#SERIOUS SHOPPING 3

Page 1UM Editor

Content

03

C

UNION MALL SHOPPING GUIDEBOOK

SERIOUS SHOPPING. สวัสดีเหล่าแฟชัน่ นิสต้า เลดี้ แอนด์ เจนเทิลแมนทุกท่าน ขอต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศของงาน Union Mall Street Fashion Week and Stylist Award ครั้งที่ 1 มิสฮิปและยูเนี่ยน มอลล์ ภูมิใจเป็นอย่างมาก ที่งานนี้ส�ำเร็จลุล่วงไปได้อย่างดีเยี่ยม เพือ่ นทัง้ ในและนอกวงการต่างพากันชืน่ ชมกันรัวๆ เล่นเอาฮิปหน้าบานใหญ่ขนึ้ ไปอีกหลายขุม เลยคร่าาาา ส�ำหรับผูท้ พี่ ลาด ฮิปให้ทมี งานช่วยเก็บบรรยากาศมาให้ดกู นั อย่างเต็มอิม่ ตัง้ แต่วนั รับสมัคร การประกวด Stylist Award การร่วมงานกับน้องๆ จาก มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัย รังสิต และ มศว รวมไปถึงการออกทริปไปเยีย่ มบรรดาพีๆ่ สือ่ มวลชน และออกสัมภาษณ์รายการ นูน้ นี้ ดาราเซเลปทีม่ าร่วมงานกันในโปรเจ็กต์นี้ ขอบอกเลย...ฟินเฟร่อ! ทีส่ ำ� คัญยังมีการสัมภาษณ์กรรมการรับเชิญอินเตอร์ทบี่ นิ ข้ามน�ำ้ ข้ามทะเลมาร่วมงานนีก้ นั ด้วยจร้าาาา “อี จู ยอง” ดีไซนเนอร์ขั้นเทพของเกาหลี จะมาเล่าถึงที่มาของ แบรนด์ Resurrection “เอดา และ แอนนา” พูดถึงการเดินทางบนถนนสายแฟชัน่ จากความฝันของ พวกเธอ ต้องผ่านอะไรบ้างกว่าจะมาเป็นวันนี้ เป็นประโยชน์อย่างมากส�ำหรับวัยรุน่ ยุคใหม่อย่าง พวกเรา ทีอ่ ยากจะก่อร่างสร้างแบรนด์ ให้ปงั ปังนะคะ หลังจากเดินแคทวอร์คมากันเหนือ่ ยๆ เรือ่ งอาหารในเล่มนีก้ ใ็ ช่ยอ่ ย เราได้คณ ุ พีท พีรพัฒน์ เจ้าของเพจ “กินกับพีท : เทีย่ วกับผม” มาร่วมเขียนบทความถึงอาหารใน Street Food ของ เรา จะแซบมีสไตล์แค่ไหน เปิดเข้าไปอ่านดูแล้วจะรู้ เผลอแป๊บเดียวก็ครบปีแล้วนะคะ ที่มิสฮิป ได้ร่วมงานในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ กับยูเนีย่ น มอลล์ เวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกยังไงปีนี้ เตรียมพบกิจกรรมและโครงการสนุกๆ เกร๋ๆ จากมิสฮิป กันต่อในปีนเี้ ลย... เจอกันก็ทกั ทายกันได้นะคะซิส Saying hello to all the fashionistas with the 1 Union Mall Street Fashion Week and Stylist Award. We are overwhelmed by the positive feedback and support . For those who miss out on this amazing fashion event, all the best moments are captured just for you from the very first day of the competition to the collaboration with the talented students from Bangkok University, Rangsit and Srinakharinwirot University Also featured are interviews with the show’s special guests, renowned South Korean designer Lee Juyong, about her brand ‘Resurrection’, and ‘Ada & Anna’, the twins who founded the up-andcoming multi-store, ‘Duier’ about their fashion journey, branding and surviving the business. From runway and front row, keep your look fierce and your stomach full with this issue’s street food piece by Pete Peerapat, the man behind the famous facebook page ‘Eat with Pete’. It’s been a year that I have been the brand ambassador of Union Mall and rest assured that there will be lot more exciting stuff to come in 2018! st

ติดตามรายละเอียดอย่างใกล้ชิดกับเราได้ที่

FOR MORE INFORMATION, PLEASE VISIT OUR UNION MALL

PRODUCTION TEAM บรรณาธิการ Miss Hip ช่างภาพ คุณชนะกิจ บุญญาคม นักเขียน คุณชโลธร นวนทอง คุณพีรพัฒน์ ตุลยาเดชานนธ์ คุณปัทมา ปรีชาวิทย์ ประสานงาน คุณพรทิพย์ กระจกเหลี่ยม ออกแบบ คุณค�ำฉันท์ ศรีสุวรรณ ควบคุมงาน คุณสุรเจต โภคมั่งมี คุณชลศรัณย์ ไพรศานติ

สารบัญ 04 QUOTE FOR STREET FASHION WEEK

ขอ 1 ประโยคส�ำหรับงาน

STREET FASHION WEEK

05 FASHION ON STREET

O

06

ยูเนี่ยน มอลล์ จัดงานใหญ่ เขย่าวงการแฟชั่น เฟ้นหา สไตลิสต์รุ่นใหม่ STREET FASHION STYLIST AWARD

08 MINI FASHION SHOW : UMD & 3 UNIVERSITIES 12 STYLIST AWARDS : WINNER AND 1ST RUNNER UP

18

T

N

16 MISS HIP & EXCLUSIVE GUESTS

HIP’S CLUB

E

20 STREET FOOD SO GOOD

22

DARK STYLE ไปกับ RESURRECTION ตัวแม่ แฟชั่น LEE JUYOUNG

N

26 BOOTH BRAND 27 PRESS VISIT

มิสฮิปเดินสายพบสื่อมวลชน

23 STREET FASHION

มาจากไหน ท�ำไมฮิตติดลมบน 24 DUIER

กับเส้นทางบนถนนสาย แฟชั่นของ ANNA และ ADA

T

P. 3

2018

ISSUE :


QUOTE FOR STREET FA S H I O N W E E K SHOPPER

Street Fashion Week

ขอ 1 ประโยค ส�ำหรับงาน STREET FASHION WEEK

01

กิจกรรมฮิปๆ ส่งท้ายปี 2017 จาก ยูเนี่ยน มอลล์ จัดเต็มความสนุกพร้อมเปิดรันเวย์กลาง ยูเนี่ยน มอลล์ ให้คนรุ่นใหม่ได้ครีเอทไอเดียสุด สร้างสรรค์ โดยเหล่านักศึกษามาร่วมกันปลดปล่อยความเป็นแฟชั่นนิสต้ากันทั้งงาน แต่ละทีมขนกองเชียร์กันมาแบบจัดเต็ม

02

03

P. 4

เติร์ก & หวีด

พลอย & พีน

บูม & สอง

อายุ 18 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะศิลปกรรมศาสตร์ เอกการออกแบบแฟชั่น

อายุ 19 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

อายุ 19 ปี

เติร์ก

หวีด

พีน

พลอย

มศว ค่า

ชุดสวย มากค่า

เยีย ่ ม จริง...จริง

มัน คุม ้ มาก

04

05

พีน

พลอย

ตืด ๊ กัน สุดสุด

เพลง มันส์ มาก

06

ธีรภัทร

เลิฟ

เรย์ & แพรวดาว

อายุ 18 ปี

อายุ 19 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะศิลปกรรมศาสตร์ เอกออกแบบผลิตภัณฑ์

อายุ 21 ปี, อายุ 22 ปี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขานิเทศศิลป์

ร่วมลุน ้ ร่วมเชียร์ เลยสนุก และตืน ่ เต้นไปด้วย

น่าสนใจ มีเสือ ้ ผ้าเยอะ เต็มไปหมดเลย

เรย์

แพรวดาว

ม.กรุงเทพ... ม.กรุงเทพ... ป๊วงมากกก ปังเว่อร์...เจ้


Fashion

LAOS “SARONG” ผ้าซิ่น ลาวบ้านพีเ่ มืองน้องทีน่ า่ รักของคนไทย ด้วยความใกล้ชดิ นีท้ �ำให้ วัยรุ่นลาวก็ได้รับอิทธิพลการเเต่งตัวจากไทยไปมากเหมือนกัน ย่านที่ ฮิปทีส่ ดุ ในลาวคงหนีไม่พน้ เวียงจันทร์ เมืองหลวงซึง่ เป็นเเหล่งรวมของ วัยรุ่นหน้าตาดีๆ มากมายเลยเเหละเธออออ… เเฟชั่นของลาวไม่ต่าง จากไทยมากนัก เดรส สายเดี่ยว เกาะอกต่างๆ มาหมด อะไรที่ไทย ฮิตไม่นานนักลาวก็จะฮิตตาม เเต่ความน่ารักอย่างนึงที่เราว่ามันคิ้วท์ มากๆ ในเเฟชั่นลาว ก็คือการใส่ผ้าซิ่น หรือผ้าถุงที่ทอจากผ้าไหม ลวดลายต่างๆ ซึ่งสาวๆ ชาวลาวจะมิกซ์ & แมทช์ เข้ากับเสื้อผ้ายุค ปัจจุบันได้อย่างกิ๊บเก๋ทีเดียวเชียวววว The fashion trends of the youngsters of Laos have

ถ้าพูดถึงสตรีทเเฟชั่น ทุกคนก็จะนึกไปถึง ญี่ปุ่น เกาหลี นิวยอร์ค เมืองที่เป็นเหมือนเมืองหลวง ของ Street Fashion เเต่เดี๋ยวก่อนพวกเธอ... ลืมกันไปหรือเปล่าว่าทุกๆ ที่ ทุกๆ มุมถนน ทุกๆ มุมเมือง มันต่างมีเเฟชั่นเป็นของตัวเองวันนี้ฉันจะพาพวกเธอไปส่อง Street Fashion ในประเทศ ต่างๆที่เรานึกไม่ถึงกัน Let’s Go!!

been influenced by its neighboring country such as

When it comes to street fashion, Japan, South Korea, New York pops us in

Thailand. With Vientiane being the country’s hippest

the mind of every fashion enthusiast. They’re the known capitals of fashion, so

neighborhood, the capital city is filled with beautiful

fashionable that people walk the street like models strut down the runway. But

looking people having fun with the fashion trends. But

perhaps you’re forgetting that fashion exists at every street corner of cites

one of the cutest things about their fashion is the

around the world and today I’m going to take you on a tour to some of the least

popularity of Sarong, the woven silk cloths of varying

imaginable places for street fashion. Let’s go!

patterns that are worn by the Laotian ladies of all ages. The traditional garment has been mixed and matched with modern clothes, creating fusion looks that are both cool and sweet.

CONGO “SAPEURS”

VIETNAM “MODERN AO DAI” หลังจากปี 2016 ทีเ่ เบรนด์เเฟชัน่ ชัน้ น�ำไม่วา่ จะเป็น Uniqlo Zara H&M Topshop Topman ได้เข้าไปเปิดตลาดที่ โฮจิมินห์ ก็ท�ำให้ เวียดนามได้เกิดเหตุการณ์ Culture Bomb วัยรุน่ หนุม่ สาวต่างลุกขึน้ มาปรับลุคเปลีย่ นโฉมตัวเองให้ทนั ยุค ทันสมัยขึน้ จนเวียดนามได้รบั ฉายา ใหม่วา่ ‘new fashion paradise’. การเเต่งตัวของชาวเวียดนามทีเ่ รา พบเห็นตามท้องถนนทัว่ ๆ ไป ก็ได้รบั เเรงบันดาลใจจากเทรนด์เเฟชัน่ โลกมากขึน้ ทัง้ ฝัง่ อเมริกาเเละฝัง่ ตะวันออกไม่วา่ จะเกาหลี หรือญีป่ นุ่ เเต่สงิ่ ทีน่ า่ สนใจก็คอื การผสมผสานเเฟชัน่ สมัยใหม่ เข้ากับเเฟชัน่ ต้น ต�ำรับของเวียดนาม นัน่ ก็คอื ชุด Ao Dai ในยุคหลังๆ มานี้ เราจะเห็น Ao Dai ในสไตล์ที่สบายๆ เเละเเต่งง่ายมากขึ้น เอื้อให้สามารถ Mix & Match เข้ากับเสือ้ ผ้าสมัยใหม่ได้อย่างไม่ยาก ซึง่ สิง่ นีเ้ องก็เป็น Signature ทีท่ ำ� ให้เวียดนาม มีความเก๋ใน Street Fashion ของตัวเอง

