__MAIN_TEXT__

Page 1


EXECUTIVE TALK

สารจากผู้บริหาร “ในฐานะตัวแทนภาคธุรกิจ กระผมรู้สึกยินดีท่ปี ระเทศไทยโดยเฉพาะภาครัฐได้ผลักดันนโยบาย “เศรษฐกิจดิจติ อล” หรือ “Digital Economy” ให้เป็นวาระแห่งชาติ และกำ�ลังร่างแผนแม่บทของ เศรษฐกิจดิจิตอลให้กลายเป็นรูปธรรม เพราะสิ่งนี้จะช่วยในการสร้างรากฐานด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ (IT) รวมไปถึงการนำ�เทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้กบั ระบบต่างๆ ของราชการและภาคธุรกิจ โดยเฉพาะอี - คอมเมิรซ์ สิง่ เหล่านีจ้ ะทำ�ให้ประเทศไทยทีม่ สี ถานทีต่ ง้ั ทีไ่ ด้เปรียบเป็นจุดยุทธศาสตร์ ทางเศรษฐกิจของโลกกลายเป็นศูนย์กลาง หรือ Hub เพชรน�ำ้ งามของอาเซียนทีจ่ ะดึงดูดการลงทุน ธุรกิจประกอบการ และสร้างเม็ดเงินมหาศาลเมือ่ เปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) การผลักดันประเทศสูเ่ ศรษฐกิจดิจติ อล สิง่ สำ�คัญทีส่ ดุ คือการให้ความรูป้ ระชาชนในเรือ่ งการประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอันเป็นหัวใจของการเพิม่ ประสิทธิภาพระบบเศรษฐกิจนีร้ วมถึงการบ่มเพาะ นักธุรกิจหน้าใหม่ (Young Startups) ให้มคี วามรูแ้ ละความมัน่ ใจในการประกอบธุรกิจในเวทีอาเซียน และเติบโตได้ในเวทีโลก ด้วยเหตุ น้ีจงึ ขอแนะนำ�ศูนย์ C asean ซึง่ มีเป้าหมายเป็นศูนย์กลางองค์ ความรูข้ องภูมภิ าคอาเซียน และต้องการประสานความร่วมมือทางธุรกิจ รวมถึงการสนับสนุนการ เริ่มต้นธุรกิจของคนรุ่นใหม่ พร้อมกับการทำ�หน้าที่เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงเรื่องราวในด้าน ศิลปะและวัฒนธรรม โดยวิสัยทัศน์ของ C asean คือ “Collaboration for the Better of ASEAN’s Connectivity” ซึ่งหมายถึง “การร่วมมือกันเพื่อการเชื่อมโยงที่ดีขึ้นของสังคม อาเซียน” โดยภาระกิจหลักของ C asean มีดว้ ยกัน 3 ประการ คือ1. การเป็นศูนย์กลางองค์ ความรูข้ องภูมภิ าคอาเซียนโดยทำ�งานมุง่ เน้นเพือ่ ประโยชน์แก่สงั คมอาเซียน 2. การเสริมสร้าง ประสิทธิภาพของเครือข่าย (Network) ด้วยการจับคูพ่ นั ธมิตรทางธุรกิจ (Business Matching) และ 3. การเป็นเวทีของคนอาเซียนรุน่ ใหม่ (ASEAN Citizenship) เพือ่ ให้ได้แสดงศักยภาพ ได้อย่างเต็มที่ C asean จะเป็นตัวกลางที่เชื่อมทุกฝ่ายในอาเซียนเข้าหากัน ทำ�ให้ ความร่วมมือเป็นรูปธรรมและเกิดขึน้ จริง

นาย วิเชฐ ตันติวานิช Mr. Vichate Tantiwanich ผู้ช่วยกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด มหาชน Senior Vice President, General Affair, Thai Beverage Public Company Limited

เทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะโครงสร้างพืน้ ฐานอย่างศูนย์ขอ้ มูล โครงข่ายใยแก้วนำ�แสง การเชือ่ มต่อ อินเทอร์เน็ต ฯลฯ ยังเป็นสิง่ ทีป่ ระชาชนควร ศึกษาและทำ�ความเข้าใจเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจและเพิ่มประสิทธิภาพมวลรวมของประเทศ นิตยสาร Techno Society ถือเป็นสื่อกลางที่ดีใน การถ่ายทอดแบ่งปันความรูแ้ ละประสบการณ์ตรงจากผูใ้ ช้บริการด้านไอที รวมถึงความรูต้ า่ งๆ ในอุตสาหกรรมไอที ผมหวังว่าท่านจากได้ประโยชน์จาก การอ่านนิตยสารนีแ้ ละนำ�ไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจำ�วันและการดำ�เนินธุรกิจครับ”

Executive Talk “As a representative of business sector, I am delighted that Thailand in particular government has pushed “Digital Economy” policy and made it a national agenda and the organization is now drafting a master to make it tangible. This master plan will help create IT foundation and support the application of IT with public and business sectors’ systems especially E - Commerce. These will make Thailand which has advantages in its world’s economy strategic location become “Hub”: ASEAN’s shiny and flawless diamond that will draw a lot of investment, enterprises, and capital when AEC comes. Driving the country to Digital Economy, the most important thing is to educate people about IT, a heart of economic system. This includes incubating small to medium sized entrepreneurs to be knowledgeable and confident to do business on ASEAN stage. This is the reason why the center of ASEAN identity sharing or C asean was founded and established. C asean is a hub where there are knowledge, art, culture, education in particular an incubation of business entrepreneurship for Young Startups to do business on ASEAN stage. C asean’s Vision is “Collaboration for the Better of ASEAN’s Connectivity. The 3 Missions are: 1. Being ASEAN’ s center of integrated knowledge 2. Re-inforcing network capability by creating the most suitable “Business Matching” practice and 3. Being a stage for ASEAN young bloods to show their potential. C asean will be Neutral Hub connecting all parties within ASEAN together, making the collaboration tangible and real. Information Technology (IT) especially basic infrastructure like data center, fiber optic, connectivity, Internet, etc. still has more room for people still need to study and understand in order to benefit business and enhance more efficiency to the country. Techno Society is a good tool to give and share knowledge and experiences directly from IT consumers including knowledge in IT industry. I truly hope you will benefit from this and apply knowledge and benefits to your everyday life and businesses.”


ADVISORY BOARD

Mr. Panot Sirivadhanabhakdi Executive Director of TCC Group and T.C.C. Technology Co., Ltd.

Mr. Anothai Wettayakorn Regional Director, Indochina of Dell Asia Pte Ltd.

Mr. Kittipong Asawapichayon Mr. Kosit Suksingha Country Manager General Business Executive Director of IBM Thailand Co., Ltd. of T.C.C. Technology Co., Ltd.

Mr. Voradis Vinyaratn Executive Director and Acting Managing Director of T.C.C. Technology Co., Ltd.

EDITOR’S TALK

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่าน ปีนี้ถือได้ว่าเป็นปีแห่งเทคโนโลยีและการสื่อสารไร้พรมแดนสำ�หรับประเทศไทยและประเทศต่างๆ ทั่วโลก สิ่งที่ต้องจับตามองในปี พ.ศ. 2558 สำ�หรับประเทศไทยมี 2 สิง่ คือ: เศรษฐกิจดิจติ อล (Digital Economy) และ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ใน Techno Society ฉบับนีท้ า่ นผูอ้ า่ นจะได้เข้าใจความหมายและความสำ�คัญของเศรษฐกิจดิจติ อลมากขึน้ ดิฉนั ได้หยิบยกเทคโนโลยีสารสนเทศ และโครงสร้างพืน้ ฐานไอทีเด่นๆ ได้แก่เทคโนโลยีสอ่ื สารไร้สาย 4th Generation หรือ 4G รวมถึงบทบาทขององค์กรทีไ่ ม่แสวงหาผลกำ�ไรใน ประเทศไทยกับการกระเทาะเปลือกอินเทอร์เน็ตของประเทศ และเรือ่ งราวของศูนย์การแลกเปลีย่ นองค์ความรู้ ศิลปะ วัฒนธรรม เทคโนโลยีของไทย และอาเซียนทีช่ อ่ื ว่า C asean ถือเป็นเรือ่ งน่ายินดีทน่ี อกจากภาครัฐจะหยิบยกเอาเศรษฐกิจดิจติ อลมาเป็นวาระแห่งชาติแล้ว ก็ยงั เกิดองค์กรกลาง หลายองค์กรทีท่ �ำ หน้าทีช่ ว่ ยผลักดันประเทศอีกด้วย นอกจากเรื่องราวของเศรษฐกิจดิจิตอลและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เรายังมีบทความเกี่ยวกับความสำ�เร็จของบริษัทจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์สญ ั ชาติไทยทีใ่ ช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครือ่ งมือในการบรรลุเป้าหมายอันได้แก่การเป็นผูน้ �ำ ในตลาดอาเซียน และในคอลัมน์ Leisure อย่าพลาดบุฟเฟต์อาหารนานาชาติทเ่ี ราได้พาท่านไปสัมผัสบรรยากาศ รวมถึงร่วมสนุกลุน้ รับรางวัลกับเราใน Subscription ด้วยค่ะ

Greetings readers

This is truly a year of Borderless Communication for Thailand and worldwide. For Thailand’s, two things we need to keep an eye on in 2015 are: Digital Economy and ASEAN Economic Community (AEC) In this Techno Society magazine, you will understand how crucial Digital Economy is. I pick cores of ICT and IT infrastructure namely 4th Generation of Technology for Mobile Network or 4G including a non-profit organization and the role of cracking country’s Internet shell. There is also story about C asean: Thailand and ASEAN’s hub of integrated knowledge, arts, culture, and technology. This is excellent for Thailand as not only public sector drive Digital Economy to be National Agenda, but also there are many organizations supporting the country. In addition to Digital Economy and ASEAN Economic Community, we have an article which is a success story of a Thai nationality listed company using IT as a tool to achieve the goal: becoming leader in ASEAN market. Also in Leisure column, not to be missed are international buffet which we bring you to experience and also you can win the prize in Subscription.

