Page 1

Tidskrift för Svenska Frimurare Orden Nr 1 2007

IN MEMORIAM Svenska Frimurare Ordens förutvarande Stormästare och Högste Styresman R CXIII O R&K

DIREKTÖR GUSTAF PIEHL Född den 23 mars 1922 Död den 15 december 2006


Föreningen för Konung Gustaf V:s och Drottning Victorias Frimurarestiftelse

inbjuder medlemmarna till stadgeenlig

Allmän sammankomst torsdagen den 19 april 2007 kl 17:00 i Ordens Stamhus, Blasieholmsgatan 6 Efter sammanträdet bjuder föreningen på enkel förtäring, varför föranmälan om deltagande emotses till telefon 08-463 37 03 före onsdag 11 april

styrelsen


Innehåll 4 In memoriam f OSM Gustaf Piehl är död. Många bröder tog avsked i Engelbrektskyrkan och visade sitt deltagande i minnesstund i Stamhuset. Officiell tidskrift för Svenska Frimurare Orden Nr 1 Årgång 79 ISBN 1651 - 35766 Nästa nummer utkommer v:a 18 Redaktionellt material senast den 26 mars Annonser senast den 9 april Chefredaktör Kjell Mazetti. 070 -726 19 31 Almstagatan 12, 602 16 Norrköping frimuraren@frimurarorden.se Ansvarig utgivare Lars von Knorring R&K 036 - 35 15 30 lars.von.knorring@telia.com Redaktionskommite Kjell Mazetti, Ordförande Lars Olof Mattsson Pierre Dunbar Björn A Strömberg Patric Meyer, Sekreterare 070 - 347 74 18 Annonser Pierre Dunbar 08-571 41 411 pierre@dunbar.se Björn A Strömberg 08-661 24 08 bjorn.stromberg@gmail.com Annonsmaterial skickas till: Pierre Dunbar Ripvägen 2 Strömma 139 41 Värmdö Prenumeration Helår 200:Utland 275:Lösnummer 70:PG SFMO 34 40 -5 Tryck Trydells tryckeri Box 68 312 21 Laholm Upplaga 17000 ex 4 ggr/år www.frimurarorden.se För adressändring. Kontakta den loge Du tillhör. Frimuraren

7

S:t Erik 250 år Fick äntligen heraldiskt korrekt sköld när man firade 250 årsjubileum. 10 Sång och skådespel bärande delar när Sanctus Carolus firade 200 år. 12 Eslövs Frimurare För. tvättade bort hemligstämpeln med utställning och generösa gåvor vid 100 årsfest. 13 SAL Elysium firade 100 år och fick ny OM vid samma tillfälle. 16 Frimurare på Hurtigrutten Följ med på resan mellan Bergen och Tromsö sista veckan i september. 18 Wagner frimurare ? Eddie Persson ställer frågor och får förvånande svar. 23 Debatt om begrepp Personlighetsutveckling diskuteras. 24 Litteratur Bok om förföljda frimurare anmäls av Mats Lönnerblad 26 Därför vill vi bli frimurare Första avsnittet av Rune Carlssons serie om ideologi, filosofi m.m. 28 Ja vi tar kort För ett år sedan efterlyste Frimuraren ett kort för registrering av besök. OSK Karl-Erik Ericson beskriver ett projekt. 30 Från Ordens ledning OSM Anders Fahlman om glädje och sorg. Utnämningar m.m. 


In memoriam:

Gustaf Piehl, R&K, R CXIII:s O, f OSM Direktören Gustaf Piehl, riddaren av Kungl Carl XIII:s Orden, har som tidigare meddelats avlidit den 15 december 2006 i en ålder av 84 år. Närmast sörjande är hustrun Sylvia och sönerna från ett tidigare äktenskap Carl-Gustaf och Johan.

E

fter studier kom Gustaf att ägna sig åt marknadsföring och företagsledning under hela sitt verksamma yrkesliv, ofta i tyngre befattningar med stort ledarskapsansvar. 1971 köpte Gustaf företaget Henry Wallenberg & Co, ett handelsbolag specialiserat på tunga produkter och

praktiskt taget allt som hör till den tunga industrin och där han själv var verkställande direktör. Gustaf ägnade nu all sin kraft åt att utveckla företaget som blev mycket framgångsrikt. Gustaf ägnade också mycket tid åt att fungera som ordförande i ett flertal organisationer som bland annat hade anknytning till reklam och företagsverksamhet till exempel Småföretagens Riksorganisation, Hexagon och Hemglass. Han var också ledamot i styrelsen för Exportföreningen och Exportrådet och som inbiten seglare vice ordförande i KSSS. Han seglade Gotland runt tolv gånger. Frimurare i 57 år Ett annan fråga som Gustaf ägnade mycken tid var Svenska Frimurare Orden där han varit ämbetsman oavbrutet sedan 1950. Frimurare blev han 1949 och genom intresse och flit befordrades han inom graderna till allt tyngre ämbetsmannaposter. I slutet av 60-talet blev Gustaf överskattmästare i Drätseldirektorium och utsågs 1972 till riddare av Carl XIII:s Orden. Samma år blev han Ordens näst högste ämbetsman nämligen Stormästarens Prokurator. Ett ämbete som han innehade i 18 år. Detta ämbete uppbar han under hela Prins Bertils tid som Stormästare och efterträdde därefter som förste icke kunglige person honom på Stormästarämbetet då Prins Bertil avled 1997.

Under klockringningen förde officianten Jarl Jergmar de närmast sörjande till deras platser i den av vänner och bröder med anhöriga nästan fullsatta kyrkan. 

Kungligt uppdrag Uppgiften att bli den förste icke kunglige Stormästaren var en utmaning som Gustaf Piehl axlade på ett lysande sätt. Han hade en inneboende högtidlighet som växte fram ur hans mjuka vänligFrimuraren


En historisk förändringsepok har avslutats het. Det berättas att Gustaf Piehl höll upp dörren till Stamhuset för en nytillträdd OM på besök med orden: Det ämbete du har är det finaste i Frimurare Orden, det kan jag inte få. Därför håller jag upp dörren för dig. Han hade en förmåga att lyfta de enklaste ord och handlingar till stämningsfull högtid och blev därför respekterad och högaktad av alla i Frimurar Orden. Hans mångåriga erfarenhet som Prokurator var säkert också till stor hjälp i hur han gernomförde sitt uppdrag som Stormästare Hjärtefrågor Gustaf fick nu ta det fulla ansvaret för hela Orden och det påbörjades ett mycket angeläget och omfattande arbete med att förnya Ordens organisation genom att en omfattande organisationsutredning startades på Gustafs initiativ och ännu pågår en del arbete med att genomföra de beslut som togs av Gustaf i organisationsfrågorna. En annan sak som låg Gustaf nära var att Orden inte borde behållas i så hemlig anda. Mycket av det som skedde inom Orden skulle mycket väl kunna vara känt även i den allmänna världen och därför föreslog Gustaf att Ordens Allmänna Lagar (OAL) skulle vara tillgängliga för alla och därför finns nu dessa publicerade i sin helhet på Ordens hemsida och kan läsas av alla intresserade. Där framgår Ordens mål, organisation och allmänna regler som skall tillämpas inom hela Orden. Det svenska systemet En tredje och för Gustaf mycket angeFrimuraren

lägen fråga var att vårt frimurarsystem skall tillämpas lika inom hela Norden eftersom alla de nordiska frimurarordnarna tillämpar det Svenska unika frimurarsystemet Därför togs beslut på Gustafs initiativ vid ett nordiskt stormästarmöte att en arbetsgrupp skulle gå igenom och besluta om gemensamma tolkningar och genomförande av våra graders ritualer. Ett arbete som fortfarande pågår.

Det enorma arbete som Gustaf nedlagt för Orden gör att han för alltid är inskriven i Ordens händelserika historia. Orden tackar nu varmt en flitig och hängiven broder för ett genuint och framsynt arbete till gagn för nuvarande, nya och kommande frimurarbröder. Text: KNUT ANDREASSON Stormästarens Prokurator

Begravningsgudstjänsten hölls den 16 januari 2007, i Engelbrektskyrkan. Officiant var Jarl Jergmar R&K, OHP. I akten medverkade Stockholms Studentsångare och S:t Eriks frimurarkör under ledning av Karin Oldgren. Som solister hördes på flöjt Bengt Christiansson och med sång sopranen Sofia Niklasson och baryton Björn Thulin. Organist var Bengt Eklund. Efter den mycket välbesökta akten bjöds till minnesstund i Stamhuset.

Bilder: KJELL MAZETTI 


Bengt Gustafson:

Det är tungt då vänner går bort

G

ustaf Piehl var genuint god, vänlig och visade alltid omtanke. Han ställde upp för sina ideal och tog ansvar. Därför blev han på 70-talet ordförande i Familjeföretagens Förening och vice ordförande och senare ordförande i det sammanslagna SHIO-Familjeföretagen på 80-talet, alltså småföretagarnas organisation. Det var här vi möttes, Gustaf Piehl och jag. Om frimurarna visste jag inte så mycket på den tiden mer än vad jag läst vad Göran Skytte skrev, och det var inte roligt, förstod jag. Marknadsföring Gustaf Piehl, då prokurator, tog tag i detta problem och inbjöd till presskonferens i Stamhuset, och debatten om benknotorna rann ner i Norrström. Gustaf kunde marknadsföring och masskommunikation, och han menade att Frimurare Orden skulle vara öppnare mot den allmänna världen. Hemliga sällskap lockade alltid reportrar att försöka avslöja vad dolt är bakom låsta portar. Frimuraredygden att verka med barmhärtigheten i det fördolda passar inte i masskommunikationssamhället. Det var i detta skede jag blev frimurare och mötte Gustaf Piehl också med min opolerade slev. Samma varma kamratliga handslag och han bjöd gärna på en kopp kaffe, då jag hade ärende till Wallenberg & Co på Sturegatan intill Nobelhuset. Våra samtal där om småföretagarnas villkor och dagspolitiken erinrar jag mig med värme. En gång uppmanade han mig att vara flitig som frimurare. Gustaf hade nämligen en plan – att jag skulle bli redaktör för Frimuraren. Så blev det också så småningom. Vi reste ofta tillsammans till olika 

högtidsdagar och evenemang. Då vi gick ombord på planen med frackväskorna, tog alltid flygvärdinnorna så vänligt emot Gustaf. Så småningom förstod jag varför. Han log nämligen vänligt mot dom. Inte för att de var vackra, utan för att han alltid var så vänlig och

positiv. Det var han också i umgänget med frimurarebröderna. Men om det behövdes, kunde han säga ifrån. Väl förberedd Gustaf förberedde sig alltid mycket noga. Att leda en åminnelsehögtid eller högtidsdag i Stora Landslogen räknas till de stora och svåra prestationerna,

alltid med inbjudna höga dignitärer från alla loger i Norden, Storbritannien och Tyskland. Alltid klar och tydlig. Inga stakningar. Gustaf Piehl var Ordens förste icke kunglige Stormästare mellan 1997 och 2001. I praktiken var han det också under större delen av prins Bertils Stormästartid i egenskap av Ordens Prokurator. Det var förvisso ett utomordentligt stort ansvar under ett skede då alla organisationer hade problem med medlemsrekrytering. Året efter sin ”pensionering” förklarade Gustaf vid ett tillfälle att han saknade alla telefonsamtal från förr. ”Det är så tyst i mitt liv numera!” Men så blir det då man lämnar ledning och ansvar. Leksand I början av 90-talet flyttade Gustaf till Sollentuna i samband med att han gifte sig med Sylvia. Han lämnade havet och seglingen och tillbringade somrarna i Styrsjöbo i Leksand. Här hade vi ännu en gemensam länk, ty jag har också bott i ett gammalt timmerhus i byn. Många frågade sig hur den inbitne skärgårdskarlen Gustaf Piehl kunde nöja sig med en sjö som det gick att ro runt på en timme. Han hade ju seglat på de vida vattnen. Förklaringen är tillgivenheten mellan makarna och den milda stillheten och de varma traditionerna i leksandssocknarna med majstångsresning veckorna före och efter midsommar. Veckorna med Musik vid Siljan var rödmarkerade liksom Himlaspelet i Gropen. Det är tungt då vänner går bort. Text och bild: BENGT GUSTAFSON Frimuraren


S:t Erik 250 år i frimureriets tjänst Anno Domine 1756 föddes Wolfgang Amadeus Mozart. I Sverige fyllde Carl Michael Bellman 16 år. Adolf Fredrik var landets Konung. Stockholm hade ca 70.000 invånare. Och S:t Johanneslogen S:t Erik grundades på Södra Stadshuskällaren (nuvarande Stockholms Stadsmuseum). Vid starten 1756 hade logen 38 mästare, fem medbröder och två lärlingebröder. Johan Israel Torpadius var logens förste OM. Fram till högtidsdagen 2006 har 7.950 bröder recipierat i S:t Erik. En verkligen imponerande siffra.

