Page 1


PRESIDENTE Rafael Méndez Guerra

VICEPRESIDENTE Manuel Villaverde Salgueiro

SECRETARIO Paulino González Fernández

TESOUREIRO Jesús María Montes Vázquez

INTERVENTOR Esteban Gestoso Bello

VOGAL Jesús María Manteiga Claro Gustavo Iglesias Méijome

VOGAL SUPLENTE José Manuel Madriñán Castro

Memoria 2018

MEMBROS DA XUNTA DIRECTIVA

1


DELEGADOS DE ZONA

Actualmente esta xunta de delegados está formada polos seguintes gandeiros: ZONA

2

DELEGADO

CONTROLADOR

1

José Manuel Pereira Corral

Antonio Couso Alvarez

3

José Failde Fernández

José Luis Méijome Blanco

4

José Angel Oro Trastoy

Oscar Sobrado Castro

5

Delfín Antonio Lalín Iglesias

José Luis Taboada Iglesias

6

Máximo Dono Barreiro

José Miguel Porta Iglesias

7

Antonio García Méndez

Inés Carballo Corzo

8

Jesús Diéguez Cuñarro

Alejandro Carral Fernández

11

Susana Besteiro Otero

Olga Canda Fernández

12

Etelvino Albor Carral

Diego González Vázquez

13

Carlos Reboredo Carmuega

Pablo Galego Carmuega

15

Silvia García Soto

Beatriz Vázquez Garnil

16

Alfredo Canabal Lazara

José Martín Dopazo García


Introdución . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

Organigrama e funcionamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

Distribución da Información. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

Explotacións en control leiteiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

Explotacións e Reses no control leiteiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

Resumo de partos rexistrados en control leiteiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12

Producións medias naturais e normalizadas das lactacións. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

Producións medias naturais e normalizadas das lactacións válidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14

Media de produción por explotación en lactación normalizada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

Calificación morfolóxica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24

Calificación de animais con 85 puntos ou mais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26

100 mellores vacas de 1º parto por kg de leite (lact. normalizada) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37

100 mellores vacas de 1º parto por materia útil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39

100 mellores vacas adultas por kg de leite (lact. normalizada) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41

100 mellores vacas adultas por kg de materia útil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43

Índices xenéticos ICO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45

Femias con produción vitalicia igual ou maior de 70.000 kg de leite . . . . . . . . . . . . . . . . .

49

Parámetros reproductivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54

Taxa de non retorno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56

Touros máis utilizados ano 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58

Facilidade de parto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59

Velocidade de muxido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61

Distribución seme Campaña 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62

Concursos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63

Programa de Asesoramento Gandeiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69

Memoria 2018

ÍNDICE

3


INTRODUCIÓN A Asociación Provincial de Gandeiros de Pontevedra para o Control de Rendementos, AFRICOR PONTEVEDRA, unha Asociación sen animo de lucro que esta a realizar o Control Leiteiro Oficial dende o ano 1992 na nosa Provincia. Como tódolos anos elaborouse esta memoria de actividades coa que se pretende facer un breve resumo do traballo levado a cabo así coma das iniciativas desenvoltas dende a nosa Asociación o longo do pasado ano 2018, ó mesmo tempo que se amosa o traballo que se está a facer nas ganderías da nosa Provincia. Na actualidade o control leiteiro segue a ser unha ferramenta imprescindible na man dos bos gandeiros para o manexo diario da súa explotación. A asociación conta na actualidade cuns 436 asociados, ganderías ás que se lle presta o servizo de Control Leiteiro a través de 15 empregados –12 deles controladores– que visitan mensualmente tódalas explotacións, recollendo datos de produción, reprodución e mostras de leite de cada vaca, permitindo obter así unha información que unha vez procesada é remitida ao gandeiro en informes con periodicidade mensual, semestral e anual. Toda esta información serve de maneira directa para unha mellor xestión das explotacións, xa non so a nivel reprodutivo ou xenético, senón tamén a nivel sanitario, alimentario, ou de recría; e de maneira indirecta con todos eses datos realízanse as avaliacións xenéticas oficiais a nivel nacional, que permiten valorar os touros utilizados na inseminación artificial tanto a nivel produtivo como morfolóxico. De xeito paralelo á actividade propiamente dita do Control Leiteiro, nestes últimos anos, dende Africor Pontevedra intentouse ir abrindo novos ámbitos de actuación co fin de por novos medios a disposición dos nosos asociados, ampliando a maior número de ganderías posibles os servizos prestados; todo isto co oxetivo de poder ofrecer un Servizo de Xestión Integral de Explotacións, (programas de Produción e Conservación de Forraxes, Alimentación do Gando Vacún de Leite, e o Programa de Apareamentos na explotación), na que se asesore tanto nas necesidades de cultivo, de produción como de xestión, ó mesmo tempo que se trata de darlle o maior aproveitamento a información xerada polo propio “Programa”. A nivel Control Leiteiro o ano 2016, 2017 e sobre todo 2018 debería ser recordado pola consolidación da aplicación informática COLEWEB, na que o tanto o gandeiro coma o técnico coa súa clave, pode consulta-los datos produtivos e reprodutivos dos animais da súa explotación case que en tempo real, o cal a de ser de gran valor na toma de decisións, non so para o control da produción, senón tamén do manexo, da alimentación ou da seleción de reprodutoras da propia explotación. Finalmente, querémoslle agradecer ós nosos gandeiros, controladores e técnicos o traballo ben feito desenrolado ata o de agora. Claro está que aínda queda moito por facer, pero cremos que estamos no camiño axeitado. Aproveitamos tamén para agradecer toda a colaboración que no asentamento do Control de Rendementos Leiteiros nos prestaron entidades públicas e privadas, facendo mención especial ó Servizo de Produción Gandeira da Consellaría do Medio Rural e á Federación Frisona Galega.

4


QUÉ É AFRICOR-PONTEVEDRA E CÓMO FUNCIONA Africor-Pontevedra é unha Asociación de Gandeiros sin ánimo de lucro, que engloba a tódalas explotacións sometidas a control de rendementos leiteiros na provincia de Pontevedra, tendo a súa sede Social, no Recinto Ferial “Semana Verde de Galicia” en Silleda. Esta Asociación promovida pola administración Autonómica e polos propios gandeiros co obxetivo de contar cun programa de Mellora Xenética propio, está integrada en fefriga “Federación Frisona Galega” contando co apoio e colaboración técnica de Tragsatec, sendo o seu organigrama e cadro de persoal o seguinte:

GANDEIROS

Asemblea Xeral

Asemblea Delegados

Xunta de Goberno

Dirección Técnica

• Persoal de oficina - Director Técnico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

- Administrativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

• Persoal de campo - Controladores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12

• Programa de asesoramento gandeiro - Enxeñeiros técnicos . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

- Técnico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Memoria 2018

• Programa de apareamentos

5


ESQUEMA DE FUNCIONAMENTO

Xunta de Goberno Órgano decisorio da Asociación

Director Técnico • Responsable temas técnicos e persoal • Relación directa con socios • Negociacións e relacións, con entidades e organismos • Concursos, charlas, reunións, etc. • Presupostos e subvencións.

Técnicos • Asesoramento, Xestión e posta en marcha de todo o relacionado coa Condicionalidade e o Contrato de Explotación Sustentable. • Recollida e Xestión de datos económicos co fin de informar e asesorar ós gandeiros. • Asesorar na incorporación, implantación e conservación de novos e tradicionais cultivos co fin de mellorar tanto calidade como cantidade dos mesmos. • Seguimento das explotacións e dos animais co fin de equilibra-la ración ás necesidades esixidas pola produción. • Asesorar ós gandeiros en materia de xenética co fin de ir mellorando as características morfolóxicas do noso rebaño. • Recollida de Mostras de Ensilados, Forraxes Secos, Terra, Residuos e Auga para a súa análise. • Acoplamentos informáticos in situ dos Touros do Plan de Mellora Gandeira.

Administrativa • Informatización datos • Arquivo de documentación • Contabilidade • Distribución impresos, pretabulados, etc.

Controladores • Recollida de datos e mostras de control leiteiro nas explotacións • Xestión libro xenealóxico na gandería • Información e asesoramento ós gandeiros • Preparación animais concursos, escolas de xuíces, etc. • Recollida de mostras para identificación e antibiogramas.

6


DISTRIBUCIÓN DA INFORMACIÓN ENTRE OS ESTAMENTOS DO CONTROL LEITEIRO EN PONTEVEDRA

GANDEIRO

Controlador

Impresos, mostras e tarxetas PDA

AFRICOR Impresos, Informes, Reconto Celular, Consultas de datos completos de Explotación a través de Internet

DATOS PRODUCIÓN E REPRODUCIÓN

LABORATORIO

Datos Calidade Memoria 2018

CEGACOL

7


EXPLOTACIÓNS EN CONTROL LEITEIRO EVOLUCIÓN DO NÚMERO DE EXPLOTACIÓNS EN CONTROL LEITEIRO ANO

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL %

A CORUÑA

49 156 121 82 139 94 62 103 211 75 75 33 78 9 9 -30 11 -27 -30 -38 -25 10 -56 -37 -43 -41 -22 -41 -44 -32 -32 937 33,66

LUGO

32 26 105 281 330 155 317 182 183 154 196 185 221 5 -36 -42 50 -54 -73 -28 -33 -32 -108 -98 -119 -93 -59 -102 -107 -49 -45 1.397 50,18 Pontevedra

Ourense 0,50%

50,18%

Lugo

8

15,66%

OURENSE

10 -1 15 -2 8 4 -2 -2 1 -3 -1 0 -1 -4 0 -4 0 2 -5 0 0 -2 -1 0 -7 -4 0 14 0,50

PONTEVEDRA

26 21 56 99 22 119 44 111 65 83 57 101 -26 -11 1 -1 -11 -27 -26 -9 1 -64 -29 -31 -26 -20 -21 -28 -23 -18 436 15,66

GALICIA NETO

81 208 257 418 583 269 506 329 509 329 509 292 352 276 400 -15 -39 -72 59 -96 -67 -47 -205 -165 -202 -162 -102 -164 -184 -108 -93

A Coruña 33,66%

ACUMULADO

263 471 728 1.146 1.729 1.998 2.504 2.833 3.342 3.634 3.986 4.262 4.662 4.647 4.608 4.536 4.595 4.497 4.367 4.271 4.204 4.157 3.952 3.787 3.585 3.444 3.335 3.171 2.985 2.877 2.784


EVOLUCIÓN DO NÚMERO DE RESES MAIORES DE 2 ANOS A CORUÑA

ANO

1990 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

LUGO

OURENSE

N.º

%

N.º

%

N.º

%

9.506 33.179 40.194 48.826 57.682 61.079 62.792 64.489 70.094 79.845 79.181 78.256 80.893

59 38 36 35 34 34 34 35 36 37 38 39 40

4.260 42.550 55.674 71.583 88.336 92.335 94.630 94.889 97.669 107.450 100.867 94.534 97.536

26 49 50 52 52 52 52 51 50 50 49 48 48

1.635 2.120 2.063 1.847 1.967 1.825 1.860 1.812 1.817 2.109 1.889 1.636 1.448

4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ourense

PONTEVEDRA N.º

818 9.811 13.539 18.166 21.292 23.319 23.369 23.906 24.662 26.085 25.445 24.023 24.029

GALICIA

%

5 11 12 13 13 13 13 13 13 12 12 12 12

16.219 87.660 111.470 140.422 169.277 178.658 182.651 185.106 194.242 215.489 207.382 198.449 203.906

Pontevedra

A Coruña Lugo

12%

1%

40%

48%

PRODUCIÓNS MEDIAS A 305 DÍAS SEGUNDO O ANO DE FINALIZACIÓN DA LACTACIÓN Nª LACT. REMATADAS

1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2017 2018

16.795 34.910 54.457 69.451 90.021 116.909 123.582 124.891 133.120 136.274 143.626 150.021 148.913 146.544 150.448

LEITE KG

6.491 6.604 6.955 6.988 7.406 7.716 8.004 8.449 8.823 8.971 9.382 9.598 9.930 10.033 10.263

GRAXA

PROTEÍNA

KG

%

KG

%

231 247 258 259 275 290 307 325 335 336 353 358 374 383 392

3,57 3,75 3,69 3,70 3,72 3,76 3,83 3,85 3,80 3,76 3,76 3,74 3,76 3,81 3,82

198 207 218 218 233 241 250 266 277 283 299 308 318 324 334

3,06 3,13 3,12 3,11 3,15 3,12 3,12 3,15 3,14 3,17 3,19 3,21 3,21 3,23 3,26

DÍAS INTERV. LACT. PARTOS

313 320 324 325 328 336 342 356 370 369 367 369 364 368 368

406 413 415 419 418 423 432 433 442 440 433 433 428 428 428

Memoria 2018

ANO

9


A EVOLUCIÓN DAS EXPLOTACIÓNS NO CONTROL LEITEIRO NA PROVINCIA DE PONTEVEDRA ANO LOCALIDADE

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2017

2018

A ESTRADA AGOLADA DOZÓN FORCAREI LALÍN PIÑOR DE CEA RODEIRO SILLEDA VALGA V. CRUCES TOTAL

63 21 34 47 229

60 21 41 49 227

54 20 40 42 219

49 19 39 41 209

146 190

148 182

148 170

146 157

37 767

39 767

36 729

35 694

53 17 35 36 186 3 139 139 1 32 631

37 15 34 31 168 3 128 125 1 29 571

37 16 33 29 150 3 117 112 1 28 526

33 14 28 29 144 3 101 99 1 25 477

32 12 27 28 140 3 93 95 1 23 454

28 12 27 28 134 3 93 87 1 23 436

1

23

Valga

V. Cruces

Ganderías ano 2018

200

150

134 100

93

87

50

28 0 A Estrada

10

12 Agolada

27

28

Dozón

Forcarei

3 Lalín

Piñor de Cea

Rodeiro

Silleda


EXPLOTACIÓNS E RESES NO CONTROL LEITEIRO 2018 CONCELLO/ COMARCA

Nº EXPLOTACIÓNS

VALGA CALDAS PIÑOR DE CEA CEA AGOLADA DOZON LALIN RODEIRO SILLEDA VILA DE CRUCES DEZA A ESTRADA FORCAREI TABEIROS - TERRA DE MONTES PONTEVEDRA GALICIA

MEDIA VACAS POR GANDEIRÍA

RESES > 2 ANOS

1 1 3 3 12 27 134 93 87 23 376 28 28

49 49 121 121 821 1.464 8.688 4.820 3.951 1.171 20.915 1.722 1.235

49 49 40 40 68 54 65 52 45 51 56 62 44

56 436 2.784

2.957 24.042 203.906

53 55 73

80

70

68 65

60

62 54

50

52

49

51 45

40

44

40 30

20

0 Valga

Piñor de Cea Agolada

Dozón

Lalín

Rodeiro

Silleda

V. Cruces A Estrada

Forcarei

Memoria 2018

10

11


RESUMO DE PARTOS REXISTRADOS EN CONTROL LEITEIRO Analizando os datos recollidos ó longo de 2018, a tendencia en canto á distribución de partos non sofre incrementos significativos en ningún mes do ano, coma para crer que existe unha concentración de partos nunha determinada estación.

RESUMO DE PARTOS REXISTRADOS EN CONTROL LEITEIRO GALICIA XEMELGOS XEMELGOS XEMELGOS M/F FEMIAS MACHOS FEMIAS 7.268 132 92 169

MES XANEIRO

MACHOS 7.621

FEBREIRO

6.422

6.329

139

MARZO

6.243

6.191

ABRIL

6.665

6.536

MAIO

7.154

XUÑO

6.872

XULLO AGOSTO

PARTO TRIPLE 1 2

ABORTOS 83

ABORTO S. LACT 14

ABORTO S. LACT MACHO 34

ABORTO ABORTO S. LACT S. LACT FEMIA XEMELGOS 21 19

82

16

32

7

13

138

282

13.686

79

17

36

10

20

168

231

13.308

94

17

34

11

14

133

209

14.147

NACIDO NO SE SABE MORTO O MURIO TOTAL 190 301 15.945

75

149

106

79

128

150

107

176

7.071

166

131

169

111

16

51

13

27

176

197

15.282

6.844

170

139

209

4

110

11

52

13

19

160

195

14.798

7.372

7.059

195

130

240

4

94

20

57

16

15

139

219

15.560

7.573

7.408

169

124

183

2

96

19

42

13

11

169

220

16.029

SETEMBRO

7.083

6.893

115

91

177

1

94

21

43

15

22

153

280

14.988

OUTUBRO

7.013

6.952

123

93

163

1

70

14

54

5

10

175

272

14.945

NOVEMBRO

7.054

6.845

117

90

146

1

86

12

34

13

11

175

259

14.843

DECEMBRO

7.788

7.723

148

87

186

72

15

28

9

14

200

314

16.584

84.860

83.119

1.730

1.238

2.095

1.071

192

497

146

195

1.976

TOTAL

1

17

2.979 180.115

RESUMO DE PARTOS REXISTRADOS EN CONTROL LEITEIRO PONTEVEDRA

ABORTOS

ABORTO S. LACT

ABORTO S. LACT MACHO

1

1

MES

MACHOS

XANEIRO

902

862

17

4

14

8

FEBREIRO

721

722

13

7

16

9

MARZO

760

703

14

9

16

13

ABRIL

739

675

13

6

17

17

MAIO

842

786

14

12

18

XUÑO

811

754

16

12

24

XULLO

827

760

19

5

32

18

AGOSTO

816

771

11

9

18

18

SETEMBRO

835

730

10

11

15

10

OUTUBRO

731

705

14

9

14

11

NOVEMBRO

743

758

12

9

9

11

DECEMBRO TOTAL

12

XEMELGOS XEMELGOS XEMELGOS PARTO FEMIAS MACHOS FEMIAS M/F TRIPLE

922

844

16

7

16

9.649

9.070

169

100

209

1

18 1

1

11

1

ABORTO ABORTO S. LACT S. LACT NACIDO NO SE SABE FEMIA XEMELGOS MORTO O MURIO TOTAL 19

42

1.872

1

2

10

53

1.552

2

19

34

1.570

1

15

38

1.522

2

20

48

1.760

4

16

29

1.679

2

1

17

32

1.713

2

3

1

11

24

1.684

18

47

1.676

1

1

16

25

1.528

12

32

1.588

1

2

10

1

154

7

19

3

2

25

42

1.883

198

446

20.027


PRODUCIÓNS MEDIAS NATURAIS E NORMALIZADAS (305 DÍAS) DAS LACTACIÓNS VÁLIDAS REMATADAS EN 2018 PRODUCIÓN REAL

1ª LACTACION ADULTAS TOTAL

Nº LACTACIÓNS

KGR

%GRR

%PRR

KGN

%GRN

%PRN

20.832 39.088 59.920

11.259 12.871 12.311

3,81 3,86 3,85

3,36 3,33 3,34

9.540 11.183 10.612

3,75 3,81 3,79

3,30 3,27 3,28

PRODUCIÓN REAL LUGO

1ª LACTACION ADULTAS TOTAL

PRODUCIÓN NORMALIZADA

Nº LACTACIÓNS

KGR

%GRR

%PRR

KGN

%GRN

%PRN

24.587 47.914 72.501

10.969 12.295 11.845

3,89 3,92 3,91

3,31 3,29 3,30

9.156 10.598 10.109

3,83 3,88 3,86

3,26 3,23 3,24

PRODUCIÓN REAL OURENSE

1ª LACTACION ADULTAS TOTAL

PRODUCIÓN NORMALIZADA

Nº LACTACIÓNS

KGR

%GRR

%PRR

KGN

%GRN

%PRN

392 714 1.106

10.003 11.131 10.731

3,35 3,42 3,40

3,31 3,28 3,29

8.624 9.733 9.340

3,26 3,35 3,32

3,25 3,22 3,23

PRODUCIÓN REAL PONTEVEDRA

1ª LACTACION ADULTAS TOTAL

PRODUCIÓN NORMALIZADA

Nº LACTACIÓNS

KGR

%GRR

%PRR

KGN

%GRN

%PRN

5.344 11.577 16.921

10.503 11.828 11.409

3,82 3,84 3,83

3,32 3,30 3,30

8.827 10.175 9.749

3,76 3,78 3,77

3,26 3,23 3,24

PRODUCIÓN REAL GALICIA

1ª LACTACION ADULTAS TOTAL

PRODUCIÓN NORMALIZADA

Nº LACTACIÓNS

KGR

%GRR

%PRR

KGN

51.155 99.293 150.448

11.031 12.459 11.973

3,85 3,89 3,87

3,33 3,31 3,31

9.274 10.773 10.263

%GRN

%PRN

3,79 3,84 3,82

3,27 3,25 3,26

Memoria 2018

A CORUÑA

PRODUCIÓN NORMALIZADA

13


PRODUCIÓNS MEDIAS (305 DÍAS) DAS LACTACIÓNS VÁLIDAS REMATADAS EN 2018 TOTAIS CONCELLO/ COMARCA

N.º LACT.

KG. LEITE

VALGA 25 7.197 25 7.197 CALDAS PIÑOR DE CEA 65 7.981 65 7.981 CEA AGOLADA 473 8.854 DOZON 1.023 9.557 LALIN 6.054 10.141 RODEIRO 3.375 9.669 SILLEDA 2.874 9.476 VILA DE CRUCES 815 9.842 14.614 9.802 DEZA A ESTRADA 1.144 10.016 FORCAREI 813 9.166 TABEIROS - TERRA DE MONTES 1.957 9.663 PONTEVEDRA 16.661 9.775 GALICIA 147.804 10.288

PRIMEIRIZA

ADULTAS

%GR

%PT

KG. LEITE

%GR

%PT

KG. LEITE %GR

3,51 3,51 3,61 3,61 3,48 3,87 3,69 3,80 3,77 3,92 3,75 4,08 3,82

3,01 3,01 3,15 3,15 3,20 3,24 3,28 3,23 3,20 3,26 3,25 3,24 3,18

6.428 6.428 6.979 6.979 8.324 8.712 9.140 8.751 8.569 8.800 8.868 9.142 8.147

3,40 3,40 3,74 3,74 3,42 3,81 3,69 3,78 3,79 3,90 3,74 3,99 3,83

3,04 3,04 3,21 3,21 3,23 3,26 3,28 3,25 3,22 3,29 3,26 3,25 3,17

7.496 7.496 8.185 8.185 9.102 9.904 10.627 10.092 9.880 10.372 10.238 10.432 9.582

3,97 3,77 3,82

3,22 3,24 3,26

8.754 8.848 9.290

3,93 3,76 3,79

3,22 3,26 3,28

10.069 3,99 3,21 10.204 3,78 3,24 10.805 3,84 3,25

10000

10.141

3,54 3,54 3,58 3,58 3,50 3,89 3,69 3,80 3,76 3,93 3,75 4,11 3,81

%PT

2,99 2,99 3,14 3,14 3,19 3,24 3,27 3,22 3,19 3,25 3,24 3,24 3,18

10.016 9.842 9.669

9.557

9200

9.476 9.166

8.854

8500

8040

7.981 7580

7120

7.197

6660

6200 Valga 14

Piñor de Cea Agolada

Dozón

Lalín

Rodeiro

Silleda

V. Cruces A Estrada Forcarei


MEDIA DE PRODUCIÓN POR EXPLOTACIÓN EN LACTACIÓN NORMALIZADA. ANO 2018 Este estudio faise sobre as explotacións que cumplen a condición de ter como mínimo 7 lactacións rematadas ó longo de 2018, e soamente se plasma na memoria as ganderías que a súa media sexa igual ou superior a 7.000 Kg. % 2018

% 2017

% 2016

% 2015

% 2014

% 2013

% 2012

233 81 71 35 10 2

53,93 18,75 16,43 8,10 2,31 0,46

50,22 20,94 18,24 8,10 2,02 0,66

46,96 25,58 19,92 7,76 2,52 0,21

44,60 26,07 19,35 7,13 2,85 0

38,75 21,92 24,57 11,15 3,21 0,37

34,09 21,85 24,11 15,07 3,95 0,94

34,51 24,96 23,36 11,50 5,13 0,53

CONCELLO

% % KGL. GRAXA PROT.

MUT

NL

IPP

LALIN RODEIRO LALIN RODEIRO LALIN LALIN LALIN LALIN LALIN LALIN VILA DE CRUCES SILLEDA DOZON RODEIRO SILLEDA A ESTRADA LALIN RODEIRO RODEIRO A ESTRADA LALIN LALIN AGOLADA LALIN RODEIRO LALIN SILLEDA VILA DE CRUCES

14.051 13.064 12.981 12.773 12.597 12.542 12.460 12.457 12.397 12.356 12.300 12.283 12.214 12.193 12.165 12.116 12.066 12.015 11.957 11.884 11.863 11.769 11.762 11.704 11.681 11.664 11.620 11.619

1.004 972 932 874 841 766 810 862 887 927 928 820 924 816 831 844 847 816 800 821 819 840 714 788 861 844 719 780

55 148 210 46 34 136 121 104 26 72 42 46 93 62 22 28 55 32 33 94 37 78 68 54 63 92 31 55

409 403 416 392 401 431 406 403 461 423 394 430 414 436 392 428 519 502 407 438 412 391 423 434 441 441 425 432

Ex. por riba de 9.000 Kg de leite Ex. entre 8.000 e 9.000 Kg de leite Ex. entre 7.000 e 8.000 Kg de leite Ex. entre 6.000 e 7.000 Kg de leite Ex. entre 5.000 e 6.000 Kg de leite Ex. por baixo de 5.000 Kg de leite

TITULAR

GANADERIA PEREZ S.C. JESUS NIETO MARCOS BLANCO SLU GANADERIA CASA REY SC JOSE MANUEL MATO JORGE GANDEIRIA FONTECABALOS S.C. JOSE VAZQUEZ DIEGUEZ GANADERIA LORENZO VILAMEA S.C. GANADERIA RIADIGOS MACEIRA SC FRAGA S.C. A. JUNQUERA COLMEIRO S.C. JOSE A. DOBALO LOPEZ GANDEIRIA PEREIRON S.L. JULIO CALVIÑO ARIAS MANUEL FERNANDEZ PEREIRAS Mª SUSANA BESTEIRO OTERO DIPUTACION PONTEVEDRA GANADERIA ROXELO SC JOSE ANTONIO FERNANDEZ VAZQUEZ FINCA SANTAYA S.A.T. JOSE LUIS MEIJOME FERNANDEZ GANADERIA O PORTO S.C. PACIÑOS HORTOGANADERA S.C. GB GANDERIA SC GANADERIA PROAS DARRIBA S.C. GANDEIRIA GABINO S.C. ALFREDO CANABAL LAZARA GANADERIA MANTEIGA S.C.

3,76 4,13 3,85 3,52 3,44 2,74 3,20 3,73 3,86 4,24 4,25 3,37 4,31 3,26 3,46 3,75 3,73 3,50 3,47 3,68 3,43 4,00 2,90 3,34 4,22 3,92 2,95 3,45

3,39 3,31 3,34 3,32 3,24 3,36 3,30 3,19 3,30 3,26 3,30 3,30 3,26 3,43 3,37 3,21 3,29 3,28 3,22 3,23 3,48 3,13 3,16 3,39 3,14 3,31 3,24 3,27

N1 3X

N1

N1

N1

N1

Memoria 2018

Explotacións

15


TITULAR

GANDERIA PEREIRA SC GANADERIA GONZALEZ S.C. AGROXAQUI SL SAT O CHOPE GANDEIRIA MIDON S.C. CASA DO REI SC FCO. JAVIER GONZALEZ BREA GANADERIA BLANCO ABONXO S.C. AGRICOLA LEDO SC O CASTRO SC MACEVA SOCIEDAD CIVIL LUIS ALBERTO RIOS TROITIÑO GANADERIA IGLESIAS-FERRADAS S.C. GANADERIA LOUZAO S.C. JAIME FERNANDEZ CHICANO GANDEIRIA AGRASILVA SC ROSA ANA TENREIRO MERLAN DIEGUEZ PAZ SC JULIO PICHEL TOIMIL SAT SAMPAIO GANADERIA MOSQUERA ALVAREZ SC CONDE DA XESTEIRA S.L. HNOS ARIAS VILA DE CRUCES SL Mª CARMEN SILVA LOPEZ GANAD. OS AMERICANOS SCL SAT GANADERIA CASAGRANDE MOREIRA S.C. ANDRES A. FERNANDEZ GARCIA SAT GANDERIA VIEIRO MATO SC SOC. GANADERA DE GRESANDE SC AGRICOLA IGLESIAS S.C. GANADERIA GARCIA PENERBOSA S.C. GANDEIRIA LOUCENZO SAT 1272 SAT GANDEIRIA PENIÑA 1043 SAT OS HERDEIROS 1015 X. GANADERIA DA COSTA SC GANADERIA CARRAL SC CARLOS DAFONTE FERNANDEZ GANADERIA SEIXAS SC RITA GUTIERREZ GARCIA SAT CARBALLEIRAS GANADERIA LALIN SL SAT ESCUADRO 859 XUGA CAMILO LAMAS IGLESIAS 16

CONCELLO

% % KGL. GRAXA PROT.

FORCAREI RODEIRO RODEIRO SILLEDA LALIN RODEIRO LALIN LALIN RODEIRO SILLEDA LALIN SILLEDA LALIN SILLEDA LALIN LALIN A ESTRADA RODEIRO LALIN LALIN LALIN A ESTRADA VILA DE CRUCES DOZON VILA DE CRUCES LALIN VILA DE CRUCES AGOLADA LALIN SILLEDA LALIN SILLEDA RODEIRO LALIN A ESTRADA SILLEDA DOZON LALIN RODEIRO LALIN LALIN LALIN DOZON SILLEDA LALIN

11.603 11.594 11.593 11.579 11.477 11.457 11.457 11.346 11.319 11.314 11.288 11.257 11.251 11.247 11.219 11.209 11.191 11.176 11.149 11.121 11.109 11.101 11.078 11.046 11.040 11.035 11.010 10.978 10.967 10.961 10.929 10.908 10.890 10.877 10.831 10.808 10.806 10.804 10.802 10.794 10.782 10.767 10.763 10.753 10.753

4,46 3,68 4,04 3,82 3,40 4,20 3,44 3,91 4,14 3,76 3,64 3,40 4,45 3,76 3,71 3,11 4,78 3,59 3,74 3,55 3,33 4,07 3,26 3,33 4,45 4,69 4,38 3,37 4,06 3,80 3,41 3,65 3,66 4,11 4,26 3,15 3,60 4,13 3,61 4,44 3,40 4,20 4,34 4,01 3,59

3,30 3,27 3,17 3,17 3,27 3,26 3,09 3,42 3,35 3,28 3,22 3,11 3,40 3,21 3,31 3,17 3,17 3,46 3,26 3,20 3,21 3,27 3,29 3,34 3,49 3,23 3,32 3,38 3,27 3,34 3,30 3,23 3,34 3,30 3,27 3,36 3,11 3,23 3,17 3,10 3,07 3,21 3,27 3,26 3,20

MUT

NL

IPP

901 806 836 810 765 854 748 832 847 797 774 733 883 784 788 703 890 788 781 751 726 814 726 737 876 874 848 740 804 782 733 751 762 806 815 704 725 795 733 815 697 798 819 782 730

59 61 48 218 37 107 45 51 11 34 49 36 122 95 32 98 83 56 22 46 37 40 22 89 84 127 109 30 121 49 60 66 48 122 91 75 43 68 15 50 23 124 45 64 17

419 414 410 408 469 426 408 437 339 488 376 436 392 416 462 445 396 385 396 460 407 485 492 426 417 399 443 405 409 462 403 416 435 376 391 411 484 416 428 432 415 432 471 424 415

N1

N1

N1

N1


GANADERIA VALDESA SC GANDERIA MACEIRAS S.A.T. GANADERIA TOXO S.L. ANGEL MENDEZ PALMAZ GANADERIA DAFONTE S.C. BANDA SC GANADERIA MORGADE S.C. JOSE RAMON PAZOS FONDEVILA GANDERIA SILLEDA SL JOSE MANUEL IGLESIAS LOPEZ GANDEIRIA COTO S.C. AMADORA CUÑARRO RODRIGUEZ GANDEIRIA RATO SC JULIO DIEGUEZ GARCIA JOSE ANTONIO GONZALEZ BUJAN SAT VAL DO CARBALLO 1120 CESAREO GONZALEZ IGLESIAS MARIA ROSA FERNANDEZ GONZALEZ MARCOS AMARANTE MADRIÑAN GRANXA OS CASEIROS S.C. GANADERIA BOMBOI S.C. LUIS CALVIÑO CALVO PORTO S.C. RAMON ABONJO GOMEZ GANADERIA XILO S.C. MARCIAL S.C. INES OTERO MARTINEZ JOSE A. NEIRA RODRIGUEZ GANDEIRIA PALLON S.C. GANADERIA ESTRELA SC XOCO S.C. JOSE VIEITEZ MATO GANADERIA TABOADA SC GANADERIA CUÑARRO SC PAULINO GONZALEZ FERNANDEZ LOURDES SAA FERNANDEZ MACRIS SC A REVOLTA S.C. GANADERIA OTERO FONDEVILA SC SAT MEIXOMENCE 821 XUGA MARIA BARCALA MARTINEZ SAT CENDAL GANDEIRIA GESTOSO S.C. GANDEIRIA CONDE CUÑARRO SC ELIGIO GARCIA RODRIGUEZ

CONCELLO

% % KGL. GRAXA PROT.

A ESTRADA DOZON LALIN LALIN RODEIRO RODEIRO LALIN LALIN SILLEDA A ESTRADA RODEIRO RODEIRO RODEIRO RODEIRO LALIN LALIN LALIN LALIN LALIN A ESTRADA RODEIRO RODEIRO RODEIRO VILA DE CRUCES LALIN LALIN VILA DE CRUCES A ESTRADA RODEIRO LALIN LALIN SILLEDA SILLEDA LALIN SILLEDA LALIN FORCAREI VILA DE CRUCES LALIN SILLEDA VILA DE CRUCES A ESTRADA A ESTRADA RODEIRO FORCAREI

10.752 10.720 10.704 10.682 10.625 10.624 10.609 10.580 10.577 10.570 10.565 10.564 10.563 10.558 10.502 10.469 10.462 10.462 10.457 10.457 10.446 10.431 10.425 10.418 10.414 10.408 10.401 10.395 10.385 10.363 10.339 10.333 10.329 10.326 10.321 10.303 10.300 10.275 10.270 10.238 10.222 10.216 10.215 10.214 10.188

3,66 4,28 4,08 3,29 3,54 3,39 3,58 3,22 4,61 4,24 3,96 3,04 3,61 3,44 3,82 4,01 4,50 4,16 3,32 4,12 3,58 3,48 3,95 3,87 3,15 3,96 3,83 4,15 3,90 3,61 3,49 3,43 3,32 2,92 4,12 3,80 3,60 3,96 3,47 3,68 3,64 4,33 4,18 3,76 3,95

3,27 3,38 3,55 3,20 3,22 3,17 3,38 3,03 3,26 3,17 3,45 3,10 3,17 3,19 3,28 3,14 3,31 3,27 3,16 3,25 3,33 2,95 3,31 3,25 3,38 3,30 3,13 3,24 3,38 3,22 3,29 3,11 3,20 3,32 3,39 3,29 3,05 3,27 3,30 3,21 3,24 3,32 3,23 3,20 3,15

MUT

NL

IPP

745 821 817 693 719 698 739 661 833 782 783 649 715 699 745 749 817 778 678 771 721 671 757 742 680 756 723 769 756 708 701 676 674 645 776 731 685 742 695 706 704 782 757 711 724

90 120 210 27 40 42 76 20 112 58 41 24 48 50 31 38 56 42 20 51 63 24 46 22 50 35 22 31 36 28 63 24 35 51 43 36 25 38 28 36 41 46 70 32 29

425 442 432 438 426 446 428 451 428 422 398 537 451 428 418 416 436 386 425 403 488 406 445 417 406 413 442 480 415 428 400 478 450 415 402 426 460 419 394 440 381 410 394 482 436

N1

Memoria 2018

TITULAR

17


TITULAR

MANUEL LORENZO LORENZO GANADERIA CASA CABADO SC JOSE OJEA REBOREDO JOSE MIGUEZ FILLOY GANADERIA BARREIROS SC SAT BERDON PAZ GARCIA ABELAIRAS NESTOR GARCIA GARCIA SAT AGRIC. Y GANAD. SESTO GANADERIA QUINTILLAN S.C. MARIA CARMEN AGRA ALVARELLOS JOSE PEREIRO ALBOR ROBERTO JOSE LORENZO CARRAL MADRIÑAN SISO SL MARIA CARMEN ABELEDO LOPEZ CELSO BECERRA MELLA GANDEIRIAS CARRAL S.C. JUAN ANTONIO BARROS FILLOI JOSE LUIS CAMIÑAS VAZQUEZ ROSALIA GONZALEZ QUINTELA GANADERIA SILVA BARROS SC RAFAEL FERNANDEZ SANCHEZ CORVAZ SC CASA CAZADOR S.C. ANTONIO CAMANZO ARAUJO LUISA CEA PALLARES GANADERIA LOPEZ GALLEGO SC JOSE SANTOME PEREIRO MATILDE REY GRELA CARMEN MENDEZ CURRAS GANDEIRIA RIELO SC JULIA CAJIDE GONZALEZ GANADERIA SIADOR S.C. ROSA IGLESIAS BARROS OSCAR NEIRA DOCAMPO SAT CRESPO O TOXAL SC NODAR S.C. CASA DE BAIXO JOSE LUIS JORGE GARCIA ANTONIO REBOREDO REBOREDO JOSE CALVIÑO VARELA GANDERIA A COSTA S.C. SANTIAGO FERNANDEZ GARCIA GANADERIA PRESAS Y RIVEIRO S.C. 18

CONCELLO

% % KGL. GRAXA PROT.

RODEIRO SILLEDA LALIN FORCAREI SILLEDA LALIN RODEIRO RODEIRO LALIN SILLEDA LALIN DOZON RODEIRO LALIN LALIN VILA DE CRUCES RODEIRO FORCAREI RODEIRO SILLEDA LALIN LALIN RODEIRO RODEIRO SILLEDA LALIN RODEIRO LALIN A ESTRADA LALIN RODEIRO LALIN SILLEDA LALIN LALIN LALIN SILLEDA A ESTRADA RODEIRO LALIN DOZON LALIN LALIN RODEIRO DOZON

10.181 10.178 10.163 10.152 10.144 10.119 10.118 10.095 10.081 10.065 10.058 10.050 10.041 10.035 10.035 10.000 9.965 9.962 9.956 9.947 9.940 9.940 9.920 9.919 9.918 9.912 9.901 9.894 9.876 9.872 9.864 9.845 9.823 9.814 9.810 9.810 9.808 9.805 9.803 9.778 9.768 9.766 9.763 9.743 9.737

3,51 3,26 3,31 3,62 3,75 4,20 4,11 3,34 3,68 3,80 3,74 3,18 4,81 3,81 3,71 3,86 3,94 3,93 3,86 3,79 3,79 3,57 3,56 3,67 3,59 3,69 4,05 3,82 4,14 3,28 3,51 3,64 3,93 3,38 3,37 4,25 4,67 4,13 3,86 4,09 3,18 3,48 3,87 3,86 4,39

3,16 3,24 3,16 3,25 3,30 3,50 3,39 3,16 3,34 3,28 3,20 3,28 3,32 3,31 3,15 3,06 3,29 3,11 3,38 3,20 3,38 3,29 3,08 3,40 3,20 3,12 3,21 3,16 3,38 3,32 3,22 3,37 3,27 3,01 3,37 3,32 3,28 3,22 3,26 3,18 3,29 3,13 3,38 3,30 3,25

MUT

NL

IPP

679 661 658 697 716 779 759 657 707 713 698 649 816 715 688 693 720 701 721 696 712 682 659 701 673 675 718 691 742 652 664 690 706 626 660 743 780 721 698 710 632 645 708 698 744

13 33 46 98 82 55 83 31 27 42 23 29 46 60 26 12 56 11 14 31 35 30 33 50 35 15 56 30 47 88 67 28 30 17 59 54 24 74 59 62 41 23 51 42 36

408 383 401 484 460 411 421 469 389 428 399 500 416 398 387 453 464 423 827 413 386 420 441 433 419 436 427 429 418 404 425 417 461 408 469 461 383 423 453 443 476 484 403 397 409


JOSE NOVO BAHAMONDE GANDEIRIA RAMOS SC CASA DURO S.C. CASA DE NEIRA SC JOSE LAMAZARES LOPEZ GANDERIA MEJUTO S.C. JOSE MANUEL OTERO IGLESIAS CIPRIANO FEIJOO PEÑA GANDEIRIA PAIS S.C. JOSE DIEGUEZ VAZQUEZ GANADERIA TECEDEIRAS SC VAL DE CAMBA SAT JOSE IGLESIAS MEIJOME JESUS ALONSO VISPO Mª ROSARIO PEREIRAS FERNANDEZ GANDEIRIA CUMBRAOS SC GANADERIA SAN MAURO SL ANGEL IGLESIAS EIRAS MARIA JOSE LAMAS GUERRA ANTONIO GARCIA MENDEZ ROBERTO PEREIRAS CANDA GANDERIA DIEGUEZ E MOURIÑO S.C. ELIAS MIGUEL GARCIA TROITIÑO JOSE MARIA PENA GOMEZ AMPARO OUZANDE VILLAR S.REMIGIO DE MACEIRAS SC JOSE MANUEL FILLOY MURAS MARIA CARMEN GONZALEZ SANMARTIN GUSTAVO REBOREDO MATO LUIS SALGUEIRO REY Mª CARMEN GARCIA JORGE GANDEIRIA JUIZ CIDRE S.C. MARTA SAA GONZALEZ ANA MARIA PEREIRA BLANCO JAVIER MEIJOME MADRIÑAN JOSE LUIS PRESAS VALLADARES JOSE GONZALEZ LOPEZ GANADERIA PONTELLO S.C. FINCA FERRADAS S.C. ALBERTO DOVAL CACHAFEIRO ALICIA LOIS BARCIELA ANTONIO MEIJOME BUJAN VAL DE BUSTELO SC VAL SILVA SL SAT MILO 987 XUGA

CONCELLO

SILLEDA A ESTRADA RODEIRO DOZON SILLEDA SILLEDA LALIN LALIN A ESTRADA SILLEDA LALIN RODEIRO LALIN VILA DE CRUCES SILLEDA FORCAREI LALIN A ESTRADA LALIN RODEIRO SILLEDA LALIN SILLEDA SILLEDA SILLEDA DOZON FORCAREI SILLEDA LALIN SILLEDA RODEIRO RODEIRO RODEIRO LALIN LALIN RODEIRO VILA DE CRUCES RODEIRO LALIN FORCAREI FORCAREI LALIN SILLEDA AGOLADA LALIN

% % KGL. GRAXA PROT.

9.735 9.728 9.713 9.709 9.703 9.689 9.682 9.678 9.674 9.660 9.656 9.650 9.608 9.607 9.586 9.581 9.570 9.549 9.537 9.530 9.510 9.505 9.483 9.470 9.460 9.449 9.443 9.439 9.435 9.425 9.413 9.412 9.410 9.409 9.399 9.383 9.360 9.349 9.344 9.337 9.332 9.316 9.311 9.307 9.298

3,76 3,96 4,34 3,64 3,34 4,23 3,81 3,14 4,04 4,09 3,38 4,37 3,19 3,43 3,82 3,90 2,59 4,04 2,87 3,57 3,70 3,81 3,33 3,74 3,46 4,45 3,81 3,79 3,47 3,94 3,30 4,06 3,63 3,58 3,65 3,84 3,91 3,51 3,40 3,12 3,46 3,56 3,59 3,69 3,96

3,10 3,23 3,17 3,07 3,21 3,23 3,26 3,30 3,39 3,32 3,26 3,39 3,17 3,31 3,19 3,09 3,46 3,31 3,17 3,21 3,05 3,35 3,11 3,38 3,00 3,46 3,18 3,16 3,13 3,30 3,12 3,16 3,29 3,17 3,42 3,27 3,06 2,99 3,32 3,14 3,13 3,15 3,25 3,28 3,25

MUT

NL

IPP

668 699 729 652 635 723 685 623 719 716 642 749 611 647 672 670 580 702 576 646 642 680 610 675 612 748 661 657 623 682 604 680 651 634 664 667 652 608 628 585 615 625 637 649 671

21 55 84 35 45 96 34 39 48 24 43 80 49 39 34 21 297 14 29 25 23 20 18 70 27 40 25 32 20 26 21 65 39 34 34 41 26 44 45 35 29 42 38 112 61

470 421 414 424 439 454 435 431 407 446 392 422 397 429 429 456 447 461 413 472 421 423 424 433 512 469 465 420 481 422 453 423 420 423 425 446 427 474 429 467 389 443 443 418 426

N1

3X

N1

Memoria 2018

TITULAR

19


TITULAR

GANDEIRIA O PICO S.C. MARIA OFELIA MONTOUTO COSTA GANADERIA SANAMARO SC GANADERIA DOMINGUEZ FARES SC MARIA JOSE COSTOYA FILLOY TELMO VAZQUEZ FAILDE ALFONSO NOVO PEREZ GANADERIA CLAM S.L. MANUEL ROZADOS VILLAR ORLANDO CARRAL CID JOSE LOPEZ LOPEZ GANDEIRIA ESPIÑO SC JOSE TABOADA CELA FUENTES VIDAL CUMBRAOS SC MARIA LUZ MAZAS SANMARTIN BENJAMIN RODRIGUEZ CORTIZO A COVA SC RAMON VALES PORTO CASA PEDRO SC MARIA JOSE IGLESIAS OTERO EMILIO RODRIGUEZ REBOREDO GANADERIA CARAMES S.C. MARIA CARMEN VAZQUEZ FERNANDEZ GANADERIA VALIÑAS NUÑEZ SC GANDEIRIA SANTO SC MANUEL MIGUEZ FILLOY JOSEFA SENRA GONZALEZ MILAGROS RIELO FERNANDEZ FRANCISCO J. ROZADOS SALGUEIRO JESUS ALONSO COSTA MARCIAL CAJIDE PENAS GANADERIA REBOREDO SC ANA MARIA IGLESIAS EIRAS MARINA SOENGAS GOMEZ MANUEL MADRIÑAN MENDEZ ANA MARIA CIDRE CARBALLO SAT GANDERIA FAILDE 973 X GANDEIRIA NETO SC EXPLOTACIONES AGROGANDEIRAS DA VEIGA SC JAIME FERNANDEZ GOMEZ MANUEL ARCA CASAL CRISTINA BARRAL TABOADA GANADERIA ASEARA SC JOSE CALVIÑO VIÑAS MANUEL ANGEL ARCA BARREIRO 20

CONCELLO

FORCAREI SILLEDA DOZON SILLEDA SILLEDA RODEIRO SILLEDA SILLEDA SILLEDA RODEIRO DOZON SILLEDA LALIN SILLEDA AGOLADA FORCAREI FORCAREI RODEIRO FORCAREI LALIN LALIN VILA DE CRUCES DOZON SILLEDA SILLEDA FORCAREI RODEIRO LALIN FORCAREI VILA DE CRUCES AGOLADA DOZON A ESTRADA RODEIRO LALIN RODEIRO LALIN LALIN RODEIRO LALIN LALIN SILLEDA LALIN AGOLADA FORCAREI

% % KGL. GRAXA PROT.

9.292 9.285 9.249 9.232 9.219 9.210 9.203 9.197 9.179 9.167 9.157 9.157 9.153 9.139 9.123 9.100 9.094 9.066 9.057 9.053 9.045 9.029 9.014 8.990 8.983 8.961 8.959 8.927 8.915 8.912 8.907 8.894 8.891 8.879 8.875 8.852 8.846 8.838 8.836 8.808 8.786 8.782 8.776 8.773 8.758

3,98 3,68 3,60 3,64 3,70 3,74 3,85 3,68 3,94 3,98 4,40 3,83 3,49 3,95 3,47 3,38 3,62 3,95 3,76 3,68 3,39 3,99 3,42 4,18 3,64 3,70 3,51 3,22 3,47 3,98 3,68 3,85 3,56 3,63 3,68 3,48 3,87 3,82 3,48 3,63 3,32 3,76 4,07 3,51 4,73

3,26 2,99 3,16 3,08 3,29 3,10 3,33 3,27 3,22 3,35 3,28 3,31 3,34 3,16 3,15 3,19 3,25 3,10 3,18 3,14 3,28 3,23 3,22 3,05 3,19 3,09 3,06 3,13 3,21 3,35 3,22 3,11 3,17 3,10 3,34 2,91 3,23 3,19 3,17 2,96 3,07 2,93 3,45 3,19 3,30

MUT

NL

IPP

673 619 626 621 644 630 661 639 657 672 703 654 625 650 604 598 625 640 628 617 603 653 598 651 613 609 588 567 596 653 614 619 598 598 623 565 628 619 588 581 561 588 660 588 703

63 28 36 18 26 14 13 41 22 35 34 19 14 27 17 45 19 29 19 24 63 22 29 53 31 29 24 17 29 33 43 25 17 23 41 11 18 20 25 37 22 12 49 30 57

427 464 378 441 426 411 449 440 408 513 390 431 400 499 475 492 407 422 418 437 447 439 455 430 432 422 430 434 431 400 400 485 389 442 440 437 495 444 565 421 371 372 436 413 417


GANDERIA RES SC ANTONIO PEREIRO ESTEVEZ MANUEL VENCE LEDO GAN. CASIMIRO-ASOREI S.C. CASA GAIO SC DOLORES VENCE HERMIDA JOSE CELA GONZALEZ JUAN MANUEL BASCUAS OTERO RAFAEL FERNANDEZ CERVELA EMILIA ANA TROITIÑO PICHEL JOSE FERNANDEZ BLANCO LUIS CERDEIRA CUIÑA JOSE CANDA LOUZAO JUAN CARLOS CERDEIRA VILLAR GANADERIA CARBALLAL GARCIA SC ISABEL VILLAR GARCIA GANADERIA BORRALLA S.C. JOSEFA DOBALO MIGUEZ RICARDO NOVOA AMARANTE GANADERIA FRADE S.C. ISABEL MARIA MARIÑO LIMERES ALBERTO VARELA COSTA GANDEIRIA DE LA FUENTE SC ROCIO CORRAL LAZARA GANADERIA FINO SC MARIA LAURA CACHAFEIRO CAMPOS CONSUELO GOMEZ GONZALEZ FERNANDO FERNANDEZ FERNANDEZ GANDEIRIA CASA DO MEDIO SC JOSE MANUEL GONZALEZ FERNANDEZ JESUS DIEGUEZ CUÑARRO JOSE LUIS PEREIRA PAZOS JOSEFA GARCIA AREAN MARIA JESUS DIEGUEZ DIEGUEZ AVICOLA VENCE SC MANUEL GRELA LAGO MARIA DOVAL LOPEZ FINCA MARTINO SL VIGIDE SC JOSE COUSO VILARIÑO MANUEL CEA MONTOTO SALDOIRO S.C. MARIA ISABEL RODRIGUEZ SILVA CARLOS SANCHEZ PENA ESPERANZA DAPENA VARELA

CONCELLO

RODEIRO LALIN RODEIRO VILA DE CRUCES RODEIRO RODEIRO SILLEDA SILLEDA RODEIRO FORCAREI VILA DE CRUCES SILLEDA LALIN SILLEDA LALIN SILLEDA SILLEDA SILLEDA RODEIRO VILA DE CRUCES SILLEDA AGOLADA FORCAREI FORCAREI RODEIRO FORCAREI SILLEDA LALIN RODEIRO RODEIRO RODEIRO LALIN RODEIRO RODEIRO RODEIRO SILLEDA LALIN LALIN SILLEDA LALIN VILA DE CRUCES LALIN DOZON VILA DE CRUCES FORCAREI

% % KGL. GRAXA PROT.

8.755 8.751 8.741 8.731 8.717 8.696 8.692 8.691 8.689 8.662 8.616 8.601 8.589 8.585 8.564 8.549 8.532 8.520 8.488 8.475 8.474 8.461 8.457 8.450 8.422 8.405 8.392 8.366 8.331 8.297 8.281 8.267 8.260 8.229 8.222 8.221 8.210 8.203 8.190 8.189 8.187 8.179 8.178 8.162 8.159

3,28 3,85 3,72 3,57 4,04 3,79 3,65 3,76 3,67 3,87 3,96 3,81 3,28 3,78 4,00 3,52 3,81 3,67 3,67 3,88 3,73 4,18 3,51 3,55 3,55 3,75 3,51 4,25 3,88 3,92 3,65 3,47 3,84 3,80 3,89 3,64 3,42 4,14 3,96 3,63 3,56 3,40 3,65 4,11 4,24

3,07 3,33 3,04 3,10 3,47 3,23 3,12 3,19 3,20 3,15 3,00 3,03 2,96 3,21 3,14 2,97 3,22 3,10 3,02 3,26 3,03 3,16 3,10 3,05 3,13 3,03 2,97 3,06 3,25 3,15 3,14 3,12 3,11 3,13 3,14 3,07 3,05 3,49 3,11 3,11 3,12 3,16 3,10 3,23 3,14

MUT

NL

IPP

557 628 591 582 655 610 589 605 598 608 599 589 536 600 612 555 600 577 568 605 572 621 559 558 563 570 544 612 594 586 562 545 574 571 578 551 531 626 579 552 547 537 551 599 602

28 32 16 39 20 22 34 59 44 23 13 16 22 17 27 18 30 14 24 49 20 36 31 16 36 25 15 39 46 16 51 22 28 46 28 29 16 86 30 19 27 31 14 33 31

439 512 474 393 432 483 453 397 399 449 435 453 390 476 446 416 407 397 437 429 448 410 425 493 420 417 441 432 441 441 474 406 441 394 445 412 466 419 416 447 482 443 484 438 470

N1

Memoria 2018

TITULAR

21


TITULAR

ANA MARIA VALLADARES VILAR GANDERIA CERVELA S.C. JOSE FAILDE FERNANDEZ JOSE MANUEL GARCIA SANCHEZ DAVID LEDO FERNANDEZ GANDEIRIA CASA RODRIGO S.C. GANADERIA A ZANCA S.C. GANDERIA MOLDES S.C. MARIA ISABEL MOURE FERNANDEZ CANDIDO PARDO VENCE Mª CARMEN SABORIDO PORTO GANDERIA WENCESLAO SC MANUEL PARDO QUINTA MANUEL FERNANDEZ LOPEZ MANUEL DONO IGLESIAS Mª JOSEFA LAGO FERNANDEZ MARIA CARMEN RAMOS LIÑARES OS FEITUQUIÑOS SC ROSA GUERRA CASTRO ROSA Mª HERMIDA BLANCO DOLORES GONZALEZ ALVARELLOS JOSE LUIS DIEGUEZ HERMIDA ANA BELEN GONZALEZ MEIJOME JOSE BENITO VENCE DEZA CARLOS SANCHEZ CALVO GANADERIA ARTOÑO S.C. GANADERIA REBOREDO S.L. TERESA DIAZ DAPARTE JOSE LUIS CASTRO POL JUAN ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO GANADERIA CUMPLIDO JULIO BREA MIGUEZ ELOY TEJO MARQUE JOSE MARSEL VEDE REY TANIA GUERRA RODRIGUEZ MANUEL SILVELA DE LA FUENTE CARMEN ROZADOS ROZAS MANUEL GONZALEZ OTERO JOSE FERNANDEZ REQUEIJO Mª NIEVES ROMERO GARCIA ALEJANDRO RIVAS RAMOS CELIA COUCEIRO PIÑEIRO MANUEL VIANA LAMAS GANDERIA SIMVAL SC MARIA PILAR RIOS GARCIA 22

CONCELLO

RODEIRO DOZON LALIN LALIN RODEIRO RODEIRO LALIN LALIN PIÑOR DE CEA RODEIRO A ESTRADA RODEIRO RODEIRO LALIN A ESTRADA FORCAREI RODEIRO VILA DE CRUCES PIÑOR DE CEA LALIN LALIN RODEIRO LALIN RODEIRO LALIN AGOLADA VILA DE CRUCES DOZON LALIN DOZON LALIN LALIN A ESTRADA SILLEDA LALIN RODEIRO SILLEDA LALIN SILLEDA LALIN SILLEDA A ESTRADA DOZON RODEIRO A ESTRADA

% % KGL. GRAXA PROT.

8.149 8.141 8.119 8.092 8.081 8.078 8.072 8.063 8.061 8.055 8.055 8.053 8.039 8.037 7.959 7.950 7.936 7.925 7.920 7.917 7.907 7.905 7.892 7.864 7.849 7.836 7.827 7.811 7.804 7.800 7.797 7.794 7.789 7.780 7.777 7.746 7.746 7.744 7.729 7.726 7.711 7.688 7.673 7.668 7.653

3,90 3,70 3,53 3,78 3,40 3,80 3,43 3,39 3,72 3,74 4,09 3,59 3,95 3,71 4,11 3,37 3,70 3,47 3,52 3,40 3,89 3,80 3,94 3,53 4,24 3,23 3,57 3,71 3,88 3,83 3,39 3,83 4,27 3,88 4,41 3,74 3,66 3,86 3,77 3,64 3,96 3,68 3,27 3,76 3,75

3,14 3,19 3,24 3,37 3,14 3,14 3,11 3,06 3,10 3,22 3,24 3,17 3,22 3,14 3,38 2,97 3,10 3,04 3,19 3,21 3,17 3,09 3,07 3,05 3,14 3,18 3,20 2,96 3,16 3,07 2,99 2,97 3,22 3,33 3,23 3,22 3,11 3,02 3,02 3,04 3,18 3,08 3,12 3,28 3,32

MUT

NL

IPP

574 561 550 579 528 560 528 520 549 561 590 544 577 550 597 505 540 516 532 523 558 544 554 518 579 502 530 521 549 538 497 530 584 561 594 539 525 533 525 516 550 519 490 540 542

32 43 15 34 24 21 20 15 28 17 19 18 13 36 27 21 15 27 37 23 33 11 18 33 38 20 25 30 39 29 13 27 51 39 36 21 20 24 19 17 14 7 21 28 25

436 399 471 455 490 412 415 432 393 449 423 416 486 415 401 483 448 473 428 561 500 456 443 413 416 421 451 405 439 446 412 394 413 467 420 445 397 526 448 458 477 415 399 416 427


EDESIO VENCE REBOREDO CARMEN IGLESIAS RODRIGUEZ JOSE LOPEZ FERNANDEZ ANTONIO IGLESIAS VAZQUEZ DIGNA NEGRO GARCIA GANDEIRIA CERVELA-ABELEDO SC BERNARDINO CASTRO DIEGUEZ LUIS CEJO FERREIRO GANADERIA POUSA SC MANUEL CALVIÑO DOVAL JOSE PEÑA PORRAL SUCASAS SC MARIA ANA COSTOYA VAZQUEZ Mª FLORA BARROS FILLOY CLARA ROMERO MOURIÑO MARIA ALBOR VALLADARES LUIS VINSEIRO VILLAR GANDEIRIA TABERNEIRO S.C. SARA AMELIA TOUBES FROIZ REGINA PEÑA ANSARAS GANDEIRIA FARRUCAZO S.C. JOSEFA GARCIA RODRIGUEZ JOSE VENCE GONZALEZ SILVIA GARCIA SOTO ANTONIO MENDEZ GARCIA JOSE SANCHEZ FUENTES RAMON BARREIRO FERNANDEZ AMADEO GARCIA VARELA SALVADOR J. TARRIO PAZOS Mª ISABEL ROZAS TABOADA BERNARDO MONTOTO FERNANDEZ MARIA OLIVA LAMELA TABOADA GANADERIA CACHAFEIRO SAA SC MIGUEL ANGEL MAMOA PEÑA FERNANDO MANUEL NOGUEIRA CORTES GANDEIRIA PORTEIRO S.C. ELSA QUINTANA IGLESIAS GANDEIRIA CASA LAMEIRO S.C. JUAN JOSE ARIAS MURAS PILAR CALVEIRO MOREIRA

CONCELLO

LALIN SILLEDA RODEIRO SILLEDA AGOLADA DOZON LALIN SILLEDA DOZON RODEIRO LALIN LALIN LALIN FORCAREI LALIN RODEIRO SILLEDA LALIN DOZON SILLEDA RODEIRO DOZON RODEIRO SILLEDA SILLEDA SILLEDA SILLEDA LALIN VALGA SILLEDA LALIN VILA DE CRUCES SILLEDA LALIN A ESTRADA DOZON SILLEDA RODEIRO FORCAREI SILLEDA

MUT = Kg, de matería útil (suma de Kg. De graxa e proteína) NL = Nº de lactacións avaliadas IPP = Días intervalo entre partos 3X = 3 muxidos diarios N1 = Muxido en robot

% % KGL. GRAXA PROT.

7.645 7.641 7.633 7.604 7.583 7.578 7.561 7.558 7.550 7.545 7.536 7.536 7.528 7.519 7.517 7.497 7.491 7.489 7.477 7.450 7.415 7.378 7.302 7.276 7.267 7.262 7.242 7.230 7.197 7.172 7.156 7.134 7.130 7.115 7.115 7.113 7.094 7.082 7.073 7.040

3,83 3,65 3,42 3,68 3,65 3,41 3,42 3,81 3,73 3,80 3,90 3,68 3,51 3,96 3,85 3,83 3,41 3,70 3,80 3,58 3,67 3,77 3,71 3,53 3,71 3,82 3,93 3,39 3,51 3,70 3,77 3,27 3,66 3,38 3,79 3,69 3,34 3,79 3,66 3,73

3,18 3,04 3,21 3,15 3,06 3,28 3,06 3,11 3,17 2,99 2,99 3,06 3,02 2,98 3,19 3,05 3,07 3,13 3,10 3,04 3,21 3,13 3,20 3,04 3,07 3,02 3,11 3,04 3,01 2,93 3,08 3,01 3,26 2,89 2,95 3,13 2,91 3,17 3,04 3,05

MUT

NL

IPP

536 511 506 519 509 508 490 523 522 512 520 508 491 522 529 516 485 512 516 493 510 509 504 478 492 496 510 465 469 476 490 448 493 446 480 485 443 493 474 477

37 12 31 35 25 31 12 30 29 17 15 22 27 23 34 13 12 25 20 19 32 29 32 13 19 13 25 16 25 21 24 19 30 15 16 24 13 20 15 22

466 424 486 408 437 450 565 445 465 460 465 437 374 463 432 449 403 480 408 523 419 395 441 459 447 461 422 501 443 457 453 494 468 452 486 443 468 754 419 419

Memoria 2018

TITULAR

23


GANDERÍAS CUNHA MEDIA DE CALIFICACIÓN MORFOLÓXICA DE 79 PUNTOS OU MÁIS EXPLOTACIÓN MARIA OFELIA MONTOUTO COSTA FRAGA S.C. JOSE LUIS MEIJOME FERNANDEZ GANADERIA MANTEIGA S.C. GANADERIA ROXELO SC LUIS ALBERTO RIOS TROITIÑO SAT CARBALLEIRAS DIPUTACION PONTEVEDRA GANDEIRIA MIDON S.C. Mª CARMEN SILVA LOPEZ JUAN ANTONIO BARROS FILLOI A. JUNQUERA COLMEIRO S.C. JOSE A. DOBALO LOPEZ MANUEL FERNANDEZ PEREIRAS GB GANDERIA SC JOSE SANTOME PEREIRO GANADERIA SEIXAS SC LUIS CALVIÑO CALVO GANADERIA XILO S.C. BLANCO SLU GAN. CASIMIRO-ASOREI S.C. GANDEIRIA PEREIRON S.L. GANADERIA FRADE S.C. SAT BERDON JOSE RAMON PAZOS FONDEVILA GANADERIA TABOADA SC MANUEL MIGUEZ FILLOY MARIA CARMEN ABELEDO LOPEZ JOSE VIEITEZ MATO GANADERIA BLANCO ABONXO S.C. GANDERIA PEREIRA SC JAIME FERNANDEZ CHICANO GRANXA OS CASEIROS S.C. MARCIAL S.C. FERNANDO FERNANDEZ FERNANDEZ CASA GAIO SC GANADERIA LALIN SL GANADERIA IGLESIAS-FERRADAS S.C. GANAD. OS AMERICANOS SCL GANDEIRIA RATO SC GANADERIA CARRAL SC PAULINO GONZALEZ FERNANDEZ MADRIÑAN SISO SL JOSE DIEGUEZ VAZQUEZ SOC. GANADERA DE GRESANDE SC GANADERIA SIADOR S.C. GANADERIA O PORTO S.C. ANDRES A. FERNANDEZ GARCIA CASA DO REI SC FCO. JAVIER GONZALEZ BREA CESAREO GONZALEZ IGLESIAS JOSE TABOADA CELA JOSE MANUEL OTERO IGLESIAS GANADERIA TECEDEIRAS SC CIPRIANO FEIJOO PEÑA JOSE OJEA REBOREDO MARIA JOSE IGLESIAS OTERO SAT AGRIC. Y GANAD. SESTO GANADERIA LORENZO VILAMEA S.C. MATO SC GANADERIA MOSQUERA ALVAREZ SC Mª FLORA BARROS FILLOY DIEGUEZ PAZ SC JOSE LOPEZ LOPEZ MACEVA SOCIEDAD CIVIL GANADERIA PORTELA S.C. JULIA CAJIDE GONZALEZ JOSEFA GARCIA AREAN LUIS CERDEIRA CUIÑA GANADERIA CUÑARRO SC MANUEL ARCA CASAL RAMON ABONJO GOMEZ GANDEIRIA LOUCENZO SAT 1272 JOSE PEREIRO ALBOR GANADERIA LOPEZ GALLEGO SC GANDERIA MACEIRAS S.A.T. SAT O CHOPE JOSE ANTONIO FERNANDEZ VAZQUEZ JOSE LUIS PEREIRA PAZOS GANADERIA SANAMARO SC SAT GANADERIA CASAGRANDE GANDEIRIA GESTOSO S.C. LUIS SALGUEIRO REY GANADERIA QUINTILLAN S.C. JOSE MANUEL MATO JORGE O TOXAL SC SAT OS HERDEIROS 1015 X. GANDEIRIA PALLON S.C. MARIA LAURA CACHAFEIRO CAMPOS A COVA SC JOSE GONZALEZ LOPEZ

24

LOCALIDADE

VACAS

SILLEDA LALIN LALIN VILA DE CRUCES RODEIRO SILLEDA LALIN LALIN LALIN DOZON FORCAREI VILA DE CRUCES SILLEDA SILLEDA LALIN LALIN LALIN RODEIRO LALIN LALIN VILA DE CRUCES DOZON VILA DE CRUCES LALIN LALIN SILLEDA FORCAREI LALIN SILLEDA LALIN FORCAREI LALIN A ESTRADA LALIN LALIN RODEIRO DOZON LALIN VILA DE CRUCES RODEIRO LALIN SILLEDA LALIN SILLEDA LALIN SILLEDA LALIN AGOLADA RODEIRO LALIN LALIN LALIN LALIN LALIN LALIN LALIN LALIN LALIN LALIN SILLEDA LALIN FORCAREI RODEIRO DOZON LALIN DOZON LALIN RODEIRO SILLEDA LALIN LALIN VILA DE CRUCES LALIN DOZON RODEIRO DOZON SILLEDA RODEIRO LALIN DOZON LALIN A ESTRADA SILLEDA SILLEDA LALIN SILLEDA SILLEDA RODEIRO FORCAREI FORCAREI VILA DE CRUCES

28 66 36 55 37 25 125 44 25 76 13 38 42 19 41 20 44 25 33 245 34 63 29 49 17 33 27 26 24 40 41 27 54 31 51 22 48 99 69 44 55 28 42 21 48 24 57 27 89 43 46 14 25 43 28 35 20 18 86 38 38 23 55 25 32 16 23 34 11 33 18 19 92 25 39 102 169 25 25 30 95 85 20 28 29 21 62 43 23 21 28

MEDIA PUNTOS 84,46 84,35 84,17 83,64 83,27 82,92 82,90 82,89 82,68 82,64 82,62 82,58 82,55 82,53 82,51 82,50 82,36 82,32 82,21 82,18 82,18 82,16 82,14 82,02 81,94 81,91 81,85 81,85 81,71 81,70 81,61 81,56 81,54 81,48 81,41 81,41 81,35 81,35 81,35 81,34 81,29 81,29 81,26 81,24 81,19 81,17 81,09 81,04 81,03 80,98 80,93 80,93 80,88 80,86 80,86 80,86 80,85 80,83 80,83 80,82 80,79 80,78 80,76 80,76 80,75 80,75 80,74 80,74 80,73 80,73 80,72 80,68 80,66 80,64 80,59 80,57 80,57 80,56 80,56 80,53 80,53 80,51 80,50 80,50 80,48 80,48 80,47 80,47 80,43 80,43 80,43


GANADERIA CASA REY SC MOREIRA S.C. GANADERIA LOUZAO S.C. ANTONIO CAMANZO ARAUJO ROSA IGLESIAS BARROS GANADERIA PEREZ S.C. GANADERIA SILVA BARROS SC ALFONSO NOVO PEREZ CASA CAZADOR S.C. Mª SUSANA BESTEIRO OTERO MANUEL ANGEL ARCA BARREIRO JOSEFA DOBALO MIGUEZ CARMEN MENDEZ CURRAS CONSUELO GOMEZ GONZALEZ GANDEIRIA JUIZ CIDRE S.C. MARCOS AMARANTE MADRIÑAN JOSE ANTONIO GONZALEZ BUJAN GANDEIRIA RIELO SC GANADERIA PROAS DARRIBA S.C. GANADERIA ESTRELA SC GANDEIRIA O PICO S.C. A REVOLTA S.C. DOLORES GONZALEZ ALVARELLOS AMPARO OUZANDE VILLAR GANDEIRIA AGRASILVA SC TELMO VAZQUEZ FAILDE OSCAR NEIRA DOCAMPO JOSE LAMAZARES LOPEZ GANDEIRIA COTO S.C. GANDEIRIA CUMBRAOS SC ROSA ANA TENREIRO MERLAN S.REMIGIO DE MACEIRAS SC GANADERIA RIADIGOS MACEIRA SC MACRIS SC SAT VAL DO CARBALLO 1120 FUENTES VIDAL CUMBRAOS SC AMADORA CUÑARRO RODRIGUEZ GANDEIRIA DE LA FUENTE SC LUISA CEA PALLARES CARMEN ROZADOS ROZAS ROCIO CORRAL LAZARA GANDERIA A COSTA S.C. ALBERTO DOVAL CACHAFEIRO JOSE MANUEL FILLOY MURAS JOSE CALVIÑO VARELA SAT SAMPAIO CASA DE BAIXO Mª JOSEFA LAGO FERNANDEZ JESUS ALONSO VISPO MANUEL LORENZO LORENZO EXPLOTACIONES AGROGANDEIRAS DA VEIGA SC LOURDES SAA FERNANDEZ ALBERTO VARELA COSTA CORVAZ SC JULIO PICHEL TOIMIL ISABEL MARIA MARIÑO LIMERES FINCA SANTAYA S.A.T. FINCA FERRADAS S.C. GANDERIA MEJUTO S.C. GANDEIRIA CONDE CUÑARRO SC ANTONIO GARCIA MENDEZ MANUEL ROZADOS VILLAR JOSE LUIS CASTRO POL MANUEL CEA MONTOTO REGINA PEÑA ANSARAS RAFAEL FERNANDEZ CERVELA GANADERIA PONTELLO S.C. JOSE IGLESIAS MEIJOME MARINA SOENGAS GOMEZ CAMILO LAMAS IGLESIAS ANTONIO MEIJOME BUJAN RITA GUTIERREZ GARCIA ROBERTO PEREIRAS CANDA CANDIDO PARDO VENCE SAT MEIXOMENCE 821 XUGA MARIA ROSA FERNANDEZ GONZALEZ HNOS ARIAS VILA DE CRUCES SL GANADERIA MORGADE S.C. JOSE A. NEIRA RODRIGUEZ GANDEIRIA RAMOS SC GANADERIA ASEARA SC GANDEIRIAS CARRAL S.C. CESAREO LEIRA LOPEZ GANDEIRIA SANTO SC GANADERIA GONZALEZ S.C. GANADERIA CLAM S.L. AVICOLA VENCE SC PACIÑOS HORTOGANADERA S.C. JULIO CALVIÑO ARIAS ELIGIO GARCIA RODRIGUEZ ALFREDO CANABAL LAZARA ESPERANZA DAPENA VARELA JOSEFA SENRA GONZALEZ BANDA SC RAMON BARREIRO FERNANDEZ GANADERIA BORRALLA S.C. MARIA JOSE COSTOYA FILLOY

LOCALIDADE

VACAS

RODEIRO VILA DE CRUCES SILLEDA SILLEDA LALIN LALIN LALIN SILLEDA RODEIRO A ESTRADA FORCAREI SILLEDA LALIN SILLEDA RODEIRO LALIN LALIN RODEIRO RODEIRO LALIN FORCAREI VILA DE CRUCES LALIN SILLEDA LALIN RODEIRO LALIN SILLEDA RODEIRO FORCAREI A ESTRADA DOZON LALIN FORCAREI LALIN SILLEDA RODEIRO FORCAREI LALIN SILLEDA FORCAREI LALIN FORCAREI FORCAREI LALIN LALIN RODEIRO FORCAREI VILA DE CRUCES RODEIRO RODEIRO LALIN AGOLADA RODEIRO LALIN SILLEDA A ESTRADA LALIN SILLEDA RODEIRO RODEIRO SILLEDA LALIN VILA DE CRUCES SILLEDA RODEIRO RODEIRO LALIN RODEIRO LALIN LALIN LALIN SILLEDA RODEIRO SILLEDA LALIN VILA DE CRUCES LALIN A ESTRADA A ESTRADA LALIN RODEIRO SILLEDA SILLEDA RODEIRO SILLEDA RODEIRO AGOLADA RODEIRO FORCAREI SILLEDA FORCAREI RODEIRO RODEIRO SILLEDA SILLEDA SILLEDA

47 89 74 35 16 46 21 7 33 34 54 12 69 14 73 21 17 53 65 25 53 29 39 23 82 18 36 41 55 20 86 40 29 28 41 26 19 24 15 19 18 35 35 27 18 39 67 21 33 9 9 24 28 28 22 27 105 50 85 34 34 17 22 21 17 33 46 46 21 11 48 23 21 12 40 34 22 39 32 57 51 42 23 34 68 32 29 48 55 25 28 26 28 38 22 24 21

MEDIA PUNTOS 80,43 80,42 80,36 80,34 80,31 80,30 80,29 80,29 80,27 80,26 80,26 80,25 80,22 80,21 80,19 80,19 80,18 80,15 80,14 80,12 80,11 80,10 80,10 80,09 80,09 80,06 80,03 80,02 80,00 80,00 79,95 79,95 79,90 79,89 79,88 79,85 79,84 79,83 79,80 79,79 79,78 79,77 79,77 79,74 79,72 79,72 79,72 79,71 79,70 79,67 79,67 79,67 79,64 79,64 79,64 79,63 79,56 79,56 79,55 79,53 79,53 79,53 79,50 79,48 79,47 79,45 79,43 79,43 79,43 79,36 79,35 79,35 79,33 79,33 79,33 79,32 79,32 79,28 79,28 79,28 79,27 79,26 79,26 79,24 79,22 79,22 79,21 79,19 79,15 79,12 79,11 79,08 79,07 79,05 79,05 79,04 79,00

Memoria 2018

EXPLOTACIÓN

25


CALIFICACIÓN DE ANIMAIS CON 85 PUNTOS OU MÁIS NOME VACA BAIXO SID MARISA MANTEIGA SHOTTLE LUNA BLANCO HOLSTEIN ANITA ANA ET CARBALLEIRAS HILL MARTA FRAGA LAUTHORITY TATI TASIL DANCER DELICIA FRAGA TALENT PAULA GMATO BOLTON NEVADA CARBALLEIRAS BRUNO BRUNA BLANCO ASIA ET GMATO TALENT TOTI BOUDOIS BALADA GOLD. SS BLANCO BLANCO DANITA GMATO FINAL CUT PALOMA CASAMARIANO MERCHANT CARETA CASILMOURE GOLDWYN LAURA SANSALVADOR LEREZ MARQUESA ANIBAL EMMA DIVINA II FRAGA STANLEYCUP BOTA ET GMATO DANCER ALBA ROXELO GOLDWYN 0043 BAMBI MANTEIGA ALEXANDER EVY SISO DANCER 5610 DG HERO ATHLETA PROAS DARRIBA MAGREBI NAVIDAD FRAGA MOGUL LAGUNA ABONXO GERARD TREVITA ET O'CHOPE JAY 7017 AURELIO BUCKEYE NEGRA FRAGA BRAWLER ARZUANA KINTEIRO WINDBROOK SITA BLANCO CALLA DAMIANA O'CHOPE DANCER 4138 BLANCO GAZELLE YUSENA OCHAMOR LAUTHORITY DONAGUERIF GAIO JETT AIR MAIA FRAGA LAUTHORITY KATUXA CASAMARIANO JERRICK NUTELA FRAGA GOLDWYN LILI PALLON XACOBEO 7005 OS AMERICANOS LAUTHORITY 4222 G-SEIXAS DELETE LETICIA FRAGA WINDBROOK SALOME BERDON XACOBEO MORENA A.JUNQUERA ARTES MALIARDA BLANCO MANUELA BOS PRONTO EVERYTHING ET FRAGA BRADNICK DELICIA RODRIGUEZRO DENZEL 1227 CARBALLEIRAS BETANZOS PETA BLANCA DANCER ZARA DOBALO JAYZ CARLOTA RODRIGUEZRO DOORMAN 1309 ANIBAL ROYAL TINA ET BLANCO ESTEFANIA BLANCO CORINA XILO MASCALESE GUINDILLA IAGO DANCER MACARENA MAJOSE MORODO MORENA BLANCO ANITA TILY ET BERDON XACOBEO DUNA IAGO CURUXAN MUÑECA 26

NOME PAI PINE-TREE SID ET PICSTON SHOTTLE ET PICSTON SHOTTLE ET LOTTA-HILL SHOTTLE 41 ET COMESTAR LAUTHORITY ET A.L.H. DANCER ET LADINO PARK TALENT IMP ET SANDY-VALLEY BOLTON ET CARBALLEIRAS GIBSON BRUNO MR ATLEES SHT AFTERSHOCK ET LADINO PARK TALENT IMP ET UFM-DUBS GOLDROY ET COMESTAR LAUTHORITY ET GILLETTE FINAL CUT ET ALTAGEN-I MERCHANT ET BRAEDALE GOLDWYN BOS BLACKSTAR LEREZ ET COMESTAR LITTORAL ET GILLETTE STANLEYCUP ETM A.L.H. DANCER ET BRAEDALE GOLDWYN GOLDEN-OAKS ST ALEXANDER ET A.L.H. DANCER ET SIEMERS TOYS HERO 9701 ET BOS SEIJO TALENT MAGREBI ET MOUNTFIELD SSI DCY MOGUL ET SCHILLVIEW OMAN GERARD ET OCONNORS JAY ET R-E-W BUCKEYE ET GEN-I-BEQ BRAWLER ET GILLETTE WINDBROOK ET ERBACRES DAMION A.L.H. DANCER ET DE-SU BKM MCCUTCHEN 1174 ET COMESTAR LAUTHORITY ET PICSTON SHOTTLE ET SILDAHL JETT AIR ET COMESTAR LAUTHORITY ET GILLETTE JERRICK ET BRAEDALE GOLDWYN MARIO XACOBEO ET COMESTAR LAUTHORITY ET RIDGEFIELD DELETE ET GILLETTE WINDBROOK ET MARIO XACOBEO ET GO-FARM ARTES ET MR ATLEES SHT AFTERSHOCK ET WINDY-KNOLL-VIEW PRONTO ET REGANCREST-GV S BRADNICK ET LA PRESENTATION DENZEL ET BOS SHOTTLE BETANZOS ET A.L.H. DANCER ET HORNLAND JAYZ ET VAL-BISSON DOORMAN ET GO-FARM ROYAL EUDON ET BLANCO GALLETERO MARS YORICK ZANI BOLTON MASCALESE ET A.L.H. DANCER ET A-L-H ADMIRAAL MORODO ET ROJO REGANCREST-GV S BRADNICK ET MARIO XACOBEO ET GAIGO CURUXAN DUPLEX ET

PTOS. EXPLOTACIÓN 92 91 91 91 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 89 89 89 89 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 87 87 87 87 87 87 87 87

GANADERIA MANTEIGA S.C. GANADERIA MANTEIGA S.C. BLANCO SLU SAT CARBALLEIRAS FRAGA S.C. Mª CARMEN SILVA LOPEZ FRAGA S.C. MARIA OFELIA MONTOUTO COSTA SAT CARBALLEIRAS BLANCO SLU MARIA OFELIA MONTOUTO COSTA BLANCO SLU BLANCO SLU MARIA OFELIA MONTOUTO COSTA FERNANDO FERNANDEZ FERNANDEZ BLANCO SLU GANADERIA TABOADA SC SAT CARBALLEIRAS FRAGA S.C. MARIA OFELIA MONTOUTO COSTA GANADERIA ROXELO SC GANADERIA MANTEIGA S.C. MADRIÑAN SISO SL GANADERIA MANTEIGA S.C. GANADERIA PROAS DARRIBA S.C. FRAGA S.C. GB GANDERIA SC SAT O CHOPE GANADERIA LORENZO VILAMEA S.C. FRAGA S.C. JOSE LUIS MEIJOME FERNANDEZ BLANCO SLU SAT O CHOPE BLANCO SLU ROSA ANA TENREIRO MERLAN A. JUNQUERA COLMEIRO S.C. CASA GAIO SC FRAGA S.C. FERNANDO FERNANDEZ FERNANDEZ FRAGA S.C. GANDEIRIA PALLON S.C. GANAD. OS AMERICANOS SCL GANADERIA SEIXAS SC FRAGA S.C. SAT BERDON A. JUNQUERA COLMEIRO S.C. BLANCO SLU GANADERIA MANTEIGA S.C. FRAGA S.C. GANDEIRIA PEREIRON S.L. SAT CARBALLEIRAS JUAN ANTONIO BARROS FILLOI JOSE A. DOBALO LOPEZ GANDEIRIA PEREIRON S.L. SAT CARBALLEIRAS BLANCO SLU BLANCO SLU GANADERIA XILO S.C. GAN. CASIMIRO-ASOREI S.C. GANADERIA SEIXAS SC BLANCO SLU SAT BERDON GAN. CASIMIRO-ASOREI S.C.

LOCALIDADE VILA DE CRUCES VILA DE CRUCES LALIN LALIN LALIN DOZON LALIN SILLEDA LALIN LALIN SILLEDA LALIN LALIN SILLEDA LALIN LALIN SILLEDA LALIN LALIN SILLEDA RODEIRO VILA DE CRUCES LALIN VILA DE CRUCES RODEIRO LALIN LALIN SILLEDA LALIN LALIN LALIN LALIN SILLEDA LALIN A ESTRADA VILA DE CRUCES RODEIRO LALIN LALIN LALIN RODEIRO VILA DE CRUCES LALIN LALIN LALIN VILA DE CRUCES LALIN VILA DE CRUCES LALIN DOZON LALIN FORCAREI SILLEDA DOZON LALIN LALIN LALIN LALIN VILA DE CRUCES LALIN LALIN LALIN VILA DE CRUCES


FRAGA SHOTTLE TIARA CARRAL LONGTIME FAMOSA A.JUNQUERA WINDBROOK MELBOURNE BERDON SID DANA BLANCA DANCER REVOLTOSA PERITOP MOES BARBI CAMPO DELETE MIMOSA BLANCO ELSA G.PEREIRA KNOWLEDGE CAMELA MOURISCADE DUDE PACHANGA ET G-SEIXAS CINZANO ANTIA ROJA AURELIO AMSTERDAM CAPELA OPICO ARTES ASIA MIDON LETIZIA FEVER GMATO DELETE LOLI ROXELO DELETE EDURNE GMATO STANLEYCUP BLANCA G.PEREIRA BARMAN NUCHA GOELANDE 3585 TINA ANILA BOLTON GOLOSA ROSA XACOBEO MIMOSA CARBALLEIRAS CHAP LISA BLANCO MEGALUNA ET ROXELO XACOBEO KITTI FRAGA MCCUTCHEN RUPERTA LALIN PAUL PAULA RODRIGUEZRO DANCER 2229 ROXELO STANLEYCUP NAVARRA KINTEIRO COSMOPOLITAN GALA GRIOS DOORMAN LILA CARBALLEIRAS AZURE MIRA NODI MCCUTCHEN SUPRA FV ET GUSTAVO LAUTAMIC SANTALLA GUSTAVO BLITZ BISELA PEREIRA LAUTAMIC RENATA G.ARCA ATWOOD AMAPOLA ESPINAL BROKAW MELISA ABONXO DOORMAN NEVE AMER-CARB SNOW FARRAPADA ET MOURISCADE GILLESPY EVERY PERITOP DANCER ROSI LOUCENZO AMSTERDAM GLORIA FRADE XACOBEO SALETA OSCASEIROS MAGREBI DAMA ANILA TORREL DELFINE REIGOSA DANCER CACHORRA MOURISCADE DEFENDER RENATA MOURISCADE GOSPELL NACAR CARBALLEIRAS MACK BETTY CARBALLEIRAS MCCUTCHEN CONCAVA CARBALLEIRAS SAMOS SUEDE BLANCO DELIÑA ET KINTEIRO DELETE ROSA ALFREDO XACOBEO PIPA MOURISCADE XACOBEO XACOBEA MANTEIGA ARTES FANITA FRAGA KNOWLEDGE MIMOSA O'CHOPE SEAVER 4320 MOURISCADE DELETE CERDEIRA GMATO DANCER DANIELA BARONCELLE BAD BOY PITUFA VEIGAR XACOBEO GALLEGA CASAMARIANO WINDBROOK BRENDA BERDON ARTES CHENOA CUÑARRO TOYSTORY BRISA

NOME PAI PICSTON SHOTTLE ET REGANCREST LONGTIME GILLETTE WINDBROOK ET PINE-TREE SID ET A.L.H. DANCER ET H-STIENS FAST MORTY MOES RIDGEFIELD DELETE ET GEN-I-BEQ LAVAMAN ET SICY KNOWLEDGE ET GIBBS-I CLAYNOOK DUDE ET ALH VISION CINZANO ROJO ET A-L-H AMSTERDAM GO-FARM ARTES ET CRACKHOLM FEVER ET RIDGEFIELD DELETE ET RIDGEFIELD DELETE ET GILLETTE STANLEYCUP ETM CASA DE LOLA XF SNOW BARMAN ET GEN-I-BEQ BRAWLER ET SANDY-VALLEY BOLTON ET MARIO XACOBEO ET EILDON-TWEED SUPER CHAP ET GILLETTE WINDBROOK ET MARIO XACOBEO ET DE-SU BKM MCCUTCHEN 1174 ET BOS PLANET PAUL ET A.L.H. DANCER ET GILLETTE STANLEYCUP ETM TEXEL BEAUTY COSMOPOLITAN VAL-BISSON DOORMAN ET PARAMOUNT-MB AZURE ET DE-SU BKM MCCUTCHEN 1174 ET COMESTAR GOLDWYN LAUTAMIC ET FUSTEAD EMORY BLITZ ET COMESTAR GOLDWYN LAUTAMIC ET MAPLE-DOWNS-I G W ATWOOD ET MR ATWOOD BROKAW ET VAL-BISSON DOORMAN ET VELTHUIS LET IT SNOW DE-SU GILLESPY ET A.L.H. DANCER ET A-L-H AMSTERDAM MARIO XACOBEO ET BOS SEIJO TALENT MAGREBI ET BOS SEIJO BOLTON TORREL ET A.L.H. DANCER ET S-S-I MOGUL DEFENDER ET BOS GOLDWYN GOSPELL ET COYNE-FARMS SROCK MACK ET DE-SU BKM MCCUTCHEN 1174 ET KOEPON SAMOS MR CHASSITY GOLD CHIP ET RIDGEFIELD DELETE ET MARIO XACOBEO ET MARIO XACOBEO ET GO-FARM ARTES ET SICY KNOWLEDGE ET R-E-W SEAVER ET RIDGEFIELD DELETE ET A.L.H. DANCER ET ANDERSTRUP BAD BOY MARIO XACOBEO ET GILLETTE WINDBROOK ET GO-FARM ARTES ET JENNY-LOU MRSHL TOYSTORY ET

PTOS. EXPLOTACIÓN 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86

FRAGA S.C. GANADERIA CARRAL SC A. JUNQUERA COLMEIRO S.C. SAT BERDON JUAN ANTONIO BARROS FILLOI MANUEL FERNANDEZ PEREIRAS LUIS CALVIÑO CALVO BLANCO SLU GANDERIA PEREIRA SC DIPUTACION PONTEVEDRA GANADERIA SEIXAS SC GANADERIA LORENZO VILAMEA S.C. GANDEIRIA O PICO S.C. GANDEIRIA MIDON S.C. MARIA OFELIA MONTOUTO COSTA GANADERIA ROXELO SC MARIA OFELIA MONTOUTO COSTA GANDERIA PEREIRA SC GANADERIA ROXELO SC CASA DO REI SC DIEGUEZ PAZ SC SAT CARBALLEIRAS BLANCO SLU GANADERIA ROXELO SC FRAGA S.C. GANADERIA LALIN SL GANDEIRIA PEREIRON S.L. GANADERIA ROXELO SC JOSE LUIS MEIJOME FERNANDEZ LUIS ALBERTO RIOS TROITIÑO SAT CARBALLEIRAS GANADERIA MANTEIGA S.C. GANADERIA IGLESIAS-FERRADAS S.C. GANADERIA IGLESIAS-FERRADAS S.C. Mª CARMEN SILVA LOPEZ MANUEL ANGEL ARCA BARREIRO GANDEIRIA MIDON S.C. GB GANDERIA SC SAT CARBALLEIRAS DIPUTACION PONTEVEDRA MANUEL FERNANDEZ PEREIRAS GANDEIRIA LOUCENZO SAT 1272 GANADERIA FRADE S.C. GRANXA OS CASEIROS S.C. CASA DO REI SC Mª JOSEFA LAGO FERNANDEZ DIPUTACION PONTEVEDRA DIPUTACION PONTEVEDRA SAT CARBALLEIRAS SAT CARBALLEIRAS SAT CARBALLEIRAS BLANCO SLU JOSE LUIS MEIJOME FERNANDEZ CESAREO GONZALEZ IGLESIAS DIPUTACION PONTEVEDRA GANADERIA MANTEIGA S.C. FRAGA S.C. SAT O CHOPE JAIME FERNANDEZ CHICANO MARIA OFELIA MONTOUTO COSTA GANDEIRIA RATO SC EXPLOTACIONES AGROGANDEIRAS DA VEIGA SC FERNANDO FERNANDEZ FERNANDEZ SAT BERDON GANADERIA CUÑARRO SC

LOCALIDADE LALIN LALIN VILA DE CRUCES LALIN FORCAREI SILLEDA RODEIRO LALIN FORCAREI LALIN LALIN LALIN FORCAREI LALIN SILLEDA RODEIRO SILLEDA FORCAREI RODEIRO RODEIRO RODEIRO LALIN LALIN RODEIRO LALIN DOZON DOZON RODEIRO LALIN SILLEDA LALIN VILA DE CRUCES LALIN LALIN DOZON FORCAREI LALIN LALIN LALIN LALIN SILLEDA LALIN VILA DE CRUCES A ESTRADA RODEIRO FORCAREI LALIN LALIN LALIN LALIN LALIN LALIN LALIN LALIN LALIN VILA DE CRUCES LALIN SILLEDA LALIN SILLEDA RODEIRO RODEIRO LALIN LALIN LALIN

Memoria 2018

NOME VACA

27


NOME VACA CARBALLEIRAS BETANZOS TAMMIE GBESTEIRO BOLTON MUCHA CARBALLEIRAS MILLION PAULA OS AMERICANOS LAUTHORITY 6230 AURELIO XACOBEO PERLA DOBAIXO WINDBROOK LUA BLANCO PATY ET OPAZO SID NOELIA ET MANTEIGA GERARD PARIS CARBALLEIRAS WICKHAM TROIKA GRESANDE STOP SILVANA M.ARCA ELEGANT BETH O'CHOPE BRAWLER 7016 BLANCO ALIZEE IRENE ALBANA CARBALLEIRAS BROKAW FELICE ET ARIASNEGRELOS SECRET RAIÑA C.CARTERO DANCER 7647 RODRIGUEZRO SID 4279 VALES CID LABERKA F.MOREIRA XACOBEO 9348 CARBALLEIRAS SHADOW LOLITA CAZADOR XACOBEO 3572 KINTEIRO MASCALESE MASCOTA KINTEIRO GILLESPY COLOMBIA ANILA LEMOS ALCIRA KINTEIRO COMMANDER NOITE MARCIAL XACOBEO KURNICOBA DASPEDRAS WINDBROOK MORENA SANTOME ACME BOIRA GUSTAVO EPIC PICOTA FRAGA BRAXTON ASIA GMATO SCUP BAMBINA CARBALLEIRAS KIAN HOLANDA CRUCEIRO FEVER CATALINA ARIASNEGRELOS BOLTON DIVINA MANTEIGA ALERTA AIKA G.PEREIRA GOSPELL LERA FEIJOO AMSTERDAM VIKI O'CHOPE DISCO 4333 BLANCO URSULA UXIA BLANCO TARA TARTA ET NEIRADOCAMPO DANCER 5221 ROSA DANCER BRISA AURELIO XACOBEO MELLIZA ANILA RUSH RUSA OUTEIRO ARTIE BRUMA ROJA BLANCO EMILY ABONXO GOLD CHIP CLEMENTINA BLANCO ALIZEE IRENE SELVA ET G-SEIXAS XIL COVA AURELIO XACOBEO MARAVILLA MILO BRETON REINA CARBALLEIRAS ATLANTIC ADA ARGELINA DANCER DANESA DE LA FUENTE AMSTERDAM ANA OPICO IZAAK NATALIA O'CHOPE CHORAL 5577 DASPEDRAS DELETE COTORRA DASPEDRAS SID CEBRA OCAMPO DRACO CAMELIA MENO ARTES FANY ET OUTEIRO PAROCAS BAHIA MANTEIGA MAGREBI CACHORRA BERDON ZELGADIS SYVA BLANCO MASCOT PRECIOUS VALE ET VIEITEZ SHOTTLE MORA 28

NOME PAI BOS SHOTTLE BETANZOS ET SANDY-VALLEY BOLTON ET ENGLAND-AMMON MILLION ET COMESTAR LAUTHORITY ET MARIO XACOBEO ET GILLETTE WINDBROOK ET MR ATLEES SHT AFTERSHOCK ET PINE-TREE SID ET SCHILLVIEW OMAN GERARD ET SILVERRIDGE V WICKHAM ET VENDAIRY STOP ALH ELEGANT GEN-I-BEQ BRAWLER ET MAPLE-DOWNS-I G W ATWOOD ET MR ATWOOD BROKAW ET SECRET A.L.H. DANCER ET PINE-TREE SID ET BOS CID ALLEN MACIÑEIRO ET MARIO XACOBEO ET B-CREST SHADOW ET MARIO XACOBEO ET ZANI BOLTON MASCALESE ET DE-SU GILLESPY ET DE VOLMER LEMOS LARCREST COMMANDER ET MARIO XACOBEO ET GILLETTE WINDBROOK ET KHW ELM-PARK ACME ET GENERVATIONS EPIC ET REGANCREST S BRAXTON ET GILLETTE STANLEYCUP ETM SIEMERS MCCUTCH KIAN ET CRACKHOLM FEVER ET SANDY-VALLEY BOLTON ET COXONGREEN ALERTA RED ROJO ET BOS GOLDWYN GOSPELL ET A-L-H AMSTERDAM LA PRESENTATION DISCO ET RIDGEFIELD DELETE ET MR CHASSITY GOLD CHIP ET A.L.H. DANCER ET A.L.H. DANCER ET MARIO XACOBEO ET WILLEM'S HOEVE RUSH GREENLEA ARTIE RED ET RA-MAR-LAND LEGEND TW MR CHASSITY GOLD CHIP ET MR ATWOOD BROKAW ET ZANDENBURG XIL MARIO XACOBEO ET BOS SEIJO HOWIE BRETON ET MAPLE-DOWNS-I G W ATLANTIC ET A.L.H. DANCER ET A-L-H AMSTERDAM JK EDER IZAAK EMERALD-ACR-VR CHORAL ET RIDGEFIELD DELETE ET PINE-TREE SID ET BOS SEPTEMBER STORM DRACO GO-FARM ARTES ET SALA SHOTTLE PAROCAS BOS SEIJO TALENT MAGREBI ET CASCINA GIOBBI ZELGADIS MAPLE-DOWNS-I G W ATWOOD ET PICSTON SHOTTLE ET

PTOS. EXPLOTACIÓN 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86

SAT CARBALLEIRAS Mª SUSANA BESTEIRO OTERO SAT CARBALLEIRAS GANAD. OS AMERICANOS SCL GANADERIA LORENZO VILAMEA S.C. MARIA JESUS DIEGUEZ DIEGUEZ BLANCO SLU MARIA CARMEN ABELEDO LOPEZ GANADERIA MANTEIGA S.C. SAT CARBALLEIRAS SOC. GANADERA DE GRESANDE SC MANUEL ARCA CASAL SAT O CHOPE BLANCO SLU SAT CARBALLEIRAS GANDEIRIA JUIZ CIDRE S.C. GANADERIA ASEARA SC GANDEIRIA PEREIRON S.L. RAMON VALES PORTO MOREIRA S.C. SAT CARBALLEIRAS CASA CAZADOR S.C. JOSE LUIS MEIJOME FERNANDEZ JOSE LUIS MEIJOME FERNANDEZ CASA DO REI SC JOSE LUIS MEIJOME FERNANDEZ MARCIAL S.C. CARMEN MENDEZ CURRAS JOSE SANTOME PEREIRO GANADERIA IGLESIAS-FERRADAS S.C. FRAGA S.C. MARIA OFELIA MONTOUTO COSTA SAT CARBALLEIRAS GANADERIA MOSQUERA ALVAREZ SC GANDEIRIA JUIZ CIDRE S.C. GANADERIA MANTEIGA S.C. GANDERIA PEREIRA SC CIPRIANO FEIJOO PEÑA SAT O CHOPE BLANCO SLU BLANCO SLU OSCAR NEIRA DOCAMPO DIEGUEZ PAZ SC GANADERIA LORENZO VILAMEA S.C. CASA DO REI SC GANDEIRIA JUIZ CIDRE S.C. BLANCO SLU GB GANDERIA SC BLANCO SLU GANADERIA SEIXAS SC GANADERIA LORENZO VILAMEA S.C. SAT MILO 987 XUGA SAT CARBALLEIRAS MANUEL MIGUEZ FILLOY GANDEIRIA DE LA FUENTE SC GANDEIRIA O PICO S.C. SAT O CHOPE CARMEN MENDEZ CURRAS CARMEN MENDEZ CURRAS JOSEFA DOBALO MIGUEZ GANADERIA MANTEIGA S.C. GANDEIRIA JUIZ CIDRE S.C. GANADERIA MANTEIGA S.C. SAT BERDON BLANCO SLU JOSE VIEITEZ MATO

LOCALIDADE LALIN A ESTRADA LALIN VILA DE CRUCES LALIN RODEIRO LALIN LALIN VILA DE CRUCES LALIN LALIN LALIN SILLEDA LALIN LALIN RODEIRO LALIN DOZON RODEIRO VILA DE CRUCES LALIN RODEIRO LALIN LALIN RODEIRO LALIN LALIN LALIN LALIN LALIN LALIN SILLEDA LALIN LALIN RODEIRO VILA DE CRUCES FORCAREI LALIN SILLEDA LALIN LALIN LALIN RODEIRO LALIN RODEIRO RODEIRO LALIN LALIN LALIN LALIN LALIN LALIN LALIN FORCAREI FORCAREI FORCAREI SILLEDA LALIN LALIN SILLEDA VILA DE CRUCES RODEIRO VILA DE CRUCES LALIN LALIN SILLEDA


AURELIO ORDES GAVIOTA C.ANDRES RON ROMINA GRIOS ATWOOD ZARA GRIOS FEVER POMPOSA CARBOEIRO.P TOYSTORY ELENA ANILA MASCALESE BIKY OCHAMOR SHOTTLE NEREA TASIL XACOBEO ELENA 12 OS AMERICANOS LAUTAMIC 6231 G-SEIXAS DELETE ESPERANZA PALLON GOLOSO 5181 OCHAMOR WINDBROOK LUCIA BLANCO GYPSY NARIGA QUEEN ET BLANCO ALIZEE IRENE BIANCA ET ABONXO MERIDIAN SAMANTA MOURISCADE GILLESPY PANDORA ET KINTEIRO EROY EIRE OPORTO GABOR VIRGINIA CARBALLEIRAS STERLING DEVITA XILO DELETE FESTA PAULI STOP 184 GUSTAVO TALENT TALEA ROSAIGLESIAS BARMAN 7243 RODRIGUEZRO MERIDIAN 9516 FERREIRIÑO STEADY LOURA MILO XACOBEO XAQUIRA VIXIDE JAY CUXA RIELOA BETANZOS NOVILLA GUSTAVO AMSTERDAM AMELIA FRAGA BRAWLER BENGALA AURELIO ARTURO PRIMERA BLANCO M. PRECIOUS VALERY LALIN MASCALESE 9048 MARCIAL STANLEYCUP BEA ARGELINA AIRRAID HOLANDA DOBALO WINNERS MARINA D.VAZQUEZ DEBUTANTE MIMOSA BLANCOABONXO LAUTHORITY DORIS TASIL WINNERS EICHE DOBALO ENVIOUS CUCA FRAGA BEEMER AGUSTINA IAGO DIXIE RULA GANADBANDA BETANZOS GALIANA PALLON AMSTERDAM 3811 OPORTO RAEL ROJO KARINA BARONCELLE BETANZOS ANDREA RES XACOBEO LUCERA PROAS-DARRIBA TORREL DUQUESA BLANCA JORDAN VALERIA XILO DEMPSEY FUCHANCA ANILA WINDBROOK REINA G-SEIXAS DEBUTANTE NEVADA MªFLOR LAUTAMIC ABELLIÑA CARBALLEIRAS SANCHEZ LISA O'CHOPE ALTO 1029 GRIOS VIJUST LUCIA OJEA AL ROJO GALLARDA ROJA FIDEL MALIK 3411 DOBALO XACOBEO NITA MACEIRAS AZURE BIRTARA BLANCO VAHINE ROSA XILO MCCUTCHEN IVONE DE LA FUENTE XACOBEO LUCERA CACHAFEIRO DELETE BONITA CUMBRAOS EMIR MORENA MANTEIGA MERIDIAN REGINA ET

NOME PAI BOS O-BEE MANFRED ORDES ET BOS GAYOSO RON ET MAPLE-DOWNS-I G W ATWOOD ET CRACKHOLM FEVER ET JENNY-LOU MRSHL TOYSTORY ET ZANI BOLTON MASCALESE ET PICSTON SHOTTLE ET MARIO XACOBEO ET COMESTAR GOLDWYN LAUTAMIC ET RIDGEFIELD DELETE ET XERCAS CAV GOLOSO AIRRAID GILLETTE WINDBROOK ET REGANCREST S BRAXTON ET BRAEDALE GOLDWYN SULLY HART MERIDIAN ET DE-SU GILLESPY ET BOS SANCHEZ EROY ET SCHILLVIEW OMAN GERARD ET SANDY-VALLEY STERLING ET RIDGEFIELD DELETE ET VENDAIRY STOP LADINO PARK TALENT IMP ET CASA DE LOLA XF SNOW BARMAN ET SULLY HART MERIDIAN ET STANTONS STEADY ET MARIO XACOBEO ET OCONNORS JAY ET BOS SHOTTLE BETANZOS ET A-L-H AMSTERDAM GEN-I-BEQ BRAWLER ET AURELIO SHOTTLE ARTURO ET GIBBS-I CLAYNOOK DUDE ET ZANI BOLTON MASCALESE ET GILLETTE STANLEYCUP ETM SILDAHL AIRRAID GILLETTE WINNERS CIENTIFIC DEBUTANTE ROJO COMESTAR LAUTHORITY ET GILLETTE WINNERS SILVERRIDGE V ENVIOUS ET POL BUTTE MC BEEMER ET VENTURO XACOBEO DIXIE BOS SHOTTLE BETANZOS ET A-L-H AMSTERDAM RAEL RED ROJO BOS SHOTTLE BETANZOS ET MARIO XACOBEO ET BOS SEIJO BOLTON TORREL ET GILLETTE JORDAN ET LIRR DREW DEMPSEY GILLETTE WINDBROOK ET CIENTIFIC DEBUTANTE ROJO COMESTAR GOLDWYN LAUTAMIC ET GEN-MARK STMATIC SANCHEZ ALTO MIÑO GRANDE VIJUST ECSTASY AL ROJO ET BOS GARRET MALIK ET MARIO XACOBEO ET PARAMOUNT-MB AZURE ET REGANCREST-GV S BRADNICK ET DE-SU BKM MCCUTCHEN 1174 ET MARIO XACOBEO ET RIDGEFIELD DELETE ET GQ EMIR SULLY HART MERIDIAN ET

PTOS. EXPLOTACIÓN 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85

GANADERIA LORENZO VILAMEA S.C. GANADERIA TECEDEIRAS SC LUIS ALBERTO RIOS TROITIÑO LUIS ALBERTO RIOS TROITIÑO DOLORES GONZALEZ ALVARELLOS CASA DO REI SC ROSA ANA TENREIRO MERLAN Mª CARMEN SILVA LOPEZ GANAD. OS AMERICANOS SCL GANADERIA SEIXAS SC GANDEIRIA PALLON S.C. ROSA ANA TENREIRO MERLAN BLANCO SLU BLANCO SLU GB GANDERIA SC DIPUTACION PONTEVEDRA JOSE LUIS MEIJOME FERNANDEZ GANADERIA O PORTO S.C. SAT CARBALLEIRAS GANADERIA XILO S.C. PAULINO GONZALEZ FERNANDEZ GANADERIA IGLESIAS-FERRADAS S.C. GANADERIA RIADIGOS MACEIRA SC GANDEIRIA PEREIRON S.L. JOSEFA GARCIA AREAN SAT MILO 987 XUGA GANADERIA LOUZAO S.C. GANDEIRIA RIELO SC GANADERIA IGLESIAS-FERRADAS S.C. FRAGA S.C. GANADERIA LORENZO VILAMEA S.C. BLANCO SLU GANADERIA LALIN SL MARCIAL S.C. MANUEL MIGUEZ FILLOY JOSE A. DOBALO LOPEZ JOSE DIEGUEZ VAZQUEZ GANADERIA BLANCO ABONXO S.C. Mª CARMEN SILVA LOPEZ JOSE A. DOBALO LOPEZ FRAGA S.C. GAN. CASIMIRO-ASOREI S.C. BANDA SC GANDEIRIA PALLON S.C. GANADERIA O PORTO S.C. GANDEIRIA RATO SC GANDERIA RES SC GANADERIA PROAS DARRIBA S.C. JUAN ANTONIO BARROS FILLOI GANADERIA XILO S.C. CASA DO REI SC GANADERIA SEIXAS SC Mª FLORA BARROS FILLOY SAT CARBALLEIRAS SAT O CHOPE LUIS ALBERTO RIOS TROITIÑO JOSE OJEA REBOREDO GANADERIA CASA REY SC JOSE A. DOBALO LOPEZ GANDERIA MACEIRAS S.A.T. BLANCO SLU GANADERIA XILO S.C. GANDEIRIA DE LA FUENTE SC MARIA LAURA CACHAFEIRO CAMPOS GANDEIRIA CUMBRAOS SC GANADERIA MANTEIGA S.C.

LOCALIDADE LALIN LALIN SILLEDA SILLEDA LALIN RODEIRO A ESTRADA DOZON VILA DE CRUCES LALIN RODEIRO A ESTRADA LALIN LALIN LALIN LALIN LALIN LALIN LALIN LALIN SILLEDA LALIN LALIN DOZON RODEIRO LALIN SILLEDA RODEIRO LALIN LALIN LALIN LALIN DOZON LALIN FORCAREI SILLEDA SILLEDA LALIN DOZON SILLEDA LALIN VILA DE CRUCES RODEIRO RODEIRO LALIN RODEIRO RODEIRO RODEIRO FORCAREI LALIN RODEIRO LALIN FORCAREI LALIN SILLEDA SILLEDA LALIN RODEIRO SILLEDA DOZON LALIN LALIN FORCAREI FORCAREI FORCAREI VILA DE CRUCES

Memoria 2018

NOME VACA

29


NOME VACA ALFREDO XACOBEO NEGRIÑA SESTO PADRON ERIKA MEJUTO QUORUM 3166 BLANCO LUBASCA AURELIO ONCE CHATA GRIOS WINDBROOK DOMINGA BUXAN XACOBEO ARLINDA G.PEREIRA DELETE GERARDA BLANCO GALLETERA GOLDRA ET KINTEIRO MASCALESE ITALIA IAGO XACOBEO SHAKIRA BLANCO GALLETERA BIMBA BERDON BRAXTON TELA ET CASA GRANDE MOGUL 0461 CARBALLEIRAS MCCUTCHEN BELINDA BARDELAS ZP 6562 MANTEIGA ATLAS NARANXA CARBALLEIRAS DOORMAN PERDIDA NODI ELUDE TARA PEREZSELLO DANCER 128 OPAZO JORDAN CUCA ET CRUCEIRO DELETE MARIPOSA FRADE SHOTTLE MARGARITA PEREZSELLO ARTES 142 ET FLORA VERIN ESTRELLA GUSTAVO BARMAN BANDERA G. QUINTILLAN SPIRTE BELINDA BLANCO UGIBSA UXY VIXIDE FRAGA LEONOR O'CHOPE TORREL 6992 VIXIDE TIMBER ARCA OSCASEIROS LAUTAMIC SULTANA OCHAMOR ARTES SUSANA RODRIGUEZRO STEADY 7552 PEREIRA DANCER PICHONA RIELOA XACOBEO CAPITANA SANTOME XACOBEO FANTASTICA CARBALLEIRAS JORDAN TROIKA BLANCO INSUA INSA VALDOTOXA DANCER 969 LOUCENZO SHOCKER CALISTA O'CHOPE LAVANGUARD 8031 BLANCOABONXO FEVER BOTAKA CONGOSTRA PRINTER LANDRA D.VAZQUEZ TORONTO FANECA BLANCO USINE SORPRESA IAGO GARRETT PARRULA ET MACIA XACOBEO LAICA KINTEIRO DELETE ADA FRAGA MOGUL BOTINA O'CHOPE SHOT 4304 FRAGA MCCUTCHEN CANTABRA OPAZO XACOBEO XEADA GUSTAVO COMANDER LANDEIRA ET BLANCO YORICK 6151 ET ALFREDO XACOBEO LUZ MACEIRAS CHELIOS CORAL ARIASNEGRELOS WATERLO CARACOLA ELGALLEGO FALCO FALCA SISO XACOBEO 4829 ANILA DELETE JACINTA OSCASEIROS ZELGADIS BEATRIZ CARRAL BARMAN ANITA GESTOSO XACOBEO LARSA OPICO ARTES GABI CASTROIGLESIAS PLAYMATE PETRA 30

NOME PAI MARIO XACOBEO ET A-L-H PADRON QUORUM ET MR ATWOOD BROKAW ET BOS O-BEE MANFRED ONCE ET GILLETTE WINDBROOK ET MARIO XACOBEO ET RIDGEFIELD DELETE ET REGANCREST-GV S BRADNICK ET ZANI BOLTON MASCALESE ET MARIO XACOBEO ET REGANCREST S BRAXTON ET REGANCREST S BRAXTON ET MOUNTFIELD SSI DCY MOGUL ET DE-SU BKM MCCUTCHEN 1174 ET ROXELO BOLTON 8766 ET MOX ATLAS ET VAL-BISSON DOORMAN ET SILVERRIDGE V ELUDE ET A.L.H. DANCER ET GILLETTE JORDAN ET RIDGEFIELD DELETE ET PICSTON SHOTTLE ET GO-FARM ARTES ET BROEKS VERIN CASA DE LOLA XF SNOW BARMAN ET CEDARWAL SPIRTE A-L-H AMSTERDAM FRAGA SID FRAGA BOS SEIJO BOLTON TORREL ET PEACHEY TIMBER ET COMESTAR GOLDWYN LAUTAMIC ET GO-FARM ARTES ET STANTONS STEADY ET A.L.H. DANCER ET MARIO XACOBEO ET MARIO XACOBEO ET GILLETTE JORDAN ET PICSTON SHOTTLE ET A.L.H. DANCER ET DELABERGE SHOCKER ET COMESTAR LAVANGUARD ET CRACKHOLM FEVER ET ALH PRINTER ET ANIBAL NIAGRA TORONTO ET PICSTON SHOTTLE ET SCHILLVIEW GARRETT ET MARIO XACOBEO ET RIDGEFIELD DELETE ET MOUNTFIELD SSI DCY MOGUL ET LINCOLN-HILL SHOT LASER ET DE-SU BKM MCCUTCHEN 1174 ET MARIO XACOBEO ET LARCREST COMMANDER ET MARS YORICK MARIO XACOBEO ET DOMICOLE CHELIOS ET HEIDENSKIPSTER WATERLOO BOUW SNOW FALCO MARIO XACOBEO ET RIDGEFIELD DELETE ET CASCINA GIOBBI ZELGADIS CASA DE LOLA XF SNOW BARMAN ET MARIO XACOBEO ET GO-FARM ARTES ET NODI PLAYMATE ET

PTOS. EXPLOTACIÓN 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85

CESAREO GONZALEZ IGLESIAS SAT AGRIC. Y GANAD. SESTO GANDERIA MEJUTO S.C. BLANCO SLU GANADERIA LORENZO VILAMEA S.C. LUIS ALBERTO RIOS TROITIÑO ANTONIO MEIJOME BUJAN GANDERIA PEREIRA SC BLANCO SLU JOSE LUIS MEIJOME FERNANDEZ GAN. CASIMIRO-ASOREI S.C. BLANCO SLU SAT BERDON SAT GANADERIA CASAGRANDE SAT CARBALLEIRAS JULIO DIEGUEZ GARCIA GANADERIA MANTEIGA S.C. SAT CARBALLEIRAS GANADERIA MANTEIGA S.C. GANADERIA PEREZ S.C. MARIA CARMEN ABELEDO LOPEZ GANADERIA MOSQUERA ALVAREZ SC GANADERIA FRADE S.C. GANADERIA PEREZ S.C. JOSE TABOADA CELA GANADERIA IGLESIAS-FERRADAS S.C. GANADERIA QUINTILLAN S.C. BLANCO SLU GANADERIA LOUZAO S.C. SAT O CHOPE GANADERIA LOUZAO S.C. GRANXA OS CASEIROS S.C. ROSA ANA TENREIRO MERLAN GANDEIRIA PEREIRON S.L. JOSE LUIS PEREIRA PAZOS GANDEIRIA RIELO SC JOSE SANTOME PEREIRO SAT CARBALLEIRAS BLANCO SLU GANDERIA SILLEDA SL GANDEIRIA LOUCENZO SAT 1272 SAT O CHOPE GANADERIA BLANCO ABONXO S.C. MANUEL PARDO QUINTA GANDEIRIA DE LA FUENTE SC BLANCO SLU GAN. CASIMIRO-ASOREI S.C. GANDEIRIA RATO SC JOSE LUIS MEIJOME FERNANDEZ FRAGA S.C. SAT O CHOPE FRAGA S.C. MARIA CARMEN ABELEDO LOPEZ GANADERIA IGLESIAS-FERRADAS S.C. BLANCO SLU CESAREO GONZALEZ IGLESIAS GANDERIA MACEIRAS S.A.T. GANDEIRIA JUIZ CIDRE S.C. GANADERIA LOPEZ GALLEGO SC MADRIÑAN SISO SL CASA DO REI SC GRANXA OS CASEIROS S.C. GANADERIA CARRAL SC GANDEIRIA GESTOSO S.C. GANDEIRIA O PICO S.C. MARIA JOSE IGLESIAS OTERO

LOCALIDADE LALIN LALIN SILLEDA LALIN LALIN SILLEDA LALIN FORCAREI LALIN LALIN VILA DE CRUCES LALIN LALIN LALIN LALIN RODEIRO VILA DE CRUCES LALIN VILA DE CRUCES LALIN LALIN LALIN VILA DE CRUCES LALIN LALIN LALIN SILLEDA LALIN SILLEDA SILLEDA SILLEDA A ESTRADA A ESTRADA DOZON LALIN RODEIRO LALIN LALIN LALIN SILLEDA LALIN SILLEDA LALIN RODEIRO FORCAREI LALIN VILA DE CRUCES RODEIRO LALIN LALIN SILLEDA LALIN LALIN LALIN LALIN LALIN DOZON RODEIRO RODEIRO LALIN RODEIRO A ESTRADA LALIN A ESTRADA FORCAREI LALIN


OSHERDEIROS WINDBROOK ELEGANTE GVARELA DANCER ROSIÑA JM.TABOADA KRUSADER NEVE DOBALO IMPRESSION PEPA PERITOP STOP CELTA KINTEIRO DELETE DELTA NODI GOLD CHIP SAM BLANCO MEGABRAC ET CTGD TEIVILIDE XACOBEO 3072 PEREZSELLO ALPINE 2156 LA FLOR HEFTY ROBERTA ESPINAL GOLDWYN MELISA II G.PEREIRA MCCUTCHEN YENI ET SOUTOG TORREL TORTOLA SANTOME TALENT BAIÑA MANTEIGA DANCER ZALAMEA FRAGA BEEMER BREVA ET A.JUNQUERA XAVIER BEBI TASIL CHELIOS INES JM.TABOADA JORDAN CARETA KINTEIRO WINDBROOK MALPICA OTOXAL BETANZOS NEVADA REGUENGAG LUCUS ELSA D.VAZQUEZ STANLEYCUP TEIXA G.PEREIRA COSMOPOLITAN FANY OUTEIRO PAROCAS CHIARA GESTOSO AVALON SARAI F.MOREIRA XACOBEO 6170 OS AMERICANOS TORREL ANXELP DANCER BIMBA OUTEIRO SID BURKINA PERO XACOBEO DANIELA O'CHOPE JERRICK 8085 FRAGA LAUTHORITY MAREA MIDON MEGATILA ATWOOD ET TASIL XACOBEO ITALIANA TASIL GERARD INDIA XILO WINDBROOK ESTELA PERLADA LAUTHORITY CORINA SANTOME FEVER FERVENZA KAREN CAMPO ELEGANT FLECHA GIRL 0410 DONNA GENOISE 6788 NATI JM.TABOADA JORDAN CAMILA VIXIDE DANCER BRAVA ELGALLEGO DELETE SONIA RODRI JAY LUMA AGRASILVA GERARD RUPERTA JM.TABOADA DOORMAN JACINTA PETADA SHOPPING MILIKINA AURELIO XACOBEO DIVINA TORREIRO TERBEEK PINTA DOVAL TABESCAN KENIA OPORTO WINDBROOK MARINA BLANCO SENSATION BALADE OPORTO GERARD LANA KINTEIRO MINCIO MIKA SANREMIGIO SYMPHONY 9529 CARBALLEIRAS HILL NELLY OYAMBRE CARMEN WINDBROOK JM.TABOADA JORDAN MARINITA OJEA LAUTAMIC LATOYA MANTEIGA DAVINCI ARIEL ET MªFLOR XACOBEO AROA KINTEIRO COMMANDER RENITA

NOME PAI GILLETTE WINDBROOK ET A.L.H. DANCER ET O-BEE KRUSADER ET MONUMENT IMPRESSION ET VENDAIRY STOP RIDGEFIELD DELETE ET MR CHASSITY GOLD CHIP ET REGANCREST-GV S BRADNICK ET MARIO XACOBEO ET VELTHUIS ALPINE ET BRANDT-VIEW HEFTY ET BRAEDALE GOLDWYN DE-SU BKM MCCUTCHEN 1174 ET BOS SEIJO BOLTON TORREL ET LADINO PARK TALENT IMP ET A.L.H. DANCER ET POL BUTTE MC BEEMER ET WILLSBRO XAVIER ET DOMICOLE CHELIOS ET GILLETTE JORDAN ET GILLETTE WINDBROOK ET BOS SHOTTLE BETANZOS ET CASTRO BLITZ LUCUS GILLETTE STANLEYCUP ETM TEXEL BEAUTY COSMOPOLITAN SALA SHOTTLE PAROCAS BOS GOLDWYN AVALON ET MARIO XACOBEO ET BOS SEIJO BOLTON TORREL ET A.L.H. DANCER ET PINE-TREE SID ET MARIO XACOBEO ET GILLETTE JERRICK ET COMESTAR LAUTHORITY ET MAPLE-DOWNS-I G W ATWOOD ET MARIO XACOBEO ET SCHILLVIEW OMAN GERARD ET GILLETTE WINDBROOK ET COMESTAR LAUTHORITY ET CRACKHOLM FEVER ET MONREAL ET ALH ELEGANT CONNECTAR UMANOIR GILLETTE JORDAN ET A.L.H. DANCER ET RIDGEFIELD DELETE ET BOS GERARD JAY SCHILLVIEW OMAN GERARD ET VAL-BISSON DOORMAN ET VENDAIRY SHOPPING ET MARIO XACOBEO ET TERBEEK G 2976 BOS SIDNEY TABESCAN ET GILLETTE WINDBROOK ET SCIENTIFIC B DEFIANT ET SCHILLVIEW OMAN GERARD ET BERTAIOLA MINCIO ET MARYCLERC SYMPHONY ET LOTTA-HILL SHOTTLE 41 ET GILLETTE WINDBROOK ET GILLETTE JORDAN ET COMESTAR GOLDWYN LAUTAMIC ET DE-SU DAVINCI 11288 ET MARIO XACOBEO ET LARCREST COMMANDER ET

PTOS. EXPLOTACIÓN 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85

SAT OS HERDEIROS 1015 X. JULIA CAJIDE GONZALEZ GANADERIA TABOADA SC JOSE A. DOBALO LOPEZ MANUEL FERNANDEZ PEREIRAS JOSE LUIS MEIJOME FERNANDEZ GANADERIA MANTEIGA S.C. BLANCO SLU JOSE GONZALEZ LOPEZ GANADERIA PEREZ S.C. GANDEIRIA MIDON S.C. GANDEIRIA MIDON S.C. GANDERIA PEREIRA SC MACEVA SOCIEDAD CIVIL JOSE SANTOME PEREIRO GANADERIA MANTEIGA S.C. FRAGA S.C. A. JUNQUERA COLMEIRO S.C. Mª CARMEN SILVA LOPEZ GANADERIA TABOADA SC JOSE LUIS MEIJOME FERNANDEZ O TOXAL SC Mª ROSARIO PEREIRAS FERNANDEZ JOSE DIEGUEZ VAZQUEZ JOSE MANUEL FILLOY MURAS SAT ESCUADRO 859 XUGA GANDEIRIA GESTOSO S.C. MOREIRA S.C. GANAD. OS AMERICANOS SCL LUIS SALGUEIRO REY GB GANDERIA SC JOSE LOPEZ FERNANDEZ SAT O CHOPE FRAGA S.C. GANDEIRIA MIDON S.C. Mª CARMEN SILVA LOPEZ Mª CARMEN SILVA LOPEZ GANADERIA XILO S.C. JAIME FERNANDEZ CHICANO JOSE SANTOME PEREIRO GANADERIA ESTRELA SC LUIS CALVIÑO CALVO GANADERIA ROXELO SC GANADERIA ROXELO SC GANADERIA TABOADA SC GANADERIA LOUZAO S.C. GANADERIA LOPEZ GALLEGO SC CARMEN ROZADOS ROZAS GANDEIRIA AGRASILVA SC GANADERIA TABOADA SC GANADERIA PORTELA S.C. GANADERIA LORENZO VILAMEA S.C. JOSE MANUEL MATO JORGE ALBERTO DOVAL CACHAFEIRO GANADERIA O PORTO S.C. BLANCO SLU GANADERIA O PORTO S.C. JOSE LUIS MEIJOME FERNANDEZ S.REMIGIO DE MACEIRAS SC SAT CARBALLEIRAS GANADERIA PEREZ S.C. GANADERIA TABOADA SC JOSE OJEA REBOREDO GANADERIA MANTEIGA S.C. Mª FLORA BARROS FILLOY JOSE LUIS MEIJOME FERNANDEZ

LOCALIDADE SILLEDA LALIN SILLEDA SILLEDA SILLEDA LALIN VILA DE CRUCES LALIN VILA DE CRUCES LALIN LALIN LALIN FORCAREI LALIN LALIN VILA DE CRUCES LALIN VILA DE CRUCES DOZON SILLEDA LALIN SILLEDA SILLEDA SILLEDA FORCAREI SILLEDA A ESTRADA VILA DE CRUCES VILA DE CRUCES SILLEDA LALIN RODEIRO SILLEDA LALIN LALIN DOZON DOZON LALIN LALIN LALIN LALIN RODEIRO RODEIRO RODEIRO SILLEDA SILLEDA RODEIRO SILLEDA LALIN SILLEDA DOZON LALIN LALIN FORCAREI LALIN LALIN LALIN LALIN DOZON LALIN LALIN SILLEDA LALIN VILA DE CRUCES FORCAREI LALIN

Memoria 2018

NOME VACA

31


NOME VACA OSCASEIROS XIL CUXA GMATO DELETE CEREIXA PERITOP PANZER ELSA VISPO XACOBEO SABANA RIELOA TORREL MARAVILLA VIXIDE FRAGA BLANCA FIOUQUEIRA LEXUS RANA G-SEIXAS BAULI VALLE TOÑITO STEADY 0242 BLANCOABONXO LAUTHORITY DORIS RODRIGUEZRO SEAVER 4274 A.JUNQUERA TORREL DAHARA DEBAIXO ALTA BARBARE ROMINA CHICANO SUPER GALLARDA ALFREDO XACOBEO ISOLINA OS AMERICANOS SHAMROCK 8953 FRAGA OMAN OMAN DUMBA DOBALO EMIR CHULA MANTEIGA GERARD MALPICA REY DELETE SALMA ROXELO SUPERSIRE MONI ROXELO MCCUTCHEN DIOSA ET TASIL DIVINO ENIGMA RODRIGUEZRO MERIDIAN 2215 ABONXO MCCUTCHEN SERAFINA ET G.QUINTILLAN JERRICK BELLA OS AMERICANOS ARTES 6223 ET O'CHOPE STEADY 7995 SANREMIGIO SYMPHONY 9526 GUSTAVO ALEXANDER SARA CARBALLEIRAS STEADY PAULA GONZALEZS NARUITO XUBENCA G-SEIXAS DELETE SORAYA ALFREDO DANCER ASUNCION VEGA DELETE FANI CARBALLEIRAS SNOWY SANDY CRUCEIRO STOP LINDA FRADE ARTES RENATA ET O'CHOPE STEADY 7993 ROSA CHOREN KOREANA CARBALLEIRAS JORDAN BEA MANTEIGA ARTES EVA ET GAIO KRUSADER ELY ABONXO MOGUL DORIS ET VEDE MAGREBI 3916 ARGELINA JORDAN BETTY ABONXO MERIDIAN DORISA ET FRADE DELETE GALA BLANCO ABELEDA ET ACIBEIRO XACOBEO GALLEGA TASIL FEVER GITANA BLANCO ALIZEE IRENE REYNA ET SISO XACOBEO 3075 DOBALO WINDBROOK CHINITA CARBALLEIRAS MAGENTA XANA ROJA COTO AMSTERDAM LIMA SANTOME DELETE CEREIXA ROXELO DELETE NAOMI ET CARBALLEIRAS WINDBROOK ADA GESTOSO TRUENO R. LEONOR MOURISCADE MINCIO TELVA ET CAMPO XACOBEO DORY CASAMARIANO JORDAN DAKOTA GRESANDE XACOBEO XIANA BOS MANTEIGA OMAN MISSY ET TASIL HISTORIC ITZIAR 32

NOME PAI ZANDENBURG XIL RIDGEFIELD DELETE ET MOLIDO PANZER ET MARIO XACOBEO ET BOS SEIJO BOLTON TORREL ET FRAGA SID FRAGA BOS ALEXANDER LEXUS ET TRIONE BOLTON BAULI ET STANTONS STEADY ET COMESTAR LAUTHORITY ET R-E-W SEAVER ET BOS SEIJO BOLTON TORREL ET ALTABARBARE CHARLESDALE SUPERSTITION ET MARIO XACOBEO ET LADYS-MANOR PL SHAMROCK ET LONG-LANGS OMAN OMAN 2 ETN GQ EMIR SCHILLVIEW OMAN GERARD ET RIDGEFIELD DELETE ET SEAGULL-BAY SUPERSIRE ET DE-SU BKM MCCUTCHEN 1174 ET BOS MOURISCADE DIVINO ET SULLY HART MERIDIAN ET DE-SU BKM MCCUTCHEN 1174 ET GILLETTE JERRICK ET GO-FARM ARTES ET STANTONS STEADY ET MARYCLERC SYMPHONY ET GOLDEN-OAKS ST ALEXANDER ET STANTONS STEADY ET SAN RIAN NARUITO MILLION ET RIDGEFIELD DELETE ET A.L.H. DANCER ET RIDGEFIELD DELETE ET LOOKOUT PESCE SNOWY ET VENDAIRY STOP GO-FARM ARTES ET STANTONS STEADY ET TEXEL BEAUTY CHOREN GILLETTE JORDAN ET GO-FARM ARTES ET O-BEE KRUSADER ET MOUNTFIELD SSI DCY MOGUL ET BOS SEIJO TALENT MAGREBI ET GILLETTE JORDAN ET SULLY HART MERIDIAN ET RIDGEFIELD DELETE ET MARS YORICK MARIO XACOBEO ET CRACKHOLM FEVER ET MR ATWOOD BROKAW ET MARIO XACOBEO ET GILLETTE WINDBROOK ET ESKDALE MAGENTA RED ET A-L-H AMSTERDAM RIDGEFIELD DELETE ET RIDGEFIELD DELETE ET GILLETTE WINDBROOK ET BOS SEIJO J.J. TRUENO ROJO ET BERTAIOLA MINCIO ET MARIO XACOBEO ET GILLETTE JORDAN ET MARIO XACOBEO ET LONG-LANGS OMAN OMAN ET HISTORIC

PTOS. EXPLOTACIÓN 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85

GRANXA OS CASEIROS S.C. MARIA OFELIA MONTOUTO COSTA MANUEL FERNANDEZ PEREIRAS JESUS ALONSO VISPO GANDEIRIA RIELO SC GANADERIA LOUZAO S.C. GANDEIRIA RATO SC GANADERIA SEIXAS SC ANDRES A. FERNANDEZ GARCIA GANADERIA BLANCO ABONXO S.C. GANDEIRIA PEREIRON S.L. A. JUNQUERA COLMEIRO S.C. CASA DE BAIXO JAIME FERNANDEZ CHICANO CESAREO GONZALEZ IGLESIAS GANAD. OS AMERICANOS SCL FRAGA S.C. JOSE A. DOBALO LOPEZ GANADERIA MANTEIGA S.C. GANADERIA CASA REY SC GANADERIA ROXELO SC GANADERIA ROXELO SC Mª CARMEN SILVA LOPEZ GANDEIRIA PEREIRON S.L. GB GANDERIA SC GANADERIA QUINTILLAN S.C. GANAD. OS AMERICANOS SCL SAT O CHOPE S.REMIGIO DE MACEIRAS SC GANADERIA IGLESIAS-FERRADAS S.C. SAT CARBALLEIRAS JOSE GONZALEZ LOPEZ GANADERIA SEIXAS SC CESAREO GONZALEZ IGLESIAS GB GANDERIA SC SAT CARBALLEIRAS GANADERIA MOSQUERA ALVAREZ SC GANADERIA FRADE S.C. SAT O CHOPE DIEGUEZ PAZ SC SAT CARBALLEIRAS GANADERIA MANTEIGA S.C. CASA GAIO SC GB GANDERIA SC JOSE MARSEL VEDE REY MANUEL MIGUEZ FILLOY GB GANDERIA SC GANADERIA FRADE S.C. BLANCO SLU JOSE ANTONIO FERNANDEZ VAZQUEZ Mª CARMEN SILVA LOPEZ BLANCO SLU MADRIÑAN SISO SL JOSE A. DOBALO LOPEZ SAT CARBALLEIRAS GANDEIRIA COTO S.C. JOSE SANTOME PEREIRO GANADERIA ROXELO SC SAT CARBALLEIRAS GANDEIRIA GESTOSO S.C. DIPUTACION PONTEVEDRA LUIS CALVIÑO CALVO FERNANDO FERNANDEZ FERNANDEZ SOC. GANADERA DE GRESANDE SC GANADERIA MANTEIGA S.C. Mª CARMEN SILVA LOPEZ

LOCALIDADE A ESTRADA SILLEDA SILLEDA VILA DE CRUCES RODEIRO SILLEDA RODEIRO LALIN AGOLADA LALIN DOZON VILA DE CRUCES RODEIRO LALIN LALIN VILA DE CRUCES LALIN SILLEDA VILA DE CRUCES RODEIRO RODEIRO RODEIRO DOZON DOZON LALIN SILLEDA VILA DE CRUCES SILLEDA DOZON LALIN LALIN VILA DE CRUCES LALIN LALIN LALIN LALIN LALIN VILA DE CRUCES SILLEDA RODEIRO LALIN VILA DE CRUCES RODEIRO LALIN SILLEDA FORCAREI LALIN VILA DE CRUCES LALIN RODEIRO DOZON LALIN LALIN SILLEDA LALIN RODEIRO LALIN RODEIRO LALIN A ESTRADA LALIN RODEIRO LALIN LALIN VILA DE CRUCES DOZON


IAGO ASOREY LAUTAMIC ESTRELLA 9093 ETTORA FALIVE BELLA DASPEDRAS WINDBROOK LANGOSTA ROXELO DELETE BOHEMIA ANILA TORREL REDONDA DEBAIXO STOP SANTALO ANNE 43 5669 BLANCO YUSENA VIXIDE HOWIE EMORY ELGALLEGO XACOBEO MAYRA GLEZDEVILELA STOP 6270 RODRIGUEZRO DOORMAN 2880 RODRIGUEZRO FEVER 1307 FERREIRIÑO SUPERSIRE REBECA BLANCO PEBI VENEL BOLERA ET MOURISCADE LAVANGUARD PERLADA AGRICOLACAMPO MASCALESE MARAVI LOUCENZO BEAU LERCHA CARBALLEIRAS SHAMROCK FELICE BLANCO VALIANT BESS ROSI ET BLANCO MEGATIS ET CARBALLEIRAS DUDE CONCAVA MANTEIGA MAXIMUS REGENTA CARBALLEIRAS CHAP KAY O'CHOPE LONGTIME 2706 LALIN SHOTTLE DOLIDA GRESANDE ARTES MIRANDA XEPE MR BURNS SONATA CAMPO DELETE PALOMA GRESANDE SANCHEZ SALADA F.MOREIRA GERARD 1188 ACIBEIRO SUPER MALENA BARONCELLE DELANO SELENA PAULI BETANZOS 163 MARCIAL XACOBEO LENI RODRIGUEZRO MERIDIAN 3688 CARBALLEIRAS BETANZOS NELLY KINTEIRO ARTES FENICIA BLANCO DEBY VIEITEZ ALEXANDER ALEJANDRA ALFREDO DUPLEX AZUCENA COTO STOP PIMPINELA G-SEIXAS DEBUTANTE NOCTURNA MACEIRAS FEVER PARRULA MIDON EDURNE MAXIMUS G.QUINTILLAN WINDBROOK KOKETA OS AMERICANOS HILL 8922 ET OSCASEIROS LAUTAMIC CHAVELI G.VICENTE XACOBEO NANA GLEZDEVILELA TEE OFF 1609 DOBALO STOP REBECA GMATO JORDAN NEGRA MOURISCADE SNOWY VIENA FLORA XACOBEO XACOBEA FLORA VILAR ROJO ALBA REY SANXENXO CLARA TOÑITO LAUTAMIC 0235 SANTAYA LAUTAMIC BAMBI GAIO GABOR ALON CARBALLEIRAS 5G TROIKA 1380 BLANCO NARIGA NISKA KINTEIRO LAUTAMIC LANA OPAZO SHOTTLE EVA ET

NOME PAI COMESTAR GOLDWYN LAUTAMIC ET COMESTAR LAUTHORITY ET CASCINA GIOBBI ZELGADIS GILLETTE WINDBROOK ET GILLETTE WINDBROOK ET RIDGEFIELD DELETE ET BOS SEIJO BOLTON TORREL ET VENDAIRY STOP ALL GASPARI RALSTORM MARS YORICK KERNDTWAY HOWIE ET MARIO XACOBEO ET VENDAIRY STOP VAL-BISSON DOORMAN ET CRACKHOLM FEVER ET SEAGULL-BAY SUPERSIRE ET PICSTON SHOTTLE ET COMESTAR LAVANGUARD ET ZANI BOLTON MASCALESE ET LOTTA-HILL FREDDIE 76 BEAU LADYS-MANOR PL SHAMROCK ET GILLETTE JORDAN ET CRACKHOLM FEVER ET GIBBS-I CLAYNOOK DUDE ET VISION-GEN SHF MAXIMUS ET EILDON-TWEED SUPER CHAP ET REGANCREST LONGTIME PICSTON SHOTTLE ET GO-FARM ARTES ET DUDOC MR BURNS ET RIDGEFIELD DELETE ET GEN-MARK STMATIC SANCHEZ SCHILLVIEW OMAN GERARD ET CHARLESDALE SUPERSTITION ET APINA DELANO BOS SHOTTLE BETANZOS ET MARIO XACOBEO ET SULLY HART MERIDIAN ET BOS SHOTTLE BETANZOS ET GO-FARM ARTES ET ORBE-VIEW S STRM HVEZDA ET GOLDEN-OAKS ST ALEXANDER ET MESLAND DUPLEX ET VENDAIRY STOP CIENTIFIC DEBUTANTE ROJO CRACKHOLM FEVER ET VISION-GEN SHF MAXIMUS ET GILLETTE WINDBROOK ET LOTTA-HILL SHOTTLE 41 ET COMESTAR GOLDWYN LAUTAMIC ET MARIO XACOBEO ET RIETBEN TEE OFF ET VENDAIRY STOP GILLETTE JORDAN ET LOOKOUT PESCE SNOWY ET MARIO XACOBEO ET BOS CUNDINS VILAR J.R. ROJO ET BARNKAMPER SANXENXO COMESTAR GOLDWYN LAUTAMIC ET COMESTAR GOLDWYN LAUTAMIC ET WILLOW-MARSH-CC GABOR ET MR LOOKOUT PERCE ALTA5G ET FA-O-LA DEBI-JO DIGMANN ET BRAEDALE GOLDWYN COMESTAR GOLDWYN LAUTAMIC ET PICSTON SHOTTLE ET

PTOS. EXPLOTACIÓN 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85

GAN. CASIMIRO-ASOREI S.C. FINCA FERRADAS S.C. GANADERIA ROXELO SC GANADERIA ROXELO SC CARMEN MENDEZ CURRAS GANADERIA ROXELO SC CASA DO REI SC CASA DE BAIXO GANDERIA MACEIRAS S.A.T. BLANCO SLU GANADERIA LOUZAO S.C. GANADERIA LOPEZ GALLEGO SC GANADERIA GONZALEZ S.C. GANDEIRIA PEREIRON S.L. GANDEIRIA PEREIRON S.L. JOSEFA GARCIA AREAN BLANCO SLU DIPUTACION PONTEVEDRA TELMO VAZQUEZ FAILDE GANDEIRIA LOUCENZO SAT 1272 SAT CARBALLEIRAS BLANCO SLU BLANCO SLU SAT CARBALLEIRAS GANADERIA MANTEIGA S.C. SAT CARBALLEIRAS SAT O CHOPE GANADERIA LALIN SL SOC. GANADERA DE GRESANDE SC SAT CARBALLEIRAS LUIS CALVIÑO CALVO CESAREO GONZALEZ IGLESIAS MOREIRA S.C. JOSE ANTONIO FERNANDEZ VAZQUEZ GANDEIRIA RATO SC PAULINO GONZALEZ FERNANDEZ MARCIAL S.C. GANDEIRIA PEREIRON S.L. SAT CARBALLEIRAS JOSE LUIS MEIJOME FERNANDEZ BLANCO SLU JOSE VIEITEZ MATO CESAREO GONZALEZ IGLESIAS GANDEIRIA COTO S.C. GANADERIA SEIXAS SC GANDERIA MACEIRAS S.A.T. GANDEIRIA MIDON S.C. GANADERIA QUINTILLAN S.C. GANAD. OS AMERICANOS SCL GRANXA OS CASEIROS S.C. JOSE CALVIÑO VARELA GANADERIA GONZALEZ S.C. JOSE A. DOBALO LOPEZ MARIA OFELIA MONTOUTO COSTA DIPUTACION PONTEVEDRA JOSE TABOADA CELA JOSE TABOADA CELA GANADERIA CASA REY SC ANDRES A. FERNANDEZ GARCIA FINCA SANTAYA S.A.T. CASA GAIO SC SAT CARBALLEIRAS GANADERIA LALIN SL BLANCO SLU JOSE LUIS MEIJOME FERNANDEZ MARIA CARMEN ABELEDO LOPEZ

LOCALIDADE VILA DE CRUCES LALIN RODEIRO RODEIRO LALIN RODEIRO RODEIRO RODEIRO DOZON LALIN SILLEDA RODEIRO RODEIRO DOZON DOZON RODEIRO LALIN LALIN RODEIRO LALIN LALIN LALIN LALIN LALIN VILA DE CRUCES LALIN SILLEDA DOZON LALIN LALIN RODEIRO LALIN VILA DE CRUCES RODEIRO RODEIRO SILLEDA LALIN DOZON LALIN LALIN LALIN SILLEDA LALIN RODEIRO LALIN DOZON LALIN SILLEDA VILA DE CRUCES A ESTRADA LALIN RODEIRO SILLEDA SILLEDA LALIN LALIN LALIN RODEIRO AGOLADA A ESTRADA RODEIRO LALIN DOZON LALIN LALIN LALIN

Memoria 2018

NOME VACA

33


NOME VACA CASAGRANDE SHOTTLE 325 BLANCO ALIZEE IRENE ET FRAGA XACOBEO GALILEA GESTOSO RUSH MARGARITA OSHERDEIROS MERIDIAN 419 CASAMARIANO LHEROS BRISA DEBAIXO MOGUL KALAMITA ET TASIL DEMPSEY FANTASIA ROSA XACOBEO XACOBA OS AMERICANOS OUTBOUND 3992 ALVIRO FEVER BRISA BLANCO M.PRECIOUS VALERIANA ET OPAZO GOSPELL GALERA SOUTOG ZELGADIS BEA C.ANDRES DANCER DANZA SOUTOG TERBEEK PAMELA TASIL DANCER FESTEIRA OPORTO XACOBEO DOROTY CAZADOR DELETE 1179 SESTO XACOBEO IRIA TASIL SPIRTE CRISTAL 10 ROXELO BETANZOS MAYA ALVIRO STANLEYCUP BETY MACEIRAS DENZEL CHENOA KINTEIRO LAUTAMIC MUIÑEIRA AGRASILVA SUPER SUNY BOS PRONTO EVA ET OSHERDEIROS NUMERO UNO 309 MARTIÑO.C DALI YOHANA CAMBOTE.B MAGOT BELEN CAMBOTE.B ABSOLUTO LURA BLANCO AGUILA TASIL OUZO ILDA GVARELA BRAXTON BRASA ET XILO MCCUTCHEN IRAOLA MªFLOR DANCER CARMIÑA BLANCO LUSSI LUCIA ANILA DUDE DUDOSA ET ANIBAL IMPACT II GRIOS WILLSON MALU BERDON LEXOR EVA ET VALDOCARBALLO GOSPELL 1306 MOURISCADE MINCIO MARAVILLA KINTEIRO SHOTTLE DUMBRIA FRAGA XACOBEO MONTAÑA BLANCO A. LISA ABEDUL ABELEDA BLANCO MEGADESY GMATO DELETE TATA MEJUTO DANCER CUCA ACOVA XACOBEO NUMEA RODRIGUEZRO MERIDIAN 4320 G.PEREIRA MERIDIAN KARINA BLANCO AFRICA SEFINI OPICO ARTES MARCELA MACEIRAS CONTROL MENCIA REY TEJERO FANECA CARBALLEIRAS DANCER CECILIA TASIL SPIRTE FABULOSA STOKS JACOBI 48 ALFREDO WINDBROOK FUSION ESPINAL BLITZ GISELA G-CONSUELO JACKSON GALLARDA GMATO BUCKEYE SADA CARBALLEIRAS ATWOOD CHANEL CARBALLEIRAS YORICK MARTA OSCASEIROS SPIRTE CHARO 34

NOME PAI PICSTON SHOTTLE ET PICSTON SHOTTLE ET MARIO XACOBEO ET WILLEM'S HOEVE RUSH SULLY HART MERIDIAN ET COMESTAR LHEROS ET MOUNTFIELD SSI DCY MOGUL ET LIRR DREW DEMPSEY MARIO XACOBEO ET SCHILLDALE OUTBOUND ET CRACKHOLM FEVER ET COMESTAR LAUTHORITY ET BOS GOLDWYN GOSPELL ET CASCINA GIOBBI ZELGADIS A.L.H. DANCER ET TERBEEK G 2976 A.L.H. DANCER ET MARIO XACOBEO ET RIDGEFIELD DELETE ET MARIO XACOBEO ET CEDARWAL SPIRTE BOS SHOTTLE BETANZOS ET GILLETTE STANLEYCUP ETM LA PRESENTATION DENZEL ET COMESTAR GOLDWYN LAUTAMIC ET CHARLESDALE SUPERSTITION ET WINDY-KNOLL-VIEW PRONTO ET AMIGHETTI NUMERO UNO ET MANTOÑO DALI CHARPENTIER MAGOT ET GOLD CHIP ABSOLUTO MAPLE-DOWNS-I G W ATWOOD ET K&L MO OUZO REGANCREST S BRAXTON ET DE-SU BKM MCCUTCHEN 1174 ET A.L.H. DANCER ET END-ROAD PVF BOLIVER-ET GIBBS-I CLAYNOOK DUDE ET DUDOC MR BURNS ET BOS SANCHEZ WILLSON ET GENERVATIONS LEXOR ET BOS GOLDWYN GOSPELL ET BERTAIOLA MINCIO ET PICSTON SHOTTLE ET MARIO XACOBEO ET MR ATWOOD BROKAW ET REGANCREST-GV S BRADNICK ET RIDGEFIELD DELETE ET A.L.H. DANCER ET MARIO XACOBEO ET SULLY HART MERIDIAN ET SULLY HART MERIDIAN ET DE-SU GULF ET GO-FARM ARTES ET JK EDER-I CONTROL ET B.RIU TEJERO ET A.L.H. DANCER ET CEDARWAL SPIRTE RAMSES GILLETTE WINDBROOK ET FUSTEAD EMORY BLITZ ET LANG-ENGLAND M JACKSON ET R-E-W BUCKEYE ET MAPLE-DOWNS-I G W ATWOOD ET MARS YORICK CEDARWAL SPIRTE

PTOS. EXPLOTACIÓN 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85

SAT GANADERIA CASAGRANDE BLANCO SLU FRAGA S.C. GANDEIRIA GESTOSO S.C. SAT OS HERDEIROS 1015 X. FERNANDO FERNANDEZ FERNANDEZ CASA DE BAIXO Mª CARMEN SILVA LOPEZ DIEGUEZ PAZ SC GANAD. OS AMERICANOS SCL JOSE LOPEZ LOPEZ BLANCO SLU MARIA CARMEN ABELEDO LOPEZ MACEVA SOCIEDAD CIVIL GANADERIA TECEDEIRAS SC GANADERIA SIADOR S.C. Mª CARMEN SILVA LOPEZ GANADERIA O PORTO S.C. CASA CAZADOR S.C. SAT AGRIC. Y GANAD. SESTO Mª CARMEN SILVA LOPEZ GANADERIA ROXELO SC JOSE LOPEZ LOPEZ GANDERIA MACEIRAS S.A.T. JOSE LUIS MEIJOME FERNANDEZ GANDEIRIA AGRASILVA SC DIPUTACION PONTEVEDRA SAT OS HERDEIROS 1015 X. MARTA SAA GONZALEZ FCO. JAVIER GONZALEZ BREA FCO. JAVIER GONZALEZ BREA BLANCO SLU Mª CARMEN SILVA LOPEZ JULIA CAJIDE GONZALEZ GANADERIA XILO S.C. Mª FLORA BARROS FILLOY BLANCO SLU CASA DO REI SC SAT CARBALLEIRAS LUIS ALBERTO RIOS TROITIÑO SAT BERDON SAT VAL DO CARBALLO 1120 DIPUTACION PONTEVEDRA JOSE LUIS MEIJOME FERNANDEZ FRAGA S.C. BLANCO SLU BLANCO SLU MARIA OFELIA MONTOUTO COSTA GANDERIA MEJUTO S.C. A COVA SC GANDEIRIA PEREIRON S.L. GANDERIA PEREIRA SC BLANCO SLU GANDEIRIA O PICO S.C. GANDERIA MACEIRAS S.A.T. GANADERIA CASA REY SC SAT CARBALLEIRAS Mª CARMEN SILVA LOPEZ MACEVA SOCIEDAD CIVIL CESAREO GONZALEZ IGLESIAS GANDEIRIA MIDON S.C. GANADERIA SANAMARO SC MARIA OFELIA MONTOUTO COSTA SAT CARBALLEIRAS SAT CARBALLEIRAS GRANXA OS CASEIROS S.C.

LOCALIDADE LALIN LALIN LALIN A ESTRADA SILLEDA LALIN RODEIRO DOZON RODEIRO VILA DE CRUCES DOZON LALIN LALIN LALIN LALIN SILLEDA DOZON LALIN RODEIRO LALIN DOZON RODEIRO DOZON DOZON LALIN LALIN LALIN SILLEDA RODEIRO LALIN LALIN LALIN DOZON LALIN LALIN FORCAREI LALIN RODEIRO LALIN SILLEDA LALIN LALIN LALIN LALIN LALIN LALIN LALIN SILLEDA SILLEDA FORCAREI DOZON FORCAREI LALIN FORCAREI DOZON RODEIRO LALIN DOZON LALIN LALIN LALIN DOZON SILLEDA LALIN LALIN A ESTRADA


OPICO ARTES LORE GMATO TORREL NURIA VALDOTOXA LAUTAMIC 1129 SISO XACOBEO CORNETA F.MOREIRA BETANZOS 6322 TASIL SHOTTLE CALIMERA KINTEIRO DANCER AZALEA BLANCO AZUCENA MANTEIGA ELUDE CRISTINA CARBALLEIRAS GOLD CHIP NIURA G-SEIXAS ELEGANT ESTRELLA FERREIRIÑO DUPLEX MARI PICHEL LUCUS CARBONERA CARBALLEIRAS MCCUTCHEN CONCAVA REGUEIRA XACOBEO MORITA OSCASEIROS LAURENSEN ROCA BARONCELLE DELETE TATIANA GRIOS PULSAR EVA XILO DANCER DOMINGA F.MOREIRA XACOBEO 6325 OPORTO SANSON DANIELA CARBALLEIRAS SHAMROCK DEVITA BLANCO ANITA EVA BOS BLANCO LAURIE SHEIK LAU ET MANTEIGA MASCALESE EVITA ET OJEA ELEGANT LUCI BARONCELLE MEGAMAGIC SELAYA AURELIO BOLTON EDURNE PAULI XACOBEO IMPERIALE O'CHOPE LAUTAMIC 9613 BERDON XACOBEO LULU O'CHOPE MAGOT 7471 ROSA XACOBEO MIRTA FRAGA MOGUL MARTA MªFLOR GOSPELL INDIA TASIL STOP ISLA ARGELINA XACOBEO PITUFA O'CHOPE SHOT 9639 CHICANO LUCUS MURALLA LALIN DELETE 3058 LALIN XACOBEO 2890 OSHERDEIROS MERIDIAN 417 BLANCO MANDEL G. GLINDA ROJA LOUCENZO JETT AIR OLIVIA BLANCO ANITA TILA ET O'CHOPE SAMAIN KINTEIRO ALTABOOKEL CARNOTA GUSTAVO MASCALESE MALENA CARRAL BARMAN TORERA KINTEIRO GILLESPY GRANADA ABONXO STOP GEORGIA CASA LUCIA KESWICK 8584 GUSTAVO KULDRIN KUKI PAULI DELETE 182 FRAGA BRAWLER ARABIA ALFREDO DELETE FUSIA PALLON STOP 7021 BLANCOH. ATLAS LELY MACEIRAS CONTROL MANDARINA RODRIGUEZRO FEVER 7764 GESTOSO ELEGANT CANDY CARRAL STOP FUSIA BLANCO LAURIESHEIK SALVORA ROXELO SMURF SISUKA TASIL SPIRTE DALIA

NOME PAI GO-FARM ARTES ET BOS SEIJO BOLTON TORREL ET COMESTAR GOLDWYN LAUTAMIC ET MARIO XACOBEO ET BOS SHOTTLE BETANZOS ET PICSTON SHOTTLE ET A.L.H. DANCER ET REGANCREST-GV S BRADNICK ET SILVERRIDGE V ELUDE ET MR CHASSITY GOLD CHIP ET ALH ELEGANT MESLAND DUPLEX ET CASTRO BLITZ LUCUS DE-SU BKM MCCUTCHEN 1174 ET MARIO XACOBEO ET SAN CRISTOBAL LAURENSEN RIDGEFIELD DELETE ET STANTONS PULSAR ET A.L.H. DANCER ET MARIO XACOBEO ET BICC SANSON LADYS-MANOR PL SHAMROCK ET LOCKERLEY ET GEN-MARK STMATIC SANCHEZ ZANI BOLTON MASCALESE ET ALH ELEGANT BADIOLA MEGAMAGIC SANDY-VALLEY BOLTON ET MARIO XACOBEO ET VELTHUIS LET IT SNOW COMESTAR GOLDWYN LAUTAMIC ET MARIO XACOBEO ET CHARPENTIER MAGOT ET MARIO XACOBEO ET MOUNTFIELD SSI DCY MOGUL ET BOS GOLDWYN GOSPELL ET VENDAIRY STOP MARIO XACOBEO ET LINCOLN-HILL SHOT LASER ET CASTRO BLITZ LUCUS RIDGEFIELD DELETE ET MARIO XACOBEO ET SULLY HART MERIDIAN ET TIGER-LILY LADD P-RED ET SILDAHL JETT AIR ET BRAEDALE GOLDWYN SAMAIN CHAMPION ALTABOOKEL ZANI BOLTON MASCALESE ET CASA DE LOLA XF SNOW BARMAN ET DE-SU GILLESPY ET VENDAIRY STOP WILLSEY KESWICK ET CLAYNOOK KULDRIN RIDGEFIELD DELETE ET GEN-I-BEQ BRAWLER ET RIDGEFIELD DELETE ET VENDAIRY STOP MD-DELIGHT DURHAM ATLAS ET JK EDER-I CONTROL ET CRACKHOLM FEVER ET ALH ELEGANT VENDAIRY STOP MR ATLEES SHT AFTERSHOCK ET CHARTROISE SMURF CEDARWAL SPIRTE

PTOS. EXPLOTACIÓN 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85

GANDEIRIA O PICO S.C. MARIA OFELIA MONTOUTO COSTA GANDERIA SILLEDA SL JESUS ALONSO VISPO MOREIRA S.C. Mª CARMEN SILVA LOPEZ JOSE LUIS MEIJOME FERNANDEZ BLANCO SLU GANADERIA MANTEIGA S.C. SAT CARBALLEIRAS GANADERIA SEIXAS SC JOSEFA GARCIA AREAN JULIO PICHEL TOIMIL SAT CARBALLEIRAS MANUEL CEA MONTOTO GRANXA OS CASEIROS S.C. GANDEIRIA RATO SC LUIS ALBERTO RIOS TROITIÑO GANADERIA XILO S.C. MOREIRA S.C. GANADERIA O PORTO S.C. SAT CARBALLEIRAS BLANCO SLU BLANCO SLU GANADERIA MANTEIGA S.C. JOSE OJEA REBOREDO GANDEIRIA RATO SC GANADERIA LORENZO VILAMEA S.C. PAULINO GONZALEZ FERNANDEZ A. JUNQUERA COLMEIRO S.C. SAT O CHOPE SAT BERDON SAT O CHOPE DIEGUEZ PAZ SC FRAGA S.C. Mª FLORA BARROS FILLOY Mª CARMEN SILVA LOPEZ MANUEL MIGUEZ FILLOY SAT O CHOPE JAIME FERNANDEZ CHICANO GANADERIA LALIN SL GANADERIA LALIN SL SAT OS HERDEIROS 1015 X. BLANCO SLU GANDEIRIA LOUCENZO SAT 1272 BLANCO SLU SAT O CHOPE JOSE LUIS MEIJOME FERNANDEZ GANADERIA IGLESIAS-FERRADAS S.C. GANADERIA CARRAL SC JOSE LUIS MEIJOME FERNANDEZ GB GANDERIA SC JOSE MANUEL OTERO IGLESIAS GANADERIA IGLESIAS-FERRADAS S.C. PAULINO GONZALEZ FERNANDEZ FRAGA S.C. CESAREO GONZALEZ IGLESIAS GANDEIRIA PALLON S.C. BLANCO SLU GANDERIA MACEIRAS S.A.T. GANDEIRIA PEREIRON S.L. GANDEIRIA GESTOSO S.C. GANADERIA CARRAL SC BLANCO SLU GANADERIA ROXELO SC Mª CARMEN SILVA LOPEZ

LOCALIDADE FORCAREI SILLEDA SILLEDA VILA DE CRUCES VILA DE CRUCES DOZON LALIN LALIN VILA DE CRUCES LALIN LALIN RODEIRO LALIN LALIN VILA DE CRUCES A ESTRADA RODEIRO SILLEDA LALIN VILA DE CRUCES LALIN LALIN LALIN LALIN VILA DE CRUCES LALIN RODEIRO LALIN SILLEDA VILA DE CRUCES SILLEDA LALIN SILLEDA RODEIRO LALIN FORCAREI DOZON FORCAREI SILLEDA LALIN DOZON DOZON SILLEDA LALIN LALIN LALIN SILLEDA LALIN LALIN LALIN LALIN LALIN LALIN LALIN SILLEDA LALIN LALIN RODEIRO LALIN DOZON DOZON A ESTRADA LALIN LALIN RODEIRO DOZON

Memoria 2018

NOME VACA

35


NOME VACA C.ANDRES TORREL PERICA TASIL SANCHEZ DEBORA CAMPO GERARD NOVILLA A.JUNQUERA REPICON NALAYA O'CHOPE CONTROL 0741 BLANCO VERONNE YOLANDA RODRIGUEZRO MERIDIAN 8508 CASAMARIANO TOYSTORY CHIVI BLANCA ROY ZAPATERA REGUEIRA MOURE NURIA SISO XACOBEO 4835 CAMPO TERBEEK PARDA BLANCO BUCK SANTOME FEVER CURUXA MIDON CHAVELA FEVER O'CHOPE HOK 2612 FRAGA MASCALESE AROUSA FRAGA BRAWLER MUXIA OS AMERICANOS EPIC 2907 F.MOREIRA DANCER 9309 FRAGA ATWOOD SEGOVIA BLANCO LAURIESHEICK LAUSINA ET TASIL CURTIS FERVENZA OS AMERICANOS MAYFIELD 4348 GUSTAVO LAVANGUARD LAMELA FRAGA MOGUL NORUEGA FERREIRIÑO LOU MUÑECA AMER-CARB SNOW NEVARADA ET TASIL ICONE ICONA G.ARCA DELETE ROSALIA JET SET GMATO DELETE TATA BLANCOABONXO COMMANDER JARA OPAZO BOLTON BOMBON BLANCO DORI LATINE CASAMARIANO LHEROS COMETA SAR DELETE 6739 MARCIAL SIX LIDIA OS AMERICANOS MAYFIELD 4343 NELLY 2109 GUSTAVO JIVES JIVE CASAMARIANO BOLTON LUCKY GRIOS GOLDWYN DIANA ARGELINA LAUTAMIC MARGARITA FERREIRIÑO BLITZ ESTRELLA 3454 CUÑARRO GERARD MUÑECA JM.TABOADA STORMATIC LOLITA GRESANDE MILLION MIRELLA PAZOS EPIC LITRONA 9242 RODRIGUEZRO MERIDIAN 9611 LOUCENZO XACOBEO LUZ BLANCOABONXO SID CHUS CASARODRIGUEZ DANCER ALBA OPICO AUTOPILOT CESARES NOCEDA DANCER CAPJ LEA MARIANO LEE LORITA G.PEREIRA STOP DEISI MANTEIGA BRADNICK ASUNTA BLANCOABONXO XACOBEO CLAUDIA OUTEIRO STANLEYCUP BREA DERVAL DOBALO STOP AMERICA FRADE DURABLE MORA GBESTEIRO EDER NEGRA 36

NOME PAI BOS SEIJO BOLTON TORREL ET GEN-MARK STMATIC SANCHEZ SCHILLVIEW OMAN GERARD ET ZANDENBURG REPICON JK EDER-I CONTROL ET MARIO XACOBEO ET SULLY HART MERIDIAN ET JENNY-LOU MRSHL TOYSTORY ET ROYLANE JORDAN ET BOS MODEST MOURE ET MARIO XACOBEO ET TERBEEK G 2976 STERNDALE ALIBI ET CRACKHOLM FEVER ET CRACKHOLM FEVER ET GO-FARM HOK ET ZANI BOLTON MASCALESE ET GEN-I-BEQ BRAWLER ET GENERVATIONS EPIC ET A.L.H. DANCER ET MAPLE-DOWNS-I G W ATWOOD ET SULLY HART MERIDIAN ET GIESSEN CURTIS DE-SU D MAYFIELD 893 ET COMESTAR LAVANGUARD ET MOUNTFIELD SSI DCY MOGUL ET JENNY-LOU MARSHALL P149 VELTHUIS LET IT SNOW ICONE RIDGEFIELD DELETE ET GOODTYPE RIDGEFIELD DELETE ET LARCREST COMMANDER ET SANDY-VALLEY BOLTON ET RIDGEFIELD DELETE ET HAIROLI COMESTAR LHEROS ET RIDGEFIELD DELETE ET EDGEMONT WADE 2365 SIX ET DE-SU D MAYFIELD 893 ET JANGO BERRYRIDGE JEEVES JIVES ET SANDY-VALLEY BOLTON ET BRAEDALE GOLDWYN COMESTAR GOLDWYN LAUTAMIC ET FUSTEAD EMORY BLITZ ET SCHILLVIEW OMAN GERARD ET COMESTAR STORMATIC ET ENGLAND-AMMON MILLION ET GENERVATIONS EPIC ET SULLY HART MERIDIAN ET MARIO XACOBEO ET PINE-TREE SID ET A.L.H. DANCER ET LUCK-E GOLDWYN AUTOPILOT ET A.L.H. DANCER ET LOOKOUT PESCE SNOWY ET COMESTAR LEE ET VENDAIRY STOP REGANCREST-GV S BRADNICK ET MARIO XACOBEO ET GILLETTE STANLEYCUP ETM EMERALD-ACR-SA T-DAWSON ET VENDAIRY STOP RONELEE SS DURABLE JK EDER SILVESTER

PTOS. EXPLOTACIÓN 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85

GANADERIA TECEDEIRAS SC Mª CARMEN SILVA LOPEZ LUIS CALVIÑO CALVO A. JUNQUERA COLMEIRO S.C. SAT O CHOPE BLANCO SLU GANDEIRIA PEREIRON S.L. FERNANDO FERNANDEZ FERNANDEZ JUAN ANTONIO BARROS FILLOI MANUEL CEA MONTOTO MADRIÑAN SISO SL LUIS CALVIÑO CALVO BLANCO SLU JOSE SANTOME PEREIRO GANDEIRIA MIDON S.C. SAT O CHOPE FRAGA S.C. FRAGA S.C. GANAD. OS AMERICANOS SCL MOREIRA S.C. FRAGA S.C. BLANCO SLU Mª CARMEN SILVA LOPEZ GANAD. OS AMERICANOS SCL GANADERIA IGLESIAS-FERRADAS S.C. FRAGA S.C. JOSEFA GARCIA AREAN GANAD. OS AMERICANOS SCL Mª CARMEN SILVA LOPEZ MANUEL ANGEL ARCA BARREIRO BLANCO SLU MARIA OFELIA MONTOUTO COSTA GANADERIA BLANCO ABONXO S.C. MARIA CARMEN ABELEDO LOPEZ BLANCO SLU BLANCO SLU FERNANDO FERNANDEZ FERNANDEZ MATO SC MARCIAL S.C. GANAD. OS AMERICANOS SCL S.REMIGIO DE MACEIRAS SC GANADERIA IGLESIAS-FERRADAS S.C. FERNANDO FERNANDEZ FERNANDEZ LUIS ALBERTO RIOS TROITIÑO MANUEL MIGUEZ FILLOY JOSEFA GARCIA AREAN GANADERIA CUÑARRO SC GANADERIA TABOADA SC SOC. GANADERA DE GRESANDE SC JOSE RAMON PAZOS FONDEVILA GANDEIRIA PEREIRON S.L. GANDEIRIA LOUCENZO SAT 1272 GANADERIA BLANCO ABONXO S.C. BENJAMIN RODRIGUEZ CORTIZO GANDEIRIA O PICO S.C. JAIME FERNANDEZ CHICANO BLANCO SLU FERNANDO FERNANDEZ FERNANDEZ GANDERIA PEREIRA SC GANADERIA MANTEIGA S.C. GANADERIA BLANCO ABONXO S.C. GANDEIRIA RIELO SC A. JUNQUERA COLMEIRO S.C. JOSE A. DOBALO LOPEZ GANADERIA FRADE S.C. Mª SUSANA BESTEIRO OTERO

LOCALIDADE LALIN DOZON RODEIRO VILA DE CRUCES SILLEDA LALIN DOZON LALIN FORCAREI VILA DE CRUCES LALIN RODEIRO LALIN LALIN LALIN SILLEDA LALIN LALIN VILA DE CRUCES VILA DE CRUCES LALIN LALIN DOZON VILA DE CRUCES LALIN LALIN RODEIRO VILA DE CRUCES DOZON FORCAREI LALIN SILLEDA LALIN LALIN LALIN LALIN LALIN SILLEDA LALIN VILA DE CRUCES DOZON LALIN LALIN SILLEDA FORCAREI RODEIRO LALIN SILLEDA LALIN LALIN DOZON LALIN LALIN FORCAREI FORCAREI LALIN LALIN LALIN FORCAREI VILA DE CRUCES LALIN RODEIRO VILA DE CRUCES SILLEDA VILA DE CRUCES A ESTRADA


3,64 5,47 4,08 3,63 4,04 3,94 3,26 3,02 2,51 2,53 3,16 3,44 4,37 3,41 3,27 3,19 2,31 3,01 3,08 4,03 4,33 2,92 2,88 3,63 3,89 4,41 2,72 2,91 3,39 3,54 3,50 4,10 3,58 4,43 3,41 4,56 1,89 2,69 5,12 3,18 2,99 5,35 3,78 3,90 3,97 3,66 3,37 4,65 3,54

2,82 3,20 3,25 3,27 3,40 3,26 3,27 2,96 3,19 3,44 3,09 3,30 3,36 3,26 2,99 3,39 3,37 3,01 3,09 3,05 3,38 2,92 3,24 3,24 3,50 3,32 3,31 3,09 3,19 3,32 3,17 3,14 3,47 3,26 3,62 2,90 3,24 3,36 3,15 3,04 3,04 4,15 3,27 3,17 3,02 3,34 3,34 3,36 3,56

1.207 1.431 1.160 1.071 1.144 1.095 989 905 855 878 917 986 1.126 971 908 953 820 865 884 1.012 1.097 832 870 974 1.045 1.088 848 839 919 956 929 1.006 980 1.068 976 1.030 706 833 1.138 856 827 1.304 967 970 958 958 918 1.092 969

BLANCO SLU GANDEIRIA PEREIRON S.L. JESUS NIETO MARCOS BLANCO SLU BLANCO SLU GANDEIRIA GABINO S.C. BLANCO SLU BLANCO SLU PACIÑOS HORTOGANADERA S.C. GANDEIRIA FONTECABALOS S.C. GANADERIA LORENZO VILAMEA S.C. BLANCO SLU JESUS NIETO MARCOS BLANCO SLU BLANCO SLU GANADERIA CASA REY SC GANDEIRIA FONTECABALOS S.C. GANADERIA CASA REY SC GANADERIA CASA REY SC BLANCO SLU JESUS NIETO MARCOS GANADERIA RIADIGOS MACEIRA SC GANADERIA MANTEIGA S.C. GANADERIA RIADIGOS MACEIRA SC GANADERIA CASA REY SC BLANCO SLU GANDEIRIA PEREIRON S.L. ALFREDO CANABAL LAZARA GANADERIA CASA REY SC BLANCO SLU GANADERIA CASA REY SC BLANCO SLU BLANCO SLU GANDEIRIA GABINO S.C. JESUS NIETO MARCOS FRAGA S.C. GANDEIRIA FONTECABALOS S.C. GANADERIA TOXO S.L. A. JUNQUERA COLMEIRO S.C. GANADERIA CASA REY SC GANADERIA PEREZ S.C. BLANCO SLU BLANCO SLU GANDEIRIA PEREIRON S.L. AGROXAQUI SL GANDEIRIA LOUCENZO SAT 1272 MATO SC JESUS NIETO MARCOS BLANCO SLU

LALIN DOZON RODEIRO LALIN LALIN LALIN LALIN LALIN AGOLADA LALIN LALIN LALIN RODEIRO LALIN LALIN RODEIRO LALIN RODEIRO RODEIRO LALIN RODEIRO LALIN VILA DE CRUCES LALIN RODEIRO LALIN DOZON SILLEDA RODEIRO LALIN RODEIRO LALIN LALIN LALIN RODEIRO LALIN LALIN LALIN VILA DE CRUCES RODEIRO LALIN LALIN LALIN DOZON RODEIRO LALIN SILLEDA RODEIRO LALIN

PA I E NO M

CO NC EL LO

GA ND ER Í

UT M

% PR

% GR

TE

18.693 16.497 15.820 15.523 15.384 15.210 15.131 15.114 14.992 14.689 14.665 14.627 14.569 14.557 14.512 14.474 14.443 14.365 14.318 14.296 14.229 14.228 14.212 14.180 14.145 14.078 14.057 13.975 13.966 13.943 13.930 13.906 13.900 13.889 13.889 13.815 13.771 13.769 13.758 13.753 13.731 13.727 13.714 13.713 13.700 13.689 13.685 13.644 13.637

DE-SU BKM MCCUTCHEN 1174 ET SULLY HART MERIDIAN ET CO-OP ROBUST CABRIOLET ET REGANCREST S BRAXTON ET BRAEDALE GOLDWYN VENDAIRY STOP SULLY HART MERIDIAN ET MAPLE-DOWNS-I G W ATWOOD ET GEOLSIA SANDY-VALLEY BOLTON ET HUSSON CO-OP ROBUST CABRIOLET ET FLOW MR CHASSITY GOLD CHIP ET QUORUM ET ZANDENBURG XIL HAIROLI SCHILLVIEW OMAN GERARD ET VENDAIRY STOP CASA DE LOLA XF SNOW BARMAN ET CHARTROISE SMURF BOS SEIJO BOLTON TORREL ET MR ATWOOD BROKAW ET SULLY HART MERIDIAN ET GO-FARM ARTES ET LIRICK ET DE ROCCAFARM HYLISIO VENDAIRY STOP DE-SU GULF ET BLANCO GALLETERO COYNE-FARMS JACEY CRI ET MOUNTFIELD SSI DCY MOGUL ET COMESTAR GOLDWYN LAUTAMIC ET BOS SEIJO BOLTON TORREL ET RIDGEFIELD DELETE ET Casa De Lola Xf Snow BARMAN Et GRONDIN MAPLE-DOWNS-I G W ATWOOD ET GILLETTE WINNERS HEIDENSKIPSTER SALNES BOS SEIJO BOLTON TORREL ET GELIZAT CO-OP ROBUST CABRIOLET ET MR ATWOOD BROKAW ET

Memoria 2018

2190 9513 0377 AVELINA 4804 NARIGA 2208 ANDREA 3440 4786 4742 ALBANA 4394 5702 KARINA 2721 3586 LOUSTIQUE 0363 CELESTE 2046 4834 MACIÑEIRA 8232 ARDILLA 4032 9716 5771 7153 LATINE 3100 SORRALLA 2 7244 PIRATA 064 4585 OLGA 0115 8228 ADA 4872 9516 3012 TOURA 4544 DUNA 4764 FR 3903 LUNA 2156 MACIÑEIRA 2130 5180 0484 DANIELA 5380 CAMBOYA 7069 1958 0547 BRYANA 8222 SALMA 211 5425 0115 LAVANDE 2200 1965 5780 NEVE IRINA 2820 09 2170 0336 KATIUSKA 4806 LUBASCA

LE I

VA CA

A

100 MELLORES VACAS DE 1º PARTO POR KG DE LEITE (LACT. NORMALIZADA)

37


931 736 1.081 953 961 926 981 956 819 894 877 973 880 794 1.006 1.065 1.061 926 825 882 971 1.024 672 975 861 920 858 1.043 974 905 896 1.002 936 953 855 959 1.026 883 1.009 839 826 911 812 878 868 1.011 979 940 911 948 828

PA I E NO M

LALIN SILLEDA LALIN LALIN LALIN LALIN DOZON RODEIRO RODEIRO LALIN RODEIRO LALIN DOZON LALIN LALIN LALIN LALIN LALIN LALIN LALIN LALIN RODEIRO AGOLADA VILA DE CRUCES LALIN LALIN LALIN RODEIRO RODEIRO FORCAREI LALIN RODEIRO LALIN LALIN LALIN RODEIRO RODEIRO SILLEDA DOZON RODEIRO LALIN LALIN LALIN LALIN LALIN LALIN RODEIRO LALIN RODEIRO RODEIRO LALIN

ER

GANADERIA BLANCO ABONXO S.C. ALFREDO CANABAL LAZARA GANDEIRIA GABINO S.C. BLANCO SLU GANADERIA PEREZ S.C. BLANCO SLU GANDEIRIA PEREIRON S.L. JESUS NIETO MARCOS GANADERIA CASA REY SC GANADERIA RIADIGOS MACEIRA SC GANADERIA GONZALEZ S.C. BLANCO SLU GANDEIRIA PEREIRON S.L. MACEVA SOCIEDAD CIVIL GANDEIRIA GABINO S.C. GANADERIA TOXO S.L. GANDEIRIA GABINO S.C. GANADERIA LORENZO VILAMEA S.C. BLANCO SLU BLANCO SLU GANDEIRIA GABINO S.C. JESUS NIETO MARCOS PACIÑOS HORTOGANADERA S.C. A. JUNQUERA COLMEIRO S.C. DIPUTACION PONTEVEDRA BLANCO SLU JOSE MANUEL MATO JORGE JESUS NIETO MARCOS GANADERIA CASA REY SC GANDERIA PEREIRA SC GANDEIRIA GABINO S.C. JESUS NIETO MARCOS GANADERIA PEREZ S.C. BLANCO SLU GANADERIA LORENZO VILAMEA S.C. JESUS NIETO MARCOS JESUS NIETO MARCOS GANDERIA MEJUTO S.C. GANDEIRIA PEREIRON S.L. JESUS NIETO MARCOS DIPUTACION PONTEVEDRA BLANCO SLU JOSE VAZQUEZ DIEGUEZ BLANCO SLU BLANCO SLU BLANCO SLU GANADERIA CASA REY SC FRAGA S.C. SANTIAGO FERNANDEZ GARCIA AGROXAQUI SL GANADERIA PEREZ S.C.

ND

UT M

% PR

3,48 2,94 3,92 3,21 3,45 3,19 3,23 3,14 3,22 3,10 3,24 3,18 3,11 2,84 3,44 3,16 3,45 3,36 3,09 3,35 3,13 3,42 3,04 3,01 3,13 3,25 3,24 3,15 3,20 3,12 3,17 3,48 3,26 3,43 3,24 3,45 3,56 3,11 3,14 2,96 2,95 3,21 3,01 3,14 3,25 3,42 3,42 3,24 3,15 3,09 3,13

CO NC EL LO

3,35 2,46 4,02 3,79 3,62 3,62 4,00 3,90 2,81 3,49 3,22 3,99 3,37 3,02 4,00 4,74 4,45 3,54 3,06 3,24 4,14 4,24 2,00 4,31 3,35 3,69 3,23 4,72 4,15 3,73 3,61 4,13 3,84 3,82 3,28 3,87 4,27 3,63 4,57 3,45 3,36 3,76 3,21 3,58 3,40 4,33 4,09 3,97 3,84 4,20 3,24

GA

13.633 13.625 13.612 13.606 13.597 13.590 13.576 13.575 13.571 13.568 13.568 13.564 13.558 13.550 13.512 13.487 13.430 13.406 13.403 13.376 13.367 13.358 13.341 13.306 13.284 13.263 13.261 13.250 13.249 13.224 13.199 13.176 13.175 13.148 13.118 13.116 13.105 13.101 13.095 13.089 13.085 13.071 13.070 13.055 13.049 13.046 13.045 13.041 13.034 13.003 12.996

% GR

TE

ÍA 38

LE I

VA CA

9014 RITA 4725 MARCELA 9448 2264 MEGAQUEEN 222 5439 2180 6865 4558 BIMBA 8214 ALICIA 8873 6717 6928 8835 TORTOLA 6323 3455 9130 1448 CHENOA 4853 2126 2253 3442 2793 ALEXIA 2396 0545 DAHARA 3087 LITRONA 7824 LIBERTINE LINDA 4095 2794 NEBRASCA 4933 FRANCIS 3096 CAROLINA 3434 0358 ROQUETA 205 5415 7846 LUISANTE MONCHA 4846 0360 CARROZA 0326 MAIA 3597 8741 2803 CABRITA 4771 BELLA 4836 MEGAMILA 99568 2198 2218 BALADE 0146 LICE 8224 MARA 0551 DOROCY 3741 5752 CURCA 216 5430

ZANI BOLTON MASCALESE ET SANDY SANDOKAN MORNINGVIEW MCC KINGBOY ET BOS SEIJO BOLTON TORREL ET REGANCREST S BRAXTON ET LA PRESENTATION DISCO ET ZIMMERVIEW SHOTTLE JT ET VENDAIRY STOP AMIGHETTI NUMERO UNO ET CHARTROISE SMURF MARS YORICK O-BEE KRUSADER ET BOS SEIJO BOLTON TORREL ET RIDGEFIELD DELETE ET

CANEDA TRONO LAVAMAN REGANCREST-GV S BRADNICK ET STANTONS CAPITAL GAIN ET VENDAIRY STOP BOS GOLDWYN GOSPELL ET SCHILLVIEW GARRETT ET BOS SEIJO BOLTON TORREL ET VENDAIRY STOP EARL ISY VA-EARLY-DAWN SUDAN CRI ET BOS SEIJO BOLTON TORREL ET CASA DE LOLA XF SNOW BARMAN ET HEIDENSKIPSTER SALNES BOS SEIJO BOLTON TORREL ET CO-OP ROBUST CABRIOLET ET CASA DE LOLA XF SNOW BARMAN ET GOTCHA ISY JK EDER CANCELLARA CO-OP ROBUST CABRIOLET ET CO-OP ROBUST CABRIOLET ET COMESTAR GOLDWYN LAUTAMIC ET BOS MR BURNS RED BULL ROJO ET CO-OP SHOTTLE LAZARITH ET BOS SEIJO BOLTON TORREL ET S-S-I MOGUL DEFENDER ET DE-SU GULF ET LOCKERLEY ET ITEM P MARIO XACOBEO ET COYNE-FARMS DORCY ET SANDY SANDOKAN BOS BW MARSHALL ROSS ET CASA DE LOLA XF SNOW BARMAN ET


5,47 5,35 3,64 4,08 4,04 5,12 4,37 5,27 4,33 3,94 4,65 4,41 5,23 4,02 3,63 4,43 4,74 4,45 5,57 4,97 3,89 4,72 4,56 4,27 4,24 5,40 4,64 5,12 4,03 4,33 4,57 4,10 4,00 4,70 4,13 4,20 3,26 3,44 4,39 4,94 4,40 5,08 4,21 4,00 3,58 4,09 5,14 3,41 5,47 4,31 4,35

3,20 4,15 2,82 3,25 3,40 3,15 3,36 3,55 3,38 3,26 3,36 3,32 3,49 3,92 3,27 3,26 3,16 3,45 3,76 3,45 3,50 3,15 2,90 3,56 3,42 3,58 3,48 3,61 3,05 3,42 3,14 3,14 3,44 3,45 3,48 3,55 3,27 3,30 3,35 3,22 3,33 3,13 3,39 3,23 3,47 3,42 3,56 3,62 3,20 3,01 3,55

1.431 1.304 1.207 1.160 1.144 1.138 1.126 1.121 1.097 1.095 1.092 1.088 1.087 1.081 1.071 1.068 1.065 1.061 1.060 1.055 1.045 1.043 1.030 1.026 1.024 1.020 1.013 1.013 1.012 1.011 1.009 1.006 1.006 1.005 1.002 998 989 986 986 986 985 984 982 981 980 979 977 976 976 975 975

GANDEIRIA PEREIRON S.L. BLANCO SLU BLANCO SLU JESUS NIETO MARCOS BLANCO SLU A. JUNQUERA COLMEIRO S.C. JESUS NIETO MARCOS A. JUNQUERA COLMEIRO S.C. JESUS NIETO MARCOS GANDEIRIA GABINO S.C. JESUS NIETO MARCOS BLANCO SLU JESUS NIETO MARCOS GANDEIRIA GABINO S.C. BLANCO SLU GANDEIRIA GABINO S.C. GANADERIA TOXO S.L. GANDEIRIA GABINO S.C. JESUS NIETO MARCOS MOREIRA S.C. GANADERIA CASA REY SC JESUS NIETO MARCOS FRAGA S.C. JESUS NIETO MARCOS JESUS NIETO MARCOS JESUS NIETO MARCOS BLANCO SLU BLANCO SLU BLANCO SLU BLANCO SLU GANDEIRIA PEREIRON S.L. BLANCO SLU GANDEIRIA GABINO S.C. JESUS NIETO MARCOS JESUS NIETO MARCOS JESUS NIETO MARCOS BLANCO SLU BLANCO SLU JESUS NIETO MARCOS BLANCO SLU BLANCO SLU ROSA ANA TENREIRO MERLAN JESUS NIETO MARCOS GANDEIRIA PEREIRON S.L. BLANCO SLU GANADERIA CASA REY SC JESUS NIETO MARCOS JESUS NIETO MARCOS GANADERIA TOXO S.L. A. JUNQUERA COLMEIRO S.C. BLANCO SLU

DOZON LALIN LALIN RODEIRO LALIN VILA DE CRUCES RODEIRO VILA DE CRUCES RODEIRO LALIN RODEIRO LALIN RODEIRO LALIN LALIN LALIN LALIN LALIN RODEIRO VILA DE CRUCES RODEIRO RODEIRO LALIN RODEIRO RODEIRO RODEIRO LALIN LALIN LALIN LALIN DOZON LALIN LALIN RODEIRO RODEIRO RODEIRO LALIN LALIN RODEIRO LALIN LALIN A ESTRADA RODEIRO DOZON LALIN RODEIRO RODEIRO RODEIRO LALIN VILA DE CRUCES LALIN

PA I E NO M

CO NC EL LO

ER GA

ND

UT M

% PR

% GR

TE

16.497 13.727 18.693 15.820 15.384 13.758 14.569 12.703 14.229 15.210 13.644 14.078 12.471 13.612 15.523 13.889 13.487 13.430 11.362 12.526 14.145 13.250 13.815 13.105 13.358 11.358 12.487 11.597 14.296 13.046 13.095 13.906 13.512 12.334 13.176 12.870 15.131 14.627 12.747 12.081 12.742 11.995 12.930 13.576 13.900 13.045 11.234 13.889 11.263 13.306 12.340

SULLY HART MERIDIAN ET GRONDIN DE-SU BKM MCCUTCHEN 1174 ET CO-OP ROBUST CABRIOLET ET BRAEDALE GOLDWYN BOS SEIJO BOLTON TORREL ET CO-OP ROBUST CABRIOLET ET SCHILLVIEW OMAN GERARD ET SCHILLVIEW OMAN GERARD ET VENDAIRY STOP CO-OP ROBUST CABRIOLET ET MR ATWOOD BROKAW ET CO-OP ROBUST CABRIOLET ET REGANCREST S BRAXTON ET

CO-OP ROBUST CABRIOLET ET VVH ARMONICO BOS SEIJO BOLTON TORREL ET BOS SEIJO BOLTON TORREL ET MOUNTFIELD SSI DCY MOGUL ET CO-OP ROBUST CABRIOLET ET BOS GOLDWYN GOSPELL ET CO-OP ROBUST CABRIOLET ET MR ATWOOD BROKAW ET MARS YORICK HAIROLI ITEM P BOS MR BURNS RED BULL ROJO ET DE-SU GULF ET RIDGEFIELD DELETE ET CO-OP ROBUST CABRIOLET ET CO-OP ROBUST CABRIOLET ET CO-OP ROBUST CABRIOLET ET SULLY HART MERIDIAN ET HUSSON DE-SU FREDDIE GALAXY ET Regancrest S BRAXTON GEN-I-BEQ SAMMY ET ZANI BOLTON MASCALESE ET BOS SEIJO BOLTON TORREL ET LA PRESENTATION DISCO ET BLANCO GALLETERO MARIO XACOBEO ET CO-OP ROBUST CABRIOLET ET COYNE-FARMS JACEY CRI ET BOS SEIJO BOLTON TORREL ET TOC-FARM GOLDSUN ET

Memoria 2018

9513 0115 LAVANDE 2190 0377 AVELINA 2208 ANDREA 0547 BRYANA 0363 CELESTE 2210 3100 SORRALLA 2 3440 0336 KATIUSKA 4872 0367 SARIÑA 9448 4804 NARIGA 5180 9130 1448 0331 PALISTA 0393 3742 8228 ADA 2794 NEBRASCA 5380 CAMBOYA 0326 MAIA 2793 ALEXIA 0362 VILARIÑA 2136 6934 7153 LATINE 0146 LICE 8741 2156 MACIÑEIRA 3455 0365 NOGUEIRA 0358 ROQUETA 0381 CAMARA 4786 3586 LOUSTIQUE 0464 COTILLONA 4794 1983 KEILA 0096 4559 LUCIA 6865 2130 8224 MARA 0345 PEDRA 0484 DANIELA 1026 0545 DAHARA 4752 ROCIO

LE I

VA CA

ÍA

100 MELLORES VACAS DE 1º PARTO POR MATERIA ÚTIL

39


14.180 13.249 13.564 14.557 13.367 12.540 11.569 13.713 12.855 12.482 11.642 13.637 13.714 12.426 11.875 12.587 11.889 12.773 12.702 13.597 11.544 13.116 12.526 13.700 13.689 11.196 13.943 13.575 12.914 14.474 13.606 13.148 12.848 11.774 11.919 10.610 13.003 12.786 10.962 10.630 12.850 11.491 13.041 11.343 13.175 11.581 12.839 12.564 11.571

3,63 4,15 3,99 3,41 4,14 4,29 4,82 3,90 4,19 4,49 5,19 3,54 3,78 4,54 4,76 4,23 4,62 4,25 4,32 3,62 4,63 3,87 4,64 3,97 3,66 5,41 3,54 3,90 4,19 3,19 3,79 3,82 3,93 4,59 4,71 5,04 4,20 4,09 5,22 5,76 4,37 4,53 3,97 4,80 3,84 4,43 3,89 4,16 4,73

3,24 3,20 3,18 3,26 3,13 3,45 3,57 3,17 3,36 3,28 3,14 3,56 3,27 3,24 3,38 3,43 3,49 3,29 3,26 3,45 3,69 3,45 3,02 3,02 3,34 3,14 3,32 3,14 3,20 3,39 3,21 3,43 3,48 3,47 3,26 3,90 3,09 3,32 3,42 3,14 2,97 3,66 3,24 3,47 3,26 3,65 3,38 3,26 3,34

974 974 973 971 971 971 971 970 970 970 970 969 967 966 966 964 964 963 962 961 960 959 959 958 958 957 956 956 954 953 953 953 953 950 949 949 948 948 947 946 944 942 940 938 936 936 934 933 933

GANADERIA RIADIGOS MACEIRA SC GANADERIA CASA REY SC BLANCO SLU BLANCO SLU GANDEIRIA GABINO S.C. GANADERIA PEREZ S.C. GANDEIRIA PEREIRON S.L. GANDEIRIA PEREIRON S.L. BLANCO SLU GANDEIRIA PEREIRON S.L. SAT GANADERIA CASAGRANDE BLANCO SLU BLANCO SLU MOREIRA S.C. GANADERIA IGLESIAS-FERRADAS S.C. GANADERIA IGLESIAS-FERRADAS S.C. BLANCO SLU VAL DE CAMBA SAT JESUS NIETO MARCOS GANADERIA PEREZ S.C. BLANCO SLU JESUS NIETO MARCOS JESUS NIETO MARCOS AGROXAQUI SL GANDEIRIA LOUCENZO SAT 1272 SAT GANADERIA CASAGRANDE BLANCO SLU JESUS NIETO MARCOS CASA DO REI SC GANADERIA CASA REY SC BLANCO SLU BLANCO SLU BLANCO SLU GANADERIA TOXO S.L. AGROXAQUI SL GANAD. OS AMERICANOS SCL AGROXAQUI SL GANDEIRIA PEREIRON S.L. A. JUNQUERA COLMEIRO S.C. GANADERIA TOXO S.L. ROSA ANA TENREIRO MERLAN GANADERIA BLANCO ABONXO S.C. FRAGA S.C. JESUS NIETO MARCOS GANADERIA PEREZ S.C. GANADERIA PEREZ S.C. GANDEIRIA PEREIRON S.L. GANDEIRIA PEREIRON S.L. JESUS NIETO MARCOS

LALIN RODEIRO LALIN LALIN LALIN LALIN DOZON DOZON LALIN DOZON LALIN LALIN LALIN VILA DE CRUCES LALIN LALIN LALIN RODEIRO RODEIRO LALIN LALIN RODEIRO RODEIRO RODEIRO LALIN LALIN LALIN RODEIRO RODEIRO RODEIRO LALIN LALIN LALIN LALIN RODEIRO VILA DE CRUCES RODEIRO DOZON VILA DE CRUCES LALIN A ESTRADA LALIN LALIN RODEIRO LALIN LALIN DOZON DOZON RODEIRO

PA I E NO M

CO NC EL LO

ER GA

ND

UT M

% PR

% GR

TE

รA 40

LE I

VA CA

0115 4933 FRANCIS 6928 2046 3442 225 5447 8833 1965 4862 BETHANY 3683 0493 4985 4806 LUBASCA 2200 0411 6644 1876 DERMA 0959 GERLA 0242 2974 TULIPA 2800 BAMBY 222 5439 2240 0360 CARROZA 0452 PACHINA 5780 NEVE IRINA 2820 0515 0686 4764 FR 4558 BIMBA PIRATA 2537 8232 ARDILLA 2264 MEGAQUEEN 7846 LUISANTE 2041 9125 5762 TEJERINA 4340 5752 CURCA 8508 3492 NALAYA 9123 CEREIXA 8343 9010 CARISMA 0551 DOROCY 0332 PEREIRA 205 5415 226 5448 3466 8874 0346 CALINA

CHARTROISE SMURF CASA DE LOLA XF SNOW BARMAN ET MARS YORICK FLOW VENDAIRY STOP BOS SEIJO BOLTON TORREL ET CRACKHOLM FEVER ET GILLETTE WINNERS S-S-I MOGUL DEFENDER ET GILLETTE JORDAN ET RIDGEFIELD DELETE ET MR ATWOOD BROKAW ET MAPLE-DOWNS-I G W ATWOOD ET LARCREST CANCUN ET LARCREST COMMANDER ET SCHILLVIEW OMAN GERARD ET MICHIGAN FROST 1188 ET BOS SEIJO BOLTON TORREL ET CO-OP SHOTTLE LAZARITH ET BOS SEIJO BOLTON TORREL ET LOOKOUT PESCE SNOWY ET CO-OP ROBUST CABRIOLET ET FARNEAR-TBR-BH LEWS FYN ET HEIDENSKIPSTER SALNES BOS SEIJO BOLTON TORREL ET MOUNTFIELD SSI DCY MOGUL ET HYLISIO ZIMMERVIEW SHOTTLE JT ET BOS GOLDWYN GOSPELL ET QUORUM ET MORNINGVIEW MCC KINGBOY ET GOTCHA ISY FLOW Go-Farm HOK Et SAN CRISTOBAL BORO Nยบ UNO ET LAKE-EFFECT ALTACALIBER ET BOS BW MARSHALL ROSS ET SULLY HART MERIDIAN ET ZANDENBURG REPICON Edg CLEAR CUT ET HEIDENSKIPSTER SALNES DE-SU BKM MCCUTCHEN 1174 ET COYNE-FARMS DORCY ET CO-OP ROBUST CABRIOLET ET CASA DE LOLA XF SNOW BARMAN ET BOS SEIJO BOLTON TORREL ET LA PRESENTATION DISCO ET SULLY HART MERIDIAN ET CO-OP ROBUST CABRIOLET ET


2 2 5 3 4 4 3 4 4 4 3 3 2 3 4 5 3 7 3 3 2 2 4 4 4 4 4 2 5 7 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 5 3 6 2 3 3 3

1,91 3,29 1,78 4,11 2,62 3,28 3,18 2,19 4,42 4,13 2,93 4,51 3,88 4,49 3,97 3,41 3,98 3,31 3,43 3,70 4,47 3,56 3,33 3,67 3,71 2,37 3,18 4,60 3,83 3,48 3,91 3,50 3,53 3,34 2,34 3,62 2,96 3,44 3,33 2,82 4,20 2,90 2,08 3,92 3,72 2,91 2,68 4,09

2,91 3,24 3,14 3,04 2,85 3,01 2,80 2,97 3,43 2,96 2,91 2,98 3,16 3,00 2,97 2,97 3,33 2,93 2,85 3,05 3,06 3,03 2,80 3,20 3,15 3,10 3,00 2,89 2,71 3,51 3,24 3,46 3,10 3,22 3,00 3,30 2,98 3,17 3,11 3,40 3,32 3,20 3,12 3,23 3,33 3,00 2,89 3,06

1.084 1.317 972 1.410 1.077 1.226 1.146 990 1.488 1.343 1.095 1.390 1.289 1.370 1.266 1.156 1.311 1.117 1.121 1.204 1.337 1.159 1.078 1.206 1.198 954 1.070 1.297 1.130 1.205 1.232 1.197 1.135 1.122 911 1.182 1.013 1.128 1.098 1.060 1.280 1.038 885 1.213 1.193 1.000 941 1.208

PACIÑOS HORTOGANADERA S.C. GANADERIA PEREZ S.C. ALFREDO CANABAL LAZARA GANDEIRIA GABINO S.C. JOSE VAZQUEZ DIEGUEZ JESUS NIETO MARCOS JESUS NIETO MARCOS JOSE VAZQUEZ DIEGUEZ BLANCO SLU JESUS NIETO MARCOS GANADERIA LORENZO VILAMEA S.C. JESUS NIETO MARCOS BLANCO SLU JESUS NIETO MARCOS JESUS NIETO MARCOS CONDE DA XESTEIRA S.L. JESUS NIETO MARCOS SAT O CHOPE FRAGA S.C. JESUS NIETO MARCOS BLANCO SLU DIPUTACION PONTEVEDRA GANADERIA LORENZO VILAMEA S.C. BLANCO SLU JESUS NIETO MARCOS JOSE VAZQUEZ DIEGUEZ GANADERIA LORENZO VILAMEA S.C. JESUS NIETO MARCOS FRAGA S.C. BLANCO SLU GANADERIA PEREZ S.C. BLANCO SLU GANADERIA PEREZ S.C. GANADERIA PEREZ S.C. GANDEIRIA FONTECABALOS S.C. BLANCO SLU FINCA SANTAYA S.A.T. GANADERIA PEREZ S.C. GANDEIRIA MIDON S.C. DIPUTACION PONTEVEDRA BLANCO SLU JOSE VAZQUEZ DIEGUEZ JOSE VAZQUEZ DIEGUEZ BLANCO SLU GANADERIA LORENZO VILAMEA S.C. JESUS NIETO MARCOS GANADERIA LOUZAO S.C. GANDEIRIA GABINO S.C.

AGOLADA LALIN SILLEDA LALIN LALIN RODEIRO RODEIRO LALIN LALIN RODEIRO LALIN RODEIRO LALIN RODEIRO RODEIRO A ESTRADA RODEIRO SILLEDA LALIN RODEIRO LALIN LALIN LALIN LALIN RODEIRO LALIN LALIN RODEIRO LALIN LALIN LALIN LALIN LALIN LALIN LALIN LALIN A ESTRADA LALIN LALIN LALIN LALIN LALIN LALIN LALIN LALIN RODEIRO SILLEDA LALIN

PA I

CO NC EL LO

ER GA

ND

UT M

% PR

% GR

TE LE I

22.491 20.171 19.757 19.710 19.706 19.478 19.180 19.167 18.968 18.955 18.761 18.558 18.296 18.284 18.234 18.125 17.946 17.908 17.866 17.821 17.748 17.603 17.591 17.548 17.478 17.446 17.323 17.306 17.275 17.222 17.218 17.194 17.132 17.091 17.077 17.066 17.064 17.063 17.052 17.049 17.023 17.017 16.994 16.978 16.924 16.913 16.903 16.890

REGANCREST ALTAIOTA ET MARIO XACOBEO ET PARADISE-DND SUEDE ET RALMA O-MAN CF CRICKET ET LOCKER-LANE RW BANNING MARIO XACOBEO ET COMESTAR LAUTHORITY ET CO-OP AUDEN PARKER ET AURELIO SHOTTLE ARTURO ET BOS SEIJO BOLTON TORREL ET MAPLE-DOWNS-I G W ATWOOD ET LOCKER-LANE RW BANNING DAUDEN ISY JEFFERSON ET VA-EARLY-DAWN SUDAN CRI ET R-E-W BUCKEYE ET GEN-MARK STMATIC SANCHEZ ECOYNE ISY MAPLE-DOWNS-I G W ATWOOD ET SCHILLVIEW GARRETT ET BOS O-BEE MANFRED ORDES ET RA-MAR-LAND LEGEND TW CO-OP AUDEN PARKER ET MORSAN FRONTRUNNER ET R-E-W BUCKEYE ET KIRBYVILLE MARCO ALTAGEN-I MERCHANT ET BRAEDALE GOLDWYN HEIDEN SKIPSTER ALEX MR ATLEES SHT AFTERSHOCK ET GO-FARM ARTES ET MAGOR BOLIVIA ALLEN ET CONNCORR LAWRENCE ET LANGS-TWIN-B JANUARY ET PINE-TREE SID ET A.L.H. JEFF JOKER ET GO-FARM ARTES ET STERNDALE ALIBI ET MARIO XACOBEO ET DOMINATOR RED GEGANIA BEST LECCISO ET COYNE-FARMS SHOTTLE YAN ET PENA GOLDWYN BLITZ

Memoria 2018

0272-1 135 2037 7379 DIANA 1992 7545 7444 SARA 4164 OUTONA 8542 1103 9109 LABERCA SEGUNDA 3382 2686 CAMELIA 4758 4180 FIGA 0018 RITA ISA 7901 5829 PATACA 4488 8330 4156 SENDEIRA 6950 0025 XOIA GAVIOTA 9803 3086 9121 CATUXA 50843 SULTANA 0090 5836 COIRA 2012 MARIKA 8783 LAURA 309 6050 1090 71 1842 114 3290 3124 6988 CHISPA BEATA-5874 308 6938 EVITA 3823 7023 BERTA 6118 7933 8065 7232 PINTA 3203 5889 COYNA DIENA-8208 4163

NP

VA CA

ÍA

100 MELLORES VACAS ADULTAS POR KG DE LEITE (LACT. NORMALIZADA)

41


2 6 2 3 3 2 4 3 3 2 2 2 3 4 6 2 3 4 2 2 5 3 3 3 4 2 4 4 3 3 5 3 3 4 4 4 3 2 3 4 4 3 4 4 4 4 5 2 3 4 2 2

16.803 16.795 16.776 16.775 16.768 16.756 16.751 16.747 16.724 16.711 16.703 16.698 16.698 16.660 16.639 16.620 16.613 16.612 16.607 16.591 16.574 16.532 16.500 16.492 16.472 16.470 16.468 16.467 16.454 16.451 16.447 16.408 16.406 16.397 16.358 16.356 16.355 16.344 16.343 16.337 16.312 16.311 16.275 16.267 16.254 16.203 16.191 16.190 16.187 16.126 16.125 16.104

5,03 3,30 3,38 3,27 3,32 3,40 3,74 2,07 2,22 3,42 3,17 2,89 2,69 4,12 3,31 2,89 3,88 1,96 3,64 4,31 2,75 2,67 3,91 4,17 3,43 2,85 2,92 1,85 3,62 4,49 3,76 3,72 2,95 4,41 3,83 4,07 3,08 3,93 2,98 3,34 3,49 3,08 3,63 3,73 3,35 4,23 4,19 3,78 3,81 3,47 2,34 2,40

4,07 2,94 2,71 3,35 3,20 3,16 2,90 2,85 3,15 2,94 3,35 2,90 3,14 3,27 3,03 2,77 3,24 2,96 3,18 3,36 2,96 2,87 2,76 3,39 3,27 2,81 3,11 2,95 3,09 3,09 2,82 3,18 3,27 3,12 3,32 3,01 3,07 3,25 3,07 2,91 3,21 3,32 3,33 3,06 3,22 3,16 2,96 3,17 3,36 3,39 3,23 3,27

1.529 1.048 1.022 1.110 1.093 1.098 1.113 823 898 1.062 1.088 966 973 1.232 1.054 942 1.183 817 1.133 1.273 946 917 1.101 1.246 1.103 932 993 790 1.104 1.246 1.081 1.132 1.020 1.234 1.170 1.157 1.005 1.174 989 1.021 1.093 1.045 1.133 1.104 1.068 1.198 1.157 1.125 1.161 1.106 899 913

BLANCO SLU GANADERIA LORENZO VILAMEA S.C. SAT GANDERIA VIEIRO GANADERIA LORENZO VILAMEA S.C. GANADERIA MANTEIGA S.C. GANADERIA LORENZO VILAMEA S.C. SAT CARBALLEIRAS PACIÑOS HORTOGANADERA S.C. GANDEIRIA FONTECABALOS S.C. DIPUTACION PONTEVEDRA GANADERIA PEREZ S.C. BLANCO SLU GANDEIRIA FONTECABALOS S.C. BLANCO SLU GANADERIA LORENZO VILAMEA S.C. AGROXAQUI SL GANADERIA CASA REY SC JOSE VAZQUEZ DIEGUEZ GANADERIA LORENZO VILAMEA S.C. GANADERIA PEREZ S.C. DIPUTACION PONTEVEDRA CASA DO REI SC SAT O CHOPE BLANCO SLU GANADERIA PEREZ S.C. JOSE VAZQUEZ DIEGUEZ GANADERIA CARRAL SC GANDEIRIA FONTECABALOS S.C. GANADERIA LORENZO VILAMEA S.C. BLANCO SLU GANADERIA O PORTO S.C. BLANCO SLU JOSE VAZQUEZ DIEGUEZ JESUS NIETO MARCOS A. JUNQUERA COLMEIRO S.C. JESUS NIETO MARCOS FINCA SANTAYA S.A.T. BLANCO SLU JESUS NIETO MARCOS GANADERIA LOUZAO S.C. GANADERIA PEREZ S.C. JULIO CALVIÑO ARIAS BLANCO SLU JESUS NIETO MARCOS GANADERIA LORENZO VILAMEA S.C. GANADERIA CARRAL SC GANADERIA LALIN SL BLANCO SLU GANADERIA PEREZ S.C. GANADERIA LORENZO VILAMEA S.C. JOSE VAZQUEZ DIEGUEZ GANDEIRIA FONTECABALOS S.C.

LALIN LALIN LALIN LALIN VILA DE CRUCES LALIN LALIN AGOLADA LALIN LALIN LALIN LALIN LALIN LALIN LALIN RODEIRO RODEIRO LALIN LALIN LALIN LALIN RODEIRO SILLEDA LALIN LALIN LALIN LALIN LALIN LALIN LALIN LALIN LALIN LALIN RODEIRO VILA DE CRUCES RODEIRO A ESTRADA LALIN RODEIRO SILLEDA LALIN RODEIRO LALIN RODEIRO LALIN LALIN DOZON LALIN LALIN LALIN LALIN LALIN

PA I

CO NC EL LO

ER GA

ND

UT M

% PR

% GR

LE I

TE

ÍA 42

NP

VA CA

4602 NEGRA 0116 0391 TONTA 3350 002 1688 FANY LUPE 3253 8360 3316 9472 4847 NACAR 315 3782 1970 1188 1115 PALMA 7807 7643 AIZA 6102 SIRENA 9618 SETA 3369 146 31851 0744 PERLA MOURA ET 5204 9613 6048 124 3313 2350 9534 DANZARINA 5506 CORVA 3225 6018 8201 SOFIA 3112 73608 9111 VIGUESA 9196 0009 NAVARRA RACHELA-5227 1878 5875 PICASA ARCA-9654 118 3300 6272 LAICA 1116 4198 CHICA CAMINERA 9771 0507 LARSA 1380 4782 MELISA 126 2005 MARAVILLA 9782 8485 7081

GELIZAT R-E-W BUCKEYE ET WATERMOLEN BRANDSON RIDGEFIELD DELETE ET GO-FARM ARTES ET VENDAIRY STOP GILLETTE JORDAN ET BRANDY CRACKHOLM FEVER ET BOS GOLDWYN GOSPELL ET DURAN P RIDGEFIELD DELETE ET H-STIENS FAST MORTY MOES BOS SEIJO J.J. TRUENO ROJO ET MARIO XACOBEO ET RAUSCHER MARS 999 GRAND ET MANTOÑO DUNO CRACKHOLM FEVER ET SANDY-VALLEY BOLTON ET DE-SU GILLESPY ET COMESTAR GOLDWYN LAUTAMIC ET GILLETTE WINDBROOK ET LADINO PARK TALENT IMP ET DE-SU D MAYFIELD 893 ET A.L.H. DANCER ET ZAR MANTOÑO DUNO BLANCO VILACOBO PICSTON SHOTTLE ET CRACKHOLM FEVER ET CO-OP AUDEN PARKER ET WILLSBRO XAVIER ET RA-MAR-LAND LEGEND TW A.L.H. DANCER ET DE-SU 527 SPUR ET EILDON-TWEED SUPER CHAPEL PEACHEY TIMBER ET BOS BLANCOH. RICKY ET MARIO XACOBEO ET MAPLE-DOWNS-I G W ATWOOD ET LOCKER-LANE RW BANNING MANTOÑO DUNO R-E-W BUCKEYE ET FA-O-LA DEBI-JO DIGMANN ET MOUNTFIELD SSI DCY MOGUL ET MARIO XACOBEO ET MARIO XACOBEO ET SALA SHOTTLE PAROCAS


2 4 3 3 2 3 2 4 3 2 3 2 3 4 2 4 2 2 2 3 3 2 2 5 4 2 4 3 5 3 4 4 3 3 3 4 2 3 2 2 2 4 3 4 5 4 2 3 4 5 4

5,03 4,42 4,11 4,51 5,66 4,49 5,61 4,13 5,25 4,47 5,73 3,29 3,98 5,41 5,15 5,46 4,60 3,88 5,20 4,20 5,18 4,31 4,82 5,05 3,97 4,82 5,66 4,37 5,49 4,37 5,33 4,79 4,17 4,49 4,33 5,28 4,49 5,18 5,64 4,75 4,88 4,41 3,91 4,12 5,41 5,79 4,83 5,70 3,28 5,26 5,27

4,07 3,43 3,04 2,98 3,57 3,00 3,61 2,96 3,51 3,06 3,75 3,24 3,33 2,86 3,49 3,44 2,89 3,16 3,34 3,32 3,03 3,36 3,31 3,66 2,97 3,17 3,78 3,41 3,56 3,85 3,43 3,09 3,39 3,09 3,46 3,37 3,42 3,31 3,46 3,21 3,99 3,12 3,24 3,27 3,34 3,53 3,29 3,38 3,01 3,30 3,09

1.529 1.488 1.410 1.390 1.380 1.370 1.361 1.343 1.343 1.337 1.323 1.317 1.311 1.310 1.310 1.307 1.297 1.289 1.289 1.280 1.277 1.273 1.273 1.269 1.266 1.261 1.261 1.251 1.251 1.249 1.249 1.247 1.246 1.246 1.244 1.242 1.241 1.241 1.237 1.236 1.235 1.234 1.232 1.232 1.232 1.230 1.229 1.228 1.226 1.225 1.223

BLANCO SLU LALIN BLANCO SLU LALIN GANDEIRIA GABINO S.C. LALIN JESUS NIETO MARCOS RODEIRO SAT ESCUADRO 859 XUGA SILLEDA JESUS NIETO MARCOS RODEIRO JESUS NIETO MARCOS RODEIRO JESUS NIETO MARCOS RODEIRO FRAGA S.C. LALIN BLANCO SLU LALIN CESAREO GONZALEZ IGLESIAS LALIN GANADERIA PEREZ S.C. LALIN JESUS NIETO MARCOS RODEIRO SAT GANADERIA CASAGRANDE LALIN GANAD. OS AMERICANOS SCL VILA DE CRUCES JESUS NIETO MARCOS RODEIRO JESUS NIETO MARCOS RODEIRO BLANCO SLU LALIN JESUS NIETO MARCOS RODEIRO BLANCO SLU LALIN GANDERIA PEREIRA SC FORCAREI GANADERIA PEREZ S.C. LALIN JESUS NIETO MARCOS RODEIRO GANDEIRIA LOUCENZO SAT 1272 LALIN JESUS NIETO MARCOS RODEIRO JESUS NIETO MARCOS RODEIRO GANDEIRIA PEREIRON S.L. DOZON GANDEIRIA GABINO S.C. LALIN FRAGA S.C. LALIN BLANCO SLU LALIN CASA DO REI SC RODEIRO CASA DO REI SC RODEIRO BLANCO SLU LALIN BLANCO SLU LALIN BLANCO SLU LALIN GANDEIRIA LOUCENZO SAT 1272 LALIN BLANCO SLU LALIN BLANCO SLU LALIN GANDERIA SILLEDA SL SILLEDA A. JUNQUERA COLMEIRO S.C. VILA DE CRUCES GANADERIA PEREZ S.C. LALIN JESUS NIETO MARCOS RODEIRO GANADERIA PEREZ S.C. LALIN BLANCO SLU LALIN A. JUNQUERA COLMEIRO S.C. VILA DE CRUCES GANAD. OS AMERICANOS SCL VILA DE CRUCES GANDEIRIA PEREIRON S.L. DOZON VAL DE CAMBA SAT RODEIRO JESUS NIETO MARCOS RODEIRO GANADERIA IGLESIAS-FERRADAS S.C.LALIN ROSA ANA TENREIRO MERLAN A ESTRADA

PA I

CO NC EL LO

ER GA

ND

UT M

% PR

% GR

TE LE I

16.803 18.968 19.710 18.558 14.945 18.284 14.766 18.955 15.325 17.748 13.951 20.171 17.946 15.836 15.160 14.692 17.306 18.296 15.107 17.023 15.552 16.591 15.650 14.571 18.234 15.782 13.347 16.083 13.837 15.196 14.259 15.832 16.492 16.451 15.973 14.364 15.695 14.622 13.593 15.522 13.930 16.397 17.218 16.660 14.079 13.201 15.149 13.535 19.478 14.305 14.619

GELIZAT COMESTAR LAUTHORITY ET BOS SEIJO BOLTON TORREL ET MONREAL ET LOCKER-LANE RW BANNING COYNE-FARMS JACEY CRI ET CO-OP AUDEN PARKER ET GEN-I-BEQ BRAWLER ET MAPLE-DOWNS-I G W ATWOOD ET HS GOLD IMPROVER ET MARIO XACOBEO ET VA-EARLY-DAWN SUDAN CRI ET RIDGEFIELD DELETE ET VALBLANC LIBRA NEW FARM O-MAN COLOMBIANO ET KIRBYVILLE MARCO MAPLE-DOWNS-I G W ATWOOD ET EILDON-TWEED SUPER CHAPEL STERNDALE ALIBI ET BOS BLANCOH. SORRY ET CRACKHOLM FEVER ET AURELIO SHOTTLE ARTURO ET R-E-W SEAVER ET DAUDEN ISY BOS SEIJO BOLTON TORREL ET GILLETTE JORDAN ET PICSTON SHOTTLE ET GEN-I-BEQ LAVAMAN ET COMESTAR LAVANGUARD ET PICSTON SHOTTLE ET GILLETTE WINDBROOK ET BLANCO VILACOBO PINE-TREE SID ET A-L-H AMSTERDAM SULLY HART MERIDIAN ET GILLETTE WINDBROOK ET GILLETTE JORDAN ET SCHILLVIEW OMAN GERARD ET BOS SEIJO J.J. TRUENO ROJO ET CO-OP AUDEN PARKER ET HEIDEN SKIPSTER ALEX RIDGEFIELD DELETE ET ROTARY COMESTAR LAUTHORITY ET VAL-BISSON DOORMAN ET APINA DELANO RALMA O-MAN CF CRICKET ET GILLETTE JORDAN ET SCHILLVIEW GARRETT ET

Memoria 2018

4602 1103 1992 2686 CAMELIA 0069 4180 FIGA 0480 ROIA 9109 LABERCA 1595 6950 AIDA 6827 135 2037 5829 PATACA 0331 2623 8914 7438 BAILARIN 5836 COIRA 4758 5880 BELLOTA 6118 1318 POETA 146 31851 6036 FERNANDA DAMA 1974 0018 RITA 2689 MARGARITA 6638 9521 4232 6052 BELLOTA 7987 SHAKIRA 2568 6048 6018 6090 FLOR 8073 6910 3066 1188 2211 CUMBIA 317 2736 9111 VIGUESA 309 6050 1115 2551 4222 2883 4025 MARIQUITA 7444 SARA 1900 JORNADA PETRA 4716

NP

VA CA

ÍA

100 MELLORES VACAS ADULTAS POR KG DE MATERIA ÚTIL

43


2 2 3 2 2 4 2 6 3 7 3 4 3 7 3 3 3 2 2 4 4 2 4 5 3 2 2 2 2 5 4 5 3 2 3 3 4 4 3 3 2 6 4 3 4 4 2 3 5

13.220 15.724 14.945 13.893 13.173 14.343 14.878 16.978 14.864 15.694 16.890 17.548 13.945 17.222 17.821 13.813 15.113 14.825 15.821 17.478 16.203 12.813 17.194 15.261 15.454 13.722 12.703 14.010 16.924 13.804 15.552 16.037 14.258 13.369 14.888 14.645 15.740 15.185 15.328 16.613 17.066 13.943 15.990 14.346 15.805 13.451 16.344 13.791 14.834

5,79 4,43 4,84 5,48 5,97 5,17 4,92 3,92 4,84 4,34 4,09 3,67 5,45 3,48 3,70 5,65 4,66 4,66 4,05 3,71 4,23 5,60 3,50 4,40 4,69 5,15 5,81 5,27 3,72 5,35 4,56 3,93 5,07 5,33 4,62 4,87 4,25 4,61 4,43 3,88 3,62 5,21 3,86 4,82 4,20 5,58 3,93 4,91 4,74

3,46 3,33 3,32 3,30 3,28 3,32 3,24 3,23 3,32 3,36 3,06 3,20 3,20 3,51 3,05 3,06 3,30 3,45 3,54 3,15 3,16 3,75 3,46 3,44 3,04 3,56 3,60 3,25 3,33 3,29 3,09 3,48 3,27 3,57 3,36 3,24 3,28 3,20 3,29 3,24 3,30 3,26 3,51 3,39 3,24 3,15 3,25 3,60 3,16

1.223 1.220 1.220 1.220 1.218 1.217 1.214 1.213 1.213 1.209 1.208 1.206 1.206 1.205 1.204 1.203 1.202 1.202 1.200 1.198 1.198 1.198 1.197 1.196 1.195 1.195 1.195 1.194 1.193 1.192 1.190 1.189 1.189 1.189 1.188 1.188 1.186 1.186 1.184 1.183 1.182 1.181 1.179 1.179 1.176 1.175 1.174 1.173 1.172

GANDERIA PEREIRA SC FORCAREI JESUS NIETO MARCOS RODEIRO JESUS NIETO MARCOS RODEIRO JESUS NIETO MARCOS RODEIRO ROSA ANA TENREIRO MERLAN A ESTRADA GANDEIRIA GABINO S.C. LALIN SAT GANDERIA VIEIRO LALIN BLANCO SLU LALIN GANAD. OS AMERICANOS SCL VILA DE CRUCES GANADERIA IGLESIAS-FERRADAS S.C. LALIN GANDEIRIA GABINO S.C. LALIN BLANCO SLU LALIN ROSA ANA TENREIRO MERLAN A ESTRADA BLANCO SLU LALIN JESUS NIETO MARCOS RODEIRO GANAD. OS AMERICANOS SCL VILA DE CRUCES GANAD. OS AMERICANOS SCL VILA DE CRUCES A. JUNQUERA COLMEIRO S.C. VILA DE CRUCES GANADERIA PEREZ S.C. LALIN JESUS NIETO MARCOS RODEIRO GANADERIA CARRAL SC LALIN GANDEIRIA PEREIRON S.L. DOZON BLANCO SLU LALIN CASA DO REI SC RODEIRO GANADERIA PROAS DARRIBA S.C. RODEIRO GANADERIA TOXO S.L. LALIN JESUS NIETO MARCOS RODEIRO JESUS NIETO MARCOS RODEIRO GANADERIA LORENZO VILAMEA S.C. LALIN SAT GANADERIA CASAGRANDE LALIN GANADERIA O PORTO S.C. LALIN GANADERIA PEREZ S.C. LALIN GANDEIRIA PEREIRON S.L. DOZON JESUS NIETO MARCOS RODEIRO GANDERIA MACEIRAS S.A.T. DOZON GANAD. OS AMERICANOS SCL VILA DE CRUCES FRAGA S.C. LALIN GANADERIA O PORTO S.C. LALIN GANADERIA LOUZAO S.C. SILLEDA GANADERIA CASA REY SC RODEIRO BLANCO SLU LALIN GANADERIA IGLESIAS-FERRADAS S.C.LALIN GANADERIA PEREZ S.C. LALIN GANADERIA IGLESIAS-FERRADAS S.C.LALIN GANDEIRIA GABINO S.C. LALIN GANADERIA SEIXAS SC LALIN BLANCO SLU LALIN GANAD. OS AMERICANOS SCL VILA DE CRUCES MOREIRA S.C. VILA DE CRUCES

PA I

CO NC EL LO

ER GA

ND

UT M

% PR

% GR

LE I

TE

ÍA 44

NP

VA CA

1436 GALLETA 2673 RUMASA 2692 BALONGA 6038 CHULA MARUKA 8943 4146 0536 7232 8929 4514 NEVADA 4163 3086 CRISTINA 1625 8783 LAURA 4156 SENDEIRA 2897 2878 2162 MENCIA 82 8138 9121 CATUXA 0507 LARSA 2880 1090 GOLOSA 2582 3518 SIRENA 2891 6050 AVILA 6094 VENTOSA PINTA 3203 0352 2668 3359 112 2742 2361 6056 ARANDA PITA 9890 8951 8326 3364 LANA CATUXA-5358 6102 SIRENA 6988 CHISPA 8076 RIADA 54 2016 5727 SONIA 6955 BUENA LETICIA 2880 1878 8897 0299 9309

COMESTAR LAVANGUARD ET COMESTAR GOLDWYN LAUTAMIC ET COMESTAR GOLDWYN LAUTAMIC ET COYNE-FARMS SHOTTLE YAN ET VENDAIRY STOP XERCAS CAV GOLOSO AIRRAID BOS SEIJO BOLTON TORREL ET DOMINATOR RED BOS SEIJO BOLTON TORREL ET BOS BLITZ NED ET RA-MAR-LAND LEGEND TW GO-FARM ARTES ET BRAEDALE GOLDWYN ECOYNE ISY GENERVATIONS EPIC ET ENSENADA TABOO PLANET ET APINA DELANO VENDAIRY STOP CO-OP AUDEN PARKER ET R-E-W BUCKEYE ET VAL-BISSON DOORMAN ET MR ATLEES SHT AFTERSHOCK ET SANDY-VALLEY BOLTON ET RIDGEFIELD DELETE ET EILDON-TWEED SUPER CHAP ET FARNEAR-TBR-BH LEWS FYN ET GEGANIA BEST LECCISO ET REGANCREST ALTAIOTA ET GILLETTE WINDBROOK ET A.L.H. DANCER ET GILLETTE WINDBROOK ET WEIGELINE OBSERVE PUZZLE ET CRACKHOLM FEVER ET VAL-BISSON DOORMAN ET GILLETTE WINDBROOK ET SCHILLVIEW OMAN GERARD ET ALH ELEGANT MARIO XACOBEO ET CONNCORR LAWRENCE ET SILDAHL AIRRAID PETO AS ANGLIRU ET GILLETTE WINDBROOK ET BOS GOLDWYN GOLIAT ET RIDGEFIELD DELETE ET DE-SU 527 SPUR ET EMERALD-ACR-SA T-BAXTER A.L.H. DANCER ET


INDICES XENÉTICOS - ICO O ICO é o índice Xenético de selección no Estado Español, para avalia-los touros e vacas, e elaborase, básicamente, cos datos de Control Leiteiro e de Cualificación Morfolóxica. No clasificación das 100 mellores explotacións por Índice Xenético, según a valoración de Novembro de 2018, figuran as ganderías con alomenos 11 vacas avaliadas para índice de tipo e produción.

GANDERIA

CONCELLO

ICO

VACAS

JOSE RAMON PAZOS FONDEVILA GB GANDERIA SC DIPUTACION PONTEVEDRA GANADERIA XILO S.C. MANUEL ANGEL ARCA BARREIRO CASA CAZADOR S.C. LUIS ALBERTO RIOS TROITIÑO GANADERIA MANTEIGA S.C. PAULINO GONZALEZ FERNANDEZ JESUS NIETO MARCOS ROSA ANA TENREIRO MERLAN SAT AGRIC. Y GANAD. SESTO GANADERIA BLANCO ABONXO S.C. MACEVA SOCIEDAD CIVIL SAT GANADERIA CASAGRANDE FRAGA S.C. MANUEL ROZADOS VILLAR JULIA CAJIDE GONZALEZ GANAD. OS AMERICANOS SCL JOSE LUIS MEIJOME FERNANDEZ GANDEIRIA RAMOS SC SAT OS HERDEIROS 1015 X. JOSE ANTONIO FERNANDEZ VAZQUEZ GANDEIRIA LOUCENZO SAT 1272 CASA GAIO SC MARCIAL S.C. SAT CARBALLEIRAS ROBERTO JOSE LORENZO CARRAL GANADERIA IGLESIAS-FERRADAS S.C. A. JUNQUERA COLMEIRO S.C. GANDEIRIA PAIS S.C. MANUEL FERNANDEZ PEREIRAS A REVOLTA S.C. GANADERIA CUÑARRO SC CIPRIANO FEIJOO PEÑA ANDRES A. FERNANDEZ GARCIA CASA DO REI SC CLARA ROMERO MOURIÑO GANADERIA CASA REY SC ANA MARIA IGLESIAS EIRAS JOSE ANTONIO GONZALEZ BUJAN JOSE VIEITEZ MATO PORTO S.C. MATO SC JOSE LUIS PEREIRA PAZOS

LALIN LALIN LALIN LALIN FORCAREI RODEIRO SILLEDA VILA DE CRUCES SILLEDA RODEIRO A ESTRADA LALIN LALIN LALIN LALIN LALIN SILLEDA LALIN VILA DE CRUCES LALIN A ESTRADA SILLEDA RODEIRO LALIN RODEIRO LALIN LALIN RODEIRO LALIN VILA DE CRUCES A ESTRADA SILLEDA VILA DE CRUCES LALIN LALIN AGOLADA RODEIRO LALIN RODEIRO A ESTRADA LALIN SILLEDA RODEIRO SILLEDA LALIN

2729 2694 2659 2604 2555 2548 2535 2511 2498 2492 2487 2484 2483 2475 2472 2430 2421 2421 2418 2409 2409 2407 2403 2393 2388 2382 2380 2377 2368 2357 2354 2353 2352 2346 2345 2342 2340 2298 2295 2293 2289 2288 2279 2279 2275

27 57 69 36 83 47 46 60 52 127 67 21 44 36 102 68 19 31 80 38 47 67 26 101 15 33 135 40 107 41 47 21 33 37 30 27 95 29 36 12 17 25 47 40 27

Memoria 2018

100 MELLORES EXPLOTACIÓNS DE PONTEVEDRA POR ICO

45


46

GANDERIA

CONCELLO

ICO

VACAS

BANDA SC Mª CARMEN SILVA LOPEZ MARIA CARMEN ABELEDO LOPEZ SAT GANDERIA VIEIRO CESAREO GONZALEZ IGLESIAS GANDERIA PEREIRA SC LOURDES SAA FERNANDEZ PACIÑOS HORTOGANADERA S.C. JUAN ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO GANADERIA O PORTO S.C. AGROXAQUI SL GANDERIA MEJUTO S.C. JOSE A. DOBALO LOPEZ MARCOS AMARANTE MADRIÑAN SAT SAMPAIO JULIO CALVIÑO ARIAS PILAR CALVEIRO MOREIRA GANADERIA LALIN SL JOSE OJEA REBOREDO LUIS CALVIÑO CALVO MADRIÑAN SISO SL GANADERIA ROXELO SC JOSE LUIS CASTRO POL CAMILO LAMAS IGLESIAS GANDEIRIA GESTOSO S.C. SOC. GANADERA DE GRESANDE SC GANADERIA PEREZ S.C. GANADERIA QUINTILLAN S.C. HNOS ARIAS VILA DE CRUCES SL MARIA JESUS DIEGUEZ DIEGUEZ GANDEIRIAS CARRAL S.C. GANADERIA RIADIGOS MACEIRA SC JOSE IGLESIAS MEIJOME SAT ESCUADRO 859 XUGA MOREIRA S.C. GANADERIA POUSA SC GANDERIA MACEIRAS S.A.T. JESUS ALONSO COSTA SAT BERDON XOCO S.C. GANADERIA ESTRELA SC MANUEL MIGUEZ FILLOY JAIME FERNANDEZ CHICANO CASA DE BAIXO CONDE DA XESTEIRA S.L. GANADERIA REBOREDO S.L. GANADERIA FRADE S.C. JOSE LOPEZ LOPEZ LUIS SALGUEIRO REY MARIA ROSA FERNANDEZ GONZALEZ BERNARDO MONTOTO FERNANDEZ GANDEIRIA PEREIRON S.L. ANTONIO MEIJOME BUJAN SAT MILO 987 XUGA GANDEIRIA COTO S.C.

RODEIRO DOZON LALIN LALIN LALIN FORCAREI LALIN AGOLADA DOZON LALIN RODEIRO SILLEDA SILLEDA LALIN LALIN RODEIRO SILLEDA DOZON LALIN RODEIRO LALIN RODEIRO LALIN LALIN A ESTRADA LALIN LALIN SILLEDA VILA DE CRUCES RODEIRO RODEIRO LALIN LALIN SILLEDA VILA DE CRUCES DOZON DOZON VILA DE CRUCES LALIN LALIN LALIN FORCAREI LALIN RODEIRO A ESTRADA VILA DE CRUCES VILA DE CRUCES DOZON SILLEDA LALIN LALIN DOZON LALIN LALIN RODEIRO

2274 2273 2273 2271 2270 2268 2267 2266 2265 2265 2262 2257 2256 2255 2252 2249 2245 2243 2239 2235 2235 2235 2230 2230 2229 2228 2227 2226 2225 2222 2222 2218 2213 2209 2209 2209 2206 2204 2201 2201 2200 2200 2198 2190 2187 2187 2186 2184 2184 2184 2184 2180 2177 2176 2176

39 79 28 115 51 46 27 45 28 59 34 90 46 21 41 59 19 52 39 18 46 29 26 13 56 52 46 26 26 44 44 31 46 63 100 20 111 24 61 48 26 27 30 55 38 23 29 29 24 36 21 73 51 65 45


NOME VACA

NOME PAI

ICO EXPLOTACIÓN

LOCALIDADE

KINTEIRO XF IMAX FABULA ET ANILA XF APPLICAB. DIVINITY ET PAULI CLUN 268 MOURISCADE DUKE FATIMA ET ABONXO OUTLAST DAISY RED ET C.ANDRES SUPERTORO 1187 LAURA XOCO SANXURXO 7576 PAULI HORIZON 269 ROXELO SUPREM 1505 ET G.ARCA DERBI SACHA REY SUPERTORO MUSA ET MOURISCADE SUPERTORO CUBANA GUSTAVO CLEVER VERTI SAN-RIAN LOMANA BANDARES ET PONTELLO CLUN CHULA KINTEIRO XF ARGO ARGENTINA ET ABONXO JEDI ELI ET ABONXO QUIXOTE CALIFORNIA G.ARCA CLUN AFRODITA G-SEIXAS CLUN CLAUDIA DASPEDRAS SUPERTORO LUNA JOPEAL SUPERTORO SULEMA FERREIRIÑO JETT REINA ABONXO BURKA BURKITA CARBALLEIRAS XF SUPERHERO ET G.ARCA CLUN 7663 G.ARCA MAREA BRANCA LEONA ANILA SANXURXO LATINA ELISEO MELLOR CABANA KINTEIRO JEDI TORIE ET GVARELA SUPREM SORIA LALIN SUPERTORO VENECIA GUSTAVO CLUN CLARA GUSTAVO SANXURXO PETANCA PADIN STOIC DURA PAULI CLUN 271 MIDON FORCADELL SUPERTORO SAMPAIO SUPERTORO 6955 ANILA KING ABEL VILLANA MEDIO SUPERTORO 1393 CHICANO SUPERTORO YOLI XOCO SANXURXO 8588 ABONXO SUPERTORO LEONA MOURISCADE JEDI DORA GESTOSO SANXURXO EIRIN XILO CLUN NAVALLA OCHAMOR MONTROSS CENTELLA GUSTAVO SUPERTORO SANDEIRA GESTOSO SUPERTORO 8263

SILVERRIDGE V IMAX ET STANTONS APPLICABLE ET PENTAGON K&L POKEMON CLUN S-S-I MONTROSS DUKE ET PROGENESIS OUTLAST ET SJONNY SUPERTORO SANXURXO ET TIRAN JETSET HORIZON SUPREM ET RODASINDE XF DOORMAN DERBI ET SJONNY SUPERTORO SJONNY SUPERTORO BUITENEIND K&L CV CLEVER WA-DEL YODER BANDARES ET PENTAGON K&L POKEMON CLUN ENDCO ARGO ET S-S-I MONTROSS JEDI ET ANDERSTRUP BALISTO QUIXOTE ET PENTAGON K&L POKEMON CLUN PENTAGON K&L POKEMON CLUN SJONNY SUPERTORO SJONNY SUPERTORO S-S-I MONTROSS JETT ET SJONNY SUPERTORO ENDCO SUPERHERO ET PENTAGON K&L POKEMON CLUN MAREA BRANCA ET SANXURXO ET ZANDENBURG EVAN MELLOR S-S-I MONTROSS JEDI ET SUPREM ET SJONNY SUPERTORO PENTAGON K&L POKEMON CLUN SANXURXO ET SPRUCE-HAVEN STOIC ET PENTAGON K&L POKEMON CLUN SJONNY SUPERTORO SJONNY SUPERTORO LEANINGHOUSE KING ABEL ET SJONNY SUPERTORO SJONNY SUPERTORO SANXURXO ET SJONNY SUPERTORO S-S-I MONTROSS JEDI ET SANXURXO ET PENTAGON K&L POKEMON CLUN BACON-HILL MONTROSS ET SJONNY SUPERTORO SJONNY SUPERTORO

4867 4448 4287 4238 4142 4105 4036 4026 4021 4007 4001 3977 3929 3929 3923 3919 3913 3883 3882 3878 3875 3874 3874 3874 3867 3866 3856 3852 3849 3842 3842 3841 3839 3831 3827 3823 3818 3814 3811 3811 3810 3808 3807 3799 3797 3794 3794 3792 3792

LALIN RODEIRO SILLEDA LALIN LALIN LALIN LALIN SILLEDA RODEIRO FORCAREI RODEIRO LALIN LALIN LALIN RODEIRO LALIN LALIN LALIN FORCAREI LALIN LALIN DOZON RODEIRO LALIN LALIN FORCAREI FORCAREI RODEIRO LALIN LALIN LALIN DOZON LALIN LALIN RODEIRO SILLEDA LALIN LALIN RODEIRO RODEIRO LALIN LALIN LALIN LALIN A ESTRADA LALIN A ESTRADA LALIN A ESTRADA

JOSE LUIS MEIJOME FERNANDEZ CASA DO REI SC PAULINO GONZALEZ FERNANDEZ DIPUTACION PONTEVEDRA GB GANDERIA SC GANADERIA TECEDEIRAS SC XOCO S.C. PAULINO GONZALEZ FERNANDEZ GANADERIA ROXELO SC MANUEL ANGEL ARCA BARREIRO GANADERIA CASA REY SC DIPUTACION PONTEVEDRA GANADERIA IGLESIAS-FERRADAS S.C. GB GANDERIA SC GANADERIA PONTELLO S.C. JOSE LUIS MEIJOME FERNANDEZ GB GANDERIA SC GB GANDERIA SC MANUEL ANGEL ARCA BARREIRO GANADERIA SEIXAS SC CARMEN MENDEZ CURRAS JOSE PEREIRO ALBOR JOSEFA GARCIA AREAN GB GANDERIA SC SAT CARBALLEIRAS MANUEL ANGEL ARCA BARREIRO MANUEL ANGEL ARCA BARREIRO CASA DO REI SC GANADERIA CARBALLAL GARCIA SC JOSE LUIS MEIJOME FERNANDEZ JULIA CAJIDE GONZALEZ GANADERIA LALIN SL GANADERIA IGLESIAS-FERRADAS S.C. GANADERIA IGLESIAS-FERRADAS S.C. JESUS NIETO MARCOS PAULINO GONZALEZ FERNANDEZ GANDEIRIA MIDON S.C. SAT SAMPAIO CASA DO REI SC ANA MARIA VALLADARES VILAR JAIME FERNANDEZ CHICANO XOCO S.C. GB GANDERIA SC DIPUTACION PONTEVEDRA GANDEIRIA GESTOSO S.C. GANADERIA XILO S.C. ROSA ANA TENREIRO MERLAN GANADERIA IGLESIAS-FERRADAS S.C. GANDEIRIA GESTOSO S.C.

Memoria 2018

100 MELLORES VACAS POR ICO

47


48

NOME VACA

NOME PAI

ICO EXPLOTACIÓN

LOCALIDADE

OSHERDEIROS IMAX 0813 CAZADOR SUPERTORO 7199 ANILA SUPERTORO NELLY GUSTAVO CLEVER VERA XOCO MISIONE 7573 PADIN SUPERSHOT RISCA ET PADIN SUPERSHOT CABEZA ET PADIN SUPERSHOT NIEVES ET PADIN SUPERSHOT ROCIO ET PADIN SUPESHOT ELENA ET CARBALLEIRAS KING ROYAL ADDI ABONXO FLAGSHIP SPECIAL ET XOCO SANXURXO 7568 MOURISCADE CLUN VELETA GUSTAVO CLUN CLOTILDE G.ARCA SUPERTORO AFRICA RIELOA SUPERTORO 2362 FRESITA PADIN SUPERSHOT QUIRA ET PADIN SUPERSHOT FARANA ET RIELOA SUPREM NOARA CALDEIRON SUPERTORO BLANCA ET ANILA SANXURXO GASPARA ANILA SUPERTORO CARMELA BERDON HORIZON SOLTA PAULI SUPERTORO 272 PADIN STOIC KEITA PONTELLO SUPERTORO MARUJA PONTICELA SUPERTORO 4078 ANILA LEOMARCOS FALCONA ET AGRASILVA SANXURXO RAMONA MOURISCADE SUPREM DIAMOND CARBALLEIRAS CHIEF MIRTA ALVIRO SUPERTORO SUPRA OCHAMOR KIRON XINZA XILO ALTATOOHOT NOIA GANADBANDA SUPERTORO 3871 LOUCENZO MERIDIAN REME ROXELO JEDI BALLERINA SOUTOG CLEVER PINTA G.ARCA SANXURXO ROBERTA ANILA SANXURXO SANXURXA G.PEREIRA HORIZON TOSCANA ALFREDO DELUXE 8202 GUSTAVO SANXURXO NELA XILO HORIZON NUCAMSA GUSTAVO CLUN COLI ANILA SANXURXO MELODIA BASADRESOUTO SUPERTORO 0568 MILO SANXURXO 5573 0456 MOURISCADE BANDARES DIXI ET PAULI SUPERTORO 265

SILVERRIDGE V IMAX ET SJONNY SUPERTORO SJONNY SUPERTORO BUITENEIND K&L CV CLEVER DE CROB 0030 MISIONE COGENT SUPERSHOT COGENT SUPERSHOT COGENT SUPERSHOT COGENT SUPERSHOT COGENT SUPERSHOT PLAIN-KNOLL KING ROYAL ET S-S-I 1STCLASS FLAGSHIP ET SANXURXO ET PENTAGON K&L POKEMON CLUN PENTAGON K&L POKEMON CLUN SJONNY SUPERTORO SJONNY SUPERTORO COGENT SUPERSHOT COGENT SUPERSHOT SUPREM ET SJONNY SUPERTORO SANXURXO ET SJONNY SUPERTORO TIRAN JETSET HORIZON SJONNY SUPERTORO SPRUCE-HAVEN STOIC ET SJONNY SUPERTORO SJONNY SUPERTORO SAN VICENTE S LEOMARCOS FIV ET SANXURXO ET SUPREM ET STANTONS CHIEF ET SJONNY SUPERTORO KIRON ET PEAK ALTATOOHOT ET SJONNY SUPERTORO SULLY HART MERIDIAN ET S-S-I MONTROSS JEDI ET BUITENEIND K&L CV CLEVER SANXURXO ET SANXURXO ET TIRAN JETSET HORIZON ANDERSTRUP BIG POINT DELUXE ET SANXURXO ET TIRAN JETSET HORIZON PENTAGON K&L POKEMON CLUN SANXURXO ET SJONNY SUPERTORO SANXURXO ET WA-DEL YODER BANDARES ET SJONNY SUPERTORO

3790 3788 3786 3783 3783 3782 3782 3782 3782 3782 3771 3770 3770 3769 3763 3759 3759 3758 3758 3757 3752 3751 3747 3746 3744 3744 3743 3742 3740 3740 3739 3736 3729 3728 3726 3720 3720 3718 3718 3712 3712 3711 3708 3706 3704 3700 3699 3697 3697 3697 3694

SILLEDA RODEIRO RODEIRO LALIN LALIN RODEIRO RODEIRO RODEIRO RODEIRO RODEIRO LALIN LALIN LALIN LALIN LALIN FORCAREI RODEIRO RODEIRO RODEIRO RODEIRO RODEIRO RODEIRO RODEIRO LALIN SILLEDA RODEIRO RODEIRO RODEIRO RODEIRO LALIN LALIN LALIN DOZON A ESTRADA LALIN RODEIRO LALIN RODEIRO LALIN FORCAREI RODEIRO FORCAREI LALIN LALIN LALIN LALIN RODEIRO AGOLADA LALIN LALIN SILLEDA

SAT OS HERDEIROS 1015 X. CASA CAZADOR S.C. CASA DO REI SC GANADERIA IGLESIAS-FERRADAS S.C. XOCO S.C. JESUS NIETO MARCOS JESUS NIETO MARCOS JESUS NIETO MARCOS JESUS NIETO MARCOS JESUS NIETO MARCOS SAT CARBALLEIRAS GB GANDERIA SC XOCO S.C. DIPUTACION PONTEVEDRA GANADERIA IGLESIAS-FERRADAS S.C. MANUEL ANGEL ARCA BARREIRO GANDEIRIA RIELO SC JESUS NIETO MARCOS JESUS NIETO MARCOS GANDEIRIA RIELO SC ORLANDO CARRAL CID CASA DO REI SC CASA DO REI SC SAT BERDON PAULINO GONZALEZ FERNANDEZ JESUS NIETO MARCOS GANADERIA PONTELLO S.C. GANDEIRIAS CARRAL S.C. CASA DO REI SC GANDEIRIA AGRASILVA SC DIPUTACION PONTEVEDRA SAT CARBALLEIRAS JOSE LOPEZ LOPEZ ROSA ANA TENREIRO MERLAN GANADERIA XILO S.C. BANDA SC GANDEIRIA LOUCENZO SAT 1272 GANADERIA ROXELO SC MACEVA SOCIEDAD CIVIL MANUEL ANGEL ARCA BARREIRO CASA DO REI SC GANDERIA PEREIRA SC CESAREO GONZALEZ IGLESIAS GANADERIA IGLESIAS-FERRADAS S.C. GANADERIA XILO S.C. GANADERIA IGLESIAS-FERRADAS S.C. CASA DO REI SC ALBERTO VARELA COSTA SAT MILO 987 XUGA DIPUTACION PONTEVEDRA PAULINO GONZALEZ FERNANDEZ


GANDERÍA GANADERIA ROXELO SC BLANCO SLU SAT CARBALLEIRAS GANDERIA MEJUTO S.C. CONDE DA XESTEIRA S.L. SAT O CHOPE BLANCO SLU BLANCO SLU ALBERTO DOVAL CACHAFEIRO BLANCO SLU MACEVA SOCIEDAD CIVIL BLANCO SLU GANDERIA SILLEDA SL BLANCO SLU DIPUTACION PONTEVEDRA MARIA JOSE LAMAS GUERRA ROBERTO PEREIRAS CANDA DOLORES GONZALEZ ALVARELLOS ROBERTO PEREIRAS CANDA BLANCO SLU GANADERIA TOXO S.L. GANDEIRIA CONDE CUÑARRO SC BLANCO SLU JOSE LUIS JORGE GARCIA GANADERIA LALIN SL MARCIAL CAJIDE PENAS GANADERIA CASA REY SC GANADERIA PONTELLO S.C. GANDERIA MEJUTO S.C. GANADERIA MORGADE S.C. GANDEIRIA AGRASILVA SC MARIA JOSE LAMAS GUERRA MOREIRA S.C. MARIA CARMEN VAZQUEZ FERNANDEZ GANADERIA MOSQUERA ALVAREZ SC GANDEIRIA RIZO S.L. JULIO DIEGUEZ GARCIA MOREIRA S.C. GANADERIA O PORTO S.C. GANDEIRIA RIELO SC JOSE LUIS JORGE GARCIA FCO. JAVIER GONZALEZ BREA LUIS SALGUEIRO REY BLANCO SLU GANADERIA CARRAL SC GB GANDERIA SC GANDEIRIA RATO SC GANADERIA TABOADA SC MARIA OLIVA LAMELA TABOADA O TOXAL SC RAMON ABONJO GOMEZ LUIS ALBERTO RIOS TROITIÑO S.REMIGIO DE MACEIRAS SC LUIS ALBERTO RIOS TROITIÑO GANDERIA MACEIRAS S.A.T. BLANCO SLU GANDEIRIA PEREIRON S.L.

VACA 6990 AFRICA 6365 5679 BAMBINA 7619 99 ISA 7901 4488 8098 7232 PULIDA 8944 8783 LAURA MONA 2582 9035 747 7232 0744 PERLA XEBRA 4312 REINA 4883 ROXA 4028 PINTORA 4838 8112 1919 0021 9971 MARTINA 8122 COBA 8399 9943 XACOBEA NOVA 2311 1226 CARETA R PRINCESA 4639 4504 140 160 1057 LANDOI 1607 VIOLETA 2233 0210 8217 0453 PALOMA 6261 VIENA 7089 SOFIA 0045 0202 7763 4950 CLAUDIA 3568 PAULA 9584 BARONESA-8871 6067 ROMERA 9116 9717 PEQUENA ARIADNE 6856 0846 MARENTEIRA MARQUESA 6940 4059 DIANA 9717 FLORITA 1554 PRINCESA 2800 BAMBINA 2324 9263 DIANA PILAR 5609 0002 0785 AUXILIAR

LEITE 149.549 127.706 124.307 118.640 118.310 117.490 116.287 116.243 114.253 114.208 113.851 113.407 113.057 111.612 111.327 110.070 108.460 107.180 107.056 105.910 105.728 105.701 105.457 105.265 105.060 104.982 104.106 103.981 102.687 101.251 100.859 100.589 100.443 100.439 100.304 100.285 99.955 99.585 99.440 99.430 99.287 99.160 99.112 99.092 98.488 98.439 98.237 98.098 97.900 96.900 96.780 96.673 96.620 96.272 96.110 96.008 95.694

GRAXA PROT. DIAS 3,85 3,36 3,69 4,73 3,06 3,59 3,50 3,51 2,97 3,82 3,32 3,58 5,03 3,52 3,43 2,97 3,73 4,02 4,47 3,67 3,79 3,53 3,04 3,70 4,44 3,83 3,35 4,15 3,64 3,81 2,81 3,21 3,59 4,09 2,86 3,62 3,88 4,30 3,35 3,75 3,32 3,40 3,55 3,88 3,71 3,50 2,86 3,17 3,39 4,19 3,71 2,80 4,63 3,61 4,00 3,06 3,62

3,20 3,44 3,07 3,40 2,97 3,02 3,19 3,29 3,02 3,71 3,14 3,25 3,64 3,31 3,12 3,16 3,01 3,25 3,28 3,13 3,37 3,15 3,12 3,04 3,43 3,24 3,41 3,28 3,16 3,38 3,11 3,21 3,26 3,49 2,96 3,31 3,31 3,36 3,25 3,29 2,98 3,13 2,99 3,40 2,95 3,30 2,89 3,02 2,81 3,09 3,10 2,88 3,40 2,99 3,04 3,32 3,43

3.969 2.833 3.172 3.538 2.361 2.478 2.368 2.682 3.917 2.670 2.752 2.433 2.881 2.595 2.542 3.486 3.611 4.756 3.605 2.475 3.143 2.788 2.243 3.041 3.290 3.380 3.233 3.512 3.081 2.840 2.622 3.158 2.629 3.358 2.476 2.630 2.670 2.567 2.584 2.669 2.652 2.672 2.955 2.310 2.658 2.496 2.458 2.896 4.021 2.679 2.932 2.429 2.816 2.598 2.878 2.218 2.749

NP

KG/DIA

9 8 8 9 5 7 6 7 12 7 9 6 6 6 5 11 10 13 11 7 9 8 6 8 7 10 10 9 7 7 8 11 6 9 7 7 8 8 7 8 8 8 8 5 7 5 7 7 15 7 8 6 7 7 7 6 7

38,00 45,00 39,00 34,00 50,00 47,00 49,00 43,00 29,00 43,00 41,00 47,00 39,00 43,00 44,00 32,00 30,00 23,00 30,00 43,00 34,00 38,00 47,00 35,00 32,00 31,00 32,00 30,00 33,00 36,00 38,00 32,00 38,00 30,00 41,00 38,00 37,00 39,00 38,00 37,00 37,00 37,00 34,00 43,00 37,00 39,00 40,00 34,00 24,00 36,00 33,00 40,00 34,00 37,00 33,00 43,00 35,00

Memoria 2018

FEMIAS CON PRODUCIÓN VITALICIA IGUAL OU MAIOR DE 75.000 KG. DE LEITE - 2018

49


GANDERÍA Mª SUSANA BESTEIRO OTERO BLANCO SLU S.REMIGIO DE MACEIRAS SC GANADERIA VALIÑAS NUÑEZ SC SAT ESCUADRO 859 XUGA SAT ESCUADRO 859 XUGA JOSE A. DOBALO LOPEZ INES OTERO MARTINEZ JULIO PICHEL TOIMIL CASA DO REI SC JESUS NIETO MARCOS JULIO CALVIÑO ARIAS SAT MEIXOMENCE 821 XUGA SAT ESCUADRO 859 XUGA SAT ESCUADRO 859 XUGA MOREIRA S.C. JAIME FERNANDEZ CHICANO JOSE A. DOBALO LOPEZ FCO. JAVIER GONZALEZ BREA GANADERIA LOUZAO S.C. GANADERIA QUINTILLAN S.C. JULIO CALVIÑO ARIAS DIEGUEZ PAZ SC CONDE DA XESTEIRA S.L. VAL DE BUSTELO SC MOREIRA S.C. SAT MILO 987 XUGA JULIO DIEGUEZ GARCIA ANA MARIA CIDRE CARBALLO TERESA DIAZ DAPARTE BLANCO SLU FCO. JAVIER GONZALEZ BREA GANADERIA SAN MAURO SL GANDEIRIA MIDON S.C. FINCA SANTAYA S.A.T. GANADERIA SILVA BARROS SC RAMON ABONJO GOMEZ ALFREDO CANABAL LAZARA ALBERTO DOVAL CACHAFEIRO GANADERIA LOUZAO S.C. PAZ GARCIA ABELAIRAS GANADERIA CARRAL SC GANDEIRIA AGRASILVA SC JULIO CALVIÑO ARIAS GANADERIA LALIN SL GANDERIA SILLEDA SL GANADERIA TABOADA SC JOSE VAZQUEZ DIEGUEZ GANDEIRIA AGRASILVA SC MACRIS SC GANDEIRIA GABINO S.C. GANADERIA TABOADA SC GRANXA OS CASEIROS S.C. MARIA CARMEN VAZQUEZ FERNANDEZ MOREIRA S.C. FRAGA S.C. CASA DO REI SC JOSEFA GARCIA AREAN GANADERIA LOUZAO S.C. GANDEIRIA FONTECABALOS S.C. GANADERIA VALIÑAS NUÑEZ SC GANDEIRIAS CARRAL S.C. 50

VACA BONITA 15788 9106 2324 6910 R RUANDA 0001 0027 PANCHA-6927 0815 NEGRA 7722 MARQUESA MARAVILLA 9044 0018 RITA 0290-COCA 2119 CAMELIA 0373 0027 0223 1985 CLAUDIA-9382 PALOMA-9983 BARONESA-8871 CARLOTA 0581 PASTORA 4226 7210 KARINA 6279 LICEA SAMANTA 5126 0622 31 0227 1454 6029 INDIA PALOMA 5210 5277 PARRULA 6264 GINETA 4747 SARITA-4842 6978 BAMBI 4071 NIEVES 7897 4317 PITUFA 2778 PALOMA 7379 DIANA GALLARDA 85540 PENELA 4615 9019 6785 FANECA LINDA 0622 7210 KARINA 1380 680 CAMELA 7645 7933 MIMOSA 8456 8779 PALMERA B 0696 LOLITA 7643 ROQUETA-9994 6690 PARRULA 0232 1400 8343 TIARA RUBI 9787 9666 CARBONERA BOSCOSA-0381 3785 6910 R RUANDA 9196 KOPITA

LEITE 95.662 95.538 95.404 95.183 95.009 94.965 94.962 94.891 94.830 94.263 94.082 93.815 93.688 93.362 93.153 92.951 92.940 92.920 92.666 92.246 91.976 91.797 91.688 91.329 91.060 90.976 90.877 90.408 90.190 90.154 90.025 89.704 89.676 89.545 89.539 89.525 89.451 89.443 89.142 89.028 88.997 88.961 88.777 88.753 88.742 88.655 88.527 88.225 88.197 88.192 88.058 88.030 88.017 87.900 87.852 87.781 87.773 87.765 87.556 87.485 87.389 87.325

GRAXA PROT. DIAS 3,22 3,66 4,64 4,09 4,16 3,95 3,59 3,91 3,78 4,89 3,48 3,46 3,53 3,47 3,95 3,91 3,32 3,92 3,40 3,41 4,18 3,44 4,78 4,72 3,98 3,95 3,36 2,88 3,48 3,42 3,01 3,33 2,92 3,20 3,88 3,62 4,32 2,28 4,01 2,96 3,38 3,28 3,04 3,43 4,24 3,64 3,30 3,00 2,93 4,23 3,59 3,01 3,53 4,70 4,26 4,06 4,21 3,91 3,67 3,60 3,95 3,96

2,95 3,45 3,41 3,06 3,65 3,37 3,41 2,97 3,24 3,53 3,02 3,40 2,92 3,16 3,37 3,09 3,28 3,28 3,15 3,36 3,52 3,10 3,57 3,35 3,32 3,23 2,90 3,02 3,09 2,89 3,28 3,05 3,53 3,37 3,14 3,32 3,28 3,29 3,51 2,91 3,19 3,10 3,10 3,11 3,32 2,82 3,37 3,37 3,26 2,92 3,45 3,15 2,99 3,70 3,21 3,29 3,27 3,07 3,16 3,59 3,09 3,20

2.753 2.191 2.784 3.061 2.770 2.460 2.330 2.683 3.052 2.484 1.589 2.423 3.011 2.977 2.405 2.377 2.508 2.398 2.510 2.678 2.877 2.474 3.365 2.467 2.880 2.314 2.646 2.920 2.963 2.844 2.153 2.364 2.717 2.292 2.280 2.687 2.967 2.133 3.383 2.198 2.429 2.370 2.259 2.399 2.556 2.224 2.653 1.735 2.313 3.104 2.322 2.626 2.528 2.775 2.185 2.010 2.672 2.772 2.484 2.397 2.857 2.551

NP

KG/DIA

8 5 6 9 7 8 7 7 9 6 4 6 9 10 7 8 8 6 7 7 7 7 10 7 8 6 9 7 7 9 5 8 6 5 7 8 7 5 8 6 7 6 8 6 5 6 8 5 6 8 7 8 6 7 7 6 6 9 6 8 8 5

35,00 44,00 34,00 31,00 34,00 39,00 41,00 35,00 31,00 38,00 59,00 39,00 31,00 31,00 39,00 39,00 37,00 39,00 37,00 34,00 32,00 37,00 27,00 37,00 32,00 39,00 34,00 31,00 30,00 32,00 42,00 38,00 33,00 39,00 39,00 33,00 30,00 42,00 26,00 41,00 37,00 38,00 39,00 37,00 35,00 40,00 33,00 51,00 38,00 28,00 38,00 34,00 35,00 32,00 40,00 44,00 33,00 32,00 35,00 36,00 31,00 34,00


SAT O CHOPE BLANCO SLU GANADERIA CASA REY SC MARIA CARMEN RAMOS LIÑARES SAT CARBALLEIRAS FCO. JAVIER GONZALEZ BREA DOLORES GONZALEZ ALVARELLOS CASA DO REI SC LUISA CEA PALLARES GANADERIA PONTELLO S.C. GANADERIA LOUZAO S.C. GANADERIA SIADOR S.C. CASA DO REI SC GB GANDERIA SC MARIA ISABEL RODRIGUEZ SILVA LUISA CEA PALLARES DIPUTACION PONTEVEDRA CARMEN MENDEZ CURRAS JOSE A. DOBALO LOPEZ GANDEIRIA FONTECABALOS S.C. MARIA JOSE LAMAS GUERRA SAT O CHOPE GANADERIA PONTELLO S.C. GRANXA OS CASEIROS S.C. CASA DO REI SC GANADERIA TECEDEIRAS SC GANDEIRIA RAMOS SC CONDE DA XESTEIRA S.L. GANADERIA IGLESIAS-FERRADAS S.C. MARIA CARMEN ABELEDO LOPEZ GANADERIA VALIÑAS NUÑEZ SC MARCIAL CAJIDE PENAS BLANCO SLU CIPRIANO FEIJOO PEÑA LUISA CEA PALLARES GANDEIRIA RAMOS SC REGINA PEÑA ANSARAS MARCIAL CAJIDE PENAS CASA DO REI SC A REVOLTA S.C. GANADERIA TECEDEIRAS SC GANADERIA CARRAL SC SAT CARBALLEIRAS GANADERIA PONTELLO S.C. GANDEIRIA RIZO S.L. FERNANDO FERNANDEZ FERNANDEZ MANUEL FERNANDEZ PEREIRAS JOSE VAZQUEZ DIEGUEZ GANDERIA MACEIRAS S.A.T. SUCASAS SC JOSE LUIS MEIJOME FERNANDEZ NODAR S.C. JUAN CARLOS CERDEIRA VILLAR GANADERIA CARRAL SC JOSE LUIS DIEGUEZ HERMIDA JULIO PICHEL TOIMIL JOSE MARIA PENA GOMEZ ROBERTO PEREIRAS CANDA JOSE MIGUEZ FILLOY GANADERIA LORENZO VILAMEA S.C. SAT CRESPO PACIÑOS HORTOGANADERA S.C.

VACA 4138 9074 1589 LAGARTA 5600 CANDELA 6085 DIVINO BELEN 0471 LINDA 6067 ENANA 9631 CARLA 2204 REDONDA 8166 FANTA 5459 A 90114 CAMELIA 9341 MONA 8226 PASIEGA R 6872 LUPITA 6919 0807 DORIS LUISA 2562 MORENA 3780 5241 ELONCA NIKA 0834 8779 MARINA 0317 DOMINGA-5299 MAYA 0849 3176 EMILIE ALICIA 1068 SAMANTA 5126 4514 NEVADA 1178 BOMBON T 6913 PELUDA PARADELA 2572 0014 MORENA 2 6316 CASTAÑA 3901 ALICIA 1068 LILA 2694 RITA 2801 TONECHA 3245 4151 PRINCESA 7118 CORNETA 5015 PALOMA 6085 DIVINO LAIKA 7822 7088 9401 MARQUESA 1007 COCA 50843 CRISTAL 5822 9801 RUBENA 7235 LOURENZA 9997 MORA 0766 9457 CATULA 1544 PALOMA 0734 MUCHA 7792 SUECA 5287 6821 CORAZON PALMA 7807 CHARLOTE 0403 6947

LEITE 87.309 87.262 87.171 87.101 87.008 86.976 86.969 86.880 86.465 86.421 86.313 86.130 86.086 86.074 86.011 85.522 85.468 85.453 85.399 85.397 85.304 85.084 85.064 84.944 84.882 84.720 84.702 84.684 84.618 84.486 84.283 84.159 84.062 83.892 83.681 83.575 83.370 83.161 83.134 83.127 83.075 82.885 82.813 82.751 82.121 82.067 82.039 82.000 81.967 81.967 81.887 81.855 81.828 81.773 81.678 81.575 81.515 81.430 81.365 80.982 80.959 80.820

GRAXA PROT. DIAS 3,63 3,50 3,64 3,42 3,88 3,12 4,15 4,24 4,32 3,94 3,69 3,25 4,47 2,91 3,32 3,41 4,08 2,97 3,59 3,04 3,10 3,74 3,10 3,48 4,75 3,28 3,98 4,66 4,04 3,63 3,93 4,28 3,25 3,34 4,43 3,99 3,44 3,70 3,60 3,69 2,99 4,91 3,90 3,86 3,82 3,61 3,28 2,62 3,92 3,48 3,74 4,09 3,62 4,44 4,32 4,07 3,20 3,59 3,99 3,20 3,61 2,84

3,13 3,52 3,32 3,22 3,11 2,93 3,08 3,39 3,03 2,90 3,22 3,28 3,20 2,97 3,09 3,03 3,66 3,39 3,17 3,44 3,21 2,91 2,74 3,04 3,61 3,13 3,30 3,36 3,26 3,10 3,39 3,44 3,53 3,24 3,32 3,29 2,86 3,24 3,21 3,25 3,24 3,62 3,12 3,27 3,26 2,86 3,28 3,09 3,13 3,01 3,26 3,27 3,05 3,46 3,28 3,38 3,24 3,05 3,22 3,08 3,32 3,04

2.279 1.929 2.483 2.898 2.318 2.233 3.695 2.471 2.912 2.642 2.270 2.786 2.464 2.223 2.928 2.503 2.568 2.124 2.299 2.445 2.768 2.048 2.471 2.580 2.531 2.628 2.308 2.278 2.053 2.744 2.881 2.492 2.142 2.815 2.921 2.276 3.082 2.199 1.962 2.970 2.471 2.332 2.208 2.734 2.536 3.221 2.083 1.680 2.162 3.061 2.316 2.129 2.713 2.427 3.497 2.874 2.678 2.516 2.115 2.046 2.276 1.942

NP

KG/DIA

6 6 8 9 8 7 11 5 8 8 7 7 7 6 8 6 5 6 6 8 8 6 6 7 6 9 8 6 7 7 8 6 6 8 9 7 7 6 5 8 8 5 7 6 6 8 5 5 6 7 8 5 9 6 11 7 7 7 6 7 5 7

38,00 45,00 35,00 30,00 38,00 39,00 24,00 35,00 30,00 33,00 38,00 31,00 35,00 39,00 29,00 34,00 33,00 40,00 37,00 35,00 31,00 42,00 34,00 33,00 34,00 32,00 37,00 37,00 41,00 31,00 29,00 34,00 39,00 30,00 29,00 37,00 27,00 38,00 42,00 28,00 34,00 36,00 38,00 30,00 32,00 25,00 39,00 49,00 38,00 27,00 35,00 38,00 30,00 34,00 23,00 28,00 30,00 32,00 38,00 40,00 36,00 42,00

Memoria 2018

GANDERÍA

51


GANDERÍA ALBERTO DOVAL CACHAFEIRO ISABEL MARIA MARIÑO LIMERES JOSE LAMAZARES LOPEZ MOREIRA S.C. GANADERIA LOUZAO S.C. O TOXAL SC BLANCO SLU MARIA ROSA FERNANDEZ GONZALEZ Mª ROSARIO PEREIRAS FERNANDEZ FCO. JAVIER GONZALEZ BREA GANADERIA IGLESIAS-FERRADAS S.C. JOSE OJEA REBOREDO GANADERIA LOUZAO S.C. GANADERIA IGLESIAS-FERRADAS S.C. GANADERIA FINO SC GANADERIA IGLESIAS-FERRADAS S.C. GANDEIRIA RAMOS SC Mª SUSANA BESTEIRO OTERO JOSE FERNANDEZ BLANCO JOSE A. DOBALO LOPEZ JOSE LUIS PRESAS VALLADARES Mª ROSARIO PEREIRAS FERNANDEZ SAT CRESPO GANADERIA O PORTO S.C. GANDEIRIA FONTECABALOS S.C. GANDEIRIA CUMBRAOS SC GANADERIA TABOADA SC GANADERIA PORTELA S.C. JOSE LUIS MEIJOME FERNANDEZ MARIA OFELIA MONTOUTO COSTA MANUEL FERNANDEZ PEREIRAS JOSE VIEITEZ MATO CASA DO REI SC GANADERIA MANTEIGA S.C. GANDEIRIA O PICO S.C. GANADERIA LORENZO VILAMEA S.C. A REVOLTA S.C. GANDEIRIA GESTOSO S.C. GANADERIA TABOADA SC CRISTINA BARRAL TABOADA GANDEIRIA PAIS S.C. TERESA DIAZ DAPARTE MARIA CARMEN ABELEDO LOPEZ JOSE NOVO BAHAMONDE GANDEIRIA AGRASILVA SC JOSE MANUEL MATO JORGE MARIA JOSE LAMAS GUERRA GANDERIA MEJUTO S.C. GANADERIA CARAMES S.C. FINCA SANTAYA S.A.T. FINCA SANTAYA S.A.T. JAIME FERNANDEZ GOMEZ GANDEIRIA AGRASILVA SC CASA DE NEIRA SC LUISA CEA PALLARES MADRIÑAN SISO SL AMPARO OUZANDE VILLAR A REVOLTA S.C. JOSE LUIS DIEGUEZ HERMIDA AVICOLA VENCE SC PAULINO GONZALEZ FERNANDEZ O TOXAL SC 52

VACA MORA 8792 REINA 7890 SABRINA 1308 0264 3481 CISS 3659 4308 TOURA 3253 8056 MIMOSA LULU-0719 BONITA 6150 1021 BLANQUITA CATUXA 7345 CHUS 3660 8076 RIADA 0335 ROMERA 4565 TALEA LISA 3005 MUCHA 7448 9970 LAILA MUCHA 2236 6320 JULIANA ELBA-9240 0183 3728 ANTONELA 3156 NEVE 8126 PALOMA 8471 0826 ATENEA 5602 DUMBRIA 7576 CUKI 1727 PLATERA CUCA 5327 ALONDRA 9466 063 6087 EVERYT PULGA 8541 NEGRA 0116 PANCHA 2788 9986 CANDY DANCER 4854 MARQUESA 8498 7629 129 5869 DUQUESA 1178 BOMBON RULA 2086 ALASKA 7930 PASTORA 8980 MERLA 4826 1678 CUCA 5348 LAMBADA INKA 8745 WENDY 2726 4117 DIONISIA 8407 CRISTINA 8504 MARQUESA 6422 9246 CHULA 7698 8092 GAVIOTA 0639 PARDA 7837 DIANA 100 9767 0506 CASTAÑA

LEITE 80.793 80.776 80.771 80.675 80.667 80.617 80.611 80.579 80.302 80.260 80.245 80.137 80.130 80.086 80.071 79.907 79.884 79.800 79.779 79.746 79.706 79.536 79.530 79.467 79.442 79.382 79.077 79.044 79.037 79.031 78.819 78.793 78.777 78.746 78.727 78.691 78.676 78.654 78.624 78.592 78.589 78.334 78.245 78.236 78.212 78.189 78.143 78.116 78.108 78.079 78.041 78.008 77.946 77.941 77.789 77.749 77.717 77.667 77.651 77.610 77.604 77.495

GRAXA PROT. DIAS 3,51 3,58 3,65 4,18 3,69 4,57 3,03 4,39 3,68 3,37 4,14 3,14 3,70 4,33 2,93 3,51 3,82 3,85 3,63 3,29 4,49 3,52 4,04 3,56 3,54 2,94 3,76 3,15 3,79 4,13 3,48 3,43 4,34 3,74 4,02 3,20 4,23 3,99 3,53 3,42 3,02 4,05 3,66 3,32 3,35 3,86 2,82 3,53 3,75 4,19 3,39 3,43 3,87 3,39 4,10 3,95 3,18 3,74 4,05 4,23 3,94 5,56

3,20 3,16 3,15 3,45 3,12 3,27 3,22 2,95 3,02 3,10 3,03 3,11 3,23 3,16 2,84 3,44 3,02 3,20 2,93 3,15 3,26 3,11 3,16 3,00 3,52 2,87 3,17 3,43 3,31 3,29 3,39 3,10 3,32 3,35 3,17 3,07 3,16 3,40 3,25 2,97 2,94 3,27 3,12 2,94 3,07 3,25 3,10 2,96 3,63 3,44 3,23 3,02 3,30 2,83 3,06 3,18 3,02 3,18 3,26 3,33 3,24 3,54

2.963 2.850 3.023 2.054 2.213 2.773 2.205 2.294 2.407 1.902 2.224 2.089 2.089 2.100 2.573 2.294 2.511 2.134 3.061 1.899 2.606 2.753 2.475 1.918 2.009 2.410 2.328 2.289 2.057 2.704 1.943 2.528 2.148 2.146 3.126 1.786 2.310 2.500 2.151 2.892 2.207 2.614 2.555 2.538 2.251 2.155 2.281 2.176 2.558 2.077 2.312 2.419 2.385 2.525 2.300 2.557 2.624 2.576 3.259 3.390 2.384 2.384

NP

KG/DIA

7 7 10 6 6 8 5 6 7 6 7 7 5 6 7 7 7 5 8 4 5 7 6 5 7 6 5 6 6 7 5 7 6 5 10 6 8 8 6 9 6 7 6 7 6 6 7 5 7 6 6 7 8 7 8 8 8 7 10 10 7 7

27,00 28,00 27,00 39,00 36,00 29,00 37,00 35,00 33,00 42,00 36,00 38,00 38,00 38,00 31,00 35,00 32,00 37,00 26,00 42,00 31,00 29,00 32,00 41,00 40,00 33,00 34,00 35,00 38,00 29,00 41,00 31,00 37,00 37,00 25,00 44,00 34,00 31,00 37,00 27,00 36,00 30,00 31,00 31,00 35,00 36,00 34,00 36,00 31,00 38,00 34,00 32,00 33,00 31,00 34,00 30,00 30,00 30,00 24,00 23,00 33,00 33,00


EMILIA ANA TROITIÑO PICHEL INES OTERO MARTINEZ LUIS CALVIÑO CALVO JESUS NIETO MARCOS ROSA ANA TENREIRO MERLAN JOSE A. DOBALO LOPEZ FRAGA S.C. AVICOLA VENCE SC MANUEL FERNANDEZ PEREIRAS PAZ GARCIA ABELAIRAS CASA DE BAIXO FCO. JAVIER GONZALEZ BREA BENJAMIN RODRIGUEZ CORTIZO GANDEIRIA AGRASILVA SC GANDEIRIA CUMBRAOS SC JESUS ALONSO COSTA ROSA IGLESIAS BARROS MARIA OFELIA MONTOUTO COSTA MARIA OFELIA MONTOUTO COSTA GANDEIRIA AGRASILVA SC JOSE NOVO BAHAMONDE GANADERIA O PORTO S.C. GANDEIRIA GABINO S.C. JULIO DIEGUEZ GARCIA OS FEITUQUIÑOS SC GANADERIA CASA CABADO SC CELIA COUCEIRO PIÑEIRO GANDEIRIA RIELO SC JESUS ALONSO VISPO JAIME FERNANDEZ GOMEZ GANADERIA TOXO S.L. MOREIRA S.C. JOSEFA DOBALO MIGUEZ GANADERIA SILVA BARROS SC SANTIAGO FERNANDEZ GARCIA A REVOLTA S.C. ANTONIO REBOREDO REBOREDO GANDEIRIA CUMBRAOS SC JOSE SANTOME PEREIRO GANDERIA MEJUTO S.C. LUIS ALBERTO RIOS TROITIÑO IRINEO DAPARTE DAPARTE GANADERIA LORENZO VILAMEA S.C. GANDERIA RES SC GANADERIA MOSQUERA ALVAREZ SC GANADERIA REBOREDO SC GANDERIA PEREIRA SC JOSE ANTONIO FERNANDEZ VAZQUEZ GANADERIA MANTEIGA S.C. MARIA JOSE LAMAS GUERRA ANTONIO MEIJOME BUJAN GANADERIA PEREZ S.C. JOSE LAMAZARES LOPEZ GANADERIA TOXO S.L. JULIO CALVIÑO ARIAS JAIME FERNANDEZ GOMEZ ALBERTO DOVAL CACHAFEIRO RAMON ABONJO GOMEZ SAT OS HERDEIROS 1015 X. MARIA CARMEN RAMOS LIÑARES MARIA OFELIA MONTOUTO COSTA JOSE MANUEL OTERO IGLESIAS

VACA XIMENA 8480 8639 CARMELA 8063 CARLA 0024 CHIFRA NEREA 1405 TONECHA 6135 2012 MARIKA 4788 BETA 9736 BARBI 0422 8236 ACUARELA DORITA 3936 CUCHARA 8079 LUCIA 8562 NIEBLA 0541 1086 TIANO 6102 LAURA 6484 NEVADA 7289 ALBA SARDIÑA 3788 REINA 2064 3728 ANTONELA 7437 AFRICA 9952 9187 CASTAÑA 6660 2776 ROMERA 6762 RABELA ELISA 6709 3948 PRIMAVERA 5549 0271 3701 CAMELIA 9516 7486 GALLARDA 1606 VALERIA MUCHA 5000 REDONDA 1115 LEIRE 9463 COKETA 4345 0024 3219 BOTA 2333 MARQUESA CATALINA 7806 3710 NAVARRA 5903 LUNA 7678 BARBARA 7494 TINA 0400 PERICA 038 7810 LUNA MERLA 4826 REINA 3178 112 2742 SARAIVA 7918 1457 1602 OCA 7273 LOURA TOURA 9514 4314 NORA 0905 9281 9994 MINERVA 8662 PANTOJA 1405 MORENA

LEITE 77.488 77.477 77.440 77.429 77.406 77.390 77.384 77.372 77.356 77.321 77.254 77.239 77.223 77.191 77.170 77.162 77.144 77.091 77.049 76.895 76.886 76.875 76.847 76.830 76.786 76.772 76.687 76.637 76.580 76.532 76.518 76.475 76.401 76.392 76.281 76.230 76.174 76.077 76.060 76.032 75.895 75.831 75.824 75.818 75.795 75.621 75.590 75.569 75.568 75.561 75.549 75.538 75.510 75.452 75.392 75.352 75.300 75.260 75.228 75.218 75.170 75.100

GRAXA PROT. DIAS 3,76 3,45 3,64 3,55 4,23 3,22 3,57 3,52 3,71 3,97 4,11 3,14 3,27 2,61 3,34 4,45 3,12 3,31 3,61 3,27 3,64 3,49 3,92 3,13 3,53 3,62 3,70 4,05 3,72 3,83 4,06 3,91 4,19 3,94 4,50 3,44 3,15 3,84 3,35 4,87 3,50 3,73 4,05 3,02 3,45 3,40 4,12 3,49 3,69 2,82 3,50 3,75 3,95 4,17 3,27 3,31 3,76 3,97 3,32 3,28 3,28 3,22

2,96 2,92 2,93 2,99 2,87 3,23 2,82 2,94 3,42 3,16 3,23 3,24 3,17 2,94 2,84 3,63 3,01 3,00 3,09 3,17 3,18 2,96 3,08 3,09 3,03 3,24 3,19 3,37 3,35 3,25 3,48 3,19 3,26 3,38 3,56 3,22 3,23 3,46 2,93 3,41 3,12 3,08 3,27 3,08 3,24 3,02 3,53 3,33 3,05 3,10 3,37 3,34 3,38 3,47 3,44 3,16 3,69 3,38 3,24 2,87 3,07 2,93

2.508 2.175 2.223 1.596 2.012 1.923 1.547 3.320 1.737 2.367 2.207 1.941 2.524 1.998 2.248 2.760 2.393 2.545 2.318 2.214 2.372 1.846 2.048 1.896 2.700 2.259 3.067 2.341 2.470 2.864 2.267 1.895 2.624 2.362 2.847 2.100 2.333 2.470 2.238 2.412 2.081 3.809 2.028 2.505 2.185 3.319 1.940 1.917 1.662 2.214 2.624 1.832 2.465 2.316 2.433 2.575 3.032 2.431 2.214 2.693 2.813 2.196

NP

KG/DIA

6 6 7 4 6 6 5 11 5 7 6 7 6 7 6 8 6 6 5 7 5 4 5 5 8 6 8 6 7 9 6 7 8 5 8 7 6 7 5 8 4 11 5 9 6 9 6 4 5 6 8 5 6 6 5 7 10 8 6 7 6 6

31,00 36,00 35,00 49,00 38,00 40,00 50,00 23,00 45,00 33,00 35,00 40,00 31,00 39,00 34,00 28,00 32,00 30,00 33,00 35,00 32,00 42,00 38,00 41,00 28,00 34,00 25,00 33,00 31,00 27,00 34,00 40,00 29,00 32,00 27,00 36,00 33,00 31,00 34,00 32,00 36,00 20,00 37,00 30,00 35,00 23,00 39,00 39,00 45,00 34,00 29,00 41,00 31,00 33,00 31,00 29,00 25,00 31,00 34,00 28,00 27,00 34,00

Memoria 2018

GANDERÍA

53


PARÁMETROS REPRODUCTIVOS NO ANO 2018

CONCELLO/ COMARCA

VALGA CALDAS PIÑOR DE CEA CEA AGOLADA LALIN RODEIRO SILLEDA VILA DE CRUCES DOZON DEZA A ESTRADA FORCAREI TABEIROS - TERRA DE MONTES PONTEVEDRA GALICIA

INTERVALO PARTO 1ª INSEMINACIÓN % según intervalo de días MEDIA < 46 46-80 81-110 > 110

INTERVALO PARTO INSEM. FECUNDANTE % según intervalo de días MEDIA < 46 46-80 81-110 > 110

INTERVALO PARTO PARTO % según intervalo de días MEDIA < 390 390-420 421-450 > 450

124,5 2,7 18,9 24,3 54,1 124,5 2,7 18,9 24,3 54,1 110,9 1,7 32,2 30,5 35,6 110,9 1,7 32,2 30,5 35,6 92,9 14,0 36,3 25,3 24,5 87,4 8,2 44,8 27,5 19,5 88,4 7,3 42,5 30,0 20,2 86,1 7,9 44,4 30,9 16,8 87,6 9,5 44,4 25,5 20,6 92,4 8,0 36,4 30,8 24,8 87,3 8,0 44,1 28,9 19,0 91,0 10,7 35,9 28,3 25,0 86,1 7,6 47,0 28,4 17,0

155,1 155,1 136,1 136,1 151,1 152,7 156,7 156,4 151,7 157,1 154,5 149,2 176,0

435,1 435,1 418,2 418,2 429,3 431,3 436,1 436,5 432,5 436,1 433,5 428,3 456,9

89,1 88,2 86,6

9,5 40,1 28,4 22,0 8,3 42,9 28,8 20,1 6,3 46,9 29,1 17,7

CONCELLO/COMARCA

VALGA CALDAS PIÑOR DE CEA CEA AGOLADA LALIN RODEIRO SILLEDA VILA DE CRUCES DOZON DEZA A ESTRADA FORCAREI TABEIROS - TERRA DE MONTES PONTEVEDRA GALICIA 54

21,7 21,7 22,6 22,6 30,6 28,9 27,3 28,4 31,8 25,9 28,4 30,2 23,8

30,4 30,4 22,6 22,6 15,3 17,9 17,3 18,1 15,5 17,6 17,6 18,1 13,5

8,7 8,7 22,6 22,6 14,6 14,0 13,9 14,3 12,7 14,1 14,0 14,9 13,8

39,1 39,1 32,3 32,3 39,4 39,2 41,5 39,2 40,1 42,3 40,0 36,8 49,0

160,1 27,6 16,2 14,4 41,8 154,5 28,5 17,8 14,1 39,7 149,3 30,0 18,1 14,1 37,8

Nº INSEMINACIÓN

1,3 1,3 2,1 2,1 2,1 2,3 2,5 2,4 2,1 2,4 2,4 2,3 2,7 2,4 2,4 2,3

43,5 43,5 33,9 33,9 43,2 41,7 40,1 41,3 43,0 38,0 41,3 43,0 32,1

17,4 17,4 25,8 25,8 14,4 15,4 14,5 14,9 12,1 14,8 15,0 15,7 13,3

0,0 0,0 14,5 14,5 12,5 11,2 11,1 12,1 12,2 11,4 11,5 11,0 12,6

39,1 39,1 25,8 25,8 29,9 31,7 34,3 31,7 32,7 35,8 32,2 30,3 42,0

438,1 39,3 14,9 11,5 34,3 433,7 41,2 15,0 11,5 32,3 427,4 43,6 15,0 11,4 30,0

1ª INS.

2ª INS.

3ª INS.

73,5 73,5 46,2 46,2 54,3 43,8 41,4 42,1 48,1 42,6 43,0 54,3 35,7 41,0 42,9 44,3

23,5 23,5 24,4 24,4 20,2 24,1 23,6 23,1 25,0 23,1 23,7 23,4 22,3 23,0 23,7 23,5

2,9 2,9 29,5 29,5 25,5 32,2 35,0 34,8 26,9 34,3 33,3 33,1 42,0 36,0 33,4 32,2


RECONTO DE CÉLULAS SOMÁTICAS NO ANO 2018

VALGA CALDAS PIÑOR DE CEA CEA AGOLADA DOZON LALIN RODEIRO SILLEDA VILA DE CRUCES DEZA A ESTRADA FORCAREI TABEIROS-TERRA DE MONTES PONTEVEDRA GALICIA

MES

XANEIRO FEBREIRO MARZO ABRIL MAIO XUÑO XULLO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DECEMBRO PONTEVEDRA GALICIA

Nº RESES CONTROLADAS

<200.000

% DE MOSTRAS 200.000 - 400.000

>400.000

299 299 738 738 5.917 12.493 73.006 40.767 34.289 9.543 176.015 14.449 9.911

87,6 87,6 80,8 80,8 74,4 70,0 75,2 78,7 75,4 76,3 75,7 76,5 72,7

2,7 2,7 3,9 3,9 4,2 5,0 4,0 3,7 4,2 3,6 4,0 3,9 4,1

7,4 7,4 9,2 9,2 14,6 16,2 13,8 11,9 13,3 13,2 13,4 12,7 15,8

24.360 201.412 1.759.650

75,0 75,7 76,5

4,0 4,0 4,0

13,9 13,5 12,9

Nº RESES CONTROLADAS

18.184 18.487 18.502 18.394 18.262 18.353 18.393 37 18.491 18.268 18.032 18.009 201.412 1.759.662

<200.000

76,9 77,3 77,4 77,4 77,0 76,1 74,7 40,5 72,2 74,4 74,6 74,6 75,7 76,5

% DE MOSTRAS 200.000 - 400.000

>400.000

10,4 10,2 10,3 10,0 10,9 10,8 11,1 24,3 12,4 10,9 11,0 11,5 10,9 10,6

12,7 12,5 12,3 12,7 12,2 13,1 14,3 35,1 15,4 14,7 14,4 13,8 13,5 12,9

Memoria 2018

COMARCA / CONCELLO

55


TAXA DE NON RETORNO Este índice reproductivo aporta información sobre a fertilidade do touro, vendo que porcentaxe de vacas que, sendo inseminadas por primeira vez, non volven a ser inseminadas nos 56 días posteriores. Dado que se toma como referencia un alto número de inseminacións, en distintos rabaños, proporciona unha boa referencia sobre a fertilidade do touro. Neste estudio, as inseminacións corresponden a explotacións en Control Leiteiro, efectuadas durante o ano 2018. A efectos de dar fiabilidade ao índice, so se indica a TNR dos touros con máis de 300 inseminacións. A fertilidade dun touro mide a habilidade do seu seme para empreñar vacas. Pódese determinar por análise laboratorial, pero a validez desta análise é limitada, dende o momento que o espermatozoide que fertiliza o ovocito non é representativo da mostra de seme na súa totalidade (xa que é un so espermatozoide entre varios millóns que van na palleta). É polo que a fertilidade débese contrastar, aparte de facelo no laboratorio, con outros índices como pode ser a Taxa de Non Retorno. De cada touro indícase • Nome completo • Número de primeiras inseminacións incluidas na análise • Taxa de Non Retorno, porcentaxe de primeiras inseminacións que non repetiron no intervalo posterior de 56 días. • Porcentaxe de xovencas sobre as que se fixeron as inseminacións (a maior fertilidade das xovencas fronte as vacas pode influir na TNR) NOME Vvh ARMONICO SANXURXO ET Tiran Jetset HORIZON Sjonny SUPERTORO Bos Seijo Bolton TORREL Et Buiteneind BI-BATTLE GRILLE MCC CINDER FIV HAPPY Buiteneind K&L Cv CLEVER K&L BC Snake II BATERY LAUTRUST SMX De Vrendt ARNO 10 SIGMA ET Plain-knoll KING ROYAL ET THOS Planet Lion Tl Tv Td Tr San Vicente LEOMARCOS FIV ET Go-Farm LUGO ET Heidenskipster GOLDOURO Tl Tv Pentagon K&L Pokemon CLUN PEAK ACCELRENOWN ET Morningview Mcc KINGBOY ET DIABOLO P rojo ET Willem`s Hoeve W-H BARANsingh Vendairy STOP Tl Tv Td Tr K&L Js DONSIMON Progenesis AVATAR Bacon-Hill MONTROSS Sandy-Valley SALOON Et S-S-I Montross JEDI ET Ri Opsal NISSAN ET TL TV Mapel Wood BREWMASTER ET Willsbro ABBOTT Siemers Mogul PETY Leaninghouse KING ABEL ET LONE-OAK-ACRES ALTAROBLE Mountfield Ssi Dcy MOGUL Et Zandenburg Evan MELLOR BRUCE ET Seagull-Bay SUPERSIRE Et Lone-Oak-Acres ALTARABO ET Garioni Royal VANHALEN ET Claynook DENIM Boisvert BARITONE Silverridge V WICKHAM Westcoast SCOTCH 56

TOTAL

VÁLIDA

TNR ADULT.

TOTAL

VÁLIDAS

TNR XOV.

% XOV.

7.192 6.573 6.406 4.543 3.856 3.440 3.312 2.767 2.166 2.016 1.957 1.570 1.565 1.443 1.397 1.300 1.290 1.281 1.261 1.226 1.066 1.058 1.054 1.042 1.023 929 918 857 843 808 801 795 768 768 755 753 748 721 718 678 657 654 648 639

3.745 3.429 2.985 2.432 1.917 1.753 1.731 1.392 978 1.168 951 796 819 893 681 619 761 638 627 646 492 558 562 529 565 463 504 484 419 494 460 429 404 433 393 391 377 436 376 364 352 344 381 341

52,1 52,2 46,6 53,5 49,7 51,0 52,3 50,3 45,2 57,9 48,6 50,7 52,3 61,9 48,8 47,6 59,0 49,8 49,7 52,7 46,2 52,7 53,3 50,8 55,2 49,8 54,9 56,5 49,7 61,1 57,4 54,0 52,6 56,4 52,1 51,9 50,4 60,5 52,4 53,7 53,6 52,6 58,8 53,4

1.764 1.401 919 1.465 356 2.776 387 562 314 733 252 193 474 503 1.000 207 457 589 387 445 197 137 381 374 274 381 166 495 194 374 211 307 229 297 339 150 151 326 316 214 208 233 256 190

1.190 943 631 917 228 1.610 288 401 193 526 169 130 313 363 540 141 344 364 249 277 117 95 236 260 199 233 124 332 127 268 153 193 141 202 213 110 104 230 202 137 134 155 174 137

67,5 67,3 68,7 62,6 64,0 58,0 74,4 71,4 61,5 71,8 67,1 67,4 66,0 72,2 54,0 68,1 75,3 61,8 64,3 62,3 59,4 69,3 61,9 69,5 72,6 61,2 74,7 67,1 65,5 71,7 72,5 62,9 61,6 68,0 62,8 73,3 68,9 70,6 63,9 64,0 64,4 66,5 68,0 72,1

24,5 21,3 14,3 32,2 9,2 80,7 11,7 20,3 14,5 36,4 12,9 12,3 30,3 34,9 71,6 15,9 35,4 46,0 30,7 36,3 18,5 12,9 36,1 35,9 26,8 41,0 18,1 57,8 23,0 46,3 26,3 38,6 29,8 38,7 44,9 19,9 20,2 45,2 44,0 31,6 31,7 35,6 39,5 29,7


Sandy-Valley J PHARO ET Dg Vekis DUSTER ET KODEN ET Co-Op Day TAURINO ET K&L Py COLINPEN LUACES ET ARION DONJUAN ET Poppe K&L Bc SNOOPY K&L BD INDIANEL Mr Ocd Robust DONATELLO Et Sully Hart MERIDIAN -Et S-S-I Modesty MAGICTOUCH ET MELARRY JOSUPER FRAZZLED ET Clear-Echo MODIFY ET Campolongo XF Bc DOMINADOR ET River-Bridge Co-Op TROY ET Richmond-Fd El BOMBERO ET Peeldijker PERCHER A-Costa-S.C. XEO ET WESTENRADE ALTASPRING Farnear DELTA LAMBDA ET A Campaza Suprem SORTE ET Lin-Horst LH-K&L JARIK Co-Op RENEGADE ET SUPREM ET JULIUS ET BACARDI ET LOUXOR BRAUN ET Cochero Burano SANTE ET Wa-Del OUTFITTER ET SEAGULL-BAY SILVER-ET LUDIX Swissbec BREKEM BABYLON ET Co-Op Aardema TRACER ET Chartroise SMURF View-Home CARDINALS Glen-D-Haven ALTAHOTROD Lscg SILENCIO ET Silverridge ALBUM S-S-I Montross JETT ET Ste Odile MERLOT Benner SANTANA Campa MISSROCK Croteau Lesperron UNIX Jenny-Lou Montross GAMMA ET Cookiecutter HUMBLENKIND ET View-Home MONTEREY ET Beeze Lazaroxy JULE P ROJO Stantons APPLICABLE Campa SIMEONE ET Ihg MONTANA Et De Crob 0030 MISIONE BASIX ET Westcoast LIGHTHOUSE BEATBOY ET AB GASTON Apina DELANO Siemers Kingboy ROZWELL ET LIM CAMPOLONGO NOIR LIM LEO Woodcrest KING DOC PELEGRIN II AG ANG REA COLOMBO RED LIM ZAKO

TIPO

TOTAL

VÁLIDA

TNR ADULT.

TOTAL

VÁLIDAS

TNR XOV.

% XOV.

613 610 605 600 597 594 593 573 563 555 552 531 526 521 516 490 487 475 472 465 451 447 439 432 425 424 419 417 412 411 408 404 400 397 390 390 387 386 383 378 372 366 365 363 358 356 350 347 340 332 330 328 327 327 325 323 321 320 315 314 313 311 311 309 308 308 305

345 297 294 334 294 326 330 300 278 255 292 321 301 250 267 245 326 277 186 253 205 262 215 213 238 237 224 220 196 206 211 226 218 172 185 207 195 229 234 225 208 209 188 155 177 195 199 162 161 191 176 204 178 181 169 169 179 169 158 172 157 151 149 153 148 116 140

56,3 48,7 48,6 55,7 49,3 54,9 55,7 52,4 49,4 46,0 52,9 60,5 57,2 48,0 51,7 50,0 66,9 58,3 39,4 54,4 45,5 58,6 49,0 49,3 56,0 55,9 53,5 52,8 47,6 50,1 51,7 55,9 54,5 43,3 47,4 53,1 50,4 59,3 61,1 59,5 55,9 57,1 51,5 42,7 49,4 54,8 56,9 46,7 47,4 57,5 53,3 62,2 54,4 55,4 52,0 52,3 55,8 52,8 50,2 54,8 50,2 48,6 47,9 49,5 48,1 37,7 45,9

294 58 60 109 66 442 115 58 84 45 182 174 218 186 205 69 261 183 136 62 57 222 59 57 178 94 69 65 129 53 54 63 93 38 136 55 76 164 151 114 71 187 106 97 75 61 162 69 210 102 39 54 45 155 37 40 80 48 1 84 110 9 7 86 3 9 15

202 42 46 72 48 257 85 44 53 34 112 140 170 120 137 53 201 129 77 50 36 156 37 36 118 69 48 43 78 41 36 47 68 19 86 37 50 119 106 86 51 113 69 60 58 41 117 54 127 77 28 44 38 117 27 24 55 36 1 68 73 7 6 55 1 7 11

68,7 72,4 76,7 66,1 72,7 58,1 73,9 75,9 63,1 75,6 61,5 80,5 78,0 64,5 66,8 76,8 77,0 70,5 56,6 80,7 63,2 70,3 62,7 63,2 66,3 73,4 69,6 66,2 60,5 77,4 66,7 74,6 73,1 50,0 63,2 67,3 65,8 72,6 70,2 75,4 71,8 60,4 65,1 61,9 77,3 67,2 72,2 78,3 60,5 75,5 71,8 81,5 84,4 75,5 73,0 60,0 68,8 75,0 100,0 81,0 66,4 77,8 85,7 64,0 33,3 77,8 73,3

48,0 9,5 9,9 18,2 11,1 74,4 19,4 10,1 14,9 8,1 33,0 32,8 41,4 35,7 39,7 14,1 53,6 38,5 28,8 13,3 12,6 49,7 13,4 13,2 41,9 22,2 16,5 15,6 31,3 12,9 13,2 15,6 23,3 9,6 34,9 14,1 19,6 42,5 39,4 30,2 19,1 51,1 29,0 26,7 20,9 17,1 46,3 19,9 61,8 30,7 11,8 16,5 13,8 47,4 11,4 12,4 24,9 15,0 0,3 26,8 35,1 2,9 2,3 27,8 1,0 2,9 4,9

Memoria 2018

NOME

57


TOUROS MAIS UTILIZADOS 2018 (PONTEVEDRA/GALICIA) ≥200 INSEMINACIÓNS NOME LARGO

NOME CURTO

DESCONOCIDO LIMOUSINE LIM LIMOUSINE DESCONOCIDO AZUL BELGA AB AZUL BELGA Tiran Jetset HORIZON HORIZON XFO DESCONOCIDO CARNE OC CARNE SANXURXO ET SANXURXO Sjonny SUPERTORO SUPERTORO Vvh ARMONICO ARMONICO Desconocido ANGUS ANG ANGUS Bos Seijo Bolton TORREL Et TORREL GRILLE MCC CINDER FIV HAPPY HAPPY SIGMA ET SIGMA DESCONOCIDO FRISON FRISON Willem`s Hoeve W-H BARANsingh BARAN XFO Buiteneind BI-BATTLE BI BATTLE XFO Go-Farm LUGO ET LUGO XFO DONJUAN ET DONJUAN XFO LIM ARIAL LIM ARIAL LIM CALIXTO LIM CALIXTO THOS Planet Lion Tl Tv Td Tr THOS San Vicente LEOMARCOS FIV ET LEOMARCOS Co-Op Aardema TRACER ET TRACER CRI Heidenskipster GOLDOURO Tl Tv GOLDOURO DIABOLO P rojo ET DIABOLO P ROJO XFO Cochero Burano SANTE ET SANTE XFO TRANSFERENCIA EMBRIONARIA EMBRION MERITENE MERITENE XFO Vendairy STOP Tl Tv Td Tr STOP K&L Py COLINPEN COLINPEN XFO A Campaza Suprem SORTE ET SORTE XFO Beeze Lazaroxy JULE P ROJO JULE P ROJO XFO Buiteneind K&L Cv CLEVER CLEVER Campolongo XF Bc DOMINADOR ET DOMINADOR XFO LIM JASTON LIM JASTON CACHENO CAC CACHENO DESCONOCIDO RUBIA RG RUBIA MONTA NATURAL FRISON M N FRISON RIVER-BRIDGE CO-OP TRIP TRIP CRI LIM FLIKI LIM FLIKI AB FANFARON AB FANFARON A-Costa-S.C. XEO ET XEO XFO Plain-knoll KING ROYAL ET KING ROYAL AB GASTON AB GASTON JULIUS ET JULIUS BACARDI ET BACARDI XFO MONTA NATURAL LIMOUSIN LIM M N LIMOUSIN KODEN ET KODEN XFO Leaninghouse KING ABEL ET KING ABEL Co-Op Day TAURINO ET TAURINO CRI Sandy-Walley ANTARES ET ANTARES WWS RA Descon.RUBIA DE AQUITANI RA RUB.DE AQUIT Campa BERMEJO ROJO BERMEJO ROJO XFO Croteau Lesperron UNIX UNIX KIRON KIRON LAUTRUST SMX LAUTRUST SMX LUDIX LUDIX XFO Pentagon K&L Pokemon CLUN CLUN XFO LIM ZAKO LIM ZAKO Progenesis AVATAR AVATAR HAMILTON ET HAMILTON XFO Lscg SILENCIO ET SILENCIO XFO HARTFORD JOSUP BEYOND-ET BEYOND-ET Thos Apoll LLUM ROJO LLUM ROJO GAYOSO AG RG GAYOSO BASIX ET BASIX XFO 58

REXISTRO NFRM9900000017 NFRM9900000041 ESPM9204476766 NFRM9900000098 ESPM9204300529 ESPM9204300530 ESPM9203594785 NFRM9900000016 ESPM2702905586 ESPM1504153910 ESPM9204301925 FNRM9900000011 ESPM9204474515 ESPM9204487906 ESPM9204468575 ESPM9204474513 NFRM9917000111 NFRM9917000078 ESPM0803197548 ESPM1503837957 840M3129037786 ESPM9203745079 ESPM9204415118 ESPM2704363954 FNRM9900000008 ESPM9204595910 ESPM9203680044 ESPM9204352241 ESPM2704271909 ESPM9204521344 ESPM9204352137 ESPM2704363918 NFRM9917000110 NFRM9900000044 NFRM9900000022 FNRM9900000110 840M3124651405 NFRM9917000098 NFRM9941000129 ESPM1504363914 USAM0074564764 NFRM9941000063 ESPM9204108005 ESPM9204487905 NFRM9900000170 ESPM9204521345 840M3129135873 USAM0071451771 840M3014561968 NFRM9900000042 ESPM1504363940 CANM0107567492 ESPM9204261800 CANM0107359260 ESPM9204481277 ESPM9204363995 NFRM9917000061 CANM0012380028 ESPM9204521346 ESPM1504271942 USAM0074260987 ESPM0804234237 NFRM9922000136 ESPM9204355197

Nº INS PONT

Nº INS GAL

% UTILIZACIÓN

5.703 3.282 3.105 1.888 1.734 1.579 1.491 1.271 1.146 1.076 1.027 994 831 774 733 568 557 555 519 509 509 503 502 469 457 456 455 453 452 444 434 429 418 404 402 386 386 344 337 333 315 314 302 292 291 279 273 255 252 248 247 246 237 237 223 222 221 221 212 209 208 207 206 201

34.328 14.670 18.072 11.894 17.021 10.338 17.517 9.983 9.833 9.162 4.222 7.394 3.405 5.647 4.031 2.317 2.539 1.309 3.636 2.416 1.106 3.086 3.037 1.602 1.945 461 2.668 2.591 1.644 1.318 7.687 1.966 1.190 1.360 4.412 2.588 732 1.227 453 2.024 3.648 1.460 1.177 1.562 649 2.710 1.697 1.591 541 2.106 1.088 774 1.022 4.507 1.696 2.716 1.424 2.347 1.049 1.320 307 468 372 1.222

16,61 % 22,37 % 17,18 % 15,87 % 10,19 % 15,27 % 8,51 % 12,73 % 11,65 % 11,74 % 24,32 % 13,44 % 24,41 % 13,71 % 18,18 % 24,51 % 21,94 % 42,40 % 14,27 % 21,07 % 46,02 % 16,30 % 16,53 % 29,28 % 23,50 % 98,92 % 17,05 % 17,48 % 27,49 % 33,69 % 5,65 % 21,82 % 35,13 % 29,71 % 9,11 % 14,91 % 52,73 % 28,04 % 74,39 % 16,45 % 8,63 % 21,51 % 25,66 % 18,69 % 44,84 % 10,30 % 16,09 % 16,03 % 46,58 % 11,78 % 22,70 % 31,78 % 23,19 % 5,26 % 13,15 % 8,17 % 15,52 % 9,42 % 20,21 % 15,83 % 67,75 % 44,23 % 55,38 % 16,45 %


FACILIDADE DE PARTO Nยบ. PARTOS

SIN EVALUAR

PARTO FACIL

PARTO NORMAL

PARTO DIFICIL

SANXURXO SUPERTORO ARMONICO HAPPY THOS SIGMA TORREL BREWMASTER SUPREM XFO KINGBOY JULIUS MISIONE MONTROSS LEOMARCOS KIRON LAUTRUST SMX ARION QUIXOTE KING ABEL PETY WWS ABBOTT DENIM LEOMARCOS WICKHAM LIM ARIAL KING ROYAL BALI XFO DELANO XFO GAMMA HORIZON XFO NISSAN CLEVER JETT INFINITY TROY SARRIA MARZIPAN SALOON APPRENTICE LUACES DODGE MEREXO LUACES QUINI MOGUL SERRY XFO ELUDE ACCELRENOWN SNAKE XFO LIM ZAKO DELUXE TAURINO CRI MERIDIAN SNAPSHOT AVATAR MELLOR MELENDI MONTEREY ABS SMURF BASIX XFO SENATOR APPLICABLE BAYONET SUPERIOR EXITO STOP

6.476 5.838 5.020 4.244 4.212 3.955 3.430 1.589 1.401 1.301 1.237 1.004 901 868 844 844 841 813 801 781 749 695 683 682 681 679 642 635 631 625 608 598 592 576 573 572 572 572 558 556 545 542 542 527 523 519 507 505 505 505 502 501 500 499 499 496 491 486 477 476 475 471 459 459 455 449

0,39 0,77 0,94 0,47 0,59 0,28 0,55 0,57 0,71 0,31 0,40 0,10 0,78 0,46 0,59 0,83 0,12 0,74 0,50 0,13 0,27 0,58 1,90 0,59 0,88 1,03 0,16 0,63 0,32 1,12 0,33 0,50 0,51 0,69 1,22 0,52 0,52 0,52 0,36 0,18 0,18 0,92 1,11 0,95 0,19 0,77 0,39 0,59 0,40 0,99 0,20 1,40 0,40 0,60 0,80 0,60 1,02 1,23 0,63 0,42 0,21 0,64 0,22 0,87 1,10 0,45

77,84 72,95 77,57 74,88 78,85 66,25 67,76 77,03 76,30 83,40 77,85 79,18 72,81 77,30 72,16 72,04 77,17 80,32 78,40 83,48 74,50 78,13 75,70 74,63 51,84 69,22 71,34 78,74 78,13 66,72 79,61 78,93 78,21 63,19 85,86 77,27 80,07 68,36 81,72 76,08 71,74 70,66 74,54 80,46 85,47 73,03 80,47 71,49 84,55 48,71 75,90 79,24 67,00 74,15 71,54 81,85 68,64 79,22 75,26 83,82 74,32 76,65 78,21 79,08 67,03 69,27

19,39 23,45 19,80 22,90 18,87 29,05 28,05 20,39 21,48 14,76 20,21 18,43 24,97 18,89 26,66 25,95 20,10 16,11 20,22 14,85 23,90 20,14 21,52 23,61 43,76 27,39 27,57 19,06 17,59 29,44 18,42 18,39 20,27 33,16 11,87 20,80 18,18 30,42 16,31 21,58 26,79 25,65 23,06 17,46 12,81 24,47 17,75 26,73 13,86 44,75 20,12 19,16 31,60 23,65 26,65 16,33 27,29 18,11 21,38 14,29 24,21 21,44 19,61 18,74 29,01 29,18

1,44 2,18 1,31 1,25 1,02 3,41 2,62 1,32 0,57 1,38 1,21 1,39 1,22 2,76 0,47 1,07 1,90 2,21 0,37 1,15 1,07 0,86 0,88 0,73 2,35 2,21 0,78 0,94 3,33 2,24 0,82 1,67 0,84 2,08 0,87 0,70 1,05 0,70 1,61 1,44 1,10 2,03 0,92 0,95 0,57 1,16 0,99 0,40 0,99 4,36 1,99 0,20 0,60 0,60 0,40 0,60 1,83 1,44 1,47 1,26 1,05 1,06 1,31 1,09 1,76 0,89

CESAREA O PRES. ANOR. % FETOTOMIA TERNERO PARTOS 0,23 0,26 0,10 0,12 0,19 0,25 0,23 0,06 0,14 0,16 0,30 0,11 0,12 0,36 0,25

0,14 0,15

0,16 0,33 0,52

0,18 0,18 0,18 0,18

0,20 0,20 0,20 0,40 0,20

0,71 0,39 0,28 0,38 0,47 0,76 0,79 0,63 0,79 0,15 0,16 0,60 0,11 0,46 0,12 0,12 0,36 0,37 0,50 0,38 0,27 0,14 0,29 1,17 0,15 0,16 0,63 0,48 0,48 0,82 0,17 0,17 0,35 0,17 0,70 0,17 0,54 0,55 0,18 0,19 0,96 0,58 0,20 0,79 0,20 0,99 1,59 0,40 0,60 0,60 0,60 1,02 1,26 0,21 0,21

0,21 0,22 0,22 0,22

0,44 0,88 0,22

29,25 28,74 33,11 19,89 43,52 21,90 16,36 55,82 29,26 37,97 23,04 19,02 41,29 88,59 19,79 37,91 32,22 24,35 28,59 47,50 39,12 37,84 82,28 44,72 3,96 35,05 22,59 37,48 21,87 22,40 19,57 32,61 26,86 21,70 53,58 17,83 24,83 38,29 98,21 91,55 32,66 20,66 73,25 19,54 58,13 18,69 37,08 28,71 17,62 2,77 24,70 25,95 56,40 21,84 33,67 26,41 26,07 41,56 48,43 23,11 18,74 26,11 30,94 34,42 16,70 52,34

Memoria 2018

NOME TOURO

59


60

NOME TOURO

Nยบ. PARTOS

LIM NOIR EUGENIO MYTH IMAX SMX BALANCE XFO VANHALEN OUTFITTER GENTLE ANTHONY CRV FALCO BEATBOY XFO LET IT SNOW LUGO XFO RG PELEGRIN II BRAWLER QUEIMOS SILVER ABS PREMIUM WWS RG CAMILO ALBUM SMX ALFRED ROJO BARAN XFO ALTARABO SUPERSIRE MCCUTCHEN BARITONE SMX DONATELLO JALISCO XFO MOISES ABK MONTANA ELSAR FERDINAND ALTAROBLE ANTARES WWS RUBICUNDO XFO XANCEDA LIM CALIXTO NINU XFO BUBAL XFO AB GASTON KING XFO CLAMOR JEDI WWS SUPERUNO FREEPLAY CRV ALVITE XFO GILETTE CLUN XFO MIAMI XFO ALLUMI ROJO DOORMAN BEEMER BAMBU XFO CANTINA SILENCIO XFO BRAUN XFO MICHELIN CAPITAL GAIN ALTASPRING BREKEM MISSROCK XFO RENEGADE KISS LIM ENRICO BRANDSON ANG COLOMBO CAESAR CRV DERBI

446 441 435 429 425 421 419 418 416 416 414 413 410 405 399 394 392 389 389 380 378 376 376 374 368 362 361 356 356 355 353 351 346 346 344 340 329 328 325 324 314 308 304 302 298 294 294 293 293 291 289 283 283 283 283 282 281 278 275 275 273 271 266 264 263 262 260 258

SIN EVALUAR

0,46 0,23 0,47 0,48 0,95 0,48 2,40 0,72 0,48 0,24 0,73 0,74 3,76 1,02 0,26 1,84 0,80 0,53 0,27 0,54 0,55 0,28 0,28 0,84 0,85 0,28 0,29 4,34 1,45 0,59 0,91 0,30 0,93 0,64 0,32 0,99 1,99 0,34 2,38 1,02 0,68 0,69 1,73 1,41 1,06 0,71 0,35 0,71 0,72 0,36 1,09 0,73 0,38 2,28 2,29 1,92 0,39

PARTO FACIL

PARTO NORMAL

PARTO DIFICIL

52,02 75,74 80,92 82,98 70,12 77,67 70,88 79,90 74,76 76,68 68,84 74,58 77,80 61,48 72,93 69,54 82,40 80,21 61,70 71,84 63,76 73,14 85,90 77,54 72,83 72,10 83,38 69,66 88,20 90,99 64,87 85,75 87,28 76,30 74,71 73,82 59,88 80,18 75,08 54,32 70,06 73,38 75,66 75,83 70,81 72,11 73,81 74,06 74,06 69,42 68,51 75,97 71,38 61,48 65,37 78,37 77,94 75,54 81,82 77,82 75,82 82,66 70,68 62,50 61,98 67,94 76,15 74,81

40,58 21,54 16,78 16,08 28,00 19,71 25,78 18,18 20,43 21,88 29,23 22,03 19,51 32,59 21,55 28,17 15,05 17,22 33,68 25,53 33,33 23,67 12,77 21,39 24,73 24,86 13,85 27,53 10,11 8,73 32,29 12,82 11,85 18,21 21,80 24,41 34,95 17,07 22,77 38,58 27,71 22,40 23,03 21,52 27,18 23,47 23,47 24,57 21,84 26,12 29,07 21,55 24,03 36,40 31,10 20,92 20,28 21,94 17,09 19,27 20,51 15,50 27,07 30,30 33,84 28,63 19,62 24,42

5,38 1,81 0,92 0,70 0,94 0,95 2,15 0,96 1,92 0,72 1,21 2,18 1,22 3,46 1,75 1,52 1,28 2,31 2,57 0,53 1,32 1,86 0,80 0,27 0,82 1,93 2,22 1,69 0,56 1,98 0,57 0,29 0,87 1,74 0,29 3,34 0,91 1,23 4,32 0,96 2,92 0,33 0,66 1,01 1,36 2,38 0,34 2,39 3,44 0,69 1,77 1,77 1,06 1,41 0,35 1,07 1,44 0,36 0,36 2,20 1,48 1,13 3,41 1,14 0,38 2,31 0,39

CESAREA O PRES. ANOR. % FETOTOMIA TERNERO PARTOS 0,22 0,23

1,79 0,68 0,92

0,24 0,48 0,24 0,48 0,24

0,24 0,71

0,24 0,48 0,24 0,49 0,51 0,77

0,27

0,56 0,28 0,28

0,24 0,48 0,49 1,23 0,25 0,26 0,26 1,03 0,26 1,59 0,53 0,27 1,09 0,55 0,28 0,28

0,57 0,29 0,29 0,29 0,29 0,61 0,30 0,31 0,93 0,32

0,59 0,30 1,22 0,62 0,93 0,32 0,97

0,34

0,34 0,68 0,34

0,34

0,68 0,34 0,71 1,41

0,71

0,71

0,36 0,36

0,36 1,09 0,73

0,37 0,38 0,76 0,76 0,38

0,38 3,03 0,38

4,26 77,55 46,67 89,98 28,00 33,02 66,35 50,48 42,79 31,73 23,19 15,98 18,05 5,43 46,87 19,29 27,04 30,59 3,86 36,84 23,28 17,55 54,79 47,33 38,86 38,12 46,81 18,26 28,09 51,83 28,90 37,61 57,51 23,12 18,02 25,59 4,56 20,43 26,15 4,32 17,52 20,13 76,64 23,18 40,27 16,67 25,51 41,30 23,89 27,15 33,56 26,50 21,55 23,32 25,09 19,50 25,62 40,65 21,45 29,09 20,15 38,75 26,69 1,89 23,57 11,07 35,00 25,19


VELOCIDADE DE MUXIDO VACAS

TORREL DELANO XFO GERARD STOP THOS MELENDI DELETE SUPREM XFO XUDAN SNOWSEN INVICTUS BARMAN BRAWLER LEOMARCOS XACOBEO PETY WWS MASCALESE SPUR WWS SALNES BEHOBIA FACEBOOK EPIC MCCUTCHEN WICKHAM EHMAN ISY FEVER SMX DEFENDER WWS SMURF SUPER MONTROSS QUIXOTE LEMUST DIXIE ELUDE MOGUL KRUSADER SUPERSIRE HISTORIC GOSPELL SPARTEN PAYTON TOPMAX ICON LAZARITH XIL ELEGANT MERIDIAN FERRARI ROJO XUBILEO SEAVER DONATELLO ONCE KINGBOY SILVA LET IT SNOW JULIUS BRADNICK ALTAIOTA JORDAN HONEYBEE ENVIOUS SUPERPOWER

3.127 1.361 1.200 1.197 1.069 1.057 1.006 884 837 808 737 714 690 561 528 457 427 410 374 351 346 342 310 286 275 267 261 259 258 258 253 249 247 245 237 230 221 220 218 213 209 202 200 195 189 187 171 168 168 167 167 159 159 157 156 150 150 150 147 145 142 141

NON SE SABE 2,0 1,9 2,2 2,8 1,4 1,9 2,6 3,7 2,3 1,2 1,9 2,4 0,6 3,0 4,0 0,2 4,0 1,7 2,7 0,6 2,9 1,5 4,2 2,1 4,0 2,6 1,9 0,8 1,9 2,7 1,6 0,0 7,3 3,7 1,3 1,7 1,8 2,3 2,8 0,5 1,9 1,5 1,0 1,5 5,8 4,8 1,8 1,2 1,8 1,8 0,6 3,8 2,5 1,3 1,3 2,7 4,0 2,7 0,0 3,4 2,8 1,4

RÁPIDO 17,3 19,3 24,3 18,5 16,5 18,0 22,4 18,3 21,1 19,1 20,2 22,8 21,6 27,8 20,6 25,6 19,9 17,8 17,4 18,2 27,5 28,4 24,2 24,5 20,4 24,0 31,0 23,6 20,5 30,2 18,2 21,3 14,6 22,4 35,0 13,5 18,6 29,1 15,1 27,2 16,7 18,8 20,5 13,8 29,1 15,5 24,6 29,8 16,7 19,2 18,6 18,2 18,9 14,0 23,7 20,0 16,7 20,7 22,4 23,4 19,0 21,3

NORMAL 63,7 67,4 62,8 64,2 68,8 66,4 64,9 59,6 68,5 65,1 61,2 68,9 63,6 62,2 67,8 64,8 63,2 70,5 66,3 70,1 57,5 59,4 60,3 64,0 58,9 61,4 60,9 61,0 67,8 55,4 56,5 63,1 71,3 60,0 54,4 70,4 65,2 55,9 67,9 66,7 72,2 70,8 69,5 70,3 57,7 67,9 66,1 59,5 73,8 61,7 68,9 65,4 58,5 70,7 63,5 62,7 68,0 67,3 67,3 56,6 62,7 61,7

LENTO 17,0 11,5 10,7 14,5 13,4 13,7 10,1 18,3 8,1 14,6 16,7 5,9 14,2 7,0 7,6 9,4 12,9 10,0 13,6 11,1 12,1 10,8 11,3 9,4 16,7 12,0 6,1 14,7 9,7 11,6 23,7 15,7 6,9 13,9 9,3 14,3 14,5 12,7 14,2 5,6 9,1 8,9 9,0 14,4 7,4 11,8 7,6 9,5 7,7 17,4 12,0 12,6 20,1 14,0 11,5 14,7 11,3 9,3 10,2 16,6 15,5 15,6

Memoria 2018

NOME TOURO

61


DISTRIBUCIÓN SEME CAMPAÑA 2018 Compra en conxunto de doses seminais para os Gandeiros de Africor-Pontevedra, ó igual que o resto das Asociacións Provinciais de Control Leiteiro, considéranse unhas necesidades, incluídas as da propia recría, de 3 doses por vaca controlada durante o derradeiro ano, repartidas da seguinte maneira: Suministro gratuito de doses de touros en proba para cubri-lo 10 % das necesidades da explotación. Touros en proba ................. 5.466 Doses Volume de compra ............. 1.726 Doses Lactacións finalizadas ....... 1.140 Doses Suministro cun desconto de precio venta ó publico do 40% das doses de Touros Probados de FONTAO, para cubri-lo 90% das necesidades da explotación. Cantidade total ................... 16.686 Doses HORIZON SUPERTORO GOLDOURO STOP ARNO BRUCE

4.541 1.273 663 519 201 96

27,21% 70,62% 3,97% 3,11% 1,20% 0.57%

SANXURXO HAPPY DIABLO P DONSIMON CLUN

939 41

5,62% 0,24%

LEOMARCOS

1.912 11,45% 1.083 6,49% 579 3.46% 501 3,00% 200 1,19%

ARMONICO LUGO CLEVER MELLOR BATTERY

1.296 886 576 345 114

7,76% 5,30% 3,45% 2,06% 0,68%

SUPERTORO

371

2,22%

Touros sexados BI-BATTLE LUACES

62

550

3,29%


XXIV CONCURSO FRISÓN FEIRADEZA. LALÍN, 7 E 8 DE XULLO DE 2018

SECCIÓN

NOME

GANDEIRÍA

CONCELLO

XATA CAMPIONA XATA SUBCAMPIONA XOVENCA CAMPIONA XOVENCA SUBCAMPIONA XOVENCA GRAN CAMPIONA MELLOR CRIADOR XOVENCAS SEGUNDO CRIADOR

BARONCELLE BRADY GOLONDRINA CARBALLEIRAS SOLOMON CONCAVA 3 BARONCELLE MALLINGER SORAYA CARBALLEIRAS BEEMER NIURA BARONCELLE MALLINGER SORAYA

RATO CARBALLEIRAS RATO CARBALLEIRAS RATO RATO CARBALLEIRAS

RODEIRO LALIN RODEIRO LALIN RODEIRO RODEIRO LALIN

VACA NOVA CAMPIONA VACA NOVA SUBCAMPIONA VACA INTERMEDIA CAMPIONA VACA INTERMEDIA SUBCAMPIONA VACA ADULTA CAMPIONA VACA ADULTA SUBCAMPIONA VACA GRAN CAMPIONA MELLOR CRIADOR SEGUNDO CRIADOR

MIDON EDURNE MAXIMUS BLANCO ALIZEE STAR ANILA LEMOS ALCIRA BARONELLE XACOBEO PAULA MANTEIGA SHOTTLE LUNA ANIBAL ROYAL TINA ET MANTEIGA SHOTTLE LUNA

MIDON BLANCO ANILA RATO MANTEIGA CARBALLEIRAS MANTEIGA MANTEIGA BLANCO

LALIN LALIN RODEIRO RODEIRO VILA DE CRUCES LALIN VILA DE CRUCES VILA DE CRUCES LALIN

XOVENCA GRAN CAMPIONA FEIRADEZA 2018 Baroncelloe Mallinger Soraya

Memoria 2018

O Xuiz encargado do xulgamento deste concurso foi D. Pol Collell.

63


XÓVENES MANEXADORES - FEIRADEZA 2018 SECCIÓN 1 - XÓVENES ENTRE 21 E 30 ANOS 1º PREMIO 2º PREMIO

MARIA MANTEIGA RODRIGUEZ MANUEL JUNQUERA FERNANDEZ

SECCIÓN 2 - XÓVENES DE 16 A 20 ANOS 1º 2º 3º 4º 5º

PREMIO PREMIO PREMIO PREMIO PREMIO

AVELINO SOUTO ROZADOS ABEL CARBALLO PENA DAVID PONS FEDELICH LLUIS JEREMIAS ADRIAN LOPEZ

SECCIÓN 3 - XÓVENES ENTRE 10 E 15 ANOS 1º PREMIO 2º PREMIO

BRAIS ORO GARCÍA XAVIER MONTES VILAR

SECCIÓN 4 - XÓVENES ATA 9 ANOS

64

TODOS COMO PRIMER PREMIO

JESUS VILLAVERDE MAURO FERNANDEZ FELIPE MEIJOME ALBERTO NOGUEIRA PABLO PEREIRA ZAIRA GONZALEZ BRAIS DONSION DANIEL SANTOME IRIA DONSIÓN

MELLOR MANEXADOR

AVELINO SOUTO ROZADOS

II MELLOR MANEXADOR

ABEL CARBALLO PENA


GANDERÍA

TITULAR

ENDEREZO

A COSTA

GANADERIA A COSTA SC

CRISTIMIL-LALIN

A JUNQUERA

AGRICOLA JUNQUERA COLMEIRO SC

INSUA-CRUCES

ANILA

CASA DO REI SC

ALCEME-RODEIRO

BLANCO

GANADERIA BLANCO SC

PARDESOA-MAEIRA

BERDON

SAT BERDON

BOTOS-LALIN

CARBALLEIRAS

SAT CARBALLEIRAS

GOIAS-LALIN

GESTOSO

GANDEIRIA GESTOSO SC

SANTELES- A ESTRADA

KINTEIRO

JOSE LUIS MEIJOME FERNANDEZ

BERMES-LALIN

MANTEIGA

GANADERIA MANTEIGA S.C.

OIROS-VILA DE CRUCES

MIDON

GANADERIA MIDON SC

MIDON-BARCIA-LALIN

MOURISCADE

DEPUTACION DE PONTEVEDRA

VILANOVA-LALIN

O PAZO

M CARMEN ABELEDO LOPEZ

XESTA-LALIN

PEREIRA

GANADERIA PEREIRA SC

PEREIRA-FORCAREI

PEREZ

GANADERIA PEREZ S.C.

BURGO-SELLO-LALIN

RATO

GANADERIA RATO S.C.

BARONCELLE-RODEIRO

TRASTOY

JOSE A ORO TRASTOY

BAIÑA-AGOLADA

VACA GRAN CAMPIONA FEIRADEZA 2018 e VACA ADULTA FEFRIGA 18 Manteiga Shottle Luna

Memoria 2018

GANDERÍAS PARTICIPANTES - FEIRADEZA 2018

65


XXVII CONCURSO AUTONÓMICO FEFRIGA 2018 SANTA COMBA 24 E 25 DE NOVEMBRO 2018 O Xuiz encargado do Xulgamento deste Concurso foi D. Jauma Sarrabasa SECCIÓN

NOME

GANDEIRÍA

CONCELLO

XATAS DE 5 A 7 MESES (2º PREMIO) XATAS DE 5 A 7 MESES (5º PREMIO) XATAS DE 11 A 13 MESES (3º PREMIO) XATAS DE 11 A 13 MESES (4º PREMIO) XATAS DE 14 A 16 MESES (5º PREMIO)

CARBALLEIRAS JACOBY WHITNEY ET MANTEIGA ARMONICO ADRIANA CARBALLEIRAS SOLOMON CONCAVA 3 CARBALLEIRAS BEEMER NIURA MANTEIGA ARVIS PALOMITA

CARBALLEIRAS MANTEIGA CARBALLEIRAS CARBALLEIRAS MANTEIGA

LALIN VILA DE CRUCES LALÍN LALIN VILA DE CRUCES

XOVENCAS DE 17 A 20 MESES (3º PREMIO)

CARBALLEIRAS BEEMER NELLY

CARBALLEIRAS

LALÍN

VACA INTERMEDIA LACTACIÓN 3 ANOS (4º PREMIO) VACA INTERMEDIA LACTACIÓN 4 ANOS(4º PREMIO)

MANTEIGA ELUDE CRISTINA MANTEIGA BRANDY EIRIN

MANTEIGA MANTEIGA

VILA DE CRUCES VILA DE CRUCES

VACA ADULTA LACTACIÓN 5 ANOS(3º PREMIO) VACA ADULTA LACTACIÓN 6 ANOS(1º PREMIO) VACA ADULTA CAMPIONA DE GALICIA

MIDON CHAVELA FEVER MANTEIGA SHOTTLE LUNA MANTEIGA SHOTTLE LUNA

MIDON MANTEIGA MANTEIGA

LALIN VILA DE CRUCES VILA DE CRUCES

GANDERÍAS PARTICIPANTES - “FEFRIGA 18” GANDERÍA CARBALLEIRAS MANTEIGA MIDON PEREZ TRASTOY

66

REPRESENTANTE

ENDEREZO

SAT CARBALLEIRAS GANADERÍA MANTEIGA SC GANDEIRIA MIDON SC GANADERIA PEREZ SC GANADERIA TRASTOY SC

SELLO-LALIN OIROS-VILA DE CRUCES BARCIA-LALIN SELLO-LALÍN A BAIÑA-AGOLADA


PROGRAMA DE ASESORAMENTO PROGRAMAS DE ASESORAMENTO A EXPLOTACIÓNS AGROGANDEIRAS: Unha realidade consolidada en AFRICOR Pontevedra Moito cambiou a realidade do noso campo dende que alá polo ano 2002 dende Africor Pontevedra se decidise dar un paso á fronte e se puxeran as bases para conseguir un manexo o máis eficiente posible e racional das explotacións dos nosos asociados, para daquela contábase con 22 explotacións rondando a dia de hoxe as 150. Dende Africor Pontevedra creáronse tres programas cós que se sigue traballando a dia de hoxe. • Programa de produción e conservación de forraxes • Programa de alimentación do gando vacún de leite • Programa de Acoplamentos na explotación O obxetivo común de todos eles ha de ser o de acadalo manexo eficiente da explotación, de tal maneira que tódalas variables que forman parte e determinan o correcto funcionamento da mesma, tales como terra, man de obra, capital ou medioambiente actúen en conxunto de forma harmoniosa, baixo as condicións económicas actuais e futuras garantizando así a viabilidade económica das mesmas.

PROGRAMA DE PRODUCIÓN E CONSERVACIÓN DE FORRAXES Un dos obxetivos constantes que debe perseguir unha explotación de gando vacún é a de producir forraxe de calidade en cantidade suficiente. Para logralo é preciso: • Implantación das variedades axeitadas de cultivos forraxeiros: millo, ray-grass, etc. • Conservación da saúde e fertilidade do solo, mediante un bo manexo dos cultivos. • Fertilización e correción de déficits do solo a través dun correcto cálculo de aportes e extraccións de nutrintes. Con todo isto, orientamos e asesoramos ós gandeiros cara unha produción forraxeira máis integral e compatible co medio, adaptándose ás características edafolóxicas e climáticas do ámbito xeográfico de cada explotación. Por todo isto será necesario valorar a importancia da estrutura territorial de cada explotación xa que é a base na que se debe apoiar toda produción agrogandeira.

O obxectivo é o de mellora-la calidade da forraxe conservada que permite acadar producións máis eficientes e co consumo axeitado doutros alimentos mercados fora de explotación. Da súa cantidade e calidade nutritiva vai depender en gran medida os gastos en alimentación e os rendementos na explotación.

Memoria 2018

Neste senso é de vital importancia o emprego de técnicas de laboreo non agresivas co solo, e un uso racionado dos elementos fertilizantes que tratarán sobre todo de corrixir as deficiencias dos nosos chans e de incorporar os nutrintes que as nosas colleitas extraen del.

67


De todo isto debemos ter moi presente que a tan ansiada redución de custos vai vir precedida dunha mellora na cantidade e calidade forraxeira producida na propia explotación.

VALORES MEDIOS DAS MOSTRAS DE ENSILADO DE HERBA 2002 - 2017

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

pH

MS

PB

FB

FAD

FND

CEN

Nº mostras

4,87 4,72 4,48 4,41 4,39 4,36 4,30 4,46 4,41 4,77 4,52 4,45 4,50 4,45 4,46 4,54

32,67 32,87 34,11 31,44 35,64 33,92 34,25 39,13 34,78 37,08 35,22 36,04 34,52 33,29 34,53 32,05

12,99 14,12 13,73 14,64 14,19 13,11 12,36 11,94 12,59 12,97 12,49 11,76 12,24 12,29 12,81 13,44

28,28 28,39 29,09 29,75 28,45 29,20 30,55 28,47 30,26 29,62 30,02 28,85 24,32 30,66 24,85 29,89

34,28 34,08 33,10 34,11 32,76 34,06 35,45 32,91 34,93 34,44 35,02 33,94 34,44 35,93 35,31 35,72

53,25 51,87 51,00 51,64 49,70 51,64 53,15 53,73 55,40 54,06 54,32 52,39 53,25 55,08 53,84 53,60

9,87 10,81 10,44 10,46 10,35 9,80 10,08 8,51 8,48 9,16 9,54 8,94 9,53 9,35 9,50 9,17

47 126 187 171 161 258 271 162 268 251 244 316 312 274 245 288

VALORES MEDIOS DAS MOSTRAS DE ENSILADO DE MILLO 2002 – 2017

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

68

pH

MS

PB

FB

FAD

FND

CEN

ALM

4 3,95 3,84 3,76 3,80 3,78 3,82 3,80 3,79 3,81 3,82 3,83 3,80 3,74 3,79 3,81

32,49 35,67 34,98 34,12 35,01 34,40 34,82 36,27 36,34 35,36 32,69 31,82 31,69 32,71 31,49 32,96

9,21 8,09 8,53 8,33 8,16 8,05 8,40 6,89 7,13 7,08 7,31 7,27 6,92 7,02 7,25 6,61

21,77 20,79 21,86 22,44 22,36 23,03 22,07 25,68 24,48 24,58 25,53 25,94 26,19 26,18 26,22 25,70

24,04 23,55 25,22 25,72 25,48 26,31 26,20 28,84 27,10 27,44 28,30 28,67 28,90 28,72 28,53 28,67

43,14 41,83 43,40 44,34 43,87 44,44 43,20 49,69 46,96 47,15 48,30 48,16 46,71 45,98 46,66 46,18

3,43 3,29 3,32 3,56 4,09 3,79 3,95 3,39 3,40 3,72 4,10 4,24 4,20 4,16 4,72 5,07

27,51 27,77 28,12 29,73 28,84 28,69 29,50 31,51 31,19 31,45 29,39 28,87 30,34 30,98 28,19 29,22

Nº mostras 41 71 98 79 83 130 143 130 150 154 137 176 171 127 102 127


PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN DO GANDO VACÚN DE LEITE Introdución 1.- Importancia da alimentación 2.- Os alimentos 3.- Racionamento Introdución Alimentación Animal: Rama da zootecnia que se ocupa do estudo de todos os aspectos encamiñados a proporcionar a cantidade de sustancias nutritivas (alimentos) adecuadas para procurar un estado óptimo dos animais. Para iso facemos o seguinte estudo: • Valoración das necesidades dos animais • Valoración do contido de nutrientes dos alimentos • Racionamento ou forma de achegar a cantidade de alimentos necesarios para cubrir de forma óptima as necesidades dos devanditos animais. Un sistema de produción de leite eficiente e adaptado á realidade actual debe ter por obxetivo maximiza-la utilización de forraxe propia de explotación. Importancia da alimentación O obxectivo de calquera negocio é gañar a maior cantidade de diñeiro, e para iso será necesario gastar o imprescindible e vender máis ao mellor prezo posible. Canto mellor sexa a calidade do produto para vender, maiores probabilidades de incrementar os nosos beneficios e se esta produción resúltanos económica, negocio redondo. Como profesionais da produción animal debemos ter un coñecemento o máis amplo posible do sistema de produción no que se está traballando. O animal e o medio de explotación van ser os pilares do noso proceso produtivo. Canto máis coñezamos dos mesmos, maiores garantías de éxito no noso traballo. Técnicas de reprodución, alimentación, sanidade e hixiene, manexo, control ambiental, xenética, etc. son algúns dos aspectos que deben ser coñecidos para lograr o obxectivo inicial. No caso concreto da alimentación os factores que van intervir son: • Por unha banda o animal. • Os alimentos que imos dar. • Como mesturamos os alimentos, o tipo de dieta e como os imos a distribuír, en definitiva, o manexo alimentario.

Os alimentos desde o punto de vista gandeiro son todas aquelas sustancias que o home pon a disposición dos animais directa ou indirectamente para que consumíndoas dun modo axeitado poidan manter con normalidade as súas funcións vitais, alcancen o seu desenvolvemento corporal propio da especie e dean as producións útiles que se pretenden obter.

Memoria 2018

Os alimentos

69


Canto máis e mellores principios nutritivos teña un alimento mellor calidade terá e maiores producións obteranse. Os innumerables e, moitas veces inevitables factores que inflúen na orixe, conservación e aproveitamento dunha forraxe provocan que as características nutritivas e alimenticias da mesma non resulten óptimas, por elo xorde a necesidade de complementar a ración forraxeira diaria do noso gando cos métodos e produtos máis idóneos para cada momento do ciclo produtivo. A alimentación non pode ser nunca unha receita, é parte da responsabilidade do gandeiro; é un proceso dinámico que require coñecementos, observación e facer as cousas ben. Dende Africor Pontevedra e coa axuda dos nosos técnicos o que intentamos e que o gandeiro é o que debe saber mellor que ninguén como vai a súa explotación, de que tipo de alimentos dispón, que calidade de ensilados manexa , saber que penso e o axeitado en cada momento para as súas vacas é o estado destas. Nun principio, alimentar un animal parece unha tarefa sen a menor complicación. De feito as vacas viñéronse alimentando perfectamente desde hai moito tempo, sen a intervención do home. Cando o home interveu na selección dos animais, mellorando as razas e esixíndolles producións e rendementos que xamais se darían de forma natural, a alimentación destes vaise complicando. Para alimentar os animais da forma máis correcta e económica, haberanse de realizar os cálculos oportunos que nos permitan ter un adecuado racionamento. Os aspectos que interveñen directamente no racionamento animal son o vaca e os alimentos. Canto mellor coñezamos a calidade dos forraxes e o estado dos animais mellor poderemos facer o racionamento. Deste xeito tratase de equilibrar a relación enerxía/proteína na ración con concentrados ou mesturas de cereais, leguminosas, subprodutos fibrosos e os correspondentes minerais e vitaminas. Cada ano intentamos sacar o mellor do noso traballo por eso, coa axuda das analiticas de control leiteiro mensual, estase facilitando os resultados individuais das vacas tanto de urea coma de BHB (cetose) en leite, gracias a estes datos, primeiro pode o gandeiro saber como se esta facendo o traballo do tecnico no seu establo cara a resultados tanto productivos coma clinicos, esto leva consigo unha maior implicación por parte dos tecnicos para poder equilibrar mellor as racións que se estan aportando as vacas e asi acadar resultados mellores. Conclusión: O traballo do equipo técnico e facer visitas , análises rutinarios dos forraxes, balanceo das racións e todo o asesoramento que necesite o gandeiro no dia a dia, estas son as claves do noso progama de alimentación eficiente e rendible designado para unha mellora óptima das explotacións de vacún de leite.

70


71

Memoria 2018


Deseño maquetación e impresión: Alvarellos®, s.l. Lalín

D.L. PO-404/06 72


Profile for TRANSMEDIA COMUNICACIÓN

Memoria Africor Pontevedra 2018  

Memoria Africor Pontevedra 2018  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded