. Skolen skiller sig positivt ud i forhold til andre skoler og man synes generelt godt om skolen. 100 100 90

80

80

76

79 76

79

79

81

79

82

78

80

79

78

80

70

60

60 50

40

40 3020 20 10 0 0

RPR adskiller sig positivt fra andre skoler RPR adskiller sig positivt Hvor godt synes fra andre skoler du om RPR?

Hvor godt synes RPR er en skole med høj grad du om RPR? af faglighed og RPR er en skole med høj Jeg betalerprofessionalisme en fair pris Den samlede værdi for grad af faglighed og for at have mit barn pengene i forhold til mit professionalisme gående på RPR barns/mine børns faglige udvikling og trivsel 2016 2018

Især skolens faglighed og professionalisme vurderes højt med indeks 82. Værdi for pengene Der er grundlæggende god overensstemmelse mellem den pris, man betaler for at have sit barn gående på skolen og værdien i form af den faglige udvikling og trivsel. 10

SkoleIndex 2016

Det høje niveau for begge parametre (indeks 80) ligger endnu højere end i sidste undersøgelse og indikerer, at niveauet for forældrebetalingen passer godt til segmentet af forældre, der har valgt RPR ud fra den faglige, pædagogiske og sociale profil, som skolen repræsenterer.


Læring og faglighed Også når det gælder læring og faglighed ser man en pæn fremgang i denne undersøgelse. Dette gælder særligt skolens indsatser for at udvikle børnenes personligeog sociale kompetencer, der hver især er steget med 3 point i indeværende periode.

Det faglige udbytte af undervisningen vurderes højt, hvilket understøttes af en relativt stor stigning (4 point) i vurderingen af skolens indsats for at sætte mål for barnets specifikke læring. Ligesom i 2016 vurderes skolens indsats for at gøre eleverne klar til at starte på gymnasiet eller en anden ungdomsuddannelse højt blandt forældrene.

100

80

76

78 67

68

70

73

68

71

60

40

20

0 Dit barns faglige udbytte Skolens indsats for at Skolens indsats for at Skolens indsats for at udvikle dit barns sociale udvikle dit barns af undervisningen stimulere dit barns kompetencer kreativitet og fantasi personlige kompetencer 2016

100

80

71

73

67

71

2018

77

78

60

40

20

0 Skolens indsats for at Skolens indsats for at Skolens indsats for at motivere dit barn til at sætte mål for dit barns gøre dit barn parat til at starte på gymnasiet eller specifikke læring lære mere en anden 2016 2018 ungdomsuddannelse

SkoleIndex 2016

11


Dermed er forældrenes vurdering af spørgsmålene vedr. læring og faglighed kommet på niveau med vurderingen på de øvrige trin

Læring og faglighed Indskolingen Som omtalt i begyndelsen af denne rapport, er det især i forbindelse med indskolingen, at man ser den største udvikling fra undersøgelsen i 2016 til nu. Dette skyldes nok primært, at der forud for undersøgelsen i 2016 havde været en række problemer i netop indskolingen og det er løsningen af disse, der nu slår voldsomt igennem på næsten alle parametre.

Generelt stiger de forskellige indeks med mellem 7 og helt op til 14 point. Kun skolens indsats for at stimulere kreativitet og fantasi er stort ser uændret mellem de to undersøgelser.

100 80

71

78

75

77

76 66

76 67

60 40 20 0 Dit barns faglige udbytte af undervisningen 2016

Skolens indsats for at Skolens indsats for at Skolens indsats for at udvikle dit barns udvikle dit barns stimulere dit barns sociale kompetencer personlige kreativitet og fantasi kompetencer 2018

INDSKOLING, MELLEMTRIN OG UDSKOLING • Indskolingen er en fællesbetegnelse for klassetrin fra 0. til og med 3. klasse, hvor pædagogerne og lærerne samarbejder om at skabe en helhed i barnets hverdag. • Mellemtrinnet er fællesbetegnelsen for 4.-7. klasse, hvor barnet udbygger sine færdigheder i de fag, som det har haft i indskolingen. • Udskolingen betegner 7.-10. klasse, hvor barnet bliver forberedt på at gennemføre en ungdomsuddannelse.