Street Fashion ของประเทศสุดท้ายนี้ อาจจะไกลจากบ้านเราไป นิดนึงเเต่ทอี่ ดพูดถึงไม่ได้เพราะว่า เรือ่ งราวเบือ้ งหลัง เเนวคิดของคน กลุม่ นี้ มันเป็นมากกว่าเเค่ Fashion เเต่มนั ได้กลายเป็น Sub-Culture ทีข่ บั เคลือ่ นสังคมใน Congo ทีเดียวล่ะพวกเธอ ในเเอฟริกากลาง ประเทศสาธารณรัฐคองโก เป็นหนึง่ ในประเทศ ที่ยากจน สภาพเเวดล้อมความเป็นอยู่ก็ไม่ได้ดีมาก ณ มุมหนึ่งของ เมือง Brazzaville เเละ Kinshasa เราจะเห็นภาพของชายกลุม่ หนึง่ ที่ เเต่งตัวเนีย้ บตัง้ เเต่หวั จรดเท้า แถมสีสนั สุดจะเเสบจีด๊ เผ็ชชชชชพริกสิบ แปดเม็ด ขัดกับสิง่ แวดล้อมทีส่ ดุ เเสนจะธุรกันดารของประเทศคองโก้ ซึง่ ความเปรีย้ วเก๋ตรงนีม้ นั เกิดมาตัง้ เเต่สมัยก่อนทีช่ าวฝรัง่ เศสได้เข้ามา ยึดครองประเทศนีเ้ เละน�ำเอาเทรนด์เเฟชัน่ เเบบนีเ้ ข้ามาเผยเเพร่ให้กบั คนทีน่ ี่ เเต่ความน่าสนใจไม่ใช่เพียงเเค่เปลือกภายนอกของ Sapeurs เเต่เป็นทัศนคติเเละเจตนารมณ์ทอี่ ยูข่ า้ งใน Sapeurs ได้เป็นเเรงบันดาล ใจให้เหล่าชายหนุม่ ในคองโก ลุกขึน้ มาท�ำตัวเป็นสุภาพบุรษุ ให้เกียรติคน เเละยังเป็นสัญลักษณ์ของเสรีภาพเเละสันติภาพของมนุษยชนอีก ต่างหาก เรียกได้วา่ หล่อตัง้ เเต่นอกยันไปถึงจิตใจเลยทีเดียว The last street style is from the country at the other end of the world, like “CONGO” In Central Africa, the Republic of Congo is among the poorest countries that suffer low quality of life. At street corners of the towns called Brazzaville and Kinshasa, one of the common sights is a group of men all dressed up from head to toes in super vibrant, colorful attires. We’re talking about the extreme use of colors that is far from people’s perception towards the

Since the 2016 invasion of Uniqlo, Zara, H&M,

country of Congo. Such sense of style is the legacy of

Topshop and Topman in Ho Chi Minh, Vietnam has

the country’s past when the French came to Congo

faced the major culture bomb where young people

and brought with them was the western fashion, which

become more fashion oriented. What’s interesting is

has been picked up and applied by the locals. What’s

the combination of modern fashion and Vietnam’s

interesting about Sapeurs isn’t just the visually striking

traditional gown known as ‘Ao Dai’. In the past recent

appearance of the people but their attitude and

years, we have seen ‘Ao Dai’ being worn in the more

intention. Sapeurs has become the inspiration for the

casual and everyday look with people trying to mix and

men of Congo to be a gentleman and treat others with

match the traditional clothing to modern fashion as

respect. It’s just like I said earlier, fashion is something

Vietnam gradually develops its own unique signature

far more than just the clothes you wear.

in street fashion.

CREDIT : WWW.ZSAZSABELLAGIO.COM, WWW.EBAY.COM


UNION MALL

STREET FASHION WEEK 2017

THAILAND

25 NOV 2017

#SERIOUS SHOPPING.

2018

STYLIST AWARD ยูเนีย่ น มอลล์ จัดงานใหญ่เขย่าวงการ แฟชัน่ เฟ้นหาสไตลิสต์รนุ่ ใหม่ UNION MALL HOSTS GROUND-BREAKING EVENT IN SEARCH OF YOUNG GENERATION STYLISTS

P. 6

“STREET FASHION STYLIST AWARD 2017” กิ จ กรรมประกวด สไตลิสต์ แนวสตรีทสไตล์ ครัง้ แรกของเมืองไทย ได้รบั ความสนใจจ�ำนวนมาก มีผเู้ ข้าร่วมส่งผลงาน กว่าร้อยทีม ก่อนคัดเลือกเหลือ 25 ทีม มาน�ำเสนอแนวคิด คอนเซ็ปต์ ผลงานของแต่ละทีม จากนัน้ คณะกรรมการคัดเลือกเหลือ 3 ทีมสุดท้าย เข้ารอบชิงชนะเลิศ ผูเ้ ข้ารอบ 3 คนสุดท้าย จะต้องใช้ฝีมือในการ Mix & Match และปรับแต่งเสื้อผ้าให้กับเหล่าดารา เซเลบริตี้ นายแบบ นางแบบชื่อดัง ภายใต้โจทย์หินๆ จากคณะกรรมการ ผู้เข้าแข่งขันต้องคัดสรรสินค้าแฟชั่นต่างๆ จากร้านค้าภายในศูนย์การค้า ยูเนี่ยน มอลล์ เพื่อประชันกันเป็น “สุดยอดสไตลิสต์” ชิงรางวัล บินลัดฟ้าไปชม “SEOUL FASHION WEEK 2018” ทีป่ ระเทศเกาหลีพร้อม pocket money 1 ล้านวอน นอกจากนีย้ งั มีรางวัล “POPULAR VOTE” ทีเ่ ปิดให้ลกู ค้านักช้อปของ ยูเนีย่ น มอลล์ ร่วมโหวตทีมสไตลิสต์ที่ชื่นชอบเพื่อลุ้นรางวัลตั๋วเครื่องบินพร้อมที่พักไปเกาหลี Thailand’s first “STREET FASHION STYLIST AWARD 2017’ is held with overwhelming interests from over 100 entries. The 25 teams are made it to the final where they present design concepts and final products in front of the judging panel. The 3 finalists are required to use fashion products from the shops in Union Mall as they compete to be the best stylist and the ticket to see “SEOUL FASHION WEEK 2018” with 1 million won pocket money. In addition, the ‘Popular Vote’ award is opened for Union Mall’s customers to vote for their favourite team of stylists with the special price for the voters being the airplane ticket to South Korea including free accommodation.

กรรมการรอบ 25 คนสุดท้าย อาจารย์ ดร.กรกลด ค�ำสุข (อาจารย์ด้านแฟชั่น วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) คุณค�ำฉันท์ ศรีสุวรรณ (ที่ปรึกษาด้านการออกแบบภาพลักษณ์องค์กร ศูนย์การค้ายูเนี่ยน มอลล์) คุณเพลินพิศ นิตรมร (นักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์) คุณธันวดี จุฑาวรากุล (แฟชั่นสไตลิสต์) คุณเติมสิทธิ์ ศิริพานิช (ช่างภาพมืออาชีพ / Posh Magazine)

ISSUE :

03

UNION MALL SHOPPING GUIDEBOOK


THE SEMI-FINALIST

คอนเซ็ปต์ 3 ทีมสุดท้ายที่ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ Winning Design Concepts in Semi-final Round.

#UM STYLIST 1

YELLOW & PATTERN #UM STYLIST 1

เอร์ลี่ – ม๊าเดีย่ ว

YELLOW & PATTERN

สี เ หลื อ งคื อ ตั ว แทนแห่ ง ความสุ ข ในคอนเซ็ปต์นี้ สีเหลือง หมายถึงหน้ากากที่ คนในสังคมต้องปกปิดแสร้งว่ามีความสุข แต่แท้จริงแล้วต้องซ่อนความรู้สึกที่ไม่ดีไว้ ภายใน เพราะหากเปิดเผยออกอาจถูกมอง ว่าแปลกแยก ส่วนแพทเทิร์นลายขวางคือ ภาพจ�ำของนักโทษสมัยก่อน คนที่เกิดมามี ความคิดต่าง แต่ไม่มสี ทิ ธิม์ เี สียง ไม่กล้าแสดง ความเห็นก็เหมือนนักโทษ

THE LAND OF SMILE

#UM STYLIST 2

สแน็ค – กล่องข้าว

THE LAND OF SMILE

The Land of Smile หรือแปลเป็นไทย ว่า “เมืองยิ้ม” แนวคิดนี้สื่อสารผ่านค�ำพูด บนเสื้อผ้าที่ออกแบบและ D.I.Y. ในแนว สตรี ท พั ง ก์ (Street Punk) เป็ น สไตล์ สนุกสนาน ความเป็นแฟชัน่ วัยรุน่ และเรือ่ ง ราวต่างๆ ในชีวิต

The concept is presented in the form of the wordings appearing on the design of the clothes. With the D.I.Y elements of Street Punk make this concept more fun, fashionable and full of the exiting teen spirit and life stories.

#UM STYLIST 3

THE JOYFUL OF CREATIVENESS

#UM STYLIST 2

น�ำ้ – นาว้าล

THE JOYFUL OF CREATIVENESS

ความฮิปของงานยังไม่จบแค่น้ี ยูเนีย่ น มอลล์ ยังจัดโปรเจ็กต์พเิ ศษ !! UMD DEPARTMENT ร่วมมือกับ 3 มหาวิทยาลัยชือ่ ดัง จัดแฟชัน่ ใน แต่ละวัน เป็นแฟชัน่ โชว์ผลงานสไตลิง่ จากตัวแทนนักศึกษา 3 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ The hipness continues with Union Mall special project where UMD Department collaborate with 3 reputable universities for hosting the fashion shows that showcase the styling projects of students from Bangkok University, Rangsit University and Sirnakarinwirot University.

P. 7

Yellow is normally represented for happiness. Under this design concept, yellow symbolizes the masked people who want to hide their true self, allowing them to pretend to be happy. The horizontal stripe pattern mimics the stereotyped image of a prisoner or one without any right and freedom to express their thought and feelings.

#UM STYLIST 2

น�ำความคิดสร้างสรรค์มาผสมผสานใน งานและเล่นกับฟังก์ชนั่ โดยแรงบันดาลใจมา จากศิลปิน โจเซฟ อัลเบอร์ส (Josef Albers) เน้นสีและแพทเทิร์น ใช้สีผสมผสานให้เกิด สีใหม่ แรงบันดาลใจมาจาก ฮิปฮอปยุค 90 น�ำเอาไอเท็มแต่ละชิน้ มามิกซ์แอนด์แมทช์ให้ เกิดลุคใหม่ๆ The creative combination of design and functionality is inspired by the works of Josef Albers. Its energetic use of colors and patterns gives birth to new colors and silhouette. The main inspiration comes from the 90s hip-hop fashion style. All items were mixed and matched to create new and dynamic looks.

#SERIOUS SHOPPING. WWW.UNIONMALL.CO.TH


BANGKOK UNIVERSITY RANGSIT UNIVERSITY SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY

STREET FASHION WEEK

MINI FASHION

o h w S P. 8

UMD X

UNIVERSITIES


UMD DEPARTMENT ISM-XM 1,090 BAHT

U IN TREND 4,590 BAHT

WAKE UP GET CLOTHES 2,290 BAHT

STREET FASHION WEEK

THANKGODD 750 BAHT

U IN TREND 2,290 BAHT

U IN TREND 3,390 BAHT

U IN TREND 2,650 BAHT

o h w S ISM-XM 550 BAHT

ISM-XM 880 BAHT

U IN TREND 2,290 BAHT

U IN TREND 2,850 BAHT U IN TREND 1,990 BAHT

พบสินค้าได้ที่ ยูเนี่ยน มอลล์

U IN TREND 295 BAHT

MEET ALL ITEMS AT UNION MALL

P. 9

MINI FASHION


UMD DEPARTMENT

WILD BLUE YONDER 690 BAHT

U IN TREND 2,850 BAHT

23 APRIL 890 BAHT

STREET FASHION WEEK

MINI FASHION

P. 10

o h w S U IN TREND 1,990 BAHT

U IN TREND 4,790 BAHT

พบสินค้าได้ที่ ยูเนี่ยน มอลล์

DEARA STYLE 2,290 BAHT

MEET ALL ITEMS AT UNION MALL

U IN TREND 6,990 BAHT

U IN TREND 3,790 BAHT


UMD DEPARTMENT ISM - XM 990 BAHT

THANKGODD 600 BAHT U IN TREND 1,200 BAHT

JACFAC 890 BAHT

U IN TREND 1,490 BAHT

STREET FASHION WEEK

MYTOY 199 BAHT

o h w S

ISM - XM 990 BAHT

THANKGODD 750 BAHT

JIMMY - TOS 890 BAHT

พบสินค้าได้ที่ ยูเนี่ยน มอลล์

YOUNG FOLKS 490 BAHT

MEET ALL ITEMS AT UNION MALL

P. 11

MINI FASHION


UNION MALL

STREET FASHION WEEK 2017

THAILAND

#UM STYLIST 3

#SERIOUS SHOPPING.

