UFF:n vuosikertomus 2014

Page 1

U-landshjälp från Folk till Folk i Finland • Auttamisen iloa!

VUOSIKERTOMUS 2014


Sisällysluettelo Alkusanat...................................................................................................................... 1 UFF:n tavoiteet ja arvot ............................................................................................. 2 Vaikuttamistyö ............................................................................................................ 3 Vastuullisuus ............................................................................................................... 4 UFF:n organisaatio ...................................................................................................... 6 Organisaation ja toiminnan kehitys ......................................................................... 7 Ympäristöpalvelu ......................................................................................................... 8 Vaatteiden lajittelu uudelleenkäyttöön .................................................................. 10 Varainhankinta - myymälät ...................................................................................... 11 Yritysyhteistyö ............................................................................................................ 12 Lahjoittaminen UFF:n kautta .................................................................................... 13 Tiedotus ja kansainvälisyyskasvatus ..................................................................... 14 Kehitysyhteistyö ........................................................................................................ 16

Tukisummat hankkeittain ........................................................................... 17

Opettajakoulutus ......................................................................................... 18

Opettajakorkeakoulu....................................................................................18

Opetuksen laadun parantaminen ............................................................. 18

Perusopetus ................................................................................................ 19

Ammatillinen koulutus ............................................................................... 20

Lastenapu ja yhteisökehitys ..................................................................... 21

Viljelijäkoulutus ........................................................................................... 22

Biokaasu ...................................................................................................... 23

Globaali yhteistyöverkosto ...................................................................................... 24 Yhteystiedot .............................................................................................................. 25


Alkusanat Vuonna 2014 UFF-yhdistys toimi varsinaisten tehtäviensä; ilmasto- ja kehitysyhteistyön ja globaalitiedottamisen parissa toimintaa edelleen kehittäen. Toiminnanohjauksessa käytössä olleet laatu-, ympäristö- ja työturvallisuusjärjestelmät saivat vuoden alussa ISO-sertifioinnit. Ympäristöpalvelu laajeni edelleen, toimien vuoden päättyessä kaikkiaan noin 5,3 miljoonan suomalaisen kotipaikkakunnalla. Vaatteiden kierrätyksen muodossa ilmastotyössä ja globaalin kehityksen tukemisessa oli mukana käytännöllisesti katsoen koko Suomi. Kierrätystaloutta edistäviä hankkeita ja selvityksiä käyttökelpoisten vaatteiden elinkaaren jatkamiseksi toteutettiin sekä kotimaisten että pohjoismaiden ympäristöviranomaisten kanssa ja elinkeinoelämän toimijoiden kanssa. Edellisvuonna yritysten kanssa aloitettua poistotekstiilien kierrätystä laajennettiin entisestään. Samalla kun yhteistyö paransi yritysten resurssitehokkuutta, tuettiin kehitysyhteistyötä.

Yhdistys tuki kehitysyhteistyötä maissa, joissa on maailman köyhimmissä oloissa eläviä ihmisiä. Yhteistyön painopiste oli edellisten vuosien tapaan koulutuksessa. Hankkeissa teetettyjen arviointien perusteella voitiin todeta mm. että esimerkiksi opettajakoulutuksessa kyettiin olennaisesti vastaamaan opetussektorin kehittämistarpeisiin ja tarjoa­ maan lisää pätevää opetushenkilökuntaa, myös maaseudun vaatimattomiin oloihin valmennettuina. Valmistuneiden naisopettajien tarjoama roolimalli osaltaan lisäsi tyttöjen osallistumista opetukseen ja perheiden sekä päättäjien opetusmyönteisyys kasvoi. Viljelijöiden koulutushankkeissa puolestaan pientuottajien sadot kasvoivat ja ruokaturva koheni. Lämpimästi kaikkia lahjoittajia, tukijoita, vapaaehtoisia, työntekijöitä ja tapahtumapäivien toteutukseen myötävaikuttaneita kiittäen

Virve Kivi, Toiminnanjohtaja

1


UFF:n tavoitteet ja arvot U-landshjälp från Folk till Folk i Finland rf (UFF) on riippumaton, vuonna 1987 perustettu suomalainen yleishyödyllinen yhdistys. Yhdistyksen toiminnan tarkoitus on suomalaisen ja kehitysmaiden kansalaisyhteiskunnan voimavaroja yhdistämällä aikaansaada kestävää kehitystä, joka samalla vähentää äärimmäistä köyhyyttä kehitysmaissa. Kotimaassa yhdistys tarjoaa ympäristöpalvelua, jonka avulla kotitalou­det ja yritykset voivat kierrättää tarpeettomaksi jääneet vaatteet, jalkineet ja kodintekstiilit. Tuotteiden elinkaaren jatkaminen vähentää ilmaston muutosta ja jätekuormaa. Ympäristötavotteiden lisäksi aikaansaaduilla resursseilla rahoitetaan kehitysmaissa koulutusta, jolla on pitkäkestoinen ja laaja-alainen kehitysvaikutus. Koulutushankkeiden lisäksi UFF tukee ympäristöön ja toimeentuloon liittyviä kehityshankkeita.

Yhdistys myös tiedottaa aktiivisesti kotimaassa kehitysmaa-asioista. Tämä lisää tietoisuutta jokaisen henkilökohtaisista mahdollisuuksista toimia kestävän kehityksen ja koko yhteiskunnan hyväksi. Tavoite Jokaisella ihmisellä maailmassa on hyviä mahdollisuuksia elämässään, riippumatta rodusta, uskonnosta, taustasta, taloudellisesta tilanteesta tai sukupuolesta. Henkilö- ja aineellisia resursseja ei tuhlata vaan ne käytetään tarkasti kaikkien ihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Arvot Yhdistyksen toimintaa ohjaavia arvoja ovat ekologinen ja taloudellinen kestävyys, vastuullinen aktiivisuus yhteisössä, sukupuolten välinen tasa-arvo, terveys, suvaitsevaisuus ja monimuotoisuus.

UFF:n tukemat hankkeet ovat usein alueilla, joissa naisten asema on heikko. Yhdistyksen tukema Malawin maanviljelijähanke onkin suunnattu vain naisille, jotta sen avulla voitaisiin myös edistää tasa-arvoistumista. Naisten voimaantumisella on suora yhteys mm. lasten hyvinvointiin ja lapsikuolleisuuteen. Kun naiset saavat enemmän tietoa ja päätäntävaltaa he voivat paremmin pitää huolta perheestään sekä itsestään.

2


Vaikuttamistyö Vuonna 2014 yhdistys toi esiin ympäristö-, kehitys- ja yleishyödyllisen sektorin asioita erilaisissa tapahtumissa, vaikuttamistyöryhmissä ja isännöimässään Humana-päivän yritysseminaarissa, jossa teemana oli materiaalinhyödyntämisen resurssitehokkuus.

strategia, raportointikäytänteet, tekstiilialan läpinäkyvyys sekä alan yhteisten eettisten sääntöjen kehittäminen. Hankkeessa kehitetty malli sisältää luonnoksia sertifiointijärjestelmästä tekstiilin kerääjille, lajittelijoille ja kierrätystekstiilien myyjille.

UFF osallistui vuosina 2013 - 2015 Suomen ympäristökeskuksen koordinoimaan Texjäte-hankkeeseen, jonka tarkoituksena oli arvioida tekstiilijätteen mahdollisuuksia ja rajoitteita sekä esittää toimenpide-ehdotuksia tekstiilijätteen kierrätyksen edistämiseksi. Lisäksi hankkeessa analysoitiin tekstiilin kierrätykseen liittyviä ympäristö-, kustannus-, ja sosiaalisia vaikutuksia.

Kehitysyhteistyösektorilla teetettiin riippumattomilla arvioijilla evaluaatioita hankkeista ja tehtiin tiivistä yhteistyötä mm. Suomen ulkoasianministeriön, kehitysyhteistyön kattojärjestöjen sekä kehityshankkeiden kohdemaiden viranomaisten ja paikallisten päättäjien kanssa.

