Ansgarmagasinet 2014

Page 1

m aga s i ne T

Hva mener vi med Mer enn skole?

2014

Årg. 29

Morgendagens pastorer • Studieturene • Nordisk Master • Hagelia

Gifteskolen?

– Ansgar har et godt rykte... magasinet 2014

1


Mer enn skole! Når studenter og elever møter opp til studiestart på Ansgarskolen i begynnelsen av august - etter en lang og velfortjent sommerferie – møtes de av engasjerte lærere og et moderne skoleanlegg. Høsten 2013 tok vi i bruk et nytt studenthjem og har nå plass til 150 hybelboere, noe som gir enda flere anledning til å leve med i ”livet på Ansgar”. Skoleåret 2013-2014 har det vært rundt 300 studenter og elever på Ansgarskolen! Ansgarskolen er mer enn studiepoeng og grader! Vårt mål er at unge mennesker skal erfare studietiden på Ansgar som en forvandlende opplevelse av faglig fordypning og utrustning, fellesskap og andakt, Jesus og venner! Ansgarskolens studentmål er kunnskapsrike mennesker, modne og troverdige kristne og engasjerte ledere. Kunnskap og innsikt som fremmer studentenes evne til kritisk tenkning er viktig, også med hensyn til eget teologisk ståsted. Det gir grobunn for modning og vekst, som er en forutsetning for troverdighet og fremtidig kristent lederskap. Ansgarskolen skal ha et bredt tilbud av utdanninger for behov i kirke og samfunn. De som forlater Ansgarskolen etter ett, tre eller fem år skal eie en felles plattform av kristne verdier, en stødig tro på bibelordets autoritet og frimodig tro på evangeliets kraft. Ansgar Teologiske Høgskole har de siste ti årene utviklet seg til å bli en betydelig forskningsinstitusjon i norsk sammenheng. I 2013 viser forskningstallene at ATH produserer mer forskning per faglig stilling enn de fleste høyskoler. Det er et imponerende resultat! Høsten 2013 startet første kullet opp på masterstudiet i ledelse og menighetsutvikling, som er et samarbeidsprosjekt mellom flere høyskoler i Norden. Etter et par år med reduserte elevtall på Ansgar Bibelskole, pekte pilen rett til værs igjen høsten 2013 med 75 elever. Nytt tilbud er ”Lyd-Lys-Scene”, som er en valgretning på musikklinja. Høsten 2014 starter bibelskolen opp helt nytt andreårs tilbud, ”Teamlinja”. To team skal ut og reise til høsten, ett i samarbeid med Misjonsforbundet Ung og Skjærgårsgospel og ett i samarbeid med Randesund Misjonsmenighet. Vi føler oss sikre på at Gud vil kristen utdanning for norsk ungdom. Ansgarskolens mandat er å påvirke den oppvoksende slekt med bibelordets autoritet og evangeliets kraft – enten studentene går ett år på bibelskolen eller fem på høgskolen!

Harald Nygaard Rektor

2

magasinet 2014


23

Hagelia-epoken

4

Ferdige Musikkteknologer

5

mer enn skole! - en utdyping

6

Studieturer

8

Nordisk master

10

#tidagers og CD

12

den store gifteskolen?

15

Et år på lyd, lys scene

18

morgendagens pastorer

20

Katrine Torvik er tilsatt som ny linjeleder for vår allerede populære teamlinje.

Stream = Små bildeglimt fra livet på skolen.

magasineT UTgiver: Ansgarskolen, Fredrik Fransonsvei 4, 4635 Kristiansand. Telefon: 38 10 65 00 Fax: 38 10 65 99 E-post: post@ansgarskolen.no Hjemmeside: www.ansgarskolen.no Bankkonto: 3000.19.17087 Redaktør: Thomas Vårlid E-post: vaarlid@ansgarskolen.no Redaksjonen: Thomas Vårlid, Lovise Molund, Hildegunn Schuff, Katrine Torvik, Espen Johansen, Hannah Sætrang, Siv-Elin Skoglund og Maren Songe Kittelsen. Foto forside: Jonas Kiplesund Design: Morten Ravnbø Sætren [www.ravnbo.com] Trykk: Synkron Media Opplag: 5000 Bladet distribueres gratis.

Skattefri gave! Gi en gave til Ansgar Høgskole og få skattefritak for beløpet. Dette kommer inn under gaver til vitenskaplig forskning. Ordningen er uavhengig om du i tillegg gir til frivillige organisasjoner. Både privatpersoner og foretak kan benytte seg av ordningen. - Alle privatpersoner og foretak kan gi inntil 10.000,med skattefritak uavhengig av inntekt. - Privatpersoner kan i tillegg gi inntil 10 % av personinntekt, for foretak er det 10% av overskudd, og få skattefritak for hele beløpet. - Du kan gi et fast beløp ved avtalegiro eller enkeltbeløp. Kontonr: 3000 19 17044. Merk gaven med ”skattefri gave” og ditt fødselsnummer. Ønsker du å gi fast til skolen, ta kontakt med oss på 38 10 65 00 eller post@ansgarskolen.no

Søknadsinformasjon Ansgar Bibelskole Søknader mottas fortløpende så lenge det er ledige plasser. Se www. ansgarbibelskole.no.

Ansgar Teologiske Høgskole Ordinær søknadsfrist 15. april. Se www. ansgarhogskole.no/soknad

Følg oss på facebook! Sjekk: /ansgarskolen (bibelskolen) /ansgarhogskole magasinet 2014

3


Hagelia-epoken går mot slutten

Professor Hallvard Hagelia har undervist ved Ansgar Teologiske Høgskole siden 1980. 6. februar 2014 markerte han sin siste ordinære undervisningstime før pensjonisttilværelsen med kake, tale og sedvanlig engasjement for bibelfag.

H

allvard Hagelia er professor i Det gamle testamente ved Ansgar Teologiske Høgskole, og er den som har jobbet lengst ved skolen og blant dem som har størst akademisk tyngde. Fra sommeren 2014 av går han inn i pensjonisttilværelsen – og skal fortsatt ha kontor ved skolen, som professor emeritus. Da skal han først og fremst skrive, og kan love at det blir flere bøker i rekken i tillegg til de ni han har gitt ut så langt. Noe undervisning som timelærer blir det nok også.

