Page 1

issue 07

girl power

INTERVIEW NIKAR GREEPROM ROAD TRIP CHAPTER I IT’S SUMMER MAHABODHI TEMPLE FASHION : COME ON GIRLS

NIKAR GREEPROM


editor's talk เริ่มต้นครึ่งปีกับ UNDO MAGAZINE ฉบับ 7 กับการหาแนวคิดดี ๆ ให้แก่น้อง ๆ พยายาม หาสิ่งดี ๆ บทความดี ๆ ช่วยกันอ่านและสนับสนุน พวกเรานะครับ >< ฉบับนี้สัมภาษณ์พี่นิก ณิการ์ กรีพร้อม ช่างภาพ แฟชั่นหญิงคนไทย มีผลงานมากมายทั้งในไทยและ ต่างประเทศมากมาย เปิดมุมมองการถ่ายภาพ วิธี ทำ�งาน การแก้ไขต่าง ๆ และอุปสรรคมากมายกว่า จะมาเป็นช่างภาพหญิง ที่ได้รับการยอมรับจาก นานาชาติ

หมดไปแน่นอน ส่วนใครอยากมีส่วนร่วมกับ UNDO MAGAZINE สามารถเขียนบทความ เรื่องสั้น ภาพถ่าย งานภาพประกอบ หนังสั้น ส่งมาได้ที่ undomagazine@gmail.com เรื่องใครดีจะเอา มาลงในเล่มต่อ ๆ ไปนะครับ สุ ด ท้ า ยอยากขอบคุ ณ น้ อ ง ๆ ที่ ร่ ว ม เล่นเกมส์สนุก ๆ UKE LOVERS CONTEST จะพยายามหาความสนุกมาให้พวกเราชาว UNDO MAGAZINE Sakchai Piyaboon Editor-In-Chief FB: chai.sakchai

ส่วนอีกสัมภาษณ์หนึ่ง สุรีย์ สตภูมินทร์ หรือ พี่อิ๋ว คนทำ�งานเพื่อสิ่งแวดล้อม ศึกษาความเปลี่ยนแปลง ด้านทะเล มุมมองสิ่งแวดล้อม พี่ว่าสำ�คัญมาก ๆ แม้จะเหมือนไกลตัวจากเรา แต่ถ้าเราไม่อนุรักษ์ไว้

free on your style

เปิ ด พื้ น ที่ สำ � หรั บ นั ก เขี ย นหน้ า ใหม่ ที่ ต้ อ งการนำ � เสนอเรื่องราวของตัวเอง ผ่านงานเขียนบทความ เรื่องสั้น ภาพถ่าย งานศิลปะ งาน Illustrator, Animation, Motion Graphic และหนังสั้น ฯลฯ ผลงานของน้อง ๆ จะได้เผยแพร่ และลงบน

undo magazine undomagazine@gmail.com


03 05 06 08 12 16

ROAD TRIP CHAPTER I

18 32

EDITOR TALK CONTRIBUTORS MUZIK : BASEMENT TAPE IT’S SUMMER : VIRGINIA BEACH ROAD TRIP CHAPTER I THE FIRST IMPRESSION IS ALWAYS LAST IMPRESSION INTERVIEW : NIKAR GREEPROM ILLUSTRATION BY CHARLEE

35

COOKING BY KIK : เส้นหมี่ผัดเห็ด

ฟองเต้าหู้โหระพา 36

INTERVIEW NIKAR GREEPROM

INTERVIEW : SUREE

42 MAHABODHI TEMPLE 44 ILLUSTRATION BY PHONE 49 CONCEPT AD 50 52 58 60 62 64 74 76 80

STUDENT SHOWCASE : BU GAME : ZOMBIE CRISIS HD STUDENT SHOWCASE : WU

เก็บเล็กผสมน้อยเรื่องน้องหมา ดินแดนในจินตนาการ

COME ON GIRLS สอนศิลปะเด็กให้รู้จัก THAI WAYS HOROSCOPES

ABSTRACT

COME ON GIRLS Consults

Sombat Piyaboon Surapong Thammabuht

Editor in Chief Sakchai Piyaboon

Deputy Editor Apinantn S.Pruek

Interviewer

Contributors

Suwanit Downing Kik Rawin Cheasagul Golfie Suthanun Sunisa Phone Moobrador Pang

Plengindie Daywalker iza iggy de guy Napak Green Charlie Ajarn Toto

Supansa Tubsakool All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in whole or in part without permission from publisher. The views expressed in Undo Magazine are those of the respective contributors and are not necessarily shared by the publisher.

WHERE TO FIND US web www.undomag.com facebook www.facebook.com/undomagazine

twitter undomagazine advertising enquiries can be directed to UNDOMAGAZINE@GMAIL.com


Suwanit Downing iza

ชอบการผจญภัย ชอบฟังเพลง รักธรรมชาติ รักสัตว์

สาวสวยผู้ยอมเสียสละเวลาอันมีค่า ให้ เกียรติมาเขียนเรื่องราวการท่องเที่ยว และใช้ชีวิตที่ Australia ปัจจุบันเธออยู่ท่ี Melbourne รับงานอิสระกับ บริษัทโฆษณา ชื่อดังใน Melbourne และ Sydney

Moobrador

Kik

Creative Group Head จากบริษัท โฆษณาชื่อดัง ได้ให้เกียรติมาเขียนเกี่ยว กับการดูแลสุนัขที่แสนรักด้วยการเขียน ในสไตล์ที่เข้าใจง่าย สามารถดูแลน้องหมา เบื้องต้นได้ด้วยตัวท่านเอง

สาวโฆษณา ด้วยไลฟ์สไตล์ชอบ Hang Out กับกลุ่มเพื่อน ใจ รักการทำ�อาหาร หลากหลาย เมนูที่เคยผ่านสายตา จึงไม่พลาด ที่จะชวนมาถ่ายทอดสูตรอาหารดีๆ

Golfie Suthanun

สาวสวยที่ อ าศั ย และทำ � ธุ ร กิ จ ส่วนตัวที่อเมริกา จะมาเล่าเรื่อง ราวของการอยู่ แ ละการท่ อ ง เที่ยวที่ Verginia Beach VA อีกทั้งยังมีสิ่งที่น่าสนใจต่างๆ หา ดูได้จากที่นี่

contributors at Phone

การวาดการ์ตูนน่าจะเหมาะกับ สาวน้อยช่างฝันคนนี้ ทุกภาพที่ วาดออกมาแสดงถึงเรื่องราวได้ มากกว่าคำ�อธิบาย

Rawin Cheasagul

ภู หนุ่มน้อยที่ไปศึกษาปริญญาโทต่อที่ อเมริกา จะมาเล่าเรื่องราวตั้งแต่การใช้ ชีวิตของนักศึกษา และการท่องเที่ยวใน แง่มุมต่างๆ ปัจจุบันอยู่ที่ Columbia, Missouri

Pang

สาวน้ อ ยกั บ ผลงานจิ ต รกรรมผ่ า น งานปักผ้า

Wake Up

นักเขียนหน้าใหม่จากหัวข้อ Free oon Your Style นำ�เสนอมุมมอง ดนตรีหลากหลายแนว

undo magazine Charlie

DayWalker

ชายหนุ่ ม ผู้ ใ ห้ ค วามสำ � คั ญ กั บ ชีวิต เปิดกว้างกับศิลปะทุกรูปแบบ รักเด็กและสุนัขตัวเล็ก ๆ

iggy de guy

นั ก เขี ย นแนวทดลองภายใต้ นิ ย าม “พลังแห่งความเพ้อไร้ขีดจำ�กัด”

Ajarn ToTo

อาจารย์ ช่ า งศิ ล ป์ กั บ แนวคิ ด ศิ ล ปะ สนุกสนานมากมาย

หนุ่มนักวาดภาพประกอบ นำ� เสนอภาพสื่อถึงความเป็นตัว ตน ความอิสระในความคิด


Basement Tape การมาอีกครั้งของเสียงยุค 60

ที่มาของภาพ http://th-th.facebook.com/basementtape

เพราะถึงที่สุดแล้วไอเดีย หรือความคิดสร้างสรรค์ที่พรั่ง พรูออกจากมันสมองผู้สร้างงานต่างหาก ที่จะเป็นตัวชี้ วัดว่า ผลงานชิ้นนั้นมีคุณค่าน่าใส่ใจมาก-น้อยเพียงใด Basement Tape กลุ่มคนดนตรีอีกกลุ่มหนึ่ง ซึ่งยัง คงหลงใหลในมนต์เสน่ห์ การบันทึกเสียงดนตรีในแบบ อนาล็อก เพื่อให้ได้เสียงที่น่าสนใจ ในแบบที่พวกเขาชื่น ชอบ และสนใจอย่างแท้จริง Basement Tape คือใคร ? Basement Tape ประกอบด้วยสมาชิกภายในวง 4 คน ได้แก่ Ben Edwards-กีต้าร์, ร้องนำ� ทธรรษ บุนนาค กีต้าร์, ร้องนำ� วรรณฤทธิ์ พงศ์ประยูร (ป๊อก) พงศ์ ประยูร-เบส, คีย์บอร์ด, ร้องประสาน ยุทธนา (จูน) กะ ลัมพะเหติ-กลอง Stylish nonsense วงดนตรีอิเล็กโทรนิคส์ ของสองสมาชิกภายในวงได้แก่ ป็อก และ จูน สังกัดค่ายแพนด้าเรคคอร์ด

muzik Story by Wake Up

ในขณะที่ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ได้กลาย เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์งานดนตรี ไป อย่างเต็มตัว ไอเดียต่างๆ ของศิลปินผู้สร้างงาน จึง ถูกถ่ายทอดออกมาเป็นชิ้นงาน ได้สะดวกรวดเร็ว กว่าเดิม ทั้งยังช่วยลดทอนขั้นตอนยุ่งยากต่างๆ ออกไปได้อย่างมาก ซึ่งก็ต้องถือเป็นเรื่องที่น่ายินดี ยิ่ง เพราะผู้เสพติดดนตรีเป็นชีวิตจิตใจ จะได้มี ตัวเลือกในการฟังเพลงมากขึ้น และมีผลงานจาก วงดนตรีต่าง ๆ ออกมาให้ได้เลือกเสพกันอย่าง มากมาย แต่ก็นั่นแหล่ะ ความง่ายอันได้มาจากการใช้เครื่อง ไม้เครื่องมือต่างๆ คอยอำ�นวยความสะดวกนั้น ก็ ไม่ได้หมายความว่า จะทำ�ให้ผลงานชิ้นนั้นใกล้ เคียงกับคำ�ว่า “ศิลปะ” เสมอไป แรกเริ่มเดิมทีนั้น แต่ละคนภายในวง ก็ล้วนแล้วแต่เล่นดนตรีกัน มาโดยตลอดและเป็นเพื่อนกันมาก่อนหน้านี้ มีการแจมดนตรีกัน อยู่เสมอ ๆ ภายในกลุ่ม “ป๊อก” และ “จูน” ทำ�วง Stylish nonsense ส่วนทธรรษซึ่งแต่งเพลงเก็บไว้อยู่แล้ว จำ�นวนหนึ่งร่วม กับ Ben ซึ่งทำ�งานที่เดียวกัน ทั้งคู่เกิดไอเดียที่จะทำ�เพลง อย่าง จริงจังจึงได้ชักชวนทั้งป๊อก และจูนมาเริ่มเล่นด้วยกัน Basement Tape จึงได้เริ่มต้นเป็นรูปเป็นร่างกระทั่ง ส่งขึ้นผลงาน E.P. Hey You เมื่อปี 2009 มาทำ�ความรู้จักกับ ผู้ฟัง (แบบเงียบ ๆ) ก่อนจะออกอัลบัมเต็มชื่อเดียวกับวง ในปี 2010 หากจะนำ�มากล่าวถึงตอนนี้คงไม่ช้าไปนะครับ ภาคดนตรีของ Basement Tape คือส่วนผสมของเพลงป็อป โฟล์ค และร็อกแอนด์โรล์ในแบบของยุค 60 เมโลดี้ในแต่ละเพลง ไหลลื่นฟังดูสวยงาม “ ไม่ได้ฟังยากในแบบที่คิดไว้แต่แรก ” หาก เพียงแต่ซาวน์โดยรวมทั้งหมดของชิ้นงาน อันเกิดจากการบันทึก เสียงกันในแบบอนาล็อก ทำ�ให้ได้อารมณ์ของเสียงเพลงในแบบ เก่า ๆ เก๋า ๆ อันถือเป็นอีกรสชาติหนึ่งที่มีความน่าสนใจไม่น้อย


Basement Tape เปิดอัลบ้ัมกันด้วย เสียงสังเคราะห์สั้น ๆ โดยใช้ชื่อว่า this is Basement Radio... จากนั้นจึงเข้าสู่เพลงแรก “Down” เมโลดี้สวยงามไหลลื่น ฟังง่ายได้สาระ ซาวน์ดนตรี โดยรวมอบอวลไปด้วย ความรู้สึกแบบย้อนไปในยุค 60 ขึ้นมาจับใจ รวมถึงเพลงต่อมาอย่าง I can’t take it ซึ่งเพลงนี้เนื้อร้องเป็นการผสมกันระหว่าง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ให้ความรู้สึกไปในโทน เดียวกัน “New Trips” เพลงป็อปจังหวะกลาง ๆ ที่ น่าจะทำ�ให้หลายคนตกหลุมรักพวกเขา ได้ไม่ยาก ตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้ฟัง เนื้อหาว่าด้วยเรื่องราวเกี่ยว กับความรัก การเดินทางเพื่อพบเจอกับสิ่งใหม่ ๆ หรือทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิต ฟังแล้วรู้สึก มองโลกในแง่บวก ผ่อนคลาย สบาย ๆ ไปกับ ท่วงทำ�นองของพวกเขาได้อย่างไหลลื่น เพลงนี้ผม จินตนาการถึงการได้ดูพวกเขาเล่นสดในบาร์เหล้า เล็กๆ ที่ไหนสักแห่งซึ่งระหว่างเวทีและคนดูอยู่ห่าง กันแค่เอื้อม รอยยิ้ม เสียงหัวเราะอย่างเป็นกันเอง ของทั้งผู้เล่น และผู้ฟังอย่างไม่ต้องมีโปรดักชั่นยิ่ง ใหญ่ใดๆ มาปรุงแต่ง...คงสนุก และดูอบอุ่นไม่น้อย เพลงต่อมา “Circles” ให้อารมณ์เนิบช้า ฟังดูหม่นๆ เสียงคีย์บอร์ดสร้างเมโลดี้ประสานไป ตลอดเพลง ก่อนที่จะเร่งจังหวะขึ้นอีกนิดหน่อยใน ช่วงท้ายเพลง ก่อนที่จะกลับคืนสู่จังหวะคึกคักในแบ บร็อกแอนด์โรล์และเนื้อเพลงภาษาอังกฤษอีกครั้ง ในเพลง Sunday Driving เนื้อเพลงว่าด้วยเรื่อง ราวการละทิ้งซึ่งสิ่งเดิม ๆ เพื่อออกไปท่องเที่ยวพบ เจอสิ่งแปลกใหม่้มากมายซึ่งยังรอให้เรา ได้ค้นพบ หากเพียงแค่เปิดตามองทุกอย่างรอบกายด้วยหัวใจ ใช่เพียงแต่สายตาเพียงอย่างเดียว

