Page 1


EXECUTIVE TALK

ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำ�นวยการ สำ�นักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA Dr. Sak Segkhoonthod, President and CEO, Electronic Government Agency (Public Organization) (EGA)

สารจากผู้บริหาร รัฐบาลดิจิทัล หรือ Digital Government นับเป็นหนึ่งในแนวทางขับเคลื่อนกรอบยุทธศาสตร์ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้การ สนับสนุนและผลักดันสังคมไทยเข้าสู่สังคมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) โดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสำ�คัญที่ทำ�ให้บรรลุผลในการ พัฒนาประเทศโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง กระผมในฐานะผู้อำ�นวยการสำ�นักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กรมหาชน) หรือ EGA (อีจีเอ) รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการนำ�แนวทางการบูรณาการข้อมูลของภาครัฐมาผลักดันเพื่อให้ประเทศก้าวสู่ยุคดิจิทัลได้อย่าง สมบูรณ์ โดยการนำ�เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ หรือเทคโนโลยีในหลากหลายรูปแบบมาร่วมปฏิรูประบบงานภาครัฐ สามารถพัฒนาระบบบริการ สาธารณะให้มีประสิทธิภาพ สนองตอบความต้องการของประชาชน ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลา รวมถึงปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้ดีขึ้นทัดเทียมสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งภารกิจเร่งด่วนหลายประการที่รัฐบาลเล็งเห็นความสำ�คัญและมีนโยบายให้ EGA ดำ�เนินการ เช่น งานด้านการบูรณาการศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (Data Center Consolidation) ซึ่งบทบาทของ EGA จะเข้าไปดูแลทั้งในส่วนการศึกษาแพลตฟอร์มที่ จะทำ�ให้ข้อมูลที่อยู่ในดาต้าเซ็นเตอร์ใหม่ทั้งหมดเชื่อมโยงถึงกัน สร้างมาตรฐานทั้งการเก็บและการเรียกใช้งาน รวมถึงแผนการลงทุนที่เหมาะ สม นอกจากนี้ จะเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติเดิมที่หน่วยงานคิดว่าเมื่อป้อนข้อมูลเข้าไป ข้อมูลเหล่านั้นจะต้องเป็นทรัพย์สินของหน่วยงาน ตนเองเท่านั้น เพราะต่อไปข้อมูลทั้งหมดจะเป็นของส่วนกลางและนำ�ไปบูรณาการข้อมูลในภาพรวมได้ทั้งหมด ซึ่งหากทั้งหมดเกิดขึ้นอย่างเต็ม รูปแบบจะเป็นการตอบโจทย์การดำ�เนินการเพื่อสนับสนุนนโยบาย Digital Economy ต่อไป กระผมหวังว่าเนื้อหาและความรู้ด้านไอทีในนิตยสาร Techno Society ฉบับนี้จะเพิ่มพูนความรู้ให้ผู้อ่านเห็นถึงความสำ�คัญและประโยชน์ของ เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงนำ�ไปปรับใช้ในการดำ�เนินชีวิตเพื่อเตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่การเป็นรัฐบาลิจิทัล (Digital Government) ภาย ใต้นโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ในอนาคต Executive Talk Digital Government is one of the Digital Economy Frameworks supporting and steering Thailand towards Digital Economy using technology as important instrument to develop the country based on people - centric requirement. As President and CEO of Electronic Government Agency (Public Organization) or EGA, I am full of honor and delight to be part to put forward public sector’s means of integrating data and information, making Thailand accomplish its mission of transforming to Digital Era. Government’s method mentioned is to bring electronic tools or a variety of technologies to reform government’s operation system in order to bare fruitful and efficient public service, to be able to serve people’s needs, to economically save cost and time, including improving quality of life to be comparable to people worldwide. Being recognized a number of missions by the Government, many projects have been particularly managed and processed by EGA such as Data Center Consolidation. EGA has been making responsibility in the study of data center consolidation platform connecting all data together, building data storage and access, and also appropriate investment plan. In addition, the reformation will upshift former attitude held by government bodies that the data fed in only possessed by their divisions but instead are central property and are able to be integrated and utilized. If everything mentioned above becomes fully practical, it will pave way to the Digital Economy policy transformation. I believe IT content and knowledge in this Techno Society magazine will compliment readers by widening your knowledge scope and conceiving the importance and benefits of IT including adapting it for life in preparation to having Digital Government under Digital Economy policy in the future.


ADVISORY BOARD

Mr. Anothai Wettayakorn Regional Director, Indochina of Dell Asia Pte Ltd.

Mr. Kittipong Asawapichayon Mr. Kosit Suksingha Country Manager General Business Executive Director of IBM Thailand Co., Ltd. of T.C.C. Technology Co., Ltd.

Mr. Voradis Vinyaratn Executive Director and Acting Managing Director of T.C.C. Technology Co., Ltd.

4 6 10 12 16 18 23

What’s on

EDITOR’S TALK

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่าน หลังจากได้มีการนำ�เสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิตอลให้กับผู้อ่านในนิตยสารเล่มที่ผ่านๆมา ในฉบับนี้ เราจะแนะนำ�ให้ท่านผู้อ่านทราบถึง “E” หรือที่เรียกว่า “อิเล็กทรอนิกส์” ซึ่งมีส่วนสำ�คัญต่อการพัฒนา 5 กรอบ นโยบายเศรษฐกิจดิจิตอล การก้าวสู่ยุคดิจิตอลมิใช่เรื่องง่าย ทั้งภาครัฐและเอกชนจะต้องถูกพัฒนาไปพร้อมๆ กัน นั่นเป็นสาเหตุที่ 3Es คือ “E-Government”, “E-Business”, and “E-Commerce” ได้เข้ามามีบทบาท สำ�คัญและเป็นสิ่งที่เราต้องจับตามอง นิตยสารฉบับนี้ประกอบด้วยบทความที่มีเนื้อหาสาระที่จะสร้างความ เข้าใจมากขึ้นให้กับผู้อ่านถึงบทบาทและหน้าที่ของ “อิเล็กทรอนิกส์” ต่อโครงสร้างขององค์กรทั้งภาครัฐและ เอกชน นอกจากนี้ยังมีบทสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรเอกชนและหน่วยงานภาครัฐชั้นนำ�เกี่ยวกับการ ทำ�งานของ “แพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์” และประโยชน์ที่ธุรกิจและประเทศจะได้รับเพื่อก้าวสู่ยุคดิจิตอล พบกับบทความที่จะพูดถึงที่มาและวิวัฒนาการของดาต้าเซ็นเตอร์รวมถึงพบบทความที่เราจะนำ�ท่านไป พบกับประสบการณ์สุดพิเศษ ณ เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ได้ในนิตยสารฉบับนี้ ขอต้อนรับสู่ “ยุคแห่ง อิเล็กทรอนิกส์” และขอให้ท่านสนุกกับการอ่านนิตยสารค่ะ

Top 10 2016 Technology Trends

Cover story

Era of Electronics

IT Corner

CONTENTS

Mr. Panot Sirivadhanabhakdi Chairman of Executive Board, T.C.C. Technology Co., Ltd.

Data Center Evolution

Successful Enterprise Netbay

Hello readers, After a series of Digital Economy selected for Techno Society readers, in this volume you will be introduced to know more about “E” or so called “Electronics” which has greatly contributed to 5 Digital Economy frameworks. Transforming to Digital Age is no walk in the park. Both public and private sectors must be developed together in parallel. That is why 3Es: “E-Government”, “E-Business”, and “E-Commerce” have taken important roles and are what we must keep an eye on. You will find a lot of food for thought articles which will you be exposed to a more understanding on how “Electronics” functions in each organizational structures of public and private sectors. You will also be hearing from experts from leading private enterprises and government body within interview sections on how “Electronic Platform” works and benefits the businesses and country to be able to move forward to Digital Era. Find out when and how data center was brought to life and its revolution including a wow experience on visiting Asiatique the Riverfront in leisure column with us. Welcome to “Era of Electronics” and enjoy reading Techno Society magazine.

“ยุคแห่งอิเล็กทรอนิกส์”

“Era of Electronics”

ตรีสุคนธ์ ไกรพานนท์ บรรณาธิการ

Treesukhon Kraiphanont Chief Editor

Digital Economy

E-government

Know How E-Commerce

Win the Prize Subscription

บรรณาธิการ / Chief Editor ตรีสุคนธ์ ไกรพานนท์ Treesukhon Kraiphanont กองบรรณาธิการ / Publication Department วาสินี พิทยาโรจนกุล Wasinee Pitayarojanagul ออกแบบและจัดทำ�รูปเล่ม / Designed By วิชัย ธีระมโน Vichai Thiramano อภิวัฒน์ มุ่งมาไพรี Apiwat Mungmapiree


WHAT’S ON

Top

เทรนด์เทคโนโลยี 2559 เกร 2016 Technology Trends

เพื่อผลักดันประเทศให้ก้าวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิตอลอย่างเต็มภาคภูมิ นอกจากจะต้องได้รับความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนแล้ว ยังรวมถึงการผลักดันภาคประชาชนให้ได้รับความรู้ที่เพียงพอในด้านเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อเข้าสู่ยุค Digital Citizen ถือเป็นสิ่งสำ�คัญเช่น กัน กลุ่มคนในยุค Digital Citizen คือกลุ่มคนที่มีทักษะในเรื่องการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อาทิ รู้จักการใช้เทคโนโลยีในการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร, ค้นหาข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์, สามารถซื้อขายหรือทำ�ธุรกรรมต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์, มีทักษะการใช้แอพพลิเคชั่นต่างๆ บนสมาร์ท โฟนหรือแท็บเล็ตเพื่ออำ�นวยความสะดวกในการทำ�งานและชีวิตประจำ�วัน รวมถึงการมีทักษะระดับสูงในการใช้ Social Media โดย Gartner หนึ่งในบริษัทวิจัยเทคโนโลยีชั้นนำ� ได้คาดการณ์ 10 แนวโน้มของเทคโนโลยีที่กำ�ลังจะเกิดขึ้น ในปี 2559 ดังนี้

1 2 3 45 Wearable Device คื อ อุ ป ก ร ณ์ ส ว ม ใ ส่ ที่ เกี่ ย วของกั บ ไลฟ์ ส ไตล์ ก า ร ดำ � เ นิ น ชี วิ ต ก า ร ทำ�งาน ควบคุมด้วยระบบ คอมพิวเตอร์โดย syncเข้า กั บ อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต คอมพิ ว เตอร์ แ ละสมา ร์ ท โฟน เช่ น อุ ป กรณ์ ที่ สามารถนับก้าวเดินหรือวิ่ง นับจำ�นวนการเผาผลาญ แคลลอรี่ รวมถึงขณะหลับ ว่าเรานอนหลับสนิทหรือไม่ Wearable Device is the device related to people’s living and working lifestyles. It is commanded by computer synced with Internet, computers, and smartphones. The devices are such as walking or running step counter, number of calorie counter, and s l eepi n g c o n d i ti o n detector.

