SkoleIndex 2022

Page 1

SkoleIndex 2022 Roskilde private Realskole


Indhold Forord

3

Baggrund

5

SkoleIndex 2022

6

Erfaringer med RPR

7

Vurdering af RPR

10

Læring og faglighed

11

Indskolingen

13

Mellemtrin

15

Udskolingen

16

Trivsel og miljø

17

Indskolingen

18

Mellemtrin

19

Udskolingen

20

Mobning

22

Skole-hjem samarbejdet

26

IT (generelt)

28

SFO

30

Tema

32

Corona

32

Årsager til at vælge RpR

33

Indeksering

SkoleIndex 2022 Udarbejdet for Roskilde private Realskole af Uplevel Udgiver: Roskilde Private Realskole Projektansvarlig: Ole Keinicke Christensen (Uplevel) Juni, 2022 Copyright: Uplevel 2022

35


Forord Det er med glæde, at vi kan præsentere resultaterne af forældretilfredshedsundersøgelsen, der blev gennemført her i foråret 2022. Besvarelsesprocenten er på 57%, hvilket er forholdsvis højt, men er et lille fald siden undersøgelsen i 2020.

På en stor del af svarene kan vi aflæse stort set samme tilfredshedsrate som i 2020. Der er også områder, hvor tilfredsheden både er stigende og dalende. På nogle parametre har coronapandemien spillet en rolle.

Siden 2016 har vi hvert andet år undersøgt, hvor tilfredse skolens forældre er med det arbejde, vi foretager os på RpR. Vi har nu datamateriale fra i alt fire undersøgelser. Baggrunden for at afholde forældretilfredshedsundersøgelser med jævne mellemrum er, at bestyrelsen og skolens ledelse ønsker at få indsamlet datamateriale, der gør det muligt at måle kvaliteten af det arbejde, vi laver på Roskilde private Realskole. Vi ønsker et solidt underbygget datamateriale, der dels kan bruges til sammenligning fra de tidligere undersøgelser, dels muligheden for at måle effekten af målrettede indsatser.

Ikke desto mindre, er der områder, hvor I forældre vurderer, at vi ikke har præsteret så godt som tidligere.

Det er et mål for skolens bestyrelse, at der er en høj grad af involvering af forældre. Det er væsentligt, at alle forældre har mulighed for at bidrage til skolens fortsatte positive udvikling. Forældrenes tilbagemeldinger er afgørende for at kunne sikre god kvalitet, både på lærings- og trivselsdelen. I bestyrelsen og i ledelsen vil vi granske den nye undersøgelse og efterfølgende udpege kommende indsatsområder. Vi er rigtig glade for, at vi i denne undersøgelse generelt scorer højt på mange parametre.

De meldinger tager vi til os og kigger nøje på, hvordan vi får vendt udviklingen og/eller bliver mere transparente med vores indsatser. Høj grad af tilfredshed Helt overordnet ser vi en fortsat høj grad af tilfredshed og en meget høj grad af loyalitet hos skolens forældre. Generelt vil vi gerne ligge på den rigtige side af index 70. Under læring og faglighed ligger vi fortsat højt på udbytte af undervisningen, evnen til at udvikle elevernes personlige kompetencer og gøre eleverne klar til en ungdomsuddannelse. Vi ligger for lavt i forhold til at stimulere elevernes kreativitet og fantasi. Vi ligger lige i underkanten af index 70 i forhold til at udvikle elevernes sociale kompetencer. Skolens indeklima og udendørsfaciliteter ligger i den ringere ende. Der er en faldende tendens i tilfredsheden i forhold til SFO’en. Der har været udskiftning i personalegruppen og især SFO’ens hverdag har været ramt af restriktionerne under coronapandemien.

SkoleIndex 2022

3


Vi har et ønske om at være en skole uden mobning. Selv om det er et uopnåeligt mål, så skal vi fortsat være undersøgende på, hvordan vi får skabt et miljø, hvor mobning ikke opstår. Det er glædeligt, at der generelt på skolen fortsat opleves en høj grad af trivsel, og at der er en stigning i at føle sig som en del af fællesskabet. Samarbejdet mellem skole og hjem scorer også fortsat højt. Der er noget at tage fat på. Der er signaler i besvarelserne, der kalder på, at vi holder fast i mange ting. Det er også tydeligt, at der er dele af vores skole, vi skal have mere opmærksomhed på. I hver undersøgelse vælges et særligt fokusområde. I år har det således været ”Trivsel i skolen efter coronaepidemien”. Svar på de forskellige temaspørgsmål ligger i omegnen af index 70. Det er egentlig OK, men er også et signal fra jer forældre om, at elevernes trivsel efter

Karina Bergenholtz Formand for bestyrelsen

4

SkoleIndex 2022

corona kunne være bedre, og at skolens indsats lige så. På landsplan – og på verdensplan - er der en bekymrende tendens til en faldende trivsel blandt vores børn og unge. En udvikling der var i gang allerede inden corona, men som under corona er blevet forstærket. Årsagerne til den faldende trivsel er en kombination af mange faktorer, som skyldes forhold både i og uden for skolen. Til sidst vil vi takke alle de forældre, der har taget sig tid til at besvare denne undersøgelse. Som tidligere omtalt har vi modtaget respons fra 57%, hvilket er en OK svarprocent. Det har stor betydning for validiteten af undersøgelsen, at så mange forældre som muligt har bidraget med deres besvarelser. En høj svarprocent giver en god og reel temperaturmåling, så vi på et oplyst grundlag kan arbejde videre med den gode udvikling på Roskilde private Realskole.

