Page 1

1

การจจัดการเวว็บไซตต เวว็บไซตต์ www.secondary35.go.th เปป็นเวว็บไซตต์ของสสสำนนักงสำนเขตพพพื้นททที่กสำรศศึกษสำมนัธยมศศึกษสำ เขต 35 เรรที่มใชช้ปลสำยภสำคเรทยนททที่ 1/2558 เปป็นเวว็บไซตต์ททที่พนัฒนสำขศึพื้นเปป็นกสำรเฉพสำะใหช้เหมสำะกนับหนน่วยงสำน หรพอองคต์กรททที่ตช้องกสำรมทเวว็บไซตต์หลนักของหนน่วยงสำน/องคต์กร และเวว็บไซตต์ของงสำนยน่อยตน่สำงๆ ซศึที่งเวว็บไซตต์ www.secondary35.go.th พนัฒนสำใหช้สสำมสำรถสรช้สำงเวว็บไซตต์ยอน่ ยไดช้ไมน่จสสำกนัด กสำรพนัฒนสำเวว็บไซตต์ใชช้หลนักกสำรหรพอ แนวครด กสำรทสสำ งสำนในหนน่วยงสำน/องคต์กร โดย “แตน่ล ะงสำน ทสสำงสำนตสำมภสำระงสำนของตนเองใหช้ดท หนน่วยงสำนในภสำพรวมจะดท” นนัที่นหมสำยควสำมวน่สำ เมพที่อเวว็บไซตต์ยน่อยตน่สำงๆ จนัดกสำรเพรที่มขช้อมมูลททที่เกทที่ยวกนับงสำนททที่ตนเองรนับผรดชอบ รวมทนัพื้งขน่สำว สสำระ บทควสำม ฯลฯ ขช้อมมูลตน่สำงๆ จะปรสำกฏททที่เวว็บไซตต์หลนัก ทสสำใหช้มทขช้อมมูลจสสำนวนมสำกททที่เปป็นของ หนน่วยงสำน/องคต์กร เมพที่อคลรกททที่ลรงคต์ขช้อมมูลนนัพื้น เวว็บไซตต์ททที่เปป็นตช้นเรพอที่ งหรพอเวว็บไซตต์ททที่เปป็นผมูช้สน่ง

1. การเปปิดและการเขข้าระบบและการแกข้ไขขข้อมมูลเบบอบื้ งตข้น 1.1 การเปปิดเวว็บไซตตยย่อย กสำรเปปิดเวว็บไซตต์ สพม.เขต 35 เหมพอนกสำรเปปิดเวว็บไวตต์ทวนัที่ ไป โดยสสำมสำรถพรมพต์ไดช้หลสำย รมูปแบบ เชน่น http://www.secondary35.go.th, www.secondary35.go.th หรพอ secondary35.go.th สสสำหรนับกสำรเปปิดและกสำรเขช้สำระบบของเวว็บไซตต์ยอน่ ย มทขนัพื้นตอนดนังนทพื้ เปปิดเวว็บไซตต์ สพม.เขต 35 www.secondary35.go.th 2. คลรกททที่ กรรุณสำเลพอก ททที่เมนมูดช้สำนซช้สำยจะมทรสำยกสำรเวว็บไซตต์ยน่อย แบน่งตสำมกลรุน่ม เชน่น กลรุน่ม /งสำนภสำยใน สพม.เขต 35 งสำนประชสำสนัมพนันธต์ โรงเรทยน (ลสสำปสำง) งสำนประชสำสนัมพนันธต์โรงเรทยน (ลสสำพมูน) เปป็นตช้น 1.

3.

คลรกททที่รสำยกสำรททที่ตช้องกสำร เวว็บไซตต์จะถมูกเปปิด ดนังภสำพ

หมายเหตต กสำรเปปิดเวช้บไซตต์ยน่อย สสำมสำรถ พรมพต์ตน่อจสำกเวช้บไซตต์ของ สพม.เขต 35 ไดช้ เชน่น -secondary35.go.th/itec/ -secondary35.go.th/mpws/ นสำยสรวง ศรทแกช้วทรุม ศศึกษสำนรเทศกต์ สพม.เขต 35


2

1.2 การเขข้าระบบ เมพที่อเปปิดเขช้สำสมูน่เวว็บไซตต์แลช้ว ใหช้ดสสำเนรนกสำรดนังนทพื้ พร ม พต์ ชพที่ อ ผมูช้ ใ ชช้ (Username) และรหนั ส ผน่ สำ น (Password) ททที่กรอบ สมสำชรกเขช้สำระบบ (อยมูน่ดสำช้ นขวสำของเวว็บไซตต์) 2. คลรกททที่ปรุปุ่ม Login 1.

