Kurier UEK nr 93 lato 2022

Page 1

CZASOPISMO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE ISSN 1689-7757 Nr 93 lato 2022 uek inspiruje

5452504947444240383734302826242119151311843 ISSN 1689-7757

3

4 T Expo Bureau International des Expositions Expo miano mega-events

5 Expo 2020 DubaiExpo ExpoExpo2020 Dubai Mali Rak

6 360 o video mapping 3D DokExpoRakDok Rak Expo 2020 Dubai Expo 2020 Dubai Expo show Expo 2020 Dubai

7 Expo 1970 Expo 1990 Expo 2025 Yumeshima ExpoExpo Expo 2025 Expo 2020 Dubai

8 W

9

10

11 J – Laureat Pokojowej Nagrody Nobla,

12

13 W

14

15 P The Palimpsest of the Human Brain Essays […] Nie ma jednego fotografowania, 1 2 3

16 4 dzieli – multimedialnym, ilustrowanym 5 obrazutui teraz 6

17

18

19 numeruwywiad

20 numeruwywiad

21 wydarzenia Z

22 wydarzenia Przez ostatnie 4 lata sfinowej perspektywy, kultury oraz doInformowanie, inspi-

23

24 wydarzenia T

25 wydarzenia •••• •• Monika Sady

26 wydarzenia P

27 wydarzenia

28 wydarzenia M

29 wydarzenia

30 wydarzenia P

31 wydarzenia

32 wydarzenia •

33 wydarzenia•••••

34 wydarzenia W

35 wydarzenia

36 wydarzenia

37 wydarzenia P

38 jednostki K

39 jednostki

40 jednostki P

41 jednostki

42 jednostki W

43 jednostki

44 jednostki A 2

45 jednostki ••• •••••• •

46 jednostki ••••

47 jednostki

48 jednostki

49 studenci K o •••

50 studenci W P 1 2 3

51 studenci4 rami systemu opieki zdrowotnej za prywatnoprawna,SystemSystemopanoz 5 z

52 studenci W

53 studenci

54 studenci P

POMOC FINANSOWA ZBIÓRKIPOMOC WREALIZACJI PROCESU DYDATYCZNEGO AKTYWNA POMOC STUDENTÓW #UEKdlaUkrainy

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.