MIXED - Ondersteuning bij sport- en bewegingsactiviteiten - blok 1

Page 1

ONDERSTEUNING BIJ SPORTEN BEWEGINGSACTIVITEITEN ONDERSTEUNING BIJ SPORT- EN BEWEGINGSACTIVITEITEN

Keuzedeel Z&W Keuzedeel Z&W 3/4 vmbo BB/KB/GL Naam Klas

Mixed Omslag Ondersteuning bij sport en bewegingsactiviteiten vmbo BB-KB-GL.indd All Pages

04/03/2022 09:31ONDERSTEUNING BIJ SPORT- EN BEWEGINGSACTIVITEITEN Zorg en Welzijn


COLOFON Auteur Jaap Vogelaar

Auteur oriëntatie op het beroep RadarTalent Assessment & Ontwikkeling

Eindredactie

Over ThiemeMeulenhoff Over ThiemeMeulenhoff

ThiemeMeulenhoff zich vanmediaspecialist educatieve uitgeverij tot een learningoplossingen design company. ThiemeMeulenhoff ontwikkelt is dé educatieve en levert educatieve voor het We brengen content,Voortgezet leerontwerp en technologie samen. Met onze groeiende expertise, ervaring Primair Onderwijs, Onderwijs, Middelbaar Beroepsonderwijs en Hoger Onderwijs. Deze en leeroplossingen zijn we een partner voor scholen bij het vernieuwen en verbeteren van oplossingen worden ontwikkeld in nauwe samenwerking met de onderwijsmarkt en dragen bij onderwijs. Zo kunnen we samen beter recht doentalentontwikkeling. aan de verschillen tussen lerenden en scholen aan verbeterde leeropbrengsten en individuele en ervoor zorgen dat leren steeds persoonlijker, effectiever en efficiënter wordt.

ThiemeMeulenhoff haalt het beste uit élke leerling. Samen leren vernieuwen.

Brigitte Kessels

Meer informatie over ThiemeMeulenhoff en een overzicht van onze educatieve oplossingen: www.thiememeulenhoff.nl www.thiememeulenhoff.nl of via de Klantenservice 033 448 36 00

Bureauredactie

ISBN 978 90 06 91547 1 Eerste druk, eerste oplage, 2016 (LRN-line) Eerste druk, eerste oplage, 2022 (LRN-line)

Singeling Tekstproducties

©ThiemeMeulenhoff, ThiemeMeulenhoff, Amersfoort, Amersfoort, 2022 2016 © Alle rechten rechtenvoorbehouden. voorbehouden.Niets Nietsuituitdeze dezeuitgave uitgavemag mag worden verveelvoudigd, opgeslagen Alle worden verveelvoudigd, opgeslagen in in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, elektronisch, mechanisch, mechanisch, door doorfotokopieën, fotokopieën,opnamen, opnamen,ofofenig enigandere andere manier, zonder hetzij manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover zoverhet hetmaken makenvan vankopieën kopieën deze uitgave is toegestaan op grond van artikel Voor uituit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16B 16B Auteurswet Besluit vanvan 23 23 augustus 1985, Stbl.Stbl. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, Auteurswet 1912 1912j° j°hethet Besluit augustus 1985, 471 en artikel 17 Auteurswet dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan Stichting ­ 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan Stichting PublicatieKBKB Hoofddorp Publicatie- en en Reproductierechten Reproductierechten Organisatie Organisatie (PRO), (PRO),Postbus Postbus3060, 3060,2130 2130 Hoofddorp (www.stichting-pro.nl). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, (www.stichting-pro.nl). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers Auteurswet) dient menmen zichzich tot de te te readers en enandere anderecompilatiewerken compilatiewerken(artikel (artikel1616 Auteurswet) dient totuitgever de uitgever wenden. muziek, filmfilm en en het het maken van van kopieën in hetin wenden.Voor Voormeer meerinformatie informatieover overhet hetgebruik gebruikvanvan muziek, maken kopieën onderwijs zie ­ w ww.auteursrechtenonderwijs.nl. het onderwijs zie www.auteursrechtenonderwijs.nl. De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen volgens de wettelijke bepalingen. De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen volgens de wettelijke bepalinDegenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot gen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich de uitgever wenden. alsnog tot de uitgever wenden.

Deze uitgave is volledig CO2-neutraal geproduceerd. Het voor deze uitgave gebruikte papier is voorzien van het FSC®-keurmerk. Deze uitgave is volledig CO2-neutraal geproduceerd. Dit betekent dat de bosbouw op een verantwoorde wijze heeft plaatsgevonden. Het voor deze uitgave gebruikte papier is voorzien van het FSC® -keurmerk. Dit betekent dat de bosbouw op een verantwoorde wijze heeft plaatsgevonden.


WOORD VOORAF MIXED is dé methode voor leerlingen in leerjaar 3 en 4 van het beroepsgerichte vmbo. De methode MIXED is bedoeld voor alle niveaus van het vmbo beroepsgerichte leerweg. In nauwe samenwerking met de gebruikende scholen wordt MIXED continue doorontwikkeld. Belangrijke kenmerken van MIXED: ■ Beroepspraktijk staat centraal. Door een krachtige didactiek met realistische werkplekken en werkbedrijven bereiden de leerlingen zich goed voor op hun examen. ■ Loopbaanoriëntatie en -begeleiding zijn geïntegreerd in het lesmateriaal en zijn sterk gekoppeld aan de werkplek en het werkbedrijf. ■ Ieder zijn eigen MIXED. Scholen kunnen kiezen uit leerwerkboeken, een volledige digitale leeromgeving of de mogelijkheid deze te combineren. ■ De lesstof is gedifferentieerd op basis van de exameneisen, zodat elke leerling de lessen kan volgen op zijn eigen niveau. ■ Werkkaarten helpen de leerling stap voor stap belangrijke vaardigheden zich eigen te maken. ■ Video’s verduidelijken de theorie in realistische settings. Leerlingen en docenten kunnen snel aan de slag dankzij de overzichtelijke opbouw: ■ Het leerwerkboek bestaat uit acht blokken, gevolgd door de theorie en een begrippenlijst. ■ Een blok begint met een introductie en een overzicht van de inhoud en leerdoelen. ■ In een blok maakt de leerling praktijkopdrachten en theorieopdrachten. ■ Elk blok sluit af met Oriëntatie op het beroep. Deze opdrachten helpen de leerling met het kiezen van een passende vervolgopleiding. ■ Achter in het boek staat alle theorie op alfabetische volgorde. ■ Achter de theorie staat ook een uitgebreide begrippenlijst. De vetgedrukte woorden in de theorie worden hier uitgelegd. Wij hebben de methode MIXED met de grootste zorg ontwikkeld. Meer informatie kunt u vinden op www.thiememeulenhoff.nl/mixed. Hebt u vragen of suggesties? Neem dan gerust contact op met onze klantenservice via 033 448 3600. Wij wensen u en uw leerlingen een fijne en leerzame tijd met MIXED!

