__MAIN_TEXT__

Page 1


CONTENTS Vol.31 No.145 JANUARY-FEBRUARY 2021

14 TPA Activity

กิจกรรมสมาคม การบรรจุภัณฑไทย

19 Article

10 คําถามคาใจ เรือ่ งถุงพลาสติก แบบใชครั้งเดียว

24 News

42 In Trend

60 News

25 In Trend

44 In Trend

63 Special Scoop

30 Article

45 Focus

66 Special Scoop

Nordvalls increases its capacity with two Gallus Labelmaster เทรนดบรรจุภัณฑป 2021 จาก นักออกแบบมือรางวัลระดับโลก ชาวไทย

ASEAN กับกฎระเบียบของวัสดุ สัมผัสอาหาร : ASEAN General Guidelines on Food Contact Materials

32 News

Sulwhasoo เปดตัว บรรจุภัณฑรีไซเคิล

35 News

TPEs Transforming The Skincare Packaging Sector

เต็ดตรา แพค เผยรายงานเทรนดผูบริโภค ประจําป 2563 เทรนดบรรจุภัณฑใน อุตสาหกรรมอาหาร

49 News

COF ควารางวัลนานาชาติ แคนนอน ควา 2 รางวัล

51 News

One machine for all meat products – the AU 200 U Universal Mincer processes fresh and frozen meat

37 Interview

52 Focus

40 In Trend

56 Special Area

SUEZ ASIA…โรงงานรีไซเคิล พลาสติกแหงแรกในเอเชีย สถานการณอุตสาหกรรม บรรจุภณ ั ฑอาหารและเครือ่ งดืม่

10

เทรนดบรรจุภัณฑเครื่องดื่ม ในป พ.ศ. 2564

THAI PACKAGING NEWSLETTER

January - February 2021

เขาใจและเขาถึงบรรจุภัณฑ อาหารอยางครบวงจร รีไซเคิล Stamping Foil ที่ใชแลว เปนแพ็กเกจจิ้ง

2 ดีไซเนอรไทยพิชติ “Golden Pin Design Award 2020” ทีบีซี...โรงงานรีไซเคิลกระปอง อะลูมิเนียมแบบครบวงจร หนึ่งเดียวในอาเซียน

SCGP-Inspired Solutions Studio เบื้องหลังการพัฒนา โซลูชันดานบรรจุภัณฑครบวงจร ตอบโจทยทุกความตองการ

68 Special Scoop

ฟูจิ ซีร็อกซ เปดตัวเครื่องพิมพ 2 รุน พรอมฟงกชันใหมที่ ตอบโจทยการทํางานไดอยาง เต็มประสิทธิภาพ

70 Article

ระบบดิจิทัลซัพพลายเชน จะแข็งแกรงที่สุดได ตองมีความ ยืดหยุน

73 Hot Product


EDITOR

note

สวัสดีปใหมป พ.ศ. 2564

ปนี้เริ่มตนปดวยสถานการณที่ ไมสูดีนัก การกลับมาระบาด ระลอกใหมของไวรัสโควิด-19 สงผลกระทบอยางรุนแรงกับทุกธุรกิจ จากที่เริ่มปรับตัวตอการดําเนินชีวิตแบบวิถีใหมไดแลว การดําเนิน ธุรกิจในภาคสวนตาง ๆ ก็เริ่มกระเตื้องขึ้นมาบาง โดยเฉพาะภาค ทองเที่ยวที่เริ่มคึกคักขึ้นเพราะเขาสูฤดูหนาว ฤดูแหงการทองเที่ยว ของคนไทย แตตอนนี้ทุกอยางตองเริ่มใหมอยางสิ้นเชิง เมื่อเร็ว ๆ นี้ สมาคมการบรรจุภัณฑ ไทย รวมกับสมาคมการ พิมพ ไทย และสมาคมกระดาษลูกฟูกไทย รวมจัดงานสัมมนาในหัวขอ Packaging Next เพื่อใหความรูเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ ในอนาคตที่ ตอบโจทยผูบริโภคไดอยางครบถวน งานสัมมนาครั้งนี้มีวิทยากรที่มี ประสบการณมาชี้แนวทางการพัฒนาบรรจุภัณฑและการเลือกใช บรรจุภัณฑที่เหมาะสมใหแกผูเขารวมสัมมนาดวย สวนบทความในฉบับนีน้ นั้ มีทนี่ า สนใจหลายเรือ่ ง อาทิ บทความ เรื่อง 10 คําถามคาใจเรื่องถุงพลาสติกแบบใชครั้งเดียว บทความเรื่อง เทรนดบรรจุภัณฑป 2021 จากนักออกแบบมือรางวัลระดับโลก ชาวไทย บทความเรื่อง เทรนดบรรจุภัณฑเครื่องดื่มในป พ.ศ. 2564 และบทความอื่น ๆ ที่นาสนใจมากมาย สุดทายนี้ ขออวยพรใหทกุ ทานกาวผานทุกเรือ่ งอยางเขมแข็ง และ เตรียมพรอมรับมือกับทุก ๆ สถานการณที่จะเกิดขึ้นตอไป… เราตอง ชนะไปดวยกัน สุดทายนี้ขอกลาวคําอําลาปเกา พ.ศ. 2563 และสวัสดีปใหม พ.ศ. 2564 แกทุกทานมา ณ โอกาสนี้

Happy New Year for 2021

This year started with a situation that is not quite pleasant. The return of the coronavirus outbreak has created a serious impact on all businesses. From being able to adapt to a new normal lifestyle, business operations in various sectors have begun to improve, especially the tourism sector which became more active because of the winter season, which is the season for Thai tourism. However, now everything have to start all over again. Recently, the Thai Packaging Association together with the Thai Printing Association and the Thai Corrugated Packaging Association, jointly organize a seminar on “Packaging Next” in order to provide knowledge about future packaging that can fully meet the needs of consumers. At this Seminar, experienced speakers also pointed out the direction of packaging development and selection of suitable packaging for the participants. As for the articles in this issue, there are many interesting stories. For example, an article entitled 10 questions about single-use plastic bags, an article on packaging trends of 2021 from world-renowned Thai designers, articles about beverage packaging trends in 2021 and many other interesting articles. Finally, I wish you all to be able to pass through all things with strength and be prepared to deal with every situation that will happen next… We will all have to win together.

12

THAI PACKAGING NEWSLETTER

January - February 2021

วัตถุประสงคในการจัดทํา

วารสารบรรจุภณ ั ฑไทย จัดทําขึน้ โดยสมาคมการบรรจุภณ ั ฑไทย เพือ่ เผยแพร สาระความรูเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ และนําเสนอความเคลื่อนไหวของกิจกรรม ดานบรรจุภณ ั ฑใหแกสมาชิกและบุคคลทัว่ ไปทีส่ นใจ บทความทีต่ พี มิ พในวารสาร บรรจุภัณฑไทยเปนสวนหนึ่งของการเผยแพรขอมูลขาวสาร และเอกสารทาง วิชาการ สมาคมฯ ไมจําเปนตองเห็นดวยเสมอไป

Purpose

Published by the Thai Packaging Association. Thai Packaging Newsletter provides news, information and know-how as well as activity related to packaging industry in Thailand to all members of the Thai Packaging Association and the general public. Articles published in Thai Packaging Newsletter do not represent the official views of the Thai Packaging Association.

คณะกรรมการบริหารสมาคมการบรรจุภัณฑไทย The Board of the Thai Packaging Association 1. คุณมานิตย กมลสุวรรณ Manit Kamolsuwan 2. คุณพรชัย รัตนชัยกานนท Pornchai Rattanachaikanont 3. คุณเอกรินทร จิระกรานนท Ekarin Chirakranont

นายกสมาคมฯ President อุปนายกจัดหารายได Vice President/Fund Raising Chair อุปนายกพัฒนาองคกร Vice President/Organization Development 4. คุณประสิทธิ์ คลองงูเหลือม อุปนายกวิชาการ Prasit Klongngooluerm Vice President/Academic Affairs 5. คุณภาวิมาส กมลสุวรรณ อุปนายกบริหาร Pavimas Kamolsuwan Vice President 6. คุณอโศก อุปทยา อุปนายกอุตสาหกรรมพลาสติก Ashok Upadhya Vice President 7. คุณวิวัฒน อุตสาหจิต เลขาธิการ Wiwat Utsahajit Secretary 8. คุณชินวัชร เฉลยวุฒิโรจน เหรัญญิก Chinnawat Chaloeiwutthiroj Treasurer 9. คุณอภิเชษฐ เอื้อกิจธโรปกรณ นายทะเบียน Aphichet Eukittaroprakorn Register 10. คุณภัทรา คุณวัฒน รองเลขาธิการ Patra Khunawat Vice Secretary 11. คุณประเสริฐ หลอยืนยง ประชาสัมพันธ Prasert Loryuenyong Public Relation 12. คุณวีระยุทธ อมรเธียร กรรมการ ฝายกิจกรรมตางประเทศ Veerayuth Amorntien Director of International Affairs 13. คุณอุมา อัจจิมารังษี กรรมการ ฝายกิจกรรมในประเทศ Uma Ajjimarangsee Director of Internal Affairs 14. คุณนิธิ เนาวประทีป กรรมการ ฝายสารสนเทศ Niti Naovaprateep Director of IT 15. คุณวิวรรธน เหมมณฑารพ กรรมการ ฝายอุตสาหกรรมพลาสติก Wiwat Hemmondharop Director of Plastic Industry เจาของ : สมาคมการบรรจุภัณฑไทย www.thaipack.or.th อาคารสํานักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน (อาคารเกา) ชั้น 2 86/6 ซอยตรีมติ ร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท : 0-2712-1995, 0-2712-3556 โทรสาร : 0-2713-6164 E-mail : thaipack@thaipack.or.th, adminthaipack@gmail.com Owner : Thai Packaging Association www.thaipack.or.th MIDI Building, 86/6 Soi Treemit, Rama 4 Rd., Klongtoey, Bangkok 10110 Tel : 0-2712-1995, 0-2712-3556� Fax : 0-2713-6164 E-mail : thaipack@thaipack.or.th, adminthaipack@gmail.com Editorial Staff : Nipa Klinkosum, Nutchayar Kanjan Project Manager : Tipawan Khempilar Executive Sale : Kalaya Sabpirom, Siriporn Klinkajorn, Kasira Hembundij, Manus Chaipas Graphic Designer : Prittiya Nillawat Photographer : Tatsanee Ruangtik Proofreader : Amphan Tairat Managed by : Technology Media Co., Ltd. 471/4 Phayathai Place, Sri-Ayutthaya Rd., Thung Phayathai, Rachathewi, Bangkok 10400 Tel. 0-2354-5333 Printed by : E.Hing Printing Press Co., Ltd. 3141 Rot-Fai Sai Paknam Rd., Phrakanong, Klongtoey, Bangkok 10110 Tel : 0-2249-0136-8 Fax : 0-2249-5093


TPA

activity

Packaging Next

บรรจุภัณฑที่ตอบโจทยความตองการ ของผูบริโภคในอนาคต

มาคมการบรรจุภัณฑ ไทย รวมกับสมาคมการพิมพ ไทย และสมาคมกระดาษลูกฟูกไทย รวมจัดงานสัมมนาในหัวขอ Packaging Next เพื่อใหความรูเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ ในอนาคตที่ตอบโจทยผูบริโภคไดอยางครบถวน อีกทั้งยังเปน การเพิ่มประสิทธิภาพใหกับผูประกอบการ ทั้งนี้ ภายในงานไดรับเกียรติกลาวเปดงานโดย มานิตย กมลสุวรรณ นายกสมาคม การบรรจุภณ ั ฑ ไทย พรอมทัง้ ผูเ ชีย่ วชาญทางดานบรรจุภณ ั ฑรว มบรรยายใหความรูเ กีย่ วกับมุมมองเชิงกลยุทธทางบรรจุภณ ั ฑ มุมมองดานการศึกษาและการพัฒนาผลิตภัณฑ โดยเฉพาะมุมมองประเทศญี่ปุน

มานิตย กมลสุวรรณ

นายกสมาคมการบรรจุภัณฑไทย กลาววา สถานการณการระบาด ของ COVID-19 ไมเพียงทําใหการใชชีวิตของผูคนเปลี่ยนแปลง แต ยังมีผลกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมตาง ๆ ที่เกิดผลกระทบกับ ธุรกิจทัว่ โลกอยางทีไ่ มเคยมีมากอน… บรรจุภณ ั ฑเปนหนึง่ ในไอเท็ม สําคัญที่แทรกซึมอยูในทุก ๆ อุตสาหกรรม ทั้งธุรกิจอีคอมเมิรซ ธุรกิจรับสงอาหาร และธุรกิจเกี่ยวกับการดูแลสุขอนามัย เรียกไดวา บรรจุภัณฑอยูเคียงขางและเปนสวนหนึ่งของอุตสาหกรรมตาง ๆ ตัง้ แตในขัน้ ตอนของหวงโซอปุ ทานไปจนถึงการใชงานในชีวติ ประจําวัน

14

THAI PACKAGING NEWSLETTER

January - February 2021


ของผูบริโภค เพราะแมแตชวง Lock Down ที่ผูประกอบการ ขนสงสินคาจําเปนก็ยังตองใชบรรจุภัณฑเปนตัวชวยในการ ปองกันสินคาใหไปถึงมือผูบริโภคอยางปลอดภัย ดังนั้น บรรจุภัณฑนับวามีบทบาทสําคัญตอความสําเร็จของธุรกิจ เนือ่ งจากสามารถเปนสือ่ โฆษณา ณ จุดขายปลีกไปสูม อื ผูซ อื้ โดยตรง แสดงถึงชือ่ เสียงของบริษทั ผูผ ลิต ตราสินคา คุณสมบัติ สรรพคุณและวิธกี ารใชสนิ คา และยังชวยสรางภาพลักษณให สินคาและองคกรไดอีกดวย นอกจากนี้ บรรจุภณ ั ฑยงั มีบทบาทสําคัญตอการคาและ การบริการ ในฐานะชวยอํานวยความสะดวกแกการขนสง สินคา โดยทําหนาที่ในการปกปองและคุมครองสินคาให ปลอดภัยจนถึงมือผูบริโภค บรรจุภัณฑเปนปจจัยหนึ่งที่จะ ชวยเพิ่มมูลคาใหกับผลิตภัณฑและการตลาดได ปจจุบัน สภาพการแขงขันและพฤติกรรมผูบ ริโภคทีเ่ ปลีย่ นไป ประกอบ กับเทคโนโลยีการบรรจุภัณฑไดเจริญรุดหนาเปนอยางมาก ทําใหมีการพัฒนาบรรจุภัณฑทั้งในดานการออกแบบและ

วัสดุบรรจุภัณฑ อุปกรณเครื่องจักร และเทคโนโลยีการผลิต ดังนัน้ ในการจัดการบรรจุภณ ั ฑโลจิสติกสใหมปี ระสิทธิภาพ นั้น จะตองพิจารณาถึงแนวทางการจัดการตาง ๆ ไดแก การ พัฒนาออกแบบบรรจุภณ ั ฑ การเพิม่ การจางงานในการบรรจุภณ ั ฑ การเลือกวัสดุบรรจุภัณฑ การปองกันการสูญหายในระหวาง การขนสง การจัดการบรรจุภัณฑเพื่อสิ่งแวดลอม ตลอดจน การใชเทคโนโลยีในการบรรจุภัณฑ ทั้งนี้ การจัดการบรรจุภัณฑ ที่ ดี แ ละมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ช ว ยลดต น ทุ น ของธุ ร กิ จ และเพิ่ ม ประสิทธิภาพในการกระจายสินคาใหลูกคาไดอยางมีคุณภาพ และทันเวลา ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่ชวยใหธุรกิจประสบความ สําเร็จ สามารถแขงขันและอยูรอดไดในยุคโลกาภิวัตน เพราะ ฉะนัน้ การสัมมนาในครัง้ นีจ้ ะเปนจุดเริม่ ตนของการเตรียมความ พร อ มในเรื่ อ งดั ง กล า วเพื่ อ ให ผู  ป ระกอบการที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ อุตสาหกรรมการพิมพและบรรจุภัณฑ ตลอดจนผูที่อยูในสาย หวงโซอปุ ทานไดตระหนักถึงทิศทางการเปลีย่ นแปลงทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคตอันใกลนี้

โชตินรินทร วิภาดา

คณะกรรมการตัดสินการประกวดรางวัล Demark บรรจุภณ ั ฑ ป พ.ศ. 2563 กลาววา ในโลกธุรกิจยุคปจจุบนั ทีม่ กี ารแขงขัน ทางดานการคาสูง ดังนั้น การพัฒนาผลิตภัณฑใหมีความ เขมแข็งดานการจัดการตลาด หรือการพัฒนารูปแบบยังไม เพียงพอ การพัฒนาบรรจุภัณฑจึงเปนทางเลือกที่นาสนใจ บรรจุภณ ั ฑชว ยสงเสริมยกระดับผลิตภัณฑของกลุม วิสาหกิจ ชุมชนขนาดกลางและขนาดเล็กใหมีความเขมแข็งในการทํา ธุรกิจและขยายตลาด เบื้องตนควรทําความเขาใจเกี่ยวกับ ความหมาย ความเปนมา ตลอดจนความสําคัญของบรรจุภณ ั ฑ เปนแนวคิดในการเรียนรูอดีต ศึกษาปจจุบัน เพื่อกาวไปสู อนาคต “เพราะฉะนั้น การจัดการบรรจุภัณฑ เปนกิจกรรมที่ สํ า คั ญ กิ จ กรรมหนึ่ ง ของระบบโลจิ ส ติ ก ส แ ละเปน หนึ่ ง ใน กิจกรรมที่สรางมูลคาเพิ่มทางการตลาดใหกับสินคา เพราะ เปนภาพลักษณของสินคาที่ผูบริโภคไดสัมผัส และมีบทบาท ในการชี้ขาดการตัดสินใจของผูบริโภคตอสินคา อีกทั้งยัง ทําหนาที่ปกปองสินคาใหถึงมือผูบริโภคปลายทางอยาง ปลอดภัย โดยสอดคลองกับวิธหี รือกระบวนการในการจัดสง และการกระจายสินคา” การออกแบบบรรจุภณ ั ฑโลจิสติกส (Packaging Logistics Design) เปนกิจกรรมที่เกี่ยวกับการออกแบบการสรางสิ่ง บรรจุเพือ่ หอหุม สินคาใหอยูใ นสภาพเรียบรอย ปองกันไมให เกิดการแตกหักของสินคา การสูญหายของสินคาและการ เสือ่ มสภาพของสินคาธุรกิจ ชวยลดความเสีย่ งภัยดังกลาวได ด ว ยบรรจุ ภั ณ ฑ ที่ แข็ ง แรงทนทานต อ การกดทั บ และการ เสียดสีที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนยายและขนสงสินคา รวมทั้ง มีการกําหนดมาตรฐานของบรรจุภัณฑ เชน ขนาด นํ้าหนัก ของหีบหอเพื่อใหการขนสงสินคาไปยังลูกคาเปนไปอยางมี ประสิทธิภาพ

การป อ งกั น สิ น ค า มิ ใ ห สู ญ หายและเสี ย หายระหว า ง การขนสง บรรจุภณ ั ฑทเี่ หมาะสมชวยปองกันสินคาไมใหเสียหาย ในระหวางการขนสง ทั้งนี้ผูผลิตสินคาควรเรียนรูเกี่ยวกับการ บรรจุภัณฑที่เหมาะสม เชน เลือกใชภาชนะบรรจุที่แข็งแรง ทนทานตอการกดทับและกระทบกระแทกในระหวางการขนสง ใชวสั ดุทมี่ คี ณ ุ ภาพซึง่ สามารถปองกันความชืน้ และกาซออกซิเจน ได มีวิธีการบรรจุสินคาที่ไมแนนหรือหลวมเกินไป หรือใชวัสดุ เสริมภายในภาชนะบรรจุเพื่อปองกันการเสียดสีหรือกระแทก และการใช อุ ป กรณ ช  ว ยในการขนย า ยอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ก็สามารถชวยลดปญหาสินคาเสียหายได รวมทั้งฉลาก เอกสาร อางอิงตางๆ และเทคโนโลยีทใี่ ชตดิ ตามสินคาระหวางการขนสง เชน GPS (Global Positioning System) และ RFID (Radio Frequently Identify Detection) ก็เปนสิง่ สําคัญทีช่ ว ยไมใหสนิ คา สูญหายไดเชนกัน

THAI PACKAGING NEWSLETTER

January - February 2021

15


ภัทรา คุณวัฒน

คณะกรรมการรางวัลบรรจุภัณฑไทยสตาร ประจําป พ.ศ. 2563 การออกแบบบรรจุภณ ั ฑ กลาววา การออกแบบบรรจุภณ ั ฑ (Packaging Design) ของชาวญีป่ นุ นับไดวา เปนเอกลักษณทโี่ ดดเดนทีค่ นทัว่ โลก ใหการยอมรับ เมื่อดูรีวิวสินคาจากญี่ปุน หรือดูชองชาแนลตาง ๆ ที่ไปทองเที่ยวญี่ปุน มักจะสะดุดตากับรูปแบบบรรจุภัณฑของ อาหาร บรรจุภัณฑของสินคา หรือผลิตภัณฑตาง ๆ ของญี่ปุน ซึ่ง แนวคิดในการออกแบบของชาวญี่ปุน ไมวาจะเปนการออกแบบ ผลิตภัณฑ การออกแบบบรรจุภณ ั ฑ เทคโนโลยีการออกแบบภายใน บรรจุภัณฑ รวมไปถึงงานสถาปตยกรรม มักจะเกี่ยวของกับการ ดําเนินชีวติ ของคนในประเทศ เพือ่ ความเปนอยูท ดี่ ี สภาพแวดลอม ที่ดี สุขภาพที่ดีนั่นเอง การผลิตกลองบรรจุภัณฑพรอมพิมพโลโก กลองในญี่ปุนมี ราคาถูก นับไดวา มีการแขงขันทีส่ งู มากในทุก ๆ ดาน รวมถึงในดาน สินคาและบรรจุภัณฑ ดังนัน้ ในการออกแบบบรรจุภณ ั ฑ สิง่ สําคัญ ที่นักออกแบบจะคํานึงถึงเสมอก็คือ เมื่อวางสินคาของตนคูกันกับ สินคาของยีห่ อ อืน่ ๆ แลว สินคาของตนเองจะมีเอกลักษณ มีความ โดดเดนเพียงไร และกลุมของลูกคาคือใคร ดังนั้น กอนที่จะทําการ ออกแบบ เจาของสินคาก็จะทําการวิจัยอยางละเอียดถี่ถวนเสมอ ในประเทศญีป่ นุ การออกแบบบรรจุภณ ั ฑทเี่ ปนมิตรกับสิง่ แวดลอม จะสงผลใหบรรจุภัณฑไดเปรียบคูแขงในการแขงขันและชวยเพิ่ม มูลคามากกว าการออกแบบที่ไดแรงบันดาลใจเพียงจากความ สะดวกในการใช หรือคิดถึงแตความสวยงามมากกวาความเปนมิตร กับสิ่งแวดลอม “การออกแบบบรรจุภัณฑของญี่ปุน เปนรูปแบบศิลปะที่ใช การออกแบบที่ทันสมัย ไรกาลเวลา มีความเรียบงาย และการใช วัตถุในชีวติ ประจําวันทีแ่ สดงใหเห็นถึงแนวคิดของความเรียบงายที่ ซับซอน ไมวา จะเปนการออกแบบดวยการสือ่ ความหมายดวยภาพ การตูน หรือการออกแบบโดยใชตั้งแตเทคนิคโบราณ เทคนิคของ การพับกระดาษ (Origami) ไปจนถึงการออกแบบทีม่ ลี กู เลนลํา้ สมัย และอีกสิง่ หนึง่ ทีน่ บั เปนปจจัยสําคัญทีม่ ผี ลตอวิถกี ารออกแบบของ ญี่ปุน คือความเชื่อทางศาสนา... ความเชื่อทางศาสนาของญี่ปุน ทําใหเกิดแนวความคิดของการเคารพตอธรรมชาติ การดํารงชีวิต

ที่ปรับตัวไปตามลักษณะเฉพาะของฤดูกาลตาง ๆ และ การใชทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูอยางรูคุณคาและเกิด ประโยชนสูงสุด ดังนั้นชาวญี่ปุนจึงใหความสําคัญในการ รีไซเคิลเปนอยางมาก และเห็นถึงความสําคัญของการ สิ้นเปลืองสูญเสียวัสดุ ประเทศญี่ปุนนั้นมีกฎหมายที่ เขมงวดในเรือ่ งการรีไซเคิลมาก ดวยเหตุนเี้ ราจึงไดพบเห็น สัญลักษณของการรีไซเคิลอยูบนบรรจุภัณฑของญี่ปุน เสมอ ๆ” ดังนั้น การออกแบบบรรจุภัณฑของญี่ปุนเปนการ ดีไซนผสมผสานระหวางความทันสมัยและความดั้งเดิม จนเปนเอกลักษณเฉพาะ และดวยทักษะความชํานาญ และความพยายามในเรือ่ งของแนวคิดความเปนนามธรรม และความคิดสรางสรรคอันนาตื่นตาตื่นใจ ทําใหเกิด จินตนาการที่กวางไกลในการออกแบบโดยไมมีขอจํากัด แนวคิดการออกแบบบรรจุภัณฑของญี่ปุน เปนแนวคิด วิธีการที่ทําใหเนื้อหาที่ตองการจะสื่อไดรับการออกแบบ ไดอยางเปนอิสระ และอีกสิ่งหนึ่งคือ ธรรมชาติน้ันมี บทบาทสําคัญในความงามของญี่ปุน ในบางครั้งจึงเปน การออกแบบโดยการเลียนแบบธรรมชาติ หรือนําวัสดุ ธรรมชาติมาใชโดยตรงในงานออกแบบ ปจจุบนั ชาวญีป่ นุ สวนใหญก็ยังคงมีความนิยมในการออกแบบบรรจุภัณฑ แบบดั้งเดิมของญี่ปุนอยูเสมอมา

อาจารยพรเพท ฉัตรภิญญาคุปต

ที่ ป รึ ก ษาอาวุ โ ส Knowledge Xchange Center (KX) สถาบั น เทคโนโลยี พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง กลาววา ปจจุบนั จะเห็นวามีการใชงานของ บรรจุภัณฑเต็มไปหมด การออกแบบ Packaging Design มีความแปลกใหมนา ตืน่ ตาเปนอยางมาก เพราะมีหลายรูปทรงและหลายขนาด มีสสี นั ทีย่ กระดับสินคา ไดเปนอยางดี ลูกคาบางรายอาจตองตาตองใจกับ Packaging Design มากกวา ตัวผลิตภัณฑเสียอีก ทั้งนี้ ปญหาสําคัญของการ Packaging Design เปนสิ่งที่พบบอยของ บรรจุภัณฑหลายชนิดคือ ถูกออกแบบมาอยางผิด ๆ ทําใหสินคาดูมีคุณภาพตํ่า และผูบ ริโภคเองยังเคยชินกับ Packaging Design แบบเดิม ๆ ทําใหไมมที างเลือก แตหนาทีท่ สี่ าํ คัญทีส่ ดุ ของ Packaging Design คือการปกปองสินคาใหอยูใ นสภาพ สมบูรณตงั้ แตออกจากผูผ ลิตจนมาถึงมือผูบ ริโภค การสรางความแตกตางของการ ออกแบบบรรจุภัณฑคือคําตอบที่ดี และยังจะชวยเพิ่มมูลคาและความนาสนใจ ใหกับสินคาอยางมากอีกดวย 16

THAI PACKAGING NEWSLETTER

January - February 2021


“ความสวยงาม สะดุ ด ตา ดู แ ปลก นี่ คื อ นิ ย ามของกล อ ง แพ็กเกจทีไ่ ดใจลูกคาไปเต็ม ๆ เพราะความรวมสมัย และความแปลก ใหม เปนสิ่งแรกที่ลูกคาสนใจในตัวผลิตภัณฑ การออกผลิตภัณฑ ใหม ๆ สูท อ งตลาด ถาอยากใหลกู คารัก ใหเนนความไมเหมือนใคร ไวกอ น เพราะโดยปกติความโดดเดนมันเปนจุดสําคัญทีท่ าํ ใหสนิ คา นาสนใจมากขึ้นเปนเทาตัว” “การเพิม่ มูลคาใหกบั สินคาดวยแพ็กเกจทีใ่ ชงานไดงา ย สะดวก สบายตอการหยิบจับ ผลิตภัณฑที่เปนของเหลว ของกิน หรืออะไร ก็แลวแต จะดีแคไหนถาเราผลิตมันออกมาใหหยิบจับใชงานได สะดวก วางงาย เก็บงาย ตั้งไวตรงไหนก็ได พกพาสะดวก หรือจะ หิ้วไปไหนดวยก็ได แบบนี้ก็ไดใจลูกคาไปเลยเต็ม ๆ รวมทั้งกลอง แพ็ ก เกจ หรื อ บรรจุภั ณฑที่รักษาคุณภาพของสิ น คา เอาไวเ ปน อยางดี อยางเชน การกันกระแทก กันแสงแดด กันสิ่งแปลกปลอม หรือกลองบรรจุภัณฑที่ชวยถนอมคุณภาพของสินคาเอาไวไมให เสื่อมไดเร็ว ไมวาจะเปนการขนสงหรือการเคลื่อนยาย นอกจากจะ

คํานึงถึงคุณภาพของสินคาแลว เรื่องของแพ็กเกจและ บรรจุภณ ั ฑกม็ คี วามสําคัญไมแพกนั การตัดสินใจซือ้ ของ ลูกคาครึ่งหนึ่งก็ตัดสินใจจากบรรจุภัณฑรวมดวย แลว ถาผูผ ลิตออกแบบกลองแพ็กเกจหรือบรรจุภณ ั ฑออกมา ใหนาประทับใจ สวยงาม แปลกตา ใชงานไดสะดวก มี ประโยชนตอ ผลิตภัณฑ หรือมีประโยชนใชสอยอยางอืน่ ได จะทําใหลูกคาหันมาสนใจผลิตภัณฑมากยิ่งขึ้น” ดังนัน้ การออกแบบ Packaging Design ใหผบู ริโภค สนใจ นอกจากตัวผลิตภัณฑที่ชวยแกปญหาใหกับลูกคา เปนตัวดึงดูดลูกคาที่สําคัญแลว การสรางความแตกตาง ใหโดดเดนในการออกแบบ Packaging Design ก็มคี วาม สําคัญและจําเปนอยางมาก การออกแบบนั้นจะเปน สิ่งที่ทําใหแบรนดเปนที่รูจักหรือที่สนใจในตลาดได

สักกฉัฐ ศิวะบวร

นายกสมาคมออกแบบอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย กลาววา ใน อนาคตเมือ่ มีการเติบโตของประชากรและธุรกิจเพิม่ มากขึน้ ในดาน ทรัพยากรนั้น ความตองการอาหาร นํ้า และพลังงาน จะเพิ่มขึ้นถึง 35–50% ซึ่งเปนผลมาจากจํานวนของประชากร และการบริโภค ของชนชัน้ กลางทีเ่ พิม่ ขึน้ ทัว่ โลก ซึง่ ทําใหแหลงพลังงานทดแทนจาก นํ้า ลม แสงอาทิตย และอื่น ๆ จะถูกนํามาใชมากขึ้นกวา 50% นอกจากนี้ ในอนาคตความเขมงวดในเรื่องของการรีไซเคิลจะ มีเพิ่มมากขึ้น การจัดการนํ้า และกฎระเบียบทางอาหาร โดยเฉพาะ ในประเทศที่พัฒนาแลว ดานโภชนาการ จะมีการเพิ่มความเขมงวด ในเรื่องของไขมัน นํ้าตาล หรือแมกระทั่งเกลือ และมุงเนนไปที่การ เพิ่มประสิทธิภาพในการใชพลังงานในภาคอุตสาหกรรม เพื่อเสริม มาตรการในการลดการปล อ ยก า ซ ผู  ป ระกอบการในระบบ อุตสาหกรรมจึงตองมีความตื่นตัวเป น อย า งมากในเรื่ อ งของสิ่ ง แวดลอม “การใชทรัพยากรจะเริ่มมีขอจํากัดเพิ่มมากขึ้น การประหยัด หรือใชทรัพยากรใหคมุ คาจึงเปนสิง่ สําคัญมาก ๆ การนําวิทยาศาสตร มาประยุกตใชกับทรัพยากรตาง ๆ ที่มีอยูจึงเปนเรื่องจําเปน อาทิ การดัดแปลงพันธุกรรมของอาหาร การใชจุลินทรียและเทคโนโลยี ชีวภาพเชิงอุตสาหกรรมในการดัดแปลงรสชาติรวมไปถึงรสสัมผัส ของอาหารโดยไมใชสารสังเคราะห ซึ่งในอนาคตกระบวนการผลิต และรู ป แบบของบรรจุ ภั ณ ฑ อ าจเปลี่ ย นไปให ส อดคล อ งกั บ พั ฒ นาการ ป ญ หาใหญ ใ นยุ ค นี้คื อ ขยะประเภทเศษอาหารที่ มี จํานวนมากขึ้นจนเปนปจจัยหลักในการปลอยกาซเรือนกระจกสู ชั้นบรรยากาศโลก ระบบอาหารดิจิทัลจึงเกิดขึ้น มีสวนชวยตั้งแต ขัน้ ตอนการผลิต การกะปริมาณและดัดแปลงวัตถุดบิ อาหาร การลด ปริมาณของเสียและระยะทางในการขนสง รวมถึงบรรจุภัณฑที่ ตอบสนองความตองการที่พอดีของผูบริโภคในแตละมื้อ” ดังนั้น การปรับตัวของธุรกิจอาหารเพื่อตามใหทันโลกอนาคต สําหรับผูประกอบการ การตื่นตัวและตระหนักถึงเทรนดที่กําลัง มาถึง เพื่อความกาวหนาทางธุรกิจ โดยในอนาคตผูบริโภคจะคํานึง

ถึงผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เป น สํ า คั ญ ผู  ป ระกอบการจึ ง ต อ งตระหนั ก ถึ ง ความ ปลอดภัยและสุขภาพ ควบคูกับรสชาติอาหารที่อรอย ซึ่ ง การปรั บ ตั ว ของผู  ป ระกอบการจะต อ งเป ด ใจและ เตรียมตัวใหพรอมรับตอการเปลี่ยนแปลง การปรับตัว และกาวไปสูยุคใหมจึงเปนเรื่องสําคัญที่ผูประกอบการ ตองมองเห็น เพราะฉะนั้น การออกแบบหรือผลิตบรรจุภัณฑ สินคาใด ๆ ออกมาวางตลาดควรที่จะคํานึงถึงแนวโนม ขางตน เพื่อเหมาะสมกับความตองการของผูบริโภค เมื่ อ โลกเชื่ อ มต อ กั น ด ว ยอิ น เทอร เ น็ ต กระแสความ เปนไปของค านิยมตาง ๆ มักจะถูกกระตุนงายและ รวดเร็ว เกิดการเปลีย่ นแปลงในหลาย ๆ สิง่ ไมเวนแมแต พฤติ ก รรมของผู  บ ริ โ ภคที่ ห มุ น ไปตามวงจรนี้ เช น กั น หากผูประกอบการตองการผลิตบรรจุภัณฑหรือสินคา ใหตอบโจทยผูบริโภคยุคใหมจะตองคํานึงถึงบรรจุภัณฑ ที่เปรียบเสมือนประตูดานแรกของการตัดสินใจเลือกซื้อ สินคาของผูบริโภค THAI PACKAGING NEWSLETTER

January - February 2021

17


TPA

activity มานิตย กมลสุวรรณ

Meal Box สายการบิน Kenya Airline สายการบินเบอร 3 ของทวีปแอฟริกา ไดสั่งซื้อชุดเสิรฟอาหารขึ้นเครื่อง ไปแลวเปนรอบที่สามดวยตัวเลขการใชประมาณ เจ็ดหลักตอป... สายการบิน Kenya Airline เปนสายการบินใหญ รองจากเอธิ โ อเป ย และอี ยิ ป ต แ อร . ..เชื่ อ ว า หลั ง เหตุการณโควิด-19 สงบ...จะมีสายการบินอีกหลาย สายที่ตองกลับมาพิจารณาปรับแผนการใหบริการ อาหารเปนกระดาษมากขึ้นในรูปแบบ New Normal เพราะไดพสิ จู นใหเห็นแลววา CPT สามารถตอบโจทย การใหบ ริ ก ารอาหารให ผู  โ ดยสารไดทุ ก รู ป แบบที่ ไมเคยทําไดมากอน และชวยประหยัดลดคาใชจาย มหาศาลไดทุกขั้นตอน... ทั้งนี้ขึ้นอยูวา พวกเขายังไมเจงเสียกอนนะ...

