03.2012 - Tursejleren

Page 1

Nr. 3+4 / 2012

DA N

tursejleren S

TUR E K

S EJ L E R

0 19 9 2 – 2

side

9

12

ser

f g i FT s k u r a l n y e d l em i t ere K l M A j T e 10 side Nej urs d t 4 e sid van s ke g en an o d m d i nø an d o l t en s ke god te v s an g d æ Du S y ne En

side

1

E

side 14

18


forsiden Limfjorden Rundt 2012. Foto: Per Dalgaard Jensen TURSEJLEREN Udgives af Danske Tursejlere ISSN : 1603-3329 – Oplag: 9.000 stk Ansv. i henh. til Presseloven: Leif Nielsen

FORMAND Poul Erik Jakobsen Kærvej 17, 4270 Høng Tlf: 24 85 50 20 · Fax: 58 85 35 40 poulerik@tursejleren.dk

Sekretariatet Danske Tursejlere Odensevej 197 A 5600 Fåborg info@tursejleren.dk www.tursejleren.dk

Spørgsmål vedrørende DT, forsikring, adresseændringer, medlemskab, kontingent, udeblevet medlemsblad skal rettes til sekretariatet.

ANNONCESALG Danske Tursejlere Leif Nielsen Mariehønevænget 8 5260 Odense S Tlf. 40 16 30 09 leif@tursejleren.dk

TRYK PE offset A/S Udgivelsesdato for næste nummer Nr. 01/13 – Februar 2013

TILRETTELÆGGELSE OG LAYOUT FFP Kommunikation · www.ffpkom.dk Tlf: 20 44 12 39 Burchardt Reklamebureau

REDAKTION Redaktør: Frank Flemming Pedersen Søndermarksvej 64, 4200 Slagelse redaktionen@tursejleren.dk Tlf: 20 44 12 39 Sekretariatets åbningstider: Alle hverdage kl. 10.00-13.00 Torsdage tillige kl. 17.00-19.00 Tlf. 70 21 42 42

Forretningsfører Leif Nielsen Mariehønevænget 8 5260 Odense S Tlf. 40 16 30 09 leif@tursejleren.dk DANSKE TURSEJLERE Tilsluttet Søsportens Sikkerhedsråd Søfartsstyrrelsens Uddannelsesudvalg Friluftsrådet Blå Flag Jury European Boating Association (EBA)

skipperen har ordet Sejlsæsonen 2012 har været som en pose bolsjer iblandet syrlige drops og søde smage men dog med masser af vejr til oplevelser på og ved havet. Stadig flere naturskønne områder åbner sig for offentligheden og bliver mere tilgængelige takket være gode beskrivelser af sejl-,vandre- og cykelture. Vi får masser af viden om naturen, kulturen og de mange spændende anekdoter, der knytter sig til mange lokale steder. Der er også en stigende erkendelse af, at sejlerne er gode turister, gæster og ambassadører, hvorfor mange havnemiljøer moderniseres og gøres attraktive for sejlere i alle aldre – også de allermindste. En kold skylle fik vi dog i efterårets begyndelse. Søfartsstyrelsen forslår en ændring af Søloven, så der indføres en afgift/begyr på optagelse i skibsregistret: 800 kr. årligt for både på under 20 BRT, mens skibe over 20 skal betale 1200 kr. Det årlige gebyr skal bruges til drift af registret og til afledte myndighedsopgaver i Søfartsstyrelsen. Danske Tursejlere har naturligvis protesteret mod denne nye afgift, bl.a. fordi de danske fritidssejlere i forvejen betaler en misundelsesafgift på 1% af kaskoforsikringssummen. DT’s 20 års jubilæum gik ikke stille af, og det var heller ikke meningen. Både i Struer, hvor der var lokalt træf og i Nyborg, som lagde faciliteter til jubilæumstræffet, var der en fantastisk stemning. Tak til alle de glade sejlere der mødte op og gjorde det til en fest. Fra flere sider hører vi nu om stigende interesse for bådkøb. Salgstallet for brugte både skulle være i vækst, og vi hører også om værfter med fyldte ordrebøger til levering af helt nye både. I DT er der også hele tiden nytegninger af Sejlerforsikringer. Er det en tendens? I DT er vi optimister og tror på de positive tegn, vi ser omkring os. Poul Erik Jakobsen, formand for Danske Tursejlere

2

s k i p p e r e n h a r ord et


indhold 12

7 22

Besøg os på: www.tursejleren.dk

indhold

10

Indhold 3 En ægte ven i nøden 4 Fulton flot gennem Limfjorden Rundt 2012 6 Nej tak til ny afgift 9 Du danske land og vand 10 Vi sejler med andre sanser 12 Årets julegavehit 13 Synes godt om Danske Tursejlere 14 Kort nyt 16 Nye stiger skal hindre drukneulykker 17 Medlemskurser 18 Tursejleren anbefaler: Marineret svinemørbrad 19 Mødet med marsvin og andre hvaler 20 Danmarks Friluftskommune 2012: Svendborg 22 Stort jubilæumstræf i Nyborg 24 Shanty og sejlere i Struer 26 Kort nyt, fortsat 27 Nemmere at betale medlemskontingent 29 Har du husket at stemme på årets havn 2012? 29 Medlemsservice 30 Nyt medlemskort 31 Søkrammarked 31 Tranetræf på Rügen 32

3


Tekst / frank flemming pedersen

SOK er involveret i 350 redningsaktioner årligt, så der er nok at se til i de danske farvande

Søværnets Operative Kommando:

En æ g t e ven i n ø d en Forebyggelse og forsigtighed er nøgleord på havet. Men er Uheldet ude, så er det rart at have en livline og en handlekraftig ven, man kan ringe til. Flere hundrede fritidssejlere stifter årligt bekenDTskab med Søværnets operative kommandos redningstjeneste.

I

Aarhus i en gammel tysk bunker fra 2. verdenskrig sidder et antal mænd og kvinder med et meget vigtigt hverv. Døgnet rundt, året rundt overvåger SOK de danske farvande. Sikrer at ingen fremmed magt krænker dansk søterritorium, koordinerer redningsoperationer, holder øje med havmiljøet og forureningen på havet. Stemningen i bunkeren er afslappet på den måde, der kendetegner et professionelt miljø, hvor fagfolk kan deres kram. En humoristisk bemærkning, en kollegial stikpille men hele tiden med øjne og ører rettet mod den egentlige opgave: at overvåge havene og at yde assistance, når behovet er der. Med op mod 350 redningsindsatser om året – de fleste i perioden fra april til oktober – har Søværnets Operative Kommando (SOK) pænt at se til. I 90 % af disse redningsaktioner indgår assistance fra helikoptere,

4

marinefartøjer, og ofte er det nødstedte fritidssejlere, som skal undsættes. At udføre dette redningsarbejde hurtigt og effektivt kræver en dygtig koordination, og det kan man i SOK. Koordineret indsats

Overvågningen af de danske farvande varetages af Joint Rescue Coordination Center (JRCC), hvor søværnet og flyvevåbnet i fællesskab stiller personel. De to værn arbejder tæt sammen fra det øjeblik, hvor meldingen om f.eks. et havari indgår. Sammen vurderer vagtmandskabet situationen og træffer afgørelse om, hvilke initiativer der skal tages i den konkrete sag. – Søværnet og flyvevåbnet træner sammen om forskellige alarmerings- og redningsscenarier, så vi sammen med andre implicerede myndigheder kan yde en hur-

EN æ g t e v e n i nød en


tig og effektiv indsats i alle operationens forskellige faser, siger major Per Horsholm, som er leder af JRCC. 24/7/365

Døgnet rundt – året rundt overvåger søværnet de danske farvande. Og da disse farvande er blandt de mest trafikerede i verden, så er der nok at passe på. Det sker ikke blot fra bunkeren ved Aarhus. Overvågningen sker også fra søværnets skibe, med satellit og radarstationer samt fra flyvevåbnets fly. 3 orlogsskibe er klar i danske farvande. Hertil kommer skibe fra marinehjemmeværnet, der bidrager til både overvågningen og beredskabet. Linjen til et bedre havmiljø

Søværnets Operative Kommando har til opgave at forebygge eller mindske eventuel olieforurenings skadevirkninger på havmiljøet, naturen og de rekreative områder ved kyster og strande. Siden 2006 har SOK været primus motor for at samle landets sejlere omkring indrapportering af forurening til havs. STOP OLIEN er navnet på den kampagne, der dengang blev søsat, og den er stadig i sprællende live. Mere end 14.000 personer er i dag tilmeldt som Havmiljøvogter og er dermed optaget af at holde øje med olieudslip eller andre forureningskilder. – Kampagnen har været en succes. Alene antallet af Havmiljøvogtere vidner om massiv opbakning og engagement i den gode sag. Og indsatsen virker præventivt, for vi registrerer et faldende antal indberetninger, og omfanget af de udslip, som konstateres, er også minimeret. Ingen tvivl om at tilstedeværelsen af de meget synlige Havmiljøvogtere afholder mange miljøsyndere fra deres gerninger, fortæller Birgitte Søby Vagnholm, som leder STOP OLIEN-kampagnen. Du kan også blive Havmiljøvogter ved at tilmelde dig via SOKs hjemmeside. Så får du en startpakke med materiale, der fortæller hvordan en Havmiljøvogter rygter sit hverv. Og du får en vimpel som en synlig markering til omverdenen om, at du er i den gode sags tjeneste.

