#SERIOUS SHOPPING 2

Page 1UM Editor

Content

02

C

UNIONMALL SHOPPING GUIDE BOOK

ท่านผู้มีอุปการคุณโปรดทราบๆ Miss Hip กลับมาอีกแล้วคร้าาา... ไม่รู้จะมีใคร เป็นเหมือนเดีย๊ นรึเปล่า ใกล้สนิ้ ปีทไี ร มันคึกคักตูฮ้ วู้ เป็นพิเศษ ไหนจะเทศกาล ไหนจะปาร์ตี้ ไหน จะวันหยุดยาวๆ โอ๊ย ชีวติ ช่างมีความสุขจริงจัง เรือ่ งเทีย่ วเล่นแบบนีล้ ะ่ ฮิปถนัดมาก เลิฟเลิฟ ส�ำหรับท่านทีม่ โี ปรแกรมเตรียมหลัน่ ล้าไว้แล้ว ขอบอกเลย มาถูกทางมากๆ ค่ะ เนือ้ หา Serious Shopping 02 เล่มนีจ้ ะท�ำหน้าทีเ่ ป็นไกด์ ให้คณ ุ ไปยังทีต่ า่ งๆ ได้อย่างโดดเด่นเวอร์วงั จะโพสต์รปู จะเช็คอินแต่ละที่ รับรองต้องดังต้องโดน อ๋อ! ทีส่ ำ� คัญแบบว่าเพือ่ นๆไม่ตอ้ งกลัว กระเป๋าฟีบกระเป๋าแฟบนะคะ ฮิปไม่ชอบของแพงอยูแ่ ล้วจร้า ทุกอย่างจับต้องได้คะ่ แบบว่า ราคาบ้านๆ แต่ดาเมจรุนแรงแน่นอนคร้าาาา ส่วนคนทีก่ ำ� ลังหาไอเดียจัดปาร์ตี้ คอลัมน์ Hip Talk ฮิปหา Dress Code สุดแหวกทีแ่ หกทุก กฎการแต่งตัวมาให้ไปลองใช้กนั ดูนะคะ หรือใครทีค่ ดิ ว่าตัวเองเจ๋งในเรือ่ งการแต่งตัว ฮิปอยาก ให้มาลองพิสจู น์ตวั เอง กับโครงการ Stylist Award ทีฮ่ ปิ เป็นแม่งานหาตัวแม่ Mix & Match ประกวดกันตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน - ธันวาคมนี้ รอบตัดสินจะไปชิงชนะเลิศกันในงาน Union Mall Street Fashion Week ในวันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560 ซี ยู นะจ๊ะ Union Mall Street Fashion Week จะเป็นอีกงานใหญ่ทต่ี อ้ งกรีดร้องกันจนเสียงหาย ฮิปไปดีล โอปป้าตัวท๊อปเหมาล�ำมาร่วมกิจกรรมกันด้วย ไม่วา่ จะเกมส์ ของแจกในงาน รางวัล กิจกรรมร่วมสนุกต่างๆ รางวัลส�ำหรับผูช้ นะประกวด รางวัลส�ำหรับผูร้ ว่ มโหวต โอ๊ย! ดีเทลมัก่ ๆ ค่ะ แอบใบ้ให้วา่ ใครได้รางวัลใหญ่ นีเ่ ตรียมเก็บกระเป๋าไปนัง่ ชม Soeul Fashion Week Fall/Winter 2018 พร้อมเงินติดกระเป๋า 1 ล้านวอนกันเลย นอกจากนีย้ งั มี Street Fashion Food Market ทีจ่ ะคัดอาหารชิคๆ เกร๋ๆ มาให้ชมิ ให้ชอ้ ปกันตัง้ แต่ 15-24 ธันวาคม งานนีอ้ ย่าลืมเตรียมเมมมา ถ่ายรูปกันเยอะๆ นะคะ จัดเต็มแน่ๆ จร้า... Dear Customer, may I have your attention please, Miss Hip is here again! Many people may feel the same way as me, everytime when it comes to the end of the year, life will be full of happiness, joy and fun. That’s moment is back now! For those who already have plan to go and explore the world, hold on to this Serious Shopping guide book, we are including so many interesting “Party & Travelling” topics, where to check out this season, the best places to dine, cafe hopping lover, shopping destination and many more. Oh! don’t worry. Apart from high fashion, we are also serious about everything affordable and pocket friendly. For those who will be in Bangkok during December, Union mall will be hosted “Street Fashion Week”. This year we have Stylist Award Contest for those who are good at styling and Mix & Match the items. The final round will be judged and announced on 17th December 2017. The prize for winner will be a trip to Soeul Fashion Week Fall/Winter 2018 with 1,000,000 Won pocket money. Also there will be a lucky draw ticket to voters who pick the right competitors. Chance to win can be you or anyone, come and join us.

SERIOUS SHOPPING.

สารบัญ

05

04 I’M A SERIOUS SHOPPER

ไอเท็มสุดฮิตที่ต้องติดตัว ไปทุกครั้งคืออะไร

TRAVEL LIKE A FASHIONISTA

สวยสุด ชิคสุด เก็บกระเป๋า ไปเที่ยวแบบแฟชั่นนิสต้า

O

06 UMD DEPARTMENT HIGH FASHION AFFORDABLE PRICE

08 FAMILY SET

5 ร้านอร่อย อิม่ คุม้ ยกครอบครัว

T

10

TRAVEL IN STYLE

16 BEAUTY AND COSMETIC SHOP

17 FOUNDATION FOR THE VACATIONS

ไปเทีย่ วไหน...ใช้รองพืน้ อะไรดีนะ

18 THE SNEAKER CHRONICLES

รองเท้าผ้าใบที่ฮิตในแต่ละยุค ติดตามรายละเอียดอย่างใกล้ชิดกับเราได้ที่

FOR MORE INFORMATION, PLEASE VISIT OUR UNION MALL

PRODUCTION TEAM บรรณาธิการ Miss Hip สไตล์ลิสต์ คุณธันวดี จุฑาวรากุล แต่งหน้า คุณคู่บุญ คุณสุขศานต์ ทำ�ผม คุณธีรภัทร ยังสายไพร นายแบบนางแบบ คุณอรนิษฐ์ หิรัญพรฐานนท์ คุณเอกรินทร์ รุ่งแกร ช่างภาพ คุณพิชัย ป่านแก้ว คุณชนะกิจ บุญญาคม นักเขียน คุณดุจฤทัย ศานติวงศ์กุล คุณปิยพร ธรรมสถิติ คุณชโลธร นวนทอง คุณปัทมา ปรีชาวิทย์ ประสานงาน คุณพรทิพย์ กระจกเหลี่ยม ออกแบบ คุณค�ำฉันท์ ศรีสุวรรณ ควบคุมงาน คุณสุรเจต โภคมั่งมี

20 INTER FOOD 21 STREET FOOD

N

24 WHAT TO WEAR IN NORTH KOREA ?

N P. 3

2017

ISSUE :

E

22

เพื่อนๆ HAPPY MISS HIP ก็ดีใจ 23

ลดเอามันส์ 1000 กว่าร้าน, โละเอามันส์ ปันน�้ำใจ

T

บินไปจับมือท่านผู้น�ำเกาหลีเหนือใส่อะไรดี ? 26 DRESS CODES IDEAS

Dress Codes สุดแหวก แหกทุกกฎการเเต่งตัว


Interview

SERIOUS SHOPPER

ไอเท็มสุดฮิต ทีต่ อ้ งติดตัวไป ทุกครัง้ คืออะไร

1

คุณอ้น

เมื่อพูดถึงกิจกรรมยอดฮิตอันดับต้นๆ ของหนุ่มสาวสมัยนี้ หลายคนก็จะคิดถึงเรื่องของ “การท่องเที่ยว” นอกจากจะเป็นการใช้เวลาว่างเพื่อแสวงหาความสุขและความเพลิดเพลินแล้ว ยังช่วยผ่อนคลาย ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าและความเครียด ท�ำให้สุขภาพทางกายและจิตใจสดชื่นดีขึ้น ว่าแต่หนุ่มสาวสมัยใหม่ เวลาไปเที่ยวเนี่ย ‘ไอเท็มส์อะไรกันนะ ที่ขาดไม่ได้ ต้องพกติดตัวไป’ Traveling is not just about relaxing your mind and body but finding new experiences. Prepare for the unexpected with the top-five must-have items for a trip that you cannot live without. The number one on the digital generation’s list is, as one would have guessed, mobile phone. Money is the next one in line. You can’t buy love but you can buy pretty much anything you need on your journey. Food, friends, a scissor, condoms are among the interesting choices. So, what’s yours essential item for survival?

2

คุณนุช

3

คุณเอเจ

4

คุณฝาง

P. 4

“เงินค่ะ” เพราะเวลาไปเทีย่ ว ถึงไม่มอี ะไรติดตัวไปเลย มีเงิน ก็เอาไปซือ้ ของได้ ไม่ตอ้ งกลัว อดตาย อยากซือ้ อะไรก็ซอื้ อยากทานอะไรก็ทาน ถ้าไม่มเี งิน ก็ไม่รจู้ ะไปเทีย่ วท�ำไม 5

แนน & บีม

แนน :

6

นัด & หมวย

นัด :

เอาโทรศัพท์มอื ถือไปค่ะ เอาไปเล่น Grindr, Beetalk หาเพือ่ นแถวๆ นัน้ ทีไ่ ม่ใช่บมี ค่ะ

กระเป๋าเงินค่ะ ไม่มเี งินชีวติ อยูไ่ ม่ได้คะ่

บีม :

กรรไกรตัดผมค่ะ เป็นคนชอบร�ำคาญถ้าผมยาว ไปไหนก็จะพกติดตัวไว้ตลอดค่ะ

เอาเพือ่ นไปด้วยค่ะ กลัวเหงา แต่คงไม่ใช่แนนค่ะ

หมวย :

“กระเป๋าเงินค่ะ” ทุกอย่างอยูใ่ นนัน้ หมดเลย บัตรเครดิต บัตรส่วนลด บัตรเอทีเอ็ม ไปไหนก็ตอ้ งเอา ติดตัวไว้อนุ่ ใจค่ะ

7

ใบเตย & ปาล์ม

ใบเตย :

“ถุงยางอนามัยครับ” สรรพคุณมากมาย ไว้ใช้ทมี่ ี น�ำ้ ห่มหุม้ สิง่ ของ กันน�ำ้ ก็ได้ กันตัวเราก็ได้

8

นาย & วิน

นาย :

โทรศัพท์คะ่ เอาไว้ถา่ ยรูป เก็บความทรงจ�ำต่างๆ ไว้เวลาไปเทีย่ ว

โทรศัพท์มอื ถือครับ เอาไปเล่น ROV.

