Page 1

www.ujkonyvpiac.hu

ingyenes

T É L I K Ö N Y V VÁ S Á R 2 0 1 7

XXVII. évf., 2017. november

· T É L I K Ö N Y V VÁ S Á R 2 0 1 7


Aegon Művészeti Díj 2018 Felhívás könyvkiadók részére

2017. december 15-én éjfélig várjuk jelöléseiket Magyarország legrangosabb irodalmi díjára, az immár 13. alkalommal átadandó Aegon Művészeti Díjra. A nettó hárommillió forinttal járó elismerésre 2017-ben első alkalommal megjelenő és Magyarországon könyvárusítási forgalomba kerülő szépirodalmi művek és alkotóik jelölhetők. Részletes információ: www.aegondij.hu

Kedv Kedvenc ven enc mesehősein mesehőseink sehő nk kalandjai k alandjai nd EEzz aa mesekönyv meseköny v egyenesen egyenesen aa kedvenc ke d v e n c m mesehőseid esehőseid világába világába rrepít: epítt: olvashatsz olvashatsz FFogatlanról ogatlanról és és HHablatyról, ablat yróll, PPóról óról ééss az Őrjöngő az Őrjöngő ötösről, ötösről, Shrek Shrek ééss Szamár Sz amár kkalandjairól, alandjairól, Kapitányról Kapitányról és és a ppingvinekről ingvinekről vvagy agy a Madagaszkár a Maddagaszkár áállati llati hhőseiről. őseiről. IItt t t a remek a remek llehetőség, e h e tő s é g, hhogy ogy hhazavidd azavidd magaddal magaddal aa filmekben filmekben megkedvelt me gkedvelt kkaraktereket. arak tereket.t Olvasd Olvasd iis,s, nnee csak c sak nézd! n é zd! 4990 4 990 Ft Ft

Képes K épes a atlasz tlasz gy g gyermekeknek ermek e ek knek n Mindent M indent tudn tudni ni ak akarok! arok! Mindent ttudni Mindent udni aakarok! karok! – halljuk halljuk ggyakran yakran a gyerekektől, a gyerekek től, ééss ez ez így így iiss van van rendjén. r e n dj é n. Ez a sorozat Ez a sorozat vváltozatos áltozatos témáival témáival és és rrészletes észletes ttartalmával ar talmával a kiapadhatatlan a k i a p a d h a t a t la n tudás tudásvágyú vágyú ggyerekek yerekek számára számára készült: ké s z ü l t : m megtudhatnak e g t u d hat nak m mindent indent aaz emberi z emberi ttest es t anatómiájáról, anatómiájáról, elmerülhetnek elmerülhetne n k a bűvészek a bűvészek világában, világában, a vicces a vicces kképeknek épeknek köszönhetően köszönhetően szórakoz va ttanulhatják anulhatják az angol az angol szavakat szavakat ééss kifejezéseket, kifejezéseket, és és kkészíthetnek észíthetnek maguknak magu k nak szórakozva ppólót, ólót, makettet, maket tet, ékszereket, ék szereket, ppapírvirágokat, apír virágokat, és és m még ég aannyi n ny i m minden inden mást mást iis.s. 39 3990 90 F Ftt

A kkét ét aalapkönyv lapköny v – ÁÁllatok llatok ééss élőhelyek, élőhelyek, Állatok Állatok a világban a v i lá g b a n – hhasznos asznos öössze sszeffoglaló oglaló iismeretanyagot smeretanyaagot tartalmaz tar talmaz aa gyermekek gyermekek számára. számára. Előbbit már Előbbit már az óvodások az óvodások iiss éérdeklődve rdeklődve llapozgathatják: a p ozg a t h a t j á k : megismerkedhetnek érdekes m egismerkedhetnek bbelőle előle aa különböző különböző kkontinensek ontinensek ér d e ke s állatállat- ééss növény növény világával. világával. Utóbbi Utóbbi aazonban már zonban már aa kis kisiskolásoknak i s ko l á s o k n a k szól: szól: bbevezeti evezeti aa gyere gyerekeket keket aa földrajztudomány földrajz tudomány alap alapjaiba, j a i b a, bbemutatja emutatja az egyes az egyes országok országok ééss ttájak ájak gazdaságát, ga zda s á gát , m miközben i kö z b e n számukra számukra iiss bbefogadható efogadható m mennyiségű ennnyiségű inf információt nformációt közöl. kö z ö l . 2990 Ftt 2 990 F

Legendás L egendás uta utazások zások A LLegendás egendás uutazások tazások kötetei kötetei egy-egy egy-egy kközlekedési özlekedési eeszköz, szköz, kközlekedési özlekedési fforma orma ttörténetét ör ténetét járják jár ják körül. körül. EEzúttal zút tal aaz űrkutatás z űrkutatás és és aaz űrutazás z űrutazás ttörténelmébe ör ténelmébe tekinthetünk tekinthetünk bbee aaz első z első kísér kísérlletektől e te k tő l a Mars-expedíciókig. Mars-expedíciókig. AAz élményt z élmény t a kihúzható a kihúzható oldalak oldalak és és aa felhajtható felhajtható fülek fülek tteszik eszik teljessé. teljessé. A Vonatok Vonatok című című kötet kötet új új borítóval, borítóval, áátdolgozott tdolgozot t tartalommal tar talommal kerül kerül úújra jra aa boltokba. b o l to k b a. 5990 5990 Ft Ft

ú z h at ó 10 kih al oldall

1047 47 Budapest,, B Baross aross u u.. 91–95. 91–9 9 • TTelefon: 95 95. elefon: on n (06-1) n: (0 1) 272 1313 1 3 • Fax: Fax: ax (06-1) (0 06-1) 272 27 72 1312 • E-mail: E-maai ail: napraforgo@napraforgokiado.hu nap p afforgo@ pr @napraf aforgokkiad do.hu u•w www.napraforgokiado.hu ww.n napraf a orgok okiado k .hu hu


ÚJ KÖNYVPIAC

3

www.ujkonyvpiac.hu ATLANTIC PRESS KIADÓ 1114 Budapest, Bartók Béla út 55. Tel./fax: 212-2443 E-mail: atlantic.new@upcmail.hu • www.atlanticpress.hu BOKOR PÁL New York Nagyvárosi séták „Gyémántok rozsdás foglalatban” – így jellemzi előszavában a szerző a világváros mai állapotát. A legújabb látnivalókat és a hagyományos idegenforgalmi nevezetességeket eléd táró nagyalakú fotóalbum és útikalauz tartalma tizenkét képes séta. 25x35 cm, kötött, védőborítóval, 6690 Ft RUPÁNER-GALLÉ MARGÓ Rupán er-konyha 3. A Rupáner-konyha sorozat 3. kötetének első receptjei a karácsonyi asztalra valók, de emellett felsorakoznak a „Házilag még finomabb” receptek is, a pofonegyszerű sütemények, valamint a hétköznapi ételek gyors és ízletes bögrés változatai.

VARGA-KÖRTVÉLYES ZSUZSANNA A szivárvány koldusai A nagyszabású romantikuskalandos történelmi tabló hősei keresik-kutatják a titkot Erdélyből indulva, hogy aztán Európát bejárva visszatérjenek szülőföldjükre. Igazi nagyregény és szép ajándék.

BIOENERGETIC KIADÓ A HASZNÁLHATÓ EZOTÉRIA

karácsonyi ajánlata E͘ ŽƌƌĞƩʹs͘ ĚŐƐŽŶ͗ ƐĄďşƚſĂŶ ĞŐĠƐnjƐĠŐĞƐ

142x205 mm, 520 oldal, kötött, 5200 Ft SZALÓCZI DÁNIEL Pa dtárskereső Néhány évvel ezelőtt – különösen a fiatalok körében – nagy siker volt a szerző Csakrádfigyelős című kötete. E kötet ötven szeretetre méltó verse egyenes folytatása a korábbinak. Kamaszoknak és kamaszlelkű felnőtteknek ajánljuk.