F

irandet av jubileumsåret började den 18 maj (på Erik-dagen!) när Stormästaren Anders Fahlman invigde jubileumsutställningen i Stamhuset. Då överlämnades också det första exemplaret av logens mycket fina jubileumsbok ”Den obrutna kedjan” till broder Anders. I och med högtidsdagen avslutas firandet som även innehållit Öppet Hus i Stamhuset, jubileumskonserter och stadsvandringar i S:t Eriks fotspår. Jubileet skulle naturligtvis firas och den 30 november 2006, på logens högtidsdag, firades 250-årsdagen. Stamhusets Johannessal var i det närmsta fylld till sista plats. Och det var många som ville visa logens sin uppskattning: Stormästaren Anders Fahlman med sitt följe, fSM Gustaf Pihl, SMP Knut Andreasson, SMS Jan Thulin, såväl avgående OSK Sten Svensson som tillträdande Karl-Erik Ericsson, SVEA:s Frimuraren

Äntligen en riktig sköld! Stamhusets enheters OM uppvaktade jubilaren. Övre raden: Ingvar Fröberg Kjell Pettersson Bengt Orhall och Ulf Lindgren. Nedre raden: PM Bengt Falk Per Gunnar Däumichen med den nya skölden och Conny Tranback

PM Bengt Falk och flertalet R&K samt många OM/O från fördelningen. Musiktradition S:t Erik har en lång musiktradition och den fantastiska kören gjorde ingen besviken. De sjöng enastående vackert. Vi fick bl.a. höra verk av Beethoven, Mozart och även Jubileumsmusik komponerad av Erik Wadman just till detta

jubileum. De medverkande var Erik Wadman (orgel), Bengt Christansson (flöjt), Harry Sernklef (klarinett), Björn Thulin (baryton) samt S:t Eriks Frimurarkör. Så det är ingen överdrift att säga att det var högtidligt, men samtidigt en varm och broderlig stämning.

Forts

uI 


uFrån förra sid

I sitt tal tog OM Per-Gunnar Däumichen hjälp av tre johannesbröder. Den första brodern (lärlingen) berättade om 1700-talets frimurare och samhälle på den tiden. Vilka var de män som samlades i Södra Stadshuskällaren när S:t Erik träffades och hur så samhället ut på den tiden, samt om kryddor och kaffestrejken. Näste broder (medbrodern) berättade om livet för 1800-talets frimurare, om Erik Gustaf Geijer, om frackens införande och om krigen som avlöste varandra. Den tredje brodern (mästaren) berättade om 1900-talet. Om ett samhälle som förändrades, om du-reformen och om jämställdheten. Dessa små ”tavlor” målade upp en svunnen tid. OM fortsatte tala om hur stressen och tidsbristen gör att många känner sig otillräckliga. Där blir frimureriet en fristat. Men hur ska det fortsätta? Vad händer om 100 år? För att ge sitt bidrag till framtiden hade tre bröder i logen fått till uppgift att skriva om sina liv och sina tankar. Dessa brev tillsammans med två dagstidningar från just denna högtidsdag och allt underlag till boken ”Den obrutna kedjan” lades i en låda som förslöts med lack och sigill. Tanken är att lådan ska öppnas till 300-årsdagen, år 2056, och kan då ligga till grund för en ny jubileumsbok. En mycket fin tanke. Under logen överlämnade Provinsialmästaren för Svea, Bengt Falk, tillsammans med Stamhusets samliga loger en fin gåva till S:t Erik. När St:Erik grundades hade de ingen vapensköld. På 1780-talet skapades den sköld som fram till dags dato använts i logen. Den kan sägas vara mer av en målning och uppfyller inte de heraldiska kraven. Därför har Svea Provinsialloge tillsammans med Nordiska Första, Adolf Fredrik, la Lumière, Nordiska

Cirkeln och Glindrande Stiernan låtit göra en heraldisk korrekt vapensköld, som nu är logens vapen. En strålande glad OM Per-Gunnar Däumichen tog emot gåvan. Till maten var ca 220 bröder samlade. En välsmakande måltid serverades och stämning var mycket god. I sitt tal vid middagen hade OM många att tacka. Genom museets försorg skapades jubileumsutställningen under ledning av Ordens Museiföreståndare Claës Göran Rasmusson. Jubileumsmusiken komponerad av Erik Wadman. Många av logens ämbetsmän har varit mycket involverade vid alla de arrangemang som genomförts. Samtliga dessa bröder fick alla ett tack från OM. Avgående ämbetsmän avtackades också vederbörligen. Men det var också så att en verklig trotjänare i logen hade tjänat ut sin tid. Broder Ulf von Feilitzen avgick efter 30 år som ämbetsman i S:t Erik. Ett mycket vackert svärd överlämnades till en glad och rörd Ulf.

Vid S:t Eriks grundande 1756 var S:t Jean Auxiliar (nuvarande Nordiska Första) Sveriges moderloge. Som en gåva överlämnade NF:s OM Kjell Pettersson en inramad kopia av konstitutionspatentet med underskrift av Carl Fredrik Scheffer och Knut Posse Carlsson. Stormästaren avslutade uppvaktningen med att framföra sina gratulationer till logen och det arbete som lagts ned av så många bröder under så många år. ”Hoppas vi får 250 år till, lika framgångsrika” avsluta Anders Fahlman sitt tal. Och undertecknad kan bara hålla med. Text: PATRIC MEYER Bild : BO LINGSERIUS


Recension av Den obrutna kedjan Att få en minnesskrift i händerna som är en del av en trilogi, där varje del börjar med hur frimureriet kom till Sverige och hur det utvecklats under tiden fram till jubileumsåret, kan i förstone avskräcka läsaren. ”Inte nu igen!”. Det mesta har vi redan hört och läst. Men fjärran från detta. I Den

Obrutna Kedjan möter läsaren en levande skildring av den yttre och inre miljö i vilken jubilerande S:t Erik verkat och fortfarande verkar. Redaktören har tillsammans med författarna anlagt ett helhetsperspektiv utan att vara ytliga eller lärdomsaristokrater. Det är fråga om en bra minnesskrift väl värd att läsas av bröder utanför S:t Erik. Författarna har genomgående lyckats göra att läsaren känner sig närvarande i det som skildras. Ett särskilt plus far greppet att låta nu levande ämbetsmän komma till tals. Ett vackert yttre och en trevlig layout gör det lätt att närma sig boken även för icke frimurare med intresse för

svensk kulturhistoria. För oss frimurare är det enligt recensentens mening ett särskilt plus att så mycket flit lagts ned på personhistorik, t.ex. bilder av samtliga ämbetsmän under 2006. Mycket värdefullt inte minst för framtiden. Vidare skildras fint i en rad kapitel bröder som verkat i logen i olika funktioner under skilda tider. Dessutom har man låtit ett antal bröder som betytt mycket för Orden och S:t Erik själva får komma till tals. Intressant läsning som ger förståelse. Utan att göra någon jämförelse i övrigt fastnade jag för Karl-Erik Ericssons lätt frejdiga beskrivning av sitt liv med S:t Erik. Detta innebär inte att det är något fel på kvalitet och läsvärde i de övriga bidragen. Tvärtom är bidragen genomgående intressanta och emellanåt uppfriskande okonventionella. Den Obrutna Kedjan är en bra minnesskrift. Recensent: FREDRIK BJÖRKMAN


Körsång och skådespel när Sanctus Carolus firade 200 år Den historiska instruktionslogen i grad I, tillsammans med en körkonsert fylld av kantater från tidigare jubileer tillsammans med frimurarmusik av Mozart och nuvarande körledaren FMkf Hans Nordenborg fyllde den vackra Johannessalen i Frimurarhuset i Karlstad så till den grad att väggarna nästan rämnade. S:t JohannesLogen Sanctus Carolus 200 års jubileum blev precis så festligt och högtidligt som ämbetsmännen med OM Jan Lindman i spetsen önskade. Det var med stor förväntan som besökarna trädde in i frimurarhuset i Karlstad på lördagseftermiddagen den 28 oktober. Bland gästerna fanns ett stort antal norska bröder, som bekräftade samarbetet från

sommarens gemensamma pilgrimsvandring från Hammarö till Nidaros. På programmet stod dels en Instruktionsloge i grad I enligt 1801 års ritual. Dels en konsert med frimurarkören under ledning av FMkf Hans Nordenborg och som kronan på verket en jubileumsmåltid med underhållning. I alla de tre delarna blev brödernas förväntningar mer än väl tillgodosedda. Välspelad historisk loge Den historiska Logen genomfördes med stor skicklighet. Recipienten, brukspatronen Carl, född den 8 januari 1751 och av borgelig härkomst spelades förtjänstfullt av Inge Ljung och blev ganska bryskt behandlad av ”den gruvlige” spelad av Tony Edman. De båda framförde sina roller på

Den gruvlige, spelad av Tony Edman och recepienden i gestalt av Inge Ljung såg ut att trivas tillsammans när väl spelet hade avslutats. 10

ett sätt som pekade mot många repetitioner. Men det var tredje gången som brukspatron recipierade så man förvånades inte över hur väl dialogen flöt. Hela ritualen kändes för övrigt väl igen, även om ordval och formuleringar kändes långt mer märgfulla än dagens språk. Frimurarkonsert En kort paus för ommöblering av Johannessalen gav deltagarna en möjlighet att sträcka på benen innan nästa programpunkt. En körkonsert med frimurarmusik alltifrån 1700-talet och till våra dagar. Den månghövdade och välsjungande frimurarkören hade förstärkts med tre solister. Mats Backlund, hemmahörande i Hjo axlade tillsammas med Lennart Persson och Torgny Persson solistmantlarna förträffligt. Mozartmusik blandades med ett antal smakprov ur tidigare festkantater och som något av en höjdpunkt ett aktuellt verk av körledaren själv, FMkf Hans Nordenborg. Frimurarkören i Karlstad har funnits med sedan slutet på 1800-talet. En fond som Gustaf Branzell skapade på 1950-talet ger sångarna möjlighet att delta i olika evenemang, vilket säkert sporrar många att delta. Kören har till och med fått ett eget kapitel i den vackra jubileumsboken som getts ut. Festsupé I den vackert dukade festsalen samlades alla för den lekamliga njutningen. En härlig meny och överraskande underhållning av riksspelemannen Lars-Olof Ejstes tillsammans med Hans Nordenborg och Mats Backlund blev kvällens höjdpunkter. Vid sidan av de föredömligt korta Frimuraren


Frimurarkören i Karlstad, en institution sedan slutet på 1800-talet fyllde hela koret och lockade så många att johannessalens väggar bågnade. Stående med ryggen mot kamera och publik dirigenten FMkf Hans Nordenborg.

hyllningstalen av både PM Bertil Ragne och av OM Karl-Erik Briskerud från polarstjärnelogen Kolbein til den oppgaaende Sol i Oslo. Till den 5:e äldste S:t JohannesLogen i det svenska frimurarsystemet överlämnade de 17 närvarande bröderna från Norge en målning med motiv från Snorres kungasaga. ”Da kongen pekte mot solen og avledet oppmerksamheten knuste Kolbein Sterke hedningens gudabilde av Tor og sa: Se der er vår gud, den evige sol fra Östern. citerade OM Karl-Erik Briskerud. En vacker dryckesbägare var gåvan från de övriga enheterna i Frimurarhuset i Karlstad, som ganska så snart igen kommer att hysa ännu ett 200-års jubileum. Men till detta återkommer vi gärna med stort tack för det som nu timat. Text och bild: KJELL MAZETTI -Se der er vår Gud, den eviga sol fra östern... Karl-Erik Briskerud citterade Snorres kungasaga när han uppvaktade Sanctus Carolus på 200-års dagen.

Frimuraren

11


Eslöv tvättade bort ”hemligstämpeln” När Eslövs Frimurareförening (EFF), firade sitt 100-årsjubileum gjorde man en utställning och skänkte 200 000 kr till välgörande ändamål. Resultatet blev spaltmetrar i tidningarna och det var inte många eslövsbor som kunde undgå att uppmärksamma jubiléet och frimureriet efter rader av långa och uppskattande artiklar i pressen. - I vår hundraåriga historia har vi sällan blivit så uppmärksammade. Nu känns det som om vår förening verkligen placerat sig på kartan, menar Carl-Gustaf Berglin, ordförande i Eslövs Frimurareförening. Den stora anslutningen med ett stort antal gästande bröder från 2:a fördelningen och prominenta gäster med Svenska Frimurare Orden Stormästare, Anders Fahlman, i spetsen gjorde jubiléet till en ovanligt minnesvärd händelse i föreningens historia. Stor uppmärksamhet Det som gjorde att många eslövsbor – som inte är frimurare – uppmärksammade Brödraföreningens jubileum var en utställning om EFF på Eslövs Stadsmuseum under hela september månad. Och turligt nog sammanföll utställningen med Kulturnatten i Eslöv. Bland sevärdheterna fanns bland olika gradband och mycket annat Carl XIII:s riddares dräkt. ”Inte så hemliga frimurare firar 100 år med utställning” var en av rubrikerna i Sydsvenska Dagbladet. Bara under Kulturnatten såg mer än 800 besökare utställningen. - En av tankarna bakom utställningen var att visa att Frimurarna är inte så ”hemliga” som folk tror i allmänhet, säger Carl-Gustaf Berglin.