18

THAI PACKAGING NEWSLETTER

January - February 2021

ถาดกระดาษ

พิมพอบขนมปง

รานขายเบเกอรีแ่ หงหนึง่ ในเมือง Bergen ประเทศ Norway ไดทดลองอบแปงขนมปงในถาดอบทําดวย กระดาษกลองพิเศษของ CPT เพียงแคทดลองใชครัง้ แรก เขาติดใจ... ชอบมาก เพราะชวยแกปญ  หาไดมาก ไมตอ ง ลางทําความสะอาดเหมือนทีใ่ ชพมิ พเหล็กทุกครัง้ ทีใ่ ชงาน ทําใหเสียคาใชจายสูงและไมสะดวก ปจจุบันถาดอบกระดาษกลับมาไดรับความนิยม อีกครั้ง มีการสั่งซื้อไปเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะใน เบเกอรี่ชอปของหางซูเปอรมาเก็ตในไทยและมาเลเซีย โดยพิมพภาพ โลโก ชื่อ เอาไปอบขนมขายทั้งถาด...


10

คําถามคาใจ

ARTICLE

เรื่องถุงพลาสติกแบบใชครั้งเดียว

อาจารยมยุรี ภาคลําเจียก

ลาสติกเกิดขึ้นเมื่อรอยกวาปมาแลว วัตถุประสงคเพื่ออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ (งาชาง) และทดแทนโลหะและแกว ซึ่ง มีขอจํากัดมากมาย พลาสติกไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง จนสามารถผลิตเปนผลิตภัณฑพลาสติกนานาชนิด ทั้งใน รูปแบบบรรจุภัณฑ ของใชในครัวเรือนและสํานักงาน เครื่องมือทางการแพทย ชิ้นสวนยานยนต อุปกรณทางการเกษตร เครื่องใช ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เปนตน…จนทุกวันนี้โลกเราเต็มไปดวยพลาสติก เปนวัสดุที่ขาดไมไดในชีวิต พลาสติกมีการใชสูงสุดกับภาชนะบรรจุอาหารและบรรจุภัณฑสินคาอุปโภคบริโภคทุกชนิด เพราะนํ้าหนักเบา ปองกันการ ปนเปอนได ใสของเปยกชื้นและของเหลวไดโดยไมฉีกขาด ยืดอายุการเก็บอาหารได ราคาไมสูง ตลอดจนใชพลังงานในการผลิตตํ่า และปลอยกาซเรือนกระจกตํ่า ถุงพลาสติกเปนรูปแบบที่มีการใชสูงสุด อาจแบงถุงไดเปน 4 กลุมใหญๆ คือ ถุงหิ้ว ถุงรอน ถุงเย็น และถุงลามิเนต ดังรูป ถุงหิ้ว

ถุงรอน ถุงเย็น

ถุงลามิเนต

ปญหาขยะที่เพิ่มมากขึ้นตามจํานวนประชากร และวิถี ชีวติ สมัยใหมทตี่ อ งการความสะดวกสบาย โดยเฉพาะอยางยิง่ ขยะถุ ง พลาสติ ก ที่ ถู ก ทิ้ ง เกลื่ อ นกลาดอยู  บ นบก ในแม นํ้ า ลําคลอง และในทะเล ไดสงผลใหถุงพลาสติกถูกมองวาเปน ผูราย จนมีมาตรการการตอตานการใชถุงพลาสติกทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยดวย

สถานการณขยะมูลฝอยประเทศไทย ป 2560

ขอมูลขยะทะเลป 2558

THAI PACKAGING NEWSLETTER

January - February 2021

19


เลิกใชถุงพลาสติกไดหรือไม?

ถุงบางอยางเราเลิกหรือลดการใชได เชน ถุงหิ้ว ถุงรอน ถุงเย็น เพราะเปนถุงแบบใชครั้งเดียวทิ้ง ถุงบางอยางเราเลิกใชไมได ไดแก ถุงลามิเนตที่บรรจุอาหารแปรรูปนานาชนิด และสินคาอุปโภคตาง ๆ ที่ผลิตในเชิงอุตสาหกรรม เพราะถุงลามิเนตทําหนาที่ หลักในการรักษาผลิตภัณฑใหมีอายุการเก็บนานขึ้น ทําใหสามารถขนสงและจัดจําหนายขามจังหวัด ขามประเทศได อีกทั้งชวย ลดขยะอาหารที่ตองทิ้งไปเนื่องจากอาหารเนาเสียเร็วเกินไป เพื่อความเขาใจอยางถูกตองในเรื่องถุงพลาสติก ผูเขียนจึงขอตอบ 10 คําถามคาใจ เรื่องถุงพลาสติกแบบใชครั้งเดียว ที่เปน ความคิดของผูเขียนเอง บางสวนของบทความนี้เปนขอมูลที่นํามาจากสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย

01

ถุงพลาสติกจําพวกถุงหิ้ว ถุงรอน ถุงเย็น ทํามาจากพลาสติกอะไร

02 ตอบ

ทําไมจึงเรียกถุงหิ้ว ถุงรอน และถุงเย็น วาเปนถุงพลาสติกแบบใชครั้งเดียว (Single Use Plastic Bags) และทําไมจึงกลายเปนขยะมากมาย

03 ตอบ

ถุงพลาสติกที่มีสีตุน ๆ มีกลิ่นเหม็น และถุงใสขยะสีดํา ทํามาจากอะไร รูสึกวาขาดงายมาก เพราะอะไร

04 ตอบ

ถุงพลาสติกที่มีพิมพ ไววา “สามารถยอยสลายไดดวยแสงอาทิตย” ที่มีใชกัน ในรานคาบางแหง ดีตอสิ่งแวดลอมจริงหรือ

ตอบ

• ถุงหิ้ว ทํามาจากพลาสติก PE (Polyethylene) สวนใหญเปนชนิด HDPE (High Density Polyethylene) ซึ่งมีความ เหนียวสูง รานคาใชบรรจุสินคาใหลูกคาเพื่อใหหิ้วสะดวก • ถุงรอน ใชบรรจุอาหารรอนได 80-100 องศาเซลเซียส มี 2 ชนิดยอย คือ ชนิดใส ทํามาจากพลาสติก PP (Polypropylene) ชนิดขุน ทํามาจาก HDPE • ถุงเย็น ใชบรรจุอาหารที่ตํ่ากวา 80 องศาเซลเซียส สามารถใชกับการเก็บที่สภาวะแชแข็ง (-20 องศาเซลเซียส) ได มี 2 ชนิดยอยเชนกันคือ ชนิดใส ทํามาจากพลาสติก LDPE (Low Density Polyethylene) ชนิดขุน ทํามาจาก HDPE จะสังเกตไดวาถุง HDPE มีสมบัติเปนไดทั้งถุงรอนและถุงเย็น ซึ่งถุงรอนและถุงเย็นเหลานี้นับวาเปนถุงอเนกประสงคที่ มีการใชอยางกวางขวาง มักไมพมิ พหรือพิมพเพียง 1-2 สี ธรรมดา ขายเปนหอ ราคาตามนํา้ หนักถุง การใชถงุ เหลานีต้ อ งอานฉลาก ที่หอวาเปนชนิดใด เพื่อปองกันการใชผิดชนิด อันจะสงผลตอสุขภาพหากนําไปใชบรรจุอาหาร

เพราะถุงเหลานีใ้ ชสาํ หรับใสสนิ คาทัว่ ไป ทัง้ อาหารและไมใชอาหาร เพือ่ ความสะดวกในการหิ้วหรือแบงขายใหลกู คา นํากลับบาน ใชเพียงครัง้ เดียวแลวทิง้ เลย ถุงเหลานีจ้ งึ ไมจดั อยูใ นบรรจุภณ ั ฑ เพราะไมตอ งปดสนิท ไมมสี มบัตใิ นการรักษาคุณภาพ ของผลิตภัณฑใหเก็บไดนาน และไมตองมีการพิมพรายละเอียดของสินคาตามกฎหมายฉลาก เนื่องจากถุงเหลานี้มีราคาถูก ผูบริโภคไดฟรีจากรานคา เปนสวนหนึ่งของการขายสินคา ผูบริโภคจึงไมเห็นคุณคา สวนใหญทงิ้ รวมกับขยะเศษอาหาร บางคนทิง้ ไมเปนทีเ่ ปนทาง ถุงปลิวกระจายไปตามทุง หญา แมนาํ้ ลําคลองและทะเล ประกอบกับ พลาสติกที่ทําถุงไมสามารถยอยสลายไดทางชีวภาพ ทําใหขยะถุงพลาสติกตกคางในสิ่งแวดลอมนานเทานาน (พลาสติก PE และ PP สามารถยอยสลายได แตใชเวลานานถึง 400-500 ป) กลายเปนขยะที่กอปญหาสิ่งแวดลอม

ถุงเหลานั้นคือถุงพลาสติกที่ใชเม็ดพลาสติก PE รีไซเคิลมาผลิต ถาผานการรีไซเคิลมาแลวหลายรอบ จะเกิดเปนสี ตุนๆ และสีไมสมํ่าเสมอ มักเติมสีดําไปผสมกับเม็ดพลาสติกเพื่อกลบทับสีอื่น ๆ ไดถุงดําที่ใชกับการใสขยะ ถุงพลาสติกทีผ่ า นกระบวนการการรีไซเคิลมาแลวหลายรอบ คุณภาพถุงจะตํา่ ลง คือไมเหนียว ขาดงาย และมีกลิน่ เหม็น ถุงพลาสติกในกลุม PE ปกติสามารถรีไซเคิลไดหลายครั้ง แตคุณภาพจะเสื่อมลงเรื่อย ๆ หากตองการถุงที่ไมขาดงายนัก จะมีการ ใสเม็ดพลาสติก PE ใหมลงไปผสมกับเม็ดรีไซเคิล ถุงเหลานี้อาจมีสารปนเปอนติดมาดวย ทําใหไมปลอดภัยในการใชบรรจุอาหาร ดวยเหตุนี้ กระทรวงสาธารณสุขของไทยจึงมีประกาศกระทรวงหามใชเม็ดพลาสติกรีไซเคิลทุกชนิดมาทําเปนถุงบรรจุอาหาร

การยอยสลายไดดวยแสง ภาษาอังกฤษเรียกวา Photo-degradation เปนพลาสติก PE ทั่วไป ที่มีการเติมสารที่มี องคประกอบประเภทโลหะหนักลงไป เมือ่ โลหะหนักดังกลาวทําปฏิกริ ยิ ากับแสงยูวี ทําใหพลาสติกแตกออกเปนชิน้ เล็กๆ หากโลหะ ดังกลาวเปนโคบอลต (Co) ก็จะยิ่งเปนอันตราย เนื่องจากเปนสารกัมมันตภาพรังสี หากทิ้งถุงพลาสติกพวกนี้ จะเกิดการแตกสลาย (ไมใชยอ ยสลาย) เนือ่ งจากปฏิกริ ยิ าของแสงยูวี ทําใหฟล ม แตกออกเปนชิน้ เล็กๆ ทีเ่ บา ปลิวกระจายไปทัว่ ปะปนลงสูแ หลงนํา้ ทําให สัตวนํ้า เชน เตา ปลา แมงกะพรุน คิดวาเปนอาหาร (สาหราย) จึงกินพลาสติกชิ้นเล็กๆ เหลานี้เขาไป ทําใหเกิดการสะสมในระบบ

20

THAI PACKAGING NEWSLETTER

January - February 2021


ทางเดินอาหาร ไปอุดตันในระบบจนทําใหสตั วเหลานีต้ ายได และเมือ่ เรากินสัตวและพืชเหลานีต้ อ ไปอีกทอดหนึง่ ก็จะเปนอันตราย ตอสุขภาพได ในบางครั้งชิ้นเล็กๆ เหลานี้จะแตกตอไปอีก จนกระทั่งเปนฝุนผงที่ตามองไมเห็น เปนละอองปะปนในอากาศ ซึ่งเปน อันตรายตอระบบทางเดินหายใจของคน สรุปคือถุงชนิดนี้ไมดีตอสิ่งแวดลอมอยางมาก

05

ถุงพลาสติกที่มีพิมพ ไววา “ยอยสลายไดดวยธรรมชาติ” หรือมีเครื่องหมาย ดังรูป มีใชกันในรานคาบางแหง ดีตอสิ่งแวดลอมจริงหรือ

ตอบ

ถุง “ยอยสลายไดดวยธรรมชาติ” คลายถุงในขอ 4 เพียงแตมีความรอน นํ้า และแสงแดด เปนตัวเรงปฏิกิริยาในการ แตกกสลายของพลาสติกแทนแสงยูวี เราเรียกถุงพลาสติกพวกนีว้ า Oxo-Biodegradable” ซึง่ กอปญหาสิง่ แวดลอม และกออันตราย ตอสุขภาพเชนเดียวกับถุงในขอ 4 จึงไมดีตอสิ่งแวดลอมแนนอน แมวารัฐบาลไทยไดประกาศ Roadmap เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2562 วาใหงดการใชถุง Oxo-Biodegradable ในป พ.ศ. 2562 ก็ตาม (ดังรูป) แตในปจจุบันก็ยังมีผูประกอบการผลิตถุงเหลานี้ออกมาขาย โดยใหขอมูลที่ไมถูกตองวาเปนมิตรตอ สิ่งแวดลอม 7 ชนิดพลาสติกที่จะถูกเลิกใช

Roadmap ของประเทศไทยในการลดปญหาขยะพลาสติก

06

ถุงสปนบอนดในรูปคืออะไร ดีตอสิ่งแวดลอมไหม มีบางหางใช และพิมพวาถุงรักษโลก

ตอบ ถุงในรูปเปนถุงหิ้วที่มีการใชแทนถุงหิ้ว HDPE ที่กลาวในขอ 1 เนื่องจากรัฐบาลไทยไดออก มาตรการลดและเลิกใชถุงหิ้วเมื่อตนป พ.ศ. 2563 สงผล ใหถุงสปนบอนดไดรับความนิยมมากขึ้น สปนบอนด (Spunbond) เปนวัสดุที่ทําจาก เสนใย PP นํามาอัดแนนเปนแผนดวยความรอน มี โพรงอากาศเล็กๆ แทรกอยู ทําใหเปอยและยุยงายเมื่อ THAI PACKAGING NEWSLETTER

January - February 2021

21


ถูกความรอนจากแสงแดด กลายเปนฝุนผง (Microplastic) กอปญหาสิ่งแวดลอม และอันตรายตอสุขภาพ เชนเดียวกับถุงในขอ 4 และขอ 5 ดังนั้นถุงสปนบอนดจึงไมใชถุงรักษโลกแตประการใด

07

สั ง เกตว า ในระยะนี้ ไ ด มี การกลาววาถุงพลาสติก ที่ ย  อ ยสลายได ท างชี ว ภาพเป น ทางออกในการลดป ญ หาขยะ พลาสติกได พลาสติกชนิดนี้คือ อะไร และช ว ยลดป ญ หาขยะ พลาสติกไดอยางไร ตอบ พลาสติกที่ยอยสลายไดทางชีวภาพ

วัฏจักรพลาสติกยอยสลายได

ทํามาจากพลาสติกชีวภาพ เชน โพลีแลกติกแอซิด (PLA) โพลีบิวทิลีนซัคซิเนต (PBS) ซึ่งผลิตมาจาก พื ช เช น ข า วโพด มั น สํ า ปะหลั ง ถุ ง ที่ ทํ า จาก พลาสติกประเภทนี้มีสมบัติสามารถถูกยอยสลาย ไดทางชีวภาพ โดยจุลินทรียในดินที่ฝงกลบ หรือ พูดงาย ๆ วา จุลินทรียจะกินพลาสติกเหลานี้ เปนอาหาร ไดกาซคารบอนไดออกไซด นํ้า และ มวลชีวภาพหรือปุย กลับคืนสูธรรมชาติ เพราะ กาซคารบอนไดออกไซดและนํ้าจะถูกพืชนําไป ใชสังเคราะหแสงได ดังรูป หากมีการใชพลาสติกที่ ยอยสลายไดกบั การผลิตถุง ผูบ ริโภคสามารถทิง้ ถุง ปนไปกับเศษอาหาร ไมกอปญหาขยะถุงพลาสติก ตกคาง

เนื่ อ งจากพลาสติ ก ที่ ย  อ ยสลายได ทางชีวภาพทีจ่ าํ หนายในปจจุบนั มีหลายชนิด และ มีคุณภาพตางกันไป การเลือกใชชนิดที่ผานการ ทดสอบตามมาตรฐานสากลจึ ง มี ค วามจํ า เป น ตัวอยางของมาตรฐานและ Certicate รับรองจาก หนวยงานที่เชื่อถือได ดังรูป

08 ตอบ

พลาสติกที่ยอยสลายไดทางชีวภาพ เหมาะกับถุงประเภทใดบาง

09 ตอบ

ถุงที่ทําจากพลาสติกที่ยอยสลายไดทางชีวภาพ มีราคาสูงกวาถุงทั่วไปมากเพียงใด

พลาสติกทีย่ อ ยสลายไดทางชีวภาพเหมาะกับการผลิตเปนถุงขยะใสเศษอาหารและถุงเย็น เพือ่ ใหถงุ สามารถยอยสลายได ไปกับเศษอาหาร ปจจุบันในบานเรายังไมเปนที่นิยม เพราะราคาถุงสูงกวาถุงเดิมที่ทําจาก PE มาก พลาสติกที่ยอยสลายไดทางชีวภาพยังไมเหมาะกับการผลิตเปนถุงรอนที่ใชบรรจุอาหาร เนื่องจากไมสามารถทน ความรอนสูงได

ถุงที่ทําจากพลาสติกที่ยอยสลายไดทางชีวภาพ มีราคาสูงกวาถุงทั่วไปถึง 4-5 เทา เนื่องมาจากราคาวัตถุดิบเปนหลัก นอกจากนีก้ ารควบคุมการผลิตฟลม พลาสติกก็ยากกวา เกิดการสูญเสียสูงในระหวางการผลิต จึงตองใชเวลาในการสรางประสบการณ

22

THAI PACKAGING NEWSLETTER

January - February 2021


ความชํานาญในการผลิต หากภาครัฐไมมีมาตรการกระตุนหรือสนับสนุนการใชถุงพลาสติกยอยสลายไดทางชีวภาพ รานคาปลีก และผูบริโภคสวนใหญก็คงไมเลือกใช เพราะตองจายคาถุงที่สูงขึ้นมาก

10

มีคําแนะนําอยางไร ในการใชถุงพลาสติก แบบทั่วไป เพื่อชวยลด ปญหาสิ่งแวดลอม

ตอบ

มีคําแนะนํา ดังนี้ • ถุงหิ้ว ลดหรือเลิกการใชถุงหิ้ว ที่บางๆ ดวยการใชถุงกระดาษที่นําไปรีไซเคิล ไดงา ย หรือถุงผาทีใ่ ชซาํ้ ได หรือถุงหิว้ ทีท่ าํ จาก HDPE ที่หนา (หนามากกวา 36 ไมครอน เชน 50 ไมครอน) เพื่อใหถุงมีความแข็งแรงตอการ ใชซํ้าไดหลายครั้ง เมื่อถุงขาด ก็แยกทิ้ง รวม กับ PE อื่ น ๆ เพื่ อ รวบรวมสู กระบวนการ รีไซเคิล อาจใหรถขยะนําไปหรือใสลงในถัง หรือกลอง “วน” ที่มีบริษัทรายหนึ่งไดจัดหาไว ดังรูป

กลองสําหรับรวบรวมถุง PE ที่ใชแลวทุกชนิดเพื่อนําไปรีไซเคิล

• ถุงพลาสติก ถุงกระดาษ และถุงผา ตางก็มีขอดีตอสิ่งแวดลอม ถามีระบบจัดการอยางถูกตอง ดังรูป

• ถุงรอนและถุงเย็น : ใสอาหาร ขนม หรือของสด ที่ซื้อจากรานคาปลีกหรือตลาด จะเลิกใชคงทํายาก เพราะเปน วิถีชีวิตของคนไทยไปแลว ดังนั้น ถาทําได เมื่อใชแลวลางถุงเพื่อเอาเศษอาหารออก แยกทิ้งรวมใหรถขยะ ถาเปนถุงชนิด HDPE และ LDPE ก็ทิ้งรวมกับถุง PE อื่น ๆ ตามที่กลาวมาแลว บางคนอาจถามวา กําจัดขยะถุงพลาสติก โดยการเผาจะไดหรือไม คําตอบคือ ถาเผา แบบทั่วไป จะเกิดควันพิษที่ทําอันตรายตอ สุขภาพ การใชเตาเผาที่ใชเทคโนโลยีเฉพาะ โดยการใช อุ ณ หภู มิ สู ง และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สามารถแกปญ  หานีไ้ ด แตตอ งมีการลงทุน และ ตองศึกษาใหมนั่ ใจวาปริมาณของขยะพลาสติก ที่จะนํามาเผามีปริมาณเพียงพอ

ทายสุด ผูเ ขียนขอใหพวกเรามองถุงพลาสติกอยางเปนธรรม ถุงเกิดมาเพือ่ อํานวยความสะดวกแกการขายปลีกและแกผบู ริโภค ฉะนัน้ ผูบ ริโภคควรมีจติ สํานึก ในการจัดการถุงที่ใชแลวอยางถูกตอง อยาปลอยใหเปนปญหาของสิ่งแวดลอม จนแก ไขไมได เมื่อไรเราไมมีถุงพลาสติกใช เราจะใชอะไรแทน ราคาและความสะดวก จะไมเหมือนเดิมแนนอน สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์

THAI PACKAGING NEWSLETTER

January - February 2021

23


NEWS

Nordvalls increases its capacity with two Gallus Labelmaster

N

ordvalls Etikett is expanding its machine park with two more Gallus Labelmaster presses. The two new exo printing presses allow the company to count three presses of the same brand and model to their machine park. The investment is made to meet the sharply increasing demand for highly processed labels in large volumes. The rst of the two new printing presses will be installed in December 2020 and the second in January 2021. The printing company has had a Gallus Labelmaster 440 for approximately 1.5 years and has experienced its high productivity and great exibility. Therefore, the choice was easy when Nordvalls were to invest again. “We invest because we continue to grow and need to expand our capacity, but also to increase our exibility and continue to meet customers' requirements for short delivery times”, says Patrik Jenemark, Nordvalls’ Managing Director.

24

THAI PACKAGING NEWSLETTER

January - February 2021

Picture Source : Gallus Ferd. Rüesch AG Rickard Rafstedt Account Manager Heidelberg Sverige AB Patrik Jenemark CEO at Nordvalls Etikett AB in front of their first Gallus Labelmaster

Nordvalls has recently seen a market increase in demand among both existing and new label customers. Producing primarily self-adhesive labels, the company has their rst Gallus Labelmaster in production since spring 2019. With the purchase of two more Labelmaster narrow web presses, they want to meet the increasing demand and to increase the exibility in the machine park. After the installation of the new presses, Nordvalls will have three Gallus Labelmaster in total. Their machine park otherwise consists of a mix of exo, screen and digital printing presses. “The reason Nordvalls chose Labelmaster is the quality Gallus stands for and the exibility and cost-efficiency. Besides that, the modular machine system is easy to operate and offers minimal paper waste as well as production speeds of up to 200 m/min.” states Rickard Rafstedt from Heidelberg Sverige. The two new Gallus Labelmaster are equipped with exo and screen printing units. Moreover, a cold foil unit and a rotary die-cutting unit will be integrated. Applications for this investment will be mainly self-adhesive labels for the pharma, cosmetics, food and manufacturing industry as well as security labels. Nordvalls was founded in 1907 and has its head office and production in Sjöbo with a second production facility in Kungälv, Sweden. As of March 2020, Watermill Press Ltd. in Bradford, England, became part of Nordvalls Etikett. The company`s focus is on self-adhesive labels and the customer mix is broad; from food companies to pharmaceutical companies, via beauty and cosmetics to the paper and pulp industries. Nordvalls has been part of the Possehl Group since 2017. Possehl Group is a corporate group based in Lübeck, Germany, consisting of eight independent business segments.


เทรนด บรรจุภัณฑ ปจากนั2021 กออกแบบ มือรางวัลระดับโลก ชาวไทย

รรจุภณ ั ฑเปนอีกหนึง่ ตัวชวยสําคัญของ การทําธุรกิจ ที่นอกจากจะทําหนาที่ หุมหอปกปองดูแลสินคา จัดสงถึงมือ ผูบริโภคไดอยางปลอดภัยแลว ก็อยางที่รูๆ กันวา แพ็กเกจจิ้งในปจจุบันยังมีสวนกระตุนยอดขาย ใหกบั แบรนด สรางภาพลักษณ ไปจนถึงการสงสาร จากผูผ ลิตถึงผูบ ริโภคไดอยางดีเยีย่ มดวย นอกจากนี้

01

IN TREND

สมชนะ กังวารจิตต ยังเปลีย่ นไปตามกระแสความนิยมและความเปลีย่ นแปลงของโลกทีเ่ กิดขึน้ ดวย จึงนับเปนอีกสิง่ ทีผ่ ทู าํ ธุรกิจไมควรละเลย และใหความสําคัญไมนอ ย กวาการผลิตสินคาขึ้นมา มีเทรนดแพ็กเกจจิง้ อะไรนาสนใจบาง การเติบโตของแพ็กเกจจิง้ ไทย จะไปในทิศทางไหน อะไรคือเทรนดตอเนื่อง อะไรเปนเทรนดใหม ไปฟง การวิเคราะห 8 เทรนดบรรจุภัณฑไทย ป 2564 จาก “แชมป – สมชนะ กังวารจิตต” นักออกแบบบรรจุภัณฑมือรางวัลกวา 96 รางวัล ในเวทีโลก เจาของบริษัท Prompt Design ถาพวกเราจํากันได จากปที่ผานมา คุณสมชนะ กังวารจิตต ได คาดการณเทรนดของบรรจุภณ ั ฑในปทแี่ ลว (2020) ไดอยางแมนยํา เพราะ ได ท ดลองและทดสอบผลลั พ ธ เ องกั บ มื อ ประเทศไทยมี เ อกลั ก ษณ เฉพาะตัว ซึ่งเราไมสามารถนําเทรนดตางประเทศมาใชไดแบบตรงไป ตรงมา แตในปนี้ คุณสมชนะ ไดทดลองและทดสอบอีกเชนเคย โดย ผลลัพธที่ไดนั้นยังคงมีบางขอของเทรนดเดิม ซึ่งยังคงดําเนินตอไป และ อีกบางขอที่เลือกเขามาใหม จะเปนอยางไรนั้น ไปลองดูบทวิเคราะห กันเลย

TREND

Sustainable ตองลงลึกมากขึ้น

บรรจุภณ ั ฑดา นสิง่ แวดลอมยังคงเปนเทรนดทไี่ ดรบั ความสนใจอยางตอเนื่อง สังเกตไดจากป 2562 ทีผ่ า นมา แบรนดระดับโลกเกือบทุกแบรนด รวมถึง แบรนดใหญๆ ในไทยเอง เริม่ ชูกลยุทธสงิ่ แวดลอม มาขับเคลือ่ นชัดเจนมากขึน้ ดังนัน้ การทีผ่ ปู ระกอบ การ SME จะนํามาใชบาง ตองคิดมิติใหลึกซึ้งกวา ที่เคยเปนมา จะไมใชแคเรื่องของการเปลี่ยนวัสดุ บรรจุภัณฑอยางเดียวอีกตอไปแลว แตตองให ความสําคัญกับทัง้ บริบทและกระบวนการทําธุรกิจ จึงจะสามารถเอาชนะใจผูบริโภคได ตั้งแตขั้นตอน การผลิตทีใ่ สใจสิง่ แวดลอม การใชทรัพยากรใหคมุ คา ที่สุด ลดขยะใหเปนศูนย การเลือกใชบรรจุภัณฑที่ ยอยสลายได การขนสงที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม การจัดทํา Carbon Footprint เพื่อแสดงขอมูล ปริมาณกาซเรือนกระจกทีเ่ กิดขึน้ จากกิจกรรมของ ธุรกิจ จนถึงสุดทายคือการจัดเก็บเพื่อนํากลับมา ใชใหม หากผูประกอบการอยากทําใหแตกตาง ตองคิดใหลึกและใหครบ THAI PACKAGING NEWSLETTER

January - February 2021

25


02 TREND

Minimalist เมื่อขอมูลมีมากเกินไป

ในปนเี้ ราอาจไดเห็นคําวา Bold and Clear เพือ่ นํา มาใชในงานดีไซนใหเรียบงาย ขณะเดียวกันก็ได ความชัดเจน แตสําหรับในป 2564 เราจะใชคําวา Minimalist ในปจจุบันโลกแหงการสื่อสารจะตอง เร็วและงายขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากทุกวันนี้ผูบริโภค ตางไดรับขอมูลโอเวอรโหลดมากเกินไป ไมวาจะ ออนไลนหรือออฟไลนก็ดี ดังนั้นการสื่อสารตอไป เพื่อใหผูบริโภคเกิดความเขาใจที่งายและรวดเร็ว ที่สุด ทุกอยางจะตองมินิมอลที่สุด เพราะผูบริโภค คงไมมีเวลามากในการเสพขอมูลเพิ่มขึ้นไปอีก ดั ง นั้ น เราควรรั ก ษาสาระสํ า คั ญ เอาไว อะไรที่ ไมจาํ เปนก็ตดั ออก ตองใหผบู ริโภคเขาใจไดในทันที ตั ว อย า งที่ เ ห็ น ได ชั ด ในทุ ก วั น นี้ คื อ นํ้ า วิตามินตางๆ ที่มีการสรางความแตกตาง เชน การฉีดสีขวดใหเปนสีฟา เพื่อใหผูบริโภคสามารถ แยกออกได ทั น ที ใ นระยะเวลาไม ถึ ง 3 วิ น าที ระหวางนํ้าเปลากับนํ้าวิตามิน นี่คือสาระสําคัญที่ ตองคงเอาไว หรือแมกระทั่งการบอกถึงวิตามินที่ ใสลงไป ก็เขียนบอกเปนตัวใหญเพื่อจะไดเห็น อยางชัดเจน เรียกวาถาจะออกแบบบรรจุภัณฑ ยุคนีต้ อ งคอย ๆ เลือกสาระสําคัญทีผ่ บู ริโภคอยากรู เอาไว อะไรทีไ่ มสาํ คัญก็ใสแคเล็ก ๆ หรือไมใสเลย ก็ได

