Page 1

ภาพดิจิจิทัลแทัลและกาลและการแต่งภาพด้วยคอมพิวเตงภาพดิจิวยคอมพวเต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร

จดทำโด โดยน ยสรวง ศรแก้วทุมPcom.sวทำโดม


คน เอกสารภาพดิจิทัลและกจิทัลและการแตทัลและการแต่งภาลและการแต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร์เบื้งภาพดิจิทัลและกวยคอมพวเต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร์เบื้อรเบื้องต้นฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นโดยใช้รูปแบบ การสรองต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร์เบื้นฉบื้องต้นฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นโดยใช้รูปแบบ การสรบื้องต้นฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นโดยใช้รูปแบบ การสรน ไดิจิทัลและกจิทัลและการแตดิจิทัลและกทัลและการแต่งภา"า#$นโดิจิทัลและกยใ'ร(ปแบื้องต้นฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นโดยใช้รูปแบบ การสรบื้องต้นฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นโดยใช้รูปแบบ การสร การสรางงานเป*นฐาน#องการเรยนร( (TBL : Task-Bass Learning) <(เรยนร(จิทัลและการแตะร(จิทัลและการแตกเคร=องมอ #นต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร์เบื้อนต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร์เบื้างๆ <านการป?บื้องต้นฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นโดยใช้รูปแบบ การสรต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร์เบื้จิทัลและการแตรง ความร(ทัลและการแต่งภา=ไดิจิทัลและกรบื้องต้นฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นโดยใช้รูปแบบ การสรเกดิจิทัลและกจิทัลและการแตากการ<(กโยงเ#ากบื้องต้นฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นโดยใช้รูปแบบ การสร'นงานหรอการสรางสรร<ลงาน เ'=อวา<(เรยน <(สนใจิทัลและการแตสามารถเ'=อมโยงหรอน"าความร(ทัลและการแต่งภา=ไดิจิทัลและกไปใ'งานจิทัลและการแตรงใน'วต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร์เบื้ประจิทัลและการแต"าวนไดิจิทัลและก อยางไรกBต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร์เบื้ามเอกสาร ฉบื้องต้นฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นโดยใช้รูปแบบ การสรบื้องต้นฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นโดยใช้รูปแบบ การสรนยง#าดิจิทัลและกรายละเอยดิจิทัลและกอย(พอสมควร ทัลและการแต่งภางนเพราะเป*นเอกสารประกอบื้องต้นฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นโดยใช้รูปแบบ การสรการอบื้องต้นฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นโดยใช้รูปแบบ การสรรม <(เป*นวทัลและการแต่งภายากรจิทัลและการแตะเป*น <(เพ=มเต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร์เบื้ม เนนย"า C"าเสรมใน#ณะป?บื้องต้นฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นโดยใช้รูปแบบ การสรต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร์เบื้จิทัลและการแตน<(เรยนเ#าใจิทัลและการแต จิทัลและการแต"าไดิจิทัลและกแมนย"า สามารถน"าความร(ไปประยEกต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร์เบื้ใ' ในโอกาสต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร์เบื้อไปไดิจิทัลและกอยางย=งยน

สรวง ศรแกวทัลและการแต่งภาEม


ส รบัญญ เรือง

หน้า

งานกราฟิกคอมพHกคอมพวเต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร์เบื้อร .......................................................…..........................

1

ประเภทัลและการแต่งภา#องงานกราฟิกคอมพHกคอมพวเต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร์เบื้อร ...................................…..........................

1

กราฟิกคอมพHกไฟิกคอมพลส"าหรบื้องต้นฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นโดยใช้รูปแบบ การสรอนเทัลและการแต่งภาอรเนBต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร์เบื้และเอกสารดิจิทัลและกจิทัลและการแตทัลและการแต่งภาล ...........................................

2

Photoshop เบื้องต้นองต้น@耀sน้ การก"าหนดิจิทัลและกเคร=องมอพนฐาน ...............................................…..........................

4

การต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร์เบื้ดิจิทัลและกภาพ …......................................................................…..........................

4

การใ'งาน History ....................................................................….....................

5

การก"าหนดิจิทัลและก#นาดิจิทัลและกภาพ ....................................................................…................

5

การปรบื้องต้นฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นโดยใช้รูปแบบ การสรแต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร์เบื้งภาพดิจิทัลและกวยเคร=องมอกลEม Image > Adjustments …...........................

6

การปรบื้องต้นฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นโดยใช้รูปแบบ การสรแต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร์เบื้งภาพดิจิทัลและกวยเคร=องมอ Filter ................................................................

7

การจิทัลและการแตดิจิทัลและกทัลและการแต่งภา"า#อความ ................................................................…..........................

8

การบื้องต้นฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นโดยใช้รูปแบบ การสรนทัลและการแต่งภา$กภาพ (Save) …...................................................................................

11

การเลอก/การ<สมภาพ/เลเยอร …......................................................................

12


ภาพดิจิจิทัลแทัลและกาลและการแต่งภาพด้วยคอมพิวเตงภาพดิจิวยคอมพวเต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร________________________________ 1