Skänkte 200 000 kr Även Eslövs Frimurareförenings beslut att skänka 200 000 kr med 50 000 kr till vardera till Hela Människan i Eslöv, Föreningen Furuboda, Reumatikerföreningen Mellanskåne och Malmö kyrkliga stadsmission rönte stor uppmärksamhet i medierna. Eslövs Frimurareförening började som en Frimurareklubb år 1905. Men med Nils Alfred Ewald som drivande ordförande ansökte klubben om att få bli en brödraförening och den 14 september 1906 fick man nådigt tillstånd av Hans Majestät konung Oscar II att omvandla klubben till Eslövs Frimurareförening, EFF, med tillstånd att arbeta i de tre lägsta graderna efter samma ritualer som tillämpades i Landskrona Brödraförening Facklan. N A Ewald blev EFF:s förste ordförande. Om det är en tillfällighet eller inte så har föreningens valspråk Eget Fraternitas Fiducia samma initialer som Eslövs Frimurareförening, EFF, förklarar Carl-Gustaf Berglin.

Jubileumsdagen startade med kransnedläggning på N A Ewalds och Göran Nilssons gravar. Båda har betytt mycket för Eslövs Frimurareförening. Därefter samlades bröderna i Logehuset medan damerna fick lyssna på ett uppskattat föredrag om kakaons och chokladens historia berättat av Anders Jönsson. När bröderna intagit sina platser i logen var lokalen fylld till sista plats. Därefter fördes Svenska Frimurarordens Stormästare Anders Fahlman in med stor vakt. Uppfyllda mål Under sitt högtidstal berörde Ordförande Carl-Gustaf Berglin två av Stormästarens huvudmål för 2004 – att medlemsvården ska utvecklas och att göra Orden mer känd och respekterad i samhället. När det gäller den andra punkten – att göra Orden mer välkänd – så visade Eslövs Frimurareförening hur väl man lyckats genom de många tusen spaltmillimeter som skrivits om Frimurarna i Eslöv. I jubileumsfirandet ingick även en musikgudstjänst och en festsupé som avslutades med dans. Text: BO HALLSTRÖM

Ni är på rätt väg här i Eslöv. Fortsätt åt det hållet visade OSM Anders Fahlman O i EFF, Carl-Gustaf Berglin 12

Frimuraren


S:t Andreas Logen Elysium 100-år S:t Andreas Logen Elysium i Härnösand firade sitt 100-årsjubileum den 19 november 2006. Logen har alltsedan den inrättades arbetat i Västernorrlands och Jämtlands län, det vill säga landskapen Ångermanland, Medelpad , Jämtland och Härjedalen. Vid jubiléet på logens hundrade högtidsdag den 19 november 2006, avgick Bo Hiertner efter sex år som Ordförande Mästare och Karl-Erik Lundström installerade sig.

H

undra år av kontinuerligt arbete är en lång tid. Av dagens 24 Andreasloger inrättades Elysium som den fjortonde i ordningen. Den första sammankomsten hölls den 11 juli 1906 i lärlinge/medbrodersgraden. I den minnesskrift som gavs ut inför jubileet kan man följa logens utveckling från början med tonvikt på de senaste 25 åren, där bl a de tre Ordförande Mästarna Ove Arkad, Olof Minell och Bo Hiertner redovisar sina minnen och intryck. Minnesskriften innehåller också den jubileumskantat som Br Arne Wiig författat och Br Fredrik Pettersson tonsatt. Högtiden hade samlat ett hundratal bröder, många t o m från de nordliga de-

larna av PLU. Programmet inleddes med samling och kaffe i Pelarsalen. Högtidslogen, som av utrymmesskäl tagit III-gradens omdukade logerum i anspråk, leddes för sista gången av OM Bo Hiertner. Äran av att ha lyckats skapa ett för detta tillfälle nära nog perfekt logerum tillfaller främst nestorn i sammanhanget den HU brodern PBF Stig Johannesson, som inte sparat någon möda. Bland hedersgästerna fanns till vår stora glädje OSM Anders Fahlman åtföljd av sin uppvaktande broder Ulf Lagerström X samt två provinsialmästare och R&K, vår egen Bengt Larsson och Lars Nordmark i PLU samt vår förre provinsialmästare och förrförre OM i Elysium Ove Arkad R&K. Forts

u

Efter sex år som OM avtackades Bo Hiertner till höger på bilden vid jubileumsmåltiden av OSM Anders Fahlman under överinseende av Ulf Lagerström i mitten. Frimuraren

13


Logens förre OM den HU brodern Olof Minell märktes också bland gästerna. Det var första gången någonsin OSM besökte Elysium, och då OM hälsade honom i logen fann han sig därför frestad att, utan vidare anspelning, travestera Selma Lagerlöf i Gösta Berlings saga: ”Äntligen stod Visaste Mästaren på podiet!” Den med inlevelse väl genomförda högtidslogen förgylldes bl a av Stormästarens hyllningstal och OM:s, som sig bör i en Andreasloge, lysande högtidstal samt sång av en liten men naggande god kör under ledning av Jan Sjöberg, som framförde bl a ett av honom själv komponerat stycke ”Non nobis”. Till detta har han hämtat texten från inskriptionen på husväggen vid entrén till Frimurarehuset: ”Non nobis Domine sed nomino tuo gloriam.” (Psalt 115:1), d v s ”, Icke åt oss, Herre, icke åt oss, utan åt ditt namn giv äran.” (1917 års Bibelöversättn). Så gavs tillfälle till mingling och drink i Pelarsalen, varefter den högtidliga och vackra akten, då logens nye OM, den HU brodern Karl–Erik Lundström installerade sig vidtog. Även han höll ett uppskattat tal till bröderna, där han utvecklade sina tankar om frimureriets och särskilt Andreasgradernas betydelse och lämnade en personlig programförklaring, där han särskilt betonade vikten av ett nära samarbete med våra brödraföreningar, som med tanke på de långa avstånden i fördelningen har en viktig roll i vårt arbete. Elysium är för övrigt den loge som på ett år recipierar flest bröder av alla Andreasloger, vilket beror på att det är den enda i fördelningen. Härefter samlades man i Johannessalen, där hundraåringen uppvaktades med en penninggåva från övriga loger och brödraföreningar i fördelningen, överlämnad av O i Brf Unitas Svante Deljemark och avsedd för behövlig förnyelse av viss rekvisita för logesammankomsterna. Som gåva från Umeålogerna överlämnade PM Lars Nordmark ett mycket vackert logesvärd, egenhändigt förfärdigat av Björn Wänting, ÖCM i PLU. Elysium överlämnade som manifestation i sin tur en penninggåva, 10 000 kr, till Kvinnojouren i Härnösand som stöd för deras behjärtansvärda verksamhet. 14

Som avslutning på denna del av programmet gav Arne Lannstål med sin vackra stämma oss ett smakprov på den tidigare nämnda kantaten, ackompanjerad av sig själv i form av en datoriserad melodislinga. Kompositionen kommer att framföras i sin helhet vid en musikgudstjänst i Härnösands Domkyrka under våren 2007. Jubileumsmiddagen ägde rum i domkyrkans skugga på den anrika S:t Petri Ordens restaurang. Vid samlingen inför måltiden trollband den världsturnerande men Härnösandsbaserade stråkensemblen Weberkvartetten auditoriet genom att framföra ett 100 år gammalt men för sin tid synnerligen modernt stycke av Maurice Ravel, Nytillträdde OM Karl-Erik Lundström tackar sin fadder varefter sällskapet gick till det Stig Johannesson med en varm omfamning mycket vackert och perfekt dukade bord Stig Johannesson skapat och lagt sista förr och levererade både roliga, sakliga och handen vid lagom långa tal. för att förhöja den väntande njutningen När Elysium nu påbörjar sitt 101:a vid festmåltiden. verksamhetsår kan man se tillbaka på ett Att talen kan bli både många och långa väl genomfört, ljust och minnesrikt jubiär förvisso ett påtagligt hot vid en dylik leum. Text: HÅKAN GILMARK tillställning, men talarna hade varit med

OSM Anders Fahlman överlämnade 10000 kr som bröderna samlat in till Eva Boström och Camilla Lundin från Kvinnojouren i Härnösand till stöd för deras verksamhet. Frimuraren


Konung Gustaf V:s och Drottning Victorias Frimurarestiftelse Stiftelsen arbetar med inriktning på de äldres behov. Verksamheten går tillbaka till 1911 då planerna på ett ”Frimurarnas ålderdomshem” började förverkligas. Man fann en lämplig tomt i Lidingö. Konungen var en betydelsefull tillskyndare och bidragsgivare, vilket är den historiska bakgrunden till stiftelsens namn. Frimurarebröder från hela Orden lämnade bidrag och från 1912 fram till 1950 fortsatte arbetet med nya insamlingar och nya byggnader. Kostnadsutvecklingen under 1960- och 1970-talen blev dock en belastning i det att samhället ställde allt större krav på äldreboendets standard, vilket 1980 framtvingade en försäljning. Först då, 1980, bildades själva stiftelsen. Ändamålsbestämmelserna fastställdes till de i dag gällande, nämligen ”att utöva hjälpverksamhet bland behövande med företräde för ålderstigna eller att främja vetenskaplig forskning främst till förmån för åldringsvården”. Stiftelsen delar, i samarbete med de lokala frimurarsamhällena, årligen ut bidrag till geriatrisk forskning i Stockholm, Göteborg, Malmö/Lund, Umeå och Helsingfors. Totalt ges ca 8 mkr i forskningsstöd, vartill kommer ca 1 mkr som går till olika organisationer inriktade på de äldre. Anslagen till geriatrisk forskning avser bl a Parkinsons sjukdom, demens och Alzheimers, stroke och omvårdnad. Stöd lämnas också till organisationer som arbetar för äldre behövande, exempelvis Frivillig Väntjänst, Frälsningsarmén, Parkinsonföreningen, Stenfasta inom Stockholms Stadsmission och Silviahemmet. Genom frivilliga bidrag och en aktiv kapitalförvaltning av värdepapper och fastighet kan stiftelsen ge långsiktigt och betydelsefullt stöd till forskning och vården av våra äldre. Kontakta oss gärna för information om hur dina medel kan bidra till stiftelsens verksamhet. Stöd genom en gåva till bankgiro 700 - 0557. Konung Gustaf V:s och Drottning Victorias Frimurarestiftelse Nybrokajen 7, 111 48 Stockholm tel 08-463 37 03 e-post frims@frimurarorden.se


Bli med på NORDISK FRIMURERTUR med hurtigruten Unik tur med M/S Midnatsol i september 2007 Frimurere fra alle nordiske land inviteres nå til å være med på en helt unik reise langs Norges storslåtte kyststripe. I regi av det norske Frimurerbladet inviteres det i slutten av september 2007 til en drømmereise fra Bergen til Tromsø. I seks dager til ende vil deltakerne få anledning til å boltre seg i luksuriøse omgivelser om bord i den prektige hurtigruten M/S Midnatsol, beskue vakker og vill natur, besøke logebygninger og andre arkitektoniske perler langs kystleden samt være med på helt spesielle utflukter. Også frimurerbladene i Sverige, Danmark og Island vil tilby sine lesere å være med på denne nordiske frimurerreisen. Det er ventet om lag 200 frimurere med ledsagere på denne helt spesielle reisen som trolig er historiens første fellestur for nordiske frimurere. Det hele starter i Bergen mandag 24. september 2007 og avsluttes med to dagers hotellopphold i Nordens Paris – Ishavsbyen Tromsø – søndag 30. april. Pristilbudet omfatter absolutt alt utenom drikkevarer. I praksis innebærer det flytransport fra ditt hjemsted til Bergen og deretter retur fra Tromsø samt opphold og all mat om bord i M/S Midnatsol, To dagers hotellopphold i Tromsø, i tillegg til utflukter og logebesøk underveis med hurtigruten før det hele kulminerer med en utflukt til vakre Sommarøy utenfor Tromsø hvor deltakerne kan benke seg et avsluttende festmåltid. Denne turen vil i prinsippet følge omtrent samme opplegg som den forrige turen i april 2005 da reiseleder Odd Grann på en så glimrende måte ledet de 260 reisende langs norskekysten. Fordi sammensetningen denne gangen er ventet å bli mer internasjonal – eller rettere sagt nordisk sammensatt – er programmet noe forenklet. Denne gangen vil naturopplevelsene bli prioritert høyest. Det skjer ikke minst ved at hurtigruten vil seile inn i den ville Trollfjorden etter at skipet om kvelden 27. september har gått fra kai i Svolvær. Akkurat dette er ventet å bli turens visuelle høydepunkt!

