__MAIN_TEXT__

Page 1


CONTENTS

page 15

page 30

Vol.30 No.144 NOVEMBER-DECEMBER 2020

14 TPA Activity

กิจกรรมสมาคมการบรรจุภณ ั ฑไทย

48 News

Sealed Air จัดแสดง นวัตกรรมบรรจุภณ ั ฑลา สุด

15 Focus

ผลการประกวดบรรจุภณ ั ฑไทย ประจําป 2563 (ThaiStar Packaging Awards 2020)

24 Article

บรรจุภณ ั ฑแกงสําเร็จรูป ทีย่ ดื อายุการเก็บได

52 In Trend

พิธมี อบรางวัล ASPaC Awards & OLYMPaC 2019

55 News

OMRON SI Partner

56 Special Area 28 Article

ASEAN กับกฎระเบียบของ วัสดุสมั ผัสอาหาร

30 In Trend

เบือ้ งหลังแนวคิดของ แบรนดระดับโลกในการ ออกแบบบรรจุภณ ั ฑ

37 Interview

BLeaf ไบโอพลาสติก... ผลิตภัณฑทเ่ี ปนมิตรกับ สิง่ แวดลอมอยางแทจริง

40 In Trend

“The Hybrid Edition”… THAIFEX-ANUGA 20200

BOX next to BOX เทรนดฟอยลสสี นั ใหม สรางแรงบันดาลใจ

60 Article

68 Special Scoop

63 Special Scoop

70 News

คลังสินคาอัจฉริยะคือหัวใจ ของดิจทิ ลั ซัพพลายเชนในอาเซียน นวัตกรรมบรรจุภณ ั ฑ แหงความยัง่ ยืน

66 Special Scoop

4 เทรนดทส่ี ง ผลดีตอ ปริมาณการใช บรรจุภณ ั ฑในยุค New Normal

Fuji Xerox Specialty Design Contest 2020 ไอวีแอลรวมกับ HABC รีไซเคิลขวด PET ใชงานแลว เพือ่ ผลิตชุด PPE สําหรับบุคลากร ทางการแพทยในประเทศไทย

71 Hot Product

42 Focus

The German Packagingg Award

45 In Trend

เม็ดพลาสติกผลิตฟลม ชีวภาพ วภาพ กรรม จากของเหลือในอุตสาหกรรม กระดาษ โดย DOW

10

THAI PACKAGING NEWSLETTER

November - December 2020

page 52


EDITOR

note

วัตถุประสงคในการจัดทํา

วารสารบรรจุภณ ั ฑไทย จัดทําขึน้ โดยสมาคมการบรรจุภณ ั ฑไทย เพือ่ เผยแพร สาระความรูเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ และนําเสนอความเคลื่อนไหวของกิจกรรม ดานบรรจุภณ ั ฑใหแกสมาชิกและบุคคลทัว่ ไปทีส่ นใจ บทความทีต่ พี มิ พในวารสาร บรรจุภัณฑไทยเปนสวนหนึ่งของการเผยแพรขอมูลขาวสาร และเอกสารทาง วิชาการ สมาคมฯ ไมจําเปนตองเห็นดวยเสมอไป

Purpose

Packaging Newsletter ฉบั บ นี้ เ ป น ฉบั บ สุดทายของป พ.ศ. 2563 แลว ปที่ผานมา เปน ปทสี่ าหัสพอสมควร เรียกไดวา ตัง้ แตตน ปเลยทีเดียวทีป่ ระเทศไทย ตองผจญกับปญหานานัปการ ทั้งไฟไหม นํ้าทวม โรคระบาด การเดินขบวนประทวง ซึ่งทั้งหลายทั้งปวงนี้ไดสงผลกระทบตอ ระบบเศรษฐกิจของประเทศอยางหลีกเลี่ยงไมได ก็ตองประคับ ประคองกันตอไป และหวังวาปหนาทุกอยางจะดีขึ้น ขอเพียงให คนไทยเรารวมมือรวมใจกันเราก็จะกาวผานปญหาทุกอยางไป ดวยกัน เนื้อหาของวารสารฉบับนี้ก็ยังคงความนาสนใจมากมาย เชนเดิม อาทิ ผลการประกวด ThaiStar Packaging Awards 2020 บทความเรือ่ ง บรรจุภณ ั ฑแกงสําเร็จรูปทีย่ ดื อายุการเก็บ ได คอลัมน In Trend ในเรื่อง เบื้องหลังแนวคิดของแบรนดระดับ โลก ในการออกแบบบรรจุภัณฑ คอลัมน Interview จะไดรวม พูดคุยกับทีมทีพ ่ ฒ ั นาผลิตภัณฑ Bleaf ผลิตภัณฑ ไบโอพลาสติก เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม นอกจากนั้นยังมีบทความที่นาสนใจอีก หลายเรื่อง ติดตามอานกันไดภายในเลมนี้ สุดทายนีข้ อกลาวคําอําลาปเกา พ.ศ. 2563 และสวัสดีปใ หม พ.ศ. 2564 แกทุกทานมา ณ โอกาสนี้

TPA

his edition of the TPA Packaging Newsletter is the last edition for this year 2020. We can say that it was a quite a serious year since the start of the year that Thailand has to face with many problems, including fire, flood, epidemic, protest and all of which have inevitably affected the county national economy. We must then continue to support one another so that we can hope that everything will be better next year. For as long as the Thai people joint in cooperating with one another, we will be able to overcome all these problems together. In this edition, the content remains as much interesting, for example, the result of the ThaiStar Packaging Awards 2020, the article on Instant Curry Packaging with Extended Shelf Life, the In Trend column, on the story behind the concept of a global brand in packaging design, the Interview column which is the talk with the team that has developed the Bleaf, the eco-friendly bio-plastics product. Besides, there are also many other interesting articles that you can follow and read them in this book. Lastly, I would like to take this opportunity to say goodbye to the old year 2020 and a Happy New Year 2021 to everyone on this occasion.

T

12

THAI PACKAGING NEWSLETTER

November - December 2020

Published by the Thai Packaging Association. Thai Packaging Newsletter provides news, information and know-how as well as activity related to packaging industry in Thailand to all members of the Thai Packaging Association and the general public. Articles published in Thai Packaging Newsletter do not represent the official views of the Thai Packaging Association.

คณะกรรมการบริหารสมาคมการบรรจุภัณฑไทย The Board of the Thai Packaging Association 1. คุณมานิตย กมลสุวรรณ Manit Kamolsuwan 2. คุณพรชัย รัตนชัยกานนท Pornchai Rattanachaikanont 3. คุณเอกรินทร จิระกรานนท Ekarin Chirakranont

นายกสมาคมฯ President อุปนายกจัดหารายได Vice President/Fund Raising Chair อุปนายกพัฒนาองคกร Vice President/Organization Development 4. คุณประสิทธิ์ คลองงูเหลือม อุปนายกวิชาการ Prasit Klongngooluerm Vice President/Academic Affairs 5. คุณภาวิมาส กมลสุวรรณ อุปนายกบริหาร Pavimas Kamolsuwan Vice President 6. คุณอโศก อุปทยา อุปนายกอุตสาหกรรมพลาสติก Ashok Upadhya Vice President 7. คุณวิวัฒน อุตสาหจิต เลขาธิการ Wiwat Utsahajit Secretary 8. คุณชินวัชร เฉลยวุฒิโรจน เหรัญญิก Chinnawat Chaloeiwutthiroj Treasurer 9. คุณอภิเชษฐ เอื้อกิจธโรปกรณ นายทะเบียน Aphichet Eukittaroprakorn Register 10. คุณภัทรา คุณวัฒน รองเลขาธิการ Patra Khunawat Vice Secretary 11. คุณประเสริฐ หลอยืนยง ประชาสัมพันธ Prasert Loryuenyong Public Relation 12. คุณวีระยุทธ อมรเธียร กรรมการ ฝายกิจกรรมตางประเทศ Veerayuth Amorntien Director of International Affairs 13. คุณอุมา อัจจิมารังษี กรรมการ ฝายกิจกรรมในประเทศ Uma Ajjimarangsee Director of Internal Affairs 14. คุณนิธิ เนาวประทีป กรรมการ ฝายสารสนเทศ Niti Naovaprateep Director of IT 15. คุณวิวรรธน เหมมณฑารพ กรรมการ ฝายอุตสาหกรรมพลาสติก Wiwat Hemmondharop Director of Plastic Industry เจาของ : สมาคมการบรรจุภัณฑไทย www.thaipack.or.th อาคารสํานักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน (อาคารเกา) ชั้น 2 86/6 ซอยตรีมติ ร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท : 0-2712-1995, 0-2712-3556 โทรสาร : 0-2713-6164 E-mail : thaipack@thaipack.or.th, adminthaipack@gmail.com Owner : Thai Packaging Association www.thaipack.or.th MIDI Building, 86/6 Soi Treemit, Rama 4 Rd., Klongtoey, Bangkok 10110 Tel : 0-2712-1995, 0-2712-3556 Fax : 0-2713-6164 E-mail : thaipack@thaipack.or.th, adminthaipack@gmail.com Editorial Staff : Nipa Klinkosum, Nutchayar Kanjan Project Manager : Tipawan Khempilar Executive Sale : Kalaya Sabpirom, Siriporn Klinkajorn, Kasira Hembundij, Manus Chaipas Graphic Designer : Prittiya Nillawat Photographer : Tatsanee Ruangtik Proofreader : Amphan Tairat Managed by : Technology Media Co., Ltd. 471/4 Phayathai Place, Sri-Ayutthaya Rd., Thung Phayathai, Rachathewi, Bangkok 10400 Tel. 0-2354-5333 Printed by : E.Hing Printing Press Co., Ltd. 3141 Rot-Fai Sai Paknam Rd., Phrakanong, Klongtoey, Bangkok 10110 Tel : 0-2249-0136-8 Fax : 0-2249-5093


TPA

activity ามที่ สมาคมการบรรจุภัณฑไทย รวมกับ กรมส ง เสริ ม อุ ต สาหกรรม กองพั ฒ นา อุตสาหกรรมสรางสรรค จัดประกวดบรรจุภัณฑ ไทย ประจําป 2563 (ThaiStar Packaging Awards 2020) และไดมีการตัดสินการประกวดเสร็จสิ้นแลว โดยมีผลงานที่ไดรับรางวัลรวม 79 ผลงาน และมีพิธี มอบรางวัลไปเมื่อวันที่ 21 กันยายนที่ผานมา ในการนี้ สมาคมการบรรจุภัณฑไทยไดมอบ รางวัลพิเศษใหแกนักเรียน นักศึกษา ในประเภท ตนแบบบรรจุภณ ั ฑเพือ่ การจัดจําหนาย และตนแบบ บรรจุภัณฑเพื่อการขนสง โดยมี ภัทรา คุณวัฒน รองเลขาธิการ เปนตัวแทนสมาคมฯ ขึ้นมอบรางวัล ดังกลาว พรอมทั้งเขารวมในพิธีเปดงาน ProPack Asia 2020 ดวย

14

THAI PACKAGING NEWSLETTER

November - December 2020

รางวั ล พิ เ ศษสํ า หรั บ ประเภทต น แบบบรรจุ ภั ณ ฑ เ พื่ อ การ จัดจําหนาย สําหรับสินคาทั่วไป ผูไดรับรางวัลคือ อังควรา มูลใหม และ สุธิดา ประทุมรัตน จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม รางวัลพิเศษสําหรับประเภทตนแบบบรรจุภัณฑเพื่อการขนสง สําหรับสินคาทัว่ ไป ผูไ ดรบั รางวัลคือ กนกวรรณ กุญชร มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงใหม

พิธีมอบรางวัล

ThaiStar 2020


FOCUS

ผลการประกวดบรรจุภัณฑ ไทย ประจําป 2563 (ThaiStar Packaging Awards 2020) President Awards 2020 รมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ไดประกาศผล การประกวดบรรจุภัณฑไทย ประจําป 2563 (ThaiStar Packaging Awards 2020) ซึ่งในปนี้จัดประกวดขึ้นภายใตหัวขอ “บรรจุภัณฑเพื่อความ ยั่งยืน” (Sustainable Packaging) ปรากฏวามีผูสนใจสงผลงานรวมประกวด ทั้งสิ้น 519 ผลงาน มีผลงานที่ไดรับรางวัลทั้งสิ้น 71 รางวัล และรางวัลพิเศษ 8 รางวัล ในการนี้ไดมพี ธิ มี อบรางวัลเมือ่ วันที่ 21 ตุลาคม 2563 ณ ศูนยนทิ รรศการ และการประชุมไบเทค บางนา มีผูที่ไดรับรางวัลและผูสนใจเขารวมงานอยาง คับคั่ง บรรจุภัณฑที่ไดคะแนนรวมสูงสุดจากคณะกรรมการตัดสินในปนี้ ไดแก ผลงานการออกแบบของ ธารทิพย บอเพ็ชร บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน) พรอมกันนีไ้ ดมกี ารมอบรางวัลแกผทู ไี่ ดรบั รางวัล WorldStar Packaging Award 2020 ดวย ซึ่งมีผลงานที่ไดรับรางวัล 10 ผลงาน และผลงานของระดับ นักเรียนนักศึกษาอีก 1 ผลงาน

สวนรางวัลพิเศษจาก สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑและรีไซเคิล เพื่อสิ่งแวดลอม สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และสมาคมการบรรจุภัณฑไทย มีผูไดรับรางวัล ดังนี้

THAI PACKAGING NEWSLETTER

November - December 2020

15


รางวัลพิเศษ สนับสนุนโดยสมาคมการบรรจุภัณฑ ไทย

• รางวัลพิเศษสําหรับประเภทตนแบบบรรจุภัณฑ เพื่อการจัดจําหนาย สําหรับสินคาทั่วไป นางสาวอังควรา มูลใหม, นางสาวสุธิดา ประทุมรัตน มหาวิทยาลัยเชียงใหม

• รางวัลพิเศษสําหรับประเภทตนแบบบรรจุภัณฑ เพื่อการขนสง สําหรับสินคาทั่วไป นางสาวกนกวรรณ กุญชร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา

รางวัลพิเศษ การออกแบบบารโคดบนบรรจุภัณฑ สนับสนุนโดยสถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

• รางวัลการออกแบบบารโคดบนตนแบบบรรจุภัณฑ เพื่อการจัดจําหนายสําหรับสินคาทั่วไป นางสาวนิษฐปยากร ยิ่งจําเริญศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

• รางวัลการออกแบบบารโคดบนบรรจุภัณฑ เพื่อการจัดจําหนาย สําหรับสินคาทั่วไป นายนิติพงษ ตันเจริญ บริษัท อิชิตัน กรุป จํากัด (มหาชน)

• รางวัลการออกแบบบารโคดบนตนแบบ บรรจุภัณฑใหม ยังไมมีวางจําหนายในทองตลาด นางสาวสุชาดา คันธารส

รางวัลพิเศษ การออกแบบบรรจุภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม สนับสนุนโดย สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑและรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดลอม สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

• รางวัลประเภทตนแบบบรรจุภัณฑ นายธกร กําเหนิดผล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

16

THAI PACKAGING NEWSLETTER

November - December 2020

• รางวัลประเภทบรรจุภัณฑสําหรับสินคาที่มีจําหนาย ในทองตลาด นางสาวสุธิรา ปยมโนธร บริษัท เจ.บี.พี. อินเตอรเนชั่นแนล เพ็นท จํากัด


• รางวัลประเภทตนแบบบรรจุภัณฑใหม ยังไมมีวางจําหนายในทองตลาด นางสาวเจนณัช สดไสย

ประเภทตนแบบบรรจุภัณฑ

: SC

• ตนแบบบรรจุภัณฑเพื่อการจัดจําหนาย สําหรับสินคาทั่วไป สนับสนุนโดย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย

1

2

นางสาวจิรพรรณ มีแยม, นางสาวจินตศุจี ชีวธรรมกุล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

นายพลภัทร สรอยทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

3 นางสาวอังควรา มูลใหม, นางสาวสุธิดา ประทุมรัตน มหาวิทยาลัยเชียงใหม

นายธกร กําเหนิดผล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

นางสาวชนาภา เฮงคราวิทย มหาวิทยาลัยศิลปากร

นางสาวฐิติมา ใจคํา มหาวิทยาลัยศรีปทุม

นายธรนินทร หมื่นหนู มหาวิทยาลัยศรีปทุม

นางสาวกริญญา แวววับศรี มหาวิทยาลัยบูรพา THAI PACKAGING NEWSLETTER

November - December 2020

17


: ST

• ตนแบบบรรจุภัณฑเพื่อการขนสง สําหรับสินคาทั่วไป

1 3

2 นางสาวเสาวลักษณ จุลนิพิฐวงษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

นางสาวกนกวรรณ กุญชร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา

นางสาวพรรณี หิรัญญาพร มหาวิทยาลัยนเรศวร

นางสาวศุภิสรา ศุภษร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

นางสาวรัตนาลักษณ ทรงศรีสกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา

นางสาวศศิพิมล ปรีดาธัญพิสิฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา

นางสาวณัฐชา คลังไธสง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา

นางสาวขวัญชนก อันติมานนท มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ประเภทบรรจุภัณฑสําหรับสินคาที่มีจําหนายในทองตลาด • บรรจุภัณฑเพื่อการจัดจําหนาย

นางสาวธารทิพย บอเพ็ชร บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน)

18

THAI PACKAGING NEWSLETTER

November - December 2020

: CP นายนิติ ชุมเพ็ชร บริษัท กลุมสยามบรรจุภัณฑ จํากัด


นางสาวสัณหจุฑา ปานออน บริษัท ยอด คอรปอเรชั่น จํากัด

นางสาวพีรยา เกษมรัชดารักษ บริษัท ยอด คอรปอเรชั่น จํากัด

นายวิวัตรชัย สัจจาริยกุล บริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้พริ้นทติ้ง จํากัด

นางสาวณัฐนรี ปราชญการงาน, นายพงศกร พิทักษ บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จํากัด

นางสาวมัณฑนา สีเขียว, นางสาวณัฐนรี ปราชญการงาน บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จํากัด

นายพรชัย วงศประเสริฐผล บริษัท ฟวเจอร เฟล็กซ จํากัด

นางสาวธารทิพย บอเพ็ชร บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน)

นางสาวณัฐนรี ปราชญการงาน บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จํากัด

นายวิวัตรชัย สัจจาริยกุล บริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้พริ้นทติ้ง จํากัด

นายยุทธพิชัย พิมทุมมา บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จํากัด

นางสาวชนนิกานต สุดิษฐพงษ บริษัท เพิ่มเพิ่ม จํากัด

อกนิษฐ เรืองธรรม บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จํากัด และบริษัท ไลออน (ประเทศไทย) จํากัด THAI PACKAGING NEWSLETTER

November - December 2020

19


นายยุทธพิชัย พิมทุมมา บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จํากัด

นายสุชาณัฐ ชิดไทย, นางสาวกฤชพร กุลรัตนรักษ บริษัท กลุมสยามบรรจุภัณฑ จํากัด

นางสาวสุจรรยา คงฉวี บริษัท ดอยคําผลิตภัณฑอาหาร จํากัด

นางสาวพรรณรพี สาลีกิจ, นางสาวปรีดาภรณ ศรีลา นางสาวฐิติยาภรณ รัตนาจารย บริษัท วินแชนซฟูดส จํากัด

บริษัท อัยดะ อินเตอรกรุป จํากัด

นางสาวกมลวรรณ พงษกุล, นายจิรายุ มุสิกา คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ นางสาวธนพร วรวาส บริษัท กลุมสยามบรรจุภัณฑ จํากัด และกรมหมอนไหม และวิทยาลัยอุตสาหกรรมสรางสรรค มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

• บรรจุภัณฑ เพื่อการขนสง

: TP นายธิติพันธุ วิพันธวรพงษ บริษัท กลุมสยามบรรจุภัณฑ จํากัด

นายสมศักดิ์ เทพขวัญยืน บริษัท ริมเสน จํากัด

20

THAI PACKAGING NEWSLETTER

November - December 2020

นางสาวพัชราภา ธรรมเทศน บริษัท ลลิตาพีพีโอ จํากัด


นายฐิติพงษ แสงสิงห บริษัท ลลิตาพีพีโอ จํากัด

นายสถิตย ไตรรุง บริษัท เซ็นเตอร คอนเทนเนอร จํากัด

นายทรงสิทธิ์ ไตรรัตนประพันธ บริษัท เซ็นเตอร แพค จํากัด

นางสาวชลออ หรสิทธิ์ บริษัท แมททีเรียลสแตนดารด จํากัด

นายมานพ ไชยหาญ บริษัท แมททีเรียลสแตนดารด จํากัด

นายสถิตย ไตรรุง บริษัท เซ็นเตอร คอนเทนเนอร จํากัด

• บรรจุภัณฑ ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

: EP นายภูมิภัค พันธสี, นางสาวอรปวีณ บวรพัฒนไพศาล บริษัท กลุมสยามบรรจุภัณฑ จํากัด และบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)

นางสาวเปรมยุดา หิรัญกุลเมธา บริษัท ดี.ดี. เพเพอรคัพ จํากัด

นางสาวสุธิรา ปยมโนธร บริษัท เจ.บี.พี. อินเตอรเนชั่นแนล เพ็นท จํากัด

นางสาวนุสรา สุนทรชีวิน บริษัท บางจาก รีเทล จํากัด

นายภุชงค คําพิมาน เอพอล

THAI PACKAGING NEWSLETTER

November - December 2020

21


นางสาววันทนีย บุญพลอยเลิศ, นายคุณัญญภาส ภูระยา, นางสาวปาริฉตั ร เจริญพรวัฒนคุณ, นายธนธร ชนัฐทรงพล, นายวันนิวัติ ดวงพัตรา บริษัท คีอะพัซ จํากัด

• สื่อและบรรจุภัณฑ เพื่อการสงเสริมการขาย

นางสาวปญจพร พันธเสน บริษัท กุเลาทองแมแปน จํากัด

: POP นางสาวกฤชพร กุลรัตนรักษ, นายสุริยา พิมพโคตร, นางสาวณิชารีย เหรียญทอง, นายวันชนะ ศรีไตรรัตนะ บริษัท กลุมสยามบรรจุภัณฑ จํากัด

นายสุชาณัฐ ชิดไทย, นางสาวศิขิน อมรกิจเจริญ บริษัท กลุมสยามบรรจุภัณฑ จํากัด

นายภูมิภัค พันธสี, นางสาวปทิตตา ศิริฤกษรัตนา, นายณัฐชา โสรธรณ บริษัท กลุมสยามบรรจุภัณฑ จํากัด

