Page 1

VOL:02 I 2014

APRIL - JUNE 2014 I VOL:02 I 2014

BIG DATA โอกาสที่มาพรอมกับ อภิมหาขอมูล AEC และความพรอม ของไทยในการลงทุนจาก นานาชาติ BYOD ประเด็นรอนที่องคกร ตองใหความสำคัญ


ADVISORY BOARD

EXECUTIVE TALK

Mr. Panot Sirivadhanabhakdi Executive Director of TCC Group and T.C.C. Technology Co., Ltd.

Mr. Anothai Wettayakorn Managing Director Dell Inc. (Thailand)

นิตยสาร Techno Society ของบริษทั TCC Technology เป็นนิตยสารทีม่ งุ่ เน้นการน�ำเสนอเนือ้ หา สาระเกีย่ วกับเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ นั สมัยและสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง ถือเป็นนิตยสารที่ มีประโยชน์อย่างยิง่ ส�ำหรับผูป้ ระกอบการในปัจจุบนั เช่นเดียวกับแนวนโยบายและพันธกิจของซอฟต์แวร์พาร์ค ทีม่ งุ่ สนับสนุนและเสริมสร้างความแข็งแกร่ง ให้ผปู้ ระกอบการซอฟต์แวร์ไทย ส่งเสริมการพัฒนาซอฟต์แวร์ทเี่ ป็นประโยชน์ตอ่ ธุรกิจทุกกลุม่ ภายใน ประเทศ เพือ่ เป็นการเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจไทย ซึง่ สอดคล้องกับเนือ้ หาของ Techno Society อย่างลงตัว ผมในนามของซอฟต์แวร์พาร์ค มีความยินดีที่ TCCT จัดท�ำนิตยสาร Techno Society เล่มที่ 2/2014 นี้ ซึง่ จะเป็นการเสริมสร้างความรู้ เพือ่ ให้องค์กรสามารถน�ำเทคโนโลยีมาช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพและ ลดค่าใช้จา่ ยในการด�ำเนินงานได้เป็นอย่างดี

Mr. Kittipong Asawapichayon Country Manager, General Business IBM Thailand Co., Ltd.

เฉลิมพล ตู้จินดา

ผู้อำ�นวยการ, เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย

Techno Society magazine is a technology magazine by T.C.C. Technology Co., Ltd. The magazine focuses on up-to-date information technology topics and trends which can be applied to real business environments, hence providing tremendous benefits for Thai companies.

Mr. Kosit Suksingha

Executive Director of T.C.C. Technology Co., Ltd.

In line with Software Park’s policy and missions, Techno Society magazine aims to support and strengthen Thai software entrepreneurs while encouraging software development to benefit all internal industry sectors, thereby enhancing the competitiveness of the Thai economy. On behalf of Software Park Thailand, I am delighted that TCCT has come out with Techno Society magazine issue 2/2014. With this magazine, organizations can employ technologies to optimize their performance while effectively reducing operating expenses.

Chalermpol Tuchinda

Director, Software Park Thailand

Mr. Voradis Vinyaratn

Executive Director and Acting Managing Director of T.C.C. Technology Co., Ltd.


EDITOR’s TALK สวัสดีค่ะท่านผู้อ่าน ช่วงนีถ้ อื เป็นช่วงเวลาทีด่ คี ะ่ เนือ่ งจากเป็นช่วงเริม่ ต้นปีใหม่ของประเทศไทย ในช่วงนีถ้ อื ว่าเป็นช่วงทีม่ ี อุณหภูมสิ งู ทีส่ ดุ ในรอบปี รวมถึงมีพายุฝนในบางพืน้ ทีข่ องประเทศไทย ผูใ้ ห้บริการศูนย์ขอ้ มูลหรือดาต้า เซ็นเตอร์อย่าง TCCT ก็ให้ความส�ำคัญกับการดูแลควบคุมอุณหภูมิในศูนย์ข้อมูล โดยค�ำนึงถึงการใช้ พลังงานให้คมุ้ ค่าทีส่ ดุ และเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมให้มากทีส่ ดุ เรายังมีมาตรการและการป้องกัน รวมถึง การรับมือกับปริมาณน�ำ้ ฝนทีจ่ ะเกิดขึน้ ในช่วงนี้ ไม่ให้สง่ ผลกระทบต่อศูนย์ขอ้ มูลด้วยค่ะ ส�ำหรับ Techno Society Volume 2/2014 นี้ ดิฉันได้หยิบ Internet of Things มาน�ำเสนอค่ะ ท่านเชือ่ หรือไม่วา่ Internet เกีย่ วข้องกับสิง่ ต่างๆ มากมายในโลกไอทีหรือแม้แต่ชวี ติ ประจ�ำวันของท่าน ฉบับนี้ท่านจะได้พบกับจุดก�ำเนิดของ Internet ในประเทศไทย และ Trend ต่างๆ ที่ก�ำลังมาแรงใน ปัจจุบนั ไม่วา่ จะเป็น BYOD, Cloud, Big Data ซึง่ ล้วนแต่เกีย่ วข้องกับ Internet รวมไปถึงข้อมูลที่ ผูป้ ระกอบการควรทราบ เช่น การเตรียมความพร้อมด้านการลงทุนในยุค AEC ส�ำหรับ Lifestyle ท่านจะได้สัมผัสกับกลิ่นอายของไร่ชาสวยๆ รวมถึงอาหารและเครื่องดื่มอร่อยๆ จนท�ำให้ทา่ นลืมชีวติ ในเมืองทีว่ นุ่ วายไปชัว่ ขณะ และอย่าลืมร่วมสนุกเพือ่ ลุน้ รับรางวัลใหญ่ในหน้า Subscription ค่ะ

ตรีสุคนธ์ ไกรพานนท์ บรรณาธิการ

Greetings to readers, This is a good time as it marks the beginning of Thailand’s New Year. During this time, Thailand has the highest temperature of the year including rain showers and thunder storms in some parts of Thailand. As data center services provider, TCCT pays attention to temperature control inside the data centers with emphasis on the most effective energy exploitation with most eco-friendly results. We also have measures, prevention, and precaution for rain water level during this time not to affect data centers. For this Techno Society Volume 2/2014, I pick “Internet of Things” as a topic. Believe it or not, Internet involves with many things in IT world and also your everyday life. You will see the beginning of the Internet in Thailand and latest trends at the moment; BYOD, Cloud, Big Data which are related to Internet and also interesting information for entrepreneurs such as how to prepare to invest when AEC comes. For Lifestyle section, you will experience the beauty of tea plantation with delicious foods and drinks. They will make you forget busy life in the city for a while. Please don’t forget to join us to get a chance to win a big prize in Subscription page.

Treesukhon Kraiphanont Chief Editor

CONTENT 04 Big Data 06 BYOD 08 DR Site 10 AEC Movement 12 Interview : Prof. Dr. Kanchana Kanchanasut 14 Customer Experience : ThaiBev with TCCT’s SAP 18 AEC and Thailand’s readiness for foreign investment 20 Industry Research : Top Strategic IT Trends in Thailand 22 Lifestyle Interview : Global Software Gateway 24 Travel : Choui Fong Tea Plantation 26 TCCT Movement 27 Subscription


BIG DATA

กองบรรณาธิการ Editorial Team

Big Data โอกาสที่มาพร้อมกับอภิมหาข้อมูล ปัจจุบันองค์กรขนาดใหญ่ รวมถึงผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมกำ�ลังรับมือกับความท้าท้าย ด้านการจัดการข้อมูลจำ�นวนมหาศาล ทั้งในรูปของข้อมูลแบบมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง ซึ่งถูกสร้างขึ้นจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพาที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่ตลอดเวลา รวมถึง บรรดาอุปกรณ์ Smart Device หรืออัจฉริยะต่างๆ ทุกอุปกรณ์สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และพูดคุยกันเองได้ตามกระแสที่กำ�ลังมาแรงอย่าง Internet of Things นั่นเอง สิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดข้อมูลจ�ำนวนมากมายมหาศาลวิ่งอยู่บนเครือข่าย อิ น เทอร์ เ น็ ต หรื อ แม้ แ ต่ เ ครื อ ข่ า ยภายในองค์ ก รเอง ไม่ ว ่ า จะเป็ น รูปภาพ เสียง ข้อความ และการรับส่งข้อมูลบนเว็บ นอกจากนี้ ผู้ให้ บริการด้านโทรคมนาคมยังจะต้องจัดการกับข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้นจาก การสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงปริมาณการใช้งานข้อมูลบน เครื อ ข่ า ยที่ มี อ ยู ่ จ� ำ นวนมาก ซึ่ ง สร้ า งความยุ ่ ง ยากอย่ า งมากในการ จัดการแบนด์วิดธ์ของเครือข่าย รวมทั้งการจัดการข้อมูลโดยรวม แต่ในทางกลับกัน Big Data อาจสร้างโอกาสใหม่ให้กับธุรกิจ ท�ำให้ ผู้ประกอบการพบกับวิธีสร้างรายได้ หรือสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกมา ได้ด้วยเช่นกัน

โอกาสทางธุรกิจจาก Big Data

การใช้ข้อมูลขนาดใหญ่อย่างมีประสิทธิภาพและการสร้างรายได้จาก ข้อมูลขนาดใหญ่ เกี่ยวข้องกับการสร้างแนวทางที่ครอบคลุม ทั้งการ จัดเก็บ การบันทึก การค้นหา และการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งค่าที่แท้จริง ที่ได้จาก Big Data จะได้มาจากการวิเคราะห์ในระดับสูง ผ่านการท�ำ ดาต้าไมน์นิง การใช้เครื่องมือทางสถิติ การเพิ่มประสิทธิภาพ และการ คาดการณ์ เพื่อให้ได้มาซึ่งความสามารถในการเปลี่ยนข้อมูลเหล่านั้นให้ 4

เป็นประโยชน์ต่อการผลักดันธุรกิจและเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในกรณีของผู้ให้บริการโทรคมนาคมในต่างประเทศ ได้มีการเปิดให้ บริการข้อมูลจาก Big Data แก่ลูกค้าองค์กร ธุรกิจค้าปลีกสามารถเข้า ถึงข้อมูลพืน้ ฐานของกลุม่ ลูกค้าเป้าหมายในแต่ละพืน้ ทีเ่ พือ่ น�ำไปประกอบ การตัดสินใจเลือกที่ตั้งเปิดร้านค้าสาขาใหม่ ไม่ว่าจะเป็นจ�ำนวนคนที่ เดินผ่านถนนเส้นนั้นในแต่ละวัน แบ่งเป็นอัตราส่วนอย่างไรตามแต่ละ ช่วงของวัน เป็นชายหรือหญิง ในจ�ำนวนคนที่เดินผ่านนี้เป็นผู้อาศัยใน เขตนัน้ ร้านใดทีก่ ลุม่ เป้าหมายเข้าเยีย่ มชมมากทีส่ ดุ หรือจะเป็นข่าวความ ร่วมมือระหว่างกูเกิลได้ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขสหรัฐอเมริกาใน การใช้ Big Data เพื่อวิเคราะห์การแพร่ระบาดของเชื้อหวัดในแต่ละปี เพื่อหาทางป้องกัน เป็นต้น แน่นอน เพื่อเอาชนะความท้าทายด้านการด�ำเนินงานต่างๆ และเผยให้ เห็นถึงมูลค่าทางธุรกิจ องค์กรต้องปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที สร้างองค์ความรู้ด้านการจัดการระบบจัดเก็บข้อมูล และโมเดลธุรกิจ เพื่อช่วยให้รับมือและแสวงหารายได้กับ Big Data ได้ดียิ่งขึ้น


BIG DATA

Big Data and their enormous opportunity Large organizations and telecommunication service providers are now facing a new, big challenge of handling big data – structured and unstructured – generated from mobile devices that connect to the Internet all the time. What’s more, there are data which come from smart devices that connect to the “Internet of Things” – a circumstance where every device can automatically connect to the Internet and communicate to one another.

All of these factors have contributed to large amounts of data running on the Internet and intranets. The data include images, audio files, text messages, and data transfer on the Internet. The telecom providers need to handle data generated from device communications and also a huge set of data that is travelling in their networks. This posts a new challenge in terms of data handling and network bandwidth management. On the other hand, big data can create a new business opportunity for vendors who can come up with new ways of making income or creating new products that can help address the issue.

Business opportunities from Big Data

Effective usage and revenue generation from big data are contributed by overall data management methods including procedures for data storing, logging, searching, and analyzing. The real value of big data comes from advanced data analysis through data mining, statistical analysis tools, data optimization and forecasting. These capabilities can transform a large amount of data into useful pieces of information which can be used to drive business and support decision making.