WINNER น�้ำ - วรัสยา อภัยนิจ นาว้าล - กานต์ริดา จรณะ

: ช่วยเล่าถึงทีมของตัวเอง ว่ามารวมตัวกันได้ยังไง แล้วทราบข่าวมาจากไหน เราสองคนเรียนอยู่ที่เดียวกันอยู่แล้วที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รู้ข่าวการประกวดจากที่เห็น เพื่อนแชร์กันมาในเฟสบุ๊คส่วนตัว เรียนเกี่ยวกับแฟชั่นอยู่แล้วเลยสนใจกันทั้งคู่เลยส่งผลงานของ ตัวเองมาร่วมประกวดค่ะ UM

: มีความสนใจ หรือแรงบันดาลใจอะไร ให้เข้าวงการ “สไตลิสต์” คื อ เป็ น คนแต่ ง ตั ว ชอบเสื้ อ ผ้ า ชอบอั พ เดตตามเทรนด์ ชอบการที่ ไ ด้ ห ยิ บ เสื้ อ ผ้ า มา มิกซ์แอนด์แมทช์กันที่ให้เกิดลุคใหม่หรือว่าท�ำให้เกิดสไตล์ใหม่ เป็นอะไรที่น่าสนใจมากแล้วก็ เพราะอยากได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆ ด้านเสื้อผ้าด้วยค่ะ UM

: เริ่มสนใจในวงการนี้ มานานเท่าไร สนใจมานานหลายปีมากค่ะ พอรู้สึกว่าตัวเองชอบก็เริ่มต้นหาหนังสือมาอ่าน หาแมกกาซีน มาอ่าน สะสมมาเรื่อยๆ จนเราอยากที่จะท�ำงานเกี่ยวกับสไตลิ่ง เลยได้เลือกที่จะเรียนด้านแฟชั่น เพื่อที่จะท�ำงานในด้านนี้ค่ะ UM

T H E J OY F U L O F C R E AT I V E N E S S

แรงบันดาลใจมาจาก ฮิปฮอปยุค 90 น�ำเอาไอเท็มแต่ละชิ้นมามิกซ์แอนด์ แมทช์ให้เกิดลุคใหม่ๆ

2018

ISSUE :

03

UNION MALL SHOPPING GUIDEBOOK


: อยากให้เล่าบรรยากาศของการประกวด stylist award ตั้งแต่รอบแรก จนเข้า รอบสุดท้าย พอเราตัดสินใจแล้วว่าจะเข้าร่วม ซึ่งเป็นครั้งแรกของเราที่ได้เข้าร่วมการประกวดแบบนี้ เริม่ คิดว่าอยากให้ผลงานเป็นแบบไหน พอสรุปกันได้วา่ อยากให้มคี วามเป็นไทยเข้ามาเกีย่ วข้องด้วย ก็เริม่ หาชุด หาสถานทีถ่ า่ ยรูป จนมาท�ำบอร์ดตัวพรีเซนต์ และได้อาจารย์มาช่วยแนะน�ำ ส่งผลงานมา ตอนนั้นคิดว่าแต่ละทีมที่มานี่ต้องปังๆ แน่ๆ แถมไม่รู้ด้วยว่ามีผู้เข้าร่วมมากแค่ไหน เราเลยไม่ได้ คาดหวังอะไร แค่คิดว่าอยากลองเท่านั้น จนวันที่ทาง ยูเนี่ยน มอลล์ โทรมาบอกว่าเข้ารอบ 25 ทีม เราดีใจมากจากนั้นเราก็มารับโจทย์เพื่อคัดเหลือ 3 ทีมสุดท้ายวันนั้นเป็นวันที่ ลนมาก เพราะต้อง รีบทุกอย่างเพือ่ เตรียมพรีเซนต์จากโจทย์ “Yellow & Pattern” ซึง่ รอบนีเ้ ราเน้นไปที่ “Function” ตอนพูดก็ติดๆ ขัดๆ แต่เราก็พยายามน�ำเสนอไอเดียของเราให้ชัดเจนที่สุด พอประกาศว่าติด 3 ทีม สุดท้าย เราก็ยิ่งดีใจมาก เราก็เริ่มคาดหวังมากขึ้น UM

: โจทย์ที่ได้รับในรอบสุดท้าย ช่วงทีเ่ ตรียมงานส�ำหรับรอบสุดท้าย เพราะว่าโจทย์ทไี่ ด้รบั ค่อนข้างยาก ต้องเตรียมหลายอย่าง นอกจากเสื้อผ้า พร็อพด้วย วีดีโอด้วย ต้องเตรียมค่อนข้างเยอะ โจทย์ที่ได้รับจะแยกกันไป แบ่งออกเป็น 4 ชุด ส�ำหรับชุดสุดท้ายเราได้โจทย์เป็น Characteristic คือให้ท�ำคาแรคเตอร์ของ คนที่เราได้มาชัดขึ้น ซึ่งเราได้พี่บุ๊คโก๊ะ ท�ำให้งานของเราง่ายขึ้นเพราะว่าตัวพี่บุ๊คโก๊ะค่อนข้างชัด UM

: คอนเซ็ปต์ที่น�ำเสนอในรอบสุดท้าย ความยากของรอบนีค้ อื โจทย์ของแต่ละ ชุ ด แต่ ชั ด เจน เราเลยต้ อ งพยายามคุ ม ทุกอย่างให้ไปในทางเดียวกัน ส่วนคอนเซ็ปต์ ของเราเป็ น Surreal หมายถึ ง ความ เหนือจริง ซึง่ มาจากงานศิลปะของ Salvador Dali และ Elsa Schiaparelli คือเอาอะไร หลายอย่ า งที่ ดู เ หนื อ จริ ง มาไว้ บ นชุ ด ท�ำชุดออกมาที่มีรูปทรง เค้าโครง คล้ายกับ ตัวล็อบสเตอร์ แล้วก็มีลายสกรีน ลายPrint wording ต่างๆ แสดงถึงความเซอร์เรียล เหนือจริง แต่เอามาใส่ในความเป็นสตรีทให้ น่าสนใจมากขึ้น จนเกิดเป็นสไตล์ใหม่ขึ้นมา UM

: บรรยากาศและผลในการแข่งขันวันสุดท้าย โห....วันสุดท้าย รอบสุดท้ายค่อนข้างจะยุ่งมาก เพราะว่าเวลาก็ใกล้เข้ามา แล้วชุดเองก็ต้อง แก้ไขให้เข้ากับนายแบบ นางแบบ แถมบางชิ้นก็ใส่ยาก เราต้องท�ำทุกอย่างให้ทันเวลา พอหันไป เห็นทีมอื่นนี่เค้ามากันแบบจัดเต็ม ทั้งชุด ทั้งพร็อพ เราก็ยิ่งแอบกดดัน แต่เราเองก็พยายามท�ำ ตามโจทย์และพรีเซนต์ความเป็นเราให้ดีที่สุด พอเราได้เดิน ได้ออกไปพูดพรีเซนต์ อธิบายงานของ เรา พูดในสิง่ ทีเ่ ราอยากพูดทัง้ หมด เราก็รสู้ กึ โล่งมาก เหลือก็แค่รอประกาศผล ตอนนัน้ เราไม่ได้หวัง ว่าเราจะต้องชนะ คิดว่าแค่ได้เงินรางวัลเราก็โอเคแล้ว ปรากฏว่าตอนที่ประกาศผลว่า ทีมเรา ชนะ ตอนแรกตกใจมากเพราะก็ได้คิดว่าตัวเองจะชนะ แต่ดีใจมากที่ชนะ ก็อยากขอบคุณพี่ๆ ทีช่ ว่ ยดูแลและช่วยจัดการมาตัง้ แต่ตน้ ขอบคุณทีจ่ ดั งานนีข้ นึ้ มา เป็นโอกาสทีด่ มี ากทีใ่ ห้เราได้มเี วที น�ำเสนอผลงานของเรา ความเป็นตัวเรา ให้คนอื่นได้รู้จัก UM

We first knew about the competition from the link that one of our friends shared on Facebook and decided to join. We love to mix and match clothes to create new looks and styles. With the final show, there is a lot of preparation because there are different elements to think about. We create four looks in total. With ’Characteristic’ as the theme of the last look, we have to think about how to bring out the model’s character. We are very lucky that Bookko being is the model of our team. He has very distinctive personality and character, which helps a great deal when it comes to the presentation of the dress. With ‘Surreal’ being the concept we go with for the final round, we have to maintain everything to be in the same direction. The looks are inspired by the art of Salvador Dali and Elsa Schiaparelli with the surreal silhouette and structure that reminisces the shape and form of a lobster. The screened wordings are the details that combine surrealism to the elements of street art, and when put together, a new style is created. The final show is very nerve-wracking because the deadline is approaching and the clothes have to be altered to fit each model. The pressure is high but we do our best. We didn’t think we were going to win, but we did hope that we might get to bring home some money. When they announced our names as the winner, we were super happy. We would like to thank you everyone who put together this event. It’s a great platform for us to showcase our work and let people know who we are and what we are capable of.


UNION MALL

STREET FASHION WEEK 2017

THAILAND

#UM STYLIST 1

#SERIOUS SHOPPING.

2018

ISSUE :

03

UNION MALL SHOPPING GUIDEBOOK

1 RUNNER UP ST

เอร์ลี่ - พัชวดี ธรรมสุทธศีล ม๊าเดี่ยว - อภิเชษฐ์ เอติรัตนะ

P. 14

: ช่วยเล่าถึงทีมของตัวเอง ว่ามารวมตัวกันได้ยังไง แล้วทราบข่าวมาจากไหน เริม่ ต้นคือมีวนั หนึง่ เพือ่ นชือ่ นัจวา ส่งลิงค์ประกวดมาให้ เราคิดว่าน่าสนใจดี นัจวาบอกเราว่าให้ ลองลงสมัครดู เราเลยลองกรอกข้อมูลต่างๆ พร้อมแนบงานถ่ายล่าสุดของเราไป เป็นงานที่ ถ่ายโดยเราเป็นสไตลิสต์และอาร์ตได ได้มา๊ เดีย่ วมาเป็นแบบค่ะ เราส่งไปสักพักจนเราลืมไปแล้วว่าเรา ลงสมัคร สักพักก็มเี บอร์จาก ยูเนีย่ น มอลล์ โทรมาถามว่าใช่เราไหม ตอนแรกก็คดิ ว่าไปท�ำอะไรให้หา้ ง เขาเสียหายหรือเปล่า (หัวเราะ) หลังจากนัน้ เราก็ไปเตรียมตัวฟังรอบปฐมนิเทศ เห็นคนส่วนใหญ่มา เป็นคู่ เราเลยคิดว่าเราอาจจะต้องมีคนมาช่วยบ้าง อย่างน้อยก็มาดูภาพรวมของชุดให้ คิดไปคิดมาเรา เลยโทรไปชวนม๊าเดีย่ วค่ะ ทางนัน้ เขาเห็นว่าสนุกดี เขาก็ตอบตกลงมาอย่างง่ายดาย UM

: มีความสนใจ หรือแรงบันดาลใจอะไร ให้เข้าวงการ “สไตลิสต์” เป็นคนชอบแต่งตัว ชอบแฟชั่น แต่ของเราจะ เป็นการน�ำมามิกซ์กนั บางอย่างทีไ่ ม่คดิ ว่าเข้ากันได้แต่ พอใส่ดว้ ยกันก็วา่ เออนะ มันก็เข้ากันได้นะ เราจะชอบ แฟชัน่ ของยุค 80’s มาก แต่กจ็ ะน�ำมาปรับให้ดแู ล้วไม่ เยอะเกินไป ใส่งา่ ย นีเ่ อร์ลนี่ ะ อะไรอย่างนี้ จริงๆ เราชอบ การถ่ายภาพที่สุดค่ะ เราชอบการจัดองค์ประกอบ ของภาพ เลยสนใจไปถึงการแต่งหน้า การจัดเสือ้ ผ้าของ ตัวแบบต่อคอนเซ็ปต์แต่ละงาน แต่สว่ นใหญ่งานของเรา จะค่ อ นข้ า งไปแนว Conceptual หรื อ แบบ Fine art มากกว่าจะเป็นแบบแฟชัน่ เต็มตัวค่ะ พอท�ำได้ หลายอย่างคนก็จะจ้างทีเดียวเป็นทัง้ ช่างภาพ ช่างแต่ง หน้าและสไตลิสต์คะ่ จ้างได้นะคะ (หัวเราะ) UM

: เริ่มสนใจในวงการนี้ มานานเท่าไร ก็นานมากแล้วค่ะ เริม่ ต้นก็จากตอนเด็กๆจับพีเ่ ลีย้ ง ในบ้าน 2-3 คนแต่งตัว แต่งหน้า ซึง่ ตอนนัน้ เราก็มองว่า มันก็สวยนะ บังคับให้เขาใส่แบบนีก้ นั ทัง้ วันห้ามเปลีย่ น ห้ามล้างหน้า ไม่งั้นจะร้องไห้ เอาแต่ใจมากตอนนั้น พอโตมาหน่อยก็เริ่มแต่งตัวเอง ส่วนปัจจุบันชอบดู กางเกงแพทเทิร์นสวยๆ ค่ะ ชอบของมือสองมาก ห้องเสื้อผ้าของแม่นี่เรารักมาก เพราะเขาชอบตัด เสือ้ ผ้าเอง ผ้าก็ดี แถมค่อนข้าง 70’s ก็ชอบไปขโมยมา ทัง้ เสือ้ ผ้า รองเท้าค่ะ แต่งให้เป็นตัวเรา UM

Y E L L O W & PAT T E R N

สีเหลืองคือตัวแทนแห่งความสุข ในคอนเซ็ปต์นี้ สีเหลือง หมายถึงหน้ากากที่คนในสังคมต้อง ปกปิดแสร้งว่ามีความสุข แต่แท้จริงแล้วต้อง ซ่อนความรู้สึกที่ไม่ดีไว้ภายใน


: อยากให้เล่าบรรยากาศของการประกวด stylist award ตั้งแต่รอบแรก จนเข้า รอบสุดท้าย รอบแรกเราได้คอนเซ็ปต์มาคือ “Yellow & Pattern” ค่ะ ตอนทีไ่ ด้รบั โจทย์มาในห้องประชุม เราก็คดิ แล้วว่าสีเหลืองมันคือสีของความสุข แต่มนั ดูเหมือนความสุขจอมปลอม ความสุขทีถ่ กู กักขัง ระหว่างทางกลับบ้านเราก็นั่งตกตะกอนความคิดตัวเองว่าจะท�ำให้คอนเซ็ปต์มันดูลึกขึ้นยังไงดี บวกกับความสนใจมาตลอดของเราคือสิทธิมนุษย์ ความหลากหลายภายใต้ความเท่าเทียม เราเลย เลือกทีจ่ ะท�ำประเด็นเรือ่ งการถูกรังแก ถูกแทนภาพว่าเป็นนักโทษทีท่ ำ� ความผิดมา จากบุคคลทีเ่ กิด มามีกายภาพหรือความคิดทีแ่ ตกต่างจากสังคมส่วนใหญ่ แพทเทิรน์ ทีข่ นึ้ มาในหัวเลยก็คอื ลายขวาง เพราะเหมือนเป็นภาพจ�ำของเชลยหรือนักโทษในสมัยก่อน คอนเซ็ปต์คิดได้ตั้งแต่วันแรกเลยค่ะ แต่การออกแบบการน�ำเสนอ+การหาเสือ้ ผ้าคือหายากมากกกกกก (ลากเสียงยาว) เพราะด้วยความทีม่ นั คือสีเหลือง คือต้องหาสีเหลืองอะค่ะ คนก็ไม่คอ่ ยใส่กนั เท่าไหร่ จะให้ตดั เลยก็ไม่ทนั เพราะรอบแรกเวลา ค่อนข้างน้อย งานทีอ่ อกมาเลยไม่เนีย๊ บ ไม่คอ่ ยเป็นตัวเรา ถ้ามีเวลาคงจะคิดการน�ำเสนอได้ดกี ว่านีค้ ะ่ UM