What’s on

Cover story

IT Corner

ตรีสุคนธ์ ไกรพานนท์ บรรณาธิการ

Treesukhon Kraiphanont Chief Editor

CONTENTS

4 6 10 23 12 16 18

4th Generation of Technology (4G)

Successful Enterprise

Kulthorn Kirby

C asean

BKNIX

Know How

AEC ASEAN Language

Win the Prize Subscription

บรรณาธิการ / Chief Editor ตรีสุคนธ์ ไกรพานนท์ Treesukhon Kraiphanont

กองบรรณาธิการ / Publication Department วาสินี พิทยาโรจนกุล Wasinee Pitayarojanagul

ออกแบบและจัดทำ�รูปเล่ม / Designed By วิชัย ธีระมโน Vichai Thiramano อภิวัฒน์ มุ่งมาไพรี Apiwat Mungmapiree


WHAT’S ON

ใ น ยุ ค ปั จ จุ บั น นี้ ค ง ป ฎิ เ ส ธ ไ ม่ ไ ด้ ว่ า เทคโนโลยี ถื อ เป็ น ปั จ จั ย หลั ก สำ � คั ญ และ ขาดไม่ได้สำ�หรับมนุษย์ มนุษย์ใช้เทคโนโลยี ช่วยอำ�นวยความสะดวกในด้านต่างๆ อาทิ การติดต่อสื่อสาร การศึกษา การทำ�งาน รวมถึ ง ด้ า นการแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข ปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าขึ้นอย่าง รวดเร็ ว เพื่ อ รองรั บ และตอบสนองความ ต้ อ งการที่ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งของ มนุษย์ จนกลายเป็นโลกไร้พรมแดนเฉกเช่น ทุกวันนี้ ทุกคนสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ อย่ า งง่ า ยดายโดยปราศจากอุ ป สรรคเรื่ อ ง เวลา ระยะทาง และภาษา ด้วยเทคโนโลยีที่ เราได้ยินกันอย่างแพร่หลาย คือ เทคโนโลยี การสื่อสารไร้สายยุค 4G

4 TechnoSociety

หรือ (4th Generation) ในปัจจุบันมีเพียง 2 ระบบที่ถูกนำ�มาใช้คือ ระบบ LTE ซึ่งมี ความเร็วมากกว่ายุค 3G ถึง 10 เท่า มีความ สามารถในการส่งถ่ายข้อมูลและมัลติมีเดีย สตีมมิ่งที่มีความเร็วอย่างน้อย 100 Mbps และมีความเร็วสูงสุดถึง 1 Gbps และ ระบบ Wimax เป็นเทคโนโลยีบรอดแบนด์ ไร้ ส ายความเร็ ว สู ง ซึ่ ง มี ม าตรฐานเดี ย ว กับ Wi-Fi แต่สามารถส่งสัญญาณได้ไกล ถึง 40 ไมล์ ด้วยความเร็ว 70 Mbps และมี ความเร็วสูงสุด 100 Mbps ทัง้ นี้ ระบบ LTE ได้ รับความนิยมสูงกว่าและใช้กนั อย่างแพร่หลาย ทั่วโลก ในขณะที่ระบบ Wimax จะนิยมใช้ กันเพียงบางประเทศเท่านัน้ เช่น ประเทศญีป่ น่ ุ ประเทศไต้ ห วั น และประเทศบั ง คลาเทศ เนื่ อ งจากการรั บ ส่ ง ข้ อ มู ล ความเร็ ว สู ง ผ่ า น เทคโนโลยี 4G ทำ�ให้ผู้ใช้สามารถส่งข้อมูล ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทั้งทาง ด้ า นภาพและเสี ย ง เช่ น การดาวน์ โ หลด หรื อ รั บ ชมวิ ดี โ อ/ภาพยนตร์ แ บบความคม ชัดสูง (HD) การเรียนการสอนทางไกลผ่าน ระบบโทรศั พ ท์ ไ ร้ ส าย การรั ก ษาพยาบาล ในแหล่ ง ทุ ร กั น ดาน การเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสารของเกษตรกรและช่ ว ยอำ � นวย ความสะดวกให้กับอาชีพอื่นๆ รวมถึงช่วย เพิ่ม ประสิท ธิ ภาพให้ กั บอุ ปกรณ์ พกพาเช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต และโน๊ตบุ๊ค ด้วย เช่นกัน

สำ�หรับความเคลื่อนไหวของเทคโนโลยี 4G ในปี 2558 นั้น สำ�นักงานคณะกรรมการ กำ�กับกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิ จ การโทรคมนาคมแห่ ง ชาติ (กสทช.) จะจั ด ให้ มี ก ารประมู ล คลื่ น ความถี่ 1800 MHz จำ�นวน 2 ใบอนุญาต และ 900 MHz จำ�นวน 2 ใบอนุญาต อีกทั้งมีแผนปรับปรุง คลื่นความถี่ประมาณ 15 ย่าน อาทิ ย่าน 146 -148 MHz (วิทยุสมัครเล่น) ย่าน 700 MHz ย่าน 470 - 510 MHz (ปรับปรุงเพื่อ ใช้ ใ นกิ จ การกระจายเสี ย ง) รวมถึ ง ย่ า น 2300 -2400 MHz (ปรับปรุงเพื่อนำ�ไปใช้ เป็ น เทคโนโลยี ก ารจั ด การอุ ต สาหกรรม หรือ IMT) เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเทคโนโลยี สนองตอบนโยบาย Digital Economy ของรัฐบาล และพัฒนาความถี่ ของไทยให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานโลก รวม ถึ ง การเตรี ย มประเทศเข้ า สู่ ร ะดั บ ภู มิ ภ าค พร้อมเป็นศูนย์กลางทางด้านเทคโนโลยีของ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่จะ เปิดในเดือนธันวาคม 2558 นี้ ที่มา: http://www.manager.co.th


เทคโนโลยียุคการสื่อสารไร้สาย Wireless Communication Technology

At present, it is undeniable that technology is the most necessary factor for human. It provides human convenienc in many ways such as Communication, Education, Work, Medication, and Public Health. Technology is rapidly growing to continuously support and respond requirement of human leading to borderless world today. Human can easily communicate regardless of time, distance, and language. One of the technologies that is the “Talk of the Town” in Thailand is Fourth - Generation Wireless Communication Technology or 4G.

4G Technology that Thailand is currently using, firstly, is LTE system that is faster than 3rd Generation (3G) Technology for 10 times. Transfer data and multimedia streaming speed are at least 100 Mbps with maximum speed of 1 Gbps. Second, Wimax system is Wireless Broadband that has same standard with Wi-Fi but it can signal to 40 miles with speed of 70 Mbps and Highest speed of 100 Mbps. As a result, LTE system is more popular and is more widespreadly used worldwide, while Wimax system is used only in some countries such as Japan, Taiwan, and Bangladesh, because High speed Data transmission via Fourth -Generation (4G) Wireless allows users to send and receive information of picture, voice, and all data more and efficiently. For example, downloading or watching High - Def inition video/movie, Tele - Educationvia cordless telephone, and medical care in wilderness area, making access of information by agriculturists, and helping facilitate other occupations can be made faster with more capacity. This will subsequently result in the increase of efficiency of gadgets such as Mobile phone, Tablet, and Notebook.

For 4G Wireless Communication Technology in 2015’s latest movement, Office of the National Broadcasting and Telecommunications Commission (NBTC) expected to arrange a critical 4G auction after July 17, 2015. NBTC will organize auction of 1800 MHz spectrum (2 licenses) and 900 MHz spectrum (2 licenses). Also, they have planned to improve radio frequency in 15 areas, which are area 146 - 148 MHz (Citizens band radio), area 700 MHz, 470-510 MHz (improving broadcasting), area 2300 - 2400 MHz (improving Industrial Management Technology or IMT) in order to enhance telecom infrastructure, respond to the government’s policy agenda to drive the Digital Economy and develop spectrum of Thailand to have universal standard. N B T C ’ s mission also includes preparation to drive Thailand’s infrastructure to regional level and become the hub of ASEAN Economic Community (AEC) which will be opened in December 2015. Credit: http://www.manager.co.th

TechnoSociety

5


COVER STORY

“มหาวิทยาลัยชีวิตของอาเซียน” ศูนย์แห่งศิลปะ วัฒนธรรม ธุรกิจ สร้าง “นักธุรกิจดีเอ็นเออาเซียน” สายเลือดใหม่ กำ�เนิดระบบนิเวศน์ อาเซียนอย่างสมบูรณ์ การก้าวเข้าสู่ “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ในปลายปี พ.ศ. 2558 ได้สร้างความตื่นตัวให้กับประเทศต่างๆในอาเซียนไม่มากก็น้อย แน่นอนว่า ประชาคมอาเซียนจะสร้าง “เบ้าหลอมทางวัฒนธรรม” (Melting Pot) ที่จะหลอมรวมเอาความหลากหลายทางวัฒนธรรม เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา ความถนัดเฉพาะด้าน การดำ�รงชีวิต และการประกอบธุรกิจเข้าด้วยกัน สิ่งสำ�คัญที่สุดที่จะให้การหลอมรวมนี้สำ�เร็จและเกิดขึ้นจริงคือ การสร้างองค์ความรู้ระดับอาเซียนให้เกิดขึ้น รวมถึงต้องมีการวางโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีที่ดีเพื่อเชื่อมโยงประเทศต่างๆ ในอาเซียนเข้าหา กันอีกด้วย ในขณะนี้ประเทศสมาชิกอาเซียนต่างๆ กำ�ลังเร่งเครื่องพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับตนเอง อย่างไรก็ตาม ความเป็น “ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียนที่แท้จริง” จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากแต่ละประเทศมุ่งพัฒนาประเทศของตนเองเพียงอย่างเดียว น่ายินดีที่วัน นี้ C asean (ซี อาเซียน) ศูนย์รวมองค์ความรู้ด้านธุรกิจ ศิลปะ วัฒนธรรมและการบ่มเพาะ “Young Startups” หรือ “นักธุรกิจสายเลือดใหม่” ได้ถือกำ�เนิดขึ้นแล้ว ในฉบับนี้ Techno Society ได้มีโอกาสพูดคุยกับ ดร.การดี เลียวไพโรจน์ กับบทบาทใหม่ในการเป็นกรรมการผู้จัดการของ C asean อย่างเต็มตัว และจะได้ทราบว่า C asean มีวิสัยทัศน์และพันธกิจเพื่ออาเซียนอย่างไร Q: C asean มี บ ทบาทในด ้ านต่างๆ ต่ อประเทศไทย โดยเฉพาะคนรุ ่ นใหม่ ที่ ต ้ องการประกอบธุ ร กิ จ แต ่ ยั ง ขาดประสบการณ ์ ความรู้ และเงินลงทุนอย่างไรบ้าง? ดร.การดี: “วิสัยทัศน์ของ C asean คือ “Collabaration for the Better of ASEAN’s Connectivity” เราจะเป็นพื้นที่แห่งความร่วมมือเพื่อ การเชื่อมโยงในภูมิภาคที่ดีขึ้น เรามองถึงกลุ่มคนที่เป็นตัวผลักดันอนาคตนั่นคือกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีพลังและกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่จะ เป็นเครื่องจักรสำ�คัญให้อาเซียนเติบโตไปข้างหน้า และเป้าหมายของ C asean คือการเป็น “Hub of ASEAN Entrepreneurs” หรือการเป็น ศูนย์กลางของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของอาเซียน แม้จะเริ่มต้นจากพื้นที่ของศูนย์ที่ตั้งอยู่ประเทศไทย แต่วิสัยทัศน์และขอบเขตของการทำ�งาน อยู่ในระดับอาเซียนตั้งแต่เริ่มต้น เราต้องการให้ศูนย์นี้เป็น “Networking Platform” โดยเน้นไปที่ “Young Startups” หรือผู้ประกอบการมือ ใหม่ที่อายุน้อย คนกลุ่มนี้จะเป็นอนาคตของอาเซียนและจะเป็นตัวขับเคลื่อนให้ภูมิภาคนี้เติบโตต่อไป อีกประการหนึ่งคือ ณ ขณะนี้ภาครัฐเอง ได้ให้การสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMEs) อย่างต่อเนื่อง เราเองในฐานะตัวแทนภาคเอกชนมองเห็นว่ามีกลุ่มคนซึ่งเล็กกว่า SMEs เสียอีก ที่จะมีโอกาสเติบโตและมีส่วนช่วยในการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศไทยและภูมิภาคได้ คนเหล่านี้มีใจอยากที่จะริเริ่มการ ประกอบธุรกิจ แต่ยังไม่มี Idea ดังนั้นหน้าที่ของเราคือการสร้าง ASEAN และ Global Vision ให้กับผู้ประกอบการเหล่านี้ตั้งแต่เริ่มต้น น่ายินดี ที่ขณะนี้มีผู้ร่วมสนับสนุนผู้ประกอบการเหล่านี้มากมายทั้งภาครัฐและเอกชนซึ่งเราก็ถือว่าเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง C asean ไปพร้อมๆ กันค่ะ” Q: “DNA ของ C asean” คืออะไร? ดร.การดี: “สิ่งที่จะบอกถึง DNA ของ C asean ได้อย่างชัดเจนคือโลโก้ค่ะ ตัวโลโก้ของ C asean จะประกอบด้วยคำ�ว่า Business (ธุรกิจ), Arts (ศิลปะ), และ Culture (วัฒนธรรม) อยู่ คำ�เหล่านี้บ่งบอกความเป็น C asean ได้เป็นอย่างดี จากการทำ�วิจัยเราพบว่าหากเราจับมือกันเพื่อ ธุรกิจหรือเพื่อการค้าอย่างเดียว สุดท้ายแล้วเราก็จะไปไม่รอด สิ่งที่เหลืออยู่คือการแข่งขันกันเองของประเทศสมาชิกในอาเซียน สิ่งนี้ไม่ใช้เป้า หมายของการเป็นประชาคมอาเซียนค่ะ เป้าหมายของเราคือการโตไปพร้อมๆ กันและในขณะเดียวกันสร้าง “ASEAN Citizenship” หรือความ เป็นพลเมืองของอาเซียนด้วย เราต้องประกอบธุรกิจไปพร้อมกับมีความเข้าใจในศิลปะและวัฒนธรรมของอาเซียน จะขาดสิง่ ใดสิง่ หนึง่ ไม่ได้คะ่ ” 6 TechnoSociety


