UFF:n vuosikertomus 2017

Page 1

VUOSIKERTOMUS 2017 U-LANDSHJÄLP FRÅN FOLK TILL FOLK I FINLAND RF

1


SISÄLLYS Alkusanat UFF lukuina vuonna 2017

Koulutushankkeet

25

6

Lastenapu

27

Yhteisökehitys

28

Yhdistys

7

Visio, Missio, Arvot

7

Biokaasu ja ympäristö

28

Toimintapolitiikka

8

Viljelijäkoulutus

30

Organisaatio

10

Tuki yleishyödyllisiin kohteisiin ja

varainhankinnan kulut

Varainhankinnan lähteet

Ympäristöpalvelu

2

4

Globaalikehitystyöprojektien

hankearvioinnit

32

12

Globaalitiedotus

34

13

Varainhankinta

37

14

UFF:n vastuullisuus

Ympäristövastuu

38

Sosiaalinen vastuu

40

Taloudellinen vastuu

41

16

Lahjoittaminen

42

Vaatteiden uudelleenkäyttö

17

Globaali yhteistyöverkosto

42

Vaatelahjoittajatutkimus

17

Yhteystiedot

43

Ympäristöpalvelu lukuina

vuonna 2017

Vaatteiden lajittelu ja

uudelleenkäyttö

15

Globaalikehitys

19

Globaalikehitystyön kohteet

20

Vuoden 2017 käytetty hankekohtainen

globalikehitystyön tuki

22

Tuki globaalikehitystyöhön

24


KOHTI KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ

3


ALKUSANAT Vuonna 2017 UFF-yhdistyksen perustamisesta tuli kuluneeksi 30 vuotta. Tässä ajassa muutaman talkooaktiivin perustamasta ilmasto- ja globaalikehitysyhdistyksestä kasvoi valtakunnallinen ympäristöpalvelun tuottaja ja merkittävä toimija globaalikehityksessä. Lisäksi yhdistys on alusta pitäen tehnyt kestävään kehitykseen liittyvää tiedottamista. Toimintahistorian aikana suomalaiset ovat lahjoittaneet yhdistyksen yleishyödylliseen ilmasto- ja globaalikehitystyöhön yli 170 miljoonaa vaatekiloa. Vuosien saatossa näiden lahjoitusten mahdollistamana yhdistyksen tukemissa yhteistyöhankkeissa on mm. valmistunut 18 000 peruskoulunopettajaa, ja 11 000 pienviljelijää perheineen on hyötynyt maaseudun kehittämishankkeista. Viimeisen vuosikymmenen aikana pelkästään Intian slummeissa 13 000 lasta ja nuorta on päässyt perusopetuksen piiriin ja oppinut käytännön taitoja, jotka auttavat heitä siirtymisessä kohti aikuisuutta ja ihmisarvoista työtä. Kestävää kehitystä tukevan kierrätystoiminnan hyöty on ulottunut paitsi miljoonille ihmisille Suomessa, myös miljoonille ihmisille maailman köyhimmissä maissa. Hankkeissa osallisena olleet ovat edistäneet kestävää ja taloudellista kehitystä omissa yhteisöissään. Vuoden 2017 lopussa valmistuneen UFF:n ja vertaisorganisaatioiden Taloustutkimus Oy:llä teettämän ja Suomessa ensimmäisen laatuaan olevan vaatelahjoittajatutkimuksen selkeä palaute olikin, että suomalaiset suosivat vaatelahjoitustensa kohteina mieluiten yleishyödyllisten toimijoiden keräyksiä, joissa on lisäksi mahdollista olla mukana tekemässä kestävän kehityksen valintoja. UFF:n toimintaa ohjataan ISO-standardien mukaisella laatu-, ympäristö- ja työturvallisuusjärjestelmällä. Toiminnanohjauksen tavoitteena on tukea jatkuvaa parantamista ja parhaiden käytäntöjen kehittämistä organisaation mission toteuttamiseksi. Toiminnan kehittämistä jatkettiinkin kaikilla toiminnan osa-alueilla. Esimerkiksi ympäristöpalvelun kumppanuuksilla vahvistettiin entisestään organisaation ympäristötavoitteiden toteutumista; mm. siirtymällä käyttämään kokonaan jätteistä valmistettua polttoainetta. Vaatelajittelulaitoksen energiatehokkuuden kohentamista jatkettiin mm. uusimalla valaisimia - toimipaikan energiankulutuksessa voitiinkin havaita jo hienoista säästöä edelliseen vuoteen verrattuna. Globaalikehityksen yhteistyössä kehittämisen painopiste Suomen päässä oli erityisesti prosessiohjauksen yhdenmukaistamisessa, vaikuttavuuden arvioinnissa ja dokumentoinnissa. UFF tuki globaalikehitystyötä alueilla, joissa suurin osa ihmisistä elää äärimmäisessä köyhyydessä. Aiempien vuosien tapaan painopiste oli koulutuksessa, erityisesti maaseudun kouluihin suunnatussa opettajakoulutuksessa, sekä maanviljelijöiden ja heidän perheidensä toimeentulon kehittämisessä.

4


Yhteistyöohjelmassa oli mukana myös ammatillista ja perusopetusta tarjoavia sekä yhteisökehityshankkeita. Maantieteellinen painopiste oli Saharan eteläpuolisessa Afrikassa, minkä lisäksi kohteita tuettiin Intiassa. Hankkeissa tehdyt evaluaatiot kertovat tavoiteltujen kehitysvaikutusten onnistumisesta. Tässä vuosikertomuksessa kerromme lisää globaalikehitystyön konkreettisesta vaikutuksesta ihmisten ja yhteisöjen elämään. Yhdistys palveli yhteiskuntaa vaatekeräyksen ja globaalikehityshankkeiden lisäksi myös 16 kierrätysvaatekaupan muodossa. UFF:n ilmastotyössä ja globaalikehityksen tukemisessa oli mukana käytännöllisesti katsoen koko Suomi. Vuonna 2017 yhdistyksen palveluja oli toteuttamassa keskimäärin noin 200 työntekijää. Toimintavuoden 2017 aikana yhdistyksen panos yleishyödyllisiin palveluihin, ympäristön ja globaalikehitystyön hyväksi oli kokonaisuudessaan noin 9,75 miljoonaa euroa. Yhdistys oli mukana kierrätystä ja kestävää kehitystä edistävissä hankkeissa, tutkimuksissa ja selvityksissä sekä kotimaassa että myös laajemmin EU:n alueella ja kehitysmaissa. Yhdistys muisti tukijoitaan juhlavuoden aikana tapahtumin ja tarjouksin varainhankintamyymälöissä, joissa myös uudistettiin informaation välitystä, mm. käyttöönottamalla digitaalisia infonäyttöjä. Juhlavuosi huipentui yhteistyökumppaneille ja henkilöstölle järjestettyyn juhlavastaanottoon Helsingin Kulttuuritalolla. Juhlassa kuultiin yhdistyksen historiaa ja vaiheita, palkittiin pitkään palvelleet henkilöstön jäsenet ja luottamushenkilöt Kauppakamarin palvelusvuosimerkein. Illan päätteeksi nautittiin musiikista niin ikään juhlavuottaan viettäneen viihdeorkesteri Jean S:n seurassa. Jaettu tahtotila kestävien valintojen tekemiseen ja yhteistyöhön sekä valmius jatkuvaan oppimiseen ovat osoittaneet voimansa yhteisen ilmastomme ja maapallon hyväksi tehtävässä työssä. Lämpimästi kaikkia lahjoittajia, tukijoita, vapaaehtoisia, työntekijöitä ja tapahtumapäivien toteutukseen myötävaikuttaneita kiittäen Virve Groning Toiminnanjohtaja UFF:n lastenapu Lahjoitustili FI49 2001 1800 390539 PIVO-lahjoitus 050 337 0039

5


UFF LUKUINA VUONNA 2017 • Tuki yleishyödyllisiin kohteisiin 9,7 milj. € • Panostukset ilmastotyöhön 7,2 milj € • Suomalaiset keräyspalvelun piirissä 5,4 milj. • Vaatekeräys 14,6 milj. kiloa • Globaalikehitystuki 2,5 milj. € • Globaalikehitystyön suorat loppuhyötyjät 109 000 • Henkilöstö 194 • Varainhankintamyymälät 16

6


YHDISTYS

VISIO, MISSIO, ARVOT

U-landshjälp från Folk till Folk i Finland rf (UFF) on riippumaton, suomalainen yleishyödyllinen yhdistys. Yhdis-tys on toiminut vuodesta 1987.

VISIO

UFF:n toiminnan tarkoituksena on kestävän kehityksen aikaansaaminen ilmasto- ja globaalikehitystyön kautta. Näin myös vähennetään ympäristön kuormitusta ja äärimmäistä köyhyyttä maailmassa. Varainkeruun tuotoilla yhdistys tukee kotimaan ympäristöpalveluiden lisäksi globaalikehitystyötä, koulutusta sekä taloudellisen toimeentulon edistämistä Afrikassa ja Intiassa. Kotimaan kierrätyspalvelun kautta kotitaloudet ja yritykset voivat kierrättää tarpeettomat vaatteet, jalkineet ja tekstiilit. Tekstiilien elinkaaren jatkuminen alkuperäisessä käyttötarkoituksessaan hillitsee ilmastonmuutosta, jonka haittavaikutukset koskettavat paitsi ympäristöä myös erityisesti kaikkien köyhimpien maiden ihmisiä. Ilmasto- ja globaalikehitystyön lisäksi UFF tuo kestävän kehityksen ja kehittyvien maiden asioita osaksi suomalaisten arkipäivää tiedottamalla vaatekeräyksestä Suomessa sekä globaalikehitystyöhankkeista.