Some telecommunication providers have provided services for their large organization and retail customers to access big data, which are then used to support the decision making for new store opening. For example, big data analysis could determine customer behaviors in each geographical area, i.e. the number of customers who walk past the stores daily; the ratio of male and female customers in each period of the day; the number of customers who actually live in the same area at the store; and the store that is most visited by target customers. Another recent example was the cooperation between Google and the U.S. Department of Health and Human Services to use big data for predicting yearly flu trends to find prevention. To overcome challenges and achieve real business values, organizations must upgrade their IT infrastructure as well as build knowledge on data repository and business models – all of which will facilitate data handling and drive revenue generation from big data. 5


BYOD

กองบรรณาธิการ Editorial Team

BYOD ประเด็นร้อน ที่องค์กรต้องให้ความสำ�คัญ เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายและอุปกรณ์พกพา ความสามารถที่หลากหลายบวกกับความสะดวกในการใช้งาน ของอุปกรณ์เหล่านี้ ทำ�ให้คนส่วนใหญ่ต่างหาซื้ออุปกรณ์เหล่านี้มาใช้ ทั้งเพื่อความบันเทิง และใช้สำ�หรับการทำ�งาน รวมถึงนำ�อุปกรณ์เหล่านี้มาใช้งานและเชื่อมต่อ เพื่อให้เข้าถึงเครือข่ายและทรัพยากรไอทีขององค์กร จนทำ�ให้คำ�ว่า “BYOD (Bring Your Own Device)” หรือ “การนำ�เอาอุปกรณ์ส่วนตัวมาใช้ในที่ทำ�งาน” กลายเป็นประเด็นร้อน ที่ทุกๆ องค์กรควรให้ความสนใจ เพราะความสามารถที่หลากหลายของอุปกรณ์เหล่านี้ สามารถเพิ่ม ประสิทธิภาพในการท�ำงานให้กับพนักงานได้อย่างไม่ต้องสงสัย แต่ใน ทางกลับกันอุปกรณ์เหล่านี้ก็ถือเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ชิ้นหนึ่ง ซึ่งหาก ระบบปฏิบตั กิ าร ซอฟต์แวร์ทตี่ ดิ ตัง้ หรือรูปแบบการเชือ่ มต่อกับเครือข่าย มีช่องโหว่ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัย และกลายเป็น เรื่องยุ่งยากที่ฝ่ายไอทีต้องบริหารจัดการให้เป็นไปตามนโยบายด้านไอที ขององค์กร

สิ่งที่ต้องคำ�นึงถึง

ประเด็นหลักของ BYOD ก็คือ เราต้องมีระบบที่สามารถตรวจสอบและ ระบุตัวตน รวมถึงระบุรายละเอียดของอุปกรณ์ที่ก�ำลังเชื่อมต่อกับระบบ เครือข่ายขององค์กรอยู่ให้ได้ ขณะเดียวกันองค์กรก็ต้องแน่ใจด้วยว่า ข้อมูลความลับต่างๆ ของบริษทั จะต้องไม่ถกู เก็บไว้ในอุปกรณ์พกพาเหล่านี้ ด้วย นอกเหนือจากการก�ำหนดจะให้สิทธิผู้ใช้เข้าถึงทรัพยากรเครือข่าย ต่างๆ ขององค์กรได้ เช่น การเข้าถึงข้อมูลกลาง เครื่องพิมพ์ ระบบ อิ น ทราเน็ ต ฐานข้ อ มู ล ลู ก ค้ า งานวิ จั ย ต่ า งๆ ข้ อ มู ล ทางการตลาด งานเอกสารภายในต่างๆ จากเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส่วนตัวแล้ว พนักงานหรือผู้บริหารก็อาจต้องการเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้จากอุปกรณ์อื่นๆ อีกด้วย

6

การระบุรายละเอียดของผู้ใช้และอุปกรณ์

โซลูชั่นบริหารจัดการด้าน BYOD นั้น ต้องสามารถรู้ได้ว่า ผู้ใช้ที่ล็อกอิน เข้าสู่ระบบนั้นก�ำลังใช้อุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการอะไรเข้าถึงเครือข่าย อยู่ ไม่ว่าจะเป็น Windows, MacOS, iOS, Android หรือ Blackberry ซึ่ ง ระบบสามารถก� ำ หนดนโยบายการเข้ า ถึ ง เครื อ ข่ า ยและใช้ ง าน แอพพลิเคชั่นผ่านเครือข่ายไร้สายแยกไปตามอุปกรณ์ได้ด้วย ความสามารถนี้ ท�ำให้องค์กรสามารถก�ำหนดสิทธิการเข้าถึงเครือข่าย แบบแยกย่อยได้ว่า ผู้ใช้ 1 คน หากใช้โน้ตบุ๊กของบริษัท ไอโฟน ไอแพด หรือสมาร์ตโฟนแอนดรอยด์ หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส่วนตัว จะเข้าถึง ทรัพยากรเครือข่ายอะไรได้บ้าง รวมถึงสามารถก�ำหนดได้ว่า จะอนุญาต ให้พนักงานน�ำอุปกรณ์ส่วนตัวมาใช้งานในองค์กรได้กี่ชิ้น เป็นต้น จากความส� ำ คั ญ ของประเด็ น ดั ง กล่ า ว บรรดาผู ้ ผ ลิ ต โซลู ชั่ น ระบบ เครือข่ายและระบบรักษาความปลอดภัยทางด้านไอทีส่วนใหญ่ ต่างก็มี ความเห็นที่ตรงกันว่า BYOD เป็นประเด็นที่องค์กรต้องให้ความใส่ใจ เป็นอย่างยิ่ง และผู้ผลิตชั้นน�ำแต่ละรายต่างก็มีโซลูชั่นรูปแบบต่างๆ ออกมามากมาย ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งแอพพลิเคชั่นเพื่อการตรวจสอบ และควบคุมอุปกรณ์ส่วนตัวต่างๆ จากระยะไกล การมีระบบลงทะเบียน ทีเ่ หมาะสมซึง่ สามารถตรวจสอบและควบคุมการเข้าถึงข้อมูลทีก่ ำ� หนดได้ การมีอปุ กรณ์ควบคุมการใช้งานเข้าถึงข้อมูลหรือระบบเครือข่ายทีร่ องรับ ประเด็นในเรื่องของ BYOD เป็นต้น


BYOD

BYOD – The hottest trend that organizations shouldn’t ignore Wireless technology and mobile devices offer enormous capabilities and convenience for users. More and more consumers have become mobile phone and tablet users and used them for both personal entertainment and work. Many of these users started to bring their own devices to the offices and connect them to access the organization network and IT resources. As a result, the Bring Your Own Device (BYOD) policy has become one of the hottest topics that every organization should consider very carefully. On one hand, because of powerful features that come with these mobile devices, they can undoubtedly raise employee productivity for any organizations. On the other hand, these devices can be thought of as another piece of hardware in a computer network. Like any other devices or computers, their operating systems and network connection protocols may contain potential vulnerabilities that can cause security risks and problems that IT teams must manage in order to comply with organizations’ IT security policies.

Things to ponder

One of the most significant factors of the BYOD policy formulation is the user identification and authorization as well as identification of the mobile devices that are connecting to organization networks. At the same time, organizations should ensure that all sensitive and confidential data must not be stored on these devices. They must also specify access rights that notebook and mobile device users could have in accessing the IT resources in the organization networks, such as access to main data, printers, intranet systems, customer databases, research and marketing data as well as company confidential documents.

User and device identification

A BYOD solution must be able to identify connecting devices and the operating systems, such as Windows, Mac OS, iOS, Android or Blackberry. The solution should also be able

to specify individual wireless network access policy as well as application usage policy for each device type. This setting enables organizations to specify the level of network access rights according to device types. For example, users who use company notebooks may be granted access to different network resources than those who use iPads, Android phones or personal computers. Furthermore, the policy can even identify the number of personal devices that users can bring to use in the organizations. Consequently, many network and IT security management solution providers all agreed that the BYOD is an important topic that most organizations should strongly consider. Each leading solution provider brings out many different solutions including an application that remotely examines and controls personal devices; a registration system that examines and controls accessed data; and a control device that monitors data and network access according to a BYOD policy. 7


DR SITE

กองบรรณาธิการ Editorial Team

DR Site

การลงทุนเพื่อสร้างความต่อเนื่อง ให้ธุรกิจ คงไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า ทั้งเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ความไม่สงบทางการเมือง การก่อการร้าย และเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศ ส่งผลกระทบ โดยตรงต่อการทำ�งานของหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงการดำ�เนินธุรกิจของภาคเอกชนเกิดการ หยุดชะงัก ซึ่งไม่เพียงส่งผลเสียทั้งในรูปแบบของประสิทธิภาพการทำ�งานและผลกำ�ไรของ ธุรกิจเท่านั้น แต่ยังอาจหมายรวมถึงความน่าเชื่อถือขององค์กร และความเชื่อมั่นของลูกค้า ที่ไม่อาจซื้อคืนได้ด้วยตัวเงินอีกด้วย ด้วยเหตุที่ระบบไอทีเป็นปัจจัยส�ำคัญในการด�ำเนินงานของทุกองค์กร ท�ำให้ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารด้านไอทีในองค์กรทั้งภาครัฐ และ เอกชน ต่างจ�ำเป็นต้องมองหาตัวช่วยที่สามารถรับประกันได้ว่า การ ท�ำงานขององค์กรจะสามารถท�ำได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ ที่ไม่คาดฝันใดๆ ขึ้นก็ตาม ซึ่งการตั้งศูนย์ส�ำรอง (Disaster Recovery Site) ที่พร้อมท�ำงานทดแทนได้ในระยะเวลาอันสั้นหากระบบไอทีหลัก เกิดปัญหา ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถรับประกันได้ว่า ธุรกิจและ การด�ำเนินงานจะสามารถด�ำเนินไปได้อย่างราบรื่น

ประเภทของ DR Site

ปัจจุบัน DR Site สามารถแบ่งออกเป็น 5 ระดับตามความส�ำคัญของ ธุรกิจด้านระยะเวลาในการใช้ข้อมูล คือ Hot Site เป็นระบบส�ำรองสามารถใช้งานได้เหมือนระบบหลัก รวมทัง้ ข้อมูลต่างๆ จะถูกเก็บทั้งสองแห่ง ลักษณะเหมือนเป็น Mirror Site หากเกิดภัยพิบตั ขิ นึ้ ระบบส�ำรองสามารถท�ำงานแทนได้เกือบจะในทันที แต่มีข้อเสียคือ การลงทุนสูง l Warm Site เป็นระบบส�ำรองจากระบบหลักอย่างไม่สมบูรณ์ โดย ข้อมูลได้ถูกส�ำรองไว้ในสิ่งที่ต้องน�ำมาลงในระบบก่อน ซึ่งจะต้องมี เวลาในการติดตั้งช่วงเวลาสั้นๆ ช่วงก่อนที่จะให้ระบบด�ำเนินงาน ต่อไปได้ l Cold Site เป็นการจัดเตรียมโครงสร้างพืน ้ ฐานต่างๆ ไว้ เช่น การเดิน สายสัญญาณพืน้ ทีแ่ ละตูแ้ ร็คส�ำหรับติดตัง้ เซิรฟ์ เวอร์ ระบบปรับอากาศ เป็นต้น เมื่อเกิดภัยพิบัติจะต้องจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์มาท�ำการ ติดตั้ง โดยจะต้องใช้เวลาในการติดตั้งช่วงเวลาหนึ่งก่อนจะให้ระบบ ด�ำเนินงานต่อไปได้ l

