Creix amb nosaltres, aprèn i conviu

Page 1

CREIX AMB NOSALTRES APRÈN I CONVIU


ELS ALUMNES SÓN EL CENTRE I EL SENTIT DE l'escola


l'escola

MODEL PEDAGÒGIC Som una escola al servei de les famílies en la construcció de persones lliures, competents i compromesos amb l’educació i amb el territori, en sintonia amb el projecte educatiu de l’Escola Pia Catalunya (EPC). Formem part d’una gran institució capdavantera (EPC) referent en el món educatiu, que ens permet crear xarxes entre professionals molt diversos, multiplicant exponencialment els recursos i les bones pràctiques pedagògiques. Volem que els nostres alumnes esdevinguin ciutadans capaços de millorar el món i amb un profund respecte per les persones i l’entorn. Potenciem l’educació en valors com un dels eixos importants de la formació integral que ofereix l’escola mitjançant l’acció tutorial i pastoral, formació dels delegats, activitats solidàries des de diferents àrees, campanyes i voluntariat.


PROJECTE EDUCATIU Amb un equip humà professional, il·lusionat, estable, en contínua formació que valora i creu en la seva feina i que es planteja objectius de millora cada curs. n l’alumne és el protagonista del seu procés O d’aprenentatge: fomentant l’autoestima, els valors, la seguretat en un mateix, claus de l’èxit i potenciant les capacitats i habilitats en els diferents àmbits. Aplicant una metodologia d’aprenentatge més comptencial que respon a les necessitats del moment: Treball per Projectes, Aprenentatge basat en Problemes (ABP), Aprenentatge-Servei (APS), Itineraris d’Aprenentatge (IA), Aprenentatge cooperatiu (AC), tot incorporant a la vegada la tecnologia com una eina més del procés. Potenciant l’Atenció específica a l’excel·lència (Projecte ATAC) amb una oferta d’activitats i recursos flexibles que permetin a l’alumne amb altes capacitats aprofundir en els continguts curriculars incrementant la seva capacitat d’autoprenentatge. Oferint un seguiment tutorial de qualitat i constant als alumnes i a les famílies. Amb entrevistes personalitzades, coordinació amb serveis externs i orientació acadèmica.


Apostant per una formació plurilingüe i pluricultural que possibiliti la mobilitat dels estudiants en el futur: Escola Multilingüe i oberta a tothom. Anglès, a totes les etapes. Alemany, a Cicle mitjà, superior i secundària. Francès, a secundària. Treballant els hàbits saludables en totes les etapes: piscina, activitats dins el Pla Català de l’Esport, Programa “Fruita a l’escola” Programa “Salut a l’escola” i el respecte pel medi ambient, fomentant el reciclatge i la sensibilització: xerrades i col·laboració amb entitats externes com Greenpeace. Sent una escola acollidora, participativa i oberta a les famílies i a l’entorn que promou el sentiment de pertinença i que vol crear una comunitat educativa, que genera confiança entre les persones que en formen part: col·laboració amb entitats, participació en concursos, presència en sxarxes socials i mitjans de comunicació, projecte compartit (Família-Escola).

DESPERTEM ELS TALENTS DELS NOSTRES alumnes


PROJECTE D’INNOVACIÓ PEDAGÒGICA RECONEGUT PEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ

Què defineix el SUMMEM? I tineraris d’Aprenentatge: Metodologia en la que plantegem reptes interessants i problemes socials reals (Aprenentatge i Servei) i en busquem les solucions. A prenentatge per competències – Actituds i Habilitats: Els nostres alumnes recerquen, transfereixen, comuniquen, reflexionen, i desenvolupen l’esperit crític i respectuós. D esenvolupament de la personalitat: Fomentem l’empatia, la creativitat, la tolerància a la pressió, l’actitud positiva i la sensibilitat a la realitat social. Aprenentatge cooperatiu: Treballem en equips que cooperen per aprendre junts, potenciant les capacitats de cada alumne/a. R igor pedagògic: Assessorament i recerca de l’àmbit universitari (Universitat de Vic) amb un Equip Docent amb una llarga trajectòria innovadora. SUMMEM estarà implementat en totes les etapes i en tots els cursos el curs 2020-2021, arribant a més de 20.000 nenes i nens de tots els centres de l’Escola Pia de Catalunya. Trobareu tota la informació relacionada amb el projecte a http://www.summem.cat


Què és SUMMEM És la nostra aposta d’escola per adaptar-se als reptes de la societat del segle XXI.


ATENCIÓ PERSONALITZADA DEPARTAMENT PSICOPEDAGÒGIC – ORIENTACIÓ ACADÈMICA Cada persona aprèn i es desenvolupa a un ritme diferent. Atendre aquesta diversitat amb èxit és rellevant per assolir el màxim desenvolupament personal i acadèmic dels infants i potenciar les seves fortaleses personals. Us oferim: ALUMNAT P revenció, identificació i seguiment de les necessitats educatives, emocionals i d’orientació dels alumnes. Suport escolar personalitzat (SEP) Avaluacions psicopedagògiques individuals i col·lectives. Acompanyament dins de l’aula.

