__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

ˇ Poštnina placana pri pošti 1118 Ljubljana

ˇ Glasilo Turisticnega društva Koseze

April 2011 Št. 50

Letnik XIV


zgodilo se je

April 2011 ! Št. 50

22

OB JUBILEJU !Janez Vovko

Spoštovani sokrajani, dragi bralci koseškega glasila. Leta 1998 smo prvi" pripravili številko našega glasila Koseški glas. #eprav smo upali v uspeh, smo kmalu spoznali, da ste glasilo sprejeli bolje od pri"akovanj. V vseh teh letih smo ga ustvarjali skupaj in sedaj je pred vami 50. številka glasila Koseški glas. Ve" kot 12 let smo tako poleg društvenih novic poskušali bralcem v Kosezah in širše predstaviti utrip našega kraja, probleme, s katerimi se soo"amo v naselju, približati ljudem zgodovino kraja, utrgati pozabi posamezne obi"aje in šege ter skozi fotografski objektiv ujeti podobe trenutkov za prihodnje rodove. Upamo in želimo, da bi vam tudi v prihodnje uspeli predstaviti in približati dogajanje v Kosezah. Prepri"ani smo, da je med vami, dragi sokrajani in bralci, veliko takih, ki imate predloge, ideje za naše skupno glasilo. Pišite nam, kaj vas moti v Kosezah, kaj vam je vše" in podobno. Ve" ko bomo prejeli vaših prispevkov, obvestil in fotograÞj, bolj zanimivo bo naše in vaše glasilo.

POPRAVILO KOZOLCA !Ika Kos

Razrite zelenice

OBÈNI ZBOR DU KOSEZE !Ika Kos

S prijaznim vabilom smo 3. februarja povabili "lane DU Koseze na redni letni ob"ni zbor v OŠ Koseze. #lani so se v lepem številu odzvali na naše vabilo. Na ob"nem zboru so bila podana poro"ila o delovanju društva za leto 2010 in predstavljen program dela za letošnje leto. Prav hitro je minilo popoldne na ob"nem zboru in ob klepetu s starimi znanci. Tudi letos smo za udeležence ob"nega zbora pripravili skromno pogostitev.

V januarju je Turisti"no društvo Koseze ponovno moralo se"i v žep in Þnancirati obnovo kozolca za obvestila, ki se nahaja na Žigonovi ulici. Presežek energije v novoletnem "asu pa".

POŠKODOVAN JAŠEK

RAZRITE ZELENICE

!Venčeslav Thaler

!Janez Vovko

Med novoletnimi prazniki so si nekateri dali duška tudi tako, da so z avtomobili noreli po zelenicah v naselju terasastih blokov. O povzro"eni škodi smo obvestili tudi policijo, a zaenkrat ni nobenih povratnih informacij, "e so iskali in morda našli storilce.

Iz meseca v mesec se je ob jašku poleg UBU 30 ve"ala luknja, sama rešetka pa je bila vse bolj pogreznjena. Kar nekaj tednov je jašek ogrožal varnost pešcev. Ker nih"e ni ukrepal, je v za"etku februarja TD Koseze poslalo fotograÞje poškodovanega jaška policiji, županu MOL, "etrtni skupnosti Šiška in VO-KA. Konec februarja je JP Vodovod-Kanalizacija le popravil poškodovan jašek meteorne kanalizacije, ki je v lasti MOL.


POŠKODOVANE STOPNICE !Janez Vovko

Poškodovan jašek

Že od lanske jeseni so poškodovane stopnice na mostu, ki povezuje Mercator center ob Podutiški cesti in naselje terasastih blokov. Vsak mesec je bila poškodba o"itnejša in 17. januarja letos je bilo na spletni portal MOL-Pobude meš"anov poslano naslednje sporo"ilo - Na mosti"ku preko Ulice bratov U"akar med Mercator centrom in terasastimi bloki v Kosezah so se za"ele podirati poškodovane stopnice. Ena od stopnic je že povsem odpadla in predstavlja nevarnost za številne mimoido"e in 21. januarja je bil podan naslednji odgovor – Hvala za sporo"ilo. Koncesionarju smo naro"ili popravilo omenjenih stopnic. In res so poškodovane stopnice sredi marca popravili.

