Memoria 2017 Africor Pontevedra

Page 1


Deseño maquetación e impresión: Alvarellos®, s.l. Lalín

D.L. PO-404/06

PRESIDENTE Rafael Méndez Guerra

VICEPRESIDENTE Manuel Villaverde Salgueiro

SECRETARIO Paulino González Fernández

TESOUREIRO Jesús María Montes Vázquez

INTERVENTOR Esteban Gestoso Bello

VOGAL Jesús María Manteiga Claro Gustavo Iglesias Méijome

VOGAL SUPLENTE José Manuel Madriñán Castro

Memoria 2017

MEMBROS DA XUNTA DIRECTIVA

1


DELEGADOS DE ZONA

Actualmente esta xunta de delegados está formada polos seguintes gandeiros: ZONA

2

DELEGADO

CONTROLADOR

1

José Manuel Pereira Corral

Antonio Couso Alvarez

3

José Failde Fernández

José Luis Méijome Blanco

4

José Angel Oro Trastoy

Oscar Sobrado Castro

5

Delfín Antonio Lalín Iglesias

José Luis Taboada Iglesias

6

Máximo Dono Barreiro

José Miguel Porta Iglesias

7

Antonio García Méndez

Inés Carballo Corzo

8

Jesús Diéguez Cuñarro

Alejandro Carral Fernández

11

Susana Besteiro Otero

Olga Canda Fernández

12

Etelvino Albor Carral

Diego González Vázquez

13

Carlos Reboredo Carmuega

Pablo Galego Carmuega

15

Silvia García Soto

Beatriz Vázquez Garnil

16

Alfredo Canabal Lazara

José Martín Dopazo García


Introdución . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

Organigrama e funcionamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

Distribución da Información. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

Explotacións en control leiteiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

Explotacións e Reses no control leiteiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

Resumo de partos rexistrados en control leiteiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12

Producións medias naturais e normalizadas das lactacións. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

Producións medias naturais e normalizadas das lactacións válidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14

Media de produción por explotación en lactación normalizada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

Calificación morfolóxica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24

Calificación de animais con 85 puntos ou mais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26

100 mellores vacas de 1º parto por kg de leite (lact. normalizada) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37

100 mellores vacas de 1º parto por materia útil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39

100 mellores vacas adultas por kg de leite (lact. normalizada) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41

100 mellores vacas adultas por kg de materia útil 2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43

Índices xenéticos ICO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45

Femias con produción vitalicia igual ou maior de 70.000 kg de leite . . . . . . . . . . . . . . . . .

49

Parámetros reproductivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54

Taxa de non retorno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56

Touros máis utilizados ano 2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58

Facilidade de parto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59

Velocidade de muxido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61

Distribución seme Campaña 2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62

Concursos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63

Programa de Asesoramento Gandeiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69

Memoria 2017

ÍNDICE

3


INTRODUCIÓN A Asociación Provincial de Gandeiros de Pontevedra para o Control de Rendementos, AFRICOR PONTEVEDRA, unha Asociación sen animo de lucro que esta a realizar o Control Leiteiro Oficial dende o ano 1992 na nosa Provincia. Como tódolos anos elaborouse esta memoria de actividades coa que se pretende facer un breve resumo do traballo levado a cabo así coma das iniciativas desenvoltas dende a nosa Asociación o longo do pasado ano 2017, ó mesmo tempo que se amosa o traballo que se está a facer nas ganderías da nosa Provincia. Na actualidade o control leiteiro segue a ser unha ferramenta imprescindible na man dos bos gandeiros para o manexo diario da súa explotación. A asociación conta na actualidade cuns 454 asociados, ganderías ás que se lle presta o servizo de Control Leiteiro a través de 15 empregados –12 deles controladores– que visitan mensualmente tódalas explotacións, recollendo datos de produción, reprodución e mostras de leite de cada vaca, permitindo obter así unha información que unha vez procesada é remitida ao gandeiro en informes con periodicidade mensual, semestral e anual. Toda esta información serve de maneira directa para unha mellor xestión das explotacións, xa non so a nivel reprodutivo ou xenético, senón tamén a nivel sanitario, alimentario, ou de recría; e de maneira indirecta con todos eses datos realízanse as avaliacións xenéticas oficiais a nivel nacional, que permiten valorar os touros utilizados na inseminación artificial tanto a nivel produtivo como morfolóxico. De xeito paralelo á actividade propiamente dita do Control Leiteiro, nestes últimos anos, dende Africor Pontevedra intentouse ir abrindo novos ámbitos de actuación co fin de por novos medios a disposición dos nosos asociados, ampliando a maior número de ganderías posibles os servizos prestados; todo isto co oxetivo de poder ofrecer un Servizo de Xestión Integral de Explotacións, (programas de Produción e Conservación de Forraxes, Alimentación do Gando Vacún de Leite, e o Programa de Apareamentos na explotación), na que se asesore tanto nas necesidades de cultivo, de produción como de xestión, ó mesmo tempo que se trata de darlle o maior aproveitamento a información xerada polo propio “Programa”. A nivel Control Leiteiro o 2017 debería ser recordado pola consolidación da aplicación informática COLEWEB, na que o tanto o gandeiro coma o técnico coa súa clave, pode consulta-los datos produtivos e reprodutivos dos animais da súa explotación case que en tempo real, o cal a de ser de gran valor na toma de decisións, non so para o control da produción, senón tamén do manexo, da alimentación ou da seleción de reprodutoras da propia explotación. Finalmente, querémoslle agradecer ós nosos gandeiros, controladores e técnicos o traballo ben feito desenrolado ata o de agora. Claro está que aínda queda moito por facer, pero cremos que estamos no camiño axeitado. Aproveitamos tamén para agradecer toda a colaboración que no asentamento do Control de Rendementos Leiteiros nos prestaron entidades públicas e privadas, facendo mención especial ó Servizo de Produción Gandeira da Consellaría do Medio Rural e á Federación Frisona Galega.

4


QUÉ É AFRICOR-PONTEVEDRA E CÓMO FUNCIONA Africor-Pontevedra é unha Asociación de Gandeiros sin ánimo de lucro, que engloba a tódalas explotacións sometidas a control de rendementos leiteiros na provincia de Pontevedra, tendo a súa sede Social, no Recinto Ferial “Semana Verde de Galicia” en Silleda. Esta Asociación promovida pola administración Autonómica e polos propios gandeiros co obxetivo de contar cun programa de Mellora Xenética propio, está integrada en fefriga “Federación Frisona Galega” contando co apoio e colaboración técnica de Tragsatec, sendo o seu organigrama e cadro de persoal o seguinte:

GANDEIROS

Asemblea Xeral

Asemblea Delegados

Xunta de Goberno

Dirección Técnica

• Persoal de oficina - Director Técnico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

- Administrativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

• Persoal de campo - Controladores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12

• Programa de asesoramento gandeiro - Enxeñeiros técnicos . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

- Técnico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Memoria 2017

• Programa de apareamentos

5


ESQUEMA DE FUNCIONAMENTO

Xunta de Goberno Órgano decisorio da Asociación

Director Técnico • • • • •

Responsable temas técnicos e persoal Relación directa con socios Negociacións e relacións, con entidades e organismos Concursos, charlas, reunións, etc. Presupostos e subvencións.

Técnicos • Asesoramento, Xestión e posta en marcha de todo o relacionado coa Condicionalidade e o Contrato de Explotación Sustentable. • Recollida e Xestión de datos económicos co fin de informar e asesorar ós gandeiros. • Asesorar na incorporación, implantación e conservación de novos e tradicionais cultivos co fin de mellorar tanto calidade como cantidade dos mesmos. • Seguimento das explotacións e dos animais co fin de equilibra-la ración ás necesidades esixidas pola produción. • Asesorar ós gandeiros en materia de xenética co fin de ir mellorando as características morfolóxicas do noso rebaño. • Recollida de Mostras de Ensilados, Forraxes Secos, Terra, Residuos e Auga para a súa análise. • Acoplamentos informáticos in situ dos Touros do Plan de Mellora Gandeira.

Administrativa • Informatización datos • Arquivo de documentación • Contabilidade • Distribución impresos, pretabulados, etc.

Controladores • • • • •

6

Recollida de datos e mostras de control leiteiro nas explotacións Xestión libro xenealóxico na gandería Información e asesoramento ós gandeiros Preparación animais concursos, escolas de xuíces, etc. Recollida de mostras para identificación e antibiogramas.


DISTRIBUCIÓN DA INFORMACIÓN ENTRE OS ESTAMENTOS DO CONTROL LEITEIRO EN PONTEVEDRA

GANDEIRO

Controlador

Impresos, mostras e tarxetas PDA

AFRICOR Impresos, Informes, Reconto Celular, Consultas de datos completos de Explotación a través de Internet

DATOS PRODUCIÓN E REPRODUCIÓN

LABORATORIO

Datos Calidade Memoria 2017

CEGACOL

7


EXPLOTACIÓNS EN CONTROL LEITEIRO EVOLUCIÓN DO NÚMERO DE EXPLOTACIÓNS EN CONTROL LEITEIRO ANO

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL %

A CORUÑA

55 49 156 121 82 139 94 62 103 211 75 75 33 78 9 9 -30 11 -27 -30 -38 -25 10 -56 -37 -43 -41 -22 -41 -44 -32 967 33,61

LUGO

32 26 105 281 330 155 317 182 183 154 196 185 221 5 -36 -42 50 -54 -73 -28 -33 -32 -108 -98 -119 -93 -59 -102 -107 -49 1.442 50,12 Pontevedra

Ourense 0,49%

50,12%

Lugo

8

15,78%

OURENSE

10 -1 15 -2 8 4 -2 -2 1 -3 -1 0 -1 -4 0 -4 0 2 -5 0 0 -2 -1 0 -7 -4 14 0,49

PONTEVEDRA

26 21 56 99 22 119 44 111 65 83 57 101 -26 -11 1 -1 -11 -27 -26 -9 1 -64 -29 -31 -26 -20 -21 -28 -23 454 15,78

GALICIA NETO

55 81 208 257 418 583 269 506 329 509 329 509 292 352 276 400 -15 -39 -72 59 -96 -67 -47 -205 -165 -202 -162 -102 -164 -184 -108

A Coruña 33,61%

ACUMULADO

182 263 471 728 1.146 1.729 1.998 2.504 2.833 3.342 3.634 3.986 4.262 4.662 4.647 4.608 4.536 4.595 4.497 4.367 4.271 4.204 4.157 3.952 3.787 3.585 3.444 3.335 3.171 2.985 2.877


EVOLUCIÓN DO NÚMERO DE RESES MAIORES DE 2 ANOS A CORUÑA

ANO

1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2014 2015 2016 2017

LUGO

OURENSE

N.º

%

N.º

%

N.º

%

35.782 44.038 53.739 58.367 62.594 63.153 67.872 73.671 89.811 79.181 78.349 78.256 78.837

37 35 34 34 34 34 35 37 38 38 39 39 39

56.917 63.220 82.897 89.166 93.126 94.787 96.669 99.812 114.501 100.867 97.353 94.534 96.470

49 51 52 52 52 52 51 50 49 49 48 48 48

1.985 1.666 1.904 1.960 1.811 1.860 1.750 1.885 2.166 1.889 1.796 1.636 1.487

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ourense

PONTEVEDRA N.º

11.403 15.736 19.658 22.199 23.658 23.451 25.739 25.031 28.437 25.445 24.450 24.023 23.507

GALICIA

%

12 13 13 13 13 13 13 12 12 12 12 12 12

96.177 124.717 158.198 171.612 181.189 183.251 191.030 200.399 234.915 207.382 201.948 198.449 200.301

Pontevedra

A Coruña Lugo

12%

1%

39%

48%

PRODUCIÓNS MEDIAS A 305 DÍAS SEGUNDO O ANO DE FINALIZACIÓN DA LACTACIÓN Nª LACT. REMATADAS

1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2014 2015 2016 2017

26.619 44.165 61.821 80.247 101.895 121.741 126.321 127.379 135.441 140.686 142.692 150.021 148.715 148.913 146.544

LEITE KG

6.574 6.824 6.983 7.265 7.426 7.911 8.258 8.701 8.750 9.182 9.385 9.598 9.753 9.930 10.033

GRAXA

PROTEÍNA

KG

%

KG

%

245 253 258 270 279 299 318 332 333 334 352 358 361 374 383

3,73 3,71 3,70 3,71 3,76 3,78 3,85 3,82 3,80 3,75 3,75 3,74 3,70 3,76 3,81

203 214 218 229 232 247 259 274 275 291 301 308 311 318 324

3,09 3,14 3,13 3,15 3,13 3,12 3,14 3,16 3,14 3,17 3,20 3,21 3,19 3,21 3,23

DÍAS INTERV. LACT. PARTOS

318 322 323 327 332 339 343 368 371 367 370 369 365 364 368

409 413 417 418 420 426 431 439 443 437 434 433 431 428 428

Memoria 2017

ANO

9


A inclusión de explotacións no control leiteiro na provincia de Pontevedra, non segue a mesma liña, como se pode observar no seguinte cadro.

ANO LOCALIDADE

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2014

2015

2016

2017

A ESTRADA AGOLADA DOZÓN FORCAREI LALÍN PIÑOR DE CEA RODEIRO SILLEDA VALGA V. CRUCES TOTAL

62 21 35 49 225

58 20 40 46 226

50 19 39 40 211

148 189

150 177

146 163

39 768

39 756

36 704

48 17 41 40 204 3 145 156 1 35 690

39 16 34 33 181 3 134 130 1 31 602

37 16 33 29 157 3 121 120 1 28 545

37 16 33 29 150 3 117 112 1 28 526

37 14 30 29 146 3 112 106 1 27 505

33 14 28 29 144 3 101 99 1 25 477

32 12 27 28 140 3 93 95 1 23 454

1

23

Valga

V. Cruces

Ganderías ano 2017

200

150

140 100

93

95

50

32 12

0 A Estrada

10

Agolada

27

28

Dozón

Forcarei

3 Lalín

Piñor de Cea

Rodeiro

Silleda


EXPLOTACIÓNS E RESES NO CONTROL LEITEIRO 2017 CONCELLO/ COMARCA

Nº EXPLOTACIÓNS

VALGA CALDAS PIÑOR DE CEA CEA AGOLADA DOZON LALIN RODEIRO SILLEDA VILA DE CRUCES DEZA A ESTRADA FORCAREI TABEIROS - TERRA DE MONTES PONTEVEDRA GALICIA

MEDIA VACAS POR GANDEIRÍA

RESES > 2 ANOS

1 1 3 3 12 27 138 95 93 24 389 32 29

34 34 123 123 753 1.471 8.445 4.684 4.034 1.225 20.612 1.745 1.217

34 34 41 41 63 54 61 49 43 51 53 55 42

61 454 2.877

2.962 23.731 200.301

49 52 70

80

70

63

60

61 55

54

50

51

49 40

30

42

43

41 34

20

0 Valga

Piñor de Cea Agolada

Dozón

Lalín

Rodeiro

Silleda

V. Cruces A Estrada

Forcarei

Memoria 2017

10

11


RESUMO DE PARTOS REXISTRADOS EN CONTROL LEITEIRO Analizando os datos recollidos ó longo de 2017, a tendencia en canto á distribución de partos non sofre incrementos significativos en ningún mes do ano, coma para crer que existe unha concentración de partos nunha determinada estación.

RESUMO DE PARTOS REXISTRADOS EN CONTROL LEITEIRO GALICIA XEMELGOS XEMELGOS XEMELGOS FEMIAS MACHOS FEMIAS M/F 7.300 123 97 199

PARTO TRIPLE

ABORTO S. LACT FEMIA 11

ABORTO S. LACT XEMELGOS 9

7

30

6

13

132

229

13.248

NACIDO NO SE SABE MORTO O MURIO TOTAL 152 306 16.030

MES XANEIRO

MACHOS 7.694

FEBREIRO

6.418

6.019

113

71

151

MARZO

6.973

6.500

106

98

163

87

9

52

6

13

149

255

14.411

ABRIL

6.347

6.128

108

81

127

87

12

47

15

13

137

261

13.363

MAIO

6.667

6.331

127

125

187

118

8

48

18

17

125

198

13.969

XUÑO

6.744

6.606

160

144

200

2

132

15

67

17

12

159

173

14.431

XULLO

7.470

7.081

205

131

214

2

123

24

49

10

13

148

203

15.673

AGOSTO

7.683

7.344

149

111

193

2

132

24

55

19

17

191

180

16.100

SETEMBRO

7.215

6.999

144

104

158

100

17

41

14

14

128

251

15.185

OUTUBRO

7.385

7.149

120

98

173

1

95

20

40

12

16

166

300

15.575

NOVEMBRO

7.028

6.700

131

89

156

1

76

14

43

12

9

183

265

14.707

DECEMBRO

7.517

7.332

134

121

192

3

62

8

30

7

8

198

246

15.858

85.141

81.489

1.620

1.270

2.113

13

1.164

163

541

147

154

1.868

2.867

178.550

TOTAL

2

ABORTOS 95

ABORTO S. LACT MACHO 39

ABORTO S. LACT 5

57

RESUMO DE PARTOS REXISTRADOS EN CONTROL LEITEIRO PONTEVEDRA ABORTO S. LACT MACHO

ABORTO ABORTO S. LACT S. LACT NACIDO NO SE SABE FEMIA XEMELGOS MORTO O MURIO TOTAL

MACHOS

XANEIRO

895

821

11

7

15

21

FEBREIRO

707

729

16

13

9

9

MARZO

821

733

14

12

17

17

2

1

ABRIL

734

685

10

3

16

11

2

1

MAIO

754

728

13

13

19

20

4

XUÑO

766

789

23

15

20

23

1

4

XULLO

778

763

18

13

20

20

1

AGOSTO

859

826

12

16

23

21

SETEMBRO

776

789

11

9

20

23

OUTUBRO

819

802

10

10

12

21

NOVEMBRO

808

728

12

11

17

19

DECEMBRO

833

857

19

15

20

9.550

9.250

169

137

208

ABORTOS

ABORTO S. LACT

MES

TOTAL

12

XEMELGOS XEMELGOS XEMELGOS PARTO FEMIAS MACHOS FEMIAS M/F TRIPLE

1

213

78

1.863

13

35

1.532

1

16

36

1.670

1

9

39

1.511

4

1

12

14

1.582

1

1

25

18

1.686

1

15

26

1.655

3

9

24

1.793

10

25

1.669

12

35

1.726

46

1.664

5 2

8 0

14

1

1

2

1

2

2

1

18 17

29

1.800

10

6

170

405

20.151

2 5

28


PRODUCIÓNS MEDIAS NATURAIS E NORMALIZADAS (305 DÍAS) DAS LACTACIÓNS VÁLIDAS REMATADAS EN 2017 PRODUCIÓN REAL

1ªLACTACION ADULTAS TOTAL

Nº LACTACIÓNS

KGR

%GRR

%PRR

KGN

%GRN

%PRN

19.685 38.248 57.933

10.966 12.580 12.032

3,80 3,85 3,83

3,33 3,31 3,31

9.307 10.938 10.384

3,73 3,80 3,78

3,27 3,25 3,26

PRODUCIÓN REAL LUGO

1ªLACTACION ADULTAS TOTAL

PRODUCIÓN NORMALIZADA

Nº LACTACIÓNS

KGR

%GRR

%PRR

KGN

%GRN

%PRN

23.353 47.298 70.651

10.728 12.020 11.593

3,89 3,92 3,91

3,28 3,27 3,27

8.950 10.349 9.886

3,82 3,88 3,86

3,22 3,21 3,21

PRODUCIÓN REAL OURENSE

1ªLACTACION ADULTAS TOTAL

PRODUCIÓN NORMALIZADA

Nº LACTACIÓNS

KGR

%GRR

%PRR

KGN

%GRN

%PRN

403 747 1.150

9.703 10.553 10.255

3,39 3,44 3,43

3,26 3,22 3,24

8.234 9.230 8.881

3,33 3,38 3,36

3,19 3,18 3,18

PRODUCIÓN REAL PONTEVEDRA

1ªLACTACION ADULTAS TOTAL

PRODUCIÓN NORMALIZADA

Nº LACTACIÓNS

KGR

%GRR

%PRR

KGN

%GRN

%PRN

5.281 11.529 16.810

10.235 11.548 11.135

3,77 3,83 3,81

3,30 3,27 3,28

8.611 9.940 9.522

3,70 3,77 3,75

3,23 3,21 3,21

PRODUCIÓN REAL GALICIA

1ªLACTACION ADULTAS TOTAL

PRODUCIÓN NORMALIZADA

Nº LACTACIÓNS

KGR

%GRR

%PRR

KGN

48.722 97.822 146.544

10.763 12.172 11.703

3,84 3,88 3,87

3,30 3,28 3,29

9.052 10.522 10.033

%GRN

%PRN

3,77 3,83 3,81

3,24 3,22 3,23

Memoria 2017

A CORUÑA

PRODUCIÓN NORMALIZADA

13


PRODUCIÓNS MEDIAS (305 DÍAS) DAS LACTACIÓNS VÁLIDAS REMATADAS EN 2017 TOTAIS CONCELLO/ COMARCA

N.º LACT.

KG. LEITE

VALGA 11 6.372 CALDAS 11 6.372 PIÑOR DE CEA 98 7.882 CEA 98 7.882 AGOLADA 464 8.735 DOZON 1.007 9.350 LALIN 6.023 9.932 RODEIRO 3.359 9.304 SILLEDA 2.953 9.196 VILA DE CRUCES 814 9.860 DEZA 14.620 9.557 A ESTRADA 1.224 9.530 FORCAREI 857 9.149 TABEIROS - TERRA DE MONTES 2.081 9.373 PONTEVEDRA 16.810 9.522 GALICIA 146.544 10.033

PRIMEIRIZA

ADULTAS

%GR

%PT

KG. LEITE

%GR

%PT

KG. LEITE %GR

3,65 3,65 3,56 3,56 3,45 3,85 3,65 3,81 3,78 3,90 3,73 4,01 3,79

3,05 3,05 3,13 3,13 3,17 3,23 3,24 3,21 3,18 3,20 3,22 3,23 3,18

4.861 4.861 6.876 6.876 7.966 8.460 9.021 8.409 8.186 8.695 8.638 8.650 8.209

3,66 3,66 3,66 3,66 3,39 3,81 3,59 3,76 3,75 3,83 3,68 3,94 3,77

3,04 3,04 3,12 3,12 3,22 3,26 3,26 3,23 3,18 3,23 3,23 3,24 3,19

6.523 6.523 8.173 8.173 9.067 9.749 10.385 9.705 9.613 10.336 9.977 9.975 9.543

3,92 3,75 3,81

3,21 3,21 3,23

8.482 8.611 9.052

3,88 3,70 3,77

3,22 3,23 3,24

9.791 3,94 3,20 9.940 3,77 3,21 10.522 3,83 3,22

3,65 3,65 3,54 3,54 3,47 3,87 3,67 3,83 3,79 3,92 3,75 4,03 3,80

%PT

3,05 3,05 3,14 3,14 3,15 3,22 3,23 3,20 3,18 3,20 3,21 3,22 3,17

10000

9.932 9200

9.350

9.860 9.530

9.304 9.196

9.149

Silleda

V. Cruces A Estrada Forcarei

8.735

8500

8040

7.882 7580

7120

6660

6.372 6200 Valga 14

Piñor de Cea Agolada

Dozón

Lalín

Rodeiro


MEDIA DE PRODUCIÓN POR EXPLOTACIÓN EN LACTACIÓN NORMALIZADA. ANO 2017 Este estudio faise sobre as explotacións que cumplen a condición de ter como mínimo 7 lactacións rematadas ó longo de 2017, e soamente se plasma na memoria as ganderías que a súa media sexa igual ou superior a 7.000 Kg. % 2017

% 2016

% 2015

% 2014

% 2013

% 2012

% 2011

223 93 81 36 9 2

50,22 20,94 18,24 8,10 2,02 0,66

46,96 25,58 19,92 7,76 2,52 0,21

44,60 26,07 19,35 7,13 2,85 0

38,75 21,92 24,57 11,15 3,21 0,37

34,09 21,85 24,11 15,07 3,95 0,94

34,51 24,96 23,36 11,50 5,13 0,53

29,90 25,86 26,01 13,34 4,05 0,84

CONCELLO

% % KGL. GRAXA PROT.

MUT

NL

IPP

LALIN RODEIRO LALIN LALIN LALIN LALIN LALIN VILA DE CRUCES RODEIRO AGOLADA SILLEDA RODEIRO LALIN LALIN DOZON LALIN A ESTRADA SILLEDA FORCAREI LALIN VILA DE CRUCES SILLEDA A ESTRADA SILLEDA RODEIRO LALIN A ESTRADA A ESTRADA SILLEDA

13.857 13.079 13.038 12.692 12.670 12.650 12.364 12.360 12.347 12.232 12.068 12.019 11.931 11.914 11.815 11.631 11.603 11.598 11.541 11.533 11.459 11.446 11.446 11.430 11.424 11.397 11.384 11.334 11.319

952 957 855 922 913 884 844 928 830 744 827 856 806 846 881 697 825 787 896 880 871 785 789 754 792 778 771 877 813

206 139 103 54 64 41 83 50 27 49 22 43 27 51 82 140 35 43 59 68 91 30 29 57 52 55 74 56 186

422 400 434 418 421 534 406 414 442 404 425 397 417 421 434 417 458 438 412 445 415 459 422 427 429 426 462 427 408

Ex. por riba de 9.000 Kg de leite Ex. entre 8.000 e 9.000 Kg de leite Ex. entre 7.000 e 8.000 Kg de leite Ex. entre 6.000 e 7.000 Kg de leite Ex. entre 5.000 e 6.000 Kg de leite Ex. por baixo de 5.000 Kg de leite

TITULAR

BLANCO SLU JESUS NIETO MARCOS JOSE VAZQUEZ DIEGUEZ GANADERIA PEREZ S.C. FRAGA S.C. DIPUTACION PONTEVEDRA GANADERIA LORENZO VILAMEA S.C. A. JUNQUERA COLMEIRO S.C. GANADERIA ROXELO SC PACIÑOS HORTOGANADERA S.C. MANUEL FERNANDEZ PEREIRAS GANADERIA CASA REY SC JOSE MANUEL MATO JORGE GANADERIA BLANCO ABONXO S.C. GANDEIRIA PEREIRON S.L. GANDEIRIA FONTECABALOS S.C. CONDE DA XESTEIRA S.L. JOSE A. DOBALO LOPEZ GANDERIA PEREIRA SC GANDEIRIA GABINO S.C. MOREIRA S.C. O CASTRO SC Mª SUSANA BESTEIRO OTERO GANADERIA LOUZAO S.C. JULIO CALVIÑO ARIAS GB GANDERIA SC FINCA SANTAYA S.A.T. SAT CENDAL SAT O CHOPE

3,61 4,05 3,29 3,88 4,01 3,70 3,60 4,28 3,45 2,92 3,45 3,72 3,51 3,77 4,20 2,61 3,85 3,47 4,37 4,26 4,34 3,58 3,69 3,43 3,41 3,43 3,56 4,32 4,03

3,25 3,27 3,27 3,38 3,20 3,29 3,22 3,23 3,27 3,16 3,40 3,41 3,24 3,33 3,25 3,38 3,26 3,32 3,39 3,37 3,26 3,28 3,21 3,17 3,52 3,40 3,21 3,41 3,15

3X 3X N1

N1

N1

Memoria 2017

Explotacións

15


TITULAR

CASA DO REI SC MATO SC GANADERIA CARRAL SC GANDEIRIA MIDON S.C. LUIS ALBERTO RIOS TROITIÑO FCO. JAVIER GONZALEZ BREA Mª CARMEN SILVA LOPEZ ALFREDO CANABAL LAZARA GANADERIA O PORTO S.C. GANADERIA MANTEIGA S.C. SAT GANADERIA CASAGRANDE GANDEIRIA AGRASILVA SC DIEGUEZ PAZ SC SAT GANDEIRIA PENIÑA GANADERIA VAZQUEZ GARCIA SC GANADERIA PROAS DARRIBA S.C. SAT VILA GANDEIRIA RATO SC AGRICOLA IGLESIAS S.C. GANADERIA RIADIGOS MACEIRA SC AMADORA CUÑARRO RODRIGUEZ RITA GUTIERREZ GARCIA GANADERIA GARCIA PENERBOSA S.C. JOSE ANTONIO FERNANDEZ VAZQUEZ O TOXAL SC GANDERIA MACEIRAS S.A.T. AGROXAQUI SL JULIO PICHEL TOIMIL JOSE LUIS MEIJOME FERNANDEZ JOSE MANUEL IGLESIAS LOPEZ XOCO S.C. JOSE RAMON PAZOS FONDEVILA GANDEIRIA LOUCENZO SOC. GANADERA DE GRESANDE SC GANDEIRIA COTO S.C. GANADERIA SEIXAS SC ANDRES A. FERNANDEZ GARCIA LUISA CEA PALLARES JAIME FERNANDEZ CHICANO GANADERIA IGLESIAS-FERRADAS S.C. GANDEIRIA CONDE CUÑARRO SC JULIO DIEGUEZ GARCIA SAT GANDERIA VIEIRO MARIA ROSA FERNANDEZ GONZALEZ ROSA ANA TENREIRO MERLAN GANAD. OS AMERICANOS SCL Mª CARMEN GARCIA JORGE PAULINO GONZALEZ FERNANDEZ 16

CONCELLO

% % KGL. GRAXA PROT.

RODEIRO SILLEDA LALIN LALIN SILLEDA LALIN DOZON SILLEDA LALIN VILA DE CRUCES LALIN LALIN RODEIRO A ESTRADA LALIN RODEIRO LALIN RODEIRO SILLEDA LALIN RODEIRO LALIN RODEIRO RODEIRO SILLEDA DOZON RODEIRO LALIN LALIN A ESTRADA LALIN LALIN LALIN LALIN RODEIRO LALIN AGOLADA LALIN LALIN LALIN RODEIRO RODEIRO LALIN LALIN A ESTRADA VILA DE CRUCES RODEIRO SILLEDA

11.250 11.246 11.198 11.192 11.188 11.171 11.151 11.144 11.109 11.078 11.055 11.048 11.046 10.957 10.943 10.921 10.909 10.894 10.876 10.859 10.855 10.829 10.825 10.816 10.777 10.756 10.753 10.694 10.659 10.642 10.630 10.619 10.598 10.598 10.591 10.571 10.548 10.545 10.521 10.511 10.499 10.469 10.469 10.466 10.444 10.442 10.435 10.413

4,34 3,59 4,14 3,44 3,60 3,42 3,35 3,08 4,05 3,50 4,70 2,97 3,60 4,01 3,62 4,22 2,43 3,57 3,58 3,90 3,17 3,48 3,57 3,55 4,47 4,19 4,08 3,94 3,53 4,11 3,47 2,99 4,04 3,46 3,89 4,43 3,34 3,73 3,65 4,55 3,73 3,53 3,99 4,01 4,80 4,41 3,29 4,04

3,24 3,25 3,20 3,27 3,22 3,07 3,26 3,30 3,08 3,19 3,21 3,08 3,47 3,29 3,18 3,16 3,38 3,08 3,18 3,32 3,10 3,07 3,38 3,26 3,25 3,35 3,20 3,32 3,40 3,22 3,24 2,95 3,20 3,29 3,33 3,06 3,42 3,07 3,25 3,37 3,16 3,18 3,21 3,22 3,23 3,43 3,16 3,36

MUT

NL

IPP

852 769 822 752 763 725 737 711 792 741 875 668 781 800 744 807 635 725 736 784 680 710 752 736 832 810 782 776 738 780 714 630 768 714 765 792 712 717 726 832 724 703 754 756 838 818 674 770

99 42 61 35 28 54 89 34 71 51 119 90 41 89 36 54 329 45 57 33 15 23 39 35 25 126 45 28 37 47 78 18 102 67 42 51 33 17 30 107 44 48 122 42 74 70 21 35

445 431 421 431 440 400 410 439 428 442 403 437 404 392 399 432 450 444 426 485 482 439 477 416 428 452 436 405 431 402 382 451 387 407 411 411 428 451 463 380 502 425 411 400 413 409 525 418

3X

N1

3X


MANUEL MIGUEZ FILLOY GANADERIA MOSQUERA ALVAREZ SC GANADERIA GONZALEZ S.C. JOSE CUMBRAOS VAZQUEZ CESAREO GONZALEZ IGLESIAS ALICIA LOIS BARCIELA SAT ESCUADRO SAT OS HERDEIROS 1015 MARCIAL S.C. SAT CARBALLEIRAS MACRIS SC CARLOS DAFONTE FERNANDEZ GANADERIA MORGADE S.C. HNOS ARIAS VILA DE CRUCES SL JOSE SANTOME PEREIRO ROBERTO JOSE LORENZO CARRAL A REVOLTA S.C. SAT SAMPAIO GANDERIA SILLEDA SL GANDEIRIA GESTOSO S.C. RAMON ABONJO GOMEZ JOSE GONZALEZ LOPEZ MARCOS AMARANTE MADRIÑAN GANDEIRIA PALLON S.C. GANADERIA LALIN SL ELIGIO GARCIA RODRIGUEZ JOSE ANTONIO GONZALEZ BUJAN GANADERIA VALDESA SC GANADERIA TABOADA SC JULIA CAJIDE GONZALEZ JOSE OJEA REBOREDO JAVIER MADRIÑAN SISO GRANXA OS CASEIROS S.C. ANTONIO DOMINGUEZ GARCIA GANADERIA TOXO S.L. JOSE IGLESIAS MEIJOME NODAR S.C. SAT BERDON GANADERIA DAFONTE S.C. RAFAEL FERNANDEZ SANCHEZ GANADERIA FRADE S.C. GANADERIA XILO S.C. INES OTERO MARTINEZ BANDA SC GANADERIA CUÑARRO SC GANADERIA BOMBOI S.C. PORTO S.C. GANDERIA MEJUTO S.C.

CONCELLO

% % KGL. GRAXA PROT.

FORCAREI LALIN RODEIRO FORCAREI LALIN FORCAREI SILLEDA SILLEDA LALIN LALIN FORCAREI RODEIRO LALIN VILA DE CRUCES LALIN RODEIRO VILA DE CRUCES LALIN SILLEDA A ESTRADA VILA DE CRUCES VILA DE CRUCES LALIN RODEIRO DOZON FORCAREI LALIN A ESTRADA SILLEDA LALIN LALIN LALIN A ESTRADA SILLEDA LALIN LALIN A ESTRADA LALIN RODEIRO LALIN VILA DE CRUCES LALIN VILA DE CRUCES RODEIRO LALIN RODEIRO RODEIRO SILLEDA

10.406 10.405 10.401 10.395 10.394 10.351 10.346 10.337 10.331 10.330 10.329 10.306 10.305 10.287 10.284 10.275 10.270 10.261 10.255 10.198 10.193 10.174 10.170 10.167 10.166 10.165 10.154 10.153 10.140 10.139 10.137 10.124 10.119 10.110 10.110 10.107 10.102 10.098 10.075 10.072 10.040 10.023 10.018 10.012 9.990 9.985 9.979 9.973

3,63 3,27 3,85 3,67 4,41 3,36 3,95 3,44 4,07 4,17 3,79 3,56 3,56 3,33 3,91 4,82 4,06 3,64 4,36 4,07 4,12 3,91 3,38 3,88 4,25 3,83 3,67 3,62 3,59 3,68 3,40 3,88 4,01 3,50 4,09 3,27 4,22 4,20 3,44 3,66 3,94 3,22 3,87 3,39 3,10 3,68 3,93 4,50

3,06 3,18 3,32 3,03 3,29 3,18 3,27 3,35 3,34 3,24 3,17 3,17 3,34 3,19 3,11 3,34 3,26 3,23 3,19 3,14 3,15 3,06 3,17 3,41 3,30 3,05 3,31 3,28 3,23 3,36 3,18 3,17 3,13 3,11 3,45 3,15 3,26 3,42 3,22 3,27 3,29 3,34 3,13 3,12 3,22 3,33 3,36 3,22

MUT

NL

IPP

697 671 745 696 800 677 747 703 766 765 719 694 711 671 722 839 752 705 774 735 740 710 666 741 767 699 709 701 692 714 667 713 722 669 763 649 756 770 670 698 727 658 701 651 631 700 727 770

28 38 59 28 50 28 83 75 29 130 21 14 68 23 28 42 40 60 107 63 14 23 25 40 45 24 24 87 29 33 43 52 53 19 222 53 82 53 41 31 46 52 19 43 51 47 49 86

507 436 424 422 443 436 403 450 393 425 446 407 449 509 488 391 401 461 423 400 432 448 383 406 496 448 444 434 465 394 485 404 410 446 418 411 400 430 401 423 415 389 431 439 389 472 449 420

Memoria 2017

TITULAR

17


TITULAR

JESUS ALONSO VISPO GUSTAVO REBOREDO MATO ANTONIO PEREIRO ESTEVEZ JOSE MIGUEZ FILLOY CELSO BECERRA MELLA GANADERIA SIADOR S.C. VAL DE CAMBA SAT MATILDE REY GRELA MARIA LUZ MAZAS SANMARTIN ANTONIO CAMANZO ARAUJO GANADERIA DA COSTA SC ANGEL CORTES FERNANDEZ LOURDES SAA FERNANDEZ GANADERIA QUINTILLAN S.C. AMPARO OUZANDE VILLAR GANDEIRIA PAIS S.C. MANUEL LORENZO LORENZO GANDEIRIA RIELO SC JOSE PEREIRO ALBOR ANGEL MENDEZ PALMAZ JOSE TABOADA CELA GANDEIRIA JUIZ CIDRE S.C. GANADERIA BARREIROS SC GANADERIA PRESAS Y RIVEIRO S.C. LUIS CALVIÑO CALVO CASA DE BAIXO JOSE VIEITEZ MATO LUIS SALGUEIRO REY JOSE A. NEIRA RODRIGUEZ GANADERIA ESTRELA SC PAZ GARCIA ABELAIRAS ROSA IGLESIAS BARROS ELIAS MIGUEL GARCIA TROITIÑO JUAN ANTONIO BARROS FILLOI ALBERTO DOVAL CACHAFEIRO CELIA J. GARCIA MONTERO JOSE DIEGUEZ VAZQUEZ GANADERIA CASA CABADO SC ROSALIA GONZALEZ QUINTELA CARMEN MENDEZ CURRAS GANADERIA PONTELLO S.C. MARIA LILIA DOCAMPO SILVA SAT MEIXOMENCE GANDERIA A COSTA S.C. VAL SILVA S.C. GANADERIA CARAMES S.C. JOSE CALVIÑO VARELA SAT AGRIC. Y GANAD. SESTO 18

CONCELLO

VILA DE CRUCES LALIN LALIN FORCAREI VILA DE CRUCES SILLEDA RODEIRO A ESTRADA AGOLADA SILLEDA DOZON RODEIRO LALIN SILLEDA SILLEDA A ESTRADA RODEIRO RODEIRO DOZON LALIN LALIN RODEIRO SILLEDA DOZON RODEIRO RODEIRO SILLEDA SILLEDA A ESTRADA LALIN RODEIRO LALIN SILLEDA FORCAREI FORCAREI SILLEDA SILLEDA SILLEDA SILLEDA LALIN RODEIRO LALIN SILLEDA LALIN AGOLADA VILA DE CRUCES LALIN LALIN

% % KGL. GRAXA PROT.

9.962 9.962 9.951 9.947 9.937 9.934 9.924 9.911 9.889 9.883 9.877 9.861 9.845 9.831 9.812 9.804 9.795 9.782 9.764 9.744 9.719 9.704 9.672 9.668 9.648 9.641 9.633 9.619 9.616 9.613 9.587 9.551 9.551 9.544 9.529 9.525 9.517 9.513 9.506 9.505 9.496 9.490 9.488 9.484 9.478 9.471 9.467 9.463

3,34 3,32 3,63 3,81 3,80 3,79 4,33 4,02 3,39 3,64 3,78 3,51 3,65 3,77 3,46 3,93 3,71 3,54 3,28 3,38 3,38 3,73 3,65 4,36 3,60 3,85 3,53 3,95 4,13 3,55 4,05 3,23 3,32 3,66 3,30 3,49 3,94 3,48 3,83 3,31 3,59 3,41 3,78 4,12 3,55 3,77 3,50 3,59

3,24 3,07 3,40 3,30 3,08 3,22 3,29 3,28 3,08 3,20 3,23 3,11 3,23 3,22 2,99 3,35 3,31 3,15 3,21 3,08 3,24 3,09 3,23 3,17 2,93 3,28 3,18 3,25 3,30 3,27 3,39 3,03 3,05 2,98 3,16 3,11 3,30 3,17 3,18 3,28 2,96 3,30 3,27 3,31 3,22 3,21 3,19 3,23

MUT

NL

IPP

656 636 700 707 684 696 756 724 640 676 692 652 677 687 633 713 688 655 633 629 644 662 665 728 630 688 647 692 714 656 714 598 609 634 615 629 690 633 667 626 622 636 668 704 642 661 634 645

40 14 14 103 12 47 78 44 22 36 44 39 25 34 20 47 7 69 26 27 16 63 86 37 23 52 26 25 24 30 76 19 23 12 36 14 24 31 31 93 41 43 33 38 110 21 26 30

410 448 550 474 423 489 430 453 491 413 410 397 391 415 440 402 411 427 455 393 486 442 443 402 373 449 408 401 499 399 390 418 463 416 495 398 444 397 440 422 434 422 428 419 424 435 451 440

N1


CAMILO LAMAS IGLESIAS JOSE LAMAZARES LOPEZ GANDEIRIA O PICO S.C. GANADERIA CARBALLAL GARCIA SC SANTIAGO FERNANDEZ GARCIA CIPRIANO FEIJOO PEÑA CASA CAZADOR S.C. MARIA JOSE LAMAS GUERRA JOSE LUIS JORGE GARCIA GANDEIRIA PONTE SC MARIA BARCALA MARTINEZ MARIA CARMEN AGRA ALVARELLOS CASA DE NEIRA SC ALFONSO NOVO PEREZ MANUEL ROZADOS VILLAR MARIA CARMEN ABELEDO LOPEZ GANDEIRIAS CARRAL S.C. GANADERIA CLAM S.L. JOSE LUIS PRESAS VALLADARES GANADERIA TECEDEIRAS SC MANUEL ANGEL ARCA BARREIRO BENJAMIN RODRIGUEZ CORTIZO SAT CRESPO GANDEIRIA LOUZAO S.C. SAT VAL DO CARBALLO 1120 DOLORES VENCE HERMIDA MARIA CARMEN GONZALEZ SANMARTIN MARIA JOSE RIVADABIA VILLAR CASA GAIO SC ORLANDO CARRAL CID MARIA JOSE IGLESIAS OTERO GANADERIA SANAMARO SC NESTOR GARCIA GARCIA ANA MARIA IGLESIAS EIRAS GANADERIA SILVA BARROS SC ROBERTO PEREIRAS CANDA GANDEIRIA NETO SC ERMITAS GONZALEZ LOPEZ GANDEIRIA RAMOS SC A COVA SC JAIME FERNANDEZ GOMEZ JOSE MARIA PENA GOMEZ JUAN MANUEL CARBIA FERNANDEZ JOSE DANIEL VILAR MARIÑO GANDERIA RES SC JOSE MANUEL FILLOY MURAS ANTONIO REBOREDO REBOREDO MARINA SOENGAS GOMEZ

CONCELLO

LALIN SILLEDA FORCAREI LALIN RODEIRO LALIN RODEIRO LALIN LALIN SILLEDA VILA DE CRUCES LALIN DOZON SILLEDA SILLEDA LALIN RODEIRO SILLEDA RODEIRO LALIN FORCAREI FORCAREI LALIN A ESTRADA LALIN RODEIRO SILLEDA A ESTRADA RODEIRO RODEIRO LALIN DOZON RODEIRO A ESTRADA LALIN SILLEDA LALIN SILLEDA A ESTRADA FORCAREI LALIN SILLEDA A ESTRADA LALIN RODEIRO FORCAREI DOZON RODEIRO

% % KGL. GRAXA PROT.

9.459 9.448 9.435 9.432 9.419 9.409 9.406 9.404 9.392 9.386 9.380 9.373 9.365 9.361 9.339 9.299 9.282 9.278 9.274 9.265 9.247 9.245 9.230 9.229 9.219 9.215 9.192 9.177 9.169 9.151 9.138 9.136 9.132 9.121 9.115 9.103 9.099 9.098 9.078 9.068 9.044 9.043 9.033 9.027 9.026 9.025 9.009 9.003

3,92 3,52 4,05 4,09 3,93 3,23 3,72 2,92 4,09 3,58 3,67 3,67 3,56 3,62 4,13 3,60 3,86 3,53 3,89 3,58 4,70 3,33 4,21 3,82 4,09 3,85 3,83 3,75 3,84 4,01 3,73 3,44 3,59 3,77 4,01 3,67 3,85 3,73 4,02 3,44 3,61 3,72 3,99 3,88 3,24 3,57 3,41 3,75

3,33 3,20 3,27 3,14 3,29 3,27 3,34 3,15 3,13 3,25 3,19 3,20 3,05 3,22 3,32 3,05 3,20 3,31 3,22 3,22 3,31 3,17 3,29 3,31 3,22 3,23 3,15 3,17 3,42 3,21 3,21 3,12 3,15 3,10 3,43 3,00 3,22 3,26 3,18 3,29 2,99 3,34 3,10 3,05 3,15 3,15 3,34 3,10

MUT

NL

IPP

686 635 690 683 681 612 663 571 678 641 644 644 619 640 696 618 656 635 659 630 740 601 692 659 675 653 641 635 665 661 634 599 615 627 679 608 643 636 654 611 597 638 641 626 577 607 608 617

17 43 52 23 40 41 53 34 56 23 40 19 33 29 21 26 63 47 31 47 42 48 53 19 54 24 27 15 20 31 24 28 22 18 34 25 32 18 53 25 37 61 22 27 29 33 41 23

441 468 421 449 415 426 472 430 422 461 382 440 449 418 411 425 432 426 425 396 442 435 493 443 389 461 380 413 458 504 428 411 442 521 397 448 437 450 412 483 449 460 413 424 460 454 442 455

Memoria 2017

TITULAR

19


TITULAR

EMILIO RODRIGUEZ REBOREDO JOSE NOVO BAHAMONDE GANDEIRIA ESPIÑO SC MARIA OFELIA MONTOUTO COSTA GANADERIA VALIÑAS NUÑEZ SC JESUS ALONSO COSTA ANTONIO MEIJOME BUJAN JOSE MANUEL OTERO IGLESIAS ROCIO CORRAL LAZARA ANTONIO GARCIA MENDEZ ISABEL VILLAR GARCIA JOSEFA DOBALO MIGUEZ GANADERIA BORRALLA S.C. FINCA FERRADAS S.C. RAMON VALES PORTO TELMO VAZQUEZ FAILDE GANADERIA A ZANCA S.C. FUENTES VIDAL CUMBRAOS SC S.REMIGIO DE MACEIRAS SC MARTA SAA GONZALEZ MANUEL ARCA CASAL MANUEL CEA MONTOTO GANDEIRIA DE LA FUENTE SC JOSE LOPEZ FERNANDEZ LUIS CERDEIRA CUIÑA CASA PEDRO SC JOSE LOPEZ LOPEZ CASA DURO S.C. MARIA CARMEN VAZQUEZ FERNANDEZ GAN. CASIMIRO-ASOREI S.C. SAT GANDERIA FAILDE 973 X GANADERIA LOPEZ GALLEGO SC JOSE CALVIÑO VIÑAS GANDEIRIA SANTO SC MARCIAL CAJIDE PENAS MANUEL PARDO QUINTA GANADERIA OTERO FONDEVILA SC VIGIDE SC CRISTINA BARRAL TABOADA ISABEL MARIA MARIÑO LIMERES GANADERIA REBOREDO SC RAFAEL VARELA FERNANDEZ GANADERIA FINO SC JUAN MANUEL BASCUAS OTERO MANUEL MADRIÑAN MENDEZ CANDIDO PARDO VENCE JOSE FERNANDEZ BLANCO MARIA JOSE COSTOYA FILLOY 20

CONCELLO

LALIN SILLEDA SILLEDA SILLEDA SILLEDA VILA DE CRUCES LALIN LALIN FORCAREI RODEIRO SILLEDA SILLEDA SILLEDA LALIN RODEIRO RODEIRO LALIN SILLEDA DOZON RODEIRO LALIN VILA DE CRUCES FORCAREI RODEIRO SILLEDA FORCAREI DOZON RODEIRO DOZON VILA DE CRUCES LALIN RODEIRO AGOLADA SILLEDA AGOLADA RODEIRO LALIN SILLEDA SILLEDA SILLEDA DOZON LALIN RODEIRO SILLEDA LALIN RODEIRO VILA DE CRUCES SILLEDA

% % KGL. GRAXA PROT.

8.994 8.992 8.987 8.978 8.977 8.957 8.941 8.923 8.921 8.905 8.902 8.884 8.876 8.875 8.863 8.846 8.839 8.825 8.811 8.806 8.803 8.803 8.801 8.791 8.775 8.773 8.768 8.764 8.756 8.746 8.745 8.742 8.699 8.695 8.669 8.666 8.657 8.655 8.647 8.618 8.606 8.549 8.546 8.537 8.516 8.510 8.502 8.479

3,09 3,88 3,97 3,65 3,92 3,89 3,58 3,72 3,64 3,66 3,67 3,69 3,85 3,54 4,00 3,54 3,13 4,00 4,34 3,90 3,50 3,46 3,55 3,39 3,90 3,77 4,46 4,38 3,48 3,53 3,90 4,05 3,63 3,79 3,58 3,89 3,72 3,92 3,60 3,88 3,71 3,27 3,56 3,68 3,63 3,73 3,85 3,65

3,37 3,06 3,25 2,97 3,15 3,29 3,12 3,12 3,10 3,25 2,98 3,07 3,28 3,34 3,09 3,06 3,08 3,17 3,44 3,31 3,20 3,07 3,07 3,19 3,10 3,19 3,28 3,20 3,17 3,02 3,24 3,14 3,20 3,19 3,10 3,20 3,43 3,09 2,91 3,17 3,10 3,10 3,12 3,17 3,21 3,23 3,03 3,23

MUT

NL

IPP

581 623 649 594 634 643 599 611 601 615 593 600 633 611 629 584 549 633 685 634 589 576 583 579 614 610 679 664 582 573 624 628 594 607 578 614 619 607 563 608 587 544 572 585 583 593 585 583

64 19 17 24 50 27 43 24 19 26 18 17 31 46 32 16 21 40 51 33 24 29 19 33 14 27 26 81 26 33 23 37 39 37 42 16 9 29 16 28 23 25 48 30 27 18 18 18

490 514 419 440 451 415 473 468 435 468 376 395 399 448 396 442 375 479 464 419 417 472 475 420 412 424 372 432 427 421 509 418 428 446 401 483 338 421 409 423 433 389 448 408 435 411 477 391


ANA MARIA CIDRE CARBALLO EXPLOTACIONES AGROGANDEIRAS DA VEIGA SC JOSE COUSO VILARIÑO GANDERIA DIEGUEZ E MOURIÑO S.C. JOSE BENITO VENCE DEZA JOSEFA SENRA GONZALEZ EMILIA ANA TROITIÑO PICHEL JOSE RAMON GAMALLO SOUTO FINCA MARTINO SL REGINA PEÑA ANSARAS JOSEFA GARCIA AREAN Mª ROSARIO PEREIRAS FERNANDEZ JOSE CELA GONZALEZ MANUEL VENCE LEDO MARIA LAURA CACHAFEIRO CAMPOS TERESA DIAZ DAPARTE ESPERANZA DAPENA VARELA JOSE CANDA LOUZAO Mª DOLORES FENTE FENTE SAT MILO 987 XUGA CARLOS SANCHEZ PENA ANA MARIA PEREIRA BLANCO GANADERIA ASEARA SC MANUEL FUENTES BREY RAFAEL FERNANDEZ CERVELA ROSA Mª HERMIDA BLANCO AUREA IGLESIAS COEGO JUAN CARLOS CERDEIRA VILLAR JOSE MANUEL GONZALEZ FERNANDEZ GANDEIRIA TABERNEIRO S.C. Mª CARMEN SABORIDO PORTO GANDEIRIA CASA RODRIGO S.C. CARLOS SANCHEZ CALVO ANA MARIA VALLADARES VILAR CARMEN ROZADOS ROZAS JOSE FAILDE FERNANDEZ MARIA ISABEL RODRIGUEZ SILVA ROSA GUERRA CASTRO JOSE MANUEL VILLAR BARREIRO GANDEIRIA CASA DO MEDIO SC MANUEL CALVIÑO DOVAL ANA BELEN GONZALEZ MEIJOME SALDOIRO S.C. GANADERIA REBOREDO S.L. MARIA OLIVA LAMELA TABOADA ALBERTO VARELA COSTA GANADERIA CUMPLIDO MARCOS CANCELA NEIRA

CONCELLO

RODEIRO RODEIRO LALIN LALIN RODEIRO RODEIRO FORCAREI LALIN LALIN SILLEDA RODEIRO SILLEDA SILLEDA RODEIRO FORCAREI DOZON FORCAREI LALIN RODEIRO LALIN VILA DE CRUCES LALIN LALIN A ESTRADA RODEIRO LALIN LALIN SILLEDA RODEIRO LALIN A ESTRADA RODEIRO LALIN RODEIRO SILLEDA LALIN DOZON PIÑOR DE CEA SILLEDA RODEIRO RODEIRO LALIN LALIN VILA DE CRUCES VILA DE CRUCES AGOLADA LALIN SILLEDA

% % KGL. GRAXA PROT.

8.478 8.473 8.470 8.435 8.429 8.415 8.404 8.394 8.386 8.385 8.379 8.375 8.358 8.348 8.339 8.335 8.334 8.328 8.325 8.321 8.298 8.281 8.275 8.275 8.263 8.256 8.217 8.217 8.215 8.214 8.210 8.206 8.205 8.193 8.178 8.167 8.164 8.085 8.082 8.081 8.078 8.067 8.038 8.018 8.006 7.987 7.979 7.974

3,52 3,53 3,60 3,82 3,70 3,63 3,96 3,98 3,99 3,71 3,86 3,78 3,70 3,60 3,77 3,71 4,09 3,31 3,52 4,11 3,95 3,54 3,89 3,94 3,71 3,44 3,56 4,04 3,81 3,68 3,99 3,94 4,45 3,63 3,59 3,66 4,04 3,49 3,68 3,86 3,77 4,00 3,53 3,56 3,31 4,27 3,78 3,57

2,99 3,25 3,04 3,19 3,05 3,10 3,09 3,03 3,32 3,06 3,08 3,14 3,16 2,97 3,06 2,97 3,08 3,02 3,00 3,21 3,15 3,05 3,29 3,25 3,20 3,25 3,04 3,17 3,17 3,15 3,21 3,23 3,19 3,12 3,06 3,22 3,07 3,21 3,12 3,28 3,08 3,10 3,13 3,16 3,02 3,05 3,08 3,09

MUT

NL

IPP

552 574 562 591 569 567 592 589 613 567 582 579 573 549 570 557 598 527 543 609 589 546 594 594 570 552 543 592 573 561 592 588 627 553 544 562 580 541 550 577 553 573 536 539 507 585 548 531

13 9 14 29 39 23 23 28 81 20 33 29 32 16 28 30 30 21 21 62 29 30 46 9 44 15 18 16 16 26 16 22 36 27 24 20 15 43 13 35 15 23 33 31 29 27 19 22

430 407 463 446 481 406 466 458 449 493 425 429 429 472 414 423 438 385 399 413 440 367 430 527 443 437 428 464 480 474 426 447 465 457 409 439 522 422 407 440 434 442 478 453 436 408 424 408

Memoria 2017

TITULAR

21


TITULAR

Mª JOSEFA LAGO FERNANDEZ JOSE LUIS DIEGUEZ HERMIDA CARMEN IGLESIAS RODRIGUEZ Mª FLORA BARROS FILLOY GANDERIA WENCESLAO SC CONSUELO GOMEZ GONZALEZ MANUEL GRELA LAGO JOSE MANUEL GARCIA SANCHEZ CESAREO LEIRA LOPEZ DAVID LEDO FERNANDEZ JOSE MARSEL VEDE REY GANDEIRIA CERVELA-ABELEDO SC ADOLFO CAMPOS VAZQUEZ GANDERIA MOLDES S.C. ANGEL IGLESIAS EIRAS LUIS CEJO FERREIRO MARIA ISABEL MOURE FERNANDEZ MARIA DOVAL LOPEZ VIDAL LAMAS VIANA AVICOLA VENCE SC JOSE LUIS CASTRO POL JOSE LUIS PEREIRA PAZOS GANADERIA DOYGLE S.C. Mª ISABEL ROZAS TABOADA JOSEFA GARCIA RODRIGUEZ JOSE VENCE GONZALEZ GANDERIA CERVELA S.C. SUCASAS SC MIGUEL ANGEL MAMOA PEÑA GANADERIA POUSA SC EDESIO VENCE REBOREDO FRANCISCO J. ROZADOS SALGUEIRO GANDEIRIA PORTEIRO S.C. MARIA CARMEN OJEA RODRIGUEZ FERNANDO FERNANDEZ FERNANDEZ MARIA ALBOR VALLADARES PAZ IGLESIAS FERREIROA SILVIA GARCIA SOTO MARIA CARMEN RAMOS LIÑARES SARA AMELIA TOUBES FROIZ MANUEL SILVELA DE LA FUENTE MARIA JESUS DIEGUEZ DIEGUEZ OS FEITUQUIÑOS SC JUAN ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO DOLORES GONZALEZ ALVARELLOS JULIO BREA MIGUEZ MANUEL GONZALEZ OTERO GANADERIA PEITEADO SC 22

CONCELLO

FORCAREI RODEIRO SILLEDA FORCAREI RODEIRO SILLEDA SILLEDA LALIN SILLEDA RODEIRO SILLEDA DOZON LALIN LALIN A ESTRADA SILLEDA PIÑOR DE CEA LALIN RODEIRO RODEIRO LALIN LALIN A ESTRADA SILLEDA DOZON RODEIRO DOZON LALIN LALIN DOZON LALIN FORCAREI DOZON PIÑOR DE CEA LALIN RODEIRO LALIN SILLEDA RODEIRO DOZON RODEIRO RODEIRO VILA DE CRUCES DOZON LALIN LALIN LALIN LALIN

% % KGL. GRAXA PROT.

7.970 7.961 7.953 7.930 7.905 7.903 7.891 7.864 7.862 7.845 7.834 7.834 7.830 7.822 7.809 7.803 7.793 7.791 7.760 7.754 7.754 7.736 7.731 7.696 7.693 7.660 7.659 7.657 7.641 7.640 7.633 7.623 7.608 7.601 7.580 7.568 7.555 7.531 7.529 7.525 7.515 7.511 7.489 7.480 7.470 7.463 7.430 7.421

3,67 3,85 3,71 3,80 3,78 3,54 3,70 3,83 3,74 3,45 3,82 3,40 2,99 3,42 3,84 3,70 3,61 3,44 3,78 4,17 4,03 3,26 4,16 3,78 3,71 3,56 3,84 3,51 3,55 3,62 3,87 3,79 3,75 3,63 4,06 4,13 3,35 3,53 3,65 3,71 3,77 3,80 3,77 3,80 4,03 3,89 3,77 3,47

3,04 3,12 3,01 2,95 3,21 3,04 3,11 3,22 3,15 3,08 3,35 3,25 3,11 3,06 3,32 3,14 3,09 3,05 3,20 3,17 3,16 3,08 3,22 3,10 3,19 3,16 3,19 3,01 2,96 3,09 3,12 3,23 3,12 3,05 3,03 3,13 3,16 3,09 3,09 3,01 3,10 3,05 3,06 3,08 3,15 2,96 3,01 3,13

MUT

NL

IPP

535 555 535 535 552 520 538 555 542 513 562 521 477 507 560 534 522 505 542 569 558 491 570 529 531 515 539 499 498 513 533 535 522 508 537 549 492 498 507 506 517 515 512 515 536 511 504 490

20 15 9 26 23 15 32 33 29 24 46 31 10 22 8 38 35 14 23 29 32 18 35 20 40 31 38 16 19 25 29 28 27 20 51 14 9 13 14 23 36 53 26 22 24 23 27 20

426 485 389 456 420 497 432 455 368 504 523 446 419 418 540 441 410 395 448 407 415 386 408 418 398 454 400 472 445 510 501 451 479 434 420 457 485 448 406 446 448 395 456 423 467 420 485 419


TANIA GUERRA RODRIGUEZ PILAR TABOADA LAZARA GANDEIRIA FARRUCAZO S.C. CLARA ROMERO MOURIÑO GANADERIA ARTOÑO S.C. JESUS DIEGUEZ CUÑARRO PILAR CALVEIRO MOREIRA JOSE FERNANDEZ REQUEIJO MANUEL VIANA LAMAS JOSE ANDRES HERMIDA BERNARDEZ MANUEL CUMPLIDO GONZALEZ DIGNA NEGRO GARCIA ANTONIO IGLESIAS VAZQUEZ MANUEL MATANZA TROITIÑO GANADERIA CACHAFEIRO SAA SC Mª NIEVES ROMERO GARCIA MARIA ANA COSTOYA VAZQUEZ RAMON BARREIRO FERNANDEZ JUAN JOSE ARIAS MURAS BERNARDINO CASTRO DIEGUEZ EXPLOTACIONES RIVAS S.C. MANUEL FERNANDEZ LOPEZ LUIS VINSEIRO VILLAR GANDERIA CASA TENRO SC ELOY TEJO MARQUE MARIA PILAR RIOS GARCIA JOSE PEÑA PORRAL ISMAEL CARRERA REBOREDO BERNARDO MONTOTO FERNANDEZ CELIA COUCEIRO PIÑEIRO

CONCELLO

LALIN SILLEDA RODEIRO LALIN AGOLADA RODEIRO SILLEDA SILLEDA DOZON RODEIRO LALIN AGOLADA SILLEDA SILLEDA SILLEDA LALIN LALIN SILLEDA FORCAREI LALIN SILLEDA LALIN SILLEDA RODEIRO A ESTRADA A ESTRADA LALIN SILLEDA LALIN A ESTRADA

MUT = Kg, de matería útil (suma de Kg. De graxa e proteína) NL = Nº de lactacións avaliadas IPP = Días intervalo entre partos 3X = 3 muxidos diarios N1 = Muxido en robot

% % KGL. GRAXA PROT.

7.404 7.369 7.366 7.365 7.362 7.355 7.321 7.314 7.256 7.216 7.198 7.193 7.193 7.191 7.188 7.170 7.159 7.156 7.138 7.133 7.110 7.103 7.079 7.068 7.068 7.051 7.050 7.035 7.013 7.005

4,20 3,80 3,79 3,87 3,34 3,63 3,82 3,83 2,97 3,61 3,52 3,51 3,74 3,91 3,72 3,59 3,47 3,79 3,86 3,48 3,96 3,78 3,56 3,64 4,38 3,65 3,65 3,77 3,74 3,75

3,13 3,02 3,21 3,24 3,16 3,10 3,02 3,01 3,09 3,06 3,03 2,95 3,07 3,19 3,14 3,03 3,01 3,11 3,13 3,14 3,08 3,14 2,99 3,13 3,21 3,13 2,96 2,97 3,04 3,00

MUT

NL

IPP

542 502 516 524 479 495 501 501 439 481 471 465 490 511 493 475 464 494 499 472 501 491 464 478 536 478 466 474 475 473

43 10 31 30 26 43 18 22 13 25 16 23 36 19 37 16 25 26 14 10 30 34 14 30 48 22 12 19 19 11

455 415 467 406 447 454 408 489 430 411 414 450 433 450 413 497 401 424 455 449 398 415 406 484 432 420 437 441 470 445

Memoria 2017

TITULAR

23


GANDERÍAS CUNHA MEDIA DE CALIFICACIÓN MORFOLÓXICA DE 79 PUNTOS OU MÁIS EXPLOTACIÓN MONTOUTO COSTA MARIA OFELIA FRAGA SC MEIJOME FERNANDEZ JOSE LUIS GANDEIRIA MIDON SC GANADERIA MANTEIGA SC DEPUTACION DE PONTEVEDRA GANADERIA ROXELO SC SANTOME PEREIRO JOSE CALVIÑO CALVO LUIS G.B GANDERIA SC BLANCO SLU DOBALO LOPEZ JOSE ANTONIO GANADERIA SEIXAS SC SILVA LOPEZ MARIA CARMEN BARROS FILLOI JUAN ANTONIO FERNANDEZ PEREIRAS MANUEL AGRICOLA JUNQUERA COLMEIRO S.C SAT CARBALLEIRAS RIOS TROITIÑO LUIS ALBERTO SAT BERDON 1156 XUGA GANADERIA XILO S.C MIGUEZ FILLOY MANUEL VIEITEZ MATO JOSE GANADERIA FRADE SC GANADERIA TABOADA SC PAZOS FONDEVILA JOSE RAMON GANADERIA BLANCO ABONXO SC GANADERIA PEREIRA SC ABELEDO LOPEZ MARIA CARMEN GANDERIA IGLESIAS FERRADAS SC GANADERIA CARRAL SC FERNANDEZ FERNANDEZ FERNANDO GONZALEZ FERNANDEZ PAULINO GANADERIA CASIMIRO ASOREI SC GONZALEZ VARELA MONICA GANDEIRIA PALLON SC CAJIDE GONZALEZ JULIA GANADERIA O PORTO SC GANDEIRIA PEREIRON SL FERNANDEZ CHICANO JAIME CELA TABOADA JOSEFA GANADERIA SIADOR S.C. MADRIÑAN SISO JAVIER GANADERIA PORTELA SC GANADERIA LALIN SL GANDEIRIA RATO SC GRANXA OS CASEIROS S.C COOP. OS AMERICANOS MARCIAL S.C GONZALEZ IGLESIAS CESAREO GARCIA AREAN JOSEFA GANADERIA TECEDEIRAS SC GANADERIA LORENZO VILAMEA S.C DIEGUEZ PAZ S.C. AGRICULTURA Y GANADERIA SESTO SAT SALGUEIRO REY LUIS GARCIA SAAVEDRA CECILIA SOCIEDAD GANADERA DE GRESANDE SC SAN REMIGIO DE MACEIRAS S.C. OTERO IGLESIAS JOSE MANUEL GANADERIA PEREZ SC OJEA REBOREDO JOSE DIEGUEZ VAZQUEZ JOSE GONZALEZ BREA FRANCISCO JAVIER IGLESIAS OTERO MARIA JOSE PEREIRO ALBOR JOSE LOPEZ LOPEZ JOSE MATO SC CASA DO REI SC GANADERIA LOPEZ GALLEGO SC SAA FERNANDEZ LOURDES FERNANDEZ GARCIA ANDRES ANTONIO O TOXAL SC SAT GANADERIA CASAGRANDE SAT O CHOPE SAT GANADERIA MACEIRAS SAT GANDEIRIA LOUCENZO GANADERIA QUINTILLAN SC PEREIRA PAZOS JOSE LUIS MENDEZ CURRAS CARMEN FERNANDEZ VAZQUEZ JOSE ANTONIO BARROS FILLOI MARIA FLORA GANDEIRIA GESTOSO S.C GANADERIA MOSQUERA ALVAREZ SC GANADERIA CUÑARRO SC TENREIRO MERLAN ROSA ANA SAT OS HERDEIROS N1015 XUGA CEA PALLARES LUISA DOCAMPO SILVA MARIA LIDIA GANADERIA SANAMARO SC GONZALEZ LOPEZ JOSE LAMAS GUERRA MARIA JOSE EXPLOTAC AGROGANDEIRAS DA VEIGA SC GARCIA VAZQUEZ ISABEL A COVA SC CAMANZO ARAUJO ANTONIO

24

LOCALIDADE

VACAS

SILLEDA LALIN LALIN LALIN VILA DE CRUCES LALIN RODEIRO LALIN RODEIRO LALIN LALIN SILLEDA LALIN DOZON FORCAREI SILLEDA VILA DE CRUCES LALIN SILLEDA LALIN LALIN FORCAREI SILLEDA VILA DE CRUCES SILLEDA LALIN LALIN FORCAREI LALIN LALIN LALIN LALIN SILLEDA VILA DE CRUCES RODEIRO RODEIRO LALIN LALIN DOZON LALIN LALIN SILLEDA LALIN DOZON DOZON RODEIRO A ESTRADA VILA DE CRUCES LALIN LALIN RODEIRO LALIN LALIN RODEIRO LALIN SILLEDA LALIN LALIN DOZON LALIN LALIN LALIN SILLEDA LALIN LALIN DOZON DOZON SILLEDA RODEIRO RODEIRO LALIN AGOLADA SILLEDA LALIN SILLEDA DOZON LALIN SILLEDA LALIN LALIN RODEIRO FORCAREI A ESTRADA LALIN LALIN A ESTRADA SILLEDA LALIN LALIN DOZON VILA DE CRUCES LALIN RODEIRO RODEIRO FORCAREI SILLEDA

27 60 40 30 45 51 37 24 24 48 208 45 48 74 14 20 37 131 30 46 36 33 29 41 33 16 33 61 28 93 53 57 34 30 21 40 22 64 77 28 14 37 48 16 48 57 58 66 34 43 33 40 82 50 20 18 25 57 41 19 42 34 24 54 25 30 23 37 121 60 16 32 21 98 163 99 86 27 22 66 31 31 81 35 40 88 68 18 41 31 23 27 18 46 25 40

MEDIA PUNTOS 84,19 84,18 83,90 83,70 83,40 83,16 83,03 82,75 82,75 82,73 82,66 82,60 82,58 82,55 82,50 82,50 82,43 82,35 82,30 82,26 82,19 82,06 82,03 81,95 81,94 81,94 81,70 81,69 81,54 81,53 81,51 81,51 81,47 81,47 81,38 81,35 81,32 81,31 81,30 81,29 81,29 81,24 81,23 81,19 81,19 81,16 81,14 81,11 81,09 81,05 81,03 80,98 80,91 80,90 80,90 80,89 80,88 80,86 80,85 80,84 80,83 80,76 80,75 80,74 80,72 80,70 80,70 80,68 80,65 80,63 80,63 80,59 80,57 80,56 80,55 80,54 80,52 80,52 80,50 80,48 80,48 80,48 80,44 80,43 80,43 80,40 80,40 80,39 80,37 80,35 80,35 80,33 80,33 80,33 80,32 80,30


GANDEIRIA RIELO SC ARCA CASAL MANUEL BESTEIRO OTERO SUSANA PEREIRAS CANDA ROBERTO GANDERIA AGRASILVA S.C ABONJO GOMEZ RAMON AMARANTE MADRIÑAN MARCOS MATO JORGE JOSE MANUEL GONZALEZ ALVARELLOS DOLORES GANDEIRIA PONTE SC GANDEIRIA O PICO SC LAMAZARES LOPEZ JOSE ARCA BARREIRO MANUEL ANGEL GANDEIRIA COTO SC MOREIRA SC GANADERIA LOUZAO SC SAT SAMPAIO FEIJOO PEÑA CIPRIANO GANADERIA ESTRELA SC CASA CAZADOR SC OUZANDE VILLAR AMPARO GARCIA MENDEZ ANTONIO GANADERIA PROAS DARRIBA SC GONZALEZ BUJAN JOSE ANTONIO ROZADOS ROZAS CARMEN CUMBRAOS VAZQUEZ JOSE CACHAFEIRO CAMPOS MARIA LAURA MACRIS SC CALVIÑO VARELA JOSE CORRAL LAZARA ROCIO A REVOLTA SC GANDERIA A COSTA S.C PENA ANSARAS REGINA AGRA ALVARELLOS MARIA CARMEN ALONSO VISPO JESUS CASA DE BAIXO SC GANDEIRIA DE LA FUENTE SC CUÑARRO RODRIGUEZ AMADORA FILLOY MURAS JOSE MANUEL CORTES FERNANDEZ ANGEL LAGO FERNANDEZ MARIA JOSEFA CERDEIRA CUIÑA LUIS GANADERIA ASEARA SC DOVAL CACHAFEIRO ALBERTO VAZQUEZ FAILDE TELMO MARINO LIMERES M ISABEL FINCA FERRADAS SC GANADERIA RIADIGOS MACEIRA SC HNOS ARIAS VILA DE CRUCES SL VILAR MARIÑO JOSE DANIEL FUENTES VIDAL CUMBRAOS SC SAT MEIXOMENCE 821 XUGA CEA MONTOTO MANUEL IGLESIAS BARROS ROSA PICHEL SILVA MANUEL GANDERIA MEJUTO SC VARELA COSTA ALBERTO IGLESIAS MEIJOME JOSE GANDEIRIA RAMOS SC SAT VAL DO CARBALLO N 1120 XUGA MEIJOME BUJAN ANTONIO GANADERIA PONTELLO SC GANADERIA MORGADE S.C. CUMPLIDO GONZALEZ MANUEL LOIS BARCIELA ALICIA NOVO PEREZ ALFONSO GANDEIRIA CASA RODRIGO SC SILVA MARTINEZ JOSE FERNANDEZ CERVELA RAFAEL SOENGAS GOMEZ MARINA GANDEIRIA JUIZ CIDRE SC CASTRO POL JOSE LUIS GANDEIRIA CONDE CUÑARRO SC FERNANDEZ GONZALEZ MARIA ROSA GANDEIRIA NETO SC LAMAS MEIJOME JOSE LUIS GANADERIA CLAM S.L NEIRA RODRIGUEZ JOSE A. PARDO VENCE CANDIDO GANDERIA SILLEDA SL GANADERIA DOYGLE SC FINCA SANTAYA SAT GARCIA RODRIGUEZ ELIGIO XOCO SC GANADERIA CARAMES SC CALVEIRO MOREIRA PILAR BARREIRO FERNANDEZ RAMON GANADERIA GONZALEZ SC CANDA LOUZAO JOSE SENRA GONZALEZ JOSEFA GANDEIRIA SANTO SC SAT ESCUADRO 859 XUGA MENDEZ PALMAZ ANGEL ROZADOS VILLAR MANUEL CANABAL LAZARA ALFREDO GANDERIAS CARRAL SL GAMALLO SOUTO JOSE RAMON SAT GANDEIRIA PENIÑA 1043 LAMAS IGLESIAS CAMILO LOPEZ FERNANDEZ JOSE ALONSO COSTA JESUS CALVIÑO ARIAS JULIO GANADERIA BORRALLA SC

LOCALIDADE

VACAS

RODEIRO LALIN A ESTRADA SILLEDA LALIN VILA DE CRUCES LALIN LALIN LALIN SILLEDA FORCAREI SILLEDA FORCAREI RODEIRO VILA DE CRUCES SILLEDA LALIN LALIN LALIN RODEIRO SILLEDA RODEIRO RODEIRO LALIN SILLEDA FORCAREI FORCAREI FORCAREI LALIN FORCAREI VILA DE CRUCES LALIN SILLEDA LALIN VILA DE CRUCES RODEIRO FORCAREI RODEIRO FORCAREI RODEIRO FORCAREI SILLEDA LALIN FORCAREI RODEIRO SILLEDA LALIN LALIN VILA DE CRUCES LALIN SILLEDA SILLEDA VILA DE CRUCES LALIN LALIN SILLEDA AGOLADA LALIN A ESTRADA LALIN LALIN RODEIRO LALIN LALIN FORCAREI SILLEDA RODEIRO LALIN RODEIRO RODEIRO RODEIRO LALIN RODEIRO LALIN LALIN LALIN SILLEDA A ESTRADA RODEIRO SILLEDA A ESTRADA A ESTRADA FORCAREI LALIN VILA DE CRUCES SILLEDA SILLEDA RODEIRO LALIN RODEIRO SILLEDA SILLEDA LALIN SILLEDA SILLEDA RODEIRO LALIN A ESTRADA LALIN RODEIRO VILA DE CRUCES RODEIRO SILLEDA

70 22 34 20 90 18 23 28 35 15 67 41 47 48 87 60 42 39 26 55 26 28 78 19 14 19 32 32 21 23 32 36 26 16 36 72 27 26 32 38 24 17 46 48 18 26 54 31 23 26 25 36 26 19 23 91 30 43 62 42 50 55 36 15 20 30 18 18 49 23 70 35 48 37 20 37 41 38 16 86 29 101 32 47 14 15 25 70 19 30 32 69 24 14 30 66 25 90 14 40 19 71 26

MEDIA PUNTOS 80,29 80,27 80,26 80,25 80,24 80,22 80,22 80,21 80,20 80,20 80,18 80,15 80,13 80,10 80,10 80,08 80,07 80,05 80,04 80,04 80,00 79,96 79,96 79,95 79,86 79,84 79,81 79,81 79,81 79,78 79,78 79,78 79,77 79,75 79,75 79,75 79,74 79,73 79,72 79,71 79,71 79,71 79,70 79,69 79,67 79,65 79,65 79,65 79,61 79,58 79,56 79,56 79,54 79,53 79,52 79,51 79,50 79,49 79,48 79,48 79,42 79,42 79,42 79,40 79,40 79,40 79,39 79,39 79,37 79,30 79,30 79,29 79,27 79,27 79,25 79,24 79,22 79,21 79,19 79,19 79,17 79,16 79,16 79,15 79,14 79,13 79,12 79,11 79,11 79,10 79,09 79,09 79,08 79,07 79,07 79,05 79,04 79,02 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00

Memoria 2017

EXPLOTACIÓN

25


CALIFICACIÓN DE ANIMAIS CON 85 PUNTOS OU MÁIS NOME VACA GMATO DANCER ALBA BLANCO HOLSTEIN ANITA ANA ET GMATO TALENT TOTI CAMPO DARTER CHISPA MANTEIGA ALEXANDER EVY ROXELO GOLDWYN 0043 BAMBI FRAGA TEE OFF BONITA SISO DANCER 5610 GMATO BOLTON NEVADA MIDON TALENT CATUXA BLANCO DANITA FRAGA LAUTHORITY TATI ROXELO DANCER DANZA PALLON BRANDY 5180 CELIS CARLA CLEIT ANIBAL EMMA DIVINA II MANTEIGA SHOTTLE LUNA TASIL DANCER DELICIA CARBALLEIRAS BRUNO BRUNA SANSALVADOR LEREZ MARQUESA CASILMOURE GOLDWYN LAURA CASAMARIANO MERCHANT CARETA FRADE BAXTER CAMELIA ET BLANCO ASIA ET ABONXO GERARD TREVITA ET BLANCOH. SHOTTLE COBA ET PROAS DARRIBA MAGREBI NAVIDAD G-SEIXAS DELETE LETICIA BERDON XACOBEO MORENA FRAGA BRADNICK DELICIA FRAGA WINDBROOK SALOME CARBALLEIRAS HILL MARTA CELIS REBECA MELODI ROMEO FRAGA STANLEYCUP BOTA ET O'CHOPE DANCER 4138 RODRIGUEZRO DENZEL 1227 G-SEIXAS DANCER BONITA BOS PRONTO EVERYTHING ET KINTEIRO WINDBROOK SITA CARBALLEIRAS BETANZOS PETA OCHAMOR LAUTHORITY GAIO JETT AIR MAIA PALLON XACOBEO 7005 AURELIO BUCKEYE NEGRA BLANCO CALLA DAMIANA BLANCA DANCER ZARA CASAMARIANO JERRICK NUTELA BLANCO MANUELA QUINTILLAN XACOBEO PINTA FRAGA GOLDWYN LILI FRAGA LAUTHORITY KATUXA OS AMERICANOS LAUTHORITY 4222 DOBALO XACOBEO CONCHITA G.PEREIRA SORRY POETA ROXELO STANLEYCUP NAVARRA FRAGA TALENT ANDREA CAMPO DELETE MIMOSA G-SEIXAS CINZANO ANTIA ROJA MAJOSE MORODO MORENA G.PEREIRA BARMAN NUCHA MOURISCADE WINDBROOK LITEL ET PERITOP MOES BARBI BLANCO ESTEFANIA GOELANDE 3585 TINA GRESANDE STANLEYCUP SALOME 26

NOME PAI A.L.H. DANCER ET PICSTON SHOTTLE ET LADINO PARK TALENT IMP ET KELSTEIN A.L.H. DARTER ET GOLDEN-OAKS ST ALEXANDER ET BRAEDALE GOLDWYN RIETBEN TEE OFF ET A.L.H. DANCER ET SANDY-VALLEY BOLTON ET CASERINI LEADER TALENT R COMESTAR LAUTHORITY ET COMESTAR LAUTHORITY ET A.L.H. DANCER ET BRANDY WILL-CAN-DO CLEIT EXODUS-ET COMESTAR LITTORAL ET PICSTON SHOTTLE ET A.L.H. DANCER ET CARBALLEIRAS GIBSON BRUNO BOS BLACKSTAR LEREZ ET BRAEDALE GOLDWYN ALTAGEN-I MERCHANT ET EMERALD-ACR-SA T-BAXTER MR ATLEES SHT AFTERSHOCK ET SCHILLVIEW OMAN GERARD ET PICSTON SHOTTLE ET BOS SEIJO TALENT MAGREBI ET RIDGEFIELD DELETE ET MARIO XACOBEO ET REGANCREST-GV S BRADNICK ET GILLETTE WINDBROOK ET LOTTA-HILL SHOTTLE 41 ET MONO VENTURO ROMEO ET GILLETTE STANLEYCUP ETM A.L.H. DANCER ET LA PRESENTATION DENZEL ET A.L.H. DANCER ET WINDY-KNOLL-VIEW PRONTO ET GILLETTE WINDBROOK ET BOS SHOTTLE BETANZOS ET COMESTAR LAUTHORITY ET SILDAHL JETT AIR ET MARIO XACOBEO ET R-E-W BUCKEYE ET ERBACRES DAMION A.L.H. DANCER ET GILLETTE JERRICK ET MR ATLEES SHT AFTERSHOCK ET MARIO XACOBEO ET BRAEDALE GOLDWYN COMESTAR LAUTHORITY ET COMESTAR LAUTHORITY ET MARIO XACOBEO ET BOS BLANCOH. SORRY ET GILLETTE STANLEYCUP ETM LADINO PARK TALENT IMP ET RIDGEFIELD DELETE ET ALH VISION CINZANO ROJO ET A-L-H ADMIRAAL MORODO ET ROJO CASA DE LOLA XF SNOW BARMAN ET GILLETTE WINDBROOK ET H-STIENS FAST MORTY MOES BLANCO GALLETERO GEN-I-BEQ BRAWLER ET GILLETTE STANLEYCUP ETM

PTOS. EXPLOTACIÓN 91 91 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 89 89 89 89 89 89 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87

MONTOUTO COSTA MARIA OFELIA BLANCO SLU MONTOUTO COSTA MARIA OFELIA CALVIÑO CALVO LUIS GANADERIA MANTEIGA SC GANADERIA ROXELO SC FRAGA SC MADRIÑAN SISO JAVIER MONTOUTO COSTA MARIA OFELIA GANDEIRIA MIDON SC BLANCO SLU FRAGA SC GANADERIA ROXELO SC GANDEIRIA PALLON SC GANDEIRIA MIDON SC SAT CARBALLEIRAS GANADERIA MANTEIGA SC SILVA LOPEZ MARIA CARMEN SAT CARBALLEIRAS GANADERIA TABOADA SC BLANCO SLU FERNANDEZ FERNANDEZ FERNANDO GANADERIA FRADE SC BLANCO SLU G.B GANDERIA SC BLANCO SLU GANADERIA PROAS DARRIBA SC GANADERIA SEIXAS SC SAT BERDON 1156 XUGA FRAGA SC FRAGA SC SAT CARBALLEIRAS GANDEIRIA MIDON SC FRAGA SC SAT O CHOPE GANDEIRIA PEREIRON SL GANADERIA SEIXAS SC GANADERIA MANTEIGA SC MEIJOME FERNANDEZ JOSE LUIS SAT CARBALLEIRAS TENREIRO MERLAN ROSA ANA GONZALEZ VARELA MONICA GANDEIRIA PALLON SC GANADERIA LORENZO VILAMEA S.C BLANCO SLU BARROS FILLOI JUAN ANTONIO FERNANDEZ FERNANDEZ FERNANDO BLANCO SLU GANADERIA QUINTILLAN SC FRAGA SC FRAGA SC COOP. OS AMERICANOS DOBALO LOPEZ JOSE ANTONIO GANADERIA PEREIRA SC GANADERIA ROXELO SC FRAGA SC CALVIÑO CALVO LUIS GANADERIA SEIXAS SC GANADERIA SEIXAS SC GANADERIA PEREIRA SC DEPUTACION DE PONTEVEDRA FERNANDEZ PEREIRAS MANUEL BLANCO SLU GANADERIA ROXELO SC SOCIEDAD GANADERA DE GRESANDE SC

LOCALIDADE SILLEDA LALIN SILLEDA RODEIRO VILA DE CRUCES RODEIRO LALIN LALIN SILLEDA LALIN LALIN LALIN RODEIRO RODEIRO LALIN LALIN VILA DE CRUCES DOZON LALIN SILLEDA LALIN LALIN VILA DE CRUCES LALIN LALIN LALIN RODEIRO LALIN LALIN LALIN LALIN LALIN LALIN LALIN SILLEDA DOZON LALIN VILA DE CRUCES LALIN LALIN A ESTRADA RODEIRO RODEIRO LALIN LALIN FORCAREI LALIN LALIN SILLEDA LALIN LALIN VILA DE CRUCES SILLEDA FORCAREI RODEIRO LALIN RODEIRO LALIN LALIN FORCAREI LALIN SILLEDA LALIN RODEIRO LALIN