: โจทย์ที่ได้รับในรอบสุดท้าย โจทย์คือ STREET FASHION ค่ะ เราเลยอยากจะท�ำอะไรที่มีความเป็นไทย มีสีสันของความ เป็นพื้นบ้าน เหมือนเป็น Thai folk ประมาณนี้ค่ะ รวมถึงม๊าเดี่ยวก็ชอบอะไรที่เกี่ยวกับไทยๆ เหมือนกัน และชอบเอาของที่มีอยู่แล้วมาดัดแปลงให้เป็นเสื้อผ้าด้วย แต่เหนือสิ่งอื่นใด ความเป็น สไตลิสต์จะไม่เหมือนกับดีไซเนอร์ค่ะ เลยคิดว่าอยากน�ำชุดที่สามารถแยกชิ้น หรือมิกซ์กันและ ใส่ได้จริง ใส่ได้สะดวก (เมื่อตัดพร๊อพอื่นๆ ออกไป เช่น สุ่มไก่) อย่างน้อยเราอยากให้มองออก สะดุดตาและนึกถึงประเทศไทย ถ้าหากต้องไปใส่โชว์งานแฟชั่นที่ต่างประเทศค่ะ UM

: คอนเซ็ปต์ที่น�ำเสนอในรอบสุดท้าย (ของแต่ละชุด) คอนเซ็ปต์แต่ละชุดคือการน�ำเสื้อผ้าที่ขายทั่วไปใน ยูเนี่ยน มอลล์ มาดัดแปลง ใส่เป็นเลเยอร์ และตัดแต่งเพิม่ เข้าไปด้วยผ้าไหมไทยและผ้าสามสีคะ่ ในส่วนของคอนเซ็ปต์เราอยากจะให้เล่นเรือ่ ง การทีเ่ มืองหลวงหรือเมืองใหญ่ๆ มักจะใช้เบสสีในการแต่งตัวเป็นสีด�ำค่ะ ชุดของเราจะสื่อให้เห็น ถึงสีสันแห่งพื้นบ้าน พร๊อพที่ใช้เป็นกระเป๋าก็จะเป็นพร๊อพที่มาจากแต่ละภาค เหนือ ใต้ ออก ตก หากน�ำมาแยกชิน้ ใส่ปราศจากพร๊อพ ก็สามารถใส่ได้จริงไม่ดเู ป็นคอสตูมเกินไป เราได้มีการเพิม่ นาง แบบนายแบบซัพพอร์ตไปด้วยในโชว์ ซึ่งทุกคนใส่ชุดสีด�ำล้วน เดินสวนกันไปมา เหมือนเป็น แพทเทิ ร ์ น ความซ�้ ำ ซ้ อ นจ� ำ เจ ซึ่ ง ต่ า งจากนางแบบนายแบบหลั ก ของเราที่ มี ค วามสดใสค่ ะ ส่วนการออกแบบการน�ำเสนอชุดในรอบนี้จะค่อนข้างเป็นไปในสไตล์ม๊าเดี่ยวมากกว่าค่ะ UM

: บรรยากาศและผลในการแข่งขันวันสุดท้าย ก่อนวันแข่งขันหนึง่ วันเรามานัง่ ท�ำชุดกันถึงเช้าเพราะวันอืน่ เราไม่มเี วลาท�ำค่ะ กลัวไม่ทนั ด้วย เครียดมากๆ อดหลับอดนอนกันทีเดียว งานก็ยังไม่เนี๊ยบเท่าไหร่ แต่ก่อนการแข่งขันเราก็บอกกัน ไว้แล้วว่าไม่ได้หวังจะชนะค่ะ เราแค่อยากโชว์สไตล์ของเราให้คนอื่นมองเห็นเท่านั้นเองค่ะ เราว่าสไตล์และความชอบมันเป็นเรื่องส่วนบุคคล แค่ปรับการดีไซน์ให้ตรงกับโจทย์เท่านั้นเอง ผู้เข้าแข่งขันทีมอื่นก็เป็นเพื่อนเรากันหมด เราก็ชื่นชมในความตั้งใจและความเก่งมากๆ ค่ะ เราค่อนข้างชอบทีมที่ 2 ค่ะ ทีม One in a million น่ะค่ะ เพราะเรารู้สึกว่าเค้าก็คิดเหมือนกันใน แง่ที่ว่าโจทย์คือการน�ำสตรีทแฟชั่นไปโชว์ที่เกาหลี เค้าก็อยากน�ำความเป็นไทยใส่ลงไปในชุด เหมือนกัน รายละเอียดอื่นๆดูแล้วน่าสนุกมาก ดูใส่ได้จริงด้วย ทีมนี้ดูเข้าใจคีย์เวิร์ดของค�ำว่า สไตลิสต์ได้ดี ส่วนทีมที่ชนะก็เก่งมากค่ะ ดูล�้ำสมัยยุคใหม่ดี ผลการแข่งขันไม่ได้ท�ำให้เราซีเรียสค่ะ ดีใจที่ได้ใช้เวลาท�ำกิจกรรมร่วมกับคนที่ชอบอะไรเหมือนๆ กัน ขอบคุณมากๆ ค่ะ (ยิ้ม) UM

It begins with a friend of mine sending me the link of the competition so I decides to fill in the application and attach the picture of my latest project where I work as the art director and stylist with Madiew being the model. Then I get a call back from Union Mall and ask Madiew to be my partner for the competition, which he agrees because it looks like a fun project. With this competition, I have to work with the concept ‘Yellow & Pattern’ on the first round. My interpretation of the color yellow is the color of happiness but it’s a fake, superficial happiness; the imprisonment of self of those who are different and marginalized by the society, which is translated into the stripe pattern as this reinvented image of prisoners. As for the final round with Street Fashion being the brief, I aims for this sort of Thai folk fusion, so I adapt the clothes into all these different pieces that can be mixed and matched and worn in everyday life. I want to create this visually striking looks that is also a reminder of Thailand while at the same time, a perfect international runway look. The concept of each look I do for the final round is the vibrant colors of Thai locality. The clothes from the shops in Union Malls are adapted and new layers are created with the use of silk and three- color fabric. The props and accessories are also inspired by the cultures of different regions and without these props, the clothes can still be worn in daily life. I remember working on the dresses until the morning of the competition. The final result isn’t that very polished and we say to each other that we didn’t really hope to win the competition but we just wanted to show everyone our work. I think style and fashion is a personal preference, so what we did was adapt our style to best answer to the given brief.


STREET FASHION WEEK 2017 & STYLIST AWARD

#SERIOUS SHOPPING.

2018

UNION MALL SHOPPING GUIDEBOOK

ISSUE :

03

17 DEC 2017

มิสฮิป แท็กทีม! เหล่าดารา เดินแฟชั่นโชว์สุดอลัง

1

STREET FASHION WEEK STYLIST AWARD

&

MISS HIP TEAMS UP WITH STARS AND CELEBRITIES IN THE SPECTACULAR FASHION SHOW, STREET FASHION WEEK & STYLIST AWARD. P. 16

ยูเนี่ยน มอลล์ เอาใจเหล่ าแฟชั่ นนิสต้ า พาดาราและเหล่ า เซเลบริตี้ นายแบบ นางแบบ ชื่ อ ดั ง มาเดิ น แฟชั่ น โชว์ ใ นงานใหญ่ ส ่ ง ท้ า ยปี STREET FASHION WEEK & STYLIST AWARD การประกวด “STREET FASHION STYLIST AWARD 2017”

รอบชิงชนะเลิศผู้เข้ารอบ 3 คนสุดท้ายใช้ฝีมือในการ Mix & Match และ ปรับแต่งเสือ้ ผ้าให้กบั เซเลบริตชี้ อื่ ดังอย่าง “ติน๊ า-ศุภนาฎ จิตตลีลา, ดีเจบุก๊ โกะ, น้องวันใหม่ ฉัตรบริรักษ์, โอปป้าฟันน�้ำนมอย่าง “จอง ริโอ” พร้อมครอบครัว (Jeong Family) และนายแบบนางแบบชื่อดัง อีกมากมาย ภายใต้โจทย์หินๆ จากคณะกรรมการไทยและต่างประเทศ โดยคัดสรรสินค้าแฟชั่นต่างๆ จากร้านค้าภายในศูนย์การค้า ยูเนี่ยน มอลล์ ประชันความจีด๊ จ๊าดสไตล์ Street Fashion กันบนเวที จนได้ “สุดยอดสไตลิสต์” หน้าใหม่ของวงการแฟชั่นไทย โดยมี รัศมีแข เป็นพิธีกรและสร้างสีสันในงาน

2

Union Mall pleases the fashionistas yet again with the fashion show that brings together stars, celebs and models for the big fashion event ‘STREET FASHION WEEK & STYLIST AWARD’, bidding farewell to the year 2017 with style. For the final round of STREET FASHION WEEK & STYLIST AWARD, the three finalists bring out their best Mix & Match skills to style Thailand’s notable celebrities such as Tina Jittaleela, DJ Bookko, Wanmai Chatboriruk, Jeong Rio and the Jeong Family including many other famous models under the challenging briefs from the panel of international judges with Rasamikhae

1. ดีเจบุ๊กโกะ - นักแสดง พิธีกร ดีเจ 2. รัศมีแข ฟ้าเกื้อล้น - นักแสดง พิธีกร นายแบบ


7 3 5 8

9

6 4

3. ติ๊นา-ศุภนาฎ จิตตลีลา นักร้อง, นักแสดง, นางแบบ, ดีเจ, พิธีกร 4. จอง ฮยอนแท จองแฟมมิลี่ 5. วงศธร วรชาติกุล (อาร์ม) 6. จอง ริโอ - ซุปตาร์เกาหลีรุ่นจิ๋ว จองแฟมมิลี่ 7. มณฑิรา เปี่ยมรัตนวงศ์ (แพร) Thai Supermodel Contest 2009 8. น้องวันใหม่ ฉัตรบริรักษ์ 9. วงศธร วรชาติกุล (อาร์ม)


HIP’S CLUB

Hip’s Club & Member Card

ยูเนี่ยน มอลล์ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของหนุ่มสาวผู้จริงจัง ในการช้ อ ป ด้ ว ยวิ วั ฒ นาการที่ พั ก นั ก ช้ อ ปรู ป แบบใหม่ อย่ า ง “Hip’s Club” เพราะมิ ส ฮิ ป รู ้ ดี ว ่ า “เรื่ อ งช้ อ ปเราจริ ง จั ง ” ช้อปปิ้งไม่ใช่เรื่องเล่นๆ ลูกค้าของเราคือ สายช้อปจริงจัง ช้อปตั้งแต่ ฟ้าสางยันห้างปิด ช้อปได้แบบไม่มีลิมิตชีวิตเกินล้าน เราจึงปูพรม จัดเตรียมพื้นที่ให้นักช้อปได้พักเหนื่อยระหว่างการช้อปยกถัดๆ ไป ด้วยสิ่งอ�ำนวยความสะดวกทุกรูปแบบที่หาได้บนโลกของความฮิป พิเศษ!!! บริการใหม่ล่าสุด เอาใจสายช้อปเป็นสองเท่า ด้วยบริการ ตู้ล็อกเกอร์เก็บสัมภาระและรถเข็นช้อปปิ้ง ที่จะช่วยให้ชีวิตของ คุณเบาสบายปราศจากสัมภาระอันเป็นอุปสรรคการช้อปปิ้งได้เลย

Union Mall answers to the lifestyle of those who take shopping seriously with Hip’s Club, the facility developed for all the serious shoppers out there with rest areas, deposit locker service and shopping cart service that will make your shopping spree more enjoyable than ever!

P. 18

HIP’S CLUB : DEPOSIT LOCKER SERVICE

HIP’S CLUB : SHOPPING CART SERVICE

บริการรับฝากสัมภาระทุกวัน เวลา 11.00 น. – 20.00 น.

บริการรถเข็นช้อปปิ้งทุกวันเวลา 11.00 น. – 20.00 น.

ลูกค้าทัว่ ไปทีไ่ ม่มยี อดใช้จา่ ย 30 บาท ต่อชัว่ โมง

สมาชิกฮิปส์คลับ นักช้อปยูเนี่ยน มอลล์ นักท่องเที่ยวต่างชาติ ลูกค้าทั่วไป ใช้บริการฟรีเพียงแค่แลกบัตรประชาชน หรือพาสปอร์ตเพื่อใช้บริการทุกครั้ง

• •

SERVICE EVERYDAY 11.00 A.M. - 08.00 P.M. GENERAL CUSTOMER WITH NO SPENDING : 30 THB/HOUR

นักช้อป ยูเนีย่ น มอลล์ ทีม่ ยี อดใช้จา่ ยทุกๆ 300 บาท ใช้บริการฟรี 4 ชม.

SERVICE EVERYDAY 11.00 A.M. - 08.00 P.M.

สมาชิกฮิปส์คลับ & นักท่องเทีย่ วต่างชาติใช้บริการฟรีตลอดทัง้ วัน

HIP’S CLUB MEMBER, SHOPPER, TOURIST, GENERAL CUSTOMER (FREE OF CHARGE) CONDITIONS: +PLEASE PRESENT ID CARD OR PASSPORT TO GET FREE SERVICE

HIP’S CLUB MEMBER & TOURIST : FULL DAY FREE OF CHARGE

#SERIOUSSHOPPING.

