handleiding 7

Page 1

HANDLEIDING niveau 7

niveau

HANDLEIDING Niveau 7 klinkerdief – letterzetter 2 verkleinwoorden moeilijke meervouden ie = i


Spelling in de lift werd ontwikkeld met medewerking van het Centrum Educatieve Dienstverlening/ Pedologisch Instituut te Rotterdam: Marijke Erades, Mary Gerritse, Maartje Greevenbosch, Betty Jansen, Carolien Pol, Janine Terwindt. Over ThiemeMeulenhoff ThiemeMeulenhoff ontwikkelt zich van educatieve uitgeverij tot een learning design company. We brengen content, leerontwerp en technologie samen. Met onze groeiende expertise, ervaring en leeroplossingen zijn we een partner voor scholen bij het vernieuwen en verbeteren van onderwijs. Zo kunnen we samen beter recht doen aan de verschillen tussen lerenden en scholen en ervoor zorgen dat leren steeds persoonlijker, effectiever en efficiënter wordt. Samen leren vernieuwen. www.thiememeulenhoff.nl ISBN 978 90 06 95491 3 Versie 1.1 © ThiemeMeulenhoff, Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Redactie: Puck Senders Projectteam ThiemeMeulenhoff Vormgeving en opmaak: Podivium, Haarlem Illustraties: Zwart/wit: Richard Flohr Overig: Marijn v/d Wateren, Podivium

Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16B Auteurswet 1912 j° het Besluit van 23 augustus 1985, Stbl. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie (PRO), Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp (www.stichting-pro. nl). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet) dient men zich tot de uitgever te wenden. Voor meer informatie over het gebruik van muziek, film en het maken van kopieën in het onderwijs zie www. auteursrechtenonderwijs.nl. De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de uitgever wenden. Deze uitgave is volledig CO2-neutraal geproduceerd. Het voor deze uitgave gebruikte papier is voorzien van het FSC®-keurmerk. Dit betekent dat de bosbouw op een verantwoorde wijze heeft plaatsgevonden.


werkboek niveau 7 klinkerdief – letterzetter 2 verkleinwoorden moeilijke meervouden ie = i


klinkerdief – letterzetter 2

klinkerdief – letterzetter 2

3


getallen geweren geluiden gevallen gevaren gezichten gezinnen geboren gevaarlijk

klinkerdief – letterzetter 2

verschillen vergeten verkouden vertellen verklaren verlangen verwarren verlaten verzorgen

Uit sommige woorden kun je twee woorden halen. Doe jij dat ook eens. binnenland :

binnen land –

houthakker :

jarenlang

middelpunt :

toneelstuk :

wielrennen :

opnemen

nauwkeurig :

erwtensoep :

handdoeken :

schoolreisje :

grootvader : : :

oplossen

optreden opdrachten

oppassen

opnemen opleiding

bezetting

rekening ontmoeting

betrekking

tekening opmerking

ontdekking

verdeling opleiding

ontdekken

ontkomen ontmoeten

ontzettend

ontlopen ontduiken

dadelijk hartelijk

dodelijk feestelijk

vreselijk vriendelijk

klinkerdief – letterzetter 2

betrekken bepalen belasten betreffen betalen beschermen beginnen belonen bezoeken

Haal uit deze woorden een letterzetter-, klinkerdief- of luistervink-woord met twee klankgroepen. Zet deze in de goede rij. belonen – bepalen – beschermen – bezoeken – geschillen – gevallen – bezorgen – verkopen – gezinnen – gevaren – geluiden – bestellen letterzetter- klinkerdief- luistervink woorden woorden woorden

4

stellen

Zet er een voor- of achtervoegsel bij zodat er steeds drie goede woorden ontstaan. Kies uit: -lijk, -ing, ver-, on-, op- of van-.

schillen tellen zorgen

feeste natuur vrese

avond middag morgen

bescherm ontmoet verzorg

lossen treden drachten zeker rustig schuldig

5


klinkerdief – letterzetter 2

Vul het goede woord in. voorstelling

1. Weet jij een

voor dat probleem?

fotograaf

2. We gaan

oplossing

3. Het huis ligt in een mooie

programma

4. De

omgeving

5. Wie moet ik om

toneelstuk

6. Wat staat er op het

personeel

7. Zij speelde de hoofdrol in een

vanavond

8. We beleefden een spannend

vroeg naar bed. . is al begonnen. vragen?

1. he

1. a

1. al

2. te

2. der

2. zig

3. aan

3. ver

3. boel

4. o

4. le

4. ning

5. van

5. ke

5. vond

6. don

6. we

6. dag

10. Die firma heeft veel

. . . in dienst.

Maak van de stukjes goede woorden.

Vul het woord van het plaatje in. Het woord moet uit drie klankgroepen bestaan. 1. Er is

voor je.

2. Ik wil een

met kaas.

3. Ons land heet

.

4. De ober geeft ons de 5.

. hebben lange oren.

6. Bij de dokter zaten veel mensen in de

Schrijf het tegenovergestelde op. Ik kom vanmiddag.

7. Mijn opa is vandaag

Dat is een goede oplossing. Ik heb dat toneelstuk gezien.

8. We laten een portret bij de

De fotograaf ging naar binnen.

9. Er worden veel bloemen per

Hij gaf toestemming.

Welk woord met drie klankgroepen wordt hier bedoeld?

6

143 heleboel

?

toestemming 9. Ik laat pasfoto’s maken bij de avontuur

Maak goede woorden door uit elk vak een stuk te kiezen. Schrijf eerst de cijfers en dan het woord op.

klinkerdief – letterzetter 2

Je ziet dus: ook al lijken deze lange woorden heel moeilijk, als je goed kijkt merk je dat je een groot stuk van het woord al kunt schrijven. Als je het niet zeker weet, pak dan altijd je schema erbij!

1. voor aan je handen als het koud is

–h

2. klein sprookjesfiguurtje

–k

3. dikke groene soep met worst

–e

4. iedere dag

–d

5. cijfers

–g

1 0. Wij wonen niet op de onderste, maar op de

. jaar geworden. maken. uitgevoerd. verdieping.

Schrijf eens alle dagen van de week op.

7


Welk voorvoegsel past ervoor, zodat je drie goede woorden krijgt?

Als je de figuurtjes in de goede volgorde zet, vormen ze een woord. De volgorde is . Schrijf de woorden op.

geluk

zeker

delen stelling

deugend

zichtig

gelijk

eind

1.

klinkerdief – letterzetter 2

3.

4.

voorschijn

zicht

vreden dag

klinkerdief – letterzetter 2

2.

5.

Geef elk van de woorden in de slangen een aparte kleur. Schrijf daarna de woorden nog eens op.

6. 7. 8. 9. 10.

Kies nu drie woorden uit de vorige oefening en maak er drie goede zinnen mee. 1. 2.

3.

Zet de woorden in alfabetische volgorde. oplossing – vanmiddag – afdeling – fotograaf – toneelstuk – personeel – huiskamer – konijnen – september 1.

4.

7.

2.

5.

8.

3.

6.

9.

controledictee

8

9