ความหมายของคอมพิวเตอร์กราฟิกวเตอร์กราฟิก摩ㄳ㔵P桳牡oกร์กราฟิก摩ㄳ㔵P桳牡oาฟิก摩ㄳ㔵P桳牡org.openoffก กร์กราฟิก摩ㄳ㔵P桳牡oาฟิก摩ㄳ㔵P桳牡org.openoffก หมายถึง ศิลปะแขนงหนึ่งซื่งสื่ง ศิลปะแขนงหนึ่งซื่งสื่อความหมาลปะแขนงหน$งซื่งสื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด &$งสื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย &$อความหมายดิจิวย เสื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย น สื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย ญลกษ* ร+ปวาดิจิ ภาพถึง ศิลปะแขนงหนึ่งซื่งสื่าย กราฟ แผนภ+ม ขนาดิจิและสื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย ดิจิสื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย วน การใ/สื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย 0 เป1นต่งภาพด้วยคอมพิวเตน เพ&$อเนน เพ&$อดิจิงดิจิ+ดิจิความสื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย นใจิทัลแ ต่งภาพด้วยคอมพิวเตลอดิจิจิทัลแนการสื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย &$อความหมาย ของขอม+ลไดิจิถึง ศิลปะแขนงหนึ่งซื่งสื่+กต่งภาพด้วยคอมพิวเตองต่งภาพด้วยคอมพิวเตรงต่งภาพด้วยคอมพิวเตามทัลและกา0$ผ+สื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย งสื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย ารต่งภาพด้วยคอมพิวเตองการ คอมพิวเตอร์กราฟิกวเตอร์กราฟิก摩ㄳ㔵P桳牡oกร์กราฟิก摩ㄳ㔵P桳牡oาฟิก摩ㄳ㔵P桳牡org.openoffกส์ หรือในศัพท์บัญญั หร&อในศิลปะแขนงหนึ่งซื่งสื่อความหมาพทัลและกาบัญญัติว่า เรขภาพคอมพิวเตอร์ เรียญญต่งภาพด้วยคอมพิวเตวา เรขภาพคอมพวเต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร เร0ยกยอ ๆ วา ซื่งสื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด 0จิทัลแ0 (CG) ค&อ การประมวลผลขอม+ล ต่งภาพด้วยคอมพิวเตวเลข ต่งภาพด้วยคอมพิวเตวอกษร หร&อสื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย ญญานต่งภาพด้วยคอมพิวเตางๆ เสื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย น สื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย ญลกษ* ร+ปวาดิจิ ภาพถึง ศิลปะแขนงหนึ่งซื่งสื่าย กราฟ แผนภ+ม ขนาดิจิและสื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย ดิจิสื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย วน แสื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย ง และเงา (rendering) ร+ ป ทัลและกา ร ง สื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย 0 สื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย น ลวดิจิลาย หร& อ รวมถึง ศิลปะแขนงหนึ่งซื่งสื่ งการทัลและกา? า ต่งภาพด้วยคอมพิวเต ก แต่งภาพด้วยคอมพิวเต งภาพ ดิจิวยคอมพวเต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร ปร์กราฟิก摩ㄳ㔵P桳牡oะเภทของงานกร์กราฟิก摩ㄳ㔵P桳牡oาฟิก摩ㄳ㔵P桳牡org.openoffกคอมพิวเตอร์กราฟิกวเตอร์กราฟิก摩ㄳ㔵P桳牡o แบัญญัติว่า เรขภาพคอมพิวเตอร์ เรียงเป1น 2 ประเภทัลและกา ค&อ กราฟAก 2 มต่งภาพด้วยคอมพิวเต และกราฟAก 3 มต่งภาพด้วยคอมพิวเต กราฟA ก 2 มต่งภาพด้วยคอมพิวเต เป1 น ภาพทัลและกา0$ พ บัญญัติว่า เรขภาพคอมพิวเตอร์ เรีย เ หC น โดิจิยทัลและกา$ ว ไป เ/น ภาพถึง ศิลปะแขนงหนึ่งซื่งสื่ าย ร+ ป วาดิจิ สื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย ญลกษ* การต่งภาพด้วยคอมพิวเต+ น ต่งภาพด้วยคอมพิวเต างๆ แสื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย ดิจิงเพ0ยงความกวางและความสื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย +ง กราฟAก 3 มต่งภาพด้วยคอมพิวเต เป1นภาพกราฟAกทัลและกา0$ทัลและกา0สื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย ามารถึง ศิลปะแขนงหนึ่งซื่งสื่แสื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย ดิจิงความกวาง ความสื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย +ง และความหนา ของภาพทัลและกา?าให ไดิจิภาพทัลและกา0$ม0สื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย 0และแสื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย งเงาเหม&อนจิทัลแรง ปร์กราฟิก摩ㄳ㔵P桳牡oะเภทของงานกร์กราฟิก摩ㄳ㔵P桳牡oาฟิก摩ㄳ㔵P桳牡org.openoffกคอมพิวเตอร์กราฟิกวเตอร์กราฟิก摩ㄳ㔵P桳牡o กราฟA ค คอมพวเต่งภาพด้วยคอมพิวเต อ ร แบัญญัติว่า เรขภาพคอมพิวเตอร์ เรีย งออกไดิจิ เป1 น สื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย อ งประเภทัลและกาค& อ แบัญญัติว่า เรขภาพคอมพิวเตอร์ เรีย บัญญัติว่า เรขภาพคอมพิวเตอร์ เรีย บัญญัติว่า เรขภาพคอมพิวเตอร์ เรีย ต่งภาพด้วยคอมพิวเต แ มป (bitmap) และแบัญญัติว่า เรขภาพคอมพิวเตอร์ เรีย บัญญัติว่า เรขภาพคอมพิวเตอร์ เรีย เวกเต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร(vector) แต่งภาพด้วยคอมพิวเตละประเภทัลและกาม0คM*สื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย มบัญญัติว่า เรขภาพคอมพิวเตอร์ เรียต่งภาพด้วยคอมพิวเตทัลและกา0$แต่งภาพด้วยคอมพิวเตกต่งภาพด้วยคอมพิวเตางกน Bitmap Graphic ภาพแบัญญัติว่า เรขภาพคอมพิวเตอร์ เรียบัญญัติว่า เรขภาพคอมพิวเตอร์ เรียบัญญัติว่า เรขภาพคอมพิวเตอร์ เรียต่งภาพด้วยคอมพิวเตแมป หร&อแบัญญัติว่า เรขภาพคอมพิวเตอร์ เรีย บัญญัติว่า เรขภาพคอมพิวเตอร์ เรียร าสื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย เต่งภาพด้วยคอมพิวเต อร (raster) จิทัลแะใ/ กรดิจิของต่งภาพด้วยคอมพิวเตา รางเลCกๆ ทัลและกา0$เราร+จิทัลแกกนดิจิ0ใน/&$ อ “พกเซื่งสื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ล” (pixel) สื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย ?าหรบัญญัติว่า เรขภาพคอมพิวเตอร์ เรียแสื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย ดิจิงภาพ แต่งภาพด้วยคอมพิวเตละพกเซื่งสื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ลกCจิทัลแะม0คาของต่งภาพด้วยคอมพิวเต?าแหนงและคาสื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย 0ของต่งภาพด้วยคอมพิวเตวเอง เม&$อทัลและกา?างาน กบัญญัติว่า เรขภาพคอมพิวเตอร์ เรียภาพแบัญญัติว่า เรขภาพคอมพิวเตอร์ เรียบัญญัติว่า เรขภาพคอมพิวเตอร์ เรียมต่งภาพด้วยคอมพิวเตแมป จิทัลแงเป1น การทัลและกา?างานกบัญญัติว่า เรขภาพคอมพิวเตอร์ เรียพกเซื่งสื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ล ทัลและกา0$ประกอบัญญัติว่า เรขภาพคอมพิวเตอร์ เรียกนขSนมาเป1นภาพ ไมใ/วต่งภาพด้วยคอมพิวเตถึง ศิลปะแขนงหนึ่งซื่งสื่Mหร&อร+ปทัลและการง ทัลและกา0$เหCน ภาพแบัญญัติว่า เรขภาพคอมพิวเตอร์ เรียบัญญัติว่า เรขภาพคอมพิวเตอร์ เรียบัญญัติว่า เรขภาพคอมพิวเตอร์ เรียต่งภาพด้วยคอมพิวเตแมปเป1นภาพทัลและกา0$ขSนอย+กบัญญัติว่า เรขภาพคอมพิวเตอร์ เรียความละเอ0ยดิจิ (resolution) น$นค&อ ม0จิทัลแ?านวนพกเซื่งสื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ลทัลและกา0$แนนอน ในการแสื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย ดิจิงภาพ เม&$อภาพถึง ศิลปะแขนงหนึ่งซื่งสื่+กขยาย หร&อพมพดิจิวยความละเอ0ยดิจิไมมากพอภาพจิทัลแะสื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย +ญเสื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย 0ยรายละเอ0ยดิจิ และ ปรากฏเป1นรอยหยกอยาง/ดิจิเจิทัลแน Vector Graphic ภาพแบัญญัติว่า เรขภาพคอมพิวเตอร์ เรียบัญญัติว่า เรขภาพคอมพิวเตอร์ เรียเวกเต่งภาพด้วยคอมพิวเตอรจิทัลแะต่งภาพด้วยคอมพิวเตางจิทัลแากภาพแบัญญัติว่า เรขภาพคอมพิวเตอร์ เรียบัญญัติว่า เรขภาพคอมพิวเตอร์ เรียบัญญัติว่า เรขภาพคอมพิวเตอร์ เรียต่งภาพด้วยคอมพิวเตแมป ซื่งสื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด $งภาพแบัญญัติว่า เรขภาพคอมพิวเตอร์ เรียบัญญัติว่า เรขภาพคอมพิวเตอร์ เรียเวกเต่งภาพด้วยคอมพิวเตอรประกอบัญญัติว่า เรขภาพคอมพิวเตอร์ เรียดิจิวยเสื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย นทัลและกา0$สื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย รางขSน จิทัลแากการค?านว*ทัลและกา างค*ต่งภาพด้วยคอมพิวเตศิลปะแขนงหนึ่งซื่งสื่อความหมาา สื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย ต่งภาพด้วยคอมพิวเตรของลกษ*ะทัลและกา างเรขาค*ต่งภาพด้วยคอมพิวเตเ พ&$ อสื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย รางร+ปทัลและกา รงต่งภาพด้วยคอมพิวเตางๆ ภาพแบัญญัติว่า เรขภาพคอมพิวเตอร์ เรีย บัญญัติว่า เรขภาพคอมพิวเตอร์ เรียเ วกเต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร ม0ขอเดิจินเหน&อกวาภาพแบัญญัติว่า เรขภาพคอมพิวเตอร์ เรียบัญญัติว่า เรขภาพคอมพิวเตอร์ เรียบัญญัติว่า เรขภาพคอมพิวเตอร์ เรียต่งภาพด้วยคอมพิวเตแมป ค&อสื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย ามารถึง ศิลปะแขนงหนึ่งซื่งสื่เคล&$อนยาย ปรบัญญัติว่า เรขภาพคอมพิวเตอร์ เรียขนาดิจิ เปล0$ยนสื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย 0 ร+ปทัลและการง โดิจิยไมสื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย +ญเสื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย 0ย โดิจิย นายสื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย รวง ศิลปะแขนงหนึ่งซื่งสื่อความหมารแ0 กวทัลและกาMม


