__MAIN_TEXT__

Page 1

CZASOPISMO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE

ISSN 1689-7757 Nr 2 (63) marzec 2015

26 marca 2015

UEK partnerem

3URI-DQ00DÊHFNLZVSRPLQD

6SHFMDOLÐFL

,,0DÊRSROVNLHJR

ÐSSURI-DQD6]SDND

RGPDUNHWLQJX

.RQJUHVX.RELHW

}VWU

}VWU

SRWU]HEQL

}VWU


6SLVWUHĂ?FL Äš3>3>9;Ăľ62''0;38! 

3

WSPOMNIENIE २6W83('938!2A6!0 6'Ě2-32'৚@$-'

‹fŒ

NAUKA 8+!2-A!$/!-<8!96-'8!2-!83/'0;Ă&#x2022;>2! 63;8A'#@83A>3/<&A-!Ä&#x161;!ÂŁ23ŕŚ&#x201D;$-#!&!>$A'/ <$A'ÂŁ2->@৚9A'/

¤fÂ&#x17D;

WYDARZENIA !Ä&#x161;363ÂŁ90-32+8'93#-'; 63Ä&#x161;'$A23ŕŚ&#x201D;ŕŁ&#x2014; >96!8Ä&#x161;! #<&3>Ăľ'2;8<1!2!!>Ä&#x161;! -'&'ŕĽ&#x2DC;>8!03>-'T8!0Ă&#x2022;>>-'&2-< Kierunek Prawo w UEK 8A'&9-Ăľ#-38$A!9A03Ä&#x161;!g03ÂŁ'/2@';!6683/'0;< '896'$ধ='W63;0!2-'>='-83T38;<+!ÂŁ-!W A03Ä&#x161;! -13>!>3>3+83&A-'-'ÂŁ0-1 !638;A&A-!Ä&#x161;!ÂŁ23ŕŚ&#x201D;$-1!80'ধ2+3>'/63ÂŁ90-$, 68A'&9-Ăľ#-389;>/<৚36<#ÂŁ-03>!2@R 6'$/!ÂŁ-ŕŚ&#x201D;$-3&1!80'ধ2+<63;8A'#23>!96'$/!ÂŁ23ŕŚ&#x201D;ŕŁ&#x2014;2! V !8AĂ­&A!2-'83/'0;!18'!;@>23ŕŚ&#x201D;ŕŁ&#x2014;g0ÂŁ<$A&39<0$'9< >031<2-0!$/-1!80'ধ2+3>'/

Adres redakcji: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ul. Rakowicka 27 31-510 KrakĂłw #<&@2'0^9-þ৚Ă&#x2022;>0!\T630WÂ&#x17D; ;'ÂŁWÂ&#x2C6;Â&#x2030;Â&#x2030;Â&#x17D;Â&#x160;Â&#x152;ÂĽÂ&#x160;Â&#x2039; 'f1!-ÂŁV+!A';!|<'0W08!03>W6ÂŁ Redakcja: Piotr Czarniecki 0Ä&#x161;!&-Ä&#x161;!1!2-'V !>'Ä&#x161;Ă&#x2022;/$-0

10-11 12-13 Â&#x2C6;Â&#x2039; 15 16-17 Â&#x2C6;ÂĽfÂ&#x2C6;Â&#x17D;

JEDNOSTKI '08<;!$/!2!$AĂľŕŚ&#x201D;$-3>'9;<&-!A!+8!2-$A2'2! 830!0!&'1-$0-Â&#x2030;Â&#x2021;Â&#x2C6;Â&#x152;cÂ&#x2C6;¤f '&@$/! 27 Â&#x152;ÂŁ!;>96Ă&#x2022;Ä&#x161;68!$@631-Ăľ&A@ -2->'89@;';'1 >3,!22'9#<8+< Â&#x2030;ÂĽfÂ&#x2030;Â&#x17D; 2-8'08<;!$/--&38!&A;>!gÂ&#x2039;('8@!8-'8@ 30-31 A@19038<60!A!1Ä&#x161;3&<2!9-Ă­02-'WWW 32 2->'89@;';@'03231-$A2'#ÂŁ-৚'/39Ă&#x2022;# A2-'6'Ä&#x161;23968!>23ŕŚ&#x201D;$-Ă­ 33 STUDENCI -A@;!$AÄ&#x161;320Ă&#x2022;>3Ä&#x161;!!<03>'+3@20< !6-;!Ä&#x161;3>'+3z  z>32&@2-' ;<&'2$- !>-'&A!36313$@1!;'8-!ÂŁ2'/ ='2; 3$<9g$A@ÂŁ->9A@9;033'='2;!$, ;<&'2$-<8@9;@0--'08'!$/- 2! '8ÂŁ-2Â&#x2030;Â&#x2021;Â&#x2C6;Â&#x152; <>'2!ÂŁ-! Â&#x2030;Â&#x2021;Â&#x2C6;Â&#x152;W3/!02-'1@;30;3S A-'ŕĽ&#x2DC;!80'ধ2+<2! 

20-21 22-23 Â&#x2030;Â&#x2039;fÂ&#x2030;Â&#x152; 26

&/Ăľ$-!l/'ŕŚ&#x201D;ÂŁ-2-'63&6-9!23-2!$A'/mV Piotr Malec Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie !0Ä&#x161;!&V Â&#x2030;Â&#x2021;Â&#x2021;Â&#x2021;'+A'16ÂŁ!8A@ Â&#x2C6;¤¼Â&#x17D;fÂ?Â?Â&#x152;Â? '&!0$/!A!9;8A'+!93#-'68!>3&3908!$!2-! -A1-!28'&!0$@/2@$,2!&9@Ä&#x161;!2@$,!8;@0<Ä&#x161;Ă&#x2022;> 38!AA1-!2@-$,;@;<Ä&#x161;Ă&#x2022;>W

Â&#x160;Â&#x2039;fÂ&#x160;Â&#x152; Â&#x160;¤fÂ&#x160;ÂĽ Â&#x160;ÂĽ Â&#x2039;Â&#x2021;fÂ&#x2039;Â&#x2C6; Â&#x2039;Â&#x2030;fÂ&#x2039;Â&#x160; Â&#x2039;Â&#x160;


Szanowni Państwo

S

erdecznie zapraszam do lektury niniejszego numeru czasopisma „Kurier UEK”. Za nami czas obfitujący w wiele ważnych i ciekawych wydarzeń. Dowodem zaangażowania we wzbogacanie

życia uczelnianego są doniesienia o inicjatywach, podej-

I

szczególna okoliczność – Święto Wielkiejnocy, z okazji którego pragnę złożyć wszystkim Państwu najserdeczniejsze życzenia serdeczności przy stole wielkanocnym, ciepłych spotkań i wyjątkowych

chwil, przynoszących spokój i radość. Wesołego Alleluja!

mowanych w obszarach popularyzacji wiedzy i transferu doświadczeń, które podejmowane są chętnie zarówno przez pracowników, jak i studentów naszej Uczelni. Wśród wielu informacji o przejawach życia uczelnianego szczególnie cenne są te, które dotyczą sukcesów w reali-

Prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół

zacji kolejnych inicjatyw dydaktycznych, poszerzających

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

spektrum kierunków studiów w ofercie Uniwersytetu.

P

rzed nami Dzień Otwarty – wydarzenie niezmiennie cieszące się ogromną popularnością. Mam szczerą i mocną nadzieję, że i tym razem pozwoli licznej grupie zainteresowanych podjąć

właściwą decyzję w kwestii wyboru ścieżki edukacyjnej na najbliższych 5 lat.

28ǏlǓǐmd1!8A'$ǏǍǎǒ

Ǥ


WSPOMNIENIE

Ă?S3URIHVRU-DQ6]SDN 6SHĂ&#x160;QLRQHĂ&#x2014;\FLH Profesora Jana Szpaka wspomina #@Ä&#x161;@8'0;380!&'1-- 03231-$A2'/>8!03>-'T &Ä&#x161;<+3ÂŁ';2-0-'83>2-0!;'&8@ -9;38-- 3963&!8$A'/683('938!2W!Ä&#x161;'$0-W

L

atem 1962 r. Katedra Historii Gospodarczej koĹ&#x201E;czyĹ&#x201A;a ledwie czwarty rok swego istnienia, ale byĹ&#x201A;a juĹź w strukturze WyĹźszej SzkoĹ&#x201A;y Ekonomicznej silnÄ&#x2026; jednostka naukowo-dydaktycznÄ&#x2026;. ZajmowaĹ&#x201A;a wĂłwczas salÄ&#x2122; na I piÄ&#x2122;trze budynku gĹ&#x201A;Ăłwnego, nieopodal starej auli. SkĹ&#x201A;ad personalny tworzyli: profesor zwyczajny (StanisĹ&#x201A;aw Hoszowski, uczony o renomie miÄ&#x2122;dzynarodowej), docent (Janina BieniarzĂłwna) i doktor wkrĂłtce nominowany na adiunkta (Jan MaĹ&#x201A;ecki). Rzecz znamienna: nikt z tego grona nie byĹ&#x201A; dotÄ&#x2026;d zwiÄ&#x2026;zany z uczelniÄ&#x2026; ekonomicznÄ&#x2026;, wszyscy otrzymali formacjÄ&#x2122; uniwersyteckÄ&#x2026; na studiach historycznych. Liczne zajÄ&#x2122;cia (kursowy wykĹ&#x201A;ad na I roku studiĂłw) wymagaĹ&#x201A;y wzmocnienia kadry o etat asystenta. 1 paĹşdziernika 1962 r. stanowisko to objÄ&#x2026;Ĺ&#x201A; mgr Jan Szpak. PrzyszedĹ&#x201A; takĹźe z zewnÄ&#x2026;trz, jako absolwent studiĂłw historycznych na Uniwersytecie JagielloĹ&#x201E;skim. Nie byĹ&#x201A; dotÄ&#x2026;d znany osobiĹ&#x203A;cie nikomu z nas, ale na decyzji kierownika Katedry o jego przyjÄ&#x2122;ciu zawaĹźyĹ&#x201A; z pewnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; fakt, Ĺźe polecaĹ&#x201A;a go jako swojego ucznia dr Helena Madurowicz (później prof. UJ Madurowicz-UrbaĹ&#x201E;ska), ktĂłra wyszĹ&#x201A;a z tej samej sĹ&#x201A;awnej lwowskiej szkoĹ&#x201A;y historii gospodarczej Franciszka Bujaka, co StanisĹ&#x201A;aw Hoszowski. MĹ&#x201A;odego kolegÄ&#x2122; przyjÄ&#x2122;liĹ&#x203A;my Ĺźyczliwie, gdyĹź okazaĹ&#x201A; siÄ&#x2122; czĹ&#x201A;owiekiem zdolnym, chÄ&#x2122;tnym do wspĂłĹ&#x201A;pracy i przyjmowania obowiÄ&#x2026;zkĂłw, nie skĹ&#x201A;onnym do konfliktĂłw. Mnie dodatkowÄ&#x2026; radoĹ&#x203A;Ä&#x2021; sprawiĹ&#x201A; fakt, Ĺźe Jan Szpak pochodziĹ&#x201A; ze wsi Sidzina pod Jordanowem, do ktĂłrej przez dĹ&#x201A;ugie lata jeĹşdziĹ&#x201A;em z rodzinÄ&#x2026; na wakacje. To pochodzenie z biednej, gĂłrskiej wsi leĹźÄ&#x2026;cej na pograniczu Orawy, z rodziny maĹ&#x201A;orolnego chĹ&#x201A;opa, ktĂłry wszakĹźe nie szczÄ&#x2122;dziĹ&#x201A; wysiĹ&#x201A;kĂłw, by umoĹźliwiÄ&#x2021; wyksztaĹ&#x201A;cenie najmĹ&#x201A;odszemu swemu dziecku, wpĹ&#x201A;ynÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;o wyraĹşnie na wytrwaĹ&#x201A;oĹ&#x203A;Ä&#x2021; w pracy Jana Szpaka. UrodziĹ&#x201A; siÄ&#x2122; w czasie wojny, w 1940 r. (miaĹ&#x201A; zatem w chwili Ĺ&#x203A;mierci 74 lata). W domu rodzinnym, leĹźÄ&#x2026;cym na kraĹ&#x201E;cach rozlegĹ&#x201A;ej wsi, tuĹź przy Ăłwczesnej (do 1945 r.) granicy PaĹ&#x201E;stwa SĹ&#x201A;owackiego, przeĹźywaĹ&#x201A; wojennÄ&#x2026;

ÇĽ

28Ç?lÇ&#x201C;Ç?md1!8A'$Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

i powojennÄ&#x2026; biedÄ&#x2122; wsi. Przez pierwsze lata nauki szkolnej chodziĹ&#x201A; do szkoĹ&#x201A;y prowadzonej przez siostry zakonne przy tzw. ochronce w GĂłrnej Sidzinie (po latach jeszcze zostaĹ&#x201A;a tam pamiÄ&#x2122;Ä&#x2021; jego bystroĹ&#x203A;ci umysĹ&#x201A;owej), a ciekaw Ĺ&#x203A;wiata czytaĹ&#x201A; ksiÄ&#x2026;Ĺźki, ktĂłre udawaĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; czasem zdobywaÄ&#x2021;. Dopiero przejĹ&#x203A;cie do liceum ogĂłlnoksztaĹ&#x201A;cÄ&#x2026;cego w Jordanowie zmieniĹ&#x201A;o tÄ&#x2122; sytuacjÄ&#x2122;. W tej prowincjonalnej szkole Ĺ&#x203A;redniej, gdzie siÄ&#x2122; ksztaĹ&#x201A;ciĹ&#x201A; w ostatnich latach okresu stalinowskiego (1953-1957), znalazĹ&#x201A; i doĹ&#x203A;Ä&#x2021; zasobnÄ&#x2026; bibliotekÄ&#x2122;, i wartoĹ&#x203A;ciowych nauczycieli. WspominaĹ&#x201A; ich zawsze z wdziÄ&#x2122;cznoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026;, a szczegĂłlnie doskonaĹ&#x201A;Ä&#x2026; nauczycielkÄ&#x2122; jÄ&#x2122;zyka polskiego, ktĂłra ze wzglÄ&#x2122;dĂłw politycznych z oĹ&#x203A;rodka akademickiego zostaĹ&#x201A;a przeniesiona do maĹ&#x201A;ego miasteczka. To ona wpĹ&#x201A;ynÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;a na jego zainteresowania i obrany kierunek studiĂłw. Swojej Sidzinie pozostaĹ&#x201A; wierny do koĹ&#x201E;ca. PrzyjeĹźdĹźaĹ&#x201A; na wakacje, interesowaĹ&#x201A; siÄ&#x2122; zachodzÄ&#x2026;cymi przemianami, jak rĂłwnieĹź â&#x20AC;&#x201C; juĹź jako historyk â&#x20AC;&#x201C; dziejami rodzinnej miejscowoĹ&#x203A;ci. Po latach udaĹ&#x201A;o mu siÄ&#x2122; speĹ&#x201A;niÄ&#x2021; marzenie: nabyÄ&#x2021; niewielki teren i zbudowaÄ&#x2021; tam, na kraĹ&#x201E;cach tzw. MaĹ&#x201A;ej Sidzinki, domek letniskowy, później rozbudowywany. PrzebywaĹ&#x201A; tam coraz chÄ&#x2122;tniej i czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ciej razem ze swoimi bliskimi. Jan Szpak wczeĹ&#x203A;nie zaĹ&#x201A;oĹźyĹ&#x201A; rodzinÄ&#x2122;. OĹźeniĹ&#x201A; siÄ&#x2122; ze swojÄ&#x2026; koleĹźankÄ&#x2026; ze studiĂłw i razem przeĹźyli dĹ&#x201A;ugie lata aĹź do niemal rĂłwnoczesnej Ĺ&#x203A;mierci (Maria Szpakowa zmarĹ&#x201A;a miesiÄ&#x2026;c po swoim mÄ&#x2122;Ĺźu: 28 lutego 2015 r.). Doczekali siÄ&#x2122; czwĂłrki dzieci, ktĂłrym zapewnili byt i wyksztaĹ&#x201A;cenie. UdaĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; to, mimo Ĺźe nie wykazywaĹ&#x201A; nigdy wielkiej zapobiegliwoĹ&#x203A;ci w zdobywaniu popĹ&#x201A;atnych zajÄ&#x2122;Ä&#x2021;, ani nie korzystaĹ&#x201A; z przywilejĂłw, ktĂłre by to mogĹ&#x201A;y uĹ&#x201A;atwiaÄ&#x2021;. DoĹ&#x203A;Ä&#x2021; powiedzieÄ&#x2021;, Ĺźe w tej samej uczelni i tej samej jednostce organizacyjnej nie tylko przepracowaĹ&#x201A; nieprzerwanie 50 lat, ale nigdy nie byĹ&#x201A; zatrudniony dodatkowo w innej instytucji. Od poczÄ&#x2026;tku zatrudnienia w Katedrze Historii Gospodarczej nastawiony byĹ&#x201A; na pracÄ&#x2122; naukowÄ&#x2026;, ktĂłra w tej akurat dziedzinie nie

dawaĹ&#x201A;a wiÄ&#x2122;kszych moĹźliwoĹ&#x203A;ci dodatkowych dochodĂłw. Nie byĹ&#x201A; z wyksztaĹ&#x201A;cenia ekonomistÄ&#x2026;, ale problematyka ekonomiczna interesowaĹ&#x201A;a go Ĺźywo, moĹźna powiedzieÄ&#x2021;, Ĺźe czuĹ&#x201A; jÄ&#x2026;. Podobnie przyswoiĹ&#x201A; sobie Ĺ&#x201A;atwo statystycznÄ&#x2026; metodÄ&#x2122; badawczÄ&#x2026;. Pod tym wzglÄ&#x2122;dem znalazĹ&#x201A; sobie znakomitego mistrza w osobie prof. Hoszowskiego, ktĂłry sam z wyksztaĹ&#x201A;cenia historyk swobodnie poruszaĹ&#x201A; siÄ&#x2122; w problematyce gospodarczej, demograficznej, w stosowaniu metod matematyczno-statystycznych. ToteĹź od razu wciÄ&#x2026;gniÄ&#x2122;ty zostaĹ&#x201A; w czasochĹ&#x201A;onne prace prowadzone przez Hoszowskiego â&#x20AC;&#x201C; prace, ktĂłre wymagaĹ&#x201A;y ze strony mĹ&#x201A;odego asystenta wiele trudu, ale rĂłwnoczeĹ&#x203A;nie znakomicie ksztaĹ&#x201A;ciĹ&#x201A;y w doskonaleniu warsztatu naukowego. W ten sposĂłb juĹź u progu swojej dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;ci naukowej wniĂłsĹ&#x201A; Szpak wkĹ&#x201A;ad w osiÄ&#x2026;gniÄ&#x2122;cia badawcze swojego profesora: na polu edytorstwa naukowego (opracowanie trudnego indeksu do wydania lustracji wojewĂłdztw Prus KrĂłlewskich 1624 r.), demografii historycznej (pionierskie podjÄ&#x2122;cie rejestracji zachowanych ksiÄ&#x2026;g metrykalnych krakowskich parafii), czy wielkiego handlu miÄ&#x2122;dzynarodowego (na podstawie Ĺźmudnych obliczeĹ&#x201E; â&#x20AC;&#x201C; a nie posĹ&#x201A;ugiwano siÄ&#x2122; jeszcze wtedy komputerami â&#x20AC;&#x201C; danych z rejestrĂłw cĹ&#x201A;a pobieranego od statkĂłw w CieĹ&#x203A;ninie Sundzkiej w XVâ&#x20AC;&#x201C;XVIII w.). Jan Szpak podjÄ&#x2026;Ĺ&#x201A; rĂłwnoczeĹ&#x203A;nie samodzielnÄ&#x2026; pracÄ&#x2122; naukowÄ&#x2026;. Prof. Hoszowski podsunÄ&#x2026;Ĺ&#x201A; mu, jako przedmiot badaĹ&#x201E;, doskonale zachowany XVI-wieczny zespĂłĹ&#x201A; rachunkĂłw tzw. ekonomii malborskiej, tzn. dĂłbr krĂłlewskich poĹ&#x201A;oĹźonych na ĹťuĹ&#x201A;awach. Przepracowanie tych przebogatych materiaĹ&#x201A;Ăłw wymagaĹ&#x201A;o odpowiedniego przygotowania, ktĂłre Jan Szpak juĹź posiadaĹ&#x201A;, ale przede wszystkim pozwoliĹ&#x201A;o ukazaÄ&#x2021; elementy gospodarki rynkowej na tym terenie, odmienne od rozwijajÄ&#x2026;cych siÄ&#x2122; stosunkĂłw folwarczno-paĹ&#x201E;szczyĹşnianych na innych ziemiach Rzeczypospolitej. Te badania zaowocowaĹ&#x201A;y rozprawÄ&#x2026; doktorskÄ&#x2026; i kilkoma jeszcze publikacjami, wykorzystane zostaĹ&#x201A;y rĂłwnieĹź przez auto-


zagranicznej do krajów Europy Zachodniej czy do Stanów Zjednoczonych. Z drugiej zaś strony odznaczał się tolerancyjnym stosunkiem do inaczej myślących, nigdy nie narzucał pożądanych zachowań politycznych. W tym zaś, co pisał, kierował się rzetelnością naukową (w wydanym przezeń w 1985 r. skrypcie uczelnianym znalazły się liczne ingerencje cenzury). Trzeba tu koniecznie podkreślić, że dzięki takiej jego postawie (jak zresztą i innych pracowników) w Katedrze Historii Gospodarczej panowała atmosfera wzajemnej życzliwości, bez niezdrowego współzawodnictwa, sporów o obciążenia dydaktyczne itp. Było rzeczą znamienną, a może nawet zdumiewającą, że w roku 1980/81 i potem po ogłoszeniu stanu wojennego z tej samej Katedry wywodzili się, współpracowali i wzajemnie wspomagali: przedstawiciel komitetu uczelnianego PZPR, przewodnicząca komisji uczelnianej „Solidarności” (przy tym organizatorka Wydziału Historii Kościoła działającej półlegalnie Papieskiej Akademii Teologicznej) oraz pochodzący z rekomendacji „Solidarności” rektor. Gotowość do pracy społecznej sprawiła, że w miarę osiągania kolejnych szczebli kariery zawodowej (1965 starszy asystent, 1970 adiunkt, 1984 docent, 1993 profesor nadzwyczajny) Jan Szpak podejmował się różnych funkcji w administracji akademickiej aż do stanowiska prorektora ds. nauczania (1987-1990) oraz kierownika Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej (1997-2008). W owocnym pełnieniu tych funkcji pomagał mu życzliwy stosunek do studentów i współpracowników, nie dopuszczający do sytuacji konfliktowych. Jednakże za najważniejsze swoje zadanie w pracy zawodowej uważał Profesor Szpak dydaktykę. Był w pierwszym rzędzie nie organizatorem nauki, nawet nie badaczem („naukowcem”), ale właśnie nauczycielem

akademickim. Rozumiał dobrze, że osiągnięcia badawcze, choć utrwalone pod postacią druku, choć mierzalne (liczba opublikowanych „pozycji”), są w gruncie rzeczy przemijającym, najczęściej maleńkim wkładem do zasobu naszej wiedzy. Natomiast że o wiele ważniejsze jest to, co mniej widoczne, nie dające się zmierzyć, ani ukazać doraźnych efektów – kształcenie młodzieży studiującej odbywające się w toku procesu dydaktycznego (a i wychowawczego), przekazywanie jej rzetelnych informacji, uczenie samodzielnego myślenia, rozumienia przemian w życiu gospodarczym. Rozumiał, że dobrze wykształcony absolwent będzie w swej przyszłej działalności wpływał pozytywnie na kształt i poziom życia gospodarczego kraju. Nic więc dziwnego, że prowadził swoje wykłady (i inne zajęcia dydaktyczne) z wielką starannością. Wielce wymowny pod tym względem jest fakt, że gdy w 1991-1992 r. przeprowadzono wśród studentów badania ankietowe dotyczące jakości prowadzonych dla nich zajęć, osiągnął najwyższą punktację wśród wszystkich wykładowców uczelni. Wielkim osiągnięciem okazał się napisany przezeń podręcznik do historii gospodarczej powszechnej. Powstał jako skromny skrypt uczelniany. Wkrótce jednak został dostrzeżony przez Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne w Warszawie i opublikowany przez nie (1997) jako ogólnopolski podręcznik akademicki. O jego wartości świadczą kolejne, udoskonalane wznowienia (cztery wydania). Tym sposobem dzieło to wpłynęło i wpływać będzie na wykształcenie setek, albo i tysięcy polskich ekonomistów. Stało się zwieńczeniem półwiecza ofiarnej pracy Profesora Szpaka w Wyższej Szkole Ekonomicznej (Akademii Ekonomicznej, Uniwersytecie Ekonomicznym) w Krakowie. prof. J. M. Małecki

3;WV!(!Ě@+!2

ra w jego pracy habilitacyjnej poświęconej kapitalnemu problemowi tzw. rewolucji cen w Europie w XVI w. W ten sposób Szpak stał się kontynuatorem pionierskich badań lwowskiej szkoły Franciszka Bujaka, w której zainicjowano opracowywania monografii cen w różnych ośrodkach gospodarczych dawnej Polski (pierwowzorem takich monografii stało się opracowanie cen we Lwowie Stanisława Hoszowskiego). Prof. Szpak włączał się też w inne prace badawcze prowadzone w Katedrze (m.in. ma swój udział w „Dziejach Krakowa”). Nie należał jednak do uczonych, o których się mawia, że „bez reszty poświęcili się nauce”. Powiedziałbym nawet, że traktował z pewnym dystansem swoje osiągnięcia naukowe. Przy tym – jak mi się wydaje – nie wykorzystał w pełni własnych możliwości twórczych. Przeszkadzała mu w tym osobista skromność i niedocenianie samego siebie. Posiadał natomiast duże zrozumienie dla wartości pracy społecznej, a zwłaszcza pracy nad kształceniem młodzieży. Jan Szpak należał do tego pokolenia, które przemianom ustrojowym wprowadzonym po 1945 r. zawdzięczało (przynajmniej we własnym mniemaniu) tzw. awans społeczny. Świadomość tego, jak również własne przeżycia związane z pokonywaniem nierównego startu w okresie nauki szkolnej, wyrobiły w nim wrażliwość społeczną i przywiązanie do „Polski Ludowej”. Stosunkowo późno wstąpił do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, pełnił jakieś funkcje w aparacie partyjnym. Tym się jednak różnił od wielu (większości?) członków uczelnianej organizacji partyjnej, że w swoich wyborach politycznych kierował się względami ideowymi, nie zaś chęcią ułatwienia sobie kariery zawodowej czy korzystania z przywilejów. Nie starał się na przykład o intratne wyjazdy na stypendia

28ǏlǓǐmd1!8A'$ǏǍǎǒ

Ǧ


NAUKA

2UJDQL]DFMD%LXUD:VSLHUDQLD 3URMHNWÂľZQDSRWU]HE\UR]ZRMX G]LDĂ&#x160;DOQRĂ?FLEDGDZF]HMXF]HOQL Z\Ă&#x2014;V]HM 3;8A'#!-2;'29@)0!$/-68!$#!&!>$A@$,->&83৚'2-3>@1TA>Ä&#x161;!9A$A! >032;'0ŕŚ&#x201D;$-'83+8!1< 38@A32;Ç?Ç?Ç?Ç?T90Ä&#x161;!2-!&3639;!>-'2-!6@;!2-!T$A@/'9; ;3A!&!2-'A0;Ă&#x2022;8@11<9AĂ­<638!ŕŁ&#x2014;9-Ăľ>@Ä&#x161;Ă­$A2-'#!&!$A'T$A@;'৚63>-2239;!ŕŁ&#x2014;9-Ăľ 323$'ÂŁ'1<$A'ÂŁ2-!#!&!$A'63&'/1</Ă­$@68!$'2!&23>@1-683/'0;!1-63>-22- 3;8A@1@>!ŕŁ&#x2014;A2!$AĂ­$'>96!8$-'A'9;832@<$A'ÂŁ2-W'1!;;'263&/Ăľ;@A39;!Ä&#x161; 2!32('8'2$/-63ŕŚ&#x201D;>-Ăľ$32'/>96Ă&#x2022;Ä&#x161;68!$@#!&!>$A'/<$A'ÂŁ2-63ÂŁ90-$,-238>'90-$,T A38+!2-A3>!2'/68A'AT>&2-<Ç?Ç&#x201C;ÂŁ<;'+3#8.