12

SkoleIndex 2016


Det er især på spørgsmålet om skolens indsats for at sætte specifikke mål for barnets læring, at vi ser en markant stigning i forældrenes vurdering. Således stiger indekset fra 62 i 2016 til hele 76 i 2018, svarende til ikke mindre end 14 point.

100 80

77 68

76

80 70

62

60 40 20 0 Skolens indsats for at Skolens indsats for at Skolens indsats for at motivere dit barn til at sætte mål for dit barns gøre dit barn parat til at starte på gymnasiet specifikke læring lære mere eller en anden ungdomsuddannelse 2016 2018

”Et af de primære formål med indskolingen er at sørge for at gøre eleverne undervisningsparate og dermed skabe et fundament for elevernes videre skoleforløb.” ”På mellemtrinet arbejdes der med at understøtte det enkelte barns læreproces og undervisningsdifferentiering bliver i højere grad vigtigt på mellemtrinnet.” ”Fokus i udskolingen er baseret på faglighed og at sikre, at eleverne når de mål, som skal nås for at forberede dem til en ungdomsuddannelse.” Den afdelingsopdelte skole © 2007 Danmarks Evalueringsinstitut

SkoleIndex 2016

13


at stimulere kreativitet og fantasi samt udviklingen af de sociale kompetencer.

Læring og faglighed Mellemtrin For eleverne på mellemtrinnet vurderes det faglige udbytte af undervisningen højt og når i denne undersøgelse indeks 77 og dermed et par point over forrige måling. På tilsvarende vis ses fremgang for indsatsen for

I modsætning hertil ses dog et relativt stort fald når det handler om at sætte mål for den specifikke læring eller skolens indsats for at gøre barnet klar til gymnasiet eller en ungdomsuddannelse. I begge tilfælde falder vurderingen med 4 point.

100 80

75

77 63

65

70

70

66

68

60 40 20 0 Dit barns faglige udbytte af undervisningen 100 80

Skolens indsats for at Skolens indsats for at Skolens indsats for at udvikle dit barns udvikle dit barns stimulere dit barns sociale kompetencer personlige kreativitet og fantasi kompetencer 78

71

70

68

74

64

60 40 20 0 Skolens indsats for at motivere dit barn til at lære mere

2016

14

SkoleIndex 2016

Skolens indsats for at Skolens indsats for at sætte mål for dit barns gøre dit barn parat til at starte på gymnasiet eller specifikke læring en anden ungdomsuddannelse 2018


visningen er niveauet her det højeste på alle trin. Der ses desuden en mindre stigning i niveauet, når det gælder indsatsen for at sætte specifikke mål for læringen.

Læring og faglighed Udskolingen Grundlæggende må man sige, at det høje niveau i udskolingen fra undersøgelsen i 2016 går igen i 2018. Ser man på det faglige udbytte af under-

Ser man bort fra et mindre fald i vurderingen af indsatsen for at stimulere kreativitet og fantasi, ligger alle øvrige parametre stort set på samme høje niveau som i undersøgelsen fra 2016.

100 80

79

79 67

72

73

71

65

70

60 40 20 0 Dit barns faglige udbytte af undervisningen 100

80

73

73

Skolens indsats for at Skolens indsats for at Skolens indsats for at udvikle dit barns udvikle dit barns stimulere dit barns sociale kompetencer personlige kreativitet og fantasi kompetencer 78 70

79

72

60

40

20

0 Skolens indsats for at Skolens indsats for at Skolens indsats for at motivere dit barn til at sætte mål for dit barns gøre dit barn parat til at starte på gymnasiet specifikke læring lære mere eller en anden ungdomsuddannelse 2016 2018

SkoleIndex 2016

15


Trivsel og miljø Den overordnede vurderingen af børnenes trivsel i skolen viser også en pæn fremgang på alle parametre. Med et indeks på 80, hvilket i øvrigt er en markant stigning i forhold til seneste undersøgelse, er der således ingen tvivl om, at Børnene på Roskilde private Realskole trives. Forældrene vurderer ligeledes, at skolen har gjort en god indsats for at skabe ro og orden i klasserne. Her stiger indekset fra 76 i 2016 til 79 i år.