Klaus Espersen Skoleleder


Baggrund Denne rapport indeholder resultatet af forældretilfredshedsundersøgelsen (SkoleIndex) foretaget på Roskilde private Realskole i slutningen af marts og begyndelsen af april 2022. Det er fjerde gang Roskilde private Realskole gennemfører denne forældretilfredshedsundersøgelse i samarbejde med Uplevel. Siden efteråret 2016 er der således gennemført forældretilfredshedsundersøgelse hvert andet år, hvilket betyder, at næste undersøgelse planlægges til foråret 2024. Årets undersøgelse kommer ovenpå en turbulent periode, hvor hele Danmark og dermed også skolerne har været helt eller delvist lukket ned i perioder på grund af Coronapandemien. Nærværende undersøgelsen er baseret

på besvarelser fra 156 forældre (svarende til en respons på 57%) og omfatter 199 elever fordelt på alle klassetrin fra 0. til 10 klasse. Stikprøven er udarbejdet som en tilfældig, men ligelig fordeling mellem mor og far i udvælgelsen blandt forældrene således, at det kun har været muligt at besvare spørgeskemaet én gang pr. elev. Alle svar rapporteres ved hjælp af en skala fra 0 til 100, hvor 0 repræsenterer den laveste og 100 repræsenterer den højeste rating. Hovedparten af alle respondenter (75%) har kun ét barn på skolen, mens 22% har 2 børn på skolen. Kun 3% af respondenterne har 3 børn på skolen. Ifølge undersøgelsen fordeler eleverne sig bredt geografisk omkring Roskilde. Dog svarer hovedparten (74%), at de er bosiddende i 4000 Roskilde.

SkoleIndex 2020

5


SkoleIndex 2022 Tilfredsheden med Roskilde private Realskole har ligget højt siden første måling i 2016.

TILFREDSHED OG LOYALITET

Når forældre vælger at sætte sit barn i en privatskole, har man truffet et aktivt valg vedrørende sit barns skoleuddannelse, og derfor må det i udgangspunktet forventes, at loyaliteten ligger på et relativt højt niveau. Dette billede tegner sig også blandt forældrene på RpR. Selvom den samlede tilfredshed er faldet en smule fra 2020 til 2022, ligger indekset på 77 og dermed stadig på det meget flotte høje niveau, som har kendetegnet skolen siden første måling.

Den samlede tilfredshed opgøres som en sammenvejning af de tre overordnede tilfredshedsparametre: • Overordnet tilfredshed • Lever RPR op til forventningerne • Hvor tæt er RPR på idealet Den samlede loyalitet opgøres som en sammenvejning af overordnede loyalitetsparametre: • Har du børn på skolen om et år • Vil du vælge RPR i dag • Har du anbefalet RPR til andre

100 90 80

84

75

78

79

85

86

77

70 60 50 40 30 20 10 0 Tilfredshed 2016

6

SkoleIndex 2022

Loyalitet 2018

2020

2022

86


Erfaringer med RPR

det sammenvejede udtryk for tilfredsheden (se side 6), der under ét endte på indeks 77 i år.

På alle tilfredshedsspørgsmål ser vi et mindre fald i indekset i forhold til målingen, hvilket er årsagen til faldet i det samlede tilfredshedsindeks.

Loyalitet På spørgsmålet om sandsynligheden for, at barnet går på skolen om et år, er der korrigeret for børn, der forlader skolen efter 9. eller 10. klasse.

Blandt loyalitetsspørgsmålene ser vi derimod en markant stigning i antallet af forældre, der svarer at deres børn fortsat vil gå på RpR om et år.

Indekset stiger markant i år til et flot indeks 91. Isoleret set forekommer det naturligt, at niveauet er højt, da man som forælder ofte vil vurdere det som meget omkostningsfuldt for et barn at skifte skole.

Tilfredshed Den generelle tilfredshed falder 3 procentpoint fra indeks 82 i 2020 til 79 i 2022. Det samme gør sig gældende for spørgsmålet om i hvilket omfang skolen lever op til forventningerne.

På de øvrige loyalitetsparametre ses dog et fald. Særligt højt var niveauet for forældrenes sandsynlighed for at anbefale RpR til andre i 2020, mens niveauet i år er faldet til et det samme, som vi kender det fra de tidligere undersøgelser.