De auteurs, het ontwikkelteam en de uitgever

Beste leerling, Dit boek van Mixed kun je samen met de digitale leeromgeving gebruiken in de les. Dit boek is van jou persoonlijk, dus je mag er aantekeningen in maken. Na dit schooljaar mag je het boek houden. Dat is makkelijk als je volgend jaar iets wilt opzoeken, of iets moet leren voor een toets. Wij wensen je veel succes en plezier met Mixed. Team Mixed


TOELICHTING OP DE PICTOGRAMMEN Oriënteren Computeropdracht Theorie-opdracht Rollenspel Tip Werkkaart Hulpkaart

A Let op! Opdracht voor BB of KB of KB/GL


INHOUDSOPGAVE Blok 0 Ondersteuning bij sport- en bewegingsactiviteiten Over dit deel

11

Blok 1 De camping

21

Over dit blok 23 Oriëntatie op animatieprogramma’s 24 Het voorbereiden van een sportief toernooi 30 Een sportieve activiteit voorbereiden 36 De activiteit bekendmaken en uitvoeren 40 Eindopdracht 41 Oriëntatie op het beroep (LOB) 43

Blok 2 De buurtsportcoach

51

Over dit blok 53 Sportstimulering 54 Het sportaanbod 57 Reclame maken voor MixSportKids 61 Eindopdracht 66 Oriëntatie op het beroep (LOB) 70

Blok 3 Ouderen en bewegen Over dit blok 79 Oriëntatie op ouderen en bewegen 80 De Fit-test 86 Assisteren bij de Fit-route 87 Eindopdracht 95 Oriëntatie op het beroep (LOB) 96

Blok 4 De basisschool

101

Over dit blok 103 Het vak bewegingsonderwijs 104 Themales ontwikkelen 109 Het samenstellen van de leskist 113 Eindopdracht 119 Oriëntatie op het beroep (LOB) 120

Blok 5 De sportschool

125

Over dit blok 127 Kennismaking 128 Groepslessen 136 Free&Fit: schoon & gezond 139 Het buikspierkwartier 148 Eindopdracht 151 Oriëntatie op het beroep (LOB) 152

77

9


Blok 6 De GGD

157

Over dit blok 159 Oorzaken en gevolgen van overgewicht 160 De informatieavond 162 Gezonde voeding 164 Gezond bewegen 168 Ook na het project blijven bewegen 171 Eindopdracht 175 Oriëntatie op het beroep (LOB) 177

Blok 7 Het sportevenement

183

Over dit blok 185 De doelstellingen bepalen 186 Het evenementconcept uitwerken 189 Het communicatieplan 195 De begroting 197 De voorbereidingen 200 Eindopdracht 202 Oriëntatie op het beroep (LOB) 204

Blok 8 Gehandicaptensport

211

Over dit blok 213 Gehandicaptensport 214 Een goalballteam samenstellen 220 Goalballtraining geven 224 Voorbereiden op het toernooi 226 Eindopdracht 230 Oriëntatie op het beroep (LOB) 232

Theorie

239

Autochtoon en allochtoon 241 Buurtsportcoach 242 Combinatiefunctionarissen 243 Coopertest 244 Diabetes mellitus 245 Doelen stellen 247 Draaiboek maken 248 Duizeligheid tijdens het sporten 249 Fitnesstraining 250 Huisregels in de sportschool 252 Indeling van een les bewegingsonderwijs 254 Lichamelijke ouderdomskenmerken 256 Opbouw en organisatie van het vak bewegingsonderwijs Organiseren van activiteiten voor een doelgroep 260 Overgewicht en culturele verschillen 262 Soorten handicaps 263 Spierpijn 265 Spierziekten 266 Sportblessures voorkomen 267 Sportzorg 269

258


Training van de buikspieren Vijf W’s + H 274 Voeding en energie 275

Begrippen

277

270BLOK 1 DE CAMPING

OVER DIT BLOK

23

THEORIE BIJ DIT BLOK

ORIËNTATIE OP ANIMATIEPROGRAMMA’S Opdracht 1 gramma’s Opdracht 2 Opdracht 3

24

Wat je al weet over animatiepro24 De doelgroep 26 Passende activiteiten per leeftijdscategorie

HET VOORBEREIDEN VAN EEN SPORTIEF TOERNOOI Opdracht Opdracht Opdracht Opdracht Opdracht Opdracht Opdracht

27

30

4 De context van het toernooi bepalen 30 5 Aantal deelnemers 31 6 Tijdsplanning van de activiteiten 32 7 Berekenen wat de activiteit mag kosten 32 8 Een leuke prijs bedenken 33 9 Doelgroep voor jouw activiteit leren kennen 33 10 Informatieblad maken voor Frank 35

EEN SPORTIEVE ACTIVITEIT VOORBEREIDEN

36

Opdracht 11 Een sportieve activiteit bedenken 36 Opdracht 12 Een plan voor de activiteit schrijven 38

DE ACTIVITEIT BEKENDMAKEN EN UITVOEREN

40

Opdracht 13 Een flyer van de activiteit maken

EINDOPDRACHT 41 Opdracht 14 De activiteit uitvoeren 41 Opdracht 15 De activiteit evalueren 41

ORIËNTATIE OP HET BEROEP (LOB) Opdracht Opdracht Opdracht Opdracht Opdracht

Organiseren van activiteiten voor een doelgroep 260 Draaiboek maken 248

16 17 18 19 20

43

Eigenschappen en kwaliteiten 43 Werken in een animatieteam 45 Interview voorbereiden 45 Interviewen 47 Nabespreken in de klas 47

40


Ondersteuning bij sport- en bewegingsactiviteiten Blok 1 De camping

22


Ondersteuning bij sport- en bewegingsactiviteiten Blok 1 De camping

BLOK 1 DE CAMPING Over dit blok Vaak doen mensen aan sport en bewegen omdat het hun een prettige afleiding geeft. Sport en bewegen helpen om je te ontspannen. Mensen hebben hieraan niet alleen in hun dagelijkse leven behoefte. Ook op vakantie zijn er veel mensen die graag op een actieve manier willen ontspannen. Veel campings en vakantieparken hebben daarom een animatieprogramma met onder andere sportieve activiteiten. Dit blok gaat over het animatieteam op een camping. Je gaat je verdiepen in de verschillende doelgroepen die op de camping verblijven. Je bekijkt welke mogelijkheden er zijn voor sport en beweging op de camping. Je stelt een plan op voor een activiteit en voert deze ook uit.