Det er de fleste forældres vurdering, at der er en god social sammenhængskraft, idet spørgsmålet om hvorvidt barnet indgår i et fællesskab med andre børn på skolen når indeks 78. Generelt vurderes skolens indsats for at begrænse mobning højt. I forhold til undersøgelsen i 2016 ses en markant stigning, men denne skal tolkes med varsomhed, idet der i 2018 er ændret i det forudgående spørgsmålet vedr. mobning.*

100 80

80

76

72

79

76

78

76 68

60 40 20 0 Skolens indsats for Oplever du, at dit Skolens indsats for at begrænse at skabe ro og orden barn i tilstrækkelig mobning* grad indgår i et i klassen fællesskab med de 2018 andre børn i skolen

Dit barns trivsel i skolen 2016

* Spørgsmålet kommer i spørgeskemaet efter spørgsmålet om mobning, der i forhold til 2016-undersøgelsen er ændret fra et skalaspørgsmål til et ja/nej spørgsmål i 2018. Derfor er den markante stigning i vurderingen nok snarere udtryk for denne ændring fremfor en reel forbedring af respondenternes opfattelse.

16

SkoleIndex 2016


Trivsel og miljø Indskolingen Det er især på spørgsmålene omkring trivsel og miljø man kan se, at undersøgelsen i 2016 var præget af turbulens på visse klassetrin i indskolingen. Nu hvor situationen er blevet normaliseret er niveauerne til gengæld steget markant. Især når det gælder skolens indsats for at skabe ro i klassen er der sket en meget markant stigning fra indeks 54 i 2016 til indeks 80 i 2018 – en stigning på hele 26 point.

Knap så markant en stigninger ses i forbindelse med barnets trivsel, der stiger fra indeks 71 til indeks 80. Tilsvarende stiger vurderingen af om barnet indgår i et socialt fællesskab på skolen med 9 point og ender på indeks 81. Den utilfredshed der kendetegnede forældrene i indskolingen i 2016undersøgelsen er således væk og tilfredsheden blandt forældre i indskolingen er nu på niveau med forældre til børn på de øvrige klassetrin.

100 80

80

81

80

77

72

71

66

60

54

40 20 0 Dit barns trivsel i skolen

2016

Skolens indsats for Oplever du, at dit Skolens indsats for at begrænse at skabe ro og orden barn i tilstrækkelig mobning* grad indgår i et i klassen fællesskab med de andre børn i skolen 2018

* Spørgsmålet kommer i spørgeskemaet efter spørgsmålet om mobning, der i forhold til 2016-undersøgelsen er ændret fra et skalaspørgsmål til et ja/nej spørgsmål i 2018. Derfor er den markante stigning i vurderingen nok snarere udtryk for denne ændring fremfor en reel forbedring af respondenternes opfattelse.

SkoleIndex 2016

17


2016 og på tilsvarende måde falder forældrenes vurdering af om barnet i tilstrækkelig grad indgår i et socialt fællesskab.

Trivsel og miljø Mellemtrin Ligesom i 2016 trives børnene på mellemtrinnet også i skolen i 2018, hvor vi ser en marginal fremgang på et enkelt point. Der registreres et lille fald skolens indsats for at skabe ro i klassen (2 point) i forhold til

Derimod ses en pæn stigning i skolens indsats for at begrænse mobning, men resultatet skal som tidligere nævnt tages med forbehold grundet en ændring i spørgestrukturen fra 2016 til 2018.

