__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Boken gir også praktisk veiledning til virksomheter og personer som arbeider med avfallshåndtering, ved at fremstillingen følger de enkelte ledd i verdikjeden slik at man kan få oversikt over hvilke regler som gjelder ved innsamling, levering, mottak og eksport av avfall med videre. Fremstillingen kan også være av interesse for dommere, advokater, rådgivere, saksbehandlere i forvaltningen og andre som søker kunnskap om avfallsretten.

ISBN 978-82-15-03434-8

9

788215 034348

Håndtering og behandling av avfall

Einar Bratteng har jobbet med avfallsrettslige problemstillinger over lang tid og har blant annet bakgrunn fra Miljøverndepartementet, som advokat og som juridisk rådgiver for Norsk forening for farlig avfall.

AVFALLSRETT

Avfall er i dag regulert gjennom internasjonale konvensjoner og gjennom flere forordninger og direktiver i EU, og i norske lover og regler. Denne boken viser hvordan det europeiske regelverket påvirker det norske avfallsregelverket og gir en oversikt over relevante kilder og dommer på området. Rammedirektivet for avfall og et betydelig antall dommer fra EU-domstolen får fyldig omtale.

E i na r B ratte ng

Håndtering og behandling av avfall har stor betydning for samfunnet både av miljø- og helsemessige årsaker, men også fordi avfall er en viktig ressurs og et råstoff for nye materialer og produkter.

E i n a r B r at t e n g

AVFALLSRETT

Håndtering og behandling av avfall


Avfallsrett

9788215034348_Bratteng_Avfallsrett.indd 1

12.10.2020 06:55


9788215034348_Bratteng_Avfallsrett.indd 2

12.10.2020 06:55


Einar Bratteng

Avfallsrett HĂĽndtering og behandling av avfall

universitetsforlaget

9788215034348_Bratteng_Avfallsrett.indd 3

12.10.2020 06:55


© Universitetsforlaget 2020 ISBN 978-82-15-03434-8 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med rettighetshaverne er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning og kan straffes med bøter eller fengsel. Henvendelser om denne utgivelsen kan rettes til: Universitetsforlaget AS Postboks 508 Sentrum 0105 Oslo Forfatteren har mottatt støtte fra Det faglitterære fond. www.universitetsforlaget.no Omslag: Magnus Osnes Sats: ottaBOK Trykk: 07 Media – 07.no Innbinding: Bokbinderiet Johnsen AS Boken er satt med: Sabon LT Std 10,5/13 Papir: 90 g Amber Graphic 1,25

9788215034348_Bratteng_Avfallsrett.indd 4

12.10.2020 06:55


Forord Denne boken er sluttresultatet av en serie med begivenheter som begynte med at jeg ble ansatt i Miljøverndepartementet i 2004, av Lene Lyngby og Ellen Hambro. Takk for at dere tok sjansen på meg. I departementet var jeg så heldig å få mulighet til å jobbe med Ida Juell, som insisterte på at avfall var gøy, og som dermed vekket interessen for avfallsretten. Interessen for rettsfeltet ble ytterligere forsterket da jeg møtte professor Nicolas de Sadeleer og professor Hans Christian Bugge ved Universitetet i Oslo, hvor særlig artiklene fra professor de Sadeleer og hans rettsfilosofiske tilnærming til avfallsdefinisjonen vekket min nysgjerrighet mot avfallsrettslige spørsmål. Senere, som advokat, fikk jeg av Trond Werner Lunde og Eivind Kogstad i Advokatfirma Kogstad Lunde & Co muligheten til å jobbe videre med avfallsrettslige spørsmål. I forbindelse med mitt arbeid som advokat ble jeg invitert av Roar Hansen i Norsk forening for farlig avfall (NFFA) til et samarbeid om avfallsrettslige spørsmål, et samarbeid som har vart helt frem til i dag. Dette hendelsesforløpet resulterte i 15 års erfaring med avfallsrett og nok materiale til å skrive en bok på et etter hvert relativt komplekst rettsområde. En av de tingene som tidlig slo meg, var hvor stor betydning regelverk og dommer fra EU-domstolen har for det norske regelverket. Noe av det jeg hele tiden har savnet, har vært en bok eller et oppslagsverk, hvor jeg raskt kan finne frem til relevante direktiver og rettspraksis. Det er dette jeg har forsøkt å skape; en bok som gir oversikt, innhold og struktur i den norske avfallsretten gjennom regelverket fra EU og rettspraksis fra EU-domstolen. Tusen takk til alle dere som har bidratt til boken, og jeg vil spesielt nevne professor Hans Christian Bugge (Universitetet i Oslo), Hans Tore Høviskeland (Økokrim), Pål Spillum (Miljøverndepartementet), Trond Liu Skaug (Miljødirekto­ ratet), Ingebjørg Svindland (Miljødirektoratet), Marit Lindstad (NFFA) og Arne Lærdal (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap), som har tatt seg tid til å komme med innspill og råd på krevende tema i boken. Takk også til Trond Werner Lunde (Advokatfirma Kogstad Lunde & Co), Tom Mathisen, Bjørn Roger Broen, Kristina Mørk Jacobsen og Ronny Sørensen for innspill i skriveprosessen. En takk også til professor Nicolas de Sadeleer for å ha tatt seg tid til å svare på «brysomme» e-poster innenfor et krevende rettsområde. En stor takk også til min kjære ektefelle, kone og beste venn – uten deg hadde det ikke blitt noen bok. Oslo, september 2020 Einar Bratteng