Waar werk je?

Camping De Boschbeek Je loopt stage bij camping De Boschbeek, een gezellige camping die iedere zomer veel bezoekers trekt. De camping bevindt zich in een omgeving met prachtige natuur en ieder jaar weer doen de medewerkers hun best om alle bezoekers een heerlijke vakantie te bieden. Frank heeft op camping De Boschbeek de leiding over het animatieprogramma. Dit programma met diverse activiteiten wordt door de camping zelf georganiseerd. Frank heeft enkele jaren geleden zijn mbo-opleiding tot sport- en bewegingsleider afgerond. Tijdens jouw stage op camping De Boschbeek help je mee in het animatieteam. Je helpt Frank en het team met het bedenken van leuke activiteiten voor de bezoekers en maakt deze bekend op de camping. Ook help je mee met de voorbereiding en uitvoering hiervan. Je mag dus echt wat sfeer gaan maken op de camping!

23


Ondersteuning bij sport- en bewegingsactiviteiten Blok 1 De camping

Wat leer je?

□ □ □ □ □

een sportieve activiteit bedenken die past bij een doelgroep; een sportieve activiteit voorbereiden; deelnemers werven en informeren over jouw activiteit; een sportieve activiteit uitvoeren in de praktijk; samenwerken met medeleerlingen.

Hoe ga je het doen? Plannen is belangrijk voor je beroep en voor je studie. Aan het begin van elk blok maak je een planning voor de rest van de week. Bekijk wat je deze week allemaal moet doen en verdeel de opdrachten over de lesuren. 1 Open het document Planning. 2 Bekijk hoeveel tijd voor de opdrachten gepland is. 3 Vul in wanneer je welke opdracht doet. 4 Bewaar de planning in je portfolio. 5 Ga je aan Mixed werken? Bekijk dan telkens eerst je planning. 6 Ben je klaar met je werk? Open dan je planning en vul in wat je hebt gedaan.

Oriëntatie op animatieprogramma’s Je hebt zojuist je kennismakingsgesprek met Frank gehad. Je hebt ook kennisgemaakt met de overige leden van het animatieteam. Over een week ga je beginnen. Dit is de eerste keer dat je als medewerker op een camping gaat werken. Eerst ga je je verdiepen in animatieprogramma’s en de verschillende doelgroepen. Je onderzoekt ook de manier waarop een animatieprogramma op een camping meestal wordt gemaakt.

Opdracht 1 Wat je al weet over animatieprogramma’s

Campings en vakantieparken hebben in de drukkere weken van het jaar vaak een animatieprogramma. Dit is een programma met veel verschillende activiteiten op het gebied van sport, spel en creativiteit. Een goed animatieprogramma heeft voor bijna alle gasten wel iets te bieden. Gasten kunnen meestal gratis deelnemen aan de activiteiten.

Opdracht 1.1 Heb je zelf weleens op een camping of in een vakantiepark je vakantie doorgebracht? Zo ja, waar? Nederland

Oostenrijk

België

Italië

Luxemburg

Kroatië

Frankrijk

Spanje

Duitsland

Turkije

Tsjechië

Griekenland

Portugal

24

Ander, namelijk:


Ondersteuning bij sport- en bewegingsactiviteiten Blok 1 De camping

Opdracht 1.2 Was er op deze camping(s) een animatieprogramma? Zo ja, welke activiteiten werden hier georganiseerd op het gebied van sport en bewegen? Heb je geen ervaring met animatieprogramma’s? Noem dan enkele activiteiten waarvan jij denkt dat je deze tegenkomt in animatieprogramma’s.

Opdracht 1.3 Je ziet populaire sportieve activiteiten die je vaak op een camping tegenkomt. Welke activiteiten zijn dit? Kijk naar de foto’s en vul in welke activiteit het is. Welke activiteit? Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 Foto 5 Foto 6

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4

Foto 5

Foto 6

25


Ondersteuning bij sport- en bewegingsactiviteiten Blok 1 De camping

Opdracht 2 De doelgroep

Het animatieteam komt voor het eerst bij elkaar. Frank vertelt dat hij het belangrijk vindt dat ieder teamlid een goed beeld heeft van de campingbezoekers. Als je weet welke mensen op de camping zijn, wat ze kunnen en wat ze leuk vinden, dan kun je er ook passende activiteiten voor bedenken. Voordat je activiteiten gaat organiseren, onderzoek je eerst in welke groepen je de gasten van camping De Boschbeek kunt indelen.

Lees de theorie Organiseren van activiteiten voor een doelgroep. Opdracht 2.1 Je kunt campinggasten in veel verschillende groepen indelen. Noem vijf verschillende soorten groepen van mensen die je op een camping tegenkomt.

Opdracht 2.2 De doelgroep ‘jongeren’ is een heterogene groep. Leg dit uit.

Opdracht 2.3 Op camping De Boschbeek zie je weinig jongeren die ouder dan 16 jaar zijn. Dit komt omdat veel jongeren van boven de 16 jaar niet meer met hun ouders meegaan op vakantie. In welke vier leeftijdsgroepen zou jij de groep jongeren indelen? Leg uit waarom je voor deze indeling hebt gekozen.

26


Ondersteuning bij sport- en bewegingsactiviteiten Blok 1 De camping

Opdracht 2.4 De volwassenen op de camping zijn ook een heterogene groep. Bedenk vier verschillende groepen waarin je de volwassenen zou kunnen onderverdelen. Let hierbij niet op de leeftijd.

Opdracht 2.5 De doelgroep ‘volwassenen’ kun je voor het animatieprogramma op verschillende manieren verdelen in kleinere groepen van personen die meer met elkaar gemeen hebben. Maar een indeling in leeftijdscategorieën is niet zo zinvol. Waarom is dit zo volgens jou?