100 80

79

80

80

78

76

73

70

75

60 40 20 0 Dit barns trivsel i skolen 2016

Skolens indsats for Oplever du, at dit Skolens indsats for at begrænse at skabe ro og orden barn i tilstrækkelig mobning* grad indgår i et i klassen fællesskab med de 2018 andre børn i skolen

* Spørgsmålet kommer i spørgeskemaet efter spørgsmålet om mobning, der i forhold til 2016-undersøgelsen er ændret fra et skalaspørgsmål til et ja/nej spørgsmål i 2018. Derfor er den markante stigning i vurderingen nok snarere udtryk for denne ændring fremfor en reel forbedring af respondenternes opfattelse.

18

SkoleIndex 2016


oplevelse af, at barnet indgår i et fællesskab stabilt over de to målinger.

Trivsel og miljø Udskolingen I udskolingen registreres et mindre fald i den generelle trivsel på 2 point fra 2016 til 2018 Derimod ligger både skolens indsats for at skabe ro og orden i klassen og forældrenes

På spørgsmålet om indsatsen for at begrænse mobning ses en stor stigning i forældrenes vurdering (11 point), men som tidligere nævnt, skal der her tages forbehold for en ændring i strukturen i spørgeskemaet sammenlignet med 2016.

100 81 80

79

76

77

78

78

76 67

60 40 20 0 Dit barns trivsel i skolen

2016

Skolens indsats for Oplever du, at dit at skabe ro og orden barn i tilstrækkelig grad indgår i et i klassen fællesskab med de andre børn i skolen 2018

Skolens indsats for at begrænse mobning*

* Spørgsmålet kommer i spørgeskemaet efter spørgsmålet om mobning, der i forhold til 2016-undersøgelsen er ændret fra et skalaspørgsmål til et ja/nej spørgsmål i 2018. Derfor er den markante stigning i vurderingen nok snarere udtryk for denne ændring fremfor en reel forbedring af respondenternes opfattelse.

SkoleIndex 2016

19


FÌllesskabet med klassekammerater og øvrige elever pü skolen, er en vigtig parameter i elevernes trivsel.


Mobning Begrebet mobning i skolen handler om længerevarende systematiske drillerier og følelsesmæssige overgreb på en eller flere elever og med det formål at udstille og udskille det enkelte barn, der er offer for mobningen. Det medfører ofte en social isolation og undersøgelser viser, at det på sigt har betydning for barnets indlæring og udvikling generelt. Derfor er det vigtigt at fokusere på mobning.

Har dit barn været udsat for mobning indenfor det seneste skoleår? 3% 11%

I forbindelse med undersøgelsen angiver 11% af forældrene, at deres barn har været udsat for mobning indenfor det seneste år. For de forældre, der har oplevet at deres børn bliver mobbet scores hastigheden hvormed der blev sat ind overfor problemet og evnen til at få løst op for problemerne relativt lavt i forhold til den generelle holdning til skolens indsats for at begrænse mobning (se side 16).

86%

Ja

Nej

Ved ikke/husker ikke

100 80 63 60

57

40 20 0 Hvor hurtigt satte Skolens evne til at skolen ind, da man få løst de konkrete problemer blev opmærksom på problemet?

SkoleIndex 2016

21


Skole-hjem samarbejdet

forældreintra har været et fokusområde i den forgangne periode, hvilket tydelig kan læses i en fremgang på 4 point for denne parameter.

Skole-hjem samarbejdet er en hjørnesten i driften af en hver skole og forældrene vurderer generelt, at samarbejdet over en bred kam er blevet endnu bedre i 2018.

Samtidig har skolen en forældregruppe, der meget aktivt støtter op omkring skolehjemsamarbejdet og engagerer sig i børnenes læring og udvikling.