ปาล์ม :

ทีช่ าร์ตแบตครับ เดีย๋ วไปเล่น ROV. กับนาย แล้วแบตหมดครับ

ของกินค่ะ หนูกลัวหิว

วิน :

“โทรศัพท์มอื ถือค่ะ” เป็นคนชอบถ่ายรูป เอาไว้ เซลฟี่ เก็บภาพความทรงจ�ำ ต่างๆ ทีเ่ ราไป

9

คิม กัน ยิม

คิม :

โทรศัพท์มอื ถือครับ เอาไว้เข้า เว็บ pornhd ผมขาดไม่ได้

กัน :

โทรศัพท์มอื ถือเหมือนกันครับ เอาไว้ดเู วลา ไม่ชอบพกนาฬิกา

ยิม :

เอาเงินไปครับ เอาไปให้ คิมกับกัน ยืมครับ


Fashion

สวยสุด ชิคสุด เก็บกระเป๋าไปเทีย่ วแบบแฟชัน่ นิสต้า ชมพู่ก็ชมพู่เถอะค่ะ! จะไปเที่ยวทั้งทีพร๊อพต้องพร้อม ไม่ว่าจะเดินลุยป่าฝ่าดงหรือเที่ยว อย่างราชินี ก็ต้องสวยไว้ก่อน..ว่ามั้ยคะซิส แค่มีทิปส์และไอเท็มเพิ่มความมั่นใจ ไปไหนก็รอดกับ ‘4 เส้นทาง 4 สไตล์’ จะปารีส มัลดีฟ อินโดหรืออินเดีย ก็เป๊ะปังวังเวอร์ ว่าแล้วก็รัวช็อตเซลฟี่ไปเลยจ้า

PARIS

MALDIVES INDONESIA INDIA

‘น้อยแต่มาก เรียบแต่โก้ ไฮแฟชั่น’ ไปเมืองแห่งรันเวย์แฟชั่นก็ต้องมีคอนเซ็ปต์ สักหน่อย เน้นจัดหนักที่เบสเลเยอร์อย่าง ลองจอห์ น หรื อ เลกกิ้ ง ไว้ ด ้ า นในอ� ำ พราง รูปร่างอวบอั๋นให้ดูเพรียวลมขึ้นซักหน่อย โน้ต ‘เข็มขัด’ ไว้ใน Check List ได้เลย เพราะนอกจากจะช่ ว ยอวดองเอวให้ หุ ่ น ดูสเลนเดอร์ ยังใช้รัดทับกับเสื้อโค้ทตัวโคร่ง เปลี่ยนลุคให้ดูเปรี้ยวขึ้นอีกเบอร์ ยิ่งแมทช์ เข้ากับรองเท้าบูทส้นสูง รับรองว่าเริด่ แรงค่ะ!

อากาศฮ็ อ ตแบบทะเลมั ล ดี ฟ ก็ ต ้ อ ง เหมาะกับสาวแซ่บอย่างเราๆ จัดไปกับบิกีนี่ ตัวจิ๋วสีสด จะส้ม แสด แดง ม่วง หรือเป็น ลวดลายดอกไม้ ปักลูกไม้แบบหวานๆ สไตล์ โบฮีเมียนก็ดูเก๋กู้ด แอบมีกิมมิคด้วยการพก ชุดกิโมโนแบบบางเบาใส่คลุมไปด้วยชิคๆ อย่าลืม!!! พกแว่นกันแดดที่เป็นตัวช่วยเซฟ ลุคตอนเรา ‘โนเมคอัพ’ ได้อย่างแน่นนอน!

Think ‘minimal’, think ‘elegance’. Try a simple pair of long johns or leggings to create an interesting layer for your attires and the more slender silhouette.Put ‘belt’ on your checklist. Bring yourself some more curves and the fiercer look by putting the accessory around your oversized coat. Top that with a chic pair of boots and sashay away like the city is yours!

Be hotter than the Maldives sun! Bikinis are mandatory whether it’s colorful, floral, graphic or the one with the cute bohemian laces. Don’t forget a chiffon kimono for the effortless sexiness and a big pair of sunglasses for the perfect ‘no-makeup’ look.

เห็นกันมั้ยวิวภูเขาไฟที่ใ ครๆ เขาลง ไอจี กั น จั ง หวะนี้ ร อไม่ ไ ด้ แ ล้ ว ค่ ะ ! หยิ บ รองเท้าผ้าใบหรือรองเท้าบูทหุ้มข้อสีเข้ม แพ็คชุดโทนสีกากีหรือสีเทาลงกระเป๋าไป ด้วย เพื่อความคุมโทนกับวิวทิวทัศน์ของ ภูเขาไฟ รับรองว่า.. ได้ช็อตเริ่ดหรู มีสไตล์ ดูไฮคลาสกลับไปฝากเพื่อนแน่นอน เสื้อกันตายที่ขาดไม่ได้นั่นคือแจ็คเก็ต เพราะบนนั้นอากาศหนาวมากเหมือนเปิด แอร์พร้อมกัน 21 ตัว Let’s go volcano hunting and capture the view everyone is instagraming with your own eyes. Grab your dark pair of sneakers or ankle boots, as for the dress, kaki or grey is the color to go for that stylish snap on the mountaintop. And bring a cool jacket to keep you warm ‘cos it’s freezing up there.

อินเดียเป็นประเทศของสาวขาลุย ไม่มี อะไรที่เราจะคาดถึง รวมถึงแฟชั่นบ้านเขา ค่ อ นข้ า งปกปิ ด มิ ด ชิ ด ระดั บ มองไม่ เ ห็ น เนื้ อ หนั ง กั น เลยที เ ดี ย ว บวกกั บ อากาศที่ ร้อนอบอ้าวยิ่งกว่าบ้านเราซะอีก แนะน�ำให้จับคู่เดรสยาวผ้าพริ้วๆ กับ รองเท้าแกลดิเอเตอร์เพิม่ ความแซ่บ แล้วพก ผ้าพันคอไว้คลุมไหล่หรือใช้โพกศีรษะตาม แบบฉบับหนังอินเดียก็ดูเก๋ Roam the backpackers paradise and experience the unexpected with a classy maxi dress, a pair of gladiator sandal, and a scarf or a shawl for that Indian-fusion style.

P. 5

Let’s turn your holiday into a fun runway. Backpackers or jetsetters alike, stay in style with the coolest tips and hottest items. 4 destinations, 4 styles, roaming the city of light, hopping the paradise island or journeying through the streets of India with the best version of yourself


STREET FASHION

01. U IN TREND UMD

2,890 Baht

02. BAG NO.8 FLOOR 02 BOOTH NO. 2J-10

990 Baht 03. TINIDEE FLOOR 02 BOOTH NO. 2D-26,27

599 Baht

P. 6

04. JAP FAC UMD

05. SHOES SHI FLOOR 02 BOOTH NO. 2F-22,23

1,900 Baht

06. BAG NO.8 FLOOR 02 BOOTH NO. 2J-10

990 Baht

HIGH FASHION AFFORDABLE PRICE

STYLIST : TUNVARDEE JUTAVARAKUL PHOTOGRAPHER : PICHAI KANKAEW

1,240 Baht


STREET FASHION

HIGH FASHION AFFORDABLE PRICE 07. VINTAGE-ME FLOOR 05 VINTAGE ZONE

1,000 Baht

08. V2 WORLD FLOOR 04 PROMOTION AREA

P. 7

2,390 Baht

09. SHOES SHI FLOOR 02 BOOTH NO. 2F-22,23

1,990 Baht

10. V2 WORLD FLOOR 04 PROMOTION AREA

1,150 Baht


Food Review

Family Set 5 ร้านอร่อย อิม่ คุม้ ยกครอบครัว ทีน่ ไี่ ม่ได้มดี แี ค่เรือ่ งช้อปปิง้ ในวันหยุด หรือวันพิเศษ ยังมีรา้ นอาหารอีกเพียบทีพ่ ร้อมเสิรฟ์ ความสุข เต็มอิม่ ให้ทกุ คนแบบยกครอบครัว ได้พร้อมหน้ากันบนโต๊ะอาหาร ในราคาเบาๆ มีเงินเหลือไปช้อปกัน ต่อแล้ว มีรา้ นไหนโดนใจตามเรามาดูกนั เลย Not just shoppers’ destination, Union Mall houses an amazing array of restaurants that everyone can enjoy, whether a family lunch on a weekend or a dinner with friends after a long day of shopping. Let’s find out some of the best eateries for your next meal at Union Mall.

