DoorEngels B1/B2 - inkijkexemplaar - 9789006731910

Page 1

B1 B2

428

DoorEngels

B 1 / B 2

D D

Auteurs

JantineBroek

JuliavanEekelen

JessicaHak-Viveen

RobertHempelman

GellyHenderson

MarkdeJong

SoniaMartinez

H.Ozguc-Kayar

MilouPaulissen

LidijaPomper

AmbervanderStelt

HedwigSuurmeijer

EzravanWilgenburg

Eindredactie

EllisdeBresser

JokeNoordegraaf

Vormgeving

BurodeKuijper, ’s-Hertogenbosch

Omslag+omslagfoto’s

StudioFraaj,Rotterdam

PeterBak,Rotterdam

Opmaak

ImagoMediabuilders, Amersfoort

Fotogra fietaakopeners

CharlotteBogaertFotogra fie, Haarlem

Metdankaan:

AngelAgudoHair&Fashion, Amsterdam; BakkervanVessem,Haarlem; BibliotheekHuizen; BloemenshopvanVliet,Zutphen; Buuffie’s,Heino; BuurtzorgSchalkwijk,Haarlem; GarageHoutwal,Zutphen; HaarlemsTimmerfabriek,Haarlem; Hemubo,Almere; Huizerapotheek,Huizen; MBOCollegeCentrum,Amsterdam; Mooi,Heino; Ouderenfonds,Amersfoort; PointenHairstyling,Huizen; ROCRijnIJssel,Arnhem; TransportbedrijfBeentjes,Haarlem; ZorgwinkelHulpmedi,Heino.

Fotogra fieoverig

©Shutterstock,iStock

Tekeningen

TiekstraMedia,Groningen

OverThiemeMeulenhoff

Over ThiemeMeulenhoff  ThiemeMeulenhoff ontwikkelt slimme flexibele leeroplossingen met een persoonlijke aanpak. Voor elk niveau en elke manier van leren. Want niemand is hetzelfde.

We combineren onze kennis van content, leerontwerp en technologie, met onze energie voor vernieuwing. Om met en voor onderwijsprofessionals grenzen te verleggen. Zo zijn we samen de motor voor verandering in het primair, voortgezet en beroepsonderwijs.

ThiemeMeulenhoffontwikkeltzichvaneducatieveuitgeverijtoteen learningdesigncompany.Webrengencontent,leerontwerpen technologiesamen.Metonzegroeiendeexpertise,ervaringen leeroplossingenzijnweeenpartnervoorscholenbijhetvernieuwen enverbeterenvanonderwijs.Zokunnenwesamenbeterrechtdoen aandeverschillentussenlerendenenscholenenervoorzorgendat lerensteedspersoonlijker,effectieverenef ficiënterwordt.

Samen leren vernieuwen.

Samenlerenvernieuwen.

www.thiememeulenhoff.nl

www.thiememeulenhoff.nl

ISBN9789006731910DoorEngelsStudentlicentieA2+B1+B21jaar plusLeerwerkboekB1/B2

ISBN 978900673191 0 DoorEngels Studentlicentie A2 + B1 + B2 1 jaar plus Leerwerkboek B1/B2

ISBN9789006731927DoorEngelsStudentlicentieA2+B1+B22jaar plusLeerwerkboekB1/B2

ISBN 978900673192 7 DoorEngels Studentlicentie A2 + B1 + B2 2 jaar plus Leerwerkboek B1/B2

ISBN9789006731934DoorEngelsStudentlicentieA2+B1+B23jaar plusLeerwerkboekB1/B2

ISBN 978900673193 4 DoorEngels Studentlicentie A2 + B1 + B2 3 jaar plus Leerwerkboek B1/B2

Tweededruk,eersteoplage,2023

Tweede druk, eerste oplage, 2023

©ThiemeMeulenhoff,Amersfoort,2019

© ThiemeMeulenhoff, Amersfoort, 2023

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Allerechtenvoorbehouden.Nietsuitdezeuitgavemagworden verveelvoudigd,opgeslagenineengeautomatiseerd gegevensbestand,ofopenbaargemaakt,inenigevormofopenige wijze,hetzijelektronisch,mechanisch,doorfotokopieën,opnamen, ofeniganderemanier,zondervoorafgaandeschriftelijke toestemmingvandeuitgever.

Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16B Auteurswet 1912 j° het Besluit van 23 augustus 1985, Stbl. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie (PRO), Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp (www.stichting-pro.nl). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet) dient men zich tot de uitgever te wenden. Voor meer informatie over het gebruik van muziek, film en het maken van kopieën in het onderwijs zie www.auteursrechtenonderwijs.nl.

Voorzoverhetmakenvankopieënuitdezeuitgaveistoegestaanop grondvanartikel16BAuteurswet1912j°hetBesluitvan23augustus 1985,Stbl.471enartikel17Auteurswet1912,dientmendedaarvoor wettelijkverschuldigdevergoedingentevoldoenaanStichting Publicatie-enReproductierechtenOrganisatie(PRO),Postbus3060, 2130KBHoofddorp(www.stichting-pro.nl).Voorhetovernemenvan gedeelte(n)uitdezeuitgaveinbloemlezingen,readersenandere compilatiewerken(artikel16Auteurswet)dientmenzichtotde uitgevertewenden.Voormeerinformatieoverhetgebruikvan muziek, filmenhetmakenvankopieëninhetonderwijsziewww. auteursrechtenonderwijs.nl.

De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de uitgever wenden.

Deuitgeverheefternaargestreefddeauteursrechtenteregelen volgensdewettelijkebepalingen.Degenendiedesondanksmenen zekererechtentekunnendoengelden,kunnenzichalsnogtotde uitgeverwenden.

Deze uitgave is volledig CO2-neutraal geproduceerd. Het voor deze uitgave gebruikte papier is voorzien van het FSC®-keurmerk. Dit betekent dat de bosbouw op een verantwoorde wijze heeft plaatsgevonden.