9788215034348_Bratteng_Avfallsrett.indd 5

12.10.2020 06:55


9788215034348_Bratteng_Avfallsrett.indd 6

12.10.2020 06:55


Innhold

Forord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

DEL I OVERSIKT OVER AVFALLSRETTEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Kapittel 1 Hva er «avfallsrett»? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 1.1 Avfallets dilemma – problem eller ressurs?. . . . . . . . . . . . . . . 21 1.2 Fremstillingens struktur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Kapittel 2 Oversikt over avfallsretten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 2.1 Grunnprinsippene for hvordan avfallssystemet virker. . . . . . . 25 2.2 Formål og hensyn bak avfallslovgivningen. . . . . . . . . . . . . . . 29 2.2.1 Betydningen av formålsbetraktninger og ­forholdet til EUs avfallsrett. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 2.2.2 Hensynet til kontroll med avfallsstrømmen. . . . . . . . . 33 2.2.3 Føre-var-prinsippet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 2.2.4 Forurenseren skal betale-prinsippet. . . . . . . . . . . . . . . 37 2.3 Grensen mellom avfall og forurensning . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 2.4 Oversikt over norske avfallsregler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 2.5 Forholdet mellom norsk og europeisk avfallsrett . . . . . . . . . . 49 2.5.1 Rammedirektivet for avfall. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 2.5.1.1 Rammedirektivet – unntak fra virkeområdet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 2.5.1.2 Rammedirektivets vedlegg. . . . . . . . . . . . . . . 60 2.5.2 Forholdet mellom rammedirektivet og andre direktiver. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 2.5.3 Forholdet mellom rammedirektivet for avfall (2008/98/EF) og forurensningsloven. . . . . . . . . . . . . . 62 2.5.4 Gjenvinningsmålene i rammedirektivet for avfall . . . . 63 2.6 Hvor gjelder det norske avfallsregelverket?. . . . . . . . . . . . . . . 67

9788215034348_Bratteng_Avfallsrett.indd 7

12.10.2020 06:55


8

Innhold

2.6.1 Særlig om av avfall fra «offshorevirksomhet». . . . . . . 69 2.6.2 Særlig om avfall fra skip. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

DEL II DEFINISJONER OG BEGREPER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Kapittel 3 Grunnleggende definisjoner og begreper innen avfallsretten. . . . . . . . . 83 3.1 Begrepene husholdningsavfall, spesialavfall og farlig avfall. . . 84 3.2 Husholdningsavfall og næringsavfall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 3.3 Spesialavfall – uhåndterlig eller farlig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 3.4 Introduksjon til regelverket for farlig avfall . . . . . . . . . . . . . . 94 3.5 Farlig avfallsdefinisjonen – et «tosporet» system. . . . . . . . . . . 95 3.5.1 Spor 1 – Anvendelse av den europeiske avfallslisten. . 97 3.5.2 Spor 2 – Vurdering av farlige egenskaper (speilinnganger mv.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 3.5.2.1 Klassifisering basert på farlige egenskaper (vedlegg 2 nr. 2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 3.5.2.2 Klassifisering basert på grenseverdier (vedlegg 2 nr. 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 3.5.3 Avfallsbesitters undersøkelsesplikt ved klassifisering av farlig avfall. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 3.5.4 Skjematisk oversikt over klassifisering av farlig avfall. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 3.5.5 Hva og hvordan måler man farlig avfall? . . . . . . . . . . 111 3.5.5.1 Hva måler man på?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 3.5.5.2 Hvordan måles farlig avfall?. . . . . . . . . . . . . 113 3.5.6 Konsekvensen av at noe er farlig avfall. . . . . . . . . . . . 114 3.6 Aktørene i behandlingskjeden av avfall. . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 3.6.1 Innledning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 3.6.2 Avfallsprodusent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 3.6.3 Avfallsbesitter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 3.6.4 Avfallsmegler og avfallsforhandler . . . . . . . . . . . . . . . 125 3.7 Begrepsforvirringen i avfallsretten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 3.8 Hva er «håndtering» av avfall?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 3.9 Hva er «behandling» av avfall? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 3.9.1 Hva er nyttiggjøring/gjenvinning («recovery»)?. . . . . . 139 3.9.1.1 Hva er materialgjenvinning?. . . . . . . . . . . . . 145 3.9.1.2 Hva er «recycling» (resirkulering)?. . . . . . . . 146 3.9.1.3 Hva er «tilbakefylling» (backfilling)?. . . . . . . 147

9788215034348_Bratteng_Avfallsrett.indd 8

12.10.2020 06:55


Innhold

9

3.9.2 Hva er «sluttbehandling» (disposal)? . . . . . . . . . . . . . 151 3.10 Hva er «ombruk» (re-use)?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 3.11 Sammenhengen mellom begrepene. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