01

Chor Chang

ช.ช้าง

เริ่มต้นกันด้วยร้านอาหารจานเดียว ทานง่าย อย่างร้าน ช.ช้าง (Chor Chang) ขอบอกว่าร้านนีต้ อบโจทย์ทกุ คนในบ้านแน่นอนค่ะ เพราะทีน่ เี่ ขามีเมนูหลากหลายให้เลือก แถมราคาเริม่ ต้นสบายๆ เพียง 69 บาท มีกมิ มิคเด็ด เป็นทีม่ าของชือ่ ร้าน ช.ช้าง เพราะทุกเมนูสามารถ เลือกสัง่ เป็น “ไซส์ ช.ช้าง” อาหารจานช้าง จานเดียวทานได้ 2-4 คน ในราคาเริ่มต้นที่ร้อยกว่าบาท สั่งจานเดียวมาทานด้วยกัน พร้อม อั พ รู ป อวดความอลั ง การได้ อี ก ด้ ว ย แต่ ข อแอบบอกซั ก นิ ด ว่ า ขนาดปกติทางร้านก็ให้เยอะอยูแ่ ล้วนะ ถูก และดี ทานได้ทงั้ ครอบครัว มีอยูท่ นี่ เี่ อง UNION MALL FL. 04 TEL : 061-043-5262

ต้มย�ำกุ้ง recommendednu น�้ำพริกกะปิ-ปลาทูทอด

Me

02

ย�ำมาม่า

Oishi Ramen

โออิชิราเมน

สั ม ผั ส ความ “อร่ อ ยเส้ น ....อร่ อ ยซุ ป ” ที่ แ ฟนราเมนต้ อ ง ไม่พลาด กับราเมนรสต้นต�ำรับส่งตรงจากญี่ปุ่น ด้วยเส้นเหนียวนุ่ม ผ่านกระบวนการท�ำทีส่ ะอาด และทันสมัย จนออกมาเป็นเส้นราเมน แสนอร่อย บวกกับซุปหอมๆ รสชาติกลมกล่อม ใช้เวลาเคี่ยว นานกว่า 8 ชั่วโมง ทั้งยังเพิ่มความหลากหลายให้ถูกใจทุกคนด้วย น�้ำซุปถึง 4 แบบ นอกจากราเมนแล้ว ยังมีของว่างสไตล์ญี่ปุ่น พร้อมเสิร์ฟถูกใจคุณหนูๆ อย่างเกี๊ยวซ่าทรงเครื่อง กุ้งเทมปุระ ทาโกะยากิ ฯลฯ ที่ส�ำคัญ ทางร้านมีโปรโมชั่นราคาสุดคุ้มออกมา เอาใจกันเรื่อยๆ

UNION MALL FL. G / FL. 04 TEL : 02-939-3823 Facebook : OISHI FOOD STATION

P. 8

Delicious Thai food at affordable price, Chor Chang comes with a wide range of À la carte dishes at the starting price of 69 baht. If you want to size it up, try ‘Chor Chang Supersize’ and share the meal with your companies. One dish is big enough for 2-4 people not to mention a nice instagram snap for your followers!

The place to go for the ramen fanatics with the original recipes from Japan. Perfectly al dente noodles and 4 different types of flavourful soup are ready to serve with a wide variety of appetizers that kids just love . Oishi Ramen never runs out of great promotions, bringing you good price and great taste throughout the year.

recommendednu

Me

เซ็ทข้าวหน้าหมูเกาหลี เกี๊ยวซ่า 3 ชิ้น/ชาเขียว 149 บาท เซ็ทราเมนกะเพรากรอบ เกี๊ยวซ่า 3 ชิ้น/ชาเขียว 189 บาท เซ็ทโออิชิราเมน ปูอัดซาซิมิ/ชาเขียว 199 บาท **ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง**


UNION MALL FL. G TEL : 087-025-5464 Facebook : SANTA FE’ STEAK AT UNION MALL

Santa Fé Steak

ซานตา เฟ่ สเต๊ก

เอาใจสาย Meat Lover กับร้านสเต๊กรถไฟ มาพร้อมสูตรลับเฉพาะ ส่งตรง จากอเมริกา เนื้อหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็น เนื้อ หมู ไก่ หรือปลา ทางร้าน ก็คัดสรรเลือกเนื้อคุณภาพ ก่อนน�ำมาหมัก และปรุงด้วยเครื่องเทศสูตรเด็ด ใส่ใจทุกสเต็ป ให้ได้เนื้อมีความสุกตามต้องการ พร้อมยังสามารถจัดเซ็ท เลือกเครื่องเคียงได้ตามใจชอบ อิ่ม อร่อย คุ้ม ในราคาสบายกระเป๋าแบบนี้ ไม่ ว่าจะมาคนเดียว กับเพือ่ น กับแฟน หรือจะมากันทัง้ ครอบครัว Santa Fé Steak ก็พร้อมพาทุกคนไปทัวร์ขบวนรถไฟแห่งความสุขกันแล้ว The meat lovers’ destination serves the secret recipes imported from the United States with high quality meat be there beef, pork, chicken or fish, all beautifully marinated and cooked with some nice side dishes. Every menu comes with reasonable price so whether you’re flying solo, with friends, family or special someone, Santa Fe’ Steak is the place to go.

คอมโบเซ็ท (สเต๊ก หมูหมักพริกไทยด�ำ+สเต๊ก ไก่)

recomเริ่มต้นชุดละ 99 บาท mendednu สปาเก็ตตี้แฮมเห็ดครีมซอส 59 บาท e

M

ผักโขมอบชีส 79 บาท

04

Pepper Lunch

เปปเปอร์ ลันช์

เติมความสนุกให้มื้อนี้กันทั้งบ้าน ด้วยเมนูกระทะร้อนที่เสิร์ฟมาด้วยอุณหภูมิสูงถึง 260 องศา สามารถเลือกเมนูจานโปรดได้ตามชอบ เหมือนคอนเซ็ปต์รา้ น “เมนูเสิรฟ์ ร้อน อร่อย สไตล์คณ ุ !” ทัง้ สเต็ก และข้าวเปปเปอร์ ทีเ่ ลือกใช้วตั ถุดบิ อย่างดี เติมทีเด็ดความอร่อยด้วยซอส สูตรพิเศษ สัง่ ตรงจากญีป่ นุ่ ถึง 2 ชนิดคือ ซอสคาราคูชิ (Karakuchi) หรือ Garlic Soy Sauce รสชาติออกเค็ม และ ซอสอามาคูชิ (Amakuchi) หรือ Honey Brown Sauce รสชาติหวาน นอกเหนือจากนีย้ งั มีเมนูฮติ ไม่วา่ จะเป็น สุกยี้ ากี้ เทอริยากิ ยากินคิ ุ และแกงกะหรี่ ทาง ร้านครีเอท น�ำเสิรฟ์ มาบนกระทะร้อน ให้อร่อยจนค�ำสุดท้าย ตามสไตล์เปปเปอร์ลนั ช์ Make a meal memorable with sizzling menus served at 260-degree heat whether it’s Pepper Steak and rice where high quality meat is made even more delicious with special sauces from Japan (Karakuchi Garlic Soy Sauce with the nice salty taste and Amakuchi or Honey Brown Sauce). Other dishes like sukiyaki, teriyaki, yakiniku and Japanese curry served on Pepper Lunch’s signature sizzling pan.

recommendednu

Me

Sukiya

สุคิยะ UNION MALL FL. G TEL : 02-261-8801 Facebook : SUKIYA THAILAND

05

ข้าวเปปเปอร์จัมโบ้เนื้อ ปริมาณเนื้อที่มากขึ้นกว่าเดิม ผสานกับข้าวญี่ปุ่น ข้าวโพดหวาน และเนยสูตรลับ อาหารจานเดียว 220 บาท เซ็ทพร้อมเครื่องดื่ม 275 บาท

UNION MALL FL. G TEL : 02-635-7930 Facebook : PEPPERLUNCH THAILAND

03

จากร้านข้าวหน้าเนือ้ (Gyudon) ยอดนิยมด้วยสาขามากทีส่ ดุ เป็นอันดับ 1 ในประเทศญีป่ นุ่ ส่งต่อความอร่อยถึงไทยด้วยรสชาติ ต้นต�ำรับ พร้อมการปรุงอย่างพิถีพิถัน ด้วยเนื้อนุ่มๆ ปรุงรส ด้วยซอส และความหวานของหอมใหญ่ เข้ากันดีกับข้าวญี่ปุ่น เหนียวนุ่ม ร้อนๆ แค่คิดก็มีความสุขแล้ว ไม่เพียงข้าวหน้าเนื้อ ทีน่ เี่ ขาก็มขี า้ วหน้าต่างๆ ให้เลือกกัน ทัง้ ข้าวหน้าปลาไหล, ข้าวหน้า ปลาแซลมอน, ข้าวหน้าหมูทอดทงคัตสึ นอกจากนัน้ ทีน่ ย่ี งั มีราเมน อีกด้วย แถมตกแต่งร้านเก๋ เหมือนได้ทานข้าวกันที่ญี่ปุ่นแท้ๆ อบอุน่ บรรยากาศดี เป็นอีกร้านทีเ่ หมาะส�ำหรับทุกคนในครอบครัว แน่นอน Japan’s most popular gyudon franchise is all about authenticity, meticulously cooked meat and sauce served with steamy Japanese rice. In addition the famous beef bowl, Sukiya brings you a wide range of rice bowls like unagi eel, salmon, tonkatsu all the way to ramens. Enjoy a nice meal under a warm, wonderful vibe of beautifully decorated Japanese-style interior.

recommendednu

Me

ชุดสุคิเซ็น ข้าวหน้าเนื้อเมนูเด็ดของทางร้าน พร้อมด้วยไข่ตุ๋นเครื่องแน่น สลัดผักสด ซุป และผักดอง ในราคา 155 บาท


Fashion

TRAVEL IN STYLE MODEL : ORLANEED HIRANPORNTHANON, EKARIN STYLIST : TUNVARDEE JUTAVARAKUL HAIR : TEERAPHAT YANGSAIPHAI MAKE UP : KUBOON KUNSOOKSAN ILLUSTRATOR : PORNTHIP KRAJOKLIAM PHOTOGRAPHER : PICHAI KANKAEW

P. 10


MEET ALL ITEMS AT UNION MALL

สินค้าทุกชิ้นมาจากยูเนี่ยน มอลล์

ITEM LIST

• STUDIO WOW2 DRESS START AT 1,290 BAHT FLOOR 01 BOOTH NO. 1A-01 • EARRINGS START AT 490 BAHT FLOOR 03 BOOTH NO. 3L-34

เฉิม่


ITEM LIST

• • • •

VINTAGE-ME HAT 590 BAHT VINTAGE ZONE FLOOR 05 KEEP ME AROUND EARRINGS 390 BAHT, BAG 1,290 BAHT FLOOR 01 BOOTH NO. 1D-12/1 STUDIO WOW2 CLOTHES 1,290 BAHT, SKIRT 1,290 BAHT FLOOR 01 BOOTH NO. 1A-01 POST ROAD SHOES 599 BAHT FLOOR 02 BOOTH NO. 2F-25, 24