จะว่าไปเนื้อหาที่พวกเขาพูดถึง ในแต่ละเพลง ล้วนแล้วแต่เต็มไปด้วยข้อคิดดี ๆ มากมายเลยทีเดียว จากนั้นเข้าสู่เพลง In too deep อารมณ์ดนตรียังคง วนเวียนอยู่ในยุค 60 แบบเข้มข้นเช่นเดียวกับ Lookout Friday ที่มากับดนตรีร็อคแอนโรล์และเสียงกีต้าร์ แตกพร่า ดิบ ดุดันแต่ไม่หนวกหู ก่อนจะเบรกอารมณ์ ร้อนแรงลงมาเล็กน้อยใน เพลง I’ll be fine อีกหนึ่ง เพลงที่ฟังแล้วติดหูมากๆ ท่วงทำ�นองไพเราะ เสียงกีต้าร์ ใสๆ คลอเคลียไปกับเสียงร้องแผ่วเบาว่าด้วยเรื่องราว การจากลาของใครบางคน แต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีอีกคน หนึ่ ง ซึ่ ง ยั ง คงรอคอยให้ วั น เวลาเหล่ า นั้ น กลั บ ย้ อ นคื น มา อีกครั้ง แม้ทำ�ได้เพียงแค่รอยคอย...ก็ไม่เป็นไร เพราะที่สุด แล้ว ชีวิตคนเราก็ยังคงต้องมีอยู่ และดำ�เนินต่อไปกลับมา คึกคักกันอีกครั้งด้วยเพลง Time Starts Now ก่อนที่จะ เข้าสู่เพลงสุดท้ายของอัลบัมที่มีชื่อว่า Grace’s Garden ดนตรีโฟล์คฟังสบายๆ ร่ำ�ลาผู้ฟังในแบบละมุนละไมชวน ให้คิดถึงพวกเขาทุกครั้งเมื่อยามมองหาดนตรีที่ต่างออก ไปมาฟังแก้เบื่อ และหลีกหนีความจำ�เจเพื่อพบอีกรสชาติ หนึ่งที่น่าลิ้มลอง ภายโดยรวมของ Basement tape นั้นหาก ฟังรวดเดียวทั้งอัลบัมจะพบว่าอารมณ์ดนตรีทั้งหมดค่อน ข้างดำ�เนินไปในทิศทางเดียวกันทั้งอัลบ้ัม อาจเป็นด้วยการ ที่พวกเขาเลือกบันทึกเสียงกันในแบบโลไฟ (Lo-Fi) จึง ทำ�ให้เราได้สัมผัสกับซาวด์ดนตรีที่ต่างออกไปจากกระแส ดนตรีหลักในบ้านเราทุกวันนี้ หากแต่ว่าถ้าแยกฟังเป็น เพลง ๆ ก็จะพบสีสันต่าง ๆ ที่แฝงซ่อนอยู่อย่างน่าสนใจ และตกหลุมรักพวกเขาได้ไม่ยาก อย่างไรก็ตาม เมื่อฟังอัลบัมนี้จนจบ สิ่งหนึ่งที่ผมต้องการ มากที่สุดตอนนี้ก็คือ การได้มีโอกาสไปดูพวกเขาบรรเลง กันแบบสดๆ เคล้าเบียร์เย็นๆ แก้วใหญ่ๆ ในมือสักครั้ง


IT'S SUMMER VIRGINIA BEACH OCEAN FRONT สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาว Undo Magazine เวลาผ่านไปไวจัง เผลอแป๊ปเดี๋ยวผ่านมาครึ่งปีแล้ว อากาศทางเมืองไทยเป็นยังไงกันบ้าง ร้อนมากรึเปล่า ที่ อเมริกากำ�ลังร้อนมาก ๆ ร้อนแบบแห้ง ๆ ร้อนแผด เผา ออกแดดแค่ไม่ถึงวันก็ตัวดำ�สนิท ที่อเมริกากำ�ลัง เข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่ 21 มิ.ย. ที่ ผ่านมา ร้อนๆแบบนี้ขอพาเพื่อนๆแวะไปเที่ยวทะลกัน อีกซักรอบ แต่เนื้อหาที่จะนำ�เสนอคราวนี้ จะแตกต่าง ออกไปจากฉบับที่ 1 นะคะ คราวก่อนพาเพื่อน ๆไป ชมบรรยากาศและประวัติโดยรวมๆของชายทะเลแถวๆ เวอร์จิเนียบีช แต่คราวนี้จะพาเพื่อน ๆไปเที่ยวเจาะลึก ตามแนวฝั่งทะเลของ VA Beach Oceanfront ค่ะ Virginia Beach Ocean Front เป็น สถานที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวจากต่างรัฐ ที่พักอยู่ ในแถบ East Coast ตอนกลาง ๆ หรือ ฝั่ง New England ในช่วงฤดูร้อนของแต่ละปีจะมีคนขับรถพา ครอบครัวมาพักร้อนที่นี่เยอะมาก ทำ�ไมต้องเป็นที่นี่เหรอคะ คงเป็นเพราะว่าไม่ไกลจนเกินไป สามารถเดินทางโดยการ ขับรถมาได้จากหลาย ๆ รัฐที่อยู่ละแวกใกล้ ๆ เป็นมุมพัก ผ่อนสบาย ๆ มีทั้งชายหาดทอดยาว ทะเลสีสวย

มีถนนคนเดินสร้างขนานไปกับทะเลเพื่อให้คนได้เดิน วิ่งเล่น ขี่ จักรยาน มีกิจกรรมกลางแจ้งที่จัดโปรแกรมยาวตลอดช่วงฤดู ร้อน มีการแสดงดนตรี มีท่าเรือตกปลา มีบันจี้จัพท์ พัท กอล์ฟ มีร้านอาหารเกือบจะทุกประเภทให้เลือกทาน ร้าน ไอศกรีม ร้านขายของที่ระลึก ผับ บาร์ ไนท์คลับ โรงแรม ตั้งแต่ราคาถูกยันราคาแพง หรือถ้าพวกรักธรรมชาติก็สามารถ เลือกเป็นแนวตั้งแคมป์ได้ เรียกว่าครบวงจรเหมือนกับเมือง พัทยาบ้านเราเลยค่ะ


Virginia Beach has the extensive clean golden sands, the fishing pier, the many gift shops, restaurants and ice-cream parlors give Virginia Beach Ocean front a lovely holiday feel. You have the option when visiting the ocean front to either sit on the lovely soft sand and soak up the sun rays or walk the main street and go gift shopping, even try out one of the small restaurants, hire a bike, or buggy, if you are feeling energetic you can leisurely stroll the length of the boardwalk, and lots more.

Photography & Story by Golfie

Virginia Beach has many statues and monuments along the ocean front. The Virginia Legends walk is one of them; it was built to honor Virginian’s who have made significant differences to our country and the world. The walk has plaques with the name of the person and a little bit of information about what that person has achieved and where they are from, they include Patsy Cline to Thomas Jefferson, it’s certainly an interesting place to walk through.

เพิ่งนึกขึ้นมาได้ เดือนนี้ มีวันสำ�คัญของประเทศอเมริกาอยู่หนึ่งวันคือ วันที่ 4 กรกฎาคม 2011 เป็นวันชาติสหรัฐอเมริกา Independence Day หรือ ที่เรียกว่า วันประกาศอิสรภาพ ถึงปีนี้อิสรภาพของประเทศสหรัฐอเมริกาประกาศมา ได้ 235 ปีแล้วค่ะ เพื่อน ๆ ก็คงจะพอทราบ ๆ ประวัติ และความสำ�คัญของวันชาตินี้ จากทางสื่ออื่น ๆ บ้างแล้ว ในปีนี้คนทำ�งานจะได้หยุดยาว 3 วัน ส่วนเด็ก ๆ ไม่ต้องพูด ถึงเพราะช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมใหญ่ประจำ�ปี กิจกรรมสุดฮิต ของพวกพี่กันก็คงไม่ พ้น การ Picnic ทานอาหารปิ้ง ย่าง บาร์บีคิว ทำ�กิจกรรมกลางแจ้งร่วมกันใน ครอบครัวและกลุ่มเพื่อน พอตอนกลางคืนก็จะต้องมีการจุดพลุไฟ ส่วนมากที่ VA Beach Ocean Front จะมีพลุไฟสวย ๆ มาจุดโชว์กันทุก ๆ ปีค่ะ


There are a nice variety of places to eat near the ocean front; the usual fast food restaurants such as McDonaldâ&#x20AC;&#x2122;s and Subway, but also more traditional restaurants that serve up fresh sea food, bars and grills and a nice Italian restaurant. If youâ&#x20AC;&#x2122;re not looking for a full meal, then maybe you would like to stop in many of the ice cream parlors or even the candy kitchen that has all the candy you could hope for!


There are plenty of places to stay along the ocean front; there are a wide range of hotels and motels. Most offer ocean views and undercover parking. If you are visiting for the day, then there are lots of places to park, some undercover and some in large car parks, all of the parking is very close to the beach and shops. Independence Day is a national holiday marked by patriotic displays. Similar to other summer-themed events, Independence Day celebrations often take place outdoors. Families often celebrate Independence Day by hosting or attending a picnic or barbecue and take advantage of the day off and, in some years, long weekend to gather with relatives. Decorations (e.g., streamers, balloons, and clothing) are generally colored red, white, and blue, the colors of the American flag. Parades are often in the morning, while fireworks displays occur in the evening at such places as parks, fairgrounds, or town squares.

พอเวลาเห็นพวกชาวอเมริกัน แสดงความรัก ชาติ มีความรู้สึกว่า อยากจะเห็นคนไทยเป็นแบบนั้นบ้าง กว่าหนังสือฉบับนี้จะออก ประเทศไทยคงจะเลยวันเลือกตั้ง ไปแล้ว การที่เราได้มีส่วนร่วมแสดงออกในทางสร้างสรร เพื่อออกเสียงใช้สิทธิ หรือร่วมกิจกรรมที่มีประโยชน์อย่าง นี้ ก็ถือเป็นการรักชาติอยู่เหมือนกันนะคะ ไม่ว่าผลการ เลือกตั้งจะออกมายังไง เราคงจะต้องเปิดใจและยอมรับ ในการตัดสินใจของคนไทยนะคะ ไม่เอา ไม่เครียดค่ะ กลับ มาคุยเรื่องของเราดีกว่า เดี๋ยวจะเขียนผิดคอลัมน์ ขอทิ้งท้ายฝากเพื่อนๆโดยเฉพาะสาวๆที่กลัว แดดไว้หน่อย ก่อนไปทะเล อย่าลืมทายากันแดดที่มีค่า SPF สูง ๆ ทั้งตัวและหน้า ทาลิปกันแดด ใส่หมวก ใส่ แว่นกันแดด แล้วก็อย่าลืมดื่มน้ำ�เยอะๆ นะคะ ถ้าไม่เตรียม พร้อม กลับจากทะเลตัวไหม้เกรียม แฟนจำ�ไม่ได้ คงเซ็ง น่าดูค่ะ แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า อย่าลืมทำ�ทุกวันให้มี ความสุข สนุกและรักกับสิ่งที่ทำ�นะคะ


สวัสดีกันอีกครั้ง ในเดือนกรกฎาคมครับ ชาว Undo Magazine ทุกท่าน กลับมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงอีกครั้ง หลังจาก กลับไปเมืองไทยมานานหนึ่งเดือนเต็ม > < ตอนนี้ที่อเมริกาเข้าหน้า ร้อนเต็มตัวครับ ร้อนมาก ตอนนี้ที่เขียน Column อยู่ อุณหภูมิข้าง นอกห้อง 43 องศาเซลเซียสกันเลยทีเดียว! ถึงขนาดมีประกาศเตือน ให้อยู่แต่ในบ้าน เพราะออกไปอาจจะเกิดอันตรายได้ T^T อากาศที่ นี่เวลาร้อนแล้วร้อนจริงจรังมากครับ ทั้งร้อน ทั้งแห้ง บ้านเราเวลา ลมพัดจะเย็นใช่ไหมครับ แต่ที่อเมริกา ตรงกันข้ามเลย ลมมาทีเหมือน ไปยืินอยู่หน้าเตา ไอร้อนที่มาปะทะ มันร้อนจริง ๆ > <”

กลับมาเข้าเรื่อง Road Trip หน้าหนาวกันต่อดี กว่า เผืิ่อว่านึกถึงแล้วมันจะเย็นขึ่้นมาบ้าง ^^” ต่อจากเล่ม ที่แล้ว ที่ต้องรอลุ้น ว่าอากาศจะเป็นอย่างที่พยากรณ์รึเปล่า (หิมะตก 70%)…ตื่นมาตอนเช้ารีบเปิดหน้าต่างเลยครับ (ด้วย ความตื่นเต้น ทั้งๆ ที่ Grand Canyon มันอยู่ห่างออกไปตั้ง เกือบสองชั่วโมง - -) หิมะท่วมเลยครับ แต่ตกไปตั้งแต่ตอน กลางคืน ตอนที่ดูคือ แดดออกครับ !!! ดีใจมาก ฟ้าก็สวย ทุก อย่างช่างเป็นใจจริง ๆ รีบทานอาหารเช้า (น้ำ�ไม่ได้อาบ เพราะ หนาวมาก T^T) เสร็จแล้วก็ล้อหมุนครับ อึดใจเดียว ก็ถึงแล้ว Grand Canyon หนึ่งในที่ ๆ ผมใฝ่ฝัน ว่าจะต้องไปให้ได้ ซัก ครั้งในชีวิต ไปดูความมหัศจรรย์ ของธรรมชาติ (ติดตามชม ภาพได้ใน Undomagazine ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ครับ) หลัง จากถึง Grand Canyon ก็ลงไปถ่ายรูปตามจุดชมวิวต่าง ๆ ที่อยู่ริมถนนตามแผน เพราะหน้าหนาว Trail ที่เดินเข้าไปใน จุดต่าง ๆ ในอุทยานปิดทั้งหมด เพื่อความปลอดภัย

Photography by l2aven

road trip CHAPTER 1


หลังจากถึงจุดแรก ตื่นเต้นจริง ๆ ครับ มันรู้สึกแน่น ตื้นตัน มันเป็นความรู้สึกที่บรรยายไม่ถูก จริงๆ มันยิ่งใหญ่มากครับ สวยมาก ๆด้วย ได้แต่ยืน อึ้งครับ หยิบกล้องออกมาถ่ายรูป แต่ไม่ว่าจะถ่ายยังไง ก็ไม่่สามารถถ่ายทอดความยิ่งใหญ่ออกมาได้เหมือนที่ ตาเห็น Grand Canyon หน้าหนาวนี่ หน้ากลัวพอ สมควรครับ หน้าผาจุดที่ไปถ่ายรูป ไม่มีรั้วกั้นนะครับ คือถ้าลื่นตกลงไปก็ จองวัดได้เลยครับ แถมหิมะก็แข็ง จนลื่น

