#SERIOUS SHOPPING 1

Page 1UM Editor

2017

Content

ISSUE :

01

C

UNIONMALL SHOPPING GUIDE BOOK

SERIOUS SHOPPING.

Hi! Everyone Miss Hip is here! I’m so happy to show you about our new shopping guide book that I’m apart of it as an editor. I’d like to change the title from a guide book because it’s not “Hip” enough, So I recommend you this #SeriousShopping. Get it and you will have full of shopping experience with us. The highlight of this book is the fashion trends chosen by our stylist to ensure that we have the recent trend in Union Mall. Come check it out the new look of Union Mall and have fun shopping with us #SeriousShopping.

04 HIP SHOPPING BAG

จริงจังแค่ไหน แค่ไหนเรียกว่าจริงจัง! 05 AWESOME TIPS FOR SHOPPING!

6 เทคนิคเด็ดช้อปปิ้งขั้นเทพ 06 UMD FASHION

O

ยูเอ็มดีแฟชั่น

08 4 SERIOUS EATING

เรื่องกินจริงจังมากกก..

10

T

#SERIOUSSHOPPING

#เรื่องช้อปเราจริงจัง 16 BEAUTY ZONE

17 SERIOUS BEAUTY

อัพลุคสวยปังเรียกคะแนน 10 10 10!!

E

18 ABSOLUTELY VINTAGE

แฟชั่นวินเทจยุคไหน สไตล์คุณ

PRODUCTION TEAM บรรณาธิการ Miss Hip สไตล์ลิสต์ คุณธันวดี จุฑาวรากุล แต่งหน้า คุณคู่บุญ คุณสุขศานต์ ทำาผม คุณทนนท์ ทรงศิล นายแบบนางแบบ คุณณัฐกานดา อมรรัตนโรจน์ คุณสุกานดา ปานทับ คุณภูวนัตถ์ เรืองเวส ช่างภาพ คุณพิชัย ป่านแก้ว คุณชนะกิจ บุญญาคม นักเขียน คุณดุจฤทัย ศานติวงศ์กุล คุณปัทมา ปรีชาวิทย์ ประสานงาน คุณพรทิพย์ กระจกเหลี่ยม ออกแแบบ คุณค�าฉันท์ ศรีสุวรรณ ควบคุมงาน คุณสุรเจต โภคมั่งมี

N

24 CRAZY X NERD

26 TOP 5 FASHION TRENDS & MUST HAVE!

N

22 HIP’S CLUB

ที่พักนักช้อป

23 UNION MALL 10th ANNIVERSARY

ครบรอบ 10 ปี ยูเนี่ยน มอลล์

5 เทรนด์แฟชั่น ตัวแม่ทุกคนต้องมี!

T

P. 3

ท่านผู้มีอุปการคุณโปรดทราบๆ Miss Hip คนดีคนเดิมเองคร้าาา... หลังจากมงลงได้มา รับต�าแหน่งผู้บริหาร (ความฮิป) ให้กับ ยูเนี่ยน มอลล์ ไม่ทันไรก็ได้ออกข่าวใหญ่โตลง หนังสือพิมพ์ไปหลายฉบับ ครุคริๆ ก็แบบว่า..ผู้อัพเดทความฮิปตัวแม่อย่างเราก็ไม่ขัดศรัทธา เพราะถูกจริตฮิปเป็นที่ซู้ด...ด ยิง่ พอรูข้ า่ วว่าจะมีการท�า Shopping Guide Book เล่มใหม่! ฮิปก็รบี ให้พงุ ยึดพืน้ ทีอ่ าสา มาเป็นบ.ก. ซะเอง เพราะเชื่อได้ว่าในปฐพีนี้ไม่มีใครฝีมือเทียบเท่าฮิปได้อีกแล้ว 5555 ว่าแต่ มีใครได้มางานฉลอง 10 ปี ยูเนี่ยน มอลล์กันบ้างคะ ก็อย่างที่บอกว่างานใหญ่งานอลังต้อง ยกให้ Miss Hip! แต่ใครที่พลาดไปก็ไม่ต้องเสียใจ เพราะฮิปจัดงานใหญ่ๆ มาให้ได้ตื่นเต้นกัน อีกกับงาน “ลดเอามันส์ พันกว่าร้าน” ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2560 ฉะนั้น จงไปฟิตร่างกายให้พร้อม แล้วพุ่งตัวมาที่งานนี้ ฮิปรับประกันความใหญ่ แซ่บสะใจแน่นอน! ไหนๆ ก็มีอ�านาจอยู่ในมือแล้วก็ขอใช้สิทธิ์ในการอัพไซส์หนังสือด่วนๆ ก็แหม...เล่มเดิม ขนาดเล็ ก เกิ๊ น มื อ เล็ ก ๆ ของฮิ ป จั บ ไม่ ค ่ อ ยถนั ด เอาซะเลย ก็ เ ลยสั่ ง ให้ น ้ อ งกราฟิ ก ขยายความใหญ่เพิ่มไปอีก 5 เท่า! สมฐานะ Miss Hip เลยสิคะคุณ เท่านี้ยังไม่พอค่ะ ฮิปขอเปลี่ยนชื่อหนังสือด้วยนะคะ จะมาไกด์บ้งไกด์บุ๊กอะไร ไม่ฮิปเอาซะเลย! ต้องนี่ “#SeriousShopping” เกร๋ๆ ชิคๆ สมกับเป็นชาวยูเนี่ยนหน่อย หยิบมาอ่านเมื่อไรจะได้ อัพเดทความฮิป แถมยังจัดเต็มเรื่องการช้อปปิ้งทุกซอกทุกมุมกันไปเลย ไฮไลท์ ข องเล่ ม นี้ อ ยู ่ ที่ แ ฟชั่ น เซ็ ต และไอเท็ ม ต่ า งๆ ที่ ฮิ ป ชวนเพื่ อ นซี้ อ ย่ า งคุ ณ ธั น ธันวดี จุฑาวรากุล สไตลิสต์ชื่อดังที่ผ่านงานนิตยสารและแฟชั่นโชว์มานานร่วมสิบปี ให้ ช่วยเลือกเฟ้นชิ้นเด็ดในยูเนี่ยน มอลล์ของเราไล่ตั้งแต่ชั้น B ไป ชั้น F5 ไปเลย แต่ต้องขออภัย ทีท่ า� ให้เหนือ่ ยต้องเดินขึน้ ลงหลายรอบ ก็ของทีน่ ดี่ ๆี สวยๆ ทัง้ นัน้ ล�าบากใจนิดนึงนะคะคุณธัน แต่ในที่สุดก็ได้แฟชั่นเซ็ตที่ยกคะแนนให้ 10 10 10 ปังมากจริงๆ แถมราคายังไม่ถึงเสี้ยวของ แบรนด์เนมเลยนะคะเนี่ย ฮิปเห็นแล้วอดไม่ได้ต้องเหมาสิคะ! แต่ถา้ อยากอัพความสวย ฮิปก็มรี า้ นต่างๆ มาอัพเดทเช่นกันค่ะ ไม่วา่ จะเป็นท�าเล็บ ต่อผม ต่อขนตา แว็กซ์ขน กระชับผิวหน้า ฯลฯ โอ๊ย...เยอะแยะไปหมดเลยค่ะ ล้วนแล้วแต่ดงี ามทัง้ สิน้ ! แต่ที่ขาดไม่ได้อีกงานถนัดรองลงมาของฮิปนั่นคือเรื่องกิน!!! ฮิปจะพาไปกินอาหารเหนือ ชาบู สุกี้ไต้หวัน อาหารเกาหลี อร่อยปังอลังเวอร์! จะบอกว่าเรื่องกินไว้ใจฮิปก็คงไม่ผิด ดูจาก ขนาดพุงแล้วก็น่าจะเข้าใจตรงกันนะคะ อ้อ! ส�าหรับใครที่ได้รับแมกกาซีนนี้จากการแจกด้านนอกห้างหรือคาเฟ่ต่างๆ ก็ขอให้ เข้ามาลองแวะเวียนมาทีย่ เู นีย่ น มอลล์ โฉมใหม่กนั นะคะ ช้อปมันส์ถงึ ใจ #เรือ่ งช้อปเราจริงจัง

สารบัญ


Shopping

เกิดมาเพื่อคนที่มีอารมณ์.....อยากช้อปสูง ไม่ว่าจะกี่ล้านเหตุผล Hip Shopping Bag ก็เอาอยู่ Born with million reasons to shop? Let Hip Shopping Bag be your new best shopping companion.