DEL III GRUNNKRAVENE VED ­HÅNDTERING AV AVFALL . . . . . . . . . . . 159 Kapittel 4 Grunnleggende krav ved avfallshåndtering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 4.1 Krav til forsvarlig behandling av avfall. . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 4.1.1 Forsvarlig behandling av avfall – oversikt over dommer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 4.1.2 Generelle utgangspunkter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 4.1.3 Skjerpende momenter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 4.1.3.1 Mangelfull kartlegging av forurensningsrisiko og sviktende rutiner. . . . 174 4.1.3.2 Særskilte faremomenter. . . . . . . . . . . . . . . . . 178 4.1.4 Oppsummering av kravet til forsvarlig håndtering av avfall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 4.2 Blande- og uttynningsforbud for farlig avfall . . . . . . . . . . . . . 183 4.2.1 Nærmere om blandeforbudet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 4.2.2 Blande- og uttynningsforbudet i norsk rett. . . . . . . . . 187 4.3 Krav til tillatelse ved avfallsbehandling. . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 4.3.1 Krav til tillatelse i EUs avfallsrett . . . . . . . . . . . . . . . . 191 4.3.2 Hovedregelen om krav til tillatelse i norsk rett. . . . . . 193 4.3.2.1 Kravet om tillatelse til avfallsbehandling i forurensningsloven § 29 . . . . . . . . . . . . . . . . 193 4.3.2.2 Unntak fra hovedregelen – håndtering og behandling som vilkår for tillatelse. . . . . . . . 197 4.3.2.3 Særlig om tillatelse til håndtering av farlig avfall. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 4.3.3 Krav om tillatelse – forholdet mellom norsk og europeisk avfallsrett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 4.3.4 Krav til registrering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 4.4 Krav om finansiell sikkerhet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 4.5 En eller flere avfallsfraksjoner?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 4.5.1 Plikt til å skille ut farlige stoffer fra avfallet?. . . . . . . . 207 4.5.2 En eller flere avfallsfraksjoner?. . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 4.6 Opplysningsplikt om avfallets egenskaper?. . . . . . . . . . . . . . . 211

9788215034348_Bratteng_Avfallsrett.indd 9

12.10.2020 06:55


10

Innhold

DEL IV BEHANDLINGSKJEDEN FOR AVFALL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 Kapittel 5 Steg 1 – avfall oppstår (avfallsdefinisjonen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 5.1 Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 5.1.1 Oversikt over dommer fra EU-domstolen. . . . . . . . . . 218 5.2 De rettslige utgangspunktene for avfallsdefinisjonen. . . . . . . . 223 5.2.1 Hva er en løsøregjenstand eller et objekt?. . . . . . . . . . 226 5.3 Kjernen av avfallsdefinisjonen – begrepet «kassere» (discard). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 5.3.1 Relevante momenter i vurderingen av om noe er kassert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 5.3.1.1 Utgjør avfallet en økonomisk byrde for avfallsbesitter?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 5.3.1.2 Undergis gjenstanden eller stoffet en ­sluttbehandlings- eller gjenvinningsprosess?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 5.3.1.3 Hvordan er avfallet blitt generert (oppstått)?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 5.3.1.4 Påtenkt bruk av gjenstanden eller stoffet (egnethet) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 5.3.1.5 Usikkerhet om avfallet vil få en miljøforsvarlig behandling. . . . . . . . . . . . . . . 241 5.3.1.6 Gjenstandens art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 5.4 Momenter som ikke er relevante for vurderingen. . . . . . . . . . 243 5.4.1 Stoffet eller gjenstanden har økonomisk verdi. . . . . . . 243 5.4.2 Stoffet eller gjenstanden kan nyttiggjøres (gjenvinnes) eller representerer ikke en fare for helse og miljø . . . . 244 5.5 Biprodukter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 5.5.1 Integrert del av produksjonsprosessen. . . . . . . . . . . . . 248 5.5.2 Direkte bruk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 5.5.3 Lovlig bruk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 5.5.4 Ikke risiko for helse eller miljøforstyrrelse. . . . . . . . . . 255 5.5.5 Sikkerhet for utnyttelsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 5.6 Oppsummering biprodukt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 5.7 Grensesnittet mellom produkt og avfall . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 5.8 Rettslig konsekvens av at noe er avfall. . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 5.8.1 Konsekvenser for avfallsbesitter . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 5.8.2 Konsekvenser for offentlige myndigheter . . . . . . . . . . 266

9788215034348_Bratteng_Avfallsrett.indd 10

12.10.2020 06:55


Innhold

11

Kapittel 6 Steg 2 – lagring av avfall. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 6.1 Krever lagring av avfall tillatelse?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 6.1.1 Tillatelse til lagring i EUs avfallsrett. . . . . . . . . . . . . . 268 6.1.2 Tillatelse til lagring i norsk avfallsrett. . . . . . . . . . . . . 270 6.2 Generelle krav til lagring av avfall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 6.2.1 Krav til forsvarlig lagring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 6.2.2 Lagring av avfall hvor klassifiseringen av avfallet er usikker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 6.2.3 Blandingsforbudet for farlig avfall . . . . . . . . . . . . . . . 275 6.2.4 Krav til merking og emballering av farlig avfall . . . . . 276 6.2.5 Når lagring blir til deponi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 6.3 Spesifikke krav til lagring av avfall i avfallsforskriften . . . . . . 279 6.4 Spesifikke krav til lagring i annet regelverk. . . . . . . . . . . . . . . 279 6.4.1 Lagring av flytende avfall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 6.4.2 Krav til lagring av avfall med spesifikk farerisiko. . . . 280 6.4.3 Storulykkeforskriften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 Kapittel 7 Steg 3 – levering av avfall. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 7.1 Husholdningsavfall – leveringsplikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 7.1.1 Forsøplingsforbudet som leveringsplikt. . . . . . . . . . . . 285 7.1.2 Kommunens kompetanse til å gi pålegg om opprydning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288 7.1.3 Opprydning av eierløst avfall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 7.2 Næringsavfall – leveringsplikt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294 7.2.1 Leveringsplikten ved levering til lovlig avfallsanlegg. . 296 7.2.2 Oppfyllelse av leveringsplikten ved gjenvinning . . . . . 300 7.2.3 «Befriende virkning» – den rettslige konsekvensen av at leveringsplikten er oppfylt . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 7.3 Når må næringsavfall leveres? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 7.4 Plikten til å gi opplysninger om farlig avfall (deklarering av farlig avfall). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 7.4.1 Husholdningenes opplysningsplikt ved levering av farlig avfall. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 7.4.2 Næringsdrivendes opplysningsplikt (deklarasjon av farlig avfall). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306