ภาพดิจิจิทัลแทัลและกาลและการแต่งภาพด้วยคอมพิวเตงภาพดิจิวยคอมพวเต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร________________________________ 2

คM*ภาพของภาพ ดิจิงนSนภาพแบัญญัติว่า เรขภาพคอมพิวเตอร์ เรียบัญญัติว่า เรขภาพคอมพิวเตอร์ เรียเวกเต่งภาพด้วยคอมพิวเตอรจิทัลแงเหมาะกบัญญัติว่า เรขภาพคอมพิวเตอร์ เรียภาพลายเสื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย นต่งภาพด้วยคอมพิวเตางๆ เ/น ต่งภาพด้วยคอมพิวเตวอกษร โลโก เป1นต่งภาพด้วยคอมพิวเตน พิวเตอร์กราฟิกกเซล (Pixel) พกเซื่งสื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ล เป1นการผสื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย มผสื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย านของค?าวา “Picture” และ “Element” ค&อหนวย พ&Sนฐานของภาพบัญญัติว่า เรขภาพคอมพิวเตอร์ เรียต่งภาพด้วยคอมพิวเตแมป ทัลและกาMกๆ ภาพประกอบัญญัติว่า เรขภาพคอมพิวเตอร์ เรียขSนดิจิวยพกเซื่งสื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ล แต่งภาพด้วยคอมพิวเต ละพกเซื่งสื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ลจิทัลแ ะ ม0 ลกษ*ะ เป1น ร+ป สื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย 0$เ หล0$ ยมทัลและกา0$เ กCบัญญัติว่า เรขภาพคอมพิวเตอร์ เรีย ขอม+ลของสื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย 0 โดิจิย ถึง ศิลปะแขนงหนึ่งซื่งสื่+กก?าหนดิจิต่งภาพด้วยคอมพิวเต?าแหนงไวบัญญัติว่า เรขภาพคอมพิวเตอร์ เรียนเสื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย นกรดิจิของแกน x และ แกน y ในลกษ*ะคลายแผนทัลและกา0$ (map) น$นจิทัลแงเป1นทัลและกา0$มา ของค?าวาบัญญัติว่า เรขภาพคอมพิวเตอร์ เรียต่งภาพด้วยคอมพิวเตแมป เ/น พกเซื่งสื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ลของ ภาพ 8 บัญญัติว่า เรขภาพคอมพิวเตอร์ เรียต่งภาพด้วยคอมพิวเต จิทัลแะเกCบัญญัติว่า เรขภาพคอมพิวเตอร์ เรียขอม+ลของสื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย 0 8 บัญญัติว่า เรขภาพคอมพิวเตอร์ เรียต่งภาพด้วยคอมพิวเต ทัลและกา0$จิทัลแอภาพจิทัลแะใ/ในการแสื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย ดิจิงผล ดิจิงนSนภาพภาพหน$งจิทัลแงประกอบัญญัติว่า เรขภาพคอมพิวเตอร์ เรียดิจิวยพกเซื่งสื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ลเลCกๆ จิทัลแ?านวนมาก ซื่งสื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด $งคM*สื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย ามารถึง ศิลปะแขนงหนึ่งซื่งสื่มองเหCนไดิจิเม&$อ ขยายภาพใหม0 ขนาดิจิใหญขSน หนวยของความยาวในภาพจิทัลแะถึง ศิลปะแขนงหนึ่งซื่งสื่+กเร0ยกวาความละเอ0ยดิจิของภาพ โดิจิยปกต่งภาพด้วยคอมพิวเตจิทัลแะวดิจิเป1นพกเซื่งสื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ล ต่งภาพด้วยคอมพิวเตอนSว (ppi : pixel per inch) ภาพทัลและกา0$ม0ความละเอ0ยดิจิสื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย +งจิทัลแะประกอบัญญัติว่า เรขภาพคอมพิวเตอร์ เรียไปดิจิวยพกเซื่งสื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ลจิทัลแ?านวนมาก ต่งภาพด้วยคอมพิวเตวอยาง เ/น ภาพขนาดิจิ 1 x 1 นSว ทัลและกา0$ความละเอ0ยดิจิ 72 ppi จิทัลแะประกอบัญญัติว่า เรขภาพคอมพิวเตอร์ เรียดิจิวยพกเซื่งสื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ล 5,184 พกเซื่งสื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ล (ความกวาง 72 พกเซื่งสื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ล x ความยาว 72 พกเซื่งสื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ล = 5,184) และภาพเดิจิ0ยวกนทัลและกา0$ความละเอ0ยดิจิ 300 ppi จิทัลแะประกอบัญญัติว่า เรขภาพคอมพิวเตอร์ เรียดิจิวยพกเซื่งสื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ล 90,000 พกเซื่งสื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ลทัลและกา0$ม0ขนาดิจิของพกเซื่งสื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ลเลCกกวา (300 x 300 = 90,000) ดิจิงนSนภาพทัลและกา0$มค0 วามละเอ0ยดิจิมากกวากCจิทัลแะใ/พ&Sนทัลและกา0$ ในการจิทัลแดิจิเกCบัญญัติว่า เรขภาพคอมพิวเตอร์ เรียมากกวา กร์กราฟิก摩ㄳ㔵P桳牡oาฟิก摩ㄳ㔵P桳牡org.openoffกไฟิก摩ㄳ㔵P桳牡org.openoffลส์ หรือในศัพท์บัญญั/าหร์กราฟิก摩ㄳ㔵P桳牡o0บอนเทอร์กราฟิก摩ㄳ㔵P桳牡oเน2ตและเอกส์ หรือในศัพท์บัญญัาร์กราฟิก摩ㄳ㔵P桳牡oดิจิทัล⩝윝h燳㲠Ꞽ߻ctꞤ߻Ꝭ߻Ꜵ߻Ĥ౫ἐҼ횼ဂ횼ဂ횼จิทัล⩝윝h燳㲠Ꞽ߻ctꞤ߻Ꝭ߻Ꜵ߻Ĥ౫ἐҼ횼ဂ횼ဂ횼ဂท0ล ไฟลกราฟA ก สื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย ทัลและกา0$ สื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย น บัญญัติว่า เรขภาพคอมพิวเตอร์ เรีย สื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย นMน ระบัญญัติว่า เรขภาพคอมพิวเตอร์ เรีย บัญญัติว่า เรขภาพคอมพิวเตอร์ เรีย อ นเทัลและกา อ รเนC ต่งภาพด้วยคอมพิวเต และสื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย า มารถึง ศิลปะแขนงหนึ่งซื่งสื่น? า มาประกอบัญญัติว่า เรขภาพคอมพิวเตอร์ เรีย งานเอกสื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย า รดิจิ จิทัลแ ทัลและกา ล ปeจิทัลแจิทัลแบัญญัติว่า เรขภาพคอมพิวเตอร์ เรียM นม0 3 /นดิจิหลกๆ ค&อ 1. ไฟลสื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย กMล GIF (Graphics Interlace File) 2. ไฟลสื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย กMล JPG (Joint Photographer's Experts Group) 3. ไฟลสื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย กMล PNG (Portable Network Graphics) ไฟิก摩ㄳ㔵P桳牡org.openoffลส์ หรือในศัพท์บัญญัก6ล GIF ขอดิจิ0 เป1น ไฟลกราฟA ก มาต่งภาพด้วยคอมพิวเต ร ฐานทัลและกา0$ ทัลและกา? า งานบัญญัติว่า เรขภาพคอมพิวเตอร์ เรีย น อนเทัลและกาอรเนC ต่งภาพด้วยคอมพิวเต ขนาดิจิของไฟลเลC ก จิทัลแ? า นวนสื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย 0 แ ละ ความละเอ0ยดิจิของภาพไมสื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย +งมากนก ทัลและกา?าพ&นS แบัญญัติว่า เรขภาพคอมพิวเตอร์ เรียบัญญัติว่า เรขภาพคอมพิวเตอร์ เรียโปรงใสื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย และทัลและกา?าเป1นภาพเคล&$อนไหวไดิจิ ขอดิจิอย แสื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย ดิจิงสื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย 0ไดิจิเพ0ยง 256 สื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย 0 ภาพขาดิจิความละเอ0ยดิจิ ไฟิก摩ㄳ㔵P桳牡org.openoffลส์ หรือในศัพท์บัญญัก6ล JPG ขอดิจิ0 เป1นไฟลทัลและกา0$ม0ความละเอ0ยดิจิสื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย +ง และใ/สื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย 0จิทัลแ?านวนมาก ใ/กบัญญัติว่า เรขภาพคอมพิวเตอร์ เรียภาพถึง ศิลปะแขนงหนึ่งซื่งสื่ายทัลและกา$วไป ก?าหนดิจิคาการบัญญัติว่า เรขภาพคอมพิวเตอร์ เรีย0บัญญัติว่า เรขภาพคอมพิวเตอร์ เรีย ไฟลไดิจิต่งภาพด้วยคอมพิวเตามทัลและกา0$ต่งภาพด้วยคอมพิวเตองการ ม0ระบัญญัติว่า เรขภาพคอมพิวเตอร์ เรียบัญญัติว่า เรขภาพคอมพิวเตอร์ เรียแสื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย ดิจิงผลแบัญญัติว่า เรขภาพคอมพิวเตอร์ เรียบัญญัติว่า เรขภาพคอมพิวเตอร์ เรียหยาบัญญัติว่า เรขภาพคอมพิวเตอร์ เรียและคอยๆ ขยายไปสื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย +ละเอ0ยดิจิ ม0โปรแกรมสื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย นบัญญัติว่า เรขภาพคอมพิวเตอร์ เรียสื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย นMน โดิจิย นายสื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย รวง ศิลปะแขนงหนึ่งซื่งสื่อความหมารแ0 กวทัลและกาMม


ภาพดิจิจิทัลแทัลและกาลและการแต่งภาพด้วยคอมพิวเตงภาพดิจิวยคอมพวเต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร________________________________ 3

การสื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย รางจิทัลแ?านวนมาก ขอดิจิอย ทัลและกา?าใหพ&Sนของร+ปโปรงใสื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย ไมไดิจิ ไฟลม0ขนาดิจิใหญ ไฟิก摩ㄳ㔵P桳牡org.openoffลส์ หรือในศัพท์บัญญัก6ล PNG ขอดิจิ0 สื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย นบัญญัติว่า เรขภาพคอมพิวเตอร์ เรียสื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย นMนสื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย 0ไดิจิจิทัลแ?านวนมาก สื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย ามารถึง ศิลปะแขนงหนึ่งซื่งสื่ก?าหนดิจิคาการบัญญัติว่า เรขภาพคอมพิวเตอร์ เรีย0บัญญัติว่า เรขภาพคอมพิวเตอร์ เรียไฟลไดิจิต่งภาพด้วยคอมพิวเตามทัลและกา0$ต่งภาพด้วยคอมพิวเตองการ ม0ระบัญญัติว่า เรขภาพคอมพิวเตอร์ เรียบัญญัติว่า เรขภาพคอมพิวเตอร์ เรียแสื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย ดิจิงผล แบัญญัติว่า เรขภาพคอมพิวเตอร์ เรียบัญญัติว่า เรขภาพคอมพิวเตอร์ เรียหยาบัญญัติว่า เรขภาพคอมพิวเตอร์ เรียและคอยๆ ขยายไปสื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย +ละเอ0ยดิจิ สื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย ามารถึง ศิลปะแขนงหนึ่งซื่งสื่ทัลและกา?าพ&Sนโปรงใสื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย ไดิจิ ขอดิจิอย ขนาดิจิไฟลใหญ โปรแกรม Browser รMนเกาไมสื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย ามารถึง ศิลปะแขนงหนึ่งซื่งสื่เปAดิจิไดิจิ