Hip Sh p ping bag

MAGIC BAG P. 4

01

พกสะดวก คล่องตัว นักช้อป

พับเก็บได้ เพื่อประหยัดพื้นที่ พกพาสะดวก

02

ช้อปชิล กำาลังดี

ฮัลโหลลลล!!! มิสฮิปเองจ้า วันนี้เดี๊ยนขอมาแนะน�า “Hip Shopping Bag” ถุ ง ที่ อ อกแบบส� า หรั บ สาวๆ ขาช้อปปิง้ ทัง้ หลายนะเออ!! เพราะไม่วา่ จะถือ คล้องแขน สะพายไหล่ สะพายเฉียง เรียกได้วา่ เก็บของได้สารพัดช่องเลยจ้า… (ไม่วา่ ช่องเก็บกิก๊ ช่องซ่อนแฟน อุป๊ ส์!!) จะเก็บแบบไหนๆ Hip Shopping Bag ก็เอาอยู่ บอกเลยช่องขยายใหญ่ได้จใุ จเดีย๊ นมากๆ เรียกว่า เป็นกระเป๋าสายแข็งส�าหรับนักช้อปปิง้ ตัวจริงในยุคนี้ ใครไม่มี บอกเลยเอาท์สดุ ๆ ฮะฮ่า!! นาทีนถี้ า้ ใครอยากได้กระเป๋า Hip Shopping Bag ให้ตดิ ตามได้ทแี่ ฟนเพจ ยูเนีย่ น มอลล์ - Union mall

จะสะพายข้าง สะพายเฉียง หรือหิ้วก็ได้ แล้วแต่สะดวก ในขนาดก�าลังพอดี

03

ช้อปใหญ่ จัดหนักมาก

ขยายพื้นที่เป็นใบใหญ่ เพียงแค่รูดซิป ใส่ของได้เยอะยิ่งขึ้น

We want to introduce you to our “Hip Shopping Bag”! It is carefully designed to fit your every reason to shop! Wear it in whatever style that defines you whether to hold it in hand, wear over the shoulder, wear it cross body, or wear in the arm hook crook style. It comes with well-organized and functional space. Also you can expand its size to suit every purpose you have. Following our FanPage Union Mall.

“ ”

เหมาะส�าหรับ ช้อปเล็ก ช้อปชิล ช้อปมันส์ ถึงช้อปหนัก มากกกก...


Shopping

เห็นมิสฮิปหุ่นอวบๆ น่าฟัด อย่างนี้ เวลาช้อปปิ้งพลิ้ว ไหวใช่เล่นนะคะ ฮิปมีความ สามารถพิเศษในการช้อปปิ้ง ให้ได้ของดี ราคาถูกและได้ ปริมาณเยอะมาฝากกันค่ะ

Bring your friends

ชวนเพื่อนไปช้อปด้วยกัน เพื่อนไม่ใช่มีหน้าที่มาช่วยเลือกของหรือเดินเป็นเพื่อนแก้ เหงาเท่านั้น แต่เพื่อนยังท�าให้เราซื้อของได้ในราคาถูกลงด้วย เพราะแม่ค้าพ่อค้าที่ยูเนี่ยน มอลล์ใจดี ซื้อของหลายๆ ชิ้นก็ สามารถเอ่ยปากขอส่วนลดได้ทั้งนั้น ยิ่งช้อปหนักยิ่งคุ้ม ว่าแต่มี ใครอยากไปเดิ น ช้ อ ปปิ ้ ง กั บ มิ ส ฮิ ป บ้ า งคะ รั บ สมั ค รเพื่ อ น นักช้อปนะคะ

Make Plan !

6 เทคนิคเด็ดช้อปปิ้งขั้นเทพ

วางแผนการช้อป Forget about luxury brands

อย่ายึดติดกับแบรนด์เนม ขอบอกเลยว่ า ของโนเนมช้ อ ปมั น ส์ ก ว่ า เยอะ!!! ช้อปแบรนด์เนมได้ของแค่ชิ้นเดียว แต่ของจากร้านทั่วไปอาจได้ มากถึง 3 – 4 ชิน้ ยิง่ โลกแห่งแฟชัน่ หมุนไวแค่ไหน ฮิปก็ยงิ่ เปลีย่ น เสือ้ ผ้าบ่อยเท่านัน้ มัวแต่ยดึ ติดแบรนด์กไ็ ม่ตอ้ งสวยกันพอดี สูช้ อ้ ป ของราคาประหยัด แล้วได้ดไี ซน์เก๋ไก๋ตามเทรนด์กไ็ ม่ได้ จริงมะ...

Everything can fit in a canvas bag.

รวมของในกระเป๋าผ้าใบใหญ่ ตอนช้อปเพลินๆ อาจเผลอตัวลืมของไว้ที่ร้านไหนก็ไม่รู้ ทางทีด่ ฮี ปิ แนะน�าให้พกกระเป๋า Hip Shopping Bag ไปด้วยนะคะ เพราะฮิปดีไซน์มาเพือ่ นักช้อปตัวยงโดยเฉพาะ ขยายไซส์ได้มาก ถึง 3 ระดับ กระเป๋าผ้าดีทนทานแม้ชอ้ ปหนัก ความดีงามไม่ใช่แค่ นัน้ ค่ะ เพราะเวลาหิว้ ของเยอะๆ จะไม่เจ็บมือ ไม่ตอ้ งคล้องแขน ให้เป็นรอยถุงแดงๆ ใบเดียวช้อปพลิว้ ๆ เลยค่ะ และถ้าใครมีจิตศรัทธาอยากช่วยลดโลกร้อนจากการใช้ ถุงพลาสติก ก็บอกทางร้านว่าไม่รับถุงแล้วใส่ของรวมกันใน กระเป๋าผ้าก็เริ่ดนะคะ สาวรักษ์โลกแบบนี้...ฮิปปลื้มน�า้ ตาจิไหล

Always check promotion

Discount card will never make you feel regret.

เช็คโปรโมชั่นก่อนเสมอ

พกบัตรลดติดตัวไว้ไม่ผิดหวัง

ถ้าใครเป็นแฟนมิสฮิป เรื่องนี้ไม่ต้องห่วงเลยค่ะ เพราะ ฮิปจะคอยอัพเดทโปรโมชัน่ ดีๆ มาให้ชาวยูเนีย่ นผูน้ า่ รักอยูต่ ลอด เวลา มีของดี ราคาเด็ด โปรโมชัน่ ปัง ของแถมเพียบ ฮิปจะรายงาน ทุกความเคลื่อนไหวให้แซ่บอย่างแน่นอน เอาเป็นว่าใครพบเห็น หนังสือเล่มนีเ้ มือ่ ไหร่ รีบคว้ามาอ่านด่วนๆ จะได้ชอ้ ปปิง้ ในราคา สบายกระเป๋า

เราไม่รู้หรอกค่ะว่าวันไหนเราจะได้ไปช้อป เพราะบางที เพือ่ นแสนดีกม็ านัดกินข้าวอย่างปุบ๊ ปับ๊ ระหว่างทางอาจพบเจอ ของดีจากร้านประจ�า แต่ดนั ไม่ได้พกบัตรลดมาซะนี่ มาคราวหน้า ของดีก็อาจหมดเกลี้ยงไปซะละ จะให้ซื้อราคาปกติก็ท�าใจไม่ได้ ถ้างั้นพกบัตรลดไว้ตลอดจะได้ไม่เฟลนะคะ

There are many stores in Union Mall. I advised you to make plan for your shopping such as go alley-to-alley for preventing lost or just go straight to your favorite shop if you have limited time. Shopping with friends is not only fun but buying large items from the same store, you can ask seller for lower price. However, the price, without asking, is lower than luxury brand. You can buy 3 items or more here as same price as one brand name item.

P. 5

ขอเตือนไว้ก่อนนะคะว่า ศูนย์การค้าฯของเรามีร้านค้าให้ เลือกมากมาย หากเดินตกไปแม้แต่ซอยเดียวก็อาจท�าให้พลาด ของดีไป เทคนิคการเดินช้อปของฮิปมีดังนี้ - เดินไล่ไปทีละซอยและทีละโซนก่อนค่ะ เพือ่ ความไม่มนึ งง ในเส้นทาง ที่ส�าคัญจะช่วยให้เรากลับมาร้านที่เล็งไว้ได้ไม่ยาก - ถ้ า มี เ วลาช้ อ ปจ� า กั ด ให้ พุ ่ ง ตั ว ไปที่ ร ้ า นประจ� า ก่ อ น เพราะยังไงต้องมีของที่ถูกจริตของอยู่เเน่นอนค่ะ - ส�ารวจก่อนว่าของที่เล็งไว้ยังมีอีกหลายชิ้นหรือเปล่า เพราะหากเหลือแค่ชนิ้ เดียวควรตัดสินใจซือ้ ทันที เพราะเดินกลับ มาแล้วของหมดอาจหงุดหงิดถึงขั้นนอนไม่หลับก็เป็นได้


UMD Department G Floor

CLOTHES

1

1. 2. 3. 4. 5.

2

ISM-XM 990 Baht Thankgodd 750 Baht Hipe 850 Baht Hipe 560 Baht Hipe 679 Baht

4

6

7

P. 6

3

5

6. 7. 8. 9.

8

UMD F A SH I ON

9

Japfac 1,590 Baht Amber B98 790 Baht U In Trend 495 Baht Reindeer Store 450 Baht


UMD Department G Floor

UMD F A SH I ON ACCESSORIES 11

12

13

14

15

16

17

P. 7

10

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 18

U In Trend 1,290 Baht U In Trend 455 Baht I Yada 180 Baht I Yada 180 Baht I Yada 180 Baht U In Trend 355 Baht U In Trend 1,550 Baht U In Trend 220 Baht U In Trend 549 Baht FUFA Shoe 990 Baht 19


4 Interview

Serious eating

ร้านอาหารที่เหล่านักช้อปต่างเทใจ ที่มากินแล้วต้อง กินอีก กับโซนอาหาร ชั้น F4 ที่ยูเนี่ยน มอลล์

เรื่องกิน จริงจังมากกก..

01

Hanjaonua restaurant

ร้านฮ้านจาวเหนือ

ภายในร้านตกแต่งด้วยตุงและโคมล้านนา เมือ่ เดินเข้าร้านมา เห็นซุม้ ข้าวซอยและแกงประจ�าวันโดยมีรม่ สีแดงคันใหญ่คลุมไว้อยู่ ร้านฮ้านจาวเหนือเป็นร้านอาหารเหนือต�ารับล้านนาแท้ๆ The restaurant is decorated with “Tung”s and Lanna lanterns. When you access to the restaurant, you will see the booth with the big red umbrella which represent “Khao Soi” and daily curry Hanjaonua restaurant is authentic northern Thai food from Lanna.

