Page 1

V.2


คค่มอื การจัดการเว็บไซต์ http://smeep35.info ------------- 1

คค่มือการจัดการเว็บไซต์ http://smeep35.info เว็บไซต์ http://smeep35.info เป็นเว็บไซต์ของสสำนักงำนเขตพพ้นทท่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 35 ถู ก พั ฒ นำขึ้ น ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ควำมต้ อ งกำรเฉพำะ มท ลั ก ษณะคล้ ำ ยเว็ บ บล็ อ ก คพ อ มท เ ว็ บ ไซต์ ห ลั ก หนึ่งเว็บไซต์ และสมำชิกของเว็บไซต์หลักสำมำรถทท่จะมทเว็บไซต์เป็นของตนเอง บริหำรจัดกำรเรพ่องต่ำงๆ ในเว็บไซต์ได้อ ย่ำงสมบูร ณ์ ทั้งเว็บไซต์หลักและเว็บไซต์ ของสมำชิกใช้ฐำนข้ อมู ลร่ว มกัน ทั้งนท้ เพพ่อให้ กำรจัดกำรข้อมูลต่ำงๆ ทท่ทุกคนเพิ่มเติมในเว็บไซต์ของตนเอง ได้ถูกใช้อย่ำงกว้ำงขวำง โดยมทหลักกำร พัฒนำเว็บไซต์คพอ “ทุกคนทสำหน้ำทท่ของตนเองให้ดท (ในเว็บไซต์ของตนเอง ) บ้ำนหลังใหญ่ (เว็บไซต์หลัก) จะสมบูรณ์เองโดยอัตโนมัติ” จำกหลักกำรพัฒนำเว็บไซต์ดังกล่ำว หำกสมำชิกเพิ่มบทควำม ข่ำวสำร ดำวน์โหลด หรพอเรพ่อง อพ่นใด ข้อมูลนั้นนอกจำกจะปรำกฏทท่เว็บไซต์ของสมำชิกแล้ว ยังจะปรำกฏทท่หน้ำแรก หรพอในส่วนใดๆ ของเว็บไซต์หลักด้วย และเมพ่อผู้เยท่ยมชมคลิกเรพ่องใดๆ ของสมำชิก เว็บไซต์ ทท่เป็นเจ้ำของเรพ่องนั้นๆ จะถูก เปิดทันทท

การสมัครสมาชิก สมำชิ ก ในเว็ บ ไซต์ http://smeep35.info มท สิ ท ธิ ต่ ำ งๆ ไม่ เ ท่ ำ กั น ทั้ ง นท้ ขึ้ น อยู่ กั บ กำรกส ำ หนด ของผู้ ดู แ ลระบบทท่ จ ะกส ำ หนดให้ เ หมำะสมตำมควำมต้ อ งกำรและควำมจส ำ เป็ น ของสมำชิ ก คนนั้ น ๆ กำรสมัครสมำชิกมทวิธทกำร ดังนท้ 1. เมพ่อเปิดเว็บไซต์ http://smeep35.info แล้วให้คลิกทท่ Register ดังภำพ

2. กรอกข้อมูลในช่องต่ำงๆ ทั้ง 4 ช่องให้ครบ โดยอ่ำนคสำชท้แจงทท่อยูใ่ ต้ช่องนั้นๆ 3. คลิก ยอมรับข้อตกลงนท้ 4. คลิกทท่ปุ่ม สมัครสมำชิก