EN ægte ven i n ø den

5


Tekst / frank flemming pedersen Foto / Per DalgAArd Jensen

En truende konkurs blev afværget og en ny og lovende fremtid venter ikonet Fulton

F u lto n flo t gennem Li mfj o r den Ru n dt 2 01 2 Et af Danmarks største ikoner inden for træskibe – skonnerten Fulton – kom flot i mål i årets udgave af kapsejladsen Limfjorden Rundt trods et ellers stormfuldt forår, hvor konkursen var ved at sende skibet til bunds.

D

et var en stolt 3 master med besætning, der lørdag den 15. september kunne sejle ind til Skive på en flot 2. plads i sin klasse i Nordens største kapsejlads for træskibe Limfjorden Rundt. Stoltheden over at have gennemført var ikke mindre af, at Fulton har væ-

6

ret i overhængende fare for slet ikke at stille op i det traditionsrige race. I foråret måtte Fulton-Stiftelsen nemlig erklære sig konkurs, men det lykkedes for en kreds af privatpersoner, sponsorer og fonde at rejse garantikapital, så skibet kunne komme på sine planlagte togter.

F u lton – F l o t g ennem l i m f j o r d en r u n d t 2 0 1 2


Fulton og besætning klarede en flot 2.-plads hjem i den 5 dage lange kapsejlads i Limfjorden.

Jubilæumssejlads

Det var 25. gang, at Limfjorden Rundt blev afholdt. De fem etaper førte de hen ved 60 deltagende skibe fra Løgstør til Skive på fem dage. Fultons besætning, der til sejladsen på Limfjorden udgjordes af medlemmer af Fultons Venner, havde en flot og afvekslende tur med et vejr, som bød på store og små udfordringer. De måtte kæmpe med sol, regn og blæst, men altså med et særdeles flot slutresultat, som måske også skyldes, at skipper og den faste besætning er vant til at udføre et alsidigt pædagogisk arbejde overfor skiftende besætninger. Et sejlende ikon

Netop den pædagogiske indsats har i årevis været Fultons varemærke. I dag har skoler og andre institutioner mulighed for at sejle med skonnerten. Det samme gælder for foreninger, firmaer og private. Skibet dukker også op i mange andre maritime sammenhænge – som f.eks. Limfjorden Rundt. – Skibet er både et maritimt og socialpædagogisk ikon. Dets meritter er enestående og særligt huskes selvføl-

Fulton – Fl ot g ennem li m fjo rden ru n d t 2 0 1 2

gelig arbejdet med udsatte unge. Fulton sejler fortsat, og fra 1. januar etableres en ny fond, der skal drive aktiviteterne videre. Så vil arbejdet med socialt belastede unge blive søgt genoptaget. Så det er en stor glæde, at sejlende stadig sættes på Fulton, fortæller skipper ­Jakob Jensen på den flotte skonnert.

Fakta om træskibssejladsen Limfjorden Rundt • Sejladsen afvikles hvert år i slutningen af uge 37. • Der sejles en etape hver dag i 5 dage, med start i Løgstør. • Herfra sejles til Thisted, Struer, Nykøbing Mors, Fur for at slutte i Skive. • Sejladsen er for alle ældre sejlførende brugsfartøjer eller kopier heraf. De skal have haft last på kølen eller have haft et andet erhvervsformål for at deltage i en af de 6 klasser og 2 special­klasser.

7


søkortplotter som alle kan finde ud af Garmins mest populære Har man én gang prøvet at navigere med touchscreen, er der ingen vej tilbage til knapper. peg blot på din destination, og lad Gpsmap 720 guide dig på en rute, som passer netop til din båd. Gpsmap 720 er en løsning, som er uden konkurrence – til en særdeles skarp pris. du får aldrig brug for manualen. Garmin.dk

VISION

BlueChart g2 Vision

GPSMAP® 720 søkortplotter


DT-Mærkesag AF Poul Erik Jakobsen, formand for Danske Tursejlere

N ej ta k ti l n y a fg i ft I

september sendte søfartsstyrelsen et 86 siders langt forslag til ændring af søloven og andre maritime love herunder ophævelse af lov om registreringsafgift for fritidsfartøjer i høring til alle berørte interessegrupper. En del af forslaget går på en ny årlig registreringsafgift til de bådejere, der har deres båd registreret i skibsregistret. Det skal så koste 800 kr. årligt for både under 20 BRT, mens skib over 20 skal betale 1200 kr. Det årlige gebyr skal bruges til drift af registret og til afledte myndighedsopgaver i Søfartsstyrelsen. Danske Tursejlere har afleveret høringssvar, hvor vi gør opmærksom på flere forhold, som vi mener, har betydning for vore medlemmer. For det første er Danske Tursejlere principielt imod nye afgifter til danske sejlere. De sejlere, der har tegnet en kaskoforsikring for deres båd, betaler allerede en årlig afgift til staten på 1 % af forsikringssummen. Statens provenu af denne afgift udgør ifølge vore informationer et beløb over 100 mio. kr. årligt. For det andet har vi rejst tvivl om, hvorvidt den foreslåede registreringsafgift vil indbringe det forventede provenu. Efter vor opfattelse er mange registreringer ”hvilende” og anvendes ikke aktivt til sikkerhed for bådlån etc. Disse ”hvilende” registreringer vil formentligt blive slettet, og indbringer således ikke det kalkulerede provenu fremadrettet. I det aktuelle lovforslaget er der i øvrigt heller ikke taget hensyn til de bådejere, der har betalt fuldt registreringsgebyr inden for de senere år. Et gebyr som nu er tabt! Her bør der indføres en overgangsordning.

DT-MÆRKESAG

Væk med vragene

I lovforslaget vil man også sikre, at der ikke efterlades skibsvrag på søterritoriet. Værktøjet til fjernelse af sådanne vrag er en vragfjernelsesforsikring for alle både over 20 bruttoregisterton. Danske Tursejlere finder generelt den foreslåede lovtekst god. Dog mener vi, at Søfartsstyrelsen bør revurdere, hvorvidt det er hensigtsmæssigt med en nedre grænse ved en bruttotonnage på 20. Lystbåde med en bruttotonnage under 20 kan også blive udsat for et uheld/ulykke, hvorefter det efterladte vrag bør fjernes hurtigst muligt. Endvidere frygter vi, at der i de kommende år vil være en del ældre lystbåde, som er tjenlige til destruktion, hvilket kan koste mange penge. Disse udtjente lystbåde må ikke ende deres dage som efterladte vrag, som kan påvirke miljøet, være til fare for andre eller blot ende som almindeligt ”øjebæ”. Denne situation vil vi gerne forebygge. Derfor bør der ikke være en nedre grænse på 20 bruttoregisterton.

Vragfjernelse med Sejlerforsikring Et eventuelt krav om at finansiere vragfjernelse via en vragforsikring vil ikke påføre Danske Tursejleres medlemmer udgifter, da vores medlemmer allerede er forsikret imod sådanne krav. Danske Tursejlere indarbejdede sammen med Søassurancen Danmark denne dækning i vores betingelser for den kollektive ansvarsforsikring for flere år siden.

9


Tekst & Foto / Leif Nielsen

D u dan ske l a n d o g van d Intet er så smukt til tursejlads som de indre danske farvande, der byder på små og store oplevelser, hvis du har øjnene og sanserne med dig.

Sild i en tønde eller tætpakkede tilskuere til skonnerten Bonavistas stabelafløbning i Marstal?

Skælskør. En af vore yndlingsdestinationer er Skælskør. Indsejlingen dertil er én af de smukkeste i Danmark og Maritimt Knudepunkt Storebælt lagde denne weekend i juni rammer til forskellige festligheder med bl.a. Troels Kløvedal, som berettede om sine mange oplevelser. Men man behøver jo ikke at sejle så langt som Troels for at få fantastiske oplevelser. Ind- og udsejlingen til Skælskør er jo lige så spektakulær som Yangtze-floden (og tilmed meget mindre trafikeret og slet ikke forurenet!). Marstal. Sommerens togter startede i Marstal, hvor stabelafløbningen af Bonavista blev et tilløbsstykke uden lige. 6000 mennesker var valfartet til, og som sømand kunne man ikke lade være med at sende en venlig tanke til den dejlige spegesild, som før lå så tæt i saltlage i skibstønden på de gamle skuder. Sådan må flere af tilskuerne have følt det denne solbeskinnede lørdag. Marstalfærgen måtte endog sejle adskillige ekstrature. Jo det var tider.

