Page 1

k u t fds

20/20 English Werkboek B1 sector Zorg N3-4

o o h f e o r

20/20 English is dĂŠ lesmethode Engels voor mbo niveau 1-2 en 3-4 in de sectoren Economie, Zorg en Welzijn, Techniek en ICT.

Uniek aan 20/20 English is dat de lesstof geschreven is vanuit de context van het beroep. Dit werkboek B1

voor de sector Zorg sluit aan bij wat leerlingen in hun toekomstige beroep kunnen tegenkomen, zoals een overdracht schrijven en een gezondheidsadvies geven.

P

Werkboek B1 sector Zorg N3-4

Dit is niet alleen nuttig, maar bovenal erg motiverend, omdat de lesstof hierdoor past bij de interesse van de leerling. Daarnaast is er uiteraard rekening gehouden met de exameneisen en beheerst de leerling na het doorwerken van dit werkboek het Engels op niveau B1 van het ERK.

Kortom: 20/20 English biedt uw leerlingen de optimale voorbereiding om te kunnen slagen voor hun opleiding ĂŠn in hun toekomstige beroep.

Het complete lesmateriaal bestaat uit het handboek Zorg en Welzijn, het werkboek A2 Zorg en Welzijn, het werkboek B1 Zorg en de bijbehorende website.

Op www.2020english.nl kunnen zowel docenten als leerlingen inloggen. De site biedt ondersteuning aan de

werkboeken door middel van veel audiofragmenten, extra oefenmateriaal en woordenlijsten. Voor de docent zijn er daarnaast handleidingen en uitwerkingen beschikbaar.

English

Katrin Overgoor-Ivarsson Hedwig Suurmeijer

ISBN 9781111265892

5501 20-20 ProefH 20-20 Zorg B1 N3-4.indd 1

21-11-12 16:58


Werkboek B1 Zorg Proefhoofdstuk

English

Katrin Overgoor-Ivarsson Hedwig Suurmeijer


20/20 English bestaat uit de volgende producten Voor alle sectoren en niveaus: Crash Course A1 (reeds verschenen) Niveau 3 en 4 Sector Economie Werkboek A2 Economie* Werkboek B1 Administratie* Werkboek B1 Handel* Werkboek B1 ICT Top Course Werkboek B2 Economie* Handboek Economie* Sector Techniek Werkboek A2 Techniek Werkboek B1 Techniek Handboek Techniek Sector Zorg en Welzijn Werkboek A2 Zorg en Welzijn Werkboek B1 Zorg Werkboek B1 Welzijn Handboek Zorg en Welzijn Niveau 1 en 2 Leer-werkboek A2 Economie* Leer-werkboek A2 Zorg en welzijn Leer-werkboek A2 Techniek * reeds verschenen Bij alle werkboeken en leer-werkboeken hoort een ondersteunende website met materiaal voor leerlingen ĂŠn docenten.


Voorwoord Voor u ligt een hoofdstuk van 20/20 English voor niveau 3 en 4 van het mbo. Het betreft een hoofdstuk uit het werkboek B1 voor de sector Zorg. Dit hoofdstuk geeft u een goede indruk van het materiaal dat in het voorjaar van 2013 zal verschijnen. Dit werkboek bevat straks 10 hoofdstukken (units) en in elke unit staat een thema centraal. Dit thema heeft altijd betrekking op een situatie die de leerling in zijn toekomstig beroep kan tegenkomen. De opdrachten in deze unit passen binnen het thema. Elke unit wordt afgesloten met een case, waarin de leerling kan laten zien dat hij de geleerde stof beheerst en communicatief vaardiger is geworden. Na het doorwerken van dit boek beheerst de leerling het Engels op niveau B1 van het ERK. De leerling gebruikt dit werkboek in combinatie met het handboek voor de sector Zorg en Welzijn. Het handboek is een uitgebreid naslagwerk waarvan de leerling zowel tijdens als na zijn studie gebruik van zal maken. In dit werkboek wordt regelmatig verwezen naar paragrafen in het handboek. Er staat dan bijvoorbeeld: Study your handbook, E27, about prepositions (voorzetsels). De methode 20/20 English is bedoeld om zelfstandig leren en werken te vergemakkelijken. Als leerlingen de aanwijzingen in dit werkboek volgen en de opdrachten naar behoren uitvoeren, zullen zij merken dat zij veel vragen over Engels zelf kunnen beantwoorden en problemen zelf kunnen oplossen. De uitwerkingen komen op de website en zijn alleen toegankelijk voor u als docent. U kan zelf beslissen of u deze uitwerkingen uitdeelt aan de leerlingen. De website bevat verder onder meer luisterfragmenten en extra oefeningen. De auteurs