16

Frimuraren


Spennende program

Det vil ikke bli et kjedelig minutt om bord i MS Midnatsol, noe dette kortfattede programmet bør være en indikasjon på: Lørdag 29. september 2007: Prisen for ledsagere er, som man ser, noe Frivillig byvandring på formiddagen, lavere enn for hovedreisende. Prisene Mandag 24. september 2007: deretter felles utflukt med buss til Sominkluderer opphold i tomanns-lugarer. Ankomst Bergen, innsjekking M/S marøy hvor det er felles festmåltid. Trans- Ønsker man å være garantert utvendig Midnatsol, velkomstmiddag. Avgang port tilbake til Tromsø med mulighet for lugar påløper et ekstragebyr på kroner kl. 22.30. Også mulighet for å delta på I å delta i byens rikholdige natteliv. 800,- (NB! Begrenset antall) Er det gradsmøte og bytur i Bergen. ønskelig med singelrom på hotellet påløSøndag 30. september 2007: per et tillegg på kr 1 010,Tirsdag 25. september 2007: Dagen til fri disposisjon. Hjemreise med Seiler over Stadhavet. Byvandring i ÅleVi tar forbehold om endring av priser hos sund med besøk i logen og i Domkirken. fly. våre underleverandører, samt om senere Kailigge også i Molde og Kristiansund. Priser pr person fra kr: justering av tider, priser og avgifter som Avreise fra Deltaker ledsager følge av forhold utenfor vår kontroll. Onsdag 26. september 2007: Oslo 11 920,- 10 550,Ankomst Trondheim. Besøk i NidarosBergen 11 915,- 10 540,Dersom du har lyst til å være med på domen og i logen. Foredrag om bord Stavanger 12 780,- 11 400,denne unike frimurerturen 24. til 30. etter at skipet har gått fra kai. Ålesund 12 900,- 11 530,september 2007 kan du melde deg på Trondheim 11 870,- 10 495,via e-post med alle opplysninger som etTorsdag 27. september 2007: Bodø 12 800,- 11 435,terspørres i påmeldingsskjema til: Polarsirkeldåp etter at skipet har forlatt Tromsø 11 915,- 10 540,Ørnes. Besøk i logen og i Domkirken i Jarle Wahl Bodø med underholdning av det dePrisen for turen avhenger hvor i landet Ja-mwah@online.no korerte lokale frimurerkoret. Foredrag man bor og/eller om man ønsker fly til Jarle Wahl kan også besvare spørsmål av om bord mens M/S Midnatsol går over praktisk karakter. Vestfjorden. Konsert med frimurerkoret i Bergen og hjem fra Tromsø. De oppgitte prisene dekker absolutt alt, unntatt Eller klipp ut og send utfylt påmeldingsSvolvær kirke. Nattbesøk i Trollfjorden. drikkevarer. Om bord i M/S Midnatsol skjema til: Fredag 28. september 2007: Morgenbesøk i logen i Harstad. Ankomst er det full pensjon (tre måltider med blant annet et gedigent lunchbord). Også og innkvartering på Ishavshotellet i Frimurerbladet Tromsø. Logemøter både i I og VII grad. nødvendige busstransporter og opphold på hotell i Tromsø (to netter) er inkludert Merk: Frimurerturen i prisen. Det samme er utflukten til Som- Nedre Vollgt. 19 marøy med påfølgende festmåltid. 0158 Oslo

Norge

Javisst - Jag vill gärna följa med på Frimurarturen med Hurtigrutten. Skicka information till:

E-MAIL adress:

För och efternamn Adress

Telefonnummer :

Postnummer och postadress

Land

Frimuraren

17


Musik Richard Wagner frimurare? Ibland ställs frågan varför vi inte har en bra lista över berömda frimurare. Hos många stora författare, poeter, kompositörer och musiker finns det starka frimureriska drag. Men alla har inte anslutit sig till frimureriet även om de haft nära vänner som påverkat deras konstnärskap. Från Eddie Persson har Frimuraren fått detta bidrag. Internet Huvudrubrikens frågeställning ger anledning till olika funderingar, inte bara om Richard Wagners eventuella medlemskap i Frimurareorden utan också om källorna till information i omtvistade frågor. Internet används i allt större utsträckning, men de olika hemsidornas trovärdighet kan alltid ifrågasättas. Materialet där kan, till skillnad från ett vanligt tryckalster, ändras i praktiken hur många gånger som helst utan att läsaren har någon kontroll. Hemsidor dyker upp och försvinner. Någon ansvarig utgivare finns långt ifrån alltid angiven. Sökorden famous freemasons på sökmotorn Google ger ca 340 000 träffar. Kan vi lita på dem alla? Var Ludwig van Beethoven, Richard Wagner, Walt Disney, Louis Armstrong m. fl. verkligen frimurare? Uppgifterna varierar beroende på vilken hemsida som konsulteras. Inte heller tryckt text är att lita på. I den sällsport spridda boken ”Da Vinci Koden”, som nu också haft premiär som hollywoodfilm med ljumma recensioner, påstår författaren Dan Brown i 18

Foto på kompositören Richard Wagner 1813 - 1883, från Rickard Wagner museet.

förordet att alla fakta i boken är kontrollerade. Han hävdar bl.a. att Richard Wagner var frimurare. Jag ställde mig skeptisk till uppgiften och beslöt att söka kontrollera förhållandet. Fäderna Richard Wagner (1813–1883) var inte frimurare. Hans fader Friedrich Wagner var det däremot. Han avled dock då sonen Richard var endast sex månader gammal. Richards äldre broder Julius sändes då till en skola i Dresden som drevs av frimurarna. Fem månader efter makens död gifte sig Richard Wagners moder Johanna med skådespelaren och målaren Ludwig Geyer som var medlem i logen Ferdinand zur Glückseligkeit in Magdeburg.

Han avled då Wagner var åtta år gammal och torde knappast ha utövat något frimureriskt inflytande på styvsonen. Men i Magdeburg gick den unge gossen Wagner gärna på offentliga konserter som ordnades i frimurarehuset av logerna Ferdinand zur Glückseligkeit och Harpokrates. Den 10 januari 1835 uppfördes t.o.m. ouvertyren till Wagners ungdomsopera Die Feen därstädes. Influenser Wagners syster Rosalie gifte sig med Oswald Marbach (1810–1890) som var skriftställare, poet och professor i filosofi och en mycket inflytelserik frimurare i Tyskland. Han var Meister vom Stuhl i logen Balduin zur Linde i Leipzig i 30 år och sägs ha varit hedersmedlem i Frimuraren


sig för att ingå äktenskap med Richard Wagner. Cosima var dotter till ingen mindre än Franz Liszt (1811–1886). Denne inflytelserike och synnerligen färgstarke kulturpersonlighet och musiker hade Wagner lärt känna redan 1841. Liszt beundrade Wagners konstnärskap och var aldrig sen att framhäva hans geni. De båda männen blev goda vänner, Liszt kom sedan att vara Wagner behjälplig i många olika situationer. Franz Liszt blev antagen såsom frimurare i logen Zur Einigkeit i Frankfurt 1841. Senare transporterades han till logen Zur Eintracht i Berlin.

Oljemålning av Tristan och Isolde i Richard Wagnermuseets samlingar

över 50 olika loger i Tyskland. Det har spekulerats om Marbachs eventuella inflytande i utformandet av Wagners sista opera, mysteriespelet Parsifal. Det finns nämligen omisskännliga frimureriska drag i denna kolossalt djupsinniga, intressanta och vackra opera. Men Marbachs närvaro i detta sammanhang är ytterst tveksam eftersom Rosalie avled efter endast ett års äktenskap. En av Wagners vänner var bankiren Friederich Feustel (1824–1891). Han var Ordförande Mästare i logen Zur Sonne i Bayreuth 1863-72 samt 187882 d.v.s. sammanlagt ca 14 år. Feustel var en stor beundrare av Wagners musik och därför ivrig tillskyndare och stark finansiär till bildandet av Festspelen i Bayreuth. Dessa festspel, där endast musik av Wagner spelas, ges fortfarande varje sommar och lockar publik från hela världen. I Leipzig samarbetade Wagner med bassångaren Wilhelm Fischer (1786/90? –1859) som blev antagen till frimurare i logen Balduin zur Linde 1818 där OsFrimuraren

wald Marbach senare blev Ordförande Mästare. Fischer var också regissör och körledare. I dessa funktioner verkade han på operan i Dresden från 1831, även där samarbetade han med den unge Wagner som 1843 blev utnämnd till Königlich-Sächsischer Kapellmeister. Det finns 59 brev bevarade från korrespondensen med Fischer. I vad mån denne artist kan ha påverkat Wagner i frimurerisk riktning framgår inte. Illegitimitet Medan Wagner ännu var gift med sin första hustru Minna Planner blev han förälskad i den gifta kvinnan Mathilde Wesendonck som inspirerade honom till sångcykeln Wesendonck Lieder, en förstudie till den milt sagt passionerade operan Tristan und Isolde. Wagner skilde sig från Minna Planner 1862 och började uppvakta Cosima von Bülow som då var gift med Wagners vän och medhjälpare, dirigenten Hans von Bülow. Cosima och Wagner fick tre barn tillsammans innan hon skilde

Hemligheter Det måste av nödvändighet förhålla sig så att Fischer, Marbach, Feustel och Liszt aldrig specifikt diskuterade frimureriska ritualfrågor med Wagner, det vore ju att skändligen kränka tysthetslöftet. Men allmänna frimureriska funderingar kopplade till religion, filosofi, historia och humaniora kan mycket väl ha ingått i resonemangen med den seriöse, vetgirige och litterärt bildade Wagner. I så måtto kan de namngivna frimurarna ha varit inspirationskällor till att uppenbara frimureriska inslag finns inkorporerade i Wagners operor i allmänhet och Parsifal i synnerhet. Men, självfallet finns frimurerisk historia och myt att tillgå även i litterär form. Wagner hade en förkärlek för ålderdomliga litterära berättelser. Det får väl hållas för troligt att han även läste sådan litteratur som har med frimureriets ursprung och äldsta historia att göra. Ansökan Wagner var av allt att döma intresserad av frimurerisk verksamhet och tänkte anhålla om medlemskap i logen Eleusis zur Verschwiegenheit som låg nästgårds med hans hem Villa Wahnfried i Bayreuth. Men han avråddes bestämt från att lämna in sin ansökan, bl.a. av Feustel, eftersom flera medlemmar i logen Forts

u 19


situation genom att skaffa sig ännu fler fiender.

Parsifal med den Heliga Graalen

var starkt emot Wagners livsstil enligt vad man kan utläsa från Bayreuther Bundesblatt (No 6, 1905). Dessutom blev Wagner upplyst om att han kunde räkna med starkt motstånd från det katolska prästerskapet om han var medlem i en frimurareloge. Wagner var synnerligen kontroversiell, inte bara politiskt och socialt utan även vad gäller hans oförvägna konstnärliga uttryck. Under hela sitt vuxna liv hade han många och starka motståndare. Därför var han ständigt beroende av stöd och hjälp, inte minst finansiellt. Men han var också utpräglat opportunistisk. Så, när det gällde ansökan om medlemskap i Frimurareorden gjorde han kanske den bedömningen att inte kunde riskera att ytterligare försvåra sin

Tystlåtenhet Wagner var själv förtegen om eventuella frimureriska kontakter. I sina memoarer Mein Leben skriver han ingenting om sitt förhållande till frimureriet. Detta kan ha att göra med hans obestridliga opportunism vilket bl.a. gör memoarerna misstänkt tillrättalagda. Cosima överlevde sin make med 47 år och ägnade sitt liv som änka åt att ”helgonförklara” Richard Wagner. I processen ingick att bränna de brev och övriga dokument som på något sätt kunde befläcka det stora musikgeniet. Därför finns det uppenbara oklarheter om Wagners eventuella frimureriska korrespondens. Musiken Wagner skapade något helt nytt inom musikdramatikens område. Hans operor formades till kolossala allkonstverk, där musik och text skrevs av Wagner själv och integrerades till en unik, organisk enhet. Hans musik var djärv och nyskapande vad avser såväl struktur som teknik. Han utvecklade den musikaliska ledmotivstekniken till perfek-

tion och var dessutom den viktigaste föregångaren till den atonala musikens födelse genom sin fenomenalt sinnrika musikaliska väv av kromatik, disharmoni och atonalitet. Den unge Arnold Schönberg var otroligt hänförd av Wagners musik. Han sägs ha haft partituret till Tristan und Isolde som förebild då han började utveckla sina teorier om atonal kompositionsteknik. Därvidlag kom Richard Wagner att utgöra utgångspunkten i musikhistoriens största paradigmskifte. Wagner använde sig med förkärlek av teman ur såväl den germanska mytologin som medeltidslitteraturen där frestelse – synd – botgöring – försoning och rening var ständigt återkommande motiv. I många av hans operor återfinns för den uppmärksamme en mängd ohöljt frimureriska associationer, alldeles särskilt i Parsifal men även i Lohengrin och Tannhäuser. Som ett enstaka exempel kan nämnas att Parsifal i operans första akt förs in i templets brödraförsamling av den ledsagande brodern Gurnemanz med orden: Mittag – Die Stund ist da! (Middag – Tiden är inne!) Text: EDDIE PERSSON

Bilder från Richard Wagnermuseet

Farfar frimurare!