8

Standby Site เป็นการจัดหาพื้นที่เตรียมไว้ แต่ไม่ได้ด�ำเนินการใด เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ l Nothing คือ การไม่ได้จัดเตรียมระบบส�ำรองใดไว้ส�ำหรับการรับมือ กับเหตุการณ์ภัยพิบัติเลย

l

จะเห็นได้ว่า การสร้าง DR Site แบบ Hot Site คือ ระบบส�ำรองใน อุดมคติที่ทุกองค์กรต้องการ แต่การตั้ง Hot Site ที่สามารถท�ำงาน ทดแทนสถานที่หลักได้เต็มรูปแบบนั้นเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างสูง จึง มีเฉพาะองค์กรขนาดใหญ่เท่านั้นที่สามารถสร้างสถานที่ส�ำรองของ ตนเองได้ แต่ด้วยพัฒนาการด้านเทคโนโลยี ลิงก์เชื่อมต่อความเร็วสูง เทคโนโลยีเวอร์ชวลไลเซชั่น (Virtualization) รวมถึงเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติง้ ท�ำให้องค์กรไม่จำ� เป็นต้องลงทุนก้อนโตกับการสร้าง DR Site อีกต่อไป เพียงแต่ติดต่อขอใช้บริการกับผู้ให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ที่เปิด ให้บริการ DR Site เท่านั้น แน่นอนว่า การเลือกผู้ให้บริการ หรือเลือกสถานที่สร้าง DR Site นั้น องค์กรจะต้องเลือกจากผู้ให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ที่ไว้วางใจได้ การ คมนาคมสะดวก มีโครงสร้างพืน้ ฐานและระบบสนับสนุนทีน่ า่ เชือ่ ถือ ท�ำเล ที่ตั้งอยู่ในสถานที่ที่ปราศจากความเสี่ยงจากเหตุการณ์ไม่คาดฝันต่างๆ รวมถึงมีบุคลากรที่มีประสบการณ์ และได้การรับรองภายใต้มาตรฐาน สากลที่ทั่วโลกยอมรับ การลงทุนในด้าน DR Site ไม่เพียงเป็นเครื่องรับประกันว่า การท�ำงาน ขององค์กร และการด�ำเนินธุรกิจจะสามารถท�ำได้อย่างต่อเนื่องเท่านั้น แต่ยังเป็นการลงทุนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและผู้ใช้บริการ ของคุณเองอีกด้วย


DR SITE

DR Site

Necessary investment to ensure business continuity Natural disasters, political unrest, terrorism acts and other unforeseen circumstances – all have directly and undeniably impacted business operations of both government and private sectors. They affect not only business operations and revenue but also customer’s confidence and organization’s reliability, which cannot be bought back with money. Nowadays, IT systems are a critical part of every organization. Senior executives and IT managers in both government agencies and private companies need to look for an alternative to ensure business continuity in case of emergency. Establishing a Disaster Recovery Site that can resume normal computing capabilities in short time after a site disaster can provide a solution that ensures smooth continuity of business activities.

Types of DR Sites

At present, DR Site can be classified into 5 types depending on the type of business and criticality of the operations. Hot Sites are duplicates of the primary sites, with data being stored on both sites simultaneously. Hot sites are considered as mirror sites to the primary sites and provide instantaneous recovery of operations when the primary sites fail but require a significant investment of money. l Warm Sites are incomplete duplicates of the primary sites, but data from the primary sites are only backed up and used for recovery. Warm sites require time to restore data and install, after which normal operations can be resumed. l Cold Sites have the basic infrastructure needed to run a data center, such as network and power connectivity, server racks, and air conditioning. In the event of disaster, cold sites require a period of time to install computers, after which normal operations can be resumed. l Standby Sites provide space for recovery sites but have no computer systems in place. l Nothing means there is nothing prepared for any disaster recovery plan. l

From the descriptions above, hot sites are clearly the ideal backup site that every organization wants. However, to build a perfect hot site that can resume operations immediately after a disaster requires a significant investment of money, and, as a result, only large organizations can afford to build them. But with high-speed network, virtualization and Cloud computing technologies, organizations no longer need to invest a fortune on building a DR site. Instead, they can simply acquire a DR site service from any data center service provider. To achieve a high-quality data recovery service, organizations should select a DR Site service or space from a reliable data center provider. The selected data center should have convenient transportation, secure infrastructure and support systems. Moreover, it should be located in a place that is unlikely to be exposed to disasters, meets world standards, and equipped with experienced staff. A disaster recovery site investment will not only ensure business continuity for your organization but also increase the customer’s confidence and organization’s reliability.

9


AEC MOVEMENT

กองบรรณาธิการ Editorial Team

จำ�นวนผู้ใช้สมาร์ทโฟน ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่อง ผู้บริโภคในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เริ่มเปลี่ยนมาใช้สมาร์ทโฟนกันมากขึ้น โดยตัวเลขยอดซื้อสมาร์ทโฟนในปีที่ผ่านมามีมูลค่าสูงถึง 324,000 ล้านบาท ในรายงานฉบับใหม่ของบริษัทวิจัยตลาดอย่าง GfK (www.gfk.com) ระบุว่าในประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย ไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม กัมพูชา และฟิลิปปินส์ มียอดจ�ำหน่ายสมาร์ทโฟนของปีที่ผ่านมารวมกันสูงถึง 41.5 ล้านเครื่อง โดยประเทศอินโดนีเซียมีตัวเลขยอดจ�ำหน่ายมากที่สุดทั้งในส่วนของ จ�ำนวนเครื่องที่ขายได้และยอดขาย ซึ่งอยู่ที่ 14.8 ล้านเครื่อง ซึ่งคิดเป็น เงินทั้งหมดกว่า 100,000 ล้านบาท รองลงมาคือประเทศไทยและประเทศมาเลเซียซึง่ มียอดจ�ำหน่ายอยูท่ ี่ 7.2 และ 6.4 ล้านเครือ่ งตามล�ำดับ “การทีส่ มาร์ทโฟนมีราคาถูกลงโดยเฉพาะ ในตลาดทีก่ ำ� ลังพัฒนาในประเทศเหล่านีท้ ำ� ให้ผบู้ ริโภคเปลีย่ นจากเครือ่ ง โทรศัพท์แบบธรรมดาๆ และหันมาใช้สมาร์ทโฟนกันเป็นครัง้ แรกมากขึน้ ” นักวิเคราะห์ของ GfK Asia กล่าว

แอนดรอยด์ครองส่วนแบ่งการตลาดสูงสุด

ด้วยความหลากหลายทั้งจ�ำนวนผู้ผลิต รุ่น และราคาเริ่มต้นที่แสนถูก ท�ำให้สมาร์ทโฟนที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์มีส่วนแบ่งตลาดถึง ร้อยละ 72 และมีผู้ใช้งานเป็นจ�ำนวนมากในประเทศฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และสิงคโปร์ ส่วนในประเทศอินโดนีเซีย ยอดจ�ำหน่ายแอนดรอยด์พงุ่ จาก ร้อยละ 37 ไปที่ร้อยละ 60 ภายในระยะเวลาเพียงปีเดียวเท่านั้น 10

เหตุผลทีส่ มาร์ทโฟนทีใ่ ช้ระบบปฏิบตั กิ ารแอนดรอยด์มสี ว่ นแบ่งการตลาด สูงกว่า iPhone และ Windows Phone มากนัน้ ก็เพราะเหตุผลทางด้าน ราคา เพราะด้วยเงินเพียงไม่ถึง 2,000 บาท เราก็สามารถเป็นเจ้าของ สมาร์ทโฟนที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ได้แล้วนั่นเอง ผู้บริโภคในประเทศแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้ชอบใช้งาน โทรศัพท์ที่มีหน้าจอใหญ่ๆ ซึ่งท�ำให้ยอดขายสมาร์ทโฟนที่มีขนาดหน้าจอ 4 นิ้วสูงขึ้นเป็น 2 เท่าในปีนี้ โดยร้อยละ 27 ของจ�ำนวนสมาร์ทโฟนที่ ขายได้ในปีนี้มีหน้าจอขนาดอย่างน้อย 4 นิ้วขึ้นไป มีการท�ำนายไว้ว่า ตลาดสมาร์ทโฟนในภูมิภาคนี้จะยังคงทะยานเติบโต อย่างต่อเนื่อง และได้ออกมาแนะให้ผู้ผลิตมุ่งเป้าไปที่ร้อยละ 50 ของ กลุ่มผู้บริโภคที่ยังไม่ได้เปลี่ยนมาใช้งานสมาร์ทโฟน

สมาร์ทโฟนจอยักษ์

แนวโน้มใหม่ลา่ สุดตอนนีค้ อื แฟบเบล็ต (Phablet) ซึง่ เป็นอุปกรณ์พกพา ที่มีฟังก์ชั่นการโทรศัพท์และมีหน้าจอใหญ่ตั้งแต่ 5.6 นิ้ว จนถึง 6.99 นิ้ว แฟบเบล็ตนี้เพิ่งมีการเปิดตัวไปหมาดๆ เมื่อกลางปี 2013 ที่ผ่านมา และ มียอดจ�ำหน่ายไปแล้วกว่า 460,000 เครือ่ ง และคาดว่าจะมียอดจ�ำหน่าย เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีโมเดลรุ่นใหม่ๆ ที่มีราคาถูกทยอยออกมาใหม่เรื่อยๆ ใครจะไปเชื่อครับว่า ในวันนี้ด้วยเงินไม่ถึง 5,000 บาท เราสามารถเป็น เจ้าของสมาร์ทโฟนจอใหญ่ในกลุ่ม แฟบเล็ตกันได้แล้ว


AEC MOVEMENT

Southeast Asia upgrades to Smartphones Consumers in Southeast Asia are upgrading from basic mobile phones to smartphones and they spent a total of US$10.8 billion on these devices in the first three quarters of 2013. A newly released report by GfK shows that about 41.5 million units of smartphones were purchased by consumers from Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia, Vietnam, Cambodia and the Philippines this year. Indonesia demonstrated the highest smartphone sales volume and value in these emerging markets with consumers in the market purchasing 14.8 million smartphones worth over US$ 3.33 billion. The next highest smartphone sales was recorded by Thailand and Malaysia as they sold 7.2 million and 6.4 million units respectively. “The increasing affordability of smartphones, particularly in the developing markets is helping many consumers in these countries make the switch from their basic feature phones to own their very first smartphone,� said GfK Asia analyst.

Android rules

With a wide selection of brands, models and price points to choose from, Android has grabbed a huge 72 percent market share and is extensively used in Philippines, Malaysia, and Singapore. Percentage of Android smartphones sales jumped from 37 to 60 percent within a year, in Indonesia.

The reason Android smartphones have higher market share far more than iPhone and Window Phone is because of the price. With less than US$ 60, you can own an Android smartphone. South Asian consumers now prefer larger screen sizes, and the sale of 4 inches and above smartphones has doubled this year. 27% of smartphones sold in the first three quarters of this year has a screen size of at least 4 inches. That predicts continued uptrend and exponential growth in the smartphone market in this region and advises manufacturers to target the 50 percent of feature phone buyers who have not yet switched to using these devices.

Big Screen Smartphone

The latest trend in the market now is phablets, which is defined as mobile devices with cellular voice phone functionality and a display between 5.6 inches and 6.99 inches, Launched only recently around mid-2013, over 460,000 have already been sold and we will likely see greater take-up as more models enter market and they become radically inexpensive. Who would have believed that a large screen smartphone could now cost less than 5,000 baht.

11


INTERVIEW

กองบรรณาธิการ Editorial Team

จุดกำ�เนิดอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย กับ ศ.ดร.กาญจนา กาญจนสุต อินเทอร์เน็ตได้กลายเป็นปัจจัยที่ 5 ในการดำ�เนินชีวิตประจำ�วันของคนรุ่นใหม่อย่างไม่ต้องสงสัย มาถึงวันนี้ใครใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์พกพาที่ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ คงสร้างความอัดอั้นให้กับผู้ใช้พอสมควรทีเดียว มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย หรือ THNIC ซึ่งมีความรับผิดชอบ ให้บริการรับจดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต้ .th และล่าสุดหลังจากการ ประชุมโอกาสครบรอบ 25 ปี อินเทอร์เน็ตไทย ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความเห็น ตรงกันว่า ควรมีการผลักดันให้เกิดศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ต กลาง (Neutral Internet Exchange) ให้เกิดขึ้นเป็นรูปเป็นร่าง ได้แล้ว ศ.ดร.กาญจนา กล่าวว่า “แนวคิดในการตัง้ ศูนย์ IX ก็เพือ่ ยกระดับ การเชื่อมโยงอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ลดค่า ใช้จ่ายของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต และผู้ที่จะได้รับผลประโยชน์คือผู้ใช้ ทั่วไปนั่นเอง” นั่นจึงท�ำให้เกิดความร่วมมือระหว่าง THNIC และ TCC Technology โดย TCCT จะเป็นผู้ให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์แก่ศูนย์ อันท�ำให้ศูนย์ แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตกลางของประเทศเกิดขึ้นได้ภายในระยะ เวลาอันสั้น “ด้วยความพร้อม และความเป็นมืออาชีพในการให้บริการ สารสนเทศและดาต้าเซ็นเตอร์ ท�ำให้ TCCT ก้าวเข้ามาเป็นพันธมิตร ให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์แก่ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตกลาง แห่งแรกในประเทศไทย” ศ.ดร.กาญจนา กล่าว