9788215034348_Bratteng_Avfallsrett.indd 11

12.10.2020 06:55


12

Innhold

Kapittel 8 Steg 4 – eksport av avfall. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 8.1 Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311 8.1.1 Hvordan virker systemet med grensekryssende transport av avfall?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312 8.2 De generelle prinsippene som ligger til grunn for transportforordningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314 8.2.1 Oversikt over oppbyggingen av transportforordningen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315 8.2.2 Oversikt over dommer fra EU-domstolen. . . . . . . . . . 317 8.2.3 Oversikt over retningslinjer med betydning for regelverket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 8.3 Virkeområdet til transportforordningen. . . . . . . . . . . . . . . . . 324 8.4 Skillet mellom grønnlistet (ikke-meldepliktig) og oransjelistet avfall (meldepliktig). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 8.5 Hvem er melder (notifier)?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332 8.6 Skillet mellom avfallseksport innad i EU og avfallseksport ut av EU (tredjeland) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336 8.6.1 Avfallseksport innenfor EU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337 8.6.1.1 Hovedregelen – eksport av oransjelistet (meldepliktig) avfall til sluttbehandling og avfall til gjenvinning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338 8.6.1.2 Unntaket – grønnlistet avfall til gjenvinning (ikke-meldepliktig avfall). . . . . . . . . . . . . . . . 345 8.6.2 Avfallseksport til tredjeland som er tilsluttet OECD-vedtaket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346 8.6.2.1 Eksport av avfall til tredjeland som er tilsluttet OECD-vedtaket, og som skal til gjenvinning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347 8.6.3 Avfallseksport til tredjeland som ikke er tilsluttet OECD-vedtaket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349 8.6.4 Oppsummering av reglene for eksport ut av EU-området (tredjeland). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352 8.6.5 Tolldeklarering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353 8.7 Protester og betingelser ved avfallstransport. . . . . . . . . . . . . . 353 8.7.1 Vilkår for avfallstransport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355 8.7.2 Systemet for protester mot grensekryssende avfallstransport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356 8.7.2.1 Grunnlagene for protest ved avfall til sluttbehandling (art. 11) . . . . . . . . . . . . . . . . 357 8.7.2.2 Grunnlagene for protest ved avfall til gjenvinning (art. 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362

9788215034348_Bratteng_Avfallsrett.indd 12

12.10.2020 06:55


Innhold

13

8.8 Konsekvensen av at avfallet blir nektet transitt (take-back) . . 366 8.9 Ulovlig avfallseksport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368 8.10 Oppsummering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374 Kapittel 9 Steg 5 – innsamling av avfall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377 9.1 Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378 9.2 Innsamling av husholdningsavfall. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380 9.2.1 Innsamling av farlig avfall fra husholdningene . . . . . . 382 9.2.2 Hva kan kommunene vedta forskrifter om? . . . . . . . . 385 9.2.3 Avfallsgebyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389 9.2.4 Hvilke avfallstjenester er «lovpliktige»? . . . . . . . . . . . 393 9.2.5 Prinsipper for beregning av avfallsgebyr. . . . . . . . . . . 396 9.2.6 Kommunens skatteplikt for konkurranseutsatte ­avfallstjenester . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397 9.2.7 Kryssubsidiering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 9.2.8 Forholdet til EU-retten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401 9.3 Nærmere om innsamling av biologisk avfall (bio-waste). . . . . 403 9.4 Innsamling av næringsavfall. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405 9.5 Produsentansvarsordninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406 9.5.1 Generelle krav til produsentansvarsordninger. . . . . . . 408 9.5.2 Krav til informasjon om produsentansvarsordninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409 9.5.3 Spesifikke krav til produsentansvarsordningen. . . . . . 410 9.5.4 Krav til produsentens økonomiske ansvar for avfallsfasen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411 9.5.5 Forholdet mellom minstekravene i rammedirektivet og norsk rett. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412 9.6 Andre innsamlingsordninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413 9.7 Krav til registrering ved innsamling av avfall . . . . . . . . . . . . . 413 Kapittel 10 Steg 6 – transport av avfall. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415 10.1 Krav til transport i avfallsregelverket. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416 10.2 Krav til transport av avfall i annet regelverk. . . . . . . . . . . . . . 418 10.3 ADR/RID-regelverket. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418 10.3.1 Krav til farlig avfall i forskrift om landtransport av farlig gods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421 10.4 IMDG-regelverket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422 10.5 Registrering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423