F

ör Josefine Münter blev Kulturnattens besök hos Frimurarna i Norrköping en glad överaskning. På väg ner till kapprummet såg hon plötsligt sin Farfars namn på en vacker sköld. -Jag hade ingen aning om att han var frimurare, utbrast Josefine, men min far var det inte. Riddaren av Reslöv, folkskolläraren Erik R Münter från Söderköping är en av de många frimurare vars sköldar pryder trappnedgången, och som vid varje besök väcker berättigat inbtresse. Josefine och hennes pojkvän var ett par av nästan 200 besökare som passade på att titta in i frimurarelokalerna i Norrköping under Kulturnatten. Sedan ett antal år deltar frimurarsamhället i Norrköping i Kulturnattens aktiviteter och efter varje visning finns ett antal intresserade blivande sökande att ta kontakt med. Text och bild: PER ÅKE STÅHL

20

Frimuraren


Exklusiva frimurareartiklar www.freemasonregalia.com

Manschettknappar

Ny elegant design. 17 mm, avrundade hörn Gulddoublé med rött frimurarekors. Pris: 190:-

Bröstknappar

till frackskjorta 9 mm Gulddoublé med rött frimurarekors Pris: 185:-

Bosweel frackskjorta Storlek 39 - 45

Pris: 725:-

Bosweel pikéfluga Pris: 135:-

Exklusiv regalieväska i äkta skinn. Svart med rött frimurarekors, rött sidenfoder. Längd: 24 cm, höjd: 16 cm, lock 2,5 cm med tre tryckknappar. Pris: 235:-

100 % siden, svart med rött frimurarekors. Ovan. Pris: 195:-

Frimurarslips Vita vantar

(ingen bild) Herrvantar i texil En storlek (Passar normalt alla) Pris: 95:-

Vita skinnhandskar

Herrhandskar i äkta skinn. Storlekarna 8, 8½, 9, 9½, 10 Pris 269:-

Pinnålar

Rött frimurarekors 50: Passare/vinkelhake 50:Fästen: stift och fjäderbricka

Beställ via fax: 040-170754, e-post eller brev

FM Regalia HB

Ö. Rönneholmsvägen 27 A SE 211 47 Malmö e-post order@freemasonregalia.com Vi har även utrustning för loger såsom förkläden m m. Kontakta oss!

Försäljningsvillkor:

Krokodilkäftsmodell. Gulddoublé med rött frimurarekors. Pris: 95:-

Lilla Regalieväskan

Frimurareslips

100% siden, svart med passare/vinkelhake. Pris 210:-

Bandhållare/slipshållare

Priserna gäller fritt vårt lager. Vid fakturering måste betalning ske inom tio dagar från fakturadatum. Postförskott tillämpas ej, vi tror på broderligheten. 40:- för porto/förpackning tillkommer per försändelse.

Jag beställer följande: ___st Slips med rött kors á 195:__ st Slips m passare/v-hake á 210:___ par Manschettknappar á 190:___ par Bröstknappar á 185:___ st Band-/slipshållare á 95:___ st Regalieväska á 235:___ par Skinnhandskar á 269:- __ storlek ___ par Vita vantar i textil á 95:___ Pin-nål Frimurarekors á 50:___ Pin-nål Passare/vinkelhake á 50: ___ st Frackskjorta á 725:- ___ storlek ___ st Vit pikéfluga á 135:-

Namn Adress Postnr Telefon Underskrift

Postadr


"3& 0/4­55 5 " , 4 * 3 & TJL '3*.63I'SJNVSFSJTL.V PD BHTWFSL &UU6QQTM

SJNVSFSJTL BSFPDI'

NQP ĂŠUUBS OPDI FQBSBU

Frimurareklubbar har inga ritualer, man träffas fÜr att lyssna till ett instruktionsfÜredrag med efterfÜljande diskussion. FÜre eller efter fÜredraget skall mÜjlighet finnas till en enklare brÜdramültid. Vi planerar till en till tvü sammankomster süväl hÜst som vür.

B5POTĂŠUU

LB OE  IBS NFUw

Intresserade frimurarebrÜder är välkomna att ta kontakt fÜr bildandet av en Frimurareklubb här i sÜdra Frankrike. Detta gäller ocksü brÜder frün Üvriga nordiska länder som vistas här under vinterhalvüret.

TL 'SJNVSFSJ

S

Frimurareklubb i sĂśdra Frankrike

OFSBUTJ OPMPHJTL EBCPLFO S CMJDLĂšWF  MGBCFUJTLU

I UVEJFS PD  POMJHBLPO

.VTJL

BMB FÄŠJ 6QQT

FÜr att bedÜma om underlag finns att bilda en Frimurareklubb är vi tacksamma om intresserade brÜder kontaktar oss per telefon, brev eller mail. Kurt BostrÜm OM i S:t Joh. logen Facklan, Landskrona

+46 (0)70-555 88 35 Mail: kurt.bostrom@metawell.se Anders AspegrĂŠn Adress: La Parette Adress; Villa les Aiglons 19, chemin de la RourĂŠe 612b, AllĂŠe des Arbousiers 06130 GRASSE 06500 MENTON Tel. 04 93 09 20 01 Tel. 04 93 57 37 28 Mail: anders.aspegren@wanadoo.fr

.UĂ˜RDENHĂ˜R 5PPSLAGSVERKETšVERFRIMURERISKA TONSĂ˜TTAREVERKSAMMAI%NGLAND &RANKRIKE 4YSKLAND 7IENOCH DE3KANDINAVISKALĂ˜NDERNA $ENNABOKPÂťSIDORBšRlNNASIALLA &RIMURARLOGERSOCH"RšDRAFšRENINGARSBIBLIOTEK OCHHOSVARJEMUSIKINTRESSERADFRIMURARE 0RISKRâ‚Ź)

LOJOHTMPHF SEFOT'PST JNVSBSF0 ÄŠ 4WFOTLB'S M'SJFESJDI&DLMF $BS

"OKENBESTĂ˜LLESHOS &ORSKNINGSLOGEN#ARL&RIEDRICH%CKLEFF +UNGSĂ˜NGSGATAN  3% 5PPSALA 3VERIGE ELLERPER% POSTCFE FRIMURARORDENSE 22

Frimuraren


Debatt Begreppet ’personlighetsutveckling’ I forsknings- och utredningsgruppen Folke Filbyter inom Östgöta Provinsialloge har ett seminarium om begreppet ’personlighetsutveckling’ nyligen genomförts, vilket refererades i en alldeles utmärkt sammanfattande artikel här i Frimuraren (3/06) av Br Stefan Carlstedt. Jag hade själv inte möjlighet att delta i detta seminarium, vilket jag beklagar, eftersom jag tycker att ämnet inte bara är av stort intresse för vår självförståelse och för hur vi frimurare presenterar oss i den allmänna världen, utan också därför att jag har en del egna tankar i denna fråga. Enligt Carlstedts artikel handlade diskussionerna vid seminariet framför allt om problem med begreppet ”personlighetsutveckling”. Vid sidan av de positiva konnotationerna, har begreppet också negativa sådana, eftersom ”en undermening av manipulation kan intolkas” (Carlstedt 2006, s 26). Seminariet menade att begreppet ”personlig­hets­ utveckling” bättre bör förstås och uttalas som ”personlig utveckling”. Eftersom begreppet ”personlighetsutveckling” också kan som uppfattas som att Svenska Frimurare Orden (SFMO) försöker förändra en människas person borde vi hellre tala om detta på ett annat sätt. Begreppet ”personlig utveckling” menade seFrimuraren

minariet bättre beskriver hur SFMO tillhandahåller verktyg för att utveckla den egna personen i termer av tolerans, ödmjukhet, människokärlek, inre mognad, barmhärtighet, vördnad för skapelsen, osv. Om detta har jag, försiktigtvis, några tankar. Jag menar att begreppet ”personlighetsutveckling” mycket väl kan försvara sin plats, och jag menar vidare att begreppet ”personlig utveckling” också har konnotationer som är mindre lämpliga. Vidare vill jag hävda en uttalat kristen syn på personbegreppet, alltså hur vi förstår vad en person är.

av hur vi ”laddar” dem med värde av olika slag. ’Personlighetsutveckling’ innebär, menar jag, att vi lite avstår från oss själva! Det är nog också så att den typ av ”personlighetsutveckling” som avses i SFMO, och i kristen tro överhuvudtaget, handlar om att närma sig Gud, vår Trefalt Store Byggmästare. Här vill jag något ta upp begreppet ”person”. En person har speciella anlag och karaktärsdrag, personen har förnuft och en fri vilja och, vilket är viktigt i en kristen mening, en relation till Gud. Även gudsförnekelse innebär

I förra numret av Frimuraren reflekterade Olof Nimhed över begreppet personlig utveckling/personlighetsutveckling Här kommer Jan Persellis tankar efter Folke Filbyter seminariet i Linköping Slutsatser Jag håller med om att begreppet ”personlighetsutveckling” implicerar personlighetsförändring, eller manipulation, men om man med detta menar att ens person ska bli mer och mer lik vår Skapare så är det inte bara ok utan det uttrycker också det vi vill åstadkomma, som kristna. Begreppet ”personlig utveckling” kan också fyllas med saker som elitism, extremt självförverkligande på andras bekostnad, new ageaktiga och flummiga saker som healing, kristallterapi och andeskådande. Hur begreppen ska tolkas verkar alltså vara beroende

en slags relation till Gud. Det är personen som är ”skapad till Guds avbild”. Och det är personen som skall utvecklas. Ska detta kallas ’personlighetsutveckling’ eller ’personlig utveckling? Ja, det är frågan det. ”Personlighetsutveckling” innebär enligt min mening att vi vill utvecklas till att vara lika Honom och detta innebär mindre att vi vill utveckla vår egen egoistiska, världsliga person utan mer vill utveckla vår gemenskap med den Trefalt Store Byggmästaren. Och att just detta är målet för vårt arbete med ’personlighetsutveckling”. På ett sätt innebär just ”personlighets-

utveckling” att vi avstår från oss själva, att vi dör, och att vi uppstår som förenade med vår Herre. Och att vi då med liv och lust deltar i Hans plan med världen. Att vi vill nalkas vår Trefalt Store Byggmästare, att vi vill vara lika Honom, att vi vill vara Hans avbild! Begreppet ”personlig utveckling” riskerar att, enligt mig, lämna Gud åt sidan. Men jag tror t.ex. att när vi i begreppet ”personlig utveckling” inbegriper saker som ödmjukhet, tolerans, barmhärtighet, vördnad för skapelsen, så menar vi egentligen någonting mer likt begreppet ”personlighetsutveckling, och då kan vi lika gärna säga personlighetsutveckling! Sammantaget har jag här försökt vara kortfattad, men så klar och tydlig som möjligt i en svår och krånglig sak, och det kanske innebär någon spetsig formulering. Att jag på detta sätt tar parti för begreppet ”personlighetsutveckling” och är kritisk till begreppet ’personlig utveckling’ innebär inte att jag har låst mig vid en position, utan ber er se det som ett inlägg i en angelägen diskussion, som jag hoppas skall fortgå. Text: JAN PERSELLI, VII,

Litteratur: Carlstedt, Stefan, (2006) Personlighetsutveckling inom Frimurarorden – referat och funderingar i anslutning till ett seminarium, Frimuraren, nr 3, s 26-27. 23


Förföljda frimurare Under de senaste två seklen var frimurarna utsatta för både yttre och inre fiender, som man efter hårda strider lyckades övervinna. Den ena var den politiska partiandan från yttersta vänstern och ultrahögern, som med sina politiska syften lyckades tränga in på den fridlysta marken. Den andra var mysticismen som genom alkemister och Rosencreutzare för-sökte blanda in olika galenskaper i frimureriets värld.