นายศุภชานนท ทองอินทร บริษัท ไซเบอรพริ้นท กรุป จํากัด

นางสาวอรปวีณ บวรพัฒนไพศาล, นายสุริยา พิมพโคตร บริษัท กลุมสยามบรรจุภัณฑ จํากัด

• ประเภทวัสดุบรรจุภัณฑ และองคประกอบ

: PMC นายฟูคุดะ โทโมยะ บริษัท มิคาสะ (ประเทศไทย) จํากัด

นายฟูคุดะ โทโมยะ บริษัท มิคาสะ (ประเทศไทย) จํากัด 22

THAI PACKAGING NEWSLETTER

November - December 2020

นางสาววันทนีย บุญพลอยเลิศ, นายคุณญ ั ญภาส ภูร ะยา, นายภาคิน ชัยวัง, นายพลัฏฐ บุญพลอยเลิศ บริษัท คีอะพัซ จํากัด


นายพลัฏฐ บุญพลอยเลิศ บริษัท คีอะพัซ จํากัด

: ND

รางวัลประเภทตนแบบบรรจุภัณฑ ใหม ยังไมมีวางจําหนายในทองตลาด (New Design Packaging)

1

2 นางสาวสุวพัชร โสวภาค

นางสาวเจนณัช สดไสย

นางสาวสุนิษา นิราช

นายสิทธินนท ปญสุวรรณวงศ, นายกฤติน ลีลากฤษฎากรณ

นายเอกรินทร เสริมสิริธนะกุล

นายณัฐพงษ กิ่งปรุ

นายพีรพล อัจฉราเจริญยิ่ง

นางสาวณัฐนรี ปราชญการงาน, นายอกนิษฐ เรืองธรรม

3

นายคุณัญญภาส ภูระยา นางสาววันทนีย บุญพลอยเลิศ นายภาคิน ชัยวัง

THAI PACKAGING NEWSLETTER

November - December 2020

23


ARTICLE

บรรจุภัณฑแกงสําเร็จรูป อาจารยมยุรี ภาคลําเจียก

ที่ยืดอายุการเก็บได

บทความนี้เปนเรื่องราวของการตอบคําถามที่ผูประกอบการ SME ถามมา ดังนั้นคําตอบที่ใหจึงเปนการแนะนําแบบสรุป ที่ใหเขาใจงาย ไมลงลึกวิชาการเชิงเทคนิคมากนัก

คําถาม จะใชบรรจุภัณฑอะไรสําหรับแกงกะทิสําเร็จรูป ซึ่งมีทั้งแกงไกและแกงหมู บรรจุแพ็กละ 200-300 กรัม สามารถเก็บไดนานมากกวา 3 เดือน โดยไมตองแชเย็น ตองการขายในรานสะดวกซื้อและขายผานออนไลน

คําตอบ ขอมูลที่ผูผลิตอาหารทุกประเภทตองทราบกอนการเลือกใชบรรจุภัณฑ ไดแก 1. สมบัติของอาหารที่จะบรรจุ ลักษณะของอาหารที่ผูบริโภคไมยอมรับ เชน เหม็นหืน เปลี่ยนสี แยกชั้น เกาะกันเปนกอน หรือมีเชื้อจุลินทรียที่จะเปนอันตรายตอการบริโภค รวมทั้งสาเหตุของการเสื่อมคุณภาพนั้น ๆ 2. อายุการเก็บของผลิตภัณฑที่ตองการ ที่สภาวะการจัดจําหนาย เชน ที่อุณหภูมิหอง แชเย็น แชแข็ง 3. ปริมาณบรรจุตอหนวย 4. วิธีการบรรจุและปดผนึก ใชคนหรือเครื่องอัตโนมัติ 5. ความสะดวกในการรับประทาน เชน เปดงาย ปดใหมไดถาบริโภคไมหมดในครั้งเดียว อุนรอนในเตาไมโครเวฟได เปนตน

การเลือกประเภทบรรจุภัณฑที่ตอบสนองตอสิ่งตองการทั้งหมด แกงสําเร็จรูปเปนผลิตภัณฑอาหารพรอมรับประทานที่เปนทั้งของเหลวและของแข็ง มีโปรตีนและไขมันสูง และมีความเปน กรดตํ่า จึงเสียคุณภาพไดงายมาก โดยเฉพาะในสภาวะอากาศปกติ การเก็บรักษาใหนานมากกวา 3 เดือน ที่อุณหภูมิหอง จําเปน ตองผานกระบวนการฆาเชื้อดวยความรอนสูงแบบ Sterilization ในหมอฆาเชื้อที่เรียกวา “รีทอรต (Retort)” โดยทั่วไป มีบรรจุภัณฑ 3 ประเภทใหเลือก คือ 1. กระปองโลหะ (Metal Can) 2. ถุงรีทอรต (Retort Pouch) 3. ถาดรีทอรต (Retort Tray) แมวาบรรจุภัณฑแตละประเภทเหลานี้จะใชวัสดุตางกันและมีสมบัติตางกัน แตทุกประเภทตองทนทานตอสภาวะในการ ฆาเชื้อได ปองกันไอนํ้าและอากาศจากภายนอกซึมผานไดดีมาก ปดสนิทโดยไมรั่วซึมตลอดอายุการเก็บ และไมเสียรูปตลอด ขั้นตอนในการจัดจําหนาย

กระป อ งโลหะ วั ส ดุ เ ป น แผ น เหล็ ก เคลือบดีบุก เคลือบแลกเกอร มีทั้ง ฝาแบบธรรมดา และฝาแบบหวงใหดงึ เปดงาย

• กระปองโลหะ เปนบรรจุภัณฑที่มีการใชมาชานาน จุดเดนคือ คงรูป มีความแข็งแรง ทนทานตอการกดทับและกระแทก ไดดี บรรจุและปดฝาทําไดเร็ว (ตองใชเครื่องเฉพาะในการปดฝา) สามารถปองกันการซึมผานของไอนํ้าและกาซออกซิเจนไดดีมาก ทึบแสง ทนอุณหภูมิในการฆาเชื้อดวยความรอนสูงได ขอดอยของกระปอง คือ นํ้าหนักมาก ใชพลังงานในการผลิตและขนสงสูง ผิวกระปองดานในอาจทําปฏิกิริยากับอาหารที่บรรจุ ถาเลือกวัสดุไมเหมาะสม ผิวกระปองมีการเคลือบแลกเกอร ซึ่งมีสาร BPA (Bis Phenol A) อันมีผลตอฮอรโมนในรางกาย ทําใหบางประเทศไมยอมรับ นอกจากนี้ กระปองเกิดการกัดกรอนได ถาสภาวะการ เก็บรักษาไมเหมาะสม เชน เก็บในตูเย็น 24

THAI PACKAGING NEWSLETTER

November - December 2020


ถุงแบน ไมพิมพ หรือพิมพเพียง 1 สี ใสกลองกระดาษ

ถุงรีทอรต วัสดุเปนฟลมพลาสติก หลายชั้น ถุงมีทั้งแบบแบนที่ไมพิมพ หรือพิมพสเี ดียว แลวใสกลองกระดาษ และถุงแบบตัง้ ทีพ ่ มิ พสวยงาม ไมตอ ง ใสกลอง ถุงตั้ง พิมพสอดสีสวยงาม ไมตองใสกลองกระดาษ

• ถุงรีทอรต ไดรับความนิยมมากขึ้น เนื่องจากมีขอดีหลายประการ เชน เวลาในการฆาเชื้อตํ่ากวาการใชกระปอง ทําใหเกิด การสูญเสียคุณคาอาหารนอยกวา นํา้ หนักเบา สะดวกในการพกพา เปดไดงา ย โดยการฉีกทีร่ อยบากของถุง ไมมปี ญ  หาการกัดกรอน เปนสนิม การผลิตสิ้นเปลืองพลังงานและการปลอยกาซเรือนกระจกตํ่ากวา ตนทุนตํ่ากวา ซึ่งมาจากราคาของบรรจุภัณฑเอง และ คาขนสงผลิตภัณฑ นอกจากนี้ ถุงยังใชพื้นที่ในการเก็บนอยกวา อยางไรก็ตาม ถุงรีทอรตก็มีขอดอยที่ผูผลิตอาหารไมควรมองขาม คือ ตองเขมงวดเรื่องคุณภาพของถุง ทั้งกอนบรรจุและหลังบรรจุ ถุงแตกรั่วไดงายในระหวางการลําเลียงขนสง ไมคงรูป จึงนิยมใช กลองกระดาษแข็งเปนบรรจุภัณฑชั้นที่ 2 เพื่อปองกันถุงถูกกดทับ ทําใหมีขั้นตอนการบรรจุเพิ่มขึ้น กลองกระดาษลูกฟูกที่ใชเพื่อ การขนสงจําเปนตองมีความแข็งแรงในการซอน เพราะถุงรับนํ้าหนักกดทับไมไดเลย

ถาดรีทอรต วัสดุถาดเปนพลาสติก หลายชั้ น วั ส ดุ ฟ  ล  ม ป ด ถาดเป น ฟลมพลาสติกหลายชั้น ที่สามารถ ป ด ผนึ ก กั บ ปากถาดได ส นิ ท โดย ไมรั่วซึม

• ถาดรีทอรต เปนบรรจุภัณฑพลาสติกคงรูปที่ใหความสะดวกในการรับประทาน ดูทันสมัย แตมีความยุงยากในการผลิต มากกวา เพราะประกอบดวยถาดและฟลมปดถาด ตองมีการพัฒนาวัสดุทําถาดและฟลมปดที่มีคุณภาพสูง ที่สามารถทนตอการ ฆาเชื้อไดโดยไมเสียรูปและไมรั่ว ขณะเดียวกันก็ใหฟลมลอกเปดไดงายดวย อีกทั้งตองระมัดระวังการเสียรูปหรือแตกรั่วในการ จัดจําหนาย จึงมักมีการใสกลองกระดาษอีกชั้นหนึ่ง ทําใหราคาบรรจุภัณฑรวมสูงขึ้นไปอีก รูปแบบนี้เหมาะกับผูผลิตอาหาร รายใหญและใชกับอาหารพรีเมียมที่ขายในราคาสูง

ในกรณีของผูผลิตแกงสําเร็จรูปรายนี้ แนะนําใหใชถุงรีทอรต โครงสรางถุงรีทอรต ถุงรีทอรต คือ ถุงทีบ่ รรจุอาหารแลวสามารถเขาฆาเชือ้ ในรีทอรตได โดยถุงไมเปลีย่ นสภาพและสามารถรักษาคุณภาพอาหาร ไดตลอดอายุการเก็บ ถุงทําจากฟลมพลาสติกหลายชั้น ซึ่งมีหลายโครงสราง (โครงสรางของฟลมหมายถึง ชนิดวัสดุและความหนา ของแตละชั้น) ฟลมที่นิยมใชทําถุงบรรจุอาหาร 200-300 กรัม ไดแก

THAI PACKAGING NEWSLETTER

November - December 2020

25


PET12/Al 9/OPA15/CPP70

AlOx.PET12/OPA15/CPP70

แนวทางการเลือกโครงสรางฟลมของถุงรีทอรต ขึ้นอยูกับปจจัยตอไปนี้ อายุการเก็บของผลิตภัณฑ : อายุการเก็บนานเทาใดตองพิจารณาจากสมบัติในการสกัดกั้นไอนํ้าและกาซออกซิเจนของ ฟลม พลาสติกหลายชัน้ โดยวัดในคาของ Water Vapor Transmission Rate (WVTR) และ Oxygen Transmission Rate (OTR) คาดังกลาวยิ่งตํ่า ผลิตภัณฑจะมีอายุการเก็บนานขึ้น

1.

สมบัติในการสกัดกั้นไอนํ้าและกาซออกซิเจนสําคัญที่สุดตออายุการเก็บอาหาร

ฟลมที่มีคา WVTR ตํ่า ➝ ไอนํ้าจากอากาศภายนอกซึมผานเขาไปในถุงไดนอย ฟลมที่มีคา OTR ตํ่า ➝ กาซออกซิเจนจากอากาศภายนอกซึมผานเขาไปในถุงไดนอย การอุน รอนในเตาไมโครเวฟ : บรรจุภณ ั ฑทมี่ โี ลหะ (รวมถึงอะลูมเิ นียม) จะเขาเตาไมโครเวฟไมได เพราะจะเกิดการสะทอน กลับของรังสีและอาจระเบิดได ดังนัน้ หากใชโครงสรางฟลม PET12/Al 9/OPA15/CPP70 จะเขาเตาไมโครเวฟไมได ควรระบุ ทีถ่ งุ วาใหเทแกงออกจากถุงใสในภาชนะอืน่ ทีอ่ นุ ในเตาไมโครเวฟได แตถา ใชโครงสรางฟลม AlOx.PET12/OPA15/CPP70 ซึง่ ไมมี อะลูมิเนียมอยู (AlOx ที่เคลือบอยูที่ผิวฟลม PET ชั้นนอก คือ อะลูมิเนียมออกไซด ไมใชโลหะ แตเปนสารประกอบอนินทรีย) จึง สามารถอุนรอนในเตาไมโครเวฟได โดยไมตองเทแกงออกจากถุงใสในภาชนะอืน่ แตตอ งตัดปากถุงออกเล็กนอย เพือ่ ใหไอนํา้ ของ อาหารออกจากถุงในขณะอุน

2.

สภาวะในการฆาเชื้อดวยความรอนในรีทอรต ผูผลิตอาหารตองศึกษาวาจะใชอุณหภูมิเทาใด ความดันเทาใด และเวลานานเทาใด ที่จะฆาเชื้อจุลินทรียในอาหารไดหมด สภาวะในการฆาเชื้อจะตางกันไปตามชนิดและสมบัติของอาหาร จึงจําเปนตองมีการทดลอง แนะนําใหปรึกษาและขอบริการจาก มหาวิทยาลัยทีม่ กี ารสอนดานวิทยาศาสตรอาหาร หรือสถาบันทีท่ าํ งานดานอาหารของรัฐ เชน สถาบันอาหาร สถาบันคนควาและ พัฒนาผลิตภัณฑอาหาร เปนตน 26

THAI PACKAGING NEWSLETTER

November - December 2020


เมื่อผูผลิตอาหารไดสภาวะในการฆาเชื้อที่เหมาะสมกับแกงสําเร็จรูปแลว ขั้นตอนตอไปคือ ติดตอผูผลิตถุงรีทอรต โดยแจง ประเภทอาหาร ขนาดบรรจุ อายุการเก็บที่ตองการ และสภาวะในการฆาเชื้อ ใหแกผูผลิตถุง เพื่อใหผูผลิตถุงเสนอขอกําหนดทาง เทคนิคของถุงและราคาถุง ถาพอใจก็ขอตัวอยางถุงมาทดลองบรรจุแกงสําเร็จรูป ปดผนึกปากถุงดวยความรอนไมใหรั่วซึม แลวนํา ไปฆาเชื้อในรีทอรต (จะลงทุนซื้อรีทอรตเพื่อใชเอง หรือติดตอจางโรงงานอื่นที่รับบรรจุและฆาเชื้อก็ได) ศึกษาอายุการเก็บ เพื่อให มั่นใจวาแกงสําเร็จรูปมีอายุการเก็บตามตองการ แหลงผลิตและจําหนายถุงรีทอรต ในบานเรามีผูผลิตและจําหนายถุงรีทอรตหลายราย แตละรายมีการใชโครงสรางฟลมและมีการควบคุมคุณภาพแตกตางกัน แนะนําใหเลือกรายที่มีขอกําหนดของฟลมพลาสติกและของถุงที่ชัดเจน มีการระบุคา WVTR และ OTR เพราะเปนสมบัติหลักที่มี ผลตออายุการเก็บของอาหาร ไมควรเลือกซือ้ ถุงโดยพิจารณาจากราคาเทานัน้ ถุงทีข่ ายในราคาตํา่ ผิดปกติ ไมวา จะผลิตในประเทศ หรือนําเขาจากตางประเทศ สวนใหญเปนถุงที่ไมมีการระบุคาของสมบัติดังกลาว มีคุณภาพไมแนนอน จึงมีความเสี่ยงในการทําให อาหารมีอายุการเก็บสั้นกวาที่กําหนด เกิดการรั่วซึมในระหวางการจัดจําหนาย และอาจเสียชื่อเสียงได ในกรณีที่ผูผลิตอาหาร ตองการสั่งซื้อถุงรีทอรตในจํานวนนอยมาก เพราะเพิ่งเริ่มกิจการ ควรใชถุงรีทอรตมาตรฐานที่ผลิตจากผูผลิตที่เชื่อถือได เชน ของ บริษัท ไทยออฟเซท จํากัด ดังรายละเอียดในตาราง

ถุงรีทอรตมาตรฐานสําหรับ SME ผลิตโดยบริษัท ไทยออฟเซท จํากัด โทร. 0 2213 2351-61 ฟลมพลาสติกที่ทําถุง PET12/Al 9/PA15/CPP70 แบบของถุง ถุงแบนราบ ตะเข็บ 3 ดาน ถุงตั้ง ไมมีซิป

คาประมาณ WVTR (ก./ตร.ม.วัน) <0.6 ความกวาง 140 120

ถุงแบนราบ ตะเข็บ 3 ดาน

คาประมาณ OTR (ลบ.ซม./ตร.ม.วัน) <0.6

ขนาดถุง (มม.) ความยาว 190 140

ความลึก 37

ถุงตั้ง ไมมีซิป

ถุงมาตรฐานดังกลาวไมมีการพิมพใดๆ ดังนั้นผูผลิตอาหารตองใชสติกเกอรที่พิมพขอความใหครบถวนตามกฎหมายฉลาก ติดทีถ่ งุ ทัง้ ดานหนาและดานหลัง ก็จะสามารถจําหนายแกงสําเร็จรูปนีไ้ ด แนะนําใหใชวสั ดุสติกเกอรทที่ าํ ดวยพลาสติก เพือ่ ปองกัน การหลุดลอกในกระบวนการฆาเชื้อและการใชงาน ตามตัวอยางในรูป

หวังวาบทความนี้จะมีประโยชนสําหรับผูประกอบการอาหาร SME หากตองการถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดตอผูเขียนไดที่ mayuree.pakl@yahoo.com

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์

THAI PACKAGING NEWSLETTER

November - December 2020

27


ARTICLE สุมาลี ทั่งพิริยะกุล

ASEAN กับกฎระเบียบของ วัสดุสัมผัสอาหาร ความเปนมาของอาเซียน

28

วัตถุประสงคของการกอตั้งอาเซียน

อาเซียน หรือสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออก เฉียงใต (Association of South East Asian Nations หรือ ASEAN) กอตั้งขึ้นโดยปฏิญญากรุงเทพฯ (Bangkok Declaration) ซึ่งไดมีการลงนามที่วังสราญรมย เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงการ ตางประเทศ มีสมาชิกกอตั้ง 5 ประเทศ ไดแก อินโดนีเซีย ฟลิปปนส มาเลเซีย สิงคโปร และไทย ทั้งนี้ ในเวลาตอมา ไดมีประเทศตาง ๆ เขาเปนสมาชิกเพิ่มเติม ไดแก บรูไน ดารุสซาลาม เวียดนาม ลาว พมา และกัมพูชา รวมสมาชิก อาเซียน 10 ประเทศ

วัตถุประสงคของการกอตั้งอาเซียน คื อ เพื่ อ ส ง เสริ ม ความเข า ใจอั น ดี ต  อ กั น ระหว า งประเทศในภู มิ ภ าค ธํ า รงไว ซึ่ ง สั น ติ ภ าพ เสถี ย รภาพ และความมั่ น คง ทางการเมือง สรางสรรคความเจริญกาวหนา ทางดานเศรษฐกิจ การพัฒนาทางสังคม และวัฒนธรรมการกินดีอยูดีของประชาชน บนพื้ น ฐานของความเสมอภาคและ ผลประโยชนรวมกันของประเทศสมาชิก ป พ.ศ. 2546 ผูน าํ อาเซียนไดเห็นชอบใหจดั ตัง้ ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ซึ่งประกอบดวย 3 เสาหลัก คือ ประชาคม ความมั่ น คงอาเซี ย น (ASEAN Security Community – ASC) ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน (ASEAN Economic Community – AEC) และประชาคมสังคมและวัฒนธรรม อาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community – ASCC) โดยในสวนของประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียนมีเปาหมายใหเกิดการเคลื่อนยาย อยางเสรีของสินคาและบริการ การลงทุน และมุงจัดตั้งใหอาเซียนเปนตลาดเดียวและ เปนฐานการผลิตเดียวกัน

รูปที่ 1 สามเสาหลักของประชาคมอาเซียน

THAI PACKAGING NEWSLETTER

November - December 2020


ACCSQ Structure ในบทความนี้จะกลาวถึง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึง่ ได จั ด ตั้ ง ขึ้ น ในปลายป ค.ศ. 2015 หรือ พ.ศ. 2558 ทีป่ ระชุม รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ครัง้ ที่ 24 เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2535 จึงไดจดั ตัง้ คณะกรรมการ ที่ ป รึ ก ษาด า นมาตรฐานและ คุณภาพของอาเซียน (ASEAN Consultative Committee for Standards and Quality – AC CSQ) ขึ้นเพื่อดําเนินการขจัด อุปสรรคทางการคาที่มิใชภาษี ตามรูปที่ 2 แสดงโครงสรางของ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ASEAN Economic Ministers (AEM) Senior Economic Official Meeting (SEOM) ASEAN Consultative Committee for Standards and Quality (ACCSQ)

รูปที่ 2 โครงสรางของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

บทบาทของ ACCSQ ในการรวมกลุมทางเศรษฐกิจของ อาเซียน คือการขจัดอุปสรรคทางการคาซึ่งไมใชมาตรการใน ดานภาษี (Non-Tariff Barriers to Trade – NTB) โดย ACCSQ ไดจัดตั้งคณะทํางานเพื่อเปนกลไกในการดําเนินงาน ซึ่งคณะ ทํ า งานเหล า นี้ ป ระกอบด ว ยผู  แ ทนของหน ว ยงานผู  ถื อ กฎ ระเบียบที่เกี่ยวของของทุกประเทศสมาชิกรวมกันศึกษาและ หาแนวทางในการปรับมาตรฐานและกฎระเบียบใหสอดคลอง กันในอาเซียน รวมทั้งพิจารณาแนวทางในการทําความตกลง ยอมรับรวมสําหรับระบบการตรวจสอบรับรอง ประกอบดวย คณะทํางานกํากับดูแลภาพรวม จํานวน 3 คณะ ไดแก 1. คณะทํางานคณะที่ 1 ดานมาตรฐานและความตกลง ยอมรับรวม WG 1 on Standards and MRA 2. คณะทํางานคณะที่ 2 ดานการตรวจสอบและรับรอง WG 2 on Conformity Assessment 3. คณะทํ า งานคณะที่ 3 ดา นมาตรวิ ท ยาเชิ ง กฎหมาย WG 3 on Legal Metrology

1.