I forhold til hvor tæt på den perfekte skole RpR ligger, ses et mindre fald på 2 procentpoint. Tilsammen udgør de tre spørgsmål

87 78

81 82

79

79 75

81

78 72

75 75

89

91 85

82

2018

86

83

73

Hvor tilfreds er du med RPR alt I hvilket omfang mener du RPR Forestil dig den perfekte skole. Hvor sandsynligt er det, i alt? lever op til dine forventninger? Hvor langt fra eller tæt på ligger at et eller flere af dine børn RPR? går på RPR om et år?

2016

84

2020

Hvis du skulle vælge skole i dag, hvor sansynligt er det så, at du ville vælge RPR?

2022 SkoleIndex 2022

7


Generelt må man antage, at man som forælder er både åben og venligt stemt over for skoler, der anbefales af venner og familie. Derfor er spørgsmålene vedrørende loyaliteten blandt forældrene en vigtig del af disse undersøgelser.

87

83

83

Niveauet i 2020 var særligt højt og måske udtryk for et tilfældigt udsving snarere end en blivende tendens. Et er hvad man siger man vil – noget andet er hvad man reelt gør. På spørgsmålet om man reelt har anbefalet skolen til andre, tilkendegiver 76% af alle forældre, at de har anbefalet skolen til venner eller kollegaer og er dermed med til at underbygge den høje grad af loyalitet blandt skolens forældre.

82

Har du reelt anbefalet nogen at sætte deres børn i RpR? 7%

17%

76% Hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale RPR til venner eller kollegaer?

2016

2018

2020

2022

Loyale forældre vil i udgangspunktet være gode ambassadører for skolen og anbefale skolen i forskellige sammenhænge. I dette års undersøgelse falder sandsynligheden for at man som forælder ville anbefale RpR med 4 point til indeks 83 og ligger dermed på niveau med undersøgelserne i hhv. 2016 og 2018.

Ja

Nej

Ved ikke/husker ikke

RPR har nogle meget stabile lærer med høj faglighed, som er er meget professionelle. Kommentar fra forælder

8

SkoleIndex 2022Vurdering af RpR

Grundlæggende er holdningen blandt forældrene til Roskilde private Realskole meget positiv.

Når man som forældre vælger en privatskole sker det typisk ud fra en række objektive kriterier, der både tilgodeser forældrenes holdninger og børnenes behov eller interesser.

Generelt falder forældrenes scoring af skolen 2 til 4 procentpoint på alle vurderingsparametrene. Det skal dog bemærkes, at skolen i forvejen ligger på et meget højt niveau. Værdi for pengene Undersøgelsen viser en høj grad af overensstemmelse mellem den pris, man betaler for at have sit barn gående på RpR (indeks 81) og den samlede værdi for pengene i form af barnets faglige udvikling og trivsel (indeks 79). Det høje niveau for begge parametre indikerer, at niveauet for forældrebetalingen passer godt til segmentet af forældre, der har valgt RPR ud fra skolens faglige, sociale og pædagogiske profil.

76

79 81 79

RPR adskiller sig positivt fra andre skoler

79

81 83 80

Hvor godt synes du om RPR?

2016 10

SkoleIndex 2022

79

82 84

80

78 80

82 81

78 80

83

79

RPR er en skole med Jeg betaler en fair pris Den samlede værdi for høj grad af faglighed og for at have mit barn pengene i forhold til mit professionalisme gående på RPR barns/mine børns faglige udvikling og trivsel 2018

2020

2022


Læring og faglighed RpR er en skole med fokus på faglighed, hvilket også afspejles i niveauet for vurderingen af barnets faglige udbytte af undervisningen, der holder det flotte niveau fra tidligere undersøgelser med en score på 79 i årets undersøgelse.

76

Vurderingen af indsatsen for at stimulere kreativitet og fantasi samt udviklingen af både de personlige og sociale kompetencer ligger relativt stabilt, men varierer dog for de forskellige alderstrin.

78 80 79 67 68 67 68

Dit barns faglige udbytte af undervisningen

70

73 75 74 68

71 70 71

Skolens indsats for at Skolens indsats for at udvikle Skolens indsats for at udvikle stimulere dit barns kreativitet dit barns personlige dit barns sociale kompetencer og fantasi kompetencer 2016

2018

2020

2022

”Et af de primære formål med indskolingen er at sørge for at gøre eleverne undervisningsparate og dermed skabe et fundament for elevernes videre skoleforløb.” ”På mellemtrinet arbejdes der med at understøtte det enkelte barns læreproces og undervisningsdifferentiering bliver i højere grad vigtigt på mellemtrinnet.” ”Fokus i udskolingen er baseret på faglighed og at sikre, at eleverne når de mål, som skal nås for at forberede dem til en ungdomsuddannelse.” Den afdelingsopdelte skole © 2007 Danmarks Evalueringsinstitut

SkoleIndex 2022

11


71

73

76

74 67

71

74

77

78

82

82

71

Skolens indsats for at motivere dit barn Skolens indsats for at sætte mål for dit Skolens indsats for at gøre dit barn til at lære mere barns specifikke læring parat til at starte på gymnasiet eller en anden ungdomsuddannelse 2016

2018

2020

2022

Skolens indsatser for at motivere børnene til at lære mere eller sætte mål for børnenes specifikke læring viser begge et fald i forældrevurderingen. Man må her formode, at restriktionerne i forbindelse med coronapandemien har spillet ind, da det kan være vanskeligt at motivere eller sætte specifikke mål for eleverne på samme måde i en virtuel undervisningssituation som ved fysisk undervisning. Blandt forældrene vurderes især skolens indsats for at gøre eleverne klar til at starte på gymnasiet eller en anden ungdomsuddannelse stadig højt med en fastholdelse af scoren på 82.