รางวัล Internet Hall of Fame ศ.ดร.กาญจนา กาญจนสุต

ผู้อำ�นวยการ Internet Education and Research Laboratory สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย

ภาพในวันนี้จะไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลยหากไม่มี ศ.ดร.กาญจนา กาญจนสุต และกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิหัวก้าวหน้าที่มองการเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ เข้ า ถึ ง กั น ผ่ า นโครงข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต เป็ น ปั จ จั ย หลั ก ในการพั ฒ นา ประเทศและยกระดับการศึกษาของไทยได้ “ก้าวแรกของอินเทอร์เน็ต ในประเทศไทย เริ่มต้นเมื่อปี 2529 เป็นการส่งอีเมลจาก AIT ไปยัง มหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และอเมริกา เชื่อมผ่านโมเดมผ่าน สายโทรศัพท์ด้วยความเร็วเพียง 2400 bps เท่านั้น” ศ.ดร.กาญจนา กาญจนสุ ต ผู ้ อ� ำ นวยการ Internet Education and Research Laboratory สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย กล่าว

THNIC และความร่วมมือกับ TCCT

อีกหนึง่ ความก้าวหน้าของวงการอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยคือการก่อตัง้ 12

นอกเหนือจากบทบาทในประเทศแล้ว ศ.ดร.กาญจนา ยังมีบทบาท ในระดับนานาชาติอีกด้วย โดยท่านได้รับการคัดเลือกเข้าไปเป็นหนึ่ง ในคณะกรรมการที่ปรึกษาของ ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) ในช่วงการก่อตัง้ องค์กร ซึง่ ท�ำหน้าที่ ดูแลทรัพยากรอินเทอร์เน็ตของโลก ซึ่งได้แก่ IP Address, โดเมนเนม, มาตรฐานโปรโตคอล และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ด้วยบทบาท ผู้บุกเบิกนี้เองท�ำให้เมื่อปลายปีที่แล้ว ศ.ดร.กาญจนา กาญจนสุต ได้ รับการประกาศให้เป็นหนึ่งใน Internet Hall of Fame ซึ่งเป็นผู้สร้าง คุณปู การต่อการพัฒนาอินเทอร์เน็ตโลก นับเป็นเกียรติประวัตแิ ละความ ภาคภูมิใจของวงการอินเทอร์เน็ตไทยอย่างแท้จริง ตลอดระยะเวลากว่า 27 ปี ศ.ดร.กาญจนา มีส่วนในการผลักดันและ ร่วมมือกับองค์กรทั้งในภาครัฐและเอกชน ให้มีการใช้งานและให้บริการ อินเทอร์เน็ตอย่างจริงจังในประเทศไทย และจัดตั้งศูนย์แลกเปลี่ยน ข้อมูลอินเทอร์เน็ตกลาง แม้จะต้องเผชิญกับอุปสรรคทัง้ ในแง่มมุ การมอง อินเทอร์เน็ตอันหลากหลาย แนวการด�ำเนินธุรกิจขององค์กรภาคเอกชน มาถึงวันนี้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยก�ำลังก้าวไปข้างหน้าสมกับความ มุ่งมั่นของ ศ.ดร.กาญจนา กาญจนสุต อย่างแท้จริง


INTERVIEW

The woman who made the history of the Internet in Thailand, Prof. Dr. Kanchana Kanchanasut The Internet has undoubtedly become one of the main necessities of life for the new generation. Today, using or owning computers or mobile devices that lack the ability to connect to the Internet will be likely to make users feel very “inconvenient”. Today’s technological evolution in Thailand would have never made possible if it was not for the efforts of Prof. Dr. Kanchana Kanchanasut and other visionary university professors who could foresee the benefits the country would receive from establishing a computer network. Creating a viable national network could be one of the main drivers that help country development and education improvement in Thailand. “The development of the Internet in Thailand began in 1986 to enable Thai professors to send e-mails to universities in Japan, Australia, and United States of America by connecting to a 2400-bps modem,” said Prof. Dr. Kanchana.

THNIC cooperation with TCCT

One of the biggest developments of the Internet in Thailand was the setup of Thai Network Information Center Foundation (THNIC), whose main responsibility is to provide domain name registration services under “.TH”. In the recent “.TH” 25th anniversary conference, various parties all agreed that it was time that Thailand should really establish the Neutral Internet Exchange. Prof. Dr. Kanchana added, “The main purpose of Neutral Internet Exchange or IX is to optimize the Internet connection in Thailand while reducing the Internet service costs for users and providing maximum benefits for the general public.” This marked the beginning of the cooperation between THNIC and TCC Technology. The latter party will provide data center service to help accelerate the Neutral Internet Exchange establishment. “TCCT has expertise in information system and data center services. This has opened the way for the organization to become the chosen partner to provide data center services as the first Thailand’s Neutral Internet Exchange or IX center.” Prof. Dr. Kanchana said.

Internet Hall of Fame

Aside from making a huge impact in the local technology industry, Prof. Dr. Kanchana also made a contribution in the global arena. In the past, she has been chosen as one of the

Prof. Dr. Kanchana Kanchanasut, Professor and

Director of Internet Education and Research Laboratory, Asian Institute of Technology (AIT).

ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) members during its initial inception. The main duty of the organization is to manage the global Internet resources, which consist of IP addresses, domain names, protocol parameters, and related regulations. Because of her significant roles and contribution, Prof. Dr. Kanchana has been inducted into the Internet Hall of Fame, which is a recognition award that celebrates the individuals whose extraordinary contributions have made the global Internet. All of these have made Prof. Dr. Kanchana the true pride and glory of Thailand’s Internet industry. For more than 27 years, Prof. Dr. Kanchana has helped push and collaborated with government agencies and private companies to develop and adopt the use of Internet in Thailand. She also helped set up the Neutral Internet Exchange, despite many obstacles arising from differing opinions about the Internet and varying business processes in private companies. Today, thanks to Prof. Dr. Kanchana Kanchanasut’s commitment, Thailand’s Internet industry has tremendously evolved and is moving strongly forward into the future. 13


CUSTOMER EXPERIENCE

กองบรรณาธิการ Editorial Team

ThaiBev รองรับการขยายตัว ในอนาคตด้วย SAP Hosting เมื่อเอ่ยถึงชื่อของ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) หรือ “ไทยเบฟ” สิ่งที่คนทั่วไปจะนึกถึงคือ การเป็นบริษัทชั้นน�ำผู้ผลิตและผู้จัดจ�ำหน่ายเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเป็นผู้ผลิตเครื่องดื่ม ชั้นน�ำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงเป็นองค์กรที่แข็งแกร่งและมีความโปร่งใสในการด�ำเนินงาน ปัจจุบันไทยเบฟมีกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย น�ำโดย สุราหลากหลายตราสินค้าที่มีชื่อเสียงมายาวนาน และเบียร์ช้าง ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในระดับนานาชาติ นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ เช่น น�้ำดื่ม, โซดา, ชาเขียวพร้อมดื่ม ผลิตภัณฑ์อื่นๆ อาทิ ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ “Oishi”, “F&N Dairies” และอื่นๆ ด้วยสายผลิตภัณฑ์หลากหลาย ท�ำให้ไทยเบฟเป็นองค์กร ขนาดใหญ่มีบริษัทในเครือจ�ำนวนมาก การด�ำเนินงานที่ มีประสิทธิภาพ ย่อมหมายถึงการมีระบบไอทีที่แข็งแกร่ง และรองรั บ ทุ ก ความต้ อ งการของธุ ร กิ จ ได้ เ ป็ น อย่ า งดี “ไทยเบฟ เป็นบริษัทที่มีขนาดใหญ่ทั้งทางด้านจ�ำนวนบริษัท ในเครื อ และปริ ม าณธุ ร กรรม ที ม ของเราดู แ ลระบบ ไอที ข องบริ ษั ท เครื อ ไทยเบฟ ซึ่ ง มี จ� ำ นวนบริ ษั ท รวมกั น กว่ า 70 บริ ษั ท โดยมี ป ริ ม าณธุ ร กรรมมากมายหลาย แสนธุ ร กรรมต่ อ เดื อ น” คุ ณ ธี ร พั น ธุ ์ เหลื อ งนฤมิ ต ชั ย ผู้อ�ำนวยการส�ำนักสารสนเทศ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) กล่าว “เพื่อให้ไทยเบฟสามารถตอบสนองต่อ ความต้องการของผู้บริโภคและการแข่งขันอันดุเดือดใน ธุรกิจเครื่องดื่ม ระบบไอทีขององค์กรก็ต้องสามารถท�ำงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเปลี่ยนแปลงเพื่อตอบสนอง ความต้องการเชิงธุรกิจ และสร้างระบบการด�ำเนินงาน การบริหารงาน ระบบงานบัญชีที่โปร่งใส มีการก�ำกับดูแล กิจการตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีควบคู่กัน”

ความท้าทายของระบบไอที

เช่ น เดี ย วกั บ องค์ ก รขนาดใหญ่ ซึ่ ง มี บ ริ ษั ท ในเครื อ จ� ำ นวนมาก ที่ ผ ่ า นมาบริ ษั ท ในเครื อ ไทยเบฟ ต่ า งมี ระบบไอที ระบบบั ญ ชี และรู ป แบบการจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ที่ หลากหลาย ทั้งในส่วนของรหัสสินค้า รหัสลูกค้า รหัส คู่ค้า ที่แตกต่างกัน จนเริ่มเป็นอุปสรรคต่อการขยายตัวและ รับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของตลาด

คุณธีรพันธุ์ เหลืองนฤมิตชัย

ผู้อำ�นวยการสำ�นักสารสนเทศ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน) 14

ก่อนจะมาเป็นวันนี้ ด้วยเหตุนผี้ บู้ ริหารขององค์กรมองเห็นว่า หากปล่อยไว้แบบนี้ ท้ายสุดไทยเบฟจะต้องมีทีมไอทีจ�ำนวน มากเพื่ อ ดู แ ลระบบงานไอที ทั้ ง หมดอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ประกอบกับมีแผนทีจ่ ะเข้าตลาดหลักทรัพย์ ไทยเบฟจึงจ�ำเป็น ต้องมีการปฏิรปู ระบบไอทีใหม่ทงั้ หมด เพือ่ ให้มกี ารก�ำกับดูแล กิจการตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี “การยกเครื่องระบบงาน ไอทีขององค์กรใหม่จึงเกิดขึ้น เราต้องการโซลูชั่นระดับโลก


CUSTOMER EXPERIENCE

Teerapan Luengnaruemitchai,

Director, Office of Information Technology at Thai Beverage PLC.

ThaiBev preparing for future expansion with SAP Hosting at TCCT When people hear the name “ThaiBev” or Thai Beverage PLC. they think of a company that is the largest manufacturer and distributor of beverage products in Thailand, a leader in liquor manufacturers in Southeast Asia – a company that consistently delivers strong performance and transparent operations. ThaiBev offers a variety of products including various famous alcohol brands, the internationally well-known Chang Beer, and wide selections of non-alcohol beverage, such as bottled water, soda, green tea, products under the brand “Oishi”, “F&N Dairies”, and many more. Offering a wide array of beverage products, ThaiBev is a big manufacturer that comprises numerous business groups. Effective business operations must be enabled by a robust IT system that can serve every business needs. “Judged from the high number of transactions and business groups, ThaiBev is considered to be a large-scale company. Our IT team is responsible for managing a part of IT infrastructure and systems for 70 companies in total, with hundreds of thousands of transactions per month,” explained Teerapan Luengnaruemitchai, Director, Office of Information Technology at Thai Beverage PLC. “To enable ThaiBev to respond to consumers’ needs and fierce competition in the beverage market, our IT system must be capable of fulfilling all of our business requirements while delivering transparent operations, management and accounting data as well as implementing good corporate governance practices.