P

rzedstawiciele Uniwersytetu w Bergen w sposĂłb czytelny przedstawili przedmiot i zakres wsparcia, na jakie mogÄ&#x2026; liczyÄ&#x2021; badacze ze strony uczelni. Punktem wyjĹ&#x203A;cia jest umowa z pracownikiem, w ktĂłrej okreĹ&#x203A;lono, Ĺźe 40% czasu pracy powinien przeznaczyÄ&#x2021; na dydaktykÄ&#x2122;, 40% na badania a pozostaĹ&#x201A;e 20% na wĹ&#x201A;asny rozwĂłj naukowy. Badacze sÄ&#x2026; zatem zainteresowani prowadzeniem badaĹ&#x201E; i mogÄ&#x2026; liczyÄ&#x2021; w tym zakresie na wsparcie ze strony utworzonej kilka lat temu jednostki organizacyjnej â&#x20AC;&#x17E;Research and Development Support Officeâ&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122;. Zgodna z norweskÄ&#x2026; praktykÄ&#x2026; jest podjÄ&#x2122;ta przez polskie uczelnie1 inicjatywa tworzenia na uczelniach jednostek organizacyjnych majÄ&#x2026;cych za zadanie wspieranie zarĂłwno badaczy przygoto1

wujÄ&#x2026;cych i realizujÄ&#x2026;cych projekty, jak teĹź organizowanie wspĂłĹ&#x201A;pracy badawczej pomiÄ&#x2122;dzy uczelniami polskimi i zagranicznymi, zgodnie z przyjÄ&#x2122;tymi przez uczelnie startegiami badawczymi i biznesowymi. Zadanie to realizowane jest w ramach projektu â&#x20AC;&#x17E;MiÄ&#x2122;dzynarodowa sieÄ&#x2021; wspierania badaĹ&#x201E; i transferu wiedzy, jako pĹ&#x201A;aszczyzna wspĂłĹ&#x201A;pracy uczelni polskich i norweskichâ&#x20AC;? we wspĂłĹ&#x201A;pracy z Uniwersytetami w Bergen i Stavanger. Z przeprowadzonych w ramach Projektu badaĹ&#x201E; wynika, Ĺźe wĹ&#x201A;adze polskich uczelni nie biorÄ&#x2026; czÄ&#x2122;sto pod uwagÄ&#x2122; tego, Ĺźe ich rola nie koĹ&#x201E;czy siÄ&#x2122; w momencie przyjÄ&#x2122;cia do wiadomoĹ&#x203A;ci zgĹ&#x201A;oszonej przez badacza inicjatywy podjÄ&#x2122;cia prac nad projektem badawczym. ZaĹ&#x201A;oĹźenie, Ĺźe projekty zostanÄ&#x2026; w caĹ&#x201A;oĹ&#x203A;ci przygotowane i zrealizowane siĹ&#x201A;ami zespoĹ&#x201A;Ăłw

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (Lider), Uniwersytet w Bergen, Uniwersytet w Stavanger, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Akademia Leona KoĹşmiĹ&#x201E;skiego, Politechnika

WrocĹ&#x201A;awska, Politechnika CzÄ&#x2122;stochowska, Politechnika Ĺ Ăłdzka, Uniwersytet SzczeciĹ&#x201E;ski.

Ó?

badawczych nie zachÄ&#x2122;ca badaczy do angaĹźowania siÄ&#x2122; w prace nad projektami badawczymi. W odniesieniu do kaĹźdej inicjatywy projektowej niezwykle istotne jest przeprowadzenie rzetelnej analizy rzeczywistych potrzeb i moĹźliwoĹ&#x203A;ci uczelni, w kontekĹ&#x203A;cie planowanych do uzyskania â&#x20AC;&#x201C; w ramach projektu â&#x20AC;&#x201C; rezultatĂłw i korzyĹ&#x203A;ci. DoĹ&#x203A;wiadczenia uczelni zagranicznych wskazujÄ&#x2026;, Ĺźe korzystnym rozwiÄ&#x2026;zaniem jest wyodrÄ&#x2122;bnienie procesĂłw zwiÄ&#x2026;zanych z zarzÄ&#x2026;dzaniem projektami, zwĹ&#x201A;aszcza badawczymi i wdroĹźeniowymi oraz ulokowanie ich w jednym miejscu, w specjalnie powoĹ&#x201A;anej jednostce organizacyjnej, najczÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ciej okreĹ&#x203A;lanej jako â&#x20AC;&#x17E;biuro wspierania projektĂłw (BWP)â&#x20AC;?. Pierwsze efekty pracy BWP mogÄ&#x2026; pojawiÄ&#x2021; siÄ&#x2122; juĹź po kilku miesiÄ&#x2026;cach od jego uruchomie-

28Ç?lÇ&#x201C;Ç?md1!8A'$Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;


nia w postaci np. usprawnienia obiegu informacji, niezbędnych przy podejmowaniu kluczowych decyzji związanych z zarządzaniem projektami (portfelem projektów) na poziomie całej instytucji. Dodatkowe korzyści związane są m.in. ze wzrostem skuteczności i precyzji w tworzeniu np. harmonogramów czy przy planowaniu kosztów, co ma istotny wpływ na wskaźnik sukcesu projektów, rosnący w miarę rozwoju działalności „Biura”. Pozwala to na sformułowanie podstawowych obszarów działalności BWP, które – w pierwszej fazie rozwoju – powinny koncentrować się na: t wykorzystaniu istniejącego potencjału badawczego uczelni, zgodnie z przyjętymi strategiami rozwoju badań oraz biznesową, t rozwijaniu współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi i organizacyjnymi w ramach uczelni oraz pomiędzy jednostkami naukowymi i instytucjami badawczymi w kraju i zagranicą, zgodnie ze zdefiniowanymi potrzebami badawczymi, t budowaniu trwałych powiązań pomiędzy uczelnią a przedsiębiorstwami, zgodnie z przyjętymi przez uczelnię strategiami w odniesieniu do rozwoju badań oraz biznesową. Podejmując działania zmierzające do wprowadzenia na uczelni spójnego systemu zarządzania projektami, należy zwrócić szczególną uwagę na dostępne zasoby ludzkie a zarazem, na możliwości wpłynięcia na zmianę dotychczasowego zachowania się pracowników badawczych, aby dostosować je do pracy w „środowisku projektowym”. Można tego dokonać odwołując się do osób posiadających już doświadczenie w zarządzaniu projektami, jak też poprzez organizację i realizację celowych programów szkoleniowych, wprowadzenie systemu wynagradzania za udział w badaniach, ściśle powiązanego z osiąganiem celów projektowych. Dla zwiększenia liczby projektów badawczych w uczelniach niezbędne jest – w aktualnej sytuacji – wypracowanie właściwego systemu motywacji i wsparcia organizacyjnego dla badaczy, między innymi, poprzez tworzenie jednostek organizacyjnych wspomagających naukowców, zwłaszcza 2

w odniesieniu do części administracyj- zmierzające do nawiązywania i rozwijanej prac, związanych z przygotowaniem nia kontaktów z podobnymi ośrodkami projektu badawczego czy wdrożeniowego. badawczymi w kraju i zagranicą. RozNajczęściej punkt wyjścia stanowi przy- winięta w ostatnich latach współpragotowanie wniosku o dotację. Niezbęd- ca międzynarodowa uczelni związana ne jest również wdrożenie właściwego była przede wszystkim z dydaktyką systemu oceny i wynagradzania pracow- i dotyczyła głównie wymiany studenników za uczestnictwo, recenzowanie tów i wykładowców. Znaczące miejsce i sukcesy w programach badawczych oraz w działalności prowadzonej przez BWP zapewnienie możliwości elastycznego odgrywać powinna działalność szkokształtowania obciążeń dydaktycznych leniowa, związana z rozwojem wiedzy dla pracowników przygotowujących i doskonaleniem kompetencji członków i realizujących projekty, na co zwraca zespołów projektowych, co w przyszłości uwagę MNiSW w liście skierowanym może przekształcić się, w prowadzone do władz uczelni i instytucji naukowych2. na szeroką skalę, komercyjne świadcze-

BWP jako „jednostka organizacyjna” powinno być zatem powoływane z myślą o stworzeniu na uczelni właściwych warunków do zawiązywania się zespołów badawczych, nastawionych na szerokie, międzyuczelniane i międzynarodowe badania. BWP jako „jednostka organizacyjna” nie usług badawczych przez uczelnię powinno być zatem powoływane z my- na rzecz gospodarki. ślą o stworzeniu na uczelni właściwych Ze względu na specyfikę projektów warunków do zawiązywania się zespołów realizowanych na uczelniach, BWP pobadawczych, nastawionych na szerokie, winno dysponować elastyczną strukturą, międzyuczelniane i międzynarodowe którą tworzyć będą etatowi pracownicy badania. Podejmowane badania powin- oraz doraźne zespoły, złożone z badaczy ny wpisywać się w realizację strategii zainteresowanych udziałem w projekbadawczej i biznesowej przyjętej przez tach badawczych i wdrożeniowych oraz uczelnię a zatem, powinny dotyczyć pozyskaniem środków na ich realizację. dziedzin uznanych za priorytetowe przez Zauważmy tylko, że obecnie znaczenia uczelnię a zarazem powinny uwzględ- nabierają projekty o charakterze inniać potrzeby gospodarki, założenia po- terdyscyplinarnym, z udziałem wielu lityki naukowej i innowacyjnej państwa partnerów, w tym przedsiębiorców oraz i UE. BWP, na potrzeby przyszłych prac partnerów zagranicznych. W zależności badawczych i wdrożeniowych, powin- od umiejscowienia BWP w strukturze no podejmować intensywne działania organizacyjnej uczelni oraz zasięgu jego

List z dnia 6 czerwca 2014 roku, skierowany przez Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego do uczelni i instytucji naukowych w sprawie udziału w „Pakcie dla Horyzontu 2020”.

28ǏlǓǐmd1!8A'$ǏǍǎǒ

ǧ


NAUKA

oddziały-wania, można wyróżnić trzy typy biur wspierania projektów, a mianowicie: operacyjne, taktyczne lub strategiczne. BWP może być umiejscowione na jednym ze wskazanych wyżej poziomów, jakkolwiek mogą być one równolegle ulokowane na różnych poziomach struktury organizacyjnej, dzięki czemu istnieje możliwość lepszej koordynacji działań i efektywniejszego podziału zadań pomiędzy różnymi poziomami zarządzania w instytucji. W przypadku uczelni wyższych, zwłaszcza w początkowym etapie tworzenia BWP, najkorzystniejszym rozwiązaniem jest utworzenie strategicz-nego biura wspierania projektów, a zatem na poziomie władz uczelni. Przystępując do organizacji BWP należy zwrócić szczególną uwagę na zagadnienia związane z metodyką zarzadzania projektami. Metodyka powinna być ściśle dostosowana do potrzeb i możliwości instytucji oraz realizowanych przez nią projektów oraz powinna odwoływać się do wcześniej zgromadzonej wiedzy i zdobytych przez uczelnię doświadczeń w obszarze realizacji projektów. Metodyka zarzadzania projektami umożliwia przede wszystkim podejście do procesu zarządzania projektami w sposób systematyczny, standardowy i zorganizowany. Ważne jest przy tym, aby metodyka zarządzania projektami została opracowana a następnie była wdrażana w taki sposób, aby z jednej strony uwzględniała w pełni przyjętą strategię rozwoju badań oraz oczekiwania biznesowe a z drugiej, uwzględniała wielkość, zakres i stopień złożoności podejmowanych projektów. Rozwijanie standardów jest ważną funkcją BWP. Ich zadaniem – przede wszystkim – jest stworzenie wspólnego języka komunikacji w zespołach projektowych. Formularze i listy kontrolne powinny być przygotowane w formie szablonów umożliwiających ich wielokrotne wykorzystywanie. Zauważmy, że punktem wyjścia do ich przygotowywania są zdobyte doświadczenia związane z zakończonymi projektami. Proponowane szablony powinny mieć zatem postać wytycznych skierowanych do osób realizujących projekty, a zatem nie będą się odnosić bezpośrednio do konkretnego projektu. Szablony nie zawierają bowiem szczegółowych informacji, w jaki sposób wykonać daną pra-

ӑ

28ǏlǓǐmd1!8A'$ǏǍǎǒ

cę lecz stanowią jedynie punkt wyjścia oraz biznesowymi celami. Warto zado organizacji prac zespołu projektowe- uważyć, że pojawiające się inicjatywy go. Opisują one sposób postępowania w odniesieniu do nowych projektów na kolejnych etapach realizacji projektu mają istotny wpływ na funkcjonowa– poczynając od rozpoczęcia, planowa- nie uczelni. Stanowią dla pracowninia, realizacji, kontroli a na zamknięciu ków okazję do zdobycia nowej wiedzy

projektu kończąc. Szablony wskazują jedynie, co warto zrobić oraz jakie metody warto w tym celu zastosować. Proponowane szablony powinny być stosunkowo proste i przejrzyste tak, aby kierownicy projektów mieli możliwość łatwego ich zaadoptowania do potrzeb danego projektu, koncentrując uwagę na najważniejszych, wybranych obszarach. Zauważmy, że tworzenie metod i standardów zarządzania projektami w instytucji jest podstawową usługą świadczoną przez każde BWP. Można postawić tezę, że tworzenie BWP uzasadnione jest jedynie wówczas, gdy w instytucji zostaną wdrożone standardy zarządzania projektami a następnie podlegać będą stałemu procesowi monitorowania oraz doskonalenia. Do zadań BWP należy również tworzenie, udostępnianie i archiwizowanie dokumentacji projektowej, a zatem – gromadzenie doświadczeń na podstawie analizy zakończonych projektów. Ogólna metodologia zarządzania projektami oparta jest na podstawowych grupach procesów opisanych szczegółowo m.in. w PMBOK@ Guide i składa się z 3 zasadniczych części, przedstawionych poniżej. Proces autoryzacji projektów związany jest z zatwierdzaniem zgłaszanych pomysłów na nowe projekty i ma zagwarantować z jednej strony, rozwój instytucji a z drugiej, wykorzystanie zasobów zgodnie z jej strategicznymi

i umiejętności, pozwalają im poprawić dotychczas uzyskiwane wyniki oraz stwarzają warunki do wypracowania nowych i efektywniejszych metod postępowania i procedur, a zatem stanowią najskuteczniejszą metodę wprowadzania innowacji. Proces autoryzacji projektu rozpoczyna się w momencie dostarczenia, przez inicjatora pomysłu na nowy projekt np. z wykorzystaniem „Karty z opisem inicjatywy projektowej”. W przypadku projektów dużych o znaczeniu strategicznym dla uczelni, ważną rolę odgrywa wdrożenie procesu kontroli gotowości projektu do realizacji. Realizacja tego procesu pozwala władzom uczelni uzyskać pewność, że przyjęte do realizacji projekty będą właściwie przygotowane i zarządzane. Proces ten kończy się decyzją dotyczącą uruchomienia realizacji projektów. Proces kontroli gotowości projektu do realizacji, który powinien być monitorowany przez powołany, na poziomie uczelni, Komitet Sterujący. Proces ten gwarantuje władzom uczelni, że przyjęte do realizacji projekty będą właściwie przygotowane a następnie – zarządzane oraz uwzględnione zostaną w nich wymagania i oczekiwania stawiane przez uczelnię lub instytucję finansującą projekt. Decyzja włączenia inicjatywy projektowej do portfela projektów umożliwia przejście do procesu inicjacji projektu. Jest to proces ustalania zakresu projektu oraz przygotowania wstępnego pla-


nu realizacji projektu. Procesu inicjacji poprzedza określenie niezbędnych kompetencji zespołu odpowiedzialnego za realizację projektu, z uwzględnieniem istniejącego w instytucji potencjału. Na etapie tym powoływany jest kierownik oraz członkowie zespołu projektowego, odpowiedzialnego za przeprowadzenie procesu inicjacji a następnie – przygotowanie projektu. W procesie tym dokonuje się uściślenia oczekiwań instytucji odnośnie planowanych rezultatów projektu oraz rozważane są możliwe rozwiązania alternatywne. W przypadku przygotowywania projektu w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez instytucję finansującą, cel projektu określony jest w regulaminie konkursu, a szczegółowy zakresu projektu znajduje się w formularzu wniosku o finansowanie projektu. W tej sytuacji, można pominąć etap inicjacji projektu i przejść do następnego procesu, jakim jest planowanie projektu. Doświadczenie wskazuje jednak, że przygotowanie projektu badawczego lub wdrożeniowego, z udziałem instytucji naukowych i biznesowych, wymaga podjęcia działań związanych ze zbudowaniem np. partnerstwa naukowo-przemysłowego, z czym wiąże się dokonanie podziału planowanych w projekcie zadań pomiędzy poszczególnych partnerów, ustalenie z partnerami ostatecznego zakresu projektu oraz przygotowanie wstępnego planu realizacji projektu w ramach budowanego partnerstwa. W takiej sytuacji nie jest uzasadnione pominięcie etapu inicjacji projektu. Planowanie projektu jest kluczowym procesem budowy projektu mającym zapewnić, że wszystkie aspekty projektu zostaną w nim uwzględnione przed przystąpieniem do jego realizacji. Proces ten rozpoczyna się od powołania zespołu projektowego, mającego zrealizować proces planowania, który to zespół – w przypadku przejścia do fazy realizacji projektu – odpowiadał będzie za zarządzanie projektem. Projekty wyróżnia to, że każdy realizuje unikatowy cel lub produkt. Unikatowość projektu oznacza, że każdy nowy projekt należy zdefiniować od podstaw i opracować dla niego listę zadań. Szczegółowe określenie zadań następuje w procesie planowania realizacji projektu, którego rezultatem

jest plan projektu. Proces planowania wymaga często uruchomienia wstępnego funduszu, umożliwiającego szczegółowe opracowanie planu, harmonogramu, budżetu czy też np. sfinansowania udziału w spotkaniach partnerów krajowych i zagranicznych. Zatwierdzona karta projektu i inne dokumenty z nią związane, stanowią podstawę uruchomienia procesu planowania oraz uzasadniają finansowanie dalszych prac nad projektem. Za realizację działań na tym etapie odpowiada kierownik projektu wraz z zespołem projektowym. Plan projektu stanowi zatem rozwinięcie przyjętej karty projektu i innych dokumentów z nią związanych np. mogą to być wytyczne

się z identyfikacją, śledzeniem i raportowaniem trudności, jakie mogą pojawić się w trakcie realizacji projektów aż do momentu ich wyeliminowania.. Proces kontroli zmian projektowych wiąże się z identyfikacją, rejestracją, analizą, akceptacją i implementacją żądań zmian w projekcie. Zamykanie projektu jest procesem uruchamianym po zakończeniu realizacji projektu oraz przekazaniu rezultatów projektu klientowi lub instytucji finansującej projekt. W procesie tym następuje: (1) podsumowanie istotnych zdarzeń, jakie miały miejsce podczas realizacji projektu oraz (2) przygotowanie informacji na potrzeby plano-

Planowanie projektu jest kluczowym procesem budowy projektu mającym zapewnić, że wszystkie aspekty projektu zostaną w nim uwzględnione przed przystąpieniem do jego realizacji. ogłoszonego konkursu na projekty badawcze. Jak zauważono wcześniej, każdy projekt jest unikatowy i stąd nie istnieje określony z góry sposób postępowania przy jego realizacji. Z każdym nowym projektem pojawiają się zatem pytania, na które ma odpowiedzieć proces planowania. Proces realizacji projektu obejmuje 3 główne procesy związane z (1) raportowaniem, (2) rozwiązywaniem problemów i (3) kontrolą zmian w projekcie. Proces raportowania związany jest z przyjętym harmonogramem raportowania, określającym terminy oraz format i treść raportu, którym powinien kierować się zespół projektowy oraz komitet sterujący, monitorujący realizację projektu. Proces rozwiązywania problemów wiąże

wania i realizacji przyszłych projektów. W procesie zamykania projektu należy dążyć do uzyskania odpowiedzi na szereg pytań, odnoszących się do przebiegu realizacji projektu np. Czy rezultaty projektu są zgodne z oczekiwaniami ujętymi w projekcie? Czy poszczególne zadania projektu zostały wykonane zgodnie z przyjętym planem? W jaki sposób zebrane informacje mogą być wykorzystane do realizacji projektów w przyszłości? Czy zastosowana metodologia zarządzania projektem sprawdziła się w praktyce? Jakie wnioski można wyciągnąć z realizacji projektu? dr Lesław Piecuch .LHURZQLN']LDÊX2EVÊXJL 3URMHNWµZ8QLMQ\FK

28ǏlǓǐmd1!8A'$ǏǍǎǒ

Ǩ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

,,0DĂ&#x160;RSROVNL .RQJUHV.RELHW &2-<Ç&#x201D;1!8$!Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;8WT>68A'&&A-'ŕĽ&#x2DC;$383$A2'+3२>-Ăľ;!!ŕĽ&#x2DC;T>'2;8<1 32+8'93>@1  8!0Ă&#x2022;>3&#@Ä&#x161;9-Ăľ !Ä&#x161;363ÂŁ90-32+8'93#-';T0;Ă&#x2022;8'+3 6!8;2'8'11'8@;38@$A2@1#@Ä&#x161;2->'89@;'; 03231-$A2@>8!03>-'W

T

egoroczny II MaĹ&#x201A;opolski Kongres Kobiet odbywaĹ&#x201A; siÄ&#x2122; pod hasĹ&#x201A;em Kobiece perspektywy, a jego gĹ&#x201A;Ăłwnym celem byĹ&#x201A;a wymiana doĹ&#x203A;wiadczeĹ&#x201E; oraz integrowanie i przyczynianie siÄ&#x2122; do wzajemnego wspierania siÄ&#x2122; kobiet. Organizatorem Kongresu byĹ&#x201A;o â&#x20AC;&#x17E;Stowarzyszenie Most Kobietâ&#x20AC;? z merytorycznym wsparciem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego

Ǣǥ

28Ç?lÇ&#x201C;Ç?md1!8A'$Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

Prof. UEK dr hab. Andrzej ChochĂłĹ&#x201A; peĹ&#x201A;niĹ&#x201A; funkcjÄ&#x2122; czĹ&#x201A;onka Komitetu Honorowego Kongresu. Ponadto w skĹ&#x201A;ad Rady Programowej II MaĹ&#x201A;opolskiego Kongresu Kobiet weszli dr Piotr BuĹ&#x201A;a, dr Magdalena DoĹ&#x201A;hasz, dr hab. Janusz FudaliĹ&#x201E;ski i dr BoĹźena Pera. W Kongresie wziÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;o udziaĹ&#x201A; ponad tysiÄ&#x2026;c kobiet, bÄ&#x2122;dÄ&#x2026;cych przedstawicielkami róşnych lokalnych spoĹ&#x201A;ecznoĹ&#x203A;ci oraz Ĺ&#x203A;rodowisk, gĹ&#x201A;Ăłwnie z regionu

maĹ&#x201A;opolskiego, reprezentujÄ&#x2026;cych Ĺ&#x203A;wiat nauki, biznesu, polityki, sztuki, jak rĂłwnieĹź organizacje samorzÄ&#x2026;dowe, czy pozarzÄ&#x2026;dowe. Oficjalne otwarcie Kongresu poprzedziĹ&#x201A; krĂłtki spektakl przygotowany przez Art Color Ballet. W trakcie uroczystego otwarcia Kongresu, w imieniu Komitetu Honorowego wszystkich zebranych powitaĹ&#x201A; JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie


Prof. dr hab. Andrzej Chochół, życząc owocnych obrad i wymiany doświadczeń. W swoim przemówieniu zwrócił także uwagę na znaczącą rolę kobiet, zarówno pracujących, jak również studiujących na naszej Alma Mater. W 13 sesjach panelowych poświęconych różnym ciekawym zagadnieniom związanym z miejscem kobiet we współczesnym świecie i problemom, z którymi na co dzień się spotykają, wystąpiło około 100 zaproszonych gości. Jako przedstawicielka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wystąpiła w panelu „Kobieta w mediach” dr Magdalena Dołhasz z Katedry Marketingu, prezentując wizerunek polskiej kobiety w reklamie, wokół którego rozpoczęła sie burzliwa dyskusja. Dr Adriana Paliwoda-Matiolańska, przedstawicielka Katedry Handlu i Instytucji Rynkowych UEK wzięła udział w sesji poświęconej współczesnemu postrzeganiu i podejściu do feminizmu w Polsce, prowadzonej przez dziennikarkę i publicystkę oraz Prezeskę Ogólnopolskiego Kongresu Kobiet – Dorotę Warakomską. Natomiast dr Bożena Pera z Katedry Handlu Zagranicznego UEK przedstawiła prezentację na temat miejsca Polek zajmujących stanowiska menedżerskie wyższego szczebla w biznesie, będącą

wprowadzeniem do dyskusji o przed- Uczestników cieszyły się między innysiębiorczych Małopolankach, które mi materiały informujące o kierunkach zdobyły wysoką pozycję zawodową. studiów oferowanych na naszej Uczelni Oprócz przedstawicielek Uniwersytetu ostatnie wydanie Kuriera UEK, a miEkonomicznego w Krakowie w pane- gawki z II Kongresu Kobiet Małopollach, we wszystkich sesjach brało udział skich wyemitowano w popołudniowym wiele przedstawicielek Uniwersytetu. wydaniu Kroniki Krakowskiej. Na zakończenie tej całodziennej imprezy wystąpiła Młodzieżowa Orkiestra dr Magdalena Dołhasz, Kameralna Fresco Sonare. .DWHGUD0DUNHWLQJX :\G]LDÊ=DU]ÃG]DQLD II Małopolski Kongres Kobiet był również dobrą okazją do promocji Unidr Bożena Pera wersytetu Ekonomicznego w Krakowie. .DWHGUD+DQGOX=DJUDQLF]QHJR :(L60 Dużym zainteresowaniem ze strony jego

28ǏlǓǐmd1!8A'$ǏǍǎǒ

ǢǢ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

6SRĂ&#x160;HF]QRĂ?Ă&#x2026;8(.ZVSDUĂ&#x160;D EXGRZĂ&#x2021;&HQWUXP-DQD 3DZĂ&#x160;D,, 83$A@9;!19A!ŕŚ&#x201D;>W<ŕŚ&#x201D;>-';2-Ä&#x161;!3&9Ä&#x161;32-Ăľ$-';!#ÂŁ-$@A-2(381!$/Ă­33(-'8A' 963Ä&#x161;'$A23ŕŚ&#x201D;$-<2->'89@;'$0-'/2!9A'/$A'ÂŁ2-2!'2;8<1^৚@>'/6!1-Ăľ$-\ 3-'ÂŁ0-13ÂŁ!0<W

W

Ĺźe Jan PaweĹ&#x201A; II jest â&#x20AC;&#x17E;najdostojniejszym goĹ&#x203A;ciemâ&#x20AC;? Uniwersytetu Ekonomicznego. 17 czerwca 1999 r. Ojciec Ĺ&#x161;wiÄ&#x2122;ty Jan PaweĹ&#x201A; II odwiedziĹ&#x201A; naszÄ&#x2026; UczelniÄ&#x2122; i udzieliĹ&#x201A; apostolskiego bĹ&#x201A;ogosĹ&#x201A;awieĹ&#x201E;stwa Rektorowi, Senatowi i caĹ&#x201A;ej spoĹ&#x201A;ecznoĹ&#x203A;ci Ăłwczesnej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Centrum â&#x20AC;&#x17E;Ĺźywej pamiÄ&#x2122;ciâ&#x20AC;? Jana PawĹ&#x201A;a II powstaje gĹ&#x201A;Ăłwne ze skĹ&#x201A;adek wier-

Fot.: Jacek Barburski

poĹ&#x201A;udniowej czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci Kra- tropolitÄ&#x2122; krakowskiego ks. kardynaĹ&#x201A;a kowa, na tzw. â&#x20AC;&#x17E;biaĹ&#x201A;ych StanisĹ&#x201A;awa Dziwisza. Podstawowym morzachâ&#x20AC;?, tuĹź obok zadaniem Centrum Jana PawĹ&#x201A;a II jest Sanktuarium MiĹ&#x201A;osier- strzeĹźenie, utrwalanie i pogĹ&#x201A;Ä&#x2122;bianie dzia BoĹźego Ĺ&#x203A;w. Faustyny, powstaje papieskiego dziedzictwa oraz prood 2008 r. imponujÄ&#x2026;cych rozmiarĂłw mowanie wartoĹ&#x203A;ci, jakimi ĹźyĹ&#x201A; i o ktĂłCentrum Jana PawĹ&#x201A;a II â&#x20AC;&#x17E;Nie lÄ&#x2122;kajcie rych nauczaĹ&#x201A; PapieĹź-Polak Jan PaweĹ&#x201A; siÄ&#x2122;â&#x20AC;?. Jego najwaĹźniejszÄ&#x2026; czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ciÄ&#x2026; jest II. MĹ&#x201A;odszym pracownikom Uczelni, Sanktuarium Ĺ&#x203A;w. Jana PawĹ&#x201A;a II, uro- a zwĹ&#x201A;aszcza kolejnym rocznikom naczyĹ&#x203A;cie erygowane w 2011 r. przez me- szych studentĂłw, naleĹźy przypomnieÄ&#x2021;,

Ǣǣ

28Ç?lÇ&#x201C;Ç?md1!8A'$Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;


Fot.: Jacek Barburski

W Kaplicy Kapłańskiej, w której w czasie pogrzebu Papieża. Sama Kaplimiała miejsce msza św. z naszym udzia- ca Kapłańska zaprojektowana została łem, znajduje się płyta z grobu św. Jana na wzór krypty św. Leonarda na WawePawła II pochodząca z Grot Watykań- lu, w której ks. Karol Wojtyła, odprawił skich Bazyliki św. Piotra. Na płycie w 1946 r. swoją prymicyjną mszę św. umieszczony jest relikwiarz, wykonany na wzór otwartego Ewangeliarza, któredr Jerzy Wrona, go strony przewracał – i ostatecznie tak .DWHGUD*RVSRGDUNL5HJLRQDOQHM :\G]LDÊ)LQDQVµZ symbolicznie zamknął – rzymski wiatr

Fot.: Jacek Barburski

nych. Ostatnio budowę Centrum Jana Pawła II wsparła społeczność naszego Uniwersytetu Ekonomicznego. Inicjatywa wyszła od grupy pracowników UEK i ich rodzin, którzy w ostatnich latach aktywnie brali udział w wyjazdach turystyczno-pielgrzymkowych – do Rzymu, Ziemi Świętej i sanktuariów religijnych Europy. Tablica z informacją o ofierze naszej społeczności uniwersyteckiej pojawiła się na wewnętrznej fasadzie w środkowej części Sanktuarium św. Jana Pawła II. Z tej okazji, w sobotę 7 marca br. została odprawiona przez duszpasterza Sanktuarium ks. Jarosława Glonka uroczysta msza św. w Kaplicy Kapłańskiej. Wzięła w niej udział około 40-osobowa grupa pracowników (wraz z rodzinami) naszej uczelni, na czele z rektorem Profesorem Andrzejem Chochółem oraz byłymi władzami – rektorem Romanem Niestrojem, prorektorami – Andrzejem Malawskim, Zbigniewem Dreslerem i Józefem Pociechą. Podczas liturgii, w czytaniach modlitewnych Rektor Chochół wzniósł prośbę do Opatrzności i świętego Jana Pawła II o pomyślność dla całej społeczności akademickiej Uniwersytetu Ekonomicznego – pracowników i studentów.

28ǏlǓǐmd1!8A'$ǏǍǎǒ

ǢǤ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

ĂŹ:LHGHĂ&#x152;Z.UDNRZLH .UDNÂľZZ:LHGQLXĂŤ !68!9A!1@9A@9;0-$,&3<&A-!Ä&#x161;<>0320<89-'^-'&'ŕĽ&#x2DC;>8!03>-'T 8!0Ă&#x2022;>>-'&2-<\W'+383$A2'/!6-;<ÂŁ'T>0;Ă&#x2022;8'/A!9-Ă­&Ă­1W-2WRobert !0Ä&#x161;3>-$A i 3/$-'$,ÂŁ'>-ŕĽ&#x2DC;90-68A'>3&2-$A@!23>-$0-. Patronatu ,32383>'+3<&A-'ÂŁ-ÂŁ-1W-2W'0;382->'89@;';< 03231-$A2'+3683(W&8 ,!#W2&8A'/,3$,Ă&#x2022;Ä&#x161;T1#!9!&388W 1-ÂŁ8-?38!A83('9383>-'Norman DaviesT'8A@ !<92'8 i 2&8A'/ 3ÂŁÂŁW!+83&Ă­+Ä&#x161;Ă&#x2022;>2Ă­/'9;>@/!A&&3<9;8--W

K

Termin zgĹ&#x201A;oszenia udziaĹ&#x201A;u w konkursie 15.04.2015 Termin skĹ&#x201A;adania prac 30.04.2015

3;WV03ÂŁ!৚2!#!A-'(3;3ÂŁ-!-1!;'8-!Ä&#x161;Ă&#x2022;>>Ä&#x161;!92@$,

onkurs skierowany jest do kaĹźdeWszystkie informacje na stronie: go entuzjasty Krakowa i Wiednia http://wieninkrakau.uek.krakow.pl/ oraz caĹ&#x201A;ej c.k. Monarchii i ma ZachÄ&#x2122;camy do zapoznania siÄ&#x2122; z zacharakter otwarty. mieszczonymi na stronie inspiracjami Zapraszamy wszystkich niezaleĹźnie i ciekawostkami oraz pracami nagrood wieku i miejsca zamieszkania. Liczy dzonymi w poprzednich edycjach. siÄ&#x2122; pomysĹ&#x201A; i inwencja. Zamieszczone na stronie wiadomoĹ&#x203A;ci mogÄ&#x2026; okazaÄ&#x2021; siÄ&#x2122; przydatne w quizie, Motto tegorocznej edycji: â&#x20AC;&#x17E;WiedeĹ&#x201E; w Krakowie, KrakĂłw w Wied- ktĂłry zostanie rozegrany na gali finaniu, a nawet w perspektywie caĹ&#x201A;ej c.k. Ĺ&#x201A;owej - dlatego zapraszamy Monarchiiâ&#x20AC;?. do Ĺ&#x203A;ledzenia jej na bieĹźÄ&#x2026;co!

ǢǼ

28Ç?lÇ&#x201C;Ç?md1!8A'$Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;


.LHUXQHN3UDZRZ8(. 3+8312Ă­68A@/'123ŕŚ&#x201D;$-Ă­-2(381</'1@T৚'3&&2-!Ç&#x17D;6!ৡ&A-'82-0!Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;830< <8<$,31-32@A39;!2-'>2->'89@;'$-' 03231-$A2@1>8!03>-'23>@ 0-'8<2'0g8!>3W3-9;3;2'T<03ŕĽ&#x2DC;$A'2-';'+30-'8<20<+>!8!2;</'<A@90!2-' 2-';@ÂŁ03;@;<Ä&#x161;<A!>3&3>'+31!+-9;8!68!>!63A>!ÂŁ!/Ă­$'+3<#-'+!ŕŁ&#x2014;9-Ăľ 368A@9;Ă­6-'2-'&3'+A!1-2Ă&#x2022;>>9;Ăľ62@$,2!!6ÂŁ-0!$/'68!>2-$A'l26W8!&$3>90Ă­T !&>30!$0Ă­ÂŁ<#23;!8-!ÂŁ2Ă­m!ÂŁ';!0৚'2!#@$-'>-'&A@68!>2-$A'/>A#3+!$32'/ 3>-'&AĂľ'03231-$A2Ă­W

G

ospodarka nie moĹźe istnieÄ&#x2021; bez podstaw normatywnych. WolnoĹ&#x203A;ci gospodarczej, w tym mechanizmu konkurencji nie zapewni â&#x20AC;&#x17E;wolna rÄ&#x2122;ka rynkuâ&#x20AC;?. Swoboda dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;ci gospodarczej oznacza wolnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; gospodarczÄ&#x2026; w granicach wyznaczonych prawem. Wszyscy dobrze wiemy jak istotne jest tworzenie prawa przy udziale prawnikĂłw znajÄ&#x2026;cych reguĹ&#x201A;y i potrzeby obrotu gospodarczego (handlowego). Tego rodzaju prawnicy wykonujÄ&#x2026;cy zawĂłd zwiÄ&#x2026;zany z funkcjonowaniem gospodarki sÄ&#x2026; profesjonalistami, nie wymagajÄ&#x2026;cymi pomocy ekspertĂłw gospodarczych. Takich prawnikĂłw chcemy wyksztaĹ&#x201A;ciÄ&#x2021;. NajwiÄ&#x2122;ksze uczelnie biznesowe i ekonomiczne na Ĺ&#x203A;wiecie majÄ&#x2026; swoje wydziaĹ&#x201A;y prawa. W Polsce Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie jako jedyna publiczna, wyĹźsza uczelnia ekonomiczna, ma swĂłj kierunek Prawo. Obecnie skutecznoĹ&#x203A;Ä&#x2021; dziaĹ&#x201A;ania w gospodarce w ogromnej mierze zaleĹźy od specjalizacji i jakoĹ&#x203A;ci oferowanych produktĂłw i usĹ&#x201A;ug. Wiedza, umiejÄ&#x2122;tnoĹ&#x203A;Ä&#x2021;, doĹ&#x203A;wiadczenie oraz know-how, na ktĂłrych prawnik buduje swojÄ&#x2026; faktycznÄ&#x2026; odrÄ&#x2122;bnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; zawodowÄ&#x2026;, tworzÄ&#x2026; rĂłwnieĹź jego wizerunek. Kierunek Prawo w UEK jest stworzony nie tylko by ksztaĹ&#x201A;ciÄ&#x2021; studentĂłw w zakresie wiedzy ogĂłlnej o prawie ale by poĹ&#x201A;oĹźyÄ&#x2021; szczegĂłlny nacisk na wiedzÄ&#x2122; z zakresu prawa gospodarczego (w tym

handlowego) oraz podatkowego. Z myĹ&#x203A;lÄ&#x2026; o naszych przyszĹ&#x201A;ych absolwentach oraz biorÄ&#x2026;c pod uwagÄ&#x2122; potrzeby rynku pracy usĹ&#x201A;ug prawniczych, UEK proponuje wyjÄ&#x2026;tkowe studia prawnicze. Te studia w zaĹ&#x201A;oĹźeniu majÄ&#x2026; dostarczaÄ&#x2021; studentom nie tylko ogĂłlnej wiedzy prawniczej, ktĂłrÄ&#x2026; oferujÄ&#x2026; istniejÄ&#x2026;ce wydziaĹ&#x201A;y prawa innych uniwersytetĂłw â&#x20AC;&#x17E;nieekonomicznychâ&#x20AC;?, ale takĹźe wiedzy ekonomicznej, przede wszystkim w zakresie finansĂłw i rachunkowoĹ&#x203A;ci. Tak wyksztaĹ&#x201A;cony absolwent prawa powinien byÄ&#x2021; poszukiwany na rynku pracy. Kierunek Prawo utworzony w UEK powstaĹ&#x201A; w wyniku wieloletnich prac przygotowawczych. Ich efektem jest stworzenie programu studiĂłw o charakterze interdyscyplinarnym w tym znaczeniu, Ĺźe Ĺ&#x201A;Ä&#x2026;czy zagadnienia prawne z ekonomicznymi. W UEK funkcjonujÄ&#x2026; cztery katedry prawnicze, niektĂłre o kilkudziesiÄ&#x2122;cioletnich tradycjach. Na Wydziale FinansĂłw sÄ&#x2026; to Katedra Prawa Cywilnego i Gospodarczego oraz Katedra Prawa Administracyjnego i ZamĂłwieĹ&#x201E; Publicznych. Zatrudnieni w tych Katedrach prawnicy posiadajÄ&#x2026; z reguĹ&#x201A;y wieloletnie doĹ&#x203A;wiadczenie dydaktyczne oraz znaczny i znaczÄ&#x2026;cy dorobek naukowy. NiewÄ&#x2026;tpliwie UEK jest wszechstronnie przygotowany do rozpoczÄ&#x2122;cia ksztaĹ&#x201A;cenia studentĂłw prawa. Wypracowana koncepcja studiĂłw zostaĹ&#x201A;a zaakceptowana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa WyĹźszego, co dowodzi, Ĺźe oceniono jÄ&#x2026; jako warto-

Ĺ&#x203A;ciowÄ&#x2026; propozycjÄ&#x2122; w ofercie dydaktycznej polskich uczelni. Jak zostaÄ&#x2021; studentem kierunku Prawa w UEK? Przede wszystkim naleĹźy zĹ&#x201A;oĹźyÄ&#x2021; dokumenty rekrutacyjne. W procedurze kwalifikacyjnej brane bÄ&#x2122;dÄ&#x2026; pod uwagÄ&#x2122; dwie oceny uzyskane przez kandydatĂłw na egzaminie maturalnym. W przypadku studiĂłw stacjonarnych â&#x20AC;&#x201C; pierwsza ocena z jednego z trzech wybranych przez kandydata przedmiotĂłw: matematyki, historii lub wiedzy o spoĹ&#x201A;eczeĹ&#x201E;stwie; druga z jÄ&#x2122;zyka obcego. W przypadku studiĂłw niestacjonarnych â&#x20AC;&#x201C; pierwsza ocena z jednego z siedmiu wybranych przez kandydata przedmiotĂłw: matematyki, historii, wiedzy o spoĹ&#x201A;eczeĹ&#x201E;stwie, geografii, biologii, chemii lub fizyki i astronomii; druga z jÄ&#x2122;zyka obcego. Oceny z egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym uwzglÄ&#x2122;dnia siÄ&#x2122; ze wspĂłĹ&#x201A;czynnikiem 0,6, natomiast na poziomie rozszerzonym ze wspĂłĹ&#x201A;czynnikiem 1.0. Zapraszamy nie tylko maturzystĂłw poszukujÄ&#x2026;cych ciekawych i perspektywicznych studiĂłw, ale takĹźe wszystkie osoby chcÄ&#x2026;ce zwiÄ&#x2122;kszyÄ&#x2021; swoje szanse na rynku pracy. WiÄ&#x2122;cej informacji o kierunku Prawo moĹźna uzyskaÄ&#x2021; w Dziale Nauczania UEK. mgr Karol MagoĹ&#x201E; .DWHGUD3UDZD&\ZLOQHJR L*RVSRGDUF]HJR

28Ç?lÇ&#x201C;Ç?md1!8A'$Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

Ǣnj


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

3U]HGVLĂ&#x2021;ELRUF]DV]NRĂ&#x160;DĂĽ NROHMQ\HWDSSURMHNWX3HUVSHFWLYH 6SRWNDQLHZ$YHLUR3RUWXJDOLD ŕŚ&#x201D;83&0<!&!ŕĽ&#x2DC; <836'/90-$,-1WW'ধ2+'8!2!2->'89@;'$-' 03231-$A2@1> 8!03>-'T8'!ÂŁ-A3>!2@/'9;683/'0;6;WVâ&#x20AC;&#x17E;PERSPECTIVESg ?6'8-'2$'9 2;8'68'2'<8-!ÂŁ 6-8-;,!ÂŁÂŁ'2+'-2$,33ÂŁ &<$!ধ32\.

G

misji Europejskiej (program COMENIUS) a Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie jest jednym z jego 9 PartnerĂłw. DziaĹ&#x201A;ania w ramach projektu sÄ&#x2026; realizowane w okresie od paĹşdziernika 2013 do wrzeĹ&#x203A;nia 2015, w oĹ&#x203A;miu paĹ&#x201E;stwach czĹ&#x201A;onkowskich UE: WĹ&#x201A;oszech, Grecji, Austrii, Portugalii, Polsce, Belgii, Holandii i na WÄ&#x2122;grzech. Project PERSPECTIVES poĹ&#x203A;wiÄ&#x2122;cony jest tworzeniu nowych drĂłg ksztaĹ&#x201A;cenia nauczycieli, tak aby skuteczniej pobu-

dzali oni ducha przedsiÄ&#x2122;biorczoĹ&#x203A;ci wĹ&#x203A;rĂłd uczniĂłw. Proces edukacji w zamierzeniu ma byÄ&#x2021; bardziej skoncentrowany na zachÄ&#x2122;caniu do samodzielnoĹ&#x203A;ci, pro-aktywnoĹ&#x203A;ci, wspĂłĹ&#x201A;dziaĹ&#x201A;ania oraz rozbudzaniu wĹ&#x203A;rĂłd mĹ&#x201A;odzieĹźy odpowiedzialnoĹ&#x203A;ci za swojÄ&#x2026; Ĺ&#x203A;cieĹźkÄ&#x2122; zawodowÄ&#x2026;. Dotychczas w projekcie, w ktĂłrym akces majÄ&#x2026; przedstawiciele oĹ&#x203A;miu paĹ&#x201E;stw Unii Europejskiej, odbyĹ&#x201A;y siÄ&#x2122; trzy spotkania robocze; w Perugii (WĹ&#x201A;ochy), Vravronie

3;WV!8-<9A!03>90-

Ĺ&#x201A;Ăłwnym celem projektu jest m.in. stworzenie europejskich modeli edukacji nauczycieli szkĂłĹ&#x201A; podstawowych i ponadpodstawowych w celu wspierania rozwoju ich umiejÄ&#x2122;tnoĹ&#x203A;ci. ZaĹ&#x201A;oĹźeniem jest takĹźe opracowanie metodologii ksztaĹ&#x201A;cenia w zakresie przedsiÄ&#x2122;biorczoĹ&#x203A;ci i wykorzystania wiedzy na jej temat w wielu kontekstach, w ramach prowadzonych zajÄ&#x2122;Ä&#x2021; dydaktycznych. Projekt ten jest finansowany ze Ĺ&#x203A;rodkĂłw Ko-

ǢÓ?

28Ç?lÇ&#x201C;Ç?md1!8A'$Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;


niemniej w trakcie spotkania zauwaĹźono â&#x20AC;&#x201C; iĹź z racji, Ĺźe sÄ&#x2026; one opracowane po angielsku, ich przydatnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; dla uczÄ&#x2026;cych jest ograniczona. Wynika to gĹ&#x201A;Ăłwnie ze sĹ&#x201A;abej znajomoĹ&#x203A;ci jÄ&#x2122;zyka angielskiego wĹ&#x203A;rĂłd nauczycieli. MoĹźna zatem wysnuÄ&#x2021; podstawowy wniosek, Ĺźe nauczyciel przedsiÄ&#x2122;biorczy, to nauczyciel znajÄ&#x2026;cy jÄ&#x2122;zyki obce. Gospodarzem projektowego zjazdu byĹ&#x201A;a placĂłwka oĹ&#x203A;wiatowa â&#x20AC;&#x201C; Escola Profissional Aveiro, ktĂłrÄ&#x2026; moĹźna uznaÄ&#x2021;, za szkoĹ&#x201A;Ä&#x2122; modelowÄ&#x2026;. Szereg rozwiÄ&#x2026;zaĹ&#x201E; i praktyk tam zaprezentowanych stanowiĹ&#x201A; duĹźÄ&#x2026; inspiracjÄ&#x2122; dla uczestnikĂłw spotkania. UczniĂłw tej szkoĹ&#x201A;y cechuje duĹźa aktywnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; w róşnorodnych dziaĹ&#x201A;aniach placĂłwki. Na jej terenie bardzo aktywnie dziaĹ&#x201A;a stacja telewizyjna â&#x20AC;&#x17E;Canal Centralâ&#x20AC;?, w ktĂłrej pracujÄ&#x2026; absolwenci. Projekt PERSPECTIVES, ktĂłrego gĹ&#x201A;Ăłwnym koordynatorem jest wĹ&#x201A;oska organizacja Tucep, zostanie zakoĹ&#x201E;czony we wrzeĹ&#x203A;niu 2015, podczas ostatniego zjazdu w Kerkrove, w Holandii. Obecnie prowadzone sÄ&#x2026; szkolenia dla nauczycieli szkĂłĹ&#x201A; wszystkich szczebli z Krakowa i okolic w zakresie przygotowania ich do bardziej efektywnego ksztaĹ&#x201A;towania postaw przedsiÄ&#x2122;biorczych wĹ&#x203A;rĂłd mĹ&#x201A;odzieĹźy. Uczestnicy goszczÄ&#x2026; na naszym Uniwersytecie, biorÄ&#x2026;c udziaĹ&#x201A; w warsztatach rozwijajÄ&#x2026;cych miÄ&#x2122;dzy innymi Ĺ&#x203A;wiadome ksztaĹ&#x201A;towanie postaw wĹ&#x201A;asnych jak i podopiecznych,

podejmowanie ryzyka, wspĂłĹ&#x201A;pracÄ&#x2122; oraz komunikowanie, ktĂłre w zamierzeniu majÄ&#x2026; otworzyÄ&#x2021; uczniĂłw na pro-przedsiÄ&#x2122;biorcze dziaĹ&#x201A;anie i byÄ&#x2021; moĹźe w niedalekiej przyszĹ&#x201A;oĹ&#x203A;ci zakĹ&#x201A;adanie wĹ&#x201A;asnych innowacyjnych dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;ci gospodarczych. RĂłwnolegle, w ramach jednego z dziaĹ&#x201A;aĹ&#x201E; w projekcie planowane jest wydanie dwutomowej, wielorozdziaĹ&#x201A;owej recenzowanej monografii w jÄ&#x2122;zyku angielskim. Publikacja ta bÄ&#x2122;dzie rĂłwnoczeĹ&#x203A;nie wydana w wersji elektronicznej, w formacie pdf. WiodÄ&#x2026;ce tematy publikacji obejmowaÄ&#x2021; bÄ&#x2122;dÄ&#x2026;: 1. ZarzÄ&#x2026;dzanie przedsiÄ&#x2122;biorczoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026;. Tom I. RozwĂłj i funkcjonowanie organizacji; 2. ZarzÄ&#x2026;dzanie przedsiÄ&#x2122;biorczoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; w gospodarce opartej na wiedzy. Tom II. Problematyka zarzÄ&#x2026;dzania wiedzÄ&#x2026; i kapitaĹ&#x201A;em intelektualnym. Publikacje bÄ&#x2122;dÄ&#x2026; wydane na zakoĹ&#x201E;czenie projektu, ktĂłre jest przewidziane na wrzesieĹ&#x201E; tego roku. Strona internetowa projektu: www.perspectiveproject.eu dr Marek Makowiec, 0HQHGĂ&#x2014;HU3URMHNWX.DWHGUD=DFKRZDĂ&#x152; 2UJDQL]DF\MQ\FK8(.

dr Mariusz Makowski, .DWHGUD3V\FKRORJLLL'\GDNW\NL8(.

mgr Tomasz Kusio, ']LDĂ&#x160;:VSÂľĂ&#x160;SUDF\0LĂ&#x2021;G]\QDURGRZHM8(.