คณะทํางานรายสาขาผลิตภัณฑ จํานวน 8 คณะ ไดแก

1) คณะกรรมการรวมรายสาขาสําหรับบริภัณฑไฟฟาและ อิเล็กทรอนิกส Joint Sectoral Committee for Electrical and Electronic Equipment 2) คณะทํางานดานผลิตภัณฑยานยนตและชิ้นสวน Automotive Product Working Group 3) คณะทํางานดานผลิตภัณฑยาง Rubber-Based Product Working Group

4) คณะทํางานดานผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูป (Prepared Foodstuff Product Working Group 5) คณะกรรมการเครื่องสําอางอาเซียน ASEAN Cosmetic Committee 6) คณะทํางานดานผลิตภัณฑยา Pharmaceutical Product Working Group 7) คณะทํ า งานด า นเครื่ อ งมื อ แพทย Medical Device Product Working Group 8) คณะทํ า งานด า นยาแผนโบราณและผลิ ต ภั ณ ฑ เ สริ ม อาหาร Traditional Medicine and Health Supplement Product Working Group คณะทํางานดานผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูป (Prepared Foodstuff Product Working Group) เห็นความสําคัญของการ ใชวัสดุสัมผัสอาหาร (Food Contact Materials) ซึ่งมีผลกระทบ ตอความปลอดภัยของอาหารสําเร็จรูป ดังนั้นในการประชุม ครั้งที่ 26 ของ PFPWG ที่มาเลเซียไดเห็นชอบกับ “ASEAN General Guideliness on Food Contact Materials (FCM) และ ไดมอบหมายใหคณะทํางาน TASK FORCE on Harmonisation of Food Safety Standards for Prepared Food Stuffs จัดทํา ASEAN Guidelines for GMP for FCM และไดผา นการเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ 29 ของ Prepared Foodstuff Product Working Group ซึ่งที่ประชุมฯ ไดมอบหมายใหประเทศไทย จัดทํารางเพื่อวางแผนงานในการกําหนดมาตรฐานของวัสดุ สัมผัสอาหารแตละประเภทตอไป

THAI PACKAGING NEWSLETTER

November - December 2020

29


IN TREND สมชนะ กังวานจิตต

เบื้องหลัง แนวคิดของแบรนดระดับโลก ในการออกแบบบรรจุภัณฑ

วั น นี้ ม าร ว มอั ป เดต ข า วคราวในวงการ บรรจุภัณฑ และเลา เบื้ อ งหลั ง ที่ ม าของ แนวคิ ด ของแบรนด ที่ ดั ง และมี ชื่ อ เสี ย ง ระดับโลกกันนะครับ

1

มาเริ่มตนที่แบรนดสแน็คที่ถือวาเปนหนึ่งใน แบรนดที่ใหญที่สุดในโลกอยาง เลย

เลยปรับโฉมใหมในรอบกวาทศวรรษ!!

Frito-Lay จากบริษทั PepsiCo ไดปรับปรุงโฉม มันฝรัง่ ทอด Lays ดวยการออกแบบบรรจุภณ ั ฑ ใหม นับเปนการปรับบรรจุภัณฑครั้งแรกในรอบ 12 ป เปดตัวครัง้ แรกไปแลวในเดือนกันยายน 2562 ทีป่ ระเทศ สหรัฐอเมริกาและจีน สวนประเทศอืน่ ๆ รวมทัง้ ไทย จะตามมาหลังจากนั้น แนวคิดบรรจุภัณฑใหมมาจากเอเจนซี่นิวยอรก มีนามวา Vault49 ใชแนวคิดที่วา Insta-Worthy เปน การถายภาพที่ตางจากภาพถายบนบรรจุภัณฑตัวเกา ภาพถายใหมนี้จะเปนถายภาพมุมบนลงลาง หรือเรียก วา Top View เหตุผลที่เลือกแนวคิดนี้ก็คือ จากผลวิจัย เรือ่ งการถายรูปในยุค Social Media Era วัยรุน สวนมาก

30

THAI PACKAGING NEWSLETTER

November - December 2020

จะถายรูปลง Instagram กัน ซึ่งรูปที่สวยและเปนที่นิยมมาก ในการถายภาพอาหารก็คือ มุมดานบน ดังนั้น จึงเลือกใชให เหมาะกับยุคสมัย อีกทัง้ สัดสวนของ Ingredients บนหนาซอง ใหมของเลยนั้น จะเปนการใชสัดสวน Ingredients จริง ๆ นอกจากนี้ตัวโลโกของ Lays เองเวลาใชในซองจะใหมี ขนาดเล็กลง ตัวอักษรตัว y นั้นจะมวนหางเก็บ และเพิ่ม Space ริบบิ้นแดงใหชัด เพื่อใหการใชงานในระดับ favicon ขนาด 16*16 พิกเซล นั้นยังคงอานออกอยู สวนบรรจุภัณฑนั้น โลโกเลยถูกขยับมาใหเขาใกลกับ กลางซอง โดยมี Monochromatic Ring เปลงแสงจากตรงโลโก ออกมา กลายเปนอีกหนึ่ง Brand Identity ใหมของแบรนด เลยที่จะใชตอไป ด า นหลั ง ของบรรจุ ภั ณ ฑ นั้ น ตกแต ง ด ว ยภาพและ เสนสายความสนุก สลับคั่นดวยคําอธิบายรสชาติ 4 คํา ตัวอยางเชน เลยตัว Classic จะใชคําวา “Crispy Yummy Deliciously Tasty.”


2

มา Case Study ที่ 2 ถือเปนเครื่องดื่ม วอดก า ระดั บ ต น ๆ ของโลกอย า ง

Smirnoff Smirnoff ป ด ฝุ  น ขวดแก ว หมายเลข 21 ใหพรีเมียม…!!!

โดยการออกแบบกราฟ ก และขวดแก ว ลดโทนสีแดงลง และใสการออกแบบตัวอักษร ใหรวมสมัยยิ่งขึ้น เทาความเล็กนอย Smirnoff คือเครื่องดื่ม Vodka อันดับตน ๆ ของโลก กอตั้งแบรนดโดย P. A. Smirnoff สูตรที่ไดรับความนิยมมาก ๆ ก็ คือ สูตรที่ 21 หรือ No.21 ปจจุบนั ไดขายใหเครือ Diageo ไปแลวในป ค.ศ. 1987 การออกแบบใหม นี้ เ กิ ด ขึ้ น จากความต อ งการที่ จ ะสะท อ นถึ ง ประวัติศาสตรกวา 151 ป ในขณะที่ยังตองการ เขาถึงจิตวิญญาณรวมสมัยของนักดื่มอีกดวย

การออกแบบใหทันสมัยขึ้นนี้ออกแบบโดย Design Bridge กับ Rob Clarke ในป ค.ศ. 2015 เปนการจัดการปรับปรุงตัวอักษร ใหหนาขึ้น ชัดเจนขึ้น และยังใชกรอบรูปทรง Eyebrow เดิมอยู แตใส Texture ดานในดวย โดยการซอน Meaning ภายใตเสน เล็ก ๆ ที่อยูภายในโลโกจํานวน 21 บรรทัด นั้นคือ อางอิงถึงสูตร หมายเลข 21 ทีโ่ ดงดัง และยังถอดฉลากทีซ่ บั ซอน Clean Element ที่ไมสําคัญออก เพื่อให Vodka ดานในนั้นเปนพระเอก หลังจากปรับแลวและใชงานจริงไปรวม ๆ 4 ป พบวายังมี ขอบกพรองอยู ในป ค.ศ. 2019 จึงนํา Element ของ Smirnoff Shield กลับมา และบงบอกถึงสูตร No.21 ภายใตโลสที องพืน้ แถบ สีขาว เพื่อใหขวดโดดเดนอีกครั้งดานหลังบารในราน การทําขวด ใสนั้น เราควบคุมบรรยากาศของดานหลังการสะทอนไมได จะ ทําใหจมกลืนและไมโดดเดน พอปรับเปลี่ยนใหมอีกครั้ง ผลคือ แนวโนมของผูบริโภคมองหาเรื่องราวของแบรนดที่เพิ่มขึ้น ซึ่ง ตรงกับผลวิจัยของ The Diageo Drinks Report 2019 และสิ่งนี้ ทําใหพวกเขารับรูถึงประวัติศาสตรของแบรนดในสูตร Smirnoff's Recipe No.21

THAI PACKAGING NEWSLETTER

November - December 2020

31


3

มาถึง Case Study สุดทาย จะเปน Case ของ K-Y ซึ่งคือ แบรนดนํ้ามันหลอลื่นที่ดัง

ที่สุดในโลก

ประมาณป ค.ศ. 1904 K-Y เริ่มตนใน หองแล็บทางการแพทยในเมืองนิวยอรกเมื่อ กวา 100 ปทแี่ ลว ความมุง มัน่ คือชวยใหผหู ญิง มีเพศสัมพันธทดี่ ขี นึ้ นัน่ คือเหตุผลทีเ่ ราเปนแบรนดนาํ้ มัน หลอลื่นอันดับ 1 ของอเมริกา มันเสมือนเปนการสราง ความพึ ง พอใจทางเพศสํ า หรั บ ผู  ห ญิ ง และนํ า ความ เสมอภาคมาสูหองนอน เราเชื่อวาการมีเพศสัมพันธ เปนสิ่งที่นาภาคภูมิใจ ไมใชเรื่องนาละอาย ภารกิจของ แบรนดนี้คือ ชวยใหผูหญิงมีเพศสัมพันธที่ดีขึ้น

สัญลักษณที่แข็งแกรงของพลังทางเพศหญิงถูกวางไว ทีใ่ จกลางเอกลักษณของแบรนดใหม เปนลักษณะรูปทับทิม ลอมรอบอยางสมบูรณแบบดวย K & Y ทีส่ รางองคประกอบ และดีไซนขึ้นใหม เพื่อนํามาเปนภาพจําที่โดดเดน โดยไดแนวคิดสรางสรรคจากความเรียบงาย แตทรงพลัง ของเรื่องทางเพศ และผสมผสานในบุคลิกภาพใหมที่ยังมี เชีย่ วชาญอยูใ นตัวบรรจุภณ ั ฑนนั้ มีการใชตวั อักษรขอความ ที่ใหความคิดสรางสรรคและความมีชีวิตชีวา ผานการสง ขอความสนทนาที่สนุกสนานเกี่ยวกับแตละผลิตภัณฑ ซึ่ง จะช ว ยให ผู  ห ญิ ง สามารถค น หาผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ เ หมาะสม สําหรับพวกเขา สวนสีของบรรจุภัณฑยังไดรับการปรับปรุง โดยใชสที แี่ สดงถึงความรักและความหลงใหลในระดับสากล

ทั้งหมดนี้อยากจะแบงปนเพื่อน ๆ พี่ ๆ นอง ๆ ถึงแนวคิดเบื้องหลังการออกแบบแบรนดระดับโลกที่มีแนวคิดและวิธีการ ที่นาสนใจ เพื่อใหผูอานนําไปปรับและประยุกตใชพัฒนาแบรนดไทย ๆ ของเราไดอยางถูกตองตามหลักการสากล

32

THAI PACKAGING NEWSLETTER

November - December 2020


INTERVIEW

กองบรรณาธิการ

BLeaf ไบโอพลาสติก ผลิตภัณฑที่เปนมิตร กับสิ่งแวดลอมอยางแทจริง นทุ ก วั น นี้ มี ก ารกล า วถึ ง การ รั ก ษ โ ลกรั ก ษ สิ่ ง แวดล อ มกั น ออยางกวางขวาง มนุษยเริ่มตระหนักวา วิถีชีวิตที่คุนเคยไดทํารายสิ่งแวดลอม ไปมาก ทําใหหลายคนเริ่มปรับเปลี่ยน ไป พฤติ พ กรรมจากเดิม โดยหันมาใชสิ่งที่ เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากขึ้น และ ดวยวิถีชีวิตที่เริ่มเปลี่ยนไปนี้เอง ทําให นวั น ต กรต า งเริ่ ม คิ ด ค น นวั ต กรรมรั ก ษ สิ่งแวดลอมมากขึ้น ซึ่งบรรจุภัณฑเอง เปนผลิตภัณฑที่เมื่อกลาวถึงการรักษ สิ่งแวดลอมก็มักจะถูกเชื่อมโยงตลอด เวลา ทัง้ ทีบ่ รรจุภณ ั ฑเปนผลิตภัณฑทมี่ ี เว บบทบาทสําคัญที่ชวยใหการดําเนินชีวิต มีความสะดวกสบายมากขึ้น มีคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้น

ดังนัน้ เมือ่ บรรจุภณ ั ฑและสิง่ แวดลอม จําเปนตองกาวไปดวยกัน นวัตกรจึ งมี การคิ ด ค น วั ต ถุ ดิ บ ที่ ส ามารถผลิ ต เป น บรรจุภัณฑไดและไมทําลายสิ่งแวดลอม ดวย นั่นคือไบโอพลาสติก (Bio Plastic) ที่ พวกเรารูจักกันดีนั่นเอง แตดวยคําวา “ไบโอ” หลาย ๆ คนมั ก จะเข า ใจว า ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ ผ ลิ ต จากไบโอพลาสติ ก นั้ น สามารถยอยสลายไดทั้งหมด ซึ่งในความ เปนจริงแลว ไบโอพลาสติกไมเพียงแต เปนพลาสติกที่ยอยสลายไดเทานั้น แตยัง รวมถึงพลาสติกทีท่ าํ มาจากวัสดุธรรมชาติ ทั้ ง ที่ ย  อ ยสลายได แ ละไม ส ามารถย อ ย สลายไดอีกดวย ดังนั้นผูผลิตและผูบริโภค ควรทําความเขาใจรวมกันเพื่อใหจัดการ ผลิตภัณฑที่ใชงานแลวไดอยางเหมาะสม

THAI PACKAGING NEWSLETTER

November - December 2020

37


สุรบุตร ทักษิณวราจาร

พลากร พืชสิงห

กองบรรณาธิการ Thai Packaging Newsletter err ไดมี โอกาสพูดคุยกับ สุรบุตร ทักษิณวราจาร ผูจ ดั การสวนพัฒนา ธุรกิจ และ พลากร พืชสิงห เจาหนาที่พัฒนาธุรกิจ บริษัท ทอปเทร็นด แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด ซึ่งเปนผูผลิตสิ ตสินคา แบรนด “BLeaf” ที่กําลังสรางแบรนดใหเปนที่จดจําของ ผูบริโภคในฐานะผลิตภัณฑรักษสิ่งแวดลอม บริ ษั ท ท อ ปเทร็ น ด แมนู แ ฟคเจอริ่ ง จํํ า กั ด มี ประสบการณ ด  า นการผลิ ต บรรจุ ภั ณ ฑ พ ลาสติ ก ด ว ย ประสบการณกวา 30 ป ผลิตสินคาใหกับลูกคาทั้งในธุรกิจ อาหาร ยา เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑบํารุงผิวและอื่น ๆ อีก มากมาย และเชี่ ย วชาญด า นการขึ้ น รู ป บรรจุ ภั ณ ฑ ด  ว ย กระบวนการรีดหลอด (Tube Extrusion) กระบวนการเปา (Blow Molding) กระบวนการฉีด (Injection Molding) และ กระบวนการตกแตง (Decoration) ตาง ๆ อาทิเชน การพิมพ การติดสติกเกอร การตกแตงดวยการพน และ Hot Stamping ตอมาบริษัทใหความสนใจผลิตสินคาเพื่อสิ่งแวดลอม ดวย ความตั้ ง ใจที่ ต  อ งการเป น ส ว นหนึ่ ง ของการรณรงค ล ดใช บรรจุภณ ั ฑรกั ษโลกทดแทนพลาสติกเพือ่ รักษาธรรมชาติและ สิ่งแวดลอมใหยั่งยืน สุรบุตร กลาววา “ทีผ่ า นมาบริษทั ฯ ผลิตผลิตภัณฑทที่ าํ มาจากพลาสติก ทั้งบรรจุภัณฑเครื่องสําอาง อาหารและยา ตอมาผูบ ริหารมีมมุ มองในอนาคตวา บริษทั ควรจะผลิตสินคา ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สามารถยอยสลายได จึงสนับสนุน ใหมีการพัฒนาผลิตภัณฑที่ผลิตดวยไบโอพลาสติก โดยเริ่ม วิจั ยและพัฒนาสู ตรเม็ดพลาสติกที่ สามารถยอยสลายได มาอยางตอเนื่อง จนไดสูตรที่เหมาะสม กอปรกับบริษัทมี เครื่องจักรที่เปนเครื่องฉีดอยูแลว จึงเริ่มผลิตชอนและสอม ออกมาเปนผลิตภัณฑแรก โดยใชเม็ดไบโอพลาสติกทีผ่ ลิตจาก ขาวโพด ออย หรือมันสําปะหลัง ซึ่งมีคุณสมบัติที่เหมาะสม และเพื่ อ ให เ กิ ด ความแตกต า งจากผลิ ต ภั ณ ฑ ทั่ ว ไปตาม ทองตลาดที่ผลิตจากพลาสติกประเภทอื่น รวมทั้งเพื่อสราง

38

THAI PACKAGING NEWSLETTER

November - December 2020

ความจดจําใหกับผูบริโภค BLeaf ไบโอพลาสติก จะมีสีครีม ปลายสอมจะเปนรูปใบไม เมือ่ ลูกคาเห็นแลวจะเขาใจไดทนั ที วาเปนผลิตภัฑฑ BLeaf ไบโอพลาสติก” ดาน พลากร กลาววา บริษทั ฯ มุง มัน่ พัฒนาบรรจุภณ ั ฑ เพือ่ ลดปญหาดานสิง่ แวดลอม จึงสรางสรรครปู แบบบรรจุภณ ั ฑ ใหสามารถยอยสลายทางชีวภาพไดจริง โดยไมทงิ้ สารตกคาง หรือสรางมลภาวะทางสิ่งแวดลอมใหแกธรรมชาติ “ด ว ยป ญ หาด า นขยะพลาสติ ก ที่ กํ า ลั ง ทํ า ลาย ทรัพยากรธรรมชาติของไทย ทําใหหลายหนวยงานหันมา ผลักดันและรณรงคการลดใชบรรจุภัณฑพลาสติกใหเปน รูปธรรมมากขึ้น เชนเดียวกับ BLeaf ที่มีปณิธานในการรักษา สิ่งแวดลอมเปนสําคัญ บรรจุภัณฑของเราจึงผลิตจากพืช ธรรมชาติอยางขาวโพด ออย และมันสําปะหลัง โดยวัตถุดิบ หลักทั้งหมดจะนําไปผานกระบวนการทางเคมีใหเกิดเปน เม็ดพลาสติกชีวภาพ เพื่อนํามาผลิตบรรจุภัณฑชนิดตาง ๆ ที่สามารถนํามาใชในชีวิตประจําวันไดอยางปลอดภัย ไมมี สวนผสมของสารเคมีหรือสารกอมะเร็งที่เปนอันตรายตอ รางกาย และมีคุณสมบัติพิเศษคือมีความเหนียว ไมแตกหัก งาย และทนความรอน สามารถนํากลับมาใชใหมไดอีกหลาย ครั้ง” ในสวนการทําตลาดนั้น สุรบุตร กลาววา กอนจะเกิด วิ ก ฤตโควิ ด -19 การตลาดเติ บ โตได ดี ได รั บ การตอบรั บ จากตลาดดวยดี รานคาตางใหความสนใจสินคาที่สามารถ


ยอยสลายได ถึงแมราคาอาจจะสูงกวาผลิตภัณฑที่ผลิตจาก วัตถุดบิ ประเภทอืน่ ก็ตาม หลังจากเกิดโควิด-19 ความตองการ ใชสินคาประเภทยอยสลายไดเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุม ผูบ ริโภคในโรงพยาบาล หนวยงานราชการ กลุม ผูข ายอาหาร เดลิเวอรี่ เปนตน “โรงงานของเราตั้งอยูที่ศรีราชา เราจึงรวมมือกับทาง เทศบาลแสนสุข ที่ดูแลชายหาดบางแสนวา บรรจุภัณฑที่จะ ใหบริการนักทองเที่ยวบริเวณชายหาดบางแสนจะตองเปน ผลิตภัณฑทยี่ อ ยสลายได ไมทาํ ลายสิง่ แวดลอม ซึง่ ก็ไดรบั การ ตอบรับที่ดี จึงเริ่มขยายตลาดเขาไปในสวนของรานอาหาร รานกาแฟ หรือรานสําหรับคนรักสุขภาพ แตเมื่อเกิดวิกฤต โควิด-19 มีการควบคุมพื้นที่ขายสินคาเพื่อความปลอดภัย ทําใหการทําตลาดในกลุม รานคารานอาหารในแหลงทองเทีย่ ว ยังไมสามารถขยายไดตามตองการ แตคาดวาเมือ่ สถานการณ ดีขึ้นเราก็จะสามารถเรงทําตลาดใหไดตามเปาหมายที่วางไว และสิ่งที่เราตองเรงทําในตอนนี้คือ การสรางความจดจําให แกผูบริโภควา เมื่อเห็นผลิตภัณฑสีครีม ปลายชอนเปนรูป ใบไม ซึ่งจะไมเหมือนผลิตภัณฑยี่หออื่น ๆ ใหเขาใจไดทันที วานั่นคือ แบรนด BLeaf ไบโอพลาสติกของเรานั่นเอง” ขณะนีผ้ ลิตภัณฑ BLeaf ทีม่ วี างจําหนาย ไดแก 1. ชอน ส อ มไบโอบี ลี ฟ ซึ่ ง ทํ า มาจาก PLA 2. ช อ น-ส อ มไม Birchwood 3. จาน ชาม ถวย และฝานํ้าจิ้มไบโอบีลีฟ ผลิตภัณฑที่ผลิตจากชานออย โดยลาสุด BLeaf ไดออก ผลิตภัณฑใหมเปนถวยชานออยและฝา สําหรับใสนํ้าจิ้ม นํ้าสลัด หรือจะใสขนม เชน พุดดิ้ง คัพเคก ของวางตาง ๆ ก็ไดเชนกัน เรียกไดวา BLeaf ตอบโจทยผูใชงานโดยมีการ ออกแบบรูปทรงที่แข็งแรง สวยงามทันสมัย ขนาดพอเหมาะ กับการใชงาน และ 4. หลอดไบโอบีลฟ ี ไอเท็มนองใหมลา สุด BLeaf ไดเปดตัวหลอดดูดนํ้าไบโอ ตามคําเรียกรองของกลุม คนรักษโลก ทีมวิจัยและพัฒนาไดทําการผลิตหลอดดูดนํ้า ไบโอขึ้นมามีหลากหลายขนาดและหลายรูปแบบ เชน หลอด