Q: หากมีการเปิดประชาคมอาเซียนในปลายปี พ.ศ. 2558 แล้ว ทิศทางของผู้ประกอบการมือใหม่ (Startups) จะเป็นอย่างไร? ดร.การดี: “จากการทำ� Mini Survey ของ C asean พบว่าสำ�หรับผู้ประกอบการมือใหม่ในประเทศไทยมีแนวคิดเชิงบวกต่อประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน แต่ผู้ประกอบการเหล่านี้ยังไม่มีแผนการต่อยอดธุรกิจหรือการใช้ประโยชน์ทรัพยากรหรือสิ่งที่มีอยู่ในภูมิภาค ในขณะที่ผู้ประกอบการ มือใหม่ในประเทศสิงคโปร์จะมีความเห็นที่แตกต่างออกไป ด้วยขนาดของประเทศที่ค่อนข้างเล็กและทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำ�กัด ผู้ประกอบ การเหล่านี้จึงมีกรอบความคิด (Mentality) หรือวิสัยทัศน์ในระดับภูมิภาคตั้งแต่เริ่มประกอบธุรกิจ กล่าวคือต้องคิดวิเคราะห์ว่าจะนำ�ทรัพยากร จากที่ใดมาใช้ประโยชน์ หรือแม้แต่มองหาสถานที่ประกอบธุรกิจในต่างประเทศ การมีความกล้าในการก้าวออกนอกประเทศมาสู่ระดับภูมิภาค หรือโลกจึงไม่ใช่ปัญหา อีกกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจคือประเทศมาเลเซีย พวกเขามีความพร้อมทางด้านดิจิตอล แต่ DNA ของการประกอบธุรกิจ (ด้านความพร้อมและความสามารถ) ยังถือได้ว่าเป็นรองประเทศไทย ในขณะที่เวียดนามมีคนอยากเป็นผู้ประกอบการเป็นจำ�นวนมากแต่ไม่มี ใครริเริ่มที่จะทำ�เนื่องจากกลัวในความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น จึงชอบที่จะเป็นลูกจ้างมากกว่า” ความท้าทายจากความแตกต่าง ดร.การดีกล่าวต่อว่า “ความแตกต่างด้านลักษณะการประกอบธุรกิจของประเทศต่างๆ นี้จะสามารถทำ�ให้เกิด “ความสมดุล” และสร้าง “ระบบนิเวศน์” (Ecosystem) ให้เกิดขึ้นได้ ซึ่งเป็นเป้าหมายของ C asean โดยการนำ� “จุดเด่น” ใน Supply Chain ที่ มีอยู่ทั่วอาเซียนมาใช้ประโยชน์และ “เติมเต็ม” ซึ่งกันและกัน ตัวอย่างเช่นประเทศเวียดนามเก่งด้าน Engineer Software Coding ประเทศไทยเก่งด้านการค้าขายและ Digital Marketing การประกอบกิจการก็สามารถออกมาในรูปของ Multi-National Company คือบริษัทหนึ่งๆ ก็สามารถประกอบด้วยผู้มีความสามารถหลากหลายด้านและประกอบด้วยเชื้อชาติต่างๆ มากมายค่ะ”

“หากเราจับมือกันเพื่อธุรกิจอย่างเดียว สุดท้ายแล้วเราก็จะไปไม่รอด สิ่งที่เหลืออยู่คือการ แข่งขันกันเองของประเทศสมาชิกในอาเซียน สิ่งนี้ไม่ใช้เป้าหมายของการเป็นประชาคมอาเซียน ค่ะ เป้าหมายของเราคือการโตไปพร้อมๆกันและในขณะเดียวกันสร้าง “ASEAN Citizenship” หรือความเป็นพลเมืองของอาเซียนด้วย เราต้องประกอบธุรกิจไปพร้อมกับมีความเข้าใจใน ศิลปะและวัฒนธรรมของอาเซียน จะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้ค่ะ” Q: C asean ให้บริการในรูปแบบใด และอย่างไรบ้าง? ดร.การดี: “เราพยายามเน้นให้ C asean เป็น “Networking Platform” ให้มากที่สุด โดยตีกรอบหรือกฎเกณฑ์ให้น้อยที่สุด สำ�หรับผูป้ ระกอบ การมือใหม่แล้วเราอยากสร้าง C asean ให้เป็นศูนย์รวมกิจกรรมทีม่ คี วามต่อเนือ่ ง โดยโครงการทีเ่ ป็นตัวชูโรงสำ�หรับปีนค้ี อื 1. Startup Runway และ 2. C asean Academy สำ�หรับโครงการแรกเรามีแนวคิด “คิดได้ ทำ�ได้ และขายได้” เราจะเชิญชวนน้องๆ ที่มี Idea ให้มาแลกเปลี่ยน กัน (สิ่งนี้คือ “คิดได้”) โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกเป็นพี่เลี้ยง หาก Idea ใดที่น่าสนใจ เราจะยกขึ้นมาและนำ�มาแปรรูป (“ทำ�ได้”) ให้เป็นธุรกิจ ที่สามารถ “ขายได้” ไม่ว่าจะผ่านการขอทุนแบบ Funding (การให้เงินมาลงทุน), Venture Capital (การร่วมทุนทำ�ธุรกิจ) หรือ Crowd Funding หรือการระดมทุนจากมวลชน ส่วนโครงการที่สอง C asean Academy คือ การสร้าง “มหาวิทยาลัยชีวิต” เป็นพื้นที่ที่มีการเรียนการสอนเพื่อ สร้างองค์ความรู้โดย Startups ด้วยกันเองที่มีความรู้และความคิดที่ก้าวหน้า โดยใน C asean Academy จะมี School of Language สำ�หรับผู้ ที่อยากเรียนภาษาต่างๆ รวมถึงภาษาอังกฤษ และภาษาในอาเซียน ในจุดนี้เราได้มีการพูดคุยกับสถานทูตประเทศต่างๆ ในอาเซียนให้เปิดการ Coaching เพื่อเน้นการใช้ได้จริง นอกจากนั้นเรายังมี School of Entrepreneurship ซึ่งจะเป็นเวทีสำ�หรับผู้ประกอบการในการร่วมแบ่งปันและ แลกเปลี่ยนความคิด โดยโรงเรียนแห่งนี้จะไม่ได้เป็นห้องเรียน (Classroom) แต่จะเป็น Workshop ที่เน้นการปฏิบัติจริงมากกว่า ประเทศไทยมี Smart Device มากมายที่รอการ Commercialize หรือการแปลงให้เป็นเงิน สำ�หรับส่วนนี้เราได้มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆ เริ่มจากประเทศไทย มีโครงการนำ�ร่องคือความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพค่ะ” Q: ในส่วนของเทคโนโลยี C asean ได้นำ�เทคโนโลยีใดบ้างมาใช้เป็นตัวขับเคลื่อน C asean? ดร.การดี: “C asean เล็งเห็นถึงชีวิตสมัยใหม่กับการนำ�เอา Technology มาใช้จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำ�วันไปแล้ว จึงได้ออกแบบ C asean เพื่อตอบสนอง Lifestyle ของคนในยุคดิจิตอล โดยเฉพาะในยุคเศรษฐกิจดิจิตอลที่รัฐบาลให้ความสำ�คัญกับไอทีเป็นอย่างมาก เรามี E - Library หรือห้องสมุดออนไลน์ เรามี Solar Cell ที่ช่วยในการผลิตไฟฟ้าภายในศูนย์ และใช้ QR Code ในการเชื่อมต่อเข้าส่วนต่างๆ ภายใน C asean สำ�หรับอินเทอร์เน็ต C asean จะนำ�ร่องด้วย Wifi ที่เร็วที่สุดในประเทศไทย รวมไปถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีอื่นๆ ภายใน C asean ด้วย ซึ่งทั้งหมดนี้เราได้รับการสนับสนุนจากทีซีซี เทคโนโลยี (TCCT) เรียกได้ว่าเราพยายามนำ�เทคโนโลยีเข้ามาใช้ภายในศูนย์เพื่อ ตอบสนองวิถีชิวิตของคนรุ่นใหม่เพื่อให้ง่ายและสะดวกขึ้น” Q: มีความรู้สึกและความประทับใจกับบทบาทใหม่ในฐานะผู้บริหาร C asean อย่างไรบ้าง? ดร.การดี: “เป็นบทบาทที่สนุกมากค่ะและดิฉันเองก็ยังหลงรักกับงานนี้อยู่ทุกวัน จากการเป็นอาจารย์ประจำ�สอนด้าน Service Innovation, Lean Manufacturing และวิ จ ั ย ด ้ านอาเซี ย นมาเป็ น เวลานาน มาในวั น นี ้ ไ ด ้ มี โ อกาสทดลองทฤษฎี ท ุ ก อย ่ างที ่ ไ ด ้ สอนมาค ่ ะ เราเอา ทฤษฎีวางเอาไว้ แล้วมาลงภาคปฏิบัติ ถ้าอันไหนใช้ได้เราจะนำ�มาใช้จริง ถือไดว้ ่าได้บรรลุ Main Objective ของดิฉันเองซึ่งก็คือ “การ ได้ช่วยเหลือสังคมให้ดีขึ้นและฉลาดขึ้น” โดยการสร้างนวัตกรรมใหม่ซึ่งก็คือ C asean พื้นที่แห่งการเรียนรู้ ส่วนบทบาทอื่นๆ อาทิ การสรุปข่าวเศรษฐกิจรายวันในช่วงเย็นและการทำ�สารคดีเรื่องอาเซียนก็ยังทำ�อยู่ตามปกติ เนื่องจากคิดว่าการทำ�อะไรก็ตามจะทำ�ให้ เราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ เป็นการเปิดประสบการณ์ให้ตัวเองได้เป็นอย่างดีค่ะ” TechnoSociety

7


COVER STORY

“ASEAN’s University of Life”, Center of Arts, Business, Creating Young Blood “ASEAN DNA Entrepreneurs” for a Complete ASEAN Ecosystem

