Page 1

Anuario Guテュa da Asociaciテウn Provincial de Empresarios de Hostelerテュa de Lugo

CAMIテ前S A SANTIAGO

...E para comer, LUGO

ANO III


Anuario Guía da Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Lugo


EDITA: Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Lugo r/ Ramón Montenegro, 15, entreplanta 27002 Lugo Tel.: 982.22.69.12 Fax: 982.24.42.56 Email: comunicacion@apehl.org Deseño de título de contraportada: Gonzalo Araújo (Vigo)

PRODUCE: Transmedia Comunicación & Prensa www.transmedia.es Tels.: 636.95.28.93 / 610.21.53.66 / 982.22.12.78 Dirección editorial: Manuel Darriba Dirección comercial: José Manuel Gegúndez Deseño e maquetación: Rodrigo Díaz Fotografía: Arquivo da Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo

Turgalicia

Oficina de turismo de Barreiros

Rodrigo Díaz

Coa colaboración da Xunta de Galicia – Consellería de Cultura e Turismo – Secretaría Xeral para o Turismo

Depósito legal: LU-78707-07


ÍNDICE

...E...E PARA COMER,LUGO PARA COMER, LUGO

Caminos a Santiago 6 EL CAMINO PRIMITIVO

Páx.

40

5

ANUARIO GUÍA DE LA ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE HOSTELERÍA DE LUGO

INTRODUCCIÓN

Páx.

8

EL CAMINO NORTE

Páx.

62

EL CAMINO FRANCÉS

Páx.

18

@

DIRECTORIO DE ASOCIADOS

Páx.

90

...E PARA COMER, LUGO


os

PRESENTACIÓN

6

A guía-anuario …E para comer, Lugo chega ás nosas mans por terceiro ano.

La guía.anuario ...E para comer, Lugo llega a nuestras manos por tercer año.

Ás mans dos hosteleiros, dos turoperadores, da Administración turística e, moi

A las manos de los hosteleros, turoperadores, Administración turística y, muy

especialmente, dos visitantes potenciais ou efectivos que a consultarán en

especialmente, de los visitantes potenciales o efectivos que la consultarán en

feiras, oficinas de turismo e hoteis. Esta obra, que pretende ser unha fiestra

ferias, oficinas de turismo y hoteles. Esta obra, que pretende ser una ventana

para a promoción exterior da provincia, ten neste Ano Xacobeo unha temática

para la promoción exterior de la provincia, tiene en este Año Xacobeo una

moi clara: os Camiños de Santiago.

temática muy clara: los Caminos de Santiago.

...E PARA COMER, LUGO

Como no podía ser menos, los esfuerzos del sector están concentrados en Como non podía ser menos, os esforzos do sector están concentrados nesta

esta cita de valor único. No olvidemos que no habrá otro Xacobeo hasta el

cita de valor único. Non esquezamos que non haberá outro Xacobeo ata o

año 2021. Galicia no puede perder la privilegiada ocasión de ser un foco de

ano 2021. Galicia non pode perder a privilexiada ocasión de ser un foco de

atracción mundial. Sobre todo, en un contexto de crisis que requiere que el

atracción mundial. Sobre todo, nun contexto de crise que require que o turismo

turismo se comporte como dinamizador económico.

se comporte como dinamizador económico. Somos conscientes de que as persoas que nos visitan chegan cargadas de

Somos conscientes de que las personas que nos visitan llegan cargadas de

expectativas. Galicia é, para a maioría, unha terra cuns valores moi arraigados

expectativas. Galicia es, para la mayoría, una tierra con unos valores muy arrai-

no eido espiritual, o cultural e, por suposto, o gastronómico. Os hosteleiros

gados en el ámbito espiritual, el cultural y, por supuesto, el gastronómico. Los

sentímonos gardiáns deste enorme capital, así como responsables de garantir

hosteleros nos sentimos guardianes de este enorme capital, así como respon-

a súa boa imaxe e axeitada difusión.

sables de garantizar su buena imagen y adecuada difusión.

A marca Galicia é un intanxible que pronto será posto en valor pola Adminis-

La marca Galicia es un intangible que pronto será puesto en valor por la Admi-

tración galega. É unha marca que implica un bo facer e un compromiso de

nistración gallega. Es una marca que implica un buen hacer y un compromiso

conservación por parte de todos. Os nosos principais xuíces son os milleiros

de conservación por parte de todos. Los principales jueces son los miles de

de viaxeiros que chegan cada ano a esta terra. Non se equivocan nos seus

visitantes que llegan cada año a esta tierra. No se equivocan en sus dictáme-

ditames e, felizmente, na maior parte dos casos convértense nos nosos me-

nes y, felizmente, en la mayor parte de los casos se convierten en nuestros

llores propagandistas.

mejores propagandistas.

Na confianza de que estamos dispostos a dar o mellor de nós, só cómpre

En la confianza de que estamos dispuestos a dar lo mejor de nosotros, sólo

desexarlle a todo o mundo un feliz e próspero Ano Xacobeo. Os hosteleiros da

cabe desearle a todo el mundo un feliz y próspero Año Xacobeo. Los hosteleros

provincia de Lugo estamos desexosos de escoitar un amplo abano de acen-

de la provincia de Lugo estamos deseosos de escuchar un amplio abanico de

tos. Desexosos de traducir a todas as linguas posibles o noso lema: ...E para

acentos. Deseosos de traducir a todas las lenguas posibles nuestro lema: …E

comer, Lugo.

para comer, Lugo. Cheché Real Presidente da Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Lugo

...E PARA COMER, LUGO

Cheché Real

Carmen Pardo


SAÚDA

...EPARA PARACOMER, COMER,LUGO ...E LUGO

7

O VALOR DA GASTRONOMÍA GALEGA NOS CAMIÑOS A SANTIAGO

rural, aproveitando a excelente oferta gastronómica que posúen para incidir na

El descubrimiento de nuestra comunidad pasa también por indagar con aten-

A comida é unha manifestación cultural máis dun pobo. En Galicia os turistas

súa promoción e desestacionalizar a demanda nos períodos nos que tradicio-

ción en sus sabores. Mariscos, pescado, carnes, quesos, vinos…, materias

poden, andando os camiños xacobeos a Compostela, descubrir os produtos

nalmente hai unha menor afluencia de visitantes.

primas de gran variedad y calidad se reúnen en una mesa excelente que

de cada zona e en cada etapa. É aí cando pensamos que … E para comer,

combina como pocas tradición y modernidad, dos ingredientes fundamentales

Lugo. Unha parada obrigada, como indica a propia marca. Os seus pratos, fillos

A nosa cociña é, sen dúbida, unha regalía para os nosos padais, pero tamén

para garantizar la satisfacción de todos los visitantes. La confección de recetas

dunha longa tradición que se soubo adaptar aos novos tempos, constitúen o

un tesouro que vai moito máis alá e que enriquece o resto dos sentidos; en

milenarias, adaptadas a los nuevos tiempos por los profesionales de la restau-

alicerce fundamental para asentar ofertas turísticas especializadas e de nivel

definitiva, un resorte magnífico para amosarlle ao mundo parte do noso modo

ración gallega, es una garantía de exquisitez con la que contamos en Galicia.

en toda a provincia, unha tarefa que resulta máis doada grazas ao inestimable

de ser e facer.

esforzo da Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Lugo que,

Los caminos jacobeos constituyen desde la Edad Media la primera huella his-

día a día, traballa pola potenciación, coñecemento e difusión da riqueza gas-

Como dicía o lucense Álvaro Cunqueiro, “na dieta o home necesita, coma quen

tórica de una vía multicultural y cosmopolita. En la actualidad, iniciativas como

tronómica da zona.

bebe auga, beber soño”. E engadía: “Somos a metade soño”. Soñar coa cer-

Outono Gastronómico en Turismo Rural, Á procura do cogomelo (En busca de

tidume dunha terra tan máxica e real coma Galicia, chea de camiños e vieiros

la seta) o el Bonus Jacobus, tres productos turísticos lanzados desde la Secre-

A gastronomía galega constitúe un recurso de primeira orde dentro da oferta

a percorrer e de sabores vellos e inéditos para explorar, é algo que nos debe

taría Xeral para o Turismo, a través de Turgalicia, han enriquecido el ya de por

turística de Galicia. As diferentes rutas de peregrinación a Santiago de Com-

encher de sastisfacción

sí nutrido patrimonio gastronómico con que cuenta nuestra tierra. Las tres dan

postela son un dos principais reclamos turísticos e culturais galegos. Da mes-

la oportunidad a las personas que visitan Galicia a través de las rutas jacobeas,

86

tura destes dous valores xorde un destino único, Galicia, cunha oferta rica e

EL VALOR DE LA GASTRONOMÍA GALLEGA EN LOS CAMINOS A SANTIAGO

aunque no exclusivamente, aprovechando la excelente oferta gastronómica

variada para o turista que se achega a gozar aquí do seu tempo de lecer.

La comida es una manifestación cultural más de un pueblo. En Galicia los

que poseen para incidir en su promoción y desestacionalizar la demanda en los

turistas pueden, andando los caminos jacobeos a Compostela, descubrir los

períodos en los que tradicionalmente hay una menor afluencia de visitantes.

O descubrimento da nosa comunidade pasa tamén por pescudar con atención

productos de cada zona y en cada etapa. Es ahí cuando pensamos que …E

nos seus sabores. Mariscos, peixe, carnes, queixos, viños…, materias primas

para comer, Lugo. Una parada obligada, como indica la propia marca. Sus pla-

Nuestra cocina es, sin duda, un regalo para nuestros paladares, pero también

de gran variedade e calidade xúntanse nunha mesa excelente que combina

tos, hijos de una larga tradición que se ha sabido adaptar a los nuevos tiempos,

un tesoro que va mucho más allá y que enriquece el resto de los sentidos;

coma poucas tradición e modernidade, dous ingredientes fundamentais para

constituyen el pilar fundamental para asentar ofertas turísticas especializadas

en definitiva, un resorte magnífico para mostrarle al mundo parte de nuestro

garantir a satisfacción de todos os visitantes. A confección de receitas milena-

y de nivel en toda la provincia, una tarea que resulta más fácil gracias al ines-

modo de ser y hacer.

rias, adaptadas ós novos tempos polos profesionais da restauración galega, é

timable esfuerzo de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de

unha garantía de exquisitez coa que contamos en Galicia.

Lugo que, día a día, trabaja por la potenciación, conocimiento y difusión de la

Como decía el lucense Álvaro Cunqueiro, “en la dieta el hombre necesita, como

riqueza gastronómica de la zona.

quien bebe agua, beber sueño”. Y añadía: “Somos la mitad sueño”. Soñar con

Os camiños xacobeos constitúen dende a Idade Media a primeira pegada his-

la certidumbre de una tierra tan mágica y real como Galicia, llena de caminos

tórica dun vieiro multicultural e cosmopolita. Na actualidade, iniciativas coma

La gastronomía gallega constituye un recurso de primer orden dentro de la

y senderos a recorrer y de sabores viejos e inéditos para explorar, es algo que

Outono Gastronómico en Turismo Rural, Á procura do cogomelo ou o Bono

oferta turística de Galicia. Las diferentes rutas de peregrinación a Santiago

nos debe colmar de satisfacción.

Jacobus, tres produtos turísticos lanzados dende a Secretaría Xeral para o

de Compostela son uno de los principales reclamos turísticos y culturales ga-

Turismo, a través de Turgalicia, veñen enriquecer o xa de por si nutrido patri-

llegos. De la mezcla de estos dos valores surge un destino único, Galicia, con

monio gastronómico co que conta a nosa terra. As tres dan a oportunidade ás

una oferta rica y variada para el turista que se acerca a disfrutar aquí de su

persoas que visitan Galicia a través das rutas xacobeas, aínda que non só, de

tiempo de ocio.

Carmen Pardo Secretaria Xeral para o Turismo

comer e pernoctar en lugares emblemáticos, como son as casas de turismo

...E PARA COMER, LUGO


INTRODUCCIÓN

8

...E PARA COMER, LUGO

Caminos a Santiago

Ways of St. James

Camiños a Santiago

En el siglo IX se descubre la tumba del Apóstol Santiago en la ciudad de Compostela. Con este hecho nace la ruta de peregrinación religiosa más importante de la Europa medieval.