IT challenges

Like any large organizations with subsidiaries, each business group under ThaiBev has had their own IT and accounting

systems with disparate data sources. That means each company has had its own distinct set of product ID, customer ID, and partner ID. This problem has impeded the company’s ability to expand and compete in the fast-changing market. The company management agreed that, if this problem still continued, at the end, ThaiBev would have had to hire a larger IT team to support all of the IT systems. And with its plan of entering the stock market, it was necessary for ThaiBev to rectify the problem and reengineer the whole IT infrastructure to comply with the good corporate governance practices. “To reengineer our IT systems, we needed a world-class solution. Everyone in this project all agreed that it should be the ERP (Enterprise Resource Planning) solution from SAP, which is the world’s leading ERP solution,” Teerapan said. “Finally, we decided to adopt a Cloud-based SAP solution and outsourced all of our IT deployment tasks to a professional third-party service provider. This will help support future business expansion for us and allow our IT team to focus on developing IT infrastructure to facilitate our internal business operations.” 15


CUSTOMER EXPERIENCE

ซึ่งหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่างเห็นพ้องต้องกันว่า ควรเป็นโซลูชั่น ERP (Enterprise Resource Planning) ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล อย่าง SAP” คุณธีรพันธุ์กล่าว “ขณะเดียวกัน เพื่อรองรับกับการขยาย ตัวในอนาคตและเพื่อให้ทีมงานสามารถทุ่มเทกับการพัฒนาระบบไอที เพื่อรองรับความต้องการทางธุรกิจได้อย่างเต็มที่ ไทยเบฟจึงเลือกใช้ โซลูชั่น SAP Application Hosting และเลือกเอาต์ซอร์สระบบงานไอที ที่เกี่ยวข้องให้มืออาชีพเป็นผู้ดูแลแทน” ความท้าทายถัดมาที่ไทยเบฟต้องประสบคือ ท�ำอย่างไรที่องค์กรจะ สามารถท�ำโซลูชั่น ERP ที่มีความทันสมัย มีโครงสร้างที่ซับซ้อน มาใช้ งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยที่ไม่จ�ำเป็นต้องขยายทีมไอที เพราะ ถ้าเป็นองค์กรทั่วไป การขึ้นระบบ SAP อาจต้องมีทีมไอทีอย่างน้อย 4-5 คนเป็นผู้ดูแล หากไทยเบฟต้องท�ำอย่างนั้นก็ต้องมีการขยายทีมให้ใหญ่ ขึ้นอีกหลายเท่าตัว

ติดตั้ง SAP ให้ 35 บริษัทภายในเวลาอันสั้น

เพื่อรับมือกับความท้าทายดังกล่าว ไทยเบฟจึงมีการก�ำหนดมาตรฐาน ระบบงานและระบบข้อมูลต่างๆ ของทุกบริษัทในเครือให้อยู่ภายใต้ มาตรฐานเดียวกัน แล้วจึงทยอยน�ำข้อมูลต่างๆ เหล่านั้นเข้าสู่ระบบงาน SAP “เพราะมีการก�ำหนดมาตรฐานข้อมูลและระบบงานทีด่ ี เมือ่ สามารถ ขึ้นระบบงาน SAP ในบริษัทแรกได้ส�ำเร็จ กระบวนการท�ำงานต่างๆ ก็ ถูกตั้งให้เป็นแม่แบบหรือเทมเพลตการด�ำเนินงาน ท�ำให้การขึ้นระบบ SAP ในบริษัทลูกอื่นๆ ใช้เวลาและบุคลากรน้อยมาก” คุณธีรพันธุ์กล่าว “การมีมาตรฐานและเทมเพลตการด�ำเนินงานที่ดีท�ำให้การขึ้นระบบ SAP ของไทยเบฟ สามารถท�ำได้อย่างรวดเร็วและใช้ทรัพยากรน้อย มาก โดยในปี 2008 เราได้มีการขึ้นระบบ SAP ครั้งใหญ่ ใน 35 บริษัท พร้อมๆ กัน และท�ำเสร็จภายในระยะเวลาเพียง 1 ปีครึ่งเท่านั้น ถือเป็น ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของการติดตั้งระบบ SAP ในประเทศไทยเลยก็ 16

ว่าได้ เมื่อปลายปีที่แล้วเรายังสามารถขึ้นระบบ SAP ให้กับบริษัทหนึ่ง ในเครือภายในระยะเวลาไม่ถึง 30 วัน อีกด้วย”

ความช่วยเหลือจากมืออาชีพ

นอกเหนือจากการก�ำหนดมาตรฐานและเทมเพลตการด�ำเนินงานทีด่ แี ล้ว การมีมอื อาชีพมาให้การช่วยเหลือยังเป็นอีกหนึง่ ปัจจัยสูค่ วามส�ำเร็จของ ไทยเบฟ ซึง่ บริษทั เลือกใช้บริการบนระบบคลาวด์อย่าง SAP Application Hosting โดยมีทีซีซี เทคโนโลยี (TCC Technology - TCCT) เป็น ผู ้ ดู แ ละระบบงานโครงสร้ า งพื้ น ฐาน “ความเชี่ ย วชาญด้ า นดาต้ า เซ็นเตอร์ระบบ SAP ของ TCCT ท�ำให้ระบบ SAP ที่ไทยเบฟใช้งาน ท�ำงานได้อย่างต่อเนื่อง TCCT ช่วยดูแลให้ระบบให้สามารถท�ำงาน ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และจัดสรรทรัพยากรเซิร์ฟเวอร์และระบบ เครื อ ข่ า ยที่ เ หมาะกั บ การปริ ม าณการใช้ ง านแต่ ล ะช่ ว งเวลาได้ เ ป็ น อย่างดี เราเลือกที่จะเอาต์ซอร์สงานในส่วนของการดูแลโครงสร้าง พื้นฐานการให้บริการระบบ SAP ให้แก่ TCCT โดยมีระบบงานหลัก ติดตั้งอยู่ที่ดาต้าเซ็นเตอร์ของ TCCT ที่มีการดูแลตลอด 7 วัน 24 ชัว่ โมง ขณะทีร่ ะบบงานไอทีทตี่ อ้ งมีความเกีย่ วข้องกับกระบวนการท�ำงาน ภายใน เช่น configuration หรือการพัฒนา user exit จะเป็นหน้าที่ของ ทีมงานไอทีของไทยเบฟเป็นผู้ดูแลเอง”

ก้าวย่างที่แข็งแกร่ง

ด้วยการมีมาตรฐานระบบงานที่ดี มีเทมเพลตระบบงานที่สามารถน�ำ ไปประยุกต์ใช้งานในธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว และมีมืออาชีพ มาช่วย แบ่งเบาภาระหน้าที่การดูแลระบบงานโครงสร้างพื้นฐาน SAP ท�ำให้ ระบบไอทีไทยเบฟสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่รวดเร็ว ได้เป็นอย่างดี จึงไม่แปลกเลยที่ไทยเบฟจะกลายเป็นบริษัทที่แข็งแกร่ง มีความโปร่งใสในการด�ำเนินงาน และพร้อมที่จะก้าวไปเป็นองค์กรระดับ โลกในอนาคตได้อย่างมั่นคง


CUSTOMER EXPERIENCE

However, ThaiBev faced another challenge: how the company would utilize and fully take advantage of a state-of-the-art and complex solution like ERP, without having to hire more IT staff. Generally, to support SAP applications, many organizations would need to add 4-5 more IT staff. With ThaiBev, because of its size, it would need to add a lot more than that.

SAP deployment for 35 companies within short period

To respond to such challenges, ThaiBev established a standard business process for systems and data aggregation and implemented it across every subsidiary company. After the data was refined, it was imported into SAP ERP system. “After we successfully deployed SAP to the first company with the aggregated data sources and system, we could make and use that as a template to roll out to other companies. As a result,

the deployment took only short time to achieve and required not many people to do it,” Teerapan added. “The standard business process and data template have enabled us to achieve the successful SAP deployment in a short timeframe using small workforce. In 2008, we had a big IT project where we deployed SAP for 35 companies simultaneously and could finish it in just only 1.5 years. It could be said that we had made a new record for fastest SAP deployment in Thailand. Also, we rolled out the system to the subsidiary companies in less than 30 days.”

Professional support

Apart from having the standard work process and data sources, another factor contributing to the success of the project was a support from a team of professionals. ThaiBev has chosen to adopt the SAP application hosted on Cloud, with TCC Technology (TCCT) helping to manage the IT infrastructure for the company. “TCCT’s expertise in SAP data center helped enable 100% availability of ThaiBev’s SAP services. TCCT managed our system with great efficiency and effectively planned system resources according to different system loads during the day. We have outsourced all of our system administration tasks – both infrastructure and SAP services – to TCCT. Our main application is hosted in TCCT’s data center which is monitored and handled 24/7 by the company. Our in-house IT team takes care of the IT applications that are directly involved with ThaiBev’s internal operations such as application configuration or user exit development.”

Moving strongly into the future

Thanks to the standard work process and templates that enabled rapid deployment along with the support from a team of professionals, ThaiBev’s IT infrastructure achieved the flexibility and robustness in handling the fast-changing business environment. For this reason, ThaiBev has undoubtedly become a strong organization whose transparent operations will propel the company to become one of the greatest beverage manufacturers in the world. 17


AEC

กองบรรณาธิการ Editorial Team

AEC และความพร้อมของไทย ในการลงทุนจากนานาชาติ แม้ต้องเผชิญกับหลากหลายปัจจัยอันแสนท้าทาย จนทำ�ให้หลายคนมองว่า ประเทศไทย กำ�ลังสูญเสียความได้เปรียบทางการลงทุนเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนด้วยกัน แต่อย่างไรก็ตาม ด้วยความได้เปรียบด้านที่ตั้งของประเทศ และโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ซึ่งประเทศไทยตั้งอยู่ในจุดที่ได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ที่เสมือนเป็นประตูสู่อาเซียน การคมนาคม ไปยังประเทศอื่นในอาเซียนสะดวก และเหมาะสำ�หรับการติดต่อไปยังจีน อินเดีย และญี่ปุ่น ทำ�ให้หลายฝ่ายเห็นตรงกันว่า ประเทศไทยยังคงเป็นประเทศที่น่าลงทุนที่สุดในภูมิภาคนี้ ขณะที่ผู้ประกอบการและนักลงทุนจ�ำนวนมาก ให้ความส�ำคัญกับการ ขยายการลงทุนของธุรกิจไทยในประเทศอื่นในอาเซียน แต่ผู้เชี่ยวชาญ ทางการเงินมองเห็นว่า ไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพที่ดีมาก และมี ความพร้อมที่สุดที่จะเป็นศูนย์กลางของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาเพิ่ม เพราะไทยมีความสามารถ ที่จะตอบสนองความต้องการด้านผลิตภัณฑ์และบริการของตลาดใน ภูมิภาคนี้ จึงนับเป็นการเปิดโอกาสทางธุรกิจครั้งใหญ่ส�ำหรับผู้ประกอบ การในประเทศไทยที่จะเติบโตไปข้างหน้า ข้อมูลวิจยั จากธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) หรือทีเอ็มบีระบุวา่ เพือ่ การเตรียมความพร้อมในการรับการลงทุนจากต่างชาติ ผู้ประกอบการ ไทยจะต้องมีการปรับกลยุทธ์เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการรองรับธุรกิจ ใน 4 ยุทธศาสตร์ เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางการลงทุนของประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน ได้แก่ การสร้างนวัตกรรม ปัจจุบันการใช้จ่ายในด้านการวิจัยและ พัฒนาของประเทศไทย อยู่ที่ 1,460 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 0.25% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ นับเป็นอันดับที่ 3 ในอาเซียน และอันดับที่ 41 ของโลก รองจากสิงคโปร์และมาเลเซีย โดยอุตสาหกรรม ที่ควรได้รับการวิจัยและพัฒนามากขึ้น คือ สินค้าเกษตร โดยไทยเป็น ผู้ผลิตและส่งออกยางพาราอันดับ 1 ของอาเซียน แต่ส่วนใหญ่เป็นการ ส่งออกในรูปของยางขั้นต้น ซึ่งมีมูลค่าเพิ่มในตัวสินค้าค่อนข้างน้อย

1

18

2

ค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นอีกหนึ่งส่วนที่ผู้ประกอบการไทย ต้องให้ความส�ำคัญมากขึ้น เพราะเป็นการแสดงออกถึงความ รับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของโลก การเชื่อมโยงระหว่างกัน โดยเน้นอุตสาหกรรมที่สร้างความ เชื่อมโยง อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งไทยสามารถยกระดับ เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมยานยนต์ของอาเซียนได้ โดยปี 2555 ปริมาณ การผลิตยานยนต์ของ ไทย ติดอันดับ 9 ขณะที่อินโดนีเซียและมาเลเซีย ติดอันดับ 17 และ 23 ตามล�ำดับ ในฐานะผู้ผลิตรายใหญ่ของโลก โดย ผลิตได้รวมกัน 4.2 ล้านคัน หรือ คิดเป็นร้อยละ 5 ของปริมาณการ ผลิตทั่วโลก

3

นอกจากนี้ยังมีอุสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งไทยมีข้อได้เปรียบการเป็น ศูนย์กลางของภูมิภาคและศักยภาพด้านการบิน ท�ำให้ไทยสามารถ เชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับประเทศอื่นในลักษณะส่งผ่านนักท่องเที่ยว เช่น มาเลเซีย ไทย ลาว พม่า

4

ประสิทธิภาพ ผูป้ ระกอบการไทยควรมีการเพิม่ ประสิทธิภาพใน การผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์

หากผู้ประกอบการไทยเร่งพัฒนายุทธศาสตร์ดังกล่าวอย่างจริงจัง การที่ ไทยจะเป็นศูนย์กลางธุรกิจอาเซียนทีแ่ ข็งแกร่งมีศกั ยภาพสูงนัน้ เป็นเรือ่ ง ที่อยู่ไม่ไกลเกินจริงแต่อย่างใด


AEC

AEC and Thailand’s readiness for foreign investment Thailand has faced tough challenges over the past few years. Many fear that Thailand has lost its appeal for foreign investors. However, compared to neighboring countries in terms of geographical location and economic structure, Thailand proves to be in an advantageous position. Located at the heart of ASEAN, Thailand can be thought of as the gateway that offers easy access geographically to other ASEAN as well as major Asian countries including China, Japan, and India. With this quality, many experts all agree that Thailand still remains as the most attractive investment destination in the Southeast Asian region. While several Thai entrepreneurs and investors focus on expanding their business to other ASEAN countries, financial experts believe that Thailand still has a very strong potential and is most equipped to become the heart of ASEAN, which can help attract more foreign investors. Thailand is considered to be a strong global manufacturer and has one of the world’s fastest growing hospitality industries – the capabilities that can allure many investors. All of this will create new, exciting business opportunities for Thai investors to expand their business in the future. Thai Military Bank (TMB)’s research indicates that, in order to attract more investors, Thai entrepreneurs must formulate new strategies to accommodate foreign investors. The new strategies must cover 4 aspects that will help secure Thailand as an investment hub in the ASEAN region.