ร้านสวย บรรยากาศเหมือนอยู่ทาง ภาคเหนือ รสชาติอาหารอร่อยมาก รสชาติใกล้เคียงต้นฉบับมาก บางอย่างทำาได้ดกี ว่าทีเ่ คยกินทีเ่ ชียงใหม่อกี ถูกปากมากกว่า แต่ที่มากินทุกครั้งจะ เป็น ชุดออร์เดิร์ฟ ฮ้านจาวเหนือ มีทั้งนำ้าพริกหนุ่ม นำ้าพริกอ่อง ไม่หวานรสชาติดั้งเดิม แกล้มกับผักสดๆ ไส้อั่ว และแคปหมู ชอบสั่งมาก่อนระหว่างรอ คุณเกล อายุ 26 ปี

recommend เมนูขายดีของ ทางร้าน ข้าวซอยไก่ ข้าวซอยเนื้อ

P. 8

CONTACT

FOLLOW UP

LOCATION

Open Time : 11.00 A.M.– 9.00 P.M. Tel : 02-9393146, 081-4573443, 083-2267589

facebook : hanjaonua

Hanjaonua Union Mall 4th Floor

02

ShabuNangNai

ร้านชาบูนางใน

ร้านชาบูสุดคุ้ม ที่ให้คุณอร่อยได้ไม่จ�ากัดเวลา เป็นอีกหนึ่ง สาขาที่ได้รับความนิยมจากสายบุฟเฟ่ต์ ไม่ว่าคุณจะรับประทาน สาขาไหนก็มนั่ ใจว่ารสชาติเหมือนกันทัง้ 40 กว่าสาขา ทัว่ ประเทศ Worthy Shabu restaurant is the buffet style with no limited time, one of the popular buffet style. In addition, It’s guarateed that the quality of ingredients & faste are the same with 40 branches all over the country.

พนักงานบริการทั่วถึง ได้กลิ่นอายของ อาหารไทยและญี่ปุ่น ผมติดใจในรสชาติ ของซุปและเกี๊ยวกุ้ง มีของให้เลือก เยอะมากประมาณ 50 อย่าง นำ้าจิ้มรสชาติจัดจ้าน มีให้เลือกถึง 3 แบบ รวมเครื่องดื่มอยู่ในโปร เรียบร้อย กินได้เรื่อยๆไม่ต้องรีบ ผมมาบ่อยมาก เพราะรู้สึกว่ากินยังไง ก็คุ้ม มายูเนี่ยน มอลล์ทีไรก็ต้องมากิน คุณอาร์ท อายุ 32 ปี

recommend เมนูแนะน�าของ ทางร้าน หมูสไลด์ เนื้อสไลด์

CONTACT

FOLLOW UP

LOCATION

Open Time : 11.00 A.M.– 9.00 P.M. Tel : 02-939-2383

facebook : shabu.nangnai.unionmall

ShabuNangNai Union Mall 4th Floor


03

Evaime

ร้านอีวาไอเมะ

ชาบู ชาบู สไตล์ไต้หวัน....หลากหลายเมนูหม้อไฟในแบบฉบับ ของอีวาไอเมะ พร้อมน�า้ จิม้ สูตรพิเศษทีล่ กู ค้าสามารถปรุงตามแบบ ฉบับตัวเองได้ หรือจะสูตรของทางร้านก็สามารถเลือกได้ตามชอบ Taiwanese Shabu restaurant represent a variety menu in “Eva Aime” style with the special sauce that you can mix by your own or choose from the restaurant’s recipe.

เวลาพาแฟนมาซื้อของที่นี่ทีไร ก็ต้องเลือกร้านนี้เพราะว่า เป็นหม้อไฟ นานาชาติมีให้เลือกหลายแบบ แฟนชอบนำ้าซุปปลา ส่วนผมเป็น สายเนื้อ ชอบเนื้อมากๆ และเนื้อของ ทางร้านคุณภาพค่อนข้างดีแถมราคา ไม่แพงอย่างเนื้อเมตราคาแค่ หนึ่งร้อยบาท แต่ที่ถูกใจเป็นพิเศษ คืออาหารจานเดียวอย่าง สลัดแซลมอนรมควัน เป็นเมนู ที่ผมชอบมาก คุณเกียร์ อายุ 28 ปี

recommend เมนูสุดคุ้มของ ทางร้าน เนื้อเมตร หมูเมตร

CONTACT

FOLLOW UP

LOCATION

Open Time : 11.00 A.M.– 9.00 P.M. Tel : 092-224-6455

facebook : Evaime Shabu Shabu

Evaime restaurant Union Mall 4th Floor P. 9

04

Mashitang Korean Cuisine

ร้านมะชิตัง

ร้านอาหารเกาหลี สไตล์ตน้ ต�ารับ มีสาขายูเนีย่ นมอลล์ทเี่ ดียว มีเมนูพนื้ เมืองของเกาหลี โดยมัน่ ใจได้วา่ เป็นรสชาติเหมือนส่งตรง จากเกาหลี ด้ ว ยประสบการณ์ ข องเทรนเนอร์ เ ชฟ 10 ปี จากโรงแรมล็อตเต้ เกาหลี The Korean authentic restaurant, only one branch located in Union mall, represents the traditional menu. You feel that the taste of food delivered from Korea because of chef with 10-year experienced training in Lotte Hotel.

ติดใจตรงที่ทุกวันจะมีเครื่องเคียงวันละ 5 อย่างเวียนกันมาให้ทาน กันได้ไม่อั้น ทัง้ มะละกอผัดนำา้ มัน ถัว่ งอกผัดนำา้ มันงา กิมจิ ฯลฯ แต่เป็นคนชอบกิมจิมาก เลยชอบมาร้านนี้สามารถรับประทาน กิมจิได้เท่าที่เราอยากกิน อาหารได้ปริมาณค่อนข้างมาก รสชาติถูกปาก บอกเลยว่าคุ้มมาก ราคาก็ไม่แพง อาหารชุดไม่ถึงสองร้อย เมนูประจำาเป็น ชุดหม้อไฟกิมจิ ก็อย่างที่บอกอะค่ะ เป็น Gimchi Lover คุณวิ อายุ 26 ปี

recommend เมนูสุดคุ้มของ ทางร้าน บิบิมบับ ข้าวยำาแบบต้นตำารับ

CONTACT

FOLLOW UP

LOCATION

Open Time : 11.00 A.M.– 9.00 P.M. Tel : 02-513-3811

facebook : Mashitang Korean Cuisine

Mashitang Korean Cuisine Union Mall 4th Floor


ITEM LIST

BECAUSE SNOW COLD JACKET START AT 2,900 BAHT, BOOTH NO. 3L-19 OTTOBRE JUMPSUIT START AT 1,590 BAHT, BOOTH NO. 3B-33 POSTROAD SHOES START AT 499 BAHT, BOOTH NO. 2F-25,2E-29

MODEL : NATKANDA AMORNRATTANAROJ, PUWANAT RUENGWES, SUKANDA PANTAB STYLIST : TUNVARDEE JUTAVARAKUL HAIR AND MAKE UP : THANON SONGSIL, KUBOON KUNSOOKSARN PHOTOGRAPHY : PICHAI KANKAEW


MEET ALL ITEMS AT UNION MALL

สินค้าทุกชิ้นมาจากยูเนี่ยน มอลล์

ITEM LIST

URBANMOOD JEANS START AT 800 BAHT, BOOTH NO. 3L-23 TINIDEE SHOES START AT 599 BAHT, BOOTH NO. 2D-26.27


ITEM LIST

CLUB ACCESSORIES START AT 200 BAHT, BOOTH NO. 3B-24


MEET ALL ITEMS AT UNION MALL

สินค้าทุกชิ้นมาจากยูเนี่ยน มอลล์

ITEM LIST

B BERRY BAGS START AT 599 BAHT AT UMD KINNAVA PANTS START AT 300 BAHT, BOOTH NO. 3B-70 ,3B-24 TINIDEE SHOES START AT 499 BAHT, BOOTH NO. 2D-26


MEET ALL ITEMS AT UNION MALL

สินค้าทุกชิ้นมาจากยูเนี่ยน มอลล์

ITEM LIST

U IN TREND HAT START AT 1,290 BAHT AT UMD SEVEENTEEN DRESS START AT 1,890 BAHT, BOOTH NO. 3L-38


MEET ALL ITEMS AT UNION MALL

สินค้าทุกชิ้นมาจากยูเนี่ยน มอลล์

ITEM LIST

CHERM CLOTH HAIR BAND START AT 290 BAHT, BOOTH NO. 4B-17 STUDIO WOW CLOTHES START AT 690 BAHT, BOOTH NO. 1A-01 AMUSE EARINGS START AT 200 BAHT, BOOTH NO. 2B-02 MUUKAE COLTH START AT 390 BAHT, BOOTH NO. 3B-40 SUPER DUPER GLASSES START AT 200 BAHT, BOOTH NO. 1J-25 BOONRUAN CLOTH START AT 390 BAHT, BOOTH NO. 1N-14 BANK BANK GLASSES START AT 359 BAHT, BOOTH NO. 25-18 KINNAVA CLOTHES START AT 300 BAHT, BOOTH NO. 3B-70


