EGT/Norvég Alapból finanszírozott mobilitási projektek

Page 1

EGT   Norvég Alapból finanszírozott mobilitási projektek

mobility projects funded by Norwegian grants Eea 

HOPPÁ Disszeminációs füzetek 22.


EGT  Norvég Alapból

finanszírozott mobilitási projektek mobility projects funded by Eea  Norwegian grants

bevezető  introduction 1 1


tartalom  content

5

előszó  foreword

7

bevezető  introduction

12

Apor Vilmos Katolikus Főiskola  Apor Vilmos Catholic College Dráma, tánc, bábjáték • Féléváthallgatás OUC-ra • Idegennyelv tanítása fiataloknak  Drama, Dance, Puppetry • Study Term at OUC • Teaching Foreign Language to Young Learners

18

Debreceni Egyetem  University of Debrecen A geotermikus fűtési rendszer optimalizálása  Optimization of Geothermal Heating System

22

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ  Southern Great Plain Regional Labour Centre A „RUGALMAS SZERVEZET” – A Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ irányítási rendszere hatékonyságának növelése a norvég modell alapján  ‘FLEXIBLE ORGANIZATION’ – Improving the Efficiency of the Southern Great Plain Regional Labour Centre Management System Based on the Norwegian Model

26

Eötvös Loránd Tudományegyetem  Eötvös Loránd University „Mikrotörténelem” – egy angol nyelvű MA-kurzus kidolgozása  Developing an English-language MA-course ‘Microhistory’

30

Heves megyei Kereskedelmi és Iparkamara  Heves County Chamber of Commerce and Industry A geotermikus energia felhasználásának tanulmányozása izlandi „legjobb gyakorlatok” által magyar építőipari és energetikai vállalatok számára  Studying Iceland’s ‘Best practices’ on Utilisation of Geothermal Energy for Hungarian Building and Energy Companies

34

Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégium  Kossuth Zsuzsanna Vocational Training School Menedzsment • Társtanítás • Szakmai gyakorlat  Management • Co-teaching • Apprenticeship

38

Mosoly Alapítvány  Smile Foundation Hogyan segítsünk jól? – Művészetterapeuták tapasztalatcseréje a hátrányos helyzetű európai gyerekek szolgálatában  How to Help in the Right Way? – The Mutual Training of Art Therapists in Service of European Children Living with Help

42

Pázmány Péter Katolikus Egyetem  Pázmány Péter Catholic University Regionális tanulmányok Európában: Közép-Európa és Skandinávia  Aspects of the Study of Regions and Regional Cooperation in Europe: Central Europe and Scandinavia

46

Szegedi Tudományegyetem, Mezőgazdasági Kar  University of Szeged, College of Agriculture Falusi turizmus Norvégiában és Izlandon  Rural Tourism in Norway and Iceland

50

Tudás Alapítvány  Foundation of Knowledge A könyvtári rendszer tanulmányozása Norvégiában és Izlandon  Study of Library System of Norway and Iceland


Előszó

Norvégia az Európai Gazdasági Térségről (EGT) szóló szerződés révén már sok éve aktív közreműködője az európai társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségek visszaszorításának. Az EGT-egyezmény Norvégia legfontosabb külpolitikai megállapodása, amely az EU belső piacán Norvégiát egyenlő félként ismeri el. Ám elnevezése ellenére az EGT puszta kereskedelemnél és gazdaságnál sokkal többet jelent. Ugyanúgy szól közös értékeinkről és közös felelősségünkről Európa jövőjéért. Ezt tükrözik a Norvég Alapon keresztül nyújtott pénzügyi támogatásaink is. Az EU 2004-es kibővítése óta Norvégia több mint 1,3 milliárd euróval támogatta az új tagállamokat. A második legnagyobb kedvezményezett Magyarország, amely 135 millió euró támogatásban részesült. Mire elértük a 2004–2009-es támogatási időszak végét, több ezer pályázat benyújtására, és körülbelül 100 projekt és támogatási alap jóváhagyására került sor Magyarországon. A támogatás alapvető területei többek között az európai kulturális örökség, a környezetvédelem és az emberi erőforrás-fejlesztés voltak. A Norvég Alap hozzávetőleg 10 százalékát kapta meg az emberi erőforrás-fejlesztés, és jelenleg nagyjából 22 projekt és támogatási alap kivitelezése folyik Magyarországon. Ezek egyike a Tempus Közalapítvány által szervezett Nemzetközi mobilitási programok – szakmai gyakorlatok, tanulmányi utak, együttműködések. Ma már egyre többen vélik úgy, hogy az európai szintű mobilitás minden szektorban javíthatja az oktatás színvonalát. A mobilitás nemcsak az intézmények, de a magánszemélyek számára is fontos, mert segíthet tudásuk, szakértelmük és készségeik bővítésében. Büszkék vagyunk rá, hogy Norvégia a Norvég Alapból egy millió euróval támogatja a nemzetközi együttműködést, a nemzetek közti partneri kapcsolatokat, és kétirányú mobilitási projekteket valósít meg, hogy fokozza Magyarország részvételét a lisszaboni, a koppenhágai és a bolognai folyamatban. Különösen örömmel tölt el bennünket, hogy a Nemzetközi mobilitási program hozzájárult a Norvégiával folytatott mobilitási csereprogramok népszerűsítéséhez és azok eredményének terjesztéséhez. A támogatási alap segítségével magyar hallgatóknak nyílt alkalmuk egy félévet tölteni Oslóban, míg norvég diákok Budapesten tanultak végig egy szemesztert. A két ország egyetemei olyan területeken működtek együtt és cseréltek tapasztalatokat, mint az élelmiszer-tudomány, a multikulturalizmus, a dráma, a tánc, a bábszínház, a politika-tudomány, a menedzsment, a szolgáltatás és a kommunikáció. Mialatt magyar diákok betekintést nyertek a skandináv modellbe, a két ország diákjainak egy csoportja közösen dolgozott egy kutatáson Narvikban és Budapesten. Boldogok vagyunk, hogy a támogatási alap nemcsak nemzetközi társulásokat hozott létre, de az országaink közti hosszú távú kapcsolat erősítéséhez is hozzájárult. Remélem, hogy ez az erős partneri kapcsolat tovább folytatódhat a 2009–2014-es új támogatási időszak alatt is. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem a Tempus Közalapítvány odaadó munkáját. Ha szeretnének többet megtudni Norvégia szerepéről, látogassanak el weboldalunkra a www.norvegia.hu címen. Addig is remélem, e kiadvány megnyeri tetszésüket.

Siri Ellen Sletner Nagykövet


Foreword

For many years, Norway has actively contributed to the reduction of social and economic disparities in Europe through the European Economic Area – EEA-Agreement. The EEA is Norway’s most important foreign policy agreement, ensuring Norway as an equal partner in the EU internal market. But the EEA, despite its name, entails so much more than just trade and economy. It is also about common values and shared responsibility for Europe’s future. This is reflected in our financial contributions through the Norway Grants. Since the EU enlargement in 2004, Norway has contributed with more than 1,3 billion euros to the new member states. Hungary is the second largest beneficiary, receiving 135 million euros. As we have reach the end of the Grant period 2004–2009, thousands of applications have been submitted, and about 100 projects and funds have been approved in Hungary. Core areas of support have included conservation of European cultural heritage, protection of the environment and human resource development. Approximately 10 per cent of the Norway Grants have been awarded to human resource development, and around 22 projects and funds are currently being implemented in Hungary. One of these funds is the International mobility program. Placement, study visits and partnership by Tempus Public Foundation. Today there is an increased acknowledgement that mobility at European level can help to improve the quality of education in every sector. Mobility is not only important for the institutions, but also for the individuals as it can help to widen their knowledge, expertise and skills. We are proud that Norway, with 1 million Euros from the Norway Grants, is supporting international co-operation, transnational partnerships and implementing two-way mobility projects to enhance the Hungarian participation in the Lisbon, Copenhagen and Bologna processes. We are especially pleased that the International mobility program has contributed to the exchange and dissemination of mobility with Norway. Through the fund, Hungarian students have had the chance to spend a semester in Oslo, while Norwegian students have had a semester in Budapest. Universities in both countries have cooperated and exchanged experience in areas such as food science, multiculturalism, drama, dance, puppetry, political science, management, service and communication. While students from Hungary have established an insight into the Nordic model, students from both countries have teamed together to work on research thesis in Narvik and Budapest. We are pleased that the fund has formed, not only international partnerships, but also contributed to a long-term relationship between our two countries. I hope that we can continue this strong partnership as we enter a new Grant period 2009–2014. I would like to take this opportunity to thank Tempus Public Foundation for their dedicated work. To read more about Norway’s contribution I encourage you to visit our web site www.norvegia.hu. In the mean time I hope that you enjoy this publication.

Siri Ellen Sletner Ambassador

EGT  Norvég Alapból finanszírozott mobilitási projektek mobilty projects funded by Eea  norwegian grants


Mobilitás – kicsit másképp?

1 Magyarország 2010-es pályázati kerete a nem végleges adatok szerint 18,826 M EUR

bevezető  introduction

2010-ben talán már nem kell bemutatni a mobilitási programok fontosságát, az évente az oktatásba, például az Egész életen át tartó tanulás programon keresztül, indirekt módon mobilitással, nemzetközi együttműködések vagy fejlesztő projektek segítségével fektetett 18-191 millió euró jelentőségét. A mobilitási programok – legyen az tanulmányi célú féléváthallgatás, hosszabb-rövidebb szakmai gyakorlat külföldön, oktatói vagy szakértői, felnőttoktatói tanulmányút vagy tanítási gyakorlat – évente ezreket indítanak el Európa más országaiba a tanulás vágyával, más kultúrák megismerésének, más országok nyelvének megtanulása céljából. De ha bármelyik, Tempus Közalapítvány által koordinált mobilitási programot megvizsgáljuk, elmondhatjuk, hogy Norvégia, Izland vagy Liechtenstein sosem tartozott a legnépszerűbb célországok közé. A távolság és a magas árszínvonal miatt nem tudták felvenni a versenyt a könnyebben megközelíthető, megfizethető vagy manapság a nyelvtudás szempontjából legfontosabb idegennyelvű országokkal. Ha a két legnagyobb mobilitási programot vizsgáljuk, akkor azt mondhatjuk, hogy sem a tavaly 20. születésnapját ünneplő Erasmus programban, sem pedig az idén 15 éves Leonardo da Vinci mobilitási programban nem volt több 10-20 főnél az évente Norvégiába, Izlandra vagy épp Liechtensteinbe utazó hallgatók, diákok vagy oktatók száma. Magyarország uniós csatlakozása előtt nem volt arra lehetőség, hogy az uniós pályázati programok keretében ezekkel az országokkal kétoldalú együttműködéseket alakítsunk ki. Ezért 2003-ban Norvégia elindított két olyan kezdeményezést, amelyeknek az volt a célja, hogy a Norvégia és Magyarország közötti mobilitást megalapozzák az Erasmus Link, vagy a Leonardo programot mintául használó Linking Up programok keretében. Uniós csatlakozásunk óta a szabályok már lehetővé teszik az uniós oktatási és képzési programok keretében a kétoldalú szerződések támogatását ezen három nem uniós, de az Európai Gazdasági Térség részét képező ország intézményeivel. Azonban a hozzájuk irányuló mobilitások nem kaptak külön figyelmet vagy támogatást – egészen 2007-ig. Ekkor nyílt ugyanis a Tempus Közalapítványnak arra lehetősége, hogy egy jelentősebb összeg megpályázásával és megnyerésével újra ráirányítsa a figyelmet az említett három országra. A történet kezdete még korábbra nyúlik vissza: az Európai Unió megegyezett Norvégiával, Izlanddal és Liechtensteinnel, hogy az EGT tagsággal járó előnyökért cserébe, bár nem uniós tagországok, de ők is ugyanúgy beleadnak a közös kasszába azzal a céllal, hogy a tíz, majd a további két frissen csatlakozott uniós tagállam (illetve ezt a kört később kibővítették még Spanyolországgal, Portugáliával és Görögországgal) felzárkózását segítsék. Ebből a támogatásból Magyarországnak is jutott, a 2005–2009 közötti első ciklusban mintegy 135 millió euró. A Tempus Közalapítvány ebből mintegy 1 millió eurót, egész pontosan 295 835 146 Ft-ot nyert el, amelyből 267 435 002 millió forint képezte az oktatási intézmények által elnyerhető pályázati alapot.

6 7


Európai szinten fontos és népszerű téma a mobilitás. A fontosságot nemcsak az EGT/Norvég Alapból erre fordított több millió euró bizonyítja, hanem az, hogy a finanszírozók feltett szándéka a folytatás. Ez már csak azért is lényeges, mert a mobilitási programok hatása akkor érezhető, ha több éven keresztül, folyamatosan elérhető a pályázati lehetőség. Az első kör eredményeinek felmérésére készült egy tanulmány, amely több ország – köztük Magyarország – mobilitási projektjét is tanulmányozta. Hazánk mellett szinte az összes többi EGT/Norvég Alapból támogatott ország hirdetett különböző típusú és összegű mobilitási pályázati alapot. A legkisebb keretet Portugália (kb. 200 000 euró), míg a legnagyobbat Lengyelország (kb. 12 000 000 euró) kezeli. Ezen mobilitási programok igen színes képet mutatnak: vannak, amelyek csak egy meghatározott területre koncentrálnak (pl. a portugál keret környezeti, biológiai témájú projektekre szólt), más országok az egyéni pályázati lehetőséget biztosították. Magyarország esetében a tanulmány lehetséges követendő példaként kiemeli a pályázó intézmények sokszínűségét: az oktatási intézmények mellett civilszervezetek, kamarák, munkaügyi központok is pályázhattak. A tanulmányban összegzett eredmények és konzekvenciák nyilvánosságra hozatala után elindul a következő szakasz előkészítése egy, a 15 támogatott ország szintjén összehangolt mobilitás formájában. Vizsgáljuk meg, hogy a TKA által koordinált egymillió eurós keret hova került, milyen célokat szolgált, és milyen eredményeket hozott. Magyarország az EGT/Norvég Alapból, a szerződések szerint, összesen 63 projekt megvalósítására adott támogatást, ezzel egy fordulóban lekötötte a támogatási összeg, 267 millió forint szinte teljes egészét. A szerződésekben több mint 400 diák, hallgató, oktató és szakértő kiutazását, és közel 200 norvég, izlandi és liechtensteini résztvevő beutazását vállalták a támogatást elnyerő egyetemek, főiskolák, középiskolák, alapítványok és egyéb szervezetek. 2005-ben, amikor a TKA benyújtotta a mobilitási pályázati alapra szóló pályázatát, akkor – éppen a már említett Erasmus Linkre és Linking Up programokra alapozva – kb. 70 projekttel és 500 résztvevővel kalkulált. Végül 60 projektben 405 kiutazás és 156 beutazás valósult meg. A megvalósult projektek között a legnépszerűbb mobilitási formának az oktatók, szakértők körében a rövidebb tanulmányút bizonyult: 32 ilyen projekt valósult meg, témák tekintetében pedig a tananyagfejlesztés, illetve a kicsit általánosabb oktatás nemzetköziesedése szerepelt legtöbbször. A ki- és beutazások teljesítése eltérő képet mutat. Amíg a kiutazások csaknem maradéktalanul teljesültek, addig néhány projekt esetében történt visszamondás, és épp a különleges vonásnak, a partnerség megerősítésének szánt kölcsönös mobilitás, a magyarországi beutazás lehetősége volt végül kevésbé népszerű – ezen a ponton több projekt nem tudta teljesíteni az eredetileg vállaltakat. A beutazások csökkenésének oka elsősorban szervezési, egyeztetési problémákban rejlik (a beutazó norvég, izlandi oktatók nehezen tudták beilleszteni az 1-2 hetes tanulmányutakat a különben is sűrű tanévbe), melynek következtében a projektek kifutottak az időből vagy a külföldi hallgatók nem minden esetben találták vonzó célországnak hazánkat, és a magyarországi tanulmányok helyett inkább más országot választottak. A projektek igencsak színes képet mutatnak. A TKA-nak kihívást is jelentett a mind az oktatási szektorok, mind pedig a témák tekintetében igen összetett és szerteágazó pályázati forma koordinálása. Míg más pályázati formáknál elkülönülnek az oktatási szektorok, itt egyszerre pályázhatott egyetem és főiskola, középiskola vagy gimnázium, de alapítványok, egyesületek, munkaügyi központ és kamara is ugyanolyan eséllyel indultak. A széles pályázói kör igen színes tématerületet hozott: kaptak támogatást tanárok, informatikusok, mezőgazdasággal, műszaki oktatással foglalkozók vagy azt tanulók, de a mobilitásban részt vevők között találunk még történészeket, élelmiszeriparral foglalkozókat, vendéglátósokat, kertészeket és zsonglőröket is.

EGT  Norvég Alapból finanszírozott mobilitási projektek mobilty projects funded by Eea  norwegian grants


A projektek összefogása így nemcsak megoldandó feladat volt, hanem sok örömet is jelentett látni a rengeteg különböző témában megvalósult projektet a geotermikus energiától az intézményfejlesztésen vagy a tananyag-kidolgozáson keresztül, a művészetterápián át egészen a modern könyvtárak létjogosultságáig. Jelen kiadványban is csak a helyszűke szabott határt a megvalósított és sikeres projektek bemutatásának, bőven volt lehetőségünk érdekes és eredményes projektek közül válogatni, és a koordinátorok örömmel vették a felkérést az összefoglalók megírására. A folytatás egyelőre várat magára, a 2009–2014 közötti szakaszra szánt összeg megvan, azok arányos elosztása a támogatott országok között már megtörtént. Az említett tanulmány eredményeképp egy összehangoltabb mobilitási program pályáztatása indulhat meg európai szinten, várhatóan 2011-től. Addig a magyar intézmények más programokban folytathatják és folytatják is a most megkezdett együttműködéseket. Reméljük, hogy mindenki talál néhány olyan projektleírást, ami akár a munkája, akár az érdeklődési köre miatt számára érdekes és informatív lehet, esetleg új – nem feltétlenül csak az említett három országba irányuló – mobilitási projekthez ad ötletet. Balla Ágnes programkoodinátor

Mobility – a little differently?

1 The proposed budget of the project round 2010 in Hungary is 18,826 M EUR.

bevezető  introduction

Perhaps by 2010, the importance of mobility programmes does not need to be explained – such as the importance of the EUR 18-19M1 invested into education through Lifelong Learning Programme and indirectly through mobility, international cooperation or development projects. Mobility programmes – whether it is a study exchange programme, foreign internship, a teacher, expert or adult educator study visit, or teaching practice – set off thousands of participants yearly to other countries of Europe, with a wish to study, to learn about other cultures and to learn foreign languages. But if we examine any mobility programme coordinated by Tempus Public Foundation, we will find that Norway, Iceland or Liechtenstein have never belonged to the most popular destination countries. Due to the distance and the high standards of prices, they could never compete with the more easily accessible or more affordable countries, or those which are currently the most important ones from a language learning point of view. If we look at the two largest mobility programmes, we can see that neither the Erasmus programme, which celebrated its 20th birthday last year, nor the 15-year-old Leonardo da Vinci mobility programme delegated more than 10-20 students or teachers per year to Norway, Iceland or Liechtenstein.

8 9


Before Hungary’s EU accession, there had not been any possibilities to form bilateral co-operations with these countries within the frame of EU programmes. That’s why Norway set off two initiatives in order to lay down the foundations of mobility between Norway and Hungary, for example the Erasmus Link or the Linking Up programmes, which used the Leonardo programme as a model. After our EU accession it is possible to form bilateral agreement with these three non-EU countries in the frame of the education and training programmes supported by the European Union. But mobilities did not receive any special attention or support – up to 2007. That was when Tempus Public Foundation had an opportunity to recall the attention to these three countries by applying for and winning a considerable support. The story goes farther back in time: the European Union made an agreement with Norway, Iceland and Liechtenstein that in return for the benefits of EEA membership they would also contribute to the common budget – although they were not EU members – in order to help ten, and then two more new EU member states (later this circle was also extended to Spain, Portugal and Greece) to catch up. Hungary was among those benefiting from this support. In the first period, between 2005 and 2009, the country received about EUR 135M. Of this support, Tempus Public Foundation was granted about EUR 1M, or to be exact, HUF 295,835,146, of which HUF 267,435,002 was the amount to be awarded to the applying educational institutions. Mobility is an important and popular topic at European level. Its importance is evident not only because of the millions of Euros awarded in this field, but also confirmed by the fact that financial supporters of the EEA/Norwegian Grants are intent on continuing. Continuation is important since mobility programmes have real effect on a longer run, therefore it is essential that the possibility be available for years continuously. In order to assess the results, a study was prepared, which examined the mobility projects of several countries, including Hungary. As Hungary, almost all the other countries supported by the EEA/Norwegian Grants also established mobility funds for various purposes. The smallest budget (about EUR 200,000) is coordinated by Portugal, whereas the largest one (about EUR 12,000,000) is managed by Poland. These mobility funds are very colourful: there are funds focusing only one topic (e.g.: biology, ocean and environment was the main theme in Portugal), whereas others supported individual applications in different fields. In case of the Hungarian mobility scheme the study highlighted an aspect that could be set an example: the wide range of the possible applicants. Besides educational institutions NGOs, chambers, and labour offices could also apply. After the publication of the findings and consequences the preparation of the next stage will begin in the form of a mobility scheme that is harmonized among the 15 supported countries. It is worth examining how the budget of EUR 1M coordinated by Tempus Public Foundation was allocated, what purposes it served and what results it has brought. According to the grant agreements Tempus Public Foundation granted 63 projects’ implementations altogether and tied up almost the entire fund of HUF 267M. According to the agreements the universities, colleges, secondary schools, foundations and other organizations undertook the task to help altogether more than 400 students, teachers and experts to travel abroad and to receive almost 200 participants from Norway, Iceland or Liechtenstein. Based on previous experience with the above mentioned Erasmus Link and Linking Up actions, TPF proposed to realize 70 projects with approximately 500 participants when we applied for the block grant in 2005. Finally 405 participants travelled abroad and 156 foreign participants were received in the framework of 60 projects. The most popular kind of mobility was the shorter study visit for teachers, trainers and experts, 32 projects realized this kind of mobility. The most popular topics among the

EGT  Norvég Alapból finanszírozott mobilitási projektek mobilty projects funded by Eea  norwegian grants


promoters were ‘curriculum development’ and ‘internationalisation of education in any other subject areas’. The realization of the mobilities is very varied. The planned number of mobilities from Hungary to the donor states has been achieved but due to some cancellations the number of the incoming mobilites has failed to reach the planned number. Unfortunately the very feature of our scheme that we hoped to be a means to strengthen relationship and cooperation between the partners proved to be less popular, and the number of incoming students, experts and teachers have failed to sum up to our initial estimate. The decreased number of incoming participants is mainly due to organizational problems (the Norwegian and Icelandic teachers had difficulties in fitting the 1 or 2 week long study visits into their otherwise busy academic year), and partly to the fact that foreign students did not always find our country attractive enough destination. The topics of the projects are also very varied. Tempus Public Foundation had a hard time coordinating a mobility scheme as complex and diverse as this in terms of educational sectors and subject matters. In the other actions TPF is coordinating the various educational sectors are dealt with separately, whereas in this case universities, colleges, secondary schools, secondary grammar schools, foundations, associations, employment centres and chambers applied in the same system. The wide range of applicants came from very different fields: teachers, IT experts, agricultural and technical, food and catering industry professionals, historians, students, gardeners or jugglers received support. Although on the one hand, TPF had to face a great challenge when co-ordinating the projects, but on the other hand it was a great pleasure to see all these projects successfully implemented in a variety of areas, from geothermal energy through institution and curriculum development and art therapy to modern libraries. In this publication, too, only the lack of space sets limit to the presentation of the completed and successful projects; we had ample opportunities to choose from interesting and successful projects, and the coordinators were happy to prepare the project summaries at our request. The next steps are yet to follow, but the budget for the period between 2009 and 2014 has been earmarked and its proportional allocation among the supported countries has been completed. As a result of the above-mentioned study, the application process of a more harmonized mobility programme can begin at a European level, expectedly in 2011. Until then the institutions can and want to continue the co-operations in other European programmes. We hope that everyone can find some project descriptions which may be interesting and informative either to their work or their fields of interest, or even inspire ideas to new mobility projects, not necessarily targeting these three countries.

Ágnes Balla programme co-ordinator bevezető  introduction 10  11


Apor Vilmos Katolikus Fõiskola (AVKF)

Projektek címe • D ráma, tánc, bábjáték • Féléváthallgatás OUC-n •

Idegennyelv tanítása fiataloknak Partnerország • Norvégia Partnerintézmény • Olso University College (OUC) Kontaktszemély neve • Bodó Erika E-mail elérhetÔség • bodo.erika@avkf.hu Külföldi kontaktszemély neve • Cathrine Døscher E-mail elérhetőség • Cathrine.Doscher@lui.hio.no

„Ha felteszem magamnak a kérdést, hogy mit, vagy miről tanultam Norvégiában, akkor az egyértelmű válasz az, hogy a legtöbbet magáról az emberről, az emberségességről, a hozzáállásról, az elfogadásról, az odafordulásról, az emberi felelősségről, és kötelességről, és egy lehetséges jövőképről tanultam, mely remélem, hazánktól sincs nagyon messze.”

Projektötlet A partnerintézmények együttműködése 2007-ben kezdődött, amikor az Oslo University College néhány drámapedagógiát tanuló hallgatója meglátogatta az Apor Vilmos Katolikus Főiskolát. Az igen emlékezetesre sikerült találkozás eredményeként két művésztanárunk, Székely Andrea és Túri György meghívást kapott, hogy az oszlói főiskola által szervezett 2007-es Window to the World konferencián előadást tartson. Ezt követte az Erasmus bilaterális szerződés aláírása, azóta pedig az Erasmus projekt keretében rendszeresen zajlottak és zajlanak hallgatói és oktatói mobilitások. Három, Norvég Alapból finanszírozott projektünk keretében összesen tizenhárom magyar és tíz norvég hallgató, valamint egy magyar oktató vett részt mobilitásokban. Mindkét főiskola profilja a kisgyerekekkel foglalkozó pedagógusok képzése, és mindkét intézmény oktatásába fontos elemként épül be a drámapedagógia. Különböző utakon járnak a drámapedagógiai iskolák, így a két intézmény – a norvég és magyar főiskola – bár sokban hasonló, ugyanakkor eltérő ele-

EGT  Norvég Alapból finanszírozott mobilitási projektek mobilty projects funded by Eea  norwegian grants


meket is tartalmazó módszerrel tanít. A magyarországi óvodapedagógusok képzésébe szervesen beépül a dráma, a báb és néptánc oktatása és módszertanának elsajátítása, ezt 10 magyar és 10 norvég hallgató tanulmányozta a Dráma, tánc, bábjáték című projektben. A Féléváthallgatás OUC-n projekt keretében két további hallgatónk az Our Shared European Culture, egy harmadik pedig a Multicultural Identity in a Global World című programot választotta. A tanulmányi program segített a hallgatóknak átlátni a norvég és magyar kultúra közötti különbségeket, tudásukat gyarapítani a vallásokról, kultúrákról, hagyományokról és szokásokról. Harmadik projektünk, az Idegennyelv tanítása fiataloknak, az együttműködési lehetőségek keresésére fókuszált az AVKF és OUC között. Oktató kollégánk, Golyán Szilvia célja volt egyrészt a norvég oktatási rendszer megismerése, azon belül pedig, mint a program címe is mutatja, különösen érdeklődött az Oslóban, fiatal korban alkalmazott idegennyelv oktatás különböző módszerei iránt. Ennek megfelelően az általa megfogalmazott és vizsgált kérdések a következők voltak: Milyen módszerek bizonyulnak hatásosnak? Milyen oktatási formák kedveltek? Milyen korban kezdhetnek a gyerekek idegen nyelvet tanulni? Hogyan lehet tapasztalatot cserélni az eredményről?

A projekt megvalósulása és a főbb eredmények Drámapedagógiai projektünk (Dráma, tánc, bábjáték) keretében hallgatóink beszámolóiból kitűnik, hogy új módszerekkel és nézőpontokkal, más gondolkodással, más „hangokkal” ismerkedtek meg. Számos játékos módszert tanultak arra, hogy az egyes országokban miként szólítják meg a gyermekeket. A Champion training workshopon először a holland iskolarendszert, majd magát a tréninget ismerték meg. Ez lényegében egy személyiség- és önbizalom-fejlesztő foglalkozássorozat gyerekeknek, főként kisiskolásoknak, amihez részben a jól ismert, bizalomra épülő drámajátékokat használják, másrészt a speciálisan erre a célra szerkesztett meséket és az ezekre épülő szituációs játékokat. A zenei képzésben a szabad improvizációra és az egyéni kreativitásra óriási súlyt fektetett az oktató. Norvégia és Magyarország között az egyik legnagyobb különbségnek az tűnt, hogy míg a magyar ember rögtön a háttértartalmat kutatja, addig a norvég először a formát figyeli. A projektről összefoglaló füzetet készítettünk Dráma, tánc, bábjáték. Kreatív pedagógiai módszerek Norvégiában és Magyarországon címmel. A kiadvány nyomtatásban és az AVKF honlapján is olvasható: http://avkf.hu/dok/APOR_NORVEG.pdf.

erasmus/erasmus-hallgatoi-mobilitas/emenybeszamolok.html.

Az Idegennyelv tanítása fiataloknak projektben feltett kérdések megválaszolásához kollégánk megismerkedett az OUC oktatóival, akik a tanárok felsőfokú szakképzésével foglalkoznak, óvodákat látogatott és találkozókon vett részt. Megismerte a Teddy projektet, mely az OUC-nek egy új nyelvoktató programja fiatal korosztály számára. A Teddy projekt alapgondolata, hogy minden gyerek meg tud tanulni angolul. Teddy doboza tartalmaz egy norvég nyelvű oktatói könyvet, 10 tanulói füzetet, DVD-t, dalszöveg-gyűjteményt, CD-t. Az anyagok célja, hogy minden tanuló sikerélményekkel gazdagodjon játékokon és társas interakciókon

Apor Vilmos Katolikus Főiskola  Apor Vilmos Catholic College

A Féléváthallgatás OUC-n igen hasznosnak bizonyult hallgatóink írott beszámolói szerint. Részvételük eredménye egyrészt kulturális tudásuk és meggyőződésük fejlődése volt; másrészt míg megismerkedtek a norvég kultúrával, hazánk helyzetét is egy új perspektívából láthatták. A program jelentős szakmai eredményei mellett új barátságokat is hozott a szerte Európából érkező hallgatókkal. A hallgatók digitális fotókkal illusztrált beszámolót készítettek az OUC-ban töltött tanulmányi időszakról, amely elérhetők az AVKF weboldalán: http://www.avkf.hu/index.php/nemzetkoezi-kapcsolatok/

12  13


keresztül. Tekintettel arra, hogy a gyerekek más módon tanulnak, a tanítási módszer több érzékszerv használatát serkenti. Kollégánk munkanaplót vezetett napi tevékenységeiről. Mivel az információ megosztása és a kölcsönösség fontos tényezői a partnerintézmények közötti együttműködés fejlesztésének, ezért a projekt megismerése után megvitattuk a konklúziókat az AVKF Idegen nyelvi, Nemzetiségi és Nemzetközi kapcsolatok Intézetének munkatársaival. Az ötleteket és következtetéseket pedig megosztjuk a tanító szakos gyakorlaton részt vevő hallgatóinkkal és az AVKF többi hallgatójával. Az utazásról készült munkanapló elolvasható az AVKF weboldalán: http://www.avkf.hu/index.php/nemzetkoezi-kapcsolatok/ elmenybeszamolok.html#golyan.

A tanultak, tapasztaltak összegzése „A szervezett programokon szerzett tapasztalatok mellett sikerült betekintést nyernünk a norvégok életébe is. Fontos megemlíteni, hogy milyen nagy hangsúlyt fektetnek az ott élő emberek a sportra és a természetjárásra. Érdemes lenne a magyar gyerekeket is erre az életvitelre nevelni, hiszen a mozgás fontossága mellett megtanulnák jobban tisztelni és védeni a környezetüket.” „Ez a három hét rengeteg élménnyel és tapasztalattal szolgált nekem, és úgy láttam, hogy a csoport többi tagjának is. Örülök, hogy részem lehetett benne, és ezzel is felkészültebb tanító és drámapedagógus válhat belőlem.” Hojtsy-Keresztény Zsuzsa

´ „Oslóban való tartózkodásunk ideje alatt többen megnéztük a Det Lpne Színházban Kate Pendry Pornography című előadását. Az előadás után négyünknek volt szerencséje hosszabban beszélgetni a rendezővel és a színészekkel. Ez az este önmagában felért egy szakmai továbbképzéssel.” Eck Attila

„Összességében úgy gondolom, hogy ez alatt a három hét alatt nagyon sokat tanultam: szakmáról, gyerekekről, hozzáállásról, kultúrákról, családról. Arról nem is beszélve, hogy az angol nyelvtudásom is nagyon sokat fejlődött. Mégis, ha felteszem magamnak a kérdést, hogy mit, vagy miről tanultam Norvégiában, akkor az egyértelmű válasz az, hogy a legtöbbet magáról az emberről, az emberségességről, a hozzáállásról, az elfogadásról, az odafordulásról, az emberi felelősségről, és kötelességről, és egy lehetséges jövőképről tanultam, mely remélem hazánktól sincs olyan messze.” Lukács Lilla

„Ha szeretnénk nemzetközi diákokat fogadni, a nyelv jelenthet problémát: főiskolánkon jelenleg nincs angol nyelvű kurzus, talán épp azért, mert nincs külföldi diákunk sem. Ennek megoldásán dolgoznunk kell.” „A Teddy projekt anyagai hasznosak lehetnének a magyar óvodákban is. Ki kell dolgoznunk az alkalmazásbeli gyakorlatot, és át kell gondolnunk, hogyan tudjuk ezt a tapasztalatot a felsőfokú képzésben is hasznosítani.” Golyán Szilvia

EGT  Norvég Alapból finanszírozott mobilitási projektek mobilty projects funded by Eea  norwegian grants


Apor Vilmos Catholic College (AVCC)

title of the projects • Drama, Dance, Puppetry • Study Term at OUC • Teaching Foreign Language to Young Learners Partner Country • Norway Partner from the donor states • Olso University College (OUC) hungarian contact person name • Erika Bodó E-mail address • bodo.erika@avkf.hu contact person (on the partner’s side) name • Cathrine Døscher E-mail address • Cathrine.Doscher@lui.hio.no

Project idea

Apor Vilmos Katolikus Főiskola  Apor Vilmos Catholic College

The cooperation between the Oslo University College and the Apor Vilmos Catholic College of Vác has been launched in spring 2007, when Norwegian students of drama pedagogy visited our institute. As a result of this very memorable event two of our teachers, Andrea Székely and György Túri, have been invited to deliver lectures on the Window to the World Conference of the Oslo University College. This mutual sympathy has led to further cooperation in the framework of the Erasmus Programme. Since then several of our students received scholarship and spent one semester at the Norwegian college, our teachers delivered lectures there, and we have also received teachers from Norway. In our three projects thirteen Hungarian, ten Norwegian students and one Hungarian teacher took part in mobilities. Both colleges offer teacher training courses, and both institutes have drama pedagogy as an important element of their portfolio. Although the two institutes are similar in many ways, they approach drama pedagogy differently, and they apply methods involving very different elements. As an important part of their curriculum, Hungarian kindergarten teachers study drama, puppetry and folkdance. In the drama, dance, puppetry project ten Hungarian and ten Norwegian students studied these special fields of kindergarten teacher training. In our other joint project Study term at OUC two of our students selected Our Shared European Culture course and one chose the programme titled Multicultural Identity in a Global World. The study programmes helped them to see and clearly identify the main differences between the Norwegian and the Hungarian culture, and to gain information about traditions and customs. The goal of our third project (Teaching Foreign Language to Young Learners) was to facilitate the cooperation between our college and the partner institution. The project took place at OUC in Norway and lasted for two weeks. Our colleague has studied the Norwagian education system in general, but as the title of the programme indicates, she was particularly interested in the different methods in teaching foreign language to young learners. Therefore the questions she intended to examine in details were the following: What are the most effective methods? What are the most preferable forms of education? At what age can young pupils start learning a foreign language? What are the most effective ways of the exchange of knowledge?

14  15


Fulfilment of the project and the main results Students of the dramapedagogical project reported that they had the chance to get familiar with new methods, new perspectives, new ways of thinking, and new ‘voices’. They learned several methods of how children are addressed in different countries through the application of games. In the Champion training workshop students experienced the Dutch school system, and they also learned to manage this kind of training activity. The training consists of a series of lessons targeting to develop the personality and self-consciousness of children, especially pupils of lower classes. This is achieved partly through the application of well known drama games that build on trust, and partly through situation games that are based on stories composed for this particular reason. In music education the teacher places enormous accent on free improvisation and personal creativity. During our joint project we observed that the biggest difference between Norwegians and Hungarians is that while a Hungarian looks immediately at the hidden content Norwegians turn their attention first to the form of communication. The project has also been presented in the brochure Drama, dance and puppetry – Creative methods of pedagogy in Norway and Hungary. Hard copy of the brochure is available and it can also be downloaded from the website of the Apor Vilmos Catholic College: http://avkf.hu/dok/APOR_NORVEG.pdf The Study term at OUC project has also been a success and was quite beneficial for the participating students. Their participation eventuated in improving of their cultural knowledge and confidence; while they got acquainted with the culture of Norway they also had the chance to look upon our country from a new, wider and different perspective. The programme resulted in a significant advancement in their professional development as well. In addition to this they formed new friendships with other students coming from all over Europe, thus strengthening the formation of a new European identity – fulfilling one of the main goals of the EU programmes. The reports of the students on their study term at OUC are published on AVCC website: http://www. avkf.hu/index.php/nemzetkoezi-kapcsolatok/erasmus/erasmus-hallgatoi-mobilitas/emenybeszamolok. html.

Our Hungarian colleague in the Teaching Foreign Language to Young Learners project has discussed the current issues of this field with the Norwegian colleagues at OUC working in teachers’ training at graduate level. Our colleague had meetings with colleagues at OUC, visited kindergartens’ activities, and had a chance to get familiar with the Teddy’s project, which is a new language teaching programme for young learners at OUC. The content of Teddy’s box includes a teacher’s book in Norwegian, 10 pupil booklets, a DVD, a songbook and a CD. Teddy is based on the idea that every child can learn English. It takes into account that children learn in different ways, and that teaching appeals to the use of several senses. The materials aim at giving all pupils the experience of being able to master a language through play and social interaction. Our representative kept a trip diary of her daily activities. Sharing information and reciprocity are important factors in improving cooperation between partner institutions. Before the study tour we informed our colleagues at the Institute of Foreign Languages, Minority Studies and International Relations about this project and after the visit of the partner institution we also discussed the outcomes of the programme. We also share the ideas and conclusions of the project with our teacher trainees and students. The results of the study trip is available on the homepage of AVCC: http://www.avkf.hu/index. php/nemzetkoezi-kapcsolatok/elmenybeszamolok.html#golyan

EGT  Norvég Alapból finanszírozott mobilitási projektek mobilty projects funded by Eea  norwegian grants


Summary of the experiences, thoughts regarding the project ‘We got an insight to the life of Norwegian people. It is important to mention how big an accent Norwegian people place on sports and visiting nature. It would be worthwhile to educate Hungarian children this way too. Besides learning the importance of physical exercise, they could also learn to respect and protect their environment.’ We experienced a lot during these three weeks. I am glad I could take part in this project. I feel that this project helps me to become a well prepared drama pedagogue.’ Zsuzsa Hojtsy-Keresztény

Lilla Lukács

‘In our college we have no English language courses, so we cannot host international students at the moment. We need to examine this problem and have to work on it. The materials of Teddy’s project can be used in Hungarian kindergartens as well. We have to work on in-service trainings if we would like to implement this method and we also need to think about the ways we can involve this knowledge into the curricula of the graduate level.’ Golyán Szilvia

Apor Vilmos Katolikus Főiskola  Apor Vilmos Catholic College

‘In overall I think I learned a lot during these three weeks. Mostly about my profession, about children, attitude, culture, family, not to mention my English language skills that had developed a lot, too. I learned a lot about humanity, attitudes, acceptance, openness towards each other, human responsibility, and duties. ’

16  17


Debreceni Egyetem (DE)

Projekt címe • A geotermikus fűtési rendszer optimalizálása Partnerország • Izland Partnerintézmény • ÍSOR Iceland Geosurvey Kontaktszemély neve • Dr. Kalmár Ferenc E-mail elérhetÔség • fkalmar@mk.unideb.hu Külföldi kontaktszemély neve • Dr. Ólafur Flóvenz E-mail elérhetőség • Olafur.G.Flovenz@isor.is

Tapasztalataink szerint az izlandiak komoly szakemberek, akik pillanatra sem tévesztik szem elöl a kijelölt céljukat. Ők bebizonyították, hogy van úgy, hogy „az egész több mint a részek összege”.

Projektötlet Magyarországon az energiaigényt jelenleg 96%-ban fosszilis energiahordozók felhasználásával elégítjük ki. A szükséges kőolaj és földgáz napjainkban már 60-70%-ban importálva van. Az Európai Unió célul tűzte ki az energiafüggőség csökkentését és ennek érdekében növelni kívánják a megújuló energiaforrások százalékos arányát az egyes országok energiaellátásában. Magyarország kiváló lehetőségekkel rendelkezik a geotermikus energiaforrások területén, és egyre növekszik azon energetikai céllal megépített rendszereknek a száma, amelyek geotermikus energiaforrásokat alkalmaznak. Egy geotermikus energiaforrásról működő rendszer esetében számos olyan probléma merül fel, ami a rendszer biztonságos üzemeltetését befolyásolja. A Debreceni Egyetem Műszaki Kara az oktatási programjában szerepelteti a geotermikus rendszerekkel kapcsolatos ismereteket. Mivel Izlandon geotermikus energia felhasználásával több mint 100 éve foglalkoznak, az Izlandi Energiahivatal vezérigazgatójának segítségével felvettük a kapcsolatot az ÍSOR Iceland Geosurvey kutatóintézettel. Az izlandi kollégák minden kontinensen dolgoztak már és számos nagy projektben vettek részt Nicaraguától Indonéziáig, Kínától az USA-ig. Első pillanattól kezdve pozitívan álltak a kezdeményezésünkhöz és mindvégig segítettek a projekt megvalósításában. A Debre-

EGT  Norvég Alapból finanszírozott mobilitási projektek mobilty projects funded by Eea  norwegian grants


ceni Egyetemről 15 oktató-kutató kollégánk utazhatott ki egy hétre Izlandra, míg az izlandi kutatóintézet 4 kollégát küldött Magyarországra egy hétre.

A projekt megvalósulása és a főbb eredmények A program keretében meglátogattuk a reykjavíki és annak 200 km-es körzetében található geotermikus erőműveket és más geotermikus energiaforrásról üzemeltett létesítményeket. A magyar résztvevők által készített tanulmányok összesen 767 oldalt tesznek ki. Emellett 13 cikk jelent meg folyóiratokban, illetve hazai és nemzetközi konferenciák kiadványaiban. További fontosabb eredmények:  a kar szakemberei olyan szakmai tapasztalatra és tudásra tettek szert, amely alkalmas új kutatási programok, projektek kidolgozására;  az elkészült tanulmányok oktatási anyagokként kiválóan illeszthetők a Kar által indított Bsc és Msc szakok anyagába, illetve a létesítményenergetikai szakmérnök képzés anyagába;  a Kar nemzetközi kapcsolatai jelentősen bővültek;  a Kar minden szakterülete és kutatási tevékenysége bemutatásra került Izlandon a két workshop alkalmával;  a projektben résztvevő PhD-hallgatók nagy mennyiségű kutatási anyaghoz jutottak hozzá, ami segíti őket disszertációjuk elkészítésében;  a debreceni kutatócsoport Izlandon történt látogatása során felvette a kapcsolatot az Izlandi Egyetemmel és a Reykjavík Energy Graduate School of Sustainable systems továbbképzési intézettel;  az ÍSOR szakemberei megismerhették a magyarországi geotermikus energiaforrások felhasználásának jelenlegi helyzetét és nehézségeit;  a TÁMOP 4.2.2 pályázatban Innovatív kutatói teamek létrehozása programban a Kar pályázatot nyújtott be Geotermikus rendszerek fenntarthatóságának integrált modellezése címmel, amelyben partnerünk szintén az ÍSOR Iceland Geosurvey.

A tanultak, tapasztaltak összegzése

Debreceni Egyetem  University of Debrecen

A Debreceni Egyetem Műszaki Kara 2008-ban első ízben tudott nemzetközi konferenciát szervezni, és ez volt az első projekt a karon, amelyben minden szakterület képviseltette magát és együtt dolgozott a célok elérése érdekében. Az izlandi energiahivatal elnöke, Prof. Gudni Jóhannesson a Debreceni Egyetem díszdoktora lett 2008 novemberében. A magyar résztvevőknek egyedülálló élményben volt részük. A szakmai tapasztalatok mellett baráti kapcsolatok alakultak ki az ÍSOR munkatársaival. Tapasztalataink szerint az izlandiak komoly szakemberek, akik pillanatra sem tévesztik szem elöl a kijelölt céljukat. Ők bebizonyították, hogy van úgy, hogy „az egész több mint a részek összege”.

18  19


University of Debrecen (UD)

title of the project • O ptimization of Geothermal Heating System Partner Country • Iceland Partner from the donor states • ÍSOR Iceland Geosurvey hungarian contact person name • Dr. Ferenc Kalmár E-mail address • fkalmar@mk.unideb.hu contact person (on the partner’s side) name • Dr. Ólafur Flóvenz E-mail address • Olafur.G.Flovenz@isor.is

Project idea Currently 96% of the energy consumed in Hungary is given by fossil energy sources, and 60-70 % of the necessary crude oil and natural gas is imported. The European Union’s aim is to reduce the energy dependence, and to increase the percentage of the renewable energy sources in member states. Hungary has significant geothermal energy sources and the number of the energetic systems which uses geothermal energy sources is increasing. In the case of a system which operates with geothermal energy sources problems may appear which can affect the safe operation of the system. The Faculty of Engineering University of Debrecen included in its curricula the basic outlines of geothermal systems. In Iceland the geothermal energy utilisation has a long history. With the help of the Director General for the Icelandic National Energy Authority we contacted the ÍSOR Iceland Geosurvey in order to initiate cooperation on this particular field between our institutions. Iceland GeoSurvey is a leading provider of scientific and technical expertise to the geothermal industry in Iceland and abroad. From the very first they had a positive approach to our proposal and they helped us to accomplish the project. From the University of Debrecen 15 researchers travelled for a week to Iceland and ÍSOR sent 4 colleagues for a week to Hungary.

Fulfilment of the project and the main results In the frame of the programme we had the possibility to visit the geothermal power plants and other establishments which operate with geothermal sources in Reykjavík and in a 200 km area of the capital. Hungarian researchers participating in the programme prepared 767 pages of studies. In addition to this, 13 articles appeared in journals, respectively in national and international conference publications. Other important result:  the Faculty’s researchers accumulated such experience which are suitable to develop new research programmes;  the prepared studies are good materials for BSc and MSc courses, and can be an excellent material for Building energetic engineer training, too;  the Faculty’s international relations has developed;  all of the Faculty’s research activities had been presented in the two Icelandic workshops;

EGT  Norvég Alapból finanszírozott mobilitási projektek mobilty projects funded by Eea  norwegian grants


 for those PhD students, who participated in the project a large number of research materials were available, which helped them to prepare their PhD thesis;  during the visit our research group made contact with the University of Iceland and with the ‘Reykjavík Energy Graduate School of Sustainable systems’ training institution  experts from the ÍSOR became familiar with the current situation of geothermal energy sources in Hungary; In the frame of one of the programmes of the New Hungary Development Plan the Faculty of Engineering University of Debrecen submitted an application entitled Integrated modelling of sustainable geothermal systems in which our partner is the ÍSOR Iceland Geosurvey and the application was accepted for support.

Summary of the experiences, thoughts regarding the project Debreceni Egyetem  University of Debrecen

2008 was the first time UD Faculty of Engineering had the possibility to organize an international conference. Also, this was the first project of the Faculty, in which all research fields were present and worked together to achieve results. Prof. Gudni Jóhannesson, the General Director of the Icelandic National Energy Authority became Doctor Honoris Causa of the University of Debrecen in November 2008. Hungarian participants accumulated unique professional experience, and companionships had been developed with the ÍSOR members. Our experience is that Icelanders are excellent specialists, they never forget the importance of their tasks. They demonstrated that ‘The Whole is greater than the sum of its Parts.’

20  21


Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ (darmark)

Projekt címe • A „ RUGALMAS SZERVEZET ” – A Dél-alföldi

Regionális Munkaügyi Központ irányítási rendszere hatékonyságának növelése a norvég modell alapján Partnerország • Norvégia Partnerintézmény(ek) • Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (FSZH) • NAV Oslo – Norwegian Labour and Welfare Administration Kontaktszemély neve • Némethné Vidovenyecz Éva E-mail elérhetÔség • vidovenyecze@lab.hu Külföldi kontaktszemély neve • Britt M. Henne E-mail elérhetőség • britt.henne@nav.no

A tanulmányút során megszerzett információk megerősítették, hogy a nálunk fejlettebb és erősebb gazdasággal rendelkező országokban is nagy erőfeszítéseket kell tenni a munkanélküliség megelőzése, mérséklése érdekében. Projektötlet A projekt célja az volt, hogy növelje a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ irányítási rendszerének hatékonyságát annak érdekében, hogy a 2007. évi regionális átszervezést követően rugalmasabb, a munkaerő-piaci változásokhoz gyorsabban igazodó, szolgáltatásorientált szervezetként működjön a norvég modell felhasználásával. Azért a norvég munkaügyi szervezetet (NAV) választottuk partnerként, mert nagy tapasztalattal rendelkezik a 2006-ban Norvégiában bevezetett reformot követő intézményirányítási rendszer átalakításával, eredményes működtetésével kapcsolatban, így a munkaerő-piaci változásokhoz rugalmasabban igazodó, felhasználóbarát és ügyfélközpontú rendszer működtetésében is. A projektet megvalósítók kiválasztása szakmai szempontok szerint történt. A projektben mind a Délalföldi Regionális Munkaügyi Központ, mind az országos hatáskörű Foglalkoztatási és Szociális Hivatal részéről azon 8 vezető vett részt, akik a döntési jogkörüknél fogva a norvég tapasztalatokat legjobban tudják hasznosítani.

EGT  Norvég Alapból finanszírozott mobilitási projektek mobilty projects funded by Eea  norwegian grants


A projekt megvalósulása és a főbb eredmények A projekt rendkívül hasznos és eredményes volt a pályázó, a küldő és fogadó intézmények szempontjából egyaránt.  A Norvégiában megismert jó gyakorlatok, a hazai rendszerbe is adaptálható módszerek felhasználásával kidolgozásra és kipróbálásra került a munkaadói igényekhez igazodó keresletvezérelt képzési rendszer, amely működtetésével szorosabbá vált az együttműködés a munkaadókkal, a szakképzésben és foglalkoztatásban érintett szervezetekkel, csökken a hiányszakmák, valamint a betöltetlen álláshelyek száma, nő a munkaerő-piaci képzést befejezők elhelyezkedésének aránya, a munkaerőpiaci képzések eredményessége, hatékonysága.  A szakmai tanulmányúton részt vevők még szorosabb együttműködéssel elősegítik a kidolgozott új, munkaerő-piaci képzési rendszer működtetését.  A fogadó intézmény a tapasztalatcsere eredményét figyelembe veszi saját rendszerének a továbbfejlesztésénél.  A projekt hatására a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ irányítási rendszerének hatékonysága nőtt, rugalmasabb, a munkaerő-piaci változásokhoz gyorsabban igazodó, szolgáltatásorientált szervezetként működik a norvég modell felhasználásával. A projekt eredményeinek népszerűsítése céljából kétnyelvű szóróanyag, a projektet bemutató kisfilm, újságcikk és fényképalbum készült. A projekt zárásaként 50 fő részvételével 2009. január 23-án zárókonferenciát szerveztünk, ahol többek között a projekt eredményeiről kaptak tájékoztatást a résztvevők.

A tanultak, tapasztaltak összegzése Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ  Southern Great Plain Regional Labour Centre

Rendkívül sok új szakmai ismeretet, ötletet, tapasztalatot szereztünk a külföldi mobilitási program megvalósítása során. Ezt a programot a tanulás, a külföldön történő tapasztalatszerzés sajátos, mással nem helyettesíthető formájának tartjuk. Nagy előnyének látjuk, hogy a program keretében egy adott, komplex problémában érintett szervezetek képviselői együtt dolgozzák ki a megoldást célzó projektet, és a külföldi szakmai tanulmányúton szerzett tapasztalatok felhasználásával közösen is valósítják meg azt, valamint később is fennmarad a résztvevők közötti információáramlás és munkamegosztás kialakult rendszere, hiszen minden partner érdekelt a közös cél elérésében. A tanulmányút során megszerzett információk megerősítették, hogy a nálunk fejlettebb és erősebb gazdasággal rendelkező országokban is nagy erőfeszítéseket kell tenni a munkanélküliség megelőzése, mérséklése érdekében. A két ország gyakorlata, eszközrendszere sok tekintetben azonos, ugyanakkor jelentős különbség van a rendelkezésre álló humán és pénzügyi erőforrások között. Összességében megállapítható, hogy a tanulmányút eredményes volt. A NAV alábbi, küldetésként megfogalmazott gondolatait a magyar munkaügyi szervezet is magáénak vallja: „Lehetőséget adunk az embereknek a munkavállalásra, a megváltozott munkaképességűeknek az értelmes elfoglaltság megtalálására, a biztos jövedelem megszerzésére.”

22  23


Southern Great Plain Regional Labour Centre

title of the project • ’FLEXIBLE ORGANIZATION’ – Improving the

Efficiency of the Southern Great Plain Regional Labour Centre Management System Based on the Norwegian Model Partner country • Norway Partner from the donor states • National Employment and Social

Office Hungarian contact person name • Éva Németh-Vidovenyecz E-mail address • vidovenyecze@lab.hu Contact person (on the partner’s side) name • Britt M. Henne E-mail address • britt.henne@nav.no

Project idea The objective of the project is to improve the efficiency of the management system of the Southern Great Plain Regional Labour Centre with the help of the Norwegian model. The aim was to shape a more flexible, service-oriented organisation that is able to adjust faster to the changes of the labourmarket. The Norwegian partner in the project was the Norwegian labour organisation (NAV). Since this institution has wide experience in system reorganisation and effective management operation it could contribute to the aims set in the proposal. The persons implementing the project were selected according to professional criteria. From both the Southern Great Plain Regional Labour Centre and the National Employment and Social Office management staff with decision-making rights have participated in the project,, because they are the ones who could benefit from the Norwegian experience the most.

Fulfilment of the project and the main results The aims set in the project were realised, the project was extremely useful and beneficial for the promoter and for the sending and hosting institutions as well. The main results are:  A training system determined by labour-market demands and conforming to employer demands was developed and tested. The cooperation of employers and organisations dealing with vocational training and employment strengthened; the number of demanded professions and vacancies is reduced; the proportion of clients who get employed after following a training course and the efficiency and effectiveness of labour-market trainings increase.  The participants of the study visit closely work together in the operation of the newly developed labour-market training system.  The hosting institution takes the result of the project into consideration when further developing its own system.  As a result of the project the efficiency of the management system of the Southern Great Plain Regional Labour Centre has increased. The organization is more flexible, service-oriented, and is able to adjust faster to the changes of the labour-market.

EGT  Norvég Alapból finanszírozott mobilitási projektek mobilty projects funded by Eea  norwegian grants


A bilingual leaflet, a project presentation movie, a newspaper article and a photo album were created to disseminate the project results. Moreover, a closing conference was organised on 23 January 2009 with the participation of 50 attendants on the project results.

Summary of the experiences, thoughts regarding the project We gained a wide range of new professional knowledge, ideas and experience during the implementation of the mobility exchange programme. A big advantage of the programme was that the representatives of the participating organizations worked together on the solution of a complex problem. Also, the results are implemented jointly by using the experience gained during the professional study visits. The system of information flow and the division of work remains after the project’s closure as well since each partner is interested in the achievement of the common goal. The key experience of the study visit was that the more developed countries with more powerful economy, too have to make huge efforts to prevent and reduce unemployment. The practice of the two countries are the same in many respects, but there are huge differences between the available human and financial resources. The study visit was successful. The Hungarian labour organisation agrees with the mission of NAV: ‘We provide opportunity for the people to find employment, with disability to find sensible engagement, to gain secure income.’

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ  Southern Great Plain Regional Labour Centre 24  25


Eötvös Loránd Tudományegyetem (elte)

Projekt címe • „ Mikrotörténelem” – egy angol nyelvű MA-kurzus

kidolgozása Partnerországok • Norvégia • Izland Partnerintézmény(ek) • Volda University College • The Reykjavík Academy Kontaktszemély neve • Szijártó István E-mail elérhetÔség • szijarto@elte.hu Külföldi kontaktszemélyek neve • Arnfinn Kjelland • Sigurdur Gylfi Magnússon E-mail elérhetőség • ak@hivolda.no • sigm@akademia.is

„Nemcsak a mikrotörténelem elméleti alapjairól és egy Mikrotörténelem MA-kurzus tanmenetének kialakításának lehetőségeiről kezdtünk el közösen gondolkodni, hanem személyes kapcsolatok is formálódtak köztünk, amelyek reményt adnak arra, hogy a mikrortörténelem területén nagyobb szabású együttműködés indulhat meg köztünk.” Projektötlet A pályázók már ismerték egymást a Microhistory Networkön keresztül, amikor mód nyílott arra, hogy a Norvég Alaphoz forduljunk támogatásért. Arra kaptunk ezzel lehetőséget, hogy megvalósítsunk egy olyan tervet, amelyről már régóta beszélgettünk: próbáljunk meg helyet szorítani a mikrotörténelemnek – viszonylag kis kutatási tárgyak intenzív történeti vizsgálatának – a felsőoktatásban. Vállaltuk, hogy kidolgozzuk egy olyan angol nyelvű mikrotörténelmi kurzus tanmenetét, amelyet a világ bármely egyetemén taníthatnak MA-szinten. (Eredetileg arra számítottunk, hogy a projektet részvételükkel hallgatók is segíthetik.) Arnfinn Kjelland és Ingar Kaldal Norvégiából és Sigurdur Gylfi Magnússon Izlandról elfogadta a meghívást, hogy magyar kollégáikkal közösen pályázzanak, és együtt dolgozzanak velük a projektben. A kiutazó történészeket a részt vevő intézmények választották ki. Az ELTE széles körben hirdette ezt a lehetőséget, majd kiválasztáskor azokat részesítettük előnyben, akik a mikrotörténelem tárgykörében könyveket vagy tanulmányokat publikáltak, illetve tanították a mikrotörténelmet. A kiutazók körébe Dr. Erdélyi Gabriella, Dr. Mátay Mónika, Dr. Sághy Marianne, Lugosi András, Dr. Őri Péter, Perényi Roland,

EGT  Norvég Alapból finanszírozott mobilitási projektek mobilty projects funded by Eea  norwegian grants


Sohajda Ferenc, Somorjai Szabolcs és Dr. Szijártó István került be. Szintén 2009-ben három izlandi kutató és három norvég történész érkezett Budapestre egy workshopra: Dr Sigurdur Gylfi Magnússon, Dr Davíd Ólafsson, Bragi Thorgrimus Ólafsson, illetve Mette Vardal, Dr Arnfinn Kjelland és Harald Krovel.

A projekt megvalósulása és a főbb eredmények A projekt sikere az elért tudományos eredményekben és a meginduló tudományos együttműködésben kereshető. Nyilvános internetes oldalán, a http://ludens.elte.hu/~szijarto/microhist/michist/developing. htm címen megtalálható a 2008. augusztus 25-én reykjavíkban és a 2009. június 19-én a Collegium Budapestben tartott konferenciák anyaga, valamint az angol nyelvű MA-szintű Mikrotörténelem kurzus számára javasolt tanmenetek. Az egyik előadás megjelent a Journal of Microhistoryban.1 A projekt lezárulása után a résztvevők és több kollégájuk a Microhistory Networkből megkezdte annak előkészítését, miként lehetne több egyetem közös vállalkozásaként egy teljes MA-programot indítani Mikrotörténelem címmel. Reméljük, hogy ez megvalósul, miként abban is bízunk, hogy több egyetemen tudomást szereznek a projekt által kidolgozott és a Microhistory Networkön keresztül népszerűsített kurzustervekről, és a történelem szak keretében bevezetik az angol nyelvű Mikrotörténelem MA-kurzus oktatását. A mikrotörténészek úgy vélik, hogy ezen fajta történetírás elterjedése az egyetemi történelemoktatásban nagy lépés a különböző népek közti jobb megértés irányába, mert a mikrotörténelem nem állítja egymással szembe a különböző népeket, hanem a régmúlt időkben élő hétköznapi emberek közös tapasztalataira helyezi a hangsúlyt.

A tanultak, tapasztaltak összegzése A projekt eredményeképp több előadás is született. Például:  Sűrű értelmezések: a mikrotörténelem hermeneutikai fordulata felé? (Lugosi András)  Self-fashioning a bíróságon: a mikrotörténelem és a jogi eljárások megtapasztalása (Mátay Mónika)  Csaló vagy hétköznapi ember? A mikrotörténelem főszereplői (Erdélyi Gabriella)  Mindennapi élet a frontok közt: a csatatér mikrotörténelme (Somorjai Szabolcs)

„Az 1904. évi nagy tűzvész igen fontos esemény Ålesund történetében, amely feltárható mikrotörténelmi szempontból. […] A nagy tűzvész bemutatása, az időkapszula és az időutazás a múzeológia legfrissebb újításai közé sorolhatók.” „A projekt nagy hatást gyakorolt valamennyiünkre, akik részt vettünk benne. Tanulmányokat publikáltunk, […], szakmai beszélgetéseket folytattunk három országból érkezett érdekes emberekkel, és együttműködésünk intézményes szálai is sokkal szorosabbra szövődtek.” részletek útijelentésekből 1 http://www.microhistory.org/pivot/entry.php?id=48 és http://www.microhistory.org/pivot/entry.php?id=47.

Eötvös Loránd Tudományegyetem  Eötvös Loránd University

„Nemcsak a mikrotörténelem elméleti alapjairól és egy Mikrotörténelem MA-kurzus tanmenetének kialakításának lehetőségeiről kezdtünk el közösen gondolkodni […], hanem személyes kapcsolatok is formálódtak köztünk, amelyek reményt adnak arra, hogy a mikrortörténelem területén nagyobb szabású együttműködés indulhat meg köztünk.”

26  27


Eötvös Loránd University (elu)

Title of the project • Developing an English-language

MA-course ’Microhistory’ Partner country • Norway • Iceland Partners from the donor states • Volda University

College • The Reykjavík Academy Hungarian contact person name • István Szijártó E-mail address • szijarto@elte.hu Contact person(s) (on the partner’s side) name • Arnfinn Kjelland • Sigurdur Gylfi Magnússon E-mail address • ak@hivolda.no • sigm@akademia.is

Project idea The applicants had been in contact for some time trough the Microhistory Network when the possibility of applying for support from the EEA/Norwegian Fund arose. This call for projects gave us an opportunity to realize a scheme that has been discussed for some time: carving out a place for microhistory – the intensive historical investigation of relatively small subjects – in higher education. It was therefore envisaged (originally with the help of a heavy student participation) to develop an English-language course curriculum (or alternative curricula) in microhistory that can be used worldwide in universities that choose teaching microhistory on MA-level. Arnfinn Kjelland and Ingar Kaldal from Norway and Sigurdur Gylfi Magnússon from Iceland accepted the invitation to apply and work together in the project with their Hungarian colleagues. The historians participating in the mobility schemes were selected by the participating institutions. The decision was taken by the respective local manager of the project. In Eötvös University the mobilities were widely advertised. In the selection process priority was given to applicants who published microhistorical books or studies about microhistory or held university classes in microhistory. Finally, Dr Gabriella Erdélyi, Dr Mónika Mátay, Dr Marianne Sághy, András Lugosi, Dr Péter Őri, Roland Perényi, Ferenc Sohajda, Szabolcs Somorjai and Dr István Szijártó were selected. (Three of them could travel to Reykjavík to a roundtable discussion in 2008 and the other six colleagues traveled to Volda in 2009. Initially only three travels were planed to Volda but after the withdrawal of Professor Kaldal and his institution the Norwegian University of Science and Technology from the project, because of what he saw an inadequate financing, the three colleagues planning to visit this university also went to Volda.) Also in 2009, three Icelandic scholars and three Norwegian historians were welcome to a workshop in Budapest: Dr Sigurdur Gylfi Magnússon, Dr Davíd Ólafsson, Bragi Thorgrimur Ólafsson and Mette Vardal, Dr Arnfinn Kjelland, Harald Krovel.

Fulfilment of the project and the main results The success of the project itself stands in the academic output and the scholarly collaboration of the participants. On its public webpage which is available at: http://ludens.elte.hu/~szijarto/microhist/ michist/developing.htm the material of the conferences held in Reyjkavík on 25 August 2008 and in Collegium Budapest on 19 June 2009 can be found, just as the suggested curricula for an English-language

EGT  Norvég Alapból finanszírozott mobilitási projektek mobilty projects funded by Eea  norwegian grants


MA-course Microhistory. One of the papers presented in Reykjavík and one presented in Budapest have been published in the Journal of Microhistory. See: http://www.microhistory.org/pivot/entry.php?id=48 and http://www.microhistory.org/ pivot/entry.php?id=47. Having closed the project, the participants and some of their colleagues from the Microhistory Network proceeded to discuss a full MA-programme in microhistory as a joint venture of some universities. We hope that this will come true, just as we think that several universities in the world will learn about the curricula offered by the project and advertised through Microhistory Network, and they will introduce an English-language MA-course Microhistory into their History programme. Microhistorians stress that the spread of this way of writing history in the university education of history is a big step towards a better understanding between different peoples. Microhistory does not poise different nations against each other, but rather stresses the common experience of ordinary folk in times past.

Summary of the experiences, thoughts regarding the project As a result of the project several papers were given. For example:  Thick Interpretations: Toward a Hermeneutical Turn of Microhistory? (András Lugosi)  Self-Fashioning in the Courtroom: Microhistory and the Legal Experience (Mónika Mátay)  Tricksters or the Ordinary Man? The Protagonists of Microhistory (Gabriella Erdélyi)  Everyday Life between the Front Lines: Microhistory on the Battlefield (Somorjai Szabolcs) ‘We did not only start thinking together […] about the theoretical foundations of microhistory and about the possibilities of forming the curriculum of a course of Microhistory at the MA-level, but also established personal links that give us hopes for more far-reaching cooperation in the field of microhistory.’ ‘The great fire of 1904 is a very important event in the history of Ålesund that could be explored from mircrohistorical point of view. (…) The presentation of the great fire, the time capsule and the time voyage are very innovative from the point of view of museum technology.’ ‘The project has had a great impact on all of us who have been part of it. We have published papers […], enjoyed scholarly conversation with interesting people from three countries and our partnership greatly strengthened our institutional ties.’ From travel reports

bevezető  introduction 29  29


Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (HKIK)

Projekt címe • A geotermikus energia felhasználásának tanulmányozása

izlandi “legjobb gyakorlatok” által magyar építőipari és energetikai vállalatok számára Partnerország • Izland Partnerintézmény(ek) • Samorka – Izlandi Energia és Közművek Kontaktszemély neve • Süli Gabriella E-mail elérhetÔség • sg@hkik.hu Külföldi kontaktszemély neve • Gústaf Skúlason E-mail elérhetőség • gustaf@samorka.is

Remélhetőleg Eger távhőszolgáltatásába is hamarosan beépül a geotermikus energia felhasználhatóságainak lehetősége. Eger városának komoly tervei, meglévő geotermikus mérései vannak. Projektötlet A geotermikus energia a legolcsóbb, viszonylag gazdaságos módon kiaknázható megújuló energiaforrások egyike. Ez Magyarországra különösen igaz, hazánk a geotermikus energia tekintetében kiváló adottságokkal rendelkezik. Magyarországon a geotermikus gradiens értéke átlagosan másfélszerese a világátlagnak. Azonban jelenleg a geotermikus energiafogyasztás a teljes energiafelhasználásnak csupán 0,28%-a. A HKIK ezért egyhetes tanulmányutat szervezett, melyen 10 fő utazhatott Izlandra a geotermikus energia felhasználhatóságának tanulmányozására. A résztvevők elsősorban a kamara által koordinált Geotermikus Klaszter tagjai voltak, olyan cégek, akik jelenleg is geotermikus energia felhasználásával foglalkoznak, illetve tervezik tevékenységük bővítését e megújuló energiaforrás hasznosítása terén. A mobilitási program megszervezése a célcsoport előzetes igényei alapján történt. A HKIK Energia Klub tagjai megjelölték azokat a területeket a témában, amelyek leginkább érdekelték őket. Mi feltérképeztük a lehetséges fogadó partnerek körét a kívánalmaknak megfelelően. Végül úgy döntöttünk, hogy a SAMORKA nevű intézménnyel kötünk partnerségi szerződést, amely jellegénél fogva az összes megjelölt céggel kapcsolatban állt, és a program izlandi oldalról történő szervezését így össze tudta fogni.

EGT  Norvég Alapból finanszírozott mobilitási projektek mobilty projects funded by Eea  norwegian grants


A projekt megvalósulása és az eredmények A kiutazóknak az egyhetes program során alkalmuk volt megtekinteni a Hellisheidi és a Hitaveita erőművet, több geotermikus energia felhasználásban érintett céglátogatás (Geysir Green Energy, Reykjavik Energy, ENEX, National Energy Authority, ÍSOR) során tapasztalatot gyűjthettek az izlandi szakemberek több évtized során kifejlesztett technikai megoldásaiból, a geotermikus energia felhasználásának lehetőségeiről. Részt vettek továbbá egy konferencián, melynek aktualitását a geotermikus energia térfűtésre való felhasználásának 100. évfordulója adta Izlandon. A társaságot a szakmai út zárásaként a Samorka – Izlandi Energia és Közművek intézménye fogadta. Mivel a kiutazók az Energia Klub tagjaiból tevődtek össze, a megszerzett ismeretek multiplikálásával lehet számolni, hiszen a szakértők a tapasztalataikat beépítik publikációikba, előadásaikba, valamint nem utolsó sorban saját cégeiknél a kollégáknak adják át az itt megszerzett ismereteket. A kiutazók izlandi helyismerete nőtt, a résztvevők szakmai nyelvismerete rengeteget fejlődött. A csoport tagjai egymás között is szorosabb szakmai kapcsolatba kerültek, valamint a meglátogatott izlandi cégekkel is üzleti kapcsolatok alakulhatnak ki a későbbiek során. A programról több helyen cikket jelentettünk meg, és elkészült egy szórólap is 3 500 példányban.

A tanultak, tapasztaltak összegzése

Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara  Heves County Chamber of Commerce and Industry

A kialakított program során a kiutazók az alábbi ismereteket szerezhették meg:  geológiai adottságok és kihasználásuk lehetőségei,  geotermikus adatbázisok, nyilvántartások,  gejzírek, hőforrások, fumarollák, föld hőjéből nyert elektromos energia lehetőségek,  hatósági követelmények, EU irányelvek, normáknak való megfelelés,  környezetvédelmi hatások, vízvisszasajtolás alkalmazása,  geotermikus energia alkalmazása: magánházaknál, lakótömböknél, ipari zónák, vállalkozások esetére, mezőgazdaság,  geotermikus energia méréstechnikai, meteorológiai háttere,  villamosenergia-termelés jogi, műszaki lehetőségei,  a legjellemzőbb geotermikus technológiák: hőáramlásra épülő megoldások, távfűtő rendszerek alkalmazásai, melegvíz-ellátási rendszerek,  az izlandi geotermikus távfűtés története (100 éves),  az ENSZ Egyetemének geotermikus képzési programja, Magyarország képzési rendszerbe történő csatlakozási lehetőségei. Az Izlandi Nemzeti Energetikai Ügynökség (Orkustofnun) előadasából megtudhattuk, hogy 2007-ben Izlandon 12.000 GWh volt a kitermelt hőenergia, 2.363 MW kiépített kapacitás mellett, melynek 70%-át vízi energiából nyeri, közel 30% pedig geotermikus energiából származik. A lakások 89%-a geotermikus távfűtéssel ellátott, a fosszilis energiahordozók közül az olajfelhasználás kimondottan a közlekedést érinti. További információ a témában a http://www.iddp.is honlapon érhető el angol nyelven. A kiutazó résztvevők az izlandi út során szerzett tapasztalataikat, technológiai ismereteiket munkájuk során jól tudják kamatoztatni, továbbadni kollégáiknak. Ezáltal a régió is hasznosul a többlettudásból. Remélhetőleg Eger távhőszolgáltatásába is hamarosan beépül a geotermikus energia felhasználhatóságainak lehetősége. Eger városának komoly tervei, meglévő geotermikus mérései vannak. A geotermikus fúrásokkal foglalkozó cégek megszerzett technológiai tapasztalataiból maguk a megbízók profitálhatnak, elsősorban cégek, önkormányzatok, másodsorban magánszemélyek.

30  31


Heves County Chamber of Commerce and Industry

Title of the project • Studying Iceland’s ‘Best practices’ on Utilisation of

Geothermal Energy for Hungarian Building and Energy Companies Partner country • Iceland Partner from the donor states • Samorka – Icelandic Energy and

Utilities Federation Hungarian contact person name • Gabriella Süli E-mail address • sg@hkik.hu Contact person (on the partner’s side) name • Gústaf Skúlason E-mail address • gustaf@samorka.is

Project idea Geothermal energy is one of the cheapest renewable energy sources, and also it is exploitable on a relatively economic way. It is especially true in Hungary where we have got excellent facilities in geothermal energy. The value of the geothermal gradient is one and a half as big in Hungary as the average of the world is. But geothermal energy consumption is only 0,28% of the whole energy use in our country. That’s why the Heves County Chamber of Commerce and Industry organized a one-week study visit to Iceland. Ten colleagues could study Iceland’s practice on utilisation of geothermal energy. Most of the participants are members of the Geothermal Cluster coordinated by our chamber – companies which deal with geothermal energy use now, or plan to expand their activity with the use of this renewable energy source. The mobility program was organized by the needs of the target companies. The members of the CCI Heves Energy Club listed the areas in which they are interested in, and then we mapped the optional donor partners that could contribute to the practice of the Hungarian participants. At the end of the process we decided to make contact with SAMORKA institute, because they are in connection with all of the companies our Hungarian partners were interested in. They could organize the Icelandic side of the whole program.

Fulfilment of the project and the main results The participants inspected the Hellisheidi and the Hitaveita Power Plants and some companies that work in geothermal energy use such as Geysir Green Energy, Reykjavik Energy, ENEX, National Energy Authority and ÍSOR. The participants gained experience on the possibilities of geothermal energy use as the technical solutions of the Icelandic professionals are very advanced. Participants attended a conference too, which was organized for the 100 years anniversary of geothermal space heating in Iceland. The closure of the study tour was a visit at SAMORKA – the Icelandic Energy and Utilities Federation. As the participants are the members of the Energy Club, the experience and knowledge will be multiplied. The experts will build their experience into their presentations, and publications, furthermore they share their knowledge with their colleagues. The participants’ knowledge on Iceland has deepened, their English language skills developed a lot. The participants created closer business contact with each other and they might form business contacts with the visited companies in Iceland in the future.

EGT  Norvég Alapból finanszírozott mobilitási projektek mobilty projects funded by Eea  norwegian grants


We published articles on several homepages, in the leaflet of CCI Heves and in the local newspaper, moreover a flyer was printed in 3 500 copies.

Summary of the experiences, thoughts regarding the project

From the lecture of the Icelandic National Energy Authority (Orkustofnun) we learned that in Iceland in 2007 the exploited heat energy was 12.000 GWh beside 2.363 MW built capacity. 70% of this was gained by water energy, near 30% came from geothermal energy. 89% of the apartments are provided with geothermal district-heating. The oil usage from the fossil energy sources) affect only the traffic. You can find more information in English about the project at the following page: http://www.iddp.is. The participants can use the experience and technological knowledge gained during the Icelandic journey in their job, and they can transmit those to other colleagues. Thus the whole region takes advantage from the results of the study visits. We hope that the use of geothermal energy can be built in into the district-heating service of Eger town in the near future. Eger had already realized geothermal measure, and has plans for implementing this system. The companies dealing with geothermal drilling got a lot of technological experience.

Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara  Heves County Chamber of Commerce and Industry

The participants gained knowledge on the following topics:  geological facilities and the opportunities of their exploitation,  geothermal databases, register,  electric energy possibilities from the heat of geysers, heat sources, fumarollas or ground,  matching to authority requirements or EU principles and norms,  adopting environmental protect effects, „pumping back water” technology,  adopting geothermal energy at private houses, housing estates, industrial zones, enterprises, agriculture,  measuring technical and meteorological background of geothermal energy,  legal and technological possibilities of producing electricity, the most typical geothermal technologies: heat convection built solutions, applications of district-heating systems, warm water providing systems,  history of the 100 years of Icelandic geothermal district-heating,  the geothermal qualification program of the UN University and Hungary’s possibilities to join the training system.

32  33


Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégium

Projektek címe • Menedzsment • Társtanítás • Szakmai gyakorlat Partnerország • Izland Partnerintézmény • Idnskólinn í Reykjavík Kontaktszemély neve • Halász József E-mail elérhetÔség • jhalasz@kzsdabas.hu Külföldi kontaktszemély neve • Guðmundur Páll Ásgeirsson E-mail elérhetőség • GPA@tskoli.is

Az Eimskip cégnél a kijelölt mentor nagyon meg volt elégedve diákjaink teljesítményével, olyannyira, hogy jelezte, bármikor készek fogadni további diákokat az iskolánkból.

Projektötlet Iskolánk az EGT/Norvég Alap finanszírozásában három projektet valósított meg 2008 márciusától 2009 októberéig, a Menedzsment, a Társtanítás és a Szakmai gyakorlat című programokat, amelyek közül csak az utóbbi projekt nem volt kölcsönös, azaz kizárólag iskolánk diákjai utaztak szakmai gyakorlat megvalósítása céljából. Az izlandi Nemzeti Iroda segített a partnerintézmény keresésében. Azért esett Izlandra a választás, mert Norvégiában már van partnerünk, Liechtenstein pedig nem különbözik jelentősen a környező nyugat-európai országok szakképzési rendszereitől. A kiválasztás szintén a Nemzeti Iroda ajánlása alapján történt, a partnerjelölt iskola kért egy bemutatkozást e-mailben, így sikerült felvenni a kapcsolatot. A Menedzsment projekt konkrét célja az volt, hogy a két iskola menedzsmentje kölcsönös látogatás keretében vezetői ismereteket és tapasztalatokat szerezzen egymástól a folyamatban lévő szakképzési intézményi koncentráció küszöbén. A tanulmányút időtartama egy-egy hétig tartott, mindkét intézményből 4-4 fő vett részt. A céljaink az elvárásainknak megfelelően teljesültek, hiszen a látogatást és kölcsönös bemutatkozást követően az eredmények napi szintű érvényesítése napjainkban is folyamato-

EGT  Norvég Alapból finanszírozott mobilitási projektek mobilty projects funded by Eea  norwegian grants


san zajlik, például az elektronikus napló bevezetése vonatkozásában (iskolánkban a 2009/2010. tanévtől indult el a napló napi szintű használata). A Társtanítás alprojekt célja az volt, hogy a két iskola angol nyelvtanárai tanári kompetencia ismereteket és tapasztalatokat szerezzenek egymástól, a két ország eltérő nyelvtanítási gyakorlatáról. A dabasi iskola részéről egy tanár két hétre, míg az izlandi iskola részéről két tanár egy hétre érkezett, hogy tanulmányi tanítást folytasson. A céljaink itt is teljesültek, a kialakított kapcsolatok élőnek és tartósnak bizonyultak. A Szakmai gyakorlat projektben iskolánk logisztikai szakirányon tanuló diákjai vettek részt. A fogadó szervezet az izlandi Eimskip hajózási-logisztikai cég volt. A munkaprogramról való egyeztetés iskolánk részéről meglehetősen egyszerű volt, hiszen az volt a fő kérésünk, hogy a gyakornokok lehetőleg annyi munkakört ismerhessenek meg, amennyi csak lehetséges, és felelősséggel el is tudják látni a rájuk bízott feladatokat. Az Eimskip ennek megfelelően szinte minden főbb munkafolyamatot begyakoroltatott diákjainkkal: munkavédelmi oktatás, áruszállítás kamionnal kísérőként, munka mélyhűtött raktárban, árumozgatás targoncával, illetve egyéb erőgépekkel, tengeri utazás áruszállító hajóval, tárolási ismeretek elsajátítása, megrendelői csomagok összeállítása stb.

A projekt megvalósulása és a főbb eredmények A Menedzsment projekt keretében az izlandi iskola meglátogatása több napos program volt, hiszen az éppen akkor zajló egyesülést követően a két nagy szakképző iskola gyakorlatilag lefedte a reykjavíki szakképzési kínálatot. A közös képzések (főleg a kereskedelem, építészet, fodrászat, logisztika) tekintetében minden esetben áttekintettük a hasonlóságokat és különbségeket, de a Dabason nem létező képzések (pl. tengerész, pilóta) iránt is érdeklődtek a résztvevők. Az izlandi delegáció munkaprogramja hasonlóan alakult, hiszen az Izlandon történő bemutatkozást követően tovább mélyítettük ismereteinket egymás iskoláiról és iskolarendszeréről további bemutatók, megbeszélések, óralátogatások, tanműhelyi látogatások segítségével. A Társtanítás projektben iskolánk részéről a kiutazó nyelvtanár általános és szaknyelvi órákon egyaránt részt vett. Érdekesség, hogy amellett, hogy sok közös képzés és szakirány van iskoláink között (főleg a kereskedelem, építészet, fodrászat, logisztika), az izlandi iskolában vannak számunkra kuriózumnak tekinthető képzési irányok, úgymint a tengerészeti és a pilótaképzés, így iskolánk nyelvtanára ezen szakirányokat tanuló diákoknak is tartott órákat. A tanítás mellett kísérőtanárként felügyelt az öt logisztikát tanuló diákunkra, hiszen szándékosan úgy időzítettük a két projektelemet, hogy a szakmai gyakorlatot töltő diákjaink mellett felnőtt kísérő is lehessen. A Szakmai gyakorlat projekt kapcsán a Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola számára a legfontosabb eredmény, hogy öt diákunk világszínvonalú logisztikai társaságnál töltött 3 hetet.

bevezető  introduction 35  35


A tanultak, tapasztaltak összegzése Különleges élményt jelentett, hogy meglátogathattuk Izland legnagyobb geotermikus erőművét, ahol belső munkatárs vezetett körbe bennünket. Itt főleg Dabas várost képviseltük, hiszen a megújuló energiaforrásokra egyre jelentősebb pályázati források állnak rendelkezésre, ebben a vonatkozásban lehet lényeges ez a kapcsolatfelvétel. Érdekesség, hogy látogatásunk idején az izlandi államfő is épp ebben a létesítményben tartózkodott (személyes találkozóra sajnos nem került sor). Mivel izlandi vendégek jelenléte nem mondható mindennapinak, Kőszegi Zoltán, Dabas város polgármestere fogadta őket hivatalában egy bemutatkozó beszélgetés erejéig. Épp látogatásuk idejére esett a gólyabál, a bál előtti műsor megtekintése igazi élmény volt számukra. Az Eimskip cégnél a kijelölt mentor nagyon meg volt elégedve diákjaink teljesítményével, olyannyira, hogy jelezte, bármikor készek fogadni további diákokat az iskolánkból.

EGT  Norvég Alapból finanszírozott mobilitási projektek mobilty projects funded by Eea  norwegian grants


Kossuth Zsuzsanna Vocational Training School

title of the projects • Management • Co-teaching • Apprenticeship Partner Country • Iceland Partner from the donor states • Idnskólinn í Reykjavík hungarian contact person name • József Halász E-mail address • jhalasz@kzsdabas.hu contact person (on the partner’s side) name • Guðmundur Páll

Ásgeirsson E-mail address • GPA@tskoli.is

Project idea

Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégium  Kossuth Zsuzsanna Vocational Training School

Kossuth Zsuzsanna Vocational Training School has carried out three projects (Management, Co-teaching and Apprenticeship) that were financed by the EEA/Norwegian Programme. Out of the three projects two included mutual study visits between the partners (Management, Co-teaching) while the Apprenticeship project was one-sided in the sense that only Hungarian students visited an Icelandic company. The partner search was carried out by the help of the Icelandic National Agency upon a request from the Kossuth Zsuzsanna VTS. The Management project was about acquiring and exchanging management skills and good practices on management and administration issues. The concrete aim of the project was to gain knowledge on the procedures that are common in both schools, in particular on the issues of introducing digital class register and on the questions of the merging of schools. The duration of the two study visits was one week. The original goals set in the application have been achieved, the management of both schools use the outcomes in the daily life of the schools (eg. the digital class register is just introduced to the Kossuth Zsuzsanna Vocational School, and the experience gained in the project are very useful in this work.) The Co-teaching project was about acquiring and exchanging foreign language teaching skills and good practices on both theoretical and practical ways. The concrete aim of the project was to get to know each other’s English teaching methods and practices. The target countries were Iceland and Hungary. A Hungarian colleague visited Iceland for two weeks, and two Icelandic colleagues visited our school for one week. The original goals set in the application have been achieved: the participating teachers have carried out a successful teaching period, they prepared teaching materials of their own, developed very good relationship with their colleagues not only among the members of foreign language department, but also from other staff as well. In the framework of the Apprenticeship mobility project’s five students have visited Iceland for three weeks. The on-the-job-learning activities took place in a huge transportation company called Eimskip in Reykjavík. The target group was the students of the Kossuth Zsuzsanna Vocational School, particularly the ones who study logistics in the grades of the 11th, 12th, 13th and the 14th. The original aims of the project have been achieved: the students managed to acquire the most crucial skills and competencies of the work in transportation. The main benefit of the apprenticeship is the fact that the students were successful in their jobs, they learned a lot in practice.

36  37


Mosoly Alapítvány

Projekt címe • Hogyan segítsünk jól? – Művészetterapeuták

tapasztalatcseréje a hátrányos helyzetű európai gyerekek szolgálatában Partnerország • Norvégia Partnerintézmény • RBUP West Bergen (Norvég Regionális

Centrum Gyerekek és Serdülők Lelki Egészségéért) Kontaktszemély neve • Korbai Hajnal E-mail elérhetÔség • korbai.hajnal@mosolyalapitvany.hu Külföldi kontaktszemély neve • Karoline Gunn Fugle E-mail elérhetőség • gunn.karoline.fugle@helse-forde.no

Mivel a tanulmányúton részt vett terapeutáink különböző kórházakban és rehabilitációs központokban is dolgoznak, megvan a lehetőségük, hogy a lelki rehabilitáció, s ezen belül is a művészetterápiák szerepének fontosságára folyamatosan felhívják a körülöttük lévők figyelmét. Valamint továbbadhatják azt a norvég szemléletet is, hogy minden módszernél fontosabb az a gyerek, akit gyógyítunk. Projektötlet A Mosoly Alapítványt 1996-ban hoztuk létre azért, hogy segíthessük azokat a gyermekeket és fiatalokat, akiknek betegség, fogyatékosság, rossz szociális háttér következtében az átlagosnál több problémával kell megküzdeniük. Mosolyterápia néven pozitív élmény- és művészetterápiás programokat szervezünk számukra, illetve támogatunk hasonló célt szolgáló más kezdeményezéseket is, amelyek a gyermekek testi-lelki egyensúlyának megerősítését szolgálják. A 2008-as norvégiai tanulmányút fő célja az volt, hogy az Alapítvány terapeutái, pszichológusai olyan új művészetterápiás ismeretekkel, ötletekkel gazdagodjanak, melyeket hazatérésük után hasznosíthatnak a Mosoly foglalkozásokon is. Ennek megvalósításához kerestük a kapcsolatot a budapesti Norvég Nagykövetségen keresztül egy hasonló profilú norvég intézménnyel, amelynek szakemberei szívesen vesznek részt a tapasztalatcserében. Mivel Norvégiában nagy tapasztalattal rendelkező, gazdag művészetterápiás programokat működtetnek, ezért esett a választás a Norvég Regionális Centrum Gyerekek

EGT  Norvég Alapból finanszírozott mobilitási projektek mobilty projects funded by Eea  norwegian grants


és Serdülők Lelki Egészségéért (RBUP) központra, melynek egyik fő profilja a terapeuták, gondozók folyamatos képzése, miközben maga is szervez művészetterápiás, mentálhigiénés foglalkozásokat.

A projekt megvalósulása és a főbb eredmények 2008 második felében két egyhetes tanulmányutat szerveztünk tíz magyar és nyolc norvég szakember bevonásával. A tanulmányutak lehetővé tették mindkét országbeli terapeutáknak, hogy tanulmányozzák egymás módszereit és meglátogassák a művészetterápiás foglalkozásokat megfigyelőként vagy aktív résztvevőként. A Mosoly-terapeuták Norvégiában részt vettek a pszichodráma, a történetmesélési technika, valamint a zeneterápia alkalmazását bemutató előadásokon, a RBUP foglalkozásain részt vevő gyermekek koncertjein, s figyelemmel kísérhették a terapeuták gyakorlati munkáját. Az elméleti és gyakorlati elemeket egyaránt tartalmazó munkaprogram biztosította, hogy szakembereink betekintést nyerjenek számukra új szemléletmódokba, új ötleteket, technikákat tanuljanak. A norvégok Budapesten Kokas Klára zenepedagógiai módszere mellett a labirintus technika terápiás alkalmazásának lehetőségeiről hallhattak, valamint megtekinthették az alapítvány művészetterápiás foglalkozásait. A norvégiai tanulmányút résztvevőinek beszámolóit, a foglalkozásokat szemléltető felvételeket és a tanulmányúton szerzett tapasztalatokról készült összegzést közzétettük a honlapunkon. Ily módon is szeretnénk a szakmai tapasztalatainkat megosztani olyan szervezetekkel, amelyek nem tudnak ilyen gyakorlati képzésen részt venni, és nincs kapcsolatuk külföldi szervezetekkel. A honlap elérhetősége: http://www.mosolyalapitvany.hu/palyazatok/howtohelp/index.html

A tanultak, tapasztaltak összegzése

Mosoly Alapítvány  Smile Foundation

A terapeuták mind szakmai képességeik, mind személyes attitűdjeik terén sok mindent hasznosítottak a program eredményeiből. Egyrészt a nemzetközi környezetben való együttműködés élménye, egy másik kultúra eltérő szemléletmódja segítette a szakmai fejlődésüket, másrészt a személyes motivációjuk növekedett munkájukban. Szervezeti szinten mind a Mosoly Alapítvány, mind az RBUP Bergen olyan jó együttműködési kapcsolatra tett szert, ami alapjául szolgál egy azóta is tartó tapasztalatcserének. Mindkét szervezet új módszereket és megközelítéseket épített be a másikéból saját terápiás programjaiba. A Mosoly Alapítvány például 2009-ben továbbfejlesztette és terápiás foglalkozásain bevezette a Norvégiában tanult meseterápiás módszert. A Mosoly Alapítvány azt is kitűzte céljául a projekt eredményeként, hogy a civil szféra hasonló szakmai szervezeteinek szélesebb körében is elterjeszti az újonnan tanult módszereket és jó gyakorlatokat, hogy a művészetterápia hazai színvonalát segítsen tovább emelni. Mivel a tanulmányúton részt vett terapeutáink különböző kórházakban és rehabilitációs központokban is dolgoznak, megvan a lehetőségük, hogy a lelki rehabilitáció, s ezen belül is a művészetterápiák szerepének fontosságára folyamatosan felhívják a körülöttük lévők figyelmét. Valamint továbbadhatják azt a norvég szemléletet is, hogy minden módszernél fontosabb az a gyerek, akit gyógyítunk.

38  39


Smile Foundation

Title of the project • How to help in the right way? The mutual

training of art therapists in service of European children living with help Partner country • Norway Partner from the donor states • RBUP West Bergen

(Norway’s Regional Centres for Child and Adolescent mental Health) Hungarian contact person name • Hajnal Korbai E-mail address • korbai.hajnal@mosolyalapitvany.hu Contact person (on the partner’s side) name • Karoline Gunn Fugle E-mail address • gunn.karoline.fugle@helse-forde.no

Project idea We established Smile Foundation in 1996 with the intention of contributing to the mental healing of seriously or chronically ill children, and of those with disabilities or from deprived social backgrounds. With the treatment named ‘smile therapy’ we organize positive experience-therapy programmes, art therapeutic and creative activities, and we support other initiations with similar purpose. The main aim of the Norwegian trip in 2008 was to study new art-therapeutic methods and techniques which can be used by our Smile therapists in the future. The Embassy of Norway in Budapest recommended contacting RBUP - Norway’s Regional Centres for Child and Adolescent Mental Health that manages projects which harmonise with the area of Smile Foundation, and they agreed to cooperate with Smile in the scope of this mobility project. RBUP has four centres that are responsible for relevant regions. In Bergen RBUP West regional centre focuses on therapeutic and teaching programmes, that is why our partnership provided an excellent training opportunity for the participating experts.

Fulfilment of the project and the main results In 2008 there were two one-week-long study trips with 10 Hungarian and 8 Norwegian professionals. During these trips all the therapists had the possibility to study each other’s therapeutic methods, to participate at the running sessions and actively contribute to them according to the extent of their respective expertise. The sessions and lectures in Norway covered music therapy, tale therapy, drama therapy and art therapy for healthy and sick children, and youngsters. In Budapest beside the running Smile sessions Norwegian therapists visited the music pedagogy session of Klara Kokas, and attended some lectures about the use of therapeutic labyrinth technique and other art-therapeutic devices. The results were mainly disseminated in Hungarian through the webpage of the Smile Foundation. There is a sub-page created to inform stakeholders about the project and its’ achievements. The subpage was popularized among our partners in the same therapeutic field to help those who did not have similar possibilities. The sub-page is available at: www.mosolyalapitvany.hu/palyazatok/howtohelp/index.html

EGT  Norvég Alapból finanszírozott mobilitási projektek mobilty projects funded by Eea  norwegian grants


Summary of the experiences, thoughts regarding the project

Mosoly Alapítvány  Smile Foundation

The therapists benefited from the programme both in terms of professional skills and personal attitudes. They also gained experience working in international environment, learned a lot about another culture and became more motivated to improve their work and their English language skills. At organisational level, The Smile Foundation and RBUP Bergen established a good working relationship which serves as a basis for holding further professional discourses. They both decided to include new methods and approaches into their therapeutic programmes. In 2009 Smile Foundation developed further and started to use the tale therapy method that our therapists had studied in Norway. At sectoral and regional level, by applying the newly gained knowledge and idea in our work, and by popularizing the project’s achievements among our partners we hope to raise art therapy to a higher level in Hungary. Considering that therapists, who participated in the study tour, work in hospitals and rehabilitation centres, they are able to make the importance of mental preparations for children under medical treatment more clear. Furthermore, in Hungary it would be useful to take over the mentality of Norwegian therapists who consider the children more important than the methods.

40  41


Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE)

Projekt címe • Regionális tanulmányok és regionális együttműködésre

irányuló tanulmányok Európában: Közép-Európa és Skandinávia Partnerország • Norvégia Partnerintézmény • Oslói Egyetem Kontaktszemély neve • Beke Márton E-mail elérhetÔség • beke.marton@btk.ppke.hu Külföldi kontaktszemély neve • Sárfi Éva E-mail elérhetőség • eva.sarfi@ilos.uio.no

„Az Oslói Egyetem példáját követve már mi is on-line jelentkezési lapokkal dolgozunk, amellyel minden egyszerűbben megy, nem beszélve az így megtakarított nagy mennyiségű papírról.” Projektötlet Az elmúlt néhány évben intézményünkben egyre nagyobb hangsúly került az olyan jellegű tanulmányi és kutatási programokra, amelyek az egyes régiók közös jegyeire fókuszálnak, az egyes országokon átívelő jellegzetességekre vagy éppen az államok közötti együttműködési formák kialakulására és milyenségére irányulnak. E célból jött létre pl. a Közép-Európa Tanulmányok programja, amely a hallgatók körében igen népszerűvé lett. Az Oslói Egyetem Irodalmi, Areális Tanulmányok és Európai Nyelvek Tanszékének néhány munkatársával és hallgatójával az Erasmus program keretében ismerkedtünk meg, és hamar kiderült, hogy ezen tanszék több munkatársa is sok tekintetben hasonló érdeklődési körrel, kutatási területtel rendelkezik, mint a hazai kollégák (pl. Közép- és Kelet-Európa története, kultúrája, politikai és társadalmi változásai). A skandináv regionális együttműködéssel, illetve sajátosságokkal való összehasonlítás pedig kézenfekvően adódott. Az oslói kollégákkal történt többszöri találkozás és egyeztetés során kialakult a szándék, hogy együttműködésünket elmélyítsük, közös tananyagokat készítsünk, közösen vegyünk részt kutatási programokban, valamint hallgatói és oktatói cseréket valósítsunk meg.

EGT  Norvég Alapból finanszírozott mobilitási projektek mobilty projects funded by Eea  norwegian grants


A két projektünk keretében a regionális tanulmányi témákhoz kapcsolódó oktatók és ilyen területen tanuló hallgatók utazhattak Oslóba, illetve Magyarországra. Összesen 7 oktató és adminisztratív munkatárs norvégiai tanulmányútja, 3 norvég kolléga magyarországi csereprogramja és 8 hallgató féléváthallgatása valósult meg a projekt keretében.

A projekt megvalósulása és a főbb eredmények Az együttműködés eredményeképpen két kiadvány született. Az egyik egy angol nyelvű oktatási segédanyag, amely a négy visegrádi állam rendszerváltozás utáni politikai, társadalmi és gazdasági helyzetével foglalkozik. Ezt az (egyelőre elektronikus) kiadványt jól hasznosíthatják mind a magyar, mind pedig a hazánkban tanuló külföldi hallgatók, de a norvég partner oktatási programjához is jól illeszkedik. Másik kiadványunk egy szintén angol nyelvű tanulmánykötet, amelyben a projekt résztvevőinek tanulmányait, valamint a diákok jobban sikerült szemináriumi dolgozatait adtuk közzé. Hallgatóink nagyon sok új ismeretet szereztek a skandináv történelemről, a nyelvekről, a kultúráról és az északi népek közötti együttműködésről, és egyéb, a tanulmányaikhoz kapcsolódó témákról. A mobilitásban részt vevő oktatók nem csupán kutatói tevékenységet és tapasztalatcserét folytattak, hanem a legtöbb esetben olyan partneri kapcsolatokra tettek szert, amelynek eredményeképpen újabb projektek születtek és születnek (pl. közös kurzusok tartása, kutatási együttműködés, közös kiadványok). Az adminisztrációban dolgozó munkatársak elsősorban azzal ismerkedtek meg, hogy a partner egyetemen miképpen foglalkoznak a nemzetközi diákokkal, hogyan népszerűsítik az intézményt, miként zajlik az adminisztráció és milyen a nemzetközi kurzuskínálat. A tapasztalatcsere kézzelfogható hozadéka a külföldi hallgatók számára az oslói mintára nálunk is létrehozott elektronikus jelentkezési rendszer. Beszámolók, prezentációk, képek a http://nki.btk.ppke.hu/norveg-alap címen találhatók.

A tanultak, tapasztaltak összegzése

„Az egyetemi oktatók és a képzési rendszer tekintetében nagyon sok újat tanultam. Csodálom, hogy a norvég kollégáim milyen szabadok a kutatási és oktatási tevékenységükben, ám ugyanakkor azt is érzem, hogy túl kevés fix pont van a rendszerben, amely a hallgatóknak támaszt adhat.” Dr. Domokos György, Olasz Tanszék „Mély benyomást tett rám az oslói elektronikus jelentkezési rendszer, amely nagyon megkönnyíti a több száz beérkező külföldi hallgatóval kapcsolatos adminisztrációt. Azóta mi is sikeresen lecseréltük a papír- és faxalapú jelentkezési rendszerünket. Az Oslói Egyetem példáját követve már mi is on-line jelentkezési lapokkal dolgozunk, amellyel minden egyszerűbben megy, nem beszélve az így megtakarított nagy mennyiségű papírról.” Kopasz Károly, Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya

Pázmány Péter Katolikus Egyetem  Pázmány Péter Catholic University

„Nagyon hasznos és érdekes volt megtapasztalni, hogy milyen is egy ilyen nemzetközi és multikulturális egyetemen tanulni. […] A norvég életmódról, társadalomról és identitásról hallgatott kurzusok egyetemi éveim legjobb előadásai közé tartoztak. […] biztos vagyok benne, hogy az oslói félév életem egyik legfontosabb időszaka volt, és meggyőződésem, hogy ebből a tapasztalatból életem végéig profitálok majd.” Nagy Aliz , angol-kommunikáció szakos hallgató

42  43


Pázmány Péter Catholic University (PPCU)

Title of the project • Aspects of the Study of Regions and Regional

Cooperation in Europe: Central Europe and Scandianvia Partner country • Norway Partner from the donor states • University of Oslo (UoO) Hungarian contact person name • Márton Beke E-mail address • beke.marton@btk.ppke.hu Contact person (on the partner’s side) name • Éva Sárfi E-mail address • eva.sarfi@ilos.uio.no

Project idea During the last couple of years Pázmány Péter Catholic University has developed study programmes and research projects focusing on regional or area studies, i. e. on common transnational cultural, political and social features or on various forms of regional cooperation. This is why the Central European Study program has been realised. The cooperation between our university and the University of Oslo goes back for a few years when the first contacts with teachers and students of the Department of Literature, Area Studies and European Languages at UoO have been made – thanks to the Erasmus programme. Soon, it became clear that a number of teachers at both institutions share common interests (e. g. history, culture, politics and social issues in Central and Eastern Europe). The comparative study of the Central European and the Scandinavian region promised interesting results. After several meetings with some of the Norwegian colleagues both partners committed themselves to cooperate in developing study materials and common curricula, realising joint research projects and in exchanging faculty and students. In the framework of our EEA projects we facilitated 7 bilateral mobilities of Hungarian teachers and administrative staff members, 3 Norwegian colleagues visited our university, and 8 students spent their terms in Norway.

Fulfilment of the project and the main results As a result of our projects we have issued two publications. One of them is a handbook that surveys the political, social and economical situation of the so-called Visegrad countries after the transformation of 1989–1990. This – so far – e-publication will be used not only by Hungarian students but also by our incoming international students, and it fits well to the teaching curricula of our Norwegian partner. (The language of the publication is English.) The second publication contains studies and papers written in English by both teachers and students who participated in the mobility programme. Students who participated in the programme have acquired a significant amount of knew knowledge on Scandinavian history, languages, culture, on cooperation between the Nordic countries, and on the fields of their own study fields as well.

EGT  Norvég Alapból finanszírozott mobilitási projektek mobilty projects funded by Eea  norwegian grants


Participating teachers have not only conducted researches and exchanged ideas but also gained new acquaintances that have been facilitating the development of new projects and partnerships (e. g. joint courses, joint research, common publications). Members of administrative staff have been introduced to the administrative system dealing with international students and researchers. Thanks to this study trip, based on the Oslo example, our Office for International Relations have introduced a new on-line registration system that we now use for the administration of our incoming international students. Reports, presentations and photos are available: http://nko.btk.ppke.hu/en/norwegian-financialmechanism .

Summary of the experiences, thoughts regarding the project ‘It was really useful and interesting to see what it is like to be a student of such a multinational and multicultural university. … The course on Norwegian Life and Society that gave me some insight into Norwegian way of life and Norwegian Identity was … one of the most interesting courses in all my university years. … The only thing I didn’t like in my last semester is the fact that I had to come back. I do believe that this semester was one of the greatest cornerstones of my life and I’m sure I will profit from this experience for the rest of my life.’ Aliz Nagy, student of English and Communication Studies ‘Norway became very important in my life and I am sure that it will always remain my second home.’ Andrea Barna, student of English and Communication Studies ‘As for the university’s faculty and curricula structure I learned a lot in these days. I admire the freedom of my Norwegian colleagues in defining their own research and curricula, at the same time I think there are too few fixed points in this structure in order to guide students.’ Dr. György Domokos, Dept. of Italian Studies

Pázmány Péter Katolikus Egyetem  Pázmány Péter bevezető Catholic  introduction University

‘I was impressed by the on-line application system in Oslo, which makes much easier to take care of hundreds of incoming students. Since then, we have successfully replaced our paper and fax based application system. Now, we also use the on-line procedure, inspired by the system of the University of Oslo, which makes everything easier not to mention the amount of paper we save in this way. http://nko.btk.ppke.hu/en/’ Károly Kopasz, Office for International Relations

45  45


Szegedi Tudományegyetem, Mezőgazdasági Kar (SZTE MGK)

Projekt címe • Falusi turizmus Norvégiában és Izlandon Partnerországok • Norvégia • Izland Partnerintézmény(ek) • Szolnoki Főiskola, Szolnok (HU) • Høgskolen i

Hedmark, Evenstad (NO) • Forstöðumaður Ferðamálaseturs Íslands, Akureyri, (IS) • Hólaskóli Háskólinn á Hólum, Sauðárkrókur (IS) Kontaktszemélyek neve • Dr. Horváth József • Dr. Bíró István E-mail elérhetÔség • horvath@mgk.u-szeged.hu • biro@mfk.hu Külföldi kontaktszemélyek neve • Barbara Zimmermann • Edward H. Huijbens • Guðrún Þóra Gunnarsdóttir E-mail elérhetőség • barbara.zimmermann@hihm.no • edward@unak.is • ggunn@holar.is

„Az izlandi turisztikai szolgáltatók együttműködése jó példa lehet a hazai vállalkozások számára is. Az együttgondolkodás, a közös célért való munka érdekében háttérbe tudják tenni saját, önös érdekeik kizárólagos keresését, és a kistérség fejlődésének érdekében aktív együttműködésre képesek.” Projektötlet Mindkét magyar partner foglalkozik a vidéki turizmus oktatásával, ezért a tanulmányút célja az volt, hogy az együttműködő két kar érintett munkatársai, oktatói megismerkedjenek két északi ország Magyarországon is hasznosítható tapasztalataival, és hogy a megszerzett tapasztalatokat – tananyagfejlesztés révén – beépítsék saját oktatási tevékenységükbe. Az SZTE Mezőgazdasági Kar korábban egy Leonardo da Vinci mobilitási projektben már dolgozott együtt a Hedmark University College-dzsal, ahol a turizmus oktatásával is foglalkoznak, és örömmel vállalkoztak arra, hogy megszerveznek számunkra egy egyhetes tanulmányutat. Az izlandi partnerek kiválasztásában az Ed-Consult nevű dániai cégnek volt fontos szerepe, amellyel az SZTE MGK szintén egy Leonardo da Vinci programból finanszírozott kísérleti projektben dolgozott együtt.

EGT  Norvég Alapból finanszírozott mobilitási projektek mobilty projects funded by Eea  norwegian grants


A három fogadó intézmény – megismerve igényeinket – olyan munkaprogramot ajánlott számunkra, mely minden elvárásunkat kielégítette, és aminek köszönhetően a kétszer egyhetes tanulmányút maximális eredményt hozott számunkra. Az SZTE MGK és az SZF meghirdette a tanulmányúton való részvétel lehetőségét a szakterület oktatói között, a jelentkezők közül kerültek kiválasztásra a tanulmányút kedvezményezettjei: oktatók, döntéshozók.

A projekt megvalósulása és a főbb eredmények A tanulmányút mind a projektben részt vevő 11 fő, mind intézményeik számára új ismereteket, tapasztalatokat hozott, ami lehetővé teszi a falusi turizmus oktatásának megújítását az SZTE Mezőgazdasági Karon és a Szolnoki Főiskolán. A nyomtatásban megjelent (és az interneten is elérhető) tananyag egyúttal az önképzés eszköze is lehet minden érdeklődő számára. Az út során készült több száz fotónak pedig nemcsak szakmai szempontból van jelentősége, hanem hozzájárul a két meglátogatott ország természeti szépségeinek megismeréséhez is. A tanulmányúton a küldő és fogadó intézmények munkatársai szakmai eszmecserék révén megismerték egymás munkáját, legfontosabb szakmai kihívásait, ami alapja lehet további együttműködéseknek, projekteknek.

A projekt eredményei

A tanultak, tapasztaltak összegzése „A falusi turizmus, vendéglátás, programszervezés – a helyi természeti kincsekhez és kulturális örökséghez igazodva – eltérő a hazaitól, a lehetőségek feltárása alaposabb, a látogatók és attrakciók menedzsmentje kidolgozottabb. Az egyik előadónk megfogalmazása szerint: próbáljunk meg büszkék lenni hétköznapi és számunkra közönséges dolgainkra, mert azok idegenek számára érdekesek lehetnek.” Dr. Bodnár Károly, SZTE MGK „A gyakorlat szerepe hangsúlyosabb, jobban beépített a képzés egész rendszerében. Mindkét helyen pontosan tudják, melyek az adott ország adottságai, ezekhez milyen feladatok társulnak, milyen szakemberek szükségesek. A kormányzat hozzáállása az oktatás fejlesztéséhez, működtetéséhez is példaadónak tűnik.” Dr. Füle István, SZF „A turisztikai fejlesztéseket célzó egyesülések csak akkor sikeresek és tartósak, ha a felismert és jól megfogalmazott értékeken alapulnak, ha nélküle nem tudnának továbbfejlődni. A hazai egyesületekben is ezt a magot kellene megtalálni. A helyi termékmárkák kialakítására törekvés követendő gyakorlat lehet. Szintén követendő lehet a nyelvtanulás területén az angol nyelv használata. Korlátozott szókinccsel, de mindenütt tudtak kommunikálni a turistával.” Dr. Kórodi Márta, SZF

Szegedi Tudományegyetem, Mezőgazdasági Kar  University of Szeged, College of Agriculture

 A projekt honlapjának létrehozása az eredmények bemutatására: http://www.mgk.u-szeged.hu/ falusiturizmus ;  A falusi turizmus Norvégiában és Izlandon című tankönyv nyomtatott formában és a weben;  Horváth József: Falusi turizmus Norvégiában és Izlandon. AgrárUnió. 2009. április;  Kóródi Márta: Gejzírek, fjordok, jávorszarvasok és érdekes tanulságok. Új Néplap (Jász-NagykunSzolnok Megyei Néplap). 2008. október 30.

46  47


University of Szeged, College of Agriculture (UoSz)

Title of the project • Rural Tourism in Norway and Iceland Partner countries • Norway • Iceland Partners from the donor states • College of Szolnok (CoSz),

Szolnok (HU) • Høgskolen i Hedmark, Evenstad (NO) • Forstöðumaður Ferðamálaseturs Íslands, Akureyri, (IS) • Hólaskóli Háskólinn á Hólum, Sauðárkrókur (IS) Hungarian contact person(s) name • Dr. Horváth József • Dr. Bíró István E-mail address • horvath@mgk.u-szeged.hu • biro@mfk.hu Contact person(s) (on the partner’s side) name • Barbara Zimmermann • Edward H. Huijbens • Guðrún Þóra Gunnarsdóttir E-mail address • barbara.zimmermann@hihm.no • edward@unak.is • ggunn@holar.is

Project idea Both Hungarian partners have courses on rural and village tourism, so their main objective was to get to know the system and educational programme of a Nordic institution working in the same field, and to exchange experience on this special aspect of turisem education. The cooperating institutions aim to build in the gained experience into their respective educational programmes. The University of Szeged College of Agriculture co-operated with the Hedmark University College before in a Leonardo da Vinci mobility project. Hedmark University College deals with tourism education and they were happy to organise a one-week study trip for us. We got into touch with the Iclandic partner through a former Danish partner of us with whom we worked together in another Leonardo da Vinci pilot project. Visiting the three hosting institutions was very beneficial and the study visits brought the Hungarian partners maximal results. When the application was granted, the UoSz and the CoSZ announced the possibility of the study visits among the lecturers,those interested to participate had to submit a proposal.

Fulfilment of the project and the results The study trips brought new knowledge and experience for the 11 participants and the institutions that took part in the project. The results enabled the University of Szeged College of Agriculture and the College of Szolnok to renew their rural tourism education. The printed teaching material (and also the on-line version) can be a tool for self-education as well. The hundreds of photos taken during the trip are important not only from a professional point of view but they also picture the natural beauty of the two countries concerned. During the study trips the staff of both the sending and the receiving institutions got an insight into the work of each other which can be a base for further co-operation and further projects.

EGT  Norvég Alapból finanszírozott mobilitási projektek mobilty projects funded by Eea  norwegian grants


The results of the project are:  a project website presenting the results http://www.mgk.u-szeged.hu/falusiturizmus  a textbook Village tourism in Norway and in Iceland available in printed form and also on the web;  József Horváth: Village tourism in Norway and in Iceland, published in AgrárUnió, April 2009;  Márta Kóródi: Geysers, fjords, raindeer and interestin experiences, published in Új Néplap (Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Néplap), 30 October 2008.

Summary of the experiences, thoughts regarding the project ‘The village toursim, the hospitality and the way of programme-organising are in accordance with their own local natural treasures and cultural heritage and as such are very different from those in Hungary. The utilisation of the possibilities is more profound, the management of the attraction and the visitors are better worked-out. As one of our presenters explained: „Try to be proud of our everyday and ordinary things because they can be interesting for the strangers.’ Dr. Károly Bodnár, UoSZ ‘The co-operation between the Icelandic touristic providers can be a good example for Hungarian entrepreneurs. In order to think together and to reach a joint goal they put aside seeking their own benefits and own interests only, and they co-operate actively in order to develop the small region.’ Anita Mondok, CoSZ ‘The role of practice is more highlighted and better built into the whole educational system. Both institutions know exactly the endowments of their country and also which tasks can be associated to them and what kind of experts are necessary for the fulfilment. The attitude of the government to develop the education can also be an example.’ Dr. István Füle, CoSZ ‘Associations to develop tourism can only be successful and lasting if they are operating along clear values on which further development can be based. We need to search for and find this core in Hungarian associations. Endeavouring to create local trademarks can be a practice to be followed in Hungary as well. Their English language knowledge and usage is also remarkable.’ Dr. Márta Kórodi, CoSZ

bevezető  introduction 49  49


Tudás Alapítvány

Projekt címe • A könyvtári rendszer tanulmányozása Norvégiában

és Izlandon Partnerország(ok) • Norvégia • Izland Partnerintézmény(ek) • Oslo University College, Learning Centre,

Oslo (NO) • University of Akureyri, Akureyri (IS) • National and University Library of Iceland, Reykjavík (IS) Kontaktszemély neve • Palotás János E-mail elérhetÔség • tudas@invitel.hu Külföldi kontaktszemély(ek) neve • Lars Egeland • Astrid Margrét

Magnúsdóttir • Áslaug Agnarsdóttir E-mail elérhetőség • lars.egeland@hio.no • astrid@unak.is • aslagn@bok.hi.is

„Az internet és a számítógépek korában sem kell leírni a könyvtárakat mint idejétmúlt intézményeket. Az igényekhez igazítva meg lehet őrizni fontos szerepüket.” Projektötlet A tanulmányút ötlete a közreműködők egy korábbi Leonardo da Vinci mobilitás projektjén alapul, melynek során látogatást tettünk a University of Helsinki könyvtárában, és megismerkedtünk az északi országok könyvtárügyével és hálózati munkájával (NORDBOK). A könyvtár egyik munkatársának, Kaisa Sinikarának segítségével léptünk közvetlen kapcsolatba az Oslo University College, a University of Akureyri és a National and University Library of Iceland munkatársaival. A három partnerintézmény tökéletesen illeszkedett megfogalmazott céljainkhoz: az északi országok könyvtári rendszere igen fejlett; mindhárman a célországok könyvtárügyében fontos szerepet betöltő könyvtárak, melyeknek tevékenysége a felsőoktatáshoz kapcsolódik, de szoros együttműködésben vannak a teljes könyvtári rendszerrel: nemzeti, közművelődési és iskolai könyvtárak stb. Ilyen módon lehetőségünk nyílt arra, hogy a két ország teljes könyvtárügyét megismerjük, tanulmányozzuk: szolgáltatások,

EGT  Norvég Alapból finanszírozott mobilitási projektek mobilty projects funded by Eea  norwegian grants


gyűjtemények, fejlesztési tervek, felhasználók képzése, nemzeti, felsőoktatási, iskolai és közművelődési könyvtárak működése témákban. A Tudás Alapítvány és magyar partnerei (Főiskolai és Kari Könyvtárigazgatók Szövetsége és Hódmezővásárhelyi Könyvtári Együttműködési Kör) a pályázat elfogadása után tagintézményeik munkatársai számára meghirdették a tanulmányúton való részvétel lehetőségét. A jelentkezők közül kerültek kiválasztásra a tanulmányút kedvezményezettei: felsőoktatási, középiskolai és közművelődési könyvtárosok.

A projekt megvalósulása és a főbb eredmények A projekt eredményeként 13 fő vett részt 2008. október 20. és november 3. között norvégiai és izlandi tanulmányúton. Ennek kapcsán több tanulmány, összegzés és beszámoló is készült:  Endrész Katalin: A norvég és izlandi könyvtári rendszer bemutatása (tanulmány)  Simon Ferenc: A könyvtári rendszerek tanulmányozása és a felhasználók képzése Norvégiában és Izlandon. In: Könyvtári Levelezőlap. 2009. (21. évf.) 1. sz. 30–38. old.  Dr. Mader Béla (szerk.): Beszámoló könyvtárosok szakmai tanulmányútjáról norvég és izlandi könyvtárakban (Oslo – Akureyri – Reykjavík, 2008. október 20 – november 3.). In: Könyvtári Levelezőlap. 2009. (21. évf.) 3. sz. 18–34. old. & 4. sz. 18–27. old.  Bevezetés a könyvtári információkeresés technikájába (honlap; elérhetősége a projekt honlapján: Linkek) Az interneten elérhető tananyag egyúttal az olvasók számára is az önképzés eszköze is lehet, mert egy helyen megtalálnak minden olyan lényeges tudnivalót arról, ami egy olvasó (nem szakember) számára fontos lehet az információk világában való tájékozódás érdekében. A projekt bemutatása, a felsorolt eredmények és az úton készült fotók elérhetősége: http://invitelweb.hu/ tudas/projektek_sthu_cel.html .

A tanultak, tapasztaltak összegzése „… a hazaitól eltérő tapasztalat a hagyományos olvasás múltbeli szerepének megőrződése lényegében minden könyvtártípust illetően. Lenyűgöző könyvtárhaszálati, kölcsönzési adatokról hallottunk mindkét országban. Bár a legtöbb (főleg hallgatói csoportokba tartozó) olvasónak van saját laptopja, a hagyományos dokumentumok használata nem látszik csökkenni, tehát ezekben a könyvtárakban sikerül megvalósítani a tartalom fontosságát, s nem a hordozó minősége és formátuma kerül előtérbe.” Dr. Mader Béla, főigazgató, Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár

„Nagyon részletes, mélyreható képet kaphattunk Norvégia és Izland – főként a számomra érdekes felsőoktatási – könyvtárügyéről, a legfontosabb feladatokról, a trendekről. Szinte pontos célkitűzésnek is tekinthetjük saját fejődési irányaink, jövőképünk meghatározásában.” Endrész Katalin, könyvtárigazgató, Apor Vilmos Katolikus Főiskola

Tudás Alapítvány  Foundation of Knowledge

„Számomra a legnagyobb élményt a könyvtárakban folyó pezsgő élet jelentette. Akár az oslói, akár a reykjavíki egyetemi könyvtárban, akár az akureyri középiskolai könyvtárban jártunk, azt tapasztaltuk, hogy tele vannak tanuló diákokkal. Ez azt bizonyítja, hogy az internet és a számítógépek korában sem kell leírni a könyvtárakat mint idejétmúlt intézményeket. Az igényekhez igazítva meg lehet őrizni fontos szerepüket.” Palotásné Pánti Róza, könyvtárvezető, Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kar

50  51


„Mindkét országban azt tapasztaltuk, hogy a könyvtár fontos szerepet játszik az emberek mindennapi életében. A tanulási központok nem egyszerűen számítógépes termek, hanem elektronikus tananyaggal, tudományos szakirodalommal és szakirodalmi adatbázisokkal rendelkező elektronikus könyvtárak. Az intenzív könyvtárhasználat megmutatkozik az információs írástudás magas színvonalában. Ez egyrészt a könyvtári szolgáltatások és az oktatás magas színvonalával magyarázható, másrészt a munkaerőpiac igényeivel, amennyiben az önképzésre, ismeretszerzésre képes munkaerő iránt nagy az igény a gazdasági szférában.” Szmrekovszkyné Farkas Éva, könyvtáros, Nyugat-magyarországi Egyetem

EGT  Norvég Alapból finanszírozott mobilitási projektek mobilty projects funded by Eea  norwegian grants


Foundation of Knowledge

Title of the project • Study of Library System of Norway and Iceland Partner countries • Norway • Iceland Partners from the donor states • Oslo University College, Learning

Centre, Oslo (NO) • University of Akureyri, Akureyri (IS) • National and University Library of Iceland, Reykjavík (IS) Hungarian contact person name • János Palotás E-mail address • tudas@invitel.hu Contact person(s) (on the partner’s side) name • Lars Egeland • Astrid Margrét Magnúsdóttir • Áslaug Agnarsdóttir E-mail address • lars.egeland@hio.no • astrid@unak.is • aslagn@bok.hi.is

Project idea The idea of the study trip was based on an earlier Leonardo da Vinci mobility project in the framework of which we visited the library at University of Helsinki and got acquainted with librarianship and library network (NORDBOK) of the Nordic countries. We made contact with the Oslo University College, the University of Akureyri and the National and University Library of Iceland with the help of Kaisa Sinikara – a colleague in the library at University of Helsinki. The three collaborating institutes perfectly fitted to our aims: the library system of the northern countries are well developed, it is worth studying. Moreover, we made partnership with libraries playing a significant role in librarianship of the participating countries. These libraries, besides being connected to the higher education, are also cooperating closely with the whole library system: national, public and school libraries. Consequently we became acquainted with the complete library system of both partner countries, and we studied services, collections, development plans, the ways of user education and the work of national, higher educational, school and public libraries. After the acceptance of our project the Foundation of Knowledge and the Hungarian partners (Directors of College and Faculty Libraries Association and Circle of Library Cooperation in Hódmezővásárhely) announced the opportunity of the study trip to the colleagues of the member-institutes. The participants, higher educational, school and public librarians, were chosen from the applicants.

Fulfilment of the project and the main results

bevezető  introduction

As a result of the project 13 persons participated in the study visit to Norway and Iceland from 20th October to 3rd November 2008. In connection with the visits studies, reports and summeries have been published:  Katalin Endrész: Introduction to the Library System of Norway and Iceland. (study)  Ferenc Simon: Study of the Library Systems and User Education in Norway and Iceland. In: Könyvtári Levelezőlap. 2009 (vol. 21) no. 1, p. 30–38.  Dr. Béla Mader (editor): Account of Professional Study Trip in Libraries of Norway and Iceland (Oslo – Akureyri – Reykjavík, 20 October – 3 November 2008). In: Könyvtári Levelezőlap. 2009 (vol. 21) no. 3, p. 18–34 & no. 4, p. 18–27.

52  53


 Introduction to the Techniques of Information Searching in Libraries (website, available at site of the project: links) The collected study material is available on the internet and can be a tool for self-education as well. In the framework of the project colleagues of the sending and hosting institutes got acquainted with each other’s library services and the main challenges of this profession in our countries. An introduction to the project and the listed achievements as well as the photos taken on the study trip are available at: http://invitelweb.hu/tudas/projektek_sthu_cel.html

Summary of the experiences, thoughts regarding the project ‘...unlike in Hungary, the role of traditional reading has been preserved in almost all types of libraries. The statistics of library use were fascinating in both countries. Most readers, mainly students, have their own notebooks, nevertheless, the use of traditional documents still exists, thus not the quality and format of the data carrier is emphasized, but the the content.’ Dr. Béla Mader, director, University of Szeged University Library ‘The bustling life in the libraries was a great experience for me. Either Oslo University College Learning Centre or National and University Library of Iceland or the grammar school library of Akureyri were crowded with studying students. It proved that libraries are not outdated institutions even in the age of Internet and computers. Taking into consideration the needs, their important role can be preserved.’ Róza Palotásné Pánti, library leader, University of Szeged, Faculty of Agriculture ‘We got detailed information and a deep insight into the librarianship of Norway and Iceland. I was especially interested in higher education librarianship of these countries. For us in Hungary the Nordic experience can be an goal to acheive in the future.’ Katalin Endrész, library director, Apor Vilmos Catholic College ‘We noticed that libraries play an important role in people’s everyday life in both countries. Learning centres are not just rooms full of computers, but rather electronic libraries with electronic learning materials, scientific literatures and special databases. The intensive library use appears in the high level of information literacy. On one hand it is due to the high level of education and library services, on the other hand it is due to the labour market claims for labour force that is capable for self education and knowledge acquisition.’ Éva Szmrekovszkyné Farkas, librarian, University of West Hungary

EGT  Norvég Alapból finanszírozott mobilitási projektek mobilty projects funded by Eea  norwegian grants


impresszum  imprint szerkesztette: balla ágnes,  editors: ágnes balla, jánosik orsolya, kardos anita

orsolya jánosik, anita kardos

az előszót fordította: födő sándor  translation of foreword: sándor födő kiadványszerkesztő: vilimi kata  design and layout: kata vilimi borítófotó (baloldali): várterész flóra  photo on the cover (left side): flóra várterész kiadja: tempus közalapítvány, 2010  published by tempus public foundation, 2010 a kiadásért felel: tordai péter igazgató  responsible for publication: péter tordai, director nyomdai kivitelezés:  print: komáromi nyomda és kiadó kft. komáromi nyomda és kiadó kft.

Tempus Közalapítvány 1093 Budapest, Lónyay utca 31. postacím: 1438 Budapest 70, Pf. 508. infóvonal: (06 1) 237 1320 e-mail: info@tpf.hu internet: www.tka.hu

 TempusPublic Foundation  H-1093 Budapest, Lónyay utca 31.  1438 Budapest 70, Pf. 508.  infoline: (+36 1) 237 1320  e-mail: info@tpf.hu  internet: www.tka.hu