SHOPPER WITH SPENDING EVERY THB 300 : 4 HRS. FREE OF CHARGE

SPECIAL PRIVILEGE FOR MEMBER CARD

่ งดืม่ • ขนม • WiFi • จุดชาร์จแบต • มุมแต่งหน้า • นิตยสาร • • สามารถใช้บริการต่างๆ ภายใน Hip’s Club • เครือ ่ นเสือ้ ผ้า • รับส่วนลดจากร้านค้าทีร่ ว่ มรายการ • ห้องเปลีย ่ ดั ขึน้ เพือ่ สมาชิก Hip’s Club ก่อนใคร • สามารถเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษทีจ • Free Service at Hip’s Club • Refreshment • Snacks • Free Wi-Fi • Mobile charging • Makeup area • Magazine • Rest area • Fitting Room • Special discount at participating shops • Special events only for our Hip’s Club members. P.S. For foreigner, only show your passport then you can freely enjoy our facilities for 2 hours twice a day.

มุมพักผ่อน


G Katsuya McDonald’s Pepper Lunch

GD-04, 05

ต�ำแหล

GD-01, 02

GE-02 GB-04, 05

ส่วนลด ส่วนลด ส่วนลด ส่วนลด

10% (ยกเว้นเมนูโปรโมชั่น) 15% เมื่อทานครบ 100 บาท (ยกเว้นเมนูโปรโมชั่น) 10% เมื่อทานครบ 300 บาท 10% เมื่อทานครบ 700 บาท

F1 AB 10 Aifamshop Apple Puff BIGEYE JJ Black & White Cheeze Shop Cheraim Chic’n Bra Ever Farrim Felice Jane and Pati UHR Keep Me Around M Watch Maldives Melon Vodka Monster Tea Natty slack Neen Design New Angel Nichapat

AB-10

Nokko Sabaidee Snow Super Duper Tarika Closet U Nada YIIWA

1K-11

วัวล้วนๆ ไม่มีควายผสม สแล็คช็อป สุขีสัน อยากขายครับ

F1S-19

AB-12, 14 1L-12/1 1L-02 Sky-16 1K-02 Sky-29 1C-01, 1L-16 1N-30 AC-09 1J-15 AA-11 1D-12/1 1N-09 1N-10 1B-04, 1M-07, 08 F1S-22 1N-01, 02 1A-02, 1K-01 1A-07 AB-01 1E-04, 1N-05 1L-26 1J-25 1D-05, 1M-24 AB-21 1M-21 1N-35 1J-24 1L-19, 1N-25

F2 Aiincha Big Eye Station Burgundy Jane and Pati UHR Midio Shop Mimi Toni Namthip Bigeye Neen Neen Design Neen Shoe Shop Simple step Willa Pilla Young Blood

F2S-31

ต้นหนาว ถุงเงิน ถุงทอง บัวทอง วันทิพย์

2F-10

F2S-24 2F-14 F2S-29 2M-01 2J-02 2J-15 2J-08, 2K-07 2J-22, 23 2E-19, 20, 2F-17 2K-21 2K-18 2B-01 2B-05 2J-20 2K-12, 12/1

ส่วนลดชิ้นละ 10 บาท เมื่อซื้อครบ 2 ตัว ส่วนลด 5% เมื่อซื้อครบ 3,000 บาท ส่วนลด 15% เมื่อซื้อครบ 6 ชิ้น ใน 1 ครั้ง (ยกเว้นสินค้าโปรโมชั่น) ส่วนลด 100 บาท ส�ำหรับสินค้าที่ร่วมรายการ ส่วนลดเงินสด เมื่อสะสมแต้มครบตามที่ร้านก�ำหนด ส่วนลด 50 บาท เมื่อซื้อครบ 500 บาท ฟรีถุงผ้าหูรูด เมื่อซื้อครบ 200 บาท ส่วนลด 5% ส่วนลด 5% ฟรีหมวก/ผ้าพันคอ 1 ชิน้ มูลค่า 390 บาท เมือ่ ซือ้ ครบ 3,000 บาท ฟรีถงุ น่องโปร่งลาย, ถุงน่อง 100D ขาตัด เมือ่ ซือ้ ครบ 1,000 บาท ส่วนลด 30% นาฬิกา Julius และ Mashali ส่วนลด 5% ฟรีพวงกุญแจ เมื่อซื้อครบ 400 บาท ส่วนลด 5% เมื่อซื้อครบ 500 บาท ส่วนลด 5% เมื่อซื้อครบ 300 บาท สะสมแต้มคูณ 2 ฟรีสินค้า 1 ชิ้น มูลค่า 300 บาท เมื่อซื้อครบ 10 ชิ้น ใน 1 ครั้ง ส่วนลด 50 บาท เมื่อซื้อครบ 500 บาท ส่วนลด 5% เมื่อซื้อครบ 1,000 บาท (ยกเว้นสินค้าโปรโมชั่น) ส่วนลด 100 บาท เมื่อสะสมแสตมป์ครบ 5 ดวง ส่วนลด 5% เมื่อซื้อครบ 1,000 บาท (ยกเว้นสินค้าโปรโมชั่น) ส่วนลด 100 บาท เมื่อซื้อครบ 10 ชิ้น ส่วนลด 5% ส่วนลด 10% ฟรีถุงผ้าชาแนล 1 ใบ เมื่อซื้อครบ 1,000 บาท ส่วนลด 50 บาท เมื่อซื้อครบ 500 บาท ส่วนลด 2% ฟรีเพิ่มส่วนผสม 5 บาท ฟรีเข็มขัด มูลค่า 79 บาท เมื่อซื้อครบ 1,000 บาท ส่วนลด 10% เมื่อซื้อครบ 1,000 บาท ส่วนลดชิ้นละ 10 บาท

Chubbers Lady Cool Dena Shop Dress Seventy Fafa Greek Light Happy Bird Days Heroin Hold In Hand I Lady Shop Lanala Little Minute Look Meen Shoe My August Nana Shi Shop Nontouch Number Orabra and Bikini Palila Parita Pete Shop Seventeen Sexy Shop Smart Up Snowy shop Studio 56 Tapoo Shop Tarika Closet The 19th August The Poker Face Unisex Villa La Lin

3L-21, 28, 29

Want Sale Kab White-Over Yez-Co Young Folks

3E-14

คุณชาย น�้ำหนึ่ง บัวทอง

3C-58

F3

3C-22 3C-70 3L-16 3L-22 3L-31 3C-69 3B-03, 04 3L-61 3C-14 3L-53 3L-37 3L-35 3L-09 3C-12/1 3L-12 48 3C-48, 49 3C-57 3L-05 3L-48 3C-54 3L-38 3C-76 3L-26 3C-10 3C-38, 55 3L-62 3D-03 3C-08 3L-63 3L-44 3C-30 3B-52 3B-15, 16 3C-06, 07 3C-45 3G-01

4N-08 4N-10 4O-08 4N-03 4D-08, 4E-08 4O-09

3L-03

19 หนึ่ง เก้า

3E-01, 09

A.Tis Angsada Shop Balla Balla Berich Voguish Bonita CHB Chubbers

3L-08 3B-41, 42 3C-47 3L-43 3L-59 3G-49

ส่วนลด 5% ส่วนลดเสื้อสูทจาก 850 เหลือ 700 บาท, ชุดละ 1,200 บาท ส่วนลด 5% ฟรีต่างหู 1 คู่ เมื่อซื้อสินค้า 1 ชิ้น ส่วนลด 5-10% ส่วนลด 5% ทันที และส่วนลด 15% เมื่อซื้อครบ 5,000 บาท ส่วนลด 10% ส่วนลด 5% เมื่อซื้อครบ 1,000 บาท

ส่วนลด 5% (ยกเว้นเมนูโปรโมชัน่ เมนูบฟุ เฟ่ เครือ่ งดืม่ และของหวาน) ส่วนลด 5% เมื่อทานครบ 300 บาท ส่วนลด 5% (ยกเว้นเมนูเครื่องดื่ม) ส่วนลด 5% เมื่อซื้อครบ 300 บาท ส่วนลด 5% ส่วนลด 10% เมื่อทานครบ 1,000 บาท (ยกเว้นเมนูเครื่องดื่ม)

F5 45 Nails Anu

5N-15

Diamond Star E.I. Book Get me Beauty

5F-15

5J-11, 12 5K-10, 11

5FA-03 5J-12/1, 14, 15 5K-12, 12/1, 14

Hair Spray 5FE-09 Happy Beauty 5E-17, 5F-16 Happy Beauty 5E-20, 5F-19 Happy Beauty 5L-12/1, 5M-12/1 Lanopearl 5G-02 Miss_fire 5N-16 MORE THAN NAIL 5C-21, 22 5D-21,22

@Flower Rich

ส่วนลด 30% ส�ำหรับชิ้นต่อไป เมื่อซื้อครบ 2,000 บาท ส่วนลด 10% ส่วนลด 5% (ยกเว้นสินค้าโปรโมชั่น) ส่วนลด 5% (ยกเว้นสินค้าโปรโมชั่น) ส่วนลด 5% ขึ้นไป ส่วนลด 10% ส�ำหรับสินค้าราคา 500 บาทขึ้นไป ส่วนลด 10% เมื่อซื้อครบ 1,000 บาท ส่วนลด 5% (ยกเว้นสินค้าโปรโมชั่น) ส่วนลด 5% จากป้าย ส่วนลด 5% ส�ำหรับสินค้าราคา 500 บาทขึ้นไป ส่วนลด 5% ส่วนลด 10% ส่วนลด 15% (ยกเว้นสินค้าโปรโมชั่น) ฟรีพวงกุญแจ เมื่อซื้อสินค้า 1 ชิ้น ส่วนลด 5% ส่วนลด 5% ส่วนลด 10% (ยกเว้นสินค้าโปรโมชั่น) ส่วนลด 10% ส่วนลด 10-20% ส่วนลด 10% ส่วนลด 3% ส่วนลด 5% (ยกเว้นสินค้าโปรโมชั่น) ส่วนลด 10% ส่วนลด 20% ส�ำหรับสินค้าราคา 490 บาทขึ้นไป ส่วนลด 10% ส�ำหรับสินค้าราคา 500 บาทขึ้นไป ส่วนลด 5% ส่วนลด 5% (ยกเว้นสินค้าโปรโมชั่น) ส่วนลด 5% ส�ำหรับสินค้าราคา 400 บาทขึ้นไป ฟรีถุงผ้าชาแนล 1 ใบ เมื่อซื้อครบ 1,000 บาท ฟรี Tattoo เล็ก 1 แผ่น เมื่อซื้อครบ 1,000 บาท ส่วนลด 10% เมื่อซื้อครบ 2,000 บาท ส่วนลด 10% เมือ่ ซือ้ ครบ 2,500 บาท (ยกเว้นสินค้าโปรโมชัน่ ) ส่วนลด 5% เมื่อซื้อครบ 800 บาท ส่วนลดชิ้นละ 5 บาท ส่วนลด 10% เมื่อซื้อครบ 1,000 บาท ส่วนลด 5% เมื่อซื้อครบ 500 บาท ฟรีข้อมือถักโบฮีเมี่ยน 1 เส้น เมื่อซื้อครบ 1,000 บาท ส่วนลด 10% ส�ำหรับสินค้าราคา 500 บาทขึ้นไป ส่วนลด 100 บาท เมื่อซื้อครบ 1,200 บาท ส่วนลด 5% ทันที และส่วนลด 10% เมื่อซื้อครบ 1,000 บาท

F4 Evaime

ข้าวมันไก่คุณพิม ต�ำต�ำ อินเตอร์ วังขนมโบราณ ส่วนลด 5 บาท สุภาพ ฟรี Big Eye 1 คู่ เมือ่ ซือ้ ครบ 5 คู่ และฟรีนำ�้ ยา 40 ml. เมือ่ ซือ้ ครบ 3 คู่ ฮ้านจาวเหนือ สะสมแต้มคูณ 2 เมื่อซื้อครบ 1,000 บาท ส่วนลด 30% นาฬิกา Julius และ Mashali ส่วนลด 5% ส่วนลด 100 บาท ส�ำหรับสินค้าที่ร่วมรายการ ส่วนลด 5% ส่วนลด 50 บาท เมื่อซื้อครบ 500 บาท ส่วนลด 50 บาท เมื่อซื้อครบ 500 บาท ส่วนลด 50 บาท เมื่อซื้อครบ 500 บาท ส่วนลด 5% ส�ำหรับกระเป๋าถือสตรี ส่วนลด 10% ฟรีตั๋วภาพยนตร์ 2 ใบ หรือส่วนลด 10% เมื่อซื้อครบ 1,500 บาท ฟรีถุงน่องโปร่งลาย, ถุงน่อง 100D ขาตัด เมื่อซื้อครบ 1,000 บาท ส่วนลด 5% เมื่อซื้อครบ 1,000 บาท ส่วนลด 5% ทันที และส่วนลด 10% เมื่อซื้อครบ 1,000 บาท ส่วนลด 10%

3E-05, 12/1

P. 19

ร้านทีร่ ว่ มรายการสิทธิประโยชน์ HIP’S CLUB ประจ�ำปี 2561

5E-18, 19 5F-17, 18

Nail Shop Pemika 5L-09, 5M-09 Slimleg Facelift 5FF-09, 10 Stella Clinic 5A-01, 02

นภัสสร

5C-19, 5D-19

*** สังเกต STICKER ทีห่ น้าร้าน

ฟรีน�้ำยาบ�ำรุงเล็บ เมื่อใช้บริการ ต่อผม 3 ชิ้น ฟรี 1 ชิ้น, ส่วนลด 5% และต่อเล็บอะคริลิคพร้อมทาสี พิเศษ 1,100 บาท ส่วนลด 10% เมื่อต่อขนตาสไตล์ญี่ปุ่น ส่วนลด 5-10% ส่วนลด 5%, ฟรีพัดลมมือถือเมื่อใช้บริการครบ 1,000 บาท และฟรี Wax 1 จุด เมื่อซื้อ Wax ขนาด 180 กรัม ส่วนลด 200 บาท เมื่อใช้บริการครบ 1,500 บาท ส่วนลด 10% ส่วนลด 10% เมื่อทาสีเจล ส่วนลด 5% เมือ่ ใช้บริการครบ 400 บาท พร้อม Check In ร้านค้า ส่วนลด 60% เมื่อซื้อครีมรกแกะ Lanopearl และ Rebirth ฟรีปากกา, กระจก เมื่อใช้บริการ ส่วนลด 25% เมื่อทาสีเจล, ส่วนลด 10% เมื่อท�ำพาราฟิน, ส่วนลด 5% ในบริการอื่นๆ, ฟรีติดเครื่องประดับ Accessories ในวันเกิดเพียงแสดงบัตรประชาชน, ฟรีบัตร Choco Card ส่วนลด 100 บาท เมื่อใช้บริการต่อเล็บอะคริลิค ฟรี Mask รักแร้ขาว 2 ครั้ง ฟรีของที่ระลึก เมื่อใช้บริการ ฟรีบริการถอด เมื่อทาสีเจล

#SERIOUSSHOPPING.