Geralin Thomas: Rend a lelke mindennek ^ĂƌĂŚ ĂƌƚůĞƩ͗ 100 szimbólum Ănj ƵŶŝǀĞƌnjƵŵ ƟƚŬĂŝƌſů

145x205 mm, 64 oldal, kötött, 2500 Ft

19x25cm, 144 oldal, kötött, védőborítóval, 3990 Ft DEKAMERON KÖNYVKI ADÓ KFT. 1036 Budapest, Pacsirtamező u. 22/B. I/5. Tel.: (30) 290-0678 E-mail: dekameron@dekameron.hu www.dekameron.hu ILLÉS GYÖRGY Újabb szellemidézés Egy irodalmár emlékei Illés György legújabb könyve a Szellemidézés (2016) című művének folytatása. Ismét felbukkannak a múltból a híres magyar és külföldi írók, zenészek, festők, múzsák, kávéházi törzsasztalok alkotói, távoli őseink. 125x200 mm, 280 oldal, fűzött, 2950 Ft FABYEN KÖNYVKIADÓ 8976 Márokföld, Kossuth u. 10/3. Tel.: (30) 933-0399 E-mail: fabyen@fabyen.hu • www.fabyen.hu VAVYAN FABLE Galandregény Denisáék nyaralnak. Martin helyettesíti szuperzsaru nővérét. Piti gengszterek, üzletemberként köztisztelt maffiózók, sorozatgyilkosok és más latrok kerülnek célkeresztjébe. E regény olvasása közben libabőrös lesz. És úgy is marad. 120×200 mm, 384 oldal, fűzve 2999 Ft, kötve 3999 Ft K.U.K. KI ADÓ 1138 Népfürdő u. 15/E. Tel./fax: 359-1634 E-mail: kukkiado@kukkiado.hu • www.kukkiado.hu ALEXANDRA SILBER Anatevka utá n A Hegedűs a háztetőn regényes folytatása egy Grammydíjas musicalénekes tollából. Mi lesz a sorsa Tevje és Golde lányainak, a forradalmár Percsiknek, a szabó Mótelnek, amikor már el kellett hagyniuk Anatevkát? – mert a hagyomány se óvta őket. 138x205 mm, 320 oldal, fűzött, 3890 Ft

KORTÁRS KIADÓ 1062 Budapest, Bajza u. 18. Tel./fax: 343-6082 E-mail: korkiado@t-online.hu • www.kortarskiado.hu HÁSZ RÓBERT Fábián Ma rcell pandú rdetektív tizenhárom napja 1902, Zombor: a vajdasági kisvárost rejtélyes gyilkosságsorozat tartja lázban. Fordulatos detektívtörténet s nem kevésbé izgalmas korés társadalomrajz, a monarchia peremvidékén együtt élő magyar, szerb s német közösségek feszültségével, ábrándjaival

Szalay Ádám: /Ʃ Ă d ŝĚƅĚ͊ DĂƚƐ ĠƐ ^ƵƐĂŶ ŝůůŵĂƌŬ͗ dĂŶƵůũ ŵĞŐ ĠůŶŝ͊

T. Mardigan–K. Weiler: &ŝƩ ŬŽŶLJŚĂ

136x200 mm, 360 oldal, fűzött, 3000 Ft DĂƩŚŝĞƵ ZŝĐĂƌĚ͗  ŵĞĚŝƚĄĐŝſ ŵƾǀĠƐnjĞƚĞ

MÓRA KÖNYVKIADÓ 1066 Budapest, Jókai u. 6. Tel.: 320-4740 • Fax: 320-5382 E-mail: mora@mora.hu • www.mora.hu GÁTI ISTVÁN Tök Magda kalan djai A bájos, kissé túlsúlyos Tök Magda férjhez megy, és éli a tökpolgárok hol vidám, hol nehéz életét: gyereket nevel, házat épít, kirándul a családdal, és állandóan fogyókúrázik. A remek humorú, versekben megírt történet a szerző első gyerekkönyve.

Dr. James R. Doty: A varázsbolt

Verses mese Ill.: Nagy Norbert, 72 oldal, 2499 Ft

dP D/Ed ϭϰϬͳ&> dZKdͳ<Zdz

BARTOS ERIKA Buda hegyei Tudod-e, milyen szobor bújik meg az Erzsébet-kilátó legfelső lépcsőfoka alatt, honnan kapta a nevét a Hármashatár-hegy, és hogyan alakult ki a Szemlő-hegyi-barlang? Ültél-e már a Libegőn, a Fogaskerekűn vagy a Gyermekvasúton? A sorozat második kötetében Buda hegyvidékét, Északés Dél-Budát ismerhetjük meg.

Brúnó Budapesten 288 oldal, 3999 Ft Folytatás az 5. oldalon

ǁǁǁ͘ďŝŽĞŶĞƌŐĞƟĐ͘ŚƵ

ƵŐLJĨĞůƐnjŽůŐĂůĂƚΛďŝŽĞŶĞƌŐĞƟĐ͘ŚƵ Tel.: +36 70 949-2665


Az Oxford University Press ajánlata: The Big Snowball (Read and Imagine - 2) Paul Shipton – 1200 Ft

On The Ice (Read and Imagine – 1) Paul Shipton – 1200 Ft

The Big Snowball című könyv máris téli hangulatot varázsol a gyerekeknek: Nagypapa és Clunk elviszi Rosit és Alice-t a havas hegyekbe. Hóembert szeretnének építeni, de Ben hógolyója egyre nagyobb és nagyobb … Mi is történik ezután?

Rosie, Ben, Clunk és a Robot egy nagyon hideg helyre utazik a Nagypapával, de a jég túl vékony. Beüt a krach! Vajon segít rajtuk az anyamedve? A Read and Imagine szintezett olvasmánysorozat alsó és felső tagozatos általános iskolásoknak (A0 – A1 – B1) Rosie, Ben és Nagyapa izgalmas kalandjait követhetjük nyomon 8 nehézségi fokon. A kötetek gyakorlatokat is tartalmaznak, melyek akár a fiatalabb korosztálynak szánt Cambridge Young Learners vizsgákra is hasznos felkészülést biztosítanak.

Eight Great American Tales (Dominoes 2) O.Henry – 1560 Ft

Kidnap! (Dominoes Starter)* John Escott – 1560 Ft

Nyolc amerikai történetet ismerhetünk meg. Mit csinál a szegény fiatal asszony, amikor elhagyja őt a barátja, vagy éppen meg akarja találni? Milyen kis hazugságokat követünk el, hogy jobb színben tűnjünk fel szeretteink előtt? Hogyan tudja egy barát megmenteni azokat, akik eldöntötték, hogy meghalnak? Mi történik, ha valakinek az okos terve rosszul sül el? Ezek a meglepő, de kedves történetek, hol jó, hol rossz dolgokat idéznek fel. Néha szomorúak, néha vidámak, azonban az biztos, hogy mindenkit elgondolkoztatnak.

A történet egy hideg téli reggelen kezdődik. A híres mozisztár tinédzser gyermekével utazik vidékre. Egy kék teherautó vár rájuk, Tom a teherautóban, de ő nem emberrabló, hanem művész. Általában képregényeket rajzol, azonban most ő lesz a főszereplő. A Dominó interaktív sorozatban megjelent két új könyvünket ajánljuk általános iskola felső tagozatos gyerekeinek. Az olvasót motiválja, így könnyedén fejleszti az angol nyelv olvasási, szövegértési készségeit. Néhány könyv már letölthető hanganyaggal is elérhető mp3 formátumban.