The transition to “ASEAN Economic Community” at the end of 2015 has more or less alerted many countries in ASEAN. It is out of the question that this will create “Melting Pot Community” which combines a diversity of culture, ethnicity, religion, language, specialization, living, and entrepreneurship together. The most important thing to lead to the successful Melting Pot is to create ASEAN level of integrated knowledge including building good foundation of IT to connect countries in ASEAN together. Currently ASEAN members are expediting to develop and prepare themselves. Nevertheless, the true “ASEAN Economic Community” cannot be made possible if each country aims at developing only its own one. Gladly today C asean, center of integrated knowledge of business, arts, culture, and “Young Startups” or “Young Blood Entrepreneurs” incubation was born. In this Techno Society magazine, we have an opportunity to talk to Dr. Karndee Leopairote with her new role: Managing Director of C asean. You will find out what C asean’s vision and mission are. Q: What are C asean’s role in Thailand in particular for Young Generations who want to do business but still lack in experiences, knowledge, and budget? Dr. Karndee: “C asean’s vision is “Collaboration for the Better of ASEAN’s Connectivity”. We will be area of collaboration for a better regional connectivity. We see powerful young bloods and young entrepreneurs who will be important machine to steer ASEAN to grow. C asean’s goal is being “Hub of ASEAN Entrepreneurs” or Center of Young Blood Entrepreneurs in ASEAN. Although starting from the location in Thailand, its vision and scope of work are initially set in ASEAN level. We want this center to be “Networking Platform”, emphasizing on “Young Startups” or Young Aged Amateur Entrepreneurs. This group of people will be the future of ASEAN and drive this region to grow. Furthermore, at the moment the government has been continuously supporting SMEs. As representative of private sector, we can see that there are people who are even smaller than SMEs and have a chance to grow and can help develop and move country and region forward. They aspire to start up business but still lack in idea. Therefore it is our responsibility to build ASEAN and Global Visions for them since the beginning stage. It is great that today we have many supporters from both public and private sectors and we also consider them as C asean Founders who will develop C asean along with us.” Q: Q: What is “DNA of ASEAN”? Dr. Karndee: “What clearly signifies DNA of C asean is its logo. It consists of the words “Business”, “Arts”, and “Culture” and they well represent C asean. From the survey, it is found that if we collaborate merely for business or for commercial purpose, in the end we cannot survive. What will remain is the competition among each of us in ASEAN. This is not our goal of being ASEAN. Instead, it is how we grow together and at the same time build “ASEAN Citizenship”. We must run business while comprehending both arts and culture of ASEAN.” 8 TechnoSociety


Q: After the coming of ASEAN Economic Community at the end of 2015, what will be the direction for Startups? Dr. Karndee: “From a survey conducted by C asean, it is found that young entrepreneurs in Thailand have positive thinking towards AEC. However they still do not know how to extend their business plan nor utilize existing resources within the region. Meanwhile those in Singapore hold different point of view. With a rather small country and limited resources, they have regional level mentality or vision at the beginning stage i.e. analyzing where they can bring and utilize the resources or even looking for business location abroad. As a result having courage to go out of the country to the region or world is not a problem. Another interesting group is Malaysia. In digital field they are prompted however business DNA (readiness and capability) is still after Thailand whereas in Vietnam there are many who aspire to be entrepreneurs but they are not initiators as there is fear of risk. Thereby they prefer to be employees.” Difference as a Challenge Dr. Karndee continued, “Different entrepreneurial identity of each country can lead to “Equilibrium” and complete “Ecosystem” which are C asean’s target of bringing “Strength” in ASEAN supply chain to utilize and “Fulfill” each other. For example, Vietnam is good at Engineer Software Coding and Thailand is good at Commercializing and Digital Marketing. Hence, the business can be in form of Multi-National Company i.e. one company can consist of a diversity of skillful persons and ethnicities.”

“if we collaborate merely for business or for commercial purpose, in the end we cannot survive. What will remain is the competition among each of us in ASEAN. This is not our goal of being ASEAN. Instead, it is how we grow together and at the same time build “ASEAN Citizenship”. We must run business while comprehending both arts and culture of ASEAN.” Q: What are C asean’s service provisionings? Dr. Karndee: “We try to portray C asean as “Networking Platform” by having least rules and regulations. For young blood entrepreneurs, we want to make C asean a center of continuous activities. Our highlighted projects for this year are 1. Startup Runway and 2. C asean Acedemy. For the former project, the concept “Think - able, Do - able, and Commercializable” means we will call those young bloods with idea to share and exchange (Think - able) with experts from worldwide as mentors. Interesting idea will be selected and transformed (Do - able) for a “Commercializable” business either the budget is via Funding, Venture Capital, or Crowd Funding. The latter project C asean Academy is to build “University of Life”: an area of teaching and learning by startups themselves who have knowledge and progressive idea to create integrated knowledge. We will have School of Language for persons who want to learn different languages including English and ones in ASEAN. We have communicated with embassies to offer Coaching, emphasizing on real usage. Furthermore we have School of Entrepreneurship, a stage for entrepreneurs to share and exchange idea. This school will not contain Classroom but will be Workshop focusing on practicality. Thailand has many smart devices waiting to be commercialized or transformed into money. For us, we have collaborated with universities starting from Thailand with Bangkok University as pilot project.” Q: What technology does C asean apply within this center? Dr. Karndee: “C asean perceives the modern lifestyle and the application of technology within everyday life therefore designed C asean to fulfill people’s life in Digital Age. With special attention to Digital Economy which the government focuses on IT, C asean offers E - Library or online library, Solar Cell which helps produce electricity in the center, and we will also pilot the highest speed Wifi in Thailand. This also includes other IT infrastructure in C asean. All of these are supported by TCC Technology (TCCT). We utilized technologies in this center to serve young generation’s lifestyle to be easier and more convenient.” Q: What are your feelings and impression on being C asean executive? Dr. Karndee: “It is such a delightful role and I am in love with this job everyday. From being a lecturer of Service Innovation, Lean Manufacturing, and Research of ASEAN for a long time, today I have an opportunity to do experiment on every theory taught. I put down these theories and do the field works. What we can practically use is considered an achievement of my Main Objective: “Helping Society to be Better and Smarter” by creating new innovation which is C asean: a learning center. For my other roles such as wrapping up economic news in the evening and doing ASEAN documentary, they are run as usual. This is because doing things makes me always learn. It is a good way to be open to new experiences.” TechnoSociety

9


IT CORNER

< 2001

IBM added more ideas about Autonomic Computing Manifesto that explained high automatic technical such as self-monitoring, self-healing, self-configuring, and self-optimizing.

2003

The birth of Virtual Machine Monitor (VMM), a software system that allowed the execution of multiple virtual guest operating systems simultaneously on a single machine.

2007 2008

Gartner Research founded that most organizations switched from hardware and software services to Cloud Computing.

2013

The Worldwide Public Cloud Services Market totalled £78bn, up 18.5 per cent on 2012.

2014

<

10 TechnoSociety

Microsoft expanded concept of SaaS (Software as a Service) via Web service.

<

<

General Magic Company launched Cloud Computing product with more alliances such as AT&T.

Google and IBM started to do research on Cloud Computing.

Amazon launched Elastic Compute Cloud (EC2) and Storage Service (S3).

<

WWW launched.

2000s

<

<

1991 1995

2006

<

<

The availability ATM (Asynchronous Transfer Mode), a network  technology based on transferring data in cells or packets of a fixed size.

Salesforce.com was founded by Marc Benioff and Parker Harris. They applied many Cloud technologies to be developed by companies such as Google and Yahoo. Furthermore, they gave ideas of “On Demand” and SaaS to run their business and successful customers.

<

Virtualization Software launched.

Amazon developed Cloud Computing and launched Amazon Website Services.

<

<

1970 1990s

1999

2005

<

ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network) was founded by J.C.R. Licklider. His vision was for everyone on the globe to be interconnected and being able to access programs and data, from everywhere.

Cloud Computing was defined by Prof. Ramnath Chellappa.

<

<

1969

1997

<

John McCarthy introduced Mainframe Timesharing, contributing to the development of the Internet and a precursor of Cloud Computing.

<

1960s

Global business’s spending for infrastructure and services: approximately £103.8bn, up 20%. Credit: atlascloud


Digital Market Trend 2015 Mobile Optimization Social Media โ ท ร ศั พ ท์ มื อ ถื อ เ ป็ น ช่ อ ง Marketing ทางการตลาดที่จำ�เป็น ซึ่งเข้า ถึงลูกค้าได้โดยตรง และถ้า ต้ อ งการพั ฒ นาเว็ บ ไซด์ แ ละ วางแผนสื่อโฆษณา ควรปรับ ให้ ร องรั บ กั บ การใช้ ง านผ่ า น ทางโทรศัพท์มือถือ

Mobile is the necessary marketing channel directly reachable to customers. It is recommended for the Website and Advertisement tools to be usable and reachable via mobile phone.

Linkedin ถูกการคาดการณ์ว่าจะกลาย เป็น ช ่ อ งทางที ่ น ่ า สนใจสำ � หรั บ ธุ ร กิ จ B2B (สำ�หรับต่างประเทศแต่สำ�หรับประ เทศไทยนั้นยังไม่ใช่ในเร็ววันนี้) ในขณะ ที่ Instagram ยังได้รับความนิยมอย่าง ต่อเนื่องจากนักการตลาด Linkedin is expected to become interesting channel for Business-to-Business (B2B) (Internationally, not popular in Thailand during this time), while Instagram will be continuously popular for marketers.

Content Marketing Social Payments

ได้รบั ความนิยมอย่างต่อเนือ่ งเพราะสามารถ ธุรกิจขนาดเล็กจะได้รับประโยชน์จากฟีเจอร์ เชือ่ มโยงได้ทง้ั PPC , SEO, โซเชี ย ลมี เ ดี ย การชำ�ระเงินของโซเชียลมีเดียมากขึน้ และดึงทราฟฟิคเข้ามายังเว็บไซต์ Small Business will get more benefits Still popular as it is linked with PPC, from features of payment via social SEO, Social Media, and helps attract media. more traffic into the website.

Re-Purposing of Email for Marketing

การตลาดผ่านทางอีเมล ทำ�ให้เนือ้ หามีความ น่าสนใจมากขึน้ และสามารถดาวน์โหลดไฟล์ ต่างๆ เช่น Whitepaper, E-book ได้สะดวกขึน้ อีกด้วย Doing marketing via email, making content more interesting, and making marketing more convenient downloading files such as whitepaper and E-book.

Reinventing the way to advertise

ด้วยเทคโนโลยีทเ่ี จริญก้าวหน้าขึน้ โฆษณา ต่างๆ ทีเ่ ราเห็นจะเน้นทีต่ วั ผูบ้ ริโภค มีเนือ้ หา ความเกีย่ วข้องตรงตามความสนใจมากขึน้ ซึง่ ถือเป็นเทรนด์ทต่ี อ่ เนือ่ งอยูแ่ ล้ว With better technology, most advertisements emphasized on consumers themselves with content serving their needs.

Credit: thumbsup

2015 Golden Year of “Messaging App” Messaging Apps Are On The Brink of Overtaking Social Networks In User Numbers

2015 marks the beginning of “Messaging App” year after finding out that there has been a continuous growth of “Messaging App”’s popularity.