4 TechnoSociety

Cloud Computing หรื อ การประมวลผลบน กลุ่มเมฆ คือ บริการที่ ประมวลผล จัดเก็บข้อมูล และระบบออนไลน์ต่างๆ ผ่ า น ร ะ บ บ ซ อ ฟ ต์ แ ว ร์ อินเทอร์เน็ต โดยสามารถ ประมวลผลได้ตามความ ต้ อ งการในการใช้ ง าน สามารถเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล บน คลาวด์จากที่ใดก็ได้ ทั้งยัง ช่วยดูแลระบบ ประหยัด เวลาและลดต้นทุนในการ สร้างระบบและเครือข่าย คอมพิวเตอร์ Cloud Computing is the data processor, storage, and other online systems through software and Internet. It can be processed as per requirements and the data be accessed on Cloud from anywhere. From this, systems are well monitored, resulting in time and cost saving instead of constructing t h e new c o m p ut e r system and network.

Smart Machine คือรูปแบบของเครื่องจักร อั จ ฉริ ย ภาพที่ สั่ ง การด้ ว ย ตัวเองหรือผ่านทางมนุษย์ โดยสามารถป้อนคำ�สั่งผ่า นระบบปฎิ บั ติ ก ารต่ า งๆ เพิ่ ม ความสะดวกให้ กั บ มนุ ษ ย์ อาทิ รถยนต์ ไ ร้ คนขั บ , หุ่ น ยนต์ ล้ำ � สมั ย ที่ ก้ า วหน้ า ขึ้ น หรื อ ผู้ ช่ ว ย อัจฉริยะเสมือนจริง (virtual personal assistant) จะถู ก พั ฒ นาต่ อ ยอดขึ้ น อย่ า งรวดเร็ ว จนเข้ า สู่ ยุ ค ของผู้ช่วยที่เป็นจักรกล Smart Machine is a form of smart selffunctioned machine or monitored by human. The command can be made through different operating systems. The smart machine, for example, driverless car creates convenience for human. The progressive modern robot or virtual personal assistant will be rapidly developed to the age that we have machines as our assistants.

3D Printing กำ�เนิดขึ้นในปี 2527 และ ในปี 2558 นี้ มียอดขาย เพิ่มขึ้นถึง 98% และคาด การณ์ว่ายอดขายจะเพิ่ม เป็น 2 เท่า ในปี 2559 3D Printing the machine was invented in 1984. In 2015, the sales figures surged for 98% and it is also expected that the sales figures will double in 2016.

Digital Badges คือ เข็มสัญลักษณ์ดิจิตอล เป็ น เสมื อ นเกี ย รติ บั ต ร รั บ ร อ ง ทั ก ษ ะ ค ว า ม สามารถและการเรี ย นรู้ การทำ � ธุ ร กิ จ ผ่ า นระบบ ออนไลน์ Digital Badges is a digital symbol token symbolizing certificate on skills and capability and learning ability in doing business online.


ร็ดเล็กๆ กับประโยชน์มากมายที่จะได้รับ s: Massive Benefits to be Gained To fully drive Thailand to Digital Economy, in addition to the strong collaboration from government and private sectors, building an adequate knowledge of digital technology for citizen is considered a fundamental factors as citizen can be in a true “Digital Citizen Era”. It is an era that people are skillful in using computer technologies to e.g. get accessed to the news, seek for useful information though websites, make online transactions, skillfully use applications on smartphones or tablets to add up convenience for everyday life including having advanced skills using social media. Gartner, one of the leading technology research companies forecasted 10 technology trends to come in 2016 which are:

6 7 8 9 10 New Wi-Fi Standards เพิ่ ม ความรวดเร็ ว และ สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ใช้ ในส่วนของ Wifi Hotspot (จุ ด กระจายสั ญ ญาณ อินเตอร์เน็ตไร้สาย) New Wi-Fi Standards increasing speed and creating confidence for users (Wi-fi Hotspot).

Mind–Reading Machines หรื อ เครื่ อ งจั ก รที่ ทำ � การ สื่ อ สารด้ ว ยจิ ต คื อ การ ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด จากใจของผู้ส่งไปถึงผู้รับ โดยไม่ผ่านวิธีการสื่อสาร ใดๆ นอกจากใช้จิตเป็นสื่อ ทั้งยังใช้แทนการพูด และ การเขียนได้

Mobile Market Soars ในอนาคต เเท็บเล็ต พีซี (Tablet PC) จะมีมูลค่า การเติบโตสูงขึ้นถึง 35% สำ�หรับสมาร์ทโฟนนั้นอยู่ ที่ 18% โดยที่ตลาดการ ขนส่ ง อุ ป กรณ์ มื อ ถื อ คาด ว่าจะสูงถึง 2.6 พันล้าน บาทในปี 2559

Mind–Reading Machines is a machine that communicates through human mind; expressing throughts and feelings from a mind of sender to recipient using communication none other than mind reading machine. The machine can also be used in r ep la c e m ent s o f communication by speaking and writing.

Mobile Market Soars in the future, Tablet PC will have up to 35% growth in its value while smartphone is at 18%. Mobile phone shi ppi ng mark et i s expected to rise at the amount of THB 2.6 billion in 2016.

Screen Technology ในปี 2559 จอภาพจะถูก พั ฒ นาให้ มี ลั ก ษณะเป็ น ชนิดโปร่งใสคล้ายกระจก สามารถมองทะลุ ฝั่ ง ตรง ข้ามและยืดหดตามการใช้ งานได้

Big Data ข้อมูลที่มากมายมหาศาล ด้ ว ย ก า ร พั ฒ น า ข อ ง เทคโนโลยีและระบบต่างๆ ทำ � ให้ แ ต่ ล ะองค์ ก รมี ก าร เก็ บ ข้ อ มู ล ต่ า งๆ ซึ่ ง เรา สามารถนำ � ข้ อ มู ล เหล่ า นี้ มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ทั้ ง ในเชิ ง Screen Technology ธุรกิจและชีวิตส่วนตัว เพื่อ in 2016, the screen will ก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ แ ละ be developed to be ความสะดวกทั้งต่อองค์กร transparent resembling และการดำ�เนินชีวิตได้ a glass. You can see through the opposite side Big Data from this glass and it is are abundant data. also stretchable and With technology and retractable as needed. system development, each organization stores the data and they can be applied in business and personal matters leading to benefits and conveience for organizations and life.

ทีม่ า: Gartner

TechnoSociety

5


COVER STORY

ในขณะที่โลกเปลี่ยนแปลงและหมุนเวียนอย่างรวดเร็วด้วยพลังงานการขับเคลื่อนของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร การแข่งขันใน ด้านต่างๆ มีมากขึ้นและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ประเทศที่เข้มแข็งและมีความพร้อมในด้านเทคโนโลยีรวมถึงบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น ที่จะนำ�ประเทศให้เจริญก้าวหน้า อีกทั้งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและทัดเทียมกับสากล เราจำ�เป็นต้องสร้างความสมดุลและ ภูมิคุ้มกันให้เกิดขึ้นโดยอาศัยเครื่องมือที่สำ�คัญ คือ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยการสร้างเครือข่ายข้อมูลที่ใหญ่ขึ้น เพื่อจะ นำ�ข้อมูลที่สำ�คัญของแต่ละแห่งมาประสานและเชื่อมโยงกันเพื่อเพิ่มความรวดเร็วและลดเวลาในการดำ�เนินการซึ่งเป็นส่วนสำ�คัญที่ส่งผลต่อ การพัฒนาประเทศ โดยข้อมูลที่สำ�คัญนั้นควรตั้งอยู่บนศูนย์ข้อมูล (Data center) ที่มีการคำ�นึงถึงระบบความปลอดภัย การควบคุมการเข้าถึง ข้อมูล และการบริหารจัดการระบบความปลอดภัยแบบรวมศูนย์ (Security Operation Center) Techno Society ฉบับนี้ขอพาท่านผู้อ่านเข้า สู่ยุคอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics) ยุคที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์หรือคอมพิวเตอร์มาเป็นเครื่องมือสำ�คัญที่ทำ�ให้บรรลุผลและเป็นการเพิ่มศักยภาพการ ทำ�งานแก่ภาครัฐและเอกชน โดยเราจะพาทุกท่านมารู้จักกับ 3E ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเศรษฐกิจยุคดิจิตอลในปัจจุบัน ซึ่งก็คือ E-government, E-business และ E-commerce 6 TechnoSociety