จัดททำโดยนำยสรวง ศรีแก้วทุม ศึกษำนิเทศก์ สพม.35 // เมษำยน 2558


คค่มอื การจัดการเว็บไซต์ http://smeep35.info ------------- 2

5. จะปรำกฏหน้ ำ ต่ ำ ง หน้ ำ เว็ บ ทท่ smeep35.info แจ้ ง ว่ ำ : “ลงทะเบทยนสมำชิกใหม่เรทยบร้อย เรำได้ส่งข้อมูลกำรลงทะเบทยนไปยัง (อท เมล์ ทท่ใ ช้ ส มั ค ร ) เรท ย บร้ อ ยแล้ ว กรุณ ำกลั บไปตรวจสอบอท เมล์ ของ คุณ” เมพ่ออ่ำนเข้ำใจแล้ว ให้คลิกทท่ปุ่ม ตกลง เป็นกำรเสร็จสิ้นขั้นตอน กำรสมัครสมำชิก หมายเหตต ในขข้นตอนยืนยขนการสมขครสมาชิก ขข้นอยย่กขบการกกาหนดของผย้ดยแลระบบ ว่ าจะให้ผย้สมขครยืน ยขน การสมขครสมาชิกเองโดยผ่านระบบอีเมล์ หรือผย้ดยแลระบบจะเป็นผย้อนุมขติการสมขครฯ (ถ้ำท่ำนสมัครเสร็จแล้ว ให้เปิดอทเมล์ทท่ใช้สมัคร ถ้ำไม่พบอทเมล์ทท่ถูกส่งโดย smeep35.info ให้ตดิ ต่อผู้ดแู ลระบบ)

จัดททำโดยนำยสรวง ศรีแก้วทุม ศึกษำนิเทศก์ สพม.35 // เมษำยน 2558


คค่มอื การจัดการเว็บไซต์ http://smeep35.info ------------- 3

การจัดการเว็บไซต์ของสมาชิก สสำหรับสมำชิกทท่ได้รับกำรกสำหนดสิทธิ ให้มทเว็บไซต์ได้ หลังจำกผู้ดูแลระบบกสำหนดสิทธิ์ให้แล้ว สำมำรถเปิ ด เว็ บ ไซต์ ไ ด้ โ ดยนส ำ ชพ่ อ ทท่ ใ ช้ ใ นตอนสมั ค รในช่ อ ง Username มำพิ ม พ์ ต่ อ ชพ่ อ เว็ บ ไซต์ ห ลั ก ดังตัวอย่ำง ชพ่อทท่ใช้ตอนสมัครคพอ media ทท่อยู่ของเว็บไซต์จะเป็นดังนท้ http://smrrp35.infi/media

การเข้าสค่ระบบ 1. กำรททจ่ ะจัดกำรเว็บไซต์ได้ ต้องเข้ำระบบก่อน โดยกรอก Username และ Password ทท่แจ้งระบบตอนสมัครสมำชิก จำกนั้น ให้คลิกปุ่ม Login

2. รอสักครูจะปรำกฏหน้ำต่ำง สวัสดท คุณ........ ให้คลิกทท่ปุ่ม ตกลง

จัดททำโดยนำยสรวง ศรีแก้วทุม ศึกษำนิเทศก์ สพม.35 // เมษำยน 2558


คค่มอื การจัดการเว็บไซต์ http://smeep35.info ------------- 4

การแก้ไขข้อมคลส่วนตัว 1. เมพ่อเข้ำระบบสสำเร็จแล้วให้คลิกทท่ปุ่ม Profile

2. ปรับเปลท่ยนช่องนำมสกุลให้เป็นข้อควำมทท่เหมำะสม อำจเป็นชพ่องำน หรพอกลุ่มงำนก็ได้ 3. กสำหนดเพศให้สอดคล้องกับเพศของผู้ดแู ลเว็บไซต์ (ใช้คำ่ เดิมก็ได้) 4. เลพอกภำพไอค่อนสมำชิกตำมต้องกำร (อำจใช้ภำพของตนเองก็ได้) 5. กสำหนดวันทท่เริ่มต้นเว็บไซต์ จังหวัดของผู้ดแู ล อำจเปลท่ยนรหัสผ่ำนด้วยก็ได้ (ในช่อง Password) 6. คลิกปุ่ม บันทึก

7. รอจนกว่ำจะปรำกฏหน้ำต่ำงยพนยันกำรปรับปรุงข้อมูล ของคุณเรทยบร้อย จำกนั้นให้คลิกปุ่ม ตกลง