ถช้สำกสำรเขช้สำระบบสสสำเรว็จ จะปรสำกฏดนังภสำพ

นสำยสรวง ศรทแกช้วทรุม ศศึกษสำนรเทศกต์ สพม.เขต 35


3

1.3 การแกข้ไขขข้อมมูลเบบบื้องตข้นของเวว็บไซตต (Profile) เมพที่อเขช้สำสมูน่ระบบแลช้ว ใหช้ดสสำเนรนกสำรดนังนทพื้

1.

คลรกททที่ปรุปุ่ม Profile

2.

ชพที่อ นสำมสกรุล ใหช้พมร พต์ชพที่อหนน่วยงสำนหรพอชพที่อโรงเรทยน เชน่น โรงเรทยน..... คลรก Choose File ไปยนังภสำพไอคน่อนสมสำชรก อสำจใชช้ภสำพเปป็นตรสำสนัญลนักษณต์ของโรงเรทยน กว็ไดช้ (ตช้องเตรทยมไวช้กน่อน ขนสำด 300x300 px) กสสำหนดจนังหวนัด ของหนน่วยงสำนหรพอโรงเรทยน ถช้สำตช้องกสำรเปลทที่ยนรหนัสผน่สำน ใหช้พรมพต์รหนัสใหมน่ททที่นทที่ คลรกททที่ปรุปุ่ม บนันทศึก

3. 4. 5. 6.

หมายเหตต เจช้สำของเวว็บไซตต์สสำมสำรถเขช้สำมสำปรนับเปลทที่ยนขช้อมมูลเบพพื้องตช้นไดช้ตสำมตช้องกสำร โดยไมน่ตช้องทสสำทรุก รสำยกสำร เชน่น ถช้สำตช้องกสำรเปลทที่ยนรหนัสผน่สำน กว็ใหช้พรมพต์เพทบงชน่อง Password จสำกนนัพื้น คลรกปรุปุ่ม บนันทศึก

นสำยสรวง ศรทแกช้วทรุม ศศึกษสำนรเทศกต์ สพม.เขต 35


4

2. กกาจจัดการแมย่แบบของเวว็บไซตต กสสำจนัดกสำรแมน่แบบของเวว็บไซตต์ เปป็นกสำรปรนับแตน่งสน่วนประกอบตน่สำงๆ เชน่น สน่วนหนัวของเวว็บไซตต์ กสำร กสสำหนดสทของขช้อควสำม สทของพพพื้นหลนัง ตรสำสนัญลนักษณะของเวว็บไซตต์ สรที่งททที่ควรเตรทยมไวช้ลวน่ งหนช้สำ (ถช้สำตช้องกสำร) 1) ภสำพสน่วนหนัวของเวว็บไซตต์ 4. ควสำมกวช้สำง 1150 พรกเซล สน่วนสมูง ตสำมตช้องกสำร (ประมสำณ 200 พรกเซล) 2) ภสำพโลโกของเวว็บไซตต์ ขนสำด 300x300 พรกเซล 3) ภสำพพพพื้นหลนัง (ควรเปป็นภสำพขนสำดเลว็ก) กน่อนอพที่นตช้องเขช้สำระบบกน่อน เมพที่อเขช้สำระบบแลช้ว ใหช้ดสสำเนรนกสำรดนังนทพื้ คลรกททที่ กสำรกสสำหนดคน่สำไซตต์ 2. คลรกททที่ แมน่แบบ 1.

คลรกเลพอกวน่สำจะแสดงหรพอซน่อนขช้อควสำม สพม.เขต 35 (ลสสำปสำง-ลสสำพมูน) ททที่ปรสำกฏอยมูน่ดสำช้ นบนของเวว็บไซตต์ 4. คลรกไปยนังภสำพสน่วนหนัวของเวว็บไซตต์ (ตช้องเตรทยมไวช้ กน่ อ น ควสำมกวช้ สำ ง 1150 พร ก เซล สน่ ว นสมู ง ตสำมตช้ อ งกสำร (ประมสำณ 200 พรกเซล)) 5. คลรกททที่ Choose File ไปยนังไฟลต์โลโกของเวว็บไซตต์ 4. (ตช้องเตรทยมไวช้กน่อน ขนสำด 300x300 พรกเซล) 6. คลรกททที่ Choose File ไปยนัง ไฟลต์ไ ปยนั งภสำพพพพื้น หลนั ง ของเวว็บไซตต์ททที่เตรทยมไวช้ ขนสำดททที่เหมสำะสมควรเปป็นภสำพขนสำด เลว็ก 7. กสสำหนดสทสวน่ นตน่สำงๆ ตสำมตช้องกสำร 8. คลรกททที่ปปันทศึก 3.