12

SkoleIndex 2022


Læring og faglighed Indskolingen

kompetencer.

For indskolingen ses et varierende fald i forældrenes vurdering af de forskellige læringsparametre i forhold til forrige undersøgelse. Det gør sig særligt gældende for indskolingen, at det faglige udbytte af undervisningen er faldet fra 2020 til 2022. Ligeledes ses et signifikant fald i skolens indsats for at udvikle barnets personlige 78 78 71

75

Dit barns faglige udbytte af undervisningen

Overgangen fra børnehave til skole er ofte en problematisk for mange børn, hvor det kan være udfordrende for børnene, at der er færre voksne og mindre struktur, end de er vant til fra børnehaven. Derfor kræver det et vist mål af selvstændighed og ressourcer at begå sig i de friere rammer. Arbejdet med dette er ikke nødvendigvis gjort nemmere af, at RpR ligesom alle andre skoler, har været ramt af de mange restriktioner i forbindelse med corona. 77 76

75 76 70 70

76 75 75

72 67

66

Skolens indsats for at Skolens indsats for at udvikle Skolens indsats for at udvikle stimulere dit barns kreativitet dit barns personlige dit barns sociale kompetencer og fantasi kompetencer 2016

2018

2020

2022

INDSKOLING, MELLEMTRIN OG UDSKOLING • Indskolingen er en fællesbetegnelse for klassetrin fra 0. til og med 3. klasse, hvor pædagogerne og lærerne samarbejder om at skabe en helhed i barnets hverdag. • Mellemtrinnet er fællesbetegnelsen for 4.-6. klasse, hvor barnet udbygger sine færdigheder i de fag, som det har haft i indskolingen. • Udskolingen betegner 7.-10. klasse, hvor barnet bliver forberedt på at gennemføre en ungdomsuddannelse.

SkoleIndex 2022

13


Det samme gælder indsatsen for at sætte specifikke mål for barnets læring. Her er niveauet dog relativt lavt i forhold til 2018, hvor der i en periode havde været særlig fokus på synlig læring.

På væsentlige parametre som skolens indsats for at udvikle barnets sociale kompetencer og motivere barnet til at lære mere fastholdes niveauet i 2022 sammenlignet med undersøgelsen i 2020. 77

. 80

74

76

74

68

68

84 77

70

67

62

Skolens indsats for at motivere dit barn Skolens indsats for at sætte mål for dit Skolens indsats for at gøre dit barn til at lære mere barns specifikke læring parat til at starte på gymnasiet eller en anden ungdomsuddannelse 2016

14

SkoleIndex 2022

2018

2020

2022


Læring og faglighed Mellemtrin

stimulering af kreativitet og fantasi, personlige og de sociale kompetencer.

For eleverne på mellemtrinnet vurderes det faglige udbytte af undervisningen fortsat højt og holder niveauet på indeks 81. Ligeledes holdes niveauet for

Indsatsen for at motivere til at lære mere eller sætte mål for den specifikke læring falder fra relativt høje niveauer i 2020, hvilket formodentlig skal ses i en sammenhæng med coronarestriktionerne.

81 81 75 77 63 65

70 70

68 69

75 74 66 68

72 71

Dit barns faglige udbytte af Skolens indsats for at stimulere Skolens indsats for at udvikle Skolens indsats for at udvikle undervisningen dit barns kreativitet og fantasi dit barns personlige dit barns sociale kompetencer kompetencer

2016

2018

2020

2022

83 84 71 70

78 75

76

68

78 72

74

64

Skolens indsats for at motivere Skolens indsats for at sætte mål Skolens indsats for at gøre dit dit barn til at lære mere for dit barns specifikke læring barn parat til at starte på gymnasiet eller en anden ungdomsuddannelse SkoleIndex 2022

15


Læring og faglighed Udskolingen

Derimod synes et fald i vurderingen skolens indsats for at udvikle elevernes sociale kompetencer i 2020 at være vendt i 2022.

Niveauet ligger grundlæggende højt i udskolingen. Der ses dog et fald i vurderingen af indsatsen for at stimulere kreativitet og fantasi samt indsatsen for at sætte mål for den specifikke læring.

Den meget høje vurdering af skolens indsats for at forberede eleverne til at starte på gymnasiet eller anden ungdomsuddannelse går også igen i udskolingen.