ดูดนํ้าแบบตรงและแบบงอ หลอดกาแฟ หลอดชาไขมุก มี ใหเลือกทั้งสีขาวและสีดํา และแบบที่อยูในซองกระดาษ เพื่อ ตอบโจทยผูประกอบการไดอยางครบถวน “นอกจากชอน สอม หลอด แลว ตอนนี้เรากําลังวิจัย บรรจุภัณฑเครื่องสําอางไบโอพลาสติก เพื่อขยายตลาดให กวางยิ่งขึ้น เรากําลังวิจัยและพัฒนาสูตรที่เหมาะสม เพราะ บรรจุภัณฑเครื่องสําอางจะตองมีคุณสมบัติที่แข็งแรงกวา บรรจุภัณฑทั่วไป บรรจุภัณฑของเครื่องสําอางบางประเภท ก็ตองมีความยืดหยุนมากกวาบรรจุภัณฑประเภทอื่น แต คาดวาอีกไมนานจะสามารถผลิตออกมาจําหนายเพื่อเปน อีกทางเลือกหนึง่ ใหแกกลุม ธุรกิจเครือ่ งสําอาง” พลากร กลาว เพิ่มเติม ปจจุบัน บรรจุภัณฑไบโอพลาสติก กําลังไดรับความ สนใจมาก ถึงแมบรรจุภัณฑที่ผลิตจากไบโอพลาสติกอาจจะ มีราคาสูงกวาบรรจุภณ ั ฑพลาสติกธรรมดา แตผบู ริโภคจํานวน มากก็ยินดีจายเพื่อรักษาสิ่งแวดลอมที่ดี อยางไรก็ตาม ยังมี ผู  บ ริ โ ภคอี ก จํ า นวนมากที่ ยั ง เข า ใจคลาดเคลื่ อ นเกี่ ย วกั บ บรรจุภัณฑไบโอพลาสติก ไบโอพลาสติ ก เป น กระบวนการที่ ทํ า ให เ กิ ด การ เปลี่ยนแปลงโครงสรางภายในของวัสดุชีวมวลตาง ๆ ทําให ไบโอพลาสติกสามารถยอยสลายไดงา ยเหมือนวัสดุธรรมชาติ อยางไรก็ตามปจจุบันไบโอพลาสติกจะสามารถยอยสลายได ในสภาวะทีเ่ หมาะสม หากอยูใ นสภาวะปกติกต็ อ งใชเวลานาน จึงจะยอยสลายได บรรจุภัณฑไบโอพลาสติกของแบรนด Bleaf ผลิตจาก พลาสติกประเภท PLA เปนพลาสติกที่มีคุณสมบัติที่สามารถ ยอยสลายไดจริง ออกแบบมาใหมีความแข็งแรง สามารถใช แลวลางนํากลับมาใหใชไดอีกหลายครั้ง จึงเปนวัตถุดิบที่ เหมาะสมสําหรับการผลิตบรรจุภัณฑเพื่อรักษสิ่งแวดลอม

THAI PACKAGING NEWSLETTER

November - December 2020

39


IN TREND กองบรรณาธิการ

งานแสดงสินคา อาหารและเครื่องดื่ม รูปแบบใหม ยิ่งใหญระดับโลก ร ม ส  ง เ ส ริ ม ก า ร ค  า ร ะ ห ว  า ง ประเทศ กระทรวงพาณิ ช ย (DITP) หอการคาไทย (TCC) และโคโลญ เมสเซ ประเทศเยอรมนี (KM) จัดงาน THAIFEX-ANUGA ASIA 2020 “The Hybrid Edition” ซึ่งเปนการรวมมือกัน ครั้งแรกในการจัดงาน เนื่องจากการแพร ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทําใหเลื่อน การจัดงาน จากเดิมจะจัดในเดือนพฤษภาคม 2563 มาเปนวันที่ 22-26 กันยายน 2563 ด ว ยสถานการณ ก ารแพร ร ะบาดที่ เกิดขึ้นทั่วโลก ทําใหผูสนใจหลาย ๆ คน จากหลาย ๆ ประเทศ ไมสามารถเดินทาง มาที่ จั ด งานได ดั ง นั้ น ทางกรมส ง เสริ ม การค า ระหว า งประเทศจึ ง ได จั ด ให มี ก าร แสดงสิ น ค า เสมื อ นจริ ง THAIFEXporter Virtual Trade Show ควบคูไปดวย โดยจะมี

40

THAI PACKAGING NEWSLETTER

November - December 2020

การซื้อขายผานเว็บไซต จัดแสดงคูหาเสมือนจริงในรูปแบบ 3 มิติ ผูชมงาน จากตางประเทศสามารถเขาไปเลือกสินคาในชั้นวางสินคา ชมคลิปวิดีโอ เปด แค็ตตาล็อกสินคา ฝากขอความนัดเวลาเจรจาการคาลวงหนาหรือเจรจา การคาไดทันทีได ทั้งนี้ ทางทูตพาณิชยในประเทศตาง ๆ ไดประชาสัมพันธหาผูซื้อและ ผูนําเขา เพื่อใหเขามารวมการเจรจาธุรกิจในงานดังกลาว ในสวนของการจัดงานแบบออฟไลนไดมีการจัดแสดงสินคา อาหารและ เครื่องดื่ม รวมทั้งเพิ่มกิจกรรมการจัดนิทรรศการดานหนาโถงอาคาร ภายใต แนวคิด EAT RESPONSIBLY เพื่อนําเสนอแนวโนมของการบริโภคยุคใหม ทีไ่ มไดมงุ เนนทีร่ สชาติหรือประโยชนของอาหารเทานัน้ แตยงั ลงลึกไปถึงทีม่ า ของวัตถุดิบ กรรมวิธี หรือเรื่องราวที่เปนเอกลักษณของอาหารจานนั้น ๆ ผานประเภทการจัดแสดง 8 กลุม ไดแก FutureFood, FreefromFood, FoodIngredients, Asia’s Herb to the World, New Protein Source, Thailand Trust Mark, Style Bangkok Showcase และ Halal to the World อนึ่ง อุตสาหกรรมอาหารประเทศไทยไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง ผูประกอบการมีการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ ทั้งนี้ยังไดรับการสนับสนุนจาก รัฐบาลในเรือ่ งของนวัตกรรมใหม ๆ การเรียนรู และความรูต า ง ๆ เพือ่ เปนการ ผลักดันใหกบั SMEs ของประเทศไทยใหประกอบธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน Mr.Mathias Kuepper Managing Director, Koelnmesse Pte Ltd. กลาว วา สําหรับการจัดงานในปนี้ ไดมีการปรับชื่องานเปน THAIFEX–ANUGA ASIA ซึ่งเปนการรวมตัวกันระหวาง 2 งานที่ยิ่งใหญ คือ THAIFEX ของ ประเทศไทย และ ANUGA จากเยอรมนี และยังเปนปแรกทีไ่ ดมกี ารปรับเปลีย่ น รูปแบบการจัดงานใหเปนแบบไฮบริด (Hybrid) เพื่อใหเขากับสถานการณ ไวรัสโควิด-19 ซึ่งตางชาติไมสามารถเดินทางมารวมงานได โดยใชชื่องานวา THAIFEX–ANUGA ASIA 2020 “The Hybrid Edition” โดยเปนการผสมผสาน


การจัดงานระหวางออฟไลนและเทคโนโลยี ออนไลน การจัดงานครั้งนี้จะเปนการชวย กระตุนตั้งแตสินคาเกษตร เกษตรแปรรูป อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มของไทย ใหฟน ตัวกลับมา พรอมทัง้ สรางความเชือ่ มัน่ และเน น ยํ้ า ให ทั่ ว โลกได เ ห็ น ถึ ง ศั ก ยภาพ ของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มของ ไทย “ตองบอกวา เทรนดอาหารในปจจุบัน เรียกไดวามีเรื่องของ Healthy Foods เขามา เกี่ยวของเนื่องจากผูบริโภคมีความรูมากขึ้น และหันมาสนใจเกี่ยวกับขอมูลของอาหารที่ จะรับประทาน เพราะฉะนัน้ อยากจะฝากถึง ผูผลิตจะตองมีการตรวจสอบวัตถุดิบ ความ สะอาดปลอดภัยที่จะนํามาใชปรุงแตง และ ตองมีความโปรงใสเกีย่ วกับการทําธุรกิจตรง นี้ และในปจจุบันประเทศไทยมี Innovation

เขามาเกีย่ วของเกีย่ วกับการทําหรือวิธกี ารตาง ๆ มากยิง่ ขึน้ และ Packaging ในสมัยกอนนั้นใชเพื่อความสวยงามในการบรรจุหอหุมสินคา ผลิตภัณฑ อาหาร แตในปจจุบันเราสามารถสรางมูลคาเพิ่มใหกับบรรจุภัณฑ และที่ สําคัญจะตองเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม อาทิเชน ผูบริโภคในปจจุบันมองหา Packaging ทีท่ าํ มาจาก Food Grade และพลาสติกทีเ่ ปนมิตรตอสิง่ แวดลอม เนื่องจากมีการใชและทิ้งเพื่อที่จะทําใหเกิดการยอยสลายไดโดยธรรมชาติ ยกตัวอยางในแถบทวีปยุโรป มีการใช Packaging ใหนอยที่สุด ถาเปนไปได ก็จะไมใชเลย เพือ่ ทีจ่ ะไดเปนการลดการใช Packaging เพือ่ ไมใหเกิดขยะเพิม่ มากขึ้น งานนี้จะเปนประโยชนและเปนการโชวศักยภาพนวัตกรรมของ ประเทศไทยทีม่ กี ารพัฒนามากยิง่ ขึน้ อีกทัง้ ยังเปนการขยายและเพิม่ ชองทาง ของวงการอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยใหมีประสิทธิภาพและยัง่ ยืน ตอไปอีกดวย” ภายในงาน THAIFEX–ANUGA ASIA 2020 “The Hybrid Edition” นอกจากจะมีการจัดแสดงสินคาอาหารและเครือ่ งดืม่ ทีแ่ บงเปน 11 เทรดโชว ไดแก อาหารสําเร็จรูป เครือ่ งดืม่ ขนมและของขบเคีย้ ว อาหารทะเล เนือ้ สัตว อาหารแชแข็ง ขาวและธัญพืช ผักและผลไม กาแฟและชา ธุรกิจบริการดาน อาหารและเทคโนโลยีดา นอาหาร แลว ยังมีกจิ กรรมพิเศษตาง ๆ อีกมากมาย อาทิ นิทรรศการ EAT RESPONSIBLY เพือ่ แสดงศักยภาพของผูป ระกอบการ ไทย ดังนั้น การจัดงานครั้งนี้เปนการชวยกระตุนตั้งแตสินคาเกษตร เกษตร แปรรูป อุตสาหกรรมอาหารและเครือ่ งดืม่ ของไทยใหฟน ตัวกลับมา พรอมทัง้ สรางความเชื่อมั่นและเนนยํ้าใหทั่วโลกไดเห็นถึงศักยภาพของอุตสาหกรรม อาหารและเครือ่ งดืม่ ของไทยในเรือ่ งความปลอดภัย และยังสามารถผลิตและ สงออกไดในปริมาณที่เพียงพอสําหรับการบริโภคในโลก แมวาจะมีเรื่อง โควิด-19 มากระทบ แตยังไดรับการตอบรับเปนอยางดี

THAI PACKAGING NEWSLETTER

November - December 2020

41


FOCUS

The German Packaging Award The Innovation Winners 2019 Submissions from 14 nations were judged by an independent jury at the largest European showcase of packaging products and services. 34 particularly innovative solutions came through in the end from a strong field of participants. We are delighted to introduce you to all the winners in words and images.

Winner 2019 Logistics and Material Flow Packaging for Different BMW Instrument Panels Submitted by Mondi Wellpappe Ansbach GmbH

of 180° to accommodate the different lengths of the instrument panels. The decisive factor for the award was the extended benefit of being able to use the component holders to safely position the instrument panels during installation in the workshop. This led to a significant reduction in complaints.

The innovative and sustainable lightweight pallet Submitted by PALETTEN-SERVICE Hamburg AG

Pallet-friendly Spool Packaging Submitted by Wellpappe Sausenheim

At first glance, you may think: “This is a well-known and established packaging solution.” That’s not the case though. This solution can replace 35 packaging variants. The result is only one outer carton and two component location stations. This was achieved by using the same positioning points of the different instrument panels. In addition, the component mounts can be installed at an angle 42

THAI PACKAGING NEWSLETTER

November - December 2020

An inspiring transport packaging. A funnel opens for packing which makes loading easier. On closing, the funnel becomes a fixation point for the bobbin coil former. The spool packaging can be sealed with no other means required. Its external dimensions of 800x600 makes palletizing easy.

The pallet was designed based on export pallet requirements. Its design is very robust and free of any nails or staples. It conforms with requirements for ISPM-15. The jury was impressed by the results of the innovation: the pallet weighs only approx. 5.5 kg and can take high loads (up to 900 kg dynamic and 4,500 kg static). In addition, the lightweight pallet can be stacked with reduced volume. Food Protect Submitted by Smurfit Kappa Herzberg Solid Board GmbH


The jury was impressed by the possibility of using recycled material to achieve a barrier solution from a food protection aspect. This again opens up a realm of possibilities for using paper and board grades. In contrast to barrier solutions which are applied to the surface, the activated carbon of the "MB12 technology" acts in the core and thus also on the cut edges of the finished packaging. MB12 not only acts as a barrier, but is also a catalyst that binds volatile organic substances. All common processing technologies can therefore be used during production without breaching the barrier. In addition, other paper properties such as a moisture or fat-repellent layer can now also be combined. This makes it possible to react to the very specific individual requirements of the products to be packaged. Systalen® Post-consumer Recycling Plastic HDPE for Frosch Senses Shower Gel Bottles Submitted by Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH

has proved beyond doubt in a human toxicological report that it meets health standards for use in cosmetic products (rinse off). The expert opinion made it clear that the team of Werner & Mertz and Der Grüne Punkt (The Green Dot – German dual system of waste collection) had already continuously addressed the problem areas related to the reuse of old plastics during the development process. In order to switch to 100% recyclate from the yellow plastics recycling bin, the material had to be technically suitable, odourless and harmless to health, with the odour factor for shower gels playing a particularly important role for consumers. A technology which removes these odours from the polyolefins by means of a thermal-physical process is used to achieve this. The use of PCR Systalen® in cosmetic packaging has made it possible to make the leap into another major packaging application because toxicological and technical standards have been satisfied. Winner 2019 Machine Engineering, Technology, Software MCP 30 Combi Packaging Machine Submitted by Wilhelm Fischer Spezialmaschinenfabrik GmbH

The Systalen® shower gel bottle is the first application with 100% HDPE post-consumer recyclate (PCR) coming from the yellow plastics recycling bin to appear in a cosmetic package. Manufacturers of cosmetic products must ensure they only place safe products on the market. A recycled raw material and a preparation process have been developed to meet this challenge; the new packaging

The presented machine is used for multi-packaging tasks, preferably for bottles and cans, in small enterprises such as micro breweries. These companies often suffer a particular competitive disadvantage due to a

lack of automation solutions because of their small lot sizes and limited investment power. Lot sizes are also decreasing in larger companies, though, with an ever-increasing range of variants. This machine is capable of producing various types of carton packs such as wrap-around and tray bottle carriers or folding cartons in very small batch sizes, and if necessary with little or no changeover or adjustment time required. It is only when changing between different product sizes or units that a template part needs be exchanged, which can be done in a very short time in just a few simple steps. The first machines are already functioning robustly and reliably on the market. Traysealer TX 710 Submitted by Multivac Sepp Haggenmüller SE & Co. KG

This submission is a machine with a wide range of applications for packaging within the food industry in thermoformed plastic trays with sealing lids. The capping machine is overall compact, modular, hygienic and robust. It has the following user-friendly and efficiency-enhancing features: • Linking material, process and system parameters to intelligent, optimised control of process sequences by exploiting the potential for overlap between sub-processes • Networking interface to call up packaging material and process parameters (cloud based) and other smart services • Efficient tool changing systems This results in short changeover times and reduced running-in and fault risks. THAI PACKAGING NEWSLETTER

November - December 2020

43


Winner 2019 Young Talent (Students, Trainees)

Second Chance

Sukina – Origami – Tea

Submitted by Felicia Kopitzke, Sophia Huber, Daniela Betz

Submitted by Susanne Kretschmar

The principle of ‘design to second use’ was implemented in this prototype glass jar packaging in an exceptionally aesthetic and smart way. Subsequent use of shapely glass packaging containers is usually ruled out by the often unattractive screwtop closure elements of the lids. The students Daniela Betz, Sophia Huber and Felicia Kopitzke solved this problem and developed a great solution concept: there is no conventional standard screwtop. Machine-based gripping of the glass (which is compatible with standard lids) is enabled by cut-in ellipses (in the second row on the glass). The jury was won over by how smartly and visually gracefully the closure elements of the jar have been integrated into the 3D design concept – this was truly extraordinary.

Tea bags are a functional and practical part of everyday life. They are simple to use and have very little in common with classic tea preparation. The redesign of this bag packaging aimed to establish more of an association with the classic Japanese tea culture. Linking tradition with modernity was at the forefront here. The “Sukina” concept therefore combines Origami, the traditional Japanese art of paper folding, with the practical and modern use of the tea bag. Visually appealing, pyramidlike tea bags were aesthetically packaged in transparent, opaque paper. Both the use of paper and the filigree folding technique perfectly reflect Japanese culture, so that the guiding principle of the “Japanese tea ceremony” can be experienced. The practicality of the tea bag receives a fresh glamour and breathes new life into the whole experience of “taking tea” by unfolding the artfully folded paper as well as relishing the pleasant look and feel.

Arlberg hunting knife Submitted by Henrik Tersteegen

The Arlberg hunting knife packaging is impressive due to its very well thought-out harmonious overall concept executed to a very high quality and with attention to detail. The combination of different materials with technically sophisticated workmanship also reflects the product’s traditional craftsmanship in the packaging. The packaging design gives a good indication of the packaged hunting knife by laser engraving the knife contour on the back of the wooden pusher. Inside, the grain of the granite inlet matches the structure of the knife blade. The packaging can also serve as a decorative storage box after purchase due to its sophisticated packaging design.

about

44

THAI PACKAGING NEWSLETTER

November - December 2020

The German Packaging Award is the most prestigious packaging performance competition in Europe. The award is held under the patronage of the Federal Ministry for Economic Affairs and Energy and has been awarding the best solutions and innovations in a number of categories since 1963. The Gold Award has been awarded in addition to the Packaging Award since 2016. The competition organizer is the German Packaging Institute (dvi) in Berlin.

ขอมูลและภาพประกอบ https://www.packagingaward. de/winners-2019.html


IN TREND

เม็ดพลาสติกผลิตฟลมชีวภาพ จากของเหลือในอุตสาหกรรมกระดาษ โดย DOW บริษัท ดาว (Dow) รวมกับคูคา เปดตัวฟลมพลาสติกชีวภาพใหม มีคุณภาพสูง คุณสมบัติเดน บางลงแตแข็งแรงยิ่งขึ้น และชวยลดการปลอยกาซเรือนกระจก เพราะผลิตจากวัสดุเหลือทิ้งในอุตสาหกรรมกระดาษ

ม็ดพลาสติกชีวภาพตัวใหมนี้ตางจากสินคาที่ทําจากวัตถุดิบหมุนเวียนชนิดอื่น ๆ เพราะผลิตขึ้นจากของเหลือ ไมไดนําพืชที่เปน อาหารของมนุษยมาใช และไมเปนสาเหตุของการตัดไมทําลายปา เพราะไมตองใชที่ดินในการเพาะปลูกพืชเพิ่มเติม ความรวมมือ ครั้งนี้ บริษัท ทองกวนอินดัสทรีส (Thong Guan Industries) หนึ่งในผูนําดานการผลิตฟลมพลาสติกยืดของโลกจะใชเม็ดพลาสติก ของ Dow ที่ผลิตจากนํ้ามันเหลือทิ้งในกระบวนการผลิตเยื่อกระดาษซึ่งไดมาจากปาที่ไดรับการดูแลอยางยั่งยืน ฟลม พลาสติกยืดชนิดนี้ ใชพนั ยึดพาเลต และลังบรรจุสนิ คาตาง ๆ เพือ่ ชวยปองกันความเสียหาย รวมทัง้ อุบตั เิ หตุระหวางการขนสง ซึง่ จะชวยใหเจาของแบรนดตอบสนองตอตลาดในเอเชียแปซิฟก ทีต่ อ งการพลาสติกทีผ่ ลิตจากวัตถุดบิ หมุนเวียนเพิม่ มากขึน้ ไดเปนอยางดี ยิ่งไปกวานั้น ยังมีคาการปลดปลอยกาซเรือนกระจกตํ่ากวาพลาสติกชีวภาพที่ผลิตจากการเพาะปลูกพืชที่นิยมใชกันทั่วไปอีกดวย

THAI PACKAGING NEWSLETTER

November - December 2020

45


ฟลมพลาสติกชีวภาพนี้เรียกวา นาโนไบโอ เปนอีกขั้นของ ฟลมพลาสติกยืดของ Thong Guan Industries ที่ผลิตจากเม็ด พลาสติกโพลิเอทิลนี ELITE™ 5230GC R Enhanced Polyethylene Resins ซึ่งเปนพลาสติกชนิด LLDPE (Linear Low-density Polyethylene) หรือโพลิเอทิลีนความหนาแนนตํ่าเชิงเสน บัมบัง จันดรา รองประธานฝายธุรกิจภูมภิ าคเอเชียแปซิฟก ธุรกิจบรรจุภัณฑและพลาสติกชนิดพิเศษของ Dow กลาววา “เพื่อจะใหบรรลุเปาการทํางานใหมดานการตานโลกรอนของ Dow เราตั้งใจใชและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสรางสรรคผลิตภัณฑ ทีใ่ ชทรัพยากรนอยลง และชวยใหลกู คาของเราลดการปลอยกาซ เรือนกระจก นอกจากนี้ Dow ยังตั้งเปาที่จะหยุดขยะพลาสติก ในธรรมชาติ โดยจะเก็บพลาสติกใหได 1 ลานตัน เพือ่ นํามาใชใหม หรือรีไซเคิลใหไดภายในป พ.ศ. 2573 รวมถึงสงเสริมวงจรรีไซเคิล โดยตั้งเปาหมายวาผลิตภัณฑทั้งหมดของ Dow ที่นําไปผลิตเปน แพคเกจจิง้ จะตองสามารถนํากลับมาใชใหมหรือรีไซเคิลไดภายใน ป พ.ศ. 2578” ฟลมพลาสติกยืด นาโนไบโอ ดังกลาวผลิตจากเทคโนโลยี ลํ้ า สมั ย ใช เ ม็ ด พลาสติ ก น อ ยลงแต มี ค วามแข็ ง แรง ยื ด หยุ  น ทนทานมากขึ้น และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพราะผลิตจาก ไบโอแนฟทาที่มาจากนํ้ามันเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตเยื่อ กระดาษ ซึง่ ชวยลดการเกิดกาซเรือนกระจกไดอยางมากเมือ่ เทียบ กับเม็ดพลาสติกโพลิเอทิลนี ทีไ่ ดมาจากนํา้ มันฟอลซิลแบบดัง้ เดิม รวมทั้งยังนอยกวาพลาสติกชีวภาพจากการเพาะปลูกพืชทั่วไป ยูนิซ เชิง ผูจัดการอาวุโสดานการตลาด ธุรกิจบรรจุภัณฑ และพลาสติกชนิดพิเศษ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟกของ Dow กลาว วา “การเปดตัวเม็ดพลาสติกที่ทํามาจากวัตถุดิบจากธรรมชาติ ครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก ซึ่งเปนตลาดที่เติบโตเร็วที่สุด ของเราเป น กุ ญ แจสํ า คั ญ ที่ จ ะพั ฒ นาเศรษฐกิ จ หมุ น เวี ย นให กาวหนาขึ้น เราภูมิใจที่ไดรวมมือกับ Thong Guan Industries ซึ่งเปนพันธมิตรที่ยาวนานของเรา พัฒนาผลิตภัณฑที่ยั่งยืนเพื่อ บรรลุเปาหมายดานสิ่งแวดลอมของเรา” “เราตั้งใจรักษาทรัพยากรธรรมชาติใหลูกหลานในอนาคต ความรวมมือกับ Dow ในครั้งนี้แสดงใหเห็นถึงความมุงมั่นของ เราที่จะคิดคนผลิตภัณฑที่มาจากวัตถุดิบหมุนเวียนและสงเสริม ความยั่งยืนดวยเม็ดพลาสติกคุณภาพสูงที่ผลิตมาจากวัตถุดิบ ธรรมชาติของ Dow นาโนไบโอของเราจึงสามารถลดจํานวน พลาสติกที่ใชในการผลิตแตคงประสิทธิภาพสูงของสินคาไวได เหมือนเดิม สิง่ นีต้ อบโจทยธรุ กิจของลูกคาและความตองการดาน ความยั่งยืน” ดาโตะ อัง พูน ชวน กรรมการผูจัดการ Thong Guan Industries กลาว ดาน เดวิด อัง ผูจัดการทั่วไปฝายขายและการตลาด Thong Guan Industries กลาวสรุปวา “ที่ Thong Guan ความยั่งยืนไมใช เปนแคคําพูดสวยหรู และความตั้งใจของเราไมไดออกมาใน รูปแบบผลิตภัณฑอยางเดียวเทานั้น แตอยูในกระบวนการและ การใชทรัพยากรในแตละวันของเราดวย เปนความตั้งใจที่ชัดเจน ที่จะปกปองบานเกิดของเรา ลดการเกิดกาซเรือนกระจก และ สรางนวัตกรรมที่จะชวยสรางความสมดุลของระบบนิเวศใหแก ลูกหลานของเรา” การผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีนนี้ยังไดรับการรับรองจาก International Sustainability & Carbon Certification หรือ ISCC