DezeuitgaveisvolledigCO2-neutraalgeproduceerd.Hetvoordeze uitgavegebruiktepapierisvoorzienvanhetFSC®-keurmerk.Dit betekentdatdebosbouwopeenverantwoordewijzeheeft plaatsgevonden.

Zo werk je met DoorEngels

Met DoorEngels kun je volledig online werken of online met een leerwerkboek. Alles uit je leerwerkboek vind je ook online. Je kunt online taken op een ander niveau maken en extra oefenen. Ook kun je zelftoetsen maken om te kijken of je al klaar bent voor de volgende stap.

DoorEngels bereidt je voor op je examen. Met een apart thema met uitgebreide training voor je centraal examen en instellingsexamens. Bovendien sluit je iedere lees- en luistertaak af met examentraining.

DoorEngels bestaat uit thema’s. Deze thema’s zijn onderverdeeld in taken. Elke taak heeft een vaardigheid als uitgangspunt en een vaste opbouw. De taken vormen op zich staande, zelfstandige leereenheden.

Elke taak (vaardigheid) heeft een eigen kleur. Hierdoor kun je gemakkelijk zien met welke vaardigheid je bezig bent.

Om je te helpen bij het maken van de opdrachten bieden we Language support. Hier vind je de theorie over de grammatica, woordenschat en Engelse zinnen. Bij de opdrachten staan verwijzingen naar de Language support.

Listening Reading Writing Speaking Conversation

Verschillende mogelijkheden

Door de modulaire opzet van DoorEngels kun je je eigen keuzes maken. Die kunnen afhangen van je eigen voorkeuren, de leerdoelen die je belangrijk vindt of van wat je nodig hebt. Deze keuze hoef je niet voor het hele jaar te maken. Je kunt dit op elk moment aanpassen. Je kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:

Lineair

Je volgt de thematische leerlijn:

Per vaardigheid

Alle combinaties zijn mogelijk. Je kiest één vaardigheid:

Je kiest alleen receptieve vaardigheden (voorbereiding op het Centraal examen):

Je kiest alleen productieve vaardigheden (voorbereiding op instellingsexamens):

Willekeurige volgorde

Stel je eigen leerroute samen uit verschillende thema's en/of taken, al dan niet op verschillende niveaus:

Theme 1 Task 2 Listening ... en zo verder
Theme 1 Task 1 Reading Theme 1 Task 3 Writing Theme 1 Task 4 Speaking Theme 2 Task 8 Writing ... en zo verder Theme 1 Task 3 Writing Theme 3 Task 13 Writing Theme 4 Task 18 Writing Theme 1 Task 2 Listening ... en zo verder Theme 1 Task 1 Reading Theme 2 Task 6 Reading Theme 2 Task 7 Listening Theme 1 Task 4 Speaking ... en zo verder Theme 1 Task 3 Writing Theme 1 Task 5 Conversation Theme 2 Task 8 Writing Theme
Task 1 Reading ... en zo verder Theme
Task 14 Speaking Theme 7 Task 32 Listening Theme 5 Task 23 Writing
1
3
3 2 1

Opbouw van de taken

Elke taak heeft een vaste opbouw. Deze opbouw ziet er als volgt uit:

belang van deze taak voor je toekomstige beroep overzicht leerdoelen overzicht Language support praktijkgerichte startopdracht

opdrachten die te maken hebben met je dagelijks leven oefenen met Engelse woorden, zinnen en grammatica die je nodig hebt om de praktijkopdracht (At work) te maken verwijzing naar de Language support achterin het leerwerkboek

kennis en vaardigheden uit 'In daily life’ toepassen in een praktijksituatie resultaat beoordelen met behulp van feedback- en beoordelingsformulieren en een rubric

bij Reading en Listening oefenen met opdrachten zoals je die tegenkomt op het centraal examen

beoordelen of je de Language support bij de taak voldoende beheerst in de digitale leeromgeving

extra oefenen met de Language support in de digitale leeromgeving

Betekenis van de iconen

Bij deze opdracht werk je samen met anderen.

Bij deze opdracht hoort een audio- of videofragment. Dit kun je vinden in de digitale leeromgeving.

Ga naar de digitale leeromgeving.

verwijzing naar de Grammar achter in het leerwerkboek

verwijzing naar de Vocabulary achter in het leerwerkboek

verwijzing naar de Useful phrases achter in het leerwerkboek

verwijzing naar de Strategies and examples achter in het leerwerkboek

Introduction In daily life At work Exam practice Self-test Extra practice 1 12 20 5

