Page 1


2008

Anuario Guía da Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Lugo


EDITA: Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Lugo r/ Ramón Montenegro, 15, entreplanta 27002 Lugo Tel.: 982.22.69.12 Fax: 982.24.42.56 Email: apehl@hostelugo.e.telefonica.net Deseño de título de contraportada: Gonzalo Araújo (Vigo) PRODUCE: Transmedia Comunicación & Prensa www.transmedia.es Tels.: 636.95.28.93 / 610.21.53.66 / 982.22.12.78 Dirección editorial: Manuel Darriba Dirección comercial: José Manuel Gegúndez Deseño e maquetación: Rodrigo Díaz Fotografía: Rodrigo Díaz Depósito legal: LU-78707-07


ÍNDICE

...E...E PARA COMER,LUGO PARA COMER,LUGO

DE FESTA EN FESTA

PRESENTACIÓN

DE FESTA EN FESTA DIRECTORIO DE ASOCIADOS

Anuario Guía da Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Lugo

ANUARIO GUÍA DA ASOCIACIÓN

INTRODUCIÓN

5

DE FESTA EN FESTA 2008 - ANO II

...E para comer, LUGO

PROVINCIAL DE HOSTELERÍA DE LUGO

Páx.

6

Páx.

8

Páx.

16

Páx.

86

AGRADECEMENTOS: Agradecemos a cesión desinteresada de material fotográfico aos seguintes particulares e institucións: Concello de Abadín, Asociación Cultural O Castelo (Alfoz), Concello de Antas de Ulla, Club Natural Catro (O Cádavo), Concello de Barreiros, Taberna de Marcos (Lugo), Vicente Correa (Baralla), Concello de Becerreá, Asociación de Cazadores de Becerreá, Peruchela (www.aldeasgallegas.com), Concello de Burela, Concello de Castro de Rei,

Amigos da Maruxaina (Cervo), Airiños do Xunco (Cervo), Concello d’O Corgo, Concello de Chantada, Amigos do Folión de Carros (Chantada), Concello de Cospeito, Concello de Folgoso do Courel, Concello d’A Fonsagrada, Xesús do Breogán (Foz), Concello de Friol, Concello de Guitiriz, Concello de Guntín, Roi Maceda (O Incio), Vázquez Rivas (Láncara), Concello de Lourenzá, Concello de Lugo, Concello de Meira, Concello de Monforte, Concello de Monterroso, Gráficas Lar (Viveiro), Concello de Outeiro de Rei, Concello de Palas de Rei, Conce-

llo de Pantón, Concello de Paradela, Concello d’O Páramo, Concello d’A Pastoriza, Concello de Pedrafita do Cebreiro, José Ramón Casanova e José Antonio Novo (A Pobra do Brollón), Concello d’A Pontenova, Concello de Portomarín, Deputación Provincial de Lugo, Concello de Ribadeo, Concello de Ribas de Sil, Concello de Riotorto, Concello de Sarria, Concello d’O Saviñao, Concello de Sober, Concello de Taboada, Concello d’O Vicedo, Concello de Vilalba, Concello de Viveiro, Concello de Xermade e Concello de Xove. ...E PARA COMER,LUGO


PRESENTACIÓN

6

P

or segundo ano consecutivo, a Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Lugo saca adiante a guía-anuario ...E para comer, Lugo. Pretendemos que esta cita editorial se convirta nun costume todos os anos por estas datas. Hai moito que falar sobre a riqueza cultural, patrimonial, paisaxística e gastronómica da nosa provincia, e para facelo nada mellor que usar o formato gráfico e moderno polo que optamos nesta publicación.

e fomentalas son benvidos pola nosa Asociación, que, coma sempre, está disposta a sumarse á tarefa. Os hosteleiros debemos sentirnos heraldos e defensores da provincia de Lugo. De nós depende, en boa medida, que os visitantes marchen cun sorriso na boca e o firme propósito de regresar.

Escollemos as feiras e festas da provincia como argumento central da segunda edición de ...E para comer, Lugo. O patrimonio lúdico é parte fundamental do corpo de cultura e lecer que unha sociedade precisa para ter cohesión e boa saúde. Nisto, coma en tantas outras cousas, amosamos unha variedade envexable. Temos festas con elementos parateatrais, outras nas que está presente a pegada relixiosa, festas ligadas aos ciclos das estacións e os produtos de temporada... E, por suposto, festas nas que a protagonista é a gastronomía. Non esquezamos cal é a marca que defendemos: ...E, para comer, Lugo. Unha marca, dito sexa de paso, que está rexistrada pola nosa Asociación. Iso quere dicir que nos pertence a todos os asociados, e nese sentido promovemos e promoveremos o seu uso. Porque pensamos que é a marca que singulariza a nosa provincia. E neste traballo noso, ser singular é o que conta. A visión da festa como valor turístico é algo que está en alza. A Administración asumiu que as manifestacións lúdicas constitúen un poderoso imán de atracción de visitantes. Todos os esforzos públicos para protexelas ...E PARA COMER,LUGO

...E PARA COMER,LUGO

para hacerlo nada mejor que usar el formato gráfico y moderno por el que optamos en esta publicación. Hemos escogido las ferias y fiestas de la provincia como argumento central de la segunda edición de …E para comer, Lugo. El patrimonio lúdico es parte fundamentel del cuerpo de cultura y ocio que una sociedad necesita para tener cohesión y buena salud. En esto, como en tantas otras cosas, mostramos una variedad envidiable. Tenemos fiestas con elementos parateatrales, otras en las que está presente la huella religiosa, fiestas ligadas a los ciclos de las estaciones y los productos de temporada… Y, por supuesto, fiestas en las que la protagonista es la gastronomía. No olvidemos cuál es la marca que defendemos: …E para comer, Lugo. Una marca, dicho sea de paso, que está registrada por esta Asociación. Eso quiere decir que nos pertenece a todos los asociados, y en este sentido promovemos y promoveremos su uso. Porque pensamos que es la marca que singulariza nuestra provincia. Y en este nuestro trabajo, ser singular es lo que cuenta.

Cheché Real Presidente da Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Lugo

P

or segundo año consecutivo, la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Lugo saca adelante la guía-anuario …E para comer, Lugo. Pretendemos que esta cita editorial se convierta en una costumbre todos los años por estas fechas. Hay mucho que hablar sobre la riqueza cultural, patrimonial, paisajística y gastronómica de nuestra provincia, y

La visión de la fiesta como valor turístico es algo que está en alza. La Administración ha asumido que las manifestaciones lúdicas constituyen un poderoso imán de atracción de visitantes. Todos los esfuerzos públicos para protegerlas y fomentarlas son bienvenidos por nuestra Asociación, que, como siempre, está dispuesta a sumarse a la tarea. Los hosteleros debemos sentirnos heraldos y defensores de la provincia de Lugo. De nosotros depende, en buena medida, que los visitantes se marchen con una sonrisa en la boca y el firme propósito de regresar.


SAÚDA

...EPARA PARA COMER,LUGO COMER,LUGO ...E

A

gastronomía forma parte da cultura dos países e, xa que logo, é un factor importante á hora de que os visitantes se decidan por eles como destino turístico. A Consellaría de Innovación e Industria considera que o impulso da gastronomía galega debe entenderse como unha peza clave dentro da nosa política de promoción do país. Lugo é xa un referente culinario perfectamente identificado, cunha oferta diferenciada e unha demanda fiel. É inevitable falar dos produtos do mar, da faba de Lourenzá, os embutidos e carnes e os caldos da Ribeira Sacra, auténticos referentes de calidade.

profesionais da cociña de recoñecido prestixio... E non só na cociña tradicional, senón tamén dentro das novas tendencias e a cociña creativa. A marca ...E para comer, Lugo é suficientemente explícita. Un ano máis, a Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería deféndea e promóvea a través desta coidada guía. Os nosos parabéns e apoio.

Temos, daquela, riqueza gastronómica dabondo. Só falta que de verdade o creamos (que potenciemos a nosa “autoestima culinaria”) e que o pregoemos con convicción e seguridade, coa confianza que dá saber que o que se enxalza é un valor fóra de toda dúbida, e que hai unha magnífica disposición a coñecelo e gozalo, dentro e fóra do país. E niso estamos. O Goberno galego dende logo, pero tamén os empresarios e profesionais do sector, e mesmo a sociedade galega no seu conxunto, que aprecia o indiscutible potencial da nosa cociña e deféndea sempre que ten oportunidade. Só na provincia de Lugo existen neste momento case unha vintena de Festas de Interese Turístico cuxo máximo atractivo adoita estar vinculado á exaltación gastronómica dun produto determinado. Lugo posúe a variedade de alimentos necesarios para unha dieta equilibrada, múltiples denominacións de orixe que asocian produtos galegos e calidade, uns

Rubén C. Lois González Director Xeral de Turismo Consellaría de Innovación e Industria

L

a gastronomía forma parte de la cultura de los países y, por tanto, es un factor importante a la hora de que los visitantes se decidan por ellos como destino turístico. La Consellaría de Innovación e Industria considera que el impulso de la gastronomía gallega debe entenderse como una pieza clave dentro de nuestra política de promoción del país. Lugo es ya un

7

referente culinario perfectamente identificado, con una oferta diferenciada y una demanda fiel. Es inevitable hablar de los productos del mar, de la faba de Lourenzá, los embutidos y carnes y los caldos de la Ribeira Sacra, auténticos referentes de calidade. Tenemos, pues, riqueza gastronómica en abundancia. Sólo falta que de verdad nos lo creamos (que potenciemos nuestra “autoestima culinaria”) y que lo pregonemos con convicción y seguridad, con la confianza que da saber que lo que se ensalza es un valor fuera de toda duda, y que hay una magnífica disposición a conocerlo y gozarlo, dentro y fuera del país. Y en eso estamos. El Gobierno gallego desde luego, pero también los empresarios y profesionales del sector, e incluso la sociedad gallega en su conjunto, que aprecia el indiscutible potencial de nuestra cocina y la defiende siempre que tiene oportunidad. Sólo en la provincia de Lugo existen en este momento casi una veintena de Fiestas de Interés Turístico cuyo máximo atractivo suele estar vinculado a la exaltación gastronómica de un producto determinado. Lugo posee la variedad de alimentos necesarios para una dieta equilibrada, múltiples denominaciones de origen que asocian productos gallegos y calidad, unos profesionales de la cocina de reconocido prestigio… Y no sólo en la cocina tradicional, sino también dentro de las nuevas tendencias y la cocina creativa. La marca …E para comer, Lugo es suficientemente explícita. Un año más, la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería la defiende y promueve a través de esta cuidada guía. Nuestras felicitaciones y apoyo. ...E PARA COMER,LUGO


INTRODUCIÓN

LUGO 8

PROVINCIA DE FESTAS A provincia de Lugo é un verxel para o turismo. Á súa condición de paraíso gastronómico (evidenciada no lema ...E para comer, Lugo) únense a diversidade do patrimonio e unha completísima oferta lúdica. La provincia de Lugo es un vergel para el turismo. A su condición de paraíso gastronómico (evidenciada en el lema …E para comer, Lugo) se unen la diversidad del patrimonio y una completísima oferta lúdica. The province of Lugo is an oasis for tourism. Along with being a gastronomic paradise (shown in the saying …E para comer, Lugo – And Lugo for food), it offers a diverse heritage and a full selection of recreational activities. ...E PARA COMER,LUGO

...E PARA COMER,LUGO


...E...E PARA COMER,LUGO PARA COMER,LUGO

INTRODUCIÓN

9

Porque Lugo é unha provincia festeira. A meirande parte dos núcleos de poboación, por pequenos que sexan, teñen a súa celebración. Moitas festas poden calificarse de singulares, sexa porque revisten un carácter parateatral, exaltan un produto gastronómico ou unha raza de gando ou ben ofrecen interese estético. Porque Lugo es una provincia festiva. La mayor parte de los núcleos de población, por pequeños que sean, tienen su propia celebración. Muchas fiestas pueden calificarse de singulares, sea porque revisten un carácter parateatral, exaltan un producto gastronómico o una raza de ganado o bien ofrecen interés estético. Lugo is a festive province. The majority of the population centers, no matter how small, have their own celebrations. Many of the festivals can be called unusual, either because they have a nearly theatrical nature, exhibit a gastronomic product or a livestock breed, or offer esthetic interest. ...E PARA COMER,LUGO


INTRODUCIÓN

10

Trascenden as fronteiras da provincia festas tan chamativas coma a Gran Queimada de Cervo, unha elaborada representación do enfrontamento entre o ben e o mal, ou o Folión de Carros de Chantada, recreación dos oficios tradicionais da Galicia agrícola e gandeira. Trascienden las fronteras de la provincia fiestas tan llamativas como la Gran Queimada de Cervo, una elaborada representación del enfrentamiento entre el bien y el mal, o el Folión de Carros de Chantada, recreación de los oficios tradicionales de la Galicia agrícola y ganadera. Exciting festivals such as Gran Queimada de Cervo transcend provincial boundaries, with an elaborate representation of the confrontation between good and evil, or the Folión de Carros of Chantada, a recreation of the traditional tasks of Galician agriculture and livestock raising.

...E PARA COMER,LUGO

...E PARA COMER,LUGO


...E...E PARA COMER,LUGO PARA COMER,LUGO

INTRODUCIÓN

11

Para os máis larpeiros están as celebracións arredor dos alimentos tradicionais: o queixo, o mel, o aceite e, por suposto, o viño. Os concellos onde se elaboran caldos da denominación Ribeira Sacra organizan multitudinarias feiras en honor a este produto. Para los más golosos están las celebraciones en torno a los alimentos tradicionales: el queso, la miel, el aceite y, por supuesto, el vino. Los municipios donde se elaboran caldos de la denominación Ribeira Sacra organizan multitudinarias ferias en honor a este producto. For gourmands, there are celebrations around traditional foods: cheese, honey, oil and, of course, wine. The towns that produce wines of the Ribeira Sacra denomination organize many fairs in honor of this product.

...E PARA COMER,LUGO


INTRODUCIÓN

12

No eido relixioso, estética e espiritualidade van da man nas procesións mariñeiras da Virxe do Carme e as súas alfombras florais. Brilla con luz propia a Semana Santa de Viveiro, quizais a máis importante de Galicia. En el aspecto religioso, estética y espiritualidad se dan la mano en las procesiones marineras de la Virgen del Carmen y sus alfombras florales. Brilla con luz propia la Semana Santa de Viveiro, quizás la más importante de Galicia. Religious, esthetic, and spiritual aspects come alive in the marine processions of the Virgen del Carmen and their carpets of flowers. The Semana Santa (Holy Week) of Viveiro shines with its own life, being perhaps the most important of Galicia.

...E PARA COMER,LUGO

...E PARA COMER,LUGO


...E...E PARA COMER,LUGO PARA COMER,LUGO

INTRODUCIÓN

13

Esta ampla oferta festiva ten especial intensidade nos meses de primavera e verán. Desde o Entroido ata primeiros de outubro, Lugo estoupa en celebracións do máis diverso. Moitas delas están declaradas de interese turístico, o que leva un número crecente de visitantes ás vilas e aldeas da provincia. Esta amplia oferta festiva tiene especial intensidad en los meses de primavera y verano. Desde el Carnaval hasta principios de octubre, Lugo estalla en celebraciones de lo más diverso. Muchas de ellas están declaradas de interés turístico, lo cual lleva a un número creciente de visitantes a las villas y aldeas de la provincia. This broad offering of festivals has a special intensity in the months of spring and summer. From Carnaval to the beginning of October, Lugo breaks out in the most diverse celebrations. Many of them are declared of touristic interest, bringing a growing number of visitors to the towns and villages of the province.

...E PARA COMER,LUGO


INTRODUCIÓN

14

Por último, non podemos esquecer as feiras que aínda celebran un gran número de localidades. Nas feiras é posible degustar o polbo, contemplar exhibicións de gando e acceder a unha variada oferta de venda ambulante. E, por riba de todo, amosan a vella esencia dunha terra que se resiste a perder as súas tradicións. Por último, no podemos olvidar las ferias que todavía celebran un gran número de localidades. En las ferias es posible degustar el pulpo, contemplar exhibiciones de ganado y acceder a una variada oferta de venta ambulante. Y, por encima de todo, muestran la vieja esencia de una tierra que se resiste a perder sus tradiciones. Finally, we must not forget the fairs that are still celebrated in a great number of localities. At the fairs, it is possible to sample octopus, see livestock exhibitions, and enjoy varied offerings from street vendors’ kiosks. Most of all, these fairs show the ancient essence of a land that resists losing its traditions.

