Page 1


_÷u - 2009

¿úWôûP

¿úWôûP UôR CRr ©¬VØs[ YôNLoLú[! YQdLm. Lô¡RjûRf ÑÚh¥ ÏlûTL[ôd¡®PôUp úRo®û] B£¬Vo Gݧ Nô§jR C[YpLú[ EeLÞdÏl ×LrUôûXÙm, TôUôûXÙm 㥠£. U¬V TuÉo RôÑ - ú Lô ùLüW®lT§p ¿úWôûP ùTÚûUlTÓ¡\Õ. CjRû] £±V ®ûRdÏs 9486658252 CjRû] ùT¬V ®ÚhNUô, CjRû] £±V ×pXôeÏZÛdÏs CjRû] ùT¬V CûNÏÓmTUô, Gu\ IVm LXkR U¡rf£ Cuß SmêûWf £LWj§tÏ ÕûQVô£¬Vo ùLôiÓ ùNußs[Õ. Gm.H. ù_Xv¥u Smêo ©sû[L°u Lp®dLiLû[j §\kÕ A§L U§lùTiLs 9843448095 ùTtß EVoLp®dÏ Y¯Lôh¥V Ïu\ô¾TeL[ôm B£¬VlùTÚUdLû[Ùm, RûXûUVô£¬VoLs, Rô[ô[o ùTÚkRûLúVôûWÙm U]RôWl T§lTô[o TôWôhÓ¡ú\ôm. Lô®Vl ùTôuú]ÓL[ôp YôrjÕ¡ú\ôm. Gv. TÜp Cv©¬jÕ 18þA, Auû] ùRWNô NôûX, UôQYf ùNpYeLú[! ùL[¬YôdLm,ùNuû]þ600 303 * ®ûR ¡¯dLlThPôpRôu UWUôÏm! 09323160324 * ÑPlThPôpRôu ReLm BTWQUôÏm! ¨oYôLdÏÝ * E° ®ÝkRôpRôu Lp £ûXVôÏm! Gv. ûUdúLp BuP² þ Ù.Gv.H. * E¬dLlThPôpRôu úRôp ØWNôÏm! * * Gv. ú_ôNl AùXdv þ ùNuû] ¿eLs L¥]lThÓ EûZjRôpRôu, TX ÕuTeLû[ CuTeL[ôL * G@l. BpToh þ ÕTôn Rôe¡]ôpRôu Nô§dLØ¥Ùm. * ¥. v¼Tu þ TdÃu Cq®Rr SmûUf Nôuú\ôWôdL EûZjR RkûRV¬u £\l©RZôL * Gm. AUXRôv þ ùNuû] ùY°YÚYÕm SUdÏl ùTÚûUúV. SpX ÏZkûRûVl ùTtßdùLôÓjR * ¥. ×xTWôw þ ÏÚN¥ RôûV®P Nôuú\ôWôLÜm SpùXôÝdLm ¨û\kR Ï¥UL]ôLÜm Y[Wj Ruû]úV * Gv. ÀhPo Tôp þ ùNuû] * Gm. _ôow ®uùNuh þ ùNuû] LûWjÕYÚm LtéWUôm RkûRVûW U§lTÕm YQeÏYÕm Sm LPûUVuú\ô! * Gp. G. ú_ô þ ùNuû] CpX\ùUuàm SpX\j úR¬û] CÝjÕfùNpY§p RôndÏm * ´. U¬V _ôu þ ÏÚN¥ RkûRdÏm Ød¡VjÕYm CÚkRôÛm RkûR«u Ru]m©dûL úL U¬V _ôu ú_ôNl þ ÏÚN¥ * TVQj§pRôu ÏÓmTj§u ùYt±Ùm Es[Õ. CYoLs úUô§WeL[pX * ¥. ùLu]¥ þ ÏÚN¥ Uô\ôL úUô§Wm A¦Ùm ®WpLs. Gv. AÚs ú_ô§ þ çjÕdÏ¥ * * Gm.Bo. N¾x þ ÏÚN¥ TÕûYl ײR¬u TôRmThP SmUi Cuß EVoYûPYRtÏd LôWQm Ruû]úV LûWjÕ Ru Lp®ûVj ùRôûXjÕ §]Øm £ùUih, * úL. AÚs TÜ- u þ ÏÚN¥ ×ݧdÏsÞm, Ui×ûLLÞdÏm Ruû]úV LûWjR NodLûW ùNn§ Utßm ®[mTWm ULôuL[ôpRôu Sôm U²RoL[ôú]ôm. G]úY CkR SpX úYû[«p Gl. AÚ[lTu þ ÏÚN¥ SmûU NûT«u Øu¨ßj§ SmûU EVoYôd¡V H¦Vôm, úRô¦Vôm RkûRVÚdÏ Su±ûVj ùR¬®lúTôm. AYoLs TôRj§p SmûUúV J°lTPl ©¬Ü ×ûRlúTôm. LôWQm AYoRôu ¿eLs. Gu. WôRô¡ÚxQu Sm Ui¦u ×LrTWlT ×ÕûUl ùTiQôn YXm YkR AW£V-u 9443493468 ®¬Yô]m, Smêo ùTiL°u NôRû]j §XLm U§l©tϬV ùaXu CûQVjR[ Y¥YûUl× úP®hNu AYoLÞdÏm Su±TôWôhÓúYôm. ú_. _ôu ú_ôToNu þ ùTeLðo YôNLoLú[, ¿úWôûP«p Sû]kR é¬l©p CÚkÕ®Pô¾oLs. 09845228705 ReL°u TûPl×Lû[ ¿úWôûP«p LûWj§P YôÚeLs. ¿úWôûP Cuàm ×ÕlùTô-YûPVhÓúU. Smê¬u UQm Cuàm ùY°ÙX¡p ÅNhÓúU. Y¯Lôh¥Ls ÑRk§WUôLf £k§ÙeLs! AÚhT¦. ùULXu, AiPùY°«p AÚhT¦. ùPu£e ÑRk§WUônl TônkÕ TZÏeLs. AÚhT¦. AÚsú_ÑWô©u Au×Pu, AÚhNúLô. ÀhPo TôpWôw þ ØmûT AÚhNúLô. Bp©Wh ®p- V m TuÉo Rôv - ú Lô

R²fÑtßdÏ UhÓm

1


_÷u - 2009

¿úWôûP

£¬l×

Ts°

KVôUp £¬lTYu “ûTj§VdLôWu”; KP®hÓf £¬lTYu “YgNLu”; CÚdÏm CPj§p Rôàm £¬jÕ Ut\YoLû[Ùm £¬dL ûYlTYu “úLôUô°”; CuTj§p £¬lTYu “HUô°”; LiTôojÕf £¬lTYu “Lô¬VYô§”; LôQôUp £¬lTYu “LgNu”; LtTû]«p £¬lTYu “L®Ou”; Ru ¨ûX U\kÕ £¬lTYu “LôRXu”; ùYt±«p £¬lTYu “ÅWu”; ùR¬VôÕ Guß £¬lTYu “S¥Lu”; ÕuTj§p £¬lTYu “U²Ru”!

Ts° Gàm Lh¥j§p UôQYoLs Gàm ùTV¬p Ñt±j §¬kÕ B£¬VoLÞdÏd ¸rlT¥kÕ CuTØm ÕuTØm T¡okÕ SiToLs Gàm ùT¬V YhPj§p ùTô\ôûU ¾«p úYÏm þ TûLYo Gàm £±V YhPjûR G§ojR SôhLs C²ûUVô]ûY þ C² GlúTôÕ ¡ûPdÏm CkR Au× SôhLs? þ NjVWôw ÏÚN¥

SiTú] JÚ ¨ªPm

YôrkÕ Tôo

Au× LôhÓeLs þ A¥ûUVôLô¾oLs CWdLm LôhÓeLs þ HUôkÕ úTôLô¾oLs T¦Yôn CÚeLs þ úLôûZVôLô¾oLs Li¥lTôn CÚeLs þ úLôTlTPô¾oLs £dL]Uôn CÚeLs þ LgN]ôL CWô¾oLs ÅW]ôL CÚeLs þ úTôd¡¬Vôn CWô¾oLs ÑßÑßlTôn CÚeLs þ TRhPlTô¾oLs RoUm ùNnÙeLs þ Bi¥Vô¡®Pô¾oLs ùTôÚû[j úRÓeLs þ úTWôûNl TPô¾oLs EûZlûT Sm×eLs þ EiûUûV U\kÕ ®Pô¾oLs!

ØVuß úRôtßlTôo AjúRôp®«Ûm JÚ ùYt± EûZjÕd Lû[jÕl Tôo AdLû[l©Ûm JÚ ×jÕQoÜ RûPLû[j Rôi¥lTôo Ru]m©dûL Euàs ©\dÏm úNôRû]Lû[d LPkÕTôo NôRû] úR¥ YÚm Euû]úV EtßlTôo Eu TXm E]dÏj ùR¬Ùm YôrdûLûV YôrkÕTôo JÚe¡ûQl×: Yôr®u AÚûU ׬Ùm! U. XWiµVô ùLu£ ÏÚN¥ - K.X. ùWªXô §úWx, ÏÚN¥ 2


_÷u - 2009

9

¿úWôûP

£û\dûL§Vô] TÜp þ SôgûN Rôv.

GÚNúXªp R]dÏ B T j R ô ] Y o L s CÚd¡\ôoLs Gu\ôÛm Cû\Yu SmûU Y¯SPjÕYôo Gu\ CRVjúRôÓ TÜp GÚNúXªp Re¡]ôo. TÜûX YWúYtTRtLôL VôdúLô×®u RûXûU«u ¸r êlToLs á¥]ôoLs. RôeLs ûYj§ÚkR TQj§û] VôdúLô×®u TôRj§p ûYjÕ®hÓ TÜp R]Õ U]Uôt\m ϱjÕ AeÏ Ïݪ«ÚkúRô¬Pm ®[dLUôLd á±]ôo. RôuùNu\ CPeL°p HtThP U]Uôt\eLû[j ùR°ÜTÓj§]ôo. ×\Nô§«]o Cû\Yû] HtßdùLôiP]o GuTRû]d úLhP êlTo áhPm U¡rf£ ùLôiPÕ. Aû]YÚm ‘BùUu’ Gu\ ÏWùXÝl© Cû\Yû]j Õ§jR]o. êlToL°u Y¯LôhÓRp úT¬p TÜp GÚNúXªp ùNVpTP BWm©jRôo. GÚNúXªp ùTôÚjRû] ùNnVj RY±V SôuÏúTo CÚkRôoLs. AYoLs çnûUVôdLlTPÜm T-Ls ùNÛjRÜm ùTÚm ùNXÜ úRûYlThPRôp ARû] ùLôÓdLØ¥VôUp R®jRôoLs. CûR A±kR TÜp AYoLÞdÏ ER®P ØuYkRôo. AYoúLô[Ó CûQkÕ AYoLû[j çnûUVôdL HÝSôhLs GÚNúXm úRYôXVj§p Re¡]ôo. “CvWúYXúW ER® ùNnÙeLs. SmØûPV N]j§tÏm úYRl ©WUôQj§tÏm CkR CPj§Ûm ®úWôRUôL GpXôÚdÏm úTô§jÕ YÚ¡\Yu CYuRôu. CkR úRYôXVj§tÏsú[ ¡úWdLûWÙm áh¥ YkÕ CkRl T¬ÑjR úRYXôVjûRj

¾hÓlTÓj§]ôu.” Guß EWdL NjRªhÓ G§oáhPm TÜpÁÕ TônkRÕ. CûRdúLhÓ GÚNúXm UdLs Aû]YÚm ùTÚm §W[ôn GÚNúXªp YkÕ á¥]o. CvWúY--ÚkÕ YkR CY]ôp (TÜXôp) úRYôXVm ¾hÓlThÓ®hPÕ Gu\ ùNn§úLhÓ áhPúU úLôTm ùLôiPÕ. Ïݪ«ÚkúRôo BXVjÕs ÖûZkÕ TÜûX A¥jÕ EûRjÕ AûZjÕf ùNu\]o. LpXôp G±kÕ ùLôpXlThP vúRYôû]l úTôX CYûWÙm LpXôp A¥jÕ ùLôpXúYiÓm Guß ¾oUô²jRÕ AdáhPm. TÜp RôdLlThPÕ úLhÓ GÚNúXm ØÝYÕm LXLm EiPô«tß. CfùNn§ úWôUô úN]ô§T§dÏ A±®dLlThPÕ. úN]ô§T§ ¡XÜ §ÙÄ£Vô R]Õ TûPÅWoLú[ôÓ úRYôXVm K¥]ôu. G¡l§V]ô¡V TÜp RûPûV Á± CeúL YkÕ®hPôu Guß ¾oUô²jÕ CWiÓ úTôoÅWoL°u ûLLú[ôÓ úNojÕ TÜûXÙm LhÓmT¥ LhPû[«hPôu. ùLôiÓùNpÛm Y¯ùVeÏm UdLs áhPm §WiÓ ‘CYû] ALtßm, CYû] ALtßm’ Guß ádÏW-hPÕ. CR]ôp ÅWoLs TÜûX AXôdLôL çd¡dùLôiÓ ùNpXj ¾oUô²jR]o. CkRd ÏZlTj§Ûm TÜp AûU§VôLÜm Ru ¨ûX CZdLôUÛm CÚkRôo. Ruû]f Ñt±Ûm úRY²u çRoLs AWQôL CÚlTRôL EQokRôo. úRYXôVj§p Ïݪ«ÚdÏm RuàûPV NúLôRWoLÞdÏ EiûUûVf ùNôpX BûNlThPôo. úN]ô§T§ Ä£VôûY úSôd¡, “Sôu EmØPu JÚ YôojûR úTNXôUô?” Guß úLhL, Ä£Vô, “¿ ùLôûXLôW]ô? ùLôsû[dLôWô]ô? LXLdLôW]ô?” Guß 3


_÷u - 2009

¿úWôûP “EúWôûUdÏ¥ULu JÚYûWf NôhûPVôp A¥lTÕ AÕÜm Øû\Vô] ¾ol©u± A¥lTÕ NhPlT¥ ùNpÛUô?” Guß úLhPôo. CûRdúLhP ètßYoRûXYu Ä£Vô®Pm YkÕ “Gu] ùNnV úTô¡Èo! CYo Ko EúWôûUdÏ¥ULu ApXYô?” Gu\ôo. Ä£Vô TÜ-Pm “¿o Ko EúWôûU Ï¥ULuRô]ô? áßm” Gu\ôo. AYo, “Bm” Gu\ôo. AlúTôÕ Ä£Vô, “Sôu CdÏ¥Ù¬ ûUûV JÚ ùTÚk ùRô ûL ùLôÓjRp XYô ùTtßd ùLôi úPu” Gu\ôu. ARtÏ TÜp, “Sôu Ko EúWôûUd Ï¥ UL]ôLúY ©\kúRu” Gu\ôo. CûRd úLhPÜPu úN]ô§T§ Ä£Vô LXdLØt\ôu. Rôu Lh¥ûYj§ÚlTYo EúWôûUdÏ¥ULu G] A±kÕ AfNØt\ôu. UßSôs úN]ô§T§, RûXûUf NeLj§]o Aû]YÚdÏm BûQ©\l©jÕ £û\«-ÚkR TÜûX AYoLs Øu ¨ßj§]ôu. AlúTôÕ TÜp, “Sôu U]f NôußdÏ HtT Øtßm úSoûUVôL YôrkÕ YkúRu” Gu\ôo. AlúTôÕ RûXûUd ÏÚYô¡V A]²Vô AYWÕ Yô«p A¥dÏUôß BûQ«hPôu. AlúTôÕ TÜp ùYsû[V¥d LlThP ÑYúW ¿o Guû] A¥dL GlT¥ BûQ©\l©dLXôm?” Guß úLhPôo.

úLhL. TÜp “Sôu G¡l§Vu ApX. ¸oj§ùTt\ RoÑ Th¥]jÕ ëRu” Guß á±]ôo. AY¬Pm Cû\VÚs CÚd¡\Õ GuTRû] A±kR Ä£Vô úT£P EjRWÜ ùLôÓjRôu. EjRWÜ ¡ûPjRÕm TÜp T¥L°u úUp ¨ußùLôiÓ UdLû[l TôojÕ ûLVûNjÕ AûU§lTÓj§]ôo. AûU§Vô]Õm TÜp, “Sôu ëRu. £-£Vô Sôh¥Ûs[ RoÑ Th¥]j§p ©\k RYu. CkSLWj§úX LUô-úV-u TôRm ùRôhÓ Y[okRYu. úYRj§p §PUôn CÚkÕ EeLû[ GpXôm úYRj§p ¨ûXlTÓj§P £jR Uô]Yu” Gu\ôo. CûRd úLhP ùUuûUVô] SpX CRVeLs úUÛm AûU§Vô«]. “×\_ô§«]o Uj§«p Gu]ôp ®ÚlTlT¥ F¯Vm ùNnV CVX®pûX. ClúTôÕ Cû\Yu ×\_ô§«]o Uj§«p F¯Vm ùNnV LhPû[«hPôo” Gu\ôo. CûRdúLhPÜPu úLôTm ùLôiP Utù\ôÚ áhPm Bj§WjRôp Lj§VÕ. Cû\Y]ôp BºoY§dLlThP ReLû[l ×\_ô§«]o Guß á±®hPôúW Guß áhPm úLôTm ùLôiPÕ. Ae¡ÚkRYoLs Jußá¥, “CYû] A¥úVôÓ J¯ÙeLs. CYu YôZj RϧVt\Yu” Guß Lj§]o. CqYôß Lj§dùLôiúP ReLs úUÛûPLû[ Å£ G±kÕ ×ݧ Yô¬ Cû\jR]o. CûRdúLhP úN]ô§T§ Ä£Vô TÜûXd úLôhûPdÏs AûZjÕf NôhûPL[ôp A¥jÕ ®Nô¬dL EjRW®hPôu. TÜûX ¿[UôLd ¡Pj§ NôRôWQ Ït\Yô°Lû[ A¥lTÕúTôX A¥dL BVjRUô]ôoLs. AlúTôÕ TÜp,

ùRôPÚm

TÜp ùRôPo Tt± EeLs ®UoN]eLû[ ¿úWôûPdÏ Aàl×eLú[u.... 4


_÷u - 2009

¿úWôûP

W«p ¥dLh / ªu LhPQm / ®Uô]¥dLh

469, HÑRô^u `ôl©e LômT[dv úYlTêÓ _eNu SôLoúLô®p þ 629 001

Mobile : 9442928472 Phone : 04652 - 305016 GeL[Õ úNûYLs 1. 2. 3. 4. 5.

W«p ¥dLh (Ck§Vô ØÝYÕm) ®Uô] ¥dLh (EsSôÓ, ùY°SôÓ) ªuLhPQm L.I.C. Premium Collection BSNL Bill Collection (GpXô YûLVô] úTôuLÞdÏm Post Paid - Bill Collection)

Ïû\kR úNûYd LhPQm. ¨û\Yô] úNûY

5


_÷u - 2009

¿úWôûP

NôRû]Vô[o BYÕ GlT¥? þ §ÚU§. CmUôÏúXh ©- l ØVuß TôolTÕ Rôú]? Ø¥Ùm Guß Sm©]ôp ØVuß TôúWu” Guß RôndúLô¯ ùNôu]Õ. RôndúLô¯«u ùNôpûXj RôWL Uk§WUôL HtßdùLôiÓ LÝÏdÏgÑ JqùYôÚ SôÞm £±Õ £±Rôn ØVt£ ùNnRÕ. Ru]m©dûL A§LUô]úTôÕ AÕÜm Yô]jûR úSôd¡ T\dL BWm©jRÕ. RôndúLô¯ Uôj§Wm ‘骫p UhÓúU Eu]ôp SPdL Ø¥Ùm; T\dLúY CVXôÕ’ Guß ùNôp- « ÚdÏUô]ôp AkRl ×pùY° úLô¯ûVl úTôXúY LÝÏd ÏgÑm U¥kÕ úTô«ÚdÏm. Sm©sû[L°Ûm AúSLo LÝÏ ÏgÑLû[l úTôX Bt\p Es[YoL[ôn 骫p ©\d¡u\]o. B]ôp Ru]m©dûL FhÓYôo CpXôUp NôRû] TûPdLôUúX U¥kÕ úTô¡u\]o. G]úY Ru]m©dûL FhÓY§p ùTtú\ôÚdÏ A§Ll TeÏ EiÓ. AÓjÕ AkR Sm©dûLûVd ùLôÓdL úYi¥VYo B£¬VoRôu. B£¬Vo ùRôhPR]ôp Øuú]±VYoLs AúSLmúTo. B£¬ûV«u AYSm©dûL RÚm ùNôtLs Bt\ûX CZdLf ùNnÙm. Sm©dûLëhÓm ùNVpTôÓLs NôRû]Vô[WôL Uôt\ Ø¥Ùm. ¨Lrf£ 2: JÚSôs YÏl©úX Ko B£¬ûV UôQYû]j §h¥j ¾ojÕd ùLôi¥ÚkRôo. GR]ôp AkR úLôTúUô? Vôo ÁÕ LôhPúYi¥VúRô ùR¬V®pûX. LûP£VôL AkR B£¬ûV ùNôu]Õ, “¿ EÚlTPUôhúP?” TôYm AkR UôQYàdÏl ùTôÚsáP ùR¬V®pûX. R]Õ NL UôQY²Pm úLhPôu, “HiPô, EÚlTPUôhúPu]ô Gu] AojRm?” “CÕáPj ùR¬V®pûXVô? ¿ TôNôLUôhúPuà AojRm” Guß UôQYu ®[dLm ùLôÓjRôu.