จัดททำโดยนำยสรวง ศรีแก้วทุม ศึกษำนิเทศก์ สพม.35 // เมษำยน 2558


คค่มอื การจัดการเว็บไซต์ http://smeep35.info ------------- 5

การจัดการเมนค

เมนูของเว็บไซต์ สำมำรถปรับเปลท่ยนชพ่อ หรพอเปลท่ยนภำษำ ตลอดจนกำรลบ หรพอเพิ่มรำยกำรก็ได้

1. หลังจำกเข้ำระบบแล้วให้คลิกทท่ปุ่ม Setup

2. คลิกทท่ (เมนู) กสำหนดค่ำเว็บไซต์ 3. คลิกทท่ เมนูหลัก 4. สลับลสำดับได้โดยกำรลำกตรงตสำแหน่งลูกศรขึ้นหรพอลง 5. ลบรำยกำรได้โดยกำรคลิกทท่รูปถังขยะ หน้ำรำยกำรทท่ ต้องกำรลบ 6. แก้ไขชพ่อเมนู ให้คลิกทท่ชพ่อโมดูล 7. ปรั บแก้ ต ำมต้ อ งกำร (มท คสำ แนะนส ำ ใต้ ก รอบ นั้นๆ แล้ว) 8. เสร็จแล้วคลิกทท่ปุ่ม บันทึก 9. จะปรำกฏหน้ ำ ต่ ำ งแจ้ ง ว่ ำ บั น ทึ ก เรท ย บร้ อ ย ให้คลิกปุ่ม ตกลง

จัดททำโดยนำยสรวง ศรีแก้วทุม ศึกษำนิเทศก์ สพม.35 // เมษำยน 2558


คค่มอื การจัดการเว็บไซต์ http://smeep35.info ------------- 6

การจัดการลักษณะของเว็บไซต์

ก่อนทท่จะลงมพอจัดกำรเว็บไซต์ ผู้ดูและหรพอเจ้ำของเว็บควรเตรทยมภำพ 2-3 ส่วน เช่น ภำพทท่เป็น ส่วนหัวของเว็บไซต์ (Header) ภำพสัญลักษณ์ของเว็บไซต์ (Logo) และภำพพพ้นหลัง 1. ภำพทท่เป็นส่วนหัวของเว็บไซต์ (Header) ใช้รูปภำพชนิด jpg gif และ png ควำมกว้ำง 1150 พิกเซล ควำมสูงตำมต้องกำร แต่ไม่ควรเกิน 250 พิกเซล 2. ภำพสัญลักษณ์ของเว็บไซต์ (Logo) ซึ่ งแสดงในแถบข้ำง ใช้รูปภำพชนิด jpg gif และ png ขนำด 300x300 พิกเซล 3. ภำพพพน้ หลังของเว็บไซต์ ใช้รปู ภำพชนิด jpg gif และ png ไม่จสำกัดขนำด

1. หลังจำกเข้ำระบบแล้วให้คลิกทท่ปุ่ม Setup

จัดททำโดยนำยสรวง ศรีแก้วทุม ศึกษำนิเทศก์ สพม.35 // เมษำยน 2558


คค่มอื การจัดการเว็บไซต์ http://smeep35.info ------------- 7

2. คลิ ก ไม่ แ สดง (สพม.35 (ลส ำ ปำงลสำพูน) 3. คลิ ก เพพ่ อ ไปเลพ อ กไฟล์ ภ ำพส่ ว นหั ว เว็บไซต์ทท่ได้เตรทยมไว้แล้ว 4. คลิ ก เพพ่ อ ไปเลพ อ กไฟล์ ภ ำพโลโกทท่ ไ ด้ เตรทยมไว้แล้ว 5. ขั้ น ต อ นนท้ ใ ห้ ค ลิ ก ทท่ ลบรู ป ภำ พ กลับไปใช้ ค่ำเริ่ม ต้น ก่ อน ยังไม่ ต้อง เลพอกไฟล์หรพอกสำหนดค่ำสทพพ้นหลัง 6. กสำหนดค่ำ สทสิ่ งต่ำงๆ (อำจยั งไม่ต้อ ง ปรับ ใช่ค่ำเดิมก็ได้) 7. คลิกทท่ปุ่ม บันทึก