2,000 1,500 1,000

Big 4 Messaging Apps: WhatsApp, Messenger, LINE, WeChat

BI InTELLIGENC

Big 4 Social Networks: Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram

4Q11 Credit: www.businessinsider.com

2,500

4Q11

4Q11

Millions Of User

ปี 2015 ถือเป็นปีแห่งการเริ่มต้นศักราชของ แอปส่งข้อความ หลังพบว่าการเติบโตของแอป สำ�หรับส่งข้อความนั้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

500 0

4Q11 TechnoSociety 11


SUCCESSFUL ENTERPRISE

กุลธรเคอร์บี้ บริษัทสัญชาติไทยกับ ก้าวใหญ่ ด้วยการใช้ระบบ SAP Hosting บริหารจัดการ 6 บริษัท อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งสู่การเป็น เจ้าตลาดอาเซียนอย่างเต็มตัว ในฉบับนี้ นิตยสาร Techno Society นำ�เสนอตัวอย่างความสำ�เร็จ ในการดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ ขององค์ ก รประเภทผู้ ผ ลิ ต ในอุ ต สาหกรรมหนั ก ที่ เ ป็ น บริษัทในตลาดหลักทรัพย์อย่าง บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำ�กัด (มหาชน) จากบท สัมภาษณ์คุณ ฐิติศักดิ์ สิมะกุลธร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการตลาด จัดซื้อและวางแผนการผลิต เพื่อพูดคุยถึงทิศทางการเติบโตของบริษัท รวม ถึงความสำ�เร็จพิสูจน์ด้วยการครองตำ�แหน่งเจ้าตลาดการผลิตและจำ�หน่าย มอเตอร ์ คอมเพรสเซอร ์ แ บบลู กสู บ (Reciprocating Compressor) และ Condensing Unit ผนวกกั บ ความชำ � นาญด ้ ว ยการเป็ น ผู ้ ผ ลิ ต มอเตอร ์ คอมเพรสเซอร ์ ร ายและของประเทศไทย และอยู ่ ใ นตลาดมากว ่ า 30 ปี วันนี้กุลธรเคอร์บี้ก้าวสู่เป้าหมายการครอบครองส่วนแบ่งตลาดที่เพิ่มขึ้นใน อาเซียน และต้องการก้าวสู่การเป็นเจ้าตลาดผู้ผลิตและจัดจำ�หน่ายมอเตอร์ คอมเพรสเซอร์ของอาเซียนในที่สุด

คุณฐิติศักดิ์ สิมะกุลธร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการตลาด จัดซื้อและวางแผนการผลิต

บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำ�กัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2523 โดยกลุ่มสิมะ กุลธร และ Kirby Group ประเทศออสเตรเลียเพื่อประกอบกิจการผลิตและ จำ�หน่ายมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบ สำ�หรับใช้กับเครื่องทำ�ความเย็น เช่น ตู้เย็น ตู้แช่ ตู้ทำ�น้ำ�เย็น ตู้เย็นเชิงพาณิชย์ และเครื่องปรับอากาศตั้งแต่ เมื่อปี พ.ศ. 2525 นอกจากนี้บริษัทยังเป็นผู้ผลิต Condensing Unit ที่เป็น ชิ้ น ส่ ว นของผลิ ตภั ณ ฑ์ เ ครื่ องเย็ น ชิ้ น ส่ ว นของมอเตอร์ ไ ฟฟ้ า และมอเตอร์ คอมเพรสเซอร ์ และได ้ เ ป็ น บริ ษ ั ท จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย ์ เมื่อปี พ.ศ. 2534 ในชื่อหลักทรัพย์ ‘KKC’ โดยมีจุดมุ่งหมายสู่การเป็นผู้นำ� ในอุตสาหกรรมการผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ของกลุ่มประเทศอาเซียน ปั จ จุ บ ั น บริ ษ ั ท มี บ ริ ษ ั ท ย ่ อยทั ้ ง หมด 6 บริ ษ ั ท คื อ บริ ษ ั ท กุ ล ธรพรี เ มี ย ร ์ กุลธรเคอร์บี้เฟาน์ดรี่ กุลธรสตีล กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ กุลธรเมททัลโปรดักส์ และ ซูโจว กุลธรแม็กเน็ตไวร์

SAP Hosting กับการบริหารจัดการแบบ “บูรณาการ”

คุณฐิติศักดิ์ สิมะกุลธร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการตลาด จัดซื้อและวางแผนการผลิต บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำ�กัด (มหาชน) กล่าวว่า “หัวใจสู่ความสำ�เร็จคือระบบไอทีอย่าง SAP Hosting ที่ทำ�หน้าที่เชื่อมโยงและบริหารจัดการกิ่งก้านสาขาต่างๆขององค์กรตั้งแต่ต้นน้ำ�ถึง ปลายน้ำ� นับตั้งแต่การบริหารจัดการสินค้าในคลัง (Inventory) การจัดซื้อ (Procurement) การผลิต (Production) การเงิน (Finance) และการ วางแผน (Planning) จะต้องถูกบริหารจัดการแบบบูรณาการ (Integration) และต้องทำ�งานสอดคล้องกันอย่างลงตัว และระบบไอทีอย่าง SAP Hosting ที่กุลธรเคอร์บี้ในนำ�มาใช้กับบริษัททั้ง 6 บริษัทก็สามารถดูแลบริหารจัดการระบบดังกล่าวข้างต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 12 TechnoSociety


สาเหตุหลักที่กุลธรเคอร์บี้เลือกใช้ SAP Hosting คือ

• ความสามารถในการบูรณาการ (Integrate) ข้อมูลต่างๆของบริษัททั้ง 6 แห่งเข้าด้วยกัน และข้อมูลรวมถึงรายงานการปฏิบัติการ (Report) ก็สามารถเข้าถึงได้โดยผู้บริหารแบบ Realtime จากที่ใดก็ได้ (Remote Access) • ข้อมูลถูกบริหารจัดการด้วยระบบ ดังนั้นจึงเป็นข้อมูลที่มีความถูกต้อง แม่นยำ� • ประหยัดเวลา สร้างความสะดวก รวดเร็ว ทำ�ให้การปฏิบัติการรวดเร็วขึ้น นำ�ไปสู่การลดค่าใช้จ่ายขององค์กรได้

4

หลัก สู่ความสำ�เร็จของกุลธรเคอร์บี้ คุณฐิติศักดิ์ เปิดเผยว่า “4 หลักที่ทำ�ให้กุลธรเคอร์บี้ยืนหยัดมากว่า 30 ปี และประสบความ สำ�เร็จในฐานะผู้ผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์รายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย คือ: 1. Quality คุณภาพการผลิต รวมไปถึงวัตถุดิบ ขั้นตอนการผลิต และระบบที่ควบคุมดูแลการ ผลิต ซึ่ง SAP Hosting สามารถเข้ามาช่วยดูแลได้ 2. Competitive Price สินค้ามีราคาที่สามารถแข่งขันในตลาดได้ สร้างประโยชน์โดยตรงต่อ ผู้ผลิตและจัดจำ�หน่ายเครื่องใช้และอุปกรณ์ที่ต้องใช้คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบในการผลิต และสุดท้ายจะส่งผลดีต่อผู้บริโภค (End User) 3. Fast Delivery การผลิตและการส่งสินค้าให้กับลูกค้าที่เป็นผู้ผลิตเครื่องใช้และอุปกรณ์ได้ อย่างทันเวลา 4. Services การบริการจะต้องมีคุณภาพดีและรวดเร็ว เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามที่ วางแผนไว้และตามเวลา รวมถึงสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า”

ทิศทางของกุลธรเคอร์บี้นับจากปี 2558

คุณฐิติศักดิ์กล่าวถึงทิศทางการเติบโตของบริษัทว่า “ในขณะนี้กุลธรเคอร์บี้ครองส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยเป้าหมาย ในประเทศของเราคือการรักษาตำ�แหน่งและส่วนแบ่งตลาดเอาไว้ หากพูดถึงในทวีปยุโรปและสหรัฐอเมริกา กุลธรเคอร์บี้เองก็ได้เริ่มเจาะ ตลาดมาเป็นระยะเวลา 3-4 ปี โดยใช้กลยุทธ์การร่วมมือกับ Partner และขยายธุรกิจรวมถึงการผลิตไปตามโรงงานอุตสาหกรรมของ Partner อาศัยความชำ�นาญและประสบการณ์ของกุลธรเคอร์บี้ด้านการผลิตและจัดจำ�หน่ายมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบและ Condensing Unit รวมถึง Know How และเทคโนโลยีที่พัฒนาและสั่งสมมากว่า 30 ปี มาถึงส่วนที่สำ�คัญที่สุดที่กุลธรเคอร์บี้กำ�ลังเดินหน้าอย่างเต็ม กำ�ลังคือการก้าวสู่อันดับ1 ของผู้ผลิตและจัดจำ�หน่ายมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบและ Condensing Unit ของอาเซียน เนื่องจาก ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะเกิดขึ้นในปลายปีพ.ศ. 2558 นี้จะสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและจะสร้างตลาดการผลิตที่เสรีมากยิ่งขึ้น ทำ�ให้มีการขยายตัวของอุตสาหกรรมที่มีมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นส่วนประกอบในการผลิตอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ เนื่องจากอาเซียนจะ เป็นตลาดการผลิตที่มีศักยภาพและใหญ่มากของโลกหลังการเปิด AEC โดยจะเน้นการผลิตคอมเพรสเซอร์และขยายไลน์การผลิตลูกสูบ ประเภทอื่นด้วย”

ความประทับใจต่อ TCCT ผู้ให้บริการและดูแลระบบ SAP Hosting ของกุลธรเคอร์บี้

“จากอดีตที่กุลธรเคอร์บี้ต้องเผชิญกับความท้าทายในเรื่องของทรัพยากรบุคคล ความท้าทายนี้ส่งผลต่อการบริหารจัดการองค์กรรวมถึง การผลิต และก่อนหน้านี้บริษัทและโรงงานได้มีการใช้ซอฟต์แวร์ในการบริหารจัดการเองแต่ก็ยังไม่ทำ�ให้การผลิตเกิดการบูรณาการและ ยังไม่เป็นประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ” และนี่เป็นเหตุผลที่ทำ�ให้กุลธรเคอร์บี้ตัดสินใจเลือกใช้บริการ SAP Hosting ของ TCC Technology (TCCT) ทั้งระบบที่สามารถบูรณาการส่วนต่างๆของการปฎิบัติการและการผลิตของโรงงานทั้ง 3 แห่งและบริษัททั้ง 6 แห่ง รวมถึงผู้ เกี่ยวข้องทั้งหมดในห่วงโซ่ตั้งแต่ต้นน้ำ�จนถึงปลายน้ำ�เข้าด้วยกัน คุณฐิติศักดิ์กล่าวถึงความประทับใจนี้ว่า “สิ่งสำ�คัญที่สุดคือ ข้อมูลถูก ดูแลรักษาด้วยความปลอดภัย (Security) แบบสูงสุด ข้อมูลสำ�คัญทั้งหมดจะไม่มีการรั่วไหลสู่บุคคลอื่น (Third Party) นอกจากนั้น การ เรียกดู Report จากระบบยังสร้างความสะดวกและรวดเร็วให้กับผู้บริหาร และสิ่งสำ�คัญสิ่งสุดท้ายคือ ระบบทำ�ให้เกิดความเป็นเอกภาพ ของการทำ�งานของโรงงานและบริษัทในเครือทั้งหมดอีกด้วย” TechnoSociety 13


SUCCESSFUL ENTERPRISE

Kulthorn Kirby, a Thai Company with big step: SAP Hosting Implementation to Efficiently Manage 6 Companies – Moving towards Market Leader in ASEAN In this volume, Techno Society Magazine presents the success story of heavy industry manufacturer’s business (listed company): Kulthorn Kirby Public Company Limited from the interview of Mr. Titisak Simakulthorn, Executive Vice President of Technology & Marketing, Procurement, and Production Planning in order to talk about company’s direction of growth including success that is proved by the position of market leader in producing and distributing Reciprocating Compressor and Condensing Units. This also includes professionalism from being Thailand’s first motor compressor manufacturer and over 30 years of experiences in the market. Today, Kulthorn Kirby aims at achieving more market share. The company also aims at becoming market leader of producing and distributing motor compressor in ASEAN. Kulthorn Kirby Public Company Limited was established in 1980 by the cooperation between Simakulthorn Group, Kirby Group Australia to operate as a manufacturer and seller of motor compressor, reciprocating type for refrigeration products i.e., refrigerators, freezers, water coolers, commercial refrigerators, and air conditioning products since 1982. The Company is the first motor compressor manufacturer in Thailand and also produces Condensing unit which is the component of refrigeration products, electrical motor parts, and other motor compressor parts. The Company was listed in the Stock Exchange of Thailand in 1991 with the name “KKC” with the goal of becoming leading manufacturer of motor compressor in ASEAN. Furthermore, there are currently 6 new companies which are: Kulthorn Premier Company Limited, Kulthorn Kirby, Kulthorn Steel, Kulthorn Metal Products, Kulthorn Materials & Controls, and Suzhou Kulthorn Magnet Wire.