เพราะคนเดินเยอะ แต่ดูเหมือนว่า พวกฝรั่ง เค้าไม่มีความ กลัวกันเลยครับ เดินออกไปยืนที่ปลายหินกันอย่างหน้าตาเฉย อย่าง กับว่าข้างล่างมีเบาะรองรับอยู่อย่างงั้น บางคนออกไปยืนขาเดียวอีก… โอย จะบ้าตาย หวาดเสียวแทน ตกไปถึงตายนะนั่น > < ทุกอย่าง เหมือนจะเป็นไปได้สวยครับ จนกระทั่งจู่ๆ แดดก็หายไป มีแต่เมฆ เต็มไปหมด หลังจากทานแซนวิชกันเสร็จ ก็ขับรถไปจุดต่อไป ตอน นั้นลมเริ่มแรงขึ้นมากครับ ถึงจุดที่สอง พอลงจากรถ…หนาวมาก ครับ ลมแรงมากๆ ด้วย ตอนนั้นจำ�ได้ว่าเช็คอากาศได้อุณหภูมิ 0 F (ประมาณ -18 องศาเซลเซียส) หนาวจริง ๆ เวลาถ่ายรูป ใส่ ถุงมือก็ไม่ได้ ทำ�ให้กด Shutter กับตั้งค่าต่างๆ ยาก มือเจ็บไปหมด เลยครับ หลังจากถ่ายรูปกันเสร็จ รีบวิ่งขึ้นรถกันเลยทีเดียว T^T ผ่านไปได้อีกจุดหิมะก็เริ่มตกครับ…จนได้…หลังจากหิมะตกก็ มองไม่เห็นอะไรเลยครับ จอดรถถ่ายภาพได้ แต่มองไม่เห็นวิวไกลๆ แล้ว… ตอน นั้นบนถนนเริ่มมีหิมะหนา ขับรถยากขึ้น แต่ก็ยังพยายามขับต่อไปอีกจุด แต่ หลังจากไปถึงอีกจุด หิมะกลับตกหนักขึ้น จนมองไม่เห็นอะไรแล้ว อยู่ได้แป๊ป เดียว ก็ตัดสินใจขับรถกลับโรงแรม พอออกมาถึงปากทางเข้า ดูเหมือน ถนนจะเป็นน้ำ�แข็ง เลยเหยียบเบรคเพื่อจะชะลอรถ เชื่อไหมครับ ขนาด รถ Hummer ขับเคลื่อนสี่ล้อ ยังเอาไม่อยู่ครับ เหมือนเล่นสเกตน้ำ�แข็ง เลย ทั้ง ๆ ที่เหยียบเบรก แต่รถไหลไปเองเลยครับ ตอนนั้นไอ้เราได้แต่ นิ่งเงียบ พยายามบังคับพวงมาลัยประคองรถให้ยังอยู่บนถนน ไปจนถึง จุดที่ไม่เป็นน้ำ�แข็ง (จริงๆ ก็ไม่ไกลมากนะครับ ^^”)


แล้วก็หยุดรถ หลังจากนั้นถึงหันมา บอกเพื่อนว่า เมื่อกี้เหยียบเบรคตลอดทางเลย นะ แต่รถมันไม่หยุด ดีที่ไม่มีรถมา แต่ไม่อยาก บอกทันที กลัวจะตกใจกัน…น่ากลัวจริงๆ ครับ ประสบการณ์ครั้งแรกที่ขับรถบนน้ำ�แข็ง สอนให้ รู้จริงๆ ว่าต้องระวังเพิ่มขึ้นหลายเท่า เวลาขับ รถในหน้าหนาว ถนนบางที่เป็นน้ำ�แข็งแต่เรามอง ไม่เห็นเลยครับ ซึ่งน้ำ�แข็งบนถนนแบบนี้จะเรียก ว่า Black ice ครับ ทำ�ให้เกิดอุบัติเหตุมากมาย ในอเมริกา ทุกๆ หน้าหนาวเลยทีเดียว โดนเฉพาะ บน Highway ที่รถใช้ความเร็วสูง หลังจากออก จากอุทยานได้ ก็เจอหิมะตลอดทางกลับเลยครับ เครียดมาก ขับรถยากขึ้นหลายเท่าเลย กว่าจะขับ ถึงโรงแรม เล่นเอาเครียดไปเลยครับ กลับมาถึง GPS พาหลงอีกต่างหาก หาร้านข้าวไม่เจอ สรุป กลับโรงแรม สั่ง Pizza lol ผจญเหตุการณ์เลว ร้ายมาทั้งวันจริงๆ ยิ่งห้องน้ำ�ที่แวะเข้าในอุทยานนะ ครับ สุดๆ มันเป็นห้องน้ำ�แบบเคลื่อนที่ได้ คล้ายๆ กับกล่อง เอาไปวางตามที่ต่าง ๆ

“...ลองจินตนาการดูนะครับ หิมะตกหนัก มาก เดินเข้าห้องน้ำ� เจอห้องน้ำ�ที่ไม่มี ชักโครก มีที่นั่ง ที่เป็นกล่องแล้วมีฝา เป็นที่นั่งโถส้วม ข้างล่างมีน้ำ�สีน้ำ�เงินเข้ม กระดาษลอยล่อง และ … สุด ๆ จริง ๆ ครับ เป็นห้องน้ำ�ที่เลวร้ายเกือบที่สุดในชีวิต ที่เจอมาเลยจริง ๆ T^T...”


เรียกได้ว่าเดินเข้าไปถึงแค่เห็นแล้วหันหลังกลับ แต่ภาพ นี่คงติดตาไปอีกนานเลย… หลังจากทานข้าวเย็นกัน เสร็จ ก่อนนอนก็คุยกับเพื่อน ๆ ว่า ถ้าหิมะไม่ตก ครึ่ง เช้าจะแวะไป Grand Canyon อีก แต่โชคร้ายครับ ตื่นมา หิมะท่วม แถมยังตกอยู่อีกต่างหาก เลยลงเอย ที่นอนต่ออีกนิด แล้วก็ออกเดินทางต่อ มุ่งหน้าสู่ Las Vegas !!! เส้นทางที่จะขับไป Las Vegas ที่จะผ่าน Route 66 ครับ เป็นถนน Highway เส้นเก่า ทิวทัศน์รอบข้าง จะหนักไปทางทะเลทราย ซะส่วนใหญ่นะครับ เพราะ เป็นรอยต่อของ Arizona และ Nevada ถนนสาย นี้เคยครึกครื้น มั่งคั่ง มีเมืองหลายเมือง และมีเหมือง มากมาย แต่ต่อมามีถนนเส้นใหม่ที่ใกล้กว่า ตัดเลี่ยง เมือง ต่อมาในปี 1985 ทางอเมริกา จึงประกาศ ยกเลิกการใช้ Route 66 ในระบบ Highway บาง ส่วนของถนนเส้นนี้ก็ยังคงใช้อยู่ แต่บางส่วนก็ถูก เปลี่ยนเป็น Historic Byway กลายเป็นแหล่งท่อง เที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ไป ขับเข้าไปเส้น Route 66 แค่เสี้ยวเดียวเองนะครับ ผ่านไปแวะเมือง Oatman ซึ่ง มีสาเหตุหลักมาจาก ชื่อเมืองมันไปพ้องกับชื่อเล่นของ พี่ที่ไปด้วยกันพอดี ^^ ระหว่างทางผ่านทะเลทราย เมืองที่ถูกทิ้งร้าง เหมืองเก่า แล้วก็พวกซากรถ หลุม ศพ ดูแล้วชวนให้ขนลุกพิลึก อย่างกับอยู่ในหนังสยอง ขวัญ แต่สุดท้าย ก็ถึงจนได้ครับ เมือง Oatman บน ถนนมีสัญลักษณ์ของ Route 66 อันใหญ่มาก :) เมืองนี้ใช้ถ่ายหนัง Cowboy ไปหลายเรื่องครับ ลอง จินตนาการดู มันจะเหมือนในหนังเลยครับ

บ้าน บาร์ คนที่อยู่ในเมืองจะดูย้อนยุคไปหมด (ไม่นับนักท่องเที่ยวนะครับ ^^) แต่บ้านส่วนใหญ่จะถูก ดัดแปลงเป็นร้านขายของ มีพวกเสื้อหนัง หมวก Cowboy ป้ายโฆษณาเก่า ๆ ของที่ระลึกต่าง ๆ มากมาย อารมณ์คล้าย ๆ กับของในสวนจตุจักรเลยทีเดียว ^^” จุดเด่นอีกจุดของเมืองนี้ก็คือ มีลาเต็มเมือง ไปหมดเลยครับ พอ ๆ กับรถ Big Bike พวก Harley Davidson ในเมืองเลย บนถนนก็มีแต่ สิ่งปฏิกูล ลา เพียบ! ต้องเดินหลบกับระเบิดกันสุด ๆ เลย เดินเล่น ในเมืองกันเพลินเลยครับ รู้ตัวอีกทีก็ใกล้มืดแล้ว…ออกเดิน ทางกันต่อ พอใกล้มืด เลยมีการเปลี่ยนเส้นทางเล็กน้อย กดใน GPS ให้มันเลือกทางที่ใกล้ที่สุดให้…ขับรถไปเรื่อย ๆ จากถนนลาดยาง เริ่มเปลี่ยนเป็นถนนลูกรัง...พระอาทิตย์ ก็ใกล้ตกเต็มที… เล่ ม ต่ อ ไป…ติ ด ตามอ่ า นประสบการณ์ ระทึกขวัญ ที่ตื่นเต้นที่สุดใน Trip ครั้งนี้ได้ครับ เป็น ประสบการณ์ที่สอนให้รู้ว่า… ก่อนจะถ่ายภาพอะไร ควรจะ เช็คดูให้ดีก่อน ไม่อย่างนั้น อาจจะเกิดอันตรายต่อตัวเอง ได้… > < ”


‘The first impression is always last impression.’

Story by Suwanit Downing

Social etiquette and good manners will definitely help you in your professional as well as personal lives and make you matured while handling certain situations. ‘You need a boyfriend, it’s hard to be a single living

with respect and acts with humility. A gentleman

aboard.’ A friend said that to me, described her life

is characterised by his courtesy and concern

when she was in Sydney. I guess there is a hint of

towards others. These rules of behaviour are

the truth in it. You are away from home, friends and

called ‘social etiquette’.

family. It’s easy to get lonely especially when you have a bad day at school or at work. Though, these

Knowledge of etiquette has been defined to be

days finding a true gentleman who cares and

knowledge of the rules of society at its best. Not

willing to listen is not as easy as it sounds.

only for gentleman, but also lady. Good manners

I had a few dates here in Melbourne, but the most disappointed one was the one I had recently. I can’t believe that how many wrong doings he has done at one dinner. I decided no, he didn’t make ‘the cut’. I know that Australian social etiquette is a slightly different from most countries around the world.

give a person increased self-confidence and the ability to be at ease in most situations. Social etiquette is a must if you expect others to behave the way you do. Good manners mean being kind and thoughtful to others, and being considerate about their feelings.

They are not very formal – almost too casual, I would say. They see people as equal. Call me old

Rules of etiquette are usually unwritten, but

fashioned, I still have my set ideas about the ‘true

aspects of etiquette have been codified from time

gentlemen’ and I hope that my man would be like

to time. Good manners and proper etiquette are

one. Am I asking for too much? I always think a

at the very core of how we communicate with one

chivalrous man is also considered to be the very

another and will always be appreciated and

quality and most women would look for. Although,

remembered.

women may talk about gender equality, the truth is, we all love being treated with respect and in a special way, so dose our society. Sadly not everybody gets to meet a true gentleman in every walk of life. But what exactly is a gentleman, anyway? A true gentleman is not a luxury but it’s a simple civility and politeness of individualists, sincere kindness and a distinct presence of mind. A gentleman treats others

Social Etiquette Rules > Appearance A true gentleman knows how to behave in public and always be aware of the way he presents himself to others. Always be well dressed.


> Language

street and everywhere you come across

A gentleman learns how to hold his words, and

strangers and people. This etiquette defines

speak appropriately. Gentleman will always

whom you are.

mind his manners and not to lose his temper or raise his voice, so easily. His manners and would always appreciate others, and knows when to say ‘please’ and ‘thank you’.

A true gentleman realizes that genuine, good manners are not an accomplishment, but are the result of a very deeply embedded, refined sensitivity toward the delicacy of surroundings

> Behaving

and people. They are, then, no more a duty. And

Politeness is what makes you ‘look good’. Avoid

when things are done from the heart and not too

bad habits like, bad body language and

much

from

the

postures, biting your nails, picking nose or

head,

even

the

eye. Respect social space while being a part of it, and always helping people whom less ability. I hope you have at least a vague idea of how to be a gentleman and lady. This social etiquette and good manners will definitely help you in your professional as well as personal lives and make you calm and matured while handling certain situations. ‘The

first

impression

is

always

Although, women may talk about gender equality, the truth

don’t always get an opportunity to take your time and prove who you really are. As we grow up, we learn that manners are important part of the courteous behaviour of an individual. Our parents and teachers teach us to be polite and good mannered with people and society. You need etiquette in school, college, office, bus, neighbourhood, and parties or even on the

becomes possible. Social etiquette is a

must

if

you

expect others to behave the way you do. Etiquette will stay with you your only teach you to

impression.’ It is important to develop some a good and lasting impression because you

i m p o s s i b l e

whole life and they

last

good manners and etiquettes to be able to make

s e e m i n g l y

be

good

human

beings. Now think for yourself, how many ‘gentlemen’ do you know? And are you one of them?

d étiquette, The French wor g or label. In literally mean a ta d ‘etiquette’ Britain, the wor e principles of is referring to th


INTERVIEW WITH

NIKAR GREEPROM ณิการ์ กรีพร้อม หรือ พี่นิก ช่างภาพหญิงไทย ฝากผลงานการถ่ายแฟชั่นไว้มากมาย ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ วันนี้วันดี ๆ ที่พวกเรา UNDO MAGAZINE ได้พูดคุย และสัมภาษณ์ช่างภาพหญิงคนนี้ แนวคิดดี ๆ ที่พี่นิกได้ให้แก่น้องๆหลายๆคนที่อยากเป็น ช่างภาพ อุปสรรคมากมายที่ต้องเจอ และข้อคิดสำ�คัญในการเป็นช่างภาพที่ดีและได้รับการ ยอมรับ