1. E-government หรือรัฐอิเล็กทรอนิกส์ คือวิธีบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่ โดยการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสื่อสารเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการดำ�เนินงานและการเข้าถึงของภาครัฐ โดยสามารถจำ�แนกกลุ่มตามผู้รับบริการของ E-government ดังต่อไปนี้ 1.1 รัฐกับรัฐ (G2G): ภาครัฐสู่ภาครัฐด้วยกัน เป็นรูปแบบการทำ�งานของหน่วยราชการที่มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงจากการติดต่อสื่อสาร ระหว่างกันโดยกระดาษและลายเซ็นในระบบราชการแบบเดิมเป็นการพัฒนาเปลี่ยนแปลงโดยการใช้ระบบเครือข่ายสารสนเทศและ อิเล็กทรอนิกส์แทน 1.2 รัฐกับประชาชน (G2C): ภาครัฐสู่ประชาชนโดยตรง โดยที่เป็นการทำ�งานโต้ตอบระหว่างประชาชนและเครือข่ายสนเทศของรัฐ ซึ่งการ ทำ�งานนั้นจะเป็นการทำ�งานแบบ Online และ Real Time 1.3 รัฐกับเอกชน (G2B): รัฐจะช่วยอำ�นวยความสะดวกต่อภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นธรรมและโปร่งใส 1.4 รัฐกับข้าราชการและพนักงานของรัฐ (G2E) การให้บริการระหว่างพนักงานของรัฐและรัฐบาล โดยสร้างระบบที่เป็นประโยชน์ต่อการ ปฎิบัติงานและการดำ�รงชีวิต 2. E-business คือ การดำ�เนินกิจกรรมทาง “ธุรกิจ” ต่างๆ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยอาศัยการใช้คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การ สื่อสารและอินเทอร์เน็ต เพื่อทำ�ให้กระบวนการทางธุรกิจมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงใจและรวดเร็ว อีก ทั้งยังช่วยขยายโอกาสทางธุรกิจ การบริหาร และลดต้นทุนการผลิตด้วยเช่นกัน 3. E-commerce หรือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คือการดำ�เนินธุรกิจ การผลิต การกระจาย การตลาด การขาย การขนสินค้าบริการ และการทำ� ธุรกรรมทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเชิงพาณิชย์ทั้งในระดับองค์กรและบุคคลผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่านทางข้อความ เสียงและ ภาพ E-commerce ส่วนใหญ่จะเน้นที่การซื้อขายสินค้าและบริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จึงถือได้ว่า E-commerce เป็นส่วนหนึ่งของ E-business โดยจำ�แนกประเภทของ E-commerce ได้ดังต่อไปนี้ 3.1 ผู้ประกอบการกับผู้บริโภค (B2C) คือการค้าระหว่างผู้ค้ากับผู้บริโภค เช่น การขายของทั่วไป 3.2 ผู้ประกอบการกับผู้ประกอบการ (B2B) คือการค้าระหว่างผู้ประกอบการกันเอง โดยครอบคลุมถึงการขายส่ง ระบบห่วงโซ่การผลิต ซึ่ง จะมีความซับซ้อนในระดับที่ต่างกันไป 3.3 ผู้บริโภคกับผู้บริโภค (C2C) คือ การติดต่อระหว่างผู้บริโภคกับผู้บริโภค วัตถุประสงค์เพื่อติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และแลก เปลี่ยนสินค้าด้วยเช่นกัน 3.4 ผู้ประกอบการ กับ ภาครัฐ (B2G) คือ การประกอบธุรกิจระหว่างเอกชนกับภาครัฐ ในประเทศที่มีความก้าวหน้าด้าน E-commerce รัฐบาลจะทำ�การซื้อขายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย 3.5 ภาครัฐ กับ ประชาชน (G2C) คือ การบริการของภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งประชาชนสามารถเข้าไปตรวจสอบรวมหลักฐานที่ ต้องใช้โดยการดาวน์โหลดข้อมูลแบบฟอร์มบนเว็บไซต์ได้ จากเหตุปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้นนี้ นอกจากจะเกิดประโยชน์แก่ภาครัฐและภาคเอกชน ประชาชนยังได้รับบริการที่หลากหลายผ่านอินเทอร์เน็ต ช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ�ในการเข้าถึงข้อมูลและบริการของรัฐ รวมถึงเพิ่มความโปร่งใสในการทำ�งานของภาครัฐต่อประชาชน ปัจจุบัน หลายหน่วยงานได้เริ่มให้บริการออนไลน์บ้างแล้ว อาทิ กรมสรรพากร เปิดให้ใช้บริการ e-Revenue ให้ผู้เสียภาษีสามารถเสียภาษีผ่านทาง อินเทอร์เน็ต หรือกรมทะเบียนการค้า ที่รับจดทะเบียนผ่านระบบ Online Registration รวมถึงมหาวิทยาลัยที่สามารถให้นักศึกษาลงทะเบียน ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเราก้าวเข้าสู่ยุคอิเล็กทรอนิกส์

ทีม่ า: thaiecommerce TechnoSociety

7


COVER STORY

As the world driven by computer and communication technology changes at a fast pace and moves quickly, there has gradually been more adaptive competition. Only countries that are strong and prompt in technology including experts will succeed. Furthermore, to enhance competitive advantages comparable to countries worldwide, It is necessary that we have to create IT environment equilibrium and immunity using tools: Information Technology (IT) and communication to expand and create consolidated data network for a better speed and economically consume less time to process. This is considered extremely important for country development. As a result important data should be run and operated on data centers which have high security, data accessibility control, and security operation center. In this volume, Techno Society will bring all readers to Electronic Era; the era that electronics or computer becomes tool of achievement that will boost up eff iciency for public and private sector. “3 Electronics” or “3Es” consist of: E-government, E-business E-commerce, are directly related to Digital Economy at present time.

8 TechnoSociety


1. E-government is the New Public Management using computer technology and communication network to increase process efficiency and access to public sector. E-government can be categorized into: 1.1 Government to Government (G2G): is the process form of government office that was changed and developed formerly from traditional Bureaucracy communication (via paper documents and signatures) to Information Technology network and electronic system. 1.2 Government to Customer (G2C): is the direct working interaction between people and Government Communication and Information System. G2C will be functioned in online and real time systems. 1.3 Government to Business (G2B): is the service that government will facilitate to business and manufacturing sectors to result in data accuracy and transparency. 1.4 Government to Employee (G2E) is the service made between government and its employees by creating system beneficial for working operation and living pattern. 2. E-Business is “Business” transaction via electronic using computer, Information Technology, communication, and Internet in order that the business process will have more efficiency and can immediately and promptly serve customer’s demand. Moreover the service helps increase business opportunity management, and also reduce production cost. 3. E-commerce or Electronic Commerce is business operation, production, distribution, marketing, sale, product, service delivery, and all transactions related to commercial activities both for organizations and people via electronic tools e.g. text messages, voices, and photos. E-commerce mainly focuses on product and service trading via Internet network. It can be said that E-commerce is part of E-business and can be categorized into: 3.1 Business to Customer (B2B) is the doing of business between vendors and consumers such as selling. 3.2 Business to Business (B2B) is the doing of business among entrepreneurs. This covers the complex layers of wholesale and production supply chain. 3.3 Customers to Customers (C2C) is the interaction between consumers and consumers. The objective is to exchange information and also products trading. 3.4 Business to Government (B2G) is the business act between private and public sectors. For the E-commerce developed countries in, governments will migrate the trading activities to electronic platform for cost-saving benefits. 3.5 Government to Customer (G2C) is the Government’s services through electronic system. Citizen can check and accumulate all information necessary from the website. From the above factors, not only both public and private sectors will gain benefits from all E- Services but people will also be offered a variety of services via internet. E-Services will also help reduce inequality on people’s accessibility to government’s information and service including enhancing transparency in government service to people. At present there are many government sectors launching online services and among them is the Revenue Department. This government body launched “e-Revenue” allowing online tax payment through internet or at the Department of Commercial (via online registration) including online university enrollment. All of these are benef it when we move forward to Era of Electronics. ทีม่ า: thaiecommerce TechnoSociety

9


IT CORNER

“วิวัฒนาการศูนย์ ข ้ อ มู ล ประโยชน ์ สู่ ภ า ค รฐั แ ล ะ ภ า ค เอกชน” “The Evolution of Data Center, Benefit for Public and Private Sector”

ศูนย์ข้อมูล (Data Center) คือพื้นที่ที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ใน การจัดวางอุปกรณ์ Server เสมือนเป็นห้องหัวใจขององค์กร ที่ต้องคอยหล่อเลี้ยง Server ให้สามารถทำ�หน้าที่ประมวล ผลข้อมูลจำ�นวนมหาศาลเพื่อใช้ภายในองค์กรนั้นๆ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง (24×7) สำ�หรับภาครัฐแล้วศูนย์ข้อมูลถือเป็นคำ� ที่ คุ้ น หู กั น ดี สำ � หรั บ หน่ ว ยงานหรื อ องค์ ที่ มี ก ารขั บ เคลื่ อ นและ การบริหารจัดการด้วยการใช้เทคโนโลยีด้านไอที เพื่อผลักดัน ประเทศไทยให้ก้าวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิตอลย่างเต็มภาคภูมิ ตามหลักโครงสร้างพื้นฐานด้านกายภาพ (Hard Infrastructure) แล้ว ศูนย์ข้อมูลเป็นปัจจัยสำ�คัญที่ขาดไม่ได้ในการตอบสนอง นโยบายเศรษฐกิจดิจิตอลนี้ สำ�หรับภาคเอกชน ปัจจุบันโลก ของธุรกิจล้วนขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีด้านไอที จึงเป็นผลให้ องค์กรส่วนใหญ่หันมาให้ความสำ�คัญกับศูนย์ข้อมูล (Data Center) มากขึ้น ศูนย์ข้อมูลที่ดีนั้นนอกจากจะใช้เก็บข้อมูล หรือให้บริการเซิร์ฟเวอร์ต่างๆ ยังต้องสามารถเชื่อมโยงข้อมูล ของทุกฝ่ายเพื่อนำ�ไปพัฒนาและต่อยอดในการให้บริการด้าน ต่างๆได้อีกด้วย สิ่งที่ควรให้ความสำ�คัญเป็นพิเศษในการจัด ตั้งหรือใช้บริการศูนย์ข้อมูล คือ มาตรฐานความปลอดภัย การ เลือกพื้นที่ที่เหมาะสมสำ�หรับการขยายตัวในอนาคต หลักการ ใช้ พ ลั ง งานอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพรวมถึ ง การประหยั ด พลั ง งาน (Green Data Center) ก็ถือเป็นสิ่งสำ�คัญที่มิอาจละเลยได้ Techno Society ฉบับนี้จะนำ�ท่านย้อนเวลาเข้าสู่เรื่องราว ความเป็นมาของศูนย์ข้อมูล (Data Center) เข้าใจความสำ�คัญ และประโยชน์ ข องศู นย์ ข้ อมู ลรวมถึ ง รู้ จั กกั บมาตรฐานที่ใ ช้ใ น การกำ�หนดคุณภาพของศูนย์ข้อมูลเพื่อการให้บริการที่ดีที่สุด

Data Center is an area that is designed to contain servers. It is a heart of organization that sustains servers to be able to process big data to be used in the organization throughout 24 hours (24x7). For public sector, data center is a word familiar for institutes or organizations driven and managed by Information Technology. To fully drive Thailand to Digital Economy, according to traditionally Hard Infrastructure, data center is important factor that is necessary to fulf ill this policy. For private sector, at present the Business world is being steered by IT technology this makes most organizations emphasize on data center. For good data center, apart from gathering data and providing service, it must also connect data of every sector to be utilized and develop the value-added services on top of Data Center. The important thing that needs to be focused on building or using data center are Available & Security, selection on appropriate areas for expanding in the future, the rule of using power, and Green Data Center. All of these are the important things that cannot be neglected. In this volume, Techno Society will give you a flash back to history of data center and make you understand the importance and benefits of data center including quality standard of data center to provide the best services to customer.

10 TechnoSociety


1946: 1960: 1971: 1980: 1990: 2001: 2006: 2011: 2013: 2015:

Data Center Evolution ENIAC Electronic Numerical Integrator and Computer (ENIAC) was built Large size machines in separate rooms with controlled environment Intel introduced its customizable 4004 processor Personal computer (PC) wAS Introduced Birth of Modern Data Centers VMware ESX WAs launched Amazon Web Services begAN offering IT infrastructure services Facebook launched Open Compute Project Google invested a massive in Internet infrastructure Growth rate of Data Center is 29.9%. Internet protocol (IP) Utilization is 2.6 Zettabytes in 2012, 5.2 Zettabytes in 2015, expected to grow up 6.6 Zettabytes in 2016, and 7.7 Zettabytes in 2017.