10

Samsø. Næste stop var Samsø, hvor vi stiftede bekendtskab med havnefoged Frederik Pedersen, der gerne fortalte om sit nye reservationssystem, der kører som testforsøg. Frederik fortæller: ”Gå ind på vores hjemmeside, hvor du finder vore tre havne, Ballen, Mårup og Langør. Find den plads du kunne tænke dig, klik ”reserver” og betal”. Nemmere kan det ikke være, og Frederik kan på sin havnerunde se

D u d a n s k e l a n d o g va nd


Gals Klint. Prøv det – og gør et stop ved det lille tehus i Hindsgavl Slotspark ved Fænøsund. Kik ind ad Kolding fjord helt ind i Koldings bymidte imens dådyrene går og græsser lige bagved dig. Det er det danske land. I Strib møder vi også en af sommerens nyskabelser. ”Bread on Board” er et nyt koncept, hvor bageren fra Strib sejler rundt hver morgen i Lillebælt og tilbyder den morgendvaske sejler frisk brød fra ribbåden. Middelfart Jazz Festival i weekenden, Ib Glindemann og hans 19 mand store bigband forsinkede afrejsen til Baagø Solen spilles smukt ned i Juelsminde.

vores båd på sin Smartphone. Også selvom du endnu ikke er ankommet! Smart ikk’? Erfaringerne indtil nu er yderst positive. Specielt fra de større både som bruger systemet, hvorimod mindre både fortsat hylder ”først til mølle” princippet. I øvrigt er det tankevækkende, så god en service, Frederik og de tre medarbejdere kan yde os gæstesejlere, når de skal passe fire havne: de tre lystbådehavne og færgehavnen i Sælvig. Fra Ballen må man også en tur op til Brundby hotel. Det er opad bakke, så vi nyder en velfortjent kop kaffe og dertil dejlige pandekager med is. Hotellet er berømt for alle de kendte musikere, der har spillet i disse skønne lokaler. Plakaterne af kunstnerne, alle signeret og med en hilsen til hotellets ejer Guf – alias Turid Hanevold Nielsen - vidner om en storhedstid for det danske musikliv. Et godt tip er også en bustur øen rundt (hop på/stå af billet) og en dejlig frokost i den idylliske Nordby. Juelsminde. Sommertogtet gik også til Juelsminde, hvor den nye havn skulle besigtiges. Havnefoged Carsten Clausen er yderst tilfreds med sine nye 150 pladser, selvom investeringen løb op i ca. 27 mio. kr. Men som Carsten siger: ”Vi skal investere i fremtiden med nye moderne faciliteter, for ellers sejler turisterne udenom vores havne”. Han opfordrer specielt større skibe til at ringe i forvejen – så er der reserveret en plads til jer. Børnene er der også tænkt på i Juelsminde. Man får helt medlidenhed med de stakkels krabber, der fiskes op af vandet, sendes ned ad krabbevæddeløbsbanen, fiskes op af vandet, nedad væddeløbsbanen osv. Ungerne morer sig, og krabberne holder sig i fin form. Imens kan vi andre nyde alle ”kulinariteterne” i én af havnens mange fiskeudsalg eller restauranter. At en af pigerne fra Juelsminde Pigegarde spillede solen smukt ned hver aften kl. 20.00, gjorde ikke oplevelsen mindre.

Baagø. På denne lille skønne ø i Lillebælt føler man, at tiden er sat i stå. Igen kom cyklerne frem til rundturen på øen. Den lille kirke er åben for et besøg, og kirkerummet indbyder til salig ro. Lyø. Godt rundt om Lyø Trille og ind mod den nye lystbådehavn som blev indviet i 2011. Her aflagde Majestæten visit i sommers. Øens ca. 90 indbyggere er stort set samlet i byen, hvor der også er en lille købmand med diverse fornødenheder. Ligesom de royale gæster opsøgte vi også Klokkestenen og bankede på den. Lidt kongelig har man da lov at være. På vej ud til Klokkestenen er der i øvrigt en aldeles fremragende udsigt mod Horne Land og Knold. Det bakkede terræn minder os om idyllen i de gamle Morten Korch film. Her er sortbrogede malkekøer, gamle traktorer og små vandhuller. Mon Poul Reichardt pludselig træder ud foran os i en glad sang? På havnen huserer Gåsen Gustav, som desværre blev skambidt af to hunde i maj 2008. Men en indsamling på øen gav Gustav mulighed for at aflægge dyrlægen et besøg, så han kunne blive ”repareret”. Jo Gåsen Gustav og havnefoged Lars Enghus har deres daglige gang på broerne. Mens den ene samler brødkrummer og den anden samler penge ind! Sommertogtet rinder mod enden, men forude venter endnu en sæson med flere gode oplevelser. Sommerjazz trækker sejlere til fra nær og fjern. Foto: Ib Glindemann

Middelfart. Fra Telka Marine midt i Middelfart by er der en skøn udsigt til Lillebælt mellem de to store broer. Vi skulle egentlig kun være her et par dage, mens vi luftede cyklerne rundt i den nye naturpark ved Hindsgavl Slot og

D u danske l an d o g van d

11


Tekst / frank flemming pedersen FOTO / Linette Jørgensen

Vi s e j l e r m ed a n dr e s an s er De synshandicappede skal lave så meget som muligt, og de seende så lidt som muligt. Sådan er det, når Blindes Sejlklub står ud på havet, siger formanden Bent Størup.

G

læden ved det maritime liv, naturen og det sociale samvær er intakt, selvom synet mangler eller er svækket. At være synshandicappet er ikke i sig selv en forhindring for at stå til søs. Der er så mange andre sanser, man kan bruge, når skibet skal håndteres, og livet på havet og i havnen skal nydes. Det fortæller formand for Blindes Sejlklub, Bent Størup, som gennem mange år har været entusiastisk sejler og ildsjæl i foreningen, der tæller ca. 50 medlemmer, og som i 2008 kunne fejre sit 10 års jubilæum. Blinde og svagtsynede kan sejle, men der er altid to seende med på turene. Der skal kunne holdes behørigt udkig, ligesom en række manøvrer – specielt vendinger og havnemanøvrer – kræver en seendes vejledning. Men ellers er det, som Bent Størup fortæller, de synshandicappede, der gør det meste af arbejdet.

12

Eget klubskib

Fra midten af maj til ind i oktober kan man møde lystyachten Gunlög. Klubskibet, der er nyrenoveret af frivillige i foreningen, står ud på korte eller længere togter med op til 8-10 medlemmer ad gangen. Foreningen arrangerer også sejltogter med andre skibe. Fyn Rundt er en tradition, hvor Blindes Sejlklub har flere 2., 3. og 4. pladser. Også Limfjorden Rundt og Nordisk Sejlads har været gennemført. – Uanset om det er en eftermiddagstur, en dagssejlads eller en flerdagstur så sejler vi med alle de sanser, vi har. Et talende kompas hjælper os med at holde kursen, mens skipper og ”bedstemand” giver nødvendige instrukser. Vi trimmer sejlene, styrer båden, fortøjer og lægger fra, siger formanden.

V i s e j l e r me d a n d r e s anser


Årets JulegavehiT Hvad gemmer der sig under juletræet i år til sejleren, ”der har alt”?

Blindes sejlklubs klubskib, Lystyachten Gunlög.

Tursejleren foreslår nogle skønne gaver, som kan glæde hele sejlerfamilien. Du kan bestille dem på info@tursejleren.dk.

Orden om bord

Vandvejen til Berlin

– Vi oplever naturen på duftene, på lydene og ved at føle vind og vejr i ansigtet. Sådan oplever vi sejlturen meget intenst. Vi kan høre, når marsvinene leger omkring skibet. Vi kan høre og mærke, når sejlene står rigtigt, og der er fart i båden. Og vi kan mærke, når der er et godt samarbejde ombord, siger Bent Størup.

Har du overvejet at tage på tur på de tyske kanaler? Vandvejen til Berlin giver dig god inspiration til og viden om sejlads på de tyske kanaler. Prisen er kun kr. 90,-.

Det er utroligt vigtigt, at der er orden i skibet. At tovværket er placeret på bestemte pladser, at faldene er de samme steder, at der er rydeligt på dækket. Sikkerheden er i højsædet. – Vi afholder sejlerskole, hvor der bliver bundet knob, sat sejl, afholdt redningsøvelser, gennemgået afmærkninger, vigeregler osv. Vi gennemgår alt det, der er med til at øge sikkerheden, lære os godt sømandskab og give en god sejleroplevelse, påpeger sejlerformanden. Næste år kan Blindes Sejlklub se tilbage på 15 års aktivt virke. Medlemstallet har ligget stabilt på ca. 50 gennem nogle år. Halvdelen af medlemmerne er synshandicappede. Bent Størup kunne godt forestille sig, at Gunlög stak en tur til den svenske skærgård. Lystyachten er oprindelig svensk, så der er også lidt nostalgi i turen. Men turens længde vil også være en god lejlighed til, at flere skiftende besætninger kunne gøre turen med.

Ny elegant DT-cap

Marineblå med b ­ roderet logo. Cap’en har justerbar rem og metalspænde bagpå, så den kan passe til alle. Prisen er kun kr. 75,-

Lækkert tursejlerhåndklæde

Hvad med et skønt tursejlerhåndklæde? Håndklædet har den rigtige størrelse (70 x 140 cm) og er et yderst lækkert frotte badehåndklæde, som vil klæde alle sejlere godt i baderummet. 100 % bomuld. Prisen er kun kr. 125,-.

Tursejlerkogebogen

Formand for Blindes Sejlklub Bent Størup, ”bedstemand” Jette Ørnfeldt og den øvrige besætning på Gunlög (billedet tv.) bruger alle sanser, når de tager på havet.

Vi sej ler med a n d re sa n ser

Du kan også få dejlig inspiration i Tursejlerkogebogen – HUBA og gryden. Spændende mad hvad enten det er om bord i båden eller derhjemme i køkkenet. Multikunstneren HUBA har skrevet Tursejlerkogebogen, og de mange opskrifter er krydret med spændende fortællinger fra hele det danske søterritorium. Prisen er kun kr. 145,-.

13


Tekst / frank flemming pedersen

SY NES GODT OM Da n s k e Tur s ej lere Kan du li’ Danske Tursejlere så gå på Facebook og tryk på knappen ”Synes GODT om”. Danske Tursejleres gruppe på det sociale medie har vind i sejlene og samler på entusiaster, der vil dele erfaringer og historier om livet på og ved havet.