STREET FOOD

U

X

nSFstoreed't s

+

@UNION MALL

o soYGoo d กินอาหาร U

It’s me, Pete, the administrator of the Facebook page ‘Eat with Pete. Come and hangout with me” aka Pete Peerapat. Join me as I browse the B-floor floor food court of Union Mall where countless booths selling all kinds of street food at friendly prices. With the urban shopping mall known as the center of a vast array of fashion products, I think it would be fun to introduce you the delicious food with the quality and diversity that is just as good as the eclectic styles of fashion available under Union Mall’s roof.

fri

d

and basil k r po

stir-

P. 20

วันนี้ พีท เจ้าของเพจ “กินกับพีท เทีย่ วกับผม : พีท พีรพัฒน์” จะพามาลิม้ ชิมอาหารแนวสตรีทฟูด้ ที่ Food Court ชัน้ B Union Mall ครับ เรียกว่าลงมา แล้วตาลาย เลือกกินไม่ถกู เลยแถมราคาไม่แพงอีกต่างหาก ด้วยความทีศ่ นู ย์การค้าฯ เป็นแหล่งแฟชัน่ ขึน้ ชือ่ ด้านสไตล์ ด้วยอยูแ่ ล้ว ผมเลยนึกอะไรสนุกๆ ขอน�ำเสนออาหาร อร่อยๆ ในมุมเปรียบเทียบกับสไตล์ดบู า้ งนะครับ

e

อย่างมีสไตล์ เพราะสไตล์ ไม่ได้จบแค่ เสื้อผ้าหน้าผม

o

pstir1

U Rice Y

ขอเริ่มที่เมนูง่ายๆ แต่ไม่สิ้นคิด อย่าง ข้าวผัดกะเพรา เชื่อว่าหลายคนคงมีผัดกะเพราจานโปรด ของร้านโปรด และที่นี่เองก็มีร้านตามสั่งที่ขายข้าวผัดกะเพราถึง 3 ร้าน ผมเลยขอลองทัง้ 3 ร้านมาเปรียบเทียบกัน เริ่มที่ กะเพรา หมูสับไข่ดาว ราคา 55 บาท ร้านสมบัติโภชนา รสชาติ กลมกล่อมก�ำลังดีไม่เผ็ดมาก มีการใส่แครอทเพิ่มความ หวานอ่อนๆ เรียกว่าคนทั่วไปกินได้หมด แบบนี้สไตล์ชิลๆ กินอะไรก็อร่อย แต่ถ้าเป็นคนจัดจ้าน ชอบกะเพราเจ็บๆ ต้อง กะเพราหมูกรอบไข่ดาว ราคา 60 บาท ร้านบ้านอาแหมะ รสชาติเผ็ดน�ำมาเลย ตัดหวานด้วยหอมหัวใหญ่ แซ่บบบ!! ส�ำหรับคนที่บาลานซ์ชีวิตดี ก็ต้องกินกะเพรารวมทะเล ไข่ดาว ราคา 65 บาท ร้านอินเตอร์แซ่บ ร้านนี้ผัดออกมา ได้หวาน เค็ม เผ็ด ผสมผสานกันลงตัว ใส่ขา้ วโพดอ่อนเสริม ความกรุบด้วยแฮะ Let’s start with the simple national menu

d e i r f s

2

3

like stir fried basil or Pad kaprao on rice. Union Mall has three different restaurants selling this famous Thai dish. I tried all three just to compare the taste. The minced pork kaproa on rice with fried egg on top by Sombat Pochana restaurant is THB 55 in total. The taste is cooked just right and not too spicy with carrot thrown in for that natural sweetness. It’s the dish everyone can enjoy. But if spiciness is something

o U Y

r s

List 1. 4. 7. 9.

r

you expect, the crispy pork kaproa with fried egg on rice of A-Mae restaurant might take the cake at THB 60 with the smell and taste of fresh chili and the sweetness of onions, oh so good! For those who wants a little balance in life, give mixed seafood kaprao of Inter Zap a go. with the price of THB 65, you get that umami experience where sweet, salty and spicy taste are cooked in a perfect combination with the crispiness of young corns to complete the dish.

กะเพราหมูสับไข่ดาว ร้านสมบัติโภชนา 2. กะเพราหมูกรอบไข่ดาว ร้านบ้านอาแหมะ 3. กะเพรารวมทะเลไข่ดาว ร้านอินเตอร์แซ่บ ข้าวไก่อบ ร้านข้าวหมูแดง-หมูกรอบ 5. ข้าวหมกไก่ ร้านข้าวหมกไก่ zaza 6. ข้าวมันไก่ทูอิวัน ร้านข้าวมันไก่เคี้ยงเอ็มไพร์ ก๋วยเตี๋ยวเรือน�้ำตกหมู ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือกรุงสยาม 8. ก๋วยเตี๋ยวไก่มะระ ร้านก๋วยเตี๋ยวมะระป้าดอกไม้ ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเกี๊ยวต้มย�ำ ร้านก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย 10. ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟ ร้านเย็นตาโฟเยาวราช


STREET FOOD

Ch en ick

RiceXU

ด้านเมนูขา้ วอืน่ ๆ เลือกมาจาก 3 ร้านข้าวน่าลอง ได้แก่ ข้าวไก่อบ ราคา 60 บาท เป็นเมนูเสริมจากร้าน ข้าวหมูแดง-หมูกรอบ แต่ความอร่อยจัดเต็ม เนื้อนุ่ม แน่นราดซอสออกหวานนิดๆ เหมาะกับคนอ่อนหวาน ใสใส วัยรุ่นชอบ ไม่กินเผ็ดจ้า ถ้าอยากเผ็ดก็ตักแจ่ว มาราดได้เลย ส่วนคนติสท์ๆ ขอน�ำเสนอข้าวหมกไก่ ราคา 55 บาท ของร้านข้าวหมกไก่ zaza น่องไก่ชิ้นโต อบจนหอม แฝงกลิ่นเครื่องเทศ เรียกว่าเหมาะกับ คนมีเอกลักษณ์ในตัวเบาๆ และถ้าใครเป็นคนเหยียบ เรือสองแคม แบบตัดสินใจไม่ได้สกั ที ก็จดั จานนีไ้ ปเลย ข้าวมันไก่ ทูอิวัน ราคา65 บาท ของร้านข้าวมันไก่ เคี้ยงเอ็มไพร์ มีทั้งต้ม ทั้งทอด ในจานเดียว เอาให้มัน จบๆ ไป อร่อยคูข่ นานกันไปได้เลยคร้าบ

4

+

Other rice menus come from some of Union Mall’s must-try places. The stew chicken on rice (THB 60) is the special menu

6

v

5

w

of the Khao Thai Red BBQ Pork with Rice booth. The dish doesn’t hold back its delicious taste with the perfectly cooked chicken and super yummy gravy that is an ideal choice for a non-spicy meal. But if something extra, a spicy dipping sauce is also available. Khao Mok Kai (THB 55) from zaza khao mok kai will win over the spice

ข้ า วไปแล้ ว จะขาดเส้ น ได้ ยั ง ไง จั ด ไป 4 ร้านจ้า ร้านแรก ก๋วยเตี๋ยวเรือน�้ำตกหมู ราคา 45 บาท ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือกรุงสยาม ใครรู้ตัวว่าเป็น คนเข้มๆ ติดใจร้านนี้แน่นอน เพราะซุปเข้มข้นมาก เนื้อ และลูกชิ้น ก็ใส่ไม่ยั้ง ทั้งเข้มทั้งแน่น ส่วนถ้า สายขรึมสายสุขุม น่าจะเหมาะกับ ก๋วยเตี๋ยวไก่มะระ ราคา 55บาท ร้านก๋วยเตี๋ยวมะระป้าดอกไม้ ที่ผสม ผสานความหวานหอมของซุปกับความขมของมะระ ได้อย่างนุ่มลึก ด้านชาวร็อคสายบันเทิง จัดไปเลย ชามนี้ ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเกี๊ยวต้มย�ำราคา 60 บาท ร้านก๋วยเตีย๋ วสุโขทัย ครบเครือ่ งเรือ่ งแซ่บในชามเดียว ซดเพลินๆ มีเหงือ่ ตก อร่อยมากกกก แล้วจบด้วยสาย แบ๊วหวานอมชมพูกับ เย็นตาโฟพิเศษ ราคา 55 บาท ร้านเย็นตาโฟเยาวราช เห็นหวานแบ๊วแบบนี้ พิเศษ เครื่องแน่น อิ่มมากนะจ๊ะ

lovers with Thai version of chicken biryani where juicy chicken and rice steamed with the nicely seasoned broth and served with a flavorful dipping sauce. For those who have trouble deciding what to eat, try Khao Two - in - One Hainanese Chicken Rice (THB 65) of Kieng Empire that serves both boiled and fried chicken on super delicious rice steamed in tasty chicken broth. 7 8

q n o No dle z {

Moving on to the noodles. All 4 noodle shops I tried have their own flavors to boast about. The boat noodle is all about the soup, the meat and the meatballs. At the price of THB 45, Krung Siam Boat Noodles gives you the intense flavour you look for from a bowl of authentic boat noodle. Aunty Dogmai’s Chicken noodle with stewed bitter cucumber combines the sweetness of the broth with the bitterness of the

9

cucumber in the most amazing way.

10

Sukhothai Tomyam Noodles (THB 60) brings all flavour into one bowl with a taste of spiciness that makes you eat every drop

U

V

of that beautifully seasoned soup that is just too good to explain. Ending the eating spree with the special Yentafo noodles of Yaowarat Yentafo whose pink sauce is packed with incredible flavours not to mention the high quality ingredients whether it’s the fishball, squid or fresh vegetables and seasonings.

เห็นมั้ยคับว่า ไม่ใช่แค่เสื้อผ้าหน้าผมที่เราเลือกแต่งตามสไตล์ แต่อาหารก็มีสไตล์ให้เลือกเหมือนกัน และถ้าอยากเลือกเยอะๆ อยากเปลี่ยนสไตล์ไม่จ�ำเจ ในราคาเป็นกันเอง ลองแวะมา Food Court ที่ Union Mall ดูครับ เพราะที่ ยูเนี่ยน มอลล์ “เรื่องกิน” เขาจริงจังไม่แพ้เรื่องช้อป!! เลยล่ะครับ See how food can be just as stylish as the hair and the clothes. Enjoy the amazing array of food at a friendly price right here at Union Mall’s Food Court because the people here take food just as seriously as fashion!

P. 21

U Noodle V

you’re the kind of person who looks for


DARK STYLE ไปกับ RESURRECTION ตัวแม่แฟชั่น LEE JUYOUNG

L E E J U YO U N G The leading South Korean designers whose brand ‘Resurrection’ have been picked by world class musicians such as

ดีไซเนอร์เกาหลีชื่อดัง อีจูยอง ผู้ก่อตั้ง Resurrection แบรนด์ชั้นน�ำระดับ Top 10 ของเกาหลีที่มีผลงานการ ออกแบบเสื้อผ้า จนเป็นที่ยอมรับ ของนักดนตรีชื่อดังระดับโลก ใช้ผลงานจากการออกแบบของ เธอมาแล้ว อาทิเช่น Marilyn Manson, Will.I.Am Black Eyed Peas และ Lady Gaga งานนีเ้ ราได้โอกาสสัมภาษณ์ คุณจูยองแบบ Exclusive มาฝากกัน

P. 22

RESURRECTION

Dark Style Interview

RESURRECTION COLLECTION

Marilyn Mason, Will.I.Am and Lady Gaga talks about style, inspirations, her A-list clientele and future projects.

