Page 1

ORGANIGRAMA ESCOLA PIA Tàrrega 2013-2014 DireccióGerent-Pedagògica Gerent-Pedagògica Direcció ASSUMPTACLARAMUNT CLARAMUNT ASSUMPTA

CONSELL ESCOLAR CONSELL ESCOLAR

EQUIP CREIXEMENT EQUIP CREIXEMENT PERSONAL PERSONAL Cristina Figueras Cristina Figueras Xavier Romà Xavier Romà Andreu Trilla Andreu Trilla Gemma Eroles Gemma Eroles

GrupMOU-TE MOU-TE Grup Sergi Solé Sergi Solé

Resp..Riscos Resp..Riscos laborals laborals A. Claramunt A. Claramunt

Consell de Direcció

+

EQUIP DIRECTIU EQUIP DIRECTIU

ComissióConvivència Convivència Comissió

SergiFillat, Fillat,Silveri SilveriCaro, Caro,N.N.Mateu, Mateu, Sergi Claramunt,1 1delegat delegatd'alumnes d'alumnes A.A.Claramunt,

CoordinadoraPedagògica Pedagògica Coordinadora Infantil i Primària Infantil i Primària CRISTINAMARTÍNEZ MARTÍNEZ CRISTINA

Coord. Infantil Coord. Infantil Gemma Puig Gemma Puig

Coord. Cicle Coord. Cicle CI Elvira Colomés CI Elvira Colomés CM Jordi Orobitg CM Jordi Orobitg CS Tatiana Cañete CS Tatiana Cañete

Coordinadora Tutories INF-PRIM Coordinadora Tutories INF-PRIM Cristina Martínez Cristina Martínez Tutories Tutories P3 Gemma Puig P3P4 P4P5 P51r 1r2n 2n3r 3r4t 4t5è 5è6è 6è

Gemma Puig Rosa Marrades Rosa Marrades Gemma Eroles Gemma Eroles Marta Pons Marta ElviraPons Colomés Elvira JordiColomés Orobitg Jordi Orobitg Cristina Martínez Cristina Xavier Martínez Romà / Tatiana Xavier Romà / Tatiana Albert V./ Sergi Fillat Albert V./ Sergi Fillat

Assumpta Claramunt,Núria Mateu, Assumpta Claramunt,Núria Mateu, Cristina Martínez, Jordi Orobitg, Cristina Martínez, Jordi Orobitg, Gemma Puig, Sònia Bonet, C.Figueras Gemma Puig, Sònia Bonet, C.Figueras Depart.Psicopedagògic Psicopedagògic Depart. CRISTINA FIGUERAS CRISTINA FIGUERAS Anna González Anna González Mireia Sendra Mireia Sendra Albert Vancells Albert Vancells

Coordinadora LICCoordinadora LICPla d’Entorn Pla d’Entorn Cristina Martínez Cristina Martínez

SÒNIA MontseBONET Martínez Montse Martínez

CoordinadoraPedagògica Pedagògica Coordinadora Secundària Secundària NÚRIAMATEU MATEU NÚRIA

Coord. Activitats Coord. Activitats Extraescolars i Extraescolars i Associació Esportiva Associació Esportiva Joana Gabarró Joana Gabarró

Desiré Pinilla Desiré Pinilla Tatiana Cañete Tatiana Joana Cañete Gabarró Joana AnnaGabarró Gonzàlez Anna Gonzàlez Cristina Figueras Cristina Mireia Figueras Sendra Mireia MartaSendra Gabernet: Marta Gabernet: Vetlladors: Vetlladors: Núria Castells Núria SergiCastells Solé Sergi Solé

Responsablesprojecte projecte Responsables llen.estrang estrang.intercan. .intercan. llen. TATIANA CAÑETE TATIANA CAÑETE Marta Gabernet Marta Gabernet Núria Oliva Núria Oliva Desiré Pinilla Desiré Pinilla

Coord. Biblioteca i Coord. Biblioteca i Pla lector Pla lector Cristina Miralles Cristina Miralles

Coordinadora Tutories ESO Coordinadora Tutories ESO Núria Mateu Núria Mateu Tutories Tutories 1r Núria Mateu-Cristina Miralles

Especialistes Especialistes

A L U M N E S

Administració-Secretaria Administració-Secretaria SÒNIA BONET

1r2nNúria Mateu-Cristina Núria Oliva- Joana Miralles Gabarró 2n3rNúria JoanaMarc Gabarró MartaOlivaGabernetVendrell 3r4tMarta GabernetMarc Vendrell Cristina FiguerasMontse Pujol 4t Cristina Figueras- Montse Pujol

Professors/es. Professors/es Benjamí Sala .

Josep M. Estany Benjamí Sala Josep Estany Jordi Colilles JordiM. Roig Jordi ColillesClaramunt Jordi Roig Assumpta Assumpta Claramunt

Coord.TIC Coord.TIC Xavier Romà Xavier Romà

Responsable Menjador Responsable Meritxell VidalMenjador (Serunión)

Meritxell MercèVidal Riera(Serunión) -cuineraMercè Fernández-ajudantRiera -cuineraCristina Cristina Fernández-ajudant-

Monitores Infantil: Monitores Infantil: Margarida Utges Margarida Utges Desiré Pinilla Desiré Pinilla

Monitors Prim-ESO: Monitors PilarPrim-ESO: Sallent Pilar Sallent Sergi Solé Sergi Solé

Servei de neteja Servei de neteja Teresa Galitó Teresa Ana M.Galitó Gálvez Ana M. Gálvez

Manteniment: Juan Amate Manteniment: Juan Amate

I

F A M Í L I E S

Organigrama 2013-2014  

Organigrama de l'Escola Pia Tàrrega del curs 2013-2014

Organigrama 2013-2014  

Organigrama de l'Escola Pia Tàrrega del curs 2013-2014

Advertisement