NôRû]Vô[o GuTR]ôp EÚYj§p Ut\ ÏZkûRLû[®P úYßThPYoLs ApX. ØVu\ôp Ø¥VôRÕ JuߪpûX. G]úY GlT¥ Sm ©sû[Ls NôRû]Vô[o BLØ¥Ùm Gußm ARtÏ B£¬VoLÞm ùTtú\ôoLÞm GqYôß JjÕûZdL úYiÓm Gußm £k§lúTôm. 1. Ru]m©dûL úYiÓm : ©\l©- Ú kúR ùYßjÕ JÕdLlThP ¨ûX«p ÏZkûRLs CqÜX¡p ÖûZYRôp Ru]m©dûL GuTRu A¥fÑYúP CpXôRÕúTôp ùR¬¡\Õ. ©\kR ÏZkûRLs Nô§dLl©\kRYoLs Gu\ EQoîh¥ Rôn Y[odLúYiÓm. Rôn AkR Sm©dûLûVd ùLôÓdLôRYûW ÏZkûRLs Ru]m©dûLúV ùT\Ø¥VôÕ. ¸rdLôÔm ¨Lrf£ûV ¿eLs úLs®lTh¥ÚdLXôm. B]ôÛm CkR CPj§tÏl ùTôÚjRUôL CÚlTRôp CeúL ϱl©PlTÓ¡\Õ. ¨Lrf£ 1: JÚ ×pùY°, úLô¯ Juß Ru ØhûPLû[ JußúNojÕ AûPLôdL®ÚkRÕ. AlúTôÕ LÝÏ ØhûP Juß ARú]ôÓ úNokÕ ®hPÕ. úTRªu± AûPLôjR úLô¯ LÝÏØhûPûVÙm AûQjÕ AûPLôjÕ YkRÕ. úLô¯d ÏgÑLs ùY°YkRúTôÕ LÝÏdÏgÑm ùY°úVYkÕ Rôu LÝÏdÏgÑ GuTÕáP A±VôUp Y[okÕYkRÕ. Ru]ôp Yô]jûRj ùRôÓm A[Ü EVokÕ T\dL Ø¥Ùm Guß A±VôR LÝÏ Hû]V úLô¯d ÏgÑLû[l úTôXúY Y[okÕYkRÕ. Ui¦p Es[ ×ÝdLû[ úUnkÕ Y«tû\ ¨WlT BWm©jRÕ. B]ôÛm ARtÏ Y«ú\ ¨û\VôR EQoÜ. JÚSôs AÕ Yô]j§p T\kR LÝûLlTôojÕ IúVô R]dÏm ClT¥l T\dL Ø¥kRôp GqY[Ü Su\ôL CÚdÏm Guß HdLjúRôÓ Ru Rô«Pm ùNôu]Õ? “Hu 6


_÷u - 2009

¿úWôûP “AYû] GÝl×Pô, Hu çeL\ôu?” “ ¼fNo AYu úTÚ çeÏ êg£. AYû] ¥vPol TiQúYiPôm Guß Nôo ùNôp- ®ÓYôo. çeLhÓmà SôeLÞm ®hÓ®ÓúYôm” Guß UôQYu úT£dùLôi¥ÚkRúTôÕ ¼fNo AYu AÚ¡p ùNuß AYû]j ùRôhPôo. §Ód¡hÓ ®¯jR £ßYu AZ BWm©jRôu. AÝRLiÔm £k§V êdÏUôL ¨u\Yu R]Õ TÝlר\ ùYsû[f NhûPûV ûYjÕ ØLm ÕûPdL ØVu\úTôÕ B£¬ûV R]Õ ûL«p Es[ ûLdÏhûPûVd ùLôÓjRôo. AûR Yôe¡j ÕûPjRúTôÕ AÕ ªLÜm AÝdLô¡®hPÕ. §Úl©d ùLôÓdLj RVe¡]ôu. R]Õ ùLôÓûUlTÓjÕm £u]mUô®u ùLôÓûULû[l ùT¬ÕTÓjRôUp ØRp ùTg£p YkÕ AUokÕ ùLôiPôu. B£¬ûV«Pm ÕûYjÕd ùLôiÓ YkR ûLdÏhûPûV ¿h¥VúTôÕ B£¬ûV, “¿úV ûYjÕdùLôs” Gu\ôo. AkR B£¬ûV«u ùRôÓRÛm Au×m EtNôLêhP AYu IAS B]úTôÕ ØRp TôWôhÓdáhP ¨Lr®p AkR B£¬ûVûVd LÜWYlTÓj§ AkR ûLdÏhûPûVd Lôh¥ SPkRûRf ùNôu]ôu. Cußm NôRû]Vô[oû[ EÚYôdL SmUôp Ø¥Ùm. ARtÏ Sm©dûLëh¥]ôp úTôÕm. ØVuß TôolúTôm. CjRûLV Sm©dûLëhPp ùRôPWhÓm

AÓjRSôs úRoÜ BWmTUô]Õ. YZdLUôL YÚm YÏl× B£¬ûV YWúY CpûX. VôúWô JÚ ×Õ B£¬ûV úRoûY úUtTôoûY TôojÕd ùLôi¥ÚkRôo. JÚ UôQYu úRoÜ GÝRôUúX CÚlTûRd LY²jÕ®hÓ, “Hu úRoÜ GÝRûX” Guß úLhPúTôÕ, “AÕRôu GeL ¼fNo HtL]úY Sôu ùT«Xô¡®ÓúYuà ùNôp-hPôeLú[!” Guß ªLÜm úNôLjÕPu ùNôu]ôu. AkRl ×Õ B£¬ûV ùNôu]ôo, “CpúXlTô, Sôu ùNôpú\u. ¿ Tô^ô¡ ®ÓúY, Sôàm ¼fNoRôu. Sôu ùNôpú\u ¿ GÝÕ” Gu\ôo. “¨_UôYô ¼fNo, Sôu Tô^ô¡ ®ÓúY]ô?”. “BUô ¨fNVUôL Tô^ô¡ÓúY, ûR¬VUô ùR¬kR úLs®Lû[ ØR- p GÝR BWm©. GpXôm GÝR Ø¥Ùm” Gu\ôo. úYLúYLUôL Gݧ]ôu. Tô^ô¡®hPôu. GlT¥ YôojûR Ru]m©dûLëhÓ ¡\Õ TôÚeLs. ‘¨fNVUôL Øuú]\Ø¥Ùm Gu\ Sm©dûLûV Sm©sû[LÞdÏd ùLôÓdLúYiÓm’ GuTÕ ªLÜm Ød¡VUô]Õ. ¨Lrf£ 3: JÚ YÏl©p B£¬ûV Uôt\Xô¡ Yk§ÚkRôo. ùRôPdL ù_Tm ùNôu]úTôÕ E\e¡ Y¯kÕ ùLôi¥ÚkRôu LûP£ ùTgf UôQYu JÚYu. AûRd LY²jR B£¬ûV

EûZlúT EVoÜ RÚm Auû] ùRWNôûYl úTôX EûZjRôp U²R úSVúU E]RôÏm ÅWôeLû] ѲRô ®p-Vmv úTôX EûZjRôp ®iùY°úV E]RôÏm Ru]LjÕs Sm©dûLÙPu EûZjRôp ùYt±Ùm EVoÜm E]RôÏm ùUôjRj§p úNômTpCpXôUp EûZjRôp Eû[fN- p Xô YôrÜ UXÚm!

ULôjUô Lôk§ûVlúTôp EûZjRôp SôúP E]RôÏm LoUÅWo LôUWô_o úTôX EûZjRôp Lp®úV E]RôÏm TôhÓdùLôÚ ×XYu TôW§ûVl úTôp EûZjRôp L®ûRúV E]RôÏm Ï\s AWNo §ÚYsÞYo úTôX EûZjRôp CXd¡VúU E]RôÏm ®gOô² AlÕpLXôm úTôX EûZjRôp A±®Vp EXLúU E]RôÏm

- A. NLôV ù_ú]ô ÏÚN¥ 7


_÷u - 2009

¿úWôûP

êû[dÏ úYûX! LiÓ©¥ÙeLs J. B², CWôUu×ço 1 5

4 7

3

2 6 9

8

11

10

12

13 14 16

15 17 LhPjÕdÏs Uû\k§ÚdÏm ©WTXeL°u ùTVoLû[d LiÓ©¥jÕ ¨Wl×L CPªÚkÕ YXm 1. SUÕ úRNl ©Rô 2. £XlT§LôWj§u B£¬Vo 4. Ï\ÞdÏ K®Vm GݧVYo 5. Rª¯p CWôUôVQm GݧVYo 8. TôiPYoL°p êjRYo 10. £tTd LûXûV Y[ojR AWNoLs 13. LpXûQûVd Lh¥V Uu]u 14. A§L YÚPeLs ØRXûUfNWôL CÚkR Ck§Vo

15. ùNYô- ú V ®ÚÕ ùTt\ RªZo 17. ®®-VjûRd L®ûR SûP«p Bd¡VYo úU-ÚkÕ ¸r 3. EXLl ùTôÕ Uû\ èûX GݧVYo 6. Bj§f 㥠êXm A±ÜûW á±VYo. 7. ¨X®p LôpûYjR ØRp ®iùY° ÅWo 9. TôlTôlTôhûP GݧVYo 11. Be¡úXVWôp ®Wh¥d ùLôpXlThP Wô¦ 12. RgûN ùT¬V úLô®ûXd Lh¥V úNôZUu]u 16. ÑRk§W Ck§Vô®u ØRp ©WRUo

®ûP ùR¬V®pûXVô? TdLm 14þdÏ YôÚeLs. EeLs ®ûPûVÙm N¬Vô] ®ûPûVÙm úNô§fÑl TôodLXôm. YôeL... 8


_÷u - 2009

SôhÓ SPl×m... ÅhÓ ¡Pl×m...

¿úWôûP

£u]Rm©... ùT¬VRm©

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

úT£]ô úTôÕUô. A±Ü Y[WÔmPô. ÀÑ Ïû\fÑYôe¡\ Ts°dáPj§X A±úY CpûX Guß ¨û]dLôR. Rm© SôU GpXôm JNj§Vô] Ts°«ûXVô T¥fúNôm. AR]ôp ÀúN CpXôR Ts°ûVl TôojÕ úNÚPô. ׬ÙRô. N¬ViúQ. AiúQ Eu¡hP JÚ®NVm úTNÔm. Gu]Pô £u]Rm©. ®NVjR úLÞ. úYß JuߪpXúQ EXLUôiúQ CÕ. úPn Rm© Gu]ô ùNôp\ ®NVjR ùNôpÛPô. AiúQ ùNôpÛ\ÕdúL úLYXUô CÚdÏÕ AiúQ. ùNuû]«X JÚ Lôo ®VôTô¬ûVd LiPkÕiPUô ùYh¥ R²jR²Vô Å£ úTôhÓhPôeL[ôiúQ. Rm© NeLPUôjRôu CÚdÏ. ûLúYß LôpúYß CRVm úYßuÔ R²jR²Vô GÓjÕ AûR LÝ® ©[ôv¥d ûT«X úTôh¥Úd¡\ôoLú[. U²Rô©Uô]úU CpXôRYeL. Rm© TQlúTn RûXúUX ùY±©¥fÑ B¥hPô ClT¥jRôu Rm© SPdÏm. m... LôXúU ùLhÓ¡PdÏ. N¬ AiúQ. EXLj§úX U²Rô©Uô]úU CpXôU úTôfÑ. Rl×ùNnRYeL[ô TôjÕ §Úk§]ôpRôu ùY°fNm. AiúQ YÚ¡ú\u. úPn Rm© TôojÕúTôPô ûTV] SpXT¥Vô Ts°VX úNodL\Y¯VTôÚ. T¥dL®PôU Åh¥X ûYjÕ AYu YôrdûLûV ºW¯jÕ®PôRPô. N¬ViúQ.

úPn Rm© KhÓúTôh¥Vô Gu] AiúQ AlT¥ úLhÓ×h¼eL. KhÓúTôPôU CÚlúT]ô. CkRl TôÚeLiúQ ûL«X. úPn £u]Rm© ®WX Lôh¥]ôRôu ׬ÙUôPô. Sôu Hu úLhúPu ùR¬ÙUô. T¥fNYeL ¨û\VúTÚ KhúPúTôP-úV. ¿Ùm úTôPôU CÚkÕ®hPôúVô AlT¼uà ¨û]fúNu. AiúQ KhÓúTôhPôf£... SpXT¥Vô Bh£Ùm YkRôf£. LXo ¥®Ùm RWlúTô\Rô ùNôp\ôeL. ¡ûPdÏUô AiúQ. úPn UPlTVúX HiPô ¥.®. ¥.® Guß AûX«\. JÝeLô úYûXd¡ úTô« ÏZkûRL[ LôlTôjR Y¯V TôÚ. BUô Ts°áPm GpXôm §\kÕ®hPúR. Eu ûTV] Ts°áPj§tÏ Aàl©]ôVô? AiúQô Ts° áPj§tÏ AàlTXôm Guß ¨û]júRu. B]ô Ts°d áPj§X ÀÑ ùWômT úLd¡\ôeLiúQ. AÕÜm ùT¬V Ts°dáPj§X úNodLXôm Gu\ôp SmªhP HÕ AiúQ LôÑ. úPn £u]Rm© ClT¥ EdLôÚ. ¿ HiPô ùT¬V Ts°dáPj§X úNodL BûNlTÓ\? AiúQ AeLRôiúQ SpXô Lp® ùNôp- ùLôÓd¡\Rô TdLjÕ ÅhÓ AkúRô² ùNôu]ôu. Rm© AlT¥ùVpXôm CpX. ¿ Ts°dáPjR TôodLôR. SmU ×s[ UiûP«X T¥l× Hß¡\R Uô§¬ Ts°ûVlTôÚ. RvÑ ×vÑuà Ce¡ÄÑ 9


_÷u - 2009

YWXôtßl ×ûRVp..

¿úWôûP

NjWT§ £Yô´ CkÕdLû[ APd¡ BiP ØLXôV Bh£«uÁÕ AYÚdÏ CVpTôLúY ùYßl× CÚkRÕ. Rôn Ë_ôTôn ùNôu] ÅWdLûRLÞm, ÑYôª WôURôN¬u BºoYôRØm, CkÕ NômWôwVm ¨ßY £Yô´dÏ BoYØm FdLØm RkR]. “UôùTÚm TûP ùLôiP ØLXôVoLû[ Gu]ôp ùYpX Ø¥ÙUô?” Guß £Yô´ úLhPúTôÕ, AYWÕ RôÙm, ÑYôª WôURôNÚm JÚúNWf ùNôu] T§p “Õ¦kRYàdÏj úRôp®«pûX”. é]ôÜdÏ AÚúL UûXL°p Y£jÕYkR ‘U ô Y - ’ UdL°PªÚkÕ Cû[OoLû[j §Wh¥, ‘ùLô¬pXô’ TûP AûUjRôo £Yô´. ØLXôVoL°u ©¥«p CÚkR úWô¶úRÑYWo BXVjûRÙm, úRôWôu úLôhûPûVÙm ûLlTt±]ôo. £Yô´«u CkR ùYt± CkÕdL°ûPúV ùTÚm ®¯l×QoûY HtTÓjRúY, B«WdLQdLô] Cû[OoLs AYWÕ TûP«p CûQkRôoLs. ARu©u ÏTô úLôhûP, Ck§W׬, _ôq- G] ¡hPjRhP Økèß úLôhûPLs £Yô´ YNUô«]. JqùYôÚ Øû\Ùm úTôÚdÏl ×\lTÓmØu, R]Õ TûP«]¬Pm “úRôp®«pûX, úRôp®«pûX Õ¦kR YàdÏj úRôp®«pûX” Guß EtNôLd ÏWp ùLôÓlTôo £Yô´. Õ¦kÕ ¡[m×m AkRlTûP ùYt± YôûL 㥠YÚm. JÚØû\, £Yô´«u úLôhûPØu ùTÚm LPùX] ØLXôVo TûP ¨u\Õ. úTôûWj R®odL ®Úm©]ôp, £Yô´ ¨WôÙRTô¦VôL Ru²Pm úTfÑ YôojûR SPjR YWúYiÓm G] AûZl× ®ÓjRôu R[T§ AlNpLôu. R²ûU«p úTôLúYiPôm G] Aû]YÚm RÓjRúTôÕm, “Õ¦kRYàdÏj úRôp®«pûX” G]l ×u]ûLjRYôß TûLYû]j úR¥l ×\lThPôo £Yô´.

Õ¦kRYàdÏj úRôp®«pûX Sh×dLWm ¿h¥ YWYûZjR JüWeLºl, SVYgNLUôLj Ruû]Ùm Ru ULû]Ùm ûLÕ ùNnÕ £û\«p AûPlTôu Guß ùLôgNØm G§oTôoj§WôR UWôh¥V UôÅWu £Yô´, A¥ThP ×- úTôX BdWô £û\«p EߪdùLôiÓ CÚkRôo. ULu NmTô´«Pm, “JqùYôÚ ®VôZàm HWô[Uô] TZeLs ûYjÕ é´jÕ, AûRj Rô]m ùNnYÕ YZdLm Guß £û\ A§Lô¬L°Pm ùNôp-, ARtLô] HtTôÓLû[f ùNn” Gu\ôo. “RkûRúV! Sôm ùTÚm BTj§p CÚd¡ú\ôm. ClúTôÕ GRtLôL éû_?” Guß ULu úLhL, “ULú]! ¿ AfNj§u ©¥«p ALlThÓ®hPôn G] ¨û]d¡ú\u. AfNlThPYoLs ùYt± ùTt\RôLf N¬j§Wm ¡ûPVôÕ. Sôu Ce¡ÚkÕ Rl©dLjRôu Y¯ ùNôp¡ú\u” Gu\ôo £Yô´. “ØLXôVoL°Pm CÚkÕ Rl×YRô AÕ Ø¥ÙUô?” G] ÁiÓm ULu NkúRLjÕPu úLs® GÝlT, “Õ¦kRYàdÏj úRôp®«pûX” Gu\ôo £Yô´ EߧúVôÓ! ARu©u, £û\dÏl TZdáûPLs YÚYÕm úTôYÕm YZdLUô«tß. AkRd áûPdÏs AUokÕRôu £Yô´Ùm, NmTô´Ùm JÚSôs Rl©jRôoLs. é]ôÜdÏ AÚúL, 1630þp £Yô² úLôhûP«p ©\kRôo £Yô´. RkûR `ô´, é]ô ÑpRô²u TûPl©¬®p úU_WôLl T¦Vôt± YkRRôp, Rôn Ë_ôTôn Utßm R[T§ `ôVô´«u úUtTôoûY«p Y[okRôo £Yô´. £ß YV§úXúV ϧûW Ht\m, Yôh úTôo, ®p®jûR, Ïv§ úTôu\ ÅW¾W ®û[VôhÓL°p A§L BoYm Lôh¥]ôo. 10


_÷u - 2009

¿úWôûP

BÙRªu±j R²ûU«p YkR £Yô´ûVl TôojÕd úL-VôLf £¬jR AlNpLôu, “Eu²Pm NUôRô]m úTNYô CjRû] TûPÙPu Yk§Úd¡ú\u” Gu\T¥ NúWùX]j Ru EûPYôû[ EÚ®, £Yô´«u Uôo©p ùNÛj§]ôu. Esú[ LYNm A¦k§ÚkR £Yô´, Li CûUdÏm úSWj§p AlNp ÁÕ TônkÕ, Ru ûLL°p Uû\jÕ ûYj§ÚkR ®`m úRônjR ×- SLeL[ôp AYû]d ¸±d ùLôußúTôhPôo. RûXYu CpXôR TûPLû[l TkRô¥VÕ UWôh¥V úNû]. UôùTÚm ÅW]ôL, ‘NjWT§’ G] Ø¥ã¥]ôo £Yô´. 1680þBm BiÓ UWQUûPÙm YûW«p, £Yô´ûVj úRôp® GuTÕ ùSÚeLúY CpûX. LôWQm, “Õ¦kRYàdÏj úRôp®«pûX” Gu¡\ AYWÕ RôWL Uk§WmRôu. ùRôÏl×: U. Wôvª ùLpTô, ÏÚN¥ 1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 1234567890

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

ùTôuùUô¯Ls “

LPûUûVf ùNnVôUp SPlTùRpXôm ®§YNm GuTÕ úNômúT±L°u Åi YôRm.

“

SpX SiTu èß E\®]oLÞdÏ NUm. Sm Es[m SUdÏ YNUô]ôp EXLØm SUdÏ YNUôÏm. EûZl× EPûXl TXlTÓjÕm; ÕuTeLs U]ûRl TXlTÓjÕm. TQm CÚkRôp Euû] E]dÏj ùR¬VôÕ. TQm CpXô®hPôp VôÚdÏúU Euû]j ùR¬VôÕ. YQeL ùRôPeÏmúTôúR Y[Wj ùRôPe¡®Ó¡ú\ôm.