Key Benefits of Data Center

Source: siliconangle

Energy Saving

Resource optimization

ImprovING Network Uptime

Global Internet Protocal (IP) Traffic Growth in Data Centers

Source: Cisco

ReducING Infrastructure Costs

ReducING Carbon IncreasING Service Level Footprints Capabilities


SUCCESSFUL ENTERPRISE

เน็ตเบย์กับการเปิดหน้าต่างโลกธุรกิจ

Trade Network Service

แห่งการเชื่อมโยงระดับประเทศเข้าสู่ระบบ ณ จุดเดียวมุ่งสู่ปลายทางหลากหลายช่องทาง แบบทวีคูณ ยกระดับภาคเอกชน ภาครัฐและสถาบันการเงินสู่ภูมิภาค หนึ่งในตัวแปรสำ�คัญที่มีส่วนช่วยผลักดันประเทศให้ก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิตอลใน ปี 2558 คือการยกระดับธุรกิจให้เข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Business) สิ่งนี้ ถือเป็นหนึ่งในแผนแม่บทเศรษฐกิจดิจิตอลด้าน “การสร้างแพลตฟอร์มสำ�หรับ การทำ�ธุรกรรม” หรือ “Service Infrastructure” ฉบับนีน้ ติ ยสาร Techno Society ได้มีโอกาสสัมภาษณ์คุณพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เน็ตเบย์ จำ�กัด (มหาชน) ในฐานะผู้ให้บริการธุรกิจ e-Business ครบวงจรของ ประเทศไทยซึ่งจะได้กล่าวถึงความสำ�เร็จขององค์กรรวมถึงการส่งผลให้องค์กร รัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐบาล ภาคธุรกิจเอกชนรวมถึงสถาบันการเงินต่างๆ ในประเทศเพิม่ ศักยภาพและมูลค่าทางธุรกิจเพือ่ บริการประชาชนได้อย่างยอดเยีย่ ม

กว่าจะมาเป็นเน็ตเบย์ คุณพิชิตกล่าวถึงความเป็นมา “เราเริ่มต้นธุรกิจในยุค “ดอทคอม” ซึ่งในขณะ นั้นมีผู้ทำ�ธุรกิจ IT System Integrator & E-Commerce เป็นจำ�นวนมากเราจึง พยายามหาจุดต่างที่ทำ�ให้ธุรกิจของเราโดดเด่นและมีผู้ให้ความสนใจเลือกใช้ บริการเราจึงได้มาซึ่งแนวคิดในการให้บริการเสมือน “ไปรษณีย์กลาง” หรือ Gateway ซึ่งทำ�หน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างองค์กรเอกชนกับองค์กรภาครัฐ พัฒนาและอำ�นวยความสะดวกโดยเราเป็นเหมือนบุรุษไปรษณีย์ที่ทำ�หน้าที่รับ และส่งต่อข้อมูลอิเล็คทรอนิกส์ตั้งแต่ต้นน้ำ�คือจากองค์กรเอกชนที่เราพัฒนา แอพลิเคชั่นให้ใช้งานและเชื่อมโยงข้อมูลมายังกลางน้ำ � (คือ Gateway ของเรา) ซึ่งเราจะทำ�การรองรับแอพลิเคชั่นที่มาจากหลายแพลตฟอร์มและเชื่อมโยงต่อ เนื่องถึงปลายน้ำ�และเราจะทำ�การพัฒนาแอพลิเคชั่นเหล่านี้เพื่อให้สามารถเชื่อม ต่อกับองค์กรทั้งภาครั ฐ และเอกชนและสถาบั น ทางการเงิ น ได ้ อย ่ างที ่ เ รี ย ก ว ่ าให ้ เกิ ด แวลลูเชน (Value Chain)” 12 TechnoSociety


วิสัยทัศน์ E-business กับสโลแกนขององค์กร “Better-Faster-Cheaper” “ตลอดระยะเวลาการทำ�ธุรกิจมา 17 ปีเน็ตเบย์สามารถกล่าวได้เลยว่าเราเติบโตมาจากการออกแบบธุรกิจ Business Model ให้แตกต่างจาก อุตสาหกรรมวงการไอทีโดยมีการวางยุทธศาสตร์ของการคิดค้นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์บริการในทิศทางที่เรียกว่า Software as a Service-SaaS โดยคิดค่าใช้บริการแค่ Transaction Base เป็นรายแรกๆของประเทศไทยเพื่อสร้างความสะดวกประหยัดเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายและทำ�ทุก อย่างให้งา่ ยทัง้ สำ�หรับลูกค้าของเราไม่วา่ จะเป็นภาครัฐหรือเอกชนและประชาชนผูใ้ ช้งาน เน็ตเบย์มปี รัชญาในการให้บริการคือ Better-Faster-Cheaper” “จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายต่างๆมากกว่าหากพวกเขาเหล่านั้นไม่ต้องลงทุนด้วยเม็ดเงินมหาศาลในการเขียนหรือซื้อซอฟต์แวร์ สร้างศูนย์ข้อมูลซื้อ License หรือเสียค่า Maintenance มหาศาลโดยปราศจากความรู้ความชำ�นาญทางไอทีเพียงแต่พวกเขามีคอมพิวเตอร์ และส่งข้อมูลมายัง Gateway ของเน็ตเบย์โดยถือเป็นการให้บริการแบบ Software as a Service (SaaS) มีคอนเซ็ปต์เดียวกับ Cloud สิง่ นีจ้ ะ เป็นประโยชน์เป็นอย่างมากโดยเฉพาะต่อหน่วยงานภาครัฐที่สามารถประหยัดเวลาลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำ�เป็นรวมถึงไม่ต้องทำ�การจัดซื้อจัด จ้างเพื่อหาผู้ทำ�ระบบไอทีหรือทำ�ซอฟต์แวร์อีกด้วยนอกจากจะช่วยให้ลูกค้าทั้งภาคธุรกิจเอกชน, องค์กรภาครัฐและสถาบันทางการเงินมีการ ดำ�เนินธุรกิจที่ดีขึ้นรวดเร็วขึ้นด้วยค่าใช้จ่ายองค์กรที่น้อยลงแล้วเน็ตเบย์เองก็ยังได้น�ำ ปรัชญาในการให้บริการทั้งสามประการมาพัฒนาองค์กร ของเราเองให้“ดีขึ้น รวดเร็วขึ้น ในแง่การปฏิบัติการ และการให้บริการภายใต้การบริหารค่าใช้จ่ายองค์กรอย่างชาญฉลาด” ผลงานแห่งความภาคภูมิใจกับการพลิกโฉมของภาคธุรกิจเอกชนกับกรมศุลกากรเปลี่ยนจากเอกสารกระดาษให้เป็น เอกสารอิเล็คทรอนิกส์ (EDI) คล้องกับการพัฒนาระบบ e-business และe-commerceในช่วงก้าวสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิตอลคุณพิชิตเล่าถึงหนึ่งในผลงานความสำ�เร็จที่ เกิดขึ้นคือการทำ�ระบบ EDI หรือ Electronic Data Interchangeให้สัมฤทธิ์ผล “เราเริ่มต้นพัฒนาและนำ�ระบบ EDI ซึ่งนำ�ไปสู่การ พลิกโฉมการบริหารจัดการเอกสารสำ�คัญและข้อมูลที่เป็นเอกสารต่างๆโดยมีการรับ-ส่งรวมถึงจัดเก็บให้อยู่บนแพลตฟอร์ม อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดโดยเริ่มสร้างพัฒนาระบบและนำ�ร่องใช้บริการกับกรมศุลกากรธุรกิจของกรมศุลกากรเป็นธุรกิจที่มีขนาด ใหญ่และประเทศไทยเองก็เป็นประเทศที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลักคือการนำ�เข้า-ส่งออกโดยได้สร้างผลิตภัณฑ์มวลรวม ในประเทศหรือ GDP เป็นจำ�นวนมากอีกทั้งประเทศไทยเองก็ยังมีพื้นที่สำ�หรับการขยายธุรกิจนำ�เข้า-ส่งออกอยู่มาก” “ผมมองว่ากรมศุลกากรเองเป็นเสาหลักในด้าน Export & Import ซึง่ เกีย่ วข้องกับกลุม่ Logistics Community ของประเทศการที่กรมศุลกากรเองมีความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบของเอกสารการนำ�เข้า-ส่งออกให้อยู่บน แพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดสิ่งนี้ถือเป็นการปฏิรูปครั้งยิ่งใหญ่เนื่องจากบริษัทนำ�เข้า-ส่งออกทั้งหมดจะต้องผ่าน ขั้นตอนการรับ-ส่งเอกสารกับกรมศุลกากร ผลที่ได้คือสามารถลดต้นทุนทรัพยากรกระดาษลงได้เป็นมูลค่าหลายร้อยล้าน บาทและการแปลงแบบฟอร์มใบขนสินค้านำ�เข้า-ส่งออกให้อยู่ในรูป electronic และยังช่วยลดขั้นตอนและเวลาในการ รับ-ส่งและการอนุมัติเอกสารเป็นการลดค่าใช้จ่ายได้เป็นจำ�นวนมากเช่นเดียวกัน”

ปัจจัยแห่งความสำ�เร็จของเน็ตเบย์ “ในฐานะ CEO ผมดำ�เนินธุรกิจด้วยหลักที่ว่าความสำ�เร็จจะต้องเกิดจากการทำ�การวิจัยและพัฒนา (Research and Development), การสร้างนวัตกรรมและพัฒนาเทคโนโลยีอย่างไม่หยุดยัง้ สิง่ สำ�คัญคือจะต้องไม่ตกอยูใ่ นความประมาทเพราะ ความเสี่ยงเกิดขึ้นได้เสมอสองสิ่งที่ต้องเน้นคือเทคโนโลยีและคนที่จะต้องมี “Activities of Innovation” อยู่ตลอดเวลา สิ่งสำ�คัญคือการใช้ “เทคโนโลยี” เพื่อสร้าง Productivity ให้ได้มากขึ้นโดยใช้ทรัพยากรคนเท่าเดิมหรือน้อยลง” “สิ่งที่ทำ�ให้แอพลิเคชั่นซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มรวมถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ปฏิบัติการได้โดยมีประสิทธิภาพรวดเร็วและ ไม่ติดขัดคือศูนย์ข้อมูลที่มีมาตรฐาน ที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติพร้อมด้วยไฮบริดคลาวด์และการเชื่อมต่อ (Connectivity) ทั้งในและนอกประเทศโดยมีทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญให้การดูแลการบริการตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งหมดนี้เน็ต เบย์ไว้วางใจและ Run ระบบแอพลิเคชั่นอิเล็กทรอนิกส์แพลตฟอร์มบนศูนย์ข้อมูลของทีซีซี เทคโนโลยีมาเป็นระยะเวลานาน ที่กล่าวมานี้ผมถือว่าทำ�ให้กับเน็ตเบย์ประสบความสำ�เร็จโดยสามารถก้าวสู่การเป็น “หน้าต่างแห่งการเชื่อมต่อของประเทศ” โดยเฉพาะการสร้างประโยชน์ต่อองค์กรภาคธุรกิจเอกชน ภาครัฐและสถาบันการเงินได้อย่างแท้จริง”