Paitsi kotimaassa, tekstiilin tehokkaaseen hyödyntämiseen liittyvää vaikutustyötä tehtiin myös yhteistyössä Pohjoismaisen ministerineuvoston kanssa. Aiheena oli yhteinen pohjoismainen

Kehitysyhteistyöhankkeilla UFF vaikutti aikaisempaa enemmän vammaisten osallistamiseen ottamalla useilla hankkeilla käyttöön vammaiskiintiöt. Kehittyvien maiden vammaisiin liittyvissä asioissa yhdistyksen pääyhteistyökumppani on kansainvälisesti toimiva Vammaiskumppanuus ry.

Texjäte-hankkeessa arvioitiin edelleen suurenevasta Suomen vuosittaisesta 70 000 tn tekstiilikulutuksesta päätyvän kaatopaikoille. Hankkeen yhteenvedossa todettiin, että kaikkea tekstiilin keräystä, kierrätystä ja jatkojalostusta tulisi lisätä. Nyt vain noin 16,5 % tekstiileistä ohjautuu uudelleenkäyttöön. Ympäristön kannalta paras vaihtoehto olisi aina hyödyntää tuotteet niiden alkuperäisessä käyttö­tarkoituksessa mahdollisimman pitkään.

3


Vastuullisuus

Ympäristöpalvelu tavoitti 5,3 milj. suomalaista.

UFF:n vastuullisuuden peruspilareita ovat ympäristö­vastuu, sosiaalinen vastuu ja taloudellinen vastuu.

Ympäristövastuu UFF:n kierrätystoiminta tukee ympäristön kestävyyttä vähentämällä jätekuormaa, pienentämällä ympäristörasitusta ja lisäämällä tuotteiden uudelleenkäyttöä. Kuluttajalle kierrätyspisteiden käyttö on maksutonta. Vuonna 2014 UFF sai sertifioinnin laatu-, ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmistä. Kestävyys ja vastuullisuus huomioidaan myös kehitysyhteistyöhankkeissa, jotka perustuvat paikallisten yhteisöjen voimavarojen kehittämiseen. Ympäristöpalvelun suomalaiset Ympäristöpalveluntavoittamat tavoittamat suomalaiset

Ympäristöpalvelun säiliö- ja keräysmäärät Ympäristöpalvelun säiliö- ja keräysmäärät

.

14000000

6 milj. 6000

3000

12000000

5 milj. 5000

2500

4 milj.

10000000

2000

4000

1500

3000

1000

2000

500

1000

8000000

3 milj.

6000000 4000000 2000000

2 milj.

1 milj.

0

0 2010

2011

2012

Ympäristöpalvelu, kerättymäärä kg

2013

0

2014

2010

Vaatekeräyssäiliöitä, kpl

2011

2012

2013

2014

Sosiaalinen vastuu Suomessa Sosiaalinen vastuu on myös henkilökunnasta huolehtimista. Vuonna 2014 UFF:lla työskenteli 258 henkilöä. Yhdistyksellä on työhyvinvointiohjelma, joka on kehitetty tukemaan työssä jaksamista ja työturvallisuutta. Henkilöstön osaamista kehitetään mm. työkierrolla, työkohtaisilla ohjeistuksilla ja ammatillista osaamista täydentävällä koulutuksella. Työhyvinvointia ylläpidetään terveyspalveluilla sekä virike-eduilla. Henkilöstön määrä vuoden vuoden lopussa Henkilöstömäärä lopussa

Työsuhteiden jakauma Työsuhteiden jakauma

250

Määräaikaiset 3%

200 150 100 50 0 2011

2012

2013

Henkilöstö vuoden lopussa

4

2014

Työntekijöiden keskimääräinen työsuhteen pituus 5,7 v.

Vakituiset 97 %


0%

UFF:n tuotot ja kehitysyhteistyön tuet 2 Taloudellinen vastuu Taloudellinen vastuu UFF:lla merkitsee ennakoivaa riskienhallintaa, huolellista toiminnan sekä kannattavuuden suunnittelemista ja seurantaa. Tuloksellisuus mahdollistaa ympäristöpalvelun ja kehitysavun kestävän rahoittamisen. UFF on ollut laatimassa ja noudattaa Vastuullinen lahjoittaminen (VaLa) ry:n ohjeistusta hyvästä hallintotavasta sekä vastuullisen varainhankinnan ammatillisia arvoja ja periaatteita. Yhdistys on myös mukana yleishyödyllisten organisaatioiden toimintaedellytysten ja lainsäädännön kehittämishankkeissa. UFF toimii hyvän hallintotavan mukaisesti ja rapor­ toi taloudellisista tunnusluvuistaan. Monenkeskisen yhteistyön edellytys on avoin viestintä, selkeä dokumentaatio ja ohjeistus sekä luotettavasti järjestetty valvonta. Yhdistyksellä ja sen yhteistyökumppaneilla on korruption vastainen toimintaperiaate, sisäisen valvonnan rutiinit sekä paikallinen ja kansainvälinen tilin- ja toiminnantarkastus. Hankkeista teetetään sisäisten tarkastusten lisäksi myös mm. ulkopuolisten asiantuntijoiden tekemiä vaikuttavuus- ja tehokkuusarviointeja. Tilintarkastuksissa ja arvioin­neissa käytetään päteviä ja arvostettuja kansainvälisiä asiantuntija­tahoja. Sosiaalinen vastuu globaalisti UFF:n kehitysyhteistyö on yhdistyksen perustamisesta lähtien vaikuttanut äärimmäisessä köyhyydessä elävien ihmisten elämään koulut­tamalla, työllistämällä, parantamalla ruokaturvaa sekä perheiden taloudellista tilannetta Afrikassa ja Intiassa. UFF tuki vuonna 2014 31 aktivoivaa kehitys­yhteistyöhanketta.

UFF:n varainhankinta UM:n hanketuki

13 %

tuotot ja kehitysyhteistyön tuet

87 % 2014 2013 UFF:n varainhankinnan tuotot UM:n tuki hankkeille UFF:n varainSuoralahjoittajien hankinnan tuotot 13 tuki 150 464,62 12Rahoitustuotot 234 149,75 UM:n Muut tuki hankkeille 1 860 716,82 2 063 210,00 tuotot Suoralahjoitukset 47 783,70 73 302,70 Rahoitustuotot 4 098,15 3 106,14 Muut tuotot 32 713,15 20 204,56 Yhteensä 15 063 063,29 14 393 973,15

UFF:n tuottojen käyttö 2014 UFF:n tuottojen käyttö 2014 UFF:n tuottojen käyttö 2014

Ympäristöpalvelu Hyväntekeväisyysmyymälät Kehitysyhteistyö Globaalitiedotus

% 0101% % %

25 %% 01 % 25 33 25 % 33%% 33 % varojen käyttö ja tuki yleishyödyllisiin kohteisiin UFF:n tuottojen käyttö 41 % 41 % 41 %

Kehitysyhteistyö Ympäristöpalvelu Kehitysyhteistyö Ympäristöpalvelu 2014 2013 Kehitysyhteistyö Ympäristöpalvelu Kehitysyhteistyö 3 757 961,33 3 741 195,47 Hyväntekeväisyysmyymälät Rahoituskulut Hyväntekeväisyysmyymälät Rahoituskulut Hyväntekeväisyysmyymälät Rahoituskulut Ympäristöpalvelu 6 236 861,26 5 627 597,62 Globaalitiedotus Globaalitiedotus Hyväntekeväisyys Globaalitiedotus -myymälät 5 110 632,96 4 506 569,01 Rahoituskulut 18 626,11 17 797,11 Globaalitiedotus 155 927,71 206 765,17 Yhteensä 15 280 009,37 14 099 924,38 5


UFF:n organisaatio Yhdistyksessä ylintä päätäntävaltaa käyttää jäsenten muodostama vuosikokous. Jäseneksi voivat hakea kaikki toiminnasta, ilmastosta, kierrätyksestä ja kehitysyhteistyöstä kiinnostuneet. Jäsenten muodostama vuosikokous valitsee hallituksen. UFF:n päivittäisestä toiminnasta vastaa hallituksen nimittämä toiminnanjohtaja ja vastuualueiden päälliköt.