Emma (Obw Library 4) Jane Austen – 1450 Ft

Twelve Years A Slave (Obw Library 2) Solomon Northup – 1280 Ft

Emma Woodhouse, gyönyörű, okos és gazdag. Nem akar férjhez menni, de szereti a körülette élőket összeboronálni. Emma volt az, aki tökéletes férjet talált a nevelőnőjének, Taylor kisaszszonynak. Amikor kedves barátja, Knightley úr tanácsolja neki, engedje az embereket saját maguknak párt választani, nem hallgat rá. De vajon Emma valóban megérti az embereket, vagy csak képzeli? Igaza van a saját érzéseivel kapcsolatban, amikor azt mondja, hogy soha senkibe nem fog beleszeretni?

Solomon Northup szabad emberként hagyta el otthonát 1841-ben. New Yorkba, hogy megnézze a várost, és munkát keressen. Úgy tervezte, néhány napot tölt csak el, és hazatér asszonyához és gyermekeihez. Nem így történt. Elrabolták és messze délre vitték, nagyon távolra szeretteitől, egy ültetvényre dolgozni. Minden egyes nap újabb kegyetlenkedést és fájdalmat hozott. De Solomon egy pillanatig sem vesztette el a hitét abban, hogy sikerül megszöknie, és visszatérhet családjához. A regényből készült film 2013 filmszenzációja volt.

Christmas Carol and Other Christmas Books Charles Dickens – 1445 Ft

Winnie and Wilbur Meet Santa Paul Korky and Thomas Valerie – 4500 Ft

A szőrösszívű Scrooge úr, akinek a karácsony is csak olyan nap, mint a többi, megvetéssel nézi az emberek ünnepi készülődését. Kidobja a karácsonyi énekeket kántáló koldus kisfiút és a szegényeknek gyűjtő úriembert egyaránt. Este hazatérve magányos házába jelenést lát. A szellemek látogatása után, más szemmel látja már a világot. karácsonyi pulykát küld írnoka családjának, ellátogat megvetett unokaöccséhez és „jó barát, jó gazda, jó szomszéd” válik belőle. Dickensnek ez az 1843-ban írt kis tanmeséje nem vesztett sem a népszerűségből, sem aktualitásából, örök emberi értékeket és példaképeket helyez elénk. A könyvet most az Oxford World Classic sorozatban ajánljuk. A sorozat a világ minden részéről gyűjti össze a klasszikusok remekműveit. A kiadványok az irodalmi művek eredeti szövegeit, és jegyzeteket tartalmaznak.

Librotrade Kft. 1173 Budapest, Pesti út 237. Tel: 254-0273 Fax: 257-7472 e-mail: books@librotrade.hu www.librotrade.hu

A könyvek megvásárolhatók: Bookshop Kft. 1052 Budapest, Gerlóczy utca. 7. Tel: 318-8633 e-mail: info@oupbooks.hu

Karácsony este Winnie és Wilbur már rettenetesen izgatott. Idejében elküldték a levelüket az Északi-sarkra a Mikulásnak, és már az egész ház karácsonyi égőktől, díszektől pompázik. Ám ekkor bekövetkezik a katasztrófa: az éjszaka közepén a Mikulás beszorul a kéményükbe, pedig még sok-sok csomag várakozik a szánján. Vajon ki menti meg a karácsonyt?

Famulus Könyvesbolt 1137 Budapest, Újpest rakpart 6. Tel: 349-3656 Fax: 288-0769 e-mail: famulus@chello.hu www.famuluskonyv.hu


Ă&#x161;J KĂ&#x2013;NYVPIAC

5

www.ujkonyvpiac.hu

MĂłra KiadĂł

GYĂ RFĂ S ENDRE HallĂł, itt PuskĂĄs! Hol a veszĂŠlyes vadnyugaton tĹąnik fel, hol egy elegĂĄns bĂĄcsi kĂĄvĂŠzĂłban, de talĂĄlkozhatunk vele Pesten ĂŠs ErdĂŠlyben is. Vajon ki rejtĹ&#x2018;zik a kackiĂĄs bajusz ĂŠs a tĂśmĂśtt szakĂĄll mĂśgĂśtt? AranyĂĄsĂł vagy kalandor? Ă&#x153;zletember vagy feltalĂĄlĂł? MagĂĄnyos vilĂĄgutazĂł vagy romantikus vĹ&#x2018;legĂŠny? PuskĂĄs Tivadar mindez egy szemĂŠlyben. Ĺ? talĂĄlja fĂśl a telefonkĂśzpontot, ĂŠs ĂśccsĂŠvel egyĂźtt Ĺ&#x2018; vezeti be hazĂĄnkban a telefont. PuskĂĄs Tivadar kalandos ĂŠlete 408 oldal, 1999 Ft

FEKETE ISTVĂ N Ă&#x2030;jfĂŠ li ha rangszĂł VĂĄlogatott novellĂĄk

KRAUSZ TIVADAR A Szent GrĂĄl Godwin sze rint

A novellĂĄk szereplĹ&#x2018;i hĂŠtkĂśznapi emberek, akik nem mindig diadalmaskodnak, de a bĂślcsessĂŠg ĂŠs az egymĂĄsra figyelĂŠs ĂĄtsegĂ­ti Ĺ&#x2018;ket a nehĂŠz idĹ&#x2018;szakokon.

Ill.: Herbszt LĂĄszlĂł 176 oldal, 2999 Ft PRESSKONTAKT BT. 2131 GĂśd, Pf. 82. E-mail: info@presskontakt.hu â&#x20AC;˘ www.nogradi.hu NĂ&#x201C;GRĂ DI GĂ BOR ZĂśldsĂŠgkommandĂł Politika kalandregĂŠny

ELENA FAVILLI, FRANCESCA CAVALLO Esti mesĂŠk lĂĄzadĂł lĂĄ nyoknak A mesĂŠs album 100 rendkĂ­vĂźli nĹ&#x2018; ĂŠletĂŠt mutatja be I. ErzsĂŠbet kirĂĄlynĹ&#x2018;tĹ&#x2018;l Coco Chanelen ĂĄt Serena Williamsig, bĂĄtorĂ­tva a lĂĄnyokat az ĂśnmegvalĂłsĂ­tĂĄsra. A tĂśrtĂŠneteket kiegĂŠszĂ­tĹ&#x2018; portrĂŠkat a vilĂĄg kĂźlĂśnbĂśzĹ&#x2018; orszĂĄgaiban alkotĂł nĹ&#x2018;i grafikusok kĂŠszĂ­tettĂŠk. A kĂśtet cĂŠlja, hogy pozitĂ­v nĹ&#x2018;i pĂŠldakĂŠpekkel erĹ&#x2018;sĂ­tse a ma lĂĄnyainak ĂśnbizalmĂĄt, hitĂŠt. Sikereik azt bizonyĂ­tjĂĄk, hogy a hagyomĂĄnyos nĹ&#x2018;i szerepekbĹ&#x2018;l ki lehet tĂśrni, ĂŠs a felmerĂźlĹ&#x2018; akadĂĄlyok nem ĂĄthĂĄghatatlanok.

100 kĂźlĂśnleges nĹ&#x2018; tĂśrtĂŠnete Ford.: Todero Anna, 224 oldal, 3999 Ft MARCUS SEDGWICK VĂ­zĂś zĂśn ĂŠs vesztegzĂĄr Ă tokzug rejtett bugyraibĂłl egy ĂĄdĂĄz bestia kĂşszik elĹ&#x2018;. MikĂśzben eltĂźnedeznek a szobalĂĄnyok, a kastĂŠly lassan, de biztosan vĂ­z alĂĄ kerĂźl. Itt mĂĄr csak EdgĂĄr, a csalĂĄd bĂślcs (ĂŠs kissĂŠ szĂłszĂĄtyĂĄr) hollĂłja ĂŠs HeurĂŠka segĂ­thetâ&#x20AC;Ś

HollĂłcsĹ&#x2018;r histĂłriĂĄk 1. 248 oldal, 2199 Ft OTFRIED PREUĂ&#x;LER Kraba t

PACSKOVSZKY ZSOLT Titkos mozi Marcell pĂĄrizsi lakĂĄsuk falĂĄban felfedez egy lencsĂŠt, amelyen keresztĂźl a szemkĂśzti kĂĄvĂŠzĂł harminc ĂŠvvel korĂĄbbi mindennapjait kĂśvetheti nyomon. Szerelmes lesz Ninette-be, a szĂŠp pincĂŠrnĹ&#x2018;be, ĂŠs megprĂłbĂĄlja vele felvenni a kapcsolatotâ&#x20AC;Ś

184 oldal, 2199 Ft

T ERICUM KIADĂ&#x201C; KFT. 1136. Budapest, HollĂĄn ErnĹ&#x2018; u. 9. Tel.: 453-0927 E-mail: tericum@tericum.hu â&#x20AC;˘ www.tericum.hu

1952, IndokĂ­na. Nicole kis selyemboltot kap a csalĂĄdi vagyonbĂłl. RĂĄjĂśn, hogy csalĂĄdja ĂŠrintett a gyarmatosĂ­tĂłk korrupt Ăźgyleteiben. KĂśzben megismerkedik egy amerikai fĂŠrfival, de vajon bĂ­zhat benne?

138x200 mm, 184 oldal, fĹązĂśtt, 1990 Ft

142x197 mm, 368 oldal, kĂśtĂśtt vĂŠdĹ&#x2018;borĂ­tĂłval, 3970 Ft

SZĂ&#x2030;PHALOM KĂ&#x2013;NYVMĹ°HELY 1068 Budapest, VĂĄrosligeti fasor 38. Tel.: (20) 533-3939 â&#x20AC;˘ Fax: 351-0593 E-mail: iroszak@t-online.hu www.szephalom-konyvmuhely.hu

ELIZABETH ENSLIN AmĂ­g az Istenek alu dtak avagy ĂŠletem NepĂĄlban Az antropolĂłgus szerzĹ&#x2018; beleszeret egy nepĂĄli fĂŠrfiba, ĂŠs vĂĄlasztottja hazĂĄjĂĄba kĂśltĂśzik. MikĂśzben prĂłbĂĄl beilleszkedni a szigorĂş szokĂĄsrenddel rendelkezĹ&#x2018; brĂĄhman csalĂĄd ĂŠs falukĂśzĂśssĂŠg ĂŠletĂŠbe, a szĂźlĂŠs ĂŠs anyasĂĄg kihĂ­vĂĄsaival is meg kell kĂźzdenie.

JĂ&#x201C;KAI ANNA Ă tvilĂĄgĂ­tĂĄs RegĂŠny A Kossuth-nagydĂ­jas Ă­rĂł Szent Ă goston vallomĂĄsaihoz hasonlĂłan sajĂĄt ĂŠletĂştjĂĄval szembesĂ­ti ĂśnmagĂĄt ĂŠs olvasĂłit. Ă&#x2013;nirĂłniĂĄval, hittel, tĂśrtĂŠnelmi tisztĂĄnlĂĄtĂĄssal megĂ­rt, rendkĂ­vĂźli Ăşj regĂŠny szĂźletett. JĂłkai Anna ĂŠletmĹąsorozat B/5, kĂśtve, vĂŠdĹ&#x2018;borĂ­tĂłval, 312 oldal, 3500 Ft VĂ RKONYI NĂ NDOR Sziriat oszlopai 2. vĂĄltozatlan kiadĂĄs ElsĂźllyedt kultĂşrĂĄk (mĹąvelĹ&#x2018;dĂŠstĂśrtĂŠnet)

140x200 mm, 304 oldal, fĹązĂśtt, 3970 Ft TARI ANNAMĂ RIA BĂĄ tor generĂĄciĂłk Szorongok tehĂĄt vagyok MĂĄra az online tĂŠr ĂŠs a kĂśzĂśssĂŠgi mĂŠdia hasznĂĄlata megnĂśvelte a szorongĂĄsok mennyisĂŠgĂŠt. BĂĄr hasznos az informĂĄciĂłs fejlĹ&#x2018;dĂŠs, de vigyĂĄzzunk, hogy az online valĂłsĂĄg mellett ne veszĂ­tsĂźk el offline ĂŠletĂźnket, ĂŠs bĂĄtran kezeljĂźk ĂŠrzelmi viszonyainkat. 140x200 mm, 320 oldal, fĹązĂśtt, 3970 Ft

VĂĄrkonyi NĂĄndor ĂŠletmĹą kiadĂĄs B/4, kemĂŠnytĂĄblĂĄs vĂŠdĹ&#x2018;borĂ­tĂłval, 670 oldal, 5500 Ft

MĂłra Klassz Ford.: Farkas TĂźnde 232 oldal, 1999 Ft

A/5, szĂ­nes, kartonkĂśtĂŠsben, 216 oldal, 2300 Ft

DINAH JEFFERIES A se lyemkereskedĹ&#x2018; lĂĄ nya

Egy diktĂĄtor, miutĂĄn megbĂŠnĂ­totta az ellenzĂŠket, kĂźlsĹ&#x2018; ellensĂŠget keres, hĂĄborĂşra kĂŠszĂźl. TizenhĂĄrom idĹ&#x2018;s ember Ăśsszefog, hogy megakadĂĄlyozza a vĂĄrhatĂł ĂśldĂśklĂŠst. Cukkini, Patisszon, Retek ĂŠs a tĂśbbiek tudjĂĄk mivel jĂĄr a hĂĄborĂş. Humor, kaland, 16+.

Az eredeti kĂŠzirat szĂśveghĹą, cenzĂşrĂĄzatlan 2. kiadĂĄsa. VĂĄrkonyi az elsĂźllyedt kultĂşrĂĄkrĂłl ĂĄllĂ­tott fel hipotĂŠziseket az emberisĂŠg tĂĄrgyi ĂŠs mitolĂłgiai ĂśrĂśksĂŠge, ĂŠs a rĂŠgi idĹ&#x2018;k ismerttĂŠ vĂĄlt termĂŠszeti (fĂśldtani, asztronĂłmiai stb.) jelensĂŠgei alapjĂĄn.

A koselbruchi malomban a fĂŠlszemĹą Mester varĂĄzsolni tanĂ­tja a molnĂĄrlegĂŠnyeket. A tizennĂŠgy ĂŠves Krabat a legszorgalmasabb kĂśzĂźlĂźk, de amikor rĂĄjĂśn, hogy tĂĄrsaival egyĂźtt a gonosz erĹ&#x2018;k jĂĄtĂŠkszere, fellĂĄzad a Mester ellen.

â&#x20AC;&#x17E;Ismered a nagylelkĹąsĂŠget, a szolgĂĄlatkĂŠszsĂŠget ĂŠs bĂĄtorsĂĄgot? A szĂ­vedbĹ&#x2018;l ismered? LegalĂĄbb az egyik ĂŠrzĂŠst! Akkor fĂślizzhat benned â&#x20AC;&#x201C; mĂĄskĂźlĂśnben a kĂĄrodra lesz (!) â&#x20AC;&#x201C; a GrĂĄl-fĂŠny, a lovagok vilĂĄgossĂĄga.â&#x20AC;? A mĂĄhoz szĂłl az Ĺ&#x2018;si legenda a jeles felvidĂŠki Ă­rĂł sajĂĄtos interpretĂĄciĂłjĂĄban.