Gebruiksaanwijzing In elke unit worden de vaardigheden Spreken, Gesprekken voeren, Lezen, Schrijven en Luisteren geoefend. Daarnaast is er aandacht voor Grammatica en belangrijke woorden. Aan het eind van elke unit vind je een Case. Speaking interaction / Gesprekken voeren In dit boek vind je veel oefeningen die je helpen een gesprek in het Engels te voeren. In veel gevallen kun je al voorbeelden ontlenen aan de luisteroefeningen bij dit boek. Speaking / Spreken Bij dit onderdeel zul je een presentatie of een monoloog moeten voorbereiden en houden. Listening /Luisteren De vele luisteroefeningen zijn er niet alleen op gericht je luistervaardigheid te vergroten, maar ook om je een groot aantal voorbeeldgesprekken te laten horen die je in allerlei situaties kunt gebruiken. De luisterfragmenten (en videofragmenten) vind je op de website www.2020english.nl. Reading / Lezen Je vindt in deze rubriek een groot aantal leesteksten over uiteenlopende onderwerpen waarmee je te maken kunt krijgen. De teksten worden gevolgd door verschillende opdrachten. Writing / Schrijven In dit deel leer je e-mails en brieven schrijven en formulieren invullen. Grammar / Grammatica Je vindt in dit deel een aantal grammaticaoefeningen bij de theorie uit het Handboek. Important words and phrases / Belangrijke woorden en uitdrukkingen Dit is een lijst van woorden en uitdrukkingen afkomstig uit de unit die je zojuist hebt doorgewerkt. Je moet er zelf voor zorgen dat je deze woorden en uitdrukkingen actief in het Engels kunt gebruiken. Case In de case laat je je communicatieve vaardigheden zien. Het is dus belangrijk dat je de vaardigheden en de woorden en uitdrukkingen uit de voorafgaande unit goed beheerst. Betekenis iconen Speaking interaction / Gesprekken voeren Speaking / Spreken Listening / Luisteren Reading / Lezen Writing / Schrijven Grammar / Grammatica Ga naar www.2020English.nl of de aangegeven website.


Inhoudsopgave Unit 1

Welcome to our ward

Case 1

Admitting a new patient

Unit 2

Home care

Case 2

A healthier, happier and more fulďŹ lling life

Unit 3

Deciding on a treatment plan

Case 3

History anamnesis, diagnose and treatment schedules

Unit 4

Nursing care

Case 4

Can you help me?

Unit 5

Navigating the Dutch Health Care system

Case 5

A new colleague

Unit 6

Things you need to know

Case 6

Feeling any better?

Unit 7

Getting things done

Case 7

A combined effort

Unit 8

Dealing with difďŹ cult situations

Case 8

A Case to remember

Unit 9

Evidence based practice

Case 9

Straight from the drawing board

Unit 10

Broaden your horizon

Case 10

An unexpected experience


Welcome to Unit 1 our ward

In hospitals people come and go. Every day you have to

welcome new people and say goodbye to others. Some people stay in a ward for just a couple of days, others may have to stay a few weeks. Outpatients don’t stay overnight.

In nursing homes the situation is different. People often stay for a longer period of time or indefinitely. In this unit you

will focus on the first tasks and activities that are expected of you when a new patient arrives.

Unit openers.indd 5

20-12-12 13:35


Unit 1 Welcome to our ward

Listening Exercise 1 Being admitted Listen to track 1. Mrs Frampton is going to be admitted to hospital today. She has arrived by car, with her husband Travis. They’ve just entered the main hall. True or false? 1 Mrs Frampton is slightly nervous because they are late. 2 The receptionist asks for Lisa’s married name and date of birth. 3 The receptionist points them to the lifts and explains where the ward for General

true

false

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

Surgery is. 4 When they arrive at the nurses’ station they are met by Dwight, a nurse. 5 Mrs Frampton has been carrying her own bag most of the time. 6 The nurse thinks it’s wise to bring a friend or family member to the intake because they can hang up the patient’s clothes. 7 Mrs Frampton is still allowed to eat and drink because her operation will be late in the afternoon and it’s still early now. 8 Travis asks for a coffee. 9 The nurse tells Mr Frampton to sit on the bed. 10 Mr Frampton tries to put his wife at ease.

Speaking interaction Exercise 2 Listen to track 1 again and discuss the following statements/questions with a partner. 1 What could a receptionist do to make a nervous new patient feel more at ease? 2 Why do hospitals ask for women’s maiden names? Is there more to it than the receptionist says? 3 What does the nurse in the nurses’ station do when a new patient arrives (first actions)? 4 Do you agree with the hospital’s policy to encourage people to bring a family member or close friend? Why (not)? 5 Mrs Frampton is in the Oncology ward. What has she been diagnosed with?