หมายเหตต กสำรแกช้ไ ขแมน่ แ บบของเวว็ บ ไซตต์ ทส สำ ตสำมขนัพื้ น ททที่ 1-2 สน่วนขนัพื้นตอนอพที่นๆ ถช้สำไมน่ตอช้ งกสำรเปลทที่ยนแปลง ไมน่ตอช้ กสสำหนดคน่สำ 2. ถช้สำจะเปลทที่ยนภสำพสน่วนหนัว โลโก หรพอพพพื้นหลนัง ตช้องคลรกททที่ ลบ ในสน่วนของภสำพนนัพื้นๆ จสำกนนัพื้นคลรก บนันทศึก คน่อยกลนับเขช้สำมสำในสน่วนนทพื้แลช้วดสสำเนรนกสำรตน่สำงๆ อทกครนัพื้ง 1.

นสำยสรวง ศรทแกช้วทรุม ศศึกษสำนรเทศกต์ สพม.เขต 35


5

3. การสย่งขย่าวขขบื้นสมูย่เวว็บไซตต ถช้สำโรงเรทยนสน่งขน่สำว จะปรสำกฏในหนช้สำเวว็บของ สพม.เขต 35 ททที่ ขน่สำวจสำกกลรุน่มเครพอขน่สำยสถสำนศศึกษสำ สพม.เขต 35 แตน่ถช้สำเปป็นกลรุน่ม/งสำนภสำยในของ สพม.เขต 35 ขน่สำวจะปรสำกฏททที่ ขน่สำว จสำกกลรุน่ม/งสำน สพม.เขต 35 กน่อนอพที่นตช้องเขช้สำระบบกน่อน คลรกททที่ โมดมูล 2. คลรกททที่ News 1.

พรมพต์หนัวขช้อขน่สำว ควรสนัพื้น กระชนับ ไดช้ใจควสำม 4. คสสำสสสำคนัญของขน่สำว เพพที่อกสำรคช้นหสำ สนัพื้นๆ 5. คสสำอธรบสำย เปป็นสน่วนขยสำยหนัวขช้อขน่สำว 6. คลร ก เพพที่ อ ใสน่ ภ สำพประจส สำ ขน่ สำ ว ควรเปป็ น ภสำพ ในขน่สำว หรพอจนัดทสสำขศึพื้นเปป็นกสำรเฉพสำะ ภสำพนทพื้จะไมน่ปรสำกฏ ในหนช้สำขน่สำว 3.

พร ม พต์ ร สำยละเอท ย ดของขน่ สำ ว แทรกภสำพ ฯลฯ 8. เสรว็จแลช้วคลรกททที่ปรุปุ่ม บนันทศึก 7.

นสำยสรวง ศรทแกช้วทรุม ศศึกษสำนรเทศกต์ สพม.เขต 35


6

4. การสย่งสาระ/บทความขขบื้นสมูย่เวว็บไซตต สสำระ/บทควสำม มทหมวดหมมูน่เปป็นจสสำนวนมสำก กสำรสน่งจะตช้องสอดคลช้องกนับหมวดหมมูน่ หมวดหมมูย่สาระ/บทความ • บทควสำมเกทยที่ วกนับกสำรศศึกษสำ • สสำระนน่สำรมูเช้ กทยที่ วกนับงสำน • บทควสำมทนัที่วไป • ขน่สำวประชสำสนัมพนันธต์ • E-Loader • กสำรจนัดกสำรควสำมรมูช้ (km) • กสำรใชช้งสำนเวว็บไซตต์ • ทสสำเนทยบผมูช้บรรหสำร สพม. • บรุคลสำกรใน สพม.เขต 35 ดทเดน่น • โรงเรทยน/ผมูช้บรรหสำรดทเดน่น • ครมูดทเดน่น • นนักเรทยนดทเดน่น • รนับสมนัครงสำน • จนัดซพพื้อจนัดจช้สำง เมพที่อเขช้สำระบบแลช้ว ใหช้ดสสำเนรนกสำรดนังนทพื้

2.