D

et er skam ikke kun de helt unge, der giver den gas på Facebook. Det sociale medie har også fået fat i det modne publikum. Stadig flere sejlere kigger ind på Danske Tursejleres gruppe på Facebook og giver deres besyv med om alt, hvad der rører sig i en tursejlers liv. Danske Tursejlere på Facebook er et uformelt forum, hvor du kan kommunikere med ligesindede. Du kan dele dine erfaringer fra sidste ferietur, du kan spørge andre sejlere om gåde råd og staldtips om sejlads, båd, havne, udstyr og tusindvis af andre emner. Du kan også selv give gode råd eller dele ud af din viden om gode destinationer, bøger, opskrifter mv. Fortæl om jeres arrangementer

Facebook er også et fantastisk godt sted at fortælle om arrangementer – f.eks. i jeres sejlklub. Her kan I invitere andre til at være med. Efter arrangementet kan I lægge billeder på Facebook og på den måde vise de spændende aktiviteter, I deltager i. Med DT på Facebook er du lynhurtigt opdateret, og du kan få dit budskab ud til en masse sejlere, der også gerne vil snakke tursejlads. Del dine billeder og del din viden og meninger – og gør det med takt og tone – så får du også mange ”synes om” tilbage.

SKAL VI SÆLGE DIN BÅD Ring på telefon 40 20 70 34 (svarer altid)

Brandsikring

www.nordfyn-marine.dk

FIRETRACE til motorrum, oliefyr m.m.

SOLGT ELLER GRATIS

Dania Brand & Miljøteknik Tlf. +45 5616 9100 www.firetrace.dk

S y nes g o d t o m D a n s k e T u r s e j l ere

14 Dania Brand 01-08 1-8.indd 1

21/01/08 12:54:5


Udstyr til sejlerfolket Elektrisk påhængsmotor

Elektrisk 400 watt påhængsmotor, der passer til jollen eller den lille gummibåd. Den elektriske påhængsmotor har en lav vægt, er kompakt, støjsvag og har samtidig en kraftig påhængsmotor. Med 5 gear frem og 3 bak. Ekskl. batteri.

1.995,-

Parsun påhængsmotorer

Påhængsmotor med kort ben. Ideel til mindre både eller som hjælpemotor til den store båd. En god bådmotor der, trods sine gode egenskaber, stadig er en letvægtsmodel. Alle Parsun motorer opfylder de nye strenge EU krav om emission, støj og langtidstests. F5BMS Ydelse: 5 HK Gear positioner: F-N-R Cylinder: 1 Nettovægt: 24.5 kg Normalpris 6.495,F2,6BMS Ydelse: 2.6 HK Gear positioner: F-N Cylinder: 1 Nettovægt: 17 kg Normalpris 4.795,-

5.495,-

5HK

3.999, SPAR 796,-

2.6HK

SPAR 1.000,-

D N VA vittige priser Texas HSM gummibåd

Fremstillet i hårdfør dobbeltlags PVC og er forsynet med Air Mat bund, kraftige løfteringe og robuste fenderlister. Båden er ydermere forsynet med en dobbeltventil, der giver stor sikkerhed og letter tømningen. Som standard medfølger: 2 aluminiumsåre, en siddeplade, fodpumpe, reperationssæt og transportpose.

HSM290 Længde: 290 cm Bredde: 151 cm Ponton diameter: 420 mm Max motor størrelse: 10 HK Max lastekapacitet: 510 kg Dørk: Air mat Nettovægt: 49 kg Normalpris 7.795,-

5.499,-

230AM

SPAR 696,-

HSM230 Længde: 230 cm Bredde: 137 cm Ponton diameter: 360 mm Max motor størrelse: 4 HK Max lastekapacitet: 350 kg Dørk: Air mat Nettovægt: 36 kg Normalpris 6.195,-

6.499, SPAR 1.296,-

290AM

Se flere til bud i butikken eller på www.apm arine.dk

Udstyr til sejlerfolket ODENSE • SVENDBORG • Tlf. 6395 5500 • www.apmarine.dk Tilbuddene gælder til og med fredag d. 15/6 2012. Priserne er inkl. 25% moms. Der tages forbehold for pris- og afgiftsændringer, trykfejl, manglende leverancer samt udsolgte varer.

15


kort nyt Nordiska Båtrådet – Nordbåt

DT deltog i rådsmøde i Nordbåt den 21.-23. september i Helsinki. I mødet deltog repræsentanter fra 10 sejlerorganisationer i de nordiske lande. Fra Danmark deltog foruden DT også DS, FTLF og DFU. Formålet med Nordbåt er at skabe et nordisk forum, der varetager sejlerinteresser på tværs af de nordiske grænser. At mødet blev afholdt i Helsinki gav samtidig en unik mulighed for at besøge HELCOM sekretariatet, der varetager miljøspørgsmål mm. i hele det Baltiske søterritorium. På mødet blev der udvekslet gode erfaringer mellem de forskellige organisationer om specielt bådregistrering, gæstepladser i havnene, og især blev fremtiden for Nordbåt diskuteret. Skal vi alle have et ”rent vand” at sejle i i fremtiden, vil en udvidelse af Nordbåt med de øvrige lande, der grænser op til Østersøen give god mening. Ø-færgen – Fåborg 3

DT har været i kontakt med Søfartsstyrelsen omkring den nye Ø-færge, der kan skabe farlige situationer specielt ved anløb af Lyø. Sagen er den, at færgen ikke fortøjer under opholdet på Lyø men udelukkende holdes i færgelejet af sine ”asimuther og bovthrustere”, hvilket giver nogle meget kraftige understrømme. DT’s henvendelse har resulteret i, at der er udsendt advarsel om disse forhold i Efterretninger for søfarende, ligesom færgens ledelse er blevet pålagt at vise hensyn til de gæstesejlere, der passerer færgen ved ind- og udsejling af havnen. Havnen er også blevet opfordret til at advare de gæstesejlere, der besejler Lyø, om det risikable i at passere færgen, når denne ligger i færgelejet.

DT på besøg i Kalundborg.

Road Show

Medlemmer af DT’s bestyrelse har brugt sommeren på Road Show-aktiviteter i det danske land. Flere af vore medlemsklubber har haft besøg af DT-traileren, hvor der har været mulighed for en god snak om forsikring og medlemskab. European Boating Association

Rund fødselsdag

Vor forretningsfører Leif Nielsen kunne den 30. september fejre sin 60 års fødselsdag. DT markerede dagen ved en reception for medlemmer og samarbejdspartnere i Strib Bådelaugs Klubhus.

EBA holdt møde den 19.-20. oktober. Fra Danmark deltog repræsentanter fra DT, DS og DFU. På mødet blev bl.a. følgende overskrifter diskuteret: bådregistrering, havvindmølleparker, vaskemaskiner til undervandsskrog, indenlandske vandveje i Europa, bundmaling, havmiljø, m.m. Til vores store overraskelse viser det sig, at EU er ved at forberede en ny lovgivning, som medfører, at alle indregistrerede trailere skal til et årligt syn. Ligeledes arbejder Tyskland på nye skærpede krav til førercertifikat (ICC) ved sejlads i Tyskland med både over en vis motorstørrelse. Ligeledes skal man huske, at visse lande i Middelhavet kræver et specielt blåt bevis om bord som sikkerhed for, at man kender til miljøreglerne. På mødet blev det foreslået, at der etableres en ny arbejdsgruppe, der skal se på skrotning af gamle nedslidte lystbåde. DT deltager i denne arbejdsgruppe.

16

K o rt Nyt


Tekst / frank flemming pedersen

Nye s t iger ska l hindr e dru kne u ly kke r TrygFonden har udskrevet en arkitektkonkurrence om at designe en ny redningsstige, der skal være med til at nedbringe antallet af drukneulykker i de danske havne.

H

ver fjerde drukneulykke i Danmark sker i havnen, og i kun 16 % af tilfældene overværes ulykken af andre. Med andre ord er mange af de druknende alene om at forsøge at redde sig ud af det våde element. Tallene taler deres dystre sprog og påpeger behovet for effektivt redningsudstyr, der også kan bruges ved selvredning. Den udfordring har TrygFonden taget op og udskrevet en arkitektkonkurrence om at designe en ny redningsstige, der kan udbredes og anvendes i hele landet. En ny og mere synlig redningsstige kan være med til at forebygge de mange drukneulykker, som hvert år finder sted i danske havne. Stigen vil kunne rekvireres gratis gennem TrygFonden på samme måde, som man i dag kender det fra hjertestartere og redningskranse.

Synlige redningsstiger

– Vi håber at kunne lokke mange gode forslag frem fra dygtige designere og arkitekter. Det vil hjælpe os til at producere den helt rigtige fastmonterede redningssti-

ge, som kan medvirke til at skabe tryghed og i sidste ende redde liv i såvel store trafikhavne som små lystbådehavne i Danmark, siger René Højer, som er områdechef for sikkerhed og ansvarlig for bade- og vandsikkerhed i TrygFonden. Han fortsætter:

– Det virker helt banalt, men synlige, fastmonterede redningsstiger er i sidste ende det, der redder liv. På en kold vinteraften har man kun få minutter til at redde sig selv op på land, før de vitale organer begynde at sætte ud, så det er vigtigt, at man med det samme kan se, hvor redningsstigen er. Kan man ikke se en redningsstige i nærheden, fordi den er gammel, mørk og går i ét med bolværket, så er der en langt større risiko for, at man går i panik og i sidste ende drukner. Arkitektkonkurrencen afvikles sammen med Arkitektforeningen. Vinderen af konkurrencen modtager et beløb på 100.000 kroner, og offentliggørelsen af det endelige design finder sted den 23. januar 2013.

Gode, solide og synlige stiger kan betyde forskellen mellem liv og død.

Nye stiger ska l hi n dre dru kne u lykker

17


Danske tursejleres M E DLE M SK URSER B

rug vintermånederne på at dygtiggøre dig og få mere ud af sejlersæsonen, når den atter går i gang. Tag på kursus med Danske Tursejlere. Tjek www.dansketursejlere.dk for alle de praktiske oplysninger om kurserne.