OYAMBRE VIOLETA ALEX G.PEREIRA KNOWLEDGE CAMELA BLANCO CORINA FRAGA SHOTTLE TIARA CARRAL DANCER RULA ROSA XACOBEO MIMOSA BLANCO MEGALUNA ET GRIOS DOORMAN LILA IAGO DANCER MACARENA FRAGA MOGUL LAGUNA MAJOSE MORODO MARCELA GUSTAVO BLITZ BISELA NODI MCCUTCHEN SUPRA FV ET BLANCOABONXO DEMPSEY RUSIA GUSTAVO LAUTAMIC SANTALLA BERDON XACOBEO DUNA BLANCO ELSA SANTOME SANCHEZ CANELA OPORTO ELEGANT CLAUDIA GMATO STANLEYCUP BLANCA KINTEIRO COSMOPOLITAN GALA AURELIO AMSTERDAM CAPELA FERREIRI|O SID PINTOSA KINTEIRO BOLTON DUNA LOUCENZO BELLON TERESA GMATO FINAL CUT PALOMA ANILA BOLTON GOLOSA BLANCO ANITA TILY ET ROXELO XACOBEO KITTI BOUDOIS BALADA GOLD. SS BLANCO XILO XACOBEO DALMATA OPICO ARTES ASIA LALIN PAUL PAULA BOS MR BURNS DALILA ROJA ET BLANCA DANCER REVOLTOSA BERDON ARTES CHENOA VISPO XACOBEO BEA CARBALLEIRAS SANCHEZ LISA BLANCO VALIANT BESS ROSE GANADBANDA BETANZOS GALIANA PROAS-DARRIBA DANCER CHULA ARIASNEGRELOS BOLTON DIVINA DASPEDRAS WINDBROOK MORENA ANILA LEMOS ALCIRA ELGALLEGO JORDAN YUSMI VIEITEZ SHOTTLE MORA SANTOME ACME BOIRA MILO XACOBEO XAQUIRA BLANCO URSULA UXIA DOBALO JAYZ CARLOTA KINTEIRO ALERTA SEVILLA CARBALLEIRAS SHADOW LOLITA MILO BRETON REINA FRAGA BRAWLER ARZUANA BLANCO ALIZEE IRENE BIANCA ET CARBALLEIRAS MILLION PAULA PAULI STOP 184 BLANCO MASCOT PRECIOUS VALE ET O'CHOPE DENZEL 1030 G.PEREIRA GOSPELL LERA OTOXAL DANCER LUCERA DOBALO WINNERS MARINA KINTEIRO DELETE ROSA REIGOSA DANCER CACHORRA AGRASILVA JACKSON LINA BLANCO PATY ET RES XACOBEO LUCERA CARBALLEIRAS STEADY NICA XILO DEMPSEY FUCHANCA GFERRADAS MAGREBI CABANA

NOME PAI HEIDEN SKIPSTER ALEX SICY KNOWLEDGE ET MARS YORICK PICSTON SHOTTLE ET A.L.H. DANCER ET MARIO XACOBEO ET GILLETTE WINDBROOK ET VAL-BISSON DOORMAN ET A.L.H. DANCER ET MOUNTFIELD SSI DCY MOGUL ET A-L-H ADMIRAAL MORODO ET ROJO FUSTEAD EMORY BLITZ ET DE-SU BKM MCCUTCHEN 1174 ET LIRR DREW DEMPSEY COMESTAR GOLDWYN LAUTAMIC ET MARIO XACOBEO ET GEN-I-BEQ LAVAMAN ET GEN-MARK STMATIC SANCHEZ ALH ELEGANT GILLETTE STANLEYCUP ETM TEXEL BEAUTY COSMOPOLITAN A-L-H AMSTERDAM PINE-TREE SID ET SANDY-VALLEY BOLTON ET TEIXEIRO XACOBEO BELLON GILLETTE FINAL CUT ET SANDY-VALLEY BOLTON ET REGANCREST-GV S BRADNICK ET MARIO XACOBEO ET UFM-DUBS GOLDROY ET MARIO XACOBEO ET GO-FARM ARTES ET BOS PLANET PAUL ET DUDOC MR BURNS ET A.L.H. DANCER ET GO-FARM ARTES ET MARIO XACOBEO ET GEN-MARK STMATIC SANCHEZ RIDGEFIELD DELETE ET BOS SHOTTLE BETANZOS ET A.L.H. DANCER ET SANDY-VALLEY BOLTON ET GILLETTE WINDBROOK ET DE VOLMER LEMOS GILLETTE JORDAN ET PICSTON SHOTTLE ET KHW ELM-PARK ACME ET MARIO XACOBEO ET RIDGEFIELD DELETE ET HORNLAND JAYZ ET COXONGREEN ALERTA RED ROJO ET B-CREST SHADOW ET BOS SEIJO HOWIE BRETON ET GEN-I-BEQ BRAWLER ET BRAEDALE GOLDWYN ENGLAND-AMMON MILLION ET VENDAIRY STOP MAPLE-DOWNS-I G W ATWOOD ET LA PRESENTATION DENZEL ET BOS GOLDWYN GOSPELL ET A.L.H. DANCER ET GILLETTE WINNERS RIDGEFIELD DELETE ET A.L.H. DANCER ET LANG-ENGLAND M JACKSON ET MR ATLEES SHT AFTERSHOCK ET MARIO XACOBEO ET STANTONS STEADY ET LIRR DREW DEMPSEY BOS SEIJO TALENT MAGREBI ET

PTOS. EXPLOTACIÓN 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86

GANADERIA PEREZ SC GANADERIA PEREIRA SC BLANCO SLU FRAGA SC GANADERIA CARRAL SC DIEGUEZ PAZ S.C. BLANCO SLU RIOS TROITIÑO LUIS ALBERTO GANADERIA CASIMIRO ASOREI SC FRAGA SC GANADERIA SEIXAS SC GANDERIA IGLESIAS FERRADAS SC GANADERIA MANTEIGA SC GANADERIA BLANCO ABONXO SC GANDERIA IGLESIAS FERRADAS SC SAT BERDON 1156 XUGA BLANCO SLU SANTOME PEREIRO JOSE GANADERIA O PORTO SC MONTOUTO COSTA MARIA OFELIA MEIJOME FERNANDEZ JOSE LUIS GANADERIA LORENZO VILAMEA S.C GARCIA AREAN JOSEFA MEIJOME FERNANDEZ JOSE LUIS SAT GANDEIRIA LOUCENZO MONTOUTO COSTA MARIA OFELIA CASA DO REI SC BLANCO SLU GANADERIA ROXELO SC BLANCO SLU GANADERIA XILO S.C GANDEIRIA O PICO SC GANADERIA LALIN SL DEPUTACION DE PONTEVEDRA BARROS FILLOI JUAN ANTONIO SAT BERDON 1156 XUGA ALONSO VISPO JESUS SAT CARBALLEIRAS BLANCO SLU BANDA SC GANADERIA PROAS DARRIBA SC GANDEIRIA JUIZ CIDRE SC MENDEZ CURRAS CARMEN CASA DO REI SC GANADERIA LOPEZ GALLEGO SC VIEITEZ MATO JOSE SANTOME PEREIRO JOSE SAT MILO 987 XUGA BLANCO SLU DOBALO LOPEZ JOSE ANTONIO MEIJOME FERNANDEZ JOSE LUIS SAT CARBALLEIRAS SAT MILO 987 XUGA FRAGA SC BLANCO SLU SAT CARBALLEIRAS GONZALEZ FERNANDEZ PAULINO BLANCO SLU SAT O CHOPE GANADERIA PEREIRA SC O TOXAL SC DOBALO LOPEZ JOSE ANTONIO MEIJOME FERNANDEZ JOSE LUIS LAGO FERNANDEZ MARIA JOSEFA GANDERIA AGRASILVA S.C BLANCO SLU GANDERIA RES SC SAT CARBALLEIRAS GANADERIA XILO S.C GANDEIRIA PONTE SC

LOCALIDADE LALIN FORCAREI LALIN LALIN LALIN RODEIRO LALIN SILLEDA VILA DE CRUCES LALIN LALIN LALIN VILA DE CRUCES LALIN LALIN LALIN LALIN LALIN LALIN SILLEDA LALIN LALIN RODEIRO LALIN LALIN SILLEDA RODEIRO LALIN RODEIRO LALIN LALIN FORCAREI DOZON LALIN FORCAREI LALIN VILA DE CRUCES LALIN LALIN RODEIRO RODEIRO RODEIRO LALIN RODEIRO RODEIRO SILLEDA LALIN LALIN LALIN SILLEDA LALIN LALIN LALIN LALIN LALIN LALIN SILLEDA LALIN SILLEDA FORCAREI SILLEDA SILLEDA LALIN FORCAREI LALIN LALIN RODEIRO LALIN LALIN SILLEDA

Memoria 2017

NOME VACA

27


NOME VACA FRAGA TALENT PAULA PALLON GOLOSO 5181 ANILA TORREL DELFINE LOUCENZO AMSTERDAM GLORIA BLANCO GALLETERA GOLADA ET CRUCEIRO FEVER CATALINA TASIL ROY ENCANTADORA RODRIGUEZRO SID 4279 MOURISCADE DUDE MAGA MENO ARTES FANY ET DE LA FUENTE AMSTERDAM ANA BLANCO M. PRECIOUS VALERY BLANCO DELL ET CARBALLEIRAS STEADY NIURA BLANCO DELI|A ET OPAZO SID NOELIA ET SANDRA G-SEIXAS DEBUTANTE NEVADA PAIS GABOR 0582 OSCASEIROS MAGREBI DAMA PERITOP DANCER ROSI AURELIO XACOBEO MARAVILLA MOURISCADE GOSPELL NACAR PALLON AMSTERDAM 3811 DASPEDRAS STANLEYCUP TECLA CASAMARIANO WINDBROOK BRENDA OS AMERICANOS LAUTAMIC 6231 CASA GRANDE XACOBEO 411 KINTEIRO EROY EIRE G.PEREIRA GERARDO NORMA BLANCO DELIA DALILA ET TASIL WINNERS EICHE CARBALLEIRAS BETANZOS TAMMIE MOURISCADE NUMERO UNO BELINDA GUSTAVO AMSTERDAM ANTIA NEIRADOCAMPO DANCER 5221 OPORTO GABOR VIRGINIA VEIGAR R. XACOBEO MORADA G-SEIXAS DELETE ESPERANZA OS AMERICANOS LAUTHORITY 6230 A.JUNQUERA DELETE BELLEZA FERREIRI|O STEADY LOURA DASPEDRAS SID CEBRA MARCIAL STANLEYCUP BEA ANILA RUSH RUSA OUTEIRO ARTIE BRUMA ROJA BLANCO EMILY D.VAZQUEZ DEBUTANTE MIMOSA ANILA WINDBROOK REINA RIELOA BETANZOS NOVILLA CAZADOR DELETE 3975 ABONXO GOLD CHIP CLEMENTINA FRADE XACOBEO SALETA MACEIRAS SEAVER PICHONA SISO LAUTAMIC 1692 FRAGA BRAXTON ASIA AGRASILVA CROSBY INES AURELIO XACOBEO MELLIZA AMER-CARB SNOW FARRAPADA ET FEIJOO AMSTERDAM VIKI BARONCELLE BAD BOY PITUFA OPORTO STANLEYCUP CHUSCA BLANCA JORDAN VALERIA XILO DELETE FESTA BARONCELLE BETANZOS ANDREA GRIOS FEVER POMPOSA GMATO SCUP BAMBINA CARBOEIRO.P TOYSTORY ELENA TASIL XACOBEO ELENA 12 VIXIDE JAY CUXA 28

NOME PAI LADINO PARK TALENT IMP ET XERCAS CAV GOLOSO AIRRAID BOS SEIJO BOLTON TORREL ET A-L-H AMSTERDAM GILLETTE WINDBROOK ET CRACKHOLM FEVER ET ROYLANE JORDAN ET PINE-TREE SID ET GIBBS-I CLAYNOOK DUDE ET GO-FARM ARTES ET A-L-H AMSTERDAM GIBBS-I CLAYNOOK DUDE ET MR CHASSITY GOLD CHIP ET STANTONS STEADY ET MR CHASSITY GOLD CHIP ET PINE-TREE SID ET SANDY SANDOKAN CIENTIFIC DEBUTANTE ROJO WILLOW-MARSH-CC GABOR ET BOS SEIJO TALENT MAGREBI ET A.L.H. DANCER ET MARIO XACOBEO ET BOS GOLDWYN GOSPELL ET A-L-H AMSTERDAM GILLETTE STANLEYCUP ETM GILLETTE WINDBROOK ET COMESTAR GOLDWYN LAUTAMIC ET MARIO XACOBEO ET BOS SANCHEZ EROY ET BAIXO SHOTTLE GERARDO COMESTAR LAUTHORITY ET GILLETTE WINNERS BOS SHOTTLE BETANZOS ET AMIGHETTI NUMERO UNO ET A-L-H AMSTERDAM A.L.H. DANCER ET SCHILLVIEW OMAN GERARD ET MARIO XACOBEO ET RIDGEFIELD DELETE ET COMESTAR LAUTHORITY ET RIDGEFIELD DELETE ET STANTONS STEADY ET PINE-TREE SID ET GILLETTE STANLEYCUP ETM WILLEM'S HOEVE RUSH GREENLEA ARTIE RED ET RA-MAR-LAND LEGEND TW CIENTIFIC DEBUTANTE ROJO GILLETTE WINDBROOK ET BOS SHOTTLE BETANZOS ET RIDGEFIELD DELETE ET MR CHASSITY GOLD CHIP ET MARIO XACOBEO ET R-E-W SEAVER ET COMESTAR GOLDWYN LAUTAMIC ET REGANCREST S BRAXTON ET OAKROYAL CROSBY MARIO XACOBEO ET VELTHUIS LET IT SNOW A-L-H AMSTERDAM ANDERSTRUP BAD BOY GILLETTE STANLEYCUP ETM GILLETTE JORDAN ET RIDGEFIELD DELETE ET BOS SHOTTLE BETANZOS ET CRACKHOLM FEVER ET GILLETTE STANLEYCUP ETM JENNY-LOU MRSHL TOYSTORY ET MARIO XACOBEO ET OCONNORS JAY ET

PTOS. EXPLOTACIÓN 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86

FRAGA SC GANDEIRIA PALLON SC CASA DO REI SC SAT GANDEIRIA LOUCENZO BLANCO SLU GANADERIA MOSQUERA ALVAREZ SC SILVA LOPEZ MARIA CARMEN GANDEIRIA PEREIRON SL DEPUTACION DE PONTEVEDRA GANADERIA MANTEIGA SC GANDEIRIA DE LA FUENTE SC BLANCO SLU BLANCO SLU SAT CARBALLEIRAS BLANCO SLU ABELEDO LOPEZ MARIA CARMEN AGRA ALVARELLOS MARIA CARMEN GANADERIA SEIXAS SC GANDEIRIA PAIS SC GRANXA OS CASEIROS S.C FERNANDEZ PEREIRAS MANUEL GANADERIA LORENZO VILAMEA S.C DEPUTACION DE PONTEVEDRA GANDEIRIA PALLON SC MENDEZ CURRAS CARMEN FERNANDEZ FERNANDEZ FERNANDO COOP. OS AMERICANOS SAT GANADERIA CASAGRANDE MEIJOME FERNANDEZ JOSE LUIS FILLOY MURAS JOSE MANUEL BLANCO SLU SILVA LOPEZ MARIA CARMEN SAT CARBALLEIRAS DEPUTACION DE PONTEVEDRA GANDERIA IGLESIAS FERRADAS SC DOCAMPO SILVA MARIA LIDIA GANADERIA O PORTO SC EXPLOTAC AGROGANDEIRAS DA VEIGA SC GANADERIA SEIXAS SC COOP. OS AMERICANOS AGRICOLA JUNQUERA COLMEIRO S.C GARCIA AREAN JOSEFA MENDEZ CURRAS CARMEN MARCIAL S.C CASA DO REI SC GANDEIRIA JUIZ CIDRE SC BLANCO SLU DIEGUEZ VAZQUEZ JOSE CASA DO REI SC GANDEIRIA RIELO SC CASA CAZADOR SC G.B GANDERIA SC GANADERIA FRADE SC SAT GANADERIA MACEIRAS MADRIÑAN SISO JAVIER FRAGA SC GANDERIA AGRASILVA S.C GANADERIA LORENZO VILAMEA S.C SAT CARBALLEIRAS FEIJOO PEÑA CIPRIANO GANDEIRIA RATO SC GANADERIA O PORTO SC BARROS FILLOI JUAN ANTONIO GANADERIA XILO S.C GANDEIRIA RATO SC RIOS TROITIÑO LUIS ALBERTO MONTOUTO COSTA MARIA OFELIA GONZALEZ ALVARELLOS DOLORES SILVA LOPEZ MARIA CARMEN GANADERIA LOUZAO SC

LOCALIDADE LALIN RODEIRO RODEIRO LALIN LALIN LALIN DOZON DOZON LALIN VILA DE CRUCES FORCAREI LALIN LALIN LALIN LALIN LALIN LALIN LALIN A ESTRADA A ESTRADA SILLEDA LALIN LALIN RODEIRO LALIN LALIN VILA DE CRUCES LALIN LALIN FORCAREI LALIN DOZON LALIN LALIN LALIN LALIN LALIN RODEIRO LALIN VILA DE CRUCES VILA DE CRUCES RODEIRO LALIN LALIN RODEIRO RODEIRO LALIN SILLEDA RODEIRO RODEIRO RODEIRO LALIN VILA DE CRUCES DOZON LALIN LALIN LALIN LALIN LALIN LALIN RODEIRO LALIN FORCAREI LALIN RODEIRO SILLEDA SILLEDA LALIN DOZON SILLEDA


A. IOTA 5572 OPICO IZAAK NATALIA OCHAMOR WINDBROOK LUCIA BLANCOABONXO LAUTHORITY DORIS OPORTO RAEL ROJO KARINA VEIGAR XACOBEO GALLEGA M@FLOR LAUTAMIC ABELLI|A FRADE ATWOOD BILMA GRESANDE STOP SILVANA BLANCO ELSA PITUS GUSTAVO AMSTERDAM AMELIA ABONXO DOORMAN NEVE ABONXO XACOBEO ARI RODRIGUEZRO DOORMAN 1309 PROAS-DARRIBA TORREL DUQUESA SANTALLA ELEGANT ALASKA ALFREDO XACOBEO PIPA F.MOREIRA XACOBEO 9348 G LOIS DOM CAMILA VALES CID LABERKA CAZADOR XACOBEO 3572 MERCHANT CACHAFEIRO TRINA BERDON SHOTTLE BLANCA BOS RAMOS DORIS ET MARCIAL XACOBEO KURNICOBA MANTEIGA AIRLIFT CLAUDIA CAMBOTE.B XACOBEO DORITA KINTEIRO SHOTTLE ZOE MOURISCADE XACOBEO XACOBEA GBESTEIRO BOLTON MUCHA MOURISCADE GILLESPY EVERY KINTEIRO GILLESPY COLOMBIA O'CHOPE DISCO 4333 GUSTAVO TALENT TALEA KINTEIRO DELETE DELICIA ESPINAL BROKAW MELISA BOS JASPER FELICE ET MIDON DANCER BAMBY VIEITEZ AUSTRAL AUSTRALIA GUSTAVO TUNNO TUNERA JANE 7 2324 TOMASA BOTAFOGO FANECA BLANCO FRANCHESCA ABONXO MERIDIAN SAMANTA CARRAL JEFFERSON PALOMA G-SEIXAS DELETE JIMENA ROSA DANCER BRISA COVES VEAS BOLIVIA JA PROU MIDON BELLA ELSAR C.CARTERO DANCER 7647 ARGELINA DANCER DANESA O'CHOPE CHORAL 5577 M.ARCA ELEGANT BETH MANTEIGA MAGREBI CACHORRA AURELIO XACOBEO PERLA FRAGA KNOWLEDGE MIMOSA PONTICELA TORREL 7440 O'CHOPE JAY 7017 FRAGA BRAWLER BENGALA GMATO DANCER DANIELA ANILA MASCALESE BIKY BLANCO ANDREA ROXI ROJA C.ANDRES RON ROMINA PAULI BOTAFOGO 100 CAMANZO SHOTTLE SHOTA OCHAMOR SHOTTLE NEREA CARBALLEIRAS BROKAW FELICE ET BLANCO ALIZEE IRENE ALBANA OCAMPO DRACO CAMELIA ARGELINA AIRRAID HOLANDA

NOME PAI REGANCREST ALTAIOTA ET JK EDER IZAAK GILLETTE WINDBROOK ET COMESTAR LAUTHORITY ET RAEL RED ROJO MARIO XACOBEO ET COMESTAR GOLDWYN LAUTAMIC ET MAPLE-DOWNS-I G W ATWOOD ET VENDAIRY STOP COMESTAR LAUTHORITY ET A-L-H AMSTERDAM VAL-BISSON DOORMAN ET MARIO XACOBEO ET VAL-BISSON DOORMAN ET BOS SEIJO BOLTON TORREL ET ALH ELEGANT MARIO XACOBEO ET MARIO XACOBEO ET COYNE-FARMS BOLTON DOM ET BOS CID ALLEN MACI|EIRO ET MARIO XACOBEO ET ALTAGEN-I MERCHANT ET PICSTON SHOTTLE ET RAMOS MARIO XACOBEO ET CANYON-BREEZE AT AIRLIFT ET MARIO XACOBEO ET PICSTON SHOTTLE ET MARIO XACOBEO ET SANDY-VALLEY BOLTON ET DE-SU GILLESPY ET DE-SU GILLESPY ET LA PRESENTATION DISCO ET LADINO PARK TALENT IMP ET RIDGEFIELD DELETE ET MR ATWOOD BROKAW ET WILCOXVIEW JASPER ET BOS GOLDWYN GLINYE ET BOS TOYSTORY AUSTRAL ET BOS MORTY TUNNO ET BOSS IRON ET SEELBY CONVINCER BOTAFOGO ET GENOS GAVOR SULLY HART MERIDIAN ET JEFFERSON ET RIDGEFIELD DELETE ET A.L.H. DANCER ET MAGOR BOLIVIA ALLEN ET BROEKS ELSAR A.L.H. DANCER ET A.L.H. DANCER ET EMERALD-ACR-VR CHORAL ET ALH ELEGANT BOS SEIJO TALENT MAGREBI ET MARIO XACOBEO ET SICY KNOWLEDGE ET BOS SEIJO BOLTON TORREL ET OCONNORS JAY ET GEN-I-BEQ BRAWLER ET A.L.H. DANCER ET ZANI BOLTON MASCALESE ET STERNDALE ALIBI ET BOS GAYOSO RON ET SEELBY CONVINCER BOTAFOGO ET PICSTON SHOTTLE ET PICSTON SHOTTLE ET MR ATWOOD BROKAW ET MAPLE-DOWNS-I G W ATWOOD ET BOS SEPTEMBER STORM DRACO SILDAHL AIRRAID

PTOS. EXPLOTACIÓN 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86

SAT SAMPAIO GANDEIRIA O PICO SC TENREIRO MERLAN ROSA ANA GANADERIA BLANCO ABONXO SC GANADERIA O PORTO SC EXPLOTAC AGROGANDEIRAS DA VEIGA SC BARROS FILLOI MARIA FLORA GANADERIA FRADE SC SOCIEDAD GANADERA DE GRESANDE SC BLANCO SLU GANDERIA IGLESIAS FERRADAS SC G.B GANDERIA SC G.B GANDERIA SC GANDEIRIA PEREIRON SL GANADERIA PROAS DARRIBA SC GANDERIA AGRASILVA S.C GONZALEZ IGLESIAS CESAREO MOREIRA SC LOIS BARCIELA ALICIA VALES PORTO RAMON CASA CAZADOR SC GANADERIA SIADOR S.C. SAT BERDON 1156 XUGA DEPUTACION DE PONTEVEDRA MARCIAL S.C GANADERIA MANTEIGA SC GONZALEZ BREA FRANCISCO JAVIER MEIJOME FERNANDEZ JOSE LUIS DEPUTACION DE PONTEVEDRA BESTEIRO OTERO SUSANA DEPUTACION DE PONTEVEDRA MEIJOME FERNANDEZ JOSE LUIS SAT O CHOPE GANDERIA IGLESIAS FERRADAS SC MEIJOME FERNANDEZ JOSE LUIS GANDEIRIA MIDON SC SAT CARBALLEIRAS GANDEIRIA MIDON SC VIEITEZ MATO JOSE GANDERIA IGLESIAS FERRADAS SC SAN REMIGIO DE MACEIRAS S.C. GANADERIA CARRAL SC BLANCO SLU G.B GANDERIA SC GANADERIA CARRAL SC GANADERIA SEIXAS SC DIEGUEZ PAZ S.C. BLANCO SLU GANDEIRIA MIDON SC GANADERIA ASEARA SC MIGUEZ FILLOY MANUEL SAT O CHOPE ARCA CASAL MANUEL GANADERIA MANTEIGA SC GANADERIA LORENZO VILAMEA S.C FRAGA SC GANDERIAS CARRAL SL SAT O CHOPE FRAGA SC MONTOUTO COSTA MARIA OFELIA CASA DO REI SC BLANCO SLU GANADERIA TECEDEIRAS SC GONZALEZ FERNANDEZ PAULINO CAMANZO ARAUJO ANTONIO TENREIRO MERLAN ROSA ANA SAT CARBALLEIRAS BLANCO SLU DOBALO MIGUEZ JOSEFA MIGUEZ FILLOY MANUEL

LOCALIDADE LALIN FORCAREI A ESTRADA LALIN LALIN RODEIRO FORCAREI VILA DE CRUCES LALIN LALIN LALIN LALIN LALIN DOZON RODEIRO LALIN LALIN VILA DE CRUCES FORCAREI RODEIRO RODEIRO SILLEDA LALIN LALIN LALIN VILA DE CRUCES LALIN LALIN LALIN A ESTRADA LALIN LALIN SILLEDA LALIN LALIN LALIN LALIN LALIN SILLEDA LALIN DOZON LALIN LALIN LALIN LALIN LALIN RODEIRO LALIN LALIN LALIN FORCAREI SILLEDA LALIN VILA DE CRUCES LALIN LALIN RODEIRO SILLEDA LALIN SILLEDA RODEIRO LALIN LALIN SILLEDA SILLEDA A ESTRADA LALIN LALIN SILLEDA FORCAREI

Memoria 2017

NOME VACA

29


NOME VACA GRESANDE SANCHEZ SALADA IAGO CURUXAN MU|ECA OSCASEIROS SANCHEZ CAROL BLANCO LUSSI LUCIA O'CHOPE STEADY 7993 MARCIAL XACOBEO LENI CASAMARIANO LHEROS BRISA BLANCO ALIZEE IRENE ET BLANCO VALIANT BESS ROSI ET GONZALEZS NARUITO XUBENCA ANIBAL IMPACT II OSHERDEIROS BUTLER 208 GESTOSO TRUENO R. LEONOR LALIN SHOTTLE DOLIDA MAJOSE AL ROJO ALMA ALFREDO DANCER ASUNCION BOS PRONTO EVA ET CARBALLEIRAS STEADY PAULA OUTEIRO SID BURKINA FERREIRI|O LOU MU|ECA DOVAL TABESCAN KENIA CAZADOR BOLTON 6462 OPORTO WINDBROOK MARINA HELLAU BAIXO WINDBROOK SALENA CASEIRODERNES WINDBROOK FIEL F.MOREIRA XACOBEO 6170 TOMASA SPIRTE DOLORES OSCASEIROS XACOBEO BEA ANXELP DANCER BIMBA SANREMIGIO SYMPHONY 9526 KINTEIRO SHOTTLE DUMBRIA MEJUTO DELETE 7832 IAGO DANCER LUPE BLANCO NARIGA NISKA OPAZO SHOTTLE EVA ET OJEA LAUTAMIC LATOYA MEJUTO DANCER CUCA FRAGA LADINO PARK GITANA ET BOS GUSTAVO SID SIRA ET FRIOL JELDER PARDA SANTOME FEVER FERVENZA OCHAMOR POCOYO FESTA G.PEREIRA COSMOPOLITAN FANY OUTEIRO PAROCAS CHIARA PERLADA LAUTHORITY CORINA GRIOS GOLDWYN DIANA A.JUNQUERA XAVIER BEBI KINTEIRO LOU LOURENZA MILUCO BUCKEYE CHENOA FRAGA LAUTHORITY MAREA ANILA SIX MAYA TOMASA JEFFERSON PITUSA GESTOSO ELEGANT CANDY TASIL DIVINO ENIGMA OPAZO BOLTON BOMBON GUSTAVO ALEXANDER SARA ARGELINA ELEGANT SILA O'CHOPE JERRICK 8085 RODRI JAY LUMA PONTELLO FONTANS PRINCESA MARIANO LEE LORITA CAMPO ELEGANT FLECHA AREAN XACOBEO XACOBEA 9943 JM.TABOADA JORDAN CAMILA VIXIDE DANCER BRAVA JM.TABOADA STORMATIC LOLITA SANSALVADOR SACHO MORITA KINTEIRO WINDBROOK MALPICA GMATO MODEST PANTOJA 30

NOME PAI GEN-MARK STMATIC SANCHEZ GAIGO CURUXAN DUPLEX ET GEN-MARK STMATIC SANCHEZ END-ROAD PVF BOLIVER-ET STANTONS STEADY ET MARIO XACOBEO ET COMESTAR LHEROS ET PICSTON SHOTTLE ET GILLETTE JORDAN ET SAN RIAN NARUITO MILLION ET DUDOC MR BURNS ET HS XACOBEO BUTLER BOS SEIJO J.J. TRUENO ROJO ET PICSTON SHOTTLE ET ECSTASY AL ROJO ET A.L.H. DANCER ET WINDY-KNOLL-VIEW PRONTO ET STANTONS STEADY ET PINE-TREE SID ET JENNY-LOU MARSHALL P149 BOS SIDNEY TABESCAN ET SANDY-VALLEY BOLTON ET GILLETTE WINDBROOK ET RAMOS GILLETTE WINDBROOK ET GILLETTE WINDBROOK ET MARIO XACOBEO ET CEDARWAL SPIRTE MARIO XACOBEO ET A.L.H. DANCER ET MARYCLERC SYMPHONY ET PICSTON SHOTTLE ET RIDGEFIELD DELETE ET A.L.H. DANCER ET BRAEDALE GOLDWYN PICSTON SHOTTLE ET COMESTAR GOLDWYN LAUTAMIC ET A.L.H. DANCER ET LADINO PARK TALENT IMP ET PINE-TREE SID ET JELDER CRACKHOLM FEVER ET MONASTERIO DANCER POCOYO TEXEL BEAUTY COSMOPOLITAN SALA SHOTTLE PAROCAS COMESTAR LAUTHORITY ET BRAEDALE GOLDWYN WILLSBRO XAVIER ET JENNY-LOU MARSHALL P149 R-E-W BUCKEYE ET COMESTAR LAUTHORITY ET EDGEMONT WADE 2365 SIX ET JEFFERSON ET ALH ELEGANT BOS MOURISCADE DIVINO ET SANDY-VALLEY BOLTON ET GOLDEN-OAKS ST ALEXANDER ET ALH ELEGANT GILLETTE JERRICK ET BOS GERARD JAY BOS EMORY FONTANS ET COMESTAR LEE ET ALH ELEGANT MARIO XACOBEO ET GILLETTE JORDAN ET A.L.H. DANCER ET COMESTAR STORMATIC ET BOS TITANIC SACHO GILLETTE WINDBROOK ET REGANCREST LH MODEST ET

PTOS. EXPLOTACIÓN 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85

GONZALEZ IGLESIAS CESAREO GANADERIA CASIMIRO ASOREI SC GRANXA OS CASEIROS S.C BLANCO SLU SAT O CHOPE MARCIAL S.C FERNANDEZ FERNANDEZ FERNANDO BLANCO SLU BLANCO SLU GONZALEZ LOPEZ JOSE SAT CARBALLEIRAS SAT OS HERDEIROS N1015 XUGA GANDEIRIA GESTOSO S.C GANADERIA LALIN SL GANADERIA SEIXAS SC GONZALEZ IGLESIAS CESAREO DEPUTACION DE PONTEVEDRA SAT CARBALLEIRAS G.B GANDERIA SC GARCIA AREAN JOSEFA DOVAL CACHAFEIRO ALBERTO CASA CAZADOR SC GANADERIA O PORTO SC BLANCO SLU G.B GANDERIA SC G.B GANDERIA SC MOREIRA SC GANADERIA CARRAL SC GRANXA OS CASEIROS S.C SALGUEIRO REY LUIS SAN REMIGIO DE MACEIRAS S.C. MEIJOME FERNANDEZ JOSE LUIS GANDERIA MEJUTO SC GANADERIA CASIMIRO ASOREI SC BLANCO SLU ABELEDO LOPEZ MARIA CARMEN OJEA REBOREDO JOSE GANDERIA MEJUTO SC FRAGA SC GANDERIA IGLESIAS FERRADAS SC REBOREDO REBOREDO GUSTAVO SANTOME PEREIRO JOSE TENREIRO MERLAN ROSA ANA FILLOY MURAS JOSE MANUEL SAT ESCUADRO 859 XUGA FERNANDEZ CHICANO JAIME RIOS TROITIÑO LUIS ALBERTO AGRICOLA JUNQUERA COLMEIRO S.C MEIJOME FERNANDEZ JOSE LUIS MAMOA PEÑA MIGUEL ANGEL FRAGA SC CASA DO REI SC GANADERIA CARRAL SC GANDEIRIA GESTOSO S.C SILVA LOPEZ MARIA CARMEN ABELEDO LOPEZ MARIA CARMEN GANDERIA IGLESIAS FERRADAS SC MIGUEZ FILLOY MANUEL SAT O CHOPE ROZADOS ROZAS CARMEN GANADERIA PONTELLO SC FERNANDEZ FERNANDEZ FERNANDO CALVIÑO CALVO LUIS GANADERIA LALIN SL GANADERIA TABOADA SC GANADERIA LOUZAO SC GANADERIA TABOADA SC GANADERIA TABOADA SC MEIJOME FERNANDEZ JOSE LUIS MONTOUTO COSTA MARIA OFELIA

LOCALIDADE LALIN VILA DE CRUCES A ESTRADA LALIN SILLEDA LALIN LALIN LALIN LALIN VILA DE CRUCES LALIN SILLEDA A ESTRADA DOZON LALIN LALIN LALIN LALIN LALIN RODEIRO FORCAREI RODEIRO LALIN LALIN LALIN LALIN VILA DE CRUCES LALIN A ESTRADA SILLEDA DOZON LALIN SILLEDA VILA DE CRUCES LALIN LALIN LALIN SILLEDA LALIN LALIN DOZON LALIN A ESTRADA FORCAREI SILLEDA LALIN SILLEDA VILA DE CRUCES LALIN LALIN LALIN RODEIRO LALIN A ESTRADA DOZON LALIN LALIN FORCAREI SILLEDA SILLEDA RODEIRO LALIN RODEIRO DOZON SILLEDA SILLEDA SILLEDA SILLEDA LALIN SILLEDA


CASAMARIANO BOTAFOGO TOURA CARRAL LONGTIME FAMOSA AGRASILVA GERARD RUPERTA APENA LOBELLE 3452 JM.TABOADA JORDAN CARETA VILAR-MARI|O LANDOI MARELA FERREIRI|O BLITZ ESTRELLA 3454 VISPO XACOBEO SABANA DEBAIXO ALTA BARBARE ROMINA C.ANDRES XACOBEO SOFIA CASAMARIANO BOLTON LUCKY RODRIGUEZRO SEAVER 4274 ABONXO CID CARRIZA JM.TABOADA JORDAN LALA PRESUMIDA CACHAFEIRO DUNO TO|ITO STEADY 0242 BERDON JORDAN RABELA JOPEAL MELBOURNE BENZEMA M@FLOR XACOBEO AROA GRIOS BOLTON BOTA CAMBOTE.B MAGOT BELEN XILO DELETE EIDER M@FLOR DANCER CARMI|A O'CHOPE LONGTIME 2706 SOLEDAD SPIRTE BONITA BOS BOLTON PERLA ET BLANCOH. ATLAS LELY ABONXO LAUTHORITY TUCHA VEGA DELETE FANI FRADE ARTES RENATA ET DORVISOU DUPLEX LINDA LAMASMEIJOME BREG PALOMA ANIBAL DIVINO PHANIE XEPE GOLDWYN GOTICA BLANCA ROY ZAPATERA REGUEIRA MOURE NURIA CESARES NOCEDA DANCER RIELOA DELETE CARMUCHA CASAMARIANO TOYSTORY ROCA CASAMARIANO LHEROS COMETA FIOUQUEIRA LEXUS RANA OS AMERICANOS ARTES 6223 ET BOS TASIL SHOTTLE CARQUEIXA ET CARBALLEIRAS JORDAN BEA MACIA XACOBEO LAICA C.ANDRES DUC XIADA GESTOSO XACOBEO LAYLA CARBALLEIRAS DUSK DANIELA BLANCO ANITA TILA ET VIXIDE TIMBER ARCA CARRAL XACOBEO LUNA BERDON TOYSTORY ALEXIA ALFREDO XACOBEO LUZ MENO XACOBEO YOLY DE LA FUENTE XACOBEO LUCERA BOS WINDBROOK SHONIA ET PAULI TURIN 163 MIDON LETIZIA FEVER BLANCO SONIA SONI ALFREDO XACOBEO NEGRI|A PEREIRA DANCER PICHONA PERITOP DANCER PLATERA OSHERDEIROS WINDBROOK ELEGANTE CARBALLEIRAS STEADY CHANEL MACEIRAS TALENT NOVA XILO DANCER DOMINGA VALDOTOXA DANCER 969 GFERRADAS XACOBEO RULA GARCIA BOLTON URSULA OJEA AL ROJO GALLARDA ROJA

NOME PAI SEELBY CONVINCER BOTAFOGO ET REGANCREST LONGTIME SCHILLVIEW OMAN GERARD ET REBOLO JEEVES LOBELLE ET GILLETTE JORDAN ET BOS RUDOLPH LANDOI ET FUSTEAD EMORY BLITZ ET MARIO XACOBEO ET ALTABARBARE MARIO XACOBEO ET SANDY-VALLEY BOLTON ET R-E-W SEAVER ET BOS CID ALLEN MACI|EIRO ET GILLETTE JORDAN ET MANTO|O DUNO STANTONS STEADY ET GILLETTE JORDAN ET XEPE GOLDWYN MELBOURNE MARIO XACOBEO ET SANDY-VALLEY BOLTON ET CHARPENTIER MAGOT ET RIDGEFIELD DELETE ET A.L.H. DANCER ET REGANCREST LONGTIME CEDARWAL SPIRTE SANDY-VALLEY BOLTON ET MD-DELIGHT DURHAM ATLAS ET COMESTAR LAUTHORITY ET RIDGEFIELD DELETE ET GO-FARM ARTES ET MESLAND DUPLEX ET BOS SHOTTLE BREG ET BOS MOURISCADE DIVINO ET BRAEDALE GOLDWYN ROYLANE JORDAN ET BOS MODEST MOURE ET A.L.H. DANCER ET RIDGEFIELD DELETE ET JENNY-LOU MRSHL TOYSTORY ET COMESTAR LHEROS ET BOS ALEXANDER LEXUS ET GO-FARM ARTES ET PICSTON SHOTTLE ET GILLETTE JORDAN ET MARIO XACOBEO ET BOS BAXTER DUC ET MARIO XACOBEO ET SCIENTIFIC SS DUSK ET BRAEDALE GOLDWYN PEACHEY TIMBER ET MARIO XACOBEO ET JENNY-LOU MRSHL TOYSTORY ET MARIO XACOBEO ET MARIO XACOBEO ET MARIO XACOBEO ET GILLETTE WINDBROOK ET NODI TURIN ET CRACKHOLM FEVER ET MR ATLEES SHT AFTERSHOCK ET MARIO XACOBEO ET A.L.H. DANCER ET A.L.H. DANCER ET GILLETTE WINDBROOK ET STANTONS STEADY ET LADINO PARK TALENT IMP ET A.L.H. DANCER ET A.L.H. DANCER ET MARIO XACOBEO ET SANDY-VALLEY BOLTON ET ECSTASY AL ROJO ET

PTOS. EXPLOTACIÓN 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85

FERNANDEZ FERNANDEZ FERNANDO GANADERIA CARRAL SC GANDERIA AGRASILVA S.C GANADERIA PEITEADO SC GANADERIA TABOADA SC OTERO IGLESIAS JOSE MANUEL GARCIA AREAN JOSEFA ALONSO VISPO JESUS CASA DE BAIXO SC GANADERIA TECEDEIRAS SC FERNANDEZ FERNANDEZ FERNANDO GANDEIRIA PEREIRON SL G.B GANDERIA SC GANADERIA TABOADA SC GANADERIA SIADOR S.C. FERNANDEZ GARCIA ANDRES ANTONIO SAT BERDON 1156 XUGA PEREIRO ALBOR JOSE BARROS FILLOI MARIA FLORA RIOS TROITIÑO LUIS ALBERTO GONZALEZ BREA FRANCISCO JAVIER GANADERIA XILO S.C BARROS FILLOI MARIA FLORA SAT O CHOPE CUMPLIDO GONZALEZ MANUEL DEPUTACION DE PONTEVEDRA BLANCO SLU G.B GANDERIA SC G.B GANDERIA SC GANADERIA FRADE SC LOPEZ SALGUEIRO JOSE MANUEL LAMAS MEIJOME JOSE LUIS SAT CARBALLEIRAS SILVA LOPEZ MARIA CARMEN BARROS FILLOI JUAN ANTONIO CEA MONTOTO MANUEL FERNANDEZ CHICANO JAIME GANDEIRIA RIELO SC FERNANDEZ FERNANDEZ FERNANDO FERNANDEZ FERNANDEZ FERNANDO GANDEIRIA RATO SC COOP. OS AMERICANOS SILVA LOPEZ MARIA CARMEN SAT CARBALLEIRAS GANDEIRIA RATO SC GANADERIA TECEDEIRAS SC GANDEIRIA GESTOSO S.C SAT CARBALLEIRAS BLANCO SLU GANADERIA LOUZAO SC GANADERIA CARRAL SC SAT BERDON 1156 XUGA GONZALEZ IGLESIAS CESAREO LAMAS GUERRA MARIA JOSE GANDEIRIA DE LA FUENTE SC GANDERIA IGLESIAS FERRADAS SC GONZALEZ FERNANDEZ PAULINO GANDEIRIA MIDON SC BLANCO SLU GONZALEZ IGLESIAS CESAREO PEREIRA PAZOS JOSE LUIS FERNANDEZ PEREIRAS MANUEL SAT OS HERDEIROS N1015 XUGA SAT CARBALLEIRAS SAT GANADERIA MACEIRAS GANADERIA XILO S.C GANDERIA SILLEDA SL GANDEIRIA PONTE SC GANADERIA SIADOR S.C. OJEA REBOREDO JOSE

LOCALIDADE LALIN LALIN LALIN LALIN SILLEDA LALIN RODEIRO VILA DE CRUCES RODEIRO LALIN LALIN DOZON LALIN SILLEDA SILLEDA AGOLADA LALIN DOZON FORCAREI SILLEDA LALIN LALIN FORCAREI SILLEDA LALIN LALIN LALIN LALIN LALIN VILA DE CRUCES VILA DE CRUCES LALIN LALIN DOZON FORCAREI VILA DE CRUCES LALIN RODEIRO LALIN LALIN RODEIRO VILA DE CRUCES DOZON LALIN RODEIRO LALIN A ESTRADA LALIN LALIN SILLEDA LALIN LALIN LALIN LALIN FORCAREI LALIN SILLEDA LALIN LALIN LALIN LALIN SILLEDA SILLEDA LALIN DOZON LALIN SILLEDA SILLEDA SILLEDA LALIN

