ThaiPackaging 140 Mar-Apr 2020

Page 1เครื่องจักรหลังการพิมพ์จากประเทศอินเดีย มีประสบการณ์มานานกว่า 34 ปี

เครื่องปั๊มไดคัท อัตโนมัติ รุ่น 65v2 และ 80 ปั๊มเส้น-นูน-ปรุ-ขาด จบในเครื่องเดียว

มีระบบแจ้งจุดที่เป็นปัญหาสามารถตรวจสอบได้ จากหน้าจอ ทำให้ประหยัดเวลาการหาข้อผิดพลาด

ชุดป้องกันกระดาษซ้อนจะแจ้งเตือนทันทีหน้าจอ

ชุดลำเลียงมียางเป็นขนแปรง ช่วยประคองกระดาษให้แม่นยำขึ้น

ชุดควบคุมการทำงาน ของเครื่องแบบระบบสัมผัส และตั้งค่าชิ้นงาน

เครื่องเคลือบยูวี-สปอตยูวีดียว วอเตอร์เบส-บลิสเตอร์ เสร็จในเครื่องเดี Fine coat 65 และ 80, 80AX

ชุดตรวจจับ ชุดดึงกระดาษข้าง กระดาษซ้อนป้องกัน ทำให้งานเคลือบ งานไม่ให้เสียหาย ได้เต็มทุกแผ่น

ชุดเคลือบด้วยลูกยาง 2 ลูก มั่นใจว่างาน เรียบร้อยสมบูรณ์

ลูกยางแบบเต็มแผ่น และเฉพาะจุด

ชุดดูดกระดาษตั้งแต่ 0.1 ม.ม. - 0.6 ม.ม.

ชุดเก็บกระดาษขึ้นลงอัตโนมัติ

ทัชสกรีนควบคุม ด้วยระบบ PLC

เครื่องพิมพ์บาร์โค๊ต,นัมเบอร์ริ่ง, ฟอร์ม, เช็ค,โลโก้ และอื่นๆ ด้วยระบบอิ้งค์เจ็ท

Reckoner VDP65 ระบบดูดกระดาษ ตั้งแต่ 50-350 แกรม

ชุดเก็บงานหลังพิมพ์แล้ว

ชุดหัวพิมพ์อิ้งค์เจ็ทติดตั้ง ชุดเข้ารหัสและตรวจจับสี บนรางปรับขึ้นลงได้ตาม เพื่อส่งข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ เพือ ่ ควบคุมหัวพิมพ์อิ้งค์เจ็ท งานที่ต้องการพิมพ์

ชุดตรวจจับกระดาษซ้อน ด้วยระบบอุลตร้าโซนิค

20-3-63-TECHNOLOGY MEDIA NO140-ADCyber_G5-3.indd 1

3/20/20 2:23 PM


16-1-63-TECHNOLOGY MEDIA NO139-AD Sriaksorn_G5-3.indd 1

1/16/20 4:50 PM


Stand out from the crowd with fifth color RICOH PRO C7200SX · 85 ppm · 360 gsm · Duplex 700 mm · Special Toner · Auto Alignment and Calibration

TECHNOLOGY MEDIA _NO.139_11-1-63_G5-4 Ad_ Ricoh


12-9-61 TECHNOLOGY MEDIA AD AIRPLANE_G5-3.indd 1

12/9/61 18:48


20-1-63-AD Jan_G5-3.indd 1

1/20/20 4:03 PM


Sansin2P.pdf

1

10/15/2562 BE

1:18 PM

TECHNOLOGY MEDIA_NO138_2019_15-10-62


Sansin2P.pdf

2

10/15/2562 BE

1:19 PM

TECHNOLOGY MEDIA_NO138_2019_15-10-62


CONTENTS

Vol.30 No.140 March-April 2020

page 14

TPA Activity 14 กิจกรรมการกุศลเนื่องในโอกาส ครบรอบ 50 ป สมาคมการ บรรจุภัณฑไทย 16 เรื่องเลาคนทํากลอง

18 In Trend

“บรรจุภัณฑสําหรับ SME ไมรู ไมรอด” เพื่อการพัฒนา อยางมีประสิทธิภาพ แขงขันได ในตลาดโลก

23 Interview

กระดาษฟางไทย ไรสารเคมี ยอยสลายได 100%

page 23

38 Focus

วิชาญ จิตรภักดี… Packaging Solutions กลยุทธเพื่อรักษาผูนําดาน บรรจุภัณฑ

40 News

Diana Go รุนใหม เพิ่มความสมบูรณแบบการผลิต ในกลุมผลิตภัณฑสําหรับ ตลาดบรรจุภัณฑ

28 In Trend

“คูล ทู ทัช” แพ็กเกจจิ้งจาก พลาสติกชีวภาพ ยอยสลายไดเร็ว ลดภาวะโลกรอน ขยะลนโลก!

30 In Trend

ยกระดับกัญชา

Announcing the Winners of the 2019 Packaging Innovation Awards

FlexLink expand the stainless steel range with a new 70 mm width

10

THAI PACKAGING NEWSLETTER

March - April 2020

แพ็กเกจจิ้งรักษโลก จากแบรนดระดับโลก

60 Special Scoop

กลุมสมาคมเกี่ยวของเสนอ เรงแกกฎหมายอนุญาตใช บรรจุภัณฑจากพลาสติกรีไซเคิล

62 Focus

upakovka and interplastica 2020 : Russian Market Back on Track

64 Article

CES 2020 Survey

67 News 48 News

RICOH เตรียมเปดทําการโรงงาน ผลิตเครื่องพิมพสําหรับสํานักงาน ในประเทศจีน

52 Special Area

ฟูจิ ซีร็อกซ ประเทศไทย จัด สัมมนา “The New Normal of Packaging in 2020”

54 Special Area 32 News

56 Special Area

41 Focus

26 Article

กระบวนการรีไซเคิลใน สหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา

page 28

iC3D...ซอฟตแวรสําหรับ นักออกแบบ

อินโดรามา เวนเจอรส ประกาศ กลยุทธองคกรป 2563-2566

68 News

อินฟอรมา เผยผูประกอบการ ไทย-เทศมั่นใจรวมจัดงาน โพรแพ็ค เอเชีย 2020

70 News

เบทาโกรจับมือเอสซีจี แพคเกจจิ้ง สรางนวัตกรรมเติมเต็มมาตรฐาน อุตสาหกรรมอาหาร

71 Hot Product


Jet Press 750S

Powerful third generation B2 sheet-fed digital inkjet press

„

The new standard in print Quality with next generation Samba printheads

„

Ultra- high image quality

„

Larger color gamut water-based inks

„

Registration accuracy better than offset

„

Offset paper handling system

„

Double-sided variable data handling

„

1,200 X 1,200 dpi four level greyscale inkjet heads

„

Real-time in-line print quality management

„

Up to 3,600 B2 sheets per hour (static and variable jobs)

Jet Press 750S THE NEW STANDARD

IN PRINT QUALITY

ïøĉÞĆÏǰôĎĂ?ĉôŗúŤÜǰ ðøąđÏýĕÏá Ç°Ă?ÄˆĂ–Ä†ĂŠ Ç°Ă&#x;ĆĚÎǰ ǰĂćÙćøǰÄ‘Ä‚Ăż ǰóĊ ǰÍÎÎóĀúēáíÄ‰ĂŽÇ°Ä’Ă—ĂźĂœĂżÄ‡ĂśÄ‘ÿÎĔÎǰđ×êóâćĕÏ Ă–øÄ?ĂœÄ‘ĂŹĂłÄ„Ç° Ç°Ä“Ïøǰ Ç° Ç° 20-1-63-AD Fujifilm_G5-3.indd 1

1/20/20 4:04 PM


EDITOR

note

วัตถุประสงคในการจัดทํา

วารสารบรรจุภณ ั ฑไทย จัดทําขึน้ โดยสมาคมการบรรจุภณ ั ฑไทย เพือ่ เผยแพร สาระความรูเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ และนําเสนอความเคลื่อนไหวของกิจกรรม ดานบรรจุภณ ั ฑใหแกสมาชิกและบุคคลทัว่ ไปทีส่ นใจ บทความทีต่ พี มิ พในวารสาร บรรจุภัณฑไทยเปนสวนหนึ่งของการเผยแพรขอมูลขาวสาร และเอกสารทาง วิชาการ สมาคมฯ ไมจําเปนตองเห็นดวยเสมอไป

Purpose

Published by the Thai Packaging Association. Thai Packaging Newsletter provides news, information and know-how as well as activity related to packaging industry in Thailand to all members of the Thai Packaging Association and the general public. Articles published in Thai Packaging Newsletter do not represent the official views of the Thai Packaging Association.

คณะกรรมการบริหารสมาคมการบรรจุภัณฑไทย The Board of the Thai Packaging Association

ถานการณไวรัสโควิด-19 ที่กําลังระบาดไปทั่วโลกขณะนี้ สรางความหวาดระแวงไปทั่วโลก ประเทศไทยเองเปน ประเทศแรกที่มีผูติดเชื้อนอกประเทศจีน แตดวยความรวมมือ ร ว มใจกั น ของหลายฝ า ยทํ า ให ส ถานการณ ก ารแพร เชื้ อ ไม รายแรงอยางที่มีการคาดการณไว แตผลกระทบดานอื่น ๆ กลั บ ร า ยแรงกว า ที่ ค าดไว ทั้ ง ทางด า นเศรษฐกิ จ และความ หวาดระแวงของประชาชน ก็ขอใหทกุ คนติดตามขาวสารอยาง มีสติ และรวมมือรวมใจกาวผานวิกฤตครั้งนี้ไปดวยกัน ในสวนเนื้อหาภายในฉบับมีกิจกรรมการกุศลเนื่องใน โอกาสครบรอบ 50 ป สมาคมการบรรจุภัณฑไทย โดยได บริจาคอุปกรณทางการแพทยใหแก สถาบันสุขภาพเด็กแหง ชาติมหาราชินี เปนเครื่องมือ “ชุดซักชั่นไปปไลนชนิดดูด เสมหะแบบตอเนื่องและดูดเปนจังหวะ” ถือวาเปนอีกหนึ่ง อุปกรณทางการแพทยที่กําลังขาดแคลนในการรักษาสุขภาพ เด็ก นับเปนอีกหนึ่งกิจกรรมดี ๆ ที่ทางสมาคมการบรรจุภัณฑ ไทยไดทําขึ้นและคาดวาจะดําเนินการอยางตอเนื่องเพื่อสง มอบสิ่งดี ๆ ใหแกสังคมตอไป

he Covid-19 virus situation that is currently pervading the world causes fear all around the world. Thailand is the first country to have an infected person outside of China, but with the cooperation of many parties, the spreading situation is not as serious as predicted. However, there are other impacts that were more serious than expected, both in terms of the economy and the fear of the people. We would like to urge that everyone follow news consciously and work together to overcome this crisis together. As for the internal content in this edition, there is a charity event on the occasion of the 50th Anniversary of the Thai Packaging Association. The Association has donated medical equipment to the Queen Sirikit National Institute of Child Health, as a tool for “Continuous and rhythmically sputum suction pipeline set” which is one of the medical equipment that is lacking for taking care of child health. This is considered as one of the good activities that the Thai Packaging Association has done and is expected to continue to deliver good things to the society.

T

12

THAI PACKAGING NEWSLETTER

March - April 2020

1. คุณมานิตย กมลสุวรรณ Manit Kamolsuwan 2. คุณพรชัย รัตนชัยกานนท Pornchai Rattanachaikanont 3. คุณเอกรินทร จิระกรานนท Ekarin Chirakranont

นายกสมาคมฯ President อุปนายกจัดหารายได Vice President/Fund Raising Chair อุปนายกพัฒนาองคกร Vice President/Organization Development 4. คุณประสิทธิ์ คลองงูเหลือม อุปนายกวิชาการ Prasit Klongngooluerm Vice President/Academic Affairs 5. คุณภาวิมาส กมลสุวรรณ อุปนายกบริหาร Pavimas Kamolsuwan Vice President 6. คุณอโศก อุปทยา อุปนายกอุตสาหกรรมพลาสติก Ashok Upadhya Vice President 7. คุณวิวัฒน อุตสาหจิต เลขาธิการ Wiwat Utsahajit Secretary 8. คุณชินวัชร เฉลยวุฒิโรจน เหรัญญิก Chinnawat Chaloeiwutthiroj Treasurer 9. คุณอภิเชษฐ เอื้อกิจธโรปกรณ นายทะเบียน Aphichet Eukittaroprakorn Register 10. คุณภัทรา คุณวัฒน รองเลขาธิการ Patra Khunawat Vice Secretary 11. คุณประเสริฐ หลอยืนยง ประชาสัมพันธ Prasert Loryuenyong Public Relation 12. คุณวีระยุทธ อมรเธียร กรรมการ ฝายกิจกรรมตางประเทศ Veerayuth Amorntien Director of International Affairs 13. คุณอุมา อัจจิมารังษี กรรมการ ฝายกิจกรรมในประเทศ Uma Ajjimarangsee Director of Internal Affairs 14. คุณนิธิ เนาวประทีป กรรมการ ฝายสารสนเทศ Niti Naovaprateep Director of IT 15. คุณวิวรรธน เหมมณฑารพ กรรมการ ฝายอุตสาหกรรมพลาสติก Wiwat Hemmondharop Director of Plastic Industry เจาของ : สมาคมการบรรจุภัณฑไทย www.thaipack.or.th อาคารสํานักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน (อาคารเกา) ชั้น 2 86/6 ซอยตรีมติ ร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท : 0-2712-1995, 0-2712-3556 โทรสาร : 0-2713-6164 E-mail : thaipack@thaipack.or.th, adminthaipack@gmail.com Owner : Thai Packaging Association www.thaipack.or.th MIDI Building, 86/6 Soi Treemit, Rama 4 Rd., Klongtoey, Bangkok 10110 Tel : 0-2712-1995, 0-2712-3556 Fax : 0-2713-6164 E-mail : thaipack@thaipack.or.th, adminthaipack@gmail.com Editorial Staff : Nipa Klinkosum Project Manager : Tipawan Khempilar Executive Sale : Kalaya Sabpirom, Siriporn Klinkajorn, Kasira Hembundij, Manus Chaipas Graphic Designer : Prittiya Nillawat Photographer : Komsak Kumsalee Proofreader : Tidawadee Boonsuya Managed by : Technology Media Co., Ltd. 471/4 Phayathai Place, Sri-Ayutthaya Rd., Thung Phayathai, Rachathewi, Bangkok 10400 Tel. 0-2354-5333 Printed by : E.Hing Printing Press Co., Ltd. 3141 Rot-Fai Sai Paknam Rd., Phrakanong, Klongtoey, Bangkok 10110 Tel : 0-2249-0136-8 Fax : 0-2249-5093


Join us on

20-3-63-TECHNOLOGY MEDIA NO140-ADKURZ_G5-3.indd 1

3/20/20 2:22 PM


TPA

activity กิจกรรมการกุศล เนื่องในโอกาส

ครบรอบ 50 ป สมาคมการบรรจภัณฑไทย

มื่ อ วั น พฤหั ส บดี ที่ 5 มี น าคม 2563 สมาคมการ บรรจุภัณฑไทย ไดจัดกิจกรรมการกุศล โดยไดมอบ อุปกรณทางการแพทยใหแก สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติ มหาราชินี เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ป การกอตั้งสมาคม การบรรจุภัณฑไทย นําโดย มานิตย กมลสุวรรณ นายก สมาคมการบรรจุ ภั ณ ฑ ไ ทย พร อ มด ว ย เอกริ น ทร จิระกรานนท อุปนายกพัฒนาองคกร อุมา อัจจิมารังษี กรรมการ ฝายกิจกรรมในประเทศ วิวัฒน อุตสาหจิต เลขาธิการ ภัทรา คุณวัฒน รองเลขาธิการ และ ชัยวัฒน บุญมา ที่ปรึกษาสมาคมฯ ส ว นตั ว แทนผู  รั บ มอบอุ ป กรณ ท างการแพทย จ าก สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี ไดแก สุเนตรา 14

THAI PACKAGING NEWSLETTER

March - April 2020


แกววิเชียร รองผูอํานวยการดานการพยาบาล และ ทรงศิริ นิลจุลกะ หัวหนางานพยาบาลกุมารเวชศาสตรครอบครัว แสดงความขอบคุณคณะกรรมการบริหารสมาคมการบรรจุภณ ั ฑ ไทย ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี สถาบัน สุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี สําหรับอุปกรณทางการแพทยดังกลาวนี้คือ “ชุดซักชั่น ไปปไลนชนิดดูดเสมหะแบบตอเนื่องและดูดเปนจังหวะ” จํานวน 5 ชุด มูลคา 97,500 บาท เพื่อการใชงานทั่วไป ซึ่ง พบวาทางสถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี ยังขาดแคลน อุปกรณทางการแพทยอีกจํานวนมาก เชน เครื่องชวยหายใจ ซึ่งเปนอุปกรณสําคัญสําหรับผูปวยที่ไมสามารถหายใจดวยตัว เองไดอยางเต็มที่ อันเนื่องมาจากสาเหตุตาง ๆ เชน อาการ

เจ็บปวยรุนแรงหรือการผาตัด และรถพยาบาล ยานพาหนะ สําหรับเคลือ่ นยายเด็กปวยหรือบาดเจ็บไปยังโรงพยาบาล และ ในบางกรณีอาจใชเพื่อทําการดูแลรักษาอาการปวยนอกโรง พยาบาล เปนตน นอกจากนี้ ตั ว แทนของสถาบั น สุ ข ภาพเด็ ก แห ง ชาติ มหาราชิ นี ได ส าธิ ต การใช ง านของเครื่ อ งมื อ และนํ า คณะ กรรมการสมาคมฯ เยีย่ มชมอาคารตาง ๆ ภายในสถาบันฯ และ จุดบริการรักษาผูปวยเด็กที่มาจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ เปนอีกหนึ่งกิจกรรมดี ๆ ของสมาคมการบรรจุภัณฑไทย และคาดวาจะดําเนินการอยางตอเนื่องเพื่อสงมอบสิ่งดี ๆ ให แกสังคมตอไป

THAI PACKAGING NEWSLETTER

March - April 2020

15


เรื่องเลา คนทํากลอง มานิตย กมลสุวรรณ

3

านธุรกิจและอาชีพทุกอยางไมวา โลกจะมีอะไรใหมกวา ดีกวาเกิดขึ้น หรือจะมาแทนของเดิม และทีช่ อบพูด ๆ กัน ดวยศัพทใหม ๆ คําใหม ๆ ไมวาจะเปน Disruption, AI, Circular Economy, Green Packaging และอื่น ๆ แตทั้งหลายที่กลาว มาก็ยงั อยูใ น 3 กลุม ธุรกิจหลักเหมือนเดิม เพียงแตอาจตองปรับเปลี่ยน ปรับปรุง หรือแกไขใหดขี นึ้ ตามสภาวะ ผมคงจะชีแ้ จง ยํ้าใหอีกครั้งกับ 3 กลุมธุรกิจหลัก… 1. ธุรกิจเกี่ยวของกับอาหารและ เครื่องดื่ม 2. ธุรกิจเกี่ยวของกับสุขภาพและ ความงาม 3. ธุรกิจเกี่ยวของกับทองเที่ยวและ การเดินทาง

16

THAI PACKAGING NEWSLETTER

March - April 2020

กลุมธุรกิจหลัก

ที่ธุรกิจกลุมโรงพิมพ จะตองจับตามอง

ทัง้ 3 ธุรกิจหลัก จะเกีย่ วของโยงกันไปมา สรางงานครอบคลุม ธุรกิจอืน่ ๆ อีกมากมาย ขึน้ อยูว า แตละธุรกิจจะเขาไปเกีย่ วพันกัน ไดขนาดไหน ดังเชนตัวอยาง เชน ซีพี : อาหาร, สตารบัคส : เครื่องดื่ม, การบินไทย : เดินทาง, กระทิงแดง : เครือ่ งดืม่ , เอสแอนดพี : อาหาร/เครือ่ งดืม่ , คอลเกต : สุขภาพ, นีเวีย : สุขภาพ/ความงาม เปนตน เมื่อเห็นเชนนี้ โรงพิมพบรรจุภัณฑ ควรจะเปนธุรกิจที่กินตามนํ้า แทบทุกแหง ตองมาใชบริการ มันอยูท วี่ า ตัวเจาของโรงพิมพจะมีความสามารถ พอที่จะจับมาผูกกันเปนธุรกิจได ก็จะทําใหเห็นงาน เห็นเงิน และ ตอยอดไปไดเรื่อย ๆ ในชวงเวลาที่ยากลําบากเหมือนวันนี้ ที่หลาย ๆ อยางอยู นอกเหนือจากเหตุการณปรกติ แตมีความเกี่ยวโยงกันมากมาย สงผลใหซึ่งกันและกัน อยางเชน โรคระบาดโควิด-19 ที่จีน สราง ความเดือดรอนไปถึงแมคา ขายพวงมาลัยทีศ่ าลพระพรหมเอราวัณ ตางจังหวัดแลง ไมมีนํ้าเพาะปลูก สงผลใหรถกระบะโตโยตาขาย ไมออก โรงงานโตโยตาเลยตองปลดคนงาน สงผลความเดือดรอน ตอ ๆ ไปอีกไมรจู บ...คนทีอ่ ยูใ นธุรกิจการพิมพบรรจุภณ ั ฑ ควรจะ ตองเรียนรูต ลาดเหลา ตลาดสบู ตลาดเครือ่ งสําอาง ตลาดอาหาร สงออก ในเรื่องไฮเทคทางเทคโนโลยีก็ยิ่งนากลัว อินเทอรเน็ต มือถือ ทําใหคนแทบจะไมไปเรียนตอในมหาวิทยาลัย ทุกคณะ แทบจะไมมีนักศึกษามาเรียน ธนาคารเริ่มทยอยปดสาขา ไมตอง ใชพนักงาน อีกหนอยรถก็จะไมตองมีคนขับ...จึงไมใชเรื่องแปลก ที่ธุรกิจสิ่งพิมพ สื่อ และหนังสือจะนอยลง ๆ เหลือสิ่งพิมพ บรรจุภณ ั ฑ ทีต่ รงกับธุรกิจทีผ่ มทําอยู และคงจะเปนเรือ่ งราวทีผ่ ม จะถือโอกาสแสดงความคิดเห็นบางอยางใหไดรูกัน... ถึงวันนี้ CPT นาจะมีอายุกวา 65 ป ผานการทํางานดาน กระดาษมาครบถวนในทุกรูปแบบทั้งในจุดตํ่าสุดและสูงสุด ดวย ประสบการณและหลักความคิดของการแบงปนใหความรูค นทัว่ ไป มากวา 40 ป ไดบอกเตือนใหคนในวงการพิมพบรรจุภัณฑตองมี การพัฒนาในเรื่องงานบรรจุภัณฑใหม ๆ ใหเกิดขึ้น และถาจะให ธุรกิจกาวไกลโตขึ้น จะตองมีความรูเรื่องวิศวกรรมบรรจุภัณฑ (Package Engineer) ของตนเองเขามาเกี่ยว เพื่อที่การนําเสนอ งานแพ็กเกจใหม ๆ ใหลูกคา สามารถผลิตไดจริง จะตองสราง


ทีมงานออกแบบ ทีมงานชางที่ตองใชเวลาเปนป ๆ ใชเงิน กอนโต แตถา ไมคดิ ทําอะไรเลย จะโตลําบาก จะไมมคี วามรูใ น เรือ่ งทําแพ็กเกจใหม ๆ ไดเลย ไปตอก็ไปไมเปน อยูก บั ที่ เกือบ ทุกคนที่ทํางานดานกลองมาเปนสิบ ๆ ป ไมรูวาทั้งนํ้านม นํ้า ผลไม มันใสกลองกระดาษไดยังไง มันบรรจุยังไง ใชกระดาษ อะไร ไมคิดสนใจที่จะเรียนรู เมื่อไมรูก็ไมเห็นงาน ไมเห็นเงิน

งานแปลก ๆ ใหม ๆ ก็ไปไมเปน วันนี้จะมาเรียนรู ก็ไมทัน... ทีเ่ อามาเขียนไมใชจะซํา้ เติม แตจะบอกวาโอกาสทองของ ธุรกิจบรรจุภัณฑนั้นเหลือไมมาก เหมือนอยางที่เขียนขางตน จะโตไดก็ตองมีความรูจริง มีเทคนิคและพัฒนาการของตัวเอง มีเปาหมายทีก่ าํ หนดไดชดั เจน สรางนวัตกรรมและตอยอดงาน ใหม ๆ ไดตอเนื่อง ทายสุดตองนําเสนองานใหไดสิ่งที่ดีกวา...

นวัตกรรมการออกแบบบรรจภัณฑ และเทคนิคการทํางานกับคนญี่ปุน การออกแบบถาด กระดาษดวยโครงสราง ขึ้นรูปพิเศษ แข็งแรง ใช เปนพิมพอบขนมเคกได ในตัว เปนเคกสี่เหลี่ยม ตัวถาดกระดาษทีใ่ ชเปน พิมพอบ เขาเตาอบทน ความรอนได 220 องศา เซลเซียส วัสดุกระดาษที่ ใชเปนอาหารปลอดภัย (US/FDA...Food Safe) ผ า นการทดสอบเป น ที่ เรียบรอย ลูกคามีการออกแบบภาพกราฟกเพื่อพิมพ สีบนถาด มีการสั่งซื้อใชจํานวนมาก เพื่อนําไปใชอบ ทําเคกรสตาง ๆ Butter Cake, Choco Cake, Banana Cake, Fruit Cake ตามศูนยเบเกอรี่ทั่วประเทศและ รานในเครือที่อยูในประเทศใกลเคียง... เปนอีกหนึง่ ตัวอยาง ของนวัตกรรมการออกแบบ บรรจุภัณฑ ที่จะสรางงานพิมพบรรจุภัณฑใหม ๆ ให เกิดขึ้น ปรกติ CPT จะผลิตถาดเปนพิมพอบเคก ชิฟฟอน ดวยกระดาษคราฟทพิเศษแบบราคาถูก รูปทรงกลม ใชแลวทิ้งไมตองลาง มีหลายขนาด (ตามภาพ) จะจัด สงใหกับบริษัทจัดหาของใหทางราน DAISO ญี่ปุน คาขายทํามานานมาก ทําสงใหทงั้ ป และยังไดออกแบบ โครงสรางกระดาษเปนพิมพอบขนมคุกกี้ ชิน้ เทาฝามือ เปนการตูนมิกกี้เมาสใหกับทางดิสนียแลนดโตเกียว

ขอแตกตางการใชพิมพอบขนมที่ทําดวยโลหะ เมื่อใช แลวตองนํามาลางใชใหม จะเปนเรือ่ งทีย่ งุ ยากสําหรับ ญีป่ นุ ตัวพิมพอบขนมจะตองสัง่ ผลิตจากโรงงานเหล็ก มีราคาสูง หลังใชงานทุกครั้งตองใชแรงงานลาง และ นํา้ ลางทิง้ ทีป่ นเปอ น นํา้ ยาเคมี ไขมัน ตองมีการบําบัด ใหสะอาดกอนทิ้ง ทําใหมีคาใชจายแพงมาก ที่จริง CPT ทําธุรกิจกับญี่ปุนมานาน เปนระบบ ทําการคาที่ตองผานบริษัทเทรดดิ้ง ที่มีสาขาตัวแทน ทั่วโลก ไมซื้อตรง สินคาที่ซื้อจะผานมือหลายขั้นตอน ทําใหคนญี่ปุนทุกคนมีงานทํา เขาจะเสาะหาของมี คุณภาพ กดราคามากทีส่ ดุ เพราะระบบการคาของเขา เองจะตองบวกเยอะทีส่ ดุ เพือ่ ดูแลคนของเขา ถือเปน นโยบายแหงชาติและอยูในสายเลือด ดีอยางที่เขาไม จุกจิกไปเรื่อย ๆ จายเงินตรงเวลา...อยาไปสะกิดเขา เรื่องราคา ถาไมจําเปน...