El ombord Formål

At give deltagerne et indblik i bådens el-installationer. Uanset om din båd er ny eller har nogle år på bagen, kan el-installationerne om bord være ret uoverskuelige. Kurset hjælper dig til at forstå de mest elementære ting, således at du får en sikker og komfortabel sejlads

Kursus i Kanalskipperbevis CEVNI Certificate of competence Formål

At gøre deltagerne fortrolige med reglerne for sejlads på de indre europæiske vandveje og indlære disse regler med henblik på aflæggelse af teoretisk prøve i disse. Undervisningen omfatter

• • • •

Gennemgang af regelsæt bag CEVNI kravene Vandvejenes færdselstavler og deres betydning Kanalsejlads, vigepligt på kanalerne Slusning, lanterneføring

Undervisningen omfatter

• • • •

Strømforsyning og el paneler – 220 V Installationer ”udendørs” Installationer ”indendørs” Galvanisk tæring

Kurset planlægges afholdt *

• • • •

Den xx.02.2013 i Nyborg Den xx.02.2013 i Nykøbing F. Den xx.03.2013 i Kolding Den xx.04.2013 i Ishøj

Kurset afholdes

• Den 09.01.2013 i Strib • Den 16.01.2013 i Nappedam • Den 23.01.2013 i Holbæk

KUrsus i natsejlads Undervisningen

Kursus i pigesejlads Formål

At gøre deltagerne fortrolige med hvordan båden sejles og reagerer i forskellige situationer.

Teoridel (2 timer) • Farvandsafmærkning (dag og nat) • Båkelinje- og Fyrlinjesejlads • Tolkning af andre skibes lanterneføring • Ruteplanlægning, drejepunkter/waypoints • Vigeregler

Undervisningen omfatter

• • • • • • • •

Gennemgang af båden og dens udstyr Sejlads med motor og med sejl Hvordan lægger vi fra, og hvordan lægger vi til? Hvad skal vi tjekke, inden vi sejler ud af havnen? Hvad gør vi i en kritisk situation? Mand over bord manøvre Gennemgang af bådens sikkerhedsudstyr Hvordan ”læser vi” vind og strøm?

Kurset afholdes

• 08.06.2013 i Skælskør (kun motorbåd) • Weekend i september i Juelsminde

Praktisk del (6 timer) Sejlads med MHV-fartøj • Mørkesejlads i afmærket og uafmærket farvand • Mørkesejlads i båkelinjer og fyrvinkler • Mørkesejlads i storskibsrute samt område med trafikseparation • Styring efter kompas Kurset afholdes *

• • • •

Den 25.01.2013 i Struer Den xx.xx.2013 i Korsør Den xx.xx.2013 i Assens Den 22.02.2013 i Vordingborg

* Datoer offentliggøres på www.dansketursejlere.dk 18

D A N S K E T U R se j l eres me d l e ms k urser


TURSEJLEREN ANBEFALER

Marineret svinemørbrad med grillede grøntsager og en tår rødvin

J

eg vil da gerne bidrage med en opskrift til Tursejleren. Ikke fordi det gælder konkurrencen, men fordi der knytter sig en fed ferieoplevelse og en fin lille historie til måltidet. Sådan skriver Iben Bjerre fra Næstved til Tursejleren. Og lad os se, hvad hun hentyder til. Vi ankom til Hov havn ca. kl. 07.00 en morgen efter en fantastisk natsejlads fra Ebeltoft. Ikke en rigtig lang tur men en impulsiv beslutning fordi vejret var fantastisk. Vi synes, det er godt at ”øve” sig på havet, mens vejret er godt. Selv er jeg ikke så rutineret, så farvandet virkede ret befærdet med lamper, lys, bøjer, bylys, store og små skibe. Alene ved roret er det en meget fascinerende oplevelse.

Det har vi brugt

• Friske løg m. brun farin salt og peber • Tomater (købt ved gården i nærheden) med basilikum pesto salt, peber og et drys sukker • Mørbraden, som vi indkøbte hos den lokale slagter, marineret og lige til grillen. Sådan gør du

Champignoner, tomater, løg og kød grilles til kødet er mørt og næsten gennemstegt. Ca. 20 min. Det kan være godt at give tomater champignon og løg ca. 10-15 min., inden mørbraden lægges på.

Efter en lur gik vi tur og fandt til vores glæde og overraskelse en ”rigtig” slagter med nogle lækre tilbud på grillkød. Menuen blev til: Marineret svinemørbrad m. grillede grøntsager brød og en tår rødvin.

Så er retten færdig. Lidt rødvin og en herlig solnedgang. Så er aftenen ganske en sejlerferie værdig.

Velbekomme.

God fornøjelse.

o pskrift skonk ur r ence Indsend din bedste opskrift på lækker sejlermad og deltag i lodtrækningen om en attraktiv Cobb grill sponsoreret af Palby Marine. Din opskrift på lækker sejlermad kan være en varm ret tilberedt i kabyssen, på grillen eller over åben ild eller en lækker frokostret eller et godt stykke smørrebrød. Det kan også være en spændende ret, hvor sejlerbørnene har deltaget i kokkeriet.

Indsend dine opskriftsforsl ag til info@tursejle ren.dk og vedlæg ge rne et billede af det færdig e resultat. Du kan også indsende din opskrift og billede pr . brev til vore s sekretariat på adressen Danske Turs ejlere Odensevej 19 7A 5600 Fåborg

Alle forslag vil blive bedømt af vort faglige opskriftspanel, og Danske Tursejlere forbeholder sig ret til at anvende de indsendte opskrifter senere.

Tursejl eren a n befaler

19


Tekst / frank flemming pedersen Foto / Søren Larsen

M ød e t med mar s v in og an dr e hval er

Marsvin-han og -hun i ivrig jagt efter fisk.

Hvaler er ikke en usædvanlig gæst i de danske farvande. Faktisk kan man se flokke på flere hundrede styk fråse i havets småfisk.

V

i er i september. En lidt bleg sol forsøger at trænge gennem det tynde skydække. Det lykkes ikke helt, men vandet er stille og blankt. Vejret er perfekt til vores forehavende. Vi har ikke sejlet langt i Lillebælt før vores opmærksomhed fanges af en flok måger, der kredser hektisk over et punkt på vandet længere fremme mod Strib. Det er det tegn, vi har spejdet efter den sidste time. Mågernes skrig og den voldsomme aktivitet kan nemlig være varslet om, at store flokke marsvin er i gang med et stort ædegilde. Og det vil vi gerne se, for vi vil opleve ægte hvaler i det danske farvand.

træffe store flokke af marsvin i gang med at fortære tobis. I store flokke på mellem 100 og 200 styk genner de de små fisk sammen til en kæmpe stime. Således helt omringet af de sulte marsvin kan ædegildet begynde. Det er lige det mågerne ved, og de er på plads.

Hvert år fra august til sidst i oktober kan man her i Snævringen mellem Strib og Fredericia være heldig at

Meget almindeligt

20

Hvis du lægger dig nord for Snævringen, slukker bådens motor og lader dig drive med strømmen ned mod den skrigende mågeflok, så kan du være heldig at se dette særlige drama, som udspiller sig lige nede under overfladen på allernærmeste hold.

– Selvom det lyder eksotisk, så er hvaler faktisk ganske

Mø d e t m e d mar s v i n o g and r e h val er


den, hvis de har ligget for svaj for natten. Det kan sagtens have været marsvin, som grynter, for dermed at kunne orientere sig, forklarer Søren Larsen. Spækhuggeren på rov

Blåhvalen blev fanget i 1931 ved Årø og transporteret til udstilling i København med tog. Entreen kostede 70 øre.

almindelige i de indre danske farvande. Marsvinet er en af de mest udbredte, men ses til gengæld sjældent. For det hopper sjældent op af vandet. Men marsvinet er et pattedyr. Det skal have ilt og kommer derfor op til havets overflade med ca. halvandet minuts mellemrum. Ofte kommer det op 3 gange lige efter hinanden. Hannerne er alene, mens hunnerne fra sidst i juni og et års tid frem ofte har følgeskab af en lille grå skygge: ungen, fortæller havbiolog Søren Larsen. Marsvinebestanden i de danske farvande er omkring 100.000 styk. Den lille hval, der måler mellem 130 og 180 cm og vejer mellem 50 og 90 kg kendes på sin trekantede rygfinne. Den er mest udbredt i det nordlige Lillebælt samt i Storebælt.

Også den større artsfælle den hvidnæsede delfin, ses i vores farvande. Det er den næstmest udbredt hvalart i Danmark. Den er dobbelt så stor som et marsvin og karakteristisk med sin sejlformede rygfinne, der skærer gennem vandet. Men også spækhuggeren meldes set nær vores kyster. Sidste år var der to observationer af dette rovdyr, der gerne fortærer et marsvin, hvis lejligheden byder sig. – Man har faktisk fundet rester fra op til 13 marsvin i en død spækhuggers maveindhold, hedder det fra Søren Larsen. Der er dog andre hvaler, der gennem tiderne har påkaldt sig opmærksomhed. Bardehvalen, der for et par år siden døde i Vejlefjord, viste sig at være verdens ældste hval. Ca. 135 år var denne havets kæmpe, da den udåndede. Og i 1931 fangede fiskere ved Årø en blåhval på 28 meter og 120 t. Det gør den til den største hval, der nogen sinde er set i Danmark. Men der skulle være gode chancer for at se et marsvin eller to i løbet at en sejlersæson. Hvis ikke de kommer frivilligt frem, så prøv at lokke med den 10-15 cm lange sorte kutling. Det er nemlig marsvinets livret.