OBÈNI ZBOR TD KOSEZE !Janez Lončarič

V torek, 1. februaja, smo se zbrali "lani Turisti"nega društva Koseze na rednem letnem ob"nem zboru v gostiš"u Avši" in pregledali naše delovanje v letu 2010 ter predstavili na"rte za letošnje leto. Prisotnih je bilo 17 "lanov. Kljub temu da nas je v društvu le 70, od tega pa samo dobra desetina res aktivnih, smo lani izpeljali kar lepo število prireditev, aktivnosti. Po kon"anem uradnem delu smo nadaljevali prijetno druženje ob kozar"ku doma"ega in pravi doma"i potici.

Poškodovane stopnice

ÈISTILNA AKCIJA 24. MARCA !Ika Kos

Udeleženci ob"nega zbora

GRABLJENJE IN ÈIŠÈENJE ZELENIC !Janez Vovko

V okviru rednega spomladanskega grabljenja in "iš"enja blizu 40.000 m2 zelenih površin v Kosezah, ki jih ureja Turisti"no društvo Koseze, je bilo letos zbranih in odpeljanih na deponijo Barje 7720 kg odpadkov, smeti in drobnega vejevja.

Prve "istilne akcije v letu 2011, ki jo je izpeljalo Turisti"no društvo Koseze v sklopu akcije ZA LEPŠO LJUBLJANO 2011, se je danes udeležilo 27 "lanov Turisti"nega društva Koseze in DU Koseze ter nekaj krajanov Kosez. Najprej smo o"istili obrežje Koseškega bajerja in se nato podali v Koseški boršt-gozd od bajerja do ceste, ki povezuje Ve"no pot in Brdo. Nabrali smo 11 velikih "rnih vre" za odpadke, ki jih je prispevalo podjetje Snaga. V gozdu smo našli še lesen kolut za kable, plasti"no ograjo, plasti"ne posode, del avtomobilskega krmilnega mehanizma in velik vrtni dežnik.

Med udeležence akcije smo razdelili zaboj v Sloveniji ekološko pridelanih okusnih jabolk, ki nam jih je podaril lastnik trgovine Pr`Španc. Zbrane odpadke smo odložili na koncu Koseške ceste poleg motela v gradnji. O lokaciji zbranih odpadkov smo po elektronski pošti obvestili podjetje SNAGA.

zgodilo se je

April 2011 ! Št. 50

3


zgodilo se je

April 2011 ! Št. 50

44

ÈISTILNA AKCIJA 31. MARCA !Janez Vovko

Razdeljevanje opreme

Druge letošnje "istilne akcije, ki jo je danes izpeljalo Turisti"no društvo Koseze v sklopu akcije ZA LEPŠO LJUBLJANO 2011, se je udeležilo 30 "lanov Turisti"nega društva in DU Koseze. Ob 17. uri smo za"eli "istiti gozd ob makadamski cesti, ki povezuje Koseze in Brdo. Kmalu smo tik ob protihrupni ograji ob avtocesti naleteli na veliko foteljev in kav"ev-prava dnevna soba. V bližini smo našli še dva kosa alkaten cevi dolžine 12 m, ki so bile tam odložene pred kratkim. Poleg tega smo v gozdu našli tudi pet dvokoles, cele kupe odpadnega polivinila, predprostore za šotore, cerado za tovornjak, plasti"ne stole in mize, množico lesenih delov pohištva, veliko avtomobilsko gumo in za 20 velikih "rnih vre" odpadkov. V posebno plastenko smo dali tudi cca. 20 uporabljenih injekcijskih igel. Udeležence akcije smo pogostili s sladkim prigrizkom in osvežilno pija"o, vsi pa so bili še posebej navdušeni nad majicami, ki jih je tudi letos prispeval zavod TURIZEM LJUBLJANA. Akcijo smo zaklju"ili ob 19.30, ko se je že mra"ilo. Zbrane odpadke smo odložili na za"etku makadamske ceste Koseze-Brdo( pri odcepu iz Ulice bratov Bezlajev). O lokaciji zbranih odpadkov smo po elektronski pošti obvestili podjetje SNAGA.

Zbrani odpadki

RAZSTAVA ŽELEZNIŠKE MAKETE !Roman Thaler

26. marca je že drugi" letos potekal ogled zasebne železniške modulne makete v Kosezah. Res številni obiskovalci so si z zanimanjem ogledovali svet železnic v malem, si izmenjali izkušnje in nasvete pri izdelavi maket ter se dogovarjali za obiske sorodnih prireditev, ki potekajo v Sloveniji in sosednjih državah. Naslednja sre"anja ob modulni maketi bodo 21. maja, 11.junija in 24.septembra.