Treballem en entorns d’aprenentatge flexibles en diferents àrees (desdoblaments) Elaboració de plans de suport individualitzats. (Activitats de suport i/o ampliació)


Itineraris d’aprenentatge personalitzats. Orientació acadèmica i/o profesional col·laborant amb l’empresa d’orientació professional Zero - Quantum, administració de proves d’avaluació psicopedagògica d’habilitats cognitives, personalitat i preferències professionals a 3r d’ESO. C oordinacions amb diferents professionals externs (EAP, CDIAP, psicòlegs i logopedes particulars) implicats en l’aprenentatge dels alumnes. FAMÍLIES A ssessorament i acompanyament de les famílies, proporcionant pautes educatives i estratègies conjuntes. Disponibilitat per atendre a les famílies sempre que sigui necessari. Col·laboració amb els serveis socials i sanitaris. PROFESSORAT Assessorament a l’equip docent en aspectes pedagògics i organitzatius per atendre adequadament els diversos ritmes, nivells i estils d’aprenentatge. S uport i col.laboració en la planificació de les actuacions específiques de l’orientació acadèmica i professional dels alumnes.


EDUCACIÓ EMOCIONAL Valors que fan persones En totes les etapes de l’Escola treballem el projecte DIES (Dimensió Emocional, Social i Interior) i ho fem ajudant a identificar i expressar sentiments i emocions, afavorint un ambient tranquil i acollidor per estar relaxats per poder afrontar nous reptes d’aprenentatge. A la vegada potenciem el creixement en valors com el respecte, la responsabilitat, l’esforç, la col·laboració, la participació, el companyerisme, la solidaritat, la tolerància, l’empatia, l’assertivitat i la confiança en un mateix, entre d’altres.


Per nosaltres és clau LA CONSCIÈNCIA EMOCIONAL: per conèixer les pròpies emocions i les dels altres, a través de l’observació del propi comportament i el dels altres. LA REGULACIÓ EMOCIONAL: per donar una resposta apropiada a les emocions que experimentem (tolerància a la frustració, el maneig de la ira o el desenvolupament de l’empatia). L’AUTONOMIA EMOCIONAL: per tenir la capacitat d’autogenerar les emocions que un vol o necessita en un moment determinat. LA COMPETÈNCIA SOCIAL: per aprendre habilitats socials bàsiques, de respecte, que predisposin a la constitució d’un clima social favorable. LES HABILITATS DE VIDA I BENESTAR: per aconseguir el desenvolupament del benestar personal i social mitjançant l’adopció de comportaments apropiats i responsables que permetin organitzar la nostra vida de manera sana i equilibrada.

Si no controles les teves habilitats emocionals, si no tens consciència de tu mateix, si no ets capaç de controlar les emocions que et causen estrès, si no pots tenir empatia ni relacions efectives, aleshores no importa com d’intel·ligent siguis, no arribaràs gaire lluny Daniel Goleman


ETAPES INFANTIL APRENDRE A CONVIURRE Oferim un aprenentatge significatiu, globalitzat i interdisciplinari, basat en l’observació, l’experimentació, la vivència i el treball cooperatiu dins el marc del SUMMEM i dels espais per crèixer. Així possibilitem un creixement integral dels infants. Estimulem la curiositat dels infants, potenciem les seves habilitats i els ajudem a superar les dificultats, entenent sempre l’error com una font d’aprenentatge. Compartim els encerts i els entrebancs per prendre consciència del valor que té l’aportació de l’altre en una educació inclusiva. PRIMÀRIA APRENDRE A RESOLDRE, TRANSFERIR I CREAR Contribuïm a l’adquisició de les competències bàsiques i l’habilitat de transferir-les al món que ens envolta. Promovem espais que afavoreixen l’aprenentatge cooperatiu, on els infants participen d’allò que aprenen i alhora permeten la reflexió sobre el propi procés d’aprenentatge. Desvetllem la creativitat dels nostres alumnes col·laborant amb institucions com la Fundació Guinovart d’Agramunt. SECUNDÀRIA APRENDRE A SER COMPETENTS, IMAGINAR I CREAR Apliquem de manera globalitzada els sabers prèviament incorporats amb sentit pràctic, estètic i ètic. Descobrim aprenentatges complexos que permeten resoldre reptes. Incorporem la tecnologia en la pràctica diària, Projecte 1x1, Robòtica, i el llenguatge audiovisual (Projecte Pia TV) fomentant la creativitat, l’intercanvi d’idees i el treball en equip.


ENS FEM GRANS, HO FEM SOLS I AL COSTAT DE COMPANYS, COMPANYES I

mestres


SERVEIS HORARI I nfantil i primària, de 9 a 13.00 h i de 15 a 17.00 h (inclou 5 hores complementàries per setmana). Secundària, dilluns, dimarts i dijous de 9 a 13.30 h i de 15 a 17.00 h Dimecres de 8 a 13.30 h i de 15 a 17.00 h i divendres de 8 a 13.30 h Acollida matinal de 8 a 9.00 h Permanència de 17 a 18.00 h


EDUCACIÓ NO FORMAL Espai migdia amb cuina pròpia de 13 a 15.00 h Anglès (auxiliar de conversa) Multiesport. Aeròbic – Jazz. Aloha – càlcul mental. Robòtica. Grup Mou-te, Projecte d’EPC que treballa el coneixement d’un mateix i els valors.

L’ESCOLA ATÉN LES VOSTRES necessitats


Plaça Pare Carles Perelló, 1 25300 Tàrrega - Lleida Tel. 973 31 01 55

https://tarrega.escolapia.cat