“ “ “

“

þ L®U¦RôNu, SôLoúLô®p

Ck§Vô®u ØRp ùTiU¦Ls

Ck§Vô®p ØRp ùTi LYo]o þ NúWô´² SôÙÓ (1947) Ck§VôûY ØR-p Bh£ ùNnR ùTiQW£ þ ÑpRô]ô W³Vô Ck§Vô®p ØRp ùTi çÕYo þ ®_VùXhѪ Ti¥h (1947) ®iùY°dÏf ùNu\ ØRp Ck§Vl ùTi þ LpT]ô NôqXô Ck§V Bh£j Õû\«p ØRp ùTi A§Lô¬ þ AiQô _ôow UpúLôjWô Ck§Vô®u ØRp ùTi ØRXûUfNo þ ÑúNRô ¡ÚT[ô² Ck§Vô®u ØRp ùTi NTôSôVo þ PôdPo ѺXô SôVo Be¡X LôpYôûVd LPkR ØRp Ck§Vl ùTi þ Boj§Lô

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

11

123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789

Ck§Vô®u ØRp ùTi Uj§V AûUfNo þ WôwÏUô¬ Am¬hLÜh Ck§Vô®u ØRp ùTi ©WRUo þ Ck§Wô Lôk§ Ck§Vô®u ØRp ùTi LôYpÕû\ A§Lô¬ þ ¡WiúT¥ GYùWvh £LWj§p H±V ØRp ùTiU¦ þ TfúNk§¬ Tôp úN]ô ®ÚÕ ùTt\ ØRp Ck§Vl ùTi þ ©mXô úR® Ck§V EfN¿§ Uu\j§u ØRp ùTi ¿§T§ þ Nô¡lÁWô Tôj§UôÀ® Ck§Vô®u C[m ùTi ®Uô² þ ¨úY§Rô Tô£u. - A. NLôV ù_ú]ô, ÏÚN¥


_÷u - 2009

¿úWôûP

ùTôÕ A±Ül úTôh¥ þ7 1.

2.

3.

4. 5,

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

_lTô²u úR£V UXo a) úWô_ô b) ùTôª¡úWû]h c) ¡±Nôk§Um d) A p ªL A§L BÙs ùLôiP UdLs Y£dÏm SôÓ a) B v § ú W - V ô b) _lTôu c) Ck§Vô d) SôoúY ×jRo ©\kR CPm a) ×jR LVô b) L©XYvÕ c) Ûm©² d) Ew_«² Ck§Vô®p Es[ ùUôjR ¾ÜLs GjRû]? a) 1197 b) 1180 c) 1190 d) 1192 Pô- V ô RôYWm GkR Sôh¥- Ú kÕ YkRÕ? a) AùU¬dLô b) ùUd³úLô c) _lTôu d) Ce¡XôkÕ TZeÏ¥ UdL[ô¡V úRôPoLs Y£dÏm CPm a) Av^ôm b) AkRUôu c) J¬v^ô d) ¿X¡¬ Ck§Vô®u úR£V ®û[VôhÓ GÕ? a) LT¥ b) aôd¡ c) ûLlTkÕ d) ¡¬dùLh ¿oUj ReLm Guß AûZdLlTÓYÕ a) ùThúWô-Vm b) ùUoϬ c) ©[ôh¥]m d) úLôXôoReLfÑWeLm Ø. LÚQô¨§ BWm©jR Tj§¬ûL GÕ? a) Ø W ù N ô b) RªrØWÑ c) §]LWu d) UôûXØWÑ E«¬u Ø¥fÑ Guß AûZdLlTÓYÕ GÕ? a) ØÏ[m b) CRVm c) ÖûWÂWp d) £ß¿WLm ªLlùT¬V ¾TLtTm a) Ck§Vô b) AúW©Vô c) B v § ú W - V ô d) ûRêo Y°UiPXj§p Bd³_²u TeÏ

a) 1/5 b) 1/4 c) 1/6 d) 1/3 LôkRjRôp LYWlTPôRÕ a) RôªWm b) úLôTôph d) CÚm× c) ¨dLp 14. ªu ¾ ®TjÕdLû[ AûQdLl TVuTÓYÕ a) AªX úNôPô YûL b) ¿o c) ÖûWYûL d) LôoTu ùPhWô Ïú[ôûWÓ 15. AÔÏiÓ úNôRû] SPj§V ØRp CvXôªV SôÓ a) Tô¡vRôu b) ùNü§ c) G¡lÕ d) DWôd 16. RªZLj§u £±V _lTôu G] AûZdLlTÓm CPm a) UÕûW b) ùNuû] c) £YLô£ d) úLôûY 17. ¡WôûTh¥u ÏQUô]Õ a) YZYZlTô]Õ b) L¥]Uô]Õ c) §WYUô]Õ d) GÕÜm CpûX 18. 6 + 3 = 603, 5 + 4 = 504, 4 + 2 = 402 G²p 7 +7=? a) 706 b) 707 c) 607 d) 807 19. 1 = 1, 2 = 3, 3 = 5, 4 = 7 G²p 5 = ? a) 9 b) 5 c) 7 d) 8 20. A 5 25 B ? 64 a) 8 b) 6 c) 4 d) 2

13.

LPkR CR¯tLô] ®ûPûV VôÚúU N¬VôL GÝR®pûX. 2009 úU UôR ùTôÕ A±Ül úTôh¥dLô] ®ûPLs: 1) A 7) D 13) B 19) C 12

2) B 8) C 14) C 20) D

3) B 9) B 15) B

4) B 10) D 16) D

5) B 11) A 17) A

6) B 12) B 18) B


_÷u - 2009

4 “

¿úWôûP

ThùPô° ÅÑm TPoùR¬ ÑPo ¿...

CÕ TÚY YVÕ “ A±Üd Lm©dÏ ReL ØXôm éÑm TÚYm. “ ®¯L[ôp ùUô¯úT£ Y-LÞdÏ “ Y¯ùLôÓdÏm ®PûX TÚYm. “ C[ûU ®Úk§p A[úYôÓ EiPôp B]kRm; GpûX Á±]ôp “ UÚkRô¡l úTôÏm. “ TWhûPj RûX TedLôL Uôßm ØZeLôp NhûP ØÝdLôp NhûPVôL ¿Þm... CÕ C[ûU«u CXdLQm.

þ TôW§l ©¬Vu AmUô AlTô “ £¬... £¬dÏm BúXôNû]Ls AÝ ... AÝm A¥ûUlTÓjRlTÓm. Øû\.... Øû\dÏm CÕ JÚ LiQô¥l “ B£¬V¬u TÚYm AÚUÚkÕ LÚjÕdLs A¬Yôs úTôÓm “ úNôRû]Lû[j Rôi¥ Lôû[VoLs Nô§dL úYi¥V LôRp éf ùNô¬Ùm NôUoj§V TÚYm CÕRôu. Lô]p ¿olTÚYm “ SkRY]l “ Eu EPp édL[ôn JÚ Ye¡ þ A§p SiToL°u TY² A±ûY úNªjÕûY YiÓ ùLôgÑm “ Eu EPp YiQ UXoL[ôn JÚ ùRô¯tNôûX UeûLVo NYô¬ Sm©dûLûV EtTj§ùNn “ LiLû[Ùm “ Eu EPp LôpLû[Ùm JÚ BXVm L[Yô¥ ùNpÛm ùRôûXdLôh£ ùRnYUôn ùRôÝ... ùRôpûXL°uTôoûY þ ÑPo ©WLô£dÏm

ùR¬ÙUô úN§....?

DûL ùUô¯Ls  SpúXôo úRÓYùRpXôm úULeLû[l úTôp ©\ÚdÏd ùLôÓlTRtúL þ ªVôuUôo  DûLVôp HûZVô]Yo CpûX þ CjRô DûLÙs[ U²Ru Cû\Y²u SiTu þ TôWºLm  ùNôodL YôNûXj §\dÏm §\ÜúLôp DûL þ Ce¡XôkÕ þ L®U¦ RôNu, SôLoúLô®p

 SôRvYWm BfNô UWj§p ùNnVlTÓ¡\Õ.

 R®p TXôUWj§p ùNnVlTÓ¡\Õ. 13


_÷u - 2009

RkûRVo L®ûR

¿úWôûP

LiQôp LôÔm LPÜs

L[jÕ úUh¥Ûm Lp ÏYô¬L°Ûm EiQ U\kÕ EûZj§Óm Sm RkûRVo Rm UZûXf ùNpYeL°u YÚeLôX ã¬VuLs ReLs ¨LrLôXjûR G¬jR ùUÝϧ¬Ls LP-p ªRkÕm LPp LPkÕm ùNuß EûZjÕ LhPôk RûWVôn CÚkR Rm ÏÓmTjûR L²RÚm úNôûXVôn Uôt±V ©WmUôdLs Rm LWeLs ©¥jR UiùYh¥ûVÙm úLôPô¬ûVÙm Rm Yô¬ÑLs ©¥dLô§ÚdL Gi¦ ØRXô° YodLeL°Pm A¥ûUlThÓ ¡PdÏm A¥ûU Ne¡- L s ùSt± ®VoûY ¨Xj§p £k§ CWÜ TLp TôWôUp Li®¯jÕ ©W§ TXu G§oTôWôÕ EûZjÕ EûZjÕ KPô¡l úTôÏm Sm RkûRVo Rôu Sôm LiQôp LôÔm LPÜs! - J. B² WôUu×ço

Rôu ùT\ôR Lp®f ùNpYjûR Rm ©sû[dÏ ®VoûY ÏÚ§Vôp ùLôÓjÕ AûYVjÕ Øk§«ÚdLf ùNnÕ B]kRd Li½o Y¥dÏm ùRnYeLs

êû[dÏ úYûX ®ûPLs:

ú_ôdv

CPªÚkÕ YXm 1. Lôk§V¥Ls 2. C[eúLô 3. LÚQô¨§ 5. LmTo 8. RÚUo 10. TpXYo 13. L¬LôXu 14. ú_ô§TôÑ 15. £Yô´ 17. LiQRôNu úU-ÚkÕ ¸r 3. §ÚYsÞYo 6. JüûYVôo 7. Bmv¥Wôe 9. TôW§Vôo 11. _ôu³ Wô¦ 12. L¬LôXu 16. úSÚ

JÚYu : Gu Uû]® GlTl TôojRôÛm êg£V çd¡ Yf£d¡Ó\ô...! Ut\Yu : T W Y ô « p û X . . G u Uû]® é¬dLhûPVpX çdÏ\ôs...!

þ Gm.H. 14


_÷u - 2009 Uô A±úYô B«Wm s RLYpL

¿úWôûP

SUdÏ Hu L]ÜLs 15 YÚ¡u\]

çeÏmúTôÕ Sôm L]Ü Lôi¡ú\ôm. AúSLUôL GpXôÚúU E\dLj§p CWiÓ êuß RPûYVôYÕ L]Ü Lôi¡\ôoLs Guß ®gOô²Ls ¨ì©jÕs[ôoLs. ùNôlT]úU LôiT§pûX Guß Nô§lTYoLs, Rôm LôÔm L]ÜLû[ ¨û]ÜdÏd ùLôiÓYW Ø¥Y§pûX GuTÕRôu EiûU ¨ûX. £Xo, Rôm LiP ùNôlT]eLû[l LûRúTôp úLôoûYVôL YÚ¦d¡\ôoLs. AkR A[ÜdÏl TÑûUVôL ¨û]Ü CÚd¡\Õ. C²V L]ÜLs, NôRôWQUô] L]ÜLs, TVeLWd L]ÜLs Guß L]ÜLû[ YûLlTÓjRXôm. SUÕ EQof£Ls, TVeLs, ®ÚlTeLs, úRûYLs B¡VYtßPu L]ÜLÞdÏj ùRôPo× EiÓ. JÚ U²Ru T£júRô, Lû[júRô ApXÕ Ï°¬p SÓe¡VYôú\ô E\e¡]ôp AY]Õ L]ÜLs CYtû\l Tt±VRôL CÚdÏm. SUÕ ¨û\úY\ôR BûNLÞm, ®ÚlTeLÞm L]ÜX¡p ¨û\Ü ùTß¡u\] GuTÕ ¨×QoLs átß. U]§às APd¡ûYjÕs[ BûNLÞdÏ JÚ Y¥LôXôLúY ùNôlT]m AûU¡\Õ. L]Ü LôÔm U²R²u Li¦ûULû[l TôojRôp L]®p LôÔm ¨Lrf£Lû[ AlT¥úV ©uùRôPÚYÕ úTôuß AûY úYLUôL CVeÏ¡u\]. LiL°p CkR AûNÜ 15 ApXÕ

ùRôÏl× : ÏU¬ ¨XYu, LôÚiVô SLo, ÏÚN¥ 20 ¨ªPeLs YûW LôQlTÓ¡\Õ. CkR úSWj§p êû[«Ûs[ GiQ AûXLÞm Tô§dLlTÓ¡u\]. ®gOô] BWônf£dLôL CYtû\ GùXd¥úWô Gu^@TúXô¡Wôm (Electroencephalogram) Guàm CVk§Wj§]ôp T§Ü ùNn¡\ôoLs. Uú]ôRjÕY BWônf£Vô[oLs ùNôlT]jûR U²R]Õ ¨_YôrdûL«p ¨û\úY\ôR ®ÚlTeL°u ùY°ÂPôLd LÚÕ¡\ôoLs. L]Ü LôÔm ùNVtTôeÏ ¨LÝmúTôÕ U²R U]m Au\uû\Vl T§úYÓLû[f N¬ùNnÕùLôiÓ AÓjR Sôû[V ¨Lrf£LÞdÏj RVôWô¡\Õ Gußm £X Uú]ôRjÕY ¨×QoLs áß¡\ôoLs. L]ÜL°uúTôÕ ×¬VôR ©Wf£û] LÞdÏm, £dLpLÞdÏm ùR°Yô] Y¯ ¡ûPd¡\Õ GuTÕ £X ¨×QoL°u átß. ùLÏúX (Kekule) Gu\ CWNôV] ®gOô² RUÕ L]®u A¥lTûP«pRôu ùTuú^u AÔdát±u AûUlûTd LiÓ©¥jRôo. CdL]®p AYo JÚ Tôm× ©u×\UôL YôûX Yû[jÕ ARû]j Ru YôVôp L¥lTRôLd LiPôWôm. L]ÜLs, G§oLôX ¨Lrf£Lû[ Øuáh¥ A±®d¡u\] Guß £Xo Smסu\ôoLs. CÕYûW«Ûm L]Ü ®gOô] A¥lTûP«p GkR ®[dLØm ¡ûPdL®pûX. GÕ GlT¥Vô«àm, L]Ü LôiTÕ EPÛdÏ SXúU TVd¡\Õ Guß TWYXôL SmTlTÓ¡\Õ.

úYiÓúLôs.... ) )

AuTôokR ¿úWôûP YôNLoLú[! ¿eLs EeLs TûPl×Lû[ Aàl×múTôÕ EeLs ùTVûWÙm, EeLs RkûR ùTVûWÙm U\YôÕ Ï±l©hÓ, N¬Vô] ØLY¬ûVÙm GÝR U\Yô¾oLs...! EeLÞdÏj ùR¬kR SUÕ FûWf NôokR SToLs Utßm §ÚUQm Ø¥kÕ ùNußs[ EeLs ùTi©sû[Ls Gu\ôÛm ¿úWôûP AYoLs ûL«p RYZj RVôWôLd Lôj§Úd¡\Õ... EeLÞdÏj ùR¬kRYoL°u ®YWeLû[úVô, ®XôNeLû[úVô, ùRôûXúT£ GiLû[úVô GeLÞdÏ EP]¥VôL Aàl© ûYÙeLs..... CÕ Smêo CRÝeL U\Yô¾eL. 15


_÷u - 2009

¿úWôûP ClT¥ úL- ùNn¡\ôoLú[“ Guß Lôk§´ LXe¡]ôo. R]Õ YÚjRjûR CWô_ô´dÏd L¥RUôn Gݧ]ôo. ùS± Au× UôQôdLo ùNpYeLú[! ©\¬u RY\ô] ®UoN]eL[ôp ¿eLs Tô§dLlTP ùRôPe¡]ôp JÚ SôsáP NkúRôNUôL CÚdL Ø¥VôÕ. G]úY ©\¬u ®UoN]eL°p RY\ô]Ytû\j R®ojÕ SpXûY«û] Es Yôe¡ YôrdûLûV Y[UôdÏúYôm. G. Bu£ _ôow LôÚiVô SLo

RY\ô] ®UoN]m YôrdûL ùS± ULôjUô Lôk§ R]Õ NToU§ B£WUj§p CWiÓ C[m ùTiL°u úRôsÁÕ ûLúTôhÓ SPkÕ ùNpYôo. CdLôh£«û]d LiP TXo Lôk§´ûVj RY\ôL ®UoN]m ùNnRôoLs. CûRd úLs®lThP Lôk§ U]m YÚk§]ôo. “Gu U]§p Gq®RUô] L[eLتu± G]Õ úTj§ YVÕs[ CkRl ùTiL°u ÕûQÙPu Sôu SPkÕùNpYûR CYoLs ○

APdLm

§\ûU Ïû\Ü

ùTiÔdÏ APdLm “ùTôßûU” UiÔdÏ APdLm “ùTôßûU” CWiÓm ùTôßûUûV CZkÕ ®hPôp CkR EXLúU ARàs “APdLm” B¡®Óm.

£ßYV§p ØhPôs Guß H[]m ùNnVlThP _ôow Rs[ôÓm ØÕûU TÚYj§ÛmáP JÚ Åp úN¬p AUokRT¥ Ru LiÓ©¥l×Lû[ CߧYûW ùRôPokÕ ¨Lrj§]ôo. úUôhPôo ùTôÚjRlThP Åp úNo, Rôu C\lTRtÏ Øu× CߧVôL _ôow LiÓ©¥jR ªuNôR]m BÏm. AûRlúTôp £ßYoL[ô¡V ¿eLÞm ¿eLs AûPVúYi¥V CXd¡û] úSôd¡ ùYt± SûPúTôP úYiÓm. - G. ´u£ _ôow LôÚiVô SLo

TQm U²Rû] YôZ ûYjRÕ TQm! YôZ ûYd¡\Õ TQm! YôZûYdÏm TQm! ØdLôXØm Bh¥ ûYdÏm TQjûR Cߧ«p GkR LôXj§p úNolTÕ? “L - L ô X j § p”?

ú_ôdv úSôV° : úUPm Sôu ©ûZjÕdùLôsúY]ô? PôdPo : Sôu BlúW`u §úVhPo ©u ×\dLRûY §\kÕ®Ó¡ú\u. Rl©úVô¥ ©ûZjÕdùLôs þ Gm.H.

- M. ©WÅ]ô ÏÚN¥ 16


_÷u - 2009

¿úWôûP

Tôh¥ ûYj§Vm AdLûW«p CpûX C² NodLûW úSôn ReL°u úUXô] BúXôNû]dÏm ReL°u úSôn ¾odÏm UÚjÕYjûRÙm RW RVôWôn Esú[u. ¿eLs ùNnV úYi¥VÕ EeLÞdÏ Gu] úSôn ¿dÏm UÚjÕY Y¯ úRûY GuTRû] ®]ôdL[ôL RôÚeLs. ®ûP EeLs ûLL°p....

Tôh¥... Tôh¥... ÑmUô CÚkRôúX çdLUôL YÚÕ Tôh¥. PôdPo¡hP úTô]ô §]kúRôßm LôûX«X UôûX«X EPtT«t£ ùNn AlT¥e¡\ôÚ. Cuàm JÚ PôdPÚ E]dÏ Yk§ÚlTÕ NodLûW úSôn þ ARôYÕ ÑLÚ, ARôYÕ C²l× úSôn Gu¡\ôÚ Tôh¥. Gu SiTu CÕ ùUÕYô YkÕ Bû[úV ùLôußúTôÓm Gu¡\ôu Tôh¥. HRôYÕ ûLYNm UÚkÕ CÚdLô Tôh¥. úTWôi¥, LYûXlTPôR. ûLYNm UÚkÕ CÚdÏ. úTWôi¥ GlúTô U²Ru EPtT«t£ûVÙm, ARôYÕ EPp EûZlûTÙm, AßÑûY EQûYÙm EiQ UßjRôú]ô Auú\ NodLûW úSôn YkÕhÓ úTWôi¥, YkÕhÓ. Tôh¥ SôuRôu §]kúRôßm EûZd¡ú\u Tôh¥. ÑûYVô §u¡ú\ú] Tôh¥. Al×\m HuTôh¥ CkRúSôn? AP UPl TVúX, EûZl×u]ô EPm©p CÚkÕ ®VoûYj Õ°Ls ùY°YÚmT¥Vô EûZdLÔm. AkR LôXj§X UiùYh¥ ©¥jÕ úYûX, Lû[T±d¡\Õ. Sôtß SPÜ, Åh¥X Amª AûWd¡\Õ, A¬£ ÏjÕ¡\Õ, ϲkÕ ÅhûP ùTÚdÏ¡\Õ. A¥jÕ Õ¦ úRônd¡\Õ. GpXôúU L¥]Uô] úYûX. AûR §]kúRôßm ùNnRRôX úSô«pX. AÕ UhÓUô úTWôi¥, ÅhÓ NôlTôhÓX, ®ÚkÕ NôlTôhÓX LNl×, ÕYol×, C²l×, ×°l× AlT¥e¡\ EQÜLs GpXôúU EiúPôm. AR]ôX EPp Su\ôL CÚkRÕ. B]ô úTWôi¥ Cuß ùRÚ®X ®t¡\ ×úWôhPô, NlTôj§, £dLu 65, ÀNô Guù]u] ùTôÚsLû[ GpXôm §uà GpXô úSôÙúU ùLôiÓ AûX¡\ôu.