46

THAI PACKAGING NEWSLETTER

November - December 2020

วามาจากทรัพยากรที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และยังสามารถ หาแหลงที่มาของวัตถุดิบไดในทุกขั้นตอนการผลิต ธุรกิจบรรจุภณ ั ฑและพลาสติกชนิดพิเศษ หรือ Packaging and Specialty Plastics (P&SP) เปนกลุมธุรกิจภายใต Dow ซึ่งนําเอาจุดเดนดานการวิจัยและพัฒนา ความหลากหลายของ ผลิตภัณฑ และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมระดับโลกมา รวมกั น เพื่ อ สร า งสรรค เ ทคโนโลยี ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง ให แ ก ผูบริโภคในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑอาหาร สุขอนามัยบุคคล โครงสรางพื้นฐาน สินคาอุปโภคบริโภคและการคมนาคมขนสง โดย P&SP เปนหนึ่งในผูผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีน โพลีเมอร คุณภาพสูง และสารยึดติด (Adhesives) ที่ใหญที่สุดในโลก โดย การสนับสนุนจาก Pack Studios ซึ่งเปนผูนําดานนวัตกรรมและ ผูประสานความรวมมือในการผลิตตั้งแตตนนํ้าถึงปลายนํ้า เพื่อ พัฒนาผลิตภัณฑทเี่ ปนมิตรตอสิง่ แวดลอมและออกแบบพลาสติก ใหสอดคลองกับแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน สวน Thong Guan เริ่มจากเปนธุรกิจครอบครัวเมื่อป ค.ศ. 1942 จําหนายชาและกาแฟภายใตแบรนด 888™ และคอย ๆ เติบโตอยางมั่นคงขึ้น โดยกวาหลายสิบปที่ผานมาไดมีการเพิ่ม สินคาใหหลากหลาย จากเปนผูผ ลิตและคาขายเครือ่ งดืม่ ไปจนถึง บรรจุภณ ั ฑสาํ หรับใชในงานอุตสาหกรรมและการพาณิชย ปจจุบนั เปนหนึ่งในผูผลิตบรรจุภัณฑพลาสติกที่ใหญที่สุดในประเทศ มาเลเซี ย และหนึ่ ง ในบริ ษั ท ที่ เ ติ บ โตเร็ ว ที่ สุ ด ในภู มิ ภ าคเอเชี ย แปซิ ฟ  ก โดยมี ป ระสบการณ ด  า นการผลิ ต การค า ขายและ นวัตกรรมที่ลํ้าหนามากวา 70 ป จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย กัวลาลัมเปอร โดยเติบโตเฉลี่ยปละ 10% และมีมูลคาการขาย แตละปมากกวา 220 ลานดอลลารสหรัฐฯ มีฐานการผลิตหลัก อยูที่ประเทศมาเลเซีย จีน และไทย

Dow and Thong Guan introduces sustainable stretch cling films made with renewable feedstock in Asia Pacific

The stretch cling films are produced using bio-based resins, achieving high performance while reducing carbon footprint


Dow (NYSE: DOW) and Thong Guan, one of the world’s leading stretch cling film producers, today introduced a new range of bio-based polyethylene (bio-PE) in Asia Pacific. This marks a milestone in the region’s commercialization of a plastics offering made from renewable feedstock, enabling industry providers to produce high-performance plastics while reducing carbon footprint. In a joint effort, Thong Guan will be using Dow’s bio-based resin derived from renewable feedstock. The feedstock comes from tall oil, a residue of paper production, from sustainably managed forests. Unlike other alternative renewable feedstocks, it does not compete with the human food chain, and no extra land is required for its production. Nano Bio, the new range of stretch cling films by Thong Guan, will be made using Dow’s linear low-density polyethylene, ELITE™ 5230GC R Enhanced Polyethylene Resins. Without compromising on quality, the new bio-based stretch cling films will support brand owners in addressing Asia Pacific’s increasing demand for renewable plastics. “To achieve our new sustainability target of protecting the climate, Dow is committed to implementing and advancing technologies to manufacture products using fewer resources, thereby helping our customers to reduce their carbon footprint. Introducing Dow’s first bio-based polyethylene in Asia Pacific based on renewable feedstock is an important step in this direction,” said Bambang Candra, Asia Pacific commercial vice president of Dow Packaging and Specialty Plastics. “In addition, as a part of the new sustainability targets, Dow is also committed to stopping the leakage of plastic waste into the environment by enabling 1 million metric tonnes of plastic to be collected, reused or recycled by 2030 and closing the circular economy loop by having 100% of its products sold into packaging applications be reusable or recyclable by 2035.” The Nano Bio range of stretch cling film is produced by state-of-the-art nanotechnology, downgauged with increased strength, flexibility, and durability. In addition to being environmentally friendly, this optimized packaging ensures pallet load stability and curtails damages and accidents during transportation. “This is a landmark moment for Dow. Introducing bio-based resins for the first time in Asia Pacific, our fastest growing market, is key in advancing a circular economy. We are proud to embark on this journey with our long-term partner, Thong Guan, and further both our sustainability offerings in order to meet our environmental goals,” Eunice Ch’ng, senior marketing manager, Dow Packaging and Specialty Plastics, Asia Pacific. “We are committed to preserving the environment and resources for the future world. The continuous collaboration with Dow illustrates our dedication to offering renewable products and promoting sustainability,” said Dato' Ang Poon

Chuan, managing director, Thong Guan Industries. “With Dow’s bio-based resins, our Nano Bio reduces the use of plastics while maintaining the same high-performance, thus meeting our customers’ business and sustainability needs.” David Ang, sales and marketing general manager, Thong Guan Industries concluded, “Sustainability is not just a buzz word. At Thong Guan, our commitment is not solely on our products, but also in our processes and daily consumptions. It is our unequivocal commitment to protect our home, reduce carbon footprint, and innovate our way towards an ecological balance for our future generations.” Dow’s bio-based polyethylene portfolio is produced using bio-naphtha from tall oil, which is a byproduct of paper pulp production. This new supply chain from bio-feedstocks enables a significantly lower carbon footprint compared to standard fossil-derived PE resins. In addition, our PE resins production is certified by ISCC (International Sustainability & Carbon Certification) based on a mass balance approach. This approach helps industries become more sustainable by supporting the sourcing of sustainable ingredients within complex manufacturing or production systems, meaning all steps meet traceability criteria. Packaging and Specialty Plastics (P&SP), a business unit of Dow (NYSE: DOW), combines core strengths of R&D, worldwide reach, broad product lines and industry expertise to deliver high performing technologies for end use markets in food packaging, personal hygiene, infrastructure, consumer goods and transportation. P&SP is one of the world’s largest producers of polyethylene resins, functional polymers, and adhesives, and enabled by Pack Studios, is a leading innovator and collaborator across the value chain on sustainable application development and circular economy life-cycle design. Thong Guan began as a family-oriented business in 1942. Started as a trading company distributing tea and coffee locally under our 888™ brand, we have grown gradually and steadily since then. Over the decades, we have rapidly moved up the value chain to diversify our product range from manufacturing and trading beverages to flexible packaging for industrial and commercial use. Today, we are one of the largest manufacturers of plastic packaging products in Malaysia and fastest growing companies in Asia Pacific. We have over 70 years of experience and distinguished track records in manufacturing, trading, and progressive innovation. Listed on the Main Board of the Kuala Lumpur Stock Exchange (KLSE), we are growing at an average of 10% per year with an annual turnover of over USD 220 million. Our core manufacturing operations are situated in the Northern Region, Kedah which covers over 20 acres, with established manufacturing operations in Sabah, China, and Thailand.

THAI PACKAGING NEWSLETTER

November - December 2020

47


NEWS

Sealed Air จัดแสดงนวัตกรรมบรรจุภัณฑลาสุด Sealed Air Corporation จัดแสดงโซลูชนั บรรจุภณ ั ฑลา สุด และเปดตัวนวัตกรรมใหม 2 รายการ เพือ่ สนองภาคสวนทีเ่ ติบโตอยางรวดเร็ว ทัง้ อีคอมเมิรซ บริการคลังสินคาพรอมจัดสง สินคาอุปโภค บริโภครวมถึงอาหาร โดยนวัตกรรมจาก Sealed Air ถูกออกแบบมาเพื่อชวยใหธุรกิจทุกขนาด สามารถลดปริมาณการสูญเสียและขับเคลื่อนการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอยางยั่งยืน นวัตกรรมจาก Sealed Air ไดแก

• เครื่องบรรจุภัณฑสุญญากาศแบบสกินแพ็ค แบรนด CRYOVAC® รุน DM100 Darfresh® เครื่อง DM100 เปนระบบบรรจุภัณฑถาดเดียวระดับเริ่มตนที่ราคา ไมสูง ซึ่งสามารถทําการบรรจุไดถึง 10 แพ็กตอนาที และยังมาพรอมกับคุณสมบัติ การนําหีบหอออกจากเครื่องโดยอัตโนมัติเพื่อประสิทธิภาพการทํางานที่ดีขึ้น เครือ่ ง DM100 ยังมีนวัตกรรมการลดเศษเหลือทิง้ ของบรรจุภณ ั ฑใหเหลือศูนย และ ชวยประหยัดฟลมบรรจุภัณฑไดมากขึ้นถึง 40% และลดการฝงกลบเศษพลาสติก เปนศูนย จึงชวยลดคาใชจายดานบรรจุภัณฑโดยรวม ตัวเครื่องมีขนาดเล็กและ เหมาะสําหรับธุรกิจในเอเชียที่มองหาระบบบรรจุภัณฑขนาดกะทัดรัด ใชงานงาย และยังเหมาะกับผูผลิตที่ตองการเริ่มตนลงทุนในเครื่องบรรจุภัณฑสุญญากาศ แบบสกินแพ็ก และเหมาะสําหรับใชงานในอุตสาหกรรมเนือ้ แดงสด สัตวปก อาหาร ทะเล และเนื้อสัตวที่ผานการรมควันและแปรรูป เครื่อง DM100 ยังนําเสนอโซลูชัน Darfresh® จากแบรนด CRYOVAC® ซึ่ง มอบประสิทธิภาพในการทํางาน ความปลอดภัยของอาหาร การยืดอายุการเก็บ รักษา และการสรางความแตกตางของตราสินคา โดยจากการคาดการณในอีก 5 ป ขางหนา ภูมิภาคเอเชียจะใชบรรจุภัณฑสุญญากาศแบบสกินแพ็กมากที่สุดในโลก การเปดตัวเครื่องบรรจุภัณฑ DM100 ครั้งนี้จึงเหมาะอยางยิ่งแกธุรกิจที่กําลัง มองหาการสงสินคาอาหารอยางปลอดภัย มีคุณภาพ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ • ระบบบรรจุถงุ อัตโนมัตใิ นแนวนอน แบรนด Autobag® 650™ เครือ่ ง Autobag® 650™ Horizontal เปนระบบบรรจุถุงที่ออกแบบมาสําหรับบรรจุผลิตภัณฑขนาด เล็กและใหญในแนวนอน ซึ่งใชในคลังสินคาระบบอีคอมเมิรซและในแผนกบรรจุ ในอุตสาหกรรมทั่วไป ตัวอยางเชน สินคาอุปโภคบริโภค รวมถึงเวชภัณฑตางๆ อะไหลและชิ้นสวนตาง ๆ เครื่อง Autobag® 650™ สามารถบรรจุและปดผนึกอัตโนมัติสําหรับถุงกวาง 16 นิว้ มาพรอมกับพืน้ ทีว่ างของขนาดใหญสาํ หรับการเตรียมออเดอรและการจัดคิว สินคาจํานวนมาก และมีระบบพิมพที่ใชการถายเทความรอนในตัว นอกจากนี้ ในซีรีส 600 มาพรอมระบบบรรจุถุงอัตโนมัติในแนวนอน Autobag® 600™ เหมาะ สําหรับอุตสาหกรรมยานยนต อิเล็กทรอนิกส การแพทย และการใชงานใน อุตสาหกรรมทั่วไป รวมถึงรองรับการประมวลผลการสงคืนจากระบบอีคอมเมิรซ อีกดวย ทั้งสองเครื่องมีรูปแบบกะทัดรัดซึ่งลดการกินพื้นที่ใหเหลือนอยสุด และ ออกแบบมาเพื่อทํางานไดอยางถูกตอง ยืดหยุน และเพิ่มประสิทธิภาพในการ ทํางานใหดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีโซลูชันอื่น ๆ ไดแก • แบรนด CRYOVAC® โซลูชันบรรจุภัณฑสุญญากาศแบบสกินแพ็ก ฝาและ ฟลมเทอรโมฟอรม ถุงกันอากาศ บรรจุภัณฑสําหรับสินคาเนย ถุงขนาดเล็ก และ ถุงรองภายในบรรจุภัณฑ 48

THAI PACKAGING NEWSLETTER

November - December 2020


• แบรนด SEALED AIR® ซอง Jiffy Mailer® เครื่องหอสินคา ดวยกระดาษ ProPad™ ระบบเติมเต็มพื้นที่วางในบรรจุภัณฑ Fill-Air® ระบบกันกระแทก NewAir I.B.® Flex™ เครื่องขึ้นรูปโฟม InstaPak® Simple™ อุปกรณ Shrink Film พีอโี ฟม และนวัตกรรม ใหมในการลดการกระแทกโดยยึดใหสนิ คาอยูก บั ทีไ่ มเคลือ่ นไหว ในแบรนด Korrvu® และโซลูชนั การควบคุมอุณหภูมิ TempGuard™ • แบรนด BUBBLE WRAP® บรรจุภัณฑสําหรับเติมเต็ม ชองวางและลดการกระแทก โอนาท บัยรักตาร รองประธาน ประจําภาคพืน้ เอเชียของ Sealed Air กลาววา “ปริมาณการบริโภคอาหาร สดและการสั่ ง ซื้ อ สิ น ค า อุ ป โภค บริโภคผานอีคอมเมิรซที่เพิ่มสูงขึ้น ในปจจุบัน ไดสรางโอกาสการเติบโต อยางแทจริงสําหรับผูแปรรูปอาหาร ผู  ค  า ปลี ก และธุ ร กิ จ อี ค อมเมิ ร  ซ อยางไรก็ตาม การผลักดันการเติบโต ด ว ยยอดขายอาจไม เ พี ย งพอ โอนาท บัยรักตาร เนื่องจากมีแรงกดดันอยางตอเนื่อง

ในการลดตนทุน เพิ่มผลกําไรสูงสุด และขับเคลื่อนความ ยั่ ง ยื น ของผลิ ต ภั ณ ฑ ในขณะเดี ย วกั น ยั ง ต อ งรั บ มื อ กั บ ความเปลีย่ นแปลงของพฤติกรรมผูบ ริโภคและความตองการ จากผูคาปลีก ที่ Sealed Air เราทํางานรวมกับลูกคาเพื่อ ตอบโจทยค วามท า ทายในขั้ น ตอนการบรรจุแ ละจั ด ส ง ที่ ซับซอน ดวยระบบบรรจุภัณฑที่เหมาะสมอยางดีที่สุด โดย รวมเอาบริ ก ารทางด า นวั ส ดุ อุ ป กรณ แ ละการสนั บ สนุ น ทางเทคนิคแบบครบวงจรไวในที่เดียว เราพรอมที่จะนํา อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑในยุค Next Normal เพื่อรับมือกับ การเปลี่ยนแปลงระดับเมกะเทรนดในโลกหลังการระบาด ใหญ” Sealed Air ดําเนินธุรกิจเพื่อปกปองบรรจุภัณฑและ แกโจทยความทาทายสําคัญเพื่อใหโลกของเราดีขึ้นกวาเดิม กลุมผลิตภัณฑบรรจุภัณฑประกอบดวยบรรจุภัณฑอาหาร แบรนด CRYOVAC® บรรจุภัณฑปองกันแบรนด SEALED AIR® ระบบอัตโนมัติแบรนด AUTOBAG® และบรรจุภัณฑ แบรนด BUBBLE WRAP® โดยทั้งหมดจะสนับสนุนหวงโซ อุปทานอาหารที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น และ ปกปองสินคามีคาที่จัดสงทั่วโลก

THAI PACKAGING NEWSLETTER

November - December 2020

49


IN TREND

พิธีมอบรางวัล

ASPaC Awards & OLYMPaC 2019

วรรณา สุทัศน ณ อยุธยา

52

THAI PACKAGING NEWSLETTER

November - December 2020

สมาคมการออกแบบบรรจุภัณฑไทย (Thai Package Design Association : Thai PDA) ไดจดั พิธมี อบรางวัลการประกวดบรรจุภณ ั ฑ ของนักศึกษาเอเชีย หรือ Asia Student Package Design Competition (ASPaC 2019) และ Olympac 2019 โดย วรรณา สุทัศน ณ อยุธยา นายกสมาคมเปนประธานในพิธี พรอมกันนี้ได มีการสัมมนาหัวขอ “กวาจะเปนบรรจุภัณฑที่สรรคสราง” โดย ผศ.โสมภาณี ศรีสุวรรณ กรรมการฝายวิชาการ และอดีตอาจารย คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ดวย พิธีจัดขึ้นภายในงาน Propack Asia 2020 ณ ศูนยนิทรรศการ และงานแสดงสินคาไบเทค บางนา โดยมีผูไดรับรางวัลและผูสนใจ เขารวมแสดงความยินดีแกผูไดรับรางวัลในครั้งนี้ดวย วรรณา สุทัศน ณ อยุธยา กลาววา Thai PDA ตั้งขึ้นเปนป ที่ 5 แลว วัตถุประสงคเพื่อ 1. พัฒนาบรรจุภัณฑไทยสูระดับสากล 2. สนับสนุนใหผูประกอบการมีบรรจุภัณฑที่สรางประสิทธิผล มี ประสิทธิภาพตอเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 3. ใหความรู และบมเพาะนักศึกษา นักออกแบบรรจุภัณฑ และผูประกอบการ เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑไทยใหดียิ่งขึ้น เพื่อใหใชงานไดในระดับ อุตสาหกรรม “ในวันนีจ้ ะมีการสัมมนา ในหัวขอ “กวาจะมาเปนบรรจุภณ ั ฑ ทีส่ รรคสราง” ของ ผศ.โสมภาณี ศรีสวุ รรณ กรรมการฝายวิชาการ ของสมาคมฯ นอกจากนั้ น ทางสมาคมฯ ได ร  ว มกั บ Japan Foundation และ Japan Packag Design Assocign : JPDA ในการ สนับสนุนใหนสิ ติ นักศึกษาไดเขารวมประกวดการออกแบบบรรจุภณ ั ฑ ในระดับนานาชาติตอไป”


ผลงานที่ ไดรับรางวัล ASPaC รางวัล ASPaC Chairman’s Award

รางวัล Japan Foundation Award

รางวัล DNP Award

Rethink BUNYAPUT NA LAMPANG

Ultimate Cook SIWAKORN SANGKONGTONG

Cockroach Coffin HAILEI WANG

Chiang Rai Rajabhat University

King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

Stamford International University

รางวัล Merit Award

Ringing Bell PANITA BOONRAWD

Break Point KARDBUNDIT MUENTHOME

Silpakorn University

King Mongkut’s Institute of Technology Ladkraband

Die Kits RUJISA PIPOPWATTANA Stamford International University

THAI PACKAGING NEWSLETTER

November - December 2020

53


Cut and Clean WARATHON VASOONTARATHUM

AELEC Bettery POOM KOSRIKRAINIRAMOL

Silpakorn University

King Mongkut’s U of Technology Thonburi Silpakorn University

Pool Mask THANJIRA CHINSIRIWATTANA King Mongkut’s U of Technology Thonburi

รางวัล Appreciation Award

54

THAI PACKAGING NEWSLETTER

November - December 2020

Movepaint THADAKORN PUMRACHED


NEWS

OMRON SI Partner

OMRON TM Cobot presented the OMRON SI Partner Certificate to Mr.Thiti Wongthanasak, Managing Director of Uni Arc Co., Ltd. (Center) and Ms.Sirivan Koo-amphorn, Managing Director of Omron Electronics Co., Ltd.

The management teams from OMRON Electronics Co., Ltd. and Uni Arc Co., Ltd.

Omron Electronics Co., Ltd. proudly presented the 2020 OMRON SI Partner Certificate to the 1st SI Partner, Uni Arc Co., Ltd., on 10 September 2020. Initiated by Omron Electronics Co., Ltd., the SI Partner Program is the alliance and collaboration between OMRON and Certified SI Partner to expand the OMRON products with system integration and total solution developed by SI Partner for industrial robots and factory automation business in Thailand. Uni Arc Co., Ltd. is the leading system integrator in Thailand, providing total solution of the highest quality in industrial robot and factory automation system and equipment to the customer.