Memoria 2017

NOME VACA

31


NOME VACA MOURISCADE BOLIVIA LIMONA CHICANO LUCUS MURALLA LALIN XACOBEO 2890 G.PEREIRA DELETE GERARDA O'CHOPE ALTO 1029 VIEITEZ SANCHEZ MORITA BLANCO SILKE ARTENISA TASIL STEADY DULCE ET TASIL SPIRTE DALIA PROAS DARRIBA XACOBEO BONITA ACOVA XACOBEO NUMEA GUSTAVO KULDRIN KUKI MARTI|O.C DALI YOHANA DOBALO XACOBEO NITA BLANCO LAURIESHEIK SALVORA CASAMARIANO TOYSTORY CHIVI DERVAL MANTEIGA SHOTTLE SORPRESA CASAGRANDE DELETE 331 COSCAROS DANCER ALTA G.ARCA XACOBEO LUISA MARCIAL CID SEVILLA BLANCO DORI PETADA AIRRAID MARINERA OPAZO XACOBEO XEADA CARBALLEIRAS DELETE BELINDA OPAZO CID BAMBINA 1380 BLANCO AEROSTAR LISA ABELEDA MACEIRAS DENZEL CHENOA VISPO XACOBEO XACOBEA LAMASMEIJOME BUCKEYE MARINA OS AMERICANOS OUTBOUND 3992 ROSA XACOBEO XACOBA TASIL SANCHEZ DEBORA C.ANDRES DUC RIGOBERTA RES DANCER CUCA BLANCO VERONNE YOLANDA CASAGRANDE SHOTTLE 325 DOBALO MASTER CATUXA CAZADOR DELETE 1179 CU|ARRO CID CYNTIA DOBALO WINDBROOK CHINITA ETELVINO XACOBEO XACOBA BERDON XACOBEO LULU SISO XACOBEO 3075 O'CHOPE MAGOT 7471 RIELOA DANCER DANZARINA CAMBOTE.B STEADY ROSE VEDE MAGREBI 3916 SANREMIGIO DANCER 7559 ARGELINA AIRBAG AINOA ARGELINA XACOBEO PITUFA TO|ITO BUCKEYE 8474 DASPEDRAS WINDBROOK LANGOSTA TASIL SHOTTLE CALIMERA GMATO BUCKEYE SADA ARGELINA JORDAN BETTY G-SEIXAS DEBUTANTE NOCTURNA FLORA VILAR ROJO ALBA DOBALO SPIRTE CONCHA TASIL SPIRTE CRISTAL 10 FLORA XACOBEO XACOBEA VILAR-MARI|O XACOBEO XACOBEA BOS BLANCO LAURIE SHEIK LAU ET BLANCO LILY ELGALLEGO DANCER DANZA AURELIO BOLTON EDURNE OJEA ELEGANT LUCI ALFREDO DUPLEX AZUCENA 32

NOME PAI MAGOR BOLIVIA ALLEN ET CASTRO BLITZ LUCUS MARIO XACOBEO ET RIDGEFIELD DELETE ET ALTO MI|O GRANDE GEN-MARK STMATIC SANCHEZ MR ATLEES SHT AFTERSHOCK ET STANTONS STEADY ET CEDARWAL SPIRTE MARIO XACOBEO ET MARIO XACOBEO ET CLAYNOOK KULDRIN MANTO|O DALI MARIO XACOBEO ET MR ATLEES SHT AFTERSHOCK ET JENNY-LOU MRSHL TOYSTORY ET EMERALD-ACR-SA T-DAWSON ET PICSTON SHOTTLE ET RIDGEFIELD DELETE ET A.L.H. DANCER ET MARIO XACOBEO ET BOS CID ALLEN MACI|EIRO ET RIDGEFIELD DELETE ET SILDAHL AIRRAID MARIO XACOBEO ET RIDGEFIELD DELETE ET BOS CID ALLEN MACI|EIRO ET FA-O-LA DEBI-JO DIGMANN ET GILLETTE JERRICK ET LA PRESENTATION DENZEL ET MARIO XACOBEO ET R-E-W BUCKEYE ET SCHILLDALE OUTBOUND ET MARIO XACOBEO ET GEN-MARK STMATIC SANCHEZ BOS BAXTER DUC ET A.L.H. DANCER ET MARIO XACOBEO ET PICSTON SHOTTLE ET RAUSCHER MARSHALL MASTER RIDGEFIELD DELETE ET BOS CID ALLEN MACI|EIRO ET GILLETTE WINDBROOK ET MARIO XACOBEO ET MARIO XACOBEO ET MARIO XACOBEO ET CHARPENTIER MAGOT ET A.L.H. DANCER ET STANTONS STEADY ET BOS SEIJO TALENT MAGREBI ET A.L.H. DANCER ET TOSKANA AIRBAG ET MARIO XACOBEO ET R-E-W BUCKEYE ET GILLETTE WINDBROOK ET PICSTON SHOTTLE ET R-E-W BUCKEYE ET GILLETTE JORDAN ET CIENTIFIC DEBUTANTE ROJO BOS CUNDINS VILAR J.R. ROJO ET CEDARWAL SPIRTE CEDARWAL SPIRTE MARIO XACOBEO ET MARIO XACOBEO ET GEN-MARK STMATIC SANCHEZ RA-MAR-LAND LEGEND TW A.L.H. DANCER ET SANDY-VALLEY BOLTON ET ALH ELEGANT MESLAND DUPLEX ET

PTOS. EXPLOTACIÓN 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85

DEPUTACION DE PONTEVEDRA FERNANDEZ CHICANO JAIME GANADERIA LALIN SL GANADERIA PEREIRA SC SAT O CHOPE VIEITEZ MATO JOSE BLANCO SLU SILVA LOPEZ MARIA CARMEN SILVA LOPEZ MARIA CARMEN GANADERIA PROAS DARRIBA SC A COVA SC GANDERIA IGLESIAS FERRADAS SC SAA GONZALEZ MARTA DOBALO LOPEZ JOSE ANTONIO BLANCO SLU FERNANDEZ FERNANDEZ FERNANDO AGRICOLA JUNQUERA COLMEIRO S.C GANADERIA MANTEIGA SC SAT GANADERIA CASAGRANDE SAT MEIXOMENCE 821 XUGA ARCA BARREIRO MANUEL ANGEL MARCIAL S.C BLANCO SLU GANADERIA PORTELA SC ABELEDO LOPEZ MARIA CARMEN SAT CARBALLEIRAS ABELEDO LOPEZ MARIA CARMEN GANADERIA LALIN SL BLANCO SLU SAT GANADERIA MACEIRAS ALONSO VISPO JESUS LAMAS MEIJOME JOSE LUIS COOP. OS AMERICANOS DIEGUEZ PAZ S.C. SILVA LOPEZ MARIA CARMEN GANADERIA TECEDEIRAS SC GANDERIA RES SC BLANCO SLU SAT GANADERIA CASAGRANDE DOBALO LOPEZ JOSE ANTONIO CASA CAZADOR SC GANADERIA CUÑARRO SC DOBALO LOPEZ JOSE ANTONIO GANDEIRIA CASA RODRIGO SC SAT BERDON 1156 XUGA MADRIÑAN SISO JAVIER SAT O CHOPE GANDEIRIA RIELO SC GONZALEZ BREA FRANCISCO JAVIER VEDE REY JOSE MARSEL SAN REMIGIO DE MACEIRAS S.C. MIGUEZ FILLOY MANUEL MIGUEZ FILLOY MANUEL FERNANDEZ GARCIA ANDRES ANTONIO MENDEZ CURRAS CARMEN SILVA LOPEZ MARIA CARMEN MONTOUTO COSTA MARIA OFELIA MIGUEZ FILLOY MANUEL GANADERIA SEIXAS SC CELA TABOADA JOSEFA DOBALO LOPEZ JOSE ANTONIO SILVA LOPEZ MARIA CARMEN CELA TABOADA JOSEFA VILAR MARIÑO JOSE DANIEL BLANCO SLU BLANCO SLU GANADERIA LOPEZ GALLEGO SC GANADERIA LORENZO VILAMEA S.C OJEA REBOREDO JOSE GONZALEZ IGLESIAS CESAREO

LOCALIDADE LALIN LALIN DOZON FORCAREI SILLEDA SILLEDA LALIN DOZON DOZON RODEIRO FORCAREI LALIN RODEIRO SILLEDA LALIN LALIN VILA DE CRUCES VILA DE CRUCES LALIN SILLEDA FORCAREI LALIN LALIN DOZON LALIN LALIN LALIN DOZON LALIN DOZON VILA DE CRUCES LALIN VILA DE CRUCES RODEIRO DOZON LALIN RODEIRO LALIN LALIN SILLEDA RODEIRO LALIN SILLEDA RODEIRO LALIN LALIN SILLEDA RODEIRO LALIN SILLEDA DOZON FORCAREI FORCAREI AGOLADA LALIN DOZON SILLEDA FORCAREI LALIN LALIN SILLEDA DOZON LALIN LALIN LALIN LALIN RODEIRO LALIN LALIN LALIN


BLANCO DEBY FRADE SHOTTLE MARGARITA CARBALLEIRAS WINDBROOK ADA CASARODRIGUEZ DANCER ALBA ANNE 43 5669 GAIO GABOR ALON G. QUINTILLAN SPIRTE BELINDA CTGD TEIVILIDE XACOBEO 3072 FRAGA MERCHANT MARIKA TORREIRO DANCER MIMOSA NIEVESYRAFAEL HOPE DORADA SANTOME TALENT BAI|A BLANCO UGIBSA UXY GLAMAZARES BOLTON XOVENCA RIELOA XACOBEO CAPITANA CASA GRANDE SANCHEZ 359 REGUEIRA XACOBEO MORITA CONGOSTRA PRINTER LANDRA IAGO GARRETT PARRULA ET AGRASILVA CID MATILDE KINTEIRO DELETE ADA TO|ITO LAUTAMIC 0235 BLANCO LOMANA DOBALO MAGOT CHOLA CASAMARIANO BOLIVIA BONITA GANADERIASAA GOL ROSANA BLANCO PEBI VENEL BOLERA ET BOS MANTEIGA OMAN MISSY ET BERDON SID DANA FERREIRI|O DUPLEX MARI G-SEIXAS ELEGANT ESTRELLA GRESANDE DANCER DANESA SESTO DANCER LUANA OPAZO JORDAN CUCA ET G.PEREIRA FEVER RAMBLA PEREZSELLO DANCER 128 CAMPO SHOT CHINITA CUMBRAOS EMIR MORENA MANTEIGA DANCER ZALAMEA PICHEL LUCUS CARBONERA CARBALLEIRAS DANCER CECILIA BLANCO AGUILA STOKS JACOBI 48 MANTEIGA MASCALESE EVITA ET BARONCELLE MEGAMAGIC SELAYA O'CHOPE SHOT 9639 PALLON ELEGANT 3825 MOURISCADE UNO TREVINCA ET VALDOTOXA LAUTAMIC 1129 SOUTOG TERBEEK PAMELA F.MOREIRA XACOBEO 6325 F.MOREIRA BETANZOS 6322 CARBALLEIRAS YORICK MARTA CARBALLEIRAS ATWOOD CHANEL CASA LUCIA KESWICK 8584 M@FLOR GOSPELL INDIA ALFREDO WINDBROOK FUSION O'CHOPE SHOT 6986 G.PEREIRA STOP DEISI DOBALO STOP AMERICA CARRAL STOP FUSIA G-SEIXAS CIRIO CARLA FRADE DURABLE MORA GVARELA BRAXTON BRASA ET OPAZO GOSPELL GALERA ANILA DISTANCE TORMENTA SOUTOG ZELGADIS BEA FRAGA XACOBEO MONTA|A GBESTEIRO EDER NEGRA FRAGA XACOBEO GALILEA

NOME PAI ORBE-VIEW S STRM HVEZDA ET PICSTON SHOTTLE ET GILLETTE WINDBROOK ET A.L.H. DANCER ET ALL GASPARI RALSTORM WILLOW-MARSH-CC GABOR ET CEDARWAL SPIRTE MARIO XACOBEO ET ALTAGEN-I MERCHANT ET A.L.H. DANCER ET TALON PLEASANT-HOPE TCG ET LADINO PARK TALENT IMP ET A-L-H AMSTERDAM SANDY-VALLEY BOLTON ET MARIO XACOBEO ET GEN-MARK STMATIC SANCHEZ MARIO XACOBEO ET ALH PRINTER ET SCHILLVIEW GARRETT ET BOS CID ALLEN MACI|EIRO ET RIDGEFIELD DELETE ET COMESTAR GOLDWYN LAUTAMIC ET FORTALE LOMAX ET CHARPENTIER MAGOT ET MAGOR BOLIVIA ALLEN ET PENA GOLDWYN BLITZ PICSTON SHOTTLE ET LONG-LANGS OMAN OMAN ET PINE-TREE SID ET MESLAND DUPLEX ET ALH ELEGANT A.L.H. DANCER ET A.L.H. DANCER ET GILLETTE JORDAN ET CRACKHOLM FEVER ET A.L.H. DANCER ET ALH SHOT GQ EMIR A.L.H. DANCER ET CASTRO BLITZ LUCUS A.L.H. DANCER ET MAPLE-DOWNS-I G W ATWOOD ET RAMSES ZANI BOLTON MASCALESE ET BADIOLA MEGAMAGIC LINCOLN-HILL SHOT LASER ET ALH ELEGANT AMIGHETTI NUMERO UNO ET COMESTAR GOLDWYN LAUTAMIC ET TERBEEK G 2976 MARIO XACOBEO ET BOS SHOTTLE BETANZOS ET MARS YORICK MAPLE-DOWNS-I G W ATWOOD ET WILLSEY KESWICK ET BOS GOLDWYN GOSPELL ET GILLETTE WINDBROOK ET LINCOLN-HILL SHOT LASER ET VENDAIRY STOP VENDAIRY STOP VENDAIRY STOP MASEDA XACOBEO CIRIO RONELEE SS DURABLE REGANCREST S BRAXTON ET BOS GOLDWYN GOSPELL ET RONELEE DISTANCE ET CASCINA GIOBBI ZELGADIS MARIO XACOBEO ET JK EDER SILVESTER MARIO XACOBEO ET

PTOS. EXPLOTACIÓN 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85

BLANCO SLU GANADERIA FRADE SC SAT CARBALLEIRAS RODRIGUEZ CORTIZO BENJAMIN SAT GANADERIA MACEIRAS GONZALEZ VARELA MONICA GANADERIA QUINTILLAN SC GONZALEZ LOPEZ JOSE FRAGA SC MATO JORGE JOSE MANUEL GANADERIA ASEARA SC SANTOME PEREIRO JOSE BLANCO SLU LAMAZARES LOPEZ JOSE GANDEIRIA RIELO SC SAT GANADERIA CASAGRANDE CEA MONTOTO MANUEL PARDO QUINTA MANUEL GANADERIA CASIMIRO ASOREI SC GANDERIA AGRASILVA S.C MEIJOME FERNANDEZ JOSE LUIS FERNANDEZ GARCIA ANDRES ANTONIO BLANCO SLU DOBALO LOPEZ JOSE ANTONIO FERNANDEZ FERNANDEZ FERNANDO SAA FERNANDEZ LOURDES BLANCO SLU GANADERIA MANTEIGA SC SAT BERDON 1156 XUGA GARCIA AREAN JOSEFA GANADERIA SEIXAS SC SOCIEDAD GANADERA DE GRESANDE SC AGRICULTURA Y GANADERIA SESTO SAT ABELEDO LOPEZ MARIA CARMEN GANADERIA PEREIRA SC GANADERIA PEREZ SC CALVIÑO CALVO LUIS CUMBRAOS VAZQUEZ JOSE GANADERIA MANTEIGA SC PICHEL SILVA MANUEL SAT CARBALLEIRAS BLANCO SLU GARCIA SAAVEDRA CECILIA GANADERIA MANTEIGA SC GANDEIRIA RATO SC SAT O CHOPE GANDEIRIA PALLON SC DEPUTACION DE PONTEVEDRA GANDERIA SILLEDA SL GANADERIA SIADOR S.C. MOREIRA SC MOREIRA SC SAT CARBALLEIRAS SAT CARBALLEIRAS OTERO IGLESIAS JOSE MANUEL BARROS FILLOI MARIA FLORA GONZALEZ IGLESIAS CESAREO SAT O CHOPE GANADERIA PEREIRA SC DOBALO LOPEZ JOSE ANTONIO GANADERIA CARRAL SC GANADERIA SEIXAS SC GANADERIA FRADE SC CAJIDE GONZALEZ JULIA ABELEDO LOPEZ MARIA CARMEN CASA DO REI SC GARCIA SAAVEDRA CECILIA FRAGA SC BESTEIRO OTERO SUSANA FRAGA SC

LOCALIDADE LALIN VILA DE CRUCES LALIN FORCAREI DOZON RODEIRO SILLEDA VILA DE CRUCES LALIN LALIN LALIN LALIN LALIN SILLEDA RODEIRO LALIN VILA DE CRUCES RODEIRO VILA DE CRUCES LALIN LALIN AGOLADA LALIN SILLEDA LALIN LALIN LALIN VILA DE CRUCES LALIN RODEIRO LALIN LALIN LALIN LALIN FORCAREI LALIN RODEIRO FORCAREI VILA DE CRUCES LALIN LALIN LALIN LALIN VILA DE CRUCES RODEIRO SILLEDA RODEIRO LALIN SILLEDA SILLEDA VILA DE CRUCES VILA DE CRUCES LALIN LALIN LALIN FORCAREI LALIN SILLEDA FORCAREI SILLEDA LALIN LALIN VILA DE CRUCES LALIN LALIN RODEIRO LALIN LALIN A ESTRADA LALIN

Memoria 2017

NOME VACA

33


NOME VACA GUSTAVO BETANZOS BERTA ALVIRO FEVER BRISA ALVIRO STANLEYCUP BETY ANILA DUDE DUDOSA ET BLANCO M.PRECIOUS VALERIANA ET REY TEJERO FANECA BLANCOABONXO XACOBEO CLAUDIA SESTO LAUTAMIC LUPA O'CHOPE DELETE 9627 ESPINAL BLITZ GISELA GUSTAVO JIVES JIVE AMER-CARB SNOW NEVARADA ET GUSTAVO MASCALESE MALENA MIDON CHAVELA FEVER OPICO ARTES MARCELA OPICO MAGREBI FABIOLA GVARELA GOLD CHIP CHIPI BERDON LEXOR EVA ET GESTOSO RUSH MARGARITA AGRASILVA SUPER SUNY ARGELINA LAUTAMIC MARGARITA RODRIGUEZRO FEVER 7764 ELGALLEGO FALCO FALCA MACEIRAS SID AMAPOLA G.PEREIRA MERIDIAN KARINA KINTEIRO GILLESPY GRANADA KINTEIRO ALTABOOKEL CARNOTA OPORTO SANSON DANIELA SAR DELETE 6739 CAMPO GERARD NOVILLA C.ANDRES DANCER DANZA CARBALLEIRAS GOLD CHIP NIURA KINTEIRO ARTES FENICIA GUSTAVO LAVANGUARD LAMELA KINTEIRO DELETE DELTA BLANCO LAURIESHEICK LAUSINA ET SANTOME FEVER CURUXA BARONCELLE DELETE TATIANA PETADA SHOPPING MILIKINA BLANCO VAHINE ROSA KINTEIRO MASCALESE ITALIA OS AMERICANOS SHAMROCK 8953 MACEIRAS CHELIOS CORAL BLANCOABONXO LAUTHORITY DORIS CARBALLEIRAS AZURE MIRA FIDEL MALIK 3411 BLANCOABONXO FEVER BOTAKA G.ARCA MASCALESE AFRODITA AGRICOLACAMPO MASCALESE MARAVI D.VAZQUEZ STANLEYCUP TEIXA OS AMERICANOS TORREL CARBALLEIRAS HILL NELLY CAZADOR MERIDIAN 3579 ET LOUCENZO SHOCKER CALISTA BLANCO USINE SORPRESA MACEIRAS AZURE BIRTARA DOBALO STOP REBECA SANTAYA LAUTAMIC BAMBI ACIBEIRO SUPER MALENA ANILA TORREL REDONDA GIRL 0410 DONNA GENOISE 6788 NATI G.PEREIRA VARON PERLA ROJA MIDON BIBIANA ROSS STEFKE 1234 ALMA TASIL FEVER GITANA RODRIGUEZRO FEVER 1307 RODRIGUEZRO DOORMAN 2880 ROSA STOP ESTOPA ELGALLEGO XACOBEO MAYRA 34

NOME PAI BOS SHOTTLE BETANZOS ET CRACKHOLM FEVER ET GILLETTE STANLEYCUP ETM GIBBS-I CLAYNOOK DUDE ET COMESTAR LAUTHORITY ET B.RIU TEJERO ET MARIO XACOBEO ET COMESTAR GOLDWYN LAUTAMIC ET RIDGEFIELD DELETE ET FUSTEAD EMORY BLITZ ET BERRYRIDGE JEEVES JIVES ET VELTHUIS LET IT SNOW ZANI BOLTON MASCALESE ET CRACKHOLM FEVER ET GO-FARM ARTES ET BOS SEIJO TALENT MAGREBI ET MR CHASSITY GOLD CHIP ET GENERVATIONS LEXOR ET WILLEM'S HOEVE RUSH CHARLESDALE SUPERSTITION ET COMESTAR GOLDWYN LAUTAMIC ET CRACKHOLM FEVER ET BOUW SNOW FALCO PINE-TREE SID ET SULLY HART MERIDIAN ET DE-SU GILLESPY ET CHAMPION ALTABOOKEL BICC SANSON RIDGEFIELD DELETE ET SCHILLVIEW OMAN GERARD ET A.L.H. DANCER ET MR CHASSITY GOLD CHIP ET GO-FARM ARTES ET COMESTAR LAVANGUARD ET RIDGEFIELD DELETE ET SULLY HART MERIDIAN ET CRACKHOLM FEVER ET RIDGEFIELD DELETE ET VENDAIRY SHOPPING ET REGANCREST-GV S BRADNICK ET ZANI BOLTON MASCALESE ET LADYS-MANOR PL SHAMROCK ET DOMICOLE CHELIOS ET COMESTAR LAUTHORITY ET PARAMOUNT-MB AZURE ET BOS GARRET MALIK ET CRACKHOLM FEVER ET ZANI BOLTON MASCALESE ET ZANI BOLTON MASCALESE ET GILLETTE STANLEYCUP ETM BOS SEIJO BOLTON TORREL ET LOTTA-HILL SHOTTLE 41 ET SULLY HART MERIDIAN ET DELABERGE SHOCKER ET PICSTON SHOTTLE ET PARAMOUNT-MB AZURE ET VENDAIRY STOP COMESTAR GOLDWYN LAUTAMIC ET CHARLESDALE SUPERSTITION ET BOS SEIJO BOLTON TORREL ET CONNECTAR UMANOIR BOS BLANCOH. VARON ROJO ET BOS BW MARSHALL ROSS ET SCHENK'S LEONARDO CRACKHOLM FEVER ET CRACKHOLM FEVER ET VAL-BISSON DOORMAN ET VENDAIRY STOP MARIO XACOBEO ET

PTOS. EXPLOTACIÓN 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85

GANDERIA IGLESIAS FERRADAS SC LOPEZ LOPEZ JOSE LOPEZ LOPEZ JOSE CASA DO REI SC BLANCO SLU GARCIA VAZQUEZ ISABEL GANADERIA BLANCO ABONXO SC AGRICULTURA Y GANADERIA SESTO SAT SAT O CHOPE GANDEIRIA MIDON SC GANDERIA IGLESIAS FERRADAS SC COOP. OS AMERICANOS GANDERIA IGLESIAS FERRADAS SC GANDEIRIA MIDON SC GANDEIRIA O PICO SC GANDEIRIA O PICO SC CAJIDE GONZALEZ JULIA SAT BERDON 1156 XUGA GANDEIRIA GESTOSO S.C GANDERIA AGRASILVA S.C MIGUEZ FILLOY MANUEL GANDEIRIA PEREIRON SL GANADERIA LOPEZ GALLEGO SC SAT GANADERIA MACEIRAS GANADERIA PEREIRA SC MEIJOME FERNANDEZ JOSE LUIS MEIJOME FERNANDEZ JOSE LUIS GANADERIA O PORTO SC MATO SC CALVIÑO CALVO LUIS GANADERIA TECEDEIRAS SC SAT CARBALLEIRAS MEIJOME FERNANDEZ JOSE LUIS GANDERIA IGLESIAS FERRADAS SC MEIJOME FERNANDEZ JOSE LUIS BLANCO SLU SANTOME PEREIRO JOSE GANDEIRIA RATO SC GANADERIA PORTELA SC BLANCO SLU MEIJOME FERNANDEZ JOSE LUIS COOP. OS AMERICANOS SAT GANADERIA MACEIRAS GANADERIA BLANCO ABONXO SC SAT CARBALLEIRAS GARCIA VAZQUEZ ISABEL GANADERIA BLANCO ABONXO SC ARCA BARREIRO MANUEL ANGEL VAZQUEZ FAILDE TELMO DIEGUEZ VAZQUEZ JOSE COOP. OS AMERICANOS SAT CARBALLEIRAS CASA CAZADOR SC SAT GANDEIRIA LOUCENZO BLANCO SLU SAT GANADERIA MACEIRAS DOBALO LOPEZ JOSE ANTONIO FINCA SANTAYA SAT FERNANDEZ VAZQUEZ JOSE ANTONIO CASA DO REI SC GANADERIA ROXELO SC GANADERIA ROXELO SC GANADERIA PEREIRA SC GANDEIRIA MIDON SC FERNANDEZ CHICANO JAIME SILVA LOPEZ MARIA CARMEN GANDEIRIA PEREIRON SL GANDEIRIA PEREIRON SL DIEGUEZ PAZ S.C. GANADERIA LOPEZ GALLEGO SC

LOCALIDADE LALIN DOZON DOZON RODEIRO LALIN RODEIRO LALIN LALIN SILLEDA LALIN LALIN VILA DE CRUCES LALIN LALIN FORCAREI FORCAREI LALIN LALIN A ESTRADA LALIN FORCAREI DOZON RODEIRO DOZON FORCAREI LALIN LALIN LALIN SILLEDA RODEIRO LALIN LALIN LALIN LALIN LALIN LALIN LALIN RODEIRO DOZON LALIN LALIN VILA DE CRUCES DOZON LALIN LALIN RODEIRO LALIN FORCAREI RODEIRO SILLEDA VILA DE CRUCES LALIN RODEIRO LALIN LALIN DOZON SILLEDA A ESTRADA RODEIRO RODEIRO RODEIRO RODEIRO FORCAREI LALIN LALIN DOZON DOZON DOZON RODEIRO RODEIRO


RIELOA TORREL MARAVILLA ELGALLEGO DELETE SONIA D.VAZQUEZ XACOBEO CARRUXA XILO MASCALESE GAVIOTA CASA GRANDE MOGUL 0461 CARBALLEIRAS DOORMAN PERDIDA FRAGA BRAWLER MUXIA FRAGA MASCALESE AROUSA BARONCELLE DELANO SELENA PALLON STOP 7021 OSCASEIROS LAUTAMIC SULTANA GRIOS WINDBROOK DOMINGA FRAGA ATWOOD SEGOVIA BLANCO LAURIE SHEIK LAUSI|A ET BLANCO INSUA INSA FRAGA MOGUL NORUEGA MANTEIGA MERIDIAN REGINA ET CARBALLEIRAS SHAMROCK DEVITA G.PEREIRA MCCUTCHEN YENI ET ROXELO DELETE NAOMI ET VIXIDE FRAGA LEONOR REY SANXENXO CLARA GLEZDEVILELA TEE OFF 1609 SOUTOG TORREL TORTOLA PERITOP STOP CELTA OSCASEIROS LAUTAMIC CHAVELI BLANCO GALLETERA BIMBA A.JUNQUERA WINDBROOK MELBOURNE BK GERDIEN 36 ZURIA GLEZDEVILELA STOP 6270 DEBAIXO STOP SANTALO CAMPO XACOBEO DORY 9093 C.ANDRES TORREL PERICA CACHAFEIRO DELETE BONITA TASIL MASCALESE GAUCHA KINTEIRO MINCIO MIKA MANTEIGA XACOBEO XANADU AURELIO ONCE CHATA KAREN CRUCEIRO DELETE MARIPOSA G.VICENTE XACOBEO NANA GRESANDE XACOBEO XIANA ROXELO MCCUTCHEN DIOSA ET ROXELO DELETE BOHEMIA TASIL CURTIS FERVENZA BLANCO YUSENA BLANCO CORINA ET BLANCO ABELEDA ET MANTEIGA LAUTAMIC DORA MANTEIGA ARTES EVA ET BLANCO YORICK 6151 ET IAGO ASOREY LAUTAMIC ESTRELLA ESPINAL GOLDWYN MELISA II BLANCO MEGABRAC ET GVARELA DANCER ROSI|A D.VAZQUEZ TORONTO FANECA O'CHOPE LAVANGUARD 8031 ROXELO SMURF SISUKA OCHAMOR ARTES SUSANA FLORA VERIN ESTRELLA PARGA SUPER 0352 SESTO PADRON ERIKA NODI GOLD CHIP SAM OPICO ARTES GABI FERREIRI|O SUPERSIRE REBECA ANILA DELETE JACINTA ROSA TORREL CHULA SANTOME DELETE CEREIXA FRADE DELETE GALA

NOME PAI BOS SEIJO BOLTON TORREL ET RIDGEFIELD DELETE ET MARIO XACOBEO ET ZANI BOLTON MASCALESE ET MOUNTFIELD SSI DCY MOGUL ET VAL-BISSON DOORMAN ET GEN-I-BEQ BRAWLER ET ZANI BOLTON MASCALESE ET APINA DELANO VENDAIRY STOP COMESTAR GOLDWYN LAUTAMIC ET GILLETTE WINDBROOK ET MAPLE-DOWNS-I G W ATWOOD ET VAL-BISSON DOORMAN ET PICSTON SHOTTLE ET MOUNTFIELD SSI DCY MOGUL ET SULLY HART MERIDIAN ET LADYS-MANOR PL SHAMROCK ET DE-SU BKM MCCUTCHEN 1174 ET RIDGEFIELD DELETE ET FRAGA SID FRAGA BARNKAMPER SANXENXO RIETBEN TEE OFF ET BOS SEIJO BOLTON TORREL ET VENDAIRY STOP COMESTAR GOLDWYN LAUTAMIC ET REGANCREST S BRAXTON ET GILLETTE WINDBROOK ET NEWHOUSE GOFAST VENDAIRY STOP VENDAIRY STOP MARIO XACOBEO ET COMESTAR LAUTHORITY ET BOS SEIJO BOLTON TORREL ET RIDGEFIELD DELETE ET ZANI BOLTON MASCALESE ET BERTAIOLA MINCIO ET MARIO XACOBEO ET BOS O-BEE MANFRED ONCE ET MONREAL ET RIDGEFIELD DELETE ET MARIO XACOBEO ET MARIO XACOBEO ET DE-SU BKM MCCUTCHEN 1174 ET RIDGEFIELD DELETE ET GIESSEN CURTIS MARS YORICK R-E-W SEAVER ET MARS YORICK COMESTAR GOLDWYN LAUTAMIC ET GO-FARM ARTES ET MARS YORICK COMESTAR GOLDWYN LAUTAMIC ET BRAEDALE GOLDWYN REGANCREST-GV S BRADNICK ET A.L.H. DANCER ET ANIBAL NIAGRA TORONTO ET COMESTAR LAVANGUARD ET CHARTROISE SMURF GO-FARM ARTES ET BROEKS VERIN CHARLESDALE SUPERSTITION ET A-L-H PADRON MR CHASSITY GOLD CHIP ET GO-FARM ARTES ET SEAGULL-BAY SUPERSIRE ET RIDGEFIELD DELETE ET BOS SEIJO BOLTON TORREL ET RIDGEFIELD DELETE ET RIDGEFIELD DELETE ET

PTOS. EXPLOTACIÓN 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85

GANDEIRIA RIELO SC GANADERIA LOPEZ GALLEGO SC DIEGUEZ VAZQUEZ JOSE GANADERIA XILO S.C SAT GANADERIA CASAGRANDE SAT CARBALLEIRAS FRAGA SC FRAGA SC GANDEIRIA RATO SC GANDEIRIA PALLON SC GRANXA OS CASEIROS S.C RIOS TROITIÑO LUIS ALBERTO FRAGA SC BLANCO SLU BLANCO SLU FRAGA SC GANADERIA MANTEIGA SC SAT CARBALLEIRAS GANADERIA PEREIRA SC GANADERIA ROXELO SC GANADERIA LOUZAO SC GARCIA VAZQUEZ ISABEL GANADERIA GONZALEZ SC GARCIA SAAVEDRA CECILIA FERNANDEZ PEREIRAS MANUEL GRANXA OS CASEIROS S.C BLANCO SLU AGRICOLA JUNQUERA COLMEIRO S.C LOIS BARCIELA ALICIA GANADERIA GONZALEZ SC CASA DE BAIXO SC CALVIÑO CALVO LUIS FINCA FERRADAS SC GANADERIA TECEDEIRAS SC CACHAFEIRO CAMPOS MARIA LAURA SILVA LOPEZ MARIA CARMEN MEIJOME FERNANDEZ JOSE LUIS GANADERIA MANTEIGA SC GANADERIA LORENZO VILAMEA S.C GANADERIA ESTRELA SC GANADERIA MOSQUERA ALVAREZ SC CALVIÑO VARELA JOSE SOCIEDAD GANADERA DE GRESANDE SC GANADERIA ROXELO SC GANADERIA ROXELO SC SILVA LOPEZ MARIA CARMEN BLANCO SLU BLANCO SLU BLANCO SLU GANADERIA MANTEIGA SC GANADERIA MANTEIGA SC BLANCO SLU GANADERIA CASIMIRO ASOREI SC GANDEIRIA MIDON SC BLANCO SLU CAJIDE GONZALEZ JULIA GANDEIRIA DE LA FUENTE SC SAT O CHOPE GANADERIA ROXELO SC TENREIRO MERLAN ROSA ANA CELA TABOADA JOSEFA CUÑARRO RODRIGUEZ AMADORA AGRICULTURA Y GANADERIA SESTO SAT GANADERIA MANTEIGA SC GANDEIRIA O PICO SC GARCIA AREAN JOSEFA CASA DO REI SC DIEGUEZ PAZ S.C. SANTOME PEREIRO JOSE GANADERIA FRADE SC

LOCALIDADE RODEIRO RODEIRO SILLEDA LALIN LALIN LALIN LALIN LALIN RODEIRO RODEIRO A ESTRADA SILLEDA LALIN LALIN LALIN LALIN VILA DE CRUCES LALIN FORCAREI RODEIRO SILLEDA RODEIRO RODEIRO LALIN SILLEDA A ESTRADA LALIN VILA DE CRUCES FORCAREI RODEIRO RODEIRO RODEIRO LALIN LALIN FORCAREI DOZON LALIN VILA DE CRUCES LALIN LALIN LALIN LALIN LALIN RODEIRO RODEIRO DOZON LALIN LALIN LALIN VILA DE CRUCES VILA DE CRUCES LALIN VILA DE CRUCES LALIN LALIN LALIN FORCAREI SILLEDA RODEIRO A ESTRADA LALIN RODEIRO LALIN VILA DE CRUCES FORCAREI RODEIRO RODEIRO RODEIRO LALIN VILA DE CRUCES

Memoria 2017

NOME VACA

35


NOME VACA MIDON DIANA ALTAAMAZING LOUCENZO XACOBEO LEBRE CARBALLEIRAS DUDE CONCAVA CARBALLEIRAS CHAP KAY CARBALLEIRAS BETANZOS NELLY ROXELO DELETE EDURNE NODI ELUDE TARA REY DELETE SALMA F.MOREIRA LAUTAMIC 3574 ESTEVEZ LHEROS 0573 F.MOREIRA GERARD 1380 MOURISCADE EPIC FLORA MOURISCADE LEXOR PETRI IMPERIALE MOURISCADE LAVANGUARD PERLADA XEPE MR BURNS SONATA F.MOREIRA GERARD 1188 GRESANDE ARTES MIRANDA FALIVE BELLA GMATO DELETE CEREIXA ACIBEIRO XACOBEO GALLEGA ROSA CHOREN KOREANA COTO AMSTERDAM LIMA CHICANO SUPER GALLARDA AGRA LAMELI|O PALOMA CARBALLEIRAS SHAMROCK FELICE JM.TABOADA DOORMAN JACINTA CARBOEIRO SPIRIT ROXA BOS DEBAIXO SID MODEL ET ETTORA G.QUINTILLAN WINDBROOK KOKETA GUSTAVO ALEXANDER HERMINIA GMATO JORDAN NEGRA SISO XACOBEO CORNETA SISO XACOBEO 4829 VIEITEZ ALEXANDER ALEJANDRA RODRIGUEZRO STEADY 2998 LOUCENZO XACOBEO LUZ SISO XACOBEO 4835 CARBALLEIRAS MCCUTCHEN CONCAVA OS AMERICANOS EPIC 2907 BLANCO BUCK MOURISCADE MINCIO MARAVILLA FRAGA BRADNICK BOTACA 2 BLANCOABONXO SID CHUS GRIOS WILLSON MALU GMATO DELETE TATA MARCIAL SIX LIDIA OPICO AUTOPILOT ABONXO STOP GEORGIA TASIL DEMPSEY FANTASIA TASIL DANCER FESTEIRA TASIL FEVER FANECA PAULI XACOBEO O'CHOPE LAUTAMIC 9613 ROSA XACOBEO MIRTA NELLY 2109 A.JUNQUERA ARTES MALIARDA OPICO ARTES LORE CAMBOTE.B ABSOLUTO LURA KINTEIRO LAUTAMIC LANA FRAGA MCCUTCHEN RUPERTA CASTROIGLESIAS PLAYMATE PETRA BARDELAS ZP 6562 OUTEIRO STANLEYCUP BREA PEREZSELLO ARTES 142 ET TASIL STOP ISLA XILO NUMERO UNO FOLIADA ET ARGELINA BETANZOS BLANCA G.PEREIRA TEJERO FLECHA 36

NOME PAI MR ATLEES ALTAAMAZING ET MARIO XACOBEO ET GIBBS-I CLAYNOOK DUDE ET EILDON-TWEED SUPER CHAP ET BOS SHOTTLE BETANZOS ET RIDGEFIELD DELETE ET SILVERRIDGE V ELUDE ET RIDGEFIELD DELETE ET COMESTAR GOLDWYN LAUTAMIC ET COMESTAR LHEROS ET SCHILLVIEW OMAN GERARD ET GENERVATIONS EPIC ET GENERVATIONS LEXOR ET VELTHUIS LET IT SNOW COMESTAR LAVANGUARD ET DUDOC MR BURNS ET SCHILLVIEW OMAN GERARD ET GO-FARM ARTES ET GILLETTE WINDBROOK ET RIDGEFIELD DELETE ET MARIO XACOBEO ET TEXEL BEAUTY CHOREN A-L-H AMSTERDAM CHARLESDALE SUPERSTITION ET FRAGA SHOTTLE LAMELI|O LADYS-MANOR PL SHAMROCK ET VAL-BISSON DOORMAN ET HANOVER-HILL R SPIRIT ET PINE-TREE SID ET CASCINA GIOBBI ZELGADIS GILLETTE WINDBROOK ET GOLDEN-OAKS ST ALEXANDER ET GILLETTE JORDAN ET MARIO XACOBEO ET MARIO XACOBEO ET GOLDEN-OAKS ST ALEXANDER ET STANTONS STEADY ET MARIO XACOBEO ET MARIO XACOBEO ET DE-SU BKM MCCUTCHEN 1174 ET GENERVATIONS EPIC ET STERNDALE ALIBI ET BERTAIOLA MINCIO ET REGANCREST-GV S BRADNICK ET PINE-TREE SID ET BOS SANCHEZ WILLSON ET RIDGEFIELD DELETE ET EDGEMONT WADE 2365 SIX ET LUCK-E GOLDWYN AUTOPILOT ET VENDAIRY STOP LIRR DREW DEMPSEY A.L.H. DANCER ET CRACKHOLM FEVER ET MARIO XACOBEO ET COMESTAR GOLDWYN LAUTAMIC ET MARIO XACOBEO ET JANGO GO-FARM ARTES ET GO-FARM ARTES ET GOLD CHIP ABSOLUTO COMESTAR GOLDWYN LAUTAMIC ET DE-SU BKM MCCUTCHEN 1174 ET NODI PLAYMATE ET ROXELO BOLTON 8766 ET GILLETTE STANLEYCUP ETM GO-FARM ARTES ET VENDAIRY STOP AMIGHETTI NUMERO UNO ET BOS SHOTTLE BETANZOS ET B.RIU TEJERO ET

PTOS. EXPLOTACIÓN 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85

GANDEIRIA MIDON SC SAT GANDEIRIA LOUCENZO SAT CARBALLEIRAS SAT CARBALLEIRAS SAT CARBALLEIRAS GANADERIA ROXELO SC GANADERIA MANTEIGA SC GARCIA VAZQUEZ ISABEL MOREIRA SC ESTEVEZ ROZAS MARIA TERESA MOREIRA SC DEPUTACION DE PONTEVEDRA DEPUTACION DE PONTEVEDRA AGRICOLA JUNQUERA COLMEIRO S.C DEPUTACION DE PONTEVEDRA SAT CARBALLEIRAS MOREIRA SC SOCIEDAD GANADERA DE GRESANDE SC GANADERIA ROXELO SC MONTOUTO COSTA MARIA OFELIA FERNANDEZ VAZQUEZ JOSE ANTONIO DIEGUEZ PAZ S.C. GANDEIRIA COTO SC FERNANDEZ CHICANO JAIME AGRA ALVARELLOS MARIA CARMEN SAT CARBALLEIRAS GANADERIA TABOADA SC GONZALEZ ALVARELLOS DOLORES CASA DE BAIXO SC GANADERIA ROXELO SC GANADERIA QUINTILLAN SC GANDERIA IGLESIAS FERRADAS SC MONTOUTO COSTA MARIA OFELIA ALONSO VISPO JESUS MADRIÑAN SISO JAVIER VIEITEZ MATO JOSE GANDEIRIA PEREIRON SL SAT GANDEIRIA LOUCENZO MADRIÑAN SISO JAVIER SAT CARBALLEIRAS COOP. OS AMERICANOS BLANCO SLU DEPUTACION DE PONTEVEDRA FRAGA SC GANADERIA BLANCO ABONXO SC RIOS TROITIÑO LUIS ALBERTO MONTOUTO COSTA MARIA OFELIA MARCIAL S.C GANDEIRIA O PICO SC G.B GANDERIA SC SILVA LOPEZ MARIA CARMEN SILVA LOPEZ MARIA CARMEN SILVA LOPEZ MARIA CARMEN GONZALEZ FERNANDEZ PAULINO SAT O CHOPE DIEGUEZ PAZ S.C. SAN REMIGIO DE MACEIRAS S.C. AGRICOLA JUNQUERA COLMEIRO S.C GANDEIRIA O PICO SC GONZALEZ BREA FRANCISCO JAVIER MEIJOME FERNANDEZ JOSE LUIS FRAGA SC IGLESIAS OTERO MARIA JOSE DIEGUEZ GARCIA JULIO GANDEIRIA RIELO SC GANADERIA PEREZ SC SILVA LOPEZ MARIA CARMEN GANADERIA XILO S.C MIGUEZ FILLOY MANUEL GANADERIA PEREIRA SC