– Marsvinet er også aktivt om natten, for det orienterer sig fantastisk ved hjælp af lydbølger. Den udsender lyde, og på ekkoet kan den bestemme hvilke fisk, der er i nærheden, og sågar hvilken vej de svømmer. Mange sejlere har nok oplevet besynderlige lyde omkring bå-

Er du interesseret i at følge hvalerne i de danske farvande, så følg med på www.hvaler.dk, som videregiver de hvalobservationer, hvalinteresserede indberetter gennem året.

Marsvin kommer til havoverfladen for at puste ud og trække ny luft ind gennem åndehullet. Marsvinet har lunger i modsætning til fisk, der har gæller.

Det ellers sky marsvin kommer af og til helt tæt på skibet. Så tæt at man kan kigge hinanden i øjnene.

Mødet med ma rsvi n o g andre hva le r

21


Tekst / frank flemming pedersen

Danmarks Friluftskommune 2012:

Sv end b or g har fo k u s p å de bl å om r åder Den sydfynske kommune høster anerkendelse og kontanter på bevidst at udvikle ­oplevelser og attraktioner ved søer, åer og ved havet.

F

oråret er noget helt særligt langs bredderne ved­ Syltemade Ådal. De op til 20 meter høje skrænter, den snoede å og de saftige engdrag danner en smuk ramme om en spændende vandretur langs åen, hvor der er anlagt stier. Undervejs fortæller informationstavler og brochurer om det historiske landskab, det rige dyre- og planteliv og om naturens forunderlige kredsløb.

Denne naturoplevelse er unik, og det ved man i Svendborg Kommune, for her har man blikket stift rettet på de værdier, som et rigt og varieret friluftsliv giver. Og derfor blev det også Svendborg Kommune, der vandt Friluftsrådets årlige konkurrence og løb med titlen som Danmarks Friluftskommune 2012 og præmien på 250.000 kroner. Dermed får kommunen anerkendelse for sin bevidste strategi om at investere i et aktivt friluftsliv. Friluftsrådets tema for indsatsen i 2012 har været Friluftsliv i blå områder, og Svendborg Kommune har i en del år arbejdet flittigt for at gøre oplevelserne ved søer, åer og ved havet tilgængelige og attraktive for kommunens borgere og gæster.

22

Til glæde og gavn

– Målet er at gøre Svendborg til et bedre sted at bo, arbejde og besøge – og dermed et bedre sted at dyrke det gode friluftsliv i de blå områder i hverdag, fritid og ferie. Det har udmøntet sig i en mangfoldighed af projekter, som er blevet realiseret, og i dag kan benyttes af alle, der kommer til Svendborg, fortæller Henriette Mørck, der er biolog og projektleder i Svendborg Kommune.

Syltemade Ådal (t.v.) er en naturoplevelse af de store, men prøv også de mange maritime aktiviteter i Svendborg. Fotos: Henriette Mørck

Den 220 km. lange Øhavssti, der omkranser Det Sydfynske Øhav, og som appellerer til cyklister og vandrere, er endnu et eksempel på et friluftsprojekt med maritimt islæt. Det samme gælder for aktiviteterne i og omkring Maritimt Center på Havnepladsen i Svendborg. Her er oplevelsernes menukort så langt som en smørrebrødsseddel fra de velassorterede københavnske frokostrestauranter. Mulighederne for at udfolde sig er fantastiske i den sydfynske kommune, hvilket en tur på turistbureauets hjemmeside kan bevidne. Men der kommer flere til.

S v end b o r g h a r fo k u s p å d e b l å områ der


Foto: Hans Peter Birk Hansen

Være med i løjerne

Henriette Mørck fortæller, at Friluftsrådet har givet Svendborg Kommune prisen på baggrund af, hvad der allerede er gjort. Men også fordi kommunen har mange spændende og nytænkende projekter i støbeskeen, som vil skabe endnu bedre muligheder for friluftslivet både over og under havets overflade. Prisen er en cadeau til det udførte arbejde og samtidig en anspore at arbejde videre. Det er da heller ikke konkrete ideer, det skorter på. Der er planer om at skabe et kunstigt rev ved at sænke Færgen Ærøsund på Øhavets bund. Det kunstige rev vil være et fint leve- og ynglested for mange fiskearter og kan blive en dykkerlokalitet af international klasse.

et rigt liv. Som formidler vores natur og kultur, og som giver os nogle værdifulde oplevelser. Og vi har masser af ideer til at gøre oplevelserne i Svendborg Kommune spændende og attraktive også fremover. Selvfølgelig også for sejlerne, for vores maritime traditioner indbyder jo til at have fokus på det blå, siger Henriette Mørck. 220 km Øhavssti omkranser Det Sydfynske Ø-hav. Foto: Naturturisme I/S

Et andet spektakulært projekt, der er i støbeskeen, er Svendborg Maritime Oplevelses Rambla, som skal udvikle miljøet i havnens sydlige ende og være med til at binde by og havn sammen. Der er her tale om en reberbane, værksteder for havnens foreninger, aktivitetssteder for børn og unge, hvor maritime emner tages op og meget mere. Pointen er, at der skal være noget at se på, noget at være med i og noget at lære af. Bevare og udvikle

– Vi har i en del år arbejdet for at bevare, renovere og udvikle de miljøer, der via et aktivt friluftsliv giver os Fakta om prisen Prisen Danmarks Friluftskommune uddeles af Friluftsrådet til en kommune, der gør en særlig indsats for at fremme friluftslivet. Hvert år sætter prisen fokus på et nyt tema inden for friluftslivets verden.

I 2012 var temaet Friluftsliv i blå områder. Borgmester Curt Sørensen (t.v.) får overrakt prisen af Friluftsrådets næstformand Jeppe Jørgensen ved et arrangement på Skansen på Tåsinge. Foto: Terkel Broe Christensen

Svendborg ha r fo ku s på d e blå områd e r

23


Tekst & Foto / Leif Nielsen

St o rt j ub i læu ms træf i Nyb or g Flere hundrede sejlere var strømmet til Nyborg den første weekend i juni måned. Den skumle vejrudsigt i ugen op til træffet havde dog fået flere til at skiftet båden ud med autocamper eller indlogering.

V

ejrguderne viste sig fra deres bedste side under selve træffet, der med stor velvilje fra Nyborg Kommune og havnefoged Henrik Jensen blev afviklet i den gamle inderhavn. Her bød Danske Tursejleres formand Poul Erik Jakobsen velkommen, hvorefter DT’s 3 æresmedlemmer, Børge Nygård, Judith Ditlevsen og Hartvig Rasmussen hejste DT-standeren ledsaget af en smuk trompetfanfare.

Danmark lykønskede DT med de første 20 år og håbede på et fortsat godt samarbejde om lystbådeforsikringer. Alt imedens blev der serveret lidt mundgodt og Nyborg Sangforening underholdte med flotte sømandssange. Fællesspisningen fredag havde konkurrence af Nyborg Kulturfestival, så der var noget for enhver smag. Vandgang til begge

Herefter valfartede alle til det store festtelt, som lagde rammer til en flot velkomsttale af Nyborgs borgmester Erik Rasmussen. Direktør Peter Lund fra Søassurancen

te gæster.

Velbesøgt jubilæumstræ

Masser af veloplag

Eskadrille 722 på plads i

24

Lørdag formiddag var der arrangeret underholdning i havnebassinet. Programmet bød på ballonrace, ro-konkurrence i små gummibåde og Eskadrille 722, som gav

f i Nyborg.

luften.

S t o rt j u b i l æ u ms t r æ f i N yborg


Show i teltet.

Havnesjov.

en redningsdemonstration. At ”gå planken ud” dysten mellem havnefoged Henrik Jensen og formand Poul Erik Jakobsen endte med, at begge måtte en tur i baljen gjorde ikke formiddagen mindre kedelig. Frokostjazz med håndmadder medens Godsejerens Ny Jazzband spillede op var et nyt og friskt indslag, inden der blev gjort klar til den store festaften. At der også var tid til at sende omkring 40 interesserede på rundtur på Kommunekemi, vidner om den store interesse for alle aktiviteterne.

Festaftenen med god mad og drikke fløj af sted, og flere var ved at få maden i den gale hals af lutter grinekrampe, når ”Skønheden og Udyrene” var på scenen. Standernedhalingen søndag blev igen ledsaget af smuk trompetmusik, og sædvanen tro var der afskedstårer i øjnene på mange men selvfølgelig med beskeden om et snarligt på gensyn. Se alle fotos på www.dansketursejlere.dk

Så dys

tes der

bolden

e.

.

tanderen

r hejste s

mme resmedle

DT’s æ

i bade

Nyborg Sang

forening i flo

t harmoni.

S tort j ubilæu m s træ f i N ybo rg

Frokostjazzen

ng.

satte stemni

25


Tekst / Inga Pajbjerg Foto / Gitte Grimstrup

Sh a n ty og s ejl er e i St r ue r Struer struttede af oplagte tursejlere på DT’s træf i august.

D

er var som sædvanligt lagt mange gode kræfter i DT’s træf i Struer. Arrangørerne havde alt flot på plads, da de 35 tilmeldte sejlere fredag kl. 17.00 kunne se DT’s stander stryge til top festligt akkompagneret af trompetmusik, mens ”Der er ingenting, der maner” og ”Blæsten går frisk” lød smuk fra de sangglade gæster. Vejret var skønt, grillen tændt og alle hyggede sig.