Working on OMRON Mobile Robot, Uni Arc has successfully developed and introduced its first USR Intelligent Patrol Robot for New Normal in Thailand. https://www.youtube.com/watch?v=j Mpfl3EAAEI&feature=youtu.be

เมือ่ วันที่ 10 กันยายน 2563 บริษทั ออมรอน อีเลคทรอนิคส จํากัด ผูนําทางดานระบบควบคุมอัตโนมัติภายในโรงงานจาก ประเทศญี่ปุน ภายใตการบริหารงานของ ศิริวรรณ คูอัมพร กรรมการผูจัดการ บริษัท ออมรอน อีเลคทรอนิคส จํากัด และ บริษัท ยูนิอารค จํากัด นําโดย ธิติ วงศธนาศักดิ์ กรรมการ ผูจัดการ บริษัท ยูนิอารค จํากัด ซึ่งเปนผูใหบริการ Solution สําหรับ Industry 4.0 Platform และดานวิศวกรรมหุน ยนตชนั้ นํา ของประเทศ ไดประกาศความรวมมือพันธมิตรทางธุรกิจรวม ผานโปรแกรมความรวมมือภายใตโครงการ SI. Partner อยาง เปนทางการ เพื่อบรรลุกรอบการทํางานรวมกันในการพัฒนา ธุรกิจและผลิตภัณฑทางหุนยนตโดยใชพื้นฐานหุนยนตของ บริษัท ออมรอน อีเลคทรอนิคส จํากัด ภายใตความรวมมือ ในการตอบสนองความตองการของลูกคาในสวนของหุนยนต ภายในโรงงานที่มีการขยายตัวอยางตอเนื่องในปจจุบัน

THAI PACKAGING NEWSLETTER

November - December 2020

55


SPECIAL

area

บุญชัย เลาหะธีระพงษ

BOX next to BOX เทรนดฟอยลสีสันใหม สรางแรงบันดาลใจ

ปนธรรมเนียมปฏิบัติของคอลัมนนี้ที่ฉบับ สงทายปลายปจะตองพูดถึงเทรนดใหมๆ ที่เกี่ยวของกับการตกแตงแพคเกจจิ้งใหดู สวยสดใสตอนรับศักราชใหมกัน โดยเนื้อหาที่ วั นนี้ ผมไดหยิบยกขึ้ นมาเล ามาใหชมกัน คือ ธีมสีใหมของฟอยลฮอตแสตมป ทีอ่ นิ เทรนด เขากับยุคสมัย เพือ่ เปนไอเดียและแรงบันดาลใจ ในการออกแบบแพคเกจจิ้งกันตอไป

อันทีจ่ ริงแลวในทองตลาดทุกวันนีม้ ฟี อยล ฮอตแสตมปใหเลือกหลากหลายสีสนั และใชกนั อยางแพรหลายมาเปนเวลานานแลว แตสาํ หรับ ในมุ ม มองความคิ ด ของนั ก ออกแบบ หรื อ ผู  บริโภคเองก็ไมเคยหยุดยั้งที่จะมองหาสิ่งใหมๆ ตลอดเวลา และนี่เ ป น ที่ม าที่ ดี ไซนเ นอร ข อง KURZ ยังมุง มัน่ ทีจ่ ะสืบเสาะแสวงหาเทรนดใหม ที่เกิดขึ้นรอบตัวจากหลากหลายอุตสาหกรรม และเนรมิตเปนตัวอยางกลอง 4 แบบ 4 สไตล ในชื่อวา BOX next to BOX ซึ่งเปนการนํา เทรนดสมี าออกแบบเขากับตัวกลองทรงลูกบาศก เพื่อใหไอเดียและดีไซนสามารถจับตองมองเห็น ถายทอดไดอยางชัดเจน

56

THAI PACKAGING NEWSLETTER

November - December 2020


กวาจะมาเปน BOX next to BOX นั้นทางดีไซนเนอร Annie Kuschel และ Julia König ตองใชเวลาและความประณีต อยางมากในการออกแบบ เลือกสรรวัสดุทเี่ กีย่ วของ และทํางานรวมกับพารทเนอรทมี่ คี วามรูค วามเขาใจในการผลิตกลองแพคเกจจิง้ และการฮอตแสตมป โดยทั้ง 2 คนไดใหทัศนะเกี่ยวกับการดีไซนงานของเราไววา การดีไซนไมใชเพียงการสรางสิ่งที่สวยงาม เทานัน้ แตการดีไซนจะตองเปนการสรางสิง่ ทีต่ รงกับกลุม เปาหมาย มีธมี และคอนเซ็ปตทเี่ ฉพาะเจาะจงเขากับกลุม เปาหมาย ที่เราตั้งใจจะสื่อสารดวย เราไปดูผลงานของเธอทั้ง 2 คน กับกลองทั้ง 4 แบบเลยดีกวา

ARCHIVE The future in the mirror of the past

SUPA FUNC Well-ordered community

เปนกลองสีนํ้าตาลอมชมพูออนๆ ที่ตกแตงดวยฟอยล ฮอตแสตมปสีนํ้าตาลในธีม Brown Reset ตัดกันกับสีฟา ธีม Merging Teal เปนการใชสีที่ดูไมเขากันเทาไรนัก มาวางอยูบน ชิ้นงานเดียวกันอยางลงตัว ใหกลิ่นอายของวันวาน มีความ วินเทจนิดๆ โดยธีมนี้นาจะนําไปออกแบบใชเปนแพคเกจจิ้ง ของสิ น ค า ที่ ดู ค ลาสสิ ก ย อ นยุ ค หรื อ แบบรั ก ษ โ ลกรั ก ษ สิ่งแวดลอม ก็นาจะพอไปกันกับธีมนี้ได โดย Keyword ของกลองใบนี้คือ “LOOKING BACK” “RESET CREATIVITY” “WORSHIPPED HISTORY”

เปนธีมกลองทีแ่ สดงถึงความทันสมัย ใชสขี าวเปนพืน้ และ ตัดเสนตางๆ ดวยฟอยลสีสม ธีม Signal Orange ที่ใหสีสมสด ประกายเมทัลลิก และใชสีเงินแบบใหมธีม Lucid Silver ที่เปน ฟอยลสเี งินกึง่ โปรงแสง เมือ่ สีสนั ทีแ่ ตกตางมาดีไซนเขาดวยกัน ทํ า ให ก ล อ งใบนี้ ดู เ คร ง ขรึ ม จริ ง จั ง สามารถเข า กั บ สิ น ค า ที่ ตองการสื่อถึงฟงกชันที่ลํ้าสมัย หรือแปลกแตกตาง โดย Keyword ของกลองใบนี้คือ “EMBRACING CHANGE” “LIFE FOLLOWS FUNCTION”

THAI PACKAGING NEWSLETTER

November - December 2020

57


BLACK MIRROR An age of uncomforting awakenings

CLEARENCE Reinventing the world

กลองนีใ้ ชกระดาษสีดาํ เปนพืน้ แลวนําฟอยลสมี ว ง ธีม Lost Purple เปนสีมวงเมทัลลิกดานๆ มาตกแตงรอบทั้งกลอง และ ใชฟอยลสีแดง ธีม Red Vision มาตัดเปนตัวอักษรโลโก ทําให กลองดูลึกลับ พิศวง นาคนหา มองดูแลวนาจะเขากับสินคา ประเภทเครื่องสําอางหรือไอเท็มแฟชั่นเครื่องประดับที่ดีไซน แปลกใหม เปนธีมสีที่ปลุกเราความรูสึกไดดีอีกธีมหนึ่งเลย โดย Keyword ของกลองใบนี้คือ “LOST IN DIGITALISATION” “INNER DEMONS” “DEEP REFLECTIONS”

กลองใบนี้ใหความรูสึกหรูหราแตเรียบงาย ดวยการใช ฟอยลสีเขียว ธีม Combo Green ตัดกับสีสม ธีม Matt Terra โดยฟอยลทั้ง 2 สีนี้เปนสีเมทัลลิกกึ่งดานกึ่งเงา เมื่อนํามา ตกแตงกับกลองพื้นขาวทําใหมองดูสบายตา สะอาด แตมี เอกลักษที่ไมนาเบื่อ มองดูแลวนึกถึงกลองเคก หรือกลอง เครื่องสําอางบํารุงผิว โดย Keyword ของกลองใบนี้คือ “READY FOR A NEW ERA” “LUXE OF LESS” “MATERIAL MATTERS”

BOX next to BOX ที่จัดเต็มหลากหลายธีมในเซ็ตเดียวนี้ นาจะเปนไอเดียใหมใหกับการ ออกแบบกลองแพคเกจกิ้งและสินคาใหกับผูอานไมมากก็นอย หากทานใดอยากเห็นกลองจริง หรืออยากไดของจริงไวไปทํางานสรางสรรคตอ ยอด สามารถติดตอเราไดตามทีอ่ ยูแ ละเบอรโทรศัพท ขางลางนี้ หวังวาเนื้อหาในวันนี้จะเปนการสงมอบ “แรงบันดาลใจและพลังบวก” ใหแกทานผูอาน เปนของขวัญสงทายป ค.ศ. 2020 แลวพบกันอีกครั้งปหนาฟาใหม ค.ศ. 2021 สวัสดีครับ…

บริษัท เคิรซ (ประเทศไทย) จํากัด 2869-2869/1 ถนนริมทางรถไฟสายปากนํ้า แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2671-7505

58

|

THAI PACKAGING NEWSLETTER

November - December 2020

แฟกซ 0-2671-7711

|

อีเมล : sales@kurz.co.th


ARTICLE ฟาบิโอ ทิวิติ รองประธานและผูนําประจําภูมิภาคอาเซียน อินฟอร

คลังสินคา อัจฉริยะ คือหัวใจของ ดิจิทัลซัพพลายเชนในอาเซียน ระบบซัพพลายเชนมีการพัฒนาตลอดเวลา

ารเปลีย่ นแปลงครัง้ ใหญเกิดขึน้ ในอุตสาหกรรม คาปลีกในชวง 2-3 ปทผี่ า นมา รวมถึงจํานวน ผู ใชสมารทโฟนและอุปกรณสื่อสารไรสายที่เพิ่ม สูงขึ้น ทําใหพฤติกรรมผูบริโภคที่มีแนวโนมไปที่ การตลาดแบบทุกชองทางหรือที่เรียกวา ออมนิ แชนเนล (Omnichannel) และการซื้อ ขายทาง ออนไลนมากขึ้น จริง ๆ แลว eMarketer เคย คาดการณ ไววา การเติบโตของตลาดอีคอมเมิรซ ในเอเชียแปซิฟกจะ เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วถึง 25% และจะแตะระดับ 2.271 ลานลานเหรียญสหรัฐฯ ในป พ.ศ. 25631

แมวา สิง่ ทีก่ ลาวมานีจ้ ะสงผลกระทบตอธุรกิจคาปลีก แบบดั้งเดิมมากที่สุด แตอุตสาหกรรมและองคกร อื่น ๆ ก็จําเปนตองปรับความสามารถของตนเอง ใหรบั มือกับผลกระทบดังกลาวได โดยเฉพาะอยางยิง่ การเพิม่ ขึน้ ของรูปแบบการขายและสงสินคาตรงถึง ลูกคา ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานการบริหาร จัดการซัพพลายเชนอยางมาก ซึ่งรวมถึงการที่ ธุรกิจตองหาวิธเี พือ่ จัดการกับระบบโลจิสติกสและ การกระจายสินคาของตน

1 Andrew Lipsman, “E-commerce Continues Strong Gains Amid Global Economic Uncertainty,” eMarketer 2 Eva Dou, “Infrared cameras, personal towels: China factories go to extremes to fend off virus,” The Washington Post, 08 April 2020, (China factories go to extremes to fend off virus) 3 Douglas Broom, “China is taking these steps to avoid a second wave of COVID-19” World Economic Forum, 28 April 2020 (China is taking these steps to avoid a second wave of COVID-19)

60

THAI PACKAGING NEWSLETTER

November - December 2020

ยกกรณีคลังสินคาเปนตัวอยาง ศูนยภูมิภาคซึ่งทําหนาที่เก็บ สต็อกสินคาใหกับซูเปอรมารเก็ตตาง ๆ มีการดําเนินงานที่แตกตาง จากศูนยคลังสินคาทีพ่ รอมจัดสงทีใ่ หบริการเก็บ-แพ็ก-สง (Fulfillment) และสงสินคาตรงถึงบานของลูกคา แตเดิมรูปแบบการขายแบบ B2B และแบบ B2C มีวิธีการทํางานที่แตกตางกัน แตเมื่อความตองการ เปลี่ยนจากการซื้อขายล็อตใหญ ๆ ไปเปนการซื้อขายเปนชิ้น ๆ ผูประกอบการดานคลังสินคาจึงตองเริ่มคิดหาวิธีที่ดีที่สุดที่จะรองรับ การทํางานทั้งสองรูปแบบไดในคราวเดียวกัน การจัดสงสินคาทั้งแบบ B2B และ B2C ไดจากแหลงเดียวกันมี ขอดีหลายประการ เชน สามารถใชคนทํางานกลุม เดียวกัน ลดตนทุน คาใชจายในการขนสง และลดระยะเวลาในการจัดสง ขอดีเหลานี้ จะเห็นไดชัดเจนในภูมิภาคที่ขาดแคลนเสนทางในการสัญจรถึงกัน หรือมีความแออัดสูง ซึ่งอาจชวยลดตนทุนดาน Fulfillment ไดดวย นอกจากนี้ ความยืดหยุนดังกลาวยังชวยใหผูประกอบการสามารถ รองรับรูปแบบธุรกิจใหม ๆ ที่กําลังเติบโตได เชน การขายสินคา โดยไมจําเปนตองสต็อกสินคา และไมตองเปนคนสงสินค าเอง (Dropshipping) หรือการสงสินคาผานตัวแทนใหบริการขนสง และ โลจิสติกส (Third-Party Logistics : 3PL) เปนตน การประกาศปดประเทศและการที่ธุรกิจทั่วโลกตองหยุดชะงัก จากสถานการณวิกฤตที่เกิดขึ้นในปนี้ ยังเปนตัวเรงใหการยกเครื่อง ระบบซัพพลายเชนกลายเปนเรื่องเรงดวนในอุตสาหกรรมในวงกวาง ความลาชาที่เกิดขึ้น ไมวาจะเปนการปดตัวลงของโรงงานที่ผลิตและ ประกอบชิ้นสวนสําคัญตาง ๆ ไปจนถึงความลาชาของผลิตภัณฑยา ที่จําเปน ไดสงผลกระทบตอซัพพลายเชนทั่วโลกและทําใหเครือขาย ซัพพลายเชนที่สลับซับซอนเกิดการหยุดชะงัก ความรับผิดชอบของผูใ หบริการคลังสินคาไดพฒ ั นาอยางจริงจัง จากความรับผิดชอบในการจัดเก็บสินคา จนถึงการมีสวนสนับสนุน ดานคาใชจายโดยรวมในการบริหารจัดการซัพพลายเชนในปจจุบัน ซึง่ รวมถึงสนับสนุนระบบตาง ๆ ในการจัดซือ้ สายการผลิตทีต่ อ เนือ่ ง ไมหยุดชะงัก และแมแตการสนับสนุนกลยุทธดานซัพพลายเชน ตาง ๆ ทีข่ นึ้ อยูก บั ชวงเวลา กลาวโดยสรุปไดวา ผูใ หบริการคลังสินคา สามารถทําใหสถานการณที่เลวรายรุนแรงขึ้น หรือสามารถบรรเทา และลดผลกระทบของการหยุดชะงักที่อาจเกิดขึ้นกะทันหันไดอยาง จริงจัง


Line photo created by vanitjan-www.freepik.com

ไมมีเวลาเหลือกับความลาชา ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต คลังสินคาสวนใหญ มีระบบสําหรับบริหารจัดการซัพพลายเชนของตนเองอยูแ ลว เช น การใช โ ปรแกรม Excel ไปจนถึ ง การใช อี อ าร พี แอปพลิเคชัน (ERP Application) ซึ่งระบบที่เปนเอกเทศ ซึ่งกันและกันเหลานี้ อาจใชงานไดคอนขางดีสําหรับการทํา ธุรกิจแบบ B2B ขอดอยคือตองใชคนทํางานจํานวนมาก และมีขอ จํากัดในการมองเห็นความเคลือ่ นทีข่ องสินคาแบบ เรียลไทม นอกจากนี้ ระบบดังกลาวยังไมสามารถชวยให ธุรกิจกาวทันการเปลี่ยนแปลงดานซัพพลายเชนที่กําลัง เปนไปในปจจุบัน และหากพิจารณาถึงตลาดอีคอมเมิรซที่ กําลังเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ แลว ผูประกอบการดานคลังสินคา จําเปนตองตัดสินใจลงทุนดานเทคโนโลยี และอัปเกรดระบบ เพื่ออนาคต ไมเชนนั้นจะเสี่ยงตอการถูกทิ้งไวขางหลัง การอัปเกรดที่มีประสิทธิภาพตองเริ่มดวยการยาย ระบบ ERP และโซลู ชัน ระบบบริ ห ารจั ดการคลังสิ น ค า (Warehouse Management System : WMS) ไปทํางานบน คลาวด ซึ่งจะชวยใหสามารถปรับขยายการทํางานไดอยาง รวดเร็วและใชเวลาในการติดตั้งนอยลงมาก และสิ่งสําคัญ คือระบบคลาวดชว ยใหทมี ไอทีขององคกรมีสวนรวมในการ ดูแลการทํางานและการบํารุงรักษาระบบที่ทํางานอยูบน ระบบคลาวดนั้นได เมื่อมีการใชระบบใหมบนคลาวดแลว แนวทางการ ทํ า งานจะมี ค วามชั ด เจนขึ้ น ไม ว  า จะเป น การเปลี่ ย น กระบวนการการทํางานที่พนักงานตองลงมือทําเอง เชน การสํารวจสินคาในสต็อก หรือการประหยัดพื้นที่ใชสอย และความตองการเรื่องแรงงาน ทั้งนี้ความคลองตัวในเรื่อง แรงงานมีความสําคัญมากตอการใชมาตรการดานสุขอนามัย ใหม ๆ ที่นํามาใชในสถานที่ทํางาน2 และมาตรการรักษา ระยะหางทางสังคม3 ทีย่ งั ตองบังคับใชเพือ่ รับมือกับการแพร ระบาดของโควิด-19 ระบบอัตโนมัติที่มีอยูอยางมากมาย และมีประสิทธิภาพจะชวยใหธรุ กิจรับมือกับปญหาการขาด แรงงาน อันเนื่องมาจากการที่พนักงานไมสามารถเดินทาง เขามายังสํานักงานไดจากมาตรการล็อกดาวนตาง ๆ ได อยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ทลายอุปสรรค ความกังวลสูงสุดเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนใหคลังสินคาเปน ระบบดิจิทัล หนีไมพนเรื่องเกี่ยวกับทักษะของพนักงานที่ตอง เพียงพอที่จะบริหารจัดการระบบใหม ๆ แมวาพนักงานที่จบการ ศึกษาระดับอุดมศึกษาหรืออาชีวะ จะมีทกั ษะทีส่ ามารถจัดการกับ ความซับซอนของระบบคลังสินคาสมัยใหมไดอยางไมมีขอสงสัย แตระดับการศึกษาโดยเฉลี่ยของพนักงานคลังสินคาในภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใตกย็ งั ตํา่ กวาในพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ เชน สหรัฐอเมริกา หรือยุโรป ชองวางดานทักษะเหลานี้ สามารถแกไขไดดว ยการปรับแตง ระบบ ERP ใหเหมาะสมตามความตองการใชงานดวยระบบ อัตโนมัติแตละขั้น องคกรที่เพิ่งเริ่มใชระบบดิจิทัลสามารถเริ่มตน ดวยการคัดเลือกฟเจอรจํานวนหนึ่งใหผูรวมงานไดเรียนรูรวมกัน นอกจากนี้ระบบดิจิทัล ERP และ WMS สมัยใหมนั้นใชงานได งายมากและแทบจะไมเปนอุปสรรคตอการใชงานผานสมารทโฟน เลย ระบบคลาวดยังชวยใหการเริ่มตนใชงานและการผสานรวม ระบบใหม ๆ เขาดวยกันทําไดอยางรวดเร็ว โดยไมตองกังวลกับ การจัดหาระบบเซิรฟ เวอรใหมหรือการอัปเกรดโครงสรางพืน้ ฐาน ในอนาคต ใชเวลาในการติดตั้งไมมากเนื่องจากโซลูชันตาง ๆ ไดรับการพัฒนาอยางเฉพาะเจาะจงใหกับอุตสาหกรรมแตละ ประเภท โดยปรับแตงกระบวนการเฉพาะของแตละบริษัทเพียง เล็กนอยเทานัน้ และเพื่อใหไดรับประโยชนสูงสุด ธุรกิจตาง ๆ ควรยายระบบที่ติดตั้งอยูภายในองคกรไปยังกรอบการทํางาน มาตรฐานตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสําหรับอุตสาหกรรมนั้น ๆ ในสถานการณจริงของระบบซัพพลายเชนในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟกมักจะซับซอนกวาที่กลาวมา เชน ความทาทายที่เกิดจาก การจราจรที่ติดขัดในยานใจกลางกรุงเทพฯ การที่ตองใชเวลา หลายวันในการเขาถึงพืน้ ทีห่ า งไกลในชนบทของประเทศเมียนมา หรือความทาทายในการเขาถึงพื้นที่ที่เปนเกาะนับพันแหงใน ประเทศอินโดนีเซียใหครอบคลุม สิ่งเหลานี้อาจกอใหเกิดความ กังวลดานประสิทธิภาพของการบริหารจัดการการขนสงสินคาไป ยังลูกคาปลายทาง แตเมือ่ มีการนําระบบ ERP และระบบสนับสนุน ดานโลจิสติกสทเี่ หมาะสมมาใช จะชวยใหนาํ ความสามารถทีท่ นั สมัย ตาง ๆ เชน ปญญาประดิษฐ (AI), IoT และหุนยนต ไปใชงาน ไดอยางรวดเร็วมากขึ้นโดยไมยุงยากและมีประสิทธิภาพ THAI PACKAGING NEWSLETTER