79 79 80 79 67

65

68

72 73 74 73 66

71 70

66

69

Dit barns faglige udbytte af Skolens indsats for at stimulere Skolens indsats for at udvikle Skolens indsats for at udvikle undervisningen dit barns kreativitet og fantasi dit barns personlige dit barns sociale kompetencer kompetencer 2016

73 73 75 74

2018

70 72

2020

76

2022

78 79

82 82

71

Skolens indsats for at motivere dit Skolens indsats for at sætte mål for Skolens indsats for at gøre dit barn barn til at lære mere dit barns specifikke læring parat til at starte på gymnasiet eller en anden ungdomsuddannelse

16

SkoleIndex 2022


Trivsel og miljø

stigningen i trivsel på mellemtrinnet. På spørgsmålet om barnet i tilstrækkelig grad indgår i et fællesskab med andre børn i skolen ses en pæn stigning til indeks 78.

Den overordnede vurderingen af barnets trivsel er faldet fra 2020 til 2022. Faldet skyldes alene et faldende trivsel i indskolingen, idet der ses en stigning i den generelle trivsel på mellemtrinnet, mens udskolingen holder niveauet fra 2020.

80 72

77

74

76

79 79

Det er således de fleste forældres vurdering, at der er en god social sammenhængskraft blandt eleverne på skolen. Særligt på spørgsmålet om de fysiske

76

76

78

75

78

66 61

58

56

Dit barns trivsel i skolen

Skolens indsats for at skabe ro og orden i klassen

2016

53

De fysiske rammer indendørs*

2018

2020

50

De udendørs faciliteter og arealer*

Oplever du, at dit barn i tilstrækkelig grad indgår i et fællesskab med de andre børn i skolen

2022

* Spørgsmålene blev ikke stillet i 2018.

Om end niveauet for trivsel er pænt på RpR, er det et generelt problem, at børn og unge i stigende grad mistrives. Især når det gælder de ældre alderstrin. Derfor er det også vigtigt at bemærke

rammer indendørs ses en signifikant stigning i forhold til 2020 for særligt indskolingen, mens de udendørs faciliteter og arealer falder for alle skoletrin.

SkoleIndex 2022

17


Trivsel og miljø Indskolingen

et fællesskab med de andre børn på skolen.

På spørgsmålet om den generelle trivsel falder forældrenes vurderingen fra indeks 79 i 2020 til 75 i 2022. På spørgsmålet om at skabe ro og orden i klassen holdes niveauet fra 2020 og det samme gør sig gældende for oplevelsen af om barnet i tilstrækkelig grad indgår i

80 79

80

På spørgsmålet om de fysiske rammer indendørs er der til sket en signifikant stigning i forældrenes vurdering af forholdene. Modsat ses et markant fald i vurderingen af de udendørs faciliteter og arealer for denne gruppe, der nok i nogen grad vil kunne henføres til begrænsninger i anvendelsen af udearealerne under corona. 81 80 79

77 76

75

72

71 67 60

61

59

54

Dit barns trivsel i skolen

51

Skolens indsats for at skabe ro og orden i klassen

2016

De fysiske rammer indendørs*

2018

52

De udendørs faciliteter og arealer*

2020

Oplever du, at dit barn i tilstrækkelig grad indgår i et fællesskab med de andre børn i skolen

2022

* Spørgsmålene blev ikke stillet i 2018.

Har kun at tilføje et stort tak til både lærerne, ledelsen, kontoret og pædagogerne. Jeg har fået min dreng tilbage (trivsel, fagligt, SOCIALT) efter skoleskiftet til RpR. Kommentar fra forælder 18

SkoleIndex 2022


Trivsel og miljø Mellemtrin

Ligeledes ses en signifikant stigning i oplevelsen af, at barnet i tilstrækkelig grad indgår i et fællesskab med de andre børn i skolen.

Niveauet for trivsel på mellemtrinnet stiger fra 2020 til 2022 (indeks 78) og er dermed næsten på samme niveau, som vi kendte det fra 2016 og 2018.

Hvad angår skolens indsats for at skabe ro og orden i klassen holdes niveauet fra 2020 nogenlunde.

Dermed synes coronarestriktionerne ikke at have påvirket trivslen for denne aldersgruppe i negativ retning.

79 80

76 78

80 78

Derimod ses et klart fald i vurderingen af de fysiske rammer indendørs tillige med udendørs faciliteter og arealer.

83 82 76

73 72

76

62 57 49

Dit barns trivsel i skolen

Skolens indsats for at skabe ro og orden i klassen

2016

51

49

De fysiske rammer indendørs*

2018

56

2020

De udendørs faciliteter og arealer*

Oplever du, at dit barn i tilstrækkelig grad indgår i et fællesskab med de andre børn i skolen

2022

* Spørgsmålene blev ikke stillet i 2018.

SkoleIndex 2022

19


Trivsel og miljø Udskolingen

Anderledes forholder det sig med oplevelsen af, at man i tilstrækkelig grad indgår i et socialt fællesskab med andre børn på skolen. Her ses et signifikant fald på 5 procentpoint til indeks 70 i forhold til undersøgelsen i 2020.

I udskolingen holdes trivselsniveauet fra forrige undersøgelse på indeks 76.

