European Bank of Memories: Sight - Hearing - Touch - Taste - Smell

Page 1

Grundtvig GR–LP–2012–032

European Bank of Memories Sight / Látás

Tudás Alapítvány / Foundation of Knowledge


Contents / Tartalomjegyzék

Town Hall / Városháza Hotel Fekete Sas / Fekete Sas Szálló Casino / Kaszinó Alföldy Gallery / Alföldi Galéria Old Church / Református Ótemplom Flood prevention wall (Stone wall) / Árvízvédelmi fal (Kőfal) Lido / Strand St. Stephen Church / Szent István templom Rural Houses / Parasztházak Farms / Tanya Ruins of the church in Csomorkány / Csomorkányi templomrom Kakasszék Lake Fehér / Fehér-tó Mill of Erzsébet / Erzsébeti malom

2


Town Hall / Városháza PAST / MÚLT Town Hall The old town hall was built at the beginning of the 19th century. The one‐ storey building became too small when the town got independent municipal rights in 1873. The planning notice for a new town hall was announced is 1890. The first prize was won by Lajos Ybl (1855‐1934) with his plan „Pátria”. The ceremonial laying of the foundation‐ stone was on the 12th of April, 1892 and the inauguration took place on the 18th of January, 1894 in the course of a ceremonial general assembly. The bell was made by the Walser company of Budapest.

PRESENT / JELEN

Városháza A régi városháza a 19. század elején épült. A földszintes épület az önálló törvényhatósági jogú város (1873) közigazgatási hivatalainak megnövekedésével szűknek bizonyult. Az új városháza tervpályázatát 1890‐ben írták ki. Az első díjat Pátria jeligéjű pályázatával Ybl Lajos (1855‐1934) nyerte el. Az ünnepélyes alapkőletétel 1892. április 12‐én volt, megnyitására 1894. január 18‐án, díszközgyűlés keretében került sor. A harangot a budapesti Walser cég készítette.

3


Hotel Fekete Sas / Fekete Sas Szálló Hotel Fekete Sas PAST / MÚLT

At the site of the present building, there stood a one‐storey inn in the previous century, which was enlarged to a two storey building later. The local authority decided to have a new, modern hotel built in 1983. Several competitions were announced. The winner was an architect called Gyula Pártos (1845‐1916) in the end. The opening ceremony took place at Christmas of 1905.

Fekete Sas Szálló PRESENT / JELEN

A mai épület helyén a múlt században egy földszintes, majd egyemeletesre bővített vendégfogadó állt. A városi törvényhatóság 1893‐ban hozott határozatot egy új, korszerű szálloda felépítéséről. Több pályázatot is kiírtak, melyet végül Pártos Gyula (1845‐1916) építész nyert meg. A szálloda ünnepélyes megnyitására 1905 karácsonyán került sor.

4


Casino / Kaszinó PAST / MÚLT Casino The Casino Association of Hódmezővásárhely decided to have its clubhouse built in 1896. Gyula Sándy was charged to plan the clubhouse by the Association. The construction of the building was copleted in 1901.

PRESENT / JELEN Kaszinó A Hódmezővásárhelyi Kaszinó Egylet 1896‐ban határozta el székházának felépítését. A tervezéssel Sándy Gyulát bízták meg. Az építkezést 1901‐ben fejezték be.

5


Alföldy Gallery / Alföldi Galéria PAST / MÚLT Alföldy Gallery The neoclassical building of the former Calvinist Main Grammar School was built between 1820 and 1822 with a small bell‐tower on its roof. During the repeated reconstruction in 1897, the bell‐tower was demolished. It was given the name Old Secondary School after the building of new one was finished in 1897.

Alföldi Galéria PRESENT / JELEN A református gimnáziumot 1820 és 1822 között építették. Az iskola neoklasszikus stílusban épült, tetején egy kis harangtorony helyezkedett el. 1897‐ben az iskolát többször is átépítették, melynek során a harangtornyot lebontották. Az épületen elvégzett munkálatokat 1897‐ben fejezték be és az újjáépült intézménynek az Ógimnázium nevet adták.

6


Old Church / Református Ótemplom PAST / MÚLT Old Church In front of the Adobe church, near to the shore of the former Lake Hód, lies a stone tower which was erected in 1713‐1714. The Baroque‐style nave was built in the same construction pattern like the tower, and was finished between 1721 and 1723, and was carried out by János Helbing master builder of Buda. Sándor Károlyi donated the clock and the small bell of his castle in Nagyecsed, which was formerly owned by Rákóczi, to the church. The clock and the bell were put in their new place in 1725. The church was surrounded with a wall with loop‐holes in 1741‐ 1742, a part of it can be still seen today.

PRESENT / JELEN

Református Ótemplom Az egykor Hód‐tó partjához közel álló vályogtemplom elé 1713‐1714‐ben kőtornyot emeltek. A barokk stílusú templomhajó, igazodva a torony építészeti megoldásához, 1721 és 1723 között készült el, kivitelezését Helbing János budai építőmester végezte. Károlyi Sándor a torony számára átengedte a korábban Rákóczi tulajdonát képező nagyecsedi kastélyának óráját és csengettyűjét. 1725‐ben tették helyükre. 1741‐1742‐ ben lőrésekkel ellátott fallal vették körül a templomot, egy része ma is látható.

7


Flood prevention wall / Árvízvédelmi kőfal PAST / MÚLT Flood prevention wall The erection of the circle enbankment around the town started after the big flood of Szeged in 1879. There has been erected a 17,5 km long enbankment out of soil towards the North, and a 3 km long wall out of bricks in the South.

Árvízvédelmi kőfal

PRESENT / JELEN

Az 1879‐es szegedi nagy árvíz után kezdtek hozzá a város körüli körtöltés kiépítéséhez. Észak felől földből 17,5 km, a déli részen téglából egy 3 km hosszú gátfalat emeltek. Az egykori Hód‐tó partvonulatát követő kőfalon négy kocsi‐ és kilenc bolthajtásos gyalogos lejárót vágtak.

8


Lido / Strand PAST / MÚLT Lido The Lido with its two 50 meters long concrete pools and 600 cabins was designed by Ede Reich and it was built in the western part of the Public Western Gardens in 1927. It was built from a grant given by the Swedish Speyer Banking House and brought into use in 1929.

PRESENT / JELEN Strand

A város 1927‐ben a svéd Speyer Bankház által nyújtott kölcsön felhasználásával a népkert nyugati részében építtette meg a Reich Ede által tervezett kétszer 50 m‐es betonmedencés, 600 kabinos strandfürdőjét. A fürdőt 1929‐ben adták át.

9


St. Stephen’s Church / Szent István templom PAST / MÚLT St. Stephen Church The construction started in November of 1935. The first Mass was conducted by the Jesuit provincial in 1937. It was designed by Gáspár Fábián (1885‐ 1953) in the Old Christian Basilica style.

PRESENT / JELEN Szent István templom Az első kapavágást 1935 novemberében tették, 1937‐ben az első szentmisét mondta benne a jezsuita tartományfőnök. Tervezte Fábián Gáspár (1885‐1953) ókeresztény bazilika stílusban.

10


Rural Houses / Parasztházak PAST / MÚLT Rural Houses The special rural‐like districts are in remarkable contrast to civic town center. The exterior of the town is not common exept for the town center, János Square and the surroundings of the main streets. There are rural‐ houses with single stories along the streets opening from the main streets. For the most part, these houses were built of bricks for today, but some of them were built of adobe

Parasztházak

PRESENT / JELEN

A polgári városközpont éles ellentétei a szélesen elterülő falusias képet mutató városrészek. A közvetlen városközpont, a János tér, valamint a főútvonalak mentének kivételével a város többi része ma is markánsan különbözik a városias külsőtől. A főutcákból nyíló utcákon földszintes, többnyire ma már tégla, de olykor vályog‐, vagy vertfalú parasztházak sorakoznak.

11


Farms /Tanyavilág Farms PAST / MÚLT

Tanyavilág „A pusztai ember a tanya szó alatt nemcsak azt az épületet értette, amelyben lakott, hanem az udvart, az összes melléképületet, a kertet és a szérűt is, a rakománnyal együtt. […] A tanyához több‐ kevesebb föld is tartozott […] A tanya szó lakást is s egyúttal egy gazdasági egységet is jelentett. A tanya egy gazdasági üzem középpontja volt… Tanyatelek alatt szorosan azt az épületek körüli földterületet értjük, amely nem állott szántóföldi művelés alatt. Az épületek által elfoglalt területen kívül a tanyaudvar, a kert, a szérűskert és a tanya melletti legelő tartozott hozzá.”

„If a Hungarian man from the steppe referred to the word „farm”, it was not just the house where he/she lived in, but the area around it with all the auxiliary buildings, the garden and the corn‐floor and the load too. […] A farm used to have more or less fields […] The word „farm” used to refer to both a house and an agricultural unit. The farm was the center of the unit… The farmyard referred to a kind of area that surrounded the buildings of the farm and was not cultivated. The courtyard, the garden, the corn‐floor, the pasture near the farm and the area occupied by the farm buildings belonged to this place.”

PRESENT / JELEN

12


Ruins of the church in Csomorkány / Csomorkányi templomrom PAST / MÚLT

Ruins of the church in Csomorkány These can be found 17 km far from the town centre and can be approached on the road to Csomorkány. It is our oldest monument. Csomorkány was a village, then a market‐town in the Middle‐Ages. Its church was built on the highest hill in the 13th century. The church was built from bricks, and was a moderate romanesque building nave with a sancuarity ending in a semicircle, to which belonged a little vestry.

Csomorkányi templomrom A város középpontjától 17 kilométerre található, a Csomorkányi úton közelíthető meg. Legrégibb műemlékünk. Csomorkány falu, majd mezőváros volt a középkorban. Templomát a legmagasabb dombra építették a 13. században. Téglából épült, félköríves szentélyzáródású, egyhajós, egyszerű románkori templom volt, amelyhez egy kis sekrestye csatlakozott.

PRESENT / JELEN

13


Kakasszék PAST / MÚLT

Kakasszék This can be approached on the road No. 47 (towards Orosháza), 27km far from the town towards Kakasszék. The medicinal properties of the lake of Kakasszék has been known by the local inhabitants for a long time. The privatdocent Dr. Antal Genersich proved the medicinal properties of the lake. The 100‐bed sanatorium was built in 1932 on the basis of this discovery.

Kakasszék Megközelíthető a 47‐es úton (Orosháza felé), a várostól 27 kilométerre, a kakasszéki bekötőúton.

PRESENT / JELEN

A kakasszéki tó vizének gyógyhatását a környék lakossága már régóta ismerte. A gennyedő sebekre gyakorolt gyógyító hatást Genersich Antal egyetemi magántanár bizonyította be. Ennek nyomán 1932‐ ben épült fel a száz ágyas gyógyintézet.

14


Lake Fehér / Fehér-tó PAST / MÚLT Lake Fehér The Kardoskúti Természetvédelmi Terület (Nature Reserve of Kardoskút) is a territory of 486 ha and lies 13 km far from Orosháza. The 3 km long Fehér‐tó (Lake White) is situated in centre of the area. Its nationwide reputation is due to the characteristic landscape and the gathering is very precious of bird’s there.

Fehér‐tó Az Orosházától 13 kilométerre kialakított rezervátum, a Kardoskúti Természetvédelmi Terület 486 ha nagyságú. Középtengelyében helyezkedik el a 3 kilométer hosszú Fehér‐tó, amely országos hírét annak köszönheti, hogy egyrészt jellegzetes pusztai táj veszi körül, másrészt madár‐ gyülekezőhely.

The shallow lake stretching 100 ha and its world of birds, this is one of the most important stations for cranes and wild geese. Up to 15 thousand cranes and 100‐200 thousand wild geese flock here sometimes.

PRESENT / JELEN

A védett terület legfőbb természeti értéke a mintegy 100 ha kiterjedésű sekély vizű tó és annak madárvilága. Európa egyik legrangosabb daru‐ és vadlúdállomása. 15 ezer daru és 100‐200 ezer vadlúd is elidőz itt.

15


Mill of Erzsébet / Erzsébeti malom PAST / MÚLT Mill of Erzsébet Papi‐windmill. This can be reached on the road towards Erzsébet, 10 km far from the town. It was built in 1856. The brick walled, shingled roofed mill contains three millstones. The equipment inside is original.

PRESENT / JELEN

Erzsébeti malom Papi‐szélmalom A várostól 10 kilométerre az Erzsébeti úton érhetjük el. 1856‐ban épült. A téglafalú, zsindelytetős malom háromköves. Belső berendezése ma is eredeti.

16


Common meta data / Közös leíró adatok Creator / Létrehozó:

Foundation of Knowledge / Tudás Alapítvány

Contributor / Közreműködő: Benkő László, Bese János, Borus Gábor, Dezsőné Gálig Erika, Fülöpné Rákos Éva, Gémes Noémi, Halász Edina, Hegedűs Renáta, Kerekes Anett, Szurcsik Regina, Relation / Kapcsolat:

http://tudasalapitvany.hu/projektek/ebm http://tudasalapitvany.hu/ebm

Date / Dátum:

15th May, 2013 / 2013.május 15.

Format / Formátum:

pdf, jpg

Type / Típus:

Issue / Kiadvány

Subject / Téma:

Local history of Hódmezővásárhely / Hódmezővásárhely helytörténete

Rights / Jogok:

Foundation of Knowledge / Tudás Alapítvány

17


Description of Research Methods 

When the EBM project was started, the coordinators chose the ten participants who can assist in the project.

The target group was informed by the coordinators about the parameters of the project: the young members of the target group visit those old people who know and preserve the local traditions and the group gains important knowledge that is to be saved and disseminated by the young generation.

The four coordinators and the members of the target group defined what the first category (the category of sight) should contain. On the basis of their decision they wanted to present the special places of interest of Hódmezővásárhely. The places of interest are: 1. Kossuth tér (Kossuth Square) 

Városháza (Town Hall)

Fekete Sas (Hotel Fekete Sas)

Kaszinó (Casino)

Bank és Posta (Bank & Post Office)

Alföldi Galéria (Alföldi Gallery)

Református Ótemplom és Templombazár (Old Calvinist Church and Church Bazaar)

2. Árvízvédelmi kőfal (Brickwall) 3. Strandfürdő (Swimming Pool) 4. Szent István tér (Szent István Square) 5. Parasztházak (Rural Houses) 6. Malom (Mill) 7. Templomrom, Csomorkány (Ruin of a Church) 8. Kakasszék 9. Fehér tó (Lake Fehér) 10. Tanyavilág (Farms) 

Then the places of interest were assigned to the members of the older generation who could share important information about them. Their names are: Lajos Gojdár, László Holler, György Juhász, György Kovács, Ferenc Kőszegfalvi, István Lelkes, József Rácz, László Szappanos, Tibor Szenti and János Szigeti.

The tasks were divided among the team members: 18


Two participants began to collect old photographs about buildings, neighbourhood and the landscape.

Two participants travelled the itinerary and took pictures of the sights to show their present appearance.

Four participants collected the contact information of the interviewees, got in touch and made an appointment with them in order to meet. Most members of the target group tried to take part in the interviews.

One participant took sound- and video recordings of these interviews.

One participant wrote short descriptions in Hungarian and translated them to English. Then the content (descriptions, recordings and photos of each place of interest) was formally integrated and structured.

In the last phase of the process, three team members collected relevant links.

Therefore, ten folders were created where the descriptions, the photographs and the video recordings of the places of interest were gathered.

The compiled material was uploaded to a website (http://tudasalapitvany.hu/ebm) which contains only the Hungarian data.

We

are

supplying

the

project’s

common

international

website

(www.

bankofmemories.eu) with some of the data in a suitable length and format agreed on by all the participating countries.

19


Didaktikai leírás 

Az EBM-projekt indításakor a koordinátorok kiválasztották azt a tíz főt (célcsoport), akik a megvalósításban részt vesznek.

Ismertették velük a projek célkitűzéseit: a célcsoport fiatalokból álló tagjai felkeresik a hagyományokat ismerő, őrző idős embereket, s átveszik tőlük azt a tudást, amelyet a fiatal generációnak fontos megőriznie és közreadnia.

A négy koordinátor és a csoport tagjai az első kategória, a látás tartalmát Hódmezővásárhely jellegzetes helyszíneinek bemutatásában határozták meg: 1. Kossuth tér (Kossuth Square) Városháza, Fekete Sas, Kaszinó, Bank és Posta, Alföldi Galéria, Református Ótemplom és Templombazár (Town Hall, Hotel Fekete Sas, Bank & Post Office, Alföldi Gallery, Old Calvinist Church and Church Bazaar) 2. Árvízvédelmi kőfal (Brickwall) 3. Strandfürdő (Swimming Pool) 4. Szent István tér (Szent István Square) 5. Parasztházak (Rural Houses) 6. Malom (Mill) 7. Templomrom, Csomorkány (Ruin of a Church) 8. Kakasszék 9. Fehér-tó (Lake Fehér) 10. Tanyavilág (Farms)

Majd hozzárendelték az azokról mesélni tudó idős generáció képviselőit, akik név szerint: Gojdár Lajos, Holler László, Juhász György, Kovács György, Kőszegfalvi Ferenc, Lelkes István, Rácz József, Szappanos László, Szenti Tibor és Szigeti János.

A csoport tagjai között felosztottuk a feladatokat:

 

Két fő elkezdte a régi fényképek gyűjtését az épületekről, a környékről és a tájakról. Két fő bejárta az útvonalat, s lefényképezte a helyszíneket mai megjelenési formájukban. Négy fő összeállította a megkeresett személyek elérhetőségeit, felvette velük a kapcsolatot, és időpontot egyeztetett a személyes találkozásra. A beszélgetéseken lehetőség szerint a célcsoport minél több tagja igyekezett jelen lenni. Egy fő hang- és videófelvételeket készített az emlékezőkkel való beszélgetésről. Egy fő elkészítette a rövid szöveges leírásokat magyarul és angol fordításban, s egységes formában szerkesztette meg az egy-egy helyszínre vonatkozó anyagot.

   

A munkafolyamat utolsó fázisa volt a témához kapcsolódó linkek kigyűjtése, melyet három fő végzett. 20


Így jött létre tíz mappa, amelyben összegyűjtötték az egyes helyszínek leírását, fotóit és a velük kapcsolatos videófelvételeket.

Az összeállított anyag felkerült egy honlapra, amely csak a magyar adatokat tartalmazza (http://tudasalapitvany.hu/ebm).

Ebből a partnerek által létrehozott közös honlapra az együtt meghatározott terjedelemben és formában szolgáltatunk adatot.

21


Links / Linkek Kistérségi Elektronikus Könyvtár http://jadox.nlvk.hu/jadox/ Plohn József fotógyűjteménye http://katalogus.nlvk.hu/html/foto/ Vásárhelyi veduták. Képeslapok a 19-20. századból http://www.hodmezovasarhely.hu/hmv_varos_oroksege/telepulesek_ertekei/hodmezovasarhely/_multi media/vasarhelyi_vedutak/index.html Hódmezővásárhely régen és ma http://www.varosellatohmvhely.hu/kepek/126 Hódmezővásárhelyi régi képek – 1. http://www.youtube.com/watch?v=K0rRj3sSbzA Hódmezővásárhelyi régi képek – 2. http://www.youtube.com/watch?v=qthaWWe7CK8 A tanya http://www.hodmezovasarhely.hu/hmv_varos_oroksege/telepulesek_ertekei/hodmezovasarhely/_multi media/a_tanya/hmvhely_a_tanya_video.htm Helytörténet https://plus.google.com/108161194515651991882/posts Egykor és most Vásárhelyen: Cukorkáért a szatócsboltba http://www.delmagyar.hu/hodmezovasarhely_hirek/egykor_es_most_vasarhelyen_cukorkaert_a_szato csboltba/2307792/ Egykor és most Vásárhelyen: a szobor, és ami mögötte van http://www.delmagyar.hu/hodmezovasarhely_hirek/egykor_es_most_vasarhelyen_a_szobor_es_ami_ mogotte_van/2311102/ Egykor és most Vásárhelyen: ilyen volt a Horthy utca http://www.delmagyar.hu/hodmezovasarhely_hirek/egykor_es_most_vasarhelyen_ilyen_volt_a_horth y_utca/2313641/ Virágágyás emlékeztet az egykori bazársorra http://www.delmagyar.hu/hodmezovasarhely_hirek/viragagyas_emlekeztet_az_egykori_bazarsorra/23 15706/ Egykor árusok kuporogtak a mai sétáló utcán http://www.delmagyar.hu/hodmezovasarhely_hirek/egykor_arusok_kuporogtak_a_mai_setalo_utcan/2 321999/

22


23


24


Grundtvig GR–LP–2012–032

European Bank of Memories Sight / Látás Szappanos Lászó: A kakasszéki tengerszem Tudás Alapítvány / Foundation of Knowledge


Dr. Szappanos Mihály: A kakasszéki tengerszem I–VIII. rész A kakasszéki tengerszem I. A látó szem jól látja, a Biblia pedig magyarázza, hogy a világ a maga teljes egészében a legszebb alkotás, amellyel a legtökéletesebb mű, aminek a megteremtésében lépten nyomon feltalálható valami különös isteni megfontoltság, látható és észlelhető a legteljesebb számítás és mindenek felett pedig az igazi bölcsesség. Mutatja pedig mindezeket és szemlélteti az a tökéletes összhang, amivel minduntalan találkozunk, bizonyítja az a tömérdek szépség és igazi kincs, amiknek szemlélői vagyunk, amikben minden alkalommal és bármelyik pillanatban nemcsak gyönyörködni tudunk, de a fenségest is megtaláljuk. Az isteni bölcsességnek mégis legszebb folyománya az, hogy a természet nem lett egészen mostoha semmi és senki iránt, hanem az áldásából juttatott mindenkinek és mindennek egyaránt többet vagy kevesebbet. Teljes lett a gondoskodása, mikor valamennyi földrésznek adott valamit, és nem halmozott fel egy helyen minden szépet és jót, értékest és szemet‐lelket egyaránt gyönyörködtetőt, hanem széjjelszórta a kincseket erre is, arra is, a világ mind a négy tája felé. Éppen azért nem akad a földtekén olyan hely, amelyik magáénak ne mondhatna valamit ‐ többet‐kevesebbet ‐, de mindenkor olyat, ami az ott lakó emberre nézve kincset képez, és ez a kincs a szívet gyönyörűséggel tölti el, a lelket szépségével leköti, a szemet pedig gazdagságával hizlalni tudja. Akármilyen ridegnek látszik is, amellett egyhangúnak és talán gyűlöletesnek a homoksivatag, még annak is megvan a maga sajátos, különös szépsége, megvan a vonzó, igéző, lebilincselő ereje, amit észrevesz és meglát a rajta élő, vagy megbámul a vándor szeme, aki sűrűn megfordul rajta, és éppen azért gyönyörködik benne, csakúgy, mint a hegy lakója a havasok ormaiban, az erdők koszorújában, vagy mint az Alföld embere szokott abban a tükörsimaságban, amely földön hullámzik nyaranta: az aranykalász tenger és táncol vagy ringatózik a délibáb. A sok természeti szépség mellett még egyebet is adott ajándékba a természet a föld lakójának. Kijussolta a jó szemet, amely berendezésénél és alkotásánál fogva alkalmas arra, hogy észrevegye és meglássa az első pillanatban, ami szép és szembeötlő találkozik a földön, ami éppen szépségénél fogva kedvessé és bájolóvá teszi számára azt a hajlékot, mit a sors részére lakhelyül kijelölt. Nagy kár azonban, hogy a szemnek ez az érdekes és sajátságos berendezkedése helyhez kötött. Innen magyarázható meg az, hogy a hegyvidék lakója közönyösen nézi, minden nagyobb megilletődés nélkül látja és szemléli a végtelen rónát, és a csodálatból édeskeveset kelt föl a lelkében az, hogy a nagy síkság szélén 1


kel föl reggelenként a nap, és felette jár mindaddig, míg csak ki nem fárad a gyaloglásban, amikor aztán nyugovóra tér. Amint azonban ráesik a tekintete a hegyre, mihamarabb megcsillámlik a szeme és felvidul, mert azt látja és tartja szépnek, fenségesnek és gyönyörködtetőnek. Az Alföld embere ellenben akkor érzi magát jól, ha szemét a nézésben nem korlátozza semmi, hanem hosszú pórázra eresztheti azt, és a tekintete elrévedezhet messze a végtelenben, ahova leborul körös‐körül az ég. Ami szép és kedves, egyúttal vonzó az egyiknek, ugyancsak az közömbös lehet s másikra nézve, azonban tévedésben él az, aki azt gondolja, hogy a beduin nem tud gyönyörködni a sivatagban, amely kopár és lomb nélküli. Útjában, mely keresztül visz rajta, mindig talál a szeme annyi szépséget, amennyiben megfürdetheti azt. Azonban bármennyire akart és kívánt is igazságos lenni a sors a teremtésben, kivételt mégis tett némely esetekben. Megnyilvánul pedig ez a kivételes elbánás akkor, midőn egyes tájékokat gazdagabban megáldott mások rovására, minélfogva irigység tárgyává tette azokat az emberek szemében. A kivételes helyek sorába tartozik és sorakozik a mi határunk. Nem akadhat olyan elfogult ember, aki el ne ösmerné azt, hogy a Tisza mellékét külön teremtette a jó Isten, és jó kedvében alkotta meg azt. Az volt az akarata, hogy ennek a szép és nemes folyónak díszes legyen a rámája, amelynek látása gyönyörűséget szerez: állandót és nagyot. Értékes és gazdag legyen a tájéka, amely bőséggel ontja áldásait, és ott tartja a rajta lakót. Ezért helyezte oda mellé, két oldalon végig a partjára a füzeket, hogy azok álljanak őrt, és vigyázzanak a szőke hullámokra, amik a szél támogatására egymást ölelgetik, csókolják vagy éppen kergetik. Messzebb pedig a füzesektől, ameddig csak ellát a szem, olyan sík a terület, mint a tükör, és áldott jó, amely megtermi az illatos füvet, de helyet ád méhében a legnagyobb jónak, a gabonának, az „életnek” is. Nem lehetetlen, hogy a paradicsomkertnek szánta és teremtette a természet ezt a tájat, és ha az első emberpár nem itten telepedett meg, annak tudható be csak, hogy nem ösmerte ezt a helyet.