Tôh¥, ùNôpÛTôh¥ GûR §u\ôp CkR úSôn Ïû\Ùm? úTWôi¥ ¿ Nôl©hP NôlTôhÓX LôûX«Ûm UôûX«Ûm LNl×, ÕYol×, ÑûY EûPV EQÜLû[ §uà. TôLtLôn, ùSp-dLôn (LôhÓ), SôYpTZm, ùLônVô, BYôWmé, ùYkRVm úTôu\ EQÜLû[ §]N¬ ¿ EiÔm EQ®p úNojÕdúLô. Tôh¥, ùLônVôl TZm SpXRô, ùLônVôdLôn SpXRô Tôh¥? úTWôi¥ ùLônVôl TZjûR®P SuÏ ®û[kR ùLônVôdLôûV Nôl©hÓl TôÚ. CÕúTôL Rªr UÚkÕd LûPL°p * BYôWm é * SôYpTZd ùLôhûPlúTô¥ * ùSp-dLôn ùTô¥ * ºkRp ùTô¥ * NodLûWd ùLôp- ùTô¥ úTôu\ûY ¡ûPdÏm. CYtû\ Yôe¡ §]Øm ùLôgNm Nôl©hÓlTôÚ. NodLûW úSônLhÓlTÓm. EPm×X CÚd¡\ úNôoÜ ¿e¡ TXUô CÚdÏm. §]Øm SûP©Vt£ ùNn¡\Õ SpXÕ. EPm©p Es[ ®VoûY ùY°úV\ EPtT«t£ ùNnV úYiÓm. Ø¥kRYûWdÏm C²lTô] EQÜl TiPeLû[d Ïû\dLúYiÓm. Tôh¥ ¿ ùNôu]Uô§¬ Nôl©hPô NodLûW úSôn Ïû\k§ÓUô? ùRôPof£ þ 18=m TdLm 17


_÷u - 2009

¿úWôûP

§]jRk§dÏl TôWôhÓ... RW¦ úTôtßm TÕûYl ײR¬u ×LrTWl×m Smê¬u £\l©û] A¡XùUeÏm TWl©P ØuYkR §]jRk§ Sô°Rr ùTôßlTô[oLÞdÏ U]UôokR Su±Ls. ײR¬u AÚs ÑìT TPjÕPu, TZm ùTÚûU YônkR YWXôt±û] CWj§]f ÑÚdLUôL GݧV ¡±vúPôTo NôoXv

AYoLÞdÏm, GeLs F¬u ùTÚûUûVj RôWô[ Es[jÕPu ùY°«hP §]jRk§ ¨ßY]jRôodÏm úLô¥ At×R¬u ×LÝm Uôh£Ùm AÚÞm ùTÚLhÓm. Su±ÙPu YôrjÕ¡ú\ôm. þ ¿úWôûP ÏÝUm ùTôÚ[Ú úLô®-X A±®fNôÚ. AN]m LXLXlTô Ø¥Ùm úSWj§X £u] ûLLXl×m Yk§¥fÑ 4 VBS SPkÕfÑ. 228 ©sû[e LÞm 7 ¼fNÚm Uô ªL £ \ l T ô L SPkÕfÑeL... JÝeÏ T¬Ñm ùLôÓjRôeL. 4 Uû\dLp® Uu\ B£¬VoLÞdLô] £\l×l T«t£«X ùUôjRm 10 úTo UhÓúU LXkÕd¡hPôeL NôªúVôq.... 4 úU UôNm UôRô YQdL UôNªpûXVô, AR]ôX §]Øm UôûX«X ù_TUôûX, BWôRû] SPkRÕ NôªúVôq. CR]ôX NôVeLôXm SmU úLô«- X BuÁL KûN úLhL Ø¥gNÕeL. U]ÑdÏ ùWômT NkúRôNUô CÚkRÕ NôªúVôq... 4 SmU FÚ Y¯TôhÓd ÏÝÜdÏ ClúTô SpX UÜÑeL.. ¨û\V úTo LXkÕ¡Ó\ôeL.

SmU FÚX SPkR úN§ûVf ùNôpX Yk§ÚdúLu NôªúVôq... Yk§ÚdúLu... 4 SmU FÚ Au©V JÚe¡ûQl× NôoTô §]Øm CWôj§¬ 8 U¦dÏ SmU úLô«-X YfÑ StùNn§ûV Tt±] YÏl× SPkRÕeL... §]Øm JqùYôÚ BÞ CkR StùNn§ûVd ùLôÓjRôeL. ÑUôo 30, 35 úTÚ LXkÕ¡hPôeL NôªúVôq. 4 SôPôÞUu\j úRoRÛdLôL KhÓl úTôÓ\ÕdÏ SmU UôYhP LùXdPÚ SmU FÚ Ts°dáPjÕdÏ YkÕ KhÓlúTôhPôÚ NôªúVôq. KhÓlúTôhPôÚ. 4 FÚ á¥ AN]jR, NUTk§V SPjR TeÏlúTWûY Ø¥Ü ùNg£ÚdLôeL NôªúVôq... JÚ Y¬dÏ 100ì LhPQØm Yãp TiÔ\Rô Ø¥Ü ùNg£ÚdLôL, CR úLô«X A±®d¡\ÕX HúRô Ï[ßT¥. LûP£Vô AN]jÕdÏ SôÛ Sôû[dÏ Øu]RôL 17þm TdLj ùRôPof£

úSô«u A[Ü Ïû\Ùm. ¿iP Sôs YôZ CÕRôu Y¯. N¬Tôh¥ úPn ¿ YkR ûTdûL GÓjÕhÓlúTôPô. Sôu Åh¥tÏ SPkúR úTôú\u. AÕRô] Tôh¥ SpX GdNoûNv. ùLh¥dLôWl TV. þ Smêo £jRo AUp

úPn úTWôi¥, GûRÙúU SmTÔmPô. Sôu ùNôu] Uô§¬ SPkÕTôÚ, Cuù]ôuß, Ø¥kR YûWdÏm TdLjÕ CPeLÞdÏ Yi¥X úTô¡\ûR®P SPkÕúTô. ÅhÓ úYûXLû[ ¿úV ùNnÕTôÚ. LûP TiPjûRd Ïû\. C²lûTd Ïû\, Eu EPm©p Es[ NodLûW 18


_÷u - 2009

¿úWôûP

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345

SUÕ FÚdÏl ùTÚûU

13.05.2009þp SûPùTt\ 15þYÕ UdL[ûYj úRoR-p Lôe¡Wv, §Wô®P Øuú]t\d LZLm, ®ÓRûXf £ßjûRLs áhP¦d Lh£Ls Nôo©p ‘ERV ã¬Vu’ £u]j§p úTôh¥«hP SUÕ FûWf NôokR §ÚU§ J. ùaXu úP®hNu AYoLÞdÏ ERVã¬Vu £u]j§p YôdL°jÕ AúUôL ùYt± ùT\fùNnR SUÕ YôoûPf NôokR Aû]jÕ UdLÞdÏm, SUÕ FÚdÏl ùTÚûU úNodL ER®V Aû]jÕ Sp Es[eLÞdÏm U]UôokR Su±«û]j ùR¬®jÕd ùLôs¡ú\u. 2008þ 2009þBm Lp®Vôi¥p SûPùTt\ 10þYÕ YÏl×j úRo®p SUÕ ×²R AkúRô²Vôo EVo¨ûXl Ts°«p T¥jR UôQY UôQ®Ls 100% úRof£ ùT\ ER®V B£¬V, B£¬ûVLÞdÏm, RûXûUVô£¬ûV NúLôR¬ Au]mUôs AYoLÞdÏm, Ts° úUXô[o Rev. Fr. V. _ôow ®uùNuh AYoLÞdÏm Su±! Su±! úUÛm Sm Ts° TX NôRû]Ls ׬V YôrjÕ¡ú\u. Au×Pu, UdLs ùRôiPu,

D. BLôx ¡e

D. BRox ¡e

D. AUXWô_ô D.C.E SLoUu\ Eßl©]o TeÏ AÚsT¦lúTWûY ÕûQj RûXYo

19


_÷u - 2009

¿úWôûP

®®- V lúTôh¥ þ 7

Tϧ : G©úWVo ØÝYÕm 19. TôûR«p ¿eLs ùNpÛeLs úSoûUVô] SPkÕ. 20. çRo AYûW LPÜ°u Y¯TÓYôoL[ôL Aû]YÚm IV. N¬Vô] ®ûPûVj úRokùRÓjÕ GÝÕL 5x2=10 21. G©úWVo §ÚØLm GÝRlThPÕ VôÚdÏ? A) ©¬kR ¡±vRYoLÞdÏ B) ëRd ¡±vRYoLÞdÏ C) R.C. ¡±vRYoLÞdÏ 22. ®iQL GÚNúXm GÕ? A) ºúVôu UûX B) G¡lÕ C) SôNúWj 23. ÕuTeLs Y¯úV CúVÑ GûR LtßdùLôiPôo? A) Au× B) ¸rlT¥Rp C) ùTôßûU 24. CúVÑ®u EPûX GRtÏ Jl©PXôm? A) §ûWfºûX B) BXVj §ûW C) úLô®p §ûW 25. ùUp¡NúRd GuTYo Vôo? A) AWNoÏÚ B) Wô_ô, Nôª C) RûXYo, ÍúWô

U§lùTiLs : 50 I. K¬Ú YôojûR«p ®ûP RÚL 10x2=20 1. G§p ¨ûXj§ÚdL úYiÓm? 2. GlúTôÕ G©úWVo §ÚØLm GÝRlThPÕ? 3. ¿o Guù\ußm ÏÚúY Guß BûQ«hÓf ùNôu]Õ Vôo? 4. VôÚdÏ E«o ØRp Juú\? 5. Sm©dûL«]ôp NôÜdÏhTPôRT¥ LPÜ[ôp GÓjÕdùLôs[lThPYo Vôo? 6. Yô] çRûW®P £\kR ùTVûWl ùTt\Yo Vôo? 7. YôÝm LPÜ°u SLo GÕ? 8. VôÚdÏ Sôm LQdÏd ùLôÓdL úYiÓm? 9. LPÜ°u ÏÓmTj§p Sm©dûL E¬VYWôn CÚkRYo Vôo? 10. G©úWVo §Ú è-u ûUVd LÚjÕ Gu]? II. úLô¥hP CPeLû[ ¨Wl×L 5x2=10 11. Sôu JÚúTôÕm þþþþþþþþþþþþþþþþ ûL®PUôhúPu 12. §ÚfNhPlT¥ YÛYt\ U²RoLs þþþþþþþþþþþþþþþþþþþþ HtTÓjRlTÓ¡\ôoLs. 13. Sôu AYoúUp Gu þþþþþþþþþþþþþûV ¨ûXdLf ùNnúYu 14. ¿o Gu þþþþþþþþþþþþþþþþþþþ Cuß Sôu EmûUl ùTtù\ÓjúRu 15. TûPl× GÕÜm þþþþþþþþþþþþþþþþþþþ TôoûYdÏ Uû\Yôn CpûX. 5x2=10 III. YN]eLû[ §Új§ GÝÕL 16. ÏÚúY ¿o Øû\lT¥ Guù\ußm ùUp¡NúRd¡u 17. YÚ¡uú\u §ÚÜ[jûR CúRô EUÕ ¨û\úYt\ 18. ®hÓ Euû]d Sôu ûL®PUôhúPu JÚúTôÕm ®XL UôhúPu Euû]

ϱl× : ®®- V l úTôh¥L°p LXkÕùLôsÞm úTôh¥Vô[oLú[, EeL[Õ ®ûPLs Aû]jÕm N¬ùNnVlThÓ U§lùTiLs RVôo ¨ûX«p Es[]. ®ûW®p ClúTôh¥ (10 ùRôP¬p) Ø¥Ü ùT\ Es[Õ. úTôh¥«p TeùLÓjRYoLÞdÏ ‘Uuú\ô åv- u’ ¨û]Ü Nôu±RrLs YZeLlTÓm. úTôh¥«p ùYt±ùTßúYôÚdÏ ¨û]Ül T¬ÑLÞm, ùYt±d úLôlûTLÞm Lôj§Úd¡u\]. ϱl©hP úSWj§p ¡ûPdÏm ®ûPLÞdÏ U§lÀh¥p Øuà¬ûU ùLôÓdLlTÓm. 20


_÷u - 2009

¿úWôûP

U]m §\kÕ

“¿úWôûP”

úTÑeLs...

úU UôR CR¯p TÜ- u CߧlTVQm þ TϧûVl T¥jRúTôÕ §ÚfNûT Y[W TÜp ThP LxPeLû[ ¨û]jÕ U]úU LXe¡®hPÕ. SpX ùNn§ RÚm SôgûN Rôv AYoLÞdÏl TôWôhÓLs! þ ú W ô v - u , ÏÚN¥ SôhÓ SPl×m ÅhÓd ¡Pl×m AÚûU«Ûm AÚûU. £u]j Rm©, ùT¬V Rm© ÑmUô LXdÏ\ôeL. þ ÑúWx, ÏÚN¥ TôW§l ©¬V²u L®ûR ¾l©ZmTôn ÑhùP¬d¡u\Õ. úRôp®Lú[ Euû] úS£dÏm SpX SiTu þ Gu\ Y¬ VRôojRj§u BuUô. SpX Y¬Lû[l ×ÕdL®ûRVôLj RÚm ¿úWôûPdÏm YôrjÕLs. þ úWô¶j, ÏÚN¥ éªdÏs ClT¥Vô CÚdÏ þ Sôu Gu]ùYpXôúUô ¨û]f£ÚkúRu. SpX RLYûXj RÚm A±úYôUô B«Wm RLYpLs, TVàs[ ùTôd¡`eL[ôL Es[]. ÏU¬ ¨XYàdÏl TôWôhÓLs! þ ùSpNu, ÏÚN¥ ‘úRÓ úRÓ Yô]m YNUôÏm’ ùRôPûWl T¥dÏmúTôÕ £\lTô] Yôr®tÏj úRûYVô]Ytû\l ùTßYûR EQo¡ú\u. ØhûPdÏs E\eÏm úLô¯dÏgÑ ùY°«p YÚYRtLô] ùYlTjûR úYiÓUô]ôp Rôn RWXôm. AÕ ùY°YWúYi¥V ®ÚlTjûR Vôo RWØ¥Ùm Gu\ Y¬«u AojReLs B«Wm. Gm.G. ù_Xv¥u AYoLÞdÏl TôWôhÓLs! þ ®´, N´, ÏÚN¥

U²RoL°u YûLûV Cuû\V ãZúXôÓ ®[d¡V Tôû[. TuÉoRôv AYoL°u ‘¿eLs GkR YûL’ þ Gu\ LhÓûW ®[d¡V ®Rm Aû]YûWÙm £k§dL ûYj§ÚdÏm GuTÕ EiûU. þ A´Rô, ÏÚN¥ SUÕ F¬p SPkR ¨LrÜLû[j RÚm SmU FÚ úLôPôe¡, Oô]vSô]m ùTt\ ÏZkûRL°u ùTVo ®YWm, UWQUûPkRYoLs Tt±V RLYpLû[j RÚm ¿úWôûPûV YôrjÕ¡uú\u. þ ú_mv, ÏÚN¥ ×Õ ØVt£VôL ‘CYoLs TôoûY«p úU §]m’ Gu\ TϧûVj RkR ¿úWôûP £\l× YôrjûRl ùTß¡u\Õ. UdLú[ôÓ UdL[ôLj Ruû]Ùm CûQjÕdùLôsÞm ¿úWôûP«u T¦ Cuàm Y[W YôrjÕ¡uú\ôm. þ _ôu, AÚs, Bu\², ÏÚN¥ ¿úWôûP«p YÚm Aû]jÕl TûPl×LÞm ªLÜm £\lTôL Es[Õ. Sôù[ôÚ úU²VôL Y[Úm ¿úWôûP Cuàm Y[W YôrjÕ¡uú\u. CRtLôL EûZdÏm B£¬VoLs §Ú. -úLô, §Ú. ù_Xv¥u B¡úVôÚdÏl TôWôhÓLs! þ § Ú U § . - p - ú U ¬ , ÏÚN¥ ùRô¯Xô[o §]f £\l×d LhÓûWVôL ùY°YkR G.S. T¬U[ ùNp® AYoL°u ‘EûZlúTôm EVoúYôm’ ùNn§«p ùNôpXlThPûY Aû]jÕm úRu Õ°Ls. ÑmUô CÚdÏm ùTiL°u úYûXûVl Tt± ϱl©hPÕ ªLÜm AÚûU. YôrjÕLs. þ Sôg£p ØjRZÏ 21


_÷u - 2009

¿úWôûP úUÛm JqùYôÚ CRÝdÏm RY\ôUp LhÓûW GݧYÚm AjRû] úTÚdÏm TôWôhÓLs. ϱlTôL ‘YÚkÕ¡ú\ôm’ Gu\ RûXl©p YÚm ùNn§Ls, JÚ ¨ªPm áP ¨û]jÕl TôodLôR Sm Fo SToLû[ ¨û]dL ûYjÕ LiLû[d Ï[UôdL ûYd¡\Õ. ùUôjRj§p ¿úWôûP«p YÚm AjRû] ùNn§LÞúU ãlTo. þ A. úU¬ ù_Vô ùNuû] þ 94.

YôNL¬u U]m §\kR úTfÑ ÏÚN¥ UiûQ®hÓ ùYÏ ùRôûX®p SôeLs YôrkRôÛm Sm Ui¦u ùTÚûULû[ A±V GeLs CpXm úR¥ YÚm ¿o KûPdLôL UôRkúRôßm Lôj§Úd¡ú\ôm. ¿úWôûPûVj RY\ôUp Aàl© ûYdÏm B£¬Vo £. U¬V TuÉoRôÑ - ú Lô AYoLÞdÏm, ÕûQ B£¬Vo Gm.G. ù_Xv¥u Utßm Aû]jÕ ùTôßlTô[o LÞdÏm Su±.

¨VôVUô...! “

“

“

Au× ULú] Guû] ¿ TôWm G] ¨û]jÕ Ø§úVôo CpXj§p ®hÓ®hÓ Gu ØLm TôodLôUp ùNu\ôúV... G]dÏ ¨û]Ü YÚ¡u\Õ Euû]l Ts°«úX úNojR Auß ‘AlTô’ ‘AlTô’ Guß ¿ LR±V úTôÕ LXe¡V LiLú[ôÓ Euû]l TôodLôUp SPkÕ YkúRu ARtLôLj Rôu ClT¥f ùNnRôúVô SpX Ts°«p Eû]f úNodL SôVôn AûXkÕ SôsúRôßm K¥ú]u ¿Ùm...

SpX اúVôo CpXm úR¥l ©¥j§Úd¡u\ôn.. “

Sôu YkÕ TôojRôp T¥l× AûXkÕ®Óm Guß ¨û]júRu ¿Ùm Guû]l TôodL YWôUp UôRkúRôßm ER®j ùRôûLûV Aàl© ûYd¡u\ôúV TûZV LPû]f N¬VôL ùNn¡u\ôúV...

“

Euû] EÚYôdL Guû] LûWjúRu ¿ Guû] AûXdL¯dLôUp اúVôo CpXm úNojRôúVô.. Su± E]dÏ

“

Eu ùLôgÑm ùUô¯ úLh¥P 22

Eu Lôp Uôo©p ª§j§P TWYNlThP SôhLs TX... “

Eu ©sû[«u ùUô¯ úLh¥PÜm BûNRôu LûXVôR L]ÜLs Li½Wôn LûW¡\úR...

“

¿ Y[W Sôu TôÓThúPu ¿úVô Sôu Åh¥tÏs YkÕ®P áPôÕ GuTRtLôL TôÓTÓ¡\ôn.. ¨VôVUô CÕ!