8. รอจนหน้ำต่ำงแจ้งว่ำ บันทึกเรทยบร้อย ปรำกฏ แล้วค่อยคลิกปุ่ม ตกลง หมายเหตต 1. ถ้ าต้ อ งการเปลี่ ย นภาพหข ว เว็ บ ไซต์ และ/หรื อ รย ป ภาพพื้ น หลข ง ให้ ค ลิ ก ที่ ลบรย ป ภาพ กลข บ ไปใช้ ค่าเริ่มต้น ของทข้งสองส่วน จากนข้นคลิกที่ปุ่ม บขนทขก 2. คลิกที่ปุ่มเลือกไฟล์ทีละส่วน จากนข้นไปคลิกภาพที่เตรียมไว้ แล้วคลิกที่ปุ่ม บขนทขก

*** เพพ่อดูกำรแสดงผลของเว็บให้ชัดเจน ให้คลิกทท่ปุ่ม Home (เมนู ด้ำนบนของเว็บไซต์)

จัดททำโดยนำยสรวง ศรีแก้วทุม ศึกษำนิเทศก์ สพม.35 // เมษำยน 2558


คค่มอื การจัดการเว็บไซต์ http://smeep35.info ------------- 8

การจัดการส่วนเสริม

ส่วนเสริมเป็นกรอบต่ำงๆ ทั้งกรอบทท่เป็นโมดูล และกรอบว่ำงทท่สำมำรถใส่สำระ รูปภำพหรพออพ่นๆ ได้ตำมต้องกำร ก่อนอพ่นควรทสำควำมเข้ำใจกับตสำแหน่งต่ำงๆ ในเว็บไซต์ก่อน โดยเว็บไซต์จะแบ่งออกเป็นสำมส่วน ส่วน ได้แก้ แถบข้ำง 1 (ด้ำนซ้ำย) เนพ้อหำ (ตรงกลำง) แถบข้ำง 2 (ด้ำนขวำ) ดังภำพ

แถบข้ำง 1

เนพ้อหำ

แถบข้ำง 2

1. หลังจำกเข้ำระบบแล้วให้คลิกทท่ปุ่ม Setup

2. คลิกทท่ กสำหนดค่ำเว็บไซต์ (เมนู) 3. คลิกทท่ ส่วนเสริม

4. สลับหรพอจัดลสำดับโดยกำรคลิกทท่ตสำแหน่งลูกศร แล้วลำกขึ้นหรพอลง 5. แก้ไขชพ่อและหรพอกำรซ่อนหรพอแสดง ทสำได้โดยกำรคลิกททร่ ูปดินสอ

จัดททำโดยนำยสรวง ศรีแก้วทุม ศึกษำนิเทศก์ สพม.35 // เมษำยน 2558


คค่มอื การจัดการเว็บไซต์ http://smeep35.info ------------- 9

6. ชพ่อส่วนเสริม (ส่วนเสริมของระบบจะแก้ไม่ได้) 7. คสำอธิบำย แก้ไขตำมควำมต้องกำร 8. กสำหนดบริเวณหรพอตสำแหน่งทท่จะแสดง หรพอจะ ไม่ให้แสดง (คล้ำยๆ กำรลบ) 9. ใส่รูปภำพ โค้ด (คสำสั่งภำษำโปรแกรม) หรพออพน่ ใดได้ 10. เสร็จแล้วคลิกทท่ปุ่ม บันทึก

11. คลิกทท่ปุ่ม ตกลง

ตัวอย่างการย้ายตตาแหน่งของส่วนเสริม (ดตาเนินการต่อจากลตาดับทท่ 11) จะนสำเสนอกำรย้ำยตสำแหน่งส่วนเสริม Links จำกเดิมอยู่แถบข้ำง 2 ตสำแหน่งบนสุด จะย้ำยไป แถบข้ำง 1 ใต้โลโก 1. คลิกทท่รปู ดินสอในส่วนของโมดูล Links

2. 3. 4. 5.