FolytatĂĄs a 10. oldalon

MegnyĂ­lt a www.gutenbergkonyvesbolt.hu! ŕĽ&#x2DC;mÂ&#x2039;Â&#x2C6;;hġhb;]ŕŁ?vÂ&#x152;ŕ¤?|ŕĽ&#x203A;hġm-rŃ´ŕĽ&#x2022;hġfŕ˘&#x2122;|ŕŁ?hoh-Â&#x2020;|;m0;u]b-7ŕĽ&#x2022;|ŕĽ&#x2022;Ń´


Karácsonyi ajánlatunk A Líra Kiadói Csoport karácsonyi ajánlata


A Nap Kiadó

karácsonyi újdonságai KODOLÁNYI JÁNOS: Suomi, a csend országa; Suomi titka (Részlet). Finn és magyar nyelven. Fordították: Kádár György, Sinikka Pohjola és Veikko Saksi. Előszó: Kodolányi Gyula. Utószó: Tüskés Tibor. Kétnyelvű, finn–magyar kiadvány. Eredeti fényképekkel illusztrált.– 256 oldal. 4650 Ft/15 EUR Finnországról, a finn népről aligha írtak valaha is szebben, mint Kodolányi János. A Suomi, a csend országa (1937) és a Suomi titka is Finnország és Magyarország sorsfordító éveiben készült. Az ihletet e művek megírásához az adta, hogy a kora gyermekkorától fogva finnbarát szerző, aki rendkívül érzékeny volt a magyarság sorsa, a magyar vidék életben maradási lehetőségei iránt, az 1930-as évek második felében öt alkalommal is Finnországban járt, s úgy látta, sőt meggyőződéssel vallotta, hogy a finn népnek a kor kihívásaira adott válaszai és megoldásai, mind a magán-, mind a közéletben, úgy a művészetben, mint a hivatali életben, de még a politikában is mintául szolgálhatnak a rendkívül válságos időket élő magyarság, a magyar értelmiség számára. Kodolányi leírása a finn népről, annak természetéről, szívósságáról, állhatatosságáról, becsületességéről és egyenességéről, a másik embert egyenrangú félnek tekintő szemléletéről, a művészeti, hivatali és politikai életnek az egyszerű embert is emberszámba vevő hozzáállásáról az idősebb nemzedékek számára még mind a mai napig ismerős. Szóljunk még Kodolányi János csodálatos írásművészetéről! A mű mint olvasmány is elgyönyörködtet! A Nap Kiadó Finnország 100. évi függetlenségi ünnepe alkalmából ezzel a kötettel kíván a finn nép előtt tisztelegni. A könyvet az EMMI–NKA támogatta. Volt egyszer egy kék Duna… Történetek, vallomások, tanulmányok a 25. évfordulón Szerkesztette Csáky Zoltán Színes fotókkal illusztrált, 196 oldal, 3940 Ft „Ebben az emlékkönyvben a régi dunások, valamint az azonos szellemiséggel, értékrenddel időközben hozzájuk csatlakozó alkotók, szerkesztők, műsorvezetők, rendezők osztják meg emlékeiket, történeteiket, de megtisztelték írásaikkal a világ négy égtáján élő, a Nemzet Televíziójában gyakran szereplő honfitársaink, Sydneytől Csíkszeredáig, New Yorktól Kassáig, Szabadkáig. Vallomások – az együvétartozásról” – írja az összeállító szerkesztő Csáky Zoltán. Néhány név az emlékezők közül: Böjte Csaba, Csoóri Sándor, Duray Miklós, Kodolányi Gyula, Kubik Anna, II. János Pál pápa, Nemeskürty István, Ókovács Szilveszter, P. Kozma Imre OH, Pomezanski György, Sára Sándor, Sütő András, Vizi E. Szilveszter. A Magyar Művészeti Akadémia támogatásával.

www.napkiado.hu

Karácsonyi újdonságaink Molnár Vilmos

Kenéz Ferenc

CÉRNAFÛ

BOOKART

A LEGFELSÕ STÁCIÓ Szertelen mesék, rendhagyó történetek 140 oldal varrva 12x21,2

Versek 2009-2015 136 oldal varrva 12,5x21,5

Karácsonyi ajánlatunk


Irodalmi ajánlatunk Sleeping Beauties – Stephen King–Owen King – 5840 Ft

A két King, Stephen és Owen, apa és fiú közös munkája, provokáló és egyben magával ragadó. Egy kisvárosban járunk valahol az Appalache-hegység vidékén, ahol a legfőbb munkaadó a női börtön. Vérbeli horrort kapunk, a nők bebábozódnak és jobb ha nem ébresztik fel őket, mert akkor átalakulnak valamiféle vérszomjas lényekké. Milyen lehet a férfiak világa nők nélkül? Felbukkan egy „kiválasztott”, egy Éva, aki immunis a kórra. Vajon ő egy orvosi anomália, akit tanulmányozni kell, vagy egy démon, akivel végezni kell? A 736 oldalas regény egy apokaliptikus világot jelenít meg, olyan víziókkal és életszerű helyzetekkel, hogy ne olvassa elalvás előtt, ha jót akar.

A Column of Fire–Kingsbridge Trilógia 3 – Ken Follett – 7270 Ft

A trilógia előző részeihez hasonlóan izgalmas ez a regény is, pergő cselekményén keresztül megelevenedik a 16. századi Anglia élete, de Ken Follett kitágítja a színteret: izgalmas történetek játszódnak Spanyolországban, Franciaországban és a Németalföldön is. Anglia 1558. Stuart Mária és Tudor Erzsébet vetélkedik a trónért. A katolikus arisztokrácia Mária oldalán áll, Erzsébetet pedig, aki sokkal türelmesebb vallási kérdésekben, az anglikán egyházhoz csatlakozó protestánsok és puritánok támogatják. Erzsébet ellen uralkodása alatt számtalan merényletet kíséreltek meg - gyakran Stuart Mária támogatásával - a katolikusok, akik mellett jelentős külföldi erők is álltak. Erzsébet okos és tehetséges kémfőnöke a kingsbridge-i kereskedőcsaládból származó Ned Willard, aki a 16. század egyik legnagyobb besúgóhálózatát építi ki, és sikeresen hiúsítja meg az Erzsébet királynő ellen tervezett merényleteket.

The Girl Who Takes An Eye For An Eye – David Lagercrantz – 5680 Ft

Stieg Larsson 10 részesre tervezte Millennium sorozatát, amiben korai halála megakadályozta. A franchise-t a svéd életrajz- és regényíró, David Lagercrantz folytatja az A Girl in the Spider!s Web sikere után. A sérült, diszfunkcionális heroinok a thrillerben gyakoriak, ugyanúgy, mint a nemi trauma rétegei, de a Larsson Salander fantasztikus, meglepő karakter volt - egy feminista szuperhős, egy amazóniai királynő, egy Lolita visszahúzódó és antiszociális, az erőszakos tégelyben kovácsolta, amit gyerekként tapasztalt. A történet kezdetekor Salanderrel a börtönben sínylődik. Új szereplők tűnnek fel, az egyik az öregedő, gyengélkedő őrült, tudós orvos fecskendőkkel és halálos mérgekkel, aki elhatározta, hogy semmilyen társadalmi eugenetikai programot nem fog feltárni, a másik egy nevetséges, rajzfilmbe illő banda főnöke, akit Salander kórházba juttat, és ne feledkezzünk meg Salander gonosz testvéreiről se.

Origin – Dan Brown – 7270 Ft

Dan Brown rajongói nem csalódnak: újabb világméretű összeesküvés, de legalábbis olyan, amelyik a zsidó, a keresztény és az Iszlám vallást is alapjaiban rengeti meg. Robert Langdont újra üldözik, mellette megint egy okos csinibaba, és közben meg kell oldania egy rejtélyt, amire senki más nem képes. The geek shall inherit the world – a jelmondata a világ legzseniálisabb feltalálójának, akit most meggyilkolnak a bilbaoi Guggenheim Múzeumban élő közvetítés közben. Budapesten bérgyilkos végez Köves rabbival a Szimpla kert romkocsma mellékhelyiségében. Vajon a spanyol királyi ház vagy a Vatikán állhat a merényletek mögött? Kik akarnak örökre elhallgattatni minden tanút? Üldözés életre-halálra Budapesttől Barcelonáig. Egy újabb letehetetlen könyv a bestsellerírótól.