Studentene takket Hallvard som de først hadde hørt om og sett som navn på bøker, og så følte seg privilgerte som de kunne få ha som lærer. En student fortalte hvordan hun hadde skrevet oppgave med Hallvard som veileder, og så opplevde å få tilsendt en doktoravhandling om Abrahamspakten – temaet for oppgaven hennes – i posten i jula. – Det vitner om stor omsorg og faglig engasjement, takket studenten.

Likevel ville han markere dagens avslutning på den siste ordinære undervisningsrekken han har ved ATH. Dermed ble det kake for studenter og kolleger, hilsener og gode ord, og tale fra Hallvard selv i lunsjpausen. – Hallvard har på mange måter gått opp løypa, sa Øyvind Skjegstad, om at Hagelia var den første med doktorgrad ved ATH, og den første ”hjemmelagde” professoren. Bjørn Øyvind Fjeld nevnte en side av Hallvard studentene kanskje har sett mindre til, nemlig at han på 1970- og 1980-tallet var sterkt engasjert i menighetsplantning – både i Haugesund Norde misjonsmenighet, som han var med og plante og var pastor i, og i norske og europeiske nettverk for kirkevekst.

Hallvard selv innrømmet at han ikke klarer å huske studentenes navn, men setter stor pris på deres engasjement og faglige bidrag. – ATH er blitt en mye mer mangfoldig skole siden jeg gikk her på 1960-tallet, og det er flott på mange måter. Bibelfagene har en mye mindre plass enn tidligere, og det beklager jeg, sa Hallvard i sin lille takketale. Han tror bibelfagene er helt grunnleggende for framtidens predikanter og pastorer. Nå ser han fram til å skrive videre som professor emeritus. Etter avslutningen fikk Hagelia stor applaus, og avsluttet på sedvanlig behersket vis: – Det var da svært. Takk for i dag. tekst og foto: hildegunn m.t. schuff

4

magasinet 2014


Musikk I år, for første gang i historien, kan Ansgar Høgskole være stolte av å ha ferdigutdannede bachelorstudenter i musikkteknologi.

P

å Ansgar Høgskole har det lenge vært en mulighet til å kunne ta en bachelor i musikk og nå kan du også fordype deg i musikkteknologi og dermed få en bachelor i nettopp dette. Det har vært en veldig spennende prosess og etter overhalingen av skolens studio i fjor har det virkelig blitt fart i sakene. Den musikkteknologiske bransjen er i stadig utvikling og blir mer og mer aktuell i dagens samfunn. Med en musikkteknologisk bakgrunn har man en større musikalsk bredde og tyngde på flere områder, som utøvende musiker, produsent, lærer og lignende. I bachelor-løpet på Ansgar Høgskole startet studentene med musikk grunnfag. Der lærer man mye av det grunnleggende, som musikkteori og historie. Studentene får også individuelle instrumenttimer på valgfritt instrument, med god oppfølging for å kunne utvikle seg som utøvende musiker. Det andre året velger den enkelte student fordypning i musikkteknologi eller musikk. Undervisningen i musikkteknologi setter studenten i stand til å skape, bearbeide og formidle sin egen eller andres musikk via

teknologi

de digitale medier som musikk beveger seg gjennom i dag. I løpet av dette året får man grundig undervisning i innspillingsprogrammet Logic med et stort fokus på oppmikking av de fleste instrumenter, da dette er en veldig sentral del i en innspillingsprosess. Studentene lærer også å bearbeide musikken som spilles inn gjennom flere prosesser som editering og miksing. Det siste året beveger studentene seg et hakk lengre inn i den musikkteknologiske verdenen. De får prøve seg som låtskrivere og produsenter gjennom en omfattende bachelor-oppgave. I år besto store deler av oppgaven av å produsere fire låter, spille dem inn og mikse dem til bransjestandard. Studentene får nøye veiledning hele veien og får dermed mulighet til å utvikle sin kompetanse til det ytterste. I tillegg til bachelor-oppgaven har studentene en praksis som går igjennom hele skoleåret. I år har de fått prøvd seg som lærere i musikkteknologi på en videregående skole. De har også hatt praksis i forbindelse med innspillingen av årets plate til skolens gospelkor; Ansgar Gospel Choir, der de har tatt del i opprigg, innspil-

ling og miksing. Dette har vært med på å utvikle studentene til studioteknikere med en kompetanse til å kunne jobbe som produsenter i dagens musikkbransje. En av studentene som nå snart har fullført sin bachelor, Kjell Tore Myre, forteller at musikkteknologi har gjort at han har fått en større forståelse og et større innblikk i det å produsere musikk. ”Jeg har lært meg å bruke studioets funksjoner og det har åpnet opp nye veier for meg som utøvende musiker. Da tenker jeg spesielt på det at jeg har mulighet til å kunne spille inn og bearbeide min egen musikk”. Kjell Tore er en dyktig gitarist og ønsker å anvende sin kunnskap gjennom en eventuelt musikkarriere. Til slutt sier han at han anbefaler dette studiet til alle de som kunne tenke seg å drive med musikk. ”Den musikkteknologiske kunnskapen kommer godt med uansett hvilket felt innenfor musikk du driver med.” Tekst og foto: Lovise Molund

magasinet 2014

5


sier vi...

”Ansgarskolen – mer enn skole!” er det du får høre før du begynner, under og etter ditt opphold på denne skolen, og man kan spørre seg hva akkurat dette ”mer” er.

P

å Ansgarskolen får du kunnskap, utfordringer og opplevelser til å vokse på og året eller årene dine her består av mye mer enn spennende undervisning og dyktige lærere. ”Mer” i Ansgarskolens tolkning er at her kan du være den du er, og vi håper at du kan bli tryggere i troen din og lære Jesus bedre å kjenne. Gjennom frivillig deltakelse i mentorgrupper, ”ansgar-

6

magasinet 2014

kvelder”, på morgensamlinger og team kan du møte nye utfordringer. Trenger du noen å snakke med, er både studentpastoren og lærerne der for deg. Ansgarskolen ønsker å gjøre inntrykk for resten av livet. Rundt Ansgarskolen ligger det utrolig mange fine fasiliteter som kan være med på å gjøre ditt opphold her til mer enn bare skole. Vi har i år fått to nye sandvolleyballbaner på campus, et topp utstyrt treningsrom, frisbeegolfbane, både skolebygget og studenthjemmet ligger rett ved strandkanten, og vi har et fantastisk flott kapell. Ansgarskolen holder til rett ved en stor fotballbane og har også et topp moderne studio!