TechnoSociety 13


SUCCESSFUL ENTERPRISE

Netbay and their Aim of Bringing

“Trade Network Service”

to National Level From One-Stop Hub to Multiple Destinations Leveraging Private and Public Sectors along with Financial Institutions to Regional Level One of the most important factors patronizing the country to step into Digital Economy platform in 2015 is to bring business to e-Business platform. This is considered part of Digital Economy framework (Service Infrastructure). In this volume, Techno Society is filled with essence of knowledge from the interview of Mr. Pichit Viwatrujirapong, President and CEO of Netbay Public Company Limited. Netbay is a leading provider of turnkey e-Business services. We will understand how the company becomes successful including its contribution for state enterprises, government bodies, public and private sectors, and financial institutions in the country to enhance their potential and business value resulting service excellence. Passage to Success Mr.Pichit said, “We began doing business in “Dotcom” Time. At that time there were many IT System Integrators (SIs) and E-Commerce businesses in the industry. That was when we sought for differentiations making our businesses unique and therefore interesting for users. We created the concept “Central Post Office” or Gateway which is a middleman between enterprises and government bodies. Our role is to develop and facilitate like postman receiving and sending electronic data from the upstream which is enterprises we developed applications and link the data to Midstream (our Gateway). Our Gateway supports applications from various platforms. The data is then connected to Downstream where applications will be developed in order to link to public and private organizations and financial institutions. This, in total, will create what we call “Value Chain”. E-Business Philosophy with the Enterprise’s Slogan: “Better-Faster-Cheaper” “Throughout 17 years of doing business, I can say that Netbay has grown from designing Business Model to be distinctive from others in IT industry. We strategized our product innovation by making “Software as a Service” or SaaS which the service charge was based on “Transaction Base”. We were among the first providers in Thailand with this financial model because we wanted to create convenience, time and cost saving, and simplify everything for our customers from both public and private sectors including users and that is our philosophy, “Better-Faster-Cheaper”. “It will be more beneficial for entrepreneurs if they can avoid a large sum of money on making software or buying software, building data centers, buying licenses, or paying dearly for maintenance without expertise in IT. All they need is a computer to transmit all data to Neybay’s Gateway. This is Software as a Service (SaaS) type of service resembling Cloud concept. This extremely contributes especially to government bodies as they can save time, reduce unnecessary expenses, and avoid outsourcing for IT system integrator nor software developers. Apart from benefits for customers in private sector, government bodies, and financial institutions to have better business performance, faster operation, by lower expenses, Netbay also applied the philosophy to develop the organization itself to be “better, faster in terms of operation and services, and cheaper in organizational expense management.” 14 TechnoSociety


Hall of Fame Project: A Revolution of collaboration between private sector and the Customs Department: From Paper Documents to Electronic Data Interchange (EDI) Documents “In accordance with e-business and e-commerce system development during Digital Economy period, Mr. Pichit talked about one of the accomplishments which was to make EDI or Electronic Data Interchange system work and successful. “We developed and applied EDI system with the organization, leading to the evolution of confidential document management by migrating all documents into electronic platform. We built, and developed the system and piloted with the services of Customs Departments because it is large organization and Thailand has import-export as major economic activity, resulting in a large amount of Gross Domestic Product (GDP). Moreover Thailand still has plenty of space for import-export business expansion.” “The Customs Department itself is a pillar of export and import. It directly links to the country’s Logistics Community. The Department’s scheme to migrate the documents of import and export into electronic platform is considered a big change as every company has to make the sending and receiving document process with the Department. The outcome of this reformation is the ability to reduce a large amount of paper used, which was approximately hundreds of Thai million baht. The electronic import-export document form also reduced sending-receiving and approval time which costed a large amount of money as well.” Netbay’s Keys to Success “As CEO, I run the business by thinking that success must come from Research and Development (R&D), creating innovation, incessantly developing technologies, and most importantly not being improvident because risks always occur. There are two things to focus on: Technology and People. These two things must be in parallel with “Activities of Innovation” at all time. It is noteworthy to use “Technology” to create more “Productivity” while human resources are the same or fewer.” “What will make application, software, platform, and electronic data run efficiently, fast, and smoothly are data centers with Tier standard internationally accepted along with domestic and international Hybrid Cloud and connectivity. They must be supported around the clock by expert engineers. This is why Netbay has laid its trust on TCC Technology’s data center for a period of time. It has been a great contribution to Netbay’s success, making us become “Country’s Gateway” and truly benefitting private sector, public sector, and financial institutions.”

TechnoSociety 15


DIGITAL ECONOMY

สำ�นักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ก ั บ บทบาทระดั บ ชาติ เชื ่ อ มต ่ อ ภาครัฐกับ

“e-Government”พร้อมยกระดับรัฐบาล

ประชาชน จากกำ�เนิด ประเทศไทยสู่ “Digital

Government” อย่างแท้จริง

นิตยสารฉบับนี้เราได้รับเกียรติจาก ดร. ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA ในการพูดคุยถึงบทบาทและหน้าที่สำ�คัญของสำ�นักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ กับการมีส่วนช่วยในการปฏิรูประบบการทำ�งานของภาครัฐ โดย การนำ�ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาประยุกต์กับทุกภาคส่วน และสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน การก่อตั้งสำ�นักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ดร.ศักดิ์ : “หน่วยงานภาครัฐของไทยมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรมาเป็นระยะเวลานาน ทว่าขาดหน่วยงานกลางซึ่งมีความ เชี่ยวชาญด้านการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศ EGA เป็นหน่วยงานที่ประกอบด้วยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ มีความรู้และประสบการณ์ด้าน ไอทีและการใช้เครือ่ งมือไอทีตา่ งๆ และทำ�หน้าทีเ่ สมือนผูเ้ ชือ่ มโยงและจัดการ ตลอดจนประสานระบบ รวมถึงการสร้างและพัฒนาแอปพลิเคชัน ให้กับหน่วยงานราชการ ส่วนหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบในด้านต่างๆจะเป็นเสมือน User ผู้นำ�แอปพลิเคชันนั้นๆ ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ ของตนเพื่อให้สามารถให้บริการภาคประชาชนอย่างเต็มที่ ตัวอย่างเช่น แอปพลิเคชัน Rama Appointment ที่ผู้ใช้บริการสามารถแจ้งเวลา นัดหมายใหม่ รวมไปถึงสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนการพบหมอล่วงหน้า โดยโรงพยาบาลรามาธิบดีถือเป็นโรงพยาบาลรัฐแห่งแรกที่นำ� แอพพลิเคชันดังกล่าวมาใช้งาน” “แอปพลิเคชันเหล่านี้สามารถดาวน์โหลดและเรียกใช้ได้จากสมาร์ทโฟน กระผมมองว่านอกจากจะสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน โดยประชาชนทราบข้อมูลและนำ�ไปวางแผนการทำ�การเกษตรและการลงทุนแล้ว ยังสามารถอำ�นวยความสะดวกโดยประชาชนไม่จำ�เป็นต้อง เสียเวลาเดินทางไปติดต่อขอข้อมูลจากหน่วยงานโดยตรงหรือโทรศัพท์เข้าไปถามยังหน่วยงานในเวลาราชการอีกด้วย” พันธกิจ EGA : ส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอล ปฏิรูปการบริการของภาครัฐ ดร.ศักดิ์ : “EGA ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อยกระดับหน่วยงานรัฐบาลทั้งหมด สำ�หรับวาระแห่งชาติในการก้าวสู่ยุคดิจิตอลแล้ว EGA มีพันธกิจในการ ดูแลรับผิดชอบกรอบเศรษฐกิจ 2 ด้านด้วยกันคือ • ด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอล (Hard Infrastructure) – ซึ่งประกอบไปด้วยโครงข่ายไฟเบอร์ออพติก, อินเทอร์เน็ต เกตเวย์, และศูนย์ข้อมูล กรณีของศูนย์ข้อมูลนั้น ในประเทศไทยปัจจุบันมีศูนย์ข้อมูลที่รัฐเป็นเจ้าของอยู่จำ�นวน 240 แห่ง ซึ่งคุณภาพและการบริหารจัดการอาจยังไม่ได้ คุณภาพเท่ากับการลงทุนและบริหารจัดการโดยเอกชน ด้วยเหตุนี้ EGA จึงมีพันธกิจในการสร้างแผนการ Consolidate หรือการใช้ทรัพยากร ของศูนย์ข้อมูลให้เกิดศูนย์ข้อมูลที่มีการลงทุนและบริหารจัดการโดยเอกชนทั้งหมด การถ่ายโอนอำ�นาจการดูแลให้เอกชนก็เพื่อให้รัฐบาลได้ มีเวลาและพัฒนารวมถึงวางแผนทรัพยากรบุคคลและที่สำ�คัญคือไอทีในการปฏิรูประบบในการให้บริการประชาชนได้อย่างเต็มที่ ประเด็น นี้จะเสริมนโยบาย “ศูนย์ข้อมูลแห่งชาติ” โดยเป็นการยกระดับศูนย์ข้อมูลของประเทศให้เกิดความมั่นคง ปลอดภัย สร้างความมั่นใจ ทำ�ให้ ประชาชนดำ�รงชีวิตในระบบเศรษฐกิจดิจิตอลอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง • ด้านโครงสร้างพื้นฐานการบริการ (Service Infrastructure) – พันธกิจของ EGA คือการนำ�ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมา ปฏิรูปการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วย ทั้งการทำ�งานภายในหน่วยงานและการให้บริการประชาชน การปฏิรูปนี้จะต้องปฏิรูปทั้ง ระบบราชการ (Digital Government) รวมถึงกรอบความคิดของบุคลากร (Mindset) มิใช่แค่เปลี่ยนจากการใช้เอกสารที่เป็นกระดาษเป็น แบบดิจิตอล กระผมมองว่าในอนาคตอันใกล้นี้ IT จะมิได้จำ�กัดอยู่แค่โครงสร้างพื้นฐาน แต่จะรวมถึงระดับอื่นๆเช่น Internet of Thing (IoT), Wearable Device, รวมไปถึงการที่ไอทีแทรกซึมเข้าไปยังวิถีชีวิตของประชาชน สำ�หรับพันธกิจนี้เราตั้งเป้าให้เกิดการบริการแบบรวมศูนย์ (One-Stop Service) ลดการใช้ทรัพยากรกระดาษ สร้างความรวดเร็ว และทำ�อย่างไรให้การติดต่อราชการ การยื่นเอกสารหรือขอข้อมูลต่างๆ เกิดขึ้นผ่านโทรศัพท์มือถือ, เว็บไซต์, หรือตู้ KIOSK หรือช่องทางอื่นๆที่เข้าถึงได้โดยตอบโจทย์ประชาชนที่อยู่ในบริเวณทุรกันดาน โดยใช้บัตร ประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดเพียงใบเดียว” EGA กับการสร้างเวทีประชาชน กำ�เนิด Application ตอบโจทย์ Digital Lifestyle ดร.ศักดิ์ : “ปัญหาที่ผ่านมาเราพบว่าภาคราชการขาดการสื่อสาร สร้างความเข้าใจ และให้ความรู้กับประชาชนการสร้างความตระหนัก (Awareness) ให้ประชาชนรับทราบว่าภาคราชการหรือ รัฐบาลเองมีแอปพลิเคชันต่างๆมากมายที่ประชาชนสามารถใช้งานเพื่อช่วย อำ�นวยความสะดวกในชีวติ ประจำ�วันได้ ขณะนีเ้ ราเดินเครือ่ งเต็มทีใ่ นการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ ยกตัวอย่างเช่นเราได้ท�ำ การสอบถาม (Survey) เรื่องความต้องการการใช้แอปพลิเคชันของภาครัฐและการติดต่อราชการ และการตั้งตู้ KIOSK ตามจุดต่างๆ เพื่อให้บริการข้อมูลด้านต่างๆ แก่ประชาชน โดยประชาชนสามารถเช็คสิทธิของตนเอง อาทิ ตรวจสอบข้อมูลสิทธิประกันสุขภาพ ข้อมูลสิทธิการรับเบี้ยคนพิการ สิทธิประกัน สังคม ตรวจสอบเงินสงเคราะห์ผู้ชราภาพ หรือแม้กระทั่งตรวจสอบข้อมูลบัญชีเครดิตบูโรแบบสรุป โดยใช้บัตรประชาชน Smart Card ใบเดียว ทั้งนี้ ปัจจุบันมีการนำ�ร่องวางตู้ Kiosk ดังกล่าวแล้วในกรุงเทพมหานคร ที่ศูนย์บริการร่วม G-Point ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิล์ด และศูนย์การค้า เซ็นทรัล ศาลายา และกำ�ลังจะขยายการวางตู้ Kiosk ไปยังพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศในอนาคต เพื่อให้ประชาชนที่ไม่มี Smartphone สามารถรับ ทราบและตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ได้” มั่นใจด้านความปลอดภัยในการใช้ Open Data ดร.ศักดิ์ ทิ้งท้ายด้วยการให้ความมั่นใจเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลว่า “เราใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ อาทิการเข้ารหัสข้อมูลและการ ดูแลข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ ในส่วนที่เป็นข้อมูลสำ�คัญที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ ข้อมูลนี้จะยังถูกเก็บอยู่ใน G-Cloud บนศูนย์ข้อมูลของ ภาครัฐโดยมีระบบความปลอดภัยหลายชั้น ซึ่งเรื่องความปลอดภัยเรามองว่ามีความสำ�คัญเท่ากับประสิทธิภาพการให้บริการของภาครัฐ และ สองสิ่งนี้จะต้องมีการดูแลและพัฒนาไปพร้อมๆ กัน” 16 TechnoSociety


