Arjen Ilmastotekoja

Page 1

Arjen Ilmastotekoja UUTISKIRJE 1/2019 | U-LANDSHJÄLP FRÅN FOLK TILL FOLK I FINLAND SR


SUOMALAISET KIERRÄTTÄVÄT VAATTEITA JO YLI 280 KUNNASSA UFF:N KAUTTA Ilmastonmuutoksen torjuminen ja ympäristön kestävä kehitys ovat tärkeä osa UFF:n toimintaa sekä Suomessa että ulkomailla. Kaikkein köyhimmät maat kärsivät eniten ilmastonmuutoksen seurauksista. Suomalaisten kotitalouksien ja yritysten on vaivatonta kierrättää itselleen tapeettomaksi jääneet vaatteet, jalkineet ja kodintekstiilit vastuullisesti UFF:n kierrätyspalvelun avulla. Lahjoittaja tukee samalla yleishyödyllistä ympäristötyötä ja globaalikehitystä. Kotimaan vaatekeräys toimii kierrätyspisteisiin sekä UFF:n myymälöihin sijoitettujen keräysastioiden kautta. Keräysastiat tyhjennetään viikoittain, vilkkaimmilla paikoilla jopa monta kertaa viikossa. Keräyspisteverkoston käyttöastetta seurataan jatkuvasti palvelun tason ja kustannustehokkuuden ylläpitämiseksi. Keräyspalvelu tavoitti vuonna 2018 yli 5,4 miljoonaa suomalaista 281 kunnassa 3 314 keräysastialla ja 1 543 keräyspisteellä. Vuoden aikana lahjoitettujen vaatteiden kokonaismäärä oli 14 541 829 kg. UFF on 31 toimintavuotensa aikana huolehtinut yli 185 miljoonan vaatekilon kierrätyksestä uudelleen- ja jälleenkäyttöön. Kierrätyspalvelu rahoitetaan vaatteiden myynnistä kerätyillä varoilla. Vuonna 2018 UFF käytti vaatteiden kierrätyspalvelun tuottamiseen noin 7 miljoonaa euroa eli noin 1,3 euroa asukasta kohti.

VAATTEEN UUSI ELÄMÄ Uudelleenkäyttö tarkoittaa tekstiilin käyttämistä uudelleen samaan tarkoitukseen, johon se on alun perin suunniteltu. Sellaisenaan käyttökelpoisten vaatteiden uudelleenkäyttö on ympäristön kannalta paras vaihtoehto vähentäen uusien tekstiilien tuotantoa, hiilidioksidipäästöjä ja haitallisten kemikaalien käyttöä. Tekstiilien uudelleenkäyttö säästää merkittävästi vettä ja muita luonnonvaroja sekä vähentää energian kulutusta ja kasvihuonepäästöjä verrattuna uuden tuotteen valmistamiseen. Tuotteen elinkaaren jatkuminen vähentää samalla jätteen syntymistä. UFF:n vaatelajittelussa noudatetaan jätelain etusijajärjestystä, joka asettaa tekstiilien käsittelytoimenpiteet paremmuusjärjestykseen. Tekstiilit ohjataan ensisijaisesti uudelleenkäyttöön, toissijaisesti jälleenkäyttöön materiaalina ja vasta viime sijassa hyödynnetään energiantuotannossa. Lahjoitetut tekstiilit lajitellaan tarkkaan mahdollisimman korkean jälleenkäyttöasteen saavuttamiseksi.


Vuonna 2018 UFF saavutti vaatelahjoituksille 96,5 % jälleenkäyttöasteen. Organisaation vaatekeräysmäärästä suurin osa, yli 87 % ohjattiin uudelleenkäyttöön tukkumyynnin kautta. UFF:n omissa varainhankintamyymälöissä myydään keräysvaatteiden parhaimmisto. Myymälöiden kautta lahjoituksista uudelleenkäytettiin lähes 5 %. 4,5 % vuosittaisesta vaatekeräysmäärästä käytettiin materiaalina hyödynnettäväksi esimerkiksi rakennusteollisuudelle räteiksi. Loput 3,5 % ohjattiin huonon kuntonsa vuoksi hyödynnettäväksi energiantuotannossa jätteenpolttolaitoksella. Sekä tukku- että vähittäismyynnin tuotto ohjataan ilmasto- ja globaalikehitystyöhön.