LOCALIDADE LALIN LALIN LALIN LALIN LALIN RODEIRO VILA DE CRUCES RODEIRO VILA DE CRUCES LALIN VILA DE CRUCES LALIN LALIN VILA DE CRUCES LALIN LALIN VILA DE CRUCES LALIN RODEIRO SILLEDA RODEIRO RODEIRO RODEIRO LALIN LALIN LALIN SILLEDA LALIN RODEIRO RODEIRO SILLEDA LALIN SILLEDA VILA DE CRUCES LALIN SILLEDA DOZON LALIN LALIN LALIN VILA DE CRUCES LALIN LALIN LALIN LALIN SILLEDA SILLEDA LALIN FORCAREI LALIN DOZON DOZON DOZON SILLEDA SILLEDA RODEIRO DOZON VILA DE CRUCES FORCAREI LALIN LALIN LALIN LALIN RODEIRO RODEIRO LALIN DOZON LALIN FORCAREI FORCAREI


16.184 16.095 15.992 15.601 15.442 15.094 14.834 14.730 14.634 14.553 14.544 14.492 14.454 14.417 14.351 14.332 14.314 14.201 14.160 14.077 14.065 14.055 14.031 13.995 13.992 13.837 13.765 13.755 13.725 13.713 13.655 13.610 13.601 13.551 13.530 13.526 13.489 13.482 13.452 13.448 13.439 13.431 13.431 13.424 13.424 13.404 13.394 13.384 13.375

2,71 3,05 3,35 3,22 3,03 3,11 2,98 3,22 3,14 3,24 3,23 2,94 2,96 3,26 3,09 3,45 3,12 3,00 3,05 2,91 3,33 3,01 3,09 3,15 3,44 3,14 3,31 3,05 3,00 3,15 3,38 3,19 3,50 3,20 3,10 3,27 3,57 3,46 2,93 3,29 3,07 3,43 3,40 3,46 3,05 3,25 3,12 2,85 3,30

727 1.012 1.192 953 996 922 1.053 1.077 952 993 940 917 885 871 931 1.083 910 778 918 744 996 925 1.029 918 1.083 708 999 855 799 903 982 793 1.001 1.004 953 853 932 890 794 963 801 936 1.084 995 978 1.008 819 780 905

PACIÑOS HORTOGANADERA S.C. BLANCO SLU BLANCO SLU BLANCO SLU BLANCO SLU BLANCO SLU BLANCO SLU BLANCO SLU BLANCO SLU BLANCO SLU BLANCO SLU GANDERIA SILLEDA SL JOSE VAZQUEZ DIEGUEZ PACIÑOS HORTOGANADERA S.C. DIPUTACION PONTEVEDRA JESUS NIETO MARCOS GANADERIA GONZALEZ S.C. BLANCO SLU BLANCO SLU PACIÑOS HORTOGANADERA S.C. GANADERIA ROXELO SC GANADERIA RIADIGOS MACEIRA SC FRAGA S.C. SAT GANDEIRIA PENIÑA 1043 JESUS NIETO MARCOS SAT VILA BLANCO SLU BLANCO SLU GB GANDERIA SC GANADERIA BLANCO ABONXO S.C. BLANCO SLU GANDEIRIA FONTECABALOS S.C. GANADERIA CASA REY SC SAT GANDERIA VIEIRO BLANCO SLU JULIO CALVIÑO ARIAS GANADERIA TOXO S.L. BLANCO SLU BLANCO SLU BLANCO SLU BLANCO SLU JESUS NIETO MARCOS JESUS NIETO MARCOS BLANCO SLU BLANCO SLU JESUS NIETO MARCOS JOSE MANUEL MATO JORGE JOSE VAZQUEZ DIEGUEZ MATO SC

AGOLADA LALIN LALIN LALIN LALIN LALIN LALIN LALIN LALIN LALIN LALIN SILLEDA LALIN AGOLADA LALIN RODEIRO RODEIRO LALIN LALIN AGOLADA RODEIRO LALIN LALIN A ESTRADA RODEIRO LALIN LALIN LALIN LALIN LALIN LALIN LALIN RODEIRO LALIN LALIN RODEIRO LALIN LALIN LALIN LALIN LALIN RODEIRO RODEIRO LALIN LALIN RODEIRO LALIN LALIN SILLEDA

PA I E NO M

CO NC EL LO

GA ND ER Í

UT M

% PR

% GR

1,78 3,24 4,10 2,88 3,42 3,00 4,12 4,09 3,36 3,59 3,23 3,39 3,16 2,78 3,40 4,10 3,23 2,48 3,43 2,38 3,75 3,57 4,24 3,41 4,30 1,98 3,95 3,17 2,82 3,43 3,81 2,64 3,86 4,21 3,94 3,04 3,34 3,14 2,97 3,87 2,89 3,54 4,67 3,95 4,23 4,27 2,99 2,98 3,47

MANTOÑO DUNO 3X REGANCREST S BRAXTON ET 3X MR ATWOOD BROKAW ET REGANCREST-GV S BRADNICK ET 3X 3X SULLY HART MERIDIAN ET MAPLE-DOWNS-I G W ATWOOD ET 3X 3X MR ATWOOD BROKAW ET MAPLE-DOWNS-I G W ATWOOD ET 3X 3X CONNCORR LAWRENCE ET 3X CONNCORR LAWRENCE ET 3X SULLY HART MERIDIAN ET MARIO XACOBEO ET 3X SILDAHL JETT AIR ET BOADO STANTONS SNOWMAN EA COLTON ET COYNE-FARMS JACEY CRI ET GILLETTE JORDAN ET 3X TOC-FARM GOLDSUN ET 3X GILLETTE JORDAN ET HEIDENSKIPSTER VIGO RIDGEFIELD DELETE ET BOS SEIJO BOLTON TORREL ET ZANI BOLTON MASCALESE ET LOTTA-HILL SHOTTLE 41 ET ELVYS ISY 3X MAPLE-DOWNS-I G W ATWOOD ET 3X 3X COMESTAR LAUTHORITY ET BOS GOLDWYN GOSPELL ET BOS SEIJO BOLTON TORREL ET 3X VELTHUIS LET IT SNOW RONELEE DISTANCE ET CHARTROISE SMURF VENDAIRY STOP MOUNTFIELD SSI DCY MOGUL ET 3X VENDAIRY STOP GO-FARM ARTES ET PICSTON SHOTTLE ET PICSTON SHOTTLE ET BRAEDALE GOLDWYN CO-OP M-P DORCY ADIDAS ET BOS SEIJO BOLTON TORREL ET VAL-BISSON DOORMAN ET BLANCO GALLETERO COYNE-FARMS SHOTTLE YAN ET GO-FARM ARTES ET DE-SU D MAYFIELD 893 ET BROEKS ELSAR

3X 3X 3X 3X 3X 3X 3X

Memoria 2017

0278 6912 4722 ESTRELLA 4802 BRAVA 6894 6950 4726 SELVA 6990 6988 CHISPA 4824 LIA 6900 1131 2308 0275 3072 MORA 0469 JACEYA 4043 4720 ROSE 6920 0273-2 2198 5403 5365 ITALE 8779 LOLA 6081 IGNACIA 7950 4744 6880 PERLITA 0655 7360 MARISA 6970 7085 TISUMA 5656 MELISA 0418 4782 MELISA 5616 SANABRIA 2370 4760 ARTESA 6926 4798 YURLEDY 6992 6055 CAMBORITA 2689 MARGARITA 6936 4716 AVELLANA 6028 GOLADA CANELA 5575 2350 59 4559

LE IT E

VA CA

A

100 MELLORES VACAS DE 1º PARTO POR KG DE LEITE (LACT. NORMALIZADA)

37


38

13.372 13.369 13.320 13.304 13.294 13.289 13.262 13.248 13.246 13.243 13.239 13.233 13.211 13.181 13.149 13.141 13.118 13.108 13.077 13.049 13.032 13.024 13.012 13.003 12.974 12.918 12.907 12.874 12.866 12.852 12.852 12.849 12.842 12.835 12.804 12.792 12.782 12.775 12.771 12.760 12.760 12.760 12.754 12.747 12.745 12.722 12.717 12.690 12.683 12.677 12.672

3,38 3,46 3,96 2,49 3,99 2,55 3,33 2,00 3,40 3,87 3,39 3,19 3,72 4,07 3,54 3,24 4,06 3,06 2,56 3,10 3,22 2,70 3,30 3,38 1,89 3,37 2,69 2,73 2,92 3,80 3,63 3,14 1,83 3,43 3,13 3,19 3,26 3,30 3,85 4,04 3,77 3,44 3,59 3,19 2,80 3,00 3,07 1,96 2,02 3,53 3,63

3,04 3,22 2,97 2,74 3,12 3,24 3,14 3,20 3,16 3,01 3,13 3,20 3,41 3,29 3,13 3,26 3,33 3,17 2,88 3,00 3,29 3,21 3,33 3,12 3,21 3,06 2,95 3,20 3,00 3,63 3,17 3,20 2,95 3,13 3,06 3,24 3,08 3,32 3,35 3,44 3,10 3,27 3,38 2,95 3,00 2,91 2,78 3,27 3,50 3,53 2,99

858 894 922 696 945 769 858 689 869 911 863 846 942 969 877 854 970 816 711 795 848 770 862 845 662 831 728 763 762 955 874 815 614 841 793 822 811 845 920 954 876 857 889 783 739 752 744 664 701 896 839

BLANCO SLU GANADERIA CASA REY SC FRAGA S.C. ANTONIO DOMINGUEZ GARCIA GANDERIA MACEIRAS S.A.T. BLANCO SLU BLANCO SLU SAT VILA JOSE VAZQUEZ DIEGUEZ CASA DO REI SC GANADERIA CASA REY SC BLANCO SLU BLANCO SLU GANDEIRIA PEREIRON S.L. GANADERIA RIADIGOS MACEIRA SC JESUS NIETO MARCOS BLANCO SLU BLANCO SLU JOSE VAZQUEZ DIEGUEZ GANADERIA ROXELO SC GANADERIA PEREZ S.C. BLANCO SLU GANADERIA LORENZO VILAMEA S.C. JOSE MANUEL MATO JORGE SAT VILA JOSE VAZQUEZ DIEGUEZ ALBERTO DOVAL CACHAFEIRO JOSE VAZQUEZ DIEGUEZ FINCA SANTAYA S.A.T. JESUS NIETO MARCOS SANTIAGO FERNANDEZ GARCIA O CASTRO SC SAT VILA BLANCO SLU BLANCO SLU GANADERIA TOXO S.L. BLANCO SLU GANADERIA PEREZ S.C. BLANCO SLU GANADERIA LORENZO VILAMEA S.C. SAT CENDAL SAT GANDEIRIA PENIÑA 1043 SAT CENDAL GANDEIRIA PEREIRON S.L. GANADERIA ROXELO SC FCO. JAVIER GONZALEZ BREA GANADERIA DAFONTE S.C. SAT VILA SAT VILA GANADERIA CASA REY SC GANDERIA SILLEDA SL

LALIN RODEIRO LALIN SILLEDA DOZON LALIN LALIN LALIN LALIN RODEIRO RODEIRO LALIN LALIN DOZON LALIN RODEIRO LALIN LALIN LALIN RODEIRO LALIN LALIN LALIN LALIN LALIN LALIN FORCAREI LALIN A ESTRADA RODEIRO RODEIRO SILLEDA LALIN LALIN LALIN LALIN LALIN LALIN LALIN LALIN A ESTRADA A ESTRADA A ESTRADA DOZON RODEIRO LALIN RODEIRO LALIN LALIN RODEIRO SILLEDA

PA I E NO M

CO NC EL LO

GA ND ER ÍA

UT M

% PR

% GR

LE IT E

VA CA

4734 DAMA 8817 FINA 0870 LAGUNA 5018 CUCA PISKA 1518 6958 4768 BRASA 1896 2310 CATIVA 4538 2421 MIKA 6986 BIMBA 4770 1306 1123 0454 NINA 4790 GALLINA 6916 23065 2220 VIOLETA 8136 6982 MIRLA 3252 LORITA 7869 7200 2303 KENIA 2588 6781 ELECTRICA 8864 6039 NIKA 6126 KIKA 4621 7128 4838 DUPLA 4730 FINA 5083 6960 IRIA 97 0945 6994 LUNA PINTA 3203 CAROLA-2211 2699 ARLINDA AURORA-5602 4323 2209 BRASILIA ROSALIA 4770 3406 0147 2368 2215 PANORAMA 1134

3X BLANCO GALLETERO COMESTAR GOLDWYN LAUTAMIC ET MOUNTFIELD SSI DCY MOGUL ET RIDGEFIELD DELETE ET CRACKHOLM FEVER ET 3X B-CREST SHADOW ET 3X REGANCREST S BRAXTON ET 3X 3X BOS SEIJO BOLTON TORREL ET VENDAIRY STOP 3X REGANCREST S BRAXTON ET 3X SULLY HART MERIDIAN ET MARIO XACOBEO ET GILLETTE STANLEYCUP ETM WEIGELINE OBSERVE PUZZLE ET 3X BLANCO GALLETERO 3X B-CREST SHADOW ET 3X VENDAIRY STOP N1 GILLETTE WINDBROOK ET 3X PICSTON SHOTTLE ET N1 VVH ARMONICO BOS SHOTTLE BETANZOS ET 3X 3X SILDAHL JETT AIR ET BOS SIDNEY TABESCAN ET 3X N1 MARIO XACOBEO ET CO-OP M-P DORCY ADIDAS ET O-MAN END-STORY BOS BEACON MANDARIN ET 3X 3X PRIESTLAND DAZZLE ET 3X PICSTON SHOTTLE ET CONNCORR LAWRENCE ET CASTRO JORDAN CHUSCO ET CRACKHOLM FEVER ET GEGANIA BEST LECCISO ET MANTOÑO DUNO SANDY-VALLEY BOLTON ET BOS GOLDWYN GOSPELL ET BOS BW MARSHALL ROSS ET GILLETTE WINDBROOK ET HEIDENSKIPSTER SALNES GILLETTE WINDBROOK ET

3X N1 3X N1

3X 3X CO-OP AUDEN PARKER ET COMESTAR GOLDWYN LAUTAMIC ET


15.992 13.431 14.332 13.992 14.730 12.662 14.834 14.031 11.249 12.469 16.095 12.429 13.404 12.595 13.551 10.813 13.601 12.318 13.765 12.580 15.442 14.065 13.424 14.553 12.009 13.655 12.503 13.424 11.005 13.118 13.181 10.297 13.448 10.802 11.304 12.852 12.760 13.530 15.601 11.582 14.634 10.935 13.294 10.127 12.085 11.649 11.305 11.142 13.211

4,10 4,67 4,10 4,30 4,09 5,03 4,12 4,24 5,29 4,92 3,24 4,83 4,27 4,76 4,21 5,45 3,86 4,62 3,95 4,75 3,42 3,75 3,95 3,59 4,64 3,81 4,47 4,23 5,55 4,06 4,07 5,82 3,87 5,12 4,85 3,80 4,04 3,94 2,88 5,06 3,36 4,94 3,99 5,73 4,23 4,42 4,74 4,70 3,72

1.192 1.084 1.083 1.083 1.077 1.055 1.053 1.029 1.021 1.017 1.012 1.010 1.008 1.006 1.004 1.003 1.001 1.001 999 999 996 996 995 993 992 982 979 978 972 970 969 966 963 962 959 955 954 953 953 953 952 949 945 945 944 942 942 942 942

BLANCO SLU JESUS NIETO MARCOS JESUS NIETO MARCOS JESUS NIETO MARCOS BLANCO SLU GANDERIA PEREIRA SC BLANCO SLU FRAGA S.C. GANADERIA TOXO S.L. A. JUNQUERA COLMEIRO S.C. BLANCO SLU GANAD. OS AMERICANOS SCL JESUS NIETO MARCOS SAT GANADERIA CASAGRANDE SAT GANDERIA VIEIRO JESUS NIETO MARCOS GANADERIA CASA REY SC JESUS NIETO MARCOS BLANCO SLU GANDERIA PEREIRA SC BLANCO SLU GANADERIA ROXELO SC BLANCO SLU BLANCO SLU JESUS NIETO MARCOS BLANCO SLU GANADERIA CARRAL SC BLANCO SLU JESUS NIETO MARCOS BLANCO SLU GANDEIRIA PEREIRON S.L. SAT GANADERIA CASAGRANDE BLANCO SLU JESUS NIETO MARCOS GANDEIRIA GABINO S.C. JESUS NIETO MARCOS GANADERIA LORENZO VILAMEA S.C. BLANCO SLU BLANCO SLU SAT GANADERIA CASAGRANDE BLANCO SLU SAT CENDAL GANDERIA MACEIRAS S.A.T. JESUS NIETO MARCOS JESUS NIETO MARCOS DIPUTACION PONTEVEDRA GANADERIA IGLESIAS-FERRADAS S.C. JESUS NIETO MARCOS BLANCO SLU

LALIN RODEIRO RODEIRO RODEIRO LALIN FORCAREI LALIN LALIN LALIN VILA DE CRUCES LALIN VILA DE CRUCES RODEIRO LALIN LALIN RODEIRO RODEIRO RODEIRO LALIN FORCAREI LALIN RODEIRO LALIN LALIN RODEIRO LALIN LALIN LALIN RODEIRO LALIN DOZON LALIN LALIN RODEIRO LALIN RODEIRO LALIN LALIN LALIN LALIN LALIN A ESTRADA DOZON RODEIRO RODEIRO LALIN LALIN RODEIRO LALIN

PA I E NO M

CO NC EL LO

GA ND ER ÍA

UT M

% PR

3,35 3,40 3,45 3,44 3,22 3,30 2,98 3,09 3,79 3,23 3,05 3,30 3,25 3,23 3,20 3,83 3,50 3,51 3,31 3,19 3,03 3,33 3,46 3,24 3,62 3,38 3,36 3,05 3,28 3,33 3,29 3,56 3,29 3,79 3,63 3,63 3,44 3,10 3,22 3,17 3,14 3,74 3,12 3,60 3,58 3,67 3,59 3,75 3,41

MR ATWOOD BROKAW ET BOS SEIJO BOLTON TORREL ET COYNE-FARMS JACEY CRI ET ELVYS ISY MAPLE-DOWNS-I G W ATWOOD ET ZANI BOLTON MASCALESE ET MR ATWOOD BROKAW ET ZANI BOLTON MASCALESE ET SCHILLVIEW OMAN GERARD ET REGANCREST S BRAXTON ET VALBLANC LIBRA COYNE-FARMS SHOTTLE YAN ET

3X

3X 3X

3X

VENDAIRY STOP COYNE-FARMS JACEY CRI ET CHARTROISE SMURF EILDON-TWEED SUPER CHAPEL MAPLE-DOWNS-I G W ATWOOD ET 3X JK EDER-I CONTROL ET 3X SULLY HART MERIDIAN ET RIDGEFIELD DELETE ET 3X VAL-BISSON DOORMAN ET 3X CONNCORR LAWRENCE ET LONG-LANGS OMAN OMAN ET VELTHUIS LET IT SNOW 3X CASA DE LOLA XF SNOW BARMAN ET BLANCO GALLETERO 3X FARNEAR-TBR-BH LEWS FYN ET BLANCO GALLETERO 3X MARIO XACOBEO ET COMESTAR GOLDWYN LAUTAMIC ET PICSTON SHOTTLE ET 3X EILDON-TWEED SUPER CHAP ET CO-OP M-P DORCY ADIDAS ET GEGANIA BEST LECCISO ET MOUNTFIELD SSI DCY MOGUL ET REGANCREST-GV S BRADNICK ET BAIXO ATWOOD FERRER ET CONNCORR LAWRENCE ET VEENHUIZER SCAREFACE CRACKHOLM FEVER ET NED-EL MAN-O-MAN BOYOBOY ET FARNEAR-TBR-BH LEWS FYN ET BOS SEIJO BOLTON TORREL ET BOS SHOTTLE BETANZOS ET WEIGELINE OBSERVE PUZZLE ET SULLY HART MERIDIAN ET

N1 3X 3X 3X

3X

Memoria 2017

4722 ESTRELLA 2689 MARGARITA 0469 JACEYA 6081 IGNACIA 6990 2472 DONATELA 4726 SELVA 5365 ITALE 6348 2211 CUMBIA 6912 8914 6028 GOLADA 0473 4947 0418 0480 ROIA 5656 MELISA 6044 CHAPELA 4744 8468 LUNA 6894 2198 6936 4824 LIA 6093 TACA 6970 9975 ANITA 4716 AVELLANA 6094 VENTOSA 4790 GALLINA 1306 0471 4944 4798 YURLEDY 6050 AVILA 0177 6039 NIKA PINTA 3203 4782 MELISA 4802 BRAVA 0466 4934 6988 CHISPA MARINA-2214 PISKA 1518 5868 MILLA 6089 BITELA 3061 MONTANA 9796 BATERIA 0447 BENERANDA 4770

LE IT E % GR

VA CA

100 MELLORES VACAS DE 1º PARTO POR MATERIA ÚTIL

39


40

14.544 13.431 13.489 12.052 14.351 11.101 11.806 10.754 12.564 12.587 12.624 12.539 14.055 10.324 12.670 15.094 13.320 9.966 12.771 12.609 11.636 11.443 10.583 14.160 13.995 14.492 11.419 11.304 10.712 12.188 11.648 13.243 14.314 11.400 10.967 10.835 13.375 11.333 13.713 10.498 11.664 11.082 12.053 10.028 11.224 11.828 11.575 11.147 12.677 11.376 13.369 10.893

3,23 3,54 3,34 4,12 3,40 4,88 4,32 5,08 4,27 3,89 4,10 4,41 3,57 5,00 4,13 3,00 3,96 5,46 3,85 3,78 4,35 5,01 5,29 3,43 3,41 3,39 4,57 4,49 4,91 4,15 4,36 3,87 3,23 4,37 4,71 5,25 3,47 4,79 3,43 5,31 4,39 4,59 4,31 5,57 4,86 4,04 4,41 4,58 3,53 4,48 3,46 4,62

3,23 3,43 3,57 3,62 3,09 3,50 3,56 3,56 3,11 3,47 3,23 2,97 3,01 3,96 3,17 3,11 2,97 3,79 3,35 3,51 3,56 3,03 3,39 3,05 3,15 2,94 3,45 3,62 3,63 3,32 3,46 3,01 3,12 3,61 3,58 3,11 3,30 3,19 3,15 3,30 3,35 3,55 3,16 3,41 3,15 3,56 3,35 3,48 3,53 3,39 3,22 3,59

940 936 932 932 931 931 930 929 928 927 926 926 925 925 925 922 922 922 920 920 920 920 919 918 918 917 916 916 915 911 911 911 910 910 910 906 905 904 903 903 902 902 901 901 900 899 899 899 896 896 894 894

BLANCO SLU JESUS NIETO MARCOS GANADERIA TOXO S.L. GANADERIA LORENZO VILAMEA S.C. DIPUTACION PONTEVEDRA GANAD. OS AMERICANOS SCL GANDEIRIA PEREIRON S.L. GANADERIA TOXO S.L. SAT GANDERIA VIEIRO GANADERIA PEREZ S.C. GANDEIRIA PEREIRON S.L. ROSA ANA TENREIRO MERLAN GANADERIA RIADIGOS MACEIRA SC GANADERIA PEREZ S.C. BLANCO SLU BLANCO SLU FRAGA S.C. A. JUNQUERA COLMEIRO S.C. BLANCO SLU GANADERIA PEREZ S.C. GANADERIA PEREZ S.C. AGROXAQUI SL GANADERIA TOXO S.L. BLANCO SLU SAT GANDEIRIA PENIÑA 1043 GANDERIA SILLEDA SL GANADERIA PEREZ S.C. GANDEIRIA GABINO S.C. GANDEIRIA GABINO S.C. GANDEIRIA PEREIRON S.L. GANDEIRIA PEREIRON S.L. CASA DO REI SC GANADERIA GONZALEZ S.C. JESUS NIETO MARCOS CESAREO GONZALEZ IGLESIAS SAT GANADERIA CASAGRANDE MATO SC MARIA ROSA FERNANDEZ GONZALEZ GANADERIA BLANCO ABONXO S.C. GANDERIA MEJUTO S.C. JESUS NIETO MARCOS GANADERIA BLANCO ABONXO S.C. SAT GANDERIA VIEIRO JOSE MANUEL IGLESIAS LOPEZ GANDERIA MEJUTO S.C. BLANCO SLU SAT GANDEIRIA PENIÑA 1043 GANADERIA TOXO S.L. GANADERIA CASA REY SC SAT CARBALLEIRAS GANADERIA CASA REY SC GANDEIRIA PEREIRON S.L.

LALIN RODEIRO LALIN LALIN LALIN VILA DE CRUCES DOZON LALIN LALIN LALIN DOZON A ESTRADA LALIN LALIN LALIN LALIN LALIN VILA DE CRUCES LALIN LALIN LALIN RODEIRO LALIN LALIN A ESTRADA SILLEDA LALIN LALIN LALIN DOZON DOZON RODEIRO RODEIRO RODEIRO LALIN LALIN SILLEDA LALIN LALIN SILLEDA RODEIRO LALIN LALIN A ESTRADA SILLEDA LALIN A ESTRADA LALIN RODEIRO LALIN RODEIRO DOZON

PA I E NO M

CO NC EL LO

GA ND ER ÍA

UT M

% PR

% GR

LE IT E

VA CA

6900 6055 CAMBORITA 2370 RANA 3251 3072 MORA 8910 2880 9142 0536 324 5299 1737 SAMANTA 1619 5403 323 7463 4712 BLANCA 6950 0870 LAGUNA 2320 IMPERIALE 6994 LUNA 78 1869 8139 7628 SAINZA 3032 6920 8779 LOLA 1131 82 8138 9315 9090 NANA 3687 4327 CATIVA 4538 4043 6096 GOLADA GINETA 3188 0449 5312 59 4559 9709 LAIKA 7360 MARISA 3590 0461 GAITEIRA 0489 COVA 0557 5662 2791 6942 8760 2361 2215 PANORAMA 0653 8817 FINA 1309

SULLY HART MERIDIAN ET CO-OP M-P DORCY ADIDAS ET

3X

N1 SANDY-VALLEY BOLTON ET STANTONS SNOWMAN EA COLTON ET APINA DELANO VAL-BISSON DOORMAN ET BOS SEIJO BOLTON TORREL ET LOOKOUT P EMBRACING CRACKHOLM FEVER ET REGANCREST S BRAXTON ET BOS SEIJO BOLTON TORREL ET GEN-I-BEQ SAMMY ET PICSTON SHOTTLE ET MAPLE-DOWNS-I G W ATWOOD ET MOUNTFIELD SSI DCY MOGUL ET VELTHUIS LET IT SNOW CRACKHOLM FEVER ET GILLETTE WINDBROOK ET TEC LLAMAS WILDBULL ET BOVIPORC TOYSTORY TOYS GILLETTE JORDAN ET LOTTA-HILL SHOTTLE 41 ET MARIO XACOBEO ET VENDAIRY STOP BOS SEIJO BOLTON TORREL ET GILLETTE WINDBROOK ET MARIO XACOBEO ET BOS SEIJO BOLTON TORREL ET GILLETTE JORDAN ET ELVYS ISY EDGEMONT WADE 2365 SIX ET BAIXO ATWOOD FERRER ET BROEKS ELSAR DOMICOLE CHELIOS ET BOS SEIJO BOLTON TORREL ET BOS SEIJO BOLTON TORREL ET WEIGELINE OBSERVE PUZZLE ET VAL-BISSON DOORMAN ET MARIO XACOBEO ET VEENHUIZER SCAREFACE BOS SEIJO BOLTON TORREL ET VAL-BISSON DOORMAN ET MARIO XACOBEO ET CO-OP AUDEN PARKER ET SEAGULL-BAY SUPERSIRE ET COMESTAR GOLDWYN LAUTAMIC ET VAL-BISSON DOORMAN ET

N1

N1 3X 3X

3X N1 N1

3X

N1

N1

3X


4 5 3 3 5 2 4 5 3 3 3 4 3 2 4 5 4 3 2 2 3 4 3 3 3 4 3 4 5 3 3 5 3 5 2 3 2 3 2 3 4 4 4 3 3 2 3 3

3,59 3,11 3,41 4,35 4,54 4,50 3,34 3,45 2,77 3,08 3,53 3,68 3,98 5,02 2,07 4,59 2,06 3,12 3,65 4,22 3,45 2,91 2,99 3,05 3,14 3,68 2,95 4,02 3,41 2,75 3,89 2,74 3,36 3,36 2,26 2,51 4,18 3,56 3,66 3,31 2,75 3,77 3,26 4,36 2,88 4,15 3,16 4,17

2,90 2,75 2,96 3,26 2,98 3,01 2,95 2,92 3,24 2,92 2,96 3,43 2,97 3,27 3,22 3,17 2,82 3,20 2,99 3,48 2,89 3,19 3,21 3,21 3,22 3,45 3,26 3,03 3,39 3,03 3,00 3,09 3,11 3,14 2,92 3,07 3,00 3,15 2,90 3,30 2,73 3,08 3,34 3,22 2,85 3,06 3,12 3,23

1.428 1.231 1.330 1.557 1.490 1.485 1.236 1.246 1.141 1.136 1.223 1.321 1.289 1.533 977 1.432 894 1.143 1.198 1.382 1.131 1.085 1.099 1.109 1.120 1.252 1.092 1.237 1.192 1.004 1.197 1.012 1.122 1.126 893 959 1.234 1.152 1.127 1.134 940 1.175 1.130 1.297 980 1.232 1.074 1.264

JESUS NIETO MARCOS BLANCO SLU JESUS NIETO MARCOS BLANCO SLU A. JUNQUERA COLMEIRO S.C. GANDEIRIA GABINO S.C. BLANCO SLU BLANCO SLU BLANCO SLU BLANCO SLU BLANCO SLU BLANCO SLU SAT GANDERIA VIEIRO GANDEIRIA GABINO S.C. JOSE VAZQUEZ DIEGUEZ BLANCO SLU JOSE VAZQUEZ DIEGUEZ GANADERIA PEREZ S.C. BLANCO SLU BLANCO SLU GANADERIA LORENZO VILAMEA S.C. GANADERIA LORENZO VILAMEA S.C. JOSE VAZQUEZ DIEGUEZ JOSE VAZQUEZ DIEGUEZ BLANCO SLU BLANCO SLU JESUS NIETO MARCOS BLANCO SLU JOSE VAZQUEZ DIEGUEZ DIPUTACION PONTEVEDRA FRAGA S.C. JOSE VAZQUEZ DIEGUEZ BLANCO SLU GANADERIA PEREZ S.C. BLANCO SLU CONDE DA XESTEIRA S.L. BLANCO SLU JESUS NIETO MARCOS BLANCO SLU BLANCO SLU GANADERIA LOUZAO S.C. JESUS NIETO MARCOS BLANCO SLU FRAGA S.C. PACIÑOS HORTOGANADERA S.C. JESUS NIETO MARCOS BLANCO SLU JESUS NIETO MARCOS

RODEIRO LALIN RODEIRO LALIN VILA DE CRUCES LALIN LALIN LALIN LALIN LALIN LALIN LALIN LALIN LALIN LALIN LALIN LALIN LALIN LALIN LALIN LALIN LALIN LALIN LALIN LALIN LALIN RODEIRO LALIN LALIN LALIN LALIN LALIN LALIN LALIN LALIN A ESTRADA LALIN RODEIRO LALIN LALIN SILLEDA RODEIRO LALIN LALIN AGOLADA RODEIRO LALIN RODEIRO

PA I

CO NC EL LO

GA ND ER ÍA

UT M

LE IT E % GR % PR

21.996 21.005 20.851 20.475 19.822 19.786 19.637 19.540 19.002 18.930 18.856 18.578 18.545 18.499 18.463 18.446 18.316 18.090 18.043 17.955 17.840 17.792 17.729 17.703 17.617 17.578 17.567 17.542 17.522 17.372 17.371 17.360 17.344 17.327 17.238 17.189 17.180 17.170 17.164 17.156 17.148 17.132 17.106 17.103 17.100 17.097 17.089 17.088

RICECREST MURPHY ET A.L.H. DANCER ET DAUDEN ISY COMESTAR LAUTHORITY ET EMERALD-ACR-SA T-DAWSON ET HS XACOBEO BUTLER JENNY-LOU MRSHL TOYSTORY ET PICSTON SHOTTLE ET RA-MAR-LAND LEGEND TW MR ATLEES SHT AFTERSHOCK ET BDGGENETICS ENCINO ET BRAEDALE GOLDWYN REGANCREST ALTAIOTA ET ALH SHOT HORNET ZIGGY-VIEW SHOTLE WALKER ET CRACKHOLM FEVER ET BRAEDALE GOLDWYN BOS O-BEE MANFRED ORDES ET ALH ELEGANT MARIO XACOBEO ET RA-MAR-LAND LEGEND TW GEN-MARK STMATIC SANCHEZ PICSTON SHOTTLE ET REGANCREST DOLMAN ET SILDAHL AIRRAID LADINO PARK TALENT IMP ET ARENETAS FINALCUT ROBINYO BOS BAXTER BALDO ET ALTAGEN-I MERCHANT ET MARS YORICK PARADISE-DND SUEDE ET SULLY HART MERIDIAN ET CO-OP AUDEN PARKER ET A-L-H AMSTERDAM LA PRESENTATION DENZEL ET KERNDTWAY HOWIE ET DAUDEN ISY A.L.H. DANCER ET COMESTAR LAUTHORITY ET BRANDY MARINA LAUTHORITY LUBERO GENOS GAVOR ECOYNE ISY

3X 3X 3X 3X 3X 3X 3X 3X 3X 3X 3X N1 3X 3X N1 N1 3X 3X 3X 3X 3X 3X 3X 3X N1 3X 3X 3X 3X 3X

3X

Memoria 2017

9471 MOUCA 8101 0018 RITA 1103 2294 DERVAL 4157 0007 8122 COBA 3088 1090 3026 9106 0251 7453 22430 1045 54500 131 2019 3112 8173 GAVIOTA 9803 BLANQUITA 7816 8542 75397 3086 0021 9247 9091 92660 1015 PERLITA 2014 ANDREA 2260 3008 1276 MARISA 6080 BARBARA 5927 6845 9109 LABERCA 3118 8161 GLORIA-9651 9107 NARANXA 0061 9172 3318 4200 BOLECHA 0053 4177 OCTAVA

NP

VA CA

100 MELLORES VACAS ADULTAS POR KG DE LEITE (LACT. NORMALIZADA)

41


42

4 3 2 2 3 3 2 3 3 6 3 5 4 3 6 2 3 3 2 2 3 3 4 2 3 2 4 3 3 2 3 2 2 2 2 4 2 2 3 3 3 2 3 2 3 5 3 2 3 2 3 3

17.010 16.984 16.967 16.937 16.917 16.820 16.819 16.815 16.770 16.746 16.733 16.720 16.705 16.702 16.681 16.677 16.649 16.596 16.565 16.546 16.539 16.504 16.476 16.469 16.465 16.430 16.415 16.414 16.392 16.390 16.380 16.379 16.365 16.362 16.360 16.358 16.353 16.308 16.299 16.292 16.289 16.273 16.265 16.262 16.243 16.148 16.145 16.144 16.137 16.102 16.098 16.087

2,80 3,49 4,41 3,45 4,24 3,61 2,74 2,52 3,48 3,70 4,23 3,48 3,95 3,59 3,67 3,75 3,62 3,67 3,77 4,01 2,24 3,28 3,46 3,30 2,27 3,27 3,44 3,91 3,57 3,41 4,02 3,43 4,44 4,35 2,68 4,01 2,75 3,88 3,49 3,15 4,17 3,16 3,73 5,38 3,55 4,11 2,55 3,47 3,36 4,45 3,17 3,16

3,22 2,65 3,16 3,28 2,85 3,22 2,99 3,16 2,90 3,27 3,36 3,41 3,42 3,36 3,02 2,83 2,99 3,05 3,13 3,26 2,94 3,08 3,22 3,11 2,81 3,04 3,20 3,09 2,73 3,49 3,31 3,26 2,96 2,99 3,25 3,10 3,24 3,32 3,01 3,28 3,42 2,99 3,18 3,19 3,40 3,48 2,98 2,92 3,26 3,35 3,05 3,37

1.024 1.043 1.286 1.139 1.199 1.150 965 954 1.070 1.168 1.269 1.152 1.231 1.161 1.116 1.097 1.101 1.115 1.143 1.204 856 1.050 1.101 1.057 836 1.036 1.090 1.149 1.033 1.131 1.201 1.095 1.211 1.201 969 1.162 980 1.174 1.059 1.049 1.237 1.001 1.124 1.393 1.129 1.225 893 1.032 1.069 1.255 1.002 1.050

JOSE VAZQUEZ DIEGUEZ AGRICOLA IGLESIAS S.C. JESUS NIETO MARCOS CONDE DA XESTEIRA S.L. SAT GANADERIA CASAGRANDE BLANCO SLU JOSE VAZQUEZ DIEGUEZ BLANCO SLU JESUS NIETO MARCOS GANADERIA PEREZ S.C. GANADERIA PEREZ S.C. BLANCO SLU GANADERIA PEREZ S.C. BLANCO SLU SAT O CHOPE FRAGA S.C. JESUS NIETO MARCOS BLANCO SLU A. JUNQUERA COLMEIRO S.C. BLANCO SLU JOSE VAZQUEZ DIEGUEZ BLANCO SLU JOSE VAZQUEZ DIEGUEZ BLANCO SLU JOSE VAZQUEZ DIEGUEZ JESUS NIETO MARCOS GANDEIRIA MIDON S.C. JESUS NIETO MARCOS SAT GANADERIA CASAGRANDE JOSE VAZQUEZ DIEGUEZ GANADERIA PEREZ S.C. BLANCO SLU JESUS NIETO MARCOS SAT CENDAL GANADERIA LORENZO VILAMEA S.C. BLANCO SLU GANDEIRIA FONTECABALOS S.C. GANADERIA PEREZ S.C. GANADERIA ROXELO SC JOSE VAZQUEZ DIEGUEZ GANADERIA PEREZ S.C. BLANCO SLU BLANCO SLU ORLANDO CARRAL CID GANADERIA LORENZO VILAMEA S.C. BLANCO SLU BLANCO SLU JESUS NIETO MARCOS GANADERIA PEREZ S.C. GANDEIRIA GABINO S.C. GANADERIA LORENZO VILAMEA S.C. JOSE VAZQUEZ DIEGUEZ

LALIN SILLEDA RODEIRO A ESTRADA LALIN LALIN LALIN LALIN RODEIRO LALIN LALIN LALIN LALIN LALIN SILLEDA LALIN RODEIRO LALIN VILA DE CRUCES LALIN LALIN LALIN LALIN LALIN LALIN RODEIRO LALIN RODEIRO LALIN LALIN LALIN LALIN RODEIRO A ESTRADA LALIN LALIN LALIN LALIN RODEIRO LALIN LALIN LALIN LALIN RODEIRO LALIN LALIN LALIN RODEIRO LALIN LALIN LALIN LALIN

PA I

CO NC EL LO

GA ND ER ÍA

UT M

LE IT E % GR % PR

NP

VA CA

9243 1022 6021 MIMOSA PALOMA 0221 0357 0405 0045 2905 3146 8013 PAULA 0626 123 3302 9035 112 2742 1116 4488 8330 0024 CHIFRA 0054 2150 6104 50843 1102 5254 6020 23234 5889 COYNA BAMBI 4071 9121 CATUXA 0364 0420 75448 118 3300 6090 5853 CAROLINA INOCENCIA-5993 TONTA 3350 1052 9495 301 2148 3423 TANIA 8956 110 3286 6855 1022 9110 ESTRELLA 2 CHOLA 7856 9074 3060 4164 OUTONA 124 3313 2860 CURRA 9785 01296

KED MERCHANT MICKEY

3X

NEW FARM O-MAN COLOMBIANO ET CHARLESDALE SUPERSTITION ET PENA GOLDWYN BLITZ AUTUMN-RIDGE MATSON ET 3X 3X BOS BLANCO XACOBE ET 3X JENNY-LOU MRSHL TOYSTORY ET NIKA E N1 A.L.H. DANCER ET N1 PICSTON SHOTTLE ET 3X A.L.H. DANCER ET N1 MAPLE-DOWNS-I G W ATWOOD ET 3X R-E-W BUCKEYE ET GEN-MARK STMATIC SANCHEZ DAUDEN ISY MR ATLEES SHT AFTERSHOCK ET 3X BRANDT-VIEW HEFTY ET MARS YORICK 3X MORSAN FRONTRUNNER ET 3X GILLETTE JERRICK ET 3X 3X BLANCO GALLETERO 3X MACON 3X COYNE-FARMS SHOTTLE YAN ET BOS GOLDWYN GLINYE ET CO-OP AUDEN PARKER ET RIDGEFIELD DELETE ET LAKE-EFFECT ALTACALIBER ET 3X BOS BLANCOH. RICKY ET N1 PINE-TREE SID ET 3X EHMAN ISY RIDGEFIELD DELETE ET RIDGEFIELD DELETE ET N1 MR ATLEES SHT AFTERSHOCK ET 3X ALH ELEGANT SANDY-VALLEY DENETHOR ET N1 MARIO XACOBEO ET SOOSTEGEN BAXTER EINSTEIN 3X BOS BLANCOH. RICKY ET N1 BLANCO GALLETERO 3X MR ATLEES SHT AFTERSHOCK ET 3X CO-OP AUDEN PARKER ET BOS O-BEE MANFRED ONCE ET N1 END-ROAD PVF BOLIVER-ET 3X MARIO XACOBEO ET 3X LOCKER-LANE RW BANNING LADINO PARK TALENT IMP ET N1 A-L-H AMSTERDAM 7953 NH LIMEWIRE N1 WIZZARD ET 3X


3 2 5 2 5 4 2 2 4 3 3 2 4 3 4 3 4 3 3 2 2 4 5 3 3 3 4 2 4 5 5 4 4 3 4 4 2 2 5 4 4 2 5 3 3 3 2 2 4

4,35 5,02 4,54 4,50 4,59 3,59 5,38 4,22 5,79 5,08 3,41 5,47 3,68 4,80 5,49 4,66 5,50 4,36 3,98 5,15 4,41 5,09 5,58 4,23 4,17 5,30 4,55 4,45 3,68 3,45 5,05 5,33 4,02 4,17 5,42 3,34 4,18 4,15 3,11 3,95 5,88 4,60 4,11 3,53 4,76 5,24 5,65 4,44 4,57

3,26 3,27 2,98 3,01 3,17 2,90 3,19 3,48 3,22 3,52 2,96 3,56 3,43 3,41 3,50 3,58 3,03 3,22 2,97 3,34 3,16 3,43 3,28 3,36 3,23 3,53 3,28 3,35 3,45 2,92 3,35 3,16 3,03 3,42 3,49 2,95 3,00 3,06 2,75 3,42 3,16 3,40 3,48 2,96 3,36 3,43 3,65 2,96 2,96

1.557 1.533 1.490 1.485 1.432 1.428 1.393 1.382 1.339 1.338 1.330 1.330 1.321 1.316 1.314 1.302 1.300 1.297 1.289 1.289 1.286 1.285 1.270 1.269 1.264 1.260 1.256 1.255 1.252 1.246 1.246 1.241 1.237 1.237 1.237 1.236 1.234 1.232 1.231 1.231 1.230 1.229 1.225 1.223 1.219 1.216 1.216 1.211 1.210