SAP Hosting with “Integration” Management

Mr. Titisak Simakulthorn Executive Vice President of Technology & Marketing, Procurement, and Production Planning

Mr. Titisak Simakulthorn, Executive Vice President of Technology & Marketing, Procurement, and Production Planning, Kulthorn Kirby Public Company Limited said “the key to success is IT system: SAP Hosting which connects and manages areas of work in the organization from the upstream to downstream of the process starting from inventory, procurement, production, finance, and planning which should be managed using integration. All these areas must work well in harmony. More importantly, SAP system used by Kulthorn Kirby with their 6 companies can manage the system efficiently. 14 TechnoSociety


The main reasons why Kulthorn Kirby selected SAP Hosting are:

• Ability to Integrate all data used among 6 companies together harmoniously. Data which includes Report can be accessed remotely on a “Realtime” basis by executives. • Data is managed by SAP Hosting system therefore is correct and accurate. • Lower time consumption, create convenience therefore allow faster operation which will lead to decreased organization’s expenses.

4

Factors to Success for Kulthorn Kirby Mr. Titisak said that “4 factors making Kulthorn Kirby succeed for over 30 years and being successful as Thailand’s biggest manufacturer of motor compressor are: 1. Quality including that of materials, production process, and systems manipulating production process. SAP Hosting can be well used in this case. 2. Competitive Price in the market which directly benefits manufacturer and distributor of appliances requiring motor compressors as parts and will finally benefit end users. 3. Fast Delivery which allows on time delivery after production. Fast product delivery can be made to manufacturers of appliances and equipment. 4. Services must be in good quality and high speed so that operation is according to plan and time scheduled. Customer satisfaction is also the result from this system.”

Kulthorn’s Business Direction from 2015 onward

Mr. Titisak talked about company’s growth, “Currently Kulthorn Kirby has number one market share in Thailand. Our aim domestically is to maintain the market share. Meanwhile for Europe and America, Kulthorn Kirby has started penetrating the markets for 3-4 years using partnership strategy including production via partner’s factories using Kulthorn Kirby’s expertise and experiences on manufacturing and distributing reciprocating compressor and condensing unit along with know - how and technology developed and accumulated for over 30 years. The most important part is that Kulthorn Kirby is steering at full speed to move forward to the first position of ASEAN’s manufacturer and producer of reciprocating compressor and condensing unit as AEC opening at the end of 2015 will create business opportunity and more capitalized market. This will lead to expansion of industry with motor compressor as part of production for appliances. ASEAN will become world’s large and potential market for production after the coming of AEC. Kulthorn will emphasize on producing compressor and will increase production line in other reciprocating motors.”

Impression for TCCT as Service Provider and System Supporter of SAP Hosting for Kulthorn Kirby

“From the past, Kulthorn Kirby had challenge on human resource. This challenge affected organizational management including production. Also previously the company and factories used software for a self management. However that did not create “Integration” and it was not effective enough.” This is why Kulthorn Kirby decided to choose TCC Technology (TCCT)’s SAP Hosting which could integrate all areas of operation and production of 3 factories and 6 companies and other parties from upstream to downstream together. Mr. Titisak talked about this impression, “the most important things for us towards SAP Hosting are: well taken care data with “Highest Security”, no leakage of data to other parties, accurate reports which provide convenience and least time consuming for executives, and finally unified functions of all operations in factories and all companies in the group.” TechnoSociety 15


B KNIX

ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารศู น ย์ แ ลกเปลี่ ยนข้ อ มู ล อิ น เทอร์ เ น็ ต กลางที่ ไม่ แสวงหากำ�ไรองค์กรแรกของไทย กับบทบาทสำ�คัญ “กระเทาะ เปลือกอินเทอรเ์ น็ตประเทศไทย” เดินหน้าสู่ “เศรษฐกิจดิจติ อล” พร้อมรุก อาเซียน

a Non-Profit Organization Providing Neutral Internet Exchange Point with its Major Role: “Cracking Thailand’s Internet Shell” Ready to Move forward to “Digital Economy” and Stepping to ASEAN Stage ด้วยการสนับสนุนและผลักดัน “นโยบายเศรษฐกิจแบบดิจิตอล” (Digital Economy) เข้าสู่วาระแห่งชาติ “National Agenda” ทำ�ให้ ประเทศไทยต้องมั่นใจว่าก่อนจะก้าวเข้าสู่ระบบดังกล่าว หัวใจของระบบเศรษฐกิจนี้ซึ่งคือ “อินเทอร์เน็ต” จะต้องมีรากฐานที่มั่นคง และ ทำ�ให้ประเทศไทยพร้อมก้าวผ่านไปสู่โลกดิจิตอลอย่างเต็มตัว ประเทศไทยกับการเข้าสู่ “เศรษฐกิจดิจิตอล” เศรษฐกิจดิจิตอล คือระบบเศรษฐกิจที่มีการทำ�กิจกรรมทางเศรษฐกิจ รวมถึงธุรกรรมตา่ งๆ (Transaction) ตั้งแต่ต้นน้ำ� (Upstream) กลางน้ำ� (Midstream) ไปจนถึงปลายน้ำ� (Downstream) โดยเกี่ยวข้องกับทุกฝ่าย ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Communication Technology หรือ ICT) สาเหตุที่ต้องมีการนำ� “เทคโนโลยีสารสนเทศ” มาเป็นเครื่องมือชิ้นสำ�คัญในการช่วยขับเคลื่อนและรังสรรค์ให้ เป็นระบบเศรษฐกิจดิจิตอลสมบูรณ์แบบนั้น เพราะระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีส่วนเกี่ยวข้องในชีวิตประจำ�วันของประชาชนในแทบ ทุกด้าน อาทิ การศึกษา สังคม เศรษฐกิจ การประกอบอาชีพ การเมือง ไลฟ์สไตล์ ฯลฯ ในส่วนภาคธุรกิจ เป็นที่ทราบกันว่าเทคโนโลยี สารสนเทศช่วยอำ�นวยความสะดวก ประหยัดเวลา และบริหารค่าใช้จ่าย (Transaction Cost) เพื่อให้การประกอบธุรกรรมทางเศรษฐกิจ ได้อย่างชาญฉลาด ในปีหนึ่งๆ เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถนำ�มาประยุกต์ให้เกิดประสิทธิผลและช่วยลดค่าใช้จ่ายขององค์กรนับเป็น เม็ดเงินมหาศาล โดยเฉพาะกับบรรษัทข้ามชาติ (Multi-National Corporations หรือ MNCs) ที่มีสาขาอยู่ในหลายประเทศทั่วโลก หากนำ� มาใช้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศทั้งระบบ จะสร้างประโยชน์ได้อย่างมหาศาล ภารกิจของ BKNIX คือ • สร้างรากฐานอินเทอร์เน็ตโดยเป็นศูนย์กลาง (Hub) เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล (Traffic) ทั้งข้อมูล ภาพ เสียง ได้อย่างเสรี โดย ผ่านทางผู้ให้บริการคอนเทนต์ (Content Provider) ผู้ให้บริการเครือข่าย (Network Provider และ Carrier) และสร้างตลาดเสรีที่ผู้ใช้ จะสามารถเลือกผู้ให้บริการได้อย่างเสรี (Freedom of Choices) ซึ่งจะทำ�ให้เกิดการแข่งขันด้านคุณภาพและราคา ทำ�ให้ผู้ใช้สามารถใช้ อินเทอร์เน็ตที่มีคุณภาพในราคาที่สมเหตุสมผล • ทำ�ให้ความเร็ว (Speed) ของอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้น โดยลดการลงทุนโครงข่ายพื้นฐานซ้ำ�ซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนข้อมูล นำ� ไปสู่ปริมาณการรับ และการส่งข้อมูล (Data Transfer) ของอินเทอร์เน็ตในประเทศที่จะเพิ่มมากขึ้น รองรับการขยายตัวของภาคธุรกิจ และภาคประชาชนที่จะเกิดขึ้นหลังการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี พ.ศ. 2558 • เป็นองค์กรกลางที่ทำ�หน้าที่เชื่อมองค์กรภาครัฐ กับผู้ให้บริการ (Provider) ประเภทต่างๆ และภาคเอกชนคือธุรกิจต่างๆ และประชาชน ที ่ เป็นผู้ใช ้ อิ น เทอร์ เ น็ต เข้ าด ้วยกัน เนื่อ งจาก BKNIX เป็นองค์ กรที ่ ไ ม่ แ สวงหาผลกำ � ไร และมุ่ ง เน ้ นในการทำ � เพื ่ อสั ง คม องค์ กรจะ ศึกษาถึงความต้องการของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตรวมถึงเน้นประโยชน์ที่ผู้ใช้จะได้รับ และจะเป็นตัวกลางเพื่อสื่อสารกับหน่วยงานภาครัฐถึง ความต้องการของผู้ใช้   ประโยชน์ของ Neutral Internet Exchange Point (IXP) ที่ประเทศไทยจะได้รับจากการมี BKNIX คือ การมีศูนย์กลางหรือ Hub ในการเชื่อม ต่ออินเทอร์เน็ตและแลกเปลี่ยนข้อมูล เกิดทราฟฟิคของข้อมูลจำ�นวนมหาศาลภายในประเทศและเชื่อมต่อสู่ประเทศต่างๆ ในอาเซียน และภูมิภาค เพิ่มศักยภาพ อำ�นวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ การสร้างฐานปฏิบัติการ การสื่อสาร ด้วยอินเทอร์เน็ตที่มีแบนด์วิธ สูง เร็ว คุณภาพดี ในราคาสมเหตุสมผล ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศ เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจดิจิตอลให้แก่ประเทศ ทำ�ให้ ประเทศไทยกลายเป็น Hub ของอาเซียนอย่างแท้จริงโดยเฉพาะเมื่อเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)   อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง คุณภาพดี ราคาที่เหมาะสม จะต้องมาจากโครงสร้างพื้นฐานไอทีที่ดี อันประกอบด้วยศูนย์ข้อมูล และการเชื่อมต่อ (Connectivity) ที่ดี สำ�หรับภารกิจของ BKNIX ในการยกระดับอินเทอร์เน็ตของประเทศไทยให้ทัดเทียมสากล และการผลักดันให้ ประเทศไทยเป็น Hub ของอาเซียนนั้นสอดคล้องกับปณิธาณและการดำ�เนินธุรกิจของ ทีซีซี เทคโนโลยี (TCCT) ผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูลที่ เป็นกลางและการเชื่อมต่อสู่ภูมิภาค บริษัทจึงพร้อมเป็นกำ�ลังสำ�คัญให้กับ BKNIX โดยการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานคือเป็นศูนย์กลาง การแลกเปลี่ ย นอิ น เทอร์ เ น็ ต ความเร็ ว สู ง ทั้ ง ในประเทศและระดั บ ภู มิ ภ าค นอกจากนั้ น TCCT ยั ง พร้ อ มสนองนโยบายรั ฐ บาลในเรื่ อ ง เศรษฐกิจดิจิตอลทั้งการพัฒนาด้าน Soft Infrastructure และ Hard Infrastructure ด้วยการให้บริการศูนย์ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพหลายแห่ง ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด รวมถึงศูนย์ข้อมูลของพันธมิตรในมาเลเซีย สิงคโปร์ ฮ่องกง เวียดนาม ผนวกกับการเชื่อมต่อด้วยโครงข่าย ใยแก้วนำ�แสง หรือไฟเบอร์ออพติคในเส้นทางต่างๆ ทั่วภูมิภาค 16 TechnoSociety