VAATTEIDEN JÄLLEENKÄYTTÖ 96,5% VUONNA 2018 4,5 %

UFF:N ASIAKKAAT INNOSTUIVAT VÄHENTÄMÄÄN MUOVIKASSIEN KÄYTTÖÄ UFF:n varainhankintamyymälöiden muovikassien kokonaismenekki väheni 60 % vuosien 2017-2018 aikana. UFF on ollut mukana vuodesta 2017 Ympäristöministeriön ja Kaupan liiton Green deal - muovikassisopimuksessa, jonka tukee EU:n pakkausjätedirektiivin muovikassien kulutusta koskevien vähentämistavoitteiden saavuttamista. Muovikassit ovat olleet maksullisia UFF:n myymälöissä vuoden 2017 alusta tavoitellen muovikassien kokonaismenekin selkeää pudotusta. Tavoitteena oli vähentää muovikassien menekkiä 25 % verran. Vuoden 2017 aikana asiakkaat ostivat 19 % vähemmän muovikasseja ja vuoden 2018 aikana vähennystä tapahtui jopa 51 % edellisvuoteen verrattuna. Vähentämistavoite ylitettiin siis moninkertaisesti.

UFF:N KESTÄVÄN MUODIN MYYMÄLÄVERKOSTO LAAJENI

3,5 %

UFF palvelee 19 myymälässä eteläisessä Suomessa. Myymälöistä 12 sijaitsee Helsingissä, 2 Tampereella ja loput Espoossa, Hyvinkäällä, Jyväskylässä, Turussa ja Vantaalla.

92 %

Uudelleenkäyttö 92 % Materiaalikierrätys 4,5% Energiajae 3,5 %

Kierrätetyn tuotteen ostaminen on kestävää kehitystä tukeva eettinen valinta. UFF:n asiakas tukee myös työllisyyttä Suomessa ja globaalikehitystyötä. Jokainen uudelleenkäytetty vaate vähentää jätteen määrää, energian ja veden kulutusta, hiilidioksidipäästöjä sekä haitallisten kemikaalien määrää. Myymälöiden vaatevalikoima vaihtuu useita kertoja vuodessa sesongin mukaisesti. UFF:n kotisivuilta, Facebookista sekä Instagramista voi seurata myymälöiden ajankohtaisia tapahtumia ja kampanjoita. Kotisivuilla voi liittyä kanta-asiakkaiden postituslistalle.


BIOENERGIA HELPOTTAA NAISTEN ARKEA INTIASSA UFF tukee globaalikehityshankkeita, joiden tavoitteena on ilmastonmuutoksen vaikutusten lieventäminen ja niihin sopeutuminen kestävän kehityksen periaatteita soveltaen. Intiassa Dausan alueella toteutetaan UFF:n ja Suomen ulkoministeriön tukemaa biokaasuhanketta, joka edistää uusiutuvan energian käyttöä sekä maanviljelijäperheiden toimeentuloa ja terveyttä. Hankkeen pitkän aikavälin tavoitteena on maanviljelijäperheiden sopeutuminen ilmastonmuutokseen sekä heidän elämänlaatunsa parantaminen, edullisen ja puhtaan energian saatavuuden takaaminen, naisten aseman parantaminen perheissä sekä perheiden lisääntyneet tulot luomutuotteiden myynnistä. Puhtaan energian saatavuutta on parannettu rakentamalla satoja biokaasuyksiköitä perheiden käyttöön. Erityisesti naisten ja lasten elämä on helpottunut, koska he ovat aiemmin joutuneet keräämään polttopuita sekä laittamaan ruokaa nuotiolla useiden tuntien ajan päivässä. He voivat käyttää biokaasun käytön avulla säästyneen ajan muihin tehtäviin kuten perheestä huolehtimiseen, maataloustöihin tai lepäämiseen. Vuoden 2019 aikana toteutettava hankkeen kolmas vaihe vahvistaa aiemmissa vaiheissa saavutettuja tuloksia sekä laajentaa toimintoja uudelle alueelle. Hankkeen turvin on vuoden 2018 aikana rakennettu yli 150 biokaasuyksikköä paikallisten perheiden käyttöön sekä koulutettu yli 40 muuraria rakentamaan yksiköitä. Muurareiden koulutus on tuonut lisää ammattimuurareita auttamaan biokaasuyksiköiden rakentamisessa ja on lisännyt suuresti muurareiden mahdollisuuksia jatkotyöllistymiseen.


Hankkeen menestys on tuonut mukanaan orgaanista kasvua, kun hankkeen ulkopuoliset perheet ovat palkanneet muurareita rakentamaan biokaasuyksiköitä myös heille. Hanketta seuranneet yhteisöt ovat jo havainneet biokaasuyksiköiden mukanaan tuomat taloudelliset ja terveydelliset hyödyt. Hanke on toiminut monitahoisesti tuoden sekä yhteiskunnallisia, terveydellisiä että taloudellisia hyötyjä mukanaan. Biokaasuyksiköt ovat tuoneet uuden vihreän polttoainevaihtoehdon lähes 10 000 ihmisen tietoisuuteen vaikuttaen saastuttavien polttoaineiden käyttöön alueella vähentävästi jopa 60%. Hankkeen tuella rakennetut lähes 700 biokaasuyksikköä hyvittävät vuosittain yli 3 200 tonnia hiilidioksidipäästöjä. Biokaasun käytöstä on ollut selkeää taloudellista hyötyä tuoden lisäansioita edistämänsä luomumaanviljelyn myötä sekä vähentäen kotitalouksien polttoainekustannuksia. Hankkeella on ollut terveysvaikutuksia erityisesti naisten osalta. Biokaasun käyttö kotitöissä on vähentänyt naisten altistumista terveyshaittoja aiheuttavalle nuotion savulle vähentäen yskiä sekä silmä- ja hengitystiesairauksia merkittävästi. Hankkeessa on myös muodostettu naisten toimintaryhmiä, joissa heidän voimaantumista tuetaan lukutaidon sekä parempien tulonhankkimistaitojen avulla. Toimintaryhmät tavoittavat lähes tuhat alueella asuvaa naista.


ELEKTRONIIKKAJÄTE HYÖTYKÄYTTÖÖN INTIASSA

LAHJOITA MOSAMBIKIN JÄLLEENRAKENTAMISEEN

UFF:n vuodesta 2010 tukemassa Green Action-hankkeessa luotiin ympäristötietoisuutta intialaisessa yhteiskunnassa elektroniikkajätteen osalta sekä edistettiin turvallisempia käsittely-, kierrätys- ja hävittämistapoja. Tiedon puute sekä pätevän henkilökunnan vähyys ovat olleet esteenä toimivan elektroniikkajätteen kierrätyksen ja hävittämistekniikan kehittämiselle. Pohjois-Intiassa Haryanan, Uttarakhandin ja Uttar Pradeshin osavaltioiden alueella koulutettiin kymmeniä pienryhmiä, joita opastettiin tunnistamaan suurimmat alueelliset jätteentuottajat elektroniikkajätteen kierrätystä varten. Näin jätteenkeräys saatiin järjestettyä mahdollisimman tehokkaasti paikallisella tasolla. Hankkeen tarkoituksena oli tiedottaa elektroniikkajätteen vaarallisuudesta ja kerätä jätettä turvallista kierrätystä varten. Elektronikkajätteen käsittely oli laiminlyöty alueella vuosikymmenien ajan aiheuttaen suuria ympäristöhaittoja. Toimintaryhmät tiedottivat kauppiaita kierrätyskampanjasta ja saastuttamisen vaaroista. Kierrättämiseen osallistumisesta tehtiin siihen osallistuville yrittäjille kannattavaa. Yritykset rekisteröitiin ja niistä kerätyt rikkinäiset matkapuhelimet kerättiin pois kierrätettäväksi. Terveyshaitat minimoitiin keskitetyllä jätteenkäsittelyllä sekä ympäristön että yhteisöjen hyödyksi. Yhteisön jäsenet ottivat elektroniikkajätteen vaarallisista vaikutuksista ja ympäristöseurauksista tiedottaneen hankkeen positiivisesti vastaan. Vuoden 2018 aikana hankkeeseen rekisteröitiin mukaan yli 600 elektronisen jätteen kierrättäjää ja jätettä kerättiin yli 67 tonnia turvalliseen jatkokäsittelyyn ja kierrätykseen.

IDAI-sykloni aiheutti mittavia tuhoja Mosambikissa maaliskuun puolivälissä. UFF tukee Mosambikin jälleenrakentamista IDAI-syklonin jäljiltä esimerkiksi hätäavun muodossa tarjoamalla väliaikaisia suojia, ruoka-apua, vedenpuhdistusta ja terveydenhuoltoa. YK:n mukaan eteläisen pallonpuoliskon pahin sykloni vaikutti arviolta lähes 2 miljoonan ihmisen elämään Mosambikissa, Malawissa ja Zimbabwessa. Yli 200 000 ihmistä menetti kotinsa ja heitä varten on perustettu yli 130 hätämajoitusleiriä alueelle. UFF on tukenut kymmeniä globaalikehityshankkeita Mosambikissa kolmen vuosikymmenen ajan. Organisaation tukemat kaksi opettajankoulutuslaitosta, ammattikoulu ja Farmers’ Club-hanke pienviljelijöille kärsivät kaikki mittavia tuhoja myrskyssä.


UFF:n hankekumppani Mosambikissa, ADPP Mosambik toimi myrskyn jälkeen välittömästi paikan päällä Beirassa ja lähialueilla yhteistyössä INGC:n (National Institute for Natural Disaster Management) sekä Punaisen Ristin kanssa hätäaputoimissa. Vaikka järjestön tilat vahingoittuivat pahoin myrskyssä, saatiin huhtikuun alussa organisoitua hätäapupakkauksia valmistava linjasto. Suomalaisten UFF:n kautta kierrätykseen lahjoittamia vaatteita jaettiin paikallisille, jotka kärsivät myrskyn aiheuttamasta tuhosta. ADPP Mosambikin varastotiloja käytettiin hätämajoitustiloina, hätäapuvarastona sekä ruuan ja vaatteiden jakelukeskuksena. Ensimmäisen kahden toimintaviikon aikana hätäavulla tavoitettiin yli 17 000 ihmistä ruoka- ja vaatelahjoituksilla. Sinä aikana ruokaa jaettiin yli 17 tonnin verran. Alueella jatkuneiden rankkasateiden aiheuttamat tulvat ja suuret mutakentät toivat mukanaan vesi- ja hyönteisvälitteisten tautien riskin. Kolera- ja malariatapauksia onkin todettu tuhansia. UFF:n useita vuosia tukema opettajankoulutuslaitos Nhamatandassa evakuoitiin tulvan vuoksi. Rakennuksen ja sen irtaimiston myrskytuulen sekä tulvan vuoksi kärsimät vahingot ovat laajoja. Oppilaitoksen lähes 200 oppilasta siirtyivät muihin opettajankoulutuslaitoksiin jatkaakseen opintojaan. Peruselinolosuhteiden uudelleenluomiseksi työpaikkojen, koulujen, sairaaloiden ja muiden elämälle tärkeiden osaalueiden kautta tarvitaan Mosambikissa laajaa kansainvälistä yhteistyötä.

Mosambikin 26 miljoonaisesta väestöstä suurin osa saa elantonsa omavaraisviljelystä. Valtaosa juuri alkaneet kauden sadosta menettiin myrskyssä ja sitä seuranneissa tulvissa aiheuttaen pitkäaikaista vahinkoa alueen ruokaturvaan. Satoa tuhoutui yli 700 000 hehtaarin alalta.

UFF ja ADPP Mosambik auttavat vahingoittuneen myrskyalueen siivoamisessa, infrastruktuurin uudelleenrakentamisessa sekä tukevat pienviljelijöitä ja paikallisia perheitä kotien jälleenrakentamisessa. Mosambikin jälleenrakentamista voi tukea lahjoittamalla Pivon (050 337 0039) tai Nordean lahjoitustilin (FI49 2001 1800 3905 39) kautta.


UFF MUKANA MAAILMA KYLÄSSÄ-FESTIVAALEILLA Tervetuloa tutustumaan UFF:n ilmastotoimintaan Suomessa ja ulkomailla Maailma kylässä -festivaalilla. UFF on mukana Helsingin Rautatietorilla 25.26.5. järjestettävässä festivaalissa, jossa 20. juhlavuoden teemana on ilmastonmuutos. UFF vähentää ilmastonmuutosta ja edistää kestävää kehitystä kierrättämällä vaatteita ja muita kulutustuotteita. Miljoonien jo olemassa olevien tuotteiden elinkaaren jatkaminen vähentää hiilidioksidipäästöjä, kaatopaikkakuormaa, energian ja veden kulutusta, sekä haitallisten kemikaalien määrää. Vaatekierrätyksen avulla hankituilla varoilla tuotetaan kotimaan kierrätyspalvelu sekä tuetaan koulutusta ja toimeentuloa eteläisessä Afrikassa ja Intiassa. Arkiset ilmastoteot vaatekierrätyslaatikolla vievät eteenpäin globaalia kehitystä! UFF esittelee toimintaansa ilmastonmuutoksen torjumiseksi Rautatietorin Ilmastokylässä. Tule mukaan keskustelemaan ja etsimään ratkaisuja ilmastonmuutokseen. Maailma kylässä -festivaali nostaa esiin ratkaisuja ja kannustaa kaikkia kävijöitä toimintaan kestävän tulevaisuuden varmistamiseksi. Festivaalin järjestää Fingo ry, joka on 300 kansalaisjärjestön kattojärjestö ja globaalin kehityksen asiantuntija. Tapahtumaan ei ole ikärajaa eikä pääsymaksua. Tervetuloa!

OSALLISTU IG-ARVONTAAN Ota osaa UFF:n arvontaan Instagramissa Maailma kylässä -festivaalien aikana! • Postaa Instagramiin kuva kierrätysvaatteilla toteutetusta festarilookista lauantaina 25.5. tai sunnuntaina 26.5. • Käytä hashtagejä #uff_fi, #kierrättämälläoletkilttimaapallolle ja #maailmakylässä. Osallistujien kesken arvotaan kaksi 50€ arvoista lahjakorttia UFF:n myymälöihin. Voittajat arvotaan maanantaina 27.5.2019 #uff_fi #kierrättämälläoletkilttimaapallolle


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.