Del zbranih odpadkov

DNEVNA SOBA V GOZDU !Janez Lončarič

Na eni od "istilnih akcij v tem mesecu smo ob gozdni poti iz Kosez proti Podutiku našli odvrženo kompletno dnevno sobo s televizorjem vred. Bili so trije fotelji, omara in kav". Glede na to, da vsega tega ni mogo"e prinesti na rami ali v rokah, pomeni, da je vse to bilo že naloženo na avtomobilski prikolici, ki jo je brezvestni lastnik izpraznil kar v gozd, namesto da bi jo odpeljal samo nekaj kilometrov naprej na brezpla"no mestno odlagališ"e. Sprašujem se, kje je zavest tega "loveka in kaj si misli, ko mogo"e od dale" opazuje nekaj deset prostovoljcev, ki iz gozda vle"ejo razne odpadke, med drugim tudi njegovo dnevno sobo, jih odlagajo na zbirno mesto, od koder jih v naslednjih dneh odpelje komunalno podjetje. Bilo je kar živahno


April 2011 ! Št. 50

5

zgodilo se je

Ne pri"akujem, da bi ga pekla vest, ki je o"itno nima, želim pa si , da bi se zamislil kam bi prišli, "e bi si vsi prebivalci Kosez vzeli to pravico in bi izpraznili garaže in kleti, odpadke pa odložili okoli Koseškega bajerja in v bližnji gozd. Udeleženci naših akcij pa z veseljem opažamo, da je podobno misle"ih brezvestnih krajanov vsako leto manj in da je vedno ve" prebivalcev Kosez, ki jim ni vseeno, v kakšnem okolju živimo.

Zbrani odpadki

Udeležence akcije smo pogostili s sladkim prigrizkom in osvežilno pija"o. Akcijo smo zaklju"ili ob 19.30 uri. Zbrane odpadke smo odložili na koncu Koseške ceste poleg motela v gradnji. O lokaciji zbranih odpadkov smo po elektronski pošti obvestili podjetje SNAGA.

Dnevna soba

ÈISTILNA AKCIJA 7. APRILA !Venčeslav Thaler

SNEGOLOM !Venčeslav Thaler

Minilo je že pet mesecev, odkar je visok sneg v novembru polomil precej velikih vej na vrbah ob Koseškem bajerju. Na spletnem portalu pobude meš"anov MOL je Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet 26.1.2011 na vprašanje ob"ana podal naslednji odgovor:

Tretje letošnje "istilne akcije v sklopu akcije ZA LEPŠO LJUBLJANO 2011 se je udeležilo 26 "lanov društva in krajanov Kosez. #istili smo gozd med bajerjem, motelom, naseljem Mostec in Ve"no potjo ter gozd med Ve"no potjo in Cesto na Brdo. V gozdu smo našli ogrodje kolesa PONY, kupe odpadnega polivinila, lesene dele pohištva, avtomobilski sedež in nekaj drugih avtomobilskih delov - za 12 velikih "rnih vre" odpadkov. Samo "istilno akcijo je na terenu spremljal tudi novinar vala 202.

Spoštovani, naro!ilo za obrez drevja smo posredovali na Snaga JP d.o.o., kjer bodo drevje na brežini bajerja, ki je v lasti Mestne ob!ine Ljubljana, obrezali v za!etku februarja 2011.

Pobiranje smeti

Polomljene vrbe


zgodilo se je

April 2011 ! Št. 50

6

ÈISTILNA AKCIJA 17.APRILA !Janez Vovko

#etrta letošnja "istilna akcija v sklopu akcije ZA LEPŠO LJUBLJANO 2011 je potekala ob potoku Pržanec in njegovih pritokih vse do soto"ja Pržanca in Glinš"ice. Akcije se je udeležilo 29 "lanov Turisti"nega društva Koseze, DU Koseze in krajanov Kosez. Nabrali smo 7 vre" z odpadki, lesene stole, kovinske mizice, avtomobilsko gumo s platiš"em, tepih, itison in kose pohištva. Zbrane odpadke smo odložili na za"etku makadamske ceste Koseze-Brdo( pri odcepu iz Ulice bratov Bezlajev).O lokaciji zbranih odpadkov smo po elektronski pošti obvestili podjetje SNAGA, ki je poskrbelo za odvoz. Po kon"ani akciji smo se zbrali v naravnem okolju blizu potoka Pržanec, kjer smo bili za letošnje prizadevno "iš"enje popla"ani z okusnim pe"enim odojkom, ki ga je udeležencem akcij poklonilo Turisti"no društvo Koseze. Ob prigrizku in pija"i smo v sicer hladnem pomladnem popoldnevu posedeli do ve"era in se dogovorjali za nove naloge.