03 TREND

Online Packaging โตตามคลื่น E-Commerce

ออนไลนแพ็กเกจจิง้ เปนเทรนดทยี่ งั ตองมีไปอยาง ตอเนื่อง เพราะเปนเทรนดคลื่นใหญของโลก ซึ่ง ผูบริโภคทุกวันนี้ก็พยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มาสั่ ง ของออนไลน ม ากขึ้ น ดั ง นั้ น การจะทํ า บรรจุภณ ั ฑใหสามารถตอบโจทยเทรนดนไี้ ด คําวา “Unboxing Experience” หรือประสบการณการ แกะกลองตองมาแลว โดยนอกจากการจัดสงสินคา ใส ก ล อ งหรื อ พั ส ดุ เรี ย บร อ ยแล ว ควรมี ก ารใส Message อะไรบางอยางเขาไปดวย รวมถึงดีไซน 26

THAI PACKAGING NEWSLETTER

January - February 2021

นํ้าเปลา

นํ้าวิตามิน


เพื่ อ สร า งความแตกต า งให ผู  บ ริ โ ภคแยกออก ระหวางกลองทั่วไปกับการจัดสงของแบรนดที่มา จากความตัง้ ใจพิถพี ถิ นั ในการจัดสงสินคาใหถงึ มือ ผูบริโภค เพื่อแสดงถึงความขอบคุณที่เขามาเปน ลูกคาเรา สิง่ เล็กๆ นอยๆ เหลานีจ้ ะทําใหผบู ริโภค เกิดความประทับใจในแบรนดได

04 TREND

Different Shape โดดเดนดวย รูปทรงที่แตกตาง

ปจจุบันบานเรามีการสงเสริมและสนับสนุนใหมี การผลิตสินคานวัตกรรมตางๆ ขึ้นมามากมาย ไมวาจะเปนอาหาร สินคาอุปโภคบริโภคตางๆ ดังนั้นแลวหากเปนสินคานวัตกรรมที่มีการคิดคน ขึ้นมาใหม แตยังคงใชบรรจุภัณฑในรูปแบบเดิมๆ ผู  บ ริ โ ภคคงแยกไม อ อกว า ตั ว ไหนคื อ สิ น ค า นวัตกรรมใหม ตัวไหนคือสินคารูปแบบเดิมที่มีอยู ตัวอยางที่เห็นไดชัดก็คือนํ้าดื่มวิตามินตาง ๆ เชน เดิมที่บางยี่หอมีการทําออกมาเปนลักษณะขวด เตี้ยๆ ปอมๆ ทําใหผูบริโภคเห็นแลวสามารถ แยกออกไดทันที ดังนั้นการจะสรางความแตกตาง ของบรรจุภัณฑใหเกิดขึ้นได ณ วันนี้เพียงฉลาก อยางเดียวอาจไมพอแลว ตองลงลึกไปถึงการ ออกแบบรูปรางและลักษณะของบรรจุภัณฑดวย ซึ่งทุกวันนี้มีซัพพลายเออรที่หันมาจับตลาด SME มากขึน้ การขึน้ โมลดถกู ลง การสัง่ ขัน้ ตํา่ ก็ไมไดมาก

05

รูปทรง มาตรฐาน

รูปทรง ที่แตกตาง

เหมือนสมัยกอน ดังนั้นจึงเปนอีกสิ่งที่ SME ควรใสใหความสําคัญ เพื่อ สรางความแตกตางใหกับสินคา

TREND

Influencer Collaboration : คน X แบรนด

เรื่องของการ Collaborate หรือรวมมือกันในการ ทําธุรกิจยังมีใหเห็นอยูอ ยางตอเนือ่ ง แตจะเปลีย่ น จากการจั บ มื อ ระหว า งแบรนด ห รื อ ธุ ร กิ จ ด ว ย กั น เองมาเป น การจั บ มื อ ระหว า งแบรนด และ Inuencer หรื อ บุ ค คลที่ เ ป น ผู  นํ า ทางความคิ ด ในดานตาง ๆ มากขึ้น เนื่องจากเหล าบรรดา Inuencer ตาง ๆ เหลานั้นลวนมีฐานแฟนคลับ เปนของตัวเองมากจํานวนหนึง่ ไมวา จะเปน Micro Inuencer (ยอดผูติดตาม 5,000–100,000 คน) THAI PACKAGING NEWSLETTER

January - February 2021

27


หรือ Macro Inuencer (ยอดผูติดตาม 100,000 คนขึ้ น ไป) ซึ่ ง เมื่ อ แบรนด มี ก ารจั บ มื อ ร ว มกั บ Inuencer ตางๆ เหลานั้นก็จะไดฐานแฟนคลับ ไปดวยเลย ก็เหมือนกับติง่ เกาหลี ถาลองไดชนื่ ชอบ ดารานักรองคนไหนแลว ผูบริโภคเหลานั้นก็มักจะ ตามไปอุดหนุนแบรนดนั้นๆ เสมอ ซึ่งป 2564 เทรนดนตี้ อ งมาอยางแนนอน แบรนดทเี่ ริม่ ทําแลว ในเมืองไทยคือนํ้าแร Purra ที่มีการ X กับชมพู อารยา เอ ฮารเก็ต แฟชัน่ ไอคอนตัวแมในคอนเซ็ปต “The Goddess of Styles” เมื่อตนเดือนธันวาคม ที่ผานมานี้

06 TREND

Smart Packaging ชาหนอย แตมาแน

เทรนดนเี้ ปนอีกเทรนดทตี่ า งประเทศมีการนํามาใช กันอยางแพรหลายแลว แตสําหรับในบานเรายังมี ใหเห็นนอยอยู แตถึงยังไงก็คงเปนเทรนดที่มา แนนอน แตจะเริ่มแคบลงและจับตองไดงายขึ้น โดยจะเริม่ จากงายๆ ทีค่ วิ อารโคดกอน จากนัน้ AR จึงจะเริ่มเขามา แตสําหรับในเมืองไทยคงตองรอ เวลาอีกสักพัก ยังไมคอยมีแบรนดไหนนํามาใช เพราะตองรอใหผูบริโภคหันมาใชบริการเหลานี้ มากขึ้นกอน แตที่เริ่มทํามาแลวก็คือ Nescafé ที่ ใหสแกน AR เพือ่ ไดสมั ผัสกับภาพเคลือ่ นไหวแบบ 3D จากบรรดาสัตวมงคลตางๆ ที่เริ่มทํามาตั้งแต ตรุษจีนในชวงตนปที่ผานมา

07 TREND

Design For Good สรางแบรนด ใหเปนคนดี

Design For Good ในทีน่ หี้ มายถึงการสรางแบรนด ใหดูเปนคนดี มีการทําเพื่อสังคมดวย ไมใชเพื่อ ตัวเองอยางเดียวเสมอไป ตัวอยางที่เห็นไดชัดที่ ผานมา คือการทํางานรวมกันของนํ้าดื่มสิงหและ มูลนิธิกระจกเงาที่ออกฉลากเปนหนาคนหาย ซึ่ง เริ่มทําไปเมื่อป 2562 ที่ผานมา ในเมืองนอกมีการ ทํากันมาสักพักใหญแลว เชน องคกร ACLU ซึ่ง เปนหนวยงานที่คอยทําหนาที่ปกปองและรักษา สิทธิเสรีภาพใหคนอเมริกนั ตามรัฐธรรมนูญไดสราง

28

THAI PACKAGING NEWSLETTER

January - February 2021

แคมเปญหนึ่งขึ้นมา มีชื่อวา “People Power Beer” โดยไดรวบรวมผูผลิต คราฟตเบียรจาก 32 รัฐใหออกแบบฉลากของตัวเอง แตใหอยูภายใต แนวคิดเรือ่ งอิสรภาพของคนอเมริกนั และการเลือกตัง้ ทีเ่ พิง่ ผานมา ซึง่ เมือ่ มีผบู ริโภคซือ้ เบียรเหลานัน้ รายได 10 เปอรเซ็นตจะถูกแบงใหมลู นิธิ ACLU เพื่อนําไปชวยเหลือผูคนตอไป


นับเปนเทรนดที่มีความนาสนใจมาก เพราะ ทุกวันนี้ผูบริโภคเองตางมีกลุมกอนสังคมเล็กๆ ของตัวเองเกิดขึ้นมากมาย ไมวากลุมคนผิวสี กลุม LGBT ฯลฯ การที่แบรนดเลือกใหความสนับสนุน กลุมตางๆ เหลานั้น ก็เหมือนเปนการแสดงจุดยืน วามีความใสใจกับเรื่องราวของสังคมที่เกิดขึ้นดวย ไมไดมุงแตทําธุรกิจเพียงอยางเดียว ซึ่งหากตอง เสียเงินซือ้ เหมือนกัน สูเ ลือกแบรนดทไี่ ดชว ยเหลือ สังคมดวยก็นาจะดีกวา

08 TREND

Universal Design รองรับสังคมผูสูงอายุ อยางสมบูรณ

ปจจุบันเนื่องจากไทยเราถือเปนประเทศติด อันดับที่มีจํานวนผูสูงอายุมากเปนอันดับ 3 ของ ภูมิภาคเอเชีย โดยมีญี่ปุนคือเบอร 1 และสิงคโปร เปนเบอร 2 ดังนั้นนี่คือสิ่งที่เราตองเจออยาง แนนอนในอนาคต ซึง่ ในป 2564 นีก้ จ็ ะไดเห็นความ ชัดเจนมากขึ้น ดังนั้นแลวในมุมของบรรจุภัณฑ สิ่งที่ตองคิดถึงผูบริโภคมากขึ้น คือ ลักษณะทาง กายภาพ ไม ว  า จะเป น เรื่ อ งของสี ที่ ดู ส บายตา ตัวอักษรที่มีขนาดใหญ มองเห็นไดชัดเจน การ เปด-ปดทีง่ า ยขึน้ อีกหนึง่ เรือ่ งทีต่ อ งใหความสําคัญ สําหรับการออกแบบบรรจุภัณฑกับผูสูงอายุ คือ ทุกคนไมอยากแก ดังนั้นหากสินคานั้นผูใชสินคา เปนผูเลือกซื้อเอง หามใสรูปคนแกเขาไปเด็ดขาด แตหากเปนกลุมผูสูงอายุประเภทผูปวยติดเตียง ผูใชไมไดมาเลือกซื้อดวยตัวเอง เราสามารถใส

ลายการตนู คนแกนา รักๆ ลงไปได นอกจากนีใ้ นเรือ่ งของดีไซนควรบงบอก ถึงความพรีเมียม เนือ่ งจากผูส งู อายุเหลานีเ้ ปนกลุม บุคคลทีม่ คี วามพรอม ทัง้ ชือ่ เสียง สถานะทางสังคม และเงินทอง ถึงแมวนั นีอ้ าจจะยังไมคอ ยเห็น ผลิตภัณฑทที่ าํ ขึน้ มาเพือ่ ผูส งู อายุโดยเฉพาะมากเทาไหรนกั แตในอนาคต เร็วๆ นี้จะไดเห็นแนนอน

และนี่คือ 8 เทรนดแพ็กเกจจิ้ง ป 2564 จากนักออกแบบมือรางวัลอยาง สมชนะ กังวารจิตต ที่ไดนํามา ฝากเอาไว หวังวาคงพอเปนประโยชนและแนวทางสรางสรรค ในการออกแบบบรรจุภัณฑ ใหผูประกอบการ ธุรกิจไดบาง ไมมากก็นอย

THAI PACKAGING NEWSLETTER

January - February 2021

29


ARTICLE สุมาลี ทั่งพิริยะกุล

ASEAN กับ กฎระเบียบของ

วัสดุสัมผัสอาหาร ASEAN General Guidelines on Food Contact Materials

นฉบับทีแ่ ลวผูเ ขียนไดกลาวถึงความเปนมาของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึง่ อาเซียน ไดเลือกอาหารสําเร็จรูป (Prepared Food Products) เปนหนึ่งในสินคานํารอง และ ดําเนินการในรูปของคณะทํางาน โดยประกอบดวยตัวแทนของแตละประเทศสมาชิก ประธานและรองประธานคณะทํางานฯ เวียนตามอักษรของประเทศ-สมาชิก คณะทํางาน เรื่องอาหารสําเร็จรูป (Prepared Food Products Working Group, PFP-WG) เห็นความ สําคัญของภาชนะบรรจุอาหารวามีผลตอความปลอดภัยของอาหารทีบ่ รรจุ จึงไดจดั ตัง้ คณะ ทํางานเฉพาะเรื่องคือ Asean Committee on Harmonisation of Prepared Food Stuff Standard (ACHPFS) เพื่อพิจารณาเรื่องที่จะปรับประสานมาตรฐานเปนแนวทางเดียวกัน ในการนํามาใชในอาเซียน ไดแก มาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร มาตรฐานความ ปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหาร มาตรฐานความปลอดภัยของสารปนเปอนในอาหาร มาตรฐานความปลอดภัยของวัสดุสัมผัสอาหาร และมาตรฐานของฉลากโภชนาการ มาตรฐานความปลอดภัยของวัสดุสัมผัสอาหาร (Food Safety Requirements on Food Contact Materials, FCM) คณะทํางานเรือ่ งอาหารสําเร็จรูปไดยอมรับ ASEAN General Guidelines on Food Contact Material ในการประชุม PFP-WG ครั้งที่ 26 ประกอบ 10 หมวด มีรายละเอียดดังนี้

หมวด 1 บทนํา หมวด 2 วัตถุประสงค

เอกสารฉบับนี้จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเปนขอแนะนําใหหนวยงานที่มีอํานาจตาม กฎหมายและอุตสาหกรรมอาหารมัน่ ใจในการใชวสั ดุสมั ผัสอาหารทีม่ คี วามปลอดภัย โดยมี ระบบตรวจสอบยอนกลับได (Traceability) เพื่อชี้บงวาวัสดุสัมผัสอาหารมีความสอดคลอง กับขอกําหนดทีต่ อ งการ คุม ครองผูบ ริโภค อํานวยความสะดวกทางการคา รวมถึงวัสดุสมั ผัส อาหารที่ตั้งใจจะนํามาใชกับอาหาร และวางจําหนายในตลาดอาเซียนดวย

ภาคผนวก

หมวด 3 ขอบขาย

30

รายละเอียดของกลุมวัสดุสัมผัสอาหาร ซึ่งตองมี ขอกําหนดเพื่อควบคุมเฉพาะ 1. ภาชนะบรรจุฉลาดหรืออัจฉริยะ (Active and Intelligent Materials and Articles) 2. กาว (Adhesives) 3. เซรามิก (Ceramics) 4. คอรก (Cork) 5. ยาง (Rubbers) 6. แกว (Glass) 7. เรซินแลกเปลี่ยนไออน (Ion-Exchange Resins) 8. โลหะและอัลลอยด (Metal and Alloys) 9. กระดาษและกระดาษแข็ง (Paper and Board) 10. พลาสติก (Plastics) 11. หมึกพิมพ (Printing Inks) 12. เซลลูโลสที่นํามาผลิตขึ้นใหม (Regenerated Cellulose) 13. ซิลิโคน (Silicones) 14. สิ่งทอ (Textiles) 15. สารเคลือบ (Varnishes and Coatings) 16. ไข (Waxes) 17. ไม (Wood)

THAI PACKAGING NEWSLETTER

January - February 2021

เอกสารฉบับนี้เปนคําแนะนําเรื่องความปลอดภัยและการใชวัสดุสัมผัสอาหารอยาง ปลอดภัย ซึ่งรวมทั้งวัสดุและสิ่งของที่ผลิตสําเร็จรูปแลว ดังนี้ • วัสดุและสิ่งของที่ตั้งใจจะนํามาสัมผัสอาหาร หรือ • ไดสัมผัสอาหารเรียบรอยแลวตามวัตถุประสงค • มีเหตุผลทีค่ าดวาจะนําไปสัมผัสอาหาร หรือสามารถเคลือ่ นยายสารทีเ่ ปนองคประกอบ ของวัสดุและสิ่งของนั้นไปสูอาหารในภาวะปกติ เอกสารฉบับนี้ไมใชกับ • วัสดุสัมผัสอาหารที่ทํามาจากธรรมชาติ เชน ใบตอง ใบไผ กานไผ เปลือกหอย และ ตองไมใชสารเคมีหรือมีการดัดแปลงดวยภาวะตาง ๆ • สารทีใ่ ชปด หรือเคลือบซึง่ เปนสวนหนึง่ ของอาหารและรับประทานไปพรอมอาหารนัน้ เชน ไสที่บรรจุไสกรอก ชีส ชั้นในของกระบอกไมไผที่สัมผัสกับขาวเหนียว เชน ขาวหลาม • เครื่องจายนํ้าทั้งในที่สาธารณะหรือสวนตัว

หมวด 4 คําจํากัดความ

• Business หมายถึง ธุรกิจไมวา จะไดกาํ ไรหรือไม เปนสาธารณะหรือสวนตัว มีกจิ กรรม ที่เกี่ยวของกับขั้นตอนใด ๆ ในการผลิต กระบวนการและจําหนายวัสดุสัมผัสอาหาร • Business Operator หมายถึง กลุมบุคคลที่มีความรับผิดชอบตามกฎหมาย มีความ รับผิดชอบใหวัสดุสัมผัสอาหารเปนไปตามขอแนะนําฉบับนี้ • Declaration of Compliance (DoC) เปนเอกสารประกาศโดย Business Operator วา วัสดุสัมผัสอาหารเปนไปตามขอกําหนดที่เกี่ยวของของวัสดุสัมผัสอาหารนั้น ๆ • Placing on The Market หมายถึง การวางวัสดุสัมผัสอาหารเพื่อจําหนาย ไมวาจะขาย หรือไมคิดเงิน ทําใหมีการเคลื่อนยายของวัสดุสัมผัสอาหาร • Starting Substances คือสารที่ตั้งใจใส หรือมีอยูขณะที่ผลิตวัสดุสัมผัสอาหาร • Traceability หมายถึง ความสามารถทีจ่ ะติดตามการเคลือ่ นยายของวัสดุสมั ผัสอาหาร ตลอดทุกขั้นตอนของการผลิตและการแจกจาย

หมวด 5 หลักการและขอกําหนดทั่วไป

• เพื่อใหมั่นใจวาภาชนะบรรจุอาหารปลอดภัย อุตสาหกรรมอาหารสามารถชี้บงความ สอดคลองของวัสดุสัมผัสอาหารกับขอกําหนดนี้ • วัสดุสัมผัสอาหารทั้งหมดตองผลิตตามการปฏิบัติที่ดีเพื่อใหเกิดความปลอดภัยและ มั่นใจตอการบริโภค (GMP) ดังนั้นภาวะที่ใชหรือคาดการณวาจะใชสวนประกอบของวัสดุ สัมผัสอาหารตองไมเคลื่อนยายสูอาหารในปริมาณที่


a. เปนอันตรายตอสุขภาพของมนุษย b. ทําใหอาหารเกิดความเปลี่ยนแปลง c. คุณภาพทางประสาทสัมผัส (Sensory Quality) เปลีย่ นแปลง จนผูบริโภคไมยอมรับ • ความปลอดภัยของวัสดุสัมผัสอาหารควรประเมินความเสี่ยง ของสารที่ใช (Risk Assessment) วัสดุสัมผัสอาหารที่ไดรับอนุญาต ใหใชในระดับประเทศ/ภูมิภาค สามารถยอมรับไดวาปลอดภัยเมื่อ ไดรับการอนุมัติใหใชโดยหนวยงานที่มีอํานาจในระดับประเทศ/ ภูมิภาค • สารที่ใชในการผลิตวัสดุสัมผัสอาหาร และวัสดุสัมผัสอาหาร เมื่อผลิตแลวตองมีสมบัติสอดคลองกับขอกําหนดของประเทศใน อาเซียนที่วางจําหนาย • การปลดปลอยองคประกอบของวัสดุสมั ผัสอาหารตองตํา่ ทีส่ ดุ เทาที่จะตํ่าไดเมื่อผลิตตาม GMP เพื่อหลีกเลี่ยงกับการปนเปอน อาหาร โดยตองมีคาการแพรกระจายโดยรวม (Overall Migration) และการแพรกระจายของสารเฉพาะ (Specic Migration Limit) เพือ่ ความปลอดภัยในการใชวัสดุสัมผัสอาหาร • การปลดปลอยองคประกอบของวัสดุสัมผัสอาหารตองไม เปลีย่ นแปลงคุณภาพทางประสาทสัมผัสของอาหารจนถึงการบริโภค

หมวด 6 ข อ กํ า หนดเฉพาะของวั ส ดุ สั ม ผั ส อาหารแต ล ะ ชนิด

• กลุม ของวัสดุสมั ผัสอาหารทีม่ รี ายละเอียดในภาคผนวก รวมทัง้ พลาสติกรีไซเคิล* ที่นํามาผลิตวัสดุและสิ่งของเพื่อสัมผัสอาหาร ตองมีขอกําหนดเฉพาะที่ยอมรับของประเทศสมาชิกในอาเซียน ขอกําหนดเฉพาะรวมถึงรายละเอียดตอไปนี้ a. รายการสารที่ไดรับอนุญาตใหใชผลิตวัสดุสัมผัสอาหารซึ่ง ตอไปจะเรียกวา “Positive List” b. ความบริสุทธิ์ของสารเริ่มตนในขอ (a) c. เงื่อนไขหรือภาวะที่ใหใชสารในขอ (a) และ/หรือวัสดุสัมผัส อาหารนําไปใช d. ปริมาณที่กําหนดใหสารหรือกลุมของสารเฉพาะในวัสดุ สัมผัสอาหารแตละชนิดเคลื่อนยายลงสูอาหาร (Specic Limits) e. ปริมาณการแพรกระจายโดยรวม (Overall Migration) สู/ สัมผัสอาหาร f. กฎระเบียบอื่น ๆ ที่สอดคลองกับหมวด 5 g. กฎพื้นฐานเพื่อตรวจสอบความสอดคลองกับขอ (a) ถึง (f) h. กฎระเบียบเกี่ยวกับการตรวจ การรวบรวมตัวอยาง วิธี ทดสอบเพื่อแสดงความสอดคลองกับขอ (a) ถึง (f) i. ประเทศสมาชิกตองมีกฎระเบียบเกี่ยวกับการตรวจสอบ ยอนกลับ (Traceability) ของวัสดุสมั ผัสอาหารตัง้ แตสารเริม่ ตนจนถึง ผลิตภัณฑที่สําเร็จแลว รวมทั้งกําหนดระยะเวลาเก็บรักษาเอกสาร ดังกลาว j. ประเทศสมาชิกตองจัดทําและมีนโยบายทีจ่ ะใหลงทะเบียน ของสารที่อนุญาตใหใช กระบวนการผลิต หรือวัสดุหรือสิ่งของที่ใช สัมผัสอาหาร

หมวด 7 ฉลาก (Labelling)

• ฉลากการโฆษณาที่ปรากฏอยูบนวัสดุสัมผัสอาหารตองไม ทําใหผูบริโภคเขาใจผิด • วัสดุสัมผัสอาหารที่วางจําหนายโดยที่ยังไมไดบรรจุ/สัมผัส อาหารตองมีขอความ ดังนี้ a. คําวา “สําหรับสัมผัสอาหาร (For Food Contact)” และหรือ สัญลักษณ หรือการชี้บงของการใช b. ควรมีขอแนะนําการใชที่ปลอดภัยและเหมาะสม c. ชื่ อ ผู  ผ ลิ ต หรื อ ชื่ อ การค า ที่ อ ยู  ที่ จ ดทะเบี ย นของผู  ผ ลิ ต

ผูจําหนายที่รับผิดชอบในการวางจําหนายในประเทศสมาชิกของ อาเซียน d. มีฉลากแสดงการตรวจสอบยอนกลับไดของวัสดุสัมผัส อาหารตามหมวด 9 • ขอมูลทีแ่ สดงในขอ (b) ตองชัดเจน ไมเลอะเลือน ภาษาทีแ่ สดง ในฉลากตามขอ (a) (b) (c) ตองเปนภาษาที่กําหนดในประเทศ ซึ่ง ตองมีฉลากแสดงขอความที่จําเปนเพิ่มเติมแทนการติดฉลากซํ้าอีก ในกรณีที่ภาษาในฉลากไมเหมาะสม

หมวด 8 เอกสารแสดงความสอดคลอง (Declaration of Compliance, DoC)

• วัสดุสัมผัสอาหารที่ผลิตตามขอแนะนําฉบับนี้ตองมีเอกสาร แสดงความสอดคลองกับขอกําหนดที่ใช ซึ่งตองจัดทําโดยผูผลิต (Business Operator) ใหกับหนวยงานที่มีอํานาจตามกฎหมายหรือ ลูกคาตามตองการ สําหรับผูคาปลีกวัสดุสัมผัสอาหารที่ยังไมได สัมผัส/บรรจุอาหาร ไมจําเปนตองมีเอกสารนี้ใหกับลูกคา • เอกสารสนับสนุน DoC เพือ่ แสดงความสอดคลองตองมีแสดง ใหหนวยงานทีม่ อี าํ นาจตามกฎหมายตามตองการ ซึง่ ตองสอดคลอง กับขอกําหนดที่ตองการ เอกสารสนับสนุนตองจัดทําใหมถามีการเปลี่ยนแปลงสวน ประกอบของวัสดุสัมผัสอาหารและทําใหการเคลื่อนยายสารจาก วัสดุสัมผัสอาหารสูอาหารมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีขอมูลใหมทาง วิทยาศาสตร เอกสารสนับสนุนควรมีรายละเอียดอยางนอย ดังนี้ a. ขอมูลของการผลิตในขั้นตอนที่เกี่ยวของกับผูผลิตนั้น b. เอกสารที่ไดจากผูจําหนายและลูกคา c. สูตรการผลิต ผลการทดสอบ ผลการเคลื่อนยายของสาร จากวัสดุสัมผัสอาหารสูอาหาร (Migration)

หมวด 9 การตรวจสอบการยอนกลับได (Traceability)

• การตรวจสอบการยอนกลับไดของวัสดุสัมผัสอาหารในทุก ขั้นตอนเพื่อความสะดวกในการควบคุม การเรียกคืนสินคาที่มี ขอบกพรอง เปนขอมูลใหผูบริโภค เพื่อใหระบุแหลงที่มาของผู รับผิดชอบ • ผูผลิต (Business Operator) ตองมีระบบและวิธีดําเนินงาน ทางเทคนิคสําหรับการผลิตวัสดุสัมผัสอาหารในแตละขั้นตอนที่ เกีย่ วของอยางเหมาะสม และมีการนําขอกําหนดนีม้ าใชกบั สารหรือ วัสดุสัมผัสอาหารที่ผลิตและมีขอมูลแสดงใหหนวยงานที่มีอํานาจ เมื่อตองการ • วัสดุสัมผัสอาหารที่วางจําหนายในประเทศสมาชิกอาเซียน ตองมีระบบการชี้บงอยางเหมาะสมเพื่อการตรวจสอบยอนกลับได โดยฉลาก เอกสาร/ขอมูลที่เกี่ยวของ

หมวด 10 การตรวจสอบและมาตรการควบคุม (Inspection and Control Measures)

ประเทศสมาชิกอาเซียนตองมีการควบคุมวัสดุสัมผัสอาหาร ตามกฎหมายเพือ่ เปนการบังคับใหวสั ดุสมั ผัสอาหารมีคณ ุ ภาพตาม ขอกําหนดและกฎหมายที่เกี่ยวของ การทดสอบความสอดคลองของวัสดุสมั ผัสอาหารตองรวมถึง การทดสอบที่ระบุขางลางตามความเหมาะสม a. การทดสอบวัสดุเพื่อทวนสอบองคประกอบ ชี้บงวัสดุและ ความบริสุทธิ์ b. การแพรกระจายโดยรวม (Overall Migration Test) c. การทดสอบสารที่เปนองคประกอบเฉพาะของวัสดุสัมผัส อาหารนั้น (Specic Migration Test)

THAI PACKAGING NEWSLETTER

January - February 2021

31


NEWS

Sulwhasoo และแบรนดความงามชั้นนําจากเกาหลี และแ เปดตัวบรรจุภัณฑรีไซเคิล

แบรนดความงามชื่อดังจากเกาหลี Sulwhasoo, Primera และ Illiyoon ประกาศใช นวัตกรรมเม็ดพลาสติกรักษโลก ปร ™ INNATE INN TF สําหรับผลิตฟลมบรรจุภัณฑ Tenter Frame Biaxial Orientation (TF-BOPE) เพื่อลดโลกรอน ลดขยะ โโดยความรวมมือระหวางอมอรแปซิฟค (Amorepacific) บริษัทความงามระดับโลก (A จากเกาหลีใต และบริษัท Dow (ดาว) ผูนําดานแมททีเรียลส ไซแอนซ (Materials Science) ระดับโลก

ฟลมโพลีเอทิลีน TF-BOPE จากนวัตกรรมใหมของ Dow ถื อ เป น การบุ ก เบิ ก อนาคตของบรรจุ ภั ณ ฑ ที่ มี ค วามยั่ ง ยื น มี ประสิทธิภาพสูง มีรปู ลักษณโดดเดนบนชัน้ วาง นํา้ หนักนอยลง และ รีไซเคิลได ชวยใหเจาของแบรนดชั้นนําอยางเชน อมอรแปซิฟค สามารถผลิตบรรจุภณ ั ฑทรี่ ไี ซเคิลไดอยางสมบูรณ ซึง่ สอดคลองกับ เปาหมายความยั่งยืนใหมของ Dow นั่นคือ การทําใหผลิตภัณฑที่ บริษทั จําหนายเพือ่ นําไปทําบรรจุภณ ั ฑสามารถรีไซเคิลหรือนํากลับ มาใชใหมได 100% ภายในป พ.ศ. 2578 ภายใตความรวมมือ 3 ฝาย ระหวาง Dow อมอรแปซิฟค และ Flair Packaging แบรนดเครื่องสําอางหรู Sulwhasoo แบรนด ความงาม Primera และแบรนดเวชสําอาง Illiyoon จะใชบรรจุภัณฑ แบบถุงตั้งที่ทําจากโพลีเอทิลีนลวน ๆ ซึ่งสามารถรีไซเคิลไดในการ บรรจุผลิตภัณฑที่เปนของเหลว โดยนวัตกรรม INNATE™ TF ไดรับ เลือกเพราะมีความแข็งแรงทนทานสูง มีรปู ลักษณโดดเดนสะดุดตา สามารถตานทานการทิ่มทะลุ ผลิตไดอยางมีประสิทธิภาพ และ รีไซเคิลไดอยางสมบูรณดวยกระบวนการรีไซเคิลที่มีอยูในปจจุบัน ทั้งนี้ Flair Packaging รับหนาที่เปนผูออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ แบบถุงตั้งไดใหแกอมอรแปซิฟค INNATE™ TF ไดรับการยอมรับในฐานะวัสดุที่ “ออกแบบมา เพื่อการรีไซเคิล” ทําใหบรรจุภัณฑพลาสติกรีไซเคิลไดมากขึ้นและ ไมกลายเปนขยะในสิ่งแวดลอมหรือหลุมฝงกลบ ในขณะที่บริษัท เกื อ บทุ ก แห ง ให ค วามสํ า คั ญ กั บ ความยั่ ง ยื น ด ว ยการเพิ่ ม ความ สามารถในการรีไซเคิลบรรจุภัณฑ ฟลม TF-BOPE ของ Dow จะ 32

THAI PACKAGING NEWSLETTER

January - February 2021

ชวยใหแบรนดตาง ๆ สามารถออกแบบบรรจุภัณฑ รีไซเคิลไดตั้งแตตน ดวยการเลือกวัสดุที่เหมาะสมในการ ผลิ ต บรรจุ ภั ณ ฑ ซึ่ ง สามารถตอบสนองความต อ งการ ตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ INNATE™ TF-BOPE ชวยใหผูนําไปประยุกตใช เจาของแบรนด และผูคาปลีก ไดใชโซลูชันบรรจุภัณฑที่มี คุ ณ สมบั ติ ต ามต อ งการและสามารถรี ไซเคิ ล ได อ ย า ง สมบูรณ อันเปนผลมาจากการเรียงตัวของโมเลกุลที่เปน เอกลักษณของ INNATE™ TF-BOPE ที่มีคุณสมบัติทาง กายภาพอันโดดเดนเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑโพลีเอทิลีน ทั่วไป


NEWS

TPEs Transforming

The Skincare Packaging Sector Photo: © 2020 KRAIBURG TPE

Safety Compliance an Asset

KRAIBURG TPE, a recognized global leader in superior TPE compounds, offers its THERMOLAST® K TPE series for the skincare packaging sector, for aesthetically pleasing packaging. The skincare market is growing, attesting to the fact that more people are resorting to skincare products, ranging from eye serums to body butters and facial oils, and from creams, lotions, serums, oils, gels, scrubs, and masks for facial and body care. An important aspect of these products is the packaging they come in. Besides ensuring that the contents are protected, the packaging is fundamental in attracting consumers to make their choice from the wide array of products. Thus, suppliers are developing all types of packaging options to meet the growing demands of brands and consumers. As well, most cosmetic product companies will release limited edition packaging during holidays or celebration seasons to attract customers. There are a multitude of materials that are used in the packaging and one such material that is gaining traction is TPE. Based on TPE’s ability to create an ergonomic design, and its functional and sustainable characteristics, TPE is becoming a preferred material for the packaging of skincare products. KRAIBURG TPE, a global TPE manufacturer of a wide range of thermoplastic elastomer products and custom solutions for multiple industries, offers its high quality and custom-engineered TPE compounds containing variable proportions of renewable raw materials for the skincare packaging market sector.