In the 9th century, the tomb of the Apostle St. James was discovered in the city of Compostela. This was the basis of the most important religious pilgrimage route of medieval Europe.

No século IX descóbrese o sepulcro do Apóstolo Santiago na cidade de Compostela. Con este feito nace a ruta de peregrinación relixiosa máis importante da Europa medieval.

Diversos son los caminos a Santiago, aunque todos ellos tienen un denominador común: su destino. La ciudad de Santiago de Compostela, su catedral y el sepulcro del Apóstol son un imán que sigue atrayendo a miles de peregrinos de todo el mundo.

There are many paths to Santiago (named for St. James), although they all have a common denominator: their destination. The city of Santiago de Compostela, its cathedral and the tomb of the Apostle offer a magnetic attraction to thousands of pilgrims from around the world.

Diversos son os camiños a Santiago, aínda que todos eles teñen un denominador común: o seu destino. A cidade de Santiago de Compostela, a súa catedral e o sepulcro do Apóstolo son un imán que segue a atraer milleiros de peregrinos de todo o mundo.

...E PARA COMER, LUGO


INTRODUCCIÓN

...E...E PARA COMER,LUGO PARA COMER, LUGO

9

La peregrinación a Santiago aúna lo religioso con la búsqueda de paz, el contacto con la Naturaleza y el crecimiento personal.

The pilgrimage to Santiago unites religion with the search for peace, contact with nature, and personal growth.

A peregrinación a Santiago aúna o relixioso coa procura de paz, o contacto coa Natureza e o crecemento persoal.

Supone también, sin duda, una privilegiada toma de contacto con las tierras por las que discurren las rutas, su patrimonio cultural y sus gentes.

It also provides, without a doubt, a privileged point of contact with the lands through which it travels, and their cultural heritage and people.

Supón tamén, sen dúbida, unha privilexiada toma de contacto coas terras polas que discorren as rutas, o seu patrimonio cultural e as súas xentes. ...E PARA COMER, LUGO


INTRODUCCIÓN

10

El Camino de Santiago propició el desarrollo socioeconómico y artístico (en especial, de la arquitectura eclesiástica) de todos los territorios comprendidos bajo su influencia. A partir del Año Xacobeo de 1993, el fenómeno de las peregrinaciones experimentó un nuevo auge.

...E PARA COMER, LUGO

The Camino de Santiago (Way of St. James) provided socioeconomic and artistic development (especially, of ecclesiastical architecture) of all the territories included under its influence. Beginning in the Año Xacobeo (Jacobean Year) of 1993, the phenomenon of pilgrimages reached a new high.

...E PARA COMER, LUGO

O Camiño de Santiago propiciou o desenvolvemento socioeconómico e artístico (en especial, da arquitectura eclesiástica) de todos os territorios comprendidos baixo a súa influenza. A partir do Ano Xacobeo de 1993, o fenómeno das peregrinacións experimentou un novo auxe.


...E...E PARA COMER,LUGO PARA COMER, LUGO

INTRODUCCIÓN

11

La afluencia de peregrinos es imparable y se incrementa a medida que se aproxima un nuevo Año Santo (aquel en el que el Día de Santiago, 25 de julio, cae en domingo). Algo que podrá comprobarse, una vez más, durante el Xacobeo 2010. The unstoppable influx of pilgrims increased incrementally as a new Año Santo (Holy Year) approached (that in which St. James Day, July 25, falls on Sunday). This was again proven in Xacobeo 2010. A afluencia de peregrinos é imparable e increméntase a medida que se aproxima un novo Ano Santo (aquel no que o Día de Santiago, 25 de xullo, cae en domingo). Algo que poderá comprobarse, unha vez máis, durante o Xacobeo 2010. ...E PARA COMER, LUGO


INTRODUCCIÓN

12

Un Año Santo supone un acontecimiento no sólo desde el punto de vista religioso. También dota de un carácter festivo la ruta milenaria. Para los peregrinos que se desplazan a Santiago, por muy diversos medios, es un momento idóneo para disfrutar de la cultura, la gastronomía y las gentes de los lugares que atraviesan. A Holy Year is an event not only from the religious perspective. It also gives the ancient route a festive nature. For the pilgrims who travel to Santiago, by very means, it is an ideal time to enjoy the culture, gastronomy, and people of the places they cross. Un Ano Santo supón un acontecemento non só desde o punto de vista relixioso. Tamén dota dun carácter festivo a ruta milenaria. Para os peregrinos que se desprazan a Santiago, por moi diversos medios, é un momento idóneo para gozar da cultura, a gastronomía e as xentes dos lugares polos que pasan. ...E PARA COMER, LUGO

...E PARA COMER, LUGO


...E...E PARA COMER,LUGO PARA COMER, LUGO

INTRODUCCIÓN

13

La provincia de Lugo es especialmente xacobea. Nada menos que tres rutas a Santiago la atraviesan. El Camino Francés, la más célebre, tiene su pórtico en el poblado prerromano de O Cebreiro. El Camino Norte o ruta de la costa entra en tierras lucenses por Ribadeo. El Camino Primitivo inicia su tramo gallego en el municipio de A Fonsagrada. The Province of Lugo is especially Jacobean. No fewer than three routes to Santiago cross it. The Camino Francés (French Way), the most famous, has its gateway in the pre-Roman settlement of O Cebreiro. The Camino Norte (Northern Way) or coastal route enters the lands of Lugo through Ribadeo. The Camino Primitivo (Primitive Way) begins its Galician section in the municipality of A Fonsagrada. A provincia de Lugo é especialmente xacobea. Atravésana nada menos que tres rutas a Santiago. O Camiño Francés, a máis célebre, ten o seu pórtico no poboado prerromano do Cebreiro. O Camiño Norte ou ruta da costa entra en terras luguesas por Ribadeo. O Camiño Primitivo inicia o seu tramo galego no concello da Fonsagrada.

...E PARA COMER, LUGO


INTRODUCCIÓN

14

Cualquiera de las tres rutas brinda todo lo que se espera del Camino: belleza, paz y el poso de la Historia. En la provincia de Lugo es imprescindible aludir a otro factor: la gastronomía. No lo olvidemos: …E para comer, Lugo.

...E PARA COMER, LUGO

Any of the three routes can offer everything expected from the Camino: beauty, peace and the land of History. In the Province of Lugo, it is essential to mention another factor: gastronomy. Remember: …And for dining, Lugo.

...E PARA COMER, LUGO

Calquera das tres rutas brinda todo o que se espera do Camiño: beleza, paz e o pouso da Historia. Na provincia de Lugo é imprescindible aludir a outro factor: a gastronomía. Non o esquezamos: …E para comer, Lugo.


Tel. +34 982 26 00 57 Turismo@deputacionlugo.org


INTRODUCCIÓN

16

Desde los taberneros de la Edad Media hasta los hosteleros de nuestros días, comprometidos con la modernidad a la par que guardianes de la tradición, el peregrino y el viajero no dejan de encontrar en la ruta el placer de la buena mesa y la buena fonda. ...E PARA COMER, LUGO

From the taverns of the Middle Ages to the lodgings of modern times, committed to modernity while being guardians of tradition, the pilgrim and the traveler never miss the pleasure of good food and lodgings along the route.

...E PARA COMER, LUGO

Desde os taberneiros da Idade Media ata os hosteleiros dos nosos días, comprometidos coa modernidade á par que gardiáns da tradición, o peregrino e o viaxeiro non deixan de atopar na ruta o pracer da boa mesa e a boa fonda.


CAMINO FRANCÉS

18

EL CAMINO FRANCÉS

...E PARA COMER, LUGO

THE CAMINO FRANCÉS (FRENCH WAY)

Paisajes rurales del Camino Francés/ Rural Landscapes of the French Way

La principal ruta de las peregrinaciones a

The main route for pilgrimages to Santiago

Santiago atraviesa el cuadrante norte de la

crosses the northern quadrant of the Peninsula

Península desde la localidad francesa de Saint

from the French village of Saint-Jean-Pied-de-

Jead de Pied de Port. Ya en el siglo XII, el

Port. As early as the 12th century, the Códice

Códice Calixtino _actualmente conservado en

Calixtino (currently kept in the cathedral of

la catedral de Santiago_ recogía una Guía del

Santiago) included a Guide for the Pilgrim in

peregrino en la cual se describían las principales

which were described the main stages of the

etapas de la ruta. El códice habla sobre pueblos,

route. The codex refers to towns, rivers, people

ríos, gentes e incluso cuerpos de santos y

and even bodies of saints and martyrs venerated

mártires que se veneran en las iglesias del

in the churches of the Camino.

Camino. ...E PARA COMER, LUGO


CAMINO FRANCÉS

...E...E PARA COMER,LUGO PARA COMER, LUGO

19

O Cebreiro a vista de pájaro / Birds-eye-view of O Cebreiro

En ocho siglos, el paisaje atravesado por la ruta

vista cultural y gastronómico (turístico, en

differ from those that the anonymous author of

jacobea ha experimentado grandes cambios,

definitiva), sino que para muchos atesora un

the medieval guide knew. The same may be said

pero muchos de sus pueblos y parajes naturales

profundo significado espiritual.

of the intention of many of the people who follow

apenas difieren de aquéllos que conoció el

the route, which not only constitutes a revelation

anónimo autor de la guía medieval. Lo mismo

from the cultural and gastronomic perspective

cabe decir de la intención de muchas de las

In eight centuries, the landscape crossed by the

(for tourism, definitely), but that for many holds a

personas que recorren la ruta, que no sólo

Jacobean route has experienced major changes,

deep spiritual significance.

constituye una revelación desde el punto de

but many of its towns and natural areas barely ...E PARA COMER, LUGO


CAMINO FRANCÉS

20

...E PARA COMER, LUGO

O Cebreiro-Triacastela

O Cebreiro-Triacastela

El Camino Francés penetra en la provincia de

The French Way enters the Province of Lugo,

Lugo, procedente de la comarca leonesa de El

originating from El Bierzo in the region of Castilla

Bierzo, por un pórtico privilegiado: el poblado de

and Leon, through a privileged gateway: the

O Cebreiro. Es el final de una ascensión de siete

town of O Cebreiro. This is the end of an ascent

kilómetros. Desde allí, a 1.300 metros de altitud,

of seven kilometers. From there, at 1,300 meters

se contempla una fantástica vista del macizo

altitude, there is a fantastic view of the mountain

galaicoleonés.

range that separates Galicia from Castilla and Leon.

O Cebreiro está magníficamente restaurado. El visitante disfrutará de sus callejas de sabor

O Cebreiro is magnificently restored. Visitors will

antiguo, las casas de piedra y las pallozas,

enjoy its quaint streets, stone houses and the

milenarias viviendas prerromanas. Una de ellas

pallozas, ancient round pre-Roman dwellings

alberga un interesante museo etnográfico.

with thatched roofs. One of them holds an interesting ethnographic museum.

Estatua al peregrino en el Alto de San Roque / Pilgrim Statue of the Alto de San Roque ...E PARA COMER, LUGO


CAMINO FRANCÉS

...E...E PARA COMER,LUGO PARA COMER, LUGO

El patrimonio monumental tiene como joya

The pride and joy of the monumental heritage

destacada la iglesia de Santa María La Real. En

is the church of Santa María La Real. Inside it

su interior se venera la imagen de esta Virgen,

is venerated the image of this Virgin, a lovely

una hermosa talla del siglo XII. Junto al templo

carving from the 12th century. Next to the

se encuentra la hospedería de San Giraldo

temple is found the hostelry of San Giraldo de

de Aurillac. En el pueblo hay además varios

Aurillac. In the town there are also several inns

mesones y tiendas de recuerdos.

and souvenir shops.

En O Cebreiro ya puede empezar a familiarizarse

In O Cebreiro, visitors can begin to get to know

el visitante con la rica gastronomía lucense. La

the delicious cuisine of Lugo. The beef and the

carne de vacuno y los embutidos de cerdo son

pork sausages are especially recommended

viandas especialmente recomendables.

dishes.