Beauty

Beauty Zone MODEL : SUKANDA PANTAB PHOTOGRAPHY : PICHAI KANKAEW

เพราะเรื่องความงาม ไม่มีค�าว่าพอ... ความงามไม่ว่าอยู่มุมไหนใครๆ ก็ต้องเห็น ยิ่งเป็นแบบ One Stop Service ตั้งแต่หัวจรดเท้า คนรักความงามความ เนี๊ยบเก๋ๆ ต้องถูกใจแน่นอน กับ Beauty Zone ชั้น F5 Union Mall In every details of beauty perfect with us, Union Mall

P. 16

Nail

Eyelash

Beauty

MORE THAN NAIL

SAKURA LASH JAPAN

THE LOOK

5F-17, 5E-18 085-944-6555 More than nail at unionmall

5FE-07 098-248-5496 Sakura lash japan

5FB-07 083-922-4482 Mo Mo Nail

5F-15 087-999-2606 ICHI OMISE

5A-08,09 083-166-3222 Mercury Clinic

Hair

Wax

NAT JA NAIL

GET ME BEAUTY

5C, 5D-23 (booth) 092-448-2269 มั่นหน้า Eyebrows

MO MO NAIL

ICHI OMISE

5A-05-07 096-861-0381 The Look

MERCURY CLINIC

มั่นหน้า by นัตตี้

5C,5D-24 089-132-1496

HAIR SPRAY

5FE-09 092-962-4169

5J-12/1, 5K-12 085-555-4028 Get Me Beauty Nail&Wax

POWER GOLD WAX & SPA

5A-04 (SHOP) 089-923-1227 Power gold wax สปา&แว็กซ์

NAKANO

5FF-09,10 (booth) 088-099-4761 Nakano Thailand นากาโนะ


Serious Beauty

Make Up 10 10 อัพลุคสวยปัง เรียกคะแนน 10 10 10!!

Who said, ‘Miss Hip is only know about fashion’? I am, also, a beauty expert too. So, let me introduce you the hottest trend for making you more beautiful.

GEL NAIL

เล็บเจลสวยทนชนะเลิศ ฮิปเชือ่ ว่าหลายคนเคยประสบปัญหาว่า ท�าเล็บมา 1 – 2 วันปลายเล็บเริ่มเยิน สีเริ่ม ลอก หมดรมณ์สุดๆ แถมยังเสียดายเงินอีก ต่างหาก แต่ปัญหานี้ก็ได้หมดไปหลังจากฮิป ได้เจอกับการท�าเล็บเจลเลยคร้า... เพราะสี เล็บมีความคงทนสุดๆ ไม่ว่าจะผ่านศึกหนัก อย่างการซักผ้าหรือล้างจาน เล็บยังสวย เหมือนเพิ่งทาเล็บมาใหม่ๆ เรือ่ งลวดลายก็มใี ห้เลือกสวยกันเพียบ... แต่ชว่ งนีจ้ ะฮิตลายกราฟิกทีด่ นู อ้ ยแต่เก๋มาก หรือถ้าใครมาสายฟรุง้ ฟริง้ ขอให้ลองประเภท กากเพชร ประดับทอง หรือจิวเวอลรี่ต่างๆ สวยหรูดูดีสมฐานะของฮิปเลยค่ะ

LONG HAIR, MORE LIKES

BEAUTIFUL EYELASH

ขนจ๋า...บ๊ายบาย

ผมยาวเรียกยอดไลค์

ขนตางอนเด้งมาแต่ไกล

เทรนด์กระโปรงสัน้ โชว์ขาอ่อนก�าลังมา ส า ว ๆ ส า ม า ร ถ ม า ช ้ อ ป ป ิ ้ ง อั พ เ ด ท เทรนด์แฟชั่นที่ยูเนี่ยน มอลล์กันได้ตลอด แต่อย่าลืมนะคะว่า ขาจะต้องดูเนียนสวย ขื น ปล่ อ ยให้ ข นหน้ า แข้ ง ยาวจะหมดสวย ทันที อย่างนี้ต้องรีบก�าจัดขนให้สิ้นซาก! วิ ธี ก� า จั ด ขนก็ มี ใ ห้ เ ลื อ กหลายวิ ธี เอาแบบง่ายๆ คือ โกนขนหน้าแข้ง แต่ไม่กวี่ นั ขนหน้าแข้งก็ขนึ้ มาเป็นตอด�าๆ แข็งๆ ซะละ ฮิปว่าไม่งามเอาซะเลย ใช้ครีมก�าจัดขนก็อาจ จะดีขึ้นมาหน่อย แต่ยังไงขนก็ขึ้นเร็วอยู่ดี ถ้าจะให้เริด่ ต้องแว็กซ์ขนสิคะ ใช้เวลาเพียง ไม่ กี่ น าที เรี ย วขาก็ จ ะเนี ย นกริ๊บ เรียบ ลืน่ สุดๆ ทีส่ า� คัญเส้นขนขึน้ ช้า เส้นขนดูบางลง แถมพอท�าไปท�ามาบางเส้นก็ไม่ขนึ้ มาแล้วเลย นะคะคุณ

ตอนนี้ เ ทรนด์ ผ มยาวก� า ลั ง มาแรง แซงโค้ ง ระดั บ ที่ ส วยสุ ด คื อ ความยาว ประมาณกลางหลัง แนะน�าว่าสาวๆ ควรดูแล เส้นผมให้มีความเงางาม หนานุ่มมีวอลลุ่ม แบบสุขภาพดี โดยขยันหมักผมอย่างน้อย สัปดาห์ละ 1 – 2 ครัง้ จะได้ผมทีส่ ลวยพร้อม ทุกสถานการณ์ ส� า ห รั บ ใ ค ร ที่ มี ผ ม สั้ น ก็ ไ ม ่ ต ้ อ ง กรีดร้องไปนะคะ ฮิปมีเทคนิคผมยาวทันใจ มาฝาก นั่นคือการต่อผมนั่นเอง! เดี๋ยวนี้ เส้นผมทีน่ า� มาต่อมีให้เลือกหลายแบบ ตัง้ แต่ ผมจริงและเส้นไหมที่มีความคล้ายกับผม จริ ง ๆ สี ผ มก็ มี ใ ห้ เ ลื อ กมากมายจะต่ อ สี เดียวกันกับสีผมเดิมให้ดเู นียนๆ หรือแซมช่อ สีต่างกันให้ดูเหมือนไปท�าไฮไลท์มากันสวย เป๊ะปังทั้งนั้น!

เทรนด์ เ มคอั พ ตอนนี้ เ น้ น ความเป็ น ธรรมชาติสุดๆ ไม่ว่าจะเป็นผิวเบาสบาย เมคอัพสีเอิรธ์ โทน และทีส่ า� คัญขนตาจะต้อง ยาวเรียงเส้นเป็นแพรสวย แต่ในเมื่อฮิปเกิด มาไม่ได้มีขนตาเยอะแยะเหมือนคนอื่นเขา เมื่ อ ก่ อ นก็ ก ระหน�่ า ปั ด มาสคาร่ า สุ ด ฤทธิ์ แต่ ยิ่ ง ปั ด มากเท่ า ไรก็ ยิ่ ง จั บ ตั ว เป็ น ก้ อ น มากขึ้นเท่านั้น ดูแล้วน่าจะเป็นธรรมชาติ ลงโทษซะมากกว่า แล้วพอลองติดขนตาปลอม ก็ดูปลอมม๊ากกก..ไม่ว่าใครก็จับได้ว่าไม่ใช่ ขนตาจริง แต่ แ ล้ ว ความโชคดี ก็ บั ง เกิ ด เมื่ อ นวัตกรรมการต่อขนตาจากญี่ปุ่นส่งตรงมา ถึงยูเนีย่ น มอลล์แล้ว... วัสดุทใี่ ช้มคี วามเบาๆ สบายเหมือนขนมิ้งนุ่มๆ บวกกับเทคนิคการ ต่อขนตาแบบเส้นต่อเส้น ท�าให้ได้ขนตาที่ดู เนียนเหมือนขนตาจริงมากๆ เริ่ดปะล่ะ!

SHOW YOUR SKIN WITH NO-APP

โชว์งานผิวแบบ ไม่ผ่านแอพ เคยโป๊ ะ แตกมั้ ย ล่ ะ คะ อั พ รู ป มานี่ อย่างสวย พอเจอตัวจริงอย่างผวา ก็เพราะ มัวแต่ใช้แอพแต่งรูปแต่ไม่เคยดูแลผิวหน้า เลยยังไงละคะ ฮิปแนะน�าว่าขยันบ�ารุงผิวให้ ติดเป็นนิสยั ทุกวัน แล้วมาอัพความสวยแบบ มือโปรด้วยนวัตกรรมทางความงามกันดีกว่า นะคะ ถ้าจะให้ดเี น้นเรือ่ งความกระชับของผิว กันหน่อย อย่าปล่อยให้แก้มห้อย เหนียงย้อย จะท�าให้ดแู ก่กว่าอายุจริงแล้วจะมาหาว่าฮิป ไม่เตือน แต่ถา้ อายุยงั น้อยก็ยงิ่ ดูแลและรักษา หน้ า ใสเด้ ง กั น ไว้ ใ ห้ ดี ดู อ ย่ า งฮิ ป สิ ค ะ หน้าเด้งดึ๋งไม่แพ้พุงเลยคร้า...

For hairless legs, waxing is one of the best way to get rid of shin hair. Waxing will affect renewal hair, make it grow slower and thinner. There are also, hair and eyelash extension since long hair and eyelash are trendy. For hair extension, they have many types of hair for you to choose. And for eyelash extension, there are soft materials to make it look like real. Gel nail is recommended because the color is extremely durable and last-longer than normal ones. Lastly, don’t forget to take care of your skin and your hair for your beauty without Makeup-Apps.

P. 17

ใครบอกมิสฮิปถนัดแต่เรื่องแฟชั่นคะ เรื่องความสวยความงามก็เป๊ะไม่แพ้กันนะ บอกเลย คราวนี้ฮิปเลยขอแนะน�าเทรนด์สุด ฮอตเพื่ออัพสวยกันให้ถ้วนหน้า แต่อาจจะ สวยน้อยกว่าฮิปนิดนึงนะคะ ซอรี่จริงๆ ค่ะ

BYE BYE… HAIRY


Lifestyle

Absolutely Vintage แฟชั่นวินเทจยุคไหน สไตล์คุณ เพราะสไตล์วินเทจนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ตายตัว มีลูกเล่นให้สาวๆได้หยิบจับมาครีเอทลุค ต่างๆ ได้มากมาย ก่อนจะรู้ว่าเราเป็นวินเทจสไตล์ไหน มาส่องกันดูสิว่าแต่ละยุค ของวินเทจเป็นยังไงกันบ้าง

period

มีสไตล์โดดเด่น ชัดเจน ผสมลาย เรขาคณิตหรือ ลายกราฟิก

60’s fashion

แฟชั่นในยุค 60 เรียกได้ว่าเป็นยุครุ่งเรืองของแฟชั่นเลยก็ว่าได้ การแต่งตัว ในยุค 60 นั้นจะเน้นไปที่ความสนุกสนาน สีสันจัดจ้าน มีสไตล์โดดเด่นชัดเจน ผสมลายเรขาคณิตหรือลายกราฟิก ซึ่งเราจะเรียกรวมๆ ว่าแนว “Mod look” ซึ่งมีแฟชั่นที่เด่นในยุคนั้น คือ ชุดเดรสสั้นและชุดถักนิตติ้ง ชุดนิตติ้งได้รับความ นิยมจากสาวๆ มาก โดยส่วนใหญ่จะนิยมสวมใส่แบบแยกชุด ส่วนชุดเดรสสัน้ นัน้ ต้องเป็นคอเหลี่ยม คอวี หรือคอกลม ท�าจากผ้าวูลลายเรียบๆ คาดเข็มขัดเส้นโต เพื่อเติมสีสัน หรือบางคนนิยมใส่เสื้อจั๊มเปอร์คอโปโล ใส่กับกางเกงสีขาว หรือ สีมัสตาร์ด หรือเสื้อโปโลแบบวงเดอะ บีทเทิลล์ และ สิ่งที่ท�าให้มินิสเกิร์ตเป็นที่ ยอมรับของสาวๆ คงเป็นถุงน่องสีสนั และลวดลายต่างๆ ทีน่ อกจากจะช่วยให้ทอ่ น ขาเรียวสวยแล้ว ยังช่วยเพิ่มความมั่นใจให้สาวๆ กล้าใส่กระโปรงสั้นจู๊ดมากขึ้น

แฟชั่นที่โดดเด่น คือ ชุดนิตติ้ง ได้รับความนิยม จากสาวๆ

1960’s fashion was known as “Mod look”. It focused on fun, colorful and distinctive style with geometric and graphic pattern. The predominant items were short dresses and jumper dresses. P. 18

DREOVM CLOTHS, BOOTH NO. 1L-01 VINTAGE ME BAG AT ลานโปร SUPER DUPER GLASSES, BOOTH NO. 1J-25 U IN TREND HAT AT UMD

period

การแต่งเล่น ลวดลายบนผ้า ทั้งลายดอก ลายกราฟิก แบบจัดเต็ม

จัดเต็มในเรื่อง แอคเซสซอรี่ เรียกว่า ยิ่งเยอะยิ่งดี

70’s ขาม้า ขาบาน แฟชั่นเอวสูง ไม่ว่าจะเป็น กางเกง หรือ กระโปรง เอวสูงไว้ก่อน

70’s fashion

ยุคที่เรียกได้ว่าเป็นแฟชั่นแบบ “แต่งตัวแล้วแต่อารมณ์” แต่สไตล์ที่ โดดเด่นที่สุดคือ “ฮิปปี้” จุดเด่นจะเป็นลายผ้าที่ดูซับซ้อนแนวตะวันออก สีสันสดใสเวอร์ๆ กางเกงขาบาน นอกจากจะเด่นเรื่องสีสันของผ้าแล้ว การแต่งเล่นลวดลายบนผ้า ทีด่ ซู บั ซ้อน แบบสไตล์ฮปิ ปี้ นับเป็นจุดเด่นแฟชัน่ แถมลายผ้าเหล่านี้ ยังกลับมาฮิตกันอีกด้วย ในปัจจุบันพูดถึงเสื้อผ้าสีสัน เจ็บๆ กันแล้ว เพราะแฟชั่นรุ่นพ่อเสื้อสีเจ็บคือมาแรง เอกลักษณ์ของสไตล์ จิ๊กโก๋ฮิปปี้ยุคนั้น ต้องสีสันแสบทรวงเท่านั้น บวกกับกลิ่นอายแบบพื้นเมือง เข้าไปด้วยแล้ว ยุคนัน้ ถือว่า เก๋าแบบสุดๆ การแต่งตัวของผูห้ ญิงในยุค 70’s ขาม้า ขาบาน แฟชั่นเอวสูงไม่ว่าจะเป็น กางเกง หรือกระโปรง เอวสูงไว้ ก่อน นิยมใส่กับเสื้อครอปตัวเล็กๆ รวมไปถึงรองเท้าส้นตึกสูงๆ ผู้ชายก็ใส่ กัน นิยมมากในยุคนั้น อีกอย่างคือชุดสูทกางเกงของผู้หญิง ซึ่งเป็นยุคเริ่ม ต้นที่ผู้หญิงหยิบการแต่งกายของผู้ชายมาประยุกต์ให้กลายเป็นแฟชั่นของ ผู้หญิงด้วยเช่นกันโดยจะเรียกการแต่งกายสไตล์นี้ว่า unisex ใส่ได้ทั้งหญิง ทั้งชาย อีกอย่างในยุคนี้ที่นิยมสุดๆ ทั้งแบบจัมพ์สูทสไตล์ดิสโก้ หรือชุดราต รีเก๋ๆ เลือกได้ตามชอบว่าจะใส่เป็นกระโปรง หรือกางเกง In 1970’s there were two styles beginning, Hippie and unisex. Hippie style was known for colorful and graphic pattern clothes. The key items were small cropped shirt with high waist pants and high heels. Also, women started to wear pantsuit. So, this became unisex fashion since both men and women could wear them. VINTAGE ME CLOTHS,BAGS,BELT, AT ลานโปร BUN SHOES SHOES, BOOTH NO. 5V4-021 BANK BANK GLASSES, BOOTH NO. 25-18


period

80’s fashion

Key หลักของยุค 80 คือ สไตล์ Disco Chic หรือเป็น สีนอี อนสะท้อนแสง และมีงานเลือ่ มลายวิบวับ แพทเทิรน์ ของ เสือ้ ผ้าในยุคนีจ้ ะดูเปรีย้ วซ่า ก๋ากัน่ ลุคสตรีทสไตล์เสือ้ ผ้าก็จะ เป็น เสือ้ ไหล่เบีย่ ง หรือ เอวลอย หรือทีเ่ รียกกันว่า Crop Top ที่เน้นโชว์หน้าท้อง ใส่คู่กับกระโปรงมินิสเกิร์ต บ้างก็ใส่ เลกกิ้งสีตัดซ้อนเข้าไปอีก หรือ หาถุงเท้าสีเจ็บๆ มาใส่เพิ่ม แล้วย่นให้กองๆ อยูท่ ขี่ อ้ เท้า ใครอยากแต่งให้เป็นแฟชัน่ นิสต้า บูติค ขึ้นมาหน่อย จะมีสไตล์การแต่งตัวที่จับเอาเสื้อยืด ตัวยาวแบบโคร่งๆ เสื้อเชิ้ตแขนกุดตัวหลวม จะใส่กับกางเกง ทรงบอยให้ลุคเท่ๆ เครื่องประดับก็จะเป็นกระเป๋าสะพาย สายยาวใบเล็กๆ กับ Headband สีสดๆ ต่างหูเงินวงใหญ่ สร้อยลูกปัดพลาสติกสีสดๆ ผมต้องหยิกๆ ฟูๆ แต่งหน้าใน โทนแบบตาชัด ปากชัด สีสดจัดทุกส่วน ถือได้ว่าเป็นที่นิยม ไม่น้อยเลยทีเดียว

ผู้หญิงก็อาจ จะใส่สูท หรือ แจ็คเก็ต ตัวใหญ่ให้ดูโคร่ง เพื่อเพิ่มความเท่

80’s Disco chic style, neon color and dazzling fashion. The remarkable items were crop top shirt with miniskirt. The layering clothes was popular too. if wanna be more stylish, pairing with clutch bag, bright color headband, big silver earing and colorful make-up.