พี่นิคชอบถ่ายภาพสไตล์ไหน ชอบถ่ายภาพคน ทุกอย่างที่เป็นแฟชั่น เวลาอารมณ์คน เปลี่ยน ทุกอย่างก็เปลี่ยนไป เป็นโจทย์ที่ยากและเป็นมีความ ท้าทายอย่างหนึ่ง ต้องคอยจับความเคลื่อนไหวของคน ให้ได้ ภาพออกมาสมบูรณ์แบบและมีความเป็นธรรมชาติมากที่สุด ปกติใช้กล้องอะไรถ่ายงาน ใช้กล้อง DSLR กับกล้อง Medium Format สำ�หรับ การถ่ายโฆษณา การก้าวมาเป็นช่างภาพผู้หญิง เกิดอุปสรรคในการทำ�งาน ไหม มีหลายอย่าง บางครั้งอยู่ที่การวางตัวให้น่าเชื่อถือ เพราะ หลายคนจะคิดว่า เป็นช่างภาพผู้หญิง จะเชื่อฝีมือได้เปล่า หลาย ๆ ครั้ ง ก็ เ ป็ น เรื่ อ งของร่ า งกายและกำ � ลั ง ที่ อ าจจะสู้ ผู้ชายไม่ได้เวลายกของ แรงบันดาลใจในการคิดงานของพี่คืออะไร บางทีเดินถนนก็เกิดแรงบันดาลใจได้ ห้องโรงแรมที่เตรียม เก็บโต๊ะที่ซ้อนกันอยู่ก็เกิดแรงบันดาลใจ หรือเดินผ่านไปแล้ว เห็นคนๆหนึ่งมีรอยสักเยอะมากก็เป็นแรงบันดาลใจได้ มัน เกิดขึ้นได้ทุกอย่าง ทุกที่ ทุกเวลา มุมมองในการคิดงาน มันเป็นแรงบันดาลใจซะมากกว่า เวลาคิดงานมันไม่สามารถ บอกได้ว่า ต้องคิดงานให้ได้เท่านี้ มันไม่ใช่การสอบ หรือการ คิดคะแนน มันเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ ไม่สามารถกำ�หนด

กฎเกณฑ์อะไรได้ บางทีก็เป็นว่า บางครั้งลูกค้าให้โจทย์ เรามา เราก็ตามเส้นทางนี้ไปแต่แรงบันดาลใจมักจะเกิด ระหว่างทาง มันก็เป็นสิ่งที่ช่วยในการคิดงานมากกว่า

สไตล์งานของพี่เป็นยังไง จะเป็นเรื่องของ lighting และ Acting ของคน พี่ จะชอบนิ่งๆ ไม่ชอบแบบโพสท่าเยอะมาก บางคนบอก ว่าสไตล์มันดูแข็ง แต่พี่ว่า มันเป็นธรรมชาติของคน นิ่ง ๆ แรงบันดาลใจของพี่ถ้าถ่ายคน ก็เกิดจากคน บางทีเราไปเห็นคนที่มี character แบบหนึ่งแล้วเรา ประทับใจ character นี้ เราสามารถกำ�กับนายแบบ นางแบบให้โพสได้ตาม character ที่เราชอบได้ ให้ แสดงอารมณ์ตามที่เราต้องการ เคยถ่ายภาพแล้วไม่ได้ดั่งใจ หรือ ไม่เป็นไปตามที่เรา ต้องการไหม แก้ไขยังไงครับ มีไม่บอ่ ยแต่มอี ยูเ่ รือ่ ยๆ เวลาถ่ายรูปแฟชัน่ มันต้อง ทำ�งานกันเป็นทีม มีทีมงานที่รู้ใจ ไม่ใช่คนเดียว สามารถทำ�ได้ทั้งหมด เพราะฉะนั้นมันมีองค์ประกอบ อยู่หลายอย่าง เช่น ลูกค้า นางแบบ Stylist ช่าง ผม ถ้าทุกคนทำ�งานแล้วเกิดข้อขัดแย้งขึ้น ต้อง พยายามปรับให้ได้


กระบวนการทำ�งานถ่ายภาพเมืองนอกกับเมืองไทยแตกต่างกันไหมครับ เอเชียจะคล้ายๆกัน แต่ยุโรปกับเอเชียแตกต่างกันเยอะ อเมริกาไม่เคยทำ� แตกต่างกันเรื่องการติดต่อ เวลา ความชัดเจนในเรื่องของโจทย์ที่จะทำ� ความแตกต่างระหว่างการภ่ายภาพงานโฆษณากับงานแฟชั่น ถ้างานโฆษณา เราจะดูตามโจทย์ที่ลูกค้าต้องการ หรือตาม Art Director ที่จะบอกว่า อยากให้งาน มันออกมาในแบบไหน แต่ถ้าเป็นแฟชั่น พี่จะคิดเป็นส่วนใหญ่ เชื้อชาติเป็นอุปสรรคในการทำ�งานต่างประเทศไหม มีบ้าง แต่ตราบใดที่เราสามารถพูดภาษาได้ นำ�เสนอผลงานได้ ทำ�งานแล้วออกมาดี ไม่มีปัญหาตรง นั้น เพราะพี่ก็ไม่เคยเจอ ถ้าจะโดนดูถูก น่าจะเป็นเรื่องงานที่ออกมาไม่ดีมากกว่า


ถ้ามีนักศึกษาอยากเรียนต่อด้านการภาพถ่าย เหมือนพี่นิก มีคำ�แนะนำ�ไหมครับ อยู่ที่ตัวเองมากกว่า ว่าอยากไปทางไหน ถ้าอยาก เน้นอุปกรณ์ก็ควรไปอเมริกา ถ้าหาแนวคิดควร ไปโซนยุโรป เช่น อังกฤษ เยอรมัน แต่ยังไงให้หา แนวตัวเองให้ดีก่อน ตอนนี้เด็กไทยส่วนใหญ่จะ เป็นเรียนที่นิวยอร์คและลอนดอนกันมาก เพราะ คิดว่า จบที่นี่แล้วเท่ ต่อไปมันจะเยอะเกินที่ตลาด ต้องการ ส่วนใหญ่ไม่ได้ไปหาแนวทาง หรือ ไอ เดียเจ๋งๆกลับมา ที่พี่นิกไปเรียนที่ลอนดอน เคย ถามอาจารย์ที่จบอเมริกาว่า ควรไปเรียนที่ไหน ต่อดี อเมริกาหรืออังกฤษ อาจารย์ดูงานเราแล้ว บอกว่า ไปอังกฤษดีกว่า แม้อาจารย์คนนี้จะจบ นิวยอร์คก็ตาม พอเราได้ไปเรียน เรารู้ว่ามาถูก ทางแล้ว ชอบดู gallery ดู museum ชอบ ประวัติศาสตร์ศิลป์ ลอนดอนเป็นเมืองเก่า เรื่อง ราวศิลปะย่อมมากกว่า แต่ถ้าชอบเรื่องอุปกรณ์ นิวยอร์คดีกว่าลอนดอน จริงๆ แล้วอยู่ที่ตัวเอง มากกว่า

แนวคิดเพื่อน้องๆที่อยากก้าวไปเป็นช่างภาพ แบบพี่ กลับมาคิดดูก่อนว่า อยากเป็นช่างภาพแนว ไหน ช่างภาพแฟชั่น ช่างภาพ Portrait หรือ ช่างภาพหนังสือพิมพ์ ทุกอย่างแตกต่าง กัน หมด การทำ�งานก็ไม่เหมือนกัน อย่าหลอก ตัวเอง ต้องรู้ว่า จริงๆแล้วอยากทำ�อะไร แต่เด็กสมัยนี้คิดว่า เป็นช่างภาพคือแฟชั่น อย่างหนึ่ง ทำ�ตามๆกันไป บางคนถ่ายรูป เพื่อความสนุก บางคนถ่ายภาพเพื่อทำ�สิ่งที่ ยากกว่า ทำ�ด้วยความรักจริงๆ อันนี้จะเป็น อีกคุณสมบัติสำ�หรับคนที่อยากเป็นช่างภาพ

“...จะเรียนอะไรอยู่ที่ความ ชอบของตัวเองมากกว่า อย่าไปคิดว่า เรียนจบที่นี่ แล้วเท่ ทำ�ตามแฟชั่นกันไป สุดท้ายมันไม่เกิด ประโยชน์...”

ขอบคุณสถานที่ Mellow Restaurant & Bar - Thonglor 16


www.nikargreeprom.com


ROUTE 66

Photography by l2aven


Story & Photo by

Charlie


เส้นหมี่ผัดเห็ดฟองเต้าหู้โหระพา (เมนูเพื่อสุขภาพ)

1

ลวกเส้นหมี่ขาวในน้ำ�เดือด โดยที่ไม่ต้องลวกนาน เพราะ ไม่งั้นเส้นจะเละ และให้พักไว้ให้ สะเด็ดน้ำ� ลวกฟองเต้าหู้แห้งในน้ำ�เดือด และพักไว้เช่นกัน

3ให้นำ�ฟองเต้ าหู้ที่ลวกไว้แล้ว หั่น พอคำ� ลงไปผัด

ปรุงรสตามชอบ ด้วยน้ำ�ปลา น้ำ�ตาล ซีอิ้ว น้ำ�มันหอย น้ำ�ซุป เล็กน้อย

นำ�กระเทียมสับลงไปผัดใน 2กระทะพอเหลื องและส่งกลิ่นหอม แล้วใส่เต้าหู้เหลืองที่หั่นเป็น ลูกเต๋าลงไป จากนั้นใส่เห็ด ซึ่ง แล้วแต่ชอบว่าจะเป็นเห็ดชนิดใด เช่น เห็ดเข็มทอง เห็ดฟาง เห็ด หูหนู เห็ดออริจิ เป็นต้น

น้ำ�เส้นหมี่ที่พักไว้ ลงไปคลุกในกระทะอีกครั้ง 4และเติ มด้วยกระเทียมหั่น พริกแห้งทอด พริก ไทยดำ�เกล็ด และ ขั้นตอนสุดท้ายใส่ใบโหระพาลงไปผัดเล็ก น้อย โดยที่ปริมาณใบโหระพาจะมากน้อยก็แล้ว แต่ชอบ

“...ก่อนรับประทานสามารถเพิ่มหอม เจียวลงไปอีกเพื่อเพิ่มรสชาติ...” Photography & Story by Kik


INTERVIEW WITH สุรีย์ สตภูมินทร์ ความหลากหลายทาง ชีวภาพ ์

สวัสดีครับ สำ�หรับคอลัมน์ Sci & ‘Tist ใน วันนี้นะครับ ก็จะเป็นเรื่องใหญ่ๆเรื่องหนึ่งของสิ่งแวดล้อม นั่นก็คือ ความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งมันก็เกี่ยวข้อง กับเรื่องราวของการที่มีสิ่งมีชิวตหลายๆชนิดมาอาศัยอยู่ ร่วมกัน ยิ่งมีจำ�นวนชนิดของสิ่งมีชีวิตมาก ก็ยิ่งมีความ หลากหลายทางชีวภาพมาก แต่จริง ๆแล้ว ความหมาย ของคำ�ว่าความหลากหลายทางชีวภาพมันมีอะไรที่มากก ว่านั้น ซึ่งผมรู้สึกว่ามันก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากทีเดียว และในวันนี้ครับ ผมก็ขอพาท่านผู้อ่านมาพบ กับพี่ผู้หญิงคนหนึ่ง พี่อิ๋ว หรือ พี่สุรีย์ สตภูมินทร์ แม้ ว่ า พี่ อิ๋ ว จะไม่ ไ ด้ ทำ � งานเกี่ ย วกั บ ความหลากหลายทาง ชีวภาพโดยตรง (พี่อิ๋วทำ�งานเกี่ยวกับการประเมินสภาวะ ทรัพยากรและผลผลิตชีวภาพทางทะเลและชายฝั่ง ศึกษา ความอุดมสมบูรณ์ของทะเล ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ศึกษาว่าในอดีตมันเป็น อย่างไร ในปัจจุบันนี้มันเป็นอย่างไร และในอนาคตมันจะ เป็นอย่างไร) แต่เธอเองก็มีสิ่งพิเศษบางอย่างที่น่าสนใจ จนต้องทำ�ให้ผมมาขออนุญาตสัมภาษณ์เธอในครั้งนี้ครับ

“...สิ่งมีชีวิตใดๆก็ตาม ไม่สามารถที่จะอยู่ ได้ด้วยตัวคนเดียว โดยชนิดเดียว โดย สายพันธุ์เดียว...”


ความหลากหลายทางชีวภาพ คืออะไรครับ? ความหลากหลายทางชีวภาพคือ การที่สิ่ง มีชีวิตนานาชนิด นานาพันธุ์ มาอยู่ร่วมกันในระบบ นิเวศหนึ่ง ซึ่งสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดก็จะเป็นกลไกทำ�ให้ ระบบนิเวศต่างๆนั้นดำ�เนินไปได้ เหมือนกับ ถ้าเราอยู่ คนเดียวในที่ทำ�งานแห่งหนึ่ง เราก็คงจะทำ�งานได้ไม่ ครบถ้วนใช่ไหมคะ มันก็ต้องมีคนอื่นๆเข้ามาทำ�งาน ด้วย และแต่ละคนก็มีหน้าที่ของตนเอง อย่างเช่น คนนี้เป็นฝ่ายธุรการ คนนี้เป็นฝ่ายประเมิน ฝ่าย สำ�รวจ ฝ่ายสมุทรศาสตร์ ฝ่ายเรือ อะไรต่างๆ ก็ มาทำ�งานร่วมกันให้ระบบนี้ดำ�เนินไปได้อย่างสมดุล ถ้าจะให้ยกตัวอย่างง่ายๆ อย่างในระบบนิเวศในโลก ของเราก็จะมีความหลากหลาย เช่น ระบบนิเวศป่า ไม้ ก็จะมีหน้าที่ดูดซับน้ำ� ไม่ให้มีการไหลบ่าท่วมไป ตามบ้านเรือนชุมชน หรือระบบนิเวศป่าชายเลน ที่ ทำ�หน้าที่เก็บกักตะกอน และทำ�หน้าที่เป็นแนวป้องกัน ชายฝั่งทะเลไม่ให้เกิดการกัดเซาะ เป็นต้น ซึ่งพวก มันก็จะมีหน้าที่ของมันเองในระบบใหญ่อีกทีหนึ่ง ก็ อย่างที่พี่บอกไปตั้งแต่ตอนแรก คือ ระบบนิเวศของ โลกเราจะประกอบไปด้วยระบบนิเวศย่อยๆ ป่าต้นน้ำ� ป่าชายหาด ป่าริมทะเล หรือว่าปะการัง หญ้าทะเล ทุกระบบก็จะมีหน้าที่ของเขา ที่จะค้ำ�จุนให้ระบบนิเวศ ขนาดใหญ่ดำ�เนินต่อไปได้อย่างสมบูรณ์