21

Albergue de O Cebreiro e iglesia de San Xoán de Padornelo / Refuge of O Cebreiro and church of San Xoán de Padornelo ...E PARA COMER, LUGO


CAMINO FRANCÉS

22

...E PARA COMER, LUGO

El Camino Francés sale de O Cebreiro en

The French Way leaves O Cebreiro heading

dirección a Liñares. Pasado el Alto de San

toward Liñares. On passing the Alto de San

Roque (en el que hay una estatua de bronce al

Roque (in which there is a bronze statue

peregrino), aparece Hospital da Condesa, así

dedicated to the pilgrim), appears Hospital

llamado por haber acogido un hospital (albergue)

da Condesa, thus named for having hosted a

para caminantes. Más adelante encontramos

hospital (lodging) for walkers. Further on, we

Padornelo, donde estuvieron asentados los

find Padornelo, where the knights of St. John of

caballeros de San Juan de Malta.

Malta were based.

Un nuevo tramo de ascenso conduce al

Another ascent leads the pilgrim to Alto do Poio,

peregrino al Alto do Poio, desde el que divisa

from which a splendid mountain landscape is

un espléndido paisaje de montaña. El resto del

seen. The rest of the way leads downhill to arrive

camino discurre cuesta abajo hasta llegar a la

at the town of Triacastela.

población de Triacastela.

Paisaje de montaña de O Cebreiro / Mountain landscape of O Cebreiro ...E PARA COMER, LUGO

Interior de la iglesia de O Cebreiro/ Inside the church of O Cebreiro


...E...E PARA COMER,LUGO PARA COMER, LUGO

CAMINO FRANCÉS

23

Vista general del poblado de O Cebreiro / General view of the village of O Cebreiro ...E PARA COMER, LUGO


CAMINO FRANCÉS

24

Iglesia de Santiago, en Triacastela / Church of Santiago, in Triacastela ...E PARA COMER, LUGO

...E PARA COMER, LUGO

Triacastela-Samos / Triacastela-Sarria

Triacastela-Samos / Triacastela-Sarria

El nombre de Triacastela procede, según la teoría

The name of Triacastela comes, according to the most

más aceptada, de los tres castillos que existían la esa

accepted theory, from the three castles that existed

zona en la Edad Media, de los cuales no queda ningún

in that region in the Middle Ages, of which no vestige

vestigio. La villa se desarrolló posteriormente a partir de

remains. The village grew up later from development of

la explotación de canteras de caliza.

limestone quarries.

La Triacastela actual está profundamente marcada por

Modern-day Triacastela is deeply marked by the

el fenómeno xacobeo. Basta con ver los numerosos

xacobeo (Jacobean) phenomenon. It is sufficient to see

albergues y mesones donde el peregrino puede reponer

the many lodgings and inns where the pilgrim can rest

fuerzas.

and recover.

Pasear por las calles de la localidad, entre sus casas de

Walking along the streets of the town, between its stone

piedra, es todo un placer. Triacastela atesora además

houses, is an absolute pleasure. Triacastela also holds

interesantes huellas de la Histora. Se convervan

interesting imprints of History. Vestiges of a hospital

vestigios de un hospital y una cárcel para peregrinos.

and a jail for pilgrims are preserved. The parish church,

La iglesia parroquial, bajo la advocación de Santiago, es

under the patronage of St. James, is of Romanesque

de origen románico, pero se reconstruyó en el siglo XVIII

origin, but was rebuilt in the 18th century according

según los cánones del barroco. El templo tiene además

to the baroque style. The temple has also some

unos llamativos retablos de estilo plateresco.

outstanding plateresque retablos (altarpieces).


CAMINO FRANCÉS

...E...E PARA COMER,LUGO PARA COMER, LUGO

En lo que respecta a la comida, la oferta es

With regard to food, the selection is ample. It is

amplia. Merece la pena degustar el cocido gallego,

worthwhile to taste Galician cuisine, which in its

que en su expresión más sencilla está compuesto

simplest expression is composed of lacón con

de lacón con grelos, chourizos e cachelos (lacón

grelos, chourizos and cachelos (lacón – dried

con grelos, chorizos y patatas cocidas). Sobre esa

ham- with turnip tops, chorizo sausages and

base, la fórmula puede enriquecerse con muy

cooked potatoes). On that basis, the formula can

diversas aportaciones de la anatomía del cerdo.

be enhanced with a large variety of cuts of pork.

A la salida de Triacastela comienza uno de los

Leaving Triacastela begins one of the most

recorridos más hermosos del Camino Francés.

beautiful sections of the French Way. There are

Con dos posibilidades: encaminarse directamente

two possibilities: head directly toward Sarria or use

hacia Sarria o bien tomar una ruta alternativa que

an alternate route that will take us to the same

nos llevará a la misma localidad, pero pasando por

town, but passing through Samos.

25

Albergue de peregrinos de Triacastela / Pilgrims’ refuge of Triacastela

Samos. The first option is the traditional route. It allows La primera opción es la ruta tradicional. Permite

enjoyment of fabulous countryside landscapes

disfrutar de paisajes campestres maravillosos

where the forests of chestnuts and oaks

donde los bosques de castaños y robles alternan

alternate with grazing land. The route crosses

con pastizales. La ruta atraviesa núcleos rurales

rural settlements such as A Furela, Pintín

como A Furela, Pintín y Calvor _este último,

and Calvor (this latter, perched on an ancient

asentado sobre un antiguo castro celta_ para

Celtic settlement) to enter Sarria through the

penetrar en Sarria por el barrio de Vigo.

neighborhood of Vigo.

El Camino entre Triacastela y Sarria por San Xil / The Way between Triacastela and Sarria through San Xil ...E PARA COMER, LUGO


CAMINO FRANCÉS

26

...E PARA COMER, LUGO

El segundo ramal, el de Samos, nos permitirá conocer esta población llena

The second branch, of Samos, will allow us to get to know this town full of

de encanto, desarrollada en torno al monasterio de San Julián y Santa

enchantment, developed around the monastery of San Julián and Santa

Basilisa. El conjunto arquitectónico actual (siglos XVI-XVII) es uno de los

Basilisa. The current architectural compound (16th-17th centuries) is one

monumentos más impresionantes del Camino de Santiago en España. Del

of the most impressive monuments of the Camino de Santiago (Way of

edificio antiguo, fundado en el siglo VI, ya nada queda.

St. James) in Spain. Of the ancient building, founded in the 6th century, nothing remains.

Conjunto monumental del monasterio de Samos/ Monumental group of the monastery of Samos ...E PARA COMER, LUGO


CAMINO FRANCÉS

...E...E PARA COMER,LUGO PARA COMER, LUGO

El monasterio alberga una

The monastery hosts a

comunidad de afables monjes

community of friendly

benedictinos, que proporcionan

Benedictine monks, who offer

alojamiento al peregrino y

lodging to the pilgrim and show

muestran la abadía en visitas

the abbey in guided tours. The

guiadas. Es destacable la iglesia,

church is noteworthy, with its

de fachada barroca y con un

Baroque facade and impressive

impresionante órgano, así

organ, as are the two cloisters.

como los dos claustros. En las

Nearby is found the Capilla del

cercanías se encuentra la Capilla

Ciprés (Chapel of Cypress), a

del Ciprés, un edificio mozárabe

mozárabe 10th century building.

27

del siglo X. Samos also has an ample Samos cuenta también con una

selection of lodgings. In this

amplia oferta hostelera. Por estas

region, it is recommended to

tierras es recomendable probar

try the churrasco, veal or pork

el churrasco, carne de ternera o

prepared on the grill that often

de cerdo preparada a la parrilla

is accompanied by chorizo

que a menudo se acompaña con

sausages. A splendid mountain

chorizos. En la zona se produce

honey also is produced in the

también una espléndida miel de

region.

montaña.

Fachada de la iglesia monacal de Samos/ Façade of the monastic church of Samos ...E PARA COMER, LUGO


CAMINO FRANCÉS

28

Uno de los claustros del monasterio de Samos / One of the cloisters of the monastery of Samos ...E PARA COMER, LUGO

...E PARA COMER, LUGO

Samos-Sarria

Samos-Sarria

Entre ríos, prados, pequeños bosques

The Camino de Samos (Samos Way)

y aldeas discurre el Camino de

runs to Sarria among rivers, meadows,

Samos a Sarria. El viajero atraviesa

small forests and villages. The traveler

núcleos como Foxos, Teiguín y Perros,

crosses centers such as Foxos, Teiguín

enlazando en Aguiada con la ruta

and Perros, connecting in Aguiada with

tradicional.

the traditional route.

Sarria es, después de Santiago, la

Sarria is, after Santiago, the most

población más importante del Camino

important city of the French Way in

Francés en Galicia. En esta villa falleció

Galicia. Alfonso IX died in this village

Alfonso IX en plena peregrinación

mid-pilgrimage to Compostela. In the

a Compostela. En el casco antiguo

old quarter can be seen the vestiges of

pueden verse los vestigios del

the medieval castle, the monastery of

castillo medieval, el monasterio de La

Magdalena (inhabited by monks of the

Magdalena (habitado por monjes de

Order of Mercy) and the churches of

la orden de La Merced) y las iglesias

San Salvador and Santa Marina. Just

de San Salvador y Santa Marina. Justo

behind this latter is found the municipal

detrás de esta última se encuentra el

pilgrims’ lodging.

albergue de pregrinos municipal.


CAMINO FRANCÉS

...E...E PARA COMER,LUGO PARA COMER, LUGO

29

Iglesia de Lavandeira, en el municipio de Sarria/ Church of Lavandeira, in the municipality of Sarria

En Sarria hay además una abundante oferta de

In Sarria there is also an abundant selection of

albergues privados, tanto en la parte antigua de

private lodgings, both in the older part of the

la villa como en ruta, estratégicamente situados

village and on the route, strategically located in

en los últimos kilómetros antes del pueblo.

the last kilometers before the town. ...E PARA COMER, LUGO


CAMINO FRANCÉS

30

...E PARA COMER, LUGO

En el aspecto gastronómico, es merecida la fama de los embutidos locales.

In the gastronomic aspect, the fame of the local sausages is well-deserved.

También se pueden degustar un buen cocido en temporada (otoño-

Delicious cocido (traditional stew) can also be sampled in season (autumn-

invierno) y empanada y pulpo en cualquier época del año.

winter) and empanadas and octopus during any season of the year.

Casco urbano de Sarria / Urban area of Sarria ...E PARA COMER, LUGO


CAMINO FRANCÉS

...E...E PARA COMER,LUGO PARA COMER, LUGO

Sarria-Portomarín

Sarria-Portomarín

El Camino abandona Sarria por el barrio

The Camino leaves Sarria through the

de San Lázaro, conocido por acoger

neighborhood of San Lázaro, known for

la mayor concentración de anticuarios

hosting the highest concentration of

de Galicia. Un lugar ideal para

antique shops in Galicia. This is an ideal

bucear entre viejos muebles, objetos

place for browsing among old furniture,

decorativos, enseres domésticos y

decorative objects, household items,

aperos de trabajo.

and work implements.

A pocos kilómetros de la villa se

Just a few kilometers from the village

encuentra el núcleo de Barbadelo, que

is the center of Barbadelo, which has

cuenta con una bella iglesia románica.

a beautiful Romanesque church. From

A partir de ahí, las pequeñas aldeas

there, small villages succeed one

se suceden. Poco antes del lugar de

another. Just before Morgade appears

Morgade aparece el mojón que nos

the boundary stone that indicates to

indica que sólo faltan 100 kilómetros

us that it is only 100 kilometers to

para Santiago de Compostela.

Santiago de Compostela.

31

Albergue de peregrinos de Portomarín/ Pilgrims’ refuge of Portomarín ...E PARA COMER, LUGO


CAMINO FRANCÉS

32

...E PARA COMER, LUGO

Morgade tiene una capilla dedicada a Santa María en la que los peregrinos

Morgade has a Chapel dedicated to Santa María in which the pilgrims often

suelen depositar mensajes escritos. El siguiente pueblo es Ferreiros, donde

deposit written messages. The next town is Ferreiros, where we can admire

podemos admirar una interesante iglesia con pórtico románico.

an interesting church with a Romanesque gateway.

La llegada a Portomarín está precedida por la aparición del río Miño, que

The arrival to Portomarín is preceded by the appearance of the Miño River,

en ese tramo forma parte del embalse de Belesar. Bajo esas aguas yace el

which in this section is part of the watershed of Belesar. Under these

antiguo pueblo. El nuevo, construido en 1960, se extiende sinuosamente

waters lies the ancient town. The new one, built in 1960, extends sinuously

en un montículo cercano.

on a nearby mound.

Prados y bosques en los alrededores de Portomarín/ Prairies and forests in the surroundings of Portomarín ...E PARA COMER, LUGO


CAMINO FRANCÉS

...E...E PARA COMER,LUGO PARA COMER, LUGO

La relación entre el pueblo y

The town and the river have a

el río es muy estrecha. Hay

very close relationship. There

excelentes miradores desde

are excellent overlooks for

donde contemplar el Miño, y

contemplating the Miño, and

también un club náutico para

also a nautical club for rowing

los aficionados al remo y la

and sailing. Those who visit

vela. Si uno visita Portomarín en

Portomarín on various occasions

diferentes ocasiones, reparará

will be struck by the changes in

en cómo cambia el paisaje

the landscape depending on the

dependiendo del nivel de auga del

water level in the reservoir.

33

embalse. Among all the treasures of Entre todos los tesoros de

Portomarín stands out the church

Portomarín destaca la iglesia-

and fortress of San Juan and San

fortaleza de San Juan y San

Nicolás, built by the knights of St.

Nicolás, construida por los

John of Jerusalem in the 12th

caballeros de San Juan de

century. The temple was moved

Jerusalén en el siglo XII. El templo

one stone at a time before they

se trasladó piedra a piedra antes

flooded the former town for the

de que inundaran el pueblo

construction of the reservoir.

antiguo para la construcción del embalse.

Templo-fortaleza de San Juan y San Nicolás, en Portomarín / Temple fortress of San Juan and San Nicolás, in Portomarín ...E PARA COMER, LUGO


CAMINO FRANCÉS

34

Iglesia de San Pedro de Portomarín/ Church of San Pedro in Portomarín ...E PARA COMER, LUGO

...E PARA COMER, LUGO

Otro monumento

Another especially

especialmente pintoresco

picturesque monument is the

es la capilla de la Virgen de

chapel of the Virgen de las

las Nieves, que se asienta

Nieves (Virgin of the Snows),

sobre un arco del viejo puente

located on an arch of the old

medieval.

medieval bridge.

En los mesones de Portomarín

In the inns of Portomarín you

pueden degustarse sabrosas

may sample tasty eels and

anguilas y truchas, además

trout, and also the ever-

de las omnipresentes carnes.

present meats. The village

Pero la villa es especialmente

is especially famous for its

famosa por sus tartas y por

tarts and aguardiente. This

el aguardiente. Esta bebida

beverage is so important that

tiene tanta importancia que

every Easter Sunday the Día

cada Domingo de Pascua se

da Augardente is celebrated.

celebra el Día da Augardente.

The artesans take their

Los artesanos sacan sus

alquitaras (copper distilling

alquitaras a la calle y destilan

jars) to the street and distill

el preciado líquido ante el

the precious liquid before the

público.

public.


CAMINO FRANCÉS

...E...E PARA COMER,LUGO PARA COMER, LUGO

Portomarín Palas de Rei

Portomarín Palas de Rei

En esta etapa el viajero deja la

In this stage, the traveler leaves the

provincia de Lugo y entra en tierras

Province of Lugo and enters the

coruñesas. Se trata de un trayecto

lands of A Coruña. This is a route

caracterizado por las continuas

characterized by continuous ascents

subidas y bajadas, donde se pone

and descents, challenging the

a prueba la resistencia de los que

resistance of those who make their

peregrinan a pie.

pilgrimages on foot.

El Camino sale de Palas de Rei

The Camino leaves Palas de Rei by

por el denominado Campo dos

what is called Campo dos Romeiros,

Romeiros, un lugar donde grandes

a place where large groups of

grupos de peregrinos solían juntarse

pilgrims were accustomed to meet

para afrontar la última parte de la

to face the last part of the route. At

ruta. A pocos kilómetros de la villa

a few kilometers from the village we

encontramos San Xulián do Camiño,

find San Xulián do Camiño, with a

con una preciosa iglesia románica

precious 12th century Romanesque

del siglo XII.

church.

35

Soledad en el Camino/ Loneliness along the Way ...E PARA COMER, LUGO


CAMINO FRANCÉS

36

...E PARA COMER, LUGO

Más adelante, en Pontecampaña, podemos desviarnos de la ruta jacobea

Further on, in Pontecampaña, we can take a detour from the Jacobean

para ver el castillo de Pambre. Esta fortaleza medieval, del siglo XIV, figura

route to see the castle of Pambre. This medieval fortress, from the 14th

entre las mejores de Galicia. Es de propiedad privada y no se admiten

century, is among the best of Galicia. It is private property and no visits are

visitas.

allowed.

Iglesia de Vilar das Donas, en Palas de Rei/ Church of Vilar das Donas, in Palas de Rei ...E PARA COMER, LUGO


CAMINO FRANCÉS

...E...E PARA COMER,LUGO PARA COMER, LUGO

La última aldea de Lugo atravesada

The last village of Lugo crossed by

por el Camino Francés es Casanova.

the French Way is Casanova. The

La primera de la provincia de

first of the Province of A Coruña

A Coruña, Leboreiro. Su iglesia,

is Leboreiro. Its church, dedicated

consagrada a Santa María, es

to Santa Maria, is an example of

ejemplo de románico de transición.

transitional Romanesque style.

En la dinámica localidad de Melide,

In the dynamic town of Melide, at

al pie de la sierra de O Careón,

the foot of the mountain range of O

el Camino Francés se une con

Careón, the French Way joins the

el Camino Norte, procedente de

Northern Way, coming from Ribadeo.

Ribadeo. Los peregrinos procedentes

The pilgrims arriving from the coast

de la costa de Lugo entraban en

of Lugo entered Melide by the

Melide por el antiguo monasterio-

ancient monastery-hospital of Sancti

hospital de Sancti Spiritus, que

Spiritus, which currently houses the

en la actualidad acoge el Museo

Ethnographic museum. Both this

Etnográfico. Tanto esta villa como

village and the nearby Arzúa are the

la cercana Arzúa son las mayores

largest urban centers that the pilgrim

aglomeraciones urbanas que el

will find before arriving (and they

peregrino encontrará antes de llegar

are already nearby) to Santiago de

_y ya está muy cerca_ a Santiago de

Compostela.

Compostela.

37

Albergue de peregrinos de Palas de Rei/ Pilgrims’ refuge of Palas de Rei ...E PARA COMER, LUGO


CAMINO FRANCÉS

38

Peregrinos en el albergue de Arzúa / Pilgrims in the refuge of Arzúa ...E PARA COMER, LUGO

...E PARA COMER, LUGO

Arzúa-Santiago de Compostela

Arzúa-Santiago de Compostela

Sólo 38 kilómetros separan al peregrino

Only 38 kilometers separate the pilgrim

del sepulcro del Apóstol Santiago. Tras

from the tomb of the Apostle James.

dejar atrás Arzúa, la ruta discurre entre

After leaving Arzúa behind, the route runs

eucaliptos y robles, por montes de suave

among eucalyptus and oaks, up a gentle

pendiente y pequeñas aldeas. Son 24

climb and through small villages. There

kilómetros hasta Lavacolla, donde se

are 24 kilometers to Lavacolla, where

encuentra el aeropuerto de Santiago. El

the airport of Santiago is located. The

trayecto tiene pronunciadas cuestas, por

route has pronounced hills, so that it is

lo que resulta especialmente duro para

especially hard for those traveling on foot

los que viajan a pie o en bicicleta.

or by bicycle.

Entre Lavacolla y el destino final median

Between Lavacolla and the final

otros 14 kilómetros. El paisaje ya tiene

destination is another 14 kilometers. The

trazos predominantemente urbanos.

landscape already shows predominantly

Resulta emocionante la llegada al Monte

urban traces. The arrival at the Monte

do Gozo, desde cuya altura se divisan, por

do Gozo is exciting; from its heights the

fin, las torres de la Catedral.

Cathedral towers can finally be seen.


...E...E PARA COMER,LUGO PARA COMER, LUGO

CAMINO FRANCÉS

39

Típico paisaje de pastizales en el Camino Francés / Typical pastureland scenery along the French Way ...E PARA COMER, LUGO


CAMINO PRIMITIVO

40

EL CAMINO PRIMITIVO

...E PARA COMER, LUGO

CAMINO PRIMITIVO (PRIMITIVE TRIAL)

El Camino Primitivo debe este nombre al hecho

The Camino Primitivo (Primitive Trial) owes this

de ser la primera ruta de peregrinación conocida

name to the fact of being the first known pilgrimage

a la tumba del Apóstol Santiago. Evidentemente,

route to the tomb of the Apostle James. Evidently,

no tiente tanta fama (ni tantas dotaciones) como

it is not as well known (or well-equipped) as the

el Camino Francés, pero es una ruta llena de

French Way, but it is a route full of enchantment.

encanto. Atraviesa lugares de gran belleza donde el

It crosses places of great beauty where the

paisaje, la gastronomía y las gentes son dignos de

landscape, gastronomy and people are worth

descubrir.

discovering.

De unos años a esta parte, la vieja senda que

For the past few years, the old trail that King

tomó el rey Alfonso II El Casto para peregrinar

Alfonso II the Chaste took to make a pilgrimage

a Compostela (en el lejano siglo IX) está siendo

to Compostela (in the long-ago 9th century) has

redescubierta por numerosos peregrinos y viajeros.

been rediscovered by many pilgrims and travelers.

El itinerario es el mismo que el de la ruta original:

The itinerary is the same as that of the original

parte de Oviedo, atraviesa todo el Occidente

route: it leaves from Oviedo, crosses all of western

asturiano y penetra en la provincia de Lugo por las

Asturia and enters the Province of Lugo through the

montañas de A Fonsagrada.

mountains of A Fonsagrada. Sendero en la montaña / Footpath in the mountainsin

...E PARA COMER, LUGO


CAMINO PRIMITIVO

...E...E PARA COMER,LUGO PARA COMER, LUGO

41

Sendero en tierras bajas/ Footpath in the lowlands

La creciente popularidad de la ruta ha motivado

The growing popularity of the route has

que las autoridades destinen más esfuerzos a

motivated the authorities to put more effort into

su cuidado. Mejores señalizaciones, la limpieza

its care. Better signage, the cleaning of the trails

de las sendas y la existencia de albergues son

and the existence of lodgings are additional

razones adicionales para animarse a conocer

reasons to make this Primitive Way worth

este Camino Primitivo. La vieja ruta se funde con

knowing. The old route merges with the French

el Camino Francés en Palas de Rei, a sólo dos

Way in Palas de Rei, just two days on foot from

jornadas a pie de Santiago de Compostela.

Santiago de Compostela. ...E PARA COMER, LUGO


CAMINO PRIMITIVO

42

...E PARA COMER, LUGO

Grandas de Salime A Fonsagrada

Grandas de Salime A Fonsagrada

Grandas de Salime es la última población

Grandas de Salime is the last important

importante del Camino Primitivo en

town of the Primitive Way in Asturias. The

Asturias. La ruta parte de la Colegiata del

route leaves Colegiata del Salvador and

Salvador y atraviesa varios pueblos hasta

crosses several towns to Castro, where

Castro, donde hay un albergue juvenil y

there is a youth hostel and remains of an

restos de un importante asentamiento

important Roman settlement.

castreño. At a kilometer from Castro begins the A un kilómetro de Castro comienza el

ascent to the port of El Acebo, the peak

ascenso al puerto de El Acebo, cuya cima

of which is located at 1,024 meters

se encuentra a 1.024 metros de altitud.

altitude. The sign for the province of Lugo

El cartel de la provincia de Lugo aparece

appears a kilometer before the crest of

un kilómetro antes de coronar la cresta.

the peak. From there it is 145 kilometers

Desde allí hay 145 kilómetros a Santiago

to Santiago de Compostela.

de Compostela. El Camino Primitivo entre A Fonsagrada y Hospital de Montouto / The Primitive Way between A Fonsagrada and the Hospital of Montouto ...E PARA COMER, LUGO


CAMINO PRIMITIVO

...E...E PARA COMER,LUGO PARA COMER, LUGO

43

Mirador en Paradanova/ Lookout point in Paradanova

Desde Paradanova se divisa a lo lejos el perfil

From Paradanova is seen the far-away profile

de A Fonsagrada, villa a la que se llega tras otra

of A Fonsagrada, a village at which one arrives

dura subida. Esta dinámica localidad, la más

after another hard climb. This dynamic town, the

poblada de la montaña lucense, brinda una

most populous of the Lugo mountains, offers a

buena acogida a los viajeros.

warm welcome to travelers. ...E PARA COMER, LUGO


CAMINO PRIMITIVO

44

...E PARA COMER, LUGO

A Fonsagrada, el municipio gallego de mayor extensión (más de 430

A Fonsagrada, the Galician municipality with the largest area (more than

kilómetros cuadrados), debe su nombre a la “fuente sagrada” (fons

430 square kilometers), owes its name to the “sacred fountain” (fons

sacrata) que existía en el lugar. Esta referencia religiosa enlaza el municipio

sacrata) that existed there. This religious reference links the town with

con el Camino a Compostela. Los orígenes de A Fonsagrada se remontan

the Way to Compostela. The origins of A Fonsagrada date back to the 4th

al siglo IV de nuestra era, si bien la capital estuvo, hasta mediados del siglo

century of our era, although, in the mid-19th century, the capital was in the

XIX, en la cercana población de Puebla de Burón.

nearby town of Puebla de Burón.

En A Fonsagrada puede visitarse la iglesia parroquial de Santa María, en

In A Fonsagrada, one can visit the parish church of Santa María, inside

cuyo interior está el lugar de donde manaba la “fuente sagrada”.

which is the place from which the “sacred fountain” flowed.

Panorámica de las montañas de A Fonsagrada / Panoramic view of the mountains of A Fonsagrada ...E PARA COMER, LUGO

Fuente de piedra de A Fonsagrada / Stone Fountain of A Fonsagrada


CAMINO PRIMITIVO

...E...E PARA COMER,LUGO PARA COMER, LUGO

La villa tiene el típico encanto

The village has the typical

de las poblaciones de montaña,

enchantment of the mountain towns,

además de unas espléndidas vistas

also some splendid views of the

de las montañas en sus entradas

mountains in its entries and exits.

y salidas. Es también un lugar

This is also a place for indulging

donde se puede dar rienda suelta

the pleasures of the stomach. The

a los placeres del estómago. El

typical sausage of the region is

embutido típico de la zona es el

the butelo (related to the botillo

butelo (emparentado con el botillo

sausage of Leon), made with ribs

leonés), que se elabora a base de

highly spiced with garlic and sweet

costillas muy condimentadas con

red pepper and enclosed in a thick

ajo y pimentón y encerradas en

casing. The butelo is eaten after

una tripa gruesa. El butelo se toma

patient cooking of several hours,

tras una paciente cocción de varias

accompanied by cachelos (sliced

horas, acompañado de cachelos y

potatoes) and other elements of

otros elementos del cocido gallego.

Galician cuisine. After lunch, one

Para la sobremesa se puede optar

can opt for another high calorie local

por otro plato local de gran poder

dish, the “pastel da Fonsagrada,”

calórico, el “pastel da Fonsagrada”,

a tart based on almond and pastry

a base de almendra y crema

cream.

45

pastelera. Capilla de Silvela, en el municipio de A Fonsagrada / Chapel of Silvela, in the municipality of A Fonsagrada ...E PARA COMER, LUGO


CAMINO PRIMITIVO

46

...E PARA COMER, LUGO

A Fonsagrada O Cádavo

A Fonsagrada O Cádavo

Esta etapa se inicia en el albergue de

This phase begins in the pilgrim hostel of

peregrinos de Padrón, situado a la salida de

Padrón, located at the exit of A Fonsagrada.

A Fonsagrada. A poca distancia se encuentra

Not far away is found the Fonte do Pastizal,

la Fonte do Pastizal, de donde mana el agua

from which flows the pure mountain water.

pura de la montaña. El paisaje arbóreo está

The landscape of trees is dominated by pine

dominado por el pino y el eucalipto.

and eucalyptus.

El viajero cruzará a su paso núcleos como

The traveler will cross on the way centers

Montouto, donde funcionó un hospital de

such as Montouto, where a hospital for

peregrinos entre los siglos XIV y XX. La ruta

pilgrims functioned between the 14th

discurre en este punto a 1.050 metros de

and 20th centuries. The route runs at

altitud, para descender progresivamente

this point at 1,050 meters altitude, to

hasta los 700 que se marcan en Paradavella.

descend progressively to the 700 marked in Paradavella.

Pasada esta aldea, la ruta vuelve a ascender

Albergue de peregrinos de O Cádavo / Pilgrims’ refuge of O Cádavo ...E PARA COMER, LUGO

hacia A Lastra. La siguiente población es

On passing this village, the route again

A Fontaneira, que cuenta con una preciosa

ascends toward A Lastra. The next town is A

iglesia.

Fontaneira, which has a precious church.


CAMINO PRIMITIVO

...E...E PARA COMER,LUGO PARA COMER, LUGO

El Camino Primitivo entra en

The Primitive Way enters

O Cádavo por el Monte da

O Cádavo by the Monte da

Matanza, así llamado porque,

Matanza, thus named because,

según la tradición, fue el lugar

according to the tradition, it was

donde el ejército cristiano de

the place where the Christian

Alfonso II se enfrentó a los

army of Alfonso II confronted the

musulmanes. En el antiguo

Muslims. In the ancient Town

Ayuntamiento se conserva

Hall is preserved a shield that

un escudo que representa un

represents a Christian soldier in

soldado cristiano en lucha con

battle with the Moors.

47

los moros. O Cádavo, capital of the O Cádavo, capital del municipio

municipality of Baleira, has

de Baleira, tiene albergue de

pilgrim hostels and a good

peregrinos y una buena oferta

selection of restaurants and

de restaurantes y comercios.

shops. Beyond the Primitive

Al margen del Camino

Way, this town offers beautiful

Primitivo, este municipio ofrece

mountain landscapes, in

hermosos paisajes de montaña,

particular on the hiking trail

en particular en la ruta de

that crosses the forest of A

senderismo que cruza el bosque

Marronda.

de A Marronda.

Camaradería en el Camino / Fellowship along the Path ...E PARA COMER, LUGO


CAMINO PRIMITIVO

48

...E PARA COMER, LUGO

O Cádavo - Lugo

O Cádavo - Lugo

El Camino Primitivo sale de O Cádavo

The Primitive Way leaves O Cádavo and

y de nuevo muestra su carácter de

again shows its mountainous character

montaña en la ascensión al Alto de A

in the ascent to the Alto de A Vaqueriza.

Vaqueriza. El trayecto que resta hasta

The route that remains to the town

la población de Castroverde transcurre

of Castroverde heads downhill. At the

cuesta abajo. A la entrada de esta

entrance of this town, in Vilabade, is

localidad, en Vilabade, se encuentra el

found the sanctuary of Our Lady of

santuario de Nuestra Señora del Carmen,

Carmen, a spectacular gothic church.

una espectacular iglesia gótica. Castroverde is the most important town Castroverde es la población más

before arriving in Lugo. It is well-provided

importante antes de llegar a Lugo.

with services and in its restaurants one

Está bien dotada de servicios y en sus

can sample the splendid meat of region.

restaurantes se puede degustar la

The village also has a medieval castle, of

espléndida carne de la zona. La villa tiene

which only the tower keep remains.

también un castillo medieval, del que sólo se conserva la torre del homenaje. Capilla del Carmen en Vilabade, Castroverde / Chapel of El Carmen in Vilabade, Castroverde ...E PARA COMER, LUGO


CAMINO PRIMITIVO

...E...E PARA COMER,LUGO PARA COMER, LUGO

Enfilando la salida de Castroverde

Heading toward the exit of

puede verse la iglesia de Santiago.

Castroverde, the church of St. James

Luego el peregrino toma un sendero

can be seen. Next, the pilgrim takes

que discurre por aldeas como Souto

a trail that runs through villages such

de Torres y Gondar. Son pocos

as Souto de Torres and Gondar. Only

kilómetros los que restan hasta la

a few kilometers remain to reach the

ciudad de Lugo, fundada por los

city of Lugo, founded by the Romans

romanos hace 2.000 años.

2,000 years ago.

A la capital de la provincia se accede

The capital of the province is reached

por el barrio de A Chanca.

through the neighborhood of A

Un breve itinerario de subida nos

Chanca. A brief uphill path leads us

conduce a la muralla, en la que se

to the wall, which is entered through

penetra a través de la puerta de

the port of San Pedro. Next to it

San Pedro. Junto a ella puede verse

can be seen a monolith with the

un monolito con la inscripción que

inscription that recalls the entrance

recuerda la entrada del rey Alfonso II

of King Alfonso II the Chaste in the

El Casto en el siglo IX, “inaugurando

9th century, “inaugurating the Way of

el Camino de Santiago”. En la

St. James.” On the first street on the

primera calle a mano derecha, la

right, the secluded Rúa das Norias, is

recogida Rúa das Norias, está el

the municipal pilgrims’ hostel.

albergue municipal de peregrinos.

49

Santuario gótico de Nuestra Señora del Carmen, en Castroverde / Gothic Sanctuary of Nuestra Señora del Carmen, in Castroverde

Indicador característico del Camino / Characteristic signpost along the Way ...E PARA COMER, LUGO


CAMINO PRIMITIVO

50

...E PARA COMER, LUGO

Lugo

Lugo

La ciudad de Lugo

The city of Lugo deserves a

bien merece un breve

brief parenthesis. Founded

paréntesis. Fundada sobre

on a Roman military camp

un campamento militar

by Paulo Fabio Máximo (at

romano por Paulo Fabio

the end of the Ist century

Máximo _a finales del siglo

B.C.), it became the capital

I a. de C._, llegó a ser la

of Gallaecia norte (northern

capital de la Gallaecia norte.

Galicia). Its wall was erected

Su muralla se erigió entre

between the years 265

los años 265 y 310 de

and 310 of our era. It is the

nuestra era. Es la muralla

best-preserved Roman wall

romana mejor conservada

in the world and symbol of

del mundo y símbolo de

identity of the city. In the

identidad de la ciudad. En

year 2000, it was included

el año 2000 se incorporó

in the catalogue of Human

al catálogo de bienes

Heritage properties of

Patrimonio de la Humanidad

UNESCO.

de la UNESCO. Albergue de peregrinos de la ciudad de Lugo / Pilgrims’ refuge of the city of Lugo ...E PARA COMER, LUGO


CAMINO PRIMITIVO

...E...E PARA COMER,LUGO PARA COMER, LUGO

51

Adarve de la muralla romana, en Lugo / Parapet walk along the Roman wall, in Lugo

El adarve de la muralla es uno de los espacios

The bailey of the wall is one of the favorite

predilectos de paseo de los lucenses. Puede

walking areas of Lugo. One can walk along

recorrerse a lo largo de todo el perímetro

the entire perimeter (just over two kilometers),

_poco más de dos kilómetros_, disfrutando de

enjoying magnificent views of the city.

magníficas vistas de la ciudad. ...E PARA COMER, LUGO


CAMINO PRIMITIVO

52

Es inexcusable una visita a la catedral de Santa María, una de las exentas (es decir, con todo el perímetro libre) que existen en España. El templo reúne elementos románicos, barrocos y neoclásicos. Comenzó a construirse a principios del siglo XII. En el interior destacan el claustro y la capilla de la Virgen de los Ojos Grandes, diseñados por Fernando de Casas en el siglo XVIII.

A visit to the cathedral of Santa María is a must; it is one of the exempt cathedrals (that is, with the entire perimeter free) that exist in Spain. The temple brings together Romanesque, Baroque and neoclassic elements. Construction on it began at the beginning of the 12th century. Inside are the beautiful cloister and chapel of the Virgen de los Ojos Grandes (Virgin of the large eyes), designed by Fernando de Casas in the 18th century. ...E PARA COMER, LUGO

Fachada principal de la catedral de Lugo/ Main façade of the cathedral of Lugo

...E PARA COMER, LUGO


CAMINO PRIMITIVO

...E...E PARA COMER,LUGO PARA COMER, LUGO

53

Una de las entradas de la catedral da a la bonita Plaza de Santa María, en la que también se encuentra el Palacio Episcopal, dotado de una amplia escalinata que los paseantes aprovechan para tomarse un respiro. Desde allí se puede acceder a la más antigua zona de vinos de la ciudad, cuyo epicentro es la Plaza del Campo. En esta plazuela empedrada, rodeada de tabernas y soportales, puede visitarse el Centro de Interpretación de la Muralla.

One of the entrances of the cathedral leads to the beautiful Plaza de Santa María, in which the Episcopal Palace is also found, with a broad stairway that the passers-by use to take a break. From there the oldest wine region of the city can be reached, the epicenter of which is the Plaza del Campo. In this small stone plaza, surrounded by arches and colonnades, the Wall Interpretation Center can be visited.

Plaza de Santa María/ Square of Santa María ...E PARA COMER, LUGO


CAMINO PRIMITIVO

54

...E PARA COMER, LUGO

La arteria principal de la zona, la Rúa Nova, reúne numerosos bares y

The main artery of the region, the Rúa Nova, brings together many bars

restaurantes. La calle discurre junto al Museo Provincial, parada obligada

and restaurants. The street runs next to the Provincial Museum, an

para contemplar obras de los más destacados artistas lucenses, así como

obligatory stop to contemplate works of the most outstanding artists of

exposiciones temporales de creadores contemporáneos.

Lugo, as well as temporary exhibits by contemporary creators.

Una visita a la ciudad quedaría incompleta sin pasar por la Plaza Mayor,

A visit to the city would be incomplete without passing by the Plaza Mayor,

uno de los núcleos de la vida urbana. Está presidida por el Ayuntamiento,

one of the centers of urban life. It is presided over by the Town Hall, a

edificio barroco de la primera mitad del XVIII firmado por Lucas Ferro. La

Baroque building from the first half of the 18th century signed by Lucas

torre del reloj se añadió posteriormente, en 1873.

Ferro. The clock tower was added later, in 1873.

Calles del casco antiguo / Streets of the old quarter ...E PARA COMER, LUGO


...E...E PARA COMER,LUGO PARA COMER, LUGO

CAMINO PRIMITIVO

55

Los alrededores de la Plaza Mayor albergan numerosos lugares de interés. En la calle Doctor Castro (también conocida como “de las dulcerías”, por la cantidad de establecimientos de este tipo) puede verse la Casa de los Mosaicos, una exposición in situ de mosaicos romanos muy bien conservados. Los interesados en los orígenes imperiales de la ciudad también pueden visitar el Museo de San Roque, en la calle del mismo nombre, y la Sala Porta Miñá, en la Calzada del Carmen.

Around Plaza Mayor are many places of interest. On Doctor Castro Street (also known as “street of the sweet shops,” due to the number of establishments of this type) can be seen the house of the Mosaics, an on-site exhibit of very well preserved Roman mosaics. Those interested in the imperial origins of the city can also visit the Museum of San Roque, in the street of the same name, and the Sala Porta Miñá, in the Calzada del Carmen.

Calle de las dulcerías / Street of the sweet shops ...E PARA COMER, LUGO


CAMINO PRIMITIVO

56

...E PARA COMER, LUGO

Sin dejar el Lugo de intramuros podemos acceder al Mercado de Abastos,

Without leaving walled Lugo, we have access to the Mercado de Abastos,

en la Plaza de Santo Domingo; la Calle de la Reina, característico lugar de

in the Plaza de Santo Domingo; the street of Reina, a favorite strolling place

paseo para los lucenses, y el Barrio de Campo Castelo, donde hay tiendas

for the residents of Lugo, and the Neighborhood of Campo Castelo, where

de artesanía y estudios de artistas.

there are artisans’ shops and artists’ studios.

Mercado de abastos de Lugo/ Public market of Lugo ...E PARA COMER, LUGO

Campo Castelo, en el corazón del casco antiguo lucense / Campo Castelo, in the heart of the old quarter of Lugo


CAMINO PRIMITIVO

...E...E PARA COMER,LUGO PARA COMER, LUGO

57

Senderos de Miño en los alrededores de Lugo / Footpaths along River Miño in the surroundings of Lugo

La historia reciente de la ciudad pasa por la

The recent history of the city passes through

recuperación de las riberas de los ríos Miño

the recovery of the banks of the rivers Miño and

y Rato, que se han convertido en espléndidos

Rato, which have been converted to splendid

paseos. Son los pulmones verdes de la ciudad.

strolls. These are the green lungs of the city.

Muy cerca del río, la zona del campus bulle de

Very near the river, the campus region bustles

vida por la gran cantidad de bares y restaurantes

with life due to the great number of bars and

abiertos en los últimos años.

restaurants open in the last years. ...E PARA COMER, LUGO


CAMINO PRIMITIVO

58

...E PARA COMER, LUGO

En Lugo pueden encontrarse fácilmente, y degustarse a precios muy asequibles, los mejores manjares de Galicia. Tanto los de interior (carnes y embutidos) como los de la costa (pescados y mariscos). Destaca como tótem gastronómico el pulpo, que se prepara en la versión “á feira” (cocido, troceado a tijera y condimentado con aceite, sal y pimentón). El pulpo es uno de los grandes protagonistas de las fiestas de San Froilán (4-12 de octubre), consideradas por unanimidad las mejores de Galicia.

In Lugo the best delicacies of Galicia can be easily found and sampled at very reasonable prices. Both those from the interior (meats and sausages) and those of the coast (fish and shellfish). The octopus stands out as a gastronomic totem, which is prepared in the “á feira” version (cooked, cut with scissors and seasoned with oil, salt and red pepper). The octopus is one of the stars of the festival of San Froilán (4-12 of October), considered unanimously the best of Galicia. ...E PARA COMER, LUGO

Fiestas de San Froilán, patrón de Lugo / Fiestas of San Froilán, patron saint of Lugo


CAMINO PRIMITIVO

...E...E PARA COMER,LUGO PARA COMER, LUGO

Lugo-Palas de Rei

Lugo-Palas de Rei

El peregrino se despide de Lugo atravesando la

The pilgrim says goodbye to Lugo by passing

Puerta de Santiago, frente a la fachada principal

through the Puerta de Santiago gate before

de la catedral. Ahora el itinerario es cuesta abajo,

the main facade of the cathedral. Now the

hasta el puente romano y el barrio de San Lázaro.

itinerary is downhill, to the Roman bridge and the

59

neighborhood of San Lázaro.

Barrio de San Lázaro y puente romano / District of San Lázaro and Roman bridge

El auténtico Camino Primitivo continúa su

The authentic Primitive Way continues its itinerary

itinerario por Seoane hacia San Román da

through Seoane to San Román da Retorta. In this

Retorta. En esta población pueden verse la iglesia

town can be seen the 12th century Romanesque

románica, del siglo XII, y la réplica de un miliario

church, and the replica of a Roman military paid

romano de la calzada a Iria Flavia.

road at Iria Flavia.

Puerta de Santiago, una de las entradas de la Muralla Romana / Santiago Gate, one of the entrances of the Roman Wall ...E PARA COMER, LUGO


CAMINO PRIMITIVO

60

...E PARA COMER, LUGO

San Román da Retorta se encuentra en la mitad de esta etapa, de unos

San Román da Retorta is found midway through this section, of

35 kilómetros de recorrido. En la localidad de Palas de Rei entroncaremos

approximately 35 kilometers. In the town of Palas de Rei, we again join the

nuevamente con el Camino Francés.

French Way.

Iglesia de San Román da Retorta, en el municipio de Guntín / Church of San Román da Retorta, in the municipality of Guntín ...E PARA COMER, LUGO


CAMINO PRIMITIVO

...E...E PARA COMER,LUGO PARA COMER, LUGO

61

Iglesia y cementerio de San Paio de Seixón, en Friol/ Church and cemetery of San Paio de Seixón, in Friol

Esta última etapa del Camino Primitivo ofrece

This last stage of the Primitive Way offers an

una alternativa, tomar rumbo a Friol a la salida

alternative, heading toward Friol from Lugo. Friol

de Lugo. Friol es un municipio conocido por la

is a town known for the quality of its cheeses

calidad de sus quesos y panes. Desde la capital

and breads. From the municipal capital, the Way

municipal, el Camino continúa hacia la población

continues toward the A Coruña town of Sobrado

coruñesa de Sobrado dos Monxes, para luego

dos Monxes, to next join the French Way in

incorporarse al Camino Francés en Arzúa.

Arzúa. ...E PARA COMER, LUGO


CAMINO NORTE

62

EL CAMINO NORTE

...E PARA COMER, LUGO

CAMINO NORTE (NORTHERN WAY)

Mar y patrimonio religioso en el Camino Norte/ Sea and religious heritage along the Northern Way

El Camino Norte, que transcurre a lo largo de

The Northern Way, which passes along the

la Cornisa Cantábrica, es tan antiguo como el

Cantabrian Cornice, is as old as the French Way.

Francés. Durante la Edad Media, y debido a

During the Middle Ages, and due to the Muslim

la ocupación musulmana de buena parte de

occupation of the majority of the Peninsula, the

la Península, los reyes europeos lo utilizaban

European kings used it to travel to Santiago in

para viajar a Santiago de forma más segura.

the safest way. To the extent that the Christian

A medida que los ejércitos cristianos fueron

armies were pushing the Moors toward the

empujando a los moros hacia el sur, el Camino

south, the Northern Way ceded the lead to the

Norte cedió protagonismo al Francés.

French.

...E PARA COMER, LUGO


CAMINO NORTE

...E...E PARA COMER,LUGO PARA COMER, LUGO

63

Paisajes de interior en el Camino Norte/ Inland landscapes along the Northern Way

Después de varios siglos de escasa vigencia,

After several centuries of scarce effect, the peak

el auge de las peregrinaciones de los últimos

of pilgrimages of the last years again placed the

años ha vuelto a colocar en primer plano la

old route in the forefront. This is the second-

antigua ruta. Se trata del segundo camino

longest peninsular route to the city of the

peninsular más largo a la ciudad del Apóstol,

Apostle, just behind Vía de la Plata (coming from

sólo por detrás de la Vía de la Plata (procedente

Andalucía). Its geographic route, mostly along

de Andalucía). Su trazado geográfico, a lo largo

the coast, constitutes an incentive for the beauty

de la costa en su mayor parte, constituye un

of the landscapes.

aliciente por la belleza de los paisajes. ...E PARA COMER, LUGO


CAMINO NORTE

64

...E PARA COMER, LUGO

A diferencia de los Caminos Francés y Primitivo, donde los indicadores

In contrast with the French and Primitive Ways, where the directions

están identificados por flechas amarillas, en este caso se utiliza una vieira.

are identified by yellow arrows, in this case a scallop is used. In Galicia,

En Galicia, la dirección de la ruta la marca la parte abierta de la vieira,

the route directions are marked by the open part of the scallop, while in

mientras que en Asturias lo hace la parte cerrada.

Asturias it is shown by the closed part.

Albergue de peregrinos de Lourenzá/ Pilgrims’ refuge of Lourenzá ...E PARA COMER, LUGO


CAMINO NORTE

...E...E PARA COMER,LUGO PARA COMER, LUGO

La Caridad-Ribadeo

La Caridad-Ribadeo

El Camino Norte penetra en Galicia por

The Northern Way enters Galicia

Ribadeo, procedente del Occidente

through Ribadeo, coming from

de Asturias. Desde La Caridad avanza

Western Asturias. From La Caridad it

hacia el concejo de Tapia de Casariego,

heads toward the council of Tapia de

el último del Principado por esa zona.

Casariego, the last of the Principality in

El trazado clásico evita la capital

that region. The classic trail avoids the

municipal y se dirige al concejo de

regional Capital and heads toward the

Vegadeo, por donde se salvaba el río Eo

municipality of Vegadeo, crossing the

cuando todavía no existía el Puente de

Eo River when the Puente de los Santos

los Santos.

bridge did not yet exist.

Desde Vegadeo se continúa en

From Vegadeo, it continues heading

dirección al precioso pueblo de

toward the precious town of Figueras,

Figueras, y allí se cruza el moderno

and there it crosses the modern bridge

puente sobre la ría para entrar en la

on the inlet to enter the village of

villa de Ribadeo.

Ribadeo.

65

Puente de los Santos, vía de acceso a Galicia / Bridge of Los Santos, access point to Galicia ...E PARA COMER, LUGO


CAMINO NORTE

66

...E PARA COMER, LUGO

Ribadeo cuenta con albergue de peregrinos, muy cerca del Puente de los Santos. Es además una población de gran encanto. En la Plaza de España puede verse el Ayuntamiento, un palacete neoclásico del siglo XVIII que fue casa del Marqués de Sargadelos. Junto a él se encuenta la Torre de los Moreno, construida a principios del siglo XX por unos hermanos emigrantes en Argentina. En la misma plaza se alza el convento de Santa Clara, fundado en el siglo XV, que todavía conserva partes del edificio primitivo y un claustro del siglo XVI.

Ribadeo has pilgrim hostels, very near the Puente de los Santos. It is also a town of great enchantment. The Town Hall can be seen in the Plaza de España, a neoclassic palace from the 18th century that was the home of the Marquis of Sargadelos. Next to it is the tower called Torre de los Moreno, built in the early 20th century by some brothers who emigrated to Argentina. In the same plaza rises the convent of Santa Clara, founded in the 15th century, which still maintains parts of the primitive building and a cloister from the 16th century.

...E PARA COMER, LUGO

Torre de los Moreno, en pleno centro de Ribadeo / Tower of Los Moreno, right in the centre of Ribadeo


CAMINO NORTE

...E...E PARA COMER,LUGO PARA COMER, LUGO

67

Albergue de peregrinos de Ribadeo / Pilgrims’ refuge of Ribadeo

La iglesia más antigua de Ribadeo es la capilla

The oldest church of Ribadeo is the chapel of

de la Atalaya, levantada en el siglo XII y con una

Atalaya, built in the 12th century and with a

puerta gótica del XIV.

gothic door from the 14th century.

En esta localidad, como en cualquier otra de A

In this town, as in any other of A Mariña

Mariña lucense, lo que manda en la mesa son

(Northern coast of Lugo), the stars of the table

los pescados y mariscos del Cantábrico.

are the fish and shellfish of the Cantabrian region. ...E PARA COMER, LUGO


CAMINO NORTE

68

...E PARA COMER, LUGO

Ribadeo - Lourenzá A la salida de Ribadeo, el camino se dirige hacia la población de A Ponte de Arante, donde comienza un tramo en ascenso. La ruta se adentra en el municipio de Barreiros, a cuyo paso el viajero encuentra varias fuentes. En este término municipal atravesamos núcleos como Albergue de peregrinos de Gondán, Barreiros / Pilgrims’ refuge of Gondan, Barreiros

Vilamartín Pequeno, Vilamartín Grande y Gondán.

Ribadeo - Lourenzá Leaving Ribadeo, the route heads toward the town of A Ponte de Arante, where begins an uphill section. The route enters the municipality of Barreiros, where the traveler finds several fountains. In this municipal terminus, we cross centers such as Vilamartín Pequeno, Vilamartín El puente de piedra de Lourenzá / The stone bridge of Lourenzá ...E PARA COMER, LUGO

Grande and Gondán.


CAMINO NORTE

...E...E PARA COMER,LUGO PARA COMER, LUGO

A partir de San Xusto, la ruta

From San Xusto, the route ascends

asciende unos 5 kilómetros hasta el

approximately 5 kilometers to the

final de etapa, la villa de Lourenzá.

end of the section, to the village of

En esta localidad es obligada la

Lourenzá. In this town, tourists must

visita al monasterio de San Salvador,

not miss a visit to the monastery of

declarado monumento histórico

San Salvador, declared a national

nacional. Se trata de un edificio

historic monument. This is a building

fundado a finales del siglo X por el

founded at the end of the 10th

conde Osorio Gutiérrez, conocido

century by Count Osorio Gutiérrez,

como el Conde Santo, y remodelado

known as the Conde Santo (Holy

a fondo en los siglos XVII y XVIII.

Count), and renovated in-depth in

Hasta mediados del siglo XX existió

the 17th and 18th century. In the

en él vida monástica.

mid-20th century, a monastic life

69

existed in it. Destaca la fachada principal, obra del arquitecto Casas Novoa,

The outstanding main façade is the

que también diseñaría la fachada

work of the architect Casas Novoa,

del Obradoiro de la Catedral de

who would also design the facade

Santiago.

of the Obradoiro of the Cathedral of Santiago. Fachada principal del monasterio de San Salvador, en Lourenzá / Main façade of the monastery of San Salvador, in Lourenzá ...E PARA COMER, LUGO


CAMINO NORTE

70

...E PARA COMER, LUGO

En el interior del monasterio destacan las capillas de Valdeflores y de Nuestra Señora de Valvanera. Esta última alberga un museo de arte sacro, con piezas como un relicario de 28 medios cuerpos, telas del siglo X y pinturas en tabla con recreaciones de los milagros del Conde Santo. Lourenzá es un municipio que destaca por su producción hortícola de habas, que pueden adquirirse en bolsas de peso variable y también degustarse en los restaurantes de la zona. Inside the monastery, stand out the chapels of Valdeflores and Our Lady of Valvanera. This latter holds a museum of sacred art, with pieces such as a reliquary of 28 half bodies, fabrics from the 10th century and pictures on boards with recreations of the miracles of the Holy Saint. Lourenzá is a municipality that stands out for its crop production of beans, which can be purchased in bags of variable weight and also sampled in the restaurants of the region. ...E PARA COMER, LUGO

Conjunto monumental de San Salvador/ Monumental group of San Salvador


CAMINO NORTE

...E...E PARA COMER,LUGO PARA COMER, LUGO

Lourenzá-Abadín

Lourenzá-Abadín

Sólo nueve kilómetros separan

Only nine kilometers separate Lourenzá

Lourenzá de la ciudad de Mondoñedo,

from the city of Mondoñedo, former

antaño capital de provincia _cuando

capital of the province (when there

eran siete las provincias gallegas_ y

were seven Galician provinces) and

en la actualidad una de las dos sedes

currently one of the two seats of the

del Obispado de Mondoñedo-Ferrol.

Bishopric of Mondoñedo-Ferrol.

Mondoñedo es además una ciudad muy

Mondoñedo is also a very literary city,

literaria, patria chica del escritor Álvaro

little homeland of the writer Álvaro

Cunqueiro y de otros importantes

Cunqueiro and other important authors

autores en lengua gallega. En su casco

in the Galician Language. In its old

antiguo destaca la catedral, declarada

quarter stands out the cathedral,

monumento nacional en 1902 y

declared a national monument in 1902

basílica en 1959. El templo comenzó

and basilica in 1959. The temple began

a construirse a principios del siglo XII,

to be built at the beginning of the 12th

pero no se terminó hasta el XIV, por lo

century, but was not completed until the

que es en su mayor parte románico. En

14th, so that is mostly Romanesque.

el siglo XVIII, en pleno auge del Barroco,

In the 18th century, at the height of

se remodeló la fachada y se añadieron

the Baroque period, the facade was

torres.

remodeled and towers were added.

71

Vista panorámica de Mondoñedo / Panoramic view of Mondoñedo ...E PARA COMER, LUGO


CAMINO NORTE

72 Las naves laterales de la catedral albergan uno de los museos de arte sacro más importantes de Galicia, bautizado como Santos San Cristóbal en honor a su fundador y conservador. En él pueden contemplarse magníficas pinturas de temática religiosa.

The lateral naves of cathedral house one of the most important museums of sacred art of Galicia, christened Santos San Cristóbal in honor of its founder and conservator. In it, visitors may contemplate magnificent religious paintings. ...E PARA COMER, LUGO

Fachada principal de la catedral de Mondoñedo/ Main façade of the cathedral of Mondoñedo

...E PARA COMER, LUGO


...E...E PARA COMER,LUGO PARA COMER, LUGO

CAMINO NORTE

73

La ruta discurre a partir de la ciudad a lo largo de distintas parroquias, en un paisaje dominado por los castaños, robles y eucaliptos. Tras una prolongada subida de 11 kilómetros aparece la ermita de San Cosme da Montaña. Más adelante, ya en el municipio de Abadín, encontramos el lugar de Gontán, donde funciona un albergue de peregrinos de reciente construcción.

The route runs from the city along various parishes, in a landscape dominated by the chestnuts, oaks and eucalyptus. After a prolonged climb of 11 kilometers appears the hermitage of San Cosme da Montaña. Further on, in the municipality of Abadín, we find Gontán, where there is a recently constructed lodging for pilgrims.

Albergue de peregrinos de Gontán, en Abadín / Pilgrims’ refuge of Gontán, in Abadín ...E PARA COMER, LUGO


CAMINO NORTE

74

En la capital del municipio, a sólo medio kilómetro de Gontán, podemos ver la iglesia parroquial de Santa María, templo románico del siglo XII. En el aspecto gastronómico, Abadín es famoso por el cultivo de los grelos, que cuentan con denominación de origen propia. En la zona también se producen queso y excelente carne de vacuno.

In the capital of the municipality, only half a kilometer from Gontán, we can see the parish church of Santa María, a 12th century Romanesque temple. In the gastronomic aspect, Abadín is famous for the cultivation of turnip tops, which have their own denomination of origin. The region also produces cheese and excellent beef. ...E PARA COMER, LUGO

Iglesia románica de Santa María de Gontán/ Romanic church of Santa María de Gontán

...E PARA COMER, LUGO


CAMINO NORTE

...E...E PARA COMER,LUGO PARA COMER, LUGO

Abadín-Vilalba

Abadín-Vilalba

Esta parte del Camino Norte

This part of the Northern Way

discurre por la comarca

runs through the Lugo region

lucense de A Terra Chá, que

of A Terra Chá, which owes

debe su nombre a la extensa

its name to the large plain on

planicie en la que se asienta.

which it is located. Meadows

Predominan los prados y

and grazing land predominate,

pastizales, y también pueden

and beautiful bridges and

verse hermosos puentes y

cemeteries can also be seen

cementerios con panteones

with pantheons crowned on

rematados en pináculos.

pinnacles.

Uno de estos cementerios

One of these cemeteries is

se encuentra en Goiriz, la

found in Goiriz, the town that

población que aparece poco

appears just before arriving at

antes de llegar a Vilalba. Es el

Vilalba. This is the burial ground

camposanto de la iglesia de

of the church of Santiago,

Santiago, situada junto a la

located next to the national

carretera nacional.

highway.

75

Templo de Santiago de Goiriz, en Vilalba / Temple of Santiago in Goiriz, Vilalba ...E PARA COMER, LUGO


CAMINO NORTE

76

...E PARA COMER, LUGO

Vilalba es la capital de A Terra Chá. A sólo un kilómetro de la villa se ha

Vilalba is the capital of A Terra Chá. Only a kilometer from the village, a

instalado un moderno albergue, lo que es indicativo de la popularidad que

modern lodging has been installed, which is an indication of the popularity

el Camino Norte ha recobrado en los últimos años.

that the Northern Way has regained in the last years.

Albergue de peregrinos de Vilalba / Pilgrims’ refuge of Vilalba ...E PARA COMER, LUGO


...E...E PARA COMER,LUGO PARA COMER, LUGO

CAMINO NORTE

77

La villa tiene como monumento emblemático el torreón de los Andrade, originalmente la torre del homenaje de un castillo medieval. Fue reconstruida en el siglo XV y destaca poderosamente en el casco antiguo de la población. A escasa distancia podemos ver la iglesia de Santa María, en una pequeña plaza rodeada de casas con balcón. El interior del templo destaca por la calidad de sus tallas, entre ellas una del Santo Entierro.

The village has as its emblematic monument the tower of the Andrade, originally the tower keep of a medieval castle. It was reconstructed in the 15th century and has a strong presence in the old quarter of town. A short distance away we can see the church of Santa María, in a small plaza surrounded by houses with balconies. The interior of the temple stands out for the quality of its carvings, among them that of the Santo Entierro (Holy Burial). Torreón de los Andrade, en el centro de Vilalba / Tower of Los Andrade, in the centre of Vilalba ...E PARA COMER, LUGO


CAMINO NORTE

78 En la cultura gastronómica local destaca el queso de San Simón, un semicurado de leche de vaca con forma de gota. Gozan también de merecida fama los capones,

pollos castrados y cebados en las casas campesinas cuyo destino principal es la cena de Nochebuena.

In the local gastronomic culture, the cheese of San Simón stands out, semi-cured cows milk cheese in the shape of a drop. Also enjoying well-deserved renown are the capons, castrated and fattened chickens in the farmhouses, primarily intended for Christmas Eve dinner. ...E PARA COMER, LUGO

Típico cementerio del municipio de Vilalba / Typical cemetery of the municipality of Vilalba

...E PARA COMER, LUGO


CAMINO NORTE

...E...E PARA COMER,LUGO PARA COMER, LUGO

79

Vilalba-Baamonde Vilalba-Baamonde A la salida de Vilalba, un

Leaving Vilalba, boundary

mojón marca la distancia de

stone marks the distance of

120 kilómetros a Santiago de

120 kilometers to Santiago de

Compostela. Este tramo del

Compostela. This section of the

Camino Norte atraviesa tierras

Northern Way crosses lands

regadas por los ríos Magdalena,

irrigated by the rivers Magdalena,

Trimaz y Labrada. En ellos puede

Trimaz and Labrada. In them can

observarse una exuberante

be seen lush river bank vegetation.

vegetación de ribera. Algunas

Some parts of the route also cross

partes de la ruta también cruzan

forested regions.

zonas boscosas. The traveler passes through El viajero deja a su paso núcleos

centers such as San Xoán de Alba,

como San Xoán de Alba, Saa y

Saa and Ferreira. Baamonde, the

Ferreira. Poco después aparece

end of the section, appears just

Baamonde, el final de etapa. Esta

afterwards. This village belongs to

villa pertenece al municipio de

the municipality of Begonte and

Begonte y cuenta con diversos

has various hospitality facilities.

establecimientos hosteleros.

Interior del albergue de peregrinos de Baamonde, en Begonte / Inside the pilgrims’ refuge of Baamonde, in Begonte ...E PARA COMER, LUGO


CAMINO NORTE

80

...E PARA COMER, LUGO

En Baamonde merece la pena visitar la iglesia parroquial de Santiago,

In Baamonde, it is worthwhile to visit the parish church of Santiago, of

de estilo románico de transición (siglo XIII). El templo está custodiado por

transitional Romanesque style (13th century). The temple is watched over

un cruceiro triple del siglo XVIII y un castaño hueco con una escultura en

by a triple cross from the 18th century and a hollow chestnut tree with a

su interior. En las cercanías se encuentran las ruinas de la fortaleza de

sculpture inside it. Nearby are found the ruins of the fortress of Amarante,

Amarante, destruida durante las revueltas campesinas de la Edad Media.

destroyed during the peasant revolts of the Middle Ages.

En Baamonde está también la casa-museo del escultor local Víctor Corral,

In Baamonde is also the house and museum of the local sculptor Víctor

que trabaja materiales tan gallegos como el granito y la madera.

Corral, who works with such Galician materials as granite and wood.

Iglesia de Baamonde/ Church of Baamonde ...E PARA COMER, LUGO


...E...E PARA COMER,LUGO PARA COMER, LUGO

CAMINO NORTE

81

Baamonde - Sobrado dos Monxes

Baamonde - Sobrado dos Monxes

Última etapa del Camino Norte en la provincia de A Coruña. A la salida

The last stage of the Northern Way is in the Province of A Coruña. Leaving

de Baamonde, un puente gótico salva el río Parga. Comienza un tramo

Baamonde, a Gothic bridge crosses the Parga River. This begins a forested

boscoso que pasa junto a la capilla de San Alberte y continúa hasta Santa

section that passes next to the Chapel of San Alberte and continues to

Leocadia. Más adelante aparece Xeixón, en el municipio de Friol. El lugar

Santa Leocadia. Further on appears Xeixón, in the municipality of Friol.

cuenta con un área de descanso.

There is a rest area here.

Monasterio de Sobrado dos Monxes/ Monastery of Sobrado dos Monxes ...E PARA COMER, LUGO


CAMINO NORTE

82

...E PARA COMER, LUGO

Todavía en el municipio de Friol encontramos Miraz, y pasado este núcleo la ruta discurre por un camino amplio flanquedado de pinos. Pocos kilómetros después aparece la laguna artificial de Sobrado dos Monxes, que recibe al viajero a la entrada de esta población. Estamos ya en la provincia de A Coruña.

Still in the municipality of Friol we find Miraz, and on passing this center the route becomes a broad road flanked by pines. A few kilometers later is the artificial lake of Sobrado dos Monxes, which receives the traveler at the entrance of this town. We are now Laguna de Sobrado dos Monxes / Lagoon of Sobrado dos Monxes ...E PARA COMER, LUGO

in the Province of A Coruña.


CAMINO NORTE

84

...E PARA COMER, LUGO

En Sobrado dos Monxes se encuentra el monasterio de Santa María, donde funciona un albergue de peregrinos. El origen de este edificio monástico se remonta al siglo X. En el siglo XII se asentó allí la orden del Císter, que marcaría el florecimiento del monasterio. Despoblado tras la desamortización de 1834, recuperó la vida monástica en 1966. Los frailes fabrican y venden diversos productos caseros.

In Sobrado dos Monxes is located the monastery of Santa María, where a pilgrims’ hostel functions. The origin of this monastery dates back to the 10th century. In the 12th century the Sistercian order was based there, which would mark the blossoming of the monastery. Depopulated after the seizure and sale of 1834, it recovered monastic life in 1966. The friars produce and sell various household Cocina del monasterio de Sobrado / Kitchen in the monastery of Sobrado ...E PARA COMER, LUGO

products.


CAMINO NORTE

86

...E PARA COMER, LUGO

Sobrado dos Monxes-Arzúa

Sobrado dos Monxes-Arzúa

Última etapa del Camino Norte,

This is the last stage of the

que en Arzúa se funde con el

Northern Way, which in Arzúa

Camino Francés. El trayecto pasa

merges with the French Way.

por poblaciones como Corredoiras,

The route passes through towns

Boimil y Boimorto.

such as Corredoiras, Boimil and Boimorto.

En Arzúa puede verse el antiguo convento de La Magdalena,

In Arzúa can be seen the ancient

fundado por los agustinos en

convent of Magdalena, founded by

el siglo XIV. Muy cerca está la

the Augustines in the 14th century.

moderna iglesia de Santiago,

Very nearby is the modern church

con imágenes del Apóstol como

of St. James, with images of the

peregrino y como matamoros.

Apostle as a pilgrim and as a “Moor-killer.”

Claustro del monasterio de Sobrado / Cloister in the monastery of Sobrado ...E PARA COMER, LUGO


VIÑO E TURISMO, MARIDAXE PERFECTA PARA SABOREAR GALICIA Coñecer Galicia a través do viño e a gastronomía

cións xeográficas con dereito a mención Viño da

pode ser o fío conductor dunha viaxe inesqueci-

Terra, e que son: Betanzos, o Val do Miño Ouren-

ble pola nosa terra. A vide e o viño forman parte

se e os viños da Terra de Barbanza e Iria.

da identidade histórica, cultural e paisaxística de Galicia. O líquido vermello ou branco antóllase

Este rico panorama fai que o turismo enolóxico

cada vez máis como un aliado ideal do turismo

sexa, xunto á gastronomía, unha ferramenta

na nosa comunidade. Ribeiros, albariños, men-

con gran potencial de atracción para o turista

cías, godellos… son obras de arte, elementos

que busca un destino de calidade. O enoturista

culturais de primeiro grao, proporcionados pola

desprázase para degustar e coñecer novos viños

nai natureza.

e as súas características, pero tamén para em-

Uvas do Ribeiro

paparse da cultura que o rodea. Como o turismo A ese modo de entender o viño como filosofía e

gastronómico, o enolóxico é un instrumento de

As cifras falan por si soas. Un total de 482 ade-

estilo de vida particular, únese a realidade dun

importante fidelización ao destino. Así é, que a

gas galegas están acollidas ás cinco denomina-

sector, o vinícola, que constitúe unha peza clave

gastronomía se converteu nunha das principias

cións de orixe mencionadas. A terceira parte dos

do complexo agroalimentario galego e que se

motivacións de todas as persoas que visitan

establecementos agroindustriais de Galicia son

artella ao redor das cinco Denominacións de

a nosa comunidade. Tamén para os propios

adegas de viño, e xeran máis de mil postos de

Orixe existentes: Monterrei, Rías Baixas, Ribeira

galegos, que de norte a sur, de leste a oeste, dan

traballo directos. A industria vitivinícola galega

Sacra, Ribeiro e Valdeorras. Para completar o

gusto ao padal nas numerosas festas gastronó-

factura máis de 130 millóns de euros ao ano,

abano de posibilidades enolóxicas debidamente

micas espalladas por toda a xeografía galega.

pois case 230 mil persoas exercen a titularidade

catalogadas existen en Galicia varias indica-

dalgún viñedo.


máxico cheo de sabores e olores no que explorar

andaina pola historia, a arte, a xeografía e a

máis de 50 cidades e 19 rutas do viño pertencen-

cultura popular do lugar ligada aos aspectos vi-

tes á Asociación de Cidades do Viño.

tivinícolas do viño das Rías Baixas. As segundas, dúas rutas certificadas co sello Rutas do Viño

Uvas da Ribeira Sacra (Sober, Lugo)

Galicia, cuxa tradición cultivando vides vai xa

de España (Acevín), dúas excusas ideais para

polos 2.000 anos de historia, é un lugar idóneo

mergullarse nunha paisaxe esculpida de cepas e

para empaparse de cultura enolóxica. Achegarse

vides aromáticas.

ata Cambados e Ribadavia, as dúas cidades integradas baixo o paraugas da marca Cidades do

O deseño de novos vieiros para recorrer a través

Cultivar o turismo promocionando esta parcela

Viño de Acevin, supón aproximarse a un mundo

do viño, como a Ruta da Ribeira Sacra e o Cami-

da enoloxía co mesmo esmero que se cultivan

cheo de aromas no que habita a sabedoría dun

ño de Santiago son outras dúas mostras máis da

vides e parras parece a solución para relanzar

quefacer rescatado de outrora e adaptado aos

querencia dunha terra polos seus caldos.

a actividade turística desta terra, que recolleu

novos tempos. Unha realidade cotiá regada con

a tradición dun traballo milenario adaptándoo

momentos máxicos, como as dúas festas decla-

Viño e turismo preséntanse como a maridaxe

aos novos tempos.

radas de Interese Turístico Nacional, a do Viño

perfecta, a maneira máis acaída de vivir a

Albariño de Cambados, que se celebra no pri-

experiencia dunha viaxe ines-

Con este pano de fondo, naceu Enotur, o Primei-

meiro domingo de agosto e a Feira-Exposición

quecible por Galicia,

ro Salón de Enoturismo en España, organizado

de Exaltación do Viño do Ribeiro, que cada ano

impregnada do

pola Secretaría Xeral para o Turismo da Xunta

atrae, dende hai un cuarto de século a milleiros

coidado, a beleza

de Galicia, celebrado en Pontevedra do 5 ao 8

de persoas ata o concello ourensán.

e o preciosisi-

de decembro deste ano. A clave do encontro é a

mo que rodea

de crear un contorno de venda única e popular

O Museo Etnográfico do Viño de Cambados

sempre ao

para achegar de maneira masiva e directa ao

ou a Ruta do Ribeiro e a Ruta das Rías Baixas,

mundo e á

público ao mundo do enoturismo. Esta feira tan

berces do ribeiro e do albariño son tres puntos

cultura do

especial integra dentro de si un micromundo

de parada recomendada. O primeiro é unha

viño. Viñedo

III Guía ... E para comer, Lugo 2010  

Guía turística editada por la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Lugo (Apehl)

III Guía ... E para comer, Lugo 2010  

Guía turística editada por la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Lugo (Apehl)