Reading Exercise 3 Mrs Frampton’s daughter, Celia, has promised to keep her brother and sister informed about her mother’s hospital stay. She writes them an e-mail after her mother has phoned her from the hospital room.

8


Unit 1 Welcome to our ward

Vocabulary What is the meaning of the words/phrases in bold print? Match the English descriptions (1-11) with the Dutch translations (a-k).

9


Unit 1 Welcome to our ward

1 keep (you) up to date

a spanning

2 first contact

b ergens vertrouwen in hebben

3 intake interview

c op de hoogte houden

4 be diagnosed with

d ingepland zijn voor een operatie

5 standard procedure

e intakegesprek

6 tension

f verkoeverkamer/uitslaapkamer

7 be confident

g postoperatieve zorg

8 scheduled for an operation

h dienstdoende verpleegkundige

9 recovery room

i eerste contactpersoon

10 post-operative care

j standaardprocedure

11 nurse on duty

k gediagnosticeerd zijn met

Exercise 4 Read Celia’s email again and answer the following questions. 1 What is Celia’s role during her mother’s stay in the hospital?

2 Why did Dwight ask Mrs Frampton whether she knew her diagnosis?

3 Was Mrs Frampton nervous all day? Explain.

4 How much time will pass between the start of the operation and the moment Mrs Frampton is back on the ward?

5 Does Celia expect her brother and sister to contact their mother? How do you know?

Speaking interaction Exercise 5 Study your handbook, A84-A85, A87, A90, A94 and A97. Work in groups of three. One of you is the patient, one of you is the patient’s partner/friend, one of you is the receptionist and the nurse on duty. If necessary write out the conversation first. Do this together. Act out the following situation: 1 Patient and partner report to reception. 2 Receptionist asks for necessary information (name, date of birth, etc.). 3 Patient answers as applicable (make this up). 4 Receptionist informs patient where he/she has to go.

10


Unit 1 Welcome to our ward

5 Partner says something to patient. Patient responds (use your imagination). 6 Nurse welcomes patient and partner. 7 Patient and partner introduce themselves. 8 Nurse invites them into the patient’s room, asks them to sit down. 9 Patient and partner respond accordingly. 10 Nurse offers something to drink. 11 Patient and partner accept; say what they want to drink. 12 Anything else you can think of. Switch roles. Make sure all three of you have played each role. Note: 1 If you don’t want to use the hospital scene, choose a similar situation in your own field of work. 2 Use all of the formalities of greeting, introducing yourself and your partner, welcoming someone to …, etc. 3 Do not copy the conversation from Exercise 1. Just use it for inspiration.

Grammar Exercise 6 Simple present and present continuous Study your handbook, E29-E32 and E45-E48. Look at the following examples.

1 He works as a nurse practitioner at a hospital. 2 We learn English so we can communicate with patients from other countries. 3 The consultants in our clinic always have a meeting on Monday mornings. 4 In the restaurant lunch starts at 12.00. It usually ends around 13.30. 5 Currently, he is working on a new medicine for ALS. 6 I can’t help you right now, I am studying for my English test tomorrow. 7 We must not disturb them, they are having a meeting at the moment. 8 She is planning a career change this year.

Look at the words in bold print. Examples 1-4 are in the simple present. Examples 5-8 are in the present continuous. Answer the following questions. 1 What is the difference between sentences 1 and 5?

2 What is the difference between sentences 2 and 6?

11


Unit 1 Welcome to our ward

Now choose the best tense. Cross out what you feel is incorrect. 3 My father lives/is living in Norway. 4 He works/is working as a physician at a large regional hospital. 5 His workday starts/is starting at 7 a.m. and ends/is ending at 18.30 p.m. 6 Right now he looks/is looking for a new house in the country. 7 My mum visits/is visiting him every weekend and during the holidays. 8 The hospital recruits/is recruiting new personnel at the moment. 9 They need/are needing extra hands on the surgery wards. 10 I apply/am applying for one of the nursing jobs there. 11 They interview/are interviewing applicants later this week. 12 I think/am thinking I have a good chance of getting the job.

Reading Exercise 7 Hospital websites often have information on: ■

what to expect

what to do

what to bring

when you are going to be admitted to hospital. Study the following text. This is about what to bring.

When you are admitted to hospital, please bring the following: - a valid identity document such as your passport, driving license or identity card; - your patient ID card; - your health insurance card or proof that you have health insurance; 5 - your drug card or the medication you are using, preferably in its original packaging; - toiletries such as a comb, toothbrush, soap, shampoo (no towels or washcloths); - nightwear, underwear, bathrobe and slippers; - clothing and footwear; - some coins for the locker in your room; 10 - the phone numbers of at least two contact persons; - possibly aids that you use at home, such as crutches, a walker or hearing aid; - possibly proof of registration as a donor and/or a living will; - possibly your dietary prescriptions, your blood group card and the card from your thrombosis service.