BLANCO SLU GANDEIRIA GABINO S.C. A. JUNQUERA COLMEIRO S.C. GANDEIRIA GABINO S.C. BLANCO SLU JESUS NIETO MARCOS ORLANDO CARRAL CID BLANCO SLU MOREIRA S.C. BLANCO SLU JESUS NIETO MARCOS GANADERIA TOXO S.L. BLANCO SLU BLANCO SLU GANADERIA TOXO S.L. BLANCO SLU CASA DO REI SC FRAGA S.C. SAT GANDERIA VIEIRO BLANCO SLU JESUS NIETO MARCOS GANADERIA CARRAL SC CESAREO GONZALEZ IGLESIAS GANADERIA PEREZ S.C. JESUS NIETO MARCOS JESUS NIETO MARCOS GANDEIRIA GABINO S.C. GANDEIRIA GABINO S.C. BLANCO SLU BLANCO SLU CASA DO REI SC SAT CENDAL BLANCO SLU GANADERIA PEREZ S.C. CASA DO REI SC BLANCO SLU BLANCO SLU JESUS NIETO MARCOS BLANCO SLU GANADERIA PEREZ S.C. SAT GANADERIA CASAGRANDE JESUS NIETO MARCOS BLANCO SLU BLANCO SLU GANADERIA CARRAL SC JESUS NIETO MARCOS GANAD. OS AMERICANOS SCL JESUS NIETO MARCOS SAT GANADERIA CASAGRANDE

LALIN LALIN VILA DE CRUCES LALIN LALIN RODEIRO RODEIRO LALIN VILA DE CRUCES LALIN RODEIRO LALIN LALIN LALIN LALIN LALIN RODEIRO LALIN LALIN LALIN RODEIRO LALIN LALIN LALIN RODEIRO RODEIRO LALIN LALIN LALIN LALIN RODEIRO A ESTRADA LALIN LALIN RODEIRO LALIN LALIN RODEIRO LALIN LALIN LALIN RODEIRO LALIN LALIN LALIN RODEIRO VILA DE CRUCES RODEIRO LALIN

PA I

CO NC EL LO

GA ND ER ÍA

UT M

LE IT E % GR % PR

20.475 18.499 19.822 19.786 18.446 21.996 16.262 17.955 14.860 15.558 20.851 14.739 18.578 16.025 14.614 15.801 15.223 17.103 18.545 15.173 16.967 15.090 14.349 16.733 17.088 14.277 16.046 16.102 17.578 19.540 14.842 14.624 17.542 16.289 13.882 19.637 17.180 17.097 21.005 16.705 13.612 15.364 16.148 18.856 15.014 14.019 13.083 16.365 16.071

COMESTAR LAUTHORITY ET EMERALD-ACR-SA T-DAWSON ET HS XACOBEO BUTLER ALH SHOT RICECREST MURPHY ET CO-OP AUDEN PARKER ET BRAEDALE GOLDWYN SANDY-VALLEY BOLTON ET GILLETTE WINDBROOK ET DAUDEN ISY BRAEDALE GOLDWYN A-L-H AMSTERDAM

3X

3X 3X 3X 3X 3X

3X CRACKHOLM FEVER ET SILDAHL AIRRAID COMESTAR LAUTHORITY ET REGANCREST ALTAIOTA ET 3X GILLETTE WINDBROOK ET NEW FARM O-MAN COLOMBIANO ET JEFFERSON ET EDGEMONT WADE 2365 SIX ET N1 A.L.H. DANCER ET ECOYNE ISY NEW FARM O-MAN COLOMBIANO ET A-L-H AMSTERDAM 3X GEN-MARK STMATIC SANCHEZ 3X PICSTON SHOTTLE ET COMESTAR GOLDWYN LAUTAMIC ET MARIO XACOBEO ET 3X PICSTON SHOTTLE ET N1 BOS BLANCOH. RICKY ET SANDY-VALLEY BOLTON ET JENNY-LOU MRSHL TOYSTORY ET 3X 3X SULLY HART MERIDIAN ET MARINA LAUTHORITY LUBERO 3X A.L.H. DANCER ET N1 A.L.H. DANCER ET PICSTON SHOTTLE ET BOS SEIJO BOLTON TORREL ET END-ROAD PVF BOLIVER-ET 3X BDGGENETICS ENCINO ET 3X BOS CID ALLEN MACIÑEIRO ET GEGANIA BEST LECCISO ET CRACKHOLM FEVER ET EHMAN ISY PICSTON SHOTTLE ET

Memoria 2017

1103 7453 2294 DERVAL 4157 1045 9471 MOUCA 9110 ESTRELLA 2 8173 0305 0699 3064 0018 RITA 3008 9106 3016 2705 3174 CUBANA 7751 9172 0251 3064 6021 MIMOSA 5015 PALOMA NIEBLA-8620 123 3302 4177 OCTAVA 7438 BAILARIN 4148 2860 0021 8122 COBA MARAVILLA 9044 HEIDI 5352 9091 110 3286 GOLOSA 2582 0007 6845 4200 BOLECHA 8101 112 2742 0290 3949 2690 ORQUIDEA 9074 3026 0440 MORRIÑA 4539 ARIHANA 4228 5853 CAROLINA 0325 2600

NP

VA CA

100 MELLORES VACAS ADULTAS POR KG DE MATERIA ÚTIL 2017

43


44

3 3 2 4 2 3 3 2 3 2 3 4 4 4 3 5 3 4 3 3 6 2 3 2 4 2 2 5 2 2 3 4 4 6 2 4 3 2 4 3 2 3 2 2 2 2 4 3 5 5 4

15.016 13.589 16.546 14.685 14.549 15.682 16.380 16.362 16.917 18.043 17.371 15.856 14.337 15.409 15.479 17.522 12.715 15.584 13.088 14.498 12.402 15.628 15.149 14.579 17.132 16.308 15.248 13.522 15.709 14.831 13.045 14.820 13.748 16.746 15.595 13.809 14.326 14.837 16.358 16.702 14.307 15.887 13.514 15.419 12.578 15.968 15.916 17.170 16.720 15.746 13.092

4,62 5,46 4,01 4,68 5,07 4,58 4,02 4,35 4,24 3,65 3,89 4,24 4,93 4,71 4,61 3,41 5,91 4,06 5,70 4,50 5,97 4,29 4,47 4,73 3,77 3,88 4,37 5,28 4,31 4,72 5,47 4,61 5,00 3,70 4,12 4,71 4,88 4,86 4,01 3,59 4,46 4,27 5,32 4,42 5,53 3,99 4,00 3,56 3,48 3,96 5,42

3,44 3,44 3,26 3,52 3,20 3,09 3,31 2,99 2,85 2,99 3,00 3,31 3,41 3,05 3,10 3,39 3,46 3,56 3,36 3,64 3,56 3,26 3,31 3,33 3,08 3,32 3,33 3,40 3,16 3,18 3,50 3,27 3,50 3,27 3,35 3,73 3,24 2,97 3,10 3,36 3,64 3,02 3,25 3,09 3,67 3,25 3,25 3,15 3,41 3,36 3,37

1.210 1.210 1.204 1.204 1.204 1.203 1.201 1.201 1.199 1.198 1.197 1.197 1.196 1.195 1.194 1.192 1.191 1.188 1.186 1.181 1.181 1.179 1.179 1.175 1.175 1.174 1.174 1.174 1.172 1.171 1.170 1.168 1.168 1.168 1.166 1.165 1.163 1.162 1.162 1.161 1.159 1.158 1.158 1.157 1.157 1.156 1.153 1.152 1.152 1.152 1.151

SAT ESCUADRO 859 XUGA SILLEDA JESUS NIETO MARCOS RODEIRO BLANCO SLU LALIN BLANCO SLU LALIN JESUS NIETO MARCOS RODEIRO SAT GANADERIA CASAGRANDE LALIN GANADERIA PEREZ S.C. LALIN SAT CENDAL A ESTRADA SAT GANADERIA CASAGRANDE LALIN BLANCO SLU LALIN FRAGA S.C. LALIN JESUS NIETO MARCOS RODEIRO A. JUNQUERA COLMEIRO S.C. VILA DE CRUCES JESUS NIETO MARCOS RODEIRO GANDEIRIA PEREIRON S.L. DOZON JOSE VAZQUEZ DIEGUEZ LALIN ROSA ANA TENREIRO MERLAN A ESTRADA GANADERIA LORENZO VILAMEA S.C. LALIN SAT GANADERIA CASAGRANDE LALIN GANDEIRIA GABINO S.C. LALIN O TOXAL SC SILLEDA JESUS NIETO MARCOS RODEIRO GANDERIA MACEIRAS S.A.T. DOZON A. JUNQUERA COLMEIRO S.C. VILA DE CRUCES JESUS NIETO MARCOS RODEIRO GANADERIA PEREZ S.C. LALIN GANDERIA PEREIRA SC FORCAREI CASA DO REI SC RODEIRO JESUS NIETO MARCOS RODEIRO FRAGA S.C. LALIN SAT GANADERIA CASAGRANDE LALIN GANDERIA MACEIRAS S.A.T. DOZON GANDERIA MACEIRAS S.A.T. DOZON GANADERIA PEREZ S.C. LALIN GANADERIA TOXO S.L. LALIN BLANCO SLU LALIN GANADERIA BLANCO ABONXO S.C. LALIN JESUS NIETO MARCOS RODEIRO BLANCO SLU LALIN BLANCO SLU LALIN BLANCO SLU LALIN JESUS NIETO MARCOS RODEIRO GANADERIA IGLESIAS-FERRADAS S.C.LALIN CASA DO REI SC RODEIRO GANDEIRIA GABINO S.C. LALIN GANADERIA PEREZ S.C. LALIN GANADERIA LORENZO VILAMEA S.C. LALIN JESUS NIETO MARCOS RODEIRO BLANCO SLU LALIN A. JUNQUERA COLMEIRO S.C. VILA DE CRUCES GANDEIRIA LOUCENZO SAT 1272 LALIN

PA I

CO NC EL LO

GA ND ER ÍA

% PR M UT

% GR

LE IT E

NP

VA CA

0048 4155 PATRONA 6104 1014 4171 FRIAXA 0295 5256 118 3300 INOCENCIA-5993 0357 0405 3112 2014 ANDREA 4994 3694 ZELTIA 0033 FRIA 5687 92660 LAURA 4720 PICHONA 0106 0401 7397 4140 0506 CASTAÑA 4161 LOGANA NOE 7662 2743 9107 NARANXA 301 2148 5487 CAROLA PLATERA 2562 2686 CAMELIA 1585 0372 0381 ANNE 5669 BARTOLA 8283 0626 3167 3034 8502 2667 LAMA 1052 1116 6114 9111 VIGUESA 1899 ARMI PACHA 5199 2858 308 6938 MARELA 0125 9109 LABERCA 9035 5123 LUCERA CASTAÑA 1921

FRANC RED ECOYNE ISY MARS YORICK BLANCOH. SANSON ET ECOYNE ISY A.L.H. DANCER ET BOS BLANCOH. RICKY ET RIDGEFIELD DELETE ET PENA GOLDWYN BLITZ CRACKHOLM FEVER ET LADINO PARK TALENT IMP ET

3X 3X

N1

3X

ALH ELEGANT RA-MAR-LAND LEGEND TW MARIO XACOBEO ET 3X REGANCREST DOLMAN ET COMESTAR LAUTHORITY ET N1 BOS CID ALLEN MACIÑEIRO ET A-L-H AMSTERDAM BLANCO.H GOLOSO A.L.H. JEFF JOKER ET CO-OP OMAN LOGAN ET GILLETTE WINDBROOK ET ALH ELEGANT DAUDEN ISY N1 SANDY-VALLEY DENETHOR ET RIDGEFIELD DELETE ET BOS BOLIVER BROLLON ET BOS SEIJO BOLTON TORREL ET PINE-TREE SID ET COMESTAR GOLDWYN LAUTAMIC ET ALL GASPARI RALSTORM MISTY SPRINGS SIRIUS ET N1 NIKA E MRC EMOTION RUBENTOT PINE-TREE SID ET APINA DELANO MR ATLEES SHT AFTERSHOCK ET MAPLE-DOWNS-I G W ATWOOD ET PICSTON SHOTTLE ET CO-OP AUDEN PARKER ET DIAMOND-OAK ARMSTEAD DE-SU GILLESPY ET ALH VISION CINZANO ROJO ET PINE-TREE SID ET MARIO XACOBEO ET CO-OP AUDEN PARKER ET PICSTON SHOTTLE ET A.JUNQUERA LOU 7185 CEDARWAL SPIRTE

3X

3X 3X 3X

N1 N1 3X


INDICES XENÉTICOS - ICO O ICO é o índice Xenético de selección no Estado Español, para avalia-los touros e vacas, e elaborase, básicamente, cos datos de Control Leiteiro e de Cualificación Morfolóxica. No clasificación das 100 mellores explotacións por Índice Xenético, según a valoración de Novembro de 2017, figuran as ganderías con alomenos 11 vacas avaliadas para índice de tipo e produción.

GANDERIA

CONCELLO

PAZOS FONDEVILA JOSE RAMON DEPUTACION DE PONTEVEDRA GANADERIA MANTEIGA SC NIETO MARCOS JESUS GANADERIA XILO S.C G.B GANDERIA SC GANADERIA BLANCO ABONXO SC MEIJOME FERNANDEZ JOSE LUIS TENREIRO MERLAN ROSA ANA COOP. OS AMERICANOS ARCA BARREIRO MANUEL ANGEL SAT OS HERDEIROS N1015 XUGA FRAGA SC GARCIA SAAVEDRA CECILIA ROZADOS VILLAR MANUEL SAT GANADERIA CASAGRANDE AGRICOLA JUNQUERA COLMEIRO S.C RIOS TROITIÑO LUIS ALBERTO FERNANDEZ PEREIRAS MANUEL GANDERIA IGLESIAS FERRADAS SC GANDEIRIA RAMOS SC RODRIGUEZ CASTRO JUAN ANTONIO SAA FERNANDEZ LOURDES MARCIAL S.C CASTRO DIEGUEZ BERNARDINO GANDEIRIA PAIS SC LORENZO CARRAL ROBERTO JOSE A REVOLTA SC GONZALEZ IGLESIAS CESAREO GANADERIA CUÑARRO SC FEIJOO PEÑA CIPRIANO SAT CARBALLEIRAS CASA CAZADOR SC FERNANDEZ VAZQUEZ JOSE ANTONIO BARROS FILLOI JUAN ANTONIO AGRICULTURA Y GANADERIA SESTO SAT GANADERIA PEREIRA SC ROMERO MOURINO CLARA GANDERIA MEJUTO SC CAJIDE GONZALEZ JULIA GANADERIA FRADE SC SAT GANDEIRIA LOUCENZO CALVEIRO MOREIRA PILAR FERNANDEZ GARCIA ANDRES ANTONIO MADRIÑAN SISO JAVIER

LALIN LALIN VILA DE CRUCES RODEIRO LALIN LALIN LALIN LALIN A ESTRADA VILA DE CRUCES FORCAREI SILLEDA LALIN LALIN SILLEDA LALIN VILA DE CRUCES SILLEDA SILLEDA LALIN A ESTRADA DOZON LALIN LALIN LALIN A ESTRADA RODEIRO VILA DE CRUCES LALIN LALIN LALIN LALIN RODEIRO RODEIRO FORCAREI LALIN FORCAREI LALIN SILLEDA LALIN VILA DE CRUCES LALIN SILLEDA AGOLADA LALIN

ICO

VACAS

2.514 2.492 2.427 2.419 2.380 2.357 2.349 2.310 2.305 2.297 2.291 2.284 2.282 2.272 2.268 2.261 2.253 2.249 2.245 2.244 2.244 2.242 2.236 2.227 2.220 2.206 2.195 2.195 2.187 2.186 2.185 2.181 2.175 2.175 2.173 2.171 2.169 2.168 2.165 2.163 2.162 2.161 2.157 2.156 2.155

23 74 54 110 40 53 36 43 58 70 52 73 66 25 15 102 46 32 21 98 51 29 17 38 13 39 43 33 45 44 41 141 45 27 13 27 48 30 94 28 42 98 17 34 53

Memoria 2017

100 MELLORES EXPLOTACIÓNS DE PONTEVEDRA POR ICO

45


46

GANDERIA

CONCELLO

DOBALO LOPEZ JOSE ANTONIO NOVO PEREZ ALFONSO ABELEDO LOPEZ MARIA CARMEN GANADERIA VIEIRO S.L. XOCO SC FERNANDEZ CHICANO JAIME CASA DO REI SC BLANCO SLU GANADERIA RIADIGOS MACEIRA SC GONZALEZ FERNANDEZ PAULINO OJEA REBOREDO JOSE GONZALEZ VARELA MONICA ALONSO COSTA JESUS DIEGUEZ DIEGUEZ MARIA JESUS GANADERIA LALIN SL SAT SAMPAIO PORTO SOCIEDADE CIVIL GANDERIAS CARRAL SL MOREIRA SC PEREIRA PAZOS JOSE LUIS PACIÑOS HORTOGANADERA SC GANADERIA ROXELO SC CONDE DA XESTEIRA S.L. GANADERIA O PORTO SC CALVIÑO ARIAS JULIO GANADERIA ESTRELA SC LAMAS IGLESIAS CAMILO SAT BERDON 1156 XUGA LOPEZ LOPEZ JOSE MATO SC VIEITEZ MATO JOSE GANDEIRIA PONTE SC CASA DE BAIXO SC LAMAS MEIJOME JOSE LUIS CAMANZO ARAUJO ANTONIO LAMAS GUERRA MARIA JOSE TROITIÑO PICHEL EMILIA ANA AGROXAQUI SL AMARANTE MADRIÑAN MARCOS GANDEIRIA MIDON SC SAT ESCUADRO 859 XUGA PEREIRAS CANDA ROBERTO CASTRO POL JOSE LUIS SILVA LOPEZ MARIA CARMEN BANDA SC GONZALEZ BUJAN JOSE ANTONIO GANADERIA CLAM S.L MIGUEZ FILLOY MANUEL MACRIS SC FINCA FERRADAS SC SAT MILO 987 XUGA SAT GANDEIRIA PENIÑA 1043 RIVAS RAMOS ALEJANDRO IGLESIAS EIRAS ANA MARIA GANDEIRIA COTO SC

SILLEDA SILLEDA LALIN LALIN LALIN LALIN RODEIRO LALIN LALIN SILLEDA LALIN RODEIRO VILA DE CRUCES RODEIRO DOZON LALIN RODEIRO RODEIRO VILA DE CRUCES LALIN AGOLADA RODEIRO A ESTRADA LALIN RODEIRO LALIN LALIN LALIN DOZON SILLEDA SILLEDA SILLEDA RODEIRO LALIN SILLEDA LALIN FORCAREI RODEIRO LALIN LALIN SILLEDA SILLEDA LALIN DOZON RODEIRO LALIN SILLEDA FORCAREI FORCAREI LALIN LALIN A ESTRADA SILLEDA A ESTRADA RODEIRO

ICO

VACAS

2.153 2.153 2.151 2.149 2.149 2.142 2.141 2.138 2.136 2.134 2.134 2.132 2.128 2.126 2.125 2.122 2.121 2.118 2.116 2.113 2.108 2.107 2.106 2.106 2.105 2.104 2.104 2.101 2.096 2.092 2.087 2.084 2.080 2.076 2.073 2.072 2.070 2.070 2.068 2.068 2.064 2.064 2.062 2.062 2.059 2.058 2.056 2.055 2.052 2.052 2.050 2.047 2.047 2.043 2.038

46 34 29 113 51 31 100 232 31 36 38 16 19 46 48 44 53 58 92 22 30 32 41 67 61 26 14 56 26 42 30 19 59 45 34 29 23 28 25 29 75 20 37 84 46 19 41 28 29 57 61 71 16 13 36


NOME VACA

NOME PAI

ICO EXPLOTACIÓN

LOCALIDADE

GVARELA SUPREM SORIA ANILA LEOMARCOS FALCONA ET KINTEIRO JEDI TORIE ET ANILA LEOMARCOS WHITE ABONXO QUIXOTE CALIFORNIA RIELOA SUPREM NOARA CARBALLEIRAS XF SUPERHERO ET OJEA KINGBOY BERTA ET MOURISCADE SUPREM DIAMOND ABONXO JEDI MIRI ET ABONXO SUPREM SACHA CAZADOR KINGBOY 3232 ET CAZADOR KINGBOY 3238 ET FRAGA SILVER VILLALBA CARBALLEIRAS DOORMAN ADDI CAZADOR SUPERTORO 7199 PORTO,S.C. SUPREM 6496 MANTEIGA MERIDIAN REGINA ET MANTEIGA MAXIMUS REGENTA A.PENI|A TORREL CRISTINA LOUCENZO MERIDIAN REME ABONXO JEDI MINDY ET PAIS SMURF 8930 PAULI DERBI 231 OJEA DERBI PANCHITA G.ARCA SUPERTORO GITANA ABONXO BURKA BURKITA PAZOS SILVER CRISTINA 4086 PADIN SUPERSHOT CABEZA ET PADIN SUPESHOT ELENA ET PADIN SUPERSHOT NIEVES ET PADIN SUPERSHOT RISCA ET BOVIPORC SUPREM BERTA PAULI JULIUS 227 ANILA GILLESPY PACHA ET MOURISCADE SUPREM BORA ABONXO LEOMARCOS SILVA ET G.PENERBOSA SUPREM 1440 PACI|OS ALTAIOTA 303 PADIN STOIC DURA PADIN STOIC KEITA ROXELO JEDI BALLERINA G.XASTRE QUIXOTE PARRULA VIXIDE SMURF IRIS OLIMPIADOIRO SUPREM CAROLA G.ARCA SUPREM FARRAPA SOUTOG TORREL TORTOLA YOMAR SUPREM 7261 PAULI QUIXOTE 225

SUPREM ET SAN VICENTE S LEOMARCOS FIV ET S-S-I MONTROSS JEDI ET SAN VICENTE S LEOMARCOS FIV ET ANDERSTRUP BALISTO QUIXOTE ET SUPREM ET ENDCO SUPERHERO ET MORNINGVIEW MCC KINGBOY ET SUPREM ET S-S-I MONTROSS JEDI ET SUPREM ET MORNINGVIEW MCC KINGBOY ET MORNINGVIEW MCC KINGBOY ET SEAGULL-BAY SILVER ET VAL-BISSON DOORMAN ET SJONNY SUPERTORO SUPREM ET SULLY HART MERIDIAN ET VISION-GEN SHF MAXIMUS ET BOS SEIJO BOLTON TORREL ET SULLY HART MERIDIAN ET S-S-I MONTROSS JEDI ET CHARTROISE SMURF RODASINDE XF DOORMAN DERBI ET RODASINDE XF DOORMAN DERBI ET SJONNY SUPERTORO SJONNY SUPERTORO SEAGULL-BAY SILVER ET COGENT SUPERSHOT COGENT SUPERSHOT COGENT SUPERSHOT COGENT SUPERSHOT SUPREM ET JULIUS ET DE-SU GILLESPY ET SUPREM ET SAN VICENTE S LEOMARCOS FIV ET SUPREM ET REGANCREST ALTAIOTA ET SPRUCE-HAVEN STOIC ET SPRUCE-HAVEN STOIC ET S-S-I MONTROSS JEDI ET ANDERSTRUP BALISTO QUIXOTE ET CHARTROISE SMURF SUPREM ET SUPREM ET BOS SEIJO BOLTON TORREL ET SUPREM ET ANDERSTRUP BALISTO QUIXOTE ET

4.131 4.021 3.936 3.904 3.892 3.876 3.836 3.834 3.819 3.790 3.783 3.702 3.696 3.694 3.691 3.679 3.678 3.675 3.664 3.654 3.642 3.640 3.639 3.631 3.630 3.629 3.626 3.619 3.609 3.609 3.609 3.609 3.598 3.594 3.583 3.577 3.567 3.567 3.559 3.557 3.557 3.553 3.547 3.544 3.533 3.528 3.525 3.523 3.522

LALIN RODEIRO LALIN RODEIRO LALIN RODEIRO LALIN LALIN LALIN LALIN LALIN RODEIRO RODEIRO LALIN LALIN RODEIRO RODEIRO VILA DE CRUCES VILA DE CRUCES A ESTRADA LALIN LALIN A ESTRADA SILLEDA LALIN FORCAREI LALIN LALIN RODEIRO RODEIRO RODEIRO RODEIRO RODEIRO SILLEDA RODEIRO LALIN LALIN RODEIRO AGOLADA RODEIRO RODEIRO RODEIRO LALIN SILLEDA VILA DE CRUCES FORCAREI LALIN SILLEDA SILLEDA

CAJIDE GONZALEZ JULIA CASA DO REI SC MEIJOME FERNANDEZ JOSE LUIS CASA DO REI SC G.B GANDERIA SC GANDEIRIA RIELO SC SAT CARBALLEIRAS OJEA REBOREDO JOSE DEPUTACION DE PONTEVEDRA G.B GANDERIA SC G.B GANDERIA SC CASA CAZADOR SC CASA CAZADOR SC FRAGA SC SAT CARBALLEIRAS CASA CAZADOR SC PORTO SOCIEDADE CIVIL GANADERIA MANTEIGA SC GANADERIA MANTEIGA SC SAT GANDEIRIA PENIÑA 1043 SAT GANDEIRIA LOUCENZO G.B GANDERIA SC GANDEIRIA PAIS SC GONZALEZ FERNANDEZ PAULINO OJEA REBOREDO JOSE ARCA BARREIRO MANUEL ANGEL G.B GANDERIA SC PAZOS FONDEVILA JOSE RAMON NIETO MARCOS JESUS NIETO MARCOS JESUS NIETO MARCOS JESUS NIETO MARCOS JESUS AGROXAQUI SL GONZALEZ FERNANDEZ PAULINO CASA DO REI SC DEPUTACION DE PONTEVEDRA G.B GANDERIA SC GANADERIA GARCIA PENERBOSA SC PACIÑOS HORTOGANADERA SC NIETO MARCOS JESUS NIETO MARCOS JESUS GANADERIA ROXELO SC CASTRO DIEGUEZ BERNARDINO GANADERIA LOUZAO SC A REVOLTA SC ARCA BARREIRO MANUEL ANGEL GARCIA SAAVEDRA CECILIA NOVO PEREZ ALFONSO GONZALEZ FERNANDEZ PAULINO

Memoria 2017

100 MELLORES VACAS POR ICO

47


48

NOME VACA

NOME PAI

ICO EXPLOTACIÓN

LOCALIDADE

PEREIRA SUPREM PARRULA GACHEIRO SMURF MIRINDA BLANCO LAURIE SHEIK LAUSINA PADIN SUPERSHOT VILANOVA ALFREDO DELUXE 8202 PAULI LEOMARCOS 243 G.PEREIRA SUPREM LENA MEJUTO SUPREM 5808 OPAZO KINGBOY KEKA ET DEBAIXO MELENDI BLANCA LOUCENZO SMURF IRIA FERREIRI|O MONTROSS MARINA SAMPAIO PROMOTER 3639 ESTEVEZ SUPREM 2065 CARBALLEIRAS SUPERSIRE ADDI ET GAMALLO. SUPREM PAMELA MANTEIGA MONTEREY AMEIXA ET F.MOREIRA SUPREM 6280 XOCO SUPREM 5600 ABONXO LEOMARCOS RUMBA PAZOS JEDI GOLEA 7598 OCHAMOR MONTROSS BURELA LOUCENZO SMURF NOELIA G.CATORCE CASAL SHAKIRA VIEIRO JULIUS 1317 ANILA SUPERTORO SUPERVACA GVARELA QUIXOTE DULCINEA PADIN MYTH JULIETA SESTO MERIDIAN ORIANA ET CAZADOR SUPREM 3241 MOURISCADE BOMBERO ELI ET DEBAIXO QUIXOTE KALIMA CAZADOR KINGBOY 3226 ET PORTO,S.C. SUPREM 7592 A.JUNQUERA DELTA MIREYA MEJUTO MELENDI 8576 RIADIGOSMA LEOMARCOS 1390 GANADBANDA QUIXOTE MIMOSA MOURISCADE HISTORIC PANDA PADIN STOIC BUEA XILO LOTTA CLASS MELODY SATESCUADRO TORREL 0645 BLANCO BONITA SILVIA PORTO,S.C. SUPREM 0682 OCHAMOR MONTROSS TRASNA VIEIRO SUPREM 3077 OJEA TORREL PACHA PAZOS MOGUL GOLDANA 9255 RIELOA SUPREM SAMARITANA G.ARCA SUPREM HOLANDA CU|ARRO SUPREM CIREIXA

SUPREM ET CHARTROISE SMURF FLORA DOORMAN LARRY ET COGENT SUPERSHOT ANDERSTRUP BIG POINT DELUXE ET SAN VICENTE S LEOMARCOS FIV ET SUPREM ET SUPREM ET MORNINGVIEW MCC KINGBOY ET SAN-RIAN MELENDI DOORMAN ET CHARTROISE SMURF BACON-HILL MONTROSS ET VISSTEIN K&L PROMOTER SUPREM ET SEAGULL-BAY SUPERSIRE ET SUPREM ET VIEW-HOME MONTEREY ET SUPREM ET SUPREM ET SAN VICENTE S LEOMARCOS FIV ET S-S-I MONTROSS JEDI ET BACON-HILL MONTROSS ET CHARTROISE SMURF EIRAS XF SUPERSIRE CASAL ET JULIUS ET SJONNY SUPERTORO ANDERSTRUP BALISTO QUIXOTE ET SULLY HARTFORD SWMN MYTH ET SULLY HART MERIDIAN ET SUPREM ET RICHMOND-FD EL BOMBERO ET ANDERSTRUP BALISTO QUIXOTE ET MORNINGVIEW MCC KINGBOY ET SUPREM ET MR HOVDEN DELTA ET SAN-RIAN MELENDI DOORMAN ET SAN VICENTE S LEOMARCOS FIV ET ANDERSTRUP BALISTO QUIXOTE ET HISTORIC SPRUCE-HAVEN STOIC ET OCONNORS LOTTA CLASS ET BOS SEIJO BOLTON TORREL ET GRILLE MCC CINDER FIV HAPPY ET SUPREM ET BACON-HILL MONTROSS ET SUPREM ET BOS SEIJO BOLTON TORREL ET MOUNTFIELD SSI DCY MOGUL ET SUPREM ET SUPREM ET SUPREM ET

3.520 3.518 3.514 3.510 3.506 3.503 3.500 3.497 3.497 3.494 3.494 3.492 3.490 3.485 3.484 3.483 3.481 3.480 3.480 3.479 3.479 3.473 3.469 3.468 3.467 3.466 3.466 3.463 3.463 3.460 3.454 3.450 3.447 3.446 3.446 3.441 3.441 3.437 3.437 3.436 3.436 3.436 3.433 3.432 3.432 3.430 3.429 3.428 3.427 3.423 3.422

LALIN SILLEDA LALIN RODEIRO LALIN SILLEDA FORCAREI SILLEDA LALIN RODEIRO LALIN RODEIRO LALIN LALIN LALIN LALIN VILA DE CRUCES VILA DE CRUCES LALIN LALIN LALIN A ESTRADA LALIN RODEIRO LALIN RODEIRO LALIN RODEIRO LALIN RODEIRO LALIN RODEIRO RODEIRO RODEIRO VILA DE CRUCES SILLEDA LALIN RODEIRO LALIN RODEIRO LALIN SILLEDA LALIN RODEIRO A ESTRADA LALIN LALIN LALIN RODEIRO FORCAREI LALIN

PEREIRA PAZOS JOSE LUIS SAT ESCUADRO 859 XUGA BLANCO SLU NIETO MARCOS JESUS GONZALEZ IGLESIAS CESAREO GONZALEZ FERNANDEZ PAULINO GANADERIA PEREIRA SC GANDERIA MEJUTO SC ABELEDO LOPEZ MARIA CARMEN CASA DE BAIXO SC SAT GANDEIRIA LOUCENZO GARCIA AREAN JOSEFA SAT SAMPAIO ESTEVEZ ROZAS MARIA TERESA SAT CARBALLEIRAS GAMALLO SOUTO JOSE RAMON GANADERIA MANTEIGA SC MOREIRA SC XOCO SC G.B GANDERIA SC PAZOS FONDEVILA JOSE RAMON TENREIRO MERLAN ROSA ANA SAT GANDEIRIA LOUCENZO VENCE DEZA JOSE BENITO GANADERIA VIEIRO S.L. CASA DO REI SC CAJIDE GONZALEZ JULIA NIETO MARCOS JESUS AGRICULTURA Y GANADERIA SESTO SAT CASA CAZADOR SC DEPUTACION DE PONTEVEDRA CASA DE BAIXO SC CASA CAZADOR SC PORTO SOCIEDADE CIVIL AGRICOLA JUNQUERA COLMEIRO S.C GANDERIA MEJUTO SC GANADERIA RIADIGOS MACEIRA SC BANDA SC DEPUTACION DE PONTEVEDRA NIETO MARCOS JESUS GANADERIA XILO S.C SAT ESCUADRO 859 XUGA BLANCO SLU PORTO SOCIEDADE CIVIL TENREIRO MERLAN ROSA ANA GANADERIA VIEIRO S.L. OJEA REBOREDO JOSE PAZOS FONDEVILA JOSE RAMON GANDEIRIA RIELO SC ARCA BARREIRO MANUEL ANGEL GANADERIA CUÑARRO SC


FEMIAS CON PRODUCIÓN VITALICIA IGUAL OU MAIOR DE 75.000 KG. DE LEITE - 2017

GANADERIA ROXELO SC BLANCO SLU JOSE CANDA LOUZAO FRAGA S.C. GANADERIA LORENZO VILAMEA S.C. SAT O CHOPE GANADERIA GARCIA PENERBOSA S.C. SAT OS HERDEIROS 1015 X. BLANCO SLU GANDERIA MEJUTO S.C. GANDEIRIA RATO SC GANADERIA LOUZAO S.C. GUSTAVO REBOREDO MATO TELMO VAZQUEZ FAILDE GANDERIA MACEIRAS S.A.T. GRANXA OS CASEIROS S.C. BLANCO SLU GANADERIA IGLESIAS-FERRADAS S.C. GANDEIRIA LOUZAO S.C. JOSE LOPEZ FERNANDEZ GRANXA OS CASEIROS S.C. JOSE A. DOBALO LOPEZ ROBERTO PEREIRAS CANDA SAT OS HERDEIROS 1015 X. GANADERIA VAZQUEZ GARCIA SC DOLORES GONZALEZ ALVARELLOS MARIA JOSE LAMAS GUERRA VAL DE CAMBA SAT JOSE A. DOBALO LOPEZ GRANXA OS CASEIROS S.C. MARIA JOSE LAMAS GUERRA GANADERIA O PORTO S.C. GANADERIA MANTEIGA S.C. SAT O CHOPE BLANCO SLU ROBERTO PEREIRAS CANDA BLANCO SLU ROBERTO PEREIRAS CANDA JOSE VENCE GONZALEZ MARCIAL CAJIDE PENAS GANADERIA TOXO S.L. MOREIRA S.C. BLANCO SLU BLANCO SLU MARIA OLIVA LAMELA TABOADA GANADERIA CARRAL SC JOSEFA GARCIA AREAN SAT OS HERDEIROS 1015 X. SAT SAMPAIO MATILDE REY GRELA GANADERIA CASA REY SC JOSE A. DOBALO LOPEZ GANDEIRIA CONDE CUÑARRO SC GANADERIA MORGADE S.C. VIGIDE SC GANADERIA LOUZAO S.C.

VACA 6990 AFRICA 8451 315 3724 CARNOTA 4347 BOTACA PONI 2070 5373 6821 0920 4662 6365 7619 99 9023 CABANA BONITA 5367 4373 AMPARO 8859 PALOMA SABRINA 4236 TANIA-4447 8098 6552 BISELA 0642 TOURA 2894 PANCHA TANIA-4447 LINDA-9548 PINTORA 4838 0709 3123 MONA 2582 ROXA 4028 XEBRA 4312 8923 YOLA BLANQUITA-7683 LUCERA-4446 VIOLETA 2233 8799 PAMELA 5553 ZAFIRO 4488 9092 REINA 4883 8101 GITANA 0756 1212 ROXA NOVA 2311 7996 0100 0198 9191 8122 COBA 8112 4059 DIANA 3590 SOFIA RIO 3454 ESTRELLA 0709 3123 77620 9306 CANIGO 1226 CARETA R BLANQUITA-7683 9971 MARTINA 7251 FONTANS COLA 1861 GICHA 5064

LEITE 135.847 128.455 123.132 113.580 113.002 112.070 112.063 111.771 111.646 111.414 110.705 109.564 107.487 107.409 107.331 107.275 106.117 104.581 104.197 103.601 103.557 103.364 102.549 102.393 100.866 100.275 99.524 99.493 99.256 99.132 99.107 99.033 98.671 98.178 98.095 97.028 96.818 96.698 96.587 96.459 96.409 96.336 96.041 95.472 95.175 94.636 94.629 94.524 94.431 94.307 94.156 93.702 93.670 93.540 93.148 93.054

GRAXA PROT. DIAS 3,90 3,69 3,37 4,34 3,45 4,61 3,16 2,95 3,22 4,73 3,44 3,27 4,26 3,15 3,45 3,88 3,42 3,49 3,73 3,66 3,89 3,50 4,49 3,43 3,35 4,04 2,91 3,71 3,68 3,84 3,23 4,00 3,16 3,65 3,37 3,74 3,16 3,98 3,24 3,85 4,44 4,18 2,90 3,63 3,41 4,40 3,03 3,45 3,06 4,39 3,32 3,71 3,50 3,82 4,12 3,45

3,22 3,34 2,70 3,15 2,96 3,07 3,10 3,34 3,41 3,41 3,14 3,07 3,34 3,01 3,02 3,36 3,23 2,74 3,18 3,19 3,37 3,32 3,27 3,07 3,14 3,27 3,14 3,25 3,18 3,33 3,21 3,03 3,05 3,03 3,25 3,00 3,12 3,27 3,21 3,24 3,58 3,45 3,10 3,08 2,81 3,31 2,87 3,08 3,04 3,52 3,38 3,20 3,14 3,46 3,08 3,20

3.535 2.963 4.047 2.580 3.195 3.016 2.818 2.670 2.425 3.273 2.915 2.839 3.577 3.304 2.750 3.218 2.193 2.274 3.322 3.735 3.115 2.572 3.440 2.753 2.452 4.442 3.131 3.093 2.319 3.264 3.119 2.457 2.567 2.139 1.929 3.199 1.781 2.873 3.489 3.006 2.811 2.770 2.054 2.140 3.919 3.244 2.962 2.577 2.960 2.864 2.926 2.217 2.438 2.950 3.190 2.505

NP

KG/DIA

8 8 12 7 9 8 10 8 7 8 7 9 9 7 7 9 5 8 9 10 8 8 10 7 8 12 10 8 7 9 10 7 5 6 5 9 5 9 9 9 8 6 5 6 14 8 8 6 8 7 9 6 7 8 9 8

38,00 43,00 30,00 44,00 35,00 37,00 40,00 42,00 46,00 34,00 38,00 39,00 30,00 33,00 39,00 33,00 48,00 46,00 31,00 28,00 33,00 40,00 30,00 37,00 41,00 23,00 32,00 32,00 43,00 30,00 32,00 40,00 38,00 46,00 51,00 30,00 54,00 34,00 28,00 32,00 34,00 35,00 47,00 45,00 24,00 29,00 32,00 37,00 32,00 33,00 32,00 42,00 38,00 32,00 29,00 37,00

3X N1

3X

3X

3X 3X

3X 3X

Memoria 2017

GANDERÍA

49


GANDERÍA GANDERIA PEREIRA SC GANADERIA TOXO S.L. GANDERIA MEJUTO S.C. JULIO DIEGUEZ GARCIA SAT VILA JULIO CALVIÑO ARIAS JOSE LUIS JORGE GARCIA GANDEIRIA FONTECABALOS S.C. GANADERIA CACHAFEIRO SAA SC GANADERIA SIADOR S.C. ANTONIO GARCIA MENDEZ JOSE LUIS JORGE GARCIA O TOXAL SC GANDEIRIA AGRASILVA SC BLANCO SLU GANADERIA TOXO S.L. JOSEFA GARCIA AREAN CASA DO REI SC GANADERIA PONTELLO S.C. GANDERIA MEJUTO S.C. GANADERIA TOXO S.L. JULIO DIEGUEZ GARCIA O TOXAL SC CARLOS SANCHEZ CALVO GANADERIA CARRAL SC CESAREO GONZALEZ IGLESIAS GANADERIA MORGADE S.C. LUIS SALGUEIRO REY GANADERIA PONTELLO S.C. SAT VILA Mª CARMEN SILVA LOPEZ FINCA SANTAYA S.A.T. JOSE OJEA REBOREDO JULIO DIEGUEZ GARCIA GANADERIA PEREZ S.C. GANDEIRIA AGRASILVA SC GANDEIRIA RIZO S.L. GANDEIRIA RATO SC MOREIRA S.C. JESUS NIETO MARCOS Mª FLORA BARROS FILLOY SOC. GANADERA DE GRESANDE SC SOC. GANADERA DE GRESANDE SC JOSEFA GARCIA AREAN BLANCO SLU SAT MILO 987 XUGA GANDEIRIA GESTOSO S.C. GANADERIA TOXO S.L. GANADERIA CARRAL SC VAL SILVA S.C. GANDEIRIA RATO SC JOSE LAMAZARES LOPEZ GANADERIA CARRAL SC BLANCO SLU GANADERIA LORENZO VILAMEA S.C. CASA DE NEIRA SC JESUS NIETO MARCOS GANDEIRIA RIELO SC ALFONSO NOVO PEREZ CONSUELO GOMEZ GONZALEZ GANADERIA TABOADA SC 50

VACA 8093 BAMBINA 1919 0021 1269 119 PARRULA 1706 0398 8122 SUBELA 8399 8541 3496 BARRIGUDA RAQUEL 4082 8447 RONDINA 9584 9717 FLORITA 1607 9035 7996 0100 6874 NIZA THRONADA 0804 MARTINA 1330 1269 119 3627 LINDA 0850 3712 PULGUITA 4146 TRAVIESA 6414 MARINERA NIEBLA-8620 16 1057 LANDOI 6067 ROMERA GALLARDA 6560 8832 ARDILLA 7894 MAIRA 8558 MIMOSA 1398 LINDA 0850 1276 MARISA PINTA 0627 7089 0846 MARENTEIRA 0202 7763 9471 MOUCA MUÑECA 9665 4379 SIX 1059 BUCKEYE 6874 NIZA 0002 4560 LULA 4812 BLANCA 1045 0119 3938 PLATERA 0635 6210 6610 LEONA LUNA 2530 8259 AMAPOLA 1045 MAÑA 6162 THALIA 9157 9471 MOUCA 3568 PAULA 9199 MARY PARDA 2134 CAMELA 7645