THAI PACKAGING NEWSLETTER

March - April 2020

17


IN TREND

“ บรรจุภัณฑ สําหรับ SME ไมรู ไมรอด ” เพื่อการพัฒนา อย างมีประสิทธิภาพ แข งขันได ในตลาดโลก

รศ. ดร.วั น ชั ย แหลมหลักสกุล

นสภาวการณ แข ง ขั น ของอุ ต สาหกรรมบรรจุ ภั ณ ฑ ใ น ป จ จุ บั น มี ความท าทายรอบด าน ผู ประกอบการต า ง ตองหาแนวทางตั้งรับและบุกตลาดเชิงรุกเพื่อสรางจุดแข็ง ตอยอดใหกับธุรกิจของตนใหมีความยั่งยืน ตอบโจทยความ ตองการของตลาด ศึกษาและกาวใหทันตอแนวโนมนวัตกรรม บรรจุภัณฑทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกนั้น จะเปนปจจัย สําคัญตัวหนึง่ ทีจ่ ะเตรียมความพรอมใหผปู ระกอบการลงสนาม แขงขันไดอยางมัน่ ใจและนําไปปรับใชใหประสบผลสําเร็จตอไป ในอนาคต กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร วิ จั ย และ นวั ต กรรม (อว.) สํ า นั ก งานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร แ ละ เทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) โดย โปรแกรมสนับสนุนการ พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) รวมกับ ภาควิชา เทคโนโลยี ก ารพิ ม พ แ ละบรรจุ ภั ณ ฑ คณะครุ ศ าสตร อุ ต สาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พระจอมเกล า ธนบุ รี (มจธ.) ศู น ย วิ จั ย และพั ฒ นา อุตสาหกรรมระบบไซเบอร-กายภาพทางการผลิต และ สํ า นั ก วิ จั ย วิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.) ไดจัด

18

THAI PACKAGING NEWSLETTER

March - April 2020

สัมมนาโดยมี รศ. ดร.วันชัย แหลมหลักสกุล อาจารย ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ บรรยายในหัวขอ “การเพิ่ ม มู ล ค า ผลิ ต ภั ณ ฑ ด  ว ยการออกแบบและ เทคโนโลยี บ รรจุ ภั ณ ฑ ” และ อาจารย ม ยุ รี ภาค ลําเจียก ผูเชี่ยวชาญดานบรรจุภัณฑ มารวมบรรยาย ในหัวขอ “บรรจุภณ ั ฑสาํ หรับ SME: ไมรู ไมรอด” เพือ่ ใหความรูกับผูประกอบการ SME จังหวัดชลบุรีและ จังหวัดใกลเคียงในเขตพื้นที่ EEC กวา 100 ราย ไดรับ ความรู  แ ละคํ า ปรึ ก ษาแนะนํ า ในการพั ฒ นาระบบ อุตสาหกรรมดวยการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และ การผลิตบรรจุภัณฑรูปแบบตาง ๆ ใหมีคุณสมบัติในการ ใชงานที่สามารถตอบสนองตอความตองการของตลาด และวิถชี วี ติ ของผูบ ริโภคสมัยใหม พรอมทัง้ การลดตนทุน บรรจุภณ ั ฑ เพือ่ การพัฒนาอยางกาวกระโดด และแขงขัน ไดในตลาดโลก รศ. ดร.วันชัย แหลมหลักสกุล อาจารยภาควิชา เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ วิทยาลัยเทคโนโลยี อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา


พระนครเหนือ กลาววา Packaging Function เปนเรื่องแรก ที่ตองใหความสําคัญ โดยจะประกอบไปดวยหลักการตาง ๆ รวมกันไว อาทิ การบรรจุ (Contain) การรักษาปองกันทั้ง ในเรื่องความปลอดภัยของคุณภาพสินคาและระยะเวลาการ เก็บรักษา (Protection & Shelf Life) การขนสง (Distribution) การพิมพบรรจุภัณฑเพื่อสื่อสารไปยังผูบริโภค (Communication) คุณภาพในการผลิตบรรจุภัณฑที่สมํ่าเสมอและ ใกลเคียงกัน (Uniformity for Mass Scale) และขีดความ สามารถในการผลิตเพิ่มเติม (Supply Chain) ในแงของ บรรจุภัณฑทองถิ่นนั้นอาจจะไมสามารถตอบโจทยของการ ผลิตเชิงธุรกิจในปจจุบนั ได ผูป ระกอบการจึงจะตองใชวทิ ยาการ บรรจุภัณฑเทคโนโลยี นวัตกรรม การตลาด การสื่อสาร และ เรื่องของศิลปะเขามาชวยในระบบ ไมวาจะเปนการเตรียม สินคาจากแหลงผลิต การลําเลียงขนสง เก็บรักษา และจัด จําหนาย จนถึงมือผูบริโภค โดยเสียคาใชจายที่เหมาะสมกับ การตลาดและตรงตาม Positioning ของสินคา

Packaging Function คํานึงถึงหนาที่และความสําคัญของบรรจุภัณฑตาม วิทยาการ 2 ดาน ไดแก ดานเทคนิค การบรรจุ การปกปองสินคา การรักษาคุณภาพสินคา การลําเลียงขนสง การวางจําหนาย การรักษาสิง่ แวดลอมและ การกําจัด ดานการตลาด การโฆษณาและสงเสริมการขาย การแสดงขอมูลสินคา การตั้งราคาขาย การกําหนดปริมาณ ความสะดวกในการ ซื้อขาย การสนับสนุนในโครงการพิเศษ อาทิ เนื่องในโอกาส ครบรอบตาง ๆ มีการคาดการณถึงมูลคาการเติบโตของ อุตสาหกรรมบรรจุภณ ั ฑจากป 2010-2020 ไววา จะเพิม่ สูงขึน้ ั ฑ ถึง 25% เนือ่ งจากเหตุผลเรือ่ งของการเพิม่ ขึน้ โดยบรรจุภณ ที่ผลิตจากกระดาษ (Board) จะยังคงมีสัดสวนมากที่สุด แต บรรจุภัณฑ Flexible จะโตมากขึ้น สวนในประเทศไทยเอง ก็เชนกันการเติบโตของกลุมบรรจุภัณฑอาหารและเครื่องดื่ม ก็เติบโตสูงที่สุดและมีแนวโนมสูงขึ้นเรือ่ ย ๆ โดยประเภทของ Consumer Packaging สวนการเติบโตของประเภทบรรจุภณ ั ฑ ในไทย ป 2010-2020 มีภาพรวมเพิ่มสูงขึ้นทุกประเภท ไมวา จะเปน กลุม Paper, Flexible, Rigid Plastic และ Glass เนื่องจาก GDP ที่โตขึ้น รศ. ดร.วันชัย กลาวเพิ่มเติมวา “การขยายตัวของ โมเดิรนเทรด ธุรกิจสินคาอุปโภคบริโภคในประเทศเติบโตขึ้น และการลงทุนจากบริษัทขามชาติที่มาเติบโตในเมืองไทย โดยเฉพาะกลุมอาหาร-เครื่องดื่ม สินคาในบาน ผลิตภัณฑ

1. 2.

Personal Care ฯลฯ ดวยเหตุนี้จึงสงผลใหกลุมบรรจุภัณฑ พลาสติกที่สามารถเขาไมโครเวฟได และกลุมพลาสติก PET สําหรับบรรจุเครื่องดื่มและสินคาตาง ๆ เติบโตเพิ่มมากขึ้น เพื่อตอบรับความตองการใชงานทั้งภาคธุรกิจในประเทศและ สงออก โดยทัง้ นีม้ กี ารคาดการณการเติบโตของกลุม บรรจุภณ ั ฑ เพื่อรับตลาด AEC” เรือ่ งของแนวโนมบรรจุภณ ั ฑทผี่ ผู ลิตบรรจุภณ ั ฑตอ งคํานึง ถึงนั้นคือสิ่งที่ผูประกอบการจะตองคําถึง อาทิ ลูกคาตองการ อะไร โดยดูจากกลุมเปาหมายของสินคาที่วางไวอาจมีการ ผสมผสานไลฟ ส ไตล ข องคนหลายกลุ  ม เข า ด ว ยกั น รี เ ทล ตองการอะไร ระบบซัพพลายเชนและการขนสงตองการอะไร ซึ่ง Packaging Trends ที่ตอบสนองไลฟสไตลปจจุบันของกลุม ผูบริโภค โดยทั่วไปผูบริโภคจะมีความตองการ 3 สวนดวยกัน ไดแก สินคานัน้ ๆ สามารถตอบสนองความตองการของตัวเอง ความตองการของคนรอบขาง และความตองการของโลก เรือ่ ง ความรับผิดชอบตอสังคม ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม

THAI PACKAGING NEWSLETTER

March - April 2020

19


Packaging Trends Aging Consumer กลุมผูบริโภคสูงอายุ 65 ปขึ้นไป นวัตกรรมบรรจุภัณฑที่ตอบสนองคือ Universal Design of Packaging (UD) เปนบรรจุภัณฑที่ออกแบบใหใชไดทุกเพศ ทุกวัย โดยเอาความสะดวกสบายในการใชงานของผูส งู อายุเปน บรรทัดฐาน โดยมี 9 คอนเซ็ปตในการออกแบบ คือรับรู-เขาใจ งาย ถือ-จับงาย ใชงานงาย ใชแรงในการเปดไมมาก หยิบและ เก็บงาย ปลอดภัยตอการใชงาน Younger Generation Consumer กลุมผูบริโภคหนุมสาวที่ใชเทคโนโลยี เนนอารมณเปน หลัก มีความเปนตัวเองสูง โดยมีแนวโนมของผูห ญิงทัว่ โลกเพิม่ มากขึน้ ผูห ญิงจะเปนคนตัดสินใจเลือกซือ้ สินคาตาง ๆ มากขึน้ นวัตกรรมบรรจุภัณฑที่ตอบสนองคือ บรรจุภัณฑที่ตอบสนอง ความสุขของผูซ อื้ และแบงแยกเฉพาะสําหรับเพศ-วัยทีต่ า งกัน ผานสี ดีไซน กราฟก และฟงกชันการใชงานตาง ๆ • สินคา-บรรจุภณ ั ฑสาํ หรับผูห ญิง: ตองดูทนั สมัย มีจดุ เดน สื่อสารชัดเจน ตอบโจทยไลฟสไตล มักเปนสินคาเพื่อความ สวยงาม หรือสุขภาพ • สินคา-บรรจุภัณฑสําหรับผูชาย: กลุมสินคาประเภท ดูแลรักษาผิวพรรณและเครือ่ งดืม่ สําหรับผูช ายในปจจุบนั มียอด การเติบโตสูงมาก โดยมักเปนบรรจุภณ ั ฑทพี่ กพาสะดวก ดีไซน ทันสมัย เรียบงาย เขาใจงาย ไมยุงยาก ใชสีที่สื่อถึงความมั่นใจ เรื่องเพศ เชน สีดํา นํ้าเงิน และเทา จะไดรับความนิยมสูง Urbanization Consumer กลุมผูบริโภคในเมืองใหญครอบครัวขนาดเล็ก เรงรีบ ในการเดินทาง มีไลฟสไตลแบบ On-the-Go (เดินไป ใชไป รับประทานไปในขณะเดียวกัน) มีการพึ่งพาอินเทอรเน็ต ซื้อ สินคาในโมเดิรน เทรด นิยมซือ้ อาหารแชแข็งอาหารกึง่ สําเร็จรูป อาหารพรอมรับประทาน ซึง่ นวัตกรรมบรรจุภณ ั ฑทตี่ อบสนอง จะตองมีฟงกชันการใชงานที่สะดวก ใชเพียงครั้งเดียวนํ้าหนัก เบา และการออกแบบนาสนใจ Higher Educated Consumer ั ฑ กลุม ผูบ ริโภคทีม่ กี ารศึกษาสูงตองใชนวัตกรรมบรรจุภณ ทีต่ อบสนองดานเนนคุณประโยชน คุณคา ความปลอดภัย ผลิต จากธรรมชาติ บอกจุดเดนชัดเจน มีมาตรฐานและรางวัลตาง ๆ ยืนยันความมีประสิทธิภาพ กลุมผูบริโภคที่มีกําลังซื้อสูง เปนกลุม ทีม่ จี าํ นวนไมมากแตนา สนใจ ตองใชนวัตกรรม บรรจุภัณฑที่ตอบสนองความสุขและความรูสึกของผูซื้อ ตอง ผลิตนอยหรือผลิตเฉพาะโอกาสพิเศษ จับจุดเดนหรือเรื่องราว มาถายทอดผานงานดีไซนรปู แบบสวยหรู มีระดับ มีผเู ชีย่ วชาญ แนะนํา Save My World กลุม ผูบ ริโภคนักอนุรกั ษมกั จะใหความสนใจกับ 3 ประเด็น ไปพรอมกันคือ เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และสังคม กลุมนี้ตอง ใชนวัตกรรมบรรจุภณ ั ฑทตี่ อบสนองเรือ่ ง 4 R (Reduce Recycle

1. 2.

3.

Reuse Renewable) หรือผลิตจากวัตถุดิบ Eco เชน ไบโอ พลาสติก เนนเรือ่ งคารบอนฟุตพริน้ ท ลดนํา้ หนักของผลิตภัณฑ และการประหยัดพื้นที่จัดเก็บ รศ. ดร.วันชัย กลาวสรุปวา บรรจุภัณฑแตละประเภท ลวนมีขอ ดีและขอเสียแตกตางกัน ผูป ระกอบการจะไดเลือกให เหมาะสมกับการใชงาน และสามารถประยุกตใชรว มกันไดเพือ่ สรางความสวยงามและรักษาผลิตภัณฑใหคงทน ซึง่ สินคาชนิด เดียวกันก็สามารถปรับเปลีย่ นประเภทบรรจุภณ ั ฑได ขึน้ อยูก บั ลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑนนั้ ๆ เชน เปนเม็ด ผง กอน แทง ของเหลว กึ่งเหลว เปนตน อายุการเก็บที่ตองการ ขนาดบรรจุ วิธีการบรรจุและความเร็วในการบรรจุที่ตองการ ความสะดวก ในการใชงานและการเก็บรักษา แตยงั คงความโดดเดนสวยงาม เมือ่ อยูบ นชัน้ วางขาย อีกทัง้ ระบบในการขนสงจัดจําหนายตาม กลุมเปาหมายมีชองทางการจําหนายที่ไมยุงยาก เพิ่มความ สะดวกสบายใหกับผูบริโภค และกลยุทธทางการตลาด เทรนดของการสรางสรรคบรรจุภณ ั ฑทมี่ าแรงทีส่ ดุ ในชวง 5 ปตอจากนี้ อันดับหนึ่งคือ ความปลอดภัย เนนความสะดวก ในการใชงาน ความสวยงาม แตกตางของงานดีไซน และเปน บรรจุภณ ั ฑรกั ษโลกทีส่ ามารถยอยสลายไดหรือนํากลับมาใชซาํ้ ไดอยางเกิดประโยชนมากที่สุด งานสัมมนาในครัง้ นีเ้ ปนการสงเสริมใหกบั ผูป ระกอบการ SME ในทุกระดับ ตั้งแตธุรกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก และขนาด ยอม โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมผูประกอบการรายยอยที่เพิ่งเริ่ม สรางธุรกิจ ซึ่งประโยชนที่ผูประกอบการจะไดรับองคความรู ทําใหทราบถึงแนวโนมการพัฒนาบรรจุภัณฑในอนาคตจาก วิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ รวมถึงไดรับความรูในสวนของ ขัน้ ตอนการพัฒนาบรรจุภณ ั ฑเพือ่ นําไปปรับใชกบั ธุรกิจทีม่ อี ยู ทําใหสามารถปรับตัวอยูรอดในกระแสโลกปจจุบันที่อยูใน สภาวะเศรษฐกิจที่เกิดการชะลอตัวทั้งในประเทศและทั่วโลก และมีภาวะการแขงขันสูงมาก

4. 5. 6.

20

THAI PACKAGING NEWSLETTER

March - April 2020

อาจารยมยุรี ภาคลําเจียก

อาจารยมยุรี ภาคลําเจียก ผูเชี่ยวชาญดานบรรจุภัณฑ กลาววา บทบาทของบรรจุภัณฑตอธุรกิจสมัยใหม หนาที่ของ บรรจุภณ ั ฑสาํ หรับสินคาอุปโภค-บริโภค จะตองทําหนาทีบ่ รรจุ คุม ครอง รักษาคุณภาพอาหารใหเก็บไดนานและลําเลียงขนสง


จึงตองเลือกใหเปน เพื่อใหสามารถแขงขันได อาจารยมยุรี กลาววา หนาที่ของบรรจุภัณฑในธุรกิจ สมัยใหม ดานเทคนิค จะตองมีความปลอดภัยในการสัมผัส อาหาร มี ก ารเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการบรรจุ และปกป อ ง คุมครองสินคาตลอดอายุการเก็บที่กําหนด ตองรักษาคุณภาพ ของสินคาในการลําเลียงขนสงและจําหนายใหความสะดวก ตอการใชงาน ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม หากพูดถึงดาน การตลาดจะต อ งมี ก ารสื่ อ สารโฆษณา แสดงข อ มู ล สิ น ค า ตั้งราคา กําหนดตําแหนงสินคา ใหความสะดวกในการซื้อขาย สงเสริมการขาย สนับสนุนโครงการตาง ๆ หากกลาวถึงกลยุทธ การตลาดยุคใหมมีทั้งหมด 7 ขอ ดังนี้

Marketing Strategy = 7P

จัดจําหนายไดอยางสะดวก เปนตัวสื่อสารใหผูบริโภคสามารถ เขาใจไดงา ยวาเปนสินคาประเภทไหน และทีส่ าํ คัญของบทบาท บรรจุ ภั ณ ฑ คื อ การผลิ ต ที่ ไ ด คุ ณ ภาพอย า งสมํ่ า เสมอในเชิ ง อุ ต สาหกรรม เนื่ อ งจากบรรจุ ภั ณ ฑ เ ป น วิ ท ยาการด า น วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และศิลปะ ของระบบในการเตรียม สินคาจากแหลงผลิต เพื่อการลําเลียงขนสง เก็บรักษา และ จัดจําหนาย จนถึงมือผูบริโภค โดยเสียคาใชจายที่เหมาะสม บรรจุภัณฑมาตรฐานสําหรับ SME หากถามวาเมื่อไรที่ SME จึงจะควรใชบรรจุภัณฑมาตรฐานก็คือ เมื่อขาดบุคลากร ทีม่ คี วามรูเ พียงพอในดานโครงสรางบรรจุภณ ั ฑ ขาดเงินทุนใน การสั่งผลิตบรรจุภัณฑที่ตองทําแมแบบใหม หรือรูปแบบใหม ปริมาณในการสัง่ ซือ้ บรรจุภณ ั ฑในแตละครัง้ นอยมาก บรรจุภณ ั ฑ ทีใ่ ชไมเหมาะสม เชน ผลิตภัณฑมอี ายุการเก็บสั้น ดูไมทันสมัย มีคุณภาพไมสมํ่าเสมอ ซึ่งบรรจุภัณฑเปนสิ่งแรกที่ผูผลิตควร คํานึงถึง เพือ่ ใหเขาถึงผูซ อื้ หรือผูบ ริโภค บรรจุภณ ั ฑเปนสิง่ เดียว ที่เปนความสนใจในชวงเวลาสําคัญ คือตอนที่ซื้อและตอนที่ หยิบใช บรรจุภัณฑเปนสื่ออันทรงพลังที่สามารถกระตุนให ผูซื้อสินคา ณ จุดขาย โดยไมตองวางแผนลวงหนา บรรจุภัณฑ เปนปจจัยที่สําคัญในการชวยลดความสูญเสียของผลิตภัณฑ ช ว ยยื ด อายุ ก ารเก็ บ และให ค วามสะดวกต อ การใช ง าน บรรจุ ภั ณ ฑ ทําใหสินคาสามารถขนสงจนถึงปลายทางไดใน สภาพดี บรรจุภณ ั ฑมีหลากหลายประเภท ตางก็มีเทคโนโลยีที่ กาวหนาตลอดเวลา ผูผ ลิตสินคาสามารถปรับเปลีย่ นประเภทได

Product ผลิตภัณฑที่ผูบริโภคตองการหรือชื่นชอบ Place เวลา สถานที่ และปริมาณของผลิตภัณฑทจี่ ะวาง ขาย หรือนําเสนอใหกลุมผูซื้อเปาหมาย Price มูลคารวมของตราสินคา รวมถึงคุณภาพของสินคา ที่มีคุณภาพสูงและตองสมํ่าเสมอทุกครั้งที่ผลิต Promotion วิธกี ารทีท่ าํ ใหผบู ริโภคสนใจ ใหภาพลักษณ ทีด่ ี สามารถสือ่ สารสรรพคุณไดชดั เจนดวยขอความเดิม ที่แนนอน People บุคลากรทีเ่ กีย่ วของตองไดรบั การฝกอบรมอยาง เหมาะสม ไดรับการกระตุนใหมีทัศนติที่ดี Process กระบวนการที่ทําใหลูกคามีความพอใจกับ สินคาและการบริการ Packaging บรรจุภัณฑที่เหมาะสม ไดคุณภาพ และ ตอบสนองตอความตองการของผูบริโภค และประเภทบรรจุภัณฑนั้นมีอยู 5 ประเภทที่ผูประกอบ การควรรู บรรจุภัณฑ คือสิ่งที่หอหุมหรือใชบรรจุผลิตภัณฑที่มี บทบาทสําคัญตอการทําธุรกิจทุกประเภท เพราะนอกจากใช เพือ่ การขนสงจากแหลงผลิตหรือจําหนายไปยังผูบ ริโภค จะตอง ชวยปองกันความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ ระหวางเคลือ่ นยาย เชน กลองลูกฟูก แผนกระดาษลูกฟูก หรือบรรจุภัณฑอาหารและ เครือ่ งดืม่ ซึง่ บรรจุภณ ั ฑเหลานีย้ งั ถือเปนกลยุทธทางการตลาด ทีท่ าํ ใหสนิ คาโดดเดนและแตกตางจากคูแ ขงได บรรจุภณ ั ฑทใี่ ช กันอยูใ นปจจุบนั แบงออกเปนหลายประเภท และแตละประเภท มีลักษณะการใชและคุณสมบัติที่แตกตางกัน ดังนี้ บรรจุภัณฑ กระดาษ นิยมใชกันมากและยังมีหลายชนิด วัสดุทนี่ าํ มาผลิตไดแก เยือ่ กระดาษ ซึง่ มีทงั้ เยือ่ กระดาษ คุณภาพสําหรับบรรจุภัณฑอาหารและเครื่องดื่ม เชน แกว กระดาษ ถวยกระดาษ กลองขาวที่สามารถยอยสลายได สวน เยือ่ กระดาษรีไซเคิล ไดแก บรรจุภณ ั ฑประเภทกลองลูกฟูก ถาด ไข หรือถาดรองแกวกาแฟ บรรจุภัณฑ พลาสติก บรรจุภัณฑพลาสติก แบงออกได เปน 2 ประเภทคือ พลาสติกคงรูป และพลาสติกออนตัว ทัง้ 2 ประเภทมีการนํามาใชประโยชนในรูปแบบตาง ๆ มากมาย

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1.

2.

THAI PACKAGING NEWSLETTER

March - April 2020

21


เชน ขวดพลาสติก ถวยและถาดพลาสติก ปจจุบันบรรจุภัณฑ พลาสติกยังใชประโยชนไดอเนกประสงคสามารถบรรจุอาหาร รอน อาหารสด และอาหารแชแข็งได บรรจุภัณฑ โลหะ เปนบรรจุภัณฑชนิดเกาแกแตยังคง ไดรับความนิยม ลักษณะของบรรจุภัณฑที่ทํามาจาก โลหะนั้นมีมากมายหลายรูปแบบ เชน กระปองเครื่องดื่ม หรือ อาหารสําเร็จรูป ถังหูหวิ้ หลอดเครือ่ งสําอาง อะลูมเิ นียมฟอยล หรืออะลูมิเนียมแผนเปลว และกระปองฉีดพนตาง ๆ บรรจุภณ ั ฑ แก ว นิยมใชกนั ทัว่ ไปเนือ่ งจากมีความสวยงาม ใส และทําเปนสีตาง ๆ ไดงายมาก ขอดอยของแกว คือแตกงาย บรรจุภัณฑประเภทนี้จึงตองใชคูกับเยื่อกระดาษ ขึ้นรูป หรือกระดาษรังไข (Pulp Mold) เพื่อปองกันการแตกราว บรรจุภัณฑแกวที่นิยมผลิตและใชกันมีอยู 3 สี คือ • สีใส นิยมใชกันมากและใชกันทั่วไป เชน ขวดแกว ขวด นํ้าหอม ขวดนํ้าพริก ขวดแยม และอื่น ๆ • สีอําพัน นิยมใชทําขวดยาและขวดเบียร เปนสีที่สามารถ ปองกันการเกิดปฏิกิริยาเวลาถูกแสงแดดหรือความรอนได • สีเขียว ลักษณะจะคลายกับสีอาํ พัน แตบรรจุภณ ั ฑสนี นี้ ยิ ม ใชกับเครื่องดื่ม บรรจุภัณฑ ไม ไม เ ป น วั ส ดุ จ ากธรรมชาติ ใช ทํ า เป น บรรจุภณ ั ฑไดหลากหลายรูปแบบ ลักษณะของไมทใี่ ชทาํ บรรจุภัณฑ ไดแก • ไมจริง เชน ไมยางพารา หรือไมเนื้อแข็ง • ไมอดั เปนแผนบาง ๆ จากไมซงุ แลวนํามาติดกาวใหเปน เสนใย จากนั้นอัดดวยความรอน • แผนชิน้ ไมอดั ทํามาจากเศษชิน้ ไมมาสับอัดติดกันใหเปน แผนดวยกาว • แผนใยไมอัด นําเศษไมมายอยเปนเสนใยแลวนํามาทํา แผนใหม อาจารยมยุรี กลาววา ปจจุบันการเลือกใชบรรจุภัณฑ นอกจากชวยในเรือ่ งการขนยายปองกันความเสียหายจากการ กระแทกแล ว ยั ง ช ว ยในเรื่ อ งของความโดดเด น และดึ ง ดู ด ผูบ ริโภค บรรจุภณ ั ฑทไี่ ดรบั การพัฒนาใหเปนไปตามมาตรฐาน ของบรรจุภัณฑ จะตองมีคําอธิบายของสวนประกอบตาง ๆ เชน วัสดุ ขนาด สมบัติ การพิมพและตกแตง วิธีการบรรจุและ การจัดวางบนแทนรองรับสินคา คําอธิบายเหลานีจ้ ะตองชัดเจน เพียงพอที่สามารถนําไปใชในการจัดซื้อได และมีรายละเอียด ดานคุณภาพ ซึ่งสามารถนําไปใชในการตรวจสอบคุณภาพได เพื่อใหบรรจุภัณฑที่ใชมีความเหมาะสมกับสินคา ทุกขั้นตอน ของการซัพพลายเชนในราคาตนทุนที่เหมาะสม ั ฑมาตรฐาน “เราสามารถสรุปขัน้ ตอนการเลือกใชบรรจุภณ ไดคือ การเลือกประเภทของบรรจุภัณฑมาตรฐานจากแหลง ที่เชื่อถือได มีขอกําหนดที่ชัดเจนและมีคุณภาพที่สมํ่าเสมอ อยาเลือกแคเพียงเพราะราคาตํ่า ควรเลือกที่วัสดุและรูปแบบ ใหเหมาะสมกับสมบัตขิ องผลิตภัณฑ อายุการเก็บกระบวนการ บรรจุ ตําแหนงการวางขาย และ ชองทางการจําหนายติดตอ ซือ้ บรรจุภณ ั ฑมาตรฐานทีเ่ ลือกแลว ในปริมาณไมมาก ทดลอง

3. 4.

5.