þ L®U¦RôNu, SôLoúLô®p


_÷u - 2009

¿úWôûP

23 Gm.H. ù_Xv¥u, LôÚiVôSLo, ÏÚN¥ SUdÏl TôRLUô] Ïû\Lû[f NôRLUô] ¨û\VôL UôtßYRtÏ GjRû] SôhLs Lôj§ÚdL úYiÓm? CRtLô] SôhLs YÚm Guß Lôj§ÚdL úYiPôm. ¡ûPjÕs[ JqùYôÚ Sôû[Ùm C²V Sô[ôL ¨û]jÕ Sôm ùNV-p C\eLúYiÓm. SmûU SôúU úR¥lTôojRôp, SmûU SôúU úRôi¥l TôojRôp SUdÏs CÚdÏm §\ûULs ØLm LôhÓm. SUÕ TôRLUô] GiQeLs NôRLUô] ¨û\VôL Uôßm. CRtLôLd Lôj§ÚdL úYiPôm. Hù]²p, ‘LPkR LôXm GuTÕ L]Ü G§oLôXm GuTÕ LtTû] Cuß Su\ôL YôrkRôp JqùYôÚ LPkRSôÞm NkúRôNd L]YôÏm Sôû[V Sm©dûLûVd LtTû]VôdÏm Cuû\V Sôû[ UhÓm TôÚeLs Cuß UhÓúU YôÝeLs’ þ Gu¡\ôo Lô°RôNo. Cuû\V Sôû[ C²V Sô[ôL Uôt\ ØVpúYôm. Cû\Yu SUdLôLl TûPjR°jR CkR Sôs C²ûUVô] Sô[ôL Uô\úYiÓm Gu\ôp ¡ûPjR Sôû[ C²V Sô[ôL ¨û]jÕ SpX ùNVpLs ùNnV ØVu±PúYiÓm. SmêoL°p ‘B±V Lg£ TZeLg£’, ‘AlúTô ùNnVôRÕ AlTu LôXj§Ûm SPdLôÕ’ Guß ùT¬úVôoLs ùNôpX úLh¥Úd¡ú\ôm. Rs°lúTôÓm JqùYôÚ SôÞm SUdÏl TôRLUô] GiQeLs. ×§Õ ×§RôL Øû[dÏm Lô[ôuL[ôL Uô± Sm £kûRûVf £ûRdÏm GuTûR U\dLúYiPôm. ØÕùLÛm× SmûU ¨ªoj§ ûYd¡\Õ, ØVt£ SmûU EVoj§ ûYd¡\Õ. AkR ØVt£ûV úUtùLôs[ LôXm LPjRXôUô? ¡ûPjR CkR Sôû[ C²V

Sô[ôL Uôt± ØVt£«p ùYt± ùT\úYiÓm. ‘BûNlTÓeLs ªLlùT¬RôL BûNlTÓeLs AkRj ûR¬Vm áP CpXôUp AtTUôL BûNûVf ÑÚd¡d ùLôi¼oLú[Vô]ôp YôrdûL«p úYß GûRl ùT¬RôL ¿eLs Nô§jÕ®Pl úTô¡ÈoLs’ þ GuTôo _d¡ YôÑúRq. BûNlThÓ YôrûY AàT®dL AkR Sôs £\kRÕ Gußm CkR Sôú[ £\kRÕ Gußm Sôs, ShNj§WeLs TôojÕ BûNlTÓYÕm Øû\Vô? ¡ûPjR JqùYôÚ Sôû[Ùm C²V SôhL[ôL Uôt\ úYi¥VÕ SUÕ LPûUVpXYô? JÚY²u GiQeLs ûR¬VjRôp ¨WlTlTh¥ÚkRôp AYû]j ûR¬VNô- Gu¡ú\ôm. AÕúY Sm©dûLVôp ¨WlTlTh¥ÚkRôp AYu NôRû]Vô[u B¡u\ôu. AkR Sm©dûLûV Cuú\ ¨WlT ØVpúYôm. Sôm Juû\ AûPV GiÔmúTôÕ ARû] ØR-p LtTû]«p ¨û]jÕl TôodLúYiÓm GuTôo Yôph ¥v². LtTû]«p ¨û]jÕl TôodLÜm LôXm LPjRXôUô? NôRû]«u ®ûR ‘Gu]ôp Ø¥Ùm’ Gu¡\ Sm©dûL«pRôu CÚd¡\Õ. AkR Sm©dûL JqùYôÚ SôÞm Smªp Õ°o®PúYiÓm. CRtLôL JqùYôÚ Sôû[Ùm Sôm GÓjÕdùLôs[ úYiÓm. JqùYôÚ SôÞm C²V Sô[ôL Uô± Sm Sm©dûLûV Y[odLúYiÓm. GqYôù\²p, Ko F¬p AWNo CÚkRôo. AYÚdÏ JúW ULu. AYu AZLô] ØLØûPVYu. 27


_÷u - 2009

¿úWôûP

B]ôp, AY]Õ ØÕúLô áu. TôYm, ϲkúR SPkÕ §¬kRôu...! AWNÚdúLô ªÏkR LYûX, Ru JúW ULu ClT¥ CÚd¡\ôú] Guß. TX UÚjÕYoLû[ YWYûZjÕ £¡fûN ùNnRôu. B]ôp, C[YWNu ØÝ ÏQm ùT\®pûX. CߧVôL, JÚ U]SX UÚjÕY¬u BúXôNû]lT¥, C[YWNu ¨ªokÕ SPkÕ ùNpYÕúTôp Ko AZLô] K®Vm Juû\ YûWkÕ AY]Õ Aû\«p ûYjRôu. K®VjûRl TôojRT¥úV Y[okRôu C[YWNu. ‘A§p Es[T¥úV Rôàm Uô±P Ø¥Ùm!’ Gu\ GiQjûRj Ru BrU]§p T§jÕd ùLôiPôu. UÚjÕYoLs ùLôÓjR T«t£Lû[ùVpXôm ùRôPokÕ ùNnÕYkRôu.

Gu] BfN¬Vm! ªL ®ûW®úXúV ¨ªokÕ SPdLXô]ôu C[WYNu. CkR Uôt\m Guú\ô JÚSôs YÚm Guß C[YWNu ¨û]dL®pûX. JqùYôÚ Sô°Ûm CRtLô] ØVt£ûV GÓjRôu. JqùYôÚ SôÞm Rôu ¨ªokÕ SPlTRôL ¨û]jRRu TXú] CkR ùYt±. Bm, ùYt±d L²ûV Sôm T±dL úYiÓùUu\ôp ¡ûPd¡u\ JqùYôÚ Sôû[Ùm Sôm C²V SôhL[ôL ¨û]jÕ ùYt±ûVl Tt±f £k§júRôm Gu\ôp Sm YôrÜl TôûR ®NôXUôÏm, AkR Yô]m Sm YNUôÏm. þ úRPp ùRôPÚm

£¬lúTôm

vûUp.. ©Çv

PôdPo : LûP£Vô VôûWVôYÕ TôodL ®Úm×ÈV[ô úSôVô° : BUô... JÚ SpX PôdPWô TôodL ®Úmסú\u. þ Gm.H.

JÚYu : Gu ùTôiPôh¥ TpÛ®[d¡]ô Rôu Lôl©j RÚYô...! Ut\Yu : Gu ùTôiPôh¥ Tôj§Wm ®[d¡]ôRôu Lôl©j RÚYô...! þ Gm.H.

קRôn ×jÕXÏ TûPj§P Øû[ AÚmTôn Õ°o®hPôúVô Ui¦p Õ°o ®hPûR TôojRôúVô! Ui¦u YôNjûR Y[jûRl TôojRôúVô Ui¦u SôLÃL úLôXjûRl TôojRôúVô Øû[ AÚmTôn YkR ¿ Ui¦p Øû[dÏm קVûRl TôojRôúVô! AlקVûR Su\ôdL ¨û]jRôúVô úLôQûX úSWôd¡P ¨û]jRôúVô! BÙR ÙLj§p SôL¬Lj§p ªRlTûR Su\ôd¡ קRôd¡P ¨û]jRôúVô! YÚm LôXj§u BÙR BTjûR, A¯ûY ¿d¡P קRôn Tôod¡u\ôúVô!

L®ûRlúTôh¥ ØRp T¬Ñ

קRôn ©\kR ¿ קV £kRû]Lû[ ÑUkÕ TôoûYLû[ ®NôXUôd¡PYô! £\ùLô¥k§ÚdÏm £ß ùRô¯pLû[ ºWôd¡ Sôu G]Õ GuTûR®P Sôm Gu\ NUjÕYUôd¡PYô! ×jÕXÏ TûPj§P ®ûWkÕ Yô! - A. - i Pô AvLôo ÏÚN¥

28


_÷u - 2009

¿úWôûP

©uTt\ôúR... Øuú]ß þ Tôû[ TuÉoRôv

×jRLeLs UhÓm §]m ú R ô ß m T¥lTR]ôp Sôm A±Yô° B¡®PØ¥ÙUô? §]m §]m KÓm úTÚk§Ûm, S P d Ï m CPeL°Ûm, ×jRLeLû[ T¥jÕdùLôiúP CÚlTYoLs GpXôm A±Yô°L[ô? Gu\ úLs® Cuß U]§p §]Øm K¥dùLôiúP CÚd¡\Õ. ×jRLeLs T¥lTÕ GuTÕ UQt¡Qtû\j úRôiÓ¡\Uô§¬. B]ôp A±Ü GuTÕ UQt¡Qt±p Fß¡\ Ri½o Uô§¬. ùYßm UQûXj úRôi¥dùLôiúP CÚlTRôp Ri½o YkÕ®PôÕ. Ui¦u UôoTLeL°p ¿o CÚkRôp UhÓúU ¿o ÑWdÏm. G]úY ¨û\V ×jRLeLs T¥jRôÛm, U]lTôPm ùNnRôÛm TXo A±Ü Y[WúY CpûX. LôWQm T¥jR AYoLs ÑVUôL £k§lTúR CpûX. £Xo ¿Út±pXô UQûXj úRôi¥d ùLôiúP CÚd¡\ôoLs. TX A¥ BZm úRôi¥Ùm Ri½o CpXôUp Li½o Y¥d¡u\]o. AÕúTôX AÓdLÓdLôn ×jRLeLû[l T¥jÕm £Xo A±®pXôRYoL[ôLj §Lr¡u\ôoLs. £X úSWeL°p Bt±u UQûXd ùLôgNm úRôi¥]ôúX ¿o ÑWkÕ®Ó¡\Õ. AÕúTôX £Xo JÚ ×jRLm T¥jRôúX A±ûY Y[Uôd¡d ùLôs¡u\]o. LôWQm T¥jR Juû\ BWônkÕ Tôod¡u\]o. ®û[Ü A±Ü. A±Yô°Ùm B¡\ôu. ¿eLs GkR ×jRLjûRl T¥jRôÛm AûR Tt± BWônkÕ þ BrkÕ T¥ÙeLs,

ùYt± ¨fNVm. §ÚdÏ\s T¥jRôÛm N¬, YôW, UôR Tj§¬ûLLû[l T¥jRôÛm N¬ EiûU CÚd¡\Rô Guß úR¥ TôÚeLs. EeL°u A±Ü Rôú] Y[Úm. JÚYo úTf£Ûm, GÝj§Ûm, YôrdûL Øû\«Ûm EiûU CÚd¡\Rô Guß áokÕ TôÚeLs, A±Ü Y[Úm. “Rôn ùNôpûXj RhPôúR” Gu\ ×jRLjûRl T¥júRu. YWRhNûQ úLhLf ùNôp¡\ôs Rôn. Rôn ùNôpûXd úLh¡\Yu êPu. Ußd¡\Yu A±Yô°. UÚULû[ U§dLôúR; UiùQiùQûV Ftß Gu¡\ôs Rôn! RônûUúV Au×... AuúT RônûU. AuúT Cu± JÚ ùTiûQ A¯dL ¨û]dÏm Rôn, RôúV CpûX GuTÕ ÖhTUô] A±Ü. Lh¥]Yu Li LXeLôUp ÏÓmTm SPjR úYiÓm GuTÕ CpX\ RoUm. CkR ¨ªPm Eu AmUôûY ùY°«p Aàl× Guß Uû]® AÝÕ BolT¬dÏmúTôÕ LmÀWUôn ¨uß ùTt\Yû[ YQe¡ Åh¥p ûYj§ÚlTÕ ÖhTUô] CpX\ RoUm. CûY ×jRLjûRl T¥jÕ ÑVUôL £k§jRûUVôp YkRûU. “Øuú]ôû] U§dLúYiÓm, êjúRôo ùNôp úTQ úYiÓm” GuTÕ AY£Vm. “ÏÚ YôojûRdÏ UßYôojûR CpûX” GuTÕ ULôYôd¡Vm. B]ôp ÏÚ RY\ôLf ùNôu]ôp G§olTÕ A±YôLôRô? UßlTÕ RY\ô? Gu\ôp RY\ô] Juû\f N¬Vô] Øû\«p UßlTúR Sm A±YôÏm. CXd¡Vj§p, CWôUàûPV ÏÚ Y£hPo. CWôUû] AY]Õ RkûR LôhÓdÏl úTôLd áßmúTôÕ CWôUû]j RÓjR Y£hPo “Sôu Eu ÏÚ. Á±lúTôL úYiPôm Guß RÓjRôo. AlúTôÕ CWôUu ÏÚúY Nj§Vm, GpXô RoUeLû[®P úUXô]Õ Guß 29


_÷u - 2009

¿úWôûP

úTô§jRYo ¿eLs. ClúTôÕ ¿eLs Gu RkûRdÏ Sôu ùLôÓjR Nj§VjûR Á\fùNôpÛ¡ÈoLú[ Guß Y£hPo YôRjûR Áß¡\ôu CWôUu. CR]ôp CWôUu ÏÚûY Áß¡\ôu; U§dL®pûX Guß á\Ø¥ÙUô? ÏÚûY®Pj RoUjûR U§d¡\ôu Guß ùNôpXúYiÓm. ùT¬úVôûW AYU§lTÕ AúVôd¡Vj R]m. ARtLôLl ùT¬úVôo ùNôpÛYÕ GpXôúU N¬ N¬ GuTÕ ANhÓjR]m. AúVôd¡V]ôL CÚlTÕ RYß Gu\ôp ANPôL CÚlTÕÜm RYßRôu. ÑVm.. ÑVm.. ÑVm Gu\ ®¯lúTôÓ CÚdLl TZÏeLs, ùYt± ¨fNVm. GlùTôÚû[ Vôo á±]ôÛm A§p EiûUlùTôÚû[ A±YÕRôu A±Ü Gu¡\ôo YsÞYo. Cuß Sôm ©uTtßm UReLs RÚm èpL°p ùNôpXlThP ùNn§Ls ○

TX T¬ºXû]dϬVûY. RY\ô]ûY Gu\ GiQm SUdÏs HtThÓ®hPôp Ck§V 骫p CWjRm TôVôÕ. úTôo HtTPôÕ. GÕ ùT¬Õ Gu\ YôdÏYôRm úUúXôeLôÕ. Aû]jÕ ÏZlTeLÞdÏm LôWQm êPjR]úU. êodLdÏQúU. Sm A±Ü ùNu\Õ GeúL? GRû]l T¥jRôÛm, GûRd úLhPôÛm, GûRlTôojRôÛm EiûUûVj úRÓm BWônf£ A±úYôÓ ùRôûXúSôdÏ £kRû]úVôÓ Gh¥lTôojRôp Sm A±VôûU, êPjR]m, êodLjR]m ×ûRkÕúTôÏm. TÏjR±Ül TôûR«úX Sm TôoûY áoûU ùTßm. Al×\m Gu]? ùYt± ¨fNVmRôú]! þ ùRôPÚm.

B¥ Yô U«úX... U«úX Eu BhPjRôp Gu LôpLs BP Õ¥d¡\Õ! Uô¬ YÚYÕ A±kRôúVô AR]ôp Eu úRôûL ®¬jRôúVô! Eu AZLô] YiQeLs U«XôL Uôßm Gu GiQeLs! ¿ Lô]Lj§u AZLô] C[YW£úV Sôh¥Vj§p Gußm LûX AW£úV! ¿ TôWR úRNj§u úR£VlT\ûY BhPj§p Gußm Sôh¥VlT\ûY! Eu AZLô] LiLs Yô²u ®iÁuLs!

¿ Gußm Lôh£ RÚm AZ¡V U«úX! G§¬ûV LiÓ E]Õ KhPm G]dÏs GÝkR U]YôhPm! UûX Ef£«p ¨uß Lôh£ RÚm AZ¡V U«úX! Eu AZ¡p Gu U]m é¬lTûP¡\Õ CeÏ GpúXôo U]§Ûm Eu AZLô] úRôûLLs 30

E]dÏ Rô]m A°jR úTLu Ys[ÛdÏ G]Õ Su±. Uô²Pú] ×u]ûL úRôûLL[ôp ®¬jRô¥ U¡r®dLYô.... - M. XôWu£Vô ùLu£ ÏÚN¥


_÷u - 2009 UôQYo vùT`p

¿úWôûP

A±®Vp £kRû] Y[ok§P

A. TôûXd LônfÑmúTôÕ AÕ Hu ùTôe¡ YÚ¡\Õ?

C) Ri½¬p ùLôÝlúTô, UôÜfNjúRô, ×WReLú[ô CpûX. G]úY úUtTWl©p HÓ GÕÜm T¥V®pûX. Lôtßd ϪrLs RûP«u± ùY°úV\Xôm. G]úY ¿ûWd ùLô§dL ûYdÏmúTôÕ AÕ ùTôeÏY§pûX.

B. ùRôPokÕ ¡[±dùLôiúP CÚkRôp ùTôe¡ Y¯Y§pûX þ Hu? C. Ri½ûWd Lônf£]ôp ùTôeÏY§pûX?

A±®Vp ®ÚkÕ 1

Hu

ùRôûXdLôh£l ùTh¥ûV Bu ùNnR EPu NlRm EPú] YkÕ®Ó¡\Õ. B]ôp TPm ùR¬V £±Õ úSWUô¡\Õ þ Hu?

Tôp GuTÕ Ri½o, ×WRm, UôÜfNjÕ, ùLôÝl× Utßm TX RôÕlùTôÚhLs APe¡V LXûY. Tô-p Es[ ùLôÝl©u APoj§ (Density) Ri½¬u APj§ûV®Pd Ïû\YôL CÚlTRôp Tô-u úUtTWl©p AûY ªRd¡u\].

JÚ ùRôûXdLôh£l ùTh¥«àsú[ NlRjûR EÚYôdÏm TϧLs (Audio Section) TPjûR EÚYôdÏm TϧLs (Video Section) G] Es[Õ. Sôm ùRôûXdLôh£ûV Bu ùNnR EPú] ªuNôWm CkR CWiÓ TϧLÞdÏúU JúW úSWj§pRôu ùNu\ûP¡\Õ. ªuNôWm YkRûPkR EPú]úV NlRm EÚYôdÏm TϧLs EPú] úYûX ùNnVj ÕYe¡®Ó¡u\]. TPjûR EÚYôdÏm Tϧ«Ûs[ Ød¡VUô] TôLm úLjúRôh úW ¥ël (Cathode ray Tube crt) Gu\ûZdLlTÓm ©dNo ¥ël BÏm. CkR ©dNo ¥ë©- Ú kÕ EÚYôÏm GXdhWôu L§oLú[ TPjûRj §ûW«p úRôu\f ùNn¡u\]. ©dNo ¥ë©u Esú[ JÚ ùUp-V ©XùUuh Es[Õ. AÕ ãúPßm úTôÕRôu A§-ÚkÕ GXdhWôuLs EÚYôÏm. CkR ©XùUuh ãúP\ Ntß RôURUôÏm. G]úYRôu TPm Ntß RôURUôLj §ûW«p úRôuß¡\Õ.

A. Ri½¬u ùLô§¨ûX ùYlTm 100 0C . B]ôp Tô- p Es[ ùLôÝl× 500C ¨ûX YÚmúTôúR Tô-p Es[ ùLôÝl× EÚ¡, úUtTWl©p YkÕ JÚ ùUp- V TPXUôL TPokÕ ¨t¡\Õ. GkR JÚ §WYjûRd ùLô§dLûYjRôÛm AkR §WYj§-ÚkÕ Lôtßd Ϫ¯Ls úRôu± úUúX ¡[m© YÚm. Tôp ãPôÏmúTôÕm Lôtßd Ϫ¯Ls EÚYô¡ úUúX YÚm. úUtTWl©p ùLôÝl×lTPXm HPôLl T¥kÕ CkRd Ϫ¯Ls ùY°úVßYûRj RûP ùNnYRôp, £ß £ß ϪrLs Ju\ôL CûQkÕ ùT¬V Lôtßd ϪrL[ôL Uô± AkR HhÓl TPXjúRôÓ úUúXÝm© ùTôe¡ Y¯¡\Õ. B. TôûX JÚ LWi¥Vôp ùRôPokÕ ¡i¥dùLôiúP«ÚkRôp úUtTWl©p HÓ T¥YÕ RÓdLlTÓ¡\Õ. úRôußm Lôtßd ϪrLs ùY°úV±®Óm. G]úY Tôp ùTôe¡ Y¯YÕ RÓdLlTÓ¡\Õ.

BRôWm þ ‘A±®Vp ϱl×Ls’ ùRôÏl× þ ùU¬p ¬ú]ô, T§ù]ôu\ôm YÏl× 31


_÷u - 2009

£\l×l úTh¥

¿úWôûP

LtL.... LtL.... LNP\

Smê¬p TjRôm YÏl× úRo®p 500þdÏ 468 U§lùTiLs ùTtß NôRû] TûPjR S.A. _ôow AYoL°u ULu A´u ´úVô AYoLû[ U]RôWl TôWôhÓ¡ú\ôm. AY¬Pm úT£VúTôÕ. • NôRû]dLô] LôWQm Gu]? * AmUô þ AlTô®u JjÕûZl×, B£¬VoLs Ts°«úX study ûYjÕ T¥dL ûYjRÕ. U]§tÏs CÚkR A§L U§lùTi ùT\ úYiÓm Gu\ ùY±. • EeL[Õ G§oTôol× Gu]?

• Nô§dLj Õ¥dÏm UôQYoLÞdÏ EeL[Õ BúXôNû] Gu]? * U]m ûYjÕl T¥dL úYiÓm. ©\o ùNôp-l T¥lTÕ ©¥dLôÕ. Rôú] T¥dL úYiÓm. T¥jR T¥lûT AÓjRYúWôÓ T¡okÕ T¥lTÕ úUÛmA±ûY Y[odÏm.

* ùTô±Vô[Wôn (L¦lùTô±«p) Uô\úYiÓm. • ¿úWôûP«p EeLÞdÏl ©¥jR Tϧ? * ÏßdùLÝjÕl úTôh¥«p LXkÕ ùLôsYÕ. GpXô TϧLû[ÙúU ®Úm©l T¥lTÕ.

Su±.

Ri

Wô úPô

....

