ThaiPackaging 142 July-August 2020

Page 1
ùèĎ×ùăèċÙĆēüċÓòĆēüÖ×ĀÐò äăãäŚüCONTENTS page 52

Vol.30 No.142 July-August 2020

14 TPA Activity

กิจกรรมสมาคมการบรรจุภณฑ ณ ั ฑไทย ThaiStar 2020 เรื่องเลาคนทํากลอง

page 28

17 Interview

มานิตย กมลสุวรรณ ... อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑไทยตอง ปรับตัวโดยเฉพาะดานนวัตกรรม การออกแบบ

38 In Trend

Thai New Normal... ความทาทาย ของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ อาหารในประเทศไทย

62 Article 43 News 20 Focus

3 นวัตกรรมบรรจุภัณฑผลไมสด สงเสริมการขายออนไลน เพิ่มมูลคาผลผลิตการเกษตร เสริมแกรงผูประกอบการไทย

23 News

BOBST puts its new industry vision into practice with innovative ways to engage with customers and reduce the environmental impact

ดั๊บเบิ้ล เอ เปดตัว “กระดาษ คราฟท” พรอมจําหนาย รองรับ ตลาดอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ

44 Focus

FPA Announces 2020 Student Flexible Packaging Design Challenge Winners

46 Focus

Golden Pin Design Award 2020

เสริมภูมิคุมกันธุรกิจ ตาน COVID-19 ดวยไอที

64 News

กลุมบริษัทเต็ดตรา ลาวาล บริจาค เงิน 6.2 ลานบาท เพื่อสนับสนุน องคกรดานสาธารณสุขระดับ ทองถิ่นและระดับนานาชาติใน ประเทศไทย พมา และกัมพูชาเพื่อ รวมบรรเทาผลกระทบจากการ ระบาดของโควิด-19

66 News 48 News 24 In Trend

การออกแบบและการเลือก บรรจุภัณฑ สําหรับ E-commerce เพื่อคุณภาพที่ยั่งยืน

เบอรเทลสแมนนพริ้นติ้งกรุป เลือกใชโมเดล Subscription ที่โรงพิมพทั้งสองแหงของบริษัท

ร็อคเวล ออโตเมชั่น เปดตัวระบบ ควบคุมเครื่องจักรใหม เสริม ศักยภาพการผลิตในธุรกิจบรรจุ อาหารและเครื่องดื่ม

52 Focus 26 News

Dow เปดตัว เม็ดพลาสติกรีไซเคิล สูตรใหม เพื่อฟลมแพ็กเกจจิ้ง รักษโลก ครั้งแรกในเอเชียแปซิฟก

Institute of Packaging Professionals Announces 2019 AmeriStar Award Winners

68 News

นิทรรศการแสดงผลงาน นักออกแบบไทย DEmark Show 2020

56 Special Area 28 In Trend

“นักออกแบบไทยเจง!” ควา 3 รางวัลระดับโลก

30 Article

อุตสาหกรรมอาหารไทยกับ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

10

THAI PACKAGING NEWSLETTER

July - August 2020

กลองกระดาษทีต่ กแตงดวย Stamping Foil รีไซเคิลไดหรือไม?

60 Article

เทคนิคการสรางโมเดล 3 มิติ สําหรับผลิตเฟซชิลดดว ยความเร็วสูง

71 News

R.A JONES Customizes Cartoner for Legally Blind Operators

72 PR News 73 Hot ProductEDITOR R

note

นชวงวิกฤต COVID-19 ระบาด ดวยพฤติกรรมผูบริโภคที่ เปลี่ยนไป มีการสั่งอาหารมารับประทานที่บานมากขึ้น ทําให อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑถูกจับตามองวาเปนอุตสาหกรรมที่ไดรับ ผลกระทบไมมาก แตในความเปนจริงแลว อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ เป น อี ก อุ ต สาหกรรมหนึ่ ง ที่ ไ ด รั บ ผลกระทบมากเช น กั น ดั ง นั้ น Interview ฉบับนี้ เราจะมาติดตามความเห็นของกูรดู า นบรรจุภณ ั ฑ หลาย ๆ ทานจากสมาคมการบรรจุภัณฑ ไทยวาผูประกอบการควร เตรียมพรอมรับมือกับวิถชี วี ติ แบบ New Normal อยางไร หลังวิกฤต COVID-19 นอกจากนั้น คอลัมน In Trend ก็มีเรื่องที่นาสนใจหลายเรื่อง อาทิ 3 นวัตกรรมบรรจุภัณฑผลไมสด สงเสริมการขายออนไลน เพิ่มมูลคาผลผลิตการเกษตร เสริมแกรงผูประกอบการไทย โดย ศูนยการบรรจุหีบหอไทย เรื่องของ การออกแบบและการเลือก บรรจุภัณฑ สําหรับ E-commerce เพื่อคุณภาพที่ยั่งยืน โดย วรรณา สุทศั น ณ อยุธยา นายกสมาคมการออกแบบบรรจุภณ ั ฑ ไทย และเรือ่ ง “นักออกแบบไทยเจง!” ควา 3 รางวัลระดับโลก โดย สมชนะ กังวารจิตต รวมทั้ง เรื่อง Thai New Normal…ความทาทายของ อุตสาหกรรมบรรจุภณ ั ฑอาหารในประเทศไทย โดย อาจารยมยุรี ภาคลําเจียก และ สักขี แสนสุภา ก็เปนแนวคิดที่นาสนใจเชนกัน กองบรรณาธิการหวังเปนอยางยิ่งวาเนื้อหาเหลานี้จะเปน ประโยชนกับทุกทาน

uring the Covid-19 crisis, with the changing of consumer’s behavior, there are more food being ordered for home resulting in the packaging industry to be seen as an industry that has not been much affected. However, in the real circumstances, the packaging industry is one of the industries that has been severely affected as well. Therefore, in this Interview section, we will follow up on the opinions of many packaging gurus from the Thai Packaging Association as to how entrepreneurs should be prepared to deal with the New Normal lifestyle after the Covid-19 crisis. In addition, the In Trend column has many interesting topics such as 3 innovations in fresh fruit packaging. promotion of online to increase the value of agricultural products, strengthening Thai entrepreneurs by the Thai Packaging Center regarding the design and selection of packaging for E-commerce for sustainable quality, by Varna Sudasna Na Ayutthaya, President of Thai Package Design Association, and on the subject of “Cool Thai Designer!”, who won the 3 world-class awards by Somchana Kangwanchit. Also included are the Thai New Normal… Challenges of the food packaging industry in Thailand by Mayuree Paklamjeak and Sakkhee Sansupa are also interesting ideas as well. The Editorial Department hopes that this content will be useful to everyone.

D

12

THAI PACKAGING NEWSLETTER

July - August 2020

วัตถุประสงคในการจัดทํา

วารสารบรรจุภณ ั ฑไทย จัดทําขึน้ โดยสมาคมการบรรจุภณ ั ฑไทย เพือ่ เผยแพร สาระความรูเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ และนําเสนอความเคลื่อนไหวของกิจกรรม ดานบรรจุภณ ั ฑใหแกสมาชิกและบุคคลทัว่ ไปทีส่ นใจ บทความทีต่ พี มิ พในวารสาร บรรจุภัณฑไทยเปนสวนหนึ่งของการเผยแพรขอมูลขาวสาร และเอกสารทาง วิชาการ สมาคมฯ ไมจําเปนตองเห็นดวยเสมอไป

Purpose

Published by the Thai Packaging Association. Thai Packaging Newsletter provides news, information and know-how as well as activity related to packaging industry in Thailand to all members of the Thai Packaging Association and the general public. Articles published in Thai Packaging Newsletter do not represent the official views of the Thai Packaging Association.

คณะกรรมการบริหารสมาคมการบรรจุภัณฑไทย The Board of the Thai Packaging Association

1. คุณมานิตย กมลสุวรรณ Manit Kamolsuwan 2. คุณพรชัย รัตนชัยกานนท Pornchai Rattanachaikanont 3. คุณเอกรินทร จิระกรานนท Ekarin Chirakranont

นายกสมาคมฯ President อุปนายกจัดหารายได Vice President/Fund Raising Chair อุปนายกพัฒนาองคกร Vice President/Organization Development 4. คุณประสิทธิ์ คลองงูเหลือม อุปนายกวิชาการ Prasit Klongngooluerm Vice President/Academic Affairs 5. คุณภาวิมาส กมลสุวรรณ อุปนายกบริหาร Pavimas Kamolsuwan Vice President 6. คุณอโศก อุปทยา อุปนายกอุตสาหกรรมพลาสติก Ashok Upadhya Vice President 7. คุณวิวัฒน อุตสาหจิต เลขาธิการ Wiwat Utsahajit Secretary 8. คุณชินวัชร เฉลยวุฒิโรจน เหรัญญิก Chinnawat Chaloeiwutthiroj Treasurer 9. คุณอภิเชษฐ เอื้อกิจธโรปกรณ นายทะเบียน Aphichet Eukittaroprakorn Register 10. คุณภัทรา คุณวัฒน รองเลขาธิการ Patra Khunawat Vice Secretary 11. คุณประเสริฐ หลอยืนยง ประชาสัมพันธ Prasert Loryuenyong Public Relation 12. คุณวีระยุทธ อมรเธียร กรรมการ ฝายกิจกรรมตางประเทศ Veerayuth Amorntien Director of International Affairs 13. คุณอุมา อัจจิมารังษี กรรมการ ฝายกิจกรรมในประเทศ Uma Ajjimarangsee Director of Internal Affairs 14. คุณนิธิ เนาวประทีป กรรมการ ฝายสารสนเทศ Niti Naovaprateep Director of IT 15. คุณวิวรรธน เหมมณฑารพ กรรมการ ฝายอุตสาหกรรมพลาสติก Wiwat Hemmondharop Director of Plastic Industry เจาของ : สมาคมการบรรจุภัณฑไทย www.thaipack.or.th อาคารสํานักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน (อาคารเกา) ชั้น 2 86/6 ซอยตรีมติ ร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท : 0-2712-1995, 0-2712-3556 โทรสาร : 0-2713-6164 E-mail : thaipack@thaipack.or.th, adminthaipack@gmail.com Owner : Thai Packaging Association www.thaipack.or.th MIDI Building, 86/6 Soi Treemit, Rama 4 Rd., Klongtoey, Bangkok 10110 Tel : 0-2712-1995, 0-2712-3556 Fax : 0-2713-6164 E-mail : thaipack@thaipack.or.th, adminthaipack@gmail.com Editorial Staff : Nipa Klinkosum Project Manager : Tipawan Khempilar Executive Sale : Kalaya Sabpirom, Siriporn Klinkajorn, Kasira Hembundij, Manus Chaipas Graphic Designer : Prittiya Nillawat Photographer : Komsak Kumsalee Proofreader : Tidawadee Boonsuya Managed by : Technology Media Co., Ltd. 471/4 Phayathai Place, Sri-Ayutthaya Rd., Thung Phayathai, Rachathewi, Bangkok 10400 Tel. 0-2354-5333 Printed by : E.Hing Printing Press Co., Ltd. 3141 Rot-Fai Sai Paknam Rd., Phrakanong, Klongtoey, Bangkok 10110 Tel : 0-2249-0136-8 Fax : 0-2249-5093TPA

activity

ThaiStar Packaging Awards ปที่ 43

จตนิพิฐ รอดภัย รองอธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรม ใหเกียรติเปนประธาน พิธีแถลงขาวและสัมมนาชี้แจง การประกวดบรรจุภัณฑไทย ประจําป 2563 (ThaiStar Packaging Awards 2020) รวมดวย ผูแทนจากหนวยงานภาครัฐและ เอกชน เจาหนาที่กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) นักศึกษา และประชาชนทั่วไป โดย มี วันเพ็ญ รัตนกังวาล ผูอํานวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมสรางสรรค กรมสงเสริม อุตสาหกรรม (กสอ.) กลาวรายงาน ณ อาคารศูนยออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ อุตสาหกรรม (Thailand Industrial Design Center: Thai-IDC) ถ.พระรามที่ 4 คลองเตย

กิจกรรม ThaiStar Packaging Awards 2020 ไดจัดขึ้น อยางตอเนื่องเปนปที่ 43 เปนการทํางานบูรณาการรวมกับ หนวยงานภาครัฐและเอกชน เปดเวทีใหทุกคนไดแสดงผลงาน ดานการออกแบบบรรจุภัณฑ โดยในปนี้เปนการประกวด ภายใตแนวคิด บรรจุภัณฑเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Packaging) ที่มุงหวังใหเหลานักออกแบบรุนใหม ตั้งแต นักเรียน นักศึกษา บริษทั ผูป ระกอบการ ตลอดจนนักออกแบบ อิสระ รวมกันสงไอเดียผานการออกแบบดานบรรจุภัณฑทั้ง ตนแบบบรรจุภณ ั ฑเพือ่ การจัดจําหนาย (Consumer Package) และต น แบบบรรจุ ภั ณ ฑ เ พื่ อ การขนส ง (Transportation Package) เพือ่ สรางสรรคพฒ ั นาสินคาสงเสริมภาพลักษณ สราง 14

THAI PACKAGING NEWSLETTER

July - August 2020

มูลคาเพิ่ม และทําหนาที่ปกปองสินคาใหถึงมือผูบริโภคอยาง ปลอดภัย ตลอดจนการออกแบบที่คํานึงถึงบรรจุภัณฑที่เปน มิตรตอสิ่งแวดลอมเปนสําคัญ เพื่อใหเกิดความยั่งยืนทั้งทาง ดานสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เปดโอกาสใหนกั ออกแบบทัว่ ประเทศไดแสดงศักยภาพเพือ่ รวม ชิงรางวัลมูลคากวา 255,000 บาท และพรอมเปนตัวแทนไป ประกวดในระดับนานาชาติ ทั้งในระดับภูมิภาคเอเชีย (Asia Star) และระดับโลก (World Star) ตอไป พรอมกันนี้ ภัทรา คุณวัฒน และ อุมา อัจจิมารังษี กรรมการสมาคมการบรรจุ ภั ณ ฑ ไ ทย ได เข า ร ว มกิ จ กรรม ดังกลาวดวยเรื่องเลา คนทํากลอง มานิตย กมลสุวรรณ

โลหะอะลูมิเนียมเปลือย (ไมเคลือบผิว)

ราทราบดีวา โลหะแตละชนิดจะแปรเปลีย่ นสภาพหรือผุกรอนเมือ่ สัมผัส ความรอน ความเปยกชื้น ความเค็ม ความเปรี้ยว โลหะทุกชนิดให คุณสมบัตใิ นการปองกันการซึมผานไดดี แตละชนิดใหความเหมาะสมในการ ใชงานที่ไมเหมือนกัน โลหะอะลูมิเนียมใชงานไดดีในอุตสาหกรรมอาหาร แตก็มีโทษเชนเดียวกัน ถานํามาใชงานที่ไมถูกตอง โลหะอะลูมิเนียมเปลือย (ไมเคลือบผิว) เมื่อโดนความรอน นําไป หออาหาร ปง ยาง อบ ดวยความรอน มันจะคลายสารพิษปนเปอ นติดเขาไป กับอาหารเขาสูรางกาย สะสมทําใหเกิดโรคทางสมอง ความจําเสื่อม และ โรคทางกระดูก ซึ่งองคกรสุขภาพระดับโลก WHO ก็ไดออกมาเตือน... ในบานเรามีการนําแผนอะลูมิเนียมบางเปลือย (ไมเคลือบผิว) มาหอปลา หมู เนื้อ ไก หัวมัน ยาง อบดวยความรอนใหสุก เปนการใช ผิด ๆ มาตลอด แตไมไดมีการกลาวเตือนใด ๆ จากผูเกี่ยวของ ในขณะที่ ผูใชงานระดับบิ๊ก ๆ ไดทยอยปรับเปลี่ยนไปเปนกระดาษ หวังวา ตอไปหนวยงานของภาครัฐคงจะตองใหความรูแกผูใชงานได อยางถูกตอง แตกต็ อ งระวังอยาใหเกิดความสับสน เพราะโลหะอะลูมเิ นียม ใหคุณประโยชนมหาศาลในทุกอุตสาหกรรม...

ทุกวันนีย้ งั มีบางสายการบินทีใ่ ชถาดอะลูมเิ นียมเสิรฟ อาหาร เพราะมีราคาถูกสุด แตเชือ่ วาตอไปคงจะถูกหามใช เพราะแพทย พิสูจนแลววามีสารพิษปนเปอน ตอไปจะเหลือแตถาดพลาสติก C-Pet และถาดกระดาษเคลือบ... CPT มองเห็นแนวโนมการเปลี่ยนแปลงกอนหนา และดวยประสบการณที่มีการผลิตงานกระดาษมาหลายสิบป จนสามารถ พัฒนาเครื่องจักรผลิตงานถาดกระดาษเองไดทุกรูปแบบ ผลิตถาดกระดาษไดกอนใคร และผลิตใหกับหลายสายการบินใช ดวย รูปแบบใหม ๆ ใหเปนทางเลือกใหม เชื่อวาหลังเปดใหมีการบินเปนปรกติ การบริการอาหารบนเครื่องบินจะมีการปรับเปลี่ยนไป จากเดิมแนนอน เชื่อวาภาชนะกระดาษจะเปนตัวแปรหลักที่จะเขามาเติมเต็มใหแนนอน... 16

THAI PACKAGING NEWSLETTER

July - August 2020


INTERVIEW นโลกธุรกิจยุคปจจุบันที่มีการแขงขันทางดานการคาสูง การพัฒนาผลิตภัณฑใหมคี วามเขมแข็งดวยการจัดการ ทางการตลาด หรือการพัฒนารูปแบบจึงยังไมเพียงพอ การพัฒนาและการเลือกใชบรรจุภัณฑนับเปนทางเลือกที่ นาสนใจ จึงตองมีการสงเสริมเพื่อการยกระดับอุตสาหกรรม บรรจุภัณฑ ใหมีความเขมแข็งในการทําธุรกิจ และขยายตลาด บรรจุภัณฑ ใหกวางขวางยิ่งขึ้น ซึ่งบรรจุภัณฑมีสวนสําคัญใน การตัดสินใจเลือกซื้อของผูบริโภค อีกทั้งยังเปนการปกปอง สินคาที่อยูภายใน ชวยใหสินคานั้น ๆ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อเร็ว ๆ นี้ สมาคมการบรรจุภัณฑ ไทย ไดรวมพูดคุย กับรายการ “คุยคนพิมพ” โดยมี มานิตย กมลสุวรรณ นายก สมาคมการบรรจุภัณฑ ไทย ภาวิมาส กมลสุวรรณ อุปนายก บริหาร ประสิทธิ์ คลองงูเหลือม อุปนายกวิชาการ และ นิรัตน กมลสุ ว รรณ ผู  เ ชี่ ย วชาญด า นอุ ต สาหกรรมบรรจุ ภั ณ ฑ รวมดวย การพูดคุยกันครั้งนี้เปนเรื่องเกี่ยวกับอุตสาหกรรม บรรจุภณ ั ฑของประเทศไทยวาจะมีแนวโนมไปในทิศทางไหน และ ความสําคัญของบรรจุภัณฑวาจะตองออกแบบและใชอยางไร ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

กองบรรณาธิการ

มานิตย กมลสุวรรณ อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ ไทย ตองปรับตัว โดยเฉพาะดาน นวัตกรรมการออกแบบ มานิตย กมลสุวรรณ นายกสมาคมการบรรจุภณ ั ฑไทย กลาววา แนวโนมอุตสาหกรรมบรรจุภณ ั ฑยงั มีโอกาสขยาย ตัวไมตํ่ากวา 20% ในปนี้ จากนโยบายกระตุนการลงทุน ภาครัฐ โดยเฉพาะเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งนาจะชวยสงเสริมอุตสาหกรรมนี้ ประกอบกับภาครัฐ สงเสริมใหไทยเปนศูนยกลางการผลิตอาหารและเครือ่ งดืม่ ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่มาชวยหนุนอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ อีกทั้งพฤติกรรมการใชจายผานระบบอีคอมเมิรซที่เพิ่มขึ้น ทั้งในกลุมสินคาและเครื่องดื่ม จึงทําใหอุตสาหกรรมการ พิมพและการบรรจุภัณฑยังคงเติบโตไดดี ั ฑทใี่ หญทสี่ ดุ “ไทยนับวาเปนตลาดการพิมพบรรจุภณ ในตลาดเอเชียแปซิฟกโดยมีสัดสวนรายไดสูงถึง 42% คาดวาความตองการใชบรรจุภณ ั ฑจะสูงถึง 40% ในป 2565 โดยในปจจุบนั อุตสาหกรรมการบรรจุภณ ั ฑมกี าํ ลังการผลิต ในประเทศสูงถึง 5.83 ลานตัน แบงสัดสวนวัสดุการผลิต

จากกระดาษ 37.74% แกว 30.05% พลาสติก 24.34% และ โลหะ 7.87% ดังนั้น ผูประกอบการรายยอยและผูผลิตใน ประเทศควรตองปรับทิศทางธุรกิจใหทนั สถานการณและความ ทาทายจากเทคโนโลยีการพิมพและการบรรจุภัณฑดิจิทัล เพราะบรรจุภัณฑไมเพียงจะชวยถนอมคุณภาพ ยืดอายุการ เก็บรักษาของอาหารใหมีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล แตยัง ชวยใหสนิ คาผลิตภัณฑเปนทีน่ า ดึงดูด ลดตนทุน และตอบโจทย ผูบริโภคยุคใหมอีกดวย” ทั้งนี้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม อาทิ บล็อกเชน เอไอ จะเปนสิ่งที่ทาทายธุรกิจอยางมากโดยเฉพาะอยางยิ่ง อิทธิพลจากเทคโนโลยีการพิมพดิจิทัลสงผลใหผูประกอบการ ไทยตองปรับใหสอดรับกับ Demand และพฤติกรรมการบริโภค ที่เปลี่ยนแปลง รวมถึงไทยตองเรงยกระดับการออกแบบรวม กับสถาบันการศึกษา เพื่อวิจัยพัฒนาควบคูไปดวย เพราะคาด วาภายใน 10 ป อุตสาหกรรมนี้จะมีการพัฒนาครั้งใหญและ THAI PACKAGING NEWSLETTER

July- August 2020

17


ประเทศคูแขงเริ่มพัฒนาสินคาและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถแขงขัน “แมวาไทยจะเปนฐานผลิต มีการลงทุนเติบโตตอเนื่อง แตอุตสาหกรรมนี้ตอง ปรับอยางมาก โดยเฉพาะสิง่ ทีน่ า หวง คือ นวัตกรรมทีเ่ รายังไมมี เราตองออกแบบให เขากับพฤติกรรมคนยุคใหมดวย เชน อาหารตองเปดงาย สะดวก นั่นคือหัวใจการ ออกแบบ Packaging อาหารในวันนี้ เราตองสรางความเขาใจรวมกับสถาบันเพือ่ ปรับ ออกแบบโครงสรางใหม เพราะมันไปเชื่อมโยง Packaging Engineering Demand จําเปนตองเรียนรูพื้นฐานการออกแบบวิศวกรรมบรรจุภัณฑใหมากกวานี้ นี่เปนสิ่งที่ นากลัวมากหากเราไมพัฒนาศักยภาพอาจเสียทาคูแขงได 30 ปที่แลววิชานี้ไมมีใน บานเรา แตวันนี้เราจําเปนตองมี” เนือ่ งดวยสถานการณในปจจุบนั มีการแพรระบาดของเชือ้ ไวรัส COVID-19 เปน วิกฤตที่กําลังขยายตัวเพิ่มขึ้น แตสําหรับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑไดรับคําสั่งผลิต เพิ่มขึ้นอยางมาก เฉพาะอยางยิ่งบรรจุภัณฑกระดาษและบรรจุภัณฑพลาสติกเพื่อ ใสอาหารสงใหกบั ลูกคาทีส่ งั่ อาหารทางออนไลน (Delivery) ทีก่ าํ ลังขยายตัวอยางมาก ในชวงไวรัส COVID-19 ระบาดในวงกวาง รัฐบาลสั่งปดหลายสถานประกอบการ ชัว่ คราว เชน หางสรรพสินคา รานอาหาร (ยกเวนซือ้ กลับไปรับประทานทีบ่ า น) สงผล ใหประชาชนหันมาสั่งซื้ออาหารผานแอพพิเคชั่นทางออนไลนกันมากขึ้น

สวน ภาวิมาส กมลสุวรรณ อุปนายกบริหาร สมาคมการบรรจุภณ ั ฑไทย กลาว วา สมาคมการบรรจุภัณฑไทย กอตั้งมากวา 50 ป ทั้งนี้ โดยไดรับความรวมมืออยาง ดียงิ่ จากทัง้ คณะกรรมการบริหารและสมาชิกในการสนับสนุนใหสมาคมไดแสดงหนาที่ และบทบาทอันมีคณ ุ คาตออุตสาหกรรมการบรรจุผลิตภัณฑของไทยโดยรวม การรวม เปนสมาชิกของสมาคมการบรรจุภณ ั ฑไทยนับไดวา มีความหมายสําคัญยิง่ ตอการเอือ้ อํานวยใหการดําเนินงานอันกอประโยชนของสมาคมฯ สามารถสําเร็จลุลวงดวยดี “อีกทัง้ เรายังมีกจิ กรรมของสมาคมเพือ่ จัดฝกอบรม ใหคาํ แนะนําปรึกษา บรรยาย และสัมมนาทางวิชาการดานบรรจุภัณฑ และเผยแพรขอมูลขาวสารในอุตสาหกรรม บรรจุภัณฑโดย จัดพิมพขาวสารบรรจุภัณฑไทย และ Packaging Directory Thailand และจัดตัง้ เว็บไซต thaipackaging.com ทัง้ นีเ้ รายังมีการรวมประชุมและเปนกรรมการ รวมกับทั้งภาครัฐและเอกชนเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ มีการจัดงานแสดงสินคา อาทิ Thai Pack, Thai Pack Print, Asia Pack Asia Print เปนตน รวมแสดงนิทรรศการเผยแพร ความรูด า นบรรจุภณ ั ฑใหผทู มี่ คี วามสนใจและตองการจะศึกษาไดทราบอยางละเอียด และเรารวมเปนกรรมการในการกําหนดมาตรฐานทีเ่ กีย่ วกับการบรรจุภณ ั ฑ อีกทัง้ ยัง มีการทํางานรวมกับกรมสงเสริมอุตสาหกรรม จัดประกวดบรรจุภัณฑไทย (Thai Star) เปนประจําทุกป เพื่อสงเสริมการเขารวมประกวด Asia Star และ World Star ตอไป และเราสงเสริมสมาชิกเขารวมสัมมนา ฝกอบรม จัดดูงานในตางประเทศ เพือ่ เปนการ หาประสบการณความรูใหม ๆ ใหอุตสาหกรรมดานบรรจุภัณฑเติบโตระดับโลก” ดาน ประสิทธิ์ คลองงูเหลือม อุปนายกวิชาการ กลาววา ทางสมาคมการบรรจุ ภัณฑไทยไดมีการจัดสัมมนาหัวขอที่เกี่ยวของกับสมาชิกที่ตองการจะเรียนรูเกี่ยวกับ เรือ่ งบรรจุภณ ั ฑ ทัง้ เรือ่ งการออกแบบ โครงสรางบรรจุภณ ั ฑ และรวมทัง้ เรือ่ งของบรรจุ ภัณฑรกั ษโลก ทางสมาคมนัน้ ใหความสําคัญเปนอยางมากและมีการพยายามจัดการ สัมมนาในหัวขอนีค้ อ นขางมากขึน้ โดยชวง 4-5 เดือนทีผ่ า นมานัน้ เรามีการจัดสัมมนา อยางตอเนือ่ ง แตดว ยชวงนีเ้ ปนชวงของการแพรระบาดเชือ้ ไวรัส COVID-19 จึงทําการ หยุดไวกอ น เมือ่ COVID หมดไปเราก็จะมีการกลับมาจัดสัมมนาในหัวขอตาง ๆ อาทิ ระบบโลจิสติกส เรือ่ งของวิศวกรรมทางดานบรรจุภณ ั ฑ และในเรือ่ งของการออกแบบ บรรจุภัณฑนั้นก็จะทําการจัดการสัมมนาอยางตอเนื่อง สําหรับ นิรัตน กมลสุวรรณ ผูเชี่ยวชาญดานบรรจุภัณฑอาหาร กลาววา การ แพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 นั้นทําใหมีการปรับเปลี่ยนของการดํารงชีวิต ทีเ่ ปลีย่ นไป ทัง้ การกิน การเลือกซือ้ สินคาตาง ๆ แตเรือ่ งทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ นัน้ คือเรือ่ งของ 18

THAI PACKAGING NEWSLETTER

July - August 2020

ภาวิมาส กมลสุวรรณ

ประสิทธิ์ คลองงูเหลือม การออกไปขางนอก จึงมีการสั่งสินคา ทั้งอาหาร อุปกรณเครื่องใชตาง ๆ ใน รูปแบบ Delivery มากขึ้นเพราะฉะนั้น บรรจุภณ ั ฑเปนองคประกอบทีส่ าํ คัญที่ จะคอยปกปองสินคานั้น ๆ ใหถึงมือ ผูบริโภคอยางสมบูรณแบบ ดั ง นั้ น การรั บ รู  ข  อ มู ล เกี่ ย วกั บ ประเภทของการขนสง ขอดีขอดอย ในการขนส ง แต ล ะรู ป แบบช ว ยให ผูประกอบการเลือกวิธีขนสง รวมทั้ง เลือกบรรจุภัณฑ กลองกระดาษลูกฟูก และวั ส ดุ ใ นการขนส ง เช น พาเลท กระดาษ ลอนกระดาษฟูก ไดเหมาะกับ ลั ก ษณะของสิ น ค า และประเภทของ การขนสง นอกจากลดความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการขนสง ยัง ประหยัดคาใชจายเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ ไดมาก


ความสําคัญของบรรจุภัณฑมีอยูหลายดาน ดังนี้ การปกปองคุมครองสินคา บรรจุภัณฑชวยปกปอง สินคาที่อยูภายในใหปลอดภัยจากแรงกระแทก แรง กดทับที่อาจเกิดขึ้นระหวางการขนสง การเก็บรักษาในโกดัง และในรานคาปลีก รวมถึงคุมครองจากการลักขโมย แสงแดด ความชืน้ และความรอน จนกระทัง่ สินคาถึงมือผูบ ริโภคอยาง ปลอดภัย การรองรับ รวบรวม และหอหุมสินคา บรรจุภัณฑ ทําใหเกิดความสะดวกในการขนสงสินคาจากผูผลิต ไปยังผูบริโภค การใหขอมูลเกี่ยวกับสินคา บรรจุภัณฑจะแสดงให ผูบริโภคเห็นตัวสินคา หรือบงบอกวาสินคาที่บรรจุ อยูภ ายในคืออะไร ใครเปนผูผ ลิต มีวธิ กี ารใชและการเก็บรักษา อยางไร ผลิตและหมดอายุเมื่อใด ใหความสะดวกกับผูผ ลิตและผูบ ริโภค บรรจุภณ ั ฑจะ อํานวยความสะดวกในการบรรจุสินคาลงไป ระหวาง การเก็บรักษา การขนสง และเมื่อถึงมือผูบริโภคบรรจุภัณฑ ควรมีความสะดวกในการจับถือ พกพางาย รวมทั้งควรเปด และนําสินคามาใชงานไดสะดวก ถาใชไมหมดสามารถปดฝา เก็ บ ไว ใช ใ นครั้ ง ต อ ไป หรื อ หลั ง จากใช ง านสามารถนํ า บรรจุภัณฑนั้นกลับมาใชใหมหรือนําไปใชงานอยางอื่นได นิรตั น กลาวอีกวา การเลือกใชวสั ดุบรรจุภณ ั ฑใหเหมาะ สมกับสินคานั้นจะตองดูลักษณะของบรรจุภัณฑที่เหมาะสม กับสินคา ตองทําการศึกษาถึงลักษณะของสินคาที่จะบรรจุ ลงในบรรจุภัณฑ วามีลักษณะเปน นํ้า ครีม ผง เม็ด กอน แผนบางกรอบ กาซ หรือลักษณะอื่น ๆ ถาจะใหอยูในสภาพ ทีพ่ งึ ประสงคนนั้ ตองมีอะไรบาง ทีเ่ ปนสิง่ ชวยใหสนิ คาสามารถ อยูในสภาพที่ตองการไดโดยไมแตกหักเสียหาย และเนาเสีย กอนเวลาทีก่ าํ หนดไว ซึง่ โดยสภาพแลวจะมีความเสียหายซึง่ เกิดกับผลิตภัณฑได 2 ลักษณะคือ ความเสียหายทางกายภาพ ไดแก ความเสียหายทีเ่ กิด จากการชํารุดแตก การยุบตัวซึง่ เกิดขึน้ ไดจากการขนสง เคลือ่ นยาย การเก็บรักษา และการจําหนายสินคานัน้ เชน การ แตกหักที่เกิดจากแรงกระแทกในระหวางขนสงดวยพาหนะ ประเภท รถไฟ รถยนต เรือ และเครื่องบิน แรงกระแทกนี้ เรียกวาแรงกระแทกในแนวราบ การชนกันหรือการตกกระทบ กันในแนวดิง่ เกิดจากการโยน การยกผลิตภัณฑ และการตกลง สูพื้นดินการยุบตัวเนื่องจากการวางซอน การคํ้ายัน การยกที่ ไมเหมาะสม จะเกิดแรงกดดัน การแตกหักเสียหายที่เกิดจาก การกระทําของ คน สัตว และแมลง การฉีกขาดของบรรจุภณ ั ฑ ในการใชขอดึง และการใชรถขณะเคลื่อนยาย การเปยกนํ้า หรือนํ้ามันเพราะบรรจุภัณฑไมสามารถปองกันได ความเสียหายทางเคมี เปนการเสียหายทีเ่ กิดจากการ เปลี่ยนแปลงทางดานปฏิกิริยาเคมีโดยเฉพาะสินคาที่ เปนอาหารใชบรรจุภณ ั ฑทไี่ มเหมาะสม จะทําใหอาหารบูดเนา เสียหายเกิดเชื้อรา เกิดกลิ่นเหม็นหืน เกิดการเปลี่ยนแปลง ของสี ความกรอบ ตลอดจนรสชาติของอาหารดวย เชน อาหารกระปองบูดเนาเสีย สาเหตุเกิดจากเชื้อรา การเจริญ เติบโตของจุลินทรีย และแบคทีเรียมีกลิ่นเหม็นหืนในอาหาร

1 2 3 4

1.

2.

ที่เปนนํ้ามัน ขนมปงขึ้นรา ทุเรียนทอดไมกรอบ อาหารสด ประเภทผักผลไมจะเกิดการเหีย่ วแหงเพราะสูญเสียนํา้ บางสวน จะเปลีย่ นสี เปลีย่ นรส และเกิดการเนาเสีย แสงแดด แสงสวาง ความร อ น สภาพของอากาศ มี ป ฏิ กิ ริ ย าเคมี ต  อ การ เปลี่ยนแปลงของสินคาประเภทยารักษาโรค สีของอาหาร เปลี่ยนซึ่งเปนเพียงสีซีดเทานั้น แตดูแลวไมนากินหรือเสื่อม คุณภาพได ดังนั้นจะตองมีบรรจุภัณฑที่สามารถสนองความ ตองการของตัวสินคาได นอกจากความเสี ย หายที่ เ กิ ด จากสาเหตุ ห ลั ก ทั้ ง 2 ประการ ตามที่กลาวมาแลว สิ่งที่สามารถจะทําใหสินคา เสียหายไดอีกอยางหนึ่งคือ คน ทําการทดสอบคุณภาพของ สินคาดวยการบีบ แกะ จิ้ม ดม เปนตน ในสวนการทดลอง เกี่ยวกับสัตวและแมลง วาจะมีการกัด กิน เจาะ ทําลาย บรรจุภัณฑนั้น ๆ หรือไม ตลอดจนฝุนละอองที่เขาไปจับติด ปนเปอนกับสินคาโดยเฉพาะสินคาประเภทอาหาร นิรัตน กลาววา “ดังนั้นความตองการของตัวสินคาที่จะ อยูโดยสภาพที่ไมเสียหายตั้งแตโรงงานผลิตจนถึงมือผูบริโภค ไดนั้นเปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่งที่ตัวสินคาตองการ เมื่อสภาวะ รอบตัวไมเหมาะสมกับความอยูรอดปลอดภัยแลว สินคานั้น ก็ไมสามารถทีจ่ ะอยูใ นสภาพทีจ่ าํ หนายได ซึง่ จะสงผลกระทบ โดยตรงตอยอดขายและการผลิต ตลอดจนการลงทุนที่ไม ประสบผลสําเร็จอีกตอไป” ทัง้ นี้ เรือ่ งของการออกแบบและใชบรรจุภณ ั ฑทเี่ ปนมิตร กับสิ่งแวดลอม เปนเรื่องที่ทั่วทั้งโลกใหความสําคัญเปนอยาง มาก เนื่องมาจากหลายประเทศมีความตื่นตัวและใหความ สนใจผลกระทบทีเ่ กิดจากการดําเนินงานดานสิง่ แวดลอมมาก ขึ้น จะเห็นไดจากมาตรการและกฎหมายตาง ๆ ที่ออกมาไม วาจะเปนมาตรฐานเพือ่ ความรับผิดชอบตอสังคม ISO 26000 ระบบการจัดการสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานสากล ISO 14001 หรือความรับผิดชอบตอสังคมโดยมาตรการที่ออกมาเหลานี้ เพื่อใหสวนธุรกิจหันมาใหความสนใจในเรื่องของสิ่งแวดลอม มากยิ่งขึ้น มานิตย กลาวเพิม่ เติมวา “เพราะฉะนัน้ ความสําคัญของ บรรจุภัณฑและแนวทางการออกแบบบรรจุภัณฑโดยในอดีต นั้นบรรจุภัณฑมีหนาที่เพียงหอหุมและปกปองผลิตภัณฑ เทานั้น แตในปจจุบันหนาที่ของบรรจุภัณฑถูกเพิ่มขึ้นในเรื่อง ของการโฆษณาประชาสัมพันธผลิตภัณฑ และรูปลักษณที่ สามารถดึงดูดผูซื้อ ตลอดจนสามารถใชในการประชาสัมพันธ กิจกรรมดานสังคมขององคกร บรรจุภณ ั ฑทดี่ นี นั้ เปนการสราง แรงจูงใจใหกับผูบริโภคในการเลือกซื้อสินคา” ดังนั้น การพัฒนาอยางไมหยุดยั้งของการบรรจุหีบหอ เพือ่ ตอบสนองตอความตองการของผูบ ริโภค และใหสอดคลอง กับสภาพสังคมที่แปรเปลี่ยนอยูตลอดเวลานั้น ทําใหการ ออกแบบเข า มามี บ ทบาทอย า งยิ่ ง ต อ การบรรจุ หี บ ห อ เนื่องจากเปนตัวเชื่อมโยงระหวางภาชนะบรรจุกับผูบริโภค ดังนั้นการออกแบบจึงควรไดรับการพัฒนาควบคูไปกับการ บรรจุหบี หอเสมอ และควรคํานึงถึงวัสดุทไี่ มทาํ ลายสิง่ แวดลอม ดวย

THAI PACKAGING NEWSLETTER

July- August 2020

19


FOCUS

3

นวัตกรรม บรรจุภัณฑ ผลไมสด สงเสริมการขายออนไลน เพิ่มมูลคาผลผลิตการเกษตร เสริมแกรงผูประกอบการไทย

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต

นยุคทีท่ วั่ โลกตองประสบกับปญหาโรคระบาด ทําใหการคาขายตองปรับตัว โดยเฉพาะบรรจุภณ ั ฑ อาหาร ทางกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สถาบันวิจัย วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) ไดเปดตัว “3 นวัตกรรมบรรจุภัณฑผลไมสด สงเสริมการขายออนไลน” ไดแก นวัตกรรมบรรจุภัณฑ กลองเก็บกลิ่นทุเรียน ล็อคกลิ่นได 100% บรรจุภัณฑเพื่อการจําหนายมะมวงออนไลน และบรรจุภัณฑอัจฉริยะบงชี้ความปลอดภัยปริมาณ ซัลเฟอรไดออกไซดในลําไย คาดวาจะชวยเพิม่ มูลคาผลผลิตการเกษตร เปนการเสริมแกรงผูป ระกอบการ ไทยอีกทางหนึ่ง ดร.ชุตมิ า เอีย่ มโชติชวลิต ผูว า การ วว. กลาววา วว. โดย ศูนยการบรรจุหบี หอไทย (ศบท.) ประสบ ผลสําเร็จในการวิจัยและพัฒนา “3 นวัตกรรมบรรจุภัณฑผลไมสด สงเสริมการขายออนไลน” ไดแก 1. นวัตกรรมบรรจุภณ ั ฑ “กลองเก็บกลิน่ ทุเรียน ล็อคกลิน่ ได 100%” 2. บรรจุภณ ั ฑเพือ่ การจําหนาย มะมวงออนไลน และ 3. บรรจุภัณฑอัจฉริยะบงชี้ความปลอดภัยปริมาณซัลเฟอรไดออกไซดใน ลําไย เพื่อชวยเพิ่มมูลคาผลผลิตการเกษตร เสริมแกรงผูประกอบการไทยทั้งตลาดในประเทศและ ตางประเทศ พรอมตอบโจทยผูบริโภคในยุคปจจุบัน โดยเฉพาะจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อ ไวรัส COVID-19 ที่สงผลกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศเปนอยางมาก โดยเฉพาะภาคการสงออกและ ขนสง รวมทั้งการบริโภคภายในประเทศ ทําใหมีผลผลิตทางเกษตรที่มีคุณภาพสูงในประเทศจํานวนมาก ทีไ่ มไดเก็บเกีย่ วทันเวลา สงผลใหเกิดความสูญเสียเปนจํานวนมาก เนือ่ งจากไมมตี ลาดรองรับ จึงมีความ จําเปนอยางเรงดวนในการจัดหาหรือเพิม่ ชองทางจําหนายผลผลิตทางการเกษตรเพือ่ ชวยเหลือเกษตรกร “การตลาดออนไลนเปนอีกแนวทางหนึ่งที่เกษตรกรหรือผูผลิต พยายามจะขายสินคาดวยตนเอง อยางไรก็ตาม ยังมีปญหาและขอจํากัดหลายประการ เชน ยังไมมีบรรจุภัณฑที่มคี ุณภาพไดมาตรฐานใน การปองกันความเสียหายไดอยางมีประสิทธิภาพ บรรจุภัณฑมีขนาดบรรจุที่มากเกินไป ทําใหสิ้นเปลือง คาขนสง บริษัทขนสงบางรายปฏิเสธการขนสงผักและผลไมสดที่เปนสินคาที่เนาเสียไดงาย หรือมีกลิ่น

20

THAI PACKAGING NEWSLETTER

July - August 2020


รบกวน รวมทั้งมีปริมาณสารตกคางที่อาจกอผลกระทบตอรางกาย ดังนั้น 3 นวัตกรรมบรรจุภัณฑผลไม สดสงเสริมการขายออนไลน ผลงานของ วว.ทั้ง 3 นวัตกรรมนี้จะเปนคําตอบใหกับเกษตรกร ผูประกอบ การ และผูบริโภค อยางเปนรูปธรรม” ผูวาการ วว. กลาว “3 นวัตกรรมบรรจุภัณฑผลไมสดสงเสริมการขายออนไลน” ผลงานของ ศูนยการบรรจุหีบหอ ไทย วว. มีรายละเอียดดังนี้

วว. รวมกับ บริษทั เซฟเฟอร แพค ประเทศไทย จํากัด ภายใต โครงการ “STIM เพื่อ เอส เอ็ม อี” (ปงบประมาณ 2561) วิจัยและ พัฒนาบรรจุภัณฑเทอรโมฟอรม สําหรับใชบรรจุทุเรียนสดตัดแตง มีประสิทธิภาพจัดการปญหาจากกลิ่น ทุเรียนไดอยางสมบูรณแบบ 100% ดวยการออกแบบและพัฒนาขอบล็อกเปนพิเศษ ชวยปองกันการผาน เขาออกของกาซและไอนํา้ ได จึงสามารถกักเก็บกลิน่ ไมพงึ ประสงคไมใหออกสูภ ายนอกได และยังสามารถ ปองกันความชื้นจากสภาพแวดลอมภายนอกไมใหเขาสูภายในไดอีกดวย ทั้งนี้ วว. ใชแนวคิดการออกแบบแบบองครวม หรือ Holistic Design and Development โดย คํานึงถึงปจจัยหลายประการประกอบกัน ไดแก ความสะดวกในการบรรจุและใชงาน กลองที่พัฒนาขึ้นจึง เปดงาย-ปดสนิท และเปด-ปดซํา้ ได ทําใหสามารถเก็บทุเรียนทีเ่ หลือไวรบั ประทานตอไดสะดวก นอกจากนี้ ยังคํานึงความสวยงามในการแสดงสินคาขณะวางจําหนาย (Display) กลองจึงมีความใสเปนพิเศษสามารถ เห็นพูทเุ รียนไดรอบดานอยางชัดเจน และไมลมื ปจจัยสําคัญคือ ความเปนมิตรกับสิง่ แวดลอมตามหลักการ Eco-Package Design ทําใหกลองแข็งแรงขึ้นไดโดยไมจําเปนตองเพิ่มความหนาของแผนพลาสติก ขณะนีม้ กี ารผลิตบรรจุภณ ั ฑกลองเก็บกลิน่ ทุเรียนฯ วางจําหนายในทองตลาดแลวโดยใชแผนพลาสติก PET ชนิดปองกันการเกิดฝา เพือ่ ใหมคี ณ ุ ลักษณะทีต่ อบสนองตอความตองการของตลาดมากขึน้ ไดผลลัพธ เปนกลองเก็บกลิ่นทุเรียน Ozone Box ภายใตแบรนด SAFER PAC ซึ่งไดรับการตอบรับเปนอยางดีจาก ลูกคาทั้งผูคาสง/ผูคาปลีกทุเรียนภายในประเทศทั้งแบบวางจําหนายที่รานและแบบบริการสงถึงบาน และ ผูสงออกทุเรียน

• นวัตกรรมบรรจุภณั ฑ “กลองเก็บกลิน่ ทุเรียน ล็อคกลิน่ ได 100%”

วว. วิจยั และพัฒนาเพือ่ รองรับปริมาณผลผลิตมะมวง ลนตลาดกวา 20,000 ตัน ชวยสงเสริมการจําหนายสินคาออนไลนใหมีประสิทธิภาพ บรรจุภัณฑมี

• บรรจุภณั ฑเพือ่ การจําหนายมะมวงออนไลน

THAI PACKAGING NEWSLETTER

July- August 2020

21


ÓöāðČÑĒÖČòÖ ùāðāòåòüÖòĀéèĘĔāúèĀÐëôëôăäďãś ÐăčôÐòĀðäŚüÐôŚüÖ òĀéèĘĔāúèĀÐÐāòċòĄñÖÚśüèďãśåąÖ ÙĀĔè ċíĆēüÙŚöñêŖüÖÐĀèÓöāðċùĄñúāñČôÿòĀÐøāÓćâïāíÑüÖëôăäëô úāÐÐôŚüÖċÐăãÐāòñćéäĀö ĎèòÿúöŚāÖÐāòÑèùŚÖČôÿċÐĒéòĀÐøā ÚąēÖ×ÿæĘāĎúśċÐăãÓöāðċùĄñúāñďãś ðĄÐāòċ×āÿÙŚüÖòÿéāñüāÐā÷ üñŚāÖċúðāÿùð ċíĄñÖíüäŚüÐāòúāñĎ×ČôÿÓāñèĘāĔ ÑüÖëôðÿðŚöÖ ×ąÖÙŚöñôãÐāòùÿùðÓöāðòśüèČôÿ ÓöāðÙĆĔèïāñĎèÐôŚüÖ ÙŚöñĎúśñĆãüāñćÐāòċÐĒéďãś èüÐ×āÐèĄĔ éòò×ćïĀâàŞñĀÖëôăä×āÐÐòÿãāøôĈÐîĈÐ ÙĀĔè æĄēðĄÐāòãĈãÚąðèĘĔāäĘēā æĘāĎúśòĀÐøāÓöāð ČÑĒÖČòÖÑüÖÐôŚüÖďöśďãśüñŚāÖċúðāÿùð ČðśöŚā×ÿċÐĒéĎèúśüÖċñĒèæĄēðĄÓöāðÙĆĔèùĈÖ üĄÐæĀĔÖòĈêČééČôÿ ÑèāãÑüÖÐôŚüÖ Y ċÚèäăċðäò ׹ÖÙŚöñêòÿúñĀãíĆèĔ æĄ ē æĀÖĔ ċíĆüē ÐāòċÐĒéòĀÐøā ÐāòÑèùŚÖČôÿÑèåŚāñ ùüãÓôśüÖÐĀéòÿééôĘāċôĄñÖÑèùŚÖ ĎèùŚöèÐòāîőÐÑüÖÐôŚüÖďãśüüÐČééíăðíŞùĄċãĄñö ċíĆēüÙŚöñôãäśèæćèÐāòëôăä ĎúśÑśüðĈô òāñôÿċüĄñãæĄē×ĘāċêŢèÑüÖùăèÓśā ċÙŚè ÙĆēüùăèÓśā èĘĔāúèĀÐéòò×ć ċÐòã ČúôŚÖëôăäúòĆüæĄēðā ċêŢèäśè èüÐ×āÐèĄñĔ ÖĀ ďãśüüÐČééĎúśĎÙśÐôŚüÖæĄðē ÑĄ èāãðāäòßāèċíĄñÖÑèāãċãĄñö ċíĆüē Ďúśùāðāòåéòò×ćðÿðŚöÖ æćÐċÐòãæĄēðĄÑèāãëôČäÐäŚāÖÐĀèďãś ċíĄñÖČäŚĎÙśČëŚèÐĀĔè ċíĆēüôãÐāòċÓôĆēüèæĄēÑüÖëôðÿðŚöÖïāñúôĀÖ Ðāòéòò×ć

4==#R:-K + G#K $=N<J4 "%O ` AL;5?G.:K<5=N;L-&K?W9G= [.GG [&. Z3?dL[<

öö öă×ñĀ Čôÿ íĀáèāĎèòĈêČééØôāÐċêôĄēñèùĄ ùĘāúòĀéĎÙśäòö×ùüéêòăðāâùāòÚĀôċîüòŞæĄēċúôĆüäÐÓśāÖæĄēëăö ëôôĘāďñ æĀĔÖèĄĔ úāÐðĄêòăðāâùāòÚĀôċîüòŞċÐăèÓŚāðāäòßāè×ÿðĄëôÐòÿæéäŚüòŚāÖÐāñ üĄÐæĀĔÖċðĆēü ùŚÖďêåąÖêòÿċæ÷ëĈśÚĆĔüêôāñæāÖČôÿðĄÐāòäòö×íé×ÿùŚÖëôäŚüÓöāðèŚāċÙĆēüåĆüÑüÖÓćâïāíôĘāďñ òöðåąÖëôëôăäċÐøäòÙèăãüĆēè×āÐêòÿċæ÷ďæñ čãñØôāÐðĄúôĀÐÐāòæĘāÖāèãĀÖèĄ Ĕ èĘāČëŚèØôāÐďêöāÖæĄëē ôôĘāďñ úāÐðĄêòăðāâùāòÚĀôċîüòŞþ äĘāē ØôāÐ×ÿñĀÖÓÖùĄèĘĔāäāôċÑśð ČäŚåśāðĄêòăðāâùāòÚĀôċîüòŞþ ðāÐùĄÑüÖØôāÐ×ÿÓŚüñ đ ×āÖôÖ×èďðŚðĄ ùĄČùãÖöŚāðĄùāòÚĀôċîüòŞþ ċÐăèðāäòßāèÐĘāúèã èĀéċêŢèöăçĄæĄēùÿãöÐ òöãċòĒö ċÑśāĎ×ÖŚāñ ÙŚöñċäĆüè ëĈśéòăčïÓÐŚüèæĄē×ÿäĀãùăèĎ×éòăčïÓôĘāďñ üĄÐæĀĔÖÐāòċêôĄēñèùĄÑüÖØôāÐñĀÖÖŚāñäŚüÐāòċÑśāĎ×ÑüÖÓè æćÐòÿãĀé Čôÿ×ÿÙŚöññÐòÿãĀéðāäòßāèôĘāďñďæñĎúśċêŢèæĄēñüðòĀé ÐāòéŚÖÙĄĔêòăðāâùāòÚĀôċîüòŞþ æĄēëôôĘāďñ èüÐ×āÐëĈśéòăčïÓ×ÿòĀéòĈśåąÖÓöāðêôüãïĀñĎèÐāò òĀéêòÿæāèČôśö ëĈśëôăäČôÿëĈś×ĘāúèŚāññĀÖùāðāòåĎÙśéòò×ćïĀâàŞüĀ×Øòăñÿþ ĎèÐāòùòśāÖäôāã ùòśāÖ ÓöāðČäÐäŚāÖċúèĆüÓĈŚČÑŚÖ čãñëôăäëôďðśÓćâïāí æĄēðĄÓöāðêôüãïĀñ ċíĆēüùòśāÖÓöāðèŚāċÙĆēüåĆüúòĆü òĀéòüÖÓćâïāíëôăäëô ÚąēÖċêŢèæĄēäśüÖÐāòÑüÖëĈśéòăčïÓùŚöèĎúÜŚ Čôÿüā×ùŚÖëôæĘāĎúśċÐăãÐāòċêôĄēñè íóäăÐòòðÑüÖëĈśéòăčïÓüĀèċêŢèÐôďÐùĘāÓĀÜÑüÖäôāã ëôÖāèöă×ĀñèĄĔÑüÖ öö ×ÿðĄêòÿčñÙèŞäŚüÐāòùòśāÖðāäòßāèÓćâïāíÑüÖôĘāďñæĀĔÖæĄē×ĘāúèŚāñ Ďèêòÿċæ÷ČôÿùŚÖüüÐ èüÐ×āÐċíĆēüÓöāðêôüãïĀñÑüÖëĈśéòăčïÓČôśö ñĀÖċêŢèÐāòùòśāÖÓöāðċÙĆēüðĀēè ĎúśÐĀéÓĈŚÓśā ċíĆēüÓöāðñĀēÖñĆèĎèÐāòæĘāÐāòÓśāÐĀèäŚüďê üñŚāÖďòÐĒäāð ÐāòíĀáèāØôāÐÑüÖ öö ñĀÖċêŢèÐāòíĀáèāĎèòÿãĀéúśüÖêÞăéäĀ Ðă āò úāÐäśüÖÐāò ëôăäċíĆēü×ĘāúèŚāñĎèċÙăÖíāâăÙñŞäśüÖêòĀéêòćÖùĈäòČôÿÐòÿéöèÐāòëôăäĎúśùüãÓôśüÖċúðāÿùðÐĀé ċÓòĆēüÖ×ĀÐòæĄē×ÿĎÙśëôăääŚüďê

22

THAI PACKAGING NEWSLETTER

July - August 2020


NEWS

BOBST puts its new industry vision into practice with innovative ways to engage with customers and reduce the environ mental impact About BOBST Smart Factories, Technology Lounges and Customer Reference Sites are set as the preferred engagement model with clients. A new strategy to support the BOBST vision to shape the future of the packaging world, which reflects BOBST values and responsibilities. BOBST Media Center

T

he number of industry events and tradeshows has increased significantly over the last decade and at the same time, the communication technologies offer new ways to share content. To engage with our customers more effectively, BOBST will evolve its current Competence Centers to the next level, providing all customers and prospects with new ways to access product and solution demonstrations. Over the last few years, the Competence Centers have been growing and the investments made are quite significant. They have become the preferred place to showcase live customer experiences and to validate investments. This transformation will lead into new Smart Factories, which will encompass Technology Lounges, Partnerships and Application Experts to demonstrate complete end-to-end solutions where customers will be able to touch and see everything required to produce a label, pouch or box. From substrates

We are one of the world’s leading suppliers of substrate processing, printing and converting equipment and services for the label, flexible packaging, folding carton and corrugated industries. Founded in 1890 by Joseph Bobst in Lausanne, Switzerland, BOBST has a presence in more than 50 countries, runs 15 production facilities in 8 countries and employs more than 5500 people around the world. The firm recorded a consolidated turnover of CHF 1636 million for the year ended December 31, 2019.

processing, to job preparation, color management, printing, tool preparation and converting, all with the option to test specific jobs from converters. We have started to virtualize the customer experience with live streaming demonstrations – across all equipment in our existing Competence Centers, providing an engaging customer experience with less traveling constraints. There will be further information on these new ways of engagement soon. BOBST is reducing its presence at industry tradeshows and thereby dramatically reducing the environmental impact. As a result, we have decided not to attend drupa and other industry tradeshows in 2021, while maintaining a limited participation in Asia. BOBST is at the start of a new journey, which will enable us to engage with our customers in a quicker, more effective and more personalized manner, reducing the environmental burden and shaping the future of the packaging world. THAI PACKAGING NEWSLETTER

July- August 2020

23


IN TREND

ารเติ บ โตอย า งต อ เนื่ อ งของพาณิ ช ย อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส หรื อ อีคอมเมิรซ (E-commerce) ประกอบกับการแพรระบาดของ COVID-19 และการปรับตัวเขาสูวิถีชีวิตแบบความปกติใหม (New Normal) ทําใหพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคเปลี่ยนไป มีการ สั่งซื้อสินคาในชองทางออนไลนมากขึ้น สงผลใหผูประกอบการ เจาของผลิตภัณฑ ผูจัดจําหนายสินคา และรานคา จําเปนตองปรับ ตัวเขาสูช อ งทางธุรกิจในรูปแบบ E-commerce เพือ่ ใหสอดคลองกับ พฤติกรรมของผูบริโภค หนึ่งในปจจัยสําคัญที่มีสวนใหธุรกิจประสบความสําเร็จใน ชองทางการจําหนายสินคาออนไลนคอื การพัฒนารูปแบบและวัสดุ สําหรับบรรจุภัณฑที่มีความเหมาะสมตอการจัดจําหนายและการ จัดสงสินคา สมาคมการออกแบบบรรจุภณ ั ฑไทย รวมมือกับ อินฟอรมา มารเก็ตส จัดงานสัมมนาออนไลนขึ้นเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ในหั ว ข อ “การออกแบบและการเลื อ กบรรจุ ภั ณ ฑ สํ า หรั บ E-Commerce” การสัมมนาฯ ครัง้ นี้ ไดรบั เกียรติจาก วรรณา สุทศั น ณ อยุธยา นายกสมาคมการออกแบบบรรจุภัณฑไทย ผูเชี่ยวชาญ ทางดานออกแบบและพัฒนาบรรจุภณ ั ฑ รวมเปนวิทยากรใหความรู ในครั้งนี้ วรรณา สุทัศน ณ อยุธยา นายกสมาคมการออกแบบ บรรจุภณ ั ฑไทย ผูเ ชีย่ วชาญทางดานออกแบบและพัฒนาบรรจุภณ ั ฑ กลาววา เนื่องจากสถานการณแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทํ า ให ผู  บ ริ โ ภคมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมในการซื้ อ สิ น ค า และ รวมทัง้ ผูผ ลิตสินคานัน้ ก็ตอ งมีการปรับเปลีย่ นรูปแบบธุรกิจใหอาํ นวย ตอความสะดวกของผูบริโภค ดังนั้นธุรกิจรูปแบบ E-commerce จึง เขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของการดํารงชีวิตมากขึ้นหลาย ๆ หนวยงานมีการให Work From Home เพื่อเปนการรักษาระยะหาง และเปนการหลีกเลี่ยงในการอยูรวมกันในจํานวนมาก ในปจจุบนั นีก้ ารตลาดมีการปรับเปลีย่ นกลยุทธตา ง ๆ เพือ่ ให สอดคลองกับความตองการของผูบ ริโภคทีเ่ ปลีย่ นไป ดังนัน้ การทีจ่ ะ สรางความสนใจและดึงดูดใหผบู ริโภคเห็นถึงจุดเดนของสินคา ผูผ ลิต จะตองสรางกลยุทธตาง ๆ เพื่อเปนการดึงดูดความสนใจใหกับ ผูบริโภคสนใจ ทั้งนี้มีรูปแบบ Packaging Design Trends 2020 ดังนี้

การออกแบบและ การเลือกบรรจุภัณฑ สําหรับ E-commerce เพื่อคุณภาพที่ยั่งยืน

วรรณา สุทัศน ณ อยุธยา

24

Simplicity/ Bold & Clear

Storytelling Packaging

Transparent Design

Touch of Realism

คือ เรือ่ งการออกแบบ ตั้ ง แต ป  ค.ศ. 2020 จนถึงปถัด ๆ ไปนั้น การออกแบบ Design นั้ น จะเป น ลั ก ษณะ การออกแบบที่เขาถึง งายไมมคี วามซับซอน ของตัวบรรจุภัณฑ

คือการสรางความเชื่อมตอของแบรนดกับ ผูบ ริโภคไดเปนอยางดี เปนการสรางจุดเดน ของตัวสินคาไดอยางชัดเจน เพื่อเปนการ ชูอัตลักษณของตัวสินคา ในเชิงของการ ออกแบบมีการคิดและการเชือ่ มตอสามารถ Create เปนลักษณะที่ดูดานใดดานหนึ่ง จะเกิดเปนรูปภาพใหมขึ้นมาหรือที่เรียกวา เปน Storytelling ที่ดี ตัวอยางเชน ของฝาก ในแตละภูมิประเทศตาง ๆ แตละจังหวัดมี การนํ า เสนอรู ป แบบจุ ด เด น ของจั ง หวั ด ตําบล ของตนเองใส Detail ลงไปในรูปแบบ บรรจุภัณฑเพื่อสรางจุดเดนใหกับสินคา หรือผลิตภัณฑนั้น ๆ ใหเกิดเปนการจดจํา ที่ดีของผูบริโภค

เป น การ Design โ ด ย ก า ร ใ ช  ตั ว ผลิตภัณฑ ตัวบรรจุ ภั ณ ฑ อ าจจะเป น แ บ บ ใ ส ทํ า ใ ห  ผู  บ ริ โ ภ ค เ ห็ น ตั ว ผลิตภัณฑ ซึ่งวิธีนี้ เป น วิ ธี ที่ ผู  บ ริ โ ภค ชอบมากที่ สุ ด ใน การออกแบบบรรจุ ภัณฑ

คื อ ก า ร อ อ ก แบบโดยการนํา ภ า พ จ ริ ง ข อ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ ม า ส ก รี น ล ง บ น บ ร ร จุ ภั ณ ฑ  สรางความ สวยงามให กั บ บรรจุภัณฑ

THAI PACKAGING NEWSLETTER

July - August 2020


Collaboration Brand Design

Connected Packaging

Packaging Planet

เปนเรื่องของการ Corporations ระหว า งสิ น ค า แบรนด ห นึ่ ง กั บ อีกแบรนดที่รวมกันทําและสราง การ Design ที่เขากันเพื่อเปนการ ทํ า ให สิ น ค า นั้ น ดู น  า สนใจและ นาจดจํา เมื่อนํามารวมดวยกันก็ จะมี ค วามเป น Story ของตั ว สินคา และสรางรายไดใหกับตัว สินคา

เพื่อสงเสริมการใชแพลตฟอรมบรรจุภัณฑแบบ เชือ่ มตอออนไลน และเปดมุมมองในการนําระบบ ดิจทิ ลั รูปแบบใหมมาใชเสริมศักยภาพอุตสาหกรรม อาหารและเครื่ อ งดื่ ม และในอนาคตอั น ใกล Digitalization จะเขามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบของ บรรจุภัณฑรุนใหม ๆ ใหกาวไปสูการเปน Smart Packaging โดยมีการนําเทคโนโลยีใหม ๆ มาใช เชน การนํา QR Code หรือ RFID มาใชกับฝาขวด หรือการนํา AI มาเลนกับฉลากบนกลอง รวมถึง มีการใช Digital Printing มาพิมพฉลากบนขวด เพื่อใชเปนชองทางการสื่อสาร

บรรจุภณ ั ฑทเี่ ปนในลักษณะ 3 R นัน้ คื อ Reduce Reuse Recycle เปนการใชวสั ดุทที่ าํ มาจากธรรมชาติ เพื่อเปนการชวยกันรักษาโลก และ ประเทศไทยนัน้ มีขยะมากติดอันดับ โลก หากผูประกอบการทางดาน บรรจุภัณฑหันมาใชวัสดุบรรจุภัณฑ ที่ ทํ า จากธรรมชาติ ก็ จ ะเป น การ ดึงดูดความสนใจใหกับผูบริโภคได เปนอยางดีอีกดวย