2


A kakasszéki tengerszem II. Nem egy helye vagy tájéka akad olyan a mi határunknak, amelyik teljes mértékben rászolgált a paradicsomkert elnevezésre, mert birtokában van azoknak a különféle kincseknek, amik a szemlélőnek gyönyörűséget okoznak, a birtokosának pedig hasznot adnak, hol többet, hol meg kevesebbet, amikkel kedvessé, könnyűvé és vonzóvá teszi a rajta lakók élete sorját. Sokak szemében a csomorkányi rész foglalja le az első helyet, talán azért, mert ott a föld televény és gazdag, minélfogva nemcsak a gabonát adja és termi meg, hanem hajtja és neveli az illatos szénát, és mindezek tetejébe talajának fekvésénél és változatosságánál fogva nyönyörködteti és hizlalja a szemet. Egymás után bukkannak itt fel a dombok, amik magasságban vetélkednek egymással, de sohasem emelkednek annyira, hogy a lábat próbára tennék, vagy a szemet kifárasztanák.

Csomorkányi templomrom A víz árja hordta, sodorta itt össze a homokot és növelte meg dombbá, vagy hosszan, messze elhúzódó gerinccé alkotta, talán azért, hogy mikor a szem kifáradt már a végtelennek nézésében, itt a dombokon vagy gerinceken megállhasson, és meg is pihenhessen. Mind a kettőre egyaránt kínálkozik az alkalom. Egy cseppet sem kell a szemnek erőlködni, hogy odajuthasson a csúcsáig, néznivalót pedig talál rajta mindenkor annyit, amennyi nem férne el tán száz panorámában se. Hasznos fa ugyanis és értékes számtalan találkozik, amiket a természet ennek a vidéknek szánt, és ennek a földnek a számára teremtett. Itten nőnek ezek buján és gazdagon, ontják az áldást bőséggel, és paradicsommá varázsolják a helyet, és kiessé teszik azt.

3


Növelik aztán a kiességet azok a lankás helyek, amelyek a domboktól húzódnak lefelé, és lejtenek gyengén, alig észrevehetőn; majd általmennek lassanként abba a nagy síkságba, amelyik egészen úgy néz ki, mintha a természet a teremtéskor kigyalulta volna. Olyan egyenesre hagyta a Teremtő, mint a tükör, talán azért, hogy a napsugarak, ha leszállnak és sétára indulnak itt a földön, ne bukdácsoljanak rajta, hanem mehessenek bátran és szabadon, minden fennakadás nélkül, mint sima parketten a táncosok. Szép a csomorkányi tájék, sőt gyönyörű, szinte igéző, de nem egyedülálló. Nyomában jár közvetlenül, sőt el is éri minden tekintetben a pusztának az a része, amelyik a keresztségben a Pósahalom nevet nyerte. A teremtés alkalmával mindazt kijussolta és megkapta, amit az emberi szem szépnek talál és annak is mond, vagy amit Csomorkány büszkén vall magáénak a természeti kincsekből és gazdagságból.

Csomorkányi templomrom Homok gyűlt itt is össze valamikor réges‐régen, mikor a föld méhében levő természeti erők még mozgásban voltak és állandó működésben. Ezeknek a természeti erőknek együttes hatása következtében megpúposodott itt a föld, és a púp nőtt, nagyobbodott mindaddig, míg csak dombbá nem lett. A növése azonban valamivel tovább tartott, mint a társaié a határban, minélfogva fölibe emelkedett azoknak, de nem azért tette ezt, hogy lenézze, kigúnyolja azokat a testvéreket, hanem hogy ellásson és uralkodjék felettük. Télen fehérbe öltözik ez a domb, a Pósahalom, és azért szép; nyáron pedig a természet gyönyörű, szép zöld ruháról gondoskodik a számára, mikor a tavaszi napfényre megindul az élet, és nyomában fű, fa, virág díszíti a tájat. 4


Pósahalom

Tanya keletre a Csomorkányi romtól nézve 5


És ez a nagy gyönyörűség táplálja, hizlalja a szemet, a lelket pedig kéjben és mámorban ringatja, füröszti. A pósahalmi embernek csak egy kívánsága van, amit testamentomba foglaltat vagy kér az Istentől. Ez pedig az, hogy a feltámadás után az új életet ismét itten, ezen a helyen folytassa, ahol az elsőt eltöltötte; amely helyet nem csak az csodál meg, ki egyszer meglátja, hanem maga a nap is megbámulja, mindenkor, valahányszor felleg nem furakodik elébe. Dél felé ugyanis, mikor útjában elfárad a nap, módjában állana pihenni akárhol, azonban mégis csak ott állapodik meg az égen, amelyik hely a Pósahalom felett esik és ottan tart pihenőt. A pihenése nyugalom és gyönyörűség, mert gyönyörködik azokban a földi kincsekben, mikkel a teremtő ezt a tájékot kivételesen dúsan megáldotta. Van azután még más egyéb ok is ‐ amannál semmivel se kisebb ‐, ami itten készteti pihenésre a napot. Az a szép és nagy, amellett hosszú tükör vonzza és édesgeti, amely a halom tövében és szomszédságában terül el, és messze elnyúlik. Ez a tükör pedig nem más, mint a Kakasszéki‐tó. Ez az a kincs, amely szebbé teszi Csomorkánynál, gazdagabbá és értékesebbé is egyúttal bármelyik tájnál, mert ennek a tónak a szépségénél csak a hasznossága nagyobb. Úgy néz ki ez a tó a domb tövében, mint valami tengerszem, amit ott felejtett vagy oda dobott a természet odafenn a magas hegyek közé vagy lent a síkon, egyrészt gyönyörűség okáért, másfelől pedig azért, hogy hasznot hajtson a teremtés koronájának.

Hogy honnan került ide ez a tengerszem, könnyű kitalálni annak, aki tudja és ösmeri azt, hogy a határ nagy részét állandóan víz nyomta, azt azonban kevesen tudnák megmondani, hogy voltaképpen mi tartja és mi táplálja ezt a tengerszemet.

6


A csapadékvizek időnként növelhetik terjedelemben és tömegben egyaránt, emellett azonban máshonnan is kell táplálkoznia, mert a hosszan tartó és nagy szárazság valami sokat nem tudott neki ártani sohase, alaposan mutatja a tapasztalat. Nyaldoshatja hosszan és sokáig a nap sugara, szűkebb határok közé is szoríthatja, de arra még nem tudott rámenni sohasem, hogy eltüntette volna hosszabb vagy rövidebb időre a föld színéről. Nagyidejű emberek, kiknek háta megett csaknem egy egész század maradt már el, nem emlékeznek olyan időre, hogy a tó helyén valamikor port vert volna fel a felette elvonuló szél vagy fergeteg.

7


A kakasszéki tengerszem III.

Kakasszéki‐tó a szanatóriummal Sok minden jel azt mutatja, hogy valami föld alatti forrásból nyeri ez a tó táplálékát, amely forrás győzi és ellátja állandóan vízzel, mintha figyelmeztetni akarná ezzel is az embereket, hogy ezt a kincset figyelmükre méltassák, érdeme szerint megbecsüljék és fölhasználják a maguk javára. Nem lehet azonban ráfogni a környékbeli tulajdonosokra, hogy ezt a természeti kincset valami túlságos sokra értékelték volna, mert eddig untig elegendőnek tartották azt, hogy szabadjára hagyták, úgy, miként azt a természet megalkotta, hasznát se látták még egyébben, mint abban, mit a nádas nyújtott a részökre, amely növény mihamarabb kinézte maga számára itt a helyet, és tanyát ütött. A növények közül más se kötötte össze az üstökit a tóval, ez azonban amint látszik, megtalálja benne a maga számára mindazokat a föltételeket, amik mellett élhet, nőhet, erősödhet, és valóságos erdőt alkothat. A színe zöldebbnek látszik, mint más tájakon, a szára is vastagabb, a levelei pedig szélesek és törékenyek, és amellett élesek, akárcsak a kiköszörült bicska. A víz hurcolja mindezeket magával, és az alatta fekvő talaj a maga sajátos összetételével. Amilyen jók és kedvezők azonban a nádrengetegre, olyan mostohák a viszonyok az állatvilágra. Más vizek mentén egymást érik a szárnyasok, és fészket találnak benne vagy rajta, és hangos a tájék a szárcsáktól, itten pedig csendes minden. Vagy a víz nem tűri a madarakat, vagy azok nem szívelik ezt a vizet. Sőt a nádnak hűséges társa, barátja, a béka se tartózkodik itten. Mikor a szél nekitámaszkodik a nádnak, és búvócskát játszik a levelei közt, megkezdődik a legszebb muzsika, a zizegés, de mintha idegen lenne az is, és egyúttal szokatlan, mert nem vegyül bele a béka kuruttyolása és brekegése. Fél a béka ettől a víztől, mert érzi, hogy ez a halála. Messze elkerüli útjában a tavat, de ha mégis beletéved, cserben hagyja mihamarabb tudománya, egy‐két tempónál többre menni úszás közben nem igen tud, azután hassal fordul a nap felé, és elpusztul. 8


Halálát a víz okozza. A tó vizének egyéb iránt a nád mellett más hasznát is látták az emberek. Fürdőnek használták a jószágok számára. Régente, mikor a szabad puszta még fennállott, dandárja volt itt a jószágtenyésztésnek, amely hasznot biztosított nem keveset, tekintélyt adott és vagyont, amellett mint foglalkozás könnyű volt, és szinte szórakozás számba ment. Kedveltebb ága a jószágtartásnak nem igen volt a juhtenyésztésnél. A juh azok közé az állatok közé tartozik, melyek a teremtés alkalmával kijussolták a kis igényt, minélfogva könnyen kielégíthetők, és ott is találnak még táplálékot a maguk számára, ahol más állatok már elpusztulnának. Kis igényük mellett nagy hasznot hajtók, mert a tejen kívül, amit bőven szolgáltatnak az emberiség számára, minden részük, porcikájuk felhasználható és értékesíthető. Nagy juhnyájak legelésztek a régi időben a pusztán, és azok többnyire megfordultak a kakasszéki tónál esztendőben egyszer. Nyírás előtt ugyanis ide terelték a juhokat, nekihajtották a tónak, és benne mosták, fürösztötték azokat. Nem bánták meg a fáradtságot a juhászok, mert a juhokon a gyapjú olyan lett, mint a frissen esett hó. A víz adta ezt az alabástrom fehérséget, mert az erejével nem csak a szennyet, piszkot mosta, vette ki a szőr közül, hanem a gyapjún levő zsírt is széjjelszedte és eltávolította, miáltal a gyapjút szebbé, kelendőbbé és egyúttal értékesebbé tette. Ez a haszonhajtása azonban a tónak jó módon megszűnt, mert a puszta ma már csak a nótában van meg, a vadságban azonban meghalt, megölte és eltemette a kultúra. Úsztatásra, ha néha használják is a tó vizét, többnyire a lovakra kerítik a sort, amiknek a szőre utána a fürdésnek fényes lesz és ragyogó, mint a tükör, és ha ráesik a nap sugara, játszik, ugrál, táncol rajta. A gömbölyűséget a lónak a zab biztosítja, de a fényt a szőrnek ez a különös víz adja. Van egyéb iránt sok eltérő és különösség ennél a víznél. Elmondhatjuk ezt már a színére is. (1) messzebről = fekete szín (2) közeledünk a tó felé = sötétkék szín (3) közvetlen a tó partján = zöld Ha messzebbről látjuk, feketének tűnik fel szemünkben, majdnem olyannak, mint a tinta, ha pedig közeledünk feléje, megváltozik ez a szín, és mindinkább általmegy a sötétkékbe, ha meg ott állunk mellette, közvetlen a partján, a napsugár ráesésénél esküt mernénk tenni rá, hogy zöldnek teremtette a természet. A sok egymást érő színváltozás mellett van ott más egyéb is, amit csudálni lehet. Ha megfogjuk a vizet, úgy csúszik, siklik a kezünkhöz, mint a friss harcsa szokott, vagy a kecsege, és habzik könnyen, gyorsan és nagy mértékben, mintha csak szappannal dörzsölnénk azt össze. Erős ez a habverés szeles időben különösen.

9


Mikor a szél futásában ideér, és nekitámaszkodik a víz tetejének, megindítja az első hullámot, hogy kövesse azt a többi, és egymás után ütköznek ezek meg a part üstökben, ahol aztán szép habot vernek és hagynak ottan, amik nem rugódnak szét az első pillanatban, hanem megmaradnak hosszabb ideig, és mint valami hófehér koszorú szegélyezik a partot. A víz színe és síkossága, a szélén táncoló fehér habgyűrűk mondanak valamit az embernek, és figyelmeztetik arra, hogy ezt a tavat a természet nem nádasnak teremtette, nem is lóúsztatónak szánta, hanem más fontosabb célra: az emberek egészségének visszaadására szánta.

10


A kakasszéki tengerszem IV.

Kakasszéki‐tó nádassal A teremtés könyvében az van megírva, hogy a kakasszéki tónak a vize eltér már rendes, közönséges víztől, mert gyógyító erejű, minélfogva fölöttébb alkalmas egynémely testi nyavalyák eltávoztatására, amiből aztán nyilvánvaló, hogy ez a tó gyógyfürdőnek teremtődött. A cél, amiért alkotódott, emberies és magasztos, azonban a földrajzi hely, amely számára a sors részéről kijelöltetett, sok tekintetben nem megfelelő. Sokkal jobb lett volna a tóra nézve, ha a németek földjén helyezi el a Teremtő, vagy az angoloknál jelölte volna ki számára a fészket, mert akkor már régen elment volna a híre messze folder, és hozná vagy szolgáltatná befelé külföldről az aranyakat. Itten pedig minálunk sok ideig szót se hallottak felőle, sokan nem tudják még ma sem az értékét, és pedig legtovább maradtak meg a tudatlanok sorában éppen azok, akik legközelebb estek hozzá, mert ott laktak és éltek a szélén, vagy közel a szomszédságában. Még mások talán inkább sejtették, hogy ér valamit, azok pedig bizonyosan tudták, akik föl‐föl keresték, mert a nyomorúság meglátogatta őket. A nyomorúság ugyanis a legnagyobb kutató, és a legtöbbet érő felfedező mindenkor. Betegségükben az emberek keresik a gyógyító írt és más orvosságot fűben, fában egyaránt, és amikor nem találják már meg ezekben, a vizekhez folyamodnak, mikbe a teremtő gyógyító erőt tett le, és ezzel együtt akkora hatalmat, amelynek erejével el lehet űzni, meg lehet szüntetni a testi betegségeket, amik elég sűrűn fel szokták keresni a testet, és tanyát vernek abban. A nagy eseményeket rendesen följegyzi a történelem, és azt is nyilvántartja hitelesen és teljes bizonyossággal, akik az eseményekben forogtak és részt vettek, azt azonban senki se tudja megmondani, hogy kicsoda volt az első fecske, aki próbára tette ennek a tónak a gyógyító erejét. Bizonyosan valami vándor személyében jelent az meg, és csak a mankó segítségével tudott idáig elvánszorogni nehezen és nagy kínok közt.

11


Ott áztatta naphosszat a lábait a vízben, vagy bekente a tófenékről felszedett iszappal, azután kitette azokat a napsugarak égető hevének, és megtörtént a nagy csoda. Mintha azt vette volna észre mihamarabb, hogy a fájdalmak enyhülnek, majd lassanként megszűnnek, nem sok idő után pedig a lábak mintha újraszülettek volna: erősek lettek. A vándor elment egészségesen, a mankója azonban emlékbe itten maradt ledugva a tó partján, hogy hirdesse az erre járóknak, ha kell hangosan kiabálja messze a világnak, hogy ez a víz csodatevő erejű a természettől. Ez a történet pedig ismétlődik százszor és ezerszer, a mankók szaporodtak, a tó tulajdonosai pedig aludtak tovább mélyen és nyugodtan, ahelyett, hogy meghallván a figyelmeztető szót, megtették volna az első lépést afelé az út felé, amelyik ennek az értékes és nagy jövővel bíró víznek a teljes kihasználásához vezet. Világháborúnak kellett elkövetkeznie, utána pedig a mindent elpusztító, a kultúra kincseit megsemmisítő felfordulásnak, hogy elmúljon a régen tartó álom, és erre a természeti kincsre jobb idő következzék. A világtörténet leggyalázatosabb békéje ledarabolta országunk testéről a legszebb és legértékesebb részeket, köztük éppen azokat, amelyek forrásokban, gyógyító fürdőkben bővelkedtek, és az emiatt beállott szükség, a betoppantott nyomorúság kezdi felnyitni a szemeket és figyelmeztetni arra, hogy nézzenek szét a megmaradt Csonka‐Magyarországban. Keressék és megtalálják ott azokat a helyeket és azokat a forrásokat, tavakat, amelyek az emberi egészség fenntartására szolgálnak, vagy ha ez a nagy kincs valamely okból, véletlenségből vagy könnyelműség következtében elveszett, a visszaszerzését elősegítsék. Ez a nyomorúság fordítja talán majd rá a figyelmet erre a tóra is, és az a másik körülmény, hogy a víz partján nap‐nap mellett szaporodnak a jövevények, és keresik az egészségüket, és ha elmennek onnan, emlékbe visszahagyják a mankójukat. Hosszú idő után végre eljutottunk az első stációhoz. Feltámadt a kíváncsiság az érdekelt birtokosokban abban a tekintetben, hogy micsoda az ebben a vízben, ami esküdt ellensége a mankóknak, és kiveti azokat a forgalomból. A tudomány segítségül jot, és kielégítette a kíváncsiságot, mikor megmondta és világosan kimutatta, hogy ez a víz szerfelett gazdag sziksóban, minélfogva erősen lúgos ásványvíz. Eme tulajdonságánál fogva atyafiságban van a szomszédos Gyopárossal és a ma rácok kezében lévő palicsi tóval. Van azonban közöttük különbség, mégpedig lényeges nagy. Erő és hasznosság tekintetében azoknak bátyjuk lehet, és messze előttük foglal helyet a mi tengerszemünk. Az atyafiság azonban még ennél is messzebb terjed, és megtalálható a kapocs más fürdőkkel is, mégpedig a vas révén, amely benne szintén helyet foglal, és olyan alkotórész, amely magában is, még inkább pedig a másik fontos alkotórésszel kapcsolatban a nyavalyáknak egész csoportját képes eltávolítani. Palics hírneve régi már, és messze földre eljutott, annak leglényegesebb bizonysága az a látogatottság, aminek békeidőben már örvendett. De nem szükséges példáért messzire menni, mikor találunk itt alig egy hajításnyira a közvetlen szomszédunkban.

12


Halásztó Kakasszék Gyopárost négy évtizeddel ezelőtt nagyon kevesen tudták, hogy van a világon, legfeljebb a közvetlen környék volt rá kíváncsi és látogatta, most pedig az ügyesség és élelmesség révén odáig jutott, hogy a leglátogatottabb fürdők sorába küzdötte föl magát, noha sok kifogásolni valót lehet még találni rajta. A Gyopárosnak az volt a szerencséje, hogy a forrás és környéke a község tulajdonát képezi, és ez az erkölcsi testület, ha sokára is, de igyekezett ezt a természeti kincset az emberiség javára fordítani, és a maga előnyére kellőképpen kihasználni. Az lesz azonban majd a legnagyobb szerencsétlenség és egyúttal a veszte, ha a kakasszéki tengerszemnél megnyílik majd a fürdő, mert annak a vize nemcsak gyógyít, hanem feltámasztja a félholtakat. 13


A kakasszéki tengerszem V. Azt még mondhatná valaki, hogy a halottak feltámasztására nincsen szükség, mivel úgy is sokan vagyunk, abban azonban már mindenki egy akaraton van és egy érzelmen, hogy akik életben vannak, egészségesen legyenek, és ezt a nagy kincset a maguk részére minden lehető módon és kínálkozó eszköz segítségével biztosítsák. Alkalmasabb és többet érő eszköz pedig nem igen kínálkozik nagyon sokszor a kakasszéki tó vizénél, amely szerencsés birtokosa azoknak a különböző kellékeknek, amiket a gyógyfürdőktől minden egyes esetben megkívánhatunk. Olyan ásványi anyagokkal áldotta meg a természet, amik gyógyító erejűek, és abban az összetételben foglalnak azok benne helyet, amelynél fogva a gyógyító eredmény sikeres és teljesen bizonyos. Nemcsak sziksóban bővelkedik ez a víz fölöttébb nagy mértékben, hanem emellett konyhasó is foglal benne helyet, sőt hogy a szentháromság teljes legyen, a vasból is jutott bele valamennyi, természetesen feloldott állapotban. Ezen alkotórészek közül a két első olyan nagy csomóban találkozik, amekkora mennyiséggel nem dicsekedhetik egyetlen egy hasonló vizű fürdő se. Pedig az Alföldön, ha nem is érik egymást a sóstavak, de elég sűrűn találhatók azok, kivált vizes időszakban. Számos helyen van ugyanis a sziksónak nagyobb területeken kivirágzása, és eme helyek fölött vagy a szomszédságában könnyen történik a tó képződése. A csapadék tudniillik kisebb vagy nagyobb mennyiségben összegyűlik a mélyebben fekvő sziksós területeken, azoknak medencéiben, ahol föloldják és kilúgozzák a sóféléket, és létrehozzák a helyi fürdők számára alkalmas kisebb tavakat. Nagy része azonban ezeknek rövid életű szokott lenni, kivált olyan időszakban, mikor a nap sugara tikkasztó, és éppen eme tulajdonságánál fogva könnyen és gyorsan megeszi a vizet. A kakasszéki tó ebben a tekintetben toronymagasságban áll a többi felett, mert ennek a vizével hasztalan próbálkozott, nem bírt még eddig a nap, akármilyen hosszan bámészkodott is rá, és akármilyen nagy szeretettel és még nagyobb mohósággal nyaldosta is azt. Nemcsak a tartama ilyen formai, hanem az állandósága és bővizű volta is arra predesztinálta, hogy hírnevet adjon és biztosítson a városnak és hasznot az embereknek, akik itten laknak és valakik csak itten megfordulnak. A haszon egyfelől az egészség visszaadásában fog megnyilvánulni, másfelől pedig azokban az anyagiakban, amit azok számára nyújt majd ez a fürdő, akik közkinccsé teszik ezt az áldásos és különösképpen értékes vizet.