êuß BiÓL°u ¿úWôûP«p ×ÕlTûPl×

CWiPôm LûXYôQo Gußm, SûLfÑûY úTfNô[o Gußm, £kRû]f £t© Gußm úTôt\lThPYÚm ÑUôo 10B«Wj§tÏm úUtThP Th¥Uu\eLû[d LiPYÚm, 8500þdÏ úUtThP £kRû] LhÓûWLs TûPjRYÚm, ÑUôo 23 Tj§¬ûLLÞdÏd LhÓûWLs Gݧ YÚTYÚUô] ºoªÏ £kRû]Vô[o ùTô.U. WôNU¦ AYoL°u LhÓûW AÓjR CR¯p ùRôPo UôûXVôn YÚm. BYXôn G§oTôÚeLs.

ÏÓmT E\®p Y[W... JÚYÚdùLôÚYo ®hÓdùLôÓeLs. ϱlTôL ‘Rm’ ûUd ûL®ÓeLs Sôu Rm Guß ùNôpYÕ ×ûLlTûR Auß Uô\ôL ®YôRm YôdÏYôRm, ©¥YôRm, AûRl úTôuß LôWØm ÏÓmTYôr®tÏ BLôÕ. LôWm Gu\Õm EûWlûT ¨û]dLúYiPôm. SmªPm Es[ A§LôWm, AXeLôWm, ALeLôWm, LônUôLôWm CYtû\ ®Xd¡ YôrkÕTôÚeLs. ÏÓmTúLô«p ª°ÚYûRd LôiÀoLs þ L®U¦RôNu, SôLoúLô®p 32


_÷u - 2009

¿úWôûP

EÚYôÏúYôm.. EÚYôdÏúYôm.. EÚUôßúYôm.. þ ùN. ÄUô ú\ôv

®ûR þ 4 “úYLØm Õ¥l×m Es[ 100 Cû[OoLû[j RôÚeLs. Sôu CkR Ck§VôûYúV Uôt±d LôhÓ¡ú\u” Guß ùNôu]ôo ÑYôª ®úYLô]kRo. CÕ NôRôWQ YôojûRVpX, N¬j§Wj§u TdLeL°p ùTô±dLlThP YôojûR. Cû[OoL°u ÁÕ ANôj§V Sm©dûLÙm A¾R G§oTôol×m AYo ùLôi¥ÚkRôo. NêL Uôt\m ϱjÕl úTÑm NêL®VXôÚm Cû[ OoL°u ATôWNd§ûV A§NVjÕPàm, ®Vl ×Pàm Tôod¡u\]o. GkR ®Rf NêL Uôt\j§tÏm Cû[ OoL°u TeúLt× ªL AY£VUô]Õ Guß AYoLs EߧVôLd áß¡u\]o. LhÓdLPeLôd LôhPôt±u Nd§dÏm, TVuTÓjRôR Y[Uô] ®û[¨Xj§u ùN¯l©tÏm JlTô]YoLs Cû[OoLs! GiQt\ §\ûULÞm Bt\pLÞm ùTô§kÕ ¡PdÏm ùTôd¡`eLs ApXYô AYoLs! CVp©úXúV TûPl Tôt\Ûm, ùNVtTôhÓj §\àm ùTô§kÕ ¨Wm©Ùs[ Lôû[Ls. GeÏm G§Ûm ×ÕûUûVd LôQ®Úm×m TÚYj§]WpXúWô? A¥ûUjRû[«-ÚkÕ SUdÏ ®ÓRûXûV ùYuß ùLôÓjR SUÕ ULôjUô Lôk§dÏ HLô§Tj§Vj§u ÁÕm ¨\ùY±«u ÁÕm ùYßl×m AR]ôp HtThP ÑRk§W RôLØm EÚYô]Õ áP C[YV§pRôu.

®ÓRûXl úTôWôhPj§tÏ A¡mûN Y¯ûV®P Be¡úXV¬u BÙRl×Wh£ Y¯úV ûLùLôÓdÏm Guù\u¦ CÚTRô«Wm Cû[OoLû[j §Wh¥ £eLlé¬p Ck§V úR£V CWôÔYjûR ¨ß®V ÑTôx Nk§WúTôÑm úTôodÏQØm, ×Wh£ WjRØm Ftù\ÓdÏm Cû[OuRôu. BL, CqYôß JqùYôÚ ×Wh£dÏm, ùYt±dÏm ®j§ÓTYàm, ùYt± ùTßTYàm Cû[Oú] GuT§p NkúRLªpûX. B]ôp, J°TûPjR LiLÞm, Eߧ ùLôiP ùSgÑm EûPV Cußs[ Cû[OoL°Pm ×Wh£ CWjRØm, úTôodÏQØm GeúL ùNu\]. ØWhÓj R]Uô] Lôû[Lû[ APd¡]ôpRôu UQkÕ ùLôsúYu Guß JqùYôÚ U Q U L û ] Ù m ÅWØs[Y]ôL EÚYôd¡V ùTiLs YôrkR Ck Sôh¥úX, LôhÓl ×- L û[ Ø\jRôp A¥jÕl ×\ØÕ¡hÓ, KP KP ®Wh¥V ÅWj Rªrj RônLs YôrkR CkSôh¥úX, úTôodL[j§úX Ru RLlTû]l T- ùLôÓjÕ, LQYû]l T- ù LôÓjÕ, ©u R]Õ JúW ÏX Yô¬Nô] BiULû]l úTôÚdÏ Aàl© AYu C\kÕ®hP ùNn§ úLhÓj Õ¥jÕl úTô]ôÛm Ru UL²u ×\ØÕ¡p Am©ÚkRôp AßjùR±úYu AYu Tôp Ï¥jR UôoTLjûR Guß ãÞûWjÕf ùNuß ÏZkûR«u ùSg£-ÚkR Am× LiÓ ¨mU§l ùTÚêfÑ®hP Rªrl ùTi YôrkR CmUi¦p Cû[OoL°u ÅWm GeúL? 33


_÷u - 2009

¿úWôûP U\kÕ®hP]. N¬j§Wj§p JÚ NmTYm ®Y¬dLlTÓ¡\Õ. Lô]p¿o Guß JÚ Be¡úXVu úTôWôhP ÅWu JÚYû]d ûLÕ ùNnÕ £û\«p AûPjRôu. ÅWàdÏj çdÏjRiPû] Guß ¾ol×m YZe¡ L«t\ôp Lh¥Ùm ûYjRôu. ÅWu Gu] ùNnRôu ùR¬ÙUô? êfûN Esú[ úRd¡ ùUôjRUôn êfûN ùY°«p ®hPôu. Lh¥«ÚkR L«ß ThùPuß ùY¥jRRôm. N¬j§Wm ùNôp¡\Õ. Cû[Oú], Gi¦dûLVt\ L«ßL[ôp LhPlThÓs[ôn. Esú[ L]uß ùLôi¥ÚdÏm ÑYôNdLôtß AR]ôp RôeL Ø¥VôR ùLô§¨ûXûV AûPÙmúTôÕ A¥ûUjR]m ÁÕ ThÓj ùR±dÏm ÑRk§WdLôtß À±hÓl TôÙm G]úY Cû[V UôàPúU! URúTôoûYLû[ ALt\j Õ¦! _ô§dLmT°Lû[ ®Xd¡P ¨û]! êPSm©dûLLû[ J¯k§Pf ùNn! Ru]m©dûLdÏ YWúYt× Rô! úYLØm ®úYLØm CÚLiL[ôLd ùLôs! קV NØRôVm Eu LôX¥«p... CߧVôL JqùYôÚ ×Wh£Ùm Cû[Oo L[ôúXúV EÚYôdLlThÓ, Cû[OoL[ôúXúV Y¯SPjRlThÓ Cû[OoL[ôúX ùYpXlThPÕ GuTûR YWXôß áß¡\Õ. BLúY EÚYôÏúYôm, EÚYôdÏúYôm, EÚUôßúYôm!

RônlTô-úX ÅWjûRÙm úRNlTtû\Ùm Fh¥ Y[ojRRôL YWXôß SUdÏf ùNôp¡\Õ. ClúTôÕRôu ©\kR ÏZkûRdÏj RônlTôúX ùLôÓlT§pûXúV! AZÏ úTôn®Óm GuTRtLôL. ©\Ï Ge¡ÚkÕ YÚm SUÕ Cû[OoLÞdÏ ÅWØm úRNlTtßm! AùU¬dL AWÑ 2005þBm YÚPm ªLf£\kR IkÕ L¦²l ùTô±Vô[WôL Sm Ck§VoLû[j úRokùRÓjRÕ. úRNúU ùTÚûUlThPÕ. Hu, Sm úRNjûRúV EXLm TôWôhÓm A[®tÏ ªL YpXûUÙm, Y-ûUÙm, ÅWØm ®W®V Cû[OoLs áhPm CeúL CÚd¡u\]o. ©\Ï Hu Cû[úVôo GÝf£ AûPV®pûX! CÕ Cû[Oo RY\ô. CpûX Y¯LôhÓm RûXYoL°u RY\ô? ®úYLô]kRo úR¥V AkR Cû[OoLs áhPm Nô§jRûXY¬u ©u]ôÛm URjRûXY¬u ©u]ôÛm, Ru ULjRô] ÅWjûRÙm, ULô Eu]RUô] êû[Lû[Ùm ùY±f ùNVÛdÏm, ¾®WYôRd LXôfNôWj§tÏm NXûY ùNnÕ®hP]úWô. S¥LoLÞdÏm, AW£Vp RûXYoLÞdÏm, ®û[VôhÓ ÅWoLÞdÏm HRôYÕ Juß HtThÓ ®hPôp ùLô§jùRÝm C[m WjReLs CkR Sôh¥tÏ ApXÕ Sôm YôÝm FÚdÏ Juù\u\ôp Hu GÝf£ ùLôsY§pûX? CeÏ RûX®¬jÕ BÓm UdLÞdÏ G§Wô] ÑWiPpLû[ G§ojÕ Hu GÝf£ ùLôsY§pûX. £k§jÕl TôodLúYiÓm. úRNlTtû\ FhÓYRtùLuú\ EÚYô] §ûWlTPeLÞm, Sôú[ÓLÞm, UôR HÓLÞm Cuß Rôm EÚYô] úSôdLjûR ÑjRUôL ○

þ ®ûR Y[Úm ○

ú_ôdv

ú_ôdv

AlTô : Gu]¥ CÕ.. GpXô TôPj§úXÙm JÚ Uôod Yôe¡«ÚdúL ULs : ¿Rô]lTô GÕXÙm SmTo JiQô CÚdLÔmà ùNôpÛúY! þ Gm.H.

úSôV° : Gu] PôdPo... U¦dLQdLôL ùPvh TiÔÈeL...? PôdPo : Gu]lTô ùNnÙ\Õ? TQm CÚd¡\ CPjûRd LiÓ©¥dL Ø¥VûXúV...? þ Gm.H. 34


_÷u - 2009

¿úWôûP

K®Vl T«t£l Tt± CYoLs.... Gu ùTVo L. ùWj§] ©WÀ]ô

Gu ùTVo R. úNô]ô

CkR class AZLôL CÚkRÕ. Drawing Sôm YûWkRôÛm slow BLjRôu YûWúYôm. B]ôp Sôu CRu êXm Drawing ùWômT speedBL YûWVj ùRôPe¡ú]u. G]dúL JÚ Ru]m©dûL Es[Õ. Sôu Drawing YûWúYu Guß. Sm LY]m CRu êXm JÚØLlTÓjRlTÓ¡\Õ.

G]dÏ TPm YûWV YWôÕ. AR]ôX drawing ]ôúX ©¥dLôÕ. CkR JÚ YôWm YWÕdÏ G]dÏ ØRpX ©¥dLX. GpXôÚm LhPôVlTÓjÕ]RôX Rôu Sôu YkúRu. YkRÕdÏ Al×\m G]dÏ ùWômT ×¥fNÕ. Gu]ôúXÙm ùWômT SpXô TPm YûWV Ø¥Ùm Guß ùR¬kRÕ. G]dÏ ClTm self confidence YkÕÚdÏ. TPm YûWVÔm]ô SmU LY]jûR JÚØLlTÓjRÔm Gußm ùR¬kÕ ùLôiúPu.

D. Pô²Vô úWôv G]dÏ Drawing YûWVj ùR¬VôÕ. B]ô CeL YkR©\Ï Guú]ôP own creationþX YûWVWR Tj§ T¥f£¡húP, YûWVÜm ùR¬ÙÕ. GRÙúU SôU TôjÕ YûW«WR ®P SmUú[ôP own creationþX YûWkRô ùWômT SpXô CÚdÏm AlT¥iÔ ×¬g£d¡húPu. GûRÙúU SôU full consentration CÚkRôRôu NeatB AZLô TiQØ¥Ùmàm LjÕ¡húPu. G]dÏ CeL YkRÕ ùWômT ©¥f£Úk§f£. Thank you.

G]dÏ CkR 5 SôÞm YkRÕ G]dÏ ùWômT ©¥f£ÚdÏ BQô CeL YWmúTôÕ SmUX Drawing YWV Ø¥ÙUôÔ ¨û]dúLu BQô ùWüih ¥_u YWNÕ G]dúL ùR¬VôUúX YWfúNu EPú] G]dÏ Drawing úUX BN YkÕfÑ AlT Sôu Ru]m©dûLVôX YWkúR Sôú] R²V YW«X BiPYo Gu áP CÚkRQôX YWfúNu.

Gu ùTVo A. Bvª ªpNô Sôu CkR T«t£ûV ùWômT ®Úm©ú]u. Sôu CÕYûW Lt\ K®Vl T«t£ûV ®P TX UPeÏ A§Lm Ltú\u. GuàûPV §\ûUûV ùY°lTÓjR JÚ SpX Yônl× ¡ûPjRÕ. G]dÏsú[ JÚ Sm©dûL YkRÕ. Sôu ClúTô colours Tt± ùWômT A§LUôL LjÕd¡húPu. ùWômT SpXô YûW¡ú\u. Sôu CeL K®Vm YûWYûRl úTôX SpX JÝdLjûRÙm LjÕd¡húPu. GeLÞdÏ Ltßj RkR B£¬Vo Jain AYoLÞdÏ Su±. úUÛm CkR Yônl× ¡ûPdL ER®V GpXôÚdÏm Su±.

Gu ùTVo S. A²v ªmª úUôp CkR Drawing class ùWômT SpXô CÚkRÕ. SpXô ©¥f£ÚkRÕ. ClúTô Gu]ôúXÙm SpXô TPm YûWV Ø¥Ùm AlT¥uà Ru]m©dûL CÚdÏ. C² Gu]ôúXÙm TPm YûWV Ø¥Ùm. TôojÕ YûWYR ®P SmU ùNôkR LtTû]«X YûW«WR Tj§ ùNôp- RkRôeL. AûR Uô§¬ ùWômT úYLUôhÓm YûWVXôm Gu\ Sm©dûL CÚdÏ. 35


_÷u - 2009 u Rô« «p Y Tôoû

¿úWôûP

§VôL ¾Tm...

ùTiûU Ko AXNp

- G.S. T¬U[ ùNp® “Auû]Ùm ©RôÜm Øu]± ùRnYm” “RkûR ùNôp ªdL Uk§WªpûX” CûYùVpXôm RkûRV¬u ULjÕYjûR EQojÕm ØÕùUô¯Ls. TiûP CXd¡VeLs Aû]jÕúU Auû]VûW Au× LôhÓTYWôLÜm, RkûRVûW A\Y¯«p SPjÕTYWôLÜm £jR¬d¡u\]. GpXô RkûRVÚm Ru ¨ûXûV®Pj Ru ©sû[L°u ¨ûX úUmTPúYiÓm Guú\ ¨û]d¡u\]o. Rôu ùT\ôR úTßLû[j Ru ©sû[Ls ùTtß ùTÚYôrÜ YôZúYiÓm Guú\ ®Úmסu\]o. CûR ®®- V Øm AZLôLd áß¡\Õ. “©sû[ Áû]dúLhPôp EeLÞs GkRj RkûRVôYÕ ÁàdÏl T§XôL TômûTd ùLôÓlTôWô? ØhûPûVd úLhPôp AYo úRû[d ùLôÓlTôWô?” (ídLô 11:11, 12). Bm, ©sû[L°u úRûYûV A±kÕ AûRl éoj§ ùNnV AVWôÕ EûZdÏm RkûRVo ªLlTXo. AR]ôpRôu, LPÜû[l TôojÕ ‘AlTô RkûRúV’ Guß E¬ûUúVôÓ AûZdL, CúVÑ Ltßd ùLôÓjRôo. ®®- V m LôhÓm RkûRVo 1. RkûRVôm LPÜs : EX¡Ûs[ Aû]jûRÙm TûPjR LPÜs Au× ¨û\j RkûRVôL CÚkRRôpRôu Ru]ôp TûPdLlThP U²R²u R²ûUûVl ׬kÕùLôs[ Ø¥kRÕ. AYàdÏf N¬Vô] ÕûQûVd ùLôÓjÕ AYû] U¡r®jRûRl Tôod¡ú\ôm. AÕUhÓUpX U²Rû]j Ru A§LôWjÕdÏs LhÓlTÓjÕm JÚ NoYô§LôWj RkûRVôL CpXôUp “TÛ¡l ùTÚ¡ UiÔXûL

¨Wl×eLs; AûR EeLs Bt\ÛdÏ EhTÓjÕeLs; LPp ÁuLs, Yô]jÕl T\ûYLs, ¨Xj§p FokÕ E«oYôrY] Aû]jûRÙm BÞeLs” (ùRô.è 2:28) Guß á± Aû]j§uÁÕm A§LôWjûR AYàdÏd ùLôÓjÕ, ùTôßl×s[ JÚ RkûRVôL ùNVpThPûRd Lôi¡ú\ôm. 2. ®ÑYôNj§u RkûR B©WLôm Ru اokR YV§p ¡ûPjR JÚ UL]ô] DNôdûLÙm T-«P Cû\Yu úLhPúTôÕ, ‘CúRô! A¥úVu’ Guß Øt±ÛUôLj Ruû]Ùm Ru©sû[ûVÙm Cû\ ®ÚlTj§tÏd ûLV°jRj RkûRVôL B©WLôm EVokÕ ¨t¡\ôo. T-«Pf ùNuú\úTôÕ, Ru ULu DNôd¡u NkúRLeLÞdùLpXôm, Gs[[Üm TRhPm CpXôUp, AûU§úV EÚYôn, “GpXôYtû\Ùm LPÜú[ TôojÕd ùLôsYôo ULú]” (ùRôè 22:8) Guß T§p ùUô¯kÕ, LûP£ YûW ¨ûXjÕ ¨u\R]ôp Rôu ®ÑYôNj§u RkûRVôL Ø¥kRÕ. 3. A±Ü ×LhÓm RkûR úRô©jÕ RôûV U§jÕ SPjRp, ùRnY TVm, ¿§ûVd LûPl©¥jRp, EiûUûVd LûPl©¥jRp, HûZLÞdÏj RÚUm ùNnRp, ¾V SPjûRûV ®XdÏRp. CÕúTôu\ TX A±ÜûWLû[j Ru ULu úRô©VôÜdÏ YZe¡ Sp A±Ü ×LhÓm RkûRVôLj úRô©jÕ £\kÕ ®[eÏ¡\ôo. (úRô©jÕ 4:3þ19) 4. ¿§Uô]ôn RkûR ãûNVlTo £\kR U§lÀhÓd ÏÓmTj§p RkûRVô«ÚkR ãûNVlTo úSoûUVô[WôL CÚkRôo. Ru Uû]® U¬Vôs §ÚUQj§tÏ Øu çV B®Vôp LÚÜt±ÚkRúTôÕ, AYûWd Lôh¥d ùLôÓdLúYô ApXÕ 36


_÷u - 2009

¿úWôûP

CLrf£dÏ Es[ôdLúYô ®ÚmT®pûX. Uô\ôL, U¬Vôs ùTtù\ÓjR ÏZkûRdÏ ‘CúVÑ’ Guß ùTV¬hÓ Cû\UL²u Y[ol×j RkûRVôLj Ru YôrSôhLû[f ùNX®hPôo. CûY Aû]jÕm, RkûRV¬u úUuûUdÏ ®®-Vm LôhÓm £X NôußLs. Cuß Sm Au\ôP Yôr®Ûm úUuûUªÏ RkûRVûW Sôm Nk§d¡uú\ôm. Ru ©sû[L°u G§oLôXm J°UVUôLj §LZ, LÓm ùY«-Ûm, Ï°¬Ûm, LÓûUVôn EûZjÕ LôÑ úNodÏm LPûUÙQoÜs[ RkûRVo ªLlTXo. “§ûWLPp K¥Ùm §W®Vm úRÓ” GuTRtúLtT, LPp LPkÕ, ùY°SôÓLÞdÏf ùNuß ùTôÚÇhÓm RkûRV¬u §VôLj§tÏ Sôm RûXYQe¡VôLúYiÓm. LôÑ UhÓUô YôrdûL? EPp EûZl×, ùTôÚÇhÓRp UhÓúU RkûRV¬u RûXVôV LPûU Guß ¨û]jÕ®Pd áPôÕ. ©sû[L°Pm TôNjûRd LôhPÜm, TôWôh¥ Y[odLÜm, £\kR

U§lÀÓLû[ Fh¥ Y[odLÜm úSWm JÕdLúYiÓm. RônûUl Ti×s[ RkûRVûWúV ©sû[Ls ®Úmסu\]o. çV TÜp RÚm RkûRVo §]f ùNn§ “RkûRVúW, EeLs ©sû[LÞdÏ G¬fNp êhPô¾oLs. Uô\ôL AYoLû[ BiPYÚdúLt\ Øû\«p Li¥jÕj §Új§, A±Ü ×Lh¥ Y[ojÕ YôÚeLs” (GúT£Vo 6:4) CûR JqùYôÚ RkûRÙm U]§p CÚj§, ùNVpThPôp, JqùYôÚ ÏÓmTØm úLô®XôL, TpLûXdLZLUôL, Ïh¥j§ÚfNûT VôLj §LÝm GuT§p Gq®R IVØm CpûX. RkûRVúW, EeLs ©sû[Ls EeLs ûL«p, Sôh¥u G§oLôXm EeLs LWeL°p “SôXôß UôRUôn Cû\Yû] úYi¥ ùTtù\ÓjRôu JÚ úRôi¥ ájRô¥ ájRô¥ AûRl úTôhÓûPjRôi¥” ClT¥ EeLû[l TôojÕ VôÚm TôPôRYôß TôojÕdùLôsÞeLs. EeLs TVQm £\dL YôrjÕLs.

