UFF-vuosikertomus 2018

Page 1

VUOSIKERTOMUS 2018 U-LANDSHJÄLP FRÅN FOLK TILL FOLK I FINLAND SR

1


SISÄLLYS Alkusanat

4

Tuki globaalikehitystyöhön

18

Yhdistyksestä säätiöksi

6

Viljelijäkoulutus

18

UFF lukuina vuonna 2018 7

Koulutushankkeet

20

Lastenapu

22

Visio, Missio, Arvot

2

7

Toimintapolitiikka

8

Yhteisökehitys

24

Organisaatio

9

Globaalitiedotus

25

Varainhankinta

25

Tuki yleishyödyllisiin kohteisiin ja

toimintamenot

10

Vastuullisuus

27

Varainhankinnan lähteet

11

Ympäristövastuu

27

Ympäristöpalvelu

12

Sosiaalinen vastuu

28

Vaatteiden jälleenkäyttö

12

Taloudellinen vastuu

30

Vaatteiden lajittelu ja

Lahjoittaminen

31

uudelleenkäyttö

Globaali yhteistyöverkosto

31

Ympäristöpalvelu lukuina

Yhteystiedot

31

vuonna 2018

13 13

Globaalikehitystyö

15

Koulutus

15

Ympäristön kestävä kehitys

15

Taloudellinen kehitys

15

Vuoden 2018 hankekohtainen

globaalikehitystyötuki

16


KOHTI KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ

3


ALKUSANAT Vuonna 2018 alkoi UFF:n toiminnan neljäs vuosikymmen. Kahdeksankymmenluvun nuorten rohkea visio ilmastotyön ja globaalin kestävän kehityksen yhdistävästä käytännön työstä johti talkoo-start up:iin; pohjoisen materiaalisesta ylijäämästä alkoi syntyä sosiaalisen kehityksen pääomaa globaaliin etelään. Kehitysmaissa perustettiin, tuettiin ja ylläpidettiin peruskouluja, oppilaitoksia, ammattikouluja ja muita osaamisen ja tiedon jakamiseen ja kehittämiseen keskittyviä kehitysyhteistyöhankkeita. Idea pohjoismaisesta tasa-arvosta ja kouluttautumisen tärkeydestä kantaa edelleen UFF:n globaalikehitystyössä nyt vuosikymmeniä myöhemminkin. Suomalaisten tukeen ja yhteistyöhön on luotettu vuosikymmenten ajan ja UFF:lle lahjoitettujen yli 180 miljoonan vaatekilon mahdollistamana on paitsi tuotettu kotimainen kierrätyspalvelu, myös valmistunut liki parikymmentä tuhatta peruskoulun opettajaa kehitysmaissa ja satoja tuhansia ihmisiä on ollut osallisena viljelijä- ja muissa maaseudun kehittämishankkeissa. Koulutuksen ja toimeentulon eteen tehty yhteistyö on suonut myönteisiä mahdollisuuksia kehittyvien yhteisöjen köyhimmille ja kokonaisille yhteiskunnille. Suomessa UFF:n kautta uudelleenkäyttöön lahjoitettu vaate muuttaa maapalloa konkreettisella tavalla kestävämmäksi; ei vain materiaalitehokkuuden kannalta, vaan lisäten kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten mahdollisuuksia inhimilliseen kehitykseen sekä aktiiviseen ja rakentavaan rooliin omassa yhteisössään. UFF tukee globaalikehitystä alueilla, joissa suuri osa ihmisistä elää äärimmäisessä köyhyydessä. Aiempien vuosien tapaan, vuonna 2018 painopiste oli koulutuksessa, ja erityisesti ruokaturvan ja toimeentulon turvaamisessa viljelijöitä kouluttaen. Muita tuettuja oppimishankkeita olivat opettajakoulutus, ammatillinen koulutus, pedagogiset kehittämishankkeet ja yhteisökehitys, sekä perusopetus. Maantieteellisesti suurin osa hankkeista sijoittui eteläiseen Afrikkaan; Malawiin, Mosambikiin, Sambiaan ja Namibiaan. Lisäksi tuettiin hankkeita Kongon demokraattisessa tasavallassa ja Intiassa. Kestävä kehitys ottaa aikaa, siksi UFF toimii jatkuvan parantamisen periaatteella, ja käytössä on ISOstandardien mukaan toimiva laatu-, ympäristö- ja työturvallisuusjärjestelmä. Toiminnanohjauksen tavoitteena on sekä tukea jatkuvaa parantamista että parhaiden käytänteiden kehittämistä organisaation

4


missioiden toteuttamiseksi. Toiminnan kehittämistä jatkettiinkin vuonna 2018 kaikilla toiminnan osaalueilla. Ympäristöpalvelun kumppanuuksilla vahvistettiin entisestään organisaation ympäristötavoitteiden toteutumista; aiemmin jo käyttöönotetun kokonaan jätteistä valmistetun polttoaineen käytön osuutta kasvatettiin; vaatekäsittelylaitosten energiatehokkuuden parantamista jatkettiin ja kerätyille vaatteille saavutettiin korkea jälleenkäyttöaste. Globaalikehityksen yhteistyössä prosessiohjauksen yhdenmukaistamiseen tähtääviä toimia ja vaikuttavuuden arvioinnin ja dokumentoinnin kehittämistä jatkettiin edelleen. Vuosien saatossa yhdistyksenä, ja aivan aluksi talkoolaisten voimin aloittaneen UFF:n palvelutoiminnasta on muodostunut osa monen ihmisen ja yhteisön päivittäistä arkea. Tuli ajankohtaiseksi rakentaa entistä vankemmat edellytykset ilmasto- ja globaalikehityksen missioiden toteuttamiselle ja siksi UFF:ssä käynnistettiin selvitys ja valmistelutyö yhdistyksen toiminnan jatkamiseksi säätiö-muotoisena. Valmistelu eteni vuonna 2018 ja tämän vuosikertomuksen julkaisun aikaan vuonna 2019 UFF:n toiminta on jo säätiömuodossa. Tässä vuosikertomuksessa kerromme yhdistysmuotoisena vielä vuonna 2018 toimineen UFF:n työstä. Yhteystietolehdeltä löytyvät ajantasaiset, säätiömuotoisena toimivan UFF:n yhteystiedot. Sanonnan mukaan lyhyen matkan kulkee nopeimmin yksin, ja pisimmälle puolestaan voi päästä vain yhdessä. Yhdistämällä kokemuksen ja osaamisen sekä nuoruuden ja energian voidaan aikaansaada suuria hyviä muutoksia ja konkreettisia vaikutuksia. Tämä on mahdollista jopa suuren yhteisen haasteen, meidän ilmastomme kohdalla. Käytännön osoituksena tästä on UFF:n kautta ihmisten yhdessä tekemä globaali positiivinen vaikutus! Lämpimästi kaikkia lahjoittajia, tukijoita, vapaaehtoisia, työntekijöitä ja tapahtumapäivien toteutukseen myötävaikuttaneita kiittäen Virve Groning Toimitusjohtaja UFF:n lastenapu Lahjoitustili Nordea FI 49 2001 1800 3905 39

5


YHDISTYKSESTÄ SÄÄTIÖKSI UFF on vuodesta 1987 toiminut riippumaton suomalainen yleishyödyllinen organisaatio. UFF:n yli kolmen vuosikymmenen ilmasto- ja globaalikehitystyö jatkuu vuodesta 2019 eteenpäin säätiön muodossa aiemman yhdistysrakenteen sijaan. Organisaatio toimii kestävän kehityksen aikaansaamiseksi ilmasto- ja globaalikehitystyön kautta vähentäen ympäristön kuormitusta ja äärimmäistä köyhyyttä maailmassa. Kotimaan ympäristöpalveluiden lisäksi varainkeruun tuotoilla säätiö tukee koulutusta, ympäristön kestävää kehitystä ja taloudellisen toimeentulon edistämistä eteläisessä Afrikassa ja Intiassa. Kierrätyspalvelun avulla kotitaloudet ja yritykset voivat kierrättää tarpeettomat vaatteet, jalkineet ja tekstiilit. Tekstiilien elinkaaren jatkuminen alkuperäisessä käyttötarkoituksessaan kuluttaa vähemmän luonnonvaroja ja hillitsee ilmastonmuutosta, jonka haittavaikutukset ympäristöön koskettavat meitä kaikkia, erityisesti kaikkein köyhimpien maiden ihmisiä. Ilmasto- ja globaalikehitystyön lisäksi UFF tiedottaa kestävää kehitystä edistävistä kotimaan vaatekeräyksestä ja ilmastotyöstä sekä tuo kehittyvien maiden asioita osaksi suomalaisten arkipäivää viestimällä globaalikehityshankkeista.