3;WV!8-<9A!03>90-

(Grecja) oraz Aveiro (Portugalia). Owocem dotychczasowej miÄ&#x2122;dzynarodowej wspĂłĹ&#x201A;pracy jest stworzenie analizy kontekstowej programĂłw nauczania przedsiÄ&#x2122;biorczoĹ&#x203A;ci w róşnych krajach, przeprowadzone wywiady z nauczycielami, oraz warsztaty nauczania przedsiÄ&#x2122;biorczoĹ&#x203A;ci (study circles). NajbliĹźsze cele badaczy zaangaĹźowanych w projekt obejmujÄ&#x2026; przeprowadzenie grup focusowych, stworzenie programu nauczania przedsiÄ&#x2122;biorczoĹ&#x203A;ci w oparciu o dotychczas zgromadzone dane oraz udostÄ&#x2122;pnienie gotowych rozwiÄ&#x2026;zaĹ&#x201E; edukacyjnych â&#x20AC;&#x201C; poprzez specjalnie zbudowany portal internetowy â&#x20AC;&#x201C; dla nauczycieli w caĹ&#x201A;ej Europie. Podczas spotkania w Aveiro (miejscowoĹ&#x203A;Ä&#x2021; na pĂłĹ&#x201A;nocy Portugalii, umiejscowionej na wybrzeĹźu, 80 km od Porto), uczestnicy projektu dyskutowali o doĹ&#x203A;wiadczeniach zgromadzonych podczas study circles, miÄ&#x2122;dzy innymi o aktualnych wyzwaniach, jakie stojÄ&#x2026; przed nauczycielami, ktĂłrzy prĂłbujÄ&#x2026; nowych rozwiÄ&#x2026;zaĹ&#x201E; edukacyjnych â&#x20AC;&#x17E;out of the boxâ&#x20AC;?. Przedstawicielem Uniwersytetu Ekonomicznego reprezentujÄ&#x2026;cym stronÄ&#x2122; polskÄ&#x2026; byĹ&#x201A; dr Mariusz Makowski z Katedry Psychologii i Dydaktyki. Podczas obrad zastanawiano siÄ&#x2122; jak przygotowany portal edukacyjny uczyniÄ&#x2021; najbardziej funkcjonalnym dla nauczycieli szkolnych. Umieszczono na nim bogatÄ&#x2026; pulÄ&#x2122; dobrych praktyk, Ä&#x2021;wiczeĹ&#x201E; i gotowych lekcji, tym

28Ç?lÇ&#x201C;Ç?md1!8A'$Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

Ǣǧ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

6]NRĂ&#x160;D=LPRZD Z1RZRJURG]LH:LHONLP &2-!$,Ç&#x2013;fÇ&#x17D;Ç?ÂŁ<;'+33&#@Ä&#x161;39-Ăľ>3>3+83&A-'-'ÂŁ0-103ÂŁ'/2'TA-13>';@1 8!A'1963;0!2-'9;<&'2;Ă&#x2022;>T&30;38!2;Ă&#x2022;>-96'$/!ÂŁ-9;Ă&#x2022;>>&A-'&A-2-'9;39<20Ă&#x2022;> 1-Ăľ&A@2!83&3>@$,WA03Ä&#x161;!&3;@$A@Ä&#x161;!9A'830383A<1-!2@$,8'ÂŁ!$/-1-Ăľ&A@39/Ă­ ! !$,3&'1W-'A!#8!0Ä&#x161;32!2-'/3$A@>-ŕŚ&#x201D;$-'8'68'A'2;!$/-2!9A'+32->'89@;';<W

Z

imowa szkoĹ&#x201A;a zostaĹ&#x201A;a zorganizowana przez petersburskie Centrum Regionalnej i MiÄ&#x2122;dzynarodowej Polityki pod tytuĹ&#x201A;em â&#x20AC;&#x17E;Rosja i ZachĂłd: Quo Vadis?â&#x20AC;?, we wspĂłĹ&#x201A;pracy z Polskim Instytutem w Sankt Petersburgu, FundacjÄ&#x2026; im Friedricha Eberta, Polsko-rosyjskim Centrum Dialogu i WspĂłĹ&#x201A;pracy oraz przy udziale placĂłwek dyplomatycznych Polski, Norwegii i Danii a takĹźe Biura Informacyjnego NATO w Sankt Petersburgu.

ǢÓ&#x2018;

28Ç?lÇ&#x201C;Ç?md1!8A'$Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

WĹ&#x203A;rĂłd uczestnikĂłw znajdowali siÄ&#x2122; zarĂłwno specjaliĹ&#x203A;ci w dziedzinie wspĂłĹ&#x201A;pracy miÄ&#x2122;dzy rosyjskimi i zachodnimi instytucjami, jak i wykĹ&#x201A;adowcy i profesorowie uczelni rosyjskich, polskich, a takĹźe goĹ&#x203A;cie z Niemiec, Szwecji a nawet Kanady. Tegoroczna silna reprezentacja z Polski obejmowaĹ&#x201A;a studentĂłw i wykĹ&#x201A;adowcĂłw Uniwersytetu Ekonomicznego i JagielloĹ&#x201E;skiego, naukowcĂłw i specjalistĂłw z Warszawy i WrocĹ&#x201A;awia, w sumie okoĹ&#x201A;o 12 osĂłb. NiektĂłrzy z uczestnikĂłw brali udziaĹ&#x201A;

w szkole juĹź po raz kolejny, moĹźna byĹ&#x201A;o zatem powymieniaÄ&#x2021; siÄ&#x2122; doĹ&#x203A;wiadczeniami w kwestiach kwaterunku, przebiegu zajÄ&#x2122;Ä&#x2021; i wyraĹźanych poglÄ&#x2026;dĂłw. Mimo obecnej sytuacji geopolitycznej, ktĂłra w dodatku pogorszyĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; w trakcie naszego pobytu w Nowogrodzie, nasi rosyjscy gospodarze okazali siÄ&#x2122; goĹ&#x203A;cinni i chÄ&#x2122;tni do dyskusji, zarĂłwno w trakcie zajÄ&#x2122;Ä&#x2021; jak i po nich, w mniej oficjalnej formie. Same zajÄ&#x2122;cia trwaĹ&#x201A;y od rana do wieczora i miaĹ&#x201A;y


formę półtoragodzinnych modułów – krótkich wystąpień prelegentów, najczęściej podpierających się prezentacjami multimedialnymi, po których następował czas na zadawanie pytań. Poruszono całą gamę problemów, od kryzysu ukraińskiego, przez zamierającą współpracę polityczno-gospodarczą Rosji i UE, po rosnące wpływy Chin. Szczególnie zacięte dysputy wywołały wystąpienia Swietłany Glinkiny i legendarnego już Modesta Koreliowa, słynącego ze swojego nieprzejednanego, prorządowego stanowiska, wyrażanego najczęściej krzykiem i wymachiwaniem pięściami. Z drugiej strony deklaracje zachodnioeuropejskich prelegentów, wyrażających chęć bliskiej współpracy, było mocno idealistyczne i najprawdopodobniej nie do zrealizowania. Tym co zwróciło szczególną uwagę ich stanowisko, mentalność i owego „du- mniej formalne, i spojrzeć na wzajemne polskich gości było niemal jednolite cha Rosji”. relacje trochę pozytywniej. stanowisko reprezentowane przez rosyjKonferencja zakończyła się wspólnym Poza dyskusjami i pracą w grupach, orskich prelegentów i studentów, niezwykle ganizatorzy przygotowali również wyciecz- bankietem w rustykalnej restauracji, na któpodobne do oficjalnych przekazów me- ki po Nowogrodzie, wartym zobaczenia rym uczestnicy otrzymali dyplomy udziału dialnych. Dostęp do wszystkich telewizji ze względu na odrestaurowane średnio- w szkole. Była to wyjątkowa okazja do sporosyjskich umożliwił nam porównanie wieczne mury miejskie. Zakwaterowano nas tkania ludzi naprawdę znających się na rzeczy, treści dyskusji i retoryki mediów, żywo w hotelu o wysokim, europejskim standar- posiadających ogromną wiedzę i praktyczpodobnej to tej z czasów świętej pamię- dzie, blisko centrum. Konferencje odbywały ne podejście, a także świetna okazja do poci Związku Radzieckiego. Zadawaliśmy się na miejscu, w dobrze przygotowanej sali. ćwiczenia języka rosyjskiego i zrozumienia sobie pytanie o sens rozmów na tematy Mieliśmy do dyspozycji całą przestrzeń ele- naszych sąsiadów. polityczne z Rosjanami, zwłaszcza że go- ganckiego hotelu wraz z basenem. Chociaż Wojciech Sak, spodarze byli dumni ze swojej jednolitości program zajęć był bardzo intensywny, moż6WXGHQW,9URNX6WRVXQNµZ 0LÇG]\QDURGRZ\FK poglądów. Niemniej warto było poznać na było wygospodarować czas na spotkania

28ǏlǓǐmd1!8A'$ǏǍǎǒ

ǢǨ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

5DSRUW]G]LDÊDOQRÐFL PDUNHWLQJRZHMSROVNLFK SU]HGVLÇELRUVWZMX× RSXEOLNRZDQ\

W

styczniu 2015 roku ukazała się monografia pt. „Marketing polskich przedsiębiorstw w 25-leciu gospodarki rynkowej” pod redakcją naukową Romana Niestroja i Piotra Hadriana nakładem Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Publikacja została napisana przez zespół Zakładu Zarządzania Marketingiem Katedry Marketingu w składzie: Anna Czubała, Magdalena Dołhasz, Piotr Hadrian, Krzysztof Kapera, Mariusz Kuziak, Roman Niestrój, Marek Rawski, Halina Wojnarowska. Jest ona efektem szeroko zakrojonych na skale ogólnopolską badań prowadzonych w średnich i dużych firmach, których zakończeniem była zorganizowana przez Katedrę Marketingu UEK w czerwcu 2014 roku w Krakowie ogólnopolska konferencja, na której przedstawiono wyniki badań. Należy dodać, że celem Konferencji było podjęcie pogłębionej refleksji nad rolą marketingu w procesie transformacji ustrojowej w Polsce, jego kondycji po 25 latach rozwoju gospodarki rynkowej, a także perspektyw marketingu na tle przemian zachodzących w gospodarce światowej. Zakres przedmiotowy tak nakreślonych rozważań obejmował zagadnienia związane z teo-

ǣǡ

28ǏlǓǐmd1!8A'$ǏǍǎǒ

rią i praktyką marketingu w odniesieniu do sfery biznesu, jak również innych form aktywności społecznej, w których koncepcja marketingowa jest wykorzystywana dla zwiększenia efektywności i skutecznej realizacji właściwych im celów. W nurcie polskich badań nad orientacją marketingową Katedra Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest w czołówce, niniejsza monografia nie jest pierwszą, mieści się tu również projekt zrealizowany w roku 1998 przez zespół pracowników Katedry Marketingu ówczesnej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, pod kierunkiem prof. Jerzego Altkorna, pod tytułem: „Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce”. Badanie to przeprowadzono w przededniu dziesiątej rocznicy początku transformacji, a 15 lat później zbliżający się jubileusz ćwierćwiecza gospodarki rynkowej wydawał się właściwą i kolejną okazją dla nawiązania do tamtych badań i rozpoznania kondycji marketingu polskich przedsiębiorstw po stosunkowo długim, bo obejmującym już całe jedno pokolenie, okresie funkcjonowania gospodarki rynkowej w Polsce. Głównym celem badania w 2013 roku było sprawdzenie, w jakim stopniu, po dwudziestu pięciu latach rozwija-

nia gospodarki rynkowej, w polskich przedsiębiorstwach zakorzeniły się marketingowe idee i zasady postępowania na rynku, a także rozpoznanie, jakie strategie, formy i instrumenty działania preferują badane przedsiębiorstwa. Zamysł ten znalazł odzwierciedlenie w układzie treści zawartych w niniejszej monografii, która składa się z 14 rozdziałów obejmujących kolejno: krótką charakterystykę dotychczasowych badań nad rynkową orientacją polskich przedsiębiorstw oraz założenia metodyczne i charakterystykę aktualnego badania, oraz ocenę orientacji w oparciu o identyfikację kluczowych czynników sukcesu przedsiębiorstw, organizacyjne uwarunkowania i informacyjne podstawy marketingu, charakterystykę planowania i strategii marketingowych przedsiębiorstw oraz polityk instrumentalnych (produktu, ceny, dystrybucji i promocji). Osobne rozdziały poświęcono, nieobecnym w poprzednim badaniu, e-marketingowi oraz nowym koncepcjom wynikającym z ewolucji marketingu. Całość monografii zamyka rozdział podsumowujący samoocenę przedsiębiorstw dotyczącą ich przystosowania do gospodarki rynkowej oraz wskazujący bariery dalszego rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce.


Kierując się założeniami z projektu z 1989 roku, skonstruowano narzędzie badawcze w postaci kwestionariusza ankietowego, składającego się z 52 pytań (łącznie z częścią metryczkową), który objął w sumie ponad 200 badanych zmiennych. Badanie przeprowadzone w ramach obecnego projektu zrealizowane zostało metodą ankiety internetowej posadowionej na witrynie WWW w subdomenach domeny uek.krakow.pl, należącej do Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Badanie miało przebieg dwufazowy i wieloetapowy. Posłużono się hybrydową metodą rekrutacji respondentów (mixed-mode), łączącą rekrutację telefoniczną i internetowe zaproszenia do udziału w badaniu. Zbieranie danych zakończono pod koniec 2013 roku. Łącznie wyodrębniono wypełnionych przez respondentów z przedsiębiorstw zatrudniających przynajmniej 50 pracowników 422 kwestionariusze i one stanowiły podstawę niniejszego raportu. Zachęcam wszystkich do zapoznania się z wynikami.

dr Magdalena Dołhasz, .DWHGUD0DUNHWLQJX :\G]LDÊ=DU]ÃG]DQLD

O

+Õ¡2í0320¡<A/íA!1@0!/í$í>@2-0- #!&!ࡴ68A'&9;!>-32@$,>8!638$-'13ग'#@߱9;>-'8&A'2-'Sग'>$-í+< ߱>-'8߱>-'$A!(<20$/323>!2-! +3963&!80-8@203>'/>3¡9$' 032$'6$/!1!80'ࣅ2+3>!>A2!$Aí$@19;362-<68A'2-02õĚ! &368!0;@0-S$,3$-!गA!6'>2'2-';!0+Ěõ#303S/!013ग2! #@3$A'0->!߱U 8A'&9-õ#-389;>!68A@0Ě!&!/í12-'/9Aí>!+õ&3(38-

1!¡2'+363&08'ࢱ¡!2-!38-'2;!$/-1!80';-2+3>'/68A'A >@3&8õ#2-!2-'3&63>-'&2-$, 031Õ8'038+!2-A!$@/2@$, -9;!23>-900-'83>2-$A@$,S !8Õ>23$A'ࢱ2-'8'9632&'2$-&'0¡!8</íA2!$Aí$3>-õ09A'A83A<1-'2-'A2!$A'2-! 8@203>@$,-1!80';-2+3>@$,$A@22-0Õ>9<0$'9< 68A'&9-õ#-389;>!U +Õ¡2!3$'2!9;362-! 68A@9;393>!2-!#!&!2@$, (-81&3>96ÕĚ$A'92'/+3963-

&!80-8@203>'/>@6!&!/'&2!063A@;@>2-'U-&3$A2@ /'9;A2!$A2@>A839;A!&3>3¡'2-!8'9632&'2;Õ>A63A-31<8@203>'/38-'2;!$/-8'68'A'2;3>!2@$,68A'A2-$, (-81-1!¡'/í$'A2!$A'2-'#!8-'8,!1</í$@$,639;õ6>;'/ &A-'&A-2-'U )UDJPHQW\]=DNRÌF]HQLD 5DSRUWXì0DUNHWLQJSROVNLFK SU]HGVLÇELRUVWZZOHFLXJRVSRGDUNLU\QNRZHMë

28ǏlǓǐmd1!8A'$ǏǍǎǒ

ǣǢ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

6SHFMDOLĂ?FLRGPDUNHWLQJX SRWU]HEQL -2Ă­Ä&#x161;6-'8>9A@9'1'9;89;<&-Ă&#x2022;>2!23>@10-'8<20<!80'ধ2+-31<2-0!$/! RynkowaW!&!2-!>90!A</Ă­T৚'/'+3!#93ÂŁ>'2$-13+Ă­9;!ŕŁ&#x2014;9-Ăľৡ8Ă&#x2022;&Ä&#x161;'1-223>!$/- 1!80'ধ2+3>@$,>>-'ÂŁ<63ÂŁ90-$,)81!$,W8A'&1-3;@0-'8<203>'-68A@+3;3>!2' 96'$/!ÂŁ23ŕŚ&#x201D;$-63A>3ÂŁĂ­9;<&'2;312!A&3#@$-'>-'&A@T0;Ă&#x2022;8Ă­#Ăľ&Ă­13+ÂŁ-08'!;@>2-' >@038A@9;!ŕŁ&#x2014;>68A@9AÄ&#x161;'/68!$@W

W

polskich przedsiÄ&#x2122;biorstwach marketerzy majÄ&#x2026; sporo do zrobienia, jak pokazujÄ&#x2026; badania prowadzone przez KatedrÄ&#x2122; Marketingu1. Nowe koncepcje marketingowe, popularyzowane gĹ&#x201A;Ăłwnie w dydaktyce i literaturze naukowej, z trudem znajdujÄ&#x2026; uznanie wĹ&#x203A;rĂłd przedsiÄ&#x2122;biorcĂłw. Jedna trzecia badanych menedĹźerĂłw w ogĂłle nie potrafi ustosunkowaÄ&#x2021; siÄ&#x2122; do takich pojÄ&#x2122;Ä&#x2021;, jak: marketing wartoĹ&#x203A;ci, marketing partnerski czy marketing spoĹ&#x201A;ecznie zaangaĹźowany. JednoczeĹ&#x203A;nie w dziaĹ&#x201A;aniach przedsiÄ&#x2122;biorstw dominuje orientacja na klienta i widoczne jest coraz gĹ&#x201A;Ä&#x2122;bsze zakorzenienie w praktyce klasycznych, marketingowych reguĹ&#x201A; i zasad postÄ&#x2122;powania na rynku. PrzedsiÄ&#x2122;biorstwa coraz czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ciej korzystajÄ&#x2026; z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Internet najwiÄ&#x2122;kszÄ&#x2026; rolÄ&#x2122; odgrywa w obsĹ&#x201A;udze klienta, reklamie oraz sprzedaĹźy produktĂłw. Widoczne jest znaczne upowszechnienie siÄ&#x2122; wĹ&#x203A;rĂłd polskich przedsiÄ&#x2122;biorstw oprogramowania wspomagajÄ&#x2026;cego marketing (bazy danych, systemy CRM, systemy wspierajÄ&#x2026;ce dziaĹ&#x201A;ania marketingowe w Internecie). JednakĹźe relatywnie duĹźa grupa ďŹ rm nadal w niewystarczajÄ&#x2026;cym stopniu

ÇŁÇŁ

28Ç?lÇ&#x201C;Ç?md1!8A'$Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

wykorzystuje oprogramowanie wspomagajÄ&#x2026;ce marketing. Uruchomiony niedawno nowy kierunek Marketing i Komunikacja Rynkowa (MiKR) przygotowuje studentĂłw do podjÄ&#x2122;cia takich wyzwaĹ&#x201E;. Obecnie na pierwszym roku na wszystkich formach studiĂłw kierunku MiKR studiuje ponad 300 osĂłb. Dla zdecydowanej wiÄ&#x2122;kszoĹ&#x203A;ci z nich (95%) jest to kierunek pierwszego wyboru. Warto podkreĹ&#x203A;liÄ&#x2021;, Ĺźe studenci wybierajÄ&#x2026;c Marketing i KomunikacjÄ&#x2122; RynkowÄ&#x2026; kierowali siÄ&#x2122; nie tylko wĹ&#x201A;asnymi zainteresowaniami, ale takĹźe perspektywami znalezienia pracy. PotwierdzajÄ&#x2026; to informacje z rynku pracy. W samym tylko portalu pracuj.pl po wpisaniu hasĹ&#x201A;a â&#x20AC;&#x17E;marketingâ&#x20AC;? na poczÄ&#x2026;tku marca 2015 r. moĹźna byĹ&#x201A;o znaleĹşÄ&#x2021; blisko 1.300 ofert pracy dla marketerĂłw. NajliczniejszÄ&#x2026; grupÄ&#x2122; poszukiwanych pracownikĂłw stanowili specjaliĹ&#x203A;ci ds. marketingu. OczywiĹ&#x203A;cie oferty pracy dotyczÄ&#x2026; róşnych stanowisk i zakresĂłw obowiÄ&#x2026;zkĂłw â&#x20AC;&#x201C; od analitykĂłw rynku przez pracownikĂłw dziaĹ&#x201A;Ăłw reklamy czy handlu zagranicznego po osoby zaangaĹźowane w e-commerce. StÄ&#x2026;d teĹź przedmioty kierunkowe MiKR dotyczÄ&#x2026; szerokiego zakresu zagadnieĹ&#x201E; marketingowych. Studenci I stopnia majÄ&#x2026; w planie studiĂłw

m. in. takie przedmioty jak: badania marketingowe, handel i zarzÄ&#x2026;dzanie sprzedaĹźÄ&#x2026;, marketing, marketing usĹ&#x201A;ug, negocjacje handlowe, podstawy e-marketingu, podstawy komunikacji rynkowej, zachowania konsumenta, zarzÄ&#x2026;dzanie marketingiem czy zarzÄ&#x2026;dzanie projektami. WĹ&#x203A;rĂłd przedmiotĂłw kierunkowych na II stopniu studiĂłw moĹźna wymieniÄ&#x2021; np. analizÄ&#x2122; zachowaĹ&#x201E; konsumenta, audyt marketingowy, komunikacjÄ&#x2122; marketingowÄ&#x2026;, marketing miÄ&#x2122;dzynarodowy, marketing spoĹ&#x201A;eczny lub modelowanie marketingowe. Na kierunku MiKR moĹźna studiowaÄ&#x2021; róşne specjalnoĹ&#x203A;ci. Pierwszy stopieĹ&#x201E; studiĂłw pozwala na wybĂłr zajÄ&#x2122;Ä&#x2021; w obszarze â&#x20AC;&#x17E;Reklamy i Public Relationsâ&#x20AC;?. Reklama i Public Relations zajmujÄ&#x2026; siÄ&#x2122; komunikowaniem firmy z otoczeniem. DziÄ&#x2122;ki nim budowany jest odpowiedni wizerunek produktĂłw i marek, a konsumenci sÄ&#x2026; skĹ&#x201A;onni nabyÄ&#x2021; reklamowane produkty. Public Relations pokazujÄ&#x2026; miÄ&#x2122;dzy innymi, w jaki sposĂłb radziÄ&#x2021; sobie z nieprzychylnymi reakcjami klientĂłw lub co zrobiÄ&#x2021;, by przyciÄ&#x2026;gnÄ&#x2026;Ä&#x2021; uwagÄ&#x2122; dziennikarzy i zachÄ&#x2122;ciÄ&#x2021; ich do pisania o firmie. GwaĹ&#x201A;towny rozwĂłj Internetu Ĺ&#x201A;Ä&#x2026;czy siÄ&#x2122; z dynamicznÄ&#x2026; ewolucjÄ&#x2026; marketingu elektronicznego. StÄ&#x2026;d teĹź przygotowana dla studentĂłw specjalnoĹ&#x203A;Ä&#x2021;


â&#x20AC;&#x17E;e-Marketingâ&#x20AC;? pozwala na zdobycie wiedzy na temat wykorzystania Internetu w dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;ci marketingowej, poznania zasad funkcjonowania rynku internetowego oraz wykorzystywanie narzÄ&#x2122;dzi typowych dla marketingu w Ĺ&#x203A;rodowisku wirtualnym. â&#x20AC;&#x17E;Handel i budowanie relacji z nabywcamiâ&#x20AC;? to specjalnoĹ&#x203A;Ä&#x2021;, ktĂłrej zadaniem jest nie tylko nauczanie przyszĹ&#x201A;ych zarzÄ&#x2026;dzajÄ&#x2026;cych placĂłwkami handlowymi, ale takĹźe ksztaĹ&#x201A;cenie umiejÄ&#x2122;tnoĹ&#x203A;ci personalnych. MajÄ&#x2026; one pomagaÄ&#x2021; marketerom w nawiÄ&#x2026;zywani kontaktĂłw osobistych z klientami i w budowaniu lojalnoĹ&#x203A;ci konsumentĂłw. RosnÄ&#x2026;ca popularnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; wykorzystywania narzÄ&#x2122;dzi marketingu przez jednostki samorzÄ&#x2026;du terytorialnego sprawiĹ&#x201A;a, Ĺźe dla studentĂłw przygotowano rĂłwnieĹź specjalnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; â&#x20AC;&#x17E;Marketing miast i regionĂłwâ&#x20AC;?. Coraz silniejsze umiÄ&#x2122;dzynarodowienie gospodarki i globalizacja powodujÄ&#x2026;, Ĺźe zwiÄ&#x2122;ksza siÄ&#x2122; liczb przedsiÄ&#x2122;biorstw, ktĂłre oferujÄ&#x2026; swoje produkty w wielu

krajach. Dlatego II stopieĹ&#x201E; studiĂłw pozwala studentom na zgĹ&#x201A;Ä&#x2122;bianie tajnikĂłw â&#x20AC;&#x17E;Marketingu miÄ&#x2122;dzynarodowegoâ&#x20AC;?. DziÄ&#x2122;ki temu przyszli marketerzy bÄ&#x2122;dÄ&#x2026; mogli Ĺ&#x201A;atwiej zaspokajaÄ&#x2021; potrzeby i pragnienia konsumentĂłw z rynkĂłw zagranicznych. JeĹ&#x203A;li natomiast studenci chcieliby pracowaÄ&#x2021; jako menedĹźerowie produktu, mogÄ&#x2026; wybraÄ&#x2021; specjalnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; â&#x20AC;&#x17E;ZarzÄ&#x2026;dzanie produktemâ&#x20AC;?. Ich zadaniem bÄ&#x2122;dzie odkrywanie potencjalnych okazji rynkowych i kreowanie innowacyjnych produktĂłw oraz ksztaĹ&#x201A;towanie cech produktĂłw. Studenci wybierajÄ&#x2026;cy â&#x20AC;&#x17E;AnalitykÄ&#x2122; rynkuâ&#x20AC;? zdobÄ&#x2122;dÄ&#x2026; wiedzÄ&#x2122; dotyczÄ&#x2026;cÄ&#x2026; prowadzenia iloĹ&#x203A;ciowych oraz jakoĹ&#x203A;ciowych badaĹ&#x201E; spoĹ&#x201A;ecznych i marketingowych. Wiedza ta jest uzupeĹ&#x201A;niana o umiejÄ&#x2122;tnoĹ&#x203A;ci wykorzystania programĂłw komputerowych do analizy danych marketingowych. Dla osĂłb zainteresowanych prowadzeniem sprzedaĹźy w Internecie przygotowano specjalnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; â&#x20AC;&#x17E;Handel elektronicznyâ&#x20AC;?.