Netop de store elever synes således at være særligt påvirkede af coronarestriktionerne, når det gælder det sociale fællesskab.

Det samme gør sig stort set gældende for skolens indsats for at skabe ro og orden i klassen.

81 79

76 77 77 78

76 76

78 78

75 70

60 58

58

Dit barns trivsel i skolen

Skolens indsats for at skabe ro og orden i klassen

2016

De fysiske rammer indendørs*

2018

2020

58

59

56

De udendørs faciliteter og arealer*

Oplever du, at dit barn i tilstrækkelig grad indgår i et fællesskab med de andre børn i skolen

2022

* Spørgsmålene blev ikke stillet i 2018.

Skønne lærer der vil deres elever, så de kan mærke det. Tak for et fantastisk givende år. Kommentar fra forælder 20

SkoleIndex 2022Mobning Begrebet mobning i skolen handler om længerevarende systematiske drillerier og følelsesmæssige overgreb på en eller flere elever og med det formål at udstille og udskille det enkelte barn, der er offer for mobningen. Det medfører ofte en social isolation og undersøgelser viser, at det på sigt har betydning for barnets indlæring og udvikling generelt. På RpR er det en problemstilling, som tages meget alvorligt. Samlet set svarer 11% af forældrene, at deres barn har været udsat for mobning indenfor det seneste år. Særligt i indskolingen synes der at være problemer, idet 15% svarer bekræftende på spørgsmålet.

Har dit barn været udsat for mobning indenfor det seneste skoleår?

15%

14%

15%

15%

11%

14%

7%

7%

10% 7%7%

10%10%

9% 7%

Alle

7% 7%

Indskoling 2018

Indskoling

Mellemtrin 2020

Mellemtrin 2018

Udskoling

2020

Udskoling 2022

Fra skolens side oplever man også flest konflikter i indskolingen blandt både børnene. Generelt kan man sige, at det tager tid at lære at gå i skole og interagere med andre børn. Dermed er der grobund for konflikter mellem børnene, der kan resultere både almindelige uoverensstemmelser og reel mobning. Ofte vil der være tale om en meget nuanceret billede, når det drejer sig om gruppedynamikken i de små klasser, og man kan ikke altid fra skolens side genkende forældrenes opfattelse af situationen som mobning.

På mellemtrinnet er niveauet som i forrige undersøgelse, mens der ses en lille stigning i udskolingen.

22

SkoleIndex 2022


Henvendelser omkring mobning tages altid alvorligt af skolens ledelse, når forældre henvender sig. Som det også må forventes har langt de fleste forældre (77%), hvis børn er blevet mobbet, valgt at tage kontakt til skolen i forbindelse med mobningen.

Har dit barn været udsat for mobning indenfor det seneste skoleår?

8%

11%

Der ses dog et signifikant fald i vurderingen af hvor hurtigt skolen satte ind, da man blev opmærksom på mobningen fra indeks 73 i 2020 til 61 i 2022.

Hvor hurtigt skolen satte ind, da man blev opmærksom på problemet?

Ja

Nej

Ved ikke/Husker ikke

Har du taget kontakt til skolen i forbindelse med mobningen?

73 63

81%

61

23%

77% 2018

2020

2022

Ja

Nej

SkoleIndex 2022

23


Håndteringen af mobning er et fælles ansvar, der rækker udover skolen. Derfor bør man som forældre hjælpe sit barn med at være en god klassekammerat. Dette indebærer bl.a. at tale med barnet om mobning og skabe et positivt fokus hos barnet med henblik på forebyggelse af mobning.

Er du bekendt med, at der er børn i dit barns klasse, der er blevet mobbet? 0%

19%

19% af forældrene svarer, at de er bekendt med, at børn i deres barns klasse er blevet mobbet. Generelt har 84% talt med deres barn omkring mobning i klassen. Tallet varierer mellem de forskellige trin fra 83% i indskolingen til 85% på mellemtrinnet, men er udtryk for en god opbakning fra forældrene i forbindelse med indsatsen for at forebygge mobning.

81%

Ja

Nej

Generelt vurderes skolens indsats for at begrænse mobning i klassen højt om end der er sket et lille fald i indekset siden 2018 til indeks 73 i 2022. Har du talt med dit barn om mobning i klassen? 84%

83%

85%

Skolens indsats for at begrænse mobning generelt i dit barns klasse?*

84% 76

74

73

2018

2020

2022

68

Alle

Indskoling

Mellemtrin

Udskoling

2016

* Spørgsmålet kommer i spørgeskemaet efter spørgsmålet om mobning, der i forhold til 2016undersøgelsen er ændret fra et skalaspørgsmål til et ja/nej spørgsmål i 2018 og 2020. Derfor er den markante stigning i vurderingen fra 2016 til 2018 snarere udtryk for denne ændring fremfor en reel forbedring af respondenternes opfattelse. 24

SkoleIndex 2022


Skolens arbejde med at forebygge og modvirke mobning omfatter bl.a. en antimobbepolitik, der danner grundlaget for håndteringen af tilfælde af mobning på skolen. Antimobbepolitikken (strategien) er grundigt beskrevet på skolens hjemmeside og 78% af forældrene angiver at have kendskab til strategien, hvilket er 10% mere end ved undersøgelsen i 2020.