Tableofcontents

Theme1 Lifelonglearning9

Task1 Developingyourselfbyreading-B210

Task2 Learningfromonlinetutorials-B221

Task3 Summarisingaperformancereview-B129

Task4 Sharingknow-howwithcolleagues-B136

Task5 Askingyourcolleaguesquestions-B143

Theme2 Workplacement51

Task6 Readinginpreparationforaworkplacement-B252

Task7 Gettingthemostoutofyourworkplacement-B265

Task8 Writingaself-assessmentreportonyourworkplacement-B171

Task9 Talkingaboutyourworkplacement-B179

Task10 Shadowingacolleague-B185

Theme3 Instructionsandprocedures93

Task11 Readinginstructions-B294

Task12 Listeningtoinstructions-B2103

Task13 Claimingyourexpenses-B1111

Task14 Instructingyourcolleagues-B1121

Task15 Findingyourwayaroundinanewworkplace-B1128

Theme4 Workingtogetherwithcolleagues135

Task16 Researchingtopicsandsharinginformation-B2136

Task17 Listeninginameeting-B2146

Task18 Reportingaconcern-B1153

Task19 Takingpartinastand-upmeeting-B1161

Task20 Expressingyourselftocolleagues-B1167

Theme5 Dealingwithyourtargetgroup175

Task21 Readingaboutdealingwithyourtargetgroup-B2176

Task22 Listeningtoyourtargetgroup-B2186

Task23 Reportingbackoncontactwithyourtargetgroup-B1193

Task24 Speakingtoyourtargetgroup-B1200

Task25 Talkingtoyourtargetgrouponthephone-B1205

6
Theme6 Dealingwithcomplaints213 Task26 Readingacomplaint-B2214 Task27 Listeningtosomeonemakingacomplaint-B2226 Task28 Writingaletterofapology-B1234 Task29 Makingacomplaint-B1242 Task30 Complainingaboutandresolvinganissue-B1248 Theme7 Applyingforajob255 Task31 Readingajobadvertisement-B2256 Task32 Findingtherightcompany-B2265 Task33 Writingaletterofapplication-B1271 Task34 Givinganelevatorpitch-B1280 Task35 Doingajobinterview-B1286 Theme8 Examtraining293 Task36 CentraalexamenLezenenLuisteren/kijken-B2294 Task37 InstellingsexamenSchrijven-B1306 Task38 InstellingsexamenSpreken-B1317 Task39 InstellingsexamenGesprekken-B1327 Languagesupport 339 Vocabulary 342 Usefulphrases 368 Grammar 377 Strategiesandexamples412 Rubrics 422 WritingB1 422 SpeakingB1 424 ConversationB1 426 7

Theme1 Lifelonglearning

Perhapsyoucan’twaittograduate,saygoodbyetoschoolandstartyour workinglife.Thatwouldbegoodnews,actually – becauseitmeansthatyou areexcitedaboutyourcareer!However,justbecauseyourtimeatschoolhas ended,doesn’tmeanthatlearninghastoo.Youwillkeeplearning throughoutyouradultlife.Youwilllearnnewskillsatwork,butalsoindaily life.Ifyoucontinuetolearn,youwillcontinuetogrow.Employerswillbe happytowelcomeagraduatewhoishappytolearn – buttheywillalsobe happyintwentyyears’ timetohireaprofessionalwhoisstillup-to-datein their field.So,keepupthegoodworkandkeeplearning!

Task1 Developingyourselfbyreading B2 Task2 Learningfromonlinetutorials B2 Task3 Summarisingaperformancereview B1 Task4 Sharingknow-howwithcolleagues B1 Task5 Askingyourcolleaguesquestions B1

Developingyourself byreading

Manypeoplebelievethatlearningstopsonceyouleaveschool,when learningisactuallysomethingwecontinuetodoeverydayofourlives, whetheratschool,work,orathome.Learningnewskillsatwork,likecalling acustomerforthe firsttimeorlearningtouseanewpieceofequipment, technique,orsoftware,isoftencalled ‘learningonthejob’.Especiallyinfastchangingindustries,itcanbechallengingtokeepupwithnew developments.Todealwiththis,youhavetokeeplearninganddeveloping yourself.Inthistask,youwillseethattherearemanydifferentwaystodo this.

Task1 B2
Lifelonglearning – 1Developingyourselfbyreading l B2 10

Learningobjectives:

• Youwillpractise findingandunderstandingimportantinformation,ideasandopinionsin specialisedtextswithinyourown fieldofexpertise.

• Youwillpractisereadinglong,complextextsand findingrelevantdetails.

• Youwillpractisewritingshort,simpleessayonasubjectofimportance.

• Youwillpractisepreparingandgivingapresentationaboutasubjectyouarefamiliar withandansweringrelevantquestionsafterwards.

Languagesupportforthistask:

1 Vocabularyindailylife

40 Vocabularyatwork

33 Howtoformwordswithprefixesand suffixes

Exercise1 4 Warmingup

13 Howtoprepareapresentation

WatchVideo1 ‘ConnectedTabletsinConstruction – TelstraEnterprise’ andanswerthe questions.

1 Accordingtothevideo,tabletsandmobileappscanbeveryusefulonaconstructionsite.Do youuseanymobileappsatyourjob?Why(not)?

2 Nowmakealistofappsthatareavailableforworkersinyour fieldandcouldmakeyourwork easier.Ifyouregularlyuseapps,writedowntheirnames;ifyoudon’tuseanyapps,goonline andlookupwhichappsareoutthereforpeopleinyourrole.Writedownthreeyou finduseful andexplainwhyyoupickedthem.

3 Doyouthinkusingappscouldhelpyoutolearnonthejob?Explainyouranswer.

4 Doyouthinklearningtouseappsshouldbeobligatoryforpeopleworkinginyourfuture profession?Whyorwhynot?

Indailylife

Withoutapersonalmotivationfordoingso,manypeople findithardtogetstarted withlearningsomethingnew.Animportantquestiontoaskyourselfis:woulditbe usefultomeifIlearntthis?Itiskeytomakewhatyouarelearningrelevanttoyou, otherwisethenewknowledgewillnotstick.Inthistask,youaregoingtoreadmore abouthowlearningworksindailylife,andalsowriteandtalkaboutyourown skillsandhobbies.

1 2 3
Indailylife 11

HOWTOBEABEGINNER

Mostpeoplehavea ‘one-daylist’ ofskillstheywouldlovetolearn

likeplayingthepiano, scubadiving,orlearningtocook – butsomehownevergetaroundto.So,what’sholding thembackfromlearninganewskill?Mostpeoplegivealackoftalentortimeasan excuse.

Let’sstartbydebunkingthe ‘talentmyth’.Yes,talentcomesinhandy,butitdoesn’t necessarilybringsuccess.Dedicationandwillingnesstolearn,however,do.Iftalentwas enough,thenwhywouldalltheseathletespractiseeverydayoftheirlives?Anddoyou reallythinkthatanyofthegreatmusicianssuddenlywokeupwiththeabilitytoplayan instrument?No,theywereoncebeginners,liketherestofus.Thisbringsustothesecond excuse,whichistime,orrather,thelackthereof.Butislackoftimereallyavalidexcuse whenwespendanaverageofthree-plushourseverydayfollowingwhatotherpeopleare doingonsocialmedia?