Studenci kierunku Marketing i Komunikacja Rynkowa mogÄ&#x2026; rozwijaÄ&#x2021; swojÄ&#x2026; kreatywnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; nie tylko na zajÄ&#x2122;ciach, ale takĹźe uczestniczÄ&#x2026;c w pracach KoĹ&#x201A;a Naukowego Marketingu. KoĹ&#x201A;o corocznie organizuje AkademiÄ&#x2122; Marketingu oraz Warsztaty Marketingowe (wydarzeniom przygotowywanym przez KoĹ&#x201A;o patronuje Katedra Marketingu). WiedzÄ&#x2122; o marketingu przekazujÄ&#x2026; zarĂłwno pracownicy Uniwersytetu, jak i praktycy. Podczas spotkania studentĂłw pierwszego roku kierunku MiKR swoimi doĹ&#x203A;wiadczeniami dzieliĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; ubiegĹ&#x201A;oroczna absolwentka specjalnoĹ&#x203A;ci â&#x20AC;&#x17E;Marketing miÄ&#x2122;dzynarodowyâ&#x20AC;? pracujÄ&#x2026;ca w dziale marketingu firmy Nowy Styl Group. MĂłwiĹ&#x201A;a, jak wiedza zdobyta trakcie studiĂłw moĹźe byÄ&#x2021; przydatna w codziennej pracy marketera. dr hab. Agnieszka Ĺťbikowska, .DWHGUD0DUNHWLQJX :\G]LDĂ&#x160;=DU]Ă&#x192;G]DQLD

Nagi mÄ&#x2122;Ĺźczyzna czyli jak kreatywny marketer przemienia skandal w sukces

N

!9;832-'2!/>-Ăľ09A'+3(8!2$<90-'+3968A'&!>$@ -2;'82';3>'+3 lÂŁ!8'&3<;'W(8mTAÂŁ-$A#Ă­>-A@; 9-Ăľ+!/Ă­$Ă­Ç&#x17D;Ç?1ÂŁ21-'9-Ăľ$A2-'T /'&'2A-2;'82!<;Ă&#x2022;>&3032!Ä&#x161; $-'0!>'+33&08@$-!W;ÂŁ' A&/Ăľ$-!68A'&9;!>-!/Ă­$'+3&A-'$-><#8!2-!$,1!80- !'&3<;'A2!ÂŁ!AÄ&#x161;9-Ăľ2!+- 1þ৚$A@A2!W$A@>-ŕŚ&#x201D;$-'2-' A2!ÂŁ!AÄ&#x161;9-Ăľ;!1$'ÂŁ3>3g#@Ä&#x161;3;32-'&36!;8A'2-'63&$A!9 (3;3+8!(3>!2-!W$-Ă­+<0-ÂŁ0<+3&A-2>9-'$-A83#-Ä&#x161;39-Ăľ +Ä&#x161;3ŕŚ&#x201D;2331!8$'T!683#ÂŁ'1 9;!Ä&#x161;9-Ăľ&8<+-12!ŕŚ&#x201D;>-'$-' 2!/$AĂľŕŚ&#x201D;$-'/63&'/13>!2@1 ;'1!;'12!>-ħ'8A'W 2(38-

1!$/'68'A'2;3>!Ä&#x161;@;!0৚' 1'&-!;8!&@$@/2'-;3>$A3Ä&#x161;Ă&#x2022;>0!$,683+8!1Ă&#x2022;>-2(381!$@/2@$,W30Ă&#x2022;Ä&#x161;1!80- 63>9;!Ä&#x161;2'+!;@>2@9A<1W

-81!639;!23>-Ä&#x161;!/'&2!0 A!1-'2-ŕŁ&#x2014;+3>63A@;@>2@ 83A+Ä&#x161;39T$32-'#@Ä&#x161;36839;@1 A!&!2-'1W1'&-!$,963Ä&#x161;'$A23ŕŚ&#x201D;$-3>@$,A!1-'9A$A323)ÂŁ1T2!0;Ă&#x2022;8@1&@8'0;38 &9W'f968A'&!৚@A!$,Ăľ$!Ä&#x161;! -2;'82!<;Ă&#x2022;>&3639A<0->!2-! -22@$,^2-'<&!2@$,\A&/ĂľŕŁ&#x2014; 2!9;832!$,1!80-WŕŚ&#x201D;8Ă&#x2022;& Ç?Ç?WÇ&#x201C;Ç?Ç?A&/ĂľŕŁ&#x2014;A!1-'9A$A323 Ç&#x17D;Ç&#x2018;(!Ä&#x161;9A@>@$,(3;3+8!)-W32-'>!৚$!Ä&#x161;!,-9;38-!A!$AĂľÄ&#x161;! 9-Ăľ3&2!+-'+31þ৚$A@A2@T! '&3<;'3#-'$!Ä&#x161;!T৚'<#-'8A'

A>@$-ĂľA$Ă&#x2022;>3&9;Ă&#x2022;6&3+Ä&#x161;Ă&#x2022;>W $-Ă­+<2-'96'Ä&#x161;2!&>Ă&#x2022;$, &2-)ÂŁ1A39;!Ä&#x161;<&39;Ăľ62-32@68A'A>-'ÂŁ<<৚@;03>2-0Ă&#x2022;>9-'$-l>;@1>-ħ'8!mT !>9A@9;0-'A&/Ăľ$-!A39;!Ä&#x161;@3&2!ÂŁ'A-32'W1'&-!$, <0!A!Ä&#x161;39-Ăľ632!&Ç&#x17D;WÇ?Ç?Ç?!8;@0<Ä&#x161;Ă&#x2022;>68A'&9;!>-!/Ă­$@$, 1!80Ăľ>63A@;@>2@1032;'0ŕŚ&#x201D;$-'W<$,2!9;832-'ÂŁ!8'&3<;'W(8>A8Ă&#x2022;9Ä&#x161;3Ç&#x201D;Ç?ÂŚT2! !$'#330<68A@#@Ä&#x161;3632!& Ç&#x17D;Ç?Ç?WÇ?Ç?Ç?(!2Ă&#x2022;>T!63&/Ăľ;' &A-!Ä&#x161;!2-!>@+'2'83>!Ä&#x161;@83A+Ä&#x161;39>1'&-!$,9A!$3>!2@ 68A'A)81Ăľ2!632!&Ç&#x17D;1ÂŁ2 &3ÂŁ!8Ă&#x2022;>W Ă&#x201D;UÂľGĂ&#x160;R\RXWXEHFRP ZDWFK"Y K42QO=S/V

28Ç?lÇ&#x201C;Ç?md1!8A'$Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

ǣǤ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

1RZDVSHFMDOQRĂ?Ă&#x2026;QD8(. =DU]Ă&#x192;G]DQLH3URMHNWDPL !8AĂ­&A!2-'683/'0;!1->08!$A!3#'$2-'&3>9A@9;0-$,83&A!/Ă&#x2022;>68A'&9-Ăľ#-389;> -<8AĂľ&Ă&#x2022;>W-'9639Ă&#x2022;#>@3#8!A-ŕŁ&#x2014;93#-'&A-9-!/'('0;@>2'+3>@038A@9;!2-!ŕŚ&#x201D;83&0Ă&#x2022;> <2-/2@$,TŕŚ&#x201D;>-!&31'+383A>-/!2-!)81@$A@>683>!&A!2-!23>@$,683&<0;Ă&#x2022;>2! 8@2'0#'AA2!/313ŕŚ&#x201D;$-1';3&3ÂŁ3+--A!8AĂ­&A!2-!683/'0;!1-W83/'0;@2!93;!$A!/Ă­W ৚2-'$,$'9-Ăľ>-'8A@ŕŁ&#x2014;T৚'/'9A$A'>ÂŁ!;!$,Ç&#x2013;Ç?W9Ä&#x161;3>3683/'0;68!0;@$A2-'2-'-9;2-!Ä&#x161;3 >63ÂŁ90-$,68A'&9-Ăľ#-389;>!$,W

J

ednak zarzÄ&#x2026;dzanie projektami to nie tylko duĹźe firmy czy urzÄ&#x2122;dy. Rozwijanie wĹ&#x201A;asnego maĹ&#x201A;ego biznesu czy nawet budowa wĹ&#x201A;asnego domu to projekty, do ktĂłrych moĹźna zaprzÄ&#x2026;c metody i zasady, ktĂłre poznasz na studiach. Nie ma osoby, ktĂłra wczeĹ&#x203A;niej lub później nie spotkaĹ&#x201A;aby siÄ&#x2122; z koniecznoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; zarzÄ&#x2026;dzania, bÄ&#x2026;dĹş uczestniczenia w projekcie. W Ĺ&#x203A;wiecie, gdzie kompetencje stanowiÄ&#x2026; o moĹźliwoĹ&#x203A;ci odniesienia sukcesu, nie bez znaczenia jest konkretny zawĂłd, ktĂłry uzyskujesz dziÄ&#x2122;ki tej specjalnoĹ&#x203A;ci. Swoje kompetencje moĹźesz potwierdziÄ&#x2021; zdajÄ&#x2026;c egzamin zewnÄ&#x2122;trzny, po ktĂłrym otrzymasz miÄ&#x2122;dzynarodowo uznawany certyfikat IPMA Level D lub IPMA Student.pytania.

spoĹ&#x201A;Ăłw projektowych, a takĹźe konsultan- micznej oceny przedsiÄ&#x2122;wziÄ&#x2122;Ä&#x2021; inwestycyjtĂłw. OprĂłcz przedmiotĂłw bloku kierun- nych oraz zarzÄ&#x2026;dzania zespoĹ&#x201A;ami ludzkimi. ku ZarzÄ&#x2026;dzanie, w ramach specjalnoĹ&#x203A;ci oferowane sÄ&#x2026; przedmioty bezpoĹ&#x203A;rednio '8'96'0;@>@A!>3&3>' zwiÄ&#x2026;zane z pracÄ&#x2026; menedĹźera projektu: zarzÄ&#x2026;dzanie czasem, kosztami, jakoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026;, ZarzÄ&#x2026;dzanie projektami staje siÄ&#x2122; wspĂłĹ&#x201A;ryzykiem, zamĂłwienia publiczne, prowa- czeĹ&#x203A;nie jednÄ&#x2026; z podstawowych koncepcji dzenie negocjacji. W programie znaleĹşÄ&#x2021; zarzÄ&#x2026;dzania zmianÄ&#x2026; i rozwojem organizacji. moĹźna takĹźe przedmioty specjalistyczne, Absolwenci tej specjalnoĹ&#x203A;ci znajdujÄ&#x2026; wiÄ&#x2122;c np. zarzÄ&#x2026;dzanie projektem miÄ&#x2122;dzynarodo- pracÄ&#x2122; we wszelkiego rodzaju organizacjach, wym, czy analiza efektywnoĹ&#x203A;ci projektĂłw. ktĂłre nastawiajÄ&#x2026; siÄ&#x2122; na rozwĂłj. StaĹ&#x201A;e doskoTematyka przedmiotĂłw zostaĹ&#x201A;a przygoto- nalenie jest warunkiem sukcesu organizawana tak, aby w jak najwyĹźszym stopniu cji. Nie jest wiÄ&#x2122;c niespodziankÄ&#x2026;, Ĺźe wĹ&#x203A;rĂłd odwzorowaÄ&#x2021; warunki zarzÄ&#x2026;dzania pro- tych przedsiÄ&#x2122;biorstw znajdujÄ&#x2026; siÄ&#x2122; dzisiejsi jektami w przedsiÄ&#x2122;biorstwach i urzÄ&#x2122;dach. i przyszli liderzy. Absolwenci specjalnoĹ&#x203A;ci zarzÄ&#x2026;dzanie projektami majÄ&#x2026; wiÄ&#x2122;c szansÄ&#x2122; >!ÂŁ-)0!$/'!#93ÂŁ>'2;! staÄ&#x2021; siÄ&#x2122; wspĂłĹ&#x201A;autorami sukcesu tych firm.

Absolwent specjalnoĹ&#x203A;ci zarzÄ&#x2026;dzanie projektami posiada wiedzÄ&#x2122; umoĹźliwiajÄ&#x2026;cÄ&#x2026; mu samodzielne zarzÄ&#x2026;dzanie prostymi Celem specjalnoĹ&#x203A;ci jest ksztaĹ&#x201A;cenie projektami, a takĹźe odpowiedzialne i Ĺ&#x203A;wiaw zakresie praktyki zarzÄ&#x2026;dzania projektami. dome uczestnictwo w duĹźych projektach. Program zajÄ&#x2122;Ä&#x2021; uwzglÄ&#x2122;dnia dobrze dobrane W miarÄ&#x2122; nabywania doĹ&#x203A;wiadczenia, abpodstawy teoretyczne, ktĂłre umoĹźliwiÄ&#x2026; solwent bÄ&#x2122;dzie mĂłgĹ&#x201A; wykorzystaÄ&#x2021; nabytÄ&#x2026; absolwentom szybkie wdroĹźenie do zarzÄ&#x2026;- wiedzÄ&#x2122; do kierowania duĹźymi przedsiÄ&#x2122;dzania projektami w przedsiÄ&#x2122;biorstwach wziÄ&#x2122;ciami. UmiejÄ&#x2122;tnoĹ&#x203A;ci te sÄ&#x2026; uzupeĹ&#x201A;niane i urzÄ&#x2122;dach. SpecjalnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; przygotowuje przez wiedzÄ&#x2122; z zakresu funkcjonowania menedĹźerĂłw projektĂłw i czĹ&#x201A;onkĂłw ze- i doskonalenia przedsiÄ&#x2122;biorstw, ekono-

83+8!16'$/!ÂŁ23ŕŚ&#x201D;$-

ÇŁÇĽ

28Ç?lÇ&#x201C;Ç?md1!8A'$Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

'8;@)0!; '='ÂŁ 38!A 61!;<&'2; Certyfikat IPMA Level D oraz IPMA Student, ktĂłry student moĹźe uzyskaÄ&#x2021; po ukoĹ&#x201E;czeniu specjalnoĹ&#x203A;ci znacznie zwiÄ&#x2122;ksza szanse zdobycia pracy wkrĂłtce po zakoĹ&#x201E;czeniu studiĂłw. Przedmioty specjalnoĹ&#x203A;ci zostaĹ&#x201A;y tak opracowane, aby przygotowywaĹ&#x201A;y stu-


Fot.: Fotolia

dentów do egzaminu. Egzamin jest pro- podczas studiów. Dotychczas ich uzyskanie na konkurencyjnym rynku pracy. Jako powadzony przez niezależne stowarzyszenie wymagało szeregu dodatkowych szkoleń. siadacz certyfikatu IPMA-Student staniesz IPMA. IPMA jest międzynarodową orgaIPMA ma wieloletnie doświadczenie się członkiem międzynarodowej profesjonizacją zrzeszającą menedżerów projektów, w budowie profesjonalnego systemu oceny nalnej społeczności i członkiem organizacji ludzi i organizacje związane z zarządzaniem kompetencji w zakresie zarządzania projek- realizujących projekty, Young Crew i IPMA, projektami. Jej certyfikaty są rozpoznawane tami, zarówno osób, jak i całych organizacji. a międzynarodowy networking umożliwi Ci na całym świecie i stanowią ważny dokument Poza produktami skierowanymi do wyż- wejście w globalny rynek pracy. potwierdzający kompetencje.. szej kadry menedżerskiej, IPMA Polska International Project Management Assoma w swojej ofercie również cały wachlarz ciation (IPMA) ogłasza coroczny konkurs £!$A'+3683/'$;1!2!+'8 produktów adresowanych bezpośrednio na projekt badawczy w obszarze zarządo studentów – Project Master (konkurs dzania projektami. Nagrody przyznawane 63;8A'#</'$'8;@)0!;<S na najlepszą pracę dyplomową z zakresu są w kategorii młodych badaczy (urodzozarządzania projektami), praktyki z zakre- nych po 1979 r. lub mniej niż 10 lat pracy Praca w projektach staje się w nowocze- su zarządzania projektami (konkurs Young na uczelni) oraz ogólnej. Podstawowe krysnych firmach standardem. Na rynku pracy Project Management Program) oraz semi- teria oceny aplikacji to: istnieje duże zapotrzebowanie na absolwen- naria i warsztaty Young Crew. Mogą z nich związek z uczelnią lub inną instytucją tów przygotowanych do pracy w projektach, korzystać studenci specjalności Zarządzanie badawczą, biegłych w podstawowych metodach i tech- projektamie na UEK. t związek projektu z dowolnym obszanikach, umiejących pracować w zespole, Certyfikat IPMA-Student stanowi podrem zarządzania projektami (patrz: zdolnych do rozwiązywania problemów sumowanie akademickiej edukacji w zakresie podstawy kompetencyjne NCB 3.0) i radzenia sobie z nietypowymi sytuacja- zarządzania projektami oraz jest obiektywt uczony nie musi zajmować się mi. Kompetencje kierownika projektu da- nym i rozpoznawalnym przez pracodawców wprost zarządzaniem projektami ją dziś szerokie i obiecujące perspektywy świadectwem posiadanych kwalifikacji, które (wystarczy jeden z obszarów) na rynku pracy. są uniwersalne i niezależne od branży. Jest t wniosek musi dotyczyć projektu Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie to szczególnie istotne w sytuacji, gdy jak badawczego. dostrzega tą lukę na rynku pracy. Dlatego pokazuje praktyka, aktualnie tylko niewielwspólnie z International Project Mana- ki procent absolwentów podejmuje swoją Strona internetowa specjalności: gement Association (IPMA) opracował pierwszą pracę zgodnie z ukończonym http://projekty.uek.krakow.pl/ program nauczania zgodny ze światowymi kierunkiem studiów i specjalnością. standardami zarządzania projektami. DzięBiorąc udział w konkursie Project Madr Sławomir Wawak, ki akredytacji programu nauczania przez ster, praktyce Young Project Management mgr Mariusz Sołtysik, IPMA, studenci mają możliwość uzyska- Program oraz uzyskując certyfikat IPMA.DWHGUD3URFHVX=DU]ÃG]DQLD UEK :\G]LDÊ=DU]ÃG]DQLD nia profesjonalnych certyfikatów jeszcze -Student, znacznie wzmocnisz swoją pozycję

28ǏlǓǐmd1!8A'$ǏǍǎǒ

ǣǦ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

.UHDW\ZQRÐÅå NOXF]GRVXNFHVXZNRPXQLNDFML PDUNHWLQJRZHM

N

ie wystarczy wiedzieć jak analizować informacje, zaplanować, przeprowadzić i wyemitować kampanię reklamową, komunikat rynkowy czy program marketingowy przedsiębiorstwa, … trzeba jeszcze mieć na nie pomysł inny niż konkurencja i taki aby klienci go zapamiętali czyli pomysł oryginalny, indywidualny, niebanalny, niesztampowy, nietypowy, niekonwencjonalny, nieszablonowy, świeży, unikatowy, itd. !!! Wszystkie te przymiotniki określające „oryginalny” pomysł to synonimy. Tworzenie list synonimów może być doskonałym początkiem treningu wyzwalającym pokłady kreatywności niezbędne każdemu kto chce pracować w marketingu i zajmować się komunikacją marketingową. Według współczesnych badań potrafimy wykorzystać potencjał naszego umysłu w zaledwie 1% i ten znikomy procent pozwala skutecznie realizować codzienne zadania. Około 99% mózgu stanowi niewykorzystywaną „rezerwę” kreatywności. Jeśli zatem będziemy aktywować tę część mózgu do działania nawet w małym stopniu, zadziwi nas, jak wielkie może to przynieść korzyści w naszym życiu. Co to jest kreatywność? Joseph O’Connor, znany trener NLP twierdzi, że kreatywność polega na odpowiednim zintegrowaniu swoich umiejętności w celu zwrócenia ich na drogę dotychczas nieznaną i stworzenia w ten sposób nowej wartości. Czy zatem człowiek rodzi się z umiejętnością bycia kreatywnym? Czy można kreatywność wytrenować, wyćwiczyć? Na oba pytania odpowiedź jest twierdząca.

ǣӐ

28ǏlǓǐmd1!8A'$ǏǍǎǒ

Dlatego też na „Kierunku Marketing 5. W przypadku trudnych plam typu i Komunikacja Rynkowa” w letnim semewino użyj Vanisha. strze na zajęciach z „Komunikacji marke6. Włącz pranie na odpowiedni protingowej”, prowadzonych przez profesora gram (jeśli masz problem – zapytaj dr hab. Jana W. Wiktora oraz dr Magdalenę gospodyni). Dołhasz jednym z pierwszych zagadnień, 7. Po zakończeniu; wyjmij szaty i wysusz. które studenci ćwiczyli były kreatywność [Autorzy: Kaja Chmiel, Joanna Biel, Moi umiejętność pracy w zespole odgrywająca nika Dobrowolska] w pracy marketera równie ważną rolę jak Słuchaj Ziomuś powiedz komuś, zdolność kreatywnego myślenia. że co wtorki masz porządki ! Studenci po wstępnych ćwiczeniach zwią1. Weź odkurzacz w swoje ręce i ogarnij zanych z tworzeniem synonimów, łańcuchów syf w łazience. skojarzeń słów itp. mieli opisać w formie in2. Najpierw kabel włóż do gniazda strukcji sposób wykonania przez specyficzny a poczujesz sie jak gwiazda, target jednej z czynności dnia codziennego. 3. Włącz odkurzacz szybkim ruchem Ważnym w tym ćwiczeniu było zachowanie no i zajmij sie okruchem. lakonicznej formy i niuansów związanych 4. Gdy odkurzysz w całym domu odpol Hip-Hop po kryjomu. z postacią reprezentującą dany target. Wszyscy studenci wykazali się dużą 5. W rytm muzyki sprzątaj kurze nie kreatywnością o czym świadczą poniższe zapomnij o kapturze, przykłady. 6. Jak posprzątasz cała chatę zaproś panne otwórz chatę! 1. Przygotuj sprzęt do konserwacji [Autorzy: Michał Górecki, Krzysztof Po2. Ułóż odpowiednio ręce. lepszyc, Mirosław Dziubek] 3. Startujemy. 1. Weź ciupagę, hej ! 4. Przyłóż szczotkę do buta i jedź prosto, możesz przyspieszyć. 2. Kierpce załóż lub filcoki. 5. Za 10 cm zwolnij i skręć w lewo, długi 3. Bierz kobierec wyjdź z chałupy. zakręt przed Tobą. 4. Powieś dywan na cepoku, trzaskaj go ino roz. 6. Zwiększ prędkość, bo znowu długa prosta przed Tobą. 5. Zawołaj babę, niech weźmie kobierec do domu. 7. Jeszcze 5 takich okrążeń i meta. [Autorzy: Anna Górka, Mateusz Bojda, 6. Spocznij że se i otwórz siwuchę! Denys Chernenko] [Autorzy: Olga Wernej, edyta Waligóra, Paulina Stanisławczyk, Bruno Spólak] 1. Posegreguj szaty. Czy wiecie jaka to czynność i o kogo 2. Umieść rzeczy w bębnie. 3. Pamiętaj, aby użyć Pervol Black Ma- chodzi? gic do czarnych rzeczy! dr Magdalena Dołhasz, .DWHGUD0DUNHWLQJX 4. Zaleca się, aby czas prania nie prze:\G]LDÊ=DU]ÃG]DQLD kraczał czasu niedzielnej Mszy.