1

Innovation: Currently, Thailand’s research and development spending is the 3rd biggest in ASEAN and st 41 biggest in the world behind Singapore and Malaysia. The estimated spending is around 1.46 billion dollars or 0.25% of the GNP (Gross National Product). The industry which should be granted with the most research and development budget is the agricultural products as Thailand is the number-one natural rubber exporter in ASEAN. However, most of the exported rubbers are in the crepe rubber form, which adds little value to the product.

2

Environmental awareness: This is one of the topics that Thai companies should be most concerned about as this will demonstrate the responsibility to the world’s environment.

3

Cooperation with other member countries: Thailand should focus on industry cooperation with other ASEAN member countries. For example, Thailand can become a regional hub for the automotive industry through cooperation with other neighboring countries including Indonesia and Malaysia. Thailand automotive industry is the 9th largest in the world; Indonesia, 17th; and Malaysia, 23rd, with a collective annual output of 4.2 million vehicles or 5% of the world’s production output. Moreover, Thailand’s Tourism Industry can also be leveraged. Thailand is located at the heart of ASEAN and has world-class airport facilities, so it is easy for the country to cooperate and send tourists to such countries as Malaysia, Lao, and Myanmar.

4

Manufacturing industry efficiency: Thai companies should strengthen its manufacturing capabilities while producing value-added products. If Thai companies really pursue these strategies, Thailand’s dream of becoming a regional business hub, with strong capabilities and potential, will certainly come true.

19


INDUSTRY RESEARCH

กองบรรณาธิการ Editorial Team

ยุทธศาสตร์ด้านไอที ที่องค์กรต้องให้ความสำ�คัญ

ผู้ประกอบการไทยจะรับมือกับธุรกิจยุคใหม่ได้อย่างไร จากประสบการณ์การให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ให้แก่องค์กรชั้นนำ� ทีซีซี เทคโนโลยีจับมือกับ ไอดีซีเผยผลการวิจัยยุทธศาสตร์ด้านไอทีที่ผู้ประกอบการไทยควรให้ความสำ�คัญ เพื่อเป็นกุญแจสู่ ความสำ�เร็จ และพร้อมรับประชาคมอาเซียนที่จะเกิดขึ้นในปีหน้านี้ ไทยจะเป็นศูนย์กลางการขยายตัว

ด้วยภูมิศาสตร์และโครงสร้างพื้นฐานด้านต่างๆ ท�ำให้ประเทศไทยจะ กลายเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจและศูนย์กลางการกระจายการลงทุนด้าน ไอทีไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคนี้ ไม่ว่าจะเป็น กัมพูชา, พม่า, ลาว และเวียดนาม ซึ่งนอกเหนือจากการให้บริการแก่องค์กรในประเทศไทย เองแล้ว การลงทุนในระบบไอทีหรือดาต้าเซ็นเตอร์ในอนาคตยังต้อง พร้อมที่จะรองรับการขยายตัวไปให้บริการธุรกิจที่อยู่ในประเทศเพื่อน บ้านของเราอีกด้วย

องค์กรต้องรับมือกับจำ�นวนสาขาที่เพิ่มขึ้น

การเติบโตและการขยายตัวทางเศรษฐกิจในประเทศเพื่อนบ้าน ก็ส่ง ผลให้ธุรกิจต่างๆ ในประเทศไทยมีโอกาสขยายส�ำนักงานหรือสาขาไปสู่ ประเทศเพือ่ นบ้านอีกด้วย ไม่วา่ จะเป็น ธนาคาร ร้านค้าปลีก บริษทั ขนส่ง แน่นอนว่าการขยายตัวเหล่านีจ้ ำ� เป็นต้องมีระบบงานไอทีทดี่ ี สามารถเข้า ถึงข้อมูลจากต่างภูมิภาคได้อย่างรวดเร็ว การบริหารจัดการระบบไอทีใน สาขาต่างๆ สามารถท�ำได้จากศูนย์กลาง เพือ่ ให้สามารถรองรับการขยาย ตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบไอทีต้องพร้อมทำ�งานอย่างต่อเนื่อง ในทุกสภาวะ

ธุรกิจในปัจจุบนั ก็ตอ้ งเผชิญกับความไม่แน่นอนอันเนือ่ งมาจากเหตุการณ์ เหนือความคาดหมายต่างๆ ทั้งภัยทางธรรมชาติและสถานการณ์ทาง การเมือง ท�ำให้ผปู้ ระกอบการต้องให้ความส�ำคัญกับแผนการด�ำเนินธุรกิจ อย่างต่อเนือ่ ง (Business Continuity Plan : BCP) และการกอบกูธ้ รุ กิจ จากความเสียหาย (Disaster Recovery Plan : DRP) 20

ระบบไอทีต้องพร้อมตอบสนอง ทุกความต้องการของธุรกิจ

เพื่อสร้างธุรกิจที่พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและรอดพ้น มรสุมเศรษฐกิจทีถ่ าโถมเข้าใส่ องค์กรจ�ำเป็นต้องมีระบบไอทีทแี่ ข็งแกร่ง มีความยืดหยุ่นสูง พร้อมตอบสนองความต้องการทางธุรกิจได้อย่าง รวดเร็ว ขณะที่การลงทุนด้านไอทีขององค์กรจะต้องใช้งานได้อย่าง คุ้มค่า เช่นเดียวกับการบ�ำรุงรักษาระบบให้สามารถท�ำงานได้อย่าง ต่อเนื่อง และที่ส�ำคัญต้องมีค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาต�่ำอีกด้วย

ลูกค้าในยุคดิจิตอล

ในยุคทีเ่ ต็มไปด้วยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพาหลากหลายรูปแบบ ตัวเลข จากการส�ำรวจของไอดีซี (TCCT-IDC White Paper 2014) ระบุว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีการใช้งานอุปกรณ์ดิจิตอลต่างๆ เพิ่มขึ้นถึง 119% และ 35% ของปริมาณดังกล่าวคือสมาร์ตโฟน และความท้าทายที่ผู้ให้ บริการหรือธุรกิจต้องเผชิญก็คือ ลูกค้าต้องสามารถใช้บริการและเข้าถึง ข้อมูลที่ต้องการได้จากทุกที่ทุกเวลาที่ต้องการตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน และเพื่อเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากจ�ำนวนผู้ใช้ที่เพิ่มมากขึ้น ผู้ให้บริการ ต้องมีโซลูชั่นที่สามารถรู้พฤติกรรมการใช้งานอุปกรณ์พกพาเหล่านี้ อันจะช่วยให้สามารถตอบสนองความต้องการ และพฤติกรรมการใช้งาน ของผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็วและแม่นย�ำ สร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้ ซึ่ง หมายถึงผลก�ำไรของธุรกิจนั่นเอง Download White Paper : logon to www.tcc-technology.com and click “TCCT News” > White Papers and choose “The Future Data Center is Here : How Thai Companies Respond to the New Realities of Business”


INDUSTRY RESEARCH

Top IT strategies that Thai organizations should focus on

How Thai operators handle with business of the new era A research conducted by TCC Technology – leading data center service provider – together with a market research firm, IDC, revealed important IT strategies that Thai business operators should focus in order to ensure success and readiness for entering the ASEAN community which will be effective next year. Thailand as a hub of ASEAN

With its strategic location and world-class infrastructure, Thailand is becoming a hub of ASEAN and a gateway to neighboring countries, such as Cambodia, Myanmar, Laos, and Vietnam. Future data center and IT investment must be capable of supporting business expansion not only in Thailand but also to these surrounding countries.

Organization’s Promptness for Branch expansion

The neighboring countries’ growing economy can create an opportunity for business expansion and branch addition for Thai operators in banking, retail, and logistics sectors. A healthy expansion must be supported by effective IT systems which will provide quick access to regional data and centralized system management.

IT System availability assurance in every circumstance

Risk and uncertainty caused by unforeseen circumstances including natural disasters and political unrest have emphasized the importance of Business Continuity Plan (BCP) and Disaster Recovery Plan (DRP) for Thai organizations.

IT capabilities that can answer every business need

To adapt to radical change and overcome economic crisis, organizations must implement strong and robust IT system that is capable of quick business need handling. IT investment must be cost effective, while system maintenance must deliver high system availability at a low cost.

Customer engagement in a digital age

In the era of tablets and smartphones, the TCCT-IDC White Paper 2014 indicates that, in Thailand, mobile penetration rate is estimated to be at 119% this year, 35% of which is dominated by smartphones. This has created challenges and pressure for telecom service providers to provide 24/7 services of data access. To take full advantage of this, these service providers should implement a solution that helps determine user behaviors. The derived behavior information can then be used to fulfill customers’ needs more rapidly, accurately and create customer satisfaction, hence boosting revenues for the operators. Download White Paper : logon to www.tcc-technology.com and click “TCCT News” > White Papers and choose “The Future Data Center is Here : How Thai Companies Respond to the New Realities of Business”

21


LIFESTYLE INTERVIEW

กองบรรณาธิการ Editorial Team

ยุทธศาสตร์ ติดปีกซอฟต์แวร์ไทย พัฒนาไอที ผลักดัน ประเทศไทยก้าวสู่ AEC คงปฏิเสธไม่ได้ว่า เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาท อย่างมากในการดำ�เนินธุรกิจในปัจจุบัน ซอฟต์แวร์พาร์ค ก็เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่มีบทบาทสำ�คัญในการสนับสนุน และสร้างความแข็งแกร่งให้ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ ไทย ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มธุรกิจ ทุกกลุ่มภายในประเทศ วันนี้ Techno Society ได้มโี อกาสสนทนากับคุณเฉลิมพล ตูจ้ นิ ดา ผูอ้ ำ� นวยการ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย หรือซอฟต์แวร์พาร์ค ถึงวิสัยทัศน์ใน การพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศไทย สร้างความแข็งแกร่งให้กบั อุตสาหกรรมโดยรวมของประเทศไทย

ผู้อำ�นวยการ, เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย

ก่อนจะมาด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการของซอฟต์แวร์พาร์ค คุณเฉลิมพลจบการ ศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาแมเนจเมนท์ อินฟอร์เมชัน่ ซิสเต็มส์ และปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยเซาท์เทิร์น นิวแฮมเชียร์ สหรัฐอเมริกา เริ่มท�ำงานในบริษัท บิสนิวส์ (มหาชน) จ�ำกัด ด้านระบบข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ จากนัน้ ย้ายไปทีร่ อยเตอร์ในต�ำแหน่งผูจ้ ดั การฝ่ายเทคนิค และเป็นผูบ้ กุ เบิก บริษทั รอยเตอร์ ซอฟต์แวร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด นอกจากนี้ ยังเคยเป็นผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายบริการพัฒนาผูป้ ระกอบการทางเทคโนโลยี ทีส่ ำ� นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) อีกด้วย