In the range of the THERMOLAST® K TPE series is the food-compliant grade that is certied with the safety regulations of EU Directive 10/2011 the Food and Drugs Administration (FDA) Code of Federal Regulations (CFR), Title 21; as well as conforming to the EN71/3 European safety standard, which make the compounds suitable for use in skincare packaging. Besides the fact that TPEs allow for cost-effectiveness, exibility and wide usage across various beauty applications, TPE materials are safe and eco-friendly as they are free of latex, PVC, phthalates, and heavy metals. In the THERMOLAST® K FC/ht series is a highly transparent compounds which offers various colorable effects. The compounds can be easily molded to offer a variety of textures and experiences and can be processed through injection molding and the extrusion process. With the characteristics of a soft-touch feel, the compounds are suitable for applications like bottle surfaces, ip top caps, etc. Aesthetics and Convenience Packaging

Another example of the THERMO LAST® K TPE compound is the FC/HE/TL series which has good elasticity. It has a wide range of hardness between 40 to 95 Shore A and good mechanical properties. It also comes in a translucent color to offer skincare packaging a clean, minimalist look. The series is suitable to be used in skincare packaging applications such as slit valves, bottle closures, roll-ons, ampoule heads, compact sealing, spoid of serum, etc, to meet the growing consumer demand for packaging convenience and ease of application.

THAI PACKAGING NEWSLETTER

January - February 2021

35


INTERVIEW

SUEZ ASIA

กองบรรณาธิการ

โรงงานรีไซเคิลพลาสติกแหงแรกในเอเชีย

นป จ จุ บั น ทั่ ว โลกผลิ ต พลาสติ ก ประมาณ 300 ลานตันตอป โดยทีพ่ ลาสติก จํ า นวนนี้ ก ว า 50 เปอร เซ็ น ต ถู ก ใช เ ป น บรรจุ ภั ณ ฑ ขณะที่ ขยะพลาสติกกวา 8 ตันทั่วโลก ถูกทิง้ ลงมหาสมุทร โดยทีส่ ว นใหญ เป น ขยะที่ ม าจากภู มิ ภ าคเอเชี ย สํ า หรั บ ประเทศไทยมี ป ริ ม าณ ขยะพลาสติกเฉลีย่ อยูท ี่ 2 ลานตัน ตอป ในจํานวนนี้มีปริมาณขยะ พลาสติกเพียง 1 ใน 4 สวนเทานัน้ ที่ถูกนํามารีไซเคิล และคาดวาใน ป ค.ศ. 2040 จะมีขยะเพิ่มขึ้นถึง 3 เทาจากปจจุบัน

แผนผังกระบวนการรีไซเคิลของโรงงาน สุเอซ เซอรคูลาร พอลิเมอร

โรงงานรีไซเคิลพลาสติกแหงแรกของสุเอซที่ตั้งขึ้นนอกทวีปยุโรป และเปนโรงงานรีไซเคิพลาสติก LDPE ที่ใหญที่สุดแหงหนึ่งของประเทศไทย

จากป ญ หาดั ง กล า ว ทํ า ให หลายหนวยงานตระหนักถึงปญหา ที่เกิดขึ้น รัฐบาลไดสนับสนุนใหมี การรีไซเคิลพลาสติก ทําให สุเอซ ซึ่ ง เป น บริ ษั ท เจ า ของนวั ต กรรม ทั้งในดานการจัดการทรัพยากรนํ้า การจั ด เก็ บ ขยะ การปรั บ ปรุ ง สภาพแวดล อ มของสถานที่ และ การปรับปรุงคุณภาพอากาศ และ การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห าร จั ด การทรั พ ยากรของชุ ม ชนเมื อ ง และภาคอุตสาหกรรม ไดตัดสินใจ เขามาตัง้ โรงงานพอลิเมอรหมุนเวียน แห ง แรกในเอเชี ย ที่ ป ระเทศไทย โรงงานแหงนี้ตั้งอยูที่อําเภอบางพลี จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ และได ประกาศเป ด โรงงานอย า งเป น ทางการไปเมื่อเร็ว ๆ นี้ THAI PACKAGING NEWSLETTER

January - February 2021

37


SUEZ ASIA

ดาวิด บูรซ

ดาวิด บูรซ ผูจัดการทั่วไป บริษัท สุเอซ เซอรคูลา พอลิเมอร (ประเทศไทย) จํากัด ไดใหสัมภาษณถึงการกอตั้ง โรงงานพอลิเมอรหมุนเวียนในประเทศไทยวา ปจจุบนั ประเทศ ไทยมีปญหาขยะพลาสติกจํานวนมากที่ถูกทิ้งสูสิ่งแวดลอม และขยะเหลานี้จํานวนไมนอยที่สุดทายก็ลงไปอยูในทะเล สรางปญหาใหแกสิ่งแวดลอมทางทะเลตามที่เราทราบกันดี ดังนั้น สุเอซ ซึ่งมีโซลูชันในการรีไซเคิลขยะจึงตัดสินใจเขามา ตั้งโรงงานพอลิเมอรหมุนเวียนในประเทศไทย และถือเปน โรงงานพอลิเมอรแหงแรกนอกยุโรปของสุเอซ โดยโรงงาน รีไซเคิลพลาสติกแหงนี้สามารถแปรรูปขยะจากบรรจุภัณฑ พลาสติก 30,000 ตันตอป เปนเม็ดพลาสติกใชใหม (PostConsumer Recycled - PCR) ทีจ่ ะชวยลดผลกระทบจากวิกฤติ มลภาวะพลาสติกในระยะยาวอีกดวย “ในแตละปขยะพลาสติกในประเทศไทยมีการรีไซเคิล นอยมาก สวนใหญจะเปนพลาสติก PET หรือพลาสติกใส ไมมี สี สวนพลาสติกประเภทอื่นก็จะถูกทิ้งหรือทําลายดวยการเผา บางสวนจะถูกปลอยใหเนาเปอยไปตามกาลเวลา สุเอซ จึง ตัดสินใจเขามาตัง้ โรงงานรีไซเคิลพลาสติก หรือโรงงานพอลิเมอร หมุนเวียนที่ประเทศไทยเปนแหงแรกของเอเชีย และเปน แหงแรกนอกทวีปยุโรป เหตุที่เลือกประเทศไทยดวยเหตุผล 4 ประการหลัก ๆ คือ 1. ประเทศไทยมีวัตถุดิบเพียงพอที่จะสง เขาโรงงาน 2. ขยะพลาสติกของประเทศไทยยังมีการรีไซเคิล นอย 3. รัฐบาลตระหนักถึงปญหานี้และใหการสนับสนุนการ รีไซเคิลพลาสติกมากขึ้น และ 4.ฐานลูกคาในประเทศไทยและ ประเทศใกลเคียง” โรงงานพอลิเมอรหมุนเวียนของสุเอซ จะทําการรีไซเคิล พลาสติ ก โพลิ เ อทิ ลี น ความหนาแนน ตํ่ า (LDPE) และขยะ ฟลมพลาสติกโพลิเอทิลีนความหนาแนนตํ่าเชิงเสน (LLDPE) โดยนับเปนโรงงานรีไซเคิล LDPE ที่ใหญที่สุดแหงหนึ่งใน ประเทศไทย ดวยมาตรฐานสูงสุดตามระเบียบขอบังคับดาน สิ่งแวดลอม โรงงานแหงนี้ไดรับการสนับสนุนจากหองปฏิบัติ การดานนวัตกรรมพลาสติก PLAST’lab® จากประเทศฝรั่งเศส เพื่อชวยกําหนดมาตรฐานและวัดผลการผลิตพลาสติกรีไซเคิล PCR ใหเปนไปตามความตองการของลูกคา เฌอโรม เลอ บอรกเนีย ผูอํานวยการประจําภูมิภาค บริษัท สุเอซ เซอรคูลา พอลิเมอร (ประเทศไทย) จํากัด กลาว เพิ่มเติมวา “โรงงานแหงนี้เปดดําเนินการอยางเปนทางการ เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 ที่ผานมา การกอตั้งโรงงานนั้น 38

THAI PACKAGING NEWSLETTER

January - February 2021

โรงงานรีไซเคิลพลาสติกพอลิเมอรหมุนเวียนของสุเอซ สามารถชวยเปลี่ยนขยะบรรจุภัณฑ และขยะฟลมพลาสติก LDPE และ LLDPE

โรงงานรีไซเคิลพลาสติกพอลิเมอรหมุนเวียนของสุเอซ ไดรับการสนับสนุนจากหองปฏิบัติการดานนวัตกรรมพลาสติก จากประเทศฝรั่งเศส

พาเลตพลาสติกรีไซเคิลจะถูกบรรจุอยูในหีบหอ กอนจะสงออกไปยังลูกคา


พลาสติกรีไซเคิล PCR จะสามารถทดแทนพลาสติกจากเชื้อเพลิงฟอสซิล และชวยสรางโซลูชันดานความยั่งยืนในระยะยาว

เฌอโรม เลอ บอรกเนีย

มีวัตถุประสงคหลัก ๆ ก็เพื่อชวยลดปญหา ขยะพลาสติก ซึ่งเปนไปตามวาระแหงชาติ และแผนแมบทในการกําจัดขยะพลาสติกป พ.ศ. 2573 โรงงานแหงนีเ้ ปนโรงงานรีไซเคิล พลาสติกทีใ่ หญทสี่ ดุ แหงหนึง่ ในประเทศไทย ทําการรีไซเคิลขยะบรรจุภัณฑและขยะฟลม พลาสติก LDPE และ LLDPE ซึง่ เกิดจากหาง สรรพสินคาและโลจิสติกส ผูผลิตเครื่องดื่ม ผู  ผ ลิ ต อุ ป กรณ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส โดยทาง โรงงานจะรับขยะทีเ่ กิดจากกระบวนการผลิต ของลูกคากลุมนี้มารีไซเคิล จากนั้นก็จะสง เม็ดพลาสติกที่ผานการรีไซเคิลใหแกลูกคา กลุมนี้อีกครั้ง ดังนั้น จึงไมมีปญหาเรื่อง วัตถุดิบที่จะเขาสูกระบวนการผลิต รวมทั้ง กลุมลูกคาที่จะรับซื้อเม็ดพลาสติกเหลานี้” พลาสติกรีไซเคิล PCR หรือ PostConsumer Recycle จะสามารถทดแทน พลาสติกจากเชือ้ เพลิงฟอสซิล และสามารถ นําไปใชในการผลิตทอ สายยาง ถุงพลาสติก แผ น ชี ต และแผ น พลาสติ ก ที่ ใช ใ นการ กอสรางและการเกษตรกรรม เพื่อชวยให ลูกคาสามารถบรรจุเปาหมายดานความยัง่ ยืน และชวยลดคารบอนฟุตพริ้นทอีกดวย “ดวยนวัตกรรมของสุเอซ ทําใหเม็ด พลาสติ ก ที่ ผ  า นการรี ไซเคิ ล นี้ มี คุ ณ สมบั ติ ใกลเคียงกับเม็ดพลาสติกใหมมากทีส่ ดุ และ เปนการสรางความเชือ่ มัน่ ใหแกลกู คาไดดว ย วา เม็ดพลาสติกรีไซเคิลเหลานี้มีแหลงที่มา อยางไร การผลิตไดมาตรฐาน และไมสงผล กระทบตอสิ่งแวดลอมดวย” โรงงานแหงนีย้ งั ไดตดิ ตัง้ โซลารรฟู ทอป หรือระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย บนหลังคา มีกําลังการผลิตไฟฟา 1.9 MWp ดังนั้นเมื่อรวมกับการรีไซเคิลพลาสติกใน กระบวนการผลิต PCR แลว จะชวยลดการ ปล อ ยก า ซเรื อ นกระจกในประเทศไทยสู  ชั้นบรรยากาศไดราว 35,000 ตันตอป หรือ เทียบไดกับการปลูกตนไมกวา 1.5 ลานตน

สวนการบําบัดนํา้ เสียนัน้ มีอตั ราการนํากลับมาใชใหมไดถงึ 94% ทําใหลด การใชนํ้าไดกวา 1,230,000 ลูกบาศกเมตรตอป จึงนับไดวาเปนหนึ่งในโรงงาน ขนาดใหญในประเทศไทย การผลิตพลาสติกรีไซเคิล 1 พันตัน จะสามารถลดปริมาณการใชนํ้ามันได ถึง 5 บารเรล ซึ่งเทากับปริมาณคารบอนไดออกไซดจํานวน 1.6 ตัน ในแตละป สุเอซสามารถแปรรูปขยะพลาสติกเกือบ 400,000 ตัน จากโรงงานเฉพาะทาง ทั้ง 9 แหงทั่วโลก และผลิตพอลิเมอรหมุนเวียนไดราว 150,000 ตัน แสดงถึง ความเชีย่ วชาญดานการรีไซเคิลพลาสติกในระดับโลก เปนการชวยบรรเทาวิกฤต มลภาวะพลาสติกอีกทางหนึ่ง สุเอซ ยังเปนหนึง่ ในสมาชิกผูก อ ตัง้ Alliance to End Plastic Waste (AEPW) องคกรไมแสวงหาผลกําไรระดับโลก ที่เกิดจากความรวมมือของกลุมบริษัทที่ เกีย่ วของกับอุตสาหกรรมพลาสติก และยังเปนสมาชิกของโครงการความรวมมือ ภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาชน สังคม เพือ่ จัดการพลาสติกและขยะอยางยัง่ ยืน หรือ PPP Plastics ในประเทศไทย ซึ่งเปนเครือขายความรวมมือกับผูมีสวนได สวนเสียในการปกปองมหาสมุทรและอนุรักษสิ่งแวดลอม “ถึงเวลาแลวที่เราตองคิดใหมทําใหมในการใชหรือจัดการกับพลาสติก เพราะถึงแมวาพลาสติกจะทําใหชีวิตประจําวันของเรางายและสะดวกสบาย แต ผลกระทบที่ตามมาก็คือการที่มีขยะหลายลานตันในมหาสมุทร เกิดผลเสียตอ สิ่งแวดลอม สุขภาพ ไปจนถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจ” สตีฟ คลารก ประธาน บริหาร บริษทั สุเอซ เอเชีย กลาว “เราจําเปนตองวางแผนระยะยาว และในวันนี้ เราก็ไดมีทางออกใหกับชุมชน กับการเปดโรงงานรีไซเคิลพลาสติกแหงแรกของ สุเอซ กรุป ทีอ่ ยูน อกทวีปยุโรป ซึง่ จะชวยสงเสริมใหภมู ภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน และพลิกวิกฤติมลภาวะพลาสติก ซึ่งเราเองก็รูสึกยินดี ที่จะไดทํางานอยางใกลชิดรวมกับพันธมิตรในหวงโซคุณคาพลาสติก เพื่อใหเรา สามารถเขาใกลวันที่มหาสมุทรจะไรซึ่งพลาสติกไปอีกกาวหนึ่ง” เปนการตอกยํา้ ความมุง มัน่ ในการพัฒนาดานสิง่ แวดลอมสูก ารสรางสังคม ทีย่ งั่ ยืน ทามกลางสภาวการณทที่ า ทายของโลกจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ดวย

THAI PACKAGING NEWSLETTER

January - February 2021

39


IN TREND

สถานการณ อุตสาหกรรม บรรจุภัณฑอาหาร และเครื่องดื่ม ตลาดบรรจุภัณฑอาหารและ เครื่องดื่มที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ยังเติบโตไดดี

ากสถานการณ วิ ก ฤติ ข ยะบรรจุ ภั ณ ฑ ที่ เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องตามการขยายตัวของ การบริโภค อีกทั้งยังมีปจจัยกระตุนจาก แนวโนมการเติบโตของอาหารสะดวกซื้อ และธุรกิจ สงอาหารที่ขยายตัวอยางมากในชวงมาตรการกึ่ง ล็อกดาวนเพื่อปองกันการระบาดของโควิด-19 โดย ขยะบรรจุภณ ั ฑมากกวาครึง่ หนึง่ เปนขยะบรรจุภณ ั ฑ จากอาหารและเครือ่ งดืม่ ซึง่ สวนใหญเปนบรรจุภณ ั ฑ พลาสติกทีย่ งั ไมมกี ารคัดแยกและกําจัดอยางเหมาะสม แสดงใหเห็นวา ไทยจําเปนตองเรงปรับตัวทั้งดาน การผลิตและการจูงใจผูบ ริโภค ควบคูไ ปกับการสราง การจัดการขยะหลังการบริโภคทั้งระบบ ซึ่งจะทําให บรรจุภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมนาจะมีโอกาส ขยายตลาดไดเพิ่มขึ้น ศูนยวจิ ยั กสิกรไทยมองวา แมวา ในป พ.ศ. 2563 ธุรกิจจะตองเผชิญภาวะเศรษฐกิจทีท่ าํ ใหผปู ระกอบการ จํ า เป น ต อ งปรั บ ลดต น ทุ น บางส ว นลงด ว ยการ เลือกใชบรรจุภัณฑแบบดั้งเดิมที่มีราคาตํ่ากวาใน

40

THAI PACKAGING NEWSLETTER

January - February 2021

ระยะนี้ แตมลู คาตลาดบรรจุภณ ั ฑอาหารและเครือ่ งดืม่ ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมนาจะยังเติบโตเฉลี่ย 25% จากปกอนหนา คิดเปนมูลคาประมาณ 2,100-2,400 ลานบาท ซึง่ ชะลอลงจากปกอ นหนาทีเ่ ติบโตเกือบเทาตัว แตก็ยังทําใหสวนแบงตลาดในป พ.ศ. 2563 จะเพิ่มขึ้น จากประมาณ 1% ไปอยูท ี่ 2% ของมูลคาตลาดบรรจุภณ ั ฑ อาหารและเครื่องดื่มรวม อยางไรก็ดี ในระยะ 5 ปขางหนา ธุรกิจบรรจุภัณฑ อาหารและเครื่องดื่มที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมนาจะ ยังมีโอกาสในการขยายตลาดได ภายใตปจจัยดาน ความตระหนักตอสิง่ แวดลอมของผูบ ริโภค ประกอบกับ เงือ่ นไขสนับสนุนการผลิต เชน มาตรการสงสริมการลงทุน ความพรอมดานวัตถุดบิ ทดแทน รวมทัง้ มาตรการภาครัฐ เพือ่ สรางระบบการจัดการขยะบรรจุภณ ั ฑ ศูนยวจิ ยั กสิกร ไทยมองวา มูลคาบรรจุภัณฑอาหารและเครื่องดื่ม ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมนาจะขยายตลาดไดเพิม่ ขึน้ ไปแตะระดับ 13,000-16,000 ลานบาท ในป พ.ศ. 2568 สงผลใหสวนแบงตลาดเพิ่มขึ้นไปอยูที่ 8-10% ของมูลคา ตลาดบรรจุภัณฑอาหารและเครื่องดื่มรวม ในขณะทีก่ ารปรับตัวของผูป ระกอบการไทย โดยเฉพาะ ผูผลิตบรรจุภัณฑจากพลาสติกซึ่งมีสัดสวนการใชงาน มากทีส่ ดุ จะสงผลบวกตอตลาดบรรจุภณ ั ฑทเี่ ปนมิตรตอ สิ่งแวดลอมโดยรวม โดยคาดหวังจะเห็นกลไกสนับสนุน ใหผปู ระกอบการมีการพัฒนาอยางตอเนือ่ ง เพือ่ ตอบโจทย เป า หมายการลดขยะบรรจุ ภั ณ ฑ แ ละสร า งแนวทาง การบริโภคทีย่ งั่ ยืน ซึง่ สอดรับกับแนวโนมการเปลีย่ นแปลง ในตลาดโลก ทั้งดานมาตรฐานบรรจุภัณฑที่เขมขนขึ้น ทั่วโลก และมุงไปสูการใช Recycled PET, Recycled PP รวมถึงการลงทุนเพือ่ ผลิตไบโอพลาสติก (PLA) ทีเ่ ปนมิตร ตอสิ่งแวดลอมยิ่งขึ้น


ป 2563 ธุรกิจบรรจุภัณฑเติบโตไดอยาง ตอเนื่อง แมวาธุรกิจบรรจุภัณฑในป พ.ศ. 2563 จะตองเผชิญความ ทาทายจากโควิด-19 และภาวะเศรษฐกิจที่สงผลใหกําลังซื้อของ ผูบริโภคลดลง ฉุดรั้งปริมาณความตองการใชบรรจุภัณฑสําหรับ อุตสาหกรรมตอเนื่องที่นาจะปรับตัวลดลงตามภาคการผลิต สงผล ใหแนวโนมธุรกิจบรรจุภัณฑภาพรวมป พ.ศ. 2563 อาจชะลอลง แต ธุรกิจบรรจุภณ ั ฑสาํ หรับการขนสงถึงมือผูบ ริโภค (Last-mile Delivery) นาจะเติบโตไดจากปจจัยกระตุนของมาตรการ Physical Distancing เพือ่ ควบคุมการระบาดของโควิด-19 ซึง่ เรงใหผบู ริโภคตองเปลีย่ นไป ซือ้ สินคาออนไลนเพิม่ ขึน้ อยางกาวกระโดด และคาดวาจะกลายเปน วิถชี วี ติ รูปแบบใหม (New Normal) ของผูบ ริโภคไปอีกอยางนอย 1-2 ปขา งหนา ขึน้ อยูก บั ระยะเวลาทีค่ าดวาจะมียารักษาเฉพาะหรือวัคซีน สําหรับโควิด-19 ออกมาใช ศูนยวจิ ยั กสิกรไทยประเมินวา มูลคาธุรกิจบรรจุภณ ั ฑสาํ หรับ Last-mile Delivery (รายรับของผูประกอบการ) ในป พ.ศ. 2563 นาจะอยูท ี่ 14,400-15,000 ลานบาท เติบโตจากปกอ นหนา 15-18% ตอเนื่องจากที่ขยายตัว 20% (YoY) ในป พ.ศ. 2562 โดยเฉพาะ ในชวงเดือนกุมภาพันธถงึ เมษายนทีม่ มี าตรการกึง่ ล็อกดาวน ซึง่ ทําให ผูบริโภคตองหันไปซื้อสินคาผานชองทางออนไลนเพิ่มมากขึ้นกวา คาดการณในกรณี Normal Case ที่ไมมีการระบาดของโควิด-19 สงผลใหมูลคาธุรกิจบรรจุภัณฑสําหรับ Last-mile Delivery ในชวง 3 เดือนนี้เติบโตจาก Normal Case ที่ 8.8% และพุงขึ้น 38.3% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน อยางไรก็ดี กําลังซือ้ ทีอ่ อ นแรงทําใหผบู ริโภคระวังการใชจา ย คาดวาอาจทําใหธุรกิจบรรจุภัณฑ Last-mile Delivery ตั้งแต เดือนพฤษภาคมจนถึงสิ้นป 2563 เติบโตชะลอลงเมื่อเทียบกับ Normal Case แตยังเพิ่มขึ้น 11.2% จากชวงเดียวกันของปกอน สอดคลองกับภาพธุรกิจ E-Commerce และ Last-mile Delivery

ผูประกอบการจําเปนตอง ปรับตัวเชิงรุกและใชกลยุทธ ที่มีความยืดหยุน ธุ ร กิ จ ยั ง ต อ งเผชิ ญ การแข ง ขั น ที่ เข ม ข น เนื่องจากเปนตลาดที่มีจํานวนผูเลนมากราย ทํ า ให มี ก ารแข ง ขั น ด า นราคาของสิ น ค า เป น สําคัญ เนือ่ งจากการผลิตบรรจุภณ ั ฑ Last-mile Delivery สวนใหญยงั เปนการผลิตอยางงายและ มีความแตกตางของผลิตภัณฑไมมากนัก ดังนั้น เพื่อตอบสนองการแขงขันในธุรกิจ ที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและความตองการ ใชที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้น ผูประกอบการจําเปน ต อ งปรั บ ตั ว เชิ ง รุ ก และใช ก ลยุ ท ธ ที่ มี ค วาม ยืดหยุนเพื่อตอบรับโอกาสทางการตลาดได ในหลากหลายรูปแบบ ดังนี้ การพัฒนาบรรจุภณ ั ฑเพือ่ ตอบโจทย ความตองการใชงานแบบ Customization ให บ รรจุ ภั ณ ฑ มี รู ป แบบและคุ ณ สมบั ติ เหมาะสมกับสินคาแตละชนิด การใหบริการแบบครบวงจร ตั้งแต การพิมพบรรจุภัณฑ ฉลาก และ อุปกรณปองกันสินคา รวมถึงการเปนตัวกลาง เชือ่ มโยงผูป ระกอบการรายยอยกับธุรกิจขนสง สินคา

01 02

ที่มา : ศูนยวิจัยกสิกรไทย

THAI PACKAGING NEWSLETTER

January - February 2021

41


IN TREND

เทรนดบรรจุภัณฑ เครื่องดื่ม ในป พ.ศ. 2564

วามยัง่ ยืนกลายเปนหัวขอสําคัญในใจของผูบ ริโภค จํ า นวนมาก และการนํ า เทคโนโลยี ม าพั ฒ นา บรรจุภัณฑก็เปนสิ่งที่มีการกลาวถึงกันมาก เวลานี้บริษัท เครื่องดื่มตางตองการทําความเขาใจวาจะรวมโซลูชัน เหล า นี้ ล งในบรรจุ ภั ณ ฑ เ ครื่ อ งดื่ ม ของตนได อ ย า งไร FoodBev Media ไดนําเสนอเทรนด ใหมของบรรจุภัณฑ เครื่องดื่ม 5 ประการที่ควรจับตามอง

หลอดกระดาษ

ดวยการเพิม่ ขึน้ ของการใชพลาสติกแบบใชครัง้ เดียว การเปลีย่ นจากพลาสติกเปนหลอดกระดาษจึงกลายเปน ทางเลือกที่ไดรับความนิยมมากขึ้น Huhtamaki Group, Coca-Cola และ Amatil Australia เปนหนึ่งในแบรนดที่ ผลิตหลอดกระดาษธรรมชาติที่ทนทานและยั่งยืน และ สามารถรีไซเคิลได ดวยการที่รัฐบาลสหราชอาณาจักรประกาศหาม การขายและการใช ห ลอดพลาสติ ก และเครื่ อ งกวน เครื่องดื่มในอังกฤษตั้งแตเดือนเมษายนป ค.ศ. 2021 บริษทั ตาง ๆ จะเลิกใชอปุ กรณเครือ่ งดืม่ แบบใชครัง้ เดียว ทิ้ง โดยเลือกใชกระดาษแทน รวมทั้งกลไกอื่น ๆ ที่ได รับแรงกระตุน ไดแก กระปองที่ปดผนึกได ฝาถวยที่ ยอยสลายได และวงแหวนมัลติแพคที่ใชเสนใย 42

THAI PACKAGING NEWSLETTER

January - February 2021

กระปองอะลูมิเนียม

การใชกระปองอะลูมิเนียมเพิ่มขึ้นอยางมากในชวงไมกี่ปที่ผานมา เนื่องจากคุณสมบัติที่โดดเดน เชน นํ้าหนักกเบา วางซอนกันไดและ แข็งแรง ดังนั้น แบรนดตาง ๆ จึงบรรจุหีบหอและขนสงเครื่องดื่มได งายขึ้น ในขณะที่ใชวัสดุนอยลง จากขอมูลของ Mordor Intelligence ตลาดกระปองอะลูมิเนียมคาดวาจะเติบโตขึ้นประมาณ 3.2% ระหวาง ป ค.ศ. 2020-2025 อะลูมเิ นียมไดรบั การยกยองวาเปนวัสดุบรรจุภณ ั ฑทเี่ หนือกวาดาน ความยัง่ ยืน ทําใหเปนทีต่ อ งการอยางยิง่ สําหรับบริษทั ทีต่ อ งการสงเสริม ผลิตภัณฑของตนเพื่อใหบรรลุเปาหมายดานสิ่งแวดลอม ประโยชน หลักอยางหนึง่ ของกระปองอะลูมเิ นียมคือ ความสามารถในการนํากลับ มาใชใหมซํ้าแลวซํ้าเลาในกระบวนการ 'วงปด' ที่แทจริง ซึ่งชวยลดการ ปลอยทิ้งสูสิ่งแวดลอม หลายแบรนดที่ใชกระปองอะลูมิเนียมอยูแลว ไดแก Radnor, The Canned Wine Co และ CanO โดยนํ้า CanO จะ เพิม่ การปดแบบดึงทีป่ ด ผนึกได โดยเนนถึงความสามารถในการปรับตัว และความคลองตัวของบรรจุภัณฑอะลูมิเนียม

การออกแบบที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

ไมใชแคกระดาษเทานั้นที่กลายเปนบรรจุภัณฑทางเลือกยอดนิยม ผูบ ริโภคจํานวนมากกําลังมองหาสิง่ ของทีส่ ามารถรีไซเคิลได ยอยสลาย ทางชีวภาพหรือยอยสลายได พรอมฟงกชันที่ปรับปรุงใหมเมื่อซื้อ เครื่องดื่ม ตามดัชนีเว็บทั่วโลก 61% ของคนรุนมิลเลนเนียลมีแนวโนม ที่จะจายเงินมากขึ้นสําหรับผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมหรือ ยั่งยืน หลายบริษัท รวมถึง Molson Coors ไดเปดตัวกลยุทธดาน บรรจุภัณฑที่รวมถึงกลวิธีตาง ๆ เชน การลดการปลอยคารบอนลง 26% การปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานในการรีไซเคิลและการผสมผสาน เนื้อหารีไซเคิลอยางนอย 30% ลงในบรรจุภัณฑพลาสติก Carlsberg มุง เนนไปทีห่ มึกทีใ่ ชในการพิมพฉลากขวด เพือ่ ใหสามารถรีไซเคิลไดเต็ม รูปแบบของขวดทั้งหมด


บรรจุภัณฑแบบโตตอบ

บรรจุ ภั ณ ฑ แ บบอิ น เทอร แ อกที ฟ มี ม า ระยะหนึ่งแลว แตมีการเพิ่มความกาวหนา ทางเทคโนโลยีใหม ๆ คาดวาบริษัทตาง ๆ จะรวมเอาความก า วหน า ทางเทคโนโลยี บางประเภทเขาดวยกันเพื่อเพิ่มการเติบโต และความนิยมของผูบ ริโภค ในปนบี้ รรจุภณ ั ฑ กลายเปนประสบการณเชิงโตตอบสําหรับ ผูบริโภคมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อมี เทคโนโลยีความเปนจริงเสริม (AR) ทีต่ งั้ คาให ไดรบั การยอมรับ บรรจุภณ ั ฑ AR แบบโตตอบ ไดเติบโตขึ้น 120% ในชวงไมกี่ปที่ผานมาจากการศึกษาของ Kezzler และมีสวนรวมโดยเฉพาะอยางยิ่ง กับผูบริโภคนับพันปเนื่องจากนําเสนอความ นาสนใจเปนพิเศษผานประสบการณตาง ๆ เชน เกมเพลงและสูตรอาหาร เชนเดียวกับ การมอบประสบการณการมีสวนรวมใหกับ ผูบริโภคผานการใชเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ แบบโตตอบ ชวยเพิ่มความโปรงใสโดยการ อนุ ญ าตให ผู  บ ริ โ ภคเข า ถึ ง แพลตฟอร ม ที่ ปลอดภั ย บนสมาร ท โฟนของตนหลั ง จาก สแกนรหัส QR บนบรรจุภัณฑของผลิตภัณฑ ทําใหเขาถึงขอมูลเกีย่ วกับหวงโซอปุ ทานของ ผลิตภัณฑ

ในเดือนมิถุนายนปที่แลว Tetra Pak ได เปดตัวแพลตฟอรมบรรจุภณ ั ฑใหมทเี่ ชือ่ มตอ กัน เพื่อเปลี่ยนกลองนมและนํ้าผลไมใหเปน ชองทางโตตอบผูใ หบริการขอมูลเต็มรูปแบบ และเครื่องมือดิจิทัล การใชการสรางรหัส การพิมพดิจิทัลและการจัดการขอมูลเพื่อให ขอมูลเชิงลึกแกผูผลิตอาหาร ผูคาปลีกและ ผูซื้อแพลตฟอรมนี้ ยังใหขอมูลผลิตภัณฑ เกี่ยวกับการผลิตสวนผสมและการรีไซเคิล บรรจุภัณฑแกผูบริโภค

ความโปรงใส

เนื่ อ งจากผู  บ ริ โ ภคที่ ใ ส ใ จสุ ข ภาพ สามารถเข า ถึ ง และเข า ใจข อ มู ล และ ทางเลือกของผลิตภัณฑไดดีขึ้น บริษัท ตาง ๆ จะไดรับการผลักดันใหผลิตขอมูล ที่ชัดเจน กระชับและโปรงใส เพื่อสงเสริม ความไว ว างใจระหว า งผู  บ ริ โ ภคและ แบรนด

About Novotaste

ดั ง นั้ น แนวโน ม อย า งหนึ่ ง ที่ เ รา สามารถเห็นไดในชวงเวลาหนึ่งคือการ ติ ด ฉลากที่ ชั ด เจนของปริ ม าณแคลอรี่ บนบรรจุภัณฑเครื่องดื่มแอลกอฮอลเพื่อ พยายามจั ด การกั บ โรคอ ว นในสหราช อาณาจั ก ร รั ฐ บาลสหราชอาณาจั ก ร รายงานวาประชาชน 80% ไมทราบถึง ปริมาณแคลอรี่ของเครื่องดื่มทั่วไป และ โดยทั่วไปแลวหลายคนก็ประเมินเนื้อหา ที่แทจริงตํ่าไป ในป ค.ศ. 2018 Scotch Whisky Association (SWA) ไดสนับสนุน ข อ เสนอร ว มที่ ส  ง ไปยั ง บรั ส เซลส โ ดย การคาเครื่องดื่ม เพื่อใหแนใจวาขอมูล ทางโภชนาการจะพร อมใชงานสํ า หรั บ เบี ย ร ไวน และสุ ร าทั้ ง หมดที่ ข ายใน สหภาพยุโรปภายในป พ.ศ. 2565

Founded in 2008, Novotaste thrives to offer high quality, innovative, and competitive flavouring systems without the typical constraints and irritants of the large multinational manufacturers. We have developed a flavour library consisting of thousands of flavours and continuously increase our development efforts in key trends that enable our clients to satisfy the fast paced consumer demand. Our vision and values have enabled us to sustain a spectacular growth curve. We are now into the second chapter of our history. It’s mission through its custom-built, state-of-the-art facilities that are equipped with the latest available technology.