JEDNOSTKI

:<'$5=(1,$

678'(1&,

5HNUXWDFMDQDF]ÇÐFLRZHVWXGLD ]DJUDQLF]QHQDURNDNDGHPLFNL ,HG\FMD

D

ziś by wyjechać na zagraniczne studia, niepotrzebne są już wielkie pieniądze, ogromny wysiłek czy podejmowanie ryzyka. Recepta na dobry start na zagraniczną, renomowaną uczelnię nie jest wcale skomplikowana. Najpierw należy wybrać UEK, czyli uczelnię która pochwalić się może szerokimi kontaktami ze szkołami zagranicznymi. W trakcie nauki wystarczy zawalczyć o odpowiednią średnią, pozytywnie zdany egzamin z języka, dodatkowe punkty za aktywność, jasno sprecyzowany cel i odrobinę orientacji w tym, co oferuje nam świat. Warunkiem koniecznym jest oczywiście udział w rekrutacji. Na koniec przyda się trochę odwagi, by zrealizować to, co może odmienić najbliższą przyszłość. Najbardziej popularne destynacje w ramach programu Erasmus+ i umów

Fakty

T

wielostronnych: pierwsze miejsce – Niemcy, drugie miejsce – Francja, potem kolejno: Hiszpania, Włochy, Portugalia, wszystkie kraje pozaeuropejskie – wśród nich najpopularniejsze – Chiny. Tegoroczna rekrutacja – dzięki zmianie regulacji programu Erasmus+ – umożliwiająca wielokrotne korzystanie z programu, cieszyła się dwukrotnie większą popularnością, niż w roku ubiegłym. Zanim jednak będzie można skorzystać z pożytków wyjazdu, musimy wszyscy uporać się z częścią organizacyjną. Zapewniamy jednak, że wysiłki związane z załatwianiem spraw formalnych, pomimo iż mogą na początku lekko peszyć studenta myślącego o wyjeździe, zostają w całości zrekompensowane w trakcie wymiany. Odwiedziny w Biurze Programów Zagranicznych,

'81-2;'+383$A2'/ 8'08<;!$/-g '&@$/!V +8<&A-'क़ǏǍǎǑg032-'$9;@$A2-!ǏǍǎǒ

t

t

t t

t

Ilość szkół partnerskich: ponad 250 Ilość studentów, która wzięła udział w rekrutacji: 376 Ilość osób zakwalifikowanych: 263 Ilość osób, które zostały odrzucone z powodów formalnych: 96 Ilość osób, które spełniły kryteria formalne,

t

t

t

t

korespondencja mailowa, kontakt telefoniczny, strona internetowa i biurowy Facebook pomogą łatwo przebrnąć przez wszystkie formalności. BPZ jest często jednostką kojarzoną z załatwianiem spraw żmudnych i nużących. Proponujemy jednak myślenie o nas, jako o punkcie, który przede wszystkim jest miejscem w którym można dowiedzieć się w jaki sposób tworzyć i realizować pomysły na własną, bardziej zindywidualizowaną ścieżkę nauki. Dzięki możliwościom, które oferuje Uczelnia zapewniamy wyjazdy, które uczą zastanowienia nad zagadnieniem własnej kreatywności i przygotowują do praktycznych wyzwań stojących u progu kariery zawodowej. Nasz nowy adres: bpz.uek.krakow.pl Zapraszamy serdecznie do odwiedzin.

dla których zabrakło miejsc na wybranych uczelniach: 17 Ilość osób, które wybrały wyjazdy w ramach programu Erasmus+: 368 Ilość osób, które wybrały wyjazdy w ramach umów wielostronnych: 39 Ilość osób, które wybrały opcję Podwójnych Dyplomów: 23 Ilość osób, które wybrały opcję EMBS: 23

t

t

t

t

Ilość osób, które wybrały wyjazdy w ramach programu Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy: 14 Ilość osób, które wybrały opcję programu Joszef: 3 Ilość osób, które wybrały opcję wyjazdu na studia częściowe w Grand Valley State University: 3 Ilość osób zaangażowanych w proces rekrutacyjny: 5

28ǏlǓǐmd1!8A'$ǏǍǎǒ

ǣǧ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

.UDNRZVND6]NRĂ&#x160;D%L]QHVX8(.

ODWZVSÂľĂ&#x160;SUDF\SRPLĂ&#x2021;G]\8QLZHUV\WHWHP(NRQRPLF]Q\PZ.UDNRZLH L8QLZHUV\WHWHPZ-RKDQQHVEXUJX ÂŁ<;@1Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;830<&'ÂŁ'+!$/!2->'89@;';< 03231-$A2'+3>8!03>-' 3&>-'&A-Ä&#x161;!2->'89@;';>3,!22'9#<8+<W-A@;!#@Ä&#x161;!13৚£->!&A-Ăľ0- A!6839A'2-<'0;38!;!1;'/9A'/<$A'ÂŁ2->6-Ă­;Ă­83$A2-$Ăľ>96Ă&#x2022;Ä&#x161;68!$@631-Ăľ&A@ -29;@;<$/!1-W

U

niversity of Johannesburg (UJ) jest jednÄ&#x2026; z najwiÄ&#x2122;kszych uczelni w Republice PoĹ&#x201A;udniowej Afryki. PowstaĹ&#x201A;a w 2005 roku z poĹ&#x201A;Ä&#x2026;czenia: Rand Afrikaans University, Technikon Witwatersrand oraz Uniwersytetu Vista. DziÄ&#x2122;ki scaleniu trzech róşnych instytucji UJ oferuje szeroki wachlarz programĂłw

edukacyjnych, co umoĹźliwia zdobycie nych, poniewaĹź funkcjonuje w ramach 9 zróşnicowanych kwalifikacji zawodowych. wydziaĹ&#x201A;Ăłw, m.in.: architektury i sztuki, Uniwersytet posiada cztery kampusy: nauk ekonomicznych, finansĂłw, nauk Auckland Park Kingsway, Auckland Park o zdrowiu, humanistycznych, prawa Bunting Road, Doornfontein oraz Soweto. oraz zarzÄ&#x2026;dzania. Na wydziaĹ&#x201A;ach zloObecnie ksztaĹ&#x201A;ci ponad 50 000 studentĂłw. kalizowane sÄ&#x2026; 22 centra, ktĂłrych celem UJ zapewnia idealnÄ&#x2026; podstawÄ&#x2122; jest zapewnienie wsparcia dziaĹ&#x201A;aniom do prowadzenia badaĹ&#x201E; interdyscyplinar- badawczym. Jako jedyna afrykaĹ&#x201E;ska

6-'8>9A@18AĂľ&A-'3&ÂŁ'>'/V683(W ,832'29#<8+g'0;382-='89-;@3(3,!22'9#<8+T683(W2&8A'/,3$,Ă&#x2022;Ä&#x161;g'0;38 T683(W9,-ÂŁ-&A-!8>!ÂŁ!g838'0;38T '#';,'!ÂŁ'(3g@8'0;38&9W 2;'82!$/32!ÂŁ-A!$/-

ÇŁÓ&#x2018;

28Ç?lÇ&#x201C;Ç?md1!8A'$Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;


uczelnia UJ zostaĹ&#x201A; czĹ&#x201A;onkiem Universitas 21 â&#x20AC;&#x201C; wiodÄ&#x2026;cej globalnej sieci uniwersytetĂłw badawczych. Pracownicy i studenci University of Johannesburg pochodzÄ&#x2026; z ponad 50 róşnych krajĂłw z caĹ&#x201A;ego Ĺ&#x203A;wiata, co dodatkowo wzbogaca akademickÄ&#x2026;, spoĹ&#x201A;ecznÄ&#x2026; i kulturowÄ&#x2026; róşnorodnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; tej uczelni. Ponadto UJ prowadzi politykÄ&#x2122; czterech jÄ&#x2122;zykĂłw, co oznacza, Ĺźe zajÄ&#x2122;cia oraz obsĹ&#x201A;uga studentĂłw prowadzona jest po angielsku, afrikaans, zulu i Northern Sotho. W tej wielokulturowej atmosferze przedstawiciele UEK zostali bardzo miĹ&#x201A;o przyjÄ&#x2122;ci przez osoby zarzÄ&#x2026;dzajÄ&#x2026;ce Uniwersytetem w Johannesburgu: prof. Ihrona Rensburga â&#x20AC;&#x201C; Rektora (Vice-Chancellor & Principal), prof. Tshilidzi Marwala â&#x20AC;&#x201C; Prorektora (Deputy Vice Chancellor for Research, Postgraduate & the Library), jak rĂłwnieĹź pana Lebethe Malefo â&#x20AC;&#x201C; Dyrektora ds. Internacjonalizacji. Podczas spotkania podsumowano obszary dotychczasowej kooperacji oraz omĂłwiono projekty zaplanowane na kolejne lata. Rektor UEK â&#x20AC;&#x201C; prof. Andrzej ChochĂłĹ&#x201A; wrÄ&#x2122;czyĹ&#x201A; pamiÄ&#x2026;tkowe dyplomy kluczowym osobom, ktĂłre przyczyniĹ&#x201A;y siÄ&#x2122; do rozwoju wspĂłĹ&#x201A;pracy pomiÄ&#x2122;dzy uczelniami. WaĹźnym punktem wizyty byĹ&#x201A;o spotkanie z wĹ&#x201A;adzami WydziaĹ&#x201A;u ZarzÄ&#x2026;dzania, poniewaĹź w jego strukturach znajdujÄ&#x2026; siÄ&#x2122; katedry, ktĂłrych pracownicy wspĂłĹ&#x201A;pracujÄ&#x2026; z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie. Spotkaniu przewodniczyĹ&#x201A; prof. Daneel van Lill â&#x20AC;&#x201C; Dziekan WydziaĹ&#x201A;u, wspierali go Wicedziekani â&#x20AC;&#x201C; proff. Jane Spowart oraz prof. Gert Roodt. Przedstawiciele UJ podzielili siÄ&#x2122; doĹ&#x203A;wiadczeniem w zdecentralizowanym zarzÄ&#x2026;dzaniu wydziaĹ&#x201A;em posiadajÄ&#x2026;cym autonomiÄ&#x2122; finansowÄ&#x2026;. Prorektor UEK â&#x20AC;&#x201C; prof. Andrzej SokoĹ&#x201A;owski przedstawiĹ&#x201A; z kolei rozwiÄ&#x2026;zania wykorzystywane na naszej Uczelni. Bardziej operacyjny charakter miaĹ&#x201A;o natomiast spotkanie z pracownikami naukowymi, ktĂłrzy sÄ&#x2026; aktywnie zaangaĹźowanie w projekty realizowane pomiÄ&#x2122;dzy instytucjami: prof. Cecile Nieuwenhuizen â&#x20AC;&#x201C; kierownikiem Katedry Business Management, prof. Geoffem Goldmanem z tej samej katedry, odpowiedzialnym za badania naukowe,

!16<92-='89-;@3(3,!22'9#<8+g<$0ÂŁ!2&!80-2+9>!@

prof. Christine de Meyer â&#x20AC;&#x201C; kierownikiem Katedry Marketing Management oraz prof. Mornayâ&#x20AC;&#x2122;em Roberts-Lombardem, z tej samej katedry, odpowiedzialnym za studia doktoranckie. Po zrealizowaniu kilku projektĂłw badawczych z zakresu zarzÄ&#x2026;dzania (ktĂłrych efektem byĹ&#x201A;y publikacje w miÄ&#x2122;dzynarodowych czasopismach), udziale we wspĂłlnych inicjatywach tj. kongresy biznesowe oraz konferencje naukowe, rozpoczÄ&#x2122;to wymianÄ&#x2122; pracownikĂłw naukowych. W tym roku kolejni wykĹ&#x201A;adowcy UEK wyjadÄ&#x2026; do RPA, aby poprowadziÄ&#x2021; zajÄ&#x2122;cia dla studentĂłw University of Johannesburg.

Najnowszym obszarem wspĂłĹ&#x201A;pracy jest projekt Post-Doctoral fellowships â&#x20AC;&#x201C; stypendia post-doktorskie Uniwersytetu w Johannesburgu â&#x20AC;&#x201C; skierowane do osĂłb, ktĂłre uzyskaĹ&#x201A;y stopieĹ&#x201E; doktora w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. SzczegĂłĹ&#x201A;y dotyczÄ&#x2026;ce stypendium zostaĹ&#x201A;y omĂłwione z Dyrektorem Krakowskiej SzkoĹ&#x201A;y Biznesu UEK â&#x20AC;&#x201C; dr. Piotrem BuĹ&#x201A;Ä&#x2026;. KSB UEK koordynuje projekty realizowane wspĂłlnie z University of Johannesburg od 2009 roku.

mgr Monika Bulsza .UDNRZVND6]NRĂ&#x160;D%L]QHVX8(.

8Ăľ$A'2-'6!1-Ă­;03>'+3&@6ÂŁ31<A30!A/-Ç&#x2019;fÂŁ'$-!>96Ă&#x2022;Ä&#x161;68!$@683(W!2''ÂŁ3>-=!2-ÂŁÂŁgA-'0!23>-@&A-!Ä&#x161;< !8AĂ­&A!2-!

28Ç?lÇ&#x201C;Ç?md1!8A'$Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

ǣǨ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

$NDGHPLFNLH&HQWUXP.DULHU\8(.

'QLUHNUXWDFMLLGRUDG]WZD 6IHU\.DULHU\ Ç?-Ç&#x2018;1!8$!2!2->'89@;'$-' 03231-$A2@1>8!03>-'3&#@Ä&#x161;!9-Ăľ&8<+!'&@$/! 2-8'08<;!$/--&38!&A;>!^Ç&#x2018;('8@!8-'8@\38+!2-A3>!2@$,68A'A0!&'1-$0-' '2;8<1!8-'8@- <2&!$/Ăľ2->'89@;';< 03231-$A2'+3>8!03>-'W

P

onad 480 studentĂłw i absolwentĂłw wziÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;o udziaĹ&#x201A; w konsultacjach dokumentĂłw aplikacyjnych, prĂłbnych rozmowach kwalifikacyjnych i szkoleniach. Cennym doĹ&#x203A;wiadczeniem byĹ&#x201A;a moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; rozmowy z konsultantem â&#x20AC;&#x201C; specjalistÄ&#x2026; HR na tematy zwiÄ&#x2026;zane z rekrutacjÄ&#x2026; i przygotowaniem dokumentĂłw aplikacyjnych. Studenci mogli rĂłwnieĹź przetestowaÄ&#x2021; siÄ&#x2122; na prĂłbnej rozmowie kwalifikacyjnej oraz wziÄ&#x2026;Ä&#x2021; udziaĹ&#x201A; w bogatej ofercie warsztatĂłw i szkoleĹ&#x201E;. Konsultacje i szkolenia prowadzili przedstawiciele takich firm jak: State Street Bank, Capgemini Polska, Euroclear Bank SA/NW, Alexander Mann Solutions Poland Sp. z o.o., Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o., OSTC Poland Sp. z o.o., IBM, Shell Polska SpĂłĹ&#x201A;ka

Ǥǥ

28Ç?lÇ&#x201C;Ç?md1!8A'$Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

z o.o. OddziaĹ&#x201A; ZabierzĂłw, Akademic- aby zrobiÄ&#x2021; sobie profesjonalne zdjÄ&#x2122;kie Inkubatory PrzedsiÄ&#x2122;biorczoĹ&#x203A;ci, cie do CV.  UrzÄ&#x2026;d Miasta Krakowa, WojewĂłdzki â&#x20AC;&#x17E;4 Sfery Karieryâ&#x20AC;? zakoĹ&#x201E;czyĹ&#x201A;y siÄ&#x2122; UrzÄ&#x2026;d Pracy w Krakowie i Fundacja duĹźym sukcesem i mamy nadziejÄ&#x2122;, MaĹ&#x201A;opolski Fundusz Ekonomii Spo- Ĺźe moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; bezpoĹ&#x203A;redniego spoĹ&#x201A;ecznej â&#x20AC;&#x201C; UEK. tkania ze specjalistÄ&#x2026; HR z wybranej SzczegĂłĹ&#x201A;owych informacji na tematy firmy bÄ&#x2026;dĹş instytucji oraz rozmowy zwiÄ&#x2026;zane z zakĹ&#x201A;adaniem i prowadze- z doradcÄ&#x2026; zawodowym byĹ&#x201A;y cennym niem dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;ci gospodarczej udzie- doĹ&#x203A;wiadczeniem zarĂłwno dla studenlali przedstawiciele UrzÄ&#x2122;du Miasta tĂłw i absolwentĂłw jak i dla firm bioKrakowa, MaĹ&#x201A;opolskiego Funduszu rÄ&#x2026;cych w nich udziaĹ&#x201A;.  Ekonomii SpoĹ&#x201A;ecznej i Akademickich   InkubatorĂłw PrzedsiÄ&#x2122;biorczoĹ&#x203A;ci.  Zapraszamy do zapoznania siÄ&#x2122; z foDoradcy zawodowi pomagali ustaliÄ&#x2021; torelacjÄ&#x2026; na facebooku: www.facebowĹ&#x201A;asnÄ&#x2026; Ĺ&#x203A;cieĹźkÄ&#x2122; kariery i kierunki roz- ok.com/4sferykariery i do udziaĹ&#x201A;u woju, a na zainteresowanych studentĂłw w kolejnych edycjach! czekaĹ&#x201A;y testy kompetencji i wstÄ&#x2122;pnej orientacji zawodowej.  Wiele osĂłb skorzystaĹ&#x201A;o z pomocy mgr Katarzyna Wandas doĹ&#x203A;wiadczonej wizaĹźystki i fotografa $NDGHPLFNLH&HQWUXP.DULHU\


28ǏlǓǐmd1!8A'$ǏǍǎǒ

ǤǢ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

%LXURGV2VÂľE1LHSHĂ&#x160;QRVSUDZQ\FK8(.

&]\PVNRUXSND]DPĂ&#x160;RGX QDVLĂ&#x192;NQLHĂ° X;@12!9;!83ŕŚ&#x201D;ŕŁ&#x2014;;8Ă­$-W 19A@#$-'/63A2!1@T$A@1/'9;;3ÂŁ'8!2$/!-A83A<1-'2-'T ;@1#!8&A-'/2!<$A@1@9-Ăľ639A!23>!2-!&ÂŁ!&8<+-'+3$AÄ&#x161;3>-'0!-/'+38A'031'/ ^-223ŕŚ&#x201D;$-\W !68!>-'2->#3/<$AÄ&#x161;3203>-'  68A'683>!&A-ÂŁ->!89A;!;@&ÂŁ! &A-'$-63&$A!9@163A/<1 >A$A@80<W

W

dniach 16â&#x20AC;&#x201C;18 stycznia br. czworo przedstawicieli Zrzeszenia StudentĂłw NiepeĹ&#x201A;nosprawnych UEK wraz z przedstawicielem Biura ds. OsĂłb NiepeĹ&#x201A;nosprawnych UEK wziÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;o udziaĹ&#x201A; w XL Sympozjum GAP â&#x20AC;&#x17E;WspĂłĹ&#x201A;czesna gospodarka i administracja publicznaâ&#x20AC;?. ZSN UEK z chÄ&#x2122;ciÄ&#x2026; zaangaĹźowaĹ&#x201A; siÄ&#x2122; w program przygotowany dla dzieci biorÄ&#x2026;cych udziaĹ&#x201A; w sympozjum.

!89A;!;@ PrzeprowadziliĹ&#x203A;my ponaddwugodzinne warsztaty dotyczÄ&#x2026;ce zmysĹ&#x201A;Ăłw czĹ&#x201A;owieka oraz niepeĹ&#x201A;nosprawnoĹ&#x203A;ci. Warsztaty rozpoczÄ&#x2122;liĹ&#x203A;my od wspĂłlnego poznania siÄ&#x2122; oraz krĂłtkiej zabawy integracyjnej, ktĂłra przeĹ&#x201A;amaĹ&#x201A;a pierwsze lody i poczÄ&#x2026;tkowe skrÄ&#x2122;powanie dzieci. NastÄ&#x2122;pnie przeprowadziliĹ&#x203A;my quiz z wiedzy o zmysĹ&#x201A;ach. Tym sposobem przeszliĹ&#x203A;my do ich omawiania. MĹ&#x201A;odsze dzieci odgadywaĹ&#x201A;y puszczane dĹşwiÄ&#x2122;ki, natomiast starsze zdobywaĹ&#x201A;y podstawy wiedzy o polskim jÄ&#x2122;zyku migowym oraz o kulturze GĹ&#x201A;uchych. Po tej czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci zajÄ&#x2122;Ä&#x2021; dzieci potrafiĹ&#x201A;y wymigaÄ&#x2021; m.in. swoje imiÄ&#x2122;, wiek, miejsce zamieszkania. Nasze spotkanie nie mogĹ&#x201A;o obyÄ&#x2021; siÄ&#x2122; bez omĂłwienia zmysĹ&#x201A;u wzroku. Dzieci miaĹ&#x201A;y okazjÄ&#x2122; poznaÄ&#x2021; alfabet Brailleâ&#x20AC;&#x2122;a, a nastÄ&#x2122;pnie za pomocÄ&#x2026; wytĹ&#x201A;oczek po jajkach oraz piĹ&#x201A;eczek ping-pongowych (imitujÄ&#x2026;cych szeĹ&#x203A;ciopunkt) ukĹ&#x201A;adaÄ&#x2021; poszczegĂłlne sĹ&#x201A;owa. DuĹźym zainteresowaniem

Ǥǣ

28Ç?lÇ&#x201C;Ç?md1!8A'$Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

cieszyĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; takĹźe Ä&#x2021;wiczenie polegajÄ&#x2026;ce na tym, iĹź jedna osoba, majÄ&#x2026;c zamkniÄ&#x2122;te oczy, musiaĹ&#x201A;a sĹ&#x201A;uchaÄ&#x2021; wskazĂłwek kolegi lub koleĹźanki i w ten sposĂłb â&#x20AC;&#x17E;przejĹ&#x203A;Ä&#x2021;â&#x20AC;? przez narysowany na kartce labirynt. Kolejna zabawa nawiÄ&#x2026;zywaĹ&#x201A;a zarĂłwno do zmysĹ&#x201A;u wzroku, jak i dotyku. Dzieci z zamkniÄ&#x2122;tymi oczami musiaĹ&#x201A;y rozpoznaÄ&#x2021; przekazywane im przedmioty. Tym, co rĂłwnieĹź je zainteresowaĹ&#x201A;o, byĹ&#x201A;o zaprezentowanie, jak osoba niewidoma uĹźywa z telefonu komĂłrkowego. NiektĂłre dzieci skorzystaĹ&#x201A;y takĹźe z tabliczki brajlowskiej i za pomocÄ&#x2026; dĹ&#x201A;utka â&#x20AC;&#x17E;napisaĹ&#x201A;yâ&#x20AC;? swoje imiÄ&#x2122;, posĹ&#x201A;ugujÄ&#x2026;c siÄ&#x2122; alfabetem Brailleâ&#x20AC;&#x2122;a. Po wspĂłlnej pracy i zabawie przyszedĹ&#x201A; czas na zdjÄ&#x2122;cie grupowe. Przez caĹ&#x201A;y czas trwania warsztatĂłw z twarzy dzie-

96Ă&#x2022;ÂŁ2'A&/Ăľ$-'63&$A!9>!89A;!;Ă&#x2022;>i8$,-><1  

ci ani na chwilÄ&#x2122; nie znikaĹ&#x201A;y uĹ&#x203A;miechy. Od jednej dziewczynki otrzymaliĹ&#x203A;my nawet piÄ&#x2122;knÄ&#x2026; pracÄ&#x2122; plastycznÄ&#x2026;, ktĂłrÄ&#x2026; zabraliĹ&#x203A;my ze sobÄ&#x2026; do Krakowa. W takich chwilach utwierdzamy siÄ&#x2122; w przekonaniu, Ĺźe to, co robimy, ma sens!mu za wsparcie swojÄ&#x2026; obecnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; i autorytetem wydarzenia, a w szczegĂłlnoĹ&#x203A;ci Rektorowi UEK za jego otworzenie. DziÄ&#x2122;kujemy wszystkim osobom zaangaĹźowanym w przygotowanie wydarzenia, bez pracy ktĂłrych wieczĂłr ten nie byĹ&#x201A;by tak udany. Do zobaczenia na spotkaniu opĹ&#x201A;atkowym za rok!

Monika Weryszko, =U]HV]HQLH6WXGHQWÂľZ 1LHSHĂ&#x160;QRVSUDZQ\FK8(.


%LXURGV2VÂľE1LHSHĂ&#x160;QRVSUDZQ\FK8(.

8QLZHUV\WHW\HNRQRPLF]QHEOLĂ&#x2014;HM RVÂľE]QLHSHĂ&#x160;QRVSUDZQRĂ?FLĂ&#x192; '&2@1A63&9;!>3>@$,A!&!ŕĽ&#x2DC;<$A'ÂŁ2->@2-0!/Ă­$@1A9;!>@^8!>339A03ÂŁ2-$;>-' >@৚9A@1\/'9;9;>!8A!2-'393#312-'6'Ä&#x161;23968!>2@1>!8<20Ă&#x2022;>&36'Ä&#x161;2'+3 <&A-!Ä&#x161;<>683$'9-'09A;!Ä&#x161;$'2-!-#!&!2-!$,2!<03>@$,W;@1$'ÂŁ<2!<$A'ÂŁ2-!$, 63>3Ä&#x161;@>!2-9Ă­1W-2W'Ä&#x161;2313$2-$@'0;38Ă&#x2022;>&9W9Ă&#x2022;#-'6'Ä&#x161;23968!>2@$,ÂŁ<#/'&239;0- ;!0-'/!0-<8!&9W9Ă&#x2022;#-'6'Ä&#x161;23968!>2@$,W6'$/!ÂŁ-A</Ă­9-Ăľ>&A-!Ä&#x161;!2-!$,A>-Ă­A!2@$, A'A>-Ăľ09A'2-'1&39;Ăľ623ŕŚ&#x201D;$-$A'ÂŁ2-T;!0T!#@9;<&'2$-A2-'6'Ä&#x161;23968!>23ŕŚ&#x201D;$-!1- 3;8A@1@>!ÂŁ->-'&AĂľ2!8Ă&#x2022;>2-A63A39;!Ä&#x161;@1-8Ă&#x2022;>-'ŕŚ&#x201D;2-0!1-W

J

ednym z pomysĹ&#x201A;Ăłw na zwiÄ&#x2122;kszenie w Krakowie. Obecni byli peĹ&#x201A;nomocnicy w przystosowanie materiaĹ&#x201A;Ăłw dydaktyczefektywnoĹ&#x203A;ci tych dziaĹ&#x201A;aĹ&#x201E; byĹ&#x201A;o pod- oraz pracownicy jednostek zajmujÄ&#x2026;cych nych. NajwiÄ&#x2122;kszym wyzwaniem okazuje jÄ&#x2122;cie przez UEK wspĂłĹ&#x201A;pracy z innymi siÄ&#x2122; wsparciem osĂłb niepeĹ&#x201A;nosprawnych siÄ&#x2122; bowiem przystosowanie materiaĹ&#x201A;Ăłw krakowskimi uczelniami. Pierwsze po- nastÄ&#x2122;pujÄ&#x2026;cych uczelni: Uniwersytetu Eko- i podrÄ&#x2122;cznikĂłw do przedmiotĂłw materozumienie z AGH i PK zostaĹ&#x201A;o podpisane nomicznego w Katowicach, Uniwersytetu matycznych. W zwiÄ&#x2026;zku z tym uczelnie w 2007 roku. Na mocy najnowszego poro- Ekonomicznego w Poznaniu, Akademii im. planujÄ&#x2026; stworzyÄ&#x2021; bazÄ&#x2122; materiaĹ&#x201A;Ăłw i ksiÄ&#x2026;Ĺźek zumienia z paĹşdziernika 2010 roku wspĂłĹ&#x201A;- Leona KoĹşmiĹ&#x201E;skiego oraz SzkoĹ&#x201A;y GĹ&#x201A;Ăłw- zaadaptowanych do potrzeb osĂłb z niepracuje juĹź 6 krakowskich uczelni (AGH, nej Handlowej. Ze wzglÄ&#x2122;du na przyczyny peĹ&#x201A;nosprawnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; wzroku. PK, UEK, UJ, UP i UPJPII), a moĹźliwe, techniczne, na spotkaniu nie byĹ&#x201A;a obecna Spotkanie rozpoczÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;o wspĂłĹ&#x201A;pracÄ&#x2122; miÄ&#x2122;Ĺźe w tym roku doĹ&#x201A;Ä&#x2026;czy do naszej grupy reprezentacja z Uniwersytetu Ekonomicz- dzy uczelniami. Podczas VIII Krakowskich Uniwersytet Rolniczy. nego we WrocĹ&#x201A;awiu, ktĂłra rĂłwnieĹź wĹ&#x201A;Ä&#x2026;cza Dni Integracji bÄ&#x2122;dziemy ponownie goĹ&#x203A;ciÄ&#x2021; siÄ&#x2122; w dziaĹ&#x201A;ania. przedstawicieli uczelni, a kolejne spotkanie 8A'9Ä&#x161;!20->96Ă&#x2022;Ä&#x161;68!$@ Uczestnicy spotkania wymienili siÄ&#x2122; odbÄ&#x2122;dzie siÄ&#x2122; za kilka miesiÄ&#x2122;cy. poglÄ&#x2026;dami, doĹ&#x203A;wiadczeniami i rozNa podstawie doĹ&#x203A;wiadczeĹ&#x201E; we wspĂłĹ&#x201A;- wiÄ&#x2026;zaniami stosowanymi na ich uczelmgr Anna Stawowy, pracy doszliĹ&#x203A;my do wniosku, Ĺźe jako uczel- niach. NastÄ&#x2122;pnie dyskutowali na temat mgr Ewelina Durlak, nia ekonomiczna mamy swojÄ&#x2026; specyfikÄ&#x2122;: przyszĹ&#x201A;oĹ&#x203A;ci i wiÄ&#x2122;kszego zaangaĹźowania %LXURGV2VÂľE1LHSHĂ&#x160;QRVSUDZQ\FK8(. przedmioty matematyczne i ekonomiczne, ktĂłre sÄ&#x2026; ze swej natury trudne, a proces udostÄ&#x2122;pniania ich dla osĂłb z niepeĹ&#x201A;nosprawnoĹ&#x203A;ciami, gĹ&#x201A;Ăłwnie wzroku i sĹ&#x201A;uchu, jest niezwykle wymagajÄ&#x2026;cy. StÄ&#x2026;d pojawiĹ&#x201A; siÄ&#x2122; pomysĹ&#x201A;, aby nawiÄ&#x2026;zaÄ&#x2021; wspĂłĹ&#x201A;pracÄ&#x2122; z innymi uczelniami o profilu ekonomicznym i razem poszukaÄ&#x2021; najlepszych rozwiÄ&#x2026;zaĹ&#x201E;. Inicjatorem tego pomysĹ&#x201A;u byĹ&#x201A; PeĹ&#x201A;nomocnik Rektora UEK ds. OsĂłb NiepeĹ&#x201A;nosprawnych prof. UEK dr hab. Janina Filek.