MEET ALL ITEMS AT UNION MALL

สินค้าทุกชิ้นมาจากยูเนี่ยน มอลล์

ITEM LIST

• VINTAGE-ME TURBAN 200 BAHT VINTAGE ZONE FLOOR 05 • NECKLACE 590 BAHT FLOOR 02 BOOTH NO. 2J-12/1 • NONTOUCH SHIRT 990 BAHT, CLOTHES 2,590 BAHT FLOOR 03 BOOTH NO. 3L-12

ธรรมดา


ITEM LIST

เฉิ่ม

• HAT 290 BAHT FLOOR 03 BOOTH NO. 3L-34 • BANK BANK SUNGLASSES 300 BAHT FLOOR 02 BOOTH NO. 2J-18 • KEEP ME AROUND NECKLACE 350 BAHT, EARRINGS 330 BAHT FLOOR 01 BOOTH NO. 1D-12/1 • JIN NOI DRESS CLOTHES 350 BAHT FLOOR 01 BOOTH NO. 1D-11 • POST ROAD SHOES 550 BAHT FLOOR 02 BOOTH NO. 2F-25, 24 • BUTTON SCOTH BAG 590 BAHT FLOOR 02 BOOTH NO. 2J-14


MEET ALL ITEMS AT UNION MALL

สินค้าทุกชิ้นมาจากยูเนี่ยน มอลล์

ITEM LIST

• DOKO DEMO HAT BUCKET 450 BAHT, SUITS 690 BAHT, PANTS 690 BAHT FLOOR 04 BOOTH NO. 4E-10 • V2 WORLD BACKPACK 3,790 BAHT, PROMOTION AREA FLOOR 04 • SHOES SHI BOOTS 1,990 BAHT FLOOR 02 BOOTH NO. 2F-22, 23


Beauty Zone

BEAUTY AND COSMETIC SHOP สโรชา

Floor : 02 Booth : 2A-01/1 , 2A-02,03 Contact : 089-890-9194

ม่วนใจ๋

Floor : 01 , 05 Booth : 1C-12/1 , 5F-06 Contact : 064-196-4224

แพรวาบิวตี้ P. 16

Floor : 01 , 05 Booth : 1J-06 , 5E-05 Contact : 063-824-4599

มิสแป้งหอม

Floor : 01 , 05 Booth : 1J-23 , 5FB-03 Contact : 081-425-8878

หนูกฟิ๊

Floor : 01 , 05 Booth : Sky-17 , 5G-01 Contact : 095-842-5665

KMA Cosmetics Floor : 01 Booth : AB-19 Contact : 086-335-9390 085-998-6996

Beauty Buffet Floor : 01 Booth : Sky18-19 Contact : 02-946-0700 086-445-4118

MODEL : ORLANEED HIRANPORNTHANON HAIR : TEERAPHAT YANGSAIPHAI MAKE UP : KUBOON KUNSOOKSAN PHOTOGRAPHER : PICHAI KANKAEW


Beauty Tips

ไปเที ย ่ วไหน... ใช้รองพื้นอะไรดีนะ ? FOUNDATION FOR THE VACATIONS

คิดจะไปท่องเทีย่ วทัง้ ที ก็ตอ้ งเตรียมหน้าสวยๆ ไปเซลฟีก่ นั ให้ฉำ�่ ปอด สิง่ ส�ำคัญคือ การเลือกรองพืน้ ให้ เหมาะกับสภาพภูมอิ ากาศก็เป็นสิง่ ส�ำคัญอันดับแรก ถ้าเลือกไม่ดมี สี ทิ ธิห์ น้าเยิม้ หรือลอกเป็นขุยเอาง่ายๆ เลยนะ ว่าแล้วรีบมาดูวธิ เี ลือกรองพืน้ กันเถอะ Prep your face for the perfect holiday snap! Choose your foundation right and stay fresh and glow through the heat and cold.

BRAVE THE COLD WIND

1

บุกภูเขา..ขึ้นดอย

สวยฝ่าลมหนาว

ขึ้นชื่อว่าเป็นที่สูงแล้ว เรื่องแสงแดด ท�ำร้ายผิวมาวินเลยจ้า... ดังนั้นเราควรเลือก รองพื้นที่มีส่วนผสมของ SPF เยอะๆ ตั้งแต่ SPF 30 ขึ้นไป จะช่วยป้องกันผิวจากรังสียูวี อีกสเต็ป แต่ถึงอย่างไรก็ต้องลงครีมกันแดด ก่อนทุกครั้งนะจ๊ะ ถึงจะปกป้องผิวได้เต็ม สตรี ม อี ก ปั ญ หาหนึ่ ง ที่ ต ้ อ งเผชิ ญ คื อ เหงื่ อ ออกง่ า ย รองพื้ น ที่ มี เ นื้ อ บางเบา อย่างเนื้อลิควิดจะเริ่ดสุด ยิ่งถ้าเป็นสูตร Oil – Free หรือไม่มีส่วนผสมของน�้ำมัน ด้วยจะเพอร์เฟ็กต์มวาก…ก…!

2

The higher you go, the closer you get to the sun. Protect your skin from the unmerciful UV with a great sunscreen and foundation with the minimum of 30 SPF. Sweat is unavoidable so keep your skin naturally fresh with the light and less cakey liquid and preferably oil-free foundation.

อากาศหนาวเหน็บก็ท�ำเมคอัพเลือน ได้เหมือนกันนะเธอ... แถมยังมีสิทธิ์หน้า เป็นขุยอีกต่างหาก แนะน�ำให้บ�ำรุงผิวให้ ชุ ่ ม ชื่ น ก่ อ นลงรองพื้ น จะดี ก ว่ า นี่ เ ลย! Tinted Moisturizer เป็นเนื้อทิ้นต์บางเบา และมีส่วนผสมบ�ำรุงผิวให้ชุ่มชื่น หรือจะ ลองเทรนด์ใหม่อย่างรองพื้นแบบคุชชั่นก็มา แรงนะ แค่ใช้พัฟฟ์กดแตะเบาๆ ทั่วใบหน้า ผิวก็เนียนกริบ บวกกับส่วนผสมบ�ำรุงผิว ช่วยให้หน้าดูฉ�่ำวาวเบาๆ (แต่ไม่มันเยิ้ม) บอกเลยว่า ถ่ายรูปออกมาสวยเว่อร์!!! Keep your face moisturized and naturally blushed for the winter with tinted moisturizer or give cushion foundations a try for the healthy look of the skin that’s super photo-ready.

3

FUN IN THE SUN

GLOW LIKE A DESERT QUEEN

เริงร่าริมทะเล

เฉิดฉายกลางทะเลทราย

ขนาดไม่แต่งหน้า ลมทะเลยังพาให้ เหนียวหนึบ แต่จะให้หน้าเปลือยไร้เมคอัพ ก็คงไม่ได้ ถ้างั้นเลือกรองพื้นที่มีเนื้อเบาๆ อาจจะเป็นเนือ้ ลิควิดหรือบีบคี รีมก็ได้ จากนัน้ ตามด้วยแป้งฝุน่ ช่วยดูดซับความมันเล็กน้อย แต่ถ้าใครคิดจะลงน�้ำด้วย ขอให้จัดรองพื้น เนื้อมูสหรือครีมที่เป็นสูตรกันน�้ำ แล้วใช้ กระดาษซับมันกดทับเบาๆ ทัว่ ใบหน้าแทนการ ลงแป้ง แค่นจี้ ะเริงร่าแคไหนหน้าก็ยงั สวยเป๊ะ!

ด้วยสภาวะอากาศร้อนระอุจนปรอท แทบแตกท่ามกลางทะเลทราย เมคอัพมีสทิ ธิ์ ไหลเยิม้ ได้ตง้ั แต่กา้ วแรกทีเ่ หยียบย่าง ทางทีด่ ี ควรเลือกรองพื้นสูตรกันน�้ำที่มีเนื้อบางเบา ที่สุด…ที่สุด! แล้วใช้ฟองน�้ำชุบน�้ำหมาดๆ เกลีย่ รองพืน้ ให้กระจายทัว่ ใบหน้า หรือจะใช้ รองพื้ น ชนิ ด สเปรย์ ก็ ย่ิ ง เริ่ ด แล้ ว อย่ า ลื ม ฉีดสเปรย์เซ็ตเมคอัพปิดท้ายหลังแต่งหน้าด้วย จะได้ เ มคชั ว ร์ ว ่ า เมคอั พ จะเป๊ ะ ตลอด ทีน่ งั่ อยูบ่ นหลังอูฐ….

The sea breeze can be sticky for the skin but bare face isn’t an option. Try liquid foundation or BB cream for that glowing natural look or finish with some translucent powder. Keep the flawless beach tan even when in the water by pressing the waterproof moose or cream foundation on your face using blotching papers.

4 5

NOTE : 1. SUNSCREEN CREAM 2. TINTED MOISTURIZER 3. CUSHION FOUNDATIONS 4. BB CREAM 5. SPRAY FOUNDATION

The sun never goes easy on anyone. Say goodbye to the oily face in the dry heat with the lightest waterproof foundation. Use a damp sponge or beauty blender for the perfect application or try the spray foundation and finish with a nice setting spray to keep your face on fleek throughout

the camel trekking in the desert.