Rezervno kolo

Priboljšek po napornem delu Zbiranje udeležencev

KOŠNJA TRAVE !Janez Vovko

Zelenice v naselju terasastih blokov od UBU 4-70 in v individualnem delu naselja, ki jih v sklopu Enotnega komunalnega urejanja Kosez ureja in vzdržuje Turisti"no društvo Koseze, so bile sredi aprila prvi" pokošene.

Ob potoku

Pokošene zelenice Zbrani odpadki


PASJA STRANIŠÈA

VELIKONOÈNO VOŠÈILO IN OBLETNICA ŽUPNIJE

!Ika Kos

Potem ko so lansko leto namestili štiri pasja straniš"a na zelenico poleg Ilirije, sta uporabni le še dve. Od drugih dveh sta ostali le kovinski ploš"i, ki predstavljata nevarnost, zato ju je bolje odstraniti, "e ju ne mislijo popraviti.

Ostanki koša

REFERENDUM O MALEM DELU !Venčeslav Thaler

Na referendumu o malem delu 10. aprila so tudi krajani Kosez z veliko ve"ino zavrnili predlagani zakon.

Eden od volilnih odborov na OŠ Koseze

!Igor Dolinšek, župnik

Krš"anska vera stoji in pade z resnico pri"evanja, da je Kristus vstal od mrtvih. #e to odvzamemo, potem iz krš"anskega izro"ila sicer še vedno lahko sestavimo vrsto upoštevanja vrednih predstav o Bogu in "loveku, o tem, kar "lovek je in kar naj bo – torej neke vrste verski svetovni nazor-, a krš"anska vera je mrtva. Jezus ni ve" merilo; merilo je potem samo še naša lastna presoja, ki od njegove dediš"ine izbira, kar se nam zdi koristno. To pomeni: prepuš"eni smo sami sebi. Naša lastna presoja je zadnja instanca. Samo "e je Jezus vstal od mrtvih, se je zgodilo res nekaj novega, kar spremeni svet in "lovekov položaj. Potem Jezus postane merilo, na katero se moremo zanesti. Kajti potem se je Bog resni"no pokazal. Župnija Ljubljana Koseze bo 30. julija 2011 praznovala 50. obletnico svojega obstoja. ŽUPNIJA MOJ DOM je za nas velik dogodek in priložnost, da postane še bolj moj dom. Dogodek ne opredeljuje le stvari, ki so se zgodile v preteklosti in s katerimi se je vse za"elo, temve" predstavlja to, kar prebuja in opredeljuje sedanjost, ji daje vsebino in jo omogo"a. To, kar vemo ali imamo, postane izkušnja le, "e je to nekaj, kar nam je dano tukaj in sedaj: "e imamo roko, ki nam to ponudi, "e imamo obraz, ki nam pride naproti, "e imamo kri, ki te"e sedaj, "e imamo vstajenje, ki se dogaja sedaj. Zunaj tega »sedaj« ni ni"esar! Našega jaza se ni" ne more dotakniti, ni" ga ne more ganiti, torej spremeniti, razen te so"asnosti, ki je dogodek. Kristus je nekaj, kar se mi dogaja. Da bi torej to, kar vemo – Kristus, vsa dejstva in nauki, ki jih poznamo o Kristusu – postalo izkušnja, je potrebno, da nas sedanjost izziva in pretresa; da je sama sedanjost resni"na v tolikšni meri, kot je bila za apostola Andreja in Janeza, ko sta mu sledila. Pomislite, kako sta bila presunjena, ko se je obrnil! In ko sta šla na njegov dom … Vedno je bilo tako, vse do danes, vse do tega trenutka! Sre"anje s Kristusom spremeni mene in moj položaj ter me umesti v ŽUPNIJO, ki postane MOJ DOM! Prav to voš"im in želim ob veliki no"i 2011 in župnijski obletnici, ki jo bomo zunanje obeležili s slovesnostjo 11. septembra 2011, vsem župljanom naše župnije!

prejeli smo

April 2011 ! Št. 50

7


prejeli smo

April 2011 ! Št. 50

KOSEŠKI BAJER – NARAVNA DEDIŠÈINA – KOLIKO ÈASA ŠE? !Vida Spazzapan Brelih, univ.dipl.biol.

FotograÞja s podnaslovom Kruh naš vsakdanji, Koseški bajer, objavljena v tedniku Dobro jutro 29.maja 2010 na drugi strani, me je spomnila na dve obletnici. Aprila 2010 je preteklo 20 let, kar smo za"eli z naravoslovnim krožkom Gimnazije Poljane v Ljubljani raziskovati Koseški bajer s posebnim ozirom na življenjske združbe. Zanimal nas je ta opuš"eni, umetno zaliti glinokop. Imeli smo tudi sre"o, da nam je strokovno do svoje smrti svetoval ugledni limnolog prof.dr.Marijan Rejic. Po njegovem nasvetu smo raziskavo dvakrat ponovili in našli dovolj podatkov, da je bajer lepo razvita, biološko zdrava mlaka. Glede na dejstvo, da je tedaj ta opuš"eni, zaliti glinokop potrebovalo Društvo modelarjev za vsakoletno tekmovanje modelnih plovil in ni" drugega, se je bajer medtem, do zdaj že svojih petdeset let, dokaj nemoteno razvijal po naravni poti. V letu 1997 pa so bili objavljeni predlogi za ureditev obmo"ja Koseški bajer, ki so obetali gradbene posege z maksimalnimi uni"enji, tedaj že prav lepo razvitim mo"virnim pasom, še obstoje"im naravnim zaledjem (varovalni pas) in posledi"no škodo tudi v ostalih, prav tako naravno razvitih obmo"jih mlake (pas potopljenih rastlin, obmo"je proste vode in tal). Tedaj smo za"eli bitko za ohranitev te lepe mlake, ki še vedno ni kon"ana (19 mladih raziskovalcev, med katerimi so danes tudi znanstveniki in uspešni podjetniki), pod okriljem Zveze društev za varstvo okolja v Sloveniji. Podpisani mentorici se je že leta 1993 pridružila odli"na pomo"nica inž. Mirjam Gorenc. Laboratorija sta nam odprla Gimnazija Poljane, pozneje pa takratna Srednja agroživilska šola v Ljubljani. Seveda smo vsi delali brezpla"no, slede" cilju: ugotovitvi, da je bajer naravna dediš"ina, ki jo je nujno maksimalno zavarovati. Ve" lahko bralec prebere v knjižici Koseški bajer – naravna dediš"ina (ZVOS-NUK, Mestna knjižnica Ljubljana). Zajeten sveženj dokumentacije morda še leži v arhivih petih ministrstev RS. (Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za šolstvo in šport, Ministrstvo za znanost, Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo za kulturo), od katerih ni bilo od 1.januarja 2005 nikakršnega odgovora, ki pa bi ga seveda pri"akovali, saj so ustanovljeni zato, da varujejo Slovenijo! Isto velja za MOL (Mestna ob"ina Ljubljana), ki smo ji leta 2008 v pismu podžupanu Janezu Koželju pisali iz"rpno, strokovno poudarjeno pismo o naravovarstvenem pristopu k varovanju Koseškega bajerja. Edini primer sodelovanja MOL so bila obeležja, ki jih je Oddelek za varstvo okolja MOL (takrat samostojen Zavod), še pod vodstvom dr. Marka Notarja po naših nasvetih postavil na ve" mestih krajinskega parka Tivoli-Rožnik-Šišenski hrib, v katerega spada tudi Koseški bajer.