9788215034348_Bratteng_Avfallsrett.indd 13

12.10.2020 06:55


14

Innhold

Kapittel 11 Steg 7 – mottak av avfall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424 11.1 Kommunenes mottaksplikt for husholdningsavfall. . . . . . . . . 424 11.2 Når krever mottak av avfall tillatelse? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426 11.2.1 Tillatelse til mottak av farlig avfall. . . . . . . . . . . . . . . 426 11.2.1.1 Unntaket fra krav om tillatelse til mottak av farlig avfall – kommunale ordninger. . . . . 428 11.3 Mottak av farlig avfall og finansiell sikkerhet. . . . . . . . . . . . . 429 11.4 Kontrollplikten ved avfallsmottak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432 11.4.1 Korrekt klassifisering ved mottaket. . . . . . . . . . . . . . . 434 11.4.2 Journalføring ved mottak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436 11.4.3 Lagring av avfall ved mottaket. . . . . . . . . . . . . . . . . . 438 Kapittel 12 Steg 8 – behandling av avfall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439 12.1 De generelle pliktene ved behandling av avfall. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442 12.2 Retningslinjer for behandling av avfall (industriutslippsdirektivet). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443 12.2.1 Beste tilgjengelige teknikker (BAT). . . . . . . . . . . . . . . 446 12.2.1.1 BAT for avfallsbehandling. . . . . . . . . . . . . . . 450 12.2.2 Retningslinjer fra OECD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 12.2.3 Andre retningslinjer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451 12.2.4 Hva slags avfallsvirksomhet omfattes av IED? . . . . . . 451 12.3 Deponering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452 12.3.1 Reguleringen av deponi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455 12.3.2 Hva er deponering?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459 12.3.3 Mottakskontroll ved deponier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461 12.3.4 Kostnadsdekning ved deponier. . . . . . . . . . . . . . . . . . 461 12.3.5 Finansiell garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463 12.3.6 Blande- og uttynningsforbud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463 12.3.7 Basiskarakterisering og mottak av avfall på deponi. . . 464 12.4 Forbrenning av avfall. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 467 12.4.1 Hva er et avfallsforbrenningsanlegg?. . . . . . . . . . . . . . 470 12.4.2 Når er avfallsforbrenning nyttiggjøring (other recovery)?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472 12.4.3 Særlig om kommunale avfallsforbrenningsanlegg. . . . 474 12.5 Behandling av mineralavfall (gruveavfall). . . . . . . . . . . . . . . . 474 12.6 Behandling av emballasje og emballasjeavfall. . . . . . . . . . . . . 477 12.6.1 Direktivets krav til retursystem. . . . . . . . . . . . . . . . . . 479

9788215034348_Bratteng_Avfallsrett.indd 14

12.10.2020 06:55


Innhold

15

12.6.2 Hva er emballasje? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481 12.6.3 Norsk gjennomføring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484 12.7 Behandling av spillolje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485 Kapittel 13 Steg 9 – avfallet opphører å være avfall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490 13.1 Prinsippet om at avfall må behandles for å opphøre å være avfall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 491 13.2 Opphørskriterier for visse avfallstyper i EUs avfallsrett . . . . . 496 13.3 Spesifikke krav for avfallsfasens opphør i norsk rett. . . . . . . . 497

DEL V SÆRLIGE AVFALLSRETTSLIGE PROBLEMSTILLINGER . . . . . . . . 499 Kapittel 14 Kostnadsansvar for avfall når avfallet er levert til godkjent avfallsanlegg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501 14.1 Utgangspunktene for vurderingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 502 14.2 Kostnadsansvar etter forurensningsloven § 7. . . . . . . . . . . . . . 506 14.2.1 Faktisk rådighet over avfallet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 511 14.2.2 Avfallsprodusentens tilknytning til forurensningsfaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 512 14.2.2.1 Situasjonen når avfallet ikke er levert til lovlig avfallsanlegg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 512 14.2.3 Sporbarhet av det aktuelle avfallet . . . . . . . . . . . . . . . 513 14.2.4 Oppsummering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 514 14.3 Kostnadsansvar etter forurensningsloven § 76 mv.. . . . . . . . . 515 14.4 Kostnadsansvar etter forurensningsloven § 37. . . . . . . . . . . . . . . 517 14.5 Kostnadsansvar etter forurensningsloven § 55. . . . . . . . . . . . . . . 518 14.5.1 Erstatningsrettslig årsakssammenheng . . . . . . . . . . . . 523 14.6 Andre grunnlag i forurensningsloven for kostnadsansvar. . . . 524 14.7 Grunnlag for kostnadsansvar på andre grunnlag enn forurensningsloven. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 526 Kapittel 15 Avfallsdefinisjonen som grunnlag for erstatningsansvar. . . . . . . . . . . . 528 Lovspeil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 532 Litteraturliste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 536

9788215034348_Bratteng_Avfallsrett.indd 15

12.10.2020 06:55


16

Innhold

Kildeliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 539 Proposisjoner, utredninger og stortingsmeldinger mv.. . . . . . . . . . . . 539 Veiledningsmateriell fra forvaltningen mv.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 540 Lover og forskrifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 542 Rettskilder fra EU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 544 Andre EU-kilder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 546 Andre internasjonale kilder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 547 Kilder fra OECD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 548 Register over lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 551 Rammedirektivet for avfall. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 554 Rettspraksis, vedtak og avgjørelser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 556 Stikkordregister. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 561