E l e c t r o n i c G o v e r n m e n t A g e n c y w i t h N a t i o n a l A g e nd a : Connecting Government to People, Leveraging Thai Government from

“e-Government” to “Digital Government”

In this volume, we were honored by Dr. Sak Segkhunthod, President and CEO of Electronic Government Agency (Public Organization) or EGA to talk about important role and responsibility of Electronic Government Agency to help revolutionize government working system by applying ICT with every division along with educating people of ICT related knowledge. The Establishment of Electronic Government (Public Organization) Dr. Sak: “ICT has been used by Government bodies for over a period of time. However a central body with expertise in ICT is still lacking. EGA is an organization consisting of IT and IT tool experts. They connect, manage, and administrate the system and also build and develop applications for government organizations while government bodies will be users bringing applications to use according to their objectives in order to serve the citizen. For example, Rama Appointment Application allows patients to schedule doctor’s appointment and set up notification prior to doctor’s appointment. Ramathibodi Hospital is the first government hospital who applied the application.” “These applications can be downloaded and used on smartphone. For me, apart from educating people to have knowledge for agricultural and other investment purposes, it can offer convenience as people can save time from visiting or calling at the organizations”. EGA Mission: Developing Hard Infrastructure, Reforming Government Services Dr. Sak: “EGA was established to leverage all government bodies. Regarding national agenda in moving forward to Digital Era, EGA’s mission is to take responsibility in 2 Digital Economy Frameworks which are • Hard Infrastructure – includes fiber optic network, Internet gateway, and data center. For data center, currently Thailand has 240 state-owned data centers. Their quality and management are by far less efficient than those managed by private sector. The shift of data center management authority to private sector is for Government to have time to fully serve people. For this, “National Data Center” policy will be reinforced, leveraging country’s data centers for utmost reliability, safety, and confidence, and leading to 24-hour continuous living of citizen in Digital Economy period. • Service Infrastructure – EGA’s mission is to apply ICT technology as reformation tool every division within governmental organizations. The reformation covers the whole government function to become “Digital Government” including people mindset, not just changing from paper documents to digital ones. In my opinion, IT will not be just fundamental infrastructure but will also cover of Thing (IoT), Wearable Device, and the involvement of people’s lifestyle. For this mission, we aim at making One-Stop Service, reducing paper usage, creating speed, and facilitating approaches of document submission or information request through mobile phone, website, or KIOSK, and even other channels in order to reach people in remote area using smart ID card.” EGA and People’s Arena, Application that Serves Digital Lifestyle Dr. Sak: “Considering problems encountered, we found that Government lacked in communication, creating understanding, and making people aware that public sector has many applications they can use for their everyday life. At the moment we promote and educate people on applications we have. For example, we made survey on the demand for public sector’s application, government agency contact, and KIOSK set up in many locations to provide information to people. People can also check welfare and benefits they have e.g. health insurance, welfare allowance for the disabled, social security right, welfare benefit for the elderly, or even national credit bureaus information. Now the KIOSKs were installed in Bangkok such as G-Point at Central World Department Store, Central Salaya, and in the future to many areas in Thailand for people without smartphones to get accessed to information.” Open Data Security Dr. Sak talked about data security, “we use new technology and innovation such as having security code encryption and data management for confidential data by government bodies. The data will also be kept in G-Cloud on government’s data center with many security levels as we think security is as important as service efficiency and both need to be managed and developed together.” TechnoSociety 17


K NOW HOW

ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ จาก “ความชอบเกมส์ออนไลน์ ความหลงใหลในเทคโนโลยี” สู่ Young Startup เจ้าของธุรกิจ อี คอมเมิร์ส ยักษ์ใหญ่ของไทยRakuten TARAD.com ธุรกิจย่อมเกิดขึ้นจากโอกาส อาจเป็นโอกาสที่มีผู้หยิบยื่นให้ หรือเป็นการสร้างโอกาสด้วยตัวของเราเอง ในคอลัมน์นี้เรามีโอกาสพูดคุยกับนัก ธุรกิจหนุ่ม คุณภาวุธ พงษ์วิทยภานุ กรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้ง Rakuten TARAD.com ผู้สร้าง “โอกาส” จากแรงบันดาลใจคือความชอบ และหลงใหลในเกมส์ออนไลน์และเทคโนโลยี วันนี้คุณภาวุธถือได้ว่าเป็น Young Startup ที่แปรรูปความชอบในการเล่นเกมส์ออนไลน์ให้ กลายเป็นธุรกิจ อี คอมเมิร์ซที่ประสบความสำ�เร็จมากที่สุดธุรกิจหนึ่งในประเทศไทย และยังได้รับการขนานนามว่าเป็น “กูรูด้านอีคอมเมิร์ซ” ของประเทศไทยอีกด้วย เส้นทางความสำ�เร็จของ Rakuten TARAD.com รวมถึงแนวทางการดำ�เนินชีวิตของคุณภาวุธเป็นอย่างไร ท่าน สามารถติดตามได้ในคอลัมน์นี้ค่ะ Q: จากเกมส์ออนไลน์กลายมาเป็นธุรกิจ อีคอมเมิร์ซได้อย่างไร? คุณภาวุธ: “ผมเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่ชอบและหลงใหลในการเล่นเกมส์ออนไลน์รวมถึงเทคโนโลยีต่างๆ ย้อนกลับไปเมื่อ 16 ปีที่แล้ว จากความ ชื่นชอบโลกออนไลน์ประกอบกับการมีความคิดที่ว่า ทำ�อย่างไรให้โลกออนไลน์เกิด “ตลาด” ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมในการซื้อขายสินค้า จึงได้ร่วม มือกับเพื่อนๆกลุ่มหนึ่งสร้างเว็บไซต์ Thaisecondhand.com ขึ้น โดยเป็นเว็บไซต์ซื้อขายสินค้าออนไลน์แห่งแรกๆของประเทศไทยที่รวมไว้ทั้งผู้ ขาย ผู้ซื้อ และสินค้าหลายหลายประเภทและจากทุกส่วนของประเทศ เรียกง่ายๆก็คือช่วยเป็นสื่อให้ประชาชนได้ซื้อขายสินค้ากันง่ายขึ้น” “ณ ขณะนั้นเริ่มมีคนทำ�ธุรกิจในลักษณะ อีคอมเมิร์สแบบนั้นบ้างแล้ว แต่สิ่งที่ผมทำ�นั้นทำ�ขึ้นเพราะความชอบ ความสนุก และอยากเป็นสื่อ กลางให้กับประชาชน ไม่ได้คิดว่าสิ่งที่ทำ�ตอนนั้นเป็นธุรกิจ อีคอมเมิร์ซ หลังจาก thaisecondhand.com ในปี พ.ศ. 2544 www.tarad.com ก็ได้ถูกก่อตั้งขึ้น ปรากฎว่าผลตอบรับดีมาก มีการซื้อขายสินค้าออนไลน์ทุกชนิด ตั้งแต่อุปกรณ์ไอที เครื่องใช้ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่นต่างๆ ในปัจจุบันเรามีร้านค้าอยู่บนเว็บไซต์ประมาณ 240,000 ร้านค้า และมีสินค้ากว่า 4 ล้านรายการครับ” ก้าวสู่อีคอมเมิร์ซระดับสากล คุณภาวุธ: “ในปี พ.ศ. 2552 เราได้ร่วมธุรกิจกับ บริษัท ราคูเท็น (Rakuten, Inc.) เว็บไซต์ออนไลน์ช้อปปิ้งอันดับหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น เราตั้ง เป้าหมายในการยกระดับเว็บไซต์ช้อปปิ้งออนไลน์หรือ อีคอมเมิร์ซให้ก้าวสู่อันดับหนึ่งของอาเซียน จากความร่วมมือกับ Rakuten ได้เกิดการ ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี (Knowledge and Technology Transfer) ทำ�ให้เว็บไซต์อยู่บนแพลตฟอร์มเทคโนโลยีระดับโลก รวมถึง เกิดการรวบรวมและการแบ่งปันเทคโนโลยีใหม่ (New Technology Cluster) ฐานข้อมูล (Database) รวมถึงความรู้ด้านความปลอดภัย (Security) อีกด้วย สิ่งนี้ถือเป็นข้อได้เปรียบของธุรกิจอีคอมเมิร์ซสัญชาติไทยที่ร่วมมือกับบริษัทระดับโลก นอกจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้ว เรายังได้รับความช่วยเหลือในการแก้ปัญหาทางเทคนิคต่างๆ โดยมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่นเข้ามาให้ความช่วยเหลืออีกด้วย สิ่ง เหล่านี้สร้างความมั่นใจให้กับการให้บริการของเราให้ก้าวสู่มาตรฐานทัดเทียมระดับสากลครับ” Q: มองบทบาทและทิศทางธุรกิจอีคอมเมิร์ซกับการก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิตอลของประเทศอย่างไร? คุณภาวุธ: “อีกหน้าที่หนึ่งของผมคือการเป็นนายกสมาคม อีคอมเมิร์ซ ซึ่งเป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นจากการรวมตัวของผู้ประกอบการเอกชนเพื่อแบ่ง ปันความรู้ ประสบการณ์ และสื่อสารกับภาครัฐ ผมและสมาคมได้ร่างแผนธุรกิจอีคอมเมิร์ซของประเทศไทย และนำ�แผนนี้ส่งมอบให้รัฐบาล เราหวังว่ารัฐบาลจะสามารถกระตุ้นธุรกิจประกอบการประเภทอีคอมเมิร์ซ ให้เกิดการให้บริการที่เพิ่มมากขึ้น สร้างโอกาสให้กับทั้งผู้ขายและ ผู้ซื้อ กระตุ้นภาคเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงสร้างโอกาสทางการค้าให้ประชาชนในดินแดนธุรกันดาน เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนตาม กรอบนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอลอีกด้วย” “การเข้ามาของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ก็ถือได้ว่าสร้างประโยชน์ต่อธุรกิจ อีคอมเมิร์ซ ได้มากเพราะกำ�ลังซื้อในอาเซียนมีสูง และเนื่องจากมีวัฒนธรรมการอุปโภคบริโภคสินค้าที่ค่อนข้างคล้ายกัน จึงสร้างโอกาสทางการค้าได้มาก tarad.com เองก็เช่นกันที่มีเป้าหมาย ก้าวสู่อันดับหนึ่งของธุรกิจ อีคอมเมิร์ซของอาเซียน โดยใช้กลยุทธ์ “Unique Selling Point” โดยผู้ขายสามารถขายสินค้าได้อย่างเปิดกว้าง ยก ตัวอย่างเช่นสินค้าที่มีห่อบรรจุเป็นภาษาอังกฤษก็สามารถเจาะตลาดกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ ได้แก่ สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สินค้า อาหารฮาลาลก็สามารถเจาะกลุ่มตลาดประเทศที่นับถือศาสนาอิสลาม อาทิ มาเลเซีย และอินโดนีเซียได้ สำ�หรับประเทศไทยจะเน้นสินค้าที่มี ลักษณะเฉพาะ (Exotic) อาทิ สมุนไพร สินค้าโอท้อป อาหารไทย ถือเป็นนวัตกรรมของการซื้อขายสินค้าออนไลน์ ที่ท่านสามารถซื้อขายง่ายๆ เพียงคลิ๊กเดียว ด้วยสาขาในหลายประเทศ อาทิ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ไต้หวัน ผมมั่นใจว่าเราจะสามารถเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนได้ หากเรา สร้างความเป็นตัวตนได้ในอาเซียนแล้ว การแข่งขันระดับโลกก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปครับ” 18 TechnoSociety