P. 17

GO HIKING, STAY STRIKING


VINTAGE ZONE

Vintage & Lifestyle

THE SNEAKER CHRONICLES รองเท้าผ้าใบที่ฮิตในแต่ละยุค

ยุคนี้ต้องบอกเลยว่ารองเท้าผ้าใบกลายเป็นที่นิยมกันอย่างมาก เพราะไม่ว่าจะใส่คู่กับชุดแบบไหนก็ดูสวยเก๋ทันสมัย ดูมีสไตล์เท่ไม่เหมือนใคร โดยวันนี้เองเราก็ได้รวบรวมเทรนด์รองเท้าผ้าใบยอดฮิตที่นิยมในแต่ละยุคมาฝากสาวกรองเท้าผ้าใบกันค่ะ เรียกได้ว่ายุคปี 1960 เป็นยุคที่นิยมการใส่เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายที่เน้นสีสันกัน เป็นอย่างมาก และยังถือได้วา่ เป็นยุคทีม่ อี ทิ ธิพลเกีย่ วกับแฟชัน่ รองเท้าในยุคอืน่ ๆ ไม่นอ้ ยเลย เรามาลองดูกันว่าเป็นอย่างไรบ้าง ยุคนี้ก็จะออกไปทางรองเท้าหนังเป็นส่วนใหญ่ เพราะทั้งแฟชั่นรองเท้าของผู้ชายและ ผู้หญิงต่างก็นิยมใช้วัสดุหนังสัตว์มาท�ำด้วยกันทั้งนั้น ซึ่งจะเน้นโทนสีขาว น�้ำตาลอ่อน ชมพู ซึ่งจะเป็นการออกแบบในสไตล์เรียบง่าย แต่ดูแล้วสวยสง่าและมีเสน่ห์ ไม่มีการประดับ ตกแต่งอะไรมาก ไม่เน้นลวดลาย และถ้าเป็นรองเท้าแฟชั่นของคุณผู้หญิงในยุค 1960 ก็จะ มีสน้ ทีไ่ ม่สงู มาก และสไตล์ของรองเท้าทัง้ ชายและหญิง หัวรองเท้าจะแหลมมากกว่ารองเท้า แฟชั่นในยุคอื่นๆ

60’s

TIPS & TRICKS

P. 18

1

2

รองเท้ายุคนี้ ไม่ว่าจะ ของเด็ก ผู้ใหญ่ ผู้หญิง หรือผู้ชาย รูปทรงและ หน้าตาจะดูไม่แตกต่าง กันเท่าไหร่

ส�ำหรับรองเท้าของคุณผู้ชาย ส่วนใหญ่แล้วจะใช้เย็บด้วย ด้ายหรือวัสดุประเภทอื่น มากกว่า ไม่นิยมติดชิ้น ส่วนต่าง ๆ ของรองเท้าด้วย กาว จึงท�ำให้รองเท้าในยุคนี้ มีความทนทานมากกว่า ยุคอื่น ๆ มากเลยล่ะ

CREDIT : WWW.WAGNERFRAMEMAKERS.COM, WWW.AMAZON.CO.UK

ITEM

Keds Women’s Keds Champion Red Canvas (1970) Nike Bruin (1972)

70’s

Onitsuka Tiger Mexico 66 (1966) Adidas Gazelle (1960)

ตามมาด้วยแฟชัน่ รองเท้ายอดฮิตในยุค 1970 ซึง่ เป็นการพัฒนาของวงการแฟชัน่ รองเท้าไปมาพอสมควรเลย ไม่ว่าจะเป็นวัสดุการผลิตไปจนถึงสไตล์การออกแบบที่ หลายรุ่นหลายแบบก็ยังคงได้รับความนิยมจนถึงยุคปัจจุบันเลยทีเดียว ส�ำหรับในยุคปี 1970 นั้น ถือได้ว่าเป็นยุคบุกเบิกของรองเท้าผ้าใบเลยก็ว่าได้ เพราะเนือ่ งจากเป็นยุคแห่งการปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรมการผลิต ทีผ่ ผู้ ลิตรองเท้าหลายราย หั น มาใช้ วั ส ดุ ป ระเภทผ้ า หรื อ หนั ง สั ต ว์ สั ง เคราะห์ แ ทนเพื่ อ ลดต้ น ทุ น ซึ่ ง สไตล์ การออกแบบจะเน้นไปที่การสวมใส่สบาย และรูปลักษณ์ของรองเท้าดูเรียบง่าย ไม่ได้ เน้นความหรูหรา และมีความเป็นวัยรุ่นมากกว่า จึงเป็นแฟชั่นที่ค่อนข้างได้รับความ นิยมเฉพาะกลุ่มมากกว่ายุค 1960 ที่ทุกๆ วันจะใส่เหมือนๆ กัน แถมในยุคนี้ยังเป็นยุค เริม่ ต้นของแบรนด์ผผู้ ลิตรองเท้าทีเ่ รารูจ้ กั กันดีในทุกวันนีห้ ลายต่อหลายแบรนด์อกี ด้วย

TIPS & TRICKS 2

1

โทนสีของรองเท้าในยุคนี้ จะเน้นไปทีส่ สี นั ที่ เรียบง่าย อย่างเช่นสีดำ� น�ำ้ เงิน ขาว น�ำ้ ตาล จะ ไม่ใช้สสี นั ฉูดฉาดเหมือน กับยุค 1960 สักเท่าไร นัน่ อาจเป็นเหตุผลหนึง่ ที่ ท�ำให้รองเท้าในยุคนีไ้ ด้ รับความนิยมมาตลอด จนถึงวันนีก้ เ็ ป็นได้

ยุคนีถ้ อื เป็นต้นก�ำเนิด และแรงบันดาลใจให้กบั นักออกแบบรองเท้าใน ยุคต่อๆ มาอย่างมากมาย ซึง่ ถ้าจะเลือกรองเท้าให้ ได้แบบยุค 1970 จริงๆ ก็ตอ้ งดูทรี่ ายละเอียดของ การออกแบบทีเ่ รียบง่าย และใส่สบายเอาไว้กอ่ น

CREDIT : WWW.KEDS.COM, NEWS.NIKE.COM

3

ใครทีช่ อบสไตล์รองเท้า ยุค 1970 จริงๆ ก็สามารถหาซือ้ ได้ไม่ยาก เพราะผูผ้ ลิตรองเท้า แบรนด์ดงั หลายเจ้า ได้นำ� สไตล์รองเท้า ยอดฮิตในปี 1970 กลับ มาผลิตใหม่ในยุคเรา แล้วนะ


ถัดมาในปี 1980 ซึง่ ถือว่าเป็นยุคพัฒนาของวงการแฟชัน่ รองเท้าทีไ่ ม่ได้มกี ารก้าว กระโดดไปไกลจากยุ ค 1970 เท่ า ไรนั ก แต่ ก็ ถื อ ว่ า เป็ น ยุ ค ที่ มี ก ารพั ฒ นาและ การออกแบบรองเท้าจากยุคเดิมให้มรี ายละเอียดของงานแฟชัน่ ทีแ่ ปลกหน้าแปลกตา ไปพอสมควร ท�ำให้เกิดรองเท้ารุ่นใหม่ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นมาก โดยการอิงจากรูปแบบเดิมที่ มีอยู่แล้ว แต่ก็ยังไม่ทิ้งรูปแบบสไตล์ที่เรียบง่ายเหมือนเดิม และขอบอกเลยว่ารองเท้า ในยุคนี้มีหลายรุ่นที่ถูกจัดอันดับให้เป็นรองเท้าขายดียอดนิยมตลอดกาลเลยด้วย ยิ่งไปกว่านั้น เป็นยุคที่ผู้หญิงและผู้ชายจะนิยมการแต่งตัวและแฟชั่นรองเท้าที่ เหมือนกัน มีการน�ำวัสดุใหม่ๆ กลับเข้ามาใช้ในการผลิตอย่างเช่นหนังสัตว์ หนังกลับ แทนที่จะใช้แต่ผ้าใบในการผลิตเพียงอย่างเดียว

80’s

TIPS & TRICKS 1

ส�ำหรับผูท้ ชี่ นื่ ชอบใน รองเท้าเก่าๆ สามารถ เริม่ สะสมรองเท้าในยุคนี้ ได้ไม่ยาก เพราะ เนือ่ งจากราคาสามารถ จับต้องได้งา่ ยกว่าใน ยุคก่อนหน้าอย่าง ปี 60 และ 70

2

สาเหตุหนึง่ ทีร่ องเท้า แฟชัน่ ในยุคนีไ้ ด้รบั ความนิยมในการสะสม ก็เพราะการออกแบบทีม่ ี สไตล์เฉพาะเป็นของ ตัวเอง ซึง่ ถ้าเป็นรองเท้า ทีผ่ ลิตเลยยุค 1980 ไปก็ ไม่คอ่ ยน่าสะสมมากเท่า ปีนแี้ ล้ว นอกจากจะเป็น รุน่ Limited เท่านัน้

CREDIT : WWW.COMPLEX.COM

New Balance M1500 (1993) Adidas Equipment Running Guidance (1993)

90’s

Reebok Club Champion (1984) Airwalk Prototype (1986)

ต่อมาด้วยุคสมัยใหม่ในปี 1990 ซึง่ ถือเป็นยุคแห่งการปฏิวตั วิ งการแฟชัน่ รองเท้า เลยก็ว่าได้ เพราะในยุคนี้ได้มีการน�ำเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ เข้ามาพัฒนารองเท้า แฟชั่น ซึ่งส่งผลต่อการออกแบบของนักออกแบบมากพอสมควร ในปี 1990 นี้ ทางผู้ผลิตรองเท้าหลายราย ขยายสายการผลิตรองเท้าไป มากกว่าเดิม อย่างเช่นรองเท้ากีฬาประเภทต่างๆ ไปจนถึงรองเท้าเฉพาะช่วงพิเศษหรือ Event ที่มีช่วงเวลาจ�ำกัด ท�ำให้เกิดรองเท้าที่มีเรื่องราวเฉพาะตัวมากเป็นพิเศษ แต่ รองเท้าที่ได้รับความนิยมเดิมอยู่แล้วอย่างรองเท้าสไตล์สนีกเกอร์ก็ไม่ได้เสื่อมคลาย ไปเลย เพราะว่าผู้สวมใส่สามารถน�ำไปปรับเข้ากับการแต่งตัวได้หลากหลายรูปแบบ ท�ำให้ผู้ผลิตรองเท้าแบรนด์ดังน�ำแบบรองเท้าที่เคยนิยมเอากลับมาผลิตขายอีกครั้ง จนท�ำให้กระแสความนิยมของแฟชั่นวนกลับไปในที่เดิมอย่างในปี 70 และ 80 นั่นเอง

