Werkboek niveau 6

Page 1

WERKBOEK van:

niveau

Niveau 6 kop- en staartstukken klinkerdief 1 letterzetter 1


Doelenkaart niveau 6 Hoe goed kan jij dit? bijna goed

goed

bijna goed

goed

kop- en staartstukken

heel goed

be-, ge-, ver- -e

-ig, -lijk

alles door elkaar klinkerdief 1

heel goed

luistervink ‘de kater’ ‘de egel’

Spelling in de lift werd ontwikkeld met medewerking van het Centrum Educatieve Dienstverlening/ Pedologisch Instituut te Rotterdam.

‘het konijn’

Over ThiemeMeulenhoff ThiemeMeulenhoff ontwikkelt zich van educatieve uitgeverij tot een learning design company. We brengen content, leerontwerp en technologie samen. Met onze groeiende expertise, ervaring en leeroplossingen zijn we een partner voor scholen bij het vernieuwen en verbeteren van onderwijs. Zo kunnen we samen beter recht doen aan de verschillen tussen lerenden en scholen en ervoor zorgen dat leren steeds persoonlijker, effectiever en efficiënter wordt.

‘buren’

alles door elkaar letterzetter 1

bijna goed

goed

heel goed

Samen leren vernieuwen. www.thiememeulenhoff.nl

‘knappe’ ‘gekke’

ISBN 978 90 06 95465 4 Versie 1.1 © ThiemeMeulenhoff, Amersfoort

‘domme’

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

‘dikke’

‘dunne’

alles door elkaar klinkerdief – letterzetter

bijna goed

goed

Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16B Auteurswet 1912 j° het Besluit van 23 augustus 1985, Stbl. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie (PRO), Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp (www.stichting-pro. nl). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet) dient men zich tot de uitgever te wenden. Voor meer informatie over het gebruik van muziek, film en het maken van kopieën in het onderwijs zie www. auteursrechtenonderwijs.nl.

heel goed

alles door elkaar Redactie: Projectteam ThiemeMeulenhoff Vormgeving en opmaak: Podivium, Haarlem Illustraties: Zwart/wit: Richard Flohr Overig: Marijn v/d Wateren, Podivium

De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de uitgever wenden. Deze uitgave is volledig CO2-neutraal geproduceerd. Het voor deze uitgave gebruikte papier is voorzien van het FSC®-keurmerk. Dit betekent dat de bosbouw op een verantwoorde wijze heeft plaatsgevonden.


werkboek niveau 6 kop- en staartstukken klinkerdief 1 letterzetter 1


kop- en staartstukken

kop- en staartstukken

3


be ge ver-

Onderstreep in het verhaal alle woorden met be-, ge-, en ver-.

Let op de kopstukken be- ge- en ver-. Je hoort een u maar je schrijft een e.

Het verhaal van de beroemde bejaarde Koos.

Moet er voor de volgende klankgroepen be- ge- of ver- staan? Vul de goede kopstukken in. gin

sprek

tal

driet

haal

zit

vaar

luid

heim

lies

zwaar

meen

trek

noeg

band

grip

Puzzelen.

Schrijf de onderstreepte woorden op de regels waar ze horen. be-

Kies uit en vul in. ge-

ver-

bedient – bestelt

1. Hij

bedriegt – bewijst

2. Nu weet ik dat je me

beloof

3. Ik

– geloof

vergeet – bewaar 4. Ik versiert – gebruikt 5. Zij bedroefd – verliefd 6. Maaike kijkt

4

een kop koffie. .

u dat ik het niet meer zal doen. altijd korstjes brood voor de vogels. de kamer met slingers. naar haar nieuwe vriend.

5

kop- en staartstukken

kop- en staartstukken

In het begin was bejaarde Koos bij niemand bekend. Maar toen gebeurde er iets waardoor hij erg beroemd werd. Op een middag in mei hoorde Koos een bericht; het verkeer zat weer eens vast. Nu was dat héél gewoon, maar Koos had een gezond verstand en nam toen een besluit. Hij stapte naar het bestuur van een bakkersbedrijf en vroeg om een gesprek. Hij zei dat hij een bepaald plan had voor het vervoer in zijn geliefde stad. ‘Bouw maar auto’s van beslag, dat is zacht en je loopt bij een botsing geen gevaar. Je kunt er alleen in, maar ook met een heel gezin, je rekt de zijkant met gemak een beetje uit. Past je auto ergens niet tussen, dan eet je er gewoon een stuk vanaf.’ Al vlug gaven de mensen Koos gelijk en werden de auto’s gebruikt. Zo werd de bejaarde Koos heel beroemd en ging het nooit meer verkeerd in het verkeer. Eten was er altijd genoeg, ook al was het niet zo gezond.


Vul maar in. 1.10 is een

-e

.

2. Je schiet met een

.

3. Oma komt op

Let nu op de staartstukken met een -e. Je hoort een u, maar je schrijft een e.

.

4. Dat is een spannend

.

5. Gebruik nu eens je

.

6. € 100,– is een heel 7. Je

. bewaren is soms moeilijk.

8. Waarom heb je zo’n

? is van beton.

10. Voel je je op je

?

In deze zinnen komen fouten voor. Haal ze eruit en schrijf de woorden goed achter de zin.

Zet de woorden uit oefening 1 in de goede rij.

1. In die som staat een bekeerd vertal.

2. Ik krijg vernoeg van dat saaie gehaal.

-e -en

4. Met verzond bestand kom je het verst!

5. In het gegin was het bericht nog beheim.

Maak met de volgende woorden zelf zinnen: geheim 1.

3. L aten we een bezoek brengen aan het verroemde bebouw.

vergeet 2.

Maak het woord langer. Bedenk daarna een zin waarin je het woord gebruikt.

gebruik

3.

bemoei

4.

vers

vertel

5.

goed

2.

gedraag

6.

west

3.

beslag

7.

flauw

4.

vervoer

8.

tien

verkeer

9.

jong

6.

blind

7.

arm

gemeen 10.

kop- en staartstukken

9. Dat

kop- en staartstukken

Bekijk alle woorden in de muizentrap. Kleur de woorden met e in de laatste klankgroep blauw en die met en groen.

verse 1. Ik eet graag verse groente.

5.

8.

controledictee

6

7


Welke woorden staan hier afgebeeld? Het zijn allemaal woorden met een staartstuk.

Onderstreep in de volgende tekst de woorden die eindigen op -end, -ens en -erd.

Schrijf de woorden uit oefening 1 in alfabetische volgorde op.

1.

5.

2.

6.

3.

7.

4.

Vul het juiste woord in. 1. Je ziet jezelf in een 2. Boeken koop je in

.

3. Een klok heeft twee 4. In de 5. Hij pakte

. is het vaak koud. een dropje.

6. Ben je bang voor donder en 7. Mijn zusje verzwikte bij het rennen haar 8. Sla even een

Welke woorden staan hier?

.

? .

in de muur met die hamer.

Teken hier zelf het woord honderd.

controledictee

8

9

kop- en staartstukken

kop- en staartstukken

Volgens mij ben jij erg eigenwijs. Ik heb het je nu al minstens honderd keer gezegd. Je trekt je ook nergens iets van aan. Telkens probeer je het weer opnieuw. Ik zou een volgend keer maar luisteren! Je loopt de kans dat ik anders woedend word.