O

m frimurarnas fiender har den franske författaren Didier Le Masson skrivit mycket intressant och väldokumenterat i boken: La Franc-Maconerie et le National-Socialisme (Frimurarna och nationalsocialisterna) Éditions Dervy, 2005. Boken är väl värd ett närmare studium. Vad som hände under 1880-talet var att man försökte blanda in politik och oklara metafysiska antaganden i Frimurareordens humanistiska tankevärld. Christian Rosencreutz vision (som man tror skrevs ner av en tysk luthersk pastor som hetter Johan Valentin Andreae, (1586 – 1654) återfinns i dag Rosenkorsets orden, vars officiella emblem är ett kors med en ros i mitten, och andra alkemisters 24

teorier, fick inte den genklang inom frimurarna som de hade tänkt sig. I vår tid har orden i de flesta länder gjort sig fria från både inre och yttre inblandning och kan därför i den fria världen relativt ostört verka för humanitetens och upplysningens grundsatser. Men Frimureriet också varit utsatt för yttre förtal och förföljelser som berott på missförstånd eller misskännande. Särskilt påvarna har vid upprepade tillfällen uttalat bannlysningsdomar över frimurarna. T e x Pius IX, i allokution mot frimurarna den 25 september 1865. Historiskt har frimurarna alltid blivit förföljda och kritiserade, av både den yttersta vänstern och yttersta högern. Frimurarna har också blivit utsatta för olika konspirationsteorier som ser orden som en ockult företeelse eller ondskefull kraft. Ofta har frimurarna blivit associerade med illuminati (katolskt brödraskap) eller med berömda politiska personer som dominerat världspolitiken. I boken Mein Kampf säger Adolf Hitler att frimurarna har gett efter för judarna. Därför måste de bekämpas. För den största förföljelsen av frimurarna svarar också kommunister och nationalsocialister. Både i Tyskland och Frankrike och de länder som ockuperades av Tyskland under andra världskriget förföljdes och dödades många av de frimurare som man ville kom åt.

Litteratur

Didier Le Masson berättar vad som hände med frimureriet i det ockuperade Europa sedan Förföljelserna startade efter det att Hitler blivit vald till rikskansler den 30 januari 1933. Det hann inte dröja länge innan han förvandlat Stora Landslogen i Tyskland till Den Tyska Kristna Orden. Hitler såg till att Frimurarorden i Tyskland motarbetades på flera olika sätt. Hemliga ritualer förbjöds. Ceremonier som härrör till det gamla testamentet tilläts inte längre. I den nybildade kristna orden inpräntades i stället ”Führerns princip” som bestod av rasistiska och s k ariska paragrafer. Den 17 augusti 1935 förbjöds definitivt alla frimurarloger i Tyskland. Det var först efter andra världskrigets slut som frimurarna i Tyskland kunde återuppta sin verksamhet. Men under mer än 60 år förbjöds all verksamhet för frimurarna i det forna Östtyskland. Sedan fransmännen blivit ockuperade av Tyskland, förbjöds frimureriet även i Frankrike. Namnen på flera kända frimurare avslöjades. Tusentals franska frimurare deporterades. Många sköts. Den 14 augusti 1940 stängdes även Stora landslogen i Frankrike. Det var den nazivänliga Vichy-regimen under Pétains ledning som såg till att frimureriet förbjöds även i Frankrike. Under andra världskriget var den hatiska politiska

propagandan mot både frimurare och judar massiv i både Tyskland och Frankrike och de andra ockuperade länderna. Antifrimureriska affischer propagerade mot ”den dolda världsmakten” Det gjordes filmer om frimurare. En av de värsta som producerades i Frankrike heter Den ockulta makten. I filmen skildras frimurarna som en ondskefull revolutionär sekt som på sina hemliga möten ägnar sig åt världsförstörande arbete. I all nazistisk propaganda beskrivs frimurarare och judar som politiskt farliga falskspelare. Frimurare och judar ingår i den judiska komplotten som man till varje pris måste bekämpa. Vad var det då som Hitler och Pétain var så rädda för ? Medan det i Sverige inte existerar något politisk frimureri, finns dessa fortfarande i länder som Frankrike och Italien. Svenska frimurare som vill besöka frimurare i dessa länder kan och får inte besöka de poliska logerna. Medan man däremot gärna får besöka ”icke politiska” loger i alla länder I dag dominerar de ”ickepolitiska logerna” i hela den fria världen där frimurarna verksamhet också tillåts. Men i Frankrike några loger forfarande politiska. De är kända för att ha socialistiska värderingar, medan politiska logerna i Italien som fortfarande finns kvar, är mer högerinriktade. Forts

u

Frimuraren


I Frankrike under andra världskriget, betraktade general Charles de Gaulle som ledde den franska motståndsrörelsen mot Hitler och Pétain från England, frimurarna och judarna som nazisternas största fiender, som man till varje pris måste skydda staten från genom att

aktivt bekämpa och förtala. Didier le Masson hävdar att fransmännen alltid har betraktat sina minoriteter med stor misstänksamhet och till den gruppen räknar han både frimurare, judar och protestanter.

Bokens titel: La Franc-Maconerie et le National-Socialisme (Frimurarna och nationsocialisterna) Författare: Didier Le Masson Förlag: Éditions Devry, 2005 Antal sidor: 476

Text: MATS LÖNNERBLAD

Var du en av de lyckliga som fick chansen att tycka till om i enkäten som följde med förra numret? Vi skickade ut 1500 formulär men har bara fått 287 tillbaka. Vi saknar ditt svar! Posta det så snart Du kan. Utan DITT svar blir våra slutsatser sämre. Leta rätt på formuläret. Fyll i Dina svar med en gång, vik ihop det och tejpa. Lägg den på lådan. Portot är betalt. Vi vill veta vad Du tycker om denna tidning. Vi vill veta vad Du vill läsa om. Vi vill veta om Du tycker att den har ett bra utseende och är lättläst. Det är för dig som tidningen görs. Redaktionskommittén

Till Bröderna i Frimurare Orden Factor Insurance Brokers AB är Svenska Frimurare Ordens försäkringsförmedlare. Det förtroendet har vi haft i 3 år nu! Nu kan Factor hjälpa Bröderna i Orden att hitta bra och billiga försäkringsalternativ för era privata försäkringar ( bil, båt, hem, villa, fritidshus, husvagn, släpkärra, snöskoter etc. ). Premierna är i de flesta fall 15 – 30 % lägre, ibland mer, än för snittförsäkringen på marknaden! Ring 08-637 87 77 (09 – 17) och prata med våra rådgivare för att få en jämförelse eller gå in på vår hemsida http://public.factor.fap.se för en offert! • • • • •

Du ordnar alla dina sakförsäkringar via ett samtal till Factor Factor har lång erfarenhet Trygghet, Frimurare Orden använder också Factor Factor står under tillsyn av Finansinspektionen Factor har bra referenser (se vår hemsida www.factor.se)

Med vänlig hälsning Mikael Berg Factor Insurance Factor finns i Norge, Danmark och Sverige och har cirka 100 medarbetare.

Frimuraren

25


Därför vill vi bli frimurare

Här börjar en artikelserie i tre avsnitt om skillnader och likheter i ideologi mellan svenskt och internationellt frimureri. Författare är Rune Carlsson. Fortsättning följer i kommande nummer, med ytterligare bakgrund till det s.k. svenska systemet och några funderingar om vilka filosofer och författare som kan ha diskuterats i våra loger under de första 200 åren. örmodligen är det inte samma or- berg, som var frimurare, tog upp 200 år Liedman talar om en hård och en mjuk sak till att vi vill bli frimurare som senare i Sverige. upplysning. Den hårda omfattar områatt vi vill fortsätta att vara det. Från Principia, som fått fundamental den som exakt naturvetenskap, teknik början vet vi ju nästan ingenting om vad betydelse för den moderna naturve- och ekonomi. Där kan man peka på en frimureri är. Så småningom skaffar vi oss tenskapen, publicerades 1687. Det var storartad utveckling under senare åren uppfattning. Den uppfattningen kan, några decennier efter att puritanernas hundraden. Den mjuka upplysningen, liksom den första orsaken, skilja sig avse- opposition mot kungamakten lett till som har sina kärnområden i etik, povärt från man till man. inbördeskrig i England. Parlamentet, litik och konst, har inte utvecklats i De orsaker jag närmast tänker på kan under Cromwells protektorat, avskaf- samma takt. Vi kan åstadkomma mer vara av psykologisk, sociologisk, ideolo- fade då den episkopala kyrkan. Två idag än någonsin av prylar, system och gisk eller historisk art. år efter utgivningen genomfördes den välstånd, men vem vågar påstå att vi ”ärorika revolutionen”. Det episkopala har en bättre moral idag än för tusen systemet, som återinförts, försvagades år sedan? Naturvetenskaplig revolution Många av periodens ledande fransFrimurarorden idag präglas naturligtvis ännu en gång. Händelserna kan möjligen förklara män var frimurare: Montesquieu, av dagens förhållanden och av dagens att både Francis Bacon och Oliver d’Alembert, Danton, Diderot, Robesmedlemmar, men dess ideologi och sociologi har i stor utsträckning formats Cromwell har nämnts som upphovs- pierre, Talleyrand och möjligen även av dess historia. Hur ser då den histo- män till frimureriet. I sammanhanget Napoleon. Voltaire recipierade 1778, rien ut – främst vad avser utvecklingen har inte bara Osirismyten, utan även vid 84 års ålder, i logen Les Neuf Sœurs Karl I:s avrättning 1649, nämnts som (De nio muserna). OM, Lalande, höll av en doktrin? När frimureriet växte fram på de inspirationskälla till en ordenslegend. då ett tal där han slog fast: ”Det är brittiska öarna, senast under 1600-ta- Sådana spekulationer kan säkert ifrå- kärleken till dygden, som är grunden let, började de gamla auktoriteterna gasättas. Att Gud skulle vara ständigt för vårt samfund.” Logerna var då en förlora sitt inflytande. Sanningen, som närvarande i sin skapelse, som New- slags sällskapsklubbar där tidens idéer fastlagts av Aristoteles och av kyrko- ton ansåg, stämmer med vår teologiska diskuterades. Kännetecknande för uppmötenas uttolkning av bibeln, började syn, men inte med den som skulle bli lysningen var att den kritiserade dogifrågasättas. Vad renässansens huma- förhärskande inom brittiskt frimureri. matism och maktfullkomlighet i både nism inte hade kunnat rubba, gjorde Där fanns visserligen en protestantisk kyrklig och statlig form. Sådana idéer den naturvetenskapliga revolution, som tro, men ateistiska eller deistiska upp- hade svårt att utvecklas i Sverige. Här behöll kyrkan sin makt. En enda startades av tänkare som Galileo Ga- fattningar tycks ha varit dominerade. En fortsatt sekularisering kommer bl.a. religion var tillåten i Sverige. Konvenlilei, Thomas Hobbes, Francis Bacon till uttryck i benämningen: ”The great tikelplakatet 1726 förbjöd alla privata och René Descartes. Dimman lättade uppbyggliga sammankomster, som inte över den vidskepelse och änglatro som Architect of the Universe.” stod under prästerlig ledning eller föll tidigare präglat världsbilden. Alexander Upplysningen under begreppet husandakt. MissgärPope sammanfattade läget: Frimureriet fördes över till kontinenten ningsbalken i 1734 års lag stadgade för- ”Naturen och dess lagar låg i mörker fördolda Gud sade, ’Varde Newton!’ på 1700-talet, bl.a. av brittiska katoli- lorad arvsrätt och landsförvisning för ker och jakobiter (anhängare till Bon- dem som övergav den lutherska tron. och allt vart ljus.” I slutet av Principia ger Isaac Newton nie Prince Charlie). Upplysningsmän- Domkapitlen och de teologiska fakuluttryck för sin gudssyn: ”Gud är alls- nen, med Voltaire i spetsen, tog det som teterna vakade över att ingenting annat mäktig, ständigt närvarande i sin ska- en helig plikt att sprida naturvetenska- än den rena evangeliska läran spreds. pelse, och genom studiet av naturen når perna och att ställa det mänskliga för- 1735, samma år som de första svenska frimurarlogerna grundades, nådde det vi kunskap om honom.” Newton stu- nuftet i centrum Varken detta eller ett påvligt fördöreligiösa förtrycket sin höjdpunkt, gederade även kyrkofäderna för att finna mande hindrade att ett frimureri på nom religionsstadgan. vapen i sin kamp mot treenighetsläran. kristen grund utvecklades. Sven-Erik En kamp som för övrigt Viktor Ryd-

F

Forts

26

uI

Frimuraren


Ett resultat av dessa tvångslagar var att den teologiska vetenskapen i Sverige nådde sin bottennivå under 1700-talet. Först i slutet av århundradet började väckelserörelser växa fram inom kyrkans ram, samtidigt som upplysningstidens rationalism började prägla fromhetslivet. I mitten av 1800-talet revs skyddslagstiftningen upp. Från 1860 blev det möjligt att lämna den kyrka som nu började kallas Svenska kyrkan, men först 1951 års religionsfrihetslag gav rättighet åt alla att efter eget val tillhöra, eller inte tillhöra, ett kristet eller annat religiöst samfund. Det var tre år efter det att FN:s generalförsamling antagit sin förklaring om de mänskliga rättigheterna, i vilken bl.a. religionsfrihet är inskriven.