The Wizards of Once – Cressida Cowell – 3635 Ft

A How to Train Your Dragon című sikersorozat írója új könyvvel lepte meg olvasótáborát. Ez a fantasztikus történet ősi varázslatos világban játszódik. Nem a skandináv mítoszokból merít, hanem az Ősi Anglia sötét és titokzatos erdeinek mélyére, a hatalmas mágia földjére vezet minket. Egy fiatal varázslófiúról és egy fiatal, harcos lányról szól, akiket a születésük óta arra tanítottak, hogy utálják egymást. A varázsló fiú nem rendelkezik mágiával, de mindent megtesz, hogy megszerezze azt. A lánynak birtokában van egy tiltott mágikus tárgy, amit mindenáron el kell rejtenie. Kettőjük találkozásakor két ellenséges világ találkozik, és izgalmas mese szövődik tele varázslókkal, boszorkányokkal, óriásokkal, harcosokkal. Igazi csemege a fantasy szerelmeseinek.

A kötetek megvásárolhatók:

Librotrade Kft.

Famulus Könyvesbolt

1173 Budapest, Pesti út 237. Tel.: 254-0273 • Fax. 257-7472 E-mail: books@librotrade.hu Honlap: www.librotrade.hu

1137 Budapest, Újpest rakpart 5. Tel.: 349-3656 • Fax. 288-0769 E-mail: famulus@chello.hu Honlap: www.famuluskonyv.hu


A LAZI KÖNYVKIADÓ AJÁNLATA CAROL KELLY-GANGI FERENC PÁPA BÖLCSESSÉGEI

CAROL KELLY-GANGI SZENTEK BÖLCSESSÉGEI

A szemelvények Ferenc pápa írásaiból, beszédeiből, interjúiból származnak. Akár a saját lelki utunkhoz keresünk útmutatást, akár az egyházfőről szeretnénk többet megtudni, Ferenc pápa közérthető, ám mégis mélyenszántó gondolatai megtöltik szívünket, és megérintik lelkünket.

A szentek a kereszténység első évszázadaitól fogva a vigasz és az útmutatás forrását jelentik a keresztény emberek számára. Legyen bár szó világi vagy lelki jellegű gondokról, tanácsaikkal, segítenek bennünket személyes nehézségeink leküzdésében.

122×197 mm, kötött, 176 oldal, fekete-fehér fényképekkel, 2690 Ft

122×197 mm, kötött, 160 oldal, 2490 Ft

VICTORIA CONNELLY HÉTVÉGE MR. DARCYVAL

CLARE BOYLAN – CHARLOTTE BRONTË EMMA BROWN

Katherine Roberts egyetemi oktatóként Jane Austen műveire szakosodott, és rá kellett jönnie, hogy az ideális férfi csak a Büszkeség és balítélet lapjain létezik. Az Austen-rajongó Robyn Love szerelmi élete szintén nem nevezhető tökéletesnek. Egy Jane Austen konferencián találkoznak, ami bonyodalommal és románccal van tele.

Charlotte Brontë halála előtt megírta új regényének két fejezetét, mely egy titokzatos leányról szól. Clare Boylan visszatért e figyelemreméltó töredékhez, és a korabeli hangulatot megidéző, lebilincselően izgalmas és fordulatokkal teli történetet varázsolt belőle.

135×204 mm, kartonált, 288 oldal, 2990 Ft

135×204 mm, kartonált, 368 oldal, 3290 Ft

SHEILA NORTON OLIVER – A macska, aki megmentette a karácsonyt

DAVID JESTER A LÚZER ÉS A SZERELEM

Oliver egy félénk macska, ám a sok szeretetért cserébe a maga módján segít meggyógyítani a körülötte élők lelkét. Amikor összetalálkozik egy kislánnyal, akinek segítségre van szüksége, Oliver rádöbben, hogy a falu közösségén csak egy karácsonyi csoda segíthet…

Kieran nem tud beszélni a nőkkel, nincs önbizalma sem. Ám mégis akad egy szép, kedves és vicces lány, aki mellett nem érzi bénának magát. De aztán nyoma vész. Vajon megtalálja még Kieran? A regény emberi kapcsolatok szerencsétlen sorozatának krónikája, melynek szereplőivel az olvasó könnyen azonosulhat.

135×204 mm, kartonált, 256 oldal, 2990 Ft

135×204 mm, kartonált, 272 oldal, 2990 Ft

ANDREA LOCHEN ISMÉTELT ÉV

GYÖNGYÖK A MÉLYBEN – BOHUMIL HRABAL FÜVESKÖNYVE

Mindenki életében vannak napok, hetek, akár hónapok, melyeket utólag szívesen megváltoztatna – de mihez kezdenénk egy egész évvel? Az ápolónőként dolgozó Olive Watson élete legrosszabb tizenkét hónapján van túl, mikor kap egy második lehetőséget, hogy újraélje a múltat, és ezáltal megváltoztassa a jövőjét.

Ha van közép-európai író, aki igazán közel áll a magyarok szívéhez-lelkéhez, akkor az Bohumil Hrabal. A hétköznapi élet szereplőiből és apró dolgaiból csodát varázsoló író minden – tematikus válogatásunkban szereplő – gondolata megérdemli, hogy eltöprengjünk a világon és önmagunkon.

135×204 mm, kartonált, 304 oldal, 2990 Ft

112×197 mm, kötött, 168 oldal, 2400 Ft

BENKŐ LÁSZLÓ VÉR ÉS KERESZT 1. Sosemvolt pogányok 2. Ország születik 3. A hatalom ereje 144×204 mm, kötött 420, 424, 424 oldal A trilógia kötetei külön is megvásárolhatók. Áruk: 2999 Ft

NEMERE ISTVÁN KURUC VILÁG – Vadrózsa és kard A trilógia első része két ember köré fonódik. Az egyik Zrínyi Ilona, a „vadrózsa”, akire számtalan megaláztatás után köszönt rá a szerelem, a másik pedig Thököly Imre, aki szintén kanyargós utakon jut el odáig, hogy a szabadságért küzdők élére állhasson. 144×204 mm, kötött, 304 oldal, 2999 Ft

6701 Szeged, Pf. 954. Tel.: (62) 407-511, 310-676, e-mail: info@lazikiado.hu

www.lazikiado.hu


ÚJ KÖNYVPIAC

10

Tericum Kiadó

www.ujkonyvpiac.hu MANDY BAGGOT Egy karácsony Párizsban

TESSLOFF BABILON KIADÓ 1075 Budapest, Károly krt. 3/A Tel: 322-3871 • Fax: 322-6023 E-mail: kiado@tessloff-babilon.hu www.tessloff-babilonkiado.hu

Ava elkíséri Párizsba barátnőjét, aki a mostohaapja szeretője után nyomoz. A két barátnő végigjárja Párizs legjobb helyeit, mígnem Ava megismerkedik egy jóképű francia fotóssal. A kezdeti bizalmatlanságból igaz szerelem bontakozik ki. 140x200 mm 360 oldal, fűzött, 3970 Ft

ZÖLD-S STUDIO 1025 Budapest, Apostol u. 27. Tel.: 326-0016 E-mail: vsstudio@t-online.hu www.zold-S.hu

FRANCZ MAGDOLNA, ROZGONYI SAROLTA MI MICSODA Budapest Világváros a Duna partján

VLADIMIR LOSSKY A keleti egyház misztikus teológiája A Kiadó az Ikon-naptárakon túl könyvvel jelentkezett. V. Lossky a XX. század egyik legnagyobb ortodox teológusa. Könyve a nyugati értelmiség számára íródott, hogy bemutassa nekik az ortodox egyház tanításának lényegét. Első ilyen jellegű könyv.

Kíváncsi vagy, milyen szerepet kapott Budapest fejlődésében, hogy a Duna partján fekszik? Mitől világváros Budapest? Mit rejtenek a föld alatti közművek? Hová járnak szívesen a fiatalok? – Ez nem útikönyv, nem is útikalauz, annál sokkal izgalmasabb! 8 éves kortól ajánljuk.