Har du kendskab til skolens antimobbepolitik, der står på hjemmesiden?

22%

Tilsvarende er 22% ikke er bekendt med dokumentet eller ikke husker ikke at have set det.

78%

Ja

Nej

SkoleIndex 2022

25


Skole-hjem samarbejdet

for at inddrage forældrene

Et godt skole-hjem-samarbejde er med til at skabe gode betingelser for den enkelte elevs læring og trivsel og for undervisningsmiljøet i klassen.

Generelt scorer RpR da også højt på samtlige parametre, der handler om samarbejdet mellem forældrene og skolen, om end der ses en lille fald i vurderingen af samarbejdet mellem skole og hjem alt i alt og skole-hjem samtalerne.

Derfor er skole-hjem-samarbejdet en hjørnesten i drive en skole og på Roskilde private Realskole gør man en stor indsats

79

81

79

76

75

Samarbejdet mellem skole og hjem alt i alt

2016

79

Kontakten til den enkelte lærer ligger i 2022 på samme niveau som i 2020.

80

81 77

76

Skole-hjem samtalerne

2018

2020

78

Kontakten til den enkelte lærer på skolen

2022

Fantastisk engagerede lærere i hovedfagene, som også er de lærere, vi har skole-hjem-samtale med. Altid meget positive samtaler og med god feedback til vores søn om hans faglige, personlige og sociale udvikling, og hvordan han kan arbejde videre for at lære endnu mere. Kommentar fra forælder 26

SkoleIndex 2022

80


Skolens overordnede kommunikation via forældreintra viser et relativt stort fald fra indeks 83 i 2020 til 78 i 2022. Dette kan undre, da man i forbindelse med coronapandemien har øget kommunikationen via forældreintra markant.

Som forældre til et eller flere børn på RpR er man i høj grad bevidst om hvilke krav skolen stiller til forældrene, ligesom man deltager aktivt i samarbejdet mellem skole og hjem. Således forældreengagementet reelt på samme høje niveau (indeks 84 og 85) som i undersøgelsen fra 2020.

Om det er udtryk for, at skolen alligevel ikke har kommunikeret nok eller måske

86

83 77

for meget står hen i det uvisse.

79

78

86

84

80

80

85

81

73

Skolens overordnede kommunikation Ved du hvilke krav RpR stiller til dig via forældreintra som forælder?*

2016

2018

2020

Deltager du aktivt i skole-hjem samarbejdet på RpR?*

2022

* Der er i 2020 undersøgelsen ændret en smule i formuleringen af spørgsmålene i forhold til 2016 og 2018.

Hjemme hos os snakker vi om hvordan vi forældre altid har oplevet at blive mødt med smilende personale på RpR. Det har gjort positivt indtryk på os at blive mødt med venlighed og overskud. Kommentar fra forælder

SkoleIndex 2022

27


IT (generelt)

undervisningen scores også højt af forældrene og viser en lille stigning på 2 procent point til indeks 81 i årets undersøgelse.

Brugen af IT i undervisningen vurderes generelt højt af forældrene og toppes af elevernes brug af egne PC’ere i undervisningen fra 4. klasse med indeks 82.

Undervisningen i faget Data/IT fra 3. til 6. klasse tidligere scoret relativt højt, men er i seneste måling faldet til indeks 64.

Skolens inddragelse af læringsportaler i

77

78

79

78

78

Skolens brug af IT i undervisningen

78

80

82

Elevernes brug af egne PC'ere i undervisningen fra 3. klasse

2016 74

82

2018

2020

78

78

Skolens inddragelse af læringsportaler i undervisningen

76 68

81

2022

78 71

79

69

74

72

64

Balancen mellem iPads, PC'ere og traditionelle læringsmidler (bøger mv.)*

28

SkoleIndex 2022

Undervisningen i faget Data/IT fra 3. til 6. Undervisningen i IT understøtter elevernes klasse generelle udvikling og faglighedSFO I dette års undersøgelse ses desværre et generelt fald på de forskellige parametre i SFO’en. Der kan være mange årsager til dette, men her spiller coronarestriktionerne uden tvivl en stor rolle. Karakteristisk for coronaperioden var, at SFO-børnene skulle opholde sig klassevis i samme lokale. Dvs. den almindelige leg på tværs af forskellige klasser var suspenderet pga. risikoen for smitte.

79 72

82

81 75

75

Samlet set har disse udfordringer gjort det svært at planlægge og gennemføre aktiviteter, arbejde med børnenes sociale kompetencer i samme omfang som tidligere.

82

73 64 63

68

71

69

65 61 60 61 60

SFO'ens pædagogiske Aktiviteterne planlagt af Personalets arbejde indsats i forhold til medarbejderne* med at udvikle børnene børnenes sociale kompetencer*

2016

30

Dertil kommer, at man blandt SFOmedhjælperne har kunne iagttage de samme udfordringer med at skaffe og holde på personale, som det har været tilfældet i store dele af samfundet generelt.