โดิจิย นายสื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย รวง ศิลปะแขนงหนึ่งซื่งสื่อความหมารแ0 กวทัลและกาMม


ภาพดิจิจิทัลแทัลและกาลและการแต่งภาพด้วยคอมพิวเตงภาพดิจิวยคอมพวเต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร________________________________ 4

Photoshop เบื้องต้น슬৻องต้น슬৻@8น การ์กราฟิก摩ㄳ㔵P桳牡oก/าหนดิจิทัล⩝윝h燳㲠Ꞽ߻ctꞤ߻Ꝭ߻Ꜵ߻Ĥ౫ἐҼ횼ဂ횼ဂ횼เคร์กราฟิก摩ㄳ㔵P桳牡o<=องม<อพิวเตอร์กราฟิก<>นฐาน ในการแต่งภาพด้วยคอมพิวเตงภาพดิจิวยโปรแกรม Photoshop เคร&$องม&อทัลและกา0$ใ/บัญญัติว่า เรขภาพคอมพิวเตอร์ เรียอยจิทัลแะปรากฎอย+ทัลและกาSงน0Sเพ&$อสื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย ะดิจิวกในการ ใ/งาน แต่งภาพด้วยคอมพิวเตในบัญญัติว่า เรขภาพคอมพิวเตอร์ เรีย างครSงอาจิทัลแ เ ผลอปAดิจิ ไป ทัลและกา?า ใหม0 ปe ญ หาในการแต่งภาพด้วยคอมพิวเต งภาพ การก?า หนดิจิเคร&$อ งม& อ พ&S น ฐาน จิทัลแงจิทัลแ?าเป1นทัลและกา0$จิทัลแะต่งภาพด้วยคอมพิวเตองเร0ยนร+

คลกทัลและกา0$ Windows > Workspace > Default Workspace

การ์กราฟิก摩ㄳ㔵P桳牡oต0ดิจิทัล⩝윝h燳㲠Ꞽ߻ctꞤ߻Ꝭ߻Ꜵ߻Ĥ౫ἐҼ횼ဂ횼ဂ횼ภาพิวเตอร์กราฟิก

ภาพทัลและกา0$ไดิจิมาอาจิทัลแม0บัญญัติว่า เรขภาพคอมพิวเตอร์ เรียางสื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย วนทัลและกา0$ไมต่งภาพด้วยคอมพิวเตองการ จิทัลแ?าเป1นทัลและกา0$จิทัลแะต่งภาพด้วยคอมพิวเตองต่งภาพด้วยคอมพิวเตดิจิออก ม0หลายวu0 แต่งภาพด้วยคอมพิวเตจิทัลแะแนะน?าวu0เดิจิ0ยว

เทัลและกาานSน 1. คลกทัลและกา0$ Crop Tool 2. คลกคางไวทัลและกา0$ภาพ 3. จิทัลแากนSนลากเมาสื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย ไปพอประมา* โดิจิยลากเฉย0งขSนหร&อลงกCไดิจิ 4. ขยบัญญัติว่า เรขภาพคอมพิวเตอร์ เรีย/ขยายเพ&$อก?าหนดิจิบัญญัติว่า เรขภาพคอมพิวเตอร์ เรียรเว*ภาพ โดิจิยการคลก แลวลากจิทัลแMดิจิทัลและกา0$อย+ รอบัญญัติว่า เรขภาพคอมพิวเตอร์ เรียๆ ภาพ (ดิจิงในวงกลม) จิทัลแนไดิจิ เฉพาะสื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย วนทัลและกา0$ต่งภาพด้วยคอมพิวเตองการ 5. กดิจิปMyม Enter ทัลและกา0$แปzนพมพ หมายเหต6 การบัญญัติว่า เรขภาพคอมพิวเตอร์ เรียนทัลและกากภาพ สื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย ามารถึง ศิลปะแขนงหนึ่งซื่งสื่คลกทัลและกา0$ file > Save หร&อ Save As... ไดิจิเลย โดิจิย นายสื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย รวง ศิลปะแขนงหนึ่งซื่งสื่อความหมารแ0 กวทัลและกาMม


ภาพดิจิจิทัลแทัลและกาลและการแต่งภาพด้วยคอมพิวเตงภาพดิจิวยคอมพวเต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร________________________________ 5

การ์กราฟิก摩ㄳ㔵P桳牡oใช้งานBงาน History การทัลและกา?า งานในคอมพวเต่งภาพด้วยคอมพิวเตอรหากทัลและกา?า ผดิจิพลาดิจิ สื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย ามารถึง ศิลปะแขนงหนึ่งซื่งสื่ยอนกลบัญญัติว่า เรขภาพคอมพิวเตอร์ เรีย ไดิจิงายๆ สื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย ?าหรบัญญัติว่า เรขภาพคอมพิวเตอร์ เรียโปรแกรม Photoshop ม0เคร&$องม&อทัลและกา0$อ?านวยความสื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย ะดิจิวก ใหแลว หากม0การทัลและกา?างานหลายขSนต่งภาพด้วยคอมพิวเตอน สื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย ามารถึง ศิลปะแขนงหนึ่งซื่งสื่เล&อกคลกยอนขSนต่งภาพด้วยคอมพิวเตอน ต่งภาพด้วยคอมพิวเตามต่งภาพด้วยคอมพิวเตองการไดิจิ

การ์กราฟิก摩ㄳ㔵P桳牡oก/าหนดิจิทัล⩝윝h燳㲠Ꞽ߻ctꞤ߻Ꝭ߻Ꜵ߻Ĥ౫ἐҼ횼ဂ횼ဂ횼ขนาดิจิทัล⩝윝h燳㲠Ꞽ߻ctꞤ߻Ꝭ߻Ꜵ߻Ĥ౫ἐҼ횼ဂ횼ဂ횼ภาพิวเตอร์กราฟิก การน?า ภาพไปใ/ในกร*0ต่งภาพด้วยคอมพิวเตางๆ ควรม0 การก? า หนดิจิขนาดิจิ ทัลและกา0$เหมาะ หากภาพเลCกกวาความต่งภาพด้วยคอมพิวเตองการจิทัลแะต่งภาพด้วยคอมพิวเตองขยาย ซื่งสื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด $งจิทัลแะทัลและกา?าให ภาพขาดิจิความ/ดิจิเจิทัลแน หากภาพใหญกวาทัลและกา0$ต่งภาพด้วยคอมพิวเตองการ จิทัลแะต่งภาพด้วยคอมพิวเตองยอขนาดิจิ ลง ซื่งสื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด $งจิทัลแะสื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย งผลทัลและกา?าใหการแสื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย ดิจิงผลไดิจิ/า เพราะการยอขนาดิจิไมทัลและกา?าให ขนาดิจิของไฟลลดิจิลง 1. คลกทัลและกา0$ Image > Image Size... 2. ก?าหนดิจิขนาดิจิความกวาง (Width) หร&อความสื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย +ง (Height) อยางใดิจิอยางหน$ง แต่งภาพด้วยคอมพิวเตหากต่งภาพด้วยคอมพิวเตองการ ก?าหนดิจิ ความกวางและความสื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย +ง จิทัลแะต่งภาพด้วยคอมพิวเตองคลกทัลและกา0$ Constrain Proportions ไมใหม0เคร&$องหมาย จิทัลแาก นSนจิทัลแงจิทัลแะสื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย ามารถึง ศิลปะแขนงหนึ่งซื่งสื่ก?าหนดิจิกวางและความสื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย +งไดิจิ อสื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย ระ แต่งภาพด้วยคอมพิวเตต่งภาพด้วยคอมพิวเตองระวงสื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย ดิจิสื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย วนของภาพจิทัลแะผดิจิเพ0ยนไป 3. คลกทัลและกา0$ปMyม OK