Pawoot Pongvitayapanu, from “Online Game Addict and Technology Enthusiast” to Young Startup: Owner of Thailand’s leading E-Commerce Rakuten TARAD.com

Business comes from opportunity. It can be either opportunity offered by others or self-made one. This column features the talk with young entrepreneur, Mr. Pawoot Pongvitayapanu, Managing Director and Founder of Rakuten TARAD.com. He created “Opportunity” from being inspired by an addiction and fascination in online game and technology. Today Mr. Pawoot is a Young Startup who transformed game online addiction into one of the most successful E-commerce businesses in Thailand. He is also named “E-commerce Guru” of Thailand. Find out what is the passage to success of Rakuten TARAD.com including Mr. Pawoot’s philosophy of life from this column. Q: How did you transform online game to E-commerce business? Mr. Pawoot: “I am a guy who likes and has fascination in technology. 16 years ago, from an online game mania, I came up with an idea of how to build “market” in online world to be a center of trade and merchandise. I then worked with a group of friends and established Thaisecondhand.com website, one of the first online merchandise trading websites which gathered sellers, buyers, and a variety of merchandises from every part of Thailand. It became a place for people to conveniently buy and sell their merchandises.” “At that time there were some E-commerce businesses in the market. But what I did came purely from my fascination and enjoyment. It was not an E-commerce business for me. After the establishment of thaisecondhand.com, in 2001, www.tarad.com was established. The feedback was marvelous. Many merchandises of every type from IT gadgets, electronic appliance, local products are being traded online. At the moment we have approximately 240,000 stores online, with over 4 million merchandises.” Moving to International Level E-commerce Mr. Pawoot: “In 2009, we collaborated with Rakuten, Inc., Japan’s number one online shopping website, we aimed at leveraging online shopping website or E-commerce and making it number one of ASEAN. The collaboration led to knowledge and technology transfer. The website was on world-class technology platform. There was also knowledge and technology transfer of new technology cluster, database, and security. This is considered business’ competitive advantage for Thai E-commerce business collaborating with world-class companies. Apart from knowledge and technology transfer, we were supported in terms of technical problem solution by a team of experts from Japan. This truly creates confidence and uplifts the standard to be comparable to other countries worldwide.” Q: Viewpoint on Role and Direction of E-commerce Business in Moving towards Digital Economy? Mr. Pawoot: “For me, another responsibility is being President of Thai E-Commerce Association which is an organization formed by private sector’s entrepreneurs which allows the share of knowledge, experience, and communication with public sector. I and the association drafted E-commerce business plan and submitted it to Government in hoping that Government can encourage E-commerce enterprise to boost up more services, create more opportunities for both sellers and buyers, stimulate the country’s economy, and build promising opportunity of trade for people in remote area. These are part of Digital Economy Framework drive.” “The coming of ASEAN Economic Community (AEC) compliments E-commerce business because purchasing power in ASEAN is rather high. Also as ASEAN countries have similar consumption cultures, trade opportunity is high. As same as tarad.com’s aim of becoming number one in ASEAN E-commerce business, “Unique Selling Point” strategy is used. Sellers can freely display their products. For example, products with package written in English can be sold to countries with English as major language namely Singapore, Philippines, and Malaysia. Halal food can be sold in Islamic countries e.g. Malaysia and Indonesia. For Thailand, exotic products are highlighted such as herbs, O-TOP products, and Thai food. This is considered innovation of online trading which customers can buy or sell with just a single click. With many branches such as Malaysia, Indonesia, and Taiwan, I am confident that Rakuten TARAD.com can be number one in ASEAN. If we can create our unique identity, competition in global level is no longer difficult.”

TechnoSociety 19


TECHNO SOCIETY LEISURE

Techno Society ฉบับนี้ขอนำ�ทุกท่านไปพบกับ เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ สถานที่แห่งความสุขเหนือกาลเวลา สัมผัสมนตร์ เสน่ห์ท่าเรือการค้าสากลแห่งแรกของประเทศไทยซึ่งได้รับการเนรมิตรสถาปัตยกรรมจากอดีตให้ผสมผสานกับไลฟ์สไตล์ใน ปัจจุบัน กลายเป็นคอมมิวนิตี้ มอลล์ขนาดใหญ่และทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งย่านใจกลางเมืองกรุงเทพมหานคร ทั้งยังได้รับการตอบ รับอย่างดีจากนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ ภายในคอมมิวนิตี้ มอลล์แบ่งออกเป็นโซนต่างๆ อาทิ โซนช้อปปิ้งสินค้าเครื่อง แต่งกาย สินค้าตกแต่งบ้านและร้านขายของที่ระลึกต่างๆ นอกจากนี้ด้วยบรรยากาศสุดโรแมนติกริมฝั่งแม่น้ำ�เจ้าพระยา ยังเหมาะ สำ�หรับพาคนที่คุณรัก ครอบครัว เพื่อนสนิทมาร่วมรับประทานมื้อค่ำ�และแบ่งปันช่วงเวลาดีๆ ร่วมกันอีกด้วย สำ�หรับโซนร้าน อาหารนั้น ทางเอเชียทีคได้คัดสรรร้านอาหารและเครื่องดื่มรสเลิศพร้อมสไตล์การตกแต่งที่เป็นเอกลักษณ์ไว้ในโครงการเพื่อตอบ โจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของคนเมือง การเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้า BTS ลงสถานีสะพานตากสินแล้วต่อเรือโดยสารมายังเอเชียทีค ซึ่งทางเอเชียทีคได้จัดเตรียมท่าเทียบเรือ สำ�หรับเรือจากโรงแรม เรือท่องเที่ยวและเรือสำ�ราญไว้ให้อำ�นวยความสะดวกแก่ลูกค้า

เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ แบ่งสถาปัตยกรรมการตกแต่งออกเป็น 4 ย่าน ย่านเจริญกรุง ย่านที่เต็มไปด้วยความเจริญรุ่งเรืองด้วยร้านขายของที่ระลึก สินค้าของตกแต่ง โรงละครโจหลุยส์ คาลิปโซ่ แบงคอก (คณะโชว์ของสาวประเภทสองแห่งแรกในกรุงเทพฯ) และร้านอาหารอีกมากมาย ย่านกลางเมือง ด้วยการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกสู่ร้านอาหารนานาชาติและเครื่องดื่มนานาชนิดพร้อมพื้นที่จัด กิจกรรมกลางแจ้งกว่า 2,000 ตารางเมตร ย่านโรงงาน สะท้อนวิถีชีวิตของคนทำ�งานในอดีตสู่การพบปะสังสรรค์แบบมีสไตล์ รวมร้านค้าแฟชั่นกว่า 500 ร้านค้าในบรรยากาศโรงเลื่อย ไม้เก่า อายุกว่า 100 ปี ย่านริมน้ำ � ย้อนวิถีชีวิตคนไทยสมัยก่อนติดริมน้ำ�เจ้าพระยา ที่มาพร้อมร้านอาหารนานาชาติและไวน์บาร์ในบรรยากาศแบบ Panoramic View ณ ทางเดินริมน้ำ�ที่ยาวที่สุดในเมืองไทยกว่า 300 เมตร

20 TechnoSociety


Asiatique The riverfront “A Place of Timeless Joy” This Technology Society magazine will unchain all of your senses to experience Asiatique The riverfront: a place of timeless joy. You will be appealed by this formerly Thailand’s first international port purposefully redesigned and constructed by blending architecture in previous time with modern lifestyle nowadays. The place now has become one of the biggest and modern community malls at the center of Bangkok. Asiatique is also well-recognized by both Thais and foreigners. The community mall is categorized by zones such as clothing , home decoration item, and souvenir zones. Moreover, apart from romantic atmosphere along the Chao Phraya River, this place is also perfect to dine out and share good memories with your loved ones, family, and friends. For restaurant zone, the community mall selected the finest foods and drinks of which the restaurants were uniquely decorated to serve every urban lifestyle. Furthermore, the transportation is convenient as there is a skytrain. You can simply reach BTS Saphan Taksin Station then commute to Asiatique by shuttle boat. Asiatique has pier for hotel boats, tourist boats, and cruises for your convenience.