81

66

Dit barns/dine børns trivsel i SFO'en

Ligeledes var der begrænset adgang til gården, og når man fik adgang til de udendørs arealer, var det igen under hensyntaget til, at man ikke måtte blande sig med de øvrige SFO-børn.

SkoleIndex 2022

2018

2020

2022

De fysiske rammer indendørs


93 88

86 79 71 63

62

64

78

84

80

67

60

Mulighederne for udendørs aktiviteter og leg

Samarbejdet mellem SFO og Skolepædagogens deltagelse i hjem alt i alt undervisningen i indskolingen 2016

2018

2020

Åbningstid i SFO'en

2022

Således har coronarestriktionerne betydet, at man i lange perioder ikke har kunne have den samme nære kontakt til forældrene, som det plejer at være tilfældet. Helt konkret har det bl.a. betydet, at man f.eks. ikke har måtte aflevere eller hente sit barn inde i SFO’en og dermed har den daglige kontakt til den enkelte pædagog eller medhjælper manglet.

SkoleIndex 2022

31


Tema: Corona

og modtaget undervisning digitalt.

Coronapandemien har haft konsekvenser for os alle i form af afsavn, begrænsninger og en hverdag, der var markant anderledes end vi har været vant til. Dette gælder især for eleverne, der i flere måneder siddet hjemme foran skærmen

73

72

Derfor har det været vigtig for skolen at tage temperaturen på elevernes trivsel i skolen efter tilbagevenden til normal skolegang. Undersøgelsen viser, at forældrene grundlæggende scorer trivsel og relationen til kammeraterne højt, mens skolens og SFO’ens indsats for at imødegå trivselsproblemer scores lavere.

69

67

Dit barns trivsel i klassen Relationen til kammeraterne Skolens indsats for at SFO'ens indsats for at efter tilbagevenden til efter tilbagevenden til normal imødegå trivselsproblemer i imødegå trivselsproblemer 'normal' skolegang efter skolegang efter corona. klassen efter corona. efter corona. corona.

32

SkoleIndex 2022


Tema: Årsager til at vælge RpR Flere og flere forældre vælger at sende deres børn i privatskole frem for folkeskole. Tal fra Danmarks Statistik viser, at forældre oftest vælger private grundskoler til på baggrund af skolens ry, værdigrundlag, høje faglige niveau, samt utilfredshed med folkeskolen. Det samme gør sig gældende, når

forældre vælger at sætte deres børn på Roskilde private Realskole. Her svarer 62%, at skolens høje faglige niveau har været årsag til valget. Næsten lige så mange valgte den lokale folkeskole fra (57%). Ligeledes spiller skolens gode ry eller anbefalinger fra venner, familie eller kollegaer en rolle (46%) og for næsten lige så mange (44%) har skolens værdigrundlag haft betydning.

Hvad var årsagen til du/I valgte at indskrive barnet/børnene på Roskilde private Realskole? (gerne flere svar) Skolens høje faglige niveau

62%

Ikke tilfreds med den folkeskole, vi tilhører

57%

Skolens gode ry/fik skolen anbefalet

46%

Skolens værdigrundlag

44%

Skolens læringsstrategi

21%

Andet

14%

Jeg har selv gået på skolen

6%

Skolen ligger tæt på vores bopæl

6% 0%

33

SkoleIndex 2022

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%


Forud for indskrivningen på skolen har man primært søgt oplysninger om skolen på skolens hjemmeside. Dette svarer 83% af alle forældre. Knap halvdelen (44%) har talt med

familie, venner eller kollegaer med børn på skolen 35% har ligeledes søgt oplysninger om skolen via informationsmøder og åbent hus arrangementer

Hvor søgte du/I oplysninger om RpR forud for indskrivningen? (gerne flere svar) Roskilde private Realskoles hjemmeside

83%

Familie, venner eller kollegaer med børn på skolen

44%

Informationsmøder/åbent hus arrangementer

35%

Brochure fra RpR

4%

Andet

4%

Andre hjemmesider

4%

Reklamefilm fra RpR i biografen

2% 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Vi er meget tilfredse med skolen. Vi har ikke haft en dreng, som stråler så meget som han gør nu. Han er glad for at komme i skole og være sammen med sine venner i klassen. Kommentar fra forælder 34

SkoleIndex 2022

90%


Indexering De fleste spørgsmål i undersøgelsen er baseret på en skala fra 1 til 10, hvor 1 er laveste og 10 er den højeste score. Efterfølgende er besvarelserne blevet omregnet til en skala fra 0 til 100 (indekseret). Dvs. hvis en forældre har svaret 1 på et spørgsmål, er svaret omregnet til indekset 0. Hvis svaret er 2, er det omregnet til 11,11 osv. (jf. skema overfor). Indekset beregnes på følgende måde:

𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 = 100 ∗

𝑠𝑣𝑎𝑟 −1 9

SkoleIndex 2022

35


www.uplevel.dk


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook

Articles inside

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.