FRACKERBJUDANDE! FRACK----------------------1495 :-

MÖRK KOSTYM-----------950:-

SMOKING + SKJORTA-1500:-

LACKSKOR------------------500:-

komplett med, väst,skjorta,rosett,knappar 2150:-

Postens frakt tillkommer

Clothes

CArlGren for men Sundlingsväg 3, 590 31 Borensberg Tel: 0141-414 14

Text: RUNE CARLSSON

Sommarträff på Söderslätt Även i sommar erbjuds en sommarträff för frimurare med damer i Skånska Provinsen. På slottet Charlottenlund några km väster om Ystad tar slottsherren och frimuraren Johan Lachmann emot kl 10.00 den 29 juni 2007. Efter slottsbesöket fortsätter sällskapet till Gästgivaregården i Skivarp och äter lunch därstädes. På menyn står ungsbakad röding på en bädd av rostade rotfrukter med brynt citronsmör och dillpotatis. Efter måltiden berättar kirurgläkaren Britten Klöfver Ståhl om sina sex vistelser i Afrika för Rotarys läkarbank. OV Göran Nordblom och SMS Jan Thulin kommer att informera om SFMO:s verksamhet. Arrangörer är Brödraföreningarna i Ystad och Simrishamn och Simrishamn tillsammans med Trelleborgs frimurarklubb. Anmälan behövs inte förrän till midsommar. Namn och kontaktpersoner presenteras längre fram.

Begravning och Juridik

Har du något att berätta? Gör det i

Broder Jan Hokkanen VIII graden Svea Provinsialloge

Jag hjälper dig med allt inom begravning, gravsten, familjejuridik och försäkring. Välkommen till Sibyllegatan 41 på Östermalm! Tel. 08–709 85 81, privat tel. 073–687 07 19 Jour dygnet runt

Hembesök www.fonus.se • 020-87 00 87

Frimuraren

27


Ja - vi tar kort!

Med en lätt handrörelse för Lennart Ohlstenius sitt nya medlemskort över läsaren. Hans besök registreras direkt in i SPL:s medlemsregister. Vår nye OSK Karl-Erik Ericsson ansvarig för det nya systemet ser nästan förvånad ut över hur bra det fungerar.

För ett år sedan fanns en blänkare på sista sidan med rubriken: Tar ni kort? I dag är svaret Ja, åtminstone i Frimurarhuset i Kristianstad där ett försök med elektronisk besöksregistrering pågått en tid. Försöket har gett goda erfarenheter och det kanske bara är en tidsfråga innan allt krångel med besökskort och besökslistor är ett minne blott. Näste steg kan vara ett bankkort med möjlighet att betala för måltid m.m. Det är bara fantasin som sätter gränser.

man har installerat två olika kortläsare i Frimurarhuset för att göra det möjligt att registrera två olika sammankomster samtidigt. Registrering och uppdatering av medlemsregistret sker av respektive loges sekreterare under ledning av ÖS/SPL. Medlemskortet är designat av Informationsdirektoriet och är ännu bara ett förslag till slutgiltig utformning. På medlemskortet finns namn och medlemsnummer. Erfarenheterna är mycket positiva från alla som medverkat eller sett försöket. Dels

har medlemmarna erhållit ett bevis på sitt medlemskap i Svenska Frimurare orden, dels kan man på ett mycket bekvämt sätt registrera sin närvaro på en loge eller sammankomst. Till detta kommer att Logekanslierna kommer att slippa en massa arbete med att registrera besök manuellt och en mängd felkällor kommer att undvikas. Även för Provinskanslierna kommer detta att underlätta, och säkra underlag för t ex befordran. På nästa sida redogör OSK Karl-Erik Ericsson för bakgrund och projekt.

F

örsöket i Kristianstad startade i början av höstterminen 2006 och kommer att pågå en längre tid. Ansvarig lokalt är ÖS i SPL Stig Andersson. Ungefär 1000 medlemmar i Kristianstad med omgivning har fått ett kort och 28

Text och Bild: KJELL MAZETTI

På datorns bildskärm står alla personuppgifter, framlockade av kortet

Frimuraren


Projekt för Medlemskort För att underlätta närvaroregistreringen för både besökande bröder och logernas sekreterare pågår sedan några månader ett försök i Kristianstad med medlemskort. Korten avläses beröringsfritt och registreringen ska i framrtiden ske via dator direkt i vårt medlemsregister. Före logens början skrivs en lista ut över närvarande bröder med uppgift om logetillhörighet, bostadsort och grad. Detta är ett försöksprojekt som skall utvärderas under nästa år med sikte på att införa dessa medlemskort för alla bröder inom Svenska Frimurare Orden.

ningar) där det bedöms befogat användes en kortläsare för beröringsfri avläsning av medlemskorten inför en sammankomst. Kortläsaren, som är ansluten till en dator, levererar en registreringsfil (lista) med brödernas namn, loge och grad i lämpligt format för inläsning i aktuellt medlemsregister. En lista skrivs ut med samma innehåll när alla bröder registrerat sin närvaro inför en sammankomst. Denna lista kan ersätta dagens manuellt skrivna närvarolistor eller noteringar i böcker. Dessa uppgifter kan utökas i framtiden om det skulle visa lämpligt Beröringsfri avläsning innebär att kortet ej behöver dras eller stickas in utan endast hållas fram i läsarens omedel-

bara närhet, normalt någon centimeter. De kortläsare som används ansluts till dator via USB-kontakt och fordrar ingen särskild installation. Under en övergångstid kommer det givetvis att finnas de vanliga listorna för de bröder som inte fått eller glömt sitt medlemskort. Registeruppdatering Efter en sammankomst överförs registreringsfilen till en dator med aktuellt medlemsregister till vilket registreringsfilen inläses för automatisk uppdatering av närvaron. Vidare kan statistikfiler över sammankoster även uppdateras som så önskas av aktuell arbetsenhet. Skulle registrerad broder ej återfinnas i medlemsregistret bör undersök-

ning i framtiden göras varför brodern saknas. Kort och läsare Korten som används är av typen Mifare (ISO 14443A) och tillhör en internationellt antagen standard. Denna typ av kort kan även användas i andra system som läser magnetband eller smart card som t.ex. passersystem. Kortinnehavaren förutsätts signera kortet på signaturbandet på kortets frånsida som även har en magnetremsa som inte används för detta ändamål men som kan kodas för användning i andra system. Text KARL-ERIK ERICSSON, OSK Bild: KJELL MAZETTI

P

rojektet för medlemskort drivs av Planeringsdirektoriet i samverkan med Skånska Provinsiallogen. Projektet beskrivs kortfattat här. Syfte ”Att förse alla medlemmar av Svenska Frimurare Orden med att medlemsbevis i form av ett medlemskort som kan och bör användas för närvaroregistrering samt kan även användas som nyckel till aktuella fastigheter. Kortet innebär även en möjlighet att kontrollera en persons medlemskap i Orden vid tillfällen då hans identitet inte är känd.” På de orter och i de enheter (loger och brödraföreFrimuraren

Det går nog bra... Karl-Erik Ericsson OSK och Stig Andersson ÖS i SPL övervakar när bröderna registrerar sina besök elektroniskt 29


Från Ordens ledning och kansli OSM Anders Fahlman

I glädje och sorg

T

ermen Frimurare uttrycker inte bara att man tillhör en organisation som verkar för kristen etik och höga etiska ideal. Det inbegriper långt mer än så. Nämligen människokärlek och engagemang för att vidareutveckla oss som medmänniskor. I dess innebörd ligger också förmågan att dela glädje och sorg med andra. En annan viktig uppgift är också att utveckla sitt engagemang och medverkan i arbetet på att hjälpa och visa barmhärtighet när så krävs. De nyss formulerade uppgifterna är inte möjliga att utföra enbart för stundens ögonblick utan kräver att man ständigt och oberoende av sin egen bekvämlighet eller rädsla tar tillfället i akt när det ges och att vi inte skjuter upp vår hjälp till medmänniskan till morgondagen. Därför är frimureriet en livsstil. Det är idag, när vi lever detta korta ögonblick här på jorden, som arbetet skall utföras. Inte i morgon. Då kan det vara för sent. Och kraften får vi hämta ur livsvisdomen och i gemenskapen med andra som besjälas av samma längtan - nämligen vänskapens energigivande kraft. Den 15 december 2006 avled min företrädare, förutvarande Stormästaren Gustaf Piehl. Hans minne tecknas i detta nummer av Frimuraren. Broder Gustaf var en kraft som betydde och betyder mycket för Orden av idag. Under hans tid utvecklades Orden till en modern organisation präglad av decentralisering och målstyrning. Gustaf Piehl blev när han tillträdde sitt ämbete historisk. Han blev den förste ”borgerlige” Stormästaren efter det att Sveriges Regenter och Kungahus under 250 års tid beklätt denna viktiga post i vår Orden. Med ödmjukhet, engagemang och skicklighet axlade Gustaf Piehl denna 30

mantel. Han blev varmt uppskattad av alla våra bröder men också internationellt. Kraft, auktoritet, ödmjukhet och vänlighet samt stor livsvisdom präglade Gustaf Piehls gärning för vår Orden. I skrivande stund får jag också del av ytterligare dödsbud om nära och kära som lämnat vår krets. En av dem är Ordens f överarkitekt Per Engberg. Sorgen griper tag i oss och får oss att stanna upp för ett ögonblick. Ögonblick av saknad och ensamhetskänsla griper tag i oss och vi tänker med värme och kärlek på dessa bröder som gått före och ej längre finns bland oss. De sällas nu till alla de bortgångna och saknade

som lever i våra hjärtan och minnen. Här går bröder hand i hand på väg mot ett bättre land, sjunger Sarastro i frimurarbrodern Mozarts opera Trollflöjten. De orden kommer för mig just nu i det mina tankar går till bortgångna vänner och bröder. Vi följs åt genom livet från födelsen fram till Evighetens portar. Linköping i januari

Anders Fahlman

Den officiella bilden Nu finns det en officiell bild av vår Stormästare och högste styresman, Anders Fahlman. O i ID Lars von Knorring R&K hälsar att man gärna får beställa den på CD och att den kan användas i passande sammanhang. Vi vet att man ofta vid olika tillfällen, när man skall presentera Orden, frågar efter en bra bild på OSM. Här är den - Skriv en rad till Informationsdirektoriet och berätta vart CD-n skall skickas så kommer den så småningom. Svenska Frimurar Orden Informationsdirektoriet Blasieholmsgatan 6 111 48 Stockholm Frimuraren


Nästa års budget - Vi har som vanligt lagt en balanserad budget med ett absolut utgiftstak , berättar Carl-Gustaf Piehl, R&K, ordförande i Drätseldirektoriet och därmed ekonomiansvarig. Och hoppas på lägre utgifter och högre inkomster.

Inkomster 12,3 miljoner Av inkomsterna på 12,3 miljoner är medlemsavgiften i Svenska Frimurare Orden, den s.k. Johannesdalern den absolut största med sina 53 %. Varje medlem bidrar med 6,7 milj till att betala Ordens allmänna kostnader. En annan stor inkomst är uthyrningen av lokalerna i Stamhuset till de enheter som har sin verksamhet där. Den tidskrift du nu läser bidrar genom sina annonser med 3 %. Det borde kunna höjas med fler externa annonsörer. Storintendentens verksamhet att förse alla enheter med rituellt material går oftast jämt ut. Hans inkomster är 7 % av intäktssidan och utgifterna har samma del av utgiftsbudgeten. Förvaltningen av pengar beräknas till 5 % detta år, men till nästan ingen kostnad alls. Utgifter 12,1 miljoner Utgiftsbudgetens största post är driften av vårt gemensamma Stamhus. Den bär hälften av alla kostnader. Men Stamhuset är vår gemensamma skatt, en rikedom som alla kan använda genom att besöka de enheter som arbetar där. Dessutom är det ett kulturarv vars värde inte kan beräknas, som varje medlem hjälper till att förvalta. Ordensledningen är ingen större kostnad om man jämför med andra organisationer av samma storlek. Den största utgiftsposten är personalkostnaderna för kansli m.m. Tidskriften Frimuraren kostar varje medlem totalt 35 kr per år - vilket borde vara ett rimligt pris för att få en tidskrift på 36 sidor hemskickad 4 gånger per år. Den noggranne räknar snabbt ut att det är ett kalkylerat överskott på 200.000 Frimuraren

Inkomster:

kr i budgeten för 2007. Överskottet behöver egentligen bli större ändå. Genom att granska varje utgift och vända på varje krona hoppas Ordensledningen på ett ännu större överskott, liksom på ett ännu bättre resultat av finansförvaltningen. Detta kommer alla medlemmar till gott under kommande år.

