UNDO Magazine

UNDO Magazine

bangkok, Thailand

UNDO MAGAZINE : magazine for inspiration

emagazine สร้างแรงบันดาลใจ

สัมภาษณ์บุคคลหลากหลายอาชีพเพื่อเป็นแนวทางให้แก่น้องๆ

และเป็นพื้นที่ให้น้องๆได้แสดงออกผลงานต่างๆ

ไม่ว่าจะเป็น ภาพถ่าย เรื่องสั้น บทความ งานภาพประกอบ Graphic ต่างๆ

www.undomag.com