ขอมูลจาก : www.novotaste.com/ top-five-beveragepackaging-trends-2021foodbev-media/

THAI PACKAGING NEWSLETTER

January - February 2021

43


เต็ดตรา แพค

IN TREND

เผยรายงานเทรนดผูบริโภคประจําป 2563 เต็ดตรา แพค (Tetra Pak) บริษัทผูนําเสนอโซลูชันบรรจุภัณฑและกระบวนการ ผลิตอาหารชั้นนําของโลก เปดเผยรายงาน “Trendipedia” ซึ่งเปนการศึกษาเทรนด ผูบริโภคประจําป 2563 โดยเทรนดของผูบริโภคดานอาหารฉบับนี้ของเต็ดตรา แพค ชีใ้ หเห็นวาการสรางความเปลีย่ นแปลงอยางยัง่ ยืนมีความสําคัญมากกวาทีเ่ คยเปนมา ในขณะทีต่ อ งสามารถตอบโจทยความตองการของผูบ ริโภคทีใ่ สใจในสุขภาพและยังคง ตองการความสะดวกสบายดวยเชนกัน เมือ่ การแขงขันในอุตสาหกรรมอาหารรุนแรงขึน้ อยางตอเนือ่ ง เหลาผูผ ลิตอาหาร จําเปนตองตระหนักถึงเทรนดตา ง ๆ และสถิตลิ า สุดของตลาดเพือ่ พรอมปรับตัวอยูเ สมอ โควิด-19 ไดสรางความตื่นตระหนกทั้งในบริบททางกายภาพและทางสังคม ซึ่งสงผล ตอความกังวลและพฤติกรรมของผูบริโภค แตถึงแมวาจะมีวิกฤตเชนนี้เกิดขึ้นตอระบบนิเวศธุรกิจ เทรนดหลักและปจจัย ในระดับมหภาคยังคงมีความสําคัญอยู เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภค ที่เกิดขึ้น บรรดาผูผลิตอาหารจึงตองใชโซลูชันลาสุดในดานบรรจุภัณฑและการผลิต ซึ่ง “Trendipedia” นี้ไดระบุเทรนดสําคัญในป ค.ศ. 2020 ไว 7 ประการ ดังนี้ 1. การ บริโภคอยางมีความรับผิดชอบ 2. ความสะดวกในรูปแบบใหม 3. ตนกําเนิดและ แหลงที่มา 4. การเชื่อมสัมพันธ 5. ความดื่มดํ่าที่ตั้งใจ 6. ขอมูลสวนบุคคล และ 7. ประสบการณเต็มรูปแบบ โดยเต็ดตรา แพค เนนยํ้าถึงความสําคัญของเทรนด ดังกลาว และยกตัวอยาง 3 ประการแรกทีเ่ กีย่ วพันกับธุรกิจสําหรับอุตสาหกรรมอาหาร และเครื่องดื่ม เทรนดผูบริโภคที่แพรหลายมากกวาเรื่องอื่น ๆ คือ

TREND 1

TREND 2

TREND 3

ซึ่ ง เ กี่ ย ว ข  อ ง ทั้ ง ด  า น สุ ข ภ า พ แ ล ะ สิ่งแวดลอม แตเดิมผูบริโภคมองทั้ง 2 เรื่องนี้เปนคนละเรื่องกัน แตปจจุบันจะ มองเปนองครวมเดียวกันและเขาใจถึง ความเชื่อมโยงของทั้ง 2 เทรนด ทําให เกิดทัศนคติใหมที่วา “สิ่งใดที่ดีสําหรับ โลกใบนี้ ยอมดีสําหรับฉันดวย” ซึ่งได สรางโอกาสใหม ๆ ใหแกผูผลิตอาหาร โดยในการรั ก ษาความเชื่ อ มั่ น ของ ผูบริโภคและคงไวซึ่งสถานะของแบรนด ทัง้ ผลิตภัณฑและบรรจุภณ ั ฑตอ งรวมกัน นําเสนอสาระสําคัญทีม่ คี วามสอดคลอง กัน โดยผลิตภัณฑตองมีรูปลักษณและ ใหความรูสึกที่สะอาดปลอดภัย

ซึ่งเนนถึงการพัฒนาที่รวดเร็วของระบบ รานคาออนไลนและบริการสงถึงบาน แบบเดลิเวอรี่ ซึง่ เริม่ มีความสําคัญมากขึน้ อยางชา ๆ เนือ่ งจากผูบ ริโภคจําเปนตอง อยูที่บาน สําหรับผูบริโภคกลุมใหมที่ยัง ไมเคยพิจารณาถึงทางเลือกเหลานีม้ ากอน อาทิ ผูสูงอายุ ไดเริ่มทดลองใชงานเปน ครั้ง แรกและต อ งอาจพึ่ ง พาสิ่ ง เหล า นี้ ตอไปดวย ทั้งนี้ เพื่อทําใหการซื้อสินคา ออนไลนงายยิ่งขึ้น ผลิตภัณฑอาหาร ต อ งสามารถหาซื้ อ ระบุ ช นิ ด และ ทําความเขาใจไดงาย บรรจุภัณฑตอง ไดรับการออกแบบมาเพื่อดึงดูดนักช็อป ออนไลน โดยตองพิจารณาถึงการแสดงผล บนจอของสมารทโฟนทั่วไปดวย

เพราะอาหารถือเปนสวนสําคัญในวัฒนธรรม ของมนุ ษ ย ม าโดยตลอด อี ก ทั้ ง เป น สื่ อ ถายทอดสาระสําคัญเชิงวัฒนธรรมอันแข็งแกรง ป จ จุ บั น กระแสโลกาภิ วั ต น กํ า ลั ง ก อ ให เ กิ ด แรงกระตุ  น อั น ทรงพลั ง ในการออกสํ า รวจ วั ฒ นธรรมและต น กํ า เนิ ด ในแหล ง ต า ง ๆ สํ า หรั บ สิ น ค า ใหม ที่ ต  อ งการประสบความ สํ า เร็ จ ในหมวดผลิ ต ภั ณ ฑ นี้ ผู  ผ ลิ ต อาหาร จําเปนตองประสานคุณลักษณะของวัตถุดิบ ดั้ ง เดิ ม และคุ ณ ภาพให ส อดคล อ งกั บ สู ต ร การผลิ ต และการนํ า เสนอผลิ ต ภั ณ ฑ อ ย า ง เหมาะสม รวมถึงอาจตองปรับปรุงผลิตภัณฑ ใหตอบรับกับความนิยมในรสชาติที่แตกตาง กันไปในแตละภูมิภาคและของกลุมประชากร แตละแหงในโลกดวย

การบริโภคอยางมีความรับผิดชอบ (Responsible Consumption)

สุภนััฐ รััตนทิพ

44

THAI PACKAGING NEWSLETTER

January - February 2021

ความสะดวกในรูปแบบใหม (Convenience Reborn)

ตนกําเนิดและแหลงที่มา (Heritage and Provenance)

“เราเล็งเห็นวาเทรนดผบู ริโภคเรือ่ งตาง ๆ ในปจจุบนั มีความเชือ่ มโยงถึงกัน และความ เชือ่ มโยงระหวางเทรนดเหลานีส้ ามารถกลายเปนจุดกระตุน ไปสูก ารคิดคนนวัตกรรมทีย่ งั่ ยืน อย า งแท จ ริ ง ” สุ ภ นั ฐ รั ต นทิ พ ผู  อํ า นวยการฝ า ยการตลาด บริ ษั ท เต็ ด ตรา แพค (ประเทศไทย) จํากัด กลาว “รายงานผลการศึกษาของเราเนนยํ้าถึงแนวคิดที่สําคัญมาก อยางหนึง่ นัน่ คือเทรนดหนึง่ สามารถเอือ้ ประโยชนตอ เทรนดอนื่ ๆ ได และเทรนดทงั้ หมดนี้ อาจเปนการตอบสนองความตองการพืน้ ฐานของมนุษยหรือความเปนจริงทีเ่ ปนสากลของ คนเรานั่นเอง” รายงานผลการศึกษาเทรนดผบู ริโภคครัง้ ใหมในฉบับเต็มนี้ จะนําเสนอใหแกลกู คาของ เต็ดตรา แพค ในรูปแบบอินเตอรแอ็กทีฟที่เขาถึงงาย เพื่อใหผูสนใจสามารถศึกษาเนื้อหา อันนาตื่นเตนทั้งหมดนี้ไดอยางสะดวกราบรื่นยิ่งขึ้น


FOCUS

เทรนด

บรรจุภัณฑ ในอุตสาหกรรม อาหาร

ศู

นยนวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ หรือ FIN (Food Innovation and Packaging Center) เปนหนวยงานที่ กอตั้งขึ้นจากความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยเชียงใหม และสํ า นั ก งานนวั ต กรรมแห ง ชาติ (องค ก ารมหาชน) เพื่ อ เป น ศูนยกลางในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดา นอาหารในภาค เหนือ ที่สามารถใหบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) พร อ มทั้ ง สนั บ สนุ น ให เ กิ ด การพั ฒ นาศั ก ยภาพของ ผูประกอบการภาคอุตสาหกรรมดานอาหารในรูปแบบของการ รวมวิจัย พัฒนา เพื่อรองรับการแขงขันในประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน รวมไปถึงผลักดันงานวิจยั และพัฒนานวัตกรรมดานอาหาร ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของประเทศ ภารกิจหลักของ FIN คือ “ให” บริการนวัตกรรมดานอาหาร และบรรจุภณ ั ฑ “นํา” นวัตกรรมเสริมความเขมแข็งและสอดคลองกับ ความตองการดานอาหารในปจจุบนั และอนาคต “สนับสนุน” ธุรกิจ อุตสาหกรรมอาหารใหเติบโตอยางมั่นคง อาจารย ดร.วิญู ศักดาทร รองผูอํานวยการ FIN กลาววา FIN เปนหนวยงานที่ใหการพัฒนาเกี่ยวกับบรรจุภัณฑอาหาร อีกทั้งยังเปนแหลงบมเพาะของผูประกอบการที่ตองการจะพัฒนา บรรจุภัณฑอาหาร โดยใหบริการทั้งภายในและภายนอกองคกร อาจารย ดร.วิญู ศักดาทร

Trend 1

Mass Customization Packaging : สรางความแตกตาง แมขายในตลาดแมส หากถามวาจะทําอยางไรใหไดสนิ คาทีด่ โู ดดเดนและสะดุดตาผูบ ริโภคได อยางรวดเร็ว นั่นคือการสรางความแตกตางผานบรรจุภัณฑของสินคา การดึงดูดความสนใจของลูกคาอาจทําไดโดยมีการหยิบธีมตาง ๆ เขามา สรางสรรคแพ็กเกจจิ้งใหเหมาะสม เชน การทําบรรจุภัณฑตามเทศกาล ตาง ๆ การทําใหผูบริโภคเห็นความแตกตางนั้น ตองใช Mass Customization Packaging เชน การใชสีเพื่อแสดงผลิตภัณฑของบริษัท เชน ธนาคารจะ มีสเี ฉพาะของตนเอง ผูบ ริโภคไมจาํ เปนตองดูชอื่ แตเมือ่ เห็นสีกท็ ราบวา ธนาคารอะไร นอกจากนั้น หากเปนผลิตภัณฑที่จําเปนตองอยูใกลกัน ต อ งทําให แตกต าง แต สิ่ ง สํ าคั ญ ที่สุ ด คือ ทําอย างไรจะให เกิดความ แตกตางกันระหวางผลิตภัณฑทอี่ ยูใ กลกนั ผูผ ลิตบางรายใชการออกแบบ ใหแตกตางจากบรรจุภัณฑเดิมหรือแตกตางจากบรรจุภัณฑของคูแขง นอกจากสรางความแตกตางแลวยังสรางความจดจําใหผบู ริโภคไดอกี ดวย THAI PACKAGING NEWSLETTER

January - February 2021

45


Trend 3

Packaging Planet : เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ยอยสลายไดงาย แนวโนมพฤติกรรมของผูบริโภคในปจจุบันนี้ ใหความสําคัญกับ แบรนดที่เห็นความสําคัญของสิ่งแวดลอม ดังนั้น จึงถือเปนโอกาสดี อีกทางหนึง่ ทีผ่ ปู ระกอบการสามารถนํามาประยุกตใชกบั แบรนดของ ตัวเองไดเพื่อมองหาจุดขายที่แตกตางและไมเหมือนใคร แนวทางนี้ เปนอีกแนวทางหนึง่ ทีส่ รางความประทับใจใหกบั ผูบ ริโภค และบอกตอ กัน ทั้งนี้ ปจจุบันผูผลิตเริ่มหันมาใชบรรจุภัณฑที่มาจากกระดาษ มากขึน้ แตในขณะเดียวกันผลิตภัณฑกระดาษรีไซเคิลจะมีสารตกคาง ดังนั้น Trend ในอนาคตจึงมุงไปที่ Bioplastic เปนสําคัญ และเปน สิ่งที่ผูบริโภคใหความสําคัญมากขึ้น อยางไรก็ตาม บรรจุภัณฑที่ ยอยสลายไดก็ยังมีแนวคิดแตกตางกัน 2 ประเด็น นั่นคือ นําผลิตภัณฑที่มาจากธรรมชาติมาใชโดยตรง ทุกวันนี้ จะมี บ รรจุ ภั ณ ฑ บ างประเภทที่ ไ ด จ ากการอั ด ของเยื่ อ กระดาษหรือเยือ่ ชานออย อันนีเ้ ปนแนวคิดแรกในการทําบรรจุภณ ั ฑ รักษาสิ่งแวดลอม มีการใชพลาสติกที่เปนจําพวก Plastic Biodegradable พลาสติกชีวภาพ (Bioplastic) หรือพลาสติกชีวภาพยอยสลาย ได (Biodegradable Plastic) หมายถึง พลาสติกที่ผลิตขึ้นจากวัสดุ ธรรมชาติ สวนใหญเปนพืช สามารถยอยสลายไดในธรรมชาติ (Biodegradable) ชวยลดปญหามลพิษในสิ่งแวดลอม โดยวัสดุธรรมชาติ ที่สามารถนํามาผลิตพลาสติกชีวภาพมีหลายชนิด เชน แปง (Starch) โปรตีนจากถั่ว และขาวโพด เปนตน และในวัสดุธรรมชาตินั้น แปง นับวาเหมาะสมที่สุด เพราะมีจํานวนมากและราคาถูก เนื่องจาก สามารถหาไดจากพืชชนิดตาง ๆ เชน ขาวโพด ขาวสาลี มันฝรั่ง มันเทศ มันสําปะหลัง แตพลาสติกชีวภาพที่ผลิตจากแปงโดยตรง จะมีขีดจํากัด เพราะจะเกิดการพองตัวและเสียรูปรางเมื่อไดรับ ความชืน้ จึงไดมกี ารใชเชือ้ จุลนิ ทรียเ ขาไปยอยสลายแปง แลวเปลีย่ น แปงใหกลายเปนโมโนเมอร (Monomer) ทีเ่ รียกวากรดแลคติก (Lactic Acid) จากนัน้ นําไปผานกระบวนการ Polymerization ทําใหกรดแลคติก เชื่อมกันเปนสายยาวที่เรียกวา โพลีเมอร (Polymer) ซึ่งในปจจุบัน ทางศูนยฯ ไดมีการพัฒนาใหตัว Polylactic Acid (PLA) สามารถ นําเขาไมโครเวฟที่อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียสไดแลว และนําไปเผา ทําลายในเตาเผาทําลายได ตองการใหใชพลาสติกชนิดเดียวกันทั้งโลกเพื่องายตอ การ Recycle เปนขอเสนอที่ทําไดยาก เนื่องจากในโลกนี้ มีพลาสติกประมาณ 200 ชนิด ทําใหเกิดปญหาในการแยกประเภท ของพลาสติก เพราะฉะนั้น ทุก ๆ ประเทศมีความพยายามในการ พัฒนา และบางประเทศมีการนําเยื่อตาง ๆ มาเปลี่ยนเปนอุปกรณ แบบอื่ น ๆ เช น จากกล อ งนมมี ก ารแปรรู ป แบบไปเป น สิ่ ง ของ หลากหลาย เชน โตะ เกาอี้ หลังคา เพราะกลองนมนั้นไมสามารถ รี ไซเคิ ล ได ฟอยล พลาสติ ก กระดาษ เมื่ อ ติ ด อยู  ใ นที่ เ ดี ย วกั น ไมสามารถนําออกได ตองทิ้งเปนขยะ หากถามวาสิ่งเหลานี้จําเปน ตอการใชงานหรือไม ตอบเลยวายังคงจําเปนตอการใชบนโลกอยู เพียงแตตอ งมีการลดการใชใหนอ ยลง ปจจุบนั มีการพัฒนาใหกระดาษ และพลาสติกสามารถใชรวมกัน เมื่อเติมนํ้าลงไปจะไมทําใหกระดาษ เปยก ทําใหบรรจุภัณฑกระดาษสามารถใสนํ้าได

01

Trend 2

Culture Story : การบอกเลาเรื่องราว เปนกลยุทธอีกทางหนึ่งที่ผูประกอบการสามารถเอาชนะ กับแบรนดสินคาใหม ๆ ได บางครั้งการบอกเลาเรื่องราว ความเปนมาของสินคา การแสดงเรื่องราวที่ผสมผสาน เอกลักษณนวัตกรรม หรือการแสดงใหเห็นถึงภูมิปญญา ทองถิ่นของแหลงผลิตสินคา จะเปนสิ่งที่เสริมใหเกิดเปน เอกลักษณของแบรนดสินคา สรางมูลคาเพิ่มใหแกสินคา และเพิ่มโอกาสใหลูกคาเกิดความสนใจมากขึ้น และอาจ ทําใหเกิด Viral หรือการแชรตอ และบอกตอในโซเชียลมีเดีย ไดอีกดวย เชน บรรจุภัณฑที่ถูกสรางขึ้นมาเปนของที่ระลึก หรือสื่อสารกับบางสิ่งบางอยางในชุมชน เปนการบงบอก วาพื้นฐานของผลิตภัณฑนั้นทํามาจากอะไรบาง หากถามวา Story ของบรรจุภัณฑคืออะไร นั่นคือการ เลาเรื่องบางอยางลงไปในบรรจุภัณฑ เชน บรรจุภัณฑนี้ สามารถนํามาใชอะไรไดบาง ผลิตภัณฑขางในมีที่มาที่ไป อยางไรบาง ก็เปนการเลาเรื่องผานผลิตภัณฑใหผูบริโภค ไดรับรู จึงเปนการสื่อสารใหกับผูบริโภคในอีกทางหนึ่ง อยางไรก็ตาม การทํา Trend นี้จะตองมีการถอดเรื่องราว หรือถอดเอกลักษณของสิ่งนั้นไดอยางชัดเจน เพื่อนํามา ถายทอดลงบนผลิตภัณฑสูผูบริโภคตอไป

46

THAI PACKAGING NEWSLETTER

January - February 2021

02


Trend 4

New Experience : สามารถสรางประสบการณที่นาจดจํา ใหแกลูกคา การสรางประสบการณทนี่ า จดจําหรือการสรางความประทับใจ ใหกับลูกคาไดนั้น สิ่งสําคัญคือ การลองคิดแทนลูกคาวา ถาไดเปดกลองสินคาแลวสิ่งแรกที่เราอยากเห็นคืออะไร เชน เปดกลองเจอการดอวยพรหรือการดขอบคุณจากเจาของราน หรือเปดมาแลวเห็นวาสินคาถูกบรรจุดวยวัสดุกันกระแทก อยางดี หากสามารถสรางความประทับใจใหกับลูกคาไดแลว โอกาสในการกลับมาซื้อซํ้า หรือการบอกตอความประทับใจ ของลูกคาที่มีตอสินคาจะมีอยางแนนอน ตัวอยางเชน

บรรจุภัณฑยอดนิยม ในป พ.ศ. 2563

01

ถุงบรรจุภัณฑรี ไซเคิลได 100 เปอรเซ็นต : แบรนด Coca-Cola ออกแคมเปญ Smart Water ผลิตขวดที่ทํา จากพลาสติกรีไซเคิล 100% เพื่อกระตุนใหผูบริโภคตระหนักถึง ความสําคัญของการรีไซเคิล "Coca-Cola" มีฉลากเปนสีเขียวแทน สีแดง ขวดรีไซเคิลจากขยะพลาสติกในทะเลในชวงแรก ๆ ผลิต ออกมาประมาณ 300 ขวด และเริ่มผลิตอยางเปนทางการในป พ.ศ. 2563 และตั้งเปาหมายไววา จะสามารถชวยลดการใช พลาสติกใหมไดราว 200,000 ตันตอป บรรจุภณ ั ฑทสี่ ามารถกินได : บรรจุภณ ั ฑทนี่ า สนใจไดรบั ความนิยมเพิ่มมากขึ้นใน พ.ศ. 2563 คือ บรรจุภัณฑ กินได ทําใหผูประกอบการด านบรรจุภัณฑหลายบริษัทตาง พยายามคิดคนบรรจุภัณฑที่ทํามาจากธรรมชาติ การชวยลด ปญหาขยะที่ตองเหลือทิ้งเปนภาระใหกับโลก เพราะสุดทาย ถึงแมผูบริโภคไมไดนํามาใชรับประทานจริง แตบรรจุภัณฑกินได ก็ยอ ยสลายไดงา ยในธรรมชาติ ไมกอ เปนมลภาวะนาน ซึง่ ผลงาน ทีด่ ที สี่ ดุ ของนักศึกษาจาก Holly Groimds ทีค่ ดิ คนไอเดียบรรจุภณ ั ฑ บะหมี่ ที่ ล ะลายนํ้ า ได ก ลายเป น ซอส ซองบะหมี่ ดั ง กล า วนั้ น รับประทานไดอยางปลอดภัย เพราะทํามาจากฟลมพืชผสม เครือ่ งปรุงในตัว ซึง่ เปนการชวยลดขยะในสิง่ แวดลอมไดในรูปแบบ อาหารสําเร็จรูป

02

• กลองของขวัญ Tree of Hope : สามารถแปลงราง เปนตนคริสตมาสจิว๋ ได ใชเปนทีเ่ สียบรูปแตงบาน เปนของเลน เสริมสรางพัฒนาการไดอกี ดวย เหมาะกับการใหเปนของขวัญ คนที่คุณรัก สงไปเซอรไพรสกันไดเลย • Ball of Joy ลูกบอลแหงความสุข : ลูกบอลใส ใชใสของประดับตนคริสตมาสได หรือจะใสถวยวนิลาแลวนํา ไปแขวนตนคริสตมาสก็นา รักเชนกัน หรือจะนําไวใสของกุก กิก๊ ไดดวยเชนกัน ดังนั้น การออกแบบบรรจุภัณฑจะตองมีการตอบสนอง ความตองการของผูบริโภคหรือสรางจุดเดนใหผูบริโภคเกิด ความสนใจ ทั้งนี้จะตองตอบโจทยใหกับผูบริโภคกลุมเด็ก คนชรา หรือผูพิการดวย ในการหยิบจับเปดใชตาง ๆ เพื่อ เป น การบริ โ ภคได อ ย า งเท า เที ย มกั น ซึ่ ง ในอนาคตการ ออกแบบบรรจุ ภั ณ ฑ จ ะครอบคลุ ม แก ไขป ญ หาเหล า นี้ ไ ด ทั้งหมด

03

บรรจุภัณฑอัจฉริยะ Smart Packaging : ความกาวลํ้า ของเทคโนโลยีที่มีเพิ่มมากขึ้น จึงสามารถสรางใหเกิด บรรจุภณ ั ฑทมี่ คี วามชาญฉลาด สามารถเก็บบันทึกขอมูล บงบอก รายละเอียดของสินคา ทีม่ าทีไ่ ป ผูจ ดั สง และอืน่ ๆ ไดอกี มากมาย โดยเฉพาะในเทคโนโลยี AR เพือ่ นํามาติดอยูบ นฉลากของสินคา THAI PACKAGING NEWSLETTER

January - February 2021

47


เพือ่ ใชบอกเลาเรือ่ งราวทีน่ า สนใจของสินคา เปนการสรางจุดเดน การติดตามสินคา รวมถึงเก็บบันทึกขอมูลตาง ๆ ที่จําเปน เพื่อ นําไปใชตรวจสอบยอนหลังได ซึง่ ตัว Smart Packaging นัน้ มีขอ ดี คือการลดความไมมนั่ ใจในการบริโภคลงไปได บางคนเก็บอาหาร แชแข็งไวนานเกินไปก็อาจจะไมมั่นใจในการจะนําอาหารมา รับประทาน ตัว Smart Packaging นั้นก็จะเปนการบอกไดวา อาหารนี้ยังสามารถรับประทานไดหรือเกิดการเสียแลว ก็จะ เปนการสะดวกตอผูบริโภคในการเลือกรับประทานอาหารได อยางถูกสุขลักษณะ หรืออยาง Best Before จะเปนตัวกําหนด เวลาวาควรรับประทานกอนวันที่เทาไร แตไมถึงกับวาหลังจาก วันที่นั้น ๆ แลวไมควรรับประทาน แตควรรับประทานในวันที่ กําหนดเพื่อใหรสชาติของอาหารอรอยเหมือนเดิม แตถาเปน วันหมดอายุผูบริโภคสามารถคัดทิ้งไดเลย บรรจุภัณฑมินิมอลลิสม Minimalism : เปน Trend ที่ตางประเทศนิยมสําหรับการออกแบบ Packaging ในรูปแบบของมินิมอลลิสม ที่เหมือนทํานอยแตไดมาก โดย Rich Quench หัวหนาฝายการตลาดจาก Lifestyle Packaging บริ ษั ท ชั้ น นํ า ผู  ผ ลิ ต บรรจุ ภั ณ ฑ จ ากสหราชอาณาจั ก รบอกว า ความสวยงามของบรรจุภัณฑจะมีบทบาทสําคัญยิ่งขึ้นในการ ดึงดูดสายตาผูบริโภคในป พ.ศ. 2563 โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุค ดิจิทัลที่ผูบริโภคมากมายนิยมเสพสื่อและรูปภาพผานชองทาง ออนไลน แบรนด ต  า ง ๆ จึ ง ลงทุ น ด า นบรรจุ ภั ณ ฑ ม ากขึ้ น โดยเฉพาะบรรจุภณ ั ฑทสี่ วยเรียบงายแตดดู ี ซึง่ จะทําใหอยูไ ดนาน ตัวอยางบรรจุภัณฑมินิมอลที่ไดรับความนิยม • Skin Smith : โดดเดนแตยังคงความเรียบงาย โดยการ เลนสีเหมือนใชแปรงทาสี (Brush) ปายลงบนบรรจุภณ ั ฑ ทัง้ กลอง และตัวขวดกระปุก • Etnia : ออกแบบบรรจุภณ ั ฑไดอยางเรียบงายแตดดู มี าก เลือกใชสีจํานวนนอย เฉดสีเดียวกันบนแพ็กเกจจิ้งทั้งหมด ผสม กับเทคนิคการตกแตงอยางปน นูนลงบนกลองบรรจุภณ ั ฑ สือ่ สาร แบรนดไดอยางชัดเจน • Peet Rivco : เลือกใชบรรจุภัณฑสีขาวดํา ใสลูกเลน ตัวอักษรจากชื่อแบรนด เปนลายตกแตงบนกลองบรรจุภัณฑ ขวดโลชัน ครีม สรางความโดดเดนและเปนที่นาจดจําของลูกคา ไดอีกดวย

04

• C'est Ca : สบูสมุนไพรเลือกใชกลองบรรจุภัณฑสีขาว เรียบกับตัวอักษรขนาดเล็กสีดํา เจาะชองหนาตางเพื่อโชวสีและ เนือ้ ของสบู นับวาเปนการใชประโยชนชจู ดุ เดนจากตัวผลิตภัณฑ เปนตัวแทนการสื่อสารไดอยางลงตัว

48

THAI PACKAGING NEWSLETTER

January - February 2021

05

บรรจุภัณฑทําจากวัสดุท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม Eco Friendliness : บรรจุภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ยังคงเปนเทรนดที่มีแนวโนมความตองการสูงอยางตอเนื่อง ในอนาคตบรรจุภัณฑจากธรรมชาติควรตองผลิตมาจากวัสดุที่ สามารถยอยสลายได ไมเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอมหรือสามารถ นํามารีไซเคิลไดก็ยังเปนเทรนดที่ตอ งการของตลาดและผูบริโภค ในระยะยาว บรรจุภัณฑ ไลฟสไตลคนรุนใหม More Urbanity, Small Family : เมื่อจํานวนคนโสดมีจํานวนเพิ่มขึ้น ทุกป อีกทั้งครอบครัวสมัยใหมมีขนาดเล็กลง ความเปลี่ยนแปลง นี้สงผลถึงแนวคิดในการออกแบบบรรจุภัณฑดวย บรรจุภัณฑ ในอนาคตควรตองมีขนาดเล็กลง เชน จากบรรจุภณ ั ฑแบบขวดใหญ ก็ควรเปลี่ยนรูปแบบบรรจุภัณฑเปนซองเล็ก ๆ เพื่อตอบสนอง ตอความตองการของผูบริโภคที่อยูคนเดียวหรือครอบครัวเดี่ยว นอกจากนีบ้ รรจุภณ ั ฑยคุ นีค้ วรสอดคลองกับการใชชวี ติ ใหเปนไป อยางคลองตัว เชน เล็ก เบา สามารถพกพาไปไดทุกที่ บรรจุภัณฑกระดาษลูกฟูก : เนื่องจากในปจจุบันการ คาขายผานชองทางออนไลนเปนทีน่ ยิ มและเติบโตมาก ขึน้ ซึง่ บรรจุภณ ั ฑทถี่ อื เปนตัวชวยสําคัญ ดูแลปกปองรักษาสินคา ภายในไดดีก็คือบรรจุภัณฑจากกระดาษลูกฟูกที่มีโครงสราง แข็งแรง ปองกันการกระแทก มีนาํ้ หนักเบา จึงไมแปลกทีบ่ รรจุภณ ั ฑ ประเภทนี้ยังคงเติบโต เปนที่ตองการของผูประกอบการในธุรกิจ ตาง ๆ อยูเปนจํานวนมาก ที่สําคัญยังเปนหนึ่งในวัตถุดิบที่ เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยสามารถนํามาใชซํ้า รีไซเคิล และ ยอยสลายไมใหเปนปญหากับสิ่งแวดลอมได

06 07

หากมีปญหาวา มีสินคาแตยัง เลื อ กวั ส ดุ บ รรจุ ภั ณ ฑ ไ ม ไ ด ทํ า อย า งไรดี . .. ทาง FIN ได พั ฒ นาา Application iPACK ด ว ยระบบบ Intelligent Packaging System ที่ รวบรวมองคความรูท างดานบรรจุภณ ั ฑ ไวอยางครบถวน งายตอการใชงานน ประหยัดเวลาในการหาขอมูลความรูรู ตาง ๆ สามารถเขาถึงกลุม เปาหมายย หรื อ ผู  ใช ง านได อ ย า งทั่ ว ถึ ง และมีมี ประสิทธิภาพ การใชแอป iPACK จะเปนการร ประหยัดเวลาในการหาขอมูลตาง ๆ แลวยังทําใหผูประกอบการสามารถถ ใชบรรจุภัณฑที่เหมาะสมกับสินคา ของท า นได อี ก ด ว ย Applicationn ทั น สมั ย สุ ด ลํ้ า ที่ จ ะช ว ยตอบโจทยย ในการคัดเลือกบรรจุภณ ั ฑทเี่ หมาะสม เพียงกรอกขอมูลเบื้องตนของ ผลิตภัณฑ ระบบจะประมวลผลชนิด รู ป แบบบรรจุ ภั ณ ฑ รวมถึ ง แหล ง ซื้ อ บรรจุ ภั ณ ฑ อี ก ทั้ ง ยั ง สามารถ ออกแบบบรรจุภัณฑเบื้องตนได

ดาวนโหลด iPACK ที่ App Store และ Google Play สอบถามขอมูลเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/ FIN.CMU/


COF

นวัตกรรมเสริมประสิทธิภาพการผลิตแพ็กเกจจิ้ง ควารางวัลระดับนานาชาติ

Dow (ดาว) ควารางวัลใหญ Ringier Plastics Technology Innovation Awards ป 2563 จาก นวัตกรรมเม็ดพลาสติกชนิด พิเศษ COF Stable Resin ซึ่งชวยใหกระบวนการผลิตแพ็กเกจจิ้ง รวดเร็ว ราบรื่น และมีประสิทธิภาพมากขึ้นไปอีกขั้น พรอมชวยลด ของเสียจากการผลิต และลดการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด ที่กอใหเกิดโลกรอน เม็ดพลาสติก Co-efficient of Friction (COF) Stable Resin XUS 59999.110 เปนนวัตกรรมที่ Dow ไดคิดคนขึ้นมาโดยเฉพาะ เพื่อแกไขขอจํากัดตาง ๆ ในอุตสาหกรรมการผลิตบรรจุภัณฑชนิด

NEWS

ออนตัว (Flexible Packaging) ดวยการเพิม่ ความสามารถ การผลิตใหดีขึ้น เม็ดพลาสติกชนิดนี้ใหคาสัมประสิทธิ์ การเสียดทานหรือ Co-efficient of Friction (COF) ทีเ่ สถียร ตลอดทั้งกระบวนการผลิต เพิ่มทางเลือกของการเลือก กาวทีใ่ ชในกระบวนการผลิตฟลม ทําใหกระบวนการเซ็ตตัว ของกาวในขั้นตอน Lamination งาย ไมสงผลกระทบตอ ความสามารถในการยึดติดและความใสของบรรจุภัณฑ ทนตอสภาพการจัดเก็บและขนสงในหลาย ๆ สภาพ เพิม่ ประสิทธิภาพในการบรรจุ ลดการแตกของถุงบรรจุภัณฑ และการหยุดชะงักของสายการผลิต สงผลใหกระบวนการ ผลิตและบรรจุสินคารวดเร็ว มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น The Ringier Technology Innovation Awards เริ่มตนขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2549 เปนหนึ่งในรางวัลดาน อุตสาหกรรมที่ไดรับการยอมรับมากที่สุดในประเทศจีน และมีผเู ขาชิงมากมายทัว่ ทัง้ เอเชีย-แปซิฟก จัดขึน้ ทุก ๆ ป จุดประสงคของรางวัลเพื่อสรางแรงผลักดัน สงเสริมและ ใหรางวัลแกบุคคลหรือบริษัทที่พัฒนาความคิด วิธีการ ผลิตภัณฑ หรือเทคโนโลยี เพือ่ มาพัฒนาในอุตสาหกรรม แต ล ะประเภท โดยคํ า นึ ง ถึ ง การใช พ ลั ง งานอย า งมี ประสิทธิภาพและการลดคาใชจาย

า 2 รางวัลผลิตภัณฑแหงป แคนนอน ควจากองค กร Printing United Alliance

หมึกพิมพรนุ UVgel 460 และโซลูชนั การพิมพครบวงจร UVgel Wallpaper Factory ของแคนนอน ไดรับรางวัล “ผลิตภัณฑแหงป” (Product of the Year) ในสาขา “Digital Inks – UV” และ “Automation Equipment (print/ post-print)” ตามลําดับ จากคุณประโยชนที่ผูใชงานจะไดรับ และนวัตกรรมสําหรับตลาดเครื่องพิมพหนากวาง ในการ ประกาศรางวัลประจําปของ PRINTING United Alliance ซึ่ง เป น สมาคมด า นการพิ ม พ แ ละการออกแบบกราฟ ก ของ สหรัฐอเมริกา เพื่อยกยองผลิตภัณฑที่มีสวนสําคัญในการ ขับเคลือ่ นอุตสาหกรรมการพิมพ โดยมีการมอบรางวัลใน 85 สาขา และมีผลิตภัณฑเขารับการพิจารณาจากคณะกรรมการ ผูทรงคุณวุฒิกวา 200 ผลิตภัณฑ

หมึกพิมพ Canon UVgel 460 ที่ไดรับรางวัลในสาขา Digital Inks – UV นั้นเปนองคประกอบสําคัญของเครื่องพิมพ หนากวางแบบมวน Colorado 1650 โดยเปนหมึกพิมพที่จะ กลายเปนเจลทันทีเมื่อสัมผัสกับวัสดุพิมพ เพื่อความแมนยํา ในการกระจายหมึกและคุณภาพสีสนั ทีส่ มํา่ เสมอ กระบวนการ พิมพที่ใชหมึก UVgel ไมตองพึ่งพาการระเหยหรือความรอน งานพิ ม พ จึ ง พร อ มใช ง านได ทั น ที แ ม ใช วั ส ดุ พิ ม พ ที่ ไวต อ ความรอน หมึก UVgel ยังมีความทนทาน จึงไมตองเคลือบ งานพิมพซํ้าอีก และเหมาะกับการพิมพที่ตองการความคงทน เชน สติกเกอรหอหุมยานยนต สํ า หรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ ไ ด รั บ รางวั ล ในสาขา Automation Equipment (print/post-print) คือ UVgel Wallpaper Factory นัน้ เปนโซลูชนั ดิจทิ ลั ครบวงจรสําหรับการพิมพวสั ดุตกแตงผนัง ปริมาณมากตามความตองการของลูกคา ออกสูต ลาดเมือ่ เดือน พฤษภาคม 2563 ประกอบดวยเครื่องพิมพ Colorado 1650 และอุปกรณโมดูลจากแบรนด Fotoba สําหรับการจัดการวัสดุ พิมพและการจัดการงานพิมพในขั้นตอนสุดทาย เชน Fotoba Jumbo Roll Loader, Fotoba Cutter XLD170 WP และ Fotoba Rewinder REW162 เพื่อประสิทธิภาพในการผลิต ชิน้ งานแบบอัตโนมัติ 100% ตลอด 24 ชัว่ โมงทุกวัน โซลูชนั ใหม นีช้ วยใหผูใหบริการดานการพิมพ โรงพิมพ และนักออกแบบ ตกแตงภายใน สามารถเพิม่ ความหลากหลายใหธรุ กิจและสินคา ดวยวอลเปเปอรที่ออกแบบไดตามใจลูกคา THAI PACKAGING NEWSLETTER

January - February 2021

49


NEWS

One machine for all meat products

The AU 200 U Universal Mincer processes fresh and frozen meat

Photo: © Seydelmann

In the AU 200 U Universal Mincer, the feed auger is equipped with a removable bearing on the pres-sure side to facilitate cleaning.

Photo: © Seydelmann

The universal mincer is equipped with a closed machine base. Cables, hoses, motors and additional accessories are integrated in the machine.

S

eydelmann presents the next generation of the AU 200 U Universal Mincer. The mincer pro-cesses not only fresh meat, but also pre-cut frozen meat, and even blocks of frozen meat – as well as everything at the same time and without changing the auger or the cutting set.

Flexible in production

Producers in the meat industry must compete in a market that is both dynamic and highly competitive. A universal mincer offers butchers and industrial meat processors the advantage of being able to decide at short notice whether to process fresh or frozen meat, depending on current meat prices. Seydelmann has developed the AU 200 U for this purpose. The system can be used inde-pendently of the initial temperature of the raw material. It cuts fresh meat, whole frozen meat blocks down to minus 25 degrees Celsius and other materials simultaneously or separately, regardless of consistency and temperature. The same working auger and cutting set can be used for each material. In addition: A machine that can process both materials is cheaper, takes up less space and requires less manpower and maintenance.

Built according to highest hygienic standards Like all machines from Seydelmann, the Universal Mincer is built to the highest hygienic and safety standards. It is safe and easy to clean. The machine base is made of thick-walled, solid stainless steel. All surfaces are sloped and polished with high precision so that water and cleaning agents run off easily and no build-up remains. The covers are recessed into the ma-chine body, secured with captive hygienic closures and seal reliably. In addition, the AU 200 U is equipped with a removable bearing on the pressure side to facilitate cleaning.

THAI PACKAGING NEWSLETTER

January - February 2021

51


FOCUS

เขาใจและเขาถึง

บรรจุภัณฑอาหาร อยางครบวงจร

วัลลภ วงษปนแกว

ผูอํานวยการพัฒนาบรรจุภัณฑ ศูนยนวัตกรรมอาหาร บริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน)

เครือเบทาโกรกอตัง้ เมือ่ ป พ.ศ. 2510 ในชื่ อ บริ ษั ท เบทาโกร จํ า กั ด เพื่ อ ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายอาหารสัตว ปจจุบันกอตั้งมาอยางยาวนานถึง 53 ป จากนั้ น ธุ ร กิ จ เติ บ โตขึ้ น อย า งต อ เนื่ อ ง ครอบคลุ ม ทั้ ง สุ ก ร ไก เ นื้ อ และไก ไ ข การ ทํา ฟารม พอ พั น ธุ แ มพัน ธุ  การผลิตและ จําหนายเวชภัณฑสําหรับสัตว ตลอดจน การพั ฒ นาความร ว มมื อ กั บ เกษตรกร ในโครงการประกั น ราคาไก เ นื้ อ และไก ไ ข โครงการจ า งเลี้ ย งสุ ก รขุ น การผลิ ต และ จําหนายสุกรขุน เนื้อสุกร เนื้อไก ไขไก และ ผลิตภัณฑอาหารคุณภาพเพื่อจําหนาย ในประเทศและสงออก

52

THAI PACKAGING NEWSLETTER

January - February 2021

นั

บตั้งแตเกิดการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อุตสาหกรรม ตาง ๆ ตางไดรับผลกระทบอยางหลีกเลี่ยงไมได จากนั้นคําวา “New Normal” หรือชีวิตวิถีใหม ก็เปนคําที่ทุกคนคุนเคย การใสหนากาก การสั่ง อาหารในรูปแบบเดลิเวอรี่ก็เพิ่มมากขึ้น ใน 4 ปจจัยหลักที่ทําใหคนเราอยูได คือ อาหาร เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย และยารักษาโรค แตในชวงแพรระบาด ของโควิด-19 ปจจัยบางอยางลดความสําคัญลงไป ขณะเดียวกันปจจัย ดานอาหารกลับสําคัญมากขึน้ ดังนัน้ สิง่ ทีเ่ ชือ่ มโยงกับอาหารก็คอื บรรจุภณ ั ฑ อาหารนั่นเอง ตลอดระยะเวลา 8-9 เดือนทีผ่ า นมา ขยะทีเ่ กิดจากบรรจุภฑั ณอาหาร มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นมหาศาล เมื่อเร็ว ๆ นี้สมาคมพลาสติกไดจัดสัมมนา ในหัวขอ "เขาใจและเขาถึงบรรจุภณ ั ฑอาหารอยางครบวงจร" เพือ่ เปนการ รูถึงวิธีการที่จะทําอยางไรใหสามารถนําบรรจุภัณฑอาหารมารีไซเคิล เพื่อ ทําใหเกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน

ปจจุบัน นอกจากจะเปนหนึ่งในผูนําธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตร และอาหารครบวงจรของประเทศไทยแลว เครือเบทาโกรยังไดรับความ เชื่อถือในมาตรฐานดานคุณภาพและความปลอดภัย โดยไดรับรางวัล ดีเดนดานคุณภาพผลิตภัณฑและมาตรฐานการผลิตมากมายทั้งระดับ ประเทศและระดับสากล ครอบคลุมตั้งแตธุรกิจอาหารสัตว ปศุสัตว ผลิตภัณฑสาํ หรับสุขภาพสัตว ไปจนถึงผลิตภัณฑอาหารคุณภาพเพือ่ การ สงออกและจําหนายในประเทศ ซึ่งสามารถตอบสนองความตองการที่ หลากหลายของผูบริโภคไดอยางครบถวน ในวันนีจ้ ะกลาวถึง 3 หัวขอ คือ Consumer Requirement, Packaging Qualication for Food Industry และ Key Success to Food Industry

01

Consumer Requirement ผูบริโภคตองการอะไร

สวนใหญแลวคนไทยเลือกซือ้ อาหารจากความชอบเปนหลัก คนไทยใหความสําคัญกับความสุขจากการกิน โดยใหความสําคัญกับ รสชาติ ความอยากรับประทานอาหาร มากกวาคุณภาพของอาหาร หรือ การละเลยความสะอาดและคุณคาของอาหารนั่นเอง อยางไรก็ตาม จากการแพรระบาดของโควิด-19 ทําใหตองดําเนิน ชีวิตแบบ New Normal ผูบริโภคตองดําเนินชีวิตตาม 5S ประกอบดวย 1. Safe : ปจจุบนั ผูบ ริโภคคํานึงถึงคุณภาพอาหารมากขึน้ โดยเลือก รับประทานอาหารทีด่ ตี อ สุขภาพ เลือกวัตถุดบิ ในการทําอาหารเพือ่ ทําให รางกายแข็งแรง ดังนั้น บรรจุภัณฑที่เหมาะสมกับอาหารเพื่อสุขภาพ จะตองมีความสอดคลอง บรรจุภณ ั ฑกจ็ ะตองเปนบรรจุภณ ั ฑทที่ าํ มาจาก พืช เปน Green Packaging หรือเปนบรรจุภณ ั ฑทเี่ ปนมิตรตอสิง่ แวดลอม สามารถยอยสลายได 100% หรือนําไปรีไซเคิลได


2. Stored : ผูบริโภคเริ่มใหความสําคัญกับ การจัดเก็บสินคา ซึง่ การเก็บสินคาในทีน่ หี้ มายถึง เก็บสินคาเพื่อนําไปบริโภคในอนาคต ตัวอยางที่ เห็นไดอยางชัดเจนคือ ในชวงมีประกาศเคอรฟว มีการกักตุนสินคาอาหารตาง ๆ เปนการแสดงให เห็นถึงวิถชี วี ติ ทีเ่ ปลีย่ นไป ดังนัน้ การใชบรรจุภณ ั ฑ ก็ตองเปนบรรจุภัณฑที่สามารถเก็บอาหารหรือ เพิ่มอายุในการเก็บอาหารไดยาวนานมากยิ่งขึ้น 3. Served : ผูบ ริโภคใหการตอบรับอาหาร สําเร็จรูปมากยิ่งขึ้น ทําใหบรรจุภัณฑมีบทบาท มากยิ่งขึ้น เพราะอาหารสําเร็จรูปจําเปนตองใช บรรจุภัณฑที่สามารถตอบสนองความตองการ ของผูบริโภคที่ตองการความสะดวกสบาย ความ รวดเร็ว 4. Send : การสั่งของแบบออนไลนหรือ เดลิเวอรี่อาหารเพิ่มมากขึ้น บรรจุภัณฑจึงตองมี การออกแบบใหสอดรับกับการใชงาน ถาเปน กลองก็ตองเปนกลองที่แข็งแรง อาหารไมหก เลอะเทอะในขณะขนสง รวมทั้งรูปแบบก็ตอง เหมาะสําหรับการรับประทานอาหารไดสะดวก ดวย 5. Spending : ผูบริโภคตระหนักถึงเรื่อง คาใชจายเปนหลัก เนื่องจากการตกงานและ เกิดพิษเศรษฐกิจ จึงใหความสําคัญในเรื่องของ การใชเงินมากขึ้น ใชจายอยางประหยัด ดังนั้น Packaging ที่จะตอบสนองความตองการของ ผูบริโภคกลุมนี้ก็คือ เปนการซื้อครั้งละจํานวน มาก ในราคาประหยัด

คริสโตเฟอร ปสเซ

ผูจัดการฝายพัฒนาธุรกิจทวีปเอเชีย บริษัท อุเบะ เทคนิคอล เซ็นเตอร (เอเชีย) จํากัด

ในแตละปนั้นจะมี Food Waste อยูที่ประมาณ 1.3 รอยลานตัน/ ป นับเปนมูลคากวา 1 ลานลานเหรียญ ในจํานวนนี้มีเพียง 25% ของ Food Waste ที่สามารถนํากลับมารีไซเคิลได จึงมีแนวคิดที่จะลด Food Waste ของ Packaging เนื่องจากหนาที่ของ Packaging นั้น คือการบรรจุอาหาร รวมทั้งการเก็บรักษาอาหาร และเปนเครื่องมือ ทางการตลาดอีกดวย อยางไรก็ตาม Packaging ก็ตองผลิตให สอดคลองกับกฎขอบังคับตาง ๆ ไมวาจะเปนในระดับประเทศ และระดับ โลก ทั้งนี้ การผลิต Packaging ก็มีหลากหลาย บางประเภทก็ ใช สีเปนการบอกถึงความสดของอาหารที่อยูภายใน สวน Flexible Packaging นั้น สวนใหญใช ในอุตสาหกรรมอาหาร ผูประกอบการจะ ชอบนํามาใชบรรจุสงิ่ ของ เนือ่ งจากมีนาํ้ หนักเบา และฟลม ถนอมอาหาร ชวยลดการเสือ่ มของอาหารไดดี สามารถยืดอายุของอาหารไดนานขึน้ และเปนการปองกันไมใหอาหารเสียเร็วขึ้น อีกทั้งยังมีลักษณะใสทําให มองเห็นตัวสินคาดานในได และทีส่ าํ คัญยังสามารถเปนการลดนํา้ หนัก ของตัวบรรจุภัณฑ ไดดีอีกดวย

THAI PACKAGING NEWSLETTER

January - February 2021

53


สุพจน เกตุโตประการ

02

Packaging Qualification for Food Industry

คุณสมบัติที่ดีของบรรจุภัณฑอาหาร ประกอบดวย 1. Safe ความปลอดภัย : บรรจุภัณฑที่ดีนั้นจะตองมีความ

ปลอดภัย สะอาด ไมมีการปนเปอนของเชื้อจุลินทรียหรือโลหะ อีกทั้งจะตองใชงานไดสะดวก ซึ่งผูผลิตเองก็ตองขอใบรับรอง การผลิตหรือมาตรฐานของการผลิตเพือ่ เปนตัวการันตีวา บรรจุภณ ั ฑ นั้นมีความสะอาดและปลอดภัยจริง ๆ 2. Prevent การป อ งกั น : บรรจุ ภั ณ ฑ ที่ ดี จ ะต อ งเป น บรรจุภณ ั ฑทปี่ อ งกันไมใหอาหารหรือสินคาเกิดความเสือ่ มหรือหมด อายุกอ นทีม่ กี ารระบุไวขา งกลอง ดังนัน้ นักบรรจุภณ ั ฑจะตองคิดวา จะทําอยางไรใหสินคาอยูได และไมมีการเสื่อมสภาพไปกอน จึง เกี่ยวกับการเลือกความเหมาะสมของบรรจุภัณฑที่นํามาใชงาน นั่นเอง 3. Appropriate ความเหมาะสม : เกี่ยวกับกระบวนการ ใชงาน เริ่มจากบรรจุภัณฑจะตองใชงานไดดี เหมาะสมกับสภาวะ การใชงาน เชน การนําบรรจุภัณฑมาแชแข็งแชเย็น หรือการนําไป เขาไมโครเวฟ ดังนั้น จะตองดูถึงวัสดุที่นํามาใชวามีความแข็งแรง ทนทานเพื่อนําไปใชใหตอบสนองกับรูปแบบตาง ๆหรือไม 4. Quality คุณภาพ : บรรจุภัณฑที่ดีนั้นจะตองไมมีการ รองเรียนจากผูบริโภควาผลิตภัณฑหรือสินคาที่ไดรับไปนั้นมีความ เสียหายเกิดขึ้น ผลิตภัณฑที่ออกใหม ผูประกอบการจะตองสํารวจ วามีความตอบสนองตอความตองการของผูบ ริโภคอยางไร หากเกิด ความผิดพลาดอาจจะทําใหสินคาและชื่อเสียงของบริษัทเสียหาย ได เพราะในทุกวันนี้ เกือบทุกอยางสามารถลงโซเชียลได ดังนั้น ตองทําใหผลิตภัณฑหรือสินคาออกมาดีที่สุด ไมเกิดความเสียหาย 5. Convenience ใชงานไดงาย : เปนเรื่องที่สอดคลอง เกี่ยวกับ Consumer คือ บรรจุภัณฑจะตอง Easy Open ใชงานงาย จะตองอํานวยความสะดวกใหกับลูกคามากที่สุด

54

THAI PACKAGING NEWSLETTER

January - February 2021

ผูอํานวยการฝายธุรกิจ กลุมบริษัท ดาว ประเทศไทย และผูแทนจาก PPP Plastics

DOW ใหความสําคัญกับคําวายั่งยืนมาก หากถามวาทําไมจึงใหความสําคัญ และ จะตองทําอยางไรจึงจะยั่งยืนได… ที่ความยั่งยืน สําคัญเพราะวาประชากรในโลกเพิ่มขึ้นในทุก ๆ วั น และทุ ก คนล ว นต อ งการความยั่ ง ยื น นั่ น หมายถึงการใชทรัพยากรใหนอยที่สุด แตตองมี ประสิทธิภาพมากทีส่ ดุ รวมทัง้ ตองนําทรัพยากร ที่ใชแลวกลับมาใช ใหมให ได ดังนั้น จึงตองหาวิธีที่ จะใชทรัพยากรใหนอ ยทีส่ ดุ แตมปี ระสิทธิภาพมาก ที่สุด อาจจะเปนในเรื่องของการนําเทคโนโลยี ใหม ๆ เขามาใช หรือสิ่งไหนที่ยังไมมีความยั่งยืน ก็ปรับปรุงใหมีความยั่งยืน ปจจุบันประชากรทั้งโลกมีประมาณ 7 พัน ล า นคน และมี แ นวโน ม เพิ่ ม ขึ้ น เมื่ อ ประชากร เพิ่มขึ้นจึงมีความจําเปนที่จะตองการใชพลังงาน เพิ่มตาม แตพื้นที่ในการผลิตอาหารยังเทาเดิม เพราะฉะนั้น ประสิทธิ ภาพในการผลิตอาหาร บรรจุอาหาร ขนอาหาร เพื่อตอบสนองความ ตองการของผูบ ริโภคนัน้ เปนสิง่ สําคัญ และถือเปน หน า ที่ ห นึ่ ง ของผู  ป ระกอบการอุ ต สาหกรรม อาหาร ซึ่งการนําพลาสติกมาใช ในการบรรจุ อาหารถือเปนอีกตัวอยางหนึ่งที่พยายามจะใช ทรั พ ยากรให น  อ ยที่ สุ ด แต เ พิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ ในการใช ท รั พ ยากรนั้ น ให ม ากที่ สุ ด เพื่ อ ให มี ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมใหนอยที่สุด


03

Key Success to Food Industry

หากทราบถึงความตองการของผูบริโภค หรือทําใหเขากับรูปแบบของตัวอุตสาหกรรมอาหาร ก็จะทําใหอุตสาหกรรมนั้นประสบผลสําเร็จได ดังนั้น องคประอบทีจ่ ะทําใหผปู ระกอบการดานอาหารประสบ ผลสําเร็จ ประกอบดวย 1. มีรสชาติอรอย 2. มีความ ปลอดภัย 3. มีความหลากหลาย และ 4. ราคาตอง ไมแพง หากถามถึงความยั่งยืนว าควรจะทําอยางไรให ผูประกอบการประกอบธุรกิจไดอยางยั่งยืนนั้น จะมี ขั้นตอนและ Process เพิ่มมากขึ้น ดังนี้ 1. Innovation : ทุกธุรกิจทุกอุตสาหกรรมนั้น เดินหนาดวย Innovation และเปนตัวตอบโจทยกับการ ออกแบบหรือผลิตตัว Packaging 2. Improvement : เป น การเพิ่ ม พู น ของ อุตสาหกรรมการผลิตที่จะเนนไปในเรื่องของเครื่องมือ ในการผลิตใหมีประสิทธิภาพมากกวาเดิม 3. Information : ขอมูลเปนเรื่องที่สําคัญมาก การที่จะออกสินคาตัวหนึ่งนั้นตองลงทุนสูงมาก ดังนั้น จะตองมีการหาขอมูลใหเพียงพอกอนที่จะออกสินคา ใหม 4. Vision : จะตองสอดคลองกับ 3I ทีก่ ลาวมาแลว ซึง่ จะเปนตัวกําหนดทิศทางของบริษทั วาจะไปในทิศทาง ไหน 5. Sincere : เปนเรื่องพื้นฐานของทุก ๆ ธุรกิจ นัน่ คือความจริงใจและซือ่ สัตยตอ การทํางาน เพือ่ ใหเกิด ผลดีแกองคกรและผูบริโภค

The European Green Deal เปนกฎระเบียบขอบังคับที่ สหภาพยุโรปกําลังดําเนินการ ดังนัน้ ผูท จี่ ะดําเนินธุรกิจกับสหภาพ ยุโรปจะตอง Follow Green Deal จึงจะสามารถนําของเขาไป ขายได สิ่งที่สหภาพยุโรปใหความสําคัญคือ Climate-Neutral โดย พูดถึงเรือ่ งของกาซเรือนกระจกเปนสําคัญ อีกทัง้ ทาง Green Deal ใชแนวความคิดเดียวกับ SDG ของสหประชาชาติทั้ง 13 ขอ ของ UN และ Green Deal จะสอดคลองไปดวยกัน ดังนัน้ บริษทั ใหญ ๆ ทั่วโลกจึงตองเริ่มประกาศออกมาแลววา บริษัทมีแนวทางในการ ดําเนินการเกี่ยวกับ Greenhouse Gas อยางไร และในเรื่องของ Carbon Neutral ก็ตองใหความสําคัญดวยเชนกัน ถาสังเกตใหดี ในชวง 2 ปที่ผานมานี้ บริษัทใหญ ๆ ใหความ สําคัญกับการลดการใช Food Waste หรือการทําให Packaging ของตนเองนั้นสามารถรีไซเคิลได 100% ภายในระยะเวลาปที่ กําหนด หรือมีการนําพลาสติกที่ใชแลวหรือเรียกที่วา PCR นั้น กลับมาผสม สิ่งเหลานี้สืบเนื่องจากวามี Green Investor หรือ นักลงทุนทีส่ นใจลงทุนในบริษทั ทีใ่ หความสําคัญเกีย่ วกับสิง่ แวดลอม หรือตองการทําธุรกิจกับบริษทั ทีไ่ มสรางผลกระทบใหแกสงิ่ แวดลอม มากขึ้นนั่นเอง DOW เปนผูผลิตสารเคมี Material Science จํ า หน า ยไปทั่ ว โลก จึ ง ต อ งการทํ า ให บ ริ ษั ท เป น Carbon Neutral ซึง่ ทราบกันดีวา การผลิตเม็ดพลาสติก หรืออุตสาหกรรมใด ๆ ก็ตาม จําเปนตองใชพลังงานใน การผลิตคอนขางมาก แต DOW ก็ตั้งใจไววาในป ค.ศ. 2050 DOW จะตองเปน Carbon Neutral ให ได ซึ่งเปน สิ่งที่ทาทายมากสําหรับพวกเรา สุพจน กลาว

THAI PACKAGING NEWSLETTER

January - February 2021

55


SPECIAL

area

บุญชัย เลาหะธีระพงษ

รีStamping ไซเคิFoilลที่ใชแลว เปนแพ็กเกจจิ้ง

วัสดีปใหม พ.ศ. 2564 แดผูอานวารสารบรรจุภัณฑ ไทย ทุกท าน สําหรับฉบั บแรกของปนี้ผมขอนําเสนอหั วขอที่ เกี่ยวกับนวัตกรรมรักษโลกและความยั่งยืนที่อยูในแวดวง การตกแตงแพ็กเกจจิ้งอีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ปที่แลวไดพูดถึงเรื่องนี้ กันไปบาง กอนจะเขาสูเ นือ้ หาของฉบับนี้ ผมจะขอสรุปเนือ้ หาที่ไดตพ ี มิ พ ไปในปที่แลวเปนหัวขอสําคัญใหดังนี้

01

การใช Stamping Foil ไมวาจะเปน Hot Foil หรือ Cold Transfer ในการตกแตง แพ็ ก เกจจิ้ ง ให มี ป ระกายเหมื อ นโลหะ เป น สี เมทัลลิกตางๆ นัน้ ถือเปนกระบวนการทีเ่ ปนมิตร กับสิง่ แวดลอม เนือ่ งจากไมมพ ี ลาสติกผสมและ ติดลงไปบนชิ้นงานแพ็กเกจจิ้ง สามารถนําไป ตีเยื่อเพื่อทําเปนกระดาษรีไซเคิลได สีและประกายเมทัลลิกของ Stamping Foil เกิดจากผงละอองอะลูมิเนียม มี ความบางเพียง 0.02 ไมครอน กลองกระดาษที่ ตกแตงดวย Stamping Foil ไมถึง 70% ของ พื้ น ที่ ก ระดาษทั้ ง หมด สามารถนํ า ไปเข า สู  กระบวนการรีไซเคิลได PET Film ทีเ่ ปนวัสดุเหลือจาก Stamping Foil จะอยูท โี่ รงพิมพหรือโรงงานแพ็กเกจจิง้ เท า นั้ น และถู ก เก็ บ ทํ า ลายอยู  ใ นรู ป ของขยะ อุตสาหกรรม จะไมหลุดไปถึงมือผูบ ริโภคปลายทาง

02 03

56

THAI PACKAGING NEWSLETTER

January - February 2021


ถึงแมวา PET Film จะไมใชตัวปญหา หลัก เพราะอยูในการดูแลของโรงงานและ ไมไดถูกทิ้งลงไปในขยะครัวเรือน แตในวันนี้ ผมมีเรื่องเลาเกี่ยวกับนวัตกรรมใหมที่เขามา ชวยจัดการเศษ PET Film นี้ รวมไปถึงการลด การใช PET Film ใหไดมากที่สุด ในช ว งปลายป ที่ ผ  า นมา ทางบริ ษั ท KURZ ทีป่ ระเทศเยอรมนีเพิง่ เปดตัวโครงการ PET Recycle Program ที่ใชเวลามานานกวา 5 ป คิดคนจนสําเร็จและเริ่มใชงานทดลองกับ ลูกคารายหนึ่งในประเทศเยอรมนี โครงการ PET Recycle Program นี้คือการนํามวน Stamping Foil ที่ใชแลวกลับมาจากลูกคา มาที่โรงงานรีไซเคิลของ KURZ ซึ่งถูกสรางขึ้น ใหมโดยวัตถุประสงคเฉพาะทีจ่ ะนํา Stamping Foil ทีใ่ ชแลว (องคประกอบหลักคือ PET Film) มาเขาสูกระบวนการรีไซเคิลใหฟลมกลับมา เปนเมล็ดพลาสติกอีกครั้ง

เม็ ด พลาสติ ก ที่ ไ ด จ ากกระบวนการนี้ สามารถนํามาฉีดเปนชิ้นงานพลาสติกไดอีก ครั้งหนึ่ง แตในปจจุบันนั้นคุณภาพหรือสีสัน ของเม็ดพลาสติกรีไซเคิลนี้ยังไมสมบูรณนัก จึ ง นํ า มาใช ฉี ด เป น ชิ้ น งานที่ ไ ม จํ า เป น ต อ ง สวยงามพิถีพิถันนัก อยางเชน ถาดพลาสติก ลังพลาสติก เปนการนําเศษขยะเหลือใช จากการผลิ ต แพ็ ก เกจจิ้ ง ประเภทหนึ่ ง กลับมาผลิตเปนแพ็กเกจจิง้ อีกประเภทหนึง่

และในชวงเริ่มตนนี้ ทาง KURZ ไดฉีดเม็ดพลาสติกนี้ออกมาเปนถาดรองแกวอีกดวย เพื่อใชเปนของที่ระลึกใหกับลูกคา เพื่อสื่อสารและเนนยํ้าใหเห็นถึงเจตนารมณอันแนวแนที่จะพัฒนานวัตกรรมที่ชวยใหการตกแตงแพ็กเกจจิ้งนั้นยั่งยืนและเปนมิตร ตอสิ่งแวดลอม THAI PACKAGING NEWSLETTER

January - February 2021

57


ควบคูกับกระบวนการที่จะนําเศษวัสดุฟลมพลาสติกนี้ กลับมารีไซเคิล ทาง KURZ เองไดพัฒนา Stamping Foil ตัวใหมที่ลดการใชงาน PET Film (ที่ทําหนาที่เปน Carrier Foil) ซึ่งโดยปกติมาตรฐานอุตสาหกรรมทั่วโลกแลว Stamping Foil จะใช PET Film ที่หนา 12 ไมครอน แตทาง KURZ กําลังจะเริ่ม ไลนสินคาใหมที่ใช PET Film หนาเพียง 10 ไมครอน แตยังคง สเปกและคุณสมบัตทิ ดี่ ขี อง Stamping Foil ไวเชนเดิม และขณะนี้ เริ่มขายในบางประเทศเรียบรอยแลว