Yhdistyksen jäsenet

Hallitus

Toiminnanjohtaja Operatiivinen päällikkö

Vuoden 2014 hallitus • Örjan Österdal, hallituksen puheenjohtaja • Riitta Tamminen, hallituksen varapj. • Jesper Wohlert, hallituksen jäsen • Helle Lund, hallituksen jäsen • Kaj Pihl, hallituksen jäsen Toiminnanjohtaja • Virve Kivi

Keräys

Lajittelu

Myymälät

Kumppanuustoiminta

keräys kuljetus asennus huolto

lajittelu laadunvalvonta toimitukset

myymälät nettikauppa markkinointi

kehitysyhteistyö yritysyhteistyö globaalikasvatus

Tukitoimet: henkilöstöhallinto, taloustoimisto, viestintä

Yhdistyksen toiminnan osa-alueet: • ympäristöpalvelu, vaatteiden keruu ja kierrätys uudelleenkäyttöön • kehitysyhteistyö kouluttamalla sekä parantamalla kehittyvien maiden ruokaturvaa • kehitysyhteistyötiedottaminen

6


Organisaation ja toiminnan kehitys UFF:n strategiaan sisältyy toimia kaikilta osin kestävästi, kannattavasti ja pitkäjänteisesti. Yhdistys kerää kehitysyhteistyöhön suunnattavia varoja tarjoamalla Suomessa vaatteiden keräyspisteitä uudelleenkäytettäville vaatteille ja myymällä käyttötarkoituksen mukaan lajiteltuja kierrätysvaatteita kuluttajille sekä tukkumyyntiin. Sekä operatiivisessa toiminnassa että kaikessa suunnittelussa vastuullisuus, työturvallisuus ja ympäristövaikutukset ovat ohjaavia tekijöitä. Näitä asioita yhdistys edellyttää myös yhteistyökumppaneiltaan. UFF solmii jatkuvasti uusia yrityskumppanuuksia. Yritysyhteistyön avulla voidaan lisätä ilmasto- ja kehitysyhteistyön resursseja sekä tarjota monenlaisille yrityksille uusia mahdollisuuksia yritysvastuullisuuden toteuttamiseen.

Toiminnan prosesseja seurataan UFF:lla systemaattisesti ja kaikkea tekemistä kehitetään jatkuvasti tavoitteita paremmin tukevaksi. Yhdistyksen toiminnan­ohjausjärjestelmät sertifioitiin vuonna 2014. Sisäisten sekä ulkoisten auditointien avulla yhdistys tähtää toiminnan jatkuvaan parantamiseen. Henkilöstön työkyvyn ylläpidosta UFF:lla huolehditaan kiinnittämällä huomiota työntekijöiden työterveyteen, -turvallisuuteen ja -hyvinvointiin. Eri toiminnoille on selkeästi määritellyt tavoitteet sekä työohjeet. Perehdytykseen ja työnohjaukseen on suunnitelma ja toimintaprosessi. Työntekijöille suunnattuja terveydenhuoltopalveluita pyritään pitämään sellaisina, että ne auttavat jo ennalta työntekijöiden jaksamista. Työhyvinvoinnin mittareina käytetään mm. henkilökunnan työssäoloa sekä säännöllisesti toteuttavia työhyvinvointikyselyitä.

Vuonna 2014 UFF:lla toteutettiin laaja työyhteisökysely, jonka pohjalta voitiin todeta, että työntekijät kokivat pääsääntöisesti työtänsä koskevat tavoitteet selkeiksi, avun saamisen esimiehiltä sekä työkavereilta helpoksi, kohtelun tasapuoliseksi ja työilmapiirin hyväksi. Eniten parannustoiveita kohdistui tiloihin ja laitteisiin, joiden osalta kehitystyötä jatketaankin tulevina vuosina.

7


Ympäristöpalvelu Vaatekeräys UFF:n ympäristöpalvelu tarjoaa suomalaisille helpon ja maksuttoman tavan kierrättää itselle tarpeettomaksi jääneet vaatteet, jalkineet ja kodintekstiilit. Vaatemyynnin tuotoilla katetaan kotimaan ympäristöpalvelun kulut sekä tuetaan kehitysyhteistyötä eteläisessä Afrikassa ja Intiassa. UFF:n vaatekeräys toimii yleisiin kierrätyspisteisiin sijoitettujen keräys­astioiden kautta, ja lisäksi yhdistyksen hyväntekeväisyysmyymälät ottavat vastaan lahjoituksia. UFF myös noutaa kierrätettäviä tekstiilejä suoraan yrityksiltä sekä yksityishenkilöiltä, ja järjestää erilaisia keräys­tempauksia ympäri Suomea. UFF:n keräyspisteet on sijoitettu siten, että ne ovat mahdollisimman helposti tavoitettavissa. Keräysastiat tyhjennetään viikoittain. Vilkkaimmilla paikoilla astiat tyhjennetään useamminkin.

Vaatekeräyspalvelu tavoitti vuonna 2014 yli 5,3 miljoonaa suomalaista heidän omilla asuinpaikkakunnillaan 276 kunnassa. Keräyspisteitä oli 1384, ja keräysastioita oli yhteensä 2744 kappaletta. Vaatekeräyspaikkojen sijainnit löytyvät UFF:n kotivuilta: www. uff.fi/kierratyspisteet/php. Vuonna 2014 kokonaiskeräysmäärä oli 12 064 562 kiloa. Määrä kasvoi edellisvuodesta noin 8 prosenttia. Koko toimintansa aikana yhdistys on huolehtinut yli 123 miljoonan vaatekilon kierrätyksestä Suomessa.

Suomi: • UFF:n vaatekeräyspalvelu Yht. 5 300 000 suoraa hyötyjää

UFF järjesti vuonna 2014 keräystempauksia kaikilla Botniaroskin keräysalueen pienjäteasemilla. Botniarosk on Etelä-Pohjanmaalla toimiva jätehuoltoyhtiö, joka toimii UFF:n kumppanina alueen vaatekeräyksessä. Keräystempaukset ovat EteläPohjanmaalla erittäin odotettuja ja suosittuja, ja ne ovatkin jo muodostuneet vuosittain järjestettäväksi perinteeksi.

8


Yhdistyksen kotimaan kierrätyspalvelu rahoitetaan kokonaan omakustanteisesti ilman valtion tai muiden tahojen tukia. Vuonna 2014 UFF käytti kierrätyspalvelun tuotantoon toimialueellaan, eli 5,3 suomalaisen asuinpaikkakunnalla, noin 1,2 euroa asukasta kohti. Uudelleenkäyttöön ohjattavien tekstiilien ke­räys ja kerätyn materiaalin käytön optimointi lisää uudelleenkäyttöä ja kierrätystä sekä vähentää jätteen syntymistä. Kaikki vaatteiden kierrätys vähentää energian ja luonnonvarojen kulutusta sekä kasvihuonepäästöjä. Jotta uudelleenkäyttöön ohjautuisi vuosittain mahdollisimman paljon tekstiiliä, UFF tiedottaa aktiivisesti uusista keräyspaikoista sekä vaatekierrätyksen hyödyistä. Keräyspisteverkostoa ja yksittäisten keräyspisteiden käyttöastetta seurataan jatkuvasti toimivan ja kustannustehokkaan keräyspalvelun mahdollistamiseksi.

UFF:n kautta kierrätettävät tuotteet Yhdistyksen toimintaprosessi on rakennettu sellaisenaan uudelleenkäytettävien tekstiilien ja muiden kulutustuotteiden kierrättämiseen. Jotta kierrätykseen lahjoitettavat tuotteet säilyvät puhtaina ja kuivina käsittelyvaiheiden ajan, tulee ne pakata suljettuihin muovipusseihin. Kaikkia UFF:n kierrättämiä tuotekategorioita voidaan lahjoittaa jokaiseen UFF:n keräyspisteeseen ja -astiaan. UFF huolehtii uudelleenkäyttöön sellaisenaan käyttökelpoiset: • naisten, miesten ja lasten sisä- ja ulkovaatteet • jalkineet • laukut • asusteet • kodintekstiilit • urheiluvälineet • lelut

Vuonna 2014 UFF teki keräysyhteistyötä Savonlinnan ja Mikkelin toimintakeskuksien kanssa. Yhteistoimintamallissa paikallinen toimintakeskus hoitaa alueen vaatekeräyksen ja toimittaa vaatteet UFF:lle. Toimintakeskukset työllistävät oman alueensa pitkäaikaistyöttömiä ja yhteistyön myötä myös UFF:lle on tarjoutunut mahdollisuus lisätä keräysalueensa työllisyyttä.

9


Vaatteiden lajittelu uudelleenkäyttöön

Tekstiilien jatkokäyttö 2014

Huolellinen vaatteiden lajittelu mahdollistaa vaatteiden jatkokäytön optimoinnin. Yhdistykselle lahjoitetut vaatteet ohjataan keräyksen jälkeen lajiteltavaksi ja pakataan jatkokäyttöön myymöissä myytäväksi ja tukkumyyntiin tai Afrikkaan yhteistyöjärjestöjen varainhankinnan avuksi. Afrikassa vaatteet vastaanottava hyväntekeväisyysjärjestö myy tuotteet omissa kierrätysvaatteiden myyntipisteissään tai tukkumyyntinä, jolloin myös paikallisia pienyrittäjiä työllistyy. Kaikki UFF:n keräämä materiaali ohjataan niille parhaiten soveltuvaan kierrätyskanavaan. Vuonna 2014 sellaisenaan uudelleenkäyttöön voitiin ohjata 88 % kokonaiskeräys­määrästä. Jäte, jota kyseisenä vuonna oli noin neljä prosenttia kaikesta kerätystä määrästä, ohjattiin energiapolttoon. Materiaalina kierrätettiin noin kahdeksan prosenttia.

Jäte Vähittäismyynti 6%

Lumppu Vaatteiden jatkokäyttö vuonna42014 % 8%

Lahjoitukset 6%

8%

4% 6%

6%

tukkumyynti UFF:n myymälät lahjoitukset Afrikkaan materiaalikierrätys energiajäte

76%

Suomi: • uudelleenkäyttöön Yli 12 000 000 kg vaatteita

UFF:lla tuotteita lajitellaan uudelleenkäyttöön ohjattavaksi. Lajittelukategorioita on noin 25. Lahjoitetut tuotteet käyvät ensin läpi raakalajittelun, jonka jälkeen osa tuotteista tarkastetaan vielä yksityiskohtaisemmin. Lajittelussa katsotaan lahjoitettujen tuotteiden kunto ja käyttötarkoitus joiden perusteella ne ohjataan niille parhaiten sopiviin jatkokäyttökanaviin.

10

Tukkumyynti 76 %


Varainhankinta - myymälät UFF:n kotimaan myymälät tarjoa­vat suomalaisille kuluttajille järkevän hintaisen, eettisen ja ekologisen ostoskanavan, joista ostamalla voi tukea ympäristötyötä kotimaassa ja kehitysyhteistyötä eteläisessä Afrikassa sekä Intiassa. Suomalaisten tietoisuus ja tahto suosia vastuullisia valintoja näkyy UFF:n myymälöissä vuosi vuodelta kasvavina asiakasvirtoina sekä tyytyväisinä asiakkaina. Myymälöiden valikoimiin kuuluu kierrätettyjä sisä- ja ulkovaatteita, kenkiä, laukkuja, asusteita, kodintekstiileitä, urheiluvälineitä ja leluja. Valikoimaa on koko perheelle. Myymälöiden mallisto vaihtuu useita kertoja vuodessa ja se vastaa aina kuluvaa vuodenaikaa. Uusia tuotteita täydennetään myymälöihin päivittäin. Jokaisen myymälässä on hyviä käyttövaatteita, harvinaisuuksia, arvokkaampia merkkituotteita ja vintage-löytöjä eri vuosikymmeniltä.

Myymälöissä on saatavilla viimeisimmät yhdistyksen julkaisut, ja lisäksi myymälöistä saa tietoa UFF.n tukemista kehitysyhteistyöhankkeista. Vuonna 2014 UFF:lla oli 17 myymälää, joista yksi oli verkkokauppa ja loput olivat kauppakeskustai kivijalkamyymälöitä. Myymälät sijaitsivat Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Jyväskylässä, Tampereella ja Turussa. Yhdistyksen verkkokauppa löytyy osoitteesta www.uff.fi ja se palvelee niitäkin asiakkaita, joiden kotipaikkakunnalla ei ole UFF:n myymälää.

Suomi: • myymälöissä Noin 760 000 asiointikertaa

Vuonna 2014 UFF avasi kaksi uutta myymälää. Kurviin avattu myymälä oli kymmenes yhdistyksen kierrätysmuodin myyntipaikka Helsingissä. Vantaalaisten iloksi avattiin myymälä Tikkurilaan. Molemmat uudet myymälät otettiin hyvin vastaan ja kumpaankin paikkaan on jo muodostunut säännöllisesti asioiva kanta-asiakasjoukko, jolle yhdistys tarjoaa kattavan kierrätysmuotivalikoiman lisäksi kehitysmaauutisia.

11


Yritysyhteistyö UFF tekee yhteistyötä monien Suomessa toimivien yritysten kanssa. Yritysyhteistyömuotoja on useita ja ne perustuvat osapuolten yhteiseen arvonlisään. Yhdistys tarjoaa yrityksille monipuolisen valikoiman yritysvastuun toimintamahdollisuuksia, joiden avulla voidaan mm. vähentää yritysten jätekuluja ja samalla lisätä kehittyvien maiden ihmisten hyvinvointia. Vuonna 2014 yhdistyksen yritysvaatekeräyspalvelussa yrityksillä on mahdollisuus kierrättää poistotekstiilinsä UFF:n kautta vastuullisesti ja ekologisesti kestävästi, ja tukea samalla kehitysyhteistyötä. Yhteistyömallissa UFF esimerkiksi ohjaa yrityksiltä saadut vaatelahjoitukset Afrikkaan, jolloin ne eivät jää yrityksen kotimaan markkina-alueelle. Yritysvaatekeräyksen piiriin kuuluu kauppakeskuksia, useita myymäläketjuja, satoja myymälöitä ja tekstiilituotteiden valmistajia.

Muita vuoden 2014 yritysyhteistyön tapoja olivat tietotaidon jakaminen esimerkiksi UFF:n järjestämässä yhteiskuntavastuu-seminaarissa, yhteiset ympäristötapahtumat ja vaatekeräystempaukset, materiaa­lilahjoitukset ja tapahtumasponsorointi sekä resurssien yhdistäminen toiminnan kasvattamiseksi, monipuolistamiseksi tai kehittämiseksi. UFF tarjoaa yrityksille mahdollisuuksia myös vapaaehtoistyöhön, suoriin rahalahjoituksiin kehitysyhteistyön tueksi sekä tuotepilotointiin kotimaassa tai kehittyvissä maissa.

Suomi: • yritysvaatekeräys Yht. 139 toimipaikkaa

Vuonna 2014 UFF aloitti yritysyhteistyön mm. Gasumin kanssa, joka tuki UFF:n kautta viiden biokaasuyksikön rakentamista Intiassa köyhällä Dausan alueella. Biokaasun energialähteenä toimii lehmän lanta. Ympäristösektorin kehityshankkeen tukeminen ja yhteistyö UFF:n kanssa, sopii hyvin Gasumille, joka on sitoutunut vastuullisuuteen taloudellisessa, yhteiskunnallisessa ja ympäristöön liittyvässä toiminnassa.

12


Lahjoittaminen UFF:n kautta Vuonna 2014 suomalaiset tukivat UFF:n kautta ilmasto- ja kehitysyhteistyötä monella tapaa. Vaatelahjoitukset olivat muiden vuosien tapaan suosituin lahjoitusmuoto. Vaateke­räyspisteitä oli noin 5,3 miljoonan suomalaisen kotipaikkakunnalla ja vaatteita lahjoitettiin yli 12 miljoonaa kiloa. Kierrätyspisteiden lisäksi vaatelahjoituksia kerättiin yhdistyksen omissa hyväntekeväisyysmyymälöissä sekä erilaisten tapahtumien yhteydessä. Myymälöiden asiakkaat osoittivat tukensa yhdistyksen kautta kehitysyhteistyölle paitsi ostamalla kierrätystuotteita, myös osallistumalla myymälöissä järjestettäviin varainkeruukampanjoihin. Vuonna 2014 myymälöissä kerättiin kolmessa kampanjassa varoja Mosambikiin käymälöiden rakentamiseen, koulutarvikkeiden ostamiseen ja puiden istuttamiseen.

UFF tarjosi suomalaisille mahdollisuuden tukea Intian slummilasten koulutusta ympäri Suomea sijoitettujen keräyslippaiden kautta. Vuonna 2014 lippaita oli ravintoloissa ja myymälöissä noin 600 kappaletta. Keräykseen oli mahdollisuus osallistua myös vapaaehtoisella työpanoksella keräämällä rahaa tai tekemällä sopimuksia uusien lipaspaikkojen kanssa. Yhdistyksen kehitysyhteistyötä tuki vuonna 2014 noin 450 Lastenlähettiläs-kuukausilahjoittajaa, jotka kuukausittaisella tukisummallaan auttoivat joko Mosambikin Nacalassa toimivaa Lastenapuhanketta tai Intian Rajasthanin slummikoulujen toimintaa. Suorat rahalahjoitukset kohdistettiin vuonna 2014 kuukausilahjoitusten tapaan Mosambikin Lastenapuhankkeeseen tai Intiaan slummilasten kouluihin.

Esikoulusta kouluun on lyhyt matka. Koulun aloittamisen kynnys voi kuitenkin olla suuri, jos kulttuuri ei tue opiskelua. Mosambikissa on edelleen tavallista, että lapset eivät käy koulussa vaan auttavat vanhempia peltotöissä tai hoitavat muita kodin velvollisuuksia, kuten valvovat pienempiä sisaruksiaan. Kun esiopetukseen järjestetään mahdollisuus, perheet näkevät jo varhain opintojen hyödyn, ja lapsille on helpompaa aloittaa koulu.

13


Tiedotus ja kansainvälisyyskasvatus Kehitysyhteistyöstä ja kehitysmaista tiedottaminen sekä kansainvälisyyskasvatustyö kotimaassa sisältyy UFF:n toimintaan. Yhdistyksen kotimaan hyväntekeväisyysmyymälöiden, vaatekeräyksen ja kansainvälisyyskasvatushankkeen kautta tavoitetaan suuri joukko ihmisiä ja mm. näiden kanavien kautta UFF tuo kestävän kehityksen ja kehittyvien maiden asioita suomalaisten arkipäivään. Yhdistys tiedottaa toiminnastaan, kehitysyhteistyöstä ja kehityshankkeiden kohdemaista myymälöissään, tapahtumissa, verkkosivuillaan, sosiaalisessa mediassa, omissa julkaisuissaan ja median välityksellä. Kanta-­asiakkaat ja kuukausilahjoittajat saavat uutiskirjeitä sähköisesti ja painettuna. Lisäksi UFF on mukana erilaisissa yleisötapahtumissa, kuten Maailma kylässä -festivaaleilla ja eko-päivillä, joissa yhdistys kertoo toiminnastaan.

Vuonna 2014 yhdistys viesti keräyspalvelun laajennuksista, kierrättämisen hyödyistä sekä UFF:n tukemasta kehitysyhteistyöstä myös yhteistyössä Suomen jätehuoltoyhtiöiden kanssa, jotka toimivat UFF:n keräyskumppaneina. Viestintäkanavat olivat mm. paikallislehdistö ja jätehuoltoyhtiöiden omat julkaisut. Yhdistyksen verkkosivuilla vieraili vuonna 2014 yli 460 596 kävijää. Verkkosivuilta löytyvät mm. keräyspisteiden sijainnit, ohjeet vaatteiden kierrättämiseen, hyväntekeväisyysmyymälöiden yhteystiedot, yhdistyksen ajankohtaiset asiat,­ yrityskumppaneille suunnatut uutiset sekä kehitysyhteistyöhankkeiden kuulumiset. Vuonna 2014 yhdistyksen nettisivuilta etsittiin eniten tietoa keräyspisteistä ja hyväntekeväisyysmyymälöistä. Nettisivujen kautta pääsee myös UFF:n verkkomyymälään, josta voi tilata vaatteita ja asusteita naisille, miehille ja lapsille.

UFF:n uutiskirjeessä 2/2014 kerrottiin mm. kuinka Malawilaisten siskosten, Emman ja Memoryn, vanhemmat ovat UFF:n ja Suomen ulkoasianministeriön rahoittamaan maanviljelyshankkeen innoittamana ottaneet käyttöön uusia viljelytapoja. Kasvaneiden ja monipuolistuneiden satojen ansiosta lasten ruokavalio on parantunut ja se näkyy heidän jaksamisessaan ja terveydentilassaan. 14


Kaikilla on oikeus! -tiedotushanke Vuonna 2014 UFF toteutti kotimaassa nuorille suunnatun kansainvälisyyskasvatukseen liittyvän Kaikilla on oikeus! -tiedotushankkeen, jonka rahoituskumppanina oli Suomen ulkoasiain­ ministeriö. Hankkeessa lapset ja nuoret saivat tietoa ihmisoikeusperustaisista asioista ja käsittelivät oikeudenmukaisuutta sekä ihmisten mahdollisuuksia globaalista näkökannasta tarkasteltuna. Hankkeen kohderyhmänä olivat peruskouluikäiset lapset ja nuoret sekä heidän parissaan kasvatustehtävissä vaikuttavat aikuiset. Kaikilla on oikeus! -työpajat toteutettiin peruskouluissa, ammattikouluissa, nuorisotaloissa ja nuoria tavoittavissa tapahtumissa. Kaikilla on oikeus! -hankkeessa lapset ja nuoret tutustuivat ohjatusti kehitysyhteistyöhön ja ihmis-

oikeuksiin työpajoissa, joissa keskustelu aiheesta sekä kotimaan näkökulmasta että globaalisti tarkasteltuna yhdistyi luontevasti käsillä tekemiseen ja ryhmätyöskentelyyn. Suosituimpia pajoja olivat T-paitapajat, joissa kierrätyspaidoille painettiin ihmisoikeuksiin liittyviä iskulauseita ja kuvia, sekä käsinukkepajat, joissa tehtiin kierrätysmateriaaleista käsinukkeja. Kierrätysmateriaalien käyttö herätti varsinaisen aiheen oheen paljon keskustelua siitä, miten kierrätysmateriaalien suosiminen vaikuttaa esimerkiksi ilmastonmuutokseen. Pajoissa syntyneet ajatukset ja luomukset ihastuttivat oivaltavuudellaan kaikkia niihin osallistuneita.

Suomi: • Kaikilla on oikeus! Tavoitettu yht. 5 307 hlö

Neljäsluokkalainen Mimi osallistui Kaikilla on oikeus! -hankkeen käsinukkepajaan Hyvinkäällä järjestetyssä eko-tapahtumassa. Mimin askartelemat nuket ovat hahmoja afrikkalaisten lasten kertomista saduista, jotka UFF on koonnut yksiin kansiin. Tutustumalla satuihin ja kuuntelemalla tarinoita köyhien maiden arjesta, Mimi käsitti, etteivät suomalaisille lapsille itsestään selvät asiat, kuten oikeus leikkiin ja vapaa-aikaan, toteudu kaikkialla maailmassa.

15


Kehitysyhteistyö

UFF:n kehitysyhteistyötuki vuonna 2014 opettajakoulutus

2% 4%

2%

5%

2%

2%

5% opettajakoulutus % korkeakoulutus 4opettajakoulutus

Vuonna 2014 UFF rahoitti 31 kehitysyhteistyöhanket- 4 % 5 % 30 % korkeakoulutus 5% korkeakoulutus 30 % perusopetuksen laadun 4% ta, jotka sijaitsivat Angolassa, Malawissa, Mosamkehittäminen opettajakoulutus 19 % 2% 30 % perusopetuksen laadun opettajakoulutus 2 %2 % 30 % opettajakoulutus 19 % perusopetuksen laadun bikissa, Sambiassa, Kongo DR:ssa, Namibiassa ja peruskoulutus kehittäminen opettajakoulutus kehittäminen 5 % 19 % korkeakoulutus 5 %5 % peruskoulutus 4% Intiassa. Yhdistyksen kehitysyhteistyötuen määrä 19 % korkeakoulutus korkeakoulutus peruskoulutus 4 %4 % maanviljelijäkoulutusmaanviljelijäkoulutus 4 % laadun oli 3 456 382 euroa. Summa koostuu vaatemyynnin 30 % perusopetuksen maanviljelijäkoulutus 30 30 %koulutus ammatillinen 4% perusopetuksen laadun 12 % % kehittäminen perusopetuksen laadun maanviljelijäkoulutus biokaasu tuotoista, lahjoituksista, EU-tuesta sekä ulkoasiainkehittäminen 12 % opettajakoulutus kehittäminen 19 % 4% 2 % peruskoulutus peruskoulutus 19 19 % % 4% biokaasu peruskoulutus opettajakoulutus 12 % ministeriön hanketuesta, jota vuonna 2014 käytettiin peruskoulutus 2% 25 % biokaasu 12ammatillinen % koulutus lastenapu ja yhteisökehitys 255%% korkeakoulutus maanviljelijäkoulutus 1 614 503 euroa. Vaateavustuksia UFF lähetti Mo-4 % 5% ammatillinen koulutus maanviljelijäkoulutus korkeakoulutus korkeakoulutus maanviljelijäkoulutus ammatillinen koulutus 425 %% lastenapu ja yhteisökehitys 25 % 4 %varainsambikiin ja ­Malawiin kumppanijärjestöjen 4 %4 % biokaasu 30 %30 %biokaasu biokaasu 12 % perusopetuksen laadun lastenapu ja yhteisökehitys perusopetuksen 12 12 % % biokaasu lastenapu jalaadun yhteisökehitys hankinnan tueksi yhteensä 445 073 kiloa. kehittäminen kehittäminen perusopetuksen laadun kehittäminen 19 %

19%% 25

ammatillinen koulutus ammatillinen koulutus peruskoulutus ammatillinen koulutus peruskoulutus

25 25 % %

Afrikan maaseutukylissä ja kyläyhteisöissä sekä Intiassa ruohonjuuritasolla toimivat hankkeet 4% kohdistuvat alueiden köyhimpien asukkaiden 4% hyväksi. Koulutuksen, ruokaturvan ja talou­dellisen toimeentulon edistämiseksi tehtävä työ luo uusia mahdollisuuksia ihmisille, joilla niitä on kaikkein 25 % vähiten. Kehitysyhteistyön kohdemaissa UFF edistää toiminnallaan YK:n vuosituhattavoitteiden toteutumista.

lastenapu ja yhteisökehitys lastenapu ja yhteisökehitys maanviljelijäkoulutus lastenapu ja yhteisökehitys

maanviljelijäkoulutus

25 %

Afrikka, Intia: biokaasu 12 % • suorat hankkeisiin osallistujat biokaasu 12 % ammatillinen koulutus Yht. 32 761 hyötyjää ammatillinen koulutus Afrikka, Intia: lastenapu ja yhteisökehitys • välilliset hankkeisiin osallistuja yhteisökehitys Yht.lastenapu 345 150jahyötyjää

UFF:n tukemista kehitysyhteistyöhankkeista suurin osa toteutetaan koulutussektorilla. Maantieteellisesti hankkeet sijoittuvat eteläiseen afrikkaan ja Intiaan, alueille joilla on hyvin köyhää, mutta edellytyksiä kehitykselle. Karttaan on merkitty vihreällä vaatekeräysalue, keltaisella kehitysyhteistyön kohdemaat ja ympyröillä yksittäisten hankkeiden sijainnit.

16

opettajakoulu

korkeakoulutu

perusopetukse kehittäminen

peruskoulutus

maanviljelijäko biokaasu

ammatillinen k

lastenapu ja y


Tukisummat hankkeittain vuonna 2014

17


Opettajakoulutus UFF suuntaa valtaosan avusta koulutusta edistäviin hankkeisiin kehitysmaiden maaseutualueilla. Opetuksen kehittäminen maaseudulla on tärkeää, sillä koulutettu väestö suuntaa usein suurimpiin kaupunkeihin ja näin maaseudun koulutettujen määrä on olematon. Maaseudulla työnsä aloittavilla uusilla opettajilla on monipuolinen toimenkuva. Siihen sisältyy opetustyön lisäksi yhteisökehitystoimintaa, jota opettajaopiskelijat harjoittelevat mm. yhteisöjen aikuisille suunnatuissa lukutaito-, tietokone- ja yrittäjyyskursseilla sekä esikouluissa, harrastekerhoissa ja osallistumalla maaseutukylien terveysvalistukseen.

Opetuksen laatu Yhdistys tukee Malawissa ja Mosambikissa opetuksen laadun kehittämishankkeita, joissa tarjotaan jo työssä oleville opettajille täydennyskoulutusta ja verkostoitumista muiden opettajien kanssa. Hankkeissa perustetaan resurssikeskuksia, joista opettajat saavat ajantasaista tietoa ja materiaalia työnsä tueksi.

Opettajakorkeakoulu Korkeakoulusta valmistuneet työskentelevät mm. opettajaopistoissa ja kouluttavat uusia opettajia. Korkeakoulu painottaa laajaa yhteiskuntavastuun näkökulmaa, jossa opetusalan ammattilaisilla on pedagogisen roolin lisäksi aktiivinen yhteisönkehittäjän rooli. 18

OPETTAJAKOULUTUS Mosambik: • Nhamatandan opettajaopisto • Nametilin opettajaopisto • Teten opettajaopisto • Macusen opettajaopisto • Nacalan opettajaopisto • Chimoion opettajaopisto Yht. 1 611 opiskelijaa Malawi: Mzimban opettajaopisto Yht. 125 opiskelijaa Angola: • Kuando Kubangon opettajaopisto Yht. 140 opiskelijaa Sambia: • Mkushin opettajaopisto Yht. 315 opiskelijaa Kongo DR • Mbakanan opettajaopisto Yht. 77 opiskelijaa Intia • Intian opettajaopisto Yht. 1 629 opiskelijaa OPETUKSEN LAADUN KEHITTÄMINEN Mosambik: • Manica Yht. 1 456 hyötyjää • Niassa Yht. 433 hyötyjä Malawi: • Etelä-Malawi Yht. 561 hyötyjää OPETTAJAKORKEAKOULUT Mosambik • One World University Yht. 931 opiskelijaa


Perusopetus UFF:n tukemat slummilasten koulut on perustettu edistämään Intian köyhien lasten koulunkäyntiä. Köyhillä perheillä ei useinkaan ole mahdollisuuksia lähettää lapsia valtion kouluihin, koska heitä ei ole virallisesti rekisteröity tai perheen elannon kannalta välttämättömästä lasten työpanoksesta ei ole varaa luopua. Slummikoulujen toiminta on sopeutettu näiden lasten ja perheiden olosuhteisiin. Oppitunteja järjestetään sellasina aikoina, että myös työskentelevät lapset voivat osallistua niille. Oppilaat voivat ottaa myös pienemmät sisarukset mukaan, jolloin heidän ei tarvitse jäädä pois koulusta vahtiakseen sisaruksiaan. Perusopetuksen lisäksi kouluissa tarjotaan välipalaa, terveydenhoitoa ja kursseja vanhemmille. Oppilaiden vanhemmille ja isommille sisaruksille suunnattujen kurssien (mm. ompelu, tietotekniikka) tavoite on tarjota ammatillista osaamista ja siten parantaa perheiden toimeentuloa. Kun

perheiden selviytyminen ei ole enää lasten työpanoksesta kiinni, lapset voivat keskittyä koulunkäyntiin. Slummialueiden perheitä myös avustetaan virallisessa rekisteröitymisessä. Rekistöitymisellä mahdollistetaan valtion tarjoamiin koulutusmahdollisuuksiin osallistuminen sekä muut kansalaisten perusoikeudet. Intian slummilasten koulut ovat UFF-yhdistyksen Lastenlähettiläät-suoralahjoituskohteita.

Intia: • Slummilasten koulut Yht. 2 395 oppilasta

Lukeminen on tärkein opiskeltava asia slummikouluissa. Paitsi, että lapsia opetetaan lukemaan ja hallitsemaan muita elämän kannalta keskeisiä perustaitoja, myös aikuisille järjestetään lukuopetusta. Lukutaidolla on valtava merkitys mm. itsetunnon, aktiivisuuden ja tasa-arvon kohottajana. Sen avulla ulkopuolisen avun varassa eläneet oppivat selviytymään itsenäisesti ja he saavat resursseja itsensä sekä elinympäristönsä kehittämiseksi.

19


Ammatillinen koulutus Nuorten ammatillisella kouluttamisella on tärkeä rooli kehitysmaissa. Ammatillisen peruskoulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille ammattitaidon saavuttamiseksi tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä valmiuksia itsenäiseen ammatinharjoittamiseen. Koulutuksen tavoitteena on lisäksi tukea opiskelijoiden kehitystä vastuuntuntoisiksi ja aktiivisiksi yhteiskunnan jäseniksi. Ammattikouluissa voi suorittaa perustutkinnon maatalous-, rakennus-, hotelli- ja matkailu- ja yhteisönkehitysaloilla. Näiden ammattien osaajille on tarvetta ja työllistyminen opintojen päätyttyä on todennäköistä. Opistojen koulutus seuraa kansallista ammattikoulutuksen rakennetta ja siihen voivat osallistua perusopetuksen 7. luokan päättötodistuksen saaneet henkilöt.

Ammattikoulutuksen kesto on alasta riippuen yksi tai kaksi vuotta. Kaksivuotisen ammatillisen koulutuksen aikana oppilas suorittaa samalla myös 8.-10. luokan perusopinnot. Opintoihin sisältyy sekä teoriaa että käytännön tehtäviä. Lisäksi koulutukseen kuuluu kuuden kuukauden mittainen työssäoppimisjakso. Työssäoppimisjaksot ovat tärkeitä ammattipätevyyden saavuttamiseksi, sillä ne tarjoavat opiskelijoille kosketuksen työelämään ja usein myös työpaikan opintojen päätyttyä.

Mosambik: • Nhamatandan ammattikoulu Yht. 885 opiskelijaa • Nacala ammattikoulu Yht. 2118 opiskelijaa

Nacalan ammattikoulussa Mosambikissa on mm. hotelli- ja turismilinja, jossa vuonna 2014 opiskeli 48 tulevaa matkailupalvelujen tuottajaa. Nacala kehittyy kovaa vauhtia ja alueelle saapuu paljon uusia yrityksiä kotimaasta ja ulkomailta, jonka vuoksi tarve matkailu- ja majoituspalveluille kasvaa jatkuvasti. Ammattikoulutuksessa pyritäänkin huomioimaan koulutus aloille, joilla on hyvät työllistymismahdollisuudet.

20


Lastenapu ja yhteisökehitys Lastenapu auttaa perheitä antamalla hygieniaja terveysoppia, tiedottamalla koulutuksesta ja sen tärkeydestä sekä kouluttamalla ruokaturvaan, ravintoon ja ympäristönsuojeluun liittyvistä asioista. Lastenapu-ohjelma tekee aktiivisesti työtä malarian, koleran, tuberkuloosin ja HIV/aidsin ehkäisemiseksi. Erityistukea saavat orpolapset ja heidän huoltajansa, joille jaetaan mm. ruokaapua. HIV-positiiviset ja aidsiin sairastuneet saavat tietoa sairauden itsehoidosta. Lastenavun esikoulut valmistavat lapsia opiskeluun valtion peruskouluissa. Esikoulut helpottavat merkittävästi lasten koulunaloitusta, parantavat lasten oppimistuloksia ja pienentävät koulun keskeyttäneiden lukumäärää. Opettajaopiskelijat tarjoavat lastenavun piirissä lukutaito-opetusta lukutaidottomille aikuisille.

Hankkeisiin sisältyvä ruokaturvaohjelma auttaa perheitä valmistautumaan viljelykauteen ja opettaa perheitä perustamaan pieniä vihannespuutarhoja. Ympäristön suojelemiseksi yhteisöjä opastetaan kestävään puunistutukseen ja taimitarhojen perustamiseen.

Mosambik: • Lastenapu, yhteisökehitys Yht. 1 484 hyötyjää Sambia: • Yhteisökehitys Yht. 79 350 hyötyjää Intia • Lastenapu Yht. 60 327 hyötyjää

Mosambikin esikouluissa lapsille opetetaan maan virallista opetuskieltä, portugalia, sekä muita perustaitoja, kuten aakkosia. Lapsille järjestetään myös ohjattua liikuntaa ja leikkejä. Alueilla, joilla esikoulut toimivat, ei juurikaan ole lasten päivähoitopaikkoja, vaan isommat lapset katsovat pienempien perään vanhempien työskennellessä pelloilla. Esikoulut ovatkin tärkeässä roolissa myös siinä, että lapset voivat viettää päivänsä turvallisen aikuisen valvonnassa.

21


Viljelijäkoulutus Maanviljelijöille suunnatut toimintaryhmät, Farmers’ Clubit, ovat yksi UFF-yhdistyksen taloudellisen kehityksen tukiohjelmista eteläisessä Afrikassa, jossa suurin osa väestöstä saa elantonsa maanviljelyksestä. Ryhmien toiminta tähtää maaseudun asukkaiden toimeentulon ja ruokavalion parantamiseen ja sitä kautta aliravitsemuksen vähentämiseen. Hankkeet tarjoavat käytännön tietoa uusista viljelylajikkeista ja -tavoista sekä muista menetelmistä, joiden avulla satoa saadaan suurennettua ja parannettua. Ryhmissä opiskellaan valmistamaan taloudellisia ja luonnonmukaisia lannoitteita ja torjunta-aineita, sekä rakennetaan komposteja ja kaivoja. Pitkän aikavälin tavoitteena on kehittää viljelijöiden osaamista siten, että vihannestarhoilta ja pelloilta riittäisi satoa yli oman tarpeen, myytäväksi asti. Hankkeissa mukana olevat viljelijät opetetaan myös säilömään kasvattamiaan tuotteita.

Viljelijöitä autetaan keskinäiseen yhteistyöhön parempien kauppaehtojen ja verkostojen saavuttamiseksi.

Mosambik: • Sofala Yht. 3 250 viljelijää Angola: • Kunene Yht. 1 462 viljelijää • Kuando Kubango Yht. 1 000 viljelijää Malawi • Dowa Yht. 35 00 viljelijää Kongo • Kongo DR Yht. 22 134 viljelijää

Albino työskentelee projektin vetäjänä Angolassa, Kuando Kubangon maakunnassa toimivassa maanviljelijähankkeessa. Hän toimii tiiviissä yhteistyössä 250 hankkeeseen osallistuvan perheen kanssa. Albinon mielestä parasta hankkeessa on koulutuksen antamat taidot, joiden avulla köyhien perheiden elämä muuttuu helpommaksi. Hankkeeseen osallistuminen mahdollistaa myös hänen oman kuusilapsisen perheensä elättämisen.

22


Biokaasu UFF:n tukemassa hankkeessa hyödynnetään biokaasuteknologiaa ja sen avulla parannetaan maanviljelijäperheiden taloudellista tilannetta ja elämänlaatua sadassa kylässä Intiassa, Dausan maakunnassa. Hankkeella on erittäin laajat myönteiset vaikutukset sen piirissä oleviin perheisiin ja kyläyhteisöihin. Biokaasun käytöstä hyötyvät sekä asukkaat, erityisesti naiset ja lapset, että ympäristö. Aiem­min naiset käyttivät useita tunteja päivässä polttopuiden etsimiseen ja ruoan kypsentämiseen nuotiolla sisätiloissa. Nyt puiden etsimiseltä vapautunut aika voidaan hyödyntää esimerkiksi opiskeluun, työskenetelyyn tai perheestä huolehtimiseen. Biokaasuun siirtymisellä on voitu myös tehokkaasti pysäyttää savun ja pienhiukkasten aiheuttamat hengitystie- ja limakalvoinfektiot, jotka pahimmillaan aiheuttavat lapsikuolleisuutta.

Kun perheet käyttävät biokaasua polttopuiden sijaan, pienenevät sekä hiilidioksidipäästöt että metsien hakkuut. Näin a­ lueen aavikoituminen ja maaperän eroosio vähenevät. Biokaasun tuotannossa syntyy oheistuotteena ravintorikasta lietettä, josta saadaan ruokokasvien kanssa sekoittamalla lannoitetta pellolle. Ekologinen kompostiliete korvaa kemialliset lannoitteet, sitoo kosteutta ja muokkaa maaperää viljelylle suotuisammaksi. Kompostilietteen käytön ansios­ta viljeltävän ruoan laatu paranee ja sadot kasvavat.

Intia: • Biokaasuhanke, Dausa Yht. 2 400 suoraa hyötyjää

Biokaasuhankkeessa on perustettu myös 100 naisten toiminta-ryhmää, joissa on yhteensä 1200 osallistujaa. Ryhmissä naiset saavat koulutusta maataloudesta, pienyrittäjyydestä, ruokaturvasta, ravitsemuksesta ja terveydestä. He perustavat ryhmissään myös säästörinkejä, joista rahaa voi lainata hyvin pientä korkoa vastaan esimerkiksi oman yrityksen perustamista varten.

23


Globaali yhteistyöverkosto UFF on mukana kansainvälisessä Humana People to People hyväntekeväisyysjärjestöjen verkostossa, ja on yksi sen perustajajäsenistä. Kaikki verkoston jäsenet ovat yleishyödyllisiä organisaatioita. Järjestöjen tavoite on parantaa kehittyvien maiden ihmisten olosuhteita, koulutusta, perheiden ja yhteisöjen toimeentuloa sekä terveydenhuoltoa. Humana People to People -verkostoon kuuluvat jäsenyhdistykset jakavat kokemuksiaan ja tietoa parhaista menettelytavoista ympäristö- ja kehitysyhteistyöstä sekä varainhankinnasta. Laaja, globaali yhteistyöverkosto auttaa eri maissa toimivia jäsenorganisaatioita myös löytämään kokeneita, luotettavia ja asiantuntevia kumppaneita yhteisiin kehitysyhteistyö­ hankkeisiin, jotka usein ovat usean sektorin kattavia valtakunnallisia monenkeskisiä kehitysohjelmia.

Humana People to People 2014 • • • • • • • •

mukana 32 jäsenorganisaatiota toimintaa 43 maassa, viidellä mantereella Yhteensä lähes 11 000 työntekijää verkoston kautta kehitysyhteistyössä mukana n. 13 000 000 ihmistä vaatekeräysmäärä yhteensä noin 130 000 000 kiloa vuodessa vaatekeräysastioiden määrä 47 000 hyväntekeväisyysmyymälöitä Euroopassa 403 ja Afrikassa 85 verkoston kautta 26 miljoona vaate­ lahjoittajaa tukee kehitys­yhteistyötä

Humana People to People -järjestöt ympäri maailmaa viettävät vuosittain Humana-päivää, jolloin kukin organisaatio järjestää ympäristö- ja kehitysyhteistyötä esiin tuovia tapahtumia. Vuoden 2014 UFF:n isännöimässä Humana-päivän tapahtumassa kauppakeskus Willan asiakkaat pääsivät nauttimaan kierrätysmuotinäytöksestä, jonka asukokonaisuudet olivat UFF:n myymälävalikoimasta.

24


HIILIN E

441 209 Painotuote HÄMEEN KIRJAPAINO OY

Pääkonttori ja lajittelukeskus

Lajittelukeskus

Järvihaantie 12, 01800 Klaukkala puh. (09) 2764 760 fax (09) 2764 7610

Päällikkö, lajittelukeskus Anne Töyrynen puh. (09)2764 7661 anne.toyrynen@uff.fi

Toiminnanjohtaja Virve Kivi puh. (09) 2764 760 virve.kivi@uff.fi Operatiivinen päällikkö Milla Noras lajittelu, myymälät puh. 040 674 7811 operationsmanager@uff.fi HR-koordinaattori puh. (09) 2764 7643 hr@uff.fi Taloustoimisto puh. (09) 2764 7655 finance@uff.fi Kumppanuustoiminta Päällikkö kumppanuustoiminta, yritysyhteistyö Minja Huopalainen puh. (09) 2764 7641 minja.huopalainen@uff.fi Viestintä Heidi Heinonen puh. (09) 2764 7644 heidi.heinonen@uff.fi Kehitysyhteistyö puh. (09) 2764 7672 Vaatekeräys Päällikkö, keräys Jari Töyrynen puh. (09) 2764 7621 jari.toyrynen@uff.fi Työnjohtaja, keräys puh. (09) 2764 7622 vaatekerays@uff.fi

E UOT OT

ClimateCalc CC-000025/FI HÄMEEN KIRJAPAINO OY

Yhteystiedot

Talous ja hallinto

RAALI PAIN UT

Tukkumyynti puh. (09) 2764 7664 wholesale@uff.fi Toimisto puh. (09) 2764 7665 lajittelukeskus@uff.fi Hyväntekeväisyysmyymälät Aluepäällikkö, myymälät Jukka Värtinen puh. (09) 2764 7646 jukka.vartinen@uff.fi Nettikauppa www.uff.fi/nettikauppa puh. 050 502 1100 asiakaspalvelu@uff.fi Myymälät, Espoo Kamreerintie 3, 02270 Espoo puh. (09) 855 4012, fax (09) 412 3080 Myymälät, Helsinki Fredrikinkatu 36, 00100 Helsinki puh. / fax (09) 3487 1736 Hämeentie 4, 00530 Helsinki puh. / fax (09) 726 1044 Hämeentie 29, 00500 Helsinki puh. (09) 694 0890, fax. (09) 694 0889 Iso Roobertinkatu 4-6, 00120 Helsinki puh. / fax (09) 603 755 Malminkaari 13-16, 00700 Helsinki puh. (09) 346 3016, fax (09) 224 5353

Mannerheimintie 104, 00250 Helsinki puh. / fax (09) 477 1701 Ostostie 4, 00940 Helsinki puh. (09) 386 7244, fax (09) 386 7146 Runeberginkatu 4 C, 00100 Helsinki puh. / fax (09) 685 7325 Turunlinnantie 12, 00930 Helsinki puh. / fax (09) 344 4225 Tyynylaavantie 5, 00980 Helsinki puh.  (09) 694 0526, fax (09) 694 0524 Myymälät, Jyväskylä Vapaudenkatu 48-50, 40100 Jyväskylä puh. (014) 617 601, fax (014) 617 602 Myymälät, Tampere Hämeenkatu 9, 33100 Tampere puh. / fax (03) 223 8779 Pietilänkatu 2, 33720 Tampere puh. / fax (03) 364 1171 Myymälät, Turku Humalistonkatu 5, 20100 Turku puh. / fax (02) 231 1761 Myymälät, Vantaa Tikkuraitti 18, 01300 Vantaa puh.  (09) 271 0324, fax (09) 271 0334


Lahjoitustilit: Nordea FI49 2001 1800 3905 39 Danske Bank FI37 8000 1571 0750 51 Lupa: POHA 2020/2013/4269


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.