Annette Munktoft gjorde reglerne klart for deltagerne og så gik det op i byen, hvor der blev budt på ”Sansefestival”, musik, øl, blomster, masser af smagsprøver og masser af oplevelser hele vejen rundt på havnen og i byen. Og så til gallamiddagen. Musikken var på plads, og snakken gik lystigt inden velkomsten. Feststemning i Struer

I gavehumør

Lørdag. Atter flot vejr, morgenmad og hyggesnak. Der var slet ingen der mukkede over arbejdsfordelingen, og snart var vi klar til lidt underholdning: bogstavjagten. Vi var så heldige at Annette Munkholm havde skaffet præmier og gaver til lotteriet fået en bogstavjagt i en masse af byens butikker, stablet på benene. Det var helt enormt, hvad der var af gaver – også af de dyre.

26

Så kørte løjerne. Kanon god mad, underholdningen i top, Shantykoret kan deres kram. Vi ler og klapper af løjerne og sprogets finesser fra vores del af landet. Og danset blev der. Alle nyder musikken, og ingen, der gerne vil danse, får lov at varme bænke. Og natmaden strøg også ned. Søndag. Morgenkaffe 7.30. Atter var der friske folk klar til at hjælpe. Kl. 10.00 blev flaget spillet ned, standeren sænket og stævnet næsten slut. På skippermøde blev det konkluderet, at folk var tilfredse med forløbet, og alle håber der kommer flere deltagere til næste gang.

S h a n t y o g s e j l e r e i S truer


kort nyt Hanseboot – Hamburg Internationale Boat Show

Mange danskere var valfartet til den traditionsrige bådudstilling i Hamborg i dagene 27.10 – 4.11 2012. Publikumsinteressen var større i år end sidste år, og vi håber, at dette er et udtryk for, at finanskrisens ”store fodaftryk” på bådbranchen er ved at ebbe ud.

Gør båden forårsklar nu! Jotun bundmaling kan påføres, når du tager båden på land i efteråret Så er den klar til at sætte i vandet, når foråret kommer. Båden kan stå på land i op til 9 måneder med Jotun bundmaling

nonstop Vk

Fredericia Boat Show

22.-24. februar og 1.-3. marts 2013. Det traditionsrige Boat Show løber af stablen sidste weekend i februar og første weekend i marts 2013. Danske Tursejlere har som sædvanligt en stor stand, hvor vi byder såvel nye som gamle medlemmer velkommen til en snak over en kop kaffe. Vi har en stor overraskelse i ærmet til jer i forbindelse med kåring af Årets Havn lørdag den 23. februar kl. 13.00. Nyt uddannelsesudvalg

DT har ved flere lejligheder påpeget overfor Søfartsstyrelsen, at de nuværende kompetencekrav til at føre et fritidsfartøj (speedbådscertifikat, duelighedsbevis, yachtskipper 3 m.v.) burde revideres og føres op til nutidig standard og behov. Søfartsstyrelsen har nu besluttet at igangsætte dette arbejde, og DT er med i arbejdsgruppen. Tursejlertræf 2013

Sæson 2013 står på spring, og det bliver snart tid til at planlægge sommerens togter og arrangementer. Derfor hører vi gerne fra klubber, der kunne tænke sig at være værter ved et regionalt Tursejlertræf. Hold jer ikke tilbage. Kontakt sekretariatet på tlf. 70 21 42 42 eller på info@tursejleren.dk og fortæl om jeres ønsker, og om de mulige faciliteter, I kan tilbyde. Vi vil herefter vende tilbage med gode råd og vejledning, såfremt I ønsker dette.

899,Jotun nonstop Vk bundmalinG

Selvpolerende

Unik effekt mod begroning

Ingen afskrabning eller slibning Op til 45 knob til alle bådtyper (på alubåde må bruges grå og hvid)

K ort nyt

27 Nærmeste forhandler henvises på: 75 88 13 02

.dk


r e cK

rA T M S G HOld Tyven væk med DT Mini og DT Maxi 1 krone om dagen + moms

DT Mini Lille, elegant og let at skjule Pris:

n

Batterilevetid op til 3 år Størrelse 17 x 50 x 55 mm Vægt 55 g

Når du anskaffer dig en DT Mini eller en DT Maxi, skal du samtidig have et abonnement for at være i kontakt med Dan Alerts online system.

DT Mini er særdeles velegnet til påhængsmotorer, både, biler, scootere, motorcykler, kufferter, fladskærmstv, designertasker etc. Kan skjules i næsten alt.

Du modtager automatisk en sms eller en mail, hvis din DT-enhed bevæger sig ud af den definerede zone. Når du logger dig på en computer, kan du straks se, hvor enheden befinder sig. Kontakt Dan Alert som herefter foretager den fysiske genfinding.

DT Maxi

DT Find er skabt til dig, der har brug for genfinding ved tyveri. Enhederne rapporterer fast én gang i timen.

n

Stærk og solid Pris:

n n n

1.395,- kr.

Årligt abonnement:

365,- kr.

+ moms

Batterilevetid op til 6 år Størrelse 20 x 85 x 110 mm Vægt 150 g

DT Maxi er særdeles velegnet til påhængsmotorer, både, lastbiler, trailere, entreprenør- og landbrugsmaskiner etc. Det er det danske firma Dan Alert, som varetager overvågningen og sporingen af DT Mini og DT Maxi enhederne. Dan Alert har eget døgnbemandet vagtselskab, som kan foretage den fysiske genfinding. Firmaet samarbejder med forsikringsselskaber, politi og vagtselskaber – på tværs af grænser.

Sejlerforsikring.dk 28

Du får 15 % rabat på din Sejlerforsikring KASKO, når du har installeret en DT Mini eller DT Maxi.

Sekretariatet · Odensevej 197 A · 5600 Fåborg Tel: +45 7021 4242 · info@tursejleren.dk www.tursejleren.dk · www.sejlerforsikring.dk

2012 · FFP Kommunikation · www.burchardt.as

n

1.295,- kr.

Det er, hvad det koster dig at kunne finde dine stjålne genstande med et DT Find-abonnement.


MEDLEMSSERVICE

Nemmere at betale medlemskontingent

Tilmeld dig allerede nu

Vi kan nu imødekomme, hvad mange medlemmer har efterspurgt nemlig at kunne betale deres kontingent via betalingsservice. Danske Tursejlere har netop indgået en aftale med PBS/Nets, så det fremover bliver nemmere for dig at betale dit medlemskontingent.

Gå ind på www.dansketursejlere.dk og tilmeld dig allerede nu. Klik på ”tilmeld dig til betalingsservice” og udfyld skemaet. Din nye opkrævning for medlemskontingent 2013 vil herefter komme via betalingsservice.

Når du i december modtager den nye opkrævning for medlemskontingentet for 2013, kan du tilmelde dig PBS/Nets, så de fremtidige betalinger klares sikkert og trygt via betalingsservice. Og så er du altid rettidig med din indbetaling.

Vind fine præmier

Tilmeld dig betalingsservice inden den 1. december 2012 og deltag i lodtrækningen om 5 spurtpræmier. Vi trækker lod om 2 sæt signalflag (værdi kr. 799,-) og 3 stk. HUBA og Gryden (værdi kr. 145,-).

HAR DU HUSKET AT STEMME PÅ

Årets havn 2012 Du kan stadig nå at afgive din stemme og være med til at bestemme, hvem der skal kåres som Årets Havn 2012. Brug stemmesedlen her i Tursejleren eller endnu bedre: Gå ind på vores hjemmeside www.dansketursejlere.dk og klik på ”Årets Havn 2012”. Blandt de indkomne svar trækker vi lod om to gevinster. I samarbejde med Palby Marine udlodder vi 2 stk. Yeah cykler til en pris af 2.999 kr. pr. stk. Vi beder dig vurdere havnen ud fra 10 spørgsmål, som du kan give karakteren ”God”, ”Bedre” og ”Bedst”. Kåringen af Årets Havn og de 2 heldige vindere af cykler finder sted på Fredericia Boatshow lørdag den 23. februar 2013.

Jeg stemmer på denne havn som Årets

havn 2012

....................................................................... Send kuponen til DT’s sekretariat senest den 1. januar 2013. Kommentar:................................................

God Bedre Bedst

....................................................................... .......................................................................

 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.

Er der et synligt havnekontor med brugervenlige åbningstider? Er der mulighed for køb af diesel og benzin? Er toilet- og badeforhold gode og renholdte? Er der aktivitetsforhold for både børn og voksne? Er der gode indkøbsmuligheder i nærheden af havnen? Er der el og vand i tilstrækkeligt omfang på broerne?

....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... Navn: ........................................................... Adr.: ............................................................. Postnr.: ........................................................

Er der fair gæstepriser pr. døgn?

By: . ...............................................................

Er der bådpladser i alle aktuelle bredder/længder mellem pæle?

E-mail:..........................................................

Er havnens personale flinkt og hjælpsomt?

Medlemsnr.:................................................

Er der trådløs adgang til internet?