การลดความหนาของ PET Film ลงถึง 17% นี้ นอกจาก จะช ว ยลดปริ ม าณขยะพลาสติ ก ลงแล ว สํ า หรั บ โรงงาน แพ็กเกจจิ้งที่ใช Stamping Foil ที่บางลงนี้ยังสามารถใชมวน ฟอยลไดยาวขึ้น ลดการหยุดเครื่องจักร ประหยัดตนทุนได สวนหนึ่ง สําหรับวงการแพ็กเกจจิ้งในประเทศไทยนั้น กําลังอยูใน ขั้นทดลองที่จะใช Stamping Foil ที่หนา 10 ไมครอนนี้กันอยู และคาดวาจะเริ่มใชจริงไดภายในปใหม 2564 นี้

บริษัท เคิรซ (ประเทศไทย) จํากัด 2869-2869/1 ถนนริมทางรถไฟสายปากนํ้า แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 0-2671-7505 0-2671-7711 sales@kurz.co.th

58

THAI PACKAGING NEWSLETTER

January - February 2021


NEWS

2 ดีไซเนอร ไทย พิชิต Golden Pin Design Award 2020 GREEN DOT BLUE และ Department of ARCHITECTURE Co. ควารางวัลนานาชาติ

2 ดีไซเนอร ไทยควารางวัลเกียติยศสูงสุด ระดับโลก GREEN DOT BLUE และ Department of ARCHITECTURE กวาดรางวัลจากเวที Golden Pin Design Award ประจําป 2020 รางวั ล ด า นการออกแบบที่ ท รงอิ ท ธิ พ ลที่ ดําเนินการมานานกวา 40 ป ที่ยังมีการมอบ รางวั ล การออกแบบยอดเยี่ ย มอี ก จํ า นวน 24 ราย พรอมดวย 3 รางวัลพิเศษดานการ ออกแบบที่ใชวัสดุหมุนเวียนและการออกแบบ เพื่อคุณภาพสังคม (Special Annual Award for Circular Design and Social Design) พิธี มอบรางวัลที่จัดขึ้นที่กรุงไทเป ประเทศไตหวัน เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2563 โดย 2 ดีไซเนอรไทยที่ควารางวัล Golden Pin Design Award ในปนี้ไดแก GREEN DOT BLUE ทีเ่ ปนบริษทั เดียวทีค่ วารางวัลการออกแบบ หมุนเวียนวัสดุเพื่อความยั่งยืน (Special Annual Award for Circular Design) และ บริ ษั ท Department of ARCHITECTURE จํากัด ก็เปนหนึ่งใน 24 ผูไดรับรางวัลการออกแบบ ยอดเยี่ยมประจําป 2563 Golden Pin Design Award คือรางวัล ดานการออกแบบระดับนานาชาติประจําปที่ จัดขึ้นอยางตอเนื่องมายาวนานที่สุด เพื่อเชิดชู ผลิ ต ภั ณ ฑ ห รื อ โครงการที่ ส ร า งสรรค โ ดย นั ก ออกแบบที่ เข า ประกวดให มีโอกาสพิสู จน ศักยภาพที่จะเขาถึงประชากรในกลุมประเทศ ที่ใชภาษาจีน ซึ่งนับเปนตลาดที่มีขนาดใหญสุด ในโลก 60

THAI PACKAGING NEWSLETTER

January - February 2021

Golden Pin Design Award Group ประกอบดวยรางวัลระดับ นานาชาติ 2 หมวด คือ Golden Pin Design Award และ Golden Pin Concept Design Award รวมทัง้ Young Pin Design Award สําหรับนักศึกษา ในไตหวัน สถาบันวิจัยการออกแบบแหงไตหวัน (Taiwan Design Research Institute: TDRI) เปนผูอํานวยการจัดงาน สํานักงานพัฒนาอุตสาหกรรม กระทรวงการเศรษฐกิจของไตหวันเปนผูจัดงาน และกระทรวงเศรษฐกิจของ ไตหวันทําหนาที่เปนที่ปรึกษา พิธีมอบรางวัลการประกวดในปนี้จัดขึ้นในธีม “2020” เปนสัญลักษณ สะทอนถึงผลกระทบและความทาทายมากมายที่เกิดจากการแพรระบาด ของเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) ที่ทําใหผูคนตองถอยหลังกลับมาหนึ่งกาว เพือ่ พิจารณาถึงความหมายทีแ่ ทจริงของชีวิต และคนหาวาเสนทางที่จะเดิน ไปสูอนาคตไดอยางยั่งยืนนั้นควรเปนอยางไร รางวัลการออกแบบทีใ่ ชวสั ดุหมุนเวียนและการออกแบบเพือ่ คุณภาพ สังคม - Sustainable Circular Design and Social Design ในปนี้ มีผูที่ ถูกคัดเลือกใหเขารอบ (Shortlist) จํานวน 83 ราย และมีผูไดรับคัดเลือกให ไดรับรางวัล 24 ราย ไดแก ผูไดรับรางวัลประเภทการออกแบบผลิตภัณฑ (Product Design) จํานวน 4 ราย ผูไดรับรางวัลประเภทการออกแบบพื้นที่ (Spatial Design) 7 ราย ประเภทการออกแบบเพือ่ การสือ่ สาร (Communication Design) 8 ราย และประเภทการออกแบบเชิงบูรณาการ (Integration Design) 5 ราย


ARTWORK by TOMii

Little Shelter Hotel

The OLD SCHOOL: #AgeRready through Design

The History of the Last Judgement by Hans Memling/Animation

ผลงาน ARTWORK by TOMii ของ บริษทั GREEN DOT BLUE จํากัด จากประเทศไทยคื อ หนึ่ ง เดี ย วที่ ไ ดรั บ รางวัลประเภทการออกแบบหมุนเวียน วัสดุเพื่อความยั่งยืน (Special Annual Award for Circular Design) เปนการ ออกแบบกระเปาสะพายหลังที่ผลิตขึ้น จากวั ส ดุ ที่ ไ ด จ ากการรี ไ ซเคิ ล ขวด พลาสติก ทีมออกแบบสรางสรรคผลงาน นี้จากขอมูลวาในประเทศไทยมีการใช ขวดพลาสติกปละ 4,000 ลานขวด และ มีไมถึง 20% ที่ถูกรีไซเคิล การรีไซเคิล ขวดพลาสติกเหลานีช้ ว ยลดมลภาวะจาก การนําขวดไปฝงกลบหรือเผาหรือโยนทิง้ ในทะเล DARE VSRu AEROROAD

ผลงานของดีไซเนอรชาวไทยที่ได รับรางวัล Best Design ประเภทการ ออกแบบพื้นที่ จากการประกวดระดับ โลกครั้งนี้ ไดแก การออกแบบโรงแรม Little Shelter Hotel ของบริ ษั ท Department of ARCHITECTURE จํากัด ที่ผสมผสานลักษณะศิลปะไทยลานนา เข า กั บ แนวคิ ด การออกแบบสมั ย ใหม ที่ ส ะดุ ด ตากลมกลื น ในสไตล ทั น สมั ย ที ม ออกแบบของบริ ษั ท ฯ ได ผ สาน ความงามระหวางโลกเกาและโลกใหม ที่สะทอนบุคลิกสถาปตยกรรมและงาน ศิลปะแหงลานนาไดเปนอยางดี

ผูไดรับรางวัล Special Annual Award for Social Design อี ก 2 รายการ ไดแก ผลงานชื่อ Book & Host โดย One-Forty จากไตหวัน และ The OLD SCHOOL: #AgeRready through Design โดย Enable Foundation จาก ฮองกง ซึง่ ทัง้ 2 รายการไดรบั การยกยอง จากคณะกรรมการตัดสินวาเปนผลงาน ที่ มี ค วามโดดเด น ด า นนวั ต กรรมการ ออกแบบที่ ส ะท อ นประเด็ น ในสั ง คม ปจจุบันไดอยางนาสนใจ ผลงานชิ้นอื่นที่มีความโดดเดนมี หลายรายการ อาทิ The History of the Last Judgement by Hans Memling /Animation โดย TOFU Studio ที่ ออกแบบให แ ก พิ พิ ธ ภั ณ ฑ แ ห ง ชาติ เมืองกดานซ ซึง่ ไดรบั รางวัลการออกแบบ ยอดเยี่ยมดานงานแอนิเมชันที่ชวนให เห็ น มุ ม มองเชิ ง ลึ ก ทางประวั ติ ศ าสตร เบื้องหลังของงานศิลปะ

ฟูมิ ชิบะตะ หนึง่ ในกรรมการตัดสินกลาววา ผลงานทีส่ ง เขาประกวดในประเภทการออกแบบผลิตภัณฑ ในปนสี้ ะทอนใหเห็น ถึงคุณภาพการดีไซนที่ยอดเยี่ยม ตัวอยางเชน ผลงานการออกแบบจักรยานที่ผสานดีไซนทันสมัยเขากับเทคโนโลยี ที่ชื่อ DARE VSRu AEROROAD ชนะใจกรรมการไดรบั รางวัลการออกแบบยอดเยีย่ มจากการซอนสายไฟและแบตเตอรีไ่ ดอยางชาญฉลาด

THAI PACKAGING NEWSLETTER

January - February 2021

61


SPECIAL

ทีบีซี สาโรช ชยาวิวัฒนกุล

กรรมการผูจัดการ บริษัท ไทยเบเวอรเรจแคน จํากัด

scoop

โรงงานรีไซเคิล กระปองอะลูมิเนียมแบบครบวงจร หนึ่งเดียวในอาเซียน

วงศวุธ กุลปยะวาจา

กรรมการผูจัดการและผูกอตั้ง บริษัท ชบาบางกอก จํากัด

ริษัท ไทยเบเวอรเรจแคน จํากัด ผนึกพันธมิตร บริษัท แองโกล เอเชีย กรุป (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ยูเอซีเจ (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ชบาบางกอก จํากัด และมูลนิธกิ ารจัดการทรัพยากรอยางยัง่ ยืน (มูลนิธิ 3R) ประกาศความพรอม ชูนวัตกรรมและกระบวนการจัดการ ขยะกระป อ งอะลู มิ เ นี ย มที่ ไ ด ม าตรฐานระดั บ สากลและ ครบวงจร โดยการนําบรรจุภณ ั ฑทใี่ ชแลวมาผานกระบวนการ รีไซเคิล จากนั้นนําไปขึ้นรูปเพื่อนํากลับมาใชใหม เพื่อลด ปริมาณขยะอยางยัง่ ยืน โดยหากไดรบั การสงเสริมจากรัฐบาล ก็จะชวยสรางประโยชนดา นสิง่ แวดลอม เศรษฐกิจ และสังคม ผานการขับเคลือ่ นประเทศแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) จากกระปองอะลูมิเนียมตอไป สาโรช ชยาวิวัฒนกุล กรรมการผูจัดการ บริษัท ไทย เบเวอรเรจแคน จํากัด กลาววา “บริษัท ไทยเบเวอรเรจแคน จํากัด หรือทีบีซี ในฐานะผูนําในตลาดบรรจุภัณฑกระปอง และฝาอะลู มิ เ นี ย มชั้ น นํ า ของไทยและเอเชี ย ตะวั น ออก เฉียงใต มุงมั่นที่จะเปนตนแบบและผูนําดานความยั่งยืนใน ธุรกิจบรรจุภัณฑ โดยรวมมือกับทั้ง 4 องคกรที่มีความตั้งใจ เดียวกันในการลดปริมาณขยะ นําเทคโนโลยีรไี ซเคิลทีท่ นั สมัย เขามาชวยเปลี่ยนขยะอะลูมิเนียมใหกลับมาเปนบรรจุภัณฑ อาหารและเครื่องดื่มที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ สามารถ นํากลับมาใชประโยชนได 100% เกิดการหมุนเวียนของ ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพแทจริง เพื่อลดโอกาสที่ขยะ จะถูกนําไปฝงกลบหรือหลุดไปเปนขยะทะเล”

กองบรรณาธิการ

วีระ อัครพุทธิพร

มูลนิธิการจัดการทรัพยากรอยางยั่งยืน (มูลนิธิ 3R)

ป จ จุ บั น ประเทศไทยมี ก ารผลิ ต กระป อ งอะลู มิ เ นี ย ม ประมาณ 6,500 ลานกระปองตอป แบงเปน 50% สําหรับ สงออกไปตางประเทศ สวนอีก 50% จะวนอยูในประเทศไทย ซึ่งไทยเปนประเทศหนึ่งเดียวในอาเซียนที่มีความพรอมในการ จัดการขยะอะลูมเิ นียมไดครบวงจร ผานความรวมมือกับองคกร ตาง ๆ เริ่มตนการรีไซเคิลโดย บริษัท แองโกล เอเชีย กรุป (ประเทศไทย) จํากัด ที่พรอมใหบริการรีไซเคิลเศษกระปอง อะลูมเิ นียมในขัน้ ตอนตัง้ แตนาํ กระปองอะลูมเิ นียมทีถ่ กู คัดแยก ออกจากวัสดุอื่นๆ ผานเครื่องคัดแยก และทําความสะอาดแลว มาเขาเครื่องตัด บดใหเปนชิ้นเล็กๆ และปอนเขาสูกระบวนการ ขจัดสีเคลือบแล็กเกอร ผานกระบวนการผลิตไดมาตรฐานจาก วัตถุดิบรีไซเคิลสูงถึง 99% จากนั้นสงตอไปยัง บริษัท ยูเอซีเจ (ประเทศไทย) จํากัด โรงงานผลิตแผนอะลูมิเนียมชั้นนําแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต ใหดาํ เนินการตอตัง้ แตกระบวนการหลอวัตถุดบิ ในอุณหภูมสิ งู ถึง 730 องศาเซลเซียส เพื่อความสะอาดปลอดภัยจากสิ่งปนเปอน ไปจนถึงกระบวนการรีดเปนแผนอะลูมิเนียมโดยใชเทคโนโลยี ขั้นสูง ภายใตความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานที่ไดบมเพาะ มาเปนเวลานาน ขณะทีท่ างทีบซี เี องจะทําการขึน้ รูปทรงใหมตาม ประเภทของการใชงาน ทั้งที่เปนวัตถุดิบในการผลิตสินคาและ บรรจุภณ ั ฑทเี่ หมาะสมตอไป พรอมสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียน ภายใตกรอบความยั่งยืน ผานการวิจัยและสรางสรรคนวัตกรรม ผลิตภัณฑที่ตอบสนองความตองการของตลาดไดอยางตรงจุด พรอมรับมือกับแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของตลาดที่เกิดขึ้น ตลอดเวลา THAI PACKAGING NEWSLETTER

January - February 2021

63


เศษกระปองอะลูมิเนียมที่ใชแลวหลังผานขั้นตอนการตัดใหเปนชิ้นเล็กๆ ถูกสงเขาเครื่องบดในขั้นตอนบดละเอียด เพื่อรอเขาสูกระบวนการขจัดสี และหลอมดวยความรอนสูงถึง 730 องศาเซลเซียสตอไป

โดยขณะนี้ บริษัท ชบาบางกอก จํากัด ผูนําและผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเครื่องดื่มจากผลไม เปนหนึ่งในบริษัทที่มีการใชบรรจุภัณฑกระปอง อะลู มิ เ นี ย มที่ ผ  า นการรี ไ ซเคิ ล มาแล ว ใน กระบวนการผลิตสินคา 100% แสดงถึงการให ความสําคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม โดย ตระหนักถึงปญหามลภาวะตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น ระหวางกระบวนการผลิต รวมถึงภาวะโลกรอน ที่อาจสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตมนุษยและ ระบบนิเวศได ทั้ ง นี้ การรี ไซเคิ ล กระป อ งอะลู มิ เ นี ย ม สงเสริมใหเกิดประโยชนครอบคลุม 3 ดาน ไดแก

ดานเศรษฐกิจ

เสริ มสร างการจ างงานใน อุตสาหกรรมรีไซเคิล สงเสริมอาชีพรับซื้อขยะ รีไซเคิลทั้งรานรับซื้อของเกาและซาเลง ซึ่งมีอยู ประมาณ 150,000 รายทั่ ว ประเทศ ทั้ ง ยั ง ลดตนทุนในการผลิต และการนําเขาวัตถุดิบจาก ตางประเทศไดอีกทาง

ดานสังคม สรางการรับรูใหแกผูบริโภคในการ

ชวยกันเพิ่มการจัดเก็บบรรจุภัณฑที่ใชแลวให ถูกตอง กระตุนใหหนวยงานที่เกี่ยวของหันมา บูรณาการใชนโยบายและระบบบริหารจัดการ ขยะอยางจริงจัง

ดานสิง่ แวดลอม ลดผลกระทบดานสิง่ แวดลอม

ซึ่ ง เป น ป ญ หาสํ า คั ญ ที่ ทั่ ว โลกกํ า ลั ง เผชิ ญ โดยเฉพาะผลกระทบจากการทํ า เหมื อ ง อะลูมิเนียม อีกทั้งลดปริมาณขยะฝงกลบและ ขยะที่หลุดไปในทะเล นอกจากนี้ยังเปนการใช ทรัพยากรหมุนเวียนอยางคุมคา มีประสิทธิภาพ เพื่อชวยอนุรักษสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

64

THAI PACKAGING NEWSLETTER

January - February 2021

เศษกระปองอะลูมิเนียมกอนและหลังปอนเขาสูกระบวนการขจัดสีเคลือบ แล็กเกอร กอนนําเศษอะลูมิเนียมไปหลอมเขาเตาหลอมที่มีประสิทธิภาพ ผานกระบวนการผลิตที่ไดมาตรฐานจากวัตถุดิบรีไซเคิลสูงถึง 99%

ดาน ดร.วิฑูรย สิมะโชคดี ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิการ จัดการทรัพยากรอยางยัง่ ยืน (มูลนิธิ 3R) กลาววา “ความรวมมือในครัง้ นี้ มุงเนนการรีไซเคิลกระปองอะลูมิเนียมแบบครบวงจร เพื่อพัฒนาเปน ตนแบบการนําขยะกลับไปใชประโยชนใหมไดอยางมีประสิทธิภาพและ ลดปริมาณขยะรวมในระบบ ซึ่งสอดคลองกับพันธกิจหลักของมูลนิธิ 3R ในฐานะองคกรในการผลักดันใหเกิดการบริหารจัดการทรัพยากรอยางยัง่ ยืน ภายใตแนวคิด 3R ประกอบไปดวย การลดการใช (Reduce) เพิ่มการใชซํ้า (Reuse) และนํากลับมาใชใหม (Recycle) พรอมสงเสริมแนวคิดการออกแบบ ผลิตภัณฑและการพัฒนานวัตกรรมตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy เพิม่ การนําทรัพยากรกลับมาใชใหม ควบคูก ารสรางความ ไดเปรียบในการแขงขันใหกบั ธุรกิจในประเทศไทย ถือเปนอีกกาวสําคัญของ ประเทศไทยในการขับเคลื่อนการจัดการขยะ เพื่อสงเสริมใหเกิดการจัดการ ทรัพยากรอยางยั่งยืนตอไป ” ความรวมมือในครั้งนี้ตอกยํ้าถึงความมุงมั่นในการแกไขปญหาขยะ อยางยั่งยืนของภาคเอกชนที่เล็งเห็นถึงความสําคัญของปญหาสิ่งแวดลอม ที่เกิดขึ้นตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน พรอมผลักดันให “การรีไซเคิลกระปอง อะลูมิเนียม” เปนหนึ่งในตนแบบการจัดการขยะ ซึ่งหากรัฐบาลใหการ สนับสนุนการรีไซเคิลกระปองอะลูมเิ นียมก็จะชวยผลักดันใหเกิดการรีไซเคิล ในประเทศมากขึน้ ถือเปนการสรางประโยชนดา นสิง่ แวดลอม เศรษฐกิจ และ สังคม


บรรจุภัณฑกระปองอะลูมิเนียมที่ผานการรีไซเคิลมาแลว ดวยกระบวนการรีไซเคิลที่ใชเทคโนโลยีทันสมัย และผานมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล

กระบวนการฆาเชื้อ และการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑกอนสงมอบสินคาใหลูกคา

บริษัท ไทยเบเวอรเรจแคน จํากัด เปน บริษทั ผูผ ลิตกระปองและฝาอะลูมเิ นียมสําหรับ บรรจุเครื่องดื่ม โดยเปนบริษัทรวมทุนระหวาง บริษัท เบอรลี่ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) กับ บริษทั แสตนดารดแคน จํากัด และบริษทั บอลล คอปอเรชั่ น ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า โดยใช เทคโนโลยีชั้นนําจากบริษัท บอลล คอปอเรชั่น ผูผ ลิตกระปองอะลูมเิ นียมสําหรับบรรจุเครือ่ งดืม่ อันดับหนึ่งของโลก

บริษัทเริ่มดําเนินการในเดือนมีนาคม 2540 บนพื้นที่กวา 56 ไร ในนิคม อุตสาหกรรมเหมราช สระบุรี รวมกับพันธมิตร บริษัท บอลล คอรปอเรชั่น มีกําลังการผลิตในภูมิภาคอาเซียนทั้งสิ้น 4.6 พันลานกระปอง และ 5.4 พันลานฝา ผลิตภัณฑของบริษัทไดแก กระปองและฝาอะลูมิเนียมสําหรับ บรรจุเครื่องดื่ม ไดแก เบียร นํ้าอัดลม นํ้าผลไม เครื่องดื่มชูกําลัง เครื่องดื่ม เกลือแร มูลนิธิการจัดการทรัพยากรอยางยั่งยืน (มูลนิธิ 3R) กอตั้งอยางเปน ทางการเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2555 เป นมูลนิธิที่ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อดูแล สิ่งแวดลอมโดยใชหลัก 3R ไดแก Reduce, Reuse และ Recycle สงเสริม นวัตกรรมและแนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อลดปริมาณขยะและปริมาณการใชพลาสติกผลิตใหม พรอมสงเสริมและประสานงานกับหนวยงานทีเ่ กีย่ วของทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคการศึกษา เพื่อใหเกิดการคัดแยกและกําจัดขยะ อยางมีประสิทธิภาพ โดยมุงเนนใหมีการนําทรัพยากรกลับมาใชใหมใหเกิด ประสิทธิผลสูงสุด และสนับสนุนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาองคความรู และ สรางความตระหนักในคุณคาของการจัดการทรัพยากรอยางยั่งยืน สําหรับทุนในการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิมาจาก 2 สวน คือ สวนแรก มาจากพระธรรมบัณฑิต เจาอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ไดมอบ ปจจัยทีไ่ ดจากกิจกรรมผาปารีไซเคิล ภายใตโครงการเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ๘๔ ลานกิโลกรัม รวมใจรีไซเคิลเพือ่ พอ โดยสถาบันการจัดการบรรจุภณ ั ฑและ รีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดลอม เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2556 และสวนที่ 2 มาจาก เงินบริจาคจากบริษัท ไทยนํ้าทิพย จํากัด THAI PACKAGING NEWSLETTER

January - February 2021

65


SPECIAL

scoop

กองบรรณาธิการ

SCGP-Inspired Solutions Studio เบื้องหลังการพัฒนาโซลูชันดานบรรจุภัณฑครบวงจร ตอบโจทยทุกความตองการ

บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน) หรือ SCGP เปดดําเนินการ SCGPInspired Solutions Studio ภายในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี หวังเปน สถานที่สรางประสบการณที่แตกตางในการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ ดวยการ นําเสนอโซลูชันที่หลากหลาย มีการจําลองบรรยากาศสถานที่จริงเพื่อใหเห็นภาพการ ใชงานบรรจุภัณฑประเภทตาง ๆ ชูความพรอมดานทีมออกแบบมืออาชีพและนักวิจัย เพื่อตอบสนองความตองการเฉพาะตัวของลูกคา สุชัย กอประเสริฐศรี ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ กิจการบรรจุภัณฑจากเยื่อและ กระดาษ บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน) หรือ SCGP กลาววา SCGP มีการ ดําเนินงานที่กวางขึ้น ทําใหมีลูกคาใหม ๆ และหลากหลาย รวมถึงปจจัยภายนอกที่มี เทรนดตาง ๆ เกิดขึ้นมากมาย ไมวาจะเปนการเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิรซ การขยายตัว สุชัย กอประเสริฐศรี ของผูบริโภคในภูมิภาคอาเซียน ไลฟสไตลผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป และการใสใจตอ การรักษาสิ่งแวดลอมที่เขามามีบทบาทตอการพัฒนาบรรจุภัณฑเพิ่มขึ้น สงผลใหผูผลิต บรรจุภัณฑจะตองตอบสนองความตองการของลูกคาแตละรายที่มีลักษณะเฉพาะตัว SCGP จึงตองไปใหเร็วและปรับการดําเนินงานเชิงรุกผานกลยุทธการทํางานแบบใกลชิด ลูกคา (Customer-Centricity) ในการคิดและพัฒนาบรรจุภัณฑและบริการเพื่อใหสามารถ ตอบโจทยความตองการของลูกคาไดอยางครอบคลุม ดวยความตองการของลูกคาดังกลาว บริษัทฯ จึงเปดดําเนินการ SCGP-Inspired Solutions Studio ภายในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี เพือ่ ใหลกู คาไดสมั ผัส ประสบการณที่แตกตางในการนําเสนอสินคาและบริการดานบรรจุภัณฑแบบครบวงจร ตลอดจนทําความเขาใจกับโซลูชันตาง ๆ ของ SCGP เชน โซลูชันสําหรับเศรษฐกิจ หมุนเวียน โซลูชันสําหรับงานยอย โซลูชันเพื่ออํานวยความสะดวก โซลูชันบรรจุภัณฑ อัจฉริยะ โซลูชันสําหรับธุรกิจอีคอมเมิรซ โซลูชันดานกิจกรรมการตลาด เปนตน 66

THAI PACKAGING NEWSLETTER

January - February 2021


“จุดเดนของ SCGP คือ ความเขาใจในปญหาของลูกคาและ ความสามารถในการสงมอบโซลูชันดานบรรจุภัณฑที่ครบวงจร และ ตรงกับความตองการของลูกคา โดยบริษัทฯ ไดวางกระบวนการ ทํางานอยางเปนระบบ ตั้งแตการรับโจทยจากลูกคา นําเสนอไอเดีย และโซลูชัน จัดทําสินคาตัวอยางจนไดชิ้นงานที่ตรงกับความตองการ ของลูกคา การมีทมี งานทีม่ คี วามพรอมทัง้ บุคลากรและเทคโนโลยีอยาง ศูนยพัฒนาผลิตภัณฑและเทคโนโลยี เพื่อคิดคนนวัตกรรมบรรจุภัณฑ ตาง ๆ โดยมีนักวิจัยและพัฒนาจํานวนมากกวา 90 คน ซึ่งทําการคนควา และพัฒนาครอบคลุมตั้งแตนวัตกรรมของธุรกิจตนนํ้าไปจนถึงปลายนํ้า และนักออกแบบมืออาชีพจํานวน 36 คน ที่พรอมสรางสรรคและใหบริการ แกลูกคา รวมถึงการลงทุนเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ลํ้าสมัยอยางตอเนื่อง และการสราง SCGP-Inspired Solutions Studio แหงนี้ จะยิ่งชวยเพิ่ม ประสบการณใหแกลูกคาใหมากยิ่งขึ้นไปอีก ในการเพิ่มโอกาสไดสัมผัสกับ โซลูชัน รวมถึงการออกแบบบรรจุภัณฑประเภทตาง ๆ และนวัตกรรมดาน บรรจุภณ ั ฑที่ SCGP สามารถสรางสรรคเพือ่ ตอบโจทยความตองการในหลากหลาย มิติ อาทิ ฟงกชนั ใชงาน ตอบโจทยดา นการตลาด คํานึงถึงการดูแลรักษาสิง่ แวดลอม และการสรางมูลคาเพิ่มแกสินคา” SCGP-Inspired Solutions Studio แบงพื้นที่เปน 8 โซน ประกอบดวย (1) The Unbounded Journey นําเสนอที่มาและการพัฒนาของ SCGP ตลอด ระยะเวลาที่ผานมา (2) The Unique Solutions นําเสนอ Value Chain ของ SCGP ที่มีครบครันตั้งแตบรรจุภัณฑขั้นตนถึงบรรจุภัณฑขั้นปลาย และ Solutions ทั้ง 6 รูปแบบ (3) The Everyday Life นําเสนอสินคาและบริการดานบรรจุภัณฑที่เกิดจาก

การศึกษาความตองการเชิงลึกของผูบริโภค รวมถึงนําเสนอนวัตกรรมดานบรรจุภัณฑ สิ น ค า ไลฟ ส ไตล แ ละการดี ไซน ก ระดาษ บรรจุภณ ั ฑเปนเฟอรนเิ จอรเพือ่ โชวศกั ยภาพ การออกแบบและผลิ ต ที่ ห ลากหลาย (4) The Latent Answers จําลองบรรยากาศ ซูเปอรมารเก็ตที่รวบรวมสินคาตาง ๆ ใน บรรจุภัณฑที่ผลิตจาก SCGP (5) The Total E-commerce Solutions จัดแสดงบรรจุภณ ั ฑ สําหรับธุรกิจอีคอมเมิรซ (6) The Logistics Value Creation จําลองบรรยากาศการใชงาน บรรจุ ภั ณ ฑเ พื่ อการขนส งรู ปแบบต า ง ๆ (7) The Attraction นําเสนอเทคโนโลยีดา น การพิมพทที่ นั สมัย และ (8) The Exhibition นําเสนอโซลูชันดานการจัดแสดงสินคาและ กิจกรรมการตลาดแบบครบวงจร ในรูปแบบ Green Exhibition ทีช่ ว ยลดปริมาณขยะและ นํากลับมาหมุนเวียนใชใหมไดอีก ทั้งนี้ ปจจุบัน SCGP มีการนําเสนอ บรรจุภัณฑและโซลูชันแบบครบวงจรใหแก ลูกคาในหลากหลายกลุม ตัง้ แตผปู ระกอบการ รายยอย SME ลูกคาองคกร รวมไปถึงลูกคา แบรนด ชั้ น นํ า ระดั บ โลก สามารถสร า ง ยอดขายประมาณ 15,000 ลานบาท หรือ กวารอยละ 20 ของรายไดรวมในชวง 9 เดือน แรกป พ.ศ. 2563 ที่ผานมา และ SCGPInspried Solutions Studio แหงนี้ไดรับ ผลตอบรับที่ดีมาก ลูกคาที่เขาเยี่ยมชมกวา รอยละ 90 มีความพึงพอใจมาก นอกจาก ลูกคาจะไดรับประโยชนจากสตูดิโอแหงนี้ ที่ เ ป น ศู น ย ร วมโซลู ชั น และนวั ต กรรม บรรจุภณ ั ฑตา ง ๆ ยังถือเปนสวนหนึง่ ในการ ช ว ยขั บ เคลื่ อ นและเพิ่ ม ศั ก ยภาพในการ ออกแบบบรรจุภณ ั ฑและเพิม่ ความนาสนใจ ใหอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ ตลอดถึงการ เพิม่ ความกาวหนาของบรรจุภณ ั ฑในปจจุบนั และอนาคตอีกดวย

THAI PACKAGING NEWSLETTER

January - February 2021

67


SPECIAL

scoop

กองบรรณาธิการ

ฟูจิ ซีร็อกซ เปดตัวเครื่องพิมพ 2 รุน

พรอมฟงกชันใหมที่ตอบโจทยการทํางานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ

Versant 3100i Press

Versant 180i Press

ริษทั ฟูจิ ซีรอ็ กซ (ประเทศไทย) จํากัด ไดจดั งานเปดตัวเครือ่ งพิมพใหมในธีมงาน ‘FULFILL YOUR SUCCESS CAFE’ เปนการเปดตัวเครื่องพิมพระดับโปรดักชันที่มากความสามารถและประสิทธิภาพของชิ้นงานในรุน Versant 3100i Press และ Versant 180i Press โดยเชิญผูประกอบการรุนใหมที่สนใจลงทุนในธุรกิจขนาดเล็ก แตผลิตสินคาที่มีคุณภาพและสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางครบถวน พิธีเปดครั้งนี้ไดรับเกียรติจาก ฮิโรอากิ อาเบะ ประธาน บริษทั พรอมดวย วาตารุ ยามากูจิ Executive Vice President, Sale Marketing และ กิตติกร นงคสวัสดิ์ ผูอํานวยการใหญ ฝายธุรกิจ บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ (ประเทศไทย) จํากัด มารวม เปดงานและพูดคุยกับผูม ารวมงานอยางเปนกันเอง นอกจากนัน้ ภายในงานยังมีการจัดการสัมมนาในหัวขอ The Challenges of Customer Engagement by Your Printed Packaging โดย อาจารยมยุรี ภาคลําเจียก ผูเชี่ยวชาญดานบรรจุภัณฑ มาบรรยายใหความรูในครั้งนี้ดวย ฟูจิ ซีร็อกซ (ประเทศไทย) นําเสนอเทคโนโลยีลาสุดกับ ชุดปอนกระดาษ Air Suction Feeder เพิ่มประสิทธิภาพของ เครื่องพิมพรุน Versant 3100i Press และ Versant 180i Press ในการปอนกระดาษโดยตัวเครื่องจะใชลมในการปอนกระดาษ แตละแผน ชวยใหเครื่องพิมพสามารถรองรับวัสดุการพิมพได หลากหลายมากยิ่งขึ้น รวมถึงกระดาษหนาและกระดาษที่มี ขนาดความยาวเปนพิเศษ ดวยชุดปอนกระดาษนี้ ทําใหการ ลําเลียงวัสดุพิมพเขาเครื่องพิมพมีความแมนยําและรวดเร็ว ยิง่ ขึน้ หมดปญหากระดาษติดในตัวเครือ่ ง ทําใหผใู ชงานสามารถ สรางสรรคสิ่งพิมพไดหลากหลายประเภท สามารถตอบโจทย งานพิมพรอบดาน ขณะเดียวกัน ยังเพิ่มความสามารถในการ พิมพงานแบบ On Demand ไดอีกดวย Versant 3100i Press สามารถพิมพไดเร็ว 100 แผนตอ นาที ดวยความเร็ว 2,400 dpi และยังรองรับการพิมพบน วัสดุพมิ พขนาดยาวพิเศษ (1.2 เมตร) ทีส่ ามารถปอนเขาเครือ่ งได 68