63;0!2-'2!  Profesor Jania Filek wspĂłlnie z pracownikami Biura ds. ON UEK zorganizowaĹ&#x201A;a spotkanie, ktĂłre odbyĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; 22 stycznia 2015 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym

96Ă&#x2022;ÂŁ2'A&/Ăľ$-'<$A'9;2-0Ă&#x2022;>963;0!2-!T(3;W2&8A'/31!ÂŁ'>90-

28Ç?lÇ&#x201C;Ç?md1!8A'$Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

ǤǤ


:<'$5=(1,$

-('1267.,

STUDENCI

.RĂ&#x160;R1DXNRZH5\QNX.DSLWDĂ&#x160;RZHJR,1'(;

:L]\WD.RĂ&#x160;D1DXNRZHJR 5\QNX.DSLWDĂ&#x160;RZHJRĂŹ,1'(;ĂŤ Z/RQG\QLH &2-!$,Ç?Ç&#x201D;WÇ?Ç?fÇ?WÇ?Ç?#8W&'ÂŁ'+!$/!3Ä&#x161;!!<03>'+3@20<!6-;!Ä&#x161;3>'+3 ^  \68A'#@>!Ä&#x161;!A>-A@;Ă­>32&@2-'.

W

piÄ&#x2026;tek (27.02) uczestnicy wyjazdu odwiedzili siedzibÄ&#x2122; Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Tam mieli przyjemnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; spotkaÄ&#x2021; siÄ&#x2122; z pracownikami tej miÄ&#x2122;dzynarodowej instytucji. Studenci dowiedzieli siÄ&#x2122; o zasadach dziaĹ&#x201A;ania Banku, projektach inwestycyjnych przez niego realizowanych oraz o obowiÄ&#x2026;zkach jego pracownikĂłw. Poznali takĹźe wymagania stawiane mĹ&#x201A;odym

ǤǼ

28Ç?lÇ&#x201C;Ç?md1!8A'$Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

ludziom chcÄ&#x2026;cym ubiegaÄ&#x2021; siÄ&#x2122; o pracÄ&#x2122; w tej prestiĹźowej instytucji. GĹ&#x201A;Ăłwnym celem wyjazdu byĹ&#x201A;a jednak wizyta na sobotniej konferencji LSE SU Polish Economic Forum 2015, organizowanej przez zrzeszenie PolakĂłw studiujÄ&#x2026;cych na London School of Economics. Tematem tegorocznej edycji wydarzenia byĹ&#x201A;o â&#x20AC;&#x17E;Polandâ&#x20AC;&#x2122;s Golden Age. How to make it happen?â&#x20AC;?. Forum miaĹ&#x201A;o formÄ&#x2122; paneli dyskusyjnych, w ktĂłrych brali udziaĹ&#x201A; zaproszeni goĹ&#x203A;cie ze Ĺ&#x203A;wiata biznesu, po-

lityki, nauki. Wydarzenie rozpoczÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;o wystÄ&#x2026;pienie Witolda Sobkowa- ambasadora Polski w Wielkiej Brytanii, ktĂłry ogĹ&#x201A;osiĹ&#x201A; powoĹ&#x201A;anie dedykowanego programu stypendialnego dla PolakĂłw chcÄ&#x2026;cych podjÄ&#x2026;Ä&#x2021; studia na LSE. MinÄ&#x2026;Ĺ&#x201A; juĹź rok od rozpoczÄ&#x2122;cia konfilktu na Ukrainie. ByĹ&#x201A; to temat, ktĂłremu poĹ&#x203A;wiÄ&#x2122;cono jeden z paneli tegorocznego forum. Podczas dyskusji moderowanej przez Jacka Ĺťakowskiego- dziennikarza â&#x20AC;&#x17E;Politykiâ&#x20AC;?- rozmawiano o sytuacji na Ukra-


inie, która to pokazała, że nasz kontynent nie jest gotowy na konflikt geopolityczny oraz zewnętrzną agresję. Wg Ihora Kyzyma z ukraińskiej ambasady w Londynie Putin dąży do zaostrzenia sytuacji na Ukrainie, ponieważ kraj niestabilny i słaby łatwiej ulega zewnętrznym wpływom. Z kolei dr Sebastian Płóciennik z Polskiego Insytutu Spraw Międzynarodowych poruszył kwestię kryzysu zaufania mieszkańców regionu do modelu gospodarki wolnorynkowej i swobodnego handlu. Ludzie zauważają, że rządy autorytarne są w stanie błyskawicznie reagować na pojawiające się problemy w różnych sferach państwa. Podkreślił również, że nowe źródła energii osłabiają ekonomiczną i polityczną pozycję Rosji. Swoją opinię nt. kryzysu na Ukrainie wyraził również Marek Matraszek- założyciel agencji spraw publicznych CEC Government Relations. Wg niego Putin dąży do przywrócenia poziomnowojennego ładu międzynarodowego. Prezydent Rosji kieruje się ideologią, która jest zupełnie inna od tej znanej ze świata zachodniego. Odruca ona demokrację i zmusza obywateli do wiary w wodza jako obrońcy konserwatywnych wartości. Podczas forum dyskutowano również o ekspansji polskich firm na arenę międzynarodową. Grzegorz Zawadaczłonek zarządu GPW S.A.- poruszył temat finansowania przedsięwzięć go-

spodarczych. Stwierdził, że przedstawiciele funduszy PE/VC zauważają brak dużej liczby atrakcyjnych projektów, w które warto zainwestować. Fundusze emerytalne są również aktywne, jednak stawiają one jeszcze wyższe wymagania dot. celów inwestycji. Z kolei Senior Partner BCG- Franciszek Hutten-Czapski podczas panelu poświęconego innowacjom wyraził przekonanie, że nie powinny one dotyczyć tylko małych firm i start-upów, ale też dużych korporacji. Kluczem do wzrostu innowacyjności są dwa czynniki: kapitał oraz wsparcie rządu. Państwo polskie niedostatecznie wspiera przedsiębiorców i jest to jedno z kluczowych wyzwań stojących przed rządzącymi w celu poprawy konkurencyjności. Dr Adam Czyżewski- główny ekonomista PKN Orlen- mówił o konieczności zbudowania platformy komunikacji między start-upami a dużymi korporacjami. Jeśli ułatwimy im współpracę, będzie to krok milowy w rozwoju polskiej przedsiębiorczości. Z kolei dyrektor zarządzający firmy InPost- Tomasz Huś- podkreślił konieczność walki z biurokracją, która musi zostać skutecznie pokonana. Podczas Forum poruszono również temat poprawy wizerunku Polski na arenie międzynarodowej. W dyskusji uczestniczyła m.in. dyrektor Narodowego Muzeum w Warszawie-

dr Agnieszka Morawińska, która podkreśliła wagę kultury jako znaczącego czynnika wpływającego na wizerunek naszego kraju. Swoje własne wystąpienie nt. sektora bankowego miał prezes banku BZ WBKMateusz Morawiecki. Jak stwierdził, banki są obecnie przelewarowane. Istnieje konieczność zmiany tego stanu rzeczy i przywrócenia optymalnych poziomów zadłużenia. Zwrócił uwagę na brak popytu i chęci do inwestowania przy bardzo dobrej płynności na rynku. W naszym kraju wciąż występuje przestrzeń do prowadzenia akcji kredytowej. Wg niego w Polsce w porównaniu do Europy zachodniej nie prowadzi się wystarczająco dużo inwestycji w ramach tzw. partnerstwa publiczno-prywatnego- powinno się to zmienić. Wieczorem uczestnicy forum spotkali się na uroczystym balu. Była to wspaniała możliwość do prowadzenia rozmów w mniej oficjalnej amtosferze, nawiązywania nowych kontaktów i dzielenia się wrażeniami nt. forum. Cały wyjazd był niezwykle cennym doświadczeniem. Studenci przywieźli z niego szersze spojrzenie na otaczającą ich rzeczywistość gospodarczą i polityczną, masę wartościowych kontaktów, oraz niezapomniane wrażenia. Michał Janocha, .RÊR1DXNRZH5\QNX.DSLWDÊRZHJR ,1'(;

28ǏlǓǐmd1!8A'$ǏǍǎǒ

ǤǦ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

3DUODPHQW6WXGHQFNL8(.

6WXGHQFL8(.DZLHG]DRbSRPRF\PDWHULDOQHM 8<6!9;<&'2;Ă&#x2022;>2->'89@;';< 03231-$A2'+3>8!03>-'>'>8A'ŕŚ&#x201D;2-<Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2018; roku 68A'683>!&A-Ä&#x161;!!&!2-'63-2(3813>!2-!9;<&'2;Ă&#x2022;> >A!08'9-' 6313$@1!;'8-!ÂŁ2'/W'+3$'ÂŁ'1#@Ä&#x161;3308'ŕŚ&#x201D;ÂŁ'2-'/!0&<৚í>-'&AĂľ>A!08'9-' 639A$A'+Ă&#x2022;ÂŁ2@$,(3816313$@1!;'8-!ÂŁ2'/639-!&!/Ă­9;<&-</Ă­$@2!2!/>-Ăľ09A'/ <$A'ÂŁ2-'03231-$A2'/>3ÂŁ9$'38!A/!0-'0!2!Ä&#x161;@68A'0!A@>!2-!-2(381!$/-68'('8</Ă­W

P

odstawÄ&#x2026; badania byĹ&#x201A;a ankieta internetowa, w ktĂłrej wziÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;o udziaĹ&#x201A; 204 respondentĂłw, co stanowi ponad 10% wszystkich korzystajÄ&#x2026;cych ze Ĺ&#x203A;wiadczeĹ&#x201E; pomocy materialnej. SkĹ&#x201A;adaĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; ona z 11 merytorycznych pytaĹ&#x201E; oraz metryczki. Wyniki ankiety opracowano, a analiza dotyczyĹ&#x201A;a trzech zagadnieĹ&#x201E;: wiedzy ogĂłlnej, wiedzy szczegĂłĹ&#x201A;owej w ramach poszczegĂłlnych form pomocy oraz ĹşrĂłdeĹ&#x201A; uzyskiwania informacji przez badanych. Pierwsza czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;Ä&#x2021; badania miaĹ&#x201A;a na celu wykazanie zwiÄ&#x2026;zku miÄ&#x2122;dzy poziomem wiedzy studentĂłw na temat poszczegĂłlnych stypendiĂłw, a wiedzÄ&#x2026; ogĂłlnÄ&#x2026; na ich temat. Wyniki ankiety zostaĹ&#x201A;y podzielone na trzy grupy, w zaleĹźnoĹ&#x203A;ci od stopnia posiadanych informacji. W pierwszej grupie studentĂłw, ktĂłra wskazaĹ&#x201A;a swĂłj poziom poinformowania w zakresie pomocy materialnej jako bardzo niski zaobserwowano rĂłwnieĹź nieduĹźy poziom wiedzy na temat poszczegĂłlnych stypendiĂłw. W przypadku stypendium socjalnego ponad poĹ&#x201A;owa okreĹ&#x203A;liĹ&#x201A;a wĹ&#x201A;asny zasĂłb wiedzy jako maĹ&#x201A;y lub bardzo maĹ&#x201A;y, a wszyscy z tej grupy posiadajÄ&#x2026; rĂłwnieĹź bardzo niewielkÄ&#x2026; wiedzÄ&#x2122; o pomocy materialnej dla osĂłb niepeĹ&#x201A;nosprawnych, zapomodze losowej i stypendium ministra za wybitne osiÄ&#x2026;gniÄ&#x2122;cia. Niewiele lepiej przedstawia siÄ&#x2122; sytuacja z domami studenckimi â&#x20AC;&#x201C;tylko 16% studentĂłw wskazaĹ&#x201A;o zakres wiedzy

ǤÓ?

28Ç?lÇ&#x201C;Ç?md1!8A'$Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

jako duĹźy, a okoĹ&#x201A;o 30% okreĹ&#x203A;liĹ&#x201A;a go jako przeciÄ&#x2122;tny. Niemal co drugi pytany wie maĹ&#x201A;o na ten temat. WĹ&#x203A;rĂłd studentĂłw, ktĂłrzy ocenili swÄ&#x2026; wiedzÄ&#x2122; na temat stypendiĂłw jako Ĺ&#x203A;redniÄ&#x2026; takÄ&#x2026; samÄ&#x2026; tendencjÄ&#x2122; widaÄ&#x2021; rĂłwnieĹź jeĹ&#x203A;li chodzi o poszczegĂłlne ich rodzaje. Jednak i tutaj wyróşnia siÄ&#x2122; maĹ&#x201A;e poinformowanie w pomocy dla niepeĹ&#x201A;nosprawnych â&#x20AC;&#x201C; 4% badanych okreĹ&#x203A;la jako dobry stan swojej wiedzy w tym obszarze, odnoĹ&#x203A;nie zapomogi losowej (15%) i stypendium ministra (12%). JeĹźeli chodzi o grupÄ&#x2122; najlepiej poinformowanÄ&#x2026; widaÄ&#x2021; tu wyraĹşnie zwiÄ&#x2026;zek miÄ&#x2122;dzy stopniem wiedzy a korzystaniem ze stypendiĂłw. W tej grupie aĹź 95% ankietowanych regularnie korzysta z pomocy materialnej, w tym co piÄ&#x2026;ta z wiÄ&#x2122;cej niĹź jednego rodzaju. Wnioski, ktĂłre siÄ&#x2122; nasuwajÄ&#x2026; sÄ&#x2026; jednoznaczne â&#x20AC;&#x201C; im wiÄ&#x2122;cej studenci korzystajÄ&#x2026; z pomocy socjalnej, tym wiÄ&#x2122;cej starajÄ&#x2026; siÄ&#x2122; o niej dowiedzieÄ&#x2021;, ale rĂłwnieĹź im wiÄ&#x2122;cej o niej wiedzÄ&#x2026;, tym wiÄ&#x2122;cej z niej korzystajÄ&#x2026;. NajwiÄ&#x2122;ksze znaczenie w tej grupie odegraĹ&#x201A;o stypendium socjalne, przy ktĂłrym praktycznie wszyscy okreĹ&#x203A;lili poziom swojej wiedzy jako duĹźy lub bardzo duĹźy. W porĂłwnaniu do pierwszej grupy, zasĂłb wiadomoĹ&#x203A;ci dotyczÄ&#x2026;cy zarĂłwno zapomogi losowej, jak i kredytu studenckiego, a takĹźe stypendium ministra jest duĹźo wiÄ&#x2122;kszy. CechÄ&#x2026; wspĂłlnÄ&#x2026; wszystkich grup na pewno jest ĹşrĂłdĹ&#x201A;o informacji, z ktĂł-

rego czerpiÄ&#x2026; ankietowani. Przede wszystkim jest to strona internetowa Uczelni, ktĂłra zawiera wiele treĹ&#x203A;ci pozwalajÄ&#x2026;cych rozwiaÄ&#x2021; wÄ&#x2026;tpliwoĹ&#x203A;ci. Drugim popularnym ĹşrĂłdĹ&#x201A;em sÄ&#x2026; informacje zaciÄ&#x2026;gniÄ&#x2122;te od innych studentĂłw oraz od pracownikĂłw DziaĹ&#x201A;u Spraw Bytowych. W drugiej czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci badanie miaĹ&#x201A;o na celu zweryfikowanie poziomu poinformowania ankietowanych w zakresie poszczegĂłlnych form pomocy materialnej. Studenci mieli za zadanie okreĹ&#x203A;liÄ&#x2021; jak oceniajÄ&#x2026; swĂłj poziom wiedzy na ich temat, czyli stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osĂłb niepeĹ&#x201A;nosprawnych. stypendium rektora dla najlepszych studentĂłw, stypendium ministra za wybitne osiÄ&#x2026;gniÄ&#x2122;cia, zapomogi losowej lub domĂłw studenckich. Badania wykazaĹ&#x201A;y, Ĺźe w zakresie stypendium socjalnego respondenci oceniajÄ&#x2026; swojÄ&#x2026; wiedzÄ&#x2122; doĹ&#x203A;Ä&#x2021; wysoko â&#x20AC;&#x201C; Ĺ&#x201A;Ä&#x2026;cznie 40% deklaruje duĹźÄ&#x2026; i bardzo duĹźÄ&#x2026; wiedzÄ&#x2122; na ten temat. W przypadku stypendium socjalnego duĹźa wiedza wĹ&#x203A;rĂłd respondentĂłw, moĹźe wynikaÄ&#x2021; z dostÄ&#x2122;pnoĹ&#x203A;ci tej pomocy materialnej. SpoĹ&#x203A;rĂłd wszystkich form pomocy, wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;nie ta jest najĹ&#x201A;atwiejsza do uzyskania â&#x20AC;&#x201C; uwzglÄ&#x2122;dniane jest jedynie kryterium dochodu. Zasady pozyskania siÄ&#x2122; jasne i zrozumiaĹ&#x201A;e, a tego typu stypendium moĹźe byÄ&#x2021; znane studentom z poprzednich lat studiĂłw. Na temat stypendium specjalnego dla osĂłb niepeĹ&#x201A;nosprawnych poinformowa-


nie wykazuje jedynie 6% badanych, a aż 70% ocenia swoje zorientowanie w tym temacie jako małe i bardzo małe. Mała wiedza w tym zakresie może być wynikiem małej ilości studentów niepełnosprawnych w stosunku do ogółu. W przypadku stypendium rektora dla najlepszych studentów aż 47% studentów uważa, iż są dobrze poinformowani w tym zakresie, 23% określa swoją wiedzę jako przeciętną, a jedynie 27% deklaruje niewiedzę. Powody takiego stanu rzeczy mogą być podobne jak w przypadku stypendium socjalnego. Ubiegać się o nie mogą studenci, którzy w poprzednim roku akademickim uzyskali odpowiednią średnią ocen oraz inne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. Kryteria stawiane w celu otrzymania tego stypendium powodują, że jest to druga z najczęstszych form pomocy z jakiej korzystają studenci. Przy stypendium ministra za wybitne osiągnięcia niewiedza jest deklarowana przez 65% respondentów. Poinformowanych jest jedynie 11%, a przeciętną wiedzą wykazuje się 18% studentów, co wskazuje na fakt, że jest to zagadnienie obce dla badanych. Powodem tej niewiedzy, może być założenie z góry wśród studentów, że nie spełniają warunków otrzymania tej pomocy, mimo iż uprzednio nawet się z nimi nie zapoznali. Na temat zapomogi losowej studenci równiej posiadają małą wiedzę. Jedynie 15% uważa, że nie jest im obca ta kwestia, a 53% badanych ma odmienne zdanie na ten temat. Taki stan może to wynikać z wąskiego grona odbiorców tej pomocy. Obcym tematem nie jest dla studentów pomoc polegająca na zakwaterowaniu w domach studenckich – 34% uważa, że ma na ten temat dużą lub bardzo dużą wiedze. Równocześnie jest to jedna z trzech najpopularniejszych form pomocy, z której korzystają studenci. Różne mogą być przyczyny przedstawionej wcześniej sytuacji. Pomocna do oceny tych powodów okaże się analiza struktury form pomocy materialnej, z której korzystali badani studenci. I tak oto 37% badanych była stypendystą rektora, a ze stypendium socjalnego korzystało ich aż 45%. W domu studenckich mieszkało 28% respondentów, a 24%

w ogóle nie korzystało z żadnej pomocy materialnej. Podsumowując można wnioskować, że wiedza na temat stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz stypendium socjalnego jest tak duża właśnie ze względu na ilość osób korzystających z tego typu pomocy materialnej. Można zaobserwować prawidłowość, że korzystając z danego typu pomocy student zgłębia wiedzę na jego temat. Trzecia część badania miała na celu zweryfikowanie źródeł pozyskiwania przez studentów informacji na temat pomocy materialnej, ocenę jakości przepływu informacji jej dotyczących oraz zaprezentowanie najbardziej preferowanych kanałów pozyskiwania wiedzy. Wśród nich wymienia się pracowników Działu Spraw Bytowych, przedstawicieli Samorządu Studenckiego, innych studentów, stronę Uczelni, fanpage Parlamentu Studenckiego na portalu Facebook, stronę Parlamentu Studenckiego oraz rady mieszkańców domów studenckich. Badanie wykazało, że najpopularniejszym źródłem informacji jest strona internetowa Uczelni. Aż 95% ankietowanych korzysta z niej, aby pozyskać informacje na temat pomocy materialnej. Może to wynikać z łatwości dotarcia do potrzebnych treści, możliwości znalezienia ich w każdym momencie, a także zawartości obowiązujących aktów prawnych. Drugim źródłem, cieszącym się dużą popularnością, są pracownicy Działu Spraw Bytowych. Ponad 47% respondentów pozyskuję informacje podczas rozmowy z nimi. Pracownikami są osoby wykwalifikowane, doświadczone i posiadające dużą wiedzę w zakresie pomocy materialnej. Na trzecim miejscu uplasowali się inni studenci. Ponad 40% osób, którzy uzupełnili ankietę, pyta się innych studentów o radę. Można wnioskować, że inni studenci to osoby, które już wcześniej korzystały z pomocy materialnej i umieją przekazać osobom poszukującym informacji wiedzę zdobytą na podstawie własnych doświadczeń. 12% studentów odwiedza fanpage UEK, a ponad 10% stronę parlamentu UEK w celu poszerzenia swojej wiedzy w omawianym temacie. Niski udział tych

kanałów może wynikać z nieświadomości studentów o możliwości lub błędnego przekonania o braku możliwości znalezienia informacji na temat pomocy materialnej na tych stronach internetowych. Do przedstawicieli Samorządu Studenckiego z pytaniami o pomoc materialną, zgłasza się jedynie 8% ankietowanych. Tak niski odsetek może wynikać z konieczności udania się do biura PSUEK, co może stwarzać pewne problemy jak takie jak: konieczność wygospodarowania dodatkowego czasu czy przełamanie wstydu spowodowanego różnymi okolicznościami. Studenci zazwyczaj preferują formy komunikacji na odległość. Z dostępnych źródeł informacji, na ostatnim miejscu znalazły się rady mieszkańców domów studenckich. Niecałe 2% respondentów pozyskuje od nich informacje dotyczące pomocy materialnej. Do pozyskujących informacji odnośnie pomocy materialnej z tego źródła można zaliczyć głównie studentów mieszkających w akademikach. Respondenci także ocenili jakość przepływu informacji związanej z poszczególnymi źródłami informacji dotyczącymi pomocy materialnej. Ogólnie poziom przepływu treści na temat pomocy materialnej został oceniony na poziomie dobrym. Jeśli chodzi o poszczególne kanały to stronę Uczelni 52% ankietowanych oceniło bardzo dobrze lub dobrze. Może to wynikać z faktu, że Internet jest w obecnych czasach powszechnym źródłem pozyskiwania informacji. Na stronie internetowej można też znaleźć najbardziej aktualne i potwierdzone wiadomości. Ponad 11% wypowiedziało się negatywnie o stronie Uczelni jako źródle informacji. Pracowników Działu Spraw Bytowych około 56% ankietowanych uważa za dobre źródło, natomiast negatywnie do ich pomocy jest nastawionych około 13% studentów. Przedstawicieli Samorządu Studenckiego 19% respondentów oceniło pozytywnie, a około 13% uważa, że są złym źródłem pozyskania informacji. Tylko 17% studentów dobrze ocenia w tym aspekcie strona PSUEK. Inaczej twierdzi 5% ankietowanych. Fanpage PSUEK cieszy się ponad 22% poparciem wśród osób, które uzupełniły ankietę,