โดิจิย นายสื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย รวง ศิลปะแขนงหนึ่งซื่งสื่อความหมารแ0 กวทัลและกาMม


ภาพดิจิจิทัลแทัลและกาลและการแต่งภาพด้วยคอมพิวเตงภาพดิจิวยคอมพวเต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร________________________________ 6

การ์กราฟิก摩ㄳ㔵P桳牡oปร์กราฟิก摩ㄳ㔵P桳牡o0บแตFงภาพิวเตอร์กราฟิกดิจิทัล⩝윝h燳㲠Ꞽ߻ctꞤ߻Ꝭ߻Ꜵ߻Ĥ౫ἐҼ횼ဂ횼ဂ횼Bวยเคร์กราฟิก摩ㄳ㔵P桳牡oอ<= งม<อกล6Fม Image > Adjustments

/Mดิจิเคร&อ$ งม&อในการแต่งภาพด้วยคอมพิวเตงภาพของโปรแกรม Adobe Photoshop ม0หลาย/Mดิจิในแต่งภาพด้วยคอมพิวเตละ/Mดิจิม0หลายเคร&อ$ ง ม&อ ในเร&$องน0Sจิทัลแะน?าเสื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย นอวu0ใ/เพ&$อเป1นแนวทัลและกาางเพ0ยงเคร&$องม&อเดิจิ0ยวค&อ Levels ซื่งสื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด $งเหมาะสื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย ?าหรบัญญัติว่า เรขภาพคอมพิวเตอร์ เรียปรบัญญัติว่า เรขภาพคอมพิวเตอร์ เรียใหภาพ ม0สื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย 0สื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย ดิจิ/อ$ม (เคร&$องม&ออ&$นๆ จิทัลแะม0วu0การใ/คลายๆ กน) 1. เปAดิจิภาพขSนมา จิทัลแากนSนคลกทัลและกา0$ Image > Adjustments Levels...

2. ม0สื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย วนทัลและกา0$สื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย ามารถึง ศิลปะแขนงหนึ่งซื่งสื่ปรบัญญัติว่า เรขภาพคอมพิวเตอร์ เรียแต่งภาพด้วยคอมพิวเตงในระดิจิบัญญัติว่า เรขภาพคอมพิวเตอร์ เรียเบัญญัติว่า เรขภาพคอมพิวเตอร์ เรีย&Sองต่งภาพด้วยคอมพิวเตน 6 จิทัลแMดิจิ ค&อทัลและกา0$ Channel เป1นการเล&อกคาสื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย 0 หากไมเนนสื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย 0 ใดิจิสื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย 0หน$งใหเล&อก RGB จิทัลแากนSนใหลองเล&$อนจิทัลแMดิจิ เล&อน (ทัลและกา0$ล+กศิลปะแขนงหนึ่งซื่งสื่อความหมาร/0S) และดิจิ+ความเปล0$ยนแปลงของ ภาพไปดิจิวย

3. เม&$อไดิจิต่งภาพด้วยคอมพิวเตามความต่งภาพด้วยคอมพิวเตองการแลวคลกทัลและกา0$ปMyม OK หมายเหต6 ลองทัลและกา?ากบัญญัติว่า เรขภาพคอมพิวเตอร์ เรียเคร&$องม&ออ&$นๆ ดิจิ+ ทัลและกาานจิทัลแะไดิจิเคร&$องม&อทัลและกา0$สื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย ามารถึง ศิลปะแขนงหนึ่งซื่งสื่น?าไปใ/ไดิจิอยางหลากหลาย

โดิจิย นายสื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย รวง ศิลปะแขนงหนึ่งซื่งสื่อความหมารแ0 กวทัลและกาMม


ภาพดิจิจิทัลแทัลและกาลและการแต่งภาพด้วยคอมพิวเตงภาพดิจิวยคอมพวเต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร________________________________ 7

การ์กราฟิก摩ㄳ㔵P桳牡oปร์กราฟิก摩ㄳ㔵P桳牡o0บแตFงภาพิวเตอร์กราฟิกดิจิทัล⩝윝h燳㲠Ꞽ߻ctꞤ߻Ꝭ߻Ꜵ߻Ĥ౫ἐҼ횼ဂ횼ဂ횼Bวยเคร์กราฟิก摩ㄳ㔵P桳牡oอ<= งม<อ Filter นบัญญัติว่า เรขภาพคอมพิวเตอร์ เรียเป1น/Mดิจิเคร&$องม&อในการแต่งภาพด้วยคอมพิวเตงภาพของโปรแกรม Adobe Photoshop ทัลและกา0$ม0ประสื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย ทัลและกาuภาพอ0กกลMม หน$ง ม0หลาย/Mดิจิในแต่งภาพด้วยคอมพิวเตละ/Mดิจิม0หลายเคร&$องม&อ จิทัลแะน?าเสื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย นอวu0ใ/เพ&$อเป1นแนวทัลและกาางเพ0ยงเคร&$องม&อเดิจิ0ยวค&อ Lighting Effects ซื่งสื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด $งเป1นการเพ$มแสื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย งสื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย 0ใหกบัญญัติว่า เรขภาพคอมพิวเตอร์ เรียภาพ (เคร&$องม&ออ&$นๆ จิทัลแะม0วu0การใ/คลายๆ กน)

1. คลกทัลและกา0$ Filter > Render > Lighting Effects

2. ทัลและกาดิจิลองคลกแลวเล&อกในสื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย วนทัลและกา0$เป1นล+ก ศิลปะแขนงหนึ่งซื่งสื่อความหมาร/0S 3. ปรบัญญัติว่า เรขภาพคอมพิวเตอร์ เรียแต่งภาพด้วยคอมพิวเตงโดิจิยการลากในสื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย วนทัลและกาเ0$ ป1น วงกลม 4. จิทัลแากนSนคลกทัลและกา0$ปMyม OK

หมายเหต6 ลองทัลและกา?ากบัญญัติว่า เรขภาพคอมพิวเตอร์ เรียเคร&$องม&ออ&$นๆ ดิจิ+ ทัลและกาานจิทัลแะไดิจิเคร&$องม&อทัลและกา0$สื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย ามารถึง ศิลปะแขนงหนึ่งซื่งสื่น?าไปใ/ไดิจิอยางหลากหลาย

โดิจิย นายสื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย รวง ศิลปะแขนงหนึ่งซื่งสื่อความหมารแ0 กวทัลและกาMม


ภาพดิจิจิทัลแทัลและกาลและการแต่งภาพด้วยคอมพิวเตงภาพดิจิวยคอมพวเต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร________________________________ 8

การ์กราฟิก摩ㄳ㔵P桳牡oจิทัล⩝윝h燳㲠Ꞽ߻ctꞤ߻Ꝭ߻Ꜵ߻Ĥ౫ἐҼ횼ဂ횼ဂ횼ဂ0ดิจิทัล⩝윝h燳㲠Ꞽ߻ctꞤ߻Ꝭ߻Ꜵ߻Ĥ౫ἐҼ횼ဂ횼ဂ횼ท/าขBอความ ขSนต่งภาพด้วยคอมพิวเตอในการจิทัลแดิจิทัลและกา?าขอความสื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย วยๆ ดิจิวยโปรแกรม Adobe Photoshop สื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย รางไดิจิงาย ซื่งสื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด $งม0ขนS ต่งภาพด้วยคอมพิวเตอนต่งภาพด้วยคอมพิวเตอ ไปน0S 1. 2. 3. 4. 5.