Opdracht 3 Passende activiteiten per leeftijdscategorie Niet iedere activiteit is geschikt voor alle leeftijdsgroepen. Kleine kinderen hebben bijvoorbeeld andere interesses dan ouderen en ze verschillen behoorlijk in wat ze lichamelijk wel en niet kunnen. Opdracht 3.1 Vind jij de volgende activiteiten geschikt voor de leeftijdsgroepen? Activiteit

0-4 jaar

5-8 jaar

9-12 jaar

13-16

Speeltuin Trampoline Boogschieten Voetbal Mountainbiken Springkussen Ponyrijden

27


Ondersteuning bij sport- en bewegingsactiviteiten Blok 1 De camping

Opdracht 3.2

Dit zijn Tom en Sarah. Zij zijn met hun ouders op vakantie bij De Boschbeek. Tom is 11 jaar en zit op scouting en atletiek. Hij doet graag dingen voor zichzelf, houdt van uitdagingen en houdt ervan om in de buitenlucht te zijn. Sarah is 7 jaar en heeft op school een grote groep vriendinnen. Zij houdt van lol maken, dansen, teamsporten en zit op zwemles. Sarah houdt niet van ruige jongensspellen. Bedenk zowel voor Tom als voor Sarah twee sportieve activiteiten die zij leuk vinden om op de camping te doen. Bedenk ook een activiteit die zij niet leuk vinden. Leuk voor Tom:

Niet leuk voor Tom:

Leuk voor Sarah:

Niet leuk voor Sarah:

Opdracht 3.3

Dit zijn Mathijs (38) en Willemien (37). Zij zijn gezellig met hun twee dochters op vakantie. Mathijs heeft vroeger veel gevoetbald. Hij is fanatiek, houdt ervan om nieuwe mensen te leren kennen en is een echte alleskunner als het op sport aankomt.

28


Ondersteuning bij sport- en bewegingsactiviteiten Blok 1 De camping

Willemien heeft vroeger gevolleybald, maar doet nu niet meer aan sport. Zij vindt het heerlijk om met haar gezin op vakantie te gaan en doet het liefst alles samen. Bedenk zowel voor Mathijs als voor Willemien twee sportieve activiteiten die zij leuk vinden om op de camping te doen. Bedenk ook een activiteit die zij minder leuk vinden. Vertel waarom je dit denkt. Leuk voor Mathijs:

Niet leuk voor Mathijs:

Leuk voor Willemien:

Niet leuk voor Willemien:

Opdracht 3.4

Dit zijn Gert en Trudie (allebei 55 jaar). Gert heeft drie jaar geleden een hartinfarct gehad. Na die tijd is hij regelmatig gaan wielrennen en hardlopen om zijn conditie op peil te houden. Gert houdt van lezen en in de natuur zijn. Hij houdt ook wel van een wedstrijdje, zolang dit maar in een rustig tempo gaat. Trudie doet aan zwemmen in haar vrije tijd. Daarnaast geniet ze erg veel van de tijd die zij en Gert nu samen hebben. Sinds zijn hartinfarct doen zij bewust meer samen. Bedenk zowel voor Gert als Trudie twee sportieve activiteiten die zij leuk vinden om op de camping te doen. Bedenk ook twee activiteiten die zij niet zo leuk zullen vinden. Leuk voor Gert:

Niet leuk voor Gert:

29


Ondersteuning bij sport- en bewegingsactiviteiten Blok 1 De camping

Leuk voor Trudie:

Niet leuk voor Trudie:

Het voorbereiden van een sportief toernooi Je hebt je nu verdiept in de bezoekers van de camping en nagedacht over de activiteiten die hen interesseren. Frank wil aan de slag met het programma van de aankomende zomer. Hij wil weer een spetterend aanbod verzorgen en het animatieteam helpt hem daarbij. Omdat het animatieprogramma de laatste jaren erg succesvol was, heeft Frank besloten het programma van vorig jaar opnieuw te gebruiken. Dit betekent dat er iedere ochtend een activiteit voor kinderen en een activiteit voor volwassenen is. Daarnaast is er iedere dag om 17.30 uur een minidisco in het zwembad voor de allerkleinsten. Frank wil echter ook graag een activiteit organiseren die bij meerdere leeftijdsgroepen tegelijk past. Een activiteit waaraan veel gasten kunnen meedoen en die dient als een echte sfeermaker op de camping. Hij heeft ook al een idee: ‘Mijn ouders zijn de beste!’ Dit is een toernooi waarbij ouders samen met hun kinderen tijdens verschillende sportieve spellen strijden tegen andere gezinnen. Hij stelt voor dat het animatieteam hem gaat helpen met het uitdenken en organiseren van dit toernooi.

Opdracht 4 De context van het toernooi bepalen

‘Mijn ouders zijn de beste!’ wordt een megaleuk sportief toernooi voor ouders met kinderen van 7 tot en met 12 jaar. Frank wil dat het zo leuk wordt dat andere campingbezoekers ook komen kijken. Bij ‘Mijn ouders zijn de beste!’ gaan de ouders tijdens vier verschillende activiteiten de strijd met elkaar aan. De gezinnen kunnen natuurlijk ook iets winnen. Voordat je zelf een activiteit gaat bedenken, vraagt Frank je om na te denken over de voorwaarden waaraan je activiteit moet voldoen. Als je een sportieve activiteit organiseert, dan doe je dit altijd in een bepaalde omgeving die jouw plannen mogelijk of juist onmogelijk maakt. Deze omgeving rondom je activiteit noem je de context.

Opdracht 4.1 Veel gezinnen vertrekken op zaterdag weer naar huis. Zij moeten dan om 11.00 uur van de camping af zijn. Frank wil dat ‘Mijn ouders zijn de beste!’ een mooie afsluiting is voor de vakantie van de gezinnen die deelnemen. Op welke avond kan de activiteit volgens jou het best georganiseerd worden? Leg uit waarom.

30


Ondersteuning bij sport- en bewegingsactiviteiten Blok 1 De camping

Opdracht 4.2 ‘Mijn ouders zijn de beste!’ is een avondactiviteit die maximaal twee uur mag duren. Wat is volgens jou een goede start- en eindtijd? Leg uit waarom.

Opdracht 5 Aantal deelnemers

Vooraf moet je natuurlijk schatten hoeveel deelnemers ‘Mijn ouders zijn de beste!’ zal trekken.