...E PARA COMER,LUGO

...E PARA COMER,LUGO


DE FESTA EN FESTA

16

...E PARA COMER,LUGO

ABADÍN Este concello da Terra Chá é o único da provincia cunha celebración dedicada ao grelo. A Feira do Grelo (Expogrelo) celébrase o primeiro sábado de febreiro no recinto feiral de Gontán. Durante toda a xornada poden admirarse os postos de exposición desta verdura, imprescindible no cocido galego. Expogrelo inclúe cata de grelos e premios ás mellores cestas. Outra boa data para visitar Abadín é o primeiro sábado de novembro, día da Feira de Santos. Este encontro comercial e festivo atrae xentes de toda Galicia. Pódese contemplar o gando (especialmente, o equino), mercar produtos de temporada (castañas, noces...) e, por suposto, degustar o polbo á feira. Expogrelo

ABADÍN Este municipio de la Terra Chá es el único de la provincia con una celebración dedicada al grelo. La Feira do Grelo (Expogrelo) se celebra el primer sábado de febrero en el recinto ferial de Gontán. Durante toda la jornada pueden admirarse los puestos de exposición de esta verdura, imprescindible en el cocido gallego. Expogrelo inclúe cata de grelos y premios a las mejores cestas.

Feira de Santos ...E PARA COMER,LUGO

Otra buena fecha para visitar Abadín es el primer sábado de noviembre, día de la Feira de Santos. Este encuentro comercial y festivo atrae a gentes de toda Galicia. Se puede contemplar el ganado (especialmente, el equino), comprar productos de temporada (castañas, nueces...) y, por supuesto, degustar el pulpo á feira.


DE FESTA EN FESTA

...E...E PARA COMER,LUGO PARA COMER,LUGO

17

ALFOZ

ANTAS DE ULLA

A localidade leva case medio século celebrando a Festa dos Chóferes na honra de San Cristovo, o primeiro domingo de agosto. A parte máis vistosa é a procesión de vehículos adornados con flores.

Antas de Ulla é un dos concellos produtores de queixo de ArzúaUlloa, polo que acolle unha feira deste produto cada tres anos, no mes de xuño. A Feira do Queixo da Ulloa ten carácter rotativo, celebrándose cada ano nun dos tres concellos da comarca. A próxima en Antas toca no 2010.

Outra cita singular é a Festa da Malla, o 15 de agosto na casa de turismo rural Finca Galega. A festa –unha recreación do duro labor de separar o gran da palla- complétase cunha cea galega. Ademais pódese aproveitar para ver o Museo da Auga da finca, con numerosos muíños, batáns e fontes.

O calendario festivo da capital protagonízao o San Cristovo, na segunda quincena de xullo, coa tradicional procesión de vehículos adornados e premios para os mellores.

ALFOZ

Desfile de San Cristovo en Alfoz

La localidad lleva casi medio siglo celebrando la Festa dos Chóferes en honor a San Cristóbal, el primer domingo de agosto. La parte más vistosa es la procesión de vehículos adornados con flores. Otra cita singular es la Festa da Malla, el 15 de agosto en el establecimiento de turismo rural Finca Galega. La fiesta –una recreación de la ardua tarea de separar el grano de la paja- se completa con una cena típicamente gallega. Además se puede aprovechar para ver el Museo del Agua de la finca, con numerosos molinos, batanes y fuentes.

Feira do Queixo da Ulloa en Antas

ANTAS DE ULLA Antas de Ulla es uno de los municipios productores de queso de Arzúa-Ulloa, por lo que acoge unha feria de este producto cada tres años, en el mes de junio. La Feira do Queixo da Ulloa tiene carácter rotativo, celebrándose cada año en uno de los tres concellos de la comarca. La próxima en Antas toca en 2010. Queixo da Ulloa

El calendario festivo de la capital lo protagoniza el San Cristovo, en la segunda quincena de julio, con la tradicional procesión de vehículos adornados y premios para los mejores. ...E PARA COMER,LUGO


DE FESTA EN FESTA

18

...E PARA COMER,LUGO

BALEIRA Baleira vive o punto máis intenso do seu calendario festivo a primeiros de agosto, nas patronais consagradas a San Cristovo. Estas festas desenvólvense na capital municipal, O Cádavo, e teñen como día principal o 12 de agosto. O día 12 de cada mes celébrase na vila a tradicional feira, unha boa ocasión para comer o polbo e mercar produtos de temporada. O concello acolle tamén a Ruta Todoterreo do Cádavo. A convocatoria celébrase na primavera, con carácter amateur e sen probas competitivas.

BALEIRA Baleira vive el punto más intenso de su calendario festivo a principios de agosto, en las patronales consagradas a San Cristovo. Estas fiestas se desarrollan en la capital municipal, O Cádavo, y tienen como día principal el 12 de agosto. El día 12 de cada mes se celebra en la localidad la tradicional feria, una buena ocasión para comer el pulpo y comprar productos de temporada. El municipio acoge tamén la Ruta Todoterreo do Cádavo. La convocatoria se celebra en primavera, con carácter amateur y sin pruebas competitivas. Ruta Todoterreo do Cádavo ...E PARA COMER,LUGO


...E...E PARA COMER,LUGO PARA COMER,LUGO

DE FESTA EN FESTA

19

BARALLA Baralla festexa por todo o alto o seu patrón, o mártir cristián San Vitorio, a última semana de agosto. O programa festivo é moi variado, e ademais das habituais verbenas hai actividades culturais polo día, como teatro e títeres na rúa. Unha das xornadas

dedícase á Festa do Cabalo na área recreativa fluvial. Este mesmo lugar, situado ás beiras do río Neira, acolle unha romaría campestre que lle pon o punto final ás festas.

A capital de Baralla conserva aínda as súas feiras, os días 1 e 18 de cada mes. Nas naves do mercado concéntrase o gando, fundamentalmente porcino, e na Praza Maior poden mercarse produtos tradicionais e de horta.

las jornadas se dedica a la Festa do Cabalo en el área recreativa fluvial. Este mismo lugar, situado a orillas del río Neira, acoge una romería campestre que le pone el punto final a las fiestas.

La capital de Baralla conserva todavía sus ferias, los días 1 y 18 de cada mes. En las naves del mercado se concentra el ganado, fundamentalmente porcino, y en la Plaza Mayor pueden comprarse productos tradicionales y de huerta.

Baralla honra a San Vitorio

BARALLA Baralla festeja por todo lo alto a su patrón, el mártir cristiano San Vitorio, la última semana de agosto. El programa festivo es muy variado, y además de las habituales verbenas hay actividades culturales por el día, como teatro y títeres en la calle. Una de

...E PARA COMER,LUGO


DE FESTA EN FESTA

20

...E PARA COMER,LUGO

BARREIROS O concello de Barreiros desprega un interesante calendario festivo. O Concurso Internacional de Castelos na Area celébrase o 25 de xullo na praia de Arealonga. Ten chegado a congregar máis de 400 participantes. A localidade costeira de San Miguel de Reinante acolle o Festival Internacional do Emigrante o primeiro sábado de agosto. Esta festa, declarada pola Xunta de interese turístico, iniciouse en 1980 e recibe grupos de música e danza dos cinco continentes.

BARREIROS El municipio de Barreiros despliega un interesante calendario festivo. El Concurso Internacional de Castelos na Area se celebra el 25 de julio en la playa de Arealonga. Ha llegado a congregar a más de 400 participantes. La localidad costera de San Miguel de Reinante acoge el Festival Internacional do Emigrante el primer sábado de agosto. Esta fiesta, declarada pola Xunta de interés turístico, se inició en 1980 y recibe grupos de música y danza de los cinco continentes.

Concurso internacional de castelos na area de Barreiros ...E PARA COMER,LUGO


DE FESTA EN FESTA

...E...E PARA COMER,LUGO PARA COMER,LUGO

21

BECERREÁ

BEGONTE

Becerreá organiza no verán a Festa da Becerra e o Turista, na segunda quincena de agosto. O evento inclúe degustación de carne ao aire libre.

Begonte ten unha das festas relixiosas máis importantes da Terra Chá, a Romaría dos Milagres de Saavedra, o 24 de maio. Centos de fieis acoden en peregrinaxe, solicitando a protección da Virxe contra os males de persoas e animais.

O carácter montañoso deste concello é ideal para facer rutas en todoterreo e para a práctica da caza. Na primavera celébrase unha Ruta Catro por Catro de inscrición aberta. Na primeira quincena de xuño, a vila acolle unha potente Feira de Cans de Caza.

A tradicional Feira de Pacios recuperouse no concello con carácter anual, o terceiro domingo de xullo. Está dedicada a amosar oficios tradicionais, con demostracións de zoqueiros, ferreiros, cesteiros, etc. Tamén hai polbo e mercado de produtos do campo, así como exhibicións caninas, cetrería e outras actividades lúdicas.

BECERREÁ

BEGONTE

Becerreá organiza en verano la Festa da Becerra e o Turista, en la segunda quincena de agosto. El evento incluye degustación de carne al aire libre.

Begonte tiene una de las fiestas religiosas más importantes de la Terra Chá, la Romería dos Milagros de Saavedra, el 24 de mayo. Cientos de fieles acuden en peregrinación, solicitando la protección de la Virgen contra los males de personas y animales.

El carácter montañoso de este municipio es ideal para hacer rutas en todoterreno y para la práctica de la caza. En primavera se celebra una Ruta Catro por Catro de inscripción abierta. En la primera quincena de junio, la villa acoge una potente Feira de Cans de Caza. Feira de Cans de Caza, en Becerreá

La tradicional Feira de Pacios se recuperó con carácter anual, el tercer domingo de julio. Está dedicada a mostrar oficios tradicionais, con exhibiciones de zoqueiros, herreros, cesteiros, etc. También hay pulpo y mercado de productos del campo, así como exhibiciones caninas, cetrería y otras actividades lúdicas. ...E PARA COMER,LUGO


DE FESTA EN FESTA

22

...E PARA COMER,LUGO

BÓVEDA

BÓVEDA

BURELA

A festa máis característica de Bóveda é o Ecce Homo, que se celebra en Rubián cada 15 de setembro. A capela do Ecce Homo, de finais do século XVIII, atópase no centro da vila. Hai misas durante toda a mañá e misa maior ao mediodía, que remata cunha procesión de todos os santos da capela. En paralelo celébrase festa profana nas inmediacións da capela.

La fiesta más característica de Bóveda es el Ecce Homo, que se celebra en Rubián cada 15 de septiembre. La capilla del Ecce Homo, de finales del siglo XVIII, se encuentra en el centro de la villa. Hay misas durante toda la mañana y misa mayor al mediodía, que remata con una procesión de todos los santos de la capilla. En paralelo se celebra fiesta profana en las inmediaciones de la capilla.

Burela honra a Virxe do Carme, patrona das xentes do mar, a principios de xuño. As festas serven para despedir os mariñeiros que parten á costeira do bonito. Resulta espectacular a procesión marítima da Virxe do Carme, o primeiro domingo de xuño, en barcos adornados con flores. A noite previa, a imaxe mariana é levada en procesión desde a capela ata a lonxa do porto. O percorrido discorre sobre alfombras de flores. Mestura de festa relixiosa e profana é a Romaría do Monte Castelo, que adoita

celebrarse a última fin de semana de xullo. A área recreativa da zona reúne condicións para acampar durante os tres días de festa, consagrados a comer, beber e durmir. O produto estrela de Burela exáltase na Feira do Bonito, o primeiro sábado de agosto. Mostra veterana -25 anos-, celébrase no peirao, con numerosos postos a disposición dos visitantes. En paralelo hai feira de produtos ecolóxicos e artesáns, mostras e un completo festival de músicas do mundo.

BURELA Burela honra a la Virgen del Carmen, patrona de las gentes del mar, a principios de junio. Las fiestas sirven para despedir a los marineros que parten a la costera del bonito. Resulta espectacular la procesión marítima da Virxe do Carme, el primer domingo de junio, en barcos adornados con flores. La noche previa, la imagen mariana es llevada en procesión desde la capilla hasta la lonja del puerto. El recorrido discurre sobre alfombras de flores. Ecce Homo de Rubián ...E PARA COMER,LUGO

Mezcla de fiesta religiosa y profana es la Romaría do Monte Castelo, que suele

celebrarse el último fin de semana de julio. El área recreativa de la zona reúne condiciones para acampar durante los tres días de fiesta, consagrados a comer, beber y dormir. El producto estrella de Burela se exalta en la Feira do Bonito, el primer sábado de agosto. Muestra veterana -25 años-, se celebra en el muelle, con numerosos puestos a disposición de los visitantes. En paralelo hay feria de productos ecológicos y artesanos, muestras diversas y un completo festival de músicas del mundo.


...E...E PARA COMER,LUGO PARA COMER,LUGO

DE FESTA EN FESTA

23

Alfombras de flores no Carme de Burela ...E PARA COMER,LUGO


DE FESTA EN FESTA

24

CARBALLEDO

CASTRO DE REI

Os veciños deste concello, limítrofe coa provincia de Ourense, celebran a mediados de abril a Festa da Carne ó Caldeiro, un banquete baixo carpa na localidade de Castro. A festa inclúe exposición de artesanía e actuacións teatrais e folclóricas.

A vila de Castro Ribeiras do Lea ten unha feira semanal moi concorrida. Celébrase todos os mércores na carballeira da localidade, con grande animación nos postos de polbo e mercadorías.

A carne ó caldeiro tamén se pode degustar en Castro nas feiras mensuais, os días 17 e 29 de cada mes. Varios locais da vila serven este manxar e, por suposto, o polbo á feira.

CARBALLEDO

Os veciños celebran no verán unha representación da

...E PARA COMER,LUGO

tradicional malla. No 2008 fíxose o terceiro e o cuarto domingo de agosto. O primeiro día tivo lugar unha recreación da meda -o labor previo á malla, a colocación do cereal en feixes de forma cónica- e o 24 celebrouse a malla propiamente dita, coa separación do gran e a palla.

CASTRO DE REI La villa de Castro Ribeiras do Lea tiene una feria semanal muy concurrida. Se celebra todos los miércoles en la carballeira (robledal) de la localidad, con gran animación en los puestos de pulpo y mercancías. Los vecinos organizan en verano una representación de

Los vecinos de este municipio, limítrofe con la provincia de Ourense, celebran a mediados de abril la Festa da Carne ó Caldeiro, un banquete bajo carpa en la localidad de Castro. La fiesta incluye exposición de artesanía y actuaciones teatrales y folclóricas. La carne ó caldeiro también se puede degustar en Castro en las ferias mensuales, los días 17 y 29 de cada mes. Varios locales de la villa sirven este manjar y, por supuesto, el pulpo á feira.

...E PARA COMER,LUGO

Recreación de malla típica en Castro de Rei

la tradicional malla. En 2008 se hizo el tercer y el cuarto domingo de agosto. El primer día tuvo lugar una recreación de la meda -la labor previa a la malla, la colocación del cereal en haces de forma cónica- y el 24 se celebró la malla propiamente dicha, con la separación del grano y la paja.


...E...E PARA COMER,LUGO PARA COMER,LUGO

DE FESTA EN FESTA

25

CASTROVERDE O campo da feira de Castroverde acolle a Feira Artesanal e Gastronómica, domingo de finais de agosto que non cadre en día de mercado –no 2008, o 24-. Alí pódese contemplar o traballo en vivo dos artesáns, adquirir os seus produtos e de-

gustar alimentos ecolóxicos. A proposta complétase con xogos populares e queimada. O primeiro domingo de agosto celébrase a Romaría do Carme en Vilabade, moi preto da capital

municipal. Hai oficios relixiosos na igrexa de Santa María, de mediados do século XV, e unha animada merenda campestre. O bo tempo fomenta sempre a participación na comida, que se celebra nunha contorna natural de gran beleza.

Feira Artesanal e Gastronómica de Castroverde

CASTROVERDE El campo de la feria de Castroverde acoge la Feira Artesanal e Gastronómica, un domingo de finales de agosto que no coincida en día de mercado –en 2008, el 24-. Allí se puede contemplar el trabajo en vivo de los artesanos, adquirir sus produc-

tos y degustar alimentos ecológicos. La propuesta se completa con juegos populares y queimada. El primer domingo de agosto se celebra la Romaría do Carme en Vilabade, muy cerca de la capital

municipal. Hay oficios religiosos en la iglesia de Santa María, de mediados del siglo XV, y una animada merienda campestre. El buen tiempo fomenta siempre la participación en la comida, que se celebra en un entorno natural de gran belleza. ...E PARA COMER,LUGO


DE FESTA EN FESTA

26

...E PARA COMER,LUGO

CERVO O concello mariñano conta con dúas celebracións únicas polo seu carácter teatral, a Queimada e a Maruxaina. A Queimada Popular de Cervo celébrase na céntrica Praza do Souto, o sábado seguinte ao 16 de agosto. Sobre un tema invariable, a loita do ben contra o mal, o guión da representación varía ano tras ano. Ao final triunfa o ben e esconxúrase o mal co lume da queimada. A festa foi declarada de interese turístico no 2001. Maruxaina de San Ciprián

Queimada de Cervo ...E PARA COMER,LUGO

O segundo sábado de agosto, a vila de San Cibrao vive con intensidade a Maruxaina, festa declarada de interese turístico no 2002. A Maruxaina, unha serea que vive nuns illotes próximos, é conducida a terra en chalana e sometida a un xuízo nocturno na praza. Acúsana de tocar o corno polas noites para facer naufragar os mariñeiros, pero finalmente conclúese que o que busca é avisalos do perigo e recibe o indulto. O final feliz celébrase ata o mencer.

CERVO El municipio mariñano cuenta con dos celebraciones únicas por su carácter teatral, la Queimada y la Maruxaina. La Queimada Popular de Cervo se celebra en la céntrica Praza do Souto, el sábado siguiente al 16 de agosto. Sobre un tema invariable, la lucha del bien contra el mal, el guión de la representación varía año tras año. Al final triunfa el bien y se conjura el mal con el fuego de la queimada. La fiesta fue declarada de interés turístico en el año 2001.

El segundo sábado de agosto, la villa de San Ciprián vive con intensidad la Maruxaina, fiesta declarada de interés turístico en 2002. La Maruxaina, una sirena que vive en unos islotes cercanos, es conducida a tierra en chalana y sometida a un juicio nocturno en la plaza. Se la acusa de tocar el cuerno por las noches para hacer naufragar a los marineros, pero finalmente se concluye que lo que busca es avisarlos del peligro y recibe el indulto. El final feliz se celebra hasta el amanecer.


DE FESTA EN FESTA

...E...E PARA COMER,LUGO PARA COMER,LUGO

27

O CORGO O Corgo conta cun animado festival de verán, a Festa Folk no Río, na praia do río Chamoso a medidados de xullo. Ademais de agrupacións folclóricas hai merendas e exhibicións de malla ou de batuxos, as barcas tradicionais da zona. A xornada remata co concerto dalgunha figura destacada do folk galego. Nesta festa é habitual que moitos dos asistentes aproveiten para facer uso das instalacións da praia fluvial, o que dá lugar a unha curiosa mestura de grupos folclóricos e bañistas.

O CORGO O Corgo cuenta con un animado festival de verano, la Festa Folk no Río, en la playa del río Chamoso a medidados de julio. Además de agrupaciones folklóricas hay meriendas y exhibiciones de malla o de batuxos, las barcas tradicionales de la zona. La jornada termina con el concierto de alguna figura destacada del folk gallego. En esta fiesta es habitual que muchos de los asistentes aprovechen para hacer uso de las instalaciones de la playa fluvial, lo que da lugar a una curiosa mezcla de grupos folklóricos y bañistas.

O Corgo celebra a Festa Folk no Río ...E PARA COMER,LUGO


DE FESTA EN FESTA

28

...E PARA COMER,LUGO

CHANTADA Este concello da Ribeira Sacra conserva un Entroido de gran vigor teatral, o Entroido Ribeirao, nas parroquias de Nogueira e Vilaúxe. Os personaxes característicos son os volantes, que portan na cabeza puchos decorados de ata 15 quilos de peso. Os volantes saen polas parroquias os dous domingos anteriores ao de Entroido. O Martes de Entroido toman as rúas da capital acompañados de numerosas comparsas.

CHANTADA Este municipio de la Ribeira Sacra conserva un Carnaval de gran vigor teatral, el Entroido Ribeirao, en las parroquias de Nogueira y Vilaúxe. Los personajes característicos son los volantes, que portan en la cabeza gorros decorados de hasta 15 kilos de peso. Los volantes salen por las parroquias los dos domingos anteriores al de Carnaval. El Martes de Carnaval toman las calles de la capital acompañados de numerosas comparsas. Entroido Ribeirao ...E PARA COMER,LUGO


...E...E PARA COMER,LUGO PARA COMER,LUGO

DE FESTA EN FESTA

29

CHANTADA Na segunda semana de marzo, Chantada exalta o viño da Ribeira Sacra. A Feira do Viño é a cita ideal para probar os caldos das numerosas adegas do concello, que se ofrecen na Praza a bo prezo. A principal festa relixiosa do concello é a Romaría da Nosa Señora do Faro. A ermida da Virxe (século XVII) está situada no Monte do Faro e congrega miles de fieis en peregrinación os días 15 de agosto e 8 de setembro. As festas patronais inclúen no programa o Folión de Carros, o sábado posterior ao 21 de agosto. O Folión é unha mestura de teatro, carnaval e etnografía, un desfile de carros do país tirados por vacas e bois sobre os que se representan oficios tradicionais. No 2002 foi recoñecida pola Xunta como Festa de Interese Turístico.

Romaría do Faro

CHANTADA En la segunda semana de marzo, Chantada exalta el vino de la Ribeira Sacra. La Feira do Viño es la cita ideal para probar los caldos de las numerosas bodegas del municipio, que se ofrecen en la Plaza a buen precio. La principal fiesta religiosa del municipo es la Romaría da Nosa Señora do Faro. La ermita de la Virgen (siglo XVII) está situada en el Monte Faro y congrega a miles de fieles en peregrinación los días 15 de agosto y 8 de septiembre. Las fiestas patronales incluyen en el programa el Folión de Carros, el sábado posterior al 21 de agosto. El Folión es una mezcla de teatro, carnaval y etnografía, un desfile de carros del país tirados por vacas y bueyes sobre los que se representan oficios tradicionales. En 2002 fue reconocida por la Xunta como fiesta de interés turístico.

Folión de Carros, en Chantada ...E PARA COMER,LUGO


DE FESTA EN FESTA

30

...E PARA COMER,LUGO

COSPEITO O carácter agrícola deste concello da Terra Chá plásmase nos seus actos festivos. Na primeira quincena de abril ten lugar a Mostra Exposición de Muimenta (Moexmu). A feira reúne expositores de gando e maquinaria agrícola, cunha intensa actividade comercial paralela. No concurso de vacas de leite participan animais das mellores ganderías da provincia. A última fin de semana de abril, a capital do concello, Feira do Monte,

acolle a Feira da Maquinaria Usada e a Artesanía, onde tamén teñen cabida as antigüidades. No apartado gastronómico, o 1 de maio celébrase en Muimenta a Festa da Filloa, declarada de interese turístico. En novembro, na Feira do Monte, ten lugar a Festa do Cocho da Ceba, coa exhibición de gando porcino e produtos da matanza.

COSPEITO El carácter agrícola de este municipio de Terra Chá se plasma en sus actos festivos. En la primera quincena de abril tiene lugar la Mostra Exposición de Muimenta (Moexmu). La feira reúne expositores de ganado y maquinaria agrícola, con una intensa actividad comercial paralela. En el concurso de vacas de leche participan animales de las mejores ganaderías de la provincia. Feira da Maquinaria Usada e Festa da Filloa de Cospeito ...E PARA COMER,LUGO

El último fin de semana de abril, la capital del municipio, Feira do Monte,

acoge la Feira da Maquinaria Usada e a Artesanía, donde también tienen cabida las antigüedades. En el apartado gastronómico, el 1 de mayo se celebra en Muimenta la Festa da Filloa, declarada de interes turístico. En noviembre, en Feira do Monte, tiene lugar la Festa do Cocho da Ceba (“del cerdo de cría”), con la exhibición de ganado porcino y productos de la matanza.


DE FESTA EN FESTA

...E...E PARA COMER,LUGO PARA COMER,LUGO

31

FOLGOSO DO COUREL A Festa da Castaña é das máis singulares da Serra do Courel. Celébrase na segunda fin de semana de novembro, rotando cada ano entre as localidades de Folgoso e Seoane –no 2009 será en Seoane-. En Folgoso faise en domingo, mentres que en Seoane ten lugar o sábado. O viño e as castañas asadas circulan nun ambiente de grande animación, con música e mostras de artesanía popular.

Similar é a Festa da Pisa da Castaña de Froxán, unha aldea declarada de interese cultural pola Xunta pola boa conservación de elementos tradicionais. A festa celébrase un domingo de primeiros de decembro. Pódese presenciar a tradicional pisa _o labor de bater os froitos dentro dun saco para quitarlles a casca_ e comer castañas, chourizos e touciño.

FOLGOSO DO COUREL La Festa da Castaña es de las más singulares de la Sierra de O Courel. Se celebra el segundo fin de semana de noviembre, rotando cada año entre las localidades de Folgoso y Seoane –en 2009 será en Seoane-. En Folgoso se hace en domingo, mientras que en Seoane tiene lugar el sábado. El vino y las castañas asadas circulan en un ambiente de gran animación, con música y muestras de artesanía popular.

Similar es la Festa da Pisa da Castaña de Froxán, una aldea declarada de interés cultural por la Xunta por la buena conservación de elementos tradicionales. La fiesta se celebra un domingo de principios de diciembre. Se puede presenciar la tradicional pisa _la labor de golpear los frutos dentro de un saco para quitarles la cáscara_ y comer castañas, chorizos y panceta.

...E PARA COMER,LUGO


DE FESTA EN FESTA

32

...E PARA COMER,LUGO

A FONSAGRADA A Fonsagrada exalta o seu produto máis peculiar, o butelo. Este embutido de costelas de porco con abundancia de condimento protagoniza a Feira do Butelo en febreiro, a fin de semana anterior ao Martes de Entroido. Na mostra é posible mercar

non só butelos, senón tamén mel, queixo e postres tradicionais de Entroido. En paralelo organízase unha ruta en todoterreo de inscrición aberta que percorre parte do concello.

A primeira quincena de setembro, no marco das festas patronais, A Fonsagrada celebra a Feira Cabalar, un evento moi vistoso con concursos, exhibicións e probas de arrastre e andadura.

comprar no sólo butelos, sino también miel, queso y postres tradicionales de Carnaval. En paralelo se organiza una ruta en todoterreno de inscripción abierta que recorre parte del municipio.

La primera quincena de septiembre, en el marco de las fiestas patronales, A Fonsagrada celebra la Feira Cabalar, un evento muy vistoso con concursos, exhibiciones y pruebas de arrastre y andadura.

A FONSAGRADA A Fonsagrada exalta su producto más peculiar, el butelo. Este embutido de costillas de cerdo con abundancia de condimento protagoniza la Feira do Butelo en febrero, el fin de semana anterior al Martes de Carnaval. En la muestra es posible

Exaltación do butelo (A Fonsagrada) ...E PARA COMER,LUGO


DE FESTA EN FESTA

...E...E PARA COMER,LUGO PARA COMER,LUGO

33

FOZ Foz vive en maio a Romaría do Bispo Santo, o sábado anterior ao luns de Pentecostés. Os romeiros soben á ermida do Alto da Cruz da Grela, desde onde se di que San Gonzalo afundiu as naves normandas que ameazaban Foz no século IX. A festa é moi popular entre a mocidade, que acampa no lugar durante varios días. O concello ten máis de 30 festas ao longo do ano, a maioría concentradas nos meses do verán. En xullo celébrase a da Virxe do Carme, caracterizada pola procesión de alfombras florais do 16 de xullo. En agosto é

a quenda das patronais de San Lorenzo –o día grande é o 10-, declaradas de interese turístico. Moitas festas teñen en Foz carácter gastronómico. A Festa do Berberecho é a máis madrugadora, a finais de xaneiro. Ao longo do ano tamén atopamos o Día do Chicharro (25 de xullo), a Festa do Polbo á Feira (o 10 de agosto, por San Lorenzo), a Sardiñada do Carme (a fin de semana anterior ao 15 de xullo) e a Festa do Pemento do Couto (na segunda fin de semana de setembro).

FOZ Foz vive en mayo la Romaría do Bispo Santo, el sábado anterior al lunes de Pentecostés. Los romeros suben a la ermita del Alto da Cruz da Grela, desde donde se dice que San Gonzalo hundió las naves normadas que amenazaban Foz en el siglo IX. La fiesta es muy popular entre los jóvenes, que acampan en el lugar durante varios días. El municipio tiene más de 30 fiestas a lo largo del año, la mayoría concentradas en los meses de verano. En julio se celebra la de la Virxe do Carme, caracterizada por la procesión de alfombras florales del 16 de julio. En

agosto es el turno de las patronales de San Lorenzo –el día grande es el 10-, declaradas de interés turístico. Muchas fiestas de Foz tienen carácter gastronómico. La Festa do Berberecho es la más madrugadora, a finales de enero. A lo largo del año también nos encontramos el Día do Chicharro (25 de julio), la Festa do Polbo á Feira (el 10 de agosto, por San Lorenzo), la Sardiñada do Carme (el fin de semana anterior al 15 de julio) y la Festa do Pemento do Couto (en el segundo fin de semana de septiembre).

Procesión de alfombras do Carme de Foz ...E PARA COMER,LUGO


DE FESTA EN FESTA

34

...E PARA COMER,LUGO

FRIOL Este concello da comarca de Lugo, atravesado polo Camiño Norte de Santiago, ten un queixo xenuino e unha celebración dedicada a el. A Feira do Queixo de Friol e o Pan de Ousá, o último domingo de marzo, atrae milleiros de persoas durante toda a xornada. Non é raro que se esgoten as pezas de queixo e pan, elaborados artesanalmente, e outros alimentos tradicionais que se ofrecen na feira.

Feira do Cabalo

Os animais tamén protagonizan eventos festivos en Friol. A primeira fin de semana de agosto celébrase a Feira do Cabalo, un evento moi popular nos últimos anos. Acolle probas de morfoloxía e andadura, así como exhibicións de doma de alta escola. A primeiros de setembro –este ano foi o domingo 7, coincidindo coa feira mensual- ten lugar a Mostra Canina, tamén cun alto número de participantes e público, dado que na zona hai una grande afección á caza.

FRIOL Este municipio de la comarca de Lugo, atravesado por el Camiño Norte de Santiago, tiene un queso genuino y una celebración dedicada a él. La Feira do Queixo de Friol e o Pan de Ousá, el último domingo de marzo, atrae a millares de personas durante toda la jornada. No es raro que se agoten las piezas de queso y pan, elaborados artesanalmente, y otros alimentos tradicionales que se ofrecen en la feria. Feira do Queixo ...E PARA COMER,LUGO

Mostra Canina

Los animales también protagonizan eventos festivos en Friol. El primer fin de semana de agosto se celebra la Feira do Cabalo, un evento muy popular en los últimos años. Acoge pruebas de morfología y andadura, así como exhibiciones de doma de alta escuela. A principios de septiembre –este año fue el domingo 7, coincidiendo con la feria mensual- tiene lugar la Mostra Canina, también con un alto número de participantes y público, dado que en la zona hay mucha afición a la caza.


DE FESTA EN FESTA

...E...E PARA COMER,LUGO PARA COMER,LUGO

35

GUITIRIZ Guitiriz une dúas cousas dispares nun evento singular: a Festa dos Callos e a Cantería de Parga, na primeira fin de semana de xullo. Miles de persoas acuden a esta parroquia para ver a competición de canteiros e degustar racións de callos. Hai exposición de artesanía e a xornada remata con música galega. A primeira fin de semana de agosto ten lugar a Feira da Música e da Arte de Pardiñas. O festival, decla-

rado de interese turístico pola Xunta, acolle músicas de raíz de Galicia e outras partes do mundo, así como mostras de artesanía e instrumentos e obradoiros de música tradicional. Numerosos mozos acampan no lugar toda a fin de semana. A capital do concello celebra as súas patronais en San Xoán, co 24 de xullo como día principal. Nestas festas parte da vila transfórmase nunha feira medieval.

Feria dos Callos e a Cantería

GUITIRIZ Guitiriz une dos cosas dispares en un evento singular: la Festa dos Callos e a Cantería de Parga, en el primer fin de semana de julio. Miles de personas acuden a esta parroquia para ver la competición de canteros y degustar raciones de callos. Hay exposición de artesanía y la jornada termina con música gallega. El primer fin de semana de agosto tiene lugar la Feira da Música e da Arte de Pardiñas. El festival, decla-

rado de interés turístico por la Xunta, acoge músicas de raíz de Galicia y otras partes del mundo, así como muestras de artesanía e instrumentos y talleres de música tradicional. Numerosos jóvenes acampan en el lugar todo el fin de semana. La capital municipal celebra sus patronales en San Xoán, con el 24 de julio como día principal. En estas fiestas parte de la villa se transforma en una feria medieval.

Festival de Pardiñas. Guitiriz ...E PARA COMER,LUGO


DE FESTA EN FESTA

36

...E PARA COMER,LUGO

GUNTÍN O pemento de Mougán é o produto máis xenuino de Guntín, que o festexa por partida triple. Hai Festas do Pemento de Mougán na parroquia de Grolos (mediados de agosto), na capital do concello (último sábado de agosto) e na propia parroquia de Mougán (finais de setembro). Como adoitan dicir na zona, o sabor desta variedade de pemento –cultivada en explotacións familiares- non se parece ao de ningunha outra. Outra oferta interesante de Guntín son as feiras e mercados tradicionais. A feira de Grolos celébrase o día 23 de cada mes, con venda ambulante, gando e, por suposto, polbo á feira.

GUNTÍN El pimiento de Mougán es el producto más genuino de Guntín, que lo festeja por partida triple. Hai Festas do Pemento de Mougán en la parroquia de Grolos (mediados de agosto), en la capital del municipio (último sábado de agosto) y en la propia parroquia de Mougán (finales de septiembre). Como suelen decir en la zona, el sabor de esta variedad de pimiento –cultivada en explotaciones familiares- no se parece al de ninguna outra.

Banquete a base de pementos de Mougán, en Guntín ...E PARA COMER,LUGO

Otra oferta interesante de Guntín son las ferias y mercados tradicionales. La feria de Grolos se celebra el día 23 de cada mes, con venta ambulante, ganado y, por supuesto, pulpo á feira.


DE FESTA EN FESTA

...E...E PARA COMER,LUGO PARA COMER,LUGO

37

O INCIO Esta terra, definida como “brava” por Ánxel Fole pola súa impoñente paisaxe, conserva romarías de fonda raigame histórica. Santa María do Mao celebra o San Eufrasio o 15 e 16 de maio, no templo que acolle os restos do santo. A festa atrae xentes de toda a comarca. San Cristovo da Cervela honra a Santa Lucía o último domingo de agosto. Durante a procesión escenifícanse as ancestrais Danzas de Santa Lucía. Catro mozos adornados con panos e cintas de cores bailan arredor

dos santos, con profusión de reverencias para a patrona. A homenaxe é moi vistosa e convoca centos de espectadores. O Festival Terra Brava celébrase nas inmediacións de Santa Cruz, a capital municipal, o último sábado de agosto. Pódese xantar á sombra dos carballos e pasar a tarde coa animación de charangas e xogos populares. Á noite hai concertos de folk e rock, con grupos de Galicia e doutros países.

Históricas Danzas da Cervela

O INCIO Esta tierra, definida como “brava” por Ánxel Fole por su imponente paisaje, conserva romerías de honda raigambre histórica. Santa María do Mao celebra el San Eufrasio los días 15 y 16 de mayo, en el templo que acoge los restos del santo. La fiesta atrae a gentes de toda la comarca. San Cristovo da Cervela honra a Santa Lucía el último domingo de agosto. Durante la procesión se escenifican las ancestrales Danzas de Santa Lucía. Cuatro jóvenes adornados con pañuelos y cintas de colores

bailan alrededor de los santos, con profusión de reverencias para la patrona. El homenaje es muy vistoso y convoca a cientos de espectadores. El Festival Terra Brava se celebra en las inmediaciones de Santa Cruz, la capital municipal, el último sábado de agosto. Se puede comer a la sombra de los robles y pasar la tarde con la animación de charangas y juegos populares. Por la noche hay conciertos de folk y rock, con grupos de Galicia y de otros países.

Festival Terra Brava, O Incio ...E PARA COMER,LUGO


DE FESTA EN FESTA

38

...E PARA COMER,LUGO

LÁNCARA Este concello da comarca de Sarria exalta a tenreira galega o 1 de maio, coincidindo coa feira anual. A Feira da Tenreira Galega celébrase no campo da feira d’A Pobra de San Xiao, a capital municipal. Hai exhibición e concurso de gando, artesanía nos pendellos da feira, música folclórica e un gran xantar baixo carpa a base de polbo e churrasco. Momentos festivos en Láncara: Feira da Tenreira

O segundo domingo de agosto, os veciños de Láncara xúntase na Festa da Malla. A recreación da faena tradicional, que culmina sempre nunha impresionante palleira, vai seguida dun xantar entre carballos a base de empanada e cocido.

LÁNCARA Este municipio de la comarca de Sarria exalta la ternera gallega el 1 de mayo, coincidiendo con la feria anual. La Feira da Tenreira Galega se celebra en el campo de la feria de A Pobra de San Xiao, la capital municipal. Hay exhibición y concurso de ganado, artesanía en los cobertizos de la feria, música folklórica y una gran comida bajo carpa a base de pulpo y churrasco.

Festa da Malla ...E PARA COMER,LUGO

El segundo domingo de agosto, los vecinos de Láncara se reúnen en la Festa da Malla. La recreación de la faena tradicional, que culmina siempre en un impresionante pajar, va seguida de una comida entre robles a base de empanada y cocido.


DE FESTA EN FESTA

...E...E PARA COMER,LUGO PARA COMER,LUGO

39

LOURENZÁ Lourenzá celebra as Festas do Conde Santo a última semana de agosto, co sábado como día grande. Este ano entrou no programa a Lenda do Conde Santo, un evento que recrea a época medieval do conde Osorio Gutiérrez con teatro, animación de rúa e unha cea medieval. A fin de semana das festas, os Cocos, unha parella de xigantes, percorren as rúas da vila acompañados de músicos e nenos.

Festa da Faba

A Festa da Faba de Lourenzá, na primeira fin de semana de outubro, está declarada de interese turístico. O Cantón da vila énchese de postos de legumes e hai degustacións, mostra de artesanía nos claustros do mosteiro e unha gala musical.

LOURENZÁ Lourenzá celebra las Festas do Conde Santo la última semana de agosto, con el sábado como día grande. Este año entró en el programa la Lenda do Conde Santo, un evento que recrea la época medieval del conde Osorio Gutiérrez con teatro, animación de calle, talleres para niños y una cena medieval. El fin de semana de las fiestas, los Cocos, una pareja de gigantes, recorren las calles de la villa acompañados de músicos y niños. La Festa da Faba de Lourenzá, en el primer fin de semana de octubre, está declarada de interés turístico. El Cantón de la villa se llena de puestos de legumbres y hay actividades variadas: degustaciones, muestra de artesanía en los claustros del monasterio y una gala musical.

Cocos das Festas do Conde Santo, en Lourenzá ...E PARA COMER,LUGO


DE FESTA EN FESTA

40

...E PARA COMER,LUGO

LUGO A cidade de Lugo vólcase nas festas do San Froilán. A gran celebración do outono galego ten lugar entre o 4 e o 12 de outubro, atraendo xentes de toda a rexión. No San Froilán é obrigada a visita ás casetas do polbo, na esplanada do parque de Rosalía de Castro, onde a calquera hora do día é posible degustar unha ben condimentada ración do cefalópodo, carne cocida e postres caseiros. As casetas son unha tradición de tal raigame na cidade que permanecen no lugar durante todo o mes de outubro.

LUGO

Feira Medieval en San Froilán ...E PARA COMER,LUGO

La ciudad de Lugo se vuelca en las fiestas de San Froilán. La gran celebración del otoño gallego tiene lugar entre el 4 y el 12 de octubre, atrayendo a gentes de toda la región. En San Froilán es obligada la visita a las casetas del pulpo, en la explanada del parque de Rosalía de Castro, donde a cualquier hora del día es posible degustar una bien condimentada ración del cefalópodo, carne cocida y postres caseros. Las casetas son una tradición de tal raigambre en la ciudad que permanecen en el lugar durante todo el mes de octubre.


DE FESTA EN FESTA

...E...E PARA COMER,LUGO PARA COMER,LUGO

41

LUGO Os días grandes das festas son o 5 de outubro, Día do Patrón, e o domingo seguinte a este, Domingo das Mozas e Día do Traxe Rexional, no que a cidade se enche de agrupacións folclóricas e xentes vestidas á vella usanza. O San Froilán caracterízase por un amplo programa lúdico que abrangue desde teatro na rúa ata exposicións. O cartel de concertos das festas recolle os estilos máis variados, do underground a primeiras figuras internacionais.

LUGO Los días grandes de las fiestas son el 5 de octubre, Día do Patrón, y el domingo siguiente a éste, Domingo das Mozas y Día do Traxe Rexional, en el que la ciudad se llena de agrupaciones folklóricas y gentes vestidas a la vieja usanza. El San Froilán se caracteriza por un amplio programa lúdico que abarca desde teatro en la calle hasta exposiciones. El cartel de conciertos de las fiestas recoge los estilos más variados, del underground a primeras figuras internacionales.

Cartel musical de San Froilán ...E PARA COMER,LUGO


DE FESTA EN FESTA

42

...E PARA COMER,LUGO

LUGO

Comilónum

En poucos anos consolidouse na cidade outra cita festiva que bebe do pasado romano: o Arde Lucus. A penúltima fin de semana de xuño, a cidade retrotráese aos temos do Imperio. Os veciños saen de troula disfrazados de romanos (ou de bárbaros) e numerosos establecementos hosteleiros adaptan a decoración ao evento. Polo día é posible ver carreiras de cuádrigas e loitas de gladiadores ou visitar un campamento romano. O último día de festa ten lugar o Comilónum, convertíndose a ronda que circunda a muralla nun inmenso comedor ao aire libre.

LUGO

Arde Lucus ...E PARA COMER,LUGO

En pocos años se ha consolidado en la ciudad otra cita festiva que bebe del pasado romano: el Arde Lucus. El penúltimo fin de semana de junio, la ciudad se retrotrae a los tiempos del Imperio. Los vecinos salen de fiesta disfrazados de romanos (o de bárbaros) y numerosos establecimientos hosteleros adaptan la decoración al evento. Por el día es posible ver carreras de cuádrigas y luchas de gladiadores o visitar un campamento romano. El último día de fiesta tiene lugar el Comilónum, convirtiéndose la ronda que circunda la muralla en un inmenso comedor al aire libre.


DE FESTA EN FESTA

...E...E PARA COMER,LUGO PARA COMER,LUGO

43

LUGO Ao longo do ano, o calendario festivo da capital ten outras datas senlleiras. Son moi animados tanto o Carnaval –con numerosas charangas polas rúas- coma a Semana Santa. Nesta destacan procesións coma a da Borriquita e a Virxe das Dores, o Domingo de Ramos; ou a da Virxe da Esperanza, o Luns Santo, coa participación dunha unidade da Armada desprazada desde Ferrol. A máis popular e multitudinaria é a da Virxe da Soidade ou As Caladiñas, na noite do Venres Santo.

Procesión de Semana Santa

LUGO A lo largo del año, el calendario festivo de la capital tiene otras fechas singulares. Son muy animados tanto el Carnaval –con numerosas charangas por las calles- como la Semana Santa. En ésta destacan procesiones como la de la Borriquita y la Virgen de los Dolores, el Domingo de Ramos; o la de la Virgen de la Esperanza, el Lunes Santo, con la participación de una unidad de la Armada desplazada desde Ferrol. La más popular y multitudinaria es la de la Virgen de la Soledad o As Caladiñas, en la noche del Viernes Santo.

Día do Traxe Rexional en San Froilán ...E PARA COMER,LUGO


DE FESTA EN FESTA

44

...E PARA COMER,LUGO

MEIRA A localidade de Meira, moi próxima á cidade de Lugo, celebra a Festa da Malla máis popular da provincia. Ten xa case 20 anos e está declarada pola Xunta festa de interese turístico. Milleiros de persoas xúntanse na Praza Maior para observar os labores de separación do trigo e a palla. Os veciños das parroquias encárganse de amosar como se mallaba antano, empregando o trigo que se cultiva para esta festa nunha finca das aforas. Parte do labor faise a man e parte a máquina. Momentos da célebre Festa da Malla de Meira

O espectáculo da malla complétase cunha exposición de artesanía e maquinaria antiga, unha co-

mida popular e actuacións musicais. Esta festa ten lugar sempre o primeiro domingo sen feira despois do 17 de agosto. Outra festividade moi animada en Meira é a Xira Campestre, que se celebra o 17 de agosto como remate das festas de Santa María e San Roque. A xira ten lugar no Porto da Pena, á beira do Miño, nunha zona acondicionada como área de descanso. Centos de veciños e visitantes desprázanse ao lugar para gozar dunha comida campestre nunha paisaxe privilexiada.

MEIRA La localidad de Meira, muy próxima a la ciudad de Lugo, celebra la Festa da Malla más popular de la provincia. Tiene ya casi 20 años y está declarada por la Xunta fiesta de interés turístico. Millares de personas se reúnen en la Plaza Mayor para observar las labores de separación del trigo y la paja. Los vecinos de las parroquias se encargan de mostrar cómo se mallaba antaño, empleando el trigo que ellos mismos cultivan para esta fiesta a las afueras del pueblo. Parte de la labor se hace a mano y parte a máquina. El espectáculo de la malla se completa con una exposición de artesanía y maquinaria antigua, una ...E PARA COMER,LUGO

comida popular y actuaciones musicales. Esta fiesta tiene lugar siempre el primer domingo sin feria después del 17 de agosto. Otra festividad muy animada en Meira es la Xira Campestre, que se celebra el 17 de agosto como remate de las fiestas de Santa María y San Roque. La xira tiene lugar en Porto da Pena, a orillas del Miño, en una zona acondicionada como área de descanso. Cientos de vecinos y visitantes se desplazan al lugar para gozar de una comida campestre en un paisaje privilegiado.


DE FESTA EN FESTA

...E...E PARA COMER,LUGO PARA COMER,LUGO

MONDOÑEDO

MONDOÑEDO

A cidade de Mondoñedo ten un calendario festivo moi intenso. O primeiro de maio celébrase a Feira das Quendas e Festa da Empanada. As Quendas remóntanse ao século XVI, cando o consistorio decidiu instituír tres días de feira franca. Destaca a abundante presenza de cabalos e unha animada festa da empanada.

La ciudad de Mondoñedo tiene un calendario festivo muy intenso. El 1 de mayo se celebra la Feria das Quendas e Festa de la Empanada. As Quendas se remonta al siglo XVI, cuando el consistorio decidió instituir tres días de feria franca. Destaca la abundante presencia de caballos y una animada fiesta de la empanada.

O último domingo de xuño ten lugar a Rapa das Bestas de Campo do Óso, a primeira do ano na provincia de Lugo. Esta tradición ancestral, que se remonta á Idade de Bronce, consiste en agrupar os cabalos que andan ceibos polos montes para marcalos e cortarlles as crinas, nun espectáculo de gran beleza plástica. Na rapa mindoniense tamén hai sorteo de potros, carreira e verbena.

El último domingo de junio tiene lugar la Rapa das Bestas de Campo do Óso, la primera del año en la provincia de Lugo. Esta tradición ancestral, que se remonta a la Edad de Bronce, consiste en agrupar los caballos que andan sueltos por los montes para marcarlos y cortarles las crines, en un espectáculo de gran belleza plástica. En la rapa mindoniense también hay sorteo de potros, carrera y verbena.

O segundo fin de semana de agosto, Mondoñedo retrocede no tempo grazas á Feira Medieval. Este evento enche a cidade de artesáns, malabaristas e zancudos vestidos de época. Hai exhibicións de cetrería, cea medieval, venda de produtos artesáns e, en xeral, unha grande animación toda a fin de semana. Trátase da feira medieval máis fermosa e xenuina da provincia, realzada polo aire antigo que a cidade soubo conservar.

El segundo fin de semana de agosto, Mondoñedo retrocede en el tiempo gracias a la Feira Medieval. Este evento llena la ciudad de artesanos, malabaristas y zancudos vestidos de época. Hay exhibiciones de cetrería, cena medieval, venta de productos artesanos y, en general, una gran animación todo el fin de semana. Se trata de la feria medieval más hermosa y genuina de la provincia, realzada por el aire antiguo que la ciudad ha sabido conservar.

45

Mercado de As San Lucas, en Mondoñedo

...E PARA COMER,LUGO


DE FESTA EN FESTA

46

Feira Medieval de Mondoñedo

...E PARA COMER,LUGO

...E PARA COMER,LUGO

MONDOÑEDO

MONDOÑEDO

A última fin de semana de agosto, os melómanos teñen unha cita ineludible no Festival de Habaneras. O auditorio Pascual Veiga recibe corais de diversos puntos da provincia, ademais da agrupación anfitriona, o Orfeón Sociedade de Obreiros de Mondoñedo.

El último fin de semana de agosto, los melómanos tienen una cita ineludible en el Festival de Habaneras. El auditorio Pascual Veiga recibe corales de diversos puntos de la provincia, además de la agrupación anfitriona, el Orfeón Sociedad de Obreros de Mondoñedo.

O outono está protagonizado pola Feira de As San Lucas, un mercado tradicional con 850 anos de vida e a calificación de festa de interese turístico nacional. O 18 de outubro é o día grande da feira, coa contorna da igrexa dos Remedios convertida nun inmenso mercado de cabalos. Son habituais as exhibicións e concursos de rodeo, e a contorna do mercado está tomada polos postos de artesanía e de polbo.

El otoño está protagonizado por la Feira de As San Lucas, un mercado tradicional con 850 anos de vida y calificación de fiesta de interés turístico nacional. El 18 de octubre es el día grande de la feria, con el entorno de la iglesia de Os Remedios convertido en un inmenso mercado de caballos. Son habituales las exhibiciones y concursos de rodeo, y el entorno del mercado está tomado por los puestos de artesanía y de pulpo.


DE FESTA EN FESTA

...E...E PARA COMER,LUGO PARA COMER,LUGO

47

MONFORTE DE LEMOS MONFORTE DE LEMOS A segunda cidade da provincia celebra unha vistosa Festa dos Maios, coa que se despide o inverno e se saúda a floración das plantas. A festa está protagonizada polos escolares, que na primeira semana de maio saen á rúa en comparsas engalanados con ramallos e flores.

La segunda ciudad de la provincia celebra una vistosa Festa dos Maios, con la que se despide el invierno y se saluda la floración de las plantas. La fiesta está protagonizada por los escolares, que en la primera semana de mayo salen a la calle en comparsas engalanados con ramas y flores.

Monforte ten unha gran tradición de Entroido, que na cidade comeza nos dous xoves previos ao Martes de Entroido: Xoves de Compadres e Xoves de Comadres. Eses días toda a cidade se anima ao paso das comparsas, coa participación de escolares e veciños. Os desfiles rematan na Praza de España coa queima dos monigotes de compadres e comadres. O Martes de Entroido de Monforte é moi popular en toda a Zona Sur, pola vistosidade do desfile de carrozas e os cuantiosos premios.

Monforte tiene una gran tradición de Carnaval, que en la ciudad comienza los dos jueves previos al Martes de Carnaval: Xoves de Compadres y Xoves de Comadres. Esos días toda la ciudad se anima al paso de las comparsas, con la participación de escolares y vecinos. Los desfiles concluyen en la Plaza de España con la quema de los monigotes de compadres y comadres. El Martes de Entroido de Monforte es muy popular en toda la Zona Sur, por la vistosidad del desfile de carrozas y los cuantiosos premios.

Desfiles de Os Maios de Monforte ...E PARA COMER,LUGO


DE FESTA EN FESTA

48

...E PARA COMER,LUGO

MONFORTE DE LEMOS MONFORTE DE LEMOS As festas patronais da cidade están consagradas á Virxe de Montserrat, co 15 de agosto como día grande. Son unhas celebracións multitudinarias, cun variado programa de actuacións e concertos que rivaliza co San Froilán de Lugo e co San Ramón de Vilalba. O sábado seguinte ás festas celébrase unha gran queimada na esplanada da Compañía, en diante do mosteiro dos Escolapios. Carnaval monfortino

Monforte despide o verán ao grande na Romaría de San Mateo, o 21 de setembro na parroquia de A Parte. Trátase dunha festa campestre de merendas na que os participantes constrúen pendellos para gozar do banquete. No eido relixioso reviste especial devoción a Romaría de San Brais, o 3 de febreiro. Os veciños da cidade soben á igrexa de San Vicente do Pino para bendicir roscas e cintas, buscando a protección do santo contra os males da gorxa.

Queimada típica das festas ...E PARA COMER,LUGO

Las fiestas patronales de la ciudad están consagradas a la Virxe de Montserrat, con el 15 de agosto como día grande. Son unas celebraciones multitudinarias, con un variado programa de actuaciones y conciertos que rivaliza con el San Froilán de Lugo y con el San Ramón de Vilalba. El sábado siguiente a las fiestas se celebra una gran queimada en la explanada de A Compañía, frente al monasterio de los Escolapios. Monforte despide el verano a lo grande en la Romaría de San Mateo, el 21 de septiembre en la parroquia de A Parte. Se trata de una fiesta campestre de meriendas en la que los participantes construyen cobertizos para disfrutar del banquete. En el aspecto religioso reviste especial devoción la Romaría de San Brais, el 3 de febrero. Los vecinos de la ciudad suben a la iglesia de San Vicente del Pino para bendecir roscas y cintas, buscando la protección del santo contra los males de garganta.


...E...E PARA COMER,LUGO PARA COMER,LUGO

DE FESTA EN FESTA

49

MONTERROSO Monterroso, capital da comarca d’A Ulloa e centro xeográfico de Galicia, celebra as súas festas patronais por San Miguel, a última semana de setembro. O programa inclúe un gran festival de grupos galegos. O 1 de novembro ten lugar na vila a Feira de Santos máis concorrida de Galicia. Decenas de miles de persoas achéganse á localidade para curiosear entre os postos do mercado, ver o gando e comer o polbo. A mediados de febreiro, en fin de semana, Monterroso acolle outra cita feiral multitudinaria: a Feira do Queixo de ArzúaUlloa, con numerosos queixeiros e artesáns de toda clase.

MONTERROSO Monterroso, capital de la comarca de A Ulloa y centro geográfico de Galicia, celebra sus fiestas patronales por San Miguel, la última semana de septiembre. El programa incluye un gran festival de grupos gallegos. El 1 de noviembre tiene lugar en la villa la Feira de Santos más concurrida de Galicia. Decenas de miles de personas visitan la localidad para curiosear entre los puestos del mercado, ver el ganado y comer el pulpo. A mediados de febrero, en fin de semana, Monterroso acoge otra cita ferial multitudinaria: la Feira do Queixo de ArzúaUlloa, con numerosos queseros y artesanos de toda clase.

Feira de Santos de Monterroso ...E PARA COMER,LUGO


DE FESTA EN FESTA

50

...E PARA COMER,LUGO

MURAS Muras celebra a súa Feira do Poldro e o Gando de Monte o último domingo de setembro. Hai concurso de andadura, carreiras de cabalos e premios para as mellores reses. O escenario, un monte comunal en plena Serra da Gañidoira, é espectacular.

MURAS Muras celebra su Feira do Poldro e o Gando de Monte el último domingo de septiembre. Hay concurso de andadura, carreras de caballos y premios para las mejores reses. El escenario, un monte comunal en plena Sierra de A Gañidoira, es espectacular.

Feira do Poldro e o Gando de Monte en Muras ...E PARA COMER,LUGO


DE FESTA EN FESTA

...E...E PARA COMER,LUGO PARA COMER,LUGO

51

NAVIA DE SUARNA

NEGUEIRA DE MUÑIZ

NEGUEIRA DE MUÑIZ

Este concello ancarés celebra o Domingo de Entroido a Festa da Androlla. A androlla é un embutido emparentado co butelo galego e o botillo leonés. O Venres Santo celébrase a Festa da Troita, peixe abundante nos ríos do lugar. Fóra do gastronómico, a mediados de agosto hai unha Festa do Motor, con competición de catro por catro polas impresionantes paraxes da montaña.

O concello de Negueira, limítrofe con Asturias, fai o 15 de agosto a súa Romaría da Nosa Señora da Veiga. A festa consiste nunha churrascada popular na área recreativa Virxe da Veiga e, por suposto, verbena.

El municipio de Negueira, limítrofe con Asturias, hace el 15 de agosto su Romaría da Nosa Señora da Veiga. La fiesta consiste en una churrascada popular en el área recreativa Virxe da Veiga y, por supuesto, verbena.

AS NOGAIS

AS NOGAIS

O concello ancarés celebra o último domingo de maio a Festa das Flores, con procesión mariana e unha feira da empanada. A praza da vila énchese de postos onde é posible degustar este produto en variadas formas. En paralelo hai exposición de artesanía. O primeiro domingo de agosto, a localidade acolle a Festa do Turista.

El municipio ancarés celebra el último domingo de mayo la Festa das Flores, con procesión mariana y una feria de la empanada. La plaza de la villa se llena de puestos donde es posible degustar este producto en variadas formas. En paralelo hay exposición de artesanía. El primer domingo de agosto, la localidad acoge la Festa do Turista. .

OUROL

OUROL

En Ourol ten lugar o 13 de maio a Romaría da Virxe de Fátima, na igrexa da parroquia de Bravos. Trátase dunha festa moi concorrida, con peregrinación de devotos e merendas campestres. Bravos acolle tamén a Feira Anual de Gando Cabalar, o cuarto domingo de maio. Neste mercado pódense ver cabalos e eguas do país e exemplares de raza árabe. Hai transaccións de reses, exhibicións de doma e carreiras.

En Ourol tiene lugar el 13 de mayo la Romaría da Virxe de Fátima, en la iglesia de la parroquia de Bravos. Se trata de una fiesta muy concurrida, con misas y procesión y numerosas meriendas campestres. Bravos acoge también la Feira Anual de Gando Cabalar, el cuarto domingo de mayo. En este mercado se pueden ver caballos y yeguas del país y ejemplares de raza árabe. Hay transacciones de reses, exhibiciones de doma y carreras.

NAVIA DE SUARNA Este municipio ancarés celebra el Domingo de Carnaval la Festa da Androlla. La androlla es un embutido emparentado con el butelo gallego y el botillo leonés. El Viernes Santo se celebra la Festa da Troita, dado que la trucha es un pez abundante en los ríos del lugar. Fuera de lo gastronómico, a mediados de agosto hay una Festa do Motor, con competición de cuatro por cuatro por los impresionantes parajes de la montaña.

...E PARA COMER,LUGO


DE FESTA EN FESTA

52

...E PARA COMER,LUGO

OUTEIRO DE REI O domingo anterior ao 12 de agosto ten lugar en Outeiro de Rei a Romaxe de Penas de Rodas, nunha fermosa paisaxe caracterizada polos impoñentes penedos. Os romeiros gozan da xornada ao aire libre, con misa campestre, merendas, actuacións folclóricas e un ambiente moi animado durante todo o día. No lugar instálanse postos de pan e polbo.

OUTEIRO DE REI El domingo anterior al 12 de agosto tiene lugar en Outeiro de Rei la Romaxe de Penas de Rodas, en un hermoso paisaje caracterizado por los imponentes peñascos. Los romeros disfrutan de la jornada al aire libre, con misa campestre, meriendas, actuaciones folklóricas y un ambiente muy animado durante todo el día. En el lugar se instalan puestos de pan y pulpo. Romaxe de Penas de Rodas (Outeiro de Rei) ...E PARA COMER,LUGO


...E...E PARA COMER,LUGO PARA COMER,LUGO

DE FESTA EN FESTA

53

PALAS DE REI Esta localidade d’A Ulloa é unha das que celebran a Feira do Queixo Arzúa-Ulloa, neste caso a mediados do mes de abril. No 2009 toca de novo en Palas –este ano foi en Monterroso e dentro de dous, en Antas-. O segundo domingo de agosto ten lugar a Feira do Cabalo da Ulloa en Vilar de Donas. A feira, que congrega xentes de Galicia e Portugal, inclúe premios de morfoloxía e campionato de andadura. O venres anterior celébrase a Festa en Defensa da Galicia Verde, con comida, música e concurso de eslóganes ecoloxistas. En domingos sucesivos hai marchas cicloturistas e rutas ecuestres, tamén cunha motivación de defensa da Natureza.

PALAS DE REI La localidad de A Ulloa es una de las que celebran la Feira do Queixo Arzúa-Ulloa, en este caso a mediados del mes de abril. En 2009 toca de nuevo en Palas -éste se hizo en Monterroso y dentro de dos, en Antas-. El segundo domingo de agosto tiene lugar la Feira do Caballo da Ulloa en Vilar de Donas. La feria, que congrega a gentes de Galicia y Portugal, incluye premios de morfología y campeonato de andadura. El viernes anterior se celebra la Festa en Defensa da Galicia Verde, con comida, música y concurso de eslóganes ecologistas. En domingos sucesivos hay marchas cicloturistas y rutas ecuestres, también con una motivación de defensa de la Naturaleza.

Feira do Cabalo, Feira do Queixo de Arzúa-Ulloa, ambas en Palas ...E PARA COMER,LUGO


DE FESTA EN FESTA

54

...E PARA COMER,LUGO

PANTÓN Pantón fai a súa Feira do Viño na primeira semana de xuño. Boa ocasión para degustar os caldos da Ribeira Sacra nun ambiente animado, con folclore polo día e verbena á noite. O segundo domingo de setembro ten lugar a Romaría de Augasantas, con procesión, merendas campestres e pulpeiros.

PANTÓN Pantón hace su Feira do Viño en la primera semana de junio. Buena ocasión para degustar los caldos de la Ribeira Sacra en un ambiente animado, con folklore por el día y verbena por la noche. El segundo domingo de septiembre tiene lugar la Romaría de Augasantas, con procesión, meriendas campestres y pulpeiros. Feira do Viño de Pantón ...E PARA COMER,LUGO


DE FESTA EN FESTA

...E...E PARA COMER,LUGO PARA COMER,LUGO

55

PARADELA A capital de Paradela, Pacios, conserva a súa feira mensual do día 15. O 15 de maio ten lugar a concorrida Feira Anual de San Isidro, que inclúe unha vistosa procesión do santo en carros de bois do país. O 9 de setembro celébrase a Romaría de Penarredonda, unha festa mariana con misas, procesión e un gran número de merendas campestres. En novembro hai unha Festa do Magosto, onde se dá conta de castañas asadas e viño nun ambiente popular.

PARADELA La capital de Paradela, Pacios, conserva su feria mensual del día 15. El 15 de mayo tiene lugar la concurrida Feira Anual de San Isidro, que incluye una vistosa procesión del santo en carros de bueyes del país. El 9 de septiembre se celebra la Romaría de Penarredonda, una fiesta mariana con misas, procesión y un gran número de meriendas campestres. En noviembre hay una Festa do Magosto, donde se da cuenta de castañas asadas y vino en un ambiente popular. Procesión de San Isidro en Paradela ...E PARA COMER,LUGO


DE FESTA EN FESTA

56

...E PARA COMER,LUGO

O PÁRAMO O Páramo ten as Feiras da Primavera máis populares da comarca de Sarria. O día central é o 10 de xuño, feira do gando. Durante 4 ou 5 xornadas en torno a esa data pódese visitar o fermoso campo da feira do Páramo, único en Galicia, contemplar as exposicións de maquinaria e artesanía e comer o polbo nos postos da feira. Tampouco falta música para animar os miles de visitantes.

O PÁRAMO

Feiras e Festas da Primavera, no campo da feira d´O Páramo ...E PARA COMER,LUGO

O Páramo tiene las Feiras da Primavera más populares de la comarca de Sarria. El día central es el 10 de junio, feria del ganado. Durante 4 o 5 jornadas en torno a esa fecha se puede visitar el hermoso campo de la feria de O Páramo, único en Galicia, contemplar las exposiciones de maquinaria y artesanía y comer el pulpo en los puestos de la feria. Tampoco falta música para animar a los miles de visitantes.


...E...E PARA COMER,LUGO PARA COMER,LUGO

DE FESTA EN FESTA

57

A PASTORIZA A parroquia de Bretoña celebra o primeiro venres de agosto a Festa Celta do Lugnasad, en honor ao deus celta Lug. Os veciños disfrázanse para lembrar os seus antepasados dos castros, escenifícanse vodas druídicas e pola noite hai queimada e música folk. De recente creación é o Festival Folk da Chaira, que se celebra a mediados de xullo na praia fluvial de Baltar.

A PASTORIZA La parroquia de Bretoña celebra el primer viernes de agosto la Festa Celta do Lugnasad, en honor al dios celta Lug. Los vecinos se disfrazan para recordar a sus antepasados de los castros, se escenifican bodas druídicas y por la noche hay queimada y música folk. De reciente creación es el Festival Folk da Chaira, que se celebra a mediados de julio en la playa fluvial de Baltar. Rito matrimonial na Festa Celta do Lugnasad (Bretoña, A Pastoriza) ...E PARA COMER,LUGO


DE FESTA EN FESTA

58

...E PARA COMER,LUGO

PEDRAFITA DO CEBREIRO

Feira anual

Pedrafita do Cebreiro énchese de peregrinos os días 8 e 9 de setembro, con motivo das Festas de Santa María A Real. Numerosos romeiros da veciña provincia de León, dos Ancares e da comarca de Sarria acoden a pé á localidade para honrar a imaxe mariana e gozar dunha multitudinaria romaría. O Venres Santo ten lugar a Feira do Queixo do Cebreiro, onde se exalta este lácteo con denominación de orixe. É tamén multitudinaria a feira anual, o terceiro domingo de setembro.

PEDRAFITA DO CEBREIRO Pedrafita do Cebreiro se llena de peregrinos los días 8 y 9 de septiembre, con motivo de las Festas de Santa María A Real. Numerosos romeros de la vecina provincia de León, de Os Ancares y de la comarca de Sarria acuden a pie a la localidad para honrar la imagen mariana y disfrutar de una multitudinaria romería. El Viernes Santo tiene lugar la Feira do Queixo do Cebreiro, donde se exalta este lácteo con denominación de origen. Es también multitudinaria la feria anual, el tercer domingo de septiembre. Festas da Virxe. Pedrafita do Cebreiro ...E PARA COMER,LUGO


DE FESTA EN FESTA

...E...E PARA COMER,LUGO PARA COMER,LUGO

59

A POBRA DO BROLLÓN A Pobra do Brollón conserva unha das manifestacións máis arcaicas do Entroido en Galicia: o Desfile do Oso de Salcedo, no Luns de Entroido. O oso e os seus criados percorren as rúas de Salcedo facendo todo tipo de falcatruadas, capturando visitantes e manchándoos con carbón. O día 1 de maio celébrase a Feira do Viño de Vilachá de Salvadur, nunha preciosa paraxe de árbores e vellas adegas de pedra.

A POBRA DO BROLLÓN A Pobra do Brollón conserva una de las manifestaciones más arcaicas del Entroido en Galicia: el Desfile do Oso de Salcedo, el Lunes de Carnaval. El oso y sus criados recorren las calles de Salcedo haciendo todo tipo de travesuras, capturando visitantes y manchándolos con carbón. El día 1 de mayo se celebra la Feira do Viño de Vilachá de Salvadur, en un precioso paraje de árboles y viejas bodegas de piedra.

Ancestral Oso de Salcedo

Feira do Viño de Vilachá de Salvadur ...E PARA COMER,LUGO


DE FESTA EN FESTA

60

...E PARA COMER,LUGO

POL

POL

A PONTENOVA

Pol celebra a súa romaría relixiosa máis importante o 5 de agosto, a Nosa Señora das Neves, na ermida consagrada á Virxe. Hai misas, procesión e merendas campestres. Mosteiro, a capital municipal, acolle o 24 de agosto a Festa do Emigrante. O programa inclúe concertos de orfeóns e bandas de música, merendas, xogos populares na carballeira e unha gran queimada.

Pol celebra su romería religiosa más importante el 5 de agosto, Nosa Señora das Neves, en la ermita consagrada a la Virgen. Hay misas, procesión y meriendas campestres. Mosteiro, la capital municipal, acoge el 24 de agosto la Festa do Emigrante. El programa incluye conciertos de orfeones y bandas de música, meriendas, juegos populares en el robledal y una gran queimada.

Atravesada polo río Eo, pródigo en troitas, A Pontenova exalta este peixe o día 1 de maio. A Festa da Troita, declarada de interese turístico, conta cun programa moi variado no que destaca o concurso de pesca con trofeos, acompañado de actividades deportivas e música.

A vila, moi próxima a Lugo, ten feira e mercado o primeiro venres de cada mes. Moi- La localidad, muy próxima a Lugo, tiene ta xente acode a comer o polbo e visitar o feria y mercado el primer viernes de cada mes. Mucha gente acude a comer el pulpo mercado. y visitar el mercadillo.

A primeira fin de semana de agosto celébrase na vila a Feira da Artesanía e as Antigüidades, na esplanada dos vellos fornos de mineral, coa participación de expositores de toda España. As festas patronais, a principios de outubro, inclúen a chamativa Queima dos Fornos, un espectáculo visual e pirotécnico sobre a vella fundición. Faise o domingo, penúltimo día de festa.

A PONTENOVA Atravesada por el río Eo, pródigo en truchas, A Pontenova exalta este pez el día 1 de mayo. La Festa da Troita, declarada de interés turístico, cuenta con un programa muy variado en el que destaca el concurso de pesca con trofeos, acompañado de actividades deportivas y música. El primer fin de semana de agosto se celebra en la villa la Feira da Artesanía e as Antigüidades, en la explanada de los viejos hornos de mineral, con la participación de expositores de toda España.

Festas do Emigrante de Pol ...E PARA COMER,LUGO

Las fiestas patronales, a principios de octubre, incluyen la llamativa Queima dos Fornos, un espectáculo visual y pirotécnico sobre la vieja fundición. Se hace el domingo, penúltimo día de fiesta.


...E...E PARA COMER,LUGO PARA COMER,LUGO

Festa da Troita

DE FESTA EN FESTA

61

Queima dos Fornos. A Pontenova ...E PARA COMER,LUGO


DE FESTA EN FESTA

62

...E PARA COMER,LUGO

PORTOMARÍN Portomarín celebra o Domingo de Pascua o Día da Augardente. A praza da igrexa-fortaleza de San Xoán e San Nicolás énchese de alquitaras nas que se destila o líquido, mentres polas rúas empedradas e soportais da vila pasan miles de visitantes. Na festa noméanse Damas e Cabaleiros da Serenísima Orde da Alquitara, distinción que o concello lle outorga a figuras da cultura, a empresa e a política. A xornada finaliza con verbena e queimada.

No mes de agosto organízanse os Domingos Folclóricos, tamén onda a igrexa-fortaleza, con agrupacións procedentes de todos os puntos de Galicia. As Festas do Santo Cristo son outra cita moi animada na vila, a primeira fin de semana de setembro. No 2008 tiveron como novidade a Festa da Anguía, peixe con abundante presenza na zona.

PORTOMARÍN

Día da Augardente de Portomarín ...E PARA COMER,LUGO

Portomarín celebra el Domingo de Pascua el Día da Augardente. La plaza de la iglesia-fortaleza de San Juan y San Nicolás se llena de alquitaras en las que se destila el líquido, mientras por las calles empedradas y soportales de la villa pasan miles de visitantes. En la fiesta se nombran Damas y Caballeros de la Serenísima Orden de la Alquitara, distinción que el municipio le otorga a figuras de la cultura, la empresa y la política. La jornada finaliza con verbena y queimada.

En el mes de agosto se organizan los Domingos Folclóricos, también junto a la iglesia-fortaleza, con agrupaciones procedentes de todos los puntos de Galicia. Las Festas do Santo Cristo son otra cita muy animada en la localidad, el primer fin de semana de septiembre. En 2008 tuvieron como novedad la Festa da Anguía, pez (la anguila) con abundante presencia en la zona.


...E...E PARA COMER,LUGO PARA COMER,LUGO

DE FESTA EN FESTA

63

Domingos Folcl贸ricos de Portomar铆n ...E PARA COMER,LUGO


DE FESTA EN FESTA

64

...E PARA COMER,LUGO

QUIROGA A finais de febreiro, a veces a primeiros de marzo, ten lugar a xenuina Feira do Aceite na parroquia de Bendilló, unha das poucas do concello de Quiroga que aínda conserva produción de aceite de oliva. A capital do municipio acolle a Feira do Viño o sábado e o domingo de Pascua. Alí, ademais dos caldos locais, pódense adquirir licores, doces e outras delicias da gastronomía tradicional.

O 10 de agosto a vila amosa a cara máis doce na Feira do Mel, na que os apicultores locais ofrecen este produto e derivados coma o polen e o licor de mel. A parroquia d´A Ermida mantén unha curiosa representación parateatral na festa de Os Remedios (8 de setembro), o Meco e as Pampónigas, na que un veciño caracterizado de demo ameaza a vendima.

QUIROGA A finales de febrero, a veces a principios de marzo, se celebra la genuina Feira do Aceite en la parroquia de Bendilló, una de las pocas del municipio que todavía conserva producción de aceite de oliva.

O Meco e as Pampónigas. A Ermida (Quiroga) ...E PARA COMER,LUGO

La capital del municipio acoge la Feira do Viño el sábado y el domingo de Pascua. Allí, además de los caldos locales, se pueden adquirir licores, dulces y otras delicias de la gastronomía tradicional.

El 10 de agosto la villa enseña su cara más dulce en la Feira do Mel, en la que los apicultores locales ofrecen este producto y derivados como el polen y el licor de miel. La parroquia de A Ermida mantiene una curiosa representación parateatral en la fiesta de Os Remedios (8 de septiembre), o Meco e as Pampónigas, en la que un vecino caracterizado de demonio amenaza la vendimia.


DE FESTA EN FESTA

...E...E PARA COMER,LUGO PARA COMER,LUGO

65

RÁBADE Este concello, moi próximo a Lugo, celebra as súas animadas Festas da Asunción do 12 ao 15 de agosto, cun cartel musical sempre interesante. Dentro do programa festivo resulta moi pintoresca a Esbatuxada, un descenso polo río Miño a bordo de calquera cousa que flote. Na Esbatuxada os veciños fan gala dunha grande imaxinación para decorar as embarcacións. No último domingo de setembro ten lugar a romaría da Nosa Señora dos Remedios, na ermida dedicada a esta advocación mariana.

RÁBADE Este municipio, muy próximo a Lugo, celebra sus animadas Festas da Asunción del 12 al 15 de agosto, con un cartel musical siempre interesante. Dentro del programa festivo resulta muy pintoresca la Esbatuxada, un descenso por el río Miño a bordo de cualquier cosa que flote. En la Esbatuxada los vecinos hacen gala de una gran imaginación para decorar las embarcaciones. El último domingo de septiembre tiene lugar la romería de Nosa Señora dos Remedios, en la ermita dedicada a esta advocación mariana.

Esbatuxada, descenso polo Miño

Festas da Asunción ...E PARA COMER,LUGO


DE FESTA EN FESTA

66

...E PARA COMER,LUGO

RIBADEO A parroquia ribadense de Arante conserva a secular tradición da Romaría das Cruces, que conmemora unha escaramuza contra os franceses durante a invasión napoleónica. A festa celébrase o luns de Pentecostés –o anterior á semana do Corpus-. Sete pendóns que representan outras tantas parroquias son portados polos veciños acompañados de cruces. Réndeselle pleitesía ao pendón principal e faise unha procesión arredor da igrexa da Virxe das Virtudes.

O primeiro domingo de agosto, o concello vive a concorrida Xira de Santa Cruz e o Día da Gaita Galega. Miles de persoas soben á área recreativa de Santa Cruz, un fantástico mirador sobre a ría do Eo, para xantar e presenciar as actuacións de grupos folclóricos. É unha das romarías máis populares da Mariña luguesa e está declarada de interese turístico.

A mediados de agosto, a Semana Náutica de Ribadeo acolle regatas e trofeos de distintos tipos de embarcacións. Neste marco celébrase a tradicional Zalea a Abres, unha excursión pola ría en barcas de pasaxe e lanchas de recreo. Durante a Semana Náutica non faltan as degustacións de peixe da ría nin a música.

RIBADEO La parroquia ribadense de Arante conserva la secular tradición de la Romaría das Cruces, que conmemora una escaramuza contra los franceses durante la invasión napoleónica. La fiesta se celebra el lunes de Pentecostés –el anterior a la semana del Corpus-. Siete pendones que representan otras tantas parroquias son portados por los vecinos acompañados de cruces. Se le rinde pleitesía al pendón principal y se hace una procesión alrededor de la iglesia de la Virgen de las Virtudes.

Romaría das Cruces de Arante (Ribadeo) ...E PARA COMER,LUGO

El primer domingo de agosto, el municipio vive la concurrida Xira de Santa Cruz y el Día da Gaita Galega. Miles de persoas suben al área

recreativa de Santa Cruz, un fantástico mirador sobre la ría del Eo, para comer y presenciar las actuaciones de grupos folklóricos. Es una de las romerías más populares de la Mariña lucense y está declarada de interés turístico. A mediados de agosto, la Semana Náutica de Ribadeo acoge regatas y trofeos de distintos tipos de embarcaciones. En este marco se celebra la tradicional Zalea a Abres, una excursión por la ría en barcas de pasaje y lanchas de recreo. Durante la Semana Náutica no faltan las degustaciones de pescado de la ría ni la música.


DE FESTA EN FESTA

...E...E PARA COMER,LUGO PARA COMER,LUGO

RIBAS DE SIL

RIOTORTO

A segunda fin de semana de xuño celébrase en Ribas de Sil a Festa da Cereixa e do Aceite, dous dos produtos máis tradicionais do concello. A praia fluvial de San Clodio acolle casetas nas que se ofertan, ademais dos alimentos protagonistas, outros coma figos, castañas, licores e artesanía.

Riotorto, terra de ferreiros, celebra a Feira da Artesanía do Ferro a mediados de abril –no 2008 foi a fin de semana do 19 e o 20-. O programa desta feira está protagonizado polos artesáns que aínda quedan en activo, que traballan á vista do público e mesmo ensinan as súas técnicas. A feira dálle cabida a exposicións de

67

artesanía e da economía local, espectáculos de rúa e un cartel de música galega de raíz. O espazo feiral da vila acolle un Mercado de Produtos Ecolóxicos catro veces ao ano, en diversas estacións: os segundos domingos de febreiro, maio, agosto e novembro.

RIOTORTO Riotorto, tierra de herreros, celebra la Feira da Artesanía do Ferro a mediados de abril. El programa de esta feria está protagonizado por los artesanos que todavía quedan en activo, que trabajan a la vista del público e incluso enseñan sus técnicas. La feria le da cabida a exposiciones de artesanía y de la economía

RIBAS DE SIL El segundo fin de semana de junio se celebra en Ribas de Sil la Festa da Cereixa e do Aceite, dos de los productos más tradicionales del municipio. La playa fluvial de San Clodio acoge casetas en las que se ofertan, además de los alimentos protagonistas, otros como higos, castañas, licores y artesanía. Festa da Cereixa (Ribas de Sil)

local, espectáculos de calle y un cartel de música gallega de raíz. El espacio ferial de la localidad acoge un Mercado de Produtos Ecolóxicos cuatro veces al año en diversas estaciones: los segundos domingos de febrero, mayo, agosto y noviembre.

Feira da Artesanía do Ferro de Riotorto ...E PARA COMER,LUGO


DE FESTA EN FESTA

68

...E PARA COMER,LUGO

SAMOS Á sombra da impoñente abadía de Samos celébrase unha Feira da Artesanía o segundo sábado de agosto, coa participación de numerosos expositores. A Feira da Artesanía e Produtos Naturais da Ponte de Lóuzara, o 17 de agosto, ten un amplo programa que inclúe comida campestre, música de charangas e grupos folclóricos e artesanía variada. Noutro lugar do Val de Lóuzara, Paredes, celébrase unha Festa da Castaña o último sábado de outubro, con demostracións da pisa da castaña e serra de aire e degustación de castañas e viño.

SAMOS A la sombra de la imponente abadía de Samos se celebra una Feira da Artesanía el segundo sábado de agosto, con la participación de numerosos expositores.

Feira da Artesanía e Produtos Naturais da Ponte de Lóuzara ...E PARA COMER,LUGO

La Feira da Artesanía e Produtos Naturais da Ponte de Lóuzara, el 17 de agosto, tiene un amplio programa que incluye comida campestre, música de charangas y grupos folklóricos y artesanía variada. Otro lugar del Val de Lóuzara, Paredes, celebra una Festa da Castaña el último sábado de octubre, con exhibiciones de pisa de la castaña y sierra de aire y degustación de castañas y vino.


DE FESTA EN FESTA

...E...E PARA COMER,LUGO PARA COMER,LUGO

SARRIA

SARRIA Concello xacobeo e cabeceira de comarca, Sarria ten un calendario festivo do máis animado. A vila, capital das antigüidades de Galicia, celebra a primeira fin de semana de abril a Feira de Anticuarios no barrio de San Lázaro. Todos os establecementos do gremio sacan o xénero á rúa, nun evento visitado por xentes de toda Galicia.

Feira dos Anticuarios

69

A segunda fin de semana de maio celébrase o San Isidro, a feira do ano en Sarria. O recinto feiral énchese de gando e postos de venda ambulante. Ademais hai concurso de vacas de leite, especialmente dirixido aos gandeiros novos.

Municipio jacobeo y cabecera de comarca, Sarria tiene un calendario festivo de lo más animado. La villa, capital de las antigüedades de Galicia, celebra el primer fin de semana de abril la Feira de Anticuarios en el barrio de San Lázaro. Todos los establecimientos del gremio sacan el género a la calle, en un evento visitado por gentes de toda Galicia.

El segundo fin de semana de mayo se celebra el San Isidro, la feria del año en Sarria. El recinto ferial se llena de ganado y puestos de venta ambulante. Además hay concurso de vacas de leche, especialmente dirigido a los ganaderos jóvenes.

Queimada de San Xoán, en Sarria ...E PARA COMER,LUGO


DE FESTA EN FESTA

70

SARRIA As patronais de Sarria caen por San Xoán, co 24 de xuño como día grande. A noite anterior celébrase unha gran queimada no campo da feira. Ademais dun amplo programa musical, de todos os estilos, o casco vello da vila transfórmase nunha feira antiga. Outros anos recreábase a Idade Media, pero no 2008 optouse por regresar ao 1908, e tanto os expositores coma os veciños caracterizáronse con roupas da época.

Danza da Noite Meiga. Sarria ...E PARA COMER,LUGO

...E PARA COMER,LUGO

SARRIA O último domingo de agosto é a Noite Meiga. Na medianoite ten lugar o acontecemento máis destacado, a escenificación da danza de meigas e trasgos na praia fluvial d’O Chanto. O 8 de setembro, festa local, gran parte dos veciños desprázanse ao Alto de Cesar para renderlle culto á Virxe dos Remedios na súa ermida. Esta romaría caracterízase polo gran número de merendas campestres, e non faltan nin os postos de polbo nin a música durante todo o día.

Las patronales de Sarria caen por San Xoán, con el 24 de junio como día grande. La noche anterior se celebra una gran queimada en el campo de la feria. Además de un amplio programa musical, de todos los estilos, el casco viejo de la villa se transforma en una feria antigua. Otros años se recreaba la Edad Media, pero en 2008 se optó por regresar a 1908, y tanto los expositores como los vecinos se caracterizaron con ropas de la época.

El último domingo de agosto es la Noite Meiga. A medianoche tiene lugar el acontecimiento más destacado, la escenificación de la danza de meigas (brujas) y trasgos (duendes) en la playa fluvial de O Chanto. El 8 de septiembre, fiesta local, gran parte de los vecinos se desplazan al Alto de Cesar para rendirle culto a la Virxe dos Remedios en su ermita. Esta romería se caracteriza por el gran número de meriendas campestres, y no faltan ni los puestos de pulpo ni la música durante todo el día.

Concurso de vacas frisonas en San Isidro


DE FESTA EN FESTA

72

...E PARA COMER,LUGO

O SAVIÑAO Escairón, a capital municipal d’O Saviñao, celebra as súas festas da Virxe das Dores a primeira fin de semana de agosto. A actividade máis chamativa é a carreira de burros, que se desputa sempre o martes seguinte ás festas ás 12 do mediodía. De raíz precristiá é a Queima das Fachas da parroquia de Vilelos, un ritual consistente en prenderlle lume a xestas atadas en postes. O primeiro domingo de outubro ten lugar a Festa das Noces de Fión.

Carreira de burros

Queima das Fachas de Vilelos, en O Saviñao ...E PARA COMER,LUGO

O SAVIÑAO Escairón, la capital municipal de O Saviñao, celebra sus fiestas de la Virxe das Dores el primer fin de semana de agosto. La actividad más llamativa es la carrera de burros, que se disputa siempre el martes siguiente a las fiestas a las 12 del mediodía. De raíz precristiana es la Queima das Fachas de la parroquia de Vilelos, un ritual consistente en prenderle fuego a retamas atadas en postes. El primer domingo de octubre tiene lugar la Festa das Noces de Fión.


DE FESTA EN FESTA

74

...E PARA COMER,LUGO

SOBER Sober celebra o domingo de Ramos a Feira do Viño de Amandi, na que os adegueiros desta subzona da Ribeira Sacra sacan á venda os seus caldos na praza. O 12 de agosto organízase no mesmo lugar outra festa de exaltación gastronómica, a Feira da Rosca.

Feira do Viño

O concello despide o verán co Baile á Luz da Lúa, unha romántica festa na que a banda municipal interpreta pezas dos anos 40 e 50. Todas as parellas que o desexan poden participar no concurso de baile.

SOBER Sober celebra el domingo de Ramos la Feira do Viño de Amandi, en la que los bodegueros de esta subzona de la Ribeira Sacra sacan a la venta sus caldos en la plaza. El 12 de agosto se organiza en el mismo lugar otra fiesta de exaltación gastronómica, la Feira da Rosca.

Festa da Rosca, Sober ...E PARA COMER,LUGO

El municipio despide el verano con el Baile á Luz da Lúa, una romántica fiesta en la que la banda municipal interpreta piezas de los años 40 y 50. Todas las parejas que lo desean pueden participar en el concurso de baile.


DE FESTA EN FESTA

...E...E PARA COMER,LUGO PARA COMER,LUGO

75

TABOADA O Domingo de Entroido, Taboada celebra a Festa do Caldo de Ósos, un gran banquete con menú típico da matanza: caldo de ósos, costela asada e filloas. Durante toda a xornada hai exposición e venda de derivados do porco e produtos típicos do concello, coma a augardente e as galletas. Na parroquia de Castelo execútase en setembro a ancestral Queima das Fachas, unha festa de gran plasticidade na que as xestas se consumen entre o lume cinguidas a altos postes. A Xunta declarouna este ano festa de interese turístico.

Queima das Fachas

TABOADA El Domingo de Carnaval, Taboada celebra la Festa do Caldo de Ósos, un gran banquete con menú típico de la matanza: caldo de ósos (huesos), costilla asada y filloas. Durante toda la jornada hay exposición y venta de derivados del cerdo y productos típicos del municipio, como el aguardiente y las galletas. En la parroquia de Castelo se ejecuta en septiembre la ancestral Queima das Fachas, una fiesta de gran plasticidad en la que las retamas se consumen entre el fuego ceñidas a altos postes. La Xunta la declaró este año fiesta de interés turístico.

Festa do Caldo de Ósos, en Taboada ...E PARA COMER,LUGO


DE FESTA EN FESTA

76

...E PARA COMER,LUGO

TRIACASTELA

TRIACASTELA

O VALADOURO

Este concello da comarca de Sarria, en pleno Camiño Francés, celebra a mediados de setembro unha romaría tradicional na parroquia de Lamas. Trátase da Romaría do Carme, con misas e procesión.

Este municipio de la comarca de Sarria, en pleno Camino Francés, celebra a mediados de septiembre una romería tradicional en la parroquia de Lamas. Se trata de la Romería do Carme, con misas y procesión.

Ferreira do Valadouro fai o 25 de marzo o seu Mercado Tradicional Anual de Primavera, no que hai venda de produtos típicos, mostra de artesanía e música tradicional.

TRABADA

TRABADA

A Festa do Emigrante celébrase en Trabada en La Festa do Emigrante se celebra en Trabada en xullo, arredor do Carme. O Alto da Cadeira énchese julio, en torno al Carmen. El Alto da Cadeira se llena ese día de meriendas campestres. ese día de merendas campestres. En agosto, o penúltimo sábado, ten lugar a Festa da Malla do Trigo na parroquia de Vilapena. Os veciños recrean a malla, a man e a máquina, e comparten un cocido campestre.

En agosto, el penúltimo sábado, tiene lugar la Festa da Malla do Trigo en la parroquia de Vilapena. Los vecinos recrean la malla, a mano y a máquina, y comparten un cocido campestre.

A primeira fin de semana de maio, a Concentración de Motos leva ao concello afeccionados de toda España. O programa inclúe rutas pola zona e exhibicións acrobáticas.

O VALADOURO Ferreira do Valadouro hace el 25 de marzo su Mercado Tradicional Anual de Primavera, en el que hay venta de productos típicos, muestra de artesanía y música tradicional. El primer fin de semana de mayo, la Concentración de Motos lleva al municipio a aficionados de toda España. El programa incluye rutas por la zona y exhibiciones acrobáticas.

Mercado Tradicional de Primavera en O Valadouro ...E PARA COMER,LUGO


DE FESTA EN FESTA

...E...E PARA COMER,LUGO PARA COMER,LUGO

O VALADOURO

O VALADOURO

O primeiro domingo de agosto ten lugar n’O Valadouro a Rapa das Bestas de Santo Tomé. A saída en tropel das reses, cando se abre o curro pola tarde, é un espectáculo de gran beleza. Ademais hai comida campestre, xogos populares e carreiras.

El primer domingo de agosto tiene lugar en O Valadouro la Rapa das Bestas de Santo Tomé. La salida en tropel de las reses, cuando se abre el curro por la tarde, es un espectáculo de gran belleza. Además hay comida campestre, juegos populares y carreras.

A primeira semana de setembro está consagrada á cultura por partida dobre: a Semana do Teatro, cun cartel de grupos afeccionados, e a Mostra Folclórica, que se celebra o sábado e recibe agrupacións de toda España.

La primera semana de septiembre está consagrada a la cultura por partida doble: la Semana do Teatro, con un cartel de grupos aficionados, y la Mostra Folclórica, que se celebra el sábado y recibe a agrupaciones de toda España.

A Feira do Mel é o segundo sábado de outubro. O segundo sábado de novembro ten lugar o Mercado da Castaña, con degustación de receitas baseadas neste froito e magosto multitudinario.

La Feira do Mel es el segundo sábado de octubro. El segundo sábado de noviembre tiene lugar el Mercado da Castaña, con degustación de recetas basadas en este fruto y magosto multitudinario.

77

Curro de Santo Tomé

Feira do Mel, O Valadouro ...E PARA COMER,LUGO


DE FESTA EN FESTA

78

...E PARA COMER,LUGO

O VICEDO A noite do terceiro venres de xuño, O Vicedo bótase á rúa para levar en procesión a Virxe do Carme. A marcha discorre entre a igrexa parroquial e o porto sobre alfombras de flores. Ao día seguinte, a Virxe encabeza a procesión marítima nun barco engalanado, seguida por embarcacións de pesca e deportivas.

O VICEDO La noche del tercer viernes de junio, O Vicedo se echa a la calle para llevar en procesión a la Virxe do Carme. La marcha discurre entre la iglesia parroquial y el puerto sobre alfombras de flores. Al día siguiente, la Virgen encabeza la procesión marítima en un barco engalanado, seguida por embarcaciones de pesca y deportivas Procesión marítima da Virxe do Carme ...E PARA COMER,LUGO


DE FESTA EN FESTA

...E...E PARA COMER,LUGO PARA COMER,LUGO

VILALBA A vila chairega acolle na primeira fin de semana de abril a Feira do Queixo de San Simón. Miles de persoas visitan os postos da Alameda, onde ademais do afamado queixo poden adquirirse todo tipo de produtos gastronómicos de Galicia. Os hosteleiros aproveitan para ofrecer receitas elaboradas co famoso lácteo local. Ademais hai actuacións musicais e grande animación durante toda a xornada. As patronais da vila, de San Ramón e Santa María, serven para des-

79

VILALBA pedir o mes de agosto. O programa prolóngase durante máis dunha semana, rivalizando en cantidade e calidade co mesmísimo San Froilán. Polo Nadal o evento local máis representativo é a Feira do Capón, o 21 de decembro. Os capóns cebados na casa son unha apreciada delicatessen nos menús de Noiteboa e Aninovo. Na feira poden adquirirse individualmente ou por parellas, e entréganse premios aos mellores exemplares.

La villa chairega acoge el primer fin de semana de abril la Feira do Queixo de San Simón. Miles de personas visitan los puestos de la Alameda, donde además del afamado queso pueden adquirirse todo tipo de productos gastronómicos de Galicia. Los hosteleros aprovechan para ofrecer recetas elaboradas con el famoso lácteo local. Además hay actuaciones musicales y gran animación durante toda la jornada. Las patronales de la villa, de San Ramón e Santa María, sirven para

despedir el mes de agosto. El programa se prolonga durante más de una semana, rivalizando en cantidad y calidad con el mismísimo San Froilán. Por Navidad, el evento local más representativo es la Feira do Capón, el 21 de diciembre. Los capones cebados en casa son una apreciada delicatessen en los menús de Nochebuena y Año Nuevo. En la feria pueden adquirirse individualmente o por parejas, y se entregan premios a los mejores ejemplares.

Feira do Capón de Vilalba ...E PARA COMER,LUGO


DE FESTA EN FESTA

80

VIVEIRO Viveiro celebra a Semana Santa máis espectacular de Galicia, declarada de interese turístico nacional. As procesións que percorren o casco vello son multitudinarias e permiten admirar unha imaxinería de gran valor artístico e histórico. As imaxes máis antigas datan do século XV. O 1 de xullo celébrase no concello outra festa de interese turístico nacional: a Rapa das Bestas de Candaoso. O curro ten lugar nun monte desde o que se albisca a ría do Landro, coa Illa Coelleira e a Estaca de Bares ao fondo. A festa comeza de madrugada e prolóngase até a noite.

VIVEIRO Viveiro ten tamén interesantes festas gastronómicas. O sábado anterior ao 25 de xullo celébrase en Celeiro a Festa da Merluza do Pincho. O último domingo de agosto é o día central da Romaría do Naseiro ou Romaxe do Bo Xantar, que dura cinco xornadas. Neste evento, de interese turístico nacional, centos de persoas plantan mesa e mantel á beira do río Landro. Cada día de festa dedícaselle a un produto: polbo, marisco, carnes, sardiñas e caldo. Unha explosión pantagruélica.

Espectacular Semana Santa de Viveiro ...E PARA COMER,LUGO

...E PARA COMER,LUGO

Viveiro celebra la Semana Santa más espectacular de Galicia, declarada de interés turístico nacional. Las procesiones que recorren el casco viejo son multitudinarias y permiten admirar una imaginería de gran valor artístico e histórico. Las imágenes más antiguas datan del siglo XV. El 1 de julio se celebra en el municipio otra fiesta de interés turístico nacional: la Rapa das Bestas de Candaoso. El curro tiene lugar en un monte desde el que se divisa la ría del Landro, con Isla Coelleira y la Estaca de Bares al fondo. La fiesta comienza de madrugada y se prolonga hasta la noche.

Viveiro tiene también interesantes fiestas gastronómicas. El sábado anterior al 25 de julio se celebra en Celeiro la Festa da Merluza do Pincho. El último domingo de agosto es el día central de la Romería do Naseiro o Romaxe do Bo Xantar (“romería del buen comer”), que dura cinco jornadas. En este evento, de interés turístico nacional, cientos de personas plantan mesa y mantel a orillas del río Landro. Cada día de fiesta se le dedica a un producto: pulpo, marisco, carnes, sardinas y caldo. Una explosión pantagruélica.


...E...E PARA COMER,LUGO PARA COMER,LUGO

DE FESTA EN FESTA

81

Rapa das Bestas de Candaoso (Viveiro) ...E PARA COMER,LUGO


DE FESTA EN FESTA

82

...E PARA COMER,LUGO

XERMADE

XERMADE

XOVE

Xermade é a sé dos Encontros dos Torneiros de Madeira de Galicia, un evento que ten lugar na vila o penúltimo fin de semana de setembro. As xornadas inclúen demostracións, charlas, coloquios e espazos de intercambio comercial.

Xermade es la sede de los Encontros dos Torneiros de Madeira de Galicia, un evento que tiene lugar en la localidad el penúltimo fin de semana de septiembre. Las jornadas incluyen demostraciones, charlas, coloquios y espacios de intercambio comercial.

O penúltimo sábado de outubro, a parroquia de Roupar celebra un encontro gastronómico de temporada, a Festa dos Cogumelos.

El penúltimo sábado de octubre, la parroquia de Roupar celebra un encuentro gastronómico de temporada, la Festa dos Cogumelos (“de las setas”).

O concello mariñano ten un calendario de festas amplo e variado. En marzo celébranse dous eventos gastronómicos, a Festa do Lacón (a primeiros de mes) e a Festa do Polbo da Pedra (na segunda quincena). A mediados de maio hai unha Feira Nacional do Cabalo no lugar de Lago, con concursos e actividades de todo tipo.

XOVE El municipio mariñano tiene un calendario de fiestas amplio y variado. En marzo se celebran dos eventos gastronómicos, la Festa do Lacón (a principios de mes) y la Festa do Polbo da Pedra (en la segunda quincena). A mediados de mayo hay una Feira Nacional do Cabalo en el lugar de Lago, con concursos y actividades de todo tipo. Encontro de Torneiros da Madeira en Xermade ...E PARA COMER,LUGO


DE FESTA EN FESTA

84

XOVE As festas patronais de Xove, na honra de San Bartolo e a Virxe do Carme, teñen lugar na última semana de agosto. Coincidindo cos festexos hai unha gran feira de gando vacún e cabalar en San Vicente do Monte, con transaccións e un importante compoñente lúdico e gastronómico. O sábado das festas celébrase a Noite Meiga, un espectáculo

Feira de San Bartolo ...E PARA COMER,LUGO

...E PARA COMER,LUGO

XOVE parateatral con meigas e trasnos moi espectacular. O outono de Xove ten algunhas festas gastronómicas singulares: a Festa dos Callos, na parroquia de Xuances a principios de outubro, e a Festa do Rodaballo, na capital municipal a mediados de decembro.

Las fiestas patronales de Xove, en honor a San Bartolo e a Virxe do Carme, tienen lugar en la última semana de agosto. Coincidiendo con los festejos hay una gran feria de ganado vacuno y equino en San Vicente do Monte, con transacciones y un importante componente lúdico y gastronómico. El sábado de las fiestas se celebra la Noite Meiga, un

Noite Meiga, en Xove

espectáculo parateatral con brujas y duendes muy espectacular. El otoño de Xove tiene algunas fiestas gastronómicas singulares: la Festa dos Callos, en la parroquia de Xuances a principios de octubre, y la Festa do Rodaballo, en la capital municipal a mediados de diciembre.


DIRECTORIO

86

...E PARA COMER,LUGO

ABADÍN, ALFOZ, ANTAS DE ULLA, BALEIRA, BARALLA, BARREIROS


Desconecta, relájate, disfruta...

Aguas que curan, prevención, antiestrés, belleza... La diferencia está en las aguas, aguas sulfuradas-sódicas, bicarbonatos, hypertermales Balneario de Lugo, tu bienestar físico Barrio Del Puente, s/n 27004 Lugo

Telf.: 982 22 12 28 Fax: 982 22 16 59

www.balneariodelugo.com ballugo@arrakis.es


DIRECTORIO

88

...E PARA COMER,LUGO

BARREIROS, BECERREÁ, BEGONTE, BÓVEDA


TARIFAS ESPECIALES PARA PROFESIONALES

Rúa dos Canteiros, s/n Pol. Ind. o Ceao

-habitación adaptada para minusválidos

27003 LUGO

-acceso a Internet

-bañera de hidromasaje en todas las habitaciones

982 20 99 99

-acceso para minusválidos

-cafetería

982 20 99 00

-garaje

-salón social

-TV -Canal +

Telf.: Fax:


DIRECTORIO

90

...E PARA COMER,LUGO

Bテ天EDA, BURELA, CARBALLEDO, CASTRO DE REI, CASTROVERDE


DIRECTORIO

92

...E PARA COMER,LUGO

CERVANTES, CERVO, CHANTADA


DIRECTORIO

94

...E PARA COMER,LUGO

CHANTADA, O CORGO, COSPEITO, O COUREL, A FONSAGRADA


HOTEL

ESPECIALIDADE EN PEIXES E MARISCOS DO CANTÁBRICO

VILA DO VAL

AMPLA TERRAZA CON VISTAS Ó MAR

Tlf.: 982 57 16 53 - Plaza Sta. María, 2 - Ferreira - O Valadouro

Rúa do Berbés, s/n Porto de Burela (Edificio Nova Lonxa) Teléfono: 982.581.157 Web: www.alonxa.es CERRAMOS OS DOMINGOS

CASA DO FIDALGO

LUGAR DE MACHUCO Nº 1 27722 A PONTENOVA (LUGO) TELÉFONO: 982 338045 WEB: www.casadofidalgo.es E-MAIL: contacto@casadofidalgo.es


DIRECTORIO

96

...E PARA COMER,LUGO

A FONSAGRADA, FOZ


HOTEL

LEYTON

Modernas instalaciones: cabinas de hidromasaje, TV LG, aire acondicionado, Wi-fi. A 20 minutos de la playa de Las Catedrales. Próximo a rutas de mar y montaña.

Pescados de roca y marisco vivo del Cantábrico Avda. da Mariña, 6. Foz. LUGO Teléfono: 982 14 08 00 Fax: 982 14 17 12

www.hotelleyton.es

E-mail: información@hotelleyton.es

CONFITERÍA-PASTELERÍA

ANDURIÑA

FOZ Alvaro Cunqueiro, 38 Telf.: 982 132 554

BURELA Alvaro Cunqueiro, 4 Telf.: 982 581 506

Restaurante PORTOCHICO Teléfono: 982 141 620 Calle de Manuel Murguía, s/n. 27780. Foz

RESTAURANTE CAFETERÍA

O ASADOR DA MARIÑA Cruz do Lobo, 4 27790 San Cosme de Barreiros (Lugo) Telf.: 982 12 44 03 Fax: 98212 25 26


DIRECTORIO

98

...E PARA COMER,LUGO

FOZ, FRIOL, GUITIRIZ


HOTEL EGO

Playa de Area, 1. 27850. Viveiro (Lugo) Tlf.: 982 56 09 87

En la ría de Viveiro. Junto a la Playa de Area, una de las mejores de la costa lucense Habitaciones con terraza y vistas al mar Conexión a internet Wi-fi, SPA Salones de convenciones con la tecnología más avanzada

Fax: 982 56 17 62 www.hotelego.com info@hotelego.com

Su descanso junto a la playa de San Ciprián

A sólo unos metros: DISCOTECA PASOS Diversión garantizada

RESTAURANTE NITO

Uno de los clásicos de la cocina gallega 40 años siguiendo una misma línea de calidad

RESTAURANTE CLAUDIO En pleno Camino Norte de Santiago Ideal para comer y pernoctar Menú del día

HOTEL PRADA BAR BODEGÓN A COSECHA

San Ciprián. Cervo, Lugo. Tels.: 982.595.244 - 656 97 79 82

Piscina climatizada todo el año

Wi-fi

Spa

Sala de conciertos

Gimnasio

Cuatro habitaciones dobles

Sala de masajes

Dos suites Buffet de desayuno incluido

Comidas a la carta

Aparcamiento propio

HOTEL SPA CASA CONORS

Quende, s/n. N-634, Km 603 Abadín (Lugo)

Ctra de Forxán, 30

Tfnos.: 982 132 937

pife@almeco.jazztel.es

Tel. 982 508 327

27789 Foz.-LUGO

649 618 718 - Fax.-982 140 642

www.hotelspacasaconors.com


DIRECTORIO

100

...E PARA COMER,LUGO

GUITIRIZ, GUNTÍN, LOURENZÁ, LUGO


Instalacións totalmente renovadas Habitacións con Wi-fi e TDT

Restaurante - Parrillada - Hotel - Bodas Bautizos - Comuniones - Comidas de empresa Comedor con capacidad para 220 personas Facilitamos presupuestos sin compromiso

Torre-Pedrouzos, 54 27800 Vilalba (Lugo) Tel.: 982 51 04 02

Estrada Xeral, 23 - ABADÍN - Lugo Telf.: 982 508 005 - Fax: 982 508 185 Atención ó cliente 24H - 647 453 696

BAR RESTAURANTE

Comida casera Menú del día

Polígono de Guitiriz - N-VI - LUGO Tels. 982 370 308/ 649 759 991


DIRECTORIO

102

...E PARA COMER,LUGO

LUGO


Habitaciones dobles e individuales Baño completo, TV, teléfono Calefacción central Restaurante-cafetería Especialistas en cocido

O RECUNCHO DE

PEPE E MARÍA

Comida casera Especialidades: cochinillo, vieiras y cocido de temporada Comidas por encargo

Avda. de Baralla, 46 27130. O Cádavo-Baleira (Lugo). Tels.: 982 354 001/ 982 355 205 www.hotelmoneda.com

PENSIÓN BELÓN

Cubelas (Castroverde) Tel.: 696 218 733

HOSTAL RESTAURANTE CAFETERÍA

REBOLLAL

Tel. 982 20 15 40

r/ Deputación, 10 San Román de Cervantes (Lugo) Tel. 982 36 45 15

Pedrafita do Cebreiro. LUGO Teléfono: 982 36 71 15 Fax: 982 36 71 57


DIRECTORIO

104

...E PARA COMER,LUGO

LUGO


Premio Nacional de la FEHR 2008 por la eliminación de barreras para discapacitados

Rúa do Teatro, 10 Tlf.: 982.226.016 www.restespana.com

Rúa Centolo, 2 27004 - Lugo Telfs.: 982 215 583 670 50 66 82


DIRECTORIO

106

...E PARA COMER,LUGO

LUGO


CHU CHE

Pza. do Campo Castelo, 32 Bajo Lugo - Telf.: 982 230 308 CERVECERÍA-CAFETERÍA-PUB

Tlf.: 982.244.763 drp400@yahoo.es Zona Monumental, al lado de la catedral www.apehl.org/w_asociados/tabernadaniel/index.html

c/ Clérigos, 29 bajo 27001. Lugo particularbar@hotmail.com


DIRECTORIO

108

...E PARA COMER,LUGO

LUGO


HOTEL JORGE I Crta. Oviedo Km. 89 - LUGO Tel. 982 303 255 - Fax 982 303 107 www.hoteljorge1.com

www.mesondealberto.com

C/Cruz, 4 (Zona Monumental) 27001 LUGO Tel.: 982.228.310 - Fax 982.303.107 Totalmente construido en madera En la antepenúltima etapa del Camino de Santiago 30 habitaciones (4 adaptadas para minusválidos) Comedor con capacidad para 200 comensales Resturante a la carta Eventos (reuniones de empresa, bodas, comuniones...)

Comidas caseras Menú del día Comidas de empresa

ESPECIALIDADES Churrasco Langostinos a la plancha Chuletón Bacalao Cocido

Santa Marina de Cabreiros, 7 O Corgo (Lugo) Tlf: 982 300 413

COMPLEJO RESTAURANTE

LA CABAÑA c/ Doctor Pardo Ouro, 4 27200. Palas de Rei (Lugo) Tel.: 982 38 07 50 www.complejolacabana.com complejolacabana@complejolacabana.com


DIRECTORIO

110

...E PARA COMER,LUGO

LUGO


HOTEL

ESPAÑA

C/ Villalba, 2 bis Tlf: 982 23 15 40 Fax: 982 231 541 E-mail: hotelich@hotmail.com

HOTEL A VEIGA

Rectoral de Castillón Pazo-hospedería-restaurante 8 cuartos dobres Dous comedores Comida á carta Banquetes

Avda. Compostela, 61 27620. Samos. LUGO Tels.: 982.546.052/ 982.546.113 982.546.042 Fax: 982.546.052

Santiago de Castillón. 27438. Pantón. Lugo Tel: 982 45 54 15 Web: www.rectoraldecastillon.com


DIRECTORIO

112

...E PARA COMER,LUGO

LUGO


Asados castellanos Desayunos Bocadillos Raciones Comidas caseras Pulpo Bacalao Churrasco Salón privado

CARNES, PESCADOS A LA BRASA, MENÚS DESAYUNOS, TAPAS Y RACIONES, PULPO BANQUETES Y REUNIONES POR RESERVA

Río Ulla, 41 (frente al Hospital Xeral) 27004. Lugo - Telf. 982 20 15 40

EMAIL: cafebarterminal@hotmail.es R/Mercadurías, s/n - 27003 LUGO - Telf.: 982 20 92 46


DIRECTORIO

114

...E PARA COMER,LUGO

LUGO


RESTAURANTE

www.bodegonribeirasacra.com bodegonribeirasacra@hotmail.com

TAPERÍA VINOTECA C/ Carude 68-70 Monforte de Lemos Reservas 982 41 03 32 664 38 97 46 www.losgoyamonforte.com

CERVECERÍA CAFÉ

Crta. Malvarón, 75

TEATRO

Monforte de Lemos

RESTAURANTE O ROXO VIVO

Parrilladas Caza Postres caseiros

r/ Pereiro, 13. Quiroga. Lugo Tlf.: 982.43.50.23

Telf.: 982.411.082 27004 (Lugo)

Comida casera

Raciones, tapería

Amplia terraza

Comida típica gallega

RESTAURANTE BAR A RONDA C/Condesa Pardo Bazán, 39 27400 - Monforte de Lemos (Lugo) Telf.: 982 411 688 - 646 463 881


DIRECTORIO

116

...E PARA COMER,LUGO

LUGO


...E PARA COMER,LUGO LUGO

DIRECTORIO

117

...E PARA COMER,LUGO


DIRECTORIO

118

...E PARA COMER,LUGO

LUGO


CENTRO DE INTERPRETACIÓN DA MURALLA

PRAZA DO CAMPO, 11 27001 LUGO TELFS.: 982 25 16 58 982 29 73 47


DIRECTORIO

120

...E PARA COMER,LUGO

LUGO


DIRECTORIO

122

...E PARA COMER,LUGO

LUGO, MEIRA, MONDOÑEDO, MONFORTE DE LEMOS


...E PARA COMER,LUGO MONFORTE DE LEMOS

DIRECTORIO

123

...E PARA COMER,LUGO


DIRECTORIO

124

...E PARA COMER,LUGO

MONFORTE DE LEMOS


...E PARA COMER,LUGO MONFORTE DE LEMOS, MONTERROSO, NAVIA DE SUARNA, AS NOGAIS, OUTEIRO DE REI, PALAS DE REI, PANTÓN

DIRECTORIO

125

...E PARA COMER,LUGO


DIRECTORIO

126

...E PARA COMER,LUGO

PARADELA, A PASTORIZA, PEDRAFITA DO CEBREIRO, A POBRA DO BROLLÓN, A PONTENOVA, PORTOMARÍN


...E PARA COMER,LUGO PORTOMARÍN, QUIROGA, RÁBADE, RIBADEO

DIRECTORIO

127

...E PARA COMER,LUGO


DIRECTORIO

128

...E PARA COMER,LUGO

RIBADEO


...E PARARIBAS COMER,LUGO RIBADEO, DE SIL, RIBEIRA DE PIQUÍN, SAMOS, SARRIA

DIRECTORIO

129

...E PARA COMER,LUGO


DIRECTORIO

130

...E PARA COMER,LUGO

SARRIA, O SAVIÑAO


PARA COMER,LUGO O...E SAVIÑAO, SOBER, TABOADA, TRABADA, TRIACASTELA, O VALADOURO, O VICEDO

DIRECTORIO

131

...E PARA COMER,LUGO


DIRECTORIO

132

...E PARA COMER,LUGO

O VICEDO, VILALBA


...E PARAVIVEIRO, COMER,LUGO VILALBA, XERMADE, XOVE

DIRECTORIO

133

...E PARA COMER,LUGO


II Guía ... E para comer, Lugo 2009  

Guía turística editada por la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Lugo (Apehl)

II Guía ... E para comer, Lugo 2009  

Guía turística editada por la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Lugo (Apehl)