November - December 2020

61


SPECIAL

scoop

นวัตกรรม บรรจุภัณฑ แหงความยั่งยืน ากวิถใี หมของผูบ ริโภคทีไ่ มเพียงใสใจ สุขภาพเทานัน้ แตยงั ใสใจโลกมากขึน้ โดยทางกันตาร (Kantar) ไดทําการวิจัย พฤติกรรมผูบริโภค พบวา คนไทยกวา 63% ระบุวา ขยะพลาสติกเปน 1 ใน 5 ปญหาสิง่ แวดลอมอันดับ 1 ในประเทศไทย แสดงให เ ห็ น ว า คนไทยให ค วามใส ใ จ ในป ญ หาขยะพลาสติ ก มากขึ้ น ซึ่ ง กรม มลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่ ง แวดล อ ม ได นํ า เสนอข อ มู ล ว า ในป พ.ศ. 2562 คนไทยสรางขยะพลาสติกมาก ถึง 1.14 กิโลกรัมตอคนตอวัน และมีขยะ พลาสติกทีเ่ กิดขึน้ ในประเทศไทยประมาณ 27.04 ลานตันตอป นอกจากนัน้ ในป พ.ศ. 2563 มีแนวโนมที่จะเกิดขยะพลาสติก มากขึ้นดวย ด ว ยตระหนั ก ถึ ง ป ญ หาดั ง กล า ว เนสกาแฟ ซึ่งเปนแบรนดกาแฟที่คนไทย รูจักดี ไดประกาศพันธกิจดานความยั่งยืน โดยเริ่มเปลี่ยนบรรจุภัณฑเนสกาแฟครบ ทุ ก กลุ  ม ผลิ ต ภั ณ ฑ ให นํ า ไปรี ไซเคิ ล ได 100% ภายในป พ.ศ. 2565 และสอดคลอง กั บ แผนการจั ด การขยะพลาสติ ก พ.ศ. 2561-2573 ของภาครั ฐ อี ก ด ว ย โดย เนสกาแฟ มี 2 กลยุทธหลักในการดําเนิน ธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ไดแก การนําเสนอ นวัตกรรมบรรจุภัณฑสีเขียวออกสูตลาด เพื่อตอบโจทยผูบริโภคสายรักษโลกอยาง

ต อ เนื่ อ ง ควบคู  ไ ปกั บ การสร า งอนาคตที่ ปลอดขยะ ดวยการนําบรรจุภณ ั ฑทใี่ ชแลวมา อัปไซเคิลเปนไอเท็มตาง ๆ เปนการตอกยํ้า การเปนผูนํานวัตกรรมบรรจุภัณฑแหงความ ยั่งยืน ซึ่งเปนพันธกิจเนสทเลระดับโลกในการ สรางสรรคอนาคตปลอดขยะนั่นเอง นาริฐา วิบูลยเสข ผูจัดการธุรกิจกาแฟ ปรุงสําเร็จ บริษัท เนสทเล (ไทย) จํากัด กลาว วา เนสกาแฟใหความสําคัญกับการบริหาร จัดการขยะอยางยั่งยืนเปนอันดับแรก จึงได พั ฒ นานวั ต กรรมเพื่ อ โลกสี เขี ย วอย า งไม หยุดยั้ง และมีเปาหมายจะเปลี่ยนบรรจุภัณฑ เนสกาแฟทุกกลุม ผลิตภัณฑใหนาํ ไปรีไซเคิลได 100% ภายในป พ.ศ. 2565 โดยนํารองจาก กลุมผลิตภัณฑเนสกาแฟ เบลนด แอนด บรู และกลุมผลิตภัณฑเนสกาแฟพรอมดื่ม กอน จะขยายไปยังกลุมผลิตภัณฑอื่น ๆ “เมือ่ ปทแี่ ลว บริษทั ไดเริม่ เปลีย่ นบรรจุภณ ั ฑ ภายนอกของเนสกาแฟ โพรเทค โพรสลิม มาเปนบรรจุภัณฑกระดาษเปนครั้งแรกของ เนสกาแฟทัว่ โลก เพือ่ ทดแทนการใชบรรจุภณ ั ฑ พลาสติก เอาใจคอกาแฟรักษโลก มาถึงปนี้ โจทยใหญของเนสกาแฟ คือ การออกแบบซอง เนสกาแฟใหนําไปรีไซเคิลได เพราะซองกาแฟ ปกติ จ ะใช วั ส ดุ ห ลายชนิ ด เพื่ อ เก็ บ รั ก ษา คุณภาพของกาแฟที่ดีไว ทําใหรีไซเคิลไดยาก” จากโจทยดังกลาว ทีมพัฒนาบรรจุภัณฑ ของเนสทเล ประเทศไทย จึงไดริเริ่มพัฒนา

นาริฐา วิบูลยเสข

THAI PACKAGING NEWSLETTER

November - December 2020

63


พันธกิจเพื่อความยั่งยืน และนวัตกรรมบรรจุภัณฑ เพื่อโลกสีเขียว

บรรจุภัณฑรักษโลกขึ้น โดยจับมือกับบริษัทผูผลิตฟลมลามิเนตชั้นนํา รวมกับ ทีมวิจยั และทีมวิศวกรจากสวิตเซอรแลนดและสิงคโปรพฒ ั นาบรรจุภณ ั ฑตน แบบ ออกมากวา 20 ตนแบบ ใชเวลาคิดคนกวา 2 ป จึงประสบความสําเร็จในการ พัฒนาซองเนสกาแฟโพรเทค โพรสลิม ใหเปนนวัตกรรมแบบ Mono Structure ทีผ่ ลิตจากพลาสติกตระกูลเดียวกัน มาพรอมคุณสมบัตใิ นการกักเก็บรสชาติ กลิน่ และความสดใหมของผลิตภัณฑทบี่ รรจุอยูใ นซองจนถึงมือผูบ ริโภคและสามารถ นําไปรีไซเคิลไดเปนครั้งแรกของโลก เมื่อชวงกลางปที่ผานมา “จากความสําเร็จครั้งนี้ เนสกาแฟไดนํานวัตกรรมดังกลาวมาขยายผลให ครอบคลุมกลุม ผลิตภัณฑเนสกาแฟ เบลนด แอนด บรู ทัง้ หมดภายในไตรมาส 1 ป พ.ศ. 2564 โดยตอนนี้ไดเริ่มทยอยเปลี่ยนบรรจุภัณฑเนสกาแฟ เบลนด แอนด บรู สูตรนํ้าตาลนอยลง 25% และสูตรไมมีนํ้าตาลทรายแลว นับวาเปน ความภาคภูมิใจของคนไทยที่ไดริเริ่มนวัตกรรมนี้เปนประเทศแรกในโลก และ จะนําไปเผยแพรและทดลองในเนสทเลประเทศอื่น ๆ ตอไป” สําหรับในกลุมธุรกิจกาแฟอื่น ๆ นาริฐา เสริมวา มีการพัฒนาบรรจุภัณฑ เพื่อโลกเชนกัน อาทิ กลุมกาแฟกระปองพรอมดื่ม เนสกาแฟถือเปนแบรนด แรก ๆ ในตลาดที่สามารถเปลี่ยนมาใชกระปองอะลูมิเนียมที่นําไปรีไซเคิลได 100% ทัง้ หมดในเดือนตุลาคมนี้ หลังจากทยอยเปลีย่ นมาใชกระปองอะลูมเิ นียม ใน 2 รสชาติ คือ ลาเตและแบล็คไอซ ตั้งแตเมื่อปที่ผานมา และลาสุดคือ เอสเปรสโซ โรสต “เราหวังวา การประกาศพันธกิจสูความยั่งยืนในครั้งนี้จะเปนการสราง แรงบันดาลใจใหคนไทยเปลีย่ นมาใชบรรจุภณ ั ฑสเี ขียวกันมากขึน้ และสรางสรรค สังคมไทยใหปลอดขยะในอนาคต” จากความมุงมั่นดานความยั่งยืน จึงเปนที่มาของแคมเปญเนสกาแฟ เดย ที่มาพรอมคอนเซ็ปต “เชื่อมทุกความผูกพัน ชงเพื่อความยั่งยืน” โดยชวน คอกาแฟทั่วประเทศมารวมรักษโลก ดวยการโชวเคสไอเดียการอัปไซคลิ่ง บรรจุภัณฑที่ใชแลวใหเกิดประโยชนสูงสุด ดวยการนําซองผลิตภัณฑเนสกาแฟ เบลนด แอนด บรู ทีค่ อกาแฟสงมารวมชิงโชคทุกป มาเพิม่ มูลคาดวยการอัปไซคลิง่ เปนวัสดุรักษโลกอยางไมเทียม (Wood Plastic Composite : WPC) สําหรับ ทําเปนโตะอาหารเพื่อมอบใหกับโรงเรียนทั่วประเทศ 100 โรงเรียน พรอมกับ นําไปใชตกแตงเนสกาแฟฮับ 7 สาขา ไดแก 2 สาขาใหมคือ BTS เพลินจิต และ หมอชิต และจะทยอยเปลีย่ นใน 5 สาขาเดิม คือ BTS ชิดลม อารีย อนุสาวรียช ยั ฯ ศาลาแดง และชองนนทรี และตกแตงเนสกาแฟ สตรีท คาเฟดวย ในสวนของเนสกาแฟกระปองพรอมดืม่ ไดจดั การประกวดสรางสรรคไอเท็ม ใหมจากการนํากระปองอะลูมิเนียมไปรีไซเคิล โดยรวมมือกับอาจารยวิทยาลัย สารพัดชางระยอง นํากระปองอะลูมิเนียมใชแลวมาสราง Prototype หุนยนต สั่งการดวยเสียงที่สามารถแจกตัวอยางเครื่องดื่มได เพื่อสรางแรงบันดาลใจ ใหนักศึกษาอาชีวะไดเห็นวา ขยะสามารถนําไปใชตอยอดเปนนวัตกรรมที่มี ประโยชนตอสังคมและสวนรวมได

64

THAI PACKAGING NEWSLETTER

November - December 2020

เพื่ อ ก า วสู  อ นาคตที่ ป ลอดขยะ และ ตอบสนองความตองการของผูบริโภคที่ กํ า ลั ง มองหาผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ ล ดการสร า ง ผลกระทบต อ โลก และรั บ ผิ ด ชอบต อ สิ่งแวดลอมและสังคม เนสทเลไดดําเนินการ ตามพันธกิจความยั่งยืนระดับโลกที่มุงมั่น จะเปลี่ ย นบรรจุ ภั ณ ฑ ทั้ ง หมดให ส ามารถ รี ไซเคิลหรือนํากลับมาใช ใหม ได 100% ภายในป พ.ศ. 2568 ซึ่งไดเริ่มดําเนินการ ในหลายกลุมผลิตภัณฑ มีเปาหมายเพื่อ ลดปริมาณการใชพลาสติกครั้งเดี ยวทิ้ง (Single Use Plastic)

กลุมผลิตภัณฑ กาแฟปรุงสําเร็จ

1 เมือ่ ป พ.ศ. 2562 ไดเริม่ เปลีย่ นซองบรรจุภณ ั ฑ ดานนอกของเนสกาแฟ โพรเทค โพรสลิม เปนซองกระดาษ ซึ่งถือเปนประเทศแรกของ เนสทเลทั่วโลก สวนป พ.ศ. 2563 ไดเปดตัว ซองลามิเนตทีส่ ามารถนําไปรีไซเคิลไดสาํ หรับ ผลิตภัณฑเนสกาแฟ โพรเทค โพรสลิม ซอง ลามิเนตชนิดนี้ผลิตขึ้นจากพลาสติกตระกูล เดียวกัน (Mono Structure) ที่มีชื่อเรียกวา Polyolefin สามารถนํ า เข า สู  ก ระบวนการ รีไซเคิลไดโดยไมจาํ เปนตองอาศัยกระบวนการ แยกชั้ น ของพลาสติ ก ซึ่ ง เป น เทคโนโลยี เอกสิทธิ์เฉพาะ และซองนี้ยังสามารถรักษา คุณภาพของกาแฟตามมาตรฐานไดดวย


กลุมผลิตภัณฑ กาแฟกระปอง พรอมดื่ม

กลุมผลิตภัณฑ ไอศกรีม

กลุมผลิตภัณฑ นํ้าดื่ม

2 3 4 ในป พ.ศ. 2562 เนสทเลไดเริ่มเปลี่ยน บรรจุภณ ั ฑเนสกาแฟกระปองลาเต และ แบล็ ก ไอซ จากกระป อ งเหล็ ก เป น อะลูมิเนียมที่สามารถรีไซเคิลได 100% และในป พ.ศ. 2563 เนสทเลจะเดินหนา เปลี่ยนกระปองเนสกาแฟเอสเพรสโซ โรสต เป น กระป อ งอะลู มิ เ นี ย ม จาก นโยบายนี้ทําใหผลิตภัณฑในกลุมกาแฟ กระปองพรอมดืม่ ทัง้ หมดสามารถนําไป รีไซเคิลได 100% กระปองอะลูมิเนียมนี้ มีคุณสมบัติที่เย็นเร็ว จึงเหมาะสําหรับ ประเทศเมืองรอน และกระปองชนิดนี้ จะไมเกิดสนิม นํา้ หนักเบาลงทําใหขนสง ไดมากขึ้น และไมตองเขยากอนดื่มก็ยัง ได้รสชาติเหมือนเดิม

ขวด PET ของนํ้าดื่มเนสทเล เพียวไลฟ และมิเนเร สามารถรีไซเคิลได 100% ได เปลี่ยนสีขวดนํ้าดื่มเนสทเล เพียวไลฟ ใหเปนขวดใส สวนฉลากก็ใชพลาสติก เกรด PP และใชกาวติดจึงแกะออกได สะดวก ทัง้ หมดก็เพือ่ ใหงา ยตอการนําไป รีไซเคิล และใชเทคโนโลยีเพื่อผลิตขวด ใหแข็งแรงเหมือนเดิม จับขวดแลวไมยวบ มือ แตใชพลาสติกผลิตใหมนอยลง

กลุมผลิตภัณฑ ยูเอชที

ผลิตภัณฑ Nestlé Extreme Nama รส Nama Orange และรส Nama Dark Chocolate Brownies ในประเทศไทย ถือเปนประเทศแรกของโลกและเจาแรก ในตลาดที่ใชบรรจุภัณฑซองไอศกรีมที่ เปนกระดาษ โดยใชกระดาษที่ผลิตจาก เยื่อกระดาษบริสุทธิ์ 100% ไดรับการ รับรองจากองคกรดานสิง่ แวดลอมอยาง Forest Stewardship Council (FSC) วา ใช วั ส ดุ ที่ ม าจากแหล ง ผลิ ต กระดาษที่ สามารถทดแทนได แ ละมี ก ารบริ ห าร จัดการอยางยัง่ ยืน ซองไอศกรีมกระดาษ นี้เปนการคิดคนพัฒนารวมกันของทีม เนสท เ ล ไ อศกรี ม ในประเทศไทยและ ระดับโลก

5 ขอมูลและภาพประกอบจาก https://www.nestle.co.th/ th/stories/recyclablepackaging

ผลิตภัณฑ Nestlé Extreme Nama ไดแกรส Nama Orange และรส Nama Dark Chocolate Brownies ไดเปลีย่ นมาใชหลอดกระดาษทีโ่ คงงอไดเปนครัง้ แรกของวงการ ยูเอชทีในประเทศไทย เมื่อกลางป พ.ศ. 2563 ไดเริ่มใชกับผลิตภัณฑไมโล ยูเอชที สูตรนํ้าตาลนอยกวา 30% และสูตรไมมีนํ้าตาลทราย โดยวางแผนขยายการผลิตให ครอบคลุมครบทุกรสชาติและทุกกลุม ผลิตภัณฑของไมโล ยูเอชที ภายในป พ.ศ. 2564 คาดการณจะชวยลดการใชหลอดพลาสติกไดมากกวา 100 ลานหลอด ภายในป พ.ศ. 2564 โดยนวัตกรรมหลอดกระดาษโคงงอไดนี้ ไดรับการรับรองจากองคกรดาน สิ่งแวดลอมอยาง Forest Stewardship Council (FSC) ผลิตภายใตมาตรฐานดาน คุณภาพและความปลอดภัยสูงสุด

THAI PACKAGING NEWSLETTER

November - December 2020

65


SPECIAL

scoop

กองบรรณาธิการ

เทรนด ที่สงผลดี ตอปริมาณ การใชบรรจุภัณฑ ในยุค New Normal

4

กลุ  ม อุ ต สาหกรรมบรรจุ ภั ณ ฑ เ ป น กลุ  ม ที่ ไ ด รั บ การจับตามองวาฟน ตัวไดเร็วกวากลุม อุตสาหกรรมอืน่ ๆ ทีไ่ ดรบั ผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 เพราะดวย ศักยภาพของผูผลิตในประเทศที่มีการพัฒนานวัตกรรม ด า นบรรจุ ภั ณ ฑ ม าโดยตลอด ทั้ ง ทางด า นวั ต ถุ ดิ บ กระบวนการผลิต และการออกแบบ ทําใหบรรจุภัณฑ ของไทยได รั บ ความเชื่ อ ถื อ ทั้ ง ในเรื่ อ งของคุ ณ ภาพ ความสวยงาม และประโยชนในการใชงาน บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน) หรือ SCGP เปนหนึ่งในธุรกิจของเอสซีจี ดําเนินธุรกิจให บริการโซลูชันดานบรรจุภัณฑแบบครบวงจร SCGP ใหความสําคัญกับการพัฒนานวัตกรรมบรรจุภัณฑมา โดยตลอด ทําใหมคี วามเชีย่ วชาญในการพัฒนานวัตกรรม บรรจุภณ ั ฑทมี่ วี สั ดุหลากหลายประเภท (Multi-materials) และมีคุณภาพสูง ทั้งผลิตภัณฑกระดาษ และพอลิเมอร รวมทั้งไดนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาชวยเพิ่มประสิทธิภาพ การดําเนินธุรกิจ พรอมการขับเคลื่อนธุรกิจอยางยั่งยืน ดวยหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อ รักษาความเปนผูน าํ ดานบรรจุภณ ั ฑทสี่ ามารถตอบโจทย ลู ก ค า ในทุ ก ระดั บ ได อ ย า งครอบคลุ ม และครบวงจร พรอมตอยอดการพัฒนาบรรจุภณ ั ฑซงึ่ มีคณ ุ สมบัตใิ นการ ทําหนาที่ปกปองสินคา ชวยสรางแบรนดและเพิ่มความ โดดเดนแกผลิตภัณฑ

66

THAI PACKAGING NEWSLETTER

November - December 2020


วิ ช าญ จิ ต ร ภั ก ดี ประธานเจ า หน า ที่ บ ริ ห าร SCGP กลาววา SCGP มี ความมุง มัน่ พัฒนาบรรจุภณ ั ฑ ที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนอง ความตองการของผูบริโภค ที่ ห ลากหลาย ทั้ ง ในด า น รู ป แบบ คุ ณ สมบั ติ แ ละ วัตถุประสงคการใชงาน โดย มีฐานการผลิตใน 5 ประเทศ ไดแก ประเทศไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟลปิ ปนส และมาเลเซีย นอกจากนีย้ ังมีฐาน ลูกคาในอุตสาหกรรมที่หลากหลายครอบคลุมถึงสินคา อุปโภคบริโภคในชีวติ ประจําวัน และสินคาอุตสาหกรรม SCGP มองวาอาเซียนเปนตลาดที่มีศักยภาพใน การเติบโตสูง ประเทศไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย และ ฟลิปปนส มีประชากรรวมกันกวา 500 ลานคน โดยมี 4 เทรนดทจี่ ะสงผลดีตอ ปริมาณการใชบรรจุภณ ั ฑ ไดแก

1 ่ยนแปลงของจํานวนประชากร 2 การเปลี และไลฟสไตล 3 การเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิรซ 4 การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม

อัตราการบริโภคบรรจุภัณฑกระดาษ และบรรจุภัณฑจากพอลิเมอรที่เพิ่มขึ้น

ซึ่ ง ทั้ ง หมดนี้เ ป น ป จ จัย สํ า คั ญ ที่ส นั บ สนุน ความ ตองการใชบรรจุภัณฑเพิ่มขึ้น วิชาญ กลาว จากแนวโนมดังกลาว SCGP จึงไดวางกลยุทธเพือ่ นําบริษัทฯ รุกเขาสูตลาดอาเซียนอยางเต็มกําลัง โดย มุง สรางการเติบโตทีม่ นั่ คงและยัง่ ยืน ชูศกั ยภาพเปนผูน าํ ดานบรรจุภณ ั ฑแบบครบวงจรในภูมภิ าคอาเซียน มุง เนน ตลาดสินคาอุปโภคบริโภคเพื่อตอบสนองไลฟสไตล ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งการที่ SCGP มีผลิตภัณฑ หลากหลาย ครอบคลุ ม ทั้ ง บรรจุ ภั ณ ฑ จ ากเยื่ อ และ กระดาษ กระดาษบรรจุ ภั ณ ฑ บรรจุ ภั ณ ฑ จ ากวั ส ดุ สมรรถนะสูงและพอลิเมอร ทั้งแบบออนตัวและแบบ คงรู ป บรรจุ ภั ณ ฑ สํ า หรั บ อาหาร เยื่ อ กระดาษและ กระดาษพิมพเขียน รวมทั้งมีการออกแบบและพัฒนา บรรจุภณ ั ฑทเี่ ปนนวัตกรรมเพือ่ สรางมูลคาเพิม่ จึงสงผล ใหบริษทั ฯ เติบโตไดอยางแข็งแกรง ดังนัน้ จึงกลาวไดวา SCGP เปนผูน าํ ดานบรรจุภณ ั ฑแบบครบวงจรในภูมภิ าค อาเซียนทีต่ อบโจทยความตองการของลูกคาและผูบ ริโภค ไดอยางครบถวน

เตรียมเสนอขายหุนเพื่อระดมทุนขยายธุรกิจ เพื่อใหการขยายธุรกิจเปนไปตามเปาหมาย SCGP จึงเตรียม เสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน (IPO) เพื่อระดมทุนนํามาใชขยายธุรกิจ ชําระเงินกู และเปนเงินทุนหมุนเวียน กุลเชฏฐ ธาราจันทร ประธานเจาหนาที่บริหารสาย SCGP กลาววา จากการปรับโมเดลธุรกิจของ SCGP จากอุตสาหกรรมการ ผลิตสูการเปน Packaging Solutions Provider โดยมีรูปแบบการ ดําเนินธุรกิจทั้งแบบ B2B B2B2C และ B2C ตลอดจนการเรงขยาย ธุรกิจบรรจุภณ ั ฑเพือ่ นําเสนอสินคาและบริการแบบครบวงจรเพิม่ ขึน้ การพัฒนานวัตกรรมบรรจุภัณฑเพื่อตอบสนองความตองการของ ลูกคาที่หลากหลาย และการขยายธุรกิจในภูมิภาคอาเซียนอยาง ตอเนื่องในชวงที่ผานมา ถึงแมในชวงที่ผานมามีการระบาดของโรค COVID-19 แต ด  ว ยป จ จั ย เกื้ อ หนุ น มาจากบรรจุ ภั ณ ฑ สํ า หรั บ อีคอมเมิรซ ฟูดเดลิเวอรี่ อาหารสงออก สินคาอุปโภคบริโภคที่ตอง ใชในชีวิตประจําวัน และกลุมสินคาเพื่อสุขภาพและสุขอนามัย ได สงผลดีตอการเติบโตของบริษัทฯ ทําใหการดําเนินงาน 6 เดือนแรก ป พ.ศ. 2563 มีรายไดจากการขายรวม 45,903 ลานบาท เติบโต 11% จากชวงเดียวกันของปที่ผานมา “ในป พ.ศ. 2563 บริษทั ฯ ไดทาํ การเจรจาและลงนามในสัญญา ซื้อหุนกับผูถือหุนรายใหญของ Bien Hoa Packaging Joint Stock Company (SOVI) ผูผ ลิตและจําหนายบรรจุภณ ั ฑกลองลูกฟูกรายใหญ ในเวียดนามที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยโฮจิมินห นอกจากนี้ อยูระหวางขยายกําลังผลิตอีก 4 โครงการ ในประเทศไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย และฟลิปปนส ใชงบลงทุนรวมกวา 8,200 ลานบาท และ จะทยอยแลวเสร็จในป พ.ศ. 2563–2564 ชวยเพิม่ ความสามารถการ ผลิตบรรจุภัณฑและขยายสวนแบงการตลาดเพิ่มขึ้น ลาสุดบริษัทฯ เตรียมเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน (IPO) เพื่อระดมทุนนํามาใชขยาย ธุรกิจ ชําระเงินกูและเปนเงินทุนหมุนเวียน” กุลเชฏฐ กลาวเพิ่มเติม ขณะที่ความคืบหนาการเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย แหงประเทศไทย คาดวาจะนําหุน SCGP เขาซื้อขายวันแรกใน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยภายในเดือนตุลาคมนี้ จะเปนการ เพิม่ ศักยภาพการดําเนินธุรกิจและเสริมสรางความแข็งแกรงดานฐานะ ทางการเงินแก SCGP ตอไป