…og hva sier elevene? Jeg har snakket med fire stykker som nå både studerer og bor på Ansgarskolen. De har fortalt litt om hva Ansgarskolen har vært for dem og hva som har vært med på å gjøre året deres til mer enn skole.

omgivelser og at hun har fått muligheten til å ha en sterk personlig utvikling. Det har gjort at hun har vokst i sin tro. Hun sier også at hun koser seg med å bo på studenthjemmet og at hun anbefaler andre å bo her. Det er flere valgmuligheter og det finnes en bomulighet for enhver. Man har mulighet til å kunne være sosial når man vil det og man kan trekke seg tilbake hvis det er ønskelig.

Jens Wikstøl sier at det aller beste med Ansgarskolen må være miljøet på studenthjemmet: ”det er så utrolig inkluderende og det skjer alltid noe!”. Han mener at alle arrangementene, særlig ansgarkveldene, der det alltid skjer mye spennende, og morgensamlingene med nattverd, er det som gjør Ansgar til mer enn bare skole. Han tror at det som kommer til å leve lengst i minnene hans om Ansgar, må være det gode fellesskapet både mellom alle studenter og mellom studenter og lærere.

Johanna Gudmestad er utrolig fornøyd med miljøet på Ansgarskolen og hun sier at det som gjør Ansgarskolen til mer enn skole, er det at du får venner for livet. ”Det er så mange fantastiske mennesker som man kan følge, og bli kjent med gjennom hele året”. Hun sier også at dette ikke bare gjelder studenter, men også lærerne: ”lærerne er ikke bare lærere, de blir dine venner, de bryr seg og er der for deg”. Johanna setter også stor pris på alle fasilitetene rundt skolen og er en hyppig bruker av både fotballbanen, volleyballbanene og treningsrommet. ”Det er alltid noe å finne på”, sier hun. Hun liker også at det både er høgskoleelever og bibelskoleelever som bor på studenthjemmet. ”Det blir ikke gjort forskjell på folk, og alle henger med alle”.

Maria Bruseland synes at det er et godt, kristent miljø og at det er det aller beste med Ansgarskolen. Hun sier at hun setter pris på at man blir utfordret i trygge

Til slutt sier hun at det hun kommer til å huske best, er alle turene de har vært på dette året. ”New Orleans og 10-dagersturné var helt fantastisk! Man blir bedre kjent, mer sammensveiset og får en bedre relasjon til alle!” Henning Bjørnstad sier at Ansgarskolen har et helt unikt miljø. ”Folk her tar vare på hverandre, de passer på hverandre og det er utrolig mye liv både på skolen og på studenthjemmet.” Han setter pris på studenthjemmet og at man har sitt eget rom der man har muligheten til å trekke seg tilbake. Henning forteller at det aller beste med Ansgarskolen må være den faglige kompetansen til lærerne, både på bibelskolen og på høgskolen. ”Jeg er utrolig fornøyd med undervisning og oppfølging.” Han er også stor fan av alle fasilitetene rundt skolen og mener at de er mye med på å skape det gode miljøet som er her. Til slutt sier han at studenthjemsrådet og miljøarbeiderne er utrolig flinke til å arrangere spennende og morsomme arrangementer. ”Ansgarskolen lever!” Tekst og foto: Lovise Molund

magasinet 2014

7


Studieturene: Romania og Colombia >> I år har disippelklassen vært på team både i Norge, Romania og Colombia. Vi begynte høsten med team-tur til Romania. Det var en utrolig fin tur hvor vi fikk bli bedre kjent med oss selv og hverandre og se hvordan det er å være misjonærer på et sted med få kristne og med få midler. Vi besøkte fattige landsbyer i fjellene og menigheter og hadde mange sterke møter med mennesker. I vår har vi også vært på team i Norge, noe som var ekstremt givende, lærerikt og verdifullt. Det er kanskje en av de ukene som jeg vil huske best, det var bare så gøy å få prøve seg på menighetsliv og være tett på en pastor både i liv og tjeneste. Men turen til Colombia var noe helt for seg selv. Her besøkte vi rehabiliteringssentre for barn og voksne, vi besøkte skoler og menigheter og vi hadde kjærlighetsbrigade –mennesker fra gaten kom for å spise, dusje, høre om Jesus, få nye klær osv. Det var utrolig sterkt å se resultatene av arbeidet! Vi møtte mennesker som hadde fått livet helt forandret og kommet

seg fra gata og til et godt liv med familie og menighet. Vi møtte også mange barn fra fattige, farlige områder som fikk gå på skole, som fikk være barn igjen, som fikk en fremtid. På turen deltok vi med andakter, drama, lekte med barna og prøvde oss på evangelisering. Turen gjorde både utrolig inntrykk og vi fikk lære, prøve oss og vokse mye! Tekst: Ida Marie Bråthen

New Orleans >> Onsdag 15. Januar reiste bibelskolens musikklasse til New Orleans. Dette var turen alle hadde ventet på siden skolestart, og forventningene hadde bygget seg kraftig opp. Etter flere lange flyturer, et kansellert fly i Chicago, og en forsvunnet koffert senere var endelig hele gjengen samlet i sjømannskirken i New Orleans. Der fikk vi informasjon om byen, programmet for dagene, og vi fikk pakket ut og hvilt etter reisen. Dagene som fulgte gav mange nye inntrykk for de fleste. Programmet var fullspekket, og de fridagene vi hadde gikk stort sett med til å utforske byen på egenhånd. Vi var på kjøpesenter og Guitar

8

magasinet 1 /14

senter, besøkte Bourbon Street, hadde roadtrip til Mexicogolfen og Mississippi, hadde konsert og hageparty med The Arc Singers, og hadde masse konserter og opptredener. Vi var også så heldige at vi fikk hilse på borgermesteren av New Orleans og vi fikk ha privatkonsert for en av New Orleans rikeste familier. Turen levde til de grader opp til alle forventningene vi hadde på forhånd. Vi fikk oppleve en spennende og annerledes kultur, møtt utrolig mange inspirerende mennesker og har fått utrolig mange gode minner som vil være med oss resten av livet. tekst: Maren Songe Kittelsen