THAI PACKAGING NEWSLETTER

January - February 2021

ผาน Air Suction Feeder และถาดปอนกระดาษ (Bypass Tray) ทั้งยังมาพรอมฟงกชัน Full Width Array ซึ่งจะชวยปรับตั้งคาสี และการปรับตั้งคางานพิมพหนา–หลัง อยางอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพและความรวดเร็ว Versant 3100i Press ถูก ออกแบบมาเพื่อใหผูประกอบการสามารถตอบโจทยทุกความ ตองการของลูกคา และยังทําใหธุรกิจดํารงคอยูไดและดําเนิน ตอไปทามกลางกระแสความตองการอันหลากหลายและการ แขงขันในทุก ๆ วัน สวนเครื่องพิมพ Versant 180i Press ความเร็วในการ พิมพที่ 80 แผนตอนาที ดวยความละเอียด 2,400 dpi เสริม ดวยฟงกชันการปรับตั้งคุณภาพงานพิมพอยางอัตโนมัติผาน ทางเทคโนโลยี Fuji Xerox SIQA (Simple Image Quality Adjustment) และยังสามารถพิมพบนวัสดุพิมพยาวพิเศษได 19 แผนตอนาที ดวยความเร็วที่เพิ่มขึ้น 2 เทา เมื่อเทียบกับ รุนกอนหนานี้ ยิ่งไปกวานั้น ยังชวยลดเวลาระหวางรอพิมพ เหลือเพียงไมกี่วินาที เมื่อปรับจากโหมดพิมพปกติมาเปนการ พิมพบนกระดาษแผนยาว ดังนั้น Versant 3100i Press และ Versant 180i Press ถือเปนนวัตกรรมที่รังสรรคขึ้นดวยเทคโนโลยีลาสุดเพื่อใหการ ทํางานนั้นสามารถทําไดมากขึ้นอยางตอเนื่อง โดยสิ่งที่สําคัญ ทีส่ ดุ ก็คอื การทํางานแบบอัตโนมัติ ทีอ่ อกแบบมาใหใชงานงาย มีความแมนยํา และมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับงานพิมพที่ เรงดวน งานพิมพจํานวนนอย ที่เพิ่มมากขึ้นในตลาดอยาง รวดเร็ว ซึง่ การทํางานแบบอัตโนมัตนิ คี้ อื กุญแจสําคัญทีจ่ ะชวย


ฮิโรอากิ อาเบะ

ใหผูประกอบการทํางานทั้งหมดไดอยางเต็มประสิทธิภาพ ในปจจุบัน บรรจุภัณฑมีบทบาทสําคัญตอผลิตภัณฑ เกือบทุกชนิดและทุกประเภท บรรจุภณ ั ฑจะทําหนาทีค่ มุ ครอง สินคาที่บรรจุอยูภายใน และทําหนาที่รักษาคุณภาพสินคาให คงเดิมตั้งแตผูผลิตไปจนถึงผูบริโภค และจะตองทําหนาที่บงชี้ หรือแจงขอมูลรายละเอียดตาง ๆ ของสินคาใหผูบริโภคได ทราบและสามารถใชงานไดโดยงาย อาจารยมยุรี ภาคลําเจียก ผูเชี่ยวชาญดานบรรจุภัณฑ บรรยายในหัวขอ The Challenges of Customer Engagement by Your Printed Packaging โดยกลาววา บรรจุภัณฑ ไดกลายเปนสิ่งสําคัญในการจับจายใชสอยของผูคนทั่วโลก แทบจะไมมีสินคาใดที่สงมาถึงผูบริโภคตามบานเรือนโดยไมมี บรรจุภัณฑ ผูประกอบการควรใหความสําคัญในเรื่องของ Customer Engagement ที่จะเปนการเชื่อมตอทางอารมณ ระหวางลูกคาและแบรนด ลูกคาที่มีสวนรวมสูงจะมีการซื้อ มากขึ้น รวมทั้งการโปรโมตมากขึ้นและแสดงความภักดีตอ แบรนดดวยเชนกัน การมอบประสบการณที่มีคุณภาพสูงใหกับลูกคาเปน องคประกอบสําคัญในกลยุทธการมีสวนรวมกับลูกคา เพราะ ฉะนั้น Customer Engagement จึงสําคัญหากไมมีกลยุทธ การมีสว นรวมกับลูกคา ผูป ระกอบการอาจพลาดโอกาสในการ โตตอบกับลูกคาและสรางความสัมพันธทดี่ ี การใหความสําคัญ อยางจริงใจในการเอาใจใสสินคามีความชัดเจนและความ เรี ย บง า ยในการติ ด ต อ กั บ ลู ก ค า อาจจะรู ป แบบที่ มี ค วาม หลากหลาย อาทิ การใชตัวแทนในการใหความรูเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ หรืออาจจะเปนการใชโซเชียลมีเดียในการโปรโมต และตอบสนองความตองการไปยังผูบริโภค ไปจนถึงสวนลด และขอเสนอสวนบุคคลเพื่อสรางแรงบันดาลใจใหเกิดความ ประทับใจในแบรนด “อุตสาหกรรม Packaging มีการเติบโตอยางตอเนื่อง

กิตติกร นงคสวัสดิ์

อาจารยมยุรี ภาคลําเจียก

และบรรจุ ภั ณ ฑ ก็ มี บ ทบาทสํ า คั ญ ค อ นข า งมาก ไม ว  า จะ เปนการปกปองสินคา ดึงดูดความสนใจ และเปนพนักงานขาย ที่พูดไมไดแตชูความเปนเอกลักษณของผลิตภัณฑนั้น ๆ ได อย า งชั ด เจน แต ก ารสร า งเอกลั ก ษณ แ ละการสร า งความ ประทับใจใหกับผูบริโภคนั้นเปนสิ่งสําคัญ เนื่องจากวาสินคา ชนิดใหม ๆ มีเพิ่มขึ้นอยูตลอดเวลา การแขงขันทางดานการ ตลาดก็ตองเพิ่มขึ้นทุกวัน Packaging จะตองเปนสิ่งสราง มูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑ ทั้งนี้สินคาแตละรูปแบบก็มีความ ตองการของบรรจุภัณฑที่แตกตางกันออกไป การเลือกใช บรรจุภณ ั ฑและนวัตกรรมทีเ่ หมาะสมเปนเรือ่ งสําคัญ และเรือ่ ง ของ Customer Engagement นั้นก็เปนเรื่องที่หลีกเลี่ยงไมได ดังนั้นการสรางความประทับใหกับผูบริโภคและการเลือกใช บรรจุภัณฑก็ยังคงเปนสิ่งสําคัญที่ผูประกอบการไมควรที่จะ หยุดนิ่ง ควรที่จะตองพัฒนาและ Update การใชนวัตกรรม ตาง ๆ อยูเสมอ ๆ” เพราะฉะนั้น บรรจุภัณฑจะเปนเครื่องมือที่จะสงผลให ธุรกิจทั้งแบบการคาออนไลนและการคาแบบอื่น ๆ ประสบ ความสํ า เร็ จ ด ว ยบทบาทหน า ที่ ข องบรรจุ ภั ณ ฑ ที่ เ ป น สิ่ ง ปกป อ งตั ว สิ น ค า ให ถึ ง มื อ ผู  รั บ อย า งสมบู ร ณ แ บบและยั ง เปนการประชาสัมพันธสินคาไปในตัว ทั้งนี้ผูประกอบการควร เลือกใชบรรจุภัณฑและนวัตกรรมใหเหมาะสมกับผลิตภัณฑ การเลือกใชใหเหมาะสมนั้นไมใชเพียงแตจะเปนการสราง ความประทับใจตอผูซื้อสินคา แตยังสามารถตัดทอนคาใชจาย ใหลดลงไดอีกดวย และเรื่องของการสรางความสัมพันธอันดี กับลูกคา แบรนดควรจะสรางเอกลักษณขึ้นมาใหเปนที่นา จดจําและเปนสไตลของตัวเองที่จะสามารถใชไดทั้งการขาย การตลาด โซเชียลมีเดีย และการซัพพอรตลูกคา เอกลักษณ ของแบรนดที่ดียังสามารถนําไปประยุกตใหเขากับสถานการณ ตาง ๆ ไดมากมาย การสรางเอกลักษณที่ชัดเจนจะเปนตัวชวย ในการสรางความรูสึกเชื่อมโยงกับลูกคาไดอยางยั่งยืน THAI PACKAGING NEWSLETTER

January - February 2021

69


ARTICLE ฟาบิโอ ทิวิติ รองประธาน บริษัท อินฟอร อาเชียน

ฟาบิโอ ทิวิติ

ระบบดิจิทัล ซัพพลายเชน เ จะแข็งแกรงที่สุดได ตองมีความยืดหยุน

70

THAI PACKAGING NEWSLETTER

January - February 2021

ราต า งตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ของความยื ด หยุ  น ของระบบ ซั พ พ ล า ย เช น ม า ก ขึ้ น อ ย  า ง เห็นไดชัด เมื่อเราเผชิญกับสถานการณ ไมคาดคิดเมือ่ ไมนานมานี้ ทําใหองคกร ทีม่ เี ครือขายทางเทคโนโลยีและเครือขาย การดําเนินงานทีม่ คี วามยืดหยุน อยูแ ลว สามารถรับมือและเผชิญกับชวงเวลาที่ สั บสนอลหม านตลอดระยะเวลาการ ระบาดของโควิด-19 ไดดี ในทางกลับกัน วิกฤตนี้เปนสัญญาณเตือนที่หนักหนา สาหัสสําหรับองคกรทีไ่ มไดเตรียมพรอม ดานความยืดหยุนของระบบมากอน ท า มกลางวิ ก ฤตที่ ทุ ก คนถอย เพื่ อ ตั้ ง หลั ก และขวนขวายหาทางจั ด กระบวนทั พ ใหม เ พื่ อ ปรั บ ปรุ ง และ สรางรูปแบบทางธุรกิจใหม ทําใหธุรกิจ ทุกแหงมีโอกาสตรึกตรองและตัดสินใจ วาจะเตรียมตัวใหดีขึ้นไดอยางไร ขณะนีม้ าถึงจุดทีว่ า องคกรทุกแหง ควรตระหนั ก ว า ความยื ด หยุ  น เป น สิ่งจําเปนที่ตองมีอยูในทุกขั้นตอนของ การปฏิบัติงาน แมกระทั่งในสวนที่เล็ก ที่สุด ซึ่งความยืดหยุนนั้นคือฟงกชันที่ ควรนําไปใชเพื่อเชื่อมตอกับโครงสราง ทางสถาปตยกรรมของกระบวนการทุก กระบวนการในบริษัท ฟงกชันเหลานั้น ไมใชปุมหรือสวิตชที่จะสามารถหมุน เปดใชงานไดทันทีที่เกิดวิกฤตตาง ๆ ไมวาจะเปนไวรัสที่แพรกระจายไปทั่ว โลก หรือการเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจ จากสาเหตุตาง ๆ ที่มีความรุนแรง


รูปแบบของการเปลี่ยนแปลง

กอนที่จะพิจารณาถึงลักษณะตาม ธรรมชาติ ข องความยื ด หยุ  น องค ก ร จําเปนตองตัดสินใจใหแนนอนกอนวา ความหมายของคําวา 'การเปลีย่ นแปลง' ขององคกรคืออะไร เพือ่ จะไดเขาใจรูปแบบ ตาง ๆ ทีจ่ ะเกิดจากการเปลีย่ นแปลงนัน้ ๆ อยางแจมแจง เหตุการณที่ไมสามารถควบคุมได เหมือนทีเ่ กิดขึน้ ในป พ.ศ. 2563 นี้ ทําให เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงในทางเลวร า ย อยางกะทันหัน นอกจากการแพรระบาด ของโรคแลว ควรนับรวมเหตุการณอนื่ ๆ ที่เกิดขึ้นโดยไมคาดคิดมากอนที่เขามา ดิสรัประบบซัพพลายเชนดวย เชน เรือ คอนเทนเนอรทจี่ มอยูใ ตนาํ้ การเกิดพายุ เฮอริ เ คน หรื อ วิ ก ฤตการปนเป  อ นใน อุตสาหกรรมอาหารที่สงผลกระทบใน วงกวาง แมวาเหตุการณที่ยุงเหยิงและนา สะพรึงกลัวมากมายเหลานี้จะทําใหเกิด ความสั บ สนและการสู ญ เสี ย ชี วิ ต แต เหตุ ก ารณ เ หล า นี้ ก็ เ กิ ด ขึ้ น ไม บ  อ ยนั ก ดั ง นั้ น จึ ง ไม เ ป น ภั ย คุ ก คามต อ ความ อยูรอดในระยะยาวของธุรกิจที่ยังตอง เผชิญกับกลไกตลาดและความผันผวน ที่ เ กิ ด จากแนวโน ม ตลาดที่ มี ป  จ จั ย ขับเคลื่อนที่ลึกไปกวาเหตุวิกฤตนั้น ๆ เหมือน ๆ กัน นอกจากนี้รูปแบบความ ต อ งการที่ มี ร ะดั บ การเปลี่ ย นแปลง มากกว า จะส ง ผลให อั ต รากํ า ไรและ ความสามารถในการให บ ริ ก ารตํ่ า ลง และเมื่ อ วิ ก ฤตเริ่ ม ลดความรุ น แรงลง การเปลี่ยนแปลงเหลานี้สามารถสงผล กระทบไดมากกวาพายุเฮอริเคนเสียอีก แม ใ นระยะยาว หากการรั ก ษา ความปลอดภั ย ทรั พ ย สิ น เชิ ง กลยุ ท ธ ที่ จํ า เป น ของธุ ร กิ จ ถู ก คุ ก คาม การ เปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น อาจนํ า ไปสู  ก าร ป ด กิ จ การได การที่ มี ค วามรู  ว  า การ เปลี่ ย นแปลงเกิ ด ขึ้ น ได อ ย า งไร จาก เหตุผลใด และจะมาในรูปแบบใด สามารถ ช ว ยธุ ร กิ จ สร า งระบบซั พ พลายเชนที่ ยืดหยุน สามารถขับเคลื่อนการดําเนิน ธุ ร กิ จ ในป จ จุ บั น และจั บ ตาความ เคลื่อนไหวของปจจัยที่จะทําใหเกิดการ เปลีย่ นแปลงทุกอยางทีอ่ าจสงผลกระทบ ตอการดําเนินธุรกิจในอนาคต

ความสามารถในการเห็นภาพรวมของระบบ ความชาญฉลาด และ การเชื่อมตอผานระบบดิจิทัล

ระบบซัพพลายเชนทีย่ ดื หยุน ขึน้ อยูก บั ความสามารถสําคัญ 3 ประการคือ ความ สามารถในการรับรูและมองเห็นความเปนไปในระบบ ความสามารถในการคิดและ เรียนรู และการเชื่อมตอผานระบบดิจิทัล นั่นหมายความวาเรากําลังพูดถึงความสามารถในการมองเห็นการทํางานของ ระบบทั้งหมดไดแบบเรียลไทม ความอัจฉริยะในการระบุสาเหตุที่แทจริงที่เกิดขึ้น ตรวจหาความผิดปกติและบริหารจัดการปญหา รวมถึงความสามารถพิเศษในการ ปฏิบตั งิ านผานระบบดิจทิ ลั ซึง่ เปนการปูทางสูก ารดําเนินการที่ 'รับรูแ ละตอบสนอง' ไดแบบอัตโนมัติ เรามาพิจารณาความสามารถทัง้ 3 ประการดังกลาวตามลําดับ โดยเริม่ ทีค่ วาม สามารถในการมองเห็นภาพรวมของระบบ รูปแบบการทําธุรกิจแบบดั้งเดิมนั้น องคกรจะมองเห็นหรือรับรูเฉพาะสิ่งที่ซัพพลายเออรบอกมาเทานั้น องคกรไม สามารถรูไดอยางชัดเจนวาการสั่งซื้ออยูในสถานะใดแลว หรือจะไดรับของเมื่อใด อยางไรก็ตาม เครือขายซัพพลายเชนทีท่ าํ งานบนคลาวดจะชวยใหผเู กีย่ วของทุกฝาย สามารถมองเห็นและโตตอบเกี่ยวกับการสั่งซื้อในชองทางเดียวกันไดแบบเรียลไทม ผลลัพธในทายที่สุดคือองคกรที่สั่งซื้อ ซัพพลายเออร และผูขนสง ไดใชขอมูลเรื่อง เดียวกัน เนื้อหาเหมือนกัน ซึ่งเปนแหลงขอมูลที่ถูกตองเปนจริง การรับรูที่เปนหนึ่งเดียวรวมศูนยกันเชนนี้เปนสิ่งสําคัญที่ชวยตัดปญหาเรื่อง ความไมแนนอน ความลาชา และขจัดการทํางานแบบตางคนตางทํา ดังนั้นเรื่อง ฉุกเฉินที่ไมคาดคิดจากการทํางานในแตละวันจะเกิดขึ้นนอยมากหรือไมมีเลย แต ความสามารถในการมองเห็นและรับรูค วามเปนไปนี้ จําเปนตองดําเนินการตัง้ แตตน จนจบกระบวนการเพื่อความถูกตองชัดเจน ธุรกิจจําเปนตองทราบผลกระทบของ กระบวนการตัง้ แตตน ทาง (ซัพพลายเออร) ไปจนถึงปลายทาง (ชองทางการขายและ ฐานลูกคา) นอกจากนีค้ วามสามารถในการมองเห็นระบบไดตงั้ แตตน จนจบตองทําไดแบบ เรียลไทม เชน ธุรกิจจําเปนตองเห็นภาพและรับรูขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ ซัพพลายเชนทั้งหมด ไมวาจะเปนการทําธุรกรรม ความเคลื่อนไหวตาง ๆ ความ ผันผวนของราคา และอืน่ ๆ ไดตลอดเวลา ณ เวลาทีเ่ กิดขึน้ จริง การขับเคลือ่ นระบบ ซัพพลายเชนไดอยางมีประสิทธิภาพ และการใชประโยชนจากเทคโนโลยีแมชชีน เลิรนนิ่งตาง ๆ จะทําไมไดเลยหากปราศจากขอมูลที่มีคุณภาพสูงและการรับรูได แบบเรียลไทม THAI PACKAGING NEWSLETTER

January - February 2021

71


ความอัจฉริยะในการแยกแยะสิ่งที่เขามารบกวนการทํางาน

บริษัทดานซัพพลายเชนที่มีความยืดหยุนกาวรุดหนา มีขอไดเปรียบใน การใชประโยชนจากซอฟตแวร อัลกอริทมึ ทีส่ ามารถตรวจจับเหตุการณทอี่ าจ กอใหเกิดปญหายุงยากได เรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งที่องคกรตองตระหนักไวคือ จะมี 'สิ่งรบกวนที่ทําใหการทํางานสะดุด' เกิดขึ้นอยูเสมอ ทั้งกับระบบที่ ติดตัง้ ในองคกร (Physical) และซัพพลายเชนดานการเงิน ดังนัน้ องคกรจําเปน ตองระบุใหไดวาสิ่งรบกวนการทํางานมากแคไหนที่ยอมรับไดและไมกระทบ ตอการดําเนินธุรกิจตามปกติ ณ จุดนี้เราสามารถเจาะถึงสาเหตุที่แทจริงที่อยูเบื้องหลังเหตุการณ หนึ่ง ๆ ได ธุรกิจจําเปนตองรูถึงปจจัยที่อยูเบื้องหลังปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น เชน เมือ่ เกิดการขาดแคลนวัสดุทใี่ ชในการผลิต หรือวัสดุสาํ เร็จรูปไมเพียงพอ ที่จะสงใหรานคาปลีก ธุรกิจจําเปนตองรูวาความขาดแคลนนั้น ๆ เกิดจาก อะไร สิง่ สําคัญพืน้ ฐานทีธ่ รุ กิจตองมีคอื ความเขาใจถึงความแตกตางระหวาง การขาดแคลนที่เกิดจากความตองการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป กับการ ขาดแคลนที่เกิดจากเหตุการณตาง ๆ เชน เรือบรรทุกคอนเทนเนอรติดคาง อยูที่ทาเรือ วาแตกตางกันอยางไร ความชาญฉลาดที่แทจริง ณ จุดนี้มาจากความสามารถที่จะรวมกลุม เหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับระบบซัพพลายเชนขององคกรที่ทํางานอยูใน สถานที่ตาง ๆ ทั่วโลกทั้งหมดไวดวยกัน หากองคกรสามารถระบุสาเหตุที่ แทจริงที่เหมือนกันของปญหาการทํางานที่เกิดขึ้นจากหลาย ๆ แหงได ก็จะ สามารถบริหารจัดการและแกปญหานั้นไดเร็วขึ้น

การทํางานบนระบบดิจิทัล

ระบบซัพพลายเชนที่ยืดหยุนและชาญฉลาดสามารถจัดการกับตัวแปร และขอมูลจากแหลงตาง ๆ หลายพันรายการไดบนแพลตฟอรมคลาวด แพลตฟอรมเดียว เพือ่ ชวยทําใหธรุ กิจเดินไปขางหนา ระบบดิจทิ ลั ซัพพลายเชน ซึ่งทํางานดวยความรวดเร็วเกินกวาที่มนุษยจะทําได จะชวยใหทุกฝาย เชื่อมตอและทํางานรวมกัน ไมวาจะเปนการกําหนดวันเวลาตาง ๆ ใบจอง เรือ การเงิน และอื่น ๆ การที่ผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายสามารถเปดใชสวนที่ ตองติดตอกับบุคคลภายนอกในระบบของตนเองได จะชวยใหทาํ การตัดสินใจ ทางธุรกิจตางๆ ไดเร็วขึ้น ดวยความแมนยําที่มากขึ้นและความไมแนนอนที่ นอยลง อยางไรก็ตาม ปญหาที่แกไขยากกวาคือปจจัยดานความไมแนนอน ที่ทําใหเกิดเหตุการณและความเสียหายที่ไมคาดคิดมากอน

มุงไปให ไกลกวาระบบอัตโนมัติ 1.0

ในอนาคตอันใกล การดําเนินงานตาง ๆ ภายในระบบดิจทิ ลั ซัพพลายเชน ทีย่ ดื หยุน มากทีส่ ดุ ขององคกรจะทํางานอยางอัตโนมัติ ดวยระบบทีท่ าํ หนาที่ แทนคนตามขอมูลที่ไดปอนไว (Intelligent Agent) และอัลกอริทึมอัจฉริยะ มากขึน้ เรือ่ ย ๆ เครือขายซัพพลายเชนทางการเงินและทีอ่ ยูบ นระบบภายใน (Physical) ขององคกรจะสะทอนใหเห็นความชาญฉลาดของระบบอัตโนมัติ ที่ไดนําไปใชในภาคการผลิตผานแนวทางของอุตสาหกรรม 4.0 หากปจจุบนั เราอยูใ นชวงการใชระบบอัตโนมัตริ ะยะที่ 1.0 ธุรกิจก็พรอม ทีจ่ ะใชอลั กอริทมึ อัจฉริยะมากขึน้ ในอนาคต และเมือ่ ถึงวันและเวลาทีค่ วาม อัจฉริยะนีไ้ มเพียงแตมคี วามชาญฉลาดแตยงั ยืดหยุน ดวย จะเปนเวลาทีร่ ะบบ อัตโนมัตเิ ริม่ ทําการตัดสินใจ โดยไมเพียงพิจารณาจากขอมูลราคาขายในระยะ สั้น ความพรอมในการผลิตและความตองการตลาดเทานั้น แตยังตัดสินใจ โดยพิจารณาจากความยั่งยืนของธุรกิจในระยะยาวดวย ขอเท็จจริงที่สําคัญ คือการสรางระบบซัพพลายเชนที่ยืดหยุนตอการเปลี่ยนแปลงตาม 'ปกติ' จะชวยใหธุรกิจปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงจํานวนมากได และ 72

THAI PACKAGING NEWSLETTER

January - February 2021

เมือ่ ธุรกิจตองปรับตัวใหรองรับ 'ความปกติใหม' ที่แตกตางกันอยางสิ้นเชิงก็สามารถทําได สําหรับประเทศไทย ขอมูลจากเว็บไซต คิดคา.com ของกระทรวงพาณิชยระบุวา ในชวง ครึ่งปแรกของป พ.ศ. 2563 GDP ภาคบริการ โลจิสติกส (การขนสง และสถานที่เก็บสินคา) มีมูลคา 3.91 แสนลานบาท คิดเปนอันดับ 4 ของภาคธุรกิจบริการที่สรางมูลคาสูงสุด และ ขอมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ณ เดือน สิ ง หาคม 2563 ระบุ ว  า มี ผู  ใ ห บ ริ ก ารด า น ซัพพลายเชนและโลจิสติกสทั้งสิ้น 20,077 ราย จากสถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 ส ง ผลให อั ต ราการขยายตั ว ของ GDP ภาค บริการโลจิสติกสครึ่งปแรกของป พ.ศ. 2563 ลดลงรอยละ -21.7 (real GDP) จากปกอน อยางไรก็ตาม ธุรกิจไปรษณียและการรับสง เอกสาร/สิ่ ง ของ ยั ง ขยายตั ว อย า งต อ เนื่ อ ง โดยเฉพาะในกลุ  ม การขนส ง สิ น ค า เร ง ด ว น รวมถึงธุรกิจขนสงอาหารที่มีการเติบโตสูงขึ้น อย า งก า วกระโดดตามการขยายตั ว ของ อีคอมเมิรซและการสั่งซื้อทางออนไลน ความทาทายอยางหนึ่งที่ผูประกอบการ โลจิสติกสไทยเผชิญคือการปรับตัวเพือ่ ยกระดับ การใชเทคโนโลยีดา นโลจิสติกสมรี าคาคอนขาง สูง และแนนอนเชนเดียวกับประเทศอื่น ๆ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจะถูกนํามาใชพัฒนา การใหบริการดานโลจิสติกส ทั้งในสวนของการ พัฒนาระบบไอทีและการสื่อสาร เพื่อรองรับ การทํางานเปนเครือขาย การแสดงผลแบบ เรียลไทม การติดตามตรวจสอบ ความรวดเร็ว แมนยํา ตรงตอเวลา รวมถึงการวิเคราะหความ ต อ งการของลู ก ค า จากบิ๊ ก ดาต า เพื่ อ เพิ่ ม ศักยภาพและรองรับความเปลี่ยนแปลงอยาง ตอเนื่อง


HOT

product

Digitally monitoring fill levels

Endress+Hauser

sends measuring data directly into the Cloud Optimisation of logistics and storage processes

Photo: © Endress+Hauser

Digital monitoring of plastic tanks: The FWR30 Micropilot enables the measurement of fill levels in mobile containers.

T

he FWR30 Micropilot sensor from Endress+Hauser provides for cost-efficient digitalisation of ll-level measuring points when using intermediate bulk containers. Wherever previously only assumptions about ll levels were possible, contactless and reliable stock monitoring of liquids is to be possible with little effort.

Intermediate bulk containers, or IBCs for short, are ever-present in logistics processes. Many industrial companies use the stackable containers for storing and transporting liquids. Food and beverage producers prefer storing additives such as avourings and colourings, or for storing and transporting agents for cleaning tanks and pipes in the large cube-shaped plastic containers. However, normally IBCs are used where there is no power connection to the pro-cess control system and cable installation for the ll level measurement is not economical. In short: If ll levels are nevertheless to be recorded, employees must determine these manually. Endress+Hauser intends to solve this problem with the FWR30 Micropilot. The intelligent sen-sor enables the measurement of ll levels in mobile containers in which this was hardly possi-ble up until now. "The measuring solution functions as a cloud-only approach completely with-out a process control system," explains Senior Product Manager Dietmar Haag of En-dress+Hauser. Depending on the requirements of the respective application, the sensor connects to various digital services. Endress+Hauser Messtechnik GmbH+Co.KG E-mail: florian.kraftschik@endress.com Website: www.de.endress.com

ADVERTISING

index

บริษัท

หนา

KURZ (THAILAND) LTD. ..................................................................... 59 PACK PRINT INTERNATIONAL 2021 ............. ปกหลังนอก PRINTTECH & SIGANAGE 2021 ............................................... 62 S.C.G. PACKGING CO., LTD. ....................................................... 3 THAI FLEX 2021 ....................................................................................... 6 ซันซิน โฮลดิ้งส (ประเทศไทย) บจก. ............................................ 9 ซี.เอ.เอส.เปเปอร บจก. ............................................................... 34, 36 ไซเบอร เอสเอ็ม (ไทย) บจก. ............................................................. 5 เทคโนโลยี่ 2004 บจก. .......................................................................... 13

บริษัท

หนา

เนชั่นไวด บจก. ................................................................ ปกหลังดานใน เบอรลี่ ยุคเกอร บมจ. ............................................................................ 8 ฟูจิฟลม (ประเทศไทย) บจก. ............................................................. 11 แมพิมพ บจก. .................................................................. ปกหนาดานใน เวอรทัส บจก. ................................................................................................ 50 ส.ศรีอักษร พริ้นติ้ง โปรดักส บจก. ............................................... 7 หงีเฮงแชมเปยนกรุป บจก. ................................................................. 4 เอ็มเอ็มพี คอรปอเรชั่น บจก. ........................................................... 33

THAI PACKAGING NEWSLETTER

January - February 2021

73


ใบสมัครสมาช�ก สมาคมการบรรจ�ภัณฑไทย

MEMBERSHIP

application form

ชื่อ-นามสกุล (Name) ............................................................................................................................................................................................... บริษัท/หางหุนสวน/หางหุนสวนจํากัด (Company Name) ...................................................................................................................... ที่อยู (Address) ........................................................................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................................................................................................

โทรศัพท (Tel.) ........................................................................................ โทรสาร (Fax) ..................................................................................... ประเภทกิจการ (Description Business) .......................................................................................................................................................... ตําแหนง (Position) ...................................................................................................................................................................................................

ใบสมัครเปนสมาช�กสมาคมฯ

(Membership Application Form) ขอสมัครเปนสมาช�กสมาคมฯ (Type of Membership) สามัญนิติบุคคล (Ordinary Member) วารสาร (Newsletter Member) ขาพเจาทราบระเบียบของสมาคมฯ และจะปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับ ทุกประการ (I have the full knowledge of the association regulations all of which I here by pledge to abide by) ลงชื่อ.................................................................ผูสมัคร (Signature) วันที่................./................../................. (Date)

ลงชื่อ...........................................................ผูรับรอง (..................................................) นายทะเบียนสมาคมการบรรจุภัณฑไทย

หมายเหตุ เอกสารที่ใชในการสมัคร หนังสือรับรองการจดทะเบียนของบริษัท พรอมประทับตราเซ็นรับรองสําเนาถูกตอง • สมาชิกสามัญนิติบุคคล คาลงทะเบียนครั้งเดียว 500 บาท คาบํารุงสมาคมฯ 2,000 บาท/ป • สมาชิกวารสาร คาลงทะเบียนครั้งเดียว 100 บาท คาบํารุงสมาคมฯ 500 บาท/ป การชําระเงินโดย • สั่งจายเปนเช็คครอมในนาม “สมาคมการบรรจุภัณฑไทย” • ฝากเงินเขาบัญชี “สมาคมการบรรจุภัณฑไทย” ธนาคารกสิกรไทย สาขาพระโขนง บัญชีออมทรัพย เลขที่ 010-2-58719-7 สมาคมการบรรจุภัณฑไทย อาคารสํานักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน (อาคารเกา) ชั้น 2 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท : 0-2712-1995, 0-2712-3556 โทรสาร : 0-2713-6164 E-mail : thaipack@thaipack.or.th, adminthaipack@gmail.com Website : www.thaipack.or.th Thai Packaging Association MIDI Building, 86/6 Soi Treemit, Rama 4 Rd., Klongtoey, Bangkok 10110 Thailand Tel : 0-2712-1995, 0-2712-3556  Fax : 0-2713-6164 E-mail : thaipack@thaipack.or.th, adminthaipack@gmail.com Website : www.thaipack.or.th


Profile for Thaipackaging

ThaiPackaging 145 January-February 2021  

ThaiPackaging

ThaiPackaging 145 January-February 2021  

ThaiPackaging

Advertisement