9788215034348_Bratteng_Avfallsrett.indd 16

12.10.2020 06:55


Del I

Oversikt over avfallsretten

9788215034348_Bratteng_Avfallsrett.indd 17

12.10.2020 06:55


9788215034348_Bratteng_Avfallsrett.indd 18

12.10.2020 06:55


Kapittel 1

Hva er «avfallsrett»? Det er ca. 7 milliarder mennesker i verden i dag. Alle lever ulike liv, men noen få ting har de til felles. De puster, sover, spiser og genererer avfall hver eneste dag. Dette gjør avfall ikke bare til et tema for spesielt interesserte, men et tema av universell interesse. Avfall er noe som på mange måter er nærmest umulig å definere. Det som er avfall for deg, er kanskje et produkt eller en nyttig gjenstand for naboen eller for personer i andre land. Vi kan også, tilsynelatende ved hjelp av tanken, bestemme oss for at noe er avfall, for sekunder senere bestemme at det likevel ikke er avfall, men i stedet noe vi kan bruke videre. Avfall er derfor et relativt begrep som varierer med både tid, sted og rom. Likevel har man med stort hell klart å regulere avfall i mange land. I 2016 utgjorde den totale avfallsmengden i EU-landene ca. 2533 millioner tonn.1 Norge genererte 11,8 millioner tonn avfall i 2018,2 hvorav ca. 2,4 millioner tonn var fra private husholdninger. Det oppstår med andre ord en enorm mengde avfall hvert eneste år som skal behandles på en miljømessig forsvarlig måte. Håndtering av avfall er derfor en oppgave av stor samfunnsmessig betydning, som er gjennomgripende i hele samfunnsstrukturen. Det har dermed avgjørende betydning for samfunnet at det juridiske rammeverket for håndtering og behandling av avfall er tilstrekkelig robust og legger til rette for en miljømessig forsvarlig behandling og en hensiktsmessig utnyttelse av avfallet i den utstrekning det er ønskelig og miljømessig forsvarlig. Med «avfallsrett» menes rettsreglene for håndtering og behandling av avfall. Det vil si de reglene som direkte sier noe om hvordan avfall skal håndteres. Regelverk som tar sikte på å regulere forurensning mer generelt, faller derfor i utgangspunktet utenfor det boken definerer som «avfallsrett». Avfall kan også være forurensning, slik at det vil være nødvendig å fremstille de forurensningsmessige sidene av avfall der hvor det er særlig relevant. Avfallsretten er etter hvert blitt svært kompleks, noe som skyldes en relativt betydelig mengde regelverk fra EU som er blitt innført i norsk rett gjennom EØS-avtalen. Forordningene og direktivene knyttet til avfallsregelverket i EU er hovedsakelig gjennomført gjennom avfallsforskriften og ved visse tilpasninger i 1 2

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/1183.pdf (lest: 02.03.20). Kilde: https://www.ssb.no/natur-og-miljo/statistikker/avfregno/aar/2020-04-02 (lest: 14.04.2020).

9788215034348_Bratteng_Avfallsrett.indd 19

12.10.2020 06:55


20

Del I Oversikt over avfallsretten

forurensningsloven (lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall). Avfallsregelverket fra EU har stor betydning for forståelsen av det norske avfallsregelverket.3 EUs avfallsregelverk bygger på flere grunnprinsipper som er viktige for forståelsen av det europeiske og norske avfallsregelverket, som bare i begrenset grad reflekteres i bestemmelsene om avfall i forurensningsloven kap. 5. I tillegg er det avsagt en rekke dommer fra EU-domstolen om hvordan det europeiske avfallsregelverket skal forstås, og det foreligger etter hvert omfattende veiledning om regelverket fra ulike kilder. Dette gjør det krevende å forstå oppbygningen og hensynene bak avfallsregelverket, slik at risikoen for uriktig behandling av avfall øker. Hovedtemaet for boken er en fremstilling og systematisering av regelverket som gjelder ved håndtering og behandling av avfall,4 hvor det særlig tas sikte på å få frem de rettslige sammenhengene mellom norsk og europeisk avfallsregelverk. Dette innebærer at fremstillingen søker å avgrense mot rettsreglene som gjelder i de rene forurensningssituasjonene. Grensen mellom hva som er avfall og hva som er forurensning, kan forenklet sies å være at avfall er forurensning som ikke er trengt ned i grunnen.5 Det er imidlertid i praksis vanskelig å opprettholde skillet mellom avfall og forurensning fullt ut siden den rettslige grensen mellom hva som er avfall og hva som er forurensning, er uklar. Visse sider av forurensningsloven som ikke direkte gjelder avfallshåndtering, er imidlertid så sentrale for avfallsretten at regelverket må omtales for at fremstillingen skal kunne gi et helhetlig bilde av avfallsaktørenes forpliktelser etter regelverket. Avfallsrett har fått liten oppmerksomhet fra norske juridiske fagmiljøer, men det foreligger et betydelig antall brukere av regelverket, som blant annet kommuner og private virksomheter som håndterer avfall. Reglene for håndtering og behandling av avfall er en del av miljøretten, og denne boken kan med fordel leses i sammenheng med annen miljørettslig litteratur på området som tar for seg en del grunnleggende juridiske problemstillinger innenfor miljøretten, som også har relevans ved forståelsen av avfallsregelverket. Se særlig fremstillingen Bugge, Lærebok i miljøforvaltningsrett, 5. utgave, Universitetsforlaget 2019 og Bugge, Forurensningsansvaret, Universitetsforlaget 1999.

3

4

5

Enkelte tilpasninger til EU-regelverket ble foretatt ved endringslov av 9. des. 2016 nr. 89, som i hovedsak var en tilpasning av avfallsdefinisjonen til det europeiske regelverket. En generell fremstilling av miljørettslig regelverk i EU som ikke har direkte betydning for avfallsregelverket, faller utenfor rammene av fremstillingen, som f.eks. VVM-­direktivet (2011/92/EU), fugledirektivet (2009/147/EØS) og habitatdirektivet (1992/43/EØS) m.m. For en nærmere redegjørelse for skillet mellom avfall og forurensning vises det til fremstillingens pkt. 2.3 nedenfor.

9788215034348_Bratteng_Avfallsrett.indd 20

12.10.2020 06:55


Kapittel 1 Hva er «avfallsrett»?