รองเท้าจะใส่ ผ้าใบ บูทหุ้มข้อหรือ รองเท้าคัทชูเก๋ๆ

VINTAGE ME CLOTHS AT ลานโปร CLUB T-SHIRT, BOOTH NO. 3B-24 BUN SHOES SHOES, BOOTH NO. 5V4-021

ใส่เสื้อยืด กางเกงยีนส์ และรองเท้าผ้าใบ เป็นแฟชั่นที่ ดูวินเทจ ไอเท็มที่นิยม และถือว่าฮิตสุดๆ ในช่วงนั้น คือยีนส์ฟอกสี หรือยีนส์สีถลอก

period

90’s fashion

แฟชัน่ ยุค 90 เป็นแฟชัน่ ทีก่ ลับมามีบทบาทในปัจจุบนั มากทีส่ ดุ เพราะ ถือเป็นจุดเริม่ ต้นของเทรนด์การแต่งตัวทีเ่ รียกว่า “rejection of fashion” คือการแต่งตัวแบบหยิบนูน่ นีน่ นั่ มาใส่ โดยไม่สนใจว่าลุคจะออกมาเป็นยังไง โดยเน้นไปที่การใส่เสื้อยืด เสื้อครอป (Crop top) กางเกงยีนส์ สร้อยโช้ค เกอร์และรองเท้าผ้าใบ เป็นแฟชัน่ ทีด่ วู นิ เทจ มีความเป็น Hipsters ในช่วงยุค 1990’s เป็นการผสมผสานระหว่าง Grunge และ Minimalism มีเสื้อผ้า ที่ฮิตอีกอย่างหนึ่งคือ เสื้อผ้าแนวลายสก็อต เสื้อยีนส์ที่เอาไว้ใส่เป็นเสื้อ ตัวนอก กางเกงยีนส์เอวต�า่ กางเกงยีนส์ทรงกระบอก ขาม้า และมินิสเกิร์ต รองเท้าส้นสูง ส่วนไอเท็มที่นิยมและถือว่าฮิตสุดๆในช่วงนั้น คือยีนส์ฟอกสี หรือยีนส์สีถลอก มีแต่งรอยขาดและขูดริมขอบ ให้เป็นแนวลุ่ยๆ และเสื้อ ยืดสกรีนลายแปลกๆ ไม่ว่าจะเป็นลายการ์ตูน ลายวงดนตรีต่างๆ แต่หัวใจ ส�าคัญในการแต่งตัวสไตล์ 90’s คือ เรื่องของสีสัน รวมถึงรูปร่างและขนาด ของเสื้อผ้าที่ เราเลือกใส่ด้วย เป็นการจับคู่กับสีระหว่างเสื้อผ้า ตั้งแต่ หัวจรดเท้า จากเดิมที่เคยเลือกชุด ในขนาดเท่าๆ กัน ทั้งเสื้อ และกางเกง The rejection of fashion concept was widespread in 1990’s Wearing T-shirt or crop top with pairs of jean, choker and sneakers was know as hipster. While, 1990’s there was mixing between grunge and minimalism. The tartan pattern was preferable. The important keyword for this era was color pairing.

ขายถูก SHOES, BOOTH NO. 5VD-O9 HIPE CAP AT UMD VINTAGE ME CLOTHS AT ลานโปร

P. 19

การเลือก เสื้อที่มีขนาด ใหญ่ๆ หรือ โอเวอร์ไซส์ ให้ดูแตกต่าง

Disco Chic เน้นความโก้เปรี้ยว ด้วยสี Color Block ที่มีสี ฉูดฉาด


P. 20

LOCATION : SUPER SAVE B FLOOR @ UNION MALL MODEL : NATKANDA AMORNRATTANAROJ, SUKANDA PANTAB STYLIST : TUNVARDEE JUTAVARAKULHAIR AND MAKE UP : THANON SONGSIL, KUBOON KUNSOOKSARN PHOTOGRAPHY : PICHAI KANKAEW

T E K R A M S U PME RO B I L E &I T

ITEM LIST

CLASS 93 HATS BOOTH NO.1K-16

AMUSE EARINGS BOOTH NO. 2B-02

CHOOSE DRESS CLOTHS BOOTH NO. 1A-04,05

GIANT SHOES BOOTH NO. 2C-17


ข้าวนำ้าพริกปลาทู ข้าวมันไก่ บะหมี่เกี๊ยวหมู สุโขทัย ตำาถาด-เด้อ-หล่า ผัดไทกุ้งสด

P. 21

T E E R STOOD F


#SERIOUS SHOPPING.

HIP’S CLUB ที่พักนักช้อป

หนุม่ สาวนักช้อปนางใด ขาลาก ถุงจะขาด มานัง่ พักดืม่ น�า้ หวานเย็นๆ ให้ชนื่ ใจ หรือนัง่ พักให้หายเหนือ่ ย ชาร์จแบตให้เต็มกัน ก่อนลงไปช้อปปิ้งต่อให้เพลิดเพลินอุรา โดยชั้น G และ ชั้น 5 ของเรามีพื้นที่ไว้บริการมากล้นไม่ว่าจะปลั้กไฟ ห้องแต่งตัว แต่งหน้า หากใครจะนั่งรอแฟน รอกิ๊ก นั่งรอเพื่อนๆ เราก็มีทั้ง WiFi หนังสือ หรือมุมถ่ายรูป นอกจากนั้น ชั้น F5 ยังมี ห้อง Auditorium Room, Meeting Room งานนี้มิสฮิปขอบอกเลยว่า เราจัดมาเพื่อเหล่านักช้อปผู้จริงจังในการช้อปสูงงงง

#SERIOUSSHOPPING.

P. 22

Tired of shopping and hop all day? Come to our privilege lounge and take a zip of our complimentary drinks and get your energy recharge for your next round shopping! Or do your wish to fabulously shop like a supermodel? We have the fitting rooms at Hip’s Club, G Floor and 5th Floor. Moreover, you can charge your phone’s battery, redo your makeup, then snap a photo at our chic are. If you’d like to relax, you can use our free Wi-Fi, read a book or magazine provuded in our area. FYI, an auditorium room and meeting rooms will be available on 5th Floor.

ทุกใบเสร็จมีคา่ อย่าทิง้ ! รวบรวมใบเสร็จครบทุก 300 บาท สามารถ ใช้บริการ Hip’s club ได้ฟรี 1 ครั้ง และยังได้สแตมป์ Miss Hip 1 ดวง เมื่อสะสมสแตมป์ Miss Hip ครบ 10 ดวง รับไปเลย บัตรสมาชิก Hip’s Card พร้อมสิทธิพิเศษมากมาย บริการพิเศษ เอาใจขาช้อป ที่รอคุณอยู่ เพียงสมัครเป็น เพื่อนกับมิสฮิป “Hip’s Member Card” SPECIAL PRIVILEGE FOR MEMBER CARD

สิทธิพิเศษส�าหรับ Member Card

Every 300 bath receipt can freely use our facilities at Hip’s club for 1 time and also receive 1 Miss Hip stamp. Collecting 10 Miss Hip stamps can get Hip’s member card with many privileges.

สอบถามเพิม่ เติม For more information

จุดประชาสัมพันธ์ชนั้ G หรือ โทร 02-512-5000 Information Counter, G Floor or call us on 02-512-5000

• สามารถใช้บริการต่างๆ ภายใน Hip’s Club • เครือ ่ งดืม่ •ขนม • WiFi • จุดชาร์จแบต • มุมแต่งหน้า • นิตยสาร • มุมพักผ่อน • ห้องเปลีย่ นเสือ้ ผ้า • รับส่วนลดจากร้านค้าทีร่ ว่ มรายการ • สามารถเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษทีจ ่ ดั ขึน้ เพือ่ สมาชิก Hip’s Club ก่อนใคร • Free Service at Hip’s Club • Refreshment • Snacks • Free Wi-Fi • Mobile charging • Makeup area • Magazine • Rest area • Fitting Room • Special discount at participating shops • Special events only for our Hip’s Club members.

PS. For foreigner, only show your passport or coupon from our brochures then you can freely enjoy our facilities for 2 hours twice a day.


News

About ภาพความ ประทับใจกับ บรรยากาศ ครบรอบ 10 ปี ยูเนี่ยน มอลล์ #เรื่องช็อป เราจริงจัง

UNION MALL 10th ANNIVERSARY เราเดินมาถึงจุดนี้ได้ยังไง จุดที่ ยูเนี่ยน มอลล์ ครบ 10 ปีแล้วเนี่ย!! เวลาช่างผ่านไปไวมากค่ะคู๊ณ...... เอาเป็นว่า ฮิปขอประมวลภาพจากงานฉลองครบรอบ 10 ปี ทีร่ บั รองว่า แซ่บเฟร่อมาให้ทกุ คนได้ชมกันอีกครัง้ บอก เลยว่า วันนั้นใครพลาดนี่เอ้าท์มากเลยค่ะคุณขาาา เพราะเรามีแฟชั่นโชว์สุดยิ่งใหญ่อลังการ (แซ่บไม่แซ่บดู จากภาพได้นะยูวววว) เช่น Street Fashion Show จากเหล่า เซเลบริ ตี้ ชื่ อ ดั ง อาทิ นั ก แสดงน� า จาก ไดอารี่ ตุ ๊ ด ซี่ ส ์ เดอะซีรีส์ ,หมอเจี๊ยบ ลลนา ก้องธรนินทร์, น�า้ AF11, พิม พิมประภา ตั้งประภาพร, เหล่านางแบบจากเวที The Face Thailand แถมเปิดตัวด้วยกูรูแฟชั่นคนใหม่ที่มาสร้างสีสัน แนะน�าเทรนด์ใหม่สดุ ฮอตจากทัว่ ทุกมุมโลกนัน้ ก็คอื “มิสฮิป” เองจ้า และในงานนี้สาวๆ ก็ไม่ควรพลาดของที่ระลึกสุด เลอค่าที่นักช้อปทั้งหลายคู่ควรคือ กระเป๋าช้อปปิ้ง และพัด นั่นเอง งานนี้เรียกว่าไปครั้งหนึ่งคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยจ้า…

Take a glimpse at photos from our previous Union Mall 10th anniversary celebration. Too bad, we really wish you were here... We celebrated our anniversary with a fabulous Street Fashion Show from our favorite stars and celebrities from Diary of Tootsies, Dr.Jeab Lalana Kongtoranin, Nam (Academy Fantasia 11), Pim Pimprapa Tangprapaporn and supermodels from The face Thailand. And it was a great opportunity to debut the new fashion guru, Miss Hip! who had been observing world current trend and giving an advice for everyone. Moreover, we had been giving away trendy shopping bags and hand fans for everyone who joined the event and celebrated the new look of Union Mall. #SeriousShopping with us!