TIPS & TRICKS 1

ส่วนใหญ่รองเท้าทีไ่ ด้รบั ความนิยมมากจะเป็น รองเท้าทีม่ สี สี นั สดใส ซึง่ ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ ของยุค 90 เลยก็วา่ ได้ หากใครอยากแต่งตัวตาม แฟชัน่ ยุค 90 นีก้ อ็ ย่าลืม หยิบเอารองเท้าแนว สตรีท หรือ สนีกเกอร์ สีสนั สดใสมาใส่กจ็ ะท�ำให้ ดูเข้ากันได้ดเี ลยล่ะ

2

นอกจากนี้ รองเท้าสไตล์ ในยุค 90 ยังสามารถใส่ เข้ากันได้ดกี บั ชุดหลาก สไตล์ ซึง่ สีทจ่ี ะขอแนะน�ำ เลยก็จะเป็นสีโทนเบสิก อย่างพวกสีขาว สีนำ�้ ตาล สีดำ� สีเขียว หรือสีนำ�้ เงิน เป็นต้น

3

หากใครทีช่ อบสะสม รองเท้าในยุค 90 ขอบอก เลยว่ารองเท้ายุค 90 ของดีนา่ สะสมทีม่ รี าคา และความแตกต่างนัน้ ส่วนใหญ่จะนิยมรองเท้า ทีผ่ ลิตใน USA ซึง่ จะมี เอกลักษณ์และรูปแบบที่ แตกต่างจากทีอ่ นื่ นัน่ เอง

CREDIT : MEDIA.OFFICE.CO.UK, SIZESTORES.S3.AMAZONAWS.COM

T H E SN E A K E R C H RO NIC L E S

งานนี้ใครที่ชื่นชอบสะสมหรือชอบการแต่งตัวที่มีไอเท็มเด็ดอย่างรองเท้า ในแต่ละยุคเห็นทีว่าต้องรีบไปหาซื้อ หรือรีบหาสะสมกันอย่างด่วนแล้วล่ะค่ะ

Sneakers never go out of style. It lives through the evolution of fashion. 1960s shoes trend is all about authentic leather, minimal design, colors and handcrafted details that contribute timeless aesthetic and durability. 1970s was the pioneering time for sneakers with many of the legendary models being made. Fabric and synthetic leather are the popular alternative materials with the design that is more casual and the use of simple colors. It was also the time when several prominent sneaker brands were born with the trends that later become the classic and inspirations for today’s designers as seen in the recent production of many 1970s sneakers. The 80s isn’t that much different from the 70s in terms of fashion but it still is the time that gives birth to several models with all-time record-breaking sales with distinctive details and use of materials such as suede and leather in addition to canvas. With the price that is more accessible and distinctive street style of the design, the 1980s sneakers are still considered popular items for today’s sneakerheads. The 90s was the revolutionary time for sneakers fashion from colorful sport shoes and some hard-to-find limited edition items including the reproduction of 70s and 80s models while Made-in-USA editions are always preferable for collectors. But regardless of decades, with the right sense of fashion, a sneaker is always the go-to item; the perfect final touch for everyone’s mix and match style.

P. 19

ITEM


MODEL : ORLANEED HIRANPORNTHANON STYLIST : TUNVARDEE JUTAVARAKUL HAIR : TEERAPHAT YANGSAIPHAI MAKE UP : KUBOON KUNSOOKSAN PHOTOGRAPHER : PICHAI KANKAEW

INTER FOOD TIGERTOPOKI FLOOR 01

DUNKIN’ DONUT FLOOR 01

MC DONALD’S FLOOR G

KATSUYA FLOOR G Food Fashion Set INTER FOOD


STREET FOOD

SUPERSAVE FLOOR B

FLOOR B

ราดหน้าเคิ้ยงเอ็มไพร์

FLOOR B

ไก่ย่างห้าดาว

FLOOR B

กินอะไรดีคะ

STREET FOOD


Hip’s Club & Member Card

HIP’S CLUB

ประทับใจในความใจดี และใจป๋าของพี่ฮิป มีกิจกรรมดีๆ มาให้แฟนคลับ ได้ร่วมสนุกกัน

กิจกรรม FANMEETING PARK JUNG MIN

ได้รบั รางวัลจากกิจกรรม FANMEETING PARK JUNG MIN ประทับ ใจจองมินทีท่ งั้ เฟรนด์ลนี่ า่ รัก เอ็นเตอร์เทนแฟนๆได้ดมี ากๆ เวลาใกล้ชดิ กับ ผูโ้ ชคดีนกี่ อ็ จิ ฉากันไป อยากให้มแี จกของทีร่ ะลึก เสือ้ หรือแจกบัตรอีกเรือ่ ยๆ ก็ดนี ะคะ (ขอบคุณล่วงหน้าค่าาา)

No.595

ธรรญธร ปิยะไพร

บัตรรางวัล FAN MEETING PARK HYUN SIK FIRST LOVE IN BANGKOK ได้ใกล้ชิดกับศิลปิน ที่ชื่นชอบมีความฟิน เกินร้อย 55 ส่วนที่นั่งที่ทาง ยูเนี่ยน มอลล์จัดมาให้เป็นที่ๆดีที่สุด คือใกล้มากๆ

No.462

P. 22

ยูเนี่ยน มอลล์เป็นหนึ่งใน ศูนย์รวมเรื่องแฟชั่นอยู่แล้ว และ HIP’S CLUB สถานที่ก็เหมาะอยากให้ จัดกิจกรรมที่แนะน�ำเกีย่ วกับ แฟชัน่ เสือ้ ผ้า เทรนการ แต่งหน้า บรรยากาศ สนุกสนาน เป็นกันเอง

ณัฐกาญจน์ กาบแก้ว กิจกรรม

FANMEETING PARK JUNG MIN

จริงๆแล้วกิจกรรมทีจ่ ดั อยูถ่ อื ว่าเยีย่ มแล้วค่ะ อยากให้เพิม่ เติมทีส่ ทิ ธิพเิ ศษ กรุป๊ โฟโต้ และสิทธิท์ ที่ างศิลปินจับรายชือ่ ผูโ้ ชคดีและมีการแจกของทีร่ ะลึกจาก ศิลปิน

กิจกรรม GET TOGETHER WITH PARK JUNG MIN

บอกได้เลยว่ากิจกรรม “GET TOGETHER WITH PARK JUNG MIN” ประทับใจมาก+ฟินมากกกกกกก โอปป้ามีความเป็นกันเอง สดใสให้แฟนๆ ตลอดงาน แถมตอนท้ายยังให้ทกุ คนได้ไฮทัชส่งก่อนกลับบ้านอีก งานนีต้ อ้ ง ขอบคุณกิจกรรมดีๆ จากทางยูเนีย่ น มอลล์มากค่ะ จะคอยติดตามกิจกรรมต่อๆ ไป ระหว่างนีข้ อช้อปปิง้ รอนะคะ

No.618

ขวัญศิริ ประเวชโชตินันท์

ได้โอกาสไปงานแฟนมีตทั้งงาน

PARK HYUNG SIK FIRST LOVE IN BANGKOK และงาน GET TOGETHER WITH PARK JUNG MIN

ต้องขอขอบคุณทางยูเนีย่ น มอลล์ ทีจ่ ดั กิจกรรมดีๆ เช่นนีม้ อบให้ กับสมาชิกอย่างมาก

ได้รับ GIFT VOUCHER ของ MERCURY มูลค่า 10,000 บาท ในกิจกรรมของ HIP CLUB ค่ะ ชอบมากๆ ค่ะ ที่ได้รับรางวัลได้ไปนอนท�ำหน้าฟรีๆ แถมได้มาไม่ยากอีกด้วย No.231

ธัชมน เจิ้น กิจกรรม

ของ อยากให้มีกิจกรรม

GIFT VOUCHER

กิจกรรม PARK HYUNG SIK FIRST LOVE IN BANGKOK & GET TOGETHER WITH PARK JUNG MIN

No.984

นพชลัยย์ เลิศนภาเกรียงไกร

สิทธิประโยชน์ทที่ างห้างให้กบั สมาชิกตอนนีก้ ด็ มี ากอยูแ่ ล้วและคิดว่าเพิม่ กิจกรรมที่ให้สมาชิกมีส่วนร่วมเล่นเรื่อยๆ ก็จะได้สมาชิกเพิ่มขึ้นนะคะ โดย เฉพาะทีเ่ กีย่ วกับศิลปินเกาหลี เพราะแฟนคลับเกาหลีคอ่ นข้างมีเยอะมากค่ะ

MERCURY

เเจก GIFT VOUCHER จ� ำ พวกร้ า นเสื้ อ ผ้ า หรื อ ร้านอาหารค่ะ เพราะว่า เราเป็นสายช้อปสายกิน อยู่แล้ว

SPECIAL PRIVILEGE FOR MEMBER CARD

่ งดืม่ •ขนม • WiFi • จุดชาร์จแบต • มุมแต่งหน้า • นิตยสาร • มุมพักผ่อน • สามารถใช้บริการต่างๆ ภายใน Hip’s Club • เครือ ่ นเสือ้ ผ้า • รับส่วนลดจากร้านค้าทีร่ ว่ มรายการ • ห้องเปลีย ่ ดั ขึน้ เพือ่ สมาชิก Hip’s Club ก่อนใคร • สามารถเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษทีจ • Free Service at Hip’s Club • Refreshment • Snacks • Free Wi-Fi • Mobile charging • Makeup area • Magazine • Rest area • Fitting Room • Special discount at participating shops • Special events only for our Hip’s Club members. P.S. For foreigner, only show your passport or coupon from our brochures then you can freely enjoy our facilities for 2 hours twice a day.