ซอฟต์แวร์พาร์คมุ่งพัฒนาบริษัทผลิตซอฟต์แวร์ให้มีความเข้มแข็ง ทั้งในส่วน ของทรัพยากรบุคคลระดับต่างๆ ในบริษัท เพิ่มทักษะในการพัฒนาโปรแกรม ผ่านหลักสูตรการพัฒนาซอฟต์แวร์ในระดับสากล และสร้างมุมมองใหม่ๆ ทาง ธุรกิจ “ที่ผ่านมาเราแสวงหาความร่วมมือกับหลายๆ หน่วยงาน เพื่อสร้าง ประโยชน์สูงสุดแก่วงการซอฟต์แวร์ไทย” คุณเฉลิมพลกล่าว “ปัจจุบันเรามี การท�ำงาน และท�ำกิจกรรมร่วมกับผู้ผลิตซอฟต์แวร์ไทยมากกว่า 200 บริษัท ไม่วา่ เป็นการจัดหลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาซอฟต์แวร์ให้ตรงกับความต้องการ ของตลาด การเตรียมความพร้อมในการขยายตัว การจับคูธ่ รุ กิจ โดยปีทผี่ า่ นมา เราสร้างรายได้กับบริษัทซอฟต์แวร์ไทยที่เข้าร่วมกิจกรรมของซอฟต์แวร์พาร์ค ได้มากถึง 1,229 ล้านบาท และตั้งเป้าไว้ที่ 1,250 ล้านบาทในปีนี้”

Global Software Gateway ยุทธศาสตร์ ติดปีกซอฟต์แวร์ ไทย

ผลักดันสังคมไทยและธุรกิจไทยให้แกร่งขึ้น และพร้อมรับมือกับ AEC

“บทบาทของซอฟต์แวร์พาร์คคือผลักดันให้ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ และ บุคลากรด้านไอทีเข้มแข็ง และเทคโนโลยีสารสนเทศได้ถูกน�ำไปใช้ยกระดับ อุตสาหกรรมต่างๆ นอกจากการสร้างความแข็งแกร่งและศักยภาพการแข่งขัน แล้ว ซอฟต์แวร์พาร์คยังท�ำหน้าที่สร้างช่องทาง ทางการตลาดให้กับผู้ประกอบ การซอฟต์แวร์ไทยอีกด้วย” เฉลิมพลกล่าว “การพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ไทย ผู้ประกอบการจ�ำเป็นต้องมองตลาดให้กว้างออกไปในระดับนานาชาติ มากขึ้น เพราะมูลค่าการลงทุนด้านซอฟต์แวร์ขององค์กรต่างๆ และการซื้อ ซอฟต์แวร์ของบุคคลทั่วไปในประเทศไทยยังไม่สูงนัก การเพิ่มผลประกอบการ ของซอฟต์แวร์เฮาส์สัญชาติไทยคือการก้าวออกไปในระดับภูมิภาค ผ่านทาง แนวการติดปีกอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของเราก็คือ มุ่งไปสู่การเป็น “Global Software Gateway” ทีช่ ว่ ยเชือ่ มผูป้ ระกอบการไทยไปสูต่ ลาดต่างประเทศ ด้วย สถานทีต่ งั้ และโครงสร้างพืน้ ฐานต่างๆ ท�ำให้ประเทศไทยมีความเหมาะสมในการ เป็นศูนย์กลางการลงทุนและพัฒนาด้านซอฟต์แวร์ของภูมิภาค” 22

เฉลิมพล ตู้จินดา

นอกจากพั ฒ นาศั ก ยภาพผู ้ ป ระกอบการและอุ ต สาหกรรมซอฟต์ แ วร์ ไ ทย แล้ว อีกหนึ่งภารกิจของซอฟต์แวร์พาร์คคือการมุ่งมั่นสร้างศักยภาพในการ ด�ำเนินธุรกิจให้กับภาคธุรกิจไทย ทั้งในเรื่องการสร้างความเข้มแข็งให้กับ ผูป้ ระกอบการและการส่งเสริมการน�ำไอทีให้เข้าไปมีบทบาทในการเพิม่ ศักยภาพ ธุ ร กิ จ ของผู ้ ป ระกอบการในภาคอุ ต สาหกรรมอื่ น ๆ “เรามี ค วามร่ ว มมื อ กั บ หน่วยงานต่างๆ ในการจัดกิจกรรม Business Matching เพือ่ น�ำซอฟต์แวร์เฮาส์ ไปพบปะกับผู้ประกอบการที่มีความต้องการใช้ซอฟต์แวร์ทางด้านต่างๆ รวมถึง พบปะกับนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการ ซอฟต์แวร์ไทยขยายตลาดไปสู่ภูมิภาคได้มากขึ้น รวมถึงมีการท�ำข้อตกลง ความร่วมมือกับประเทศในกลุ่มอาเซียน เพื่อสร้างศูนย์บ่มเพาะ อันส่งผลให้ มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ท�ำให้วงการพัฒนาซอฟต์แวร์ในประเทศไทย และในภูมภิ าคมีความแข็งแกร่งและสามารถต่อยอดสูค่ วามส�ำเร็จได้เร็วยิง่ ขึน้ ” คุณเฉลิมพลกล่าวทิ้งท้าย


LIFESTYLE INTERVIEW

Global Software Gateway – Viable strategy to stimulate Thailand’s software industry and prepare for AEC Information technology has undeniably played a critical role in today’s business operations. Software Park Thailand is one of the organizations which helps strengthen and support Thailand’s software industry to develop business applications that increase efficiency for all industry sectors in the country. Recently, Techno Society has had an opportunity to meet with Khun Chalermpol Tuchinda, Director of Software Park Thailand, and discussed about the organization’s vision regarding Thailand’s software industry development which will enhance strength for all industries in Thailand. Before taking the role of the director of Software Park Thailand, Khun Chalermpol Tuchinda received his Bachelor’s degree in Management Information System and Master’s degree in Business Administration from Southern New Hampshire University in the USA. He started his career at Biz News Public Company Limited, overseeing stock market information system. Then, he moved on to work for Reuters Software (Thailand) Ltd., holding a position of Technical Manager, and was one of the pioneers of the company. After that, he took on the Director role for Technopreneur Development and Services Division, National Science and Technology Development Agency (NSTDA) as well.

Global Software Gateway – Viable strategy to stimulate Thailand’s software industry

“Software Park Thailand aims to strengthen and support operators in the software industry and IT professionals by any means necessary. We also ensure that developed technologies are adopted to improve efficiencies of various industries in Thailand. Aside from helping to strengthen the industry and create competitive edge for the operators, Software Park

helps open marketing channels for Thai software entrepreneurs too,” Khun Chalermpol said. “To stimulate the software industry in Thailand, Thai developers need to extend their reaches to the international market. This is because most Thai companies and consumers do not spend or invest much in software. And to increase revenue, Thai software houses need to expand regionally through our strategy of becoming the “Global Software Gateway.” This will expose our local software house to the foreign markets. Together with the location of the country and our infrastructure, I am confident that Thailand is perfect to be the regional hub for software investment and development.” Software Park is committed to support Thai software houses through human resource development. This includes technical and business skill development through world-class software development courses and business innovation training seminars. “In the past, we have cooperated with many organizations to provide maximum benefits for Thailand’s software industry,” added Khun Chalermpol. “At present, we have worked with over 200 local software houses. We provide software development training courses that fill the market’s needs as well as helping the companies prepare for expansion and offering business matching service. This past year, we have generated 1.229 billion baht of revenue for companies that participate in the Software Park development program. As for this year, we hope that we can increase the revenue up to 1.25 billion baht.”

Strengthening Thai’s business operators and preparing for AEC

Chalermpol Tuchinda

Director, Software Park Thailand

One of Software Park’s missions, besides improving skills for entrepreneurs in Thai’s software industry, is to support operators in other industry sectors and promote the use of technology to increase the business capabilities. “We have also collaborated with various organizations to implement the business matching program in which we provide a chance for software houses to meet with entrepreneurs as well as local and foreign investors who have software needs that they can provide. This can help our local software houses to expand their markets regionally. We also have reached an agreement with other ASEAN members to build a technology incubator. With this, we can exchange cooperation and experience, which eventually will result in sustainable growth for Thailand and regional software industry so we can achieve a faster success,” Khun Chalermpol added. 23


TRAVEL

กองบรรณาธิการ Editorial Team

ไร่ชาฉุยฟง

ความงามของไร่ชากลางขุนเขา หน้าร้อนนี้หากท่านกำ�ลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ รวมถึงอาหาร ของหวาน และเครื่องดื่มคลายร้อนอร่อยๆ ที่รวมอยู่ ในสถานที่เดียว Techno Society Magazine ขอแนะนำ�ให้ท่านรู้จัก กับ “ไร่ชาฉุยฟง” หรือ “Choui Fong Tea Plantation” ค่ะ

ไร่ชาฉุยฟงตั้งอยู่ในอ�ำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ไร่แห่งนี้ถือเป็นไร่ชา ที่มีพื้นที่มากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย ด้วยพื้นที่กว่า 1,000 ไร่ และ ประสบการณ์กว่า 50 ปี ผนวกกับการบริหารงานด้วยความช�ำนาญด้าน การปลูกชา ที่สืบทอดมา 2 ช่วงอายุ ชาทุกชนิดในไร่ชาได้ถูกเพาะปลูก ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดีและเหมาะสมที่สุด ยอดชาได้ถูกเก็บเกีย่ วด้วย มืออย่างทนุถนอม และต้องอยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสม ไร่ชาฉุยฟงปลูกชาหลายชนิด โดยมีผลิตผลหลัก เช่น ชาเขียวจีน (Chinese Green Tea) ชามะลิ (Jasmine Tea) และชาอูหลง (Oolong Tea) ใบชาทีเ่ ก็บเกีย่ วได้จะถูกส่งไปยังผูผ้ ลิตเครือ่ งดืม่ ชาและผลิตภัณฑ์ ชาต่างๆ ทัง้ ในและต่างประเทศ รวมถึงเป็นวัตถุดบิ เพือ่ น�ำมาแปรรูปเป็น ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในไร่ชาฉุยฟง ที่ไร่ชาฉุยฟงท่านจะได้สัมผัสกับความละลานตาของชาชนิดต่างๆ ที่ ปลูกเป็นลักษณะขั้นบันไดเขียวละลานตาสวยงามยิ่งนัก หากไปสัมผัส

ข้อมูลติดต่อ: ไร่ชาฉุยฟง 97 หมู่ 8 ต.ป่าซาง อ. แม่จัน จ. เชียงราย 57110 โทร: (+66) 053 771 563 Fax: (+66) 053 956 109 เว็บไซต์: http://www.chouifongtea.com/ Facebook: www.facebook.com/ChouiFongTea 24

กับความงดงามของไร่ในช่วงพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า สีเขียวของใบชาที่กระทบกับแสงตะวันแรกแย้มและแสงตะวันที่ก�ำลัง ลับขอบฟ้าจะงดงาม เหมาะที่จะเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึก ท่านสามารถเดินชมไร่ชา สัมผัสบรรยากาศที่หาไม่ได้ในเมือง และเก็บ ภาพเป็นที่ระลึกได้หลายมุม ไร่ชาแห่งนี้ปรากฎอยู่ในละครหลายเรื่อง และนอกจากจะเพลิดเพลินกับบรรยากาศแล้ว ทางไร่ชาฉุยฟงยังมี Cafe’ ที่ท่านจะได้ลิ้มรสอาหาร เครื่องดื่ม และของหวานที่ท�ำจากชา ไม่ว่าจะ เป็นย�ำทูน่ายอดชา ปอเปี๊ยะทอดไส้ใบชา สปาเกตตี้ยูนนานทรงเครื่อง โรยหน้าด้วยยอดใบชา ตบท้ายด้วยของหวานที่ท�ำด้วยชาส่งตรงจากไร่ อาทิ เค้กชาเขียว เค้กชาเย็น และเมนูล่าสุดคือเครปเค้กชาเขียวและ ชาเย็น รวมถึงเครื่องดื่มเช่นชาเขียวมัจฉะปั่นใส่ถั่วแดงหรือจะดื่มชาอู หลงร้อนๆ คล่องคอดีทีเดียว ท่านสามารถสัมผัสมนต์สเน่ห์ของไร่ชาฉุยฟง ไร่ชาที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง ในประเทศไทยที่ มี อ ากาศเย็ น สบายตลอดปี และลิ้ ม รสอาหารและ เครื่องดื่มแสนอร่อยได้แล้ววันนี้