So,ifitisn’talackoftimeortalentthatstopspeoplefromfollowingtheirdreams,whatis it?Ithinkit’sinsecurity.Mostpeopleareafraidoffailureandlookingdumb – inshort,of beingabeginner.Tobefair,itisn’teasytobebadatsomething.Ifyou’reanythinglikeme, havingtodosomethingyou’rebadatgivesyouterribleanxiety,especiallyinaclassroom orinasituationwheresomeoneisteachingyoutodosomething.Ialwaysfeelliketheyare wastingtheirtimewithme,gettingmoreandmorefrustratedwitheverymistakeImake. Butreally,I’mjustgettingfrustratedwithmyself.Why?Becauseinoursociety,peopleare obsessedwiththe finalproductandtendtodisregardthetimeandeffortthatwentinto makingit.Thisleadspeopletogiveupiftheycan’timmediatelygettheperfectresultthey hopedfor

forgettingthattalenttakeswork.So,ifyouare findingithardtobeabeginner, hereareafewthingstokeepinmind.

Firstofall,asabeginner,knowthatyouareexpectedtofail.Afterall,youdon’tknow anythingyet,andmakingmistakesisnatural.Embracethisandbekindtoyourselfwhen youmessup:youdidsomethingwrong,andnowyouknowhowtodoitright.Noone expectsyoutostartdoingbackflipsinyour firstgymnasticsclass – sodon’texpectitof yourself.

Don’texpectyourteachertogetangrywhenyoumessup,either.Haveyouevergotten furiousatsomeonewhileteachingthemsomethingbecausetheymadeamistake?

Probablynot:youjusthelpedthem figureoutwhattheproblemwas.Teacherswon’tget upsetifyoumakethesamemistakeamilliontimes;rather,theymaygetannoyedwith themselvesbecausetheydon’tknowhowtohelpyou.Don’tbeafraidtotalktothem: tellingthemwhereyougotstuckwillhelpthemtohelpyou.Thelearningprocessisatwowaystreet.

Anotherhang-upforbeginnersisthefearofjudgement,especiallyifthey’resurroundedby peoplewhoaremoreexperiencedthantheyare.Theyimagineeveryoneelseispayingas closeattentiontotheirworkastheyare,whenactually,peopleareusuallyabsorbedin theirownwork.Theydon’tcareifit’syour firstclassorifyou’repractisingthebasicsof something.Andeveniftheydolookatyou,they’reprobablyrememberingwhatitwaslike tobeastrugglingbeginner,ratherthanjudgingyou.

Lastly,remindyourselfthatthereasonwhyyoustartedlearninganewskillisbecauseyou wantedto.Don’tletyourfearsoranxietiesgetintheway;goatyourownpaceandyou

Text1
Lifelonglearning – 1Developingyourselfbyreading l B2 12

won’tregretit.Youcanlookbackandfeelproudfornotgivingintoyourbeginner’sfears. Beingabeginnerisnothingtobeashamedof – itshouldbepraised.It’seasytobe experiencedatsomethingafteryearsoftrainingandpractising,butwhatifeverybodywas tooafraidtotakethe firststepandcreate,design,orinventsomethingnew?Theworld needsbeginners!

Exercise2 Readingaboutbeingabeginner

ReadText1 ‘Howtobeabeginner’ andanswerthequestions.

1 Whydomanypeoplenevergetaroundtolearninganewskill?

○ Theygetdiscouragedbyseeingpeopleonsocialmediadoingthesamething,butbetter.

○ They findithardtodiscovertheirnaturaltalentsbecausetheyrarelytryanythingnew.

○ Theybelievetheyneedmoretimeandtalenttoachievetheirgoals.

2 Whyisthelearningprocesscalledatwo-waystreet?

○ Becauseteachersandstudentscansuccessfullysolveproblemsiftheydoittogether.

○ Becauseteachersandstudentscanbothlearnsomethingatthesametime.

○ Becauseteachersdon’tjustblamestudentsformakingmistakes,butthemselvesaswell.

3 Wheredoesthefearofjudgementcomefromformanybeginners?

○ Theycomparetheirownworktothatofmoreexperiencedpeopletoseeiftheygotthe basicsright.

○ Theygetnervouswhentheyknowmoreexperiencedpeoplearewatchingthemwhile theypractisetheirnewskill.

○ Theythinkmoreexperiencedpeopleareascriticaloftheirworkastheyarethemselves.

4 Whatismeantby ‘theworldneedsbeginners’?

○ Beginnersarepeoplewhoareverymotivatedtolearn – sotheywillmostlikelybe successful.

○ Beginnersarepeoplewhoaren’theldbackbytheirfearsandanxieties – andtheseare thekindofpeopletheworldneeds.

○ Beginnersarepeoplewhowilleventuallydogreatthings – theyarejustatthebeginning ofthatroad.

Exercise3 Reflectingonyourownexperiencesasabeginner

ReadText1 ‘Howtobeabeginner’ againandanswerthequestions.

1 Areyouabeginneratsomethingrightnoworhaveyoubeenabeginneratsomethinginthe past?Writedownwhatskillyoubegantolearnandifyouarebetteratitnow.Ifyouhave givenuponit,explainwhy.

2 Writedowntwofeelingsyourecognisefromthetextaboutbeingabeginner.Explainhowyou dealtwiththem.

Indailylife 13

3 Ifyouweretostartlearninganewskillrightnow,whatwoulditbe?Wouldyoudoit differentlyafterreadingthetipsinthistext?Explainyouranswerusingexamplesfromthetext.

