Spelling in de lift adaptief - Werkboek niveau 4

Page 1

WERKBOEK van:

niveau

Niveau 4 aai – ooi – oei eer – oor – eur d–t ei – ij


Doelenkaart niveau 4 Hoe goed kan jij dit?

aai – ooi – oei

bijna goed

goed

heel goed

bijna goed

goed

heel goed

bijna goed

goed

heel goed

aai aai, ooi aai, ooi, oei eer – oor – eur eer eer, oor eer, oor, eur d–t

Spelling in de lift werd ontwikkeld met medewerking van het Centrum Educatieve Dienstverlening/ Pedologisch Instituut te Rotterdam. Over ThiemeMeulenhoff ThiemeMeulenhoff ontwikkelt zich van educatieve uitgeverij tot een learning design company. We brengen content, leerontwerp en technologie samen. Met onze groeiende expertise, ervaring en leeroplossingen zijn we een partner voor scholen bij het vernieuwen en verbeteren van onderwijs. Zo kunnen we samen beter recht doen aan de verschillen tussen lerenden en scholen en ervoor zorgen dat leren steeds persoonlijker, effectiever en efficiënter wordt.

t d t, d ei – ij

bijna goed

goed

Samen leren vernieuwen.

heel goed

www.thiememeulenhoff.nl ISBN 978 90 06 95463 0 Versie 1.1 © ThiemeMeulenhoff, Amersfoort

ei ij

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

ei, ij

Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16B Auteurswet 1912 j° het Besluit van 23 augustus 1985, Stbl. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie (PRO), Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp (www.stichting-pro. nl). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet) dient men zich tot de uitgever te wenden. Voor meer informatie over het gebruik van muziek, film en het maken van kopieën in het onderwijs zie www. auteursrechtenonderwijs.nl. Redactie: Projectteam ThiemeMeulenhoff Vormgeving en opmaak: Podivium, Haarlem Illustraties: Zwart/wit: Richard Flohr Overig: Marijn v/d Wateren, Podivium

De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de uitgever wenden. Deze uitgave is volledig CO2-neutraal geproduceerd. Het voor deze uitgave gebruikte papier is voorzien van het FSC®-keurmerk. Dit betekent dat de bosbouw op een verantwoorde wijze heeft plaatsgevonden.


werkboek niveau 4 aai – ooi – oei eer – oor – eur d–t ei – ij


aai – ooi – oei

aai – ooi – oei

3


Puzzelen.

Zoek het goede woord erbij. 1. vervelend

Kun je deze woorden ontcijferen?

2. een vis

een

3. mooi 1 1 2

=

6 3 1 1 2 =

8 1 1 2 =

4 1 1 2 8 =

9 1 1 2 =

7 3 1 1 2 =

5 1 1 2 =

5 1 1 2 8 =

4. een vogel

een

5. ik wuif

ik

6. ik keer

ik

Wat doen ze?

taai

1. De haan

haai

2. Hij

aai

3. Het vlees is

kraait

4. Zij

naait

5. Een

zwaait

6. Hij

waait

7. De wind

maait 8. Ik

. naar ons.

hij

. een jurk. is een vis.

hij zij

het gras. om het huis. de poes.

aai – ooi – oei

aai – ooi – oei

Vul het goede woord in.

hij

Kies steeds de goede letters uit.

Zet de woorden op de goede plaats. Van boven naar beneden. maait – zaait – draai naait – zwaai – kraai fraai – waait

controledictee

4

5


In deze tekening staan woorden met ooi en met aai . Kleur de plaatjes met ooi rood en de plaatjes met aai groen.

Welk woord met aai of ooi staat hier?

1. 2. 3. 4.

Schrijf deze woorden hieronder nog eens op.

aai

aai

ooi

Zoek het goede woord. 1. Niet lelijk, maar

.

2. Na vorst komt er

.

3. In de zee zwemt een

.

4. Geen mus, maar een

.

5. De les is heel

.

6. Een leeuw vangt zijn

.

7. Een vogel in een 8. Dat doe ik

. meer.

aai – ooi – oei

aai – ooi – oei

Maak met de letters uit het fruit woorden met aai of ooi en schrijf ze in het goede rijtje.

ooi

Maak een zin met: hooi 1. nooit 2. saai 3. hij gooit

4.

ik draai

5.

mooi 6.

controledictee

6

7


Zet de woorden in drie rijen.

Maak een rijmpje.

fraai – mooi – groei – knoei – taai – foei – roei – plooi – kraai – saai – dooi – prooi – stoei – zwaai

1. Ik gooi de banaan in de k 2. Ik zwaai naar de kr

aai ooi oei

. .

3. Hij knoeit, hij st 4. Oei, f

, hij r

.

, ik kn

5. Hij s trooit n

.

t.

Zet de goede betekenis bij het plaatje. ik roei – ik naai – ik zwaai – een kraai – een kooi – een haai

Vul het goede woord in.

Kies er een uit het vak boven de zinnen.

1. Ik

me om.

2. Ik

de poes.

3. Ik

een bal.

4. Ik

de knoop aan mijn jas.

5. Ik

met de boot.

6. Niet lelijk, maar

aai – ooi – oei

aai – ooi – oei

draai aai naai kooi gooi mooi roei hooi

.

7. De parkiet zit in de

.

8. Een koe eet in de winter

Vul in: aai, ooi of oei zodat je steeds drie goede woorden krijgt.

.

Vul in: aai, ooi of oei . Ik zw

.

Het is m F Ik str De plant gr De man

De k .

.

Ik spr

!

Ik n .

. .

t de hond.

Een h Een pl

t.

Zij kn

t.

Een kr

De koe l t.

Het w

.

h

st

m

kn

zw

dr

pr

spr

d

f

dr

s

g

r

k

gr

n

Schrijf die woorden nog eens op. .

t. Het vlees is t .

fr

.

Wat ben jij s

.

De bloem bl

t.

controledictee

8

9