21

1.1 Avfallets dilemma – problem eller ressurs? Avfall er en enorm mengde av svært ulike kasserte gjenstander og stoffer som «ingen» lenger har bruk for. Siden vi stadig kjøper nye produkter og kaster de gamle, så tilføres det stadig nytt avfall til avfallet som vi allerede har generert. En vanlig billedlig oppfatning er å se for seg avfall som en stor strøm. Den strømmen dannes ved at ulike typer mindre strømmer (avfallstyper) slutter seg til hovedstrømmen (total mengde avfall). Terminologien «avfallsstrøm» benyttes ofte for å presisere at man snakker om en bestemt type avfall som av ulike grunner ønskes skilt ut fra det øvrige avfallet (i den store avfallsstrømmen). Denne terminologien vil også bli benyttet i den videre fremstillingen. Avfallsstrømmen reiser tre hovedproblemer som virkemidlene6 i avfallspolitikken (både i Norge og i EU) forsøker å løse: • Avfallsmengden i seg selv utgjør en samfunns- og helserisiko (hygiene).7 • Avfall utgjør en forurensningsrisiko. • Avfallet kan inneholde stoffer (ressurser) som kan benyttes i ny produksjon eller utnyttes på en annen måte, til det beste for samfunnet. Mengden8 avfall utgjør i seg selv et vesentlig miljøproblem, blant annet i forhold til forsøpling og opphopning av ubehandlet avfall som senere vil kunne føre til sanitær- og helseutfordringer (sykdom). Derfor er det et mål i seg selv å redusere den samlede mengden avfall som oppstår,9 helt uavhengig av om avfallet er å betrakte som en uutnyttet ressurs eller ikke. Den andre hovedutfordringen er knyttet til forurensningsfaren som avfallet utgjør. Avfallsstrømmen inneholder enkelte gjenstander og stoffer som er særlig farlige eller utfordrende for miljøet, dersom de kommer på avveie og ikke blir håndtert på en forsvarlig måte. Denne typen avfall har en klar forurensningsmessig side. Et gjennomgående trekk ved avfallsregelverket er at avfall som utgjør en særlig forurensningsfare, er særskilt regulert gjennom mer ­omfattende 6

7 8 9

St.meld. nr. 44 (1992–93) var den første stortingsmeldingen som gav en samlet fremstilling av avfall som politisk område (NOU 1990: 28 (Avfallsminimering og gjenvinning) og NOU 1992: 3 (mot en mer kostnadseffektiv miljøpolitikk i 1990-årene – prinsipper og forslag til bedre prising av miljøet). Det er etter hvert gitt ut fl ­ ere stortingsmeldinger om virkemidler i avfallspolitikk, jf. blant annet Meld. St. 45 (2016– 2017). De første reglene om avfall var derfor også regulert i den tidligere sunnhetsloven av 16. mai 1860. Samlet avfallsmengde i Norge i 2018 utgjorde ca. 11,8 millioner tonn (kilde: https:// www.ssb.no/natur-og-miljo/statistikker/avfregno/aar/2020-04-02). Se blant annet NOU 2002: 19 Avfallsforebygging.

9788215034348_Bratteng_Avfallsrett.indd 21

12.10.2020 06:55


22

Del I Oversikt over avfallsretten

krav enn annet ordinært avfall. Eksempelvis er det utarbeidet et særskilt regelverk for farlig avfall, batterier og bilvrak med videre. Den tredje hovedutfordringen er at avfallsstrømmen inneholder ulike typer stoffer/gjenstander/materialer som kan benyttes som råmaterialer og kan inngå i nye produkter, eller som kan brukes på nytt (ombrukes). Derfor omtales avfall ofte som en «ressurs». Det er derfor ofte et ønsket politisk mål å øke gjenvinning av avfall, slik at mer av ressursene i avfallet kan utnyttes.10 Hensynet til å beskytte miljøet mot forurensning og ønsket om økt gjenvinning står ofte i motsetningsforhold til hverandre. For eksempel vil økt gjenvinning av betongmasser fra bygg- og anleggsvirksomhet forhindre at massene legger beslag på store arealer og deponikapasitet for annet mer farlig avfall. Slike betongmasser vil kunne være forurenset i større eller mindre grad. I hvilken grad betongmassene kan benyttes på nytt, for eksempel som fundamenterende masse, avhenger av hvor mye forurensning man vil akseptere i det ytre miljø. Dersom man bare ønsker at rene betongmasser skal gjenvinnes, så innebærer dette at betongen i mange tilfeller ikke kan benyttes, og vice versa. Fordelen med at betongmasser ikke legges på deponi og nyttiggjøres, må derfor veies opp mot den forurensningsmessige ulempen den alternative bruken av betongmass­ ene utgjør. Hensynet til rent miljø og økt gjenvinning gir således opphav til vanskelige miljømessige avveininger. Det er grunn til å tro at slik avveininger vil måtte foretas langt oftere av miljøvernmyndighetene, blant annet som følger av at EU har fastsatt gjenvinningsmål for en rekke avfallstyper, som innebærer at mer av avfallet skal gjenvinnes og utnyttes til nyttiggjørende formål. Avfall består som nevnt av produkter og stoffer som vi ikke lenger har bruk for, og avfall kan på mange måter sies å være et speilbilde11 av forbruket vårt. En måte å bidra til å løse utfordringen knyttet til avfall vil være å stille krav til produktene vi kjøper eller endre forbruksmønsteret. Dette innebærer at en effektiv kjemikaliepolitikk12 vil kunne bidra til å redusere mengden farlig avfall ved å hindre at farlige kjemikalier kommer inn i produktene, slik at de ikke senere blir farlig avfall når de kasseres. Tilsvarende vil produkter i større grad kunne utvikles ved å ta hensyn til at produktene enklere skal kunne gjenvinnes, eller at det utvikles produkter med lengre levetid med videre Produktreguleringer vil derfor ofte kunne ha svært stor innvirkning på avfallsfeltet 10

11

12

Utnyttelse av ressursene i avfall er ikke en ny problemstilling, og resirkulering og avfallsbehandling ble behandlet i NOU 1973: 51 (Delutredning I) og NOU 1975: 52 (Delutredning II) og senere fulgt opp i St.meld. nr. 44 (1975–76) kap. 4. Avfallsstrømmen vil også være et speilbilde av samfunnet av andre årsaker. Mye avfall per innbygger vil f.eks. kunne si noe om forbruket i det aktuelle samfunnet. Hvordan avfallet blir behandlet, vil f.eks. også si mye om hvor utviklet det aktuelle samfunnet er. Se blant annet Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH).

9788215034348_Bratteng_Avfallsrett.indd 22

12.10.2020 06:55


Kapittel 1 Hva er «avfallsrett»?

23

i den forstand at slike reguleringer vil ha stor betydning for eventuelle senere miljøutfordringer når produktet går over i avfallsfasen.13 Det er med andre ord en nær sammenheng mellom produktregelverket på den ene siden og avfallsregelverket på den andre siden.

1.2 Fremstillingens struktur Fremstillingen er ment å være en praktisk innføring i avfallsretten og et oppslagsverk og veiledning for personer som arbeider med avfall, og for andre som ønsker en større forståelse for avfallsregelverket. Boken er derfor delt opp i fire deler slik at man enklere kan identifisere og tilegne seg kunnskap ut fra eget behov og ferdighetsnivå: Del I Del II Del III Del IV Del V

Oversikt over avfallsretten Definisjoner og begreper Grunnkravene ved håndtering av avfall Behandlingskjeden for avfall Særlige avfallsrettslige problemstillinger

I del I gis det en oversikt over det sentrale avfallsregelverket og grunnprinsippene for avfallshåndtering og en nærmere redegjørelse for forholdet mellom norsk avfallsrett og EUs avfallsregelverk. Dette er nødvendig som en bakgrunn for å kunne få en helhetlig forståelse av det regelverket som gjelder for det enkelte ledd i behandlingskjeden for avfall. I del II gjennomgås grunnleggende definisjoner, begrepsbruk og systematikk som er nødvendig for å kunne forstå rettsreglene for håndtering og behandling av avfall. I del III gjennomgås grunnleggende krav til håndtering og behandling av avfall. Dette er krav eller problemstillinger som oppstår i de ulike leddene i behandlingskjeden, og disse er derfor skilt ut til egen behandling, også for å unngå dobbeltbehandling i bokens del IV. I del IV knytter fremstillingen seg til de enkelte leddene i behandlingskjeden. Behandlingskjeden for avfall kan være ulik avhengig av hva slags avfall det er tale om. Det er tatt utgangspunkt i følgende behandlingskjede:

13

Et eksempel på dette er EUs direktiv 2019/904/EU on the reduction of the impact of certain plastic products on the environment – som er en konsekvens av EUs strategi for plastreduksjon. Direktivet innebærer et forbud mot visse engangsprodukter av plast. I praksis medfører dette at disse plastproduktene tas ut av avfallsstrømmen, noe som har direkte betydning for den senere avfallshåndteringen.

9788215034348_Bratteng_Avfallsrett.indd 23

12.10.2020 06:55


24

Del I Oversikt over avfallsretten

Steg 1 – avfall oppstår Steg 2 – avfallet skal lagres Steg 3 – avfallet skal leveres Steg 4 – avfallet skal eksporteres Steg 5 – avfallet skal innsamles Steg 6 – avfallet skal transporteres Steg 7 – avfallet skal mottas Steg 8 – avfallet skal behandles Steg 9 – avfallet opphører å være avfall Inndelingen etter leddene i behandlingskjeden er ment å bidra til at fremstillingen av rettsreglene får en klarere praktisk side. Det skal være mulig å orientere seg i boken ut fra for eksempel hvilket ledd i behandlingskjeden en arbeider med. Dersom man arbeider med for eksempel lagring av avfall, så skal det være mulig å slå opp i boken og få et overblikk og en grunnleggende forståelse av hvilket regelverk man må forholde seg til. Den praktiske vinklingen av boken gjør også at regelverket det henvises til, i stor grad er sitert, slik at leseren kan gjøre selvstendige vurderinger av det aktuelle regelverket. I del V ser vi på mer spesielle problemstillinger som er særlig aktuelle for avfall, og som har vært tilbakevendende over tid: • Økonomisk ansvar (kostnadsansvar) for avfall når avfallsanlegget (mottaket) opphører • Erstatningsansvaret for avfall

9788215034348_Bratteng_Avfallsrett.indd 24

12.10.2020 06:55


Boken gir også praktisk veiledning til virksomheter og personer som arbeider med avfallshåndtering, ved at fremstillingen følger de enkelte ledd i verdikjeden slik at man kan få oversikt over hvilke regler som gjelder ved innsamling, levering, mottak og eksport av avfall med videre. Fremstillingen kan også være av interesse for dommere, advokater, rådgivere, saksbehandlere i forvaltningen og andre som søker kunnskap om avfallsretten.

ISBN 978-82-15-03434-8

9

788215 034348

Håndtering og behandling av avfall

Einar Bratteng har jobbet med avfallsrettslige problemstillinger over lang tid og har blant annet bakgrunn fra Miljøverndepartementet, som advokat og som juridisk rådgiver for Norsk forening for farlig avfall.

AVFALLSRETT

Avfall er i dag regulert gjennom internasjonale konvensjoner og gjennom flere forordninger og direktiver i EU, og i norske lover og regler. Denne boken viser hvordan det europeiske regelverket påvirker det norske avfallsregelverket og gir en oversikt over relevante kilder og dommer på området. Rammedirektivet for avfall og et betydelig antall dommer fra EU-domstolen får fyldig omtale.

E i na r B ratte ng

Håndtering og behandling av avfall har stor betydning for samfunnet både av miljø- og helsemessige årsaker, men også fordi avfall er en viktig ressurs og et råstoff for nye materialer og produkter.

E i n a r B r at t e n g

AVFALLSRETT

Håndtering og behandling av avfall

Profile for Universitetsforlaget

Avfallsrett  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded