Kurier UEK nr 99 zima 2023-2024

Page 1

DROBNE

CZASOPISMO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE
1689-7757 Nr 99 zima 2023/2024
ISSN
GESTY MAJĄ ZNACZENIE
3 5 9 13 16 22 25 27 28 30 32 34 39 41 44 46 48 48 49 51 52 54 56 57 58 60 61 63 ISSN 1689-7757
3
5
----
6
7
9
---------
10
11
12
13
-------
14-----
15
rozmowa z mistrzem 6
17 rozmowa z mistrzem----------
18 rozmowa z mistrzem----------
19 rozmowa z mistrzem---------------
20
21
22 wydarzenia
- • • • • •
23 wydarzenia • •-----------
24
25 wydarzenia
-•-•• • -
26
27 wydarzenia
----
28 wydarzenia
---
29 wydarzenia• • • • •-• • • • •---
30 wydarzenia
-
31 wydarzenia---•-•-••----

Integration Processes in the Global World

Piątego grudnia w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie odbyła się druga międzyuczelniana debata naukowa z cyklu seminariów pod wiodącym tytułem

„Integration Processes in the Global World”, której gospodarzem była Katedra Studiów Europejskich i Integracji Gospodarczej UEK.

Fot. powyżej: Wystąpienie prof. dr hab. Jerzego Menkesa (SGH).

Celem organizowanych, międzyuczelnianych seminariów jest konsolidacja międzynarodowego środowiska naukowego badającego współczesne procesy integracyjne oraz identyfikacja głównych wyzwań i zagrożeń związanych z badanym obszarem w globalnej gospodarce. Tym razem tematem przewodnim były „Ugrupowania integracyjne wobec wyzwań nielegalnego handlu” a gościem specjalnym dr Piotr

Stryszowski, szef działu w Dyrekcji Handlu OECD odpowiedzialnym za Grupę Roboczą ds. Zwalczania Nielegalnego Handlu (WP-CIT).

Po otwarciu seminarium słowo wstępne (on-line) wygłosił JE dr hab. Aleksander Surdej, prof. UEK, Ambasador RP w Wietnamie, profesor w Katedrze Studiów Europejskich i Integracji Gospodarczej UEK. Następnie referaty zaprezentowali

przedstawiciele Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (SGH), Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (UEW), Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (KAAFM).

Jako pierwszy z prelegentów wystąpił prof. dr hab. Jerzy Menkes (SGH) wygłaszając referat pt. Implementacja wartości przez delegalizację handlu

32 wydarzenia

w reżimie integracyjnym – ujęcie teoretyczno-empiryczne. Wystąpienie dotyczyło źródeł prawnych określających nielegalny handel oraz związanych z tym kwestii moralnych.

Dr Piotr Stryszowski w referacie pt. Handel nielegalny – erozja procesów integracyjnych zaprezentował praktyczne podejście dotyczące wychwytywania incydentów handlu nielegalnego prezentując przy tym liczne przykłady.

Następnym był referat autorstwa prof. dr hab. Bogusławy Drelich-Skulskiej i dr. hab. Sebastiana Bobowskiego, prof. UEW w którym autorzy zaprezentowali temat Nielegalny handel jako wyzwanie dla ugrupowania integracyjnego na przykładzie ASEAN, zaś dr hab. Małgorzata Czermińska, prof.

nich Pan Prorektor ds. Nauki, prof. dr hab. Paweł Lula, który otworzył seminarium oraz Pani Prorektor ds. Akredytacji i Współpracy Międzynarodowej UEW, prof. dr hab.

KAAFM przedstawiła opracowanie na temat Ochrona przed napływem towarów pirackich i podrabianych w UE – rola organów celnych. Wystąpieniem zamykającym część pierwszą debaty była prezentacja autorstwa dr hab. Krzysztofa Falkowskiego, prof. SGH pt. Rozwój alternatywny jako strategia walki z nielegalnym handlem.

Po wygłoszeniu tez referatów rozpoczęła się ożywiona dyskusja moderowana przez dr hab. Andżelikę Kuźnar, prof. SGH oraz dr hab. Joannę Garlińską-Bielawską, prof. UEK.

W seminarium wzięło udział kilkudziesięciu pracowników badawczo-dydaktycznych UEK oraz studenci kierunku Europeistyka i Stosunki Międzynarodowe, a także goście z uczelni współpracujących. Wśród

Bogusława Drelich-Skulska (on-line), Pani Prorektor ds. Kształcenia i Studentów dr hab. Karolina Klecha-Tylec, prof. UEK, Pan Dyrektor Instytutu Ekonomii prof.

dr hab. Krzysztof Firlej. Wsparcie organizacyjne wydarzenia zapewnili Studenci z Koła Naukowego UNIVERSUM, prężnie działającego przy Katedrze Studiów Europejskich i Integracji Gospodarczej.

Spotkanie, które było okazją do zaprezentowania cząstkowych wyników badań przeprowadzonych w ramach grantu Quo Vadis, Azjo? Wyzwania rozwojowe Azji Wschodniej w XXI wieku, realizowanego w ramach III Edycji konkursu Międzyuczelnianych Grantów Badawczych SGH i UEW, można uznać zarówno za udaną kontynuację cyklu międzyuczelnianych wydarzeń naukowych, jak i prognostyk dalszych spotkań integrujących środowisko zajmujące się międzynarodowymi procesami integracyjnymi, które planowane są już w 2024 roku.

Joanna Sikorska Katedra Studiów Europejskich i Integracji Gospodarczej

Fot. po lewej: Wystąpienie dr Piotra Stryszowskiego, eksperta OECD.

Fot. po lewej: Zdalnie przemawiał JE dr hab. Aleksander Surdej, prof. UEK, Ambasador RP w Wietnamie

Fot. od lewej: Studenci Koła Naukowego „Universum" działającego przy Katedrze Studiów Europejskich i Integracji Gospodarczej

33 wydarzenia
34 wydarzenia
----
35 wydarzenia-----------
36 wydarzenia----• • • • •-------------
37 wydarzenia---------.-
38
39 wydarzenia
--
40 wydarzenia---• • • • • • • • • •---
41 wydarzenia
-----
42 wydarzenia----------
43 wydarzenia--------
44 wydarzenia1 1--
45 wydarzenia----------------
46 wydarzenia
-----
47 wydarzenia------------
48 w skrócie
***-D--
flash 1 D
2
49 UEKpartner w biznesie
-----
50 UEKpartner w biznesie-------------------
51 jednostki
-•••-
52 jednostki
---
jednostki------
54 jednostki
--
55 jednostki------
56 jednostki----
57 studenci
--------
58 studenci
z----------
59 studenci-----------
60 studenci
------
61 wspomnienie
------
62 wspomnienie----------
63 wspomnienie
-----
64 wspomnienie--------

20 marca, 9:30-14:00 zapraszamy kandydatów na studia I stopnia i jednolite magisterskie

21 marca, 12:00-16:00 zapraszamy kandydatów na studia II stopnia

OTWARTY UEK

Tworzymy przestrzeń dla Twojego rozwoju. www.dzienotwarty.uek.krakow.pl
S UCHAJ NAS
W APLIKACJI

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.