ถ้าโลกเรามีความหลากหลายทางชีวภาพมากๆ มันจะมีผลอะไรบ้าง ครับ? โดยส่ ว นตั ว พี่ คิ ด ว่ า ไม่ มี ผ ลเสี ย นะ เมื่ อ มี ค วามหลาก หลายทางชีวภาพมากๆ มีจำ�นวนสิ่งมีชีวิตมากๆ มันจะก่อให้เกิด การแข่งขันกันเพื่อการอยู่รอด และนั่นก็จะนำ�ไปสู่การวิวัฒนาการ และอี ก อย่ า งคื อ ถ้ า มี ค วามหลากหลายทางชี ว ภาพมากๆ เมื่อมีสิ่งมีชีวิตชนิดใดชนิดหนึ่ง ในระบบนิเวศลดน้อยลงไป หรือหาย ไป มันก็จะมีสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งที่ทำ�หน้าที่คล้ายๆกันเข้ามาแทนที่ ทำ�ให้กลไกของระบบนิเวศมันดำ�เนินต่อไปได้ ทำ�ให้ระบบนิเวศมัน ปรับตัวได้ ทำ�ให้ระบบนิเวศอยู่ในสภาพสมดุล ถ้ามีสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งสูญพันธุ์ไป มันจะมีผลอะไรบ้าง? คือ สิ่งมีชีวิตเนี่ย อย่างที่บอกตั้งแต่แรก ทุกชนิด ทุกชีวิต มันก็จะมีบทบาทหนึ่งในกลไกใหญ่ๆ ซึ่งบางทีสิ่งมีชีวิตบางชนิด เมื่อสูญ พันธุ์ไปก็อาจจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน แต่แน่นอนว่ามันมีผล กระทบ คือ ถ้าเปรียบให้ระบบนิเวศเป็นวงกลมวงหนึ่ง ที่จะหมุนได้ด้วย ตัวเลขต่างๆ ที่อยู่รอบวง ถ้าตัวเลขมันหายไปสักเลขหนึ่ง มันก็จะสะดุด หรือมันก็ต้องกระโดดข้ามไป แค่เราอาจไม่ทันคำ�นึงถึง แต่ถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตบางชนิด เช่น ดาวมงกุฏหนามที่กินปะการัง เป็นอาหาร ปกติจะมีสัตว์ที่เป็นผู้ล่าดาวมงกุฏหนามอยู่ในธรรมชาติ คือ หอยสังข์แตร แต่เนื่องจากหอยสังข์แตรมีความสวยงาม มีขนาด ใหญ่ มนุษย์ก็จับไปใช้ประโยชน์ นำ�ไปขายได้มีราคา มนุษย์ก็เก็บหอย สังข์แตรไปโดยที่ไม่ทันคิดว่า “เอ๊ะ ไอ้ตัวนี้มันจะมีบทบาทอะไร?” แต่ ปรากฎว่า เมื่อหอยสังข์แตรที่เป็นผู้ล่าดาวมงกุฏหนามถูกจับไปหมด ดาวมงกุฏหนามก็มีจำ�นวนมากชึ้นเรื่อยๆโดยที่ไม่มีตัวกำ�หนดปริมาณ ดาวมงกุฏหนามก็ส่งผลกระทบต่อแนวปะการัง ไปกินปะการัง ทำ�ให้ ปะการังตาย อันนี้ก็จะเห็นผลชัดเจน


มันจะมีไหมครับ กับวันที่โลกนี้ไม่มีอะไรเหลือแล้ว นอกจากมนุษย์เพียงชนิดเดียว แล้วเราจะทำ�อย่างไรได้บ้างเพื่อไม่ให้เหตุการณ์นั้นมันเกิดขึ้นมาจริงๆ? จริง ๆแล้วพี่ก็นั่งคิดอยู่นะ ถึงคำ�ถามนี้... พี่ว่ามันเป็นไปได้ เหมือนกับเวลา ที่เราดูภาพยนตร์ ที่เขาจินตนาการไปเรื่อยๆว่า ถ้าเราใช้ทรัพยากรอย่างไม่รู้จัก ระมัดระวัง ไม่รู้จักฟื้นฟูกลับเข้ามาในส่วนที่เราใช้ไป ใช้มากเกินไป มันก็เป็นไปได้ที่ สักวันหนึ่งเราก็จะอยู่ในโลกของจักรกล ซึ่งเราก็ต้องผลิตทรัพยากรขึ้นมาเอง คือ ตอนนี้เราสังเคราะห์อาหารได้ เราสามารถโคลนนิ่งสิ่งมีชีวิต ซึ่ง มันก็อาจจะเป็นสิ่ง ที่เตรียมพร้อมสำ�หรับเหตุการณ์ในอนาคตที่จะเกิดขึ้นได้ แต่การที่จะชะลอขั้นตอน ต่างๆไม่ให้ไปถึงวันนั้นได้ คือ เราต้องตระหนักถึงการใช้ประโยชน์ ไม่ใช้ให้หมดไปใน ช่วงชีวิตของเรา เราก็ต้องนึกถึงอนาคตว่า เออ ลูกหลาน หรือในอีกสิบปี ห้าสิบ ปีข้างหน้า มันจะต้องมีทรัพยากรตรงนี้ให้ใช้ต่อไปได้ หรือ สามารถหาสิ่งที่ทดแทน เข้ามาได้ เพราะฉะนั้น หลักๆก็คือว่า 1. ใช้อย่างรู้คิด และ 2. สิ่งที่เราใช้ไปเราก็ ต้องพยายามหามาเพิ่มเติม หามาทดแทน ทั้งทดแทนโดยธรรมชาติ และทดแทน โดยเทคโนโลยี

“...ลูกก็ช่วยเราได้เยอะเหมือนกัน ในแง่ของการอนุรักษ์ทรัพยากร เพราะเค้าจะมีคำ�ถามแปลกๆ บาง คำ�ถามที่เราคิดไม่ถึงมันก็มี เป็นมุม มองที่เราคิดไม่ถึง ซึ่งมันก็ช่วยได้ แล้วก็ การที่เราพยายามให้เค้ากล้า ที่จะถามขึ้นมา หรือการที่เปิดโอกาส ให้เคาได้พูด ได้แสดงความคิดเห็น ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่สำ�คัญ...”


Story & Photo by

IGGY’ De Guy

อันนี้เป็นคำ�ถามพิเศษนะครับ กับในฐานะของแม่คนหนึ่ง คือ ผมรู้สึกว่าลูกของพี่อิ๋วเป็นเด็กที่กล้าแสดงออก และก็ได้อยู่กับ ทะเลมาตั้งแต่เด็ก ผมก็เลยอยากจะถามว่า เราจะมีแนวทาง อย่างไร หรือวิธีการอย่างไร ที่จะสอนเด็ก ๆ ปลูกฝังเด็ก ๆ ให้ เค้ารู้จักและรู้รักษ์ธรรมชาติครับ? อืม... ก็คงต้องให้ความรู้เค้าตั้งแต่ตอนเค้าเล็กๆน่ะ ค่ะ ค่อยๆปลูกฝังไป แต่ไม่ใช่ยัดเยียดนะ ปลูกฝังเค้า ให้เค้าได้ สัมผัส ได้เห็นคือ โชคดีที่ว่า เราอยู่ตรงนี้เรามีธรรมชาติรอบ ตัว มีระบบนิเวศให้เห็น แล้วก็มีตัวอย่างทั้งที่ดีและไม่ดี และที่ สำ�คัญก็คือตัวเราเองที่ต้องทำ�เป็นตัวอย่าง ไม่ใช่สอนเค้าแต่ เราไม่ทำ� นั่นก็คือสิ่งหลักๆที่จะสอนลูกให้รู้จักเรียนรู้ แล้วก็ รัก ในแง่ของการที่จะช่วยกันดูแล แล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมกับ ทรัพยากร

แต่จริง ๆแล้ว สำ�หรับเด็กแล้วมันอาจจะเป็นเรื่องที่ลึกเกินไป กว่าที่เค้าจะเข้าใจได้ แต่ในปัจจุบันนี้เรามีสื่อที่ช่วยเหลือได้มาก อย่างอินเตอร์เน็ต หรือสารคดีทางโทรทัศน์ มันก็ทำ�ให้เค้าได้ เห็น แล้วก็ทำ�ให้เค้าเกิดคำ�ถาม และเราเองก็ต้องพยายามตอบ อย่างบางเรื่องที่เราตอบไม่ได้ เราก็ต้องพยายามไปหาความรู้ เพิ่มเติม ก็เป็นการช่วยเพิ่มความรู้ของเราเองด้วยเหมือนกัน แล้วก็ถ่ายทอดให้เค้า แล้วก็พยายามหามุมมองของเค้ามามอง กลับ เพราะบางทีเรามองเฉพาะมุมของผู้ใหญ่ คือ ลูกก็ช่วย เราได้เยอะเหมือนกันในแง่ของการอนุรักษ์ทรัพยากร เพราะ เค้าจะมีคำ�ถามแปลกๆ บางคำ�ถามที่เราคิดไม่ถึงมันก็มี เป็น มุมมองที่เราคิดไม่ถึง ซึ่งมันก็ช่วยได้ แล้วก็ การที่เราพยายาม ให้เค้ากล้าที่จะถามขึ้นมา หรือการที่เปิดโอกาสให้เคาได้พูด ได้ แสดงความคิดเห็น ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่สำ�คัญ


อะไรคื อ สิ่ ง ที่ พี่ อิ๋ ว ประทั บ ใจมากที่ สุ ด ในการมาทำ � งานตรงนี้ ครับ? สิ่งที่ประทับใจคือ หนึ่ง ความโชคดีที่ได้มาอยู่ตรงนี้ คือ เราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีระบบนิเวศครบถ้วนทุกอย่าง แล้ว ก็เลือกได้ว่าจะทำ�อะไรยังไง สอง ความโลคดีที่ได้มามีส่วนร่วม ในกระบวนการดูแลรักษา แล้วก็รณรงค์ว่า ให้ทุกคนช่วยกัน ดูแลทรัพยากร ซึ่งไม่ใช่สมบัติของใครคนใดคนหนึ่ง มันเป็น ของประชากรทั้งประเทศ ประชากรทั้งโลกด้วย ก็เป็นความ ภูมิใจตรงนั้น

มีอะไรที่อยากจะฝากไปถึงน้องๆที่อยากจะมาทำ�งานแบบพี่อิ๋ว บ้างครับ? เรื่องที่อยากจะฝากไปถึงน้องๆที่จะมาทำ�งานคือ... การที่จะมาทำ�งานตรงนี้ ต้องรู้ก่อนว่าตนเองต้องการอะไร ต้องการมาทำ�อะไร ต้องการมาเที่ยว ต้องการมาทำ�งานเพื่อให้ มีเงินเดือนไปวันๆ หรือต้องการมาทำ�งานเพื่อให้มีงานทำ� และ ให้ตัวเองได้มีบทบาทหนึ่งที่จะช่วยดูแลทรัพยากรตรงนี้ เพราะ ฉะนั้น คำ�ถามแรกคือ ถามตัวเองให้ชัดเจน แล้วก็ ต้องชอบงานที่ทำ�ด้วย แฮปปี้กับงานที่ทำ� คือ การทำ�งานมันก็มีอุปสรรค มีปัญหา มีสิ่งที่ทำ�ให้เราท้อ มี อะไรหลายๆอย่าง ถ้าเรามีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน นึกถึงว่าจุดมุ่ง หมายของเราคืออะไร เราก็จะเดินต่อไปได้

“...การที่จะมาทำ�งานตรงนี้ ต้องรู้ก่อนว่าตนเองต้องการอะไร ต้องการมา ทำ�อะไร ต้องการมาเที่ยว ต้องการมาทำ�งานเพื่อให้มีเงินเดือนไปวันๆ หรือ ต้องการมาทำ�งานเพื่อให้มีงานทำ� และให้ตัวเองได้มีบทบาทหนึ่งที่จะช่วย ดูแลทรัพยากรตรงนี้ เพราะฉะนั้น คำ�ถามแรกคือ ถามตัวเองให้ชัดเจน...”


สุดท้ายครับ มีอะไรอยากจะฝากเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ? คือ สิ่งมีชีวิตใดๆ ก็ตาม ไม่สามารถที่จะอยู่ได้ด้วยตัวคนเดียว โดยชนิดเดียว โดยสายพันธุ์เดียว เพระฉะนั้น เวลาที่จะทำ�อะไรก็ขอให้นึกสักนิดหนึ่งว่า เราต้องอยู่กับเป็นระบบ และระบบมันก็ประกอบด้วย ความแตกต่างทั้งชนิด เชื้อชาติ สายพันธุ์ ก็... ขอให้คิดกว้างๆนิดนึง คิดยาวๆนิดนึง ก่อนที่จะตัดสิน ใจทำ�อะไร คิดสักนิดหนึ่งว่าผลกระทบต่อไปจะเป็นยังไง ถ้าคำ�นวณแล้วมันคุ้มค่ากว่า มันยั่งยืนกว่า ก็ทำ� ไป แต่ถ้าดูแล้วว่ามันส่งผลกระทบเยอะเกินไปก็ช่วยๆชะลอกันไว้สักหน่อยนึงนะครับ

ก็จบลงไปแล้วนะครับกับเรื่องราวที่ถูกซ่อนอยู่ของ ความหลากหลายทางชีวภาพ ก็... ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ ล้วนมีหน้าที่ของตนเอง นะครับ มันไม่ได้เกิดมาแล้วไร้ค่า แม้ บางทีเราอาจจะมองไม่เห็น แต่เชื่อเถอะว่า ทุกสิ่งทุกอย่างในโลก ใบนี้ ล้วนมีเหตุผลที่พวกมันดำ�รงอยู่ ผม กาย และคอลัมน์ Sci & ‘Tist ในครั้งนี้ก็ ต้องขอขอบคุณ Undo Magazine นะครับ บ้านของพวก เรา ขอบคุณพี่อิ๋ว สุรีย์ สตภูมินทร์ มากๆนะครับที่สละเวลา มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ และขอบคุณสถานที่ กลุ่มประเมิน สภาวะทรั พ ยากรและผลผลิ ต ชี ว ภาพทางทะเลและชายฝั่ ง สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และ ป่าชายเลน จังหวัดภูเก็ต และสุดท้าย ขอบคุณโลกใบนี้ ที่เป็น ทั้งที่เกิดขึ้น ตั้งอยู่ เรียนรู้ และดับไป... และพบกันใหม่ฉบับหน้า ครับ สำ�หรับวันนี้ สวัสดีครับ


MAHABODHI TEMPLE

BANGALORE

สวัสดีคะ่ เพือ่ นๆ undomagazine ในเดือนกรกฎาคมนี้ เรามีวนั สำ�คัญทางพุทธศาสนา ถึง สองวันติดกันเลย นัน่ คือ วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ซึง่ คนไทยทีอ่ ยูใ่ นเมืองไทยและนับถือศาสนา พุทธ คงไม่ลำ�บากในการจะไปทำ�บุญทีว่ ดั ซึง่ ผิดกับคนไทยทีไ่ ปพำ�นักอาศัยอยูท่ ต่ี า่ งประเทศ ในการจะไปทำ�บุญทีว่ ดั ไทย และ undo ฉบับนีเ้ ราจะไป ไหว้พระทีบ่ งั กาลอร์ ซึง่ อยูใ่ นประเทศอินเดีย

Story by iza


E

แต่ทเ่ี มืองบังกาลอร์นไ้ี ม่มวี ดั ไทยค่ะ เวลาเราจะ ไปทำ�บุญเราจะไปทีน่ ค่ี ะ่ MAHABODHI SOCIETY อยูท่ ่ี Kaldasa Road Gandhinagar ซึ่งที่นี่จัดตั้งขึ้นใน ปี 1956 โดยหลวงพ่อ Acharya Buddha rakkhiyaทีน่ น่ี อกจากจะจัดกิจกรรมทางศาส นาแล้ว ยังเป็นโรงเรียนของพระสงฆ์หรือเณร ด้วยค่ะ

“...ไม่นา่ เชือ่ เลยนะคะว่าต้นกำ�เนิดของพระพุทธศาสนามาจากอินเดียแท้ ๆ แต่กลับไปเจริญรุง่ เรืองในประเทศอืน่ ๆ รอบๆ อินเดียแทน นัน่ ก็แสดงให้เห็นถึงความจริงทีว่ า่ สิง่ ทัง้ หลายมีเกิดขึน้ ตัง้ อยู่ และก็ดบั ไป การทีพ่ วกเราทีไ่ ด้นบั ถือศาสนาพุทธ ก็นา่ จะใช้โอกาสนีม้ าตัง้ ใจปฏิบตั ธิ รรม ชำ�ระจิตใจให้ผอ่ งใสและเพิม่ พูน ความเป็นพุทธให้กบั ตนเอง โดยไม่จำ�เป็นต้องรอปฏิบตั ใิ นวันพระ หรือวันสำ�คัญทางพุทธศาสนา...”