KIMBERLY BELLE Hazugság Iris és Will hét éve élnek boldogságban. Egy nap Will üzleti útra indul Floridába. Iris még aznap hívást kap, hogy férje Seattle-be tartó gépe lezuhant. Iris kétségbeesetten nyomozni kezd, miért hazudott neki az, akiben a legjobban megbízott.

23x28 cm, 48 oldal, kötött, 3200 Ft ÉTIENNE KLEIN Gondolj bele! Volt-e nulladik pillanat?

Lélekvesztő Könyvek 140x200 mm, 320 oldal, fűzött, 3970 Ft

A filozófusok által jegyzett szövegek és a bölcselet nagyjaitól származó, továbbgondolásra késztető idézetek bevezetik az olvasót a filozófia világába. Honnan ered a világmindenség? Ahogyan keletkezett, egyszer majd véget is ér? Miért jelent meg benne az ember? 10 éves kortól ajánljuk.

MÉRŐ LÁSZLÓ Nyolc rétű ú t Elgondolkodtató olvasmány és lebilincselő játék a szellemi rugalmasság fejlesztéséhez és olykor egyfajta misztikus élmény átéléséhez á la Mérő László.

12,5x20 cm, 68 oldal, fűzött, 1470 Ft 126x183 mm, 232 oldal, kötött + logikai játék, 5170 Ft

13x20 cm, 316 oldal, fűzött, 5680 Ft

Kiadja: Lafferton és Társa Kft. Szerkesztőség: 1043 Budapest, Bocskai u. 26. Tel.: 210-9933 • Fax: 210-9935 ujkonyvpiac@ujkonyvpiac.hu • www.ujkonyvpiac.hu Felelős kiadó: Lafferton Kálmán Nyomdai munka: Pauker Nyomda Felelős vezető: Vértes Gábor ügyvezető HU ISSN 1215-5551

A Saxum és Sziget Kiadó ajánlata

Cosima B. Quirini

Természetes kozmetika

Hogyan készíthetünk egyszerű és természetes szerekből kiváló minőségű kozmetikumokat? Ne sajnáljuk magunktól a jó kézkrémet, az öregedésgátló testápolót, a hajöblítőt, a tejes fürdőt, a seb- és gyógykenőcsöket. Fűzve, 144 oldal, 2950 Ft

Elena Alquati

Szépség egészséges ételekkel A kötet bemutatja, hogyan tudjuk visszahozni az étkezés kultúráját, javítani a bőr, a haj, a köröm egészségét teljes kiőrlésű gabonafélékkel, hüvelyesekkel, zöldségekkel anélkül, hogy gyógyszerekhez vagy kémiailag előállított ipari termékekhez kelljen fordulnunk. Kötve, 144 oldal, 2950Ft

Thomas Gretler

Horgászkönyv gyerekeknek Megtudhatod, hogyan élnek a halak, és milyen felszerelésre van szükség a sikeres horgászathoz valamint alaposan felkészülhetsz a horgászkalandokra. Kötve, 80 oldal, 2800 Ft

Ben Boden

Francesca Zampone

Találd meg a szerelmet! Gyakorlatok a boldogsághoz

A könyv megtanítja, hogy a boldogság csak akkor érhető el, ha a megélt érzelmi kapcsolat nem összenyom, hátráltat téged, hanem éppen ellenkezőleg: ösztönöz, gazdagít, erősít, támogat. Kötve, 80 oldal, 1780Ft

Gabriele Bickel

Gyógyító kert A gyógyító kert kialakítása, beültetése és gondozása, jó közérzet. 50 recept a nyerskoszttól a gyógyteákon és borogatásokon át a levesekig. A legfontosabb zöldségek, gyümölcsök és fűszernövények bemutatása. Kötve, 192 oldal, 3950 Ft

Akvarisztika gyerekeknek

Benjamin Buhot és Fred Corre Montagu

Mindent megtudhatsz az akvárium berendezéséről és a helyes halgondozásról. Mire ezt a könyvet elolvasod, igazi akvarista leszel, és nagyon sokat fogsz tudni a halakról. Kötve, 80 oldal, 2800 Ft

Apanapló – Apává válni 100 lépésben Minden, amit tudni szeretne az apaságról, csak nem meri megkérdezni. Benjamin apa szerepét a boldogság, az aggodalmak és a kétségek pillanatai szegélyezik. Egy különös és információkban gazdag könyvet tart kezében az olvasó, amelynek ott a helye minden (leendő) apa és anya kezében is. Kötve, 224 oldal, 2800 Ft

Könyveink megrendelhetők közvetlenül a kiadótól a honlapon (www.saxumkiado.hu), telefonon (06/1-237-0659) vagy e-mailen (info@saxumkiado.hu). Minden megrendelésre 20% kedvezményt adunk.


Olvasnivalók szentestére

Agatha Christie

CSILLAG BETLEHEM FELETT

MAGYAR KARÁCSONY

A krimi koronázatlan királynője ezúttal egy tőle szokatlan kötettel viszi otthonába a különleges meglepetést. Gyilkosságok és nyomozás helyett a szeretet és a megbocsátás történeteit olvashatjuk novelláiban.

Karácsonyi elbeszélések a legnagyobb magyar írók tollából, a középkortól napjainkig.

2200 Ft

236 oldal, keménytáblás

Bess Streeter Aldrich

1300 Ft

80 oldal, keménytáblás

ÉS LÁMPÁST ADOTT KEZEMBE AZ ÚR Romantikus regény az Amerikába bevándorló európai családokról, akik keserves munkával teremtettek maguknak új otthont. Nagy és egyszerű igazságok rejtőznek meg soraiban, hangulatok és érzések, melyekre mindig emlékezni 2200 Ft fogunk.

KARÁCSONYI LEGENDÁSKÖNYV A magyar és a világirodalom legszebb novellái elevenítik meg a betlehemi éjszaka csodáját, s keltik életre a szentesték gyermeki vágyakat betöltő varázsát. 224 oldal, keménytáblás

234 oldal, puhafedeles

1900 Ft

Rónay György életmű-sorozat

Janet E. Smith – Christopher Kaczor

ÉLETBE VÁGÓ KÉRDÉSEK

ESTI GYORS

Bioetika katolikus szemmel Bioetikai és orvosi etikai kérdésekre vonatkozó általános igazságok katolikus szemmel. Fordította: Sallai Gábor 2400 Ft

A regény egy idős gyógyszerész, 2800 Ft Kerekes Kálmán élettörténetét, tragikus sorsát tárja fel: az önvád és lelkiismeretfurdalás, félelem és gyanakvás között eltelt éveket: egy kijelentése ugyanis egy házaspár életébe került.

224 oldal, puhafedeles

320 oldal , keménytáblás

Joseph-Marie Verlinde

A TILTOTT TAPASZTALAT Az asramtól a monostorig A szerző az apró árnyalatokat tiszteletben tartva, egyszerű szóhasználattal elemzi a nagy keleti bölcsességeket, és Krisztus igazságával veti össze azokat. Teszi ezt katolikus szerzetesként, aki felszentelése előtt a keleti vallások beavatottja volt, jó ismerője az ezoterikus tanoknak és 2800 Ft New Age irányzatoknak.

Nők imakönyve

200 oldal , keménytáblás

1600 Ft

240 oldal, puhafedeles

5800 Ft

KÉPES BIBLIA 1–2.

Fésűs Éva

Egész oldalas színes képekben és rövid, nagybetűs szövegekben elevenednek meg az ó- és újszövetségi események. 6–10 éves korig ajánljuk.

AZ EZÜSTHEGEDŰ

1160 oldal, keménytáblás, színes rajzokkal

WWW.SZITKONYVEK.HU

A FÉNY FELÉ

Ismert és kevésbé ismert szentek és boldogok imái, bölcs gondolatai, világszerte tisztelt férfiak szavai, levelei feleségükhöz, leányukhoz… mind egy-egy sugár, mely megvilágítja lelkünk éjszakáját és segít elindulni a földi sötétségből – a Fény felé.