อยากทราบว่าปรกติแล้วคุณชอบแต่งตัวสไตล์ไหน ? “ความจริงเป็นคนชอบสีสนั นะคะ แต่วา่ ชอบใส่เสือ้ ผ้าไม่แฟชัน่ มาก ใส่ได้ปรกติ สบายๆ จริงๆ แล้วฉันไม่ได้ชอบเสือ้ ผ้าทีน่ ำ� เทรนด์อะไรมากมายค่ะ” อะไรคือแรงบันดาลใจในการเป็นดีไซเนอร์คะ? “แรงบันดาลใจคงมาจากครอบครัว คือต้องบอกก่อนว่าฉันเป็นนักเชลโล่ มาก่อน จบดนตรีมา ซึง่ พ่อก็เป็นนักดนตรี แต่แม่เป็นดีไซเนอร์ เลยซึมซับไปเองโดย ปริยาย บรรยากาศในบ้านจะเป็นทั้งดนตรีและแฟชั่นอยู่รอบๆ ตัว แต่งานของฉัน กับแม่ ไม่ได้มีความเหมือนกันเลยค่ะ แต่ก็ได้เรียนรู้ขั้นตอนการออกแบบจากแม่ เยอะเลยค่ะ เพราะฉันศึกษาและท�ำงานที่แบรนด์ของแม่ 10 ปีด้วยกัน สไตล์คุณ แม่เนีย่ จะเฟมินนี มากๆ เป็นผูห้ ญิงสวยหวาน น่ารัก แฟชัน่ นิดๆ ซึง่ เมือ่ เปรียบเทียบ กับฉันเนี่ย คนละทางเลย” แล้วสไตล์ของ RESURRECTION เป็นเสื้อผ้าโทนไหน แนวไหนคะ ? “RESURRECTION” จะเป็นเสื้อผ้าเน้นโทนสีเข้ม ขรึม สีหนักอย่างสีด�ำ น�ำ้ ตาลเข้ม เทา เป็น Dark เลยแหล่ะค่ะ คือจะมีทงั้ ชายและหญิงเลย แต่เป็นผูช้ าย เข้ม ผู้หญิงขรึม มีมาดแน่นอน แต่คอลเลคชั่นล่าสุด จะมีสีขึ้นมาหน่อย มีความ เป็นมัดย้อม แต่ก็ไม่หนีความเข้ม เท่ ขรึม เพิ่มรายละเอียดและลูกเล่นของสีให้ดู สนุกมากขึ้น แต่ concept ยังคงเดิม

คนดังที่สวมเสื้อผ้า RESURRECTION มีใครบ้างคะ ได้ข่าวมาว่าระดับเอ ลิสต์ทั้งนั้น? ถ้าเป็นฝั่งฮอลลีวูด ก็มี Black Eyed Peas และ Lady Gaga ส่วนฝั่งศิลปิน เกาหลีก็มีหลายท่านค่ะ ตอนนี้ก�ำลังมีโปรเจ็กต์อะไรบ้างคะ? ช่วงนีก้ ำ� ลังยุง่ กับสายการบิน Jin Air เลยค่ะ เราต้องท�ำคือยูนฟิ อร์มทัง้ หมด ให้เขา อยากให้ฝากอะไรถึงดีไซเนอร์รุ่นใหม่ค่ะ คนจะเป็นดีไซเนอร์ตอ้ งเก็บเกีย่ วประสบการณ์ไว้มากๆ ดูงาน หาแรงบันดาล ใจ อ่านสไตล์มุมมองของแต่ละงานให้ออก ซึ่งทุกอย่างต้องอาศัยชั่วโมงบิน บาง อย่างไม่สามารถสอนได้ ต้องเรียนรู้จากประสบการณ์ เวลาคิดงานไม่ออกหรือตัน จัดการยังไงคะ เราต้องรูว้ ธิ ผี อ่ นคลายสมอง รีเฟรชสมอง ให้สดชืน่ ก่อน ทิง้ งานไปซักพักเลย ละกลับมาท�ำงานอีกครั้งด้วยความสนุก เราต้องสื่อสารงานของเราด้วยความ เข้าใจและสามารถถ่ายทอดให้คนอื่นรู้ด้วย นั่นล่ะคือ งานดีไซเนอร์

“I love colors but the clothes I wear are not that fashionable. It’s very casual and I don’t always follow the latest trends.”, said Ju Young when asked about her personal style. “The main source of my inspiration is my family. I’m a music graduate and I used to be a cellist. My dad is a musician, my mom is a designer. I grew up in the home where fashion and music coexist. There’s nothing similar about my mother’s work and mine but I learn a great deal from her about the design process and business. I know all the ropes in the business from working at her company for 10 years.” Ju Young told us that ‘Resurrection’ is all about the dark tones of black, dark brown and grey; the solemn yet stylish look. While the brand’s latest collection sees more use of colors from tie-dye techniques, the core concept remains the same. “I have some Hollywood clients like Black Eyed Peas and Lady Gaga and several South Korean artists,” Ju Young answers our question about her celeb clients. “But right now I’m working on a project with Jin Air where I design all the uniforms of their employees.” Lee’s words of wisdom for the young generation designers is about accumulating experiences, seek for new inspirations and attain great understanding in different styles. “It takes time and experiences. Something cannot be taught, you just have to learn along the way. And you have to know how to refresh your brain to beat designer’s block. Leave your work for a while and come back with passion and motivation. You have to be able to communicate your work to others. That’s what a designer is all about.”

www.resurrectionjyl.com

Instagram : ResurrectionJYL

Facebook : @ResurrectionJYL


Fashion

5

ส�ำหรับหนุม่ ๆ สาวๆ ทีช่ นื่ ชอบแฟชัน่ คอยอัพเดต เทรนด์แฟชัน่ คุน้ หูกบั ค�ำว่า Street Fashion กันอยูบ่ อ่ ยๆ มาท�ำความรูจ้ กั กันสักหน่อยว่า เป็นมายังไง

4

3

อะไรคือ

STREET FASHION Street Fashion มีตน้ ก�ำเนิดมาจากลอนดอน เกิดจากลุม่ วัยรุ่นในชนชั้นกลางยุค 60’sที่สร้างจุดเด่นการแต่งกายใน รูปแบบทีไ่ ม่ตายตัว เปลีย่ นตามกระแสและแฟชัน่ ของแต่ละยุค เสน่หท์ ที่ ำ� ให้คนหลงใหล หนีไม่พน้ ความเรียบง่าย แต่เท่มสี ไตล์ ในราคาที่ไม่แพง

1

แต่งยังไงให้

STREET ลุคของ Street Fashion เสือ้ ผ้าและการแต่งตัวคล้ายกับสไตล์ สนีคเกอร์ (Sneaker) หรือ แนวสเก็ต (skate) แล้วต้องแต่ง ยังไงล่ะ ? วันนี้เรามีไกด์คร่าวๆ มาให้อ่านกัน

สายMINIMALIST

เน้ น เรี ย บแต่ ดู ดี ย ์ … ไม่ จ� ำ เป็ น ต้ อ งสวมใส่ อ ะไรหลาย ไอเท็มส์ แค่จับคู่สีง่ายๆ อย่างสีขาว เทา ด�ำ น�้ำตาล ครีม อาจจะเสริมความเก๋ด้วยแอคเซสเซอรี่เรียบๆ ใหญ่ๆ สักอัน เลิศค่ะ! 2

4

ลองเสื้ อ แขนกุ ด หรื อ เสื้ อ ยื ด สี เ รี ย บๆ หรื อ จะเป็ น ลายวงร็อคที่ชอบ จับคู่กับกางเกงยีนส์ Skinny สีด�ำ เพิ่ม ไอเท็มด้วยเสื้อคลุมหนังสีด�ำ หรือ Fish Nets ถุงน่องตาข่ายใส่ กับกระโปรงหนังสั้นช่วยให้สาวร็อคเปรี้ยวได้ทุกมุมมอง

สายสาวเปรีย้ ว

เน้นส่วนเว้า โชว์ส่วนโค้งกันสักหน่อย เพิ่มเสน่ห์ให้ ชวนมอง อาจจะหาเสื้อครอปเอวลอยหรือเกาะอกเท่ๆ แต่ไม่ ให้โป๊หรือเซ็กซี่เกินไป หาเสื้อคลุมซีทรูยาว จะใส่กับกระโปรง ยาว หรือกางเกงยีนส์ขาด ขาดเยอะๆไปเลยย อย่าลืมพร๊อพ แว่นตาทรงแคทอายยิง่ จะท�ำให้ดเู ฉีย่ วไปอีกกกก...รับรองเกิด 3

5

สายสปอร์ต

จัดว่าเป็นลุคที่ง่ายสุดๆ ดูแอคทีฟได้อีก แค่เสื้อยืดลาย เรียบเท่ TYPO เด่นๆ สักตัวแมทช์กบั กางเกงเลคกิง้ หรือกางเกง Jogger pant แต่เอ๊ะ! อาจจะโดนแซวว่า ออกมาจากยิมหรือ เปล่า!!! เสริมลุคให้ดูแฟชั่นขึ้นด้วย บอมเบอร์แจ็คเก็ต ใส่คู่กับ สนีกเกอร์ จบเลย!!

สายฮิปสเตอร์

การแต่งตัวแนวสตรีท มีทั้งแบบเนี้ยบ และแบบเซอร์ ลองหาเสือ้ คลุมทับเสือ้ ยืดสีพนื้ ไม่มลี าย กับกระโปรงตัวสัน้ หรือ กางเกงกางเกงยีนส์ทรงบอยเฟรนด์ รองเท้าผ้าใบเรียบๆ ดู ทะมัดทะแมง แต่ที่ขาดไม่ได้เลยหากเป็นสายเนี้ยบ จะต้องมี แอคเซสเซอร์รี่ เก๋ๆ เช่น แว่นด�ำ หมวกทรงแปลกๆ หรือผ้าพัน คอรับรองว่าลุคนีส้ ะกดทุกสายตาให้มองมาทีค่ ณ ุ คนเดียว

สายร๊อค

6

2

สายชิล

คู่กับกางเกงยีนส์ขาสั้น หรือกางเกงทรงฮาเรม ดูสบายๆ ส�ำหรับวันชิลๆ จะสะดวกใส่กบั รองเท้าผ้าใบ หรือรองเท้าแตะ สักคู่ ก็เก๋ไม่หยอก เติมสร้อยข้อมือเส้นเดี่ยวเรียบๆ สักเส้น รับรองเท่สไตล์ Street Fashion แน่นวล

STREET FASHION : WHERE IT BEGINS AND WHY IT NEVER GOES AWAY For the style enthusiasts, Street Fashion is rudimentary, the forever-revisited realm of fashion. Originated in London from the middle-class teenagers of the 60s whose sense of style revolves around the mixing of bits and pieces of everything fashion and making it stylistically simple and cool at an affordable price.

THE ‘STREET’ LOOK While ‘sneaker’ or ‘skate’ are among the most common styles, there are countless roads to explore when it comes to street fashion. Here are some of the guidelines to achieve the effortlessly cool street looks. 1. THE MINIMALIST is not about the quantity but quality. Pair up some simple classic colors such as black, white brown and grey with a statement piece of accessory. 2. IF SEXY AND FIERCE is your thing, don’t be shy to show your shape. A crop top or a tube top can never be too revealing with a seethrough kimono jacket. Match that with a mini skirt or a pair of distressed jeans and cat-eye sunglasses and slay! 3. THE HIPSTER look can be sleek or casually cool. Try matching a plain t-shirt with a miniskirt or a pair of boyfriend jeans and a minimalist sneaker.If you’re going with the polished look, take things up a notch with a pair of sunglasses, a unique-looking hat or a scarf. 4. FOR THE ROCK oriented minds, a sleeveless plain t-shirt or a band tee with a pair of black skinny jeans can always do the trick. A black leather jacket is always the perfect special item to nail the look, or go a bit fiercer by coupling a fishnet stocking with a short faux leather skirt. 5. THE SPORTY is all about simplicity and staying active. Go with a t-shirt with some cool typo and a pair of leggings or jogger pants. You can always throw in a bomber jacket and a sneaker for the more fashion-forward look. 6. THE CHILLIN look is what everyone is going for these days. A short pair of jeans or harem pants with a t-shirt can never go wrong on a causal day. Match that with a sneakers or sandals and accessorized yourself with a minimal-looking bracelet, and you’re all set.

P. 23

1

6


Interview

B

I

O

G

R

A

P

H

Y

DUIER, ROAD TO HIGH FASHION BY ANNA AND ADA.