Credit: www.tcc-technology.com


Bangkok N e u t r a l Internet Exchange BKNIX With the push of “Digital Economy” to become “National Agenda”, Thailand has to ensure that before applying this framework of economy, “Internet”, a heart of this economy must have solid and firmed foundation. This will lead to a complete transition to the Digital World for Thailand. Thailand and Its Step towards “Digital Economy” Digital Economy is an economy with all economic activities including transactions starting from Upstream, Midstream, to Downstream which involve all parties via Information Communication Technology (ICT). The reason “ICT” is selected as a “State-of-the-Art Tool” to drive and produce a perfect Digital Economy is that ICT is related with people’s everyday life in almost every way such as education, society, economy, occupation, politics, lifestyle, etc. For business section, it is well aware that ICT provides convenience, saves time, and manages Transaction Cost to smartly making economic transactions. In one year ICT can be applied for better efficiency and reduce a large amount of money for organizations especially Multi-National Corporations (MNCs) with branches in many countries worldwide. Therefore if applying ICT with country’s entire economic system, many benefits will be gained. BKNIX’s Missions are: • Strengthening the Thai Internet infrastructure by becoming Hub to allow independent Traffic of data, picture, and voice via content providers, network providers, and carriers. Creating free market where users will have “Freedom of Choices” will lead to competition in terms of quality and price. Thus users will be provided high quality Internet with reasonable price. • Amplifying Internet speed, reducing unnecessary investment on IT infrastructure, and escalating Traffic capability. These will result in increasing amount of data transfer for Internet in the country which will be able to support business expansion and also people after ASEAN Economic Community (AEC) comes in 2015. • Being a neutral organization linking public, education, and health sectors with providers in the private sector and the Internet users together. As BKNIX is a non - profit organization and is aimed at making social contribution, it will study Internet user preference focusing on benefits for users and it will act as a meeting place for all providers. Neutral Internet Exchange Point established by BKNIX will become “Hub” of Internet and traffic exchange point for Thailand. This will create influx of Traffic domestically and ultimately link to other countries in ASEAN and the region. IXP will boost efficiency and convenience in doing business and help expand business operations including communication as there will be large bandwidth high speed Internet with high quality that comes with reasonable price. People’s quality of life in the country will be uplifted in particular when AEC arrives.   Good quality, high speed Internet with reasonable price has to come from decent IT infrastructure which consists of excellent data centers and connectivity. BKNIX’s mission on leveraging Internet standard in Thailand to reach global level and the aim for Thailand to become ASEAN Hub is in line with TCC Technology (TCCT)’s mission of Regional Carrier Neutral Data Center and Connectivity Hub. As a result, we are prompted to provide IT infrastructure by being a High Speed Internet Exchange Hub in domestic and regional levels for BKNIX. Furthermore, TCCT is ready to ally with government policy regarding policy of Digital Economy in developing Soft Infrastructure and Hard Infrastructure by offering highly efficient data centers in Bangkok and suburbs including alliance’s data centers in Malaysia, Singapore, and Hong Kong, Vietnam. Data centers are fortified with fiber optic routes regionwide.

TechnoSociety 17


AEC

K NOW HOW

Thailand

Hello : Sa Wad Dee (สวัสดี) Sorry : Kor Tod (ขอโทษ) Thank you : Kob Kun (ขอบคุณ)

Republic of the Union of Myanmar

Hello : Mingalaba (มิงกะลาบา) Sorry : Tao Bun Ba Te (เตา บั่น บ่า เต่) Thank you : Jesubahbae (เจซูบ่าแบ)

Indonesia

Hello : Halo (ฮาโหล) Sorry : Ma-af (มา-อาฟ) Thank you : Terimakasi (เทริมากาสิ)

Vietnam

Hello : Xin Chao (ซินจ่าว) Sorry :  Xin Loi (ซิน-โหลย) Thank you : Cam On (ก๊าม เอิน) 

Cambodia

Hello : Suasadaiyom Jumreabsua (ซัวซไดยม จุมเรี้ยบซัว) Sorry : Somtok (โซ้มโต๊ก) Thank you : Aorgul (ออกุน)

18 TechnoSociety


ASEAN Language Malaysia

Hello : Salamud Datung (ซาลามัด ดาตัง)     Sorry: Ma-af (มา-อาฟ) Thank you  :  Terima Gachi (เตริมา กะชิ)

Negara Brunei Darussalam

Hello : Salamud Datung (ซาลามัด ดาตัง)     Sorry: Ma-af (มา-อาฟ) Thank you  :  Terima Gachi (เตริมา กะชิ)

Singapore

Hello : Nee Hao (หนี ห่าว) Sorry :  (Tui Bu Chi)ตุ้ย-บู้-ฉี่ Thank you :  Sue Siea (ซี่ยย เซี่ย)

Laos

Hello : Sabyedee (สะบายดี)   Sorry : Kortod (ขอโทด) Thank you : Kobjai (ขอบใจ) 

Philippines

Hello : Gumoosta (กูมูสต้า) Sorry : Ma-af (มา-อาฟ) Thank you :  Mawalang Galung (มาวาลาง-กาลัง)

Credit: Kapook

TechnoSociety 19


TECHNO SOCIETY LEISURE

Weekend Brunch

ณ ห ้ องอาหาร โรงแรมใจกลางเมื อ ง Up & Above Restaurant, The Okura Prestige Bangkok

Up & Above Restaurant, The Okura Prestige Bangkok

สวั ส ดี ค ่ ะผู ้ อ ่ านทุ ก ท ่ าน Techno Society ฉบั บ นี ้ ขอนำ�เสนอสุดยอดบุฟเฟ่ต ์นานาชาติที่ดีที่สุดแห ่ง หนึ่ ง ย่ า นโรงแรมใจกลางเมื อ ง นอกจากจะได้ ลิ้ ม ลองอาหารเลิ ศ รศที่ ป รุ ง แต่ ง โดยเชฟคุ ณ ภาพไม่ ว่ า จะเป็น อาหารไทย จีน ญี่ปุ่น รวมถึงอาหารทะเล สดใหม่ ซึ่ ง ทางห้ อ งอาหารได้ คั ด สรรวั ต ถุ ดิ บ ที่ ดี ที่ สุ ด มาให้ บ ริ ก ารแล้ ว ยังจะได้สัมผัสกับบรรยากาศ สบายๆ ตกแต่งด้วยโทนสีสันสดใส เหมาะที่จะชวน ครอบครัว เพื่อนสนิท หรือจะเป็นคนที่คุณรักมารับ ประทานอาหารมื้อพิเศษอย่างเพลิดเพลินกันในวัน หยุดแสนสบายสุดสัปดาห์อีกด้วย Greetings to reader, In this volume, Techno Society offers one of the best international buffets at the central of Bangkok. You will have a chance to taste the best cooked dishes prepared by great chefs such as Thai, Chinese, Japanese, and fresh seafood with finest selections of foods and ingredients for every diner and touch of casual atmosphere and colorful decoration It is perfect to dine with family, friends and lover during weekends.

ห้องอาหาร อัพ แอนด์ อะบัฟ โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ พบกับโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดต้อนรับปี 2015 บุฟเฟ่ต์นานาชาติมื้อ สายวั น เสาร ์ ณ ห ้ อ งอาหาร อั พ แอนด ์ อะบั ฟ โรงแรม ดิ โอกุ ร ะ เพรสทีจ กรุงเทพฯ บุฟเฟต์่ ที่มีอาหารให้เลือกมากมายทั้ง ไทย จีน ญี่ป่นุ และอาหารทะเลสดใหม่ซึ่งได้คัดสรรวัตถุดิบที่ดีที่สุดมาให้ บริการ อาหารแนะนำ�พิเศษที่ทุกคนชื่นชอบคือ กุ้งแม่น้ำ�ขนาดใหญ่ จากอยุธยา ปรุงได้ 3 แบบ 3 สไตล์ ได้แก่ กุ้งเผา กุ้งอบเต้าซี่ และ กุ้งผัดพริกไทยดำ� เปิดให้บริการทุกวันเสาร์ เวลา 12.00 น - 16.00 น. ราคาท ่ านละ 1,950++ บาท และราคาท ่ านละ 2,650++ บาท (จิบไวน์ เบียร์ และค็อกเทลนานาชนิดอย่างไม่จำ�กัด)* ราคาทั้งหมดยังไม่รวมค่าบริการ 10% และภาษีมูลค่าเพิ่มอีก 7% Up & Above Restaurant, The Okura Prestige Bangkok Starting the New Year 2015 with the latest promotion of International Buffet Brunch on Saturday at Up & Above Restaurant, the Okura Prestige Bangkok. The buffet offers a variety of food choices: Thai, Chinese, Japanese, and fresh seafood with finest selections of foods and ingredients for every diner. Our signature dishes which are highly recommended are large river prawns from Ayutthaya. They can be cooked in 3 different styles: grilled prawns, steamed prawns with black beans, and stir fried prawns with black peppers. Saturday brunch is open every Saturday from 12.00 pm. – 04.00 pm. The price for Saturday brunch is THB 1,950++ and THB 2,650++ (with unlimited wine, beer, and a variety of cocktail drinks)*. *Prices are exclusive of 10 % services charge and 7% VAT.

20 TechnoSociety


Latest Recipe, Le Meridien Bangkok Hotel

ห้องอาหาร เลทเทส เรซีพี โรงแรมเลอ เมอริเดียน กรุงเทพฯ เปิดประสบการณ์และเพลิดเพลินไปกับเมนูความอร่อยที่หลาก หลายจากทีมเชฟมากความสามารถกับบุฟเฟต์่ นานาชาติมื้อสาย วันอาทิตย์ ณ ห้องอาหารเลทเทส เรซีพี โรงแรมเลอ เมอริเดียน กรุงเทพฯ เริ่มเมนูความอร่อยเรียกน้ำ�ย่อยด้วย สลัด ซูชิ ซาซิมิ และ ซีฟู้ด สดๆ จากทะเล รวมถึงอาหารจากหลักอีกมากมาย อาทิ ตับ ห่านย่าง เนื้อหลากชนิดจากคาร์ฟวิ่งสเตชั่น พาสต้าหรือพิซซ่าทำ� สดใหม่ร้อนๆ อีกทั้งยังมีมุมของหวาน อาทิ เค้ก ขนมหวานและ ไอศครีมให้เลือกสรรกันอีกมากมาย เปิดให้บริการทุกวันอาทิตย์ เวลา 12.00 น – 14.30 น. ราคาท่านละ 995++ บาท และราคา ท่านละ 1,500++ บาท (รวมสปาร์คกลิ้งไวน์ ไวน์แดง ไวน์ขาว เบียร์และซอฟท์ดริ๊งค์)* ราคาทั้งหมดยังไม่รวมค่าบริการ 10% และภาษีมูลค่าเพิ่มอีก 7%

Latest Recipe, Le Meridien Bangkok Hotel

Latest Recipe, Le Meridien Bangkok Hotel Experience and enjoy a variety of food choices by a team of chefs with quality for International Buffet Brunch on Sunday at Latest Recipe, Le Meridien Bangkok Hotel. Starting with appetizers: salad, sushi, sashimi and fresh seafood from the sea. For the main dishes: foie gras, variety of beef from carving station, pasta, pizza, including desserts in desserts corner such as cake, dessert, ice cream, and etc. Sunday brunch is open every Sunday from 12.00 pm. – 02.30 pm. The price for Sunday brunch is THB 995++ and THB 1,500++ (with sparkling wine, red and white wine, beer, and soft drink)*. *Prices are exclusive of 10 % services charge and 7% VAT.