Asiatique The riverfront is divided into 4 districts which are: Charoenkrung District - the place is prosperous with souvenir shops, decoration items, Joe Louis Theatre, Calypso Bangkok (Bangkok’s first transgender show group), and many restaurants. Towns Square District – the combination of Eastern culture and Western culture to international food and beverage centers including outdoor activities of in the area of over 2,000 square meters. Warehouse District – it reflects worker’s lifestyle in the past to stylish meetings including over 500 fashionable shops among over 100-year sawmill atmosphere. Waterfront District – a flash back to the Thai’s way of life in history time along the Chao Phraya River. The district is equipped with panoramic view international cuisine and wine bar with Thailand’s longest river sidewalk of over 300 meters.

TechnoSociety 21


MOVEMENT

TCC Technology ร่วมสนับสนุนโครงการ Thailand Networking Group ครั้งที่ 5 (THNG) เครือข่ายเพื่อชุมชนบ้านใหม่ ภายใต้แนวคิด “เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อสังคม”

TCC Technology Supported the Project the 5th Thailand Networking Group (THNG) for Barn Mai Community under the Concept “Internet Technology for Society”

ทีซีซี เทคโนโลยีต้อนรับกลุ่มสมาชิกจากสภา อุตสาหกรรมประเทศไทยเข้าแลกเปลี่ยน ประสบการณ์และความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ TCCT Bangna Data Center (BNDC)

TCC Technology welcomed the Federation of Thai Industries to Share IT Experience and Knowledge at TCCT Bangna Data Center (BNDC)

22 กรกฎาคม 2558, กรุงเทพฯ – คณะผูบ้ ริหารและพนักงานบริษทั ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำ�กัด (TCCT) พร้อมต้อนรับกลุม่ สมาชิกจากสภา อุตสาหกรรมประเทศไทยเข้าแลกเปลีย่ นประสบการณ์พร้อมร่วมฟังคำ� บรรยายจากบุคลากรผูเ้ ชีย่ วชาญด้านเทคโนโลยี โดยได้รบั เกียรติจาก คุณธีรพันธุ์ เหลืองนฤมิตชัย, VP Office IT, Thai Beverage บรรยาย ภายใต้หวั ข้อเรือ่ ง ระบบ ERP และและคุณอดิศกั ดิ์ จาบทะเล Head of System & Cloud, TCC Technology ภายใต้หวั ข้อ ระบบ SAP Hosting ณ TCCT Bangna Data Center (BNDC) โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ นำ� เอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้เพื่อก่อให้เกิดความสำ�เร็จใน องค์กร พร้อมบอกเล่าจุดเริม่ ต้น วิสยั ทัศน์และจุดมุง่ หมายของการให้ บริการขององค์กร รวมถึงการดำ�เนินการเพือ่ ผลักดันให้การบริการของ TCC Technology สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่าง ถูกต้องและรวดเร็ว

July, 22, 2015, Bangkok – TCCT Management and staff welcomed the Federation of Thai Industries joined to share experiences and also attended session which IT experts led by Mr. Teerapan Luengnaruemitchai, VP Office Information Technology, Thai Beverage who talked about ERP system and Mr. Adisak Chabtalay, Head of System & Cloud, TCC Technology who shared knowledge of SAP Hosting at TCCT Bangna Data Center (BNDC). The objective of this event was for organization to apply Information Technology and lead to success. The experts also shared their success stories from the beginning stage including vision, the aim of providing services, and TCCT’s service quality enhancement to precisely and quickly serve customer’s need.

24 สิงหาคม 2558, กรุงเทพฯ – บริษทั ที.ซี.ซี.เทคโนโลยี จำ�กัด (TCCT) ร่วมสนับสนุนโครงการ Thailand Networking Group (THNG) ครัง้ ที่ 5 “เครือข่ายเพือ่ ชุมชนบ้านใหม่” เป็นค่ายสำ�หรับผูท้ ส่ี นใจเทคโนโลยี อินเทอร์เน็ต โดยทางโครงการได้เลือกพืน้ ทีใ่ นการจัดทำ�ค่ายในชุมชน บ้านใหม่ ณ ตำ�บลแม่ตา้ น อำ�เภอท่าสองยาง จังหวัดตาก โครงการทีจ่ ดั ขึน้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ สร้างกลุม่ อาสาสมัครทีน่ �ำ เทคโนโลยีอนิ เทอร์เน็ต ไปประยุกต์ใช้กบั ภาคส่วนต่างๆ ของสังคมด้วยการเสริมสร้างการเรียน รูแ้ ละการใช้ชวี ติ ของผูค้ นในสังคม และสร้างความสัมพันธ์ทเ่ี ข้มแข็งกับ ผูท้ ม่ี คี วามรู้ ความชำ�นาญทางด้านเทคโนโลยีอนิ เทอร์เน็ต รวมถึงแลก เปลีย่ นประสบการณ์ ภายใต้แนวคิด “เทคโนโลยีอนิ เทอร์เน็ตเพือ่ สังคม” TCCT มีความยินดีเป็นอย่างยิง่ ทีไ่ ด้เป็นส่วนหนึง่ ในการร่วมสนับสนุน โครงการในการพัฒนาเทคโนโลยีอนิ เทอร์เน็ตเพือ่ สังคมไทย

22 TechnoSociety

August 24, 2015, Bangkok – T.C.C. Technology Co., Ltd. (TCCT) supported the 5th Thailand Networking Group (THNG) for “Barn Mai Community” Project. This project welcomes who is interested in Internet Technology. Barn Mai Community, Mae Tarn, Tha Song Yang district, Tak was selected as a camp location. The objective of this campaign is to build a volunteer group who can bring Internet Technology to apply with the society, develop people’s learning and way of life, build a strong relationship with experts and IT specialist including sharing experiences under the concept “Internet Technology for Society”. TCCT is delighted to support the project to develop Internet Technology for Thai Society.


ทีซีซี เทคโนโลยีร่วมกับศูนย์ซี อาเซียนจัดฟอรั่มแห่งปี “Future of Data Center in Digital Era” 23 กันยายน 2558 ศูนย์ซี อาเซียน กรุงเทพฯ – ทีซีซี เทคโนโลยีร่วมมือกับ ซี อาเซียน: ศูนย์รวมทางธุรกิจ ศิลปะ และวัฒนธรรมสำ�หรับผู้ประกอบการและผู้ริเริ่มธุรกิจของอาเซียน ได้จัดงานโดยเปลี่ยนหอประชุมให้ เป็นเวทีระดับนานาชาติ ความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของทีซีซีที ที่มีต่อภาคเอกชนและเครือข่ายความสัมพันธ์อันแข็งแกร่งของศูนย์ ซี อาเซียนที่มีต่อภาครัฐได้เชื่อมผู้เข้าร่วมงานจากองค์กรชั้นนำ�ภาครัฐ อาทิ กระทรวงการคลัง การไฟฟ้า นครหลวง กระทรวงไอซีที ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กรมสรรพากร และธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมด้วย ภาคเอกชน รวมถึงบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกลุ่มบริษัทชั้นนำ� เช่น ปตท. อิตัล ไทย สถาบันทางการเงินที่มีชื่อเสียง โกลเด้นแลนด์ ไออาร์พีซี คิง พาวเวอร์ หยั่น หว่อ หยุ่น กรุ๊ป รวม ไปถึงมหาวิทยาลัย เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นิด้า Bangkok Neutral Internet Exchange หรือ BKNIX และสื่อมวลชน วัตถุประสงค์หลักของการจัดฟอรั่มนี้เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศจะก้าวไปสู่ยุคดิจิตอลอย่างถูก ทิศทางและเพื่อให้มั่นใจว่าภาครัฐและภาคเอกชนร่วมมือกันอย่างแนบแน่นเพื่อก้าวไปสู่ความสำ�เร็จในที่สุด

TCC Technology and C asean Co-Organized Forum of the Year “Future of Data Center in Digital Era”

September 23, 2015 C asean, Bangkok - TCC Technology joined force with C asean: business, arts, and culture platform for ASEAN entrepreneurs and business startups transformed the auditorium into international arena. TCCT’s rich bond with private sector and C asean’s solid tie and network with public sector bridged together the audience from leading government bodies such as Ministry of Finance, Metropolitan Electricity Authority, Ministry of ICT, Natural Disaster Warning Center, Revenue Department, and Bank of Thailand with reputable private sector’s enterprises of both listed and leading group companies (such as PTT, Italthai, well-known financial institutions, Golden Land, IRPC, King Power, Yan Wal Yun Group) along with universities such as Chulalongkorn University, NIDA, Bangkok Neutral Internet Exchange (BKNIX) and also Press. The ultimate goal of this forum held is to ensure the accurate path for the country to move forward to Digital Era and to be certain of the close collaboration of public and private sectors along the passage to success.

Win the Prize by Answering the Question ร่วมสนุกลุ้นรางวัลโดยตอบคำ�ถามว่า Data Center (ศูนย์ข้อมูล) มีประโยชน์อย่างไรต่อธุรกิจของท่าน Win the prize by answering this question: How does Data Center benef it your business? กติกา • ส่งคำ�ตอบได้ตั้งแต่วันนี้ โดยใส่ชื่อ เบอร์ติดต่อ อีเมล์ บริษัทฯ และตำ�แหน่งของท่าน มาได้ที่อีเมล technosociety@tcc-technology.com • ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลทาง www.facebook.com/technosociety สำ�หรับผู้ได้รับรางวัลเราจะจัดส่งของรางวัลให้แก่ผู้โชคดีทางไปรษณีย์ Instructions • Send your answer today along with name, contact number, email, company, and job title to Email: technosociety@tcc-technology.com. • We will announce the winners on www.facebook.com/technosociety. Prize will be dispatched to winner via postage

Prize • 1st Prize: Oishi Voucher (for all branches) THB 2,000 per prize • 2 nd Prize: Savoey Restaurant Voucher/THB 1,500 per voucher (Voucher can be used in all branches)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร: 02 626 0097 อีเมล์: technosociety@tcc-technology.com For more information please contact Phone: 02 626 0097 Email: technosociety@tcc-technology.com

SUBSCRIPTION

technosociety@tcc-technology.com www.technosociety.com www.facebook.com/technosociety www.twitter.com/technosociety


Technosociety Vol.3/2015  
Technosociety Vol.3/2015  
Advertisement