28ǏlǓǐmd1!8A'$ǏǍǎǒ

Ǥǧ


:<'$5=(1,$

-('1267.,

STUDENCI

natomiast przeciwnikĂłw tego ĹşrĂłdĹ&#x201A;a jest okoĹ&#x201A;o 6%. Innych studentĂłw aĹź prawie 45% respondentĂłw ocenia dobrze. PozyskaÄ&#x2021; informacje moĹźna przy kaĹźdym spotkaniu lub kaĹźdej nieformalnej rozmowie. Natomiast okoĹ&#x201A;o 10% ankietowanych ma przeciwne zdanie. Ankietowani zostali takĹźe zapytani jakie ĹşrĂłdĹ&#x201A;o informacji odnoĹ&#x203A;nie pomocy materialnej oferowanej studentom sÄ&#x2026; wedĹ&#x201A;ug nich najbardziej odpowiednie. Nie zaskakuje fakt, Ĺźe wĹ&#x203A;rĂłd studiujÄ&#x2026;cych najbardziej popularnym Ĺ&#x203A;rodkiem komunikacji w zakresie pomocy materialnej jest strona Uczelni (89% respondentĂłw). Studenci takĹźe bardzo chÄ&#x2122;tnie udadzÄ&#x2026; siÄ&#x2122; do DziaĹ&#x201A;u Spraw Bytowych, by od nich uzyskaÄ&#x2021; odpowiedzi odnoĹ&#x203A;nie wÄ&#x2026;tpliwoĹ&#x203A;ci dotyczÄ&#x2026;cych pomocy materialnej (prawie 52% studentĂłw). Kolejnymi, najbardziej odpowiednimi

ĹşrĂłdĹ&#x201A;ami informacji dotyczÄ&#x2026;cymi pomo $UWXNXĂ&#x160;SRZVWDĂ&#x160;QDSRGVWDZLHEDGDQLD cy materialnej sÄ&#x2026;: fanpage PSUEK (30% F]Ă&#x160;RQNÂľZ.RĂ&#x160;D1DXNRZHJR5HZL]ML)LQDQVR ankietowanych) i strona internetowa ZHMĂŹ$XG\WĂŤSW%DGDQLHSRLQIRUPRZDQLDVWX PSUEK (14% studentĂłw), studenci dzia- GHQWÂľZ8(.Z]DNUHVLHSRPRF\PDWHULDOQHM Ĺ&#x201A;ajÄ&#x2026;cy w SamorzÄ&#x2026;dzie Studenckim (13% ZVSÂľĂ&#x160;WZRU]RQHJR]3DUODPHQWHP6WXGHQFNLP ankietowanych), inni studenci (ponad 8QLZHUV\WHWX(NRQRPLF]QHJRZ.UDNRZLH 8% ankietowanych) i rady mieszkaĹ&#x201E;cĂłw .LONDVĂ&#x160;ÂľZRDXWRU]HĂĽ7RELDV])RODN domĂłw studenckich (6% respondentĂłw). ĂŻ 6WXGHQW)LQDQVÂľZLUDFKXQNRZRĂ?FL Badanie wykazaĹ&#x201A;o, Ĺźe w niektĂłrych ,URNVWDFMRQDUQH,,VWRSQLD RUD] obszarach poziom poinformowania stu5DFKXQNRZRĂ?FLLFRQWUROOLQJX ,,, dentĂłw o pomocy materialnej jest zadoURNVWDFMRQDUQH,VWRSQLD

walajÄ&#x2026;cy, a niekiedy bardzo duĹźy. W po&]Ă&#x160;RQHN.RĂ&#x160;D1DXNRZHJR5HZL]ML ĂŻ zostaĹ&#x201A;ych kwestiach, aby poprawiÄ&#x2021; ich )LQDQVRZHMĂŹ$XG\WĂŤ wiedzÄ&#x2122;, warto wykorzystaÄ&#x2021; popularne :NDGHQFML=DVWĂ&#x2021;SFD ĂŻ kanaĹ&#x201A;y informacji, a zwĹ&#x201A;aszcza te prefe3U]HZRGQLF]Ă&#x192;FHM368(.L:LFHSU]H rowane przez ankietowanych. ZRGQLF]Ă&#x192;F\GV6RFMDOQ\FK ĂŻ

Tobiasz Folak 3DUODPHQW6WXGHQFNL8(.

:NZHVWLLEDGDQLDĂĽNRRUG\QDWRU SR]RVWDOLXF]HVWQLF\ ZNROHMQRĂ?FL DOIDEHW\F]QHM 5DGRVĂ&#x160;DZ&LXNDM0DJ GDOHQDĂ&#x2030;RMHZVND,JD2U]HFKRZVND 0LFKDOLQD5DF]NRZVND

.RĂ&#x160;R7XU\VW\NLL5HNUHDFML,QYHQ7XU

(YHQW)RFXVF]\OLZV]\VWNR RHYHQWDFK

E

vent Focus â&#x20AC;&#x201C; Studenckie Szkolenie BranĹźy Eventowej to cykl szkoleĹ&#x201E; majÄ&#x2026;cych na celu przybliĹźenie studentom krakowskich uczelni mechanizmu dziaĹ&#x201A;ania branĹźy wydarzeĹ&#x201E;. Organizatorem jest Katedra Turystyki UEK oraz Biuro KongresĂłw UrzÄ&#x2122;du Miasta Krakowa przy wsparciu KNTR InvenTur. Impreza realizowana jest w partnerstwie merytorycznym Stowarzyszenia BranĹźy Eventowej (SBE) oraz Stowarzyszenie OrganizatorĂłw Incentive Travel (SOIT). Szkolenie bÄ&#x2122;dzie podzielone na 7 paneli, dotyczÄ&#x2026;cych funkcjonowania rynku spotkaĹ&#x201E; w Krakowie â&#x20AC;&#x201C; od oddziaĹ&#x201A;ywania oraz usĹ&#x201A;ug B2B przez charakterystykÄ&#x2122; branĹźy eventowej po funkcjonowanie i potencjaĹ&#x201A; Convention Bureau. GoĹ&#x203A;Ä&#x2021;mi wydarzenia bÄ&#x2122;dÄ&#x2026; wybitni praktycy z branĹźy eventowej:

ǤÓ&#x2018;

28Ç?lÇ&#x201C;Ç?md1!8A'$Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

Anna Nowakowska â&#x20AC;&#x201C; CzĹ&#x201A;onek ZarzÄ&#x2026;du WiÄ&#x2122;cej informacji o szkoleniu, preleSBE ds. Edukacji, Olga KrzemiĹ&#x201E;ska- gentach plus formularz rejestracji: -Zasadzka â&#x20AC;&#x201C; wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;ciciel agencji POWER, http://eventfocus.syskonf.pl/ vice presez SBE, MaĹ&#x201A;gorzata PrzygĂłrska Zapraszamy! â&#x20AC;&#x201C; Skowron z Cracow Convention Bureau UMK, Agnieszka Ciesielska wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;ciciel agencji Everitum, Bernadetta PodliĹ&#x201E;ska â&#x20AC;&#x201C; Dyrektor Biura ZarzÄ&#x2026;dzania Areana KrakĂłw czy dr Krzysztof Borodako â&#x20AC;&#x201C; pracownik naukowy Katedry Turystyki na Wydziale ZarzÄ&#x2026;dzania Uniwersytetu Ekonomicznego, specjalizujÄ&#x2026;cy siÄ&#x2122; w tematyce przemysĹ&#x201A;u spotkaĹ&#x201E; i opiekun merytoryczny nowej specjalnoĹ&#x203A;ci â&#x20AC;&#x17E;ZarzÄ&#x2026;dzanie kongresami i duĹźymi wydarzeniamiâ&#x20AC;?. Szkolenie odbÄ&#x2122;dzie siÄ&#x2122; 14 kwietnia 2015 r. na terenie Kampusu UEK w pawilonie S, sala nr 7 (II p.) w godz. 9:30 â&#x20AC;&#x201C; 14:30. dr Krzysztof Borodako Wydarzenie jest bezpĹ&#x201A;atne. Liczba .DWHGUD7XU\VW\NL :\G]LDĂ&#x160;=DU]Ă&#x192;G]DQLD miejsc ograniczona.


EventFocus

www.conventionkrakow.pl


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

6WXGHQFL7XU\VW\NLL5HNUHDFML QD,7%%HUOLQ 8+!2-A!;38!1- '8£-2g 2;'82!ধ32!£'3<8-91<9fØ89''8£-2g;32!/>-õ09A';!8+- ;<8@9;@$A2'-63&8Õ৹2-$A'2!ঔ>-'$-'3&#@>!/í$'9-õ$383$A2-'A63$Aí;0-'11!8$! >9;3£-$@2!9A'+3A!$,3&2-'+39í9-!&!W 168'A!;!/!01!+2'968A@$-í+!A!8Õ>23 68A'&9;!>-$-'£-#8!2৹@;<8@9;@$A2'//!08Õ>2-'৹&A-'9-í;0-;@9-õ$@A>-'&A!/í$@$,g 68A'&9-õ#-38$Õ>-63;'2$/!£2@$,;<8@9;Õ>A!-2;'8'93>!2@$,63A@90!2-'1-2(381!$/- -1!;'8-!ĚÕ>68313$@/2@$,3>@1!8A32@$,$'£!$,68A@9AĚ@$,63&8Õ৹@W

Z

tego tytułu nie mogło zabraknąć stawców z 186 krajów na świecie i aż 175 także studentów kierunku Tury- 000 odwiedzających. O rozmiarach tej styka i rekreacja na UEK, którzy imprezy najlepiej świadczy miejsce ich pojechali doświadczyć światowej realizacji – 26 hal wystawienniczych o branży turystycznej zgromadzonej w jed- łącznej powierzchni 160 km2. To wszystko nym czasie i miejscu – na ITB w Berlinie. powoduje, że aby przejść i zapoznać się W dniach 4-8 marca 2015 odbyła się z ofertą wszystkich wystawców potrzeba 49 edycja targów, które organizowane co najmniej dwóch dni. są nieprzerwanie od 1966 roku. W tym Wystawcami ITB Berlin były wszystroku targi ITB zgromadziły 10 096 wy- kie grupy zawodowe związane z szero-

ǥǡ

28ǏlǓǐmd1!8A'$ǏǍǎǒ

ko pojętą turystyką i rekreacją. Oprócz stanowisk poszczególnych krajów i regionów prezentujących swoją ofertę turystyczną, można było znaleźć m.in. przedstawicieli międzynarodowych związków turystycznych, biur podróży, organizatorów podróży biznesowych, przygodowych, ekologicznych czy kulturalnych, firmy ubezpieczeniowe, wydawnictwa, przedsiębiorstwa specjalizujące


się w technologiach i systemach komputerowych wspomagających obsługę ruchu turystycznego a także ambasadorów hoteli, restauracji czy linii lotniczych oraz innych firm przewozowych. Tegorocznym oficjalnym partnerem ITB Berlin 2015 była Mongolia, która pod hasłem „Podróż przez naturę” zachęcała turystów do wyboru Mongolii jako miejsca destynacji wyjazdów turystycznych. Impreza podzielona była na dwa bloki tematyczne. W dniach 4-6 marca 2015 miały miejsce dni branżowe przeznaczone dla przedstawicieli firm i organizacji z branży turystycznej, których głównym celem było nawiązanie kontaktów biznesowych. Kolejne dwa dni (7-8 marca) były dniami otwartymi dla publiczności, przeznaczonymi dla osób prywatnie zainteresowanymi podróżami i ofertami turystycznymi i to właśnie w tych dniach studenci turystyki mieli możliwość dokładnego poznania oferty turystycznej poszczególnych regionów świata. Atrakcje dodatkowe takie jak występny muzyczno-taneczne, pokazy (np. masażu czy produkcji cygar), degustacje oraz inne zabiegi promocyjne

dały okazję do bliższego poznania kultury i obyczajów wiodących destynacji turystycznych jak i mniej popularnych turystycznie państw, takich jak np. Sudan Południowy czy Surinam. Godnym uwagi był również pawilon reprezentujący Polskę, gdzie uwagę uczestników starały się aktywnie przyciągnąć m.in.: województwo opolskie, małopolskie, pomorskie czy wielkopolskie. Wyjazd na Targi ITB Berlin to nie tylko targi. To również możliwość poznania niemieckiej stolicy oraz innych miast polskich i niemieckich. Tegoroczny wyjazd poza wizytą w Berlinie wzbogacony został o zwiedzanie polskiej stolicy targów, czyli Poznania wraz z jego głównymi atrakcjami turystycznymi oraz wizytą w Browarze Lecha. Za organizację tej imprezy odpowiedzialny był mgr Michał Rudnicki, pracownik Katedry Turystyki, który jako koordynator warsztatów terenowych będących w planie studiów kierunku Turystyka i rekreacja na UEK opracował jej program i cały czas czuwał nad jej prawidłowym przebiegiem. Nadmienić należy, że jego starania oraz przychylność władz

uczelni zaowocowały sfinansowaniem tego wyjazdu (za co z góry dziękujemy i wyrażamy wdzięczność), co świadczy o dostrzeganiu ogromnego potencjału przyszłych absolwentów tego kierunku. Osoby uczestniczące w targach ITB oprócz pozyskania doświadczenia i ogromnych pokładów wiedzy mogły przekonać się o możliwościach, jakie daje branża turystyczna. Ewelina Wojewodzic, Patrycja Wachel, 6WXGHQWNL.LHUXQNX7XU\VW\ND L5HNUDDFMD

28ǏlǓǐmd1!8A'$ǏǍǎǒ

ǥǢ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

-XZHQDOLD8(. %RMDNQLHP\WRNWR" !৚&@13৚'63;>-'8&A-ŕŁ&#x2014;T৚'9;<&-!8AĂ­&AĂ­9-Ăľ9>3-1-68!>!1-W32!68A@0Ä&#x161;!&T 0;3>$A'ŕŚ&#x201D;2-'/63;8!)Ä&#x161;93#-'>@3#8!A-ŕŁ&#x2014;T৚'>;8!0$-'9'9/-/'9;>9;!2-'68A@9>3-ŕŁ&#x2014; 1!;'8-!Ä&#x161;A6Ă&#x2022;Ä&#x161;830<>$-Ă­+<6!8<+3&A-2>23$6368A'&A!/Ă­$Ă­'+A!1-2SA'0!ŕŁ&#x2014; 6Ă&#x2022;Ä&#x161;&2-!>03ÂŁ'/$'63>6-9&3-2&'09<T!#@&3>-'&A-'ŕŁ&#x2014;9-ĂľT৚'83('938!&A-9-!/2-' #Ăľ&A-'-;8A'#!68Ă&#x2022;#3>!ŕŁ&#x2014;/<;83S-0;2-'1Ă&#x2022;>-Ä&#x161;T৚'#Ăľ&A-'Ä&#x161;!;>3WÂŁ'/'9;;!0-$A!9T 2!0;Ă&#x2022;8@>9A@9$@9;<&'2$-$A'0!/Ă­W-'&@>9A@9;0-'9;8'9@T;8390--683#ÂŁ'1@ 3&$,3&AĂ­>2-'6!1-ĂľŕŁ&#x2014;WA!9T0-'&@;39;<&'2$-68A'/1</Ă­!16<92!9A'/$A'ÂŁ2-W -'&@&2-9-ĂľAÂŁ'>!/Ă­A23$!1--A!631-2!9-Ăľ&3$A'+39Ä&#x161;<৚@A'+!8W'2$A!9 ;3<>'2!ÂŁ-!R

W

tym artykule przedstawimy Wam co przygotowaĹ&#x201A; dla Was tegoroczny Sztab Juwenaliowy skĹ&#x201A;adajÄ&#x2026;cy z jedenastu dokĹ&#x201A;adnie wyselekcjonowanych osĂłb z trzech najprÄ&#x2122;Ĺźniej dziaĹ&#x201A;ajÄ&#x2026;cych Organizacji na UEK-u: Parlamentu Studenckiego, NiezaleĹźnego Zrzeszenia StudentĂłw oraz Erasmus Student Network, a takĹźe przekonacie siÄ&#x2122; co ma Wam do powiedzenia Dyrektor JuwenaliĂłw UEK 2015 â&#x20AC;&#x201C; Magdalena MijaĹ&#x201A;. Czas do Juwe ucieka nieubĹ&#x201A;aganie, dlatego zaczynamy! t

ÇĽÇŁ

147 dni. 3 528 godzin. 211 680 minut. Tyle czasu trwajÄ&#x2026; przygotowania do dnia, w ktĂłrym odbywa siÄ&#x2122; Koncert GĹ&#x201A;Ăłwny. Tyle czasu ma jedenastka Ĺ&#x203A;miaĹ&#x201A;kĂłw, ktĂłra podjÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;a siÄ&#x2122; zadania, aby 14 maja Kampus Uniwersytetu wypeĹ&#x201A;niĹ&#x201A; siÄ&#x2122; po brzegi ludĹşmi pragnÄ&#x2026;cymi najlepszej muzyki, Ĺ&#x203A;wietnej zabawy i historii, ktĂłre miĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; wspomina ale wstyd opowiadaÄ&#x2021;. Czy jest to moĹźliwe? Jak najbardziej tak! Najlepszym tego przykĹ&#x201A;adem jest zeszĹ&#x201A;y rok, kiedy wszystkie bilety zostaĹ&#x201A;y sprzedane w liczbie oĹ&#x203A;miu tysiÄ&#x2122;cy. Komplet! Poprzeczka zostaĹ&#x201A;a zawieszona wysoko, dlatego nie zwalniamy tempa

28Ç?lÇ&#x201C;Ç?md1!8A'$Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

t

t

t

prac. Nie moĹźna przecieĹź zapomnieÄ&#x2021;, Ĺźe Juwenalia UEK to nie tylko Koncert GĹ&#x201A;Ăłwny, ale takĹźe projekty, ktĂłre idealnie wprowadzajÄ&#x2026; do klimatu majowego Ĺ&#x203A;wiÄ&#x2122;ta. Co czeka nas w tym roku? PoniĹźej rozkĹ&#x201A;ad jazdy! 29 kwietnia â&#x20AC;&#x201C; Wybory Najmilszych StudentĂłw UEK. W tym roku szykujemy dla Was wiele atrakcji, w tym koĹ&#x201A;o fortuny, przy ktĂłrym bÄ&#x2122;dzie moĹźna zgarnÄ&#x2026;Ä&#x2021; mnĂłstwo nagrĂłd. Szykujcie siÄ&#x2122; na Ĺ&#x203A;wietnÄ&#x2026; zabawÄ&#x2122; poĹ&#x201A;Ä&#x2026;czonÄ&#x2026; z duĹźÄ&#x2026; dawkÄ&#x2026; humoru! 5-6 maja â&#x20AC;&#x201C; X-tremalia. Na specjalnie przygotowanym Skateparku odbÄ&#x2122;dÄ&#x2026; siÄ&#x2122; ogĂłlnokrakowskie zawody deskorolkarzy, rolkarzy oraz BMX. Dodatkowo turnieje jorkyball oraz streetball. Jakby tego byĹ&#x201A;o maĹ&#x201A;o, bÄ&#x2122;dzie moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; wziÄ&#x2122;cia udziaĹ&#x201A;u w warsztatach Lacrosse oraz footballu amerykaĹ&#x201E;skiego!  7 maja â&#x20AC;&#x201C; PrzeglÄ&#x2026;d Kapel Rockowych. OgĂłlnopolski konkurs dla mĹ&#x201A;odych zespoĹ&#x201A;Ăłw rockowych z ognistym potencjaĹ&#x201A;em. W tym roku startujemy juĹź po raz siĂłdmy! W poszukiwaniach talentĂłw od samego poczÄ&#x2026;tku wspierajÄ&#x2026; nas sĹ&#x201A;ynne osobistoĹ&#x203A;ci ze Ĺ&#x203A;wiata muzyki.

t

t

t

t

11 maja â&#x20AC;&#x201C; UEK Gaming Stage. Podczas tegorocznych JuwenaliĂłw UEK Grupa Projektowa chce trafiÄ&#x2021; do gustu kaĹźdego, zatem projekt UEK Gaming Stage jest dedykowany dla Was. Na finale bÄ&#x2122;dziecie mieli okazjÄ&#x2122; zagraÄ&#x2021; w przeróşne gry â&#x20AC;&#x201C; od Wormsâ&#x20AC;&#x2DC;Ăłw, przez konsole, aĹź po Heroesy 3! W planach sÄ&#x2026; teĹź m.in. turniej pokera, Oculus Rift, Monopoly XXL na Ĺźywo, automaty do gier i wiele wiÄ&#x2122;cej. 12 maja â&#x20AC;&#x201C; Fashion Night. Tegoroczne wydarzenie promuje hasĹ&#x201A;o â&#x20AC;&#x17E;MĹ&#x201A;odzi Zdolniâ&#x20AC;?, pod ktĂłrym skrywajÄ&#x2026; siÄ&#x2122; liczni projektanci, styliĹ&#x203A;ci, firmy czy blogerzy. Nie tylko ci znani, ale w szczegĂłlnoĹ&#x203A;ci tacy, przed ktĂłrymi drzwi do Ĺ&#x203A;wiata mody wciÄ&#x2026;Ĺź stojÄ&#x2026; szeroko otwarte. 13 maja â&#x20AC;&#x201C; Zmagania WydziaĹ&#x201A;Ăłw. BiorÄ&#x2026; w nim udziaĹ&#x201A; studenci UEK-u, ktĂłrzy reprezentujÄ&#x2026; wydziaĹ&#x201A;y : ZarzÄ&#x2026;dzania, Ekonomii i StosunkĂłw MiÄ&#x2122;dzynarodowych, FinansĂłw oraz Towaroznawstwa. Podczas ZmagaĹ&#x201E; WydziaĹ&#x201A;Ăłw studenci rywalizujÄ&#x2026; w nietypowych konkurencjach o puchar Rektora. 13 maja â&#x20AC;&#x201C; Noc Kinowa. GwieĹşdziste niebo, piÄ&#x2122;kny ksiÄ&#x2122;Ĺźyc, koc, przyja-


ciele… i film! Z ogromnym entuzjazmem informujemy, że prace do kolejnej edycji Nocy Kinowej już trwają. Gwarantujemy mocną dawkę dobrego kina, świetną atmosferę i mnóstwo atrakcji. 14 maja – Koncert Główny.

przekonana, że każdy student, który uczestniczył w Juwenaliach, potrafiłby sobie sam odpowiedzieć. Myślę, że bardziej zainteresuje Was to, czego możecie się spodziewać w maju tego roku, a w zasadzie już pod koniec kwietnia, kiedy to zaczynamy zabawę, t bo przecież Juwenalia to nie tylko Koncert Główny! W tym roku postanowiliśmy zwiększyć Aby być na bieżąco ze wszystkimi atrakcjami dotyczącymi Juwenaliów wystarczy liczbę gwiazd, dlatego też będziemy mieśledzić fanpage’e Facebookowe wyżej wy- li okazję pobawić się dłużej. Posłuchamy mienionych projektów, a na pewno żadna zarówno młodych polskich artystów jak i tych, którzy zajęli już znaczące miejsce informacja Was nie ominie. Tak jak pisaliśmy na wstępie, mamy dla na polskiej scenie muzycznej. Zwieńczeniem Was kilka słów od Dyrektor Juwenaliów UEK będzie występ gwiazdy zagranicznej, której 2015 – Magdaleny Mijał. Oto, co chciałaby piosenki możemy usłyszeć we wszystkich krakowskich klubach. Podczas koncertu, jak Wam przekazać. „Gdyby był to standardowy wywiad, naj- co roku, będziecie mieli do dyspozycji strefę prawdopodobniej w tym miejscu dostałabym gastronomiczną. W tym roku będzie ona pytanie “Dlaczego zgłosiłaś się na funkcję jednak zdecydowanie bardziej urozmaicona. Dyrektora Juwenaliów UEK 2015?”. Jestem Jestem pewna, że każdy znajdzie coś dla siebie.

Czekają na Was również dodatkowe atrakcje, ale żeby się o nich przekonać, musicie koniecznie pojawić się na Kampusie już 14 maja! Jak już wspominałam Juwenalia to nie tylko koncerty, ale także pozostałe projekty, o których już czytaliście. Na wszystkie z nich Was serdecznie zapraszam, mając nadzieję, że zjawicie się tłumnie i będziemy się fantastycznie bawić. Razem z całym Sztabem, Koordynatorami projektów oraz Grupami Projektowymi pracujemy już od listopada, żeby trwające ponad dwa tygodnie Juwenalia UEK 2015 zapadły w Waszej pamięci na zawsze!“ To jak, będziecie tam z nami? ;)

Marcin Sarapata 5]HF]QLN3UDVRZ\ -XZHQDOLD8(.

']LHÌ0DUNHWLQJXQD 8QLZHUV\WHFLH(NRQRPLF]Q\P

W

torek, 14 kwiecień, godzina 10-16 – to data godna zapamiętania, bo właśnie wtedy na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie zdecydowanie królować będzie marketing! Dzień Marketingu to projekt realizowany przez Koło Marketingu –

Kolmark. Po raz piąty zapraszamy studentów wszystkich uczelni krakowskich (i niezależnie od kierunku) do uczestnictwa w CERTYFIKOWANYCH prelekcjach, których wspólne ogniwo stanowią zagadnienia związane z marketingiem. W tym roku naszymi prelegentami są: Andrzej Kozdęba (jamowie.to), Anita Kijanka (Wenusjan-

ki), Freshmail, Brand24 i VML. Projekt ma na celu zapoznanie studentów z szeroko pojętym przekrojem marketingu, dzięki czemu będą oni mogli zgłębić temat, który ich (za)interesuje. Dokładniejsze zestawienie prelekcji, a także informacje o zapisach ukażą się już wkrótce na stronie internetowej Kolmarku (kolmark.uek.krakow.pl).

28ǏlǓǐmd1!8A'$ǏǍǎǒ

ǥǤ


Zyskaj

500

rabatu przy zapisie na 2 semestry kursu

**


Profile for Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Kurier UEK nr 2 (63), marzec 2015  

Czasopismo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Kurier UEK nr 2 (63), marzec 2015  

Czasopismo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Advertisement