TON Panel 112: mono rijden

Page 1

TON 112 02-24 ¬ p 15

DESIGN: BORINKA -AND- SHAMROCK .COM

e telefoon op stil zetten tijdens het rijden? Of toch soms bellen en berichtjes checken? Het TON-panel kreeg vragen over hun eigen gedrag en over de MONO-campagne, die verkeersdeelnemers bewust maakt van veilig gebruik van smartphones in het verkeer.

IN WELKE SITUATIES GEBRUIK JIJ JE TELEFOON TIJDENS JE WERK?

ch

Hoe vaker de panelleden op de weg zitten, hoe meer ze de telefoon gebruiken. Vooral om zelf te bellen. Toch leest of stuurt 35% van de chauffeurs die de hele dag rijden ook wel eens berichten tijdens het rijden. Het panel kreeg de vraag:

au he ffeu le rs da d g o ie p d vrij e w we eg l ch zij au n af ffeu en rs to die er ijd en all ee ve n vo rk or ee w r o oo f p nriv we é rk -

BELLEN ONDERWEG

alleen als ik stil sta

20%

47%

36%

ik beantwoord inkomende telefoongesprekken als ik rijd

24%

28%

22%

ik bel zelf wel eens iemand als ik rijd

46%

23%

27%

ik lees tijdens het rijden wel eens berichten

20%

8%

9%

ik lees en verstuur wel eens berichten als ik rijd

35%

15%

11%

ik gebruik de telefoon nooit

3%

3%

17%

HE T PAN E L KO N HIE R ME E RDE RE ANT W OOR DE N G E V E N


TON 112 02-24 ¬ p 16

MONO? DIE KENNEN WE!

LASTIG, DIE REGELS

KEN JE DE MONO-CAMPAGNE? 2021 2024

HET IS ONMOGELIJK OM JE ALTIJD AAN DE MONO-REGELS TE HOUDEN.

Bijna alle panelleden (96%) kennen MONO: meestal via reclame langs de weg, tv of radio. In 2021 stelde TON deze vraag ook: toen was de campagne nog iets minder bekend.

ja, van reclame langs de weg

57%

64%

ja, mijn bedrijf geeft er aandacht aan

2%

4%

ja, van reclame op radio en tv

49%

51%

ja, maar weet niet precies waarvan

5%

4%

nee, nooit van gehoord

8%

4%

HE T PAN E L KO N HIE R ME E RDE RE A NT W OOR DE N G E V E N

AFSPRAKEN ZIJN ER IN JOUW BEDRIJF AFSPRAKEN OVER MONO RIJDEN?

10

er is over gesproken, maar % nog geen concrete afspraken

ja, er zijn duidelijke afspraken gemaakt

8

1

De MONO-regels zijn goed, maar je kunt je er niet altijd aan houden. Dat vindt bijna de helft van de panelleden. Zij reageerden op de stelling:

neutraal

22

%

25 oneens %

12 weet niet %

mee eens

41

%

De ene werkgever maakt wel afspraken over MONO, de andere niet. Zes van de tien panelleden geven aan dat in hun bedrijf geen afspraken zijn gemaakt over telefoongebruik. Zij kregen de vraag:

WELKE AFSPRAKEN OVER TELEFOONGEBRUIK ONDERWEG ZOU JIJ WILLEN INVOEREN? 33%

%

ja, dat zit in de planning

32% 22% 19%

%

dat weet ik niet

17%

20

38

%

nee, en ik denk niet dat dat gaat gebeuren

23

8% %

4% 3%

nee, (nog)niet

3%

%

2% H E T PA NE L KON H I E R ME E R DE R E A NT W OOR DE N G EVEN


TON 112 02-24 ¬ p 17

RUST

IK VOEL MIJ RUSTIGER ALS IK MONO RIJD. mee eens

44

Bijna de helft van de panelleden (44%) is het eens met de stelling ‘Ik voel mij rustiger als ik MONO rijd’. Panelleden die vrijwel de hele dag op de weg zitten zijn het minder eens met de stelling. Zij antwoorden vaker neutraal. En wordt het werk saai zonder telefoon? Dat vindt maar 12%.

neutraal

%

24

22

ik rijd nooit MONO

IN DE TENT

4

%

weet niet

%

6

%

oneens %

IK VIND HET WERK SAAIER ALS IK MONO RIJD. neutraal

20 12

oneens

40

%

%

%

mee eens

20

8

%

ik rijd nooit MONO

%

weet niet

MONO IS

De meeste panelleden (77%) vinden dat MONO de veiligheid op de weg vergroot: panelleden die vrijwel de hele dag rijden en zij die af en toe rijden. Ook in 2021 waren de panelleden daarvan overtuigd.

VEILIG

MONO RIJDEN ZORGT VOOR MEER VERKEERSVEILIGHEID.

mee eens

42

12 neutraal %

%

mee eens

3 oneens

42

15 neutraal %

%

%

2021 helemaal mee eens

35

1 helemaal oneens %

%

7 weet niet %

2 oneens %

2024 helemaal mee eens

35

1 helemaal oneens %

%

5 weet niet %


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.