Story and illustrated by Phone


UKE lovers CONTEST

เราได้ผู้ชนะ 5 คน ฝากผู้ส่งประกวดมากมาย คนไม่ได้ราววัลไม่ต้องเสียใจนะ แค่ ทำ�ให้ทุกคนได้รู้ว่า เรารัก และชอบอู๊คมากแค่ไหน เล่นเพื่อความสนุกก็ทำ�ให้ทุกคน เบิกบานใจ Supatra Assawateppitak 1 Kik Ukulele ตัวแรกในชีวิต...ตัวบาง น่าร้ากกกกก ที่สำ�คัญอุดหนุนฝีมือคนไทยด้วยก​ันเนี่ยแหล่ะค้า ... รักนะ My Ukulele ... จุ๊บ จุ๊บ

Nawaporn 2Chompoo เพราะ พรหมลิขิต รึป่าว ที่ทำ�ให้เรามาเจอกัน ^^

Nawaporn 4 Chompoo เพราะ พรหมลิขิต รึป่าว ที่ทำ�ให้เรามาเจอกัน ^^

Khai 5Kotchaz นึกไม่ออกบอกไม่ถูกว่าทำ�ไม ถึงประทับใจ เเต่มีความสุขทุกครั้งที่ได้เล่​นค่ะ ^ ^

าย sine 3 นางมารร้ ไม่ มี อ ะไรอธิ บ ายมากไป

กว่า ,, รู้สึกดี ทุกที ที่ หยิบขึ้นมา ^^ Ukulele


CONCEPT AD : Bangkok University at facebook.com/cubicstudio

IDEA CONCEPT เป็นป้ายรณรงค์ที่ช่วยกระตุ้นจิตสำ�นึกให้คนเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว ภายใต้โครงการชื่อว่า Please do it at home.


student SHOWCASE : Bangkok University at facebook.com/cubicstudio


ga me

Story by DayWalker

Zombie Crisis 3D

สวัสดีอีกครั้งครับ เพื่อนๆชาว UNDO Magazine ทุกท่าน กลับมาพบกันอีกครั้ง หลังจากเล่มที่แล้วได้เปลี่ยน แนวมาแนะนำ�เกมสนุก ๆน่าเล่นในระบบ iOS ทั้งหลาย วันนี้ก็มีเกมสนุก ๆน่าสนใจ มาแนะนำ�อีกเช่นกันครับ 555 ยังติดใจจากเล่มที่แล้วอยู่ เพราะฉะนั้นเล่มนี้ก็ยังขอแนะนำ�เกมบน iOS อีกทีละกันครับ เพราะเชื่อว่าในตอนนี้น่าจะมี เพื่อนๆหลายๆท่านสนใจเล่นเกมบนแพลตฟอร์มนี้เพิ่มมากขึ้นครับ เพื่อน ๆ เคยคิดมั๊ยครับว่า iPhone / iPodTouch / iPad ของเราที่นำ�เกมมาลง บางครั้งการกดปุ่มในการเล่น มันไม่ค่อยจะได้ดังใจเท่าไหร่ ไม่เหมือนกับเครื่องเล่นเกมเฉพาะทาง ซึ่งอันนั้นจะ “ได้ดังใจ” มากกว่า แต่ด้วยคุณสมบัติ พิเศษของหน้าจอสัมผัส ทำ�ให้มีผู้พัฒนาเกมทั้งหลาย ใช้ลูกเล่นกับระบบหน้าจอสัมผัสอันชาญฉลาด มาใช้เพิ่มความ สนุกสนานและน่าสนใจกับเกมต่างๆในหลายๆ รุปแบบ จนกระทั้งเกม Shooting ในฝันเกมนี้ของผมก็สร้างมันขึ้นมา

ผมเห็ น ว่ า น่ า สนใจก็ ล องโหลด เวอร์ชั่นของ iPhone มาลองเล่น ดูก็ติดหนึบหนับเลยครับ พอได้ iPad มาก็เลยซื้อเวอร์ชั่น HD มาเล่นเต็ม ๆ ตาบน iPad คุ้ม มากๆ ครับ หลักจากที่เราตกลง ซื้อ Siege Hero ไป พอเข้าเกม มา ก็จะพบกับหน้าจอเมนูต่างๆที่ สีสันสวยงามใช้ได้เลยทีเดียว


แล้วเราก็พบว่าที่นั่น เต็มไปด้วยซอมบี้ที่กรูกันเข้ามาหาเราอย่างต่อเนื่อง เมื่อเราไปถึง ระบบของเกมก็จะสอนวิธี เล่นให้กับเรา เกม Zombie Crisis นี้จะพิเศษกว่าเกมแนว FPS เกมอื่น ๆ คือ เราไม่ต้องกดบังคับทิศทางเดิน เกมจะเดินให้กับเราเอง โดยเราจะต้องทำ�หน้าที่ยิงผีที่ปรากฎออกมาโดยการ “จิ้ม” ไปยังพื้นที่ที่เราต้องการจะยิง อันนี้เป็นระบบใหม่ที่ผมว่าเหมาะสมกับเกม FPS มากๆเลย เพราะทำ�ให้เราบังคับทิศทางของเป้าหมาย ได้อย่าง แม่นยำ�กว่าการใช้ทัชสกรีนเลื่อนเป้า ซึ่งถ้าเราสามารถยิง Head Shot ได้จะทำ�ให้เราสามารถฆ่าผีได้เร็วยิ่งขึ้น

นอกเหนือจากการจิ้มๆๆๆๆ เพื่อยิงผี เรายังสามารถจิ้มเพื่อ reload กระสุน ที่มุม ล่างขวามือ อีกทั้งยังสามารถเลือกเปลี่ยนปืนได้อีก 2 ชนิดด้วย ซึ่งในตอนแรกจะมีปืน สั้นมาให้ใช้โดยมีกระสุนไม่จำ�กัน จุดเด่นของปืนสั้นก็คือโหลดกระสุนได้ค่อนข้างเร็ว ปืน พิเศษอีก 2 ชนิดที่มีคือปืนลูกซองกับปืนกล จะต้องเก็บกระสุนจากการยิงกล่องตาม รายทาง ปืนลูกซองพลังการทำ�ลายในระยะใกล้จะค่อนข้างแรงที่สุด แต่ระยะเวลาการ โหลดกระสุนจะนาน ส่วนปืนกลจะมีความจุของกระสุนค่อนข้างเยอะ แต่ก็ใช้เวลาใน การโหลดนานพอสมควรเหมือนกัน ซึ่งหากจวนตัวขึ้นมา เราก็ยังสามารถใช้มีดสั้นที่มี ติดตัวมาป้องกันตัวเองได้ในระดับหนึ่ง


เกมจะพาเราผ่านด่านต่างๆทั้ง 5 ด่าน ซึ่งแต่ละด่านจะมีบอสประจำ�ด่านที่ท้าทายเรา พอสมควรเลย แต่ไม่ต้องห่วงระบบของเกมค่อนข้างเอื้อให้เรา จิ้มๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ดังนั้นกระสุนจะสามารถหาได้ระหว่างทางเดินแทบตลอดเวลา ดังนั้นเราก็มีหน้าที่สาด กระสุนในผีที่โผล่เข้ามาแบบไม่ต้องยั้งมือเลยครับ


ซึ่งแน่นอน Zombie Crisis2 ออกมาให้ดาว์นโหลดเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น ฉากจบที่เห็นจึงยังไม่ใช่การปิดฉาก ของเกมนี้เสียทีเดียวแน่ เกมนี้จัดได้ว่าเป็นเกม FPS แนวใหม่ที่สร้างความสนุกสะใจให้กับพวกเราได้อย่าง แน่นอนครับ ระวังไว้อย่างเดียวละกัน จะ จิ้มๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ จนเครื่องเป็นรอยละไม่ว่า 555+


DOWNLOAD ALL ISSUES

ISSUE 01 - LAUGH IN PENGUIN JAY JETTAMON / PENGUIN VILLA

ISSUE 03 - KING OF UKULELE P’ CANOON / UKUCAFE’ DOCTOR FAH

ISSUE 05 - DUO CREATIVE BAD AWARD 2011 CHONG TEE / AJARN PITTIWONG

ISSUE 02 - MAGIC ROOKIES TYM MAGIC FAMILY

ISSUE 04 - SEEABLE AND TOUCHABLE AJARN TOTO / DOCTOR KONGKIAT

ISSUE 06 - UKE LOVERS LULA / APPLE SHOW

www.undomag.com


student Showcase : Walailak university at facebook.com/cubicstudio


สองนักสู้ 4 ขา

เก็บเล็กผสมน้อยเรื่องน้องหมา

เผลอแป๊ปเดียว ผ่านมาครึ่งปีแล้ว เวลามันเร็วจนเราตามไม่ทันทุกที เขียนไปเขียนมาเดี๋ยวก็หมด ปีอีกแล้ว วันนี้เรื่องราวเกี่ยวกับน้องหมา ที่จะมาเล่าสู่กันฟัง ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องราวความรู้ทั่วๆ ไปเกี่ยวกับน้องหมา แต่เป็นเรื่องราวชีวิตการต่อสู้ของน้องหมา ซึ่งผมจะแนะนำ�ให้เพื่อนๆได้รู้จัก กับ“น้องหมาสู้ชีวิต” เป็นเรื่องราวของชีวิตน้องหมา 2 ตัว ที่เข้าคอร์สการบำ�บัดกล้ามเนื้อที่ all about dog ผมว่าพวกเค้าทั้งสอง น่าจะให้ข้อคิดอะไรบ้างกับคนที่เลี้ยงหมา หลังจากอ่านเรื่อง ราวของ “สองนักสู้ 4 ขา” โมจิ WEEK 1 สาเหตุที่มาเข้าคอร์ส ถูกรถทับ กระดูกสัน หลังกดทับเส้นประสาท กระดูกสันหลังงอกเพิ่ม เป็นมะเร็งที่กระดูก ขาซีกขวากับขาซีกซ้าย เคลื่อนไหวไปคนละทิศละทาง ใช้เวลาส่วนมาก กับการนอน เพราะเจ็บ โมจิเป็นความครบของ ความโชคร้าย ที่เกิดขึ้นในช่วงวัยสาวอุบัติเหตุของ เค้า ไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที รอจน เกิดอาการแทรกซ้อนหลายอย่าง แต่ในความ โชคร้ายก็มีความโชคดีปะปนอยู่บ้าง จากการ ตรวจของสั ต วแพทย์ ทำ � ให้ พ บกระดู ก ที่ ง อก มะเร็ง และการกดทับเส้นประสาท การรักษา แบบครบรูปแบบก็เกิดขึ้น แสดงว่าเจ้านายรักมาก หลังจากการรักษาผ่านมาซักระยะ สัตวแพทย์ก็ อยากให้โมจิได้เดิน แต่เค้าก็ไม่สามารถ WEEK 2 เพราะยังลงขาไม่ได้ โมจิเลยมาลงคอร์สสร้างกล้ามเนื้อกับเรา” “โมจิ คือตัวแทนของความพยายามอย่างมากเท่าที่น้องหมา ตัวนึงพยายาม แสดงให้นายเห็น การบำ�บัดเป็นไปอย่างสนุกสนาน โมจิชอบเสียงเชียร์ เราก็ เ กณฑ์ พ นั ก งานมาปรบมื อ เชี ย ร์ โ มจิ ว่ า ยเร็ ว ขึ้ น ตามเสี ย งเชี ย ร์ ช่วงฝึกเดินหลังว่ายน้ำ� เค้าพยายามเดินไปหาเจ้านาย ผมก็ให้เจ้านาย เค้าค่อยๆเดินถอยออกไป ซึ่งเค้าก็พยายามเดินตาม แม้ว่าบางจังหวะ ขาซีกซ้ายและขวาจะไม่สัมพันธ์กัน แต่มันก็พยายามเดินทุกอาทิตย์ ที่มา ผมสังเกตุเห็นรอยยิ้มของเค้า แค่บอกว่าไปว่ายน้ำ� โลกดูสดชื่น ขึ้นมาทันที พัฒนาการที่เกิดขึ้น แต่ละอาทิตย์เป็นไปอย่างรวดเร็ว ซึ่ง อาทิตย์หนึ่งเราให้เค้าว่ายน้ำ� 2 หน โมจิวันนี้ วิ่งได้แล้ววิ่งเพื่อเย้ย กับโชคร้ายต่างๆที่อยู่ในตัว แม้ขาจะไม่คงความสวยเหมือนดั่งเดิม แต่ สิ่งที่โมจิมีมากกว่าเดิม คือ ความเป็นนักสู้”

WEEK 3

WEEK 4


Story by Moobrador

WEEK 1 มิว สาเหตุทม่ี าเข้าคอร์สกับเรา เป็นข้อสะโพกอักเสบ แต่ไม่ สามรถผ่าได้เนือ่ งจากอายุ 10 ขวบกว่าแล้ว มีอาการ ของโรคไตควบคูก่ นั ไป “ มิว ก่อนมาถึงวันนี ้ นอนเป็นหลัก  สัตวแพทย์แนะนำ� ให้มาว่ายน้ำ�กับเรา จะเห็นผลโดยไม่ตอ้ งผ่าตัด วันแรกหน้าตาบอกได้วา่ เซ็ง กะเรามาก เพราะพยายาม กระตุน้ ให้เค้าใช้ขาหลังให้มากทีส่ ดุ   ผ่านไปสักระยะ เริม่ เข้าทีเ่ ข้าทาง แต่ดว้ ยอายุ 10 ขวบก็เลยต้องว่ายไม่มากนัก  ทุกวันนีถ้ า้ อยากให้เค้าทำ�อะไรบอกไปว่ายน้ำ� ดูเต็มใจทำ�ทุก เรือ่ ง  ทีผ่ มยังคงห่วงคือค่าไตในตัว ส่วนพัฒนาการในตัว เค้าเรือ่ งการเคลือ่ นไหวเป็นไปอย่างมุง่ มัน่   เป็นนักสูอ้ กี ตัว ทีพ่ ยายามทำ�ทุกอย่างเพือ่ ให้เดินได้ เพือ่ ให้เจ้านายได้หมด ห่วง  อายุของเค้าในวันนี้ อาจต้องใช้ความพยายามมาก ขึน้ ทัง้ การรักษาเรือ่ งการเคลือ่ นไหวและค่าไตทีย่ งั น่าเป็น ห่วง แต่ในใจผมก็ยงั คิดบวกว่า ความพยายาม ความ เป็นนักสูข้ องเค้า จะทำ�ให้ผา่ นพ้น เรือ่ งร้ายๆในชีวติ ไปได้

WEEK 2 WEEK 3

มาร่วมเป็นกำ�ลังใจให้เค้าทัง้ สองผ่าน face book ได้ท่ี http://www.facebook.com/moobrador WEEK 4 ผมจะพยายามอย่างเต็มความสามารถทีจ่ ะทำ�ให้เค้าทัง้ สอง ผ่านมรสุมร้ายๆ ในชีวติ ให้ได้ เพือ่ นๆทีน่ อ้ งหมามีปญ ั หาเกีย่ วกับการเคลือ่ นไหว  น้องหมาอ้วน หรืออยากให้นอ้ งหมาได้ออกกำ�ลังกาย ลองคลิก๊ http://www.allaboutdoghomespa.com พูดคุยกันเรือ่ งหมาๆ ได้ท่ี facebook ตามด้านบน หรือสอบ ถามรายละเอียดคอร์ส ที่ พีห่ มู 081-626-8169


story by Pang

“...ดินแดนในจินตนาการ..” สวัสดีค่ะ พบกันกับงานชิ้นที่สามกันแล้วนะ คะ งานชิ้นนี้มีชื่อว่า “ดินแดนในจินตนาการ” เป็นการสร้างโลกในจินตนาการนี้ ผ่านวัสดุ และเทคนิคที่เป็นส่วนหนึ่งของงานฝีมือ นำ�มา ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับตัวงาน นำ�ผ้าที่มี ลวดลายที่สวยงาม สีสันที่น่าสนใจ ผ่านขั้น ตอนการเย็บ แต่งแต้มสีสันด้วยสีย้อมผ้า ก่อ เกิดเป็นดินแดนในจินตนาการที่มีอิสระทาง ความคิดค่ะ

วัสดุอุปกรณ์ 1. ผ้ารองสามชิ้น ประกอบด้วย - ผ้าชิ้นหลัง อาจใช้ผ้าสาลู (ผ้าสีขาวบาง ราคาเมตรละ 20 บาท) - ใยโพลี ราคาเมตรละ 30 บาท - ผ้ารองชิ้นหน้าสีม่วง ราคาเมตรละ 16 บาท 2. สีย้อมผ้า สีเหลือง เขียว น้ำ�ตาล แดง ชมพู ม่วง และสีน้ำ�เงิน (ราคา ซองละ 5 บาท) 3. อุปกรณ์ย้อมผ้า ได้แก่ กะลังมังใบใหญ่ กระติกน้ำ�ร้อน ขวดน้ำ�เปล่า นำ�มาทำ�ที่ใส่สี 4. จักรเย็บผ้า พร้อมอุปกรณ์จักร ได้แก่ ด้ายเย็บผ้า กรรไกรตัดด้าย เข็มหมุด หมอนเข็ม 5. ผ้าสีล้วน ซึ่งจะนำ�ไปย้อม และผ้าที่มีลวดลาย (ลายดอก เพื่อเพิ่มราย ละเอียดในงาน) 6. กระดาษบรู๊พ (ราคาแผ่นละสองบาท) ใช้ประมาณ 12 แผ่น นำ�มาต่อ กันเป็นแผ่นใหญ่ แล้วติดด้วยเทปใส 7. ไม้บรรทัดยาว ใช้ตีตาราง เพื่อง่ายต่อการวาดแบบบนขนาดจริง 8. ดินสอเขียนผ้า สีฟ้า ขาว เขียว เหลือง ใช้วาดแบบกระดาษลงบนผ้า

วิธีทำ� (HOW TO) 1.สร้างสเก็ตบนโปรแกรมโฟโตช็อป แล้ววาดลงบนกระดาษแพทเทิน จากนั้นนำ�กระดาษมาวางบนผ้าชิ้นด้านหน้าที่มีใย และผ้าอีกชื้นรอง อยู่ ตัดแยกเป็นชิ้นส่วนใหญ่ ๆ

2. เฉดผ้าทั้งหมดที่ใช้ในงานชิ้นนี้ค่ะ


3. ช้วิธีการย้อมผ้า เพื่อให้ได้สีที่ ต้องการค่ะ

4. 1.ตัดแพทเทินออกมาวางบนผ้าด้านผิด ตัดผ้าไปวาง แทนที่แพทเทินอันเดิม แล้วกลัดด้วยเข็มหมุด

5. 1.ตัดผ้าไปเรื่อยๆจนหมดทุกชิ้น

6. กลัดด้วยเข็มหมุด เตรียมไปเย็บจักร

7. 1.เพิ่มสีย้อมผ้าเติมลงบนงานตามความเหมาะสม ก่อนนำ�ไปเย็บ

8. 6.เย็บโดยการใช้ตีนผีฟีโมชั่น แล้ว เย็บประกอบกันให้เป็นผืน 9.ตกแต่งเพิ่มเติมด้วยสีเขียนผ้า และสีย้อมผ้า อีกครั้งเพื่อเพิ่มมิติให้กับชิ้นงาน


COME ON GIRLS


MODEL : FERN & FLAI PHOTOGRAPHER : CHAI ASSISTANT PHOTOGRAPHER : NAPAK LOCATION : POLAR GAMES @ CDC


DO IT แอ๊บแบ๊ว

น้องฝ้าย

น้องเฟิร์น

ขอบคุณน้องเฟิร์น-น้องฝ้าย สองนางแบบใสๆทั้งสองสำ�หรับแฟชั่น ชุดนี้ เจอทั้งแดดทั้งฝน แต่น้องก็ยังสู้เสมอ ขอบคุณ คุณเมย์ เจ้าของเสื้อผ้า mini robe และขอบคุณร้าน Polar Games ร้านบอร์ดเกมส์สนุก ๆมากมาย ที่ ให้พวกเรากวนสถานที่ทั้งวันเลย ^^


สอนศิลปะเด็กให้รู้จัก ABSTRACT ผมเชื่อมั่นในความคิดสร้างสรรค์ของเด็กเป็นพื้นฐาน เบื้องต้นในการสอน ศิลปะให้กับเด็กๆโดยเชื่อว่า ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติ ใดๆในโลกก็ตาม เมื่อเราเชื่อมั่นว่าเด็กสามารถทำ�ได้ ทุกสิ่งทุกอย่าง ที่เริ่มต้น ก็จะพบกับความสำ�เร็จในตอนสุดท้ายของการทำ�งาน เสมอ เหมือนกับเราเชื่อมั่นก่อนว่าเราสามารถทำ�ได้ และเราก็จำ� ทำ�ทุกสิ่งทุกอย่างได้จริงๆ เชื่อเถอะครับ ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ยากเกิน ความสามารถของเราหรอกครับ ผมโชคดี ไ ดั รั บ เชิ ญ ปสอนศิ ล ปะให้ กั บ มหาวิ ท ยาลั ย TOYAMA ประเทศญี่ปุ่นเสมอๆ ในเดือนตุลาคม และเมษายน ของทุกๆปี และเมื่อไปที่นั่น ผมได้รับความเชื่อมั่นจากอาจารย์ชาว ญี่ปุ่นว่าผมมีศักยภาพพอที่จะ WORKSHOP ศิลปะให้กับเด็กๆได้ ผมขอนำ�เสนอประสบการณ์การสอนศิลปะในแดน SAKURA เป็น ตอนๆนะครับ ใน ตอนที่ ๑ นี้ ผมให้เด็กๆได้รู้จักกับศิลปะประเภท ศิลปะนามธรรม ( ABSTRACT ) ผมไม่ใช้วิธีสอนเด็กว่า ศิลปะนามธรรมคืออะไร ให้เด็กสงสัย และอยากรู้จะนำ�ไปสู่ความเข้าใจหลังปฏิบัติงานจริง แล้วครับ ใช้วิธีให้เด็ก ๆ ลงมือปฏิบัติจริงแล้วเด็กๆจะเข้าใจในความ หมายได้ดีด้วยตนเอง โดยผมมีหน้าที่เตรียมการ คอยแนะนำ�และ ช่วยเหลือครับ

story by ajarn

toto

“...ตอนนี้เด็กตอบได้ แล้วครับว่า ไม้คือ ส่วนหนึ่งของศิลปะนามธรรม ผ้าสีสันต่างๆ คือส่วนหนึ่งของศิลปะ นามธรรมซึ่งแปรรูปเป็นความงามของ เส้น สี รูปทรง และพื้นผิว ครับ ความภูมิใจของผู้สอน อยู่ที่เมื่อผลงาน เสร็จ แล้วแอบเห็นรอยยิ้มแห่ง ความภาคภูมิใจในผลงานที่ยิ่งใหญ่โต คับพองอยู่ในหัวใจ ดวงน้อยๆของพวกเขาครับ...”

Step 1 ผมเตรี ย มวั ส ดุ อุ ป กรณ์ โ ดยไปเก็ บ เศษไม้ ริ ม แม่ น้ำ � JINZU KAWA วัสดุที่หาง่าย และเชื่อว่าเด็กคุ้นเคย เด็กเริ่มสงสัยว่า เอามาทำ�ไม เป็นนามธรรมได้อย่างไร ไม้ก็คือไม้?

Step 2

ให้เด็กลงมือปฏิบัตินอกสถานที่ บริเวณหอวัฒนธรรม เมือง NIIGAWA ทำ�ไมหรือครับ คำ�ตอบคือ เด็ก สามารถนำ�เสนอผลงานของตัวเองสร้างแรงจูงใจ และ สร้างความภูมิใจให้กับเด็กไงละครับ


Step 3 ให้เด็กลงมือทาสีที่ชอบลงบนไม้ ที่มึรูปร่างต่าง กัน คล้ายงูบ้าง คล้ายนกบ้าง คล้ายช้างบ้าง คล้ายรูปทรงของสายน้ำ�บ้าง คล้ายก้อนเมฆ บ้าง ฯลฯ ตามจินตนาการ

Step 4 นำ�ไม้มาประกอบกัน เป็นรูปทรงที่เด็ก ๆ ร่วมมือกันลง

มือ สร้างสรรค์ผลงาน ได้อะไรบ้างจากงานนี้นอกจาก สุนทรียภาพในงานศิลปะ เด็กเรียนรู้วิธีการผูกมัดวัสดุ ต่างๆเข้าด้วยกันโดยเชือก และเศษผ้าสีต่างๆ เด็กร่วมมือ กัน ปรึกษาหารือกัน สร้างมิตรภาพ เคารพในความเห็น ของผู้อื่นได้ เรียนรู้การเป็นผู้นำ�และ เป็นผู้ตามได้

send mail to

Step 5 สรุ ป ได้ ว่ า เด็ ก เข้ า ใจในความหมายของศิ ล ปะ

ประเภทนามธรรมว่า คืองานศิลปะซึ่งถ่ายทอด รูปแบบวัตถุจริงตามธรรมชาติเพียง บางส่วน หรือละทิ้ง รูปแบบจริงทั้งหมดและคุณค่าทาง สุนทรีย์อยู่ที่โครงสร้างของรูปร่าง เส้น สี บาง ครั้งมีลักษณะของวัตถุจริง แต่ดัดแปลงรูปแบบ เสียบ้าง คำ�อธิบายนี้เด็ก ๆ รู้ได้โดยไม่จำ�เป็นต้อง ดูคำ�อธิบายจากพจนานุกรรมศิลปะ ที่ RALPH MAYER เขียน ดังข้างต้นที่ผมอธิบายไว้เลยครับ

เพื่อน ๆ คนไหนมี idea เจ๋ง ๆ อยาก แบ่งปันส่งผ่าน idea นั้นมาที่ undomagazine@gmail.com ได้นะค่ะ เราพร้อมน้อมรับ idea จาก ทุก ๆ คนเสมอค่ะ


THAI WAYS

fb : facebook.com/thaiways

Thai ways ตั้งขึ้นมาเพื่​อรวบรวมภาพถ่าย ที่แสดงถึงเอกลัก​ษณ์แบบไทย ๆ ทั้งศิลปะ วัฒนธรรม วิถีชีวิต และทุกคนสามารถร่วม กันแบ่งปันภา​พถ่ายได้ เพื่อช่วยกันส่งเสริม ความเป็นไท​ยไปด้วยกัน สำ�หรับภาพที่นำ�มาโพสต์ในเพจนี้ ขอความ กรุณาใส่ชื่อสถานที่ รวมถึงคำ�นิยาม รายละเอียดเล็ก ๆ น้อยๆ เกี่ยวกับท​ี่มาของ ภาพหรือจะมาเป็นบันทึกเลยก็ได้นะครับ

THAI PHOTO LIFE


มวยไทย ศิลปะการต่อสู้ด้วยมือเปล่าที่ด​ีที่สุดในโลก ในประเทศไทยส่วนใหญ่เปิดให้เรีย​นฟรี และมีชาวต่าง ชาติจำ�นวนมากมาหัดม​วยไทย จนกลายเป็นกีฬาที่แพร่หลายและสา​มารถออกอาวุธได้ เหมือนกันพวกเรา​ที่โตมากับศิลปะแขนงนี้ เรามีของดีใกล้ตัว ต้องอนุรักษ์ไว้ เพราะบรรพบุรุษเรา รักษาเอกราชมา​ได้ด้วยศาสตร์ชนิดนี้

ภาพถ่ายเรือหางยาวของ​ชาวประมงที่เกาะสาหร่ายเหมือนเด​ิมครับ แต่ในบรรยากาศแสงอีกแบบ แนะนำ�ว่า ถ้าใครได้มีโอกาสได้ไป เที่ยวที่​นี่ จะรู้ว่าความสงบมันมีอยู่จริงๆ