TechnoSociety 21


MOVEMENT

ทีซีซี เทคโนโลยีเข้าร่วมเปิดตัว BKNIX อย่างเป็นทางการ กำ�เนิด “ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ต ที่เป็นกลางแห่งแรกของประเทศไทย”

กุมภาพันธ์ 2558 กรุงเทพฯ - เมือ่ ไม่นานมานีท้ ซี ซี ี เทคโนโลยี (TCCT) ผูใ้ ห้บริการศูนย์ขอ้ มูลและโครงสร้างพืน้ ฐานทางไอทีชน้ั นำ�ของประเทศไทย ในฐานะตัวแทนภาคเอกชนได้เข้าร่วมเปิดตัว Bangkok Neutral Internet Exchange (BKNIX) อย่างเป็นทางการโดยมีคณ ุ วรดิษฐ์ วิญญรัตน์ กรรมการบริหารและรักษาการกรรมการผูจ้ ดั การของทีซซี ี เทคโนโลยีเข้าร่วมงาน BKNIX เป็นจุดแลกเปลีย่ นข้อมูลอินเทอร์เน็ตทีม่ คี วามเป็นกลาง แห่งแรกของประเทศไทย ในงานนี้ ดร.โคทม อารียา ประธานมูลนิธศิ นู ย์สารสนเทศเครือข่ายไทยได้กล่าวเปิดงาน นอกจากนัน้ ยังมีตวั แทนจากภาค รัฐและภาคเอกชนเป็นจำ�นวนมาก อาทิ กระทรวง ICT, กสทช., NECTEC, Google, Alcatel ฯลฯ BKNIX (Bangkok Neutral Internet Exchange) เป็น “ศูนย์แลกเปลีย่ นข้อมูลอินเทอร์เน็ตแห่งแรกของประเทศไทยทีเ่ ป็นกลาง” (IXP) โดย ใช้เทคโนโลยีทดั เทียมมาตรฐานของโลกในการสร้าง “โลกทีท่ กุ อย่างหลอมรวมเข้าหากัน” โดยเป็นโลกมีอนิ เทอร์เน็ตทำ�หน้าทีใ่ นการเชือ่ มต่อทาง เศรษฐกิจ การศึกษา สังคม ความรู้ ประชาชน ผูป้ ระกอบธุรกิจหน้าใหม่ ธุรกิจต่างๆ ฯลฯ เข้าด้วยกัน ศูนย์แลกเปลีย่ นข้อมูลอินเทอร์เน็ตแห่งใหม่น้ี จะรวม ISP ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศเข้าไว้ดว้ ยกันมากทีส่ ดุ ในแถบลุม่ แม่น�ำ้ โขง ดังนัน้ อินเทอร์เน็ตทีม่ คี ณ ุ ภาพทีด่ ขี น้ึ โดยมีชอ่ งทางการเชือ่ ม ต่อทีม่ ากขึน้ ในขณะทีร่ าคาถูกลงจะกลายเป็นปัจจัยสูค่ วามสำ�เร็จต่อผูใ้ ช้ในประเทศไทยและส่งผลดีตอ่ การก้าวเข้าสูเ่ ศรษฐกิจดิจติ อล TCCT ภูมใิ จ ทีไ่ ด้เป็นส่วนหนึง่ ในการพัฒนาอินเตอร์เน็ตของประเทศด้วยศูนย์ขอ้ มูลทีส่ ามารถต่อยอดการให้บริการทีเ่ ป็นกลางของ BKNIX ได้

TCC Technology Joined Official Launch of BKNIX and the Emergence of “Thailand’s First Neutral National Internet Exchange Point”

February 2015, Bangkok – Recently TCC Technology (TCCT), Thailand’s Leading Data Center and IT Infrastructure Services Provider as a representative from private sector joined the official launch of Bangkok Neutral Internet Exchange (BKNIX) led by Mr. Voradis Vinyaratn, Executive Director and Acting Managing Director of TCC Technology. BKNIX is the first Neutral Internet Exchange Point in Thailand. Within this event, Dr. Gothom Arya, Chairman of THNICF made an opening speech. Many representatives from public and private sectors such as Ministry of ICT, NBTC, NECTEC, Google, Alcatel, etc. also joined force within this event. BKNIX (Bangkok Neutral Internet Exchange) is “Thailand’s First Neutral Internet Exchange Point” (IXP) using world class technology to create “World of Convergence”; a world that is interconnected on economy, education, society, knowledge, people, young startups, businesses, etc. by Internet. This new Exchange Point clusters the largest group of ISPs both domestic and international within Great Mekong region. Therefore this improved Internet with more access channels at lower costs will be a Key Success Factor for users in Thailand and country to transform to Digital Economy. TCCT is proud to be part of developing country’s Internet with our data center that can extend BKNIX’s neutral service provisionings. TCCT จัดกิจกรรม “แบ่งปันยิ้ม เต็มอิ่มให้น้อง” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันความสุขแก่เด็กด้อยโอกาส

20 กุมภาพันธ์ 2558 - บริษัท ที. ซี. ซี. เทคโนโลยี จำ�กัด (TCCT) มุ่งเน้นและสนับสนุนให้พนักงานทุกระดับในองค์กร เห็นความสำ�คัญของ หน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดล้ ่ อม (Corporate Social Responsibility) จึงจัดกิจกรรม “แบ่งปันยิ้ม เต็มอิ่มให้น้อง” ณ สถานสงเคราะห์ เด็กอ่อนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกำ�ลังใจเด็กด้อยโอกาสทางสังคม ในโอกาสนี้ TCCT พร้อมกับลูกค้าซึ่งได้ แก่ ซีเอ็ดบุ๊คส์ เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป และ โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ ได้ร่วมบริจาคทุนการศึกษาและสิ่งของแก่น้องๆ ณ สถานสงเคราะห์ แห่งนี้ พร้อมทั้งร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่น้องๆ ด้วยเช่นกัน

TCCT Organized “Share the Smile, Giving Happy Meal” to become part to Share Happiness for Needy Children

February 20, 2015 – T.C.C. Technology Co., Ltd. (TCCT) emphasizes on supporting all employees in the organization is aware of the importance of Corporate Social Responsibility, therefore organized “Share the Smile, Giving Happy Meal” to needy children at Pakkredbabieshome, Nonthaburi. Objective of this event is to encourage needy children. In this occasion, TCCT along with customers such as SE - ED Book, Nation Multimedia Group, and Bhumirajanakarindra Kidney Institute Hospital donated money and necessary things to this foster home including luncheon provided for children.

22 TechnoSociety


กลุ่มผู้บริหาร C asean เข้าเยี่ยมชมศูนย์ขอ้ มูล TCCT บางนาดาต้าเซ็นเตอร์ (BNDC) 13 กุมภาพันธ์ 2558 - ทีซีซี เทคโนโลยี (TCCT) ได้รับเกียรติจาก กลุ่มผู้บริหาร C asean ศูนย์กลางองค์ความรู้ความร่วมมือทาง ธุรกิจ ศิลปะ วัฒนธรรม รวมถึงการสนับสนุนการเริ่มต้นธุรกิจของ คนรุ่นใหม่ของภูมิภาคอาเซียน นำ�โดยดร. การดี เลียวไพโรจน์ กรรมการผู้จัดการ C asean คุณแพทริค หอรัตนชัย ผู้จัดการทั่วไป และคุณจุรีรัตน์ วัชรมณีพงศ์ รองประธาน กรรมการฝ่ายไอที (AVP-IT) บริษัท ไทยเบเวอเรจ จำ�กัด มหาชน ในการเข้าเยี่ยมชม Bangna Data Center (BNDC) ตั้งอยู่บน ถนนบางนา-ตราด เพื่อเข้าใจถึงการให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน ทางไอทีของ TCCT ทั้งด้านศูนย์ข้อมูล (Data Center) และการ เชื่อมต่อ (Connectivity)

C Asean Executives Visited TCCT’s Bangna Data Center (BNDC)

February 13, 2015 - TCC Technology (TCCT) welcomed executives from C asean, hub of integrated knowledge, business collaboration, arts, culture, and an incubator of entrepreneurship for young startups in ASEAN. Executives were led by Dr. Karndee Leopairote, Managing Director of C asean, Mr. Patrick Horatanachai, General Manager, and Ms. Churirat Watcharamaneepong, AVP- Office of Information Technology, Thai Beverge PLC. visit to TCCT’s Bangna Data Center (BNDC) located on Bangna-Trad road to understand TCCT’s data center and connectivity service offerings.

Win the Prize by Answering the Question กติกา • ส่งคำ�ตอบได้ตั้งแต่วันนี้ โดยใส่ชื่อ เบอร์ติดต่อ อีเมล์ บริษัทฯ และตำ�แหน่งของท่านมาได้ที่ อีเมล technosociety@tcc-technology.com • ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลทาง www.facebook.com/technosociety สำ�หรับผู้ได้รับรางวัลเราจะจัดส่งของรางวัลให้แก่ผู้โชคดีทางไปรษณีย์ Instructions • Send your answer today along with name, contact number, email, company, and job title to Email: technosociety@tcc-technology.com • TCCT will announce the winners on www.facebook.com/technosociety. Prize will be dispatched to winner via postage

Prize

??

? ? ?? ?

ร่วมสนุกลุ้นรางวัลโดยตอบคำ�ถาม “Mingalaba” เป็นคำ�ทักทายของประเทศใดและแปลว่าอะไร Which country greets by saying “Mingalaba”? and what does it mean?

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำ�กัด โทร: 02 626 0097 อีเมล์: technosociety@tcc-technology.com For more information please contact T.C.C. Technology Co., Ltd. Phone: 02 626 0097 Email: technosociety@tcc-technology.com

SUBSCRIPTION • 1 st Prize: Joint International Saturday Brunch at Up & Above Restaurant for 2 persons / THB 1,950++ per voucher. • 2 nd Prize: Movie Voucher at Enigma, Paragon Cineplex (1 voucher per 2 seats) / THB 1,500 net per voucher.

technosociety@tcc-technology.com www.technosociety.com www.facebook.com/technosociety www.twitter.com/technosociety


TCCT The Most Trusted Carrier Neutral Hub for Colocation/Connectivity/Cloud/Content Providers In Thailand

International Recognitions

• The 1st Certified SAP Cloud in Thailand

• International Hub via Asia Data Center Alliance (ADCA) • 2014 Frost and Sullivan’s Excellence Awards:

“Thailand Data Center Service Provider of the Year”

• Strategic Multiple Locations

- Empire Tower Data Center (ETDC), Sathorn, Bangkok

- Bangna Data Center (BNDC), Bangna - Trad Rd., Bangkok - Data Center at Amata Nakorn (AMDC), Chonburi

• Cross-Border Data Centers via ADCA in 5 Countries. - Thailand - Malaysia

- Hong Kong - Vietnam

- Singapore

TCCT Core Services Infrastructure Services • Colocation

• International Gateway

• Business Continuity Center

Enterprise Business Services • Cloud Server

• Cloud ERP

•Cloud Collaboration

• IT Outsourcing

T.C.C. Technology Company Limited

Main Line: +66 2 626 0000

30th Floor, 1 Empire Tower, South Sathorn Rd.,

Fax Line: +66 2 626 0088

Yannawa, Sathorn, Bangkok, 10120

E-mail: sales@tcc-technology.com Website: www.tcc-technology.com Facebook: http://www.facebook.com/TCCTechnology

The Only Founding Member of Uptime Institute APAC Network in Thailand

Profile for TCC Technology Marketing

Technosociety vol1 2015  

Technosociety vol1 2015  

Advertisement