Sendes til: Danske Tursejlere Odensevej 197 A, 5600 Fåborg

MEDL EMSSERVICE

29


MEDLEMSSERVICE medlemSkab Navn:

Ny e k lubber med en i farvan det Sejlerforsikring KASKO Klubnr. 6230000 får du desuden

• • •

• • • •

ANG

IG

• • • •

R M OTO R E D L O H ● ● ● ● ● ●

ER

Autoelektro - Diesel Bil- og bådvarmer Elektriske maskiner El- og luftværktøj El-motorer og gear Diverse pumper

www.skjern-elektro.dk

30

Postnr.:

By:

CPR-nr.:

Telefon nr.:

E mail:

Ry Bådlaug Formand Jes Hovind Dækning i hele EU samt Norge. Telefon 30 94 30 40 Dækning året rundt - i vandet og på land. Fast præmie uanset skadesforløb. Mulighed for at vælge størrelse af selvrisiko - Klubnr. 2390000 præmien beregnes efter selvrisikoens størrelse. Kalundborg Sejlklub Ulykkesforsikring for op til 6 personer. Formand Ole Meridin Petersen Nyt for gammelt i langt de fleste tilfælde. Telefon 40 98 00 51 Rabat ved AIS-Vagt (aftale med SOK). Rabat ved installation af godkendt GPSKlubnr. 4190000 Tracker. TEL-KA Marina A/S Dækning af skader forårsaget af defekte Formand Paul Enevold Jørgensen søventiler og/eller slanger. Telefon 29 46 29 50 Bådvogn eller stativ dækkes med indtil kr. 30.000,- ud over forsikringssummen. Jolle/gummibåd er medforsikret indtil kr. Danske Tursejlere siger velkommen til endnu tre 20.000,-. klubber, der har meldt sig under vores stander. Afbrydes ferien på grund af en skade på båden, dækkes udgifter til f.eks. hjemtransport og hotelophold med indtil kr. 20.000,-. Hurtig og professionel behandling af din skade. Egne taksatorer og døgnåben havaritelefon. Medlemmernes eget ankenævn, der drøfter evt. tvister ved skade. Op til 5 gratis overnatninger i lystbådehavnene på Ærø.

VI

• • • •

Adresse:

I hvilken havn ligger din båd: Bådfabrikat:

Bådstørrelse:

Navnet på din klub: n Jeg ønsker medlemskab inkl. Sejlerforsikring ANSVAR n Jeg er allerede medlem af DT. Mit medlemsnummer. er: n Jeg ønsker bladmedlemskab n Jeg ønsker tilbud på Sejlerforsikring KASKO Antal års sejlererfaring: n Jeg har duelighedsbevis eller Yachtskipper 3 Antal års sejlererfaring:

tilbud PÅ Sejlerforsikring kaSko fartøjets art (sæt kryds)

n Jolle (åben jolle med max 40 HK) n Motorbåd med påhængsmotor n Motorbåd med Z drev Ønskes Z drev medforsikret ?

n ja

n nej

n Motorbåd med fast skrueaksel n Motorsejler n Sejlbåd oplysninger om fartøjet Model:

Årgang:

Materiale:

Bådens længde i meter:

Motorfabrikat:

Årgang:

Antal HK:

Bådens max fart i knob:

Fartøjets værdi: Særligt tilvalg for trailerbåde Ønskes Sejlerforsikring TRAILER modul 1 ? n ja n nej Ønskes Sejlerforsikring TRAILER modul 2 ? n ja n nej Ønskes Sejlerforsikring TRAILER modul 3 ? n ja n nej Har du tyverialarm med automatisk opkald? n ja n nej Riv tilbudsblanketten af og send den til Danske Tursejlere eller ring på telefon 70 21 42 42 for straks tilbud.

Alle fritidssejlere kan blive medlem af DT. Det kan ske på to måder: Gennem din klubs medlemskab eller som enkeltmedlem. Klubmedlemskab: Hvis din bådklub er medlem af Danske Tursejlere, så betaler du kun kr. 315,- i årligt kontingent, som dækker ansvarsforsikring og alle medlemsfordele. Vi har faktisk over 170 klubber, som nyder godt af denne ordning for deres medlemmer. Enkeltmedlemmer: Som enkeltmedlem betaler du kr. 365,- i årligt kontingent. Også her får du ansvarsforsikring og alle medlemsfordele. Dette tilbud gælder særligt for de fritidssejlere, hvis klub ikke er medlem af DT. Bladmedlemskab: kr. 200,-.

m e d l e m s s e rvice


NYT medlemskort HER er dit nye medlemskort for 2013. Klip det ud og opbevar det i båden.

Husk at medlemskortet kun er gyldigt ved betalt kon­ tingent. Kontingentopkrævningen for 2013 modtager du i separat kuvert i december. Husk at tjekke at det er de rigtige bådoplysninger, vi har påført. Eventuelle rettelser bedes meddelt sekretariatet på tlf. 70 21 42 42.

KUN gyldigt VED BETALT kontingent

søkrammarked Både sælges

3711212

4063212

Sea Ray 230 Sundancer, motorbåd årg. 1994 260 hk benzin. Fin båd ny kaleche med ståhøjde, ny vinterkaleche. Har sejlet 529 timer. Pris 170.000, Henvendelse: P. Duysen, Ålsgårde Telefon: 60 92 22 75 E-mail: piaduysen@gmail.com

4093612

4073212 30 fods, motorbåd, med nyrenoveret motor og kølesystem. Nymonteret toilet, bovpropel, kaleche og spændingsomskifter, fra 220 v til, 12 v, med aut. opladning. Medfølger, 3 100 A batterier, VHF. radio, FM radio, GPS og et ekkolod ( FISKEFINDER ).Motoren er en 6 cyl. 103 hk. FORD diesel, med et forbrug på ca. 6-7 l. i timen, ved 8-9 knob. Pris. 165.000, Henvendelse: W. Hass Kolding Telefon: 51 76 36 20 E-mail: rexvovrex@hotmail.com

4033112

Fjord Touring 930CC- årgang 1988 Hardtop lukket kabine, stor salon, separat toilet, stort pantry og selvlænsende agtercockpit med kaleche. Motor/Volvo Penta AQAD41DP Diesel 200 hk. Pris: 399.000, Henvendelse: N. Brandt, Kr. Hyllinge Telefon: 46 40 57 75 E-mail: nb@brandt.mail.dk

4083412

Norsk KS 22 (Knut Synnestvedt) sælges. Evt. byttes med ? Ca. 1978. Rigtig pæn båd. Ny ekstra høj kaleche (specialbygget), Volvo Penta B30 omb. til ferskvandskøling. Renoveret topstykke. Med Garmin gps/ekkolod og VHF radio. Ingen glasfiberpest.  Henvendelse: K. Nielsen, Værløse Telefon: 29 87 13 42 for yderligere information/prøvetur. Flere billeder fremsendes gerne. E-mail: klaussivertsen@yahoo.dk

SØKRAMMARKE D

Velholdt LM 23 Comfort. Yanmar YSB 12. Rullegenua, easy jack, GPS, ekkolod, nyt toilet, bådstativ, samt div. udstyr. Prisforslag: 110.000, Henvendelse: Gullbrandur Olsen Telefon: 26 17 02 78 E-mail: go4040@gmail.com

Starlet 26 m/agterlukaf, Glasfiberbåd m/50hk Volvo Motor md22 Hurth gear. Centralvarme-Wallas dieselvarmer, Hydr. Styrtøj. Pantry, kem. Toilet, køleskab mm. Motor-gear-skruetøj. Kørt 3 sæsoner GPS garmin, ekkolod, mast på styrhustag mesanbom m. sejl. Ligger i Gråsten. Pris: 122.000, Henvendelse: L. Hillaby, Esbjerg Telefon: 61 31 80 08 / 22 57 12 91 E-mail: hillaby.leiflone1@gmail.com

4113712

Bådtelt, Dancover titanium 4x12x4,5/5,5 meter, kun brugt en vinter sælges til halv pris. Pris: 16.000, Henvendelse: V. Sterup, Bevtoft Telefon: 30 23 44 16 E-mail: sterupbevtoft@dbmail.dk

Medlemmer af DT kan få en annonce med under ”SØKRAMMARKED” i Tursejleren og på DT’s h ­ jemmeside – www.tursejleren.dk. Pris: kr. 200,- for maks 40 ord eksklusiv dine ­kontaktoplysninger. Annoncerne på www.tursejleren.dk er gratis. SÅDAN GØR DU: Gå ind på www.tursejleren.dk under knappen SØKRAMMARKEDET og klik på ”Tilmeld din annonce”.

31


UMM Magasinpost 46610

Tekst / frank flemming pedersen

tranetræf på Rügen Blot nogle timers sejlads fra de danske kyster udspiller sig et par gange om året et fantastisk syn, når tusinder og atter tusinder traner på træk gør ophold på den nordtyske østersøkyst.

D

e er store, tranerne. Større end både fiskehejren og storken. Hvert år forlader de vinterhiet i syd og øst for at søge mod Nordeuropa, hvor foråret og sommeren skal tilbringes. Om efteråret – typisk i oktober – forlader de så det høje nord og søger atter mod varmen. Kæmpeflokke af traner passerer to gange årligt østersøkysten efter at have fourageret, hvilet og samlet kræfter til rejsen over vand. Mellem 40.000 og 70.000 af de fly-

vende storfugle gør holdt på den tyske østersøkyst ved Rügen og kan betragtes fra ganske nært hold. Måske man skal være meget entusiastisk sejler for at tage turen til Rügen på denne tid at året, men den kan gøres på blot et par timer fra Danmark. Det er let at få landkending. Høje bakker og hvide kridtklinter viser vej til øen, der er rig på havne. 25 – i hvert fald findes langs Rügens 570 km. kyst-

linje, som er en af de mest naturskønne i Tyskland. Rügens små byer er idylliske og lokker til længere tids ophold. Tag bare tiden til det for øen har så meget at byde på. For sejleren, vandreren og cyklisten er naturen så mangfoldig og fuglelivet så flot. Tusinder af ænder og gæs holder til her, hvor også havørnen har sit revir. Og så selvfølgelig de imponerende traner.