14


A kakasszéki tengerszem VI. Betegségek = nyavalyák Nem nehéz kitalálni azt, hogy voltaképpen melyek azok a nyavalyák, amiknek esküdt ellenségei az erősen lúgos ásványvizek, amelyek amint egyszer alkalom kínálkozik, szembe szállanak azokkal, megküzdenek velük, győzelemre jutnak, és elűzik a kórságokat. 1. Ártalmára van ez a víz a különféle görvélyes betegségeknek, amik a bőrön, a szemeken vagy a csontokon és mirigyekben meglelték a fészküket, és háborítatlanul pusztítnak mindaddig, míg a sziksós vizekben meg nem találják legveszedelmesebb ellenfelüket. A görvély nagyon régi keletű betegség, élt és uralkodott már Mózes előtt, mert hiszen a tízparancsolatban ottan van az emlékezés és egyúttal a tilalom és figyelmeztetés az emberek számára, mikor az apák álnokságairól tesz említést, és beszél azoknak a megbüntetéséről „a fiakban, harmad és negyediziglen azokban”. Ez a büntető hatalom van letéve a kakasszéki tengerszemben, és megnyilatkozik abban, hogy a görvélyeseket meggyógyítván, visszaadja azokat az életnek, az élet örömeinek és gyönyörűségeinek. 2. Semmivel sem kisebb azonban a lúgos vizek áldásos hatása azokban az esetekben, mikor a csúzos fájdalmak rendes lakókká lettek a tagokban és nem ritkán a köszvénnyel fogtak kezet arra, hogy minél jobban és mentül többet kellemetlenkedjenek, és az okozott fájdalmakkal megkeserítsék és sokszor unottá tegyék az életet. Ki hinné vagy gondolná azt, hogy ezek a nagy kellemetlenségek, vagy bátran mondhatjuk, hogy borzalmak engednek az erejükből a lúgos vizek behatására, vagy az iszapfürdők használatára, és idő múltán, mintha megszégyellnék magukat, fölszedik a sátorfájukat, és elhagyják az emberi testet. Az embereknek nem ezrei, hanem milliói tehetnének arról tanúbizonyságot, hogy a csodatevő erőt a Teremtő nem a teremtés koronájának adta jussba a tudásban, hanem a sóstavakba tette le, és azok közt különösen a mi kakasszéki tengerszemünkbe. Téved azonban, aki azt gondolja, hogy a most emlékezésbe hozott valahány nyavalyái közül nincsen több, amire hasznos lenne ez a víz, mert hiszen számtalan olyan betegség akad éppen a nőknél, amiknél fölöttébb hasznost hozó. Ezeket a nyavalyákat pedig többnyire a kultúra teremtette meg az asszonyoknál, ritkább esetekben a véletlenség, és nemcsak azért rosszak ezek, mert több‐kevesebb fájdalmat okoznak, hanem kihatásaik és következményeik nemzetgazdasági szempontból kiszámíthatatlanok, mivel a nőt legszebb, legszentebb és legmagasztosabb hivatásának teljesítésében gátolják meg. 3. Az erősen lúgos vizek, a bennük helyet foglaló vastartalomnál fogva alkalmasak arra, hogy a különféle izzadmányokat, amik az alhasban keletkeznek, megtámadják, szétoszlásra, fölolvadásra bírják, és megadják a lehetőséget arra, hogy az asszony megfeleljen újra igazi rendeltetéseinek (asszony nyavalya). Az egészség visszanyerése és állandó megtartása minden téren nagy fontossággal bír, mert az országok megerősödésének, fölvirágzásának és benne a népesség boldogulásának, egyúttal boldogságának ez képezi az egyedüli fundamentumát, mégis ott van annak a legnagyobb és első jelentősége, mikor az egészséges állapot biztosítja a nemzetek számbeli szaporodását és ezzel kapcsolatban a fennmaradását.

15


A kakasszéki tengerszem VII. Nagy része a fürdőknek nemcsak a vizében rejlő ásványi anyagok segítésével gyógyít, hanem igénybe veszi a kéznél és birtokában levő egyéb tulajdonságokat is, és ezekkel is hozzájárul ahhoz, hogy a hosszasabban ott időzők rátaláljanak elvesztett egészségükre. Egyik része a gyógyításnak közvetlenül magára a testre tartozik, a másik ellenben az idegrendszert illeti, és kapcsolatban ezzel a lelket érinti legfőképpen. Az emberiség születése óta ugyanis egymást érik a legkülönbözőbb betegségek, amelyek mint a gyom szokott a dudvás földből, olyan sűrűn támadnak és keletkeznek és orvul leselkednek az emberek egészségére, majd annak az elvétele, megsemmisítése után – az életére. A nyavalyák számát azután folyton szaporítja a kultúra is, és romboló hatásukban támogatja, elősegíti azokat. A kultúra tudniillik egyik kezében áldást és jótéteményt tartogat azok számára, akik ajtót nyitnak neki és fölkarolják, a mások marokban azonban ott van a gyilok, a méreg, amely alkalomadtán ártalmat okoz többet‐ kevesebbet, végső fokon pedig megsemmisít. 4. Kultúrnyavalyák: Dandárját lehetne elősorolni ma már azoknak a különféle nyavalyáknak, amik a kultúrának köszönhetik életüket, valamint a hatalmukat is, amelynek segítségével rombolnak; de nem kisebb a száma azoknak a betegségeknek sem, amik más ágyból vették eredetüket, a szemüket azonban a kultúra nyitotta föl, és tette őket hatalmasokká és erősekké. A kultúra káros hatása mégis legszembeötlőbben nyilatkozik meg az idegrendszernél, amit túlságos mértékben köszörül és koptat, miáltal kifinomít és törékennyé tesz, és ha annak gyógyításáról idejekorán kellő gondoskodás nem történik, bekövetkezik a végső romlás, az összeroppanás. Ezer szerencse, hogy ennek a nyavalyának is megvan a megölő betűje. A gyógyító eszköz pedig erre a célra feltalálható a legtöbb fürdőnél, természetesen ott lenne majd ez a kakasszéki tengerszemnél is. Le van téve a gyógyító balzsam abban a jó levegőben, amellyel a pusztai rész általában dicsekedhetik, különösen pedig ennek a tónak közelebbi és távolabbi szomszédsága mondhatja ezt magáénak. Amellett a sziksós terület mellett ugyanis, amelynek teknőjében a tó képződött, olyan talajt teremtett szomszédnak a természet, amely alkalmas minden tekintetben a paradicsomkert elnevezésre. Kötött természetű, homokos föld ez, amelyben jól érzi magát a belévetett gabona, mert kikel annak ágyában, megnő szépen, és terem magvat, értékeset és jót bőségesen; a pedig akkor boldog igazán, ha ide juttatja végzete. Kicsi időre, kevés segítséggel, nem sokkal több fáradsággal egymás mellett bújnak ki a csemeték, és sietve bocsátják le a mélybe gyökerüket, mohón szívják ottan magukba a táplálékot, hogy minél vastagabb legyen a derekuk, nagyobb és dúsabb a lombkoronájuk. Erdőt lehet arra a tó környékére varázsolni mihamarabb olyat, amit csudál és megbámul majd az idegen, ha az útja erre vezet; erdőt lehet akkorát, ami mellett elszégyelli magát a Kárpátok erdőkoszorúja. A tükröt alkotja, képezi a tó, mellé a rámát, a díszest és gyönyörút pedig szolgáltatja majd az erdő, aminek a hasznossága nem egyszeres, hanem sok százszoros lesz. Enyhelyt nyújt majd az erdő, ha szükséges a nap heve ellen, ugyanakkor gyönyörködteti a szemet tüneményes szépségével, egyúttal pedig üdévé, tisztává és balzsamossá teszi a tájék levegőjét, melyből nem győzi magát a 16


tüdő tele szívni, mert érzi, tudja, hogy ennek a használatától elpusztulnak az emberi szervezetbe bejutott, hatalomra került apró ellenségek, amik a gümősödést szokták támasztani. A víz, a napfény és a tiszta levegő az a szentháromság, amelyek együtt kellő módon kihasználva, pilléreit adják és képezik az egészségnek, kellemessé teszik és meghosszabbítják az életet. Valamennyinek birtokában van már nagy részben most is a kakasszéki tó, birtokában lehet azoknak egészben is mihamarabb kevés fáradság árán, ha meglesz hozzá az akarat. Ezek után aztán mi sem állja útját annak, hogy a tó szerencsés tulajdonosai fölébredvén zsibbasztó álmaiból, eleget tegyenek kettős kötelességüknek. A kötelesség tudniillik fennáll elsősorban a szenvedő emberiséggel szemben, akik egészségüket, tehát a legnagyobb kincset várják a tó vizétől. A kincset a természet sohasem azért adja egyeseknek, hogy az elrejtve maradjon vagy kihasználatlanul álljon, hanem olyan célból juttatja osztályrészül, hogy az közkinccsé legyen, és mentől többen részesüljenek áldásaiban. Ilyen természeti kincset bír a mi határunk a kakasszéki tóban, melynek jóságát, az egészségre valót mindeddig fölöttébb kevesen élvezték, noha ahhoz hozzájutni, előnyeit kihasználni jussa van mindenkinek, mert a víz éppen olyan közkincset képez, mint a napfény vagy a levegő. A természeti kincseknek a kihasználása eddig közgazdasági érdek volt, most pedig a szűk hazában egyúttal nemzeti érdek is, mert az ország talpra állása, megerősödése csak egy módon válik lehetségessé: a fokozott munka révén és annak a segítségével. A munkának a végzéséhez pedig nem elegendő egymagában a szándék és jóakarat, a kedv és hajlandóság, hanem ezek mellett szükséges elsősorban az erő, és pedig testi és szellemi erő egyaránt kívántatódik. Ezeknek a szülőanyja mindenkor az egészség. Azok az eszközök, amik biztosítják az emberiség számára ezt a legtöbbet érő vagyont, mindenkor közkincset képeznek, és a hozzájuk jutás vagy férhetés egyenesen és kimondottan közérdek.

17


A kakasszéki tengerszem VIII. A második kötelességük a tó birtokosainak fennáll önmaguk iránt. Központja ennek a magánérdek. Ki‐ki tartozik a családjának azzal, hogy annak számára lehetőleg biztosítsa a rendes életmódot, a lehető könnyű életsort és mindazokat a feltételeket, amiknek segítségével a családtagjai az életet jónak és kellemesnek találják. Mindezek pedig az anyagi eszközök szaporításával, az anyagi jólét fokozásával érhetők el egyedül. A tó vize és környéke rejti magában azokat a nagy anyagi kincseket, amelyek megadják majd a fentieket és eme kincseknek a felszínre hozatala éppen azért önmaguk iránt való kötelességük a birtokosoknak. Ha majdan ezekkel tisztában lesznek, akkor tovább nem fognak tétovázni, mint azt hosszú idő óta teszik, hanem megkeresik mielőbb a módot, a lehetőséget és alkalmat arra nézve, hogy a tóban rejlő hasznot a jövőben ne eresszék el, mint azt mostanáig cselekedték, hanem biztosítsák azt a maguk számára a fürdő felállításával. Sőt ennél is tovább menjenek: fokozzák azt megengedett korlátok közt évről‐évre a fürdőnek a szükséghez képest történő fokozatos fejlesztésével. 1932

A fürdö felállitása 1932‐ben: Julia‐fürdö Minél tovább késlekednek, annál több és nagyobb kár származik a halogatásból, amely kár nemcsak onnan áll elő, hogy a tulajdonosok elesnek évről‐évre a súlyos ezresektől, egy nagyobb csomó beteg továbbra is el lesz zárva annak a lehetőségétől, hogy hozzá jusson az óhajtva várt egészséghez, hanem a legnagyobb veszedelem abban rejlik, hogy a szomszéd községben levő, kisebb gyógyértékű fürdő évről‐évre erősödik, és majd a megbirkózás vele későbben mind nehezebb és nehezebb lesz. 18


Meg kell azért ragadni mielőbb az alkalmat, és megvalósítani azt a szép és nagy tervet, amely egy‐két embernek az agyában régóta ottan kísért, amelynek a megtestesítése városunk jó hírnevét öregbíti, és az eddiginél sokkal messzebb földre elviszi. Micsoda nagy és szép dolog lesz majd az, mikor a vasúttól gyönyörű szép fasorral szegélyezett, tükörsima út vezet a fürdőhöz, amelyen közlekedni minden időszakban könnyen és gyorsan lehet, és pedig a technika által megteremtett különböző közlekedési eszközök segélyével. A tó partján ottan áll a nagy fürdőház, amelynek szépségénél csak a benne található kényelem nagyobb és a korszerű berendezése a bámulatosabb. Az orvosi tudomány a maga bámulatos haladásában nem fedezett eddig fel olyan eszközt a betegség elűzésére, az egészség visszanyerésére alkalmasabbat és megfelelőt, amit föl nem találna itt az ideforduló beteg. A tavat körülvevő erdőben szanaszét szórtan fekszenek a villák, amelynek lakói teljes mértékben élvezhetik a nagy csendességet és az erőt adó, tiszta, balzsamos levegőt, ha pedig kedvük van hozzá, sétautakat tehetnek a több kilométerre terjedő nagy erdőkben, amelyet gondozott szép utak szeldelnek keresztül‐kasul. Este pedig a tó partja élénkül meg, és valósággal nyüzsög ott a fürdő vendégek sokasága, sétálgat a vendéglő árnyas udvarán, és hallgatja a gyönyörűbbnél‐gyönyörűbb magyar nótákat, melyek közzé olykor‐olykor egy‐egy valzer kellemes, andalító muzsikája vegyül. Napközben pedig a tó tele van emberfejjel, a benne fürdők fejével, akik ottan ülnek a vízben órahosszákig, és várják, lesik, míg a gyógyító víz megnyitja az ajtót valahol a testükön, amelyen keresztül eltávozik a nyavalya. És a nyavalya enged, mert elvette hatalmát a víz ereje, és kénytelen odahagyni az emberi testet, amelyet pedig tönkretenni eltökélt szándéka volt.

A víznek a diadalát mutatják a nevető arcok és az a mankósereg, ami a fürdő múzeumában foglal helyet, szaporodva nap‐nap után. Ezek a mankók a bizonyságai a víz gyógyító erejének, mely kivetette őket a használat, a volt tulajdonosai pedig ezeknek a szomorú szerszámoknak hálát rebegnek az Istennek a nagy áldásért, és köszönetet az embereknek, akik ezt a kincset közössé és hozzáférhetővé tették. 19


Mindez pedig ma még álom, azonban egyedül az embereken áll, hogy mielőbb valóvá és valósággá váljék, azokon az embereken elsősorban, akik ma boldog telekkönyvi birtokosai a tónak, akikben megvan a szándék és az akarat arra, hogy a kincsüket a szenvedő emberiség számára kamatoztassák, és ilyen módon a hazának felépítéséhez hozzájáruljanak. Bizonyos dolog az, hogy korszerű fürdő felépítéséhez békeidőben is tekintélyes nagy summa volt szükséges, most pedig a valutának leromlása következtében kimondhatatlan nagy összeg kívántatódik, azonban éppen a mostani nagy pénzjárásban könnyen hozzá lehet jutni még ehhez is, ha nem is egy‐két ember tárcájának a megnyitása révén, de egy részvénytársaság összetoborzása és megalapítása segítségével. Csomóba teszi valahány ember az eszét, aminek segítségével megtalálja a módot, ez pedig a lehetőséget megmutatja és összehozza azt a társaságot, amelyik a bugyellárisát megnyitja, és megalapítja a kakasszéki tengerszemnél a gyógyfürdőt, amelynek majdan a hírnevénél a gyógyító és segítő ereje lesz csak nagyobb és messzebb terjedő.

20


21


Grundtvig GR–LP–2012–032

European Bank of Memories Hearing / Hallás

Tudás Alapítvány / Foundation of Knowledge


Contents / Tartalom István Almási /Almási István (1944)....................................................................................................... 3 Erzsébet Berei / Berei Erzsébet (1944) ................................................................................................... 4 Emília Csánky / Csánky Emília (1952) ................................................................................................... 5 Péter Császár / Császár Péter (1945) ....................................................................................................... 6 Imre Csorcsán Szűcs / Csorcsán Szűcs Imre ((1907-1990) ..................................................................... 7 Béla Czutor / Czutor Béla (1863-1909)................................................................................................... 8 Sándor Diviki / Diviki Sándor (1942) ..................................................................................................... 9 Ákos Dratsay / Dratsay Ákos (1960) .................................................................................................... 10 Fandante Small Chorus / Fandante Kamarakórus ................................................................................. 11 Melinda Felletár / Felletár Melinda (1960) ........................................................................................... 12 Miklós Galyasi / Galyasi Miklós (1903-1974) ...................................................................................... 13 Endre Hegedűs / Hegedűs Endre (1954) ............................................................................................... 14 Lajos Huszár / Huszár Lajos (1948) ...................................................................................................... 15 Krisztina Kónya / Kónya Krisztina (1976) ............................................................................................ 16 Noémi Maczelka / Maczelka Noémi (1954) ......................................................................................... 17 Pál Nótás Szabó / Nótás Szabó Pál (1790-1869)................................................................................... 18 Gusztáv Nyizsnyai / Nyizsnyai Gusztáv (1829-1882) .......................................................................... 19 Ferenc Pákozdy / Pákozdy Ferenc (1904-1970) .................................................................................... 20 Béla Steiner / Steiner Béla (1927) ......................................................................................................... 21 László Szakál / Szakál László (1952).................................................................................................... 22 László Szappanos / Szappanos László (1948) ....................................................................................... 23 Károly Török / Török Károly (1843-1875) ........................................................................................... 24 The Town Mixed Choir / Városi Vegyeskar (1976) ............................................................................. 25 István Vörös / Vörös István (1922-1947) .............................................................................................. 26 Common meta data / Közös leíró adatok .............................................................................................. 27 Description of Research Methods ......................................................................................................... 28 Didaktikai leírás .................................................................................................................................... 29 Links / Linkek ....................................................................................................................................... 30

2


István Almási /Almási István (1944)

Teacher, librarian, headmaster and major. Dixieland and jazz musician. He had his own band when he was a grammar school student, but he also had one when he attended the college in Szeged. He played clarinet and saxophone in the band “Molnár Dixieland” from 1978 to 1985. He decided to form a band from children in 1985. His bands were: Promenade Dixieland Band and Vásárhelyi Big Band.

Tanár, könyvtáros, igazgató, polgármester. Dixieland- és jazz-zenész. Már középiskolás korában is volt saját zenekara, s Szegeden, a főiskolán sem volt ez másképp. 1978-85-ig a Molnár dixieland klarinétosa, szaxofonosa volt, s 1985-ben támadt az az ötlete, hogy gyerekekből összeállít egy saját zenekart. Zenekarai: Promenade Dixieland Band, Vásárhelyi Big Band.

3


Erzsébet Berei / Berei Erzsébet (1944) Teacher of Music, piano accompanist of the Town Mixed Choir, headmaster (Ferenc Liszt Music Elementary School of Hódmezővásárhely, Attila Péczely School of Music).

Zenetanár, a Városi Vegyeskar zongorakísérője, igazgató (Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola, Péczely Attila Zeneiskola).

4


Emília Csánky / Csánky Emília (1952) She is an oboe artist and a teacher of Ferenc Liszt Academy of Music since 1975. She has been the leader oboist of the Hungarian State Opera since 1973. She is a member of the Bach Ensemble, Jeunesses Musicales Wind Quintet, Budapest Chamber Orchestra and Budapest Wind Ensemble.

Oboaművész, 1975 óta a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanára. 1973 óta a Magyar Állami Operaház szólamvezető oboistája. A Bach együttes, Jeunesses Musicales fúvósötös, Budapesti kamaraegyüttes, Budapesti fúvósegyüttes tagja.

5


Péter Császár / Császár Péter (1945) He was born in Hódmezővásárhely in 1945. He finished a school of music. He formed the band called “Piramis” in 1964, but its debut was in 1965. The band was active until 1975. His occupation is a clockmaker.

Hódmezővásárhelyen született 1945-ben. Zeneiskolát végzett, ahol komoly kötődése alakult ki a zenéhez. 1964-ben hozta létre a Piramis együttest, de első fellépésük 1965-ben történt. A zenekar egészen 1975-ig működött. Foglalkozása: órásmester.

6


Imre Csorcsán Szűcs / Csorcsán Szűcs Imre ((1907-1990) Peasants’ poet, bridesman. He started writing poems in 1943. He started growing melon in 1950. He used to engrave funny poems into the melons he grown.

Paraszti versíró, vőfély. 1943 óta rendszeresen írt verseket. 1950-ben dinnyetermesztésbe fogott. Az általa termelt dinnyékre derűt, jókedvet sugárzó négysoros verseket karcolt.

Imre Csorcsán Szűcs and his mother / Csorcsán Szűcs Imre az édesanyjával 7


Béla Czutor / Czutor Béla (1863-1909) Leader of a gipsy band. The Czutor family has several talented musicians. Originally, they come from Vásárhely, but the family has been scattered throughout Hungary for today. Their reputation was gained by Béla Czutor, also known as Béla the gipsy, who was the most popular leader of a gipsy band in the town in the second half of the XIX. century.

Cigányprímás. „Máig tehetséges zenészekben gazdag a vásárhelyi származású, ám az országban mára szétszéledt Czutor család. Hírnevét a XIX. század második felében a város leghíresebb cigányprímása, Czutor Béla, azaz Béla cigány alapozta meg.”

8


Sándor Diviki / Diviki Sándor (1942) He was born in Hódmezővásárhely in 1942. He finished the grammar school then he became a qualified ladies’ hairdresser. He has been playing drums since he started the grade 8 in the primary school. He gave his first performances in “Hotel Tisza”. He had been a journalist and a reporter for 20 years in the cultural column of the electronic press, called “Promenad.hu”. He played in different bands, such as the “Albert”, “Piramis”, “Lido” and in some other bands occasionally.

1942-ben született Hódmezővásárhelyen. Gimnáziumot végzett, és kitanulta a női fodrász szakmát. 8. osztályos kora óta dobol, első fellépései még a Tisza Szállóban voltak. 20 évig volt újságíró, tudósító a Promenád.hu elektronikus sajtójának kulturális rovatánál. Játszott az Albert együttesben, a Piramis együttesben, a Lido zenekarban és különböző alkalmi zenekarokban.

9


Ákos Dratsay / Dratsay Ákos (1960) He is a flute artist. He gives concerts as a soloist and chamber musician; he is the leader of the Bach Ensemble of Kecskemét. He has been teaching at Zoltán Kodály Music Primary school of Kecskemét since 1981, (this is the year when the first musical art secondary school class started). He and his wife, called Bea Berényi have been organizing the National Music Camp since 1993 which has an enormous role in the endeavours in the talent program of the school.

Fuvolaművész. Szólistaként és kamarazenészként aktívan koncertezik, a Kecskeméti Bach Együttes vezetője. 1981-től, az első zeneművészeti szakközépiskolai osztály beindításától tanít a kecskeméti Kodály Iskolában. 1993 óta szervezi feleségével, Berényi Beával közösen a hódmezővásárhelyi Országos Zenei Tábort, mely jelentős szerepet tölt be a Kodály Iskola tehetségkutató-gondozó törekvéseiben.

10


Fandante Small Chorus / Fandante Kamarakórus This is an amateur a’capella chorus formed by youngsters from Hódmezővásárhely and its neighbourhood. Tamás Melegh is its founder, artistic director and conductor. Most of the members were attended school of music or music elementary school and used to sing in different choruses. The chorus has a wide repertory of renaissance and other classical a’capella pieces, gospel and spiritual adaptations. However, they also like singing the pieces of Hungarian contemporary composers like Béla Steiner and András Búza from Hódmezővásárhely.

Hódmezővásárhelyi és környéki fiatalokból álló amatőr a’capella énekegyüttes. Alapító, művészeti vezető és karnagy: Melegh Tamás. A tagok többsége zeneiskolába vagy zenei általánosba járt, és korábban is énekelt különböző kórusokban. Működésének eddigi tizenhárom évében változatos repertoárt alakított ki reneszánsz és egyéb klasszikus a’capella darabokból, gospel- és spirituálé -feldolgozásokból, de ugyanilyen örömmel éneklik a kortárs magyar zeneszerzők darabjait is, többek között a hódmezővásárhelyi Steiner Béla és Búza András kompozícióit.

11


Melinda Felletár / Felletár Melinda (1960) Harfist. She learnt musical composition with Lajos Huszár and harp with Richard Weninger at Szeged Conservatory of Ferenc Liszt Academy of Music from 1974 to 1978. She worked for the Szeged Symphony Orchestra between 1983 and 1998. She has been playing music in the MATÁV Symphonic Orchestra since 1998. Since 1990, she is a teacher at University of Szeged Music Conservatory.

Hárfaművész. 1974-78 között a Liszt Ferenc Zeneművészeti Fősikola Szegedi Konzervatóriumában Huszár Lajosnál zeneszerzést, Weninger Richárdnál hárfát tanult. 1983 és 1998 között a Szegedi Szimfonikus Zenekarnál dolgozott, 1998 óta a MATÁV Szimfonikus Zenekarban játszik. 1990 óta a Szegedi Universitas Konzervatóriumának tanára.

12


Miklós Galyasi / Galyasi Miklós (1903-1974) Poet, museum director, art historian and editor. He published his anthology, called “Fut a lidérc” in 1928. His home was very popular among the local and visiting artists and writers who called it “Műveröm”. This group of people was the founder of the Tornyai Society that was formed in 1934. The Society had a high quality public education activity. Miklós Galyasi was the secretary of the Society until the World War II, then he was its president from 1945 until it was dissolved. He edited the journal of the Society, called “Puszták Népe” (19461948). He was appointed to the director of the municipal institution containing the library, museum and gallery in 1946. László Németh created one of his character, called “Gyenes” after Miklós Galyasi in his novel “Eszter Égető”.

Költő, múzeumigazgató, művészettörténész, szerkesztő. 1928-ban kiadta „Fut a lidérc” című verseskötetét. Vendégszerető lakása, mely „Műveröm” néven vált ismertté, kedvelt találkozóhelye lett a helybeli és idelátogató íróknak, művészeknek. Ez a csoport, a „Műveröm” köre vált alapjává az 1934-ben megalakuló Tornyai Társaságnak. A magas színvonalú közművelődési munkát végző társaságnak a háború kirobbanásáig titkára, 1945-től pedig, a társaság megszűnéséig, elnöke volt. Szerkesztésében jelent meg a társaság folyóirata, a Puszták Népe (1946-1948). 1946-ban kinevezték a könyvtárat, múzeumot, képtárat magában foglaló, összevont városi intézmény igazgatójának. Németh László „Égető Eszter” című regényében róla mintázta Gyenes alakját. 13


Endre Hegedűs / Hegedűs Endre (1954) Pianist. Now he is a professor at Budapest Teacher Training College of the Music Academy. After his graduation, he often participated at the master course of Bruno Leonardo Gerber and Tamás Vásáry. He permanently gives concerts as a soloist and chamber artist both in Hungary and abroad. He was given a György Czifra prize for his performance work. He was given the Steinway Artist title by the Steinway Center in 1999. In the same year, he was elected into the top 300 active pianist of the world in England.

Zongoraművész. Jelenleg a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Budapesti Tanárképző Intézetének professzora. Tanulmányai befejezése után gyakran vett részt Bruno Leonardo Gelber és Vásáry Tamás mesterkurzusain. Szólistaként és kamaraművészként rendszeresen hangversenyezik itthon és külföldön. Előadói munkásságáért Cziffra György-díjat kapott. A Steinway Központ a művésznek 1999-ben STEINWAY ARTIST címet adta. Ugyanez esztendőben Angliában a világ legjobb 300 aktív zongoraművésze közé választották.

14


Lajos Huszár / Huszár Lajos (1948) Composer. He learnt a lot about music from Béla Steiner. He was a teacher of István Vántus Practice Secondary Vocational School for Music in 1973. In 1975, he was a student of Goffredo Petrassi. The first decade of his composer career was influenced by the Hungarian and Polish avant-garde of that time. His interest started to turn gradually to folk music, tradition and modernism in the beginning of the 80s. He has been teaching at University of Szeged Music Conservatory since 1989. His opera called “Silence” was won the 3rd prize of the opera competition of the Hungarian State Opera.

Zeneszerző. A szakma alapjait Steiner Bélától kapta. 1973-ban a szegedi Zeneművészeti Szakközépiskola tanára. 1975-ben Rómában Goffredo Petrassi növendéke volt. Zeneszerzői pályájának első évtizedét az akkori magyar és lengyel avantgárd határozta meg. A 80-as évek elején érdeklődése fokozatosan a zenei hagyomány, illetve a hagyomány és a modernizmus összeegyeztetése felé fordult. 1989-től a Szegedi Konzervatórium egyetemi tanára. „A csend” c. operájával a Magyar Állami Operaház millenniumi operapályázatán a harmadik díjat nyerte. 15


Krisztina Kónya / Kónya Krisztina (1976) Opera singer. She was a soloist at the University of Szeged Music Conservatory at the age of 18. She graduated here as a classical singer in 2002. She started to work at the National Theatre of Szeged, where her master was the Liszt Prize opera singer Kálmán Gyimesi. She earned two choral Nivo Prizes, the first one in 2006 and the second one in 2007. She has been a soloist in the National Theatre of Szeged since 2008.

Operaénekes. 18 évesen a Szegedi Tudományegyetem Konzervatóriumában magánénekes, ahol 2002-ben szerzett énekművész diplomát. 2002-ben a Szegedi Nemzeti Színházba szerződött, ott öt éven át Gyimesi Kálmán Liszt-díjas operaénekes volt a hangképző mestere. 2006ban és 2007-ben énekkari Nívódíjat kapott, majd 2008 óta a Szegedi Nemzeti Színház magánénekese.

16


Noémi Maczelka / Maczelka Noémi (1954) Piano artist, university professor, head of department. 1982: Music Department of Gyula Juhász Teacher Training School, Szeged (1999-2005 senior lecturer, 2005- head of department, college professor, 2008- institute leader.)

Zongoraművész, tanszékvezető egyetemi tanár. 1982: Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Ének-Zene Tanszék, Szeged (1999-2005 tanszékvezető főiskolai docens, 2005- tanszékvezető főiskolai tanár, 2008-tól intézetvezető.)

17


Pál Nótás Szabó / Nótás Szabó Pál (1790-1869) People’s poet. He lived a nomadic life for 30 years. He was a chief herdsman when he was young, then he became a drover later. He was often invited to wedding ceremonies, christening feasts, pig killing feasts and parties because of his sparkling verses and songs. His songs, love songs and verses was mainly recorded by a postman, called Pista Kosár.

By Gyula Kajári / Kajári Gyula alkotása

Népköltő. 30 évig kóbor életet élt. Fiatal korában számadógulyás volt, majd 1835-től hajcsárkodással foglalkozott. Lakodalmakon, keresztelőkön, disznótorokon, vidám mulatságokon szívesen látott vendég volt szellemes rigmusai, dalai miatt. Dalait, románcait és rigmusait leginkább egy Kosár Pista nevezetű levélhordónak diktálta le, s így maradtak meg.

18


Gusztáv Nyizsnyai / Nyizsnyai Gusztáv (1829-1882) Composer, performer. He settled down in Vásárhely in 1862 where he worked as a junior clerk. He was very keen on organizing the local music life. During the Age of Absolutism, he toured Hungary with his guitar that he called “hangora”. The contemporary press called him “the Hungarian troubadour”. He had 70 songs we know about, but it is likely that he wrote much more that have not been recorded.

Zeneszerző, előadóművész. 1862-ben telepedett végleg Vásárhelyre, ahol bírósági kistisztviselőként dolgozott. A helyi zenei élet lelkes szervezőjeként tevékenykedett. Az abszolutizmus ideje alatt sajátos gitárjával, melyet „hangorának” nevezett, és amellyel dalait kísérte, bejárta az országot. A korabeli sajtó „magyar trubadúrként” emlegette. Mintegy hetven dala ismeretes, valószínű azonban, hogy ennél több volt, mert számosat le sem jegyzett.

19


Ferenc Pákozdy / Pákozdy Ferenc (1904-1970) Poet, translator, journalist. He tried several jobs: soldier, journalist, unemployed, town clerk, and archivist. He was a journalist between 1928 and 1944. He was a friend and critic of Attila József. He was elected a co-chairman of the Tornyai Society in 1946. He was a known chess player and gymnast from the beginning of the 1920s. He started working in the library of the University of Debrecen in 1952. He translated Shakespeare’s sonnets and tragedy “The Storm” into Hungarian. László Németh created one of his character, called “Sanyi Hallgató” after Ferenc Pákozdy in his novel “Eszter Égető”. In the novel, this character could translate the epos Vergilius into Hungarian without hesitation and recite the 4.000 lines of Faust in German.

Költő, műfordító, újságíró. Volt katona, újságíró, munkanélküli, ínségmunkás, főjegyző, levéltáros. 1928-tól 1944-ig megszakításokkal újságírásból élt. József Attila értő kritikusai és barátai közé tartozott. A Tornyai Társaság 1946-ban társelnökévé választotta. A húszas évektől kezdve ismert sakkversenyző, mestererejű tornajátékos. 1952-től a Debreceni Egyetem könyvtárának munkatársa. Lefordította Shakespeare szonettjeit, „A vihar” című tragédiáját. Németh László róla mintázta az „Égető Eszter” c. regényben Hallgató Sanyi alakját, aki kapásból teszi át magyarra Vergiliust, a Faust négyezer sorát mondja fel németül.

20


Béla Steiner / Steiner Béla (1927) Béla Steiner (1927): teacher of music, conductor, collector of folk songs, composer. The “Town Mixed Choir” was organized by him in 1976. Several choral works and children’s opera was composed by him.

Steiner Béla (1927): Zenetanár, karnagy, népdalgyűjtő, zeneszerző. 1976-ban szervezi meg a ma is működő Városi Vegyeskart. Több kórusmű és gyermekopera szerzője. 21


László Szakál / Szakál László (1952) Zitherist and zither maker. Zither Band formed in 1976. Since 1980, zithers prepare.

Citerazenész és -készítő. Citerazenekarát 1976-ban alakította. 1980 óta készít citerákat.

22


László Szappanos / Szappanos László (1948) After a member exchange, he became the drummer of the band “Nevada” in 1968. The predecessor of the band Nevada was formed in the cultural centre of the Fashion Knitwear Factory in the autumn in 1967. Its members were: drums – Károly Kurai, song – Katalin Berkovics, guitar, vocal – Tibor Havancsák, bass, vocal – Gábor Szatmári. Some changes occurred in the band in the beginning of 1968: drums – Károly Burai, song – István Petrik, guitar, song – Zoltán Sebestyén, bass, song – Gábor Szatmári, lead guitar – László Vadai, organ – Géza Budai, organ, song – György Vincze, tambourine, drums – László István Szappanos, bass, song – Sándor Takácsi, guitar, song – István Vas, song – Gergely Böszörményi.

1968-tól dobos a Nevada együttesben, egy tagcsere következtében. 1967 őszén alakult meg a Divatkötöttáru-gyár kultúrházában a Nevada együttes őse. Tagok: Kurai Károly - dob, Berkovics Katalin - ének, Havancsák Tibor - gitár, ének, Szatmári Gábor - basszusgitár, vokál, 1968 elején átalakult a zenekar: Burai Károly - dob, Petrik István - ének, Sebestyén Zoltán – gitár, ének, Szatmári Gábor - basszusgitár, ének, Vadai László - szólógitár, Budai Géza – orgona, Vincze György - orgona, ének, Szappanos László István - csörgődob, dob, Takácsi Sándor - basszusgitár, ének, Vas István - gitár, ének, Böszörményi Gergely - ének.

23


Károly Török / Török Károly (1843-1875) Ethnographer. When he was a secondary school student, he started to collect the rich and widescale texts and lyrics of folklore of Vásárhely, such as folk songs, children’s songs, nursery rhymes, toasts, games, guessing games, legends and dirges. This collection was edited by János Arany and Pál Gyulai and published by the Kisfaludy Society as the Hungarian Folklore Collection volume II. in 1872.

Etnográfus. Már gimnazistaként összegyűjtötte a vásárhelyi folklór alapvető, rendkívül széles ívű (népdal, gyermekdal, dajkarímek, köszöntők, játékok, találós mesék, mondák, sirató énekek) szövegkincsét, amelyet a Kisfaludy Társaság adott ki 1872-ben, Arany János és Gyulai Pál szerkesztésében, a Magyar Néprajzi Gyüjtemény II. köteteként.

24


The Town Mixed Choir / Városi Vegyeskar (1976) It was formed in 1976 with the participation of teachers, grammar school students and “eminent labourers”. The Choir was conducted by several conductors, namely Béla Steiner, Lajos Lányi, Péter Ordasi, Sára Győri and András Búza. The Choir usually gives a performance on the occasion of local programmes and ceremonies. The Choir often visits both domestic and foreign places, especially sister towns. These choir visits are usually mutual.

A Városi Vegyeskar 1976-ban alakult pedagógusokból, középiskolás diákokból, „jó munkásemberekből”. Az idők során Steiner Béla, Lányi Lajos, Ordasi Péter, Győri Sára és Búza András vezették a kórust. Gyakran léptek fel helyi rendezvényeken, szertartásokon; vidéki és külföldi utakon is sokszor megfordultak, különös tekintettel a testvérvárosok kórusainak meglátogatása alkalmával. Az kóruslátogatásokat itthon is rendszeresen viszonozták.

25


István Vörös / Vörös István (1922-1947) Poet, writer and editor. His talent was discovered by his teacher, called Lajos Szathmáry. With the cooperation of his teacher, two of his volumes, namely “Papírsárkány” and “Üvegpohár” were published by the students of the secondary school. From that time onwards he was also supported by Miklós Galyasi. His works were regularly published in different local and capital papers. His third volume, called “Tű hegyén” was published in 1943 that contained some translations of some literary works.

Költő, író, szerkesztő. Tehetségére Szathmáry Lajos, tanára, később atyai jóbarátja figyelt föl. Közreműködésével előbb a „Papírsárkány”, majd az „Üvegpohár” című kötetei jelentek meg, a gimnázium tanulóifjúságának kiadásában. Ettől fogva szakmai pártfogója lett Galyasi Miklós is. Rendszeresen publikált a helyi és fővárosi lapokban 1943-ban jelent meg harmadik kötete, a „Tű hegyén”, mely műfordításokat is tartalmazott.

26


Common meta data / Közös leíró adatok

Creator / Létrehozó:

Foundation of Knowledge / Tudás Alapítvány

Contributor / Közreműködő:

Benkő László, Bese János, Borus Gábor, Dezsőné Gálig Erika, Fülöpné Rákos Éva, Gémes Noémi, Halász Edina, Hegedűs Renáta, Kerekes Anett, Szurcsik Regina,

Relation / Kapcsolat:

http://tudasalapitvany.hu/projektek/ebm http://tudasalapitvany.hu/ebm

Date / Dátum:

December, 2013 / 2013.December.

Format / Formátum:

pdf, jpg

Type / Típus:

Issue / Kiadvány

Subject / Téma:

Local history of Hódmezővásárhely / Hódmezővásárhely helytörténete

Rights / Jogok:

Foundation of Knowledge / Tudás Alapítvány

27


Description of Research Methods

The four co-ordinators and the members of the group determined the distinctive music life of Hódmezővásárhely in the second category. The group searched for the musicians and litterateurs listed below: István Almási, Erzsébet Berei, Emília Csánky, Péter Császár, Imre Csorcsán Szűcs, Béla Czutor, Sándor Diviki, Ákos Dratsay, Fandannte Kamarakórus, Melinda Felletár, Mikós Galyasi, Endre Hegedűs, Lajos Huszár, Krisztina Kónya, Noémi Maczelka, Pál Nótás Szabó, Gusztáv Nyizsnyai, Ferenc Pákozdy, Béla Steiner, László Szakál, László Szappanos, Károly Török, Városi Vegyeskar, István Vörös. Members of the group split up the objectives among each other. The group pieced together the availability of the listed persons and bands , made contact with them and made an appointment for a personal meeting.During the meetings several members of the group tried to participate. One of the members created an audio and video recording about the meeting. One of the members took pictures. One of the members wrote the documents in Hungarian then translated them into English and created materials for each musicians. Three members of the group collected links about the topic which was the last part of the job. Ten portfolios were made which contain the musicians’ , bands’ descriptions, photos and their video recordings. The portfolios can be found on a webpage which contain only the Hungarian material (http://tudasalapitvany.hu/ebm). We are providing data from this webpage which was created by our partners.

28


Didaktikai leírás

Az EBM-projekt négy koordinátora és a csoport tagjai a második kategória, a hallás tartalmát Hódmezővásárhely jellegzetes zenei és irodalmi életének bemutatásában határozták meg. A csoport az alábbi zenészeket, együtteseket keresi meg: Almási istván, Berei Erzsébet, Csánky Emília, Császár Péter, Csorcsán Szűcs Imre, Czutor Béla, Diviki Sándor, Dratsay Ákos, Fandannte Kamarakórus, Felletár Melinda, Galyasi Miklós, Hegedűs Endre, Huszár Lajos, Kónya Krisztina, Maczelka Noémi, Nótás Szabó Pál, Nyizsnyai Gusztáv, Pákozdy Ferenc, Steiner Béla, Szakál László, Szappanos László, Török Károly, Városi Vegyeskar, Vörös István. A csoport tagjai között felosztották a feladatokat. A csoport összeállította a megkeresett személyek elérhetőségeit, felvette velük a kapcsolatot, és időpontot egyeztetett a személyes találkozásra. A beszélgetéseken lehetőség szerint a célcsoport minél több tagja igyekezett jelen lenni. Egy fő hang- és videófelvételeket készített az emlékezőkkel való beszélgetésről. Egy fő kép felvételeket készített. Egy fő elkészítette a rövid szöveges leírásokat magyarul és angol fordításban, s egységes formában szerkesztette meg az egy-egy zenészre vonatkozó anyagot. A munkafolyamat utolsó fázisa volt a témához kapcsolódó linkek kigyűjtése, melyet három fő végzett. A csoport az egyes zenészek, együttesek leírását, fotóit és a velük kapcsolatos videó felvételek anyagát mappákba rendezte. Az összeállított anyag felkerült egy honlapra, amely csak a magyar adatokat tartalmazza (http://tudasalapitvany.hu/ebm). Ebből a partnerek által létrehozott közös honlapra az együtt meghatározott terjedelemben és formában szolgáltatunk adatot.

29


Links / Linkek Ákos Dratsay/ Dratsay Ákos http://www.vasarhelyihirek.hu/egy_heten_at_zenevel_kelhetnek_es_fekhetnek_a_vasarhelyiek http://www.youtube.com/watch?v=Qw5WOh3GdZY http://www.kodaly‐iskola.hu/index.php?page=59 Melinda Felletár / Felletár Melinda http://info.bmc.hu/index.php?node=artists&table=ZENESZ&id=1092 http://epa.oszk.hu/00800/00835/00165/EPA0835_muzsika_3342.htm Endre Hegedűs / Hegedűs Endre http://hu.wikipedia.org/wiki/Heged%C5%B1s_Endre http://szegedma.hu/hir/szeged/2011/08/hegedus‐endre‐lekeste‐allami‐kituntetesenek‐ atadasat.html http://www.jegy.hu/persons/6217/Heged%C5%B1s%20Endre Lajos Huszár / Huszár Lajos http://hu.wikipedia.org/wiki/Husz%C3%A1r_Lajos_(zeneszerz%C5%91) http://fidelio.hu/fidipedia/klasszikus/zeneszerzo/huszar_lajos_1_1 http://www.mr3‐ bartok.hu/component/option,com_alphacontent/section,5/cat,37/task,view/id,5388/Itemid,51/ http://info.bmc.hu/index.php?node=artists&table=SZERZO&id=125 Noémi Maczelka / Maczelka Noémi http://rt.ubbcluj.ro/Tanszekek/ZPT/Tanarok/Maczelka/MaczelkaN.html http://www.jgypk.hu/JGY‐TV/?pageid=1&vcat=2&vid=45b8873e7d80 http://www.musicianswho.hu/maczelka_noemi/512.html

30


Folk song / Népdal http://videa.hu/videok/zene/2009112602-napraforgo-nepdal-hodmezovasarhely-tiszti-klubLsyfYlCmOwAylTzL http://www.youtube.com/playlist?list=PL1A7E3E42853E0804 http://www.youtube.com/watch?v=HsQna3GVUuE http://www.youtube.com/watch?v=MvgAnhwnhMA http://www.youtube.com/watch?v=MvgAnhwnhMA http://videa.hu/videok/zene/20100318-napraforgo-nepdalkor-hodmezovasarhely-tiszti-klubQ3Fzfj7apkhBTHSB

Rock music / Rock zene http://www.youtube.com/watch?v=zGjh7z6f1TA http://www.youtube.com/watch?v=QhIMx-CTk0s http://www.youtube.com/watch?v=yRKzy1rGJ8U http://www.youtube.com/watch?v=ixpmp07GoM0 http://www.youtube.com/watch?v=YA1JOVDLp2I http://www.youtube.com/watch?v=PdzOzlqlM6Q http://www.youtube.com/watch?v=vM3ql19CMMA http://www.youtube.com/watch?v=CrdIE4USAm4

31


32


Grundtvig GR–LP–2012–032

European Bank of Memories Touch / Tapintás

Tudás Alapítvány / Foundation of Knowledge


Contents / Tartalom

Bajnócziné Rácz Éva / Éva Rácz Bajnócziné (1962) ............................................................. 2 Forró István & Ágoston Mária /István Forró & Mária Ágoston ........................................ 3 Návai Sándor / Sándor Návai (1955) ...................................................................................... 4 Pannonhalmi Zsuzsa / Zsuzsa Pannonhalmi (1949) .............................................................. 5 Pálfi Mihály / Mihály Pálfi (1957) ........................................................................................... 6 Sándor Istvánné / Istvánné Sándor......................................................................................... 7 Sárosi Mihályné /Mihályné Sárosi (1927) .............................................................................. 8 Szakál László / László Szakál (1952) ...................................................................................... 9 Szemenyei Olga / Olga Szemenyei (1950) ............................................................................. 10 Szlávikné Búzás Irén / Irén Búzás Szlávikné (1950) ........................................................... 11 Common meta data / Közös leíró adatok ............................................................................. 12 Didactic description................................................................................................................ 13 Didaktikai leírás ..................................................................................................................... 14 Linkek /Links .......................................................................................................................... 15

1


Bajnócziné Rácz Éva / Éva Rácz Bajnócziné (1962)

She was born into a teacher family in Hódmezővásárhely in 1962. After finishing the grammar school, she obtained her diploma in geography and history in Szeged. In 2001 she learned about enamel in a science project. She and her husband are creating individualy designed jewels together. Amongst their works there are some collections that have been scored by the handicrafts jury.

1962-ben született Hódmezővásárhelyen pedagóguscsalád gyermekeként. A középiskola elvégzése után, Szegeden szerzett földrajz-történelem szakos középiskolai tanári diplomát. 2001-ben egy szakkörben ismerkedett meg a tűzzománccal. Az egyedi tervezésű ékszereket a férjével közösen készítik, aki az ékszeralapokat és az összeszerelést végzi. Termékeik között már sok, iparművészeti lektorátus által zsűrizett kollekció található.

2


Forró István & Ágoston Mária /István Forró & Mária Ágoston István Forró was born in Hódmezővásárhely in 1956, he finished his studies in the industrial apprenticeship's potter department. He became a potter with industrial license and an entrepreneur in 1986. His wife Mária Ágoston learnt porcelain painting, she started her career in the Majolika factory. They have been working together since 2000.

1956-ban született Vásárhelyen, ipari szakmunkásképzőben korongos szakon végzett. 1986tól iparengedéllyel rendelkező fazekas, vállalkozó. Felesége, Ágoston Mária porcelánfestést tanult, a Majolikagyárban kezdte pályáját. 2000 óta dolgoznak közösen.

3


Návai Sándor / Sándor Návai (1955) Sculptor. He was born in Hódmezővásárhely in 1955, he obtained his sculptor diploma at the College of Fine Arts in 1981. His public artworks can be seen in Hódmezővásárhely. He makes his own bronze sculptures with "wax extractor" technique.

Szobrász, 1955-ben született Hódmezővásárhelyen, a Képzőművészeti Főiskolán 1981-ben szerzett szobrász diplomát. Köztéri alkotásaival gyakran találkozhatunk Hódmezővásárhelyen. Szobrait maga önti bronzba „viaszveszejtéses” technikával.

4


Pannonhalmi Zsuzsa / Zsuzsa Pannonhalmi (1949)

She graduated in the Hungarian College of Arts and Crafts in 1974. After having obtained her diploma, she became the designer of the handicrafts company's ceramic manufactory. She has been working independently in her studio since 1979. Two fields are important for her: the plasticworks that are connected

to

architecture,

and

space defining sculptures and buildings and the soft and light porcelains and articles for personal use. She is the arranger of the Ceramic Symposium of Vásárhely, and she is the chairman of the Vince Wartha Ceramic Arts Foundation. She won a Noémi Ferenczi prize in 1996. A

Magyar

Iparművészeti

Főiskolát

1974-ben végezte el. A diploma után az Iparművészeti Vállalat Kerámiaüzemének tervezője lett. 1979-től péceli műtermében önállóan dolgozik. Két terület fontos számára: az építészethez kapcsolódó plasztikai munkák, önálló teret meghatározó szobrok, építmények és a finom, nagyon könnyed porcelánok ezek plasztikák, használati tárgyak. A Vásárhelyi Kerámia Szimpózum (1998tól máig) szervezője, a Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány elnöke. Ferenczi Noémi-díjas (1996).

5


Pálfi Mihály / Mihály Pálfi (1957)

He was born in Hódmezővásárhely in 1957. His whole family is working in the tinsmith profession. He is the one in his family who started to work in the artistic side of the tinsmith profession and he had many exhibitions since then.

1957-ben született Hódmezővásárhelyen, egész családja a bádogos szakmában dolgozik. Egyedül csak ő tért át a bádogosság művészeti ágára, s az óta számtalan kiállításon vett részt.

6


Sándor Istvánné / Istvánné Sándor

During her pensionar years she get acquainted with crocheting, Andrásné Halász guided her learning. A crafty profession! Every slew has its own technique... 10 years have been passed since then. She had four students so far. She collects drawings, handicrafts about crocheting.

Nyugdíjasként ismerkedett meg a recehorgolással, Halász Andrásné vezette be a neccelés technikájával készülő kézimunka készítésébe. Fortélyos mesterség! Minden fordulásnak megvan a maga technikája… ennek már 10 éve. Azóta négy tanítvány került ki a keze alól. Gyűjti a még fellelhető recehorgolásos rajzokat, kézimunkákat.

7


Sárosi Mihályné /Mihályné Sárosi (1927)

She was born in Hódmezővásárhely in 1927. She went to elementary school, higher elementary school then she finished a merchant course lasting two years. She graduated in her adult life in 1967. In 1953 she became an outworker in the local cottage industry. She started to work full time in 1959 as the leader of the folk art department of the cooperative. Her job was to design, draw, and create paper patterns, sample pre printings, and inspect the finished works. She has been dealing with only design since 1964. In 1967 she got her Folk Art Master title. 1927-ben született Hódmezővásárhelyen. Elemi iskolát, polgárit, majd két éves kereskedelmi

szaktanfolyamot

végzett.

Érettségi vizsgát felnőttként tett 1967ben. 1953-ban bedolgozója lett a helyi háziipari szövetkezetnek. Teljes munkaidőben 1959-től dolgozott a szövetkezetben mint a népművészeti részleg vezetője. Feladata a tervezés, rajzolás mellett a papírsablonok készítése, minták előnyomása, a kész munkák átvétele. 1964-után már csak tervezéssel foglalkozott. 1967-ben kapta meg a Népművészet Mestere címet.

8


Szakál László / László Szakál (1952)

He was born in Hódmezővásárhely in 1952. He was an electrician, but in 1979 he became a professional firefighter for 23 years. In 1997 he decided to create zithers. He made a lot of efforts to learn the craft from his forefathers. The outcome of his work was that he became a zither maker folk artist in 2010. 1952-ben született Hódmezővásárhelyen. Szakmájának a villanyszerelést választotta, de végül 1979-től 23 éven keresztül hivatásos tűzoltóként dolgozott. Ezt követően döntött úgy 1997-ben, hogy citerákat készít. Elődeitől igyekezett megtanulni a készítés mesterségét. Munkájának eredményeként citerakészítő „Népi Iparművész” lett 2010-ben.

9


Szemenyei Olga / Olga Szemenyei (1950)

She was born in Hódmezővásárhely in 1950. From her childhood she was docile for creating manual objects. When an oppurtunity came she learnt the art of basket making. This diverse proffession demands love and spiritual awareness towards giving life for the creations.

1950-ben született Hódmezővásárhelyen. Kisgyermek kora óta fogékony volt a tárgyak kézi elkészítésére. Adandó alkalommal kitanulta a gyékényesség művészetét (majd a kosárfonás mesterségét). E tevékenység sokszínűsége megköveteli a gyékény szeretetét és a teljes lelki odafigyelést, hogy az elkészült alkotásoknak életet tudjon adni.

10


Szlávikné Búzás Irén / Irén Búzás Szlávikné (1950) Painter and egg painter. She was born in Hódmezővásrhely in 1950. She has a diploma in english and arts. She started making egg

ornament,

painting

and

scratching eggs 8 years now.

Tojás- és képfestő. Vásárhelyen született 1950-ben. Angol–rajz szakos tanári diplomával rendelkezik. Kb. nyolc éve foglalkozik a tojásdíszítéssel, - karcolással, - festéssel.

11


Common meta data / Közös leíró adatok Creator / Létrehozó:

Foundation of Knowledge / Tudás Alapítvány

Contributor / Közreműködő:

Benkő László, Bese János, Borus Gábor, Dezsőné Gálig Erika, Fülöpné Rákos Éva, Gémes Noémi, Halász Edina, Hegedűs Renáta, Kerekes Anett, Szurcsik Regina,

Relation / Kapcsolat:

http://tudasalapitvany.hu/projektek/ebm http://tudasalapitvany.hu/ebm

Date / Dátum:

9th January, 2014 / 2014. január 9.

Format / Formátum:

pdf, jpg

Type / Típus:

Issue / Kiadvány

Subject / Téma:

Local history of Hódmezővásárhely / Hódmezővásárhely helytörténete

Rights / Jogok:

Foundation of Knowledge / Tudás Alapítvány

12


Didactic description

The four co-ordinators and the members of the EBM-project, defined Hódmezővásárhely's peculiar folk and modern art life in the third category the content of touch . The group visited the artists listed below: Éva Rácz Bajnócziné, István Forró, Mária Ágoston, Sándor Návai, Zsuzsa Pannonhalmi, Mihály Pálfi, Mihályné Sárosi, László Szakál, Irén Búzás Szlávikné, Olga Szemenyei Members of the group split up the objectives among each other. The group collected the availability of the listed persons and bands, made contact with them and made an appointment for a personal meeting. During the meetings several members of the group tried to participate. One of the members created an audio and video recording about the meeting. One of the members took pictures. One of the members wrote the documents in Hungarian then translated them into English and created materials for each artist. Three members of the group collected links about the topic which was the last part of the job. Ten portfolios were made which contain the musicians’, bands’ descriptions, photos and their video recordings. The portfolios can be found on a webpage which contain only the Hungarian materials: (http://tudasalapitvany.hu/ebm). We are providing data from this webpage which was created by our partners.

13


Didaktikai leírás

Az EBM-projekt négy koordinátora és a csoport tagjai a harmadik kategória, a tapintás tartalmát Hódmezővásárhely jellegzetes népművészeti és a modern kori művészeti életének bemutatásában határozták meg. A csoport az alábbi művészeket kereste meg: Bajnócziné Rácz Éva, Forró István és Ágoston Mária, Návai Sándor, Pannonhalmi Zsuzsa, Pálfi Mihály, Sárosi Mihályné, Szakál László, Szemenyei Olga, Szlávikné Búzás Irén. A csoport tagjai felosztották egymás között a feladatokat. A résztvevők összeállították a megkeresett személyek elérhetőségeit, felvették velük a kapcsolatot, és időpontot egyeztettek a személyes találkozásra. A beszélgetéseken lehetőség szerint a célcsoport minél több tagja igyekezett jelen lenni. Egy fő hang- és videofelvételeket készített az alkotókkal való beszélgetésről. Egy fő képfelvételeket készített. Egy fő elkészítette a rövid szöveges leírásokat magyarul és angol fordításban, s egységes formában szerkesztette meg az egy-egy művészre vonatkozó anyagot. A munkafolyamat utolsó fázisa volt a témához kapcsolódó linkek kigyűjtése, melyet három fő végzett. A csoport az egyes művészek leírását, fotóit és a velük kapcsolatos videófelvételek anyagát mappákba rendezte. Az összeállított anyag felkerült egy honlapra, amely csak a magyar adatokat tartalmazza (http://tudasalapitvany.hu/ebm). Ebből a partnerek által létrehozott közös honlapra az együtt meghatározott terjedelemben és formában szolgáltatunk adatot.

14


Linkek /Links Bajnócziné Rácz Éva /Éva Rácz Bajnócziné https://www.facebook.com/BajnoczineRaczEvaTuzzomanc http://www.galagaleria.hu/muveszek/bajnoczine-racz-eva

Forró István és Ágoston Mária / István Forró és Mária Ágoston https://www.facebook.com/istvan.forro.96?fref=ts https://www.facebook.com/maria.agoston.77?fref=ts http://www.forrokeramia.eoldal.hu/ http://www.youtube.com/watch?v=Y7uWOrXegbg http://belvarosiolvasokor.5mp.eu/web.php?a=belvarosiolvasokor&o=B8XSq0OspO http://forrokeramia.mindenkilapja.hu/

Návai Sándor / Sándor Návai http://artportal.hu/lexikon/muveszek/navai-sandor-896 http://www.kozterkep.hu/a/2190/ http://katalogus.nlvk.hu/html/hek/hodmezovasarhely_kepzomuveszete/index.htm http://www.szoborkereso.hu/?alkoto=N%C3%A1vay%20S%C3%A1ndor

Pannonhalmi Zsuzsa / Zsuzsa Pannonhalmi http://hu.wikipedia.org/wiki/Pannonhalmi_Zsuzsa http://www.pannonhalmizsuzsa.hu/ http://artportal.hu/lexikon/muveszek/pannonhalmi-zsuzsa-934 https://www.facebook.com/zsuzsa.pannonhalmi?fref=ts

Pálfi Mihály / Mihály Pálfi https://www.facebook.com/mihaly.palfi.9?fref=ts http://palfimihaly.hu/

15


http://www.delmagyar.hu/hodmezovasarhely_hirek/palfi_madarakat_formaz_horganybol/2184892/

Sárosi Mihályné / Mihályné Sárosi http://www.studiolum.com/nm/hu/sarosimihalyne.htm http://vakbarat.promenad.hu/cikk/vasarhelyi-kituntetettjei-sarosi-mihalyne-tolnai-eszter-70081 http://civiljutub.hu/play.php?vid=12398#.Us_xo_uuqvg http://www.delmagyar.hu/hodmezovasarhely_hirek/ujjaelesztette_a_vasarhelyi_himzest/2147842/

Szakál László / László Szakál http://szakal-citera.com/ http://www.youtube.com/watch?v=HsQna3GVUuE http://szegedma.hu/hir/szeged/2013/08/az-europa-szerte-elismert-citeramester.html http://www.delmagyar.hu/hodmezovasarhely_hirek/a_vasarhelyi_szakal_laszlo_97ben_keszitette_elso_citerajat/2035259/

Szemenyei Olga / Olga Szemenyei http://www.delmagyar.hu/hodmezovasarhely_hirek/varazsloszobrot_is_keszitett_a_vasarhelyi_gyeken yes/2238575/ http://www.youtube.com/watch?v=2WVB_RWE14k http://www.napsugaras.hu/gerane_szemenyei_olga

Szlávikné Búzás Irén / Irén Búzás Szlávikné http://www.kezmuvesportal.hu/magazin/index.php?manufacturer_id=566&option=com_virtuemart&p age=shop.browse&Itemid=13 http://www.delmagyar.hu/hodmezovasarhely_hirek/furoval_faragja_a_strucctojast/2094563/ http://www.artmajeur.com/en/art-gallery/irene-buzas-szlavikne/135451

16


17


Grundtvig GR–LP–2012–032

European Bank of Memories Taste / Ízlelés

Tudás Alapítvány / Foundation of Knowledge


Contents / Tartalom Introductory / Bevezető .............................................................................................................. 2 Soups / Leves ............................................................................................................................. 4 Bean soup with pork knuckle / Bableves csülökkel ................................................................... 5 Fish soup / Halászlé.................................................................................................................... 5 Spare-rib soup / Orjaleves .......................................................................................................... 6 Flipped soup / Suhantott leves ................................................................................................... 7 Bag soup / Táskaleves ................................................................................................................ 7 One course meals, meat courses / Egytál ételek, húsos ételek ................................................... 9 Lamb goulash / Birkapörkölt.................................................................................................... 10 Aspic / Kocsonya ..................................................................................................................... 10 Fried chicken / Rántott csirke................................................................................................... 11 Stuffed cabbage (szárma) / Töltött káposzta (szárma) ............................................................. 11 Pork with egg barley / Tarhonyás sertéshús ............................................................................. 12 Pastries / Tészták ...................................................................................................................... 13 Fried dough / Lángos................................................................................................................ 13 Polenta / Málé........................................................................................................................... 14 Honey cookies / Mézes ............................................................................................................ 14 Pretzel / Perec ........................................................................................................................... 15 Crackling scones / Töpörtős pogácsa ....................................................................................... 16 Cottage cheese cake / Túróslepény .......................................................................................... 16 Chicken legs / Tyúkláb ............................................................................................................. 17 Risen on water / Vízenkőtt ....................................................................................................... 17 Drinks / Italok........................................................................................................................... 19 Wines / Bor............................................................................................................................... 19 Pálinka / Pálinka ....................................................................................................................... 20 Pálinka / Pálinka ....................................................................................................................... 21 Common meta data / Közös leíró adatok ................................................................................. 22 Didactic description.................................................................................................................. 23 Didaktikai leírás ....................................................................................................................... 24 Links / Linkek .......................................................................................................................... 25

1


Introductory / Bevezető Like other nation’s cuisinies the Hungarian cuisine attributes was created by the synergy of the diverse raw materials, the specific seasonings and the specific kitchen technological enfoldings. According to this the basic characteristics of Hungarian cuisine are: -

Using the lard, onion and ground paprika together.

-

Cooking with pork and lard dominantly.

-

The massive use of sourcream.

-

Particular cooking styles (goulash fund, roasted steaming, rouxing, thickening)

-

Specific spicing methods.

-

Consuming high-carbohydrate dishes and sauces.

The Great Hungarian Plains inhabitants’ ancestors for the most part were doing herding, animal husbandry and growing vegetables. Fishing was prosperous along the rivers Tisza and Kőrös. The lifestyle, the raw ingredients determine consuming, how to make food, so it's no accident that stew-pot cooking developed. In the followings let’s see some dishes that are specific to Hódmezővásárhely and its surrondings (the recepies are for four persons).

2


Más nemzetek konyháihoz hasonlóan a magyar konyha jellegzetességét is a többféle alapanyag, a jellegzetes fűszerezés és a sajátos konyhatechnológiai műveletek együttes hatása alakította ki. Ennek megfelelően a magyar konyha alapvető jellemzői: 

a sertészsír, a vöröshagyma és a fűszerpaprika együttes használata,

a sertéshús és sertészsír domináns alkalmazása,

a tejföl nagy mértékű felhasználása,

sajátos ételkészítési módok (pörköltalap-készítés, pirítva párolás, rántás, sűrítés),

sajátos fűszerezési eljárások,

magas szénhidráttartalmú köretek és főzelékek fogyasztása.

Az Alföldön élő lakosság ősei nagyobbrészt pásztorkodással, állattenyésztéssel, zöldségtermesztéssel foglalkoztak. A Tisza és a Kőrösök mentén virágzott a halászmesterség. Az életmód, a fellelhető nyersanyagok meghatározták az étkezést, az ételek készítésének módját is, ezért nem véletlenül alakult ki – a még ma is kedvelt – bográcsban főzés. Az alábbiakban a Hódmezővásárhelyre és környékére jellemző ételeket vesszük sorba (a receptek 4 személyre szólnak).

3


Soups / Leves Like in the other farmer settlements the soup was an important food in Hódmezővásárhely, its meaning is the same with "food". Hog slaughtering was done in many families but broth was not a common food. They often made Flipped soup with pasta insert (egg barley, vermicelli). Flipping was a method which essence is that on the boiling soup ground red paprika is put which is toasted in a separate pan of hot lard that gives a sizzling sound. It should be done very carefully not to burn the paprika that should be hot, so it can make the distinctive sound and flavor. Flour should not be used! This method gives a distinctive, special and delicious flavor to many soups.

A többi paraszttelepüléshez hasonlóan Vásárhelyen is kiemelt jelentőségű fogása volt az étkezésnek a leves, jelentése azonos volt az „étel”szóval. Bár nem egy családban több disznót is vágtak, mégsem volt mindennapos a húsleves. Sokszor főztek suhantott levest, amelyet tésztabetéttel készítettek (tarhonya, cérnametélt stb.) A suhantás egy konyhatechnikai eljárás, melynek lényege, hogy a forrásban lévő levesre egy külön serpenyőben – forró zsíron – megpirított őrölt pirospaprikát öntenek, és ez egy jellegzetes sistergő hangot hallat. Nagyon vigyázni kell, hogy ne égjen meg a paprika, mégis forró legyen, mert csak így adja ki a jellegzetes hangot és ízt. Lisztet nem szabad beletenni, mert az már a rántás. Jellegzetes, különleges és igen finom ízt kölcsönöz többféle levesnek.

4


Bean soup with pork knuckle / Bableves csülökkel 30-35 dkg white beans, 1/2 kg smoked pork (rib cut, blade bone, knuckles) 1 tablesoonful of flour, 1 teaspoonful of salt, 1 teaspoonful of red paprika, 1 carrot, 1 prasley root, prasley green, 2 cloves of garlic 1 onion. Put the meat and the beans into 3 liters of cold water and cook for 2 1/2 hours. Then add the vegetables, toast the sliced onion in a spoonful of lard, and add 1 spoonful of flour. Took the the roux from the cooker and add cold water and stir it smooth then add it to the soup and cook them together for a couple of minutes.

30-35 dkg fehérbab, ½ kg füstölt hús (oldalas, lapocka, sonka, csülök), 1 evőkanál liszt, 1 kávéskanál só, 1 kávéskanál pirospaprika, 1 nagy sárgarépa, 1 nagy petrezselyemgyökér, 1 csomag petrezselyemzöld, 2 gerezd fokhagyma, 1 közepes fej vöröshagyma. 3 liter hideg vízben feltesszük a húst és a babot főzni kb. 2-2 és ½ órán át. Ekkor beletesszük a zöldségeket a levesbe, majd egy evőkanál zsíron megpirítjuk az apróra vágott vöröshagymát, hozzáadunk 1 evőkanál lisztet. A rántást a tűzről levéve hideg vízzel felengedjük és simára keverjük, majd a leveshez öntjük, és még néhány percig együtt főzzük.

Fish soup / Halászlé 8-10 pieces of small fish (crucian), 1 kg carp, 2 pieces of green pepper, 1-2 onion, salt, 1 spoonful of red paprika. Cook the cleaned small fishes, the sliced onions, and the green peppers in 2 liters of cold water on slow fire. This will be our base. The base should be drained and its thick part is creamed. Boil the soup, and add the red paprika, the sliced carp and cook it for 8-10 minutes. The fish will be broken if we stir it so we must shake it. 5


8-10 db apróhal (pl. kárász), 1 kg ponty, 2 db zöldpaprika, 1-2 fej vöröshagyma, só, 1 evőkanál pirospaprika 2 liter hideg vízben elkezdjük lassú tűzön főzni a megtisztított apró halakat, a felszeletelt vöröshagymát és a zöldpaprikát. Ez lesz az alaplevünk. Az alaplevet leszűrjük, a sűrűjét átpaszszírozzuk. A levet felforraljuk, belekeverjük a pirospaprikát, beletesszük a szeletekre vágott pontyot, és 8-10 perc alatt megfőzzük. Már ne keverjük, csak rázogassuk, mert a halhús öszszetörik.

Spare-rib soup / Orjaleves 1-2 kg spare-rib (orja), 4 carrots, 3 turnips, 1 parsnip, 1/2 kohlrabi, 1/4 celery, 1-2 onions, 2-3 clove of garlics, 1 cabbage leaf, 15-20 peas, 1-2 spoonful of salt, 1/4 nutmeg, 1 spoonful of caraway, 1 piece of ginger, 10-15 dkg noodles for soup. Cook the meat in 5-6 liters of cold water. Boil it slowly and remove the scum. After one and a half hour of cooking put the vegetables and the spice into it. Cook it on slow fire. In a separate bowl cook the noodles. Drain the soup and serve the meat and the vegetables in a separate plate. Sauce can be served with the cooked meat.

1-2 kg sertésgerinc (orja), 4 sárgarépa, 3 petrezselyemgyökér, 1 pasztinák, ½ karalábé, ¼ zellergumó, 1-2 vöröshagyma, 2-3 gerezd fokhagyma, 1 káposztalevél, 15-20 szem bors, 1-2 evőkanál só, ¼ szerecsendió, 1 kávéskanál köménymag, 1 darabka gyömbér, 10-15 dkg levestészta. 5-6 liter hideg vízben elkezdjük főzni a húst. Lassan felforraljuk, a habját leszedjük. 1 ½ órai főzés után beletesszük a zöldségeket és a fűszereket. Lassú tűzön főzzük tovább. Külön edényben megfőzzük a levestésztát. A levest leszűrjük, a húst és a zöldséget külön tányérban tálaljuk. A főtt hús mellé szószt is adhatunk.

6


Flipped soup / Suhantott leves 15 dkg of potato cut into small pieces, 1 spoonful of lard, 1/2 spoonful of red paprika, 1 onion, 1 clove of garlic, 1 green paprika, 1 small tomato, salt if needed, 10 pepper seeds, 10 dkg egg barley. Cook the vegetables and the noodles in 1/2-2 litres of water. In a separate pan we boil the lard and put the paprika into it then flip this into the soup. The paprika shouldn’t be burnt because it will become bitter.

15 dkg apróra vágott krumpli, 1 evőkanál zsír, ½ kávéskanál pirospaprika, 1 vöröshagyma egészben (héjjával), 1 gerezd fokhagyma, 1 zöldpaprika, 1 kis paradicsom, ízlés szerint só, 10 szem bors, 10 dkg tarhonya. 1 ½ - 2 liter hideg vízbe megfőzzük a zöldségeket és a levestésztát. Egy külön serpenyőben zsírt forrósítunk, beleszórjuk a törtpaprikát, és a forrásban lévő levesre „rásuhintjuk”, ráöntjük. A tört paprikának nem szabad megégnie, mert keserű lesz!

Bag soup / Táskaleves 1-2 piece carrots, turnip, celeriac, turnip, green paprika, red onion, garlic, lard, ground red paprika. The soup Put salt, pepper even caraway on the diced vegetables, add water to it and boil it. When they are softened up but not falling apart we put the bags into it. After the bags are boiled, heat up a spoonful of lard. When it is boiling, took it from the fire, put a spoonful of red paprika into it and when the paprika begin to dissolve (it tooks only a few seconds) flip it to the boiled soup. It is good when it gives a distinctive sizzling sound.

7


The bags 2 eggs, 15-20 dkg flour 3 spoonful of lard, salt, pepper Knead soup paste with 2 eggs, salt, small amount of water. The paste must be flexible but stretchy. Sprinkle it with ground black pepper and with toasted bread crumbs. Roll it up to an inch thick form, cut it up to 10-15cm pieces with the ends folded and tied or pressed together with a little knot and create little bags. Cook the bags into the almost done soup on a slow fire.

Ízlés szerint 1-2 darab sárgarépa, petrezselyemgyökér, zeller, karalábé, zöldpaprika, vöröshagyma, fokhagyma, zsír, őrölt pirospaprika A leves A kockára vágott zöldségeket sózzuk, borsozzuk, esetleg kevés köménnyel ízesítjük, felöntjük vízzel, forraljuk. Amikor megpuhultak, de még nem esnek szét, beletesszük a táskákat. Miután megfőttek a táskák, egy kanál zsírt melegítünk. Mikor már forró, lehúzzuk a tűzről, egy evőkanál őrölt pirospaprikát rakunk bele, és amikor a paprika elkezd oldódni (az egész pár másodpercig tart), beleborítjuk a lobogva forró levesbe. Akkor jó, ha jellegzetes sistergő hangot hallat a leves. A táskák 2 tojás, 15-20 dkg liszt, 3 evőkanál zsír, só, bors. A két tojással, sóval, kevés vízzel levestésztát gyúrunk. Rugalmasnak, mégis nyújthatónak kell lennie a tésztának. Kinyújtjuk minél vékonyabbra. Meglocsoljuk olvasztott zsírral, megszórjuk tört (őrölt) borssal és pirított kenyérbéllel. Feltekerjük ujjnyi vastag rúdformára, 10-15 cm-es darabokra vágjuk, és a végeit összehajtva, megcsavarva, vagy a végeit összenyomva és egy kis csomót kötve rá, kis táskákat képezünk belőle. A majdnem kész levesbe lassú tűz mellett belefőzzük a táskákat.

8


One course meals, meat courses / Egytál ételek, húsos ételek There was a big difference between dietary habits and the farmer layers. The poor ones mostly ate foods made from vegetables like: porridge, corn, millet, buckwheat, potato, kneaded and boiled paste. Meat meant primarily pork meat, in different parts of the country they cooked lamb or poultry on Sundays and holidays. They only cooked beef and veal on weddings.

A paraszti rétegek között nagy táplálkozási különbségek voltak. A szegények elsősorban növényi ételeket ettek, így pl. kásaféléket, kukoricát, kölest, hajdinát, burgonyából készült ételeket, gyúrt és kifőtt tésztákat. A hús elsősorban sertéshúst jelentett, tájegységenként változóan birkát vagy baromfit főztek vasárnaponként vagy ünnepnapokon. Marha- vagy borjúhúst inkább csak lakodalmakkor ettek.

9


Lamb goulash / Birkapörkölt 1 kg lamb, 2-3 red onion, 3 spoonful of lard, 1 teaspoonful of ground paprika, 2-3 clove of garlic, 1 tomato, 2 hot peppers, 1 cherry pepper, salt, 1 teaspoonful of caraway. Mix the sliced onion into the hot lard then also mix the diced meat, salt, caraway into it. At first, steam it in its own juice then put water on it that will almost cover it. Water must be implemented from time to time. Put the paprika and the tomato into it and before finish cooking add the ground paprika into it. Cook them together.

1 kg birkahús (comb, lábszár), 2-3 fej vöröshagyma, 3 evőkanál zsír, 1 kávéskanál törtpaprika, 2-3 gerezd fokhagyma, 1 paradicsom, 2 csöves paprika, 1 cseresznyepaprika, só, 1 kávéskanál köménymag. A megforrósított zsírba belekeverjük a karikára szelt vöröshagymát, majd a kockára vágott húst, sót, köménymagot. Eleinte saját levében pároljuk, majd annyi vizet teszünk rá, hogy majdnem ellepje. A vizet időnként pótolni kell. Belefőzzük a paprikákat, a paradicsomot, a főzés befejezése előtt hozzáadjuk a törtpaprikát. Összeforraljuk azzal is.

Aspic / Kocsonya 2 kg aspic meat (ears, tails, nose, nails, head meat, bacon), 1/2 kg thin shoulder, 2 garlic, 1 cherry paprika, salt, pepper, 1 teaspoonful of vinegar Chop the cleaned meat and put water on it that covers the meat. Add the garlic, pepper, salt to it. Cook it 3-4 hours until the meat peels off from the bone. Drain it and slice the meat into smaller pieces. Divide the meats on plates, and spill its juice on them. Before having it, we can put some vinegar on it.

10


2 kg kocsonyahús (fül, orr, farok, köröm, fejhús, szalonnapörke), ½ kg sovány sertéslapocka, 2 fej fokhagyma, 1 cseresznyepaprika, só, bors, 1 kávéskanál ecet. A megmosott húsokat feldaraboljuk, feltesszük, annyi vízben amennyi ellepi. Hozzáadjuk a fokhagymát, borsot, sót. 3-4 órán át főzzük, amíg a csontról le nem válik hús. Leszűrjük, a húsokat kisebb darabokra vágjuk. Tányérokon elosztjuk a húst, a levét ráöntjük. Fogyasztáskor ecetet csöppenthetünk rá.

Fried chicken / Rántott csirke 1 cooked chicken, 3 eggs, 5 spoonful of flour, salt, lard for frying Chop the chicken, put salt and spice on it. Roll it first in flour then in foamy fork beaten eggs. Cook it in lard. Serve it with pottage.

1 főtt csirke, 3 tojás, 5 evőkanál liszt, só, zsír a kisütéshez. A csirkét feldaraboljuk, sózzuk, fűszerezzük. Beleforgatjuk előbb a lisztbe, majd a villával habosra felvert tojásba. Bő zsírban kisütjük. Főzelékkel tállaljuk.

Stuffed cabbage (szárma) / Töltött káposzta (szárma) 1 kg minced meat, swine nails, swine tail, swine ear, 1 kg small sauerkraut, 15 pieces of cabbage leaf, 25 dkg rice, 1 spoonful of flour, 1 egg, 1 spoonful of red paprika, salt, pepper, green paprika, bayleaf, caraway Preparation of the stuffing: In a bowl mix the minced meat, the cleaned rice, egg, flour, ground paprika, salt and pepper.

11


Put 2-3 spoonful of stuffing into the cabbage leaf which is cleaned from its veins, roll it up and fill its endings. Put chopped cabbage into the bottom of the pot then put a line of stuffed cabbage with nails, ears and tail then cover it with chopped cabbage then put stuffed cabbage and pork on it again. Cover this with chopped cabbage and spill as much water on it as pesters it. After 1/2-2 hours add some red paprika. Serve it with sour cream.

1 kg darálthús, sertésköröm, sertésfarok, sertésfül, 1 kg hordós aprókáposzta, 15 db káposztalevél, 25 dkg rizs, 1 evőkanál liszt, 1 tojás, 1 evőkanál pirospaprika, só, bors, zöldpaprika, babérlevél, köménymag. A töltelék elkészítése: Egy tálban összekeverjük a darálthúst, a megmosott rizst, a tojást, lisztet, törtpaprikát, sót, borsot. Az ereitől megtisztított káposztalevélbe 2-3 kanál tölteléket teszünk, összecsavarjuk, a végeit bedugdossuk. Egy fazék aljába kicsavart aprókáposztát teszünk, erre jön egy sor szárma, közéjük a sertés körme, füle-farka, majd lefedjük aprókáposztával, majd újra a szárma és a sertéshús jön. Az egészet aprókáposztával fedjük, annyi vizet öntünk rá, hogy ellepje. Másfél-két órai főzés után pirospaprikás rántással berántjuk. Tálaláskor kevés tejfölt adunk hozzá.

Pork with egg barley / Tarhonyás sertéshús 25 dkg egg barley, 5 dkg smoked bacon, 60 dkg lean pork meat, ground paprika, salt, 2 green paprika, 1 cherry paprika, pepper, ginger, 1 tomato. Fry the egg barley on the small chopped bacon, then add the meat and the spices into it. After it add the sliced green paprika and tomato into it. Cook it until soft.

25 dkg tarhonya, 5 dkg füstölt szalonna, 60 dkg sovány sertéshús, törtpaprika, só, 2 zöldpaprika, 1 cseresznyepaprika, bors, gyömbér, 1 paradicsom. Az aprókockára vágott szalonnán megpirítjuk a tarhonyát, majd beletesszük a húst és fűszerezzük, beleszeljük a zöldpaprikát és a paradicsomot. Puhára főzzük. 12


Pastries / Tészták There was no weeks without baking some kind of dough in the oven of the farmers in Vásárhely. The cottage cheese cake (salty, not with sugar like in Szentes) was the last century's most famous food of Vásárhely. Its speciality also was making pretzels, scones and fried doughnuts, chicken legs, fritter-like pastry. The poors’ pastry was the polenta.

Nem volt olyan hét, hogy ne sült volna valamilyen tészta a vásárhelyi parasztcsaládok kemencéjében. A túróslepény (sósan, nem cukrosan, mint Szentesen) a múlt század leghíresebb vásárhelyi étele volt. Szintés specialitás a perecek, pogácsák készítése, a zsírban sült tészták közül a fánk, a tyúkláb, a csöröge. A szegények tésztája a málé volt.

Fried dough / Lángos Fried dough was made during bread making. From the kneaded bread dough they cut of a piece and formed loafs from it, stretched it thin on a pastry-board and then put it into the heated up oven. It is ready when it becomes blebby. They put some lard or sour cream on it during serving. ½ kg flour, 1 egg, 3 dkg yeast, 2 dl sour cream, salty tepid water. The ingredients were mixed with the yeast. Create fist sized loafs from it then let it rest then divide it to egg sized loafs. Let it raise, stretch it to round shape and fry it in a larded pan until both sides are red.

A lángost kenyérsütéskor készítették. A ledagasztott kenyértésztából késsel levágtak egy darabot, cipókat formáltak belőle, nyújtódeszkán vékonyra elnyújtották, és a befűtött kemence szájába terítették. Akkor sült meg a lángos, ha már hólyagosodott. Zsírral vagy tejföllel kenték meg tálaláskor. 13


½ kg liszt, 1 tojás, 3 dkg élesztő, 2 dl tejföl, sós langyos víz. A hozzávalókat összegyúrjuk a futtatott élesztővel. Öklömnyi cipókat formálunk és pihentetjük, majd tovább osztjuk kb. tojás nagyságú cipókra. Kelesztjük, kinyújtjuk kerek formára, és zsírral megkent lábasban mindkét oldalát pirosra sütjük.

Polenta / Málé 1 kg cornflour, 10-15 dkg wheat flour, 4-5 spoonful of sugar, 5 dkg lard Boil water and spill it on the cornflour which is in a big bowl. Add some sugar to it and stir until smooth. Rest it for 6 hours in a warm place then mix the flour to it. Rest it for 12 hours and put it into a baking pan, lard it and bake it on slow fire.

1 kg kukoricaliszt, 10-15 dkg búzaliszt, 4-5 evőkanál cukor, 5 dkg zsír. Vizet forralunk, ezzel leöntjük a nagy tálba szitált kukoricalisztet. Hozzáadjuk a cukrot, majd simára kavarjuk. Kb. 6 órán át meleg helyen pihentessük, majd hozzákeverjük a lisztet. 12 órán át pihentessük, majd tepsibe öntjük, zsírral meglocsoljuk, és lassú tűzön megsütjük. Honey cookies / Mézes 80 dkg flour, 50 dkg honey, 2-3 eggs, 5 spoonful of sugar, 1 teaspoonful of cooking soda, 1 teaspoonful of cinnamon, 1 spoonful of clove, 1 egg for glazing. Mix the ingredients (honey should be added last). Stretch the dough on a pastry-board and cut it with a biscuit cutter. Put it in a larded baking pan, glaze it with egg and put walnuts on the top of each of them. Bake it until ready.

14


80 dkg liszt, 50 dkg méz, 2-3 tojás, 5 evőkanál cukor, 1 kávéskanál szódabikarbóna, 1 kávéskanál fahéj, 1 kávéskanál szegfűszeg, 1 tojás a kenéshez. A hozzávalókat összedolgozzuk, utoljára a mézet adjuk hozzá. Nyújtódeszkán kinyújtjuk, és pogácsaszaggatóval kiszaggatjuk. Zsírozott tepsibe tesszük, megkenjük tojással, és mindegyik tetejére egy szem diót teszünk. Kisütjük.

Pretzel / Perec 1 kg flour, 25-30 dkg lard, 5 dkg yeast, salt, 1 spoonful of sugar, 1 1/2 dl milk, 1 egg for glazing Crumble the lard and the yeast, add the yeast that was risen in warm, sugary milk. Rest it for an hour in a warm place. Cut pieces from the dough and form long and one inch thick sticks. Cut these into 3-4 cm long pieces, spun the dough and make circles from it (join the ends). Put them into a larded baking pan, glaze some egg on the top of it and bake it until ready.

1 kg liszt, 25-30 dkg zsír, 5dkg élesztő, só, 1 csapott evőkanál cukor, 1 ½ dl tej, a perecek kenéséhez tojás. A zsírt és az élesztőt elmorzsoljuk, hozzáadjuk a langyos cukrozott tejben megfuttatott élesztőt. Egy órán át pihentetjük langyos helyen. A megkelt tésztából szeleteket vágunk, melyekből hosszú, ujjnyi vastag rudakat formázunk. Ezeket 3-4 cm-re felvágjuk, a tésztát megsodorjuk, majd karikába hajtjuk (két végét összenyomjuk). Zsírozott tepsibe tesszük, tojással megkenjük és kisütjük.

15


Crackling scones / Töpörtős pogácsa 1 kg flour, 10 dkg lard, 20 dkg fried bacon, 2 dkg yeast, 2 dl milk, salt, 1 spoonful of sugar, 2 eggs. Crumble the flour with lard and the cracklings. Add the yeast to the flour that was risen in warm, sugary milk, put salt in it and add 1 egg. Mix it. Stretch it to 1 inch thick, grid its top with a knife, cut it with biscuit cutter. Put it into a larded baking pan, glaze some egg on the top of it. Rest it for 1 hour then bake it until red.

1kg liszt, 10 dkg zsír, 20 dkg darált töpörtő, 2 dkg élesztő, 2 dl tej, só, 1 evőkanál cukor, 1 tojás és még 1 a kenéshez. A lisztet összemorzsoljuk a zsírral és a töpörtővel. A cukros tejben futtatott élesztőt hozzáadjuk a liszthez, sózzuk, beleütjük a tojást. Összegyúrjuk. Ujjnyi vastagra kinyújtjuk, tetejét késsel megrácsozzuk, pogácsaszaggatóval kiszaggatjuk. Zsírozott tepsibe helyezzük, tojással megkenjük a tetejét. 1 órán át pihentetjük, majd pirosra sütjük.

Cottage cheese cake / Túróslepény For the cake: 1/2 kg flour, 20 dkg lard, 3 yolks, 1 spoonful of sourcream, salt For the stuffing: 1 kg cottage cheese, 1 egg, 1 dl milk, 2 spoonful of flour, 3 yolks, salt On the top: 6-8 dl sourcream, 5 eggs, salt Crumble the flour with the lard add some milk, sourcream and salty water to it. Form loaf from it then rest it. Stretch it then put it onto a baking pan that is larded and covered with flour. Prepare the stuffing and put it on the top of the dough and spill the eggy flavored sour cream on it. Bake it in slow fire.

16


A tésztához: ½ kg liszt, 20 dkg zsír, 3 tojássárga, 1 evőkanál tejföl, só. Töltelékhez: 1 kg túró, 1 tojás, 1 dl tej, 2 evőkanál liszt, 3 tojásfehérje, só. A tetejére: 6-8 dl tejföl, 5 tojás, só. A lisztet összemorzsoljuk a zsírral, hozzáadjuk a tojást, a tejfölt és a sós vizet. Cipót formálunk belőle, pihentetjük. Elnyújtjuk, zsírozott, lisztezett tepsibe tesszük. A tölteléket a hozzávalókkal elkészítjük, és a tészta tetejére símítjuk majd leöntjük az ízesített tojásos tejföllel. Lassú tűzön pirosra sütjük. Chicken legs / Tyúkláb 4-6 eggs, 60 dkg flour, salt, sugar, 3 dcl schnaps, 1 dkg saleratus, lard for baking. Knead a medium hard dough from the ingredients. Spun one inch thick bars from it and cut 8 cm pieces from it. On the opposite sides cut in the ends then form chickenlegs. Fry them in plenty of lard.

4-6 tojás, 60 dkg liszt, só, cukor, 3 cl pálinka (vagy rum), 1 dkg szódabikarbóna, a kisütéshez zsír. A hozzávalókból nem túl kemény tésztát gyúrúnk. Ujjnyi vastag csíkokat sodrunk belóle, melyekből 8 cm-es darabokat vágunk. Az ellenkező oldalakon a végeket bevágjuk, majd tyúklábszerűvé fordítjuk. Bő zsírban kisütjük.

Risen on water / Vízenkőtt 1/2 kg flour, 10 dkg lard, 4 yolk, 2 dl sourcream, 2 dkg yeast, salt, sugar Mix the ingredients and knead until the dough becomes airy. Put it into a white napkin then into a bucket of cold water. The dough come upto the surface after 1 hour. Take the dough and 17


stretch it 2cm thick on a pastry board sprinkled by sugar. Cut 1 cm wide pieces from it, spun it, and put it onto a larded baking pan.

½ kg liszt, 10 dkg zsír, 4 tojássárgája, 2 dl tejföl, 2 dkg élesztő, só, cukor. A hozzávalókat összegyúrjuk és hólyagosra kidolgozzuk. Beletesszük egy fehér szalvétába, majd egy vödör hideg vízbe. A tészta egy óra múlva feljön a víz tetejére, ekkor kivesszük és cukrozott nyújtódeszkán 2 cm vastagra kinyújtjuk. 1 cm széles csíkokat vágunk belőle, melyeket megsodrunk, és kizsírozott tepsibe helyezünk.

18


Drinks / Italok Wines / Bor The Winery of Sóshalom of the Róna Kft from Vásárhely is one of the winery of the thousand years old wine region of Csongrád that can be found nearly 10 kilometers from Vásárhely. The city's dispensary was always given by the so called “Aranyág” region, which was a grape and fruit bearing part. Like everywhere the farmer lodges were the centrals of the winery. From the 1960s, seven cooperative grapery sectors were created in the region. Four independent cellar emerged from them. Mostly these sectors went bankrupt after the political transfomation, nowdays there is only one winery in Hódmezővásárhely which is the Winery of Sóshalom of the Róna Kft in Vásárhely. The wines that are made here are: Chassels, Kövidinka, Welschriesling, Zöldveltelíni, Blaufränkisch, Cabernet Franc

Vásárhelytől mintegy 10 kilométerre található az ezeréves Csongrádi Borvidéknek az egyik borászata, a Vásárhelyi Róna Kft. Sóshalmi Borászata. A városnak az éléstárat mindig is a vásárhely melletti úgynevezett „Aranyág” nevű terület adta, ami egy szőlő- és gyümölcstermő rész volt. Mint mindenhol itt is a parasztporták képezték a borászat központjait. Az 1960-as évektől a térség hét szövetkezeténél alakultak szőlészeti ágazatok, amiből négy önálló pince is kialakult. Ezek a szövetkezetek a rendszerváltás után jórészt tönkrementek, átalakultak, mára Hódmezővásárhely egyetlen borászata a Vásárhelyi Róna Kft. Sóshalmi Borászata. Az itt készített borok fajtái: Chasselas, Kövidinka, Olaszrizling, Zöldveltelíni, Kékfrankos, Cabernet Franc.

19


Pálinka We know about distilling since the VII century. It is a drink made with expensive method so it was consumed by the royal families. It was used as a medicine that called “the water of life” (aqua vitae). Bedded pálinka It can be categorised as one of the unique national drinks of the Southern Great Plains. It is an alcohol that is flavoured with natural spice and fruits and it is indigenous in Csongrád County, near Szeged, Makó, Szentes, Csongrád, within the radius of Hódmezővásárhely and Mórahalom. During festive occasions (marriage, nameday, christening, meetings) the host gave home made beded pálinka to the guests. In folk medicine it was used as a digestive and antiseptic drink. Its color, smell, flavour is slightly sweet like the fruits and spice that was used during its making. The alcohol that is used during its making can be marc or lighter fruit pálinka or maybe delicate rum or brandy. For the flavoring (pálinka making) they use different fruits, seeds, leaves and flowers. Ingredients: 3 part pálinka (any kind is good) 1 part honey (mixed or linden) 1 part dried fruit (same as the pálinka) Put the honey and the fruits in the bottom of a bottle and spill pálinka on it. Bung and rotate the bottle so the honey is getting mixed with the pálinka. Do not open it for minimum 1 month. It is needed to rotate the bottle daily so its content is getting immingle.

20


Pálinka Pálinkafőzésről már a VII. századtól tudunk. Költséges eljárással készült a drága ital., ezért csak előkelő családok fogyasztották. Orvosságként használták az élet vize (aqua vitae) elnevezéssel illették. Ágyaspálinka A Dél-alföldi tájegység nevezetes, egyedi nemzeti italai közé sorolhatók az ágyaspálinkák. Az elsősorban Csongrád megyében, Szeged környékén, Makó, Szentes, Csongrád, Hódmezővásárhely és Mórahalom körzetében őshonos ágyaspálinka természetes fűszerekkel és gyümölcsökkel ízesített, aromásított szeszes ital. Ünnepi alkalmakkor (lakodalom, névnap, keresztelő, a férfiak baráti találkozása) a házigazda – érkezéskor – saját készítésű ágyaspálinkával tisztelte meg vendégeit. A népi gyógyításban emésztést segítő és fertőtlenítő tulajdonságát használták. Színe, illata, aromája, íze a felhasznált gyümölcsökre és fűszerekre jellemző, enyhén édeskés. A készítéséhez felhasznált alkohol lehet törköly vagy gyengébb minőségű gyümölcspálinka, esetleg finomszesz vagy brandy. Az ízesítéshez (azaz a pálinkaágy készítéséhez) általában többféle gyümölcsöt, magot, levelet, virágot használnak. Hozzávalók 3 rész pálinka (bármilyen jó), 1 rész méz (vegyes v. hársfa), 1 rész aszalt gyümölcs (általában a pálinka fajtájával azonos). A mézet és a gyümölcsöt beletesszük egy üveg aljába, és felöntjük a pálinkával. Ledugaszoljuk az üveget, és megforgatjuk úgy, hogy a méz összekeveredjen a pálinkával. Minimum 1 hónapig ne nyissuk fel az italt. Viszont naponta forgassuk meg az üveget, hogy a tartalma elegyedjen.

21


Common meta data / Közös leíró adatok Creator / Létrehozó:

Foundation of Knowledge / Tudás Alapítvány

Contributor / Közreműködő:

Benkő László, Bese János, Borus Gábor, Gulicska Irén, Fülöpné Rákos Éva, Gémes Noémi, Halász Edina, Hegedűs Renáta, Kerekes Anett, Szurcsik Regina,

Contact / Kapcsolat:

http://tudasalapitvany.hu/projektek/ebm http://tudasalapitvany.hu/ebm

Date / Dátum:

9th March, 2014 / 2014. március 9.

Format / Formátum:

pdf, jpg

Type / Típus:

Issue / Kiadvány

Subject / Téma:

Local history of Hódmezővásárhely / Hódmezővásárhely helytörténete

Rights / Jogok:

Foundation of Knowledge / Tudás Alapítvány

22


Didactic description

The EBM project’s four coordinators and the members of the group defined the sense of taste by presenting Hódmezővásárhely’s gastronomy in the fourth category. The group found the following people: Basits József, Czavalinga Istvánné, Hegyiné Csernus Judit, Fülöpné Rákos Éva, Kerekes Istvánné, Mészáros Zoltán, Takács Ferenc, Zsadányiné Mimike. The tasks were divided among the team members. The participants collected the requested people’s contact information then they made contact with them and made an appointment time to meet. On these discussions as many members tried to participate as they can. One of the members did the audio and video recording during these discussions. One of the members took photos. One participant wrote short descriptions in Hungarian and translated them to English and constructed the material about taste in a single form. Three members collected links about the topic which was the last phase of the job. The group sorted the foods descriptions, photos, recording materials in folders. The compiled material was uploaded to a website (http://tudasalapitvany.hu/ebm) which contains only the Hungarian data. From this webpage made by the members we are providing data in a specific scope and form.

23


Didaktikai leírás

Az EBM-projekt négy koordinátora és a csoport tagjai a negyedik kategória, az ízlelés tartalmát Hódmezővásárhely jellegzetes gasztronómiai bemutatásában határozták meg. A csoport az alábbi embereket kereste meg: Basits József Czavalinga Istvánné, Hegyiné Csernus Judit, Fülöpné Rákos Éva, Kerekes Istvánné, Mészáros Zoltán, Takács Ferenc, Zsadányiné Mimike. A csoport tagjai felosztották egymás között a feladatokat. A résztvevők összeállították a megkeresett személyek elérhetőségeit, felvették velük a kapcsolatot, időpontot egyeztettek a személyes találkozásra. A beszélgetéseken lehetőség szerint a célcsoport minél több tagja igyekezett jelen lenni. Egy fő hang- és videofelvételeket készített az alkotókkal való beszélgetésről. Egy fő képfelvételeket készített. Egy fő elkészítette a rövid szöveges leírásokat magyarul és angol fordításban, s egységes formába szerkesztette az ízlelésre vonatkozó anyagot. A munkafolyamat utolsó fázisa volt a témához kapcsolódó linkek kigyűjtése, melyet három fő végzett. A csoport az egyes ételek leírását, fotóit és a velük kapcsolatos felvételek anyagát mappákba rendezte. Az összeállított anyag felkerült egy honlapra, amely csak a magyar adatokat tartalmazza (http://tudasalapitvany.hu/ebm). Ebből – a partnerek által létrehozott közös honlapra – az együtt meghatározott terjedelemben és formában szolgáltatunk adatot.

24


Links / Linkek Magyar ételek /Hungarian food http://www.lajosmari.hu/kategoriak/nepekkonyhaja/magyaros-etelek http://www.magyarvagyok.com/kultura/konyha/receptek/ http://www.buzzfeed.com/anitabadejo/hungarian-foods-the-world-should-know http://www.food.com/recipes/hungarian http://magyarkonyha.lap.hu/ http://aprosef.hu/burgonyas_langos http://hungarian-food.hungaryguide.info/ http://www.mrgoulash.com/ http://www.foodandwine.hu/2008/11/25/nemzeti-eteleink-egy-ellopott-iras/ http://www.finomreceptek.hu/disznotor Hódmezővasarhely’s gastronomy / Hódmezővásárhelyi ételek https://www.youtube.com/user/tudasalapitvany http://www.delmagyar.hu/hodmezovasarhely_hirek/csaladban_marad_a_munka_a_vendeglata sban/2285067/ http://www.vasarhelyihirek.hu/hodmezovasarhelyi_etelek_nyomaban_-_vasarhelyikum http://www.vasarhelyihirek.hu/hodmezovasarhelyi_etelek_nyomaban_-_vasarhelyikum_ii http://www.vasarhelyihirek.hu/ennivalo_receptjeink_-_kotozott_taskaleves http://www.vasarhelyihirek.hu/ennivalo_receptjeink_-_angelatol_-_kaposztas_pogacsa http://www.vasarhelyihirek.hu/ennivalo_receptjeink_-_angelatol_-_fahejas_csiga http://www.vasarhelyihirek.hu/ennivalo_receptjeink_-_farsangi_fankok http://www.vasarhelyihirek.hu/ennivalo_receptjeink_-_angelatol__makos_omlos_karacsonyra http://www.vasarhelyihirek.hu/ennivalo_receptjeink_-_sajtos_stangli

25


26


27


Grundtvig GR–LP–2012–032

European Bank of Memories Smell / Szaglás

Tudás Alapítvány / Foundation of Knowledge


Contents / Tartalom Herbs grew in the Southern Great Plain / A dél-alföldi régióban termesztett gyógynövények ..... 4 Camomile / Kamilla ............................................................................................................................. 4 Rosehip /Csipkebogyó ......................................................................................................................... 5 Marigold / Körömvirág ........................................................................................................................ 6 Wild thyme / Vadkakukkfű .................................................................................................................. 7 White Mallow / Fehér mályva ............................................................................................................. 8 Elderberry / Bodza ............................................................................................................................... 9 Milfoil / Cickafark .............................................................................................................................. 10 Acacia / Akác ..................................................................................................................................... 11 Nettle / Csalán ................................................................................................................................... 12 Citronella / Citromfű ......................................................................................................................... 13 Spices cultivated in the Southern Great Plains / A dél-alföldi régióban termesztett fűszernövények .................................................................................................................................... 14 Paprika / Paprika ............................................................................................................................... 14 Red onion / Vöröshagyma ................................................................................................................. 15 Garlic / Fokhagyma ............................................................................................................................ 16 Marjoram / Majoranna...................................................................................................................... 17 Coriander / Koriander ........................................................................................................................ 18 Mustard seed / Mustármag ............................................................................................................... 19 Dill / Kapor ......................................................................................................................................... 20 Fennel / Édeskömény ........................................................................................................................ 21 Basil / Bazsalikom .............................................................................................................................. 22 Anise / Ánizs ...................................................................................................................................... 23 Common meta data / Közös leíró adatok .......................................................................................... 24 Didactic description ............................................................................................................................. 25 Didaktikai leírás .................................................................................................................................. 26 Linkek /Links ....................................................................................................................................... 27

1


Plants used for medical purposes are called herbs. Parts of the herbs are called drugs which can be used for medical purposes after being properly prepared (drying, cutting). The commodity of the medicine was provided through collecting plants from the wilds in the begining in our country. In these days it is more common to raise the herbs. The herbs’ special agents make them suitable for healing and maintaining health. Most of them are used by the pharmaceutical industry. Agents are extracted by differents methods and after some further process they serve as a basic material for medicines or medicine combinations. In Hungary mustard, poppy, kitchen caraway, sweet caraway, milk thistle and coriander are grown in large crop lands. The camomile, tutsan and the lemon balms crop lands are only some hectares. Marjoram and marigold are grown only in a small crop land. Collecting herbs The domestic ecological circumstances are advantageous for the evolvement of special agents, so first class quality drugs can be collected. The collectors must know the herbs well, their optimal time to harvest, the methods how to collect them and their habitat. Process of the herbs The freshly harvested raw plant parts have high moisture content, that’s why they are not suitable for storing, so they must be conserved somehow. The method of the process and the technology must be chosen how it will be further used. 2


Gyógynövényeknek nevezzük a gyógyászati célokra használt növényeket. Drognak nevezik a gyógynövény azon részeit, amelyek megfelelő előkészítés (szárítás, aprítás stb.) után gyógyászati célokra alkalmazhatóak. Hazánkban kezdetben csak a vadon termő növények gyűjtése szolgáltatta a gyógyítás alapanyagát. Napjainkban egyre meghatározóbb a gyógynövények termesztése. A gyógynövényeket különleges hatóanyagtartalmuk teszi alkalmassá a gyógyításra és az egészségmegőrzésre. Jelentős részük gyógyszeripari alapanyag, melyből különféle eljárásokkal kivonják a hatóanyagokat, majd további feldolgozással gyógyszer vagy gyógyszer-kombináció alapanyagaként szolgálnak. Hazánkban legnagyobb területen a mustár, a mák, valamint a konyhakömény, édeskömény, koriander termesztése folyik, valamint jelentős a máriatövis termőterülete is. A kamilla, az orbáncfű és a citromfű területe néhány száz hektár. Kisebb termőterületű a majoránna vagy a körömvirág. A gyógynövények gyűjtése A hazai ökológiai adottságok kedveznek a speciális hatóanyagok kialakulásának, így kiváló minőségű drog gyűjthető. A gyűjtőknek azonban jól kell ismerniük a gyógynövényeket, azok optimális gyűjtési időpontját és gyűjtési módját, a gyűjtendő faj élőhelyét. Gyógynövények feldolgozása A frissen betakarított nyers növényi részek magas nedvességtartalmuk miatt tárolásra nem alkalmasak, ezért azokat valamilyen módon konzerválni kell. A feldolgozás módját, technológiáját a további felhasználásának megfelelően kell megválasztani.

3


Herbs grew in the Southern Great Plain / A dél‐alföldi régióban termesztett gyógynövények Camomile / Kamilla

It can be collected from the wilds or from the stocks. Its flowers are collected when the white helved petals stand horizontal. It can be used when it is fresh or dryed. Its tea can be used for cleaning the respiratory tracts, flame retardant purpose, it contains tranquilizer material, it is advised to use it as demulcent, relaxant, depressant it can handle stomach, bowel, bladder, bile problems and it is suggested to use for wounds or face and hair care. Large amounts of its essential oil is used by the cosmetic and the pharmaceutical industry.

Begyűjtése vadon termő és termesztett állományból egyaránt történik. Virágait akkor gyűjtik, amikor fehér nyeles virágszirmai vízszintesen állnak. Frissen és szárítva használható. Teája nem csak a légutakat tisztítja, hanem gyulladásgátló, nyugtató anyagokat is tartalmaz. Gyulladáscsökkentő, görcsoldó, idegnyugtató, gyomor-, bél-, hólyag-, és epezavaroknál, valamint sebkezelésre, arc-, és hajápolásra is javallják. Illóolaját nagy mennyiségben felhasználja a kozmetikai és gyógyszeripar.

4


Rosehip /Csipkebogyó The rosehip ripens at the time of the first autumn frosts. The color of the crop is various, the orange colored ones are not fully grown but the dark deep red ones with soft flesh are overripen. Its nutritional value is the highest if used immediately after it was harvested. The rosehip can be used as tisane, fruit wine, syrup, jam, sauce and soup. Drinks made from Rosehip with cold processing contain a lot of C vitamin and comsuming it on a daily basis can strengthen the immune system. It is suitable to spice salads and fruitsalads or to create jorum from it. Wine is also made from it. Soak then infuse the Rosehip so we can extract most of the agents from it. This infusion is capable to prevent bilestones and kidney stones. From its seed they create Rosehip oil which reduce the signs of wounds.

A csipkebogyó az első őszi fagyok idején érik be. A termés színe változó, a narancssárga színű még nem egészen érett, míg a sötét, mélyvörös már puha húsú, túlérett. A csipkebogyó tápértéke akkor a legmagasabb, ha leszedése után azonnal felhasználjuk. A csipkebogyót gyógytea, gyümölcsbor, szörp vagy lekvár, mártás, leves készítésére használjuk. A csipkebogyóból hideg eljárással készített italok nagyon sok C-vitamint tartalmaznak, ezért napi fogyasztásával a szervezet ellenálló-képességét növelik. Alkalmas még saláták, gyümölcssaláták ízesítésére vagy bólé készítésére. Bort is készítenek belőle. A kiáztatott csipkebogyót tiszta, forró vízzel forrázzuk le, így a hatóanyagok jelentős részét kivonhatjuk a bogyóból. Ez a forrázat alkalmas kőoldásra, az epekő és vesekő megelőzésére. Magjából csipkebogyóolajat is készítenek, amely csökkenti a sebek hegesedés utáni nyomait.

5


Marigold / Körömvirág It is known for its multiple curative power, but it can be used for food coloring and for cosmetic products. Its flower can be collected in June and July. The marigold can be used exceedingly against gallbladder inflammation and it is also a good relaxant and disinfector. It can handle stomach and bladder catarrh. It can be used in the following cases: varicose vein inflamation, eschar, leg ulcers, mucosa inflamation, eczema, wounds and other skin problems and beestings. These advantageous characteristics are used by the cosmetic industry for creams and greases.

A vidéki kertek sokrétű gyógyhatásáról ismert, de ételek színezésére és kozmetikai szerek alapanyagaként is használt növénye. Június-július hónapban, nyílásukban szedik virágzatát. A körömvirág kiválóan alkalmazható epehólyag-gyulladás ellen, jó görcsoldó és fertőtlenítőszer. Belsőleg gyomor- és hólyaghurut kezelésére használják. Külsőleg használják visszérgyulladás, felfekvés, lábszárfekély, nyálkahártya-gyulladások, ekcémák, sebek, egyéb bőrproblémák, méhcsípések esetén. E jótékony tulajdonságát használja ki a kozmetikai ipar, mely előszeretettel hasznosítja krémek, kenőcsök alapanyagaként.

6


Wild thyme / Vadkakukkfű Basically a modest plant that likes sunny regions. It is usually harvested between May and September but the wild thyme are in bloom a second time in September. It should be harvested when the weather is sunny, and it should be dried in a well ventilated and shaded place. The wild thyme is primarily an effective medicine against inflamed respiratory illness. The cosmetic industry uses its essential oil for its antiseptic effect against eczema and for its astringent, demulcent, blood circulation stimulant effect in creams, greaes and face packs. The wild thyme is a popular herb, it is good for flavoring of sauces, meats and pickles but it should be used carefully because of its powerful flavor.

Alapvetően igénytelen növény, előnyben részesíti a napfényes termőhelyeket. A betakarítást májustól szeptemberig végzik, de a vad kakukkfüvek ősszel gyakran másodszor is virágoznak. Napos időben érdemes gyűjteni, a növények szárítása jól szellőző, árnyékos helyen történjen. A vad kakukkfüvek elsősorban gyulladásos légúti megbetegedések esetén hatékony orvosságok. Illóolajukat a kozmetikai ipar is felhasználja, elsősorban fertőtlenítő hatása miatt, bőrgomba ellen, illetve összehúzó, gyulladáscsökkentő és a bőr vérkeringését serkentő hatása miatt krémekben, kenőcsökben, arcpakolásokban. A vad kakukkfű kedvelt fűszernövény, mártások, húsok, pácok finom ízesítője, de óvatosan kell vele bánni, mert erőteljes ízt kölcsönözhet az ételeknek.

7


White Mallow / Fehér mályva This summer blooming flowers’ roots are harvested in autumn, their leaves and flowers are harvested in summer. It is good for reducing mucous membrane irritations, such as air-passages or stomach. Its scalded flower is diuretic and can be used in the cases of urinary tract inflammation, coughing, acid reflux and can be used as anti-inflammatory poultice. The root can be used as demulcent and it can be used in the cases of windpipe catarrh, stomach catarrh and enteritis after it was cleaned, cut and dried.

A nyáron virágzó növény gyökereit ősszel, leveleit és virágait nyáron gyűjtik. Kiválóan csillapítja a nyálkahártyák irritációját, legyen szó akár a légutakról, akár a gyomorról. Virágja leforrázva vízhajtóként, illetve húgyúti gyulladások, köhögés, gyomorégés esetén használatos, de gyulladáscsökkentő borogatásként is jó szolgálatot tesz. A gyökérrészt tisztítás, darabolás és szárítás után légcső-, gyomor- és bélhurut esetén alkalmazzák, illetve általános gyulladáscsökkentőként.

8


Elderberry / Bodza It can be a tree or a bush that can grow from 3 meters to 10 meters high. All parts of this plant were used from its root and bark to its leaves in the past. These exploitations are forgotten by now and in these days its nutritional or medical role is known. In folk medicine Elderberry was the poor people’s apothecary shop: its concoction was used against constipation, ophthalmia, TBC but it was used as depurant, painkiller, vomitory, uretic, expectorant and keratoplastic. From its dried flowers tea was made that was used to heal cold because of its first class febrifugal, sudorific and cough suppressant effect. The Bourtrees flowers fermented with sugar, lemon and water can result in a tasty, lightly carbonated drink. The freshly collected flowers plunged in pancake batter can be baked or syrup can be made from it. Its berries mixed with black berry and apple can be used to make jam. Soup can be made from it also. From the berries wine and liquor can be made.

3-10 m magasra megnövő terebélyes cserje vagy fa. Régen felhasználták e növény minden részét, a gyökerétől a kérgén át a leveléig. E hasznosítások többségét mára elfeledtük, ma leginkább csak táplálkozási és gyógyászati szerepe ismert. A népi gyógyászatban a bodza volt „a szegényember patikája”: ennek főzetével kezelték a székrekedést, a szemgyulladást, a gümőkórt (TBC), de használták vértisztítónak, fájdalomcsillapítónak, hánytatónak, vizelethajtónak, köptetőnek, hámosítónak is. Szárított virágaiból főzött teát meghűléses betegségek gyógyítására használják, mivel kiváló lázcsillapító, izzasztó és köhögéscsillapító. A fekete bodza virágait cukorral, citrommal és vízzel erjesztve finom, enyhén szénsavas üdítő ital kapható. A frissen szedett virág – palacsintatésztába mártva – ki is süthető, illetve szörp is készíthető belőle. Bogyói szederrel vagy almával vegyítve lekvár főzésére alkalmasak. Leves is készíthető belőle. A bogyókból bodzabort és pálinkát készítenek. 9


Milfoil / Cickafark

A perennial plant, its stem can grow from 20 cm to 80 cm high. Only the white flowered ones are used as a medicine. This is usually used as a tisane but it can be used as a poultice too. It has a strong healing power if added into the bathwater. Volatile oil, creams and inunctions are made from it. It can be collected in early spring or after its blooming. When starts growing, the very young light green plant shoots are collected, because these provide the best basic material, but later its leaves and tender shoots can be used also. This plant has demulcent, germicide, relaxant, digestion improving, blood-stanching and cough suppressant effect. The Milfoil can enhance the effects of painkillers, anti-inflammatory drugs, drugs for hemophilia, digestive system disorders and stomach ache.

Évelő növény, szára 20-80 cm-re nő meg. Gyógynövényként csak a fehér virágzatúakat használják. Ezt elsősorban gyógyteaként fogyasztják, de külsőleg borogatásra is használható. Fürdővízhez adagolva is kifejti gyógyhatását. Készítenek belőle illóolajat (kékolaj) vagy krémeket, kenőcsöket. Kora tavasszal vagy virágzását követően van a gyűjtési ideje. A növekedés megindulásakor az egész fiatal, világoszöld hajtásokat gyűjtik, hiszen ezek adják a legjobb minőségű alapanyagot, de később leveleit, zsengébb hajtásait is lehet hasznosítani. A növénynek gyulladáscsökkentő, fertőtlenítő, görcsoldó, emésztést javító, vérzéscsillapító és köhögéscsillapító hatást tulajdonítanak. A cickafark, különböző gyógyszeres kezelések hatását erősítheti például: fájdalomcsillapítás, gyulladáscsökkentés és vérzékenység, emésztőrendszeri zavarok, gyomorfájás. 10


Acacia / Akác

Deciduous tree, its white, fragrant, vexillar flowers can grow up to 2 cm long and its racemes hangs down. Its shuck crop is flat and shiny. Its flowers are used for medical purposes. The acacias peculiar, interesting fragrance, whitey, butter colored flowers are worthy to collect when they are newly blooming namely that we separate the flowers from the racemes and then dry them out. It blooms from May to the begining of June. Therapeutically it used against excessive stomach acid production and it used also as a therapy for homeopathic diarrhea, migraine and facial neuralgia. Its fragrant flowers can also serve as spice.

Lombhullató fa, fehér, illatos, pillangós virágai 2 cm hosszúságot érhetnek el, lecsüngő fürtökben nyílnak. Hüvelytermése lapos, fényes. A növény virágzatát hasznosítják gyógyászati célokra. Az akác jellegzetes, édeskés illatú, fehéres vajszínű virágját friss nyílásában érdemes szedni, mégpedig úgy, hogy a virágokat lefejtjük a fürtökről, majd jól megszárítjuk. A virágzás májusra, június elejére esik. Gyógyászatilag túlzott gyomorsav-termelődés és az ezzel összefüggő panaszok ellen, továbbá homeopátiás hasmenés, migrén és arcidegzsába kezelésére használják. Illatos virágai olykor fűszerül is szolgálnak.

11


Nettle / Csalán It is one of the well known weedage and herb. It is high statured (50-150 cm high) perennial plant covered by tiny stings. The stings can be found on its whole body. If contacts to the skin it causes a painful, burning, itching pain with small rashes. Sauce is made from its leaves, from its tender shoots can be consumed as spring soups and as salads; moreover, it can be used as a spice for making beer. Its root and leaves have a diuretic and demulcent effect. Its leaves are used against bile and hepatopathia. The juice extracted from the whole plant is excellent for a spring detox diet.

A csalán az egyik legismertebb gyom- és gyógynövény. Magas termetű (kb. 50-150 cm), csalánszőrökkel borított, évelő növény. Minden szervén megtalálható csalánszőrök érintése fájdalmas, égető, viszkető érzést okoz, apró kiütésekkel. Leveleit főzelékként, zsenge hajtásait tavaszi levesekben és salátákban fogyasztják, sőt néha sörhöz is használják fűszerként. Gyökere és levelei vizelethajtó és gyulladáscsökkentő hatásúak. Leveleit gyakran alkalmazzák epe- és májbántalmakra is. Az egész növényből kisajtolt nedv kitűnő tavaszi tisztítókúrákhoz.

12


Citronella / Citromfű

It is a pleasant lemon scented, white-flowered and perennial plant. Its small, white or slightly reddish flowers are blooming from July to August. The plant has a fluffy and slightly hairy stem. Its tea and volatile oil are neuro-heart tranquilizer and relaxant. It stimulates digestion, and is commonly used in the cases of headaches, insomnia and sleep disorders. Its essential oil is used in the perfume industry utilized as various components in perfumes. It keeps the mosquitos away so it is advised to put them to the window in a flowerpot. The lemon scented fresh leaves are used for spicing salads, sauces, stuffings, fruit soups, fruit salads, mushroom-, fish-, poultry- and game dishes and vinegars. It is also excellent for decorating and flavoring desserts, sherbets, lemonade, tea, vermut and vanilla pudding.

Kellemes, citromra emlékeztető illatú, fehér virágú, évelő növény. Apró, fehér vagy enyhén pirosas virágai július-augusztusban nyílnak. A növényre jellemző a pelyhesség és a kissé bozontosan szőrös szár is. Teája és illóolaja is ideg- és szívnyugtató, görcsoldó. Serkenti az emésztést, és gyakran alkalmazzák fejfájás, álmatlanság, alvászavarok esetén is. Illóolaját az illatszeripar is hasznosítja különböző parfümök alkotórészeként. Távol tartja a szúnyogokat, ezért nyári estéken érdemes virágcserépben az ablakba helyezni. A citrom illatára emlékeztető friss levelét saláták, mártások, főzelékek, töltelékek, gyümölcslevesek, gyümölcssaláták, gomba-, hal-, szárnyas- és vadételek, fűszerecetek ízesítésére használjuk. Kiváló desszertek, valamint limonádé, sörbet, tea, vermut és vaníliapuding díszítésére és ízesítésére is. 13


Spices cultivated in the Souther Great Plains / A dél‐alföldi régióban termesztett fűszernövények Paprika / Paprika

Depending on its species the pepper crop ripes in 3 or 5 months after it was sown. The pepper is harvested after it has been ripen or while it is still green; it can be stored for a long time after it was dried. Its agents are vitamin C or ascorbic acid which was discovered by Szent-Györgyi Albert and capsaicin which gives its spicey flavor. The Hungarian paprika is an indispensable spice of our most famous soups (fishsoups and goulash) stewed dishes (pörkölt and tokány). The cold buffet kitchen also uses it by choice: mixed or sprinkled onto foods. The powdered spice paprika or red paprika is a powder finely grounded from the ordinary pepper. Red paprika is one of the most important spices of the Hungarian cuisine. The Hungarian paprika powders are grouped based on their organoleptic characteristics in the following groups: special, delicatessen, noble sweet and rose.

A paprikatermés – fajtától függően – a vetés után legalább 3 és legfeljebb 5 hónap között érik be. A paprikát éretlenül vagy éretten szedik; szárítva nagyon hosszú ideig eltartható. Hatóanyagai a Szent-Györgyi Albert által felfedezett C vitamin vagy aszkorbinsav és a kapszaicint, amitől ízét csípősnek érezzük. A magyar paprika leghíresebb leveseink (halászlevek és gulyások), párolt ételeink (pörköltek, tokányok) nélkülözhetetlen fűszere. A hidegkonyha is előszeretettel alkalmazza a paprikát bekeverve (például a körözöttekben) vagy az ételre szórva (zsíros kenyér, kocsonya stb.). Az őrölt fűszerpaprika vagy pirospaprika a közönséges paprikából készült finomra őrölt por. Érzékszervi tulajdonságok, alapján a következő minőségi csoportokba sorolják: különleges, csemege, édesnemes, rózsa. A magyar ételek jellegzetes fűszere. 14


Red onion / Vöröshagyma An ancient kitchen herb which is our most popular flavoring ingredient for cooked and baked dishes. It contains essential oil, vitamin B and C, pectin and guvertin. Its typical pungent taste is given by a sulfur-containing compound. As a medicine it is used against stomach worms, it has some urinative effect, it is an appetizer, it is good for cold and coughing and it lowers the bloodsugar. After having collected, it is dried and the roots and hypsophylls are removed. It can be stored for a long time if stringed or placed in a dry and well aired place like attics.

Ősrégi konyhai fűszer, amely főtt és sült ételeink legkedveltebb ízesítője. Illóolajat, B-, és C-vitamint pektint, guvertint is tartalmaz. A jellegzetes csípős ízét és illatát egy kéntartalmú vegyület adja. Kiszedése után szárítják, a gyökerektől, fellevelektől megszabadítják, felfűzve vagy csak száraz szellős (padlástérben) hosszú ideig tárolható, így egész évben használható. Gyógyhatású szerként bélféreg űzésre, vizelethajtásra, étvágygerjesztésre, megfázásos tünetek és köhögés enyhítésére, illetve vércukor csökkentésére is használják.

15


Garlic / Fokhagyma

Medicinal and aromatic herb, its corm is consumable and it can give a powerful aroma after being cut. Modern medicine has proved that the garlic reduces blood pressure, it has an anti bacterial, anti virus and antifungal, digestive, bowel germicide, helminthagogic, bile and liver functions peptic effect. It is used for soups, vegetable dishes, salads, roasts, game dishes, sauces, charcuterie but it is a preferred spice for toasts and fried doughs too. It is a mandatory component of the mixture of the most pickles and meat spices. It is used as garlic salt after it was smashed and dried and powdered.

Gyógy- és fűszernövény, melynek hagymagumója fogyasztható; felvágva erőteljes aromával rendelkezik. A modern orvostudomány igazolta a fokhagyma vérnyomás-csökkentő, baktérium- vírus- és gombaellenes, emésztést elősegítő, bélfertőtlenítő, bélféregűző, epe- és májműködést elősegítő hatását. Felhasználják levesek, főzelékek, saláták, sültek, vadhúsok, szószok, kolbászáruk készítéséhez, de kedvelt a pirítós kenyér vagy a lángosok ízesítéséhez is. A legtöbb húspác és húsfűszer-keverék kötelező alkotóeleme. Gerezdenként, összezúzva vagy szárítva és porítva (például fokhagymasóként) egyaránt használják.

16


Marjoram / Majoranna It is a perennial plant, growing to 30-50 cm high and its shoots are densely branched. Marjoram is an appetizer, stomachic plant with some sedative effects, therefore, it is an essential part of herbal teas. Its tea is used to relieve headaches, coughs, respiratory disorders and its oil is used to heal rheumatic parts of the body. It can be used in soups, especially potato and mushroom soups, potatoe, bean and vegetable dishes, sauces, meat dishes, poultry, game and meat products, sausages and wines. It is usually added to duck, lamb, sheep, mutton, as well as to grilled foods, it is essential in the preparation of liver and blood stuffings because it dulls or reduces the by-flavour of the meats.

Évelő, 30-50 cm magasra növő, sűrűn elágazó hajtása van. A majoránna étvágygerjesztő, gyomorerősítő, nyugtató hatású fűszer, ezért a gyógyteák elengedhetetlen alkotórésze. Teáját fejfájás, köhögés, légzési zavarok enyhítésére használják, olajával a reumás testrészeket dörzsölik be. Felhasználható levesek (főleg krumpli- és gombaleves), főzelékek (krumpli-, bab-), mártások, húsételek (szárnyas és vadhúsok) és húskészítmények (kolbász, hurka), továbbá borok ízesítésére. Kacsa, bárány, birka, ürü, továbbá grillételek, májas és véres töltelékek elkészítésénél nélkülözhetetlen, mert tompítja vagy elveszi a húsok mellékízét.

17


Coriander / Koriander A spice used since ancient times. Both its seeds and leaves are used. The brownish-yellow colored, 3-5 mm long, hard seeds contain essential oil, sugar, protein and vitamin C. Its leaves can be easily confused with parsley but its flavor is distinctively aromatic. It is used while making roasts, pickles, cabbage dishes, sauces, marinades, sausages and liqueurs. Coriander seeds can be used both in whole or powdered form when preserving cucumber and pepper. Use the green leaves for soups, salads and sauces but it should not be cooked with the food, just sprinkle on it when ready. It remains fresh in the refrigerator for a few days if it is wrapped in wet paper. Coriander is used in tea mixes because it has digestive and blood purifier effect.

Ősidők óta használt fűszer. Levelét és magját egyaránt hasznosítják. A barnás sárga, kemény, 3-5 mm-es mag illóolajat, cukrot, fehérjét, C-vitamint tartalmaz. Levele könnyen összetéveszthető a petrezselyemmel, de íze jellegzetesen aromás. Sültek, húspácok, káposztaételek, szószok, marinádok, sonkapácok, kolbászok, sült húsok, likőrök készítésénél, uborka, paprika eltevésénél egészben vagy porrá törve használhatjuk. Levesekhez, salátákhoz, mártásokhoz mindig frissen használjuk, ne főzzük bele az ételbe, csak a főzés végén szórjuk rá. Vizes papírba göngyölve a hűtőben néhány napig friss marad. Emésztést javító, vértisztító teakeverékek alkotórésze.

18


Mustard seed / Mustármag Mustard spice comes from mustard seeds.The seeds are small (around 1 mm), round, yellow or lightbrown in color and slightly spicy flavored. The seeds are containing different essential oils and proteins. It is used as a spice. It is an important basic material of the table mustard. Vinegar, pepper, cloves, tarragon, onion, salt and other spices are added to the grounded, oil free, white and black mustard seeds. Thus, some certain type ones are spicy, others are mild and there are also strongly aromatic. They also produce mustard oil from it. The seeds of white mustard are used as a homemade medicine against a variaty of diseases (atherosclerosis, hypertension, metabolic disorders, liver and bile problems, digestive problems, rheumatism etc). It is good against acne and pimples. Its curative power: the components of undigested seeds are dissolving when going through the digestive system.

A mustármagból készül a mustár mint fűszer. A mustármagok aprók (kb. 1 mm-esek), gömbölyűek, sárgák vagy világosbarnák; az ízük enyhén csípős. A magvak illóolajat, zsírolajat, fehérjét tartalmaznak. A mustármagot fűszerként használják. Az asztali mustár fontos alapanyaga. A megtört és olajtól mentes, fehér és fekete mustármaghoz ecetet, borsot, szegfűszeget, tárkonyt, hagymát, sót és egyéb fűszereket adnak. Így annak egyes fajtái csípősek, mások enyhék, és vannak kifejezetten aromásak is. Sajtolnak belőle mustárolajat is. A fehér mustár magját házi gyógyszerként, sokféle betegség (érelmeszesedés, magas vérnyomás, anyagcserezavarok, epe- és májbántalmak, emésztési problémák, reuma stb.) kúrálására használják. Jó a pattanásos, kiütéses bőrre is. Gyógyhatása abban áll, hogy a szervezeten emésztetlenül átmenő magok összetevői kioldódnak. 19


Dill / Kapor

Dill is a well known medical plant and herb in Hungary. It is a perennial, slightly slender hollow stem plant. It has a number of local variants, in the small gardens. As a medicine it is good against headaches and stomach problems. Its tea can be used as a diuretic, against indigestion, nausea, gingivitis, insomnia, asitia. A tea made from its seeds can be an antidote to hiccups. Its leaves, young flowers and ripened crop are used as spice. The green flower part can be consumed both raw and crumbled if dried, its seed can be consumed in whole or crushed. The pervasive aroma is given by essential oils. It is an old and preferred spice of the Hungarian kitchen. It is used to flavor soups, pottages, vegetable dishes, salads, souses, mushroom foods, liptauers, fish, sauces, cheese. Without it is unthinkable to make leavened pickles, cheese pie, pumpkin stew, dill-cottage cheese pancakes. The dill sauce and soup is a popular delicacy in Hungary. The sauce made from its freshly picked tender shoots is excellent with boiled meats and meatballs. It can be used in any fresh and canned pickles.

A kapor Magyarországon közismert gyógy- és fűszernövény. Évelő, kissé fásodó szárú növény. Számos helyi változata, tájfajtája („szentesi aroma”) van a kiskerti termesztésben. Gyógyszerként fejfájás és gyomorpanaszok ellen kiváló. Teája vízhajtóként, illetve emésztési zavarok, hányinger, fogínygyulladás, álmatlanság, étvágytalanság esetén jó hatású. Magjából teát főzve gyors és kellemes ellenszere a csuklásnak. Levele, fiatal virága és beérett termése egyaránt alkalmas fűszerezésre. Zöld virágos részét nyersen és szárazon morzsolva, magját egészben és darálva is fogyasztjuk. Átható aromáját az illóolajok adják. A magyar konyha régi, kedvelt fűszernövénye. Használják levesek, főzelékek, saláták, páclevek, egyes hal-, gombaételek, körözöttek, mártások, túró ízesítésére Nélküle elképzelhetetlen a kovászos uborka, a túrós lepény, a tökfőzelék, a kapros-túrós palacsinta. A kapormártás, illetve -leves hazánkban kedvelt csemege. Frissen szedett zsenge hajtásaiból készített kaporszósz főtt húsokhoz, húsgombócokhoz kiváló. Szinte minden friss és eltett savanyúságba alkalmazható. 20


Fennel / Édeskömény It is a perennial, unassuming 30 to 40 centimeters high plant. All parts of the plant contain essential oil. It can be stored only whole because its essential oil reduces quickly. Its taste and smell is similar to Aniseed. Its seeds are used to cook soups and fish dishes its root is grated and can be added to salads. It is an appetizer, antispasmodic and milk propagator plant. It is often given with laxative drugs to reduce the caused spasms. It activates the female hormones and thus helps to relieve the symptoms of menopause. A better effect can be achieved if combined with hops and milfoil.

Évelő, igénytelen 30-40 centiméter hosszú növény. A növény valamennyi része illóolajat tartalmaz. Tárolni csak egészben szabad, mert még így is gyorsan csökken illóolaj-tartalma. Íze és illata az ánizsmaghoz hasonlít. Magjait levesekbe és halételekbe főzik, gumóját lereszelik, és salátához adják. Étvágyjavító, görcsoldó, tejszaporító hatású. Gyakran adják hashajtó drogokkal együtt, hogy kivédje vagy enyhítse a hashajtó által okozott görcsöket. Aktiválja a női hormonokat, és ezzel enyhítheti a klimax tüneteit. Jobb hatást érhetünk el, ha az édesköményt cickafarkkal és komlóval kombináljuk.

21


Basil / Bazsalikom Basil is a ornament, spice and herb plant. In our country it is a loved annual grew garden , pot, and spice plant. Pleasant, tart smelling, seasoned herb which contains essential oil, replaement and bitter substance. The green plant parts are containing lot of vitamin C. It can be used in many ways: in particular, white beans, soups made with vegetable dishes, salads, sauces, marinades, souces, roasts, minced meat, fishdishes, sausages, herbal Vinegars, flavoring pickled and wet cucumber and making herbal tea. They must given to the cooked food in the last minutes of cooking. Its taste is the best when combined with lemon and garlic. A wide variety of effects are attributed to him. It is not only an aphrodisiac, but it also, improves appetite and digestion, calms and soothes coughs and also. Its brew is used as formentation and in the case of pharyngitis it is used for rinsing. The brew made from its leaves is used against indigestion and the loss of appetite. Its externally used alcoholic extract is one of the basic materials for wound healing ointments which is used for bruises and injuries.

A bazsalikom dísz-, fűszer- és gyógynövény. Hazánkban kedvelt, egynyáriként termesztett kerti, cserép- és fűszernövény lett. Kellemes, fanyar illatú, pikáns ízű fűszernövény, ami illóolajat, cseranyagot és keserű anyagot tartalmaz. A zöld növényi részekben sok a C-vitamin. Igen sokoldalúan használható: levesek, (különösen fehér babból készült) főzelékek, saláták, szószok, pácok, sültek, mártások, darált húsok, halételek, kolbászáruk, növényi ecetek, ecetes és vizes uborka ízesítéséhez, gyógytea készítésére. Főtt ételekhez a főzés utolsó perceiben kell hozzáadni. Íze legjobban citrommal és fokhagymával kombinálva érvényesül. Sokféle hatást tulajdonítanak neki. Nem csak afrodiziákumnak tartják, de emellett javítja az étvágyat és az emésztést, nyugtat, és még a köhögést is csillapítja. Főzetét külsőleg borogatásra, torokgyulladás esetén öblögetésre is alkalmazzák. A leveléből készült forrázatot gyomorrontás és étvágytalanság esetén alkalmazzák. Külsőleg alkalmazott alkoholos kivonata a sebgyógyulást elősegítő kenőcsök egyik alapanyaga.

22


Anise / Ánizs Anise is a spice that grows in any area of our country. As a spice we use its greyish brown 3.5-5 mm crop with the pedicle. Its smell is pleasant, similar to cumin but a bit stonger with a sweet flavor. It can be used for making pottage, venison dish and for flavoring sauces. It is added to a wide variety of drinks, like punch, syrups, liqueurs, sweet wines and teas but it is mostly used for making liquers. The Anis is an appetizer, digestive stimulant, depurant and neurotonic; it is used against gastro intestinal and biliary disorders. In paediatry it is used as an indispensable carminative. It is given to medicine as a condiment. From its seeds essential oil is distilled. It is used against lice as an ointment because it quickly destroys them. It is a kind of vermifuge for pets.

Az ánizs hazánk bármely területén termeszthető fűszernövény. Fűszerként szürkésbarna, 3,55 mm hosszú termését használjuk; ezen gyakran a kocsány is megmarad. Illata jellemző, kellemes, a köménymagra emlékeztető, de annál erősebb szagú, édesen aromás ízű fűszer. Felhasználható főzelékek (vörös káposzta-, sárgarépa-, tök-, cékla- stb.), vadas ételek, mártások ízesítésére. Sokféle italhoz adják, így puncsokhoz, szirupokhoz, likőrökhöz, édes borokhoz és teákhoz, leginkább a likőrgyártásban jelentős a szerepe. Az ánizst étvágyjavító, emésztést serkentő, vértisztító, hurutoldó, idegerősítő, gyomor-, bél- és epebántalmak elleni szerként is használják. A gyermekgyógyászatban mint szélhajtó szinte nélkülözhetetlen. Gyógyszerekhez ízjavítónak adják. Magvaiból vízgőzzel illóolajat párolnak le. A tetveket gyorsan elpusztítja, ezért kenőcsként vagy borszeszes oldatban fejtetvek ellen is alkalmazzák. A háziállatok féregűző szereinek egyik alkotója.

23


Common meta data / Közös leíró adatok Creator / Létrehozó:

Foundation of Knowledge / Tudás Alapítvány

Contributor / Közreműködő:

Benkő László, Bese János, Borus Gábor, Gulicska Irén, Fülöpné Rákos Éva, Gémes Noémi, Halász Edina, Hegedűs Renáta, Kerekes Anett, Szurcsik Regina,

Relation / Kapcsolat:

http://tudasalapitvany.hu/projektek/ebm http://tudasalapitvany.hu/ebm

Date / Dátum:

9th January, 2014 / 2014. január 9.

Format / Formátum:

pdf, jpg

Type / Típus:

Issue / Kiadvány

Subject / Téma:

Local history of Hódmezővásárhely / Hódmezővásárhely helytörténete

Rights / Jogok:

Foundation of Knowledge / Tudás Alapítvány

24


Didactic description

The EBM project’s four coordinators and the members of the group defined the sense of taste by presenting Hódmezővásárhely’s gastronomy in the fifth category. The group found the following herb growers: Péter Fejes, Margit Szabó, Mónika Bozó Bánfiné, Erika Zsibók The tasks were divided among the team members. The participants collected the requested people’s contact information then they made contact with them and made an appointment time to meet. On these discussions as many members tried to participate as they can. One of the members did the audio and video recording during these discussions. One of the members took photos. One of the participants wrote short descriptions in Hungarian and translated them into English and constructed the material about herbs in a single form. Three of the members collected links about the topic which was the last phase of the job. The group sorted the herb’s descriptions, photos and recording materials in folders. The compiled material was uploaded to a website (http://tudasalapitvany.hu/ebm) which contains only the Hungarian data. From this webpage made by the members we are providing data in a specific scope and form.

25


Didaktikai leírás

Az EBM-projekt négy koordinátora és a csoport tagjai az ötödik kategória, a szaglás tartalmát Hódmezővásárhely jellegzetes gyógy- és fűszernövényeinek bemutatásában határozták meg. A csoport az alábbi gyógynövénytermesztőket kereste meg: Fejes Péter, Szabó Margit, Bánfiné Bozó Mónika, Zsibók Erika. A csoport tagjai felosztották egymás között a feladatokat. A résztvevők összeállították a megkeresett személyek elérhetőségeit, felvették velük a kapcsolatot, időpontot egyeztettek a személyes találkozásra. A beszélgetéseken lehetőség szerint a célcsoport minél több tagja igyekezett jelen lenni. Egy fő hang- és videofelvételeket készített az alkotókkal való beszélgetésről. Egy fő képfelvételeket készített. Egy fő elkészítette a rövid szöveges leírásokat magyarul és angol fordításban, s egységes formában szerkesztette meg a gyógynövénytermesztésre vonatkozó anyagot. A munkafolyamat utolsó fázisa volt a témához kapcsolódó linkek kigyűjtése, melyet három fő végzett. A csoport az egyes növények leírását, fotóit és a velük kapcsolatos felvételek anyagát mappákba rendezte. Az összeállított anyag felkerült egy honlapra, amely csak a magyar adatokat tartalmazza. (http://tudasalapitvany.hu/ebm). Ebből a partnerek által létrehozott közös honlapra – az együtt meghatározott terjedelemben és formában – szolgáltatunk adatot.

26


Linkek /Links Herbs / Gyógynövények http://www.agr.unideb.hu/ebook/gyogynoveny/index.html http://gyorgytea.hu/ http://www.hazipatika.com/taplalkozas/gyogynovenyek http://www.gyogynovenyek.com/gyogynovenyek.php http://www.herbaria.hu/gyogynovenyek.html

Spices / Fűszerek http://www.fuszerek.eu/ http://www.bogex.hu/fuszer_ABC http://www.interkert.hu/fuszerek http://www.jomagyararu.hu/magyar-fuszer--es-gyogynoveny/fuszer/a-magyar-fuszerek http://margit2.uw.hu/kertesz/fuszergyn.htm

Aromas, essential oils / Aromák, illóolajok http://www.illoolajok.hu/ http://antalvali.com/hirek/mire-figyeljunk-illoolajok-hasznalata-soran.html http://gyogynovenyinfo.com/illoolaj.html http://aromaterapia.gportal.hu/gindex.php?pg=3164756 http://www.elemental.eu/hu/content/19-az-illoolajok-biztonsagos-hasznalata

27


28


29