Page 1

การเซซ็ต Pointer การนนาเสนอโดยใชช้คอมพพิวเตอรร์ ในบางครรงรั้ บนหนช้าจอคอมพพิวเตอรร์ มมีสพิสิ่งตต่างๆ จนานวนมาก เพพสิ่อใหช้ผผช้ชม มองเหห็นจจุดทมีสิ่เราตช้องการใหช้ดอผ ยต่างรวดเรห็ว จจึงควรเซห็ต Pointer ใหช้สามารถแสดงเปป็นจจุดเดต่น เหห็นไดช้อยต่างชรดเจน 1. คลพิกขวาทมีสิ่ Start 2. คลพิกทมีสิ่ Control Panel

3. คลพิกทมีสิ่ Hardware and Sound

4. คลพิกทมีสิ่ Mouse

5. 6. 7. 8.

คลพิกทมีสิ่ Pointer Options คลพิกใหช้เกพิดเครพสิ่องหมายถผก คลพิกทมีสิ่ Apply คลพิกทมีสิ่ OK

*** เมพสิ่อจะใชช้งาน ใหช้เลพสิ่อนเมช้าสร์ไปตนาแหนต่งทมีสิ่ตช้องการบนหนช้าจอคอมพพิวเตอรร์ จากนรรั้นกดปจุปุ่ม Ctrl หลายๆ ครรรั้ง ตามตช้องการ

โดยนายสรวง ศรมีแกช้วทจุม ศน.สพม.เขต 35

การเซ้ต Mouse เพื่อควบคุมการกระพริบ  

โดยนายสรวง ศรีแก้วทุม ศึกษานิเทศก์ สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you