#SERIOUSSHOPPING. WWW.UNIONMALL.COM


CRAZY NERD 01 02 Booth Brand

WARDROBE

คุณชรีพร กุลพันธ์

URBAN MOOD

คุณสิรวิชญ์ โมฬีนนท์

เป็นคนชอบกางเกง ยีนส์ จนมีโอกาสที่จะ ทำาแบรนด์ของตัวเอง เราก็เลือกที่จะทำา กางเกงยีนส์ เพราะ ความหลงใหลและ อยากให้คนไทยใช้ของ คุณภาพดี ในราคา จับต้องได้

‘Wardrobe’ came from a wardrobe that initially installed here. The owner is interested in fashion so they can respond the customers’ needs. The store has opened for 2 years before expanding to two more stores with different concept.

ย้ อ นกลั บ ไปเมื่ อ 5 ปี ที่ แ ล้ ว จะมี กางเกงยี น ส์ น� า เข้ า จากเมื อ งนอกเยอะ ทัง้ ญีป่ นุ่ และอเมริกา ซึง่ ราคาค่อนข้างสูงมาก ตัง้ แต่สามพันถึงหนึง่ หมืน่ บาท บางคนก็ออก มาท�าเลียนแบบ ออกมาขายในราคาพันต้นๆ ก็ เ ลยคิ ด ที่ ท� า กางเกงยี น ส์ แ บรนด์ ตั ว เอง ขึ้นมา เน้นคุณภาพที่ดีกว่าของเลียนแบบ ใช้ ผ ้ า ในไทย ทุ ก อย่ า งใช้ ข องในประเทศ ให้ เ ราเป็ น แบรนด์ ก างเกงยี น ส์ ไ ทยที่ มี คุ ณ ภาพ เริ่ ม ขายจากราคาไม่ ถึ ง พั น โดยเอกลักษณ์ของเราเป็น ผ้าดิบริมแดง ใน สไตล์ออกคาวบอย ที่ตอนนั้นเข้าเทรนด์ พอดี ซึ่งตอนนี้ยังคงเป็นที่นิยม 5 years ago, jeans were usually imported from Japan and USA, so the price was high, varied from 3,000 - 10,000 Baht. Therefore, the owner has made quality jeans as his own brand with price less than 1,000 Baht. The signature item is Red Selvedge in Cowboy style which is popular from then till now.

F3L-23 TEL : 082-528-6006 Facebook : URBANMOOD

วอร์ ด รอป มาจากตอนแรกที่ ม าเปิ ด ร้ า นขาย เสื้อผ้าที่นี่ ในร้านมีตู้เสื้อผ้าตั้งอยู่เลยน�ามาเป็นชื่อร้าน และเป็นคนทีส่ นใจเรือ่ งแฟชัน่ อยูแ่ ล้ว เราก็จะต้องมอง กระแสความนิยมในเรือ่ งแฟชัน่ ออกว่าอะไรจะมา อะไร จะไป ท�าให้เราสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้ และด้วย ความชอบจึงเน้นเสือ้ ผ้าทีส่ ามารถใส่ได้เรือ่ ยๆ พวกเสือ้ ยืดกางเกงยีนส์ ชุดไปงาน เปิดที่นี่มา 2 ปีแล้ว ลูกค้า เยอะมากจนเราต้องขยายเพิ่มอีก 2 ร้าน ซึ่งแต่ละ ร้านก็จะมีคอนเซ็ปต์ที่แตกต่างกันไป

CONTACT

CONTACT

1L-07 TEL : 081-769-9221

P. 24

เป็นคนชอบ แต่งตัว ชอบเสื้อผ้า เรื่องของ แฟชั่นมา ตลอด พอเรียน จบปุ๊บก็ เลือกที่จะ มาเปิดร้าน เสื้อผ้า แฟชั่นเลย


CONTACT

ร้าน โซอิเซะ

คุณอัญวีณ์ อิสระชัยนันท์

โดยส่วนตัว เป็นคนชอบใส่ รองเท้าแตะ มาก แต่ก็เจอ ปัญหารองเท้า กัดอยู่เป็น ประจำา จึงอยากจะทำา รองเท้าแตะที่ ใส่สบาย สีสัน สดใส สวยงาม จากบทสัมภาษณ์ ออลล์ แมกกาซีน

เดิมทีทบี่ า้ นได้ทา� ธุรกิจชิน้ ส่วนรองเท้าแตะอยูแ่ ล้ว ก็จะรูว้ า่ แหล่งวัตถุดบิ ทีไ่ หนคุณภาพดี ทีไ่ หน คุ้ม เลยมีไอเดียว่าอยากท�าแบรนด์รองเท้าแตะของตัวเอง ซึ่งไม่เหมือนใคร เพราะเราเป็นรองเท้า แตะแฮนด์เมด ลูกค้าสามารถเลือกได้วา่ พืน้ สีอะไร หูหนีบสีอะไร มี แอคเซสซอรีเ่ ก๋ๆ ส�าหรับตกแต่ง รองเท้า เลยเป็นที่มาของชื่อแบรนด์ “CHO-I-CE” หากอ่านเป็นภาษาอังกฤษเป็น “ช้อยส์” ที่แปลว่าเลือกได้ ปัจจุบันได้รับความสนใจทั้งในและต่างประเทศ แต่ส�าหรับสาขาแรกนั้นตั้งอยู่ ที่ยูเนี่ยน มอลล์ The owner’s family is originally doing slippers, so she knows the materials well. Handmade slippers make her brand unique. Customers can choose the color through accessories. ‘CHO-I-CE’ can be read English as choice. It quites popular in domestic and foreign. The first branch is located at Union Mall

05

MAXIMUM BY JUNE

คุณพรทิพย์ วิเชียรธร

เป็นคนชอบแต่งตัว ตั้งแต่เด็ก แต่ตอนนั้น หาเสื้อผ้าใส่ยากมาก ตอนเด็กก็ต้องหาซื้อ ของผู้ชาย พอวัยทำางานก็ หาร้านยากอีกเลย คิดที่จะลองขายดู

จากมนุษย์เงินเดือนคนหนึ่ง ที่มีความฝันอยากให้ผู้หญิงไซส์ใหญ่ มีทางเลือกมากขึ้นในการ เลือกซื้อเสื้อผ้า มีคนคอยให้ค�าปรึกษาเรื่องการแต่งตัว เพื่อความมั่นใจ “แม็กซิมั่ม บาย จูน” ขายเสื้อผ้าในแบบที่เราชอบเป็นสไตล์เรียบๆ ไม่หวือหวามาก เนื้อผ้าดีสามารถใส่ได้หลายโอกาส เพราะเราขายด้วยความเข้าใจ ลูกค้าสามารถลองชุดได้เพราะความมัน่ ใจเป็นสิง่ ส�าคัญมาก ปัจจุบนั Maximum by June มี 7 สาขา ทั่วประเทศ From ordinary employee who dreamed about more choices of fashion with connoisseurs for plus size women. ‘Maximum By June’ sell simply dresses with quality fabric that can wear by every occasion. Customers can try on every piece of clothes. for own confidence. Now, there are 7 branches around the country.

P. 25

2C-21 TEL : 081-101-3352 Facebook : CHO-I-CE

04

I am Thai-Japanese, like to dress in street style. Until about 7 years ago, the street trends come in Thailand. So, I Try to open a streetwear clothing store with focusing on the import from oversea. There are regular customers including… and teenagers. We were the first who sell street clothes and the most important that the price is not very high. Now, there are many office workers looking for party dresses with many different themes from our shop.

F0. 1J-02 TEL : 087-0021818

ผมเป็นลูกครึ่ง ไทย – ญี่ปุ่น ก็จะชอบ การแต่ ง ตั ว สไตล์ ส ตรี ท อยู ่ แ ล้ ว จนเมื่ อ ประมาณ 7 ปีที่แล้ว กระแสแนวสตรีทเริ่ม เข้ามา ตัวเองเลยลองเปิดร้านขายเสือ้ ผ้าแนว สตรี ท เน้ น ของน� า เข้ า จากต่ า งประเทศ มีลูกค้าขาประจ�า ทั้งศิลปิน ดารา แดนเซอร์ กลุ่มวัยรุ่น เพราะเราเป็นเจ้าแรกๆ ที่ขาย เสือ้ ผ้าแนวสตรีท ไม่ตกกระแส ทีส่ า� คัญราคา ไม่สงู มาก ตอนนีก้ ม็ ลี กู ค้ากลุม่ ออฟฟิศทีม่ อง หาชุดส�าหรับไปงานปาร์ตี้ตามธีมต่างๆ

CONTACT

Mr. WEI LE

AC-17 TEL : 091-564-6294 FACEBOOK : MAXIMUM BY JUNE เสื้อผ้าไซส์ใหญ่

Ladi

CONTACT

03

เมื่อก่อนชอบ แต่งตัวแนว สตรีท พังค์ ร็อค ฮิปฮอป จนเห็นว่า เห้ย! คนไทย เขาก็ชอบแนว นี้กันน่ะ เลยมา เปิดร้านขายใน สิ่งที่ตัวเอง ชอบ


Fashion Trends

5 เทรนด์แฟชั่น ตัวแม่ทุกคนต้องมี!