Find the English words for: 1 identiteitsbewijs 2 patiëntenkaart/ponskaartje 3 medicijnkaart 4 toiletartikelen

12


Unit 1 Welcome to our ward

5 ondergoed 6 kluisje 7 contactpersonen 8 hulpmiddelen 9 looprek/rollator 10 dieetvoorschriften 11 trombosedienst 12 ziektekostenverzekering 13 muntjes 14 washandjes 15 krukken

Listening Exercise 8 Remember Mrs and Mr Frampton from Exercise 1? They were waiting for Dwight in Mrs Frampton’s room. Dwight is going to do the admission interview. Listen to track 2. Dwight asks Mrs Frampton several questions that are important for the admission procedure. What does he ask her? Write down some keywords, not complete questions.

Speaking interaction Exercise 9 Work in pairs. Listen to track 2 again. Ask your partner the following questions. Partner: Answer the questions with: Yes, she/he does

No, she/he doesn’t

Yes, she/he did

No, she/he didn’t

Yes, she/he has

No, she/he hasn’t

13


Unit 1 Welcome to our ward

1 Does Dwight ask for Mrs Frampton’s maiden name? 2 Does Mrs Frampton want to be called by her maiden name? 3 Did Mrs Frampton have her appointment card in her purse? 4 Did Mr Frampton have his wife’s passport in his wallet? 5 Has Mrs Frampton been admitted to hospital before? 6 Did she have a kidney operation in 1996? 7 Does Travis/Mr Frampton remind her of Celia’s birth? 8 Did Mrs Frampton bring her medication? 9 Does she take painkillers for stomach pains? 10 Has she visited the hospital’s website? 11 Does Dwight ask her about the surgery the next day? 12 Has Mrs Frampton been diagnosed with lung cancer? 13 Does Travis know if his wife needs chemotherapy? 14 Has Mrs Frampton been to see the anaesthesiologist? Switch roles. If necessary, study your handbook, E57 and E62.

Listening Exercise 10 Here are some sentences from track 2. You can listen again, but you don’t have to. Fill in the missing words. Choose from: packaging – radiotherapy – strong – prefer – currently – anaesthesiologist – appendectomy – complications – conserving – surgery – rush – diagnosed Look them up first, if you don’t know what they mean. 1 Yes, that’s correct. Elisabeth Mary Wogan. But I

to be

called Frampton if that’s all right. when I

2 I had a gall bladder operation in 1996 and an was a little girl. 3 There were some to 4 Are you 5 Yes, I’m taking some

when you were in labour. We had you to the hospital. on any medication Mrs Frampton? painkillers for my migraine.

6 Here they are. I brought the original

.

7 Now, this may sound like a strange question, but do you know what kind of you will be having tomorrow?

14


Unit 1 Welcome to our ward

8 I’ve been

with breast cancer, but it will be breastsurgery.

9 But the doctor said we don’t know whether she will have to have chemo or . 10 Now, let’s continue to the anaesthesia. Have you been to see the ?

Speaking interaction Exercise 11 When you are doing an admission or intake, you will have to ask certain questions. Here are some types of questions that Dwight used in his admission interview:

Are you (comfortable/currently …) Did you (bring …) Have you been (admitted/taking any …) Do you know (what/where/how/who …)

You can also use these:

What is your (name/date of birth …) When did you last (eat/visit your doctor …) How do you (feel/feel about …) Where were you (treated/…) What were you (diagnosed with/ …) etc.

Work in pairs. Use the questions above. Practice an admission situation. One of you is the patient, one of you is the nurse. Ask the patient about: 1 maiden name and date of birth 2 identity document/passport, etc. 3 previous hospital admittance 4 current medication 5 diagnosis 6 operation to be performed 7 anything else you can think of Switch roles.

15


Unit 1 Welcome to our ward

Reading Exercise 12 In most care institutions staff now work with electronic ďŹ les. They use PCs or tablets to enter patients’ details into the system. Study the completed hospital admission form.

16


Unit 1 Welcome to our ward

1 Which questions did the nurse have to ask to get the information under ‘2 Medical details patient’?

2 Which family members can be contacted by the hospital if there is news about Leonard?

3 A real hospital admission form has more information. Can you think of at least two more items?

4 Do you think Leonard will have an operation? Why?

Speaking interaction Exercise 13 Work in pairs. Use the admission form in Exercise 12. One of you is Leonard Patterson, the other is nurse Jonathan Chandler. Practice the admission interview.

Reading Exercise 14 Look at the list below. Which of these items are part of the admission interview that a nurse has to do when a patient reports to the nurses’ station? Yes or no? 1 person/family member to be contacted after surgery 2 food intolerances or allergies 3 instructions on wound treatment 4 identity bracelet 5 emergency instructions in case of fire, etc. 6 work schedule of staff on duty 7 current medication 8 explanation of the procedures 9 visit by radiologist 10 name of GP (huisarts) 11 previous operations 12 medical history parents 13 use of hearing aids or dentures 14 information about hospital volunteers 15 information about aftercare at home

yes

no

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

17


Unit 1 Welcome to our ward

Exercise 15 Study your handbook, B1-B8. First read the questions/assignments below. Then find the answers in the text by scanning it. 1 What kind of text is this? (B2, handbook)

2 Underline in the text: What Mrs Nyman is suffering from. Why she was taken to hospital? 3 Is Dr Tamar Lasky the doctor on duty at the hospital? Explain.

4 Did Mrs Nyman receive medical treatment for her condition? Explain.

5 Why was Dr Tamar Lasky angry with the hospital staff?

In the Hospital, but Not Really a Patient By Paula Span On Labor Day weekend in 2009, Miriam Nyman, 83, arrived by ambulance at Rhode Island Hospital. She’d fallen, a result of a degenerative brain disorder, and broken her neck. She and her daughter, Dr. Tamar Lasky, waited in the emergency room for eight hours until finally, close to midnight, Dr. Lasky needed to go 5 home to sleep. When she arrived to resume her vigil the next day, Dr. Lasky recalled, ‘they said, “She’s in Room 624.” She was in a bed, with a gown and a wrist bracelet, chart on the wall.’ She had tests; aides fed and washed her. Her daughter visited daily, conferred with staff, took notes. After four nights, a physician declared that her mother no longer required a hospital, and Dr. Lasky, who’d been caring for her mother in her home, braced 10 for a nursing facility search. That’s when she learned that her mother’s entire stay had been classified as ‘observation days’ and that Mrs. Nyman had never been formally admitted to the hospital. ‘I just freaked out,’ Dr. Lasky said. ‘The three-day hospital stay is what you need to get Medicare coverage for skilled nursing care’ for up to 100 days at a time. But because Mrs. Nyman had been an outpatient, not an 15 inpatient, she was suddenly facing about $35,000 in uncovered nursing home expenses. (…)

Exercise 16 Study your handbook, B10-B12. It is about words that you don’t know. Use the context to find out the meaning of the following words or phrases from the text above. Match the words with the description.

18


Unit 1 Welcome to our ward

1 degenerative

a costs that will not be paid by the insurance

2 resume her vigil

b consulted/talked with

3 gown

c slowly getting worse

4 aides

d get angry

5 conferred with

e money paid by insurance for medical treatment

6 braced for

f loose ‘dress or clothing’ worn in bed

7 classified as

g hospital staff, assistants

8 freak out

h placed in a certain category

9 Medicare coverage

i continue her watch over

10 uncovered expenses

j prepared for/ready to take action

Listening Exercise 17 Admitted for observation Listen to track 3. Jill Trenton is telling us about her son Timmy, who was admitted to hospital this morning for observation. Fill in the missing words.

This morning my Timmy was admitted to hospital for observation. Lately he has been crying a lot and he about pains in his belly. Timmy is only three, so he is not very

has been

what he feels. I was so

good at

, that I went

me to a paediatrician at the regional hospital. The

to my GP who

5 paediatrician thought it wise to have him in the children’s

for several days his crying, but also his

to observe his pains and his behaviour. They will movements and his sleeping behaviour. The nursing staff will use different to follow Timmy during the day and night. There will be lots of

contact, but

the hospital also uses babyphones and one-way screens to see what is going on. There may be some too. I can go visit whenever I

The nursing staff will be with him a lot and I’m

when I want to. This rooming-in is used by many

want. I can even stay

children’s hospitals and wards nowadays. It’s really a great because I’m sure he’ll feel lonely 15 and afraid when I’m not around. I do hope we’ll know more in a few days’ time. I’ll let you know

I have more information.

19


Unit 1 Welcome to our ward

Exercise 18 Listen to track 3 again and answer the following questions. 1 Can Timmy tell his mother what’s wrong with him? Explain.

2 Who did Jill consult before she went to the hospital?

3 What will the nursing staff monitor? How will they do this?

4 Will Timmy be treated for his pains?

5 Will Jill be travelling back and forth to the hospital every day? Explain.

Grammar Exercise 19 Place and time Look at these sentences:

Timmy was admitted to hospital this morning. The new nursing home will be built in our city park, sometime next year. Lunch will be served in the restaurant at 12.30. My partner has to report to radiology at 8.00 in the morning. The doctor explained the procedure to me in his consulting room yesterday morning.

In each of these sentences you will ďŹ nd words that a) refer to place and b) refer to time. In an English sentence, place comes before time. Now underline the words that are about place and time. Place P or T. The ďŹ rst one has been done for you. 1 Timmy was admitted to hospital this morning. P

T

2 The new nursing home will be built in our city park, sometime next year. 3 Lunch will be served in the restaurant at 12.30.

20


Unit 1 Welcome to our ward

4 My partner has to report to radiology at 8.00 in the morning. 5 The doctor explained the procedure to me in his consulting room yesterday morning. Now study your handbook, E49-E52.

Exercise 20 Put the jumbled sentences in the correct order. 1 took place / at 8 o’clock / the intake interview / in the patient’s room

2 on the motorway / a serious accident / earlier this evening / there was

3 until three in the morning / in the ER* waiting room / were waiting / twenty patients

4 extra staff / to the hospital / were called / at around 2 a.m.

5 were able to go / most patients / home / before daybreak

*ER – Emergency Room (Spoedeisende hulp)

Writing Exercise 21

As a district nurse you have been helping Mrs Lijuan Chen for nearly a year. She’s a Chinese lady who lost her husband two months ago. Mrs Chen has not been well. You are worried about her. Your team leader suggests that you monitor her for a full week. You are using a special form to note down your observations of Mrs Chen’s behaviour and physical symptoms.

In column 1 you see behaviour and physical symptoms. In column 5 you see what observations have been made about Mrs Chen. Now complete the observation form: 1 In column 2 you fill in the Dutch translation. 2 In columns 3 and 4 you place an X under mental or physical.

21


Unit 1 Welcome to our ward

Some of the items on the form are:

1

2

3

4

Meaning

Mental

Physical

Lost a partner recently

5

X

Cries a lot Is losing weight

X

Is depressed

X

Doesn’t speak much Feels lonely

X

Is losing hair Has a fever Isolates herself

X

Is constipated Has lost hope

X

Can’t eat without help

X

Has no appetite

X

Has difficulty sleeping Neglects personal

X

hygiene

Exercise 22 Study your handbook, C47. You have to report back to your team leader about Mrs Chen. You have observed all the items that are indicated in column 5. Write a short report (150-180 words) in which you explain Mrs Chen’s condition to your team leader. Do not name isolated facts, but try to combine things that seem to belong together. (e.g. losing weight, no appetite and problems with eating). Use the form on the 20/20-website under ‘documents’.

22


Unit 1 Welcome to our ward

Speaking Exercise 23 You have a team meeting today at 10 a.m. You will tell your colleagues about Mrs Chen. Use the information from Exercise 20. Prepare a 2-minute talk about your observation of this patient. Tell your colleagues: ■

Mrs Chen’s background.

Why you have been observing her.

How long you have been observing her.

What you have noticed.

You will have to make up some of the information. Write down some keywords below or use the list from Exercise 20.

23


Unit 1 Welcome to our ward

Reading Exercise 24

Mrs Frampton has been admitted to hospital. Her husband Travis has left. It is her first day in hospital today and the nurse(s) and other staff will visit her regularly for various reasons. Look at the list below. Write down the Dutch translations. 1 to take blood 2 to take someone’s temperature 3 to take someone’s blood pressure 4 to insert an IV-line 5 a visit from: the dietician the anaesthesiologist the doctor in attendance the breast care nurse specialist the GP the librarian the volunteer 6 to offer a sleeping pill 7 to fill in the menu 8 to ask for a painkiller 9 to have lunch 10 to have dinner 11 to fast 12 to prepare for surgery 13 to explain the procedure

24


Unit 1 Welcome to our ward

Exercise 25 Now read the following dialogue and fill in the missing words/phrases. You can find most of them in Exercise 23, but not all of them! Nurse

Good morning Mrs Frampton, my name is Sarah Ting. I’m here to take some and check your blood

Mrs Frampton

Nice to meet you Sarah. Which arm do I have to bare?

Nurse

Whichever is best for you Mrs Frampton.

Mrs Frampton

Well, my left arm then. Will you also

an IV-line for .

tomorrow’s Nurse

.

No, one of my colleagues will do that later this afternoon. First we’ll wait for the lab results. All right, could you make a fist, please. I’ll be as careful as I can.

Mrs Frampton

.

That’s all right, I’m used to it. I just had a visit from the He brought the menus that I have to for the day after tomorrow.

Nurse

. She’ll want to

I think you can also expect a visit from the know if there have been any changes since your intake

ten days ago. It’s important to check the details shortly before the operation. Mrs Frampton

I know I am not allowed to eat or drink before surgery. But I will be able to have lunch and dinner today. I’ve read the regulations on your website. Do you think Dr Everlast will visit today?

Nurse

I don’t think so. She normally does her rounds in the mornings. She might you if she thinks there is a reason to. Otherwise you’ll see her in the operation theatre tomorrow morning.

Mrs Frampton

for her at the moment. Can I ask for

OK. I don’t have any a

please? I’ve had some pains in my lower back since

yesterday. Nurse

Of course, I’ll bring you some. You can relax your fist now. I’ll be back in ten minutes with some pain medication and I’ll take your

at the same

time. (…)

Look up all the words you don’t know.

25


Unit 1 Welcome to our ward

Speaking interaction Exercise 26 Practice the dialogue from Exercise 24 with a partner. Difficult to pronounce are: ■

dietician

anaesthesiologist

regulations

theatre

Ask your teacher for help.

Grammar Exercise 27 Asking questions Study your handbook, E57-E58. Turn these sentences into questions. Note: not all of these sentences are in the present tense. 1 The hospital is in Grosvenor Square.

2 Mrs and Mr Frampton are reporting to the reception desk.

3 They have parked their car in the hospital’s car park.

4 Mrs Frampton was nervous when she arrived.

5 Mr Frampton tried to put his wife at ease.

6 The receptionist asks for Mrs Frampton’s maiden name.

7 The Framptons have to take the lift to the second floor.

8 Dwight is waiting for them in the nurses’ station. (use: Who?)

26


Unit 1 Welcome to our ward

9 He shows them Mrs Frampton’s room (use: What?)

10 He also offers them something to drink.

Exercise 28 Forming negative sentences Study your handbook, E59. Make negatives. 1 The hospital is in Grosvenor Square.

2 Mrs and Mr Frampton are reporting to the reception desk.

3 They have parked their car in the hospital’s car park.

4 Mrs Frampton was nervous when she arrived.

5 Mr Frampton tried to put his wife at ease.

6 The receptionist asks for Mrs Frampton’s maiden name.

7 The Framptons have to take the lift to the second floor.

8 Dwight is waiting for them in the nurses’ station.

9 He shows them Mrs Frampton’s room.

10 He offers them something to drink.

27


Unit 1 Welcome to our ward

Reading Exercise 29 The path a patient follows Picture a patient entering a healthcare process. Put the list in the correct order. What happens first, what next, etc. The first one has been done for you 1 GP writes letter of referral to specialist

feel sick or have a complaint

2 feel sick or have a complaint 3 return to ward after operation 4 make an appointment with GP 5 undergo postoperative care 6 explain complaint to GP 7 make appointment with specialist 8 call GP’s assistant 9 explain complaint to specialist 10 be put on waiting list 11 report to hospital reception for admittance 12 undergo tests by specialist 13 be welcomed by nurse on the ward 14 go into GP’s consulting room 15 visit specialist 16 be called by hospital about operation date 17 report to the GP’s assistant’s desk 18 undergo preoperative care

Important words and phrases Make sure that you know how to use the following words and phrases in English. They can all be found in unit 1. Choose five words and write an English sentence using each of these words.

28

ziekenhuisafdeling/-unit

poliklinische patiënten

intakeprocedure

behandeling

opgenomen worden

meisjesnaam

afdelingsbalie

zich melden bij

aanmoedigen

opnamegesprek


Unit 1 Welcome to our ward

een diagnose krijgen

(een) kleine operatie

nu, huidig(e)

algehele narcose

observatie

klachten

gedrag

observeren/monitoren

nuchter blijven

voorgeschreven medicijnen

Your sentences

Case 1 | Admitting a new patient You are training to be a nurse at a hospital. You were granted a work placement at Providence Holy Cross. In your first two weeks you will be concentrating on the admission of new patients.

Listening Watch and listen to track 4. Patient Education (patiëntenvoorlichting) has just finished a number of videos to inform new patients about the admission process. Answer the following questions. 1 What will the nurse review (doorspreken) at the start of the patient’s stay in hospital?

2 What should the patient do if there’s something he/she doesn’t understand?

3 How often will the doctor visit the patient?

4 Does the doctor visit at the same time each day? Explain.

29


Unit 1 Welcome to our ward

5 What will the nutrition specialist discuss with the patient?

6 What’s another word for nutrition specialist?

Speaking interaction Work in pairs. Today you will do your first real admission. Your partner is the new patient. Use the admission form below and ask ‘your patient’ the questions necessary to complete the form.

Role card A ■

Introduce yourself.

Say what you are going to do.

Ask the questions that you need to complete the form.

Thank the patient when you have finished.

Fill in the part ‘office use only’ and place your signature.

Role card B ■

Respond to the nurse’s introduction and explanation of what he/she is going to do.

Answer the nurse’s questions as best you can. You can use your own details, or make them up.

Look up some diagnoses, allergies, conditions/illnesses you can use in your answers. Use the internet if necessary.

Switch roles.

30


Unit 1 Welcome to our ward

31


Unit 1 Welcome to our ward

Reading During your coffee break you pick up a newspaper from the coffee table. You are interested in this article. Scan the text about Prince Philip and answer the questions. 1 Was this Prince Philip’s first night in hospital? How do you know?

2 What was Prince Philip treated for?

3 Why was Prince Philip taken to hospital on Friday night?

4 Did Prince Philip undergo major surgery? Explain.

5 Does Prince Philip normally suffer from feeble health? Explain.

6 Who is the Duke of Edinburgh?

Prince Philip has ’good night’ in hospital 1

Duke of Edinburgh remains under medical observation while royals expected to go ahead with annual Boxing Day shoot Press Association The Guardian, Monday 26 December 2011

5

The Duke of Edinburgh has spent another ‘good night’ in hospital, recuperating after treatment for a blocked coronary artery, Buckingham Palace said. The duke is under medical observation and may be kept at Papworth hospital for at least a couple more days. The palace said there was no change on Boxing Day morning but added that Prince Philip had spent another "good night" at the specialist heart hospital, where he was taken on Friday night after complaining of chest

10

pains. Following tests, doctors discovered a blocked artery and he underwent a ‘minimally invasive procedure of coronary stenting’, which was declared a success but he has been kept in for three nights so doctors can keep a close eye on his recovery. This is the most serious health scare suffered by the duke, who is known for being a robust and active 90-year-old.

32


Unit 1 Welcome to our ward

Writing You have been asked to observe a patient you admitted this morning. You and your night shift colleagues will be observing her for 24 hours. Patient’s background Mrs Sondra Rawalpindi 46 years old, recently widowed, two grown-up children. Complaints: irregular pains in the lower abdomen (onderbuik) and on and off fevers. Diagnosis: none as yet. Scans were performed but didn’t show any irregularities. Behaviour and physical symptoms ■

frequent visits to the toilet (more than can be considered normal)

complaining of cramps and pains in the lower abdomen

complaining of headaches

walks bent over

hardly eats

drinks normally

lacks concentration

often confused, keeps asking the same questions

restless sleeper, frequently wakes during the night, gets out of bed

blood pressure: low, 75/50

body temperature: 38.7 - 39.2

Write up the report for the nurse practitioner in your unit and Mrs Rawalpindi’s physician. Include the relevant information about her background. Use the form on the 20/20-website under ‘documents’. (In a real-life situation you would be entering this information in the patient’s electronic medical record, on the PC terminal available on your ward.)

Speaking At the end of your shift you have to brief the night shift nurse about the observation you have done during the day. Select a few of the items under Behaviour and physical symptoms above. Prepare a 1-2 minute talk in which you explain to your colleague: ■

Who the patient is.

What her complaints are.

How long you have been observing her.

What you have observed in Mrs Rawalpindi.

Start like this: ‘This morning Mrs Rawalpindi was admitted. She had been complaining about … etc.’

33


k u t fds

20/20 English Werkboek B1 sector Zorg N3-4

o o h f e o r

20/20 English is dĂŠ lesmethode Engels voor mbo niveau 1-2 en 3-4 in de sectoren Economie, Zorg en Welzijn, Techniek en ICT.

Uniek aan 20/20 English is dat de lesstof geschreven is vanuit de context van het beroep. Dit werkboek B1

voor de sector Zorg sluit aan bij wat leerlingen in hun toekomstige beroep kunnen tegenkomen, zoals een overdracht schrijven en een gezondheidsadvies geven.

P

Werkboek B1 sector Zorg N3-4

Dit is niet alleen nuttig, maar bovenal erg motiverend, omdat de lesstof hierdoor past bij de interesse van de leerling. Daarnaast is er uiteraard rekening gehouden met de exameneisen en beheerst de leerling na het doorwerken van dit werkboek het Engels op niveau B1 van het ERK.

Kortom: 20/20 English biedt uw leerlingen de optimale voorbereiding om te kunnen slagen voor hun opleiding ĂŠn in hun toekomstige beroep.

Het complete lesmateriaal bestaat uit het handboek Zorg en Welzijn, het werkboek A2 Zorg en Welzijn, het werkboek B1 Zorg en de bijbehorende website.

Op www.2020english.nl kunnen zowel docenten als leerlingen inloggen. De site biedt ondersteuning aan de

werkboeken door middel van veel audiofragmenten, extra oefenmateriaal en woordenlijsten. Voor de docent zijn er daarnaast handleidingen en uitwerkingen beschikbaar.

English

Katrin Overgoor-Ivarsson Hedwig Suurmeijer

ISBN 9781111265892

5501 20-20 ProefH 20-20 Zorg B1 N3-4.indd 1

21-11-12 16:58

20/20 English sector Zorg B1 niveau 3-4  
20/20 English sector Zorg B1 niveau 3-4  

20/20 English, Engels voor de sector Zorg in het mbo.