Maailma on sosiaalisesti, ekologisesti sekä taloudellisesti kestävä ja oikeudenmukainen. Kaikilla on mahdollisuudet toimia myönteisen aktiivisesti ja vastuullisesti kestävyyden hyväksi.

MISSIO UFF toimii kestävän kehityksen hyväksi toteuttamalla ympäristöpalvelua ja varainkeruuta sekä toimimalla kumppanina globaaleissa kehitysohjelmissa, joita toteutetaan maailman köyhimpiin kuuluvien yhteisöjen keskuudessa.

ARVOT Reiluus Paikallista ja globaalia vastuunkantamista ja välittämistä, jolla aikaansaadaan sosiaalista pääomaa ja kestävyyttä henkilötasolla, yhteiskunnassa ja globaalisti. Parhaiden käytänteiden kehittäminen Jatkuvan parantamisen periaatteen toteuttamista etsien ratkaisuja, jotka ovat pitkällä juoksulla järkeviä ja kestävää kehitystä tukevia. Käyttäjä- ja loppuhyötyjäkeskeisyys Yleishyödyllisyys toiminnan keskiössä synnyttäen globaaliin kehitykseen ja hyvinvointiin myönteisen kehityksen kierteitä.

7


TOIMINTAPOLITIIKKA Organisaation tavoitteena on tuoda toiminnallaan kestävää yhteiskunnallista arvonlisää ympäristön ja inhimillisen hyvinvoinnin, sekä vastuullisen osallistamisen muodossa. Tätä tavoitetta tukemaan organisaatiossa on käytössä sertifioitu toiminnanohjausjärjestelmä: laatujärjestelmä ISO 9001:2015, työturvallisuusjärjestelmä OHSAS 18001 ja ympäristöjärjestelmä ISO 14001:2015. Toiminnanohjausjärjestelmän käytön tavoitteena on: • tukea suoriutuvuuden optimointia jatkuvan parantamisen periaatteen avulla, • varmistaa yhdenmukaisten toimintaperiaatteiden toteutuminen organisaation toiminnoissa, • varmistaa johtamisen käytänteiden ja ohjeistuksen läpäisevyys koko henkilöstön keskuudessa, • tunnistaa ja palvella merkittäviä sidosryhmiä, joilla on olennainen vaikutus organisaation kykyyn toimia sen tavoitteiden mukaisesti ja täyttää tähän liittyviä sidosryhmien odotuksia ja vaatimuksia, sekä • vähentää riskejä. Onnistuessaan toiminnanohjausjärjestelmä tuottaa kestävän ja jopa kasvavan panoksen yhdistyksen yleishyödyllisiin toimintoihin ympäristön ja globaalikehityksen hyväksi. Avaintavoitteita ovat: • LAATU: asetettujen tuotannollisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen, • TURVALLISUUS: nolla-tapaturmaa sekä • YMPÄRISTÖ: resurssien optimoitu käyttö koskien kerättyjä tuotteita ja käytettyä energiaa.

8

Toiminnan vaatimustenmukaisuus ja työturvallisuusnäkökohdat sekä ympäristövaikutukset ovat toimintaa ja päätöksentekoa ohjaavia tekijöitä. Ne otetaan huomioon kaikissa toiminnoissa, myös merkittävien palveluntarjoajien ja alihankkijoiden valinnassa. Organisaatio on sitoutunut ympäristönsuojeluun, resurssien kestävään käyttöön sekä toimintajärjestelmän jatkuvaan parantamiseen sen tason kehittämiseksi. Henkilökunnalle järjestetään säännöllistä koulutusta, jotta heidän työnsä vastaisi jatkuvasti kehittyviä laatu-, ympäristö- ja työsuojeluvaatimuksia. Jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti toiminnanohjausta, prosesseja, työtapoja, -menetelmiä sekä -välineitä arvioidaan, kehitetään ja uudistetaan. Organisaatio seuraa, noudattaa ja edistää toimintaa sääteleviä lakeja, asetuksia ja muita vaatimuksia. Toimintapolitiikan sisällöstä tiedotetaan myös alihankkijoille ja muille yhteistyökumppaneille. Toimintapolitiikan mukaiseen toimintaan sitoutuneita palveluntarjoajia ensisijaistetaan muuten tasavahvoissa tarjouksissa. Asetettujen päämäärien ja tavoitteiden toteutumista sekä resurssien riittävyyttä ja sopivuutta toiminnan jatkuvaan kehittämiseen seurataan säännöllisillä katselmoinneilla ja dokumentoinnilla.


9


ORGANISAATIO UFF:n rakenne on Yhdistyslain mukainen. Jäsenten muodostama yhdistyskokous on yhdistyksen ylin päättävä elin. Yhdistyskokous valitsee hallituksen. Organisaation päivittäisestä toiminnasta vastaa toiminnanjohtaja apunaan operatiivinen päällikkö ja toimintalinjojen päälliköt; vaatekeräys, vaatelajittelu, vähittäismyynti ja kumppanuustoiminta.

Vuoden 2017 hallitus: - Örjan Österdal, hallituksen puheenjohtaja - Riitta Tamminen, hallituksen varapuheenjohtaja - Jesper Wohlert, hallituksen jäsen - Helle Lund, hallituksen jäsen - Kaj Pihl, hallituksen jäsen

Toiminnanjohtaja: - Virve Groning

10

YHDISTYSKOKOUS HALLITUS


TOIMINNANJOHTAJA OPERATIIVINEN PÄÄLLIKKÖ YMPÄRISTÖPALVELUT - VAATEKERÄYS - keräyspäällikkö - ajojärjestelijä - yhteyspäällikkö - kuorma-auton kuljettajat - huoltomiehet - VAATELAJITTELU - lajittelunkeskuksen päällikkö - tuotannon koordinaattori - työnjohtaja - laaduntarkkailijat - varastotyöntekijät - VAATEMYYNTI - aluepäällikköt - myymälänhoitajat - myyjät - markkinointiviestinnän suunnittelija

GLOBAALIKEHITYS - KUMPPANUUSTOIMINTA - kumppanuustoiminnan päällikkö - kehitysrahoituksen asiantuntijat - viestinnän asiantuntija

TALOUS JA HALLINTO - pääkirjanpitäjä - kirjanpitäjä

11


TUKI YLEISHYÖDYLLISIIN KOHTEISIIN JA VARAINHANKINNAN KULUT Yleishyödylliset kohteet: - Ympäristöpalvelu

48 %

- Globaalikehitystyö

16 %

- Globaalitiedotus

1%

Varainhankinta: - Kulut

35 %

35 %

48 %

1% 16 %

2017

12

2016

Ympäristöpalvelu Globaalikehitystyö Globaalitiedotus Varainhankintakulut

191 518 €

173 845 €

5 049 395 €

4 990 071 €

Yhteensä

14 572 544 €

15 346 133 €

7 031 088 €

6 700 731 €

2 300 541 €

3 481 484 €


VARAINHANKINNAN LÄHTEET UFF:n varainhankinta

96 %

UM:n ja EU:n hanketuki

4%

4%

96 %

2017 2016 UFF:n varainhankinnan tuotot 14 176 195 € 14 279 793 € UM:n ja EU:n tuki 629 420 € 1 227 292 € Yhteensä

14 805 615 €

15 612 132 €

13


YMPÄRISTÖPALVELU UFF:n ympäristöpalvelu mahdollistaa suomalaisille kotitalouksille ja yrityksille helpon ja vastuullisen tavan kierrättää itselle tarpeettomaksi jääneet vaatteet, jalkineet ja kodintekstiilit. Lahjoittaja tukee samalla yleishyödyllistä ympäristötyötä ja globaalikehitystä. Kotimaan kierrätyspalvelun kulut sekä globaalikehitystyötuki eteläiseen Afrikkaan ja Intiaan katetaan vaatemyynnin tuotoilla. Kotimaan vaatekeräys toimii kierrätyspisteisiin sijoitettujen keräysastioiden kautta. Yhdistys tyhjentää keräysastiat viikoittain, vilkkaimmilla paikoilla useamminkin. Keräyspisteverkostoa ja yksittäisten keräyspisteiden käyttöastetta seurataan jatkuvasti palvelun tason ja kustannustehokkuuden ylläpitämiseksi. Vaatelahjoituksia ottavat vastaan myös kaikki UFF:n varainhankintamyymälät. Keräyspalvelu tavoitti vuonna 2017 yli 5,4 miljoonaa suomalaista 272 kunnassa. Yhdistyksellä oli 1517 keräyspistettä ja 3229 vaatekeräysastiaa. Vuoden 2017 lahjoitettujen vaatteiden kokonaismäärä oli 14 615 395 kiloa. Määrä kasvoi edellisvuodesta noin kolmella prosentilla. Eniten vaatteita kerättiin Helsingissä, Espoossa ja Tampereella. Koko 30vuotisen toimintansa aikana Suomessa UFF on huolehtinut noin 170 miljoonan vaatekilon kierrätyksestä uudelleen- ja jälleenkäyttöön. UFF:n kierrätyspalvelu rahoitetaan vaatteiden myynnistä kerätyillä varoilla. Toimintaan ei kohdistu verovaroja. Vuonna 2017 yhdistys käytti kierrätyspalvelun tuottamiseen reilut 7 miljoonaa euroa eli noin 1,3 euroa asukasta kohti.