D F S

DUIER

กับเส้นทางบนถนนสายแฟชั่นของ ANNA และ ADA P. 24

ความส�ำเร็จแต่ละอย่างไม่ได้สร้างเพียงวันเดียว เดือนเดียว หรือ ปีเดียวหรอก เชื่อเถอะว่ากว่าจะมีชื่อเสียง ประสบความส�ำเร็จ ทางธุรกิจ และมีความมั่นคง ได้ท�ำในสิ่งที่รัก ในทุกๆวันคุณจะ ต้องผ่านการกลั่นกรองจากเวลา การขับเคี่ยวจากประสบการณ์ เหมือนสองสาวฝาแฝดที่ฮอต ฮิป เก๋ มีสไตล์ที่ส�ำคัญประสบ ความส�ำเร็จในการเป็น Designer และ Fashion stylist วันนี้เรามาเรียนรู้เส้นทางบนถนนสายแฟชั่นของฝาแฝดสุดสวย เปรี้ยวซ่า ว่าจูงมือกันเดินได้อย่างไรให้สง่างามดุจนางพญา บนธุรกิจสายแฟชั่น

Journey

การเดินทางของ Anna และ Ada เริ่มต้นจากการที่เธอทั้งสองเป็นผู้หลงใหลแฟชั่น รักการแต่งตัวและจากการเป็นศิลปินดูโอ แน่นอนว่าเรือ่ งเทรนด์ รสนิยม ความได้ใกล้ชดิ กับคนในแวดวง คงเป็นการเริม่ บ่มเพาะสไตล์ และความเป็นแฟชัน่ นิสต้าในตัวทัง้ คู่ และ พวกเธอก็เริ่มศึกษาแฟชั่นเสื้อผ้าอย่างจริงจัง กว่าเจ็ดปีที่สร้างสรรค์ Duier ซึ่งเป็นชื่อแบรนด์ที่มีความหมายในภาษาจีนว่า ฝาแฝด เธอ ทั้งสองหลอมรวมความคิดและจินตนาการผ่านคอลเลคชั่นเสื้อผ้าตามวัย ไล่ระดับและชั่วโมงบินมาเรื่อยๆ

การเดินทาง

Become a young woman แตกเนื้อสาว

Learning การเรียนรู้

Fo llow:

www.duier.cc

จากวัยรุ่นวัยสาวสดใสที่สนใจแฟชั่น เริ่มต้นเรียนรู้และหาเส้นทางของตัวเอง ครั้งแรกจึงมีความหลายหลากไปตามกระแสและ ความชอบของพวกเธอเป็นหลัก รูปแบบจึงเกิดจากการ มิกซ์แอนด์แมทช์ ซื้อหาเสื้อผ้าตามคาแรคเตอร์ของทั้งคู่ มาลงขายในโซเชียล เน็ตเวิร์ค ประกอบกับเธอมีกลุ่มแฟนคลับอยู่แล้ว ด้วยความครีเอทีฟ ความแปลกใหม่ จึงสะดุดตาแฟนคลับสาวๆที่ติดตาม กลายเป็น ไอดอลสุดจีด๊ จ๊าดแห่งยุค ไม่เพียงเท่านัน้ พวกเธอยังพัฒนาและใส่ใจรายละเอียด ให้เสือ้ ผ้าของเธอสามารถหยิบมาใส่ได้ในชีวติ จริง โดย แต่ละคอลเลคชั่นเข้าถึงได้ง่าย ท�ำให้ฐานแฟนคลับและตลาดเปิดกว้างขึ้น ทั้งสองออกก้าวเดินบนถนนสายออกแบบโดยจับมือกับประเทศเกาหลีซึ่งเป็นสุดยอดแฟชั่นเอเชีย เรียนรู้ที่จะพัฒนาผลงานการ ออกแบบและท�ำความเข้าใจงานดีไซน์เพื่อสร้างชิ้นงานที่มีความเป็นตัวตน แต่มีลูกเล่นและเป็นไฮแฟชั่นมากขึ้น ในสไตล์ Duier มีทั้ง Street wear , K-pop , Hip Hop มีมิติความแตกต่างในรายละเอียดตามคาแรคเตอร์ของทั้งสองคน Anna มีความเป็นสปอร์ตลุคที่ดู เท่ เก๋ กล้า สนุกสนาน เป็นผู้หญิงทะมัดทะแมงคล่องตัว Ada จะมีความเป็นเฟมินีน มีความหวานและลุคน่ารัก แบบหญิงสาวสดใส ชวนหลงใหล Duier จึงมีความแตกต่างอย่างลงตัวของสองบุคลิก

weibo.com/duiersky

Instagram : @duier @duierstyle

Facebook : @Duierista


Growing into young adulthood เติบโตสู่วัยสาว

The journey is never ending.

ชิ้นงานของทั้งคู่ จุดประกายให้ Duier มีการขยายสาขาในเมืองใหญ่ประเทศบ้านเกิด ซี่งเฉินตูคือการเริ่มต้น ตามมาด้วยหางโจว และเพิ่มสาขาอย่างรวดเร็ว สู่ปักกิ่ง ฮ่องกง ก้าวไกลถึงเกาหลี Duier จึงเปรียบเสมือนสาวสะพรั่งเต็มตัวเนื้อหอม ที่แฟชั่นและรสนิยม โดนใจตลาด เพราะสไตล์ที่มีความเป็นหญิงสาวหลากลูกเล่นพร้อมสนุกสนานกับการแต่งตัว สาวๆจะมีความแตกต่าง มีเสน่ห์ ดูดีมี รสนิยม และดูเป็นสาวที่สนุกสดใสในทุกก้าวย่างของชีวิต บวกกับการใส่ใจในทุกรายละเอียดของลูกค้า Duier มีการจัดเสื้อผ้าเป็นเซ็ท ไว้สำ� หรับลูกค้า ทีจ่ ะต้องเลือกไปทัง้ เซ็ทไม่แยกชิน้ เพราะทัง้ คูม่ องไปถึงการดูแลตัง้ แต่ศรี ษะจรดปลายเท้า ควบคุมสไตล์ให้ผสู้ วมใส่รสู้ กึ เกิดความมั่นใจว่า ตั้งแต่หมวก แว่นตา เสื้อ กระโปรง รองเท้า รวมถึงเครื่องประดับที่จัดวางอย่างลงตัวนี้ หากหยิบมาสวมใส่ในแบบ ฟูลเซ็ท คุณจะเก๋ไก๋ไร้ข้อกังขา เป๊ะ!! จนไร้คอมเม้นท์แน่นอน! หรือใครที่ไม่มีความรู้เรื่องแฟชั่น ใครอยากจะเปลี่ยนลุคตัวเอง หรือใคร ที่ขาดความมั่นใจในการแต่งตัว เพียงแค่ก้าวเข้ามาที่ Duier คุณจะเดินออกไปด้วยความมั่นใจ ทั้งยังได้รับค�ำแนะน�ำในการเป็นสาว ไฮแฟชั่น ว่าอะไรเหมาะ อะไรแมทช์ ในแบบที่เน้นความชอบของคุณเป็นหลัก ไม่แปลกใจเลยที่ลูกค้ารักที่จะหยิบทั้งเซ็ทแบบง่ายๆ เพราะทุกอย่างผ่านการกลัน่ กรองความคิด การวางรูปแบบ การมิกซ์แอนด์แมทช์ ที่เหมาะสมลงตัวจาก Anna และ Ada จนเหล่าดารา หรือเซเลบริตี้ชื่อดังเดินปังๆกับเสื้อผ้าของ Duier ทั่วเมือง กว่าเจ็ดปีที่ Duier ออกมาวาดลวดลายความงาม ความเก๋ ความสร้างสรรค์บนถนนสายแฟชั่น จากวัยรุ่นที่หลงใหลในการแต่งตัว สู่วัยสาวที่มีมุมมองความคิดมากขึ้น จากความรัก การไม่หยุดนิ่งในการค้นหาแรงบันดาลใจ และการก้าวเดินแบบไม่หยุดพัฒนา ท�ำให้ Duier เติบโตไปพร้อมกับ Anna และ Ada พวกเธอจึงยังเป็นไอดอลที่ประสบความส�ำเร็จ และเป็นแบบอย่างให้หลายๆคนที่กำ� ลัง เดินทางในสายนี้

DUIER FA S H I O N SET การเดินทางไม่มีวันสิ้นสุด

For Anna and Ada, the fierce looking twins who are also the founder of Duier, the renowned multi-brand fashion store, the journey to success is not an easy one. It begins with their passion in fashion and evolves through their experiences in the entertainment industry. After accumulated knowledge in branding and fashion business with 7 years of the Duier still going strong, they continue to develop their own styles as their sense of fashion grows. From two young women with passion in beautiful clothes, they would put together different pieces to create wearable mix & match looks and post therm on the Internet. The looks they style and the pieces they choose have been followed not only by their fans but people who wear the clothes in everyday life. The twins make each of Duier’s collections more appealing and accessible as their customer base expands. Their brand is growing with strong identity where intricate details of high-fashion is mixed with the vibrant elements of street wear, K-pop and Hip Hop. Anna is bold, sporty, cool, chic and active while Ada is more feminine, sensual and elegant, making Duier the perfect combination of its founders’ distinctive styles and personalities. Duier is now opening branches in different cities in China such as Beijing, Hong Kong including a shop in South Korea. The clothes are styled into different looks and sold in an entire set from hat, top, bottom, shoes, to accessories as clients are offered a complete fashion guide. Whether you’re a fashion lover who wants to take your sense of style up a notch or someone with no experience in fashion at all but wants to look great and feel confident, Duier is the place to be. Despite all the success, Anna and Ada never stops searching for new inspirations and with their amazing journey, they have grown to become an amazing example for people who are looking to succeed in the industry.


Booth Brand

Booth Brand เราจะมาน�ำเสนอ ร้านเสื้อผ้าเก๋ๆ ใน ยูเนี่ยน มอลล์ ที่เหล่าสไตลิสต์ อดใจไม่ ไหวต้องเลือกมาให้เหล่าโมเดลใส่เดินกันบน รันเวย์ Street Fashion Week

Nontouch

We introduce you the shops in Union Mall whose clothes is so fabulous that the stylists of Street Fashion Week handpick them to create the fiercest looks for the competition.

Your Corner

STUDIO 56

ลุคแฟชั่นสตรีทสไตล์ ที่เรียบง่าย แต่เต็มไปด้วย ความชิคแบบมีสไตล์ แต่งง่าย เพียงแค่คุณมี ไอเท็มชิคๆ ที่ถูกใจไว้ใน ตู้เสื้อผ้า

P. 26

STUDIO 56

Your Corner

“แจ็คเก็ต” สวย เซอร์ เท่ ต้อง STUDIO 56 ใครที่ชอบแต่งตัวมีเลเยอร์ โดยเฉพาะสไตล์ ฮิปฮอป สามารถหาซือ้ ไอเท็มแจ็กเก็ตเก๋ๆ ไป มิกซ์แอนด์แมทช์กับลุคธรรมดาๆ ให้กลาย เป็น สไตล์ลุคคูลๆ ได้ง่ายๆ สินค้าในร้านมี ทั้ ง ของหญิ ง ชายเน้ น ไปทางสตรี ท และ ฮิปฮอปแฟชั่น จริงๆ มีหลากหลายทั้ง เสื้อ แจ็คเก็ต เสื้อยืด เสื้อเชิ้ต หรือกางเกง และที่ พิเศษคือทางร้านจะมีลายที่หาซื้อที่ไหนไม่ ค่อยได้นะจ๊ะ

ไปเที่ ย วต่ า งประเทศทั้ ง ที ก็ อ ยากได้ เสื้อผ้าสวย ดูดี ราคาเบาๆ แต่คุณภาพเกิน ราคา ร้านนีเ้ ลย Your Corner สินค้ามือสอง ในสภาพมือหนึ่ง ทั้ง เสื้อผ้า หมวก กระเป๋า เสื้อหนาว รองเท้าบู๊ท ถุงมือ ที่เน้นๆ คือผ้าวู ผ้าขนเป็ด ยืนยันว่าถึงจะเป็นมือสองทีน่ ำ� เข้า จากญี่ปุ่น แต่เราคัดกันทีละชิ้น ท�ำความ สะอาด แล้วเช็คกันทีละตัว แถมมีสินค้า แบรนด์แนมที่ถูกกว่ามือหนึ่งกันครึ่งต่อครึ่ง คุม้ ยิง่ กว่าคุม้ และทีด่ ที สี่ ดุ คือ ราคาแต่ละชิน้ สามารถต่อรองกันได้อีกนะ

Stylishly raw and cool is the definition of STUDIO 56’s jackets. For those who love to add interesting layers to your look, especially the hiphop folks, the jackets serve as the perfect addition to the effortlessly cool sense of style. Selling both men and women street fashion, their items range from t- shirts jackets, shirts and pants including special items with patterns you rarely find anywhere else.

Nontouch หนุ่มคนไหนที่รักความ Unique ล�้ำๆ ไม่อยากเหมือนใคร แนะน�ำร้าน “Nontouch” เสื้อผ้า ผูช้ าย มีคอนเซ็ปต์ทแ่ี หวกแนวฝุดๆ เสือ้ ผ้าแต่ละชิน้ มาจากความชอบของเจ้าของร้าน ออกแบบเอง ขายเอง ทั้งลายและงานปักเลยนะ สินค้าบางส่วนน�ำเข้าจากต่างประเทศ โดยเน้นไปทางสีด�ำและ ขาวกว่า 90% ที่ส�ำคัญทางร้านยังมีของมาเซลล์สูงสุดถึง 50% กันอยู่เรื่อยๆ แวะไปช้อปกันด่วนๆ For the gentlemen who embrace uniqueness and look for something different, Nontouch may have what you’re after. There’s nothing ordinary about the concept of their clothes with each piece derived from the style and preference of the owner who does not only design but also create some of the patterns and embroidery details as well. Some of the pieces are imported with black and white being the primary colors of the brand’s collections. Half price sale is also available at the store on a regular basis so stop by for some shopping spree.

Contact

Contact

This second hand clothing store brings an eclectic range of used clothes, hats, bags, winter wear, booths, gloves made of wools and duck feathers all in mint condition. Imported from Japan, the secondhand items of Your Corner are carefully handpicked while used hi-end products are sold at half the price, and the best part about shopping here is the selling price is negotiable!

Contact Booth : 3L-12 Line ID : nontouch99

Booth : 3C-38 Tel : 081-614-3116

Booth : 5VE-02 Line ID : bznat Tel : 097-245-0018 097-005-8969


PRESS VISIT MISS HIP MEETING THE PRESS

มิสฮิป เดินสายพบสือ่ มวลชน ประมวลภาพบรรยากาศ มิสฮิปและผู้บริหาร ยูเนี่ยน มอลล์ จูงมือดารา เซเลปชื่อดัง ติ๊นา-ศุภนาฎ จิตลีลา,จองแฟมมิลี่, จอง ฮยอนแท เดินสาย พบพี่ๆ สื่อมวลชน ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Street Fashion Week & Stylist Award ตามรายการต่างๆ อาทิ ร่วมสัมภาษณ์พูดคุยในรายการ เม้นต์เม้าท์สายเผือก ทางช่อง GMM 25, รายการข่าวเรื่องเล่าเช้านี้ ช่อง 3, บันเทิงเดลี่ ทางช่อง PPTV พร้อมมอบของที่ระลึก Enjoy a little recap of Street Fashion Week & Stylist Award press tour where Miss Hip,Chief Hip Office of Union Mall and Thai and international celebs appear on TV shows of channels to promote the amazing fashion event.

#SERIOUS SHOPPING. WWW.UNIONMALL.CO.THTurn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.