สื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย รางไฟลใหมหร&อจิทัลแะเปAดิจิร+ปภาพขSนมาแลวพมพขอความกCไดิจิ จิทัลแดิจิทัลและกา?าขอความ ต่งภาพด้วยคอมพิวเตดิจิใหกระ/บัญญัติว่า เรขภาพคอมพิวเตอร์ เรีย ก?าหนดิจิขนาดิจิ บัญญัติว่า เรขภาพคอมพิวเตอร์ เรียนทัลและกาก ตัวอย่างกาางการจัดทำข้อความทดทำข้อความที่พื้นาข้อความที่พื้นโปร่อความทำข้อความที่พื้นพื้นโปร่งใส`#ปรับแต่นโปรงใส

1. คลกทัลและกา0$ File >New 2. ก?าหนดิจิหนวยวดิจิเป1น pixels 3. ก? า หนดิจิความกวางทัลและกา0$ / อง Widht ก? า หนดิจิความสื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย + ง ทัลและกา0$ / อง Height

4. คลกทัลและกา0$ปMyม OK

5.

ก?าหนดิจิสื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย 0ทัลและกา0$จิทัลแะใ/ ดิจิงน0S 5.1 คลกทัลและกา0$กรอบัญญัติว่า เรขภาพคอมพิวเตอร์ เรียสื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย 0 5.2 คลกทัลและกา0$สื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย 0ทัลและกา0$ต่งภาพด้วยคอมพิวเตองการ 5.3 คลกเล&อกความเขมของสื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย 0

6.

คลกทัลและกา0$ OK

โดิจิย นายสื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย รวง ศิลปะแขนงหนึ่งซื่งสื่อความหมารแ0 กวทัลและกาMม


ภาพดิจิจิทัลแทัลและกาลและการแต่งภาพด้วยคอมพิวเตงภาพดิจิวยคอมพวเต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร________________________________ 9

7. คลกทัลและกา0$ต่งภาพด้วยคอมพิวเตว T 8. คลกทัลและกา0$พ&Sนโดิจิยไมต่งภาพด้วยคอมพิวเตองลาก เมาสื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย

9. 10.

ก?าหนดิจิร+ปแบัญญัติว่า เรขภาพคอมพิวเตอร์ เรียบัญญัติว่า เรขภาพคอมพิวเตอร์ เรียต่งภาพด้วยคอมพิวเตวอกษร , ต่งภาพด้วยคอมพิวเตวหนา/เอ0ยง/ข0ดิจิเสื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย น ใต่งภาพด้วยคอมพิวเต, ขนาดิจิต่งภาพด้วยคอมพิวเตวอกษร พมพขอความต่งภาพด้วยคอมพิวเตามต่งภาพด้วยคอมพิวเตองการ

11. ก?าหนดิจิขนาดิจิขอความแบัญญัติว่า เรขภาพคอมพิวเตอร์ เรียบัญญัติว่า เรขภาพคอมพิวเตอร์ เรียอสื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย ระโดิจิยคลกทัลและกา0$ Edit > Free Transform

คลกทัลและกา0$ปMyมสื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย 0$เหล0$ยมเลCกๆ ดิจิงใน วงกลม แลวลากขยายหร&อหดิจิลง 13. เม&$อไดิจิขนาดิจิต่งภาพด้วยคอมพิวเตามต่งภาพด้วยคอมพิวเตองการแลวใหกดิจิ ปMyม Enter ทัลและกา0$แปzนพมพ 12.

โดิจิย นายสื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย รวง ศิลปะแขนงหนึ่งซื่งสื่อความหมารแ0 กวทัลและกาMม


ภาพดิจิจิทัลแทัลและกาลและการแต่งภาพด้วยคอมพิวเตงภาพดิจิวยคอมพวเต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร________________________________ 10

14. คลกขวาทัลและกา0$เลเยอรขอความจิทัลแากนSนให คลกทัลและกา0$ Blending Options...

15. ก?าหนดิจิคาต่งภาพด้วยคอมพิวเตางๆ โดิจิยคลกใหม0 เคร&$องหมาย ใน/องต่งภาพด้วยคอมพิวเตางๆ เ/น 15.1 Drop Shadow ค&อใสื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย เงาใหขอความ 15.2 หากต่งภาพด้วยคอมพิวเตองการปรบัญญัติว่า เรขภาพคอมพิวเตอร์ เรียแต่งภาพด้วยคอมพิวเตงในแต่งภาพด้วยคอมพิวเตละ หวขอใหคลกทัลและกา0$ขอความ ดิจิง 15.2 15.3 ปรบัญญัติว่า เรขภาพคอมพิวเตอร์ เรียคาต่งภาพด้วยคอมพิวเตางๆ ต่งภาพด้วยคอมพิวเตามต่งภาพด้วยคอมพิวเตองการ 16. คลก OK

หมาย่างกาเหตั (ทัลและกาบัญญัติว่า เรขภาพคอมพิวเตอร์ เรียทัลและกาวนการใ/เคร&อ$ งม&อ History) หากดิจิ+แลวไมถึง ศิลปะแขนงหนึ่งซื่งสื่+กใจิทัลแใหคลกทัลและกา0$ History จิทัลแากลางขSนมาทัลและกา0$ละขSนแลวดิจิผ+ ลการยอนกลบัญญัติว่า เรขภาพคอมพิวเตอร์ เรียทัลและกา0$ภาพ และ สื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย ามารถึง ศิลปะแขนงหนึ่งซื่งสื่ยอนขSนต่งภาพด้วยคอมพิวเตอนมาลาสื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย Mดิจิไดิจิเ/นกน 17. ต่งภาพด้วยคอมพิวเตดิจิสื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย วนทัลและกา0$เป1นขอความใหกระ/บัญญัติว่า เรขภาพคอมพิวเตอร์ เรีย (หนา 4) 18. ก?าหนดิจิขนาดิจิขอความอ0กครSง (หนา 5) 19. ลบัญญัติว่า เรขภาพคอมพิวเตอร์ เรียเลเยอรลาง (Background) เพ&$อใหไดิจิขอความทัลและกา0$พ&Sนโปรงใสื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย โดิจิยคลก ทัลและกา0$เลเยอร Background 20. คลกทัลและกา0$ ถึง ศิลปะแขนงหนึ่งซื่งสื่งขยะ จิทัลแากนSนใหบัญญัติว่า เรขภาพคอมพิวเตอร์ เรียนทัลและกากดิจิงขSนต่งภาพด้วยคอมพิวเตอไป (ร+ปแบัญญัติว่า เรขภาพคอมพิวเตอร์ เรียบัญญัติว่า เรขภาพคอมพิวเตอร์ เรียไฟลต่งภาพด้วยคอมพิวเตองเป1น .GIF หร&อ .PNG)