ùTôÕ A±Ü

®ÓLûR 1.

1.

LiÓ é édÏm LôQôUp Lôn LôndÏm þ AÕ Gu]?

2.

úYodLPûX 2. LpXôÛm UiQôÛm LhPôR ÅÓ Lôt±²úX BÓm ÅÓ þ AÕ Gu]? SjûR

3.

4. 5.

37

GkR GÝjRô[ÚdÏ DWô²p çdÏj RiPû] YZeLlThPÕ? NpUôuÚx¥ EX¡u EVWUô] Lh¥Pm GÕ? ûRYô²Ûs[ PônúT PYo TôW§Vôo ‘Ï«pTôhÓ’ Gu\ TôPûX GkR F¬p CÚkRúTôÕ Gݧ]ôo? ×ÕfúN¬ Rªr Sôh¥p A§L UûZ ùTnÙm CPm? ùRôhPùThPô EX¡p ØRp E«¬ G§p úRôu±VÕ? ¿¬p - C.L. £ßUXo, ÏÚN¥


_÷u - 2009

¿úWôûP

þ ´. U¬V _ôi, ÏÚN¥ AkúRô²Vôo á±V YôojûRLs ©W§T-jÕd ùLôi¥ÚkRÕ. T¥lT¥VôL U]Uôt\m ùTtß Cû\Yú]ôÓ CûQkÕ YôZ BWm©jRôo.

A££Vôo á±V ×j§U§ ¨û]®tÏ YkRÕ. “ùTôu, ùYs°, ùNl×dLôÑ GûRÙm EeLs CûPdLfûNL°p ûYjÕd ùLôs[ úYiPôm (Uj 10:9). úYûXVôs EQÜdÏ E¬VYúW (Uj 10:10). ÅhÓdÏs ùNpÛmùTôÝúR ÅhPôÚdL YôrjÕd á± AûU§ AYoLs úUp ReLhÓm (Uj 10:12þ13). CkR ®®- V YôojûRLû[ ©Wôu£v A££ A¥dL¥d áßYÕ ×²R¬u ¨û]®p YW AÓjR úYû[dϬV ùWôh¥áP GÓdLôUp TVQjûRj ùRôPe¡]ôo. AÕ AYoLÞdϬV YßûU YôrÜm ùNnR TôYj§tÏj Rôú] Htßd ùLôsÞm RiPû] úTôu\RôL CÚkRÕ. TVQm ØÝYÕm LôpSûPVôLúY ùNpXúYi¥«ÚkRÕ.

£X BiÓLÞdÏl ©\Ï ×i¦V éªVô] GÚNúXØdÏj §ÚVôj§ûW VôLf ùNu\ôo. AlúTôÕ AeÏf £ÛûYlúTôo SPkÕùLôi¥ÚkRÕ. ØLU§Vo ¡±vRYoLû[l ©¥jÕ £j§WYûRf ùNnÕ ùLôuß ùLôi¥ÚkR]o. AkR AWÑ A§Lô¬ûVÙm ©¥jÕ Õu×ßj§ ¡±vRY URjûR ®hÓ®hÓ ØLU§Vo URj§p úNW LhPôVlTÓj§]o. UßdLúY, £j§WYûRf ùNnVlThÓ ùLôûX ùNnVlThPôo. Uû\Nôh£VôL U¬jRôo. CqYôß ×²Ru Cû\YôdÏ ¨û\úY±VÕ.

úTôÏm Y¯«- Ú dÏm HRôYÕ Åh¥tÏ ùNuß EQÜ úLhÓ ¡ûPjRôp Nôl©ÓYo. ¿iP TVQm ùNnR JÚ £X SôhLÞdÏl©u CjRô-ûVÙm ©WôuûNÙm ©¬dÏm UûXjùRôPWô] Bplv UûX ùRôPof£dÏ YkÕ Bu£ ThPQjûR ùSÚe¡]o. Ak§ NônkR úYû[«p GpûXûV AûPkR]o. T£ A§LUô]Õ UhÓUu± Lû[lTôLÜm CÚkRÕ. Yô]j§p LÚúULØm, LÓûUVô] Ï°oLôtßPu UûZ YÚYÕ úTôuß LôX¨ûX«p Uôt\m ùR¬kRÕ. AYoLs A¦k§ÚkR úUp Ae¡Lû[d Lôtß AûXdL¯jRÕ. NUô°jÕd ùLôiÓ R²ûUVôL CÚkR JÚ Uô¥ Åh¥tÏ YkRôo. Åh¥u ùT¬V LRûY AkúRô²Vôo Rh¥]ôo. AlùTôÝÕ..... (ùRôPÚm)

EPp YÛ®uûU«Ûm T¦Ùm, T¦Üm : ¸rlT¥R- u LiQô¥Vô] Sm ײRÚdÏ ©Wôuv ùNuß úTô§dL úYiÓùUu\ LhPû[ YkRÕ. AYÚPu JÚ £X Õ\®LÞm ùNpXj RVôWô«]o. ©Wôu£u UûXlTϧVô] úTôúXôdú]ô ùNuß úTô§lTÕm T¦ ùNnYÕm ªLd L¥]Uô]RôÏm. Ød¡VUôL AkúRô²Vô¬u Lô-p ÅdLm UhÓUu± JÚ£X CPeL°p ºr Y¥kÕùLôi¥ÚkR ×i YùLôÓjRÕUpXôUp ÖûWÂWûXf Ñt± JÚ ¿oLhÓm CÚkRÕ. AYÚdÏf ÑYô£lTRtÏm LxPUôL CÚkRÕ. AlT¥ CÚkÕm NkúRô`UôL ©Wôuv úSôd¡ TVQm ùNnVj RVôWô]ôo. AlúTôÕ ×²R ©Wôu£vÏ 38


_÷u - 2009

¿úWôûP

BLô! Gu] AZÏ ùP. Aà`ô úU¬ ÏÚN¥

B`ô A©`ô Aà`ô A.S. Abisha Mary, Kurusady

Gt±`ô ÏÚN¥ A´u Wôw ÏÚN¥ Aà`ô ÏÚN¥

K®Vl T«t£l Tt± CYoLs.... A. T©u vPôu- , ÏÚN¥

ùR¬VôÕ. B]ô G]dÏ ùR¬gN YûWdÏm Ut\ GpXô Drawing Classþ IÙm Compare TiÔm úTôÕ CÕ ùWômT best-BL CÚkRÕ. Guú]ôP Creation power, Concentration power, GpXôjûRÙm Y[odÏ\Õ Uô§¬ CÚkÕfÑ. AÕUhÓm CpXôU “®j§VôNUô £k§dLÔm” GuTûRÙm Sôu LjÕd¡húPu. ùUôjRjÕX CkR Drawing Class G]dÏ ùWômT useful-B CÚkÕfÑ.

Ru]m©dûL YkRÕ. TPm YûWVôR G]dÏ AZLôLl TPm YûWV YkRÕ. SuÏ LY]m YkRÕ. LXûWl Tt± G]dÏ SuÏ ×¬kRÕ. K®Vm Tt± Aû]jÕm ùR¬kRÕ. K®Vm YûWV EtNôLm YkRÕ.

A. AUXô úN®Vo ù_¬ Sôu CÕYûW GkR Drawing ClassþdÏm úTô]Õ ¡ûPVôÕ. G]dÏ Drawing TiQÜm 39


_÷u - 2009

¿úWôûP

EeLs úSWjûR T¬N°ÙeLs

G]Õ YVÕ 33. R²Vôo Ye¡«p SpX úYûX«-ÚkúRu. §ÚUQm Ø¥kÕ 6 YÚPeLs K¥®hP]. B]ôp ÏZkûR Tôd¡Vm CpûX. Bß YÚPeLs L¯kÕ Sôu LPÜs LÚûQVôp LÚÜtú\u. HZôYÕ UôRj§p G]dÏ CWjR AÝjRm CÚlTÕ LiÓ©¥dLlThPÕ. G]Õ UÚjÕYÚm Utßm ùT¬VYoLÞm “CÕ NôRôWQUôL YÚYÕRôu; TVlTPj úRûY CpûX” Gu\ôoLs. UÚjÕYo ©WNYm HlWp 15þBm Sôù[] ¨oQ«j§ÚkRôo. Uôj§ûWLs Nôl©hÓm GuàûPV CWjR AÝjRm Ïû\V®pûX. Uôof 1þBm úR§«- Ú kÕ ÏZkûR«u AûNÜLs Ïû\YÕ ùR¬kRÕ. 2þBm úR§Ùm AúR¨ûX CÚkRRôp UÚjÕYo BúXôNû] T¥ vúLu GÓjúRôm. ÏZkûR«u CRVj Õ¥l× Ïû\¡u\Õ Guß A±kRRôp EPú] AßûY £¡hûN ùNnÕ ùTi ÏZkûR ©\kRÕ. 45 SôhLÞdÏ ØuúT ÏZkûR ©\kRRôp úYß UÚjÕYUû]«p ùYi¥úX` ²p ûYdLlThPôs. UßSôs G]dÏ UVdLm ùR°kRúTôÕ Gu YXÕ ûL, ØÕÏ B¡V CPeL°p ùNôpXØ¥VôR Y- HtThPÕ. G]úY êuß SôhLs I.£.Ù®p ûYjÕ LiLô¦jRôoLs. CRt¡ûP«p ÏZkûRÙm GpXô £dLpL°- Ú kÕm ®ÓThÓ Gu²Pm YkÕ®hPôs. Sôu UÚjÕYUû]«- Ú kÕ ¥vNôow B¡ YÚmùTôÝÕ G]dÏ EQÜ LhÓlTôúPô, Uôj§ûW UÚkÕLú[ô GÕÜm T¬kÕûWdLlTP®pûX. ÅhÓdÏ YkÕ CWiÓ SôhLs L¯kÕ §¼ùWuß CPÕûL, ØÕÏ, ùSgÑ, RûX Aû]j§Ûm RôeL Ø¥VôR Y- HtThÓ Õ¥júRu. Guû] R²Vôo CRV UÚjÕY Uû]«p úNojR]o. Guû] úNôRû] ùNnR UÚjÕYoLs UôWûPl×dLô] A±Ï±Lû[d LiPRôp, ®TÃRjûR ®[d¡®hÓ ‘ØVt£d¡ú\ôm’ Guß £¡hûNûVj ùRôPe¡]ôoLs. AYNW AßûY £¡hûN

(EiûUf NmTYm)

SPkRÕ. Gu CRVj§p CWiÓ vùPuLs ùTôÚjRlThP]. GuàûPV CRVj§p CPÕ ùYuh¬d¡°p Tô§l× HtThÓs[Õ Guß UÚjÕYoLs á±]ôoLs. 12 SôhLs UÚjÕY Uû]«p £¡hûN ùTtß®hÓ, Åh¥tÏ YkúRu. I.£.Ù®p CÚkR AkR SôhL°p, ùNôpXl úTô]ôp Yôr®u LûP£ ¨ªPeL°p CÚkR AkR úYû[«p YôrdûL«u TX EiûULs ׬kÕ ®hP]. TX §hPeLs úTôh¥ÚlúTôm, SpX úYûX«p CÚlúTôm CÚl©àm GÕÜm SUÕ ûL«p CpûX. CÕ GÕÜm Sm E«ûWd LôlTÕ CpûX. Sôm Sôû[ CÚlúTôúUô CpûXúVô Gu\ ¨û]l©p UÚjÕYUû] TôoûYVô[o úSWj§p, “Sôu EeLû[Ùm, ÏZkûRûVÙm ªLÜm úS£d¡ú\u” Guß UhÓúU Gu LQY¬Pm ùNôpX úSWm CÚkRÕ. Sôm úSWm CpûX, úYûX A§Lm Guß ¨û\V Ød¡V SiToLû[Ùm, ®úN`eLû[ Ùm, E\®]oLû[Ùm, TôodL R®oj§ÚlúTôm. YôrdûL GuTÕ Sôm ¨û]lTÕúTôp ApX. U]m ®hÓl úTÑeLs, CpXôRYoLÞdÏ ERÜeLs. EeLs ùTôu]ô] úSWjûR HeÏm Au× Es[eLÞdÏd ùLôÓeLs. úYûX, Sm Yôr®p ªLÜm AY£Vm. CÚl©àm úYûXúV YôrdûL CpûX. Sm EPp SXj§Ûm LY]m úRûY. ϱlTôLl ùTiLs £X U¦ úSWUôYÕ ReLÞdÏ Guß úSWm JÕdL úYiÓm. (ùTôÝÕ úTôd¡tÏ, Ruû] AZÏTÓjR, §Vô]m, úVôLô CûYL°u êXm EPp, U] BúWôd¡Vj §tLôL) U] AÝjRm Ïû\Ùm. GRtLôL CqY[Ü KÓ¡ú\ôm Guß A±VôUp K¥«Úd¡ú\u. Cuß úNªjRûR UÚjÕY Uû]«p ùNX®hÓ ®húPu. YôrdûL«p úYûXÙm, TQØm Ød¡Vm Rôu. AûR ®P Sm EPp SXm Ød¡Vm. þ U¦UôXô AÚiÏUôo ùNuû] ùRôÏl× : S. ©¬´h £±VWô¦ 40


_÷u - 2009

Øj§ûWûVl T§... Cû[úVôoLú[! CVtûL GpXôm ùNôp- j RÚm TôPm ׬V®pûXVô? £ß ùYs[j Õ°Ls Rôú] úTWÚ®Vôn 骫p ®Ý¡\Õ £ß£ß LtLs Rôú] AZ¡V AWiUû]VôL Uôß¡\Õ. EuàûPV £u] £u] EQoÜLû[ Ju\ôdÏ éª«u ªLlùT¬V TûPlTô° ¿ BLXôm.

¿úWôûP

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ÕYiÓ®hP NØRôVjûRj Rh¥ùVÝlTúY EXLm E]dLôL Lôj§Úd¡\Õ ¿úVô...? U¦jÕ°Lû[ U§lTÕm CpûX LPûUûVd LiÓ ùLôsYÕm CpûX VôÚdLôL CkRl ©WTgNm B¥Ø¥kR B®LÞdLô? Eu ¨j§ûW«p CÚkÕ ÁiÓ Øj§ûW Juû\lT§! þ Gv. Tô©, ÏÚN¥

ØtTLp ùNn«u ©tTLp ®û[Ùm....

®®-Vm áßm ùNn§

Ru NúLôRWàdÏ A±®jRÕ ùTÚeÏt\UôLd LÚRlThPÕ (ùRôPdLèp 9;20þ27) êPuRôu Ru RLlTu ×j§U§ûV AXh£Vm TiÔ¡\ôu (¿§ 15:5) Gu¡\Õ §ÚUû\. ¿§ùUô¯Ls è-p 6:21þ23 YûW áßm YôojûRLû[ Sôm ¨û]jÕl TôodLúYiÓm. Sôm Sm ùTtú\ôWôp EÚYôdLlThPYoLs. TôÕLôdLlThPYoLs, B[ôdLlThPYoLs, AYoLs SUdLôL SmØûPV SpYôr®tLôL GjRû]úVô §VôLeLû[f ùNn§Úd¡\ôoLs, GjRû]úVô Cu]pLû[ AûPk§ÚlTôoLs GuTûR ¨û]jÕ SmØPu AYoLû[ Åh¥p ûYjÕl TWôU¬lúTôm.

‘SpX Rôn RkûR HY Sô²Õ ùNnVl ùTtú\u’ þ Gu¡\ôo úNd¡Zôo. ùTtú\ôoLs SmûU EÚYôd¡VYoLs. B[ôd¡VYoLs. AYoLû[d LÚjúRôÓm Li¦VjúRôÓm LY²dL úYi¥VÕ Sm LPûU. TjÕdLhPû[«p Rôn RkûRûVl úTôt± TôÕLôdL úYiÓm Guß LPÜs á±Ùs[ûRd LôQXôm. RLlTû]úVô RôûVúVô N©d¡\Yu ùLôpXlTPúYiÓm Gu¡\Õ ®®-Vm (®ÓRûXl TVQm 21:17). AûRlúTôuß Ru RLlTû]úVô RôûVúVô A¥d¡\Yàm ùLôpXlTPúYiÓm (®T 21:15) Gu¡\Õ §ÚUû\. úSôYô®u ùTÚeÏ¥ûV ®P, BûP«pXôUp CÚkR RkûR«u ¨oYôQjûR êPôUp AûR ùY°«- Ú kR

þ L®U¦ RôNu, SôLoúLô®p 41


_÷u - 2009

¿úWôûP

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 TM 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 TM 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 CWiPôYÕ EiûU GlùTôÝÕm EiûU ØRp EiûU 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 Be¡Xm NW[UôLl úTN ¿eLs VôWôL CÚkRôÛm N¬ 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 A§ Nd§ YônkR T«t£ 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 British - tÏs ÖûZkRôp Be¡Xm NW[UôLl 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 ØRp YÏl©-ÚkúR ÕYeÏ¡\Õ. úTNôUp RlTúY Ø¥VôÕ. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 (152 pages) 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 TM 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 (125 pages) 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 Group Discussion 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 Not for sale. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 (110 Pages) 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 DVD / VCD : Public Speaking Video CD / 50 Prepositions DVD / Will, Shall, Can, May DVD / 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 Bio-Data DVD / Am, Is, Are DVD 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 Concise Advanced Deluxe Dictionary Not for sale. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567

BRITISH INSTITUTE OF

SPOKEN ENGLISH (P) LTD.

H.O. : Near Nallaperumal Textiles, III Floor, Ramasubramoniam Complex, Veppamoodu Junction, NAGERCOIL. Ph: 226048 www.britishspokenenglish.com Email Id : britishedwin@yahoo.com

30

Powerful days

16

Mega Speaking Secrets

28

100 100 3

Speaking Techniques

300 Powerful Speech Practices & 12 Years Experimented Syllabus

G°V Be-¡-Xj-§p NW-[-UôL úTÑ-Y-Õ Gl-T-¥? A§ Nd§ YônkR Øj- R ô] êu- ß T«t£ ×j- R - L e- L s Volume 1 : How to Generate English Fluency?

ØRp Sô°-Ú - kúR G°V Be-¡X - j-§p ªLf N¬-VôL ùRôPok-Õ úTN Golden Model Fluency - «u TôPj-§h-Pm TVuTÓjRlTÓ-¡\- Õ - . B«-WdLQd-Lô] UôQ-Yo-Lû[ EVokR úYûX YônlûT ùT\ Y¯-S-Pj-§V ×j-R-L-Øm T«t-£-Ùm CÕ. Cl-×j-R-Lm Øt-±-Ûm CX-Y-Nm. Not for sale.

Volume 2 : How to Enhance Grammar Power?

Be-¡X CXd-L-QjûR YôrdûL SûP-Ø-û\-L-ú[ô-Ó G°-RôL Lt-ßd-ùLôs[ EÚ-Yôd-LlThP ×j-R-Lm CÕ. Cl-×j-R-Lm Øt-±-Ûm CX-Y-Nm Not for sale.

Volume 3 : Advanced communication skills and Interview Training Programme

úSo-ØL úRo-Ü-Lû[ Õ¦f-N-úXô-Ó Nk-§d-L-Üm, Ej§-L-û[-Ùm, Be-¡-Xj-§úXúV úT£ Ut\YoLû[ LYok-§-Ýd-Ïm ÖhTeLû[ ùLôiP ×jRLm. Cl×jRLm Øt±Ûm CXYNm.

GpúXôÚm Be¡Xm úTNXôm (×jRLeLs) þ Volume 1, 2, 3 Dictionary :

Total Fess :

Rs. 3900/-

- I Tt±V þ I Tt±V I Tt±V C§p HRô¡Ûm Juß CXYNm. Øt±Ûm CXYNm.

SUÕ ÏÚN¥ Fo UôQYoLÞdÏ

Rs. 1000/- UhÓm.