THAI PACKAGING NEWSLETTER

November - December 2020

67


Special

scoop

Specialty Design Contest 2020

กองบรรณาธิการ

มื่อวันที่ 26-27 ตุลาคม ที่ผ่านมา Fuji Xerox (Thailand) จัดงานประกาศผล รางวัล “การประกวดสิง่ พิมพ์บรรจุภณ ั ฑ์ Fuji Xerox Specialty Design Contest 2020” ณ สมาคมการพิมพ์ ไทย

“การประกวดสิง่ พิมพ์บรรจุภณ ั ฑ์ Fuji Xerox Specialty Design Contest 2020” มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ ให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ใน 1. ระบบการพิมพ์ Digital แก่กลุม่ นักศึกษา ทีศ่ กึ ษาอยูใ่ นสาขาทีเ่ กีย่ วข้องกับสิง่ พิมพ์และ การออกแบบสิ่งพิมพ์ ให้นักศึกษาสามารถน�ำความรู้ที่ได้รับ 2. ไปปรับใช้ในการออกแบบ เพื่อสร้าง มูลค่าให้แก่สิ่งพิมพ์ โดยใช้หมึกพิมพ์ชนิด พิเศษของเครื่องพิมพ์ Iridesse Production Press เป็นส่วนประกอบ

68

THAI PACKAGING NEWSLETTER

November - December 2020

ดังนัน้ รางวัลนีจ้ งึ เป็นรางวัลทีแ่ สดงให้เห็นถึงนวัตกรรมจากการออกแบบ การผสมผสาน จากความเป็นเลิศของเครือ่ งพิมพ์ดจิ ทิ ลั Iridesse Production Press โดยมีผู้เข้าร่วมส่งผลงานทั้งสิ้น 25 ผลงาน จากสถาบันการศึกษาชั้น น�ำทั้ง 4 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยสแตมฟอร์ด โดย สุจริต จันทกูล General Manager บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ ประเทศไทย จ�ำกัด พร้อมด้วย พงศ์ธีระ พัฒนพีระเดช นายกสมาคมการพิมพ์ไทย ให้เกียรติขึ้น กล่าวต้อนรับ พร้อมกล่าวเปิดงาน ผลการประกวดปรากฏว่า รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงานของนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยมี อ.มยุรี ภาคล�ำเจียก ที่ปรึกษาสมาคม การพิมพ์ไทย และสถาบันพลาสติก พงศ์ธีระ พัฒนพีระเดช นายกสมาคม การพิมพ์ไทย ให้เกียรติมอบรางวัล รางวัลรองชนะเลิศล�ำดับที่ 1 เป็นผลงานของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย กรุงเทพ และรางวัลรองชนะเลิศล�ำดับที่ 2 ได้แก่ ผลงานของน้อง ๆ นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ด อาจารย์วรรณา สุทศั น์ ณ อยุธยา นายกสมาคม การออกแบบบรรจุภัณฑ์ไทย ให้เกียรติมอบรางวัลดังกล่าว ทาง Fuji Xerox (Thailand) ขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ ที่ได้รับรางวัล ในงานการประกวดสิ่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์ Fuji Xerox Specialty Design Contest 2020 ในวันนี้


การประกวดครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตัดสินประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีประสบการณ์ด้านบรรจุภัณฑ์ ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่

อาจารย์มยุรี ภาคล�ำเจียก

ที่ปรึกษาสมาคมการพิมพ์ไทย และสถาบันพลาสติก ประธานการตัดสิน

อาจารย์ประจ�ำภาควิชา การออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะกรรมการตัดสิน

พงศ์ธีระ พัฒนพีระเดช

กิตติ พรพิพัฒน์วงศ์

นายกสมาคมการพิมพ์ไทย รองประธานการตัดสิน

อาจารย์อุฬารพัชร นิธิอุทัย

Markeging Manager, GCS Marketing & Business Planning คณะกรรมการตัดสิน

อาจารย์วรรณา สุทัศน์ ณ อยุธยา

นายกสมาคมการออกแบบบรรจุภณ ั ฑ์ไทย คณะกรรมการตัดสิน

อาจารย์นุชจรินทร์ เหลืองสะอาด

อาจารย์และผู้ดูแลและก�ำกับงานบริหาร ทั่วไป งานวิชาการ ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภณ ั ฑ์ คณะกรรมการตัดสิน

ธนวิต ทองจันทร์มูล

GCS Customer Success Manager คณะกรรมการตัดสิน

อรรถกร มารยาท

GCS Solution Architect คณะกรรมการตัดสิน

อินทพร อรุณวิศวกุล

GCS Application Analyst คณะกรรมการตัดสิน

นอกจากงานประกวด ในครั้งนี้แล้ว ฟูจิ ซีร็อกซ์ ยังมุ่นมั่น ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ พร้อมเดินหน้าจัดกิจกรรมดี ๆ อย่างต่อเนื่อง

THAI PACKAGING NEWSLETTER

November - December 2020

69


NEWS

ไอวีแอล รวมกับ HABC รีไซเคิลขวด PET ใชงานแลว เพื่อผลิตชุด PPE สําหรับบุคลากรทางการแพทยในประเทศไทย กองบรรณาธิการ

บริษทั อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน) หรือ ไอวีแอล บริษทั เคมีภณ ั ฑชนั้ นําระดับโลก เปลี่ยนขวด PET ใชงานแลว เป น เส น ใยรี ไ ซเคิ ล สํ า หรั บ ผลิ ต ชุ ด PPE ซึ่ ง เป น ที่ ตองการอยางมาก โดยมอบ ให แ ก โ รงพยาบาลต า ง ๆ ในประเทศไทย เพื่อปกปอง บุ ค ลากรทางการแพทย ในขณะปฏิ บั ติ ห น า ที่ รั บ มื อ กั บ ก า ร แ พ ร  ร ะ บ า ด ข อ ง โควิด-19 ในประเทศไทย

ริชารด โจนส

กฤษฎา แพทยเจริญ

70

THAI PACKAGING NEWSLETTER

November - December 2020

โครงการ “แยกขวดชวยหมอ” ริเริ่มโดย “ลดพลาสติกไทยแลนด” ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 และไดรับความรวมมือจากองคกรพันธมิตรตาง ๆ และผูมีสวนเกี่ยวของ ชวยกัน คัดแยกขยะและดําเนินการผลิตชุด PPE รีไซเคิลจนประสบความสําเร็จ โดยหนึง่ ในปจจัยทีท่ าํ ให โครงการสําเร็จลุลวงนั้นมาจากความเชี่ยวชาญและโรงงานรีไซเคิลที่ไดมาตรฐานของไอวีแอล ซึ่งเปนผูผลิต PET รายใหญที่สุดในโลก ภายใตโครงการ “แยกขวดชวยหมอ” ขวด PET ประมาณ 360,000 ขวด ถูกนําไปรีไซเคิล และผลิตเปนเสนใยคุณภาพสูงที่โรงงานของไอวีแอลในจังหวัดนครปฐมและระยอง สงตอไปทอ และตัดเย็บเปนชุด PPE กวา 16,000 ชุด ซึง่ นําไปมอบใหแกโรงพยาบาลกวา 200 แหงทัว่ ประเทศ ภายในเดือนสิงหาคม เพื่อปกปองบุคลากรทางการแพทยจากการติดเชื้อโควิด-19 ระหวางการ ปฏิบัติหนาที่ เอชเอสบีซี ประเทศไทย รวมเปนสวนหนึ่งของโครงการดังกลาว โดยเชิญชวนใหพนักงาน รวบรวมขวด PET ที่ใชงานแลว เพื่อนําไปรีไซเคิลและผลิตเสนใยสําหรับชุด PPE ริชารด โจนส รองประธานอาวุโสและหัวหนาฝายสื่อสารองคกร บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน) กลาววา “ไอวีแอลมีความยินดีที่องคกรพันธมิตรอยางธนาคาร เอชเอสบีซรี ว มเปนสวนหนึง่ ของโครงการรีไซเคิลทีต่ อบสนองความจําเปนเรงดวนในชวงโควิด-19 โดยขวด PET ทีพ่ นักงานธนาคารเอชเอสบีซชี ว ยกันรวบรวมนี้ จะถูกนําไปแปลงสภาพเปนเสนใย สําหรับชุด PPE ทีผ่ ลิตจากการรีไซเคิลขวด PET 100% ในประเทศไทย จากการใชประโยชนของ โรงงานไอวีแอล เราหวังวาจะสามารถลดการนําขยะไปฝงกลบและเปนการสงเสริมการใช ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพผานการรีไซเคิล ซึง่ สอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนตาม กรอบสหประชาชาติในการสงเสริมการใชทรัพยากรและการผลิตอยางยั่งยืน (SDG 12) อีกดวย” ตลอดระยะเวลาดําเนินโครงการ เอชเอสบีซีสามารถรวบรวมขวด PET ใชงานแลวไดกวา 200 กิโลกรัม ซึ่งเทียบเทาเสนใยที่นําไปผลิตชุด PPE รีไซเคิล 650 ชุด เพื่อใชในการดูแลผูปวย ทีม่ คี วามเสีย่ งระดับนอยถึงปานกลาง นอกจากนี้ ยังเทียบเทาการลดปริมาณการปลอยคารบอน กวา 300 กิโลกรัม ดาน กฤษฎา แพทยเจริญ ผูอ าํ นวยการบริหาร ฝายพาณิชยธนกิจ ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย กลาววา “นับเปนความรวมมือครั้งสําคัญจากหลายภาคสวนในยามที่เราประสบ กับวิกฤตการณโควิด-19 ซึ่งธนาคารเอชเอสบีซีเปนหนึ่งในองคกรที่ไดสงมอบความชวยเหลือ ตาง ๆ ใหแกผทู ไี่ ดรบั ผลกระทบจากการแพรระบาด ตลอดจนทํางานรวมกันกับองคกรพันธมิตร เพื่อใหเกิดประโยชนตอสังคมโดยรวมมาอยางตอเนื่อง เรารูสึกยินดีที่ไดมีสวนรวมกับไอวีแอล ในการสรางหวงโซคุณคาสําหรับเศรษฐกิจหมุนเวียน” ในการริเริม่ และดําเนินโครงการ “แยกขวดชวยหมอ” ใหประสบความสําเร็จ “ลดพลาสติก ไทยแลนด” ซึ่งเปนเครือขายเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม ไดรวมมือกับองคกรพันธมิตร ไดแก อินโดรามา เวนเจอรส บริษัท ไทยแทฟฟตา จํากัด บริษัท ทองไทยการทอ จํากัด บริษัท ทีโอเอ เพนท (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และโกวิท20


HOT

product

เครื่องพิมพหนากวาง

Canon PlotWave Canon ColorWave

คนนอน เปดตัวเครือ่ งพิมพหนากวางใหมในซีรสี  PlotWave และ ColorWave พรอมกัน 6 รุน ไดแก เครื่องพิมพ หนากวางขาวดํา Plotwave 3000, 3500, 5000, 5500, 7500 และเครื่องพิมพหนากวางสี ColorWave 3800 ออกแบบมา เพื่อสนับสนุนการทํางานออกแบบสรางสรรคทุกขั้นตอนใน องคกรหรือธุรกิจ ตั้งแตการถายทอดไอเดียออกมาเปนภาพ ตลอดจนกระบวนการพัฒนา จนกลายเปนชิ้นงานออกแบบที่ เสร็จสมบูรณ เพิม่ ฟเจอรดา นความปลอดภัย ใชงานงาย เหมาะ สําหรับนักสรางสรรคทตี่ อ งผลิตงานในเวลาจํากัด และตองการ ปกปองขอมูลรวมถึงลิขสิทธิ์ของผลงานทั้งในสํานักงานและ ในกระบวนการผลิต เครื่องพิมพหนากวาง ColorWave และ PlotWave ผนวกฟงกชันการสแกนและการตกแตงงานพิมพ (Finishing) มาไวในตัว จึงเปนโซลูชันครบวงจรที่ทําใหการผลิตงานพิมพ หนากวางอัตโนมัตงิ า ยขึน้ สามารถใชงานรวมกับ Stacker และ เครื่องพับไดหลายแบบ ปรับใหเหมาะกับความตองการและ

การพิ ม พ ชิ้ น งานได อ ย า งง า ยดายในเครื่ อ งเดี ย ว และยั ง สามารถอัปเกรดเครือ่ งพิมพโดยไมตอ งอัปเดตอุปกรณตกแตง งานพิมพ เพียงเพิม่ โฟลเดอรเขาไปเพือ่ การใชงานทีค่ รบวงจร ประหยัดพื้นที่ และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถ ใชงานรวมกับเครือ่ งสแกน Scanner Express โดยติดตัง้ ไวบน เครื่อง PlotWave หรือ ColorWave สําหรับการพิมพแบบ Walk-up รวมถึงเครื่อง Scanner Professional เพื่อการสแกน คุณภาพสูงในปริมาณมาก ซึ่งสามารถใชรวมกับเครื่องพิมพ มากกวา 1 เครื่อง

สนใจขอมูลเพิ่มเติมติดตอ Canon Call Center 0-2344-9988 หรือติดตอลูกคาสัมพันธ (ฝายขาย) โทร. 0-2344-9999 ตอ 2713

THAI PACKAGING NEWSLETTER

November - December 2020

71


HOT

product

DataMan 8700 ซีรีส เครื่องอานบารโคดแบบพกพา

C

ognex Corporation เปดตัวเครือ่ งอานบารโคดแบบพกพา DataMan® 8700 ซีรสี  ทีส่ รางขึน้ บนแพลตฟอรมทีถ่ กู ออกแบบ ใหมทั้งหมด สมกับเปนเครื่องอานบารโคดแบบพกพาที่ลํ้าสมัยแหงยุค โดยมอบประสิทธิภาพการทํางานเหนือระดับและ ใชงานงายโดยไมตองปรับจูนหรือฝกอบรมผูปฏิบัติงานใหยุงยาก ดวยคุณสมบัติในการสรางภาพขั้นสูงและการประมวลผลที่รวดเร็ว ซีรีส 8700 สามารถอานรหัส ทีท่ าํ บนชิน้ สวนโดยตรง (DPM) รวมทัง้ รหัสบนฉลากทีท่ า ทายไดทนั ที ถึงแมวา องคประกอบสําคัญของ รหัสจะขาดหายไปหรือเสียหายก็ตาม ตัวเรือนไดรับการออกแบบดวยวัสดุพลาสติกทนนํ้ามันและ กันนํ้า เครื่องอานบารโคดรุนนี้ถูกสรางขึ้นอยางแข็งแกรงเพื่อใหมีอายุการใชงานยาวนาน แมตองอยูในสภาพแวดลอมโรงงานที่ยากจะทนทาน

เครื่ อ งอ า นบาร โ ค ด รุุ  น ใหม ล  า สุุ ด นี้ มี ห น า จอแสดงผล OLED ติิดตัั้งใในตััวเพื่ือใใหสามารถตัั้งคาการใช ใ งานได ไ อยาง รวดเร็ว และแสดงขอมูลแกผปู ฏิบตั งิ านผานหนาจอ อาทิ ความ แรงของสัญญาณไรสาย อานขอมูลสตริง และอายุการใชงาน แบตเตอรี่ที่เหลืออยู นอกจากนี้ยังรองรับโปรโตคอลระดับ อุตสาหกรรมที่หลากหลายและเพิ่มตัวเลือกระบบการสื่อสาร แบบไรสายเพือ่ ใหการเชือ่ มตออยางราบรืน่ และทํางานไดอยาง มีประสิทธิภาพในทุกรูปแบบของพื้นที่การใชงาน เครื่องอานบารโคด 8700 ซีรีสเหมาะอยางยิ่งสําหรับการ ปรับปรุงประสิทธิภาพของสายการผลิต เพิ่มผลิตภาพ และ ใหการตรวจสอบยอนกลับของชิ้นสวนในอุตสาหกรรมตางๆ รวมถึงยานยนต อุปกรณทางการแพทย อิเล็กทรอนิกส และ อวกาศ ขอมูลเพิ่มเติมเขาชมที่ www.cognex.com/dataman-8700 +66 63 230 9998

72

THAI PACKAGING NEWSLETTER

May - June 2020


HOT

product

M-Series Pallet Labeling

เครื่องไดรับการออกแบบเพื่อพิมพและติดลาเบล พาเลตโดยเฉพาะ มีคุณสมบัติพิเศษ คือ พิมพและติด ลาเบลพาเลตไดอัตโนมัติทั้ง 2 ดานของพาเลต (ดาน ขางและดานหนา) เพิม่ ความสะดวกในการติดตัง้ เขากับ Line การผลิต พิมพลาเบลดวยเทคโนโลยี Thermal Transfer พิมพขอความตัวเลข ตัวอักษร ภาพกราฟก วันที่ เวลา บารโคด ดวยความละเอียด 300 dpi ลงบน ลาเบลขนาด A6 กวาง 148 มม. x ยาว 105 มม. หรือ ขนาด A5 กวาง 148 มม. x ยาว 210 มม. แปนติด ลาเบลยื่นออกไดไกลสุด 540 มม. รองรับความเร็ว การผลิตไดสูงสุด 60 พาเลต/ชั่วโมง สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดตอ บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่น จํากัด (มหาชน) www.harn.co.th 0-2203-0868

ADVERTISING

index บริษัท

หนา

BOBST (THAILAND) CO., LTD. ปกหลังนอก KURZ (THAILAND) LTD. ..................................................................... 59 PRINTTECH & SIGANAGE 2021 .............................................. 62 PROPAK ASIA 2021 ............................................................................. 13 S.C.G. PACKGING CO., LTD. ...................................................... 33 SELIC CORP CO., LTD. .................................................................... 49 THAI FLEX 2021 ....................................................................................... 6 ซันซิน โฮลดิ้งส (ประเทศไทย) บจก. ........................................... 9 ซี.เอ.เอส.เปเปอร บจก. .............................................................. 34, 36 ไซเบอร เอสเอ็ม (ไทย) บจก. ............................................................ 5

บริษัท

หนา

ดี ไอ ซี กราฟฟค (ประเทศไทย) จํากัด ...................................... 3 ไทย เคเค อุตสาหกรรม บจก. .......................................................... 35 เนชั่นไวด บจก. ................................................................ ปกหลังดานใน เบอรลี่ ยุคเกอร บมจ. ............................................................................ 7 ฟอยลมาสเตอร (ประเทศไทย) บจก. ......................................... 4 ฟูจิฟลม (ประเทศไทย) บจก. ............................................................ 11 แมพิมพ บจก. .................................................................. ปกหนาดานใน เวอรทัส บจก. ................................................................................................ 50 ส.ศรีอักษร พริ้นติ้ง โปรดักส บจก. ............................................... 8 หงีเฮงแชมเปยนกรุป บจก. ................................................................. 51 THAI PACKAGING NEWSLETTER

November - December 2020

73


ใบสมัครสมาชก สมาคมการบรรจภัณฑไทย

MEMBERSHIP

application form

ชื่อ-นามสกุล (Name) ............................................................................................................................................................................................... บริษัท/หางหุนสวน/หางหุนสวนจํากัด (Company Name) ...................................................................................................................... ที่อยู (Address) ........................................................................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................................................................................................

โทรศัพท (Tel.) ........................................................................................ โทรสาร (Fax) ..................................................................................... ประเภทกิจการ (Description Business) .......................................................................................................................................................... ตําแหนง (Position) ...................................................................................................................................................................................................

ใบสมัครเปนสมาชกสมาคมฯ

(Membership Application Form) ขอสมัครเปนสมาชกสมาคมฯ (Type of Membership) สามัญนิติบุคคล (Ordinary Member) วารสาร (Newsletter Member) ขาพเจาทราบระเบียบของสมาคมฯ และจะปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับ ทุกประการ (I have the full knowledge of the association regulations all of which I here by pledge to abide by) ลงชื่อ.................................................................ผูสมัคร (Signature) วันที.่ ................/................../................. (Date)

ลงชื่อ...........................................................ผูรับรอง (..................................................) นายทะเบียนสมาคมการบรรจุภัณฑไทย

หมายเหตุ เอกสารที่ใชในการสมัคร หนังสือรับรองการจดทะเบียนของบริษัท พรอมประทับตราเซ็นรับรองสําเนาถูกตอง • สมาชิกสามัญนิติบุคคล คาลงทะเบียนครั้งเดียว 500 บาท คาบํารุงสมาคมฯ 2,000 บาท/ป • สมาชิกวารสาร คาลงทะเบียนครั้งเดียว 100 บาท คาบํารุงสมาคมฯ 500 บาท/ป การชําระเงินโดย • สั่งจายเปนเช็คครอมในนาม “สมาคมการบรรจุภัณฑไทย” • ฝากเงินเขาบัญชี “สมาคมการบรรจุภัณฑไทย” ธนาคารกสิกรไทย สาขาพระโขนง บัญชีออมทรัพย เลขที่ 010-2-58719-7 สมาคมการบรรจุภัณฑไทย อาคารสํานักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน (อาคารเกา) ชั้น 2 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท : 0-2712-1995, 0-2712-3556 โทรสาร : 0-2713-6164 E-mail : thaipack@thaipack.or.th, adminthaipack@gmail.com Website : www.thaipack.or.th Thai Packaging Association MIDI Building, 86/6 Soi Treemit, Rama 4 Rd., Klongtoey, Bangkok 10110 Thailand Tel : 0-2712-1995, 0-2712-3556  Fax : 0-2713-6164 E-mail : thaipack@thaipack.or.th, adminthaipack@gmail.com Website : www.thaipack.or.th


Profile for Thaipackaging

ThaiPackaging 144 November-December 2020  

ThaiPackaging

ThaiPackaging 144 November-December 2020  

ThaiPackaging

Advertisement