A COOL SLOGAN T-SHIRT เสื้อยืดสโลแกนเท่สุด เสื้อยืดเรียบๆ ก็อาจดูน้อยไปนิด ถ้าลองหาเสื้อยืดสกรีนสโลแกนหรือค�าปังๆ จะช่วยเรียกสายตาให้คนรอบข้างให้สนใจเราได้ไม่ยากเลยละค่ะ สมมตินะคะสมมติ ฮิปใส่เสื้อยืดสกรีนค�าว่า I'M SEXY ลองคิดดูสิคะว่า ไม่ว่าใครก็หลงเสน่ห์ความเซ็กซี่ที่ ฮิปพรีเซนต์กนั ทั้งนั้น วิธีเลือกซื้อก็ง่ายๆ ค�าไหนโดนใจก็ซื้อมันไปเลยค่ะ ขอเป็นตัวหนังสือใหญ่ๆ เลยนะคะจะได้เห็นชัดๆ ตั้งแต่ 100 เมตร แถมเสื้อยืดแบบนี้ยังบ่งบอกความเป็นตัว คุณได้ดีด้วยนะคะ อย่างฮิปเซ็กซี่จือปากขนาดนี้ เสื้อยืดตัวโปรดก็เป็นสโลแกนท�านอง เซ็กซี่ๆ นี่ละค่ะถนัดสุด

05

ตัวรีดสุดเก๋ มีเมื่อไรฮิปเมื่อนั้น

กางเกงยีนส์นี่ใส่ได้ตลอดไม่มีเบื่อเลย นะคะ โดยเฉพาะกางเกงยี น ส์ ข าดๆ แบบขัดใจแม่นี่ฮิปปลื้มมาก...ก ถ้าใครเป็น มือใหม่หัดขาดอาจจะขาดที่หัวเข่าน้อยๆ แล้วค่อยขยับความขาดมาที่ต้นขา หน้าขา ปลายกางเกง โอ๊ย!!! ยิ่งใส่ยิ่งแซ่บ... ไม่ว่าจะ เป็นผู้ชายผู้หญิงก็อินเทรนด์นี้กันได้หมด ถ้าจะให้เริ่ด ฮิปขอแนะน�าให้ใส่กับเสื้อ ยื ด สี พื้ น เรี ย บๆ หรื อ จะถ้ า ใครหน้ า ท้ อ ง แบนราบไม่มีพุงย้วยๆ แบบฮิป จะใส่เป็น เสื้อครอปตัวสั้นโชว์เอว S ก็ยิ่งปัง! ว่าแล้ว ขอตัวไปซิตอัพกระชับพุงก่อนนะคะ อยาก ใส่กางเกงยีนส์แบบนีบ้ า้ ง ตอนนีย้ ดั ขาเข้าไป ในกางยีนส์ไม่ไหวล้าวววว ฮึบๆ

FLEX STICKERS WILL BRING YOU HIP

ยีนส์ขาด Never Die

รองเท้าคัตชูหัวแหลม

LACK JEAN NEVER DIE

SHARP HEAD SHOES

04

03

02

01

ถ้าพูดถึงเรื่องเทรนด์แฟชั่นแล้ว ไม่มี ใครที่จะรู้ลึกรู้จริงไปกว่ามิสฮิปแน่นอน ค่ะ ก็แหม...เดินยูเนี่ยน มอลล์ทั้งวันและ ทุกวันขนาดนี้ก็เลยกลายเป็นนักช้อป ตัวแม่ ที่ไม่ว่าเดินผ่านร้านไหนก็ต้องเรียก ให้ฮิปไปอัพเดทเทรนด์แฟชั่นตลอดๆ เรื่อง นี้ฮิปก็ไม่ขัดศรัทธาหรอกนะคะ เพราะจะได้ มีเรื่องราวเทรนด์ใหม่ๆ มาบอกคุณผู้อ่านให้ ได้แซ่บกันถ้วนหน้า

หลายคนอาจจะบอกว่ า มิ ส ฮิ ป จ๊ ะ รองเท้าแบบนีด้ เู ป็นพนักงานออฟฟิศมากไป หรือเปล่า?!? ขอเอาพุงใหญ่ๆ นี้เป็นประกัน เลยค่ะว่าม่ายยยย... ไม่เชื่อไปดู IG ดารา นางแบบสิ ค ะ ใส่ กั น ให้ พ รึ่ บ พรั่ บ ไปหมด โดยรองเท้าจะต้องหัวแหลมไม่มากนะคะ ไม่ใช่แหลมเฟี้ยวจนเดินเตะชาวบ้านอันนี้ก็ ไม่ไหวจะเคลียร์ ส่วนความสูงของส้นก็อยู่ที่ ประมาณ 1 – 2 นิ้วก็พอ จะได้เดินช้อปใน ยูเนี่ยน มอลล์สะดวก ฮิ ป มี เ คล็ ด ลั บ ในการแมทช์ อ ยู ่ ที่ ก าร เลือกใส่กางเกงผ้าลายพริน้ ต์ดอกไม้ใบไม้ทงั้ หลายแหล่ จะช่วยอัพความคูลให้รองเท้าดู ไม่ทางการจนเกินไป แต่กลับท�าให้คณ ุ กลาย เป็นสาวแฟชั่นตัวแม่เลยละคร้า...

SHIRT WITH EPIC PATTERN เสื้อผ้าลายเวอร์อลังทั้งตัว

แม้จะฝนตก แต่ความสดใสเราต้องมาไม่ขาดสายนะคะ ไอเท็มเด็ดทีช่ ว่ ยเรียกความสดใสปิง๊ ปัง๊ ได้ต้องยกให้ เสื้อผ้าลายเยอะๆ นี่ละค่ะ โดยเฉพาะพวกลายดอกไม้ใบไม้ทั้งหลายนี่ฮิตกันตั้งแต่ เมืองนอกมาจนถึงยูเนี่ยน มอลล์เลยนะคะ ตอนแรกก็ว่าจะไปซื้อแบรนด์เนมดังๆ มาใส่ แต่คิดไป คิดมาจะเปลืองท�าไมในเมื่อที่ยูเนี่ยน มอลล์ก็มีเสื้อผ้าอินเทรนด์ราคาโดนใจให้ฮิปช้อปจนตาลาย ขนาดนี้ ส�าหรับมือใหม่หัดลายก็อาจจะเลือกเสื้อ กางเกง หรือกระโปรงลายๆ เพียงแค่ชิ้นเดียว แต่ถ้า อัพระดับให้เป็นตัวแม่แบบฮิปเมื่อไร ต้องท่อนบนท่อนล่างลวดลายเดียวกันทั้งตัวไปเลยคร้า... จะ ใส่เดินช้อปปิ้ง ไปเดทกันแฟน ไปท�างานก็เริ่ดทั้งนั้น วันก่อนอัพรูปคนกดไลค์รัวๆ ตอบคอมเม้นต์ ความฮอตแทบไม่ไหวเลยเชียวค่ะ

เดินไปเห็นแฟชัน่ ไอเท็มทีม่ ตี วั รีดติดอยู่ เมื่อไรเป็นต้องไปยืนกรี๊ด...ด อยู่หน้าร้าน ทุกครั้ง!!! ก็มันน่ารักฟรุ้งฟริ้ง แล้วยังเก๋ไก๋มี สไตล์ อี ก ต่ า งหาก ไม่ ว ่ า จะเป็ น เสื้ อ เชิ้ ต เสื้อยืด แจ็คเก็ต กระเป๋า รองเท้า ฯลฯ เป๊ะปังทุกชิน้ เลยค่ะคุณ ล่าสุดเห็นเขาเอาตัว รีดมาท�าต่างหูแฮนด์เมดกันด้วยนะ ฮิปซือ้ มา ใส่คนทักกันทั้งลาดพร้าวเลยคร้า... แอบแถมความเก๋สา� หรับนัก DIY ถ้าเรา ไม่อยากมีเสื้อตัวรีดซ�้าใคร ก็แค่ซื้อตัวรีดไป ติดเสือ้ ผ้า แล้วลงมือดีไซน์เอง เลือกต�าแหน่ง ตามใจชอบเลยค่ะ ลายเล็ก ลายใหญ่ก็ฮิป ทั้ ง นั้ น ถ้ า ใครท� า เป็ น รบกวนท� า เสื้ อ ไซส์ XXXXXL ให้ฮิปตัวนึงนะคะ จะเป็นพระคุณ อย่างสูง...

I, Miss Hip, would like to introduce the must have items for fashionista. Firstly, 1-2 inch. sharp head high heels might look to formal for casual days. But matching it with flower-printed pants will make you look more fashionable. About jeans, you would try lacking jeans since this never out of trend. Lacking jeans will look great if you wear it with plain t-shirt or crop top. Or, you want decorate your boring t-shirt with flex sticker for making it unique. If not, how about a t-shirt with cool slogan that might define yourself or epic pattern shirt for bright up your mood day.

Must Have!


!Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.