LEITE 92.827 92.674 92.333 91.858 91.506 91.417 91.364 91.239 90.809 90.280 90.172 90.170 90.016 89.770 89.762 89.687 89.466 89.346 89.315 89.161 89.105 89.063 88.941 88.664 88.569 88.198 88.113 87.695 87.586 87.555 87.502 87.359 87.270 87.207 87.141 87.138 86.974 86.952 86.855 86.745 86.713 86.630 86.609 86.479 86.407 86.210 86.183 86.182 86.052 85.858 85.840 85.796 85.688 85.581 85.438 85.289 85.089 85.084 85.020 84.910 84.683

GRAXA PROT. DIAS 3,83 3,82 4,31 3,23 3,72 3,68 3,60 3,20 3,24 2,85 3,05 3,25 4,18 2,78 3,47 4,41 3,22 3,91 3,95 4,35 4,08 3,29 5,65 3,73 3,62 5,21 3,73 3,52 3,03 2,47 3,98 3,13 3,47 3,28 3,45 2,62 3,58 2,84 4,26 3,41 3,71 3,97 4,34 3,21 2,97 4,05 4,40 3,38 3,71 3,09 3,49 3,82 4,15 3,72 3,33 3,89 3,36 3,78 3,53 3,87 3,24

3,15 3,35 3,23 3,20 3,65 3,19 3,03 3,41 3,03 2,77 2,91 3,00 3,11 3,09 3,22 3,59 2,71 3,21 3,30 3,23 3,43 3,11 3,35 3,13 2,93 3,58 3,37 2,97 2,85 3,04 3,36 3,16 3,02 3,10 3,10 2,76 3,31 2,87 3,35 3,12 2,93 2,99 3,49 2,72 3,30 3,29 3,08 3,14 3,25 3,06 3,11 3,05 3,11 3,08 2,99 3,17 3,13 3,29 3,12 3,26 3,37

2.615 2.818 3.117 2.480 2.954 2.899 2.635 2.416 3.726 2.464 2.835 2.436 2.486 2.226 1.876 2.597 2.813 2.156 3.294 2.979 2.137 2.738 2.682 3.849 2.761 2.499 2.429 2.537 2.768 2.522 2.442 2.293 2.367 2.622 2.003 2.309 2.284 2.177 2.262 1.771 3.911 2.308 2.423 2.732 1.959 2.964 2.257 2.250 2.381 2.310 2.359 2.913 2.604 1.722 2.312 2.940 1.725 2.297 2.812 3.663 2.526

NP

KG/DIA

8 8 10 6 8 7 7 8 9 7 8 7 6 7 5 7 8 6 9 9 7 7 8 10 8 5 6 7 7 7 7 7 8 6 5 5 6 6 7 5 11 7 8 7 5 7 6 7 5 6 7 9 8 5 8 10 4 7 7 9 7

35,00 33,00 30,00 37,00 31,00 32,00 35,00 38,00 24,00 37,00 32,00 37,00 36,00 40,00 48,00 35,00 32,00 41,00 27,00 30,00 42,00 33,00 33,00 23,00 32,00 35,00 36,00 35,00 32,00 35,00 36,00 38,00 37,00 33,00 44,00 38,00 38,00 40,00 38,00 49,00 22,00 38,00 36,00 32,00 44,00 29,00 38,00 38,00 36,00 37,00 36,00 29,00 33,00 50,00 37,00 29,00 49,00 37,00 30,00 23,00 34,00

3X

3X

3X N1 N1

3X

N1

3X N1


JESUS NIETO MARCOS GANADERIA IGLESIAS-FERRADAS S.C. CARMEN MENDEZ CURRAS JOSE LAMAZARES LOPEZ GANADERIA MOSQUERA ALVAREZ SC CASA DO REI SC GANDEIRIA RIZO S.L. BLANCO SLU DIEGUEZ PAZ SC A. JUNQUERA COLMEIRO S.C. A. JUNQUERA COLMEIRO S.C. JOSE NOVO BAHAMONDE MOREIRA S.C. RAMON ABONJO GOMEZ GANDERIA MACEIRAS S.A.T. GANDERIA MACEIRAS S.A.T. Mª SUSANA BESTEIRO OTERO GANDEIRIA AGRASILVA SC GANDERIA SILLEDA SL JULIO DIEGUEZ GARCIA FERNANDO FERNANDEZ FERNANDEZ SAT MEIXOMENCE 821 XUGA SOC. GANADERA DE GRESANDE SC CANDIDO PARDO VENCE GANADERIA CARRAL SC GANDEIRIA RIZO S.L. BLANCO SLU GB GANDERIA SC CASA DE NEIRA SC SAT CRESPO FCO. JAVIER GONZALEZ BREA SAT MILO 987 XUGA JESUS NIETO MARCOS BLANCO SLU JOSE A. DOBALO LOPEZ MARIA OLIVA LAMELA TABOADA SANTIAGO FERNANDEZ GARCIA CASA PEDRO SC GANADERIA MORGADE S.C. GANADERIA O PORTO S.C. ANTONIO GARCIA MENDEZ SAT CRESPO ROBERTO PEREIRAS CANDA JOSE LOPEZ FERNANDEZ GANADERIA IGLESIAS-FERRADAS S.C. SAT ESCUADRO 859 XUGA SAT O CHOPE MARCIAL CAJIDE PENAS CARLOS DAFONTE FERNANDEZ SAT GANADERIA CASAGRANDE GANADERIA PONTELLO S.C. MANUEL GRELA LAGO GANDEIRIA JUIZ CIDRE S.C. GANDEIRIA AGRASILVA SC LUIS ALBERTO RIOS TROITIÑO ALICIA LOIS BARCIELA CASA DE NEIRA SC Mª SUSANA BESTEIRO OTERO Mª CARMEN GARCIA JORGE MOREIRA S.C. JAIME FERNANDEZ CHICANO

VACA 3717 LUCERA 4351 COMETA CARETA 0964 LUNA 2530 6261 VIENA NAVARRA 9043 0774 9002 AITANA 6279 LICEA 5863 DECA 2294 DERVAL LINA 3793 0223 1985 1554 PRINCESA ROESCHEN 6195 PILAR 5609 MORENA 7215 CHOSCA 2435 660 LAPA 6677 0123 LORITA 2119 CAMELIA 1250 BIBIANA 4960 PERLA R 0145 LETICIA 4891 0007 PARDA 6922 THALIA 9157 0160 SARITA-4842 6029 INDIA 1169 AMARGA 9091 PANCHA-6927 4504 3445 XENA 4159 PALOMA 4567 BOLTON 9936 XOUBA 4531 MORA 0176 JAKA 7245 4625 SAMANTA 1003 LEONA 0373 3549 SOFIA 4400 7649 MONA 0184 9298 CIREIXA 8517 PRECIOSA 9962 4980 GARRIDA MIMOSA 8456 2800 BAMBINA RITA 1353 OSCURA 2879 BONITA 15788 3034 0235 8278 CLAUDIA-9382

LEITE 84.661 84.603 84.538 84.516 84.443 84.385 84.268 84.017 83.949 83.877 83.811 83.735 83.698 83.628 83.617 83.563 83.298 83.241 83.207 83.086 82.960 82.960 82.884 82.808 82.805 82.745 82.667 82.609 82.605 82.603 82.581 82.473 82.318 82.282 82.241 82.131 82.007 81.902 81.881 81.808 81.755 81.735 81.666 81.608 81.482 81.429 81.420 81.391 81.343 81.310 81.277 81.223 80.946 80.883 80.806 80.640 80.540 80.498 80.419 80.372 80.357

GRAXA PROT. DIAS 3,84 4,04 3,62 3,81 2,90 3,99 3,23 3,59 4,78 3,85 3,78 3,48 3,85 3,72 3,75 3,99 3,79 3,30 3,15 2,88 4,17 3,50 5,06 3,87 4,01 3,48 3,06 3,40 3,89 4,62 3,32 3,36 3,74 3,61 3,57 3,53 3,56 3,65 2,56 4,21 3,22 4,21 3,69 4,16 3,95 3,46 3,64 3,69 3,32 3,89 4,58 3,37 3,28 2,89 2,77 3,70 4,08 3,12 3,48 3,43 3,33

3,31 3,35 3,39 3,05 2,97 3,24 2,95 3,28 3,53 3,34 3,13 3,14 3,11 3,10 3,12 3,04 3,05 2,98 2,56 3,04 3,13 2,95 3,35 3,10 3,37 3,14 3,15 3,19 3,16 3,48 3,05 2,92 3,09 3,24 3,38 3,06 3,31 2,91 3,02 3,13 3,02 3,30 3,24 3,22 3,12 3,17 3,02 3,13 2,95 3,22 3,27 3,24 2,96 3,23 2,90 3,08 3,25 2,91 3,57 2,87 3,26

2.349 2.373 2.600 2.873 2.129 2.155 2.409 1.825 3.061 2.114 1.846 2.799 2.160 2.578 2.226 2.445 2.391 2.248 2.135 2.272 3.290 2.702 2.278 2.978 2.467 2.152 1.699 2.078 2.835 2.652 2.195 2.421 2.042 1.751 1.992 3.218 3.006 3.105 1.929 2.031 2.414 2.849 2.458 3.421 2.404 2.615 2.036 2.227 2.263 2.419 3.234 2.834 2.603 2.048 2.036 2.365 2.962 2.298 3.197 1.926 2.165

NP

KG/DIA

6 8 8 8 6 4 7 5 9 6 5 7 7 7 6 6 8 6 5 6 10 8 6 8 7 4 4 5 9 7 7 8 5 4 6 13 10 9 6 6 6 6 5 9 7 9 6 6 7 6 8 7 7 5 5 7 8 7 9 6 7

36,00 36,00 33,00 29,00 40,00 39,00 35,00 46,00 27,00 40,00 45,00 30,00 39,00 32,00 38,00 34,00 35,00 37,00 39,00 37,00 25,00 31,00 36,00 28,00 34,00 38,00 49,00 40,00 29,00 31,00 38,00 34,00 40,00 47,00 41,00 26,00 27,00 26,00 42,00 40,00 34,00 29,00 33,00 24,00 34,00 31,00 40,00 37,00 36,00 34,00 25,00 29,00 31,00 39,00 40,00 34,00 27,00 35,00 25,00 42,00 37,00

3X

3X

3X

Memoria 2017

GANDERÍA

51


GANDERÍA SAT O CHOPE MARIA OLIVA LAMELA TABOADA MARIA JOSE IGLESIAS OTERO JULIO PICHEL TOIMIL MARIA ISABEL MOURE FERNANDEZ BLANCO SLU FCO. JAVIER GONZALEZ BREA CARMEN MENDEZ CURRAS GANDEIRIA FONTECABALOS S.C. JESUS ALONSO VISPO GANDEIRIA RATO SC JOSEFA GARCIA AREAN JULIO DIEGUEZ GARCIA CANDIDO PARDO VENCE GANADERIA CARRAL SC GANDERIA MACEIRAS S.A.T. MARIA ROSA FERNANDEZ GONZALEZ JOSE MANUEL GONZALEZ FERNANDEZ ROSA IGLESIAS BARROS Mª SUSANA BESTEIRO OTERO MARIA JOSE IGLESIAS OTERO GANDEIRIA COTO S.C. JOSE CUMBRAOS VAZQUEZ GANADERIA TOXO S.L. CARMEN IGLESIAS RODRIGUEZ TERESA DIAZ DAPARTE SAT CARBALLEIRAS MANUEL MIGUEZ FILLOY GANDEIRIA JUIZ CIDRE S.C. GANDEIRIA PEREIRON S.L. PAZ GARCIA ABELAIRAS AGRICOLA IGLESIAS S.C. JOSE RAMON GAMALLO SOUTO VIDAL LAMAS VIANA BLANCO SLU GANDEIRIA PEREIRON S.L. GANDEIRIA AGRASILVA SC SANTIAGO FERNANDEZ GARCIA JOSE RAMON PAZOS FONDEVILA JOSEFA GARCIA RODRIGUEZ DOLORES GONZALEZ ALVARELLOS PAZ GARCIA ABELAIRAS FINCA SANTAYA S.A.T. GANADERIA FRADE S.C. GANADERIA TABOADA SC GANADERIA CARRAL SC GANDEIRIA JUIZ CIDRE S.C. GANDEIRIA GESTOSO S.C. MACRIS SC JOSE RAMON GAMALLO SOUTO CONDE DA XESTEIRA S.L. A. JUNQUERA COLMEIRO S.C. GANADERIA O PORTO S.C. GANDEIRIA RIZO S.L. GANDEIRIA PEREIRON S.L. SAT BERDON JOSE ANTONIO FERNANDEZ VAZQUEZ TERESA DIAZ DAPARTE SAT GANDERIA VIEIRO CASA DE NEIRA SC GANDEIRIA FONTECABALOS S.C. 52

VACA 2469 C 4504 GALICIA 5442 7722 MARQUESA 3884 FANZAS 0031 BARONESA-8871 FINA 2973 6787 COUSIÑA 2603 CURNY 9414 MARQUESA 9666 CARBONERA DORA 05388 4960 PERLA R 5816 PITUSA FABEL 8430 5447 RUSA 5809 LEONA 9765 BONITA MORENA 7215 XANADU 7433 9465 JARRA BLANCA 2073 3543 0105 2272 RONALDA 6264 GINETA 3481 MARBELLA REBECA 54 2711 7281 SIRENA 3045 GUARDIOLA 3714 0985 INDIA 0470 CAROLINA 9190 8114 SONY 0785 AUXILIAR LINDA 0622 3445 XENA 8812 SAXA 2902 LINDA 6067 2609 NIEVES 7897 8159 ESTRELLA LOLITA 7643 5736 SIRENA 8769 PALOMA 5098 BUNI 8779 PALMERA B 5709 LOL1TA LUCERO 0828 5123 LUCERA 3978 LINDA 0774 4773 3669 TELMA 9714 REINA 1131 LAUCHA 2718 ROMERA 4076 1692

LEITE 80.332 80.319 80.232 80.223 80.204 80.159 80.132 80.097 79.743 79.591 79.507 79.463 79.394 79.386 79.364 79.341 79.338 79.241 79.225 79.214 79.130 79.128 79.073 79.035 78.911 78.819 78.743 78.710 78.521 78.477 78.446 78.446 78.439 78.384 78.370 78.364 78.308 78.282 78.254 78.252 78.227 78.069 78.046 78.017 77.944 77.905 77.886 77.745 77.717 77.706 77.696 77.655 77.568 77.538 77.493 77.422 77.299 77.285 77.197 77.192 77.191

GRAXA PROT. DIAS 3,63 3,53 3,86 3,74 3,91 4,10 3,40 3,25 3,46 2,99 3,34 3,88 3,18 3,88 3,77 4,06 4,36 4,09 3,19 3,82 3,72 3,52 3,00 3,29 3,66 3,39 4,18 3,01 3,32 3,69 4,17 5,29 3,83 3,78 3,53 3,56 3,13 3,53 3,31 3,58 4,16 3,26 3,86 3,67 2,98 4,72 3,45 3,93 4,34 3,47 3,30 3,53 4,01 3,22 3,68 4,28 3,10 3,27 3,84 3,97 3,52

3,13 3,06 3,12 3,22 3,23 3,46 3,17 3,03 3,46 3,13 2,84 3,06 3,07 3,11 3,17 3,25 3,16 3,39 3,09 3,06 3,15 3,25 2,58 3,25 3,01 2,89 3,22 3,06 3,23 3,00 3,11 3,50 3,11 3,39 3,36 3,43 3,11 3,33 2,94 3,28 3,06 2,97 3,13 3,16 3,11 3,20 3,32 3,12 2,94 3,11 3,03 3,30 3,02 2,96 3,15 3,50 3,11 2,92 3,19 3,04 3,39

2.381 3.163 2.353 2.558 3.262 1.763 2.157 2.421 2.274 2.116 2.142 2.509 2.149 2.836 2.275 2.216 2.383 3.759 2.449 2.289 2.676 2.075 2.350 2.448 3.506 2.519 2.135 2.143 2.716 1.861 2.647 2.322 3.122 2.907 1.698 2.286 2.077 2.889 2.364 2.909 3.260 1.911 2.031 2.110 2.269 2.414 2.640 2.283 2.761 3.308 1.856 1.694 1.864 2.174 1.957 2.239 2.147 3.048 2.223 2.911 1.992

NP

KG/DIA

8 12 7 8 9 4 6 7 5 6 6 8 5 7 5 5 6 9 7 7 7 5 6 7 10 8 4 5 7 5 7 6 9 8 5 6 7 9 5 9 10 6 6 6 7 7 7 6 7 9 5 5 6 6 6 7 6 10 5 8 5

34,00 25,00 34,00 31,00 25,00 45,00 37,00 33,00 35,00 38,00 37,00 32,00 37,00 28,00 35,00 36,00 33,00 21,00 32,00 35,00 30,00 38,00 34,00 32,00 23,00 31,00 37,00 37,00 29,00 42,00 30,00 34,00 25,00 27,00 46,00 34,00 38,00 27,00 33,00 27,00 24,00 41,00 38,00 37,00 34,00 32,00 30,00 34,00 28,00 23,00 42,00 46,00 42,00 36,00 40,00 35,00 36,00 25,00 35,00 27,00 39,00

3X

3X

N1


GANADERIA PONTELLO S.C. GANADERIA IGLESIAS-FERRADAS S.C. GANDERIA MACEIRAS S.A.T. GANADERIA LOUZAO S.C. MANUEL MIGUEZ FILLOY JOSE LUIS DIEGUEZ HERMIDA GANDEIRIA LOUZAO S.C. GANADERIA SILVA BARROS SC JOSE RAMON GAMALLO SOUTO GANADERIA CASA REY SC JOSE A. DOBALO LOPEZ JOSE FERNANDEZ BLANCO GANADERIA VALIÑAS NUÑEZ SC BLANCO SLU GANADERIA VALIÑAS NUÑEZ SC GAN. CASIMIRO-ASOREI S.C. JOSE DIEGUEZ VAZQUEZ GANADERIA RIADIGOS MACEIRA SC GRANXA OS CASEIROS S.C. CARLOS DAFONTE FERNANDEZ SAT MEIXOMENCE 821 XUGA MARIA JOSE IGLESIAS OTERO LUISA CEA PALLARES AVICOLA VENCE SC GANADERIA LOUZAO S.C. FERNANDO FERNANDEZ FERNANDEZ BLANCO SLU SAT CARBALLEIRAS MARIA ISABEL RODRIGUEZ SILVA JOSE MANUEL MATO JORGE SAT O CHOPE MOREIRA S.C. SAT GANDEIRIA PENIÑA 1043 ROBERTO PEREIRAS CANDA JESUS NIETO MARCOS SAT GANDEIRIA PENIÑA 1043 GANADERIA TOXO S.L. JESUS NIETO MARCOS GANADERIA XILO S.C. SAT MEIXOMENCE 821 XUGA FCO. JAVIER GONZALEZ BREA FCO. JAVIER GONZALEZ BREA MOREIRA S.C. GANDEIRIA JUIZ CIDRE S.C. SAT ESCUADRO 859 XUGA FCO. JAVIER GONZALEZ BREA JOSE LAMAZARES LOPEZ ESPERANZA DAPENA VARELA TERESA DIAZ DAPARTE AUREA IGLESIAS COEGO GANADERIA VALIÑAS NUÑEZ SC GANADERIA TABOADA SC SAT GANDERIA VIEIRO GANDEIRIA FONTECABALOS S.C. JOSE SANTOME PEREIRO GANADERIA LORENZO VILAMEA S.C. GANADERIA BLANCO ABONXO S.C. GANDEIRIA FONTECABALOS S.C. JOSE RAMON GAMALLO SOUTO GANADERIA TABOADA SC GANADERIA VAZQUEZ GARCIA SC JOSE MANUEL VILLAR BARREIRO

VACA MARINA 0317 8077 NELA BIRTE 0994 FANTA 5459 ELVIRA 7937 1544 PALOMA 6670 LITA 4317 PITUFA 4721 BAMBI 7007 GLORIA PALOMA-9983 2482 CHUNGUITA T 6913 PELUDA 9927 6910 R RUANDA 8332 LUCERA NINA 6872 0374 ROQUETA-9994 9983 ROSA 3840 CHIRUCA TANIS 8756 CARLA 2204 4788 BETA BRISA 7897 2900 PEQUE 9065 5077 PASIEGA R 6872 PITUSA 1436 3865 0232 1400 9225 NIALA 2659 9371 BOMBA 1372 7323 0018 RITA ARIEL 7241 6708 NIGRIS BELEN 0471 PERLA 4651 0227 1454 3458 CUBEIRA 0027 COKITA 0077 SABRINA 1308 2345 PAULINA 1131 LAUCHA 2717 GARRIDA T 0746 DANA MORITA 5384 7901 3785 CUCA 2284 RULA 9498 4615 GALA 3872 3710 RUPERTA GALLOSA 8494 LINDA 9845 LARA 2493

LEITE 77.189 77.075 76.975 76.937 76.886 76.830 76.720 76.659 76.630 76.625 76.618 76.574 76.554 76.513 76.508 76.486 76.393 76.393 76.380 76.363 76.358 76.258 76.246 76.234 76.231 76.216 76.204 76.200 76.128 76.118 76.100 76.072 76.052 75.874 75.862 75.855 75.850 75.848 75.837 75.758 75.701 75.691 75.653 75.532 75.514 75.505 75.503 75.458 75.457 75.431 75.430 75.407 75.396 75.334 75.227 75.227 75.204 75.197 75.190 75.104 75.101 75.070

GRAXA PROT. DIAS 3,07 3,77 4,51 3,70 3,73 4,37 3,95 3,73 4,05 3,89 4,00 4,09 3,95 3,02 3,92 4,39 3,67 3,58 3,50 3,58 4,98 4,42 4,33 3,52 3,77 4,10 3,36 3,72 3,37 3,25 3,88 4,10 3,47 3,93 3,42 3,53 3,38 3,37 2,98 3,87 3,12 4,50 3,92 4,18 3,92 3,05 3,69 3,95 3,28 3,25 3,25 4,03 3,15 3,66 3,91 3,55 3,31 3,55 3,71 3,95 3,64 3,35

2,76 3,01 3,17 3,24 3,11 3,28 3,34 3,33 3,23 3,26 3,29 2,96 3,38 2,88 3,12 3,45 3,17 3,40 2,99 3,23 3,67 3,29 3,00 2,93 3,33 3,12 3,24 3,00 3,10 3,13 3,14 3,22 3,38 3,23 2,99 3,11 3,24 3,03 3,07 3,14 2,93 3,62 3,22 3,19 3,36 2,72 3,15 3,13 2,92 2,94 3,03 3,48 2,99 3,58 3,48 3,17 3,22 3,47 3,10 3,53 3,37 3,03

2.238 1.911 2.122 2.027 2.468 3.267 3.090 2.359 3.465 2.762 2.009 2.823 2.590 1.730 2.559 2.949 2.350 2.149 2.202 2.440 2.680 3.115 2.514 3.254 1.989 3.177 1.906 1.839 2.636 2.243 2.355 1.911 1.863 2.514 1.719 1.838 2.093 1.331 2.373 2.155 1.943 2.249 1.925 2.930 1.972 1.867 2.843 2.809 2.973 2.596 2.617 2.664 2.231 2.051 2.206 2.492 2.108 1.931 3.022 2.392 2.031 2.601

NP

KG/DIA

5 6 5 6 6 10 6 7 9 8 5 7 7 7 7 8 7 6 5 7 9 10 7 10 5 8 5 6 7 7 6 6 6 6 3 5 6 3 7 4 6 8 5 9 6 6 9 7 9 9 6 6 6 7 6 7 5 7 9 6 6 7

34,00 40,00 36,00 38,00 31,00 24,00 25,00 32,00 22,00 28,00 38,00 27,00 30,00 44,00 30,00 26,00 33,00 36,00 35,00 31,00 28,00 24,00 30,00 23,00 38,00 24,00 40,00 41,00 29,00 34,00 32,00 40,00 41,00 30,00 44,00 41,00 36,00 57,00 32,00 35,00 39,00 34,00 39,00 26,00 38,00 40,00 27,00 27,00 25,00 29,00 29,00 28,00 34,00 37,00 34,00 30,00 36,00 39,00 25,00 31,00 37,00 29,00

3X

3X

N1 Memoria 2017

GANDERÍA

53


PARÁMETROS REPRODUCTIVOS NO ANO 2017

CONCELLO/ COMARCA

INTERVALO PARTO 1ª INSEMINACIÓN % según intervalo de días MEDIA < 46 46-80 81-110 > 110

VALGA 139,8 0,0 6,9 48,3 44,8 CALDAS 139,8 0,0 6,9 48,3 44,8 PIÑOR DE CEA 88,7 8,7 33,3 28,5 29,5 CEA 88,7 8,7 33,3 28,5 29,5 AGOLADA 92,7 12,3 37,5 22,8 27,4 LALIN 87,2 8,6 45,3 27,2 18,9 RODEIRO 90,5 6,9 41,8 29,1 22,1 SILLEDA 84,4 7,6 45,4 29,8 17,1 VILA DE CRUCES 88,5 8,2 43,7 25,5 22,6 DOZON 89,2 7,5 40,0 30,7 21,8 DEZA 87,8 8,0 43,8 28,2 20,0 A ESTRADA 88,4 13,0 40,1 226,2 20,7 FORCAREI 86,4 9,9 44,3 29,7 16,0 TABEIROS - TERRA DE MONTES 87,5 11,7 41,9 27,7 18,7 PONTEVEDRA 87,8 8,5 43,5 28,1 19,9 GALICIA 86,4 6,8 47,4 28,0 17,8

CONCELLO/COMARCA

VALGA CALDAS PIÑOR DE CEA CEA AGOLADA LALIN RODEIRO SILLEDA VILA DE CRUCES DOZON DEZA A ESTRADA FORCAREI TABEIROS - TERRA DE MONTES PONTEVEDRA GALICIA 54

INTERVALO PARTO INSEM. FECUNDANTE % según intervalo de días MEDIA < 46 46-80 81-110 > 110

INTERVALO PARTO PARTO % según intervalo de días MEDIA < 390 390-420 421-450 > 450

163,8 163,8 134,3 134,3 147,9 151,8 161,2 152,1 153,0 164,1 154,8 149,0 164,9

440,5 440,5 414,7 414,7 428,0 430,6 440,8 431,7 434,0 443,6 434,2 427,6 445,5

8,3 8,3 41,3 41,3 32,6 29,9 27,0 28,4 31,5 26,2 28,8 26,2 22,6

8,3 8,3 14,7 14,7 14,7 17,0 16,2 16,6 14,0 17,6 16,5 17,6 15,6

25,0 25,0 9,3 9,3 11,8 13,5 13,6 13,4 11,9 14,0 13,4 14,0 11,9

58,3 58,3 34,7 34,7 40,8 39,7 43,2 41,6 42,6 42,2 41,2 42,2 38,9

155,3 27,6 17,3 13,6 41,4 154,8 28,7 16,6 13,4 41,2 149,4 29,9 18,0 13,9 38,3

Nº INSEMINACIÓN

1,7 1,7 2,2 2,2 2,0 2,3 2,5 2,4 2,1 2,3 2,4 2,2 2,7 2,4 2,4 2,3

8,3 8,3 48,0 48,0 42,5 41,5 38,1 39,7 41,2 39,8 40,3 44,9 34,0

16,7 16,7 16,0 16,0 13,3 14,7 14,5 14,5 11,3 13,8 14,3 13,3 16,2

25,0 25,0 10,7 10,7 10,9 11,7 12,2 12,3 12,2 10,0 11,8 10,4 11,5

50,0 50,0 25,3 25,3 33,3 32,1 35,1 33,5 35,3 36,3 33,6 31,4 38,4

434,6 40,6 14,4 10,8 34,2 434,1 40,3 14,3 11,7 33,6 427,6 43,2 14,9 11,3 30,5

1ª INS.

2ª INS.

3ª INS.

70,8 70,8 51,0 51,0 57,0 43,9 41,0 41,7 46,0 43,0 43,3 46,6 33,5 41,5 43,2 45,1

4,2 4,2 19,8 19,8 18,0 24,0 23,9 23,8 26,2 24,3 23,9 24,1 25,8 24,8 23,9 23,6

25,0 25,0 29,2 29,2 25,0 32,1 35,0 34,5 27,8 32,7 32,8 29,3 40,7 33,7 32,9 31,3


COMARCA / CONCELLO

VALGA CALDAS PIÑOR DE CEA CEA AGOLADA DOZON LALIN RODEIRO SILLEDA VILA DE CRUCES DEZA A ESTRADA FORCAREI TABEIROS-TERRA DE MONTES PONTEVEDRA GALICIA

MES

XANEIRO FEBREIRO MARZO ABRIL MAIO XUÑO XULLO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DECEMBRO PONTEVEDRA GALICIA

Nº RESES CONTROLADAS

<200.000

% DE MOSTRAS 200.000 - 400.000

>400.000

232 232 901 901 5.710 12.030 70.913 39.518 34.374 9.494 172.039 14.622 10.149

83,2 83,2 81,2 81,2 75,8 70,9 76,2 78,4 75,5 74,0 76,1 77,3 73,6

9,9 9,9 9,2 9,2 11,1 13,4 10,9 10,0 10,7 11,8 10,9 10,3 11,3

6,9 6,9 9,5 9,5 13,1 15,7 12,9 11,7 13,8 14,2 13,1 12,5 15,1

24.771 197.943 1.718.207

100,0 76,1 76,8

14,1 10,8 10,6

17,9 13,1 12,7

<200.000

% DE MOSTRAS 200.000 - 400.000

>400.000

Nº RESES CONTROLADAS

17.870 17.985 18.143 18.183 18.160 18.025 17.969

76,4 75,9 77,6 77,8 77,4 75,1 74,2

10,7 11,0 10,2 10,3 10,1 11,1 11,2

13,0 13,1 12,1 11,9 12,5 13,8 14,7

18.065 17.884 17.770 17.889 197.943 1.718.207

74,2 75,3 76,1 76,6 76,1 76,8

11,4 11,0 10,9 11,1 10,8 10,6

14,4 13,7 13,0 12,2 13,1 12,7

Memoria 2017

RECONTO DE CÉLULAS SOMÁTICAS NO ANO 2017

55


TAXA DE NON RETORNO Este índice reproductivo aporta información sobre a fertilidade do touro, vendo que porcentaxe de vacas que, sendo inseminadas por primeira vez, non volven a ser inseminadas nos 56 días posteriores. Dado que se toma como referencia un alto número de inseminacións, en distintos rabaños, proporciona unha boa referencia sobre a fertilidade do touro. Neste estudio, as inseminacións corresponden a explotacións en Control Leiteiro, efectuadas durante o ano 2016. A efectos de dar fiabilidade ao índice, so se indica a TNR dos touros con máis de 270 inseminacións. A fertilidade dun touro mide a habilidade do seu seme para empreñar vacas. Pódese determinar por análise laboratorial, pero a validez desta análise é limitada, dende o momento que o espermatozoide que fertiliza o ovocito non é representativo da mostra de seme na súa totalidade (xa que é un so espermatozoide entre varios millóns que van na palleta). É polo que a fertilidade débese contrastar, aparte de facelo no laboratorio, con outros índices como pode ser a Taxa de Non Retorno. De cada touro indícase • Nome completo • Número de primeiras inseminacións incluidas na análise • Taxa de Non Retorno, porcentaxe de primeiras inseminacións que non repetiron no intervalo posterior de 56 días. • Porcentaxe de xovencas sobre as que se fixeron as inseminacións (a maior fertilidade das xovencas fronte as vacas pode influir na TNR) NOME Sjonny SUPERTORO SANXURXO ET THOS Planet Lion Tl Tv Td Tr Vvh ARMONICO Bos Seijo Bolton TORREL Et GRILLE MCC CINDER FIV HAPPY SIGMA ET San Vicente LEOMARCOS FIV ET JULIUS ET Mapel Wood BREWMASTER ET Morningview Mcc KINGBOY ET Anderstrup Balisto QUIXOTE ET SUPREM ET LUACES ET Desconocido ANGUS Bacon-Hill MONTROSS Siemers Mogul PETY Anderstrup Big Point DELUXE ET Vendairy STOP Tl Tv Td Tr De Crob 0030 MISIONE Apina DELANO Silverridge V WICKHAM ARION San-Rian MELENDI Doorman ET River-Bridge Co-Op TROY ET Gen-I-Beq BRAWLER Et Tl Tv Silverridge V ELUDE Ginary DODGE Leaninghouse KING ABEL ET Plain-Knoll Dona BAYONET ET DESCONOCIDO RUBIA Jenny-Lou Montross GAMMA ET Plain-knoll KING ROYAL ET Sully Hart MERIDIAN -Et BALANCE ET KIRON Claynook DENIM Willsbro ABBOTT View-Home MONTEREY ET Silverridge V EUGENIO Mountfield Ssi Dcy MOGUL Et Velthuis LET IT SNOW S-S-I Montross JETT ET LAUTRUST SMX 56

TOTAL

VÁLIDA

TNR ADULT.

TOTAL

VÁLIDAS

TNR XOV.

% XOV.

6.452 6.329 5.295 5.266 4.682 4.404 4.338 2.971 2.682 2.116 1.924 1.855 1.748 1.391 1.354 1.318 1.212 1.111 1.062 971 955 884 867 846 840 811 790 775 771 770 763 751 741 728 727 727 724 718 717 708 707 698 646 641

3.493 3.422 3.338 2.837 2.510 2.248 2.108 1.647 1.443 1.247 1.053 980 1.007 838 673 709 676 611 561 484 582 466 469 453 551 454 420 423 409 381 388 357 443 480 451 357 404 410 377 569 415 346 334 318

54,1 54,1 63,0 53,9 53,6 51,0 48,6 55,4 53,8 58,9 54,7 52,8 57,6 60,2 49,7 53,8 55,8 55,0 52,8 49,9 60,9 52,7 54,1 53,6 65,6 56,0 53,2 54,6 53,1 49,5 50,9 47,5 59,8 65,9 62,0 49,1 55,8 57,1 52,6 80,4 58,7 49,6 51,7 49,6

1.304 1.330 1.731 1.170 527 590 713 2.284 469 917 758 358 394 1.009 95 475 537 200 650 129 290 276 244 153 464 294 252 194 179 226 11 110 322 391 132 89 209 197 222 523 384 58 151 169

939 941 1.291 805 383 419 477 1.352 322 647 499 250 309 651 68 332 350 138 374 87 204 184 160 120 333 186 168 140 116 131 7 83 219 307 102 64 150 147 146 495 261 36 110 123

72,0 70,8 74,6 68,8 72,7 71,0 66,9 59,2 68,7 70,6 65,8 69,8 78,4 64,5 71,6 69,9 65,2 69,0 57,5 67,4 70,3 66,7 65,6 78,4 71,8 63,3 66,7 72,2 64,8 58,0 63,6 75,5 68,0 78,5 77,3 71,9 71,8 74,6 65,8 94,7 68,0 62,1 72,9 72,8

20,2 21,0 32,7 22,2 11,3 13,4 16,4 76,9 17,5 43,3 39,4 19,3 22,5 72,5 7,0 36,0 44,3 18,0 61,2 13,3 30,4 31,2 28,1 18,1 55,2 36,3 31,9 25,0 23,2 29,4 1,4 14,6 43,5 53,7 18,2 12,2 28,9 27,4 31,0 73,9 54,3 8,3 23,4 26,4


Sandy-Valley SALOON Et De-Su Bkm MCCUTCHEN Rzn K&L SNAPSHOT Et K&L Ps SNAKE Baixo Shottle GERARDO Chartroise SMURF Stantons CAPITAL GAIN Et BALI San-Rian SERRY Silver FIV ET SEAGULL-BAY SILVER-ET Waldclass FREEPLAY Stantons APPLICABLE Rodasinde XF Doorman DERBI ET De-Su FERDINAND 12489 ET Eba GENTLE Ri Opsal NISSAN ET TL TV Wilder MARZIPAN ET LIM ARIAL Delta ANTHONY Zandenburg Evan MELLOR Sully Hartford Swmn MYTH ET Garioni Royal VANHALEN ET Furnace-Hill M SUPERIOR ET DESCONOCIDO Baixo Cyber SARRIA Seagull-Bay SUPERSIRE Et Endco APPRENTICE RC Buiteneind K&L Cv CLEVER Nh Dg ALFRED ROJO RED ET Casa De Lola Xf Snow BARMAN Et Campa QUINI FIV ET Ihg MONTANA Et Mr Ocd Robust DONATELLO Et S-S-I Mogul DEFENDER ET INFINITY A-L-H Snow DURAN Blanco V. 7844 Kingboy KISS G-Correa Pulsar MEREXO MICHELIN ET Mario XACOBEO Et EHMAN ISY LIM ZAKO Farrapa 1250 Far. SUPERUNO ET Crackholm FEVER Et Tl Tv Jk Eder-I CONTROL KING ET SENATOR ET DE-SU GALAPAGOS Progenesis AVATAR MISIL ET MIAMI Et Schillview Oman GERARD Et Val-Bisson DOORMAN Wa-Del OUTFITTER ET S-S-I Montross PREMIUM ET PINE-TREE ALTAOAK-ET Lone-Oak-Acres ALTARABO ET PEAK ACCELRENOWN ET Bouw Snow FALCO Tl Tv Td Tr EXITO ET Broeks ELSAR Sandy-Walley ANTARES ET LIM CAMPOLONGO NOIR Morningview UPRIGHT ET VendairyJasi 2 XANCEDA Pol Butte Mc BEEMER ET WESTENRADE ALTASPRING Campa Xf PREFERIDO Et CANTINA Patron Segisprov 1 ET Boisvert BARITONE PROGENESIS ORION ET

TIPO

TOTAL

VÁLIDA

TNR ADULT.

TOTAL

VÁLIDAS

TNR XOV.

% XOV.

641 632 606 603 577 576 564 548 541 528 525 525 525 521 513 512 506 495 488 480 477 471 465 457 453 449 447 446 445 440 437 428 424 417 416 415 409 409 405 398 398 395 394 392 391 391 390 387 385 382 381 379 377 376 375 373 370 368 367 361 355 352 351 345 343 342 339 337 331 324 321

328 344 318 328 301 376 299 271 317 273 275 296 333 263 312 243 263 259 249 248 263 268 257 398 241 278 436 228 261 248 240 284 225 237 198 201 240 213 236 226 211 211 229 191 193 186 207 200 197 215 231 229 227 308 201 196 191 198 206 200 186 201 184 213 206 186 165 183 180 170 188

51,2 54,4 52,5 54,4 52,2 65,3 53,0 49,5 58,6 51,7 52,4 56,4 63,4 50,5 60,8 47,5 52,0 52,3 51,0 51,7 55,1 56,9 55,3 87,1 53,2 61,9 97,5 51,1 58,7 56,4 54,9 66,4 53,1 56,8 47,6 48,4 58,7 52,1 58,3 56,8 53,0 53,4 58,1 48,7 49,4 47,6 53,1 51,7 51,2 56,3 60,6 60,4 60,2 81,9 53,6 52,6 51,6 53,8 56,1 55,4 52,4 57,1 52,4 61,7 60,1 54,4 48,7 54,3 54,4 52,5 58,6

183 224 68 67 82 215 270 71 55 106 148 86 107 199 191 93 83 16 134 76 209 122 101 213 51 189 439 134 73 293 32 187 164 146 60 270 85 59 84 196 303 8 52 122 31 40 56 205 99 74 56 155 88 262 105 154 204 73 87 38 88 69 3 122 54 81 40 33 40 104 170

117 142 50 42 60 179 167 51 45 78 91 68 82 120 148 56 55 9 95 51 141 85 67 200 36 135 434 92 54 184 23 161 100 114 37 132 62 38 64 133 167 5 33 81 22 26 44 110 70 49 41 113 66 257 74 81 107 54 68 25 64 53 3 85 38 58 32 26 27 72 110

63,9 63,4 73,5 62,7 73,2 83,3 61,9 71,8 81,8 73,6 61,5 79,1 76,6 60,3 77,5 60,2 66,3 56,3 70,9 67,1 67,5 69,7 66,3 93,9 70,6 71,4 98,9 68,7 74,0 62,8 71,9 86,1 61,0 78,1 61,7 48,9 72,9 64,4 76,2 67,9 55,1 62,5 63,5 66,4 71,0 65,0 78,6 53,7 70,7 66,2 73,2 72,9 75,0 98,1 70,5 52,6 52,5 74,0 78,2 65,8 72,7 76,8 100,0 69,7 70,4 71,6 80,0 78,8 67,5 69,2 64,7

28,5 35,4 11,2 11,1 14,2 37,3 47,9 13,0 10,2 20,1 28,2 16,4 20,4 38,2 37,2 18,2 16,4 3,2 27,5 15,8 43,8 25,9 21,7 46,6 11,3 42,1 98,2 30,0 16,4 66,6 7,3 43,7 38,7 35,0 14,4 65,1 20,8 14,4 20,7 49,2 76,1 2,0 13,2 31,1 7,9 10,2 14,4 53,0 25,7 19,4 14,7 40,9 23,3 69,7 28,0 41,3 55,1 19,8 23,7 10,5 24,8 19,6 0,9 35,4 15,7 23,7 11,8 9,8 12,1 32,1 53,0

Memoria 2017

NOME

57


TOUROS MAIS UTILIZADOS 2017 (PONTEVEDRA/GALICIA) ≥100 INSEMINACIÓNS NOME LARGO DESCONOCIDO LIMOUSINE DESCONOCIDO AZUL BELGA SIGMA ET Sjonny SUPERTORO DESCONOCIDO CARNE Vvh ARMONICO Bos Seijo Bolton TORREL Et THOS Planet Lion Tl Tv Td Tr San Vicente LEOMARCOS FIV ET GRILLE MCC CINDER FIV HAPPY DESCONOCIDO FRISON Desconocido ANGUS SANXURXO ET JULIUS ET SUPREM ET Anderstrup Balisto QUIXOTE ET MONTA NATURAL FRISON Cochero Silver QUEIMOS BALI TRANSFERENCIA EMBRIONARIA K&L Ps SNAKE LIM FLIKI KIRON LIM CALIXTO Nh Dg ALFRED ROJO RED ET Rzn K&L SNAPSHOT Et Vendairy STOP Tl Tv Td Tr DESCONOCIDO RUBIA Casa Menor RUBICUNDO G-Correa Pulsar MEREXO EXITO ET INFINITY MONTA NATURAL LIMOUSIN Mr Donalynn MILLENIUM ET LIM JASTON CACHENO Mapel Wood BREWMASTER ET Sully Hart MERIDIAN -Et Apina DELANO San-Rian MELENDI Doorman ET LIM ARIAL LIM ZAKO KING ET BALANCE ET Co-Op Day TAURINO ET Giessen CURTIS Rodasinde XF Doorman DERBI ET AB GASTON San-Rian NORTON Kingb. FIV ET Descon.RUBIA DE AQUITANIA Sully Hartford Swmn MYTH ET Campa Xf PREFERIDO Et A-L-H Snow DURAN Baixo Cyber SARRIA CAMILO AG Leaninghouse KING ABEL ET Thos Apoll ALLUMI PP ROJO 58

NOME CURTO LIMOUSINE AZUL BELGA SIGMA SUPERTORO CARNE ARMONICO TORREL THOS LEOMARCOS HAPPY FRISON ANGUS SANXURXO JULIUS SUPREM XFO QUIXOTE M N FRISON QUEIMOS BALI XFO EMBRION SNAKE LIM FLIKI KIRON LIM CALIXTO ALFRED ROJO SNAPSHOT STOP RUBIA RUBICUNDO XFO MEREXO EXITO INFINITY M N LIMOUSIN MILLENIUM LIM JASTON CACHENO BREWMASTER MERIDIAN DELANO XFO MELENDI LIM ARIAL LIM ZAKO KING XFO BALANCE XFO TAURINO CRI CURTIS DERBI AB GASTON NORTON RUB.DE AQUIT MYTH PREFERIDO DURAN SARRIA CAMILO AG KING ABEL ALLUMI ROJO

REXISTRO NFRM9900000017 NFRM9900000041 ESPM9204301925 ESPM9204300530 NFRM9900000098 ESPM9203594785 ESPM2702905586 ESPM0803197548 ESPM1503837957 ESPM1504153910 FNRM9900000011 NFRM9900000016 ESPM9204300529 ESPM9204108005 ESPM9204013814 ESPM9204057956 FNRM9900000110 ESPM2704153984 ESPM9204261803 FNRM9900000008 ESPM9204301928 NFRM9917000098 ESPM9204261800 NFRM9917000078 ESPM9204301932 ESPM9204208987 ESPM9203680044 NFRM9900000022 ESPM1504271950 ESPM1504153936 ESPM9204301921 ESPM9204300528 NFRM9900000170 USAM0072518591 NFRM9917000110 NFRM9900000044 CANM0011161715 USAM0069951907 ESPM9203325991 ESPM1503903933 NFRM9917000111 NFRM9917000061 ESPM9204301924 ESPM9204202100 USAM0071451771 ESPM9203580975 ESPM2703999916 NFRM9941000063 ESPM1504057977 NFRM9900000042 USAM0070372014 ESPM1504057991 ESPM9204208984 ESPM2704153982 NFRM9900622114 840M3129135873 ESPM0804234252

Nº INS PONT

Nº INS GAL

% UTILIZACIÓN

6.062 3.218 2.619 1.964 1.752 1.435 1.391 1.183 1.099 1.030 1.013 1.006 783 699 629 609 582 551 504 503 494 460 459 442 415 411 380 351 339 339 335 334 332 328 317 311 310 310 305 296 281 279 267 262 253 242 229 223 221 221 213 212 204 203 203 203 201

32.075 11.873 12.615 16.230 10.238 13.162 11.950 13.062 4.808 12.021 7.781 6.991 15.865 7.647 4.680 4.975 4.076 1.377 1.910 1.915 2.693 1.157 2.730 1.482 1.510 2.739 2.104 4.221 1.015 1.864 1.654 2.061 889 386 886 1.329 4.172 1.382 2.553 2.596 2.235 1.905 1.506 2.380 966 349 1.526 1.374 1.096 2.373 1.144 1.425 781 1.756 1.660 1.934 770

18,90 % 27,10 % 20,76 % 12,10 % 17,11 % 10,90 % 11,64 % 9,06 % 22,86 % 8,57 % 13,02 % 14,39 % 4,94 % 9,14 % 13,44 % 12,24 % 14,28 % 40,01 % 26,39 % 26,27 % 18,34 % 39,76 % 16,81 % 29,82 % 27,48 % 15,01 % 18,06 % 8,32 % 33,40 % 18,19 % 20,25 % 16,21 % 37,35 % 84,97 % 35,78 % 23,40 % 7,43 % 22,43 % 11,95 % 11,40 % 12,57 % 14,65 % 17,73 % 11,01 % 26,19 % 69,34 % 15,01 % 16,23 % 20,16 % 9,31 % 18,62 % 14,88 % 26,12 % 11,56 % 12,23 % 10,50 % 26,10 %


FACILIDADE DE PARTO Nยบ. PARTOS

SIN EVALUAR

PARTO FACIL

PARTO NORMAL

PARTO DIFICIL

AB GASTON AB NEUTRON ALTAFLUID ALTAIOTA ALTAOAK ALTASNOWCREST ARMONICO BALANCE XFO BARMAN BAYONET BEEMER BEHOBIA BIKOKA BOTON ROJO BRAWLER BREWMASTER BUSINESS PLA CAMILO AG CAPITAL GAIN CODEGUI CONDE CONTROL COUSCOUS CRANK IT DEFENDER WWS DELANO XFO DELETE DELUXE DEMAX DENIM DERBI DIXIE DODGE DONATELLO DOUGLAS ABK DURAN EHMAN ISY ELSAR ELUDE ENTAIL ENVIOUS EPIC EUDON EUGENIO FACEBOOK FEVER FIVE ROJO GAMBLER GENTLE GERARD GERARDO XFO HAPPY HONEYBEE INVICTUS JALLET JASAN ROJO JULIUS KING XFO KINGBOY KISS KOMBO KONING LEMUST LEOMARCOS LET IT SNOW LIM ARIAL

321 233 269 456 278 298 264 2.185 670 266 282 331 624 276 1.194 1.394 276 291 472 235 248 360 455 602 1.037 1.929 712 3.509 309 591 1.700 336 665 463 490 278 477 398 700 380 237 328 273 334 418 401 401 247 289 662 1.384 721 393 396 585 286 6.028 264 1.030 234 511 328 481 2.128 617 267

0,6 1,3 0,7 0,4

63,2 49,4 89,2 87,1 86,7 86,6 67,4 75,7 81,9 82,7 84,8 77,6 76,3 66,7 75,0 76,5 78,3 62,5 72,0 74,0 57,3 75,0 77,1 79,6 79,8 77,5 71,6 71,9 77,7 79,2 71,1 71,1 72,3 85,8 68,8 70,1 84,3 67,8 75,6 76,3 72,6 70,4 76,9 79,6 74,2 75,6 80,1 83,4 83,0 78,4 71,7 75,2 83,2 69,7 73,0 76,9 76,7 71,2 81,7 70,9 71,0 73,8 74,8 69,6 76,0 46,8

30,5 43,4 8,6 11,4 12,6 13,4 27,7 21,9 15,5 14,7 12,1 20,9 22,0 29,0 22,5 21,7 19,6 33,0 24,2 22,6 35,9 22,8 19,6 18,8 18,3 20,0 25,7 25,0 19,1 19,0 26,7 26,8 25,4 11,9 28,6 27,7 14,7 29,4 21,9 20,5 26,6 26,5 20,9 17,7 22,7 22,7 18,5 13,4 15,6 18,3 25,4 21,5 15,3 28,5 24,1 19,2 20,9 23,1 15,4 22,2 26,4 23,8 22,0 26,3 22,0 46,8

3,4 3,9 0,4 0,9 0,4

2,3 0,8 0,9 0,4 1,2 1,1 1,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,4 1,7 1,1 0,2 0,4 1,4 0,8 0,4 1,3 0,2 1,2 0,3 0,6 1,3 0,6 0,7 0,6 1,5 0,7 0,4 0,3 0,7 1,2 1,2 0,3 0,8 0,8 0,4 1,4 0,7 0,6 0,5 0,7 0,7 0,6 1,1 1,1 1,7 1,4 0,9 1,3 1,0 0,5 0,4

1,9 1,1 1,5 1,9 1,8 0,3 0,5 2,2 1,6 0,9 1,1 1,4 3,2 0,9 4,8 1,7 1,5 0,5 1,3 0,9 1,5 1,7 1,0 1,2 0,8 0,9 1,2 0,9 0,8 0,7 0,2 1,0 1,4 3,2 0,4 2,7 1,5 1,2 1,2 1,0 0,5 2,0 0,7 1,8 1,6 1,5 1,3 0,5 1,2 2,8 1,1 2,3 1,6 3,0 0,4 0,9 1,7 2,3 1,1 3,4

CESAREA O PRES. ANOR. % FETOTOMIA TERNERO PARTOS 0,3 1,3 1,1 0,2 0,4 0,2 0,4

0,1 0,3 0,4 0,8

0,1 0,3 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,4

1,9 0,9

0,8 0,4 0,2 0,8 0,7 0,2 0,7 0,3 0,4 0,4 2,1 0,2 0,4 1,2 0,6 0,7 1,0 0,2 0,3 0,7 0,7 0,3 0,2 0,9 0,3 1,0 0,4 0,2 0,3 0,4

0,3 0,7 0,5 0,3 0,4 0,4 0,2 0,3 0,3 0,7 0,2 0,4 0,9 0,2 0,2 0,1 0,4

0,2 0,5 1,0 0,3 0,5 0,3 0,4 0,6 1,9 0,3 1,3 0,6 0,6 0,8 0,3 2,3

2,5 0,4 19,3 54,6 33,8 17,5 27,7 24,7 70,8 26,3 44,7 33,8 24,0 27,2 55,6 57,3 27,5 4,8 50,9 20,0 2,0 11,1 26,2 44,9 47,0 33,5 19,9 25,2 21,7 38,2 22,4 37,5 28,6 35,6 14,7 21,6 76,3 36,4 42,3 83,2 12,7 68,6 35,5 87,1 44,7 49,6 20,2 56,3 53,6 61,8 21,3 20,8 41,0 29,6 18,5 19,9 26,4 18,9 38,5 29,9 20,6 23,8 50,5 84,1 11,4 5,2

Memoria 2017

NOME TOURO

59


60

NOME TOURO

Nยบ. PARTOS

SIN EVALUAR

PARTO FACIL

PARTO NORMAL

PARTO DIFICIL

LIM CALIXTO LIM DUENDE LIM ENRICO LIM JASTON LIM NOIR LIM VRAQUIER LIM ZAKO LUACES MAG P MARK MARTY MAZARICOS MCCUTCHEN MELENDI MERIDIAN MIAMI XFO MICHELIN MISIL MOGUL MONCELOS MONTEREY ABS MONTROSS MYTH NEIPIN NORDES NORTON OVE PERDUT PETY PLANET PLATINO ABK PORTELO PREFERIDO PULSAR QUIXOTE RECIMIL RENEGADE SALAZAR SALOMON XFO SAMURAI SANXURXO SERRY XFO SIGMA SILVA SILVER ABS SIRIO SMURF SNAKE SNAPSHOT SNOWSEN STOP SUMMUM XFO SUPER SUPERIOR SUPERSIRE SUPERTORO SUPREM XFO THOS TICKET TORREL TROY VILLALBA WALTER CRV WICKHAM XACOBEO XANCEDA XUBILEO XUDAN ZAMAGNI

409 358 270 289 282 391 498 858 317 304 347 300 633 2.765 1.450 453 499 446 431 512 585 1.295 305 311 411 390 427 273 1.267 296 256 594 355 305 3.235 401 335 280 488 310 596 313 490 324 334 295 807 480 696 559 1.186 394 663 234 506 1.189 2.737 7.733 307 5.685 297 440 277 770 461 344 343 323 287

1,2 0,3 1,1 2,8 0,7 1,5 0,8 0,6 0,6 1,0 0,6 0,7 1,0 0,9 0,6 0,7 0,2 1,4

58,7 50,3 59,6 55,4 59,9 54,2 52,0 75,3 79,8 74,7 79,0 76,0 80,4 76,4 70,0 75,1 74,6 72,9 81,7 78,5 74,0 73,2 81,3 70,1 70,8 69,5 77,8 69,2 80,8 86,8 75,4 71,9 70,1 79,0 77,4 76,8 88,7 68,9 73,2 67,1 77,2 79,9 69,6 73,2 77,8 70,2 77,2 79,0 76,4 77,6 72,6 74,1 85,5 84,2 77,5 75,5 70,6 78,8 75,9 67,2 88,9 71,4 58,5 74,7 75,1 82,3 76,1 68,4 66,9

35,7 44,1 33,0 37,7 35,8 38,9 42,6 22,6 17,7 23,0 19,9 22,3 17,5 21,0 27,4 23,6 23,1 22,9 17,2 19,9 22,9 24,6 16,1 28,6 26,3 27,4 19,2 26,7 17,4 11,8 23,4 25,1 26,8 19,3 20,2 21,0 10,8 28,2 23,0 27,4 20,3 17,9 26,3 23,5 19,5 26,1 20,6 19,4 21,1 19,9 24,7 22,6 12,1 15,8 20,0 21,4 27,7 18,8 21,8 28,6 10,1 25,9 35,4 23,8 23,0 16,9 21,6 30,7 31,4

2,7 3,4 3,3 2,4 2,5 3,1 3,0 0,9 1,6 0,7 0,3 0,3 1,0 1,2 1,5 0,4 1,4 1,1 0,5 0,6 1,5 1,3 1,6 0,6 1,5 1,8 1,4 2,6 1,0 0,3 0,8 1,9 1,1 1,0 1,0 0,5 0,3 1,8 1,0 2,6 1,2 1,3 2,7 2,2 1,5 1,7 1,2 0,4 1,7 0,9 1,2 0,5 1,5

0,8 1,4 0,7 0,3 0,3 0,7 0,8 0,7 0,4 0,2 0,7 0,4 0,5 0,6 0,7 0,9 1,0 0,3 0,4 1,4 1,6 0,2 0,3 0,8 0,9 0,6 1,4 0,4 0,4 0,6 0,5 1,0 1,3 0,6 1,2 0,8 0,8 0,9 0,8 0,3 1,1 4,0 0,4 0,7 0,3 0,6 0,3

1,4 1,7 0,6 1,1 2,3 2,7 0,7 1,1 1,4 1,2 1,3 0,6 1,5 0,3 1,7

CESAREA O PRES. ANOR. % FETOTOMIA TERNERO PARTOS 0,5 0,6 0,7 0,7 0,5 0,8 0,5 0,3 0,3 0,3 0,7 0,1 0,1 0,2 0,2 0,5

1,2 1,4 2,2 1,0 1,1 1,8 0,8 0,1 0,3 0,2 0,4 0,4 0,6 1,4 0,7

0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2

0,3 0,3 0,5 0,3 0,9 1,1 0,3 0,3

0,6

0,7 0,9

0,1

0,4 0,8

0,4 0,8 0,3 0,2

0,4 0,6 1,0 1,0 0,6 0,6

0,3 0,3 0,3 0,1 0,2 0,2 0,1 1,0

0,1

0,3 0,3 0,5 0,6 0,1 0,9 0,4 0,5 0,3

0,1

0,5 0,3 0,3

0,2

0,6 0,5 0,7

0,3 0,3

4,9 6,2 1,5 0,7 3,2 1,5 6,4 28,0 22,1 22,7 32,9 18,3 49,5 23,2 75,6 20,1 24,5 19,3 60,8 20,3 45,5 59,0 47,2 18,0 16,1 14,6 16,6 19,4 44,4 40,2 24,2 22,4 24,5 34,8 27,0 18,2 30,8 23,6 19,9 20,3 27,7 15,0 24,7 34,3 39,5 24,4 43,0 14,2 18,0 30,6 58,7 19,3 39,5 24,4 50,4 30,7 31,4 40,5 20,5 16,6 55,6 19,6 56,0 37,3 64,0 16,0 42,0 27,9 63,4


VELOCIDADE DE MUXIDO VACAS

ALTACALIBER ALTAIOTA ARMONICO ARTES ATLANTIC WWS ATWOOD AUTOPILOT BARMAN BEHOBIA BETANZOS BRADNICK BRAWLER CAPRICHO CONTROL DANCER DEFENDER WWS DELANO XFO DELETE DOORMAN DUNO ELEGANT FACEBOOK FEVER FREDERICK GABOR GERARD GOLDOURO GOSPELL HAMPTON IMPRESSION JETT AIR JORDAN KRUSADER LASSON XFO LAUTAMIC LAVANGUARD LAZARITH MAGREBI MANIFOLD MAN-O-MAN 2 MASCALESE MAYFIELD MCCUTCHEN MOGUL PAYTON PLANET SALNES SALOON SEAVER SHAMROCK SHOT WWS SMURF SNOWSEN SPUR WWS STOP SUPER SUPERSIRE TORREL TOYSTORY WICKHAM XACOBEO XIL XUDAN

154 256 170 215 127 197 152 1.143 319 395 145 759 323 324 124 212 147 1.263 119 494 267 205 336 139 184 1.047 111 684 122 150 238 301 232 133 388 129 229 113 245 133 875 168 585 363 145 156 1.006 136 146 129 140 351 134 436 1.716 436 171 3.895 114 136 1.401 568 1.429

NON SE SABE 2,6 2,3 1,2 3,7 3,1 4,1 0,7 1,8 0,9 2,0 2,1 0,5 2,5 1,2 0,0 0,5 1,4 1,0 0,0 1,4 2,2 0,5 0,9 0,0 1,1 1,2 1,8 1,0 0,8 0,7 2,9 2,0 1,3 2,3 2,8 1,6 0,9 3,5 0,8 0,0 2,4 0,6 1,0 2,8 0,7 0,0 1,4 0,7 1,4 2,3 2,1 0,6 1,5 1,1 2,0 2,1 0,0 1,5 1,8 2,9 1,9 1,4 1,7

RÁPIDO 31,8 21,1 20,0 20,0 15,7 15,7 16,4 25,0 13,5 20,5 12,4 26,1 14,2 26,5 29,0 37,3 19,0 22,2 16,0 22,5 16,5 24,9 22,0 22,3 29,3 23,5 16,2 23,7 23,0 20,7 18,9 20,3 17,2 21,8 19,3 16,3 15,3 23,9 24,5 15,8 23,3 23,2 23,1 28,4 19,3 17,3 17,5 25,0 21,9 22,5 18,6 16,8 16,4 22,9 17,0 23,9 17,0 16,1 24,6 19,9 24,8 26,4 24,6

NORMAL 57,1 66,8 67,6 66,0 66,9 62,4 72,4 67,7 71,8 68,9 63,4 62,8 69,7 61,1 66,1 58,0 66,7 64,7 57,1 68,4 67,4 65,9 64,3 59,7 59,8 65,8 78,4 62,7 61,5 66,7 63,9 61,5 69,4 68,4 69,1 68,2 68,6 64,6 55,5 69,9 62,4 64,3 65,0 59,2 66,9 72,4 65,7 64,7 59,6 71,3 70,0 68,4 74,6 65,6 67,7 64,4 70,2 65,7 64,9 66,2 67,2 65,1 66,5

LENTO 8,4 9,8 11,2 10,2 14,2 17,8 10,5 5,4 13,8 8,6 22,1 10,5 13,6 11,1 4,8 4,2 12,9 12,0 26,9 7,7 13,9 8,8 12,8 18,0 9,8 9,5 3,6 12,6 14,8 12,0 14,3 16,3 12,1 7,5 8,8 14,0 15,3 8,0 19,2 14,3 11,9 11,9 10,9 9,6 13,1 10,3 15,4 9,6 17,1 3,9 9,3 14,2 7,5 10,3 13,2 9,6 12,9 16,7 8,8 11,0 6,1 7,0 7,2

Memoria 2017

NOME TOURO

61


DISTRIBUCIÓN SEME CAMPAÑA 2017 Compra en conxunto de doses seminais para os Gandeiros de Africor-Pontevedra, ó igual que o resto das Asociacións Provinciais de Control Leiteiro, considéranse unhas necesidades, incluídas as da propia recría, de 3 doses por vaca controlada durante o derradeiro ano, repartidas da seguinte maneira: Suministro gratuito de doses de touros en proba para cubri-lo 10 % das necesidades da explotación. Touros en proba ................. 5.407 Doses Volume de compra ............. 1.538 Doses Lactacións finalizadas ....... 1.183 Doses Suministro cun desconto de precio venta ó publico do 40% das doses de Touros Probados de FONTAO, para cubri-lo 80% das necesidades da explotación. Cantidade total ................... 16.303 Doses SIGMA HAPPY SUPREM BRANDSON GILETTE MEIN

3.960 1.726 676 138 95 30

24,29% 10,58% 4,14% 0,84% 0,58% 0,18%

SUPERTORO SANXURXO MISIONE ELSAR BEARIZ

2.741 16,81% 1.211 7,42% 194 1.18% 119 0,72% 38 0,23%

ARMONICO THOS FALCO MELLOR ARION

2.041 982 184 95 31

12,32% 6,02% 1,12% 0,58% 0,19%

Touros sexados LEOMARCOS 1.410

8,64%

STOP

266 1,63%

DURAN

189 1,15%

LUACES

177 1,08%

Suministro de Touros Probados de fora da Comunidade Autónoma “últimos anos, Estados Unidos, Canadá, Holanda, Alemania, Italia, Francia” para cubri-lo 10% das necesidades da Explotación. Cantidade Total ................. 492 Doses BREWMASTER 371 75,40%

62

BIG POINT 48

9,75%

DANNO

40 8,13%

MYTH

33 6,70%


XXIII CONCURSO FRISÓN FEIRADEZA. LALÍN, 8 E 9 DE XULLO DE 2017

SECCIÓN XATA CAMPIONA XATA SUBCAMPIONA XOVENCA CAMPIONA XOVENCA SUBCAMPIONA XOVENCA GRAN CAMPIONA MELLOR CRIADOR XOVENCAS SEGUNDO CRIADOR VACA NOVA CAMPIONA VACA NOVA SUBCAMPIONA VACA INTERMEDIA CAMPIONA VACA INTERMEDIA SUBCAMPIONA VACA ADULTA CAMPIONA VACA ADULTA SUBCAMPIONA VACA GRAN CAMPIONA MELLOR CRIADOR SEGUNDO CRIADOR

NOME

GANDEIRÍA

CONCELLO

CARBALLEIRAS BEEMER NIURA BARONCELLE HOK NOVILLA CARBALLEIRAS BEEMER NIURA CARBALLEIRAS WICKHAM TROIKA CARBALLEIRAS BEEMER NIURA

CARBALLEIRAS RATO CARBALLEIRAS CARBALLEIRAS CARBALLEIRAS SAT CARBALLEIRAS ARGELINA CARBALLEIRAS RATO CARBALLEIRAS PEREZ CARBALLEIRAS MANTEIGA CARBALLEIRAS CARBALLEIRAS MANTEIGA

LALIN RODEIRO LALIN LALIN LALIN LALIN FORCAREI LALIN RODEIRO LALIN LALIN LALIN VILA DE CRUCES LALIN LALIN VILA DE CRUCES

CARBALLEIRAS MCCUTCHEN CONCAVA BARONCELLE XACOBEO PAULA CARBALLEIRAS HILL MARTA PEREZSELLO ALPINE 2156 CARBALLEIRAS BRUNO BRUNA MANTEIGA SHOTTLE LUNA CARBALLEIRAS BRUNO BRUNA

XOVENCA GRAN CAMPIONA FEIRADEZA 2017 Carballeiras Beemer Niura

Memoria 2017

O Xuiz encargado do xulgamento deste concurso foi D. Santiago García Souto.

63


XÓVENES MANEXADORES - FEIRADEZA 2017 SECCIÓN 1 - XÓVENES ATA 9 ANOS TODOS COMO PRIMER PREMIO

ALBERTO NOGUEIRA BLANCO FELIPE MEIJOME ROZAS BRAIS DONSION ASOREY IRIA DONSION ASOREY FELIPE MIGUEZ MIGUENS DANIEL SANTOME PEREIRO

PEREZ QUINTEIRO BERDON BERDON ARGELINA SANTOME

SECCIÓN 2 - XÓVENES ENTRE 10 E 15 ANOS 1º PREMIO 2º PREMIO 3º PREMIO

ABEL CARBALLO PENA FATIMA MIGUEZ MIGUENS BRAIS ORO GARCÍA

CASA ADONIS ARGELINA TROSTOY

SECCIÓN 3 - XÓVENES DE DE 18 A 30 ANOS 1º PREMIO 2º PREMIO 3º PREMIO

CRISTINA CARRO IGLESIAS MIGUEL RIAL MATO MARIA MANTEIGA ROGRIGUEZ

CARRO CARBALLEIRAS MANTEIGA

MELLOR MANEXADOR

CRISTINA CARRO IGLESIAS

CARRO

II MELLOR MANEXADOR

ABEL CARBALLO PENA

CASA ADONIS

VACA GRAN CAMPIONA FEIRADEZA 2017 Carballeiras Bruno Bruna 64


GANDERÍAS PARTICIPANTES - FEIRADEZA 2017

A COVA A JUNQUERA ARCA ARGELINA BERDON CARBALLEIRAS KINTEIRO MANTEIGA MOURISCADE O PAZO PAULI PEREZ RATO SANTOME TRASTOY XILO

TITULAR

ENDEREZO

MANUEL VILLAVERDE SALGUEIRO AGRICOLA JUNQUERA COLMEIRO SC MANUEL ANGEL ARCA BARREIRO MANUEL MIGUEZ FILLOY SAT BERDON SAT CARBALLEIRAS JOSE LUIS MEIJOME FERNANDEZ GANADERIA MANTEIGA S.C. DEPUTACION DE PONTEVEDRA M CARMEN ABELEDO LOPEZ PAULINO GONZALEZ FERNANDEZ GANADERIA PEREZ S.C. GANADERIA RATO S.C. JOSE SANTOME PEREIRO JOSE A ORO TRASTOY GANADERIA XILO S.C.

QUINTILLAN-FORCAREI INSUA-CRUCES QUINTILLAN-FORCAREI PEREIRA-FORCAREI BOTOS-LALIN GOIAS-LALIN BERMES-LALIN OIROS-VILA DE CRUCES VILANOVA-LALIN XESTA-LALIN ESCUADRO-SILLEDA BURGO-SELLO-LALIN BARONCELLE-RODEIRO GRESANDE-LALIN BAIÑA-AGOLADA GOIAS-LALIN

VACA XOVE SUBCAMPIONA DE GALICIA 2017 Midon Diana Altaamazing Memoria 2017

GANDERÍA

65


XXVI CONCURSO AUTONÓMICO FEFRIGA 2017 SILLEDA 27 E 28 DE XANEIRO 2017 O Xuiz encargado do Xulgamento deste Concurso foi o suizo, D. Markus Gerbert SECCIÓN

NOME

GANDEIRÍA

CONCELLO

XATAS DE 5 A 7 MESES (1º PREMIO) XATAS DE 5 A 7 MESES (5º PREMIO) XATAS DE 8 A 10 MESES (2º PREMIO) XATAS DE 11 A 13 MESES (3º PREMIO) XATAS DE 11 A 13 MESES (4º PREMIO) XATAS DE 11 A 13 MESES (5º PREMIO)

BLANCO 0247 AFRICA MANTEIGA XACOBEO MAR BARONCELLE AIRLIFT SORPRESA MANTEIGA ELUDE NARANJITA ET CARBALLEIRAS BEEMER NIURA CARBALLEIRAS BEEMER PERDIDA

BLANCO MANTEIGA RATO MANTEIGA CARBALLEIRAS CARBALLEIRAS

LALIN VILA DE CRUCES RODEIRO VILA DE CRUCES LALIN LALIN

XOVENCAS DE 17 A 19 MESES (2º PREMIO) XOVENCAS DE 20 A 22 MESES (2º PREMIO) XOVENCAS DE 20 A 22 MESES (5º PREMIO) XOVENCAS DE 23 A 26 MESES (3º PREMIO) XOVENCAS DE 23 A 26 MESES (4º PREMIO)

CARBALLEIRAS MCCUTCHEN LOLITA BLANCO MEGADESY ACOVA ANILA LILA BLANCO PICOLINA MANTEIGA ATLAX ATILANA

CARBALLEIRAS BLANCO A COVA BLANCO MANTEIGA

LALÍN LALIN FORCAREI LALÍN VILA DE CRUCES

XATA CAMPIONA DE GALICIA

BLANCO 0247 AFRICA

BLANCO

LALÍN

VACA XOVEN LACTACIÓN ATA 30 MESES(1º PREMIO) VACA XOVEN LACTACIÓN ATA 30 MESES(3º PREMIO) VACA XOVEN LACTACIÓN ATA 30 MESES(5º PREMIO) VACA XOVEN LACTACIÓN DE 30 A 36 MESES(3º PREMIO) VACA XOVEN LACTACIÓN DE 30 A 36 MESES(4º PREMIO)

MIDON DIANA ALTAAMAZING BLANCO ANDREA ROXI ROJA CARBALLEIRAS MCCUTCHEN CONCAVA MANTEIGA AIRLIFT CLAUDIA BLANCO ALIZEE IRENE ALBANA

MIDON BLANCO CARBALLEIRAS MANTEIGA BLANCO

LALIN LALIN LALIN VILA DE CRUCES LALIN

VACA INTERMEDIA LACTACIÓN 3 ANOS (2º PREMIO) VACA INTERMEDIA LACTACIÓN 3 ANOS (4º PREMIO) VACA INTERMEDIA LACTACIÓN 4 ANOS(2º PREMIO)

BLANCO DELIÑA ET BARONCELLE BETANZOS ANDREA BLANCO M PRECIOUS VALERY

BLANCO RATO BLANCO

LALIN RODEIRO LALIN

VACA ADULTA VACA ADULTA VACA ADULTA VACA ADULTA

BLANCO ASIA ET MANTEIGA SHOTTLE LUNA CASIL MOURE GOLDWYND LAURA CARBALLEIRAS BRUNO BRUNA

BLANCO MANTEIGA BLANCO CARBALLEIRAS

LALIN VILA DE CRUCES LALIN LALIN

MIDON DIANA ALTAAMAZING BLANCO ASIA ET BLANCO ASIA

MIDON BLANCO BLANCO

LALÍN LALIN LALIN

LACTACIÓN 5 ANOS(1º PREMIO) LACTACIÓN 5 ANOS(4º PREMIO) LACTACIÓN 6 ANOS(2º PREMIO) LACTACIÓN 6 ANOS(3º PREMIO)

VACA XOVE SUBCAMPIONA DE GALICIA VACA ADULTA CAMPIONA DE GALICIA VACA GRAN CAMPIONA DE GALICIA

GANDERÍAS PARTICIPANTES - “FEFRIGA 17” GANDERÍA

66

REPRESENTANTE

ENDEREZO

A COVA BLANCO

A COVA SAT BLANCO

QUINTILLAN-FORCAREI PARDESOA-LALIN

CARBALLEIRAS MANTEIGA MIDON RATO

SAT CARBALLEIRAS GANADERÍA MANTEIGA SC GANDEIRIA MIDON SC GANADERIA RATO

SELLO-LALIN OIROS-VILA DE CRUCES BARCIA-LALIN CARBOENTES-RODEIRO


XXXIV OPEN DE FRISÓN GANDAGRO ’17 SILLEDA 27 E 28 DE XANEIRO 2017 NOME

GANDEIRÍA

CONCELLO

XATAS DE 5 A 7 MESES (1º PREMIO) XATAS DE 8 A 10 MESES (5º PREMIO) XATAS DE 11 A 13 MESES (5º PREMIO)

BLANCO 0247 AFRICA BARONCELLE AIRLIFT SORPRESA MANTEIGA ELUDE NARANJITA ET

BLANCO RATO MANTEIGA

LALIN RODEIRO VILA DE CRUCES

XOVENCAS DE 17 A 19 MESES (5º PREMIO) XOVENCAS DE 20 A 22 MESES (3º PREMIO) XOVENCAS DE 23 A 26 MESES (3º PREMIO)

CARBALLEIRAS MCCUTCHEN LOLITA BLANCO MEGADESY BLANCO PICOLINA

CARBALLEIRAS BLANCO BLANCO

LALÍN LALIN LALÍN

XATA SUBCAMPIONA INTERNACIONAL

BLANCO 0247 AFRICA

BLANCO

LALÍN

VACA XOVEN LACTACIÓN ATA 30 MESES(1º PREMIO) VACA INTERMEDIA LACTACIÓN 3 ANOS (2º PREMIO) VACA INTERMEDIA LACTACIÓN 4 ANOS(2º PREMIO) VACA ADULTA LACTACIÓN 5 ANOS(1º PREMIO) VACA ADULTA LACTACIÓN 5 ANOS(4º PREMIO) VACA ADULTA LACTACIÓN 6 ANOS(3º PREMIO) VACA ADULTA LACTACIÓN 6 ANOS(5º PREMIO) VACA ADULTA CAMPIONA DE GALICIA VACA GRAN CAMPIONA DE GALICIA

MIDON DIANA ALTAAMAZING BLANCO DELIÑA ET BLANCO M PRECIOUS VALERY BLANCO ASIA ET MANTEIGA SHOTTLE LUNA CASIL MOURE GOLDWYND LAURA CARBALLEIRAS BRUNO BRUNA BLANCO ASIA ET BLANCO ASIA

MIDON BLANCO BLANCO BLANCO MANTEIGA BLANCO CARBALLEIRAS BLANCO BLANCO

LALIN LALIN LALIN LALIN VILA DE CRUCES LALIN LALIN LALIN LALIN

XATA CAMPIONA DE GALICIA E SUBCAMPIONA INTERNACIONAL GANDAGO 17 Blanco 0247 Africa

Memoria 2017

SECCIÓN

67


GANDERIAS PARTICIPANTES XXXIV OPEN DE FRISON GANDAGRO ’17 GANDERÍA A COVA BLANCO CARBALLEIRAS MANTEIGA MIDON RATO

REPRESENTANTE

ENDEREZO

A COVA SAT BLANCO SAT CARBALLEIRAS GANADERÍA MANTEIGA SC GANDEIRIA MIDON SC GANADERIA RATO

QUINTILLAN-FORCAREI PARDESOA-LALIN SELLO-LALIN OIROS-VILA DE CRUCES BARCIA-LALIN CARBOENTES-RODEIRO

GRAN CAMPIONA DE GALICIA E GRAN CAMPIONA INTERNACIONAL GANDAGRO ’17 Blanco Asia

68


PROGRAMA DE ASESORAMENTO PROGRAMAS DE ASESORAMENTO A EXPLOTACIÓNS AGROGANDEIRAS: Unha realidade consolidada en AFRICOR Pontevedra Moito cambiou a realidade do noso campo dende que alá polo ano 2002 dende Africor Pontevedra se decidise dar un paso á fronte e se puxeran as bases para conseguir un manexo o máis eficiente posible e racional das explotacións dos nosos asociados, para daquela contábase con 22 explotacións rondando a dia de hoxe as 150. Dende Africor Pontevedra creáronse tres programas cós que se sigue traballando a dia de hoxe. • Programa de produción e conservación de forraxes • Programa de alimentación do gando vacún de leite • Programa de Acoplamentos na explotación O obxetivo común de todos eles ha de ser o de acadalo manexo eficiente da explotación, de tal maneira que tódalas variables que forman parte e determinan o correcto funcionamento da mesma, tales como terra, man de obra, capital ou medioambiente actúen en conxunto de forma harmoniosa, baixo as condicións económicas actuais e futuras garantizando así a viabilidade económica das mesmas.

PROGRAMA DE PRODUCIÓN E CONSERVACIÓN DE FORRAXES Un dos obxetivos constantes que debe perseguir unha explotación de gando vacún é a de producir forraxe de calidade en cantidade suficiente. Para logralo é preciso: • Implantación das variedades axeitadas de cultivos forraxeiros: millo, ray-grass, etc. • Conservación da saúde e fertilidade do solo, mediante un bo manexo dos cultivos. • Fertilización e correción de déficits do solo a través dun correcto cálculo de aportes e extraccións de nutrintes. Con todo isto, orientamos e asesoramos ós gandeiros cara unha produción forraxeira máis integral e compatible co medio, adaptándose ás características edafolóxicas e climáticas do ámbito xeográfico de cada explotación. Por todo isto será necesario valorar a importancia da estrutura territorial de cada explotación xa que é a base na que se debe apoiar toda produción agrogandeira.

O obxectivo é o de mellora-la calidade da forraxe conservada que permite acadar producións máis eficientes e co consumo axeitado doutros alimentos mercados fora de explotación. Da súa cantidade e calidade nutritiva vai depender en gran medida os gastos en alimentación e os rendementos na explotación.

Memoria 2017

Neste senso é de vital importancia o emprego de técnicas de laboreo non agresivas co solo, e un uso racionado dos elementos fertilizantes que tratarán sobre todo de corrixir as deficiencias dos nosos chans e de incorporar os nutrintes que as nosas colleitas extraen del.

69


De todo isto debemos ter moi presente que a tan ansiada redución de custos vai vir precedida dunha mellora na cantidade e calidade forraxeira producida na propia explotación.

VALORES MEDIOS DAS MOSTRAS DE ENSILADO DE HERBA 2002 - 2017

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

pH

MS

PB

FB

FAD

FND

CEN

Nº mostras

4,87 4,72 4,48 4,41 4,39 4,36 4,30 4,46 4,41 4,77 4,52 4,45 4,50 4,45 4,46 4,54

32,67 32,87 34,11 31,44 35,64 33,92 34,25 39,13 34,78 37,08 35,22 36,04 34,52 33,29 34,53 32,05

12,99 14,12 13,73 14,64 14,19 13,11 12,36 11,94 12,59 12,97 12,49 11,76 12,24 12,29 12,81 13,44

28,28 28,39 29,09 29,75 28,45 29,20 30,55 28,47 30,26 29,62 30,02 28,85 24,32 30,66 24,85 29,89

34,28 34,08 33,10 34,11 32,76 34,06 35,45 32,91 34,93 34,44 35,02 33,94 34,44 35,93 35,31 35,72

53,25 51,87 51,00 51,64 49,70 51,64 53,15 53,73 55,40 54,06 54,32 52,39 53,25 55,08 53,84 53,60

9,87 10,81 10,44 10,46 10,35 9,80 10,08 8,51 8,48 9,16 9,54 8,94 9,53 9,35 9,50 9,17

47 126 187 171 161 258 271 162 268 251 244 316 312 274 245 288

VALORES MEDIOS DAS MOSTRAS DE ENSILADO DE MILLO 2002 – 2017

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

70

pH

MS

PB

FB

FAD

FND

CEN

ALM

4 3,95 3,84 3,76 3,80 3,78 3,82 3,80 3,79 3,81 3,82 3,83 3,80 3,74 3,79 3,81

32,49 35,67 34,98 34,12 35,01 34,40 34,82 36,27 36,34 35,36 32,69 31,82 31,69 32,71 31,49 32,96

9,21 8,09 8,53 8,33 8,16 8,05 8,40 6,89 7,13 7,08 7,31 7,27 6,92 7,02 7,25 6,61

21,77 20,79 21,86 22,44 22,36 23,03 22,07 25,68 24,48 24,58 25,53 25,94 26,19 26,18 26,22 25,70

24,04 23,55 25,22 25,72 25,48 26,31 26,20 28,84 27,10 27,44 28,30 28,67 28,90 28,72 28,53 28,67

43,14 41,83 43,40 44,34 43,87 44,44 43,20 49,69 46,96 47,15 48,30 48,16 46,71 45,98 46,66 46,18

3,43 3,29 3,32 3,56 4,09 3,79 3,95 3,39 3,40 3,72 4,10 4,24 4,20 4,16 4,72 5,07

27,51 27,77 28,12 29,73 28,84 28,69 29,50 31,51 31,19 31,45 29,39 28,87 30,34 30,98 28,19 29,22

Nº mostras 41 71 98 79 83 130 143 130 150 154 137 176 171 127 102 127


PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN DO GANDO VACÚN DE LEITE Introdución 1.- Importancia da alimentación 2.- Os alimentos 3.- Racionamento Introdución Alimentación Animal: Rama da zootecnia que se ocupa do estudo de todos os aspectos encamiñados a proporcionar a cantidade de sustancias nutritivas (alimentos) adecuadas para procurar un estado óptimo dos animais. Para iso facemos o seguinte estudo: • Valoración das necesidades dos animais • Valoración do contido de nutrientes dos alimentos • Racionamento ou forma de achegar a cantidade de alimentos necesarios para cubrir de forma óptima as necesidades dos devanditos animais. Un sistema de produción de leite eficiente e adaptado á realidade actual debe ter por obxetivo maximiza-la utilización de forraxe propia de explotación. Importancia da alimentación O obxectivo de calquera negocio é gañar a maior cantidade de diñeiro, e para iso será necesario gastar o imprescindible e vender máis ao mellor prezo posible. Canto mellor sexa a calidade do produto para vender, maiores probabilidades de incrementar os nosos beneficios e se esta produción resúltanos económica, negocio redondo. Como profesionais da produción animal debemos ter un coñecemento o máis amplo posible do sistema de produción no que se está traballando. O animal e o medio de explotación van ser os pilares do noso proceso produtivo. Canto máis coñezamos dos mesmos, maiores garantías de éxito no noso traballo. Técnicas de reprodución, alimentación, sanidade e hixiene, manexo, control ambiental, xenética, etc. son algúns dos aspectos que deben ser coñecidos para lograr o obxectivo inicial. No caso concreto da alimentación os factores que van intervir son: • Por unha banda o animal. • Os alimentos que imos dar. • Como mesturamos os alimentos, o tipo de dieta e como os imos a distribuír, en definitiva, o manexo alimentario.

Os alimentos desde o punto de vista gandeiro son todas aquelas sustancias que o home pon a disposición dos animais directa ou indirectamente para que consumíndoas dun modo axeitado poidan manter con normalidade as súas funcións vitais, alcancen o seu desenvolvemento corporal propio da especie e dean as producións útiles que se pretenden obter.

Memoria 2017

Os alimentos

71


Canto máis e mellores principios nutritivos teña un alimento mellor calidade terá e maiores producións obteranse. Os innumerables e, moitas veces inevitables factores que inflúen na orixe, conservación e aproveitamento dunha forraxe provocan que as características nutritivas e alimenticias da mesma non resulten óptimas, por elo xorde a necesidade de complementar a ración forraxeira diaria do noso gando cos métodos e produtos máis idóneos para cada momento do ciclo produtivo. A alimentación non pode ser nunca unha receita, é parte da responsabilidade do gandeiro; é un proceso dinámico que require coñecementos, observación e facer as cousas ben. Dende Africor Pontevedra e coa axuda dos nosos técnicos o que intentamos e que o gandeiro é o que debe saber mellor que ninguén como vai a súa explotación, de que tipo de alimentos dispón, que calidade de ensilados manexa , saber que penso e o axeitado en cada momento para as súas vacas é o estado destas. Nun principio, alimentar un animal parece unha tarefa sen a menor complicación. De feito as vacas viñéronse alimentando perfectamente desde hai moito tempo, sen a intervención do home. Cando o home interveu na selección dos animais, mellorando as razas e esixíndolles producións e rendementos que xamais se darían de forma natural, a alimentación destes vaise complicando. Para alimentar os animais da forma máis correcta e económica, haberanse de realizar os cálculos oportunos que nos permitan ter un adecuado racionamento. Os aspectos que interveñen directamente no racionamento animal son o vaca e os alimentos. Canto mellor coñezamos a calidade dos forraxes e o estado dos animais mellor poderemos facer o racionamento. Deste xeito tratase de equilibrar a relación enerxía/proteína na ración con concentrados ou mesturas de cereais, leguminosas, subprodutos fibrosos e os correspondentes minerais e vitaminas. Cada ano intentamos sacar o mellor do noso traballo por eso, coa axuda das analiticas de control leiteiro mensual, estase facilitando os resultados individuais das vacas tanto de urea coma de BHB (cetose) en leite, gracias a estes datos, primeiro pode o gandeiro saber como se esta facendo o traballo do tecnico no seu establo cara a resultados tanto productivos coma clinicos, esto leva consigo unha maior implicación por parte dos tecnicos para poder equilibrar mellor as racións que se estan aportando as vacas e asi acadar resultados mellores. Conclusión: O traballo do equipo técnico e facer visitas , análises rutinarios dos forraxes, balanceo das racións e todo o asesoramento que necesite o gandeiro no dia a dia, estas son as claves do noso progama de alimentación eficiente e rendible designado para unha mellora óptima das explotacións de vacún de leite.

72