Skolens overordnede kommunikation via 100 75

80

79

76

79

76

78

73

77

60 40 20 0 Samarbejdet mellem skole og hjem alt i alt

Skole-hjem samtalerne 2016

100 79

80

80

80

81

Kontakten til den enkelte lærer på skolen 2018 87

88

60 40 20 0 I hvilken grad støtter I hvilken grad I hvilken grad er du bekendt med hvilke deltager du aktivt i du aktivt op om dit barns læring og skole-hjem krav RPR stiller til dig udvikling i skolen? samarbejdet på som forældre? RPR? 2016

22

2018

SkoleIndex 2016

Skolens overordnede kommunikation via forældreintra


Forældrenes engagement er af afgørende betydning for enhver skole, men især private skoler nyder ofte godt af en aktiv og deltagende kreds af forældre.

i samarbejdet mellem skole og hjem. Ligeledes ses en endog meget højt engagement i barnets læring og udvikling i skolen.

Undersøgelsen viser, at engagementet blandt forældrene er meget højt på RpR. Der er stor bevidsthed om hvilke krav skolen stiller til forældrene og man deltager aktivt

100 80

79

80

80

81

87

88

60 40 20 0 I hvilken grad støtter du I hvilken grad er du bekendt I hvilken grad deltager du aktivt op om dit barns læring aktivt i skole-hjem med hvilke krav RPR stiller til og udvikling i skolen? samarbejdet på RPR? dig som forældre? 2016

2018

Fantastisk skole. Engagerede lærere og synlig ledelse, der kender elevernes individuelle behov og oprigtigt viser interesse i eleverne også på det personlige plan. Høj faglighed og ro i undervisningen. SkoleIndex 2016

23


IT (generelt) 100

80

77

78

78

82

78

78 68

71

60

40

20

0 Skolens brug af IT i undervisningen

Elevernes brug af egne Skolens inddragelse af Undervisningen i faget Data/IT fra 3. til 6. læringsportaler i PC'ere i undervisningen klasse undervisningen fra 4. klasse 2016 2018

Brugen af IT i undervisningen vurderes generelt højt af forældrene. I forhold til forrige undersøgelse bemærkes især, at vurderingen af elevernes stiger med 4 point. Ligeledes ses en positiv udvikling i forældrenes vurdering af undervisningen i faget IT. Som noget nyt har man i 2018-målingen valgt at spørge til balancen mellem brugen af PC’ere og traditionelle læringsmidler i undervisningen (indeks 74) og om hvorvidt undervisningen i IT understøtter elevernes generelle udvikling og faglighed (indeks 76). Dette er således udtryk for, at der for de fleste forældre er en god balance mellem PC’ere og traditionelle læringsmidler i undervisningen ligesom man generelt mener, at undervisningen i IT har en positiv effekt på børnenes udvikling og faglighed.

24

SkoleIndex 2016

100 80

74

76

60 40 20 0 Balancen mellem Undervisningen i IT understøtter brugen af PC'ere og elevernes generelle traditionelle udvikling og læringsmidler/andre faglighed ikke-digitale undervisningsmidler


Traditioner spiller en stor rolle for både børn og forældre på Roskilde private Realskole.


SFO Siden målingen i 2016 er der sket endog markante stigninger på stort set alle parametre, når det handler om SFO’en. Det er formodentlig en stor udskiftning blandt personalet forud for målingen i 2016, der betød, at de forskellige scorer lå relativt lavt. Der er sidenhen kommet ro omkring personalesituationen og en ny ledelse har sikret kontinuitet og stabilitet omkring det pædagogiske arbejde med børnene. Således stiger niveauerne markant på de fleste parametre som trivsel, den pædagogiske indsats, udviklingen af børnenes sociale kompetencer og samarbejdet mellem SFO og hjemmet.

100

79

80

75

72 66

71 64

63

65

60

61

60

40

20

0 Dit barns/dine børns SFO'ens trivsel i SFO'en pædagogiske indsats i forhold til børnene

Aktiviteterne i SFO'en 2016

26

SkoleIndex 2016

2018

Personalets indsats for at udvikle børnenes sociale kompetencer

De fysiske rammer indendørs


De fysiske rammer indendørs og mulighederne for udendørs aktiviteter ligger relativt lavt, hvilket nok skal henføres til de generelle fysiske rammer, som skolen er udfordret og som sætter en naturlig begrænsning for udvidelser i kraft af en relativt gammel bygningsmasse og skolens centrale placering midt i Roskilde.

I 2018-undersøgelsen indførte nogle nye spørgsmål omkring SFO’en, hvoraf det første netop handler om mulighederne for udendørs aktiviteter. Spørgsmålene om skolepædagogens deltagelse i undervisningen på indskolingen og SFO’ens åbningstider vurderes begge meget højt blandt forældrene med hhv. indeks 78 og 84.

100 84 78

80

71 63

64

60

40

20

0 Mulighederne for Samarbejdet mellem SFO udendørs aktiviteter og leg og hjem alt i alt 2016

2018

Skolepædagogens deltagelse i undervisningen i indskolingen

Åbningstid i SFO'en

Tilfreds - og vi er så glade for at vores søn skiftede skole til RpR

SkoleIndex 2016

27


Tema: Mobilfri skole Fra og med skoleåret 2017-18 blev Roskilde private Realskole mobilfri, hvilket betyder, at alle elever skal aflevere deres mobiltelefon til læreren ved skoledagens start og får dem udleveret igen ved dagens afslutning.

Ser du det som et problem, at du ikke har mulighed for at kunne kommunikere direkte med dit barn via mobiltelefonen i skoletiden (frikvarterene)?

1% 5%

Formålet med ordningen har været at øge elevernes koncentration i timerne og samtidig sikre mere socialt samvær mellem eleverne i frikvartererne mv. Der har været stor opbakning til ordningen fra forældrene, hvor kun 5% ser det som et problem, at man ikke kan kommunikere direkte med sit barn i løbet af skoledagen.

94%

Selve effekten af den mobilfri skole på elevernes udbytte af undervisningen vurderes høj af forældrene (indeks 84) og man anser ligeledes mobilfri skole som medvirkende til barnets digitale dannelse (indeks 80). Ja

Nej

100 84 80

80

76

60 40 20 0 Effekten af mobilfri skole på elevernes udbytte af undervisningen

28

SkoleIndex 2016

Skolens indsats Mobilfri skole medvirker til mit barns generelt for at udvikle elevernes digitale digitale dannelse (at kunne begå sig socialt dannelse (f.eks. Tema på trivselsdag og og etisk i den digitale forældremøder) virkelighed)

Ved ikke/husker ikke


Indexering De fleste spørgsmül i undersøgelsen er baseret pü en skala fra 1 til 10, hvor 1 er laveste og 10 er den højeste score. Efterfølgende er besvarelserne blevet omregnet til en skala fra 0 til 100 (indekseret). Dvs. hvis en forÌldre har svaret 1 pü et spørgsmül, er svaret omregnet til indekset 0. Hvis svaret er 2, er det omregnet til 11,11 osv. (jf. skema overfor). Indekset beregnes pü følgende müde:

đ?‘–đ?‘–đ?‘›đ?‘›đ?‘‘đ?‘‘đ?‘’đ?‘’đ?‘˜đ?‘˜đ?‘ đ?‘  = 100 ∗

đ?‘ đ?‘ đ?‘ đ?‘ đ?‘ đ?‘ đ?‘ đ?‘  −1 9

SkoleIndex 2016

29


www.uplevel.dk

Profile for Uplevel

SkoleIndex 2018  

Roskilde private Realskole, forældretilfredshedsundersøgelsen 2018

SkoleIndex 2018  

Roskilde private Realskole, forældretilfredshedsundersøgelsen 2018

Advertisement