UFF:n uutiskirje 1/2017

Page 1

Uutiskirje 1/2017 U-landshjälp från Folk till Folk i Finland rf

Auttamisen iloa!

www.uff.fi

Angolassa viljellään ympäristöä kunnioittaen


Uudet viljelytekniikat paransivat perheiden ruokaturvaa Angolassa Vuoden 2016 lopussa päättyneissä UFF:n tukemissa Angolan maanviljelyhankkeissa edistettiin pienviljelijöiden sopeutumista ilmastonmuutokseen. Ilmaston lämpenemisen haittavaikutukset heijastuvat erityisesti köyhiin Afrikan maihin, jossa sään ennustamisesta on tullut vaikeaa ääri-ilmiöiden, kuten kuivuuden ja helleaaltojen lisääntyessä. Myös vuosittaiset sademäärät vaihtelevat aiempaa enemmän. Suurin osa Angolan väestöstä elättää itsensä pienviljelyllä, ja monet ihmiset elävät köyhyydessä. Kunenen (2014–2016) ja Kuando Kubangon (2013–2016) maakunnissa toimineiden hankkeiden tavoitteena oli parantaa viljelijäperheiden ruokaturvaa ja hyvinvointia. Pienviljelijöiden toimintaryhmissä, Farmers Clubeissa, opeteltiin uusia, tehokkaita ja ilmastoystävällisiä viljelytekniikoita, jotta satoa riittää myytäväksi asti. Lisäksi hankkeessa mukana olleille tarjottiin luku- ja laskuopetusta sekä terveysvalistusta. Myös naisten ja vammaisten osallisuutta viljelijäryhmissä ja yhteiskunnassa lisättiin. Angolassa maatalouden kehittäminen on tärkeää myös maan hallitukselle, sillä suuri osa maassa myytävästä ruoasta on kallista tuontitavaraa. Angolassa puhkesi sen itsenäistyttyä 1970-luvun puolivälissä lähes 30 vuotta kestänyt sisällissota, joka päättyi vasta vuonna 2002. Sotaa käytiin erityisesti maaseudulla, mikä on hidastanut maataloussektorin kehitystä. Nyt 15 vuotta myöhemmin Angolassa viljellään ylläpitäen maan kasvukuntoa (conservation agriculture). Viljelyssä hyödynnetään kiertoviljelyä ja peitekasvien käyttöä maaperän ravinnepitoisuuden kasvattamiseksi. Maata muokataan vain vähän tai ei lainkaan. Maan kasvukuntoa ylläpitävä viljely vähentää eroosiota, lisää viljelyn tehokkuutta ja pienentää maatalouden hiilidioksidipäästöjä. Hankkeen aikana opitut viljelytekniikat helpottivat erityisesti naisten elämää, vaikka työtä on edelleen tehtävä, jotta naisten taloudelliset vaikuttamismahdollisuudet kohentuisivat. UFF:n tukemat hankkeet paransivat merkittävästi viljelijäperheiden ruoansaantia, etenkin viljan ja kasvisten osalta. Farmers Clubien jäsenet myivät osan sadosta paikallisilla toreilla ja markkinoilla, ja paransivat näin ruokaturvaa yhteisöissään.


Mosambikissa tuetaan vammaisten lasten koulutusmahdollisuuksia Vain murto-osa maailman vammaisista lapsista käy

koulua. Erityisesti vammaiset tytöt ovat vaarassa jäädä koulutuksen ulkopuolelle. Suurin este vammaisten lasten opiskelulle on ihmisten kielteiset asenteet sekä köyhyys. Vammaisten lasten kykyihin ei uskota, eikä vähävaraisilla vanhemmilla ole varaa ostaa heille koulutarvikkeita. Kehitysmaissa on valtava pula pätevistä opettajista. Myös koulurakennusten esteellisyys on haaste koulunkäynnille. Koulu voi myös sijaita kaukana, kymmenien kilometrien päässä, joten sinne kulkeminen voi olla hyvin työlästä. UFF on tehnyt yhteistyötä Vammaiskumppanuus ry:n kanssa kolmen vuoden ajan Mosambikin Chimoiossa, jossa vammaisten ihmisten tilanne on erityisen haastava – ennakkoluuloja on paljon ja tietoa vähän. Vammaiset lapset jäävät usein kotiin sisarusten aloittaessa koulun. Myös opettajien valmiudet huomioida vammaisten lasten erityistarpeet ovat yleisesti kehnot.

Hankkeen tavoitteena oli kehittää opettajakoulutusta, jotta tulevat opettajat osaisivat paremmin huomioida vammaisten lasten tarpeet. Vammaiskumppanuus tarjosi koulutusta ja neuvontaa UFF:n hanketoimijoille. Chimoion opettajaopistolla vammaisten lasten oikeuksien edistämiseen suhtauduttiin innostuneesti. Moottoreina toimivat hankkeeseen palkatut vammaiset työntekijät, jotka tekivät opistolla ja sen ympäristössä aktiivista tiedostustyötä kaikkien lasten oikeudesta koulutukseen. Hankkeen aikana opettajaopiston tilat korjattiin esteettömäksi esimerkiksi kädensijojen ja ramppien avulla. Opettajat saivat opastusta vammaisten lasten oikeuksista sekä oppimista helpottavien materiaalien valmistuksesta. Hanke päättyi vuoden 2016 lopussa, mutta työ vammaisten lasten oikeudesta koulutukseen jatkuu. Teksti: Mari Koistinen, Vammaiskumppanuus

Laadukas opetus vähentää köyhyyttä sekä lisää hyvinvointia ja tasa-arvoa Laadukas perusopetus antaa lapsille ja nuorille tietotaidon lisäksi valmiudet kohdata elämän eri haasteet ja elää toiset huomioon ottaen. Koulutus on yksi tehokkaimmista tavoista vähentää köyhyyttä ja eriarvoisuutta. UFF tuki Mosambikissa opetuksen kehittämishanketta (2014–2016), jonka tavoitteena oli vähentää köyhyyttä panostamalla laadukkaaseen perusopetukseen. Hankkeen aikana Chimioioon, Manican maakuntaan, koulutettiin uusia opettajia, parannettiin opettajaopiston esteettömyyttä sekä vahvistettiin opettajaverkostoa.

Chimoiossa opetuksen laatua kehitettiin kolmella tavalla: 1) panostamalla opettajakoulutukseen yhtenäisen perusopetuksen saavuttamiseksi, 2) edistämällä aikuisten lukutaitoa osana yhteisökehitystä sekä 3) lisäämällä vammaisten opettajaopiskelijoiden määrää ja asemaa yhteisössä. Hankkeesta tehdyn puolueettoman arvioinnin mukaan se vastasi hyvin maaseutukoulujen ja opettajien tarpeisiin. UFF tuki hanketta yhdessä Suomen ulkoasiainministeriön kanssa.


UFF kierrätti vuonna 2016 ennätysmäärän tekstiiliä – vaatekierrätys työllistää ja säästää ympäristöä Viime vuonna suomalaiset kierrättivät UFF:n kautta ennätykselliset 14,2 miljoonaa kiloa vaatteita. Vuoden 2016 keräysmäärä kasvoi 6,8 prosenttia edellisvuodesta. Sellaisenaan käyttökelpoisten vaatteiden uudelleenkäyttö säästää luonnonvaroja, vähentää jätteen määrää sekä kasvihuonepäästöjä. Tekstiilikierrätys myös työllistää merkittävän määrän ihmisiä ilman julkisia tukia. UFF keräsi vuonna 2016 vaatteita 2,6 kiloa jokaista suomalaista kohden. Keräysmäärä vastaa yli 4 700 kuorma-autollista vaatteita. Vaatekierrätys toimii 274 kunnassa kierrätyspisteisiin sijoitettujen keräysastioiden avulla tavoittaen 5,4 miljoonaa suomalaista. Eniten vaatteita kerättiin Helsingistä, Espoosta ja Tampereelta. Kuitenkin Forssasta kerättiin eniten vaatteita asukasta kohden, noin 6,5 kg/asukas. Helsingissä vastaava luku oli 1,9 kiloa asukasta kohden.

Sellaisenaan käyttökelpoisten vaatteiden elinkaaren jatkaminen vähentää jätteen määrää, energian ja veden kulutusta, hiilidioksidipäästöjä sekä haitallisten kemikaalien määrää. ”UFF:lle lahjoitetut tekstiilit uudelleenkäytetään. Tämä tarkoittaa tekstiilin käyttämistä uudelleen samaan tarkoitukseen, johon se on alun perin suunniteltu. Keräysmäärästämme suurin osa ohjataan uudelleenkäyttöön tukkumyynnin kautta. UFF:n omissa myymälöissä myydään keräysvaatteiden parhaimmisto. Vaatemyynnillä kerätään varoja kehitysyhteistyöhön ja ylläpidetään kierrätyspalvelu Suomessa,” UFF:n kumppanuustoiminnan päällikkö Minja Huopalainen kertoo.

Yhteisön tukeminen parantaa lasten asemaa Nacalassa Mosambikin Nacalassa toimiva Lastenapu-hanke parantaa lasten asemaa kehittämällä perhe- ja kyläyhteisöä. Hankkeessa tuetaan kylien esikoulutoimintaa, tiedotetaan koulutuksen tärkeydestä, annetaan terveys- ja hygieniavalistusta, rakennetaan käymälöitä ja käsienpesupisteitä sekä tehdään ympäristötyötä istuttamalla hedelmäpuita ruokavalion monipuolistamiseksi sekä eroosion torjumiseksi. Hanke saa merkittävän osan tuloistaan suomalaisilta lahjoittajilta. Tee lahjoitus, jolla tuetaan koulutusta sekä perheiden ja yhteisöjen hyvinvointia – yhdessä saamme aikaan enemmän! Lisätietoa www.uff.fi.

Nordea: FI49 2001 1800 3905 39 Danske Bank: FI37 8000 1571 0751 51 UFF, U-landhjälp från Folk till Folk i Finland rf Maksaja

Haluan osoittaa tukeni Mosambikin Nacalan lastenapuhankkeelle (summa omavalintainen). Keräyslupanumero: POL-2015-8012

Viite: 610270 Tililtä - nro

Eräpäivä – TILISIIRTO

Euro (summa omavalintainen)

Maksu välitetään saajalle maksujenvälityksen ehtojen mukaisesti


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.