วรรณา กลาวเพิ่มเติมวา E-commerce คือการพาณิชย อิเล็กทรอนิกส เปนการดําเนินธุรกิจโดยใชสื่ออิเล็กทรอนิกส ซื้อขายสินคาและบริการผาน Internet โดยมีเครื่องมือที่สําคัญ เปนเว็บไซตและการทําการตลาดโปรโมทสินคาทางออนไลน อาจไมตองมีหนาราน หลังจากการสั่งซื้อจายเงิน สินคาก็จะมา สงใหถึงบาน เปนสรางความสะดวกสบายตอผูบริโภคสามารถ มีชองทางในการเลือกซื้อสินคาไดอยางหลากหลายในชวง Social Distancing “ชวงกอน COVID-19 นั้นมีการใชชีวิตปกติ การเดินทาง ไปทีต่ า ง ๆ สามารถเดินเขาไปเลือกซือ้ สินคาตาง ๆ แตหลังจาก มีการแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทําใหคนออกมาซื้อ ของไมได มีการอยูบานมากขึ้น อีกทั้งหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาค รัฐและภาคเอกชนมีมาตรการให Work From Home จึงทําให ประชาชนนั้นลวนที่จะอยูในที่พักอาศัยของตนเอง จึงมีการ Shopping Online มากขึ้น ผูประกอบการมีความจําเปนอยาง มากที่จะตองเลือกใชบรรจุภัณฑที่ดีและปกปองตัวผลิตภัณฑ นัน้ ๆ ใหถงึ มือผูบ ริโภคอยางสมบูรณแบบ 100% นีก้ จ็ ะเปนการ สรางความประทับใจแรกในการเลือกซือ้ สินคา ครัง้ หนาผูบ ริโภค ก็จะกลับมาซื้อซํ้าอีกแนนอน อาจจะมีการใส Detail เพิ่มลงไป ในเรื่องของการใชบรรจุภัณฑที่ใชวัสดุที่ทํามาจากธรรมชาติ สามารถนําไป Recycle นํากลับมาใชซํ้าได” เพราะฉะนั้น นอกจากระบบการขนสงมวลชนที่ดีและ การจัดคลังสินคาทีม่ ปี ระสิทธิภาพจะสามารถสรางความเชือ่ มัน่ ของผูซ อื้ สินคาแลว บรรจุภณ ั ฑขนสงยังถือวาเปนองคประกอบ หนึ่งที่สําคัญซึ่งกอใหเกิดความมั่นใจตอคุณภาพของสินคาที่ สงถึงหนาประตู หากบรรจุภัณฑอยูในสภาพที่ไมสมบูรณ ผูรับ สินคาอาจเกิดความลังเลตอสินคาที่อยูภายในและอาจปฏิเสธ รับสินคาได สงผลใหเกิดผลกระทบเชิงลบตอเจาของสินคา นั้น ๆ นอกจากนี้ ปญหาการใชบรรจุภัณฑที่ใหญเกินไปก็อาจ สงผลตอความพึงพอใจของกลุม ผูซ อื้ ทีใ่ หความสําคัญกับปญหา สิ่งแวดลอม ผูซื้อสินคาออนไลนในกลุมนี้ อาจมีคําถามในแง ปริมาณวัสดุบรรจุภณ ั ฑทใี่ ชอยางสิน้ เปลืองและเกินความจําเปน และอาจมีปญหากับการจัดการซากบรรจุภัณฑหลังไดรับสินคา แลว ซึง่ ประเด็นผลกระทบดังกลาวขางตนอาจสงผลใหผบู ริโภค ไมกลับไปใชบริการสินคานั้นอีกเลย

วรรณา กล า วส ง ท า ยว า “การระบาดของเชื้ อ ไวรั ส COVID-19 นัน้ ทําใหเกิดวิถชี วี ติ ใหมหรือทีเ่ รียกวา New Normal ซึง่ E-commerce นัน้ เปนรูปแบบ New Normal จึงทําใหธรุ กิจนี้ จะไมกลับไปเปนเชนเดิม เนื่องดวยผูคนจะติดการซื้อขาย ออนไลนมากขึ้นกวาจากเดิม เพราะฉะนั้นในมุมของธุรกิจ แบบ E-commerce นัน้ จะโตขึน้ ไปเรือ่ ย ๆ และอยากจะฝากถึง เรื่องของการ Corporation กับ Innovation หากผูประกอบการ รูสึกยังไมมั่นใจในการทํา อยากใหมีการทํางานรวมกันกับภาค รัฐ หรือภาคเอกชนที่มีศักยภาพ อยางในเรื่อง Innovation นั้น จะทําอยางไรใหมีความแตกตางจากคนอื่น หรือวาสงมอบ สินคาใหตรงตามความตองการของลูกคาเรียกไดวาเปนการ ตอบโจทยของผูที่สนใจสินคานั้น ๆ เปนอยางมาก นี้จะเปน สรางการดึงดูดใหกบั สินคามากขึน้ หากทานไหนสนใจอยากจะ สอบถามหรือหาขอมูลในเรื่องของการทํางานรวมกับภาครัฐ และเอกชน เพือ่ สรางความยัง่ ยืนใหกบั ธุรกิจ สามารถสอบถาม ไดที่ สมาคมการออกแบบบรรจุภัณฑไทย” ดังนั้น บรรจุภัณฑเปนเครื่องมือหนึ่งที่จะสงผลใหธุรกิจ การคาออนไลนประสบความสําเร็จได ดวยบทบาทหนาที่ของ บรรจุ ภั ณ ฑ ใ นการปกป อ งตั ว สิ น ค า ให อ ยู  ใ นสภาพดี แ ละมี คุ ณ ภาพเมื่ อ ถึ ง มื อ ของผู  ซื้ อ การปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบของ บรรจุ ภั ณ ฑ สิ น ค า ให เ หมาะสมและการนํ า เอานวั ต กรรม บรรจุภัณฑตาง ๆ มาใชไมเพียงแตสรางความประทับใจตอ ผูซื้อสินคา แตยังสามารถตัดทอนคาขนสงลงได ทั้ ง นี้ สิ น ค า ที่ ข ายในตลาดออนไลน นั้ น ควรอยู  ใ น บรรจุภัณฑที่มีขนาดเหมาะสม และมีฟงกชันที่อํานวยความ สะดวกตอผูบริโภคในการนําผลิตภัณฑออกมาใชไดดี และ ทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ คือ สามารถปกปองสินคาตลอดเสนทางการขนสง และไดคุณภาพเปนที่ยอมรับเมื่อถึงมือผูรับ นอกจากนี้หาก บรรจุภัณฑที่ใชสามารถลดปริมาณของวัสดุบรรจุที่มากเกินไป ซึง่ อาจกอใหเกิดภาระตอสิง่ แวดลอมหรือมีการปรับเปลีย่ นวัสดุ ทีใ่ ชใหเปนการใชวสั ดุทที่ าํ มาจากธรรมชาติเพือ่ เปนการลดขยะ ที่ไมจําเปนได อีกทั้งยังสามารถแกปญหาการจัดการและ ควบคุมจํานวนและขนาดที่หลากหลายได จะถือวาเปนการ ออกแบบบรรจุภัณฑสําหรับการขนสงสินคาในตลาดยุคใหม อยาง E-Commerce ไดอยางมีประสิทธิภาพ THAI PACKAGING NEWSLETTER

July- August 2020

25


NEWS

Dow เปดตัว เม็ดพลาสติก รีไซเคิลสูตรใหม เพื่อฟลมแพ็กเกจจิ้ง รักษโลก ครั้งแรก ในเอเชียแปซิฟก

าว (Dow) บริษัทระดับโลกดาน แมททีเรียล ไซแอนซ (Materials Science) ได พั ฒ นาเม็ ด พลาสติ ก รี ไซเคิ ล สู ต รใหม ที่ อ อกแบบมาเพื่ อ ผลิตเปนฟลมยืดหดเพื่อแพ็กสินคา (Collation Shrink Film) ประกาศ วางจําหนายสูตลาดทั่วเอเชียแปซิฟก เปนครั้งแรก รวมทั้งประเทศไทย เพื่อ รวมแกไขปญหาขยะพลาสติกอยาง ยั่งยืนดวยนวัตกรรม

26

THAI PACKAGING NEWSLETTER

July - August 2020

เม็ดพลาสติกชนิดนี้ไดรับการออกแบบใหมีสวนผสมของ พลาสติกทีผ่ า นการใชงานจากผูบ ริโภค หรือ PCR (Post-consumer Recycled) ในสัดสวน 40% ซึง่ สามารถนํามาผลิตเปนฟลม พลาสติก ชนิดบางสําหรับแพ็กเกจจิ้งที่ยังคงคุณสมบัติเทียบเทากับฟลมที่ ทํามาจากเม็ดพลาสติกใหม ผลิตภัณฑนี้เรียกกันในขณะนี้วา XUS 60921.01 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับการใชเม็ดพลาสติกใหมแลว จะสามารถลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดได 17% และ ประหยัดพลังงานไดกวา 30% โดยประมาณ (ขึ้นอยูกับปจจัย ประกอบ) ซึ่งชวยใหโรงงานแปรรูปพลาสติก (Converter) เจาของ แบรนดสินคา (Brand owner) และ บริษัทคาปลีก (Retailer) บรรลุ เปาหมายดานความยั่งยืนของตนเองไดงายและรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมทั้งเปนการชวยหาทางออกวิธีใหมใหกับพลาสติกใชงานแลว เพื่อไมใหตองกลายมาเปนขยะ แบมบัง จันทรดรา รองประธานฝายธุรกิจภูมิภาคเอเชีย แปซิฟก กลาววา “เม็ดพลาสติกรีไซเคิลนี้จะชวยสรางเศรษฐกิจ หมุ น เวี ย นของพลาสติ ก ให เ กิ ด ขึ้ น ได อ ย า งแท จ ริ ง โดยไม ทํ า ให ประสิทธิภาพของพลาสติกที่เจาของแบรนดหรือผูบริโภคตองการ ลดดอยลง และเนื่องจาก Dow เปนบริษัทแมททีเรียล ไซแอนซ (Materials Science) ทีม่ คี วามมุง มัน่ ดานนวัตกรรมและความยัง่ ยืน เรามีความยินดีที่จะนําผลิตภัณฑใหมนี้เขาสูตลาด เพื่อสนับสนุน การนําพลาสติกรีไซเคิลมาใช และชวยปองกันไมใหพลาสติกใชแลว กลายเปนขยะและรั่วไหลออกไปสูสิ่งแวดลอม” เมื่อความตองการดาน e-commerce สูงขึ้น จึงจําเปนตอง มีบรรจุภัณฑที่มีประสิทธิภาพ ทนทาน ที่สามารถปกปองสินคา ใหปลอดภัยตลอดการขนสง ในขณะเดียวกันก็สรางขยะใหแก ผูบริโภคนอยที่สุด เม็ดพลาสติกรีไซเคิลของ Dow ชนิดนี้จะทําให เจาของแบรนดสนิ คาและผูบ ริโภคไดใชพลาสติกฟลม ยืดหดสําหรับ แพ็กสินคาที่มีประสิทธิภาพเทาเทียมกับฟลมที่ทํามาจากเม็ด พลาสติกใหม เพือ่ ใหมนั่ ใจวาสินคาจะถูกจัดสงดวยความปลอดภัย ในขณะที่ชวยลดจํานวนขยะพลาสติก


Dow launches its first post-consumer recycled plastic resin in Asia Pacific and Thailand เม็ ด พลาสติ ก ชนิ ด นี้ ไ ด รั บ การ ออกแบบให นํ า ไปใช เ ป น ชั้ น กลางของ ฟลมพลาสติกชนิดยืดหดได 100% โดย ได ท ดสอบและผสมมาอย า งดี ทํ า ให โรงงานผลิตฟลม สามารถนําไปใชทดแทน เม็ดพลาสติกเดิมไดเลย ชวยประหยัด เวลา และลดความยุงยากในการปรับตั้ง ค า เครื่ อ งจั ก ร รวมทั้ ง ยั ง ได รั บ บริ ก าร ดานเทคนิคจากผูเชี่ยวชาญของ Dow โดยเมื่อผลิตเปนฟลมพลาสติกที่เสร็จ สมบูรณแลวจะมีสัดสวนของพลาสติก รีไซเคิลอยูที่ 13-24% ซุนี มารคอส ผูอํานวยการธุรกิจ รีไซเคิลภูมภิ าคเอเชียแปซิฟก กลาววา “การสรางตลาดใหกับขยะพลาสติกจะ เพิ่มแรงจูงใจในการจัดเก็บ รีไซเคิล และ ผลักดันใหสินคารีไซเคิลไดรับการพัฒนา มากขึน้ พรอมทัง้ ชวยลดจํานวนพลาสติก ที่จะหลุดลอดไปสูธรรมชาติอีกดวย” ผลิตภัณฑใหมนเี้ ปนหนึง่ ในกลยุทธ ของ Dow ทีจ่ ะพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียน ของพลาสติก โดยมุงเนนการสงเสริม ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ มี สั ด ส ว นของพลาสติ ก รีไซเคิลใหแกลูกคา ดาว (DOW) เป น บริ ษั ท ชั้ น นํ า ระดั บ โลกด า นแมทที เรี ย ล ไซแอนซ (Materials Science) ซึ่งพัฒนาและผลิต วัสดุชนิดตาง ๆ ดวยกระบวนการทาง วิทยาศาสตร โดยมีความมุงมั่นที่จะเปน เลิศดานนวัตกรรม เอาใจใสตอลูกคา ใหการยอมรับบุคลากรทีห่ ลากหลาย และ ใหความสําคัญกับความยั่งยืนมากที่สุด ในโลก กลุมผลิตภัณฑและโซลูชั่นสทาง วิทยาศาสตรของดาว ไดแก พลาสติก ชนิดตางๆ เคมีภัณฑเพื่ออุตสาหกรรม สารเคลือบผิว และซิลิโคน ซึ่งเนนสราง ความแตกตางเพือ่ ตอบโจทยลกู คาในตลาด ที่มีอัตราการเติบโตสูง เชน บรรจุภัณฑ การกอสราง และการผลิตสินคาอุปโภค บริโภค ปจจุบนั Dow มีฐานการผลิต 109 แห ง ใน 31 ประเทศ และมี พ นั ก งาน ประมาณ 36,500 คน โดยมียอดขายใน ป 2562 ประมาณ 43 พันลานดอลลาร สหรัฐ

OW (NYSE: DOW) recently developed and commercialized a new formulated post-consumer recycled (PCR) plastic resin designed for collation shrink film applications in Asia Pacific including Thailand. The new resin is designed with 40 percent PCR content which creates a film with performance comparable to those made with virgin resins. The product, XUS 60921.01, can provide us 17% CO2 reduction and 30% energy savings (estimated numbers depending on factors). The new formulated PCR resin is going to help converters, brand owners and retailers meet their sustainability goals, while also giving a new end-of-life to plastics that otherwise would have become waste. “This new resin is helping to make a circular economy for plastics a reality, all without compromising on the performance that brand owners and consumers require,” said Bambang Candra, Asia Pacific commercial vice president, Dow. “As a material science company, we have the responsibility to bring these products to market to prevent plastics from becoming waste in the environment.” The growing demand for e-commerce will require durable, efficient packaging that can protect products throughout their supply chains while producing minimal waste for consumers. Dow’s new formulated PCR resin can provide brands and consumers with comparable performance to collation shrink film made with virgin resins to ensure products are delivered safely while also reducing the amount of plastic waste ending up in our environment. The resin is designed to be used as 100 percent of the core layer of collation shrink applications and will enable the development of film with 13–24 percent recycled content. “Developing new end markets for plastic waste will help incentivize collection and recycling, enabling more recycled products to be developed while reducing the amount of plastics entering our environment,” said Suny Markose, Asia Pacific commercial recycling director for Dow. The new offering is part of Dow’s comprehensive strategy to develop a circular economy for plastics by focusing on integrating recycled content into product offerings. Dow (NYSE: DOW) combines global breadth, asset integration and scale, focused innovation and leading business positions to achieve profitable growth. The Company’s ambition is to become the most innovative, customer centric, inclusive and sustainable materials science company. Dow’s portfolio of plastics, industrial intermediates, coatings and silicones businesses delivers a broad range of differentiated science-based products and solutions for its customers in high-growth market segments, such as packaging, infrastructure and consumer care. Dow operates 109 manufacturing sites in 31 countries and employs approximately 36,500 people. Dow delivered sales of approximately $43 billion in 2019.

D

THAI PACKAGING NEWSLETTER

July- August 2020

27


IN TREND สมชนะ กังวารจิตต

นักออกแบบไทย

“ เจง! ”

ควา 3 รางวัล ระดับโลก ขาว Srisangdao

rompt Design บริ ษั ท ออกแบบแบรนด อันดับ 4 ของโลกจากไทย ควา 3 รางวัลจาก “Dieline Awards 2020” ดวยอุดมการณของ สมชนะ กังวารจิตต ที่วา “เพราะผมรักประเทศนี้ อยางนอย ๆ ใหคนบนโลกไดเห็นชื่อวา ประเทศไทย ไทยแลนด เวย! ในวงการออกแบบบรรจุภัณฑ ” The Dieline Awards เปนรางวัลที่เกิดขึ้นมา สําหรับวงการออกแบบและสรางสรรคเกี่ยวกับดาน บรรจุภัณฑอยางแทจริง ตั้งแตป ค.ศ. 2010 จนถึง ปจจุบัน ก็รวม 10 ปมาแลว ซึ่งจัดโดย Website ของ The Dieline ซึ่งหารู ไมวาเปนเว็บไซตออกแบบ บรรจุภัณฑที่มีคนเขาชมมากที่สุดในโลก กวา 1,400 ผลงาน จาก 21 ประเทศทัว่ โลกของ การประกวดในครั้งนี้ Prompt Design ไดรางวัล อันดับ 1 ถึง 2 รางวัล และอันดับ 3 อีก 1 รางวัล ซึ่ง อันทีจ่ ริงแลวโอกาสชนะมีเพียง 6% และยิง่ ยากไปกวา นั้นการไดที่ 1 ก็มีเพียงแค 1% เทานั้นเอง ซึ่งผลงาน ที่ชนะเลิศนั้น จะเปนอยางไร…เดี๋ยวไปดูกัน

P

28

THAI PACKAGING NEWSLETTER

July - August 2020

มาเริ่มตนรางวัลแรกกันเลย

รางวัลที่ 1 ของโลก ในหมวดหมู Prepared Food ทุง กุลารองไห เปนพืน้ ทีแ่ หลงปลูกขาวทีด่ ที สี่ ดุ ในประเทศไทยซึง่ ไดรับการรับรองระดับสากล ในทุก ๆ ปขาวในพื้นที่นี้จะผลิตออกมา เป น จํ า นวนจํ า กั ด โดยพื้ น ที่ ส ว นใหญ จ ะใช ก ารปลู ก ข า วแบบวิ ธี ธรรมชาติ เพือ่ ใหไดขา วอินทรียท ดี่ ที สี่ ดุ และปราศจากสารเคมี ถือเปน จุดเริม่ ตนของแบรนดขา ว Srisangdao ทีเ่ กิดขึน้ มาเพือ่ ดูแลสิง่ แวดลอม ดังนั้นบรรจุภัณฑของเราจําเปนตองถายทอดสิ่งเหลานี้ออกมา ใหได... เราจึงเลือกใชบรรจุภณ ั ฑจากธรรมชาติทที่ าํ มาจากแกลบทีเ่ หลือ ใชจากโรงงานผลิตเพื่อความยั่งยืน มาขึ้นรูปเปนบรรจุภัณฑขาวที่ดู Minimal โดยฝากลองปมรูปเมล็ดขาวที่เดนชัด ทามกลางลายเสน กราฟกของทุงกุลารองไห และ Burning Stamp โลโกและขอมูลดาน บนฝา ดานในใชผากระสอบที่มีความหนาในการบรรจุขาว พรอมกับ พิมพขอมูล Lot Number ในการผลิตลงไป เพื่อใหเกิดความยั่งยืนเรา ออกแบบใหบรรจุภัณฑขาวนั้นยังสามารถนําไปใชเปนกลองกระดาษ ทิชชูไดอีกดวย


4Life Mineral Water

นํ้าผึ้ง Supha Bee Farm

มาตอที่รางวัลที่ 1 อีกเชนกัน

สวนผลงานตอไปที่ได

รางวัลที่ 1 ในหมวดหมู Water

รางวัลที่ 3

ขวดน้ํ า แร ข องดอยช า ง ในชื่ อ งาน 4Life Mineral Water ผลิตภัณฑนา้ํ แรจาก แหลงน้ําธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ ผลิตขึ้น เพื่ อ ให ทุ ก คนตระหนั ก ถึ ง ความสมบู ร ณ ของแหลงน้ําจากปาธรรมชาติ เพื่อแสดง ความเคารพตอสิง่ มีชวี ติ ในธรรมชาติทเี่ ปน แหลงกําเนิดของมนุษย ที่สะทอนถึงการ อยู ร ว มกั น ของสั ต ว ต า ง ๆ กั บ น้ํ า ใน ธรรมชาติผา นเสนกราฟกทีส่ อื่ สารไดอยาง ชาญฉลาด และจะมีความแตกตางกันใน แต ล ะขวด ถื อ เป น จั ง หวะความงดงาม ระหวางสัตวตาง ๆ กับแหลงน้ํา

บรรจุภัณฑน้ําผึ้งจากฟารม Supha Bee Farm ผูผลิตน้ํา ผึง้ แค 1 ใน 2 รายในไทย ทีม่ ฟี ารมเลีย้ งผึง้ เปนของตัวเอง เพาะ พันธุ และพัฒนาสายพันธุผ งึ้ เอง ผลิตภัณฑทโี่ ดดเดนมากก็คอื น้ําผึ้ง แตเราเลือกเอาน้ําผึ้งชันโรงแท 100% ซึ่งมีกิโลกรัมละ 1,500 บาท และไดออกแบบรูปลักษณและความรูส กึ ของแพ็ก เกจ โดยการดึงแรงบันดาลใจมาจาก Beehive Frame ซึ่งเปน Frame สี่เหลี่ยมที่มีไวเลี้ยงผึ้ง เราใชวสั ดุกค็ อื กระดาษ Paper Honeycomb Core ผสม กับกลองไมเพื่อใหไดความรูสึกเหมือน Beehive Frame หรือ เฟรมที่เอาไวเลี้ยงผึ้งในฟารม ทําใหผูบริโภครูสึกวาน้ําผึ้ง ขวดนี้ที่อยูดานในมันมาจากรังผึ้งที่เลี้ยงไวจริง ๆ รายละเอียดของโลโกเราออกแบบเปน Symbol เปนตัว ผึ้งที่ประกอบขึ้นดวยตัวยอของแบรนด SB ซึ่งยอมาจาก Supha Bee Farm ขึ้นมาใหเรียบงายที่สุด และใชการ Burning Stamp โลโกลงไปในชิ้นงานใหดูเปนธรรมชาติที่สุด

สมชนะ กังวารจิตต ผูกอตั้ง Prompt Design กลาว ปดทายวา “ผมแคเสียดายในทุก ๆ ครั้งที่ประกาศงานประกวด ออกแบบ แลวมีแตชื่อของประเทศอื่น ๆ ตอนนั้นผมไดแตบน วา อะไรวะ ทําไมวะ ทําไมคนไทยจะทําแบบนั้นไมได หลังจาก นัน้ เลยไมบน เสียเวลา เลยทํามันซะเลย…ผมก็เลยทํา และตอสู มารวมมากกวา 20 ป เพราะผมรักประเทศนี้ อยางนอย ๆ ให คนบนโลกไดเห็นชื่อวา ประเทศไทย ไทยแลนด เวย ในวงการ ออกแบบบรรจุภัณฑ นี่คืออุดมการณของผม” Prompt Design เปนบริษัทออกแบบสัญชาติไทย ที่ดังอยูในเวทีการ ออกแบบโลกควารางวัลการออกแบบบรรจุภัณฑมาแลวมากมายรวม 74 รางวัล จากหลากหลายสมาคม อาทิ Dieline ของอเมริกา, Pentawards ของยุโรป, Red Dot ของเยอรมนี, IF Design Award ของเยอรมนี, Good Design Awards ทัง้ ของญีป่ นุ และออสเตรเลีย, Core 77 ของอเมริกา, World Brand Design Society ของอังกฤษ, Marking Awards ของจีน และอื่น ๆ อีกมากมาย จนกระทัง่ ทางสมาคม World Brand Design Society จัดอันดับ ใหบริษัท Prompt Design เปนบริษัทในอันดับ 4 ของโลกในป ค.ศ. 20192020

THAI PACKAGING NEWSLETTER

July- August 2020

29


ARTICLE สุมาลี ทั่งพิทยกุล

อุตสาหกรรมอาหารไทย กับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ส

มาคมประชาชาติแหงเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต (Association of South East Asian Nations : ASEAN) หรือ ประชาคมอาเซียน เป น เป า หมายการรวมตั ว กั น ของ ประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ประกอบดวย ไทย พมา ลาว เวียดนาม มาเลเซี ย สิ ง คโปร อิ น โดนี เ ซี ย ฟลปิ ปนส กัมพูชา และบรูไน เพือ่ เพิม่ อํอานาจตอรองและขี านาจตอรองและขีดความสามารถ การแขงขันของอาเซียนในเวทีระหวาง ประเทศ รวมถึงใหอาเซียนมีความ

30

THAI PACKAGING NEWSLETTER

July - August 2020

แข็ ง แกร ง มี ภู มิ ต  า นทานที่ ดี ใ นการ รับมือกับปญหาใหม ๆ ระดับโลก ประชาคมอาเซียน เปรียบกับ การเป น ครอบครั ว เดี ย วกั น ของ ประเทศสมาชิกอาเซียน ถือกําเนิดขึน้ อยางเปนทางการเมื่อเดือนตุลาคม 2546 พร อ มกั บ มี ก ารร ว มลงนาม ในปฏิญญาใหเปนประชาคมเดียวกัน ใหสําเร็จภายใน พ.ศ. 2558 (ค.ศ.

2015) พรอมกับมีการแบงประชาคม ยอยออกเปน 3 ประชาคม หรือ 3 เสาหลัก ไดแก • ประชาคมการเมืองและความ มัน่ คงอาเซียน (ASEAN Political and Security Community : APSC) • ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economics Community : AEC) • ป ร ะ ช า ค ม สัส ง ค ม แ ล ะ วัฒนธรรมอาเซียน (Asean SocioCultural Community : ASCC)


ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คืออะไร หรือ AEC คืออะไร ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น (AEC) เกิดขึน้ มาจากการพัฒนาสมาคมประชาชาติแหง เอเชียตะวันออกเฉียงใต (อาเซียน) เนื่องจาก สมาชิกอาเซียนเห็นวา ปจจุบนั อาเซียนมีจาํ นวน ประเทศ 10 ประเทศ ประชากรเกือบ 600 ลาน คน ดังนั้นถือวาเปนเศรษฐกิจภูมิภาคขนาดใหญ จึ ง ควรร ว มมื อ กั น เพื่ อ ทํ า ให อ าเซี ย นมี ค วาม เขมแข็งในดานตาง ๆ มากขึน้ เหตุนเี้ อง อาเซียน จึงกลายสภาพเปน AEC ในที่สุด โดยไดกอตั้ง AEC อยางเปนทางการใน พ.ศ. 2558 เลื่อนเขา มาจากเดิมคือ พ.ศ. 2563 อยางไรก็ตาม อนาคตขางหนา AEC มี แนวโนมขยายเปน อาเซียน+3 คือ เพิ่ม จีน เกาหลีใต และญี่ปุน กอนที่จะเปน อาเซียน+6 โดยเพิ่ ม จี น เกาหลี ใ ต ญี่ ปุ  น ออสเตรเลี ย นิวซีแลนด และอินเดีย AEC หรือ ASEAN Economics Community ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น เป น เป า หมาย การรวมตัวกันของประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อ เพิ่มอํานาจตอรองกับคูคา และเพิ่มขีดความ สามารถการแขงขันทางดานเศรษฐกิจระดับโลก รวมถึงมีการยกเวนภาษีสินคาบางชนิดใหกับ ประเทศสมาชิก สงเสริมใหภูมิภาคมีความเจริญ มั่งคั่ง มั่นคง ประชาชนอยูดีกินดี ในการดําเนิน การดังกลาว อาเซียนไดเลือกสินคา 8 กลุมเปน สิ น ค า นํ า ร อ งที่ จ ะยึ ด ถื อ ตามกฎระเบี ย บของ อาเซียน ซึ่งผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปเปน 1 ใน 8 ของสินคาดังกลาว ไดแก

โครงสรางของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประกอบดวยรัฐมนตรี เศรษฐกิจของอาเซียน (AEM) ซึ่งประเทศไทยผูแทนจะเปนรัฐมนตรี กระทรวงพาณิชย จากนั้นจะเปนขาราชการประจําระดับสูงคือ ปลัด กระทรวงพาณิชย (SEOM) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะขับเคลื่อน โดยคณะกรรมการของอาเซียนดานมาตรฐานและคุณภาพ (ASEAN Consultative Comitte on Quality and Standard) ซึ่งประเทศไทยมี เลขาธิการสํานักมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม (สมอ.) ซึง่ เลขาฯ สมอ. จะมอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของเปนคณะกรรมการใน ACCSQ โดยถาเปนผลิตภัณฑอาหารจะใหผูแทนจากสํานักงานมาตรฐานสินคา เกษตรและอาหารแหงชาติ (มกอช.) คณะทํางานของสินคา ทั้ง 8 กลุม จะทํางานรวมกันกับคณะทํางานอีก 3 กลุม ไดแก คณะทํางานดาน การยอมรับรวม (MRA) คณะทํางานดานการตรวจสอบและรับรอง (Conformity Assessment) และคณะทํางานดานมาตรวิทยา ตามรูป 1 ที่แสดงไว

ACCSQ Structure

1. ไฟฟาและเครื่องใช ไฟฟา (Joint Sectorial Committee for AHEEERR)

2. เครื่องสําอาง (ASEAN Committee on Cosmetic : ACC)

3. ผลิตภัณฑยา

รูปที่ 1 แสดงโครงสรางของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

(Phamaceutical Product Working Group)

4. อาหารสําเร็จรูป (Prepared Foodstuff Product Working Group)

5. ผลิตภัณฑยานยนต (Automative Product Working Group)

6. ผลิตภัณฑจากยาง (Rubber-based Product Working Group)

7. เครื่องมือทางการแพทย (Medical Device Product Working Group)

8. ยาแผนโบราณและอาหารเสริมสุขภาพ (Traditional Medicine and Health Supplement Working Group)

คณะทํางานดังกลาวขางตน จะประชุมปละ 2 ครั้ง โดยมีประเทศ เจาภาพเวียนกันตามตัวอักษร เปนที่นาเสียดายวาใน พ.ศ. 2563 ประเทศไทยเป น เจ า ภาพจะจั ด ประชุ ม ที่ ก รุ ง เทพฯ แต เ นื่ อ งจาก สถานการณไวรัสโคโรนาทําใหตองจัดประชุมออนไลนเปนครั้งแรก คณะทํางานดานอาหารสําหรับรูป (PFP-WG) เห็นความสําคัญของ วัสดุสัมผัสอาหารที่มีผลกระทบตอคุณภาพและความปลอดภัยของ อาหารสําเร็จรูป จึงไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องกฎระเบียบความ ปลอดภัยของวัสดุสัมผัสอาหารใหประเทศสมาชิกของอาเซียนใน พ.ศ. 2558 โดยมีวทิ ยากรจากประเทศสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และญีป่ นุ ตอจากนัน้ สหภาพยุโรปไดสนับสนุนการทํางานของอาเซียนโดยโครงการ EU-ARISE ไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ พ.ศ. 2560 เพื่อราง “ASEAN General Guidelines on Food Contact Materials and Articles” THAI PACKAGING NEWSLETTER

July- August 2020

31


โดยมี เ นื้ อ หาที่ สํ า คั ญ คื อ วั ส ดุ สั ม ผั ส อาหารตองไมเปนอันตรายตอผูบริโภค และทําใหอาหารเสือ่ มเสียรสชาติและให คํ า จํ า กั ด ความของวั ส ดุ สั ม ผั ส อาหาร กวางกวาที่กําหนดในพระราชบัญญัติ อาหารของไทยซึ่งประเทศไทยควบคุม เฉพาะภาชนะบรรจุ อ าหารที่ บ รรจุ อาหารเรียบรอยแลว แตในความหมาย ของอาเซียนจะกวางกวาคือหมายถึง วั ส ดุ สั ม ผั ส อาหารที่ ตั้ ง ใจจะผลิ ต เพื่ อ บรรจุอาหารหรือมีเหตุผลที่วัสดุสัมผัส อาหารนั้นจะนํามาสัมผัสอาหาร เชน ช อ น ส อ ม เครื่ อ งใช บ นโต ะ อาหาร สายพานลําเลียงอาหารในโรงงานผลิต อาหาร เปนตน และครอบคลุมวัสดุทนี่ าํ มาผลิตอาหาร 17 ประเภท ไดแก Active and Intelligent Materials and Articles, กาว (Adhesives), เซรามิก (Ceramics), กอก (Cork), ยาง (Rubbers), แกว (Gass), Ion-exchange Resin, โลหะและ อัลลอย (Metal and Alloys), กระดาษ และกระดาษแข็ง (Paper and Board), พลาสติก (Plastics), หมึกพิมพ (Prining Inks), Regenerated Cellulose, ซิลิโคน (Silicone), ผา (Textiles), สารเคลือบ (Vanishes and Coating), Waxes ซึง่ วัสดุ ทัง้ 17 ประเภท เมือ่ ผลิตเปนวัสดุอาหาร ตองผลิตตามหลักเกณฑและวิธีการที่ดี ในการผลิตวัสดุสัมผัสอาหาร (Good Manufacturing Practice : GMP) ที่ ประชุมคณะอาหารสําเร็จรูปไดยอมรับ รางดังกลาวในการประชุมครั้งที่ 27 ใน พ.ศ. 2560 และมีมติใหจัดทํา “ASEAN Guidelines for Good Manufacturing Practices for Food Contact Materials” ซึ่ ง ที่ ป ระชุ ม คณะอาหารสํ า เร็ จ รู ป ได ยอมรับรางดังกลาวในการประชุมครั้งที่ 29 ใน พ.ศ. 2562 โดยหลักการของ GMP คือการผลิตตองมีระบบควบคุม คุณภาพและประกันคุณภาพเพือ่ ใหวสั ดุ สัมผัสอาหารปลอดภัย ใน พ.ศ. 2563 ประเทศไทยจะได นํ า เสนอแผนการ ดําเนินงานในการรางกฎระเบียบของ วัสดุสัมผัสอาหารแตละชนิดตอไป

32

THAI PACKAGING NEWSLETTER

July - August 2020

ประโยชนที่ประเทศไทยจะไดรับจากการเปนประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน หรือ AEC ขยายการสงออกและโอกาสทางการคา จากการยกเลิกอุปสรรคภาษีและ ที่มิใชภาษีจะเปดโอกาสใหสินคาเคลื่อนยายเสรี คาดวา การสงออกไทยไปอาเซียนจะสามารถขยายตัวไดไมตาํ่ กวา 18-20% ตอป เปดโอกาสการคาบริการ ในสาขาที่ไทยมีความเขมแข็ง เชน ทองเที่ยว โรงแรมและรานอาหาร สุขภาพ ทําใหไทยมีรายไดจากการคาบริการไป ตางประเทศเพิ่มขึ้น สรางเสริมโอกาสการลงทุน เมื่อมีการเคลื่อนยายเงินทุนไดเสรียิ่งขึ้น อุปสรรคการลงทุนระหวางอาเซียนจะลดลง อาเซียนจะเปนเขตการลงทุน ที่นาสนใจทัดเทียมจีนและอินเดีย เพิม่ พูนขีดความสามารถของผูป ระกอบการไทย เมือ่ มีการใชทรัพยากรการ ผลิตรวมกัน/เปนพันธมิตรทางธุรกิจรวมกับอาเซียนอื่น ทําใหเกิดความได เปรียบเชิงแขงขัน (Comparative Advantage) และลดตนทุนการผลิต เพิ่มอํานาจการตอรองของไทยในเวทีการคาโลก สรางความเชื่อมั่นให ประชาคมโลก ยกระดับความเปนอยูข องประชาชนในประเทศ ผลการศึกษา แสดงวา AEC จะทําใหรายไดที่แทจริงของอาเซียนเพิ่มขึ้นรอยละ 5.3 หรือคิดเปนมูลคา 69 พันลานเหรียญสหรัฐ

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

ผลกระทบของประเทศไทยจากการเป น ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซียน หรือ AEC การเปดตลาดเสรีการคาและบริการ ยอมจะสงผลกระทบตออุตสาหกรรม และผูประกอบการในประเทศที่มีขีดความสามารถในการแขงขันตํ่า

1. 2.

อุตสาหกรรมและผูประกอบการในประเทศตองเรงปรับตัว

ขอเสนอแนะในการเตรียมตัวของไทยสูก ารเปนประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน หรือ AEC แนวทางทีป่ ระเทศไทยควรเตรียมพรอมเพือ่ รองรับผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ หากมีการรวมตัวเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC คือภาครัฐเองไมได นิ่งนอนใจตอผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะกิจการ/อุตสาหกรรมที่ไมมีความ พรอมในการแขงขัน โดยแผนงานรองรับผลกระทบที่ไดมีการดําเนินงานมาแลว ไดแก การจัดตั้งกองทุนเพื่อการปรับตัวของภาคการผลิตและบริการ ที่ไดรับผล กระทบจากการเปดเสรีทางการคา (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2550) เพือ่ ใหความชวยเหลือแกผผู ลิตและผูป ระกอบการสินคา เกษตรแปรรูป สินคาอุตสาหกรรม และบริการ ที่ไดรับผลกระทบจากการเปดเสรี การคาใหสามารถปรับตัวหรือปรับเปลี่ยนใหสามารถแขงขันได มาตรการปองกันผลกระทบ กอนหนานี้ กระทรวงพาณิชยไดเสนอจัดทํา กฎหมายซึ่งไดผานสภานิติบัญญัติออกมาเปน พ.ร.บ. มาตรการปกปอง จากการนําเขาสินคาทีเ่ พิม่ ขึน้ (Safeguard Measure) ซึง่ หากการดําเนินการตาม AEC Blueprint กอใหเกิดผลกระทบก็สามารถนํากฎหมายนี้มาใชได การจัดตัง้ คณะอนุกรรมการดําเนินการตามแผนงานไปสูก ารเปนประชาคม เศรษฐกิจอาเชียน

1. 2. 3.IN TREND

Thai New Normal ความทาทายของอุตสาหกรรม บรรจุภัณฑอาหารในประเทศไทย

นื่องดวยในปจจุบันมีการแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งเปน โรคอุบัติใหมทําใหผูบริโภคมีความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของ อาหารทีบ่ ริโภคนัน้ มีความสะอาดปลอดภัยจากการปนเปอ นจากสิง่ แปลก ปลอมหรือไม ทัง้ นี้ ยังทําใหไลฟสไตลในการดําเนินชีวติ ของแตละคนเปลีย่ น ไปจากเดิมเปนอยางมาก และยังมีการสั่งอาหารแบบ Delivery มากขึ้น เนื่องดวยจากไมอยากจะพาตัวเองไปยังสถานที่ที่มีคนจํานวนมาก และมี การอยูบ า นมากขึน้ อีกทัง้ หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มีมาตรการให Work From Home จึงทําใหเกิดวิถีใหมของคนไทยหรือที่เรียกวา New Normal สภาสมาคมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (สสวทท) รวมกับ อินฟอรมา มารเก็ตส (ประเทศไทย) จัดงานสัมมนา เพื่อให ผูประกอบการและผูที่มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องบรรจุภัณฑ ไดทราบถึง โอกาสและความทาทายของบรรจุภัณฑอาหารในสถานการณ COVID-19 จากวิทยาการผูเชี่ยวชาญชั้นนําของประเทศ ดังตอไปนี้ บรรยายพิเศษ ในหัวขอ “Food Packaging Trend amid COVID-19” โดย อาจารยมยุรี ภาคลําเจียก ผูเชี่ยวชาญดานบรรจุภัณฑ และบรรยายพิเศษ ในหัวขอ “มาตรฐานและการทดสอบบรรจุภัณฑ (Food Packaging Standard & Testing)” โดย สักขี แสนสุภา อดีตผูอํานวยการศูนยการบรรจุหีบหอ ไทย

38

THAI PACKAGING NEWSLETTER

July - August 2020

อาจารยมยุรี ภาคลําเจียก ผูเชี่ยวชาญดาน บรรจุภัณฑ กลาววา เนื่องดวยสถานการณ COVID -19 ในปจจุบันทําใหเกิด New Normal ที่หมายถึง สถานการณหรือปรากฏการณที่แตเดิมเปนสิ่งที่ ไมปกติ ไมคนุ เคย ไมใชมาตรฐาน ตอมา มีเหตุหรือ เกิดวิกฤตบางอยางจึงมีการเปลี่ยนแปลง ทําให สถานการณหรือปรากฏการณนั้นกลายเปนสิ่งที่ ปกติและเปนมาตรฐาน กรรมการไดใหความเห็นวาคําจํากัดความของ คําวา New Normal เปนพลวัตและคํานี้มีใชใน หลายบริบท ไมใชเฉพาะในทางธุรกิจหรือวิถีชีวิต เทานัน้ จึงเปนการยากทีจ่ ะหาคํากลาง ๆ ทีจ่ ะใชได ในทุกบริบท จึงมีขอสรุปรวมกันวา ควรจะเขียนคํา นี้ทับศัพทภาษาอังกฤษ “นิวนอรมัล” จะสื่อความ หมายไดดีกวา อยางไรก็ตาม คณะกรรมการการ บัญญัติศัพทนิเทศศาสตรไดบัญญัติคํานี้ไวแลววา ความปกติใหม ฐานวิถชี วี ติ ใหม คณะกรรมการจึงมี ความเห็นวาสามารถใชสองคํานี้ได


Thai New Normal

ชีวิตวิถีใหมของคนไทย

อาจารยมยุรี ภาคลําเจียก

อาจารยมยุรี กลาววา “เมื่อเดือน พฤษภาคม 2563 มีการคาดการณไววา COVID-19 หนุนอุตสาหกรรมบรรจุภณ ั ฑ เติบโตกวา 200-300% นโยบายเรือ่ งของ Social Distancing และการนิยมสัง่ อาหาร ไปรับประทานที่พัก ชวยหนุนอุตสาหกรรมบรรจุภณ ั ฑเติบโตขึน้ อยางมาก คาด วาในอีก 9 เดือนขางหนาหากสถานการณ ไมเปลีย่ นแปลง การใชบรรจุภณ ั ฑกจ็ ะยัง คงเพิ่ ม ขึ้ น ทํ า ให มู ล ค า อุ ต สาหกรรม บรรจุภัณฑปนี้เพิ่มขึ้นประมาณ 40,00050,000 ลานบาท สัดสวนอุตสาหกรรม บรรจุภัณฑตอการพิมพจะเปลี่ยนแปลง จากประมาณรอยละ 60 ตอ 40 ไปเปน 65 ตอ 35 ไดสิ้นปนี้ โดยมูลคาอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑประเมินวาจะมีมูลคา ประมาณ 240,000-250,000 ลานบาท ขณะที่ ก ลุ  ม อุ ต สาหกรรมสิ่ ง พิ ม พ จ ะมี มูลคาลดลงเหลือประมาณ 50,000 ลาน บาท รวมมูลคากลุมอุตสาหกรรมการ พิมพและบรรจุภณ ั ฑปน ี้ คาดวา จะยังคง อยูท ปี่ ระมาณ 300,000 ลานบาท เทากับ ป ที่ ผ  า นมา หากถามว า อุ ต สาหกรรม บรรจุภัณฑนั้นจะมีการเติบโตกวานี้ไหม การเติบโตของอุตสาหกรรมบรรจุภณ ั ฑใน ป 2563 นีค้ าดวา คงทีห่ รือเพิม่ ขึน้ เล็กนอย (Global forecast 3-9% Growth in 2021, Plastic Packaging Leads) 2 เทคโนโลยี ทางดานอาหารนั้นที่ไมใชแคการสั่งผาน แอพพลิเคชัน่ เทานัน้ ณ ตอนนีม้ ี Startup เริ่มที่จะหาวิธีที่จะทําใหรสชาติอาหาร เดลิเวอรี่แตกตางกับทานที่รานใหนอย ที่สุด เชนเดียวกับอาหารที่กักตุน จะทํา อยางไรใหอยูไดนานที่สุด”

Consumer Behavior Change Permanently ผูบ ริโภคไดถกู พัฒนาและเรียนรู สิ่งใหม ๆ ไมวาจะเปนสิ่งที่เกิดในทางวิชาการ หรือสิ่งที่ดํารงในกิจวัตรประจําวัน ที่ทุกคนมีความคุนเคยกับการสื่อสารดวยเทคโนโลยีมากขึ้น เชน Online Meeting, Online Training, Online Shopping และมีความระมัดระวังในการอยูรวมกับคน จํานวนมาก อีกทั้งยังมีการเขาหางสรรพสินคาลดลง การไปรวมงานที่มีคนจํานวน มากลดลง เกิดวิถีชีวิตปจเจกบุคคลมากขึ้น เรื่องที่สําคัญอีกหนึ่งเรื่องคือ มีความหวงใยสุขภาพตนเองและคนในครอบครัว มากขึ้น เลือกซื้ออาหารที่ดีตอสุขภาพ สดสะอาด ทําอาหารรับประทานเองที่บาน มากขึน้ ออกกําลังอยางสมํา่ เสมอ การเลือกสินคาทีผ่ บู ริโภคพึงกระทําในตอนนีค้ อื การเลือกสินคาสุขอนามัยกับรางกาย เสื้อผา บานเรือน ที่เพิ่มหนาที่ Anti-bacteria และมองหาสินคาที่ใหความสนุกสนาน และเกาะกระแสเพื่อเปนการคลายเครียด มีการใชจายหรือเลือกซื้อสินคาที่เปนแบบฟุมเฟอยลดลง จะมีความตั้งใจซื้อสินคา ทีค่ มุ คาเงิน (Value for Money) ทีม่ คี ณ ุ ภาพจากแบรนดทนี่ า เชือ่ ถือ ไดรบั ความนิยม มากขึ้น เพราะฉะนั้น ในสภาวการณแขงขันของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑในปจจุบัน ทีก่ าํ ลังเผชิญกับความทาทายรอบดาน ผูป ระกอบการตางตองหาแนวทางตัง้ รับและ บุกตลาดเชิงรุกเพือ่ สรางจุดแข็งและตอยอดใหกบั ธุรกิจบรรจุภณ ั ฑของตนใหมคี วาม ยัง่ ยืนและตอบโจทยความตองการของตลาดและอยางถึงแกน ฉะนัน้ การศึกษาและ กาวใหทนั ตอแนวโนมนวัตกรรมและบรรจุภณ ั ฑทงั้ ในประเทศไทยและทัว่ โลกนัน้ จะ เปนปจจัยสําคัญตัวหนึง่ ทีจ่ ะเตรียมความพรอมใหผปู ระกอบการลงสนามแขงขันได อยางมัน่ ใจ และนําไปปรับใชใหประสบผลสําเร็จตอไปในอนาคตไดนนั่ เอง แนวโนม นวัตกรรมและบรรจุภัณฑ Packaging Function เปนเรื่องแรกที่ตองใหความสําคัญ โดยจะประกอบไปดวยหลักการตาง ๆ ควบรวมกันไว อาทิ การบรรจุ (Contain) การรักษาปองกันทัง้ ในเรือ่ งของความปลอดภัยของคุณภาพสินคาและระยะเวลาการ เก็บรักษา (Protection & Shelf Life) การขนสง (Distribution) การพิมพบรรจุภัณฑ เพื่อสื่อสารไปยังผูบริโภค (Communication) คุณภาพในการผลิตบรรจุภัณฑที่ สมํ่าเสมอและใกลเคียงกัน (Uniformity for Mass Scale) และขีดความสามารถใน การผลิตเพิ่มเติม (Supply Chain) แนวโนมบรรจุภัณฑสําหรับสินคาอุปโภค-บริโภคที่ผูผลิตบรรจุภัณฑควรตอง คํานึงถึง คือ ตองคนหาวา 1. ลูกคาตองการอะไร โดยดูจากกลุม เปาหมายของสินคา ทีว่ างไวอาจมีการผสมผสานไลฟสไตลของคนหลายกลุม เขาดวยกัน 2. รีเทลตองการ อะไร 3. ระบบซัพพลายเชนและการขนสงตองการอะไร Packaging Trends ที่ ตอบสนองไลฟสไตลปจจุบันของกลุมผูบริโภค โดยทัว่ ไปผูบ ริโภคจะมีความตองการ 3 สวนดวยกัน ไดแก สินคานัน้ ๆ สามารถ ตอบสนองความตองการของตนเอง ความตองการของคนรอบขาง และความ ตองการของโลก เรื่องความรับผิดชอบตอสังคม ทรัพยากร และสิ่งแวดลอม แบงเปน Aging Consumer กลุมผูบริโภคสูงอายุ 65 ปขึ้นไป นวัตกรรมบรรจุภัณฑ ที่ตอบสนอง คือ Universal Design of Packaging (UD) เปนบรรจุภัณฑ ที่ออกแบบเพื่อใหใชไดทุกเพศทุกวัย โดยเอาความสะดวกสบายในการใชงานของ ผูสูงอายุเปนบรรทัดฐาน โดยมี 9 คอนเซ็ปตในการออกแบบ คือ รับรูเขาใจงาย ถือ และจับงาย ใชงานงาย ใชแรงนอยในการเปด หยิบงาย เก็บงาย ศึกษาคุณสมบัติ งาย ทิ้งงาย และปลอดภัยตอการใชงาน Younger Generation Consumer กลุมผูบริโภค วัยหนุมสาว มักจะมีบุคลิก พึ่งพาเทคโนโลยี เนนอารมณเปนหลัก มีความตองการเปนของตนเองสูง แนวโนมผูหญิงทั่วโลกเพิ่มมากขึ้น ผูหญิงจะเปนคนตัดสินใจเลือกซื้อสินคาตาง ๆ

1. 2.

THAI PACKAGING NEWSLETTER

July- August 2020

39


มากขึ้น นวัตกรรมบรรจุภัณฑที่ตอบสนอง คือ บรรจุภัณฑที่ตอบสนองความสุขของ ผูซื้อ และแบงแยกเฉพาะสําหรับ เพศ-วัยที่ตางกัน ผานสี ดีไซน กราฟก และฟงกชัน การใชงานตาง ๆ สินคา-บรรจุภัณฑสําหรับผูหญิง ตองดูทันสมัย จุดเดนของสินคา สื่อสารชัดเจน ตอบโจทยไลฟสไตล มักเปนสินคาเพื่อความสวยงาม-สุขภาพ สินคาบรรจุภณ ั ฑสาํ หรับผูช าย กลุม สินคาประเภทสกินแครและกลุม เครือ่ งดืม่ สําหรับผูช าย ในปจจุบันเติบโตสูงมาก บรรจุภัณฑที่พกพาสะดวก ดีไซนทันสมัย เรียบงาย เขาใจ งาย ไมยุงยาก ใชสีที่สื่อถึงความมั่นใจเรื่องเพศ เชน สีดํา นํ้าเงิน และเทา จะไดรับ ความนิยมสูง Urbanization Consumer กลุมผูบริโภคในเมืองใหญ ครอบครัวขนาดเล็กลง เรงรีบในการเดินทาง มีไลฟสไตล แบบ On-the-Go (เดินไป ใชไป รับประทาน ไปในขณะเดียวกัน) พึ่งพาอินเทอรเน็ต ซื้อสินคาในโมเดิรนเทรด นิยมซื้ออาหาร แชแข็ง อาหารกึง่ สําเร็จรูป อาหารพรอมรับประทาน นวัตกรรมบรรจุภณ ั ฑทตี่ อบสนอง จะตองมีฟงกชันการใชงานที่สะดวก ใชครั้งเดียว นํ้าหนักเบา และการออกแบบ นาสนใจ Higher Educated Consumer กลุมผูบริโภคที่มีการศึกษาสูง นวัตกรรม บรรจุภัณฑที่ตอบสนองจะเนนเรื่องคุณประโยชน คุณคา ความปลอดภัย ผลิต จากธรรมชาติ บอกจุดเดนชัดเจน มีมาตรฐานและรางวัลตาง ๆ การันตี Rising income Level กลุม ผูบ ริโภคทีม่ กี าํ ลังซือ้ สูง เปนกลุม ทีม่ จี าํ นวนไมมาก แตนา สนใจ นวัตกรรมบรรจุภณ ั ฑทตี่ อบสนอง คือ บรรจุภณ ั ฑทตี่ อบสนองความ สุขและความรูส กึ ของผูซ อื้ ตองผลิตนอย หรือผลิตเฉพาะโอกาสพิเศษ จับจุดเดนหรือ เรือ่ งราวมาถายทอดผานงานดีไซน รูปแบบสวยหรู มีระดับ มีผเู ชีย่ วชาญหรือ Specialist แนะนํา Save My World กลุมผูบริโภคนักอนุรักษ มักจะใหความสนใจกับ 3 ประเด็น ไปพรอมกัน คือ เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และสังคม นวัตกรรมบรรจุภัณฑที่ตอบ สนองจะตองใหความสําคัญเรื่อง 4 R (Reduce Recycle Reuse Renewable) ผลิต จากวัตถุดบิ Eco ไบโอพลาสติก เนนเรือ่ ง คารบอนฟุตพรินต ลดนํา้ หนักของผลิตภัณฑ ั ฑทมี่ าแรงทีส่ ดุ และการประหยัดพืน้ ทีจ่ ดั เก็บ สรุปเทรนดของการสรางสรรคบรรจุภณ ในชวง 5 ปตอจากนี้อันดับหนึ่งคือ ความปลอดภัย เนนความสะดวกในการใชงาน และความสวยงาม แตกตางของงานดีไซนบรรจุภัณฑนั้นเอง เรือ่ งของการใชแบบ Single Use Food Containers มีมติ ครม. วันที่ 15 เมษายน 2563 เห็นชอบรางพระราชกฤษฎีกา กําหนดใหยกเวนภาษีเงินไดนติ บิ คุ คลใหแกบริษทั หรือหางหุนสวนนิติบุคคลสําหรับเงินไดเปนจํานวน 25% ของรายจายที่ไดจายเปน คาซื้อผลิตภัณฑพลาสติกที่ยอยสลายไดทางชีวภาพ 6 ประเภทคือ ถุงหูหิ้ว ถุงขยะ หลอดกาแฟ แกวนํ้า จาน ชาม และชอน สอม เรื่องประโยชนที่จะเขามาชวยนั้นคือ การใชแบบ Single Use นัน้ จะชวยเรือ่ งของการลดงบประมาณของภาครัฐในการกําจัด ขยะพลาสติกที่ตกคาง โดยคาดวาผูประกอบการจะเปลี่ยนมาใชผลิตภัณฑพลาสติก ทีย่ อยสลายไดทางชีวภาพเพิม่ ขึน้ ประมาณ 10% ตอป ของปริมาณการผลิตพลาสติก ทั้งหมดจํานวนปละ 431,800 ตัน อาจารยมยุรี กลาวเพิม่ เติมวา “เรือ่ งสุดทายทีอ่ ยากจะฝากไวนนั้ คือเรือ่ งการแยก ขยะ เนื่องจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปหลังจากไวรัสระบาดหรือที่เรียกวา New Normal เชน การเวนระยะหางของสังคม การสวมใสหนากากอนามัยเมื่อตองออกจากบาน หรือการสั่งอาหารมาทานที่บานมากขึ้น แตรูไหมวา ในชวงที่มีไวรัส COVID-19 แพร ระบาดนั้นขยะครัวเรือนของคนไทยพุงสูงมากกวาปกติถึง 15% ซึ่งจากปกติคนไทย ทิ้งขยะรวมกันเฉลี่ยวันละ 1.5 ตัน แตตอนนี้พุงเฉลี่ยถึงวันละ 6.3 ลานตัน นั้นเปน เพราะพฤติกรรมการใชชวี ติ ทีเ่ ปลีย่ นไปหลายอยาง จากทีเ่ คยพกกระบอกนํา้ กลองขาว ไปรานกาแฟหรือรานอาหาร ก็ตอ งเปลีย่ นเปนการหลีกเลีย่ งทีใ่ ชภาชนะซํา้ เพือ่ ปองกัน การแพรเชื้อ หรือสั่งอาหารเดลิเวอรี่มาทานที่บานแทน สงผลใหมีขยะเพิ่มขึ้นเปน จํานวนมาก ดังนั้นการแยกขยะมีความจําเปนอยางมาก ประเทศไทยควรมีมาตรการ ที่ใหประชาชนเริ่มแยกขยะตั้งแตในครัวเรือนเพื่อเปนการชวยลดภาระคาใชจายจาก ทางภาครัฐ และที่สําคัญชวยในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดลอมไดงายขึ้นอีกดวย”

3. 4. 5. 6.

40

THAI PACKAGING NEWSLETTER

July - August 2020

สักขี แสนสุภา


และการสัมมนาในครั้งนี้ไดรับเกียรติจาก สักขี แสนสุภา อดีตผูอ าํ นวยการศูนยการบรรจุหบี หอไทย มาบรรยายในหัวขอ “มาตรฐานและการทดสอบบรรจุภัณฑ” สักขี แสนสุภา อดีตผูอ าํ นวยการศูนยการบรรจุหบี หอไทย กลาววา “การทดสอบวัสดุและบรรจุภัณฑ ผูประกอบการ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารหรือผูเ กีย่ วของกับการใชบรรจุภณ ั ฑ ตางก็ตอ งการบรรจุภณ ั ฑทใี่ ชงานไดดี ปญหาคือบรรจุภณ ั ฑทดี่ ี นั้นใชมาตรการใดในการวัด ถาบรรจุภัณฑที่ใชอยูนั้นสามารถ สัง่ มาใชงานไดตามแตผแู ปรรูปหรือผูผ ลิตบรรจุภณ ั ฑจะผลิตให และใชบรรจุภัณฑจากผูผลิตรายเดียวกันเปนป ๆ โดยที่สินคา ไมเคยบอบชํา้ เสียหาย ภายใตปรากฏการณเชนนีผ้ ปู ระกอบการ ตองเชื่อวาบรรจุภัณฑที่ใชอยูนั้นดีแน ๆ เพราะสินคาไมเคย เสียหายเลย คําถามที่อาจเกิดขึ้นตอมาวา บรรจุภัณฑที่ใชนั้น อาจดีเกินไปหรือไม ถายอมรับวาดีเกินไป อาจเปดโอกาสที่จะ ลดคุณภาพของบรรจุภัณฑลงเพื่อประหยัดตนทุน ปญหาก็คือ จะลดคุณภาพอะไรของบรรจุภัณฑและจะลดลงเทาไรโดยที่ สินคาขนสงจะยังคงไมแตกหักเสียหาย คุณภาพทีต่ อ งการลดนี้ จําเปนตองใชการทดสอบประเมินคาออกมา ถาลดคุณภาพ บรรจุภณ ั ฑลงแลวตนทุนยอมลดลงตาม และเมือ่ สัง่ บรรจุภณ ั ฑ ใหมนมี้ าใชแลวยังคงไมมอี ะไรเสียหาย ยอมแสดงวาบรรจุภณ ั ฑ ที่ยอมใชมาเปนป ๆ เปนบรรจุภัณฑที่ดีเกินไป หรือที่เรียกวา Over Packaging ในทางกลับกัน ถาบรรจุภัณฑใดไมสามารถ ปองกันสินคาไดจะเรียกวา Under Packaging” ดั ง นั้ น การควบคุ ม คุ ณ ภาพของวั ส ดุ บ รรจุ ภั ณ ฑ ใ ห ไ ด คุณภาพของบรรจุภัณฑที่ดีนั้นจะตองวิเคราะหทั้งระบบ เริ่ม จากวัตถุดิบจนกระทั่งถึงผูบริโภค การควบคุมคุณภาพนี้มีคา ใชจา ยและบริษทั ขนาดเล็กตาง ๆ มักคิดวาไมสามารถยอมจาย คาใชจา ยนีไ้ ด โดยเฉพาะอยางยิง่ คาใชจา ยเกีย่ วกับการทดสอบ ตาง ๆ สาระทีจ่ ะกลาวในบทนี้ ตองใชเครือ่ งมือและเครือ่ งจักร แพงพอสมควร อยางไรก็ตาม การทดสอบเพือ่ ประเมินคุณภาพ เปนสิง่ จําเปนอยางยิง่ เพือ่ นําทางไปสูก ารลดคาใชจา ยรวมของ บรรจุภัณฑ เชน การหยุดเครื่องบรรจุ เนื่องจากคุณภาพของ บรรจุภัณฑไมดีหรือใชงานไมได เปนตน ยอมทําใหตนทุนการ ผลิตสูงขึ้น เมื่อคุณภาพของบรรจุภัณฑดีขึ้น คาใชจายที่ใชใน การควบคุมคุณภาพจะสูงตาม ผูประกอบการที่เกี่ยวของกับ บรรจุภัณฑอาหาร จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองกําหนดระดับ คุณภาพที่ตองการ ดวยการสงวัสดุและบรรจุภัณฑไปทดสอบ ตามหนวยราชการหรือสถาบันการศึกษา และเลือกการทดสอบ ที่เกี่ยวของกับคุณภาพโดยตรง การทดสอบบรรจุภัณฑ สามารถแบงประเภทของ การทดสอบอยางงาย ๆ ได 2 ประเภท คือ 1. การทดสอบ เพื่อบงบอก และ 2. การทดสอบเพื่อประเมินการใชงาน การทดสอบเพือ่ การบงบอก การทดสอบประเภทนีจ้ ะ เป น การทดสอบวั ส ดุ ที่ ใช ผ ลิ ต ตั ว บรรจุ ภั ณ ฑ เ พื่ อ หา คุณลักษณะเฉพาะของวัสดุนั้น เชน กระดาษมักใชนํ้าหนัก เปนเกณฑในการซื้อขาย การทดสอบจึงวัดคาหนักมาตรฐาน ในขณะที่พลาสติกจะใชความหนาแนนเปนเกณฑในการแยก ประเภทของพลาสติก เปนตน

1.

“การทดสอบเพื่อการบงบอกคุณลักษณะของวัสดุบาง ประเภท ยังสัมพันธกับการใชงานของบรรจุภัณฑ เชน การวัด อัตราการซึมผานของนํ้าและกาซ จะมีความสัมพันธกับการ คาดคะเนอายุของผลิตภัณฑอาหาร หรือการทดสอบความ แข็ ง แรงตามขอบของกระดาษลู ก ฟู ก จะสั ม พั น ธ กั บ ความ สามารถรับแรงกดในแนวดิ่งของกลองลูกฟูก ในกรณีที่มีการ ทดสอบเพือ่ การบงบอกของวัสดุจากหลายแหลงพรอมกัน เพือ่ เปรียบเทียบคุณสมบัตขิ องวัสดุแตละแหลงนัน้ จะมีการทดสอบ ประเภทนี้คอนขางจะบอย วิธีการทดสอบจะทําโดยการแยก วัสดุที่กําลังใชอยูวัสดุ และวัสดุอื่นที่ทดสอบเพื่อเปรียบเทียบ เปนวัสดุแปร ในการทดสอบแตละครัง้ ควรทดสอบวัสดุหลักแลว ตามดวยวัสดุแปร การทดสอบครั้งที่ 2 จะสลับกันโดยเริ่มดวย วัสดุแปรแลวคอยตามดวยวัสดุหลัก” สักขี กลาว การทดสอบเพื่อประเมินการใชงาน บรรจุภัณฑที่ ออกแบบมาใชงานจะตองทําหนาที่ตาง ๆ กัน ตัวอยาง เชน บรรจุภัณฑกลองลูกฟูก มักจะใชในการปองกันอันตราย ทางกายภาพระหวางการเก็บในคลังสินคาหรือการขนสง การ ทดสอบเพื่อการใชงานในการเก็บคงคลังจะเปนการทดสอบ ความสามารถรับแรงกดในแนวดิ่ง (Compression Strength) เนือ่ งจากในคลังสินคากลองจะถูกเรียงซอนเปนชัน้ ๆ แตละชัน้ จะกดทับลงมายังกลองที่อยูขางลาง ดังนั้นการทดสอบความ สามารถรับแรงกดในแนวดิ่งจึงเปนการจําลอง (Simulation) การกดทับในคลังสินคาของการเรียงซอนนั้นเอง เพราะฉะนั้น ในการบรรจุภัณฑจะตองมีการตั้งขอกําหนด คุณลักษณะของบรรจุภณ ั ฑไว เพราะผูผ ลิตตองสรางความมัน่ ใจ วาบรรจุภัณฑนั้นสามารถเขากับผลิตภัณฑที่บรรจุอยูภายใน และใชงานไดดีกับเครื่องจักรบรรจุภัณฑ เพื่อหลีกเลี่ยงปญหา ความเขาใจผิดทางดานเทคนิค และการจัดสงภายในองคกรและ ภายนอกองคกร เพื่อเปนหลักฐานเมื่อมีการเรียกรองในภาย หลังและเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูจัดซื้อในการเสาะหา ผูผลิต และสามารถเปรียบเทียบขอเสนอที่แตกตาง ประเภท ของผลิตภัณฑทจี่ ะบรรจุ คุณลักษณะเฉพาะ วิธกี ารบรรจุพรอม เงื่ อ นไข และความต อ งการในการปกป อ งสิ น ค า ระหว า ง การขนสง หากเปนสินคาประเภทอาหาร ตองพิจารณาแยกดวย วาอาหารนัน้ มีลกั ษณะทางกายภาพอยางไร เปนของเหลวหรือ ของแหง ซึ่งยอมมีคุณลักษณะจําเพาะของแตละชนิดและ บรรจุภัณฑที่นํามาใชจะตองเหมาะสมกับลักษณะของสินคา แตละชนิดดวย นอกจากนีย้ งั ตองคํานึงถึงความตองการในการ ปกปองสินคาระหวางการขนสงดวย หากสงสินคาในประเทศ ควรบรรจุภัณฑคุณภาพระดับหนึ่ง แตถาสงไปตางประเทศจะ ต อ งเพิ่ ม ระดั บ การป อ งกั น มากกว า เดิ ม ดั ง นั้ น เรื่ อ งของ มาตรฐานและการทดสอบบรรจุ ภั ณ ฑ เป น เรื่ อ งสํ า คั ญ ที่ ผูป ระกอบการตองใหความสําคัญและทําตามมาตรการของการ ทดสอบเพื่อบรรจุภัณฑที่มีคุณภาพ

2.

THAI PACKAGING NEWSLETTER

July- August 2020

41


NEWS

KURZ รวมออกงาน WINE & SPIRITS VIRTUAL FAIR 2020

สําหรับทานใดที่พลาดงานครั้งนี้ไป สามารถติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติมของ KURZ ไดจากบริษัท KURZ (Thailand) Ltd. ทาง LINE Official : @KURZTH

42

THAI PACKAGING NEWSLETTER

July - August 2020

ทามกลางวิกฤตการณจาก COVID-19 ในชวงนี้ งานจัดแสดงสินคา ถูกยกเลิกและเลือ่ นไปหลายตอหลายงาน แตเมือ่ วันที่ 9-10 มิถนุ ายน 2563 ที่ผานมา สําหรับวงการแพ็กเกจจิ้ง มีการจัดแสดงสินคาแบบ เสมือนจริงขึ้น (Virtual Fair) ในชื่องาน WINE & SPIRITS VIRTUAL FAIR 2020 จัดโดย YG Branding & Design Experts ซึ่งเปนบริษัท ออกแบบบรรจุภณ ั ฑทเี่ ชีย่ วชาญเกีย่ วกับอุตสาหกรรมไวนและเครือ่ ง ดื่มแอลกอฮอล และรวมมือกับพารทเนอรทางธุรกิจชั้นนําทั่วโลก หัวขอในงานนีม้ งุ เนนไปในเรือ่ ง Packaging Value Chain และมีบริษทั ที่เกี่ยวของในอุตสาหกรรมแพ็กเกจจิ้งเขารวมออกงานอยางคับคั่ง งานแสดงสินคาแบบนี้ถือเปนครั้งแรกของหลายบริษัทที่ปรับตัว ตามวิถี New Normal โดยใหผูเขาชมงานและผูออกบูธพบกันไดผาน ระบบออนไลนบนหนาจอคอมพิวเตอรหรือโทรศัพทมือถือ ดวย นวัตกรรมรูปแบบใหมนี้ แขกที่เขาชมงานสามารถเขาถึงขอมูลบริษัท และสินคาตาง ๆ ทีจ่ ดั แสดงในงานนีไ้ ดจากทัว่ ทุกมุมโลกพรอม ๆ กัน และยังสามารถพูดคุยสอบถามขอมูลกับเจาหนาที่ประจําบูธในแบบ Real-time ผานระบบวิดีโอคอลของ ZOOM รวมไปถึงการเขารับฟง Webinar สัมมนาออนไลนไดอีกดวย สําหรับประเทศไทยเรา ทางบริษัท KURZ ซึ่งเปนผูนําดาน Stamping Foil จากประเทศเยอรมนี ไดเรียนเชิญลูกคาทั่วโลก รวมถึงสมาคมการบรรจุภัณฑไทย เขารวมชมงานครั้งนี้ และทาง KURZ ไดจัดแสดงนวัตกรรม ใน 4 หัวขอหลัก ดังตอไปนี้

1

2

3

ฟอยล ฮอตแสตมป

โคลด ฟอยล

ฟอยล ดิจิทัล

(Hot Stamping)

(Cold Foil)

4 เทคโนโลยีและแนวคิด ดานธุรกิจที่ยั่งยัน และเปนมิตรกับ สิ่งแวดลอม


NEWS

ดั๊บเบิ้ล เอ เปดตัว “กระดาษคราฟท” พรอมจําหนาย รองรับตลาด อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ

ดั๊บเบิ้ล เอ เปดตัวผลิตภัณฑใหม “กระดาษ คราฟท” เพื่ออุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ กําลัง การผลิต 250,000 ตันตอป พรอมทําการตลาด และจําหนายทัง้ ในประเทศและตางประเทศ ตัง้ เปา สรางรายได 3,000 ลานบาทตอป ชาญวิ ท ย จารุ ส มบั ติ รองกรรมการ ผูจัดการใหญ ดั๊บเบิ้ล เอ เปดเผยวา ความ ต อ งการกระดาษคราฟท ใ นการผลิ ต บรรจุภณ ั ฑทวั่ โลกมีประมาณ 164 ลานตันตอ ป และยังคงมีแนวโนมเติบโตขึน้ เฉลีย่ ประมาณ ปละ 2.5% โดยตลาดในแถบเอเชียแปซิฟก ถือเปนตลาดทีม่ คี วามตองการบริโภคกระดาษ คราฟทมากที่สุดในโลก หรือเกือบครึ่งหนึ่ง ของโลก และเฉพาะตลาดในกลุมประเทศ เอเชียแปซิฟคที่ไมรวมประเทศจีน ก็มีความ ตองการมากถึง 30 ลานตันตอป และมีอัตรา การเติบโตสูงที่สุด คือ 4% ตอป

ทั้งนี้ ดั๊บเบิ้ล เอ ไดมีการเตรียมความพรอมเพื่อเขาสูตลาดกระดาษ คราฟทมาตั้งแตป 2562 โดยมีการลงทุนสรางโรงเยื่อ Recycle Pulp (RCP) แหงใหมขึ้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ดวยงบลงทุน 1,000 ลานบาท มีการเดิน เครือ่ งจักรเรียบรอยแลว และไดปรับกระบวนการผลิตของโรงกระดาษทีต่ งั้ อยู ในจังหวัดฉะเชิงเทรา รวมถึงโรงกระดาษ 1 ที่จังหวัดปราจีนบุรี มาผลิต กระดาษคราฟท กําลังการผลิตอยูที่ 250,000 ตันตอป และมีผลิตภัณฑแรก ทีพ่ รอมจําหนายแลวคือ กระดาษคราฟทเพือ่ ทําลอนกลองลูกฟูก Corrugated Medium (CM) สําหรับการทําตลาดกระดาษคราฟทนนั้ ดับ๊ เบิล้ เอ วางแผนทําการตลาด ทั้งในและตางประเทศ ซึ่งจะเริ่มจากประเทศในแถบเอเชียกอน โดยอาศัย ขอไดเปรียบจากการที่ดั๊บเบิ้ล เอ มีเครือขายการตลาดทั่วโลก นอกจากนี้ กําลังการผลิตสวนหนึง่ จะถูกนําไปใชเปนวัตถุดบิ สําหรับโรงงานกลองกระดาษ ของดับ๊ เบิล้ เอ ดวย เพือ่ ทดแทนการใชวตั ถุดบิ จากภายนอก ทัง้ นี้ คาดการณ วาผลิตภัณฑใหมจะสามารถสรางรายไดใหกับดั๊บเบิ้ล เอ ไดไมนอยกวาปละ 3,000 ลานบาท และชวยสรางความแข็งแกรงใหกับธุรกิจของดั๊บเบิ้ล เอ มากขึน้ เนือ่ งจากตลาดกระดาษเพือ่ บรรจุภณ ั ฑทงั้ ในประเทศไทยและทัว่ โลก มีแนวโนมเติบโตสูงขึ้น ปจจุบนั ดับ๊ เบิล้ เอ มีผลิตภัณฑหลักคือ เยือ่ กระดาษใยสัน้ กระดาษพิมพ เขียน กระดาษสํานักงาน และผลิตภัณฑเครื่องเขียนกลุมกระดาษ รวมทั้ง ผลิตภัณฑเครื่องเขียนกลุมทั่วไป ไดแก ปากกา ปากกาเนนขอความ ปากกา ลบคําผิด เครือ่ งเย็บกระดาษ กระเปาผา ซึง่ มีการจําหนายในทุกชองทาง รวม ทั้งชองทางออนไลนผานเว็บไซต delivery.doubleapaper.com ซึ่งบริการ เดลิเวอรีส่ ง สินคาใหลกู คาไดทวั่ ประเทศ ทัง้ นีเ้ พือ่ รองรับกับความตองการและ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภคทั้งกลุมนักเรียน นักศึกษา และคน ทํางานในยุค New Normal THAI PACKAGING NEWSLETTER

July- August 2020

43


FOCUS

The entries demonstrate a high level of creativity, a strong understanding of the mechanical properties of exible packaging materials, and the manufacturing processes involved

FPA

Announces 2020 Student Flexible Packaging Design Challenge Winners

he Flexible Packaging Association (FPA) announces the winners of the FPA 2020 4UVEFOU 'MFYJCMF %FTJHO $IBMMFOHF 5IJT ZFBSÄŽT ČžSTU QMBDF XJOOFST XFSF B UFBN PG TUVEFOUT GSPN $BMJGPSOJB 1PMZUFDIOJD 4UBUF 6OJWFSTJUZ BOE UXP TUVEFOUT GSPN 4BO +PTÂŚ 4UBUF 6OJWFSTJUZ UJFE GPSTFDPOE QMBDF '1"ÄŽT BOOVBM "DIJFWFNFOU "XBSET DPNQFUJUJPO SFDPHOJ[FT JOOPWBUJWF ČżFYJCMF QBDLBHJOH GSPN BDSPTT JUT NFNCFSTIJQ 5IF JOEVTUSZ BMTP CFMJFWFT JU JT JNQPSUBOU UP FODPVSBHF BOE SFDPHOJ[F TUVEFOUT XIP BSF XPSLJOH UP CFDPNF UIF OFYU HFOFSBUJPO PG QBDLBHJOH EFTJHOFST “I am continually impressed by the growth and abilities of UIF TUVEFOU FČ˝PSUT UPXBSE UIF '1" "XBSET FČ˝PSUTb 5IFZ BSF QSPWJEJOH OFX BOE DPNNFSDJBMMZ WJBCMF QBDLBHJOH TPMVUJPOT UP UIFJS FOUSJFT â€? TUBUFT DPNQFUJUJPO KVEHF .JLF 3JDINPOE 1I % 1SJODJQBM 15*4 --$ 'PS UIF DPNQFUJUJPO '1" SFDFJWFE DPODFQU PVUMJOFT GSPN TPNF PG UIF UPQ QBDLBHJOH EFTJHO QSPHSBNT BDSPTT UIF 6OJUFE 4UBUFT 'SPN UIF DPODFQU PVUMJOFT TVCNJUUFE XFSF TFMFDUFE UP DPOUJOVF UP UIF EFWFMPQNFOU QIBTF 5IF DPNQFUJUJPO FOUSJFT EFNPOTUSBUFE B IJHI MFWFM PG DSFBUJWJUZ BT XFMM BT B TUSPOH VOEFSTUBOEJOH PG UIF NFDIBOJDBM QSPQFSUJFT PG ČżFYJCMF QBDLBHJOH NBUFSJBMT BOE NBOVGBDUVSJOH QSPDFTTFT 8IJMF FWFSZ FOUSZ XBT EFTJHOFE GPS B EJČ˝FSFOU QSPE VDU UIFZ FBDI GPVOE BO JOHFOJPVT XBZ UP BQQMZ ČżFYJCMF QBDLBHJOH UP TBUJTGZ UIF HSPXJOH DPOTVNFS EFNBOE GPS DPOWFOJFOU FBTZ UP VTF QBDLBHJOH 5IF KVEHFT GPS UIF DPNQFUJUJPO JODMVEFE Min Degruson 1I % "TTJTUBOU 1SPGFT TPS 1BDLBHJOH 6OJWFSTJUZ PG 8JTDPOTJO 4UPVU Matt Reynolds &EJUPS 1BDLBHJOH 8PSME BOE Mike Richmond 1I % 1SJODJQBM 15*4 --$

T

FIRST PLACE HONORS

Open Sesame

Premium Dipping Sauce ......................................................................................

Student Team : Pierson Berry Ian Jennings Linnea Landgren Suzannie Marshall ...................................................................................... California Polytechnic State University

44

THAI PACKAGING NEWSLETTER

July - August 2020

8F SFBMJ[FE UIBU SFHVMBS TPZ TBVDF QBDLFUT KVTU XFSFOÄŽU DVUUJOH JU 8F DSFBUFE 0QFO 4FTBNF UP USBOTGPSN PO UIF HP TVTIJ JOUP B CFUUFS FYQFSJFODF 0VS QBDLFUT XFSF EFTJHOFE XJUI PVS DVTUPNFST JO NJOE XIJDI JT XIZ UIFZ IBWF B VOJRVF TIBQF UIBU OP PUIFS CSBOE EPFT 5IJT DVUUJOH FEHF EFTJHO BMMPXT GPS FBTF PG PQFOJOH EJTQFOTJOH BOE FOKPZNFOU XJUI UIF FSHPOPNJD QPVDI UIBU PQFOT JOUP B CPXM ÄŹ OP NPSF NFTTFT /FWFS BHBJO XJMM ZPV IBWF UP VTF UIF MJE BT B NJYJOH CPXM


SECOND PLACE HONORS (TIE)

TouchUp Pouch

2-in-1 Paint and Applicator

.......................................................................................................................................

Jai Araujo ....................................................................................................................................... San JosĂŠ State University The TouchUp Pouch is a new and easy way to touch up paint on damaged walls. This innovative “2-in-1â€? fuss-free paint and applicator package is designed with consumer convenience in mind so that no brushes or rollers are needed. Every pouch comes with a pre-attached applicator sponge in its cap to facilitate quick and uniform QBJOU BQQMJDBUJPO "GUFS ČžYJOH UIF EBNBHFE DSBDLFE BSFB XJUI QMBTUFS TQBDLMF TJNQMZ TRVFF[F UIF pouch and blot away!

About the Flexible Packaging Association (FPA)

Doughnut’cha Know Juice

.......................................................................................................................................

Rosalyn Yasui ....................................................................................................................................... San JosĂŠ State University -PPLJOH GPS B OFX XBZ UP FYQFSJFODF ESJOLJOH juice? The distinctive doughnut shape of the package is a unique way for juice to be packaged. 5IJT QBDLBHF BMMPXT GPS FBTZ ESJOLBCJMJUZ BDDFTTJCJMJUZ BOE GVODUJPOBMJUZ XJUI B OP NFTT DBQ TP OP XPSSZJOH about having to puncture a straw into the juice QPVDI .PSFPWFS UIF DMBSJUZ PG UIF QPVDI JT appealing because the product is displayed visually. "MTP IPMEJOH UIF KVJDF QPVDI DPVMEOÄŽU HFU FBTJFS ÄŹ JUÄŽT FBTZ UP IPME JO ZPVS IBOE CVU ZPV DBO BMTP wear the juice pouch around your wrist like jewelry BOE FOKPZ UIF TUZMF PG UIF Ä°%PVHIOVUÄŽDIB LOPX KVJDF EPVHIOVU KVJDF Äą GPS TPNF FYUSB ČżBJS

The Flexible Packaging Association is the voice of U.S. manufacturers of flexible packaging and their suppliers. The association’s mission is connecting, advancing, and leading the flexible packaging industry. Flexible packaging represents over $31 billion in annual sales in the U.S. and is the second largest, and one of the fastest growing segments of the packaging industry. Flexible packaging is produced from paper, plastic, film, aluminum foil, or any combination of those materials, and includes bags, pouches, labels, liners, wraps, rollstock, and other flexible products.

THAI PACKAGING NEWSLETTER

July- August 2020

45


FOCUS

ผลงานจากประเทศไทยที่ไดรับรางวัลเมื่อปที่แลว

Golden Pin Design Award 2020 โอกาสที่พลาดไม ได เพื่อแสดงศักยภาพของคนไทย บนเวทีออกแบบระดับโลก สมัครฟรีสําหรับ 100 ผลงานแรก ที่สงเขาประกวด

เกี่ยวกับ Golden Pin Design Award Group Golden Pin Design Award คือรางวัลดานการ ออกแบบระดับนานาชาติประจําปเพือ่ เชิดชูผลิตภัณฑ หรือโครงการที่สรางสรรคขึ้นสําหรับกลุมประชากร ที่พูดภาษาจีนที่เปดโอกาสใหผูเขาประกวดพิสูจนถึง ศักยภาพที่จะเขาถึงประชากรชาวจีนซึ่งนับเปนตลาด ที่มีขนาดใหญสุดในโลก Golden Pin Design Award Group ประกอบดวย รางวัลระดับนานาชาติ 2 หมวด คือ Golden Pin Design Award และ Golden Pin Concept Design Award รวมทั้ง Young Pin Design Award สําหรับ นักศึกษาในไตหวัน มีสถาบันวิจัยการออกแบบแหง ไตหวัน (Taiwan Design Research Institute : TDRI) เปนผูอ าํ นวยการจัดงาน สํานักงานพัฒนาอุตสาหกรรม กระทรวงการเศรษฐกิจของไตหวัน เปนผูจัดงาน และ กระทรวงเศรษฐกิจของไตหวันทําหนาที่เปนที่ปรึกษา

46

THAI PACKAGING NEWSLETTER

July - August 2020

Golden Pin Design Award 2020 รางวัลดานการออกแบบที่ทรงอิทธิพล สูงสุดในตลาดประชากรที่พูดภาษาจีนทั่วโลก เปดรับสมัครผลงานเขาประกวด เชิ ญ ชวนนั ก ออกแบบชาวไทยและทั่ ว โลกร ว มแสดงผลงานผลิ ต ภั ณ ฑ แ ละ โครงการที่มีโอกาสเขาถึงตลาดประชากรชาวจีนที่มีมากที่สุดในโลก เวทีรางวัล ซึ่งมีประวัติยาวนานและเปนสัญลักษณของการออกแบบที่มีคุณภาพอันเปนที่ ยอมรับทั่วโลกนี้ มีสถาบันวิจัยการออกแบบแหงไตหวัน (Taiwan Design Research Institute : TDRI) เปนผูอํานวยการจัดงาน และสํานักงานพัฒนา อุตสาหกรรม กระทรวงการเศรษฐกิจของไตหวัน เปนผูจัดงาน โดยเปดรับ ผลงานจากประเทศไทยใน 2 หมวดคือ Golden Pin Design Award (GPDA) และ Golden Pin Concept Design Award (GPCDA) ผลงานทีส่ ง เขาประกวด 100 ชิ้นแรกจะไดรับยกเวนคาสมัคร รางวัล GPDA กอตั้งขี้นในป 2524 จัดขึ้นทุกปเพื่อเชิดชูผลงานออกแบบ ผลิตภัณฑและโครงการจากทีมนักออกแบบและนักอุตสาหกรรมใน 4 ประเภท คือ การออกแบบผลิตภัณฑ การออกแบบพื้นที่ การออกแบบการสื่อสาร หรือ การออกแบบเชิงบูรณาการ มีขนั้ ตอนการตัดสินทีเ่ ขมงวดและยุตธิ รรมโดยคณะ กรรมการซึ่งลวนเปนผูเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมออกแบบ ที่ผานมา มีผลงาน หลายรอยชิน้ ไดรบั คัดเลือกใหไดรบั ประกาศนียบัตร Design Mark ซึง่ เปนเครือ่ ง ยืนยันถึงความโดดเดนในการออกแบบ นอกจากนี้ ผลงานที่ไดรับรางวัล GPDA ยังมีโอกาสไดวางจําหนายบนราน คาออนไลนของ Design Pin แสดงผลงานในนิทรรศการออนไลนบนเว็บไซต ของ GPDA มีสิทธิ์ไดรับเลือกไปแสดงผลงานที่พิพิธภัณฑการออกแบบแหง ไตหวัน ซึ่งเปนพิพิธภัณฑแหงแรกของโลกที่แสดงผลงานออกแบบสรางสรรค สําหรับชุมชนชาวจีนโดยเฉพาะ ตลอดจนเขาถึงบริการใหคําปรึกษาและจับคู ธุรกิจจากผูเชี่ยวชาญหลากหลายสาขาในการสรางนวัตกรรม ผลิตภัณฑใหม ๆ ใหประสบความสําเร็จในตลาดโลก ดวยสถานการณการระบาดของ COVID-19 ที่สงผลกระทบตอเศรษฐกิจ ทั่วโลกตั้งแตตนป 2563 ที่ผานมา และอาจสงผลตอการใชชีวิตของผูคนใน ทุก ๆ ดานตอไปอีกหลายป แนวโนมของแวดวงการออกแบบจึงกําลังหันมาให ความสําคัญกับประเด็นที่เกี่ยวกับสุขภาพ สุขอนามัย และความปลอดภัย จึง เห็นไดวามีผลงานที่สงเขาประกวดในปนี้หลายชิ้นจากไตหวันและจีนเปน


แนวคิดการออกแบบทีต่ อบโจทยความทาทายทีโ่ ลกกําลังเผชิญ อยูน ี้ ในปนี้ Golden Pin Design Award ก็ยงั คงยึดมัน่ กับความ มุ  ง มั่ น ดั ง กล า วและเป ด รั บ ผลงานออกแบบเพื่ อ เสริ ม สร า ง สิ่งแวดลอมและความยั่งยืนจากนักออกแบบและบริษัทตาง ๆ จากทั่วโลก Golden Pin Design Award 2020 เปดรับผลงานเขา ประกวดจากทั่วโลก ตั้งแตวันนี้ถึง 9 กรกฎาคม 2563 ผลงานที่มีเขาสูการผลิตเชิงพาณิชยและมีจําหนายในตลาด แลวสามารถสงเขาประกวดไดทงั้ ในนามของผูผ ลิตหรือผูอ อกแบบ

Golden Pin Concept Design Award

ผลิตภัณฑและนวัตกรรมทีเ่ กิดขึน้ เพือ่ รับมือกับโรคระบาดนี้ เชน Brinouva UV LED Sterilize Vacuum Robot หุนยนตดูดฝุน พรอมฆาเชื้อโรคในตัว YUOU อุปกรณฆาเชื้อโรคดวยรังสียูวี แบบพกพา และ Brinouva UV LED Portable Light Clean อุปกรณฆา เชือ้ โรคดวยรังสียวู แี ละฟอกอากาศในหนึง่ เดียวแบบ พกพา เปนตน

Golden Pin Design Award Golden Pin Design Award ฉลองครบรอบ 40 ปในปนี้ นับตั้งแตเริ่มที่มีการเปดรับผลงานเขาประกวดจากทั่วโลกในป 2557 จํานวนผลงานไดเพิ่มสูงขึ้นอยางเดนชัด มีแบรนดและ บริษัทออกแบบที่มีชื่อเสียงระดับโลกสงผลงานเขาประกวดใน ทุกป เชน Zeiss Optics จากเยอรมนี, Yamaha Motors จาก ไตหวัน, Sharp Technologies, BenQ, LKK Tech จากปกกิ่ง และ Hanqingtang Design จากนานกิง เปนตน คณะกรรมการในปนี้ ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญและครํ่า หวอดในอุตสาหกรรมการออกแบบที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลก ไดแก ฟูมิเอะ ชิบาตะ นักออกแบบระดับไอคอนชาวญี่ปุน มารโก คาซาแกรนเด ปรมาจารยดานสถาปตยกรรมชาว ฟนแลนด ซอนยา ไชเฟอร นักออกแบบอุตสาหกรรมและ ผูอํานวยการของสตูดิโอออกแบบ Designworks ของ BMW Group ในเซี่ยงไฮ ยาเล็งยู ผูกอตั้ง Foreign Policy Design Group ของสิงคโปร และ เจอรัลด มารค โซโต นักออกแบบ แอนิเมชั่น 2 มิติ จาก Brand New School สตูดิโอแอนิเมชั่น ชื่อดังของนิวยอรก เพื่อใหสอดคลองกับแนวโนมในปจจุบันของโลก Golden Pin Design Award ยังใชเวทีและพิธมี อบรางวัลเปนสือ่ กลางใน การรณรงคดานความรับผิดชอบตอสังคมและความยั่งยืนของ สิ่งแวดลอม มีการเพิ่มรางวัลพิเศษประจําป (Special Annual Award) เพื่อสงเสริมใหนักออกแบบและองคกรขนาดใหญใช

Golden Pin Concept Design Award คือเวทีประกวด สําหรับผลงานที่ยังไมมีการผลิตและจําหนายในตลาด โดยมี รางวัลชนะเลิศเปนเงินสดมูลคารวม 1.2 ลานเหรียญไตหวัน และในปนี้ยังมีการเพิ่มรางวัลพิเศษประจําป (Special Annual Award) เปนครั้งแรก โดยใชชื่อวา ConceptD Award ซึ่งเปน ความรวมมือระหวางผูจัดรางวัลและ Acer Inc. เพื่อยกยอง นักออกแบบที่มีความสามารถโดดเดน ผลงานที่ผานเขารอบ สองจะไดรบั สิทธิเ์ ขาแขงขันเพือ่ ชิงรางวัลพิเศษนี้ คณะกรรมการ ประกอบดวยกลุมผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ ซึ่งคณะผูจัด รางวัลและ Acer Inc. รวมกันคัดเลือกมาอยางพิถีพิถัน โดย เกณฑที่ใชในการตัดสินประกอบดวย ความคิดริเริ่ม ความเปน ไปไดในการผลิตเชิงพาณิชย ทักษะในการนําเสนอ การใช เทคโนโลยี และคุณคาตอสังคมและสิ่งแวดลอม เมื่อพิจารณา จากเกณฑเหลานีแ้ ลว ผลงานทีโ่ ดดเดนทีส่ ดุ จะไดรบั รางวัลชนะ เลิศ คือผลิตภัณฑ Acer ConceptD มูลคา 300,000 เหรียญ ไตหวัน (ประมาณ 324,327 บาท) ซึ่งจะจัดสเปกใหตรงตาม ความตองการของนักออกแบบ นักพัฒนา และผูส รางสรรคผล งานนั้น Golden Pin Concept Design Award 2020 เปดรับสมัคร ผลงานซึง่ ยังไมมกี ารผลิตหรือจําหนายในตลาดมากอน ตองไมใช ผลงานจากการวาจาง และยังไมมีการพัฒนาจนเสร็จสิ้นภายใน ป นี้ เป ด รั บ สมั ค รผลงานจากทั่ ว โลก ทั้ ง ระดั บ นั ก ศึ ก ษา นั ก ออกแบบ และบริษัท ทั้งแบบรายบุคคล หรือเปนกลุมบุคคล เปด รับสมัครวันนี้ถึง 15 กรกฎาคม 2563

คาสมัครสําหรับผลงานจากประเทศไทย ฟรี 100 ชิ้นแรกที่สงเขาประกวด ผลงานจากประเทศไทย 100 ชิน้ แรกทีส่ ง เขาประกวดจะไดรบั ยกเวนคาสมัคร โดยผูส มัครตองสงอีเมลแสดงความประสงค ไปที่ gpaward@tdri.org.tw เพือ่ รอการตอบรับสิทธิย์ กเวนคาสมัคร

สอบถามรายละเอียดการสงผลงานเขาประกวดไดที่

โอกิลวี่ ประเทศไทย โทร. 09-4768-2454, 08-0392-8970 อีเมล: ogilvy.gpaward@gmail.com

THAI PACKAGING NEWSLETTER

July- August 2020

47


NEWS

เบอรเทลสแมนน พริ้นติ้ง กรุป เลือกใชโมเดล Subscription ที่โรงพิมพทั้งสองแหงของบริษัท มอนมีเดียและโวเกลดรุก ทัง้ สองโรงพิมพคาดการณ ถึงผลผลิตที่จะเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญจากการ วัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรที่ดียิ่งขึ้น เปาหมายของสององคกรคือ “ความรวมมือในการ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต” เปนระยะเวลา 5 ป เครื่องพิมพรุน Speedmaster XL 106 ที่ใชระบบ อัตโนมัตริ ะดับสูงนีจ้ ะแทนทีเ่ ครือ่ งพิมพของแบรนด อื่นที่โรงพิมพทั้งสองแหง

นํามาวิเคราะหประเมินผลโดยทีมผูเชี่ยวชาญขอมูลดังกลาวจะชวยให โรงพิมพทั้งสองแหงเขาใจเกี่ยวกับศักยภาพการผลิตที่จะเพิ่มขึ้นใน อนาคตและการวางรูปแบบพอรตโฟลิโอผลิตภัณฑของบริษัท “นับเปนเหตุการณที่สําคัญยิ่ง เรามีความยินดีที่เบอรเทลสแมนน พริน้ ติง้ กรุป เลือกใชโมเดล Subscription และเราภูมใิ จทีจ่ ะเปนสวนหนึง่ ในการสรางสรรคผลงานรวมกับ BPG” ศ. ดร.อูลริช เฮอรแมน (Prof. Dr.Ulrich Hermann) ประธานเจาหนาที่บริหารฝายดิจิทัล (Chief Digital Officer) ซึ่ ง เป น หนึ่ ง ในคณะกรรมการบริ ห ารของ ไฮเดลเบิรกที่กํากับดูแลผลิตภัณฑตาง ๆ ของโซลูชั่น Lifecycles กลาว “โรงพิมพมากมายตางตระหนักวาผลกําไรทีไ่ ดรบั จะไมไดเพียงขึน้ อยูก บั ศักยภาพในการผลิต แตยังเกี่ยวของกับเวลาที่ใชในแตละรอบการผลิต ปจจัยตาง ๆ ทีม่ สี ว นทีท่ าํ ให BPG ตัดสินใจเลือกใชโมเดล Subscription นอกเหนือจากเครื่องพิมพประสิทธิภาพสูงของไฮเดลเบิรกที่มีอายุ การใชงานยาวนาน แตยงั ไดแกวธิ กี ารควบคุมกระบวนการทํางาน ระบบ การทํางานแบบอัตโนมัติ การบริหารจัดการขอมูล การบริหารจัดการ ตามเกณฑมาตรฐาน ลําดับของขั้นตอนการผลิตงานแบบอัตโนมัติ โมเดล Subscription ไดสงมอบสิ่งที่ทุกคนกําลังตองการดวยเปาหมาย เดียวกัน นัน่ คือความเสถียรในการผลิตงานดวยประสิทธิผลโดยรวมของ เครือ่ งจักรทีด่ ยี งิ่ ขึน้ ตลอดอายุการใชงานเครือ่ ง ซึง่ จะสงมอบทัง้ ผลกําไร ในระยะยาวและไดรบั ความคุม ทุนจากการลงทุนเครือ่ งพิมพไดในเวลา ที่รวดเร็ว”

การพิมพงานที่วางใจไดดวยผลงานพิมพ ที่คงคุณภาพงานไดอยางสมํ่าเสมอ บอรเทลสแมนน พริ้นติ้ง กรุป (Bertelsmann Printing Group-BPG) ตัดสินใจเซ็นสัญญาใช ผลิตภัณฑตามรูปแบบของโมเดล Subscription ที่โรงพิมพทั้งสองแหงของ BPG ไดแก ที่โรงพิมพ มอนมีเดีย (Mohn Media) ซึ่งตั้งอยูในเมืองเฮิชเบิรก (Höchberg) และโรงพิมพโวเกลดรุค (Vogel Druck) ซึง่ ตั้งอยูในเมืองวุสเบิรก (Würzburg) “เรามีเปาหมายที่จะสงเสริมการผลิตโดยการวัด ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรเพื่อเพิ่มผลผลิต อยางตอเนือ่ งในระยะเวลา 5 ปนี้ ความรวมมือในการ ส ง เสริ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต โดยการใช โ มเดล Subscription เปนหัวใจสําคัญในการดําเนินงานซึ่ง ทําใหเราเชื่อมั่นวาในระยะเวลา 5 ปนี้ ไฮเดลเบิรกจะ ดูแลรับผิดชอบทัง้ ในเรือ่ งศักยภาพการผลิตและความ พร อ มใช ง านของเครื่ อ ง” ดร.นิ ค ลาส ดาริ จ ชุ  ค (Dr.Niklas Darijtschuk) ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติ การ (Chief Operation Officer) ของ BPG กลาว การตกลงครั้งนี้เปนบทสรุปหลังจากที่ไดเจรจา หารือกันหลายครั้งและจากทุกรอบการประชุมที่เขม ขนซึง่ ครอบคลุมในทุกรายละเอียด อาทิ ขอมูลตาง ๆ ที่ไดรับจากระบบการทํางานที่เกี่ยวของกับการผลิต ของทั้งสองโรงพิมพ ขอมูลตัวเลข โครงสรางลักษณะ งานเพื่อการจัดพิมพโดยระบบออฟเซต เหลานี้จะถูก

48

THAI PACKAGING NEWSLETTER

July - August 2020

ขอตกลงระหวางสองบริษัทครอบคลุมวาไฮเดลเบิรกสามารถ สงมอบงานพิมพตามยอดพิมพดังที่คาดการณไวในชวงระยะเวลา 5 ป ดวยประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องพิมพที่โรงพิมพทั้งสองสาขาซึ่งจะ เพิ่มมากขึ้นและจะดําเนินไปในแนวทางเดียวกัน และเพื่อใหบรรลุจุด มุง หมายดังกลาว ฝายบริการของไฮเดลเบิรก จะจัดหลักสูตรฝกอบรมที่ เขมขนและรับประกันในการสงมอบการบริการตลอด 24 ชั่วโมงใหกับ ทีมงานของ BPG พรอมทั้งจัดหาคลังเก็บสินคาโดยสัญญาของโมเดล Subscription ระหว า งสองบริ ษั ท ยั ง รวมถึ ง การบริ ห ารสต็ อ กเก็ บ ผลิตภัณฑตาง ๆ อาทิ อะไหล วัสดุอุปกรณการพิมพที่ BPG ใชในการ ผลิต และในชวงฤดูใบไมผลิในป 2563 นี้ โรงพิมพทั้งสองแหงจะติดตั้ง เครื่องพิมพรุน Speedmaster XL 106 ที่ใชระบบอัตโนมัตริ ะดับสูงซึ่ง จะติดตัง้ แทนทีเ่ ครือ่ งพิมพรนุ เดิมทีเ่ ปนแบรนดของยีห่ อ อืน่ 2 เครือ่ งที่ โรงพิมพสาขาของ BPG ทั้ง 2 แหง โดยเครื่องพิมพรุน Speedmaster XL 106 10 สีพรอมหนวยเคลือบและระบบกลับกระดาษในตัวจะติดตัง้ ที่โรงพิมพมอนมีเดีย และที่โรงพิมพโวเกลดรุค จะติดตั้งเครื่องพิมพ 9 สีในรุน เดียวกันนี้ จุดมุง หมายในการใชระบบการผลิตแบบอัตโนมัตดิ ว ย แนวคิด “Push to Stop” นี้เพื่อใหแนใจวาทางโรงพิมพมีความพรอม ในทุกดาน มีขอ มูลครบถวนในระบบการทํางาน และการบริการทีไ่ ดรบั จะครอบคลุมทุกสวนโดยการใชแพลตฟอรม Heidelberg Assistant ซึ่งเปนโปรแกรมดานการบริการระบบดิจิทัล ตลอดจนใชซอฟตแวร อัจฉริยะ Prinect Production Manager เพื่อจะชวยใหระบบการผลิต งานรวดเร็ว คลองตัว การบริการยังรวมถึงการตรวจสอบระบบแบบ


คาดการณลว งหนา (Predictive Monitoring) เพือ่ ตรวจสอบประสิทธิภาพ ในการทํางานและการเปนที่ปรึกษาเพื่อใหระบบการผลิตมีความเสถียร ในระดับสูง “การสงมอบงานทีม่ คี ณ ุ คาของเรามุง เนนในการผลิตงานดวยการใช ความเร็วในการพิมพสงู ใชเวลาตัง้ เครือ่ งหรือเวลาตรวจเช็คไมนาน เพือ่ ชวยใหมเี วลาการผลิตงานไดในระยะยาวนานมากขึน้ ” ดร.เดวิด ชเม็ดดิง้ (Dr.David Schmedding) ผูอํานวยการฝายโมเดลธุรกิจ Subscription ของไฮเดลเบิรกกลาว “นี่ถือวาเปนจุดแข็งของทางไฮเดลเบิรก การลด เวลาหยุดเครื่อง ความเสถียรของกระบวนการผลิตเปนปจจัยสําคัญใน การเพิม่ ผลกําไรใหกบั ทางโรงพิมพ การวิเคราะหประสิทธิภาพในการผลิต เปนเครื่องยืนยันวาระบบการพิมพโดยเครื่องพิมพออฟเซตของไฮเดล เบิรกผลิตงานพิมพโดยเฉลี่ยมีจํานวนที่เพิ่มมากขึ้นถึง 20เปอรเซ็นต ตลอดอายุการใชงานทีม่ ากกวาการผลิตโดยเครือ่ งพิมพของแบรนดจาก ยี่หออื่น” เบอรเทลสแมนน พริ้นติ้ง กรุป เปนบริษัทที่มีเครือขายในหลาก หลายธุรกิจ อาทิ การพิมพ การบริการดานการตลาด และมีบริษทั ในเครือ มากกวา 20 บริษัท บริษัทตาง ๆ ตั้งอยูในประเทศเยอรมนี ออสเตรีย สวิตเซอรแลนด อังกฤษและในอเมริกา มีพนักงานมากกวา 8,000 คน ธุรกิจของบริษัทครอบคลุมถึงการบริการดานการพิมพ การตลาด ผาน ชองทางทีห่ ลากหลายมากยิง่ ขึน้ ดวยความพรอมของระบบขอมูล ตลอด จนมีบริการดานบริหารจัดการการสงเสริมการขายทีม่ ปี ระสิทธิผล

โรแลนด วิทที ผูจัดการฝายผลิตและเทคโนโลยี ของมอนมีเดีย ดร.นิคลาส ดาริจชุค ประธาน เจาหนาที่ปฏิบัติการของ BPG จูเลีย อิสซาเบล เชฟเฟอร หัวหนาแผนกการพิมพระบบออฟเซ็ต ของมอนมี เ ดี ย และ จ อ ร ก คู เ ชนไมสเทอร กรรมการผูจัดการของโวเกลดรุค

THAI PACKAGING NEWSLETTER

July- August 2020

49
FOCUS

The 2019 TOP Three winners are:

Best of Show Award

Institute of Packaging Professionals Announces

2019 AmeriStar Award Winners

Clinique iD, Estee Lauder Companies Clinique iD by Estée Lauder Companies is a unique dual pump package that delivers lotion and concentrated serum in one push of the actuator. The consumer gets the choice of buying multiple lotion types and combining them with serum cartridges to address specific skin needs.

Twenty-seven winners have been selected as recipients of a coveted 2019 AmeriStar Award, a prestigious design award for the packaging industy, produced by IoPP, The Institute of Packaging Professionals. A roster of 12 judges from various segments of the packaging industry evaluated this year’s entries in person, examining package innovation, product protection, economics, performance, marketing and environmental impact. Judges considered more than 50 package entries across 17 categories for both professional and student awards, as well as AmeriStar’s prestigious top three awards. The top three AmeriStar awards include the Sustainable Package Award, the Design Excellence Award and the Best of Show Award.

52

THAI PACKAGING NEWSLETTER

July - August 2020

AmeriStar Award winners by category:

Beverages (Alcoholic) Heaven’s Door Whiskey by Berlin Packaging is a small-batch collection of handcrafted American whiskeys developed in partnership with Bob Dylan. The custom rounded-shoulder bottle features Dylan’s distinctive iron gates created at his Black Buffalo Ironworks Studio from objects found on farms and scrapyards across America.


Design Excellence

Sustainable Packaging Award

O-I: EXPRESSIONS, O-I O-I: EXPRESSIONS by O-I was developed for design agencies, packaging professionals and food & beverage marketers who want to stand out and offer their consumers new reasons to love and choose their brand, O-I: EXPRESSIONS enables late-stage design, combining the integral benefits and heritage of glass with an agile, marketing-focused capability.

Krylon® Industrial Quik-Tap™ Aerosol, Sherwin Williams Krylon® Industrial Quik-Tap™ Aerosol by SherwinWilliams is one of the first aerosol paint package to separate the valve and actuator from the can. After use, the reusable device creates an empty, non-pressurized aerosol can that allows for easy recycling.

Drug and Pharmaceutical

Electronics

An elegant child-resistant packaging solution by Duallok was developed to provide the most beautiful, user friendly and compliant package for high-end controlled substances. The patented double-lock design, certified under the 16 CFR 1700 guidelines for child resistance, keeps kids safe and brands compliant. Target Simply Balanced Vitamins by TricorBraun was developed because Target Stores decided it was time to enter the upscale nutraceutical market with Simply Balanced™ vitamins in premium packaging. The design is a three-piece solution that attracts consumers with different shapes, colors and color combinations in fully recyclable materials. The bottle features a differentiating oblong shape and wider mouth for easier dispensing, as well as a half-turn, push-and-turn, child-resistant closure to improve safety.

Xbox Adaptive Controller by Microsoft was packaged to create an empowering unboxing experience for anyone who would be gaming with the controller. When designing, Microsoft worked directly with gamers who have limited mobility to understand how to make the unboxing as easy as possible. This package features improvements such as loops acting as a lever to assist in component removal and multiple product access points.

ภาพประกอบและขาวจาก https://www.iopp.org/i4a/pages/ index.cfm?pageid=4438# entrymaterials https://www.iopp.org/i4a/ pages/index.cfm?pageid=2892

THAI PACKAGING NEWSLETTER

July- August 2020

53


Food (Shelf Stable)

Industrial/Commercial

Joyböl Smoothie Bowl by Plastic Ingenuity Inc. creates a unique food category in the grab-and-go market. The innovation is centered around creating an all-in-one, highly-portable, shelf-stable smoothie bowl for healthconscientious millennials on the go, resulting in one of the world's first all-in-one smoothie bowl package.

Advanced Polymer Activation System by Ecolab is a patented automated solution for dispensing powders in wastewater treatment applications. The unit and packaging reduce total cost of operation and improve workplace safety and hygiene by increasing polymer activation with dust-free packaging and dispensing.

Food (Refrigerated)

Medical Device

Roll Over-Wrap Tray by Clearly Clean Products, LLC is one of the world’s only patented, 100 percent recyclable, smooth-edge PET overwrap food tray. It’s produced in multiple colors (including clear) and is available with or without pads. It’s utilized for meat, poultry, seafood and produce – and customized for the customer.

ORTHOFIX Medical Tray by Placon – taking design and innovation to the next level with leading sustainability focus on stock and custom retail, food and medical packaging. This custom tray keeps the medical screw suspended to prevent HA coating damage.

Promotional/Display Health and Beauty Aids Korrvu® Inserts for Fragrance Packaging by Sealed Air can be formed over a range of products, creating a versatile and dynamic option to replace traditional vacuum-formed molds. This curbside recyclable packaging solution meets the growing e-commerce demand for sustainable product protection while maintaining a luxurious, high-end look. L’Oréal Paris Elvive Rapid Reviver by Viva IML Tubes utilizes Viva’s state-of-the art label graphics with true, full-coverage, eye-catching, metallic accents and a parabolic ‘iconic crimp’. The tube itself has a positive sustainability theme with low-emission lifecycle and a fully recyclable total package.

Household Products PACLOCK Bi-Fold Custom Retail Package by Placon This bi-fold clamshell package for Pacific Lock Co. provides consumers the ability to touch the product without risk of theft prior to purchase. The open-and-fold back panel design gives the package significantly more marketing and graphics space. The package enables consumers to open and close the back panel to read and better understand the product. Drinkworks Home Bar Packaging by Drinkworks is easy to lift, carry, un-box and recycle. Lifting and carrying can be accomplished via a top handle and/or 2 x side-panel hand-holds, Unboxing is achieved by releasing two patented side locks and lifting off the box top. This package fulfills the objective of reducing the time and number of steps to un-box the product and minimize awkward lifting of the small appliance.

54

THAI PACKAGING NEWSLETTER

July - August 2020

Yankee Candle Holiday Gifting Pack by Newell Brands is a seasonal gift set designed to enable frictionless gifting. Premium decorative packaging was designed to attract consumer attention while offering secondary surprises to the recipient throughout a layered opening experience. Pepsi NFL Laces Can by PepsiCo Inc.’s Global Beverage Packaging R&D and Design and Innovation teams is a limited-edition Pepsi Can with innovative packaging that strengthens brand equity. The packaging enhances the consumer sensory experience and drives engagement by breaking out of the straight-walled aluminum cans common in soft drinks.

Saves Food (Foodservice) HomeFresh Entree by Placon offers modular stacking and interstacking, leak resistance when lidded, and secure stack engagement to limit package movement when stacked during transportation from foodservice establishment to the home or place of consumption. Serve Good® Packaging Program by US Foods, Inc. ensures a holistic approach in providing customers with sustainable packaging solutions that align with Serve Good® packaging standards. The three E’s (engineer better designs, employ better materials, empower a better end-of-life solution) push the industry toward advancing trends in minimalist packaging, recycling, recyclability and clean packaging. Better design to optimize sizing and material usage ensure that the minimum amount of packaging is used to produce the product.


Other

Student

Klearfold Keeper CR by HLP Klearfold is the first of its kind, clear, certified child-resistant package for medical and recreational cannabis. Cannabis product producers can now enjoy the marketing and merchandising benefits of clear plastic packaging, while satisfying the CPSC criteria for child-resistant closures. Through the CPSC CR certification process, it became apparent that test-subject kids (42–51 months old) were more motivated to breech the Klearfold Keeper CR package because they could see its contents. In order to stand up to this extra attention, the Keeper CR had to provide a higher level of security than paperboard CR packages. Allergy Relief Nasal Spray by GlaxoSmithKline (GSK) is in keeping with the sustainability initiative that GSK is passionate about and committed to in their packaging strategy. GSK is implementing several improvements that are approved by the respective health authorities while yielding an overall improvement in sustainability and considerably reducing the use of plastic packaging and their carbon footprint of up to 50 percent in some scenarios. Reusable Structural Transit Inserts by EPE USA are an innovative application of high-density molded polypropylene engineered parts that are precisely designed to improve product protection in e-commerce transit modes while maintaining SIOC freight benefits and doing so within a 100 percent sustainable system. Miracle-Gro® Performance Organics™ by ProAmpac was thoughtfully engineered to use the least amount of material required with the optimum percentage of bio-resin to be the most sustainable while retaining product performance, functionality and packaging durability.

All four of the 2019 Student AmeriStar Award winning entries are from the California Polytechnic State University. First Place: ReNood allows consumers to customize and create a meal specific to their taste by mixing and matching individual pods of ingredients. The product also reduces food waste and encourages repeated buys. ReNood’s containers are made of cassava starch, which is compostable and recyclable. Second Place: Butter Drops capitalizes on the fact that ordinary butter sticks can be a hassle to use and store. Its wax wrapping paper is difficult to use and non-recyclable. Butter Drops is a novel packaging system for butter. It is eye-catching on the shelves, conveniently portioned to minimize food waste, and fully compostable and recyclable. Third Place: Halo takes deodorant packaging to a new level, reducing the amount of material and creating a simple new design that is easy to use for the consumer. Honorable Mention: California Kissed is a novel metal can system that maximizes space efficiency during distribution and storage. Easily open it using a pull tab, which includes a tamper-evident feature. Its lid also allows draining the contents and re-closing the container, thus reducing food waste. Want to learn more about these innovative packages? Full information about each of the 2019 AmeriStar Award Winners is available online. Product photos are available by request – contact Barbara Dykes at bdykes@iopp.org to request photos.

About IoPP The Institute of Packaging Professionals (IoPP) is the leading individual membership organization serving the educational needs of the packaging community. It is committed to providing continuing educational programs of interest and value to all packaging professionals. These programs cover all packaging-related areas of business and technology, as well as fundamental principles. The organization, its activities and operations support the development of the best possible packaging programs and events. For more information, please visit iopp.org.

THAI PACKAGING NEWSLETTER

July- August 2020

55


SPECIAL

area

บุญชัย เลาหะธีระพงษ

กลองกระดาษที่ตกแตงดวย

Stamping Foil รี ไซเคิล ไดหรือไม

ขอเริม่ ตนดวยการทําความเขาใจเรือ่ ง ฟอยล (Foil) กันกอนวามีประเภทใดบางทีน่ าํ ไปใชงานเพือ่ ตกแตงกลองกระดาษ Stamping Foil คือฟอยลทตี่ ดิ ลงบนผิวกระดาษดวย การปม Hot Stamping แลวลอกฟลม ฟอยลพลาสติก ออกไป ไมตดิ ไปกับชิน้ งานกระดาษ ในชวงหลังนีม้ กี ารเรียก การใชฟอยลประเภทนีว้ า Dry Transfer Decoration หรือ Thin Layer Decoration เพือ่ เนนวาเปนการติดชัน้ สีลงไป เทานัน้ ไมมกี ารติดฟลม ฟอยลพลาสติกลงบนผิวกระดาษ Laminating Foil คือฟอยลทตี่ ดิ ลงบนผิวกระดาษ โดยการรีดดวยความรอน ตัวชัน้ สีเมทัลลิคเองรวมไป ถึงชัน้ ฟลม ฟอยลพลาสติกจะถูกรีดติดลงไปประกบกันกับ กระดาษทัง้ แผน ขอดีคอื ทําใหกระดาษมีความแวววาวแบบ เมทัลลิคทัง้ แผน แตตอ งแลกมาดวยการมีพลาสติกติดรวม ไปกับกระดาษดวย คําถามทีว่ า กลองกระดาษทีม่ กี ารตกแตงดวยฟอยล สีเงิน ทอง เมทัลลิคตาง ๆ สามารถนําไปรีไซเคิลไดหรือไม? คําตอบคือ การใช Stamping Foil ตกแตง กระดาษยัง สามารถนํามารีไซเคิลได แตหากเปนการใช Laminating Foil นัน้ กระดาษกับพลาสติกติดกันอยูจ ะไมสามารถ รีไซเคิลได ภาพนีเ้ ปนตัวอยางกระดาษทีต่ กแตงดวยฟอยลทงั้ 2 ชนิด หากดูเผิน ๆ แลว ทัง้ 2 แผนมีลกั ษณะเหมือนกัน คือ พื้นสีฟาและมีฟอยลสีทองวงกลมอยูตรงกลาง แต ความจริงแลวกระดาษแผนบน เปนการใชกระดาษทีเ่ คลือบ Laminating Foil สีทองไว แลวพิมพสฟี า ทับ เมือ่ ทดสอบ ฉีกกระดาษนีจ้ ะพบวา มีฟล ม พลาสติกเคลือบผิวเต็มอยู ทัง้ แผน

งคงเป น คํ า ถามและข อ สงสั ย กั น อย า ง กวางขวางในวงการบรรจุภัณฑ โดยเฉพาะ บรรจุภณ ั ฑประเภทกลองกระดาษวา กลองแบบไหน? สเปกไหน? ทําจากวัสดุอะไร? ฯลฯ ถึงนําไป “รีไซเคิล ได” และลงลึกกันไปอีกขั้นวา กลองกระดาษที่มีการ ตกแต ง ด ว ยฟอยล สี เ งิ น ทอง เมทั ล ลิ ค ต า ง ๆ สามารถนํ า ไปรี ไ ซเคิ ล ได ห รื อ ไม ? บทความนี้ มี คําตอบใหครับ

ยั

56

THAI PACKAGING NEWSLETTER

July - August 2020


ในขณะที่กระดาษอีกแผนนั้น ใช Stamping Foil สีทองติดลงไปบนกระดาษบริเวณวงกลมเทานัน้ และเมือ่ ฉีกกระดาษออกจนไปถึงบริเวณสีทอง ก็ยงั พบวากระดาษ สามารถฉีกขาดไปตามปกติ นัน่ หมายความวา Stamping Foil นีม้ คี วามบางมาก และไมมพ ี ลาสติกปะปนอยูเ ลย ความบางของ Stamping Foil ทีต่ ดิ อยูบ นกระดาษนี้ หนาเพียง 0.02 ไมครอน หรือบางกวาเสนผมของมนุษย 6,000 เทา อยางไรก็ดี มีความขอสงสัยอีกประการหนึง่ วา ขนาด พืน้ ทีเ่ ทาไรของ Stamping Foil เมือ่ ติดลงไปบนกลอง กระดาษแลว ยังสามารถนําไปรีไซเคิลได? กอนอื่นขอทําความเขาใจกอนวา การนํากลอง กระดาษทีใ่ ชแลวไปรีไซเคิลนัน้ คือการเปลีย่ นแผนกระดาษ ใหกลายเปนเนือ้ เยือ่ กระดาษ โดยการใชนาํ้ และสารเคมี เพือ่ แยกหมึกรวมไปถึงสารเจือปนอืน่ ๆ บนผิวกระดาษ ออกจากเยื่อกระดาษ แลวจึงนําเยื่อกระดาษที่ไดมานั้น ไปอัดเปนแผนกระดาษเพือ่ นํากลับมาใชใหม กระบวนการ แยกหมึ ก และสารเจื อ ปนออกจากกระดาษนี้ เรี ย กว า Deinking (ในบทความฉบับกอนไดกลาวถึงเรือ่ งนีไ้ ปแลว) แตกอ นทีก่ ระดาษจะมาถึงขัน้ ตอน Deinking จะตอง ผานกระบวนการคัดแยก (Sorting) ซึง่ โรงงานผลิตกระดาษ รีไซเคิลจะใชเครือ่ งจักรอัตโนมัตใิ นการชวยคัดแยกกระดาษ จากภาพนีจ้ ะเปนเครือ่ งคัดแยกกระดาษของบริษทั Rowe Nürnberg ทีป่ ระเทศเยอรมนี และเปนสถานทีท่ ไี่ ดทาํ การ ทดสอบการนํากระดาษทีม่ ี Stamping Foil ตกแตงอยูม า ทดลองคัดแยกดวยเครือ่ งอัตโนมัตนิ ี้ โดยกระดาษตัวอยางจํานวน 12 แผน มี Stamping Foil อยูเ ปนปริมาณตัง้ แต 3-100% (Surface Coverage 3-100%) และเมื่อนําไปใสลงในกระบวนการคัดแยก กระดาษพบวา กระดาษตัวอยางทีม่ ี Stamping Foil พืน้ ที่ ไมถงึ 70% ของแผนกระดาษ สามารถผานกระบวนการ คัดแยกกระดาษนีไ้ ปได (ถือเปนกระดาษทีส่ ามารถนํา ไป Deinking ได) THAI PACKAGING NEWSLETTER

July- August 2020

57


กระดาษตัวอยางนี้ถูกนําไปทิ้งไวในกอง และวิ่งผาน สายพานลําเลียงของเครื่องคัดแยก ผลปรากฏวากระดาษ ตัวอยางทีม่ พี นื้ ที่ Stamping Foil มีไมถงึ 70% ผานการคัดแยก เปนกระดาษที่เหมาะกับการนําไปรีไซเคิลตอไป และเมื่ อ นํ า กระดาษที่ ผ  า นการคั ด แยกนี้ ไ ปเข า กระบวนการ Deinking แลว Stamping Foil ทีม่ คี วามบาง (หรือ มวลขนาดเล็กมากเมื่อเทียบกับมวลของกระดาษ) จะถูกแยก ทิ้งไปพรอมกับหมึก แลวเยื่อกระดาษสามารถนําไปใชใหมได ดี โดยบทความฉบับทีแ่ ลวไดกลาวถึงวากระดาษ ทีม่ ี Stamping Foil ตกแตงอยู ไดรับคะแนน Deinkability ที่ 100 เต็ม จาก การทดสอบโดย INGEDE Office - International Association of the Deinking Industry ประเทศเยอรมนี มาถึงตรงนีอ้ าจมีบางทานทีโ่ ตแยงวา ประเทศเยอรมนีมี ความทันสมัยในเรื่องเทคโนโลยีและมีมาตรการดานบริหาร จัดการขยะไดดีกวาประเทศไทย ถึงไดมีเครื่องมือเครื่องจักรที่ คัดแยกกระดาษไดอยางดี สําหรับประเด็นนี้ถือวานาสนใจ อยางมาก เพราะประเทศเยอรมนีขึ้นชื่อเรื่องนี้จริง ๆ เพราะ ในปจจุบันประเทศเยอรมนีสามารถนําขยะจํานวนกวา 67% ไปรีไซเคิลได ซึง่ ถือเปนประเทศทีม่ อี ตั ราการรีไซเคิล ที่สูงที่สุดในโลก

กระดาษตัวอยางที่มีพื้นที่ Stamping Foil ไมถึง 70% ผานการคัด แยกเปนกระดาษที่เหมาะกับการนําไปรีไซเคิลตอไป

ดังนัน้ หากกลาวถึงการทีก่ ลองกระดาษใชแลว จะถูกนําไปรีไซเคิลในประเทศไทย นัน้ อัตราการคัดแยกขยะทีม่ าจากภาครัฐและเอกชนเอง คงไมไดสงู เทากันกับทีเ่ ยอรมนี เปนแน และมีโอกาสสูงที่ขยะกลองกระดาษเหลานี้จะถูกนําไปฝงกลบในดิน จึง ทําใหมีการทดสอบ การยอยสลายในดิน (Compositing) ซึ่งการทดสอบนี้คือการนํา กระดาษที่ตกแตงดวย Stamping Foil ไปทดสอบฝงกลบในดิน โดยบริษัท DIN Certco ไดใหผลรองรับวา กระดาษที่มีมวล Stamping Foil ที่ไมเกิน 1% จากมวลรวมของ กระดาษ สามารถผานการทดสอบวา ไมสง ผลกระทบตอการยอยสลายในดินและ ไมมีผลขางเคียงกับการเจริญเติบโตของพืช จะเห็นไดวา คําถามทีเ่ ราตัง้ ไวในตอนแรกวา กลองกระดาษทีม่ กี ารตกแตงดวย ฟอยลสีเงิน ทอง เมทัลลิคตาง ๆ สามารถนําไปรีไซเคิลไดหรือไม? สามารถตอบ แยกเปนประเด็นตาง ๆ ไดหลากหลายประเด็น ทัง้ การทีจ่ ะตองแยกประเภท Stamping Foil ออกจาก Laminating Foil, กระดาษที่มี Stamping Foil พื้นที่มากนอยแคไหนถึง จะเปนกระดาษที่เหมาะสมในการรีไซเคิล และกลองกระดาษที่มี Stamping Foil อยู หากไมไดนําไปรีไซเคิลแตถูกฝงกลบลงในดิน จะเปนอันตรายกับสิ่งแวดลอมหรือไม สําหรับ Stamping Foil จาก KURZ นอกจากที่เราจะทําการวิจัยทดสอบในดาน สิ่งแวดลอมอยางละเอียดจากที่ไดกลาวมาแลวในบทความหลายฉบับ ในกระบวนการ ผลิตที่โรงงานของ KURZ ทั่วโลกเองก็ยังมีมาตรการและแนวปฏิบัติที่ชวยลดมลภาวะ เชน การใชพลังงานไฟฟาหมุนเวียน การใชของเสียไปเปนเชื้อเพลิงในโรงงาน การลด การปลอยกาซเรือนกระจก และควบคุมนํ้าเสียใหเปนศูนย เปนตน ทั้งนี้ก็เพื่อใหมั่นใจ วา Stamping Foil ของเราเปนวัสดุที่มีคุณภาพ สรางมูลคาเพิ่มใหแพ็กเกจจิ้งได และอยูคูกับโลกใบนี้ไดอยางยั่งยืน…

บริษัท เคิรซ (ประเทศไทย) จํากัด 2869-2869/1 ถนนริมทางรถไฟสายปากนํ้า แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2671-7505

58

THAI PACKAGING NEWSLETTER

July - August 2020

|

แฟกซ 0-2671-7711

|

อีเมล : sales@kurz.co.thARTICLE Sandvik Coromant

เทคนิคการสรางโมเดล 3 มิติ สําหรับผลิตเฟซชิลดดวย ความเร็วสูง Sandvik Coromant วิธีการพิมพแบบ 3 มิติ เพื่อตอสูกับ COVID-19… Sandvik Coromant ผูนําดานการตัดเฉือนโลหะพัฒนาเทคนิคการ สรางโมเดล 3 มิติรูปแบบใหมที่สามารถพิมพแผนพลาสติกปองกันใบหนา (เฟซชิลด) แบบ 3 มิติไดถึง 200 ชิ้น ภายในเวลาเทียบเทากับวิธีการพิมพ แบบเดิมที่สามารถผลิตไดแคชิ้นเดียว การสรางขอมูลโมเดลแบบซอนกัน หลายชั้นเปนเทคนิคที่สามารถเพิ่มเอาตพุตของการพิมพแบบ 3 มิติไดเปน จํานวนมาก ซึ่งเปนแนวทางที่จะชวยเพิ่มกําลังการผลิตเฟซชิลดใหกับเจา หนาที่สาธารณสุขที่กําลังตอสูกับ COVID-19 ได Sandvik Coromant ยินดี เผยแพรขอมูลนี้โดยไมมีคาใชจายเพื่อสนับสนุนและสงเสริมใหธุรกิจอื่น ๆ นําวิธีการนี้ไปใชในการผลิตเฟซชิลดใหเพียงพอตอความตองการ โดยปกติแลว โรงงานอุตสาหกรรมของ Sandvik Coromant ในประเทศ สวีเดน จะผลิตผงโลหะสําหรับผลิตชิ้นสวนทางวิศวกรรมที่มีความซับซอน 60

THAI PACKAGING NEWSLETTER

July - August 2020

เทานัน้ แตตอนนีบ้ ริษทั ไดนาํ เอาความเชีย่ วชาญ ดานงานโลหะและศักยภาพการพิมพแบบ 3 มิติ มาปรับใชรว มกับเครือ่ งพิมพพลาสติกแบบ 3 มิติ บางสวนทีม่ อี ยู เพือ่ ผลิตอุปกรณปอ งกันอันตราย สวนบุคคล (PPE) สําหรับเจาหนาที่สาธารณสุข โดยเฉพาะ ขณะนี้มีองคกรธุรกิจหลายแหงไดเดินหนา ผลิตเฟซชิลดโดยใชการพิมพแบบ 3 มิติ กันแลว แต เ นื่ อ งจากข อ จํ า กั ด ของเครื่ อ งพิ ม พ 3 มิ ติ สวนใหญ ทําใหสามารถพิมพชิ้นงานไดครั้งละ หนึ่งไฟล CAD เทานั้น จึงสงผลใหการผลิตเปน ไปอยางลาชา เพื่อแกไขปญหาดังกลาว ทีม วิศวกรแผนกเครื่องมืองานพิมพของ Sandvik Coromant จึงไดพัฒนากระบวนการสรางโมเดล ที่ชวยใหเครื่องจักรสามารถอานขอมูลเฟซชิลด หลายชิ้นซอนกันเปนไฟล CAD ไฟลเดียวได และดวยวิธีการสรางสําเนาขอมูลภาพ 3 มิติของเฟซชิลด ทําใหทีมวิศวกรของ Sandvik Coromant สามารถสรางโมเดลที่มีเฟซชิลดซอน ทับกันหลายชั้นได จากนั้นเมื่อใชเครื่องพิมพ 3 มิ ติ ที่ ม าพร อ มเครื่ อ งอั ด รี ด แบบคู  ก็ จ ะทํ า ให สามารถรับคําสั่งในการสรางโครงเชื่อมระหวาง ผลิ ต ภั ณ ฑ แ ต ล ะชิ้ น ได ซึ่ ง เป น การพิ ม พ เ ส น พลาสติกบาง ๆ เชื่อมยึดระหวางชิลดแตละชิ้น และเมือ่ พิมพสว นเชือ่ มยึดนีด้ ว ยวัสดุทลี่ ะลายใน นํ้าได ก็จะสามารถแยกชิลดออกจากกันหลังจาก พิมพเสร็จไดอยางงายดาย ขณะนี้ แ ผนกเครื่ อ งมื อ งานพิ ม พ ข อง Sandvik Coromant สามารถผลิตเฟซชิลดไดรอบ การผลิตละ 42 ชิ้นตอเครื่องพิมพ 3 มิติ 1 เครื่อง ซึ่งกระบวนการแบบเดิมจะใชเวลาถึง 48 ชั่วโมง ในการผลิตเฟซชิลดเพียงชิน้ เดียว หากนําเทคนิค นี้ไปใชกับเครื่องพิมพ 3 มิติขนาดใหญ ก็จะ สามารถพิมพเฟซชิลดไดถึง 200 ชิ้นในรอบการ ผลิตเดียว Sandvik Coromant หวังเปนอยางยิ่งวา องคกรธุรกิจอื่น ๆ ที่มีเครื่องพิมพ 3 มิติ จะนํา เทคนิคการผลิตเฟซชิลดทมี่ ปี ระสิทธิภาพสูงสุดนี้ ไปปรับใช นอกจากนี้ทางบริษัทยังแชรขอมูล โมเดล 3 มิตินี้ใหกับบริษัท Protech ซึ่งเปน ซัพพลายเออรเครื่องพิมพ 3 มิติยี่หอ Stratasys ระดับแนวหนาของยุโรปเหนือเปนทีเ่ รียบรอยแลว และยังมีผูจัดจําหนายเครื่องพิมพ 3 มิติใหกับ ตลาดงานอดิเรกรายหนึง่ ก็ไดแชรขอ มูลนีใ้ นเครือ ขายของเขาแลวดวยเชนกัน “การพิมพชิ้นสวนหลายชิ้นไดในครั้งเดียว เป น วิ ธี ก ารผลิ ต เฟซชิ ล ด จํ า นวนมากด ว ย


เครื่องพิมพ 3 มิติที่มีประสิทธิภาพสูงสุด” Christian Dingfors* วิศวกรการผลิตฝายเครื่องมืองานพิมพ ของ Sandvik Coromant อธิบายและวา “เพื่อชวย เหลือบุคลากรทางการแพทยที่กําลังตอสูกับ COVID -19 เราต อ งสนั บ สนุ น การผลิ ต อุ ป กรณ ป  อ งกั น อันตรายสวนบุคคล (PPE) ใหมีประสิทธิภาพสูงที่สุด เทาทีจ่ ะทําได และนีค่ อื เหตุผลที่ Sandvik Coromant ตองการแชรเทคนิคและขอมูลโมเดลเฟซชิลดนใี้ หกบั องคกรธุรกิจตาง ๆ ใหมากที่สุด เราตองการใหทุก หนวยงานที่มีกําลังการผลิตดวยเครื่องพิมพแบบ 3 มิติเขามามีสวนรวม” “เราขอเชิ ญ ชวนให ทุ ก องค ก รธุ ร กิ จ ที่ เข า ถึ ง เครือ่ งพิมพ 3 มิตไิ ด ติดตอเรามาเพือ่ ขอรับคําแนะนํา ในการนําเทคนิคการพิมพนี้ไปปรับใช เรายินดีแชร ขอมูลโมเดล 3 มิตินี้กับทุกคน ซึ่งรวมถึงธุรกิจขนาด เล็กและผูใชเครื่องพิมพตามบานสําหรับสรางสรรค

งานอดิเรกที่ตองการรวมสนับสนุนการตอสูครั้งสําคัญนี้ไปดวยกัน” Dingfors กลาว เมื่อสามารถหาแผนใสสําหรับโปรเจคเตอรมาไดมากกวา 3,000 แผน หลายแผนกของ Sandvik Coromant ก็ลงมือผลิตเฟซชิลดดวย เครื่องพิมพแบบ 3 มิติที่มีอยู เชน แผนกเครื่องมืองานพิมพของ Sandvik Coromant หยุดการผลิตดวยเครื่องพิมพ 3 มิติที่ไมสําคัญ ทั้งหมด แลวนํากําลังการผลิตดังกลาวมาใชในการผลิตเฟซชิลดโดย เฉพาะถึง 75 เปอรเซ็นตของเครื่องพิมพทั้งหมด เฟซชิลดเหลานี้จะถูกบริจาคใหกับโรงพยาบาลใน SandvikenGävle, Gävleborg และ Stockholm ประเทศสวีเดน ซึ่ง Sandvik Coromant หวังวาความคิดริเริ่มนี้จะถูกนําไปใชทั่วโลกโดยกลุมองคกร ธุรกิจขนาดใหญจาํ นวนมาก ซึ่งไมไดจํากัดเพียงแค Sandvik รายเดียว เทานั้น นอกจากนี้ยังมีเรื่องราวดี ๆ จากประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อ Wally Calayag วิศวกรฝายขายของ Sandvik Coromant ประจํามลรัฐ แคลิฟอรเนีย พบวาการสวมหนากากอนามัยทําใหเจาหนาทีท่ างการแพทย ในโรงพยาบาลใกลบานที่ภรรยาของเขาทํางานอยูเกิดอาการเจ็บปวด บริเวณใบหู เขาจึงเกิดไอเดียบางอยาง ภายในบานของเขามีเครื่องพิมพแบบ 3 มิติและไฟลแบบโอเพน ซอรสอยูแลว ดังนั้นจึงเริ่มพิมพอุปกรณเพิ่มความยาวของสายคลอง หนากาก หรือเรียกกันวา แถบตอสายคลองหู หลังจากนั้นไมนาน เขา ก็สง แถบตอสายคลองหูไปยังโรงพยาบาลเพือ่ ชวยเจาหนาทีใ่ นแนวหนา และกลายมาเปนแรงบันดาลใจใหคนอื่น ๆ ทําตาม “Sandvik ใหความสําคัญตอความปลอดภัยของพนักงานโดย เสมอมา” André Larsson เจาหนาที่เทคนิคดานการวิจัยและพัฒนา ประจําแผนกการผลิตแบบเพิ่มเนื้อของ Sandvik Coromant กลาววา “ตอนนี้ถึงคราวที่เราจะตองชวยปกปองเจาหนาที่ทางการแพทยให ปลอดภัย เพือ่ ใหพวกเขาชวยเหลือผูท ตี่ ดิ เชือ้ COVID-19 ใหได ชีวติ ของ เราขึ้นอยูกับเจาหนาที่ทางการแพทยเหลานี้ และเราไมยอมใหพวกเขา ตองเสี่ยงอันตรายจากการชวยชีวิตผูคน” Sandvik Coromant เปนสวนหนึ่งของกลุมวิศวอุตสาหกรรม ระดับโลกของ Sandvik และเปนผูนําดานการผลิตเครื่องมือ ผลิตภัณฑ ดานการตัดเฉือน ตลอดจนการสรางองคความรูที่ชวยผลักดันใหเกิด มาตรฐานอุตสาหกรรมและนวัตกรรมตาง ๆ เพื่อตอบสนองความ ตองการของโลกอุตสาหกรรมโลหการปจจุบันและพรอมรับมือกับโลก อุตสาหกรรมยุคใหม การสนับสนุนดานการใหความรู การลงทุนดาน การวิจยั และพัฒนาอยางตอเนือ่ ง และการเปนพันธมิตรอยางแนบแนน กับลูกคา ทําใหแนใจไดถึงแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีการตัดเฉือนที่ พรอมเขามาเปลีย่ นแปลง ชีน้ าํ และผลักดันอนาคตของโลกแหงการผลิต ทั้งนี้ Sandvik Coromant เปนเจาของสิทธิบัตรมากกวา 3,100 ฉบับ มีพนักงานมากกวา 7,900 คน และมีสํานักงานตั้งอยูใน 150 ประเทศ ทั่วโลก

หากตองการคําแนะนําในการใชเทคนิคการสรางโมเดล 3 มิติ โปรดติดตอ Christian Dingfors วิศวกรการผลิตของ Sandvik Coromant ไดที่ christian.dingfors@sandvik.com THAI PACKAGING NEWSLETTER

July- August 2020

61


ARTICLE สุภัค ลายเลิศ บริษัท ยิบอินซอย จํากัด

ä

Á‹ÁãÕ ¤Ã¤Ò´¤Ô´Ç‹Ò äÇÃÑÊ COVID-19 ¨ÐÊÃŒ Ò §¾ÅÑ § ·ÓÅÒÂÅŒ Ò §áÅÐÊÃŒ Ò § ÀÒÇж´¶Í·ҧàÈÃÉ°¡Ô¨ä»·ÑèÇâÅ¡ จากการเปดเผยของไอดีซี ชี้วา ธุรกิจที่ได รั บ ผลกระทบสู ง สุ ด เป น อั น ดั บ แรกจากการ ระบาดของ COVID-19 ไดแก ธุรกิจการขนสง และภาคบริการซึ่งเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรม ทองเที่ยว ขณะที่เว็บไซตบลูมเบิรก ไดรายงาน ตั ว เลขความสู ญ เสี ย ทางเศรษฐกิ จ จากพิ ษ COVID-19 ที่สูงถึง 2.7 ลานลานดอลลารสหรัฐ ไปแลว ทําใหรัฐบาลในหลายประเทศทั่วโลก ต อ งอั ด ฉี ด เม็ ด เงิ น มหาศาลเพื่ อ พยุ ง ระบบ เศรษฐกิจ ชนิดเรียกวาเปน บาซูกา ทางการคลัง เลยทีเดียว เมื่อแนวทางลดการแพรกระจายของโรค คือการหยุดการเคลือ่ นยายของคน และการเวน ระยะหางทางสังคมเปนการทํางานจากบาน (Work From Home) ขณะที่ธุรกิจและกิจกรรม ทางเศรษฐกิจตาง ๆ ยังตองไปตอ องคกรที่มี การเตรียมแผนบริหารความตอเนื่องของธุรกิจ (Business Continuity Plan) การออกแบบระบบ ไอทีและระบบขอมูลสํารองทีด่ ี เพือ่ ใหพนักงาน สามารถเชื่อมเขาสูระบบและทํางานจากที่ไหน ก็ไดอยางปลอดภัย ยอมไดเปรียบตอการรับมือ กับสถานการณทไี่ มคาดฝน เชน โรคระบาดหรือ ภัยพิบัติ มองมุมบวกถือเปนจังหวะดีที่องคกร จะไดปดฝุนแผนบริหารธุรกิจในสถานการณ ฉุ ก เฉิ น ตรวจเช็ ค เทคโนโลยี เ ดิ ม เพิ่ ม เติ ม เทคโนโลยี ใ หม อาทิ คลาวด แพลตฟอร ม ออนไลน โซเชียลมีเดีย การประชุมแบบเสมือน เปนตน เพื่อสรางพื้นที่การทํางานแบบเสมือน หรือ Virtual Workplace เพื่อใหพนักงานยัง สามารถทํางานไดตามปกติ แมไมสามารถเขาไป ยังสํานักงานได และถือโอกาสเรียนรูไปพรอม กับพนักงานในการพัฒนาศักยภาพการทํางาน และธุรกิจผานเทคโนโลยีใหม ๆ ตามแนวทาง เวอรชวลไลเซชั่น ซึ่งจะกลายเปนวิถีปกติใหม (New Normal) สํ า หรั บ องค ก รยุ ค ดิ จิ ทั ล ใน อนาคต 62

THAI PACKAGING NEWSLETTER

July - August 2020

àÊÃÔÁÀÙÁԤ،Á¡Ñ¹¸ØáԨ μŒÒ¹ COVID-19 ´ŒÇÂäÍ·Õ คลาวด คอมพิวติ้ง นับวาเปนแพลตฟอรมที่พรอมตอการรองรับการ ทํางานจากระยะไกล (Remote Workforce) เพราะคลาวดถกู สรางมาใหเหมาะ กับสภาพแวดลอมการทํางานแบบเวอรชวลไลเซชั่น และยังรองรับอุปกรณ เชื่อมตอผานอินเทอรเน็ตหลากหลายชนิด จึงมีความยืดหยุน และคลองตัว สูง ทําใหองคกรสามารถ “เติม-ปรับ-ปน” ทรัพยากรไอทีในระบบ ใหสอดคลอง กับมาตรการรักษาระยะหางที่อาจเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมไดตลอดเวลา โดยไมสงผลกระทบตอการทํางานและการดําเนินธุรกิจ ตัวอยางเชน การหยิบเอา Cloud VDI (Cloud Virtual Desktop Infrastructure) ซึ่งใชเทคโนโลยีเวอรชวลไลเซชั่นในการปรับเปลี่ยนอุปกรณ BYOD ของพนักงาน ทั้งเครื่องพีซี แล็ปท็อป อุปกรณโมบายลตาง ๆ ให กลายเปนเครือ่ งเดสกทอ็ ปเสมือน (Virtual Desktop) เพือ่ ใหระบบคอมพิวเตอร สวนกลางสามารถแจกจายทรัพยากรไอทีใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน ของแตละคน เชน การเพิ่มซีพียู หนวยความจํา หรือพื้นที่จัดเก็บขอมูลใหกับ งานบางประเภท การอัพเกรดหรือควบคุมการติดตัง้ ซอฟตแวร แอพพลิเคชัน่ ตาง ๆ อยางถูกตอง คอยสอดสองการใชอุปกรณ BYOD ตาง ๆ เพื่อลดการ ติดไวรัสหรือมัลแวร ควบคุมไมใหเกิดการรั่วไหลหรือปองกันการลักลอบนํา ขอมูลออกไป รวมถึงมีระบบสํารองและกูคืนขอมูลเมื่อเกิดวิกฤตการณ (Disaster Recovery) แนวทางการใช-รับมือ ขอมูลและแอพพลิเคชั่น จากการทํางานนอก สํานักงานโดยอุปกรณสว นตัวของพนักงาน ปจจุบนั มีแพลตฟอรมการทํางาน และการจัดการธุรกิจบนคลาวดใหเลือกใชไดตามงบประมาณ และมีความ ปลอดภัยสูงในรูปแบบของการใหบริการไอที (SaaS) บริการแพลตฟอรม (PaaS) แอพพลิเคชั่นบนอุปกรณโมบายล หรือ เว็บแอพพลิเคชั่น อาทิ โปรแกรมพื้นฐานในการจัดการเอกสารทั่วไปอยาง เวิรด สเปรดชีท เชน


ออฟฟศ 365 แพลตฟอรมการบริหารงานองคกรและลูกคา เชน อีอารพี เอชอาร การวิเคราะหขอมูล ซีอารเอ็ม เปนตน ทําใหเกิดขอมูลปริมาณมากผานชองทางอินเทอรเน็ต ซึ่ง ทําใหองคกรอาจตองเตรียมการเพิม่ ประสิทธิภาพของระบบ ประมวลผลขอมูล ระบบบริหารจัดการใชงานศูนยขอมูล จากระยะไกล หรือการจัดตั้งศูนยขอมูลและระบบจัดเก็บ ขอมูลสํารองบนคลาวด เพื่อใหพนักงานสามารถเขาถึง แชร ใช และจัดเก็บไฟลขอ มูลตาง ๆ ไดสะดวกและรวดเร็วไมตา ง กับการทํางานอยูในสํานักงาน และมีความปลอดภัยสูง ปจจุบัน มีเครื่องมือที่ชวยใหการใชงานบริการไอที แอพพลิเคชั่นบนเว็บหรืออุปกรณมือถือ หรือการใชงาน เครือขายภายในองคกร ผานอุปกรณ BYOD มีความยืดหยุน และปลอดภัย อยาง วีเอ็มแวร เวิรคสเปซวัน (VMware Workspace One) สําหรับองคกรทีเ่ นนความสําคัญเรือ่ งการ ควบคุมนโยบายและการปกปองขอมูล สามารถสรางเครื่อง มือระบุตวั ตนชัน้ ปองกันพิเศษ (Multi-Factor Authentication) ได ทัง้ การใชงานผานคลาวดสาธารณะ หรือคลาวดในองคกร รวมถึง วีเอ็มแวร ฮอริซั่น (VMware Horizon) ซึ่งชวย สนับสนุน Cloud VDI ในการสรางเดสกทอ็ ปและแอพพลิเคชัน่ แบบเสมือน (Virtual Desktop & Virtual Application) บน เซิรฟ เวอร ซึง่ ทําใหพนักงานสามารถเชือ่ มตออุปกรณตา ง ๆ เพื่อทํางานจากที่ไหนก็ได การจัด แพลตฟอรมการสื่อสาร ที่ปลอดภัยหลาย ชองทางใหเลือกใชในการติดตอทางธุรกิจระหวางพนักงาน ผูบริหาร คูคา และลูกคา อยางอีเมล ระบบสงขอความแบบ ทันที ระบบประชุมทางไกลผานวิดีโอคอนเฟอเรนซ หรือ เว็บคอนเฟอเรนซ การเพิ่มชองทางการสื่อสารเฉพาะกลุม ทํางาน เชน กรุปไลน หองแชทเฉพาะทีม (Team Room) รวมถึงดึงเอาศักยภาพของเครือ่ งมือดิจทิ ลั เชน ไอโอที เอไอ วีอาร มาเสริมกิจกรรมการขายและสือ่ สารการตลาด (Digital Marketing) การนําเสนอสินคาและบริการผานชองทางโซเชียล มีเดียตาง ๆ เพือ่ ทดแทนการทีเ่ ราไมสามารถเขาถึงตัวลูกคา ไดโดยตรง

การทํางานผานอินเทอรเน็ตโดยผูใ ชงานจากหลายตําแหนง แหงที่ หลากหลายแพลตฟอรมและแอพพลิเคชั่น คงทําใหเรา พอมองเห็นภาพปริมาณของขอมูล และการเชื่อมตออุปกรณ จํานวนมาก ดังนั้น ประสิทธิภาพของ ระบบเครือขาย จึงตอง รวดเร็ ว โดยเฉพาะเแบนด วิ ธ ซึ่ ง อาจไต ร ะดั บ ไปถึ ง การใช เทคโนโลยี 5G อยางไรก็ตาม ควรจัดสรรแบนดวิธใหเหมาะกับ ขอมูลและงานแตละประเภท เชน ชองแบนดวิธที่ไมสูงมาก เอาไวสําหรับการสงไฟลงานเอกสารทั่วไป สวนแบนดวิธสูง ๆ เอาไวสําหรับการประชุมผานวิดีโอคอนเฟอเรนซ การนําเสนอ ไฟลพรีเซ็นเตชั่น การใชงานวีอาร หรือเอไอ นอกจากนี้ อาจ จัดการทํางานใหเหลือ่ มเวลากันในการออนไลนเขาสูร ะบบ เพือ่ ไมใหเกิดการแยงใชแบนดวิธจนทําใหการทํางานลาชา หรือ ระบบลม การตระหนักถึง ความปลอดภัย ก็เปนเรือ่ งสําคัญ เนือ่ งจาก เปนการเชือ่ มตอการทํางานผานเครือขายอินเทอรเน็ตสาธารณะ นอกองคกร ไมใชเปนการทํางานผานอินทราเน็ต หรือระบบ เครือขายภายใน ที่องคกรมีอํานาจควบคุมนโยบายและระบบ รักษาความปลอดภัยไดเต็มรูปแบบ ดังนั้น องคกรควรพิจารณา ถึงระบบความปลอดภัยของผูใหบริการอินเทอรเน็ต หรือผูให บริการแพลตฟอรมสาธารณะตาง ๆ รวมดวย รวมถึงมีมาตรการ คุมเขมเรือ่ งการระบุตวั ตน สิทธิในการเขาถึงระบบธุรกิจหลักหรือ ศูนยขอมูลขององคกรเฉพาะที่จําเปนตอการทํางาน และการ ตรวจสอบอุปกรณที่เชื่อมตอเขาสูระบบเพื่อปองกันไมใหภัย คุกคามทางอินเทอรเน็ตทีม่ าจากการใชงานอุปกรณ BYOD ของ พนักงานสามารถเจาะเขาสูระบบไอทีขององคกรในทุกทาง ทีก่ ลาวมาทัง้ หมด เปนเพียงตัวอยางทีพ่ อใหองคกรไดเห็น ภาพการใชงานเทคโนโลยีเพือ่ สนับสนุนการทํางานและธุรกิจจาก สํ า นั ก งานสู  บ  า นให เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและปลอดภั ย ได ทุ ก ที่ ทุกเวลา ทามกลางสถานการณโรคระบาด และมาตรการเวน ระยะหางที่คงอยูกับเราไปอีกพักใหญ เทคโนโลยีไอทีจึงกลาย เปนเครื่องมือสําคัญที่ชวยตอติดชีวิตผูคนในสังคม และตออายุ ธุรกิจใหยืนระยะกันไปยาว ๆ จนกวาวันอวสาน COVID-19 จะมาถึง THAI PACKAGING NEWSLETTER

July- August 2020

63


NEWS

Tetra Laval กลุมบริษัทเต็ดตรา ลาวาล บริจาคเงิน 6.2 ลานบาท เพื่อสนับสนุนองคกร ดานสาธารณสุขระดับทองถิ่น และระดับนานาชาติ ในประเทศไทย พมา และกัมพูชา เพื่อรวมบรรเทาผลกระทบ จากการระบาดของโควิด-19

Tetra Laval Group is donating € 10 million towards COVID-19 relief efforts The COVID-19 pandemic has made an unprecedented impact on communities worldwide. Our thoughts and concern are with all those whose lives have been affected. To support the global response to this crisis, the Tetra Laval Group will donate € 10 million to various voluntary organisations supporting the health care systems across the countries that we operate in. While maintaining important measures to ensure the health and safety of its employees, the Tetra Laval Group which comprises Tetra Pak, Sidel and DeLaval, is fully committed to play its part in ensuring uninterrupted food supplies during these difficult times. We are grateful for the unwavering contribution of our employees to address this extraordinary challenge, in striving to maintain the health and safety of individuals as well as the continuity of food supplies.

64

THAI PACKAGING NEWSLETTER

July - August 2020

ถานการณ ก ารแพร ร ะบาดอย า งรุ น แรงของ เชือ้ ไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ทัว่ โลกในปจจุบนั กอใหเกิดความยากลําบากในการดําเนินชีวิต ประจําวันของทุกคนอยางที่ไมเคยเกิดขึ้นมากอน บริษัทฯ มีความหวงใยเปนอยางยิ่งตอผูคนที่ไดรับ ผลกระทบจากการแพรระบาดในครั้งนี้ และเพื่อชวย รับมือกับวิกฤตการณที่เกิดขึ้น เต็ดตรา แพค ซีเดล และ ดีลาวาล จึงรวมบริจาคเงินจํานวน 180,000 ยูโร หรือ 6,200,000 บาท ใหแกองคกรดานสาธารณสุขระดับทองถิน่ และระดับนานาชาติในประเทศไทย พมา และกัมพูชา โดยในประเทศไทย กลุม บริษทั เต็ดตรา ลาวาล ได บริจาคเงินจํานวน 120,000 ยูโร หรือ 4,200,000 บาท ใหแกกองทุนโรงพยาบาล 5 แหง ไดแก สถาบันบําราศนราดูร โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ โรงพยาบาลราชวิถี และโรงพยาบาลรามาธิบดี รวมถึง องคกรอาสาสมัครอื่น ๆ ไดแก สภากาชาดไทย กองทุน ชัยพัฒนาสูภัยโควิด 19 (และโรคระบาดตาง ๆ) และ ยูนิเซฟ ประเทศไทย ซึ่งเงินสมทบจะไดนําไปใชเพื่อ สนับสนุนดานการแพทยและองคกรดานการสาธารณสุข ทั้งในระดับทองถิ่นและระดับประเทศในประเทศไทย นอกจากนี้ กลุมบริษัทเต็ดตรา ลาวาลยังไดบริจาคเงิน จํานวน 30,000 ยูโร ใหแกสภากาชาดพมา และ 30,000 ยูโร ใหแกคณะกรรมการกาชาดระหวางประเทศ (ไอซีอารซ)ี ประเทศกัมพูชาอีกดวย การบริจาคครั้งนี้เปนสวนหนึ่งของโครงการบริจาค เงินจํานวน 10 ลานยูโรของกลุมบริษัทเต็ดตรา ลาวาล ที่ ไดประกาศไปเมือ่ ไมนานมานี้ เพือ่ รวมบรรเทาผลกระทบ จากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กําลังเกิดขึ้นทั่วโลก


Tetra Pak

Sidel

เต็ ด ตรา แพค เป น บริ ษั ท ผู  นํ า ของโลก ในดานกระบวนการผลิตและบรรจุอาหาร ทํางานอยางใกลชิดกับผูขายสินคาและ ลู ก ค า ด ว ยการนํ า เสนอผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ ปลอดภัย เปนนวัตกรรมที่ทันสมัย เปน มิตรกับสิ่งแวดลอม และตอบสนองความ ต อ งการของผู  ค นนั บ ล า นในกว า 160 ประเทศ ดังคําขวัญของเต็ดตรา แพคที่วา “ปกปอง ทุกคุณคา™” (PROTECTS WHAT’S GOOD™)

ซีเดล คือผู ใหบริการเครื่องมือและโซลูชั่น ดานบริการชั้นนําสําหรับงานบรรจุภัณฑ เครือ่ งดืม่ อาหาร ตลอดจนผลิตภัณฑการ ดูแลบานและการดูแลสุขภาพสวนบุคคล ทั้งในรูปแบบขวดเพท กระปอง แกว และ วัสดุอื่นๆ โดยบริการติดตั้งเครื่องจักรกวา 40,000 เครื่อง ในมากกวา 190 ประเทศทั่วโลก และมีประสบการณการทํางานมากวา 170 ป มีความเชี่ยวชาญระดับสูงในดานการ สร า งโรงงานแห ง อนาคตด ว ยระบบที่ ทันสมัย การออกแบบสายการผลิต และ นวัตกรรม

Delaval ดี ล าวาล นั้ น มี วิ สั ย ทั ศ น ว  า การสร า ง ความยัง่ ยืนแกกระบวนการผลิตอาหารให ไดมากทีส่ ดุ บริษทั กอตัง้ ขึน้ ดวยนวัตกรรม แสวงหาแนวทางชวยเหลือลูกคา ซึ่งเปน เกษตรกรโคนมใหสามารถสรางผลผลิต ได ม ากขึ้ น และลดความยุ  ง ยากในการ ทํางาน ผานการนําเสนอเครื่องมือและ โซลูชั่นสําหรับการรีดนมวัวที่มีมาตรฐาน ชั้นนําระดับโลก

Tetra Laval Group donates 6.2 million THB to support local and international healthcare organizations in Thailand, Myanmar and Cambodia towards COVID-19 relief efforts he global COVID-19 outbreak has brought about never-before challenges in our daily lives, and we remain deeply concerned for all those affected by the pandemic. In order to support the collective response to this crisis, Tetra Pak, Sidel and DeLaval will jointly donate €180,000, or 6,200,000 Baht, to local and international health care organisations in Thailand, Myanmar and Cambodia. In Thailand, the group will donate €120,000 (4,200,000 Baht) to 5 hospitals; Bamrasnaradura Infectious Diseases Institute, Siriraj Hospital, Chulalongkorn Hospital, Rajavithi Hospital and Ramathibodi Hospital. The donation will also go to other organizations including Thai Red Cross Society, Chaipattana Fund to fight against Covid-19 (and other diseases) and UNICEF Thailand. The contribution will be used for supporting the medical system and healthcare organizations at both local and national level in Thailand. The group will also donate €30,000 to Myanmar Red Cross Society and €30,000 to International Committee of the Red Cross (ICRC) Cambodia. Tetra Laval Group remains fully committed to playing its part in ensuring continuous food supplies in the country while maintaining important measures to ensure the health and safety of the employees and all those involved in its operations. The group is extremely thankful to the employees, customers and partners for their relentless contribution during these difficult times, and pledges full support to the government, industry and communities in tackling this extraordinary situation.

T

THAI PACKAGING NEWSLETTER

July- August 2020

65


NEWS

ร็อคเวล ออโตเมชั่น เปดตัวระบบควบคุม เครื่องจักรใหม เสริมศักยภาพการผลิต ในธุรกิจบรรจุอาหาร และเครื่องดื่ม ผลิ ต อาหารและเครื่ อ งดื่ ม หลายรายใน ป จ จุ บั น กํ า ลั ง เผชิ ญ กั บ ความท า ทายใน การบรรจุ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ที่ ห ลากหลายลงใน บรรจุ ภั ณ ฑ ที่ แ ตกต า งกั น โดยไม ใ ห ก ระทบต อ ประสิทธิภาพการผลิต iTRAK 5730 ระบบติดตาม อัจฉริยะขนาดเล็กรุนใหมจาก ร็อคเวล ออโตเมชั่น คือตัวชวยสําคัญที่ตอบรับแนวโนมการผลิตสินคา หลากหลายประเภทให มี อั ต ราการผลิ ต ที่ สู ง ขึ้ น โดยอาศัยเทคโนโลยี Independent Cart มาเสริม ใหเครื่องจักรทํางานไดอยางชาญฉลาด ยืดหยุน และมีประสิทธิภาพมากขึ้น iTRAK 5730 มาพรอมเทคโนโลยี Independent Cart ซึง่ มีจดุ เดนทีเ่ หนือกวาระบบสายพานลําเลียง แบบเดิม ๆ ซึ่งใชเกียร โซ และเข็มขัด ทั้งดานการ ชวยใหเครือ่ งจักรทํางานไดอยางยืดหยุน ไรขดี จํากัด ติดตามตรวจสอบไดแมนยํา และเพิ่มระยะเวลา ทํางานของเครื่องจักร ตัวรถเข็นขับเคลื่อนดวยแม เหล็ก และแตละคันควบคุมไดโดยแยกอิสระจากกัน จึงสามารถเคลื่อนที่และหยุดไดอยางแมนยํา ชวย ลดอัตราการสึกหรอของเครื่องจักร และประหยัด พลังงาน เทคโนโลยีนี้ยังสามารถชวยใหการปรับ เปลี่ยนเครื่องจักรทําไดอยางรวดเร็ว โดยการตั้ง โปรไฟลการเคลื่อนที่แบบลวงหนา ซึ่งทําไดงาย ๆ เพียงกดปุมบนแผงควบคุมเครื่องจักร iTRAK 5730 คือระบบทีม่ ขี นาดกะทัดรัดทีส่ ดุ ในกลุม ผลิตภัณฑทใี่ ชเทคโนโลยี Independent Cart ของร็อคเวล ออโตเมชัน่ มีระยะหางระหวางเกลียว เพียง 50 มม. จึงเหมาะอยางยิ่งสําหรับการใชงาน บรรจุผลิตภัณฑ เชน การบรรจุเขาซอง การบรรจุ

ผู

66

THAI PACKAGING NEWSLETTER

July - August 2020

ระบบติดตามอัจฉริยะใหม iTRAK 57300 ชวยเพิ่มอัตราการผลิต ใหกับอตสาหกรรมที อุตสาหกรรมที่มีสินคาหลายประเภท

ลงกลอง การขึ้นรูปถุงและบรรจุลงถุง สามารถเชื่อมตอระบบการ ทํางานรวมกับเครื่องจักรเดิมของผูผลิตไดงาย พรอมระบบวิเคราะห ขอมูลเพือ่ ใชพลังงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตรวจสอบการสึกหรอ ของชิ้นสวนตาง ๆ และลดอัตราการหยุดทํางานของเครื่องจักร มิเกลลา คอฟแมน ผูจ ดั การกลุม ผลิตภัณฑ iTRAK ร็อคเวล ออโตเมชั่น กลาววา “iTRAK 5730 คือผลิตภัณฑกลุม iTRAK ที่ มาพรอมความยืดหยุนและใหประสิทธิภาพการผลิตที่เหนือกวาเดิม เพือ่ ตอบสนองความตองการเฉพาะของผูผ ลิตในอุตสาหกรรมอาหาร และเครื่องดื่ม ใชเทคโนโลยีที่สามารถปรับเพิ่มลดสเกลไดตามความ ตองการ ตั้งแตระยะเกลียวเพียง 50 มม. สําหรับเครื่องจักรเดี่ยว ๆ ขนาดเล็ก ไปจนถึงระยะ 100 เมตร สําหรับสายการผลิตขนาดใหญ และซับซอน” แมกซ เกีย ผูจ ดั การฝายขาย เทคโนโลยี Independent Cart ร็อคเวล ออโตเมชัน่ เอเชียแปซิฟก เสริมวา “เรามุง แสวงหาวิธกี าร ใหม ๆ ทีจ่ ะยกระดับผลิตภัณฑของเราเพือ่ สงเสริมศักยภาพของลูกคา ทัง้ ผูป ระกอบเครือ่ งจักร และผูผ ลิตอาหารและเครือ่ งดืม่ ในการบรรลุ เปาหมายทัง้ ดานการผลิตและปริมาณงานทีไ่ ดโดยไมมขี อ จํากัด ระบบ iTRAK 5730 ใหมจะเปนการเพิม่ ขีดความสามารถใหกบั สถาปตยกรรม ที่ มี อ ยู  แ ล ว ของลู ก ค า ของเราให มี ค วามคล อ งตั ว มากขึ้ น ในสาย บรรจุ ภั ณ ฑ แ ละสายการประกอบโดยไม ก ระทบกั บ คุ ณ ภาพหรื อ ความปลอดภัย” นอกจากระบบควบคุมการเคลือ่ นทีซ่ งึ่ ชาญฉลาดยิง่ ขึน้ iTRAK 5730 ยังมีระบบความปลอดภัยในตัว ดวยฟเจอรตาง ๆ เชน ระบบ ปองกันการทํางานของเครื่องจักรโดยไมไดตั้งใจ ระบบหยุดเครื่อง Safe Stop 1 ระบบนิรภัย SIL 3 ระบบประเมินระดับความปลอดภัย และความสามารถในการสรางพืน้ ทีป่ ลอดภัย ซึง่ ชวยเพิม่ ความมัน่ ใจ ในดานความปลอดภัยของเครือ่ งจักร ยกตัวอยางเชน พืน้ ทีป่ ลอดภัย สามารถเสริมระดับความปลอดภัยโดยยังคงประสิทธิภาพการผลิต ตามที่ตองการได โดยที่เครื่องจักรยังคงเคลื่อนที่อยางตอเนื่อง


Rockwell Automation Provides Expanded Linear Motion Control System With Improved Flexibility for Food and Beverage Packaging

The iTRAK 57300 Small-frame Intelligent Track System Improves Throughput in Multi-product Applications

ภายนอกพืน้ ทีป่ ลอดภัย หลังจากผาน เขาสูพื้นที่ปลอดภัยแลว นอกจากนั้น iTRAK 5730 ยัง มี ค วามสามารถในการสร า งแบบ จํ า ลองซึ่ ง ช ว ยให ผู  ใช ง านคํ า นวณ อัตราผลผลิตตอหนึ่งหนวยเวลาได ผู  ใช ส ามารถสร า งแบบจํ า ลองวั ต ถุ (Digital Twin) เพื่ อ นํ า มาใช ก าร ออกแบบ ใช ง าน และสาธิ ต การ ใชงานแบบเสมือนจริง ตลอดจนใช ฝกอบรมใหกับผูปฏิบัติงาน ระบบ ยังมีชุดคําสั่งมาตรฐานในการเขียน โ ป ร แ ก ร ม เ ชิ ง วั ต ถุ เ พื่ อ ส ร  า ง ประสบการณในการใชงานทีต่ อ เนือ่ ง และเรงระยะเวลาการผลิตสินคาสู ตลาดใหรวดเร็วยิ่งขึ้น ร็อคเวล ออโตเมชั่น ถือเปน ผูนําในดานระบบออโตเมชั่นสําหรับ อุ ต สาหกรรมและการปฏิ วั ติ ดิ จิ ทั ล สามารถเชื่ อ มโยงจิ น ตนาการของ ผูคนเขากับศักยภาพของเทคโนโลยี ในการขยายขอบเขตของความเปนไป ได เพือ่ ชวยใหลกู คามีผลผลิตทีส่ งู ขึน้ ควบคูกับการสงเสริมใหโลกมีความ ยั่ ง ยื น ยิ่ ง ขึ้ น สํ า นั ก งานใหญ ข อง ร็อคเวล ออโตเมชั่น ตั้งอยูที่มิลวอกี รัฐวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา

Food and beverage manufacturers are constantly under pressure to package a wider variety of products in more types of packaging without compromising productivity. Now they can answer these trends while increasing throughput using the new iTRAK 5730 small-frame intelligent track system from Rockwell Automation. The system uses independent cart technology to support smart, flexible and efficient machines. Independent cart technology offers many benefits over traditional gear, chain and belt conveyors, including unlimited machine flexibility, better traceability and increased uptime. By using magnetic propulsion, the individually controlled carts can quickly start and stop with high precision, which reduces machine wear and is highly energy efficient. The technology also quickly manages changeovers using pre-configured move profiles that can be implemented with the push of a button from an HMI. The iTRAK 5730 system has the smallest footprint within the Rockwell Automation independent cart portfolio. It has a 50 mm minimum pitch that makes it ideal for primary packaging applications, such as flow wrapping, end load cartoning, and form-fill-and-seal pouching. The system also easily integrates into a manufacturer’s architecture, providing analytics that help optimize energy use, monitor parts wear and reduce downtime. “The iTRAK 5730 system extends the flexibility and productivity benefits of iTRAK to meet the growing demand for customized food and beverage products,” said Michaela Kaufmann, iTRAK product manager at Rockwell Automation. “The technology is truly scalable. Your system can have as little as a 50 mm pitch in a small, standalone machine, or be as large as 100 meters and part of a large, complex line.” In addition to delivering a smarter form of motion control, the iTRAK 5730 also offers integrated safety. Features such as safe torque off, Safe Stop 1, a SIL 3, PLe safety rating and the ability to create safety zones help increase confidence in machine safety. Safety zones, for example, can increase safety without compromising productivity by allowing motion to continue outside of the safety zone, even after a trip inside the safety zone. Furthermore, simulation capabilities allow users to calculate throughput on the iTRAK 5730 system. Users can also create a digital twin that can be used to virtually design, commission and demonstrate the system, and to virtually train workers. Standardized object-oriented libraries also can help create a consistent user experience and accelerate time to market. Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), is a global leader in industrial automation and digital transformation. We connect the imaginations of people with the potential of technology to expand what is humanly possible, making the world more productive and more sustainable. Headquartered in Milwaukee, Wisconsin, USA.

THAI PACKAGING NEWSLETTER

July- August 2020

67


NEWS

นิทรรศการ แสดงผลงานนักออกแบบไทย

DEmark Show 2020 านักสงเสริมนวัตกรรมและสรางมูลคาเพิม่ เพือ่ การคา กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย หรือ DITP เดินหนาสรางความเชื่อมั่น สงเสริมสินคา ไทยที่มีการออกแบบดี หรือ DEmark Award ตอเนื่องเปนปที่ 13 จัดนิทรรศการแสดงผลงานนักออกแบบไทยที่สมัครเขารับการ พิจารณารางวัลภายใตชื่อ DEmark Show 2020 เพื่อสงเสริม ผลงานที่โดดเดนดานการออกแบบ และยกระดับสินคาไทยใหเปน ที่ยอมรับในตลาดโลก ซึ่งเครื่องหมายรับรอง DEmark จะเปน ใบเบิกทางสูธุรกิจการคาระหวางประเทศ โดยในปนี้มีผูสนใจสง ผลงานเขาแขงขัน จํานวน 425 ผลงานจากทั่วประเทศไทย สมเด็จ สุสมบูรณ อธิบดีกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ กลาววา จากวิกฤติการแพรระบาดของไวรัสโควิด (Covid-19) ไดสง ผลกระทบตอทุกภาคสวน ทัง้ นีก้ รมสงเสริมการคาระหวางประเทศ ไดมีการเตรียมการทั้ง “ตั้งรับ ปรับตัว และหาโอกาส” เพื่อหา แนวทางดูแลผูประกอบการซึ่งประกอบดวยนโยบายเชิงรุกทั้งดาน การผลักดันและการฟนฟูความเชื่อมั่นมาอยางตอเนื่อง โดยมีการ ปรับกิจกรรมตาง ๆ เขาสูรูปแบบดิจิทัล หรือออนไลนมากขึ้น โดย มีทั้งชองทางสายดวน 1169 พรอมใหคําปรึกษา มี DITP LINE/ Facebook และ Application DITP Connect เพื่อที่จะสื่อสารและ ชวยเหลือผูประกอบการไดอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ในสวนของกิจกรรมกรมฯ ไดนาํ นวัตกรรมมาใชโดยเฉพาะบน แพลตฟอรมออนไลนมากขึ้น อาทิ จัดสัมมนาใหความรูการติดตอ รับคําปรึกษากับทูตพาณิชยทั่วโลก กิจกรรมเจรจาการคา กิจกรรม สงเสริมการขาย งานแสดงสินคาระหวางประเทศ ซึง่ ผูป ระกอบการ และประชาชนทัว่ ไปสามารถติดตามขาวสารและรวมกิจกรรมเหลานี้ โดยจะไดรบั ประโยชนจากการเรียนรูว ธิ กี ารหรือรูปแบบการคาใหม ๆ ที่จะชวยเพิ่มมูลคาใหกับธุรกิจของผูประกอบการ ภารกิจการสงเสริมผูประกอบการไทยในการสรางมูลคาเพิ่ม ใหกับสินคาและบริการ เปนภารกิจสําคัญภารกิจหนึ่งของกรม สงเสริมการคาระหวางประเทศและของประเทศไทยมาโดยตลอด รัฐบาลมีนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยการสรางมูลคาเพิ่มใน 68

THAI PACKAGING NEWSLETTER

July - August 2020

สมเด็จ สุสมบูรณ

อุตสาหกรรมสงออก (Value Creation) โดยผลักดัน เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยการออกแบบ (Design Driven) นวัตกรรม (Innovation Driven) การสรางแบรนด (Brand Driven) เพือ่ ใหสนิ คาไทยสามารถแขงขันไดอยางยัง่ ยืนใน เวทีสากล “New Normal” ที่สงผลใหความตองการของตลาด โลกมีการปรับเปลี่ยนไป เปนโอกาสที่ใหการดําเนินธุรกิจ ตองมีการปรับเปลี่ยนอาทิ โมเดลธุรกิจ กลยุทธ หรือการ พัฒนาสินคาและบริการ การใชการออกแบบความคิด สรางสรรคเพือ่ เพิม่ มูลคา สรางความแตกตางใหกบั สินคา และบริการใหสอดรับกับกระแสความตองการวิถีใหม จึง เปนเรือ่ งทาทายมากขึน้ การจัดโครงการรางวัลสินคาไทย ที่มีการออกแบบดีประจําป 2563 (Design Excellence Award : DEmark 2020) เปนการสรางความเชื่อมั่นและ ความนาเชื่อถือใหกับสินคาและบริการของไทย ยกระดับ การสร า งมู ล ค า เพิ่ ม ให กั บ สิ น ค า และบริ ก าร ผลั ก ดั น มาตรฐานใหสูงขึ้น งานนิทรรศการ DEmark Show 2020 ภายใต โครงการรางวัลสินคาไทยที่มีการออกแบบดี ประจําป 2563 เปนเวทีที่จัดขึ้นเพื่อนําเสนอผลงานการออกแบบ ของไทยที่มีผลงานโดดเดนที่สงผลงานเขารวมการตัดสิน รางวัล DEmark และสงตอไปสูการตัดสินรางวัล G-mark ซึ่งเปนรางวัลดานการออกแบบอุตสาหกรรมของญี่ปุนที่ เปนทีย่ อมรับในระดับนานาชาติ โดยในปนมี้ ผี ลงานสงเขา รวมจํานวนทั้งสิ้น 425 ผลงาน


ภายในงานเปดนิทรรศการ มีการเสวนาพิเศษหัวขอ “Circular Design, Cycle of Life ดีไซน หมุนเวียน เปลี่ยนโลก” โดย ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบและผูไดรับรางวัล DEmark Award อาทิ อภิรัฐ บุญเรืองถาวร Freelance Designer จาก Fischer Model, Index Living Mall, VIN, VATIN, +SENSE และ Hawaii Thai และผูไดรับรางวัล DEmark ณัฐจรัส เองมหัสสกุล Design Director, Studio Dialogue DEmark Award Winner (Graphic Design) และชินภานุ อธิชาธนบดี Design Director, Trimode Studio DEmark Award winner (Interior Design) รางวัล DEmark Award ในปนี้ จัดขึน้ ภายใตแนวคิด “Circular Design, Cycle of Life ดี ไซน หมุ น เวี ย น เปลี่ ย นโลก” โดยมี ผ ลงานของ นักออกแบบสงผลงานเขารวมโครงการ จํานวน 496 ผลงาน ซึ่งผลงานที่ผาน การคัดกรองคุณสมบัตเิ บือ้ งตนในแตละ สาขา ดังนี้

1.

กลุมสินคาเฟอรนิเจอร (Industrial Process/Industrial Craft) จํานวน 66 รายการ กลุมสินคาไลฟสไตล (Gift & Decorative Items/ Household Items) จํานวน 117 รายการ กลุ ม ความคิ ด สร า งสรรค แ ละ นวั ต กรรมผลิ ต ภั ณ ท แ ฟชั่ น เครือ่ งแตงกาย (Creative & Innovative Fashion/Apparel/Jewelry/Textile/ Etc.) จํานวน 77 รายการ กลุ ม สิ น ค า อุ ต สาหกรรมและ ดิจิทัล (Home Appliances/ Equipment and Facilities for Office/ Digital Appliances/Equipment/ IoT/Etc.) จํานวน 34 รายการ กลุม ผลงานออกแบบบรรจุภณ ั ฑ (Packaging Design) จํานวน

2.

3. 4.

5. 51 รายการ

รศ. ดร.นํ้าฝน ไลศัตรูไกล

ประอรนุช ประนุช

6. 7.

กลุมผลงานกราฟิกดีไซน (Font/Graphic on Surface/Digital Media/ Identity Design) จํานวน 66 รายการ กลุม ผลงานการออกแบบตกแตงภายในทีเ่ กีย่ วของกับโรงแรม รานอาหาร ราน กาแฟ รานคา พื้นที่ทํางานรวมกัน อาคารชุด (Hotel/Restaurant/Cafe/ Retail Shop/Co-Working Space/ Condominium Project) จํานวน14 รายการ

รวมผลงานที่จะนํามาจัดแสดงนิทรรศการ ณ ไอคอนสยาม ถนนเจริญนคร จํานวนทั้งสิ้น 425 รายการ และจะไดรับการพิจารณาตัดสินและคัดเลือกจาก คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิในสาขาตาง ๆ ในรอบสุดทาย เพื่อรับรางวัล DEmark 2020

THAI PACKAGING NEWSLETTER

July- August 2020

69


อภิรัฐ บุญเรืองถาวร

ณัฐจรัส เองมหัสสกุล

กรมฯ ไดรับการสนับสนุนจาก กลุมบริษัทสยามพิวรรธน ในการสนับสนุนขอมูลขาวสารแลกเปลีย่ นความรูแ ละความคิด เห็ น รวมถึ ง การจั ด แสดงผลงานการออกแบบและการ ประชาสัมพันธผลงานของนักออกแบบไทยและรวมเปนคณะ กรรมการตัดสินรางวัล รวมทั้งไดรับการสนับสนุนพื้นที่ในการ จัดงานที่ไอคอนสยาม ถนนเจริญนคร นอกจากนี้ยังไดรับ ความรวมมือในดานตาง ๆ อาทิ การสรางแบรนด การสงเสริม สินคานวัตกรรม รวมถึงสินคากลุม Niche Market เพื่อจะชวย สงเสริม และสนับสนุนผูประกอบการไทยใหสามารถเพิ่มขีด ความสามารถในการแขงขัน ทําใหสนิ คาไทยเปนทีย่ อมรับแพร หลายในตลาดโลก รางวัล DEmark Award จะชวยสงเสริมการออกแบบ สินคาของผูประกอบการไทย โดยใชตราสัญลักษณ DEmark เป น เครื่ อ งหมายรั บ รองผลงานที่ มี ค วามโดดเด น ด า นการ ออกแบบ สร า งความแตกต า งและสร า งมู ล ค า เพิ่ ม ให กั บ สินคาไทย รวมถึงยกระดับสินคาที่มีการออกแบบดีใหเปนที่ ยอมรับแพรหลายในตลาดโลก เพื่อประโยชนทางการคา และ เกิ ด ความภาคภู มิ ใจเป น แบบอย า งในการพั ฒ นาด า นการ ออกแบบผลิตภัณฑของประเทศตอไป สําหรับผูไดรับรางวัล DEmark จะไดรับสิทธิเขารอบ 2 การประกวดรางวัล G-mark ประเทศญี่ปุนโดยทันที และ นักออกแบบ/ผูป ระกอบการยังสามารถใชโลโกความความรวม มือ DEmark และ G-mark เพื่อชวยสงเสริมชองทางทางการ คาตอไปโดยไมเสียคาใชจาย อีกทั้งไดรับการประชาสัมพันธ สงเสริมการขายสินคาทั้งในและตางประเทศ ผานการโฆษณา ในสื่อตางๆ รวมทั้งนําสินคาไปจัดแสดงนิทรรศการทั้งในและ ตางประเทศ อาทิ งานแสดงสินคา STYLE Bangkok งาน Milan Design Week ประเทศอิตาลี และงาน Good Design Exhibition ประเทศญี่ปุน

70

THAI PACKAGING NEWSLETTER

July - August 2020

ชินภานุ อธิชาธนบดี

โดยงานนิ ท รรศการแสดงผลงานนั ก ออกแบบไทย ในโครงการพิจารณาคัดเลือกสินคาไทยที่มีการออกแบบดี ป 2563 หรือ Design Excellence Award 2020 (DEmark) จะจัด ขึ้ น ที่ ไ อคอนสยาม ถนนเจริ ญ นคร ระหว า งวั น ที่ 13-22 มิถุนายน 2563 อีกทั้งยังสามารถรวมชมผลงานการออกแบบ ที่สงประกวดไดในกิจกรรม Online Exibhition Touch DEmark 2020 ซึ่งกิจกรรมดังกลาวทุกทานยังสามารถรวมโหวตใหกับ สินคา ผลงานที่ทานชื่นชอบ และยังสามารถเลือกซื้อสินคา ผลงาน รวมถึงบริการ ของนักออกแบบที่สงผลงานเขารวม ประกวดผานทางรูปออนไลน ซึ่งเปนอีกกิจกรรมที่ทางกรมสง เสริมการคาระหวางประเทศไดดําเนินการปรับเปลี่ยนเพื่อให สอดรับกับวิถี New Normal ในปจจุบัน


NEWS

R.A JONES Customizes Cartoner for Legally Blind Operators

H

PSJ[PO *OEVTUSJFT B EJWJTJPO PG &BTU 5FYBT -JHIUIPVTF JT POF PG UIF MBSHFTU DPOWFSUFST PG JOEVTUSJBM DMFBOJOH UPXFMT GPS UIF 6 4 HPWFSONFOU XJUI TUSPOH JOJUJBUJWFT UPXBSET SFIBCJMJ UBUJOH BOE TVQQPSUJOH "NFSJDB T CMJOE DPNNVOJUZ 5IFJS NJTTJPO JT UP FNQPXFS UIF WJTVBMMZ JNQBJSFE QPQVMBUJPO UP TVDDFFE UISPVHI SFIBCJMJUBUJPO FEVDBUJPO USBJOJOH BOE NPTU QSPNJOFOUMZ FNQMPZNFOU )PSJ[PO *OEVTUSJFT DVSSFOUMZ IBT PWFS MFHBMMZ CMJOE FNQMPZFFT XPSLJOH BU UIFJS GBDJMJUZ NBLJOH UIFN JO OFFE PG VOJRVFMZ NPEJȾFE DBSUPOFST JO PSEFS UP BDIJFWF UIFJS XPSL BOE TBGFMZ GVMȾMM UIFJS QSPEVDUJPO MJOFT 8IFO UIFZ TFU PVU UP VQHSBEF PME FRVJQNFOU )PSJ[PO *OEVTUSJFT LOFX PG PVS SFQVUBUJPO BOE SFBDIFE PVU UP MFBSO NPSF BCPVU PVS SFMJBCMF NBDIJOFSZ "DDPSEJOH UP -FF 5JMMTPO )PSJ[POĮT 71 PG 4BMFT #VTJOFTT %FWFMPQNFOU UIFZ VMUJNBUFMZ DIPTF UP EP CVTJOFTT XJUI 3 " +POFT CFDBVTF PG PVS “quality and reliability, machine capability, and brand recognition.”

The orange buckets are just one example of a customized solution we incorporated into our standard Criterion CL-240 cartoner to help keep Lee's employees safe.

We worked with Horizon to determine and FYFDVUF UIF NPEJȾDBUJPOT OFDFTTBSZ UP NBLF PVS NBDIJOFT XPSL CFTU GPS UIFJS OFFET 0VS BMSFBEZ WFSTBUJMF $SJUFSJPO $- DBSUPOFS XBT UIFO FOIBODFE XJUI TBGFUZ GFBUVSFT XIJDI BMMPX )PSJ[PO T CMJOE FNQMPZFFT UP TVDDFTTGVMMZ PQFSBUF UIF NBDIJOFSZ #FDBVTF PWFS PG UIF )PSJ[PO PQFSBUPST BOE XPSLGPSDF BSF MFHBMMZ CMJOE NJOPS CVU TJHOJȾDBOU DIBOHFT UP PVS DVSSFOU NBDIJOF EFTJHO XFSF SFRVJSFE UP NBLF VTBCJMJUZ TBGF BOE FȽFDUJWF GPS UIFJS XPSLFST 5IFTF BMUFSBUJPOT JODMVEFE B TBGFUZ MJGU HBUF BOE B MJGFMJOF FNFSHFODZ TUPQ GPS BEEFE QSPUFDUJPO BOE BTTVSBODF $PMPST UIBU FBTJMZ SFȿFDU MJHIU BSF FBTJFTU GPS UIF MFHBMMZ CMJOE UP TFF UIFSFGPSF CSJHIU PSBOHF TIFFU NFUBM QMBUFT XFSF BEEFE CFUXFFO UIF BSUJDMF CVDLFU PQFOJOHT BT B DPMPS DPOUSBTU UP BJE UIF PQFSBUPST JO MPBEJOH UIF BSUJDMF CVDLFU QPDLFU BOE QSFWFOUJOH BDDFTT UP UIF CVDLFU DPOWFZPS DIBJOT

5IF $- XBT BMSFBEZ FRVJQQFE XJUI B OVNCFS PG PUIFS DBSUPO DPOȾHVSBUJPOT UIBU BSF JEFBM GPS UIFTF QBSUJDVMBS XPSLJOH DPOEJUJPOT JODMVEJOH "DD 6 $IBOHF BOE 'BVMU ;POF *OEJDBUJPO "DD 6 $IBOHF QSPWJEFT WBMJEBUFE DIBOHFPWFS XIJDI FOTVSFT TFUQPJOUT BSF QMBDFE GPS WFSUJDBM TUBSU VQ XIJMF 'BVMU ;POF *OEJDBUJPO JMMVNJOBUFT UIF XPSL BSFB BOE IJHIMJHIUT UIF BSFB PG UIF NBDIJOF XIFSF B GBVMU NBZ PDDVS 8F BMTP XFSF BCMF UP NPEJGZ PVS NBDIJOF GFBUVSFT UP ȾU UIF QBDLBHJOH OFFET NPTU JNQPSUBOU UPEBZ CVU XJUI UIF FBTF PG DIBOHFPWFS DBQBCJMJUJFT GPS UIF GVUVSF 8F XFSF BCMF UP FYUFOE UIF DBSUPO EFQUI NBYJNVN PO UIF NBDIJOF GSPN UP JODIFT FMFWBUJOH UIF CVDLFU DPOWFZPS PWFS JODIFT BOE BEEJOH GFFU PG TBJE CVDLFU DPOWFZPS GPS IBOE MPBEJOH 'VUVSF QBDLBHJOH SFRVJSFNFOUT GPS UIF DPNQBOZ XFSF BMTP DPOTJEFSFE JO UIF EFTJHO QSPWJEJOH UIF BCJMJUZ UP FBTJMZ NPEJGZ PS FOIBODF BT UIFJS OFFET NBZ HSPX -FF OPUFE UIF NBDIJOFĮT WFSTBUJMJUZ BOE ȿFYJCJMJUZ UP DIBOHF DBSUPO TJ[FT BOE TQFFET XFSF JNQPSUBOU GFBUVSFT GPS UIFJS GVUVSF CVTJOFTT #Z XPSLJOH XJUI PVS DVTUPNFS XF XFSF BCMF UP SFUSPȾU B TBGF SFMJBCMF BOE CSPBE SBOHF PG GFBUVSFT UP PVS FYJTUJOH NBDIJOF EFTJHO BOE CSJOH UIFJS QBDLBHJOH OFFET UP MJGF THAI PACKAGING NEWSLETTER

July- August 2020

71


PR NEWS

เดอะมอลล กรุป รวมสนับสนุนโครงการ “สงพลาสติกกลับบาน” เพื่อรับมือวิกฤตขยะ จากสถานการณ COVID-19

บริษัท เดอะมอลล กรุป จํากัด ในฐานะที่เปน Green Department Store แหงแรกของประเทศไทย ที่ไดรวมเปนภาคีสมาชิกของโครงการสิ่งแวดลอมแหง สหประชาชาติ UNEP ผานโครงการ The Mall Think Green ตั้งแตป 2550 ตระหนัก ถึงผลกระทบตอสิง่ แวดลอมและสังคม โดยเฉพาะปญหาทีเ่ กิดจากขยะพลาสติก จึงรวม เป น ส ว นหนึ่ ง ของโครงการ “ส ง พลาสติ ก กลั บ บ า น” เพื่ อ รั บ มื อ วิ ก ฤตขยะจาก สถานการณ COVID-19 โดยมีการบริหารจัดการแยกขยะเพื่อนํากลับมารีไซเคิล ใช ประโยชนใหม เพื่อเปนการลดขยะ ลดการใชทรัพยากร ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม พรอมนําไปสรางประโยชนเพื่อกอใหเกิดรายไดกลับคืนสูสังคมตอไป และเพื่อเปนการ อนุรักษธรรมชาติอยางยั่งยืน โดย เดอะมอลล กรุป ไดติดตั้ง Plastic Drop Point จุดรับพลาสติกสะอาด ที่ บริเวณ Food Hall ชั้น 4 เอ็มโพเรียม และที่บริเวณ Food Hall อาคาร B ชั้น B เอ็มควอเทียร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวม ในการลดปญหาขยะ พรอมกันนี้จะดําเนินการติดตั้งจุด Plastic Drop Point ที่ เดอะมอลล ทุกสาขา ไดแก เดอะมอลล บางแค, บางกะป, งามวงศวาน, ทาพระ, รามคําแหง และนครราชสีมา

แม็คโคร เปดพื้นที่ฟรี ชวยผูประกอบการ รานอาหารรายยอย ฝาวิกฤต COVID -19 บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) เปดพื้นที่ฟรี ใหผูประกอบการราน อาหารรายยอยที่ไดรับผลกระทบจาก COVID-19 กวา 1,000 ราย ตั้งโตะสงตอความ อรอยหนา 46 สาขา พรอมยังจัดเต็มคอรสออนไลนตอเนื่องชวยรานอาหารปรับตัว ทําอาหารกลองเดลิเวอรี่ นอกจากนี้ แม็คโครยังมีมาตรการชวยเหลือดวยการเปดอบรมคอรสออนไลน สอนทําอาหารกลองเดลิเวอรี่ และเทคนิคตาง ๆ เพื่อชวยใหรานอาหารปรับตัวรับ กระแสการบริโภคในรูปแบบใหม โดยอบรมผานเว็บไซต www.makrohorecaacademy. com หรือ MHA ที่มีผูเชี่ยวชาญในการใหคําปรึกษา และอบรมโดยไมคิดคาใชจาย พรอมโปรโมทรานอาหารผานโครงการ “พรอมสั่ง พรอมเสิรฟ” ที่รวมรานเด็ด ตอง บอกตอ ทั่วประเทศกวา 2,000 แหงผานชองทางออนไลนของแม็คโครดวย ทั้งนี้ แม็คโครไดสรางเครือขายสําหรับผูประกอบการกลุมโฮเรกา คือ “แม็คโคร โฮเรกา อะคาเดมี” หรือ MHA ซึ่งมีพันธกิจหลักคือ มุงเนนการเปนแหลงรวมความรู แบบครบวงจรใหกบั ผูป ระกอบธุรกิจอาหารมืออาชีพ ผานระบบออฟไลนและออนไลน ใน

72

THAI PACKAGING NEWSLETTER

May - June 2020

5 องคประกอบคือ การเปนสือ่ กลาง ในการให ค วามรู  (Knowledge Media), แหลงการจัดสัมมนาและ เวิรคช็อป (Seminar & Workshop), การเรี ย นรู  ผ  า นระบบออนไลน (Online Learning), ที่ปรึกษาทาง ธุรกิจ (Business Advisor) และ เป น เครื อ ข า ยทางสั ง คมของ ผูป ระกอบการธุรกิจอาหาร (Business Networking) เพือ่ พัฒนาแกขอ จํากัด เพิม่ จุดแข็ง และสรางจุดขาย ชวยให ผู  ป ระกอบการผ า นพ น ทุ ก ป ญ หา ไปได


HOT

product

“ไฮ-เจ็ท” ขอแนะนํา กระดาษถายเอกสารคุณภาพสูง มาพรอมกับคุณสมบัติครบครันในแผนเดียว บริษัท ปภาวิน จํากัด ผูจัดจําหนาย กระดาษและหมึกพิมพ ภายใตแบรนด Hi-jet (ไฮ-เจ็ท) “ที่ 1 เรื่องงานพิมพ” ขอแนะนํา Hi-Jet กระดาษถายเอกสาร 80 แกรม ขนาด A4 (270x297 มม.) บรรจุรีมละ 500 แผน เปนกระดาษถายเอกสารคุณภาพ สู ง มาพร อ มกั บ คุ ณ สมบั ติ ค รบครั น เนื้ อ กระดาษเรียบลืน่ สมํา่ เสมอ สามารถพิมพได ทั้ง 2 หนา หมึกไมซึมทะลุกระดาษ ใหงาน พิมพคุณภาพ มีความละเอียด คมชัด ทั้งสี และขาวดํา กระดาษไมติดเครื่องขณะใชงาน ชวยยืดอายุการใชงานของเครือ่ งถายเอกสาร เหมาะสําหรับงานถายเอกสารและงานพิมพ ใช ไ ด กั บ เครื่ อ งถ า ยเอกสาร เครื่ อ งพิ ม พ อิงคเจ็ท เครือ่ งพิมพเลเซอร และเครือ่ งแฟกซ สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสั่งคาไดที่ บริษัท ปภาวิน จํากัด www.hi-jet.com 0-2489-4949, 08-1359-1258 http://line.me/ti/p/~0813591258

ADVERTISING

index บริษัท

หนา

KURZ (THAILAND) LTD. ..................................................................... 59 SCG PACKAGING CO., LTD. ....................................................... 35 SELIC CORP CO., LTD. .................................................................... 49 THAIFLEX-ANUGA ASIA 2020 .................................................... 33 ซันซิน โฮลดิ้งส (ประเทศไทย) บจก. ........................................... 9 ซี.เอ.เอส.เปเปอร บจก. ............................................................. 34, 36 ไซเบอร เอสเอ็ม (ไทย) บจก. ............................................................ 5 เทคโนโลยี 2004 บจก. .......................................................................... 13 ไทย เคเค อุตสาหกรรม บจก. .......................................................... 37 เนชั่นไวด บจก. ................................................................ ปกหลังดานใน

บริษัท

หนา

เบอรลี่ ยุคเกอร บมจ. ............................................................................. 7 ฟอยลมาสเตอร (ประเทศไทย) บจก. .......................................... 51 ฟูจิฟลม (ประเทศไทย) บจก. ............................................................. 11 แฟคตอรี่ แอนด อีควิปเมนท บจก. ............................................. 4 แมพิมพ บจก. ................................................................. ปกหนาดานใน เวอรทัส บจก. ................................................................................................ 50 ส.ศรีอักษร พริ้นติ้ง โปรดักส บจก. ............................................... 8 หงีเฮงแชมเปยนกรุป บจก. .................................................................. 6 อี.พี.ซี. คอรปอเรชั่น บจก. .................................................................. 3 เฮงเค็ล บจก. ......................................................................... ปกหลังนอก THAI PACKAGING NEWSLETTER

July- August 2020

73


ใบสมัครสมาชก สมาคมการบรรจภัณฑไทย

MEMBERSHIP

application form

ชื่อ-นามสกุล (Name) ............................................................................................................................................................................................... บริษัท/หางหุนสวน/หางหุนสวนจํากัด (Company Name) ...................................................................................................................... ที่อยู (Address) ........................................................................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................................................................................................

โทรศัพท (Tel.) ........................................................................................ โทรสาร (Fax) ..................................................................................... ประเภทกิจการ (Description Business) .......................................................................................................................................................... ตําแหนง (Position) ...................................................................................................................................................................................................

ใบสมัครเปนสมาชกสมาคมฯ

(Membership Application Form) ขอสมัครเปนสมาชกสมาคมฯ (Type of Membership) สามัญนิติบุคคล (Ordinary Member) วารสาร (Newsletter Member) ขาพเจาทราบระเบียบของสมาคมฯ และจะปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับ ทุกประการ (I have the full knowledge of the association regulations all of which I here by pledge to abide by) ลงชื่อ.................................................................ผูสมัคร (Signature) วันที.่ ................/................../................. (Date)

ลงชื่อ...........................................................ผูรับรอง (..................................................) นายทะเบียนสมาคมการบรรจุภัณฑไทย

หมายเหตุ เอกสารที่ใชในการสมัคร หนังสือรับรองการจดทะเบียนของบริษัท พรอมประทับตราเซ็นรับรองสําเนาถูกตอง • สมาชิกสามัญนิติบุคคล คาลงทะเบียนครั้งเดียว 500 บาท คาบํารุงสมาคมฯ 2,000 บาท/ป • สมาชิกวารสาร คาลงทะเบียนครั้งเดียว 100 บาท คาบํารุงสมาคมฯ 500 บาท/ป การชําระเงินโดย • สั่งจายเปนเช็คครอมในนาม “สมาคมการบรรจุภัณฑไทย” • ฝากเงินเขาบัญชี “สมาคมการบรรจุภัณฑไทย” ธนาคารกสิกรไทย สาขาพระโขนง บัญชีออมทรัพย เลขที่ 010-2-58719-7 สมาคมการบรรจุภัณฑไทย อาคารสํานักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน (อาคารเกา) ชั้น 2 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท : 0-2712-1995, 0-2712-3556 โทรสาร : 0-2713-6164 E-mail : thaipack@thaipack.or.th, adminthaipack@gmail.com Website : www.thaipack.or.th Thai Packaging Association MIDI Building, 86/6 Soi Treemit, Rama 4 Rd., Klongtoey, Bangkok 10110 Thailand Tel : 0-2712-1995, 0-2712-3556 Fax : 0-2713-6164 E-mail : thaipack@thaipack.or.th, adminthaipack@gmail.com Website : www.thaipack.or.th


+$1:$< Üďą òûČāĉïėñĔÜûďą +$1*/25< *5283 ïčĜĔâčĜúÿâĊåìŝĊñÙĊûöČùöŠ 'LJLWDO ,QNMHW ûĈìĉòĖýÙ ãĎĜßóŢààĐòĉñĔóŤñòûČāĉïïčĜôýČíĔÜûďĜąßėăŝÙĉòĕòûñìŠâĉĝññġĊ íŜĊß Ě ïĉĝßúĐĖûóĕýĈąĔùûČÙĊ ĖìúïčĜ +$1:$< ĔóŤñĔÜûďĜąßöČùöŠýđÙ÷đÙĕòòìČàČíąý ïčĜùčÜĐëøĊöĕýĈÜÿĊùĔûěÿĂđß ĔùďĜąĔïčúòÙĉòĕòûñìŠąďĜñĚ

ĔÜûďĜąßöČùöŠąČßÜŠĔàěïÜÿĊùĔûěÿĂđßĕòòóŘąñÿĉĂìĐąĉíĖñùĉíČ ùčïĉĝßăùĎÙ :DWHU %DVH ĕýĈ ăùĎÙ 89 ĔăùĊĈĂġĊăûĉòßĊñòûûàĐøĉëéŠ ÙûĈìĊāýđÙ÷đÙ

ĕýĈßĊñóŘĊú 33 %RDUG )RDP %RDUG

GLORY 1604 ûĈòòöČùöŠĕòò Single Pass ÜÿĊùĔûěÿĂđßĂĐì Ĕùíû ñĊïč ĂġĊăûĉòöČùöŠýßòñÙûĈìĊāýđÙ÷đÙĕòò 8QFRDWHG ÙûĈìĊāýđÙ÷đÙĕòò &RDWHG

HIGHJET 2500A ûĈòòöČùöŠĕòò Multi Pass ÜÿĊùĔûěÿĂđßĂĐì íû ù âĉĜÿĖùß ĘìŝÜÿĊùĔÚŝùÚąßĂčßĊñöČùöŠĂđßÙÿŜĊĔÜûďĜąßïĉĜÿĚĘó ĂġĊăûĉòöČùöŠýßòñÙûĈìĊāýđÙ÷đÙĕòò 8QFRDWHG

HIGHJET 2500B ûĈòòöČùöŠĕòò Multi Pass ÜÿĊùĔûěÿĂđßĂĐì íû ù âĉĜÿĖùß ĘìŝÜÿĊùĔÚŝùÚąßĂčßĊñöČùöŠĂđßÙÿŜĊĔÜûďĜąßïĉĜÿĚĘó ĂġĊăûĉòöČùöŠýßòñÙûĈìĊāýđÙ÷đÙĕòò 8QFRDWHG ÙûĈìĊāýđÙ÷đÙĕòò &RDWHG ĕýĈÿĉĂìĐąñ ďĜ Ě ĔâŜñ 33 %RDUG

íČìíĊùûĊúýĈĔąčúìĔöČĜùĔíČùĘìŝïčĜ

ãąúĂĐÚĐùÿČï î ĂĐÚĐùÿČï ĕÚÿßöûĈĖÚñßėíĝ ÙûĐßĔïöć ĖïûĀĉöïĠ 02-332-4470 ĖïûĂĊû 02-331-4626

Nationwide

ZZZ QDWLRQZLGH FR WKIssuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.