News

UNION MALL MIDYEAR SALE

ช้อปสุดมันส์ ทุกชั้น ทุกโซน ลดครั้งยิ่งใหญ่กับงาน ‘ลดเอามันส์ 1,000 กว่าร้าน’ ถูกใจขาช้อปกันถ้วนหน้าไม่ว่ารุ่นเล็กหรือรุ่นใหญ่ กับมหกรรมลดทั้งห้าง ขนมาทัง้ สินค้าแฟชัน่ เสือ้ ผ้า รองเท้า เครือ่ งประดับ ทีม่ สี ไตล์ทนั สมัยไม่ซำ�้ ใคร ทั้งกิจกรรมนาทีทอง รับของรางวัลสุดพิเศษจาก ยูเนี่ยน มอลล์ และร้านค้าที่ ร่วมรายการ ไม่ตอ้ งบรรยายถึงความมันส์ ฮิปขอประมวลภาพภายในงานมาฝากกัน แถมด้วยกิจกรรม Meet and Greet กับศิลปินรับเชิญทัง้ ณัฐ ศักดาทร, น�ำ้ กัญญ์กลุ ณัช AF11 บอกเลย…ขาช้อปคนไหนทีพ่ ลาดไป เสียดายแทนเลยค่ะคุณขาาา It’s the discount haven for your extreme shopping spree with all kinds of fashion products and promotional activities from Union Mall and over 1,000 retailers with Meet and Greet from your favorite artists.

USED GOODS FOR THE GOOD CAUSE

“โละเอามันส์ ปันน�ำ้ ใจ” นอกจากกิจกรรมช้อปกันมันส์ๆ เพลินๆ แล้ว ยูเนีย่ น มอลล์ ยังเชิญชวน ลูกค้านักช้อปสายบุญ ที่รักน้องหมาน้องแมว มาร่วมเช่าพื้นที่ขายโละเสื้อผ้า เครื่ อ งประดั บ ของเล่ น ของสะสม และอี ก สารพั ด ของมื อ สองที่ ยั ง คง สภาพดี แบ่งปันความเก๋กบั เพือ่ นนักช้อปอืน่ ๆ ทีบ่ ริเวณชัน้ 4 โซนวินเทจ อีกด้วย รายได้จากการเช่าล็อคทั้งหมดภายใต้กิจกรรมนี้ ไม่หักค่าใช้จ่าย จ�ำนวน 66,115 บาท ทางศูนย์การค้า ยูเนี่ยน มอลล์ ได้ท�ำการส่งมอบสมทบทุนกับ “มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย” หรือ “SOI DOG FOUNDATION” เพื่อช่วยเหลือ น้องหมาและแมวจรจัดแล้ว เมือ่ วันที่ 12 สิงหาคม 2560 WWW.UNIONMALL.CO.TH

Shoppers and sellers of charitable spirit come together for the shopping charity as Union Mall’s vintage zone welcomes spectacular array of secondhand clothes, toys and collectibles. All the booth rental fees (THB 66,115) are donated to “SOI DOG FOUNDATION” for homeless cats and dogs on 12th August 2017.

#SERIOUSSHOPPING.


Booth Brand

W HAT TO W E A R

IN NORTH KOREA ?

บินไปจับมือท่านผู้น�ำ เกาหลีเหนือใส่อะไรดี

เราเคยคิดมั้ยว่า ถ้าไปประเทศที่มีข้อจ�ำกัดมากๆ เราจะแต่งตัวยังไง แฟชั่น แบบไหนดี? วันนี้เราลองยกตัวอย่าง “ประเทศเกาหลีเหนือ” ที่ใคร หลายคนอยากลองไปเปรี้ยวสักครั้งในชีวิต ดูสิว่าเจ้าของร้านแฟชั่นต่างๆ จะแนะน�ำไอเท็มแต่งตัวอะไรให้ลูกค้ากัน! We ask the fashion brand owners of Union Mall what’s the perfect dress code for the unique journey.

YEZ-CO ประเดิมร้านแนะน�ำร้านแรกด้วยการเอาใจคนรักยีนส์กันเลย เรียกได้ ว่าที่นี่เป็นอาณาจักรของคนรักยีนส์เลยก็ว่าได้ เพราะ YEZ-CO มียีนส์ หลายสไตล์ ไม่ว่าจะผู้ชาย หรือผู้หญิง จะเป็นขาสั้น ขายาว ขาเดฟ ขากระบอก หรือจะยีนส์ขาดแบบเซอร์ๆ ที่นี่มีให้หมด แถมยังมีการอัพเดท เทรนด์ใหม่ๆ อยู่ตลอด ยีนส์ทรงไหนฮิต แบบไหนก�ำลังมาอัพเดทกันได้เลย ด้วยเนื้อผ้าดี ทรงสวย ใส่สบาย พร้อมราคาสบายกระเป๋า ขอบอกเลยว่าอย่า รอช้า รีบมาจับจองยีนส์ตัวเก่งเอาไปมิกซ์แอนด์แมทช์ ให้เข้ากับสไตล์เรากัน

คุณจักรกฤษณ์

เจ้าของร้าน YEZ-CO

คงจะแนะน�ำเป็น “ยีนส์สกินนี่ขาเดฟ” จะได้วิ่งหลบ กระสุนทัน หรือ อยากจะหนีลงน�้ำ ก็ใส่ได้ไม่จมมี ความคล่องตัว สูงแนะน�ำเลย

The mecca of jeans buffs has all things jeans with the latest trends from the fashion world in accessible price. Jakkrit, owner of YEZ-CO, suggests a nice pair of skinny jeans for ultimate mobility ‘You’ll never know what you’ll come across in a place like North Korea.’

Contact P. 24

Booth : 3B-15,16 Tel : 089-000-0397

Contact

Booth : 3L-38 Tel : 084-665-0149

คุณกุลภรณ์

เจ้าของแบรนด์ SEVENTEEN

เดรสชุดนี้เลยค่ะ ให้อารมณ์เจ้าสาว สีขาว สง่างาม ถ้าจะไปเกาหลีเหนือ จริงๆ คงจะต้อง ชุดนี้เลย จะเกิด อะไรขึ้นก็ต้อง สวยงามไว้ก่อนค่ะ

SEVENTEEN ชื่อร้านจ�ำง่าย ที่มาจาก ลัคกี้นัมเบอร์ของเจ้าร้าน เสื้อผ้าสไตล์แคชชวล ตามสไตล์ SEVENTEEN แบรนด์ของทางร้านเอง ท�ำให้เสือ้ ผ้าทีน่ มี่ เี อกลักษณ์ ดูเรียบๆ ไม่แฟชั่นจ๋า แต่มีกิมมิกการดีไซน์ คัตติ้งเป๊ะ เรียกว่าใส่ได้ทุกวัน ไม่ว่าจะเป็น เสื้อ กระโปรง กางเกง หรือจะเป็นชุดเดรส ที่เน้นสีไปโทนขาว เทา ด�ำ และครีม มีชมพูมาบ้าง ไม่เพียงแค่สาวๆ เพราะร้านนีเ้ ขาเอาใจหนุม่ ๆ ด้วยไอเท็มส�ำหรับผูช้ ายอีกด้วย ใครก�ำลังมองหาเสือ้ ผ้าใส่งา่ ย สบายๆ อย่าลืม แวะเข้าไปเลือกซือ้ กันได้เลย เพราะทีน่ เี่ ขาอัพเดทสินค้ากันเรือ่ ยๆ ทุกอาทิตย์ ไม่มีเอาท์แน่นอนค่ะ Casual, minimal with interesting gimmicks and stylish silhouettes are what SEVENTEEN’s clothes are made of. Updated weekly, the brand’s everyday fashion is perfect for both men and women. To take North Korea in style, Kulaporn, SEVENTEEN’s founder, chooses the elegant white dress as the go-to look. ‘You have to stay beautiful no matter what.’


YOUNG BLOOD มากันที่ร้านต่อมาเอาใจคนชอบแนววินเทจกันที่ร้าน YOUNG BLOOD กันค่ะ สไตล์เสื้อผ้าที่เน้นความสีสันสดใส เหมาะกับคนรุ่นใหม่ ที่ไม่ว่าจะเป็นเสื้อเชิ้ตลายๆ ลายดอก ลายวินเทจ, กางเกงขาสั้น – ขายาวมีให้เลือกแบบไล่ได้ทุกเฉดสี หรือจะเป็น ชุดหมี เสื้อ กางเกงลายเดียวกัน ส่วนเรื่องลายนี่ก็ไม่ต้องพูดถึง เพราะจี๊ดโดนใจ ชาว YOUNG BLOOD มาก เนื้อผ้าดี ใส่สบายจะใส่ไปเที่ยวก็ได้ หรือเดินห้างก็ดูมีสไตล์ แถมรับรองว่าไม่ซ�้ำใครเพราะที่นี่เขาออกแบบเองเลย

คุณพงศา

เจ้าของแบรนด์ Young Blood

พี่มีชุดสูทลายทหาร ในชุดมีสามชิ้น กางเกงก็เลือกได้ว่า สนใจจะเป็นขาสั้น หรือขายาว เอาติด ไปด้วยเผื่อจะได้ พลางตัวให้เป็นฝ่าย เดียวกัน กับทหาร เกาหลีเหนือ

The vintage clothes of the shop, from t-shirts, shorts and pants to jumpsuits, comes with eclectic range of cuttings, colors and patterns. Pongsak, designer and founder of Young Blood, picks a three-piece-camouflage suit as THE look. ‘Just in case you need to blend in with the North Korea soldiers.’

Contact

Booth : 2B-01 Tel : 081-985-1598 Facebook : Young Blood

ธรรมดา (THAMMADA)

Ultra chic and one-of-a-kind are what Thammada’s jewellery is all about. With premium quality and custom-made service, here is where you find the most unique gifts. For the unusual trip such as North Korea, ‘a custom-made ring with your name on is perfect for that cool instagrammed moment.’, is the fashion advice from Apichart, Thammada’s owner.

คุณอภิชาต

เจ้าของร้านธรรมดา

ไม่ว่าจะไปเที่ยวที่ไหน ก็คงต้องถ่ายรูป แหวนเหมาะกับ ท่าโพสต์ต่างๆ อยากคูลๆก็นี่เลย แหวนสั่งท�ำเป็นชื่อ ตัวเอง

Contact Booth : 2J-12/1 Tel : 080-222-5111

CHO-I-CE มีเสื้อผ้า เครื่องประดับกันแล้ว เราจะลืมรองเท้าไปได้อย่างไร มาคอมพลีทลุค ปิดท้ายกันด้วยร้านรองเท้าสุดแนวอย่างร้าน CHO-I-CE (โซอิเซะ) แบรนด์รองเท้า โฮมเมดขวัญใจใครหลายคน จากความชอบของเจ้าของแบรนด์ ต่อยอดเป็นรองเท้าแตะ น่ารักๆ ที่ดูไม่ธรรมดา เพราะลูกค้าสามารถเลือกสีพื้นรองเท้า สีสายหูหนีบ รวมไปถึง ตกแต่ง แอคเซสซอรี่เก๋ๆ บอกเล่าความเป็นตัวเอง ออกแบบตรงตามสไตล์ความชอบ ของแต่ละคนได้เลย ด้วยวัสดุคุณภาพ ใส่สบาย

คุณอัญวีณ์

เจ้าของแบรนด์ CHO-I-CE

ไปเที่ยวก็คงอยากใส่ อะไรที่สบายๆ แต่ว่า ถ้าไปประเทศที่เสี่ยง ขนาดนี้เพิ่มที่รัดส้น เข้าไปหน่อยเวลา วิ่งจะได้ไม่หลุด รองเท้าแบบรัดส้น น่าจะดีที่สุด

Get your complete look onfleek with a nice pair of shoes from CHO-I-CE where you can choose the colors of your preferences with some cool accessories. ‘A comfortable pair of ankle strap sandals is what you need for a place like North Korea, you know, in case you need to run.’, suggested CHO-I-CE’s owner, Anyawee.

Contact

Booth : 2C-21 Tel : 081-101-3352 Facebook : CHO-I-CE

P. 25

แม้จะชื่อร้านธรรมดา แต่ที่นี่ขายของไม่ธรรมดา ร้านเครื่องประดับสุดเก๋ ดีไซน์เท่ ไม่ซ�้ำใคร ไม่ว่าจะเป็นสร้อยคอ สร้อยข้อมือแหวน ตุ้มหู หรือจิว ที่ทางร้านเลือกดีไซน์ ในสไตล์โมเดิรน์ ทันสมัย แต่ละชิน้ ผลิตกันแบบพรีเ่ มีย่ มสุดๆ ทีส่ ำ� คัญทางร้านยังมีบริการ รับสั่งท�ำ และออกแบบพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นตัวอักษร ชื่อ สัญลักษณ์ ทางร้านก็สามารถ ท�ำได้ตามความต้องการ อยากจะหาของขวัญสุดพิเศษไม่เหมือนใคร ก็ไม่ตอ้ งไปตามหา ให้ปวดหัวแล้วจริงไหมคะ


Hip Talk

Dress Codes ideas Dress Codes สุดแหวก แหกทุกกฎการเเต่งตัว

เเกรรรรรรร ไปหัวหินรอบนี้ขsอ Dress codeะ ขาวล้วนนนน

พวกยูวววว ให้ความร่วมมือีซกัน ด้วยนะ ทูพ คุมสีเอิร์ธโทน

คุ้นๆ กันใช่มั้ยล่ะ เวลาไปทริปหรือมีงานส�ำคัญใดๆที่มีเพื่อนฝูง (โดยเฉพาะสาวๆ) มันมักจะตามมาพร้อมกับการเเต่งตัวเป็นธีม ดั่งที่ปราชญ์จีนกล่าวไว้ว่า “ทริปใดไร้ธีมแแต่งตัว ทริปนั้นดูมืดมัวนัก” การสร้าง ธีม หรือ Dress code ขึ้นมา มันสามารถสร้างความ บันเทิงให้กับการไปเที่ยวนั้น เเละเพิ่มความเก๋ไก๋ให้กับการถ่ายรูปมาอวดชาวโซเชี่ยลได้เป็นอย่างดี แต่ทุกวันนี้โจทย์ในการ Set Dress code มันเริ่มตันๆ วนเวียนๆ เเล้วว่ามะ เอะอะก็ขาวล้วนน เอะอะก็ยีนส์ เพื่อไม่ให้ความน่าเบื่อมัน เริ่มมาเยือน เราขอเเนะน�ำ “5 Dress code สุดเเหวก ที่จะเเหกทุกกฎการเเต่งตัว”

When themed dress code is the new way to go for spicing up a holiday trip or memorable instagrammed moments, staying creative and original is always a challenge. No more boring days of all-white or jean dress, we give you 5 sassy themes that makes breaking the old fashion rules super fun.

เริ่มที่อันดับ 5 โจรสลัด...

อันดับ 3 จ�ำกัดจ�ำนวนชิ้น การเเต่งตัว...

ทริปออฟฟิศรอทุกบนี้ ขอ 1 วันให้ มา คนเเต่งเสื้อทีมะะะ ถ่ายรูปด้วยน

อันดับ 1 เเต่งตัวเป็นสิ่งไม่มีชีวิต

P. 26

4 2 5 3 1 จริ ง ๆ เเล้ ว โจรสลั ด ไม่ ใ ช่ สิง่ เเปลกใหม่อะไรในบ้านเรา เเละ การเเต่งตัวก็จบั เอาไอเท็มส์ทมี่ อี ยู่ มา Mix & Match พร้อมกับพร๊อพ เล็กๆ น้อยๆ อีกนิดหน่อย โจรสลัด ก็พร้อมออกเรือเเล้วววว ซึง่ ก็นา่ จะ สนุกดี ถ้าเราชวนเพือ่ นทัง้ เเก๊งเเต่ง เป็นโจรสลัดไปเทีย่ วทะเล เเชะรูป เก๋ๆ ให้คนมองเล่น

‘Pirates’ is the look one can pull off. With the right mix and match idea, topped with little props here and there, you can make a snapshot on a beach livelier than ever.

Pirates

ideas

geosds-e s d

อันดับ 4 เทพในต�ำนานต่างประเทศ

ทีเ่ ราไม่จำ� กัดว่าต้องเป็นเทพ ของประเทศไหน ก็ เ พราะว่ า Costume ของเทพเเต่ละชาติ มีเอกลักษณ์เเละเสน่หท์ นี่ า่ จับมา เล่นซะเหลือเกิน จะหรูหรา เเกลมๆ เเบบเทพกรีก โรมัน หรือจะเก๋ๆ เเบบเทพอี ยิ ป ต์ หรื อ จะดุ ดั น เเบบชาวไวกิง้ ก็ไม่เลวนะ ส�ำหรับ ทริปหน้า Dressing up as the gods from foreign mythologies never goes out of style. Keep it luxurious or glam with the fashion of ancient Romans and Greek goddesses or go mysterious with the look of an Egyptian princess or be the fierce Viking warrior.

อันนี้จะว่าง่ายก็ง่าย เเต่ใน ความง่ายนีก้ ซ็ อ่ นโจทย์อนั ท้าทาย ให้เราได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์กนั อย่างเต็มที่ โจทย์นนี้ า่ จะเหมาะกับ กลุ่มเพื่อนที่ เเก่นเซี้ยวเปรี้ยวซ่า พร้อมท�ำอะไรบ้าๆ ไปกับเรา อย่าง เช่ น ว่ า ถ้ า ทริ ป Pool Party ริมทะเล เราตัง้ โจทย์วา่ “ให้ใส่ได้ เเค่ 2 ชิน้ ” อาจจะมีเพือ่ นซักนาง ที่เเต่งมาด้วย เเว่นตาเเละถุงเท้า ก็เป็นได้ :P

Taking the challenge up a notch by limiting the number of clothes your group members can wear. Go wild with themes like ‘two-pieceonly pool party’ and you might get to enjoy your friends’ crazy fashion ideas.

Paorotly P

maormd’-s wo b e r

อันดับ 2 ขโมยชุดคุณเเม่,คุณ พ่อ,คุณตา,คุณยาย

เบื่อกันมั้ยล่ะกับการเเต่งตัว เป็นวัยรุ่นเเบบเดิมๆ ลองสร้าง ความบั น เทิ ง ให้ กั บ ทริ ป นี้ ด ้ ว ย โจทย์ที่เหมือนจะง่าย แต่น่าจะ ต้ อ งใช้ ส กิ ล เเฟชั่ น กั น เต็ ม ที่ อ ยู ่ เหมือนกัน กับโจทย์ที่ให้หยิบจับ เอา ชุดรุ่นคุณพ่อคุณเเม่มา Mix & Match ให้เข้ากับตัวเรา

Exercise your sense of fashion by making your parents’ clothes more stylish. Go vintage or have fun with your mom’s and dad’s wardrobe with your own mix and match

experiments.

เป็นไงบ้างง กับไอเดียเเหวกๆ ของการเเจกโจทย์ Dress code จะลองเอาไปใช้ในทริปต่อไปกันเลยก็ยินดีจ้าา เเต่อย่างไรก็ลองดูคนร่วมงานด้วย ว่าเค้าพร้อมเล่นด้วยมากน้อยเเค่ไหน ของบางอย่างมันก็ฝืนใจกันไม่ได้เนอะ เดี๋ยวจะหมดสนุกกันเปล่าๆ

ใช่ เ เล้ ว วว มั น คื อ การ คอสเพลย์นั่นเเหละ ซึ่งปกติเเล้ว คอสเพลย์เเบบเดิมๆ ก็เเต่งตัวให้ เหมือนกับตัวละครใดตัวละครใด ซั ก ตั ว เเต่ มั น น่ า จะสนุ ก ขึ้ น นะ ถ้าเราลองคอสเพลย์เป็นสิ่งไม่มี ชีวติ ดูบา้ ง เเล้วลืมไปก่อนนะพวก ก้อนหิน ต้นไม้ อันนั้นให้น้องๆ เค้าเอาไว้เล่นในงานโรงเรียนกัน ถ้าคนจริงต้องให้ลำ�้ กว่านัน้ นนนน จะเเต่งเป็น IPHONE X เพื่อเป็น เกียรติเเก่ Tim Cooks ก็เป็น ไอเดี ย ที่ ไ ม่ เ ลวหรื อ จะแต่ ง เป็ น โลโก้ สตาร์บั๊ค ก็เก๋กู๊ด ตูดกระดก อยู่นะ

Cosplaying is always fun but try changing from copying cartoon characters or celebrities to cool gadgets or objects. Be creative and unpredictable by wearing an iPhone or Starbucks logo costume. Just have fun with your creativity as long as it doesn’t hurt anybody!

Cosplay
Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.