8 Hkrati pa poteka druga obletnica, to je dve leti, odkar se je MOL lotila »ureditve« obmo"ja Koseški bajer po na"rtih krajinskega arhitekta Mihe Kajzelja – delna izvedba v letih 2008/2009 (prvotna verzija iz leta 2000, popravljena leta 2005). Leta 2005 je brezpla"ni tednik Dobro jutro objavil strokovno kritiko podpisane glede na objavo M. Kajzelja, da je vse v skladu z varstvom narave. Leta 2007 sem podpisana uspela priti do župana Zorana Jankovi$a in po njegovem nalogu do podžupana Janeza Koželja, s katerim sem se strokovno pogovarjala o konkretnih naravovarstvenih vidikih glede na na"rtovano ureditev dela Koseškega bajerja. Izpostavila sem holocentri"ni pristop, v nasprotju z antropocentri"nim, ki dominira v na"rtih Mihe Kajzelja. Preprosta, naravi prijazna in najcenejša rešitev, ki bi za dolge "ase ohranila to lepo, biološko zdravo mlako! Pozneje, spomladi leta 2008, sem zapis in dopolnitev tega pogovora poslala Janezu Koželju, v vednost pa tudi Alenki Loose, na"elnici Oddelka za varstvo okolja MOL. Ureditev je vendarle stekla antropocentri"no! Posledice, to je povratni udarec v smeri naravnih zakonitosti ekosistemov, pa se pravkar kažejo v naravovarstveno predvideni smeri... Pred kratkim sem si temeljito ogledala Koseški bajer in nazadnje posedela na leseni, zelo lepi novi klopi na vzhodnem obrežju. Prelep pogled na naravno ohranjene predele bajerja! Ob"udovanja vredne so te klopi, ki jih je nekaj postavljenih na obrežju. A "emu še lesena ležiš"a za ribi"e, ki že vsa leta uni"ujejo obrežje. Samo pogled na dobršni del zahodnega obrežja, do golega pokošenega, vse pove! Na povratku še pogled k lesenemu otoku, po katerem so veselo skakali otroci, pa nikjer zaš"itne ograje... Stopila sem na otok pa mi je obstal presene"en pogled na umazanozeleni vodi... Naslednji dan sem šla po vzorec te vode ter zajela še primerjalnega pri zelo ohranjenem zahodnem bregu. V "etrtek, 17.junija, pa smo vzorca pregledale podpisana ter Mirjam Gorenc, univ.dipl.inž., in Cecilija Kre"i", univ.dipl. biol., v laboratoriju Biotehniškega izobraževalnega centra na Ižanski cesti v Ljubljani. Situacija, ki jo kaže vzorec pri lesenem otoku, je zelo resna. V vodi so množi"no prisotne modrozelene alge vrste Microcystis ßos aquae (M.Rejic, Tiso"eri obrazi sladke vode). Te se "ezmerno namnožijo v stoje"ih ali po"asi teko"ih sladkih vodah, v katerih se zaradi nekega vzroka iz varovalnega pasu nabira preve" organskih snovi. Vse vrste alg v taki vodi odmrejo, s"asoma pa zaradi takšnih razmer popolnoma zmanjka kisika. To se lahko zgodi danes pono"i v skoraj tretjini Koseškega bajerja! Temu posledi"no lahko sledijo še nadaljnje slabe posledice (znano iz strokovne literature, zapisano že leta 2001 v knjižici Koseški bajer – naravna dediš"ina). #as je za spremembo odnosa do Koseškega bajerja! Slovenija ima kakih 140 opuš"enih glinokopov, ki bi se dali ali so se že po naravni poti spremenili v o"arljive manjše sladke vode. Morda smo za"rtali smernice?


LEDARSKA ULICA

HIŠNIKOVA SAMOVOLJA ALI PREPOVED PLAKATIRANJA

!Dare Sitar

Cesta ali dovozna pot, saj ne vem, kako bi jo sploh imenoval, najbolj bi ji ustrezalo »sama jama«. Hišo, dvoj"ek, imava s sestro na Ledarski ulici 17 in 17a, cesto pa uporabljajo tudi ostali stanovalci na Ledarski ulici. Vsi stanovalci imamo gradbena dovoljenja in pla"an komunalni prispevek. S popravilom in vzdrževanjem dovozne poti se ukvarjam predvsem sam, saj pomo"i od Komunalnega podjetja ni od nikoder. Pozimi moram tudi pluženje snega pla"ati sam, saj zimska služba ne o"isti poti do najinih hiš. Zanima me, kdo je odgovoren oziroma pristojen za upravljanje in vzdrževanje tega dela Ledarske ulice, da se stanje enkrat uredi in da ne ostane ta cesta sramota Kosez.