คลรกททที่ โมดมูล คลรกททที่ News

3.

คลรกททที่ปรุปุ่ม เขทยนเรพอที่ งใหมน่

1.

นสำยสรวง ศรทแกช้วทรุม ศศึกษสำนรเทศกต์ สพม.เขต 35


7

พรมพต์หนัวขช้อ ควรสนัพื้น กระชนับ ไดช้ใจควสำม 5. คทยต์เวรรต์ด หรพอคสสำสสสำคนัญ เพพที่อกสำรคช้นหสำ ใชช้ขช้อ ควสำม สนัพื้นๆ 6. คสสำอธรบสำย เปป็นสน่วนขยสำยหนัวขช้อ 7. คลร ก เพพที่ อ ใสน่ ภ สำพประจส สำ สสำระ/บทควสำม ควรเปป็ น ภสำพททที่เกทที่ยวขช้อง หรพอจนัดทสสำขศึพื้นเปป็นกสำรเฉพสำะ ภสำพนทพื้ จะไมน่ปรสำกฏในหนช้สำสสำระ/บทควสำม 8. กสสำหนดหมวดหมมูน่ใหช้เหมสำะสม 4.

9. พรมพต์รสำยละเอทยดของสสำระ/บทควสำม แทรกภสำพ อนัพโหลดไฟลต์เพพที่อใหช้ดสำวนต์โหลด ฯลฯ 10. เสรว็จแลช้วคลรกททที่ปรุปุ่ม บนันทศึก

นสำยสรวง ศรทแกช้วทรุม ศศึกษสำนรเทศกต์ สพม.เขต 35


8

การอจัพโหลดไฟลต ขน่สำว สสำระ/บทควสำม ททที่ตช้องกสำรอนัพโหลดไฟลต์เพพที่อใหช้ผมูช้อน่สำนสสำมสำรถดสำวนต์โหลด มทวรธทกสำรเหมพอกนัน ทนัพื้งในสน่วนของกสำรสน่งขน่สำว หรพอสสำระ/บทควสำม ดนังนทพื้

1.

คลรกททที่ปรุปุ่ม แทรก แกช้ไขลรงคต์

2. คลรกททที่แถว็บ อนัพโหลดไฟลต์ 3. คลรกททที่

Choose File เพพที่อไปยนังไฟลต์ททที่ไดช้จนัดเตรทยม ไวช้ เมพที่อพบแลช้วใหช้คลรกททที่ไลฟฟ์นนัพื้นๆ จสำกนนัพื้นคลรกททที่ Open 4. คลร ก ททที่ ปรุปุ่ ม อนั พ โหลดไฟลต์ ไ ปเกว็ บ ไวช้ ททที่ ….... เมพที่ อ อนัพโหลดเสรว็จใหช้คลรกททที่ปรุปุ่ม OK และ OK (ดมูในหมสำยเหตรุ) 5. คลรกททที่ปรุปุ่ม ตกลง

หมายเหตต กสำรอนัพโหลดไฟลต์อสำจใชช้เวลสำนสำนหรพอไมน่ขศึพื้นอยมูน่กนับขนสำดไฟลต์ และควสำมเรว็วของอรนเทอรต์เนว็ต ซศึที่งมทขช้อสนังเกต คพอ ดมูททที่เวว็บบรสำวเซอรต์ตสำมททที่ลมูกศรชทพื้ วน่สำกสสำลนังมทกสำรเคลพที่อนไหวหรพอไมน่ ถช้สำมทกสำรเคลพที่อนไหว ไหช้รอ เมพที่อเสรว็จแลช้วจะปรสำกฏหนช้สำตน่สำง The page at …... says ใหช้คลรกททที่ปรุปุ่ม OK 2. ตสำมปกตร ไฟลต์ ททที่ ส สำมสำรถอนั พ โหลดไดช้ คพ อ ไฟลต์ ภ สำพ ไฟลต์ Word Excel PowerPoint .zip เปป็นตช้น 3. **** ไฟลตททที่สามารถอจัพโหลดไดข้สะดวกคบอไฟลต .zip .rar 1.

***...................คมูย่มบอสย่วน อบที่นๆ จะจจัดทกาในโอกาสตย่อไป..............*** นสำยสรวง ศรทแกช้วทรุม ศศึกษสำนรเทศกต์ สพม.เขต 35

คู่มือการจัดการเว็บไซต์ www.secondary35.go.th  

โดยนายสรวง ศรีแก้วทุม ศึกษานิเทศก์ สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you