คลิกทท่รปู ลูกศร (ดังภำพ) คลิกทท่ แสดงใน แถบข้ำง 1 คลิกทท่ปุ่ม บันทึก คลิกทท่ปุ่ม ตกลง

จัดททำโดยนำยสรวง ศรีแก้วทุม ศึกษำนิเทศก์ สพม.35 // เมษำยน 2558


คค่มอื การจัดการเว็บไซต์ http://smeep35.info ------------- 10

6. คลิกบริเวณลูกศรของโมดูล Link แล้วลำกให้อยู่สูงกว่ำโมดูล Counter ดังภำพ

7. คลิกปุ่ม Home ทท่แถบเมนูดำ้ นบน เพพ่อดูผลกำรจัดตสำแหน่งใหม่

จัดททำโดยนำยสรวง ศรีแก้วทุม ศึกษำนิเทศก์ สพม.35 // เมษำยน 2558


คค่มือการจัดการเว็บไซต์ http://smeep35.info ------------- 11

การส่งข่าวขขน ้ สค่เว็บไซต์ กำรส่ งข่ ำวขึ้ น สู่ เว็ บไซต์ ของสมำชิก นับเป็ นสิ่ งจสำ เป็ น ของกำรมท เว็ บไซต์ สมำชิก ส่ งข่ ำ วขึ้ นสู่ เว็บไซต์ของตนเอง หัวข้อข่ำวจะถูกนสำไปแสดงยังหน้ำหลักของเว็บไซต์หลักอัตโนมัติ 1. หลังจำกเข้ำระบบแล้วให้คลิกทท่ปุ่ม Setup

2. คลิกทท่ โมดูล (เมนูดำ้ นบน) 3. คลิกทท่ News 4. คลิกทท่ปุ่ม เขทยนเรพอ่ งใหม่ 5. กรอกหัวข้อข่ำว คทย์เวิรด์ และคสำ อธิบำย (มทคสำชท้แจงใต้กรอบนั้น) 6. คลิก เลพอกไฟล์ เพพ่อใส่รูปภำพสัญ ลักษณะ (ไม่ใส่ก็ได้) 7. พิมพ์เนพ้อข่ำว แทรกรูปภำพ และ อพ่นๆ (เครพ่องมพอต่ำงๆ คล้ำยเครพ่อง มพอในโปรแกรมพิมพ์เอกสำรทัว่ ไป) 8. กสำหนดค่ำตำมต้องกำร (ไม่ตอ้ ง กสำหนดค่ำใดๆ ก็ได้) 9. คลิกทท่ปุ่ม บันทึก

จัดททำโดยนำยสรวง ศรีแก้วทุม ศึกษำนิเทศก์ สพม.35 // เมษำยน 2558


คค่มอื การจัดการเว็บไซต์ http://smeep35.info ------------- 12

การส่งบทความขข้นสค่เว็บไซต์ บทควำม (Article) จะมทหลำยหมวดหมู่ วิธทกำรส่งบทควำมหรพอเขทยนบทควำมคล้ำยกับวิธกท ำร ส่งข่ำว จะมทเพิ่มขึ้นมำคพอกำรเลพอกหมวดหมู่ของบทควำม ควรเลพอกให้สอดคล้องกับหมวดหมู่ เพพ่อกำร แสดงผลในหน้ำเว็บหลักได้เหมำะสม ผูอ้ ่ำนสำมำรถหำได้งำ่ ย 1. หลังจำกเข้ำระบบแล้วให้คลิกทท่ปุ่ม Setup