!Dare Sitar

Na tržnici v Kosezah je pred vhodom oglasna deska, ki je namenjena lepljenju oglasov in razli"nih obvestil. Ker sem tudi sam uporabnik tržnice in redno prebiram oglase na tej oglasni tabli, sem se odlo"il, da jo tudi jaz uporabim za objavo manjšega oglasa, li"no narejene barvne slike pasje ute velikosti 20 x 15 cm, ki jo imam naprodaj. Nemote" oglas z datumom objave je bil nekajkrat odstranjen v enem ali pa v dveh dneh, kar pa se mi zdi odlo"no prekratek rok oglaševanja. Povedati moram, da ni bil odstranjen samo moj oglas, ampak je bila o"iš"ena cela oglasna deska. Razumem hišnikov odgovor, da pa" mora obstojati dolo"en red in da se oglasi odstranijo po dolo"enem "asu, vendar ne po enem ali dveh dneh, saj je to nerazumno prekratek rok objavljanja oglasa. Ker barvne fotokopije niso ravno poceni, me zanima, ali ne bi mogel oglas ostati na tabli kakšen dan ve" oziroma ali ne gre tu za samovoljo nekega posameznika, ki si lasti oglasno desko.

Oglasna tabla

PROGRAM IZLETOV IN SREÈANJ ZA LETO 2011 Ledarska ulica

!Upravni odbor DU Koseze

Upamo, da se boste veseli in zdravi udeležili naših izletov in sre"anj: 11. MAJ – izlet v Pleterje in Kostanjevico 15. JUNIJ – izlet v tujino 16. SEPTEMBER – izlet v neznano s piknikom 9. NOVEMBER – martinovanje 15. DECEMBER – silvestrovanje Prijave se bodo sprejemale teden pred izletom. Za prijave in informacije lahko pokli"ete Iko Kos na 041 906 204. Želimo, da bi vam bilo lepo na naših izletih in sre!anjih.

prejeli smo

April 2011 ! Št. 50

9


prejeli smo

April 2011 ! Št. 50

10 10

FILM O BRUNU GROENINGU V ŠIŠKI !Olga Kastelic

V dvorani H v M hotelu v Šiški sem si ponovno ogledala dokumentarni Þlm “Fenomen Bruno Groening - Po sledeh "udodelnega izceljitelja”. Film se predvaja vsako tretjo nedeljo v mesecu. V prepolni dvorani sem, kot vedno ob gledanju, prepoznavala bogastvo vsega povedanega in prikazanega. Bogastvo za naše vsakdanje življenje, "e smo pripravljeni sprejeti u"enje Bruna Groeninga-izceljitelja in pomo"nika v vseh naših stiskah in ko za pomo" zaprosimo. Skoraj na vseh predvajanjih Þlma marsikateri posameznik za"uti kaj posebnega. Prijateljica, ki je imela 39 let težke migrene in je stalno živela z zdravili, je bila po ogledu Þlma in potem, ko je bila uvedena v Krog prijateljev, osvobojena migrene in se ji od takrat ni ve" pojavila, že leto in pol. Je presre"na. Tudi pri otrocih, ki jih odrasli pripeljejo s seboj, se dogajajo spremembe. Prijateljica je poro"ala, da je njen vnuk druga"en odkar je bil prisoten na ogledu Þlma, tudi boljši v šoli, bolj umirjen in bolj zbran. In takih poro"anj je veliko. Krog prijateljev Bruna Groeninga je društvo za duhovno in zdravniško pomo", ki deluje že 32 let in deluje po vsem svetu – v 68 državah-in tudi po celi Sloveniji. Sem tudi sama v tem Krogu in sem res vesela, da sem ga smela spoznati. Zainteresirani za to u"enje se lahko udeležijo informativnega predavanja na Osnovni šoli Riharda Jakopi"a, v Šiški. Kontakt: 041/538 367.

ALI POZNAMO SLOVENIJO?

PREGLED VREMENA V KOSEZAH !Venčeslav Thaler

V nadaljevanju podajam pregled meteoroloških podatkov, izmerjenih v letu 2010 na Vremenski postaji Ljubljana Koseze: povpre"na letna temperatura: 10,18°C absolutni maksimum: 35,6°C (15. julij) absolutni minimum: -13,7°C (19. december) ob"utek mraza: -17,5°C (3. februar) število ledenih dni (Tmax. <0°C): 22 število hladnih dni (Tmin. <0°C): 97 število toplih dni (Tmax. >=25°C): 76 število vro"ih dni (Tmax. >=30°C): 24 število dni s padavinami: 159 število dni s snežno odejo: 93 maksimalna višina snežne odeje: 49 cm (31. januar) maksimalno padavin v 1 uri: 22,27 mm (29. julij) maksimalno padavin v 24 urah: 133,05 mm (29. september) maksimalno padavin v 1 mesecu: 398,09 mm (september) letna koli"ina padavin: 1725,32 mm maksimalna hitrost vetra: 52,56 km/h (19. marec) minimalni zra"ni tlak: 985,3 hPa (8. november) maksimalni zra"ni tlak: 1032,7 hPa (26. januar)

Sprašujemo vas, v katerem kraju se nahaja ta spomenik?

Instrumenti v vremenski hišici

Odgovore pošljite na naslov TD Koseze, Ulica bratov U"akar 6, 1000 Ljubljana do 30. junija 2011. Med pravilnimi rešitvami bomo nekoga izžrebali in nagradili s knjižno nagrado.

Zimska idila v decembru 2010


April 2011 ! Št. 50

obvestila

11

ODVOZ KOSOVNIH ODPADKOV !Javno podjetje SNAGA

Krajane Kosez obveš"amo, da bo odvoz kosovnih odpadkov za podro"je Kosez organiziran v torek, 1. JULIJA 2011. Kosovne odpadke – pohištvo, oblazinjeno pohištvo, preproge, kopalniška oprema – najkasneje do 6. ure zjutraj na dan odvoza, vendar ne prej kot 24 ur pred odvozom, zložite poleg posod za ostanke odpadkov oziroma na mesto, opredeljeno v urniku, in ga razvrstite glede na vrsto (kovine skupaj,les …). Vprašanja in reklamacije sprejemamo na telefonskih številkah 4779630 in 4779667 vsak delavnik med 8. in 14. uro. Kaj sodi med kosovne odpadke? • kopalniška oprema, • pohištvo, • preproge, • oblazinjeno pohištvo in vzmetnice, • svetila in sen"ila. Med kosovne odpadke ne sodijo:

• • • • • •

gospodinjski odpadki, gradbeni odpadki, zemlja, listje in veje, nevarni odpadki, odpadna elektri"na in elektronska oprema in avtomobilske gume.

Glasilo Turisti!nega društva Koseze Izhaja ve"krat letno #lani društva prejemajo glasilo brezpla"no Za objavljene prispevke in fotograÞje ne pla"amo honorarja Naslednja številka izide predvidoma septembra 2011 Ureja Upravni odbor Turisti"nega društva Koseze Urednik: Janez Vovko Naslov uredništva: Ulica bratov U"akar 6, Ljubljana Lektoriranje: Barica #rni" FotograÞja na naslovnici: Ven"eslav Thaler Oblikovanje: www.raigraf.si Tisk: www.raigraf.si Naklada: 500 izvodov

01 519 38 46


obvestila

April 2011 ! Št. 50

12 12

CVETOÈE KOSEZE 2011 Izbiramo najlepše ocvetli!ene terase, balkone in hiše v Kosezah v letu 2011 Naša akcija izbora najlepše ocvetli!enih balkonov, teras in družinskih hiš, ki smo jo v letu 2005 izpeljali prvi!,je bila zelo odmevna in uspešna in je postala tradicionalna. Kar nekaj koseških družin se že ponaša z izjemnim priznanjem za lepo ocvetli!enost svojih domov. Komisija Turisti!nega društva Koseze si bo tudi letos ogledala urejenost in ocvetli!enost vseh balkonov, teras in hiš v Kosezah. Tisti, ki bodo imeli najlepšo zunanjost svojih domov, bodo ob posebni slovesnosti dobili li!na priznanja in simboli!no sponzorsko darilo. Zmagovalce bomo predstavili tudi javnosti – v Koseškem glasu in še kje. Komisija bo oglede opravila v drugi polovici junija. Ocenjevali bomo z ulic, cest, poti in drugih javnih površin - torej tisto, kar lahko vidi vsak mimoido!i. Naše Koseze že slovijo kot zelena in lepo urejena soseska.

Turisti!no društvo Koseze »Moja dežela – lepa in gostoljubna«

Profile for Turistično društvo Koseze

Koseški glas št. 50  

Glasilo Turističnega društva Koseze, Koseški glas. Številka 50, april 2011

Koseški glas št. 50  

Glasilo Turističnega društva Koseze, Koseški glas. Številka 50, april 2011

Profile for tdkoseze
Advertisement