4 Thetextstatesthattheworldneedsmorebeginners.Doyouagree?Discussthiswitha classmate.Writedownyourconclusions.

StudytheLanguagesupport.Fillinthecorrectwords.

Choosefrom: anxiety

contrarytopopularbelief – impair

notable

stimulate

struggle

tend to

Howtostudylast-minute

Timemanagementissomethinglotsofstudents (1) with,especiallywhenitcomestoexams.Manystudents (2) startpreparingfortheirexamstoolate.Theresult:last-minutecrammingonadietofcoffee andsugarysnacks,allofwhichwill (3) yourmemoryandabilitytofocusduringtheexam.Ratherthanfreakout,usethesetipsand techniquestomakethebestofabadsituationandstillgetadecentgrade.

1 (4) ,itiscounterproductivetostudyon thedayoftheexam.Thebestthingyoucandoonthedayoftheexamismakesurethatyou arewell-restedandrelaxed.Minimiseyour (5) byavoidingcaffeineandgettingenoughsleep.

Exercise5 Learninghowtouseprefi xesandsuffixes

StudytheLanguagesupport.Readthesentencescarefully.Dotheprefixesandsuffixes makethewordsinboldhaveapositiveoranegativemeaning?Choose ‘Positive’ or ‘Negative’ andexplainyouranswers.

1 Myfather dislikes itwhenpeopleleavemuddyfootprintsonhiscarpet. Positive/Negative Because

2 Thereisa homeless catinmygardenthatdoesn’tseemtohaveanywheretogo. Positive/Negative Because:

3 Shecanbeabit antisocial anddifficulttotalkto. Positive/Negative Because

1 Exercise4 Learningnewwords
GotoDoorEngelsonlineforanextendedversionofthisexercise.
33
Lifelonglearning – 1Developingyourselfbyreading l B2 14

4 Thewebsiteheboughttheconcertticketfrom overcharged himbytwentyeuros.

fixesandsuffixes

StudytheLanguagesupport.Lookatthedefinitions.Fillinthecorrectprefixesandsuffixes. Choosefrom:

Pre fixes: co-,de,dis,il,in,over,un,re Suf fixes: able,ish,ful,less,ness,ous,tion

5 GotoDoorEngelsonline

Dothe ‘Self-test’ forthisTask.Ifyourscoreislowerthan expected,youcandotheExtrapracticeexercisesthereaswell.

Positive/Negative Because GotoDoorEngelsonlineforanextendedversionofthisexercise. 33 Exercise6 Learninghowtousepre
1 someoneyouworkwith -
2 atimetocelebratecelebra
whenyouarefeelingsad,youexperience
4 tobreakaconnectionto connect 5 wrong correct GotoDoorEngelsonlineforanextendedversionofthisexercise. 7 Exercise7 5 Writingashortessayaboutstudyhabits GotoDoorEngelsonlineforthisexercise. Exercise8 5 Readingatextaboutlearning GotoDoorEngelsonlineforthisexercise. Exercise9 5 Analysingatextaboutlearning GotoDoorEngelsonlineforthisexercise. 13 Exercise10 35 Givingapresentation GotoDoorEngelsonlineforthisexercise.
worker
3
sad
Indailylife 15

3

Atwork

Inthistask,youhavereadabouthowlearningworksineverydaylife,focusingon thepersonaldevelopmentandinformallearningthattakesplacesdaily,outside theclassroom.Atwork,informallearningisoftencalled ‘learningonthejob’:by doingyourwork,youcontinuetopickupskillsandgainknowledgethatyouneed onthework floor.Youhavealsolearnthowto findandunderstandimportant informationonline,tosummarisethatinformationandtopresentittosomeone else.Nowyouaregoingtousetheseskillsto findmorewaystoexpandyour knowledgeandskillsinyour field.

Situation

Youhavestartedyourcareer.Youarewellawarehowimportantitistostayup-to-datein your fieldofwork.Togetherwithsomecolleagues,youhavetakentheinitiativeof findingout aboutsomeoftheinterestingdevelopmentsinyour field.Youareeachgoingtoresearcha topicandthensharethatinformationwitheachother.

Preparation

40

StudytheLanguagesupportandreadtheevaluationcriteriatoknowwhatisexpectedofyou inthistask.

Step1Brainstormingroupsofthree

Ingroupsofthree,brainstormabouttrendsinyour field.Whichdevelopmentsorexciting changescanyouexpectinthenexttenyears?Makenotes.

Practicaltask

Step2Findarticles

Individually,chooseonedevelopmentyouwanttofocuson.Goonlineandcollectatleast threearticleswritteninEnglishaboutthistopic.Tryto findarticlesthathaveinformation abouthowprofessionalscanstayup-to-dateortheskillsprofessionalswillneedinthefuture.

Summarisethearticlesandwritedowntheirsources.Usenomorethan100wordsperarticle. Youcanuse 11 .

Step3Findactivitiesandcourses

Searchtheinternetagainforactivities,coursesandothereducationalopportunitiesthatcould helpyoulearnorimproveontheseskills.Pickonethatyouthinksuitsyoubest.

Summarisetheinformationinnomorethan100wordsandwritedownyoursource.

3 Step4Prepareandthengiveyourpresentation

Preparea4-5minutepresentationinwhichyouwillexplain:

• whatdevelopmentyouwillbetalkingabout;

• whythisisanimportantdevelopmentinyour fieldofwork;

• whichskillsyouneedtokeepupwiththisdevelopmentorwhatyoucandotokeepupwith it;

• howyouwouldprefertolearnorimproveontheseskills(Step5).

Giveyourpresentationtotwootherstudentsorrecordyourpresentationandhavetwoother studentslistentoit.

Lifelonglearning – 1Developingyourselfbyreading l B2 16

3

Evaluation

Didyoumeetallofthecriteria?Haveaclassmateorteacherreviewyourwork. ‘Yes’ toallmeansthatyourgoalhasbeenaccomplished.

1Youpickedadevelopmentthatisrelevanttoyou.Youcouldexplain whythisdevelopmentisrelevanttoyou.

2Youusedfactualinformationinyourpresentation,comingfromthe articlesandwebsitesthatyouread.

3Youdiscussedthreedifferentarticlesinyourpresentation.

4Youpresentedatleastonepossibilityofhowtokeepupwiththis development/learnnewskills.

5Thepresentation/videowasbetween4and5minuteslong.

Step5Evaluateyourworkprocess

1 Reflectonthispracticalassignment.Ratethelevelofdifficultyofeachtaskforyou. 0stars=verydifficult,5stars=veryeasy.

2 Discussyourresultsfromquestion1withanotherstudent.Discuss:

whywasthiseasy/difficult?

whatwouldyoudodifferentlynexttime?

YesNo
– Findinggoodarticlesandwebsites ☆☆☆☆☆ – SummarisingtheinformationIfound ☆☆☆☆☆ – Preparingmypresentation ☆☆☆☆☆ – Givingmypresentation ☆☆☆☆☆
Atwork 17

Exampractice

Youaregoingtoreadatextabouthowtokeepyourbrainhealthy.Readthetext ‘Threeways toboostyourbrain’.Therearefourquestionsaboutthistext.

THREEWAYSTOBOOSTYOURBRAIN

Everybodyknowsthatit’simportanttolookafteryourbody,butfewofusgivemuch thoughttotakingcareofourbrain.Herearesomeaptitude-boostingtipsonhowtokeep yourgreymatteringreatshape.

LEARNINGANDPLAYING

Thereareplentyofactivitiesyoucandotokeepyourbrainingoodcondition.Adultslearn newskillsdifferentlytochildren,butcontrarytopopularbelief,thisdoesn’tmeanyour abilitytolearnnewskillsdeclinesasyouage.ResearchersfromTelAvivUniversityinIsrael haveshownthatadultshavegreatpotentialforlearningnewlanguages,aslongasthey canhonetheirskillsbyusingthelanguageforarealisticpurpose.Forexample,bylearning thelocallanguageatyourfavouriteholidayspot,you’llstimulatethefrontallobesofyour cerebrum thepartofyourbrainresponsibleforyourshort-termmemory.

Similarly,playingvideogames,whichispopularlythoughttoruinyoungpeople’sbrains, canactuallyhelpimproveyourmemoryandspeedupyourreactiontime.Forastudyfrom theUniversityofIllinois,researchersaskedagroupofover-60stoplayacomputergame calledRiseofNationseverydayforeightweeks.Comparedtopeopleofthesameagewho hadnottakenpart,the firstgroupscoredhigherintestsofwhatscientistscallexecutive functions:theabilitytoplan,multitask,reasonandsolveproblems.

DEALINGWITHSTRESS

Brainhealthisaffectedgreatlybyexternalfactorsindailylife,mainlystress.Thephysical effectsofstressarenumerousandrangefromheadachesandchestpaintoextreme behaviour,suchasovereating.Butconstantstresscanalsoimpairyourbrainhealthand affectyourmentalperformance.Stressdoeshavecertainpositiveshort-termeffects:it makesyouthinkmoreclearlyandquickly,andimprovesyourabilitytorememberdetails. Butinthelongrun,chronicstresskillsbraincellsandshrinkspartsofthebrainthatcontrol emotions,loweringthebrain’sdefensesagainstfuturestress.Severalstudieshaveshown thatcortisol,oneofthebody’smainstresshormones,candamagetheareaofyourbrain calledthehippocampuslong-term,affectingyourabilitytolearnandmemorisethings.

Agreatwaytocombatstressismeditation – andyoudon’thavetobeaTibetanmonkto reapthebenefits.Takingjust fiveminutesoutofyourdaytoembracestillnessisgoodfor yourbrainandcanhaveamajorimpactonthewayyoudealwithlifeandinteractwith others.Notablebenefitsincludefeelingcalmerandkinder,aswellastheabilitytosee thingsmoreclearly(includingyourself).A2011studythatwascarriedoutinGermanyand theUShasshownthatregularmeditationpracticecanactuallychangethestructureof yourbrainandrepairstress-relateddamage.Bygivingpeoplebrainscansbeforeandafter aprogrammeofweeklygroupmeetingsanddailymeditationexercises,theresearchers found,amongotherthings,increasedvolumegrey-matterdensityinthehippocampus.

Lifelonglearning – 1Developingyourselfbyreading l B2 18

TAKINGCAREOFYOURBODY

Thentherearethefactorswetendtotakeforgranted,suchasfood,laughter,andsleep, whichaffectnotonlyourbodies,butourbrains,too.

Eatinghealthilyisn’tjustintheinterestoflosingweight.There’sagrowingamountof evidencethatfollowingaMediterraneandiethelpsprotectthemindagainsttheeffectsof ageing,includingsomeformsofdementia.Thedietisbasedonadecreasedsugar consumptionandanincreasedintakeofhealthyfats,particularlythosefoundinoliveoil andfatty fish,likesalmon.Otherstaplesarevegetables,wholegrains,seafood,nuts,and cheese.A2010reviewfromtheUniversityofFlorence,combiningresultsfromcountrieslike Greece,ItalyandCroatia,foundthateatingtheMediterraneanwayformostofaperson’s lifewaslinkedtoa13percentlowerriskofbraindiseases.

“Laughteristhebestmedicine”,astheoldsayinggoes,andaccordingtoresearchersin SouthKorea,thisholdstrueforbothbodyandbrain.Laughterhasthephysicalbenefitsof burningcalories,loweringbloodpressureandincreasingthenumberofimmunecells, whichboostsyourresistancetodisease.Asforthebrain,laughingitupproduces hormonescalledendorphins,whichmakeyouhappyandrelaxedandcanevenactasa short-termanaesthetic.Laughteralsohelpstoactivateareasofthebrainlinkedto creativityandlearning.

Thesameisdonebygettingagoodnight’ssleep.Thoughmanypeoplesaytheydon’t needalotofsleeptofunction,notgettingenoughshut-eyecannegativelyimpactyour mentalhealthandworkrate.A2010USstudyhasshownthatwhileyou’redreamingaway, thebrainishardatwork,consolidatingyourmemories,organizingthemandpickingout themostsalientinformation,whichlikelyaidscreativethinking.Alackofsleepdisruptsthis process,affectingyourabilitytomakedecisions,solveproblems,dealwithchangeand controlyourbehaviourduringtheday.Inthelongrun,thiscouldcausedepression.Agood night’ssleepseesyoubetterabletofocus,learnandabsorbinformationduringtheday, decreasingstressaboutunimportantthings.

1 Accordingtothetext,arethesestatementsTrueorFalse?Choosethecorrectanswers.

TrueFalse

1Youcanstimulateyourshort-termmemorybymakinganefforttolearnnewskills atalaterage.

2Playingavideogametrainsabilitiesandareasofthebrainyoudon’toftenusein dailylife.

3Meditationcanundodamagedonebystresstotheareasofyourbrainfor learningandmemory.

4Byfollowingahealthydiet,youarelesslikelytogetbraindiseasesatalaterage.

5Laughingoftenmakesyoumoreresistanttofeelingphysicalpain.

2 Whatissaidabouttheeffectofplayingvideogameson60+-year-olds?

○ Theirexecutivefunctionsstoppedimprovingwhentheystoppedplayingthevideogame everyday.

○ Theirexecutivefunctionsimprovedcomparedtothoseofyoungpeopleplayingthesame game.

○ Theirexecutivefunctionsimprovedcomparedtothoseofother60+-year-oldswhodidn’t playthevideogame.

Exampractice 19

3 Whatissaidaboutthelong-termeffectsofchronicstressonthebrain?

○ Chronicstressmakesyoumoreemotionalwhenrespondingtofuturestress.

○ Chronicstresschangesyourbrainstructuretomakeitmoreresistanttofuturestress.

○ Chronicstresshasanegativeimpactontheareasofyourbrainusedforlearningand memory.

4 Accordingtothetext,whyisgettingenoughsleepsoimportantforthebrain?

○ Ithelpsyoutobecomemoreorganized,helpingyoutoavoidfuturestressfulsituations.

○ Ithelpsyoutodealwithnewinformationandsituationswithoutgettingstressedout.

○ Ithelpsyoutosolveproblemsyou’vebeenstuckonthathavemadeyoustressedor depressed.

Lifelonglearning – 1Developingyourselfbyreading l B2 20

B2 Learningfrom onlinetutorials

Whenstartingatyourfuturejob,youwillhavetopickupnewskillsand informationquickly.Alotofityouwilllearn ‘onthejob’;youwilllearnasyou go,andyourcolleagueswillbetheretohelpyouout.Youmightbeoffered trainingsessionsoronlinecourses.Butasaprofessional,youwillalsohave totakesomeinitiativestolearningyourself.Ultimately,itisyour responsibilitytostayuptodateinyour fieldofwork.Thegoodthingis:you canlearnalotinjust fiveminutes!Youcan findgreattutorialsonlineon manysubjects.Theonlythingsyouneedarecuriosityandaninternet connection,solet’sgetstarted.

Task2
Introduction 21

Learningobjectives:

• Youwillpractiseunderstandingthespeaker’sopinionsandattitudesinaudiorecordings.

• Youwillpractisegivingapresentation.

• Youwillpractiseunderstandingthemainthemeandmostimportantargumentsintexts inmagazines,newspapersoronline.

Exercise1 4 Warmingup

WatchWatchvideo1: ‘Blacksmith:Themostfuture-proofprofession?’ .

1

?

4

• Doyouthinkthat,atschool,youarelearningeverythingyouneedtobefuture-proofin yourjob?Explainyouranswer.

• Whichofyourskillsorwhatpartofyourknowledgedoyouthinkwillbeoutdatedvery soon?Whydoyouthinkthatis?

• Whatisthebestwaytostayupdatedonnewdevelopmentsinyourindustry?

Indailylife

Inthistask,youaregoingtopractiselookingupaudiosourcesthatcanhelpyou solveareal-lifeproblem,andcommunicatingandpresentingthisinformationto others.

Exercise2 4 Listeningtoapodcast

ListentoTrack1 ‘LifeHacks’.ArethefollowingstatementsTrueorFalse?

Languagesupportforthistask: 2 Vocabularyindailylife 40 Vocabularyatwork 20 Howtousetherightwordorderin sentences 21 Howtouseadverbsofplaceandtime 11 Howtowriteasummary
Whydoesthemanthinkbeingablacksmithis ‘future-proof’ 2 Doyouagreewithhim?Explainyouranswer.
1 2 3
3 Thinkofthreeskillsthatyouhavethatarefuture-proof.Writethemdownandexplainhow theyarefuture-proof. 3 Pairupwithaclassmate.Discussthefollowingquestions.
TrueFalse
Lifelonglearning – 2Learningfromonlinetutorials l B2 22
1AnoushagottheideafortheNoFlamebecauseshehadanaccidentwithher barbecueatafestival.

2TheHandsOffiseffectivebecausethebikecannotbestolenunlessitis destroyed.

3AccordingtoTom,itdependsontheir fieldofworkhowmanyprototypesa productdesignermakes.

4AccordingtoTom,itisgoodforproductdesignerstolearnskillstheydon’t alreadyhave,likemarketingskills.

5AccordingtoAnousha,itisbestfornewproductdesignerstonotspendtoo muchtimeona firstdraftofadesign.

6AccordingtoAnousha,productdesignersshouldignoreanycriticismtheyget oftheirdesigns.

Exercise3 4 Summarisingthemainpointsofapodcast

ListentoTrack1 ‘LifeHacks’ againandanswerthequestions.

1 Whatreal-lifeexperiencesgaveAnoushaandTomtheideafortheirinventions?

Anousha:

Tom:

2 WhatareAnoushaandTom’sthoughtsonprototypes?

Anousha:

Tom:

3 WhathaveAnoushaandTomlearntabouttimemanagement?

Anousha:

Tom:

4 WhatkeepsAnoushaandTommotivated?

Anousha:

Tom:

StudytheLanguagesupport.Choosethecorrectwords.

1 Theprototypedidn’t wellduringthetest. ○ evaluate ○

2 Mymain areapositiveattitudeandawillingnesstolearn.

3 Heisa flexiblepersonanddoesn’thaveaproblem newsituations.

2
Exercise4 Learningnewwords
value
perform ○
○ adjustments ○ manners ○ strengths
adaptingto
complementing
learningbyheart Indailylife 23

4 Itmightseemlikeaglamorousjob,but itisreallyhardwork. ○ inreality

○ naturally

○ frequently

GotoDoorEngelsonlineforanextendedversionofthisexercise.

Exercise5 5 Summarisingthemainpointsfromanarticle

GotoDoorEngelsonlineforthisexercise.

Exercise6 Learninghowtousetherightwordorderinsentences

StudytheLanguagesupport.Putthechunksinthecorrectorder.

20|21

1 is|goingtoexhibit|herinvention|nextweek|attheinventors’ fair|Janet|inNewYork|?

2 atthelibrary|aremeeting|onSaturday|we|Lilly|at10a.m.|.

3 sometimes|playfootball|myfriendsandI|atweekends|inthepark|.

4 she|comeupwith|inToronto|lastyear|theideaforatravelapp|did|?

5 with|I|forthe firsttime|theNeuesMuseum|inBerlin|visited|.

Exercise7 Writingmessages

20|21

StudytheLanguagesupport.WritefourfullEnglishsentences,usinganadverbofplace andtimeineachsentence.

Exercise8 Searchingfortutorialsonline

YouaregoingtolookforaYouTubetutorialonaskillthatyouwanttolearnorimprove upon.

1 Chooseatopicthat fitsoneofthethreecategoriesbelow(A-C).Writedownyourendgoal. Picksomethingyoucanlearntodoorimproveonwithinafewdays.

Iwanttolearnabout :

AThebestproductstousewhencreatingsomething(forexample:drawingmaterials, cookingingredients).

BThebesttechniqueforacertainskill(forexample:improvisingonthepiano,repairinga flat tyre).

11
1 2 3 4
Lifelonglearning – 2Learningfromonlinetutorials l B2 24

CThebestplacestogoforlearningaparticularskill(forexample:scubadiving,cooking course).

2 Writedownthreesearchtermsyouwilluseto findagoodtutorialonYouTube.

TIP

Thingstowatchoutfor:

• Makesurethevideoiscompatiblewithyourskillorknowledgelevel.Youshouldbeable tofollowwhatisbeingsaidorshown,butstilllearnsomethingnew.

• Theendgoalisusuallymentionedinthebeginningandattheendofthevideo.

• It’softenbesttochooseatutorialthatwasmadebyanexpert.Forexample,avideo channeloravloggerwhospecialisesinthesubject.

3 ReadtheTip.Startbrowsing.Whenyouthinkthatyouhavefoundausefultutorial,usethe checklistbelow.Ifyoucannotsay ‘yes’ toeachcriterium,keeplookingforabettertutorial.

□ ThevideoisinEnglish.

□ Icanunderstandmostofwhatisbeingsaidand/orshowninthevideo.

□ Thevideo fitsmyskillorknowledgelevel.

□ Thespeakerclearlystateswhyhehaschosenthisproduct/technique/placetolearnor improvetheskill.

□ Thevideoanswersmyquestionsabouttheskill.

□ Iamconfidentthatthepersongivingthetutorialisanexpert.

4 WritedowntheURLofthetutorialyoufound.

5 In50wordsorless,summarisethetipsfromthetutorialyoupicked.

Exercise9 5 Watchingatutorial

GotoDoorEngelsonlineforthisexercise.

Exercise10 35

Givingapresentation

GotoDoorEngelsonlineforthisexercise.

5

6

GotoDoorEngelsonline

Dothe ‘Self-test’ forthisTask.Ifyourscoreislowerthan expected,youcandotheExtrapracticeexercisesthereaswell.

Indailylife 25

DoorEngels laat je zien hoe relevant taal is. Niet alleen in het dagelijks leven, maar juist als je straks je diploma op zak hebt en taal het verschil kan maken tussen wel of niet die baan. Tussen jne en frustrerende vergaderingen. Tussen precies het juiste of juist het verkeerde zeggen tegen die collega, klant, cliënt of patiënt. DoorEngels focust daarom op jouw toekomst, met thema’s en taken die aansluiten bij jouw beroepspraktijk. Zodat je leert hoe je met Engels kunt werken. En hoe de taal voor je kan werken.

Dit leerwerkboek gebruik je in combinatie met de online studentomgeving. Je vindt daar niet alleen alle taken uit het boek met interactieve feedback, maar ook taken op een ander niveau, extra oefeningen voor grammatica, vocabulaire, handige zinnen voor spreken, schrijven en gesprekken voeren, zelftoetsen en audio- en videobestanden.

Auteurs:

Jantine Broek

Julia van Eekelen

Jessica Hak-Viveen

Robert Hempelman

Gelly Henderson

Mark de Jong

Sonia Martinez

H. Ozguc-Kayer

Milou Paulissen

Lidija Pomper

Amber van der Stelt

Hedwig Suurmeijer

Ezra van Wilgenburg

Eindredactie:

Ellis de Bresser

Joke Noordegraaf

9 789006 731910
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.