22

THAI PACKAGING NEWSLETTER

March - April 2020

การใชงานเฉพาะ สรุปขอกําหนดทางโครงสรางใหชัดเจน โดย เฉพาะอยางยิ่งสมบัติที่ตองการในดานการคุมครองผลิตภัณฑ ออกแบบกราฟ ก โดยการเลื อ กประเภทและวั ส ดุ ข องฉลาก ออกแบบฉลากใหเหมาะสม สื่อสารสรรพคุณชัดเจน และถูก ตองตามกฎระเบียบของประเทศไทยที่ขายสินคา สั่งซื้อบรรจุ ภัณฑมาใชในการผลิตจริง และขอสําคัญที่สุดคือ การพัฒนา บรรจุภัณฑเพื่อการขนสงดวย เพื่อใหสินคาขนสงถึงปลาย ทางในสภาพที่สมบูรณแบบ” การพัฒนาธุรกิจบรรจุภัณฑสมัยใหม บรรจุภัณฑไมใช ผูวิเศษที่จะบันดาลใหสินคาขายได ถาผลิตภัณฑที่บรรจุอยู ภายในไมมคี ณ ุ ภาพและไมเปนทีช่ นื่ ชอบของผูบ ริโภค ธุรกิจจะ ประสบความสําเร็จทั้งผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑนั้นจะตองมี คุณภาพดีและสมํ่าเสมอ สอดคลองกับรสนิยมของผูบริโภค เปาหมาย ปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑได โดยใช กลยุทธการตลาดที่เหมาะสม การออกแบบโครงสรางและ กราฟกมีความสําคัญทั้งคู แตโครงสรางตองมากอนเสมอ เพราะโครงสรางที่ดีชวยยืดอายุใหเก็บไดนานขึ้น คุมครอง ไมใหเสียหาย ใหความสะดวกในการใช และเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิต กราฟกและคุณภาพการพิมพที่ดี ชวยสื่อสารชัดเจน ใหผูบริโภคทราบสรรพคุณ เขาใจงาย ดังนั้น การออกแบบ บรรจุภัณฑมีผลทําใหแบรนดสินคาไดรับความสนใจได หาก เลือกใชกลองกระดาษ กลองลูกฟูก หรือบรรจุภัณฑอาหาร และเครื่องดื่ม ใหเหมาะกับสินคา ควรเลือกใชประเภทของ บรรจุภณ ั ฑใหสอดคลองกัน แตละวัสดุ แตละประเภทจะมีขอ ดี และขอจํากัดตางกัน บางอยางใชรวมกันได บางอยางอาจจะ ใช ร  ว มกั น ไม ไ ด มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นประเภทและออกแบบ บรรจุภัณฑใหมได ใหสอดคลองกับวิถีชีวิตของผูบริโภควาเขา มีเปาหมายในการใชแบบไหน อยางไร ไมมบี รรจุภณ ั ฑประเภท ใดดีที่สุด แตมีที่ดีกวา ภายใตสภาวะการตลาดเฉพาะ สินคา เดียวกัน ตราสินคาเดียวกัน สามารถใชบรรจุภัณฑไดหลายรูป แบบ ตามกลยุทธการตลาดที่กําหนด ทั้งนี้ การจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ไดรับการตอบรับจาก ผูป ระกอบการ SME ทีส่ นใจเขารวมฟงบรรยายจากหลากหลาย ประเภทธุ ร กิ จ ทั้ ง กลุ  ม ผู  ป ระกอบการที่ ผ ลิต สิน ค า กลุ  ม ที่ ตองการบรรจุภัณฑ กลุมที่มีปญหาทางดานการผลิตหรือ การใชงานบรรจุภัณฑ กลุมผูประกอบการทางดานการพิมพ บรรจุ ภั ณ ฑ รวมถึ ง กลุ  ม ผู  ป ระกอบการที่ ต  อ งการพั ฒ นา บรรจุภัณฑในดานการใชงานและดานสิ่งแวดลอม จํานวน มากกวา 100 ราย นอกเหนือจากการบรรยายเพื่อใหความรู แลว ITAP สวทช. ยังมีบริการใหคําปรึกษาทั้งในเรื่องของการ พัฒนาบรรจุภัณฑและดานอื่น ๆ ใหกับผูประกอบการที่เขามา รวมงานแบบเจาะลึกจากผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการพิมพ และบรรจุภัณฑอีกดวย


INTERVIEW

กองบรรณาธิการ

กระดาษฟางไทย

FA N G

THAI

FA C T O RY

ไร สารเคมี ย อยสลายได 100%

นปจจุบันการอนุรักษสิ่งแวดลอมถือเปนเรื่องที่ทุกคนลวนใหความ สําคัญและใสใจกันเปนอยางมาก เมือ่ พฤติกรรมการบริโภค การขยาย ตัวทางเศรษฐกิจ การเพิ่มขึ้นจากจํานวนประชากร ตางสงผลตอ ปริมาณขยะที่มีเพิ่มขึ้นในทุก ๆ ป แบบที่เราไมรูตัว ซึ่งสงผลกระทบตอ สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศ ดวยเหตุนี้เองจึงเปนที่มาของแนวคิด Zero Waste หรือการทําใหขยะเหลือศูนย ดวยการเลือกใชวสั ดุทสี่ ามารถแปรรูป ใชไดใหม เปนการลดปริมาณของเสียใหเหลือนอยทีส่ ดุ นอกจากยังเปนการ ครอบคลุมไปจนถึงการบริโภคใหพอดี ยังเปนการใชเงินอยางคุมคา และ เปนการใชวัสดุที่เหลือใชใหเกิดประโยชนสูงสุด กองบรรณาธิการไดมีโอกาสเขารวมพูดคุยกับ จารุวรรณ คําเมือง ผูร ว มกอตัง้ และประธานกรรมการบริหารของ หางหุน สวนจํากัด ฟางไทย แฟคทอรี่ เกีย่ วกับความเปนมาของบริษทั และการเพิม่ มูลคาจากวัสดุเหลือ ใชใหเกิดประโยชน จารุวรรณ มีภูมิลําเนาอยูที่หมูบานสามขา อําเภอแมทะ จังหวัด ลําปาง หลังจบชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ไดรับทุนจากมูลนิธิศึกษาพัฒน ใหเขาศึกษาตอระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ กรุงเทพมหานคร จากนั้นไดทุนการศึกษาจากมูลนิธิไทยคม เขาศึกษาตอ ระดับปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) หลังรับปริญญา เดินทางกลับบานเกิดทําธุรกิจของตัวเองดวยไมอยากละทิ้งถิ่นฐาน จึง หารือกับสามี ณัฐพล คําเมือง ผูรวมกอตั้งฟางไทย แฟคทอรี่ ซึ่งจบมา ทางดานวิศวกรรมอุตสาหการ วาควรเริ่มตนจากสิ่งใกลตัวในหมูบาน เนื่องจากยังไมมีทุน การจะนําเขาวัตถุดิบมาสรางผลิตภัณฑอะไรสักอยาง

จารุวรรณ คําเมือง

THAI PACKAGING NEWSLETTER

March - April 2020

23


คงตองใชเงินทุนจํานวนมาก จนกระทั่งมาลงตัวที่ “ฟางขาว” วัสดุเหลือใชทางการเกษตร ซึ่งมีใหเห็นอยูเต็มทุงนาตั้งแตเด็ก จนโต จารุวรรณ กลาววา สิง่ ทีเ่ ราตัง้ ใจใชคาํ วา “ฟางไทย” เปน เพราะวาตองการใหเปนที่นาจดจํา สามารถรูที่มาของวัสดุที่ นํามาจัดแสดงนั้นมาจากประเทศไทย คนไทยเองจะไดภูมิใจ วาวัสดุที่ใชนั้นเปนวัสดุที่ชาวตางชาติยอมรับ จึงตั้งชื่อวา “ฟางไทย แฟคทอรี่” ตั้งอยูที่บานสามขา จังหวัดลําปาง “อาชีพของบรรพบุรุษ คือ ทํานา เลี้ยงสัตว หลังการ เก็บเกี่ยว ก็จะเก็บฟางขาวไวในที่รมใหวัวไวกินตอนหนาแลง แตพอไมไดเลี้ยงวัวแลว ฟางขาวที่เคยเก็บไวตองกองอยูกลาง ทุงนาบางทีก็ตองเผาทิ้ง จึงเกิดความคิดจะสรางมูลคาใหกับ ฟางขาวเหลานัน้ จึงชวยกันคนควาหาความรู การแปรรูปฟางขาว ให เ ป น กระดาษ เพื่ อ ทดแทนการตั ด ต น ไม ม าทํ า กระดาษ ทั้งคนหาจากหนังสือ เว็บไซตตาง ๆ และผูรูทั้งของไทยและ ตางประเทศ จนกระทั่งป 2556 เริ่มการผลิตกระดาษฟางขาว ตอมาอีกหนึง่ ป เราไดจดทะเบียนเปนนิตบิ คุ คล ในนามหางหุน สวนจํากัด ฟางไทย แฟคทอรี่ และนับเปน หจก. แหงแรกใน ประเทศไทย ทีผ่ ลิตกระดาษฟางขาวอินทรียโ ดยกรรมวิธี Green Process Innovation” นวัตกรรมกระบวนการสีเขียว (Green Process Innovation) หมายถึงการเปลี่ยนแนวทาง หรือวิธีการการประยุกตใช แนวคิดวิธีการ หรือกระบวนการใหมในการลดมลพิษ การ จัดการของเสียหรือการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต มีวัตถุประสงคในการลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในระหวาง กระบวนการผลิตหรือการเพิ่มกระบวนการผลิตใหม ๆ โดย ใชความหลากหลายของเทคโนโลยีเขามารวมดวย ตลอดจน การจัดการของเสีย นํ้า วัตถุดิบ และการเพิ่มประสิทธิภาพใน กระบวนการผลิต ดังนัน้ นวัตกรรมกระบวนการสีเขียวสวนใหญ มุงใหความสําคัญในการประหยัดพลังงานการปองกันมลพิษ และวัตถุอันตราย และการนําของเสียกลับมาใชใหมประโยชน ของนวัตกรรมสีเขียว ในชวงเริ่มตนก็มีปญหาบางเพราะยังไมมีความเขาใจ มากพอ และยังไมเปนที่รูจัก ผลิตภัณฑก็ยังเหมือน ๆ กับ ผูผลิตรายอื่น ๆ ตอมาไดเขารวมงานแสดงสินคา และไดเขา รวมโครงการของศูนยสรางสรรคงานออกแบบ ประเทศไทย หรือ Thailand Creative and Design Center (TCDC) ซึ่ง โครงการดังกลาวเปนการนําวัสดุที่ถูกคัดเลือกไปจัดแสดง ผลิตภัณฑ 13 ประเทศทั่วโลก ฟางไทยฯ ไดเปนหนึ่งในกลุมที่ ถูกนําวัสดุเยื่อกระดาษจากฟางขาว ไปจัดแสดงและไดรับผล ตอบรับดีมาก มีหลายองคกรทีส่ นใจตัวผลิตภัณฑของฟางไทย เปนอยางมาก “การเขารวมแสดงสินคาทําใหเปนทีร่ จู กั มากขึน้ มีผสู นใจ จากในประเทศและตางประเทศ ก็รสู กึ ดีใจมากเพราะผลิตภัณฑ ของเราเปนแบบทําในครัวเรือน ใชพื้นที่เล็ก ๆ หลังบานเปนที่ ทํางาน แตดว ยชือ่ ฟางไทย แฟคทอรี่ ทําใหหลายคนคิดวาเปน โรงงานขนาดใหญ ลูกคาก็ขอ Company Profile ขอขอมูลสินคา

ศ. ดร.สุวบุญ จิรชาญชัย

24

THAI PACKAGING NEWSLETTER

March - April 2020

กันมามาก ดวยขอมูลเราใหไดเพราะในสวนของโรงงานนั้น ดวยยังเปนพื้นที่ของบาน เปนพื้นที่เล็ก ๆ ในครัวเรือน จึง ทําใหเราเกิดคําถามวาเมื่อกระแสตอบรับดีขนาดนี้แลว เรา ตองทําอะไรสักอยางหนึ่ง เพราะวาเราสามารถที่จะผลิตได และสามารถที่จะตอบสนองตามความตองการของลูกคาได จึงตัง้ โรงงานขึน้ แตการตัง้ โรงงานก็ตอ งวางแผนใหครอบคลุม ทั้งเรื่องงาน และวัตถุดิบที่ตองใชมากขึ้น” การเติบโตของฟางไทยฯ นอกจากขยายโอกาสทั้งใน ทางดานลงทุนแลวยังเปนการกระจายรายไดใหเขาสูชุมชน อีกดวย โดยมีการจางงานคนในหมูบาน ไมตองเดินทางไป หางานนอกหมู  บ  า น และยั ง เป น การเพิ่ ม รายได ใ ห กั บ เกษตรกรโดยการรับซื้อฟางขาว และประการสําคัญคือลด การเผาฟางขาวไดเปนจํานวนมาก การเผาฟางขาวและเศษ วัสดุจากการเกษตรนัน้ ทําใหพนื้ ทีเ่ พาะปลูกเสือ่ มโทรม มีการ เผาผลาญอินทรียว ตั ถุและธาตุอาหารในดิน ทําลายโครงสราง ดินที่เหมาะสมตอการเพาะปลูกพืชลดลงอยางตอเนือ่ งทุกป ทั้งยังกอใหเกิดเขมาควัน เถาฝุนละออง กาซพิษ สงผลเสีย ต อ สุ ข ภาพและสิ่ ง แวดล อ ม ส ง ผลให เ กิ ด การเสี ย สมดุ ล ธรรมชาติ ที่เปนสาเหตุทําใหอากาศรอนขึ้น จารุวรรณ กลาววา การผลิตเยื่อกระดาษฟางขาวของ ฟางไทยฯ ไมมกี ารใชสารเคมีใด ๆ ลงไปในกระบวนการผลิต จากเดิมผูผ ลิตอาจจะตองใสสารเคมีลงไปตมกับฟางขาวเพือ่ ทําใหเยือ่ แข็งแรงขึน้ ยนระยะเวลาในการผลิตได แตเราคํานึง ถึงทรัพยากรธรรมชาติ ตองการที่จะใชวัสดุจากธรรมชาติ มาเปนผลิตภัณฑที่มาจากธรรมชาติ 100% และเปนการใช


FACTORY THAI FANG

ทรั พ ยากรจากธรรมชาติ ใ ห เ กิ ด ประโยชน สูงสุด กระบวนการผลิตจึงไมมสี ารเคมีเขามา เกี่ยวของ แมกระทั่งนาขาวที่ปลูกนั้นเปนนา อินทรียไ มมกี ารใชสารเคมีใด ๆ ไมมกี ารใชรถ ไถในการทํานา แตเปนการทํานาแบบดั่้งเดิม เนือ่ งจากเปนการทํานาเพือ่ ไวรบั ประทานเอง มากกวานําไปขาย เพราะฉะนั้นฟางขาวที่ได จึ ง ที่ ป ราศจากสารเคมี ทุ ก ชนิ ด และเป น กระดาษทีส่ ามารถยอยสลายได 100% อีกทัง้ ยังเปนการสรางรายไดใหกบั เกษตรกร นําขยะ จากการเก็ บ เกี่ ย วผลผลิ ต มาแปรรู ป เป น กระดาษ กลอง บรรจุภัณฑ ซึ่งเปนที่ตองการ ของตลาดในปจจุบัน “นี้ ถื อ เป น จุ ด เด น ของฟางไทยฯ อี ก เชนกัน ซึ่งในตอนแรกชาวบานมองไมเห็น มู ล ค า มองแค เ ป น กองฟางธรรมดา ไม มี ประโยชนก็นําไปเผาทิ้งเกิดเปนควัน เปน มลพิษทางอากาศ เราดีใจมากที่สามารถเขา มาปรับเปลีย่ นมุมมองของชาวบานใหเห็นถึง มูลคาเพิม่ จากฟางขาวและนําไปใชประโยชน กับผูอื่นไดอีก เปนการชวยโลกของเราทั้งใน เรื่ อ งของการลดการปล อ ยก า ซคาร บ อน ไดออกไซด และยังใชวัสดุเหลือใชใหเปน ประโยชนอีกดวย” ซึง่ การใชนวัตกรรมสีเขียวชวยลดการใช

วัตถุดบิ จากธรรมชาติ โดยการนําเอาสินคาหรือวัสดุทใี่ ชแลวนํากลับ มาใชใหม (Reuse) หรือการนําเขาสูการผลิตใหมเพื่อเปนวัตถุดิบ ตั้งตนใหกับการผลิตชนิดอื่น ๆ (Reycle) ซึ่งเปนสิ่งที่ฟางไทยฯ ให ความสําคัญมาโดยตลอดตัง้ แตกอ ตัง้ บริษทั โดยเริม่ ตัง้ แตการวางแผน ในการดําเนินงานทีเ่ ปนมิตรตอสิง่ แวดลอม การนํานวัตกรรมมาใชใน กระบวนการผลิตที่กอใหเกิดการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงกระบวน การผลิตผลิตภัณฑเพื่อใหการใชวัตถุดิบ พลังงาน และทรัพยากร ธรรมชาติเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ นําไปสูผลิตภัณฑสีเขียวที่ลด การเกิดมลพิษและลดการเกิดผลกระทบตอคุณภาพชีวิต Green Packaging จึงเปนเทรนดบรรจุภัณฑเพื่อสิ่งแวดลอม ทีก่ าํ ลังเปนกระแสทีม่ าแรงมากในตลาดโลก หลายแบรนดดงั ยอมทุม ทุนสรางเปลี่ยนไลนการผลิตใหมทั้งหมด เพื่อออกผลิตภัณฑที่เปน มิตรตอสิ่งแวดลอม เพราะทรัพยากรในโลกมีจํากัด และทุกคนรูดีวา ทรัพยากรธรรมชาติคงไมเกิดขึน้ ไดเร็วนัก ฉะนัน้ จึงหันมาตระหนักใน เรื่องนี้ และเปนการใชวัสดุที่เหลือใชใหเกิดประโยชนสูงสุด และยัง เปนการลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดอีกดวย จารุวรรณ กลาววาทิ้งทายวา “ฟางไทยฯ หวังวาจะไดพบกับ ผูค นจํานวนมากทีส่ นใจและมีแรงบันดาลใจในโครงการทีน่ า ประทับใจ นี้ เรายินดีตอนรับนักลงทุน ลูกคา และทุกคนที่ตองการมีสวนรวม ในธุรกิจที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมนี้” ดังนั้น การใชวัสดุที่มาจากธรรมชาติและสามารถยอยสลายได 100% นั้นถือเปนนวัตกรรมสีเขียวชวยพัฒนากระบวนการผลิตและ ผลิตภัณฑทเี่ ปนมิตรตอสิง่ แวดลอม และเปนสิง่ ทีท่ กุ คนควรใหความ สําคัญ หากนําทรัพยากรธรรมชาติมาใชก็ควรนํากลับคืนใหกับ ธรรมชาติ หรือหาวิธีในการลดการเกิด Waste ใหกับโลก เพื่อชวย กันรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และยังเปนการกระจายรายได สราง ทักษะและมอบความรูใหม ๆ ใหกับชุมชนนั้น ๆ สิ่งที่ ฟางไทย แฟคทอรีไ่ ดทาํ นัน้ เปนเรือ่ งทีน่ า ชืน่ ชมเปนอยางยิง่ ทัง้ ในเรือ่ งของการ สรางชื่อเสียงใหกับประเทศไทย ลดการเผาไหม และสรางมูลคาเพิ่ม ใหกับฟางขาวใหเปนวัสดุชั้นเยี่ยมในการนํามาเปนเยื่อกระดาษที่ ผูประกอบการสามารถนําไปขึ้นรูปเปนบรรจุภัณฑตาง ๆ หรือนําไป เปนกระดาษใชงานเปนการลดการตัดไมทําลายปาและยังสามารถ ยอยสลายได 100% อีกดวย ฟางไทย แฟคทอรี่ ไดรับรางวัลจากโครงการนวัตกรรมและ เทคโนโลยีสะอาด เปนโครงการของกองทุนสิ่งแวดลอมโลกรวมกับ องคการพัฒนาอุตสาหกรรมแหงสหประชาชาติ หรือ UNIDO ได รางวัลรองชนะเลิศ และไดไปประกวดที่ลอสแอนเจลิส ประเทศ สหรัฐอเมริกา ไดรบั รางวัลชนะเลิศ ในหมวดของการนําวัสดุเหลือใช นํามาใชใหเกิดประโยชน และหลังจากนั้นไดไปประกวดที่ประเทศ มาเลเซีย ไดรับรางวัลเหรียญทองในสวนของ Innovation และลาสุด ประกวดโครงการ Seed Awards ไดรับรางวัลชนะเลิศบรรจุภัณฑ ทําจากกระดาษฟางขาวโดยชุมชนทองถิน่ และยังสงออกไปทีป่ ระเทศ อินเดีย เมืองนิวเดลี เปนการสรางชื่อเสียงใหกับประเทศไทย และสรางความเปนเอกลักษณของไทยใหคนทั่วโลก ไดรับรูถึงวัสดุที่มาจากไทยนั้นมีประสิทธิภาพ และทุกคนสามารถชวยกัน รักษโลกได THAI PACKAGING NEWSLETTER

March - April 2020

25


ARTICLE สุมาลี ทั่งพิทยกุล

กระบวนการรี ไซเคิล ในสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา บับที่แลวผูเขียนไดกลาวถึงความสําคัญในการรีไซเคิลพลาสติกโดยทั่วไป สําหรับ ฉบับนี้จะกลาวถึงกระบวนผลิตรีไซเคิลพลาสติกที่ใชเปนภาชนะบรรจุอาหาร ประเทศสวนใหญไดยอมรับการนําภาชนะรีไซเคิลมาบรรจุอาหารแลวโดยเฉพาะรีไซเคิล เพ็ท (rPET) ดังแสดงในรูปที่ 1

Successfully rolling out rPET beverage bottles around the world

รูปที่ 1 แสดงการใช rPET ในประเทศตางๆ ทั่วโลก

ก ร ะ บ ว น ก า ร รี ไ ซ เ คิ ล rPET นั้ น วั ต ถุ ดิ บ ที่ เข า มาใน กระบวนการผลิตตองเปนขวด เพ็ทที่เคยบรรจุอาหารมากอน สหภาพยุ โรปยอมให ข วดเพ็ ท ที่ ไ ม ไ ด บ รรจุ อ าหารปนเข า มา ในวั ต ถุ ดิ บ ไม เ กิ น 5% และ กระบวนการผลิตตองเปนไปตาม ที่ กํ า ห น ด ใ น R e g u l a t i o n 282/2008-Recycled plastic materials and articles intended to come into contact with foods and amending regulation 2023/2006 ดังแสดงในรูปที่ 2

รูปที่ 2 ขอกําหนดของสหภาพยุโรป เกี่ยวกับรีไซเคิลพลาสติก

26

THAI PACKAGING NEWSLETTER

March - April 2020

Compliance with general safety requirement for recycled PET


ใน Regulation 282/2008 กําหนดวารีไซเคิลพลาสติกตอง มีความปลอดภัยเทียบเทากับ พลาสติกใหม (Virgin Plastic) ตามที่กําหนดใน Regulation 10/211- on plastic materials and articles intended to come into contact with food โดย กระบวนการรี ไ ซเคิ ล ต อ งมี ประสิ ท ธิ ภ าพที่ จ ะกํ า จั ด สาร ปนเป  อ นลงให อ ยู  ใ นปริ ม าณ ที่ จ ะไม เ ป น อั น ตรายต อ ผู  บริ โ ภคซึ่ ง ต อ งทดสอบโดย วิธี Challenge Test ดังแสดงใน รูปที่ 3

Challenge Test

Challenge Test - design requirements

รูปที่ 3 แสดงการทํา Challenge Test โดยการ สกัดพลาสติกที่ใชแลว ดวยสารละลายชนิดตาง ๆ

สหภาพยุ โรปและสหรั ฐ อเมริกามีหลักการคลายกันคือ ต อ งมี ก ารนํ า สารละลายที่ มี ประสิทธิภาพในการกําจัดสาร ปนเปอนจากพลาสติก เพื่อนํา มากํ า หนดเป น เกณฑ ใ นการ ประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพการ รีไซเคิล โดยมีเกณฑการประเมิน ว า กระบวนการรี ไ ซเคิ ล ที่ มี ประสิ ท ธิ ภ าพต อ งสามารถ กํ า จั ด สารปนเป  อ นให ล ดลง เหลือ 3mg/kg สําหรับขวดเพ็ท ซึง่ เกณฑการประเมินของ ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก าจะนํ า เสนอในตอนตอไป

Challenge Test - required decontamination efficiencies

THAI PACKAGING NEWSLETTER

March - April 2020

27


IN TREND

“คูล ทู ทัช ” แพ็กเกจจิ้งจาก พลาสติกชีวภาพ ณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (มธ.) โชวนวัตกรรมรักษโลก “คูล ทู ทัช” (Cool to Touch) แพ็กเกจจิ้งจากพลาสติกชีวภาพตนทุนการผลิตต่ํา เปนมิตรตอ สิง่ แวดลอม ทนรอนไมโครเวฟถึง 200 องศาเซลเซียส ยอยสลายทาง ชีวภาพใน 2 เดือน รับกระแสลดการใชแพ็กเกจจิ้งพลาสติก และ ลดขั้นตอนการกําจัดขยะ โดยกระบวนการประดิษฐดวยวัตถุดิบ ทางการเกษตร จากพอลิแลคติคแอซิด (Polylactic Acid: PLA) กับ พอลิบิวทีลีนซัคซิเนต (Polybutylene Succinate: PBS) และเสนใย จากไมยูคาลิปตัส ไผ หรือชานออย

ยอยสลายไดเร็ว ลดภาวะโลกรอน ขยะลนโลก! 28

THAI PACKAGING NEWSLETTER

March - April 2020


ผศ. ดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น อาจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีวสั ดุและสิง่ ทอ คณะ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (มธ.) หรือ SCI-TU กลาววา ปจจุบันทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยกําลังเผชิญกับภาวะโลกรอน ซึ่งสาเหตุหนึ่งมาจากการนํา โฟมมาใชงานหลากหลายและมีปริมาณเพิม่ ขึน้ ไมวา จะเปน ถวยกาแฟ ถวยใสอาหาร เพราะ กระบวนการผลิตโฟมมีการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) อีกทัง้ โฟมยังไมสามารถยอย สลายไดตามธรรมชาติ จึงกอใหเกิดปญหาทางดานสิง่ แวดลอมและสุขภาพเปนอยางมาก คณะ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มธ. โดยสาขาวิชาเทคโนโลยีวสั ดุและสิง่ ทอ จึงไดพฒ ั นาแพ็กเกจ จิ้งรักษโลก “คูล ทู ทัช” โฟมถวยและฝาปดเครื่องดื่มรอนจากพลาสติกชีวภาพ ตนทุนการ ผลิตต่ํา และยอยสลายไดใน 2 เดือน รับกระแสลดการใชแพ็กเกจจิ้งจากพลาสติก และลดขั้น ตอนการกําจัดขยะ

ยอยสลายไดเร็ว

ลดภาวะโลกรอน

ผศ. ดร.ชิราวุฒิ กลาวตอวา “คูล ทู ทัช” เกิดจากการผสมวัตถุดิบทางการเกษตร ระหวาง พอลิแลคติคแอซิด (PLA) กับพอลิบวิ ทีลนี ซัคซิเนต (PBS) เพื่อใหเปนบรรจุภัณฑที่มีความเหนียวและ ยืดหยุน เหมาะกับการใชงานเปนบรรจุภัณฑใส เครื่องดื่มรอน และผสมเสนใยจากไมยูคาลิปตัส ไผ หรือชานออย ทําใหมีนํา้ หนักเบา ขึ้นรูปไดงาย สามารถทนอุณหภูมิไดตั้งแต -18 ถึง 180 องศา เซลเซียส หรือนําไปอุนในไมโครเวฟไดโดยไมเปน อันตรายตอผูบริโภค สามารถยอยสลายไดทาง ชีวภาพดวยการฝงกลบตามมาตรฐานสากล และมี ตนทุนการผลิตไมเกิน 5 บาท ซึง่ เปนราคาคอนขาง ถูก อีกทั้งมีคุณสมบัติดีกวาการใชโฟม ซึ่งเมื่อนํา โฟมไปใชบรรจุอาหารทีร่ อ นจะเกิดการเสียรูปหรือ ละลายจนเกิดสารทีเ่ ปนอันตราย เกิดการปนเปอ น ในอาหาร ดังนั้น “คูล ทู ทัช” จึงนับเปนทางเลือก ใหม แ ก ก ลุ ม ผู ป ระกอบการธุ ร กิ จ ร า นอาหารใน อนาคต ทั้งนี้ “คูล ทู ทัช” เปนผลงานการวิจัยของ สุวรา วรวงศากุล นักศึกษาในหลักสูตรวิทยา ศาสตรมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมและเทคโนโลยี วัสดุ โดยมี ผศ. ดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น เปนอาจารย ที่ปรึกษา โดยนวัตกรรมดังกลาว สามารถควา รางวัลเหรียญทองและรางวัลพิเศษจาก Patent Office of Cooperation Council for the Arab States of the Gulf ในเวทีประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ ระดับนานาชาติ (Seoul International Invention Fair 2019: SIIF 2019) ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2562 ที่ผานมา นอกจากนี้ ยังไดรับการจดอนุสิทธิบัตร และพรอมถายทอดสู ผูป ระกอบการ เพือ่ ผลิตและจัดจําหนายเชิงพาณิชย ในกลุมอุตสาหกรรมอาหารในอนาคต

ขยะลนโลก!

ด า น ผศ. ดร.ณั ฐ ธนนท หงส ว ริ ท ธิ์ ธ ร คณบดี คณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (มธ.) หรือ SCI-TU กลาวเสริมวา แพ็กเกจจิ้ง “คูล ทู ทัช” (Cool to Touch) นับเปนหนึ่งในผลงานวิจัยที่สะทอนถึง ศักยภาพของคณาจารยนักวิจัย รวมถึงนักวิทยา ศาสตรรุนใหมที่กลาคิด กลาพัฒนางานวิจัยและ องคความรูใหม สูการสรางสรรคนวัตกรรมสําหรับ ใชตอยอดในเชิงพาณิชย พรอมตอกย้ํานโยบาย ของ SCI-TU ทีม่ งุ ผลิตและบมเพาะนักวิทยาศาสตร คุณภาพ ผานการจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบ SCI+Business ที่เนนการผสมผสานความรูดาน วิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี จนสามารถนํ า ไป พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ น วั ต กรรม ตอบโจทย ค วาม ตองการของเทรนดโลก อยางไรก็ดี แพ็กเกจจิง้ ดังกลาวสามารถนําไป ตอยอดสูอตุ สาหกรรมอาหาร กลุมผูประกอบการ ร า นอาหาร เพราะด ว ยต น ทุ น การผลิ ต ที่ ถู ก ประสิ ท ธิ ภ าพการทนความร อ นได สู ง มี ค วาม ปลอดภัยตอผูบริโภค และที่สําคัญเปนแพ็กเกจจิ้ง ทีเ่ ปนมิตรกับสิง่ แวดลอม ยอยสลายไดทางชีวภาพ ชวยลดปญหาขยะในปจจุบนั ซึง่ ประเทศไทยกําลัง เผชิญกับปญหาปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นทุกป เมื่อป พ.ศ. 2562 ประเทศไทยติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก ที่ มี ป ริ ม าณขยะสู ง โดยเฉลี่ ย 27 ล า นตั น ต อ ป หนึ่ ง ในป ญ หาของขยะที่ เ พิ่ ม ขึ้ น มาจากการใช แพ็ ก เกจจิ้ ง จากโฟม ประกอบกั บ ธุ ร กิ จ อาหาร เดลิเวอรี่ใชแพ็กเกจจิ้งที่ไมสามารถยอยสลายได ประมาณ 560 ลานชิ้นตอป ดังนั้น เชื่อวาผลงาน ดังกลาวจะมาชวยตอบโจทยความตองการของ ผู บ ริ โ ภคและอุ ต สาหกรรมอาหารได ใ นอนาคต ผศ. ดร.ณัฐธนนท กลาว THAI PACKAGING NEWSLETTER

March - April 2020

29


IN TREND สมชนะ กังวารจิตต

ยกระดับ

กัญชา ญชานั้น ตลาดมี มู มูลคลคาของตลาดกั าสูงถึงเกือบ 1 พันลานปอนด

ในอี ก 5 ป ข  า งหน า แต ผู  เชี่ ย วชาญ กลาววาควรตองมีการออกแบบอยาง ระมั ด ระวั ง มาก เพื่ อ ให แ น ใจว า การ สื่อสารออกมานั้นจะไมไดรับผลกระทบ ในเชิงลบของกัญชา ในฐานะนั ก ประวั ติ ศ าสตร แ ละ นักมานุษยวิทยาทั่วโลกจะยืนยันไดวา มนุษยที่ใชกัญชาไมไดเปนปรากฏการณ ใหม ประวัตคิ วามเปนมาของพืชสามารถ ตรวจสอบย อ นหลั ง ได ถึ ง 2,000 ป กอนคริสตกาล และในชวงเวลานับพันป ที่ ผ  า นมายั ง ได รั บ การปลู ก ฝ ง อย า ง กวางขวางสําหรับคุณสมบัตทิ างโภชนาการ และคุณสมบัติทางยา แตในอีกมุมหนึ่ง กั ญ ชาเองมี คุ ณ สมบั ติ ท างจิ ต ที่ ห ลอน ประสาท

30

THAI PACKAGING NEWSLETTER

March - April 2020

ด ว ยเหตุ นี้ โรงงานกั ญ ชาได เ ป น ประเด็นความขัดแยงทางการเมืองมา นานหลายศตวรรษ แตความพยายามใน การฟนฟูชื่อเสียงของกัญชาไดพิสูจน แล ว ว า มี ผ ลในช ว งไม กี่ ป  ที่ ผ  า นมา มี หลายประเทศเพิ่ ม ขึ้ น ที่ กํ า ลั ง มองหา กฎหมายใหถูกตองสําหรับกัญชาเพื่อ คุ ณ สมบั ติ ท างยา และถื อ เป น ความ สํ า เร็ จ ที่ ยิ่ ง ใหญ ที่ สุ ด ของกั ญ ชาก็ คื อ Cannabidiol (CBD) CBD เปนวิธีการรักษาที่สามารถ บรรเทาความเจ็ บ ป ว ยได ห ลากหลาย เชน ความวิตกกังวล สิว อาการชัก และ วัยหมดประจําเดือน ที่ไดมาจากโรงงาน สารสกัดกัญชาไดรับการตอบรับทั่วโลก ดวยมูลคาของตลาด CBD อังกฤษที่ตั้ง มูลคาไวถึงเกือบ 1 พันลานปอนดในป 2568

ป จ จุ บั น ในหลายประเทศมี กลุม เปาหมายอยู 2 กลุม คือ 1. กลุม คน ทีเ่ ปดรับเรือ่ งคุณสมบัตขิ องกัญชา กับ 2. คือกลุม คนทีป่ ฏิเสธเรือ่ งกัญชา และมอง วา มันคือ ยาเสพติด มันคือ บอง หรือ ทอกัญชา ทางออกของวงการนี้คือ

Case Study 1 คือ ตองทําให “ดึงดูดสายตา แตยังเกี่ยวของกับ สุขภาพ”

Seed Change เปนแพลตฟอรมที่ ออกแบบมาเพื่อชวยแพทยและผูปวย โดยใชกัญชาเปนสวนหนึ่งของแผนการ รักษาแบบองครวม โดยใหคําแนะนํา


เกี่ยวกับการใชงานทางการแพทย และนํา วิธีการตามงานวิจัยกัญชาทางการแพทย มาใช เริม่ ตนคือ สรางชือ่ ใหมเปน 'Seed Change' เพือ่ เปนตัวแทนของกระบวนการ คิดของแบรนดวา จากยาเสพติดที่มีผลเชิง ลบมาเปนเพื่อทางเลือกในการรักษาเชิง บวก แคมเปญนี้และกลยุทธของแบรนด การวางตําแหนงและขอเสนอการออกแบบ ตัวตนหลักประกันและเว็บไซตเริ่มตน แนวทางการออกแบบนัน้ มีความกลา และการคิดบวก – ยอมรับในเจตนาของ แนวคิดเรือ่ งยาเสพติดของพวกเรา สือ่ สาร ออกมาในตัวตนที่สะอาดตา นาเชื่อถือ สี สั น ทั น สมั ย ผลลั พ ธ ที่ ไ ด คื อ เป น การ สื่อสารที่นาสนใจ และทรงพลังมาก ผูคน ให ค วามเชื่ อ ถื อ ทั้ ง กลุ  ม คนที่ เชื่ อ ในตั ว กัญชาเองอยูแลว และกลุมคนที่ปฏิเสธ กัญชา

Case Study 2 คือ ตองทําให

“พรีเมี่ยม หรูหรา และยังเกี่ยวของ กับสุขภาพอยู”

สตู ดิ โ อออกแบบของแคนาดา McKinley Burkart รวมมืออยางใกล ชิดกับ The Botanist ไดแรงบันดาลใจ จากโรงเรือนกระจกสมัยศตวรรษที่ 19 ตกแต ง ด ว ยผลงานไม ที่ ผ สมผสาน ความเป น วิ ท ยาศาสตร ใ นโลกของ ธรรมชาติ ออกแบบมาอยางหรูหรา มันทําใหผูคนรูสึกสบายใจในสภาพ แวดลอมเปนอยางมาก ความยากของ การทํางานในเสนทางนี้คือ ตองทําให

ถูกกฎหมายทุกประการ “เราไมสามารถ แสดงภาพของโรงงานกัญชาได” ผลลัพธ ก็ คื อ ร า นนี้ มี แ ผนจะขยายในป 2563 และกําลังจะเปดพืน้ ทีใ่ นหางสรรพสินคา หรู มีอุปกรณหรู และประสบการณหรูๆ อีกมาก ถือไดวาเปนการสรางวัฒนธรรม การคาขายกัญชาอีกทางหนึ่ง โดยใหวิถี ชี วิ ต ของคนที่ เ ข า มานั้ น เป น คนที่ มี ความรู มีไลฟสไตล และมีระดับ เสมือน การดื่มไวน ดังนั้นสรุปการสื่อสารของสินคา กัญชานั้น ตองมีการทําการบาน เพื่อจะ เจาะกลุมเปาหมายที่เราตองการ ซึ่ง อยางทีย่ ก Case Study แลววา ทางออก คือไมควรสื่อสารในภาพลักษณเดิมๆ แต ค วรมี ก ารพั ฒ นาให เ หมาะสมกั บ ตลาดตาง ๆ ที่เราสนใจ

THAI PACKAGING NEWSLETTER

March - April 2020

31


NEWS

FlexLink expand the stainless steel range with a new 70 mm width Better handling of smaller products

F

ollowing 40 years' experience in automation, FlexLink introduces further capabilities for smoother product handling. In addition to the 85 mm, 180 mm, and 300 mm stainless steel sizes available, FlexLink now offers a new 70 mm option. This new size will replace the present XLX option. Designed to handle smaller food containers and packets that are more sensitive to being unstable during production, this additional offer gives manufacturers greater possibilities to optimize their production control during manufacturing.

A toolbox for clean and safe production

FlexLink's comprehensive toolbox of solutions efficiently handles more product sizes and types than before. Standard handling functions available include cleaning solutions, clamp stops, and transfer bridges.

Operator safety is key

The importance of operator safety continues to be a driving force for product development at FlexLink. In line with the additional 70 mm conveyor option, FlexLink has also introduced a new chain design, available for the stainless steel, as well as the aluminum product range.

32

THAI PACKAGING NEWSLETTER

March - April 2020

The innovative chain design has a high focus on product and operator safety, decreasing the opportunity for operator injury during production. The new design is approved by and compliant with both the latest European and American regulations. Thanks to a reduction of pinch points, manufacturers are less likely to experience production losses caused by unstable products. The possibility for products such as juice cartons and baby food pouches to be damaged is also lessened, as a result of fewer pinch points.

A focus on simplicity

When considering line design, the simplicity of a lean interior reduces the time needed to clean the line and minimizes the risk of cross-contamination. Without crevices for contaminants such as crumbs to fall into, and with easy operator access for cleaning, the line starts with high levels of cleanliness that are easier to maintain. Transporting products from primary packaging through to the end of the line, FlexLink provides a clean, simple line layout, following HACCP guidelines. With the combination of a more comprehensive portfolio of stainless steel conveyors and improved safety features, FlexLink continues to give value and control to manufacturers. www.mynewsdesk.com/flexlink/ pressreleasesflexlink-expand-thestainless-steel-range-with-a-new70-mm-width-2980050)


2-3-63 บรรจ ภัณฑ#140(มี.ค.-เม.ย.) 63 AD FUJI XEROX G5-4

ksorn

ProPakAsiaFP.pdf

1

9/9/2562 BE

4:56 PM

TECHNOLOGY MEDIA_NO138_2019_17-10-62_G5-4


FOCUS

P

A

C

K

A

G

I

N

S

O

L

U

T

I

O

N

ริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน) หรือ SCGP ประกาศชูโมเดล Packaging Solutions ตัง้ เปารักษาตําแหนงผูน าํ ดานบรรจุภณ ั ฑในระดับภูมภิ าค พรอมเดินหนาขยายกําลังการผลิตในอาเซียน ซึง่ มีแนวโนม การใชบรรจุภัณฑเติบโตอยางตอเนื่อง คาดวาในชวง 6 ป (พ.ศ. 2561-2567) จะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 6.1-6.2% ตอป หรือมีมูลคาตลาดบรรจุภัณฑรวมอยูที่ 72,700 ลาน เหรียญสหรัฐในป 2567 วิชาญ จิตรภักดี ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน) หรือ SCGP พรอม ผูบริหาร รวมประกาศชูโมเดล Packaging Solutions เพื่อ รักษาตําแหนงผูน าํ ดานบรรจุภณ ั ฑแบบครบวงจรในระดับ ภู มิ ภ าค เร ง ขยายกํ า ลั ง การผลิ ต เพื่ อ ตอบสนองความ ตองการของตลาดในอาเซียนทีม่ แี นวโนมการใชบรรจุภณ ั ฑ เติบโตอยางตอเนื่อง “การนําโมเดล Packaging Solutions มาใชเปนการ สรางความแตกตางในการดําเนินธุรกิจ ชวยเพิ่มขีดความ สามารถในการบริการใหแกกลุม ลูกคา นอกจากนัน้ SCGP ยังมีนกั วิจยั และพัฒนาจํานวนกวา 90 คน และนักออกแบบ มืออาชีพอีกกวา 40 คนที่พรอมใหบริการแกลูกคาอยาง ใกลชิด” วิชาญ กลาว ในป 2563 นี้ SCGP ไดวางเปาหมายลงทุนในตลาด อาเซียนเพิ่มขึ้นใน 3 ประเทศ ไดแก เวียดนาม ฟลิปปนส และอินโดนีเซีย ซึง่ เปนการลงทุนทัง้ ในสวนการขยายกําลัง การผลิต เพิ่มไลนการผลิต และการสรางโรงงานเพิ่มขึ้น จากปจจุบันที่มี 40 แหง “SCGP มุง ขยายการเจริญเติบโตไปยังประเทศตาง ๆ ในอาเซียน การนําเสนอความหลากหลายที่มีมากกวา 120,000 รูปแบบ จะสามารถตอบสนองความตองการของ ลูกคาไดอยางครบถวน และสอดรับกับการเปลี่ยนแปลง ทางเศรษฐกิจที่สําคัญ สงผลใหเรายังคงสามารถรักษา ความเปนผูนําดานบรรจุภัณฑแบบครบวงจรในภูมิภาค อาเซียนไดตอ ไป” SCGP มีการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงาน ในดานตาง ๆ ทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การนํา เทคโนโลยีมาปรับใชอยางเหมาะสม ความสามารถในการ เขาถึงตลาด และการสรางความไววางใจของลูกคาและ ผูบริโภค สิ่งเหลานี้เปนพื้นฐานสําคัญที่ทําให SCGP สามารถเติบโตไดอยางเแข็งแรงตอไป SCGP มีผลิตภัณฑ ที่ ค รอบคลุ ม ทั้ ง บรรจุ ภั ณ ฑ จ ากเยื่ อ และกระดาษ

วิชาญ จิตรภักดี Packaging Solutions กลยุทธ เพื่อรักษา ผู นําด านบรรจุภัณฑ 38

THAI PACKAGING NEWSLETTER

March - April 2020

ThaiPack2020_G5-3.indd 38

3/26/20 1:13 PM


G S

(Fiber-based Packaging) บรรจุภัณฑ จากวั ส ดุ ส มรรถนะสู ง และพอลิ เ มอร (Performance and Polymer Packaging หรือ “PPP” ภาชนะบรรจุอาหาร (Food Service Products) พรอ มให บ ริ ก าร ออกแบบ การพิมพและโซลูชั่นที่หลาก หลายตามความตองการของลูกคา ในสวนของการเปนผูผลิตกระดาษ บรรจุภัณฑ และบรรจุภัณฑกลองลูกฟูก (Corrugated Containers) นั้น ถือวา SCGP เปนผูผ ลิตรายใหญทสี่ ดุ ในภูมภิ าค เอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยในระหวาง ป 2562 มีการลงทุนขยายกําลังผลิต พัฒนาจุดแข็งเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการ ดําเนินธุรกิจ รวมถึงขยายธุรกิจโดยการ ควบรวมกิจการในภูมภิ าค ดวยเงินลงทุน กวา 25,000 ลานบาท นอกจากนี้ SCGP ได นํ า เสนอโซลู ชั่ น ด า นบรรจุ ภั ณ ฑ (Packaging Solutions) และบริการอืน่ ๆ ที่ตอบโจทยความตองการที่หลากหลาย ของลูกคา ไดแก โซลูชนั่ สําหรับเศรษฐกิจ หมุ น เวี ย น โซลู ชั่ น สํ า หรั บ งานย อ ย โซลู ชั่ น อํ า นวยความสะดวก โซลู ชั่ น บรรจุภณ ั ฑอจั ฉริยะ โซลูชนั่ สําหรับธุรกิจ อีคอมเมิรซ และโซลูชนั่ ดานกิจกรรมการ ตลาด “SCGP ยั ง มี น วั ต กรรมในการ ออกแบบพั ฒ นาสิ น ค า และบริ ก ารที่ หลากหลาย ครอบคลุมความตองการ ของลู ก ค าทั้ ง หวงโซอุปทาน (Supply Chain) รองรับการเติบโตของผูบริโภค ในภูมิภาค (Consumer Growth) ภายใต ก ร ะ บ ว น ก า ร ผ ลิ ต ที่ เ ป  น มิ ต ร ต  อ สิง่ แวดลอมและใชทรัพยากรอยางคุม คา ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)” วิชาญ กลาวเพิ่มเติม

ลักษณะธุรกิจของ SCGP นั้นมี 2 สายธุรกิจหลัก ๆ ไดแก

สายธุรกิจบรรจุภัณฑแบบครบวงจร (Integrated Packaging Chain) SCGP มีผลิตภัณฑที่หลากหลายในสายธุรกิจบรรจุภัณฑแบบครบวงจรกวา 120,000 รายการ (SKUs) ประกอบดวย บรรจุภัณฑกลองลูกฟูก (Corrugated Containers) บรรจุภัณฑกลองพิมพสีเพื่อการแสดงสินคา (Retail Display Packaging) บรรจุภัณฑแบบออนตัว (Flexible Packaging) และบรรจุภัณฑแบบคงรูป (Rigid Packaging) เพื่อนําเสนอและปกปองสินคารวมถึงกระดาษบรรจุภัณฑ (Packaging Paper) ถุงกระดาษรีไซเคิลสําหรับสินคาอุปโภค-บริโภค และถุงอุตสาหกรรม เพื่อ รองรับผูบริโภคที่มีความตองการที่หลากหลายและเติบโตเร็ว เชน ธุรกิจกลุมสินคา อุปโภคที่หมุนเวียนอยางรวดเร็ว (Fast-Moving Consumer Goods หรือ “FMCG”) ธุรกิจคาปลีกและธุรกิจอีคอมเมิรซ สายธุรกิจเยื่อกระดาษ (Fibrous Chain) : ประกอบดวย ผลิตภัณฑภาชนะ บรรจุอาหารที่มีความปลอดภัยและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ภายใตแบรนด “เฟสท” ที่มีรูปแบบดีไซนสวยงามและฟงกชันที่เหมาะกับการใชงานของผูบริโภค รวมถึงมีผลิตภัณฑจากเยื่อประเภทตาง ๆ และกระดาษพิมพเขียน

1.

2.

กลยุทธหลักของ SCGP เพื่อขยายการเติบโตนั้น SCGP มี 6 กลยุทธหลัก

ประกอบดวย เพิ่มสัดสวนการขายบรรจุภัณฑใหแกลูกคาในกลุมธุรกิจที่มีอัตราการเติบโตสูง ซึ่งรวมถึงกลุมธุรกิจสินคาอุปโภค-บริโภค ธุรกิจการบริการดานอาหาร และ ธุรกิจอีคอมเมิรซ นํารูปแบบธุรกิจที่ประสบความสําเร็จของ SCGP กับลูกคา และมีสวนรวมกับ ลูกคาในดานตาง ๆ ใหมากยิ่งขึ้น ดําเนินการตามกลยุทธการควบรวมกิจการและรวมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่ อ เร ง การเติ บ โตอย า งต อ เนื่ อ ง และสร า งประโยชน จ ากการผนึ ก กํ า ลั ง (Synergy) ระหวางธุรกิจภายใน SCGP ลงทุนและพัฒนานวัตกรรมดานบรรจุภัณฑแบบครบวงจรอยางตอเนื่อง เพื่อ ตอบสนองความตองการของผูบ ริโภค และสรางความแตกตางจากคูแ ขงรวมถึง ขยายฐานลูกคาในตลาดที่มีการเติบโตสูง เพิ่มประสิทธิภาพของการดําเนินงานและหวงโซอุปทาน โดยเครื่องจักรกล อัตโนมัติ และเทคโนโลยีดิจิทัลอยางตอเนื่อง เปนตนแบบ (Role Model) ดานการพัฒนาอยางยั่งยืน และดําเนินธุรกิจตาม หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ในภูมภิ าคและสนับสนุนแนวทาง ดังกลาวใหแกผูประกอบธุรกิจรายอื่น ดวย Packaging Solutions นี้ SCGP จึงหวังวาจะสามารถรักษาผูน าํ ทางดาน บรรจุภัณฑแบบครบวงจรในภูมิภาคอาเซียนไดอยางแนนอน

1. 2. 3. 4. 5. 6.

THAI PACKAGING NEWSLETTER

March - April 2020

ThaiPack2020_G5-3.indd 39

39

3/26/20 1:13 PM


NEWS

เพิ่มความสมบูรณแบบการผลิต ในกลุมผลิตภัณฑสําหรับตลาดบรรจุภัณฑ

Diana Go รุนใหม

เครื่ อ งปะกาวกล อ งรุ น ใหม ล า สุ ด Diana Go ขนาดเล็กกะทัดรัด เป นเครื่อง ระดั บ เริ่ ม ต น ที่ มี ค วามยื ด หยุ น และมี ประสิทธิภาพดีเยี่ยม เครื่ อ ง Diana Go รุ น ใหม นี้ เ ป น เครื่องที่เป ดตัวด วยราคาที่น าดึงดูดใจ อย างยิ่ง เหมาะสําหรับโรงพิมพ งานคอม เมอร เ ชี ย ล ที่ ต อ งการก า วเข า สู ต ลาด บรรจุภัณฑ วยความรวมมือที่ประสบความ สําเร็จของสองบริษทั ไฮเดลเบิรก และมาสเตอร เวิ ร  ค กรุ  ป ส ง ผลให มี นวัตกรรมเพิ่มขึ้นอีกมาก ดังเชน Diana Go เครื่องปะกาวกลองรุนใหมที่เพิ่งได รับการเปดตัวเมื่อกลางเดือนมีนาคม ที่ผานมา นวัตกรรมลาสุดนี้พัฒนาบน พืน้ ฐานของความตองการดานการตลาด ของไฮเดลเบิ ร  ก โดยที ม พั ฒ นาของ มาสเตอรเวิรค กรุป ทีเ่ มืองนอยส (Neuss) ประเทศเยอรมนี และกําลังเปนเครือ่ งรุน ยอดนิยมสําหรับโรงพิมพคอมเมอรเชียล ทีต่ อ งการขยายตลาดเพิม่ โอกาสทางธุรกิจ โดยการเพิม่ สายการผลิตงานบรรจุภณ ั ฑ

ด

40

THAI PACKAGING NEWSLETTER

March - April 2020

ในระยะเวลาไมถงึ 2 ป หลังจากการเปดตัวเครือ่ งอเนกประสงค Diana Easy ทีป่ ระสบความสําเร็จอยางมาก ดวยยอดขายมากกวา 30 เครือ่ งภายใน 18 เดือน ภายหลังการเปดตัว เครื่อง Diana Go รุนนี้ไดถูกเพิ่มเขามาในกลุมผลิตภัณฑ เครือ่ งหลังการพิมพในพอรตโฟลิโอของกลุม เครือ่ งปะกาวกลองทีม่ หี ลากหลาย รุน ซึ่งตางไดรับความนิยมและประสบความสําเร็จอยางสูง ซึ่งรวมทั้งเครื่อง Diana Smart ที่มีกําลังแรงมา 450 เมตรตอนาที และเครื่อง Diana X ซึ่งเปน เครื่องที่มอบประสิทธิภาพสูงสุดและเปนที่ยอมรับมาอยางยาวนาน เหลานี้ ลวนเปนการตอกยํ้าถึงความมั่นใจถึงประสิทธิภาพ ความอุนใจ ความเชื่อมั่น ของลูกคาที่มีตอบริษัทมาสเตอรเวิรคกรุปและไฮเดลเบิรก ที่สามารถสงมอบ เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพตามความคาดหวังและมอบความพึงพอใจอยาง สูงสุดใหกับพวกเขา Diana Go เปนโซลูชั่นระดับเริ่มตนที่ชวยประหยัดตนทุน ราคาของเครื่อง Diana Go เปนราคาทีน่ า ดึงดูดใจ เมือ่ เทียบกับความมัน่ ใจไดถงึ ผลตอบแทนสูง จากการลงทุนในตลาดที่มีการแขงขันสูง และดวยผลลัพธของการถายทอด เทคโนโลยีในรุน Diana ที่มีกระบวนการผลิตและการประกอบเครื่องที่ลํ้าสมัย เครือ่ ง Diana Go จึงมีคณ ุ สมบัตพิ เิ ศษตางๆ มากมายทีน่ าํ เสนออยูใ นโฟลเดอร ประสิทธิภาพสูงของซีรีส Diana อาทิ มีเมนูใหเลือกโดยระบบทัชสกรีน ใชงาน งาย ใชเวลานอยกวา 60 วินาทีในการเปลีย่ นสายพาน ตัง้ เครือ่ งไดอยางรวดเร็ว สามารถผลิตกลองไดหลากหลายสไตล ทัง้ แบบแนวตรง (Straight-line) และแบบ เกีย่ วกน (Lock-bottom) รวมทัง้ รูปแบบพิเศษทีเ่ ปนทางเลือก อาทิ ซองจดหมาย หรือปกแผนซีดี สามารถทํางานดวยความเร็วสูงสุดที่ 250 เมตรตอนาที หรือ เพิม่ ออพชัน่ ใหมคี วามเร็วสูงสุดไดถงึ 300 เมตรตอนาที ผลิตกลองทีม่ หี นากวาง 2.95 นิ้ว (75 มม.) จนถึง 33.46 นิ้ว (850 มม.) ที่ความหนากระดาษตั้งแต 200 แกรม-600 แกรม Diana Go ขนาดกะทัดรัดทีม่ คี วามยาวเครือ่ งเพียง 32 ฟุต (9.8 เมตร) รุน นี้ ออกแบบมาสําหรับลูกคาทีต่ อ งการความยืดหยุน ประสิทธิภาพการผลิตดีเยีย่ ม คุณภาพการผลิตสูง ไดรบั ผลผลิตเพิม่ ขึน้ และมุง เนนความสามารถในการนําเสนอ ผลิตภัณฑที่หลากหลายใหกับลูกคา ความสําเร็จของความรวมมือระหวางไฮเดลเบิรก และมาสเตอรเวิรค กรุป นัน้ เกิดขึ้นไดอยางสมบูรณแบบดวยจุดแข็งหลักของทั้งสองบริษัท มาสเตอรเวิรค กรุป เปนผูผ ลิตอุปกรณหลังการพิมพทใี่ หญทสี่ ดุ ในภูมภิ าคเอเชียและมีการลงทุน อยางมากในการผลิต รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาที่จําเปนเพื่อตอบสนองความ ตองการของลูกคาในตลาดบรรจุภณ ั ฑทกี่ าํ ลังเติบโต และดวยโครงสรางการขาย และบริการระดับโลกของไฮเดลเบิรก จึงชวยตอยอดในการเปนชองทางการจัด จําหนายทั่วโลกสําหรับมาสเตอรเวิรคกรุปไดเปนอยางดี


FOCUS

Announcing the Winners of the 2019

Packaging Innovation Awards The Packaging Innovation Awards honor innovations in packaging design, materials, technology and processes across the entire packaging value chain. Originated by DuPont, the tradition of excellence is now continued by Dow as we welcome brand owners, retailers, packaging designers, converters and technology providers around the world to enter and be recognized. 2019 Packaging Award Winners Congratulations to this year’s Packaging Innovation Award winners! After evaluating nearly 250 submissions from more than 30 countries around the world, the independent judging panel awarded the companies and products with this year’s top honors.

Diamond Award

Diamond Finalists

Dai Nippon Printing Co., Ltd. DNP Functional Film Complex PET Plastic Bottle Dai Nippon Printing Co., Ltd. designed the DNP Functional Film Complex PET Plastic Bottle to deliver the functionality of glass without the drawbacks of breakability, costly shipping, and recycling contamination. The DNP bottle is lightweight, recyclable, and virtually unbreakable, all with a glass-like luxury look. In addition to obtaining a unique appearance, this bottle can also be provided with an oxygen barrier, because the film and PET are in close contact with each other in a peelable state.

Embrapa Food Technology Development of Innovative Packaging for Fruits Embrapa Food Technology, the National Institute of Technology and Macromolecular Institute (IMA) of Federal University of Rio de Janeiro (UFRJ) developed packaging for fruits that makes the most of refrigeration to keep food fresh. The two-part container is rigid, but it’s also closable over a PET-type plastic where the fruits are packaged. It maintains fruit quality longer to significantly reduce post-harvest losses to below 5% and decreases energy use in the lower cold chain of the supply chain.

Procter & Gamble, Tide Eco-Box Tide has reimagined its 50+ year old detergent with a breakthrough Eco-Box packaging designed specifically for eCommerce and shipping directly to consumers’ doorsteps. Tide’s Eco-Box revolutionary packaging is 60% less plastic than the equivalent bottle (150 oz.) and contains an ultra-concentrated formula. On top of having less packaging, Eco-Box doesn’t require any secondary re-boxing or bubble wrap. The Eco-Box also delights consumers with a no-drip tap that is easier to use and less messy than other liquid packaging.

Henkel, EPIX™ Technology for Sustainable Packaging Henkel’s EPIX™ Technology for Sustainable Packaging is a paper-based, curbside-recyclable package that optimizes weight, size and impact resistance for shipping. The innovation reduces processing costs and features a revolutionary lightweight cushioning material. EPIX™ Technology facilitates recyclability of the paper package and is part of Henkel’s strategy for a circular economy.

THAI PACKAGING NEWSLETTER

March - April 2020

41


Danone Nutricia Research OpTri, a Collapsible Bottle for Tube Feeding Nutrition Danone Nutricia Research has designed and developed the OpTri bottle for tube feeding products that are prescribed to patients who cannot eat or swallow independently and need to be fed via a tube. The technological features of the bottle reduce the risk of contamination because it allows for gravity to collapse the bottle without the need of air inlet. OpTri was created in collaboration with patients, caregivers, parents and health care professionals. The OpTri bottle saves time for users and is easier to use thanks to its ergonomic shape, integrated big-eyed hook, easyto-navigate label and non-detachable flip-top cap. The OpTri bottle is also better for the planet; it is recyclable, and manufacturing of tube feeds packaged in OpTri allows for 85% reduction of water use and 21% reduction in CO2 emissions compared to current pouch packaging.

Amcor, Paperly™ Thermoformable Paper-Based Packaging Paperly™ thermoformable paperbased packaging by Amcor gives processed meat and cheese packaging a rustic feel and look, and it is designed to stand out on the supermarket shelf. With a paper tray made completely from renewable resources and originating from FSC forests, Paperly™ packaging will

42

THAI PACKAGING NEWSLETTER

March - April 2020

attract environmentally conscious consumers who prefer products with a more natural feel and recyclable packaging. Made from 85% FSC– certified paper fibres, the whole base tray can be recycled where paper recycling streams are available; plus, it lowers CO2 emissions by approximately 75% compared with traditional packaging, resulting in greater sustainability. Paperly™ packaging's main application is processed meat, and Amcor can also offer solutions for cheese and fish. It can be combined with other Amcor offerings, such as EZ Peel® and EZ Peel® Reseal™ liddings, which can be produced with a Paper-Like™ tactile finish to complement the base tray. If desired, the Paperly™ tray can also be used with Amcor's SkinTite™ second skin film for packing fresh meat and fish. The rigidity of the paper and thin high-barrier liner minimises the use of non-renewable materials in the tray. The appealing authenticity come from the light weight, thermal insulation and texture of natural fibers.

Werner & Mertz GmbH and Mondi Group, Sustainable, 100% Recyclable Frosch Pouch Made of Polyethylene Werner & Mertz GmbH and Mondi Group developed the sustainable, 100% polyethylene (PE) Frosch pouch to replace its previous multi-material flexible packaging for various products. The new mono-material PE film was developed to be 100% recyclable by eliminating barriers (like EVOH) and adhesives that can prevent recyclability. The package’s decoration is printed on a PE-film. No additional materials are disturbing the near infrared (NIR) detection during sorting. Finally, refilling an existing Frosch-bottle by using this pouch saves up to 70% material.

ProAmpac and L’Oréal REDKEN® Flash Lift Bonder Inside L’Oréal and ProAmpac reimagined the REDKEN® Flash Lift Bonder Inside to minimize material use and maximize functionality. The newly designed spouted flexible pouch only requires a developer to complete the application process, giving users a portable, useful alternative to multiple rigid containers. A unique curved spout prevents powder fumes and guides product into the easy-open lid that doubles as a measuring cup for added convenience.

Truman’s, Truman’s Starter Kit Truman’s Starter Kit aims to provide an alternative to single-use plastic bottles for household cleaners, because only 15% of single-use household cleaner containers land in a recycle bin in the United States. Each of Truman’s cleaners are made with a concentrate and cartridge system that enables consumers to repeatedly refill the bottle with water from their sink. Each cartridge is fully recyclable and uses up to 96% less plastic than a typical cleaning product.


Gold Award

Kawakami Sangyo Co., Ltd. UKIYO-E PUTIPUTI Kawakami Sangyo Co., Ltd. created the UKIYO-E PUTIPUTI package for sake centered on the theme of “gifting”. The design incorporates simple cushioning to convey the hospitable culture of Japan, transforming the product experience into a sense of surprise and emotion when it’s received.

Meiji Co., Ltd. Meiji the Chocolate 6 Collections Assorted Package Meiji Co., Ltd. is changing the way chocolate is packed and eaten by wrapping individual bars with a three-way heat seal that makes packaging easy to open and allows customers to eat chocolate without the mess on their hands. The six different flavored chocolate bars are arranged in a thin box that is divided into small compartments, keeping each chocolate in its place while enabling easy one-hand removal. The package also includes a chart that shows readers the unique characteristics of each flavor of chocolate.

Duallok, An Elegant Child-Resistant Packaging Solution Developed by an award-winning design team to provide the most beautiful, user friendly and compliant package for high-end controlled substances. The Duallok patented double-lock design, certified under the 16 CFR 1700 guidelines for child resistance, keeps kids safe and brands compliant. The opening experience is a simple, intuitive interaction and has passed senior trials for easy opening. The format can be tailored to house anything from marijuana-based products to dietary supplements and pharmaceuticals.

Amcor, 46 oz. Coffeemate® Natural Bliss® Cold Brew with Amcor Geo-Strap™ Base Coffeemate® natural bliss® Cold Brew bottle with Amcor’s vacuum-resistant Geo-Strap™ base replaces an easily dented bottle design, and helps Nestlé deliver a packaging experience for its customers that aligns with the natural bliss brand _ high quality, simplicity and all-natural ingredients. Amcor’s packaging engineers worked with Nestlé to use polyethylene terephthalate (PET) to create a lightweight, sleek and clear bottle, with the Geo-Strap™ base to prevent denting and overfilling in Nestlé’s supply chain.

ALICO S.A., ReciPack ALICO S.A.’s ReciPack is a recyclable, large-volume flexible pouch made of 100% polyethylene. The standup pouch can hold large volumes of product and provides a recyclable packaging option that optimizes features such as puncture resistance and rigidity to maintain function and aesthetics, together with its high gloss and printing aptitude.

C.I. TAKIRON Corporation SANZIP Sensory Zipper C.I. TAKIRON Corporation has developed a new and innovative SANZIP Sensory zipper that consumers can 'hear and feel'. By providing a unique and premium action that differentiates itself from standard closures, the sensory zipper range uses both sound and touch sensations to aid and improve the closing experience of the product. The SANZIP sensory range adds something unique to the portfolio, assisting in meeting increased demand for re-sealable packaging with zip locks.

THAI PACKAGING NEWSLETTER

March - April 2020

43


Silver Award

Amcor, Molson Coors–12 Pack Cooler Bag Amcor’s new Molson Coors 12 Pack Cooler Bag maintains the packaging billboard for shelf appeal and includes a carrying handle, while providing new functionality for a better user experience. The side gusseted bag design makes it possible for additional film to tightly overlay the traditional brick format to create a compact design durable enough for distribution. Once open, that additional film turns into a durable cooler bag that holds up to five pounds of ice and can chill beers from 70°F to 35°F in as little as 20 minutes, eliminating long wait times and the need for a separate cooler.

RB and Drukpol.Flexo, Finish 0% RB and Drukpol.Flexo created Finish 0%, a fully recyclable pouch with an all-polyethylene (PE) structure. The company had to work through some common challenges for PE to formulate it properly for recyclability, functionality and performance. The company was able to use existing lines to process the new PE material, requiring no additional capital investment for new machinery.

44

THAI PACKAGING NEWSLETTER

March - April 2020

DuPont Teijin Films LuxCR™ Depolymerisation Process DuPont Teijin Films’s LuxCR™ depolymerization process helps to overcome challenges of mechanical recycling and food contact compliance for recycled plastics. It de-polymerizes mechanically recovered PET back into the BHET monomer unit that’s indistinguishable from virgin monomers. That BHET base monomer is then re-polymerized and converted into a range of BOPET films for applications ranging from food packaging, to labels and to ID cards. The products it creates have the same mechanical, physical and optical properties as it would with virgin material, and the process has gone through a full assessment for food contact compliance including migration and NIAS testing at an accredited, independent external laboratory.

Huhtamaki PPL Ltd., Bag-in-Bag for Extreme Drop Resistance Huhtamaki PPL Ltd.’s Bag-in-Bag pouch is designed to protect granular free-flowing products from spilling, impact and extreme handling with an inner poly liner that stretches to absorb shocks, a K seal at the bottom and side gussets reinforced with nylon for high impact & drop resistance. Alternatively, it makes room for multiple compartments within the pouch for brands to push complimentary products to consumers as part of sales promotions.

Amcor, Full Moon Perdue Natural Look Pet Treat Pouch Amcor created the first package to combine a matte finish, gloss print and paper-like texture in the premium, differentiated Full Moon Perdue Natural Look Pet Treats Pouch. The design elevates the user experience and aligns with the brand’s organic and premium positioning. This printing innovation helps the package deliver enhanced branding for authenticity, quality and differentiation to consumers shopping the crowded shelf of pet snacks.

Hangzhou Holmes Food Co., Ltd. Baicaowei “Fresh Lock” Packaging Hangzhou Holmes Food Co. created the Baicaowei “Fresh Lock” Packaging, which has a new way of keeping nuts fresh and crunchy, even when packaged with dry fruit. The innovation has a heat-sealed strip that divides it into two different portions, which can keep dry and wet components separate to provide better freshness and mouthfeel compared to other mixed nuts packaging. For Baicaowei’s Daily Nuts product, the heat seal effectively separates nuts from dried fruits, preventing the nuts from absorbing the moisture of the dry fruit, which can impact texture and taste. Finally, it features an easy tear opening to make it simple for consumers to unseal and mix separate food portions before eating.


Weener Plastics 100% PCR Dish Soap Cap Weener Plastics has developed the first plastic hinged cap made from up to 100% post-consumer recycled (PCR) polypropylene (PP) for dish soap containers. Some PCR materials have a limited range of functionality and colors, but Weener’s overcomes that to help brands stand out with a vibrant PCR dish soap cap that offers a flip-top lid for a better consumer experience.

Hangzhou Qunle Packaging Co., Ltd. The “Fortune Stick” Pet Snack Packaging Hangzhou Qunle Packaging Co., Ltd. created the “Fortune Stick” pet snack packaging so users can train and feed their cats at the same time. Cats can be difficult to train, so the snack packaging is equipped with a sounding device signaling that food is available when shaken and activates cats. It helps cats respond to food incentives by capturing their attention. Cats will become livelier and more focused.

KW Container, TruSnap™ with TwistCap Paint Container KW Container has redesigned its paint can, and changed the paint and coatings industry, for the second time with its TruSnap™ Container with a TwistCap lid. The all-plastic container, made of a proprietary injection-molded polymer resin, is 100% recycled and 100% recyclable. The can is designed with a triple-lock seal that snaps on and off to prevent dents and leaks, and eliminate rust. It’s treated to resist “skinning,” so the paint or coating inside remains as fresh as the day you opened it. With a durable, plastic ergonomic handle, the TruSnap™ container is now comfortable to carry and of course, fully recyclable.

Incom Packing, SPOT Incom Packing’s SPOT came to life through a collaboration with a supplier rather than a brand team, combining aesthetic and design capabilities with engineering and technical knowledge. The innovation’s closure is part of the main part of the package, tailored to the fragrance’s unique martini-glass bottle shape that creates an upside-down fragrance concept for a surprising and novel user experience. Overall, the package uses less material by cutting down on the use of general resins.

Blue Apron, Sustainable Gel Packs Blue Apron includes sustainable gel ice packs in its meal kits that consumers can safely drain in their household sink. Blue Apron transitioned to a drain-safe gel pack as part of a broader commitment to reduce its environmental footprint. Previously, Blue Apron used a superabsorbent polymer gel pack that was not fully recyclable. Now, using the new gel pack, consumers can recycle the exterior plastic and safely drain gel contents. The formulation was developed by gel pack manufacturer, Nordic Ice.

Huhtamaki PPL Ltd. Barrier and Drop Resistant Bulk Bag Designed to hold up to 25 kilograms of engineering polymers and master batches, Huhtamaki PPL Ltd.’s Barrier and Drop Resistant Bulk Bag offers superior drop-resistance, moisture and oxygen protection, heat dissipation as well as easier stacking and palletization. The lower end of the pouch features a one-way valve that allows trapped heat from hot product filling to dissipate from the bag. A unique lamination process reduces the sealant’s thickness while providing air cushioning that allows for it to be dropped up to seven feet without damaging the contents.

www.dow.com/en-us/marke/mkt-pack aging/packaging-innovation-award/pack aging-innovation-award-winners-2019 .html

THAI PACKAGING NEWSLETTER

March - April 2020

45


Collaboration Honorable Mentions

46

ITC Limited, Packaging Business "Breathable Wheat Flour Pack" with Air Release Control ITC Limited's packaging business has developed an innovative breathable wheat flour pack with air release control which strengthens the packaging and prevents the ingress of pests into the product. This superior packaging solution has introduced consistent micro-holes which prevents bursting and infestation, extends shelf life and allows the pack to withstand harsh logistics conditions. This packaging will greatly benefit the wheat supply chain and ultimately the consumer.

Schur Star Systems Schur Star Zip-Pop Packing Schur Star System’s Zip-Pop packaging allows users to cook a readymade meal in one step. The innovative dual-chamber stand-up pouch contains a flavor-release chamber that automatically delivers spices and herbs to the food, resulting in a perfectly seasoned meal that needs no additional mixing. A combination of material, ventilation and zipper construction, provides optimal shelf-life and allows separate compartments to pop together at precise times during microwaving. The total process can be completed in six minutes-from heating to eating.

Procter & Gamble / Gillette, Joy Razor Joy is a new, refreshingly simple women’s razor brand that make shaving refreshingly simple. It brings a high quality, uncomplicated, shave – at a pleasantly surprising price. Sold exclusively at Walmart, the package is a folded carton box intentionally designed to appeal to consumers seeking a straightforward brand experience and features a novel pizza box-style opening. The packaging is supply chain friendly, made entirely from renewable and recyclable SBS paperboard covered in water-soluble printing and varnish.

Unilever, Love Beauty and Planet Love Beauty and Planet is Unilever's first vegan beauty brand. Launched in the United States in 2017, the brand is currently present in 28 countries. Untested on animals, using 100% recycled plastic bottles, made from natural extracts and certified by Vegan Act and PETA, the brand aims to democratize vegan beauty and products, and bring together a community of consumers who want to take care of themselves, while doing good. Sustainable in its DNA, Love Beauty and Planet aims to minimize its environmental footprint in a holistic way by paying attention to all aspects of the product journey, including ingredients and packaging, valuing beauty with purpose.

THAI PACKAGING NEWSLETTER

March - April 2020

Embrapa Food Technology, the National Institute of Technology and Macromolecular Institute (IMA) of Federal University of Rio de Janeiro (UFRJ) Development of Innovative Packaging for Fruits Embrapa Food Technology, the National Institute of Technology and Macromolecular Institute (IMA) of Federal University of Rio de Janeiro (UFRJ) developed packaging for fruits that makes the most of refrigeration to keep food fresh. The two-part container is rigid, but it’s also closable over a PETtype plastic where the fruits are packaged. It maintains fruit quality longer to significantly reduce post-harvest losses to below 5% and decreases energy use in the lower cold chain of the supply chain.

Werner & Mertz GmbH and Mondi Group, Sustainable, 100% Recyclable Frosch Pouch Made of Polyethylene Werner & Mertz GmbH and Mondi Group developed the sustainable, 100% polyethylene (PE) Frosch pouch to replace its previous multi-material flexible packaging for various products. The new mono-material PE film was developed to be 100% recyclable by eliminating barriers (like EVOH) and adhesives that can prevent recyclability. The package’s decoration is printed on a PE-film. No additional materials are disturbing the


near infrared (NIR) detection during sorting. Finally, refilling an existing Frosch-bottle by using this pouch saves up to 70% material. e-Commerce Honorable Mentions

PAC Worldwide, Scent Blocking Protective Mailer Scent-Blocking Cushioned Mailers are ideal for mailing products such as hemp, edibles, CBD oils, essential oils, or perfumes. Made from barrier films for maximum odor-blocking protection, our mailers keep the scent of the package contents undetectable. These mailers also provide cushioning protection and water resistance. Its discreet design allows you to mail your valuables without attracting unwanted tampering. Additional features to keep contents safe and secure include an integrated childdeterrent zipper and a permanent adhesive closure seal with tamperevident indications for increased security.

Smart Karton, All-Paper Pack Smart Karton's All Paper Pack is a patented box that has a cohesive paper liner internally attached. The liner is wrapped around the product holding it firmly in place thus eliminating the need for any void fill. It can be folded manually and also automatically via Smart Karton’s Smart Packer. The result is a totally sustainable package that gives great presentation when opened and saves overall costs.

Procter & Gamble (China) Sales Co., Ltd. E-commerce Packaging Procter & Gamble (China) Sales Co., Ltd. created its Ship In Own Container (SIOC) as e-commerce continues to grow in importance, requiring protection for products during transportation. Traditionally, companies have protected their shipping products with multiple boxes, which requires significant material use and cost. However, this innovation uses tailored configurations of corrugated cardboard, boxes and trays to cut down on material use while maintaining protection during shipping and enhancing the consumer experience. The resulting design helps reduce material complexity and waste, cuts end-to-end costs by 20% to 40%, improves fulfillment center picking and packing productivity by 200%, reduces damage and leakage rates during shipping by 70% and eliminates 30% to 60% of paperboard in the packaging.

Procter & Gamble, Tide Eco-Box Tide has reimagined its 50+ year old detergent with a breakthrough Eco-Box packaging designed specifically for eCommerce and shipping directly to consumers’ doorsteps. Tide’s Eco-Box revolutionary packaging is 60% less plastic than the equivalent bottle (150 oz) and contains an ultra-concentrated formula. On top of having less packaging, Eco-Box doesn’t require any secondary re-boxing or bubble wrap. The Eco-Box also delights consumers with a no-drip tap that is easier to use and less messy than other liquid packaging.

Henkel, EPIX™ Technology for Sustainable Packaging Henkel’s EPIX™ Technology for Sustainable Packaging is a paper-based, curbside-recyclable package that optimizes weight, size and impact resistance for shipping. The innovation reduces processing costs and features a revolutionary lightweight cushioning material. EPIX™ Technology facilitates recyclability of the paper package and is part of Henkel’s strategy for a circular economy.

Truman’s, Truman’s Starter Kit Truman’s Starter Kit aims to provide an alternative to single-use plastic bottles for household cleaners, because only 15% of single-use household cleaner containers land in a recycle bin in the United States. Each of Truman’s cleaners are made with a concentrate and cartridge system that enables consumers to repeatedly refill the bottle with water from their sink. Each cartridge is fully recyclable and uses up to 96% less plastic than a typical cleaning product.

www.dow.com/en-us/marke/mkt-pack aging/packaging-innovation-award/pack aging-innovation-award-winners-2019 .html

THAI PACKAGING NEWSLETTER

March - April 2020

47


NEWS

RICOH เตรียมเปดทําการ โรงงานผลิตเครื่องพิมพ สําหรับสํานักงาน ในประเทศจีน RICOH ไดประกาศทีจ่ ะเริม่ เปดใชโรงงาน ผลิตแหงใหมในชื่อบริษัท “Ricoh Manufacturing (China) Ltd.” ในเดื อ นเมษายน 2563 บริ ษั ท นี้ ก  อ ตั้ ง ขึ้ น ในฐานะส ว นหนึ่ ง ในยุทธศาสตรของ RICOH เพื่อเสริมความ แข็ ง แกร ง ให กั บ ความสามารถในการผลิ ต ทัว่ โลกในฐานะศูนยกลางการผลิตเครือ่ งพิมพ สําหรับสํานักงานของ RICOH นอกจากนี้ ยังสามารถวางแผนการผลิตไดอยางแมนยํา มากยิ่งขึ้น ดวยการใชระบบการวิเคราะหของ ทั้งขอมูลยอดขาย และขอมูลการผลิตผาน เทคโนโลยี IoT (Internet of Things) อีกทั้ง ยังมีการติดตั้งหุนยนตใหมลาสุด และระบบ ออโตเมชัน่ ในโรงงานเพือ่ ยกระดับกระบวนการ ผลิตอีกดวย

48

THAI PACKAGING NEWSLETTER

March - April 2020

การผสานระหวางขอมูลการผลิต และขอมูลที่ไดจาก เครื่องพิมพสํานักงานที่ทํางานอยูจริงในตําแหนงที่ตั้งของ ลูกคานั้นจะชวยให RICOH สามารถเพิ่มคุณภาพของ เครือ่ งพิมพไดมากขึน้ อีกทัง้ ยังมีการจัดการดานสิง่ แวดลอม ในโรงงานทีล่ าํ้ สมัยเพือ่ ลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด โดยใชอุปกรณที่ใชพลังงานแสงอาทิตยแทน การทดแทน ระบบปรับอากาศ และถายเทอากาศ การใชแสงสวาง จากธรรมชาติ และการถายเทอากาศแบบธรรมชาติเพื่อ สนับสนุนสังคมคารบอนตํ่า จนทําให RICOH จะไดรับใบ ประกาศรับรอง Certification of Green Building Design Label ระดับ “3 ดาว” ซึง่ เปนใบประกาศรับรองระดับสูงสุด ภายในเดือนเมษายนที่จะถึงนี้ จากการเริม่ การผลิตในโรงงานแหงใหมนี้ โรงงานผลิต เดิมในประเทศจีนจะถูกปรับเปลี่ยนใหม โดยการผลิตใน โรงงาน RICOH Asia Industry (Shenzhen) Ltd. จะสิน้ สุด ในชวงฤดูใบไมผลิในป 2563 และการผลิตของโรงงาน RICOH Components & Product (Shenzhen) Ltd. จะสิน้ สุด ในชวงฤดูใบไมผลิป 2563 ซึ่งการปรับเปลี่ยนตําแหนงที่ตั้งฐานการผลิตดังกลาว ชวยให RICOH เรงความเร็วของการกอสรางระบบยุคใหม ที่ใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลในระบบกระบวนการ ผลิตระดับโลกได รวมทัง้ ยังชวยเสริมความแข็งแกรงในการ ผลิตแบบคูขนานสําหรับอุปกรณมัลติฟงกชันหลักรวมกับ โรงงาน RICOH Manufacturing (Thailand) Ltd. ที่จังหวัด ระยองอีกดวย การรวมศูนยการผลิตขนาดใหญในภูมภิ าค เอเชียนีจ้ ะรองรับการกอสรางซัพพลายเชนทีเ่ หมาะสมเพือ่ ตอบสนองความตองการของลูกคาได โดยจะสรางระบบที่ สามารถตอบสนองได อ ย า งรวดเร็ ว และสร า งความ แข็งแกรงใหแกแผนการสรางความตอเนื่องทางธุรกิจหรือ BCP เพื่อรองรับกับความเสี่ยงที่หลากหลาย


IDC MarketScape ยกยองให RICOH เปนผูนําระดับโลก ดานความปลอดภัยของ งานพิมพและงานเอกสาร

RICOH ไดแถลงวา รายงาน IDC Market Scape ฉบั บ ใหม ไ ด ย กย อ งบริ ษั ท ให เ ป น ผู  นํ า ระดับโลกดานความปลอดภัยงานพิมพและงาน เอกสาร ซึ่ ง ในรายงาน “IDC MarketScape: Worldwide Security Solutions and Services Hardcopy 2019-2020 Vendor Assessment” ไดศกึ ษาถึงยุทธศาสตรของ RICOH และวิเคราะห

แนวทางทีบ่ ริษทั สรางความแตกตางเหนือคูแ ขงเพือ่ ทีจ่ ะสรางคุณคาใหลกู คา ไปพรอม ๆ กับการปกปอง จัดการ และเชือ่ มตอกับระบบทีเ่ ปนแกนหลักของ ธุรกิจสมัยใหม ซึ่งเมื่ออางอิงจาก IDC MarketScape แลว กุญแจสําคัญ ที่สรางความแตกตางของ RICOH ไดแก การสงมอบผลิตภัณฑทั่วโลกอยาง ตอเนื่อง และแนวทางที่ใหความสําคัญกับลูกคาเปนหลัก ขณะทีก่ ารปฏิวตั ทิ างดิจทิ ลั ยังคงเกิดขึน้ อยางตอเนือ่ งทัว่ โลกนัน้ รายงาน IDC MarketScape ก็ไดพบวา Portfolio ผลิตภัณฑของ RICOH ไดรับการ ออกแบบโดยคํานึงถึง “ปญหาหลัก” ของลูกคาดานความปลอดภัยของ เอกสารและขอมูลที่ผูซื้อตองการอยางมากสําหรับบริษัททุกขนาด สถานที่ ปฏิบตั งิ านในปจจุบนั มีการเชือ่ มตอมากกวาแตกอ น ทําใหการเก็บรักษาขอมูล ใหปลอดภัยนั้นถือเปนงานที่ยากลําบาก และสําคัญมากกวาเดิม ซึ่ง RICOH ตระหนักดีถงึ ปญหาดังกลาว จึงไดใชโมเดลแบบหลายระดับชัน้ สําหรับจัดการ ดานความปลอดภัย เริ่มตั้งแตการปกปองที่มากับอุปกรณ แลวจึงขยายการ ปกปองครอบคลุมไปถึงเน็ตเวิรก ความปลอดภัยของเซิรฟ เวอร แอพพลิเคชัน่ และอื่น ๆ อีกมากมาย รายงานฉบับนี้ยังระบุถึงความรวมมือเชิงกลยุทธ และบทบาทการ ควบรวมกิจการของ RICOH เพื่อเพิ่มความแข็งแกรงของตนเองในดาน ความปลอดภัย โดยนักวิเคราะหไดอา งถึงการซือ้ กิจการครัง้ ลาสุดก็คอื บริษทั DocuWare เพื่อเปาหมายในการ “ยกระดับ Portfolio ของ RICOH เอง” และ ขยายความครอบคลุมของ RICOH ไปถึงกลุม ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง ดวย

THAI PACKAGING NEWSLETTER

March - April 2020 22-11-62 TECHNOLOGY MEDIA No138 AD Selic_G5-3.indd 1

49 11/22/19 4:35 PMTECHNOLOGY MEDIA_NO138_2019_15-10-62


SPECIAL

area

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ (ประเทศไทย) จํากัด

ฟูจิ ซีร็อกซ ประเทศไทย

จัดสัมมนา “The New Normal of Packaging in 2020” นป 2020 โลกของบรรจุภณ ั ฑจะเปลีย่ นแปลง ไปอย า งคาดไม ถึ ง สิ่ ง ที่ ขั บ เคลื่ อ นความ ตองการของผูบริโภคใหแตกตางไปจากเดิม คือ Mega Trend ทีน่ กั ออกแบบ ฝายผลิต ฝายขาย และฝายการตลาด จะตองทําความเขาใจแนวโนม ของอุตสาหกรรมวาเปนแบบไหน ผูประกอบการ ตองเตรียมตัวอยางไร รวมถึงนักออกแบบตอง สรางสรรคผลงานอยางไรใหตรงใจผูบริโภค และ ตรงกั บ ความต อ งการของเจ า ของผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ แตกตางไปจากเดิม และเทรนดเทคโนโลยีอะไรใน ปนี้ที่จะเขามาชวยสรางสรรคบรรจุภัณฑแบบใหม ใหมีความแตกตางและเปนที่จดจําของผูบริโภค การจัดสัมมนาในหัวขอ “The New Normal of Packaging in 2020” โดย บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ (ประเทศไทย) จํากัด จัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงคใน การเปนเวทีแลกเปลี่ยนและนําเสนอขอมูลทิศทาง ของบรรจุภัณฑสําหรับป 2020 นี้ ซึ่งจะชวยใหเกิด ประโยชนกบั ผูเ ขารวมสัมมนา อาทิ การสรางความ แตกตางของผลิตภัณฑ และกระบวนการผลิตที่ ทําใหผลิตภัณฑตดิ ตลาดและเปนทีจ่ ดจําของลูกคา ไดงายเพื่อปดการขายใหไดโดยเร็ว ซึ่งไดรับเกียรติ จาก วรรณา สุทัศน ณ อยุธยา นายกสมาคม การออกแบบบรรจุภัณฑไทย บรรยายในหัวขอ “The New Normal of Packaging in 2020” พรอม ดวย กิตติ พรพิพัฒนวงศ Marketing Manager, Marketing & Solution Architect บริษทั ฟูจิ ซีรอ็ กซ (ประเทศไทย) จํากัด รวมบรรยายหัวขอ “ขับเคลือ่ น ธุรกิจอยางไร? ใหตรงกับยุค Packaging 2020” ทั้งนี้ กิติกร นงคสวัสดิ์ ผูอํานวยการใหญ ฝายปฏิบตั กิ ารธุรกิจ บริษทั ฟูจิ ซีรอ็ กซ (ประเทศไทย)

52

THAI PACKAGING NEWSLETTER

March - April 2020

จํากัด เปนประธานเปดงานสัมมนา กลาววา “ปจจุบนั เทคโนโลยี ดิจิทัลมีบทบาทอยางมากในกระบวนการออกแบบบรรจุภัณฑ และงานบริการเซอรวิสโปรไวเดอร เพราะจะชวยใหบรรจุภัณฑ ตอบโจทยความตองการของลูกคากอนที่จะมีการพิมพแบบลง ในผลิตภัณฑนั้น ๆ และที่สําคัญจะชวยทําใหสินคาเปนไปตาม ความตองการของผูบ ริโภคไดอยางรวดเร็ว ดังนัน้ ผูป ระกอบการ เจาของบรรจุภณ ั ฑจงึ ตองกําหนดเปาหมายหลัก ทัง้ งานออกแบบ และการเลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการนําไปใชออกแบบ บรรจุภณ ั ฑ ทัง้ นี้ การจัดสัมมนาหัวขอดังกลาวเปนทีน่ า คาดหวัง วา นาจะเปนประโยชนเพื่อนําขอมูลการใชเทคโนโลยี นําไปใช ใหเกิดความคุมคากับธุรกิจ ขณะเดียวกัน การนําโซลูชั่นมาชวย แกไขปญหาตาง ๆ ในการออกแบบงาน Packaging ที่พบเจอ ในปจจุบัน ซึ่งปญหาเหลานี้เปนปญหาที่ผูออกแบบมักพบเจอ นอกจากนี้ นวัตกรรมระบบซอฟตแวร แอพพลิเคชั่นตาง ๆ ยั ง ช ว ยให ผู  อ อกแบบกั บ ลู ก ค า สามารถติ ด ต อ กั น ได อ ย า งมี ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ซึง่ การออกแบบบรรจุภณ ั ฑใหนา ดึงดูดใจ ตอผูบริโภค เพราะการใชชีวิตของคนระหวางวันตั้งแตตื่นนอน มาเราก็เจอ Packaging แลว ไมวาจะเปนหลอดยาสีฟน ขวด แชมพู ขวดสบู หรือในรานคาและหางสรรพสินคา ก็ลว นแลวแต ตองการ Packaging เพราะเปนปจจัยสําคัญตอการตัดสินใจซื้อ ของผูบริโภค เนื่องจากเปนตัวบงบอกความเปนแบรนดของ สินคาที่แสดงถึงความนาเชื่อถือของสินคา และยังนาดึงดูดตอ ผูบริโภคอีกดวย” อยางไรก็ตาม ความสําคัญของงาน Packaging หรือการทํา Packaging แตละผลิตภัณฑนั้นจึงไมงาย เนื่องจากตองผาน กระบวนการพิจารณาตาง ๆ มากมาย ตั้งแตการทําการตลาด การออกแบบโครงสรางและลวดลาย Artwork ซึ่งการทํา Packaging ตัวหนึ่งจะตองอาศัยทั้งศาสตรและศิลปและปจจุบันนี้ การออกแบบ Packaging เริ่มมีความซับซอนมากขึ้น เพื่อให สินคาดูแพงและมีคณ ุ คา เพราะเทรนดการออกแบบ Packaging ในป 2020 มีความหลากหลายและนาดึงดูด การสัมมนาดังกลาว จึงไดรับเกียรติจาก วรรณา สุทัศน ณ อยุธยา นายกสมาคม การออกแบบบรรจุภัณฑไทย กลาวบรรยายในหัวขอ “The New Normal of Packaging in 2020” ถึงทิศทางของบรรจุภณ ั ฑ หรือ Packaging Trend ป 2020 จะปรับเปลี่ยนไปที่ไดรับความ นิยม มี 4 เทรนดหลัก ไดแก


กิติกร นงคสวัสดิ์

วรรณา สุทัศน ณ อยุธยา

1. Connection Packaging 2. Sustainable Packaging 3. E-commerce Packaging 4. Growth of Digital Printing Others ซึ่งการออกแบบตองศึกษา Supply Chain และ การลดการใชทรัพยากรลงเปนบรรจุภณ ั ฑมคี วามยัง่ ยืน เพือ่ สรางความแตกตางจากคูแ ขงทางธุรกิจได และเปน ทางเลือกใหกับผูบริโภคคนรุนใหม ซึ่งจะมีผลตอการ ออกแบบบรรจุภัณฑใหดึงดูดใจและนาซื้อ วรรณา กลาวบรรยายวา “กระแสการตื่นตัวทาง ดานสิง่ แวดลอม ทัว่ โลกใหความใสใจปญหาผลกระทบ ตอสิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้น กลายเปนกระแสและเทรนด แหงการรักษโลกรักสิ่งแวดลอม ซึ่งผูประกอบการเริ่ม ตระหนักถึงการผลิตสินคาที่ทําอยางไรจะสามารถใช วัสดุที่นํามารีไซเคิลใหมได โดยเฉพาะปญหาขยะ พลาสติกที่กอใหเกิดมลภาวะตอสิ่งแวดลอมมากที่สุด จึงทําใหปริมาณการใชบรรจุภัณฑที่เปนพลาสติกมี แนวโนมปรับลดลง ดังนั้นตลาดบรรจุภัณฑในป 2020 เทรนดแนวโนมการใชบรรจุภัณฑประเภทกระดาษ รีไซเคิลหรือวัสดุจากธรรมชาติ จะกลายเปนเทรนดที่ ผูป ระกอบการทัว่ โลกกําลังเปลีย่ นทิศทาง ขณะเดียวกัน ตลาดบรรจุภัณฑที่ตองดําเนินการควบคูไปกับธุรกิจ ยุคดิจิทัล ดิสรัปชั่น คือ Digital Printing เพราะการซื้อ ขายผลิตภัณฑทุกอยาง ผูบริโภคสามารถสั่งซื้อผาน ออนไลนทางโทรศัพทมือถือ เพราะเขาถึงงายและ รวดเร็ว ซึ่งทําใหการออกแบบบรรจุภัณฑใหเปนที่ นาสนใจและตอบโจทยผูบริโภคคนรุนใหม ดังนั้น การ ออกแบบดิจิทัลใหบรรจุภัณฑดูนาซื้อ ผูประกอบการ จึงตองศึกษาและปรับเปลีย่ นรูปแบบบรรจุภณ ั ฑใหเขา กับคนยุคใหมที่มีเทรนดรักษาสิ่งแวดลอมมากขึ้นดวย โดยตองทําใหรูปทรงนาสนใจและใชวัสดุรีไซเคิล เพื่อ ทํ า ให ผ ลิ ต ภั ณ ฑ มี ค วามโดดเด น ตอบสนองความ ตองการของผูบริโภคที่สังคมเมืองเปลี่ยนไป เพราะใน อนาคตจะเกิดการเติบโตของชนชั้นกลาง ซึ่งมีผลตอ ธุรกิจโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียน Circular Economy จะมีการลดการใชถุงพลาสติกลงนั่นเอง”

กิตติ พรพิพัฒนวงศ

ทางดาน กิตติ พรพิพัฒนวงศ Marketing Manager, Marketing & Solution Architect บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ (ประเทศไทย) จํากัด บรรยายในหัวขอ “ขับเคลื่อนธุรกิจ อยางไร ใหตรงกับยุค Packaging 2020” โดยกลาววา “การออกแบบบรรจุภณ ั ฑตา ง ๆ จะตองนําเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เขามาชวยเสริมเพื่อการสื่อถึงสินคาที่ทําใหผูประกอบการ และผูบ ริโภคเขาใจงายและตัดสินใจในการเลือกซือ้ สินคาได อยางรวดเร็ว จึงเปนกลยุทธการสือ่ สารทีส่ ามารถสือ่ สารกับ ผูบ ริโภคไดทกุ ชองทาง สามารถตอบโจทยการขายไดงา ยขึน้ ดวย ซึง่ ผูป ระกอบการดานบรรจุภณ ั ฑหรือเจาของสินคา จึง ตองพัฒนาสินคาของตนเองใหขายไดมากขึ้น สิ่งที่จะสราง ความแตกตางในการออกแบบบรรจุภัณฑอีกวิธีหนึ่ง คือ การเปดรับฟงลูกคาหรือผูบริโภคเปนผูเสนอแนะ หรือ การสะทอนกลับวาตองการผลิตภัณฑแบบไหน นอกจากนี้ การสรางความแตกตางของการทํา E-commerce ที่ประสบ ความสําเร็จ ก็เปนอีกหนึ่งกลยุทธการออกแบบบรรจุภัณฑ ที่จะทําใหขยายตลาดทําใหไดลูกคารายใหม ๆ เพิ่มขึ้น ทําใหไดงานพิมพคุณภาพในปริมาณที่มากขึ้น รวมทั้งยัง ทําใหขยายสรางธุรกิจใหม ๆ ไดมากขึน้ ซึง่ จะเปนประโยชน ทัง้ ผูป ระกอบการและทําใหลกู คาพึงพอใจ ตอบสนองความ ตองการขาย และจายเงินไดเร็วขึ้น” การสั ม มนาที่ จั ด ขึ้ น ดั ง กล า ว ได มี ตั ว แทนจากผู  ประกอบการหลายภาคส ว นทั้ ง ตั ว แทนฝ า ยการตลาด ฝายผลิต นักออกแบบบรรจุภัณฑ นักธุรกิจ เขารับฟงการ บรรยายจํานวนมาก ซึง่ จะไดรบั ขอมูลและเปนประโยชนนาํ ไปใชเพื่อปรับตัวในยุคเศรษฐกิจแบบใหม เพื่อทําใหวงการ บรรจุภัณฑมีการปรับเปลี่ยนและผลิตสินคาที่ไดรับความ สนใจจากผูบริโภคในยุคเทคโนโลยีดิจิทัลที่เขามามีบทบาท สําคัญตอการดําเนินชีวิต และมีผลตอการตัดสินใจซื้อของ ผูบริโภค และจะทําใหเห็นภาพทิศทางบรรจุภัณฑแบบใหม จะมีผลตอผูบริโภคในยุคนี้มากขึ้นอยางไร เชน ผลิตภัณฑ แกว กลอง กระดาษ หลอด ถุง ขวด ขณะเดียวกัน หาก นักออกแบบสามารถสรางสรรคผลิตภัณฑใหแตกตางไป จากเดิม เรียนรูเ ทาทันเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ทีจ่ ะเขามา ก็จะเปน อีกวิธหี นึง่ ทีช่ ว ยทําใหเกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในประเทศได อยางยั่งยืน

THAI PACKAGING NEWSLETTER

March - April 2020

53


SPECIAL

area

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ (ประเทศไทย) จํากัด

ซอฟต แวร สําหรับนักออกแบบ

ริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ (ประเทศไทย) จํากัด ไดนําเสนอ โซลูชั่นที่จะมาชวยแกไขปญหาตาง ๆ ในการออกแบบ งาน แพ็กเกจจิ้งที่ผูออกแบบงานจะพบเจอเปนประจํา ทั้งนี้ โซลู ชั่ น ยั ง ช ว ยให ผู  อ อกแบบกั บ ลู ก ค า สามารถสื่ อ สารและ ทํางานกันไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ฟูจิ ซีร็อกซ ไดพูดถึงความสําคัญของแพ็กเกจจิ้งวา มี ค วามสํ า คั ญ แต ก ารทํ า แพ็ ก เกจจิ้ ง แต ล ะตั ว นั้ น ไม ไ ด เ ป น เรือ่ งงายเพราะตองผานกระบวนการพิจารณาตาง ๆ มากมาย ตั้งแตการทําการตลาด การออกแบบโครงสรางและออกแบบ ลวดลายอารตเวิรก ซึ่งในปจจุบันการออกแบบเริ่มมีความ ซับซอนมากขึ้น เพื่อใหสินคาดูมีคุณคาและนาดึงดูด เพราะ ฉะนั้นการออกแบบที่ซับซอนเหลานี้จะทําอยางไรเพื่อที่จะ อธิบายใหคนอื่นเขาใจและเห็นภาพตาม วิธีการทั่ว ๆ ไปก็คือ การวาดรูป ซึ่งก็เปนแครูปแบบ Flat หรือ 2 มิติ หรืออาจตัด กระดาษเพื่อทําตัวอยางออกมา ซึ่งตองใชเวลานาน อีกทั้ง การสือ่ สารอาจจะยังไมไดประสิทธิภาพมากนัก ดังนัน้ จะดีกวา ถามีซอฟตแวรหรือโซลูชั่นเขามาชวยใหสิ่งตาง ๆ เหลานี้เปน เรื่องงายขึ้น ทั้งชวยประหยัดเวลา ชวยลดของเสีย ชวยให ทุกคนสือ่ สารเขาใจและเห็นภาพตรงกัน และชวยใหการทํางาน เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงเปนที่มาของซอฟตแวรที่มีชื่อวา “iC3D” (ไอซีทรีดี) Software iC3D เขามาเพื่อเติมเต็มชองวางของการ ทํางานในปจจุบัน เพราะในปจจุบันนักออกแบบหรือโรงพิมพ ตาง ๆ โดยสวนมากจะใชโปรแกรมประเภท Adobe Illustrator ในการออกแบบ ซึ่ ง จะเป น แบบ 2 มิ ติ ในความเปน จริ ง

54

THAI PACKAGING NEWSLETTER

March - April 2020

แพ็กเกจจิ้งไมใชแค 2 มิติ แตเปน 3 มิติ ถารูปแบบงาย ๆ เชน กลองแบบทั่วไป ก็พอจะจินตนาการภาพออก แตถาเกิดเปน กลองแบบพรีเมียมทีม่ ลี กั ษณะแปลกไปจากเดิม ผูบ ริโภคก็อาจ จินตนาการ นึกภาพตามไมเหมือนกัน ดังนั้น จะทําอยางไร เพื่อใหทุกคนจินตนาการออกมาเปนภาพเดียวกัน เรื่องตอมา คือขอจํากัดในดานของวัสดุที่ใช โปรแกรมอื่นไมสามารถแสดง ผลวัสดุที่จะใชจริง สิ่งที่ทําได ณ ขณะนั้นอาจเปนการอธิบาย ผานคําพูดวา สวนนี้จะใชเปนพลาสติก สวนนี้ใชเปนกระดาษ กลองลูกฟูก ซึง่ จะไมคอ ยชัดเจน เรือ่ งตอมานัน้ คือเรือ่ งของการ พิมพ เชน เอฟเฟคการทํา Embossing (การปม นูน) Debossing (การปมจม) Spot UV หรือแมแตการเคลือบฟอยลหรือฟลม ตาง ๆ เชน Metallic หรือ Hologram Film เปนตน ใน Adobe Illustrator ไมสามารถแสดงผลสิง่ เหลานีไ้ ด และแนนอนสุดทาย ปญหาจะกลับมาเหมือนเดิม คือเกิดการสื่อสารที่ผิดพลาด ไมชัดเจน เพราะฉะนั้น Software iC3D จะเขามาทําใหปญหา เหลานี้หมดไป เนื่องจากสามารถทําทุกอยางที่กลาวมาได ตั้งแตการขึ้นรูปเปน 3 มิติ ซึ่งสามารถหมุนตัวผลิตภัณฑดูได รอบทิศทางแบบ 360 องศา การกําหนดวัสดุที่จะใชจริงและ สามารถแสดงผลวัสดุนั้นใหเห็นไดจริงบนหนาจอ ไมวาจะเปน วัสดุพวกพลาสติกแบบเงา ดาน หรือกระดาษกลองลูกฟูก รวมทั้งวัสดุที่เปนเหล็กก็สามารถจําลองภาพออกมาไดหมด เอฟเฟคทางการพิมพกด็ ว ยเชนกัน สามารถแสดงผลไดทงั้ หมด เพราะฉะนั้นสิ่งเหลานี้จะทําใหการทํางานเกิดประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น ทุกคนจะเขาใจและมองเห็นเปนภาพเดียวกัน


สิ่ ง ที่ ซ อต ฟ แวร ตั ว นี้ ส ามารถทํ า ได อี ก ก็ คื อ การ ชดเชยอั ต ราการบิ ด เบี้ ย ว หรื อ ที่ เรี ย กกั น ว า การทํ า Pre-distortion โดยฟงกชันตัวนี้จะใชกับงานประเภท Shrink Sleeve (ฟลมหด) ซึ่งเปนงานที่ทําไดยากมาก เนื่องจากงานประเภทนี้ตองอาศัยความรอนเพื่อใหฟลม หดตัว พอฟลม หดตัวอารตเวิรก ทีท่ าํ ไวกจ็ ะเสียสัดสวนไป ตามรูปรางของตัวแพ็กเกจจิง้ เพราะฉะนัน้ การทีจ่ ะทําให อารตเวิรกใหไดสัดสวนอยางที่คาดหวังไวจะตองชดเชย อารตเวิรกนั้นเสียกอน ซึ่งโดยทั่วไปจะตองพิมพจริงออก มาเพือ่ ดูอตั ราการหดตัวของฟลม แลวคอยกลับไปชดเชย แตซอฟตแวรนมี้ ฟี ง กชนั ในการชดเชยใหตงั้ แตตน จึงชวย ใหทํางานไดสะดวกสบายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น อีกทั้ง ยังชวยลดของเสียในระบบอีกดวย ทัง้ นี้ Software iC3D ยังสามารถกําหนดแสงใหเขา กับสถานที่ตาง ๆ ได เชน แสงไฟภายใตหางสรรพสินคา หรือแสงไฟภายใตออฟฟศ จะทําใหเห็นไดวาเมื่อนํา ผลิ ต ภั ณ ฑ ไ ปวางไว ภ ายใต แ สงแบบนี้ จ ริ ง ๆ จะเห็ น ผลิตภัณฑเปนลักษณะแบบไหน แสงสะทอนเกินไปหรือ เปลา สีจะกลืนไปกับแสงหรือไม และยังสามารถหมุน ผลิ ต ภั ณ ฑ ดู ไ ด ร อบทิ ศ เพื่ อ ที่ จ ะได เ ห็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ ใ น หลาย ๆ มุมมอง ซึง่ แสงสะทอนและเงาทีเ่ ห็นก็จะเปลีย่ น ไปตามมุมมองที่หมุนไปดวย เมื่อทําทุกอยางเสร็จแลว ก็สามารถ Export ไฟลออกมาเปนไฟลชนิดพิเศษที่เรียก วา 3D PDF เพื่อสงใหกับลูกคาไดเลย ซึ่งไฟลนี้ลูกคาก็ สามารถเปดไดโดยใชโปรแกรมทั่ว ๆ ไปเลย เชน Adobe

Reader หรือ Adobe Acrobat Pro ขอดีของไฟลนี้คือจะสามารถ หมุนงานดูได 360 องศา เพราะฉะนัน้ เมือ่ ตองการจะอธิบายตัว งานให กั บ ใคร เพี ย งแค ส  ง ไฟล ตั ว นี้ ไ ปให ก ารสื่ อ สารก็ จ ะมี ประสิทธิภาพมากขึ้น จากนั้ น เมื่ อ ทํ า ผลิ ต ภั ณ ฑ เ สร็ จ สามารถนํ า ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ ออกแบบไวมาจําลองเอาขึ้นเชลฟดูไดเสมือนวาอยูในหางสรรพ สินคาจริง ๆ ไดอีกดวย

Digital Packaging Mockups at the speed of imagination

THAI PACKAGING NEWSLETTER

March - April 2020

55


SPECIAL

area

บุญชัย เลาหะธีระพงษ

กระแสรักษ โลกมาแรงมากใน ปนี้ ซึง่ ตามมาดวยการเปลีย่ นแปลง อีกหลายสิ่งหลายอยาง ที่เห็นได ชัดเจนใกลตัวเราคือ การลดใชถุง พลาสติกในประเทศไทยตั้งแตตนป 2020 ที่ผานมา สําหรับพวกเรา ทุ ก คนที่ เ ป น ภาคประชาชนก็ เ ริ่ ม ปรั บ ตั ว ไปหิ้ ว ถุ ง ผ า แทนกั น แล ว และในส ว นของภาคธุ ร กิ จ และ อุ ต สาหกรรมเองก็ กํ า ลั ง จะมี ก าร ปรับตัวครั้งใหญตามมาเปนระลอก อี ก แน น อน และนี่ จึ ง เป น ที่ ม าของ บทความที่ผมจะขอนํามาเลาเกี่ยว กับวิสัยทัศนของแบรนดระดับโลก 3 แบรนดที่มีตอเรื่องสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะการลดการใชพลาสติก กับแพ็กเกจจิ้ง

56

THAI PACKAGING NEWSLETTER

March - April 2020

แพ็กเกจจิ้งรักษโลก จากแบรนด ระดับโลก

เรายังคงปฏิเสธไมไดทสี่ นิ คาตาง ๆ จะตองใสลงในบรรจุภณ ั ฑเพือ่ ปกปองสินคา ภายใน ทําใหสินคามีอายุการเก็บรักษายาวนานขึ้น โดยเฉพาะพวกอาหารและยา ทําใหการใชสนิ คาสะดวกสบายขึน้ และทําใหสนิ คาดูสวยงามมีเอกลักษณ บรรจุภณ ั ฑ นั้นทํามาจากวัสดุหลากปลายประเภท ทั้ง แกว โลหะ กระดาษ พลาสติก ฯลฯ ใน ปจจุบันนี้ตัวการสําคัญที่มีผลตอสิ่งแวดลอมคือพลาสติก ทั้งที่ความเปนจริงแลว พลาสติกเปนวัสดุทมี่ ปี ระโยชนอยางยิง่ ในการนํามาทําแพ็กเกจจิง้ เพราะวาพลาสติก มีความยืดหยุน ทีส่ ามารถนํามาขึน้ รูปไดหลากหลายรูปแบบ มีความสะอาดในการนํา มาบรรจุสนิ คาตาง ๆ และยังสามารถหาไดงา ย ราคาถูก อยางไรก็ตาม การใชพลาสติก จํานวนมากกับบรรจุภณ ั ฑทผี่ า นมาสงผลกระทบกับสิง่ แวดลอม นัน่ จึงเปนจุดเปลีย่ น สําคัญที่ทําใหผูผลิตสินคาแบรนดใหญ ๆ ไดเริ่มขยับตัวกัน เพื่อลดจํานวนการใช พลาสติก และ ปรับบรรจุภัณฑใหสามารถรีไซเคิลไดมากขึ้น


บริษัท Unilever เจาของผลิตภัณฑมากมายหลายชนิดที่จัดจําหนายไปทั่วโลก ไดออกมาประกาศตั้งแตป 2017 แลววาจะลด ของเสียจากแพ็กเกจจิ้งพลาสติก โดยตั้งเปาไววาป 2025 บรรจุภัณฑพลาสติกของ Unilever จะตองนํากลับมาใชใหม (Reusable) นํามารีไซเคิลได (Recyclable) หรือ ยอยสลายได (Compostable) และวัสดุพลาสติกที่นํามาใชจํานวน 25% จะตองมาจากพลาสติก รีไซเคิล โดยทาง Unilever มีแนวทางในการทํางานเรื่องนี้ที่เรียกวา Less Plastic. Better Plastic. No Plastic.

คงไมมีใครไมรูจักเจาพอแบรนดอาหารยักษใหญอยาง Nestlé ที่ไดออกมาประกาศเชนกันวา ภายในป 2025 แพ็กเกจจิ้งของสินคา ภายใตแบรนดเนสทเลทั้งหมด 100% จะตองสามารถรีไซเคิลหรือ นํากลับมาใชใหมได โดยแบรนดนี้ไดออกคอนเซ็ปต The Quest for Better Packaging. Rethinking the Future of Plastics. เพื่อเปน การรณรงคการลดใชพลาสติก โดยหนึง่ ในแผนการนีค้ อื การทุม ทุนกวา 2 พันลานฟรังคสวิส (65,000 ลานบาท) เพื่อเปลี่ยนการใชพลาสติก ผลิตใหม (Virgin Plastics) ไปเปนพลาสติกรีไซเคิลแบบเกรดอาหาร (Food-grade Recycled Plastics) รวมไปถึงการใชนวัตกรรมใหม ๆ ใน การออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ

THAI PACKAGING NEWSLETTER

March - April 2020

57


Colgate-Palmolive เปนอีกหนึง่ แบรนดดงั ระดับโลกที่สินคาของบริษัทนี้อยูกับเราตั้งแต เช า โดยผลิ ต ภั ณ ฑ เ กี่ ย วกั บ ช อ งปากอย า ง Colgate ก็เปนที่รูจักกันดีมาอยางยาวนาน สํ า หรั บ ค า ยนี้ ไ ด อ อกสโลแกนเกี่ ย วกั บ สิ่ ง แวดล อ มที่ ล  อ ไปกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ ห ลั ก ของ แบรนดก็คือ Sustainability _ Building a Future to Smile About. โดยทางแบรนดได ประกาศใหสาธารณชนทราบวาบริษทั ไดใชวสั ดุ รีไซเคิลมาทําแพ็กเกจจิง้ มากถึง 43% และ 83% ของแพ็กเกจจิ้งในปจจุบันป 2020 นั้นสามารถ รีไซเคิลได และไดยกเลิกการใชพลาสติก PVC ไปแลวตั้งแตป 2019 นอกจากนี้ทาง ColgatePalmolive ยังเขารวมโครงการกับ TerraCycle บริษัทบริหารจัดการขยะดวยเทคโนโลยีที่ทัน สมัย ที่ไดรีไซเคิลกลองยาสีฟนไปแลวกวา 7 ลานชิ้น ตั้งแตป 2017

ที่เห็นทั้งหมดนี้เปนสวนหนึ่งเทานั้น ที่นํามาเปน ตั ว อย า งของภาคธุ ร กิ จ ที่ เข า มามี ส  ว นร ว มกั บ กระแส รักษโลก และปรับเปลีย่ นแพ็กเกจจิง้ ของสินคาใหเปนมิตร กับสิ่งแวดลอมมากยิ่งขึ้น สําหรับบริษัท KURZ เองที่เปนผูผลิตฟอยลที่ใช ตกแตงบรรจุภณ ั ฑตา ง ๆ และเปนสวนหนึง่ ของแพ็กเกจจิง้ ทั่วโลก ก็มี นโยบายและแนวทางในการมีสวนรวมกับ แพ็กเกจจิ้งรักษโลกอยู และดําเนินการเรื่องนี้อยางจริงจัง ซึ่งในฉบับหนาจะขอเลารายละเอียดใหทราบกันตอไป ขอใหทา นผูอ า นรอติดตามนะครับ สําหรับฉบับนีข้ อกลาว คําวา สวัสดีครับ

58

THAI PACKAGING NEWSLETTER

March - April 2020

ที่มา https://www.unilever.com/ sustainable-living/ https://www.nestle.com/ stories/reduce-reuse-recycle https://www.colgatepalmolive.com/ en-us/core-values/sustainability/ 2020-sustainability-comitments-progressSPECIAL

scoop

กองบรรณาธิการ

กลุ มสมาคมเกี่ยวข อง เสนอเร งแก กฎหมาย อนุญาตใช บรรจุภัณฑ จากพลาสติกรี ไซเคิล ผูแทนกลุมอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรม แหงประเทศไทย และสมาคมอุตสาหกรรมเครือ่ งดืม่ ไทย เขาพบ นพ. ม.ล.สมชาย จักรพันธุ ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวง สาธารณสุข เพื่อหารือแนวทางในการรวมผลักดันปรับปรุง กฎหมาย เปดโอกาสใหมกี ารนําพลาสติกรีไซเคิล Recycled PET (rPET) มาใชในบรรจุภัณฑอาหารและเครื่องดื่ม พรอมเผย ผลวิจัยโดย สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่พบวา ประเทศไทยสามารถดําเนินการในเรื่องดังกลาวได หากใช แนวทางการประเมินความปลอดภัยที่เปนที่ยอมรับในระดับ สากล เชน แนวทางของสหรัฐอเมริกาหรือสหภาพยุโรป รวมกับ การมีกฎหมายกําหนดใหผูผลิตตองผานการทดสอบเพื่อพิสูจน วา กระบวนการผลิตสามารถขจัดสิ่งปนเปอนตาง ๆ ไดอยางมี ประสิทธิภาพ ทางกลุมฯ เชื่อมั่นวาแนวทางดังกลาวจะชวยลด การใชพลาสติกเกิดใหม สงเสริมการรีไซเคิล และแกไขปญหา ขยะพลาสติกไดอยางยั่งยืน จากการที่สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย ไดขานรับ หลั ก การเศรษฐกิ จ หมุ น เวี ย นเพื่ อ ลดป ญ หาขยะพลาสติ ก สู  สิ่งแวดลอม โดยมีแนวทางในการสงเสริมใหมีการใชบรรจุภัณฑ เครือ่ งดืม่ ทีผ่ ลิตจากพลาสติกรีไซเคิล แตในปจจุบนั ยังไมสามารถ ทําไดเนื่องจากมีขอหามตามกฎหมายนั้น วีระ อัครพุทธิพร อุปนายก และประธานกรรมการบริหาร สมาคมอุตสาหกรรม เครือ่ งดืม่ ไทย กลาววา “จากการทํางานในชวงทีผ่ า นมาสมาคมฯ พบวาผูม สี ว นเกีย่ วของจํานวนหนึง่ ยังไมมนั่ ใจถึงผลกระทบดาน ความปลอดภัยของผูบริโภค สืบเนื่องจากประเทศไทยยังไมมี การคัดแยกวัสดุรีไซเคิลออกจากขยะทั่วไปอยางเปนระบบ และ ผูบ ริโภคสวนหนึง่ นําเอาขวดเครือ่ งดืม่ ทีใ่ ชแลวไปบรรจุผลิตภัณฑ ทีไ่ มใชอาหาร (Non-food Products) ทําใหเกิดขอกังวลวาจะเกิด การปนเปอนที่เปนอันตรายตอสุขภาพได ฉะนั้น สมาคมฯ จึง สนับสนุนใหสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ทําการ ศึกษาวิจัยเพื่อประเมินความปลอดภัยในเรื่องนี้ ซึ่งนายินดีที่ ผลการวิจยั บงชีว้ า พฤติกรรมการใชขวด PET ซํา้ ของคนไทยมิได น า เป น ห ว งอย า งที่ คิ ด กั น หากภาครั ฐ สามารถปรั บ เปลี่ ย น กฎหมายใหมกี ารกําหนดมาตรฐานความปลอดภัยทีช่ ดั เจน รวม 60

THAI PACKAGING NEWSLETTER

March - April 2020

วีระ อัครพุทธิพร ถึงกํากับดูแลใหผูผลิตทุกรายตองผานการทดสอบเพื่อ พิสจู นใหไดวา กระบวนการผลิตขวดจากพลาสติกรีไซเคิล สามารถขจัดสิ่งปนเปอนได ก็จะชวยลดการใชพลาสติก เกิดใหมและสงเสริมการรีไซเคิลใหมากขึ้นอีกดวย” ผศ. ดร.ชนิพรรณ บุตรยี่ อาจารยประจําสถาบัน โภชนาการ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ในฐานะหั ว หน า โครงการการศึกษาขอมูลสําหรับการประเมินความ ปลอดภัย เพื่อใชในการประเมินประสิทธิภาพของ กระบวนการรีไซเคิลพลาสติก กลาวถึงรายงานผล การศึกษาวา ทางคณะผูวิจัยไดสํารวจพฤติกรรมการนํา ขวดเครื่องดื่มไปใชหลังการบริโภคของคนไทยที่อาจกอ ใหเกิดการปนเปอ น พบวาผูบ ริโภคสวนใหญ 70% มักนํา ขวด PET มาใชซํ้า โดยเติมนํ้าดื่มหรือเครื่องดื่ม (69%) สําหรับประเด็นสารอื่น ๆ ที่ไมใชอาหารที่อาจปนเปอน ในขวด PET นัน้ เห็นวาปจจุบนั เรามีเทคโนโลยีทสี่ ามารถ


ผศ. ดร.ชนิพรรณ บุตรยี่ กําจัดสารปนเปอนเหลานี้ไดอยางมีประสิทธิภาพและ ปลอดภัยสําหรับการนํากลับมาบรรจุอาหารและเครือ่ งดืม่ ซึ่งรายงานฉบับนี้ไดมีการแนะนําแนวทางการกําหนด คาประเมินความปลอดภัยไวแลว ทั้งนี้ เสนอวาในเบื้อง ตนผูผลิตพลาสติกรีไซเคิลควรมีการควบคุมแหลงที่มา (Feedstock) และประเภทของพลาสติกทีจ่ ะนํามารีไซเคิล เพื่อผลิตเปนขวดเครือ่ งดืม่ และภาชนะบรรจุอาหาร โดย จะตองสามารถแสดงที่มาของพลาสติก ผลการทดสอบ การกําจัดสารปนเปอนในกระบวนการรีไซเคิล ซึ่งอางอิง แนวทางการประเมินความปลอดภัยและการประเมิน ประสิ ท ธิ ภ าพของกระบวนการรี ไซเคิ ล พลาสติ ก ตาม เกณฑมาตรฐานสากล เชน สํานักงานคณะกรรมการ อาหารและยา ประเทศสหรัฐอเมริกา (USFDA) หรือ หนวยงานความปลอดภัยดานอาหารแหงสหภาพยุโรป (European Food Safety Authority - EFSA)

ขณะนีท้ างสถาบันฯ ไดนาํ เสนอขอเสนอ (ราง) แนวทาง การประเมินความปลอดภัย และการประเมินประสิทธิภาพของ กระบวนการรี ไซเคิ ล พลาสติ ก สํ า หรั บ ประเทศไทย ให กั บ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และคณะทํางาน ของ อย. เพื่อใชเปนแนวทางพิจารณาแกไขประกาศกระทรวง สาธารณสุข ฉบับที่ 295 พ.ศ. 2548 ขอ 8 ที่ระบุวา “หามมิให ใชภาชนะบรรจุที่ทําขึ้นจากพลาสติกที่ใชแลวบรรจุอาหาร เวนแตใชเพื่อบรรจุผลไมชนิดที่ไมรับประทานเปลือก” ทั้งนี้ เพื่อให อย. อนุญาตใหสามารถใชขวดบรรจุเครื่องดื่มที่ผลิต จากพลาสติกรีไซเคิลได สมศักดิ์ สิทธิชาญคุณะ เลขาธิการกลุม อุตสาหกรรม พลาสติก สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย กลาววา “กลุมอุตสาหกรรมพลาสติก มุงมั่นที่จะมีสวนรวมในการชวย ลดปริมาณขยะพลาสติกตามโรดแมปการจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561-2573 ของรัฐบาล ที่ตองการนําขยะพลาสติกกลับ มาใชประโยชนได 100% ภายในพ.ศ. 2570 โดยนําหลักการ เศรษฐกิจหมุนเวียนหรือ Circular Economy ไปปรับใช มุงเนน “Reduce-Reuse-Recycle” เพื่อใหเกิดการหมุนเวียนของ ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม นอยที่สุด และเสริมสรางศักยภาพในการแขงขันของธุรกิจใน ประเทศไทย ซึ่งการรีไซเคิลถือเปนหัวใจหลัก ดังนั้นหากมีการ ผลักดันใหเกิดการนําพลาสติกรีไซเคิลกลับมาใชเปนภาชนะ บรรจุอาหารหรือเครื่องดื่ม ก็จะเปนการลดขยะพลาสติกได อยางแทจริง เนือ่ งจากอุตสาหกรรมอาหารและเครือ่ งดืม่ มีการ ใชพลาสติกประเภท PET เปนจํานวนมาก คิดเปนสัดสวน 80-90% ของปริมาณการใชพลาสติก PET ทั้งหมด ซึ่งใน หลาย ๆ ประเทศได มี ก ารนํ า พลาสติ ก รี ไซเคิ ล มาใช เ ป น บรรจุภณ ั ฑอาหารและเครือ่ งดืม่ ไดสาํ เร็จแลว แตในประเทศไทย ยังไมสามารถดําเนินการได เนื่องจากมีขอหามตามกฎหมาย ทั้งที่เรามีโรงงานผูผลิตพลาสติกรีไซเคิล และมีเทคโนโลยีที่ ทันสมัย ปลอดภัยไดมาตรฐานระดับสากล กลุมอุตสาหกรรม พลาสติก จึงเชื่อมั่นเปนอยางยิ่งวา การเปดโอกาสใหสามารถ นําพลาสติกรีไซเคิลมาใชในการผลิตบรรจุภัณฑสําหรับอาหาร และเครื่องดื่มจะเปนการลดขยะจากบรรจุภัณฑพลาสติกที่ใช ครัง้ เดียว และเปนอีกกาวสําคัญของประเทศไทยในการขับเคลือ่ น การจัดการขยะพลาสติกอยางยั่งยืน ซึ่งจะสอดคลองกับสิ่ง ที่รัฐบาลไดวางโรดแมปไวในการนําขยะพลาสติกกลับมาใช ประโยชน อันจะนําไปสูการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน” สําหรับโครงการศึกษาประเมินความปลอดภัยเพื่อใช ในการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการรีไซเคิลพลาสติก พรอมการสํารวจพฤติกรรมหลังการบริโภคของผูบ ริโภคชาวไทย ซึ่งจัดทําโดยสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดลนั้นไดรับ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย โดยการ สนับสนุนจาก กลุมธุรกิจโคคา-โคลา ในประเทศไทย บริษัท ซันโทรี่ เปปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จํากัด และ บริษัท เนสทเล (ไทย) จํากัด รวมกับ บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน) THAI PACKAGING NEWSLETTER

March - April 2020

61


FOCUS

upakovka and interplastica 2020 : Russian Market Back on Track Forum programmes at upakovka proved very popular

At the last edition of the trade fair duo comprising interplastica, International Trade Fair for Plastics and Rubber and upakovka – Processing & Packaging, there were already signs that the Russian market was moving out of the trough again – at least for the packaging and related processing industry as well as for the plastics and rubber industry. At this year’s editions of the two trade fairs held at the Central Exhibition Complex Expocentre in Krasnaya Presnya from 28-31 January there were clear indications of stabilisation. A total of 937 exhibitors from 40 countries attracted approx. 24,950 visitors, mainly from Russia and the neighbouring states. The mood in the halls was good and exhibitors praised the high quality of leads. As a member of the interpack alliance upakovka, with its ranges in the packaging and related processing industry, addresses the target groups, food, beverage, confectionery, bakery, pharmaceuticals, cosmetics, non-food and industrial goods. The food industry is one of the most important manufacturing industries in Russia and of high strategic relevance. Since the start of the food embargo this industry has experienced stable growth and boasts high added value. Russia continues striving to support the increase in domestic production to counteract the dependence on imports of some products. In late 2019 the Russian President Vladimir Putin therefore adopted a “food doctrine” that stipulates further increases in the self-sufficiency rate for the most important staple foods.

62

THAI PACKAGING NEWSLETTER

March - April 2020

Strong Demand for High-Quality Foods

Demand especially for high-quality foods as well as for convenience and fast-food products continues to be high although the current weak developments in purchasing power are holding back sales. According to the VDMA, the sale of pre-packed foods was up by 1.2% in 2019 against the previous year rising to 31.3 m tons. Market researchers expect demand to pick up again and rise to just under 6% in total to reach 33 m tons by 2024. Above-average growth rates are expected especially for ready-meals, baby foods, breakfast cereals, savoury snacks, high-quality chocolate products as well as sweet pastry goods and snack bars. Bottled Water and Functional Beverage Trending

The growing health and wellness trend is impacting demand for soft drinks. Bottled water and functional and enhanced beverages are trending. In 2019 sales of soft drinks stood at just under 14 billion litres and are expected to go up by 14% by 2024. Disproportionately high growth is expected for bottled water but also for energy drinks. upakovka 2020 was therefore already supported by the associations Russian Bottled Water Producer Union (BWPU) and Russian Union of Producers of Soft Drinks and Mineral Water (UPSD) in the run-up to the event.


To meet the consumer demand for highquality and innovative products, the Russian food and beverage industry continues to invest in expanding its production capacities – and they find the matching suppliers and solutions at upakovka. As before, the most important supplier of modern processing and packaging technology to the Russian industry is Germany. Upakovka 2020 again showed that machinery “Made in Germany” is in high demand: German exhibitors were satisfied with the results of the trade fair and expected predominantly good post-fair business, said VDMA, the German Engineering Federation. Over the first 11 months of 2019 German manufacturers exported food machines and packaging machines worth EUR 324 million to Russia. Unabated Interest in Innovationparc Forums

Since upakovka has been organised under the umbrella of the interpack alliance the special theme “innovationparc” – adap ted from the interpack trade fair in Düsseldorf – has formed an integral part of the ranges in Moscow. As early as 2019 the programme of the innovationparc forum had generated such interest that it was already extended to include a second stage running concurrently with the first. This year the high number of participants once again pointed to even greater levels of interest. As the event kicked off, the SAVE FOOD theme played a pivotal role. Involving the FAO plus experts from government organisations as well as research institutes the forum under the heading “From Food Loss to Circular Economy” dealt with sustainability and the opportunities for a corresponding food production. The contribution made by the packaging sector and related

industries all geared to the circular economy and recycling was discussed in the slot “Circular Economy in the Area of Packaging – Expectations and Reality” with a view to various materials. The Russian government placed this topic on the agenda last year to especially address the general problems of disposing household waste in the country. The recycling rate of currently about 7% is to be increased to 36% in 2024. The level of interest taken in the talks delivered was therefore correspondingly high. Topics, trends and problems related to the beverage sector were covered in the session “Beverage Industry and Bottling Technologies – Global Initiatives, Challenges and Opportunities”. In this session supported by the UPSD association experts shed some light on different packaging types and new technologies for producers of soft drinks and other fastmoving consumer goods. Finally, the session “Packaging Market Current State and Development Prospects” covered the global packaging market and local trends. “innovationparc has increasingly developed into a key attraction and special hot spot at upakovka where the exchange on trending and future themes in the industry is centre stage. Precisely this spirit is what a quality trade fair is all about,” rejoices Bernd Jablonowski, Global Portfolio Director Processing & Packaging at Messe Düsseldorf. The next upakovka in Moscow will be held from 26 to 29 January 2021 – again in parallel with interplastica. For more information go to www.upakovka-tradefair.com or contact Messe Düsseldorf GmbH, Ms Lena Maria Brümmer by telephone on: 49 211/4560-7781 or e-mail at: BruemmerL@messe-duesseldorf.

THAI PACKAGING NEWSLETTER

March - April 2020

63


ARTICLE CITE Research/Dassault Systèmes

รายงาน CES 2020 Survey โดย

CITE Research/ Dassault Systèmes เผยผูบริโภคมองหาสินคาและบริการที่ออกแบบ ขึ้นเพื่อตอบโจทยเฉพาะบุคคล แตไมพรอมเสียเวลาคอย หากแบรนด ของผลิตภัณฑไมตอบโจทย และตองคุมคากับขอมูลสวนตัวที่แลกไป ■ แดสสอลท ซิสเต็มส รวมกับ CITE Research สํารวจผูบริโภคใน สหรัฐฯ จีน และฝรั่งเศส 3,000 ราย ในประเด็นเกีย่ วกับความตองการซือ้ สินคาและใชบริการที่ออกแบบมา ตรงตามรสนิยมสวนบุคคลของกลุม สินคาเฮลทแคร โมบิลติ ี้ คาปลีก และ อุปกรณอาํ นวยความสะดวกภายใน บานและในเมือง

ผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถาม อยากใชสินคาและบริการเฮลธแคร ทีอ่ อกแบบขึน้ เพือ่ ตอบโจทยเฉพาะ บุคคล (Personalization) มากที่สุด และต อ งการให ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ถู ก ออกแบบมาให ร องรั บ เทคโนโลยี ปญญาประดิษฐหรือเรียกกันวาเอไอ (Artificial Intelligence: AI) 5G และ ผูชวยอัจฉริยะภายในบาน ■

■ ผู  บ ริ โ ภคยิ น ดี จ  า ยเงิ น เฉลี่ ย มากขึ้ น 25.3% หาก สินคาและบริการนั้นตรงกับ ความชอบสวนบุคคล แตใน ทางกลับกัน ก็ยังคงคาดหวัง ถึงการประหยัดทรัพยากร

คนใน Generation X, Generation Millennials และ Generation Z ยินดีจายเงิน และแชร ข  อ มู ล ส ว นตั ว ที่ จําเปนตอการพัฒนาสินคา และบริ ก ารเพื่ อ ตอบโจทย เฉพาะบุคคล แตแบรนดตอง สรางความมั่นใจเรื่องความ ปลอดภั ย ของข อ มู ล ส ว น บุคคล รวมถึงเรื่องเวลาและ ผลประโยชนทางการเงิน ■

แดสสอลท ซิสเต็มส เผย ผูบริโภควัยรุนเปนกลุมคนที่ใหความ สําคัญกับแนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑเพื่อตอบโจทยเฉพาะบุคคล ซึ่ ง ชว ยผลั ก ดั น ให เ กิด การพั ฒ นาสิ น คา และบริก าร ไปสู ก ารพัฒ นา คุณภาพชีวติ และความปลอดภัยของผูบ ริโภค นอกจากนีย้ งั ยินดีจา ยเงิน และแบงปนขอมูลของพวกเขาเพื่อใหไดสินคาและบริการที่ตอบโจทย ผลการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ไ ด รั บ ความร ว มมื อ จาก บริ ษั ท วิ จั ย อิ ส ระ CITE Research สํารวจประชากรทีอ่ าศัยอยูใ นประเทศสหรัฐอเมริกา จีน และ ฝรั่งเศส ผลการศึกษาครั้งนี้เผยใหเห็นวา ความแตกตางของคนแตละ เจนเนอเรชั่น พื้นเพของคนแตละภูมิภาค และความสามารถในการ ปรับใชเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับมุมมองรสนิยมสวนตัวของผูบริโภคที่มี ตอสินคาและบริการกลุมโมบิลิตี้ เฮลธแคร คาปลีก และอุปกรณอํานวย ความสะดวกภายในบานและในเมือง รวมทั้งวิธีการใหนิยามของการ

64

THAI PACKAGING NEWSLETTER

March - April 2020

CES 2020 SURVEY

ออกแบบผลิตภัณฑขึ้นเพื่อตอบโจทยเฉพาะบุคคล ของผูต อบแบบสอบถามแตละคน และปจจัยทีท่ าํ ให ผูบริโภคเลิกใชผลิตภัณฑ อยางไรก็ตาม อีกมุมมอง หนึง่ ทีไ่ ดเห็นจากรายงานนีค้ อื ผูบ ริโภคเกือบทุกคน ให ค วามสํ า คั ญ กั บ การออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ เ พื่ อ ตอบโจทยเฉพาะบุคคลอยูแลว โดยเฉพาะอยางยิ่ง สําหรับสินคาและบริการกลุมเฮลธแครและความ ปลอดภัยสวนบุ คคล พรอมทั้งแบงปนปญหาที่ เกิดขึ้นตอวิธีการรวบรวมและจัดการขอมูลสวนตัว ของพวกเขา เพื่ อ บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค ข องการ ออกแบบผลิตภัณฑตอบโจทยเฉพาะบุคคลได


ผลการสํารวจ ผู  บ ริ โ ภคต อ งการสิ น ค า และบริ ก ารที่ ต อบโจทย เฉพาะบุคคล แตไมพรอมเสียเวลาคอย 83% ของ ผูบ ริโภคคาดวาสินคาหรือบริการจะสามารถปรับใหเขา กับการตอบโจทยเฉพาะบุคคลไดในระยะเวลาอันสั้น โดยมีเพียง 21% เทานั้นที่จะพรอมคอยเกิน 4 วัน ในการสงมอบสินคาหรือบริการที่ออกแบบผลิตภัณฑ ตอบโจทยเฉพาะบุคคล ผูบริโภคยินดีที่จะจายเงินเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 25.3% สํ า หรั บ สิ น ค า และบริ ก ารที่ อ อกแบบตอบโจทย เฉพาะบุคคล ในทางกลับกัน พวกเขาคาดหวังวาจะได รับสิง่ ตอบแทนในรูปแบบของการประหยัดคาใชจา ยลง 25.6% สําหรับการใหขอมูลของพวกเขา พวกเขายินดี มากกวาที่จะจายเพื่อเฮลธแครที่ออกแบบตอบโจทย เฉพาะบุคคล แตยินดีนอยกวาที่จะจายสําหรับสินคา และบริการในดานคาปลีก อุตสาหกรรมมีโอกาสกําหนดแนวทางการออกแบบ ผลิตภัณฑเพื่อตอบโจทยเฉพาะบุคคลอยางชัดเจน ผูบริโภคเขาใจถึงผลิตภัณฑที่ตอบโจทยเฉพาะบุคคล แตกต า งกั น ไป โดยพบว า กว า 50% ของผู  ต อบ แบบสอบถามกําหนดวาเปนสินคาและบริการทีพ่ วกเขา กําหนดไดเองกอนที่จะตัดสินใจซื้อ และ 63% ของ ผูตอบแบบสอบถามมองวาเปนสินคาและบริการที่ พวกเขากําหนดในรายการซื้อไดดวยตนเอง เชนเดียว กับสินคาและบริการที่พัฒนามาจากขอมูลสวนบุคคล ผูบ ริโภคมีความสนใจมากทีส่ ดุ ในสินคาและบริการ ตอบโจทยเฉพาะบุคคลที่เปนประโยชนตอสุขภาพ เชน แผนสุขภาพโดยอิงตามพฤติกรรมของแตละบุคคล และระบบเตือนเพื่อปองกันอุบัติเหตุ เชน การหกลม การออกแบบผลิตภัณฑตอบโจทยเฉพาะบุคคล เพื่อความปลอดภัยสวนบุคคลคือสิ่งที่ผูบริโภคให ความสนใจเชนเดียวกัน เชน สินคาและบริการที่แจง เหตุฉกุ เฉินทีเ่ กิดขึน้ ภายในบาน แจงเตือนอาชญากรรม ตามจุดทีผ่ บู ริโภคอยูแ ละสงตําแหนงไปยังตํารวจในชวง เวลาที่มีความสุมเสี่ยงตอความความปลอดภัย 96% ของผูตอบแบบสอบถาม ยังพุงประเด็นความ กังวลไปที่ ความเปนสวนตัวของขอมูล ผูบ ริโภคสวน ใหญยินยอมที่จะแบงปนขอมูลเพื่อแลกกับการไดใช สินคาและบริการทีต่ อบโจทยการใชงานของตนเอง โดย 6 ใน 10 ของผูตอบแบบสอบถามเต็มใจที่จะแบงปน เฉพาะขอมูลที่ไมตองเปดเผยตัวตน ขณะที่ผูตอบ แบบสอบถาม 88% จะหยุดใชบริการนั้นถาไมมั่นใจถึง

วิธีการจัดการขอมูลสวนบุคคล และ 68% จากผูตอบ แบบสอบถามมองวาความตองการใชสินคาและบริการ จะนําไปสูการปกปองขอมูล เอไอ 5G และผูชวยอัจฉริยะภายในบาน มีความ จํ า เป น ต อ การออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ ใ ห ต อบโจทย เฉพาะบุคคล ผูตอบแบบสอบถามประมาณครึ่งหนึ่ง มองวาการพัฒนา 5G เพื่อออกแบบสินคาและบริการ ให ต อบโจทย เ ฉพาะบุ ค คลจํ า เป น อย า งยิ่ ง ต อ ธุ ร กิ จ เฮลธแครมากที่สุดรองจากธุรกิจคาปลีก คนตางเจนเนอเรชั่นมีความคาดหวังตอการตอบ โจทยเฉพาะบุคคลที่แตกตางกันไป Generation X, Generation Millennials และ Generation Z ยินดีที่จะ แบงปนขอมูลเพื่อการตอบโจทยเฉพาะบุคคลที่ดียิ่งขึ้น และมี แ นวโน ม ที่ จ ะเห็ น ดว ยต อ ความปลอดภั ย สว น บุคคล เวลา และความคุมคาของเงินที่ไดรับมากกวา กลุม Baby Boomer Generation และกลุม Silent Generation (รุนคุณตาคุณยาย) โดยคนกลุม Baby Boomer ราว 6% ใหความสนใจกับสินคาและบริการ เฮลธแครที่สามารถปรับแตงไดตามความตองการสวน บุคคล 24% ของ Generation Z สนใจเกีย่ วกับโมบิลติ ี้ ขณะที่ 21% ของ Generation Millennials สนใจประเด็น เรื่องสิ่งแวดลอม ผูบริโภคชาวจีนชื่นชอบการตอบโจทยเฉพาะบุคคล มากกวาผูบริโภคชาวอเมริกันและฝรั่งเศส แตชาว อเมริกันกลับมีความคาดหวังสูงสุด ผูบริโภคชาว อเมริกนั สวนใหญคาดวาสินคาและบริการทีอ่ อกแบบขึน้ เพื่อตอบโจทยเฉพาะบุคคลจะกลายเปนเรื่องปกติในป 2030 และยินดีที่จะซื้อสินคาและบริการดังกลาว ฟลอเรนซ เวอรเซเลนซ รองประธานบริหารฝาย โซลูชั่นเพื่ออุตสาหกรรม การตลาด และกิจการระหวาง ประเทศ แดสสอลท ซิสเต็มส กลาววา “ผูบ ริโภคตองการ ประสบการณในการตอบโจทยแตละบุคคลแตกตางกัน ไป โดยเฉพาะผูบริโภคกลุมคนรุนใหม ดังนั้นโซลูชั่น สําหรับผูผ ลิตในการลงทุนผลิตสินคาและบริการจําพวกนี้ คือการรวบรวม วิเคราะห และปรับเปลีย่ นขอมูล พรอม คํานึงถึงความเปนสวนตัวทางขอมูลของลูกคาแตละคน ดวย ซึ่งแพลตฟอรม 3DEXPERIENCE สามารถชวยให ผูผ ลิตบรรลุเปาหมายขอนีไ้ ด ตัง้ แตการคิดคน ออกแบบ สรางนวัตกรรมและผลิตสินคาที่ตอบโจทยแตละบุคคล ไดอยางสูงในแนวทางที่ยั่งยืนที่สุด”

THAI PACKAGING NEWSLETTER

March - April 2020

65อินโดรามา เวนเจอร ส

NEWS

ประกาศกลยุทธองคกร ป 2563-2566 บริษทั อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน) หรือ ไอวีแอล ประกาศ กลยุทธป 2563-2566 ในงาน Capital Markets Day โดยการดําเนินธุรกิจของ ไอวีแอลทีใ่ ชเวลาเปนเครือ่ งพิสจู นไดแสดงใหเห็นวาสามารถสรางผลตอบแทน ทีแ่ ข็งแกรงใหกบั ผูม สี ว นไดเสีย ทัง้ ในชวงทีอ่ ยูใ นจุดสูงสุดและขาลงของวัฏจักร ธุรกิจเคมีภัณฑ อินโดรามาไดกําหนดกลยุทธป 2563 ที่มุงเนนหลักสําคัญ 5 สวน ไดแก การปรับเปลี่ยนตนทุนผานโครงการโอลิมปส การใชสินทรัพยอยางเต็ม ศักยภาพ การเติบโตไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง การเปนผูนําธุรกิจรีไซเคิล และ การพัฒนาบุคลากร ในธุรกิจ PET แบบองครวม (Combined PET) ยังมุง สรางความแข็งแกรง เพือ่ ใหเกิดความไดเปรียบดานตนทุนการผลิต พรอมขับเคลือ่ นระบบเศรษฐกิจ แบบหมุนเวียน (Circular Economy) สําหรับ PET โดยสรางความเปนผูนํา ในธุรกิจรีไซเคิล สําหรับธุรกิจเสนใย ยังมุงเนนประสิทธิผลในการดําเนินงาน การบูรณาการสินทรัพย และนวัตกรรมทีต่ อบสนองความตองการทีเ่ ปลีย่ นแปลง ไปของผูบริโภค ซึ่งจะกอใหเกิดธุรกิจที่สามารถสรางอัตราผลตอบแทนตอ เงินทุนดําเนินงาน (ROCE) ดวยตัวเลขสองหลัก

สวนธุรกิจอื่น ๆ สามารถสรางกระแสเงินสดที่ใชในการดําเนินงานที่ดี อยางตอเนื่อง จึงยังคงใหความสําคัญกับเงินทุนหมุนเวียน ในขณะเดียวกัน ก็ดําเนินการลดสัดสวนหนี้สินอยางตอเนื่อง นอกจากนั้นยังคงมุงมั่นสานตอ การลงทุนพัฒนาบุคลากร ปรับโครงการองคกรและการกํากับกิจการรวมทั้ง กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล เพือ่ ใหมนั่ ใจไดวา ไอวีแอลจะเปนองคกร ที่แข็งแกรงในอนาคต

อาลก โลเฮีย อาลก โลเฮี ย ประธานเจ า หนาทีบ่ ริหารกลุม บริษทั อินโดรามา เวนเจอรส กลาววา “เพื่อมุงสูการ เติบโตอยางตอเนื่อง ไอวีแอลดําเนิน ธุ ร กิ จ ตามแนวทางเชิ ง กลยุ ท ธ ด  ว ย ความมุ  ง มั่ น ที่ จ ะบรรลุ ผ ลตอบแทน ตอเงินทุนดําเนินงานในอัตราสองหลัก กระแสเงินสดทีแ่ ข็งแกรงในทุกชวงของ วัฏจักร และผลตอบแทนตอผูม สี ว นได เสียทีส่ งู กวาคาเฉลีย่ ตลอดการดําเนิน ธุรกิจของไอวีแอล เราสามารถรักษา สถานภาพที่ แข็ ง แกร ง ทั้ ง ในช ว งจุ ด สู ง สุ ด และช ว งชะลอตั ว ของวั ฏ จั ก ร ธุรกิจเคมีภณ ั ฑ และคาดวาจะสามารถ สรางความสําเร็จไดอยางตอเนือ่ ง ดวย ประสบการณที่ชํ่าชองและความเปน มืออาชีพของทีมบริหาร” กลยุทธดงั กลาวไดรบั การนําเสนอ และเห็นชอบในการประชุม Global Management Conference (GMC) ของ ไอวีแอล ซึ่งมีผูบริหารกวา 200 คน จากประเทศตาง ๆ ทั่วโลกเขารวม เมือ่ เดือนมกราคมทีผ่ า นมา ณ กรุงเทพ มหานคร ประเทศไทย

THAI PACKAGING NEWSLETTER

March - April 2020

67


NEWS

อินฟอร มา

เผยผู ประกอบการไทย-เทศ มั่นใจร วมจัดงานโพรแพ็ค เอเชีย 2020 โพรแพ็ค เอเชีย งานแสดงสินคาอุตสาหกรรมที่ใหญที่สุดของเอเชียไมหวั่น ปจจัยลบ อินฟอรมา มารเก็ตส ผูจ ดั งานฯ เผยภาครัฐ องคกรธุรกิจ และผูป ระกอบ การไทย-นานาชาติใน 9 อุตสาหกรรมชั้นนํายันปกหลักรวมงานแนน ทําพื้นที่จัด งานเต็มแลวกวา 80% ชี้จับตาการพัฒนายกระดับอุตสาหกรรมการผลิต การ แปรรู ป อาหาร และเครื่ อ งดื่ ม เตรี ย มปรั บ ใช ร ะบบอั ต โนมั ติ แ ละหุ น ยนต เ พิ่ ม ประสิทธิภาพการผลิต ลดปญหาดานการขาดแคลนแรงงานตามเทรนดโลกแน

รุงเพชร ชิตานุวัตร

รุงเพชร ชิตานุวัตร ผูอํานวยการกลุม

โครงการ-ภูมิภาคอาเซียน บริษัท อินฟอรมา มารเก็ตส จํากัด กลาวถึงความมั่นใจในการ จัดงานโพรแพ็ค เอเชีย 2020 ในปนี้วา แมจะ มีหลายปจจัยลบทีส่ ง ผลตอเศรษฐกิจไทยและ เศรษฐกิจโลก ทั้งสงครามการคาจีน-สหรัฐฯ การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก หรือแมแตการ แพรระบาดของไวรัสโคโรนา แตเปนทีน่ า ยินดี อยางยิ่งที่ทั้งหนวยงานภาครัฐ องคกรธุรกิจ และผู ป ระกอบการชั้ น นํ า ของไทย และ นานาชาติ ใน 9 กลุม อุตสาหกรรมชัน้ นํา ไดแก การผลิตและการแปรรูป บรรจุภณ ั ฑ เครือ่ งดืม่ เภสัชกรรม การทดลองและงานวิจยั บรรจุภณ ั ฑ สําเร็จรูป การใสรหัสสินคาการพิมพขอความ และฉลาก โลจิสติกสและคลังสินคา และการ พิมพ ตางยังตอบรับและยืนยันในการเขารวม จัดงานและเยีย่ มชมงานโพรแพ็ค เอเชีย 2020 งานแสดงสินคาอุตสาหกรรมดานกระบวน การผลิต การแปรรูป และบรรจุภัณฑที่ใหญ ที่สุดของเอเชีย ซึ่งจะจัดขึ้นระหวางวันที่ 1768

THAI PACKAGING NEWSLETTER

March - April 2020

20 มิถุนายน 2563 อยางเหนียวแนน จนทําใหพื้นที่การจัดงานขนาด 65,000 ตารางเมตร ทั้ง 9 ฮอลล ของศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค ถูกจอง เต็มแลวกวา 80% ทั้งนี้เนื่องจากผูประกอบการในภาคอุตสาหกรรมจําเปนตองพัฒนา ศักยภาพอยูต ลอดเวลา โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการผลิต การแปรรูปอาหาร และเครื่องดื่ม ซึ่งมีแนวโนมในการนําระบบอัตโนมัติและหุนยนตมาใชมากขึ้น เพือ่ พัฒนาทัง้ ประสิทธิภาพการผลิต ลดตนทุน แกปญ  หาการขาดแคลนแรงงาน ประหยัดพลังงาน และเปนมิตรตอสิง่ แวดลอม ซึง่ การเติบโตของตลาดอุปกรณ และเครื่องจักรในการแปรรูปอาหารและเครื่องดื่มโลกในป 2561 มีมูลคาสูงถึง 51,000 ลานเหรียญสหรัฐ และคาดวาในป 2568 จะมีมูลคาเพิ่มขึ้นถึง 87.8 พันลานเหรียญสหรัฐ มีอัตราการเติบโตประมาณ 7% โดยกลุมหุนยนตที่ใชใน กระบวนการผลิตจะมีมลู คาแตะ 3.1 พันลานเหรียญสหรัฐ มีการเติบโตประมาณ 12.7% ตอป ซึง่ ในการเติบโตอยางมีนยั สําคัญจะเกิดขึน้ ในภูมภิ าคเอเชีย จากการลงทุน ของผูผลิตอาหารและเครื่องดื่มรายใหญที่เพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตให เพียงพอตอความตองการของตลาดและผูบริโภคไดอยางรวดเร็ว มีคุณภาพ มากขึ้น และมีความปลอดภัยขึ้น โดยจีนและอินเดีย เปน 2 ใน 3 ผูผลิตอาหาร รายใหญของโลก ซึ่งมีพื้นที่ขนาดใหญและมีประชากรมาก จําเปนตองพัฒนา ศักยภาพและความสามารถในการผลิตอาหารใหเพียงพอตอการบริโภค นอกจากนั้นประเทศในภูมิภาคเอเชียยังมีบทบาทสําคัญในฐานะผูผลิต อาหารของโลกดวย โดยเฉพาะประเทศในกลุมอาเซียน อาทิ อินโดนีเซีย เปน ผูส ง ออกมะพราวรายใหญทสี่ ดุ ของโลก เวียดนาม เปนผูส ง ออกกาแฟเปนอันดับ 2 ของโลก ฟลปิ ปนส เปนผูส ง ออกกลวยเปนอันดับ 5 ของโลก สวนประเทศไทย นั้น เปนผูสงออกขาวและนํ้าตาลเปนอันดับ 2 ของโลก และสงออกไกแชแข็ง เปนอันดับ 6 ของโลก อยางไรก็ตาม มูลคาของผลผลิตทางการเกษตรเหลานี้ มีมลู คาไมสงู นัก ทําใหผปู ระกอบการในทุกประเทศหันมาใหความสําคัญตอการ ผลิต การแปรรูปอาหารและเครื่องดื่มมากขึ้น เพื่อเพิ่มมูลคาใหแกผลผลิตและ ผลิตภัณฑ โดยการนํานวัตกรรมหุน ยนตและเทคโนโลยีระบบอัตโนมัตมิ าใชจะ เปนกุญแจดอกสําคัญที่ทําใหบรรลุวัตถุประสงคไดเร็วยิ่งขึ้น


Automation and Robotics Pave the Way for Shining Future The demand for processed foods and the production volume of food and beverage products is increasing in conjunction with the current rise in disposable income and changes in consumer preferences. As such, the global food processing equipment and food robotics market are also growing to meet these demands. The food and beverage processing equipment market was valued at USD 51 billion in 2018 and is forecasted to reach a value of USD 87.8 billion by 2025 with annual growth rate at 7.0%. Meanwhile, the global food robotics market is projected to reach USD 3.1 billion by 2025 with around 12.7% growth per year. The most significant growth can be seen in Asia due to a shift in food consumption patterns and increased investment from major regional food and beverage manufacturers to increase their yield and minimize production costs. China and India are two of top three largest food producing countries in the world. With huge areas and growing populations, both have developed the capabilities to produce more food than the entire EU combined. In addition to these two agricultural giants, other Asian countries also play a significant role as prolific producers of essential foods especially Asean countries. Indonesia is the world’s largest exporters of coconuts while Vietnam and Philippines is ranked second in export of coffee and bananas respectively. Thailand is also major exporting country of rice (2nd rank), sugar (2nd rank) and frozen chicken (6th rank). However, these primary products are not high in value. Many countries in Asia, therefore, turn to focus more on food processing in order to gain more product value. Technology adoption and automation will be their keys to achieve this goal.

Automation has become an essential part of the regional food industry over the past few decades. It is now more important than ever for overcoming challenges in meeting demands for more food, safer and higher-quality food and more sustainable food. Food manufacturers focusing on highly automated and advanced equipment can provide greater efficiency and speed while also saving time and energy. Food and beverage manufacturers can also take advantage of the digital revolution through restructuring their value chain or embracing virtualization to capitalize on the power of the Internet of Things (IoT). Digitalization allows the food and beverage industry to have improved productivity and legislative compliance through transformation in areas such as connectivity, smart sensors, traceability, cloud computing and monitoring. The shift toward digitalization is a must for leading food and beverage companies to maximize their production efficiency and respond to ever-changing consumer demands. The food and beverage industry is also the next likely target for disruption, with the best practices for manufacturers to minimize overall impact to be found in shifting toward digitalization through the adoption of innovative technology. Come to experience and see how these innovations hold the key to your future success at ProPak Asia 2020, held from 17-20 June at Bitec, Bangkok.

For more information about the ProPak Asia 2020 Exhibition, please visit www.propakasia.com

THAI PACKAGING NEWSLETTER

March - April 2020

69


NEWS

เบทาโกร จับมือ เอสซีจี แพคเกจจิ้ง

สร างนวัตกรรมเติมเต็มมาตรฐานอุตสาหกรรมอาหาร

วิชาญ จิตรภักดี

วสิษฐ แต ไพสิฐพงษ

เครื อ เบทาโกรลงนามบั น ทึ ก ข อ ตกลง ความร วมมือด านการวิจยั พัฒนาบรรจุภณ ั ฑ และด า นวิ ศ วกรรม/การซ อ มบํ า รุ ง รั ก ษา เครื่ อ งจั ก ร กั บ บริ ษั ท เอสซี จี แพคเกจจิ้ ง จํากัด (มหาชน) โดยมีเป าหมายเพื่อการวิจัย และพัฒนา สร างนวัตกรรม ต อยอดไปสู การ ยกระดับอุตสาหกรรมอาหาร ครื อ เบทาโกร ร ว มกั บ บริ ษั ท เอสซี จี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน) จัดพิธีลงนาม บั น ทึ ก ข อ ตกลงความร ว มมื อ ด า นการวิ จั ย พัฒนาบรรจุภัณฑ และดานวิศวกรรม/การซอม บํารุงรักษาเครือ่ งจักร มีวตั ถุประสงคสาํ คัญเพือ่ การ วิจัยและพัฒนาดานบรรจุภัณฑและผลิตภัณฑที่ เกี่ยวของกับบรรจุภัณฑ โดยเฉพาะอยางยิ่งบรรจุ ภัณฑทเี่ กีย่ วกับอาหาร และดานวิศวกรรม/การซอม บํารุงรักษาเครื่องจักรในการผลิตอาหาร โดยมี วสิษฐ แตไพสิฐพงษ ประธานเจาหนาที่บริหาร และกรรมการผูจัดการใหญ เครือเบทาโกร และ วิชาญ จิตรภักดี ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน) รวมลงนาม บันทึกขอตกลง พรอมดวยผูบริหารเครือเบทาโกร และเอสซีจี แพคเกจจิ้ง เขารวมในพิธี ณ อาคาร เบทาโกร ทาวเวอร นอรธปารค กรุงเทพฯ เมื่อ เร็ว ๆ นี้

70

THAI PACKAGING NEWSLETTER

March - April 2020

ประธานเจ าหน าที่บริหารและ กรรมการผู จัดการใหญ เครือเบทาโกร กลาววา การร ว มมื อ ในครั้ ง นี้ ทั้ ง สอง ฝายจะรวมกันทํางาน แลกเปลี่ยน องคความรูในการวิจัยและพัฒนา ด า นบรรจุ ภั ณ ฑ แ ละผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ บรรจุ ภั ณ ฑ เพื่ อ ตอยอดไปสูก ารสรางสรรคนวัตกรรม สินคา และนวัตกรรมการผลิต ที่จะ เป น ประโยชน ต อ ภาคธุ ร กิ จ และ ผู บ ริ โ ภค ส ว นความร ว มมื อ ด า น วิ ศ วกรรม/การซ อ มบํ า รุ ง รั ก ษา เครื่ อ งจั ก ร จะเข า มาช ว ยเพิ่ ม ศักยภาพดานการซอมบํารุงรักษา เครือ่ งจักรดวยเทคโนโลยีทกี่ า วหนา ทั น สมั ย เพื่ อ ให ทํ า งานอย า ง มื อ อาชี พ และสามารถวั ด ผลใน ทางปฏิบัติได ซึ่งเบทาโกรในฐานะ องคกรที่มีประสบการณและความ เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมอาหาร พรอมที่จะนําองคความรูและความ เชี่ ย วชาญมาช ว ยเติ ม เต็ ม และยก ระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมอาหาร ให ดี ข้ึ น เพื่ อ ให ทุ ก คนในสั ง คมมี สุขภาพ และความสุขทีย่ งั่ ยืนมากขึน้ และเกิดประโยชนตอเศรษฐกิจและ สังคมของประเทศไทย

ประธานเจ าหน าที่บริหาร บริ ษั ท เอสซี จี แพคเกจจิ้ ง จํ า กั ด (มหาชน) กลาววา ใ น ฐ า น ะ อ ง ค ก ร ที่ มี ค ว า ม เชี่ยวชาญดานบรรจุภัณฑครบวงจร เอสซีจี แพคเกจจิ้ง มีองคความรู ในดานนวัตกรรม และความพรอม ของบุ ค ลากรในการวิ จั ย พั ฒ นา การออกแบบบรรจุภัณฑ และดาน วิศวกรรม/การซอมบํารุงเครื่องจักร ในการทํ า งานร ว มกั น ครั้ ง นี้ จะ เปนการพัฒนาองคความรูรวมกัน ผ า นโครงการในลั ก ษณะต า ง ๆ รวมทั้ ง สนั บ สนุ น ด า นเครื่ อ งมื อ เครื่องจักร อุปกรณ เทคนิคใหมๆ ต ล อ ด จ น ร ว ม กั น พั ฒ น า เ พิ่ ม ศั ก ยภาพความสามารถด า นการ ซ อ มบํ า รุ ง รั ก ษาเครื่ อ งจั ก รแบบ คาดคะเนล ว งหน า (Predictive Maintenance) โดยใชฐานขอมูลที่ มากขึ้น (Big Data) และเทคโนโลยี ที่ ก้ า วหน้ า ขึ้ น เช่ น AI (Artificial Intelligence) และ Machine Learning มาใช พรอมกับการพัฒนาบุคลากร ใหรองรับในดาน Data Science และ หวั ง ว า ความร ว มมื อ ครั้ ง นี้ จ ะเป น ตั ว อย า งของการทํ า งานวิ จั ย และ พัฒนารวมกันระหวางสององคกรที่ มีความรูแ ละความเชีย่ วชาญเฉพาะ ดาน ทีส่ ามารถตอยอดไปสูร ากฐาน ทีแ่ ข็งแกรงในการพัฒนาประเทศให เจริญเติบโตกาวหนาตอไป


HOT

product

ผงหมึกพิมพพิเศษใหมสีชมพู เพิ่มสีพิเศษสําหรับแทนพิมพ IridesseTM Production Press บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ (ประเทศไทย) จํากัด เปดตัวผงหมึกพิมพ พิเศษใหมสีชมพู สําหรับใชกับเครื่องพิมพ Iridesse™ Production Press เพือ่ ยกระดับศักยภาพแทนพิมพดจิ ทิ ลั ใหรองรับความตองการ การพิมพภาพสีพิเศษไดดียิ่งขึ้น แทนพิมพรุน Iridesse™ Production Press มาพรอมความ สามารถในการพิมพ 6 สีในขั้นตอนเดียว ซึ่งมีความสามารถในการ พิมพสีพิเศษนอกจากแมสีมาตรฐาน CMYK ที่ประกอบดวย สีฟา สี แดง สีเหลือง และสีดํา จึงทําใหเครื่องรุนนี้สามารถแสดงผลสีได หลากหลายมากกวาแทนพิมพดิจิทัลรุนกอน ๆ โดยผงหมึกพิมพ สีชมพูจะถูกนํามารวมไวในชุดหมึกสีพิเศษที่มีอยู อยางสีทอง สีเงิน สีขาว สีใส และสีแดง ซึ่งใชเทคโนโลยี Emulsion Aggregation (EA) อันเปนเอกสิทธิ์เฉพาะของฟูจิ ซีร็อกซ ซึ่งมีคุณสมบัติเปนผงหมึกรูป ทรงรีที่มีเม็ดสีสะทอนแสงผสมอยู ความสามารถในการผสมรวมเฉดสีชมพูสดและสีชมพูสวาง สําหรับงานออกแบบวัสดุสิ่งพิมพ ชวยใหผูใชงานสามารถขยาย ขอบเขตการแสดงผลสีของสิ่งพิมพในสไตลที่แตกตางกันไดมากขึ้น ไมวาจะเปนความสดใสนารัก สงบเยือกเย็น หรือแมแตความหรูหรา แบบไรขีดจํากัด นอกจากนี้ ผงหมึกสีชมพูยังสามารถนําไปผสมเขา กับแมสี CMYK เพื่อใหภาพพิมพสามารถแสดงผลออกมาเปนสีสม สีแดง สีมวง และสีอื่น ๆ ไดตามตองการ อันเปนคุณสมบัติที่หากมี เฉพาะแคแมสี CMYK เพียงอยางเดียวจะไมสามารถทําได สงผลให แทนพิมพรุนนี้สามารถตอบสนองความตองการในการพิมพโดย เฉพาะภาพพิมพที่ตองการแสดงผลสีอยางชัดเจนที่สุด เชน สีเฉพาะ ของแบรนดองคกร โดยผงหมึกสีชมพูที่เพิ่มเขามาใหมจะใหสีชมพูที่ มีลกั ษณะสะทอนแสง และสามารถผสมใหเกิดเปนสีอนื่ ๆ ทีใ่ ชทวั่ ไป สําหรับงานพิมพหนาปกนิตยสารและหนังสือการตูนได ผงหมึกสีชมพูใหมยงั สามารถนํามาผสมเขากับผงหมึกสีพเิ ศษที่ มีอยูเดิม เชน สีทองและสีเงิน เพื่อเพิ่มลูกเลนของสิ่งพิมพใหหลาก หลายตามตองการ ไมวา จะเปนงานดานการตลาด รวมถึงการโฆษณา ณ จุดขาย (POP) ใบปลิว และแค็ตตาล็อก หรือแมแตกลองกระดาษ พับและหีบหอบรรจุสินคาก็สามารถทําได นอกจากนี้ ชุดประมวลผลงานพิมพ GX Print Server for the Iridesse™ Production Press ยังแยกชัน้ สีชมพูตามมาตรฐาน ICC1 ได อีกทั้งยังสามารถดาวนโหลดและใชงานผานคอมพิวเตอรของลูกคา เพื่อใหการแสดงผลของเฉดสีจากผงหมึกสีชมพูระหวางกระบวนการ ออกแบบพัฒนาสื่อสิ่งพิมพเปนเรื่องงายกวาเดิม โดยสามารถแยกสี RGB และสีพิเศษอื่น ๆ ใหเปน CMYK และสีชมพูที่เหมาะสมโดย อัตโนมัติ ซึ่งจะชวยใหสามารถสรางเฉดสีจากผงหมึกสีชมพูไดอยาง งายดาย

งานพิมพสีสมที่พิมพดวยแมสี CMYK

งานพิมพสีสมที่พิมพดวยแมสี CMYK ผสมกับผงหมึกสีชมพู 1

ขอมูลการจัดสีเกี่ยวของกับคาตนทางของสี/ คาปลายทางของสี และขอบเขตสี โดยอางอิง ใหสอดคลองกับมาตรฐานของสมาคมสีนานาชาติ (ICC)

ขอมูลเพิ่มเติมสามารถเยี่ยมชมไดที่

www.fujixerox.com THAI PACKAGING NEWSLETTER

March - April 2020

71


สติ๊กเกอรพรีเมียม จาก “Hi-jet” บริษัท ปภาวิน จํากัด ผูจัดจําหนายกระดาษและหมึกพิมพ ภายใตแบรนด Hi-jet (ไฮ-เจ็ท) ขอแนะนําสินคาสุดพิเศษ Hi-jet สติ๊กเกอรพรีเมียม ใชกับเครื่องพิมพ Inkjet ทุกยี่หอ ใชหมึก ธรรมดา (Dye Ink) และ Pigment มีลักษณะทั้งผิวดาน ผิวมันเงา มีเนื้อขาว กาวเหนียว ดูดซับนํ้าหมึกไดดี นํ้าหมึกแหงเร็ว งาน พิมพจึงมีสีสัน สดใส คมชัด ทุกรายละเอียดทั้งตัวอักษร ลายเสน หรือรูปภาพ รองรับความละเอียดสูง มีใหเลือก 4 แบบดวยกัน 1. Premium PP Sticker Matt สติ๊กเกอรพีพี ผิวดาน 130 ไมครอน ขนาด A4 (บรรจุ 20 แผน) มาพรอมคุณสมบัติ สติ๊กเกอร PP (Polyphenylene Sticker) 2. Premium PVC Sticker Glossy สติ๊กเกอร พีวีซี ผิวมันเงา 120 ไมครอน ขนาด A4 (บรรจุ 20 แผน) 3. Premium PVC Sticker Matt สติ๊กเกอร พีวีซี ผิวดาน 100 ไมครอน ขนาด A4 (บรรจุ 20 แผน) 4. Premium PVC Sticker Semi-Transparent สติ๊กเกอร ขาวขุน 100 ไมครอน ขนาด A4 (บรรจุ 20 แผน)

เครื่องบรรจุ HS-420A พรอม เครื่องชั่ง

• PLC computer control system. PLC from Japan or Germany • Big touch From Tai wan. Easy to operate and control the machine • High precise positioning with servo film transporting system. Servo motor from Germany Siemens to ensure stable. • Warn protection function • The machine will automatically complete all packaging processes from measuring, feeding, printing, finished bag. • The way of bag making: the machine can make pillow-type bag and standing bag according to customer’s requirements. Punching hole bag & connect 5-12 bags and so on.

สติ๊กเกอรพรีเมียมภายใตแบรนด Hi-jet (ไฮ-เจ็ท) เหมาะ สําหรับลูกคาที่ตองการพิมพงานฉลากสินคา โปสเตอร งาน ตกแตงตาง ๆ ชวยใหไดงานพิมพทคี่ ณ ุ ภาพเหนือชัน้ ในราคา สบายกระเปา ขอมูลเพิ่มเติมสามารถเยี่ยมชมไดที่ www.hi-jet.com

เครื่องบรรจุของเหลว ซองสําเร็จรูป

RZ8-200 Application 1. Products: liquid detergent, fabric, softener, shampoo, shower, cream, cordial, fruit juice, cooking paste, chili sauce, tomato sauce, milk etc. 2. Bag type: All type of heat sealable preformed side seal bags, fin seal bags, gusseted bags, and block bottom bags, zip-rock reclose able bags, stand-up pouch with or without spout etc.

Machine Features 1. High quality and performance, the frame is made of 150mm thickness 304# stainless steel. 2. Volume changed easy by adjusting handle in the paste filler. 3. Good stable and also good machine exterior 4. Own extensive range in filing productions 5. Easy operate by touch-sensitive screen (Siemens), PLC (Siemens) and electric control system 6. Friendly man-machine interface 7. Speed can be adjusted by frequency conversion within the range. 8. Perfect sealing system 9. Good safety secure and so on

ขอมูลเพิ่มเติมสามารถเยี่ยมชมไดที่ N.P.B. Machine and Service Co., Ltd.

www.npbmachine.com 72

THAI PACKAGING NEWSLETTER

March - April 2020


Product Care Shrink Solution

SF-400LAC/SF4525 Automatic L-Sealer • Fully automatic wrapper • Easy Load film unwind • Machined hot knife sealing system • Delivers strong thin package seals • Right-to-Lelf product flow • Easy access electrical control panel • Brush backed pin perforator • Adjustable height film inverting inverting head and take away conveyor

suitable for different width and height items. • The cooper L type sealing blade with PTFE coating is anti-stick & anti-high temperature. • Automatic pack bag length determined through horizontal or vertical sensors depending from the product shape. Thin and small items can be sealed easily. • Multi-pack function: different size product can also be packaged combination to achieve promotional effect. • Using original Omron digital temperature controller which built-in PID function. The machine is equipped with acrylic cover and automatic alarm function which greatly improves safety. • Film micro perforation during the film unwinding to make air escape rapidly and get good shrinking effect. • The shrink tunnel FT-4525 stainless steel heating elements which greatly extended the machine’s life span. • All chain bars use solid steel and protect from external silicone tubes or fiber tubes without film burning. • Control systems regulating temperature and conveyor speed allow for a variety of operating condition and ensure optimum shrink on all heat shrinkable packaging films.

Quality Comes Standard The SF-40LAC is the economically priced, gentle product feed and straight-line product feed that makes it ideally suited for handling a wide variety of products. This equipment features conveyor automatic operation and is capable of up to 25 packs per minute. The L-seal design provides great flexibility and quick product change. • The fully automatic L-bar sealer which is widely used in mass production packaging line with high efficiency. Automatic film feeding punching device, manually adjustable film-guide system and feeding conveyor platform make the machine

ขอมูลเพิ่มเติมสามารถติดตอไดที่ Sealed Air Re-imagine Tel. 0-2666-7990 www.sealedair.com

ADVERTISING

index บริษัท

หนา

FUJI XEROX (THAILAND) CO., LTD. ....................................... 33 KURZ (THAILAND) LTD. ..................................................................... 13 PROPAK ASIA 2020 .............................................................................. 37 SCG PACKGING CO., LTD. ........................................................... 35 SELIC CORP CO., LTD. ..................................................................... 49 THAI KK INDUSTRY CO., LTD. .................................................. 59 ซันซิน โฮลดิ้งส (ประเทศไทย) บจก. .......................................... 8-9 ซี.เอ.เอส.เปเปอร บจก. .............................................................. 34, 36 ไซเบอร เอสเอ็ม (ไทย) บจก. ............................................................... 3 ซุปเปอรริเออร อิงคเจ็ท บจก. .......................................................... 66

บริษัท

หนา

เนชั่นไวด บจก. ................................................................ ปกหลังดานใน เบอรลี่ ยุคเกอร บมจ. ............................................................................... 7 ฟอยลมาสเตอร (ประเทศไทย) บจก. .......................................... 51 ฟูจิฟลม (ประเทศไทย) บจก. .............................................................. 11 แมพิมพ บจก. .................................................................. ปกหนาดานใน ริโก (ประเทศไทย) บจก. .......................................................................... 5 เวอรทัส บจก. ............................................................................................... 50 ส.ศรีอักษร พริ้นติ้ง โปรดักส บจก. .................................................. 4 หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส บมจ. .......................... ปกหลังนอก หงีเฮงแชมเปยนกรุป บจก. .................................................................... 6

THAI PACKAGING NEWSLETTER

March - April 2020

73


ใบสมัครสมาชก สมาคมการบรรจภัณฑไทย

MEMBERSHIP

application Form

ชื่อ-นามสกุล (Name) ............................................................................................................................................................................................... บริษัท/หางหุนสวน/หางหุนสวนจํากัด (Company Name) ...................................................................................................................... ที่อยู (Address) ........................................................................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................................................................................................

โทรศัพท (Tel.) ........................................................................................ โทรสาร (Fax) ..................................................................................... ประเภทกิจการ (Description Business) .......................................................................................................................................................... ตําแหนง (Position) ...................................................................................................................................................................................................

ใบสมัครเปนสมาชกสมาคมฯ

(Membership Application Form) ขอสมัครเปนสมาชกสมาคมฯ (Type of Membership) สามัญนิติบุคคล (Ordinary Member) วารสาร (Newsletter Member) ขาพเจาทราบระเบียบของสมาคมฯ และจะปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับ ทุกประการ (I have the full knowledge of the association regulations all of which I here by pledge to abide by) ลงชื่อ.................................................................ผูสมัคร (Signature) วันที่................./................../................. (Date)

ลงชื่อ...........................................................ผูรับรอง (..................................................) นายทะเบียนสมาคมการบรรจุภัณฑไทย

หมายเหตุ เอกสารที่ใชในการสมัคร หนังสือรับรองการจดทะเบียนของบริษัท พรอมประทับตราเซ็นรับรองสําเนาถูกตอง • สมาชิกสามัญนิติบุคคล คาลงทะเบียนครั้งเดียว 500 บาท คาบํารุงสมาคมฯ 2,000 บาท/ป • สมาชิกวารสาร คาลงทะเบียนครั้งเดียว 100 บาท คาบํารุงสมาคมฯ 500 บาท/ป การชําระเงินโดย • สั่งจายเปนเช็คครอมในนาม “สมาคมการบรรจุภัณฑไทย” • ฝากเงินเขาบัญชี “สมาคมการบรรจุภัณฑไทย” ธนาคารกสิกรไทย สาขาพระโขนง บัญชีออมทรัพย เลขที่ 010-2-58719-7 สมาคมการบรรจุภัณฑไทย อาคารสํานักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน (อาคารเกา) ชั้น 2 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท : 0-2712-1995, 0-2712-3556 โทรสาร : 0-2713-6164 E-mail : thaipack@thaipack.or.th, adminthaipack@gmail.com Website : www.thaipack.or.th Thai Packaging Association MIDI Building, 86/6 Soi Treemit, Rama 4 Rd., Klongtoey, Bangkok 10110 Thailand Tel : 0-2712-1995, 0-2712-3556 Fax : 0-2713-6164 E-mail : thaipack@thaipack.or.th, adminthaipack@gmail.com Website : www.thaipack.or.thCompany Profile บริษัทกอตั้งขึ้นเมื่อป 2503 และเปนที่ยอมรับในการดําเนินกิจการมากวา 50 ป จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย Mai ชื่อยอ HARN เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ทุนจดทะเบียน 292.25 ลานบาท (หุนสามัญ 584,500,000 หุน) ไดรับการแตงตั้งจาก Domino UK Ltd. ใหเปนผูแทนจําหนายสินคาแบรนด DOMINO อยางตอเนื่องมาเปนระยะเวลากวา 30 ป บริหารงานตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001: 2015 เปนสมาชิก Thai CAC by Thai IOD


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.