Florida-Krik >> De siste årene har KRIK Vannsport ved bibelskolen reist til Colombia sammen med Disippellinja. I 2014 valgte vi å til Florida. Der fikk vi virkelig oppleve noe av det fineste Florida hadde å by på. Vi prøvde mange aktiviteter som kiting, stand-up padling, basketballkamp, fornøyelsesparker og hoppe i fallskjerm. I tillegg var vi med en me-

nighet i Tampa hvor vi var på outreach og gudstjeneste. For en tur. Vi hadde mange dager med deilig varme og sol hvor vi hadde muligheten til å ligge ved bassengkanten og nyte tilværelsen. tekst: Siv-Elin Skoglund

Thailand, Hong Kong og Kina >> På Ansgar Høgskole er det mulig å studere kultur og samfunn, og da kan man reise på studietur til Asia. I en måned har vi opplevd og lært mer enn noen annen gang. Vi startet turen med to uker i Thailand, der vi fikk oppleve store kontraster mellom rik og fattig, blant annet ved å besøke slummen i Bangkok. Ikke så langt fra grensa til Burma fikk vi oppleve en flyktningeleir som gjorde stort inntrykk på alle. Vi besøkte også Chiang Mai, en by nord i Thailand, der vi opplevde tv– og musikkstudio, en internasjonal kirke, elefantsafari, riverfloating, leksjoner, bading, pruting og en landsby langt oppe i fjellene der vi overnattet hos den lokale befolkningen.

Videre reiste vi til Hong Kong, og den største opplevelsen der, var nok da vi fikk besøke sykehuset og alt arbeidet som den norske misjonæren og sykepleieren Annie Skau startet. De to siste ukene var vi i Kina og i Xian ble vi godt kjent med flere studenter, og vi lærte av hverandre. I Beijing fikk vi oppleve enorme folkemengder og ikke minst Den kinesiske mur.

rerik, spennende, utfordrende, fin, varm, once in a lifetime trip! Har du muligheten til å være med på denne turen, er det høyst anbefalt. Vi har lært mye om verden, kulturforskjeller, mennesker og oss selv, i tillegg til å være takknemlige til Gud for alt vi har! I vårt rike land er det så lett å ta alle ting som en selvfølge. Vi har fått et større perspektiv på verden. tekst: Lovise Molund

Min oppsummering fra hele turen må være at dette har vært en slitsom, utrolig læ-

Foto: ørjan Svingen

magasinet 2014

9


Nordisk mastersamarbeid Et nytt masterprogram er i full gang ved Ansgarskolen. Det er et nordisk samarbeid, med en internasjonal gjeng studenter. Rundt 30 masterstudenter har vært samlet på Ansgarskolen to intensivuker i løpet av skoleåret, for å lære å lede endringsprosesser i menighet, og om bibelformidling. I tillegg var de sammen en uke i Oslo i høst. Noen av studentene er godt i gang med sin masterutdannelse, mens de nye masterstudentene går på et nyutviklet program. Det nye masterprogrammet i ledelse og menighetsutvikling ble satt i gang høsten 2013, og er et nordisk samarbeid mellom Örebro Teologiska Högskola, Høyskolen for ledelse og teologi og Ansgar Teologiske Høgskole. Dette har brakt både danske, svenske og norske masterstudenter til Ansgarskolen.

10

magasinet 2014

Rett inn i menighetsarbeidet De fleste studentene jobber i menigheter og tar mastergraden som et deltidsstudium. Vetle Leksbø er pastor i Bjølsen misjonskirke. – Det er veldig inspirerende å være her, og utrolig mye å fordype seg i når det gjelder ledelse og endringsprosesser, sa pastoren da endringsledelse var ukens tema. – Ofte kan praktisk teologi være ganske teoretisk. Men dette kan jeg tenke rett inn i menighetsarbeidet. Tor Egil Frøyland fra Haugesund er også ny masterstudent, og er enig i at undervisningsuka har vært inspirerende. – De henter inn mange som har lykkes, og det gir tro på at det er mulig å få til endringer, sier Frøyland.

Bredt spekter For de erfarne studentene er ikke alt stoffet nødvendigvis nytt, kan Anne Bjørnholmen Øvensen fra Kristiansand fortelle: – En del av det blir selvfølgeligheter,

sånt man har visst enten bevisst eller ubevisst – men her blir det satt i system. Og vi blir godt kjent og lærer av hverandre, sier Øvensen. Hennes medstudent Ruth Silje Boklund stemmer i. – Det er gøy å være sammen med et bredt spekter av folk som står i forskjellige jobber og tjenester, sier Boklund, som selv jobber i Kristenrussen. – Og vi får oppleve en spennende bredde av forelesere og talere. Det er det mye læring og inspirasjon i.

En jättebra gäng – Det är en jättebra gäng, sier professor Greger Andersson fra Örebro Teologiska Högskola. Han hadde hatt hovedansvaret for undervisningen om Bibelforståelse og formidling i et menighetsutviklende perspektiv, som var tema for masterstudentenes undervisningsuke i april. Det var første gang dette nyutviklede kurset ble gjennomført.


Leder for masterstudiet Lars Råmunddal er meget fornøyd med den gode responsen studentene gir på undervisningen.

Ansgarskolens designpartner. Og din? Lærerne understreker at det er et privilegium å jobbe med så erfarne studenter som mastergjengen. – Her er jo alle praktikere, sier Andersson.

Kontakt Morten Ravnbö Sätren på 91 73 73 56

Ansgarskolens Bjørn Øyvind Fjeld stemmer i: – Det blir veldig dynamisk med så erfarne studenter, som har med seg mye erfaring fra menighetsarbeid og forkynnelse i møte med undervisningen, sier han. – Det er spennende å være sammen og jobbe med hvordan Bibelen kan fortolkes, utlegges og formidles til mennesker i vår tid. Tekst: Hildegunn M. T. Schuff Foto: Thomas Vårlid/Hildegunn Schuff

Åpent 20. juni- 3. august 2014 Rimelig og familievennlig hotell nær Dyreparken! Dobbeltrom fra 750,- pr døgn inkl. frokost. Fredrik Fransonsvei 4, 4635 Kristiansand Tlf. 38 10 64 00 www.ansgarsommerhotell.no magasinet 2014

11


#tidagers14 og CD-innspilling

12

magasinet 2014


Ansgar Gospel Choir er Ansgar bibelskoles skolekor. Både musikk, KRIK og disippel-linjen synger i koret. Kompet består av elever både fra bibelskolen og høyskolen og crewet består av musikkteknologistudenter og elever på Lyd,lys og scene.

E

tter over et halvt års øving og noen småturneer, var koret endelig klart for årets høydepunkt, nemlig den årlige tidagersturneen. Til sammen var det en trailer, to busser og Ansgarbilen som satte kursen mot vestlandet. Årets turné gikk til vestlandet, fra Bjerkreim i sør, til Fosnavåg i nord. Fredag 21. Mars satte hele følget ut på turen, og første stoppested, Bjerkreim. Der startet konserten med et smell, og den fikk mye omtale i den lokale avisen. Videre gikk turen ”helt” til Nærbø, hvor vi hadde så god tid at flere spilte paintball og curling. Med både fritid, gode konsertlokale, og mye og engasjert publikum kunne ikke denne dagen blitt stort bedre. Dagen etter var det opp tidlig, før vi satte av sted mot Karmøy. Her var det godt og trangt om plassen da vi skulle sove, men til tross for dette ble oppholdet der bra og minnerikt. Dagen etter var pausedag, som fant sted i Haugesund. Her fikk jentene shoppet litt fra seg, folk fikk slappet av, og til jentenes store glede holdt guttene damenes aften da kvelden kom. Jentene fikk oppvartning, treretters middag og underholdning til sent på kveld. Neste dag tok vi til på en av de lengre strekkene å kjøre. Det ble en lang kjøretur opp til Framnes vgs, hvor vi fikk muligheten til å ta en etterlengtet dusj. Her var vi også så heldige å få spise kveldsmat med elevene der, som gjorde konserten den kvelden svært minnerik. Onsdagen var det en enda lengre kjøretur som ventet. Bussen var fylt til randen av slitne bibelskoleelever, brusflasker, sjokolade og chips. Heldigvis krevde bussturen at vi måtte ta flere ferjer, noe som gav oss muligheten til å strekke på bena. Kjøreturen oppover mot Sunnmøre gav noen utrolig fine naturopplevelser vi ikke hadde tenkt vi ville få på forhånd. Vi fikk virkelig sett Norge på sitt beste i Sunnmørsalpene med strålende sol. Dessverre klarte traileren med utstyret å bli forsinket, slik at da vi ankom Herøy Frikirke var det knapt med tid. Heldigvis klarte vår dyktige lydmann Johann og resten av crewet å få alt på plass til konsertene begynte. Vi fikk både en god natts søvn og litt fritid morgenen etter før vi satte kursen mot Vestborg vgs. Også på denne turen fikk vi fantastisk utsikt over Norges nydelige natur. Også på Vestborg fikk vi spise sammen med elevene, og det var flere som treff kjentfolk på skolen.

før vi deltok på møte på kvelden, etterfulgt av en heidundrenes siste konsert. Det var en gjeng slitne elever, ledere, musikere og crew-medlemmer som fikk sove godt siste natten på turné. Dagen etter var det bare frokost og pakking i buss, før vi til slutt kjørte fra Bergen og hjem igjen til Kristiansand. Et par uker og en påskeferie senere var musikklassen på bibelskolen klar for innspilling av årets CD. I år leide vi ikke studio, men gjennomførte hele produksjonen og innspillingen på Ansgar. Det var en svært spent gjeng som møtte opp i aulaen første skoledag etter påske, med ferdig oppvarmede stemmer, og dyp konsentrasjon. Det ble tre helt utrolig kjekke dager, med mye venting, god mat, repetering og god stemning. I tillegg til å spille CDen inn selv, hadde også en utvalgt komité fått æren av å lage CD-coveret og plakaten. Resultatet, både av CDen og coveret, ble utrolig bra og er musikk-klassens stolthet. Tekst: Maren Songe Kittelsen

Fredag Lørdag Søndag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag

21.mars Bjerkreim 22.mars Nærbø 23.mars Karmøy 25.mars Framnes vgs 26.mars Fosnavåg 27.mars Vestborg vgs 28.mars Sygna vgs 29.mars Bergen

Neste dag kjørte vi videre sør, og ankom Sygna vgs på dagen. Dette førte til enda en mulighet å utforske stedet vi var på, og bli kjent med elevene på Sygna. Konserten på Sygna kan ikke beskrives som annet enn en fest fra begynnelse til slutt. Elevene stilte opp, klappet og danset, og det ble en fantastisk kveld for alle parter. Nest siste dag satte vi kursen for Norges navle, Bergen. Her fikk vi slappet litt av magasinet 2014

13


www.volkswagen.no

Voltswagen.

Nye elektriske Volkswagen e-up! Nye Volkswagen e-up! er 100% elektrisk. En raffinert og gjennomarbeidet bil, med imponerende akselerasjon og en rekkevidde på inntil 160 kilometer. Normal ladetid er 6-8 timer, men med hurtiglading gjør du det unna på ca 20 minutter**. Den leverer kvalitet hele veien. Som et bevis på det, gir vi deg hele 8 års garanti på batteriene. Når du legger til alle fordelene som kjøring i kollektivfelt, ingen bomavgift og gratis parkering, ser vi ingen grunn til å ikke velge elektrisk. Velkommen innom for prøvekjøring.

Pris fra kr 198.000,-* xxx.xxx,-* * Prisen gjelder bil ferdig levert fra forhandler inkl frakt og lev.omkost. Strømforbruk i kWh / 100 km: 11,7 (blandet kjøring), CO 2 -utslipp i g/km: 0. **Ladetid påvirkes av temperatur, rekkevidde påvirkes av kjørestil og temperatur.


Den store gifteskolen? D

et er ikke et ukjent fenomen at det er vanlig å finne sine ektefeller det året man tar på enten folkehøgskole eller bibelskole. En ting er i hvert fall sikkert, og det er at hvis du er på leting, så er ikke Ansgarskolen en dårlig plass å fiske på. Men, er egentlig Ansgarskolen den store gifteskolen? Jeg har gjort litt research i både lærerstaben og blant studentene og funnet frem noen ting som kanskje kan hjelpe oss nærmere svaret. Av alle de nåværende ansatte på Ansgarskolen så er det i hvert fall seks av dem som har funnet sin ektefelle i løpet av sin tid her. Blant alle studentene så er det dannet

ti par i løpet av dette skoleåret. Kjærligheten blomstrer altså på Ansgarskolen. Med dette er det ikke sagt at det er noe garanti for å finne sin ektefelle her. Likevel setter en skole som dette, under så trygge omgivelser, ikke en stopper for slikt. For ikke å snakke om at det hvert år kommer nye, gira og fokuserte studenter med masse potensiale! Her finnes det noen for alle og en hver. Så tilbake til spørsmålet; er Ansgarskolen den store gifteskolen? For noen: nei. For andre: ja! Lurer du på om det finnes noen for deg her? Begynn på Ansgarskolen da vel! Tekst: Lovise Molund Foto: Jonas Kiplesund

magasinet 2014

15


16

magasinet 2014


Vi bygger for livet.

Entreprenør BRG Entreprenør har sitt virksomhetsområde i Agder-fylket og tilbyr tradisjonelle entreprenørtjenester innenfor total-, hoved- og delte entrepriser. byggherrer.

Eiendomsutvikling BRG Eiendom driver primært med utvikling av nærings-, bolig- og fritidseiendommer, hovedsakelig i de områder hvor BRG har entreprenørvirksomhet. BRG kan derfor være en god totalpartner for grunneiere og eiendomsbesittere som ønsker å foredle sine tomter/eiendommer.

Entreprenør og eiendomsutvikler telefon 38 09 62 00 www.brgruppen.no


Kjell Nupen 1955-2014 Kjell Nupen, kunstneren og arkitekten bak Ansgarkapellet, gikk bort i mars etter kort tids sykeleie. Vi lyser fred over hans minne. Nupen var en ledende figur i skandinavisk kunst over flere tiår, og har blitt kjent for den karakteristiske fargen som har fått navnet Nupen-blått. I minneordet over ham i den britiske avisen The Guardian skriver Christopher Masters: ”Mest imponerend e av alle hans verk var Ansgarkapellet i Kristiansand (2008), som Nupen ga arkitektoniske proporsjoner tilsvarende dem som foreskrives i 1. Kongebok for Salomos tempel. Mens bygningen i seg selv peker mot Det gamle testamentet, er vinduene, som gjennomborer taket og hjørnene i kirken, kraftfulle symboler på verdens lys.” Selv omtalte Nupen kapellet som ”et åpent rom” i 2010, da han sa følgende til Ansgarmagasinet: - Man begynner på et slikt arbeid med stor ærbødighet for alt rommet senere skal brukes til. Etter tilbakemeldingene jeg hører, er det et rom som brukes flittig og fungerer godt. Det er et rom alle som har behov for stillhet kan bruke. Det har vært viktig for meg at det ikke skal privatiseres, men være inkluderende. Jeg synes Ansgarskolen har vært veldig flinke på dette, til å ta folk imot, sa Nupen, og la til: - Vi som gjerne sitter på bakerste benk trenger også et hellig rom. Ansgarkapellet er åpent for alle besøkende, alle dager kl. 08:0022:00 hele året. Det holdes også jevnlig kapellkonserter i rommet. Tekst: Hildegunn M. T. Schuff Foto: Svein Tybakken

Et år på LYD Men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at noen forkynner? Med disse ordene fra Romerne 10, 14 gikk vi som er del av første kullet på Lyd, lys & scene linjen ved Bibelskolen inn i et skoleår med forventninger om et spennende år. Vi var det første kullet ved lyd, lys og scene på Ansgar Bibelskole, og vi var derfor veldig spente på hva året ville bringe og hvem som skulle bli faglæreren vår. Ansgarskolen har gjort et kupp og fått ingen ringere enn selveste Ruben Lervåg inn som lærer. Ruben er å regne som en av SørNorges beste lydteknikere, og vi er heldige som har fått gleden av å bli kjent med han og hans kunnskaper. I løpet av skoleåret har vi lært mye om lydteknikk. Alt fra hvordan et miksebord er skrudd sammen, hvordan på best mulig måte framheve stemmer og instrumenter, til hvordan forskjel-

18

magasinet 2014


2 Elever og 1 lærer om Lyd, Lys, scene Øyvind Aasen (20) Hva har vært det beste med skoleåret? – Klassemiljøet og det gode miljøet i AGC-crewet.

LYD, LYS & SCENE lige hjelpemidler nyttiggjøres for å gjøre lyden enda bedre. Som elever ved LLS på Ansgar Bibelskole er vi spesielt heldige som får lov å benytte oss av Ansgar Lyd sitt utstyr. Da får vi øvd på å bruke profesjonelt utstyr ukentlig til morgensamlinger og innimellom huskonserter holdt av musikkelevene ved Bibelskolen og Høgskolen. Vi har også fått være en del av AGC-crewet, og det har gitt oss god erfaring innen oppog nedrigg av lyd, lys og scene når koret har

vært på turnè gjennom hele skoleåret. Alt i alt har dette skoleåret lært oss mye. Vi har fått nye venner i tillegg til opplevelser og erfaringer vi vil huske resten av livet. Et eksempel er studietur til New Orleans i januar, det er en opplevelse vi alltid vil huske og ingen av oss ville vært foruten. Brenner du for god lyd, lys og sceneproduksjon i din kirke? Søk deg et år på Ansgar Bibelskole!

Daniel Lindal (19) Hvorfor søkte du på Lyd, Lys & Scene? – Hadde lyst å lære meg bruken av lyd og lys. Samtidig som jeg kunne erfare mer av Gud i mitt liv. Ruben Lervåg – Faglærer Hva gjør at du vil arbeide med denne linjen ved Ansgar? – For meg så er dette en glimrende måte å få leve og levere eit fag eg har blitt så glad i, på eit sted som har ein spesiell plass i mitt hjerte.

Hvorfor anbefaler du elever å søke denne linjen? – Det kommer til å være eit massivt behov for teknikere i himmelen når alle skal synge i kor og spille harpe i all evighet. Det blir med andre ord ei investering for framtida.

Tekst: Espen Johansen

magasinet 2014

19


Noen av studentene nyter vårsola på Ansgarskolen. F.v: Stian Hansen, Hannah Sætrang, Morten Mersland, Rachel Andersen, Jon Martin Bjørgum og Karoline Nøklegaard.

Rachel Andersen.

Stian Hansen

Morgendagens pastorer I årets KRLE-klasse på Ansgarskolen er det mange som vil jobbe i menighet i framtiden. Vi har møtt noen av dem. Det er tirsdags morgen på Ansgarskolen, og i klasserommet til KRLE100 går debatten varmt. Mange meninger, mange ulike kirkebakgrunner og spennende personligheter – men samtidig et felles hjerte for Jesus og mennesker. Disse studentene er i begynnelsen på en spennende utdanning for å jobbe i menighet, nemlig teologi. I tillegg til å være det første året av teologistudiene du kan studere på Ansgarskolen, er KRLE100 et årsstudium. Dette kan brukes i videre utdanning til for eksempel yrker i skolevesenet, og kan slås sammen med andre fag for å gi et godt grunnlag til bl.a. læreryrket. Gjennom året skal studentene gjennom mange spennende emner; fra kunnskap om Det gamle testamentet til religionsdialog og islam. Det er først når det andre året i studieløpet nærmer seg, at elevene kan velge om de vil studere praktisk teologi eller bibelvitenskap, som Ansgarskolen tilbyr. I årets KRLE-kull vil over halvparten av klassen jobbe i menighet, og bruker utdannelsen sin som en forberedelse til 20

magasinet 2014

dette. Det er også et par av studentene som sikter mot presteutdanning, og da er en mastergrad i bibelvitenskap en god vei mot den utdannelsen. Hovedvekten i klassen ligger imidlertid på jobb i frikirkelig sammenheng. Jeg har tatt en prat med et par av studentene for å høre litt om hva de tenker om veien videre, og livet som student på Ansgarskolen. Rachel Andersen (21) skal studere praktisk teologi videre. Hun vil bruke utdannelsen til å bli pastor, og tenker å ta en mastergrad i teologi etter hvert. Hun sier: ”det er veldig bra at Ansgarskolen utdanner pastorer og mennesker som kan jobbe i menighet. Utdannelsen vi får på Ansgarskolen er veldig grundig. Vi er innom mye relevant og viktig som man virkelig kan få brukt for i arbeidslivet”. Det viktigste Rachel tror hun har tatt med seg fra året på KRLE er en grundigere undervisning i Bibelen som har gitt mer forståelse: ”vi blir ikke bare fortalt bibelhistoriene, men går inn i kontekst og hvorfor ting står som de gjør i Bibelen”. På spørsmålet om hva som hun tror kan være det beste med å jobbe i menighet, svarer Rachel: ”jeg gleder meg til å gjøre det jeg elsker, nemlig å jobbe med mennesker og snakke om Jesus. Det er jo egentlig det jeg lever for! Og det må være det beste, at det man lever for kan være jobben din også”.

Stian Hansen (30) skal fortsette på bibelvitenskap høsten 2014. Han vil bruke utdannelsen sin til å bli prest i Den norske kirke. Det Stian trekker fram som er positivt med å studere teologi på Ansgarskolen, er det høye akademiske nivået, god undervisning, og flinke lærere som har kunnskapen som kreves for at studentene skal kunne gjøre det best mulig. På spørsmålet om hva som er det viktigste han har tatt med seg fra dette året på KRLE, svarer han: ”jeg synes fordypningen i dogmatikk har gitt meg et større gudsbilde. I tillegg har undervisningen gitt meg et godt fundament og et ankerfeste jeg kan ta med meg videre i livet. Både Rachel og Stian trekker fram at emnet ”andre religioner” har vært interessant. Det har gitt en økt forståelse for andre religioner, som har gjort det lettere å se ting fra ulike sider. ”Det gjør at man blir mer ydmyk i møte med andre religioner, og får det fra et ”innenfra-perspektiv”, avslutter Rachel. Det blir spennende å se hvor veien går videre for studentene, men én ting er sikkert: jobben i menighet er noe alle gleder seg til, og dette er ikke det siste vi ser av dem! Tekst og foto: Hannah Sætrang


Nye ansikter i 2013

Følg oss på nett! Ansgarskolen er tilstede på flere plattformer etter som vi ønsker å nå ut til flest mulig. Vær med og del opplevelsene sammen med oss. Instagram @ansgarskolen #ansgarskolen #ansgarbibelskole #ansgarhøgskole

Ansatt på ett-årsengasjement på Bibelskolen høsten 2013: Katrine Torvik

Nyansatt på Høgskolen høsten 2012: Trond Tellefsen

Blogg Ansgarbloggen.no Ansgarforskning.no Facebook www.facebook.com/ansgarhogskole www.facebook.com/ansgarskolen Nettsida www.ansgarskolen.no

Nyansatt på Bibelskolen høsten 2013 på Lyd/lys/scene: Ruben Lervåg

Nyansatt på Høgskolen høsten 2013: Linda Fisher-Høyrem

Ansgar Bibelskole

Vi trykker

Ansgarmagasinet Nyansatt på Bibelskolen høsten 2013 på Krik: Grethe Fredvik

Ansatt på ett-årsengasjement på Høgskolen høsten 2013: Stefan Fisher-Høyrem

Ansgar Høgskole

www.birkeland-trykkeri.no

caco

and 7

PANTONE 281C

GULL

Østre Strandgt.46 Postboks 27, 4661 Kristiansand Tlf: 38 12 55 80

magasinet 2014

21


:forskningsrapport Faksimile fra NRK.no: Rektor Harald Nygaard er svært stolt av sine ansatte.

best i landet på forskning Ansgar teologiske høgskole i Kristiansand skårer høyest i hele landet på en internasjonal poengskala for forskningsresultater.¸

I

følge en internasjonal standard hadde skolen i fjor en publisering på 1,7 poeng per årsverk. Landsgjennomsnittet er 0,8 for høgskoler og 1,0 for universiteter. Skolen skårer dermed best i landet på forskning, sett i forhold til antall ansatte. – Vi har et høyt fokus på forskning, sier informasjonssjef ved skolen, Thomas J. Vårlid.

man ikke overrasket over Ansgars resultater. – Forskningspublikasjons-poengene er det tradisjon for at mindre høyskoler gjør det godt på. Det er heller ikke nytt at små teologiske fagmiljøer kommer godt ut, sier sekretær Arne Eriksen. – Det er tydelig at gammel pietistisk arbeidsinnsats gir seg utslag i stor forskningsinnsats, sier han.

Ønsker høy internasjonal standard

– Hva gjør at universitetene og de store høyskolene ikke når opp til samme nivå? – Man forbinder kanskje ikke forksningsresultater så mye med teologi, men når det kommer til antall publikasjoner og utgivelser av artikler og bøker, så er teologi et veldig bredt sammensatt område, sier Eriksen.

Skolen tilbyr studier i musikk, psykologi, interkulturelle studier og mastergrad i ledelse og menighetsutvikling. – Vi har et godt faglig miljø og en ledelse som er tydelig på at vi skal har høy internasjonal kvalitet på det vi underviser. Da er vi nødt til å jobbe konstruktivt med forskning, sier Vårlid.

Små skoler skårer bra Hos Nettverk for private høskoler er

22

magasinet 2014

Forsker på musikk og identitet Forskningen hos Ansgar i 2013 var i størst grad knyttet til studiene i psykologi og musikk.

– Når det gjelder musikk har vi forsket på alt fra Matteus-pasjonen av Bach, korsang og gudstjenesteformer. Vi har også et bredt forskningsarbeid på musikk, ungdom og identitet, i samarbeid med Barne- og ungdomspsykiatrien, sier Vårlid. Han tror skolen vil stå sterkt på forskning også i årene som kommer. – Styret har lagt ambisjoner om at vi skal være ledende på de fagområdende vi har på skolen, sier Vårlid.

Det er tydelig at gammel ”pietistisk arbeids innsats gir seg utslag i stor forskningsinnsats.

ARNE ERIKSEN, NETTVERK FOR PRIVATE HØYSKOLER


Kristiansand 2.år linjenspbibel- å skolen

Teamtjeneste

• Nasjonalt og internasjonalt team • Musikk-team

Katrine Torvik er tilsatt som ny linjeleder for vår allerede populære teamlinje. Flere elever mener at Katrine er den gøyeste og rareste læreren de noen gang har møtt (i dette tilfellet er ”rar” positivt). Det er få lærere som viser et slikt brennende engasjement og kreativitet for å motivere elevene til læring.

Var ditt år på bibelskole eller folkehøgskole ditt livs år? Dette er enda bedre... Vil du leve et år på team? Vil du følge drømmen din et helt år uten at det koster for mye penger? Med samarbeidspartnere som Skjærgårs music and mission, Misjonsforbundet UNG og en rekke menigheter, er vi sikre på at DU virkelig vil vokse dette året. Bli en del av vårt kontaktnett gjennom et unikt skoleår. Med fordypningsfag innen teamarbeid, fokus på det som skjer på scenen, for mennesker, i Kristus, så vil denne linjen danne en solid plattform for deg som person og i tjeneste, enten det er i menighet, som musiker eller innen bistand. Med andre ord: Etter dette året er du utrustet til å jobbe i Guds rike.

Teamtjeneste-linjen er en klasse som vil bestå av 2-4 team: • Musikk-team er linket mot Skjærgårds og Misjonsforbundet UNG

- - - -

Vil du stå på hovedscenen på Skjærgårds neste sommer? Vil du reise på 60 spillejobber gjennom et år? Vil du vise frem og bruke ditt talent? 2-3 ukers eksotisk tur

• - - - - -

Tjeneste-team er linket opp mot flere menigheter rundt om i Norge samt Misjonsforbundet. Vil du ha god og utfordrende menighetspraksis? Vil du ha fokus på menighet, misjon, medmenneske og mestring? Vil du oppleve flere menigheter og kulturer? Vil du ha praksis på Ansgarskolen for 1.års elever? 2-3 ukers eksotisk tur

Hva koster det deg? • Semesteravgift kr 900,- (betales to ganger på et skoleår) • Eksotisk linjetur på 2-3 uker kr 8-15.000,- (valgfritt) • Bo fra kr 16.500,- for hele skoleåret

I samarbeide med:

magasinet 2014

23


–studier naerme livet!

Kan du sette inne en annonse for høgskolen der postfeltet er? Studier nærmere livet? Kristiansand

Se dine muligheter på www.ansgarskolen.no

Ett år går så fort. I denne skrivende stund er det mindre enn en måned igjen av Ansgaråret. Vi sitter igjen med så mye. Gode opplevelser, bilder fra herlige øyeblikk, minner for livet, nye venner og bekjente. Mye har skjedd på et år. Både Bibel- og Høgskoleelvene har vært bereiste, og fått med seg både Danmark, Colombia, London, Kina, Thailand, Burma og New Orleans, samt en reise i det norske eventyret som varte i 10 dager. Det har vært grilling og lovsang, surfing og konserter, filmkos og mentorgrupper, oppturer og nedturer, morgenmøter og bibellesning, kjærlighet og kiting, eksamener og kaffekopper. Ansgarskolen har dessuten rukket å bli 100 år, et nytt studenthjem er på plass, en ny linje er lagt til Bibelskolen, og et splitter nytt treningsstudio er tatt i bruk. Noen elever fortsetter, noen går videre, og andre venter spent på å begynne. Ting skjer og er i stadig forandring. Allikevel er det noe 24

magasinet 2014

som alltid står fast, og det er Gud! Selv om verden rundt oss rystes, og folk forandrer seg, så er Gud alltid den samme. Som Hans barn kan vi alltid hvile i den tryggheten, både i dag, og i den tida som ligger foran oss, heldigvis! Kanskje du er en av dem som ikke vet hvor veien går videre? Eller kanskje du sitter og leser i sitrende spenning, klar for ditt livs år på Ansgarskolen? Uansett hvor du er i livet, så har Gud en fantastisk plan for deg, og hvis du er villig, så vil Han lede deg! «For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker, jeg vil gi dere fremtid og håp!» –Jeremia 29,11 Slutten på et herlig år, betyr også en fantastisk start på et nytt! I august skal Ansgar igjen fylles med en salig blanding av nye og gamle elever, klare for en ny høst, og en ny start. Gud har allerede planlagt alt, er du med videre? Ingeborg F. Breistein (Krik)

Søk i dag!


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.