14

Vaatteiden jälleenkäyttö vähentää energian kulutusta sekä kasvihuonepäästöjä verrattuna uuden tuotteen valmistamiseen. Sellaisenaan käyttökelpoisten vaatteiden uudelleenkäyttö säästää luonnonvaroja sekä vähentää haitallisten kemikaalien käyttöä. Tuotteen elinkaaren jatkuminen vähentää samalla myös jätteen syntymistä. UFF tiedottaa keräyspaikoista sekä kierrätyksestä, jotta uudelleenkäyttöön ohjautuisi mahdollisimman paljon vielä sellaisenaan käyttökelpoisia vaatteita. Keräyspisteiden tiedot löytyvät kartasta verkkosivuiltamme (www.uff.fi/kerayspisteet/). Lahjoitukset pyydetään pakkaamaan suljettuihin muovikasseihin niiden suojelemiseksi lialta ja kosteudelta keräysprosessin aikana.

UFF:lle voi lahjoittaa sellaisenaan käyttökelpoisia: • vaatteita • jalkineita • laukkuja • asusteita • kodintekstiilejä • urheiluvälineitä • leluja


YMPÄRISTÖPALVELU LUKUINA VUONNA 2017

• 14,6 miljoonaa kerättyä tekstiilikiloa • Tavoittaa 5,4 suomalaista • Kattaa 272 kuntaa • 1517 keräyspistettä • 3229 keräysastiaa

15


VAATTEIDEN LAJITTELU JA UUDELLEENKÄYTTÖ Sellaisenaan käyttökelpoisten vaatteiden uudelleenkäyttö on paras vaihtoehto ympäristön kannalta. Tekstiilien mahdollisimman tehokkaan uudelleenkäytön mahdollistaa lahjoitettujen vaatteiden huolellinen lajittelu. Tekstiilien uudelleenkäyttö alkuperäisessä käyttötarkoituksessa säästää merkittävästi CO₂-päästöjä, vettä ja kemikaaleja verrattuna uusien tekstiilien tuotantoon. UFF:n vaatelajittelussa noudatetaan jätelain mukaista etusijajärjestystä. Tekstiilit hyödynnetään ensisijaisesti uudelleenkäytössä. Toissijaisesti vaatteet hyödynnetään raaka-aineena uuden hyödykkeen valmistuksessa ja vasta viimesijassa energiana jätteenpolttolaitoksessa. UFF:lle lahjoitetut tekstiilit lajitellaan tarkkaan mahdollisimman korkean jälleenkäyttöasteen saavuttamiseksi. Vuonna 2017 saavutettiin 96 % jälleenkäyttöaste. Lahjoitusten valtaosa, 86 % uudelleenkäytettiin tukkumyynnin kautta. Varainhankintamyymälöiden kautta lahjoituksista uudelleenkäytettiin 4,3 %, materiaalikierrätykseen päätyi 3,1 % ja 2,4 % lahjoitettiin Afrikkaan. Loput neljä prosenttia hyödynnettiin energiantuotannossa jätteenpolttolaitoksella.

VAATEKERÄYS Kierrätä ehjät ja puhtaat vaatteet. Vaatekierrätyksellä aikaansaadaan kestävää kehitystä, joka samalla vähentää äärimmäistä köyhyyttä maailmassa.

16


VAATTEIDEN UUDELLEENKÄYTTÖ

VAATELAHJOITTAJATUTKIMUS

Vuonna 2017 kerätyistä vaatteistä 96 % voitiin ohjata jälleenkäytettäväksi sellaisenaan vaatteina tai materiaalina.

UFF:n ja vertaisorganisaatioiden marraskuussa 2017 Taloustutkimuksella teettämän kyselyn vastaajista valtaosa (81 %) lahjoittaa vaatteita ainakin satunnaisesti. Säännöllisimmin vaatteita lahjoittavat naiset sekä taloudet, joissa on lapsia. Suomalaisten halu kierrättää ja olla mukana tekemässä kestävän kehityksen valintoja ovat tärkeimmät syyt vaatelahjoituksen tekemiselle.

Tukkumyynti 86 % Varainhankintamyymälät 4,3 % Energiajäte 4,2 % Materiaalikierrätys 3,1 %

Lahjoituspäätöksissä korostuu myös keräystahon yleishyödyllisyys ja luotettavuus. Vaatelahjoittajat suosivat lahjoituskohteena luotettavia yleishyödyllisiä toimijoita (78%). Suurin osa vaatelahjoituksen tehneistä oli tietoisia siitä, mikä toimija vastaanotti vaatelahjoituksen heidän viimeisimmässä lahjoituksessaan. Lahjoittajat etsivät tietoa keräystoimijasta ensi sijassa keräyspisteeltä (37 %) ja toimijan verkkosivuilta (38 %).

Lahjoitukset Afrikkaan 2,4 %

4,2 %

3,1 % 2,4 %

4,3 %

86 %

Selkeimpiä syitä vaatelahjoituksen tekemiseen olivat lahjoittajien halu kierrättää ja olla mukana tekemässä kestävän kehityksen valintoja (58 %). Tärkeää oli myös se, että lahjoituksen tuotto käytettiin yleishyödylliseen toimintaan tai hyväntekeväisyyteen. Lahjoituspäätökseen vaikuttaa moni seikka. Päätöksen kannalta koettiin erittäin tärkeäksi, että lahjoittaminen on tehty helpoksi ja käytännölliseksi (73 %). Lisäksi päätökseen vaikuttaa se, että keräävä taho on luotettava (66 %) ja että vaatteet käytetään sellaisenaan uudelleen ja mahdollisimman tehokkaasti. Vaatelahjoittajille on tärkeää, että keräyksen avulla on saatu aikaan selkeitä tuloksia. Tutkimus tuo esiin kansalaisten halun tukea hyväntekeväisyyttä ja saada tietoa antamansa lahjoituksen vaikutuksista.

17


18


GLOBAALIKEHITYS UFF:n tukeman globaalikehitystyön tavoitteena on köyhyyden poistaminen keskittymällä koulutukseen, ympäristön kestävään kehitykseen ja taloudellisen kehityksen tukemiseen maaseudulla. Hätäapuvalmiuden kehittämisen kautta mahdollistetaan hankkeiden mukautuminen myös mahdollisiin poikkeusolosuhteisiin. Vuonna 2017 UFF rahoitti 39 globaalikehitystyöhanketta eteläisessä Afrikassa ja Intiassa. Yhdistyksen tukemat globaalikehityshankkeet tavoittivat vuonna 2017 yli 109 000 suoraa edunsaajaa. Suomen ulkoministeriö ja Euroopan unioni ovat olleet yhteisrahoittajina neljässä globaalikehityshankkeessa vuoden aikana. Organisaation globaalikehitystyöllä on neljä painopistealuetta.

KOULUTUS UFF tukee opettajaopistojen ja -korkeakoulun toimintaa, perus- ja ammattikoulutusta sekä opetuksen laadun kehittämishankkeita Saharan eteläpuolisessa Afrikassa ja Intiassa. Koulutus on tehokkain tapa vähentää köyhyyttä ja eriarvoisuutta. Se on yksi tärkeimmistä työkaluista rakennettaessa oikeudenmukaisempaa, rauhallisempaa ja osallistavampaa yhteiskuntaa. Laadukas koulutus antaa lapsille, nuorille ja aikuisille ammatillisten taitojen lisäksi valmiuden kohdata elämän eri haasteet ja elää toiset huomioon ottaen. Koulutus mahdollistaa tuottavan, jatkuvasti oppivan, ongelmia ratkovan ja luonnon kanssa sopusoinnussa elävän yhteiskunnan. Hyvän koulutuksen saanut pätevä opettaja toimii, opetustyön lisäksi, tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden lähettiläänä koko yhteisölle. Kun kaikille taataan mahdollisuus laadukkaaseen opetukseen, koulutuksesta tulee kestävän kehityksen moottori ja avain parempaan maailmaan.

YMPÄRISTÖN KESTÄVÄ KEHITYS Ilmastonmuutoksen vaikutuksia lievennetään ja niihin mukaudutaan opettamalla kestävien viljelymenetelmien käyttöä osana maanviljelyshankkeita Afrikassa. Ilmastonmuutoksen torjuminen ja kestävä kehitys ovat tärkeä osa globaalikehitystyötämme. Ilmastonmuutoksen seuraukset eivät jakaudu tasapuolisesti, vaan kaikkein köyhimmät maat kärsivät niistä eniten. Kuitenkin kaikilla tulisi olla oikeus terveelliseen ja monipuoliseen ruokavalioon, puhtaaseen juomaveteen ja toimivaan sanitaatioon. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja sen seurausten torjuminen vaatii yhteistyötä. UFF on edistänyt uusiutuvan energian käyttöä muun muassa rakentamalla biokaasuyksiköitä Intiaan.

TALOUDELLINEN KEHITYS UFF tukee vuosittain nuorten koulutusta mahdollistamalla ammattikoulujen ja ammatillisten kurssien toiminnan kohdemaissa. Taloudellisen kehityksen keskiössä on tasavertaisten mahdollisuuksien takaaminen kaikille. Kokonaisvaltainen kehitys edellyttää riittävää toimeentuloa. Maanviljelyshankkeiden tavoitteena on sekä perheiden taloudellisen kehityksen tukeminen että ruokaturvan parantaminen. Kun sadot kasvavat ja viljelylajikkeet monipuolistuvat, myös myytävien tuotteiden määrä kasvaa. Osana maanviljelyshankkeita UFF tukee myös naisten toimintaryhmiä, joissa mahdollistetaan pienimuotoinen yritystoiminta esimerkiksi mikrolainojen ja säästörinkien avulla.

HÄTÄAPUVALMIUS UFF:n hankkeet toimivat alueilla, joihin ilmastonmuutosen vaikutukset kohdistuvat eniten. Luonnonkatastrofien kuten tulvien, kuivuuden, maanjäristysten ja myrskyjen varalle kehitetään hankkeiden valmiutta muuntautua tarvittaessa hätäaputoimijoiksi turvaamaan majoitusta, ravintoa, terveydenhuoltoa ja koulutusta myös kriisien aikana.