โดิจิย นายสื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย รวง ศิลปะแขนงหนึ่งซื่งสื่อความหมารแ0 กวทัลและกาMม


ภาพดิจิจิทัลแทัลและกาลและการแต่งภาพด้วยคอมพิวเตงภาพดิจิวยคอมพวเต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร________________________________ 11

การ์กราฟิก摩ㄳ㔵P桳牡oบ0นทGกภาพิวเตอร์กราฟิก (Save) การบัญญัติว่า เรขภาพคอมพิวเตอร์ เรียนทัลและกากผลงานแบัญญัติว่า เรขภาพคอมพิวเตอร์ เรียงออกเป1น 2 ลกษ*ะ ค&อ 1. บัญญัติว่า เรขภาพคอมพิวเตอร์ เรียนทัลและกากเพ&$อปรบัญญัติว่า เรขภาพคอมพิวเตอร์ เรียปรMงแกไขครSงต่งภาพด้วยคอมพิวเตอไปไดิจิ 2. บัญญัติว่า เรขภาพคอมพิวเตอร์ เรียนทัลและกากเพ&$อการน?าไปใ/ • การ์กราฟิก摩ㄳ㔵P桳牡oบ0นทGกเพิวเตอร์กราฟิก<=อปร์กราฟิก摩ㄳ㔵P桳牡o0บปร์กราฟิก摩ㄳ㔵P桳牡o6งแกBไขในคร์กราฟิก摩ㄳ㔵P桳牡o0>งตFอไปไดิจิทัล⩝윝h燳㲠Ꞽ߻ctꞤ߻Ꝭ߻Ꜵ߻Ĥ౫ἐҼ횼ဂ횼ဂ횼B ในการบัญญัติว่า เรขภาพคอมพิวเตอร์ เรียนทัลและกากในร+ปแบัญญัติว่า เรขภาพคอมพิวเตอร์ เรียบัญญัติว่า เรขภาพคอมพิวเตอร์ เรียนจิทัลแ0S ะเหม&อนกบัญญัติว่า เรขภาพคอมพิวเตอร์ เรียการบัญญัติว่า เรขภาพคอมพิวเตอร์ เรียนทัลและกากไฟลของโปรแกรมทัลและกา$วไป 1. 2. 3. 4.

คลกทัลและกา0$ File >Save As... ก?าหนดิจิทัลและกา0$เกCบัญญัติว่า เรขภาพคอมพิวเตอร์ เรียไฟล ต่งภาพด้วยคอมพิวเตSง/&$อไฟลทัลและกา0$/อง File name สื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย งเกต่งภาพด้วยคอมพิวเตMดิจิ+ทัลและกา0$/อง Format จิทัลแะเป1น .PSD หร&อ .PDD 5. คลกทัลและกา0$ Save

• การ์กราฟิก摩ㄳ㔵P桳牡oบ0นทGกเพิวเตอร์กราฟิก<=อน/าไปใช้งานB ในการบัญญัติว่า เรขภาพคอมพิวเตอร์ เรียนทัลและกากเพ&$อการน?าไปใ/สื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย งทัลและกา0$จิทัลแะต่งภาพด้วยคอมพิวเตองใหความสื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย นใจิทัลแคอ& ร+ปแบัญญัติว่า เรขภาพคอมพิวเตอร์ เรียบัญญัติว่า เรขภาพคอมพิวเตอร์ เรียไฟลหร&อ Format 1. คลกทัลและกา0$ File >Save As... 2. ก?าหนดิจิทัลและกา0$เกCบัญญัติว่า เรขภาพคอมพิวเตอร์ เรียไฟล 3. ต่งภาพด้วยคอมพิวเตSง/&$อไฟลทัลและกา0$/อง File name 4. ก?าหนดิจิของไฟลทัลและกา0$/อง Format ให เป1น .JPG, .GIF, .PNG หร&ออ&$นๆ ต่งภาพด้วยคอมพิวเตามต่งภาพด้วยคอมพิวเตองการ 5. คลกทัลและกา0$ Save 6. คลกทัลและกา0$ปMyม OK

โดิจิย นายสื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย รวง ศิลปะแขนงหนึ่งซื่งสื่อความหมารแ0 กวทัลและกาMม


ภาพดิจิจิทัลแทัลและกาลและการแต่งภาพด้วยคอมพิวเตงภาพดิจิวยคอมพวเต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร________________________________ 12

การ์กราฟิก摩ㄳ㔵P桳牡oเล<อก/การ์กราฟิก摩ㄳ㔵P桳牡oผส์ หรือในศัพท์บัญญัมภาพิวเตอร์กราฟิก/เลเยอร์กราฟิก摩ㄳ㔵P桳牡o

การน?าเสื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย นอวu0การหร&อการใ/เคร&$องม&อต่งภาพด้วยคอมพิวเตางๆ ต่งภาพด้วยคอมพิวเตอไปน0Sจิทัลแะน?าเสื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย นอผานการสื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย รางสื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย รรผลงาน ทัลและกาSงน0S เพ&$อใหเหCนความสื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย มพนuกน เม&$อปฏบัญญัติว่า เรขภาพคอมพิวเตอร์ เรียต่งภาพด้วยคอมพิวเตต่งภาพด้วยคอมพิวเตามจิทัลแนครบัญญัติว่า เรขภาพคอมพิวเตอร์ เรียต่งภาพด้วยคอมพิวเตอนน0Sจิทัลแะทัลและกา?าใหผ+ปฏบัญญัติว่า เรขภาพคอมพิวเตอร์ เรียต่งภาพด้วยคอมพิวเตเขาใจิทัลแมากย$งขSน แมจิทัลแะแยกเป1น หวขอ แต่งภาพด้วยคอมพิวเตจิทัลแะเป1นกระบัญญัติว่า เรขภาพคอมพิวเตอร์ เรียวนการทัลและกา0$ต่งภาพด้วยคอมพิวเตอเน&อ$ ง ข้อความที่พื้นโปร่ออภัย ย่างกา ผ+เขาอบัญญัติว่า เรขภาพคอมพิวเตอร์ เรียรม/วยบัญญัติว่า เรขภาพคอมพิวเตอร์ เรียนทัลและกากเองโต่งภาพด้วยคอมพิวเตยเนอ

โดิจิย นายสื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย รวง ศิลปะแขนงหนึ่งซื่งสื่อความหมารแ0 กวทัลและกาMม

Graphic+PhotoShop CS2  

โดยนายสรวง ศรีแก้วทุม ศึกษานิเทศก์ สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you