ปางช้าง ไทยโยค จังหวัดกาญจนบุรีครับ แต่ ต้องการProcressภาพให้ออกมาแ​นวภาพวาด ครับ เลยออกแปลกๆบ้างนะครับ


วัดอรุณ

ปาล์มน้ำ�มัน จ. พังงา


1 1 0 2 July Aries

Tauras

Gemini

ราศีเมษ 13 เม.ย.-13 พ.ค. ด้านการงาน มีการวางแผนงานที่ดี และมีพื้นฐานความสำ�เร็จที่แน่นหนาถาวร ที่เกิดจากความรอบคอบของตัวคุณเอง ด้านการเงิน ควรรอบคอบในการใช้เงินซักนิด ช่วงเวลาดีๆผ่านไปแล้ว ด้านความรัก คนมีคู่ ให้ใจเย็น ๆ ถ้ารู้สึกว่าหงุดหงิดง่าย ให้อยู่ห่างๆไว้ก็ดี ค่ะ คนโสด จะได้พบรักแท้ในเร็ววันนี้อย่างแน่นอน และคุณจะได้รับข่าวสารจากคนที่ คุณรอคอยในเร็ว ๆ นี้ด้วยค่ะ ราศีพฤษภ 14 พ.ค.-13 มิ.ย. ด้านการงาน คุณจะมีการได้รับข่าวความสำ�เร็จบางอย่างเกี่ยวกับการงานที่คุณรอ คอยข่าวอยู่ เป็นข่าวดีแน่นอนค่ะ ด้านการเงิน จะมีไหลมาเทมา ฐานะทางการเงินมั่นคง คุณจะมีรายรับที่ดีเข้ามา หรือมีข่าวดีด้านการเงิน ความรัก คนมีคู่ ความรักของคุณในเดือนนี้ไม่ราบรื่น เนื่องจากมีปัญหาเรื่องวัยที่ แตกต่างกัน หรือทัศนคติไม่ตรงกันให้ใช้ความอดทนไปก่อน คนโสด จะได้พบรักแท้ ในเร็ววันนี้อย่างแน่นอน ราศีเมถุน 14 มิ.ย.-14 ก.ค. ด้านการงาน แม้มีอุปสรรคบ้างขอให้ใช้ความอดทน คนมีฝีมืออย่างคุณต้องได้รับ ความสำ�เร็จแน่นอน ด้านการเงิน จะมีโชคดี อาจจะได้รับเงินพิเศษที่คาดไม่ถึงในเดือนนี้ด้วยค่ะ ความรัก คนโสด คนที่พบในเดือนนี้ยังไม่ใช่ของจริงค่ะ ให้ระวังจะถูกหลอก อาจตกหลุมรักเพศ ตรงข้ามที่เสน่ห์แรง คนมีคู่ สำ�หรับคนมีคนรู้ใจแล้วในเดือนนี้ รักระยะนี้ยังเข้าใจกัน ยาก มีเกณฑ์จืดจาง ควรระวังตัวไม่ให้เรื่องร้ายบานปลายออกไปอีก

Horoscope by Sunisa

Sukrummi


Cancer

ราศีกรกฎ 15 ก.ค.-16 ส.ค. ด้านการงาน ปัญหาบางประการที่ต้องรีบแก้ไขอาจจะเกิดจากตัวคุณเอง มีความในใจ อยู่ลึกๆ แต่ปรึกษาใครไม่ได้ต้องเก็บไว้คนเดียว ผู้ใหญ่ไม่ให้การสนันสนุนให้รอหลังจาก วันที่ 17กรกฏาคมไปก่อนนะคะถึงจะราบรื่น ด้านการเงิน อาจมีเรื่องที่ทำ�ให้ต้องดูดเงินของคุณออกไปใช้มากหน่อย มีแต่ทางใช้จ่าย ออกไป ขอให้คุณระมัดระวังการใช้จ่ายไว้บ้าง ด้านความรัก คนโสด ไม่สดใสถ้าไม่ต้องการผิดหวัง อย่าเพิ่งคิดหาความรักในช่วงนี้ คนมีคู่ ระวังชีวิตคู่อาจอยู่ในภาวะรักขม มีคู่เหมือนมีลูกต้องคอยดูแลเป็นพิเศษ

Leo

ราศีสิงห์ 17ส.ค.-16ก.ย. ด้านการงาน งานที่ทำ�จะมีความหวังในความเจริญก้าวหน้าได้มากขึ้นเหน็ดเหนื่อยเป็น พิเศษ แต่ถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ดี มีงานทำ�ล้นมืองานที่ทำ�อยู่จะมีเรื่องให้ต้องรับผิดชอบ มากขึ้น ได้รับความสำ�เร็จในเรื่องงานอย่างแน่นอนในเดือนนี้ค่ะ แต่ขอให้ระมัดระวังเรื่อง เอกสารให้มากเป็นพิเศษ ด้านการเงิน งานที่คุณทำ�ไว้ดีและนานแล้วกลับมาให้ผลเป็นเงินทอง ที่เคยติดขัดไม่ คล่องตัว จะเริ่มลงตัวมากกว่าแต่ก่อน ที่ผ่านมาค่ะ ความรัก คนมีคู่ จะมีเพศตรงข้ามสนใจหรือมีคนใหม่เปลี่ยนหน้าเข้ามาให้เลือกมาก ขึ้น ยิ่งคุณเป็นคนเจ้าชู้อยู่แล้วระวังจะเผลอไผลมีปัญหาภายหลังคนโสด ความรักมี อุปสรรคเกี่ยวกับผู้ใหญ่ของแฟนที่เรียกร้องสินสอดและเงื่อนไขมากไป ใจเย็นๆ ไว้หน่อย ก็ดี เย็นๆ ไว้หน่อยก็ดี

Virgo

ราศีกันย์ 17 ก.ย.-16 ต.ค. ด้านการงาน ธุรกิจติดต่อและการประสานประโยชน์จะอ่อนตัวลงไปมาก การเงินทุก เรื่องอาจมีผู้ชักจูงไปในทางเสียหายได้ง่าย ก็เป็นเรื่องได้เหมือนกัน เรื่องคำ�พูดต้องระวัง ให้มาก แม้จะไม่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ก็ตาม ระวังอย่าให้เครียดเกินไป ด้านการเงิน การเงินจะมีรายจ่ายมาก หรือหมุนเงินไม่ทัน ด้านความรัก คนโสด ไม่สดใสและเป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งเกิดขึ้น เนื่องจากปัญหา เรื่องเงินขาดมือ ถึงมีใครเข้ามาก็ไม่จริงใจจริงจังอะไรมากนัก คนมีคู่ เรื่องความรักมี เกณฑ์ดีอยู่เฉพาะช่วงต้นเดือน หลังจากวันที่ 26 ไปแล้วอารมณ์ค่อนข้างก้าวร้าว จะเสียความรู้สึกเป็นอย่างมากกับคนรู้ใจ


Libra

Scorpio

Sagittarius

ราศีตุลย์ 17ต.ค.-15พ.ย. ด้านการงาน ระยะนี้คุณจะรู้สึกสบายใจในภาระหน้าที่ๆ เพิ่มขึ้น ถึงอย่างไร ธุรกิจ ติดต่อและการประสานประโยชน์ ก็เป็นไปอย่างคล่องตัว ไหวพริบและประสบการณ์ที่มี อยู่จะช่วยคุณสะสางปัญหาต่างๆ ให้ผ่านพ้นไปด้วยดี ธุรกิจยังก้าวหน้า ด้านการเงิน คุณจะสะพัดดีมาก ให้ระวังรายจ่ายที่ไม่คาดฝันจะเกิดขึ้น และทำ�ให้ท่าน เดือดร้อน เพราะต้องพบกับปัญหาหมุนเงินมากเป็นพิเศษ ด้านความรัก คนมีคู่ คน รักหรือคู่ครองจะไม่จากไปไหนไกลๆ หลังจากวันที่ 26งานและความรักจะได้ผลประโยชน์ ดีขึ้น มีเกณฑ์จะได้ของขวัญหรือของฝากที่มีค่าจากคนรักอยู่ด้วย มีเกณฑ์ดีค่ะ คน โสด จะมีเพศตรงข้ามสนใจหรือมีคนใหม่เปลี่ยนหน้าเข้ามาให้เลือกมากขึ้น มีคนหน้าที่ มั่นคงมาชอบพอรักของคุณจะก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในเดือนนี้ค่ะ ราศีพิจิก 16พ.ย.-15ธ.ค. ด้านการงาน ช่วงต้นเดือนงานที่คุณมุ่งหวังการประสบความสำ�เร็จ จะมีการติดขัด แบบไม่น่าจะเป็นให้คุณเข้าหาผู้ใหญ่ที่มีอำ�นาจเหนือกว่าไว้ จะได้รับผลดีมากกว่าการ ตัดสินใจทำ�อะไรด้วยตนเอง หลังวันที่ 17 กรกฏาคมนี้ งานที่ทำ�จะมีความหวังใน ความเจริญก้าวหน้าได้มากขึ้น ควรเร่งรัดทำ�งานด้านธุรกิจติดต่อหรือเร่งรัดหนี้สินใน ช่วงนี้ให้ได้มากที่สุด ด้านการเงิน เรื่องเงินยังต้องประคับประคองรายจ่าย มีเกณฑ์ดี ในด้านรายรับ หาง่ายจ่ายคล่องแต่ก็ไม่มีเหลือเก็บ ด้านความรัก คนมีคู่ เรื่องความรัก มีเกณฑ์อารมณ์ค่อนข้างก้าวร้าว ระวังการทะเลาะเบาะแว้งกับคนรัก ขอให้คุณใจเย็นๆ ไว้อย่าวู่วาม คนโสด รักที่เพิ่งเริ่มต้นอาจโบยบินหนีออกไปทางทิศไหนก็ได้ จะไปกันได้ หรือไม่อยู่ที่การตัดสินใจของคุณเองนะคะ ราศีธนู 16 ธ.ค. - 13 ม.ค. ด้านการงาน กิจการงานต่างๆ สำ�เร็จ ตามลำ�พังความรู้ความสามารถของตนเอง ไม่ได้รับความช่วยเหลือร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งท่านก็พูดไม่ออก งานที่ท่านรับผิด ชอบอยู่ต้องใช้ความอดทน การตกลงในเรื่องสำ�คัญๆ ควรคิดทบทวนให้รอบคอบ ด้านการเงิน ยังเป็นปัญหาหนักใจอยู่บ้าง ทำ�ให้การวางแผนทางด้านการเงิน เกิด ติดขัดได้ ด้านความรัก คนมีคู่ ความรักความแจ่มใสไปในทิศทางที่ดีขึ้น ในเดือนนี้จะ กลับมามีความสุขกันดังเดิม คนโสด จะมีความหวังในเรื่องของความรักได้ง่ายขึ้น มีความสุขดี ดีใจด้วยนะคะ


Capricorn

Aquarius

Pisces

ราศีมังกร 14 ม.ค. - 12 ก.พ. ด้านการงาน ระยะนี้ไม่มีอะไรก้าวหน้าที่ทำ�ให้ท่านตื่นเต้นยินดีมากนัก ถึงอย่างไรคุณก็ สนใจในงานหนักขึ้น ธุรกิจและการประสานงานมักจะมีอุปสรรคขวากหนามรุนแรงขึ้น มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ ด้านการเงิน มีรายรับอย่างต่อเนื่อง เพราะการงานที่ตุณทำ�มีผลตอบแทนสูง เป็น เดือนที่การเงินดีมาก ๆ ค่ะ ด้านความรัก คนโสด รักระยะนี้ยังเข้าใจกันยาก อย่าใจร้อนนะคะ เพราะเค้าอาจจะไม่ ได้มีคุณคนเดียวค่ะ คนมีคู่ ระวังชีวิตคู่อาจอยู่ในภาวะรักขม ไม่ราบรื่นและมีเรื่องขัด แย้งให้ต้องแก้ไขบ่อยๆ จนทำ�ให้ท่านเบื่อ ราศีกุมภ์ 13 ก.พ. - 13 มี.ค. ด้านการงาน ธุรกิจยังก้าวหน้า จะมีการเริ่มต้นในกิจการงานใหม่ ๆ หรือได้งาน ทำ�ใหม่ นับว่าเป็นช่วงเวลาที่งานของคุณจะซื้อง่ายขายคล่อง ธุรกิจติดต่อและการ ประสานประโยชน์ ก็เป็นไปอย่างคล่องตัว ไหวพริบและประสบการณ์ที่มีอยู่จะช่วยท่าน สะสางปัญหาต่างๆ ให้ผ่านพ้นไปด้วยดี ด้านการเงิน ให้ระวังรายจ่ายที่ไม่คาดฝันจะเกิดขึ้น และทำ�ให้ท่านเดือดร้อน เพราะต้อง พบกับปัญหาหมุนเงินมากเป็นพิเศษ ด้านความรัก คนมีคู่ ความรักมีเกณฑ์ได้รับความรักความอบอุ่นจากคนรักเป็นอย่างดี เฉพาะช่วงต้นเดือน หลังจากวันที่ 26คุณจะมีอารมณ์ค่อนข้างก้าวร้าว คนโสด จิตใจ ของคุณร่าเริงแจ่มใส ได้รับความสุขสดชื่นอย่างมากค่ะ ราศีมีน 14 มี.ค. - 12 เม.ย. ด้านการงาน หุ้นส่วนหรือคู่ครองแสดงตัวกระด้างหรือเอาเปรียบคุณ อย่างเห็นได้ชัด อยากจะมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ก็ต้องรอคอยกันไปก่อน ยังไม่มีเค้าว่าจะเกิดขึ้นในเร็ว วันนี้ ขอให้คุณใจเย็น ๆ ถ้าคุณเป็นผู้อาวุโสหรือมีภูมิรู้ดีกว่าควร ให้ความเมตตายินดี แก่ผู้น้อยจะดีที่สุด ด้านการเงิน จะได้เงินหรือผลกำ�ไรจากการลงทุน อย่างน้อยก็คงมี เหลือเก็บออมไว้ได้จำ�นวนหนึ่ง และมีมากพอที่จะจับจ่ายเพื่อซื้อของที่คุณต้องการได้ใน เดือนนี้ ด้านความรัก คนมีคู่ มีเกณฑ์จะได้ของขวัญหรือของฝากที่มีค่าจากคนรักได้ รับความรักความอบอุ่นจากคนรักเป็นอย่างดี คนโสด คนที่ไม่มีแฟนเลยจริงๆ จะได้พบ เพศตรงข้ามที่รู้ใจ เอื้ออาทรอยู่ช่วยเหลือ

UNDO MAGAZINE ISSUE 07  
UNDO MAGAZINE ISSUE 07  

Interview - NIKAR GREEPROM ช่างภาพแฟชั่นหญิงคนไทย มีผลงานมากมายทั้งในไทยและต่างประเทศมากมาย เปิดมุมมองการถ่ายภาพ วิธีทำงาน การแก้ไขต่าง ๆ แล...