2. คลิกทท่ โมดูล (เมนูดำ้ นบน) 3. คลิกทท่ News 4. คลิกทท่ปุ่ม เขทยนเรพอ่ งใหม่

5. กรอกหั ว ข้ อ ข่ ำ ว คท ย์ เ วิ ร์ ด และ คสำอธิบำย (มทคสำชท้แจงใต้กรอบนั้น) 6. คลิ ก เลพ อ กไฟล์ เพพ่ อ ใส่ รู ป ภำพ สัญลักษณะ (ไม่ใส่ก็ได้) 7. กตาหนดหมวดหมม่ของบทความตาม ความเหมาะสม 8. พิ ม พ์ เ นพ้ อ ข่ ำ ว แทรกรู ป ภำพ และ อพ่ น ๆ (เ ค รพ่ อ ง มพ อ ต่ ำ ง ๆ ค ล้ ำ ย เครพ่องมพอในโปรแกรมพิมพ์เอกสำร ทั่วไป) 9. กส ำ หนดค่ ำ ตำมต้ อ งกำร (ไม่ ต้ อ ง กสำหนดค่ำใดๆ ก็ได้) 10. คลิกทท่ปุ่ม บันทึก

จัดททำโดยนำยสรวง ศรีแก้วทุม ศึกษำนิเทศก์ สพม.35 // เมษำยน 2558


คค่มอื การจัดการเว็บไซต์ http://smeep35.info ------------- 13

การแทรกวีดิทัศน์จาก You Tube YouTube เป็นบริกำรแหล่งเก็บข้อมูลประเภทวทดทิ ัศน์บนอินเทอร์เน็ตฟรทของ Google จึงมทผู้นสำ วทดทิ ัศน์มำเผยแพร่เป็นจสำนวนมำก สำมำรถนสำวทดิทัศน์จำกเว็บไซต์ https://youtube.com มำแสดงผล ทท่เว็บไซต์ของเรำได้ โดยมทหลักกำรคพอ คัดลอกโคดวทดิทัศน์ทท่เรำต้องกำรจำก YouTube มำวำงยังหน้ำเว็บของเรำ (ต้องวำงในโหมด HTML) •

การคัดลอกโคดวทดิทัศน์จาก YouTube 1. ค้นหำวทดทิ ัศน์ทท่ต้องกำร 2. ให้คลิกทท่ปุ่ม Share หรพอแบ่งปัน แล้วคลิกทท่ฝังหรพอ Embed 3. คลิกขวำบริเวณททเ่ ป็นสทน้สำเงิน 4. คลิกทท่ Copy

จัดททำโดยนำยสรวง ศรีแก้วทุม ศึกษำนิเทศก์ สพม.35 // เมษำยน 2558


คค่มอื การจัดการเว็บไซต์ http://smeep35.info ------------- 14

• การวางโคดวทดิทัศน์ในเว็บไซต์ ไปยังหน้ำททใ่ ส่หรพอแทรกวทดิทัศน์ 5. คลิกทท่ ดูรหัส HTML 6. คลิกบริเวณทท่วำ่ ง จำกนั้นให้กดปุ่ม Ctrl+v ทท่แป้นพิมพ์ (กดปุ่ม Ctrl ค้ำงไว้แล้วกดปุ่ม v) ข้อควำมทท่คดั ลอกมำจำกเว็บไซต์ YouTube จะถูกวำงลง 7. คลิกทท่ปุ่ม บันทึก

หมายเหตต ถ้ ำจะเพิ่ม เนพ้อ หำทท่เป็ นข้ อ ควำมหรพอรูปภำพเข้ ำไปในส่วนนท้ ให้ ค ลิ ก ทท่ ดูร หั ส HTML จำกนั้ น สำมำรถพิมพ์ข้อควำมหรพอแทรกรูปภำพได้ตำมปกติ

คม่มือหรือวิธทใช้เพิ่มเติมอยม่บนเว็บไซต์ http://smeep35.info 1. คลิกทท่ Article บนแถบเมนู (อยู่ส่วนหัวของเว็บไซต์) 2. เลพอกหมวดหมู่ กำรใช้งำนเว็บไซต์

จัดททำโดยนำยสรวง ศรีแก้วทุม ศึกษำนิเทศก์ สพม.35 // เมษำยน 2558


คู่มือการจัดการเว็บไซต์ www.smeep35.info v2  

โดยนายสรวง ศรีแก้วทุม ศึกษานิเทสก์ สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you