TRAVEL

Choui Fong Tea Plantation True Heaven on Earth

If you are looking for an ecotourism destination that provides a perfect blend of nature and delicious food and drinks to chill out in this summer, then Choui Fong Tea Plantation is the place to be. In this issue, Techno Society Magazine takes you into the largest tea plantation in Thailand. Choui Fong Tea Plantation is located in Amphur Mae Chan, Chiang Rai province. Covering more than 1000 rai of land, Choui Fong is considered to be one of the largest tea plantations in Thailand, with more than 50 years of experience and expertise in tea cultivation. Now run by the second generation, the plantation grows tea under the optimal conditions produced by Mother Nature. Tea leaves are harvested with utmost care and must be picked at the most suitable timeframe. Choui Fong Tea grows several distinctive types of tea including Green, Jasmine and Oolong Teas. Harvested tea leaves are sent to local and international tea manufacturers for further transformation. Choui Fong also comes out with its own in-house tea-based products. Choui Fong Tea plantation offers a magnificent view of terraced green tea bushes covering rolling hillsides. Visiting the plantation at sunrise or sunset, you can see emerald tea leaves glittering with a golden light from the sun on the horizon – perfect for picture taking. If you wish, you can walk through the lush green field, absorbing the atmosphere that you will never find in a city. You can also capture pictures of various scenes in the plantation which is frequently used as a set for many local movies and drama shows. What’s more, Choui Fong Cafe offers a variety of food, desserts, and drinks – all made with tea as ingredient. Special dishes include spicy tuna salad with tea leaves; fried spring rolls stuffed with tea leaves; and Yunnan Spaghetti

sprinkled with tea leaves. The restaurant also serves many savory sweets, including green tea and Thai tea cakes as well as green tea and Thai tea crepe cakes, which are the newest additions to the menu. It also offers a wide selection of tea-based drinks, such as blended Matcha with red beans or hot oolong tea that will warm your throat and your soul. You can stay and experience magical atmosphere while tasting delicious, unique dishes and drinks in one of the largest tea plantations in Thailand with cool weather atmostphere all year round today. Contact information: Choui Fong Tea Plantation 97 Moo 8 Pasang, Maechan, Chiang Rai, 57110 Tel: (+66) 053 771 563 Fax: (+66) 053 956 109 Website: http://www.chouifongtea.com/ Facebook: www.facebook.com/ChouiFongTea 25


TCCT MOVEMENT

กองบรรณาธิการ Editorial Team

ทีซีซี เทคโนโลยี จัด High Level IT Executive Focus Group ให้กับธุรกิจประกอบการในประเทศไทยและอาเซียน นำ�เสนอสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับไอที ภายใต้งาน “ขับเคลื่อนธุรกิจอย่างมีประสิทธิผลด้วยดาต้าเซ็นเตอร์แห่งอนาคต” 5 ปัจจัยที่ควรทราบเกี่ยวกับดาต้าเซ็นเตอร์

TCC Technology Held High Level IT Executive Focus Group, Providing A Must-to-Know IT Knowledge for Enterprises in Thailand and ASEAN Entitled “Drive Business Efficiency via Future Data Center” Five Things You Need to Know about the Future Data Center คุณก�ำพล ศรธนะรัตน์ (ซ้ายสุด) ผู้อ�ำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย, คุณซึโยชิ คาวาชิม่า (ที่สองจากซ้าย) President and CEO, NTT Communications Thailand, คุณไมเคิล อาราเน็ตต้า (ที่สองจากขวา), Research Director, IDC Financial Insights, Head of Business Operations, IDC Thailand, และดร. นิธิพงศ์ บุญ-หลง (ขวาสุด) Vice President, Department Head, International Business Department, DTAC, Thailand ให้เกียรติเข้าร่วมงาน โดยมีคุณวรดิษฐ์ วิญญรัตน์ กรรมการบริหารและรักษา การกรรมการผู้จัดการ ทีซีซี เทคโนโลยี (กลาง) ให้การต้อนรับ 21 มีนาคม 2557 กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ทีซีซี เทคโนโลยี (TCCT), ผู้น�ำในการให้ บริการดาต้าเซ็นเตอร์และการเชื่อมต่อของประเทศไทยร่วมกับ International Data Corporation (IDC) ผู้ให้บริการด้านข้อมูลของตลาด บริการการให้ค�ำปรึกษา และการ จัดงานส�ำหรับตลาดสารสนเทศ โทรคมนาคม และเทคโนโลยีสำ� หรับผูบ้ ริโภคได้จดั Focus Group ส�ำหรับผู้บริหารองค์กร โดยเน้นการให้ความรู้และการน�ำเสนอข้อเท็จจริงที่ธุรกิจ ประกอบการควรทราบเกี่ยวกับดาต้าเซ็นเตอร์และบริการที่เกี่ยวข้อง ในงานนี้ได้มีการพูดคุยถึงประเด็นต่างๆ และแลกเปลี่ยนความเห็นโดยผู้เชี่ยวชาญจาก องค์กรชัน้ น�ำของประเทศไทยและอาเซียน คือ คุณไมเคิล อาราเนต้า ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายวิจยั ของ ไอดีซี ไฟแนนเชียล อินไซด์ และไอดีซี ประเทศไทย และยังมีคุณซีโยชิ คาวาชิม่า ซีอีโอและประธานของบริษัท เอ็นทีที คอมมูนิเคชั่นส์ ประเทศไทย และดร. นิธิพงศ์ บุญหลง รองประธาน และผู้อ�ำนวยการฝ่าย International Business Department, ดีแทค ประเทศไทย และคุณก�ำพล ศรธนะรัตน์ ผู้อ�ำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย คุณวรดิษฐ์ วิญญรัตน์ กรรมการบริหารและรักษาการกรรมการผู้จัดการทีซีซี เทคโนโลยี (TCCT) กล่าวว่า “TCCT ตระหนักถึงความจริงที่ว่ามีความต้องการในด้านไอทีเกี่ยวกับ ศูนย์ขอ้ มูลและบริการทีเ่ กีย่ วข้องในตลาดของประเทศไทยและอาเซียนทีเ่ พิม่ ขึน้ แน่นอน ว่าไม่เพียงแต่ผู้ให้บริการด้านไอทีเท่านั้นที่ต้องเข้าใจและเตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์ แต่ธุรกิจประกอบการก็เช่นเดียวกันที่จ�ำเป็นต้องใช้บริการศูนย์ข้อมูลและโครงสร้าง พืน้ ฐานด้านไอทีเพือ่ จะสามารถด�ำเนินธุรกิจได้อย่างดีเยีย่ ม วันนี้ TCCT มีความยินดีอย่าง ยิง่ ทีจ่ ะช่วยธุรกิจประกอบการในประเทศไทยและอาเซียนยกระดับประสิทธิภาพและความ สามารถในการท�ำธุรกิจด้วยการจัด Executive Focus Group ขึน้ เพือ่ ให้ธรุ กิจประกอบการ และผู้ใช้บริการเข้าใจตลาดและเตรียมพร้อมกับโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงไป” 26

Mr. Kumpol Sontanarat (first from left side), Director, Information and Communication Technology Department, the Securities and Exchange commission, Thailand, Mr. Tsuyoshi Kawashima (second from left side), President and CEO, NTT Communications Thailand, Mr. Michael Araneta (second from right side), Research Director, IDC Financial Insights, Head of Business Operations, IDC Thailand, and Dr. Nitipong Boon – Long (first from right side), Vice President, Head of International Business Department, DTAC, welcomed by Mr. Voradis Vinyaratn, Executive Director and Acting Managing Director, TCC Technology (middle). March 21, 2014, Bangkok, Thailand – TCC Technology (TCCT), Thailand’s Leading Data Center and Connectivity services provider in collaboration with International Data Corporation (IDC), Global Provider of Market Intelligence, Advisory Services, and Events for the Information Technology, Telecommunications and Consumer Technology Markets held an executive focus group event focusing on essential facts enterprises must know about data center and its related services. “TCCT is aware of the fact that there has been a surging IT demand in particular data center and related services in Thailand and ASEAN markets. That is the result of market and business expansion in ASEAN wide due to the coming of ASEAN Economic Community (AEC) with more liberalization of the market. Of course not only IT providers that have to understand the situation and prepare themselves, but also enterprises need to make use of data centers and IT infrastructure services to perform well in the market. Today TCCT is glad to help enterprises in Thailand and ASEAN leverage business capacity and performance by setting up this executive focus group allowing enterprises and end users to grasp market knowledge and be prompted for the changing world”, said Mr. Voradis Vinyaratn, Executive Director and Acting Managing Director, TCC Technology (TCCT).


TCCT MOVEMENT TCC Technology ร่วมบรรยายในงาน Be Green Season II: IT Networking TCC Technology Joined as Speakers in Be Green Season II: IT Networking เมือ่ วันที่ 11 มีนาคม 2557 - ณ อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ห้องวิคเตอร์ คลับ บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จ�ำกัด ได้รับเชิญเข้าร่วมบรรยายให้ความรู้ เฉพาะทางด้านเทคโนโลยี ในโครงการรณรงค์ “Be Green Season II: IT Networking” จัดโดยบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้พัฒนา โครงการที่อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ (Park Ventures Ecoplex) โดยมีวทิ ยากรจาก TCCT 2 ท่าน ได้แก่ คุณโชคชัย วรวิวฒ ั น์ Head of Data Center Operation ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “Data Center Technology Knowledge” และคุณอดิศกั ดิ์ จาบทะเล Head of Operation, Enterprise Business ร่วมบรรยายให้ความรูใ้ นหัวข้อ “Cloud and Managed Services” ซึง่ ได้รบั ความสนใจจากผูบ้ ริหารด้านไอทีขององค์กรทีม่ ชี อื่ เสียง อาทิ Google (Thailand) Co.,Ltd. บริษทั คลับ 21 (ประเทศไทย) จ�ำกัด กลุม่ Oishi เป็นต้น

SUBSCRIPTION

Techno Society พร้อมเชื่อมต่อกับคุณบนโลก Social Network แล้ว เพื่อไม่ให้คุณพลาดข่าวสาร สำ�คัญในอนาคต สนใจประชาสัมพันธ์ธุรกิจของคุณ กรุณาติดต่อที่ อีเมล: marketing@technosociety.com หรือ โทร: +66 2626 0000 ต่อ ฝ่ายการตลาด

Techno Society is now connected in social network, subscribe now and stay tuned with us www.technosociety.com www.facebook.com/technosociety http://twitter.com/TechnoSociety Advertising Opportunity and Marketing Solutions, please contact us at E-mail: marketing@technosociety.com or Tel: +66 2626 0000 ext. Marketing Division

March 11, 2014 - T.C.C. Technology Co., Ltd. (TCCT) was invited to participate in the “Be Green Season II: IT Networking” hosted by Univentures Co. Plc. The event was held in the Victor Club Room of Park Ventures Ecoplex Building, Ploenchit. The 2 specialists, Khun Chokchai Voraviwat, the Head of Data Center Operation was invited to lecture the audience focusing on “Data Center Technology Knowledge” and Khun Adisak Chabtalay, the Head of Operation, Enterprise Business, outlined his presentation covering the topic of Cloud and Managed Services. The event attracted IT executives from well-known organizations such as Google Thailand, Club 21 (Thailand), Oishi Group. Etc.

We want to hear from You!

Name....................................................................................................................................................... Position.................................................................................................................................................... Company................................................................................................................................................. Address................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................ E-mail..................................................................................................................................................... Tel........................................................................................................................................................... Most Favorite Column.................................................................................................................... How do you rate our magazine from 1-5 ? (1 = lowest 5 = highest)........................ Leave us a comment..................................................................................................................... ................................................................................................................................................................

Stay Connected with Techno Society Magazine to Win the Prizes. Fill in information above. Get a Chance to Win • Exclusive Spa Voucher at THB 4,700 per prize from Le Meridien Bangkok Hotel • 2 Dinner Buffet Vouchers per Prize (THB 1,500 per person) at Latest Recipe - Le Meridien Bangkok Hotel (http://www.lemeridien.com) Send us thes details to E-mail: marketing@tcc-technology.com or by Postage to: Marketing Division, T.C.C. Technology Co., Ltd. 195 Empire Tower 30th floor, Park Wing, South Sathorn Rd., Yannawa, Sathorn, Bangkok, Thailand 10120

ร่วมสนุกตอบคำ�ถามด้านบน เพื่อลุ้นรางวัลใหญ่

ส่งมาทีอ่ เี มล์ marketing@tcc-technology.com หรือส่งไปรษณียม์ าที่ 195 อาคารเอ็มไพร์ ชัน้ 30 พาร์ควิง ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

27


Techno Society Vol.2/2014  

Magazine for Thailand Tech Savvy

Techno Society Vol.2/2014  

Magazine for Thailand Tech Savvy

Advertisement