Aû]jÕ ×jRLeLÞm CXYNm 42


_÷u - 2009 £ßLûR

¿úWôûP

EiûU Lp®

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○þ ○Sôg£p ○ ○ ○ ○ ○ ØjRZÏ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ef£ùY«p UiûPûVl ©[dL, YÝdûLj RûX«òúP Y¯kÕ ØLj§p Y¥Ùm ®VoûYûV Ru ûL«p CÚkR LofºlTôp ÕûPjRlT¥ U¦úUûP Nk§l©p CÚkÕ úYlTêÓ Nk§l× úSôd¡ ùNußùLôi¥ÚkR AkR STûWl TôojÕ åÅX¬p ùNußùLôi¥ÚkR úNLo Ru úYLjûRf Ntß Ïû\jÕ AkR STûW úSôd¡ ùSÚe¡d ùLôi¥ÚkRôu. AÕ AYWôLjRôu CÚdÏm Gu\ NkúRLjÕPu. B]ôp AkR úYû[«p AYu U]m TÓúYLUôL CÚTÕ BiÓLû[d LPkÕ ©uú]ôd¡f ùNu\Õ. úYLjûRd LhÓlTÓj§ AkR ST¬u AÚ¡p YkRÕm ©úWd úTôhÓj Ru åÅXûW ¨ßj§V úNLo “Nôo Guû]j ùR¬ÙRô?” Guß úLhPôu. TÝlúT±V LiLû[f ÑÚd¡VT¥ LiLiQô¥ûV CPÕûLVôp Ntß úUúX çd¡ áokÕ úSôd¡V AkR STûWf úNLo EߧlTÓj§d ùLôiPôu, Bm, CÕ AYWÕ TZdLm. CÕ RôÔêoj§ NôoRôu! T§p HÕm YWôRRôp, “Nôo ¿eL RôÔêoj§ Rôú]!” Gu\ôu. BfN¬Vm LXkR TôoûYúVôÓ Ru Øu]ôp ¨tÏm ØlTjRôß YVNô] AkR EÚYjûR úUÛm ¸Ým TôojÕ ‘Ef’ ùLôh¥dùLôiÓ, ‘ùR¬VpX’ GuTûR EߧlTÓjÕm ®RUôL RûXûV AeϪeÏUôL Bh¥]ôo. Ru åÅXûW U¦úUûP AÚúL Es[ åÅXo ¨ßjRj§p ¨ßj§®hÓ, úYLUôL YkR úNLo, RôÔêoj§«u ûLûV

CßLl©¥jÕdùLôiÓ, LXe¡V LiLú[ôÓ, Nôo,Guû] VôÚiÔ ùR¬VpûXVô? Gu\ôu. ùR¬VpXlTô G]dÏ ùS]Ü YWXúVlTô. BUô ¿ VôÚ? Guß G§oúLs® úLhPôo RôÔêoj§. Nôo CÚTÕ YÚNjÕdÏ Øu]ôX Sôu EeL¡hP T¥fúNu Nôo...! ¿eL VôûWiQôÛm U\k§ÚdLXôm. Guû]Ùm ¿eL U\kÕh¼eL[ô Nôo Guß úLhP AkR Yô- T ²u úTfûNd úLhPÕm, RôÔêoj§dÏ Gu] ùNôpYÕuÔ ×¬VôU ûLûVl ©ûNVj ùRôPe¡]ôo. AY¬u ¨ûXûVl ׬kÕùLôiP úNLo, AYo ûLûV ®Ó®jÕ, AkR Sôs OôTLjûR ¨û]ÜdÏ ùLôiÓ YW ¨û]jÕ AkRf NmTYjûR ¨û]ÜáokRôu. Nôo, ‘CÚTÕ YÚ`jÕdÏ Øu]ôX ¿eL G]dÏj RªrTôPm GÓj¾eL. AlúTô Sôu T§ù]ôWôm YÏl©X úNokR CWiPôYÕ YôWm... HúRô úLôTjÕX GeL AlTôûYj §h¥húPu, AR GeL AlTô EeL¡hP YkÕ ùNôp- ¿eL Guû] GeL AlTô Øu]ô¥ vPô@l ìmdÏ Øu]ôX ûYjÕ Lu]ô ©u]ôiÔ H£ÉeL.. Nôo ClúTô OôTLm YÚRô Nôo... Guß úLhPôu úNLo... LpÛdÏs Uû\k§ÚdÏm £tTm £±Õ £±RôLj ÕXeÏYÕúTôX ê¥d¡PkR R]Õ ¨û]ÜLû[ £±Õ £±RôL ®Xd¡l TôojRôo RôÔêoj§... ùLôgNm ùLôgNUôL AYÚdÏ ¨û]ÜdÏ YkRÕ... AYo YôhPNôhPUôL CÚkR LôXm AÕ. ÏU¬UôYhPj§u úUtÏ Tϧ«p AûUk§ÚkR AWÑl Ts°«p Li¥lTô] B£¬Vo Gu\ ùTVÚPu T¦Vôt±d ùLôi¥ÚdÏm LôXj§p Rôu CkR úNL¬u RkûR CY¬Pm YkÕ ‘AYu ùNôpYôojûR úLhLôUp, Guû]j §hÓ¡\ôu’ Guß AYo ùNôu]Õm CYo úNLûW vPô@lìm Øu ûYjÕ 43


_÷u - 2009

¿úWôûP C\k§hPôo Nôo... úTNôU CÚkR Sôu £ûRgÑ úTôú]u Nôo... CûR ¨û]fÑ Sôu §]m §]m ùSôkÕ úTô¡ú\u... Nôo... Guß úRm©, úRm©, AÝÕ, Ru úRôsÁÕ Nônk§ÚkR úNL¬u ØÕûL Rh¥dùLôÓjÕ LûWkÕ LXe¡l úTôn ¨u\ôo RôÔêoj§. AYu ûLLû[ CßLl Tt±dùLôiÓ AYû]j úRtßYRtLôL ‘N¬lTô... ClúTô ¿ Gu] ùNn¡\ôn?’ Guß AYu TûZV ¨û]ÜdÏj RûPúTôhÓ ¨LrLôXj§tÏ AûZjÕ YkRôo. úNLo, Li½ûWj ÕûPjÕdùLôiÓ ùNôu]ôu ‘Nôo.. ClúTô Sôu Gu AlTô “RoUWôw” ùTV¬p JÚ ùRôiÓ ¨ßY]m SPj§ YÚ¡ú\u Nôo... NôûX«X LY²lTôWtßd ¡PdÏm YVÕ Ø§okR LY²lTôWt\ ùT¬VYeLû[l TôÕLôjÕ AYoLÞdÏs[ GpXô úRûYLû[Ùm ¨û\úYt±hÓ CÚdúLu Nôo... GeL CpXj§p ClúTô 38 اVYeL CÚdLôeL... CYeL êXUô Sôu Gu AlTôûYl Tôod¡ú\u Nôo... ClúTô áP YPúN¬ vúP¥Vm TdLUôL JÚ Ø§VYo VôÚm LY²lTôWtßd ¡Pd¡\ôÚeL\ ùNn§úLhÓ AYûW ÁhÓ GeL CpXj§tÏ Aàl©ûYf£hÓ, úTôn¡hÓ CÚd¡ú\u Nôo... AkR AûWU¦ úSW YÏl×Rôu Nôo Guû] Uôj§fÑ...” Guß ùTÚêfúNôÓ á±]ôu úNLo... ùWômT NkúRôNmTô... Gu\ RôÔêoj§ NôûW Ru å®X¬p ûYjÕ AYWÕ CpXj§p ùLôiÓ ®hÓ®hÓj §Úm©V úNLûW ¨û]jÕd ùLôi¥ÚkRôo RôÔêoj§. CWiPôiÓLôXUôL GÓjR TôPm AYàdÏ EQojRôRûR Gu AûWU¦úSW YÏl× EQoj§ AYû] SpX U²R]ôL Uôt±ÚdÏ,... Sôu T¦ ùNnR§p ¨û\Ü CÚd¡\Õ Guß ¨û]jÕdùLôiÓ Ru D³ùNV¬p NônkÕ LiLû[ ùUÕYôL ê¥j Ru C[ûUd LôX T¦dLôXeLû[ U]§p AûNúTôPj ùRôPe¡]ôo... RôÔêoj§ Nôo...

§h¥VÕm, ©\Ï Auß £XlT§LôW YÏlûT GÓdLôUp JhÓùUôjR YÏl©tÏm ×j§U§ ùNôpYÕúTôp AûWU¦úSWj§tÏ úUp, UôQYoLÞdÏj Rôn RkûRVûWl Tt±V AÚûULû[, §VôLeLû[, TôNeLû[, CYo ùTôÕYôLf ùNôpÛYÕm, AqYlúTôÕ úNLûW LûPdLiQôp TôolTÕm, CYo TôolTûR AYu ùYßjRÕm, Yô«p ûYjÕ ØÔØÔjÕd ùLôi¥ÚkRÕm, UôQYoLs GRtLôL CYo CkR úSWj§p CûRf ùNôp¡\ôoLs دjRÕm, úNLÚdÏUhÓm AÕ Øs[ôn ûRjRÕm CYo U]§p ¨ZXôn TPokRÕ... Rm©, ‘ClúTô ¨û]ÜdÏ YÚÕ... BUô... Eu ùTVo úNLoRôú]? Gu\ôo LiLs ©WLô£dL... ‘BUôm, Nôo... ClúTô ¨û]Ü YkÕ§hPô Nôo’ Guß L²úYôÓ úLhPôu úNLo. ‘BUôm Rm©, EeL AlTô GlT¥ CÚd¡u\ôo’ Guß RôÔêoj§ Nôo úLhPÕm úNL¬u ERÓLs Õ¥dL, AÚ®úTôp LiL°p CÚkÕ Li½o ùLôh¥VÕ. HmTô... AZ\... Guß AWYûQl×Pu úLhP RôÔêoj§ NôûWl TôojÕ, úNLo ®mª ®mª úTNjùRôPe¡]ôu. Nôo, AkRf NmTYjÕdÏl ©\Ï Sôu Gu AlTô®Pm ùWômT úLôTUôL CÚkúRu, ùNôpXlúTô]ôp AY¬hP CÚkR úLôTjûR ®PÜm EeLÁÕ G]dÏ ùWômT úLôTm CÚkRÕ. AeL T¥fN CWiÓ YÚ`Øm Sôu EeL¡hP JÚYôojûR úTNpX, AúR úTôXjRôu Gu RkûR«PØm Sôu úTNpX... AYÚ GjRû]úVô RPûY Guû] ùTVo ùNôp- ál©hÓl úT£]©\Ïm Sôu AYo¡hP úTNpX... Nôo... B]ô... ClT¥ SPdÏmÔ Sôu ¨û]dLpX... Nôo... BUô Sôu Tu²ùWiPôm YÏl× Ø¥fN CWiPôYÕ YôWj§X ®Tj§X £d¡ GeLlTô 44


_÷u - 2009

¿úWôûP

TZeLôXj §WôhûNd ùLô¥!

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ C e ¡ X ô k § u §WôhûNd ùLô¥«u ùUôjR ¿[m 36 aômlPu úLôoh ÁhPoLÞdÏ A§Lm. CRu ©WRô] Ri¥u úRôhPj§u A§NVm, Ñt\[Ü 3.65 ÁhPoL[ôÏm. CeÏs[ JÚ ùT¬V §WôhûNd ùLô¥. 1768þBm BiÓ JÚ §WôhûNd ùLô¥«u RiûP ùYh¥ ShP§p CÕ EÚYô]Õ GuTÕ Ï±l©PjRdLÕ. EX¡úXúV ùWômTl TZûUVô], AúRúSWm CÕ ªLÜm ×LrùTt\ §WôhûNd ùLô¥VôÏm. AWiUû]j úRôhPj§p AûUkÕs[ CdùLô¥, JqùYôÚ BiÓm ùT¬RôL Y[okÕùLôiúP úTô¡\Õ. CRtÏl TôÕLôlTôL, J° FÓÚÜm JÚ TÑûUd áPjûR AûUj§ÚkR]o. JÚLhPj§p AÕ úTôRôUp úTôL, JÚ ùT¬V TÑûUdáPjûR AûUjR]o. RtúTôÕ CkRj

CkRj §WôhûNd ùLô¥ 20þBYÕ BiP[®p 200 ùLôjÕ §WôhûNûVd ùLôÓjÕ YkRÕ. JqùYôÚ ùLôjÕm AûWd¡úXô GûP CÚdÏm. 1840þBm BiÓ CdùLô¥ BiÓdÏ 2 B«WjÕ 500 ùLôjÕ §WôhûNLû[d ùLôÓjRÕ. RtúTôÕ CkRj §WôhûNd ùLô¥ûVl TWôU¬dÏm úRôhPdLôWoLs §WôhûNd ùLôjÕL°u RWjûR TWôU¬dL úYi¥, ùLôjÕdL°u Gi¦dûLûVd Ïû\jÕs[]o. G]úY RtúTôÕ CÕ BiÓdÏ 700 §WôhûNd ùLôjÕLû[ UhÓm ùLôÓjÕ YÚ¡\Õ. AdLôXj§p AWN ÏÓmTj§]o UhÓúU CkRj §WôhûNLû[ Ú£jÕ YÚ¡u\]o. RtúTôÕ CkR AWiUû]dÏ YÚm GYÚm CûR ®ûX ùLôÓjÕ Yôe¡f ùNpXXôm. Su± þ ReLUXo ¿úWôûP«p ®[mTWm ùNn§P úYiÓUô... ®TWjûR A±VjRÚ¡ú\ôm.

TûPl×Lû[ EPàdÏPu GÝÕeL... ¿úWôûPûV EeLs SiToLÞdÏm A±ØLm ùNnÙeL....

 ©u TdL AhûP LXo þ þ  EsTdL AhûP LXo  EsTdLm Lßl× ùYsû[«p (1 TdLm) þ  EsTdLm Lßl× ùYsû[«p (1/2 TdLm) þ

A±®l× AuTôokR ¿úWôûP YôNLoLú[! êu\ôYÕ Bi¥p RPm T§dÏm SUÕ ¿úWôûP«p SUÕ F¬u Øu]ôs TeÏRkûR AÚsT¦ ®uùNuh AYoLs GÝÕm ×jRm קV BuÁLj ùRôPo ®ûW®p BWmTUôL Es[Õ. T¥ÙeLs EeL[Õ NkúRLeLû[j ùR°ÜTÓj§d ùLôsÞeLs.

ì. 2,000 ì. 1,500 ì. 500 ì. 300

®[mTWj§tÏ, ¿úWôûP«u ùNn§ Utßm ®[mTW ùTôßlTô[o §Ú. F. AÚ[lTu (£u]dúLô«p AÚ¡p) AYoLû[j ùRôPo×ùLôs[Üm. 45


_÷u - 2009

¿úWôûP

23 1

500 ìTôn T¬Ñ

2 3

5

4 7

6

8

10 12

9

11 13 15

14

16 CPªÚkÕ YXm 1. EX¡u ªLlùT¬V Yû[ÏPô 3. C§- Ú kÕ GiùQn GÓlTôoLs 4. ùLôÓlTûRd ϱdÏm KùWÝjÕ RªrfùNôp 5. CW®pLi ùR¬Ùm T\ûY Uô±Ùs[Õ. 7. CûP 8. ϧûW 10. ûL 11 þþþþþþþþþþþþþþþ, AàTpX® ÏZm©«Úd¡\Õ 12. £ßYoLs CûR ûYjÕ ®û[VôÓYôoLs 14. AlT[m, ClT¥Ùm ùNôpXXôm

15. ÕuTm 16. §ÚUQm úU-ÚkÕ ¸r 1. £Xo C§p TÓjÕj çeÏYo 2. Nk§l©p úTÑm ØRp ùNôp 6. ùRôPdLm 9. ûT©s 11. ÑT¨Lrf£ SPdÏm CPj§p CRû] AûUlTo 13. CÕÜm LP- p ùNpÛm 14. ãRôÓTYoLs TkRVm ûYdÏm ùTôÚsL°p Juß

CPªÚkÕ YXm 1. ùTeÏ®u 4. ÏÓmTm 6. YiQjÕléf£ 7. ûTXh 9. L¬ 10. áhPm 11. úRôhPm 12.LÓdLûW 13. U§ 14. ÕÓl× úU-ÚkÕ ¸r 1. ùTi¥o, ùTiLs 2. ÏjÕ®[dÏ 3. ®£p 4. ÏlûT 5. YhPm 8. áu YiÓ 9. LhÓûW 13. úTôûR RÚYÕ

úU 2009 CRÝdLô] ÏßdùLÝjÕl úTôh¥dÏ VôÚúU N¬Vô] ®ûPûV GÝR®pûX. RYßRÛdÏ YÚkÕ¡ú\ôm L¯kR CR¯u ÏßdùLÝjÕlúTôh¥«p úU-ÚkÕ ¸r Tϧ«u 5þBYÕ úLs®dLô] Gi LhPj§p ϱl©PlTP®pûX... CkRj RYßRÛdÏ YÚkÕ¡ú\ôm.

46


_÷u - 2009

¿úWôûP

ú_ôd

CmUôRj§u Ød¡V §]eLs _øu 5 _øu 20

þ þ

T¦lùTi : Uu]o Hu A¥dL¥ UôUWj§p H±dùLôs¡\ôo ULôWô¦? Wô¦ : AlT¥VôYÕ UôUu]o Guß AûZlTôoL[ô GußRôu....?

EXL ÑtßfãZp §]m RkûRVo §]m

SUÕ RXj§ÚfNûT«p CûQkR é Gi 1

ùTVo

©\kR úR§

§ÚØÝdÏ Sôs

J. ú_ô®Rô ®o´p

26.02.2009

07.06.200

ú_ôd

ùTtú\ôo J. _ôi©¬húPô D. úU¬ ú`ôTô

ú_ôd

JÚYu : ÅhÓPu úYûXdLô¬ ¡ûPlTô[ô? Ut\Yu : EeLÞdÏjRôu ÅúP CpûXúV JÚYu : ARôu ÅhÓPu úYûXdLô¬ ¡ûPlTô[ôuà úLhúPu þ Gm.H.

éNô¬

: úLô«ÛdÏ YÚmúTôÕ EuùTVÚdÏ AofNû] ùNnVôUp Eu Uû]® ùTVÚdÏ AofNû] ùNn¡\ôúV...? Hu...! YkRYo : G]dÏ Åh¥úXúV AofNû] SPkÕ®Óm. þ Gm.H.

CkRlTPjûRl TôojÕ T§û]kÕ Y¬LÞdÏ ªLôUp L®ûR GÝÕeL...

£\kR L®ûRdÏl T¬ÑeúLô ØRp T¬Ñ þ ì. 100.00 CWiPôm T¬Ñ þ ì 75.00 BßRp T¬Ñ þ ì. 50.00 (RXô 2 STÚdÏ) 47


_÷u - 2009

¿úWôûP

AÓjR CRÝdLô] RûXl×

Pm.. Pm.. Óm.. Óm..

¿úWôûP«u _øûX 2009 UôR CRr Ñtßl×\f ãZp £\l× CRZôL YW CÚd¡\Õ. Smê¬u Ñtßl ×\fãZp Tt±Ùm, TÑûU Ïû\Ùm Tô¬u RuûU Tt±Ùm Cuàm Gu] ùNnRôp TÑûUVô] TôWRØm, Y[m Ïu\ô Smê¬u RuûUûVÙm úT¦l TôÕLôdLXôm GuTûRl Tt±Ùm GÝÕeL...

¿úWôûP CR¯p LÚjÕd Lû[ GÝR RVôWôÏm YôNLoLú[.. * EsÞ¬p YôÝm ¿eLs EeLs TûPlTôt\ûX ¿úWôûP ùNn§ ùTh¥Ùs JqùYôÚ UôRØm 18þBm úR§dÏs úTôÓeLs. * ùY°ë¬p YôÝm ¿úWôûP YôNLoLs ReL°u GiQeLû[l TûPl×dL[ôd¡ ¸rdLiP ØLY¬dÏ JqùYôÚ UôRØm 20þBm úR§dÏs RTô- p Aàl© ûYÙeLs.

£. U¬V TuÉo Rôv - ú Lô, ‘WôVp TYu’ ©[ôh Gi þ 85, 2þBYÕ ©WRô] NôûX, Nôk§SLo, Tôû[VeúLôhûP, §ÚùSpúY- .

AuTô] YôNLoLú[! EeLs TûPl×Ls GpXôm ùTôd¡`eL[ôL U§dLlTÓTûY þ EeLs GÝjÕj§\ûU Y[W L[m AûUjÕd ùLôÓdÏm ¿úWôûPûVl TVuTÓjR U\Yô¾oLs.

AÓjR CRÝdLô] TûPl×Lû[ GÝR ùRôPe¡®h¼oL[ô? TûPl×dLû[f ÑÚd¡f ùNlT²P B£¬VÚdÏ ØÝ E¬ûU EiÓ. TûPl×L°p Es[ LÚjÕLs AkRkR TûPlTô°«u ùNôkR LÚjÕLú[!

TûPlTô°Lú[! EeLs TûPl×Lû[ GÝR LôXm RôURm BLúYiPôm, £kRû] £\ûL ®¬jRÕm EeLs GiQd LXûYûV YiQeL[ôd¡ EPú] ¿úWôûPdÏ Aàl×eLs.

A±®l×

A±®l×

¿úWôûPdÏ K®Vm Aàl×m Ïh¼v þ EeLs K®VeLû[ ØÝ ùYsû[jRô°p LÚl× ûU«]ôp YûWkÕ Aàl×eLs

TûPl×Lû[j ùR°Yô] ûLùVÝj§p ØÝ ùYsû[j Rô°p Gݧ Aàl×eLs. RWUô] RVô¬lúT, RWUô] ¨ûXûV AûPÙm.

A±úYôUô ¿úWôûPûVl Tt± SUÕ ¿úWôûP CRr JqùYôÚ UôRØm CûQVjR[j§Ûm EXô YÚ¡u\Õ. SUÕ CûQVjR[ ØLY¬ þ www.neerodai.kurusady.com AuTô] YôNLoLú[ EeL[Õ TûPl×Lû[ C² ¿úWôûP«u ªu AgNXô] (Email) neerodai123@yahoo.com êXm G°RôL AàlTXôm. U\Yô¾eL... ¿úWôûP Y[of£ EeL ûL«XRôu! 48


neerodai_june_2009  
neerodai_june_2009  
Advertisement