3200 Ft

65 kis történet, 6-8 éves gyermekek számára. A mesék hősei a gyerekek szívéhez közel álló állatok, akik tanulságos történeteken keresztül nevelik észrevétlenül az olvasót. 236 oldal, keménytáblás

Szent István Társulat vevoszolgalat@stephanus.hu


A 26 Ă&#x2030;VES

KARĂ CSONYI AJĂ NLATA

Berti M. Bagdi:

Demet AltÄąnyeleklioÄ&#x;lu:

Angyalokkal szĂĄrnyalĂłk

Mihrimah, HĂźrrem lĂĄnya

Ebben a spirituĂĄlis szerelmi regĂŠnyben betekintĂŠst nyerhetĂźnk hĹą Ĺ&#x2018;rangyalaink kulisszatitkaiba. MegismerhetjĂźk a Mennyei Panteon ĂŠs a SĂśtĂŠt DĂŠmonok BirodalmĂĄnak hĂŠtkĂśznapjait ĂŠs ĂĄllandĂł harcĂĄt a lelkekĂŠrt. KĂŠt hĹ&#x2018;snĹ&#x2018; kĂźzd a fĂŠnyĂŠrt ĂŠs az igaz szerelemĂŠrt: Lili, az emberlĂĄny, aki folyamatosan keresi helyĂŠt a FĂśldĂśn, ĂŠs Violet, aki emberbĹ&#x2018;l vĂĄlt angyallĂĄ az Ă&#x2030;gben.

A TV sorozatul szolgĂĄlĂł SzulejmĂĄn sorozat Ăşjabb kĂśtetĂŠben megismerhetjĂźk Mihrimah-t, SzulejmĂĄn szultĂĄn ĂŠs ĂŠlete szerelme, HĂźrrem szĂŠpsĂŠges lĂĄnyĂĄt. Anyja felesĂŠgĂźl kĂŠnyszerĂ­ti a jĂłval idĹ&#x2018;sebb RĂźsztem pasĂĄhoz. EzĂŠrt nagy ĂĄrat fizetett. Ă m Mihrimah erĹ&#x2018;s, mint az anyja, szenvedĂŠlyes, mint az apja. NevĂŠt beĂ­rta a tĂśrtĂŠnelembe ĂŠs ezzel megerĹ&#x2018;sĂ­ti a nĹ&#x2018;i uralkodĂłk korszakĂĄt.

Robert Lawson:

Ahmet Ă&#x153;mit:

Arthur Golden:

OdaĂĄt

Dervis kapu

Egy gĂŠsa emlĂŠkiratai

Egy fiatal nĹ&#x2018; nyomoz egy A New Yorkban ĂŠlĹ&#x2018; Anthony 700 ĂŠvvel ezelĹ&#x2018;tti, misztikus egyik nap hĂĄtborzongatĂł gyilkossĂĄgban, ami kapcsofelfedezĂŠst tesz: senki nem latban ĂĄll apja eltĹąnĂŠsĂŠvel. A hallja, nem lĂĄtja Ĺ&#x2018;t. A teljesen dervisek vĂĄrosĂĄba visszatĂŠrĂśsszezavarodott fĂŠrfi a sajĂĄt ve egy fĂŠrfi kĂźlĂśnĂśs gyĹąrĹąholttestĂŠt megpillantvĂĄn rĂĄvel ajĂĄndĂŠkozza meg, amelyĂŠbred, hogy mĂĄr meghalt. bĹ&#x2018;l idĹ&#x2018;nkĂŠnt vĂŠr szivĂĄrog. Egy lelki utazĂĄs veszi kezdeKaren kutatni kezd, kĂśzben tĂŠt, ahol a mennyorszĂĄg titkai egyre tĂśbbet tud meg a szĂşfeltĂĄrulnak, melynek a vĂŠge, fik titkairĂłl. A tĂśrĂśk kortĂĄrs hogy szabadon ĂŠlhetâ&#x20AC;Ś OdaĂĄt. irodalom nagymesterĂŠnek remekmĹąve. A lĂŠlek Ăştja c. kĂśnyv szerzĹ&#x2018;jĂŠnek ĂşjdonsĂĄga.

AyĹ&#x17E;e Kulin:

Laurent Gounelle:

A hat Oscar-dĂ­jat nyert film alapjĂĄul szolgĂĄlĂł kĂśnyv a vilĂĄgon mindenhol vezeti a bestseller listĂĄkat. LĂŠlegzetelĂĄllĂ­tĂł tĂśrtĂŠnet egy titokzatos vilĂĄgrĂłl. Egy japĂĄn gĂŠsa ĂŠletĂŠbe enged bepillantani, mely tele van harccal a fĂŠrfiak meghĂłdĂ­tĂĄsĂĄĂŠrt, ahol a szerelem csak illĂşziĂł, ahol a szĂźzessĂŠg a legmagasabb ĂĄron kel el.

John Gray PhD:

Aylin, egy rendkĂ­vĂźli nĹ&#x2018; ĂŠlete A benned rejlĹ&#x2018; kincs

TĂşl Marson ĂŠs VĂŠnuszon

Libai hercegnĹ&#x2018; pszicholĂłgus, Alice, a sikeres kommunivilĂĄgmegvĂĄltĂł hippi ĂŠs az amekĂĄciĂłs tanĂĄcsadĂł hazamegy, rikai hadsereg ezredese. Aylin ahol talĂĄlkozik gyerekkori a tĂśrĂśk tĂĄrsadalom legfelsĹ&#x2018;bb barĂĄtjĂĄval JĂŠrĂŠmie-vel, aki kĂśreibĹ&#x2018;l szĂĄrmazik, PĂĄrizsban katolikus pap lett. JĂŠrĂŠmie talĂĄlkozik egy arab herceggel, lelki vĂĄlsĂĄgba kerĂźl, azzal aki felesĂŠgĂźl veszi, de nem bolszembesĂźl, hogy alig jĂĄrnak dog. BejĂĄrja a vilĂĄgot, sikeres templomba az emberek. Az pszichiĂĄter, lesz, a hadseregbe ateista Alice segĂ­t neki: sajĂĄt is belĂŠp. TĂśrtĂŠnet egy vakmerĹ&#x2018; mĂłdszereivel megvizsgĂĄlja a nĹ&#x2018;rĹ&#x2018;l, akinek ĂŠletĂŠt szakmai szentmise â&#x20AC;&#x17E;marketingjĂŠtâ&#x20AC;? ĂŠs sikerek, szerelmek, vĂĄlĂĄsok, csalĂłdĂĄsok kĂ­sĂŠrik. rĂĄjĂśn, hogy vĂĄltoztatni kell!

A XXI. szĂĄzadi pĂĄrkapcsolati szakĂŠrtĹ&#x2018; vilĂĄgsikerĹą kĂśnyve utĂĄn (A fĂŠrfiak a MarsrĂłl, a nĹ&#x2018;k a VĂŠnuszrĂłl jĂśttek), mely 50 milliĂł pĂŠldĂĄnyban kelt el, folytatja a fĂŠrfiak ĂŠs nĹ&#x2018;k kĂśzti kĂźlĂśnbsĂŠgek ĂŠs hasonlĂłsĂĄgok elemzĂŠsĂŠt. Az ĂŠletbĹ&#x2018;l veszi a pĂŠldĂĄt, gyakorlatokkal segĂ­t jobban megismerni Ăśnmagunkat ĂŠs a partnerĂźnket. TanĂĄcsait megfogadva harmonikusabbĂĄ tehetjĂźk kapcsolatunkat.

$QpSV]HUĹ?6]XOHMPiQ79VRUR]DWN|Q\YYiOWR]DWDL

KedvezmĂŠnnyel megrendelhetĹ&#x2018;k: www.triviumkiado.hu LPOZWFL!USJWJVNLJBEPIVt5FMGBY   GBDFCPPLDPNUSJWJVNLJBEP

Téli Könyvvásár 2017  
Téli Könyvvásár 2017  
Advertisement