Stiftelser och fonder har egen förvaltning och räknas inte in i våra driftskostnader. Text: KJELL MAZETTI Grafik: LENA JOHANSSON

Utgifter:

31


Utnämningar m.m. Inrikes ärenden

Barmhärtighetsdirektorium Förordnande Civilingenjören Tomas Wändahl, X ÖPL, förlängt förordnande som ledamot från och med den 1 januari 2007 till och med den 31 december 2012. Entledigande VDM David Knutsson-Hall, X SVEA, som ledamot från och med den 12 december 2006. Logedirektorium Förordnanden Forskaren Tom C. Bergroth, R&K, förlängt förordnande som Ordens Stormarskalk tillika ordförande från och med den 1 januari 2007 till och med den 31 december 2012. Undervisningsrådet Bo Hiertner, X PLH, som ledamot från den 1 januari 2007 till och med den 31 december 2009 . Planeringsdirektorium Förordnanden Direktören Tommy Adamsson, R&K, som Ordens Planeringsmästare tillika ordförande från och med den 1 januari 2007 till och med den 31 december 2012. Bankdirektören Per Odgren, X SVEA, som vice ordförande och ledamot från och med den 1 januari 2007 till och med den 31 december 2008. Entledigande Informationschefen Karl-Erik Ericsson, R&K, som Ordens Administrator tillika ordförande från och med den 1 januari 2007. Utbildningsdirektorium Förordnanden Rektorn Dan Ekenstierna, X ÖPL OHT, förlängt förordnande som ledamot från och med den 1 januari 2007 till och med den 31 december 2008. Adjunkten Sven-Olow Bohlman, X ÖPL PBF, som sekreterare och ledamot 32

från och med den 1 januari 2007 till och med den 31 december 2009. Avdelningsdirektören Ulf Åsén, X SVEA, som förste arkivarie i Ordens arkiv och bibliotek från och med den 1 januari 2007 till och med den 31 december 2012. Brandingenjören Jan Mansfeld, X SVEA, som Förste Arkivarie i Ordens arkiv och bibliotek från och med den 1 januari 2007 till och med den 31 december 2010. Informationschefen Jan Sjödahl, X VPL, som Förste Arkivarie i Ordens arkiv och bibliotek från och med den 1 januari 2007 till och med den 31 december 2007. Byrådirektören Göthe Jardebo, X SVEA, som amanuens (Tredje Arkivarie) i Ordens arkiv och bibliotek från och med den 1 januari 2007 till och med den 31 december 2011. Landstingsarkivarien Klas-Erik Roos, X SVEA, som amanuens (Tredje Arkivarie) i Ordens arkiv och bibliotek från och med den 1 januari 2007 till och med den 31 december 2012. Herr Lars-Erik Olsson, VI GS, som amanuens i Ordens arkiv och bibliotek från och med den 1 januari 2007 till och med den 31 december 2012. Entlediganden Medicinske informationschefen Per-Magnus Bonthron, X SVEA, som ledamot från och med den 31 december 2006. Civilekonomen Ingemar Vistéus, X SVEA, som ledamot och ordförande i Ordens nämnd för utbildningsfrågor från och med den 31 december 2006. Landsarkivarien Lars Otto Berg, X SVEA OHT, som ledamot i Ordens nämnd för arkiv, bibliotek och museum samt som förste arkivarie i Ordens arkiv och bibliotek från och med den 31 december 2006. Stiftelsen Svenska Frimurare Ordens Fond Förordnanden

Forskaren Tom C. Bergroth, R&K, förlängt förordnande som vice ordförande och ledamot från och med 1 januari 2007 till och med den 31 december 2012. Bankdirektören Jan-Magnus Hagman, X SVEA, förlängt förordnande som skattmästare och ledamot från och med den 1 januari 2007 till och med den 31 december 2012. Bankkamreren Åke von Quanten, X SVEA, förlängt förordnande som sekreterare och ledamot från och med den 1 januari 2007 till och med den 31 december 2008. Svenska Frimurare Ordens Museifond (MmFond 1926) Förordnande Jur. kand. Anders Strömberg, R&K, förlängt förordnande som ordförande från och med den 1 januari 2007 till och med den 31 december 2012. Stora Landslogen Entlediganden Direktören Tommy Adamsson, R&K, som extra storbevakande broder från och med den 1 januari 2007. Förste bibliotekarie Thomas Böös, R&K, som extra storbevakande broder från och med den 1 januari 2007. Skånska Provinsiallogen En ny Kapitelbrödraförening med namnet Den Gyllene Kronan, förkortning DGK och brödraföreningsnummer 2024, i Karlskrona, invigs den 3 februari 2007. Förordnanden Ingenjören Håkan Bergström, X SPL, som Ordförande i Kapitelbrödraföreningen Den Gyllene Kronan i Karlskrona från och med den 3 februari 2007 till och med den 2 februari 2013.

Frimuraren


Civilingenjören Raimo Laiho, X SPL, förlängt förordnande som Ordförande i Brödraföreningen Ystads Brödraförening från och med den 29 april till och med den 29 februari 2008. Östgöta Provinsialloge Förordnanden Ingenjören Ingvar Bengtson, R&K, förlängt förordnande som Förste Deputerad Provinsialmästare från och med den 1 januari 2007 till och med den 31 december 2008. Rektorn Dan Ekenstierna, X ÖPL OHT, förlängt förordnande som Andre Deputerad Provinsialmästare från och med den 1 januari 2007 till och med den 31 december 2007. Entledigande Landstingstjänstemannen Anders Bergström, IX ÖPL, som Ordförande i Brödraföreningen Veritas i Värnamo från och med den 1 november 2006. Värmländska Provinsiallogen Förordnanden Bankdirektören Åke Lindell, R&K, som Deputerad Provinsialmästare från och med den 1 januari 2007 till och med den 31 december 2012 Civilekonomen Göran Wahlstedt, X VPL, som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen S:t Carolus i Karlstad från och med den 1 januari 2007 till och med den 31 december 2012 . Distriktsläkaren Stefan Bernesjö, VIII VPL, som Ordförande i Brödraföreningen Prudentia i Arvika från och med den 1 januari 2007 till och med den 31 december 2012.

Bodens Frimurarförening Norrskenet i Boden från och med den 1 januari 2007 till och med den 31 december 2012. Entledigande Konsulten Östen Lundholm, X PLU, som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen Midnatts-solen i Kiruna från och med den 1 januari 2007.

Utrikes ärenden

Utnämning av represententer för Svenska Frimurare Orden Stormästaren har som representant för

Svenska Frimurare Orden hos Grand Lodge A.F. & A.M. of Canada in the Province of Ontario utnämnt Lloyd W. Hammell. Utnämning av representanter för främmande Högsta Råd och Storloger Ordens Stormästare har föreslagit respektive främmande stormästare att som representanter hos Svenska Frimurare Orden utnämna: Gran Logia de la Argentina, Antonio Barraza.

Lansering i Sverige. Strukturerad fastighetsinvestering med skyddad investering och garanterad avkastning. Förväntat utfall: 30% årlig avkastning. Bästa utfall: 50% avkastning inom 12 månader. Sämsta utfall: återbetald investering plus ränta, ca 4%. Investeringsnivåer från ca 150 000 SEK. FÖR BRA FÖR ATT VARA SANT? KONTAKTA OSS SÅ BERÄTTAR VI MER: GLOBAL ASSET MANAGEMENT SWEDEN AB info@gamma-invest.com www.gamma-invest.com

FRACK-PAKET!

Provinsiallogen i Umeå Förordnanden Ingenjören Ove Esko, X PLU, som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen Midnattssolen i Kiruna från och med den 1 januari 2007 till och med den 31 december 2012. Polisinspektören Rolf Bergström, X PLU, som Ordförande i Brödraföreningen Frimuraren

33


Det enda rät(t)a

Vinkelslaget the fair way!

slås lördagen den 18 augusti 2007 Svalöfs Golfklubb är bokad Frimurargolf har sedan 1982 årligen arrangerats i Skåne. Namnet Vinkelslaget introducerades 1986 och inte kunde man drömma om att andra arrangörer av golfspel skulle drista sig att använda samma namn. Det känns, som att ha blivit bestulen. Det är många frimurare med damer, som under de 25 åren har deltagit i vår tävling, från översta Norrland till Smygehuk i söder, från Danmark i väster till Finland och Estland i öster. Antalet deltagare brukar vara 55 – 80, många kommer tillbaka år efter år. Vi vill att Vinkelslaget skall fortleva, och när Gullie och Sven efter 25 tävlingar drar sig tillbaka, kommer Christer och Jan att fortsätta arbetet med vår fina golftävling. Hälsar GULLIE och SVEN PERSSON, CHRISTER SÖDERBERG samt JAN BLOMQUIST

Bildspel om Svenska Frimurare Orden nu på ljudsatt DVD Bör finnas på varje enhet Enkelt att visa med DVD spelare eller dator på TV eller med projektor som storbild Distribueras till alla enheter via Fördelningskanslierna

För studiebesök, öppna hus, Informationsaftnar, mindre grupper

Ersätter 2004 års CD-skiva

Nyinspelad, omredigerad version som utvecklats och producerats av Informationsdirektoriets AV-projektgrupp Informationsdirektoriet


Nu har vi verkat i mer än 250 år, det ger god erfarenhet inför framtiden Frimurarebröder inrättade det första barnhuset år 1753 i Stockholm. Verksamheten växte och utvecklades och fram till 1940 hade över 12.000 barn fått omvårdnad och utbildning. Samhällets växande resurser möjliggjorde att barnhusverksamheten kunde avvecklas och den 20 december 1940 grundades stiftelsen. I dag omfattar verksamheten en aktiv kapitalförvaltning i värdepapper och fastigheter som tillsammans med donationer och bidrag möjliggör stiftelsens betydelsefulla stöd till forskning kring barn- och ungdomssjukdomar samt till organisationer som arbetar för behövande barn och ungdomar. Stiftelsen kunde under år 2006 dela ut drygt 11 miljoner kronor, varav till pediatrisk forskning 6 miljoner kronor. Stiftelsen är därmed en av de allra största enskilda bidragsgivarna till pediatrisk forskning i Stockholm. Bidragen till olika organisationer uppgick till ca 5 mkr. Större bidrag har lämnats till Ersta Flickhem med Lännahemmet och Marsta Gård, ECPAT Sverige, Barnens Rätt i Samhället (BRIS), Föräldraföreningen mot Narkotika samt Mötesplats inom Stockholms Stadsmission med flera organisationer. Den uppskattade clownverksamheten vid Barnens Sjukhus i Huddinge samt vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus stöds också av stiftelsen sedan många år. Stiftelsen driver i samarbete med Stockholms skolförvaltning Kedjeboskolan söder om Fagersta och har ett långsiktigt engagemang i Hamregårdens pojkoch flickby utanför Orsa i Dalarna. Stiftelsens filosofi är att bidragen ska utgöra ett långsiktigt stöd och därmed skapa en trygghet för mottagarna i deras forskning och verksamhet. Kontakta oss gärna för information om hur dina medel kan bidra till stiftelsens verksamhet. Stöd genom en gåva till bankgiro 5778-0272.

STIFTELSEN FRIMURARE BARNHUSET I STOCKHOLM Nybrokajen 7, 111 48 Stockholm tel 08-463 37 03 e-post sfbs@frimurarorden.se


Posttidning

B

Retur vid obeställbarhet till Frimuraren Blasieholmsgatan 6 111 48 STOCKHOLM

Äntligen. En fond med riktig garanti.

Nu finns det en fond där du är med i börsuppgångarna. Samtidigt som du skyddar dig mot nedgångarna. En fond som passar lika bra för vanligt fondsparande som sparande i försäkring. Gå in på garantifond.se eller besök oss, så får du veta mer. Garanterat.

Frimuraren nummer 1 2007  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you