6


VISIO, MISSIO JA ARVOT VISIO

UFF LUKUINA VUONNA 2018 • Tuki yleishyödyllisiin kohteisiin 9,9 milj. € • Panostukset ilmastotyöhön 7,7 milj € • Suomalaiset keräyspalvelun piirissä 5,4 milj. • Vaatekeräys 14,5 milj. kiloa • Globaalikehitystuki 2 milj. € • Globaalikehitystyön suorat hyödynsaajat 40 000 • Henkilöstö 268 • Varainhankintamyymälät 17

Maailma on sosiaalisesti, ekologisesti sekä taloudellisesti kestävä ja oikeudenmukainen. Kaikilla on mahdollisuudet toimia myönteisen aktiivisesti ja vastuullisesti kestävyyden hyväksi.

MISSIO UFF toimii kestävän kehityksen hyväksi toteuttamalla ympäristöpalvelua ja varainkeruuta sekä toimimalla kumppanina globaaleissa kehitysohjelmissa, joita toteutetaan maailman köyhimpiin kuuluvien yhteisöjen keskuudessa.

ARVOT Reiluus Paikallista ja globaalia vastuunkantamista ja välittämistä, jolla aikaansaadaan sosiaalista pääomaa ja kestävyyttä henkilötasolla, yhteiskunnassa ja globaalisti. Parhaiden käytänteiden kehittäminen Jatkuvan parantamisen periaatteen toteuttamista etsien ratkaisuja, jotka ovat pitkällä juoksulla järkeviä ja kestävää kehitystä tukevia. Käyttäjä- ja loppuhyötyjäkeskeisyys Yleishyödyllisyys toiminnan keskiössä synnyttäen globaaliin kehitykseen ja hyvinvointiin myönteisen kehityksen kierteitä.

7


TOIMINTAPOLITIIKKA UFF tuo toiminnallaan kestävää yhteiskunnallista arvonlisää ympäristönsuojelun, inhimillisen hyvinvoinnin ja vastuullisen osallistamisen muodossa. Toiminnan tueksi organisaatiolla on käytössä sertifioitu toiminnanohjausjärjestelmä: laatujärjestelmä ISO 9001:2015, työturvallisuusjärjestelmä OHSAS 18001 ja ympäristöjärjestelmä ISO 14001:2015. Onnistuessaan toiminnanohjausjärjestelmä tuottaa kestävän ja kasvavan panoksen säätiön yleishyödyllisiin toimintoihin ympäristön ja globaalikehityksen hyväksi. Avaintavoitteita ovat laadullisesti asetettujen tuotannollisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen, työturvallisuudessa nollatapaturmaa sekä resurssien optimoitu käyttö kerättyjä tuotteita ja käytettyä energiaa koskien. UFF on sitoutunut ympäristönsuojeluun, resurssien kestävään käyttöön sekä toimintajärjestelmän jatkuvaan parantamiseen sen kehittämiseksi. Henkilökunnalle järjestetään säännöllistä koulutusta, jotta heidän työnsä vastaisi alati kehittyviä laatu-, ympäristö- ja työsuojeluvaatimuksia jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti. Alihankkijoita ja muita yhteistyökumppaneita tiedotetaan toimintapolitiikan sisällöstä. Toimintapolitiikan mukaiseen menettelyyn sitoutuneita palveluntarjoajia ensisijaistetaan muuten tasavahvoissa tarjouksissa. Organisaatio seuraa, noudattaa ja edistää toimintaansa sääteleviä lakeja, asetuksia ja muita vaatimuksia. Asetettujen päämäärien ja tavoitteiden toteutumista sekä resurssien riittävyyttä ja sopivuutta toiminnan jatkuvaan kehittämiseen seurataan säännöllisillä katselmoinneilla ja dokumentoinnilla.

8


ORGANISAATIO UFF:n organisaatiorakenne oli vielä vuonna 2018 yhdistysmuotoinen, mutta raportin julkaisun aikaan toiminta on päivitetty säätiömuotoiseksi. Organisaatiorakenne on Suomen säätiölain mukainen. Säätiötä edustaa hallitus, joka huolehtii säätiön toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sen tarkoituksen toteuttamiseksi. Organisaation päivittäisestä toiminnasta vastaa toimitusjohtaja apunaan operatiivinen päällikkö ja toimintalinjojen päälliköt: vaatekeräys, vaatelajittelu, vähittäismyynti ja kumppanuustoiminta. Toiminnan sujuvuuden varmistamiseksi yhdistyksen hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja ovat sitoutuneet jatkamaan säätiön toiminnassa.

Vuoden 2018 hallitus: - Örjan Österdal, hallituksen puheenjohtaja - Riitta Tamminen, hallituksen varapj. - Jesper Wohlert, hallituksen jäsen - Helle Lund, hallituksen jäsen - Kaj Pihl, hallituksen jäsen

Toimitusjohtaja: - Virve Groning

9


TUKI YLEISHYÖDYLLISIIN KOHTEISIIN JA TOIMINTAMENOT Yleishyödylliset kohteet: - Ympäristöpalvelu

51 %

- Globaalikehitystyö

13 %

- Globaalitiedotus

1%

Varainhankinta: - Kulut

35 %

35 %

51 %

1% 13 %

2018 2017

10

Ympäristöpalvelu Globaalikehitystyö Globaalitiedotus Varainhankintakulut

208 351 €

191 518 €

5 225 099 €

5 049 395 €

Yhteensä

15 071 329 €

7 644 522 €

7 031 088 €

1 993 357 €

2 300 541 €

14 572 544 €


VARAINHANKINNAN LÄHTEET UFF:n varainhankinta

99,3 %

UM:n ja EU:n hanketuki

0,7 %

0,7 %

99,3 %

2018

2017

15 156 492 €

14 176 195 €

108 748 €

629 420 €

15 265 240 €

14 805 615 €

UFF:n varainhankinnan tuotot UM:n ja EU:n tuki Yhteensä

11


YMPÄRISTÖPALVELU UFF:n ympäristöpalvelu on suomalaisille helppo ja vastuullinen tapa kierrättää itselle tarpeettomaksi jääneet vaatteet, jalkineet ja kodintekstiilit. Samalla lahjoittaja tukee yleishyödyllistä ympäristötyötä ja globaalikehitystä. Kaikki kierrätyspalvelun kulut sekä tuki globaalikehitystyöhön katetaan vaatemyynnin tuotoilla. Vaatekeräys toimii kierrätyspisteisiin sijoitetuilla keräysastioilla. Keräysastiat tyhjennetään viikoittain, vilkkaimmilla paikoilla jopa kolme kertaa viikossa. Keräyspisteverkostoa ja yksittäisten keräyspisteiden käyttöastetta seurataan jatkuvasti palvelun tason ja kustannustehokkuuden ylläpitämiseksi. Keräysalue laajeni kevään 2018 aikana ja pohjoisin keräyslaatikko sijaitsee Inarin kunnassa. Myös kaikki UFF:n myymälät vastaanottavat lahjoituksia. Vuonna 2018 kierrätyspalvelu tavoitti yli 5,4 miljoonaa suomalaista 281 kunnassa. Organisaatiolla oli 1 543 keräyspisteellä 3 314 vaatekeräysastiaa. Vaatelahjoitusten kokonaismäärä oli 14 541 829 kiloa vuonna 2018. Eniten vaatteita kerättiin Helsingissä, Tampereella ja Espoossa. Koko 31-vuotisen toimintansa aikana UFF on kierrättänyt lähes 190 miljoonaa vaatekiloa uudelleen- ja jälleenkäyttöön. Koko Suomen kattava ympäristöpalvelu rahoitetaan vaatteiden myynnistä kerätyillä varoilla. Toimintaan ei kohdistu verovaroja. Vuonna 2018 UFF käytti kierrätyspalvelun tuottamiseen reilut 7,6 miljoonaa euroa eli noin 1,4 euroa asukasta kohti. Vaatteiden uudelleen- ja jälleenkäyttö vähentää energian ja veden kulutusta sekä kasvihuonepäästöjä

12

verrattuna uuden tuotteen valmistamiseen. Sellaisenaan käyttökelpoisten vaatteiden uudelleenkäyttö säästää luonnonvaroja ja vähentää haitallisten kemikaalien käyttöä. Tuotteen elinkaaren jatkuminen vähentää samalla jätteen syntymistä. UFF tiedottaa keräyspaikoista ja kierrätyksestä, jotta uudelleenkäyttöön ohjautuisi mahdollisimman paljon vielä sellaisenaan käyttökelpoisia vaatteita. Lahjoitukset pyydetään pakkaamaan suljettuihin muovikasseihin niiden suojelemiseksi lialta ja kosteudelta keräys- ja lajitteluprosessin aikana. Keräyspisteiden tiedot löytyvät kartasta verkkosivuiltamme.

VAATTEIDEN JÄLLEENKÄYTTÖ Vuonna 2018 lahjoitusten jälleenkäyttöaste oli 96,5 %. Tukkumyynti 87,1 % Varainhankintamyymälät 4,9 % Materiaalikierrätys 4,5 % Energiajäte 3,5 %


VAATTEIDEN LAJITTELU JA UUDELLEENKÄYTTÖ Ympäristön kannalta paras vaihtoehto on sellaisenaan käyttökelpoisten vaatteiden uudelleenkäyttö. UFF:n lajittelukeskuksessa tehtävä lahjoitettujen vaatteiden huolellinen lajittelu mahdollistaa tekstiilien mahdollisimman tehokkaan uudelleenkäytön. Tekstiilien uudelleenkäyttö alkuperäisessä käyttötarkoituksessa vähentää merkittävästi CO₂-päästöjä sekä käytetyn veden ja kemikaalien määrää verrattuna uusien tekstiilien tuotantoon. UFF noudattaa vaatelajittelussa jätelain mukaista etusijajärjestystä. Tekstiilit hyödynnetään ensisijaisesti uudelleenkäytössä, toissijaisesti raaka-aineena uuden hyödykkeen valmistuksessa ja vasta viimesijassa energiana jätteenpolttolaitoksella. Lahjoitetut tekstiilit lajitellaan tarkkaan mahdollisimman korkean jälleenkäyttöasteen saavuttamiseksi. Vuonna 2018 saavutettiin 96,5 % jälleenkäyttöaste. Valtaosa lahjoituksista, 87,1 % uudelleenkäytettiin tukkumyynnin kautta. UFF:n myymälöissä lahjoituksista myytiin 4,9 % ja materiaalikierrätykseen päätyi 4,5 %. Loput 3,5 % hyödynnettiin energiantuotannossa jätteenpolttolaitoksella.

UFF:lle voi lahjoittaa sellaisenaan käyttökelpoisia: • vaatteita • jalkineita • laukkuja • asusteita • kodintekstiilejä • urheiluvälineitä • leluja

YMPÄRISTÖPALVELU LUKUINA VUONNA 2018 • 14,5 miljoonaa kerättyä tekstiilikiloa • 5,4 miljoonaa tavoitettua suomalaista • 281 kuntaa • 1 543 keräyspistettä • 3 314 keräysastiaa

13


14


GLOBAALIKEHITYS UFF:n tukeman globaalikehitystyön tavoitteena on lieventää köyhyyttä edistämällä koulutusta, ympäristön kestävää kehitystä ja taloudellista kehitystä. Vuonna 2018 organisaatio rahoitti 34 globaalikehitystyöhanketta eteläisessä Afrikassa ja Intiassa. Säätiön tukemat hankkeet tavoittivat yli 40 000 suoraa hyödynsaajaa ja lähes 220 000 epäsuoraa hyödynsaajaa. Suomen ulkoministeriö ja Euroopan Unioni ovat olleet yhteisrahoittajina kolmessa eri hankkeessa vuoden aikana.

KOULUTUS UFF tukee opettajaopistojen ja -korkeakoulun toimintaa, perus- ja ammattikoulutusta sekä opetuksen laadun kehittämishankkeita Intiassa, Kongon demokraattisessa tasavallassa, Malawissa, Mosambikissa ja Sambiassa. Koulutus on tehokkain tapa vähentää köyhyyttä ja eriarvoisuutta ja on tärkeä työkalu rakennettaessa oikeudenmukaisempaa, tasapainoisempaa ja osallistavampaa yhteiskuntaa. Lapset, nuoret ja aikuiset saavat laadukkasta koulutusta, ammatillisia taitoja sekä lisäksi valmiuden kohdata elämän eri haasteita ja elää toiset huomioon ottaen. Koulutus mahdollistaa tuottavan, jatkuvasti oppivan, ongelmia ratkovan ja luonnon kanssa sopusoinnussa elävän yhteiskunnan. Hyvän koulutuksen saanut pätevä opettaja toimii opetustyön lisäksi tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden edustajana koko yhteisölle. Kun kaikille taataan mahdollisuus laadukkaaseen opetukseen, koulutuksesta tulee ratkaiseva tekijä tiellä kestävään kehitykseen ja parempaan maailmaan.

YMPÄRISTÖN KESTÄVÄ KEHITYS Ilmastonmuutoksen torjuminen ja kestävä kehitys ovat tärkeä osa UFF:n globaalikehitystyötä. Afrikassa keskeinen osa maanviljelyshankkeita on kestävien viljelymenetelmien käytön opetus. Menetelmät lieventävät ilmastonmuutoksen vaikutuksia sekä auttavat sopeutumaan sen vaikutuksiin. Ilmastonmuutoksen seuraukset eivät jakaudu tasapuolisesti kaikkein köyhimpien maiden kärsiessä niistä eniten. Kaikilla tulisi olla oikeus terveelliseen ja monipuoliseen ruokavalioon, puhtaaseen juomaveteen ja toimivaan sanitaatioon. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja sen seurausten torjuminen vaatii yhteistyötä. UFF edistää ympäristönsuojelua muun muassa tukemalla uusiutuvan energian käyttöä Intiassa biokaasuyksiköitä rakentamalla.

TALOUDELLINEN KEHITYS Taloudellisen kehityksen ytimessä on tasavertaisten mahdollisuuksien takaaminen kaikille. UFF tukee vuosittain nuorten koulutusta mahdollistamalla ammattikoulujen ja ammatillisten kurssien toiminnan kohdemaissa. Riittävä toimeentulo tukee kokonaisvaltaista kehitystä. Maanviljelyshankkeet vahvistavat perheiden taloudellista kehitystä sekä ruokaturvaa. Satojen kasvaessa ja viljelylajikkeiden monipuolistuessa, kasvaa myös myytävien tuotteiden määrä. UFF tukee myös naisten toimintaryhmiä osana maanviljelyshankkeita. Toimintaryhmät mahdollistavat esimerkiksi aikuisopintoja ja pienimuotoista yritystoimintaa mikrolainojen ja säästörinkien avulla.

15


VUODEN 2018 HANKEKOHTAIN

16


NEN GLOBAALIKEHITYSTYÖTUKI

*

* sisältää UFF:n EU:n puolesta lähettämän tukierän

17


TUKI GLOBAALIKEHITYSTYÖHÖN KOULUTUS

Maanviljelijöille suunnatut Farmers’ Club-toimintaryhmät ovat yksi UFF:n taloudellisen kehityksen tukiohjelmista eteläisessä Afrikassa, jossa suurin osa väestöstä saa elantonsa maanviljelystä.

Opettajakoulutus 37,5 % Ammatillinen koulutus 5,3 % Peruskoulutus 3,0 % Korkeakoulutus 1,4 %

YMPÄRISTÖN KESTÄVÄ KEHITYS Biokaasu- ja ympäristöhankkeet 3,8 %

TALOUDELLINEN KEHITYS

Farmers’ Club-ryhmien toiminta parantaa maaseudun asukkaiden toimeentuloa ja ruokavalioa. Viljelijöiden osaamista kehitetään monin tavoin. Vihannespuupalstojen ja peltojen satoa käytetään omaan tarpeeseen sekä myyntiin. Viljelijät oppivat uusien viljelylajikkeiden kasvattamista ja käyttöä sekä luonnonmukaisten lannoitteiden ja torjunta-aineiden hyödyntämistä. Viljelijöiden toimintaryhmien kautta saadaan yhteistyöllä suurempia satoeriä myyntiin ja hankintoja tehdään edullisemmin mm. siemeniä ostettaessa.

Maanviljelijäkoulutus 45,2 % Lastenapu ja yhteisökehitys 3,8 % 3,8 % Lastenapu ja yhteisökehitys 37,5 % Opettajakoulutus

45,2 % Maanviljelijäkoulutus

5,3 % Ammatillinen koulutus 3,0 % 3,8 % Biokaasu- ja ympäristöhankkeet Peruskoulutus 1,4 % Korkeakoulutus

18

VILJELIJÄKOULUTUS

Farmers’ Club-toimintaryhmissä maanviljelyn tuottavuus kasvaa, ruokaturva paranee sekä pienviljelijöiden ja heidän perheidensä elinkeino on turvatumpaa. Ryhmät kehittävät pienviljelijöiden ammattitaitoa sekä kohentavat yhteisö- ja tilakohtaista kestävyyttä parantamalla viljelmien vedensaantia. FARMERS’ CLUB-HANKE MOSAMBIK Nelivuotinen Farmers’ Club-hanke Mosambikissa toteutettiin UFF:n ja Suomen Ulkoministeriön tuella Maringuen, Caian, Namacurran ja Nicoadalan alueilla. Hankkeen päätavoitteena oli myötävaikuttaa maaseutuköyhyyden alenemiseen ja parantaa lähes 15 000 pienviljelijän ja heidän perheidensä elämänlaatua. Hanke tuki maanviljelyn kehittämistä sekä kestävän taloudellisen kehityksen alkuunpanoa. Farmers’ Club-toimintojen lisäksi hankkeessa


panostettiin mikrorahoitukseen ja markkinointiin. Erityistä huomiota kohdistettiin naisten rooliin yhteiskunnassa ensisijaisina tuottajina, naisjohtoisiin kotitalouksiin sekä nuoriin maanviljelijöihin. Hankessa 14 769 pienviljelijää perehtyi uusiin maanviljelytekniikoihin, joiden omaksuminen on ollut alueilla laajamittaista. Lähtötilanteeseen verrattuna hanke on tuottanut selkeitä ja konkreettisia tuloksia. Uudet viljelytekniikat ovat lisänneet alueen satomääriä ja satojen hävikki on vähentynyt lähes 40 % hankkeen rakentamien viljavarastojen avulla. Ruuan käsittelyllä ja jalostuksella on ollut erittäin huomattava vaikutus alueen maanviljelijöiden ja heidän perheidensä ruokavalioon ja -turvaan. Viljavarastot ovat lisänneet ruuan saatavuutta aikaisemmasta 2-3 kuukaudesta 9-12 kuukauteen poistaen yhteisöjen kokemat nälkäkaudet täysin. Lisäksi monet pienviljelijät kykenivät nyt tuottamaan tarpeeksi satoa myyntiä varten paikallisella torilla kasvattaen perheiden ansiotasoa. Farmers’ Club-hankkeessa huomioitiin ympäristönäkökulma ilmastokestävyyden kannalta opettamalla pienviljelijöitä rakentamaan energiatehokkaita, polttoainetta säästäviä liesiä. Lähes 9 000 pienviljelijää otti energiatehokkaan lieden käyttöönsä vähentäen huomattavasti polttopuuksi kaadettujen puiden määrää sekä niiden hankkimiseen käytettyä aikaa. Hankkeessa perustettiin 18 taimitarhaa, joissa istutettiin yli 1 100 000 puuta. Istutettujen puiden selviytymistodennäköisyys parani 75 % piirikunnan ja hankkeen viljelyteknikoiden työn ansiosta sekä viime vuosina vallinneiden suosiollisten sääolosuhteiden vuoksi. Farmers’ Clubien toiminnan jatkoa kehitettiin rekisteröimällä klubeja virallisiksi yhdistyksiksi. Toiminnan jatkoa tuettiin myös taloudellisilla toimenpiteillä kuten perustamalla säästöryhmiä.

19


KOULUTUSHANKKEET Koulutus on tehokas tapa rakentaa vapaampaa, tasaarvoisempaa ja hyvinvoivaa yhteiskuntaa. Koulut ovat tärkein väline eriarvoisuuden ja köyhyyden vähentämisessä. Kehitysmaiden syrjäseutujen opetuksen laadun parantaminen ja uusien opettajien kouluttaminen on oleellista yhteiskunnallisen kehityksen kannalta. Merkittävä osa UFF:n hanketuesta kohdennetaan maaseutujen koulutushankkeisiin.

OPETTAJAKOULUTUS UFF on tukenut opettajakoulutusta liki 30 vuotta. Koulutuslaitoksista valmistuu opettajia monitahoisiin ja vaativiin tehtäviin erityisesti maaseutukylien kouluihin. Opetuksen lisäksi opettajat organisoivat yhteisökehitykseen tähtääviä aktiviteettejä, kuten aikuisille suunnattuja kursseja ja harrastetoimintaa.

OPETUKSEN LAADUN KEHITTÄMINEN Kehittämishankkeiden päämääränä on syrjäseutujen alakoulujen perusopetuksen laadun parantaminen. Opettajille järjestetään täydennyskoulutusta sekä mahdollisuus ammatilliseen oppimiseen verkostoitumalla muiden opettajien kanssa. Opettajien ammattitaitoa kehitetään huomioimaan oppilaiden yksilölliset tarpeet ja erilaiset lähtökohdat.

OPETTAJAKORKEAKOULU Opettajakorkeakoulu tuo opetuksessa esiin laajaa yhteiskuntavastuullista perspektiiviä. Valmistuneet opettajakouluttajat työskentelevät opettajaopistoissa kouluttaen paikallisten opettajien seuraavaa sukupolvea. Opettajakorkeakoulu tarjoaa myös mahdollisuuden etäopiskeluun.

20


PERUSOPETUS Vähävaraisten lasten koulut edistävät kaduilla tai slummeissa asuvien lasten mahdollisuuksia koulunkäyntiin, mikäli se ei ole mahdollista valtion kouluissa. Köyhät perheet tarvitsevat lastensa työpanoksia eikä lapsia ole välttämättä virallisesti rekisteröity väestötietojärjestelmään. Koulujen toiminta on sopeutettu näiden lasten ja perheiden elinolosuhteisiin ja lasten siirtymistä valtiollisen opetuksen piiriin tuetaan. Perusopetuksen lisäksi kouluissa tarjotaan ruokaa, terveydenhoitoa sekä kursseja aikuisille.

AMMATILLINEN KOULUTUS Ammatillinen koulutus tarjoaa opetusta ammattitaidon saavuttamiseksi tarpeellisissa tiedoissa ja taidoissa sekä valmiuksia itsenäiseen ammatinharjoittamiseen. Päämääränä on tukea opiskelijoiden kehitystä vastuullisiksi ja osallistuviksi yhteiskunnan jäseniksi. Ammatillisen koulutuksen lisäksi oppilaat kehittävät monia arvokkaita taitoja, kuten projektien suunnittelua ja toteuttamista sekä henkilökohtaisen vastuun ottamista omasta elämästään. OPETTAJANKOULUTUSLAITOS INTIA UFF on tukenut Intian Haryanan osavaltiossa sijaitsevaa, hankekumppaninsa Humana People to People Intian johtamaa opettajankoulutuslaitosta vuodesta 2014 lähtien. Haryanan yli 25 miljoonan asukkaan keskuudessa lukutaidottomuus on yleistä; yli 32 % osavaltiossa asuvista naisista ei osaa lukea. Opettajakoulutuslaitoksen kaksivuotinen ’Another Kind of Teacher’-ohjelma kouluttaa opettajia oppilaskeskeiseen opetukseen ikä ja luokka-aste huomioiden.

Ohjelmassa on sekä teoreettisia opintoja ja käytännön harjoittelua 1-5 luokka-asteiden opettajille. Hanke tähtää maaseutukoulujen opetuksen laadun parantamiseen ja yhteisön osallistamiseen lasten kasvatukselle otollisessa ympäristössä. Koulutuksessa mahdollistetaan innovatiivisen ja luovan opetusmateriaalin valmistus matalakustanteisesti. Uudenlaisen ja osallistavan opetusmateriaalin käytöllä on kannustava vaikutus oppilaiden säännölliseen läsnäoloon kouluissa. Hanke rohkaisee opettajia aktiivisuuteen opetusaiheiden tutkimisessa julkisen keskustelun ja artikkelien kirjoittamisen kautta. Opettajat oppivat myös sidosryhmäyhteistyöstä ja sen kehittämisen tuomista hyödyistä opetustyöhön. Opettajankoulutuslaitoksen opiskelijat suorittavat osana koulutustaan harjoitusjakson päästäkseen toteuttamaan käytännössä pedagogisia teoriaopintojaan. Harjoitusjakso auttaa opiskelijoita ymmärtämään ohjelman käytännön tavoitteita sekä lisää heidän itsevarmuuttaan ja vaikuttavuuttaan opettajina. Jakson aikana opiskelijat tekevät tuntisuunnitelmia ja opetusmateriaalia, pitävät tuntiopetusta ja harrastetoimintaa sekä järjestävät tukitoimia lisätukea tarvitseville lapsille. Kulttuuri- ja muiden tapahtumien järjestäminen tuo opiskelijoille käytännön kokemusta viranomaisyhteistyötä. Siivoustalkoot puolestaan antavat mahdollisuuden terveysja hygieniakasvatuksen monipuoliseen opetukseen. Hanke tarjoaa koulutukseen osallistuville opiskelijoille ainutlaatuisen mahdollisuuden tutustua monipuolisesti intialaiseen yhteiskuntaan ja sen vaikutuksiin koulutusjärjestelmään. Yhteisön osallistaminen on olennainen osa hankkeen rakennetta yhteiskuntaan positiivista muutosta tuovana elementtinä. Hankkeen tavoitteena on kouluttaa päteviä opettajia, jotka pystyvät vaikuttaamaan oppilaittensa elämään monitahoisesti.

21


LASTENAPU UFF.n tukemat Lastenapu-hankkeet auttavat hyödynsaajia kokonaisvaltaisesti. Hankkeet parantavat lasten asemaa tukemalla heitä ympäröivää yhteisöä ja perheitä monin eri tavoin kuten antamalla terveysvalistusta, tiedottamalla koulutuksen tärkeydestä sekä kouluttamalla ruokaturvaan, ravintoon ja ympäristönsuojeluun liittyvistä asioista. Lastenapu-hankkeessa mukana olevat perheet rakentavat kyliin saniteettitiloja, kaivoja ja käsienpesupisteitä sekä kunnostavat esikoulurakennuksia. Hanke tukee aktiivisesti työtä malarian, koleran ja HIV/ AIDSin ehkäisemiseksi. Orpolapset ja heidän huoltajansa saavat projektin myötä tarvitsemaansa erityistukea. Lastenavun ylläpitämät esikoulut valmistavat lapsia opiskeluun valtion peruskouluissa. Esikoulut helpottavat merkittävästi lasten koulunaloitusta, parantavat oppimistuloksia ja pienentävät koulupudokkaiden määrää. Esikoulun käyminen antaa lapsílle hyvän pohjan tulevaa koulutietä varten sekä kehittää heidän oppimisvalmiuksia ja sosiaalisia taitoja. Lastenapu-hankkeet järjestävät myös lukutaito-opetusta aikuisille. LASTENAPU SAMBIA UFF on tukenut kuutta Lastenapu-hanketta Sambiassa vuodesta 2016 lähtien. Interaktiivinen oppiminen -hanke on tavoittanut reilut 1 200 kouluttamatonta opettajaa yli neljässä sadassa sambialaisessa kyläkoulussa 12 piirikunnassa. Hankkeen tavoitteena on parantaa lasten oppimismahdollisuuksia kehittämällä opetuksen tasoa Sambian kyläkouluissa.

22


Opetuksen laatu on ollut Sambian maaseutukouluissa jopa samantasoista valtion johtamiin kouluihin verrattuna, vaikka niitä ylläpidetään kylän vanhempien erittäin rajallisilla resursseilla. Maaseutukoulujen palkatta työskentelevät ja kouluttamattomat, mutta työhönsä sitoutuneet, vapaaehtoiset opettajat ovat tämän menestyksen takana. Interaktiivinen oppiminen -hanke kouluttaa Sambiassa maaseutukoulujen vapaaehtoisopettajia uudenaikaisissa opetusmetodeissa. Opettajille järjestetään koulutuspäiviä ja lainataan tablettitietokoneita sekä aurinkopaneeli niiden lataamiseksi. Tabletilla on opettajille koulutusvideoita ja muuta materiaalia työpäivän jälkeen suoritettavaa itseopiskelua varten. Koulutuksessa autetaan vapaaehtoisopettajia antamaan monipuolista opetusta käyttäen paikallisia materiaaleja sekä kannustetaan heitä ylläpitämään vertaistukitoimintaa alueen muiden kyläkouluopettajien kanssa. Koulutus painottaa interaktiivisen opetuksen suunnittelua, valmistelua ja toimeenpanoa, ikätasolle sopivan materiaalin soveltamista sekä paikallisen ympäristön hyödyntämistä opetuksessa. Kymmenen kuukautta kestäneen koulutusjakson aikana vapaaehtoisopettajille on tarjolla erilaisia tukitoimenpiteitä, kuten opintoryhmiä. Koulutukseen osallistuvat vapaaehtoisopettajat lähettävät suoritetut opintonsa sähköisesti arviointiin joka viikon päätteeksi. Kouluttajat ja Sambian opetusministeriön edustajat vierailevat kouluissa seuraamassa opetusta ja arvioimassa miten uusien opetusmetodien hyödyntäminen käytännössä toteutuu. Koulutuksen päätteeksi lähes 80 % koulutukseen osallistuneista vapaaehtoisopettajista suoritti lopputentin hyväksytysti. Hankkeen vaikutus on ollut huomattava. Koulutukseen osallistuneet, uusia opetusmetodeja käyttävät vapaaehtoisopettajat tavoittivat lähes puolet Sambian maaseutukouluissa opiskelevista puolesta miljoonasta lapsesta.

23


YHTEISÖKEHITYS Yhteisön kehittämishankkeiden keskiössä on paikallisten yhteisöiden voimaannuttaminen ja positiivisten muutoksien aikaansaaminen. Yhteisön kehittämishankkeissa tuetaan kyläläisten koulutusta, terveyttä ja taloudellisia mahdollisuuksia. Hankkeet vahvistavat koko lasta ympäröivää yhteisöä parantaen lapsen mahdollisuuksia menestyä haasteellisissa olosuhteissa. Perhe- ja kyläyhteisöjä opastetaan terveys- ja sanitaatioaiheista, tulonhankkimiskeinoista, koulutuksesta, alueellisesta kehityksestä, ympäristönsuojelusta ja yhteisöllisestä osallistumisesta. UFF:n tukemilla yhteisön kehityshankkeilla on monimuotoisia lähestymistapoja. Esimerkiksi HIV/AIDS -ohjelma tarjoaa tietoa sukupuoliteitse tarttuvien sairauksien ennaltaehkäisystä ja diagnosoinnista, tuottaa testaus- ja neuvontapalveluita sekä ohjaa hoitoon. Yhteisön kehityshankkeiden puitteissa tuetaan ympäristönsuojelua ja järjestetään terveyskampanjoita. Terveysteeman aiheesta organisoidaan näytelmiä, jotta asioista kertominen saadaan paremmin myös pienille lapsille sopivaksi. Ympäristönsuojelussa toiminnan pääpaino on puolestaan puiden istutuksessa eroosion torjumiseksi ja ruokaturvan parantamiseksi. Hankkeisiin sisältyvä ruokaturvaohjelma auttaa perheitä valmistautumaan viljelykauteen sekä perustamaan pieniä vihannespuutarhoja. Ympäristön suojelemiseksi yhteisöjä opastetaan kestävään puunistutukseen ja taimitarhojen perustamiseen.

24


GLOBAALITIEDOTUS Osa UFF:n yleishyödyllisen toiminnan missioita on tuoda viestinnän kautta kestävä kehitys, ilmastonmuutos ja kehittyvien maiden haasteet osaksi suomalaisten arkipäivää. Vaatekierrätyksen ja globaalikehityksen ohella ilmasto- ja kehityskysymyksistä tiedottaminen on keskeinen osa organisaation toimintaa. Organisaation työn vaikutuksista sekä Suomessa että ulkomailla, kuten globaalikehitystyöhankkeiden tuloksista ja vaatekierrätyksen ympäristövaikutuksista, viestitään aktiivisesti sekä säätiön henkilökunnalle että ulkopuolisille sidosryhmille. UFF tiedottaa eri viestintäkanavissaan kuten kotisivulla, julkaisuissa, sosiaalisen median kanavissa ja erilaisissa tapahtumissa toiminnastaan. Organisaation vuosikertomus julkaistaan suomeksi ja englanniksi. Vuonna 2018 UFF:n kotisivuilla vierailtiin noin 430 000 kertaa. Eniten tietoa etsittiin vaatekeräyspisteistä sekä varainhankintamyymälöiden sijainneista ja aukioloajoista. Säätiön läsnäolo sosiaalisen median kanavissa kasvoi huomattavasti tavoittaen vuoden kuluessa yli 840 000 ihmistä. Organisaatio tiedotti muun muassa Euroopan Kestävän kehityksen viikon aikana kestävän kehityksen tavoitteista, Maailman vesipäivänä vaatekierrätyksen positiivisesta vaikutuksesta maapallon vesivarantoihin sekä Kansainvälisenä tyttöjen päivänä ihmisoikeuksien merkityksestä globaalikehityshankkeissa. Organisaatio oli muun muassa mukana järjestämässä työpajoja koulujen Korkeasaari-päivässä ja pitämässä esitelmiä ilmasto- ja globaalikehitystyöstä Perhon

Liiketalousopistolla. UFF:n lajittelukeskukseen Klaukkalaan sekä eri varainhankintamyymöihin tehtiin useita koululais- ja mediavierailuja, joiden aiheena oli kestävä kehitys ja ilmastotyö. UFF:n toimintaan kävi myös tutustumassa vieraita ulkomailta muun muassa Saksasta ja Intiasta. UFF järjesti syksyllä 2018 Monimuotoinen vastuullisuus kasvun moottorina -seminaarin, jossa organisaation johdolla muun muassa Castrén & Snellmanin ja Fennian edustajat esittelivät vastuullisuusstrategioitaan. Organisaation globaalikehityksen asiantuntija osallistui Puolan Katowicessä järjestetyn Yhdistyneiden Kansakuntien ilmastokokouksen COP24:n oheistapahtumiin. UFF tiedotti Neste Oyj:n kanssa ympäristöystävällisestä yhteistyöstä liittyen jätteistä valmistetun uusiutuvan dieselin käyttöönottoon sekä Amerplast Oy:n kanssa kierrätysmuovista valmistettujen ostoskassien käyttöönotosta myymälöissä. Säätiä oli lisäksi mukana tukemassa monia kotimaisia tahoja tiedotusyhteistyön sekä lahjoitusten muodossa, kuten lasten- ja nuorten tukijärjestö Hope ry:tä sekä Asunnottomien yö-kampanjaa.

VARAINHANKINTA Säätiö kerää varoja yleishyödyllisten tehtäviensä; ilmasto- ja globaalikehitystyön sekä näistä viestinnän toteuttamiseen. Myymälöiden asiakkaat tukevat ilmastotyötä kotimaassa ja globaalikehitystyötä Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa ja Intiassa. Vuonna 2018 UFF:llä oli 17 myymälää eteläisessä Suomessa. Myymälöistä 11 sijaitsi Helsingissä, 2 Tampereella ja loput Espoossa, Vantaalla, Turussa ja Jyväskylässä. Kierrätetyn tuotteen ostaminen on eettinen valinta, joka tukee kestävää kehitystä. Valitsemalla UFF:n

25


UFF:N MYYMÄLÖISSÄ KIERRÄTETTIIN UUDELLEENKÄYTTÖÖN YLI 2 MILJOONAA VAATEKAPPALETTA VUONNA 2018.

26


ostopaikakseen asiakas tukee sekä kestävää kehitystä, työllisyyttä Suomessa että globaalikehitystyötä. Jokainen uudelleenkäytetty vaate vähentää jätteen määrää, energian ja veden kulutusta, hiilidioksidipäästöjä sekä haitallisten kemikaalien määrää. UFF:n myymälät tarjoavat kuluttajalle kestävän ja ekologisen vaihtoehdon sekä tuotteita yksilölliseen tyyliin. Vaatevalikoima koostuu laadukkaista, ajanmukaisista vaatteista ja vintage-löydöistä. Kierrätetyn tuotteen ostaminen on ympäristöystävällinen valinta, joka samalla tukee ympäristötyötä Suomessa ja globaalikehitystyöhankkeita Afrikassa ja Intiassa. Luonnonvarojen kestävä käyttö hillitsee ilmastonmuutosta, jonka haittavaikutukset koskettavat erityisesti köyhimpien maiden ihmisiä. UFF kerää varoja globaalikehitystyöhön myös suoralahjoitusten kautta. Myymälöiden vaatevalikoista löytyy tuotteita koko perheelle. Valikoima vaihtuu useita kertoja vuodessa sesongin mukaisesti. Organisaation kotisivuilta sekä Facebook-sivulta voi seurata myymälöiden ajankohtaisia tapahtumia ja kampanjoita. Kotisivujen kautta voi myös liittyä UFF:n kanta-asiakkaille suunnatulle postituslistalle.

VASTUULLISUUS YMPÄRISTÖVASTUU Suomalaisten vaatelahjoitusten mahdollistama, ympäristön kestävyyttä tukeva kierrätystoiminta lisää tekstiilien uudelleenkäyttöä ja vähentää hiilidioksidipäästöjä. UFF tuottaa kotimaan kierrätyspalvelun omakustanteisesti ja on sitoutunut ympäristöohjelman mukaisesti jatkamaan kierrätettyjen tekstiilien elinkaarta sekä etsimään ilmaston kannalta suotuisampia energiaratkaisuja

Kestävän kehityksen tukemisen lisäksi toiminnan lähtökohtana on ilmastonmuutoksen vaikutusten vähentäminen. Luonnonvarojen kestävä käyttö myös vaatteiden osalta hillitsee ilmastonmuutosta. Lahjoitukset lajitellaan mahdollisimman korkean jälleenkäyttöasteen saavuttamiseksi. Uudelleenkäyttö on tekstiilien käyttöä alkuperäisessä, suunnitellussa käyttötarkoituksessa. Sellaisenaan käyttökelpoisten vaatteiden uudelleenkäyttö on ympäristön kannalta paras vaihtoehto tuoden merkittäviä säästöjä vedenja kemikaalien käyttöön sekä CO₂-päästöihin verrattuna uusien tekstiilien tuotantoon. Lahjoitettujen vaatteiden korkean uudelleenkäytön mahdollistaa perusteellinen lajittelu. UFF:n vaatelajittelussa noudatetaan jätelain etusijajärjestystä, jossa tekstiilit ohjataan ensisijaisesti uudelleenkäyttöön, toissijaisesti jälleenkäyttöön materiaalina ja viime sijassa energiantuotantoon. Vuonna 2018 lahjoituksille saavutettiin 96,5 % jälleenkäyttöaste. Vaatekeräysmäärästä 87 % uudelleenkäytettiin tukkumyynnin kautta. UFF:n omissa myymälöissä myytiin lähes 5 % lahjoituksista yksittäikappaleina. Materiaaliksi, esimerkiksi räteiksi rakennusteollisuudelle, myytiin 4,5 % lahjoituksista. Keräysmäärästä oli jälleenkäyttöön soveltumatonta jätettä 3,5 %. UFF:n on saavuttanut yli 30-vuotisen toimintansa aikana vaatekierrätyksen avulla hiilidioksidipäästöissä noin 4 miljardin kilon vähennyksen, käytetyissä torjunta-aineissa lähes 300 miljoonan kilon säästön sekä 1,5 miljardin vesikuution säästön. Säätiö on kaikessa toiminnassaan asteittain siirtynyt enemmissä määrin ympäristöystävällisiin energiaratkaisuihin mm. uusiutuvan sähkön käyttöön. Keräyspalvelu tuotetaan mahdollisimman ympäristöystävällisesti hyödyntämällä jätteistä ja tähteistä valmistettua dieseliä.

27


UFF:N ASIAKKAAT INNOSTUIVAT VÄHENTÄMÄÄN MUOVIKASSIEN KÄYTTÖÄ UFF on ollut mukana vuodesta 2017 lähtien Ympäristöministeriön ja Kaupan liiton Green deal-muovikassisopimuksessa, joka tukee EU:n pakkausjätedirektiivin muovikassien kulutusta koskevien vähentämistavoitteiden saavuttamista. Vuoden 2018 uudet ostoskassit on valmistettu lähes kokonaan kierrätysmateriaalista ja tuote saavuttaa hiilineutraalisuuden useamman käyttökerran myötä. Sopimuksen tavoitteena oli vähentää muovikassien kokonaismenekkiä UFF:n myymälöissä 25 % verran. Muovikassien kokonaismenekki väheni myymälöissä 60 % vuoden 2016 lähtötasosta, joten vähentämistavoite ylitettiin moninkertaisesti.

SOSIAALINEN VASTUU GLOBAALIKEHITYS UFF tukee globaalikehityshankkeita, joka edistävät koulutusta, työllistymistä sekä toimeentuloa ja parantavat ruokaturvaa. Vuoden 2018 aikana UFF tuki 34 äärimmäisessä köyhyydessä elävien ihmisten elämää tukevaa hanketta Afrikassa ja Intiassa. UFF:n globaalikehitystyö kohdentuu Intiassa, Kongo DR:ssä, Malawissa, Mosambikissa, Namibiassa ja Sambiassa vähiten kehittyneisiin yhteisöihin. Hankkeiden keskeinen painopiste on koulutuksessa, esikouluista ammatilliseen ja korkeakoulutukseen, sekä ympäristö- ja yhteisökehityksessä edistäen kestävää kehitystä.

28


Jo yli kolmen vuosikymmenen ajan suomalaiset ovat tukeneet ilmasto- ja globaalikehitystyötä vaate- ja rahalahjoituksillaan. Tuki on mahdollistanut avun sadoille tuhansille ihmisille maailman köyhimmissä maissa, kohentaen heidän elämänlaatuaan koulutuksen, pienviljelyn, yritystoiminnan ja yhteisökehityshankkeiden kautta. Vuonna 2018 organisaation afrikkalaisille yhteistyöjärjestöille toimitettiin paikallista varainhankintaa varten uudelleenkäyttöön sopivia vaatteita ja jalkineita. Kierrätysvaatteiden avulla UFF:n globaalikehityskumppanit keräsivät varoja muun muassa koulutus- ja yhteisökehityshankkeisiin. Globaalikehitystyökumppanien tyypilliset vaateostajat ovat paikallisia yhden hengen mikroyrittäjiä, jotka itsensä lisäksi yleensä työllistävät myös muutamia muita henkilöitä.

UFF TYÖNANTAJANA Vuoden 2018 lopussa UFF:lla työskenteli 268 myynnin, tuotannon, logistiikan, hallinnon sekä viestinnän ja globaalikehitystyön ammattilaista. Organisaatiolla on työhyvinvointiohjelma, joka on kehitetty tukemaan työssä jaksamista ja työturvallisuutta. UFF tarjoaa työnantajana työntekijöilleen työlainsäädäntö- ja tes-koulutusta edistämään turvallista työntekoa.

TYÖTURVALLISUUS UFF:n tavoitteena on olla turvallinen ja kestävä työpaikka. Työturvallisuus on osa jokaisen organisaation palveluksessa työskentelevän arkipäiväisiä työrutiineja. Hyvä työturvallisuuskulttuuri vaikuttaa työyhteisön hyvinvointiin, osaamiseen sekä työn tuloksiin.

29


Säätiön työpaikoilla työturvallisuuskulttuuria rakennetaan muun muassa säännöllisin työturvallisuuspikakoulutuksin. Turvallisuuskympit, joissa jaetaan tietoa turvallisista työskentelymenetelmistä, on luotu edistämään työpaikan yhteisen turvallisuustiedon ja -osaamisen jakamista ja seurantaa. Organisaatiossa on työturvallisuuskorttikouluttajia, jotka pitävät vuosittain työntekijöille suunnattuja työturvallisuuskorttikoulutuksia. UFF:lla on käytössä Turvallinen Yritys-palvelu työturvallisuuden parantamiseksi. Palvelun avulla kerätään havaintoja läheltä piti -tilanteista ja turvallisuuspoikkeamista työturvallisuuden kohentamiseksi. UFF:n sisäisessä viestinnässä panostettiin työturvallisuusviestinnän käytänteiden parantamiseen. Myymälöiden henkilökunnan palavereissa keskityttiin turvallisuuskäytänteiden sekä ajankohtaisten asioiden läpikäyntiin varmistaen henkilökunnan asiantuntemus ja oikeat toimintatavat sekä tuoden turvallisuusajattelu osaksi arkisia työrutiineja. Sisäisen viestinnän informaationkulun kehittäminen on lisännyt myös työtyytyväisyyttä.

TALOUDELLINEN VASTUU Ennakoiva riskienhallinta, huolellinen toiminta sekä kannattavuuden suunnittelu ja seuranta kuuluvat organisaation toimintakulttuuriin. UFF raportoi taloudellisista tunnusluvuistaan hyvän hallintotavan mukaisesti. Organisaatiolla ja sen kumppaneilla on korruption vastainen toimintaperiaate, sisäisen valvonnan rutiinit sekä paikallinen ja kansainvälinen tilin- ja toiminnantarkastus. UFF:n kaikkiin toimintoihin sekä Suomessa että kehitysmaissa tehdään lukuisten sisäisten tarkastusten lisäksi riippumaton tilintarkastus. Organisaatio saa tarkastusraportit kaikista toiminnoista sekä tuetuista globaalikehityshankkeista. Globaalikehityksen tuen perillemenoa valvotaan tilintarkastusten ja hankkeista saatavien raporttien avulla sekä jatkuvalla yhteydenpidolla. Valtionapukohteisiin tehdään vuosittain tarkastus- ja arviointikäynti, jolloin hankkeesta raportoitu edistys todennetaan myös paikan päällä. Sekä UFF:n että yhteistyöyhdistyksien tuen globaalikehityshankkeille tarkastaa kansainvälinen tilintarkastustoimisto. Tarkastus kattaa kaiken kirjanpidon ja maksuliikenteen varmistaen kaikkien resurssien kohdentumisen yleishyödyllisiin tarkoituksiin; ilmasto- ja globaalikehitystyöhön. UFF on yksi Vastuullinen Lahjoittaminen (VaLa) ry:n perustajista sekä hyvän hallintatavan ohjeistuksen laatijoista.

30


LAHJOITTAMINEN Suomalaiset tukivat UFF:n tekemään ilmasto- ja globaalikehitystyötä erittäin aktiivisesti vuoden 2018 aikana. Vaatelahjoitukset olivat tänäkin vuonna selkeästi suosituin lahjoitusmuoto. Jokaista suomalaista kohti lahjoitettiin lähes 3 kiloa vaatteita. Yli 280 kunnassa sijaitsevien kierrätyspisteiden lisäksi vaatelahjoituksia vastaanottavat myös kaikki organisaation myymälät. UFF:n globaalikehitystyötä tuki vuonna 2018 lähes pari sataa Lastenlähettiläs-lahjoittajaa ja myymälöiden asiakkaat osallistumalla lahjoituskampanjoihin. Vaatelahjoitusten lisäksi suorat rahalahjoitukset keräyslippaisiin, tilille tai myymälöihin tuottivat hankkeille yhteensä 33 287 euroa.

GLOBAALI YHTEISTYÖVERKOSTO UFF on yksi kansainvälisen Humana People to People hyväntekeväisyysjärjestöjen konsortion perustajista. Mukana olevat yleishyödylliset organisaatiot työskentelevät kestävän kehityksen puolesta parantaen kehittyvien maiden ihmisten olosuhteita, koulutusta, perheiden ja yhteisöjen toimeentuloa sekä terveydenhuoltoa. Kansainvälisessä yhteistyöverkostossa mukana olevien organisaatioiden toiminta on paikallista ja itsenäistä. Yhteistyö mahdollistaa kuitenkin esimerkiksi globaalikehitystyön ja vaatekierrätyksen prosessien parhaiden käytäntöjen jakamisen toimijoiden kesken. Maailmanlaajuinen yhteistyöverkosto auttaa eri maissa toimivia jäsenorganisaatioita myös löytämään kokeneita, luotettavia ja asiantuntevia kumppaneita eri alojen globaalikehitystyöhankkeisiin.

YHTEYSTIEDOT •Pääkonttori ja lajittelulaitos: Järvihaantie 12, Klaukkala, puh (09) 276 4760 •Vaatekeräys: puh (09) 2764 7622, vaatekerays@uff.fi •Viestintä ja globaalikehitystyö: puh (09) 2764 7644, info@uff.fi •Työhakemukset: hakemukset@uff.fi •Tukkumyynti: puh (09) 2764 7664, wholesale@uff.fi •Toimisto: puh (09) 2764 7665, office@uff.fi •Taloushallinto: puh (09) 2764 7655, finance@uff.fi •Verkkolaskutustiedot: U-landshjälp från Folk till Folk i Finland sr, 2952170-7, •Verkkolaskutusosoite: FI5020011800390521, Operaattori: Nordea (NDEAFIHH) Aineistomuoto: Finvoice •Lahjoitustili: Nordea FI49 2001 1800 3905 39 •Lupa: RA/2019/423

Myymälät I Shops •Espoontori, puh. 010 419 7574, Kamreerintie 3, ESPOO •Bulevardi, puh 010 419 7555, Bulevardi 30, HELSINKI •Arabia, puh 010 419 7566, Hämeentie 111, HELSINKI •Fredrikinkatu, puh. 010 419 7563, Fredrikinkatu 36, HELSINKI •Hakaniemi, puh. 010 419 7564, Hämeentie 4, HELSINKI •Sörnäinen, puh. 010 419 7565, Hämeentie 29, HELSINKI •Malmi, puh. 010 419 7568,, Malminkaari 13-16, HELSINKI •Töölö, puh. 010 419 7569, Mannerheimintie 104, HELSINKI •Kontula, puh. 010 419 7570, Ostostie 4, HELSINKI •Kamppi, puh. 010 419 7571, Runeberginkatu 4 C, HELSINKI •Ruoholahti, puh. 010 419 7567, Itämerenkatu 21, HELSINKI •Itäkeskus, puh. 010 419 7572, Turunlinnantie 12, HELSINKI •Vuosaari, puh. 010 419 7573, Tyynylaavantie 5, HELSINKI •Hyvinkää, puh. 010 419 7582, Torikatu 7, HYVINKÄÄ •Tampere, puh. 010 419 7575, Hämeenkatu 9, TAMPERE •Hervanta, puh. 010 419 7579, Pietilänkatu 2, TAMPERE •Turku, puh. 010 419 7576, Humalistonkatu 5, TURKU •Jyväskylä, puh. 010 419 7577, Asemakatu 4, JYVÄSKYLÄ •Vantaa, puh.010 419 7578, Asematie 4-10, VANTAA

31


LAHJOITUSTILI NORDEA FI49 2001 1800 3905 39 Lupa: RA/2019/423

32


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.