Opdracht 5.1 Camping De Boschbeek is de hele zomer volgeboekt. Dit betekent dat er duizend gasten op de camping zijn. Van dit aantal gasten maakt 40% deel uit van een gezin met kinderen in de leeftijd van 7-12 jaar. Hoeveel campinggasten behoren tot de doelgroep voor het toernooi?

Opdracht 5.2 De gemiddelde grootte van een gezin met kinderen van 7-12 jaar dat camping De Boschbeek bezoekt, is vier personen: twee ouders, twee kinderen. Hoeveel van dit soort gezinnen zijn er gemiddeld op de camping aanwezig?

Opdracht 5.3 Frank schat dat 15% van alle gezinnen met kinderen van 7-12 jaar gaan meedoen aan ‘Mijn ouders zijn de beste!’ Hoeveel gezinnen verwacht je dat er deelnemen?

31


Ondersteuning bij sport- en bewegingsactiviteiten Blok 1 De camping

Opdracht 6 Tijdsplanning van de activiteiten

De verschillende toernooionderdelen moeten goed op elkaar aansluiten. Frank wil na de vier activiteiten een finaleronde laten plaatsvinden. De ouders met hun kinderen doen dan een race tegen elkaar op een enorme opblaasbare hindernisbaan.

Opdracht 6.1 Voor de finaleronde heeft Frank een half uur uitgetrokken. Bij de start van de avond denkt hij tien minuten nodig te hebben om de deelnemers en het publiek te vertellen over de spelregels. Hoeveel minuten zijn er over voor de overige activiteiten?

Opdracht 6.2 Hoeveel tijd is er per activiteit naast de eindactiviteit?

Opdracht 7 Berekenen wat de activiteit mag kosten

Voor je een activiteit gaat organiseren, moet je natuurlijk weten wat het mag kosten. Past de activiteit wel binnen het budget van het animatieteam?

Opdracht 7.1 Frank heeft een budget van € 1.550 om alle activiteiten voor ‘Mijn ouders zijn de beste!’ te betalen. De huurprijs van de opblaasbare hindernisbaan is € 700. Daarbovenop komt nog 21% btw. Wat is de werkelijke huurprijs?

Opdracht 7.2 De hindernisbaan wordt gebracht en weer opgehaald door het verhuurbedrijf. De afstand tussen het verhuurbedrijf en de camping is 40 km. Het verhuurbedrijf rekent € 3 per gereden kilometer. Bereken de totale transportkosten.

Opdracht 7.3 Het verhuurbedrijf vraagt € 127 voor hulp bij het opzetten van de hindernisbaan. Daarnaast wil Frank de winnende ouders belonen met een leuke prijs. Hiervoor wil hij € 250 uittrekken. Hoeveel houdt Frank over voor de overige activiteiten?

32


Ondersteuning bij sport- en bewegingsactiviteiten Blok 1 De camping

Opdracht 7.4 Je weet nu wat de finaleronde mag kosten en je weet hoeveel geld er over is voor de overige activiteiten. Hoeveel budget is er beschikbaar per activiteit?

Opdracht 8 Een leuke prijs bedenken

Er is een budget van € 250 beschikbaar voor een mooie prijs voor de winnaar. Deze prijs moet iets moois zijn voor het hele gezin.

Opdracht 8.1 Overleg samen en bedenk een geschikte prijs voor ‘Mijn ouders zijn de beste!’

Opdracht 8.2 Zoek op internet een winkel of website waar je deze prijs kunt aanschaffen.

Opdracht 9 Doelgroep voor jouw activiteit leren kennen

Bij ‘Mijn ouders zijn de beste!’ gaan de ouders tijdens vier verschillende sportieve activiteiten de strijd met elkaar aan. Ronde 1 is voor het hele gezin. Ronde 2 is alleen voor de vaders, terwijl ronde 3 alleen voor de moeders is. In ronde 4 strijden de ouders samen. Frank wil graag dat jij met je teamleden een van de activiteiten bedenkt en uitwerkt. Voordat je dit doet, kijk je eerst wat nauwkeuriger naar de verschillende doelgroepen.

33


Ondersteuning bij sport- en bewegingsactiviteiten Blok 1 De camping

Opdracht 9.1 Aan welke voorwaarden moet de sportieve activiteit voor de ouders en kinderen samen voldoen? a b c d e f

Actie. Zo veilig mogelijk. Lange afstanden. Samenwerking. Kracht. Doorzettingsvermogen.

Leg uit waarom je deze antwoorden hebt gekozen.

Opdracht 9.2 Waaraan moet de sportieve activiteit voor de vaders voldoen? a b c d e f

Actie. Korte afstanden. Uithoudingsvermogen. Samenwerking. Kracht. Snelheid.

Leg uit waarom je deze antwoorden hebt gekozen.

Opdracht 9.3 Waaraan moet de sportieve activiteit voor de moeders voldoen? a b c d e f

Veilig. Kracht. Actie. Doorzettingsvermogen. Samenwerking. Snelheid.

Leg uit waarom je deze antwoorden hebt gekozen.

34


Ondersteuning bij sport- en bewegingsactiviteiten Blok 1 De camping

Opdracht 9.4 Waar moet volgens jou de sportieve activiteit voor de beide ouders aan voldoen? a b c d e f

Actie. Samenwerking. Korte afstanden. Snelheid. Kracht. Communicatie.

Leg uit waarom je deze antwoorden hebt gekozen.

Opdracht 9.5 Werk bij deze opdracht samen met drie klasgenoten. Kies met je groepje een van de vier doelgroepen. □ Ouders samen met kinderen (ronde 1). □ Vaders (ronde 2). □ Moeders (ronde 3). □ Vader en moeder samen (ronde 4). Opdracht 10 Informatieblad maken voor Frank Je hebt nu al aardig wat informatie over de context van de activiteit en de doelgroep. Je gaat deze informatie voor Frank verzamelen in een informatieblad. Opdracht 10.1 Werk bij deze opdracht samen met dezelfde drie klasgenoten als hiervoor. Maak het informatieblad op de computer. Hij geeft jullie een checklist van onderwerpen die in dit bestand moeten komen: ■ Geef de activiteit een naam. ■ Wat: leg uit welke activiteit jullie gaan organiseren. ■ Voor wie: beschrijf de doelgroep van jullie gekozen activiteit en benoem de kenmerken en beperkingen van de doelgroep, noem ook de verwachte grootte van jouw groep. ■ Waar: beschrijf de plaats van jullie activiteit. ■ Wanneer: beschrijf wanneer de activiteit plaatsvindt. ■ Hoe: noem overige belangrijke punten voor de activiteit. 35


Ondersteuning bij sport- en bewegingsactiviteiten Blok 1 De camping

Sla het bestand op onder de naam: Mijn ouders zijn de beste – context en doelgroep. Bewaar dit bestand in je portfolio.

Een sportieve activiteit voorbereiden Volgens Frank hebben jullie inmiddels genoeg informatie verzameld om een succesvolle ronde van ‘Mijn ouders zijn de beste!’ te kunnen organiseren. Je gaat nu met jouw groepje een sportieve activiteit bedenken en voorbereiden.

Opdracht 11 Een sportieve activiteit bedenken

Frank vraagt jullie nu om een sportieve activiteit van maximaal twintig minuten te bedenken voor de door jullie gekozen doelgroep. In deze twintig minuten dient ieder gezin te hebben meegedaan met de activiteit. Bij elk van de vier verschillende activiteiten worden zes punten verdeeld onder de deelnemers. De winnaar krijgt drie punten, nummer 2 wint twee punten en nummer 3 wint één punt. De camping heeft zelf een berging vol materialen. Daarnaast is er per activiteit een budget van € 20 beschikbaar.

Opdracht 11.1 Werk bij deze opdracht samen met dezelfde drie klasgenoten als hiervoor. Als een groep behoefte heeft aan een creatief idee, dan gaan zij brainstormen. Brainstormen is een manier om samen in korte tijd veel ideeën te verzamelen. Lees de hulpkaart Hoe houd je een brainstorm? ■ Doorloop in 30 minuten de stappen van de hulpkaart. ■ Houd je tijdens het brainstormen aan de brainstormregels. ■ Neem als onderwerp voor deze brainstorm: Sportieve activiteit voor jullie doelgroep. ■ Houd ook rekening met de context en de doelgroep van jullie activiteit. Het kan handig zijn om het geprinte informatieblad uit je portfolio in papiervorm erbij te hebben. ■ Je gaat de activiteit echt uitvoeren, dus verzin ideeën die goed uitvoerbaar zijn. Noteer hieronder de twee beste ideeën. 1 2

36


Ondersteuning bij sport- en bewegingsactiviteiten Blok 1 De camping

Opdracht 11.2 Kijk nu nog een keer met jullie groepje naar de doelgroep van jullie activiteit. Bedenk daarnaast ook welke activiteit het meest praktisch is om te organiseren. Maak nadat je dit gedaan hebt een definitieve keuze voor jullie activiteit. Onze activiteit wordt:

Opdracht 11.3 Iedere sportieve activiteit heeft regels. Regels zorgen voor duidelijkheid bij de organisator en bij de deelnemers. Noem hieronder alle regels die te maken hebben met jullie activiteit. Beschrijf de activiteit.

Hoe kun je winnen?

Hoe kunnen anderen jou tegenhouden om te winnen?

Overige regels:

Hoe lang duurt de activiteit?

Het laatste wat je wilt, is dat er tijdens dit gezellige familietoernooi ongelukken gebeuren. Wat kunnen jullie doen om de activiteit zo veilig mogelijk te maken?

37


Ondersteuning bij sport- en bewegingsactiviteiten Blok 1 De camping

Opdracht 11.4 Als een activiteit een goede naam heeft, dan schept dit al verwachtingen. Vooral in tv-programma’s maken de makers vaak gebruik van bijzondere namen om de spanning op te voeren. Wanneer je een estafetteactiviteit doet, dan is ‘Ren je rot!’ bijvoorbeeld al een veel leukere naam dan simpelweg ‘Estafette’. Bedenk samen een spetterende naam voor jullie activiteit.

Opdracht 11.5 Loop opnieuw de checklist door die je van Frank gekregen hebt en vul de ontbrekende informatie aan in het bestand Mijn ouders zijn de beste! – context en doelgroep. Sla het bestand op en bewaar het in je portfolio. Opdracht 12 Een plan voor de activiteit schrijven

Jullie moeten je activiteit natuurlijk goed voorbereiden. Dit scheelt stress op het laatste moment. Als jullie goed voorbereid zijn, hoeven jullie tijdens ‘Mijn ouders zijn de beste!’ niet gehaast te zijn en kunnen jullie genoeg aandacht geven aan de deelnemers. Als voorbereiding op jullie activiteit wil Frank daarom van jullie een plan voor de activiteit: een document waarin alle zaken rondom de activiteit vermeld staan.

Opdracht 12.1 Het voorbereiden van de activiteit heb je met je groepje gedaan. Maar het plan ga je alleen schrijven. Maak een leuke voorkant voor jouw document. Zet daarop de naam en de doelgroep van de activiteit. Opdracht 12.2 Voor jouw activiteit heb je ongetwijfeld materialen nodig. Zet in je document welke materialen je nodig hebt. Camping De Boschbeek heeft zelf een materiaalberging. In deze berging liggen ballen, lintjes, rackets, knuppels, sticks en netten voor voetbal en volleybal. Als je andere materialen wilt gebruiken, dan moet je deze huren of aanschaffen. Je hebt echter maar een klein budget hiervoor. Je zult dus creatief moeten zijn. Omdat je gehuurde spullen na de activiteit weer terug moet brengen, is het handig om deze te scheiden van de spullen die je moet aanschaffen. Je ziet dan in één overzicht welke materialen je moet terugbrengen. Bereken ook de totale kosten voor de materialen. Let er wel op dat je niet boven het budget van € 20 uitkomt. Neem deze voorbeeldtabel over in je plan en vul hem in.

38


Ondersteuning bij sport- en bewegingsactiviteiten Blok 1 De camping

Materiaal

Website/winkel

Prijs

Van de camping

Huur

Aanschaf

Totale prijs:

Opdracht 12.3 Begin je plan met een korte beschrijving van de activiteit. Daarna volgt een lijst van benodigde materialen en geef je aan welke mensen er betrokken zijn bij de activiteit. Denk aan: deelnemers, een spelleider, een scheidsrechter, het publiek, mensen die materialen moeten klaarzetten, enzovoort. Opdracht 12.4 Meestal is het handig om ook een plattegrond te maken. Geef op deze plattegrond aan waar je de personen (deelnemers en andere personen) neerzet. Voeg deze tekening toe aan je document.

Opdracht 12.5 Zet de spelregels die je eerder al bedacht hebt op een overzichtelijke manier in je plan. Leg ook uit hoe je de zes winstpunten over de deelnemers verdeelt.

39


Ondersteuning bij sport- en bewegingsactiviteiten Blok 1 De camping

Opdracht 12.6 In je plan hoort natuurlijk ook een goed draaiboek. Lees de theorie Draaiboek maken. ■ Maak op de computer een draaiboek voor jouw activiteit van twintig minuten. ■ Zet erin hoe lang de uitleg, de activiteit en de afsluiting duren. ■ Schrijf er ook bij wat ieders taak is tijdens deze onderdelen en waarop gelet moet worden. ■ Het draaiboek is het laatste onderdeel dat je aan jouw document toevoegt. Sla dit nu op onder de naam Mijn ouders zijn de beste! – voorbereiding eigen activiteit. Bewaar het plan in je portfolio.

De activiteit bekendmaken en uitvoeren Frank is erg tevreden over het programma van ‘Mijn ouders zijn de beste!’. Hij heeft jullie activiteit verwerkt in zijn draaiboek. De inkoopafdeling van de camping zorgt ervoor dat alle materialen op tijd aanwezig zijn. Dat scheelt weer werk voor het animatieteam. Frank heeft voor een inschrijflijst gezorgd, die bij de receptie van de camping ligt. Hier kunnen gezinnen zich inschrijven. Alles is goed voorbereid. Het is tijd om de campinggasten en het publiek enthousiast te maken. Daarna ga je de activiteit uitvoeren.

Opdracht 13 Een flyer van de activiteit maken

Frank is van plan om posters op te hangen op de verschillende informatieborden op de camping. De bezoekers kijken hier vaak op, om te zien welke activiteiten er op de camping zijn. Hij roept jouw hulp in om een mooie flyer te maken voor ‘Mijn ouders zijn de beste!’

Opdracht 13.1 Gebruik de hulpkaart Hoe maak je een flyer? Maak een aantrekkelijke flyer in A4-formaat waarop je ‘Mijn ouders zijn de beste!’ promoot. Hierop staat: ■ wanneer het toernooi is; ■ voor wie het is; ■ waar het gaat plaatsvinden; ■ hoe je je kunt opgeven; ■ en natuurlijk welke prijs je kunt winnen. Bewaar de flyer in je porfolio.

40


Ondersteuning bij sport- en bewegingsactiviteiten Blok 1 De camping

Eindopdracht Opdracht 14 De activiteit uitvoeren

De flyers hebben gewerkt! Er zijn genoeg aanmeldingen binnengekomen. Na alle voorbereidingen is het nu tijd voor ‘Mijn ouders zijn de beste!’. Het is mooi weer en de deelnemende gezinnen hebben hun plek gekregen. Om het toernooiveld staan veel toeschouwers. Voordat het toernooi begon was er muziek en Frank heeft zijn welkomstwoord gedaan. Nu is het tijd om jullie activiteit uit te voeren.

Opdracht 14.1 Bij deze opdracht werk je weer samen met dezelfde drie klasgenoten. De uitvoering van de activiteiten die de verschillende groepen uit jouw klas hebben voorbereid, ga je met elkaar doen. Om de beurt biedt iedere groep zijn activiteit aan voor de rest van de klas. Je zult dus een soort rollenspel moeten spelen. 1 Bespreek met jullie docent hoe je de activiteit het beste kunt uitvoeren. 2 Het is het leukst als dit met de hele klas kan. Vraag je docent om een geschikte plek te reserveren voor het uitvoeren van jullie activiteit. Dit kan de gymzaal, een sportveld of het schoolplein zijn. Iedere activiteit duurt twintig minuten. 3 Vraag je docent om de verschillende groepen in een volgorde te zetten. 4 Zorg dat je de materialen die je nodig hebt voor jouw activiteit klaar hebt staan. Overleg hiervoor met je docent. Kijk vooral ook wat er op school aanwezig is aan materialen. 5 Maak een indeling van je klasgenoten voor jouw activiteit. 6 Voer de activiteit uit met jouw klasgenoten. Let er tijdens de uitvoering op dat je hen aanspreekt alsof zij je doelgroep zijn.

Opdracht 15 De activiteit evalueren

‘Mijn ouders zijn de beste!’ was een daverend succes. Frank wil dat je leert van je successen en je fouten en geeft je de opdracht om met het animatieteam bij elkaar te komen om de activiteit te evalueren.

41


Ondersteuning bij sport- en bewegingsactiviteiten Blok 1 De camping

Opdracht 15.1 Van je successen kun je veel leren. En van je fouten ook. Kom met je groepje bij elkaar. Benoem drie punten van jullie activiteit waarover jullie erg tevreden waren. Noem ook drie punten die beter hadden gekund en geef aan hoe je dit de volgende keer zou doen. Goede punten:

Verbeterpunten:

42


Ondersteuning bij sport- en bewegingsactiviteiten Blok 1 De camping

Oriëntatie op het beroep (LOB) In dit blok heb je een sportieve activiteit bedacht die zou kunnen passen in het animatieprogramma van een camping. Je hebt de activiteit ook uitgevoerd. In de volgende opdrachten ga je nadenken over belangrijke eigenschappen en kwaliteiten van iemand die in een animatieteam werkt. Zou dit werk iets voor jou kunnen zijn? Opdracht 16 Eigenschappen en kwaliteiten Opdracht 16.1 Zoek op internet met de woorden: vacature animatieteam. Bekijk websites en vacatures over dit werk. Welke eigenschappen en kwaliteiten moet je bezitten als je in een animatieteam werkt? Denk bijvoorbeeld aan iemands uitstraling en het spreken van verschillende talen. Je mag ook zelf eigenschappen bedenken. Meer voorbeelden: onvermoeibaar, vrolijke uitstraling, creatief, gastvrij, vriendelijk, goed met kinderen kunnen werken, de taal van het land en andere talen kunnen spreken, zelfstandig, initiatiefrijk, sociaal, op mensen af durven stappen, enthousiast, sportief, flexibel. Schrijf minstens tien eigenschappen en kwaliteiten op die belangrijk zijn als je in een animatieteam wilt werken.

43


Ondersteuning bij sport- en bewegingsactiviteiten Blok 1 De camping

Opdracht 16.2 Kies vijf eigenschappen uit opdracht 16.1 en leg uit waarom jij denkt dat deze belangrijk zijn als je in een animatieteam werkt. Bijvoorbeeld Vrolijke uitstraling: om de campinggasten een positief ‘vakantiegevoel’ te geven. Verschillende talen kunnen spreken: omdat de gasten op de camping uit verschillende landen kunnen komen.

Opdracht 16.3 Kies twee eigenschappen uit je lijst van kwaliteiten en eigenschappen die goed bij jou passen. Leg je antwoord uit.

Opdracht 16.4 Kies twee eigenschappen uit de lijst van kwaliteiten en eigenschappen die minder goed bij jou passen. Zou dit een probleem zijn als jij in een animatieteam zou willen werken? Leg je antwoord uit.

Opdracht 16.5 Denk je dat leeftijd belangrijk is als je in een animatieteam wilt werken? Leg je antwoord uit.

44


Ondersteuning bij sport- en bewegingsactiviteiten Blok 1 De camping

Opdracht 17 Werken in een animatieteam Opdracht 17.1 Wanneer je in een animatieteam op een camping werkt, blijf je daar vaak ook slapen. Je kunt dan bijvoorbeeld meerdere weken van huis zijn. Hoe zou jij dit vinden? Leg je antwoord uit.

Opdracht 17.2 Zou je liever in Nederland of juist in het buitenland in een animatieteam werken? Leg je antwoord uit.

Opdracht 17.3 Als je in een animatieteam werkt, sta je soms in het middelpunt van de belangstelling. Bijvoorbeeld wanneer je een activiteit uitlegt of voordoet. Lijkt dat jou leuk of ben jij juist iemand die liever meer op de achtergrond is?

Als je graag in het middelpunt van de belangstelling staat, leg dan uit wat je hier zo leuk aan vindt.

Als je liever niet in het middelpunt van de belangstelling staat, is daar misschien wel een oplossing voor te bedenken. Misschien helpt het bijvoorbeeld als je verkleedkleren aan hebt en daardoor minder goed herkenbaar bent? Verzin nog twee manieren waarop je dit minder spannend zou kunnen maken.

Opdracht 17.4 Denk je dat werken in een animatieteam iets voor jou zou kunnen zijn? Leg je antwoord uit.

Opdracht 18 Interview voorbereiden Wanneer je een animatieprogramma opzet voor kinderen op een camping, is het belangrijk om activiteiten te kiezen die veel kinderen leuk vinden. Een manier om erachter te komen wat zij leuk

45


Ondersteuning bij sport- en bewegingsactiviteiten Blok 1 De camping

vinden, is het hun zelf te vragen. In deze opdracht ga je daarom een kind interviewen over dit onderwerp. Jullie gaan de volgende vragen stellen. ■ Ben je weleens op een camping geweest? ■ Heb je daar meegedaan aan een animatieprogramma? ■ Wat vond je de leukste activiteit en waarom? ■ Als je zelf een activiteit zou mogen bedenken, welke zou je dan kiezen en waarom? Opdracht 18.1 Deze interviewopdracht doe je samen met een klasgenoot. Zoek een kind (jongen of meisje) tussen 6 en 12 jaar oud dat jullie zouden kunnen interviewen. Dit mag een familielid of andere bekende zijn. Naam van het kind:

Leeftijd van het kind:

Is het een meisje of een jongen?

Opdracht 18.2 Sommige kinderen hebben nog nooit meegedaan aan een animatieprogramma op een camping. Het is dus belangrijk dat jullie kunnen uitleggen wat een animatieprogramma is. Wat is volgens jullie een animatieprogramma?

Opdracht 18.3 Het is belangrijk dat jullie voorbeelden kunnen geven van activiteiten die in een animatieprogramma voor kinderen op een camping passen. Bedenk tien passende activiteiten. Jullie kunnen hierbij gebruikmaken van de lesstof uit dit boek.

46


Ondersteuning bij sport- en bewegingsactiviteiten Blok 1 De camping

Opdracht 18.4 Neem contact op met de ouder(s) van het kind dat jullie willen interviewen. Leg uit dat jullie met een opdracht voor school bezig zijn over animatieprogramma’s op campings. Vraag of jullie zijn of haar zoon of dochter hierover een paar vragen mogen stellen. Maak een afspraak om bij hen langs te gaan. Datum:

Tijdstip:

Opdracht 19 Interviewen Ga op de afgesproken datum en tijd naar de jongen of het meisje toe. Stel de vragen en schrijf de antwoorden van het kind op. Opdracht 19.1 Vraag 1: Ben je weleens op een camping geweest?

Geef uitleg aan het kind: vertel wat een animatieprogramma is. Als het kind nog nooit op een camping is geweest, ga je direct door naar de volgende uitleg. Als het kind weleens op een camping is geweest, stel je eerst vraag 2 en 3. Vraag 2: Heb je op de camping waar je was meegedaan aan een animatieprogramma?

Vraag 3: Zo ja, wat vond je de leukste activiteit en waarom?

Geef uitleg aan het kind: geef tien voorbeelden van activiteiten die in een animatieprogramma van een camping passen. Vraag 4: Stel je voor dat jij de leider was van het animatieprogramma van een camping. Welke activiteit zou jij dan zeker organiseren voor de kinderen en waarom?

Opdracht 20 Nabespreken in de klas Opdracht 20.1 In de klas vertelt ieder tweetal kort de uitkomsten van het interview. Vertel in ieder geval: ■ of jullie een jongen of meisje hebben geïnterviewd en wat zijn of haar leeftijd was; ■ of hij weleens mee heeft gedaan aan een animatieprogramma op een camping: zo ja, wat hij de leukste activiteit vond; ■ welke activiteit het kind zou organiseren als hij zelf iets mocht kiezen.

47


Ondersteuning bij sport- en bewegingsactiviteiten Blok 1 De camping

Opdracht 20.2 Je hebt nu de uitkomsten gehoord van alle interviews. Welke favoriete activiteiten zijn door meerdere geïnterviewde kinderen genoemd?

Opdracht 20.3 Denk je dat de leeftijd of het geslacht van het kind (jongen/meisje) hierbij een verschil maakt of niet? Leg je antwoord uit.

48


ONDERSTEUNING BIJ SPORTEN BEWEGINGSACTIVITEITEN ONDERSTEUNING BIJ SPORT- EN BEWEGINGSACTIVITEITEN

Keuzedeel Z&W Keuzedeel Z&W 3/4 vmbo BB/KB/GL Naam Klas

Mixed Omslag Ondersteuning bij sport en bewegingsactiviteiten vmbo BB-KB-GL.indd All Pages

04/03/2022 09:31


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.