19


GLOBAALIKEHITYSTYÖN

Kongo DR. Angola Namibia

20


N KOHTEET

Intia Sambia Malawi

Mosambik

21


VUODEN 2017 KÄYTETTY HANKEKOHTAINE

22


EN GLOBAALIKEHITYSTYÖN TUKI

23


TUKI GLOBAALIKEHITYSTYÖHÖN

Maanviljelijäkoulutus 30,2 % Opettajakoulutus 28,3 % Lastenapu ja yhteisökehitys 13,2 % Peruskoulutus 9,5 % Korkeakoulutus 8,6 % Hankekehitys 6 % Ammatillinen koulutus 3,1 % Biokaasu- ja ympäristöhankkeet 1,1 %

6%

3,1 % 1,1 %

8,6 % 30,2 % 9,5 %

13,2 %

28,3 %

24


KOULUTUSHANKKEET Koulutus on yksi tehokkaimmista tavoista rakentaa vapaampaa, tasa-arvoisempaa ja hyvinvoivaa yhteiskuntaa. Koulut ovat tärkein työkalu eriarvoisuuden ja köyhyyden vähentämisessä. Uusien opettajien kouluttaminen ja opetuksen laadun parantaminen kehitysmaiden syrjäseudulla on keskeistä yhteiskunnallisen kehityksen kannalta. Koulutettu väestö ohjautuu tällä hetkellä usein kaupunkikeskuksiin. Merkittävä osa UFF:n globaalikehitystyötuesta allokoidaan koulutushankkeisiin kehitysmaiden maaseutualueilla.

OPETTAJAKOULUTUS UFF on tukenut opettajakoulutusta lähes 30 vuoden ajan. Opettajakoulutuslaitoksista valmistuu opettajia erityisesti maaseutukylien kouluihin, joissa heidän työnkuvansa on monitahoinen ja vaativa. Opetuksen lisäksi opettajat organisoivat yhteisökehitysaktiviteettejä, kuten aikuisille suunnattuja kursseja ja harrastekerho-toimintaa.

OPETUKSEN LAADUN KEHITTÄMINEN Kehittämishankkeiden päämääränä on syrjäseutujen alakoulujen perusopetuksen laadun parantaminen. Opettajille järjestetään täydennyskoulutusta sekä mahdollisuutta ammatilliseen oppimiseen verkostoitumalla muiden opettajien kanssa. Opettajien ammattitaitoa kehitetään huomioimaan oppilaiden yksilölliset tarpeet ja erilaiset lähtökohdat.

OPETTAJAKORKEAKOULU Opettajakorkeakoulu tuo opetuksessa esiin laajaa yhteiskuntavastuullista perspektiiviä. Valmistuneet opettajakouluttajat työskentelevät opettajaopistoissa kouluttaen paikallisten opettajien seuraavaa sukupolvea. Opettajakorkeakoulu tarjoaa mahdollisuuden etäopiskeluun.

PERUSOPETUS Vähävaraisten lasten koulut edistävät kaduilla tai slummeissa asuvien lasten mahdollisuuksia koulunkäyntiin, mikäli se ei ole mahdollista valtion kouluissa. Köyhät perheet tarvitsevat lastensa työpanoksia eikä lapsia ole välttämättä virallisesti rekisteröity väestötietojärjestelmään. Koulujen toiminta on sopeutettu näiden lasten ja perheiden elinolosuhteisiin. Perusopetuksen lisäksi kouluissa tarjotaan ruokaa, terveydenhoitoa sekä kursseja aikuisille.

AMMATILLINEN KOULUTUS Ammatillinen koulutus tarjoaa opetusta ammattitaidon saavuttamiseksi tarpeellisissa tiedoissa ja taidoissa sekä valmiuksia itsenäiseen ammatinharjoittamiseen. Päämääränä on tukea opiskelijoiden kehitystä vastuullisiksi ja osallistuviksi yhteiskunnan jäseniksi. Ammatillisen koulutuksen lisäksi oppilaat kehittävät monia arvokkaita taitoja, kuten projektien suunnittelua ja toteuttamista sekä henkilökohtaisen vastuun ottamista omasta menestyksestään.

25


”PERUSOPETUSHANKE SAMBIASSA Laadukkaan perusopetuksen järjestäminen Sambian syrjäisissä maalaiskylissä on haasteellista. Päteviä opettajia on vaikeaa sitouttaa työskentelemään vaativissa olosuhteissa. Maaseudulla ja kaupungeissa järjestettävän opetuksen laadullinen ero on selkeä haittatekijä maaseudun lapsien tulevaisuudelle. UFF:n tukema Mkushi Teachers Collegen tarkoituksena on muuttaa tämä tilanne. Vuonna 2012 perustetusta opettajankoulutuskeskuksesta on valmistunut lähes 80 pätevää opettajaa. Koulutukseen osallistuu tällä hetkellä 116 opiskelijaa. Sambian maaseudulla on suuri pula pätevistä opettajista, koska useimmat valmistuneet haluavat pysyä kaupunkiympäristössä. Mkushi Teachers College valmistaa opettajia asumaan pienyhteisöissä ja kohtaamaan ympäristön asettamat erilaiset haasteet. Olosuhteet Sambian maaseudulla ovat alkeelliset: nukutaan lattialla, koulurakennusta ei välttämättä ole laisinkaan eikä opetustiloissa ole sähköä tai saniteettitilooja. Opettajat saattavat olla läsnä vain palkan vuoksi, mutta eivät välttämättä järjestä lainkaan opetusta. Mkushi Teachers Collegesta valmistuneiden opettajien toivotaan työllistyvän maaseutukouluille. Opettajan ammattitaitojen lisäksi he kehittävät myös monia käytännöntaitoja ympäristön asettamien haasteiden varalta. Oppilaat opiskelevat esimerkiksi vanhempainohjausta sekä erilaisia rakennustaitoja, kuten saniteettitilojen rakentamista ja maalausta. Sambian väestö on yksi maailman nopeiten kasvavista ja laadukkaan opetuksen puute on selkeä rasite yhteiskunnallisessa kehityksessä. Hyvän opettajan vaikutus ulottuu laajalle koko yhteisössä. Laadukas opetus on tehokas tapa edistää yhteiskunnallista tasaarvoisuutta ja vähentää köyhyyttä.”

26


LASTENAPU UFF.n tukemat Lastenapu-hankkeet auttavat projektien loppuhyötyjiä kokonaisvaltaisesti. Hankkeet parantavat lasten asemaa kehittämällä heitä ympäröivää yhteisöä ja perheitä monin eri tavoin kuten antamalla terveysvalistusta, tiedottamalla koulutuksen tärkeydestä sekä kouluttamalla ruoka-turvaan, ravintoon ja ympäristönsuojeluun liittyvistä asioista. Lastenapu-hankkeessa mukana olevat perheet rakentavat kyliin saniteettitiloja, kaivoja ja käsienpesupisteitä sekä kunnostavat esikoulurakennuksia. Hanke tekee aktiivisesti työtä malarian, koleran ja HIV/AIDSin ehkäisemiseksi. Orpolapset ja heidän huoltajansa saavat projektin myötä tarvitsemaansa erityistukea. Lastenavun ylläpitämät esikoulut valmistavat lapsia opiskeluun valtion peruskouluissa. Esikoulut helpottavat merkittävästi lasten koulunaloitusta, parantavat oppimistuloksia ja pienentävät koulupudokkaiden määrää. Esikoulun käyminen valmistaa lasta haasteellisiin olosuhteisiin, antaa hänelle hyvän pohjan tulevaa koulutietä varten sekä kehittää lapsen oppimisvalmiuksia ja sosiaalisia taitoja. Lastenapu-hankkeet järjestävät myös lukutaito-opetusta aikuisille.

”LASTENAPU-HANKE MOSAMBIKISSA Lastenavun piiriin kuuluu Nacalan alueella seitsemän eri esikoulua seitsemässä eri kunnassa. Hankkeen puitteissa yhdistyksen avulla lasten koulunkäyntiä tuetaan monin eri tavoin. Useilla alueilla esikoululaisille tarjotaan päivittäin koululounas ja heille ostetaan koulutarvikkeita. Hankkeen puitteissa tuettavat päiväkodit esikouluineen ovat teoriassa tarkoitettu 2-5 vuotiaille lapsille. Olosuhteiden vaikeudesta alueella kertoo se, että joissakin paikoissa jopa 14-vuotiaat lapset ovat osallistuneet toimintaan. Heille ei ole tarjolla muita vaihtoehtoja, sillä yhteisöissä ei ole varsinaisia peruskouluja. Syrjäisille alueille on myös haastavaa saada koulutettuja päiväkotiopettajia. Sen vuoksi yhteisöistä on valittu henkilöitä, jotka vastaavat koulujen toiminnasta yhteistyössä hankekoordinaattorien ja vanhempien kanssa. Lastenapu-hankkeella on ollut myös merkittäviä vaikutuksia tyttöjen tasa-arvoon. Nacalan alueella ilmoitettujen lapsiavioliittojen määrä on vähentynyt ja vastaavasti ammatilliseen koulutukseen osallistuvien tyttöjen määrä on noussut. Suomalaisilla lahjoittajilla on merkittävä rooli hankkeen ylläpitäjinä, sillä toiminta on lähes täysin heidän tukensa varassa. Hanke on toiminut 1990-luvun alusta alkaen ja jatkaa työtään edelleen.”

27


YHTEISÖKEHITYS

BIOKAASU JA YMPÄRISTÖ

Yhteisön kehittämishankkeiden keskiössä on paikallisten yhteisöjen voimaannuttaminen ja positiivisten muutoksien aikaansaminen. Yhteisön kehittämishankkeissa kehitetään kyläläisten koulutusta, terveyttä ja taloudellisia mahdollisuuksia.

Ilmastonmuutoksen torjuminen ja kestävä kehitys ovat tärkeä osa UFF:n globaalikehitystyötä. Ilmastonmuutoksen seuraukset eivät jakaudu tasapuolisesti, vaan kaikkein köyhimmät maat kärsivät niistä eniten. Hankkeiden tavoitteena on ilmastonmuutoksen vaikutusten lievittäminen ja sen vaikutuksiin sopeutuminen kouluttamalla kestävien viljelymenetelmien käyttöä.

Hankkeet tukevat lasta ympäröivää yhteisöä vahvistaakseen lapsen mahdollisuuksia menestyä haasteellisissa olosuhteissa. Perhe- ja kyläyhteisöjä opastetaan terveys- ja sanitaatioaiheista, tulonhankkimiskeinoista, koulutuksesta, alueellisesta kehityksestä, ympäristönsuojelusta ja osallistumisesta. Hankkeilla on kymmenen päälinjaa, joiden sisällä järjestetään erityyppisiä aktiviteettejä. Esimerkiksi HIV/AIDS -ohjelma tarjoaa tietoa sukupuoliteitse tarttuvien sairauksien ennaltaehkäisystä ja diagnosoinnista. Lisäksi ohjelma tuottaa testaus- ja neuvontapalveluita sekä ohjaa hoitoon. Yhteisökehityshankkeiden puitteissa tuetaan myös ympäristönsuojelua ja järjestetään terveyskampanjoita. Terveysteemojen aiheista organisoidaan näytelmiä, jotta asioista kertominen saadaan paremmin mukautettua myös pienille lapsille. Ympäristönsuojelussa toiminnan pääpaino on puiden istutuksessa eroosion torjumiseksi ja ruokaturvan parantemiseksi. Hankkeisiin sisältyvä ruokaturvaohjelma auttaa perheitä valmistautumaan viljelykauteen sekä perustamaan pieniä vihannespuutarhoja. Ympäristön suojelemiseksi yhteisöjä opastetaan kestävään puunistutukseen ja taimitarhojen perustamiseen.

28

”BIOKAASUHANKE INTIASSA UFF:n ja Suomen ulkoministeriön tukemassa Intian biokaasuhankkeessa edistettiin uusiutuvan energian käyttöä sekä maanviljelijäperheiden toimeentuloa ja terveyttä Intiassa, Dausan maakunnassa. Biokaasun käyttö hyödyttää perheitä ja ympäristöä. Erityisesti naisten ja lasten elämä helpottuu, koska he ovat tottuneet keräämään polttopuita sekä laittamaan ruokaa nuotiolla useita tunteja päivässä. Biokaasun käytön avulla säästyneen ajan he voivat käyttää muihin tehtäviin kuten perheestä huolehtimiseen, maataloustöihin tai lepäämiseen. Myös pienhiukkasista johtuvat hengitystie- ja silmäsairaudet ovat vähentyneet merkittävästi, kun nuotiota ei enää polteta sisätiloissa tai katoksissa. Suomen ulkoministeriö on myöntänyt hankkeelle kahden vuoden jatkorahoituksen. Hankkeen kolmas vaihe pyrkii vahvistamaan aikaisemmissa vaiheissa saavutettuja tuloksia sekä laajentamaan toimintoja uudelle alueelle.


Hankkeen välitön tavoite on maanviljelijäperheiden sopeutuminen ilmastonmuutokseen sekä heidän elämänlaatunsa parantaminen Dausan alueella. Pidempiaikaisena tavoitteena on edullisen ja puhtaan energian saatavuuden takaaminen, naisten aseman parantaminen perheissä, tietoisuuden ja osaamisen lisääminen karjankasvatuksesta ja kestävästä maataloudesta sekä perheiden lisääntyneet tulot maanviljelystä. Puhtaan energian saatavuutta parannetaan rakentamalla 200 biokaasuyksikköä Dausan alueelle. Hankkeessa muodostetaan naisten toimintaryhmiä, joissa voimaantumista tuetaan lukutaidon sekä parempien tulonhankkimistaitojen avulla. Toimintaryhmien avulla pyritään tavoittamaan lähes tuhat alueella asuvaa naista.”

29


VILJELIJÄKOULUTUS Maanviljelijöille suunnatut Farmer’s Club-toimintaryhmät ovat yksi UFF:n taloudellisen kehityksen tukiohjelmista eteläisessä Afrikassa, jossa suurin osa väestöstä saa elantonsa maanviljelystä. Farmer’s Club-ryhmien toiminta parantaa maaseudun asukkaiden toimeentuloa ja ruokavaliota. Viljelijöiden osaamista kehitetään monin tavoin. Vihannespuutarhojen ja peltojen satoa käytetään omaan tarpeeseen sekä myyntiin. Viljelijät oppivat uusien viljelylajikkeiden kasvattamista ja käyttöä sekä luonnonmukaisten lannoitteiden ja torjunta-aineiden valmistusta. Viljelijöiden yhteistoimintaryhmien kautta saadaan yhteistyöllä suurempia satoeriä myyntiin ja voidaan tehdä suurempia ostoja edullisempaan hintaan mm. siemeniä hankittaessa. Farmer’s Club-toimintaryhmissä maanviljelyn tuottavuus kasvaa, ruokaturva paranee sekä pienviljelijöiden ja heidän perheidensä elinkeino on turvatumpaa. Ryhmät pyrkivät turvaamaan pysyvän vedensaannin viljelmille. Lisäksi yhteisö- ja pientilakohtaisen toimeentulon kestävyys paranee ja pienviljelijöiden ammattitaito sekä yhteinen tietoisuus vahvistuu.

30


”MAANVILJELYHANKE NAMIBIASSA UFF, DAPP Namibia ja Namibian Luonnonsäätiö ovat sopineet Euroopan Unionin kanssa Farmer’s Clubprojektin toteutuksesta Kavangon alueella Namibiassa vuoden 2018 loppuun asti. Hanke on ollut toiminnassa vuodesta 2014 alkaen. Namibiassa yli 30 % väestöstä elää köyhyysrajan alapuolella. Työttömyys on lähes 40 % ja noin 15 % ihmisistä arvellaan olevan HIV-tartunnan saaneita. Farmer’s Club-hanke pyrkii takaamaan paremman ruokaturvan ilmastoviisaalla maataloudella.

UFF:n Namibian Farmer’s Club-hankkeen kumppanit ovat Euroopan Unioni, DAPP Namibia ja Namibian Luonnonsäätiö. Hanke on rahoitettu yhteistyössä Euroopan Unionin kanssa.

Namibiassa 70 % väestöstä saa osan elannostaan maanviljelystä. Täten maanviljely on avainasemassa ruokaturvan sekä koko maan kehityksessä. Farmer’s Clubit mobilisoivat pientilojen maanviljelijät organisoitumaan ja työskentelemään yhdessä. Hankkeessa jaetaan tietoa satojen kasvattamisesta ja monimuotoistamisesta, toteutetaan maaperä- ja vedensuojelutoimenpiteitä sekä suunnitellaan tehokkaampia ja taloudellisempia toimintatapoja. Projekti luo maaseudun yhteisöihin positiivisen, tuloksekkaan muutoksen, joka parantaa peltojen satoja, perheiden tuloja sekä heidän ravintonsa ja terveytensä laatua. Maanviljelijät saavat koulutusta ja harjoitusta kasvattaessaan yhteisesti vihanneksia. Farmer’s Clubit muodostuvat 35-50 maanviljelijän itsenäisestä yksiköstä, jotka tekevät yhteistyötä keskenään. Maanviljelijät voivat näiden rakenteiden kautta vaihtaa tietoa, saada vertaistukea ja yhdistää voimavaransa markkinoinnissa ja rahoituksessa. Namibian Farmer’s Clubeissa on tällä hetkellä noin 800 maanviljelijää jäsenenä.”

31


GLOBAALIKEHITYSTYÖPROJEKTIEN HANKEARVIOINNIT FARMER’S CLUB-HANKE ANGOLASSA UFF:n tukemien Angolan maanviljelyhankkeiden hankearviointi valmistui tammikuussa 2017. Sekä Kunenen (2014-2016) että Kuando Kubangon (2013-2016) maakunnissa pienviljelijöiden toimintaryhmien tavoitteena oli edistää ilmastonmuutokseen sopeutumista sekä parantaa viljelijäperheiden ruokaturvaa ja hyvinvointia. Hankkeiden aikana käyttöönotetut uudet viljelytekniikat lisäsivät merkittävästi viljan ja kasvisten tuotantoa. Pienviljelijöiden toimintaryhmissä, Farmer’s Clubeissa, opeteltiin uusia, tehokkaita ja ilmastoystävällisiä viljelytekniikoita. Näin varmistettiin sadon riittävyys myös myyntiin. Lisäksi hankkeissa mukana olleille tarjottiin luku- ja laskuopetusta sekä terveysvalistusta. Myös naisten ja vammaisten osallisuutta viljelijäryhmissä ja yhteiskunnassa pyrittiin lisäämään. Hankkeilla oli merkittävä vaikutus viljelijäperheiden ruoansaantiin, etenkin viljan ja kasvisten osalta. Farmer’s Clubien jäsenet myivät osan sadostaan paikallisilla toreilla ja markkinoilla parantaen näin myös koko yhteisön ruokaturvaa. Uudet viljelytekniikat helpottivat naisten elämää. Hankkeiden myötä Farmer’s Club-jäsenien työtaakka helpottui, perheiden tulot kasvoivat ja ruokaturva parani. Viljelijäperheiden toiminta ja työskentely hankkeissa vahvisti kylien yhteishenkeä. Hankkeet rahoitettiin yhteistyössä Suomen ulkoministeriön kanssa.

32

NAISTEN FARMER’S CLUB-HANKE MALAWISSA Vuosina 2015-2017 UFF:n Malawissa tukeman Farmer’s Club-hankkeen toinen vaihe arvioitiin loppuvuodesta 2017. Eteläisessä Afrikassa sijaitseva 17 miljoonan asukkaan Malawi on ollut UFF:n globaalikehitystyön kohteena vuodesta 2001 lähtien. Malawin väestöstä yli 90 % saa elantonsa maanviljelystä, mutta alueella vallitseva kuivuus on aiheuttanut suuria ongelmia. Malawi on Yhdistyneiden Kansakuntien vähiten kehittyneiden maiden listalla. UFF:n tukeman projektin päätavoitteena oli köyhyyden vähentäminen sekä tasavertaisuuden lisääminen Dowan alueella Malawissa. Projekti tähtäsi myös maanviljelijänaisten ja yrittäjien perheiden taloudellisen kestävyyden sekä yleisen hyvinvoinnin lisäämiseen. Projektissa pyrittiin erityisesti huomioimaan vammaisten maanviljelijänaisten yhdenvertaiset mahdollisuudet. Farmer’s Clubien konsepti perustuu vertaisoppimiselle ja paikalliselle organisoinnille. Kouluttajina toimivat alueella työskentelevät ja asuvat vertaisohjaajat sekä maa- ja metsätalousministeriön ja kauppa- ja teollisuusministeriön asiantuntijat. Farmer’s Clubeille hankittiin tarvikkeita ja materiaaleja maanviljelyyn ja sen tehostamiseen. Ryhmillä on maanviljelytoiminnan lisäksi muutakin oheistoimintaa kuten lukutaitoryhmiä. Ulkopuolisen arvioitsijan tekemässä päätösraportissa pidettiin vuonna 2017 päättynyttä projektia ja sen tavoitteita loppuhyötyjille erittäin olennaisina. Farmer’s Clubit koettiin hyödyllisinä ja uusien asioiden oppiminen voimaannuttavana. Erityistä kiitosta loppuhyötyjiltä sai karjaan ja ympäristönsuojeluun keskittyvä maatalous, säästöihin, lainoihin ja tulojen lisäämiseen keskittyvät toimet sekä terveys- ja hygieniakoulutus.


Farmer’s Clubit tuottivat positiivisia tuloksia. Vahvimmat tulokset saavutettiin kotitalouksien tulolähteiden monimuotoistamisessa ja käteistulojen kasvattamisessa. Näin onnistuttiin lisäämään kotitalouksien äkillisen tai toistuvan taloudellisen stressin sietokykyä. Projektissa lahjoitettiin viljelijöille karjaa, jotka puolestaa lahjoittivat karjan jälkikasvun eteenpäin toisille hankkeen jäsenille. Tämä osoittautui erittäin menestyväksi osaksi projektia ja monet ohjelmasta hyötyvät naiset ansaitsivat merkittäviä tuloja karjan myynnistä. Suuremmat tulot mahdollistivat lasten koulunkäynnin, kotitalous- ja maanviljelytarvikkeiden oston ja asuinremonttien tekemisen. Lisääntynyt hygienia käsienpesupisteiden, astiankuivaustelineiden rakentamisen eläinten ulottumattomiin sekä roskakuoppien kaivamisen myötä vähensi kolera- ja ripulitapauksia kylissä. Kaiken kaikkiaan Farmer’s Club-projekti onnistui vähentämään alueella koettua köyhyyttä. Maanviljelytuotanto helpottui uusien metodien myötä ja viljelmien monimuotoistaminen onnistui tuottaen perheille lisätuloa satojen myynnin kautta sekä monipuolistaen perheiden ruokavaliota. Vammaiskummppanuus ry. toimi projektissa yhteistyötahona. Hanke rahoitettiin yhteistyössä Suomen ulkoministeriön kanssa.

33


MOSAMBIKIN PERUSOPETUKSEN LAADUN PARANTAMISHANKE UFF:n tukeman Mosambikin perusopetuksen laadun parantamishankkeen (2014-2016) arvio valmistui tammikuussa 2017. Hankkeen päätavoitteena oli vähentää köyhyyttä Chimoiossa, Manican maakunnassa, panostamalla laadukkaaseen perusopetukseen. Hankkeen aikana koulutettiin opettajia maaseutukouluihin, vahvistettiin opettajien verkostoa, parannettiin opettajaopiston esteettömyyttä sekä annettiin lukutaito-opetusta aikuisille. Hankkeessa panostettiin opettajakoulutukseen yhtenäisen perusopetuksen saavuttamiseksi. Lisäksi pyrittiin edistämään aikuisten lukutaitoa osana yhteisökehitystä ja lisäämään vammaisten opettajaopiskelijoiden määrää opistossa sekä heidän asemaansa yhteisöissä. Hanke vastasi arvioinnin mukaan hyvin maaseutukoulujen ja opettajien tarpeisiin. Erityisesti hankkeen aikana kunnostetut opettajaopiston uudet tilat vähensivät opintojen keskeyttämistä ja lisäsivät opiskelijamäärää. Lisäksi vammaiset opettajaopiskelijat pääsivät paremmin mukaan opiston toimintaan, kun esteettömyyttä parannettiin rampeilla ja kädensijoilla. Aikuisten lukutaitoryhmät puolestaan tavoittivat onnistuneesti kaikista heikoimmassa asemassa olevat perheet. UFF:n kumppaneina hankkeessa toimivat ADPP Mosambik ja Vammaiskumppanuus ry. Hanke rahoitettiin yhteistyössä Suomen ulkoministeriön kanssa.

34

GLOBAALITIEDOTUS UFF tuo kestävän kehityksen ja kehittyvien maiden asioita osaksi suomalaisten arkipäivää. Ilmasto- ja kehityskysymyksistä viestiminen on vaatekierrätyksen ja globaalikehitystyön ohella keskeinen osa organisaation toimintaa. Yhdistys tiedottaa toiminnastaan, kuten globaalikehitysyhteistyöhankkeiden tuloksista sekä vaatekierrätyksen vaikutuksista verkkosivullaan, julkaisuissa kuten uutiskirjeissä, sosiaalisessa mediassa sekä erilaisissa tapahtumissa. Vuoden 2017 aikana UFF julkaisi ilmastotyöstä ja vaatekierrätyksestä yli 30 tiedotetta sosiaalisen median ja lehdistön kautta. Vuonna 2017 yhdistyksen kotisivuilla kävi noin 430 000 vierailijaa. Eniten tietoa etsittiin vaatekeräyspisteistä sekä varainhankintamyymälöiden sijainneista ja aukioloajoista. Organisaation kotisivu ja ilme uudistettiin vuoden aikana. Yhdistys oli mukana järjestämässä työpajoja mm. koulujen Korkeasaari-päivässä ja Lasten ympäristöpäivässä Lahdessa. Lisäksi UFF:n lajittelukeskukseen Klaukkalassa sekä varainhankintamyymöihin tehtiin useita koululaisvierailuja, joiden aiheena oli kestävä kehitys ja kierrätys.


UFF:N VISUAALINEN ILME UUDISTUI Yhdistyksen visuaalinen ilme päivitettiin vastaamaan tämän päivän tarpeita sekä UFF:n toimintakulttuuria ja arvoja. Uudistuksen tarkoituksena oli luoda tunnistettava ja moderni ilme, jossa kiteytyy toiminnan ydin. Uusi ilme otettiin käyttöön vaiheittain. Ensimmäisenä ilme näkyi painotuotteissa ja yhdistyksen vaatekeräyspalvelun yhteydessä. Yhdistyksen uusitut kotisivut julkaistiin kesäkuussa 2017. Uusitut sivut suunniteltiin toimimaan eri selaimilla ja mobiililaitteilla. Kotisivujen käytettävyyttä, rakennetta ja sisältöä kehitettiin uudistuksen myötä. UFF:n ajankohtaiset uutiset näkyvät etusivulla, avoimia työpaikkoja voi hakea sähköisellä lomakkeella ja sivuston navigointia sekä ilmettä selkeytettiin ja nykyaikaistettiin. Kotisivujen tarkoituksena on palvella entistä paremmin yhdistyksen asiakkaita, lahjoittajia, henkilökuntaa ja muita sidosryhmiä.

DIGITAALISET NÄYTÖT KÄYTTÖÖN Yhdistyksen varainhankintamyymälöissä otettiin vuoden 2017 aikana käyttöön digitaalisia infonäyttöjä. Näyttöjen avulla halutaan palvella yhdistyksen asiakkaita viestien organisaation ilmastotyöstä, globaalikehitystyöstä ja varainhankintamyymälöistä. Infonäytöt ovat ilmastoystävällinen ja nopea viestintäkanava, jossa tulostaminen ja paperin tarve vähenevät.

35


EUROPEAN DEVELOPMENT DAY 2017 UFF osallistui yhdessä Humana People to People -verkoston kanssa Euroopan komission järjestämään European Development Day (EDD)-tapahtumaan Brysselissä 7.-8.6.2017. Tapahtuman tarkoituksena oli tehostaa yhteistyötä globaalien haasteiden, kuten ilmastonmuutoksen, eriarvoistumisen ja tartuntatautien torjumiseksi. Vuotuinen suurtapahtuma kokosi yhteen reilut 6000 globaalikehityksen, köyhyyden vähentämisen ja ympäristön parissa työskentelevää ammattilaista. Vuoden 2017 tapahtumassa käytyjen keskustelujen painopiste oli YK:n kestävän kehityksen tavoitteissa kuten ilmastoteoissa. Erityisen keskeisenä pidettiin yksityisen sektorin roolia tavoitteiden saavuttamisessa. Tapahtumassa käsiteltiin lisäksi tekstiiliteollisuuden suhdetta veden kulutukseen. Ympäristön kannalta selvästi paras vaihtoehto on vaatteiden uudelleenkäyttö. Näin saavutetaan merkittävimmät säästöt vedenkulutuksen ja kemikaalien käytön suhteen sekä suurimmat vähennykset hiilidioksidipäästöihin. UFF kierrätyspalvelu tukee omalta osaltaan kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista. Kolmen vuosikymmenen toiminnan aikana suomalaiset ovat kierrättäneet yli 170 miljoonaa kiloa vaatteita yhdistyksen kierrätyspalvelun kautta.

36


VARAINHANKINTA

taisia tapahtumia ja kampanjoita. Yhdistyksen kotisivujen kautta voi myös liittyä UFF:n kanta-asiakkaille suunnatulle postituslistalle.

UFF kerää varoja yleishyödyllisten tehtäviensä toteuttamiseen. Organisaation varainhankintamyymälöiden asiakkaat tukevat ympäristötyötä kotimaassa ja globaalikehitystyötä eteläisessä Afrikassa ja Intiassa. Vuonna 2017 UFF:llä oli 16 varainhankintamyymälää eteläisessä Suomessa. Myymälöistä 10 sijaitsi Helsingissä, 2 Tampereella ja loput Espoossa, Vantaalla, Turussa ja Jyväskylässä.

Vuonna 2017 suljettin yksi ja perustettiin yksi myymälä Helsingissä. Vantaan myymälä siirtyi uuteen osoitteeseen kauppakeskus Tikkuriin.

Kierrätetyn tuotteen ostaminen on kestävää kehitystä toteuttava eettinen valinta. Valitsemalla UFF:n ostopaikakseen asiakas tukee kestävää kehitystä, työllisyyttä Suomessa sekä globaalikehitystyötä. Jokainen uudelleenkäytetty vaate vähentää jätteen määrää, energian ja veden kulutusta, hiilidioksidipäästöjä sekä haitallisten kemikaalien määrää. UFF:n myymälät tarjoavat kuluttajalle kestävän ja ekologisen vaihtoehdon sekä tuotteita yksilölliseen tyyliin. Vaatevalikoima koostuu laadukkaista, ajanmukaisista vaatteista ja vintage-löydöistä. Kierrätetyn tuotteen ostaminen on ympäristöystävällinen valinta. Luonnonvarojen kestävä käyttö hillitsee ilmastonmuutosta, jonka haittavaikutukset koskettavat erityisesti köyhimpien maiden ihmisiä. Samalla kuluttaja tukee ympäristötyötä Suomessa ja globaalikehitystyöhankkeita Afrikassa ja Intiassa. UFF kerää varoja globaalikehitystyöhön myös suoralahjoitusten kautta.

Varainhankintamyymälät vuonna 2017: • Kamreerintie 3, Espoo • Fredrikinkatu 36, Helsinki • Hämeentie 4, Helsinki • Hämeentie 29, Helsinki • Iso Roobertinkatu 4-6, Helsinki • Malminkaari 13-16, Helsinki • Mannerheimintie 104, Helsinki • Ostostie 4, Helsinki • Runeberginkatu 4 C, Helsinki • Turunlinnantie 12, Helsinki • Tyynylaavantie 5, Helsinki • Asemakatu 4, Jyväskylä • Hämeenkatu 9, Tampere • Pietilänkatu 2, Tampere • Humalistonkatu 5, Turku • Tikkuraitti 18, Vantaa

Myymälöiden vaatevalikoista löytyy tuotteita koko perheelle. Valikoima vaihtuu useita kertoja vuodessa sesongin mukaisesti. Organisaation kotisivuilta sekä Facebook-sivulta voi seurata myymälöiden ajankoh-

37


UFF:N VASTUULLISUUS YMPÄRISTÖVASTUU Suomalaisten vaatelahjoitusten mahdollistama kierrätystoiminta tukee ympäristön kestävyyttä lisäämällä tekstiilien uudelleenkäyttöä ja vähentämällä hiilidioksidipäästöjä. UFF toteuttaa kotimaan kierrätyspalvelun omakustanteisesti. Yhdistys on sitoutunut ympäristöohjelman mukaisesti jatkamaan kierrätettyjen tekstiilien elinkaarta sekä etsimään ilmaston kannalta suotuisampia energiaratkaisuja. Yhdistyksen kolmekymmenvuotisen toiminnan aikana tapahtuneen vaatekierrätyksen avulla aikaansaadun yli 300 miljoonan hiilidioksidikilon säästymisen lisäksi uusiutuvan polttoaineen käyttö yhdistyksen keräyspalvelun logistiikkaketjussa vähentää noin 550 000 kiloa hiilidioksidiapäästöjä. Kestävän kehityksen tukemisen lisäksi ilmastonmuutoksen vaikutusten vähentäminen on yksi UFF:n toiminnan lähtökohdista. Luonnonvarojen kestävä käyttö myös vaatteiden osalta hillitsee ilmastonmuutosta, jonka haittavaikutukset koskettavat erityisesti köyhimpien maiden ihmisiä. Esimerkiksi yksi uudelleenkäyttöön kierrätetty puuvillasta valmistettu t-paita säästää noin 3000 litraa vettä, 7 kiloa hiilidioksidipäästöjä ja 500 grammaa torjunta-aineita. Organisaatio on ollut Helsingin Kaupungin Ilmastokumppani vuodesta 2013 lähtien. UFF on sitoutunut nousujohteiseen uudelleenkäyttöön kierrätettävien tuotteiden vuosittaiseen määrään sekä jatkamaan työtään energian käytön vähentämiseksi.

38

LOGISTIIKKAKETJU VÄHÄHIILISEMMÄKSI UFF:n vaatekierrätyspalvelun toiminta-alueena on koko Suomi. Yhdistyksen logistiikkaketju nojaa omaan kalustoon sekä sopimuskuljettajien panokseen. Keräyspalvelusta kertyy omalla kalustolla vuosittain kilometrejä lähes 950 000, mikä kuluttaa dieseliä noin 230 000 litraa. Yhdistys aloitti kesällä 2017 polttoainekumppanuuden, jossa käyttöönotettiin täysin jätteistä ja tähteistä valmistettu Neste MY uusiutuva diesel™-polttoneste yhdistyksen kuorma-autoissa. Uusi polttoaine on yhteensopiva kaikkien diesel-moottoreiden kanssa ja sitä voidaan tankata suoraan olemassaolevaan kalustoon. Uuden ekologisemman polttoaineen käyttöönotto vahvistaa edelleen sitä ilmastovaikutusta, joka vaatteiden kierrättämisestä syntyy. Organisaatiolle, jonka koko toiminta-ajatus perustuu kestävään kehitykseen, on luontevaa käyttää innovatiivista, ympäristöystävällisempää polttoainetta. Uusiutuvan polttonesteen käyttö leikkaa organisaation kierrätyspalvelun kuorma-autojen kasvihuonekaasupäästöjä jopa 90 prosentilla.

UFF:N VAATEKERÄYS PALVELEE RINKI-PISTEISSÄ Organisaatio on tehnyt sopimuksen vaatteiden keräämisestä Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n kanssa. UFF:n harmaita keräysastioita on lähes 500:ssa Rinkiekopisteessä. Rinki-ekopisteverkosto on toiminut vuoden 2016 alusta lähtien keräten muovi-, lasi-, metalli- ja kartonkipakkausjätettä.


UFF MUKAAN MUOVIROSKAN VÄHENTÄMISKAMPANJAAN Tammikuusta 2017 alkaen kaikki muovikassit ovat olleet maksullisia UFF:n varainhankintamyymälöissä. Näin tavoitellaan muovikassien kokonaismenekin selkeää pudotusta. Muovikassien kokonaismenekki vähenikin organisaation myymälöissä reilut 17 prosenttia vuoden 2017 aikana. UFF:n myymälöiden asiakkaille tarjotaan muovikassien vaihtoehtona Reilun Kaupan-puuvillasta valmistettua kestokassia tai yli 90 prosenttisesti kierrätysmuovista valmistettua ostoskassia. Organisaatio tiedottaa muovikassien vähentämistavoitteesta aktiivisesti asiakkaita, henkilöstöä ja muita sidosryhmiä. Toimia vähennystavoitteen saavuttamiseksi jatketaan. Organisaatio haluaa toiminnallaan lisätä kestävää kehitystä muoviroskan vähentämisen kautta ja on sitoutunut tukemaan EU:n pakkausjätedirektiivin muovikassien kulutusta koskevien vähentämistavoitteiden saavuttamista. Suomen ympäristöministeriö ja Kaupan Liitto ovat ilmaisseet Sitoumus 2050:ssä sovitut kaupan vapaaehtoiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi.

39


SOSIAALINEN VASTUU GLOBAALIKEHITYS UFF tukee globaalikehitystyötä, joka helpottaa äärimmäisessä köyhyydessä elävien ihmisten elämää kouluttamalla, edistämällä työllistymistä, parantamalla ruokaturvaa sekä edistämällä toimeentuloa. Vuoden 2017 UFF tuki 39 globaalikehitystyöhanketta Afrikassa ja Intiassa. Organisaation globaalikehitystyö kohdentuu kaikkein vähiten kehittyneisiin yhteisöihin Angolassa, Mosambikissa, Malawissa, Namibiassa, Sambiassa, Kongo DR:ssä ja Intiassa. Hankkeilla rakennetaan kestävän kehityksen vaikutuksia; keskeinen painopiste on koulutuksessa, esikouluista ammatilliseen ja korkeakoulutukseen sekä ympäristö- ja yhteisökehityksessä. Kolmen vuosikymmenen ajan suomalaiset ovat tukeneet ilmasto- ja globaalikehitystyötä vaate- ja rahalahjoituksillaan. Tämä tuki on mahdollistanut avun sadoille tuhansille ihmisille maailman köyhimmissä maissa, kohentaen heidän elämänlaatuaan koulutuksen, pienviljelyn, yritystoiminnan ja yhteisökehityshankkeiden kautta. Vuonna 2017 organisaation yhteistyöjärjestöille Afrikassa lahjoitettiin myös paikallista varainhankintaa varten uudelleenkäyttöön vaatteita ilmasto huomioonottaen. Vaatelahjoitusten avulla UFF:n globaalikehityskumppanit keräsivät varoja muun muassa koulutusja yhteisökehityshankkeisiin. Vaateviennin yksi merkittävistä saavutuksista on paikallisen työllisyyden aktivoiminen. Globaalikehitystyökumppanien tyypilliset vaateostajat ovat paikallisia yhden hengen mikroyrittäjiä, joista osa itsensä lisäksi työllistää myös muutamia muita henkilöitä. Vaateavun arvo vuonna 2017 oli 229 461 €.

40


YHDISTYS TYÖNANTAJANA Vuoden 2017 lopussa UFF:lla työskenteli noin 200 henkilöä. Työsuhteiden keskimääräinen kesto oli 7,3 vuotta ja työntekijöiden keski-ikä 42,3 vuotta. Yhdistyksellä on työhyvinvointiohjelma, joka on kehitetty tukemaan työssä jaksamista ja työturvallisuutta.

TYÖTURVALLISUUS Työturvallisuus on osa jokaisen yhdistyksen palveluksessa työskentelevän arkipäiväisiä työrutiineja. Organisaation tavoitteena on nolla tapaturmaa. Hyvä työturvallisuuskulttuuri vaikuttaa työyhteisön hyvinvointiin, osaamiseen sekä työn tuloksiin. Organisaatio teki työyhteisön keskuudessa kyselyn työturvallisuudesta vuonna 2017. Kyselyllä arvioitiin niin turvallisuusjohtamisen kuin turvallisuuskulttuurin tasoa. Lisäksi välitettiin informaatiota turvallisista työmenetelmistä sekä riskien hallinnasta. Yhdistyksen työtekijät kokivat voivansa tehdä työssään monia turvallisuuteen vaikuttavia valintoja. Lisäksi omaa työtä ja sen turvallisuutta haluttiin kehittää aktiivisesti ja itsenäisesti. Organisaation työturvallisuus kehittyi myönteisesti vuonna 2017. Kyseisen vuoden aikana tapaturmien määrä väheni kahdella kolmasosalla. Yhdistys otti vuonna 2017 käyttöön Turvallinen Yritys-palvelun työturvallisuuden parantamiseksi. Palvelun avulla kerätään havaintoja läheltä piti-tilanteista ja turvallisuuspoikkeamista työturvallisuuden kohentamiseksi.

TALOUDELLINEN VASTUU Ennakoiva riskienhallinta, huolellinen toiminnan sekä kannattavuuden suunnittelu ja seuranta kuuluvat organisaation toimintakulttuuriin. UFF raportoi taloudellisista tunnusluvuistaan vuosittain hyvän hallintotavan mukaisesti. Yhdistyksellä ja sen kumppaneilla on korruption vastainen toimintaperiaate, sisäisen valvonnan rutiinit sekä paikallinen ja kansainvälinen tilin- ja toiminnantarkastus. Yhdistyksen tukemista globaalikehitystyöhankkeista teetetään ulkopuolisten asiantuntijoiden vaikuuttavuus- ja tehokkuusarviointeja vuosittain lukuisten sisäisten tarkastusten lisäksi. UFF:n kaikkiin toimintoihin sekä Suomessa että kehitysmaissa tehdään riippumaton tilintarkastus. Organisaatio saa tarkastusraportit kaikista toiminnoista sekä tuetuista globaalikehityshankkeista. Avun perillemenoa valvotaan tilintarkastusten ja hankkeista saatavien raporttien avulla sekä jatkuvalla yhteydenpidolla. Valtionapukohteisiin tehdään vuosittain tarkastus- ja arviointikäynti, jolloin hankkeesta raportoitu edistys todennetaan myös paikan päällä. Sekä UFF:n että avun vastaanottajayhdistykset tarkastaa kansainvälinen tilintarkastustoimisto. Tarkastus kattaa kaiken kirjanpidon ja maksuliikenteen varmistaen kaikkien resurssien kohdentumisen yhdistyksen yleishyödyllisiin tarkoituksiin; ilmasto- ja globaalikehitystyöhön. UFF on yksi Vastuullinen Lahjoittaminen (VaLa) ry:n perustajista sekä hyvän hallintatavan ohjeistuksen laatijoista.

41


LAHJOITTAMINEN Vuoden 2017 aikana suomalaiset tukivat UFF:n tekemään ilmasto- ja globaalikehitystyötä erittäin aktiivisesti. Vaatelahjoitukset olivat tänäkin vuonna selkeästi suosituin lahjoitusmuoto. Jokaista suomalaista kohti lahjoitettiin lähes 3 kiloa vaatteita. Yli 270 kunnassa sijaitsevien kierrätyspisteiden lisäksi vaatelahjoituksia vastaanottavat myös kaikki yhdistyksen varainhankintamyymälät. Myymälöiden asiakkaat tukivat UFF:n toimintaa ostamalla kierrätystuotteita sekä osallistumalla lahjoituskampanjoihin. UFF:n myymälöissä kerättiin varoja muun muassa esikoulutoiminnan ylläpitämiseen, koulutarvikkeiden hankintaan sekä puuntaimien istuttamiseen Nacalaan, Mosambikiin. UFF:n globaalikehitystyötä tuki vuonna 2017 lähes kaksisataa Lastenlähettiläs-kuukausilahjoittajaa. Säännölliset tukisummat auttoivat Mosambikin Nacalassa toimivaa Lastenapu-hanketta ja Intian Rajasthanin slummikoulujen toimintaa. Suomalaiset tukivat lisäksi Intian slummilasten koulutusta sadoissa ravintoloissa ja myymälöissä ympäri etelä-Suomen olevien keräyslippaiden kautta. Rahalahjoitukset kohdistettiin vuonna 2017 Mosambikin Nacalan sekä Intian Rajasthanin hankkeisiin. Vuoden aikana kampanjalla, kolikkokeräyksellä sekä kuukausilahjoittajien tuella kerättiin hankkeisiin yhteensä 38 830 euroa.

42

GLOBAALI YHTEISTYÖVERKOSTO UFF on yksi kansainvälisen Humana People to People hyväntekeväisyysjärjestöjen konsortion perustajista. Mukana olevat yleishyödylliset organisaatiot työskentelevät kestävän kehityksen puolesta parantaen kehittyvien maiden ihmisten olosuhteita, koulutusta, perheiden ja yhteisöjen toimeentuloa sekä terveydenhuoltoa. Kansainvälisessä yhteistyöverkostossa mukana olevien organisaatioiden toiminta on paikallista ja itsenäistä. Yhteistyö mahdollistaa kuitenkin esimerkiksi globaalikehitystyön ja vaatekierrätyksen prosessien parhaiden käytäntöjen jakamisen toimijoiden kesken. Maailmanlaajuinen yhteistyöverkosto auttaa eri maissa toimivia jäsenorganisaatioita myös löytämään kokeneita, luotettavia ja asiantuntevia kumppaneita eri alojen globaalikehitystyöhankkeisiin.


YHTEYSTIEDOT Pääkonttori ja lajittelulaitos: Järvihaantie 12, 01800 Klaukkala, puh (09) 276 4760 Vaatekeräys: puh (09) 2764 7622, vaatekerays@uff.fi Viestintä ja globaalikehitystyö: puh (09) 2764 7644, info@uff.fi Työhakemukset: hakemukset@uff.fi Tukkumyynti: puh (09) 2764 7664, wholesale@uff.fi Toimisto: puh (09) 2764 7665, lajittelukeskus@uff.fi Taloushallinto: puh (09) 2764 7655, finance@uff.fi Verkkolaskutustiedot: U-landshjälp från Folk till Folk i Finland rf, 0783118-1 Verkkolaskutusosoite: FI5020011800390521 Operaattori: Nordea (NDEAFIHH) Aineistomuoto: Finvoice Lahjoitustilit: Nordea FI49 2001 1800 3905 39 Danske Bank FI37 8000 1571 0750 51 Lupa: RA/2017/1274 PIVO: 050 337 0039

Varainhankintamyymälät: ESPOO Kamreerintie 3, puh (09) 855 4012 HELSINKI Fredrikinkatu 36, puh (09) 348 71736, Hämeentie 4, puh (09) 726 1044 Hämeentie 29, puh (09) 694 0890 Hämeentie 111, puh (09) 876 4126 Itämerenkatu 21, puh (09) 773 1043 Malminkaari 13-16, puh (09) 346 3016 Mannerheimintie 104, puh (09) 477 1701 Ostostie 4, puh (09) 386 7244 Runeberginkatu 4 C, puh (09) 685 7325 Turunlinnantie 12, puh (09) 344 4225 Tyynylaavantie 5, puh (09) 694 0526 TAMPERE Hämeenkatu 9, puh (03) 223 8779 Pietilänkatu 2, puh (03) 364 1171 TURKU Humalistonkatu 5, puh (02) 231 1761 JYVÄSKYLÄ Asemakatu 4, puh (014) 617 601 VANTAA Asematie 4-10, puh (09) 271 0070

43


LAHJOITUSTILIT NORDEA FI49 2001 1800 3905 39 Danske Bank FI37 8000 1571 0750 51 Lupa: RA/2017/1274 44


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.